You are on page 1of 4

Kakva e polza za ~oveka

ako go pridobie celiot svet


a na du{ata svoja ¢ napakosti
Ne{to ne e v red

Mi zastana ~asovnikot tokmu vo migot


koga Xorx Bu{ go izgovara{e svojot reli-
giozno-krstonosen ultimatum za neophod-
nata vojna kako sredstvo za pre`ivuvawe
na nacijata.

Ne e do baterijata, rasipan e mehanizmot -


mi veli saatxijata.
Go pra}am vo... Amerika.Tamu ve}e nema
saatxii nitu potreba od niv.Tamu si kupu-
vaat s¢ novo...

Se navednuvam preku ogradata na Kameniot


most za da go frlam ~asovnikot vo Vardar.
]e si kupam nov, vedna{, tuka na mostot...
Evtinija.

Vodata e prvin matna, potoa se razbistru-


va, kako misla. Od nea me gleda za~udeno
trkalezno oko. Vrata od ma{ina za perewe
ali{ta! Me nervira.

78 Most vo vremeto Tawa Bitoqanu


Stop. Smiri se. Kupi si nova ... Nema Vo presret mi doa|aat edni sini o~i pod
logika, rasipana e samo vratata.... Krpi i dlaboko navle~enata, prekr{ena {amija.
popravaj, ako saka{, pokraj tolku novi @iveeme na sprotivni strani...na rekata.
modeli... Ako ne mo`e{, mo`e i na rati. Jas, vsu{nost, ne znam kade taa `ivee, no
. mo`ebi e toa dom {to nudi toplina,
Ko~am, vnimavam. Go vladeam li ~ekorot? isto kolku i mojot koga go ispivam utrin-
Na mostot sum, vo me|uprostorot. Me|u skoto kafe.
neboto i vodata. Vrvulica od `ivoti.
@e`ok puls. Struja povrzana od bezbro- ]e go odmine li vojnata svetoto mesto Ur
jni mali damari. Ovde sme site kako vo i Hramot na Avraam, tatkoto na
redica za socijalno. Gubam orientacija. Prorocite, pratatkoto na dvete zavoju-
Mojot LASSALE ~asovnik, podarok od vani strani? Yidi{tata stari iljadnici
majka mi, stoi, a marka e... godini, }e gi izdr`at li voenite
vibracii? Trubi Jerihonski, zaprete!
Rascutenite urmi vo Irak gi nadletuvaat
visokosofisticirani raketi, bombi i Ne se vozi Mercedes, ako nema{ da
avioni. Ako voop{to rodat, zbogateni so plati{ za delovi, koga }e se rasipe -
osiroma{en uranium, nema da gi bide ni pravi sporedba so majstorot za ~asovnici.
za arak, od koj ~ovek mo`e da ne se trezni Go prativ, znaete ve}e, onamu kade {to se
so denovi. Idnite cvetovi se vo semkite istrebeni ~asovni~arite. I sega sum na
na sega{nosta. Kakvo li seme e poseano mostot me|u leviot i desniot breg.
ovoj pat?

79 Most vo vremeto Tawa Bitoqanu


Vo podra~jeto na smrtta i `ivo- obrabeno so crni kadrici. Tro{ki susam
tot mirot e samo interval me|u dve vojni: od |evrek vrz ~okoladnata ko`a vo vetvi
zalivskata i ovaa petdimenzionalna nin- ali{ta. Vo mene zagledano iskustvo {to
tendo vojna, koja osven porane{nite para- go nadminuva ovoj mig vo vreme i vo pros-
metri - dlabo~ina, {iro~ina i viso~ina tor. O~ite se gotovi da se nasmeat poradi
na prostorot, vnesuva dve novi dimenzii - maskite {to sme gi navlekle za da si gi
vselenata i vremeto za izvedba. za~uvame ulogite. Ne go odminav maliot
Satelitsko, toplinsko i lasersko pita~. Minav niz kamen. Milosrdieto toj
naso~uvawe. Umni bombi so instalirani mi go vrati pove}ekratno. Mi podari
kameri. Sramen brak me|u kine- soo~uvawe so sebe samata, golemo otvo-
matografijata i uni{tuvaweto. rawe vo srceto za s¢ {to e `ivo, za s¢ i
se{to.
Mostot e spojka ili me|a? Ili,
mo`ebi, ogledalo so isti dvi`ewa vo Zanaet~iite i trgovcite od
sprotivni nasoki? Kino so posledna Bagdad se nau~eni na po`ari i urnatini,
pretstava na repertoarot? Od dvete otrpnati na bombi. So godini vojuvaa so
strani na ekranot -praznotija. Gradot ni Iran, nautro gi otvaraa du}anite,
stanuva s¢ poosamen. Dopiri begaat po popladne zaminuvaa na front.
dijagonala, is~eznuvaat prijatelstva. Mojot ~asovnik zastanal. Ako mu go pro-
Mostot e nekako tokmu na sredina. Od dadam na majstorot }e mo`am li da si
onie ne{ta {to ne se menuvaat. Desno e kupam ma{ina? ^asovnikot }e go
plo{tadot - prazna {ahovska tabla. Ima pre`alam i nadomestam, mo`ebi... neko-
mo`nost da se menuva so sekoj poteg. Se ga{.... nekako. Vremeto ne. Vremeto e
~eka posledniot mig za da se porasne, para. Parata e mo}. [to da napravam so
napu{ti, ili ostane... Levo e avtobuskata zarobenoto vreme vo rasipaniot ~asovnik
stanica. Me|u brojnite odewa i vra}awa - vo ovoj mig, na ovoj most izdelkan od
razo~aruvawa prestoreni vo kur{um vekovi?
istorija.
Avioni seat smrt. Direkten
Dobrovolci za Xihad od arap- prenos na TV. [to imaat zaedni~ko ves-
skite zemji sekojdnevno patuvaat vo eden tite i holivudskite filmovi? Za{titeni
pravec ... Preoble~eni vo civilno se od sceni na stra{na nasilna smrt, sedime
prepravaat deka se predavaat, potoa pred ekranite ~ii sliki se ispeglani.
pukaat. Ubivaat i umiraat. Lu|eto umiraat lesno, bez vidlivi rani,
tragi od stradawa, krv i krik. Nema
Bezizlez od koj vnimatelno me pro{ka ni pravda ni kaewe. Za da mo`at
posmatraat kafeavi detski o~i. Lice liderite povtorno, javno, ladno i pres-

80 Most vo vremeto Tawa Bitoqanu


metano da n¢ vovle~at vo ...istite ne{ta. za lekovi, {atori i }ebiwa }e ~inat isto
Kolku mora da e golemo zloto {to se kako nekolku~asovno letawe so borben
pla{i da ne go razberat? avion.

Bev mnogu mala koga go skr{iv Si gi zadr`av svojot Lassale i


stakloto na xebniot ~asovnik na dedo mi. Longinot na dedo mi, a od nematerijalnite
Ima{e ubavo izgravirana lokomotiva na ne{ta gi otkriv JERIHONSKATA
kapakot pozadi, i mal kompas kako privr- ROZA* i UTEHATA NA
zok na sinxirot. Samo decata i misticite UTE[ITELOT- potresna molitva od
go imaat onoj spokoj nepomaten od ni{to. vremeto na goneweto na Hristijanite:
No toga{ prepuknav. Mi be{e `al, se
ispla{iv i go piknav na skri{no mesto Prosti i Blagoslovi
pod skalite. Se ~uvstvuvav navistina Razbojnicite i Samarjanite,
lo{o koga go najdoa i se obiduvaa da me Na patot padnatite
smirat. Posakav da go vratam vremeto I sve{tenicite {to ne zapiraat,
nazad... Site na{i bliski - xelati i `rtvi,
Ne znam, mo`ebi denes ja otkri- Onie {to prokolnuvaat i prokolnatite.
vam poentata - nivnata qubov i gri`a. Ja I primi n¢ site nas
nasetuvam re~enicata {to toga{ mo`e{e Otec Svet i Praveden!
da me ute{i: OVDE SI OD MNOGU
POVA@NI PRI^INI OTKOLKU *ROZATA JERIHONSKA e
[TO SE NE[TATA [TO GI POSEDU- klop~e bodlivi steblenca {to se trkala
VA[ ILI NE GI POSEDUVA[. OVDE po kamenite pe{teri na Mrtvoto More i
SI DA OTKRIE[ DRUGI NE[TA... vo pesokot na Sinaj. Ako se prenese vo
drug prostor, so godini }e le`i suva.
Virtuelnata realnost gi golta Stavena vo voda pu{ta sitni liv~iwa i
gleda~ite, gi vovlekuva direktno vo rozov cut. Simbol na voskresenie i ve~en
ekranite: po vojnata - serija specijalno `ivot. Vo semeto na sega{nosta se site
podgotvena za TV, na Kameniot most se cvetovi na idninata. Vo nas e semeto
prodavaat mai~ki, bejzbol kap~iwa i Bo`jo {to bara polevawe.
ga}i so amerikanskoto zname, toalet har-
tija so likot na Sadam Husein.

Inaugurirana doktrina na
nasilstvo ja zavrtuva stranicata na eden
nov svet. Sudijata e i porotnik i egzeku-
tor. Ogromnite sumi odnapred podgotveni

81 Most vo vremeto Tawa Bitoqanu