A Jó Illatú Pénz

Almássy Tamás

A pénznek nincs szaga, s ez nagyon sok baj forrása, talán többé is, mint gondolnánk. Próbáljuk meg elképzelni, milyen lenne, ha tudnánk, ki-ki hogyan jutott a nála lév pénzhez. Meglódulhat a fantáziánk. Szép lenne, de most hagyjuk az álmodozást. Az viszont nem tartozik a képzelet világába, hogy létezik egy olyan pénz, még ha Magyarországon kevesen ismerik és használják is, amelyikr l bizton állítható, gazdája úgy jutott hozzá, hogy segített valakinek. Ezt szépen kifejezi két neve is ennek a pénzrendszernek: szívességbank, kalákakör. A legszebb benne az, hogy pofonegyszer . Néhány egymást ismer ember megállapodik abban, hogy ezentúl, ha valamit dolgoznak vagy adnak egymásnak, akkor ezért alapvet en nem forinttal, hanem egy saját közösségi pénzzel fizetnek. Nevezzük ezt a pénzt mondjuk talentumnak. Az egyezség alapja a kölcsönös bizalom, más nem is kell hozzá. A talentum értékét kell még meghatározni, erre szolgál a következ irányelv: Legyen 1 óra munka ellenértéke 100 talentum. Most pedig lássuk röviden, milyen jó tulajdonságai vannak még pénzrendszerünknek. (Az elkövetkez kben “üzlet”-nek fogom nevezni, amikor két tag megállapodik egymással, hogy az egyik valamiben segíti a másikat és ezért valamennyi talentum díjazásban részesül. Bár a szívesség, segítség szebb szavak, az üzlet, még ha lejáratott szó is, jobban kifejezi a lényeget.)

A tisztességes munkát értékeli, felel sségvállalásra ösztönöz A üzlet olyan emberek közt jön létre, akik kés bb is meg tudják találni egymást. Csak a tisztes munkának van jöv je. Ki-ki kénytelen a nevét adni ahhoz, amit a többiek számára nyújt. Er síti a személyes kapcsolatokat, közösséger sít /épít A talentum emberi lépték , zárt közösségen belül forog. Amikor egy üzlet megköttetik, akkor: – Olyan tagok kerülnek kapcsolatba, akik már ismerik egymást. A sikeres együttm ködés er síti kapcsolatukat. – Olyan tagok találkoznak, akik azel tt még nem ismerték egymást. Az üzletnek köszönhet en megismerkedtek, s pozitív képet alakítottak ki egymásról. Az üzlet létrejöttéhez két embernek meg kell találnia egymást, ezt el segíti a rendszer bels keres-kínál listája, de egyáltalán nem biztos, hogy ez a regiszter fogja összehozni az üzletfeleket. Legalább ekkora szerepe van a korábbi üzletkötésekb l származó kollektív tapasztalatnak is.

1

Szeretettel jár, adni tanít Az üzletet megköt k legkés bb az üzletkötés során megismerik egymást. Ez azt jelenti, hogy az üzletkötés “tárgya” (ami lehet szolgáltatás is) az esetek nagy többségében úgy készül el, hogy a készít már tudja, kinek csinálja. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a tudás megváltoztatja a viszonyát munkájához, a leend tulajdonos iránt érzett tisztelete, szeretete kisugárzódik a neki szánt “dologra” is, többet szeretne adni, mint amennyi “jár”. Ez éppen az ellentéte a modern társadalmak lényegi elemének tartott elidegenedésnek.

Együttm ködésre alapoz/tanít A tagok egymás kölcsönös segítésével szeretnék problémáikat megoldani. (A kölcsönös nem kétoldalú együttm ködést jelent.) Én kapálok valakinek, cserébe valaki (más) majd vigyáz a gyerekemre. A közösségben rejl (és a mai világban gyakran rejtve maradó) er források kihasználása a cél.

Önbizalom-er sít , személyiség-épít Az általános elidegenedés, a feleslegesség érzete személyiségromboló hatású. Annak megtapasztalása, hogy a közösségnek szüksége van ránk, hogy amit tudunk, az értékes és fontos, csökkenti, jó esetben megszünteti ezeket a negatív hatásokat.

Éppen annyi van bel le, amennyi kell; mindig rendelkezésre áll Talentumból nem kell bankjegyeket nyomtatni, nem kell szabályozni a forgalomban lév pénz mennyiségét. A lehet legdemokratikusabb módon, tökéletes önszabályozással zajlik a pénz teremtése. Ha két tag üzletet köt, akkor az üzlet lekönyvelése során létrejön annyi talentum, amennyivel az egyik tag nyújtotta szívességet a másik tag viszonozni tudja.

Nem inflálódik A talentum pénz keletkezése mögött mindig valós teljesítmény van, éppen az, ami az üzlet tartalma. Mivel nincs bankjegy, nem fenyeget az a veszély, hogy a vezetés túlzott mennyiség pénz kibocsátásával vásárlóer -többletet teremt, amivel szemben nem áll megfelel árumennyiség. (Bizonyos inflálódás elképzelhet egy olyan környezetben, ahol az infláció mindennapos, megszokott dologgá vált. Ilyen esetben el fordulhat, hogy az eladók “megszokásból” fokozatosan egyre nagyobb árat szeretnének érvényesíteni. De még ilyenkor sem biztos, hogy ez a tendencia jut uralomra, mert a vev k ellenállása meghiúsíthatja az árszint emelkedést.)

2

Biztonságot nyújt A kalákakör a helyi gazdaság er sítésének egyik szép lehet sége, ilyetén módon segíti elszakadásunkat a világgazdasági folyamatok szeszélyeit l. A kalákakör t zsdekrach alatt is zavartalanul üzemel, s t!

Lehetséges problémák Nézzük meg a talentum pénz árnyoldalait, a vélt vagy valós problémákat is, amelyeket alkalmazása felvet.

Egy nagy adósságot felhalmozó tag kilép, elköltözik vagy meghal Ez valós probléma, de jól kezelhet . A nagyobb körökön belül külön felel se van a túl nagy tartozást vagy túl nagy pluszt felhalmozó tagok megkeresésének. (A túl nagy plusz is gond, mert az az ember, aki mindig csak ad, kiéghet, és esetleg örökre elvész a közösség számára. Rájuk is oda kell figyelni!) Ez az ember elbeszélget az eladósodottal, közösen keresik a lehet séget arra, hogy tudja tartozását törleszteni, mit tud felajánlani a közösség számára, mire van szüksége a többieknek. Gyakran ez a megkeresés elegend . Természetesen nagyon fontos, hogy mikor avatkozik be. Közösségenként külön kell meghatározni, mi az a szint, ami fölött foglalkozni kell az adósságokkal. Nagyon nagy szerepe van az emberismeretnek is, hiszen az egyik ember esetében már 5 000 talentum adóssággal is foglalkozni kell, míg a másiknál 20 000 talentum sem probléma. Hasonló a helyzet akkor is, ha nincs külön adósságfelel s. Általában mindenhol létezik egy limit, amin túllépve már nem fizethet talentummal a tag, de a közösség dönthet úgy egyedi esetekben, hogy pl. Kis István most építkezik, ezért az elkövetkez két évben számára a limitet felemeljük. Ha a kilépés mégis bekövetkezik, tragédia akkor sem történt. A kilép által “elvitt” értéket a teljes közösség fizeti, egy tagra elviselhet összeg (általában 1-2 órányi munka értéke) jut, ez a kockázat vállalható.

A vezet ség túlköltekezik, a rendszer fenntartása túl sokba kerül Ez is reális veszély. Az els m köd rendszer azért sz nt meg, mert az ötletgazda minden erejét az ötlet terjesztésének szentelte, s azt várta társaitól, hogy ezt finanszírozzák, ami meghaladta az erejüket. Ez ellen is lehet védekezni, a tagoknak kontrollálnia kell, hogy a vezet ség mire mennyit költ. Be lehet építeni például olyan fékeket, hogy a vezet ség által el zetes közösségi jóváhagyás nélkül egy bizonyos limit fölött elköltött talentumért a vezet ség a saját számlájára vállal felel séget. Ha a közgy lés utólag nem hagyja jóvá a kiadást, akkor nem a közösség fizeti meg, hanem aki döntött a kifizetésr l.

3

Még a talentum pénz is megronthatja a barátságot Ez sem elképzelhetetlen. Nem érdemes sz k baráti körben kalákakört szervezni, s a barátoknak tett szívességeket sem mindig érdemes elszámolni.

Most következ cikkünk az ilyen önsegít rendszerek kialakításához és m ködtetéséhez próbál gyakorlati útmutatót adni: Hogyan szervezzünk Kaláka kört?

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful