aqvRvde s'iht;

p[qm' k;<@m(
è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) v;cSpitdevR t; ) è1-3ù
p[qm;idtOcSy;nu∑pu ( è4ù ctuQy;R Ací ctu„pd; ivr;durobOhtI zNdsI –

ye i]ÿW¢Ö ;" pÿ·rÖy≤Ntô ivê;ÿ ÂÖp;…,ô …b.[tÿ " )
v;ôcSpitôbl
R ;ô teW;'Ã tÖNvo˝ aÖ¥ dÿ/;tu me –1–
punrÖ ie hÿ vcSpte dÖve ne Ö mnÿs; sÖh )
vsoÿ„ptÖe in rÿmyÖ mYyôve ;Stuû m…yÿ ≈utû m( –2–
îÄhvw ;…. iv tÿn.ûU e a;àIRà îvÖ Jyy;ÿ )
v;ôcSpitôinR yÿztûu mYyôve ;Stuû m…yÿ ≈utû m( –3–
¨pÿÙto v;ôcSpitô®p;ôSm;Nv;ôcSpitÿ◊yR t;m( )
s' ≈ûtu ne ÿ gmemihô m; ≈utû ne Ö iv r;ÿ…/iW –4–
è2ù i√tIy' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) cN{m;" pjRNyí devte ) è1-2á
4ù p[qm;i√tIy;ctuqIRn;mOc;mnu∑pu ( è3ù tOtIy;y;í i]pd; ivr;@±g;y]I zNdsI

ivôµ; xÖrSyÿ ipôtrÃ' pÖjNR y'ô .U·rÿ/;ysm( )
ivôµo „vÿSy m;ôtr'Ã pO…qôvI' .U·rÿvpRsm( –1–
Jy;˝kÉÖ p·rÿ ,o nÖm;Xm;ÿn' tÖNv'˝ ’…/ )
vIô@vë rR IÖyoår;ÿtIôrpÖ √πW;ôS' y; ’¡…/ –2–
vO=û ' yÌ;vÿ" p·rWSvj;ôn; aÿnSu f⁄rû ' xÖr' acÃNR TyO.û mu ( )
x®¡mSÖ m¥;ÿvy idô¥…u mÿN{ –3–
1

[Atharva Veda]

k;<@ 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yq;ô ¥;' cÿ pO…qôvI' c;ôNt‚Stœ¡itô tejnÿ m( )
EÖv; rog'Ã c;ß;ôv' c;ôNt‚Stÿœtuû muÔÖ ît( –4–
è3ù tOtIy' sUˇ_m(
è1-9ù nvcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_;" sv;R devt;" ) è1-5ù
p[qm;idpçc;R pQy;p…¤" è6-9ù Wœ‰;idctsO,;ç;nu∑pu ( zNdsI

ivôµ; xôrSyÿ ipôtrÃ' pÖjNR y'Ã xÖtvÿ„O <y' )
ten;ÿ te tÖNvÖ3e ¡Ö x' k¡r' pO…qôVy;' teÿ inôWce nÿ ' bÄih∑ÿe aStuû b;≤litÿ –1–
ivôµ; xÖrSyÿ ipôtr'Ã …mô]' xÖtvO„ÿ <y' )
ten;ÿ te tÖNve3ô ¡Ö x' k¡r' pO…qôVy;' teÿ inôWce nÿ ' bÄih∑eÿ aStuû b;≤litÿ –2–
ivôµ; xÖrSyÿ ipôtrÄ' v®¡,' xÖtvÿ„O <y' )
ten;ÿ te tÖNvÖ3e Ö¡ x' k¡r' pO…qôVy;' teÿ inôWce nÿ ' bÖih∑eÿ aStuû b;≤litÿ –3–
ivôµ; xÖrSyÿ ipôtr'Ã cÖN{' xÖtvO„ÿ <y' )
ten;ÿ te tÖNve3Ö ¡Ö x' k¡r' pO…qôVy;' teÿ inôWce nÿ ' bÖih∑eÿ aStuû b;≤litÿ –4–
ivôµ; xÖrSyÿ ipôtr'Ä sUyÃ| xÖtvO„ÿ <y' )
ten;ÿ te tÖNve3Ö ¡Ö x' k¡r' pO…qôVy;' teÿ inôWce nÿ ' bÖih∑eÿ aStuû b;≤litÿ –5–
yd;ôN]eWÿu gvIôNyoyR√SÖ t;v…/ô s'…≈ÿtm( )
Eûv; teÖ mU]Ã' muCyt;' bÖihb;R≤litÿ svRk
Ö m( –6–
p[ teÿ ….n…µô mehnÿ Ö' v]|Ã vexNÖ Ty; îÿv )
Eûv; tÖe mU]Ã' muCyt;' bÖihb;R≤litÿ svRk
Ö m( –7–
iviWÿt' te v‚St…bôl' sÿm{ûu Syoÿd/Ö ·e rÿv )
Eûv; teÖ mU]Ã' muCyt;' bÖihb;R≤litÿ svRk
Ö m( –8–
2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

yqeWÿ k
ûu ; pÖr;pÿtdÖ vÿs∑ûO ;…/ô /Nvÿn" )
Eûv; teÖ mU]Ã' muCyt;' bÖihb;R≤litÿ svRk
Ö m( –9–
è4ù ctuq| sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy …sN/u√«p AiW" ) ap;'np;t( som a;pí devt;" )
è1-3ù p[qm;idtOWSy g;y]I è4ù ctuQy;R Ací purSt;ä»htI zNd"

aÖMbyoÿ yÖNTy?vÿ….j;ômR yoÿ a?vrIyÖt;m( )
pOçû tÖ ImR/nÿu ;ô pyÿ" –1–
aÖmyU ;R ¨pÖ sUyÄRe y;….ÿv;Rô sUy"ÃR sÖh )
t; noÿ ihNvNTv?vôrm( –2–
aÖpo devÖ I®pÿ ◊yeÖ y]Ö g;vÖ" ipbÿ≤Nt n" )
…sN/ÿ>u yô" kTv|Ã hÖ…v" –3–
aÖPSvÿ1NÖ trÄmtO mÿ PÖ su .eWÿ jÖ m( )
aÖp;mutû p[x‚ÿ St….ôrê;ô .vÿq v;ô…jnoô g;voÿ .vq v;ô…jnIÿ" –4–
è5ù pçm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy …sN/u√«p AiW" ) ap;'np;t( som a;pí devt;" )
g;y]I zNd"

a;poô ih œ; mÿyoô.vu SÖ t; nÿ ËôjRe dÿ/;tn )
mÖhe r,;ÿyÖ c=ÿse –1–
yo vÿ" ≤xôvtÿmoô rsÖStSyÿ .;jytÖhe nÿ" )
¨ÖxtÖ I·rÿv m;ôtrÿ" –2–
tSm;ô ar'Ã gm;m voô ySyô =y;ÿy …jNvÿq )
a;poÿ jônyÿq; c n" –3–
3

[Atharva Veda]

k;<@ 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Èx;ÿn; v;y;Ã,R ;ô' =yÿNtIíWR,Iôn;m( )
aôpo y;ÿc;…m .eWjÖ m( –4–
è6ù Wœ' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy …sN/u√«poåqv;R v; AiW" ) ap;'np;t( som a;pí
devt;" ) è1-3ù p[qm;idtOcSy g;y]I è4ù ctuQy;R Ací pQy;p…¤XzNdsI

x' noÿ dÖve IrÄ….∑ÿyÖ a;poÿ .vNtu pIôtyeÿ )
x' yorÄ…. ßÿvNtu n" –1–
aÖPsu meÖ somoÿ ab[vIdÖNtivRê;ÿin .eWjÖ ; )
aÖ…¶' cÿ ivôêxÃ.' vu m( –2–
a;pÿ" pO,Iôt .eWÿ jÖ ' v¡q' tÖNve3ô ¡Ö mmÿ )
JyoKcô sUyÃ| dOx
û e –3–
x' nÖ a;poÿ /NvôNy;ô3"¡Ö xmuÿ sNTvnUPû y;˝" )
x' nÿ" %inôi]m;ô a;pÖ" xmuû y;" k⁄Mû . a;.Otÿ ;" )
≤xôv; nÿ" sNtuû v;iWRk
à °" –4–
è7ù s¢m' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy c;tn AiW" ) è1-2á 3á 4-7ù
p[qm;i√tIyyoA≥coStOtIy;pUv;RıSR y
ctuQy;RidctsO,;ç;…¶" è3ù tOtIy;y; ¨ˇr;/RSy c;¶IN{* devte ) è1-4á 6-7ù
p[qm;idctuAc≥ ;' WœIs¢Myoí;nu∑pu ( è5ù pçMy;í i]∑up( zNdsI

Stuvû ;ônmÿ¶Ö a; vÿh y;tu/û ;n'Ã ikmIôidnÿm( )
Tv' ih devÿ v≤Ndôto hÖNt; dSyoÿb.ÖR iU vÿq –1–
a;JyÿSy prmeiœônj( ;tÿvde SÖ tnUvÿ ≤xn( )
a¶eÿ t*ôlSyô p[;x;ÿn y;tu/û ;n;ôiNv l;ÿpy –2–
4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

iv lÿpNtu y;tu/û ;n;ÿ aÖ≤T],oô ye ik¡mIôidnÿ" )
aqedÖ mÿ¶e no hÖiv·rN{ÿíÖ p[itÿ hyRtm( –3–
aÖ…¶" pUvÄR a; rÿ.t;'ô p[Ne {oÿ nudtu b;¸ûm;n( )
b[vIÿtûu svoRÃ y;tumû ;nÖymÖSmITyeTyÿ –4–
pXy;ÿm te vIôy˝| j;tved"Ö p[ ,oÿ b[iU h y;tu/;n;ÿ•cO =" )
Tvy;ô sveÖR p·rÿt¢;" purû St;ôˇ a; yÿNtu p[bvu[ ;ô,; ¨pedÖ m( –5–
a; rÿ.Sv j;tvedoôåSm;k;q;Ryà j…DWe )
dUtû o noÿ a¶e .UTû v; y;ÿt/ûu ;n;ôiNv l;ÿpy –6–
Tvmÿ¶e y;tu/û ;n;ônpu bÿ ı;\ îÄh; vÿh )
aqwWÿ ;ô…mN{oô vj[,ôe ;ipÿ xIôW;R…,ÿ vOítu –7–
è8ù a∑m' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy c;tn AiW" ) è1-2ù
p[qm;i√tIyyoA≥cobOhR Spitr¶IWom* c è3-4ù
tOtIy;ctuQyoRí;…¶devR t;" ) è1-3ù p[qm;idtOcSy;nu∑pu ( è4ù ctuQy;Rí
b;hRtg.;R i]∑up( zNdsI

îÖd' hÖivy;Rtà /ûu ;n;ÿ•;ôdI fÉn…ÿ môv a; vÿht( )
y îÄd' S]I pum;ônk¡·rÖh s Stuvÿ t;'ô jnÿ" –1–
aÖy' Stuvÿ ;ôn a;gÿmidÖm' Smô p[itÿ hyRt )
bOhSÿ pteÖ vxeÿ lÖB?v;¶IÿWom;ô iv ivÿ?ytm( –2–
y;ôt/u ;nÿSy somp jÖih p[jÖ ;' nyÿSv c )
in Stuvÿ ;ônSyÿ p;tyÖ prÄm+yutû ;vÿrm( –3–
y]wWÿ ;m¶eÖ jinÿm;inô veTqô guh;ÿ sÖt;mÖ≤T],;'Ã j;tved" )
5

[Atharva Veda]

k;<@ 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

t;'STv' b[˜,ÿ ; v;vO/;ôno jÖÁ˝º W;' xtÖthRmà ¶e –4–
è9ù nvm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1-2ù
p[qm;i√tIyyoA≥cor…¶purogm; ySy;dyo
mN]oˇ_;" è3-4ù tOtIy;ctuQyoRí;…¶devR t;" ) i]∑up( zNd"

aÖ‚SmNvsuû vsÿvo /;ryÖÆNTvN{ÿ" pUWû ; v®¡,o …mô]o aÖ…¶" )
îÄmm;ÿidÖTy; ¨Öt ivêeÿ c devÖ ; ¨ˇÿr‚SmônJ( yoitÿiW /;ryNtu –1–
aÖSy devÿ ;" p[iÖ d≤xô JyoitÿrStuû sUyoRà aÖ…¶®Öt v;ô ihrÿ<ym( )
sÖpà;ÿ aÖSmd/ÿre .vNtUˇmÖ ' n;kÖm…/ÿ rohyemÖ m( –2–
yenNe {;ÿy sÖm.ÿr"Ä py;'SÃ yuˇmÖ ne Ö b[˜,ÿ ; j;tved" )
tenÖ Tvmÿ¶ îÄh vÿ/yR mÖe ' sÿj;ôt;n;ô' ≈wœ‰ô a; /eÁÿ nº m( –3–
EeW;'Ã yÖDmutû vcoRÃ ddeåÖ h' r;ÖySpoWÿmtûu …côˇ;Nyÿ¶e )
sÖpà;ÿ aôSmd/ÿre .vNtUˇmÖ ' n;kÖm…/ÿ rohyemÖ m( –4–
è10ù dxm' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1ù p[qmcoRåsur"
è2-4ù i√tIy;idtOcSy c v®,o devte ) è1-2ù p[qm;i√tIyyo≤S]∑up( è3ù
tOtIy;y;" kk⁄MmTynu∑pu ( è4ù ctuQy;Rí;nu∑pu ( zNd;'…s

aÖy' devÖ ;n;ômsurÿ oÖ iv r;ÿjitô vx;ô ih sÖTy; v®¡,Syô r;Dÿ" )
ttÖSp·rÖ b[˜,ÿ ;ô x;xÿd;n ¨ÖgS[ yÿ mÖNyo®idÖm' nÿy;…m –1–
nmÿSte rjNv®,;Stu mÖNyveÖ ivê'ô Áu˝g[ in…côkiÉ Wÿ &ûG/m( )
sÖhßÿmNÖ y;Np[ suvÿ ;…m s;ôk˘ xÖt' jIÿv;it xÖrdÖStv;ôym( –2–
yduvû Kq;nOtÿ m(…jô◊y;ÿ vO…jôn' bĸ )
r;DÿSTv; sÖTy/ÿm,R o muçû ;…mô v®¡,;dÖhm( –3–
6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

muçû ;…mÿ Tv; vwê;nÖr;dÿ,vÖR ;NmÿhtÖ Sp·rÿ )
sÖj;ôt;nugÿ heÖ[ ; vÿdÖ b[˜ô c;pÿ …ck°ih n" –4–
è11ù Ek;dx' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) pUW;dyo devt;" ) è1ù p[qmcR" p…¤"
è2ù i√tIy;y; anu∑pu ( è3ù tOtIy;y;ítu„pdoi„,Gg.;R kk⁄MmTynu∑pu (
è4-6ù ctuQy;RidtOcSy c pQy;p…¤XzNd;'…s

vWÿ$t( e pUW•Ö‚SmNTsUt;ÿvyRmÖ ; hot;ÿ ’,otu ve/Ö ;" )
…sßÿt;ô' n;yRtûRO p[jÿ ;t;ô iv pv;R…Ã , …jht;ô' sUtvÄ ; ¨ÿ –1–
ctÿßo idôv" p[iÖ dxÖítÿßoô .UMy;ÿ ¨Öt )
devÖ ; g.Ö| smwrÿ yÖNt' VyU,ÿ vuR Ntuû sUtvÿ e –2–
sUWû ; VyU,ÿ oRtûu iv yoin'Ã h;py;m…s )
≈Öqy;ÿ sUW,eÖ TvmvÄ Tv' …bÿ„kle sOj –3–
nevÿ m;ôs' e n pIvÿ…sô nevÿ mÖ∆Sv;hÿtm( )
avwtÿ ûu pO‚Xnô xevl
ÿ 'Ö sunû ÿe jÖr;YvˇÖvåe vÿ jÖr;yuÿ p¥t;m( –4–
iv teÿ ….n…µô mehnÿ 'Ö iv yoinô' iv gÖvIinÿkÉ )
iv m;ôtrÃ' c pu]û ' cô iv k⁄m¡ ;ôr' jÖr;yu,û ;vÿ jÖr;yuÿ p¥t;m( –5–
yq;ô v;toô yq;ô mnoô yq;ô ptÿ≤Nt pÖ≤=,ÿ" )
Eûv; Tv' dÿxm;Sy s;ôk˘ jÖr;yu,ÿ ; pÖt;vÿ jÖr;yuÿ p¥t;m( –6–
è12ù √;dx' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) y+mn;xnÂpoåqoR devt; )
è1ù p[qmcoR jgtI è2-3ù i√tIy;tOtIyyo≤S]∑up( è4ù ctuQy;Rí;nu∑pu ( zNd;'…s

jÖr;Öyjûu " p[qÿ mÖ ¨Ö≤ßyoô vOW;ô v;tÿ.j[ ; Stônyÿ•ie t vO∑û ‰; )
s noÿ mO@;it tÖNv˝ Ajugû o ®ÖjNy EkÖmojÿS]e/ô ; ivÿc£Öme –1–
7

[Atharva Veda]

k;<@ 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a©πaÿ ©π xoô…cW;ÿ ≤x…≈y;ô,' nÿmSÖ yNtÿSTv; hÖivW;ÿ iv/em )
aÖ˚;NTsÿm˚Ö ;NhÖivW;ÿ iv/emÖ yo ag[.ÿ IôTpv;RSÃ y;ô g[.Iÿt; –2–
muçû xIÿWKÖR Ty; ¨Öt k;ôs Eÿn'Ö p®¡„p®r;ivôvx
e ;ô yo aÿSy )
yoÿ aÿ.jÖ[ ; v;ÿtjÖ ; yíÖ xu„moô vnÖSptIÿNTsct;ô' pvRtà ;'í –3–
x' meÖ prÿSmwô g;];ÿyÖ xmÖSTvvÿr;y me )
x' meÿ cÖt>u yoRô a©π>ÿ yô" xmÿStu tÖNve3ô ¡Ö mmÿ –4–
è13ù ]yodx' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) iv¥u∂vº t; )
è1-2ù p[qm;i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy;y;ítu„p;i√r;@± jgtI
è4ù ctuQy;Rí i]∑uPpr; bOhtIg.;R p…¤XzNd;'…s

nmÿSte aStu ivô¥tu Öe nmÿSte Stn…yôàveÿ )
nmÿSte aÖSTvXmÿnÖe yen;ÿ dU@û ;xeÖ aSyÿ…s –1–
nmÿSte p[vto np;ô¥tÖStpÿ" sÖmhU …ÿ s )
mO@û y;ÿ nStôn>U yoô myÿStoôk>É yÿS’…/ –2–
p[vtÿ o np;ô•mÿ Eûv;Stuû tu>yô' nmÿSte hetÖ yeÖ tpuWÿ e c ’<m" )
ivôµ teÖ /;mÿ prÄm' guh;ô yTsÿm{ûu e aÖNtinRihÿt;…sô n;….ÿ" –3–
y;' Tv;ÿ devÖ ; asOjÿ Ntô ivêÖ îWuÃ' ’<v;ôn; asÿn;y /O„û ,um( )
s; noÿ mO@ ivôdqeÿ gO,;ôn; tSywÿ teÖ nmoÿ aStu deiv –4–
è14ù ctudx
R ' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) v®,o ymo v; devt; )
è1ù p[qmcR" kk⁄MmTynu∑pu ( è2á 4ù i√tIy;ctuQyoRrnu∑pu (
è3ù tOtIy;y;í ctu„p;i√r;@nu∑pu ( zNd;'…s

.gÿmSy;ô vcRÖ a;idÖ„y…/ÿ vO=û ;idÿv ßjÿm( )
8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

mÖh;bu›ÿ îvÄ pvRtà oô JyoæKpÖt„O v;ÿSt;m( –1–
EûW; teÿ r;jNkÖNy;˝ vÄ/iU nR /Uyÿ t;Mym )
s; m;ôtbu ?ÃR yt;' gOhû åe qoô .[;turû qoÿ ipôt"u –2–
EûW; teÿ k⁄lpÖ ; r;ÿjNÖ t;muÿ teÖ p·rÿ dµ…s )
JyoæKpôt„O v;ÿs;t;ô a; xIô„,R" xÖmoPy;ÿt( –3–
a…sÿtSy teÖ b[˜,ÿ ; kÖXypÿSyô gyÿSy c )
aÖNtô"koôx…mÿv j;ômyoåipÿ nÁ;…m teô .gÿm( –4–
è15ù pçdx' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt;" ) è1ù p[qmcoR
.u·rGbOhtI è2ù i√tIy;y;" pQy;p…¤" è3-4ù tOtIy;ctuQyoRí;nu∑pu ( zNd;'…s

s' s' ßÿvNtuû …sN/ÿv"Ä s' v;t;ô" s' pÿtiÖ ],ÿ" )
îÄm' yÖD' p[iÖ dvoÿ me juWNt;' s'ß;ôVye˝, hÖivW;ÿ juho…m –1–
îÄhvw hvÖm; y;ÿt m îÄh s'ß
à ;v,; ¨Ötme ' vÿ/yR t; …gr" )
îÄhtw ûu svoRô y" pÖxru ‚Ä Sm≤Ntÿœtuû y; rÄ…y" –2–
ye nÖdIn;'Ã sÖß
' vÄNTyuTs;ÿs"Ö sdÖm≤=ÿt;" )
te….ÿmÖRe svw"ÃR s'ß;ôv/w nR 'Ö s' ß;ÿvy;m…s –3–
ye sÖipRW"ÿ sÖß
' vÿ≤Nt =IôrSyÿ codÖkSyÿ c )
te….ÿmÖRe svw"ÃR s'ß;ôv/w nR 'Ö s' ß;ÿvy;m…s –4–
è16ù Wo@x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy c;tn AiW" ) mN]oˇ_; a¶IN{v®,; devt;" )
è1-3ù p[qm;idtOcSy;nu∑pu ( è4ù ctuQy;Rí kk⁄MmTynu∑pu ( zNdsI

ye˝åm;v;ôSy;ô3˘ÃÖ r;i]ÿmdûu Sqÿvu ;[ jRô mÖ≤T],ÿ" )
9

[Atharva Veda]

k;<@ 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖ…¶Sturû Iyoÿ y;tuhû ; so aÖSm>yôm…/ÿ b[vt( –1–
sIs;ôy;?y;ÿhÄ v®¡,"Ö sIs;ÿy;Ö…¶®p;ÿvit )
sIs'Ã mÖ îN{ô" p[;yÿCzôˇdÖ© y;ÿtcûu ;tÿnm( –2–
îÖd' iv„k¡N/' sht îÄd' b;ÿ/te aÖ≤T],ÿ" )
aÖnne Ö ivê;ÿ sshÖe y; j;ôt;inÿ ipx;ôCy;" –3–
yidÿ noô g;' h'…sô y¥êô' yidô pU®W¡ m( )
t' Tv;ô sIsenÿ iv?y;moô yq;ô noåsoô avIÿrh; –4–
è17ù s¢dx' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) mN]oˇ_; loihtv;sso yoiWto devt;"
) è1ù p[qmcoR .u·rgnu∑pu ( è2-3ù i√tIy;tOtIyyornu∑pu (
è4ù ctuQy;Rí i]pd;WIR g;y]I zNd;'…s

aÖmyU ;R y≤Ntÿ yoôiWtoÿ ihôr; loihÿtv;ss" )
aÖ.;[ tÿr îv j;ômyÖ‚StœÿNtu hÄtvÿcsR " –1–
itœ;ÿvreÄ itœÿ pr ¨Öt Tv' itÿœ m?yme )
kÖinôiœôk; cÖ itœÿitô itœ;ôidıôminÿmhÖR I –2–
xÖtSyÿ /ÖmnIÿn;' sÖhßÿSy ihr;,;ÿm( )
aSqu·û rNmÿ?yôm; îÄm;" s;ôkmNt;ÿ ar'st –3–
p·rÿ vÄ" …sk¡t;vtI /ÖnbU hOÃR TÄ y˝£mIt( )
itœÿtl
Öe yÿt;ô su k¡m( –4–
è18ù a∑;dx' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy {iv,od; AiW" ) ivn;yko devt; )
è1ù p[qmcR ¨p·r∑;i√r;@±bhO tI è2ù i√tIy;y; incO∆gtI
10

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

è3ù tOtIy;y; ivr;@;St;rp…¤≤S]∑up( è4ù ctuQy;Rí;nu∑pu ( zNd;'…s

inlR+ô My'˝ ll;ôMyÿ1÷Ö inrr;ÿit' suv;m…s )
aqÖ y; .Ö{; t;inÿ n" pÖj[ ;y;ô ar;ÿit' ny;m…s –1–
inrrÿ…,' sivôt; s;ÿivWKpÖdoinRhSR tÿyovR®,¡ o …mô]o aÿymÖR ; )
inrÄSm>yômnumÿ tIô rr;ÿ,;ô p[me ;' devÖ ; aÿs;ivWu"û s*.ÿg;y –2–
yˇÿ a;ôTminÿ tÖNv;'˝ `oôrm‚Stô y√;ô kÉxWeÿ u p[itôc=ÿ,e v; )
svÄ| t√;ôc;pÿ hNmo vÄy' devÖ STv;ÿ sivôt; sUdÿ ytu –3–
·rXyÿpdIô' vOWdÿ tI' goWe/Ö ;' ivÿ/mÖ ;mutû )
ivôlIô!‰'˝ ll;ôMy'1Ã Ö t; aÖSm•;ÿxy;m…s –4–
è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) è1ù p[qmcR îN{"
è2ù i√tIy;y; mnu„yeWv" è3ù tOtIy;y; ®{" è4ù ctuQy;Rí ivêe dev; devt;" )
è1á 4ù p[qm;ctuQyoRrnu∑pu ( è2ù i√tIy;y;" purSt;ä»htI
è3ù tOtIy;y;í pQy;p…¤XzNd;'…s –

m; noÿ ivdiNvVy;ô…/noô mo aÿ….Vy;ô…/noÿ ivdn( )
a;ôr;CzÿrVÄ y;˝ aÖSmi√WUcÿ I·rN{ p;ty –1–
iv„vÿço aÖSmCzrÿv" ptNtuû ye aÖSt; ye c;ôSy;˝" )
dwvIÿmnR „u yesvoô mm;ô…m];ôiNv ivÿ?yt –2–
yo nÖ" Svo yo arÿ," sj;ôt ¨Öt in∑‰oô yo aôSm;\ aÿ….ôd;sÿit )
®Ö{" xÿrVÄ y˝ywtÖ ;Nmm;ô…m];ôiNv ivÿ?ytu –3–
y" sÖpàoô yoåsÿpàoô yíÿ i√ÖWNzp;ÿit n" )
devÖ ;St' sveÃR /UvNR tuû b[˜ô vmRÖ mm;Ntÿrm( –4–
è20ù …v'x' sUˇ_m(
11

[Atharva Veda]

k;<@ 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1ù p[qmcR" somo m®tí
è2ù i√tIy;y; …m];v®,* è3ù tOtIy;y; v®," è4ù ctuQy;RíNe {o devt;" )
è1ù p[qm;y;≤S]∑up( è2-4ù i√tIy;idtOcSy c;nu∑pu ( zNdsI

ad;ÿrsO∫vtu dev som;ô‚SmNyôDe mÿ®to mO@û t;ÿ n" )
m; noÿ ivdd….ô.; mo axÿ‚Stôm;R noÿ ivd√é…jôn; √π„y;ô y; –1–
yo aÖ¥ seNyoÿ vÄ/o˝å`;ôynU ;ÿmdûu Irÿte )
yuvû ' t' …mÿ];v®,;vÄSm¥;ÿvytÖ' p·rÿ –2–
îÄtíô ydÖmtu íÿ ô y√Ä/' vÿ®, y;vy )
iv mÖhCzmRÃ yCzô vrIÿyo y;vy; vÄ/m( –3–
x;ôs îÄTq; mÖh;\ aÿSy…m]s;ôho aÿStOtû " )
n ySyÿ hÄNytÖe s%;ô n jIôyteÿ kÖd; cÖn –4–
è21ù Ek…v'x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) îN{o devt; ) anu∑pu ( zNd"

Svô‚Stôd; ivôx;' pitÿv]RO hÖ ; ivÿm/ûO o vÄxI )
vOWNe {ÿ" purû Eÿtu n" somÖp; aÿ.y'krÖ " –1–
iv nÿ îN{ô mO/oÿ jih nIôc; yÿz pOtNyôt" )
aÖ/mÖ ' gÿmy;ô tmoô yo aÖSm;\ aÿ….ôd;sÿit –2–
iv r=oô iv mO/oÿ jihô iv vO]û Syô hnUÿ ®j )
iv mÖNyu…mÿN{ vO]h•Ö…m]ÿSy;….ôd;sÿt" –3–
apeNÿ { i√WÖto mnoåpÖ …jJy;ÿsto vÄ/m( )
iv mhCzmRÃ yCzô vrIÿyo y;vy; vÄ/m( –4–
è22ù √;…v'x' sUˇ_m(
12

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) sUyoR h·rm; ˙{ogí devt;" )
anu∑pu ( zNd"

anûu sUymÄR du yÿ t;' ˙∂‰oôto hÿ·rÖm; cÿ te )
go roihÿtSyô v,RnÃe Ö tenÿ Tv;ô p·rÿ d?m…s –1–
p·rÿ Tv;ô roihÿtvÖw ,R dÃRw IR`;RyTûu v;yÿ d?m…s )
yq;ôymÿrpÄ ; asÖdqoÖ ahÿ·rtoô .uvtÿ ( –2–
y; roihÿ,IdevR TÄ y;ô3¡Ö g;voô y; ¨Öt roihÿ,I" )
ÂÖpÂ
' p¡ 'Ö vyoÿvyÖSt;….ÿÇ;ô p·rÿ d?m…s –3–
xukW¡É u te h·rÖm;,'Ã ropÖ,;k;ÿsu d?m…s )
aqoô h;·rÿ{veWu te h·rÖm;,Ö' in dÿ?m…s –4–
è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) a…sKnIvnSpitdevR t; )
anu∑pu ( zNd"

nÖˇ_ôj' ;ôt;SyoÿW/eÖ r;meÖ ’„,e a…sÿæKn c )
îÄd' rÿjin rjy ikôl;s'à p≤lôt' cÖ yt( –1–
ikôl;s'Ã c p≤lôt' cÖ in·rÖto n;ÿxy;ô pOWtÿ ( )
a; Tv;ô Svo ivÿxt;ô' v,R"Ö pr;ÿ xuKû l;inÿ p;ty –2–
a…sÿt' te p[l
Ö yÿnm;ôSq;nÖm…sÿt'Ö tvÿ )
a…sÿKnI aSyoW/eÖ in·rÖto n;ÿxy;ô pOWtÿ ( –3–
aÖiSqôjSyÿ ikôl;sÿSy tnUjû Syÿ cÖ yÊvô…c )
dUSy;ÿ ’ûtSyô b[˜,ÿ ;ô l+mÿ êetÖ mÿnInxm( –4–
è24ù ctu…v|x' sUˇ_m(
13

[Atharva Veda]

k;<@ 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) a;surIvnSpitdevR t; )
è1á 3-4ù p[qm;tOtIy;ctuqIRn;mOc;nu∑pu ( è2ù i√tIy;y;í incOTpQy;p·¤XzNdsI

sup,Ö oR j;ôt" p[qÿ mÖ StSyô Tv' ipôˇm;ÿ…sq )
td;ÿsrûu I yu/û ; …jôt; ÂÖp' cÿ£ÖÉ vnÖSptIÿn( –1–
a;ôsrûu I cÿ£É p[qmÖ de ' ik¡l;s.eWjÖ …môd' ik¡l;sÖn;xÿnm( )
anIÿnx≤TkÖl;sÖ' s¡p;mkrÄÊvcÿm( –2–
s¡p;ô n;mÿ te m;ôt; s¡poô n;mÿ te ipôt; )
sÖÂpÖ ’
Ö ÊvmoÿW/eÖ s; s¡p…môd' ’¡…/ –3–
Xy;ôm; sÿÂpÖk
' rÿ,I pO…qôVy; a?yu∫tÿ» ; )
îÄdmUû Wu p[ s;ÿ/yÖ pun;ÿ ÂÖp;…,ÿ kLpy –4–
è25ù pç…v'x' sUˇ_m(
è1-4ù ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) y+mn;xn;…¶devR t; )
è1ù p[qmcR≤S]∑up( è2-3ù i√tIy;tOtIyyoivRr;@±g.;R i]∑up(
è4ù ctuQy;Rí puroånu∑pu ( i]∑up( zNd;'…s

ydÖ…¶r;poô adÿhTp[iÖ vXyô y];’¡<vN/mR/Ö tO oô nm;'…Ã s )
t]ÿ t a;Û" prÄm' jÖin]'Ö s nÿ" s'ivô√;Np·rÿ vOiõ™G/ tKmn( –1–
y¥ô…cRyiR dô v;…sÿ xoô…c" xÿkLyeiô W yidÿ v; te jÖin]ÿm( )
ÓU@nûë ;Rm;ÿ…s h·rtSy devÖ s nÿ" s'ivô√;Np·rÿ vOiõ™G/ tKmn( –2–
yidÿ xoôko yidÿ v;….xoôko yidÿ v;ô r;Doô v®¡,SÖ y;…sÿ pu]û " )
ÓU@û nûë ;Rm;ÿ…s h·rtSy devÖ s nÿ" s'ivô√;Np·rÿ vOiõ™G/ tKmn( –3–
nmÿ" xIôt;yÿ tÖKmneÖ nmoÿ ÂÖr;yÿ xoô…cWeÿ ’,o…m )
yo aÿNye¥ô ®u .¡ yÖ¥ru >Ä yeitô tOtIÿyk;yÖ nmoÿ aStu tÖKmneÿ –4–
14

mSy`. i]∑up( è4ù ctuQy. a`.Sy sUˇ_Sy.muiÿ Wt.n.ÿk…mvÖ …b.qv.Sy sUˇ_Sy b[˜.gÿ" ) sivôt. îN{.yv" ) t.s. aÖ….dincOÌ. d. i]pd.'à jÖr. Ek. ) è1ù p[qmcR" pQy.Öit" s%eN{oô .jIôt.so ast( ) a.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è16ù Wi@±vx ' ' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.Ö orÌ..ôr3eÄ å¡Ö s.ôNm®¡t"Ö sUyTÃR vcs" ) xmRà yzq sÖpq[ .ÿ/.ÿ nStôn>U yoô ) myÿStoôk>É yÿS’…/ –4– è27ù s¢…v'x' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy. devt.ôs.ôre aXm.vs. devt.R AiW" ) cN{m.ôyvÿ" –2– n bÖhvÖ" smÿxkô•.Ö Kv˝≤S]WÖ¢.n.vÖSmdÿStu heiÖ tdevÃR .n( ) îÄN{.Rk Ö .ÿ îv.d*ô p[ Sf⁄r¡ tÖ' vhÿt' pO.vÖSm>yÿmStu r.p…¤" è2-4ù i√tIy. purû " –4– 15 .ô ymSyÿq –1– s%.ô mnoåsÿmı O .ÿ/WO "u ) ve.I v.ÿ" –3– suWû dûU tÿ mO@û tÿ mO@û y.vRyÖ mÖ+y.[tÿ I ) iv„vÿKpun.yu…ÿ .. injRrà .dyo mN]oˇ_.ôre pOdÿ .ôyvÿ" –3– p[te Ã' p.tÖ o gOhû .Ö vRu .toåsÿmı O .Rík w .ôNye˝tu p[qmÖ .ôyo" pÿ·rpÖ‚Nqnÿ" –1– ivWUCÿ yetu ’NtôtI ipn.'…s a.y]I zNd." ) è1á 3ù p[qm.nu∑pu ( zNdsI aôm"U p.idtOcSy a.Ry]I è2ù i√tIy.vs. …cô]r. p.tOtIyyoA≥cog. a`.ô3v¡Ö ipÿ Vyy.y.ô…. AiW" ) îN{." –2– yUyû ªÿ" p[vto np.

o mÖ….`' mUrmÿ . ) anu∑pu ( zNd" aÖ.Nyÿ.ÿn…Ö .ÖYy˝" –4– è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.n.ÿrmutû nÖ¢‰˝m( ) a/.mr.vtRnÖe s' dÿh y. ¨ˇr.ctuQy..i√tIyyornu∑pu ( è3ù tOtIy.…¶" è2á 3-4ù i√tIy.ÿ .g.ÿ≤NkmIôidnÿ" –1– p[itÿ dh y.Öv" sÿpàÖ=yÿ.ôvTO yÿ sÖpà.n. yo noÿ durSÄ yitÿ –2– aÖ….Utû ." ) è1-2ù p[qm.IôvtÖ oR aÿ…. rsÿSyô hrÿ.…v'x' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.SpteåÖ ….ô yenNe {oÿ a….ôNyoô3¡Ö iv tOÁÿ Nt.pÖ xpÿnne Ö y.tu/.IôvtÖ nRe ÿ mÖ….Rí pQy.Rí y.tu/.^ yÿ v/Ry –1– aÖ….bOhtI è4ù ctuQy.[Atharva Veda] k.Nyo devt.p…¤XzNd.Sy sUˇ_Sy v…sœ AiW" ) b[˜.<@ 1 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è28ù a∑.tu/û . pOtÿ NÖ yNt'à itœ. Tv.y.mIÿvc.Ö∑. Womoÿ avIvO/t( ) aÖ….vvO/û e ) ten.tu/.." pUv.ôNp[itÿ dev ikmIôidnÿ" ) p[tÖ IcIÿ" ’„.ÿ devÖ " sÿivôt." ) 16 .'…s ¨pÖ p[.ôivnoÿ y. Tv.Äe e toôkmÿˇûu s.ÿ …môqo ivÿkXôÉ yoô3¡Ö iv flÿt.sÿ…s –3– aÖ. r.ÿty" ) aÖ….ônI" Svs. noô ar.SpitdevR t.tu/.ôSm.ô….y.tÿn" ) dhÖ•pÿ √y.n.tu/û .dÖ/e ) y.ÿ∂vÖº o aÖ¶I rÿ=oôh. y./RSy tOtIy.Sy sUˇ_Sy c.…. xÖx.ÿr.Nb[˜ÿ .ôNy˝" –2– y.ô ivê.' y. ivr.tn AiW" ) è1á 2ù p[qmcoR i√tIy.$( pQy.y.ôtm. –3– pu]û mÿˇu y.R/SR y c.y j.IvÖtoR yq.

R ivr.ÿ vÖym( –1– 17 .ÿnyu .ômmRe ' p[.y.ôj.ctuqIRn..St.Utû Sy.Sy sUˇ_Sy.p.ÿˇ_. ¨Öt v.'…s a.qv.dÿí devÖ .pÖTp*®¡Wye o vÖ/o y" –1– ye voÿ dev.ÿmk Ö ˘ vcÿ" ) yq." scetÿ so me Í.ÿ∑o^ ivW.idÿTy.ôj." ) è1-2ù p[qm." ) è1-2á 4ù p[qm.mOc.ôNyn.i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy.Np·rÿ vO.ô vsÿvoô r=ÿtmÖe mutû .m.ôh' xÿ]hûu oås.y.yurÿ SÄ mw xÖtmÖNy.' ye aÖNt·rÿ=Ö aoWÿ/IWu pÖx„u vôPSvÿ1NÖ t" ) te ’¡.x.ÿNyspÖà" sÿpàÖh.ÿ…. a¸ût.?yÿ=>e yo ivô/me ÿ hÖivW. j.utdÖe muˇû _m( ) sve>ÃR yo vÖ" p·rÿ dd.ôl>e yÿítÖ >u yoRà aÖmtO >ÿe y" ) îÄd' .ÿ….ÿg.q –2– ye devÿ .Ö.oô vOW.Sto„ptyí devt.ôhmeWÖ .o…m –4– è31ù Eki]'x' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] r.ôdiu dôd' m. ¸ût.í x. devt...Rí pr.x.' vIôr.' sÖpàe>ÿ y" pr.sÖih" ) yq.'à p[y.®Ät v. idôiv œ ye pO…ÿ qôVy.ÿinô jnÿSy c –6– è30ù i]'x' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.tu jÖrsÖm.'à vÖ" pçÿ p[iÖ dxoô iv." ) yeW.p.x.ÿn.i√tIy." ipôtroÖ ye cÿ pu]û .ˇ_⁄ mOTû yUn( –3– yeW.@± jgtI zNdsI ivêeÿ dev.Kvrg.gOtû yUyû mÖ‚Smn( ) mem' sn.Myetô ' SvôSTye˝n' jÖrseÿ vh.r.R AiW" ) ivêe dev. –5– sÖpàÖ =Ö yÿ.^ yÖ mÁ'à b?yt..nu∑pu ( i]∑up( zNd. AiW" ) a.l. ivr.' i]∑up( è3ù tOtIy.vu ÿe –4– ¨dÖs* sUyoRà ag.ôNvoÿ aÖSmw sÿ]sÖ dÿ" ’.j.Ö∑.ô….'à ivôr. v.Sy sUˇ_Sy b[˜.$( i]∑up( è4ù ctuQy.

y.p.<@ 1 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y a.ÿ –2– y{odÿsIô rejmÿ . .í kk⁄MmTynu∑pu ( zNdsI îÄd' jÿn.nÿmSÖ y .suÿ j.so ivôdqÿ mÖhd(b˜[ ÿ vid„yit ) n tTpO…ÿ qôVy.ôm…/ÿ …≈ôtm( ) idôve cÿ ivôêvedÿ se pO…qôVyw c.mÿ ≈.ÿn.ÿn.ô] ¨Öt ipô]e noÿ aStu Svô‚St go>yoô jgÿtÖe pu®W¡ >e y" ) ivê'à su.neÖ ..ô{| tdÖ¥ sÿvdÖR .íÖTv.ô' Sq.RSô t.s.rÄ tdÖNySy.ÿmSTv.STv.itA≥iW" ) cN{m.p.Utû Syÿ ivôd∑u √π/Ö soô n v.tûU m(siÿu vôd]'à no aStuû JyogevÖ dOx ÿ me Ö sUymÃR ( –4– è32ù √.|à d…/ôre suvû .Sy sUˇ_Sy xNt.' no idôiv yenÿ p[." ) i]∑up( zNd" ihrÿ<yv.ô" p.ô ≤Ntÿ vIô®/ÿ" –1– aÖNt·rÿ= a.pO…qVy* devte ) è1á 3-4ù p[qm.v.mOc.m." ) te noô inA≥Tà y.ÿ yj.ÿkrÄ' nmÿ" –4– è33ù ]yiS]'x' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.tOtIy. AiW" ) ¥. y.i]'x' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.R"ô xucyÿ " p. aÖ…¶' g. devt.ôMyXloÿ. sÿm{ûu Syevÿ ≈oôTy.mnu∑pu ( è2ù i√tIy.ÿvNtu –1– 18 .'hsÿ oa'hs" –2– aß. hÖivW...rÄ Sqnÿ dev.vÖk.pÖ" x' Syoôn.m." –3– ivêÿmNÖ y. a.ôl.po v.ôlSturû Iyoÿ devÖ " s nÿ" su.x. nÖ a.x. `Otû ne ÿ juho…m ) y a.y.mÿ.[Atharva Veda] k.ôSq.Ntôsd.tûU meh vÿ=t( –3– Svô‚St m.ÿ…mv ) a.Sy sUˇ_Sy b[˜.ôt" sÿivôt.U…mÿí inôrtÿ=tm( ) a.xe>ÿ yo muçû t.Svô…¶" ) y.x.x.Iôv.ctuqIRn.

ôSR t. . ) anu∑pu ( zNd" îÄy' vIô®Nm/ujÿ . aÖ…¶' g.pÿg.ÿvNtu –4– è34ù ctuiS]'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy." ) 19 . .ÿvk Ä .pÖ" x' Syoôn.'à devÖ .ÿvNtu –3– ≤xôvne ÿ m.m( ) v.ÿg. idôiv ’û<v≤Ntÿ .m( ) y.m…s ) m/oôr…/ô p[j. nÖ a.ô' r. vÿd. v. nÖ a.St.|à d…/ôre suvû .itô m?yeÿ sTy. %n.nIÿk.nOtû e aÿvpÖ Xyônj( n.qv. pXyt.y.ô c=uWÿ .idtOcSy jgtI è4ù ctuQy.…mô m/umÿ ∫Àyû .ô" x.=.s.u .ô v®ÿ.…m≤TklÖ Tv' vn.ô' m/umÿ tI…mv –4– p·rÿ Tv.ô ag[eÖ m/uÿ me …j◊." p. aÖ…¶' g.ÿn. ihrÿ<y' xÖt.y sumnÖSym.RSô t.¶I ivêe dev. .yÿ.sÖ' m/usÿ d' x O " –3– m/oÿr‚Smô m/utÿ ro mÖd`u .yÿ…s –2– m/umÿ Nme inô£mÿ.Ö=' y.ô m/unÿ . aÖNt·rÿ=e b¸û/.%. i]∑up( zNdsI yd. nÖ a. devt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] y." ) è1-3ù p[qm.R AiW" ) ihr<y…mN{.Sy sUˇ_Sy..bÿ›Nd.s.ÿ tÖNvopÿ SpOxtÖ Tvc'à me ) `Otû íÖ tu "Ö xucyÿ oô y.Sy sUˇ_Sy.oô y.R ctu„pd..nu∑Bu g.pÖ" x' Syoôn. Tv.ômivÿi√We ) yq.qv..|à d…/ôre suvû .yÖ.' k.ô m•. .ÿt.ÿn. noô m/umÿ tS’…/ –1– …jô◊.j.pÖ" x' Syoôn.vÿ≤Nt ) y.mUl û e mÖ/l U k ÿ m( ) mmedhÖ £t.ôc.'Ö m/umÿ Nmeÿ pÖr. p·rtÖànu =Öe .Rí.…sô s.ôvsoô mmÿ …côˇmupû .ô…mNysoô yq.R AiW" ) m/uvnSpitdevR t.ôNm/umÿ ˇr" ) m.p" ≤xôvy..ô asÿ" –5– è35ù pçi]'x' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.ÿvNtu –2– y.ô m.t.

' tejoô Jyoitôrojoô bl'à cÖ vnÖSptIÿn.ômojÿ" p[qmÖj' Áe3Ö t¡Ö t( ) yo …b.yuWÿ Öe vcRsà Öe bl.ry.ôMy.ôs.<@ 1 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tˇeÿ bd(n.<@÷ sm.ÿrd.' m.ô¶I ivêeÿ devÖ .' ihrÿ<yô' s jIôvWe ÿu ’.n.yu"ÿ –2– aÖp.Iym.ÿy dI`.<y…/ÿ /.Steånuÿ mNyNt.y –1– nwn'Ö r=.Ã…' sô n ipÿx.=.yÖ." sÿhNte devÖ . vÖy' s'và TsôrSyô pyÿs.RyTûu v.¢m( – 20 .yÿ xÖtx.ÿitR d.n.mo aÖ‚SmNt∂=ÿm.ôc.R˝…. ) îN{ÿ îve≤N{ôy.o …b." –4– îit p[qm' k.mutû vIôy..[Atharva Veda] k.mOtû …u .rÄ≤ırÿ<ym( –3– sm.ÿn.ôm˙ÿ.ÿÇ.ute dIô`mR . ipp…mR ) îÄN{.

'…s idôVyo gÿN/ôvoR .ymOtû Syô tNtu'û ivtÿt' dOx û e km( ) y]ÿ devÖ .ô guh. hrÿsoô dwVyÿSy ) mO@û .' i]∑up( è3ù tOtIy. y≤Ntô sv.mOtû Syÿ ) v.tOtIyyo≤S]∑up( è4ù ctuQy.sÿt( –2– s nÿ" ipôt.v.ÿ pÖd.ÿ .Rà –3– p·rÖ ¥.ctuqIRpçmIn." ) è1ù p[qmcoR ivr.ôn.ÿ y*…mô b[˜.y]I è5ù pçMy.í .cÿ…mv vÖˇ_·rÿ .uvnÿ Syô ySpitôrk e ¡ EÖv nÿmSÖ y˝" sux û ve .mÿ prÄm' guh.uvnÿ .mOc.<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.tOn.inô inihÿt.inô vedÖ s ipôt≤u „pôt.ÿSyô ySt.Tm.m.n. AiW" ) gN/v.n.nx.ô .uvneœÖ .ÿ" –2– 21 .@± jgtI è2-3ù i√tIy.uvnÿ .Rm. s ¨Öt bN/u/û .í jgtI zNdsI vÖne StTpÿXyTprÄm' guh.ÿin vedÖ . aÖmtO mÿ . ) è1-2á 4-5ù p[qm.ô yt( ) ]I…." SvôivRdoÿ aÖ>y˝nUWtÖ v[. devt.NgÿN/ôvoR /.ôt.ÌÿN/ôvoR ." sÿm. idVy devÖ nmÿSte aStu idôiv tÿe sÖ/Sqÿm( –1– idôiv SpO∑û o yÿjtÖ " sUyTÃR vgvy.RPsrso devt.Sy sUˇ_Sy ven AiW" ) b[˜.ôSyurWÄe nÖNve3ô W¡Ö o aÖ…¶" –4– p·rÖ ivê.ôv?ywryÿ Nt –5– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.u·rgnu∑pu ( zNd.Sy sUˇ_Sy m.ÿitœº p[qmÖj.uvnÿ .vÖTyek ¡ pm( ) îÄd' pO‚XnÿrduhˇÖ yÿm. jÿinôt.Ny.ô y¥]Ö ivêÖ' .R ivr.inô ivê.mÖ/ Ek¡ EÖv t' s'pà XÖ[ n' .y. /.ÿ ) yo devÖ .'à n.uvnÿ Syô ySpitôrk e ¡ EÖv nÿmSÖ yo˝ ivô+vI@‰ÿ" ) t' Tv.ÿymÖ pu .@±g.ône yon.ÿp…O qôvI sÖ¥ a." –1– p[ t√oÿcde mÖ tO Sÿ y ivô√.i√tIy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è2ù aq i√tIy' k.

eWjÖ ' tduû rogÿmxIxmt( –4– aÖ®ß Ö .m( –2– nIôc"w %ÿnNÖ Tysurÿ . AiW" ) .vÿTyvÖTkm…/ô pvRtà .St…mÿWIcyoôå=k. mnoômhu "ÿ ) t.ô' sdÿn' m a.o…m –4– y.vNTvôp aoWÿ/y" ≤xôv.t( ) tˇeÿ ’.Svipÿ gN/ôvR a." ) p[qm. a®Öß.ß.eWjÖ ' tduû rogÿmnInxt( –3– ¨ÖpjÖ Ik. cÖ pr.[Atharva Veda] k..ô ¨∫ÿr≤Nt smu{û .>yoÿåkrÄ' nmÿ" –5– è3ù tOtIy' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.>yoÿ gN/ôvpR àÿ I>yoåPsôr.t( Svr.ÿm( –6– 22 .wWJy.ôvSyÿ .ÿm.inÿ te ) teW.ôvSyÿ .<@ 2 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖnvÖ ¥Ö .idpçc.eWÿ jÖ .Nmh.bOhtI zNdsI aÖdo ydÿv/Ö .i√sO∑ÿ .¸ûytR "ÿ sÖ¥ a.ÿß. .sÿ…s –1– a.ÿß.ÿs.@± ¨p·r∑.o…m .rPsôr.ÿm…sô Tvmuˇÿ mÖ mÿn.ÿ…môd' mÖht( ) td.eWjÖ ' tduû rogÿmnInxt( –5– x' noÿ .dÖ©.ô îWÿv" ptNtu rÄ=s.Rmnu∑pu ( è6ù Wœ‰.d…/ÿ .>yoÿ vo devIônmR Ö îT’¡.ôvmroÿg.eWjÖ ' su.eWjÖ m( ) td.…..í i]p.ô" smuÿ jGm a.yu/NR vNtryo devt.ôr.ÿ…môd' mÖhTpO…ÿ qôVy." ) îN{ÿSyô vj[oô apÿ hNtu rÄ=sÿ a. a?yu∫tÿ» m( ) td.ÿß. k⁄iû vdÖ© xÖt' y.Sy sUˇ_Sy.ôvSyÿ ." KlôNd.ÿ cÖ y≤Ntÿ –3– a….ÿsIt( ) sÖm{ûu a.i©r.vÿs'u gN/ôv| scÿ?ve ) t.….[yÿ Öe id¥u•û =ÿi]yeÖ y.Wÿe jÖ' yq. ivôê.

) è1ù p[qmcoR incOdpu ·r∑.tu ivôêtÿ" –2– aÖy' iv„k¡N/' shteåÖ y' b.rqoÿ ar..mhe –4– xÖ.ÿ ji©û@nº ÿ myoô.ÿ ) iv„k¡N/ô' sv.Ö a. ivr.ÿih xUrÄ h·rÿ>y..ôní.m( ) ipb. ) è1ù p[qmcoR ivr.ôR r=. ji©@o v.dÖ….yuiÃ' W t.d….rp…¤" è2-6ù i√tIy.ä»htI è2ù i√tIy.ç.nu∑pu ( zNdsI dIô`.. devt.n(ji©û@" p[ .ÿ" ) aÖy' noÿ ivôê.itôdiU Wÿ" ) aqoô shÿSv. ji©û@íÖ iv„k¡N/.Sy sUˇ_Sy.íÿ m.i√ÿxrÖ .' ivÿ„kN/ôdWU .ä»htI è3ù tOtIy.R AiW" ) cN{m.i√„k¡N/.Sy sUˇ_Sy. rÿ=t. aÖNyo rse>ÿ y" –5– ’ûTy.ÿ/te aÖ≤T]..$( p[St.ôdiU WÿryÄ ' mÖ….o . ivr." sÖhßÿvIyR"Ö p·rÿ .y.n.ôme sÿh.ÿ ' ji©û@÷ …bÿ.n.Otÿ " ’û„y.m( ) arÿ<y.yÿ bOhtÖ (' r.idtOcSy c i]∑up( zNd.y.ôy.dÖNy a.t( ) mÖ….®ÄmdR ." p.@± jgtI è5-7ù pçMy.qvR..R puroivr.ôxocÿn.'…à s Vy.·rÿ„yNtoô d=ÿm.ô" sdwvÖ ) mÖ….qv.bOhtI è4ù ctuQy.·rWt( –6– è5ù pçm' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.y.eWÿ jo ji©û@" p.$( pQy.OgA u i≥ W" ) îN{o devt.ÿy –1– 23 . y.ôyR Tûu v.@ëp·r∑.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è4ù ctuq| sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.'…s îN{ÿ juWû Svô p[ vÖh.idpç.mO o vÖym( –1– jÖi©û@o jÖM.vu .ôTv'hsÿ " –3– devÖ dw ˇÖR ne ÿ mÖ….ÿ sutû Syÿ mÖt·e rÖh m/oÿík.

sÿ îN{ pO.R˝….æ<mÖ]o vO]û ' yo jÖ`.n.idtOcSy i]∑up( è4ù ctuQy.Ognûu R sÿsheÖ x]UNû mdeÖ somÿSy –3– a..ô md.o avO...ÿSTv.y ) m.rp…¤XzNd.m( –7– è6ù Wœ' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.te b[. ) è1-3ù p[qm.' Tv∑. s.m( –5– ahÖ•ihô' pvRtà e ≤x…≈y.rÿ p[qmÖ .Ä oRpÿ Tv.$( p[St.mÿ¶e vO.¶ Aûtvoÿ v/RyNtu s'vTsôr. ) s' idôVyenÿ dIidih rocÖnne Ö ivê.ô.nÿ yÖtInR ) …bô.ÿSmwô vj[Ã' Svôy˝| tt= ) v. îÿv /enÖ vÖ" SyNdÿm.WIR p…¤" è5ù pçMy.e .'…s sm.ÿdˇÖ vj[mÖ hÿ•ne ' p[qmÖj. AWÿyoô y.inÿ sÖTy.ÖW.Nye –2– Tv.nÖTpvRtà .û Svô m/oÿidRvô o n ) aÿSy sutû Syô Svÿ1.ÿ.de ÿ vÖl' .˜ô..ô aÔÿ" smu{û mvÿ jGmurû .yÿk˘ mÖ`v.inÿ cÖk.û Svÿ k⁄=û I ivôió xÿ£ …/ôyÁe .¶eÿ a…. tÿe ·rW•upsÖˇ.gOÁû p[yÿ zu n( –3– 24 .ômTR Svehô mÖhe r.n. îÄme ≤xôvo aÿ¶e sÖv' rÿ.ÿ ivxNtu sutû .ô≈.ÿ" suvû .pÿ" –6– vOW.coÿ agu" –2– îN{ÿStur.ÿg.[Atharva Veda] k.ôym.ItÖ somÖ' i]k¡&kÉ„vipbTsutû Syÿ ) a.m.ÿ a….ô a.<@ 2 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îN{ÿ jô#r'à nÖVyo n pO. Tv.Rítu„pd.í ivr. nÿ" ) ≈u/û I hvÖ' …groÿ me juWSÖ veN{ÿ Svôy‚u G.ÿy –4– îN{ÿSyô nu p[ voÿc' vIôy..itô…j∫ÿvÖ Sve gyeÿ j.ÿSte yÖxsÿ" sNtuû m. n" ) sÖpàÖ hÖ . .roÿ a¶e b[˜Ö .ÿ¶Öe p[ cÿ v/RymÖe mu∞ÿ itœ mhÖte s*.mhIÿn.v.ÿih p[iÖ dxÖítÿß" –1– s' cÖ?e ySv.inÿ vÖjI[ ) ahÖ•ihômNvôpStÿtdRÖ p[ vÖ=.ô y.Sy sUˇ_Sy x*nk AiW" ) a…¶devR t.

ô Á˝¶e du·rÖt. vIô®CzÿpqÖyopÿnI ) a.@ëp·r∑.@nu∑pu ( è5ù pçMy.poô mlÿ…mvÖ p[.ÿitnoRô m.. t.e . devÖ j.p…¤" è4ù ctuQy.ÿ" –5– è7ù s¢m' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.Sy sUˇ_Sy.ÿ¶Öe SvenÖ s' rÿ." p.mÖ t." xÖpqÿíô y" ) bÖ˜[ . nÿSt.xnç devte ) è1-2ù p[qm.p…¤XzNd.n.gÿvtI ivôctO *ô n.i√tIyyornu∑pu ( è3ù tOtIy.ôMy. r. tÿrÄ Tvmq.·rÖxru …Ä .wWJy. AiW" ) vnSpityR+mn.ä»htI zNd.y.' p·rÿ .OGvi©r.' p·rÿ me pÖj[ .D.tOtIy.RNô mCzôpq." ) è1ù p[qmcoR .w=ÿ IôTsv.Rd"ÃR pO∑û Iripÿ Í.ôTsvÖ| t•oÿ a/Spôdm( –2– idôvo mUlmÖ vÿtt' pO…qôVy.'ÿ m?ymeœÖ . yÿtSv ) sÖj.m." p.Sv …mô].e .ÿ¶e …m]Ö/.ô' .<@ºnÖ p·rÿ .R ivr." pQy.ÿrIÖNm.Rí ivr. a?yuˇtÿ m( ) tenÿ sÖhßÿk.Im…s –5– è8ù a∑m' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.rÿkÉ ) 25 .ÿm¶e ivôhVyoÿ dIidhIôh –4– aitô inhoô aitô sO/oåTy…cÿˇIôritô i√Wÿ" ) ivê.'…s ¨dÿg.qv.rÿmte u xÖpqoô y" suhû .pÖà" xÖpqoÿ j.ô\ a…/ÿ –1– yíÿ s.yuvnR Sptyo devt.Sy sUˇ_Sy . yNmÿNyutû " xp.'…s aÖ`i√ÿ∑.t.mnu∑pu ( è4ù ctuQy.pçmIn.ÿt.ih ivôêtÿ" –3– p·rÖ m.R AiW" ) .ôt.ôSm>y'à shvIÿr' rÄ…y' d.u·rgnu∑pu ( è2-3á 5ù i√tIy.ˇenR ÿ n" sÖh ) c=umÿ NR ]Sy duhû .ÿty" –4– xÖ¢.ihô yınÿm( ) ar.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] =Ö].í incOTpQy.

'à loôkmu•yÿ –1– a.û . aÿg.ô' v[.n.g. ) è1ù p[qmcoR ivr.Steÿ cIôitmÿivdNbÖ˜[ .ôLy.ô=>e yoô nmÿ" s'dXÖe ye˝>y" ) nmÖ" =e]Sÿ yô ptÿye vIô®T=eiÿ ]yÖn..[Atharva Veda] k.ÿWˇ_m" ) 26 .dÖym…/ÿ jIvpurû ..Udÿ u pu]û .xÿmˇu mÖ m( –1– apeyÖ ' r.' cÖ .[ hÖ pvRsà u ) aqoÿ EnMvnSpte jIôv.xÖNypÿ =ei]Öymuzÿ tu –2– bÖ.nu∑pu ( zNdsI dxÿv=O muçû me ' r=ÿsoô g[.ÿ ¨Öt vIô®/ÿ" ) cIôit' teÖ ivêeÿ devÖ .'à ipôt.©ÿl>e yoô nmÿ ÈW.<@ 2 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION iv =eiÿ ]ÖySyÿ muçt.xno vnSpitdevR t.rp…¤"è2-5ù i√tIy.}yuCÿ zôTvpoÿzNTv….UMy.idctsO.xÖNypÿ =ei]Öymuzÿ tu –3– nmÿSteô l..gÿvˇm" –2– a/IÿtIôr?yÿg.tÖmPyÿg.rÄ s in„k¡rTÄ s EÖv su….m/Öm' p.n( ) xÖt' ÁÿSy ….ô’TvÿrI" ) vIô®T=ÿie ]yÖn.ôWjÿ" sÖhßÿmtûu vIô®/ÿ" –3– devÖ .$( p[St. nO. itlÿSy itlipôÔ‰.Á.ç.n.o[ rjunÃR k.xÖNypÿ =ei]Öymuzÿ tu –4– nmÿ" sinßs. aivÿdNÖ .ô a…/ô ywnÃ' jÖg. ) vIô®T=eiÿ ]yÖn.ôm…/ÿ –4– yíÖk.dÖy' jIôv.yugû >e yÿ" ) vIô®T=eiÿ ]yÖn.Sy sUˇ_Sy .<@Syô yvÿSy te pl.ôddu gÿ .t( ) a..OGvi©r. AiW" ) y+mn.xÖNypÿ =ei]Öymuzÿ tu –5– è9ù nvm' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.

Syô p.vNtu pÖi[ dxÖítÿß" ) EÖv.ôgsÖ' b[˜.…mxÖs' .y.…•A≥Tà y.e St.' =eiÿ ]Öy.…mô p[ y+mÿ Etuû inA≥ià t" pr.ÿp…O qôvI ¨Ö. j.dSy v. j." ) è1ù p[qm." ) EÖv.ÿ .eWjÖ .v.' =eiÿ ]Öy.ÿ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] s EÖv tu>y'à .Sy sUˇ_Sys( .dÿv¥Ö .Ö gsÖ' b[˜.tpàIr….n.d(&hû o muçÿ .ÿm( –5– amuKÿ q.h' Tv.x.ÿm( –2– x' teÖ v.ôgsÖ' b[˜.x.Syô p.d(&hû o muçÿ .ÿm( –1– x' teÿ aÖ…¶" sÖh.toÿ aÖNt·rÿ=Öe vyoÿ /.e St.…•A≥Tà y.d(&hû " p.'…s – =eiô ]ôy.…mxÖs' .ôgsÖ' b[˜.x.Tyi∑XzNd.' =eiÿ ]Öy. devI" p[idxítßo v.í s¢pd.x.…mô v®ÿ.ôíodÿmKu q.Ridpç.ôCz÷ teÿ .…•A≥Tà y.e St.y.Syô p.ÿt( ) aÖn.…mô v®ÿ.…mxÖs' ." sh som" è3ù tOtIy.ô inA≥Tà y.vÿ≤∫ôWj.y.Êv.d(&hû o muçÿ .h' Tv.…mô v®ÿ.ôgsÖ' b[˜.ô xu…cÿ" –5– è10ù dxm' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.ÿ∂·u rÖt. j.SyÖ p. ’.…•A≥Tà y. ’.o…m ≤xôve teÖ ¥. inA≥itp[stO yí devt.x.dSy.Syô p." pUvpR .v. y.' =eiÿ ]Öy.v.o…m ≤xôve teÖ ¥.ôNtjRrÖ Sy.d(&hû o muçÿ .ÿ .' =eiÿ ]Öy.…mxÖs' .ÿt( ) aÖn. AiW" ) è1ù p[qmcoR b[˜. Tv.…¶" ¨ˇrSy c aoW…/….…mô v®ÿ." ) EÖv.n.suÿ Tv. ’no…m ≤xôve teÖ ¥.ç ¥. sh inA≥it" è2-8ù i√tIy.ÿp…O qôvI ¨Ö. ’.di∑" è3-5á 7-8ù tOtIy.≤S]∑up( è2ù i√tIy. sUyoR ivc∑e ) EÖv. /Oit" è6ù Wœ‰.ÿm( –4– t.v.d(&hû o muçÿ .v.ô y+m.inÿ ’û. ’.y. j..ôÌ.o…m ≤xôve teÖ ¥.ÿ .x.ÿm( –3– îm.ÿp…O qôvI ¨Ö.ÿt( ) aÖn." pUvpR .≤∫rÿStuû x' somÿ" sÖh*Wÿ/I….ÿt( ) 27 .ÿ .tpà‰" sUyoR y+m.d(&hû o muçÿ .h' Tv.…•A≥Tà y.…mô v®ÿ. Tv.≤∫" sh." s¢p.…mô v®ÿ.h' Tv.e St.OGvi©r.…mxÖs' .v. j.ÿt( ) aÖn.Syô p.h' Tv.Öc"w ) EÖv.x.…mxÖs' .ÿp…O qôvI ¨Ö.ÿp…O qôvI ¨Ö.t ¨ˇrSy c ctßo idx" è4-8ù ctuQy.[ Á. Tv. dÿ/.pO…qVy* t].idtOcSy s¢My∑Myoí s¢pd.o…m ≤xôve teÖ ¥.ip è2ù i√tIy.ids¢. Tv.e St. j.ÿt( ) aÖn.ç v. Tv.

ÿm –4– xu£ û o˝å…s .ÿm –3– sU·û rrÿ…s vcoR/ô .'sà mÖ itÿ sÖm' £.oå…s ) a.ÿm( –8– è11ù Ek.idctsO.ÿ .N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" ) a.Syô p.ÿp…O qôvI ¨Ö.o…m ≤xôve teÖ ¥. proi„.…•A≥Tà y.sÿ " ) EÖv.' =eiÿ ]Öy.ÿm( –7– sUymÃR tûO ' tmÿsoô g[. Tv. heiÖ trÿ…s meNÖ y.…•A≥Tà y.ô“iûu h ≈ey. ivr.[Atharva Veda] k.e St.dUW.'…s dU„y.x. aÿ…s tnUpû .…mô v®ÿ. ’. ) è1ù p[qm.ôgsÖ' b[˜. j.h' Tv.ÿm –1– ßÖKTyo˝å…s p[itsÖro˝å…s p[Ty….ÿp…O qôvI ¨Ö.Syô p.e St.ÿm –5– 28 .[.jô o˝å…sô Sv˝r…sô Jyoitÿr…s ) a.v.v.d(&hû o muçÿ .…mxÖs' .'sà mÖ itÿ sÖm' £.o…m ≤xôve teÖ ¥.y]I è2-5ù i√tIy.…mxÖs' . ’.ÿt( ) aÖn.d(&hû o muçÿ .' devt.ôcrÿ.ÿp…O qôvI ¨Ö.ÿm( –6– ah. j.e St.ô“iûu h ≈ey.ô“iûu h ≈ey.ôgsÖ' b[˜.hm(Tv.o…m ≤xôve teÖ ¥.ô dUiWÿr…s heTÖ y. muçû Ntoÿ asOj…Ö •re. incOCzNd.ô“iûu h ≈ey. cÿrÄ yoô2å¡Ö Sm.ô ar.k™ t]..ÿ .ÿt( ) aÖn.'sà mÖ itÿ sÖm' £.ô a…/ÿ devÖ .ôgsÖ' b[˜.U {ÖR e su’ ÿ tû Syÿ loôkÉ ) EÖv.Á.'sà mÖ itÿ sÖm' £.' =eiÿ ]Öy.'sà mÖ itÿ sÖm' £.dx' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.ÿitômivÿd" SyoônmPyÿ.‹" ippI≤lkm?y. meiÖ nrÿ…s ) a. ’.. Tv.ítu„pd.…mô v®ÿ.ô“iûu h ≈ey.y.Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) ’Ty.v. Tv.@±g.ç i]pd.x.ÿ .<@ 2 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖn.noÿå…s ) a.ip è4ù ctuQy.ÿm –2– p[itô tmÖ….

dx' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.r√.ôpm. dÿ/.m.v.ÿne –1– îÄd' devÿ .jgtI è7-8ù s¢My∑Myoí." ) è1á 3-6ù p[qmcRstO Iy.v. ) ay.ÿ ˙Öd." ) è1-3ù 29 .ôst' pÿ .ÿpà …O qvIô anuû m.inÿ sNtu b[˜iô √WÖ' ¥*rÿ…. dIÿ/Iq.v.kô˘ mnÿ îÄd' ihôn‚Stÿ –3– aÖxIôit….ôri©ÿro….ô Sq .ô' yo aÖSm.ô yo in≤NdÿW≤T£ôym.R –5– atIÿvÖ yo mÿ®toô mNyÿte noô b[˜ÿ v.j AiW" ) ¥.?vm( ) ai©ÿrsÖ" iptÿr"Ä soMy.ÿ yÖmSyô s.idctsO. xocÿt.uih sompÖ yÊv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è12ù √.ÿ.…mô t' k⁄≤lÿxne ve vO=û ' yo aÖSm.R AiW" ) a…¶ivRêe dev.ô dwVyenÿ –4– ¥.idôTye….nÖ∑* mÖNySt.soô anuû m. rÿ. v.ÿs" p.…m te pÖd' s…mÿıe j.ÿp…O qôvI ¨Öv1ÃR NÖ t·rÿ='ô =e]Sÿ yô pà‰u®ÿ g.utÖ ye yÖ…Dy.…mô b[˜.ômSyÿ kôt.ôtvedÿ …s ) aÖ…¶" xrIÿr' vevÇÖe su'û v.ô' m…y tÖPym.it –6– sÖ¢ p[.dÿnmÖ…¶dUtÿ oÖ ar'’ à t" –7– a.pO…qVy.idb◊yo devt.y.qv.Nt·rÿ=mu®û v.û .gipÿ gztu –8– è13ù ]yodx' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.'Steÿ vOí..m( ) tpUiÃ' Wô tSmwÿ vO…jôn. devt.Sy sUˇ_Sy .tÿgop'Ö t îÄh tÿPyNt.Sy sUˇ_Sy.ÿr.'…s ¥.mu' dÿdÖe hrÿs.kô˘ mnÿ îÄd' ihôn‚Stÿ –2– îÄd…mÿN{ Í.ÿ" s.xeÖ s bÖıo du·ÿ rÖte in yuJÿ yt.mÖg…e .Ör√.ôvÄ sR …ÿu .inÿ x'sit ) p." Í.nu∑pu ( zNd.ô .ÿjoô mÁÿmKûu q.ç i]∑up( è2ù i√tIy.ô johÿvI…m ) vOíû .ôyoå∫⁄tÿ " ) ¨Öt.ÿ .ôptûU mR vÿ tu n" iptø." ) îÄ∑.ô' ivêeÿ dev.ÿ‚Stôs…O .z≥Tà vpk..

'…s inô"s.mOTÿ yu' ’.DeÖ p·rÿ/.yÿCzô√.@±jgtI zNd.Nv.u·rgnu∑pu ( è4ù ctuQy.u' …/ôW.mhe –2– aÖs* yo aÿ/rÖ .vtu te tÖn"U ) ’û<vNtuû ivêeÿ dÖve . duihtro gOhû >e yÿí.' /O„û .sÿ" p[qmv. devt.tn AiW" ) x.m…sô inr=.nÖ….Xm.ÿnmÖ .ÿ" –1– invoRà goôœ.ÿ .ÿyÖ r.nÖmnuÿ j.mOc.i√r." ) è1á 3á 5-6ù p[qm.ÿm" sÖd. rÿ=t." SvôStyeå.ÿmSÖ t' Tv.R anu∑pu ( è5ù pçMy.ÿ" ) 30 .ÿmk e v.sÿ EÖtTsom.@±bhO tI zNd.yu∑ÿ e xÖrdÿ" xÖtm( –4– ySyÿ teÖ v. ¨ÿ –2– prIÖd' v.idômm( –1– p·rÿ /ˇ /Öˇ noô vcRsà mÖe m(jrÖ .mnu∑pu ( è2ù i√tIy.Ríop·r∑.ôíR <@ÿSy nÖ¢‰o˝ n.Nv.m(…jÿ`TÖ Sv˝m( ) sv.í ivr.pçmIWœIn.Ugÿ ∑RO Iôn.yu"ÿ ) bOhSÖ pitô" p[.ut dIô`mR .Ríà y.®Ä gVy'à ipôtve ÿ pu]û .." ) t' Tv.Sy sUˇ_Sy c. itôœ.mÿ….soÿ a…/q.ÖyíÖ poWÿmpu sÖ V' yÿySv –3– EÁXm.ôno `Otû p[tÿ Iko `Otû pOœÿ o a¶e ) `Otû ' pIôTv.ô ivêeåÿ vNtu devÖ .R aÿ¶e jÖrs'à vO.ô¥.ôSy'1Ã Ä hr.' bÖhvÖ" suj.ôydûu .…¶mRN]oˇ_.tOtIy.ôNy˝" –3– .ôxy.ô .l.Utû pÖ itôinRrjÖ‚TvN{ÿítÖe " sÖd.ôl.Ì»hû St]ÿ sNTvr.dÿj.idtOcSy i]∑up( è4ù ctuQy.y.nÖx.[Atharva Veda] k.'…s a.tÖv. v. .ty.ÿtm( –5– è14ù ctudx R ' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.<@ 2 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p[qm.x‚Stôp. ¨ÿ ) xÖt' cÖ jIvÿ xÖrdÿ" puÂcÖ I r. m/uû c.ô…•®ÿp.[.yNt.ÖYy˝" ) t]ÿ seiÖ dNyu˝R Cytuû sv.tu/.t( ) invoRà mguN¥.ô v/Rmà . a.tÿr" suvû /O .

p.ô' yidÿ v. …bÿ.Iôto n ·r„yÿt" ) EÖv.à Iôto n ·r„yÿt" ) EÖv."e –3– yq."e –6– 31 . meÿ p[. nXyÿttÖe " sÖd.Ö m.sIÿn.]Iÿ cÖ n …bÿ.Ö m. AiW" ) p[. …bÿ. meÿ p[.srm( ) ajwWÿ 'Ö sv. îN{oô vj[.ÿ" –6– è15ù pçdx' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.ôSt.Nv.." ) yidô Sq dSyu>ÿ yo j.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] gOhû Syÿ bu›û a.Rœ. …bÿ."e –2– yq..Vy'à cÖ n …bÿ.ôt.n.ÿ sÖTy' c.Ö m.s.ôjINvoô nXyÿttÖe " sÖd.."e –4– yq.Öe ."e –5– yq.nOtÿ ' cÖ n …bÿ.Ö m. meÿ p[. …bÿ.Iôto n ·r„yÿt" ) EÖv. …bÿ.Iôto n ·r„yÿt" ) EÖv.ô sUyíÃR cÖN{íÖ n …bÿ.ÿ…mv.Sy sUˇ_Sy b[˜. meÿ p[.Nv. …bÿ.Iôto n ·r„yÿt" ) EÖv.ô pu®Wÿ ie Wt.Ö m.Utû ' cÖ . meÿ p[..hÿíÖ r. meÿ p[."e –1– yq.Ö m.yUi' W devt.m..y]I zNd" yq.Rnà .ÿ" –5– p·rÖ /.ô b[˜ÿ c =Ö]' cÖ n …bÿ.Iôto n ·r„yÿt" ) EÖv.ÿNy." ) i]p.m..ôxgu .ô ¥*íÿ pO…qôvI cÖ n …bÿ.ÿ ..…/ÿ itœtu –4– yidô Sq =eiÿ ]ôy..Ì...

ÿm…s p·rÖp.[Atharva Veda] k..k™ è4-5ù ctuqIRpçMyoí i√pd.ihô Sv.rÄ ivêenÿ m.nrÄ ivêwmÿ .h.ô" Sv.t'Ö Sv.yUi' W devt.ÿ –5– c=urÿ …Ä sô c=umÿ Re d.surI i]∑up( è2ù i√tIy..mekpd.yurÿ SÄ y.ô" Sv. Ekpd.ÿp.ÿ –1– shoÿ…sôÄ shoÿ me d.hÿ –4– ≈o]ÿm…sô ≈o]'Ã me d.yUi' W devt.R devÖ "w p.v.ô" Sv.ihô Sv. AiW" ) p[.ÿ –7– 32 .ô" Sv.ô .ô" Sv.Sy sUˇ_Sy b[˜." ) è1á 3ù p[qm.ÿ –3– a.h..y]I zNd..ÿ –4– ivêÿM.ÿ –5– è17ù s¢dx' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.ÿihô Sv. AiW" ) p[.<@ 2 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è16ù Wo@x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.ÿ –1– ¥.idW@éc..'Ã me d.ô" Sv.ô" Sv.n.p.h.ÿ –2– blÿm…sô bl'Ã d." ) è1-6ù p[qm. p.ÿ –3– a¶eÿ vwê.h. m.h..n* mOTû yom.h.ÿp…O qvIô ¨pÿ≈Tu y.h.tOtIyyoA≥corekpd.h. m.h.í.surI g.h.p.Sy sUˇ_Sy b[˜.h.surI i]∑up( è7ù s¢My.suyiRu „.ÿ –2– sUyÖR c=uWÿ . p.t'Ö Sv.RÃ p. p.'…s p[..k™ zNdsI aojoôåSyojoÿ me d.ÿ –6– pÖ·rÖp.y..rÿs.suyiRu „.n.yumÿ Re d.

m…s spàÖc.Öy=Ö yÿ.h.tÿn' me d.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –1– a¶eÖ yˇeÖ hrÄStenÖ t' p[itÿ hrÄ yoô3å¡Ö Sm.Nv.ÿ –5– è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.y]I zNdsI v.ôc.mOc.y]I è5ù pçMy.tÿn' me d.idctsO.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –1– 33 .vs.u·r‚GvWm. g.tOVyôc.tô VO yô=yÿ.mek.ÿ –3– ipôx.tÿn' me d.m…s sd..ªI bOhtI zNd" .N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –4– a¶eÖ yˇeÖ tejSÖ tenÖ tmÿtjÖe s'Ã ’.idctsO. incOi√Wm.n.h.ô" Sv.ô=yÿ.vs. incOi√Wm.R AiW" ) è1-4ù p[qm.ô" Sv.ôNv.íwk. ) è1-4ù p[qm.qv.R AiW" ) a…¶devR t.u·r‚GvWm.n. g.cÖc. g.ô" Sv. s.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è18ù a∑. i]pd.uû yoô3å¡Ö Sm.yÖc.[.h. .Sy sUˇ_Sy c.tÿn' me d. .m…s .N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –5– è20ù …v'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.mek.n.ô" Sv.y]I è5ù pçMy.vs.ÿ –4– sÖd.íwk.ÿ –1– sÖpàÖ =Ö yÿ. i]pd. ) i√pd.m…s ipx.. i]pd.ô" Sv.Sy sUˇ_Sy. i]pd.Ö cÖ=yÿ.dx' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.[.tn AiW" ) a…¶devR t.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –3– a¶eÖ yˇeÿ xoô…cStenÖ t' p[itÿ xocÖ yoô3å¡Ö Sm.Sy sUˇ_Sy.tÿn' me d.qv.y]I zNdsI a¶eÖ yˇeÖ tpÖStenÖ t' p[itÿ tpÖ yoô3å¡Ö Sm.vs.h.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –2– a¶eÖ yˇe…Ö cRStenÖ t' p[TyÿcÖR yoô3å¡Ö Sm.yoô yˇeÖ tpÖStenÖ t' p[itÿ tpÖ yoô3å¡Ö Sm. g.ÿ –2– aÖr.n.h.mSyr.

devt.mOc.u·r‚GvWm. g.mek.idctsO.íwk.mOc.yoô yˇeÖ tejSÖ tenÖ tmÿtjÖe s'Ã ’.N√πi∑ô y' vÖy' i√Ö„m" –3– v.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –5– è21ù Ek…v'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –4– sUyÖR yˇeÖ tejSÖ tenÖ tmÿtjÖe s'Ã ’. incOi√Wm.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –2– 34 .R AiW" ) sUyoR devt.Sy sUˇ_Sy.n.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –4– v. ) è1-4ù p[qm.n. .N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –1– cN{ô yˇeÖ hrÄStenÖ t' p[itÿ hrÄ yoô3å¡Ö Sm. g.mek. i]pd.vs.idctsO.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –3– sUyÖR yˇeÿ xoô…cStenÖ t' p[itÿ xocÖ yoô3å¡Ö Sm.yoô yˇeÖ hrÄStenÖ t' p[itÿ hrÄ yoô3å¡Ö Sm. i]pd.[Atharva Veda] k. incOi√Wm.íwk.yoô yˇeÿ xoô…cStenÖ t' p[itÿ xocÖ yoô3å¡Ö Sm. ) è1-4ù p[qm.R AiW" ) cN{m.y]I zNdsI cN{ô yˇeÖ tpÖStenÖ t' p[itÿ tpÖ yoô3å¡Ö Sm.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –2– sUyÖR yˇeåÖ …cRStenÖ t' p[TyÿcÖR yoô3å¡Ö Sm..uû yoô3å¡Ö Sm.n.<@ 2 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v.n.y]I zNdsI sUyÖR yˇeÖ tpÖStenÖ t' p[itÿ tpÖ yoô3å¡Ö Sm.uû yoô3å¡Ö Sm.vs. i]pd.qv. g. .N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –2– v.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –1– sUyÖR yˇeÖ hrÄStenÖ t' p[itÿ hrÄ yoô3å¡Ö Sm..N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –5– è22ù √.y]I è5ù pçMy.yoô yˇeåô …cRStenÖ t' p[TycRÖ yoô3å¡Ö Sm.qv. i]pd.Sy sUˇ_Sy. g.…v'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.y]I è5ù pçMy.u·r‚GvWm.vs.vs.

ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" ) ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[..ÿ Ö punvÿ oR yNtu y. m.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –5– è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.vs.poô y√ÿ" xoô…cStenÖ t' p[itÿ xoctÖ yoô3å¡Ö Sm. .ítu„pd.utÄ yoô3å¡Ö Sm.mOc. i]pd. ) è1-4ù p[qm. pçpd.idtOcSy c ctu„pd.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –4– a.jpr. pQy.u·rk™ pur ¨i„. bOhtI è6-8ù Wœ‰.ÿ kô xer.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –5– è24ù ctu…v|x' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.n. smivWm.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –3– cN{ô yˇeÿ xoô…cStenÖ t' p[itÿ xocÖ yoô3å¡Ö Sm.ip è1-2ù p[qm.R AiW" ) a. i]pd.ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" ) 35 .hwˇÖ mÿˇÖ Sv.idctsO.poô y√oôå…cRStenÖ t' p[TyÿctR Ö yoô3å¡Ö Sm.idctsO. AiW" ) a.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –2– a.poô y√ÖStejSÖ tenÖ tmÿtjÄÖe s'à ’.i@™vWm. g.qv.í Svr. g..mOc." ) è1-4ù p[qm.po devt.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –1– a.u·rGbOhtI zNd.k™ è3-4ù tOtIy.y]I zNdsI a.mek. p…¤" è5ù pçMy.Nyÿˇ –1– xev/ÿO kô xev/ÿO Ö punvÿ oR yNtu y.poô y√ÖStpÖStenÖ t' p[itÿ tptÖ yoô3å¡Ö Sm.yudvRe t.y]I è5ù pçMy.p…¤" t].' vwr.uû yoô3å¡Ö Sm.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –3– a.Sy sUˇ_Sy b[˜.i√tIyyo" .ôs' .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] cN{ô yˇeåÖ …cRStenÖ t' p[TyÿcÖR yoô3å¡Ö Sm.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –4– cN{ô yˇeÖ tejSÖ tenÖ tmÿtjÖe s'à ’.Sy sUˇ_Sy.poô y√oô hrÄStenÖ t' p[itÿ hrtÖ yoô3å¡Ä Sm.ctuQyoR" incOt( purodevTy.'…s – xer.

Ací.hwˇÖ mÿˇÖ Sv.…mÿ xÖkn⁄ ·ÿe rv –2– aÖr.ôs' .u·rGgnu∑pu ( zNdsI x' noÿ devÖ I pO‚ÿ XnpÖ<yRxÖ' inA≥Tà y.hwˇÖ mÿˇÖ Sv.ôs' .yÿmsOKû p.ôs' . m.Nyÿˇ –6– ajuiÃR nô punvÿ oR yNtu y.neyÖ ' p[qÿ mÖ .[ ih k¡<vôjM. m.Nyÿˇ –8– è25ù pç…v'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" ) ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[.ôs' .nu∑pu ( è4ù ctuQy.hwˇÖ mÿˇÖ Sv.hwˇÖ mÿˇÖ Sv. m.hwˇÖ mÿˇÖ Sv.Rª.Sy sUˇ_Sy c. m.Nyÿˇ –4– jU….ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" ) ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[.Nyÿˇ –7– .ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" ) ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[.[Atharva Veda] k.ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" ) ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[. pO‚ÿ XnpÖ<yR˝j.ôs' .Nyÿˇ –5– ¨pÿBdeô punvÿ oR yNtu y. ) è1-3á 5ù p[qm.ôs' .idtOcSy pçMy.ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" ) ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[. m.v.Nyÿˇ –2– m[ok.numÿ o[ kô punvÿ oRô yNtu y.ôs' .Rô punvÿ oR yNtu y.<@ 2 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[.≤=ô shÿSvtIm( –1– shÿm.hwˇÖ mÿˇÖ Sv.û .ô' ≤xroÿ vOíû .mÿ.Rí .ÿn'Ö yíÿ Sf.Nyÿˇ –3– sp.ôtvÖ" punhÿ iÖRe t" ik¡mIidn" ) ySyô Sq tmÿˇÖ yo vÖ" p[. ak" ) ¨Ög.¡…jô punvÿ oR yNtu y. m.ôh' du.yt ) ty.tn AiW" ) pOiXnp<y*RW…/devR t.hwˇÖ mÿˇÖ Sv.Rnsÿu pRÖ punvÿ oR yNtu y. m.ÿnIô t.ôit' …jhIÿWiR t ) 36 .

hÖivW.n( ) t..R .ÿinô ved.ô" smuû pU®W¡ .idpçc.h.k˘¡ vIôr. g.i√r." ) s' /.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] gÖ.ôyR yu WRe . ¨p·r∑.ô‚SmNt.u·rgnu∑pu ( è5ù pçMy.'STv' deiÿ v pO‚Xnp<yR…ô ¶·rÿv.'à shc.ôNy'1ÿÄ rsÿm( ) a.jÖGmuWoÿ anumteÖ in yÿCz –2– s' s' ßÿvNtu pÖxvÖ" smê. vex ÿ yÖ k<v." ) è1-2ù p[qm.ÿW| /.k˘¡ vIôr.nu∑pu ( zNd.Rdô ' k<v'à n. hÿr.'…à sô y]Ö gCzÿ≤Ntô tT£ôVy.˙ÿt.udÿ Ö k<v.ô yeW.@±bhO tI è4ù ctuQy.g[mÿ We .xyÖ pO‚Xnÿp…. ®{" è7ù s¢My.í. /[vûu .ôNy˝Syô y.ôr' jujû oWÿ ) Tv∑.ÿÔIivtÖyopÿn.ÿÔIivtÖyopÿn.nudû hÿ…•ih –4– pr.íeN{o devt. pàIÿ·rÖdmStÿkm( –5– è27ù s¢…v'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.…mô gv.ôNp[ .ôlI nÿyTÖ v.y.ÿ juho…m –3– s' …sÿç.…mô gv.ônn( ) …sônIôv.Rô shÿSv c –3– …gô·rmenÿ . AiW" ) pxvo devt.m.voô m…yô gopÿt* –4– a. aÖSm. a.Jyenÿ Ö blÖ' rsÿm( ) s'…sÿˇ_. in yÿCztu –1– îÄm' goôœ' pÖxvÖ" s' ßÿvNtuû bOhSÖ pitôr.ô\ a.Sy sUˇ_Sy kipÔl AiW" ) è1-5ù p[qm.ÿc En." ) anu∑pu ( zNd" 37 .'à =Iôr' s( m.ôit" s'ß Ã .Ngoôœº sÿivôt.n( ) tm.Sy sUˇ_Sy sivt.'à ÂpÖ/ye .'…s Eh yÿNtu pÖxvoô ye pÿryÄe vu . aÖSm.'à =Iôrm.doÿ ajIgmm( –5– è26ù Wi@±vx ' ' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.ôVye˝.i√tIyyo≤S]∑up( è3ù tOtIy. nÿytu p[j. Sf.RmoW…/" è6ù Wœ‰.

N’¡NvoW/e –1– supû .ôh' x]UNÿ Ts.y.ut.[ xo jÁrÄs.….N’¡<voW/e –4– ty.xÖ' p[itÿp.…mN{oô Vy.N’¡<voW/e –6– tSyô p[.muˇrÿ ' ’…/ –7– è28ù a∑.N’¡<voW/e –2– îN{oÿ h c£É Tv.'…s tu>yÿmvÖe jÿ·rmNv/Rt.[ xo jÁrÄs. ¨ÖpSqeÿ …mô] Eÿn' …môi]y.uAi≥ W" ) è1ù p[qmcoR j·rm.v®. b." p[." ) è1ù p[qm.ôTv'hsÿ " –1– …mô] Eÿn' v®¡.ÿ jÖr.o v.…. j·rm.xô' p[itÿp.ôh.…v'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy. ·rÖx.mOTÿ yu' ’.y.idtOcSy i]∑up( è5ù pçMy.yuí devt.ÿW.ô.yuí è2ù i√tIy.xô' p[itÿp.mÖy' memmÖNye mOTû yvoÿ ih'…sWu" xôt' ye ) m. ) p[.ÿ%n•Ös.[ xo jÁrÄs.rU …ÿ s ) p[.xô' p[itÿp.ôn* ) 38 .xô' Tv' jÿihô yo nÿ îN{.vsurÿ >e yô StrIÿtve ) p[.í .N’¡<voW/e –5– ®{Ö jl.xô' p[itÿp.[ xo jÁrÄs.itô shÿm.y.≤ô x m.\ îÿv ) p[.=ô îN{ÿ" s.ÿTp.[ xo jÁrÄs.l.NvÿivNdTsUkrô STv.n.Sy sUˇ_Sy xM.eWjÖ nIlÿ≤x%<@ô kmR’ à t( ) p[. è3-4ù ctuqIRpçMyo¥.u·riK]∑up( zNd. jgtI è2-4ù i√tIy.ôd.ôdsÿru >e yô StrIÿtve ) p[.N’¡<voW/e –3– p.vOk û .xô' p[itÿp.sÿit ) a…/ÿ no b[iU hô x·ˇÿ_….ô$.x'à jy.˝Xn.pO…qVy.Ö SR Tv.' s'ivd.<@ 2 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION neCz]u"û p[.dy a.d.[Atharva Veda] k. …m].[ xo jÁrÄs. a.* è3ù tOtIy.Rv.ôtve ÿ pu]û ' p[mnÿ .

ô o h.ôy„ûu y˝mÖSm.ôäh» SÖ pitÿ" –1– a.mOTÿ yu' ’. ¨Öt v.sÿt( –5– è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.…qRvà .NTsôpà.ne ≤xô∑o mÖ®≤∫ÿ®gÄ "[ p[ihÿto nÖ a.ôSTv' d='à /ˇÖ' {ivÿ.jn( ) m.ÿSm..' Tvÿ∑r…/ôin/eÁÿ SÖ mw ) r.ôt. jÖrdÿi∑ôyqR .ôt.…qRvà Syô rseÿ dev.ÿin ivô√.tved" p[jÖ .RÖ ËjRmà tûu s*ÿpj[ . aidteÖ xmRà yCzô ivêeÿ dev.ÿ dÖˇo v®ÿ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] tdÖ…¶hoRt.ÿsIôNmo aÿp.'à guipôt" xôt' ihm. ivv·ˇ_ –2– TvmIÿ≤xWe pxUnû . mÖ®tÖ ËjRmÖ .n.ÿ" –3– ¥*Ç. aÖ…¶" sUyoRô vcRÖ a.ÿ" –4– îÄmmÿ¶Ö a.' p. anu∑pu ( è2-3á 5-7ù i√tIy.n/ÿr.tOtIyyo" pçMy.qv.ô' jinÿm.>y.ÿ" ) mem' p[.'à ¥. suvÿ .' s'ivd. /.idtOcSy c i]∑up( è4ù ctuQy.it xÖrdÖStv.ÖySpoW'à sivtÖr.'Ö scetÿ s* ) jyÖ' =e].y.ÿ ipôt.ÿn( –3– îN{e.Rí pr.ôxI.pÿ" –5– 39 .gÿn( ) EÖW v. jÖr." ) è1ù p[qm.ô jIv.ÿp…O qôvI aÿ/. vÿ…/Wumû oR aÖ…m].ôy…mÿN{ ’<v.. …m] r.ône ) yq.p.gÿSy tÖNvoô3¡Ö bleÿ ) a.ô shÿs. tOWÿ t( –4– ËjRmà Sm.ÿ vÖynu .ô aidÿt®e pÄ Sqeÿ p[.rp…¤XzNd.v. =u/ÿ NÖ m.Sy sUˇ_Sy.ôym( –2– a.n. ËjRSvtI /ˇÖ' pyoÿ aSmw pySvtI /ˇm( ) ËjRmà SÖ mw ¥.t.'…s p.ôn.bOhtI incOTp[St.pO…qvI ¨ÄpSqeô m.ÿ devÖ .ÿ…. pO…ÿ qôvI m.ô' ivêeÿ dev.ôno mem' …mô].ô ye jÖin].ô' ye j.v.ut.R AiW" ) b◊‰o devt.yurÿ SÄ mw /eiÿ h j.ôtve .ô ..iNvê.ôno aÖNy.ôSmw xÖt' jIÿv.yuWÿ Öe vcRsà e ny ipÖy[ ' retoÿ v®.

suß ÿ o≤∫ôWjÿSte a£n( –7– è30ù i]'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.y. ) ty.ôh' sÖh. tÖ a.ctuqIRpçmIn.@±bhO tI è3á 5ù tOtIy.<@ 2 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ≤xôv.Sy sUˇ_Sy p[j.ô' .'…s îN{ÿSyô y. v. tÿ EÖW.u·rgnu∑pu ( zNd.' mÖNqmetÖ mÖ…ênoÿ ÂÖp' pÿ·rÖ/. devt.ô a…/ô tO. ) è1ù p[qm.ô .….<v AiW" ) mhI cN{m.gÿne .˝n.ôyitÿ ) EÖv.i√r. mÖhI dOWû ≤T£meiÖ vRêSÿ yô thR.inô smuÿ vÖt[ . anu∑pu ( è2á 4ù i√tIy.pitA≥iW" ) a…ên* devte ) è1ù p[qm.Ö' s.í ..ÁÖ' tdNtÿrm( ) kôNy.y.à I ) 40 .p…¤" è2á 4-5ù i√tIy.toÿ mq.ô…mNysoô yq.'Ö v.pçMyoí.' ivôê¡p.ô…sn*ÿ ipbt.| Svô/.y.m. mÿQn.'…s yqedÖ ' .ÿqo a…ên.WIR i]∑up( zNd.ÁÖ' yä.' k.' sÿsjO e ivôıo ag[ÿ ËÖj.pÿg.UMy..MynmIôvo moÿidWIœ.ô m•.ÿ –3– ydNtÿr'Ä tä.y*W/e –4– EymÿgNÖ pitÿk.yÿ m.mnu∑pu ( è3ù tOtIy. –2– yTsupÿ .Ö .ôy. k.ô m.m( –6– îN{ÿ EÖt.‹"à ) sÖv.ô asÿ" –1– s' ce•y.ôR m." suvû c.R ivÿv=Ö voÿ anmIôv." pQy.g.ôıv'à xÖLy îÿvÖ k⁄Lmÿl'Ö yq.gÿmm( –5– è31ù Eki]'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.ô jinÿk.ÿso aGmtÖ s' …côˇ. ivÿv=Ö vÿ" ) t]ÿ me gzt.ctuQyoR®p·r∑.ô' mnoÿ gO.…m teÖ mnoô yq.ô…mn..gÿmm( ) aêÖ" kinÿ£dÖ¥q.ô Tv' jIÿv xÖrdÿ" suvû c.moôåhm.Sy sUˇ_Sy k.[Atharva Veda] k.mÖjr.ÿ∑Öe ˙dÿy' tpRy.ô s' cÖ v=ÿq" ) s' v.

mnu∑pu ( è6ù pQy.∫⁄·rGg. arÄs.\à îv –1– dO∑û mÖd∑O mÿ tOhmÖ qoÿ k⁄ û ®¡mtOhm( ) aÖLg<@ÜNû Tsv.idTyo devt.'à SqôpitÿhtÖR " ) hÖto hÖtm.…mô yæCzrÿ" –2– aÖi]Öv√ÿ" i£myo h‚Nm k<vôv∆ÿmd…¶ôvt( ) aÖgSTyÿSyô b[˜.ô %Lv.vU n( ) ≤xô∑.y.m( –5– è32ù √..ÿN}y' xIWR<Ö y1Öm¡ qoô p. –4– 41 ..ô s' ipÿn„Myôh' i£mIÿn( –3– hÖto r.ivivôx"ë sv|Ö tıÿ‚Nmô jinÿmÖ i£mIÿ.ô' nik¡®…Ä zW.ÿ . yq.i]'x' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.ÿ ipn‚„mô s' i£mIÿNd»WÖ d.j.ô i£…mÿhtÖR ...ô i£mIÿ.RNà zôlnu .ô…• itÿr. ) è1ù p[qmcR≤S]p.[.idctsO.ôc.Sy sUˇ_Sy k.k™ zNd.MyÿSy pû∑O Iripÿ vOí.ÿtw –3– aNv.…•cOdiu „.y]I è2-5ù i√tIy. adUnÿ .ôr©ûmjunÃR m( ) Íû.m…s –2– aÖLg<@ÜNÿ h‚Nm mhÖt.<v AiW" ) a.ô≤N£mIôNvcÿs.…m v.∑eyÃR Ö' i£mIÿn( ) aÖvSÖ kôv' Vyÿ?vôr' i£mIôNvcÿs. jM.mutû Ww .í ctu„p.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ty.ÿt.n≤xÿ∑.ô i£mIÿ.m…s –4– ye i£mÿy"Ö pvRtà x e ûu vne„Ö voWÿ/IWu pÖx„u vôPSv1ÖN¡ t" ) ye aÖSm.'…s ¨Ö¥•.ÿidôTy" i£mIÿNhNtu inômo[ cÿNhNtu rÄ‚Xm….y. vÖ/ne ÿ dUnû .k˘¡ tÖNv˝m.ÿ" ) ye aÖNt" i£mÿyoô givÿ –1– ivôê¡p' ctur=Ä ' i£…m'à s. aÿ..tÿ . jM. hÖtSvÿs.

…µÿ te k⁄Wû Mu .y.R>à y.ÿ>y.i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy.ô' .ÿm( ) y+mô' mtÿò.nÿ" –6– è33ù ]yiS]'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.Gg.y.>y..ÿm©Ö ≤ë lÿ>yo nÖ%>e yoô iv vÿhO .Tp.' b.…mô Í©πû y.Rítu„p..'…s aÖ=I>y.sÿd'Ö .ô….i√r.ÿ>y.>yÿSt ¨Ö‚„.>yo anUKû y.˝t( ) y+m'à doWÖNy1Öm¡ s' .>y.'à Pl.m…s –3– a. ¨i„.p…¤XzNd. ) 42 . AiW" ) y+mivbhR.ôN]e>yÿSteô gud.ôê.R>y.@±bhO tI è6ù Wœ‰..'ssÿ oô iv vOhÿ .…m te –6– a©πaÿ ©πû lo…ªÿlo…ªô yStôe pvR…à . îÿvÖ sveÃR teÖ i£mÿyo hÖt.ô' z⁄bk ÿu .k™ è5ù pçMy.ôy…sÿ ) ….>y.R incOdnu∑pu ( è7ù s¢My.'ô ySteÿ ivWÖ/.ô' p.…sÿk.'à teÖ n..ô' k.ôxne .…m te –4– Ëô®>y.∫⁄·rgui„.vÿ>yo /Öminÿ>y" ) y+m'à p.‚„.<@ 2 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION hÖt.[Atharva Veda] k.soÿ aSy vex Ö soÿ hÖt." –5– p[ teÿ Í.sÖ¥1' ¡Ä ≈o….'à te aœIôvŒ.ÿ≤∆ô◊. kk⁄mTynu∑pu ( è4ù ctuQy.sÖ" p·rÿvx e s" ) aqoô ye =uLÿ lôk.ô' p[pdÿ .h.pvR….R>y.R>à y.ˇeÖ p·rÿ Kloôªo hlIÿ+. ¨p·r∑..' devt.Öd…/ÿ ) y+m'à k⁄≤û =>y.í pQy.ô' iv vÿhO .ô iv vOhÿ .ô¸>y.ô iv vOhÿ .ÿ>yô" k°k¡s.'à ivtud.ôd…/ÿ ) y+m'à xIWR<Ö y'˝ mÖ‚St„k.ôn.Sy sUˇ_Sy b[˜.' PlIôˆo yÖKnSteô iv vÿhO .m( ) y+m'à . ) è1-2ù p[qm.…m te –1– g[Ivô .…m te –5– aÖiSq>yÿSte mÖ∆>yô" ò.…m te –2– ˙dÿy.ÿ>yo vinôœo®Ädr.>y.>y.

ôt'u /ÿˇÖ yjÿm. aÖNvw=Nÿ tô mnÿs. a…¶ivRêkm.n.ônNtô" p[itÿ gO.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] y+m'à TvcÖSy'˝ te vÖy' kôXypÿSy vIbÖh.y dev.Mô y.' ctu„ÿ pd." pÖxvoÿ ivôê¡p.m( –1– p[mÖ çûu Ntoô .ôy∑u . dev.qÿ" –2– ye bÖ?ym..ôn' ydSq.R p[jÖ y.ÿnmÖ nuû dI?y.n.xIdevR t.R AiW" ) è1ù p[qmcR" pxupit" è2ù i√tIy." è3ù tOtIy.ô" sNtoÿ b¸û/k w  ¡ p." –3– ye g[.Ö.ô c=uWÿ .y.ÿ≤Tp[yô ' devÖ .ng[eÖ p[ mumÿ oˇ_⁄ devÖ " pÖj[ .Sy sUˇ_Sy.yu" p[j." ) v.ÿ s'rr." –4– p[jÖ .ÿn." ) i]∑up( zNd" y Èxeÿ pxupû itÿ" pxUnû .pÿit" p[jÖ y.Ö.ÿ s'rr.ng[eÖ p[ mumÿ oˇ_⁄ devÖ o ivôêk¡m.n' scNt.í.m…s –7– è34ù ctuiS]'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.qv.y.ômPyetÿ ûu p.ô iv¡p.pití è5ù pçMy.uvnÿ Syô retoÿ g.R c è4ù ctuQy.R v.ôgmetÿ u r.Re Ö iv„vÿç'Ö iv vÿhO .ÿm( ) in„£°ÿt"Ö s yÖ…Dy'à .mutû yo i√ôpd.ô yjÿm.ÖySpoW. c ) aÖ…¶∑.’¡t' xxm." ) ¨Öp.

ÿdvRe yÖ .R –1– yÖDpÿitômWO yÿ Ö Enÿs.ô xrIÿr"w Svôg| y.ô m©π>ÿ yô" py..N’¡.npÖ y. AiW" ) ivêkm.' …s ye . teW.ôcR rÿNtm( ) idv'à gCzô p[itÿ itœ. aÿntu PÖ ym. ) è1ù p[qmcRao bOhtIg.tOtIyyo≤S]∑up( è4-5ù ctuqIRpçMyoí .ÿ" ) y. du·rÿi∑ô" æSv˝i∑' nÖSt./Ö s' nÖ∑…e ..vi√ôêk¡m.nÖr[ .¸ûinR.i©r.R –2– 43 .ÿ" sOjtu ivôêk¡m.ˇÃR _' pÖj[ .ÿmvÖy.R devt.Rn¶Ö yoÿ aÖNvtÿPyNtô …/„<y.nÿ"w –5– è35ù pçi]'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.ÿih pÖ…q….Ö=yÿNtoô n vsUNÿ y.u·rKi]∑up( zNd.Sy sUˇ_Sy.Ntuû pUvÃRe p[.nO/û yu .R i]∑up( è2-3ù i√tIy.˝NTStoôk.ÿnm( ) mÖqVÖ y.

it gÖTv.Sy sUˇ_Sy pitvedn AiW" ) è1ù p[qmcoRå…¶" è2ù i√tIy.gÿSy ju∑û ye mÿStuû n. pu]û ." ) è1ù p[qm. noÿ a¶e sumiÖ t' s'.oitÿ ) suv.ÿ%rô o mÿ`v'íÖ .. pit'à su.u·rgnu∑pu ( è2á 5-7ù i√tIy.ÿryÖ yo vÖr" p[iÿ tk. .'à suWû d.ÿn.y.NmNyÿm.í*W…/devR t.ivÿr.n( –4– yÖDSyô c=u"û p[. yÿNtu sumnÖSym.. SvôStyeÿ –3– `oôr.gÿSyô n.dy" è3ù tOtIy.ôc.y.o…mÿ pitôvde nÿ m( –2– îÄymÿ¶Öe n. vÄrWe ûu smÿnWe u vÖLguroÖW' pTy.ÿjtu –3– yq.Rmnupÿ dSvtIm( ) tyoÿppÖ t[ . ./yNtI –4– .û g.ÿgmSTvôSyw –1– somÿj∑u Ö' b[˜jÿ ∑u myÖªR .ôrI' sÖh noô .ÖR .'…s a.ôNy.gÿne ) ju∑û . AWÿyoô nmoÿ aSTve>yôí=uyû dR Weÿ .ÿ bÖ. /npit" è7ù s¢My.y.NmihÿWI .ÿn.R îN{" è5ù pçMy.' k¡m⁄ .vÖm.v.ô' mnÿsí sÖTym( ) bOhSÖ ptÿye mihW ¥umû •(nmoô ivêÿkmR•Ö mÿSte p.ôÁ1ÄS¡ m. a¶IWom* è4ù ctuQy.®ÿrWÄe ip[yô o mOgû . juho…m ) îÄm' yÖD' ivtÿt' ivôêk¡m.<@ 2 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖd.gÿm( ) /. ihr<y' .ôMy˝" –5– 44 .vU ÿ ) EÖv.ô s*.rIÖ s'ip[yÿ .[Atharva Veda] k.û g.gí è8ù a∑My.ô iv r.ctuQyoR≤S]∑up( è8ù a∑My." –5– è36ù Wæ$(]x ' ' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.y.no yÖDSyÿ ivô√.ôtdu vÖRe Syÿ sÖTyenÿ ’û.ô pTy.rIÖ pit'à ivde∑Ö somoô ih r.nu∑pu ( è3-4ù tOtIy.j.à l Ö o gÿmie dôm.í incOTpur¨i„. s'.tÿO Ö' .k™ zNd.Nbôı EÖW t' ivÿêkmRNÖ p[ muçÿ .iÿO tôm% uR Ã' c v.'à ’û.û . roÿh pU.idtOcSy c.NTsoÿmpÖ .ÿ Ö mnÿs.NTsÿmyÖ e n /Irÿ" ) ydeníÿ ’ûv. devÖ ." pçMy. som. ≈o]e.ÿ su." sUy"R è6ù Wœ‰.

u ) sv|à p[d≤=ô.' ’¡.ôm. nÿytuû pitôy"R p[iÿ tk.mÿd"u p[itk.ûu yo vÖr" p[iÿ tk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved a.ôMy˝" ) TvmÿSyw /eih aoW/e –8– îit i√tIy' k.mÿns' ’.ôMy˝" –6– îÄd' ihrÿ<y'ô guLguLÿ vôym*ô=o aqoô . £¡Ndy /npte vÖrm.yÖ veˇvÿ e –7 a.gÿ" ) EÖte pitÿ>yôSTv.<@m( 45 [Atharva Veda] . teÿ nytu sivôt.

ô' punrÿ te ûu pr.'à m`v•ÖSm. ivr.. m®t" è3-6ù tOtIy.qv.Sy sUˇ_Sy.û tÖ shÿ?vm( ) amIÿm.'í ’.v∆.…nÿN{ vO]h•Ö…¶íÿ dhtÖ' p[itÿ –3– p[stÿU îN{ p[vÖ t.O NÖ vsÿvo n.ô….@±g.y..ûO •etÿ ûu x]Unÿ ( ) jÖih p[tÖ Icoÿ aÖncU "Ö pr.ctuQyoR·rN{" è5ù pçMy.'à mohytu mÖ®toÿ flÖNTvojÿs.ctuQyoR≤S]∑up( è2ù i√tIy.k™ zNd.u·riK]∑up( è3á 6ù tOtIy.m( –4– îN{Ö sen.'…s aÖ…¶nR"Ö x]UNû p[Tyetÿ u ivô√. ) c=U„Ã' yô…¶r.ÿcoô iv„vÿKsôTy' ’¡.ô' p[ teÖ vjÿ"[ p[m.iNvWUcÿ oô iv n. ¥*" è6ù Wœ‰." ) è1á 4ù p[qm.RtSÿ yô /[.'à mohytuû prÿWe ..ÿ…jt.ôtvedÿ . ) yuvû ' t.ô t.n( –2– aÖ…mô]sÖ ne .iu h …côˇmeWÿ ." ) è1á 5-6ù p[qm.'…s aÖ…¶noRà dUtû " p[TÖ yetu ivô√.'í ’.ô h·rÿ>y.$( pur¨i„. –6– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.ô' inhRSà t.<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.Jy.ôtvedÿ .ÿ.' i]∑up( è2-4ù i√tIy." –1– 46 .ÿitm( ) s sen.çeN{o devt.' dUtû " p[TÖ yetÿu ivô√.y.R AiW" ) è1-2ù p[qm.í m®to devt.nu∑pu ( zNd.ÿxy –5– îN{ô" sen.Sy sUˇ_Sy.ô' inhRSà t.…qôt.<@ 3 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq tOtIy' k.inÿ mohytuû preWÿ . p[te ÿ mO.í ivr.R AiW" ) è1ù p[qmcoRå…¶" è2ù i√tIy.qv.idtOcSy c.Wœyornu∑pu ( è5ù pçMy.Np[iÿ tôdhÿ•…Ö .Hzÿ]yU tÖ ImÖ…. dÿˇ.idctsO.ô…m].[ mÿ®t ÈÄdx O ÿe Sq.i√tIyyoA≥cor…¶" è34ù tOtIy.ÿitm( ) s …côˇ.xÿ‚Stômr.xÿ‚Stômr." –1– yUyû mugû .pçmIWœIn.[Atharva Veda] k.R . îÄme aÖ…¶Áº˝R W.'à mohy.Np[iÿ tôdhÿ•…Ö .m( ) aÖ¶ve .v∆.

sen..ÿvyNtu sÖ:y. pÿtmÖe .nwTyô>yojÿs. devt.iNvWUcÿ oô iv n." –2– aÖŒSTv.pÿvt[ ne Ö yqwWÿ .mÖ<y.j.' sugû ' tÿ îÄm' sÿj.' i]∑up( è3ù tOtIy.kÀT¡ y.ô>y" Xyenô o .RtSÿ yÄ /[.sÖ îN{ôm.ô Sp/Rmà . Cy.nu∑pu ( zNd.…môt.ô r.y.n.ô' p·rÖ injRià h –4– aÖmIW.'à …côˇ. cr ) aÖ¶ve . îÄh . prÿSm. . r.inÿ …côˇ.qoÿ …côˇ.ô v®ÿ.t( –6– è3ù tOtIy' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.˝kÀty EW." ) è1-2á 4ù p[qm.qv.UTû v.i√tIy. iv?yô x]Unÿ ( –5– aÖs* y.inÿ p[itmoôhyÿNtI gOh.Sy sUˇ_Sy.'à ’. v.R AiW" ) a…¶mRN]oˇ_. ◊ytu ivô@>± y a.dNy=e]ô e apÿ®ı'Ö crÿNtm( ) aÖ…ên.o ◊ytuû somÿSTv.ôsi' vÿx?vm( –4– 47 .[ ÁR .yÖ ivp[mÿ ( ) yÌ.ô…m].mÖNyo aÖNy' n j.inÿ muÁt ) aqoô ydÖ¥Ww . a….inÿ vo ˙Öid ) iv voÿ /mÖTvok¡s"Ö p[ voÿ /mtu sÖvtR "ÿ –2– îN{ÿ …côˇ.ÿ m®tÖ" preWÿ .ô.' ‚vÿ?ytÖ tmÖs.mu' nÿyÖ nmÿs.ÖthÿVym( –1– dUrû e …côTsNtÿm®ÄW.'…s a…cÿ£dTSvôp.ítu„pd.ô pNq.©.ÿxy –3– Vy.mÖSm." –3– Xyenô o hÖVy' nÿyTÖ v.inÿ moôhyÿ•vÖ . mÖ®toÿ ivôêvedÿ sÖ a.ô t.Jy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖymÖ…¶rÿmmU hu ¥Ö .ôS' tmÿs.ctuqIRn. d/OWÿ Nt devÖ . p[ie hô indRhà ˙ÖTsu xokìgô .ÿy]Ö I' bOhÿ tÖ ImÖkmú Sÿ mw s*].mOc. ) t.uvÿ dÖ ¶eÖ Vy˝cSvô rodÿsI ¨ÂôcI ) yuÔû Ntuÿ Tv.u·rKp…¤" è5-6ù pçmIWœ‰oí.ÿNyPveô prÿie h ) aÖ….'à ˙Öid tdeWÿ .ut.ôn.Rõ. ◊ytuû pvRtà >e y" ) îN{ÿSTv. ivxÖ a.t.

ÿp…O qôvI ¨Ö.ôymÿ◊TÖ Sve sÖ/Sqeô s devÖ .Sy sUˇ_Sy. iv¡p. ) è1ù p[qmcoR jgtI è2-3á 6-7ù i√tIy.qemÖ …môh.vehÖ –1– Tv. mÖ®tÿSTv.ô3"¡Ö preiÿ hô s' ÁD.˝yÖ Tv. r.˝ revÄ tIÿb¸R /û .ôymÿ◊TÖ s ¨pedÖ meihÿ –5– îN{eNÿ { mnu„û y.R AiW" ) îN{o devt. p[ {ÿv prÄmSy.ÿj.R"à s'gÖ Tyô vrIÿySte a£n( ) 48 .' ivxoÿ vO.ÿhÖ s Tv.ô Tv.' i]∑up( è4-6ù ctuqIRpçMyoí .Ste ivô≤x =emmÿ dI/rn( –5– ySteô hv'à ivôvdÿTsj.j.ÖJy.ô" sv.v.vNtu bÖ¸' bÖ≤l' p[itÿ pXy.' r.oô.ôn" ) s Tv.∑ô '^ sÖh vcRsÖ oidÿihô p[.ôi√xÿ" –6– pÖQy.'…s a. aÿvWO t ) îÄN{.jNp[iô dxoÿ ◊yNtUpsÖ ¥oÿ nmÖSyo˝ .iõ™vx Ö .ÿSq.ô mnoÿ vsudû ye .$( Tv' iv r.[ ∑ô S^ yÿ kôki⁄ dÿ ≈ySvô ttoÿ n ¨Ögo[ iv .u„vô ttoÿ n ¨Ögo[ iv .s." p[iÖ dxÖ" pçÿ devÖ I" ) v„mRn..ôy.ÿ gn[." sumû nÿso .WœIs¢mIn.' pitÿrk e rô .ÿj ) sv. aÖ…¶dUtûR o aÿ…jôr" s' cÿr.tw ) j.ôto yíÖ in∑‰ÿ" ) ap.t.ÿ" pr.[Atharva Veda] k.ÿm( ) tdÖy' r.<@ 3 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ◊yÿNtu Tv.Nyÿ=TÖ s ¨ÿ kLpy.Övtÿ" ≤xôve teÖ ¥.g[eÿ …mô].ô v®ÿ." p[itÿ …mô].ô vsUiÿ n –4– a.ô v®ÿ. p[itjÖn. ¨Ög"[ –3– aÖ…ên.qv.SÖ tq.tOtIy.ÿj.ô vsUiÿ n –2– aCzÿ Tv.ô¶I ivêeÿ devÖ ."w s'ivd.ÿy ’.ôt.vÿ gmy –6– è4ù ctuq| sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy. ◊yNtu ) a/.RSà Tv.…môm. Tv.v®ÿ.ÿç…mN{ô t' ’ûTv." pu]û .u·riK]∑up( zNd.e St. yNtu hÖivnÿ" sj. ivêeÿ devÖ .

ÿn( –6– ye r.…m Tv.ÿno r.R"à s'ivd. g[.m( ) tmÖSm>y'à sÖh. m.tOtIyyo" pçMy.toô jn.ÿ®=Tp.Rr. ) è1ù p[qmcR" puroånu∑≤u P]∑up( è2-3á 5-7ù i√tIy.toô jn.n. …jNvôNTvp[yÿ .ÿ dÖˇo v®ÿ.Rm…Ö .Uyÿ .ÖR mÁÖ' Tv' sv.qv.ûO NTsôpà.y –4– a.ymÿgNp.s' bÖ¸ rocÿm.Ö∑S^ y. aÿ·rÖ∑t.nu∑pu ( è4ù ctuQy.Ö ye mÿnIôiW.tRvà e –3– somÿSy pÖ.v.ÿNyyRMÖ .STv. dÿdtuû .Rm…Ö .ÿ ) s'vÖ TÖ sôrSyô tejsÿ .ô tenÿ b›.ne ≤xô∑" ) t' ip[yÿ .Rm….ÖR mÁÖ' Tv' sv.nÖ" syoÿinvIRrô o vIôr.R devt.ôn.yÿ xÖtx.mRÁÖ .ÿn( –7– pÖ." kôm.R AiW" ) som" p.e Ö my.ô sv." ip[yô ' mÖ….oR˝å…s tnUpû . m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] t.{Ö…ym( ) aÖh' r.ÿrd.jÖ’tÿ" sUtû .ryt.idtOcSy c.RNà ’<vô….ÿ vxehÖ –7– è5ù pçm' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy."R shÿ ¨Ögm[ .e –8– 49 .eÖ m…yÿ /.smuˇmÖ " –2– y' inÿd/Ö vu nR SÖ pt*ô guÁÃ' devÖ .R≤S]∑up( è8ù a∑My.ÿtye ) yq.gÖ…•N{e.vn( –1– m…yÿ =Ö]' pÿ.ÿn( ) aojoÿ devÖ .ÿ" ) ¨ÖpSÖ tINpÿ.Sy sUˇ_Sy.no dI`.ÿno rqk.RyTûu v.ÿ.RNà ’<vô….í ivr.'…s a. m.yuWÿ . ¨Öt sÖi' vdÿ" –5– ye /Iv.ôhmuˇÿ rÖ oås.ô' vcRsà . devÖ .ôr.j.bRl Ö I blenÿ p[m.ô' pyÖ aoWÿ/In.@ërobOhtI zNd.mÿ <Ö y˝í ye ) ¨ÖpSÖ tINpÿ.mR . ◊ÿyNtu dxÖmImugû "[ sumû n.IvÖgRe inôjo .

Tvenÿ .nÖírÿ…s s." è4ù ctuQy.ÿ vO]flÖ .idtOcSy h·r.Rià õ™G/ô y.ÿNpusû' " p·rÿj.t( ) n vwb.mÖk.n.çÖ" p[ PlÿvNt. medÖ I …mô].n.[Atharva Veda] k.m( –5– yq.ÿNvO=û Syô x.sh./p[.m( –1– t.ÿ•du Öe mnÿs.nÖh' √π‚„mô ye cÖ m.ˇu .NTsv.ÿêTq v.OGvi©r. t.rkÉ è5ù pçMy.R…ô •.mhe –8– è7ù s¢m' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.êÖTqSyÿ nud.Iihô x]UNÿ vwb.ne c –2– yq. AiW" ) è1-3ù p[qm. ) p[.<@ 3 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è6ù Wœ' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.ÿNTsihWImih –4– …sôn.ÿêTq inôr.w .nÿêTqô in" Íÿ.uWû åe /ÿr. ) anu∑pu ( zNd" pum.mÖk." ) ten.ôrohÿN’. n*·rÿvÖ bN/ÿn.w .Ny.' punr‚St invtRnm( –7– p[.ÿ vÖy' sÖpà.RvÖ e ) EÖv.%ÿy.Sy sUˇ_Sy jgäIj' pu®W AiW" ) aêTqvnSpitdevR t.ôn îÄv AWÖ.n( ) EÖv. meÖ x]oÿm/ûRU .ô…•A≥ià tmOTûR yo" p.p" 50 .ÿêTqô Tvy.nÖh' √π‚„mô ye cÖ m.e Ö v®ÿ.d…/ÿ ) s hÿNtuû x]UNû m.æNıô shÿSv c –6– te˝å/Ör.xwrÿ moôKyw" ) aêÿTq x]UNÿ m.m( –3– y" shÿm.' …zô•./Ödo/ÿt" ) îN{e.ÿnoôåNtmRhà TÖ y˝.ô p[ …côˇne oôt b[˜.Ny.Sy sUˇ_Sy .ÿ .nSpôTy. a.Rn'Ö iv„vÿ‚G.toåêÖTq" %ÿidôr.R AcSt.nÖh' √π‚„mô ye cÖ m.

ÿ….ôh' tSyÿ .í.Öe iv „yÿ gu≤„pôt' ydÿSy =ei]ôy' ˙Öid –2– aÖdo ydÿvrÖ ocÿtÖe ctu„ÿ p=…mv Czôid" ) ten.Rrà £mIt( ) ivW.tûRU mpÿ =ei]ôymuCÿ ztu –7– è8ù a∑m' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.idpç.ô∑'^ s'và XÖe y'˝ d/.ôSmTsv|à du.'…s a.ÿstûu "e i£ôym.ÿmtûu ) ap..ôs ¨ÖWs.Rítu„pd.xÿmˇu mÖ m( –4– a.ÿ muçNtu =ei]Öy.t( –5– yd." è5-6ù pçmIWœ‰oí mno devt.STv.nÖxe ) ved.í. h·rÖ. ¨ÿ .ôSm>y'ô v®ÿ.dyo ivêe dev.eWjÖ Ir.û geÿ ivôctO *ô n.m…s –3– aÖmU ye idôiv su." ) è1-5á 7ù p[qm.qv.' …m].o vOW.rÿkÉ ) iv =eiÿ ]ôySyÿ muçt." ) è1á 3ù p[qm. ivr.eWjÖ ' =eiÿ ]ôy' n.idctuAc≥ .nu∑pu ( zNd.ÿxy.nu∑pu ( è6ù Wœ‰.ÿ pÖ≤∫íÖt…u .' s¢My.@±bhO tIg.eWjÖ ISt.ÿ .pÖ î√... y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è6-7ù WœIs¢Myoí y+mn. ivWUcû InÿmnInxt( –1– anuÿ Tv.ÿn.poô ivêÿSy .xy.tOtIyyo≤S]∑up( è2á 6ù i√tIy.ÿ.R i]∑up( è5ù pçMy.ÿ Vy.ÿtu …mô] Aût…u .m.u·rgnu∑pu ( zNdsI hÖ·rÖ.xn' devt.ôse n=ÿ].o v.…mô Tvt( –6– aÖpvÖ .mÖ t.í .eWjÖ m( ) s =eiÿ ]ôy' ivôW.poÿ amIvÖc.ÿ teÖ sv|à =ei]ôym©π>ÿ yo n.Wœ‰ojRgtI ctuQy.mpv.Syÿ r`u„û ydoå…/ÿ xIôW…R .n" s'vx Öe yÿNpO…qôvImu≤û ßy.tu –1– 51 .ô" kLpÿm..ÿy.Sy sUˇ_Sy.y.ôyru …Ä ¶bOhûR {.m/Öm' p." ) aq." =ei]ôy' Tv.R AiW" ) è1-4ù p[qm.tÿnI" ) a.

ôt." pu∑ÿ pÖ itÿvÖR a. îÿv.nu∑pu ( è4ù ctuQy.ôivRê.idtOcSy pçMy.v.' sj.idôTy.cÖ£ devÿ . devt. incOäh» tI è6ù Wœ‰.bÖvSyÿ c –4– 52 .ôtmnuvÿ Tm.s.'…à sô mmÿ …côˇmnuÿ …côˇ…e .o…mô mmÿ y.ô…mN{ôSTv∑.…mô mnÿs.bÖhoR gv.m…s ) aÖmI ye ivv[tÿ .'…s kôxf R S¡ y ivxÖfSyô ¥*i„pôt. sm. bÿ›≤Nt ve/Ö sÿ" ) ≈ÖvSÖ yu' xu„m'à k. yq.ôt. ¨ÿpsÖ y' Nÿ tu –4– s' voô mn.jÿt( ) aÖSmw k.ryÖNtq.rÄ' nmoÿ….ÿ oô bN/urÿ .ô pun"ÿ –1– aÖ≈„Öe m.n." ) è1-3á 5ù p[qm.<@ 3 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION /.Rítu„pd.u·rgnu∑pu ( zNd. ’ûtm( ) ’û.ÿ ) xun.'à m?ymeœÖ . pO…ÿ qôvI m.ôyy.ÿin –2– ¸ûve som'à sivôt.'…à sô s' v[tÖ . k.ÿ….ôrte ÿ ) mmÖ vxeWÿ ûu ˙dÿy.ut.in v" ’.Nvô" s' nÿmy.oÿ a/.'à kôip·rÿvÖ dUW.. r.kÀt¡ InRm.ô p[itÿ hyRNtu meÖ vcÿ" ) ¸ûve devÖ Imidÿitô' xUrpÿ ]u .surm.pO…qVy* ivêe dev.RnÖ Etÿ –6– è9ù nvm' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.pÿ ’.qÖ n pÖro gÿm.y∂Iô`mR vÖe sÿj.ôyopÿ k.ô mn.ôqye oRà goôp.\ aÖhmuˇÿ rÄTve ) aÖymÖ…¶dIRdà . Ací.ô…mnIôivRêÿe vo devÖ .mdev AiW" ) ¥.ÿ ≈vSyvÖírÿq devÖ .ôt.Ö SqnÖ t.Sy sUˇ_Sy v. ) yq.bÖv' v…/[Ã' ’<vNtu bÖN/ur"ÿ –3– yen.o…mô v…/[ô iv„k¡N/' mu„k.ÿ…mv –2– ipôx©πû sU]Öe %Ogl ÿ ô' td. v.í ..m…s –5– aÖh' gO>ÿ .m.Öit" sÿivôtde ' jux ÿ Nt.ôStq.[Atharva Veda] k.û tNmnunÿ .ôt·w rÖıoåp[iÿ tb[vu ≤∫" –3– îÄhde sÿ .ÿn.

" p[iÿ tônNdÿ≤Ntô r.i]'à /enÖ mu pÿu . y.ÿm( –1– y.ÿ Ö s' sOjÿ –3– îÄymevÖ s.nu∑pu ( è4-6á 12ù ctuQy.ôæSvtÿr.sÖ s.. ivr. devt. m.ÿ∑kÉ supjÖ[ sÿ" suvû Ir.ônSÖ pôTy.. pàIô s. nÖ a.n.dXy.í i]∑up( è7ù s¢My.ÿ.ÿ .ÿ vÖy' Sy. hÖ Vyu˝v. nÖ" pyÿSvtI duh.ÿ .ÖySpoWe.ÿmÖ ptÿyo ryIô. ) è1-3á 8-11á 13ù p[qm.'à sumtÖ * Sy.ÿm( ) Ek.Sy sUˇ_Sy.idctsO.'à s¢.ÿ m( –6– è10ù dxm' sUˇ_m( è1-13ù ]yodxcRSy.ôn.' Tv.' y. ) mÖh.bÖvm( ) ¨d.ÿ r.inô iviœÿt.' m…yô r≤NtÿrStu –6– a.m( –5– î@.Ntoÿ aSy.y ) ye g[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] du∑‰wô ih Tv.ô' Tv.idtOcSy.ômˇu rÿ .i]ÿ devÖ ." s·r„yq –5– Ek¡xtÖ' iv„k¡N/.yu„ÿ mtI' p[jÖ .í.ÿy.∑My.oô `oWÿm£t hÖiv„’û<vNtÿ" p·rvTsôrI.' r.@±g.Smÿhe ) s.ÿ îv xÖpqe…ÿ .…mÿ dUW…yô„y. noÿ aStu sum©ûlI –2– s'vô TÖ sôrSyÿ p[itôm.Ö' sm.yÖtIm( ) s'vÖ TÖ sôrSyô y.mOc.' mihôm.noÿ aÖNtvR/Ö …U jRgà .' devÖ .ÿ pu∑û e cÖ poWeÿ cÖ r.y nvÖg∆inÿ]I –4– v. pO…qôvImnuÿ ) teW. /enÖ ru .R AiW" ) a∑k. g[.mg[eÖ ¨∆ÿh®mR…Ö . Vy*Cz¡d.…mÿ k. W$(pd.}yupû .su critô p[ivÿ∑.ÿm ) 53 .' ivÿ„kN/ôdWU . p[qÿ m.RidtOcSy √.tÿvde "Ö p[itÿ hÖVy.Spôd' `Otû vÿTsrIsOpû ' j.qv.ÿ v¥Öme ) s.'…s p[qÖ mÖ .v.' ]yodXy." pÖxvoÿ ivôê¡p..í }yvs.n.RitjgtI zNd.Mô y. gO.ÖTSy.ôxvoô rq.ôSteW.muˇr.

tRvÖ .s.ÿynÖ .m.nlu>ÿ yto vÖy' s' ivÿxmÖe opÖ gomÿt" –11– EÖk.tRvÖ >e yoÿ m.…sÿ p[jÖ . dSyUnÿ .Utû Syô ptÿye yje –9– Aût>u yÿÇ.à Ôu tÖ IWÖmjU Ã| nÖ a.R dÿvÖRe pr.ÿN.ôŒ" s'và Tsôr>e yÿ" ) /. tpÿs.m. jÖj.' r.pÿt"e ) k.ÿnSÖ m.nutû h. pÿt ) sv.nÖ…mN{ÿm( ) tenÿ devÖ .∑kÉô tvÿ ) s.ÿn.Rô punrÖ .RNà yôD.vÖCzcIôpitÿ" –12– îN{ÿp]u Öe somÿp]u e duihôt.ÿ s' sOjÿ –8– AûtNU yj Atupû tIÿn.ymÿgNTs'vTsôr" pitÿrk e .ÿ" s'vTsôr.yu„ÿ mtI' p[jÖ . Vy˝shNtô x]UNÿ hÖNt.Nm.ô]e ivÿ/.ÿr –7– a.ÿU . nÖ a.nÖ g.ô ju◊tÿ o vÖy' devÖ .[Atharva Veda] k.<@ 3 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pU. tÖPym.Utû Syô ptÿye yje –10– î@ÿy. yje ) gOhû .n( ) sm.ô]e sÖm/O ÿe .ô∑k Ö . .|à mihôm.NTs'.û .k˘¡ pUrû yÖ p[itÿ gO.ÖySpoWe.ÿ ptÖ sup.n(`tûO vÿt.

¨i„...yÖ kmÿD.t( ) g[. AiW" ) îN{.ih no hÖ…v" –13– è11ù Ek.yuy+R mn.R pQy.R jgtI zNd.ô jIvÿn.R xKvrIg.[ hÖ y¥etÖ denÿ 'Ö tSy.tyÖ+m.dutû r..Sy sUˇ_Sy b[˜.…mÿ Tv." ) è1-3ù p[qm.xn' devt.GbOhtI g.idtOcSy i]∑up( è4ù ctuQy.'…s muçû .¶Iô p[ mumÿ ˇu _menm( –1– yidÿ ≤=ôt.p…¤" è8ù a∑My. bOhtIg.ÿjyÖ+m.ô prÿte oô yidÿ mOTû yorÿ≤Ntôk˘ nIÿt EÖv ) 54 . hÖivW.¶I a.nu∑pu ( è7ù s¢My.yuyû iR dÿ v..R jgtI è5á 6ù pçmIWœ‰oí.í W$(pd.dx' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.ihÿjgÖR .ÿ îN{.

" suvû Ir.yuWÿ ." xKvrIg.y.vnÖ@v± .ywÖ in /uvÿ .ô' =emÿe itœ.ôdSp.ÿ ) t' tÿe sÖTySyô hSt. ne∑ÿ Ö Vyÿ1NÄ ye yÿNtu mOTû yvoô y.yuWÿ .ÿivv v[jÖ m( ) Vyÿ1NÄ ye yÿNtu mOTû yvoô y.y.h. bOhtI è6ù Wœ‰.v.n. p[itÿ itœ x. ) jÖr.Sy sUˇ_Sy b[˜.@± è3ù tOtIy.n( ) xÖt' teÖ îN{oÿ aÖ…¶" sÿivôt.n.ÿxmR ne ' xÖtx. hÖivW. Tv.yÿm.h. bOhSÖ pitÿ" xÖt.ôTyitô ivêÿSy du·rÖtSyÿ p.ômdu mÿ çu äÖ h» SÖ pitÿ" –8– è12ù √.Sto„pitdevR te ) è1á 4á 5ù p[qm.…mô inA≥tà ®e pÄ Sq.Ö{.ctuqIRpçmIn.it `Otû mu=û m.u·rk™ è9ù nvMy.©.ÿ mOTû yur>Ä y/ÿˇÖ j.e ÿ xÖtvIÿy.ÿ. Tv.ywÿ Tv.ôxy. ) t.ÿin jÖrseÿ vhtÖ' pun"ÿ –6– jÖr.n" xÖt' hemÿ NÖ t.p.l.…m Tv.ÿvtI ) 55 . ivr.t…môto yuvû m( ) xrIÿrmÖSy.ihÿtÖ g.ô p·rÿ dd.ô¸·rtÿr.Ö ¨pÖ s' cÿrme –1– îÄhvw /[vûu .' in …mÿno…mô x. hÿr..…m jÖr.leÖ svRvà Ir.p.ôlåe ê.n.ô=.Ö a·rÿ∑vIr.Re xÖt.l.ÿrd..n*ô m.'…s îÄhvw /[vuû .pÿ g.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] tm.n' sup.y –2– sÖhß Ö . AiW" ) x..' Tv.ôrm( –3– xôt' jIÿv xÖrdoô v/Rmà .ÿvtIô gomÿtI sUnû tO . .ô¸·rtÿr.mOc.„yRn∑u pu ( è8ù a∑My.ÿ…mvÖ rJJv.nu∑Pu zNd. a.h.Nzôtmuÿ vsÖNt.ÿ ) ySTv.mu=û .ÿ j·rÖm.ÿWmR ne m( ) îN{oô yqwnÿ ' xÖrdoô ny.ÿ x.ÿ>y.ÿ .Nzôtm( –5– îÄhvw St'à p[. hÖivW.ÿWmR ne m( –4– p[ ivÿxt' p[.í.dx' sUˇ_m( è1-9ù nvcRSy.R jgtI è7ù s¢My....' i]∑up( è2ù i√tIy.Nzôtm( –7– aÖ….

ôm…/ÿ roh v'xoôgo[ ivôr.ÿg.ÿmmÖ tO nÿe Ö s'.ôtnø mÖ tO nÿe .í incO≤T]∑up( zNd.xÿnI" ) gOhû . ivr.Sy sUˇ_Sy .pÖ" p[ .idtOcSy s¢My. v.y –2– /Ö®<Ä y˝…s x.<@ 3 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ËjRSà vtI `Otû vÿtIô pyÿSvôTyuCz^yÿ Sv mhÖte s*.Tyen. devt.mÿ Sqô t.n. voô n.'Ö vs.' x.ÿ vÖTso gÿmdÖe .j.metÖ ' `Otû Syô /. dÖ›" kôlxwrÿ gu" –7– pU.ÿ asÖSTvmq." ) p[qmcoR incOdnu∑pu ( è2-4á 7ù i√tIy.' p." …sN?v." –3– îÄm.ÿr k⁄Mû . rÿ=.roÿ gOhû .Ny. nÖ¥oô3¡Ö n.ÿn.…¶n.ôvnÿdt.ô smÿõG™ /I∑.ôr a.í. hÖte ) tSm.@±jgtI è6ù Wœ‰.ôd.nupÖ p[ sIÿd.ÿ –9– è13ù ]yodx' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.nu∑pu ( è5ù pçMy.ôSm>y'à sÖhvIÿr' rÄ…y' d..r.ôym." –6– Em. a.ôy·u rN{oô bOhSÖ pitôinR …mÿnotu p[j. devÖ I devÖ …e .po v.l.û | n.ÿin …sN/v" –1– 56 . sÖh ) Em.[Atharva Veda] k.ÿr.ô" pUitÿ/.'à sivôt..le bOhû CzÿNd.le xÖt' jIÿvme xÖrdÖ" svRvà Ir. ) a. vÖTso jgÿt. Tv.ÿ·r p[ .. k⁄m¡ .MyômtO neÿ sÖh.' pÿ·rÖßtu "ÿ k⁄Mû .ônn( ) ¨Ö=NtU{û .ôSyg[eÿ ) tO. yÿ+môn.tÿO .OgA u i≥ W" ) v®.m. Syoôn.ôSpNdÿm. a.m( ) îÄm.'…s ydÖd" s'pà y[ tÖ Irh.'à x.' k⁄m¡ .jÖ•pÿ vOÕv( Ö x]Unÿ ( ) m. mÖ®toÿ `Otû ne Ö . teÿ ·rW•upsÖˇ.MyyÖ+m.nÿSy pià xrÄ.m( –8– îÄm.ÿ" –5– Aûtne Ö SqU.ôinR…mÿt. sumû n.ôrSt®ÿ.ô in ’ûiW' tÿnotu –4– m.goÿ noô r.pUtû mR …Ö . /enÖ vÿ" s.Ö a..

Rmnu∑pu ( è6ù Wœ‰. gmet( –5– a. `Otû …md. v.ô `oWoÿ gzitô v.s•Ö¶IWom*ÿ …b.WIR i]∑up( zNdsI s' voÿ goôœnº ÿ suWû d.poÿ .ÿinWumhÖR I·ritô tSm.ô v®ÿ.vÖxm( ) ¨d.ÿ vÖ" s' sOjÿ .Myutû v..ÿ“oôidN{oÿ vo yÖtIStSm. yq. s' su.Rmÿ vo ihôtm( –3– Ekoÿ vo devÖ oåPyÿitœÖTSyNdÿm.n.ÿ…m v" –7– è14ù ctudx R ' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.idpçc.n.oôMy.Sy sUˇ_Sy b[˜.ô ne ÿ sÖh vcRsà . AiW" ) goœo mN]oˇ_. a…bÿ>yuWIrÄ‚SmNgoôœº k¡rIÖiW.RtSyô y•.ô avIÿvrt voô ih k¡m( ) îN{oÿ vÖ" x·ˇÿ_….vrI" ) îÄhTe qmetÿ xKvrIÖy]R dÖe ' vex Ö y." ) tIôvo[ rsoÿ m/upû cO .m…s –1– s' vÿ" sOjTvyRmÖ .Ö{. s' pUWû .ô s' rÄYy.ÿ Í.ô√.[tÿ I" soôMy' m?vÿnmIôv.ej.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] yTp[ie Wÿt.TÿU y.ÿ p[.nÖe .Rô atOpÿ ' yÖd. m.ÿd.idTpÿXy.ÖT[ y.'à sÖmvÿLgt ) td.poô ˙dÿymÖy' vÖTs Aÿt. ) ahÿj.ÿs.devR IôStSm.ôm' SyNdÿm. s' bOhSÖ pitÿ" ) s…mN{oô yo /ÿnj' yÖ o m…yÿ pu„ytÖ y√suÿ –2– sÖj' GÖ m.õ™m.pÖ îˇ.mÖ ten.ôno aÖmtO Sÿ yô tihRÖ ihrÿ<yv..í.m( ) mNyeÿ . m.pÿ a. devt.ôn. ¨Öpte nÿ –3– 57 .Cz«.ÿmr'gmÖ a.poô anuÿ œn –2– aÖpk Ö .ÿddu k Ö muCÿ yte –4– a.n." ) è1-5ù p[qm. vÿ" –6– îÄd' vÿ a.Iÿ" ) …b.

anu∑pu ( è8ù a∑My.ÿno bÖhvoÿ devyÖ .vÿNtIjIRvô .[Atharva Veda] k.ÿ…mô /nenÿ dev.ô /nÿ…môCzm.tOtIyyo" Wœ‰.í i]∑up( è4ù ctuQy.ÿy devÖ Im( –3– îÄm.tÖflo devÖ .ÿ aNtôr.ôn* juWÿ qe .R ivr.ÿit' p·rpÖ‚Nqn'à mOgû ' s Èx.ÿp…O qôvI sÖc' rÿ≤Nt ) te m.…mô s nÖ Eetÿu purEÖt. –2– îÄ?men.ÿvtu x. jIvÿNtIô®pÿ v" sdem –6– è15ù pçdx' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy. aÿStuû mÁÿm( –1– ye pNq.' xunû ' noÿ aStu c·rÖtmu‚Tqÿt' c –4– yenÖ /nenÿ p[p.ÿn" ) tNmeô .ÿno `Otû ne ÿ juho…m hÖVy' trÿsÖe bl.n îÄm.ÿ….Uyoÿ .·rÖx. W$(pd.Sy sUˇ_Sy.ôhr. ’.ÿm dUrû m( ) xunû ' noÿ aStu p[p." fÖ≤ln'à m.¶I v. devte ) è1ù p[qmcoR .u·riK]∑up( è2-3á 6ù i√tIy.qv.otu ) îÄd' hÖVy' s'ià vd.voô gopÿitn.kÉv¡ pu„yt ) îÄhvw ot p[ j.v.ÿno /nÖd.nÿmStu v" –4– ≤xôvo voÿ goôœo . noÿ aStu ) nudû •r.vÖdIxeÖ b[˜. `Otû ne Ö yq.ô' pyÿs.ô vNdÿm.n.ÿvÖ EtÿnhÖe o xkÉv¡ pu„yt ) îÄhvw ot p[ j.ÿ £°ôTv.ÿ b¸ûl.ÿ¶ îÄzm. .ÿ .ÿnmÖ g.NhôivW.<@ 3 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îÄhvw g.. sc?vmÖy' voÿ goôœ îÄh poÿW…yô„.mÿ¶e xÖr….n.' …/y'à xtÖsye . /nÿm.ÿy ) y.RS}yvs.'à mImOWo noô ym?v.R AiW" ) ivêe dev.Ö o ivÿ£yô íÿ p[itpÖ. bOhtIg.ÿy?vô' my. îN{.Ö ' cr.vtuû m.@±jgtI è7ù s¢My.ô in We/ÿ –5– 58 . ¥. ivr.m…s –5– my. knIôyoå¶eÿ s.ÿ g.ÿ vÖ" s' sOjÿ .ÿy?vô' m…yÿ sÖD' .í incO≤T]∑up( zNd.'…s îN{ÿmhÖ ' vÖ….ÖySpoWe.@Tyi∑" è5ù pçMy.ÿ juWNt.u" ) r.j'à cody.

qv.gÿmgûu '[ hÿv.tô rÄ…¶' p[.gÖ p[.ô/…[ íô¥' mNyÿm.vevÿ Ö xucyÿ e pÖd.hÿ –2– .R ) a.dyo mN]oˇ_." ) è1ù p[qmcR a.nIô' .oÿ jnyÖ go….g purEÖt.R AiW" ) a¶IN{. .ô /nÿ…môCzm.tô .ÿ v.ÿ …cô¥' .g'à meÖ rqÿ…môv.Ö ' cr.ôTmsuû goWuÿ p[.h.ô…jnÖ a.ÿ .' …/yÖmdu vÿ .ÿm –4– .Rí .Rcô Iôn' vÿsiûu vdÖ' .v®ÿ.tô …Ö jRtÖ' ./oô .ÿ…mô /nenÿ dev.ÿ vÖy' .ôrêw. p[.gÿ EÖv .ÿ SÖ pit'à p[.nSturû …íô{.Ö=ITy.gÿvNt" Sy.gemÖ .\ aStu devÖ Sten.mhe vÖy' pu]û midÿtyÖe oR ivÿ/tÖ .ÿyve Ö itœÿte j.'…s p[.Sv. devt.n. dÿ/.Ö' b[˜.Ö gR Ö p[ nO…..ÿn" ) t‚SmÿNmô îN{oô ®…côm.Sy sUˇ_Sy.ÿvhÖe –5– smÿ?vôr.u·rKp…¤XzNd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] yenÖ /nenÿ p[p.m –3– ¨Ötde .ÿ teÖ sdÖ…m∫ÿrmÄe .yoôWsoÿ nmNt d…/ô£.mhe p[.nr Stumû " ) s nÿ" p[jÖ .ô We ÿu j.gÖ p[ .ô ) p[.'à sumtÖ * Sy.tô rÄ…ên.pÿit" sivôt.ô ddÿ•" ) .tÿe . somoÿ aÖ…¶" –6– ¨pÿ Tv.Ö gR Ö sTyÿr.ÖySpoWe.tô " somÿmtûu ®Ä{' hÿv.tOtIyyo" pçMy.gÿv..ô nmÿs.ê. vÖy' hotÿvêRw .m –8– è16ù Wo@x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.ÿnvûRO Ntÿ" Sy. tÿe a¶eÖ p[itÿvx e .tved" ) r.mhe –1– p[.ÿ Ö s…môW.gÖ svRÖ î∆oÿhvI…mô s noÿ .RgÃ' pUWû .gOih –7– ivôê.tô ·rN{'à hv.j.moôt p[iÿ pôTv ¨Öt m?yeô aˆ.tu p[jÖ .yÿ ) aÖv.WIR jgtI è2-3á 5-7ù i√tIy.idtOcSy c i]∑up( è4ù ctuQy.tô …mR]ô .gÿvNt" Sy. ·rW.ÿm( ) ¨Ötoidÿt* m`vÖNTsUySÃR y vÖy' devÖ . mdÿNtoô m.g'à .ê. vÿhNtu –6– 59 .m ) t' Tv.

k™ è8ù a∑My.jÖ" Xnui∑ô" s." pQy.©ÿl' pvIôrvÿTsux û Im'à somÖsTsÿ® ) ¨id√ÿptuû g.WIR g.' i]∑up( è3ù tOtIy. ) è1ù p[qmcR a.soÿ vIôrvÿtIô" sdÿmzu Ntu . tÿnot ’ûte yon*ÿ vptehÖ bIjÿm( ) ivôr.í incOdnu∑pu ( zNd.ÿn.ô' in gO.<@ 3 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aê.Ö iv yugû .pçmInvmIn. yUyû ' p.Ö{.ÿr.ÿ n" –7– è17ù s¢dx' sUˇ_m( è1-9ù nvcRSy.'…s sIr. ivôêtÖ" p[pIÿt. devt.ô" sd.Sy sUˇ_Sy ivê.hÿn'Ö pIbÿrI' c p[fVÖ yR˝m( –3– îN{ô" sIt. yÿvn( –2– l.…m] AiW" ) sIt.y. as•oô nedIÿyÖ îTsO<û y˝" pÖKvm.m…v'à pÖS[ q. ivr.[Atharva Veda] k. iv tÿNvteÖ pOqk ÿ ™ ) /Ir.y]I è2á 5á 9ù i√tIy.ÿ devÖ We ÿu suªyÖ * –1– yunû ˇ_ô sIr.vÿ{qÖv.ÿvtIôgoRmtÿ InR ¨ÖW.$( pur ¨i„." ) `Otû ' duh.ÿt Svô‚St….p…¤" è4á 6ù ctuqIRWœ‰ornu∑pu ( è7ù s¢My.ÿ yuÔ≤Nt kôvyoÿ yugû .

x.ge .mupÿ …sçtm( –7– sIteÖ vNd.tuû t. aoWÿ/I" ktRmSô mw –5– xunû ' v.ôl.' xunû m∑^.….ÿsIrehÄ Smÿ me juWqe .ô anuÿ yNtu v.ÿsIr.v ) 60 .m( ) yi∂ôiv cÖ£qu"û pyÖStenmÖe .Ö' sm. hÖivW.muˇr.ôh.ÿmhe Tv. iv tudÿ Ntuû .n( ) xunû .ÿm( –4– xunû ' suf ÿ .U…m'Ã xunû ' k°ôn.ôv.ÿ .RcIÿ su.ômˇu rÿ .mû iu dÿ©y –6– xun.ô toxÿm." xunû ' nrÿ"xunû ' ’¡Wtuû l.©ÿlm( ) xunû ' vÿr].n. rÿ=tu ) s. suipPpôl. bÿ?yNt.ôh. nÖ" pyÿSvtI duh.' pUWû .

RÖe su.ctuQyoRrnu∑pu ( è3ù tOtIy.u·rGbOhtI 61 .' %ÿn. nÿ" sIteÖ pyÿs.>y" –4– aÖhmÿ‚Smô shÿm.m( ) yy.íoi„.R anu∑Bu g.mnuû p[ teÖ mnoÿ vÖTs' g*·rÿv /. mm.uv"ÿ –8– `Otû ne Ö sIt..ô ivêwdÿ vÖRe rw numÿ t.ÿ n" sumû n.ô' shÿm.m…s –3– ¨ˇÿr..n.ô smÿˇ_.ômpu ÿ teå/.ôMyoWÿ…/' vIô®/.p…¤XzNd.qoô Tvmÿ…s s. ) è1-3á 5ù p[qm.vtu –6– è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.UTû v..Öhmuˇÿ rÄ ¨ˇÖrde ˇu rÿ .vtu pÖq.Gg./ÿr. .ÿ .Sy sUˇ_Sy.e shÿSvtI . v.ôn.R pQy.ô m/unÿ .ÿ sÖpàIô' b. mÖ®≤∫ÿ" ) s.gÿ Öe devjÿ tU Öe shÿSvit ) sÖpàI'à meÖ pr.·rÿv /.ÿmvÖe pÿr. sÖpàI'à me sh.vhw –5– aô…." cN{m. Ací. teåÿ /. –9– è18ù a∑.Övt'à sÖpàI'à gmy.[ hÖ no aÖ‚Smn[mÿ seÖ pt*ÿ ) pr.dx' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.y. devt.p<yoRW…/" devt.ÿ n" sufl Ö .udÖ pit'à meÖ kÉvl ÿ ' ’…/ –2– nÖih teÖ n.ÿnp.bOhtI è2á 4ù i√tIy.Ö s. ) è1ù p[qmcR" pQy.k™ è6ù Wœ‰.ô' blÿvˇm.mÿ jÖg.ÿ s'ivôNdteÖ pitÿm( –1– ¨ˇ.vÿvTûO SvojRSà vtI `Otû vÖ≤TpNvÿm.R ctu„p.nu∑pu ( è4ù ctuQy.>y" ) aÖ/" sÖpàIô y.ô>y.dui„.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] yq.ô asoô yq.n.R AiW" ) vnSpit" v. îN{o v.idtOcSy pçMy.ô' shIÿysIm( ) m.sÖih" ) ¨Ö.Sy sUˇ_Sy v…sœ AiW" ) ivêe dev.qv.'…s îÄm./ÿtÖe yy. ./ÿr.

.' b.m( ) devÖ .ô pr. ivr.dyo devt. mÖ®toÿ yNtuû senyÿ .rp…¤" è8ù a∑My.…jÿn.…mô x]U.ç .<@ 3 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è5ù pçMy. abÖl...…mô b[˜.n( ) ≤=ô. ¨Öt ) îN{ÿSyô vj[.mIW. W$(pd.Iÿy.Sy sUˇ_Sy v…sœ AiW" ) è1-2á 5ù p[qm.g.…m ) EÖW.[ yu/ÿ .[ vÿ" sNtu b.uyWRe .ôNyu√«Ör.ÿ ¨lul û yÿ" kÉtmûu Ntô ¨dIÿrt.vNtuû ye nÿ" sU·û r' mÖ`v. –6– p[te . nr ¨Ög.eWvÿ oåbÖl/ÿNvno htoôg.S}yvs..ôÙnÖnne ÿ hÖivW.n.ô s' Sy.[Atharva Veda] k.ôm‚Smÿ purû oihÿt" –4– EÖW." –5– ¨ıÿWNR t.' r.tÿr.metûu `oWÿ" ) pOqGÖ `oW.ÿ ptÖ xrÿVyeô b[˜sÿ ≤' xte ) jy.n.'…s s'≤xÿt' m îÄd' b[˜ô s'≤xÿt' vIôy1'R ¡Ö blÿm( ) s'≤xÿt' =Ö]mÖjrÿmStu …jô„.í.í pQy.ˇô I+.'soô yeW.p…¤XzNd.' r.ctuQyoR" Wœ‰.ÿMyeWô .@.'à mo…cô kíÖn –8– è20ù …v'x' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy.ô' vr'và rÄ' m.…mô Sv.ôm‚Smÿ purû oihÿt" –1– smÖhmeWÖ .yu/ÿ .Ö∑'^ suvIÿr' v/Ry.' m`vÖNv.idpç.ôhm( –2– nIôc"w pÿ¥Nt.' …côˇ' ivêeåÿ vNtu devÖ .RitjgtI è7ù s¢My.mÖhm." ) 62 .i√tIyyoA≥co" pçMy.ô…m].ô' jyÿt.ôm/ÿre .ÿ .' =Ö]mÖjrÿmStu …jô„<vÖ3e W¡Ö .ô jyÿt.ÿhv" –7– avÿs∑O .ÿ…mô smojoÿ vIôy1'R ¡Ö blÿm( ) vOíû .…¶" è3-4á 6-10ù tOtIy.ÿn' pOtNÖ y.ôn•u yÿ .ÿ .Iÿy.St.Ö∑'^ Sy.nugû b[ .ôhvÿ" ) tIô+.≤S]∑up( è6ù Wœ‰.nÖhm( –3– tI+.ôNp[ pÿ¥Sv jÖÁ˝º W.ô…m]. i]∑uPkk⁄MmtIg.'s" prÄxorĶSe tIô+. îN{ÿJyeœ.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è1-5á 7á 9-10ù p[qm.peyÿ 'Ö sv..@±jgtI zNd.'à cÖ bOhSÖ pitÿm( –4– Tv' noÿ a¶e aÖ…¶….n.tÖ' iv„.mhe ) yq. m.Ö' bOhSÖ pitô…mN{ô' d.tu me –3– somÖ' r.idpç.muvû IRyqÃR .r'à c v. aÿ…s nÖSTvm( –2– p[ .ôb˜R[ ÿ yÖD' cÿ v/Ry ) Tv' noÿ devÖ d./. cÖ ivê.ôidôTy' ‚v„.oÿ yCzTvyRmÖ .RhvÃR .ôR a.ô asÖ∂.ÿy cody ) v.u' sUyÃ| b[˜Ö .ç.p…¤" è8ù a∑My.bÖlm( ) p[.ÿy cody –5– îÄN{ôv.ô>yuidÿih ) 63 .ô .' s¢mInvmIdxmIn.cÿmdu ye 'Ö vcRsà .ÿnmÖ vÿsåÖe …¶' gIô….gÖ" p[ bOhSÖ pitÿ" ) p[ devÖ I" p[ot sUnû tO ." pQy.mhe ) a.ônn[…Ö y' cÿ nÖ" svRvà IrÄ' in yÿCz –8– duÓû .uvnÿ .jÿSyô nu p[sÿ vÖ e s' bÿ.pytu p[j.ÿ nÖ" svRÖ î∆nÖ" s'gTÿ y.nÿk. roÖh.'…s aÖy' teÖ yoinÿA‚û≥ Tvyoô ytoÿ j.ôto aroÿcq.' sumû n.kÀt¡ IômnR s.iU vmemÖ .NyôNt" ) ¨Öt.ÿ vdehÖ nÿ" p[TÖ yõ™n"ÿ sumû n.ô…jnÿm( –7– v.mí noô .oÿ yCz ivx.j.ôyU ¨Ö.idÿTsNt' d.u'û srÿSvtI' sivôt..ÿ no v/Ry rÄ…ym( –1– a¶eÖ aCz.v ) p[ .tÿve rÄ…y' d.ÿ .ÿ rÄ…y' devÖ I dÿ/.' pte /nÖd.í ivr.n.ôn•ÿ¶Ö a.' meÖ pçÿ p[iÖ dWoÿ duÓû . p[ .nu∑pu ( è6ù Wœ‰.ô ˙dÿyne c –9– goôsinô' v." ) t' j.uvtÿ ( –6– aÖymÖR .n.ivôh suhû vehÖ hÿv.

[Atharva Veda] k.y.ÿivôvx e ÿ i√ôpdoô yítu„ÿ pdÖSte>yo aÖ…¶>yoÿ ¸ûtmÿSTvetô t( –2– y îN{e.mÿm.ÿivôvx e oWÿ/IôyoR vnÖSptI'Sô te>yoÿ aÖ…¶>yoÿ ¸ûtmÿSTvetô t( –1– y" someÿ aÖNtyoR go„vôNtyR a. ¨p·r∑.r'à p[itgO.ids¢c. ivr. ®ÿN/.sÖih' te>yoÿ aÖ…¶>yoÿ ¸ûtmÿSTvetô t( –3– yo devÖ o ivôê.tu me –10– è21ù Ek…v'x' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy.itÿ devÖ o vwêÿ .∑mIn.ô¸y| d.ôt.¥muû k.Rm¶y" è8-10ù a∑My.' sÖvtR oÿ v." puroånu∑≤u P]∑up( è2-3á 8ù i√tIy.ôySu Tv∑.idtOcSy c mN]oˇ_.u·rk™ i]∑up( è4ù ctuQy.i√r.í.R≤S]∑up( è5ù pçMy.ô poW'à d/.'…s ye aÖ¶yoÿ aÖPSv1ÖN¡ tyeR vO]û e ye pu®Wÿ Öe ye aXmÿsu ) y a. jgtI è6ù Wœ‰. devt.@±g.<@ 3 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a.@±bhO tI è7ù s¢My.Sy sUˇ_Sy v…sœ AiW" ) è1-7ù p[qm.tOtIy.nÖr ¨Öt ivÿêd.R i]∑up( è9ù nvMy.ôVy˝" ) y' johÿvI…mô pOtnÿ .nu∑pu ( zNd.' . incOdnu∑pu ( è10ù dxMy.ivÿ∑oô vyÿ"suû yo mOgû We ÿu ) y a.su s.ÿ sÖrqÖ' y.." ) è1ù p[qm.

ÿ>yôSte>yoÿ aÖ…¶>yoÿ ¸ûtmÿSTvetô t( –4– y' Tv.y ve/Ö seÿ ) vwêÖ .ÿr'Ä mnÿs.ÿy vÖx.ÿvteÖ te>yoÿ aÖ…¶>yoÿ ¸ûtmÿSTvetô t( –5– ¨Ö=.ônrÖ Jyeœÿ >º yôSte>yoÿ aÖ…¶>yoÿ ¸ûtmÿSTvetô t( –6– idv'à pO…qôvImNvôNt·rÿ='Ö ye ivô¥tu mÿ nusc'Ö rÿ≤Nt ) ye idô+v1ÖN¡ tyeR v.rÄ…mN{ô' bOhSÖ pitô' v®ÿ.û Ntÿm.ôÛ" ) yo /Irÿ" xÖ£" pÿ·rÖ.….rU d.ô hot.*vÖn. s'ià vôdSu ]yoÿdx .' …mô]mÖ…¶m( ) 64 .•.' sivôt.nÖv." ) vÖcoR/ô seÿ yÖxseÿ sUnû tO .•.ô….ÿyÖ somÿpœO ." pçÿ m.teÿ aÖNtSte>yoÿ aÖ…¶>yoÿ ¸ûtmÿSTvetô t( –7– ihrÿ<yp.

yÖNtenÖ m.Ö vU ÿ ) tTsveÖR smÿdmûu ÁR mÿ tÖe i√êeÿ devÖ .mnu∑pu ( è3ù tOtIy.vÖ∞tÿß" p[iÖ dxÖí=uyû .dÖ…¶Ste £ôVy.dÿmxIxmm( –9– ye pvRtà ." pçpd.ôNt" pu®ÿ WÖrWe .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ivê.Ö vU Ö yenÖ r..ÿ" –1– …mô]íÖ v®ÿ.vU Ö ih ) 65 . s'b.ôNto aÖ…¶" £ôVy. W$(pd.. /ÿˇ.¸ÿt"e ) y.'à suWû d.' bOhû ¥xoô aidÿTy. ) è1ù p[qmcoR ivr.RvTÿ smXnutû e ) t.ô a.v.ô' pu„k¡rßj.u –3– yˇeÖ vcoRà j.vÖTsUySÃR yô vcRà a.vÖTsôm‚w Tvÿ≤N{ôy' m…yô tıÿ‚StvcRsÖ m( –5– hÖStI mOgû .pÿ ¨ˇ.…v'x' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.'…s hÖ‚StôvcÖ sÖR ' p[qÿ t.ni©ÿrso hv.vÿNme aÖ…ên.Rí }yvs.ÿmitôœ.surû Syÿ c hÖ‚Stnÿ" ) t.Sy sUˇ_Sy v…sœ AiW" ) bOhSpitivRêe dev.ô yˇÖNv˝" s'b. –4– y.$( i]∑up( è2á 5-6ù i√tIy. devt.soÿ ivôê/.ÿ " ) aqoô yo ivÿêd.nu∑‚u Bvr.@itjgtI è4ù ctuQy.ÿÔNtuû vcRsà . pr. v.tÿ" pÖjNR yô a.ÿNbô.¶eÿ vcRæÖ Svn'à ’.n.mÖ¥ vcRsÖ .íÖ Ne {oÿ ®Ä{íÿ cettu ) devÖ .j.nÖxIvÿrI" ) v.ô" somÿpœO . –2– yenÿ hÖStI vcRsà . aidÿit" sÖjoW.Cz.dÿmxIxmn( –10– è22ù √.ÿNdevô . devÖ t.ômg[ÿ a. jgtI zNd.d'à xmyNTvô…¶m( –8– x.tvedo bOhû ∫ÿvTÖ y.y.ô vcRÖ a.mhe îÄm' £ôVy.pçmIWœIn.ÿysÖSte m.ôVy1ÖS¡ t' £ôVy.ÿ mnu„û ye˝„vôPSv1ÖN¡ t" ) yenÿ devÖ .

vU ÿ ) t.ÿyÖ dwvIô" p[.'à m.[Atharva Veda] k.R devt.'à jÖny. jÖnyÿ≤Nt c ) twSTv' pu]û ' ivÿNdSvô s.pitv.n( –3– y.ônnuÿ j.ÿ îveW…ûu /m( ) a.p…¤XzNdsI pyÿSvtIôroWÿ/yÖ" pyÿSvNm.ô bIj.OgA u i≥ W" ) vnSpit" p[j.∫⁄·rGbOhtI è6ù Wœ‰.yt. .v –4– ’û.Ö . p[sÖ /U nRe k ÿu .'sà ' pu]û ' jÿnyÖ t' pum.pÖTym.n.ô….iU vÿq n.…mô m.ÿ pu]iÖ v¥.n. pO…ÿ qôvI m.genÿ Ö vcRsà .Sy sUˇ_Sy b[˜.s. ) è1á 3-7ù p[qmcRStOtIy. yoinôg' ..nu∑pu ( è2ù i√tIy.'…s yenÿ vehÖ äÖ.ÿNyOW.vÖNTvoWÿ/y" –6– è24ù ctu…v|x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.mÖhm( –6– è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.mnu∑pu ( è5ù pçMy.mOc.Rà Etuû pum. .ô' ¥*i„pôt.j.ÿråÄe h' sÿhßÖx" –1– 66 . ¨p·r∑.Sy" –2– pum.m( ) .idpç.ôt.v.mÖk˘ vcÿ" ) aqoô pyÿSvtIn.ÿíÖ y.vÿ –5– y.ôt.R devt.STv.ÿm…sô tÊvt( ) îÄd' tdÖNy]Ö Tvdpÿ dUrû e in dÿ?m…s –1– a.' pu]û Steô dxÿm.ÿ·rÖ yStu>yô' xmsÖCzmuû tSmwô Tv' .yt.í SkN/og[IvI bOhtI zNd.'à bÖ.Ö{.ôt.<@ 3 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tSyô .ôNb. sÿm{ûu o mUlÃ' vIô®/... AiW" ) cN{m.o…mÿ te p[.idctsO. j. vIôroå]ÿ j.inÿ .ôxy.ÿ…s pu]û .ç. ) è1-4ù p[qm.Rà Etu te ) ivôNdSvô Tv' pu]û ' n.y.…. teÖ yoinô' g. yoinv.Sy sUˇ_Sy .í incOTpQy. iWÿç..ôm.

ôit' bÖ¸' . vÿht.mheÖ yoyoô ayÿJvno gOhû e –2– îÄm." ) t." ) anu∑pu ( zNd" ¨Öˇdûu STvoˇudÿ tuû m.ôh' pyÿSvNt' cÖk.hÿrÄ shÿßhStô s' ik¡r ) ’ûtSyÿ k. ) p[.ô ty.Iôm.R.s.ivôh.ôy˝R Sy cehÖ Sf. .rÄm≤=ÿtm( –4– xtÿhSt sÖm." pçÿ p[iÖ dxoÿ m.ô/Ipÿ.ÿ gN/ôv.ô" xyÿnÖe Sve ) îWu"û k.pte ) t.OgA u i≥ W" ) …m].' Sf..Umû .rÿ /.cô Inÿp=.vÿh.ÿ Tv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ved. PlIôh. ˙Öid –3– 67 .rÄm≤=ÿtm( ) EÖv.kÉdô ' /.mÿxLy.' TO v.ÿitômˇÿm. ˙Öid –2– y.' susnÃ' t.m…s –6– ¨Äpoôhíÿ smUhû íÿ =Öˇ.* k.mÖ yo devÖ St' vÖy' hÿv.ôit' sÖm.ÿr' sÖhßÿ/.ô n.ôit' sÖm.…m Tv.Sm.mÿSyô y. Sf.n( –3– ¨duTs'à xÖt/. ˙Öid –1– a. ty. k.meWví devt.nÖvI" pçÿ ’û∑yÿ" ) vO∑û e x.ô' y.r*ÿ te p[j.mÖSyeW"ûu susnÃ' t.ô…mWuÃ' s'kLô pk⁄L¡ ml.ÿ iv?y. y.ô….|ô k..Sy sUˇ_Sy .ô ty.v®. /Oqÿ .vÿh –5– itôßo m. mOx ÿ .].m( ) t.nÖm≤=ÿtm( –7– è25ù pç…v'x' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.ôNy'˝ sÖhßÿ/.ô Vyo˝W.n'à xoôWyÿitô k.…m Tv.ÿ iv?y.ôNy'˝ bÖ¸ ) sÖ.ô' ctÿßo gOhû pÿà‰.p'à nÖdI·rÿvhÖe Sf.' ’ûTv.moÿ iv?ytu Tv.

pçmIWœIn.' jgtI è3-4ù tOtIy.'à vÖ aoWÿ/Iô·rWÿv" ) 68 . mmwvÖ ’¡.mÿ devÖ .'à voô v.ÿ –2– ye3Ö å¡Ö Sy.ôtru qoÿ ipôt"u ) yq.y. ivôı.mÿ devÖ .y. – ye3Ö å¡Ö Sy.R AiW" ) è1ù p[qmcR" s.ÿ –1– ye3Ö å¡Ö Sy.h.SteW.ÿ –3– ye3Ö å¡Ö Sy.t.qv. Vyo˝Wy.h.j.SteW.' Sq p[.NyÿSytm( ) aqwnÿ .Cy.≤S]∑up( è2á 5-6ù i√tIy.Sy sUˇ_Sy.ô p·rÿ m.' Sq p[tÖ ICy.ô xu„k. avSvNto devt." s*W…/k.mÖ îWÿv" ) te noÿ mO@tÖ te noå…/ÿ b[tU Ö te>yoÿ voô nmÖSte>yo vÖ" Sv.' SqodIÿCy." è4ù ctuQy.* ˙Öd…íôˇ.' Sq /[vûu . vwr. in≤lMp." p[iv?yNt" è5ù pçMy.<@ 3 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xucû .v®.' idôXy˝ivô„yvoô n.tÖ îWÿv" ) te noÿ mO@tÖ te noå…/ÿ b[tU Ö te>yoÿ voô nmÖSte>yoÿ vÖ" Sv.y. aiv„yv" è3ù tOtIy.j.ÿSy.h.pÖ îWÿv" ) te noÿ mO@tÖ te noå…/ÿ b[tU Ö te>yoÿ voô nmÖSte>yoÿ vÖ" Sv.SteW. ivprItp.m£ôt'u ’ûTv.tu 'Ö vxeÿ –6– è26ù Wi@±vx ' ' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.SteW.ÿ –4– ye3Ö å¡Ö Sy.ÿ…mô Tv.'à vo aÖ…¶·rWÿv" ) te noÿ mO@tÖ te noå…/ÿ b[tU Ö te>yoÿ voô nmÖSte>yoÿ vÖ" Sv.ô…." è6ù Wœ‰. aVyuˇ_.[Atharva Veda] k.ôidNynuvÿ t[ .'à vÖ" k.m.'à idô≤x vwrÿ .Öj.SteW.'à idô≤x hetÖ yoô n.¶yo hety" è2ù i√tIy.ô mmÖ £t.í bOhSpityuˇ_.'à idô≤x inÿ≤lôMp.y. n. sÿpR m.ôvsoô mmÿ …côˇmupû ..h.jÿNy.' Sq d≤=ÿ." sk. –4– a. n.'…s p[Tyek˘ pçpd.‹" sv.' idô≤x p[iÖ v?yÿNtoô n.mÿ devÖ .ítuQyoRí .mÿ devÖ .u·riK]∑up( zNd." ) è1ù p[qm.'à vÖ a.mÿ dÖve .y. ) mOdû iu nRmNÿ yu"û kÉvl ÿ I ip[yv.dl+m.yÿ…s –5– Vy˝Syw …m].

eÿ d?m" –2– p[tÖ IcIô idGv®Ä.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„mSt' voô jM.WÿgI[ vo r≤=ôt.y.R idGbOhSpit" …ê]' vWRç devt.'…s p[.cIô idgÖ…¶r…/ÿpitr…sôto rÿ≤=ôt. kk⁄MmtIg.R . pçpd.'à voô bOhSÖ pitô·rWÿv" ) te noÿ mO@tÖ te noå…/ÿ b[tU Ö te>yoÿ voô nmÖSte>yoÿ vÖ" Sv.ctuqIRWœIn.y. id‚Gv„..u" kLm. d≤=.cI idg…¶r…st a.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„mSt' voô jM." pOd.R AiW" ) è1ù p[qmcR" p[.eÿ d?m" –1– d≤=ÿ.jI r≤=ôt. id‚Gv„.. kk⁄MmtIg.xinô·rWÿv" ) te>yoô nmoå…/ÿpit>yoô nmoÿ r≤=ôt>O yoô nmÖ îWu>ÿ yoô nmÿ E>yo aStu ) yoô3å¡Ö Sm." è2ù i√tIy.mÿ devÖ .y.•Ö…mWÿv" ) te>yoô nmoå…/ÿpit>yoô nmoÿ r≤=ôt>O yoô nmÖ îWu>ÿ yoô nmÿ E>yo aStu ) yoô3å¡Ö Sm.'à idôXyvÿSvNtoô n.oå…/ÿpitô" pOd.…j" iptr" è3ù tOtIy.RTyi∑" è5ù pçMy.eÿ d?m" –4– /[vûu ." p[tIcI idGv®. /[vu .ÿ –5– ye3Ö å¡Ö Sy.ô id…gN{oå…/ÿpitô‚Strÿ…ír.R ¨dIcI idKsom" Svjoåxin" è5ù pçMy.h.idTy..ÿkÀ r≤=ôt.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„mSt' voô jM.urû …/ÿpit" kôLm. îWÿv" ) te>yoô nmoå…/ÿpit>yoô nmoÿ r≤=ôt>O yoô nmÖ îWu>ÿ yoô nmÿ E>yo aStu ) yoô3å¡Ö Sm.eÿ d?m" –3– ¨dIÿcIô idKsomoå…/ÿpit" Svôjo rÿ≤=ôt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] te noÿ mO@tÖ te noå…/ÿ b[tU Ö te>yoÿà voô nmÖSte>yoÿ vÖ" Sv.ío?v..Wg[Ivo vI®/" è6ù Wœ‰.ÿ –6– è27ù s¢…v'x' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.í pçpd.' Sqo?v.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„mSt' voô jM.' pçpd.h.Ry.SteW.tOtIy.u·rgi∑XzNd.." ) è1á 3-4á 6ù p[qm.idôTy. ipôtrÄ îWÿv" ) te>yoô nmoå…/ÿpit>yoô nmoÿ r≤=ôt>O yoô nmÄÖ îWu>ÿ yoô nmÿ E>yo aStu ) yoô3å¡Ö Sm. vIô®/Ö îWÿv" ) te>yoô nmoå…/ÿpit>yoô nmoÿ r≤=ôt>O yoô nmÖ îWu>ÿ yoô nmÿ E>yo aStu ) 69 .k⁄r•m( è4ù ctuQy. kk⁄MmtIg.Ri∑" è2ù i√tIy. id…gN{iStr…ír.Sy sUˇ_Sy.qv.

R ctu„pd. noô m.Npôxí'U ÿ –5– y].it £ôVy..d. ) è1ù p[qmcoRåitxKvrIg.ÿ suhû .N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„mSt' voô jM..ÿ" ) t' loôk˘ yÖ…mNyÿ…. pÖxNU Ts' ≤=ÿ. ih'sà IôTpu®Wÿ .ô' y]ÿ loôk" ) t' loôk˘ yÖ…mNyÿ….it ·rfÖtI ®xÿtI –1– EÖW.ô s' bÿ. pÖxnU ≤( =ÿ..vU Ö y]Ö g.<@ 3 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yoô3å¡Ö Sm.ÿ vU Ö s.|à su’ û t.ÿt( –2– ≤xôv.eÿ d¥.'à b[˜Ö .Ut’ Ö toÿ ivôê¡p.ôsb' .R p[St.@±g.Smw svRSà mwô =e].$(kk⁄p( è5ù pçMy.∫ÀTû v. AiW" ) y…mnI devt. asOjÿ Nt .'…s Ekìk ¡ ywWÖ .ôˇq. ≤xôv. ) ≤xôv.ÿ suhû .tm.ôsb' . vÖW…R mWÿv" ) te>yoô nmoå…/ÿpit>yoô nmoÿ r≤=ôt>O yoô nmÖ îWu>ÿ yoô nmÿ E>yo aStu ) yoô3å¡Ö Sm. Vy√ÿrI ) ¨Ötnw .ÿm…¶ho]Ö¸t.y.dR"à su’ û toô mdÿ≤Nt ivôh. . ivr.…v'x' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„mSt' voô jM.R idGbOhSÖ pitôr…/ÿpit" …êô]o rÿ≤=ôt.ÿy ≤xôv. noô m.ÿvÖ pu®Wÿ >e yoô go>yoô aêe>ÿ y" ≤xôv.Npôxí'U ÿ –6– 70 . sO∑‰.ÿ vU Ö s.yÿte yÖ…mNyÿptÖ "Ru s.yÖ rog'à tÖNv1Ö"¡ Sv.itjgtI è2-3ù i√tIy.eÿ d?m" –5– Ëô?v." ) y]ÿ ivôj. nÿ îÄh…w /ÿ –3– îÄh pui∑ÿ·rÖh rsÿ îÄh sÖhßÿs.í ivr.v ) pÖxNU yÿ…min poWy –4– y]. Sy. .Sy sUˇ_Sy b[˜.ÿ Syoôn.tOtIyyornu∑pu ( è4ù ctuQy.[Atharva Veda] k. ih'sà IôTpu®Wÿ .eÿ d?m" –6– è28ù a∑.rp…¤XzNd.R yvm?y..≤S]∑up( è6ù Wœ‰.

ôkiûÀ tôpo[ åivÿdˇÖR " ≤xÿitôp.ôsyoôr≤=ÿtm( –5– îrevÿ Ö nopÿ dSyit smu{û îÿvÖ pyoÿ mÖht( ) devÖ * sÿv.íop·r∑.menÿ Tv.mÿ" smu{û m..S}yvs.ÿivv ≤xitÖp. ¨p·r∑.@±jgtI è8ù a∑My.û .roÿhitô y]ÿ xuLû ko n i£ôyteÿ abÖlne Ö blIÿyse –3– pç.ôtopÿ jIvit sUy.Rm. k.y.∂ŸvI bOhtI kk⁄MmtIg.ô p[itÿ gOˆ.j. W$(pd.tOtIyyoA≥co" pQy.p…¤" è2á 4-6ù i√tIy.ÿppU ' ≤xitôp.ô…sn.ítuQy.ÿy.k¡m>Ö y.moÿ d.pUtû SR yÿ Wo@Öx' yÖmSy.Sy sUˇ_Syo∂.t( ) k.ôt.R ivr.jÿNt î∑.ÿppU ' ≤xitôp.m.mwtÖ ˇeÿ –7– .ÿno ivô.vÿNp[.•opÿ dSyit –6– k îÄd' kSm.…mô k.ômI sÿ.ôsdÿ" ) aivôStSm.Ö vÖN.U…mdevR t.RidtOcSy c. –1– sv.dÖm…v'à loôknÉ Ö s'…mÿtm( ) s n.ÿNpUryTy.ôNR k.m" è8ù a∑My.í .n.û p[itÿ gO.vÿn( ) a.mÖ" k. k.d.ôTp[ muçÿ it dÖˇ" ≤xÿitÖp.U…mÿÇ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.ÿit ≤xitÖp.dÖm…v'à loôknÉ Ö s'…mÿtm( ) p[dÖ .ÿ ad.ä»htI zNd.lk AiW" ) è1-6ù p[qm.ôTk.dÖm…v'à loôknÉ Ö s'…mÿtm( ) p[dÖ ." k.TSvô/.mÿ" p[itg[hIôt.ô.ôtopÿ jIvit iptø.d…v" è7ù s¢My.•opÿ dSyit –2– yo dd.'…s y{. ivÿvx e ) k.m.' loôkåÉ ≤=ÿtm( –4– pç.idW@éc..nu∑pu ( è7ù s¢My." ) è1á 3ù p[qm.' ≤xitp.

ÿ…/iW –8– 71 .ô ne Ö m. p[jÖ y..ÿ p[itôgÁO Ö iv r.h' p[.TvôNt·rÿ=…môd' mÖht( ) m..Tmn.ô m.

ôr..'…s s˙ÿdy' s.ô….rp…¤XzNd.ôfl‰.ômtO 'Ö r=ÿm. hÿytR vÖTs' j.[. AiW" ) p.R AiW" ) cN{m...Pmh.'mnSyç devte ) è1-4ù p[qm.Rnà ( ) devÖ .mnu∑pu ( pçMy.R .'mnÖSymivÿ√Wπ ' ’.ÿ –3– yenÿ devÖ .Sy sUˇ_Sy b[˜.….ÿvtO iÖ Nv Tvmÿ¶Öe ar.[ tÿ " s*mnÖso voÿ aStu –7– è31ù Ek…v'x' sUˇ_m( è1-11ù Ek.u·rgnu∑pu ( è5ù pçMy.í i]∑up( zNd.oôMyekX¡ nu∑INTsôv' nÿnne Ö sv.ÿ ) sÖMyçÖ" sv[tÿ .ônI p[pÖ .ôy. sÖh voÿå•.ÿNvô" s'mnÿ sS£™. v.í ivr.c'à vdtu x≤Ntôv. ) 72 .yÿSvNt…íô·ˇnoô m.ÿNvô" s'mnÿ sS’.dxcRSy. Svs.rp…¤" è7ù s¢My.nÖ' pu®Wÿ >e y" –4– Jy." s.Ö/yÿNtô" s/urÿ . –1– anuvÿ t[ " ipôt"u pu]û o m.@±jgtI è6ù Wœ‰. îÿv.idtOcSy Wœ‰. ivr.ÿ…mv.ô].idW<.<@ 3 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è30ù i]'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy..[.Ö{y.ôyp' .nu∑pu ( è4ù ctuQy.qv.ôt…mÿv." ) j.m( –2– m.Sy sUˇ_Sy.tÿr' i√=ÖNm. .o…m –5– sÖm.tÿ" –6– sÖ/I[ cô In.ÿTy.ç.UTû v. iv y*ÿ∑ s'r. pTyeû m/umÿ tIô' v.ÖírÿNt" ) aÖNyo aÖNySmwÿ vÖLgu vdÿNtô Etÿ s/[Icô In. n. .ÿrmutû Svs. mN]oˇ_.$( p[St.í devt.ÿvtuû s'mnÿ . n ivôy≤Ntô no cÿ ivi√ôWteÿ …môq" ) tT’¡<moô b[˜ÿ vo gOhû e sÖD' .idctuAc≥ .o…m v" ) aÖNyo aÖNymÖ…. s.ône yoK]eÿ sÖh voÿ yunæJm ) sÖMyçoôå…¶' sÿpyRt.[Atharva Veda] k." p[St.ô .'…s iv devÖ .ôg" sÿm. jÖrs.c'à vdt .t. ." ) è1-3á 6-11ù p[qm.

ÃR p.ôPmn.it cÖN{" p[.ÿ Ö sm. –5– aÖ…¶" p[.ÿ Ö sm.ô' rsenÿ ) Vy1Öh¡ ' sve.ô iv y+me.ôPmn.yuWÿ .ô iv y+me.ô iv y+me.ÃR p.ÿnoô idx'ià dxm( ) Vy1Öh¡ ' sve..yuWÿ .Rô pvÿm.ÿ Ö sm. mOqÿ .. –7– a.ÿvÖ m.ÿy.ô iv y+me.ÃR p.ÃR p..ÿp…O qôvI îÄto iv pNq. –2– iv g[.ÿp’ûTyy.. –1– Vy.ô ne ÿ jIvÖ m.ô ne ÿ p[.Ty.ôPmn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved Vy1Öh¡ ' sve.v. –4– Tv∑..ô iv y+me.yu„ÿ mt." ) Vy1Öh¡ ' sve.ô ne Ö s'ihÿt" ) Vy1Öh¡ ' sve.ÃR p.ÿ Ö sm.yuWÿ .uvnÿ 'Ö iv y.ehÖ vw .noô iv xÖ£" p.ÃR p. –8– p[.ÃR p.ÿ duihô]e vÿhtÖ 'u yunÿ ˇÖ _ItIôd' ivêÖ' . –9– ¨Öd.ô iv y+me.yuWÿ .ÿ Ö sm. –3– vIô3¡Ö me ¥.ô ne ÿ ivôêtoÿvIy| devÖ .' p[.yuWÿ ." sUy|Ö smwrÿ yn( ) Vy1Öh¡ ' sve.ôPmn.ÿ Ö sm.R˝pÖStO„.ÃR p.ô iv y+me.yuWû odoWÿ/In.ô iv y+me.Öt.ôPmn.ÿit ) Vy1Öh¡ ' sve. –10– 73 [Atharva Veda] .yuWÿ .ô sm.ÿ ) Vy1Öh¡ ' sve.yuWÿ ." ) Vy1Öh¡ ' sve.ÿ Ö sm.ô .yuWÿ .srn( ) Vy1Öh¡ ' sve.yuWÿ .ÃR p.. mOqÿ .ÃR p. –6– p[.Mô y.ôPmn.yuWÿ .ôPmn.ôPmn.ô iv y+me.NTs' dÿ/.Äô iv y+me.rÄ<ywVy.'à p[..m.yuWÿ .yu„û ’t.ôPmn.ÿ Ö sm.ÿ Ö sm.ÿ ÖÄ sm.ôPmn." pÖxvÿ a.

–11– îit tOtIy' k.<@m 74 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ôPmn.ômtO . pÖjNR yÿSy vO∑û ‰odÿSq.ÿ Ö sm.yuWÿ .[Atharva Veda] k.ÿ vÖym( ) Vy1Öh¡ ' sve.m.ÃR p.ô iv y+me.<@ 3 a.

aÖ….ÿ EÖt' su®û c'à ◊. aÿSy ivôœ.ÿv" ) s bufiû y.ôn' p[qÿ mÖ ' purû St.ô' jinÿm.n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aq ctuq| k.qÿ ¥umû Ntoô iv vÿsNtuû ivp[. ivv·ˇ_ ) b[˜ô b[˜.yÿ /.ÿ•Iôc®w ∞Ä "w Svô/. devt.∑[y≠ TÖe vg[ÿe p[qmÖ . devt.'…s 75 . p[ tÿSq* –3– s ih idôv" s pO…ÿ qôVy.NmôhI aSk¡.Tm.ôrmÿÁ' `Öm| ≈Iÿ. pUvÖRe a/eÖR iviWÿte sÖs•u –6– yoåqÿv. yq.sÿ" kôivdevÖR o n d.yt( ) mÖh.<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.˝ ¨pÖm.yÖi√ j.Sy sUˇ_Sy ven AiW" ) a.v...ô tSyÿ sÖm.yÿ jÖnWu ÿe ." sÖtíÖ yoinÖmsÿtíÖ iv vÿ" –1– îÄy' ip}y.pçMyoí .í i]∑up( è6ù Wœ‰.mÿ ) EÖW jÿDe bÖ¸…." ) tSm. AÿtSÖ q." puroånu∑≤u P]∑up( è8ù a∑My.| s¢My.ÿ devÖ .' sµÖ p.R.mOc.[ $( ) ahÖyCR z⁄£ û ˘ JyoitÿWoô jinô∑.' i]∑up( è2á 5ù i√tIy.ctuqIRWœIs¢mIn.nÿSyô bN/uiû vRê.íop·r∑.ôi√ sIÿmtÖ " su®û coÿ venÖ a.idpçc. ) è1-5á 7ù p[qm.ÿ" s.ô r.u·riK]∑up( zNdsI b[˜ÿ jD.∆‰oitXzNd.ÿyTSvô/.idTyo v.ÿ Ö ¨∆ÿ.uvneœÖ .ÿ∑^ jÖnWu oôå>yg['Ö bOhSÖ pitÿdvÖRe t.rÄ m?y.ÿt( ) Tv' ivêeWÿ .d.ôSyveÿ –2– p[ yo jÖDe ivô√. ) è1á 3-4á 6-7ù p[qm.ôto ¥.' ipôtr'à devÖ bÿN/u'û bOhSÄ pitô' nmÖs..tOtIy."ÿ –5– nUnû ' tdÿSy k..Ntu p[qmÖ .…qRvà ' cÖ rjÿ" –4– s bufiû y.vÿ cÖ gCz.ôVyo ihÿnoit mÖho devÖ Syÿ pUVû yRSyô /.ÿn( –7– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.Sy sUˇ_Sy ven AiW" ) bOhSpitr. mÖhI =em'Ö rodÿsI aSk.ôk…môTq.' jinôt.

[Atharva Veda]

k;<@ 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

y a;ÿTmôd; bÿldÖ ; ySyô ivêÿ ¨Öp;sÿte p[≤Ö xWÖ' ySyÿ devÖ ;" )
yoô3å¡Ö Syexÿe i√ôpdoô yítu„ÿ pdÖ" kSmw devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –1–
y" p[;,ÿ tÖ o inÿ…mWÖto mÿihôTvwkoô r;j;ô jgÿto bÖ.vU ÿ )
ySyÿ z;ôy;mOt'Ö ySyÿ mOTû yu" kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –2–
y' £NdÿsIô avÿtíSk.;ône ….ôys;ÿnÄe rodÿsIô a◊ÿyqe ;m( )
ySy;ôs* pNq;ô rjÿso ivôm;nÖ" kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –3–
ySyô ¥*®ÖvIR pO…ÿ qôvI cÿ mÖhI ySy;ôd ¨Öv1R N¡Ö t·rÿ=m( )
ySy;ôs* sUroÖ ivtÿto mihÖTv; kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –4–
ySyô ivêeÿ ihômvÿNto mihôTv; sÿm{ûu e ySyÿ rÄs;…md;ôÛ" )
îÄm;íÿ p[iÖ dxoô ySyÿ b;ôÙ kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –5–
a;poô ag[Öe ivêÿm;vÖNg.Ö| d/;ÿn; aÖmtO ;ÿ AtÖD;" )
y;suÿ devÖ I„v…/ÿ devÖ a;ÿsIôTkSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –6–
ihôr<Ä yôg.Ö "R smÿvtRtÖ ;g[ÿe .Utû Syÿ j;ôt" pitôrk
e ¡ a;sIt( )
s d;ÿ/;r pO…qôvImutû ¥;' kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –7–
a;poÿ vÖTs' jÖnyÿNtIôg.R mÖR g[eÖ smwrÿ yn( )
tSyoôt j;yÿm;nÖSyoLbÿ a;sI≤ırÄ<yyÖ" kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em
–8–
è3ù tOtIy' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) ®{o Vy;`[o v; devt; )
è1ù p[qmcR" pQy;p…¤" è2á 4-6ù i√tIy;y;ítuQy;RidtOcSy c;nu∑pu (
è3ù tOtIy;y; g;y]I s¢My;í kk⁄MmtIg.oRp·r∑;ä»htI zNd;'…s

¨idôtS]yoÿ a£mNVy;ô`"[ pu®Wÿ oô vOk"¡ )
76

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

ih®Ä‚G` y≤Ntô …sN/ÿvoô ih®ÿGdevô o vnÖSpitôihR®õÿ n™ mNtuû x]ÿv" –1–
pre,ÿ tw u pÖq; vOk"¡ prÄm,e oôt tSk¡r" )
prÿ,e dÖTvtIô r∆u"û prÿ,e ;`;ôyru Wÿ tR u –2–
aÖ+y*˝ c teÖ mu%Ã' c te Vy;`[ jM.y;m…s )
a;Tsv;R‚Ã Nv'xiÖ t' nÖ%;n( –3–
Vy;ô`'[ dÖTvt;'Ã vÖy' p[qÿ mÖ ' jÿM.y;m…s )
a;duÿ ∑enÖ mqoô aih'Ã y;tu/û ;nÖmqoô vOkm¡ ( –4–
yo aÖ¥ Stenô a;yÿitô s s'ipÿ∑oô ap;ÿyit )
pÖq;mÿp?vôs' ne ‚Öw TvN{oô vj[,ÿe hNtuû tm( –5–
mU,û ;R mOgû Syô dNt;ô aipÿxI,;R ¨ pO∑û yÿ" )
inômˇu[ _É¡ goô/; .ÿvtu nIôc;yÿCzxÖymu gûRO " –6–
yTsôy' moô n iv yÿmoô iv yÿmoô y• sÖy' mÿ" )
îÄN{ôj;" soÿmjÖ ; a;ÿqvR,Ö mÿ…s Vy;`Öj[ M.ÿnm( –7–
è4ù ctuq| sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) vnSpitdevR t; )
è1-3á 5á 8ù p[qm;idtOcSy pçMy∑MyoA≥cornu∑pu (
è4ù ctuQy;‹" .u·rKpur ¨i„,k™ è6-7ù WœIs¢Myoí .u·rgnu∑pu ( zNd;'…s

y;' Tv;ÿ gN/ôvoR a%ÿn√Ö ®ÿ,;y mOtû .[jÿ e )
t;' Tv;ÿ vÖy' %ÿn;mÖSyoWÿ…/' xephÖ WR,Ã Im( –1–
¨duWû ; ¨duû sUyÖR ¨idôd' m;ÿmk˘ vcÿ" )
¨dejÿ tu p[jÖ ;pÿitôvWRO ;ô xu„me,ÿ v;ô…jn;ÿ –2–
77

[Atharva Veda]

k;<@ 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yq;ÿ Sm te ivôrohÿtoôå….tÿ¢…môv;nÿit )
ttÿSteô xu„mÿvˇr…môy' ’¡,oôTvoWÿ…/" –3–
¨Cz⁄„m*Wÿ/In;ô' s;rÿ AWÖ.;,;ÿm( )
s' pus'û ;…mÿN{ô vO„<yÿm‚Ö SmN/eiÿ h tnUv≤xn( –4–
aÖp;' rsÿ" p[qmÖjoåqoô vnÖSptIÿn;m( )
¨Öt somÿSyô .[;t;ÿSyutû ;xRm…ÿ sô vO„<yÿm( –5–
aÖ¥;¶eÿ aÖ¥ sÿivtrÄ¥ deiÿ v srSvit )
aÖ¥;Sy b[˜ÿ ,SpteÖ /nu·ÿ rÖv; t;ÿny;ô psÿ" –6–
a;h' tÿno…m teÖ psoô a…/ô Jy;…mÿvÖ /Nvÿin )
£mÖSvxRÃ îv roÖihtÖmnÿvGl;yt;ô sd;ÿ –7–
aêÿSy;êtÖrSy;ôjSyô peTvÿSy c )
aqÿ AWÖ.Syô ye v;j;ôSt;nÖ‚SmN/eiÿ h tnUv≤xn( –8–
è5ù pçm' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) vOW." Svpnç devte )
è1á 3-6ù p[qmcRStOtIy;idctsO,;ç;nu∑pu ( è2ù i√tIy;y; .u·rgnu∑pu (
è7ù s¢My;í purSt;∆‰oit≤S]∑up( zNd;'…s

sÖhßÿÍ©o vOW.Ö o y" sÿm{ûu ;dudû ;cÿrt( )
ten;ÿ shÖSye˝n; vÖy' in jn;ÿNTSv;py;m…s –1–
n .U…mô' v;toô aitÿ v;itô n;itÿ pXyitô kíÖn )
≤S]yÿíÖ sv;R"Ã Sv;ôpyÖ xuníÖ Ne {ÿs%;ô crÿn( –2–
p[oϙ x
Öº yÖ ;StÿLpexyÖ ; n;rIÖy;R vÿÁx
ô IvÿrI" )
≤S]yoô y;" pu<yÿgN/yÖSt;" sv;R"Ã Sv;py;m…s –3–
78

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

Ejÿdje djg[.'Ö c=u"ÿ p[;,ô mÿjg[.m( )
a©;ÿNyjg[.'Ö sv;Rô r;]Iÿ,;mitxvRrÖ e –4–
y a;Steô yírÿitô yíÖ itœÿiNvôpXyÿit )
teW;ô' s' dÿ?moô a=Iÿ…,ô yqedÖ ' hÖMy| tq;ÿ –5–
Sv¢uÿ m;ôt; Sv¢uÿ ipôt; Sv¢uû ê; Sv¢uÿ ivôXpitÿ" )
SvpÿNTvSyw D;ôtyÖ" SvPTvôymÖ….toô jnÿ" –6–
SvPnÿ Sv“;….ôkrÿ,ne Ö sv|Ö in „v;ÿpy;ô jnÿm( )
aoôTsUyû mR NÖ y;NTSv;ôpy;ÿVyuWû ' j;ÿgtO ;dÖh…mN{ÿ îÄv;·rÿ∑oô a≤=ÿt" –7–
è6ù Wœ' sUˇ_m(
è1-8ù a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy g®Tm;nOiW" ) t=ko mN]oˇ_;í devt;" )
anu∑pu ( zNd" –

b[;˜ô ,ô o jÿDe p[qmÖ o dxÿxIWoRô dx;ÿSy" )
s som'Ã p[qmÖ " pÿp*ô s cÿk;r;rÄs' ivôWm( –1–
y;vÿtIô ¥;v;ÿp…O qôvI vÿ·rÖM,; y;vÿTsô¢ …sN/ÿvo ivtiœôre )
v;c'Ã ivôWSyô dUW,ÿ Iô' t;…môto inrÿv;idWm( –2–
supû ,Ö SR Tv;ÿ gÖ®Tm;ôiNvWÿ p[qmÖ m;ÿvyt( )
n;mIÿmdoô n;¡®p ¨Öt;Sm;ÿ a.v" ipôt"u –3–
yStô a;SyôTpç;ÿ©·ë rvR£
Ö ;≤∞ôd…/ô /Nvÿn" )
aÖpSÖ kôM.Syÿ xÖLy;…•rÿvocmÖh' ivôWm( –4–
xÖLy;i√ôW' inrÿvocÖ' p[;Ôÿn;dutû pÿ,/ÖR "e )
aÖp;ôœ;Czé©;ûTk⁄Lmÿl;ô…•rÿvocmÖh' ‚vôWm( –5–
79

[Atharva Veda]

k;<@ 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖrsÄ Stÿ îWo xÖLyoåqoÿ te arÄs' ivôWm( )
¨Öt;rÄsSyÿ vO=û Syô /nu∑ÿ e ars;rÄsm( –6–
ye apIÿWNÖ ye aidÿhNÖ y a;SyôNye aÖv;sOjÿ n( )
sveÖR te v/[yÿ " ’ût; v…/[iÿ vRW…gô·r" ’ût" –7–
v/[yÿ Ste %inôt;roÖ v…/[Sô TvmÿSyoW/e )
v…/["ô s pvRtà o …gô·ryRtoÿ j;ôt…môd' ivôWm( –8–
è7ù s¢m' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy g®Tm;nOiW" ) vnSpitdevR t; )
è1-3á 5-7ù p[qm;idtOcSy pçMy;idtOcSy c;nu∑pu (
è4ù ctuQy;Rí Svr;@nu∑pu ( zNdsI

v;·rÖd' v;ÿry;tw vrÖ,;vÿTy;ôm…/ÿ )
t];ômtO SÖ y;…sÿˇ_ô' ten;ÿ te v;rye ivôWm( –1–
aÖrsÄ ' p[;Cô y'˝ ivôWmÿrsÄ ' ydudÿ IôCy˝m( )
aqedÖ mÿ/rÖ ;Cy'Ã krÄM.e,Ö iv k¡Lpte –2–
kôrMÄ .' ’ûTv; itôy˝| pIbSp;ôkmudÿ ;rÄ…qm( )
=u/û ; iklÿ Tv; du∑no j≤=ôv;NTs n ¡®p" –3–
iv teÖ md'Ã md;vit xÖr…mÿv p;ty;m…s )
p[ Tv;ÿ cÖ®…mÿvÖ yeWNÿ tô' vcÿs; Sq;py;m…s –4–
p·rÖ g[;mÿ…môv;…cÿt'Ö vcÿs; Sq;py;m…s )
itœ;ÿ vO=û îÿvÖ Sq;ª‰….[%
ÿ ;teÖ n ¡®p" –5–
pÖvStwSÿ Tv;ô pyR£
à °,NdUx
û …Re .ÿr…Ä jnw®ÿ tÄ )
p[£
Ö °rÿ…sô TvmoÿW/Ö åe ….[%
ÿ ;teÖ n ¡®p" –6–
80

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

an;ÿ¢;ô ye vÿ" p[qmÖ ; y;inô km;R…Ã , ci£ôre )
vIôr;•oô a]Ö m; dÿ.NÖ t√ÿ EÖtTpurû o dÿ/e –7–
è8ù a∑m' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;Råi©r; AiW" ) cN{m; a;pí devt;" ) è1á 7ù
p[qm;s¢MyoA≥co.u·R riK]∑up( è2á 4á 6ù i√tIy;ctuqIRWœIn;mnu∑pu ( è3ù
tOtIy;y;≤S]∑up( è5ù pçMy;í ivr;$( p[St;rp…¤XzNd;'…s

.Utû o .Utû We ûu pyÖ a; dÿ/;itô s .Utû ;n;ôm…/ÿpitbR.vU )
tSyÿ mOTû yuírÿ it r;jÖsyU 'Ö s r;j;ÿ r;ÖJymnuÿ mNyt;…môdm( –1–
aÖ…. p[ie hô m;pÿ ven ¨Ögí[ ˇÖe ; sÿpàÖh; )
a; itÿœ …m]v/RnÖ tu>y'à devÖ ; a…/ÿ b[vu n( –2–
a;ôitœÿNtô' p·rÖ ivêeÿ a.UW'Ö …z^y'Ö vs;ÿníritÖ Svroÿ…c" )
mÖhˇ√é„,oô asurÿ Syô n;m; ivôê¡po aÖmtO ;ÿin tSq* –3–
Vy;ô`o[ a…/ô vwy;ÿ`eÖ[ iv £¡mSvô idxoÿ mÖhI" )
ivxÿSTv;ô sv;RÃ v;HzôNTv;poÿ idôVy;" pyÿSvtI" –4–
y; a;poÿ idôVy;" pyÿs;ô mdÿNTyôNt·rÿ= ¨Öt v;ÿ pO…qôVy;m( )
t;s;'à Tv;ô sv;Rsà ;mÖp;mÖ…. iWÿç;…mô vcRsà ; –5–
aÖ…. Tv;ô vcRsà ;…scÖ•;poÿ idôVy;" pyÿSvtIh( )
yq;soÿ …m]Öv/Rnà SÖ tq;ÿ Tv; sivôt; k¡rt( –6–
EÖn; Vy;ô`'[ pÿ·rWSvj;ôn;" …sôh' ' ihÿNv≤Nt mhÖte s*.ÿg;y )
sÖm{ûu ' n su.û vu Sÿ tiSqôv;'sÃ' mmOJûR yNteÿ √«ÖipnÿmPÖ Sv1ÖN¡ t" –7–
81

[Atharva Veda]

k;<@ 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

è9ù nvm' sUˇ_m(
è1-10ù dxcRSy;Sy sUˇ_Sy .OgA
u i≥ W" ) ]wk;k⁄d;Ôn' devt; )
è1á 4-10ù p[qmcRítuQy;Rids¢;n;ç;nu∑pu ( è2ù i√tIy;y; kk⁄MmTynu∑pu (
è3ù tOtIy;y;í pQy;p…¤XzNd;'…s

Eihÿ jIôv' ];yÿm;,Ö' pvRtà Sy;ôSy+yÿm( )
ivêe…ÿ .devÖR dw ˇÖR ' pÿ·rÖ…/jIRvnÿ ;yÖ km( –1–
pÖ·rÖp;,Ö' pu®Wÿ ;,;' p·rÖp;,Ö' gv;ÿm…s )
aê;ÿn;ômvRtà ;' p·rÖp;,;ÿy tiSqWe –2–
¨Öt;…sÿ p·rÖp;,'Ã y;tujû M.ÿnm;Ôn )
¨Öt;mOtSÿ yô Tv' veTÖ q;qoÿ a…s jIvÖ.ojÿnmÖ qoÿ h·rt.eWjÖ m( –3–
ySy;ÿÔn p[sÖ pRSÖ y©ÿm©û' p®ÿ„p®" )
ttoô y+mô' iv b;ÿ/s ¨Ögo[ mÿ?ymÖxI·rÿv –4–
nwn'Ö p[;“oÿit xÖpqoô n ’ûTy; n;….ôxocÿnm( )
nwn'Ö iv„k¡N/mXnutÖe ySTv;ô …b.ÿTy;RÔn –5–
aÖsNÖ môN];∂u„û v“‰;ÿ∂„u ’ût;Czmÿl;dutû )
duhû ;RdíÖR =uWÿ o `oôr;ˇSm;ÿ•" p;Á;Ôn –6–
îÄd' ivô√;n;ÿÔn sÖTy' vÿ+y;…mô n;nOtÿ m( )
sÖnye mÖ êÖ' g;mÖhm;ôTm;nÖ' tvÿ pU®W –7–
]yoÿ d;ôs; a;ÔÿnSy tÖKm; bÖl;sÖ a;dihÿ" )
viWRœÃ "Ö pvRtà ;n;' i]kôk•⁄ ;mÿ te ipôt; –8–
yd;Ôÿn' ]wkk⁄dû ' j;ôt' ihômvÿtSÖ p·rÿ )
y;ôtí'U Ö sv;RÔà MÖ .yÖTsv;Ríà y;tu/;ôNy˝" –9–
82

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

yidô v;…sÿ ]wkk⁄dû ' yidÿ y;munû muCû yseÿ )
¨Ö.e tÿe .Ö{e n;ªIô t;>y;'Ã n" p;Á;Ôn –10–
è10ù dxm' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) xƒm…," ’xno devt; )
è1-5ù p[qm;idpçc;Rmnu∑pu ( è6ù Wœ‰;" pQy;p…¤"
è7ù s¢My;í pçpd; pr;nu∑pu ( xKvrI zNd;'…s

v;t;ÿ∆;ôto aÖNt·rÿ=;i√ô¥tu oô JyoitÿWSÖ p·rÿ )
s noÿ ihr<yôj;" xÖƒ" ’xÿn" p;ôTv'hsÿ " –1–
yo aÿgtÖ[ o roÿcnÖ ;n;'Ã smu{û ;d…/ÿ j…DôWe )
xÖƒnπ ÿ hÖTv; r=;'SÃ yô≤T],oÖ iv Wÿh;mhe –2–
xÖƒnπ ;mIÿvà ;ômmÿit' xÖƒnπ oôt sÖd;Nv;ÿ" )
xÖƒo noÿ ivôê.eWÿ jÖ" ’xÿn" p;ôTv'hsÿ " –3–
idôiv j;ôt" sÿm{u jÖ " …sÿN/utû Spy;R.tÿO " )
s noÿ ihr<yôj;" xÖƒ a;ÿy„u p[tô rÿ,o mÖ…," –4–
sÖm{ûu ;∆;ôto mÖ…,vO]Rû ;∆;ôto idÿv;kôr" )
so aÖSm;NTsôvtR "ÿ p;tu heTÖ y; devÿ ;surû >e yÿ" –5–
ihrÿ<y;n;ômk
e oÿå…sô som;ôÊvm…/ÿ j…DWe )
rqeÖ Tvmÿ…s dxRtÖ îÿW/ûu * roÿcnÖ STv' p[ ,Ö a;yUiÃ' W t;·rWt( –6–
devÖ ;n;ômiSqô ’xÿn' b.UvÖ td;ÿTmôNv∞ÿrTyôPSv1ÖN¡ t" )
tˇeÿ b›;ôMy;yuWÿ Öe vcRsà Öe bl;ÿy dI`;RyTûu v;yÿ xÖtx;ÿrd;y k;xRnÖ STv;ô….
rÿ=tu –7–
83

[Atharva Veda]

k;<@ 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

è11ù Ek;dx' sUˇ_m(
è1-12ù √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy .OGvi©r; AiW" ) îN{Âpoån@ë∂vº t; ) è1á 4ù
p[qm;ctuQyoRAc≥ ojRgtI è2ù i√tIy;y; .u·riK]∑up( è3á 5-6ù tOtIy;pçmIWœIn;'
i]∑up( è7ù s¢My;S}yvs;n; W$(pd;nu∑Bu g.oRp·r∑;∆;gt; incOCzKvrI
è8-12ù a∑My;idpç;n;ç;nu∑pu ( zNd;'…s –

aÖn@Ö v± ;Nd;ÿ/;r pO…qôvImutû ¥;mÿn@Ö v± ;Nd;ÿ/;roÖv1R NÿÖ t·rÿ=m( )
aÖn@Ö v± ;Nd;ÿ/;r p[iÖ dxÖ" W@ëvû IRrnÿ @Ö v± ;iNvêÖ' .uvnÿ mÖ ; ivÿvx
e –1–
aÖn@Ö v± ;inN{Ö" s pÖx>u yoô iv cÿ∑e ]Öy;' zÖ£o iv …mÿmIteÖ a?vÿn" )
.Utû ' .ÿivô„y∫⁄vnÿ ;ô duh;ÿn"Ö sv;RÃ devÖ ;n;'Ã crit v[tÖ ;inÿ –2–
îN{oÿ j;ôto mÿn„ûu ye˝„vôNt`RmÖ SR tô¢íÿritÖ xoxucÿ ;n" )
supû jÖ[ ;" sNTs ¨ÿd;ôre n sÿW¥ÖR o n;XnIôy;dÿn@Ö hë oÿ ivj;ônn( –3–
aÖn@Ö v± ;Nduhÿ e su’tû Syÿ loôk EenÃ' Py;yyitô pvÿm;n" purû St;ÿt( )
pÖjNR yoô /;r;ÿ mÖ®tÖ Ë/oÿ aSy yÖD" pyoô d≤=ÿ,;ô dohoÿ aSy –4–
ySyô nexÿe yÖDpÿitônR yÖDo n;Syÿ d;ôtx
e Öe n p[iÿ tg[hIôt; )
yo ivÿê…Ö ji√ÿê.Ö iO √Öêk¡m;R `Öm| noÿ b[tU ytÖmítu„ÿ p;t( –5–
yenÿ devÖ ;" Sv˝r;®®Ä¸ihRTô v; xrIÿrmÖmtO Sÿ y n;….ÿm( )
tenÿ ge„m su’tû Syÿ loôk˘ `ÖmSR yÿ vÖt[ ne Ö tpÿs; yxÖSyvÿ" –6–
îN{oÿ Âôp,e ;ô…¶vRhnÿe p[jÖ ;pÿit" prmeœÖ I ivôr;$( )
ivôê;nÿre a£mt vwê;nÖre aÿ£mt;nÖdÁu £
ÿ mt )
so˝åÎ'hytÖ so˝å/;ryt –7–
m?yÿmtÖe dÿn@Ö hë oô y]wWÖ vhÖ a;ihÿt" )
EÖt;vÿdSy p[;cô InÖ' y;v;ÿNp[Tô yõ™ sÖm;ihÿt" –8–
84

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

yo ved;ÿndÖ hu oô doh;ÿNTsô¢;nupÿ dSvt" )
p[jÖ ;' cÿ loôk˘ c;ÿ“oitô tq;ÿ s¢AûWyoÿ ivdu" –9–
pÖ≤∫" seiÖ dmÿv£
Ö ;mÖ…•r;Ö' jÏ;ÿ….®ÆT%ôdn( )
ßme,ÿ ;nÖ@v± ;NkIôl;l'Ã k°ôn;xÿí;ô…. gÿCzt" –10–
√;dÿxÖ v; EÖt; r;]IôvTR[ y;ÿ a;Û" p[jÖ ;pÿt"e )
t]opÖ b[˜Ö yo vedÖ t√; aÿn@Ö hë oÿ v[tÖ m( –11–
duhû e s;ôy' duhû e p[;tô duhûR e mÖ?y'idÿn'Ö p·rÿ )
doh;ô ye aÿSy sÖy' ≤Ntô t;iNvôµ;nupÿ dSvt" –12–
è12ù √;dx' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy A.uAi≥ W" ) vnSpitdevR t; )
è1ù p[qmcR≤S]pd; g;y]I è2-5ù i√tIy;idctsO,;mnu∑pu (
è6ù Wœ‰;≤S]pd; yvm?y; .u·rGg;y]I
è7ù s¢My;í bOhtI zNd;'…s

rohÿ<y…sô rohÿ<yôSQnæXzô•Syô rohÿ,I )
roÖhyedÖ mÿ®N/it –1–
yˇeÿ ·rÖ∑' yˇeÿ ¥uˇû m‚Stô pe∑Ã'^ t a;ôTminÿ )
/;ôt; t∫Ö{y;ô pun"Ö s' dÿ/TÖ p®ÿW;ô p®ÿ" –2–
s' teÿ mÖ∆ mÖD; .ÿvtuû smuÿ teÖ p®ÿW;ô p®ÿ" )
s' teÿ m;ôs' Syô ivßÿStô' smSQyipÿ rohtu –3–
mÖ∆ mÖD; s' /Iÿyt;ô' cmR,Ã ;ô cmRÃ rohtu )
asOˇÿ _Éô aiSqÿ rohtu m;ôs' ' m;ôs' ne ÿ rohtu –4–
lomÖ loª;ô s' k¡Lpy; Tvôc; s' k¡Lpy;ô Tvcÿm( )
85

[Atharva Veda]

k;<@ 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

asOˇÿ _Éô aiSqÿ rohtu …Czô•' s' /eÁÿ oW/e –5–
s ¨·ˇÿœÖ p[ie hô p[ {ÿvÖ rqÿ" suc£
Ö " supÿ …Ö v" sunû ;….ÿ" )
p[itÿ itœoô?vR" –6–
yidÿ kôt| pÿitôTv; s'x
à ≈Ö e yidô v;Xm;ô p[˙tÿ o jÖ`;nÿ )
Aû.U rqÿSyevô ;©;ÿinô s' dÿ/TÖ p®ÿW;ô p®ÿ" –7–
è13ù ]yodx' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy xNt;itA≥iW" ) cN{m; ivêe dev; v; devt;" )
anu∑pu ( zNd"

¨Öt devÿ ;ô avÿihtÖ' dev;ô ¨•ÿyq;ô pun"ÿ )
¨Öt;gÿí£
Ö W⁄ Ã' dev;ô dev;ÿ jIôvyÿq;ô pun"ÿ –1–
√;ivôm* v;t*ÿ v;tÖ a; …sN/oôr; pÿr;Övtÿ" )
d='Ã te aÖNy a;ôv;tuû Vy1ÖNÿ yo v;ÿtûu y{pÿ" –2–
a; v;ÿt v;ih .eWjÖ ' iv v;ÿt v;ihô y{pÿ" )
Tv' ih ivÿê.eWj devÖ ;n;'Ã dUtû Èyÿse –3–
];yÿNt;…môm' devÖ ;S];yÿNt;' mÖ®t;'Ã gÖ,;" )
];yÿNt;ô' ivê;ÿ .Utû ;inô yq;ôymÿrpÄ ; asÿt( –4–
a; Tv;ÿgmÖ' x't;ÿit….ôrqoÿ a·rÖ∑t;ÿit…." )
d='Ã t ¨Ögm[ ;.;ÿ·rWÖ' pr;Ö y+m'Ã suv;…m te –5–
aÖy' meÖ hStoô .gÿv;nÖy' meÖ .gÿvˇr" )
aÖy' meÿ ivôê.eWÿ joôåy' ≤xôv;….ÿmxRn" –6–
hSt;ÿ>y;ô' dxÿx;%;>y;' …jô◊; v;ôc" purÿ ogÖvI )
86

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

aÖn;ôm…Ö yôà>u y;ô' hSt;ÿ>y;ô' t;>y;'Ã Tv;ô…. mOx
ÿ ;m…s –7–
è14ù ctudx
R ' sUˇ_m(
è1-9ù nvcRSy;Sy sUˇ_Sy .OgA
u i≥ W" ) a;Jym…¶í devte ) è1á 5-6ù
p[qm;pçmIWœIn;mOc;' i]∑up( è2á 4ù i√tIy;ctuQyoRrnu∑pu ( è3ù tOtIy;y;"
p[St;rp…¤" è7á 9ù s¢mInvMyojRgtI è8ù a∑My;í pçpd;…txKvrI zNd;'…s

aÖjo Á1Ö¶ÿ re jÿin∑Ö xok;ôTso aÿpXy∆inôt;rÄmg[ÿe )
tenÿ devÖ ; devÖ t;ômg[ÿ a;yÖNtenÖ roh;ÿn®u[ ¸ûm?Re y;ÿs" –1–
£mÿ?vmÖ…¶n;ô n;kôm:u y;ôNhSteWÿ ûu …b.[tÿ " )
idôvSpOœû ' Sv˝gRTÖ v; …mô≈; devÖ …e .ÿr;?vm( –2–
pOœû ;TpO…ÿ qôVy; aÖhmÖNt·rÿ=mÖ ;®ÿhmÖNt·rÿ=;ôi∂vÖm;®ÿhm( )
idôvo n;k¡Sy pOœû ;TSv1ÖJ¡ yoRitÿrg;mÖhm( –3–
Sv1Öy¡ NR toô n;pe=ÿ Ntô a; ¥;' roÿh≤Ntô rodÿsI )
yÖD' ye ivôêtoÿ/;r'Ä suivÿ√;'so ivteinôre –4–
a¶eÖ p[ie hÿ p[qmÖ o devÖ t;ÿn;ô' c=udÿ vÖRe ;n;ÿmtûu m;nuWÿ ;n;m( )
îyÿ=m;,;ô .Og…ÿu ." sÖjoW;ô" Sv˝yRNtuû yjÿm;n;" Svô‚St –5–
aÖjmÿnæJmô pyÿs; `Otû ne ÿ idôVy' supÿ nÖ | pÿysÖ ' bOhû Ntÿm( )
tenÿ ge„m su’tû Syÿ loôk˘ Sv˝r;ÖrohÿNto aÖ…. n;k¡mˇu mÖ m( –6–
pç*ÿdn' pÖç….ÿr©Ä ≤ë lÿ….ôdVR yoRırÿ pçÖ/tw moÿdnÖ m( )
p[;Cy;'Ã idô≤x ≤xroÿ aÖjSyÿ /eihô d≤=ÿ,;y;' idô≤x d≤=ÿ,' /eih p;ôêmR (
–7–
p[tÖ ICy;'Ã idô≤x .ÖsdÿmSy /eÁÖ ˇu rÿ Sy;' idôXyuˇrÿ ' /eih p;ôêmR ( )
Ëô?v;Ry;'Ã idôXy1Öj¡ Sy;nUk
ÿ ˘ /eih idô≤x /[vûu ;y;'Ã /eih p;jÖSy˝mÖNt·rÿ=e
87

[Atharva Veda]

k;<@ 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

m?yôto m?yÿmSy –8–
ÍûtmÖj' Íûty;ô p[o,uiÃR h Tvôc; svwrÖR ©¯"û s'.tÿO ' ivôê¡pm( )
s ¨·ˇÿœtÖπ o aÖ…. n;k¡mˇu mÖ ' pÖ≤∫íÖt…u .R"Ö p[itÿ itœ idô=u –9–
è15ù pçdx' sUˇ_m(
è1-16ù Wo@xcRSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) è1ù p[qmcR" sv;R idx" è2-3ù
i√tIy;tOtIyyov;R®/" è4ù ctuQy;R m;®tpjRNy;" è5-9ù pçMy;idpç;n;' m®t"
è10ù dxMy; a…¶" è11ù Ek;dXy;" Stn…yàun; sh p[j;pit" è12ù √;dXy;
v®," è13-15ù ]yodXy;idtOcSy m<@Ük;" iptrí è16ù Wo@Xy;í v;to
devt;" ) è1-2á 5ù p[qm;i√tIy;pçmIn;' ivr;@±jgtI
è3á 6á 11á 16ù tOtIy;Wœ‰ek;dxIWo@xIn;' i]∑up(
ctuQy;R ivr;$( purSt;ä»htI è7-8á 13-14ù s¢My∑mI]yodxIctudx
R In;mnu∑pu (
è9ù nvMy;" pQy;p…¤" è10ù dxMy; .u·riK]∑up(
è12ù √;dXy;" pçpd;nu∑Bu g.;R .u·riK]∑up( è15ù pçdXy;í xïmTynu∑pu ( zNd;'…s

sÖmTu pÿtNtu p[iÖ dxoô n.ÿSvtIô" smÖ.;[ …,ô v;tÿjtU ;in yNtu )
mÖhA
Ö Wû .Ö Syô ndÿtoô n.ÿSvto v;ô≈; a;pÿ" pO…qôvI' tÿpyR Ntu –1–
smIÿ=yNtu tivôW;" sudû ;nÿvoôåp;' rs;ô aoWÿ/I…." scNt;m( )
vÖWSR yô sg;Rà mhyNtuû .U…mô' pOqGÿ j;yNt;ômoWÿ/yo ivôê¡p;" –2–
smIÿ=ySvô g;yÿtoô n.;'SÃ yôp;' veg;ÿs"Ö pOqgÖ iu √ÿjNt;m( )
vÖWSR yô sg;Rà mhyNtuû .U…mô' pOqGÿ j;yNt;' vIô®/oÿ ivôê¡p;" –3–
gÖ,;STvopÿ g;yNtuû m;®ÿt;" pjRNy `oôiW,Ö" pOqk
ÿ ™ )
sg;Rà vÖWSR yô vWRtà oô vWRNà tu pO…qôvImnuÿ –4–
¨dIÿryt m®t" smu{tÖ STveWô o aÖkoR n.Ö ¨Tp;ÿty;q )
mÖhA
Ö Wû .Ö Syô ndÿtoô n.ÿSvto v;ô≈; a;pÿ" pO…qôvI' tÿpyR Ntu –5–
aÖ…. £¡Nd Stôny;ôdyR oÿd…Ö /' .U…m'à pjRNyô pyÿs;ô smÿiõG™/ )
88

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

Tvy;ÿ sO∑û ' bÿ¸l
û mwtÿu vÖWmR ;ÿx;rwWÄ I ’ûxgurÿ TÄe vStÿm( –6–
s' voÿåvNtu sudû ;nÿvÖ ¨Ts;ÿ ajgÖr; ¨Öt )
mÖ®≤∫ô" p[Cyutÿ ; me`Ö ; vWRNÃ tu pO…qôvImnuÿ –7–
a;x;ÿm;x;ô' iv ¥oÿtt;ô' v;t;ÿ v;Ntu idôxoidÿx" )
mÖ®≤∫ô" p[Cyutÿ ; me`Ö ;" s' yÿNtu pO…qôvImnuÿ –8–
a;poÿ ivô¥du .Ö '[ vÖW| s' voÿåvNtu sudû ;nÿvÖ ¨Ts;ÿ ajgÖr; ¨Öt )
mÖ®≤∫ô" p[Cyutÿ ; me`Ö ;" p[;vÿNtu pO…qôvImnuÿ –9–
aÖp;mÖ…¶Stôn…U .ÿ" s'ivd;ôno y aoWÿ/In;m…/ôp; bÖ.vU ÿ )
s noÿ vÖW| vÿntu ;' j;ôtvedÿ ;" p[;,ô ' p[jÖ ;>yoÿ aÖmtO Ã' idôvSp·rÿ –10–
p[jÖ ;pÿit" s≤lôl;d; sÿm{ûu ;d;pÿ ÈÄryÿ•du …Ö /mÿdyR ;it )
p[ Py;ÿyt;ô' vO„,oô aêÿSyô retoôåv;RõtÖe ne ÿ Stn…yôànu ie hÿ –11–
aÖpo inÿiWôç•surÿ " ipôt; nÖ" êsÿNtuû ggRrà ; aÖp;' vÿ®,Ä ;vÖ nIcIÿrpÄ " sOj )
vdÿNtuû pO‚Xnÿb;hvo mÖ<@Ük;ô î·rÖ,;nuÿ –12–
s'vÖ TÖ sôr' xÿxy;ôn; b[;˜ÿ ,ô ; v[tÿ c;ô·r,ÿ" )
v;c'Ã pÖjNR yÿ…jiNvt;ô' p[ mÖ,d( k
U ;ÿ av;idWu" –13–
¨ÖppÖ v[ dÿ m<@Üik vÖWmR ; vÿd t;du·r )
m?yeÿ ÓÖdSyÿ PlvSv ivôgÁO ÿ cÖtru "ÿ pÖd" –14–
%<vô%;3îÄ %wm%
Ö ;3îÄ m?yeÿ tdu·r )
vÖW| vÿn?u v' iptro mÖ®t;ô' mnÿ îCzt –15–
mÖh;Ntô' koxÖmdu cÿ ;ô…. iWÿç siv¥utû ' .ÿvtuû v;tuû v;tÿ" )
89

oô yíÖ m.yÖ' crÿitô y" p[tÖ ˚¡m( ) √* s'ià nôW¥Ö yNmôN]yetÿ Öe r.nÖ≤NdnIôroWÿ/yo . a.í i]pd.'à yÖD' bÿ¸/û .ô=.@±g.o devt.Nmh.twÖ v®ÿ.j.ôMyoô3¡Ö v®ÿ.ÿt( ) s':y.ô• s muCÿ y.Dÿ ¨Öt.m…/œ.RTà pôrSt.'…s bOhû neWÿ .y]I zNd.oô yo Vy.mÿitôsp. /eiÿ h v®. ivsO∑ÿ . rodÿsIô yTpôrSt.mÖ=.ô ®xÿNt" ) …zônNtuû sveÖR anOtÿ 'ÄÖ vdÿNtô' y" sÿTyv.ô t√πdÿ Ö v®ÿ.bÖN/" pÿ·r’ûTym.õ™ nOcÿ =" ) a. îÄd' ivÿd"u –1– y‚Stœÿitô crÿitô yíÖ vçÿitô yo inôl.wn'Ö m.St.ôt. jgtI è8ù a∑My.idÿv pXyit ) y St.ôyNmNyÿtÖe crÄNTsv|à devÖ . ivr.StOtû Iyÿ" –2– ¨Ötye ' .vNtu –16– è16ù Wo@x' sUˇ_m( è1-9ù nvcRSy.xwrÿ …Ä .[Atharva Veda] k.<@ 4 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tÖNvt.≤S]p. aÿ≤Ntôk. itœÿ≤Ntô iviWÿt.ÿn.ÿ Syô r.s* ¥*bOhÃR tÖ I dUrû ae Nÿ t.ô¥itô t' sOjÿ Ntu –6– xÖtne Ö p.j.ôLm ¨Ödr'à ≈'x…yôTv. ) è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2-4á 6ù i√tIy. koxÿ îv.inÿv êÖflI in …mÿnoitô t.idtOcSy Wœ‰.U…môv®R .Sy k⁄=û I ¨Öt. ) ¨Öto sÿm{ûu * v®ÿ.inÿ –5– ye teÖ p.Dÿ" ) idôv SpxÖ" p[ cÿrNtIôdmÿSy shß. teÿ moCynOtvÖ . sÖ¢sÿ¢ ]e/Ö .ÿt.nuWÿ " –8– 90 . aitÿ pXy≤Ntô .bOhtI è9ù nvMy.u·riKi]∑up( è7ù s¢My.ÿ v®.ÿn" –7– y" sÿm.‚Sm•Lpÿ ¨dÖkÉ inlIÿn" –3– ¨Öt yo ¥.U…mÿm( –4– sv|Ö t{.Sy sUˇ_Sy b[˜.'à j.ôMyoô3¡Ö y" s'dà XÖe yoô3¡Ö v®ÿ.Syô r. .ô v®ÿ.oô yo ivÿdXÖe y˝" ) yo dwvÖ o v®ÿ.oô iv cÿ∑Öe ydÿNtôr. aSy inô…mWoô jn. AiW" ) v®.í i]∑up( è5ù pçMy.x.

m…s –5– =u/û .ÿmnpÖTyt.ÿ vÖy' svÖ| tdpÿ mOJmhe –6– tO„û ." pu] ) t.ôr' tO„ÿ .Rnà nusû i' dÿx.y j.pÖ xpÿnne Ö y. „y. ..iSqÿtmÖ qÖ TvmÿgdÖ íÿr –8– 91 .vÿnIô' shÿm.jÖym( ) ap.ômk e ô î√ÖxI ) tenÿ te mOJmô a.' cÖ£n⁄ IRl à loihôte ) a.y.' Tv.ôme m. xÖx.mu„y. aoW/e Tv.dÖ/e ) y.R"ô smÖ◊y( oWÿ/I·rÖto nÿ" p.ôm.m.`' mUrmÿ ..ôrmqoÿ a=pr. rsÿSyô hrÿ.. –1– sÖTyô…jt'à xpqÖy.ôs' e ’ûTy.Rà duvû .gRÖ Tvy.' pun"sÖr.ry.ÿ…mô p.ÿxy.m( ) sv.ôm.mhe ) cÖ£É sÖhßÿvIyR'Ö svRSà m.Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) ap.m.gRÖ Tvy.ô svwrÃR …Ä .Äe e toôkmÿˇûu s.RcSÖ t..ôm. ) anu∑pu ( zNd" Èx.ô' sv.ÿm.ÖYy˝" ) du.ôiditÿ –2– y.v.ôm∆u Wÿe Ö a.ÿ.' cÖ£S⁄ ty..ÿm( ) ap.nuÿ teÖ sv.' teÿ cÖ£r⁄ .n.ÿm.ôgR aoWÿ/In. –3– y.. aÖSm•.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] twSTv.gRvnSpitdevR t.Öme p.ôr' =u/ÿ .û .ÿ ’Ty.' y.xwrÿ s. rÿ.ÿ vÖy' svÖ| tdpÿ mOJmhe –7– aÖp.m.mu„y.RªIô" sv.ôrmÖgot.ÿr.Rsà .ôtm.ô’toÿ jih –4– d*„vÿ“‰ô' d*jIRià vTyô' r=oÿ aÖ>v˝mr.eWjÖ .n.…m –9– è17ù s¢dx' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.]eÖ y.

ÿm.dÿm©Ö ·ë rÿm( ) cÖk.| goWuû y.Rà ar.' s¢My∑Myoí.rÄ n xÖx. hr.'à dÖG/.í bOhtIg." ’ûTy.o…mÿ sÖTymUtû yeåÿ rÄs.nu∑pu ( è6ù Wœ‰.idW<.ô sv.tu/û .dx' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.gRÖ Tvy.ÖYy˝" ) ap. ) è1-5á 7-8ù p[qm.vÿte hr –4– aÖny.]Iÿ sÖm.ôgoRåpÿ m.n.' v.ÖdivÿdWu o gûhO m( ) vÖTso /.ˆ.ÿ teÖ pu®Wÿ We u –5– yíÖk.Ö{mÖSm>yÿm.R"à ’ûTy.ôNy' …j`.ô Tvm( ) p[itÿ Sm cÖ£W⁄ ÿe ’ûTy.y.ôhmoWÿ?y.'à b¸ûl.Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) ap.' ’ûTv.ÖRe .'sà it ) aXm.idpç.ôm.Rn∑u pu ( zNdsI sÖm' Jyoitô" sUy.ÿ vÖy' svÖ| tdpÿ mOJmhe –8– è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.ÿnSÖ tSy.yy.í pQy. aÿddU Wu m( ) y.ôTmneÖ tpÿn'Ö tu s" –6– aÖp.∑uR =ei]Öy' xÖpqÿíÖ y" ) ap..Rà ar.hÿ y.[Atharva Veda] k.mÖiNv≤xÿ%.tu/.nÖ' ySten.rÿ .ç..Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) è1á 3-8ù p[qmcRStOtIy.ôPm.gRvnSpitdevR t.' ip[yô ." sÿNtuû ’TvÿrI" –1– yo devÿ .' =e]ÿe cÖ£y⁄ .y.' z.n.ÖYy˝" –7– aÖpmÖ JO yÿ y.p…¤XzNdsI 92 . p.vÿtI ) ’û.ô r. ’ûTv.nu∑pu ( è2ù i√tIy.ôtrÄ' t' p[TÖ ygupÿ p¥t.ônIrpÖ sv." f$(k·¡ r£it –3– shÿß/.m( –2– aÖm.ô®·rÿv m.ônpÖ sv.<@ 4 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è18ù a∑.kô kt|Ãu xÖ≈e p.m.' ip[yô .ôiNvg[Ivÿ .mOc.

ÿ…mô’t( ) ¨Öto ’¡Ty.Ö iU vÿq p[tIôcInÿflÖSTvm( ) sv.mnu∑pu ( è9ù nvMy. ) è1ù p[qmcR" Svr.…sô k<venÿ n." –4– ivô….ids¢.dIôpyÿn( ) ¨Öt ]. iv….ô ne Ö pyuˇÃR _.Sy sUˇ_Sy m.ô p·rÿ p.ôNd•.ôNdôtI xÖtx.vy. AiW" ) m.ô….….“ô o„yoÿW/e –2– ag[mÿ „Öe yoWÿ/In.yÿTp[Tô y‘ôt.ô' JyoitÿWve .sÿit –5– asÖ∫MÀ y.ÿ pXyitô pXyÿit ) idvÿmNÖ t·rÿ=mÖ .' pt ¨Ög[ aoôJm.m.…sÿ rÄ=sÿ" –3– ydÖdo devÖ .@nu∑pu ( è2-8ù i√tIy.…sô p.m*W…/devR t.ôNR mCzôpq\.ôd. rÿ=.í .m.iWRk à m( –1– b[.'…s a.ôgoR aÿj. ) îN{ÿSte vI®/.g[eÿ inôrk⁄v¡ tR ) ttÖSTvm?yoÿW/eåp.ih sÖhße.Rrmÿ zO tu –6– p[TÖ yõ™ ih s'bà .ô a…/ô vrIÿyo y.qoÿ hÖNt.tOn.meiÿ t mÖh√‰cÿ" ) t√w ttoÿ iv/Upû .ôt. m. dÿ/t( –8– è20ù …v'x' sUˇ_m( è1-9ù nvcRSy. asurÿ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ¨Öto aÖSybÿN/u’dutû o aÿ…sô nu j.ÖS' Tvy.vÖˇ¥.nÖm.' nÖd…môv.u·rgnu∑pu ( zNd.ÿ .˜ô .yq.kôSy.ÿ‚N/ô Tv' t' yo aÖSm.n.ÿ%. pÿXyitô p[itÿ pXyitô pr.ô" smÿ.ô’tÿ" p[jÖ .Öym‚Stô y]ÿ p[.' aÿ…. …zÿ‚N/ô v.tOn. ) p[TÖ y‚Gv ….∫À…mô' svÖ| t∂ºiÿ v pXyit –1– 93 . vÖ/m( –7– xÖtne ÿ m.mÿ te ipôt.WRdÖ ne ÿ ) senvÿe iw Wô ‚TvWIÿmtIô n t]ÿ .

" ) vIô/e[ sUy…ÃR mvÖ spRNà tô' m. ®ÿroihq vÖÁ' ≈. aoW/e –6– kôXypÿSyô c=urÿ …s xuNû y.ÿ¥. g.ô=o devÖ o d≤=ÿ.Ö SR yô tSyÿ h. dÿ/t( ) ty.[ ' p·rÖp." –1– 94 .ôc' itôrSk¡r" –7– ¨dÿg.idtOcSy c jgtI zNdsI a. ipÿx.ô m." p[iÖ dxÖ" pOqk ÿ ™ ) Tvy.NTsv.ôh' sv. .idtOcSy c i]∑up( è2-4ù i√tIy.ôh' sv|à pXy.tu/.Utû .…s kônIinÿk.voÿ aGm•utû .Ö{mÿ£Nô TsIdÿNtu goôœº rÄ. ) s.ôc.…mô yíÿ xU{û ¨Öt.Rà .Myutû xU{û mutû .U…môm.ôh' sv|à pXy.tu/û .Sy sUˇ_Sy b[˜.ôc' p[ dÿxyR –9– è21ù Ek…v'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.n'à ikmIôidnÿm( ) ten.i..„u v Âôp.Öe hStô a. y.inô pXy.U…mô' yo mNyÿte n.nÖmpÿ gUhq." ) è1á 5-7ù p[qmcR" pçMy. vÖ/·U rÿv –3– t..ôiv„’¡.íÿ ctur+Ä y.e Ö ptÿitô idv'Ö yí.RNà dxRyÖ ie tô Tv.[Atharva Veda] k.ôNy˝" ) ipôx.ôq' t' ipÿx.vÿtI" pu®Â Ä p. rÿ. AiW" ) g.yÿNTvôSme ) p[jÖ .ÿin deVyoW/e –2– idôVySyÿ sup.Tm.tu/û .yRmà ( –8– yo aÖNt·rÿ=." ikmIôidnÿ" –5– dÖxyR ÿ m.yR"à –4– a.ÿy pUvû IR®WÄ soô duh." ) aqoÿ shßc=oô Tv' p[itÿ pXy.' meÿ shß.ÿNdôxyR ÿ y.ÿitôspRià t ) .ôNt.vo devt.ÿn.<@ 4 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION itôßo idvÿ‚Stôß" pO…ÿ qôvI" W$( cemÖ .ÿ îÄh Syu·û rN{.n.

ÿn.ÃR ˇ_⁄ –7– è22ù √.ÿjÖ g[. g.ÿit cÖ Jyo…gˇ.ôÌ.mek ÿ vOWû ' ’¡.…mô]o Vyô…qr.|…à s /eÁvÖcsR Ã' ’.voô mtRSà yô iv cÿr≤Ntô yJvÿn" –4– g.ÿy'Ö tSyô t.itô tSk¡roÖ n.tÖ e cÖ ≤x=ÿtÖ ¨pe∂dÿ . ) i]∑up( zNd" îÄm…mÿN{ v/Ry =Öi]y'à me îÄm' ivôx.s.qu .mÖy' ivôx.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] îN{oô yJvÿne gO.Ö{' gOhû ' ’¡.….co bOhû √oô vyÿ ¨Cyte sÖ.ÿmyÖ mÿStuû r.yU o rÄ…y…mdÿSy vÖ/yR •ÿ ….ô.…v'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.yit ) . anuû g.'íÖ y.jeN{ô x]uÃ' rN/yÖ svRmà SÖ mw –2– aÖymÿStuû /nÿpitô/nR .itô n Sv' muWÿ . ahmuˇrÖ We ÿu –1– Em' .voô .suÿ –6– p[jÖ .e ipbÿNtI" ) m. vÿ Stenô ÈÃxtÖ m. …côidN{ÿm( –5– yUyû ' g.ÿn+.Uyoÿ.ÿ" scteÖ gopÿit" sÖh –3– n t. aÖ…. mnÿs.n[Nÿ /y.ÿv.pO…qvIô .goô g.ôm' duhÿ .. aÖp" supÿ p[ .ôym.ÿvo medyq ’ûx' …cÿd≈Iôr' …cÿT’.ûu Tvm( ) inrÄ…m].`x'sà "Ö p·rÿ vo ®Ä{Syÿ heiÖ tvO.vÖ" s jÿn..Ö=" ) îÄm.R v. dÿ/WRit ) devÖ .ôyjR tÿ Öe dd.Ä k u k ¡ . supû t[ Iÿkm( ) .sÖ îN{ÿ îÄCz.q.' ivôXpitÿrStuû r.' `mRdÖ `u ÿe îv /enÖ U ) 95 .. ) ¨Ö®gÄ .it devyÖ mu ( –2– n t.…. av. y.ôS| t.uÁSyô sv.{v.vÖ îN{oÿ m îCz.Sm.ÿm.ô•e ≤%ôLye in dÿ/.ÿ ) aÖ‚Sm…•ÿN{ô mihô vc.meÖ aêeWÿ ûu goWuû in∑' .uihô x]umÿ Sy –3– aÖSmw ¥.U·rÿ v.…mÿ ˙Öd..j.Rà re.uq.vÖ" somÿSy p[qmÖ Syÿ . AiW" ) îN{o devt.ÿjÖ yo aÖ…m]oÿ aÖSy ) v„mRà =ô].Sy sUˇ_Sy v…sœ aqv.vÿtI" sUyû vÿse ®ÄxNtIÿ" xuı û .$oåXnutÖe n s'Sà ’tÖ]mupÿ y≤Ntô t. nÿx≤Ntô n dÿ.

<@ 4 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖy' r.¸ÿt'Ö s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –3– suj. devÖ >e yÿ" sumiÖ t' nÖ a.ÿ yÖD' kôLpyÿ…s p[j.ojÿn. ≤%ÿd.' zÿ]yU tÖ .ô .ônn( ) EÖv.ô…¶n.' i]∑up( è3ù tOtIy.mu ( ) hÖVyôv.mutû r.ô ye kÉ cÿ r.y.' zÿ]yU tÖ .n." purSt.[Atharva Veda] k.ôtvedÿ smÖ…¶' vwêÿ . ) è1-2á 5á 7ù p[qm.mÿNymÖ•pu yÿ ˇu _ô' vihÿœ'Ö kmR˚à mÖ•R .çÿjNySy b¸û/.ô`p[ tÿ[ Iôkoåvÿ b.ÿnvÖ .R anu∑pu ( è6ù Wœ‰.'smÿ ImheÖ s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –1– yq.∆‰oit„mtI i]∑up( è4ù ctuQy.Ö .j. …jgIôv.ÿ hÖVy' vhÿ…s j.ôy.ÿgm( ) aÖ…¶mIÿ@e rÄ=oôh. vÿhÖ s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –2– y.r AiW" ) p[cte .Uy.ÖjyÿNte ) ySTv.Sy sUˇ_Sy mOg.IinN{oÿ …jôg.vÿNtô…mN{ô' yenÖ jyÿ≤Ntô n pÿr.' pxUnû .ÿmˇu mÖ ' m.rp…¤XzNd.ÿn." ) yen..nÖr' ivô. yen.í p[St.tvedoô yq.ÿm( –5– ¨ˇÿrSÄ Tvm/ÿre te sÖpà.Rà Vy.i√tIy..ô krÿdk e vOWû ' jn.pçmIs¢mIn.mOc.≤Tp[yô o gv.m.jÖNp[itÿx]vSte ) EÖkvô WûO îN{ÿs%.ÿ pÖ.ojÿn.'à yDÖv/O Ã' `Otû .yÖ s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –5– 96 .h'à hv.in –7– è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.ÿ ip[yô îN{ÿSy .ômyuvÿ Nt m.ÿt' j./Svô x]Unÿ ( ) EÖkvô WûO îN{ÿs%.ÿr. y…môN/teÿ ) ivxoÿivx" p[iv≤xôv.'…s aÖ¶me NÃR ve p[qmÖ Syô p[ctÿe sÖ" p. .surÿ ..in –6– …sôh' p[tÿ Ikoô ivxoÿ a≤ıô sv. …jgIôv.D.m.m( –4– yunû æJmÿ t ¨ˇÖr.mheÖ s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –4– yenÖ AWÿyo bÖlm¥oÿtyNyujû . a…¶devR t.ômoWÿ/In.

aÖmtO mÿ NÖ vivÿNdôNyen*Wÿ/Iôm/R mÿu tIôr’¡<vn( ) yenÿ devÖ .sÿ ¨Ö=.ihô' s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –6– y" s'gà .Sy sUˇ_Sy mOg.ÿ?vôr" sÖ¢hoÿt.ô midÿœ"Ö s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –3– ySyÿ vÖx.m( ) ySy.vÖ" s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –2– yíÿW…R .v.yÖt.gu"ÿ ) yo d. .ômyÿNteô y' hvÿNtô îWumÿ Ntô' givÿ∑* ) y‚Smÿ•k Ö "ú ≤xÿ…≈ôye y‚Smô•ojÖ" s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –5– y" p[qÿ mÖ " k¡m’ ÖR Ty.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] yenÿ devÖ .ôpo[ vOWÿ ..ÿmgûu b[ ." …sN/ÿvoô yenÖ g.oô ySmwÿ mIôyNteô Svrÿv" SvôivRdÿe ) ySmwÿ xu£ û " pvÿtÖe b[˜x ÿ ‚u M..ôxWu "ÿ su’ û toô hvÖmie tô s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –1– y ¨ÖgI[ .…qôto joÿhvI…mô s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –7– 97 .R pur"xKvrI i]∑up( è2-7ù i√tIy.nubÿ ı u m( ) yeno¥ÿtoô vj[oåô >y..inÿ ) St*mIN{'à n.idW<.ÿy jÖDe ySyÿ vIôy˝'R p[qmÖ Sy.tÖ" s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –4– ySyô jui∑'à soô…mnÿ" k.•yÿitô s' yu/û e vÖxI y" pu∑û .ôt' jÿintÖVy'˝ cÖ kÉvl ÿ m( ) St*Myô…¶' n.ÿ¸yRyÖ yu oR d. ) è1ù p[qmcR" xKvrIg." p[vÖ dÿ≤Nt nOMû .ô' blÿm.Ö " SvôivR¥Smwô g[.ÿnvÖ .sÿ AWÖ.." Sv1Ör¡ .®Ärojÿ ) yenÿ …jôt.inÿ s'sjûO itÿ dUyû .n.ÿrNÄ Ts noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –6– ySyedô ' p[iÖ d≤xô yi√ôrocÿtÖe y∆.ô ¨pÿ memÖ a.ç i]∑up( zNdsI îN{ÿSy mNmheÖ xêÖiddÿSy mNmhe vO]flÖ Stom.ÿ.ÿ…qôto joÿhvI…mô s noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –7– è24ù ctu…v|x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.[ mô .r AiW" ) îN{o devt.

U bÿ.ÿyo sivôt.' i]∑up( è7ù s¢My.Kvrg.bOhtI zNd.ômSyÿ p[vÖ toô in yÿCztÖ' t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –6– ¨pÖ ≈eœ.ô p.Sy sUˇ_Sy mOg. cÿ du„’ûtmpÖ r=.r* devte ) è1-2á 4-6ù p[qm..yusivt.ÿin mNmheÖ y.ÿ sûjO qÖ" s' blenÿ Ö t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –4– rÄ…y' meÖ poW'à sivôtot v.R jgtI è7ù s¢My.ô v·rÿm.ô' rjoÿ yuipôtmÖNt·rÿ=e ) yyoÿ" p[.>y.in ) 98 .ôy'u t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –7– è26ù Wi@±vx ' ' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.ô yojÿn.ÿsSÖ TvYyuidÿtÖe p[re tÿ e …c]..ojs*ô scetÿ s*ô ye ap[qÿ qe .RGv.'…s mÖNve v.'…s v.í x.ÿ n a.idpç.ôyo" sÿivôtiu vRdô q.ÿdy.ÿnx Ö e kíÖn t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –2– tvÿ v[tÖ e in ivÿxNteô jn.ôm…mÿt..ÿyo sivôt.Sy sUˇ_Sy mOg.v.v. cÖ .pO…qVy* devte ) è1ù p[qmcR" puroåi∑jRgtI è2-6ù i√tIy.yô ' n.inô y.Nv.r AiW" ) v.ÿitô' mhÿ îÄh /ÿˇ'Ö t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –5– p[ sumÿ iÖ t' sÿivtv.v.Ritm?yeJyoit≤S]∑up( zNd.<@ 4 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è25ù pç…v'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.y.vûU quSû t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –1– yyoô" s':y.no ) yuvû ' v.q" ) aÖv.ÿt.Ry ËôtyeÖ mhÿSvNt' mTsôr' m.uvnÿ .iqRvà .ôySu tônU d=Öm.pO…qvI su.[Atharva Veda] k.n.'à ¥.' c se/tm( ) s' ÁU3û j¡Ö yR . suvÿ t.í pQy.in r=qÖSt* noÿ muçtÖmh' sÿ " –3– apetÖ o v.Rm•ÿ iSqrn( ) St*…mÿ devÖ ' sÿivôt.i√tIyyoA≥coítuQy.ô≤xWoÿ devÖ yoô/.RidtOcSy c i]∑up( è3ù tOtIy.' sux û ve mÿ ( ) aÖy+Ö mt.'…à sô ≤x…mÿd. aitxKvrIg.r'à c v.ÿTmôNvi√ôxqoô y* cÖ r=ÿq" ) y* ivêÿSy p·rÖ.r AiW" ) ¥.

v.ô' p[vı ÿO e devI su. ’ût' p*®ÿWye .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] p[iÖ tôœº Á.ÿvtÖ' vsUnÿ ." ) i]∑up( zNd" mÖ®t.ôxocÿitô yenyÿ ne v.jÖ' v.ÿp…O qvIô .>y.ÿmtûO e n ik˘ cÖn xÿKnuvû ≤Ntÿ ) ¥.˝n( ) ¥.ÿp…O qvIô .ôxiU nÿv suyû m.jÿs.Oqû o ye vnÖSptIôNyyoÿv.ôpe sutû pÿs* ¸veåÖ hmuvû IR gÿM.vÿt' me Syoône te noÿ muçtÖmh' sÿ " –4– ye ¨Ö≤ßy.v.qûO o ye mÿn„ûu y.ÿnmR SÖ ye˝ ) ¥.v.ô• dwv.te avNtu ) a.ÿn◊ ËôtyeÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –1– ¨Tsôm≤=ÿt'Ö Vycÿ≤Ntô ye sd.ô y a.ÿp…O qvIô .tøSû' te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –2– pyoÿ /ennûU .v.ô| ivê.' kvyoô y îNvÿq ) xÖGm.ÿ…qôto joÿhvI…mô te noÿ muçtÖmh' sÿ " –7– è27ù s¢…v'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy. .vÿt' me Syoône te noÿ muçtÖmh' sÿ " –3– ye aÖmtO Ã' …b.v.vÿt' me Syoône te noÿ muçtÖmh' sÿ " –2– aÖst'Ö .Oqû o ye hÖvI'iWÖ ye ßoôTy.ÿp…O qôvI n.ge ¨ÂcI ) ¥.Sy sUˇ_Sy mOg.NyôNt" ) ¥.ÿt( ) St*…mô ¥.ô' te noÿ muçtÖmh' sÿ " –1– p[iÖ tôœº Á.v.ÿvtÖ' vsUnÿ .vÿt' me Syoône te noÿ muçtÖmh' sÿ " –5– ye k°ôl.vÿt' me Syoône te noÿ muçtÖmh' sÿ " –6– yNmedô mÿ….ÿ …b.ô .ÿp…O qvIô .lenÿ tÖpyR qÿ oô ye `Otû ne Ö y.Ste noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –3– 99 . …bÿ.uvnÿ .'à mNveô a…/ÿ me b[vu Ntuû p[me ' v.' rsÖmoWÿ/In.Iôre kôiv….r AiW" ) m®to devt.ÿvNtu mÖ®toÿ n" Syoôn.' jÖvmvRtà .ÿ…sôç≤Ntô rsÖmoWÿ/IWu ) purû o dÿ/e mÖ®tÖ" pO‚Xnÿm.ÿp…O qvIô .

v.ivÿW.Sy sUˇ_Sy mOg.ÿr.rÿ ) yUyû mIÿ≤x?ve vsvÖStSyô in„’¡tSÖe te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –6– itôGmmnIÿk' ividôt' shÿSvôNm.ô dwVyenÿ dÖe gO . devt.ÿqe i√ôpdoô y* ctu„ÿ pdÖSt* noÿ muçtÖmh' sÿ " –1– yyoÿr>yô>v ¨Öt y∂Ürû e …cô¥* ivÿidôt.ÿ∑m^ …. s'sjûO ≤Ntÿ ) ye aÖ≤∫rIx.ÿqe i√ôpdoô y* ctu„ÿ pdÖSt* noÿ muçtÖmh' sÿ " –4– yyoÿv/ÖR .i∂vÖm√u hÿ ≤Nt idôvSpO…ÿ qôvImÖ…. mÖ®toÿ vÖWyR ≤ÿ Ntô te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –5– ydIidôd' mÿ®toô m.vÖSyex.ôm…sÿœ* ) y.ô vyoô medsÿ .ÿqe i√ôpdoô y* ctu„ÿ pdÖSt* noÿ muçtÖmh' sÿ " –2– sÖhß Ö .ô' tSyÿ ivˇÖ' yyoÿv.ç i]∑up( zNdsI .•.R .ôkmg[Öe p[ cedß.u·riK]∑up( è2-7ù i√tIy.roåqv.gtg.pÖp¥ÿtÖe kíÖn.ÿqe i√ôpdoô y* ctu„ÿ pdÖSt* noÿ muçtÖmh' sÿ " –5– 100 .NtdevÖR We tûU m.' jneWÿ u ) y.vÖSyexqÿ e i√ôpdoô y* ctu„ÿ pdÖSt* noÿ muçtÖmh' sÿ " –3– y.ÿxv*R mÖNve v.ÿn.ô.v.ô=* vO]ÿ hÖ n.ÿn.®ÿt'Ö x/R"Ö pOtnÿ .v.vÖSyex..sUgû m[ ( ) St*…mÿ mÖ®toÿ n. mÖ®tÖírÿ≤Ntô te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –4– ye k°ôl.…qôto joÿhvI…mô te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –7– è28ù a∑. AiW" ) .®ÿtne Ö yidÿ dev. ) è1ù p[qmcoR √‰itj.R…môd' p[iÖ d≤xô yi√ôrocÿte ) y.xv*R ®{o v.idW<.…v'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.[Atharva Veda] k.<@ 4 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖp" sÿm{ûu ..nuWÿ We u ) y.vÖSyex.ÿ ¸vehÖ ' dUrû ge Vÿ yUtI Stuvû •eMÿ yugû *[ ) y.lenÿ tÖpyR ≤ÿ Ntô ye `Otû ne Ö ye v. ye sOjû ≤Ntÿ ) ye aÖ≤∫rIx..ûu tO .qeÿ bÖ¸ s.Äe .vÖSyex.R v.

* devte ) è1-6ù p[qm. jÖmdÿ…¶ôm≤]ÿm( ) y* kôXypÖmvÿqo y* v…sÿœ'Ö t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –3– y* Xy..' i]∑up( è7ù s¢My.sUg*[ ô s' vj[.ÿ sutû ' t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –2– y.reWÿ u ) y* gCzÿqo nOcû =ÿs* bÖ.Sy sUˇ_Sy mOg. …m]Ö k⁄Tsÿm( ) y* kô=IvÿNtômvÿq"Ö p[ot k<vô' t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –5– y* me/. crÿNtm….v®.vOt.mOc..ÿv®.'à k.* n.…mÿ]' v®.í xKvrIg.u[ .r AiW" ) …m].oô y* nudû qe Öe p[ sÖTy.RitjgtI zNd…s mÖNve v.v®.vÖSyex.v.reWÿ ûu t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –1– scetÿ s*ô &◊ÿ.vÖg‚Stô' …m].ôVy' y* ) y* gotÿmmÖ vÿq"Ö p[ot muGdÿl'Ö t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –6– yyoô rqÿ" sÖTyvÿTmRjô rRu ‚ÿ Xm…mRqyûu .ôy.xÖv*R n.…qôto joÿhvI…mô t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –7– 101 ..?r‰ôê' …m].ÿnmÖ vÿqoô ..ÿe sOjtÖ' y" ik¡mIôdI ) St*…mÿ .ÿt/ûu .v.vux û n.ÿqe i√ôpdoô y* ctu„ÿ pdÖSt* noÿ muçtÖmh' sÿ " –6– a…/ÿ no b[tU 'Ö pOtnÿ .itÿ dUWû yÿn( ) St*…mÿ …mô].ôv. pu®mIô!m≤]ÿm( ) y* ivÿmdÖ mvÿqo sÖ¢vÿ…/['ô t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –4– y* ..idW<.oô y* nudû qe ÿe ) p[ sÖTy.noô in t‚SmÿN/ˇÖ' vj[mÿ gûu *[ ) y..êÖmvÿqo v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] y" ’¡Ty.v®ÿ..ô’NmUl ÿ ’ Ö ¥.ÿnmÖ vÿqoô .Ör√.ÿjmÖ vÿqoô y* gÖiviœÿr' ivôê.v.vO/*ô scetÿ s*ô &◊ÿ.ÿ…qôto joÿhvI…mô t* noÿ muçtÖmh' sÿ " –7– è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.ÿv®.ÿv®.'à …m].vi©ÿrsÖmvÿqoô y.ÿit…qômvÿqoô y* i]Öxok˘ô …m].

v..Myôhm.mU' ¥.qv.n.ô itô y È'à Íû.oTyuˇû _m( ) aÖmNÖ tvoô m. s' bÿ.SkNd AiW" ) mNyudvRe t.v®ÿ. –1– aÖh' r.ô3¡Ö yjÿm. hÖiv„mÿte sup.k™ devt. pO…ÿ qôVywt.ÿMy...oMyôh' ¥. svRdve myo v.' m.' vÖ„mR.gÿm( ) aÖh' dÿ/.m( –3– my..ô .m( ) y' k.ôvsR …ÿu .…m –4– aÖh' ®Ä{. ivÿvx e –5– aÖh' somÿm.ÿp…O qôvI a.o…mô t' b[˜Ö .nuWÿ .[Atharva Veda] k.vÿtI mihôª.[ Vô y.ÿn.opÿ SpOx.ôr.∑^Iÿ sÖg' mÿnIô vsUnÿ .Sy sUˇ_Sy b[˜. yÖ…Dy.inô ivêoôt.Ö' tmOiWô' t' sumÿ /Öe .. tÿno…m b[˜iÖ √WeÖ xrÿvÖe hNtôv. …bÿ..| s¢My∑Myoí i]∑up( è6ù Wœ‰.Uy.y suNvôte –6– aÖh' suvÿ e ipôtrÿmSy mU/û NR mmÖ yoinÿrPSvÿ1NÖ t" sÿm{ûu e ) ttoô iv itÿœÖº . ) 102 .R AiW" ) svRÂp.…m –7– aÖhmevÖ v.…mô ju∑Ã' devÖ .uvnÿ .inô ivê.' t ¨pÿ ≤=y≤Nt ≈u…û / ≈utÿ ≈Öıye Ã' te vd.Rvà x Öe yÿNt" –2– aÖhmevÖ Svôy…môd' vÿd. ¨ÿ ) aÖh' jn.ÿy sÖmd'à ’.MyRhô ' Tv∑.n.Ö' .oô.Sy sUˇ_Sy.m( ) t.ÿidôTyw®tÄ ivôêdevÿ "w ) aÖh' …mô].MyRhô …mÿN{.yÖ /nurû .ô soå•ÿm·ˇô yo ivôpXyÿitô y" p[.í jgtI zNd…s aÖh' ®Ä{…e . ) è1-5á 7á 8ù p[qm..ÿrmutû pUWû .ômyeÖ t'tmÿ gûu '[ ’¡.R‚Tmk.ô¶I aÖhmÖ…ênoô.ÿ devÖ . Vyÿd/u" pu®]Ä .vU –8– è31ù Eki]'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.hÖns'à …b.ÿmtûu m.U·rÿSq. sv. pÖr EÖn..tÿ îvÖ p[ v.ÿm.ô' .uvnÿ .<@ 4 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è30ù i]'x' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.' …cikôtWu Iÿ p[qmÖ .idpçc..…mô {ivÿ.ÿ ) pÖro idôv.ír.]. .

Sy sUˇ_Sy b[˜.'…s Tvy.ûu y'à sÖm.UtÖ ¨ˇÿrm( ) £Tv. –1– mÖNyu·rN{oÿ mÖNyurvÄe .sÿ devÖ o mÖNyuhoRt.UTÿ y.iWR sh.ô ˙dÿyWe ûu x]ÿv"Ö pr.sÖm.m.nuWû k™ ) s.i]'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.yoô d/.bÖ.ÿ…jt. shÖj. ˙iWôt." ) 103 .ûO Np[ie hô x]Unÿ ( ) ¨Ög'[ teÖ p.yu/ÿ .idW<. ) è1ù p[qmcoR jgtI è2-7ù i√tIy.Im…s ivôµ.ôÁ.ô ¨pÖ p[ yÿNtuû nroÿ aÖ…¶Â¡p. ivx'ià vx' yuı û .qU ÿ –5– a.nvb[vÖ oô3å¡Ö Sm. sÖ≤' xx.. vÿj[ s.ô shÿSvt.ÿ no mNyo sÖh me¥Ö ˝e …/ mh.ÿn.®ÄjNtoô hWRmà . ®ÿ®/[e vÖxI vx'à ny.ÿjSvô vedÖ aojoô …mm. .mÖ d." –1– aÖ…¶·rÿv mNyo ‚TviWôt" sÿhSv sen.ô v®ÿ./ÖnSyÿ pu®Ùt sÖs' …O jÿ –6– s's∑ÿO 'Ö /nÿm.ÿitmÖSmw ®ÄjNmO.…/ ) a’¡ˇ®ÄKTvy.ykô shÖ aojÖ" pu„yÿitô ivêÿm.yÖ x]Uiû Nv .·Ru riK]∑up( è5-7ù pçMy.soô apÖ in lÿyNt.’¡tmÖSm>y'à /ˇ.yÖ| Tvy.ctuQyoR.ônInR"à s¸re Ùût Eÿ…/ ) hÖTv.s..ÿnoô iv mO/oÿ nudSv –2– shÿSv mNyo aÖ…. tmuTsô' ytÿ a.ykô shoÿ …b.SkNd AiW" ) mNyudvRe t.ÿvhÖe ) ip[yô ' teÖ n.ÿ yujû ..mÿ…s mNyo È…@ôt.mÿ s¸re gO.ÿn. vÖy' ¥umû Ntô' `oW'à ‚vjÖy.k˘¡ mNyo a…/ôp.ÿ mNyo sÖrqÿm.ô' v®ÿ.soÿ m®Tvn( ) itôGmeWvÿ Ö a.tOtIyyoA≥co≤S]∑up( è2á 4ù i√tIy.ôtvedÿ .ÿ yujû .ç i]∑up( zNdsI ySteÿ mÖNyoåivÿ/√j[ s.o j.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è1á 3ù p[qm.í mÖNyu" ) ….joÿ nÖNv..yÿ ’<m…s –4– ivôjWÖe ’ Ö idN{ÿ îv.idtOcSy c jgtI zNd.m( –7– è32ù √.û Np[mÿ . EkjÖ Tvm( –3– Ekoÿ bÙûn.yÖ s' ≤xÿx. vÖy' shÿS’tenÖ shÿs.

ÿ" –2– aÖ.<@ 4 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mÖNyuivRxÿ È@teÖ m.ô' p[.mhe ) apÿ nÖ" xoxucÿ dÖ`m( –2– p[ y∫≤Ndÿœ EW. yujû .ôh" ) ivôêcÿW…R . rÄ…ym( ) apÿ nÖ" xoxucÿ dÖ`m( –1– su=û iÖe ]ôy.v.ÿ mNyo a£ôt…u jRhà I@.Rmoÿ a….‹" p.yemÿ ihô p[ teÿ vÖym( ) apÿ nÖ" xoxucû dÖ`m( –4– 104 . cÿ yj. vÿsyûU . ipÿb.su /eih –4– aÖ." SvyÖ.I˝ih mNyo tÖvsÖStvIÿy.ô vsUNû y.ôNtpÿs.ôh' Sv. vO]ÿ hÖ .ôg" s•pÖ pretÿ o a‚Smô tvÖ £Tv. AiW" ) a…¶devR t.Ö Tv' nÿ" –3– Tv' ih mÿNyo aÖ….y]I zNd" apÿ nÖ" xoxucÿ dÖ`m¶eÿ xuxGûu ?y.Sy sUˇ_Sy b[˜. dÿSyuhû .itW.ôx ' u p[qÿ mÖ .Sm.Ö' m?voô ag[mÿ .Rõ™ p[tÿ IcIôn" sÿ¸re ivêd. sugÿ .ÿvÖ dSyU®Ã' tÄ boÿ?y.ÿv.SvojÖ" pOtnÿ .UTÿ yoj. nÖ a. ) g.ÿsí sUrû yÿ" ) apÿ nÖ" xoxucÿ dÖ`m( –3– p[ yˇeÿ a¶e sUrû yoô j.vupÿ .k.nÖSm.tuyû .ÿ nÖ Eihÿ –5– aÖy' teÿ aÖSMyupÿ nÖ EÁÖv.ÿ jÏn.v –7– è33ù ]yiS]'x' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy. vÿvTO Svô hn.ÿr.ôih noÿ mNyoô tpÿs sÖjoW.[Atharva Veda] k. iv jÿihô x]Unÿ ( ) aÖ…mô]hÖ . .ûu .U·rÿ ) juhû o…mÿ te /Ö®.vn( ) mNyoÿ v…j[•…Ö . p[ie hÿ d≤=.vÖ ..….Öto .nuWÿ Iôy..ÿ vO]û .ô" s¸ÿ·rÖ" shIÿy. cÖ ivê.ô noå/.m.ôp"e –6– aÖ….U .ÿ tivôWSyÿ p[cte " ) t' Tv. tÖnbU l ÃR dô .' .

ôvve ÿ p.UTû v..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] p[ ydÖ¶"e shÿSvto ivôêtoô y≤Ntÿ ." pçpd.NTs' gÿN/ôvmRw dÃR te soôMye….nÿ Èyte pÖ=I hÿ .itô ret"ÿ ) rÄqI hÿ .mÿ We .ôtvedÿ . cÖn ) a.ÿSy xIôW'R bOhû dÿSy pOœû ' v.ô·r.ÿmdeVÖ ymudû rÿmodÖnSyÿ ) zNd.ÿmodÖn' ye pcÿ≤Ntô nwn.itÿ pW.'…à s pÖ=* mu%mÿ Sy sÖTy' ivÿ∑.ôtStpÖsoå…/ÿ yÖD" –1– aÖnSÖ q.it devÖ .ry ) apÿ nÖ" xoxucÿ dÖ`m( –7– s nÖ" …sN/u…ÿ mv n." SvôgRe loôkÉ bÖ¸ S]w.itô idvÖ" smeiÿ t –4– 105 .ÿ" –3– ivô∑.rU …sÿ ) apÿ nÖ" xoxucû dÖ`m( –6– i√Woÿ no ivêtomu% û .ôrI j.qv.ÿNyôm" p·rÿ mu„.m( –2– ivô∑..itxKvrI è7ù s¢My. rÿqyÖ .'…s b[˜.ô·r.itÿ n. ’it" è6ù Wœ‰.Steÿ yÖm ¨pÿ y." pUtû .í jgtI zNd.u·rKxKvrI è8ù a∑My. .UTû v." pvÿnne xuı û .ônvÿitR" scte kôd.ôv.idtOcSy i]∑up( è4ù ctuQy.R SvôStyeÿ ) apÿ nÖ" xoxucÿ dÖ`m( –8– è34ù ctuiS]'x' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.ônvÿ" ) apÿ nÖ" xoxucÿ dÖ`m( –5– Tv' ih ivÿêtomu% ivôêtÿ" p·rÖ.ÿmodÖn' ye pcÿ≤Ntô nwn." xucyÿ "Ö xu…cômipÿ y≤Nt loôkm( ) nwW." s¢pd.Sy sUˇ_Sy.R .R AiW" ) b[˜*dn' devt. ) è1-3ù p[qm.u·riK]∑up( è5ù pçMy.'à ≤xôXn' p[ dÿhit j." pçpd.

s.r.Ut’ Ö toåitÿ mOTû yu' ymÖNvivÿNdôNtpÿs.˜Ö.R ¨ÿdk Ä nÉ ÿ dÖ›.\‹ ¨ÿdk Ö nÉ ÿ dÖ›.…m =Iôr.ÿ ) y' pÖp.r." –6– cÖtru "ÿ k⁄Mû . itœNtu pu„kô·r.'à pÖKTv.‚S]ôx ' dÿr.pÿitôStpÿs.n.n.STv.ô{senÿ ) yo aStÿ>n.STv.ôrWe .Iô" smÿNt.itÿ tr.ôNm. ) EÖt.ô m/uk ÿ l À .ô /.ÿmdÖ `u . b[˜Ö . ten*ÿdnÄÖ ne .Iô" smÿNt.Ö ¨pÿ yNtuû sv..n.R"à SvôgRe loôkÉ m/umÿ ≤ÖÄ TpNvÿm.Iô" smÿNt.'…s ymoÿdnÖ ' p[qÿ mÖj.r" ) 106 .pitA≥iW" ) aitmOTyudvRe t.ô" suroÿdk. =e∑ÿ Svô/y.We ÿu iv∑." –5– `Otû Óÿd.ô /.'ítÿ /ûu . idôvm.ô' iv/Oiÿ tôn.R dÿd.n.pO.ô<@«k˘ô k⁄mdÿu 'Ö s' tÿnoitô …bs'à x.y.e ÿ pU. mOTû yum( –2– yo d.ô ¨pÿ Tv.ô/.ôlI ) EÖt.no ivôê¡p. /enÖ "u k.ôˇne *ÿdnÖ ne .tÿrN.ô·r.ô ¨pÿ Tv.ôlk U ô˘ xf¡ko mul.itÿ tr. itœNtu pu„kô·r.ÿ . ivÿvx e ) a.R…. AûtSyÿ p[jÖ .cÿ b[˜Ö . mOTû yum( –1– yen." =Iôr.ô ≈me.ô ¨pÿ Tv.….R"à SvôgRe loôkÉ m/umÿ ≤Ö TpNvÿm. mOTû yum( –3– ySm. ) EÖt.Rí jgtI zNd.<@ 4 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EÖW yÖD.oÿjsÖ' yo aÖNt·rÿ=mÖ . itœNtu pu„kô·r.ô…•…mRtà oô √.ô /.ô ipNvÿm.Sy sUˇ_Sy p[j. ) è1-2á 5-7ù p[qm.u·riK]∑up( è4ù ctuQy.dÿx.….û .STv.ô in…mRtà .[Atharva Veda] k. ." s'vTsôro ySm.….ô' ivtÿtoô vihÿœo iv∑.ô·r.itÿ tr.idtOcSy c i]∑up( tOtIy.R"à SvôgRe loôkÉ m/umÿ ≤Ö TpNvÿm.'à lokô…jt'à SvôgmR ( ) s meÖ m.n.ÿ me aStu –8– è35ù pçi]'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.eåpÿct( ) yo loôk.Ö ¨pÿ yNtuû sv.e ÿ pUnû .r.Ö ¨pÿ yNtuû sv." –7– îÄmmoÿdnÖ ' in dÿ/e b[.ôi∂vÿm?ûU voR mÿihôª.rÿ pO…qôvI' ivôê.i√tIyyoA≥co" pçMy.eÖ b[˜Ö pUvÖ| ten*ÿdnÖ ne .

ÃRe …mmte jÖvm( ) nÖdIWuû pvRtà We ûu ye s' tw" pÖx…u . mOTû yum( –4– y" p[.|Sô t.ô ye meåpÖ te .u·rgnu∑pu ( zNdsI t.dÖmtO Ã' s'b.i∂Ps..ôc.NTshÿs.qoô yo noÿ ar.tn AiW" ) sTy*j.ô`o[ gomÿt.n. `Otû vÿNtô" =rÿ≤Nt ) Jyoitÿ„mtI" p[iÖ dxoô ySyô sv.ÿgrÖ e mOgû yÿNte p[it£oôx˝e åm.≤NdPsÿt"Ö sv.ônrÖ Syô d'∑yÿ^ orĶre ipÿ d/.ÿnSy devÖ .itÿ tr.…m Íû<vNtuÿ me ≈Ö∂/.….m( –4– ye devÖ .nu∑pu ( è9ù nvMy.n.doÿ aÖNy.nÖro vOW.RSô ten*ÿdnÖ ne .ôSten*ÿdnÖ ne .ô' {ivÿ.NTshÿsWw . mOTû yum( –5– ySm.StenÖ h. ivôê¡p.ô inihÿt.ôc.sÿNteô sUy.RNà durSyôto hÿ‚Nmô s' mÖ a. y' pÿ·rÖyNtoô n. mOTû yum( –6– avÿ b.ÿTpôKv.itÿ tr.Ö].ÿ dÖ v. a…¶devR t.vU Ö ySmwÿ loôk.ÿvNtu ) b[˜Ö *ôdnÖ ' ivÿê…Ö jt'à pc.ÿy}Ö y.ô" p[ dÿhTvô…¶vwêÃR .í.¥∑.…mô tm( –2– y a.Ö vU ÿ ) y‚SmôNved. a…/ÿpitbR.Sy sUˇ_Sy c.…mv ) 107 .ÿ dÖ " p[.kÀi¡ tA≥¥t.….Ö vU Ö yo g.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖhoôr.ôSye˝ ) £ôVy.ÿivRde –5– tpÿno a‚Sm ipx.puSten*ÿdnÖ ne .ô∞. ) è1-8á 10ù p[qm.itôy.' dde ) sv.í . she –3– sheÿ ipx.' dxMy.itÿ tr.ÿ ) yo noÿ durSÄ y." –7– è36ù Wæ$(]x ' ' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy.v.NTsôTy*j./e i√ôWNt'à devpIôy'u sÖpà.'à Vy.didÿPstoô idPsÿtoô yíÖ idPsÿit ) vwêÖ .ÿNbô.t( –1– yo noô idPsô.…..

idtOcSy c.ÿ £oô/yÿ≤Nt lipôt.Psrs" è7-12ù s¢My.ô k<voÿ aÖgSTyÿ" –1– Tvy.ÿ" ) ipôx.|í.A≥iW" ) è1-2á 6ù p[qm.k™ è11ù Ek.ÿ vÖymÿPsôrsoÿ gN/ôv.ÿ•Xy≤Ntô ymÖh' g[.ôrmÿvêÖsm( ) guLû gul û "U pIl.mÿm.ô/.ê.'Sà yoW/e ) Tvy.ÿ j`..dXy.ôc.Utn –3– 108 . a.ÿ•Xy≤Ntô n p.[Atharva Veda] k." proi„.n kôXypÖSTvy." ) è1-2á 4á 6á 8-10ù p[qm.ÿty.nÖh' mÿNyeô duihRtà .Ny.i√tIy.RPsryoW/yo devt.nu∑pu ( è3ù tOtIy.dr. i]∑up( è5ù pçMy.StSm.StSm.í gN/v.RNà gôN/enÿ n.dXy.m∑My.ivôxe –7– y' g[.ô• muCÿ yte –10– è37ù s¢i]'x' sUˇ_m( è1-12ù √. hÖ‚Stn'à mÖxk. W$(pd.ôpmupÿ j.y.xy –2– nÖdI' yÿNTvPsôrsoôåp.i√tIy.ÿ nlÖ¥*ô3=¡Ö gÿ‚N/" p[mNdônI ) tTpretÿ .idW<.WœIn.R.ô pUvmÖR qÿv.….ôc.y….ÿ ) mÖLvo yo mÁÖ' £⁄?yÿitô s ¨Ö p.ctuqIRWœIn.ôÔneÖ aLpÿxyUinv –9– aÖ….mÿm. te n ivÿNdNteô Nyçÿnm( –6– n ipÿx.mhe ) ajÿÍ©û ‰jÖ r=ô" sv.rp…¤" è7ù s¢My.idtOcSy.ivôxtÿ îÄdmugû '[ shoô mmÿ ) ipôx.Sy sUˇ_Sy b.ôc"w s' xÿKno…mô n Stenô nw R vÿngÖ …Ru .mOc." W$(pd. t' inA≥ià t/Rˇ." p[St.x.n.' t.dxcRSy.í incOdnu∑pu ( zNd.ômêÿ…mv.o jÖflU r=.mjÍ©‰oW…/" è3-5ù tOtIy.ÿ îv ) t. jgtI è12ù √.nte –8– ye m.nÿ" …sôh' …mÿv dOÇû .<@ 4 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ê.'…s Tvy.PsrsÖ" p[itÿbı u .S}yvs.

ÿ`.vO=û .$Ök° tIÿ+.ô ajunÃR .Iôm.R˝vtI ) aÖjÍÖ ©û ‰˝r.' vIô®/.PsrsÖ" p[itÿbı u .PsrsÖ" p[itÿbı u .ôt.NVyO˝Wtu –8– .ôd.ÿ Iihô shÿSv c –10– êevk w "¡ kôip·rÖvk w "¡ k⁄m.R˝vt.NTsv.Utn –4– y]ÿ v" p[ƒÖe .nÿ….….Utn –5– Eymÿg•Ö oWÿ/In.RNô m.Íû©« VyO˝Wtu –6– a.vt." ≤xÿ%iô <@nÿ" ) tTpretÿ ." k¡kyôú ˝R " s'vÖ dÿ≤Nt ) tTpretÿ . –11– j.' vIôy.m…sô b[˜.ôy.vipÿ y.Rô mTy.mÖk. îN{ÿSy hetÖ yÿ" xÖtmO∑û IihRrà <Ä yyIÿ" ) t. h·rÿt.Iôm. î√oÿ aPsôrsoô gN/ÿv. îN{ÿSy hetÖ yÿ" xÖtmO∑û IrÿySÖ myIÿ" ) t.n( ) ipôx.….ÿ mh. gÿN/ôv"R sÿcteÖ ≤S]yÖSt…môtÄ o n. a.ÿhiR vrÄd. ¨Öt y].nÖPsu Jyoÿty m. a.Rnvÿ k.pÖt"e ) ….ôd. sÿc?vm( –12– 109 .Rnvÿ k.Rnà oW/eÖ p[ mO. vIôy.NgÿN/ôv.ÿxy.ôr" sÿvk R x É k Ö " ) ip[yô o dOx û îÿv .mTy. Nyôgo[ /.ôn…µÿ mu„û k.NVyO˝Wtu –9– aÖvk Ö .ÿ .ônTO yÿt" ≤x%ôi<@noÿ gN/ôvSR y.ÿêTÖ q.ôc.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] y].ôd.NgÿN/ôv.xoôc.UTû v.ÿhiR vrÄd.…mô xep"ÿ –7– .R"ô ptÿyo yUyû m( ) apÿ /.ÿPsr.

ÿ/du iÖe vnIÿm( ) Glheÿ ’ût.í }yvs.' t. jgtI è5ù pçMy.nOW.Sy sUˇ_Sy b.mnu∑pu ( è3ù tOtIy.'…s ¨Ö≤∫ôNdôtI' sÖj' yÿNtImPsôr.y." è5-7ù pçMy.idctuAc≥ .R pur ¨p·r∑.idtOcSy c v.S}yvs.nu∑Bu g.n.<@ 4 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è38ù a∑.…jnIv.i√tIy.' s. W$(pd..ôn.ÿikôrNtIÿmPsôr.mPsr.' s.y….n.mÿPsôr.o devte ) è1-2á 4ù p[qm. .[Atharva Veda] k.ÿ/du iÖe vnIÿm( ) Glheÿ ’ût.ctuqIRn.u·rgTyi∑" è6ù Wœ‰.∆‰oit„mtI jgtI zNd.inÿ gO.i]'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy. pçpd.…môh ¸ÿve –1– ivô…côNvôtIm.inÿ ’<v.dr.≤S]∑up( è7ù s¢My.A≥iW" ) è1-4ù p[qm.

h..ÿ…jnIvNkôk°R ' vÖTs.ôn.ôm vÿ ÈXmheÖ Sv.' t.…jn( ) îÄme teÿ Stoôk. nÿ" ’ût.n( –5– aÖNt·rÿ=.' t.ôso aÖy' v[jÖ îÄh vÖTs. aÿnsu c'Ö rÿ≤Nt ) y.ôdd.e sÖh v.ÿt( ) s.…môh ¸ÿve –4– sUySÃR y rÄXmInnuû y.ÿmWO .ô…jnIÿv. bÿ¸l û .…môh ¸ÿve –2– y.ô.e sÖh v.ôyy.s. nÖ" pyÿSvôTywtûu m.ÿn.mÿPsôr.Riõôy' teÿ kôk°R h teÖ mnoÿåStu –6– aÖNt·rÿ=.ôn≤Ö NdnI'à p[moôidnIÿmPsôr.e sÖh v.…môh rÿ= v. EÁÖv.ÿ ) s.…môh rÿ= v.Ö o dUrÿ tÄ o v.m.ÿ“otu m.inÿ sIWÖtI p[hÖ ." sÖc' rÿ≤Ntô mrIÿcIv.RLà loôk.NTsô¥" sv.[tÿ I ) a. noÿ jwW·u rÖd' /nÿm( –3– y.oô3å¡Ö Nt·rÿ=.NpôyiRe tô r=ÿn( ) s nÖ Eetûu homÿ…môm' juWÿ .ôn. ’ût' Glh.ÿ –7– 110 .ôR y.…jn( ) aÖy' `.ô…jnIÿv.' in bÿ›Im" ) yÖq.yw"ÿ p·rÖnTO yÿTy.ÿ…jnIvNkôkIR vÖTs. aÖ=We ÿu p[mÖ odÿNteô xuc'Ö £o/'à cÖ …b.

i√tIyyo" pO…qVy¶I è3-4ù tOtIy.yu"ÿ p[qmÖ ' p[jÖ .i©r.mÖ¶yeÖ smÿnmÖNTs a.h.' poW'à rÄ…y' Sv.' poW'à rÄ…y' Sv. mÁ'à sÖn' mÖ" s' nÿmNtu –1– pO…û qôvI /enÖ Su tSy.mÖ¶yeÿ sÖmnÿm•evÖ .ctuqIRWœ‰∑mIn.ÿ –2– aÖNt·rÿ=e v. mÁ'à sÖn' mÖ" s' nÿmNtu –3– aÖNt·rÿ=' /enÖ Su tSy. meåÖ …¶n.m'à duh.ôyveÖ smÿnmÖNTs a.ÿ›oRt( ) yq.ÿ›oRt( ) yq.Sy sUˇ_Sy.m'à duh.'…s pO…û qôVy.m( ) a.idTy* è7-8ù s¢My∑MyoidRKcN{ms" è9-10ù nvmIdxMyoí j.m'à duh.ÿ idôVy.˝idôTy.ÿ aÖ…¶vRTÖ s" ) s.ôyvu TÖR s" ) s.' i]pd.yÿ sÖmnÿm•evÖ .ÿ pO…qôVy. a…¶devR t.' s'St.bOhtI è2á 4á 6á 7ù i√tIy.h.idôTyenÿ vÖTsenWe mÖ jU |Ö k.tved. mh.˝idôTy." ) è1á 3á 5á 7ù p[qm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è39ù EkoncTv.m( ) a.rp…¤" è9-10ù nvmIdxMyoí i]∑up( zNd.RYvNt·r=e è5-6ù pçmIWœyoidRv.ôNt·rÿ=e v.ÿ v.h.yÖ smÿnmÖNTs a.yu"ÿ p[qmÖ ' p[jÖ .·r'x' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy.ôynu . AiW" ) è1-2ù p[qm. mÁ'à sÖn' mÖ" s' nÿmNtu –7– 111 .ÿ a.ÿ vÖTsenWe mÖ jU |Ö k.ÿ idô=u cÖN{.pçmIs¢mIn.ÿ –6– idô=u cÖN{.yÿ sÖmnÿm•evÖ .yu"ÿ p[qmÖ ' p[jÖ .tOtIy.' poW'à rÄ…y' Sv.ctuQyoRv.ÿ›oRt( ) yq. meÿ v.ÿ›oRt( ) yq. mÁ'à sÖn' mÖ" s' nÿmNtu –5– ¥*/enÖR Su tSy.yÖ smÿnmÖNTs a.m( ) a.ôyveÿ sÖmnÿm•evÖ . mÿ a.ÿ –4– idôVy.idôTyo vÖTs" ) s.ÿ vÖTsenWe mÖ jU |Ö k.

x‚Stôp.ÿço VyqNt.ÿ –8– aÖ¶.yu" è7ù s¢My.Öto ju◊iÿ t j.Np[itsÖr.Np[itsÖr.StOtIy.idpç.y.tvedoô d≤=ÿ.Np[itsÖr.n( ) sÖ¢.n( ) .U…mÿmTûO v. jgtI è8ù a∑My. idôxo˝å….n( ) somÿmTûO v. v.ôd.ÿço VyqNt.y. ¨ÿ ) nÖmSÖ k.Np[itsÖr.sÿNTyôSm." ) è1á 3-7ù p[qm. j.y.' pu]û o aÿ….tvedÖ ¨dIÿCy.tvedoô ivê.ô∆◊u iÿ t j. te pr.tved" p[tÖ ICy.'…s ye purû St.'à …mquyû .m.Ô.í b[˜ devt.í puroåitxKvrIp." ivxeWtí è1ù p[qmcoRå…¶" è2ù i√tIy.ô∆◊u iÿ t j.ôd.m'à duh.ôd.m( ) a.ÿço VyqNt.y.h.Np[itsÖr.ÿço VyqNt.Sy.U…m" è6ù Wœ‰. te pr.ôgm( –9– ˙Öd. ym" è3ù tOtIy. .mOTû v.ÿ vÖTsenWe mÖ jU |Ö k. v®.‹" som" è5ù pçMy. te pr.'à cÖN{o vÖTs" ) t..Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) s.vÖ…¶íÿritÖ p[ivÿ∑Ö AWIÿ.yu"ÿ p[qmÖ ' p[jÖ .ôd.e ÿ h‚Nm –3– y ¨ÿˇrÄto ju◊iÿ t j. te pr. meÿ cÖN{e.·r'x' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.ôr.sÿNTyôSm.tved /[vûu .' p[TÖ ygenÿ ." sUy"R è8ù a∑My.e Ö nmÿs. te juho…mô m.e ÿ h‚Nm –1– ye dÿ≤=.. devÖ .Cy.ÿin dev vÖynu .ÿ idôxo˝å….sÿNTyôSm.ÿinô tvÿ j.' p[TÖ ygenÿ .' poW'à rÄ…y' Sv.ÿ idôxo˝å….s.tvedSÖ te>yoÿ juho…mô s juWÿ Sv hÖVym( –10– è40ù cTv..ÿço VyqNt.<@ 4 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION idxoÿ /enÖ vÖSt.ôd.Nyt" sv.sÿNTyôSm.ç i]∑up( i√tIy.dyuGjgtI zNd.n( ) v®ÿ.' p[TÖ ygenÿ . pUtû ' mnÿs.n( ) yÖmmOTû v.e ÿ h‚Nm –2– ye pÖí.∆u◊iÿ t j.sÿNTyôSm.y.' p[TÖ ygenÿ .e ÿ h‚Nm –5– 112 . idôxo˝å….n.ÿin ivô√.y.tved.' p[TÖ ygenÿ . k¡mR .tved"Ö p[.n." è4ù ctuQy.Rs.n( ) aÖ…¶mOTû v.e ÿ h‚Nm –4– ye3Ö å¡Ö /St. te pr.ÿ idôxo˝å….[Atharva Veda] k.mOc.

ôd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ye3Ö å¡Ö Nt·rÿ=.ÿço VyqNt.sÿNTyôSm.ô∆◊u iÿ t j.ÿço VyqNt.tved Ëô?v.R>à yo idôG>yo˝å….ôymu TûO v.e ÿ h‚Nm –8– îit ctuq| k.<@m( 113 .ôd.n( ) b[˜TÖ v.Ry.Np[itsÖr.R te pr.sÿNTyôSm.' p[TÖ ygenÿ .Np[itsÖr.ÿ idôxo˝å…. te pr.ÿ idôxo˝å….n( ) sUymÃR TûO v.sÿNTyôSm.y.ôd.tvedo Vyô?v. te pr.' p[TÖ ygenÿ .ô∆◊u iÿ t j.' p[TÖ ygenÿ .tved"Ö sv.n( ) v.Np[itsÖr.ÿço VyqNt.mÿNtdex ÖR >e yoô ju◊iÿ t j.e ÿ h‚Nm –6– y ¨Öp·rÿ∑.e ÿ h‚Nm –7– ye idôx.

ÿ mÖhI ro/ÿc£É v.ÿ/.ÿv….<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-9ù nvcRSy.ÿ…. ¨pÿmSy nIô@º pÖq.ÿinô n.m( –4– tdUû Wu teÿ mÖhTpOqÿ Ju mô•mÿ" kô…v" k.Sy sUˇ_Sy bOhi∂voåqv.ÿ" kôvyÿStt=uSû t.su.ÿsvûu /R mÃR .ÿ xÖ£o ràÖ' d/.e j.ÿTyUjû yR ." ) a].ô yTscÿte hivôd. ivÿvx Öe .ôMyw /uy|Ö pitômre yÿ qe .ômtO .m.Rdmÿ ◊yNTSvôStyeÿ ) dxR•Ö u t.ÿ v.ÿ ) /.‹" –7– ¨Öt pu]û " ipôtr'à =Ö]mIÿ@º Jyeœô ' mÖy.û .ÿv…Ö .í }yvs.+yô/nRe ÿ xu„m v/Rse amur ) 114 .Vyenÿ ’.ôSyuyoRin'à p[qmÖ a.m( –3– p[ ydetÖ e p[tÿ rÖ ' pUVû y| gu"û sdÿ"sd a.$( i]∑up( è9ù nvMy.ÿ ) adÿB/.o devt.ônoåhevÿ i]ôto /Öt.Ö y.n.n" sujû Nm.ÿ ·rh.ô…mdek. a. W$(pd.mOt.' ivÿsgÖ Re /Ö®.ÿb.í i]∑up( è7ù s¢My.ÿm>Ö y'˝¸ûro g.ôitœÿNto ajuyû mR ( ) kô…v" xuWû Syÿ m.bOhtI i]∑up( è2-6á 8ù i√tIy.ôyohRà SkôM. vÿ®. tÖNv1ÖS¡ tTsumû Ìu"ÿ ) ¨Öt v. p[qmÖ " sÖs.ÿsvûu tR[ ÿ E…m ’ûNv•surÿ .ÿy tÖNv'˝ ·rÖrce Ö =rÄ≤ırÿ<yô' xucyÖ oånuû Sv.ôvv[tÃR t" ’.cÖmnuiÿ dt.' …côktÉ ÿ –2– ySteô xok.'…s A/ÿÑN]oô yoinô' y a.Tyi∑XzNd.ÿ d/ete aÖmtO . ivr.ÿ –1– a.o…m ) yTsôMyç.uWe pu û ….m].eWÿ u tSq* –6– ¨Öt.[Atharva Veda] k.Rd. yo /m.s.R AiW" ) v®.ôyNt. yo v.m∑My.R d.voô vpUiÃ' W –8– aÖ/mR /Ö nRe Ö pyÿs.Ö vU .ÿt( ) a.R…à .[ jR mÿ .dÖ ttoô vpUiÃ' W ’.vO/û te ÿe –5– sÖ¢ mÖy.ôtr. =. pO.ô.Steÿ ivôœ.n.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq pçm' k.ôSme vS].rÄ ]I….idpç. ) è1ù p[qmcR" pr.ÖTm.ô ivxÖ ErÿyNt.

eWÿ u p[pÖ XyÿNto yu/û Ne y.' pu]û midÿTy.itô x]Unû nuû ydenÿ 'Ö mdÿ≤Ntô ivêÖ Ëm.n'à pO…qôVy.e anumû dÿ≤Ntô ivp[.ôtr'à …jgÖàmu tÿ îNvtÖ kvRrà .ô" x]udÿ . yoÿ/I" –3– yidÿ …cô•u Tv.ô vcoÿ….NyÿSmwô vpU„Ã' yvoc..ô /n.ÿ d.| i]∑up( è9ù nvMy.ôn" xvÿs." ) sÖ¥o jÿD.ô mdeWÿ u –2– Tve £tumû ipÿ pOç≤Ntô .ô .RvˇÖ pÿSv.j. dÿxiR tô xvÿs.ô" s' teÿ ≤xx.¥∑c.u·rKpr.yÿ ….Sy sUˇ_Sy bOhi∂voåqv. b[˜ÿ bOhû i∂ÿv" ’.….gt.mÖ rodÿsI sTyôv.Ndurû ve .ôdo" Sv. i]∑up( zNdsI tidd.ÿ vÖy' x.ÿ" ) Sv.ÿ…m tÖ a.ÿ" –1– v.uvnÿ We ûu Jyeœ'Ö ytoÿ jÖD ¨ÖgS[ TveWô nOMÿ .R AiW" ) v®.ÿ. duroÖ. tÿn„u vô m.e ) a.U·rÿ ) coôdy.ô¢m.n( –8– 115 . ) è1-8ù p[qm.ÿy xUWû mÿ…gôy[ " SvôW.ÿm( ) a.ÿinô .itj.UyoRjà .o devt.UyoRjà .U·rÖ i√yRdtÖe e i].ô smÖd" su m/uû m/unÿ .yu/ÿ .ô" p[ sÿ=it p[itôm.RvNÖ TyUm.…môntÿmm.ÿxµheÖ r.ô jyÿNtô' r.…mô b[˜.R" ) mÖho goô]Syÿ =yit Svôr.c.ô vy.vÿs. îiWôrm( ) kôivôxSÖ t.erÿ ."ÿ ) aojIÿy" xu‚„miNTSqôrm.ô….vÖidN{.ÿy'Ö v®ÿ.ÿs" kôxok.ivôq.ÿ –9– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1-9ù nvcRSy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] a…v'à vO/.ôno in ·rÿ.'…à s –5– in t∂ÿ…/ôWåe vÿrÄe preÿ cÖ y‚Smô•.ô¢‰.ô tur…ÿ íôi√êÿm.tÿO .it ) aVyÿn∞ Vyôn∞Ö s≤òô s' teÿ nvNtô p[.Rsô .m xÖ≤GmyÖ' s%.ô .ÿ .ôdnu .ÿ sOj.í .ôys'à d/.dIÿy" Sv." –7– îÄm.Rnà 'Ö smO>v.ÿsÖ .ÿ" –4– Tvy.ôv/ûO . Tv.n.ÿpyt m. Sq.U·rÿ –6– Stu„û v vÿ„mRNpu®vÄ Tm.ô .

" ) è1á 3-9á 11ù p[qmcRStOtIy. √π„y." è7ù s¢My.R noÿ ivd√é…jôn.ÿ durSÄ yvoôåmwW.otÖ ivêeÿ dev.ô' mYy.u·riK]∑up( è10ù dxMy." p·rÿ p.h' ivêeÿ devÖ . .NbOhû i∂ÿvoô aqÖv.RvoÿcTÖ Sv.ÿSmih p[jÖ y.e Ö pOtnÿ .ôxIrÿStuû m…yÿ devÖ Ùÿit" ) dwvÖ . aÖ….<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EÖv.y.ô.m i√WÖte soÿm r.n. {iv.ôm..i√tIyyoA≥coivRhVyoå…¶" è3-4ù tOtIy.ÿr* m.' tÖNv1Ö…¡ mN{ÿmvÖe ) Svs.í i]∑up( è2ù i√tIy.nIô∑.ôSmw –3– mÁ'à yjNt.ôNt·rÿ=mu®û loÿkmStuû mÁ'ô v.ih ivôêtÿ" ) ap.' ivêe dev.R AiW" ) è1-2ù p[qm.?yÿ=. vÖ/yR ≤ÿ Nt c –9– è3ù tOtIy' sUˇ_m( è1-11ù Ek." hot. rÿ=Ntu mehÖ –4– m…yÿ devÖ .ÿdy?vm( ) m. {ivÿ.ÿço yNtu inôvt.ÿ¶Öe vcoRà ivhÖv„e vÿStu vÖy' TveN/.m tÖNv.í ivr.R rÿ/.[Atharva Veda] k.dxcRSy.s îÄh m.ÿn. mo axÿ‚Stôm. mÖh.ÿy. in g.ÿr" sinW• EÖtd·rÿ∑.ô m.ctuQyoRdvRe . h. tÖn…U .ô' k.ô' iv nex ÿ t( –2– mmÿ devÖ .'…s mm.' p[iÖ dxÖítÿßSÖ Tvy.mÖ .mek." Sy.ywÿ nStôNve3Ö ¡Ö y∞ÿ pu∑û m( ) m.tÖ·r>vÿrI a·rÖpe[ ihÖNv≤Ntÿ cwnÖe xvÿs.ô' mmÖ y.ids¢." è5ù pçMy.dXy. jyem –1– a¶eÿ mÖNyu' p[iÿ tnudû NpreWÿ . noÿ ivdd….ô y.tÿ" pvt.od." som" è8á 11ù a∑Myek.jn( –7– 116 .ô' Tv' noÿ goôp.urÿ …Ä ¶" ) mm.'à ktÖm∞Ön.'à …côˇ' p[bÖ /u .kÀi¡ t" sÖTy.dXyoíeN{o devt.ÿ" –5– dwvIÿ" W@ëvIR®®Ä nÿ" ’.Sy sUˇ_Sy bOhi∂voåqv.@±jgtI zNd. –6– itôßo devÿ IômiR hÿ nÖ" xmRà yCzt p[jÖ . yÿjNt.˝ suvû Ir.dy" è6á 9-10ù WœInvmIdxmIn.m.StôNv'˝ puWme ) mÁ'à nmNt. ivÿhvÖ e sÿNtuû svRÖ îN{ÿvNto mÖ®toô iv„. mnÿso me aStu ) Enoô m.

xnç devte ) è1-4á 7-9ù p[qm.oTvôSm. ivÿ/.mh En.Öjmÿ£t –10– aÖv. yÿ≤Nt ivôdiu hR tÿKmôn.ÿyq.mheÖ yo goô…jıÿn…Ö jdÿê…Ö j¥" ) îÖm' noÿ yÖD' ivÿhvÖ e Íÿ. ihrÄ<yy.ÿNtuû yjÿm.k¡m.u·rgnu∑pu ( è6ù Wœ‰.ÿ ) n.….OGvi©r.ôxyÿ…•ôt" –1– supû .rÿm…/r.sÖNy.ô" pNq.idtOcSy c.Ö sÖR vu nÿ e …gôr* j." k⁄œmÿ vNvt –4– ihôr<Ä yy.…..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ¨Ö®VÖ yc.idctuAc≥ .Rç…Ö mN{ÿmmÖ tu oÿ hv..n'à n.ôidôTy.ôh" ) a.ômtO Sÿ yô pu„p'à devÖ .xÿnm( –2– aÖêTÖ qo devÿ sÖ dÿnStOtû IyÿSy.ôidôTy.sÖ•·rÿ].ywÿ hyRê mO@û Nº {ô m.…. ≈uTû v.ÿ d.ÿn a. ®Ä{.ôt. noÿ rI·rWoô m.ô apÖ te .vÿhn( –5– 117 .n( ) a.ô…¶>y.ôt./.t( –9– ye nÿ" sÖpà. devÖ .…môto idôiv ) t]." k⁄œmÿ vNvt –3– ihôr<Ä yyIô n*rÿcrÄ≤ırÿ<ybN/n. .ÿvÆNTvN{. pr.xn tÖKm.R incOdnu∑pu ( zNd." –8– /.ômvÿ b.Gg.' s¢My.n' inA≥qû .ôt' ihômvÿtSÖ p·rÿ ) /nwrÿ …Ä . .'…s yo …gô·r„vj. AiW" ) k⁄œo y+mn.itW." p. ®Ä{.nu∑pu ( è5ù pçMy.uvnÿ Syô ySpitÿdvÖRe " sÿivôt.UhyR êR medÖ I –11– è4ù ctuq| sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy.ô" k⁄œÃ' inôr.Sy sUˇ_Sy .voÿ ihrÄ<yyIÿr.y]I è10ù dxMy.ÿm.í ¨i„.ÿ no mihôW" xmRà yCzTvô‚SmNhveÿ pu®Ùût" pu®ÿ =Ä u ) s nÿ" p[jÖ .ô' blÿvˇm" ) k⁄œiº hÿ tKmn. ¨ÿp·rÖSpOxoÿ no ¨Ög'[ ceˇÖ . vIô®/. g. aÖ…ênoô.' devÖ . idôiv ) t].ômtO Sÿ yô c=ÿ.

.yÿ Vy.mÖ v. aÿ…s –3– y∂Ö<@ºnÖ yid„v.Rmô yÖ mupÿ hÖTy. vÿhÖ t' in„k⁄®¡ ) tmuÿ me agÖd' ’¡…/ –6– devÖ >e yoô a…/ÿ j.ôt.n'à c. roÿhà …s vOW<Ö yNtIÿv kôNyl. ) y+m'à cÖ sv|à n.Iô n.mÿ k⁄œSyuˇmÖ o n.ÿ" ipôt.e…ÿ jre –8– ¨ÖˇmÖ o n.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îÄm' meÿ k⁄œÖ pU®Wÿ 'Ö tm.yRmÖ .ô y√. devÖ .T%ÿidôr.' cÖ NyçÿnI –2– vO=û v' =ÿO mÖ .yÿsÖe pu®Wÿ 'Ö Tvm( ) .=.ôto˝å…sô somÿSy.ÿ –1– ySTv.ôm…sô jn.ôitœÿNtIô Sprÿ.t( ) 118 .inô iv .Sy sUˇ_Sy.ô ipbÿitô jIvÿitô ].]Iÿ m.ÿm…sô Svs.mÖ v.m. ) anu∑pu ( zNd" r.ıÖv.yÖ c=uWÿ e me aÖSmw mO@ÿ –7– ¨dÿõ™ j. teÿ ipt.ôn.ôcI n.TPlô=. aÿ…sô s.®ÄhrR sÿ .ÿ ) jyÿNtI p[Ty.rÄs' ’¡…/ –9– xIôW.qv.ô .mÖh" ) …sôl.Ö]IR ih xêÿt.R AiW" ) l.…sô s%.ÿ ihôt" ) s p[.[Atharva Veda] k.ÿn.Ö{.' nIÿyseÖ jnÿm( ) t]Ö k⁄œSÿ yô n.n.Cô y. devt.mÖ+yoStôNvoô3¡Ö rpÿ" ) k⁄œSÖ tTsvÖ| in„k¡r∂Ä vŸ Ã' smhÖ vO„<yÿm( –10– è5ù pçm' sUˇ_m( è1-9ù nvcRSy. n.ÿNyuˇmÖ .…•‚StÿœSyêÖTq.ôxyÿ tÖKm.mÿ te ipôt.ôto ihômvÿt"Ö s p[. ’ûtm( ) tSyô Tvmÿ…sô in„’¡itô" sem' in„’¡…/ô pU®Wÿ m( –4– .

í Svr.iK]∑uBg.. ci£ôre ) vIôr. pÿtiÖ ]. vO=û .'…s b[˜ÿ jD. asÖítÿ" ) tSyô Spxoô n in …mÿW≤Ntô .\ aÖ….ÿv" ) s bufiû y.inô km.idctsO.y.idctsO.yÃR " pÖdpe dÿ e p.[u ipôt.…s in„’teÖ in„’¡itôn. …sÿ„yde ) sÖr.$( p…¤XzNd.Sy sUˇ_Sy.y.vs.nIônoåjÿb.. s.=eÖ v.idtOcSy p…¤" è14ù ctudXR y.ô ye vÿ" p[qmÖ . aÿ…s –6– ihrÿ<yv." ) è1á 9ù p[qm.Syu≤ÿ =ôt." p[St. i√pd.RTs.RÖe su.n.ôvStSyÿ h.y.rp…¤" è11-13ù Ek.idTy" è2ù i√tIy.ÿ¢.CyRn∑u pu ( è10ù dxMy.vU te –7– …sôl.®{* è9ù nvMy.•‰ôgo[ /.RÖe vpu∑ÿ me ) ®Ät' gÿCz.ô≤xnÿ" s≤Ntô setvÿ e –3– 119 ." è5-8ù pçMy.nu∑bu iu „.r EÖv te smÿSvr≤Ndôvo n.ôò" s'piÿ tt.R…. tvÿ ) aêoÿ yÖmSyô y" Xy.nvMyo≤]∑up( è2ù i√tIy." km.ôn' p[qÿ mÖ ' purû St.R…à .U.Ö{.ÿTpô. è3-4ù tOtIy.. y.R jgtI è5-7ù pçMy.RTm. bÿ.y]I è8ù a∑My.R AiW" ) è1ù p[qmcoR b[˜.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] . nÖ EÁÿ®N/it –9– è6ù Wœ' sUˇ_m( è1-14ù ctudx R cRSy.‹" pçpd.gÿ Öe xu„meô lomÿxv=ne ) aÖp.' som." sÖtíÖ yoinômsÿtíÖ iv vÿ" –1– an. heit" è10ù dxMy. a…¶" è11-14ù Ek.Iÿ .qv. ®{o devt.ÿ l..UTû v.toÿ h.ç sv. –8– aêÿSy.@±g. anu∑pu ( è3ù tOtIy.gÿ Öe sUyvÃR .ôcI n. dÿ.RmÖ v.kÉô m/u…ÿ j◊.ôi√ sIÿmtÖ " su®û coÿ venÖ a.ctuQyoR ®{g.dXy.. aÿSy ivôœ.ôò.NÖ t√ÿ EÖtTpurû o dÿ/e –2– sÖhßÿ/. ivr.RÖe su. jgtI è4ù ctuQy. Ek.idtOcSy i]pd.ô s.mÿ…sô Svs. nÖ EÁÿ®N/it –5– ihrÿ<yv.•oô a]Ö m.˝ ¨pÖm.dXy.ôTm.mÿ k.

ÿr.'à yÖDmÖmtO mÿ SÖ m.ÿ ) itôGm.ûu Sv.ivôh su mO@ÿ t' n" –6– apwtÖ ne .ôy≤Ntÿ –9– yoô3å¡Ö Sm.ô svRtà nU" sÖh 120 .s.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pyUûR Wu p[ /ÿNv.nÿ¶e meNÖ y.ô …cÊy.ivôh su mO@ÿ t' n" –5– avwtÖ ne .….h.ôyru …ÿ . cÖ yo aÿ`.tyeÖ p·rÿ vO]û .R…à s ) t' Tv.yu/ÿ * itôGmhetÿ I suWû ve *ô som.ÿ o hetÖe tpÿsí hete ) meNÖ y.suÿ /ˇm( –8– c=uWÿ o hetÖe mnÿso hetÖe b[˜.ÿr.…mô svRgà "ûu svRpà ®U WÖ" sv.menÖ IN’¡.ÿr.[Atharva Veda] k.dÿv¥Ö .∆uWû qe .Ndu·ÿ rÖt.sÖ îN{ÿSy gOhû " –4– Nve3ô t¡Ö ne .ô svRtà nU" sÖh yNmeå‚Stô tenÿ –12– îN{ÿSyô vm.ô p[ ivÿx.yu/ÿ * itôGmhetÿ I suWû ve *ô som.ivôh su mO@ÿ t' n" –7– mumû ˇûu _mÖSm.ÃTR m.jÿs.…mô svRgà "ûu svRpà ®U WÖ" sv.ÿ ) itôGm.ÿ®{.'í=uWÿ .h.ÿ sÖ=….TsIrs*ô Sv.ÿ®{.TsIrs*ô Sv.TsIrs*ô Sv.ô p[ pÿ¥Öe t' Tv.ô p[ pÿ¥Öe t' Tv.ô mnÿs.ÿ –10– îN{ÿSy gOhû o˝å…s ) t' Tv.R…à s ) t' Tv.ÿ ) itôGm.ô p[ pÿ¥Öe t' Tv.vÖR ne yÿe se sinßÖso n.ô v.ÿ" ) i√ôWStd?yÿ.kÀT¡ y.RTà m. meiÖ nrÿSymenÖ yÖSte sÿNtuû ye3Ö å¡Ö Sm.ô p[ ivÿx.RTà m.\ aÿ>y`.ôd.h.m.ÿ…s ]yodÖxo m.yu/ÿ * itôGmhetÿ I suWû ve *ô som.ô svRtà nU" sÖh yNmeå‚Stô tenÿ –11– îN{ÿSyô xm.ÿ®{.ô p[ ivÿx.…mô svRgà "ûu svRpà ®U WÖ" sv.h.ÿt( ) Tv' t.

R AiW" ) è1-3á 6-10ù p[qm.R p[St.ô svRtà nU" sÖh yNmeå‚Stô tenÿ –14– è7ù s¢m' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy.…mô svRgà "ûu svRpà ®U WÖ" sv.teÖ m.ty" è4-5ù ctuqIRpçMyoí srSvtI devt.rÄ m.idW' devÖ .. vÖin' m.idtOcSy Wœ‰..@±g.ÿn.y.' noô vsUiÿ n ) sveÃR no aÖ¥ idTsôNtoår.c'à ju∑û .' m/umÿ tImv. ivr.rp…¤XzNd.ÿtye –3– srÿSvtIômnumÿ itô' .c'à noô vITsIR®Ã .'…s – a.'à devÖ ÙÿitWu –4– y' y.RTà m. v.Ry.ÿtye –1– ymÿr." ) è1ù p[qm.ÿitmnupû me[ oÿ vÖy' nmoÿ aÖSTvr.ô asÿmı O yeÖ nmoÿ aÖSTvr.ÿm( ) nmÿSteô tSmwÿ ’<moô m.mhe ) v.ÿrt.ÿ –5– m.oÿ vÖindevÖR ’¡t.ô p[ ivÿx.nu∑pu ( è4ù ctuQy.Rç. noÿ r=Iôd≤R =ÿ.Sy sUˇ_Sy.te puro/ÖTse pu®Wÿ ' p·rr.pçmIn.í p[St.ô¶I a. tmÖ¥ ivÿNdtu dÖˇ.Öip.r.c. srÿSvTy..m( ) ar. vÖin' VyÿqyIômmR ÿ –2– p[ . p·rÿ œ.ô idv.' nIôym.ÿitô' p[itÿ hyRt –6– 121 . mnoôyju .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] yNmeå‚Stô tenÿ –13– îN{ÿSyô v¡qm…s ) t' Tv.ô nˇ_'¡ c kLpt.gÖ' yNtoÿ hv.ÿMyôh' v.qv.‹" m?y. noÿ . somenÿ bÖ.' s¢My. .n.Ä .ç..idpçc.ÿ ) ≈Öı.u[ .ôc.rp…¤" è2-3á 5á 7-10ù i√tIy. ar.tOtIy.m( ) nmoÿ vIôTs.ô p[ pÿ¥Öe t' Tv.idctsO.bOhtI è6ù Wœ‰.ivÿN{.

St." è4-9ù ctuQy. mÿhtÖ I mÖhoNm...ctuQyoR.ÿ=Iôıv'à devÖ . ivêe dev.n.ÿ Vy. aÿSyô mopÿ gumû mR vÖw hvÖmte nÿ –3– aitÿ /.uvÿ tI Sv“Öy.çeN{o devt.Jy'à vh ) a¶eÖ t.pÖyåe r.mnu∑pu ( è2ù i√tIy. bo.y.m…s ) vedÿ Tv. tSy. ht ) 122 .kÀi¡ tô' s' nÿmNtu me ) te….RidW<. √‰ui„.rp…¤" è7ù s¢My. a.Sy sUˇ_Sy. jgtI è3-4ù tOtIy. sÿcseÖ jnÿm( ) ar.\ îÄh m.ÿte …côˇ' vITsRNô Ty.. y.p…¤" è9ù nvMy.·Ru rKpQy. adevÖ " s'…ík°ÿWiR t ) m.R su.'…s vwk Ö ˚ô tÖ ne ?Öe menÿ devÖ >e yô a. aÿitsÖr. akrÄ' nmÿ" –9– ihrÿ<yv.y.Gg. akrÄ' nmÿ" –10– è8ù a∑m' sUˇ_m( è1-9ù nvcRSy.í }yvs.itsr. √‰ui„.R AiW" ) è1-2ù p[qm.ÿdyÖ svRÖ a.vÖmtu oÿ dev. W$(pd.ô…¶hRVÖ y' v..kÀi¡ tô' pu®Wÿ Sy c –8– y.qv.te –7– ¨Öt nÖ¶.ÿn.ÿih meÖ hvÿ…môd' k¡·r„y.S}yvs.p…¤" è6ù Wœ‰.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pÖroåpeÁÿ smOıÖe iv teÿ heiÖ t' nÿy.ôh' inômIvÿNtI' intudû NtIÿmr.Gg.…mô tCzé.pçMy∑mIn.û g.n.tÿvde SÖ tnUvÿ ≤xn( –2– ydÖs.[Atharva Veda] k.Ö îN{ÿSyô vcÿs. yÿNtu meÖ hvÿm( –1– îN{.R pQy. a.i√tIyyoA≥cor…¶" è3ù tOtIy.nÖxe ) tSywÿ ihr<ykÉXô yw inA≥Tà y.ÿTy.ÿ u ) îÄm EeNÖ {.ô ivê.ô ihrÿ<yk≤xpumhÖR I ) tSywô ihrÿ<y{.R jgtI zNd.ÿ" xkÉm vIôy1'R Öÿ j. W$(pd.vt.ô a.x." ) è1á 5á 8ù p[qm.

mÿ sumtÖ * tvÿ –9– è9ù nvm' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.RitjgtI zNd.rÿ ’û..ômz'U êÿ tÖ I>yô" sm. b[˜ô vm.Wœ‰odwvR I i]∑up( è3-4ù tOtIy. jgtI è8ù a∑My.ÿ –2– aÖNt·rÿ=.'à ’<v. iv?y ) a]wvÖ nw . ci£ôre ) tÖnpU .ôn..ÿ>y" –8– a]wnÿ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] a…vô' vOk¡ îv mQnItÖ s voô jIvÖNm..'…s idôve Sv.vÿitsÖr.…m mOTû yveÿ –5– yidÿ p[yeÖ du vÃRe purû .tU ye ) îN{ô s teÿ a/Spôd' t' p[TyÿSy.h.inN{ vO]h•ugû o[ mmR…à .mheÖ Sy. rÿ.û h." pçpd. ivr..vÿ∞Ö y. ) è1á 5ù p[qm.cÿn' lÖB?v.n( ) Tv' t.@ëi„.ô' jnÿm( –7– yqeN{ÿ ¨Ö√.nô mÖSy.ÿ –1– pO…û qôVyw Sv.h. ctu„pd.R pçpd..Ömpÿ.í }yvs.yÖ Sv.ÿ –3– 123 . moÿ…c p[.n.ôm'u tO.R…à .GbOhtIg.nÖs.'ík Ö .Sy sUˇ_Sy b[˜. cÖ£É aÿ/Spôdm( ) ’û<ve3Ö å¡Ö hm/ÿr. itôœNº {ÿ me¥Ö 1Öh¡ ' tvÿ ) anuÿ TveNô {. AiW" ) v.inÿN{ vO]hNp[tô IcÖ" punrÖ .pçMyoA≥codwvR I bOhtI è2á 6ù i√tIy. ’¡…/ô yq.h.n'à p·rÖp.ctuQyoRdvRw I jgtI è7ù s¢My.ipÿ nÁt –4– ymÖmI purÿ od…/ôre b[˜Ö .Sto„pitdevR t.ÖS' tq. purS’iti]∑uBbOhtIg. ydupÿ o…côre svÖ| tdÿrsÄ ' ’¡…/ –6– y.ÿn…Ö .

ôyru …ÿ ..y.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖNt·rÿ=. g. idôxo˝å`.ôyru …ÿ .ôTmôsd*ÿ me Stô' m.i∑S}yvs..ôTm.m. AiW" ) v.yÖ Sv.itjgtI zNd.ÿt( ) EÖtTs AÿCz. meÿ St' gop.Cy.t( –2– aÖXmôvmÖ R meåÿ …sô yo m.'…s aÖXmôvmÖ R meåÿ …sô yo m.idW@éc. yvm?y.t( –1– aÖXmôvmÖ R meåÿ …sô yo m.Sto„pitdevR t.s.nÖ' in dÿ/Öe ¥.[Atharva Veda] k.'à gopIôq. ) è1-6ù p[qm.Rt"ÿ p[.í puro/Oit√‰nu∑Bu g.h.yu„ÿ pàIô Sv/.muNmÿnIôW.yu„ÿ ’ûd.muidÿ≤N{ôym( ) a.ÿt( ) EÖtTs AÿCz.ôd.' yvm?y.R pr.s.t( –3– aÖXmôvmÖ R meåÖ …sô yo modIÿCy.ôyt'à m. m.yÿ –7– ¨d. ctu„pd.ÿ p[tÖ ICy.ôyru …ÿ .ôd.yu®û älÖmTu ’ûtmuT’ûTy. kk⁄p( è8ù a∑My.ôd.ôd.ÿt( ) EÖtTs AÿCz.t( –4– 124 .ÿ –4– idôve Sv.ÿ ih'…s∑m( –8– è10ù dxm' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.ÿ idôxo˝å`.ÿp…O qôvI>y.Sy sUˇ_Sy b[˜.ÿ –5– pO…û qôVyw Sv.ÿ idôxo˝å`.ÿ –6– sUyoRà meÖ c=uvû .ô oô3å¡Ö Nt·rÿ=m.ô p[.s..s. i]pd.ô d≤=ÿ.h.v.ÿt( ) EÖtTs AÿCz.y]I è7ù s¢My.h.ôyru …ÿ .ÿvNt* goôp. idôxo˝å`. pO…ÿ qôvI xrIÿrm( ) aÖStOtû o n. ) a.ôhmÖymÿ‚Smô s a.n.ôTm.

in veTqô s …cô•u Tv∆noÿ m.Sy sUˇ_Sy.ctuqIRpçmIn. Sv/.s.ôCz^o]'à pO…qôVy.Ö d≤=ÿ. mnÖ ¨pÿ ◊ye m.v.Vyenÿ sÖTy' j. ) è1ù p[qmcoR .o devt.ôtne .ôd. v[tÖ ' mIÿm." ) n meÿ d.' dd.y –4– 125 .mÿNtdex ÖR >e yoÿå`.Vyenÿ Ö kÉnÿ j.ô ..ÿt( ) EÖtTs AÿCz.qv.y.menÿ Ö punmÿ `R o .p.dxcRSy." –2– sÖTymÖh' gÿ.dx' sUˇ_m( è1-11ù Ek.ÿ /[vûu .idctsO.ôtvedÿ .s.'…s kôq' mÖhe asurÿ .Ö /Irÿtro v®.mup..ÿ idôxo˝å`." p…¤" è6ù Wœ‰.vn( ) Tv' t.ÿ idôx.í }yvs.yÖ ydÖh' /ÿ·rÖ„ye –3– n TvdÖNy" kôivtÿroÖ n me/Ö y.t( –5– aÖXmôvmÖ R meåÿ …sô yo moô?v.ô v." xrIÿrm( ) srÿSvTy.ÿt( ) EÖtTs AÿCz.ôyru …ÿ .y.ôn* ) sUy. W$(pd. ivê.Ry.ç i]∑up( è3ù tOtIy.ôtne .ôyI …bÿ.ôyru …ÿ .ÿje ) kÉnÖ nu TvmÿqvRNÖ k.itxKvrI è11ù Ek.u·riK]∑up( è2á 4-5á 7-10ù i√tIy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖXmôvmÖ R meåÿ …sô yo m.ôv..mhe mnoôyju .y.ÿ…s j.ôd." pçpd.ÿ‚Sm j..…cikTsI" –1– n k.t( –7– bOhû tÖ . p[.b[vI·rÖh kôq' ipô]e hrÿye TveWô nOMÿ .ôso n.Tyi∑zNd.t( –6– aÖXmôvmÖ R meåÿ …sô yo m.ÿ idôxo˝å`.R AiW" ) v®.ôyru …ÿ .dXy.tÖ·rêÿn." ) pO‚Xn'à v®.' s¢My.Iôr" k.ôtvedÿ .s.Npunÿ mR`Ö Tv' mnÿs.uvnÿ .ÿ –8– è11ù Ek.R∞ô =urÿ NÄ t·rÿ=.cÖmpu ÿ ◊y.ÿt( ) EÖtTs AÿCz.yoRà mihôTv..n.ôd.…mô s' cÿ=Öe k˘ pO‚XnÿmtÖe .

û x R Ã' …cdÖv.ôNm?v." –1– tnUnÿ p.ÿ voc•r.in yNTvôNtivRê.tÖ e vÿyoô/. cÖ vhÿ …m]mh…íikôTv.R. teÿ Stoô].ÿ no a…s prÄm' cÖ bN/u"ÿ –11– è12ù √. ivp[oô ivp[.ÿ voc•r.Ö b[vIÿiWô punmÿ `R „e vvÖ¥.Rk™ ) tˇeÿ ivô√.Ä .nuWÿ IWu idô=u ) deiÖ h nu meÖ yNmeô adÿˇoô a…sô yuJyoÿ me sÖ¢pÿd"Ö s%.tved" ) a.ÿ smÖÔNTSvôdy.yoÿ . AiW" ) j.NTv' dUtû " kôivrÿ…sô p[ctÿe .vÖiNvê.ÿ…s –9– sÖm. j.Sy sUˇ_Sy.yÿ gO.vÖ•qÿv.ôh' t¥•. pÖro aÖNydÿSTyenô .Tpôq AûtSyô y.<yu¥tÿ . pÖr EkÉn¡ du./ÿ" ’.dx' sUˇ_m( è1-11ù Ek.UNû m.ÿihô xcIÿ….vNtu nIôcdw .ÿ…mô t¥ˇeÖ adÿˇoô a‚Smô yuJyÿSte sÖ¢pÿd"Ö s%. a…¶devR t. m.i√tIyyoA≥coítuQy. Sv/.R¥∑.U·rÿ ) mo Wu pÖ. Sv/.e devÖ o devÖ .ÿsûu m.ÿs"Ö punSÿ teô pO‚Xn'à j·rtdRd. ) è1-2á 4-11ù p[qm.inô .Nvÿ®.vÿto .i©r.Nyÿj…s j.I\r>Ä ye3ô t¡Ö . ved.ÿs" –7– m.ÿvWÖe .…m ) Stoô]' meÖ ivêÖm.Ö/sÖ' jn.vÿrmmur –5– Ek˘ô rjÿs EÖn. ) dd.ÿ‚Sm –10– devÖ o devÖ .Ö/sÖ' jn.ôsR .ÿ ¨Ö r.uih supx [ SÖ t' s%." ) ajIÿjnoô ih vÿ®.y. Tv. sÖm.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Tv' Á1Ö©¡ vÿ®.ç i]∑up( è3ù tOtIy. pÖro aÖNydÿSTyenô .ÿsûu m.' ipôtr'à devÖ bÿN/um( ) tSm.[Atharva Veda] k.dxcRSy. y.tved. sÖm.Ö p[ b[vÿ IMyô/ovÿcs" pÖ.nuWÿ IWu idô=u –8– a.n.ÿ su…j◊ ) 126 . n*ô bN/uvÿ ®R . ¨pÿ spRNtuû .ô veTqô jinÿm sup. ik˘ pre.yÿ StuvtÖ e sumÿ /Öe .[ Ite ) ik˘ rjÿs EÖn.U…mÿm( –6– Tv' Á1Ö©¡ vÿ®.n.rÄNtivRê.í p…¤XzNdsI s…mÿıo aÖ¥ mnuWÿ o duroÖ. j.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] mNm." ) devIÿ√.ô hot.ÿ ) tmÖ¥ hoÿt·riWôto yjIÿy.ÿ smÖÔNdevô ." ) aÖSy hotu"ÿ p[≤Ö x„yOtû Syÿ v..h. `Otû ne ÿ –10– sÖ¥o j. ivôdqeWÿ u k.n( –3– p[. vStoÿrSÄ y. su„û vyÿNtI yjÖte ¨Öp.ÿp…O qôvI jinÿ]I ÂÖprw ip'x à ∫ Ö v⁄ nÿ .ôj◊u .c.ô p[. yÖD' mnuWÿ oô yjÿ?yw ) p[cÖ oôdyÿNt.ÿm.ô' p.ôto Vy˝…mmIt yÖDmÖ…¶devÖR .ÿr.Ny=IiWôto yjIÿy.cô InÖ' Jyoitÿ" p[iÖ dx.n( –9– ¨Öp.ÿne –6– dwVy.e bOhtÖ I su®ÿ KÄ me a…/ô …≈y'à xu£iô pxÖ' d/.vÿsjO Ö TmNy.ÿ’t' hÖivrÿdNtu devÖ .ÿm.ô s Eÿn. devÖ o aÖ…¶" SvdÿNtu hÖVy' m/unÿ .ÿnÖ È@‰oô bN¥ôí.kÉ¡ ¨ÖW.inô ivê.qÿ Atuqû .ÿn.ÿm( ) Vyu˝ p[qte ivtÖr' vrIÿyo devÖ >e yoô aidÿtye Syoônm( –4– VycÿSvtI®ivRyô ." –11– 127 .ô…c Sv.n. iv ≈ÿyNt.ô …mm.ÿ mnu„û vidôh cetÖ yÿNtI ) itôßo devÖ IbRiÖ hRrde ' Syoôn' srÿSvtIô" Svpÿs" sdNt.ÿ –7– a.ÿ idôxNt." –5– a.. p[qmÖ .vt sup. hÖvI'iWÿ ) vnÖSpitÿ" x…môt." sÖjoW.ô' pitÿ>yoô n jnÿy"Ö xuM.cô In'à bÖihR" p[iÖ dx.ÿr…môh yÿ≤= ivô√. noÿ yÖD' .ÿ" ) Tv' devÖ .ÿ pO…qôVy.ÿm…s y◊Ö hot. vOJÿ yteÖ ag[eÖ aˆ.rÿtIô tUymÿ ‚Öe Tv@. y.v.uÁ?vôr' nÿ" –2– a.[ yÖ.Rro bOhtIivRê…mNv.ÿin /Iô….n. devÖ >e yoÿ .ô' in yon*ÿ ) idôVye yoWÿ. cÿ ’.n. suvû .ÿ sdt.Ndevô ' Tv∑.vTpuroÖg.®Ät yÖDmONû /Ndevÿ ]Ö .ônˇ_.ÿÁ¶eÖ vsu…ÿ .n.s.m( –8– y îÄme ¥.

ÿtmutû sÖˇ_mÿg.s te ivôWm( –1– yˇeÖ apoÿdk˘ ivôW' tˇÿ EÖt.Svÿg.mnu∑pu ( è5ù pçMy.p…¤" è9ù nvMy.'…s dÖidihR mÁÖ' v®ÿ.≤S]∑up( è6ù Wœ‰.[ m( ) gO. ) è1á 3ù p[qm.nOiW" ) t=ko devt.[ …Ö mrevÿ Ö /Nvô…• jÿj.®Ägiw[ nR ·rÿ.y.dxrcSy. a.. .[Atharva Veda] k.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è13ù ]yodx' sUˇ_m( è1-11ù Ek.St.dXyoí incOÌ.ôtm%.y]I zNd.rp…¤" è4á 7á 8ù ctuqIRs¢My∑mIn.u·rGjgtI è10-11ù dxMyek.o idôv" kôivvRcoÿ….…m te ivôWm( ) %." pQy.tOtIyyoA≥cojRgtI è2ù i√tIy.Sy sUˇ_Sy g®Tm.

[Ö a.ôtSyÿ bÖ.ÿ meÖ rvoô n.mrÄs' ‚vôWm( –8– 128 . duihôt. meÿ Í. ivôWm( –4– kìr. jIÿvI" p[TÖ ygÖ>ye˝tu Tv. b..ÿtÖ pOXnô ¨pÿt<O yô b.…sÿt.\à îv –6– a. teÖ c=uhÿ ‚R Nm ivôW.Rsà .duÿ te –2– vOW.ôm.ôhSy.ô n tÿNyôt®u gÄ .≤lÿgI cÖ iv≤lÿgI c ipôt.t.e[ ÿ teÖ vcÿs.ÿs.ôh' mÖNyorvÖ Jy.vÖm' ‚.û ." ) m.ô].o[ rpoÿdkSy c ) s.ô' sv.ôSy…sÿKNy.ôt. cÿ ) ivôµ vÿ" sÖvtR oô bN?vrÿs. cÿ m.ÿy.duÿ te ) aÖh' tmÿSyô nO….…mô rq. j.ôs.ôt.ôys. d.…mÿvÖ /Nvÿnoô iv muçÿ .ÿ nexdÖ .…mÿ te m?yômmuˇÿ mÖ ' rsÿmtûu .≈.utû .nÖmipÿ œ.e ÿ h‚Nm te ivôWm( ) aheÿ …m[yô Svô m.ô" ik˘ k¡·r„yq –7– ¨Ö®gÄ l U .ôvyÿNtoô in ivôWe rÿm?vm( –5– aÖ…sôtSyÿ twm.ô alIÿk./Ö a.' rsÖ' tmÿs îvÖ Jyoitô®detÿ ûu sUy"ÃR –3– c=uWÿ . meÖ s:yu"ÿ St. ) p[tÖ ˚÷¡ dÖ&WIÿ.ÿrg[.

ÿmrÄstÿm' ivôWm( –9– t.≤S]pd.Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) è1-2ù p[qm.rÄs' ivôWm( –10– tÖStuv'Ö n tÖStuv'Ö n `eÊvmÿ…s tÖStuvmÿ ( ) tÖStuvnÿe ." sÿNtu ’Ty.' devte ) è1-2á 4á 6-7á 9ù p[qm. /eiÿ hÖ yq.ô’teÿ xÖpqÿ" xpqIyÖte ) su% û o rqÿ îv vtRt.ôbvu mÿ ( ) t.ôSt.@nu∑pu ( è10ù dxMy.dx." %ÿinôi]m.ôbvu 'Ö n `eÊvmÿ…s t.'…s supû .pçmI√.p·rhr.u·rgnu∑pu ( è8ù a∑My.ô a." k.' ’¡Ty. ivr.Ö SR Tv.tu/û .' .ô’teÿ dev.n.ônvÿ ’Ty.≤S]pd.' ’ûTy.ô’tÖ' hnÿt( –4– ’ûTy. ’¡Ty. inô„k…mÿvÖ p[itÿ muçt –3– pun"ÿ ’ûTy.íemô .ç ’Ty.s.¥ek.ÿ ’Ty.ôbvu 'Ö n t.ôs' pÿ·rÖ’Tyô p·rÿ Tvôc" ) ’ûTy.ÿ%n•Ös.ctuqIRWœIs¢mInvmIn.≤NdPsÿitô tmuû Tv' jÿÁoW/e –2– ·rXyÿSyev prIx.ôbvu nÿe .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] kô.dxIn.ô’teÿ hStôgÁO Ö pr.ªI i]∑up( è13ù ]yodXy.mnu∑pu ( è3á 5á 12ù tOtIy.i√tIy.ô’tÖ' pun"ÿ –5– 129 .ô’t'Ã jih ) aqoô yo aÖSm. ) idPs*ÿW/eÖ Tv' idPsÿNtômvÿ ’Ty.dXy.ôivˇdÿbv[ IiÌôrre vÿ cr≤Ntôk.ô’t'Ã jih –1– avÿ jih y. incOäh» tI è11ù Ek.í Svr.rÄs' ivôWm( –11– è14ù ctudx R ' sUˇ_m( è1-13ù ]yodxcRSy.@nu∑pu ( zNd. s.y ) sÖm=Ö mÿSm.i√tIyyoA≥coroW…/" ) è3-13ù tOtIy.' ’¡Ty.NvÿivNdTsUkrô STv.n.R ê. ) y.ÿ ..

W.ô/.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yidô S]I yidÿ v. t' mOgû …mÿv gO.Rrmÿ CO ztu –11– î„v.mcÿ£W⁄ e vÖy' vÖ/.rÄ t…m∆ÿih ) n Tv.' ’¡Ty.….ô AjIÿy" pttuû ¥.ôSkN/'à mOgû Ivÿ ) ’ûTy.iœÿto dx ) bÖN/…mÿv.rÄ<y˝….ne hr.ÿ –6– yidô v.ô$( pOtnÿ .yÖ s' ≤xÿxImih –9– pu]û îÿv ipôtr'à gCz Svôj îÿv.muû tSmwÿ ny.ô pun.ÿN’ûTy.m…s –8– ’tÿVy/inô iv¥Ö t' yíÖk.ôPmneÿ ) t.ÿp…O qvIô t' p[itÿ ) s.' Tv.ô’tÖ' pun"ÿ –10– ¨de.' cÖk.ô pu®Wÿ "w ’ût. ) t.ÿ yR .…sÿ devÖ ’¡t.ô’teÿ p[itôhrÿ.ÿ sÖyju .ô pum.rÿ p.v.ÿ vÖym( –7– a¶eÿ pOtn.ê.ô….mÖsIN{e.ômI gÿCzô ’Tyeÿ ’Ty.[Atharva Veda] k.Ö Ivÿ v." shSv ) pun"ÿ ’ûTy.ô yidÿ v. kôt.v£.Ny.mÖSyêÿ…mv.

ÿ c meÖ dxÿ c meåpvÖˇ_.'…s Ek.idtOcSy WœIdxMyok.…m] AiW" ) m/ul*W…/devR t.rÿ aoW/e ) Atÿj.' ’ûTy.dxcRSy.mOc.Sy sUˇ_Sy ivê. ) è1-3á 6á 10-11ù p[qm.dxIn.idtOcSy c .ô’tÖ' pun"ÿ –12– aÖ…¶·rÿvtw u p[itôkl À mÿ nuk û l À …ÿ mvodÖkm( ) su% û o rqÿ îv vtRt. ’¡Ty.tu ’ûTy.mnu∑pu ( è4ù ctuQy.ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul û .‹" purSt." s¢My.u·rgnu∑pu ( zNd.tÖ At. k¡r" –1– 130 . ’¡Ty.ô’tÖ' pun"ÿ –13– è15ù pçdx' sUˇ_m( è1-11ù Ek.ä»htI è5á 7-9ù pçMy.

tÖ At.tÖ At. k¡r" –6– sÖ¢ cÿ me s¢Öitíÿ meåpvÖˇ_. k¡r" –9– dxÿ c me xÖt' cÿ meåpvÖˇ_. k¡r" –7– aÖ∑ cÿ meåxIôitíÿ meåpvÖˇ_. k¡r" –11– 131 [Atharva Veda] .rÿ aoW/e ) Atÿj.·rÖx ' ∞ÿ meåpvÖˇ_. k¡r" –8– nvÿ c me nvÖitíÿ meåpvÖˇ_.ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul û .tÖ At.ôx∞ÿ meåpvÖˇ_.rÿ aoW/e ) Atÿj.tÖ At.ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul û .rÿ aoW/e ) Atÿj.pvÖˇ_.ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul û .ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul û . k¡r" –2– itôßíÿ me i]ôx ' ∞ÿ meåpvÖˇ_.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved √π cÿ me …v'xiÖ tíÿ meåpvÖˇ_.rÿ aoW/e ) Atÿj.ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul û .rÿ aoW/e ) Atÿj.ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul û .tÖ At.rÿ aoW/e ) Atÿj.ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul û .tÖ At.rÿ aoW/e ) Atÿj.rÿ aoW/e ) Atÿj. k¡r" –3– ctÿßí me cTv.tÖ At.rÿ aoW/e ) Atÿj.tÖ At.rÿ aoW/e ) Atÿj. k¡r" –5– W$(cÿ me WÖi∑íÿ meåpvÖˇ_.tÖ At.ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul û . k¡r" –4– pÖç cÿ me pç.ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul û .ÿv·rÖ m/uÿ me m/ul û . k¡r" –10– xÖt' cÿ me sÖhß'à c.tÖ At.

" – y¥ek ÿ vOWû oå…sÿ sOjû .<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è16ù Wo@x' sUˇ_m( è1-11ù Ek..rÄso˝å…s –3– yidÿ ctuvWûRO oå…sÿ sOjû .id√.ª‰ui„.dxcRSy.Sy sUˇ_Sy myo. ) è1á 4-5á 7-10ù p[qm.y]I zNd.idW@éc.rÄso˝å…s –9– yidÿ dxvOWû oå…sÿ sOjû .' s¢My.dÖxoå…sô soåpoÿdkoå…s –11– è17ù s¢dx' sUˇ_m( è1-18ù a∑.UAi≥ W" ) b[˜j.ctuqIRpçmIn.idctsO.vs.WœIn.' i]∑up( è7-18ù s¢My.ç s.n.dxcRSy.rÄso˝å…s –5– yidÿ W@±vWOû oå…sÿ sOjû .[Atharva Veda] k.ç.n.tOtIy.rÄso˝å…s –7– y¥ÿ∑vOWû oå…sÿ sOjû .y.…m] AiW" ) EkvOWo devt.rÄso˝å…s –1– yidÿ i√vOWû oå…sÿ sOjû .rÄso˝å…s –2– yidÿ i]vOsû oå…sÿ sOjû .Sy sUˇ_Sy ivê.R Ek.í.rÄso˝å…s –6– yidÿ s¢vOWû oå…sÿ sOjû . devt.surI g.rÄso˝å…s –8– yidÿ nvvOWû oå…sÿ sOjû .'…s ) sv.mOc. ) è1-6ù p[qm.nu∑pu ( zNdsI 132 .rÄso˝å…s –4– yidÿ pçvOWû oå…sÿ sOjû .m.dXy.rÄso˝å…s –10– y¥ek ÿ .k™ è2-3á 6ù i√tIy.suynR ∑u pu ( è11ù Ek.dx.

n" ) aÖNvôitRtô . v®ÿ.o …mô] a.ô EÖv pitônR r.ÿ hStôgÁO . tq.r" s≤lôlo m. du/û .j.Iym. aÿddu"û punmÿ nR „ûu y. AûtSyÿ –1– somoô r.mÿmvÖp¥ÿm.m( ) s.mNvÿivNdôäh» SÖ pitô" somenÿ nIôt.Ö∑'^ y]Ö p[.n( –7– ¨Öt yTptÿyoô dxÿ ≤S]ôy.ÖStpÿ ¨Ög'[ mÿyoô.ÿ ) vIô@hë rÿ . ye tOÁû Nteÿ …môqo b[˜ÿ j. b[˜j.yÿ p[hÖ ye .Rà avÖp¥ÿNteô jgÖ¥∞.ÿid xÖx ¨ÿLk⁄Wû Im.' ju◊û 1' ¡Ö n devÿ . b[˜ÿ ikæLbôWåe kÀp¡ ." pUvÖRe ab[. iv dunÿ oit r.ÿsIdÖ…¶hoRt.| dÿ/. v.ôy.ô Sy.˝ addu" ) r.Áô ˝ a.ôrI cÿritô veivÿWiÖ √WÖ" s devÖ .rÿkWôì .n." –5– devÖ .n.y –2– hStenÿ vÖw g[. b[.it prÄme Vyo˝mn( –6– ye g.ô¸St.ÿ p[qmÖ o b[˜ÿ j. inÿn. –8– b[.rU . EÖtSy.ÿn" sÖTy' gO. ihÿn‚Stô t.ôy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] te˝åvdNp[qmÖ .ô…/rÿSy. b[˜ÿ j.ÿ r.ô ye inÿWdÖe "u ) .˜ô .ÿmvdNtô pUvÃRe s¢AûWyÖStpÿs.ô' g[.˜ÿ ..nÖv>e yÿ" –9– punvÖ Rw devÖ .p..vÖTyekmô ©ÿm( ) tenÿ j.ÿ tSq EÖW.˜ÿ .ÿpluPû yteÿ ) vIôr.pÿnIt. ivÿkx ôÉ Iitÿ duCû z⁄n.j." ) b[˜Ö .Ö∑'^ guiÿ pôt' =Öi]yÿSy –3– y. ceıStômg[hÿ IôTs EÖv pitÿrk e /ô .ÿn( –4– b[˜Ö cô .ôy.poÿ devÖ I" p[qÿ mÖj. j.ôy.ôy.Iôm.ÿjNÖ yoô3¡Ö n vwXyÿ" ) tTsUy"ÃR p[bvûu[ •eiÿ t pÖç>yoÿ m.ôyie tô cedvoÿct( ) n dUtû .m.' pun"Ö p[.ÿt·Ö rê.yÿCzôd˙ÿ.'à .

ôn.ÿ .ôy.' pundÿ dR "u –10– 133 . b[˜ÿ j.

ôy.idtOcSy ctudx R IpçdXyoí.Smwô pO‚Xnô' iv duhÿ ≤Ntô ye˝åSy.Ryÿ b[˜j.[ ∑ô e^ inÿ®?Ä yteÿ b[˜j.nu∑pu ( è4ù ctuQy.n.ôpy.˜. . –14– n.í devte ) è1-3á 6-7á 10-12á 14-15ù p[qm.…cÿÊy.ôy.Syÿ /enÖ "u k¡Ly.ÿ –18– è18ù a∑.ç i]∑up( zNd.…cÿÊy.[ ∑ô e^ inÿ®?Ä yteÿ b[˜j.oRà /u·û r yuˇû _o mÿhIyte ) y‚Smÿn.ô.ô dohÿmpûu . aÿdduSû tu>y'à nOpteÖ aˇÿve ) 134 . xÿtv.ôy. –12– n ivÿk.Sy sUˇ_Sy myo.nÖ@v± .…cÿÊy.sÿte ) y‚Smÿn.…cÿÊy.R . –13– n.…cÿÊy.<@«k'¡ j.i]ô' vsÿit p.I tLpôm.' ’ûTv.ÖSt‚SmôNveXmÿin j.…cÿÊy.ÿmTe yg[tÖ " ) y‚Smÿn.ôymup.Syô =e]ÿe pu„kô·r.ôk.' teÿ devÖ .ôy.ô "R pOqû ≤u xÿr. –15– n.o r.ôy.˜ô.[ ∑ô e^ inÿ®?Ä yteÿ b[˜j.NTsÿhteÖ /urmÿ ( ) ivj.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION punû dÖ .Syÿ =Öˇ.ôy.ôhI k¡Ly.ÿste –11– n.ôy.Syÿ j.I n.Iô n.[ ∑ô e^ inÿ®?Ä yteÿ b[˜j.[Atharva Veda] k. –16– n.'…s nwt.idtOcSy WœIs¢MyoA≥codRxMy.Syÿ êetÖ " ’¡„. inô„kg[Ivÿ " sUnû . –17– n.[ ∑ô e^ inÿ®?Ä yteÿ b[˜j. xÿye ) y‚Smÿn.yteÖ …bsÿm( ) y‚Smÿn. devÖ iw nRià kæLbôWm( ) Ëj|à pO…qôVy.ô.ÿinôy]R ÿ b[.yte ) y‚Smÿn.dx' sUˇ_m( è1-15ù pçdxcRSy.[ ∑ô e^ inÿ®?Ä yteÿ b[˜j.ôy.ÖKTvo®ÿg.u·riK]∑up( è5á 8-9á 13ù pçMy∑mInvmI]yodxIn.UAi≥ W" ) b[˜gvI b[.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] m. b[. ê" –2– a.ÿsIô crÿNtm( –5– n b[.….idÿG/. vwtÿ hÖVy.' jÖG?v.p.ÿTmpr.rÿB/oô iv dunÿ oitô svRmà ( ) yo b[.ÿ@«ôk.no devpIôy/u nR k ÿ .mSyÿ≤Nt xrÄVy.inô m.mÿ¥.ÿitrt( ) 135 .x‚Stôp.y.sÿNdxxÖt.ô ' mNyÿtÖe a•ÿmvÖe s ivôWSyÿ ipbit twm. ivÿ?yit devpIôyNU hOäÿ l Ä /w nR …ÿu .ô o ih'…à stÖVyoô3å¡Ö …¶" ip[yô tÿno·rv ) somoô Á˝Sy d.ÿ ) aÖnhûu ." ) te….ô`ivÿW.ô√1ĵ¡ Iitô mNyÿte –7– …jô◊.RdvRÖe jUtÿ "w –8– tIô+.' …jÿ`Tso an.vÿitô k⁄Lmÿl'Ö v.jÖNy˝" p.˜ÿ .˜ÿ .vn( –10– g*revÄ t.ô Syÿ r.ÿ.ôtSyÿ –4– y Eÿn'Ö h≤Ntÿ mOdû 'u mNyÿm. g*rÿn..ôStpÿs. heiÿ tômNtoô y. mÖNyun.ô Syô g. pOd.˜ÿ .' n xÿKnoit inô"≤%dÿm( ) a•Ö' yo b[˜Ö . dNt.ô¥.t( ) s' tSyeN{oô ˙dÿyåÖe …¶…mÿN/ ¨Ö. –3– invwR =ô]' nyÿitô h≤Ntô vcoRåô …¶·rÖv.ÿj•Ö .˜ÿ .\ av.˜ÿ .˜ô.NhôNym. .ivÿi∑t.ôd îN{oÿ aSy. vwthÖVy.dvÿ …..moô n …côˇ.ô Syÿ r. Jy.õ™n." –6– xÖt.dÖ¥ jIÿv.jNy tO∑û Ww .ô¥. b[.˜ÿ .ô' in …gÿritô t.ôk·À rÿvÖ cmR.ô Syô g." pr.ôp a.ô…. ¨Öt ) te b[.'à mÖLv" Sv.à .ÿn.yÖ tpÿs.m( –1– aÖ=&ÿG/o r.jNyô g.eWvÿ o b[. ) s.ô3' ¡Ö n s. mOW.ÿ coôt dUrû .ÿœ.NdNTyenm( –9– ye sÖhßÖmr.ÿb˜ÖR[ .e Eÿn' i√∑oô n.…jôt" ) s b[.

b[. nOpÿ te pOd.OgÃ'u ih'…sôTv.U…môVyR˝/Untu ) p[jÖ .ä»htI è7ù s¢My.¥∑. sOÔyÿ .vn( –1– ye bOhû Ts.ôk·À rÿv gopte ) s.bN/.u yÖ .ô t√π/Ö soÿ ivdu" –14– îWu·ÿ rv idôG/.ÿ‚SmHz⁄Lû kmIÿiWre ) aÖòSte m?yeÿ k⁄Lû y.ÿ iv?yitô pIyÿt" –15– è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m( è1-15ù pçdxcRSy.ô y.ä»htI zNd.idctsO.Sy sUˇ_Sy myo. jÖnt.ôy" somoÿ d. b[.í devte ) è1á 3-6á 8-15ù p[qmcRStOtIy.yU .íop·r∑. ty..[Atharva Veda] k.UAi≥ W" ) b[˜gvI b[.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ye kÉsrÿ p[.ô ' devÖ bÿN/u' ihôn‚Stô n s ipÿtyûO .ô]mÿv/RNtô noidÿvÖ idvÿmSpOxn( ) .xÖSteN{ôStq.…." pr. ivr.˜.ÿyteÖ vOW.ÿvyt( –2– ye b[.ste –3– b[˜Ö gô vÖ I pÖCym.'…s aÖitôm.oR . vwthÖVy.j.˜ÿ .y.ÿm.vÖTs.˜ô.ÿvTÖ yiSqÿ.Ö∑S^ yô inhR≤à Ntô n vIôro j.VÖ y' pr.írÄm.m∑My.' jn.ÿn.ÿ" ) peTvôSteW.i©rÄsm.n.Ims'.ôN%. ivôj©ÿhe ) tejoÿ r.ÿ –4– 136 .' ih'…à sôTv.ç.ô SyeW`ÿu oRrô .˜ÿ. .pRyà Nb[.˜ÿ .nu∑pu ( è2ù i√tIy.ômpe…ÿ crn( –11– Ek¡xtÖ' t.ô ' p[TÖ yœIÿvNÖ ye v.dÖmivÿStoôk.n( ) yo b[.vn( –12– devÖ pÖ Iôyíu rÿ itô mTyeWÃR u grgIô.ôd ¨ÿCyte ) hÖNt.ô y.˜ÿ .$( purSt..y.ÿm.ÖmPyeiÿ t loôkm( –13– aÖ…¶vwR nÿ" pdv.ô" kÉx.dÿNt a.Ny.nm.y.ÿ.….y.ÿ.

˜ÿ. aÖp. ¨ÿpSÖ trÿ.ÿnbu ›Ö ≤Ntÿ kÀ¥û ˝' pdÖyopÿnIm( ) t√w b[˜ÿ Jy te devÖ ..ÿ.' noô mopÿg.ryn( –13– yenÿ mûtO ' òÖpyÿ≤Ntô Xm≈U…ÿ .Ö„]e j.ryn( –14– 137 [Atharva Veda] .j.' jÖG?v.˜ÿ .˜ÿ .ô Syô sınÿm…Ö .ô∑'^ hÿ≤Nt duCû z⁄n.vOtû "u ) t' vw b[˜ÿ Jy te devÖ .ô ctuhÿ nR "u ) √‰.ô o y]ÿ jIôyteÿ –6– aÖ∑.ÿg.Ö t‚TsÿCyte r..' mOtû .ôy. .ô v®ÿ.ôgmÿ/.VÖ y' pr.inÿ jIôtSyÿ v. nÿvtÖ yoô y.ô mNyÿm. apÿ se/≤Nt z.ô i√…jÿ◊. r.pÿdI ctur=Ä I ctu"ÿ ≈o]. aÖp.' .vn( –11– y.. a.˜ô. r.…mÿvodÖkm( ) b[˜Ö . ßÿvitô n." pIôyteÖ t√w ipôtWO ûu ikæLbÿWm( –5– ¨Ögo[ r. n.ô ’pÿm.Ö' y]Ö ih's≤ÿ Ntô t{.ô•.j.Ö∑m^ vÿ /Untu e b[˜Jô ySyÿ –7– t√w r.ô îitÿ ) yo b[.mb[vu n( –12– a≈U…ÿ .˝Sy.ô Syô g.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved £Àrû mÿSy.' .UTû v.ÿ –8– t' vO=û . .ô yenoôNdteÿ ) t' vw b[˜ÿ Jy te devÖ .Ims'.' yo …j`ÿTsit ) pr.v'à ….Ö∑'^ b[. s.y.U…môVyR˝/Untu ) p[jÖ .rÄ kíÖn –10– nvwvÖ t.' ih'…à sôTv.ÿrdÖ mNyÿte –9– ivôWmetÖ ∂ºvÖ ’¡t'Ö r.oåb[vIt( ) n b[.ôgmÿ/. b[.ôxsÿn' tO∑û ' ipÿ≤xôtmÿSyte ) =Iôr' ydÿSy.nSyô y.Ö∑m^ .˜ÿ .no b[.

dx.m." ) v.ÿÆNTsôh' îÿv je„Ö y•Ö…." sÿTvn. Ëô?vRm.dxcRSy.ô Tv' v/[yÿ Ste sÖpà.…jt( ) xucû . AiW" ) v.Smwô s…mÿit" kLpteÖ n …mô]' nÿyteÖ vxÿm( –15– è20ù …v'x' sUˇ_m( è1-12ù √.[Atharva Veda] k. yNtuû x]ÿv" –3– sÖj' yÖNpOtnÿ .Sy sUˇ_Sy b[˜.ÿygûu ÁRO .ÄÖ o v. ) è1ù p[qmcoR jgtI è2-12ù i√tIy. vÿWiR t ) n. ivd.v®Ä.ôyNv. ®ÿv s'/n. t'Sà tnIih –1– …sôh' îÿv.' ihôTv.St.ôNp[Cyutÿ .tÿO ¨ÖisOy.ÿ…sôt.itW. g[.c'à =u.m.n. ivÿ?yô ˙dÿy'Ö prÿWe .ç i]∑up( zNdsI ¨Ö∞`w oRWà o duNdu…û .vu .<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n vÖW| mw]ÿ .' b[˜ÿ Jô ymÖ….ÿ gO.¥ek.ôno dÖmyÿNTsôpà.ÿnSpôTy" s'.ô£Ndÿ•WO .devR t.ôh" –2– vOWvÿe yUqû e shÿs.nSpTyduNdu….ÿ EeNÖ {Steô xu„moÿ a….ÿ….…mÿv ) vOW.ôno gÖVy•Ö….nId(&vû yoô ivbÿıoå….

no ¥umû √ÿd duNdu.yu/ÿ .ÿvtu hStôgÁO .ô' vdÿNtIm. ) n. £¡Nd Stônyoô≤Tpp.ôjÔÿ.rSvô ved"ÿ –4– duNû du.ÿsIô `oWoÿ aStuû pOqˇÿ _É ?vônyoÿ yNtuû xI.UMy.. `oWÿbı u .Öe p[ vÿd.cÖ' .ô\ avÿ jÏnIih –8– 138 .ÿn" Xlokô’‚Nmÿ]tÖ yU .cÖmı u Wÿ yR Ö sTvÿn.rIÿ pu]û ' /.n" ) aÖ…mô]sÖ nÖe . iv cÿ+v ) dwvIô' v.Iôt.Ryà Svô/IR –7– /Iô….Rc'Ö p[ytÿ .in ) îN{ÿmde Iô sTvÿnoô in ◊ÿySv …mô]rw …Ä m].ÿ…mô]I . sÿmrÖ e vÖ/.…sô v. gurÿ Sv ve/Ö .Ö a.c'à duNdu.itô v.ÿ" pOœû º vÿdÖ rocÿm.ÿm( –5– pUvoRà duNdu.ÿm( ) aÖ….ÿ…qôt.ômpu ÿ .û ve ." x]U.mÿ….ôm.Í<vôtI n..ÿ .ÿvt( –6– aÖNtôrme e n.ôno bÿ¸/û .n.e sUnû tO ." ’ût" p[ vÿd.

[ mÿ …jTy.ÿ "Ö shÿm.m.ô c=uWÿ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] sÖ£ ' Ndÿn" p[vdÖ o /O„û .qoÿ …côˇ.inÿ mohy –4– 139 .ôho gÖvWe .ôGvIvÖ mN]'ô p[ .idnvc.ô mnÿs.ônSÖ pôTy" s'.y]I zNd.e ) ivô√WÖπ ' kXmÿx' .tÿO ¨Ö≤ßy.dyo devt.Sy sUˇ_Sy b[˜.<nIôW.'…s iv˙ÿdy' vwmnÖSy' vd. AiW" ) è1-9ù p[qm.idctsO." è10-12ù dxMy.ÿihô xI.dÿ….yoô?y" ) îN{e.ç.ÿin ivô√.R v.ÿrSvô v.dXy.û åe …/ÿ nOTyô ved"ÿ –10– xÖ]WûU .ôno vÖynu .idtOcSy c.`.ÿn…Ö . bOhtIg.' pQy.n ¨Ö≤∫t( ) v.mÿ `oôWI ) …≈yoÿ vNv.n.…s ) aÖx ' iU nÿvÖ g[.R i]∑up( è12ù √.v.ÿ mOgû .Jyeÿ ¸ûte –2– v.ôsmÖ…m]e>ÿ yo vÖd.ÖymÖ…m]eWÿ ûu in dÿ?môSyvwnÿ .ctuqIRpçmIn.ÿm( –12– è21ù Ek…v'x' sUˇ_m( è1-12ù √. g.ÿ·rt" –3– yq." ) è1á 4-5ù p[qm.NTs'g..ÿ gu¢û o ivôdq.ÿ inô…cKyÿı∂Ö» ‰otÿno i√WÖt.ÿe " p[vde ’ Ö äÿ¸/û .idTy.vÿNtuû …b>yÿtoôå…m].[ mÖ…jTs'≤xÿtoô b[˜.Öe ai{ÿgVÖR yNduNÿ du. jgtI è11ù Ek. g[.Jyenÿ . yvm?y.Öje –9– ≈ey"ÿ kÉto vsu…û jTshIÿy.ôd…/ÿ ) EÖv Tv' duNÿ du.uW.rÄ<y.p…¤" è2-3á 7-10ù i√tIy.'g.ÿ…/ôWvÿ.e jih –1– ¨Ö√pπ mÿ .NkIôitR' bÖ¸>yoô iv hÿr i√r.ô…m]eWÿ u duNdu.ivRêô goÿ}y" ) p[]Ö .ôsne .í i]pd..tOtIyyo" s¢My.ÿ" p[].ÿ .åÖe …m].nu∑pu ( è6ù Wœ‰.ÿ purEÖt.itW." pu®Wÿ .ÿ….dxcRSy.dXy.nSpTyduNdu….NduNdu. £¡Ndô p[ ].' y.cÖ' s.ôyWe mÖ √u dÿ hÖe –11– aÖCyutû CÖ yuTsômdoô g…mÿœoô mO/oô jet.ÿsyÖ ." s'ià vôjNtÿ a.ô ˙dÿyne c ) /.ô….

û yoôå….ç. £oÿxNtuû y.idnv.u·riK]∑up( è2ù i√tIy.ÿ –12– è22ù √.ôvyoô /." pUtû dÿ=.ÿ mh.ÿ•o jyNtuû Sv. dÿTSvô mrIÿcyÖ oånuÿ /.Ö…m].[Atharva Veda] k.ÿsyÖ .vt ) pÖTsôi©nIôr.ô" pr. idxÿ" ) sen.inÿ mohy –5– yq.…v'x' sUˇ_m( è1-14ù ctudx R cRSy./t.ÿ yujû .ôyy.v.oô r.ÿ sÖh ) twr…Ä m].OGvi©r.ÿ h·rÖ.ÿS]sNtu noôåmI ye yNTyÿnIkôx" –8– Jy.…môt" somoô g[.ô v®ÿ. sÿjNtuû ivgÿte b.ÿn…Ö .ô…jnenÿ c ) sveÃR devÖ .ÿNduNdu…û ." ) veidÿbiÖR hR" sÖ…m/Ö" xoxucÿ .xno devt.TpÿtiÖ ]. aÿit]sÖNye s'gà .¸vIôy˝Re –10– yUyû mugû .n.trÄ îN{e.åÖe …m].devÖ ¨Öt mOTû yu·rN{ÿ" –11– EÖt.j. .≤S]∑up( è3-4á 6-14ù tOtIy.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yq.inÿ mohy –6– pr.ô vOk.ÿ" s'ivôjNteô ahÿidRiv …sôh' Syÿ StônqoôyqR .ÿdj.Sy.ÿsyÖ . £¡Ndô p[ ]. devÿ senÖ . AiW" ) tKmn.qoÿ …côˇ.ÿvNtu –1– 140 .Sy sUˇ_Sy .nÖmpÿ b. ) è1ù p[qmcoR .mnIkôx" –9– a.qoÿ …côˇ.j. p[ mOnÿ ItÖ x]Unÿ ( ) somoô r. duNÿ du.ÿ ) EÖv Tv' duNÿ du.'Sà ymuyû .ô v®ÿ.[ mÿ®t" pO‚Xnm.åÖe …m].." sUyk ÃR tÉ vÖ" scetÿ s" ) aÖ…m].ÿ.ô apÖ √πW.nu∑pu ( è5ù pçMy.ô`oôW.í ivr.ctuQyoR" Wœí.h.ÿ…jt.'…s aÖ…¶StôKm.n.$( pQy.n.ÿn…Ö .[ mô Syextÿ e –7– yw·rN{ÿ" p[£ Ö °@ÿte p´oôWXw z.ÿ Xyenô .idÿTyô c=urû .vÿ≤Nt bÖ¸ …b>yÿtI" ) EÖv Tv' duNÿ du. £¡Ndô p[ ].bOhtI zNd.y. yÖtIrÄ…m].

ô ih tÿKm•rÄso ih .toôåv." ) y.çÖ' p[ ihÿ.ôrSyÿ mui∑ôh. –8– aÖNyô=]ôe e n rÿmse vÖxI sNmO@ÿ y.….s'à k.inÿ tÖKmneÿ b[mU o aNy=e]Ö .õ™v.ôNh·rÿt.Nv.….ôvWO .ôtStÿKmôS' t. a/.….NTs%IÿNk⁄®q.ÿ tKmô•pu ÿ b[vu e –11– 141 .Uyû .qRStôKm.vOWû .ôsmu¥ÿ gûu m( ) m.N’û.n'à ivê/.m( ) xU{û .' vj[.vIy.…s n" ) a.NmUjvÿ toô bN?vÿ≤ı pÖrTe yÿ ) p[tw .vÿ∆.U·rÿ y.vOWû . Smwtô .duNû vn( ) a/.n( –4– aokoÿ aSyô mUjvÿ Ntô aokoÿ aSy mh. s gÿ…m„yitô b‚Lhÿk.Steÿ tKmNhetô yÖSt." ) tÖKm.Iôm.ôsI' inô∑KvÿrI…mCzô t.®Ä.ÿn…sô b‚LhÿkWÉ u NyocÖr" –5– tKmôNVy.çÖ' pr.ôs.ÿ®WeyÖ o˝åv?v'sô îÿv. bÖl. îÄm. punrÿ te u mh.ÿ suv.ÿe Ö smÿpyR –6– tKmôNmUjvÿ to gCzô b‚Lhÿk.v.' tÿKmôNvI˝v /Uniu h –7– mÖh.o„yuCÿ zoôcyÿ•…Ö ¶·rÿv. Sm.UdÃÿ ûu p[.ô Ny˝õ™õ/™ rÖ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖy' yo ivê.˝lÖ iv gÿdÖ Vy˝©û . –3– aÖ/rÖ .ô v.vepÿ y" ) .ô preiÿ h –2– y" pÿ®WÄ " p.…mÿCz p[fVô yR1' ¡Ö t.vy ) d.Rõ"w punSÖ tÊv.R/rÖ .o…mô nmÿ" ’ûTv. tÖKmneÿ ) xÖkMô .n( –9– yÊv' xIôtoåqoÿ ÂÖr" sÖh k.ÿ" Smô p·rÿ vOi©(/ n" –10– m. prStôr.

dnu∑pu ( zNdsI aoteÿ meÖ ¥.n'à xIôt' ÂÖr' g[„w m'à n.nÖ' p·rÿ dµ…s –14– è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m( è1-13ù ]yodxcRSy.m…s –3– s¡p*ô √* iv¡p*ô √* ’û„." –4– ye i£mÿy" ≤xitôk=.].y.seÿ p·rÖspRià t ) dÖt.[.'Ö jnÿm( –12– tOtIÿyk˘ ivtOtIôy' sÿd≤Ö Ndmutû x.·rÿ>yoô mUjvÿ ŒÖ oå©π>ÿ yo mÖg/e>ÿ y" ) p[„Öw yNjnÿ…mv xev…Ö /' tÖKm.e[ Ö vcÿs.ÿrdÄ m( ) tÖKm.Rmnu∑pu ( è13ù ]yodXy.ô k.ôTsUyÃR Eit ivôêdO∑ÿ o adO∑hÖ . sÖh gCz.[.yt.¡ íR Ö gO/"Ö[ kok¡íÖ te hÖt.k u[ ." ) è1-12ù p[qm. .ÿp…O qôvI aot.dyo dev.' yo m¥Ö' gCzÿitô t' i£…m'à jM.íu[ ÿ bÖ.ô…mitÿ –1– aÖSyeN{ÿ k⁄m.ômmu rÿ.senÿ Ö Svß.m…s –5– ¨Tpurû St.id√.|íà p[m.ÿty ¨Ög.í ivr.ô ye ’û„.ôPm.ô mmÿ –2– yo aÖ+y*˝ p·rÖspRià tô yo n. sÖh ) p.v.Sy sUˇ_Sy k<v AiW" ) îN{.≤N£mIÿNjM." ≤xÿitôb.ôSt.[Atharva Veda] k.ÿ devÖ I srÿSvtI ) aot*ÿ mÖ îN{ÿí.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tKmôN.dxc.'íÃ Ö sv..iWRk ' m( –13– gÖN/.ô…¶íÖ i£…m'à jM.y.tOVÿ ye. devt.ô ar.ûO ≤N£mIÿn( –6– 142 .ÿ bÖl.* √* roihÿt*ô √* ) bÖ.'íÖ fl•Öd∑O .xyÖ v.ôrSyô i£mIÿN/npte jih ) hÖt. ivê. ) dO∑û .hÿv" ) ye kÉ cÿ ivôê¡p.…sÿky.

qv.'à SqôpitÿhtÖR " ) hÖto hÖtm." ) dO∑û íÿ hÖNyt. .ô s' ipÿn„Myôh' i£mIÿn( –10– hÖto r.ônµ‰Xmÿn.$( xKvrI zNd. îÿvÖ sveÖR te i£mÿyo hÖt.R…ô • mÿ„môW.ô mu%mÿ ( –13– è24ù ctu…v|x' sUˇ_m( è1-17ù s¢dxcRSy. –11– hÖt. m®t" è7ù s¢My. ¥.itxKvrI è11ù Ek.k¡r' dOWû d." iptr" è16ù Wo@Xy." è17ù s¢dXy. è2ù i√tIy. sUy"R è10ù dxMy.mutû Ww . îN{" è12ù √.MyÿSy pO∑û Iripÿ vOí.ÿ .Ã' i]kôkd⁄ 'Ö i£…m'à s.ô i£…mÿhtÖR .…mô yæCzrÿ" –9– aÖi]Öv√ÿ" i£myo h‚Nm k<vôv∆ÿmd…¶ôvt( ) aÖgSTyÿSyô b[˜. è13ù ]yodXy.iddx.í i]pd.soÿ aSy vex Ö soÿ hÖt.dO∑íÿ hNyt.mh." –12– sveWÃR .ÿm( ) ….ÿW.íN{m.' cÖ i£mIÿ.' √.' c i£ômI.ô %Lv.Sy sUˇ_Sy.j.s EjÖTk." som" è8ù a∑My.' ipt.R AiW" ) p[qmcR" sivt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] yev." è5ù pçMy..ô' i£…mÿ®tÄ .. a…¶" è3ù tOtIy.ÿt.n. v." ≤xÿpivàuk û . apre tt.y.* è6ù Wœ‰.idtOcSy c.ô' sv.sÖ" p·rÿvx e s" ) aqoô ye =uLÿ lôk.yu" è9ù nvMy.v.ô ≤xroÖ dh. m®t.dXy.m( –7– hÖto yev.v®.dXy.tÿ . devt.' hÖto nÿdinômot ) sv.\ îv –8– i]ôxIôW.u·rgitjgtI s¢dXy. hÖtSvÿs.R v®. mOTyu" è14ù ctudXR y.sÖ" k„k¡W.Rsà . ivr.dXy.í tnStt." è11ù Ek." xKvrI è15-16ù pçdxIWo@Xyo≤S]pd.ôr©ûmjunÃR m( ) Íû..[.R.." ) è1-10á 12-14ù p[qm. ym" è15ù pçdXy.y.ô i£mIÿ.pO…qVy* è4ù ctuQy.dXy.'…s 143 .ÿW"Ö i£mIÿ.ÿMyô…¶n.. …m].

' ) …cÊy.m.' ) …cÊy.y.ÿvtu ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.y.ÿmSÖ y.ÿmSÖ y.' p[iÿ tôœ.ÿ –1– aÖ…¶vRnSÖ ptIÿn.y.ÿvtu ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.' devÖ ÙÿTy.ÿvt.ÿ –6– somoÿ vIô®/.ÿmSÖ y.mÖSy.' purÿ oÖ/.h.m…/ÿpàIô" s m.m.y.[Atharva Veda] k.' p[iÿ tôœ.ô' Sv.' ) …cÊy.m.y.mÖSy.m.ÿmSÖ y.y.ÿmSÖ y.ÿmSÖ y.ô≤x„yôSy.mÖSy.' devÖ ÙÿTy.y.m.ô≤x„yôSy.m.ÿmSÖ y.ô' Sv.ÿmSÖ y.ÿmSÖ y.ÿmSÖ y.h.ôm…/ÿpitô" s m.ô' Sv.ûø .' devÖ ÙÿTy.ÿ –3– v®ÿ.ô' Sv.y.' devÖ ÙÿTy.ÿmSÖ y.m.' p[iÿ tôœ.' ) …cÊy.m.ÿmSÖ y.' ) …cÊy.' purÿ oÖ/.ÿmSÖ y.ô≤x„yôSy.kÀT¡ y.kÀT¡ y.n.y.ô' Sv.m.' p[iÿ tôœ.m.ÿmSÖ y.ÿvNtu ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.ôm…/ÿpitô" s m.kÀT¡ y.ÿmSÖ y.ÿp…O qôvI d.ÿvtu ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.' p[iÿ tôœ.' purÿ oÖ/.h.' ) …cÊy.y.h.mÖSy.ÿ –4– …mô].' devÖ ÙÿTy.ô≤x„yôSy.' ) …cÊy.ô' Sv.m( ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.ôm…/ÿpitô" s m.' purÿ oÖ/.kÀT¡ y.' purÿ oÖ/.m.' purÿ oÖ/.ÿvtu ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.y.' devÖ ÙÿTy.' p[iÿ tôœ.…/ÿpitô" s m.ÿmSÖ y.m.v®ÿ.h.m( ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.m…/ÿpitô" s m.h.kÀT¡ y.…/ÿptIô t* m.ÿvtu ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.ÿt.ô≤x„yôSy.ô≤x„yôSy.ÿmSÖ y.* vO∑û ‰.' purÿ oÖ/.kÀT¡ y.kÀT¡ y.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sÖivôt. p[sÿ vÖ .ÿ –2– ¥.mÖSy.mÖSy.m.y.y.ÿ –7– v.n.ÿ –5– mÖ®tÖ" pvRtà .y.v.ÿmSÖ y.y.h.ÿvt.' p[iÿ tôœ.' ) 144 .mÖSy.ÿmSÖ y.ôm…/ÿptyÖSte m.ÿmSÖ y.' purÿ oÖ/.ô≤x„yôSy.' p[iÿ tôœ.ôyru NÄ t·rÿ=SÖ y.' devÖ ÙÿTy.ÿmSÖ y.oôåp.y.ÿmSÖ y.m.ÿmSÖ y.ô' Sv.

kÀT¡ y.ô≤x„yôSy..h.ûø .ô' Sv.ô' Sv.ô' Sv.y.y.m.ÿmSÖ y.' p[iÿ tôœ.m.y.ÿmSÖ y.y.ÿvtu ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.ÿmSÖ y.kÀT¡ y.y.kÀT¡ y.m.ÿvtu ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.kÀT¡ y.ô n=ÿ].' p[iÿ tôœ.' devÖ ÙÿTy.ÿvtu ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.ÿvtu ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.m.mÖSy.ô' Sv.' devÖ ÙÿTy.mÖSy.' devÖ ÙÿTy.ôm…/ÿpitô" s m.y.' p[iÿ tôœ.ô≤x„yôSy.h.ô' Sv.m.h.' devÖ ÙÿTy.m.ÿ –9– cÖN{m.' purÿ oÖ/.y.'à ipôt.ÿ –11– mÖ®t.ÿmSÖ y. pÿxnûU .kÀT¡ y.ô≤x„yôSy.ÿmSÖ y.' devÖ ÙÿTy.mÖSy.h.' p[iÿ tôœ.kÀT¡ y.' devÖ ÙÿTy.m…/ÿpitô" s m.ÿmSÖ y.m.' ) …cÊy.ÿ –15– 145 [Atharva Veda] .' devÖ ÙÿTy.ÿmSÖ y.h.ô≤x„yôSy.' ) …cÊy.' purÿ oÖ/.kÀT¡ y.ÿmSÖ y.ÿ –14– ipôtrÄ" preÄ te m.ô≤x„yôSy.h.' p[iÿ tôœ.' ) …cÊy.ÿ –10– îN{oÿ idôvoå…/ÿpitô" s m.ÿmSÖ y.ôm…/ÿpitô" s m.y.' purÿ oÖ/.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved …cÊy.ÿmSÖ y.ô≤x„yôSy.ô' Sv.mÖSy.' ) …cÊy..ÿmSÖ y.' purÿ oÖ/.ô' Sv.ÿmSÖ y.ÿmSÖ y.m.ÿmSÖ y.m.' devÖ ÙÿTy.ÿmSÖ y.ÿ –12– mOTû yu" p[jÖ .ÿmSÖ y.' p[iÿ tôœ.ô≤x„yôSy.ÿmSÖ y.ÿmSÖ y.m.kÀT¡ y.ÿmSÖ y.mÖSy.ÿmSÖ y.ÿ –13– yÖm" ipÿt.m…/ÿpitô" s m.y.ÿvtu ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.mÖSy.n.ÿ –8– sUyíÖR =uWÿ .y.' ) …cÊy.' ) …cÊy.ÿvNtu ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.mÖSy.' purÿ oÖ/.' purÿ oÖ/.' ) …cÊy.h.h.y.m.ÿmSÖ y.' p[iÿ tôœ.ô≤x„yôSy.m.y.ÿvtu ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.m.y.ÿmSÖ y.m.ôm…/ÿpitô" s m.ô' Sv.m.mÖSy.y.' purÿ oÖ/.m.

dÖ/e ) EÖv.*ô g.m( ) 146 .y.oô y√.ô≤x„yôSy.. –3– g.kÀT¡ y.' p[iÿ tôœ.y..ÿmSÖ y.ÿ devÖ I srÿSvtI ) yidN{oÿ vO]hÖ .Utû .|à tÖ îN{ÿí.kÀT¡ y.pÿit/.' devÖ ÙÿTy. g.Otÿ m( ) xepoô g.v®ÿ.' ) …cÊy.Sy sUˇ_Sy b[˜.tu te –4– iv„.ä»htI zNdsI pvRtà .y.ô' pu„k¡rßj.uyû oRin'à kLpytuû Tv∑.m.ÿmSÖ y.ôt.|à /eih srSvit ) g." ) è1-12ù p[qm.h.oRô vnÖSptIÿn.tu te –5– y√πdÖ r.ÿmSÖ y.' purÿ oÖ/.ÿmSÖ y.j.ÿ ip'xtu ) a.ÿvNtu ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.|à /.…m teÖ g.RSà y retoô/.dxc.k ÖR rÿ.|à /eih …snIv.ÿ –16– ttÿStt.…R môv.ô' g. dÿ/t( –1– yqeyÖ ' pO…ÿ qôvI mÖhI .|à te …mô].ô…¶íÖ g.n.….ô≤x„yôSy.ÿmSÖ y.Rn∑u pu ( è13ù ]yodXy.mvÿse ¸ve –2– g.ô' g.mÖSy. vedÖ tÌÿ.Tsôm.ô' Sv.ÿ ÂÖp.|à d/. dÿ/.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tÖt.Ste m.ÿmSÖ y.ÿvNtu ) aÖ‚SmNb[˜<ÿ yô‚SmNkmR<à yôSy.oR mN]oˇ_.m.ô v®ÿ.ÿ –17– è25ù pç…v'x' sUˇ_m( è1-13ù ]yodxcRSy.' p[iÿ tôœ. AiW" ) yoingR.i∂ôvo yonerÖ ©. avÿrÄe te m.|à te aÖ…ênoô.m.í devt.RÃ' devÖ o bOhSÖ pitÿ" ) g.oRà aÖSyoWÿ/In.' ipb –6– g.mÖSy.m.h. dÿ/.[Atharva Veda] k.ÿd©.≤lô g.mÖh.Ö| tSmwô Tv.Rmà .y.id√.' devÖ ÙÿTy.$( purSt.ô' Sv.í ivr." sr*ÿ pÖ.Rtô .' purÿ oÖ/.' ) …cÊy. /ÿˇ. …sÿçtu p[jÖ . dev.

h.Utû Syô so aÿ¶Öe g.hRTs.y.tÖ" ≈eœnÿº ÂÖp.'sà ' pu]û m.y.e .k™ Et. n.'sà ' pu]û m. /eiÿ h dxÖme m." è12ù √.itxKvrI ctu„pd.RmÖ he /.vNp[jô .@±g.dxcRSy.ô…¶" p[iÿ vô√.dXyoí i√pd.y]I è9ù nvMy.ÿ" –7– a…/ÿ SkNd vIôryÿSvô g.pTy." pu]û ' soÿmpÖ .ÿ –2– 147 .Sto„pitbR◊yo mNtoˇ_.ôn•Ö‚SmNyôDe mÿihôW" Sv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] g.ô…s sUtvÿ e –11– sivÿt"Ö ≈eœnÿº ÂÖp.y.m( ) adu∑ÿ e devÖ .CyuiR „.ôSy.ôivnÿm( –9– /.≤S]pd. nÿy.e .≤S]pd.pçMyoA≥coi√≥pd. pur¨i„.Sy sUˇ_Sy b[˜. p[jÿ .'sà ' pu]û m. Ek. ¨ÿ.ÿpteÖ ≈eœnÿº ÂÖp.ywÖ Tv. /eiÿ hô yoÿNy.y. /eiÿ h dxÖme m.ôSy.Rà gvIôNyo" ) pum.ôSy.h.‹ v.e .ÿm( ) vOW. bOhtI è3ù tOtIy.'…s yjUiÃ' W yÖDe sÖ…m/Ö" Sv.ctuQyoR" Wœ‰.ÿ…s vO„<y.dXy.ô…s sUtvÿ e –13– è26ù Wi@±vx ' ' sUˇ_m( è1-12ù √.ô…s sUtvÿ e –10– Tv∑Ö" ≈eœnÿº ÂÖp.RSà teô yoinôm. /eiÿ h dxÖme m. ippI≤lkm?y.n.y.vs. devt.meÖ g.Rà gvIôNyo" ) pum.'sà ' pu]û m. AiW" ) v." ) è1á 5ù p[qm. n.m…s –8– iv …jÿhI„v b.Rà gvIôNyo" ) pum.Rà gvIôNyo" ) pum. /eiÿ h dxÖme m. xÿy. jgtI zNd.ô…s sUtvÿ e –12– p[j.ôSy. n.e .RmÖ .oRô ivêÿSy .inôh voÿ yunˇ_⁄ –1– yunû ˇ_⁄ÿ devÖ " sÿivôt.idtOcSy dxMyek. ivr. p[.í pr. n.j.y.k™ è2á 4á 6-8á 10-11ù i√tIy.

dxcRSy.ô p[o=ÿ. y.h.'Sà yô‚SmNyôDe suyû ju "Ö Sv." –1– 148 .y." è8ù a∑My. vIôy.Rç*ÿ vW$(k.ôn. y.ÿ –9– somoÿ yunˇ_⁄ b¸û/.'Sà yô‚SmNyôDe suyû ju "Ö Sv.h.'…à s yÖDe mÿ®tÖ" Sv.….'…s Ëô?v.e ÿ yÖD' vÖ/yR Nÿ t* ) bOhSÿ pteÖ b[˜.itjgtI è10-12ù dxMy.vs.R xu£ û .y]I è7ù s¢My.k™ zNd. tp.u·rGbOhtI è5ù pçMy.goÿ yunKTv.ÿ –11– a…êÿn." s'St.vRhtehÖ yuˇû _.ªI i]∑up( è6ù Wœ‰. supû t[ Iÿk"ô ssUnÿ Sûu tnUnû p.Sy sUˇ_Sy b[˜.ÿ –12– è27ù s¢…v'x' sUˇ_m( è1-12ù √.ô≤xWoô Nv1ÖS¡ m.R pr.R i√pd.idÿitô" Sv.yRDÖ ' tÿNv.ÿ –7– Tv∑.h." W@±pd.n.yÖ Sv.ªI .rp…¤" è9ù nvMy.ÿ –8– . AiW" ) a…¶devR t. s. i√pd. i√pd.ªI bOhtI i√tIy.idtOcSy c pur ¨i„.Nyunÿ ˇ_⁄ suyû ju "Ö Sv.U·rÿp.@±g." –4– zNd.cIR bOhtI è4ù ctuQy.h. py.ÿtmÖv. i√pd.h.ôdsurÿ oÖ .ÿ –3– p[WÖw . ) è1ù p[qmcoR bOhtIg.R i]∑up( è2ù i√tIy.R˝<yôiSmNyôDe suyû ju "Ö Sv.[Atharva Veda] k.n.Nyunÿ ˇ_⁄ suyû ju "Ö Sv." pàIÿ….ô b[˜.ÿ yunˇ_⁄ b¸û/. aÖ‚SmNyôDe suyû ju "Ö Sv. i√pd.h.uyÿ nRu ˇ_⁄ b¸û/. xoôcI'„yô¶"e ) ¥umû ˇÿm.Rõ™ yÖDo aÖy' Sv˝·rÖd' yjÿm.idW@ºk.h. s.vNTyU?û v.ô .h.h.ÿ –6– iv„. s. s.ôtve ÿ pu]û ' ipÿptO hÖe yuˇû _.nu∑Bu g.ÿÁvô . nu ÂÖp.. yÖDe inôivdÖ" Sv.ÿ –10– îN{oÿ yunˇ_⁄ b¸û/. aÖ‚SmNyôDe p[iÿ vô√.ÿ m.ô . i√pd.y." –5– EymÿgNbôihRW.Nyô‚SmNyôDe p[iÿ vô√.I….R aÿSy sÖ…m/oÿ . ivr..ÿ ≤xô∑.ôr.mÖd.h.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îN{ÿ ¨Kq.ªI .u·rgnu∑pu ( è3ù tOtIy.

roÿ devÖ IrNvÿSyô ivêeÿ v[tÖ ' rÿ=≤Nt ivôêh. …côdId.dyo mN]oˇ_..ôn.ÿnoô viˆônmR sÿ .rÿtI gO.ne ) a.tved" ) îN{.ÿ dÖve >e yoÿ aÖ…¶hRVÖ y' xÿ…môt..m( –12– è28ù a∑." ) Tmn.ÿmSÖ y –10– vnÿSpôtåe vÿ sOj. Svÿdytu –11– a¶eÖ Sv.uih j.ô rr.m?vôr' nÿ" –8– dwv. –4– aÖ…¶" ßucoÿ a?vôrWe ÿu p[yÖ =uû s yÿ=dSy mihôm.ÿ –7– ¨Ö®VÄ ycÿs.ÿ ’.…v'x' sUˇ_m( è1-14ù ctudx R cRSy. gOnÿ t gOnû t. hÖiv·rÖd' juWÿ Nt. su„û vyÿNtI yjÖte ¨Öp.ÿr" –3– aCz.….s.w .Öxs' oÿ aÖ…¶" su’ û ∂ºvÖ " sÿivôt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] devÖ o devÖ We ÿu devÖ " pÖqo aÿn·ˇ_ô m?v.itÿœNvsu/û .qv.ô¶/e .ônˇ_Émô ' yÖDmÿvt.ÿ `Otû ne ÿ –2– m?v. –9– t•ÿSturIpÖm∫⁄tÿ ' pu®=Ä u ) devÿ Tv∑.nÿm¶Ö "e –5– tÖrI mÖN{.Rª.ô pTyÿm.ÖySpoWÖ' iv „yô n.ÿ yÖD' nÿ=it p[.≤S]vO∞ devt.Äô srÿSvtI mÖhI . `Otû .ÿr Ëô?vRm?ÿ vôr' noôå¶e…jR◊ô y. ivôêv.ô…m@.ÿy yÖD' ivêeÿ devÖ .Sy sUˇ_Sy. r.R AiW" ) aGNy.ÿ.ÿ nÖ" æSv˝∑ye ) itôßo devÖ IbRiÖ hRrde ' sÿdNt.ôno nr.suÿ p[yÖ =uû vsÿvíÖ .ôymeiÿ tô xvÿs.tÿrí –6– √.ô hot.h.kÉ¡ ¨ÖW.ô…." 149 .

ôn' d='à d/..ryNtu –2– ]yÖ" poW. aÖnne ÿ m. pÿxnûU .yuWÿ e –6– }y.¸ûStˇeÖ ihrÿ<y' i]ÖvdO SÖ Tv." pçpd.poô ¥*rÄNt·rÿ=' p[iÖ dxoô idxÿí ) a.ôyWûu ' jÖmdÿ¶"e kôXypÿSy }y.ÿ≤S]ôviO tÿ ≈yNt.ô‚Sm≤N]ôvCO z^yÿ t.idpçc.' kk⁄MmTynu∑pu ( è13ù ]yodXy.dO …Ö ¶" ipÿpTÖ vRysÿ .•Öv….ÿ –8– idôvSTv.R≤S]ôvtO .tuû h·rÿtne ivêÖ.'Ö ]I<y.ô' retÿ a.tuû p[.ÿ ayÖSmy'à p.yÿ xÖtx.ÿ∂vº purû . p.ô" s' …mÿmIte dI`.mÖnˇ_⁄ÿ pUWû . p.ÿ" ) vIô®≤∫ÿ∑Öe ajunÃR ' s'ivd.tu sumnÖSym.ô .<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ) è1-5á 8á 11á 14ù p[qm.ô smu=ÿ temÖ mÿ¶e v/Ry vvO/. du·rÖt.inô ivê.' yU ÿ xÖ£.ÿ" s'ivd.ÿptt( ) aÖp..mOtSÿ yô c=ÿ.Umû .u –4– .ô tpÖs.dxIn.dxIctudx R In.RyTûu v.ôn" ) îÄm…mÿN{ô s' sOjÿ vIôy˝Re .ÿidTy.itxKvrI è7á 9-10á 12ù s¢mInvmIdxmI√.Rm∑Myek.=Örmÿ….ivÿiœt.mek¡˘ ve/Ö s.' poW…yô„.' t îÄh ≈ÿyNt.y ) h·rÿtÖe ]I….k™ zNd.sÖ.ôn.í pur ¨i„.ôTvjunÃR m( ) . sÖjoW.ÿ p.m( –3– îÄmm.ç i]∑up( è6ù Wœ‰.'…s nvÿ p[. aÖym( –9– 150 .ÿnm( –5– ]e/Ö . Aût…u ." ) p[Ty*ÿhNmOTû yummÖ tO nÿe s.ô yd. j.ÿ rjÖte ]INyyÿ…sô ]I…. pu®Wÿ Sy .ôkmÿNtôd/R .yUiÃ' W teåkrm( –7– ]yÿ" sup.U…mÿÇ.g.ÿ p. .yÿ•k e .UMy.ô .Umû .ÿrd.Umû .ô vsunÿ .ÿn.in –1– aÖ…¶" sUyíÃR NÖ {m.[Atharva Veda] k.ôtvÖR .ÿÊv.yuWû m( ) ]Ö/e .tuû h·rÿt'Ö m?y. pyÿs. `Otû ne ÿ ) a•ÿSy .UvÖ somÖSywk¡˘ ih'…sôtSyô pr.ôt' jNmÿndÖe ' ihrÿ<ymÖ¶re k e ¡˘ ip[yô tÿm' b.U…môr.Ö . i]ôvtO .

ctuqIRn. .‚Stôßo devÿ purû . m.ô tdÿ¶e ’.@±g.ÿ r=Ntu sÖvtR "ÿ ) t. pr.STv' …b.ô smÿˇ_' .í ctu„pd. ivr.i√tIy. devt." ) è1-2á 4á 6-11ù p[qm.y.ô so aÖSy pÿ·rÖ…/„pt.ÿ¥ˇûu _o vÿh j.bOhtI kk⁄MmTynu∑pu ( zNd.tvedoô ivêe…ÿ .eWÿ jÖ Sy.mêÖ' pu®Wÿ ' snem –1– tq.ÿitô tq.tved.STv.ÿ…s kôt.'Ö yqedÖ m( ) Tv' ….' .mOc. bOhSÖ pitÿ" ) ahÿj.duLlu¢ÿ 'Ö m/unÿ .n.ô g.ôn" –3– 151 .' i]ôvdO .u ) ….tn AiW" ) j.devÖR "w sÖh s'ià vd.dXy.sÖ yq.ÿ cOtTvyRmÖ .ôb/eÿ me –11– a.ÿg.ôn/ÿr.ÿv –10– purÃ' devÖ .u j.devÖR "w sÖh s'ià vd. pUWû .ô tdÿ¶e ’.ô tenÖ s'hnÿ u ’<m…s –13– `Otû .u j. ) sÖv' TÖ sôrSyô tejsÿ .ôn" ) yo noÿ idôdve ÿ ytÖmo jÖ`.cIÿ" ’. mN]oˇ_.y –14– è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m( è1-15ù pçdxcRSy.itÿ cOt. v.ÿit –2– yq.tRvÖ rw .tved" ) ivêe…ÿ .tvedÖ oå¶eÿ ivô≤ı i£ôym.y]I è5ù pçMy.mÖ tenÖ Tv.ôWG..ÿ.oôMynuÿ mNyt.ç i]∑up( è3ù tOtIy.[√ÿ cRSÖ Vyuˇrÿ o i√WÖt.U…mÎûh' mCyutÿ ' p.ÿb/Öe e p[qÿ mÖ o devÖ o ag[eÿ ) tSmwô nmoô dxÖ p[.m…s –12– Aût…u .ÿmmÖ tO 'Ö ihrÿ<yô' y a.St.RtSyô y•.r…yô„.R Tvy.≤S]pd.'…s purû St.u·rgnu∑pu ( è13á 15ù ]yodxIpçdXyornu∑pu ( è14ù ctudXR y." puroåitjgtI ivr.Sy sUˇ_Sy c.yuWÿ Öe vcRsà e Tv.ô so aÖSy pÿ·rÖ…/„pt. Tv.' Wœ‰.ôNdTsôpà.ÿÇ.'í ’û<vd.idW<.@±jgtI è12ù √.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] îÄm.ÿ roh mhÖte s*.

tved" ) t…mN{oÿ v. iv y.mgÖdoô3å¡Ö ymÿStu –7– aÖp.mÖym( –12– somÿSyev j.NpunrÖ .'…à sô pOtnÿ .mgÖdoô3å¡Ö ymÿStu –6– ≤=ôre m.dÿ¶e mO.ô p.ôNye3ô ¡Ö y" ) td.¥.ÿtyNt.ûu jIvÿtu –13– 152 .ÿ’∑pÖCye axÿne /.mgÖdoô3å¡Ö ymÿStu –8– idv.doô m.s.¥.ÿ p[jÖ y.ÿ mÖNqe yÿtmÖ o dÖdM.ôTmn.ôTmnoÿ jÖG/' yÿtmÖ ≤Tpÿx.ÿ Iih ) ipôx.tO m.su …jGyu" ) sÖhmUrÿ .ôco axÿne dÖdM.ôTmn.ÿ p[jÖ y. .tvedoô yı»tÖ ' yTpr. teÿ heTÖ y.' in tOæÿ Nıô p[ dÖto mO.ÿyt.mgÖdoô3å¡Ö ymÿStu –9– £ôVy.ôTmn.ôc.ÿ ipx.ÿ p[jÖ y. iv y.tvedo aÖx ' ru .hÿr j.ÿtyNt.ÿ<ySy v/RNt.ÿtyNt.ôco aÖSy yÿtmÖ o jÖ`.dÿm¶e ®…/ôr' ipÿx.ÿ m.mÖym( ) a¶eÿ ivrÄ≤PxnÖ' me?yÿmyÖ+m' ’¡.ÿ ipx.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖ+y*ô3¡Ö in ivÿ?yô ˙dÿy'Ö in ivÿ?y …jô◊.ÿnm( ) td.' xyÿnÖe xy.ÿtnûU .ôs' msumû re yÿ .ÿyt.n.…s y.ÿe hNtu …Czônˇuû somÖ" ≤xroÿ aSy /O„û . Py.' xyÿnÖe xy.' m.Iih –4– ydÿSy ˙Öt' iv˙ÿt'Ö yTpr.ÿ ) td.ôme supKÿ ve xÖbleô ivpÿKveô yo m.ôc"w ) tdÿ¶e ivô√.].m" –5– a. iv y." –11– sÖm.u" –10– sÖn.ôc. iv y.ô• Tv.ÿ ipx.ÿ.ÿy.ÿtnûU .ÿ..ÿ ipx.ôc.mÖx ' ·u rÖv.tu/û .ÿrÄ Tv' xrIÿre m.ôc.Önnuÿ dh £ôVy.¶eÿ yivœÖ p[itô Íÿ.ôjI vj[. Py.ÿ p[jÖ y.ÿtyNt.ôc' mÿnoôhn'à jih j.ÿ ipx.ÿ £ôVy.ÿnm( ) td.ÿ £ôVy.tO m( ) g.ôTmn.ô r=. mu=ÿ tÖ dwVy.[Atharva Veda] k.ô nˇ_'¡ ytÖmo dÖdM.neÿ ytÖmo dÖdM.

STv' juWÿ Svô p[itÿ cwn..tved" –14– t.Steÿ a¶e sÖ…m/ÿ" ipx.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] EÖt.cÖjM.R`ô Irÿ¶e sÖ…m/Ö" p[itÿ gO. j.ÿnI" ) t. gOh.ô∑.

n.ÖvtÿSt a.ids¢.í W$(pd.$(pS[ t.ô m. vÿd. a.ÿ ) jh. nu g.í.S]yodXy.ôvtÿSt a.ÿvÖ m. pUv.ôvtÿ" ) îÄhvw .@±jgtI è14ù ctudXR y.ôc.ÃR Ö mnÿs.dXy.rp…¤" è17ù s¢dXy."Wo@Xy. j.ÿ….u·rgnu∑pu ( è12ù √.…m te dO!û m( –1– yÊv. yˇeÿ ipôt.ôc. ivr. .e v.ôs' ' …jhIÿWiR t –15– è30ù i]'x' sUˇ_m( è1-17ù s¢dx." ipôtnø suÃ' b›. vÿd.…m te –2– y∂u{û oihÿq xeipôWe ≤S]ôyw pusû' e a…cÿÊy.dXy. Ek.{Upû ' yo aÿSy m.ôCzπWÿe ipôt’ O t¡ .∞Ö yt( ) ¨ÖNmoôcnÖ pÖ mÖ[ oôcnÖ e ¨Ö. –5– îÄh…w /ÿ pu®WÖ sve.Áô…cRW.Sy sUˇ_SyoNmocn èa.ô a…/ÿ jIvpurû . ivr.o…m Tv.…m te –3– ytensÿ o m. p…¤" è2-8á 10á 11á 13á 15á 16ù i√tIy. vÿd.ce®Ö " pu®Wÿ "Ö Svo ydrÿ.nu∑pu ( è9ù nvMy.Rnô nuÿ g."pçdXy.…m t –4– yˇeÿ m.ôt’ O t¡ .e v.' dxMy. jgtI zNd.tR .e v.nuÿ g.ôvtÿ" pr.ôt.oô jnÿ" ) ¨ÖNmoôcnÖ pÖ mÖ[ oôcnÖ e ¨Ö.ôc.ô…m.mOc." ) è1ù p[qmcR" pQy.[.eWjÖ ' jÖrdÿi∑' ’.'…s a.yu„yk. îÿih –6– 153 .ÿtu £ôVy.R devt.ÿ cÖ sjRtà " ) p[TÖ yKsevÿ Sv . ) ¨ÖNmoôcnÖ pÖ mÖ[ oôcnÖ e ¨Ö..mù AiW" ) mN]oˇ_. sÖh ) dUtû * yÖmSyô m.ítu„pd.yuv.

nu g.nÖe R mÿ·r„y…s jÖrdÿi∑' ’.…/ÿpitmOTûR yo®Äd.ÿtye –12– Eetÿu p[.ônoåipÿ /.ô ¨pÿ dsÖNmo aÿp.ô' tTpôŒ.r*Ö idv.uvt( –14– m.ô!" pÿrStôr.Syô yo vedÖ tmÖ…¶' purû o dÿ/åÖe Sm.nudû yÿn' pÖq" ) a.ÿ" –15– îÄvmÖNtvRdà it …jô◊. bÖı. pÿin„pôd. teÿ p[.≤∞ôˇmÿsSÖ p·rÿ –11– nmoÿ yÖm.o…m Tv.ô y+mô' …nrÿvoc' xÖt' ropIÿí tÖKmnÿ" –16– 154 . aÿ·rÖ∑t.' p[itÿ itœtu –13– p[. s.ôNm.T’û„.Iôr.yÿCztu rÄ‚Xm…. ) inrÿvocmÖh' y+môm©π>ÿ yo a©Jvôr' tvÿ –8– aÖ©.û dÖe o aÿ©Jvôro yíÿ te ˙dy.ôrohÿ.m..ô£mÿ.…y te ) sUySÖR Tv.<@ 5 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION anuÙÿ tÖ" punrÖ ie hÿ ivô√..ô s' sOjÿ mÖe ' smIÿry tÖNv.gOt.pÿ¢√.m( –10– aÖymÖ…¶®ÿpsÖ ¥ÿ îÄh sUyÖR ¨detÿ u te ) ¨Ödie hÿ mOTû yogRMà .ômtO Sÿ yô m.mÖy" ) y+mÿ" Xyenô îÿvÖ p[.gO…ÿ v" ) t* teÿ p[. nu .vÿSvô“o yíÖ j.ôc.ô nˇ_'¡ c j.rÿ.ô ne . ) Tvy.[Atharva Veda] k.m( –9– AWIÿ bo/p[tIboô/.yÖ nmoÿ aStu mOTû yveÖ nmÿ" ipôt>O yÿ ¨Öt ye nyÿ≤Nt ) ¨ÖTp. …bÿ.Äô Eetûu mnÖ Eetûu c=urû qoô blÿm( ) xrIÿrmSyô s' ‚vÿd.ô Syÿ goô¢..'Ö jIvÿtojIvÖtoåyÿnm( –7– m...U…mÿghO o .ô3¡Ö s' blenÿ ) veTq.ÿ¶Öe c=uWÿ .

dXy.mnu∑pu ( è11ù Ek.ÿ ) aVy.' teÿ cÖ£g⁄ .ô' y.' teÿ cÖ£"⁄ sen.p[ithr.ÖR e ’ûTy. bOhtIg.ÿ nr.k.' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr.…mô t.m( ) =e]ÿe te ’ûTy.…mô t.Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) ’Ty." –17– è31ù Eki]'x' sUˇ_m( è1-12ù √..' teÿ cÖ£r⁄ .yu/û e ) duNû du.m( –6– y.' y.]eÖ y.' y.Öme p.ômpÿr. jÖrsoÿ mOq.y.dXy.' teÿ cÖ£r⁄ mÿ l ûU .…mô t.' cÖ£…⁄ mR≈ô /.í pQy.' ’ûTy.m( –5– y.' cÖ£·⁄ rÿ„v.…jt" ) ySmwô Tv…môh mOTû yveÿ idô∑" pu®ÿ W j…DôWe ) s cÖ Tv..' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr.m( –7– y. ) è1-10ù p[qm.vutû du…û ítÿ" ) x.' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr. purû .m( –2– y.…mô t.' teÿ ’ûTy.…mô t.' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr.RhpÃR Tye pUv.' k⁄r¡ IÖ·r….' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr.ôme m.ÿ yÖ .û * ’ûTy.ÿy.' y.' teÿ cÖ£"⁄ ’¡kvô .' cÖ£r⁄ …ÿ /ôdve nÿ e ) aÖ=We ÿu ’ûTy.' kÀpåÿe vdÖ/"u Xmÿx.iddx.n.' y.ÿy.m( –3– y.nuÿ ◊y.l.m…sô m.…mô t.dxSy.mOc.'…s y.dÿit ) gÖd.ÖCy.m( –1– y.' devt.ÿ incÖ:nu" ) 155 .' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr.' y.n.ô' y.'Ã vlÖg' v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖy' loôk" ip[yô tÿmo devÖ .…mô t.y.R¶ô . bOhtI zNd.'Ã te ’ûTy.ône v.' y.ÿvjÖ e v.Rn∑u pu ( è12ù √.' teÿ cÖ£r⁄ k e x ¡ fÉ pxUnû .ô y.m( –4– y.ÿNye ) a.' teÿ cÖ£"⁄ sÖ.' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr.ôs' e ’ûTy.mu.' y.

m( –8– y..My.rÿ .<@m 156 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .kô kt|Ãu xÖ≈e p.<@ 5 sµÿin ’ûTy.R/ô Ire>ÿ yô" s' jÿ.Ögo .m( ) m[ok ô ˘ inÿd.rw.' cÖ£"⁄ pun"Ö p[itÿ hr.…mô t.m( –9– apÿqnÖe .ôSqe aÖ¶* s'ks¡ k u É cÖ y.. vÖ/ne .Rhô ' £ôVy.[Atharva Veda] k.dÿm©Ö ·ë rÿm( ) cÖk.ô…¶ivR?à yTvôSty.ô’t'à vlÖ…gn'à mU≤û ln'à xpqeYÖ y˝m( ) îN{ôSt' hÿNtu mhÖt.rÄ n xÖx.. jÿ.dÖ' pun"Ö p[itÿ hr.gÿvŒ" –11– ’ûTy.ÿ –12– îit pçm' k.Ö{mÖSm>yÿm.' teÿ cÖ£"⁄ pu®ÿ W.' pÖqte " p[ ihÿ<m…s ) a/Iÿro my. –10– yíÖk.ô' t.…mô t.…cÿÊy.ôr.

Vneô somÖ…mN{. devt.<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. cÿ /.U·rÿ ) ¨Ö.ÿy bOhû Ì. devt." ) è1ù p[qmcR" pQy.k™ zNd" îN{.ÿ somÖp.R Stuiû h devÖ ' sÿivôt.‚TsN/v" sÖ¢ p.ÿyÖ somÿm‚O Tvj" sunû ot.Sy sUˇ_Sy.ÿinô .Ntuÿ mÖ®tÿ" ) ap.ÿ no devÖ " sÿivôt.ô jetx e .Ö .pUW.qv. ippI≤lkm?y. s.ôt' nÿ îN{. ) proi„.tOtIyyoí ippI≤lkm?y.vt ) Stoôtyu oR vcÿ" Íû.Sy sUˇ_Sy.ªI jgtI è2-3ù i√tIy.R AiW" ) somo vnSpitdevR t.tuÿ noô iv„.e su∑ÿ tûu I sugû .c' sux û ve mÿ ( –2– s `.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aq Wœ' k.k™ zNdsI doôWo g.qv.ÿy ¥umû ıeiÿ h ) a.bOhtI è2-3ù i√tIyyoí jgtI zNdsI p.ÿtnÖ p.idÿitô" p. ) è1ù p[qmcR≤S]pd.u®ÿ tÄ ¥*" –1– 157 .ÿivWdÖmtO .ÿnmÖ {oÿ`v.R AiW" ) mN]oˇ_.tÿve –3– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.rÿm( –1– tmuÿ ∑uihÖ yo aÖNt" …sN/*ÿ sUnû "u ) sÖTySyô yuv.ÿn"Ö s pu®ÿ ∑utû " –3– è3ù tOtIy' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.R AiW" ) sivt. y' ivôxNtINdÿvoô vyoô n vO=û mN/ÿs" ) ivrÿ≤PxôiNv mO/oÿ jih r=ÖæSvnIÿ" –2– sunû ot.ÿe ) yuv.vÖıv'à c me –– a.Sy sUˇ_Sy.ÿy vÖ…j[.qv. pur ¨i„. s.qÿv.'à np.

ÿ¸t ) smenÿ 'Ö vcRsà .ôt.ÿ xu.Sy sUˇ_Sy.Ö' shÿ" –1– a'xoô .w .y.vÿt' n ¨®Ä„y.bOhtI è2ù i√tIy.tuû g[.R AiW" ) è1á 3ù p[qm. –3– è5ù pçm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.v. devt.ô srÿSvtIô p.y..…ên.ÖySpoWe.Ntuÿ mÖ®tÿ" ) apÖ tSyô √πWoÿ gmed…." ) è1ù p[qmcR" pQy.¶eÿ `Otû ne .ÿ Ö s' sOjÿ jIôv.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p.í .y.∑ÿyÖe p.ÿ c bÖ¸' ’¡…/ –1– îN{emô ' p[tÿ rÖ ' ’¡…/ sj. ivr.y.rp…¤" è3ù tOtIy.'…s Tv∑.R AiW" ) mN]oˇ_.o …mô]o aÿymÖR .s.tOtIyyoA≥cor…¶" è2ù i√tIy. sOj p[jÖ y.í i]pd.û g.íeN{o devte ) è1á 3ù p[qm.ÿtye –3– è4ù ctuq| sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÿtu no du∑û rÄ' ].n.Tvô…¶" ≤xôv.ÿ SÖ pitÿ" ) pu]û .tuÿ no devÖ I su.û SptIÿ ¨ÖW.qv.Rvô yÿ duzû n⁄ .ÿ meÖ dwVyô' vcÿ" pÖjNR yoô b[˜.u·rgnu∑pu ( zNdsI ¨denÿ muˇrÖ ' nÖy.' noô ¥.ÿ ¨®Jmô•p[yÿ Cu zn( ) ¥*ô3≤¡Ö „ptÿy.ÿp…O qôvI aÖ….tuû somoÿ noô a'hsÿ " ) p.qv.tOtIyyornu∑pu ( è2ù i√tIy." s'St.m( ) ap.ÿÓtu Iô gyÿSy …cô∂vº ÿ Tv∑vR/Ö yR ÿ sÖvtR .vyÖCz]umû ≤Ntÿtm( –2– …/ôye smÿ…ên.ônˇ_oôt nÿ ¨®„yt.[ tR …ÿO .'à np.ÿms√ÖxI ) r.idÿitô" p.' noÿ devÖ .ôÓtu oÿ y.ô y.tÿve jÖrseÿ ny –2– ySyÿ ’û<mo hÖivgOhRû e tmÿ¶e v/Ry.ôd….ô p.@±g.ô p[.Sy sUˇ_Sy.yÿm.y]I zNd.[Atharva Veda] k.goô v®ÿ.v.ô Tvm( ) 158 .ôt.ôyvÿ" –2– p. .ôt. ye aÿSy p.ôridÿitônRu p.

n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] tSmwô somoô a…/ÿ b[vdÖy' cÖ b[˜." ) è1ù p[qm.y suNvôte –1– yo nÿ" som sux…'Ö snoÿ du"û x'sÿ a.y.tOtIyyoí g.ômoj.Sy sUˇ_Sy.R AiW" ) è1-2ù p[qm.qv.y]I è2-3ù i√tIy.í ivêe dev.ÿ –3– è7ù s¢m' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. …mô].ÿ noô a…/ÿ voct –2– yenÿ dev.Tm.Sy sUˇ_Sy jmd…¶A≥iW" ) k.Syô mu%ÿe jihô s s'ipÿ∑oô ap.y.….Spit" è2-3ù i√tIy.ÿ….ÿ…s n" ) ten.ô asurÿ . smÖNt' pÿ·rWSvôje ) 159 .R AiW" ) è1ù p[qmcoR b[˜.ô noåvÖs.tOtIyyoí somo devte ) anu∑pu ( zNd" yoô3å¡Ö Sm.ôS' yvO..ôiddex ÿ it ) vj[.sÿitô sn.ÿ I?vm( ) ten.ôd.ÿ SÖ pitÿ" –3– è6ù Wœ' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.surÿ .ômNyÿte ) sv|Ö t' rÿN/y.ÿyit –2– yo nÿ" som. gÿih –1– yenÿ som s.qv.ô yNTyô&hÿ" ) ten. devt.p…¤XzNd" yq.idÿit" pÖq.ÿe .Spôtåe devÿ o a….i√tIyyoA≥co" som" è3ù tOtIy. v. devt.…s meÖ yjÿm.m.n[NÖ /y.ÿà vO=û ' ≤lbujÿ .Nb[˜ÿ .Sy sUˇ_Sy.y]I zNdsI yenÿ soôm. ) pQy.ôyíR Ö in∑‰ÿ" ) apÖ tSyô bl'à itr mÖhIvÖ ¥*vR/à TÖ mn.hÖNTy..ÿ nÖ" xmRà yCzt –3– è8ù a∑m' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. incOÌ.

í sUyoR devt.ô m.yÖ vyoÿ>yo v.yu" è3ù tOtIy.ÿ –1– p[.' k.Hzÿ me tÖNv'1¡Ö p.yÿ…s –2– y.menÿ xu„yNtu –1– mmÿ Tv.itA≥iW" ) è1ù p[qmcoRå…¶" è2ù i√tIy.pÿg.y.'…s ) sv.ô m•. bOhtI è3ù tOtIy.ÿr.ªI i]∑up( è2ù i√tIy.Sy sUˇ_Sy xNt.voÿ `Otû Syÿ m.m." s.' k.ôNt·rÿ=.Ryô .ÿ –2– idôve c=uWÿ Öe n=ÿ]>e yô" sUy." p[. ) anu∑pu ( zNd" v.ô mmÖ £t.' teÖ k. p·rÿ „vjSvô m.ô' n.ô asÿ" –3– è9ù nvm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ôtroÖåmU' s' v.ôvsoô mmÿ …côˇmupû .UMy.o…mÿ ˙dyÖ…≈Wÿm( ) yq.ô…mNysoô yq.d*ô v.ô asÿ" –2– yqemÖ e ¥. pye…ÃR m teÖ mnoô yq.ÿm( ) EÖv.Ö "R p[pÖ tÿNpô=* inôh≤Ntô .Sy sUˇ_Sy jmd…¶A≥iW" ) k.ô m•.Hz.ô .ÿyÖ vnÖSpitÿ>yoôå¶yeå…/ÿptyeÖ Sv.y.' yq.j.h.…/ÿptyeÖ Sv.[Atharva Veda] k.ô asÿ" –1– yq.ÿ sup.Tm.ôyveå…/ÿptyeÖ Sv.R i√pd.h. doW….ô m.ÿ ' ˙Öid sÖv' nÿn' ’ûtm( ) g.ô" kÉx. devt.Örhe .ô…mNysoô yq." ) è1ù p[qm.' k.ªI bOhtI zNd.ÿp…O qôvI sÖ¥" pÖyiRe tô sUy"ÃR ) EÖv.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EÖv. in hÿ‚Nm teÖ mnoô yq.y.pÿg.ô…≈W'à ’û.í s.pTy.y.pÿg.y..ô m.h.….ô…mNysoô yq.v.ÿ –3– 160 .ÿnyNtu me –3– è10ù dxm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ô m.y.Hzÿ sÖKQy*˝ ) aÖ+y*˝ vOW<Ö yNTy. v." pO…û qôVyw ≈o].ô m•.ô+y*ô3¡Ö v.s.

yÿ teÖ nmÿ" ) 161 . ) y∫Àtû ' .]Iô jgÿidv.v.ÿ te v.sÖNvˇen.ôk.ˇen.Sy sUˇ_Sy p[j.Ste>yoÿ mOTyoô nmoÿåStu te –1– nmÿSte a…/v.ÿ te v.rye ivôWm( –1– yd(b˜ô[ ….dx' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.qv.jvÖ/>e yÿ" ) aqoô ye ivXy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è11ù Ek.'sà mu d/idôh –3– è12ù √.ôNyıÖs' .Vyÿm.ôy∂R vÖº iw vRià dôt' purû .ôòe aÿStuû x' ˙Öde –3– è13ù ]yodx' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.Sy sUˇ_Sy.ÿl.' vÖ/. .¡!SÖ t]ÿ pus'û vu nÿ ' ’ûtm( ) t√w pu]û Syô vednÿ 'Ö tTS]Iô„v. ) anu∑pu ( zNd" nmoÿ devvÖ/>e yoô nmoÿ r.pitA≥iW" ) reto mN]oˇ_.pÿitôrnumÿ it" …snIv. ) anu∑pu ( zNd" p·rÖ ¥.rye ivôWm( –2– m?v.ÿ pOçe nÖ¥1Ö"¡ pvRtà .mnuÿ iWCyte ) t√w pu]û Syô vednÿ 'Ö tTp[jô .vitô t≤TS]ôy. v. …gôryoô m/uÿ ) m/uû p®¡„." ) anu∑pu ( zNd" xÖmImÿêTÖ q a.ÿn.m…s –1– pu…'û s vw retoÿ .ô xm.gmm( ) r.pÿitrb[vIt( –2– p[jÖ .Iô xIp.ô' jinÿm.ôk.Sy sUˇ_Sy g®Tm.ÿr.ôLy˝cIKlOpt( ) S]wWyÿU mÖNy]Ö d/ÖTpum.yÿ pr.nOiW" ) t=ko devt.ôydR iO Wÿ….dx' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.…mÿvÖ sUyoRåhIÿn.R AiW" ) mOTyudvRe t. devt.

xug'û " ≤xÿxk ûu o yÿq.\ aÿ….ôd.smuˇmÖ " –3– è16ù Wo@x' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy...kô˘ yo aÖSm.muˇmÖ o hÖivW.lk AiW" ) vnSpitdevR t. ) anu∑pu ( zNd" aÖiSqôßs'ô ' pÿ®ßôs' m.ôÁvIÿrh. ¨ÿpSÖ tyÿ" ) ¨Öp‚Ö StrÿStuû soô3å¡Ö Sm.Rvô .mÖym( ) bÖl.R 162 .yÖnoåpÿ {.sÿit ) teW.x..ô somÖ aoWÿ/In.ÿ…mv.smuˇmÖ " –2– yq. yíÖ pvRsà u –1– inbRl Ö .setÖ " p[ pÿt.sÿit –1– sbÿN/uíû ..ôh' .©πœû .[iu p©l AiW" ) bl.iSqÿt' h»dy. ) è1ù p[qmcoR incO≤T]pd.R îÿv –2– inbRl à . –3– è15ù pçdx' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.íN{m. ) aqoô î$ÿ îv h.'à ’ût" ) tÖl. g.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sumû TÖ yw mOTÿ yo teÖ nmoÿ dumTÖR yw tÿ îÖd' nmÿ" –2– nmÿSte y.xy.ÿ…mv.ô' tvÿ vû=O .o…mÿ mu„kôr' yÿq. anu∑pu ( è3ù tOtIy.ôd. devt.y]I è2ù i√tIy.y.ô' s.tu/û .Sy sUˇ_Sy x*nk AiW" ) mN]oˇ_.Sy sUˇ_Syo∂.[Atharva Veda] k..>e yÿ îÄd' nmÿ" –3– è14ù ctudx R ' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.eWjÖ >e yÿ" ) nmÿSte mOTyoô mUl>ÿe yo b[.˜ô.Sy sUˇ_Sy b. v.y.sÿbN/uíÖ yo aÖSm.ô…snÿ" ≤=ô.s'à bl.Uyÿ .\ aÿ…. ) anu∑pu ( zNd" ¨ÖˇmÖ o aÖSyoWÿ/In.ne>ÿ yoô nmÿSte .Uyÿ .so devt.ÿ vO=û .sÖ' sv|à n. ) …zônµ‰ÿSyô bN/ÿn'Ö mUlmÿ vu . bOhtIg. vO=û .ôh' .

nÖm. teÿ …/[yt. ) anu∑pu ( zNd" ÈÄ„y.Rí i]pd.ÿ ¨Öt.ô' g.rÄ iviœÿt'Ö jgÿt( ) EÖv.Sy sUˇ_Sy. ) anu∑pu ( zNd" yqeyÖ ' pO…ÿ qôvI mÖhI .mÿµ…s –1– ivôhLhoô n.mÿ te ipôt.l.ÿl –3– aÖlsÖ .ÿ –4– è17ù s¢dx' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy. teÿ …/[yt.NvnÖSptIÿn( ) EÖv.¡ íÖR .' p[qÿ mÖ Sy.'…s a. ) nIôl.' devt.pÿr.bÿyoô an. teÿ …/[yt.m( ) 163 .ô' g.ô/.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] kk⁄MmTynu∑pu ( è4ù ctuQy.ôSyuˇrÿ .ô/.R AiW" ) È„y.ÿbyo ) a.dx' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.l.ÿbyoô rsÿSt ¨Ög[ a.oRô anuû sUt'ûu sivÿtve –4– è18ù a∑.ôgl Ö sÖ .xn' devt.≤NgôrIn( ) EÖv. teÿ …/[yt.Rmà .y]I zNd.Rà …sôl.peiÿ hô inr.ôTm.mÿ te m. g.Rivn.RÎh' . mÖd.oRô anuû sUt'ûu sivÿtve –1– yqeyÖ ' pO…ÿ qôvI mÖhI d.n.ô' g.k u[ .ÿ…sô pUv.Utû .ôt.ÿl.oRô anuû sUt'ûu sivÿtve –3– yqeyÖ ' pO…ÿ qôvI mÖhI d.ô' g. ) s ihÿnÖ Tvmÿ…sô ySTvm.Ô.ô/. teÿ krÄM.dÖ/e ) EÖv.ôymwl ÿ bÖ Eel ÿ yIt( ) bÖ. p[itœ.rÄ pvRtà .ô' g.…j'à p[qmÖ .R AiW" ) g.qv.remÄ .Sy sUˇ_Sy.vÿy" –2– t*ivÿ≤lôkåÉ vel ÿ yÖ .oRô anuû sUt'ûu sivÿtve –2– yqeyÖ ' pO…ÿ qôvI mÖhI d.íu[ ÿ bÖ.Ry.v.ô /[.vÿtIô n.qv.

tu m.rp…¤" è3ù tOtIy.Npunÿ IihÖ c=ÿse –3– è20ù …v'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.…mô inÂô„m.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖ…¶' ˙ÿdYÖ y'1¡Ö xok˘ô t' teÖ inv.>y.Sy sUˇ_Sy xNt. mN]oˇ_.tu m. AiW" ) y+mn.y.yÖ ‚TvWIÿmte ) nmoÿ idôve nmÿ" pO…qôVyw nmÖ aoWÿ/I>y" –2– 164 .yÖ nmoÿ aStu tÖKmneÿ –1– nmoÿ ®Ö{.Sy sUˇ_Sy .í st" p…¤XzNd.itA≥iW" ) cN{m. mOtû ." ) è1ù p[qmcoRåitjgtI è2ù i√tIy. –1– pvÿm.Rpà y.[Atharva Veda] k.Utû .y]I zNdsI punû Ntuÿ m.n" pun.tOtIyyoí g. devt.í devt.'…s aÖ¶·e rÿv.ÿy jIôvseÿ ) aqoÿ a·rÖ∑t.| muçÿ .uk û m( ) ttÿSt ÈÄ„y." kk⁄MmtI p[St.ÿyit ) aÖNymÖSmidÿCztuû k˘ …cÿdv[tÖ Stpuvÿ /R ." punû Ntuû mnÿvo …/ôy.Ö' dOt·ÿe rv –3– è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.n" pun.ô .inô pvÿm.U…mÿmtûRO mÿn. ) punû Ntuû ivê..DeÖ v®ÿ.ÿ ¨Ötve ÿ mÖˇo ivôlpÖ•p. devjÖn..xn' mN]oˇ_. v.ÿ ." ) è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2-3ù i√tIy.NmOtû mÿnStr.Syô dhÿt Eit xu‚û „m.ô £Tveô d=. ) yqoôt mÖmWu[ oô mnÿ EÖv„e yoRmtRûO ' mnÿ" –2– aÖdo yˇeÿ ˙Öid …≈ôt' mÿnSÖ k˘ pÿt…y„..yÖ nmoÿ aStu tÖKmneÖ nmoô r.ÿ sÖvne ÿ c ) aÖSm.OGvi©r.y.ÿtye –2– ¨Ö.m…s –1– yq.' dev sivt" pÖiv]e.

" ) è1á 3ù p[qm.ÿ/WO " …sW.o…mô vNy.m( –1– ≈eœmÿ …s . devt.tOtIyyoA≥co≤S]∑up( è2ù i√tIy.nÖ' hrÿy" sup.‚Stôß" pO…ÿ qôvISt.itA≥iW" ) cN{m.m( ) somoô .ÿ Iôrqoÿ h kÉxvÖ /Rnà I" –3– è22ù √. .idTyriXmmR®to v.ÿ inôvtÿSpO.uivRê.oô yq.ôm…/ÿ Tvôco aÖh' .' inôy.ôn.í proi„.í ctu„pd.itÿ ) Ej.ô nˇ_'¡ c sÖßWu Iÿ" ) 165 . y.R aÖpo vs.y]I è3ù tOtIy.v[ Öe nmÿ" ’.ô m/uÿ –2– ¨ÖdpÖ tu[ oÿ mÖ®tÖSt.ÿ ÂÖp. –3– è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.sq ) ¨Öt Sq kÉx ¡ dÖ h'O .itA≥iW" ) a.gÿ îvÖ y.…v'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ôp aoWÿ/I" ≤xôv.y.ôsvÿ" …sW. ) t. ydejqÿ .Ö . pTyevÿ j.eWÿ jÖ ' smuÿ jg[.ô h·rÿt. ) anu∑pu ( zNd" îÄm.meWÿ u devÖ We ûu v®ÿ.….vÿv]O NÖ Tsdÿn.ÿitô Glh. devt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖy' yo aÿ….s.ÿ nro m®t" …sôçq." ) è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2ù i√tIy.dOtû Sy.s.Sy sUˇ_Sy xNt.eWjÖ .R ivê.id´Otû ne ÿ pO…qôvI' VyU˝du" –1– pyÿSvtI" ’.y.ÿy tÖKmneÿ –3– è21ù Ek…v'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.'à hÖ . g.ô' v…sÿœ'Ö vI®ÿ/.ÿ kôNye˝v tu•û ®w Ã˘ tuNd.yÿ bÖ.ô idvÖmTu pÿt≤Nt ) t a.U…mÿ®ˇÖm.uq.u·rGjgtI zNdsI ’û„.po devt.'…s sÖßWu IôStdÖpsoô idv.xoc…yô„.k™ zNd..n.ôy.ÿ –2– revtÿ Iôrn. ’û.Sy sUˇ_Sy xNt.≤S]pd.oiWÿ ) tSmwÿ teå®Ö.n.û .\ îÿytR vOiû ∑y. m®to ®Kmv=s" ) Ëj|à cÖ t]ÿ sumiÖ t' cÿ ipNvtÖ y].Sy sUˇ_Sy xNt.ÿn.y.itA≥iW" ) a.

" –3– è24ù ctu…v|x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy." sv.ÿ…mv –3– 166 .ivn.Sy sUˇ_Sy xun"xep AiW" ) mNy.DIô" sv.Rà nXyNtu v.pÖStTsv|Ö in„k¡r‚N.ôk. ) îÄtSt. ) îÄtSt.Sy sUˇ_Sy xNt.ôk.ôx∞ÿ sÖy' ≤Ntô mNy.ô a.Rà nXyNtu v.Rà nXyNtu v." pÿç." sv." ) x' noÿ .nuWÿ .ÿWˇ_m.vNTvôp aoWÿ/I" ≤xôv." –2– …sN/upÿ àIô" …sN/urÿ ." sv." sÿ¢iÖ tíÿ sÖy' ≤Ntô g[Vw y.eWjÖ ' ten.poÿ hÖ mÁÖ' t∂ºvÖ IdRdNÿ hO∂‰ot. ) îÄtSt.ÿ aÖ…. aÿp…Ö ct.ÿ aÖ….<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vre<ÿ y£turhÄ mÖpo devÖ I®pÿ ◊ye –1– aot.po devt.xn' devt.ÿidô¥otÖ p.itA≥iW" ) a. nÖ¥1Ö¡ Sqnÿ ) dÖˇ nÖStSyÿ .ÿ…mv –1– sÖ¢ cÖ y. aÿp…Ö ct.pÿ" kmR<Ö y.Rô y. ) anu∑pu ( zNd" pçÿ cÖ y.mhw –3– è25ù pç…v'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ô' su….„<yoR"ô p[pdÿ oíÖ yt( ) a.Iÿtye ) sÖ¥" ’¡<vôNTvetvÿ e –2– devÖ Syÿ sivôt"u sÖve kmRà ’<vNtuû m. nÿviÖ tíÿ sÖy' ≤Ntô SkN?y.ôk." ) anu∑pu ( zNd" ihômvÿt"Ö p[ ßÿv≤Ntô …sN/*ÿ smh s'gmÖ " ) a.eWjÖ m( –1– yNmeÿ aÖ+yor.ôWj.[Atharva Veda] k.ÿ vo . aÿp…Ö ct.ÿ…mv –2– nvÿ cÖ y.˝ muçû ÆNTvôt" p[.ÿ aÖ….unj.

OgA u i≥ W" ) ymo inA≥itv.Sy sUˇ_Sy .m" ) sÖl ' oô.…v'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.yÿNto du·rÖt. jihmo vÖym( ) pÖq.Rm ’û.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è26ù Wi@±vx ' ' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. ) anu∑pu ( zNd" avÿ m.R devt.' nÿy.ÿmÖ in„’¡itô' x' noÿ aStu i√ôpdeÖ x' ctu„ÿ pde –1– ≤xôv" kôpotÿ îÄiWôto noÿ aSTvn.Sy sUˇ_Sy b[˜. pÖd.ôSm•‰u˝Cytu shß.…s n" ) a.ÿmÖ tmOCÿ ztuû ymuÿ i√ô„mSt…m∆ÿih –3– è27ù s¢…v'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.y.ÿ ." xk⁄nû o gOhû ' nÿ" ) aÖ…¶ihR ivp[oÿ juWû t.inÿ ihôTv. kôpot'à nudt p[. m.ôvtRnà åÖe Ny' p.í i]∑up( zNdsI dev.mÿnWe t ) 167 .R devt.ÿjgÖ .v. devt.nuÿ p¥t.Ö{Syÿ loôkÉ p.y.ÿ" kôpotÿ îiWôto yidôCzNdUtû o inA≥Tà y.Iô n dÿ.'…s Aûc. p.TyôSm.mÿ ) tSm.PmNsOj vÖxI sNmOdÿ y. îÄh ih'sà ITkôpotÿ" –3– è28ù a∑.Iÿ no vO. AiW" ) p.'à hÖivnR"Ö p·rÿ heiÖ t" pÖ≤=.mnuÿ Vy.OgA u i≥ W" ) ymo inA≥itv. nÖ ËjÖ| p[ pÿd.ôPm.ÿ ac.ÿPmN/eÁô ivÿÓtu m( –1– yo nÿ" p.ÿ…sô tmuÿ Tv.ôg. îÄdm. ) è1ù p[qmcR≤S]∑up( è2ù i√tIy.ô=o amÿTyR" ) y' √πW.n. ) è1á 3ù p[qm.y.Pm.Sy sUˇ_Sy .neÿ ) ≤xôvo go>yÿ ¨Öt pu®Wÿ >e yo no aStuû m.í jgtI zNd. anu∑pu ( è3ù tOtIy.ôTp…qÿœ" –1– prIÖm3Öe å¡Ö …¶mÿWtR Ö prIÖme g.tOtIyyoA≥cojRgtI è2ù i√tIy. devÿ .Ö odÖ…mWÖ' mdÿNtô" p·rÖ g.ô∑I^ pÖd' ’¡.m( –2– aÖNy]..ˇ_⁄ –2– heiÖ t" pÖ≤=.tu e a…¶ô/. noÿ dev.Pmô• jh.

oiWÿ ) a.ÊvdÖNy.y. îÄdm.>y.gÿ Öe vWRvà ı O Ö At.y]I è3ù tOtIy. s¢pd.k¡x.ÿ vdÖ pr.ôtve ÿ pu]û >e yoÿ mO@Ö kÉx>ÿe y" x…m –3– 168 .ÿy.í ctu„pd.[v AiW" ) xmI devt.ÿ a.yÖ nmoÿ aStu mOTû yveÿ –3– è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.Iô Nye˝tuû ydulk ÿU oô vdÿit moô`metÖ t( ) y√.TsuvIôrt. gOhû åe rÄs' p[iÿ tôc.ô iv roÿh –2– bOhTÿ pl.ÿin vO≤=ô Tv' xÿ…m xÖtvÿLx.i√tIyyoA≥coivRr.[Atharva Veda] k.t( ) pr.sNmô®tÿ" sudû . pÿpTy.y.y.oitÿ –1– y* teÿ dUtû * inÿAt≥ îÄdmetÖ oåp[iÿ ht*ô p[ihÿt* v.n( –3– è30ù i]'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ôr.ôn" ) yoô3å¡Ö Syexÿe i√ôpdoô yítu„ÿ pdÖStSmwÿ yÖm.nÿv" –1– ySteô mdoÿåvkÉx ô o ivÿkx ôÉ o yen. ) è1ù p[qmcoR jgtI è2ù i√tIy.ÿcIômnuÿ sÖv' tÿm( ) yq.ômpÿd'Ö tdÿStu –2– aÖvrÖw hÄ TÖ y.vÿc’RW"u ) îN{ÿ a.n.ÿv·r ) m.≤S]∑up( è3ù tOtIy.dÿ bÖ¸>yô" pNq. sÿs¥.\ a. îÄm' m/unÿ .ÿmnupSpx..Sy sUˇ_Syop·rb.Sy sUˇ_Sy .OgA u i≥ W" ) ymo inA≥itv.ôm…/ÿ mÖ.k U ¡˘ p[itôc. xïmTynu∑pu ( zNd.í }yvs.x.ô s'ytÿu 'Ö yvÖ' srÿSvTy.'…s devÖ .yedÖ m.ÿ yÖmSyÿ Tv. ivr.@i∑XzNdsI aÖmNU heiô t" pÿtiÖ ].k¡x.n.ÿõvÖe pr.ÿ….<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION devÖ „e vÿ£tÖ ≈vÖ" k îÄm.R devt.sIôTsIrÿpit" xÖt£¡t"u k°ôn. vn. ) è1-2ù p[qm.ôhSyô' pu®Wÿ ' ’û.@±g.ÿ kôpotÿ" pÖdmÖ¶* ’û.ô.sÖs. gûhO ' nÿ" ) kôpoôtoôlk ûU . dÿ/WRit –2– y" p[qÿ mÖ " p[vÖ tÿm.xeÖ su.

.ôr.y' g*" pO‚Xnÿr£mIôdsÿdNm.y.Sy sUˇ_Sy è1-2ù p[qm.{=. a…¶" è2ù i√tIy.ôt.oÿ nudt' p[tÖ Icÿ" ) m.' ivÿdNt …môqo ivÿfl.tu y.ôn." pO∑û IvoRåipÿ Í. ¨pÿ yNtu mOTû yum( –3– è33ù ]yiS]'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.rp…¤XzNdsI aÖNtôd.dÿp. rjoô yujSÿ tujû e jn.ÿ" –3– è32ù √. ) g..ÿjitô v.'…à sô p[itÿ dhÖ Tvmÿ¶Öe n noÿ gOhû .í p[St.m..y.i]'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.y]I zNd" a.Stuÿ noôå…cRW.í.Rvô e ju¸ÿ tû Sve3ô t¡Ö ¥.ô iv r.ÿt/u .c.tu/.ô .y.nu∑pu ( zNdsI ySyedô m.v®.i√tIyyoA≥coí.tOtIyyo≤S]∑up( è2ù i√tIy.yn AiW" ) îN{o devt.ô≤T].* devt.Sy sUˇ_Syop·rb.ÿy' …m]. ®{" è3ù tOtIy. D. aÖSy p[.ô nv' Sv˝" ) îN{ÿSyô rNTy'à bOhû t( –1– 169 .y.tn" è3ù tOtIy.ivôh.v®.rÄ' m.' `Otû ne ÿ ) a.í. p[iÿ tôœ. ) è1á 3ù p[qm.tOtIyyoA≥cog. axÿr≤w Tpx.ôtr'à purû " ) ipôtr'à c p[yÖ NTSv˝" –1– aÖNtíÿrit rocÖn.y.[v AiW" ) g*devR t.í …m].R yÖmne Ö smÿjIgmt( –2– a.y.nÖ=yÿ..…s –1– ®Ä{o voÿ g[Ivô .Ry]I è2ù i√tIy.n.Sy sUˇ_Sy j.ômpu ÿ tItp.qv.R AiW" ) è1ù p[qm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è31ù Eki]'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy." ) vIô®√oÿ ivôêtoÿvIy.Kpÿt©Ö o aÿ≤x…≈yt( ) p[itô vStoôrhÖ¥…Ru .nÖt" ) Vy˝:yNmihôW" Sv˝" –2– i]ôx ' ı.." ) è1á 3ù p[qm.i$k.

/OWÿ Öe xvÿ" –2– s noÿ dd.ÿyt ) s nÿ" pWRdÖ itô i√Wÿ" –5– è35ù pçi]'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.'…à s inôjvU TÃR yô…¶‚StôGmenÿ xoô…cW.[Atharva Veda] k.Sy sUˇ_Sy k*≤xk AiW" ) vwê.' rÄ…ymu®û ˘ ipôx©ÿsd' x O m( ) îN{ô" pitÿStuiû v∑ÿmoô jne„Ö v.m( ) s nÿ" pWRdÖ itô i√Wÿ" –1– yo r=.ônrÖ o nÖ a. p[ y.Övtÿ‚Stôro /Nv.ôre rjÿs" xu£ û o aÖ…¶rj.ô…. ) g.gÿmidôm' yÖD' sÖj®U pÿ ) aÖ…¶®ÄKqe„v'hsÿ u –2– 170 .Sy sUˇ_Sy c.yÿ ≤=tIôn.y]I zNd" p[.ÿ Vyô…q" ≈vÖ îN{ÿSyô n./OWÿ Ö a.cÿmIry vOW.tn AiW" ) a…¶devR t.¶yeÖ v.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n.ÿtu pr.o /Oiÿ Wôt" xvÿ" ) purû .tuû t.Ö . ivôpXyÿitô . dÿ/WO te /OW.ô. –3– è34ù ctuiS]'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.ÿitôrocÿte ) s nÿ" pWRdÖ itô i√Wÿ" –3– yo ivê.ônrÖ o nÿ ËÖtyÖ a." pr.nro devt. ) g.uvnÿ .ÿ ) s nÿ" pWRdÖ itô i√Wÿ" –2– y" prÿSy.Övtÿ" ) aÖ…¶nR"à su∑tûu I®pÿ –1– vwêÖ .y]I zNd" vwêÖ . yq.ô s' cÖ pXyÿit ) s nÿ" pWRdÖ itô i√Wÿ" –4– yo aÖSy p.

ô=o yuKû Tv.i]'x' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.ôxinÿ" –2– yo nÖ" xp.ô`[ ¨Öt y.R AiW" ) cN{m.Sy sUˇ_Sy.ônrÖ oåi©ÿrs.ivÿmto gOhû m( –1– p·rÿ . ) g.ô' StomÿmKûu q' cÿ c.ÿjit –3– è37ù s¢…v'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.KlOpt( ) EeWÿu ¥uªû ' Sv˝yRmt( –3– è36ù Wæ$(]x ' ' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.qv.Sy sUˇ_Sy.vÿ=.ôdxÿptÖ" xpÿtoô yíÿ nÖ" xp.moÿ .ô dhÿn( ) xÖ¢.mÿsûu k. xÖpqoô rqÿm( ) xÖ¢. ) 171 .ô p[itÿ c.KlOp Aût®'U TsOjÿ te vÖxI ) yÖDSyô vyÿ ¨·ˇôrn( –2– aÖ…¶" preWÿ ûu /.ÿTshß. ) anu∑pu ( zNd" ¨pÖ p[.R AiW" ) a…¶devR t.mÖ' t' p[TyÿSy.ô e sUyÖRe y. ) i]∑up( zNd" …sôh' e Vy.rÿmiNvôCzNmmÖ vOk¡ îÄv.VyÿSy ) sÖm.y]I zNd" Aût.…m mOTû yveÿ –3– è38ù a∑. devt.qv.ÿt( ) xunÖe pe∑…ÿ^ môv.o vO©…( / xpq ÓÖdmÖ…¶·rÿv.ÿn' vwê.[ dekoô iv r.qv.Utû Syô .nÖrmOtû Syô JyoitÿWSÖ pitÿm( ) ajÿß' `ÖmmR Iÿmhe –1– s ivê.R devt.˜ÿ .g.rÄm]ÿ no jih idôvo vO=û …mÿv.Sy sUˇ_Sy.ÿk*ô ‚TviWÿr¶Ä * b[.v.R AiW" ) bOhSpitiSTviWv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] vwêÖ . pOd.

ÿtye –1– aCz..otu ) a." è3ù tOtIy.ÿy' ¥.nu∑pu ( zNdsI a.i√tIyyojRgtI è3ù tOtIy.pO…qvI îÄh. nÖ Eetûu vcRsà .i√tIyyoA≥comRN]oˇ_.≤S]∑up( è3ù tOtIy.yt ) yÖx. nÖ Eetûu vcRsà .ÿ nÖ îN{'à yÖxsÖ' yxoÿ…yRxæÖ Svn'à nms.ôn. –4– è39ù EkoncTv.û g." ) è1-2ù p[qm. s'ivd. s'ivd.qv.yÿt.v.Ö Syô v.y.Sy sUˇ_Sy. hÖ‚Stinÿ √«ôipinô y.Sy sUˇ_Sy.ôn.ôn.ôhmÿ‚Sm yÖxStÿm" –3– è40ù cTv.teÿ pÖjNR yeô v®ÿ. ihrÿ<yeô ‚TviWÿrPÄ su goWuû y.nu∑pu ( zNd.ÿy' noåStUvû 1R N¡Ö t·rÿ=' s¢AWIô.Ö∑…^ mN{ÿjtU 'Ö tSyÿ te r.y. pu®Wÿ We u ) îN{ô' y.nÖ s.RyÖ c=ÿse hÖiv„mÿNt' m.m –2– yÖx. –1– y. ivêÿSy . nÖ Eetûu vcRsà .Öt* yÖxsÿ" Sy." somoÿ aj.ôy* ) îN{ô' y.nÖ s.ÿ jÖj.·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÿy' no aStu –1– 172 .R AiW" ) bOhSpitdevR t.y.ô…mN{ÿjtU ' sÖhßÿvIy|Ö su.'…s yxoÿ hÖivvR/à tR .nÖ s.û g.Sv r. devÖ I su.y.[Atharva Veda] k..û .y. –2– rqeÿ aÖ=„e vOWÿ .jeÖ pu®Wÿ Sy m.íeN{o devt.ôn.ÿy'Ö somÿ" sivôt. ivÿ/me ) s noÿ r.Syô xu„meÿ ) îN{ô' y.' cÿ hÖivW. nÖ Eetûu vcRsà . îN{oÿ yÖx. v/Ry Jyeœô t.ôn. nÿ" ’.Stuû noå.ÿ jÖj. aÖ…¶yRx Ö .tÿO 'Ö shÿS’tm( ) p[sÖ ß. devÖ I su.Utû Sy. s'ivd.·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.qv. devÖ I su. s'ivd.û g.ÿ jÖj. ) è1ù p[qmcoR jgtI è2ù i√tIy.ÿ jÖj.v.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îN{ô' y.ômêÿSyô v.nÖ s. –3– r.ÖjÄ NÖ ye˝ duNdu.à mÖ nuÿ dIô`.R.û g. devÖ I su.í.í.jeÖ v.R AiW" ) è1-2ù p[qm.

yÖ c=ÿse ivô/me ÿ hÖivW.y.ô s'mnÿ s* .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖSmw g[. nÿ" sc?vôm.yu/ÿ ˇR p[trÖ ' jIôvseÿ n" –3– è42ù i√cTv.ô .kÀt¡ y ¨Öt …cˇÿye ) mÖTyw ≈utû .m…sô yo gu®û " –2– aÖ….Sy sUˇ_Sy b[˜." ) amÿTy. devt. nÿ" ’. anu∑pu ( è3ù tOtIy.u·rgnu∑pu ( è2ù i√tIy.idÿWoô mmÿ …côˇmupû .ÿm…Ö .D.í.Rô mTy. AiW" ) mN]oˇ_.ÿy' n" ’. noÿ h.ô ye tÿnpûU .ÿSy.tûU ' Svô‚St sÿivôt. ) è1-2ù p[qm.Rô p[pdÿ ne c ) yq.UTû v.ÿy p[iÖ dxÖítÿßÖ Ëj|à su.ÿvhw –1– s%.ivvÖ sc.ô avÿ mÖNyu' tÿno…m te ) aÖ/Steô aXmÿno mÖNyumpu .t( ) îN{.…mÿvÖ /Nvÿno mÖNyu' tÿno…m te ˙Öd" ) yq..m. ) è1ù p[qmcoR .„<y. s%.ÿ vÖym( –2– m.·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÿn…mô]' nÿ" pÖí.íN{m. v.yÿ Vy.yse ) srÿSvTy.dÿn…mô]' nÿ ¨ˇÖr.ôn. ¨®ÄVyceÿ ivô/me ÿ hÖivW. ye nÿStôNv˝StnUjû .vh.oTvôNy]Ö r.|à aÖ….ivv sc.y.yÖ .yÿ…s –3– 173 .ÿvx Ö o n v.nu∑pu ( zNdsI avÖ Jy.otu ) aÖx‚Ö }vN{oô a.ÿy.ÿtu mÖNyu" –2– aÖn…Ö mô]' noÿ a/Ör. itÿœ.ÿy.·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.yÿ p[. y.OGvi©r.Sy sUˇ_Sy .í i]∑up( zNd.i√tIyyoA≥co.…sWuA û W≥ yÿ oô dwVy.ÿ vÖym( –1– aÖp.'…s mnÿsÖe cetsÿ e …/ôy a.u·R rgnu∑pu ( è3ù tOtIy.…m te mÖNyu' p.ôn.U·rÿ/.dÿn…mô]' purû S’¡…/ –3– è41ù EkcTv.y. AiW" ) mNyudvRe t.

ÿvx Ö o n v.in c ) ≈eœmÿ .û . vnSpitv.' vn.v.m…s ) yq.u·riK]∑up( è3ù tOtIy.k Ö .ô' iv teÖ mu:y.eWjÖ ' v…sÿœ' rogÖn.oR ivmÿNyuk"ô Sv.ô∂‰*rSq.eWÿ jÖ .idÿWoô mmÿ …côˇmupû .ôi√êÿ…môd' jgÿt( ) aSquvÿ =ûRO .y.'à ny.yÿ…s –3– è44ù ctuíTv. Ëô?vRSvÿ“.yÖ c..ÿ" ) ivôW.….'˝ xÖr….ÿ k.'…s pÖroåpeiÿ h mnSp. .ß. v. n. ) è1ù p[qmcR" pQy.y.…m] AiW" ) mN]oˇ_.xn' devt.y.mye vO=û .U·rÿml U " smu{û mÿviÖ tœÿit ) dÖ.in x's…s ) preiÿ hô n Tv.ô‚Stœ. ) è12ù p[qm.·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÿinô s' cÿr gOhû We ûu goWuÿ meÖ mnÿ" –1– 174 .í i]pd. ymí AWy" ) du"Sv“n.y c ) mÖNyoivRmNÿ yukSy.xÿnm( –2– ®Ä{Syô mU]mÿ SyômtO Sÿ yô n.ô{ogoÿ aÖy' tvÿ –1– xÖt' y.nu∑pu ( zNd.' mUl.rÿ."R pO…ÿ qôVy.Sy sUˇ_Sy ivê.OGvi©r.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è43ù i]cTv. ) anu∑pu ( zNd" aÖy' dÖ.mÖ v.p…¤" è2ù i√tIy.xÿnI –3– è45ù pçcTv.tI’tÖn.bOhtI zNdsI aSq. aÿ…s iptø.Sy sUˇ_Sy . AiW" ) mNyuxmn' devt.i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy. . ¨‚Tqÿto mNyux û mÿn ¨Cyte –2– iv teÿ hnÖVy.ôy' mÿNyux û mÿn ¨Cyte –1– aÖy' yo .·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. mh.ô.i©rs" p[cte .Sy sUˇ_Sy.[Atharva Veda] k.ôd‚u Tqÿt.ÿTpO…qôVySq.pÖ ikmxÿSt.í.inÿ te sÖhßÖ' s'gtÿ .R devt.·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.

ÿm –2– îÄd' tOtû IyÖ' svÿn' kvIôn. ivêe dev. yÖm" ipôt.ÿ kôl.ôre aÖSm∂ÿ/.Nvwêÿ .rÿ®nÄ .Öxsoÿp. xKvrIg. devt. pçpd.Sy sUˇ_Sy.y.i©rÄso du·ÿ rÖt.oR˝å…s Sv“ ) vÖ®. mÖ®tÖ îN{oÿ aÖSm.y.' pu]û o˝å…s yÖmSyô krÿ. ymí AWy" ) è1ù p[qmcoRå…¶" è2ù i√tIy.i©rs" p[cte .i©rs" p[cte .ôNypÿ du„’ût." è3ù tOtIy.ÿmmOtgÖ. devt.ô yTpÿr.Sy sUˇ_Sy.mIôn..·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.g[tÿ oô yTSvôpNtÿ" ) aÖ…¶ivRê.m –1– ivêeÿ devÖ .ÿ inô"xs.ÿm…s ) p[ctÿe .'…s yo n jIôvoå…sô n mOtû o devÖ .ih –2– yq.ô cr.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖvx Ö s.ôTv'hsÿ " –3– è46ù W$(cTv.' yq.ôt.à "U ) s nÿ" p.Rm.ÿ Sv“Ö tq.S}yvs.tÿ "svÖne p.'à sumtÖ * Sy.rp…¤" è2ù i√tIy.Spôtåe ipô mOW.Nyju∑ÿ ." ) aNtÿkoå…s mOTû yur…ÿ s ) t' Tv.ô' vdÿNto vÖy' devÖ .nu∑pu ( zNd.vÖko {ivÿ.ÿTp.nÖro ivÿê’ Ö i√ôêx'.·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.y. n a. ymí AWy" ) du"Sv“n.e d/.Ny.í.ÿ xÖf˘ yqÖ.n.yu„ÿ mNt" ip[yô meWÿ .·rÖm j.m…s –3– è47ù s¢cTv. du„û v“‰ô' sv|à i√WÖte s' nÿy.ÿTvôSm.í s*/Nvn.n.Ä .xn' Sv“o v.ÿ=.n. ) è1ù p[qmcR" kk⁄MmtI iv∑.R jgtI è3ù tOtIy.ÿ…s –1– ivôµ teÿ Sv“ jÖin]'à devj.Tp.mOtû ne Ö ye cÿmsÖ mwryÿ Nt ) 175 ." Sy." ) i]∑up( zNd" aÖ…¶" p[.tu –2– yidÿN{ b[˜.| sÖn' yÿ≤Nt ) EÖv.nÖ‚Sm≤N√ôtIyeÖ svÿnÖe n jÿÁ"u ) a.ô s' ivÿµÖ s nÿ" Sv“ du„û v“‰.yu„ÿ mNt" sÖh.ôTv.y.ônI teÿ m.

·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy." ) ¨i„.[Atharva Veda] k. devt.x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.Sy sUˇ_Sy.vuprÿ íÖ %.r.Itm( ) 176 .@±jgtI zNd.ô anuû Tv.ôSy yÖDSyoôd…O cô Sv.Ös….ÿ%rô e ’„.ÿ…s i]ô∑Pu zÿNd.ôSy yÖDSyoôd…O cô Sv.ô%mu …êÿn.x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.Ö .ÿ –1– Aû. jgtI è3ù tOtIy.@±jgtI è2-3ù i√tIy.ru …ÿ sô jgÿCzNd.nx.ÿ îiWôr.í ivr.ÿ" –2– supû .Psoÿ aÖdyR •ÿ x 'Ö NU bÿ.R AiW" ) a…ên* devte ) è1ù p[qmcoR ivr.ônx ' Ö mTyR"à ) kôipbR.p…¤XzNdsI hÖt' tÖd| sÿm˚Ö m.Sy sUˇ_Sy. rÿ.R ≤xroåPsôs.ôSy yÖDSyoôd…O cô Sv.i©rs" p[cte ." æSv˝i∑' no aÖ….‚Stô h·rÿt…e .h.yÖ]CzÿNd.e ) Svô‚St m. ) è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2ù i√tIy.cÿm£ôtopÖ ¥Vy.Sy sUˇ_Sy g.dÿt" ) xIô„. …zôNt' ≤xroÖ aipÿ pO∑û I" Íÿ.ô anu anuû Tv. rÿ.ô s' vÿh.yuû g*·rÿv –1– meWÖ îÿvÖ vw s' cÖ iv coôv˝R CyseÖ yduˇÿ rÄ{." Sv˝r.h. rÿ.'…s nÖih teÿ a¶e tÖNv˝" £Àrû m.qv..ô anuû Tv.à ‚Stô tejnÿ 'Ö Sv' jÖr.GyR AiW" ) a…¶devR t.y.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION te s*ÿ/Nvôn.ÿ –2– vOW.k™ zNd" Xyenô o˝å…s g.e ) Svô‚St m.ôn.R v.e ) Svô‚St m.. aÿnitRW"u ) in y…•ôy≤Ntuprÿ Syô in„’¡it' pu û retoÿ d…/re sUy…ÖR ≈tÿ" –3– è50ù pç.ô s' vÿh.ô s' vÿh.h.tOtIyyoí pQy. vSyoÿ nyNtu –3– è48ù a∑cTv.y.ÿ –3– è49ù Ekonpç. ymí AWy" ) mN]oˇ_.

ô ceˇvÖ /m.g≤lA≥iW" ) mN]oˇ_. ye kÉ cÖ Sq Vy˝√Ör.ÿ a≤lPst –2– a.i√tIyyor.ônih'sà Nto aÖpoidÿt –2– td.y.ôyo" pUtû " pÖiv]e.Ö dwVyeô jneåÿ ….poÿ aÖSm.y. Íÿ.St.ot me ) y a.itA≥iW" ) è1-2ù p[qm. –1– in g.'…s v.Sy sUˇ_Sy .≤S]∑up( è3ù tOtIy.ÿ p[TÖ yõ™ somoô aitÿ &ût" ) îN{ÿSyô yuJyô" s%.í jgtI zNd.m…s –3– è51ù Ekpç. pUtû Eÿ…m –2– y≤Tk˘ cedÖ ' vÿ®.ô' Ny1Öd¡ ∑O .˝y –1– tdRÖ hw ptÿ©û hw j>yô h.x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ut' /..{oôh' mÿn„ûu y.Rpà teÖ v`. nÖStSm.x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ô•de d.ÿy' ’.voÿ goôœº aÿsdÖ…• mOgû .. Vy˝√Ör.ÿ>yô" xu…côr..ÿpteÖ tO∑jÿ M.ôdne sÿ o dev rI·rW" –3– è52ù i√pç.ôydûu dR iÃ' vpÖ…ít'à ≈utû . devt.soÿ aiv=t ) NyU3û m¡Ö yR oÿ nÖdIn.ô3í¡Ö rÿ≤Nt ) a…cÿÊy.y]I è2ù i√tIy.Nm.' k<vÿSy vIô®/ÿm( ) 177 .Rà yuyoipôm m." ) p[qmcoR g.Nyv.ôtrÿ" sUdyNtu `Otû ne ÿ no `OtPÖ v˝" punNtu ) ivêÖ' ih ·rÖp'[ p[vÖ hÿ≤Nt devÖ I®idd.Sy sUˇ_Sy xNt.p" è3ù tOtIy.y.ôNy.NTsv.y.s'ià Sqt' hÖivrnÿdNt îÄm.ônipÿ nÁtÖ' mu%mô q.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] yv.o devt.í v®. ¨pÿKvs ) b[˜Ö ve ." ) anu∑pu ( zNd" ¨TsUyoRà idôv Eÿit purû o r=.ÿ –1– a.ÿr<Ä y.ô a.RÔà M.ôidôTy" pvRtà >e yo ivôêdO∑ÿ o adO∑hÖ .'…à s inôjvU nÃR ( ) a.

nÖ Eetûu puníÖ =u"û punrÖ sunÿ ÖR Eetÿu ) vwêÖ .n.í i]∑up( zNdsI ye pNq. aÖNt‚Stÿœ.oôTvnuÿ no m.y suNvôte –3– è55ù pçpç.ô' somoÿ aÖ…¶v. ¥.it du·rÖt.ôrgÿNmihô mnÿs.ÿp…O qôvI sÖc' rÿ≤Nt ) 178 ..[Atharva Veda] k.ÿ –2– s' vcRsà .tOtIyyoí ®{o devt..Ryô nu "ÃR p. devt." è2-3ù i√tIy.tOtIyyoí i]∑up( zNdsI ¥*íÿ m îÄd' pO…ÿ qôvI cÖ p[ctÿe s* xu£ û o bOhû Nd≤=ÿ.ÿryt' rÄ…ym( ) îÄm' r.∑uR tÖNvoô3¡Ö yi√·rÿ∑m( –3– è54ù ctu„pç.ô…• xÿmyt( –3– è53ù i]pç.tu sivôt.sÿbN/uíÖ yo aÖSm.v.x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÖTm.y.Sy sUˇ_Sy b[˜.ôd.Ö∑S^ y.x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÿ noô a]Ö vrIÿy" ’.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a. .x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy..\ aÿ…. AiW" ) a¶IWom* devte ) anu∑pu ( zNd" îÄd' t¥ujû ¨ˇÿr…Ä mN{'à xuM.n.sÿit ) svÖ| t' rÿN/y.ô tO.ô s' ≤xôvne ÿ ) Tv∑.…s meÖ yjÿm.ÿ.ÿ·rW' ivôê.. …cÿikt.Sy sUˇ_Sy b[˜. AiW" ) è1ù p[qmcoR ivêe dev.ÿ aNtôr.dO∑.inô ivê.ôMy∑ÿye ) aÖSy =Ö]' …≈y'à mÖhI' vOiû ∑·rÿv v/Ry. ipptuR ) anuÿ Svô/." ) è1á 3ù p[qm.ô " punrÿ ." ) è1ù p[qmcoR jgtI è2-3ù i√tIy.ônrÖ o noô adÿB/StnUpû .gÿí –1– pun"ÿ p[.IvÖgRe ’¡.vÖSmw /.ô pyÿs.Sy sUˇ_Sy bOhCz⁄£ AiW" ) mN]oˇ_.eWÿ jImÖSy.tûu ' yujû ¨ˇÿrm( –2– sbÿN/uíû .y.tOtIyyojRgtI è2ù i√tIy.ô s' tÖn…U .ÿno bÖhvoÿ devyÖ .mÿ ( –1– aÖSmw =Ö]mÿ¶IWom.

ˇÖ' n s' yÿm•Ö moÿ devjÖn>e yÿ" ) nmoÿåSTv…sôt.eWjÖ …môd' ®Ä{Syÿ . ù ) è1-2ù p[qm. noÿ dev.ôSy˝m( –3– è57ù s¢pç.ÿm –2– îÄd.R pQy.p…¤" è2ù i√tIy.R" æSvôte noÿ d/.' sMv.itA≥iW" ) ®{o devt.y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] teW.Gg.ôvTÖ sôr.i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy.bOhtI zNdsI îÄd…m√. ¨ÿ .ô….ÿm –3– è56ù W$(pç.e Sy.ôWmugû '[ .ôò.y." ) è1ù p[qm.l.ômJy.í incOdnu∑pu ( zNd.ôl.'à inv.e opÿ …sçt ) j.ôW.NTsôhpu®ÿ W.yÿ bÖ.hÿ a.ôl.ôW. anu∑pu ( è3ù tOtIy. dÖt" smuÿ teÖ hNv.. p[jÖ .í pQy.ÿitô tSmwÿ m. noô goWuû .' xÖtxÿLy. dev. bOhû •mÿ" ) teW." è2-3ù i√tIy.y. è è3ù tOtIy.Sy sUˇ_Sy xNt.n( ) s'ytÿ 'Ö n iv „pÿr√Ä ‰.x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ô aihÿv/R IôTstoÿk.eWjÖ m( ) yenWe mûu k e t¡ je n.v[ Öe nmoô nmoÿ devjÖn>e yÿ" –2– s' teÿ h‚Nm dÖt.jÖt. v. iWÿçt j.'à vÖy' sumÿ tÖ * yÖ…Dy. ®{o mN]oˇ_.mpÖbv[ tÿ ( –1– j.Ö{e s*ÿmnÖse Sy.Sy sUˇ_Sy xNt.yÿ s'vTsôr.ô" p·rÿ dˇehÖ sveÃR –1– g[I„ô mo hemÿ NÖ t" ≤x≤xÿro vsÖNt" xÖr√ÖW.ÿin' ytÖmo vh.ÿ …jô◊.ô hnUÿ ) s' teÿ …jô◊y.ôt î√ÿ" xrÄ. ¨i„.t ) a.ÿn.tOtIyyoí ®{o devt.eWÿ jÖ ' tenÿ no mO@ jIôvseÿ –2– 179 .y.jye ) Svôj.ut.x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.y.y.yÖ nmÖ‚Strÿ…ír.ômipÿ .yÿ ’.yÿ p·rvTsôr.'…s m.itA≥iW" ) è1ù p[qmcoR ivêe dev.e .

devt.ôhmÿ‚Sm yÖxStÿm" –3– èÃ59ù EkonWi∑tm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.R AiW" ) ®{o mN]oˇ_. ivêÿSy .ôtdu ≤R =ÿ.ôNyq.[Atharva Veda] k.ôi√iWÿtStup" ) aÖSy.y. v." ) anu∑pu ( zNd" aÖn@Ö Œë Sô Tv' p[qÿ mÖ ' /enÖ >u yôSTvmÿ®N/it ) a/enÿ veÖ vyÿsÖe xmRà yCzô ctu„ÿ pde –1– xmRà yCzôTvoWÿ…/" sÖh devÖ Irÿ®N/ôtI ) krÄTpyÿSvNt' goôœmÿy+Ö m.' su.qv." ) è1ù p[qmcoR jgtI è2ù i√tIy.mÿmt( ) =Öm.…m jIvÖl.rp…¤" è3ù tOtIy.eWjÖ ' sv|à no aStu .otu ip[yô o d. devt.eWjÖ m( –3– è58ù a∑pç.\ ¨Öt pU®Wÿ . ’¡.R AiW" ) bOhSpitmRN]oˇ_.ÿN’..ÿp…O qôVyoyRxSÿ v.qv.ÿm( –1– yqeN{oô ¥.Sy sUˇ_Sy.Sy sUˇ_Sy.v.n( –2– ivôê¡p." somoÿ aj.x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.'…s yÖxsÖ' meN{oÿ mÖ`v.m( ) s.pÖ aoWÿ/IWuû yxÿSvtI" ) EÖv.í.ôSt.yt ) yÖx.otu yÖxsÖ' ¥.Sy sUˇ_Sy. v. devÖ " sÿivôt.vÿd. ivêeWÿ u devÖ We ÿu vÖy' sveWÃR u yÖxsÿ" Sy.y.û g.' heiÖ t' dUrû ' nÿytuû go>yÿ" –3– è60ù Wi∑tm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. purû St.ÿp…O qôvI ¨Ö.Utû Sy." p[St. devt. noÿ ®Ä{Sy.nÿye –1– 180 . ) anu∑pu ( zNd" aÖym.ÿTyyRmÖ . rpoô ivê'à no aStu . aÖ…¶yRx Ö .ÿmCÖ z.ôy.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION x' cÿ noô myÿí noô m.R AiW" ) ayRm.m –2– yÖx.v.y. îN{oÿ yÖx.nu∑pu ( zNd. îÄCz•Ögvu[ Öw pitÿmtûu j.qv. cÿ nÖ" ik˘ cÖn. îÄh Sy.mÖj. y.e îÄme ) yÖxs'à m.

ÿtu p[itk.deWÿ u vÖy' Sy. d.qv.ÿy.R AiW" ) ®{o devt.rÄ∆‰oitÿWÖe km( ) mÁ'à dÖve .n pO…qôvImutû ¥.yÿit –2– /. ) è1ù p[qmcR≤S]∑up( è2-3ù i√tIy.x.vÿrI yÖ…Dyeÿ n" punIt..ÿmÖ ptÿyo ryIô.ôt.tÿ" p[.mutû sUymÃR ( ) /.. v." ) i]∑up( zNd" vwêÖ .ô' smÿn' yÖtI ) aÖ©o Nv˝yRm•ÖSy.oÿ….R AiW" ) ®{o mN]oˇ_.ôm.ôt.Sy sUˇ_Sy.dÖ' mdÿNtoô JyoKpÿXyemÖ sUymÃR ∞ûu rÿNtm( –3– 181 .ô' mÁô' sUroÿ a. .ônrÖ I' vcRsÃ Ö a.tOtIyyoí .ô a. mÁ'à devÖ " sÿivôt. Vycoÿ /.ÿ gO.u·riK]∑up( zNdsI mÁôm.ÿ…mô yo aÿ¶IWoôm. ¥.û Ntÿ" s/Öm.Sy sUˇ_Sy.qv. aÖgvu[ Öw pitô' d/. s/Öm.vjuWÿ Öe s%.ôkm( ) aÖh' sÖTymnOtÿ 'Ö y√d.mÖhmOtû r'U jÿ ny' sÖ¢ …sN/Unÿ ( ) aÖh' sÖTvmnOtÿ 'Ö y√d.vÖk." ) ¥.cÄ' ‚vxÿí –2– aÖh' jÿj.m( –2– vwêÖ . aÖNy." ) îÄh@e yÿ .ÿStôNvo˝ vIôtpOœÿ .mÖhmOtû r'U jÿ ny' sÖ¢ s.ôt.ÿn"R pun.t( –1– aÖh' ivÿvce pO…qôvImutû ¥.ÿMyôh' dwvIô' p·rÖ v.poô m/umÿ dÖ re yÿ Nt.vÿNtô" xucyÿ " p. rÿ.m( –1– vwêÖ . rÿ. devt. –3– è62ù i√Wi∑tm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.Sy.v.ôMy˝m( –3– è61ù EkWi∑tm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÿ/.r pO…qôvI' /.ô pyÿSvtI Aût.ônrÖ o rÄ‚Xm….?v' xuı û .ô ne iÿe Wôro n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] a≈ÿmidôymÿymR •ÖNy.ÿp…O qôvI pyÿs." smÿnmÖ .tuû v." ) ty.s.ônrÖ I' sUnû tO . ¨Öt ivêeÿ tpoôj.?vô' ySy.

yuWÿ Öe vcRsà Öe bl. aitjgtI è2-3ù i√tIy.kÀi¡ t" sm.ôn' cetoÿ a….ÿr –4– è64ù ctu"Wi∑tm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.Sy sUˇ_Sy. mní devt.ônI sÿm.sÿte –1– sÖm.í i]∑up( zNdsI s' j. ¨Öp.bÖbN/ô d.in v" ) sÖm. .ÿ" s'ivd.R AiW" ) ivêe dev.R AiW" ) cN{ î N{" pr.SvÿivmoôKy' yt( ) tˇeÖ iv „y.ôsi' vÿx?vm( –2– sÖm.ôiNv cOtÿ .qv.y.ihÿto mOTû yu…." ) è1ù p[qm.m( ) sÖm.ôg' yq.idtOcSy inA≥ityRmo mOTyuí è4ù ctuQy.ÿnI?vô' s' pOCÿ y?vô' s' voô mn.'…s yˇeÿ devÖ I inA≥ià tr.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è63ù i]Wi∑tm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.…¶devR t. . ) è1ù p[qmcR" pQy.ônmÿStu voô mnoô yq." ) è1á 3ù p[qm.' dÿd.nu∑pu ( zNdsI 182 .. ) îÄ@Spôde s…mÿ?yseÖ s noô vsUNû y.yÖ nmoÿ aStu mOTû yveÿ –2– aÖySÖ myeÿ &pÖde be…ÿ /We îÄh. bN/p.ôn' v[tÖ ' sÖh …côˇmeWÿ .itô tSmwÿ yÖm.ôno mN]ô" s…mÿit" sm.n. ˙dÿy.ÿy.m( ) devÖ .ÿ juho…m sm.….ônI vÖ a..domÖdm•ÿm≤ıô p[stÿU " –1– nmoÿåStu te inA≥te itGmtejoåyÖSmy.y.ôMy.ôn.Sy sUˇ_Sy &◊.qv.Sy sUˇ_Sy.tOtIyyojRgtIg.ôn.ôn ¨ÿˇmÖ ' n.kôm…/ÿ rohyemÖ m( –3– s's…Ö m¥uvÿ se vOW•Ö ¶eÖ ivê.tOtIyyoí.mÿ g[Ivô .ôx.ô pUvRÃe s'j.R jgtI è4ù ctuQy.nu∑pu ( zNd.ônne ÿ vo hÖivW.ôyRe sÖhßÿm( ) yÖmne Ö Tv' ipôt…O . devt. AiW" ) è1-3ù p[qm.R Ací.nt.'…à s j.ÿNyôyR a.[Atharva Veda] k.n( ) yÖmo mÁô' pun·Ö rÊv.ÿ vÖ" sushÖ .Rí.tOtIyyoA≥cornu∑pu ( è2ù i√tIy.p…¤" è2-3ù i√tIy.xro v.sÿit –3– è65ù pçWi∑tm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.

ô ….Rià n sÖvtR Ö îN{ÿ" pUWû .' b.ÿxrIt( –2– inhRSà t.ÿ îÄv.ÿ –3– è66ù W$(Wi∑tm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.…mô x]U.nu∑pu ( zNdsI inhRSà tô" x]urÿ ….ôtNÖ v.ôåhm( –2– îN{ÿík.ÿ no rÄ…ym.…mN{ô ved.R AiW" ) cN{ îN{o v.ôn." x]v" SqônNe {oÿ voôå¥ pr.mhw –3– è67ù s¢Wi∑tm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. devt.ÿ.m…s ) aqwWÿ .py.ÿnoô mmÿ iSqôr.'à vo aÖ…¶mU!ÿ .ÿ ) pr.'…à s xtÖxo iv .n.ôyNTyôSm." sNtuû x]Övo婯Wÿ .ÿj.ôd.e Ne {e.r p[qmÖ ' nwhÿ SÖR tmsurÿ >e y" ) jyÿNtuû sTv.ô…mN{oÿ hNtuû vr'và rm( –2– EeWÿu nÁô vOW.xIôW.ÿxrÄ Tv' teW.ÿ .ôÙnÖnne ÿ hÖivW.mU" sen.ô' pr.qv.vÿq ) inhRSà t.ô…jn'à h·rÖ.ÿç'Ö xu„mÿmdRyÖ .Sy sUˇ_Sy. a.ÿ….R.. aÖ…m].ôyCzôNtoåSyÿNtoô ye cÖ /.yÖt.ÿ aÖ…m].Sy sUˇ_Sy. ’¡…/ –1– inhRSà te>yo nwhSÖR t' y' devÿ .' Ml.tOtIyyoí.ôy/Ru mÿ . ) è1ù p[qmcR≤S]∑up( è2-3ù i√tIy./.ÿírt.qv.y'à ’…/ ) 183 .ô" x®ÄmSyÿq ) vOíû .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] avÿ mÖNyurv.m( –1– mU!û .n( ) smÿpyR Ne { mhÖt.Sy.m`h. cÿ sßtu" ) muÁNÿ Tvô¥. ) anu∑pu ( zNd" p·rÖ vTm.ÿ meiÖ dn.vÿ b.ôÙ mÿnoôyju .TveWÿ .R AiW" ) cN{ îN{o v.hÿy" ) teW.sÿ•Stuû ye sen.' prStôr.ôro ivivÿı" –1– a. vÖ/ne Ö {. devt.

) jgtI zNd" yq.pÿitidRiô v ¥.ô\ anuÿ –2– m…yô vcoRô aqoô yxoåqoÿ yÖDSyô yTpyÿ" ) tNm…yÿ p[jÖ .Doô v®ÿ.ôs' ' yq.¤˘ xu.ôidôTy. devt. =urû .R i]∑up( zNd." ) è1ù p[qmcRítu„pd.' k°ôl.enÿ v.ÿõ…Ö m]Ö EWÿTvôv.e oô„. s. puroivr.RyTûu v.rÄ`.y.R AiW" ) bOhSpitr…ên* c devte ) anu∑pu ( zNd" …gôr.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pr.ô m/unÿ .ôvd..nÖymÿStu p[jÖ .ÿ m.ÿ$We ûu ihrÿ<yeô goWuû y¥xÿ" ) sur.pÿitdIR`.e Ö somÿSyô r.'…s a.e ÿ m.Kvrg.Sy sUˇ_Sy k..ÿinô jn.o vptedÖ mÖSy gom.Sy sUˇ_Sy.' …sôCym.ÿy.Sy sUˇ_Sy.@itx.ÿn.Ö yq.itjgtIg.pÿ ¨NdNtuû vcRsà .y ¨dÖknÉ ie hÿ ) a.cÿm.y.vÿrgÄ r.ÿn( –3– è69ù Ekons¢ittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy..yÖ c=ÿse –2– yen.ônêÿv.n( ) tenÿ b[˜.˚.gRSà vtIô' v.R AiW" ) mN]oˇ_.yn AiW" ) afl‰.qv.ô sur.ô=.ymÿgNTsivôt. aÿ…/ôdve nÿ e ) yq.[Atharva Veda] k.SptI ) yq.vÿpTsivôt.…mÿv Î'htu –3– è70ù s¢ittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÿ pus'û o vOWÿ <yôt ≤S]ôy.v.Sy ivô√.' inÿhNÖ yteÖ mnÿ" ) 184 .y.R jgtI è2ù i√tIy. =urû . ®Ä{.qv.í. vsÿv ¨NdNtuû scetÿ sÖ" somÿSyô r.ô .leÖ m/uû tNm…yÿ –1– a…êÿn. devt.RcIô g*®peWÿ tu –3– è68ù a∑Wi∑tm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. anu∑pu ( è3ù tOtIy. ) …cik¡Tstu p[jÖ .Doÿ vptÖ p[ctÿe s" –1– aidÿitô" Xm≈uÿ vpÖTv.

dÖr' v.ÿ ¸ûtm¸ÿtm.i√tIyyojRgtI è3ù tOtIy.ôymÖkoRå©πnû .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] EÖv. d.ÿ ) EÖv.jÖg.ÿ pus'û o vOWÿ <yôt ≤S]ôy.' inÿhNÖ yteÖ mnÿ" ) EÖv.m( –2– yq.mivÿm( ) ydevÖ ik˘ cÿ p[itjÖgh[ .i√tIyyoA≥cor…¶" è3ù tOtIy." pÖdne ÿ pÖdmu¥ÿ jûu e ) yq.ÿ p[…Ö /yRqoÿp…Ö /yRq. teÿ afl‰eô mnoå…/ÿ vÖTse in hÿNyt.Sy sUˇ_Sy.y.mÿ dÖˇ' ipôt…O .v…/ÿ ) yq.…mÿ ) vwêÖ .y.ô su¸tÿ ' ’notu –1– yNm.qv.ônrÖ Syÿ mhÖto mÿihôª.ô psÿSt.' inÿhNÖ yteÖ mnÿ" ) EÖv. iv¡p'Ö ihrÿ<yômêÿmtûu g.'…s yq.©û÷ s'smÿ k˘ ’.y.otu –1– yq.ôrnumÿ t' mnu„û yw˝" ) ySm.y.ÿ pus'û o vOWÿ <yôt ≤S]ôy.í i]∑up( zNdsI yd•Öm…µÿ b¸û/.u·rgnu∑pu ( zNd.m( –1– yq.ÿ…sôt" p[qÖ yÿtÖe vx.ôyy. anu∑pu ( è3ù tOtIy. teÿ afl‰eô mnoå…/ÿ vÖTse in hÿNyt.rÿjITyô…¶∑ıot." ) è1-2ù p[qm.ÿ hÖStI hÿ‚StôNy.tenÿ SqUl.ô su¸tÿ ' ’.ô n>y'à p[/Ö .ÿSy•utû s'gà .Sy sUˇ_Sy b[˜. ) è1ù p[qmcoR jgtI è2ù i√tIy.otu –2– yd•Ömµ‰nOtÿ ne dev.mÖj.m( –3– è71ù Eks¢ittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. teÿ afl‰eô mnoå…/ÿ vÖTse in hÿNyt.ô\ nuû vpUiÃ' W ’û<v•surÿ Sy m.í .y.ûO .ÿNmeô mnÖ ¨idÿvÖ r.Ö ' ’ûtm( ) 185 .í ivêe dev. devt.ôhmÖ…¶∑ıot.ôSy•d. AiW" ) xepoåkoR devt. AiW" ) è1-2ù p[qm. teÖ xep"Ö shÿs.Ri©r. ≤xôv' mÁô' m/umÿ dÖSTv•ÿm( –3– è72ù i√s¢ittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.

Ôn.gÿSyô yCz^." ) è1á 3ù p[qm." è3ù tOtIy.ôvdÖ ©Ö «nÖ' p.qv.vÖdêÿSy v.'…à sô smuÿ v[tÖ .Uvû mu ®ÖR ≤∫ÿ®gÄ .vÿˇe v/Rt.mÖ•˙ÿ.Stoô„pitôrnuÿ vo johvItuû m…yÿ sj.ÿ SÖ pitô.í i]∑up( zNdsI s' vÿ" pOCyNt.R voô mnÿ…sô p[ivÿ∑.n. i]ÿ.i√tIyyornu∑pu ( è3ù tOtIy..tOtIyyoA≥co.otu ) v.?yôSmTpUWû .y." –1– yo vÖ" xu„moô ˙dÿy„e vôNtr.ÿtûu v®ÿ.vÿˇe v/Rt.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y. ) t.gR "Ö s' voÿ ajIgmt( –1– sÖD' pÿn' voô mnÖsoåqoÿ sÖD' pÿn' h»dÖ " ) aqoô .…m hÖivW.kÀi¡ tôy.ôt." ) EÖv.Nô t' tenÖ s'Dpÿ y.ÿtÖ svRà ¨ÖgS[ yÿ ceˇÖ "u s'mnÿ s" sj." s'b.R AiW" ) è1-2ù p[qm. pÖrSt." ) è1-2ù p[qm.rÿSvtÖ' h.t.ôdpÿq' v" ’.í i]∑up( zNdsI Eh y.‚Stÿn'Ö g.ÿ `ûtO ne Ö m…yÿ sj.vÖTprÿSvtÖ" psÖSt.NTsIÿvy.qv.[Atharva Veda] k. devt.R AiW" ) mN]oˇ_.dR.…m v" –2– yq.í i].t.y.Sy sUˇ_Sy. rÄmitÿvoR aStu –2– îÄhvw Stô m.m.pÿ y.' tÖNv1Ö"¡ s' mn.t.ô' psÿ" –3– è73ù i]s¢ittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. devt.y.i√tIyyoA≥comRN]oˇ_."Ö somoÿ aÖ…¶bOhR SÖ pitôvsR …ÿu .à ' cÖ yt( ) y.Iym.Iym. ) s' voôåy' b[˜. rÄmitÿvoR aStu –3– è74ù ctu"s¢ittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.n îÄm.ô…jnÖSt.ôNTs'mnÿ sS’/Iôh –3– 186 .ôrhe y. vsu…ÿ .ÿtu ) aÖSy …≈yÿmpu sÖ y' .Sy sUˇ_Sy..ô' psÿ" –2– y.ÿidôTy.u·R riK]∑up( è2ù i√tIy.[ a˙ÿ.

nu∑pu ( è3ù tOtIy.ôd/ÿitô c=ÿse ) sÖp' ı e[ oÿ aÖ…¶…jô◊R . ) è1-2ù p[qm.i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy.ôd…/ÿ –1– aÖ¶"e s.Ntpn.í kk⁄MmTynu∑pu ( zNdsI y Eÿn' p·rÖWIdÿ≤Nt sm. ytoô n punrÖ .ÿ sÖm. ) ytoô n punrÖ .ÿ>yoô y.ÿ◊.oô n sÖ•. rÿ.ôhm.e ) aÖı.yÿit xêÖtI>yô" sm.ÿ>y" –2– Etuÿ itôß" pÿr.ÖvtÖ Etuû pçÖ jn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è75ù pçs¢ittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.R…ô y.i√tIyyoA≥coítuQy.ÖvtÖ…mN{oÿ nudtu vO]hÖ . jgtI zNdsI inrÄm'u nudÿ Ö aok¡s" sÖpàoô y" pOtÿ NÖ yitÿ ) nwbÖ .ôre pÖd' in dÿ/.….ô\ aitÿ ) Etuÿ itôßoåitÿ rocÖn.ô®detÿ ûu ˙dÿy.Sy sUˇ_Sy kbN/ AiW" ) s.ÿxrIt( –1– pÖrmÄ .Sy sUˇ_Sy kbN/ AiW" ) îN{o devt.Rí.yÿit xêÖtI>yô" sm.R?ô ye˝n hÖivWeN{ÿ EnÖ' pr.….í W$(pd.Syôt" –2– yo aÿSy sÖ…m/Ö' vedÿ =Öi]ye.m( ) n.y. ) è1-2á 4ù p[qm.…¶devR t.ihÿt.itô s mOTû yveÿ –3– nwnÃ' fl≤Nt py.mÿ gO.vÖTsUyoRô asÿi∂ôiv –3– è76ù W$(s¢ittm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.•.ôityRSyô pXyÿit /Umû mu¥û Ntÿm.\ avÿ gCzit ) aÖ¶ye "R =ôi]yoÿ ivô√.'tà pÖnSy.' t' pÿr.y.yuWÿ e pÖdm.

û .Ty.yuWÿ e –4– è77ù s¢s¢ittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.tved.Sy sUˇ_Sy kbN/ AiW" ) j. devt. ) anu∑pu ( zNd" 187 .

í i]pd.Sy sUˇ_Sy.otu v.nÖ<Ny.ÿ=Sûu t.nÿ$( pÖr.ry ) a. Py.' rsenÿ .' y.ôym. ) è1-2ù p[qm.í Tv∑.i√tIyyoA≥cog. sÖhßÿvcRsmÖe * St.ÿsSÖ pitÿ" sÖS' f.m( ) rÄYy.ÿ sÖhßÖm.xIittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. vÿ/tR .tÿvde oô in vÿtyR xÖt' teÿ sNTv.mnupÿ ≤=t* –2– Tv∑.ÿTpO…qôVySq. jgtI zNdsI aÖy' noô n.v. p[.[Atharva Veda] k.ô….ôvtO SÖ t….ô' pyÿs.ô a.' pitÿm( ) Tv∑.'Ö y ¨Öd.ôSq.Ö∑. r.qv. devte ) anu∑pu ( zNd" tenÿ . ’¡…/ –3– è78ù a∑s¢ittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ô….Sy sUˇ_Sy.ô' pun"ÿ ) j.it' gOhû We ÿu n" –1– Tv' noÿ n.e^ ÿ v/Rt.yuiÃ' W dIô`mR ." è3ù tOtIy.ôy.mÿjnyÖÊv∑.ôvtO "ÿ ) sÖhß'à t ¨p. pu∑û meTÖ v.\à aitiœpm( –1– y ¨Öd.Utû ne ÿ hÖivW.ôvtRnà ' …nôvtRnà 'Ö yo goôp.mÿSm.R AiW" è1-2ù p[qm.R AiW" ) s'Sf. rÿ=tu ) asÿm.ôy.ÿ j.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aSq.y.Ry]I è3ù tOtIy. aipô t' ¸ÿve –2– j.ÿSywô Tv. vsuÿ –2– 188 .m( –3– è79ù Ekon.ôi√êÿ…môd' jgÿt( ) a.neÖ pvRtà .ª‰ê.qv.no devt.j.ÿn"ÖR punrÖ .yÿnm( ) a.ÿyt.yÿ.m( –1– aÖ….noÿ aÖ….y.pTy.ô∂‰*rSq.sSptÖ Ëj|à gOhû se ÿu /. aSquû Sq.i√tIyyoA≥coíN{m.yu"ÿ ’. vÿ/tR .

·ˇ_ôv.ÿ te hÖivW.e ptitô ivê.n shß. devt. teÿ pO…qôVy.ôÔ.ÿtye –2– aÖPsu teÖ jNmÿ idôiv teÿ sÖ/Sq'à smu{û e aÖNtmRià hôm.Rnà ◊ ËôtyeåÖ Sm. a. aÿ·rÖ∑t.m –3– è80ù axIittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.idTyo v.Sy sUˇ_Sy.ÿ iv/em –3– è81ù Ek.k¡xt( ) xunoÿ idôVySyô yNmhÖSten.R AiW" ) mN]oˇ_.lk.í p[St. anu∑pu ( è3ù tOtIy." ) t.ÿ te hÖivW.Utû .'…à s se/…s ) p[jÖ . idôiv devÖ . ) è1ù p[qmcoR .vÖc.…sô yCzÿsÖe hSt.' /n'à c gO.qv.'s"ÿ Sy. îÿv …≈ôt.xIittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.qv.'…s aÖNt·rÿ=.ôvpÖ r=. ) anu∑pu ( zNd" yÖNt.ÿ iv/em –1– ye ]yÿ" k. devt.Svô tSyÿ no /eihô tSyÿ te .Sy sUˇ_Sy.ÿ .y.y.m( ) xunoÿ idôVySyô yNmhÖSten.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] devÿ s'Sf.Nsv.u·rgnu∑pu ( è2ù i√tIy.poôWSye≤ÿ xWe ) tSyÿ no r.rp…¤XzNd.R AiW" ) cN{m.

bÿ›.gme –2– y' pÿ·rhÖStm…bÿ.ôn" pÿ·rhÖSto aÿ.mÿ gO.tÿve ) my.dU yÖ m( –1– p·rÿhStô iv /. /eiÿ hô t' Tvm.ô¥q.g AiW" ) îN{o devt.ÿ pu]û ' jn.ôMy.rÖ idÿit" pu]k.. ) anu∑pu ( zNd" a. ) Tv∑.ôgCzÿtÖ a.ô a.gÿtSyô n.ôiditÿ –3– è82ù √‰xIittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy..ô tmÿSy.RyÃ Ö /.Sy sUˇ_Sy .ÿryÖ yoinô' g. gÿmy.Rdà e pu]û m.

My.yÖt" ) 189 ..

n.yÖ km( ) .ôy.yÖ<y˝pÖ…cTp[ pÿit„yit ) Gl*·rÖt" p[ pÿit„yitô s gÿlNûu to nÿ≤x„yit –3– vIôih Sv.m.ÿ ’û„.ôsinÿ `oôre juhû oMyeWô .ôiditÿ –2– ySteåÿ ïûxo vÿsdûu .vIÿrflIôrpetÿ n –2– aÖsiU tÿk.| s.ôy.' bÖı.n.ÿmvÖsjRnà .≤S]pd. vÿht. r. i√pd..m.mÿbv[ Iô∫goÿ j.ô yidôd' juhû o…mÿ –4– èÃ84ù cturxIittm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.¸ÿit' juW.mg[.ôgo yo aÖSm.ô inA≥ià tô·ritÿ Tv.ôh' p·rÿ ved sÖvtR "ÿ –1– .noÿ bOhû …•ÿN{ ihrÄ<yyÿ" ) ten.Rí .Sy sUˇ_Sy.y.ÿivô]ImÖ…ênoôhtu"ÿ pÖq.'Ö n.ôpm[ Nÿ vteÖ jn.….eWjÖ ' cÖN{m.i©r.m.' mÁ'à /eih xcIpte –3– è83ù }yxIittm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.WIR bOhtI è3ù tOtIy." ) è1-3ù p[qm.R Acíwk.ô roihÿ.Ö oR vÿstÖ ·e rÿv ) sUy"ÃR ’û. incOd.wk.u·riK]∑up( zNd.ô Sv. ) tenÖ m. AiW" ) mN]oˇ_.Iô √π ) sv.i©r. ) è1ù p[qmcoR .sÖvSyÿ xÖt£¡to" –1– yenÿ sUyû .u·rGjgtI è2ù i√tIy. AiW" ) inA≥itdevR t.ô mnÿs.idtOcSy.otuÿ .Utÿe hÖiv„mÿtI .vwWÖ teÿ .ÿSt a.'…s ySy.ôno mnÿs.Rsà .ô XyeNyek.[Atharva Veda] k.ô voåpoÿCztu –1– ENyek.m.y.ÿ jnIyÖte j. devt.CyRn∑u pu ( zNdsI apÿ…ctÖ" p[ pÿtt sup.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îN{ÿSy vO]flÖ o vÿNve v.suÿ ) 190 .U…mô·ritÿ Tv.h.nu∑pu ( è4ù ctuQy. jgtI è4ù ctuQy.vs.Sy sUˇ_Sy.

m( ) devÖ . ) anu∑pu ( zNd" vÖr.ÿ yÖtI" ) EÖv.ÿm…Ä ¶" pO…ÿ qôVy.ivÿ∑SÖ tmuÿ devÖ .[ @ÖSysurÿ .rye –3– è86ù W@xIittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. TvmÿySÖ my.ôc.ry.Utû Syô Tvmek ÿ vOWû o .ôyRe sÖhßÿm( ) yÖmne Ö Tv' ipôt…O .h.pÿStôStM.n( ) yÖmo mÁô' pun·Ö rÊv. a.ÿry.mhe –2– yq.ÿv –1– sÖm{ûu ÈÃxe ßÖvt.ÿ –2– EÖvo „v1ÖS¡ m…•ÿAt≥ åÖe nehÖ . aÖym( ) vOW.ÿm/R. aÖy' devÖ o vnÖSpitÿ" ) y+moô yo aÖ‚Sm•..ô n=ÿ]. vÖy' …mô]Syô v®ÿ.qv.' kôkN⁄ mÿn„ûu y.gÿ…sô Tvmek ÿ vOWû o ..˝.mIxeÖ Tvmek ÿ vOWû o .n.ô y+m'à vwê.ôn ¨ÿˇmÖ ' n.ÿ pO…qôVy.Sy sUˇ_Sy. ) anu∑pu ( zNd" vOWNe {ÿSyô vOW.ÿv –3– 191 .nÖmnU ne sÿ "Ö Sv.e ÿ v.ÿ" s'ivd. bN/p.itô tSmwÿ yÖm.' v.…. vÖxI ) cÖN{m.ÿv –2– sÖm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] muçû me .n.Ö .R AiW" ) vnSpitdevR t.ÿ vO]û îÄm.t.' dÿd.ôx.ô ivêÿSy .yÖ nmoÿ aStu mOTû yveÿ –3– aÖySÖ myeÿ &pÖde be…ÿ /W îÄh.nÖr.R AiW" ) EkvOWo devt..ihÿto mOTû yu….kôm…/ÿ rohyemÖ m( –4– è85ù pç. aÿvIvrn( –1– îN{ÿSyô vcÿs.ôiNv cOtÿ .xIittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.. y+m'à te v.Ä o v.qv..ÿ ivôê/.Sy c ) devÖ .ÿ idôvo vOW.Sy sUˇ_Sy. teÿ aÖ…¶n.ô' sveWÃR .

qv.Np. pO…ÿ qôvI /[vûu ' ivêÿ…môd' jgÿt( ) /[vûu .mÖym( –1– /[vûu ' teÖ r.ÿ Iihô x]UHÿ z]UytÖ oå/ÿr.e ÿ hÖivW.j. Tv. ) è1-2ù p[qm.Rà v.Ö∑m^ ÿu /.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è87ù s¢.xIittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.o /[vûu ' devÖ o bOhSÖ pitÿ" ) /[vûu ' tÖ îN{ÿí. îÄme /[vûu o r.Rô idxÖ" s'mnÿ s" sÖ/I[ cIÿ/vûRu[ .ry –2– îN{ÿ EÖtmÿdI/rd(/vûu[ ' /[vûu .qv.ô sv.R AiW" ) /[vu o devt.mevÖ ./U vûRu[ ‚Stôœ.ô v®ÿ.ÿ ) tSmwô somoô a…/ÿ b[vdÖy' cÖ b[˜.ÿm…s teÖ mnÿ" ) v.j.WRmNÖ trÿ.clt( ) îN{ehô vw /[vûu ‚StÿœhÖº r.ÿ SÖ pitÿ" –3– è88ù a∑." ) anu∑pu ( zNd" îÄd' yTp[<eô y" ≤xroÿ dÖˇ' somenÿ Ö vO„<yÿm( ) ttÖ" p·rÖ p[j.HzNtuû m. ¥*/[vûRu .R AiW" ) mN]oˇ_.' /[vûu m( –2– /[vûu oåCyutÿ "Ö p[ mO.ivÿc.Sy sUˇ_Sy.Sy sUˇ_Sy.ô…¶íÿ r.clt( ) ivxÿSTv.t'à /Umû îÿv sÖ?r‰1Öõ¡ ™ m.ÿ ivôx. ) anu∑pu ( zNd" a.ÿh.ÿm…s teÖ h.y.[xt( –1– îÄhvw …w /ô m.[Atharva Veda] k.í i]∑up( zNdsI /[vûu .pÿ Cyoœ.ivÿc.ô∑m^ …/ÿ .Sy sUˇ_Sy.Nvetÿ u teÖ mnÿ" –2– 192 .dySv ) sv.ô" pvRtà îÄv.id|à xoôcy.m…s –1– xoôcy.sÖ" pvRtà . Tv{.xIittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.Ö∑'^ /.ÿtne Ö h.yÿ teÖ s…mÿit" kLpt.ÿryt.R AiW" ) /[vu o devt.qv.…môh –3– è89ù Ekonnvittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.id|à te xocy.i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy. devt.

Rsà .pÖ î√.í.i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy.UMy.itô Ny˝ˇ_pitô sUy"ÃR ) nIôcInÿmflÖ ‰.ôcInÖmpÿ Vyye –1– Ny1ÖG¡ v.eWjÖ ISt.eWjÖ Ir.tÿnI" ) a.m…s –2– nmÿSte ®Ä{.m…s –1– y.u·rgui„.jI devt.Steÿ ’<vNtu . ¨ÿ . AiW" ) è1-2ù p[qm.WIR .yoôg"w Wÿ¥oôg…e . …mô].Sy sUˇ_Sy.ô m?yô' .*ô mÁ'à devÖ I srÿSvtI ) mÁ'à Tv.ywÖ nmoô inpÿitt. ) è1-2ù p[qm.R AiW" ) v.' teÿ ®Ä{ îWumû .ÿ ¨Ö." ) anu∑pu ( zNd" îÄm' yvÿm∑.Sy sUˇ_Sy .SyÿtÖe nmÖ" p[itÿiht.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] mÁ'à Tv.í a.vNt*ô smÿSyt.yw ) nmoÿ ivsOJû ym. duhÿ Öe Ny˝G..ÿ ◊y.y. ) è1ù p[qmcoR jgtI è2-3ù i√tIy.eWjÖ m( –3– è92ù i√nvittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.k™ zNdsI y.'à teÖ sv.ûNynuû iviœÿt.Syôd©π>ÿ yoô ˙dÿy.R AiW" ) ®{o devt.tOtIyyoí i]∑up( zNdsI 193 .xnm( è3ù tOtIy.v®ÿ.OGvi©r.poô ivêÿSy .qv." ) t.ÿn.y c ) îÄd' t.s.vtu teÖ rpÿ" –2– a.toÿ v.….ÿrc’RW"u ) ten.m( –3– è90ù nvittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.poÿ amIvÖc.' vÖy' inivRWô .po devt.i√tIyyoA≥coyR+mn.mÖ¥ Tv√Öy' ivWUcÿ Iô' iv vOhÿ .yw –3– è91ù Eknvittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÿ te tÖNvoô3¡Ö rpoÿåp.Steÿ xÖt' /ÖmnÖyoå©.Sy sUˇ_Sy.y.qv.

n( –1– mnÿs.oMyôNy].qv.tu –1– jÖvSteÿ avR…Ö •ihÿtoô guh. `Otû ne ÿ xÖv."u[ xÖvoRåSt. mÖ®toÿ ivôêvedÿ sÖ a.m…s ) aÖmI ye ivv[tÿ .i√êeÿ dev. AiW" ) srSvtI devt.'…à sô mmÿ …côˇmnuÿ …côˇ…e ." ) i]∑up( zNd" yÖmo mOTû yur`ÿ m.Deÿ .m…s –1– aÖh' gO>ÿ .yÿ?v' no aÖ`ivÿW.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v.ÿnÖ îN{ÿSy y.ÿ…jôNblÿv.'…à sô s' v[tÖ .tÿrh' .ÿ pÖTsu jÖv' dÿ/. …mÿmIy. v.ô…j' jÿyÖ smÿne pr…yô„.Öv.pjRNÖ yyoÿ" sumtÖ * Sy.u" –2– tÖn∑U ÿe v.vÿtûu xmÖR tu>yÿm( ) aÓutÿ o mÖho /Ö®.ÿy devÖ o idôvI˝vÖ Jyoitô" Svm.ôSmdÖ`ivÿW.yÿ ) nÖmSÖ ye˝>yoô nmÿ E>y" ’.tOtIyyoA≥cornu∑pu ( è2ù i√tIy..í ivr. teÖ Tv∑.y.ô SqnÖ t.tÿ ¨Öt yoåcÿrTÄ prIÿˇ" ) tenÖ Tv' v.ô mn.ô v®ÿ.>yo vÖ/.Ri©r.ômmÖSm>yô' /.ô homwhÖ rR sÿ .kô˘ p·rÿ vOÔNtu vIôr." pUtû dÿ=.…jNyujû m." senyÿ oˇiSqôv.@±jgtI zNdsI s' voô mn.í ivêe dev.…mô mnÿs. m®to ivêveds" ) aÖ¶IWom. nyNtu –2– ].…jNtôNv'1¡Ö nyÿNtI v.in v" ’.Nvô" s' nÿmy.t( –3– è93ù i]nvittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.y. sm.ôrte ÿ ) mmÖ vxeWÿ ûu ˙dÿy.Sy sUˇ_Sy xNt.ô y" Xyenô e v.[Atharva Veda] k. ) è1á 3ù p[qm. .ôtmnuvÿ Tm.t.ÿm –3– è94ù ctunvR ittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.RnÖ Etÿ –2– 194 .ôro inÿAqû≥ o bÖ.ih p[svÖ e mnoÿjv.Ry.kÀt¡ InRm.ôNblenÿ .itA≥iW" ) è1-2ù p[qm.o…mô mmÿ y. devt..'sSÖ te aÖSm.ô nIlÿ≤x%<@" ) devÖ jÖ nÖ .i√tIyyoA≥co ®{" è3ù tOtIy.v v.Sy sUˇ_Sy.S]ÿ ¨Öt r." ) yuÔû Ntuÿ Tv.

" ) è1ù p[qm.v.ÿ·rÖm j.OGvi©r.ô y∞ÿ v.ôSt.ÿ n" pun.i√tIyyoA≥covRnSpit" è3ù tOtIy.oRà ihômvÿt.oRà aÖSyoWÿ/In.í …m].u·riK]∑up( zNd.y.@±g.oRô ivêÿSy .R AiW" ) è1á 3ù p[qm.ô3d¡Ö qoÿ v®Ä<y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aoteÿ meÖ ¥.Sy sUˇ_Sy .í . ) anu∑pu ( zNd" aÖêTÖ qo devÿ sÖ dÿnStOtû IyÿSy.t( –2– y∞=uWÿ ." è2ù i√tIy. ivr.ô…¶íÖ ?y.v®.ôcop.tOtIyyoA≥codevR .gÿt[ oô yTSvôpNtÿ" ) somÖSt. jgtI è3ù tOtIy.qv." k⁄œmÿ vNvt –2– g.' devÖ .ôi√êÿSm. AiW" ) è1-2ù p[qm.OGvi©r.* devt." ) bOhSÖ pitÿps[ tU .Sy sUˇ_Sy.ô mnÿs.ômtO Sÿ yô pu„p'à devÖ .…môto idôiv ) t].DIbR◊Ö I" xÖtivÿc=.í somo devte ) è1-2ù p[qm.RSmedô ' sÿrSvit –3– è95ù pçnvittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÿ devÖ I srÿSvtI ) aot*ÿ mÖ îN{ÿí..≤S]∑up( è2ù i√tIy.˝dutû ) aqoÿ yÖmSyô p@±vIÿx.inÿ Svô/y.ÿp…O qôvI aot.y.ômtO Sÿ yô c=ÿ.Utû Syemô ' meÿ agÖd' ’¡…/ –3– è96ù W<. noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –1– muçû Ntuÿ m.í i]pd. idôiv ) t].y.vittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.y.'…s 195 .i√tIyyornu∑pu ( è3ù tOtIy. AiW" ) vnSpitdevR t. xpÖQy.y]I zNdsI y. aoWÿ/yÖ" somÿr." k⁄œmÿ vNvt –1– ihôr<Ä yyIô n*rÿcrÄ≤ırÿ<ybN/n.tu –3– è97ù s¢nvittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.y.Sy sUˇ_Sy .y.∂ºvikæLbôW.ô' g.mutû ) g.

a…/r.ô.ô.Öj.Sy sUˇ_Sy.r'à pu®û .ÿMyugû '[ ceˇÖ .Öj" ≈ÿvSÖ yuSTv' .ô…¶hoÿ]. TveNÿ {ô v·rÿmt" purû .Urÿ …Ä .Öjo r..ÿm.y.yu„ÿ mT=ô]mÖjr'à te aStu –2– p[.u·rGbOhtI zNdsI aÖ…. îÄd' hÖ…v" –1– Svô/.' dUrû ' inA≥ià t' pr. idôxo vO]ÿ hNz]uhû o˝å…s ) y]Ö y≤Ntÿ ßoôTy.tOtIyyoA≥co≤S]∑up( è2ù i√tIy.Sy sUˇ_Sy.. c devt..m( ) Tv' dwvIôivRxÿ îÄm. Tv.ıëvÿ e ) ◊y.v®.i√tIyyornu∑pu ( è3ù tOtIy.Stuÿ …m]. ivÿ/me .vÿT=ô]' m/unÿ hÖe ipÿNvtm( ) b.Öto vOWÿ .i√tIyyoA≥co·rN{" è3ù tOtIy.Ö EÿiWô hVyÿ" –3– è99ù nvnvittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.í .rU …Ä ¶rÿ….qv.ô yq.t.·U rN{ÿ" ) aÖ>y1Öh¡ ' ivê.'sà • ¨ÖdIrÿte ) îN{ÿSyô t]ÿ b.ô. iv r.jÿsu r.yU DÖR o aÿ….itô n pr.ÿNyevô . p[jÖ .¸'û jyÿNtômJmÿ p[m.ô" pOtnÿ . ) è1á 3ù p[qm.ÿ idôxSTv…mÿN{.vehÖ –1– Tv…mÿN{.Uiÿ tôjnR .[Atharva Veda] k.R AiW" ) è1-2ù p[qm.qv.í bOhtIg.ûO Ntômojÿs.jy.St≤∆ôt' teÿ d≤=.yoô anuû s' rÿ.ÿn.ô.…/r.s..?vm( ) g[.y. –3– è98ù a∑nvittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.RSt.nmekjô m( –1– yo aÖ¥ seNyoÿ vÖ/o …j`.ÿ jy./eqÿ .R AiW" ) îN{o devt. ivp…ít.íeN{" som" sivt.mô …Ö jt'à goô…jtÖ' vj[bÿ .Öc"w ’ût' …côdne "Ö p[ mumÿ ˇu _mÖSmt( –2– îÄm' vIôrmnuÿ hWR?vmugû …[ mN{'à s%.rp…¤XzNdsI îN{oÿ jy." ) è1-2ù p[qm.'Ùà rÄ.tw ) cÖ’TR yô È@‰oô vN¥ÿíopÖs¥oÿ nmÖSyo˝ .<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖ…."U somoÿ a….ôÙ sÿmNÖ t' p·rÿ dµ" –2– 196 .y..Cy.joôtodIÿCy.…sô r.

ôy' v.u SvôStyeÿ –3– è100ù xttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ô©÷ vÿ/tR .ôho aÿ…ên.jNsumû nÿs' m. devÖ .RrsÄ ' ivôWm( –3– è101ù Ekoˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. ivôWm( –2– asurÿ .ÿny.tÿU . m.nOiW" ) vnSpitdevR t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] p·rÿ dµÖ îN{ÿSy b.ô¥*rÿd. ) anu∑pu ( zNd" a. ) anu∑pu ( zNd" devÖ .n.ÿ ) idôvSpO…ÿ qôVy.ô sd.' duihôt.SpteÖ /nu·ÿ rÖv. AiW" ) b[˜. sÖmiw tô s' cÖ vtRtà e ) EÖv. ¨ÿpjIk.turÿ m( ) ten..h' tÿno…m teÖ psoô a…/ô Jy.ÿ m( –1– y√oÿ devÖ .mÖ….Sy sUˇ_Sy.ôtSu ]. teÖ mnÿ" sÖmtw ûu s' cÿ vtRt. ivWÄdWU .ô' xepSÖ tenÿ yoôiWtÖ…m∆ÿih –1– yenÿ ’ûW' v.ô a.yÿt.' n" ) devÿ sivtÖ" somÿ r.qv.. t.ôjyÿ≤Ntô yenÿ ihôNvNTy.Sy sUˇ_Sy jmd…¶A≥iW" ) a…ên* devte ) anu∑pu ( zNd" yq.ÿ –3– è102ù √‰uˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.…sô s. vOWÿ ." s'.…mÿvÖ /Nvÿin ) £mÖSvxRà îv roÖihtÖmnÿvGl.…sÿçNÖ /NvÿNyudk Ö m( ) tenÿ devÖ p[sÿ tU ne dÖe ' dUWÿ yt.ôSy b[˜ÿ .Sy sUˇ_Sy g®Tm. cÿkq.t( ) itôß" srÿSvitrdu"û s…cÿˇ.m( –1– 197 .ySv ê…sôih v/RSà v p[qÖ yÿSv c ) yÖq.SpitdevR t.ôÙ sÿmNÖ t' ].ô s. aÿd"ûu sUyoRà ad.ô psÿ" –2– a.Ri©r.yt.ÿm…sô Svs. ’.TpO…qôVy˝d.

ÿn.ôd. îN{.ô t.ÿ –1– s' pÿrmÄ .Sy sUˇ_Sy p[xocn AiW" ) mN]oˇ_. k¡rt( ) sÖd' . ye cwWÿ .n'à sivôt.Sy sUˇ_SyoCzocn AiW" ) mN]oˇ_. devte ) anu∑pu ( zNd" sÖd' .…mN{.ÿm…s ) aÖp.ô' mnÿ" –2– a.ÿN¥t.' p[.nÿm…Ö m]e>ÿ y" ’.ô¶I somoô r. ¥. devte ) anu∑pu ( zNd" a. asunû .otu n" –3– 198 .gÿSyô hSt.ÿ c meiÖ dn*ÿ ) îN{oÿ mÖ®Tv.ôn.nÿ¶Ö a.nÿ¶Öe s' ¥.nÖ' .ôn.sUNû Tsmÿ…Czdn( –1– îÄdm.goÿ aÖ…ên.ÿ>y..j.NpyRhà .ôd.ô yeå]ÿ nÖ" s≤Ntô t.ôd.ÿ…m m?yôm.Rª.mnurû o/ÿnmÖ ∫ u rÿ e –3– è103ù }yuˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.nenÿ .h' ≤%ÿd.ôê" pO∑û ‰. sÖd' .nÿ¶Öe s' ¥.ô Tvm( –2– aÖmI ye yu/mÿ .ÔÿnSy mÖd`u Sÿ yô k⁄œSÿ yô nlÿdSy c ) turû o .n( ) îN{ôSt.…mÿv ) re„Ä m…Czÿ•'Ö yq.…m teÖ mnoÿ r.ôy≤Ntÿ kÉtô NU ’ûTv.ÿ Ö s'≤xÿtm( ) aÖ…m].nÿmkrÄ' tpÖsNe {e. îN{.j.ô t.'Ö m…yÿ te ve∑t.ô .nqoô s' ¥.ô…m].¶I v.¶I v.ô tO.[Atharva Veda] k.nIÿkx ô " ) îN{ôSt.ô Tvm( –3– è104ù ctu®ˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a.Rª.n'à voô bOhSÖ pitÿ" sÖd' .ôd.nenÿ sÖd' .n'à …mô]o aÿymÖR . ¥.ôd.NTsmÿvmÖ .NpyRhà .ô Tvm( –2– Een.

∞Ö sv|à noô r=Ö ctu„ÿ p.ÖcIn.nuÿ iv=Örm( –3– è106ù W@ëˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.. devt.ô b..Ö" sus≤Ã' xt" pr.ÿ pu<û @rIÿkv.itA≥iW" ) ivê…j∂ºvt.m…s ) xIôtÓÿd.ÖptÿNTy.xumû t( ) EÖv.ô sUySÃR y rÄXmyÿ" pr.. Tv' k.s.ô p·rÿ deih ) ivêÿ…j‚d(√pô .ô¥∞ÿ nÖ" Svm( –2– 199 .ÖptÿTy.yÿne te pÖr.Öe dUv.yÿm. ) anu∑pu ( zNd" a.uvoôå…¶„’¡.seÖ p[ pÿtÖ mnÖsoånuÿ p[v.Sy sUˇ_SyoNmocn AiW" ) k.yÿm.seÖ p[ pÿt pO…qôVy.xumû t( ) EÖv.…môd' Nyyÿn' smu{û Syÿ inôvx e nÿ m( ) m?yeÿ ÓÖdSyÿ no gOhû .ô mnoÿ mnSkÉtô "w pÿr.' ÓÖdo v.seÖ p[ pÿt smu{û Sy.e ivêÖ…jteÿ m.ô p·rÿ deih ) ].Sy sUˇ_Sy p[mocn AiW" ) dUv. ) anu∑pu ( zNd" ivêÿ…jT].ÖptÿTy.ÿ ’…/ –2– ihômSyÿ Tv.Rà rohNtu pu≤û „p. anuÿ sÖv' tÿm( –2– yq.eWjÖ m( –3– è107ù s¢oˇrxttm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.ô mu%.ym.ô ih noô ." pÿr.y¡.Iÿ" ) ¨Tsoÿ v.ô t]Ö j. ) anu∑pu ( zNd" yq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è105ù pçoˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.yÿt.ô.e i√ôp.leÖ p·rÿ Vyy. devt.n( –1– aÖp.xumû t( ) EÖv..ôYy˝m( –1– yq.otu .Sy sUˇ_Sy xNt.Rx. Tv' k. Tv' k.yu. jÖr.∞Ö sv|à noô r=Ö ctu„ÿ p.ywÿ m.ô x.l.ÿ .ô@‰∞ÿ nÖ" Svm( –1– ].

' b[˜c.ô¥∞ÿ nÖ" Svm( –3– kLy.ô<yw˝ m.ôSTv' noÿ a…s yÖ…Dy.R AiW" ) ipPplI .Sy sUˇ_Sy.msurÿ .tô me/ÖR .ôivnoÿ ivôd"u ) ty.mnu∑pu ( è2ù i√tIy.' me/Ö .itÿivı.ô·r….ôivn'à ’.m( ) p[pIÿt.y.Ö{.' me/ÿ .' me/Ö .mhe –5– è109ù nvoˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.mOWyÿ o .ô p·rÿ deih ) svRià v‚d(√pô .ô¥∞ÿ nÖ" Svm(( –4– è108ù a∑oˇrxttm' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.' mYy.ôr.yuv.' mÖ?y≤Ndÿn'Ö p·rÿ ) me/Ö . gÿih ) Tv' sUySÃR y rÄ‚Xm….eWJÖ yU3û t¡Ö .| me/Ö .' p[.∞Ö sv|à noô r=Ö ctu„ÿ p. svRiÖ vdeÿ m.n. i√ôp.ôy' me/Ö .û voÿ ivôdyu .ômvÿse ¸ve –2– y.¶eÿ me/.idtOcSy pçMy.ÿdvÖRe . alÿm( –1– 200 . ¨robOhtI è3ù tOtIy.ôrêe…ÿ .' sUySÃR y rÄ‚Xm….eWjm.ÿ…." smÿkLpy…•ôy' jIivÿtvÖ .qv. è4ù ctuQy.R devt. Ací me/. ivôd"u ) AWÿyo .…¶devR te ) è1á 4-5ù p[qm.mÖh' p[qÿ mÖ .mO.ômiO Wÿ∑tu .ôvcR sÖ .' s.ô p·rÿ deih ) kLy.∞Ö sv|à noô r=Ö ctu„ÿ p. vex ÿ y.í pQy.m…s –3– y.ctuqIRpçmIn.'…s Tv' noÿ me/e p[qmÖ .mÖ¥ me/Ö y.' ivôdSu t.' y.ÿ –1– me/Ö .u –4– me/Ö .' b[˜<ÿ vtIô' b[˜jÿ tU .' devÖ .[Atharva Veda] k.eWjÖ I ) t.ô m.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ivêÿ…jTkLy.bOhtI zNd. vex ÿ y. ) anu∑pu ( zNd" ipôPpôlI ≤=ÿ¢.y.ÿ…. go….Rí.Sy sUˇ_Sy x*nk AiW" ) è1-3á 5ù p[qm.Ut’ Ö toÿ me/Ö .

eWjÖ Imqoÿ ≤=ô¢Syÿ .nuNÿ midôtoåsÿ…s –2– devÖ nÖw sÖ .eWÿ jÖ ' yÖd. j.eWÿ jÖ ' yq.Sy sUˇ_Sy.à .ÿ¶e tÖNv'˝ ipôp.STv.ôSm>y'à cÖ s*.yÖtIjRnnÿ .eWjÖ Im( –3– è110ù dxoˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ôTp·rÿ p.itô pU®Wÿ " –2– asurÿ .' c.ô`åe[ ˆ‰ÿjin∑ vIôro nÿ=]Öj. m.N.noô m. ) è1ù p[qmcR" pr.tOtIyyoí i]∑up( zNdsI p[àÖ o ih kmI@‰oÿ a?vôrWe ÿu sÖn.ôto ivôctO oÿymÖR Syÿ mUlbÖ hR. yÿjSv –1– Jyeœô flÖ ‰.inô ivê.nu∑≤u P]∑up( è2-4ù i√tIy.' j.Sy sUˇ_Sy.qv.qv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ipôPpôLy1Ö"¡ smÿvdNt.o…mÿ ivô√.ÿgmÖ .n" suvû Irÿ" ) s m.yÿ xÖtx.ôtI’¡tSy .nu∑pu ( zNdsI îÄm' meÿ a¶eÖ pu®Wÿ ' mumGu ?yôy' yo bÖı" suytÿ oô l.ô Ny˝%nNdevô .nuNÿ midôtoåsÿit –3– 201 . ) è1ù p[qmcR" p…¤" è2-3ù i√tIy.STvodÿvpÖNpun"ÿ ) v.v∫.o…mÿ ivô√.N.nuNÿ midôtoåsÿit –1– aÖ…¶∑eÖ in xÿmytuû yidÿ teÖ mnÖ ¨¥utÿ m( ) ’û.ô nVyÿí s‚Ts ) Sv.duNmÿidtÖmNu mÿˇ'Ö r=ÿsSÖ p·rÿ ) ’û.ÿmhwÖ n s ·rÿ„y.y –2– Vy.RyTûu v.lÿpIit ) aÖtoå…/ÿ te ’.∞Ö hot.gÖ/ye Ã' yÖd.ÿrd.ôd…/ÿ ) y' jIôvmÖXnv.R AiW" ) a…¶devR t.ÿ dI`.idtOcSy c. vÿ/I≤TpôtrÄ' v/Rmà .dxoˇrxttm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.yÿm.Áºnm( ) aTyenÿ ' neW∂u·rÖt.ôtrÄ' p[ …mÿnIô∆inÿ]Im( –3– è111ù Ek.[ yÿSv.R AiW" ) a…¶devR t.

Sy sUˇ_Sy. b[˜.Sy sUˇ_Sy.inÿ mO+v –2– √.x.iNv nÿXy .nNtuû ivêeÿ –1– ¨Nmuçÿ Ö p.ÿ nIh.ô" p.' mUl ÿ bÖ hR.U …Ö fl pUWÿ Ndu·rÖt. n.xyNtu –1– mrIÿcI/UmûR .' ivômcu oô ih s≤Ntÿ .ônNtu>y'à devÖ .Á.ô" p.ÿsí’ûm vÖym( ) a. b[˜. n.ôTp·rÿ p.ôr.nÖxe t.x. devhÖ @e nÿ 'Ö dev.R AiW" ) a…¶devR t.ôiNv cOtÿ p[j. yq.' teÿ devÖ .[.ôr.ÿ .Sy sUˇ_Sy b[˜.ihÿr. durPsôrsÖ" pun·Ö rN{ô" pun.R AiW" ) pUW.Á. anuÿ j.à . Jyeœô ' vÿ/IdÖymÿ¶ EÖW.Pm•ud.i√tIyyoA≥co≤S]∑up( è3ù tOtIy.ôdx Ö /Ö .ôr.xw"Ö p·rÿivˇoô ivbÖıoå©πaÿ ©û a.Áºnm( ) s g[.y. devt.ô' fÉn.xyNtu –3– è114ù ctudx R oˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ipRtÃ Ö ¨‚Tsÿtí ) iv teÿ muCyNt.ô g[. ) è1-2ù p[qm.í p…¤XzNdsI i]Öte devÖ ." ) anu∑pu ( zNd" y∂ºvÿ .pu]û * m. inihÿt' i]ôtSy.Ö gR "ÿ ) punSÿ Tv.ôStSm.ô\ anuû t.NgÿCzoôt v.®‚Tsÿt.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION punSÿ Tv. devt.[Atharva Veda] k.ÿ•o yUyû mOtû SyôtnRe ÿ muçt –1– 202 .ôiNv cOtÿ p[j.inÿ ) ttoô yidÿ Tv.pÿm∑O ' mnu„ywnsÖ .ÿ .' ]yÿ≤S]ô….ôtr'à muçÖ sv.ô" p.Np[ ivôx.' teÿ devÖ .U …Ö fl pUWÿ Ndu·rÖt.qv.qv.ô ye….idÿTy. aÿmjO twtÖ den≤ÿ S]ôt EÿnNmnu„û ye˝Wu mmOje ) ttoô yidÿ Tv. AiW" ) ivêe dev.dxoˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. ) i]∑up( zNd" m. duiû vRêÿe devÖ .ô g[.inÿ mO+v –3– è113ù ]yodxoˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.nÖxe t.[.ihÿr.ôS' Tvmÿ¶ EÖW.ôn≤Npÿt.x.nuÿ p.nuNÿ midôtoåsÿ…s –4– è112ù √.Rnà ( –2– ye….sÿn( ) s g[.n( ) nÖdIn.

∞etsÿ Ö EnÖ a.goô m/unÿ .ıo …jhIôde –2– ydIôd' m.Jy.ôn" æSvô•" ò.gÖNy√.[.idÿv mumcu .ÿ ipôt. y¥.ôm' cÖ£i⁄ nô% R nÿNtoô ag[eÖ k.Sy sUˇ_Sy j.y.ô yjÿ]. muçû tehÖ nÿ" ) yÖD' y¥ÿDv. AiW" ) ivêe dev.åpÿr.í i]∑up( zNds.ôtyu iR dÿ ipôtnu "ÖR p·rÖ .ô' sveWRà .ôtyu dR ne ÿ îiWôt' nÖ a.hsÖ" ≤x=ÿNtoô nopÿxie kôm –2– medSÿ vt.tOtIyyoA≥cojRgtI è2ù i√tIy.tu"ÿ pu]û .Sy sUˇ_Sy b[˜.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] AûtSyôtnRe .ÿ ) vwvÖ SÖ vôte r.ÿinô ju◊tÿ " ) aÖk.v∫. vÖym( ) yUyû ' nÖStSm.ô s' sOjÿ ..ô∫Vy'à c &pÖd.gÖ¥[ idô SvpÖ•ne ÿ EnÖSyoåk¡rm( ) . a•Öivdoô n ivô¥y.ÿidTy.Jyô' ivêeÿ xuM. devt.ÿNmuçtÖ ivêeÿ dev.yn AiW" ) ivvSv.ÿidv ) pUtû ' pÖiv]e.ô" ≤x=ÿNtoô nopÿ xeikm –3– è115ù pçdxoˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.vÿNto aÖSm.gÖ/ye 'Ö m/u.'…à s c’ûm.Ndevt.Utû ' m.'sÖ En.it ) m.jÿinô t∆uhÿ oôMyqÿ yÖ…DyÖ' m/umÿ dStuû noå•ÿm( –1– vwvÖ SÖ vôt" ’¡.i$k.ôTv.≤NpôtrÄ" scÿNteô teW.WIRvà . ml." ßucû . ) è1á 3ù p[qm." sjoWsh( –1– yidô j.ÿ vÖe .Ntuû mwnsÿ " –3– è116ù Wo@xoˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ôm.n." ) anu∑pu ( zNd" yi√ô√. ivÿêe vo dev.ô yjÿm.ô tSm.'soô ydivÿ√.idÿv muçt.ÿ .' ≤xôvo aÿStu mÖNyu" –3– è117ù s¢dxoˇrxttm' sUˇ_m( 203 .m( –2– &ûpdÖ .gÿn( ) y.

mO.ÿiNvôctO Ã' vedÖ sv.RmTe sRmà .û mÄhÖ ' ’û." prÿ‚SmNtOtû Iyeÿ loôkÉ aÿn. a.idWumû oRˇrÿ .ônrÖ " pÿivôt.…m –2– aÖn.ôy.. aÖ‚Sm•ÿn.û ' s'gà rÖ o devÖ t.m Ent( ) aÖp…Ö mTyÿ /.ÿ…m ) îÄd' tdÿ¶e anO." ) te v.ô cr.ÿ>y.ô ydÖ=vOˇÿ mÖ nuÿ dˇ' n EÖtt( ) Aû.ônrÖ o noÿ a…/ôp.ÿsu ) s EÖt.ÿv.…mÿ ) vwêÖ . ) i]∑up( zNd" yıSt..' c’ûm ikæLbÿW.ÿ ≤ûO TkæLbÿW..ôh…môd' tdÿ¶e anO. m. ) i]∑up( zNd" yddIÿVy•O. jIôv>e yoô in hÿr.ÿí loôk." ) ¨Ögp'Ö[ XÖ ye ¨ÿg…Ö[ jt*ô tdÖ¥.û o .ôx.ÿSy•¶e ¨Öt s'gà .m( ) 204 .…mô Tv' p.ûO .ÿMy.n.dxoˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy..ÿm ) ye devÿ yÖ .x.Ö' m∂ºvpÿ àIô aPsÿrs.Rnà ( –1– îÄhvw sNtô" p[itÿ dµ En∆Iôv." sv.ûO .ô/..ôv/Iÿtm( –3– è119ù Ekon…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.RNà pôqo aÿn.no yÖmSyÿ loôkÉ a…/ÿr∆urû .yÿt( –2– ySm.O .it su’tû Syÿ loôkm( –1– vwêÖ . v…sÿœÖ ¨id•ÿy.ÿ Aû.∑^. ≤=ÿyme –3– è118ù a∑.Sy sUˇ_Sy k*≤xk AiW" ) a…¶devR t.x.ÿ pun.v.ÿiNvôctO Ã' veTqô sv.ûO .mupû …w mô y' y.n.c'à v.û ' nÿ" –1– ¨g[pÃ' Xyeô r.oMyd.û o .<yô=.Psôrs.….no aÖ>yw…mÿ dev.yÖ p[itÿ vedy.•oô n.tuû yTs'gà rÖ mÿ….ÿv." Sy.Np.' ySyÿ j.Rnô qÿ pÖKvenÿ sÖh s' .ûO .Sy sUˇ_Sy k*≤xk AiW" ) a…¶devR t.ÿ" iptOyû .<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è1-3ù tOcSy.…mô y¥O.[Atharva Veda] k.ônrÖ .Sy sUˇ_Sy k*≤xk AiW" ) a…¶devR t.ôNy'1¡Ö y∆Ö`s. ) i]∑up( zNd" aÖp…Ö mTyômp[tÿ IˇÖ' yd‚Smÿ yÖmSyô yenÿ bÖ≤ln.cÿm.ôvnuÿ dˇ.ÿvme –2– vwêÖ .'à gÖàmu pÿu ≤Ö lPsÿm.

.mOtSÿ y yCzt.u bÖN/.idÿitnoR jÖin]Ö' .ô' y∫ÀMy.y. …jih'…sôm ) aÖy' tSm.ôNt·rÿ=mÖ….mÖ t. n" ) ¥*nR"à ipôt.ÿ" ) aXloÿ.nÖNmnÿs.U…mÿm. bÖ?yseÖ y∞Ö rJJv.ÿ®.xÿSTy.yÖ rog'à tÖNv1Ö"¡ Sv.ôiNv „y.t.ctuQyoRí.ôÌ.gÿvtI ivôctO *ô n. aÿ/mÖ .y.ô y.ÿ îvÖ p[Cyutÿ oô g.[..Sy sUˇ_Sy k*≤xk AiW" ) mN]oˇ_. devt.it su’tû Syÿ loôkm( –2– ¨dÿg.it j.®ÿ….Rtô .?yôSm¥ ¨ÿˇmÖ .hRpà Tyo no aÖ…¶®id•ÿy.ô p.t( –2– y].Sy sUˇ_Sy k*≤xk AiW" ) mN]oˇ_.ôc..ÿj.cÿm.t.ôSmdqÿ gCzπm su’tû Syÿ loôkm( –1– y∂.it su’tû Syÿ loôkm( –1– .ôtr'à ipôtr'à v.Ä . devt.'à bÖ?yseÖ y∞ÿ v.…m –3– è120ù …v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ô' p[tw ÿu bıkômocÿnm( –3– iv …jÿhI„v loôk' ’¡.ô' .nu∑pu ( zNdsI ivôW.Nmuçÿ ." ) è1ù p[qmcoR jgtI è2ù i√tIy.ÿv. ip}y.x.ôCz÷ .hRpà Tyo no aÖ…¶®id•ÿy. ) aÖy' tSm.' yNm.'…s ydÖNt·rÿ=' pO…qôvImutû ¥." p…¤" è3ù tOtIy. m.…sô bıÿkm( ) yoNy.noô yˇ]wnoô apÖ tTsuvÿ .ô…mmOTû v.ô a©¯rû Óutÿ . ye ) du„û v“‰'à du·rÖt' in „v. v.í i]∑up( zNd.ÿ suhû .…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m( 205 .y.ôÌ." SvôgRe t]ÿ pXyem ipôtr*ÿ c pu]û .n( –3– è121ù Ek…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.dR"à su’ û toô mdÿ≤Nt ivôh.i√tIyyoA≥co≤S]∑up( è3-4ù tOtIy." ) è1-2ù p[qm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] an.R"à pÖq" sv.rÿkÉ ) p[he .ô‹\ anuÿ ≤=y –4– è122ù √.vÿ p‚Ts loôk.

iNvêÿkmRNp[qmÖj.mOc.ôgNÖ t.iWôç. a¶e jÖrsÿ" pÖrSt.metÖ ' loôk˘ ≈Ö∂/.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è1-5ù pçcRSy.tuû tNmeÿ –5– è123ù ]yo…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.R devt.Rík w .tu'û ceæCz=.ônIôt Smwnÿ ' prÄme Vyo˝mÖNdev.ut.roÿh.…m ivô√." ) è1-2á 5ù p[qm.yÿnne ) aÖbNÖ ?vekôÉ ddÿt" p[yÖ CzÿNtoô d.n." pUtû .pçmIn." scNte ) y√.nIt prÄme Vyo˝mn( –1– j.vs.ô" p·rÿ vo dd.'à dÖˇ' ip}yôm.ôNTs dÿd.Sy sUˇ_Sy .ô' hSteWÿ u p[pqûO Ks.d'à mdem –4– xuı û .ÿdˇÖR ' jÖrsÿ" pÖrSt.….ÿ îÄm.ÿn.OgA u i≥ W" ) ivêe dev.n" SvôStI˝∑.ÿdy.OgA u i≥ W" ) ivêkm.ôvh.' i]∑up( è3ù tOtIy.ÿˇtûO IyeÖ n. .'à pÖKv' p·rÿiv∑mÖ¶* tSyô gu¢yÿ e d'ptIô s' ≈ÿyqe . AûtSyÿ ) aÖSm.pTy.ô syoÿin" ) ¨pÿÙt.…m ) yTk.ÿ" ) yo a‚Smô so aÿ‚Sm –3– 206 .'…s EÖt' sÿ/Sq.…mô tpÿs.pUtû | Smÿ ’.ÿ∆.ôd…Czÿ•'Ö tNtumû nuû s' tÿrme –1– tÖt' tNtumû Nvek¡É tr≤Ntô yeW.ÿ qe .ÿm îÄdmÿ…. ivôd loôkm]ÿ ) aÖNv.y.u·rgnu∑pu ( zNd. yjÿm.qe .…mÿ voôåhimN{oÿ mÖ®Tv. bOhû NtÿmNÖ v.ôgNÖ t.n" Svô‚St t' Smÿ j.rÿ.ª‰nu∑pu ( è4ù ctuQy.…mô y' xevÿ …Ö /m.m( –3– yÖD' yNtô' mnÿs.i√tIy. ) è1-3ù p[qm. yjÿm.idtOcSy i]∑up( è4-5ù ctuqIRpçMyoA≥coí jgtI zNdsI EÖt' .ôNTs SvôgR EÖv –2– aÖNv.kÉ¡ s/Öm.Sy sUˇ_Sy . i√pd.ô" s/ÿSq..ô" iptÿr"Ä iptÿroÖ dev. devt. yoôiWtoÿ yÖ…Dy.. b[˜Ö .[Atharva Veda] k. i√pd.ôg' p·rÿ dd.mnusû r' .ôivrÿSmw –2– dev.ôtvedÿ " ) aÖNv.j. p[. s.

nÖ' p·rÖ go….…. yUWÿ m( –4– n.Sy sUˇ_Sy.Sy sUˇ_Sy.R. teÿ jytuû jeTv.…mô s dÿd.ô rq'à yj –2– îN{ôSy*joÿ mÖ®t.v –5– è124ù ctu…v|xTyuˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.qv.…mô s yÿjÖe s dÖˇ.e Ö pyÿs.Nm.ô.po v.sÿsÖ a. smO≤ÿ ıôihRr<ÿ yô' vcRSÖ tduÿ pUiû ]mÿmvÖe ) sv.ô ivtÖt.ômnIÿk˘ …mô]Syô g.dÖp." ) i]∑up( zNd" idôvo nu m.ô" s'nı ÿ o a…s vIô@yÿSv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] s pÿc.ôt.vOtÿ …Ö mN{ÿSyô vj[Ã' hÖivW.ÿit" –3– è125ù pç…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.Syô n.R AiW" ) vnSpitdevR t.Öc"w –2– aÖ>yÔÿn' sur…Ä .ÿrIÖ…•A≥ià tômoR ar.poÿ nudNtuû inA≥ià t' pr.ôhmÿ¶Öe zNdoÿ….ôr.?yôSmˇNm.Uyû .ÿ . p[tÖ rÿ.ÿin –1– idôvSpO…ÿ qôVy.jÖNTs devÿ sumû n.R AiW" ) mN]oˇ_.í jgtI zNdsI vnÿSpte vIô@v± ˝©oû ih . idVy.SpO=ÿ ˇÖNvoô3¡Ö y∞Ö v. t.ôTs ¨ÿ v. a. aÖSmTsÿ%.dÄ>ypÿ¢TÖ flô' t¥¥ÖNt·rÿ=.Rà pÖiv]." suvû Irÿ" ) go….y. devt.yRDÖ "w su’ û t.moôJm.tÿO 'Ö shÿ" ) aÖp." pyoRjÖ ¨∫»tÿ 'Ö vnÖSpitÿ>yô" py.'à ’ûtne ÿ –1– yidÿ vO=û .tOtIyyoA≥co≤S]∑up( è2ù i√tIy.y –3– è126ù Wi@±vx ' Tyuˇrxttm' sUˇ_m( 207 .' noÿ hÖVyd. ) è1á 3ù p[qm.' bOhÿ tÖ o aÖNt·rÿ=.jÖNp[itÿ itœÖ t]wtÖ Tp[itÿ itœtu ) ivô≤ı pUtû SR yÿ no r.o devÿ rqÖ p[itÿ hÖVy.ÿit' juW.oRô v®ÿ.ÿ" ) s îÄm.ôyru vÄe ) y].kÉ¡ r. s.' Stoôko aÖ>y˝p¢Ö{senÿ ) s…mÿ≤N{ôy.Sq.ÿ . gO.qv.

…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.Iô3m¡Ö e jÿyNtu kÉtmûu ∂uNÿ du…û . œÿn du·rÖt.ÿ…môt îN{ÿSy muiû ∑rÿ…s vIô@yÿSv –2– p[.í purobOhtIivr.ç'à suv.eWjÖ ' cIôp&u rÿ ….Ri©r.Sy sUˇ_Sy.i√tIyyoA≥co.devR t.Rvà dItu ) smêÿp.ôhmÿSmwô p[.sÿSyô loihÿtSy vnSpte ) ivôsLpÿkSyoW/eÖ moæCzÿW" ip≤xôt' cÖn –1– y* teÿ bl.í }yvs.ÿ devÖ dw rûRU .[Atharva Veda] k.ÿnmÖ k⁄v¡ tR ) ..mU' jÿy.Sy sUˇ_Sy . W$(pd.k¡…mN{ rÄ…qnoÿ jyNtu –3– è127ù s¢…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.sÖ itœÿt"Ö k=eÿ mu„û k.y.xn' v.yÿCzi•ôd' r.Ö∑m^ s.∂vIÿyoô apÿ se/Ö x]Unÿ ( –1– a.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è1-3ù tOcSy.vpÿ…≈t* ) ved.m( –2– yo a©‰oô y" k<yoRô yo aÖ+yoivRsô Lpÿk" ) iv vOhÿ . £¡NdyÖ blÖmojoÿ nÖ a.@±g.…. AiW" ) som" xk/Umí devte ) anu∑pu ( zNd" xÖk/ô mU 'Ö n=ÿ].n" ) apÿ se/ duNdu.R" ptNtu noô nroÖåSm.nSpTyduNdu….. /.m…s –3– è128ù a∑./ÿm.mÖym( ) pr. devt.e sÖj·U rN{e.mo ivôsLpÿk˘ iv{Ö/' ˙ÿdy.ôh' tSyÿ .ô.ô' iviœÿt'Ö jgÿt( ) s duNÿ du.e duCû z⁄n.qv.qv.u·R riK]∑up( è3ù tOtIy.n.ÿ aÖ…. jgtI zNdsI ivô{/Ö Syÿ bÖl.ô y{.Ö tmD.y. b.v. ) è1-2ù p[qm. teÿ vNvt.ôiditÿ –1– 208 .i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy.OGvi©r.' pu®ÿ ]Ä .sy pO…qôvImutû ¥.ÿt' y+mÿm/Ör.R AiW" ) v. ) è1-2ù p[qm. AiW" ) vnSpityR+mn.Sy sUˇ_Sy.j.Ö{.R i]∑up( zNdsI ¨pÿ ê.ôc=ÿ.

idtOcSy c.RcN{ôms.ôhmÿStu n" –2– aÖhoôr.Ö{.ÿmyÖ ' Smôr" ) dev.q…jteyÖ In.>y.genÿ Ö vcRsà .Sy sUˇ_Sy.ÿmPsôrs. ) anu∑pu ( zNd" .R AiW" ) .o…mÿ .ÿty" –1– yenÿ vO=û .tu SmôrmÖs* m.jÖ xk¡/mU Ö sd.\ aÖ>y. x.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] .ôiditÿ ip[yô o meÿ Smrt.Ö{. .]Iÿ .Ö].ÿ>y.qv. ) è1ù p[qmcoR ivr.ôiditÿ ) dev.ÿ ) ’û.ô" p[ ihÿ.mnuÿ xoctu –1– aÖs* meÿ Smrt.ÿty" –3– è130ù i]'xduˇrxttm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.'à r.ÿvoô .ôh' kôd.ôhmÿkr" s.tu SmôrmÖs* m.Ö{.{.$( purSt.jÖNzk¡/mU Ö Tv' ’¡…/ –3– yo noÿ .ôk…mN{e.ôh' s. . cÖn ) 209 .{.ôymÿStu n" ) .pÿ {.'xpÖ ne ÿ s.Ö…gn'à ’û<vpÿ {.ôNTvr.ÿdsÖ * n.genÿ m.ô' n=ÿ]>e y" suy.nu∑pu ( zNdsI rÄq…Ö jt.ihÿt" ) tenÿ m.goÿ vû=O „e v.mnuÿ xoctu –2– yq.ô" p[ ihÿ.Sy sUˇ_Sy.go devt.ÿty" –2– yo aÖN/o y" punÿ "sÖro . r.mu„y.ô mmÖ Smr.qv.{.ôhmÖSm>y'à r.ÿ meiÖ dn. sÖh ) tenÿ m.ôNTvr.m( ) .ô nmÿ" –4– è129ù Ekoni]'xduˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ä»htI è2-4ù i√tIy.ÿ ) tSmwÿ te n=]r.ôh' noô aˆ.ôNTvr.tô .ôh' noÿ mÖ?y'iNdÿne .Ö…gn'à ’û<vpÿ {.Ö…gnÖ' m.'à p[.ôy' nˇ_ômqoô idv.R AiW" ) Smro devt.

R AiW" ) Smro devt.yÿ…s pu]û .nu∑pu ( è2á 4ù i√tIy.ô.vÿ…s i]yojÖn' pÿçyojÖnm.mnuÿ xoctu –1– anumÿ tÖ åe iNvôd' mÿNyôSv.dy ) a¶Ö ¨Nm.mnuÿ xoctu –2– yı. ) t' teÿ tp.¥.y.…mô v®ÿ.Syô /mR.…mô v®ÿ. –2– y…mÿN{.u·rgnu∑pu ( è5ù pçMy.ÿdyt m®tÖ ¨dÿNt·r= m.tu SmôrmÖs* m.mÖPSv1ÖN¡ t" xoxucÿ .¥. ivr.¥.n' sÖh.qv.Ã .Syô /mR." Smôrm…sÿç•ÖPSv1ÖN¡ t" xoxucÿ .tu SmôrmÖs* m. ) è1ù p[qmcR≤S]pd.ctuQyoR≤S]pd. –1– y' ivêeÿ devÖ .ÿdy. mh.ô" p[ ihÿ.Sy sUˇ_Sy." Smôrm…sÿç•ÖPSv1ÖN¡ t" xoxucÿ .ô" p[ ihÿ.kUt¡ Öe s…môd' nmÿ" ) dev.'Ã no as" ipôt.I Smôrm…sÿçdÖPSv1ÖN¡ t" xoxucÿ .Ã .mnuÿ xoctu –3– ¨Nm.mnuÿ xoctu –4– è131ù Eki]'xduˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.…m te ) dev.R AiW" ) Smro devt.¥.[Atharva Veda] k.qv.…êÿnm( ) ttÖSTv' punrÖ .ô?yoô3¡Ö in itÿr.'…s y' devÖ .tu SmôrmÖs* m. ) t' teÿ tp.$( mh.…mô v®ÿ.ô" p[ ihÿ. –3– y…mÿN{. ) t' teÿ tp..<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION dev.ô¶I Smôrm…sÿçt.bOhtI è3ù tOtIy.í i]pd.Syô /mR..n' sÖh.n' sÖh.Ã .ô TvmÖs* m. .n' sÖh. ) anu∑pu ( zNd" in xIÿWtÖR o in pÿˇtÖ a. –3– è132ù √.i]'xduˇrxttm' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.bOhtI zNd.Sy sUˇ_Sy. ) 210 .

yÿ ) tmÖh' b[˜. …sn.ô ≈me.Syô /mR.Sy sUˇ_Sy.' Tv.…mô v®ÿ.v.t( –1– a.ÿSy r.Syô /mR.y.Syô….tuÿ g[Ivô .ô pUvÃRe .¸ÿt. Svs.' devÖ o me%l ÿ .XnôtI vIÿrflÄ I ." p[ Íÿ.y.ÿv me%le –2– mOTû yorÄh' b[˜ÿ c.à .mÖPSv1ÖN¡ t" xoxucÿ .Utû .yu/ÿ m( ) pUv.' .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] t' teÿ tp.gSTy AiW" ) me%l.Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) vj[o devt. ) è1ù p[qmcR" pr. ) t' teÿ tp.ôt.' dIÿ`. –5– è133ù ]yiS]'xduˇrxttm' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.¸ÿtÖ AWIÿ. noÿ me%le mÖitm.í. ) è1ù p[qmcoR .ôr…mÿCz. Tv' p·rÿ „vjSvô m.v®ÿ. g..mOtû Sy.hÖ y ¨ÿ no yuyû ojÿ ) ySyÿ devÖ Syÿ p[≤Ö xW.'…s y îÄm.ÿ vO]û Syevÿ Ö xcIôpitÿ" –1– 211 .yÿ me%le –5– è134ù ctuiS]'xduˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.RcNÿ .m.bÖbN/ô y" s'nà nÖ .ô cr..ôrI yd‚Smÿ inôy.Ut’ Ö tÖ AWÿy" p·rbe…/ôre ) s.ÿ .y. tpÖsoå…/ÿ j.≤S]∑up( è4ù ctuQy.u·riK]∑up( è2á 5ù i√tIy.à .ô tpÿs.ôTs ¨ÿ noô iv muçÿ .…mô v®ÿ.…m –3– ≈Öı.nu∑pu ( zNd.'à bÖ.Tpu®Wÿ ' yÖm.* Smôrm…sÿçt.mÖSy.mqoÿ no /eihô tpÿ î≤N{ôy' cÿ –4– y. devt.¥..RyTûu v.y]I è3ù tOtIy. /eiÿ h me/Ö .Rà v[tÖ Syÿ p[.pçMyornu∑pu ( è3ù tOtIy..tU‚û „.Ut’ Ö t.nu∑pu ( i]∑up( è2ù i√tIy.ô AWIÿ.ÿ .vU ÿ ) s.ônywnÿ 'Ö me%l ÿ y. .u·riK]pd.y.n' sÖh.'…s aÖy' vj[Sÿ tpRyt.Ö∑m^ pÿ hNtu jIivôtm( ) Íû.ÿ duihôt.h.Rí jgtI zNd. –4– y' ‚mô].ÿm"Ö s p.

nuû vWIRyà sS’…/ –2– ySteô kÉxoÿåvÖp¥ÿtÖe smUl ÿ oô yíÿ vOíû teÿ ) îÖd' t' ivôê.…m vIô®/.m( –2– yo …jôn.ÿ…mô s' ipÿb.ôt.itô tmiNvÿCzô yo …jôn.nÖm„u yÿ sÖg' IyRÖ s' …gÿr. i√pd. iWÿç.ÿ…mô s' …gÿr.tOtIyyoA≥cornu∑pu ( è2ù i√tIy.ôt.mo aÖm'u vÖym( –3– è136ù Wæ$(]x ' duˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.íwk.vÿht" xy.ÿ –3– è137ù s¢i]'xduˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.Sy sUˇ_Sy vIthVy AiW" ) intàIvnSpitdevR t.Sy sUˇ_Sy vIthVy AiW" ) intàIvnSpitdevR t.Öe .ÿ .. dÿde ) SkôN/.ÔÖny.y. ) anu∑p' ( zNd" ydÖXn.[Atharva Veda] k. pO…ÿ qôVy.m…/ÿ j.nÖm„u yÿ sÖp' .nÖm„u yÿ x.Ô.j.ªI bOhtI zNdsI devÖ I deVÖ y.…m smu{û îÿv s'…gôr" ) p[. ) è1á 3ù p[qm. s.m…s –1– Î'hÿ p[àÖ .yÖ s' ipÿb. moTsOpÿ t( ) vj[.ÿt.mo aÖm'u vÖym( –2– yiÌr.…mô bl'à k⁄vR îÄTq' vj[mÖ .ô . ) anu∑pu ( zNd" 212 .n.…m smu{û îÿv s'ipôb" ) p[.ÿ intiàô kÉx>ÿe yoô Î'h.y %n.Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) vj[o devt.itô t…m∆ÿih ) …jôntÖ o vÿj[Ö Tv' sIômNtÿmNÖ vçÖmnuÿ p.ô….vs.ôtyÿNvO]û Syevÿ Ö xcIôpitÿ" –1– y≤Tpb.ty –3– è135ù pçi]'xduˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.' Tv..eWÿ Jy.ô .mÿSyoW/e ) t.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a/ÿroå/rÄ ¨ˇÿr>e yo gU!û " pO…ÿ qôVy.

ô k⁄Mb'à c.RSteÿ a…sôt.ôNdNTyXmÿn. ) è1-2á 4-5ù p[qm.ÿ nÖ@.ô¥*˝ devÖ ’¡tÖe yyoô‚Stœÿitô vO„<yÿm( ) te teÿ …. ivr.SyoÿW/e ) îÄm' meÿ aÖ¥ pu®Wÿ ' KlIôbmoÿp≤Ö xn'à ’…/ –1– KlIôb' ’¡?yopÖ≤xnÖmqoÿ k⁄rIÖ·r.ô' ≈eœtÿ m.R AiW" ) vnSpitdevR t.ÿ a.n…µô xMyÿy.my*W/e ) kÉx.≈utû .rÄs' Tv.…/ôindÿ?m…s –3– ye teÿ n.ÿ nÖ@' kô≤xpunÿ Öe ≤S]yoÿ ….' jÖmdÿ…¶ôr%ÿn∂uihô]e kÉx ¡ vÖ /Rnà Im( ) t.ôm„u y.RSteÿ a…sôt.ÿnÊv.qv.ÿnmûu ye .n.'à ’…/ ) aq. îÿv v/RNt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] y." p·rÿ –3– è138ù a∑.í pQy.ôSyeN{oô g[.Ixunÿ .gÖk ' rÿ.Sy sUˇ_Sy.' xIô„.·r'xduˇrxttm' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.mu.ÿ nÖ@.….ô a…/ÿ mu„û kyoÿ" –4– yq.vÿ>y. ) è1ù p[qmcRS}yvs.ÿkrÄ' v/[Öe v…/[Ã' Tv.ô a…/ÿ mu„û kyoÿ" –5– è139ù EkoncTv.i]'xduˇrxttm' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.' vIôthÿVyô a.p…¤XzNdsI Tv' vIô®/.ÿrdÄ …sÿtSy gOhû >e yÿ" –1– aÖ.y.g['à yCzô iv m?y'à y.." p·rÿ –2– Î'hÖ mUlmÖ .qv.i√tIy.sNVy.ô mey.ç. îÿv v/RNt. ….ÿkrm( ) k⁄rû IrÿmSy xIôW…R .ctuqIRpçmIn.ômne .ÿ" ) kÉx.û e ….krÄmrÿs.R AiW" ) intàIvnSpitdevR t.@±jgtI è2-5ù i√tIy. ) EÖv.nu∑pu ( zNdsI Nyô‚Stôk.Iô mmÿ ) 213 .ÿn…µ teÖ xepoôåmu„y. ®ÿroihq su.mnu∑pu ( è3ù tOtIy.mOc..' xIô„.idctsO. W$(pd.ô<@‰*˝ –2– KlIbÿ KlIôb' Tv.Sy sUˇ_Sy.

Sy sUˇ_Sy.ÿSy.Spte ≤xôv* ’¡.[ vvÿÂ/*ô …j`ÿTst" ipôtr'à m.ôSy˝m( ) aqoô in xu„ÿ yô m.·r'xduˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.y..…m] AiW" ) a…ên* devte ) anu∑pu ( zNd" 214 .'à .[Atharva Veda] k.rp…¤XzNd.qoô xu„k. cr –2– sÖv' nÿnI smu„pôl.u j.' k. ¨p·r∑.' k.menÖ . v.ô s' nudÿ ) aÖm'U cÖ m. ih'…à s∑' ipôtr'à m. devt.ôTyihô' pun"ÿ ) EÖv.mÿSyô iv…Czÿ•'Ö s' /eiÿ h vIy."– ty.·r'xduˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.S]yÿ‚S]'x…•t.' `oôr' tÖNv1Ö"¡ prwtÿ u dNt*ô m.í." ) è1ù p[qmcR ¨robOhtI è2ù i√tIy.Rvit –5– è140ù cTv. ih'…à s∑' ipôtr'à m.menÖ .ôtr'à c ) t* dNt*ÿ b[˜. b.' cÖ s' nudÿ sm.y.<@ 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xÖt' tvÿ p[t.qoô xu„k.ôn.WÖmqoô itlÿm( ) EÖW v.ôtr'à c –3– è141ù EkcTv.ôtr'à c –2– ¨pÿÙt* sÖyju *ÿ Syoôn* dNt*ÿ sum©Ö l*ÿ ) aÖNy]ÿ v.ÿ….ÿy dNt*ô m.SpitdRNt.R ˙dy' xoWy.…m te –1– xu„yÿtûu m…yÿ teÖ ˙dÿymÖ qoÿ xu„yTv.ôn' ˙dÿy' ’…/ –3– yqoÿdk Ö mpÿpWu oåpÖx„u yÿTy. in xu„ÿ yô m.ÿSy.ÿ nk⁄l û o ivô…Cz¥ÿ sÖd' /.'…s y* Vy.R AiW" ) b[˜.tved" –1– v[Iiô hmÿˇ'Ö yvÿmˇÖmqoô m. cr –4– yq.Sy sUˇ_Sy ivê.ôn.ô`.[ûu kLy.St.∆‰oit„mtI i]∑up( è3ù tOtIy. k.ôgo inihÿto ràÖ/ye .ôSy˝m( ) EÖv. shßp<y.qv.

ôvd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] v. sÿhßpoôW.St ¨pÖsdoå≤=ÿt.Ryà o" ’…/ ) ak¡t.surû .ô m.>yoô a…/ÿ b[v&û{o .xinÿv/R It( –1– a.Öxyÿ" ) pO.û Iôih ivê.ÿ cÖ£d⁄ vÃRe .ÿy …/[yt.·r'xduˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.RvÃ Ö SvenÖ mhÿs.ÿ….˝ ¨Öt ) EÖv. …mqunû ' k.ÿ…ên. yq." –3– îit Wœ' k.Rm…Ö ên.ÿ mnu„û y.û Ntoô a≤=ÿt.yÿ ’.ÿ idôVy.ô poW.ô l+mô tdÿStu p[jÖ y.k¡rÊÄ v∑.Cz.m( ) îN{ÿ a.].ôÍ<û vNtô' yv'à devÖ ' y]ÿ Tv." sÖm. yv ) mO. –3– è142ù i√cTv.Uªû e …cÿikTstu –1– loihÿtne Ö Sv…/ÿitn.Sy sUˇ_Sy ivê." sNtu r.ô p. Tv.yudvRe t.ôyru nÿe .ÿ bÖ¸ –2– yq.ÿm…s ) tduCz^yÿ Svô ¥*·rÿv smu{û îÿv?Öw y≤=ÿt" –2– a≤=ÿt." sNTvôˇ. ) anu∑pu ( zNd" ¨Cz^yÿ Sv bÖ¸.rÿ" sÖNTv≤=ÿt.<@m 215 .…m] AiW" ) v.utû ' l+m.

cÿ ) itôs…O .ôt"u ) s p[TÖ yudı ÿw ®ô .ô ye anÿyNv.Rí. devt. devt.St.inÿ ) tOtû Iyenÿ Ö b[˜." s≤Ntÿ devÖ .Ö' m?voô ag['Ö Svy.R AiW" ) a. ) i]∑up( zNd" aÖy.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq s¢m' k.R.ôtgu .ÿy g.qv.yudvRe t.oÿ vocÖSt…môhhe b[vÿ " –1– è3ù tOtIy' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.í ivr. v.i√tIy.y.ÿ®®Ä vRr.ÿrt( –2– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.Tm.Sy sUˇ_Sy. ) è1ù p[qmcR≤S]∑up( è2ù i√tIy.<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.nÿ" scNtô y]Ö pUvÃRe s. iv muçÿ –1– è5ù pçm' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.@±jgtI zNdsI /IôtI v.R AiW" ) v.m*ÿ." p…¤" è4ù ctuQy. …côktÉ Ö p[ ..ô?y.ô s ih `O….Tm.pçmIn.ôn.ÿí su¸teÖ √.u vÃRu TÖ s .mOc.qv.mNvt n.ÿ c ivôy‚u G.Ry îÄh t.'…s yÖDne ÿ yÖDmÿyjNt devÖ . devt.Sy sUˇ_Sy.ÿv.R AiW" ) a.SturIye. ) i]∑up( zNd" Ek¡y.inô /m. ) è1-2á 5ù p[qm.k˘Ã mihôm.ÿnm( ) y îÄm' yÖD' mnÿs.qv.Tm.Sy sUˇ_Sy.….ÿíÖ vhÿse i]ôx ' t. devt.ôtrÄ' s sUnû .Tm." –1– 216 .[Atharva Veda] k.ÿ tÖNv.R AiW" ) a.Ny.ÿ…mô∑yeÿ …v'xTÖ y.Sy sUˇ_Sy.qv.R AiW" ) a.uvÿ TÖ punmÿ `R " ) s ¥. jÖnyÖNkvRrà .y.>y.ô yeåvÿd•Otû .vÖTs a.m /eno" –1– s vedÿ pu]û " ipôtrÄ' s m.ÿ . v.Sy sUˇ_Sy.nu∑pu ( zNd.ôco agÖ'[ mnÿs.R…à . ) i]∑up( zNd" aqÿv.' ipôtr'à devÖ bÿN/u' m. ivôœ..R Ã| ipôtru su'û yuv.˝ tÖNv˝mwryt –1– è4ù ctuq| sUˇ_m( è1ù EkcRSy.' i]∑up( è3ù tOtIy.vO/. p[qmÖ . c dÖx….oRdNÖ t·rÿ='Ö Sv1Ö"¡ s îÄd' ivêÿm.qv.ÿsn( ) te hÖ n.

ÿ yÖD' devÖ . dÿ/.åyÿjNÖ t.vU Ö s a. atÿNvt ) a‚Stô nu tSm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] yÖDo bÿ. devÖ .[ Iÿitm( –2– è7ù s¢m' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.RNô mnÖs. aidÿitô" pçÖ jn.n.y.ÿmtûO Syô pàIômvÿse hv.' pO…qôvI' ¥. s pu]û " ) ivêeÿ devÖ .vO/Öe pun"ÿ ) s devÖ . nÖ" xmRà i]ôv¡q'Ö in yÿCz.ôm…/ÿpitbR.R AiW" ) aiditdevR t.n.ôdojIÿyoô yi√ôhVyenÿ …e jôre –4– muGû /. ) ivr.jÿSyô nu p[sÿ vÖ e m.[ Iÿitm( ) dwvIô' n.tu –2– y∂ºvÖ .mÖ .ôtr'à suvtÖ[ . ) è1ù p[qmcR≤S]∑up( è2ù i√tIy.suû {ivÿ.à mÖ idÿit' supû . …côktÉ Ö p[ .vU Ö s p[ jÿDÖe s ¨ÿ v.mn. ®ÿhme .ÿ ¨ÖpSqÿ ¨Öv1R N¡Ö t·rÿ='Ö s.Rtô . bÿ.oÿ vocÖSt…môhhe b[vÿ " –5– è6ù Wœ' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.mÿnhÖe s'à sux û m.ÿ.åyÿjNt ) y îÄm' yÖD' mnÿs.Sy sUˇ_Sy.mÖ vcÿs.NhôivW. mÿTyenR ) mdemÿ Ö t]ÿ prÄme Vyo˝mÖNpXyemÿ Ö tduidÿt*ô sUySÃR y –3– yTpu®Wÿ .åyÿjNtoôt gor©¯"ÿ pu®/Ä .t( –2– è8ù a∑m' sUˇ_m( 217 .e hÖivW.@±jgtI zNd" su]û .mÿTy.R AiW" ) aiditdevR t.qv.í .R.m. SvôStyeÿ –1– v.Sy sUˇ_Sy.u·riK]∑up( zNdsI aidÿitô¥*RridÿitrÄNt·rÿ=mÖ idÿitm.ô aidÿitj.Rtô midÿitôjiR nÿTvm( –1– mÖhImUû Wu m. ¨Öt xun.R.mhe ) tuiû vô=]Ö .mhe ) ySy. s ipôt. kr. devÖ .qv.vU Ö so aÖSm.ôtr'à mÖhImidÿitô' n.ÿgsoô aßÿvNtIôm.à mÖ idÿit' supû .v'à Sv·rÖ].mÖjrÿNtImuÂcÖ I' sux û m.

Sy sUˇ_Sy.ô pu„yÿ…sô v. vrÄ a.'à bOhtÖ .ô' ih /.qv.ônn( –1– pUWû me ..ÿytmen neWt( ) Svô‚Stôd. cÖ pr.uihô svRvà Irm( –1– è10ù dxm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.R"ô so aÖSm.ônn( –2– pUWNÖ tvÿ v[tÖ e vÖy' n ·rÿ„yem kôd.[v AiW" ) bOhSpitdevR t.nu∑pu ( zNd.e aÖ….x.ômidÿtre k.ô anuÿ vedÖ sv.yU "R suªÿ yÖ "u suhû voô y" sudû ]ÿ" ) yenÖ ivê.R…à .y. a.ô•mÿs. devt." ) ¨Ö.d…/ô ≈ey"Ö p[ie hô bOhSÖ pitÿ" purEÖt.[Atharva Veda] k.≤S]pd. a. ) è1-2ù p[qm. ) i]∑up( zNd" .. ) i]∑up( zNd" ySteô Stnÿ" xxÖyyu oR mÿyoô.'…s p[pqÿ e pÖq.R AiW" ) aiditdevR t.ôWKsÿmiûu {yÖ' nwn.mÿnmÖ .[v AiW" ) pUW.ÿ c crit p[j. teÿ aStu ) aqemÖ mÖSy.rÿSt îÄh Smÿ…s –3– p·rÿ pUWû .`O…ÿ .mÿjin∑ pUWû .Sy sUˇ_Syop·rb.dx' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.tÿve k" –1– 218 . a.R .Rí.ôrx e ]ÿ 'u ’.WIR g.mÿ g….m( ) punnÿ oR nÖ∑m.ô" svRvà Iôroåp[yÿ Cu zNpurû Eÿtu p[j.sIR jgtI zNd" idte"ÿ pu]û .tuû d≤=ÿ.y]I è4ù ctuQy.i√tIyyoA≥co≤S]∑up( è3ù tOtIy.Sy sUˇ_Sy x*nk AiW" ) srSvtI devt. pÖrSt.Ö{.ô srÿSvitô t…môh /.y.·rWÖmvÿ devÖ .\ a.ôıSt'à d/. ) a. cÖn ) Stoôt.n. p[pqÿ e idôv" p[pqÿ e pO…qôVy.jÿtûu s' nÖ∑ne ÿ gmemih –4– è11ù Ek.Sy sUˇ_Syop·rb.ÿm( ) teW. pÖro aÿ‚Stô kíÖn –1– è9ù nvm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy. ip[yô tÿme sÖ/Sqeô a.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è1ù EkcRSy. pO…ÿ qôVy.

" ) è1ù p[qm.nÖm. è3ù tOtIy. .'à i√WÖt. noÿ v/IivR¥ô tu . ) anu∑pu ( zNd" yq.n.' cÿ i√WÖt.eÖ n.. dÿde ) aÖSy. aÿ…s ) ye teÖ kÉ cÿ s.mÖ v.dx' sUˇ_m( è1ù EkcRSy..s…mtI iptro v.mu¥û S' tej." svRSà y.ô ¨pÿ m.ô s ≤xÿ=.Sy sUˇ_Sy x*nk AiW" ) srSvtI devt.n.ô" sUySÃR y –1– è13ù ]yodx' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.u·riK]∑up( è2-4ù i√tIy. îN{" è4ù ctuQy. sÖpà. S]Iô.sIÿn.pÿtde iRu hôtr*ÿ s'ivd.' p[jÖ .Ö…gn'à ’..y.. cÿ m. dÿde –2– è15ù pçdx' sUˇ_m( 219 .Rí mN]oˇ_.vÿNto m.ôsdÖSte meÿ sNtuû sv.ô n..ÿgtÖ' yäÖı…môh vehÖ v.m…sô m…yÿ vo rmt.u –3– y√oô mnÖ" pr.ô' mnÿ" –4– è14ù ctudx R ' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy. dÿde –1– y.qv.' vcRÖ a.idtOcSy c.ône ) yen. vÿtyR .Sy sUˇ_Sy x*nk AiW" ) è1ù p[qmcR" s.ô sUyoRô n=ÿ].mÖh' sÖm.ÿcs" –2– EÖW. devt. ) i]∑up( zNd" ySteÿ pOqû u Stÿn…yôàyu R Aû„vo dwv"ÿ kÉtô iu vRêmÿ .ô∞.®ÿ vd.ÿn.ô..ÿ sÖg' Cz.ÿ dev sÖSy' mot vÿ/I rÄ‚Xm….ô' vcoRà ivôD.…mÿN{ .y.mÿ nÖ·r∑.dÖde ) EÖv.'Sà y.nu∑pu ( zNdsI sÖ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è12ù √.in iptrÄ" s'gtÿ We u –1– ivôµ teÿ s..' cÿ pusû' . è2ù i√tIy.vt.m.R AiW" ) sUyoR devt.ÿ ) t√Ö a.y.Sy sUˇ_Sy.WU tÿ Iôdm( ) m.ôyNt'à p[itôpXyÿq ) ¨Ö¥NTsUyÃR îv su¢û .ô s…mÿití." sÖs' doô m.' vcRÖ a." s.

…/ô ivêÿ EnÖmnuÿ mdNtu devÖ .OgA u i≥ W" ) sivt. devt. devÖ " sÿivôt.ÿ e sumiÖ t' ivôêv.ÿg.ctuQyoRí i]∑up( zNd.mÿ Smw v·rÖm.mÖ….R AiW" ) sivt.r.y ) s'≤xÿt' …cTs'trÖ ' s' ≤xÿx.qv.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è1-4ù ctuAc≥ Sy. ) i]∑up( zNd" bOhSÿ pteÖ sivÿtvR/Ö yR nÿw ' Jyoôtywnÿ ' mhÖte s*. v.Rí jgtI zNd.h' vO. devt.TSv˝" –2– s.ÿmSmw ) aq.ôTsom'à mÖmÄ dÿdne …mô∑e p·rÿJm.vIôihR devÿ p[qmÖ .R.ÿr. dÿ/.Sy sUˇ_Sy . mN]oˇ_. devt.ômitô.yUiÃ' W ) ipb.'…s aÖ….mÿSyô k<voô aduhÿ TÖ p[pIÿn.WIR g.ô .[Atharva Veda] k.m( ) y.R…à m sÖTysÿv' ràÖ/.r…mmIt su£ û tu"ÿ ’ûp. idôvoidÿvÖ a.g.OgA u i≥ W" ) sivt.yÿ ipô]e vÖ„m.Sy sUˇ_Sy . anu∑pu ( è3-4ù tOtIy.R…à .R aidÿ¥tu TÖ svIÿmin ) ihrÿ<yp. –4– è16ù Wo@x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy." –1– è18ù a∑. devt.i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy.y.U·rÿ pÖê" –3– dmUnÿ .ôSm>y'à sivtÖv.' mihôWo . suvÿ . ip[yô ' mÖitm( –1– Ëô?v.≤S]∑up( è4ù ctuQy. vre<ÿ yoô d/Ö{àÖ' d='à ipôt>O yô a.ÿy –1– è17ù s¢dx' sUˇ_m( è1ù EkcRSy..dx' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy. ) è1-2ù p[qm.' sÖhßÿ/..Sy sUˇ_Sy .ôt.y.m.'…s /.tu no rÄ…ymIx. ) i]∑up( zNd" t.rÿmoô<yo˝" kôiv£¡tmu ( ) ac.….OgA u i≥ W" ) sivt.Ry.' sÿivt" sÖTysÿv.R ySy.ÿnoô jgÿtSÖ pitÿ" ) s nÿ" pU.y]I è2ù i√tIy. …cT£mte aSyô /mR…à . Ty' devÖ ' sÿivôt.Sy sUˇ_Sy.' su…cô]. ) è1ù p[qmcR≤S]pd.û neR ÿ yCztu –1– 220 .

ôn.' p[jÖ .ôn.Sy sUˇ_Sy b[˜.m( ) aÖ…¶íÿ hVyôv.m( ) vÖy' devÖ Syÿ /Imih sumiÖ t' ivôêr.ôxWu ÿe duroÖ.y.Rà d/.ô iv„.' d/.ô v." s'mnÿ sÖ" syoÿnyoô m…yÿ pu∑û ' pu∑ÿ pÖ itÿd/R . dÿ/. îÄm.yÖ {ivÿ.í.Öit" sÿivôtde ' juWÿ Nt.ÿn" ) sÖj' .ôxWu Öe p[. ) jgtI zNd" p[jÖ .Ö{m( –2– è20ù …v'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.Sv pO…qiv ….R jgtI zNd.ÿ s'rr.ôt. jgtI è6ù Wœ‰.ô dOitÿm( –1– n `[S' tÿt. aÖmtO 'Ö s' VyÿyNtuû ivêeÿ devÖ .u"ÿ p[jÖ y.Kvrg.qv.ÿ" ) ¨Öào idôVySyÿ no /. devt.pÿitjRnyit p[jÖ .'…s aNvô¥ noånumÿ ityRDÖ ' devÖ We ÿu mNyt.í i]∑up( zNdsI p[ nÿ.ôNıIô3d¡Ö ' idôVy' n.nÖ p[ nÿ.itx.pÿ…ídSmw `Otû …mT=ÿr≤Ntô y]Ö somÖ" sdÖ…mˇ]ÿ .tÖrIx.i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy.u·rgui„. ) è1ù p[qmcRítu„pd.' pO…qôvI jIôrd. dÿ/.tu –1– è21ù Ek…v'x' sUˇ_m( è1-6ù W@OcSy.hÿnoô .≤S]∑up( è4ù ctuQy.R AiW" ) pjRNy" pO…qvI v. .pÖ n ihômo jÿ`.vÿt.pÿitinR…ô /pÿitnoR aÖ…¶" ) Tv∑.k™ è2ù i√tIy.ÿ" –3– /.e ) tSmwÿ devÖ .ôt.Sy sUˇ_Sy b[˜.cI'à jIôv.R .n. devt.tumû ≤=ÿt.ÿm..tu sumnÖSym.ôt.tu p[jÖ .y.ÿnoô iv „y. r.k.o yjÿm. ) è1-2ù p[qm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] /.Ö. aidÿit" sÖjoW. ivê.Sy sUˇ_Sy.ÿ/s" –2– /. /.t.y.ôxWu Öe mmÿ –1– 221 .' d.tu –4– è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.tu d. AiW" ) anumitdevR t. AiW" ) mN]oˇ_.ôt.ÿn"u ) a.u·rgnu∑pu ( è5ù pçMy.y d.

í i]pd.ipÿ .Tm. –1– b[›Ö " sÖmIcIÿ®WÄ sÖ" smwrÿ yn( ) aÖrpÄe sÖ" scetÿ sÖ" Svsÿre mNyumû ˇÿm.m( ) s pUVû yoR nUtnÿ m.ÿyw suvIôrt.ô pit'à idôv Ekoÿ ivô.y. ) pr.Sy sUˇ_Sy b[˜.' mÖitJyoRitôivR/mÿ …R .@±g.re rÄ…y' noÿ /eih su.m su=]Öe t. AiW" ) a. AiW" ) mN]oˇ_.ô" p[miÿ tbR.…v'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.vOtÖ Ekô…mTpu®û –1– è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.y]I è2ù i√tIy.vs.@±g.rU itÿ…qôjnR .n.ôm.' deiÿ v rr.[ Iôtåe numÿ teÖ anumÿ t' sudû .ÿn.xKvrI ivr.[Atharva Veda] k.nu∑pu ( zNdsI aÖy' sÖhßÖm.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aiNvdÿnmu teÖ Tv' m'ssÿ Öe x' cÿ nS’…/ ) juWû Svÿ hÖVym..ÿ no yÖD' ipÿpiO h ivêv.n" p[jÖ .Sy sUˇ_Sy b[˜.nuÿ ) ten.Ö{.ÿm –3– yˇeÖ n.ÿtm( ) .vÿNt' rÄ…ym=Iÿym.…íôte go" –2– 222 .mÿ suhû v'à sup.Um sum@O «ôkÉ aÿSy sumtÖ * Sy.. Á˝Sy.ÿsˇÖ ' vÿtiÖR nrnuÿ v.ge suvû Irÿm( –4– Em' yÖDmnumÿ itjRg.ôivv.¸ÿt' p[jÖ .vU Ö y·ˇœÿitô crÿitô yduÿ cÖ ivêÖmje iÿ t ) tSy. ) è1ù p[qmcoR i√pdwk.Ö vU Ö sem' yÖDmÿvtu devÖ goÿp. –5– anumÿ itô" svR…à môd' bÿ. devt.numÿ teÖ anuû ih m'ssÿ e n" –6– è22ù √.ÿSte deiv sumtÖ * Sy.R jgtI zNd" sÖmte Ö ivêeÖ vcÿs.ÿyÖw suj.Sv n" –2– anuÿ mNyt. noÿ dûx O e k¡vIôn.m( ) tSyÿ vÖy' he@…ÿ sô m. ivr.mnumû Nyÿm. devt.

oônRu k˘ô p[.umÿ gÖNv®ÿ.≤S]pd.yÖdˇu rÿ ' sÖ/Sq'à ivc£m. rj.RcSÖ t.ô y" p.y]I zNd.à .Sy sUˇ_Sy b[˜. devt. mOgû o n .R˝….'…s iv„. mÖ®toô yTSvôk." –2– ySyoô®Wuÿ i]ôWu ivô£mÿ.ÖYy˝" ) du.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è24ù ctu…v|x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy. ) i]∑up( zNd" y•Ö îN{oô a%ÿn¥Ö dÖ…¶ivRêÿe devÖ .pÿitôrnumÿ itôinR yÿCz.Iôm" k⁄c¡ rÖ o …gÿ·rÖœ.y]I è3ù tOtIy." ) pÖr.it…qA≥iW" ) iv„. ) i]∑up( zNd" yyoôrojÿs. devÖ Syô /mR.Sy sUˇ_Sy me/. aÖSm•.ÿxy. ivr.nÿitô iv cÖ c∑eÖ xcIÿ….' pUvû ÙR iÿ t" –1– ySyedô ' p[iÖ d≤xô yi√ôrocÿtÖe p[ c.in ivmÖme rj. sÖTy/ÿm.m…s –1– è25ù pç…v'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.‹" ) tdÖSm>y'à sivôt.' pUvû ÙR iÿ t" –2– è27ù s¢…v'x' sUˇ_m( è1-8ù a∑.R p[jÖ .Sy sUˇ_Sy me/. jÿgMy.R˝….y. AiW" ) sivt.ç g. ) anu∑pu ( zNd" d*„vÿ“‰ô d' *jIRià vTyô' r=oÿ aÖ>v˝mr.ô xivÿœ.t( –1– è26ù Wi@±vx ' ' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.S]e/ô o®ÿg.'…à sô y* vIôy˝Rw vIRrô tÿm.∑MyoA≥co≤S]∑up( è2ù i√tIy. ) y* pTyetÿ Öe ap[tÿ It*ô shoÿ….it…qA≥iW" ) iv„.ôy" –1– p[ ti√„.inô ivê.RidctsO.ôTprÿSy.ôt.$( xKvrI è4-7ù ctuQy.…qRvà .S}yvs." ) purû .uvnÿ . Sk…. W$(pd. ivr.n. voÿc' vIôy.y.ÿy nS’…/ ) 223 .„e v…/≤=ôy≤Ntô .RªIô" sv.ÿ ) ¨Ö® ivÿ„.Rà duvû .'…à s ) yo aSk¡.ô shoÿ….udvRe t.oô iv £¡mSvoô® =y.udvRe t.ôivR„.@±g.Sy sUˇ_Sy ym AiW" ) du"Sv“n..cRSy.umÿ gÖNv®ÿ. ) è1á 8ù p[qm.xn' devt.û ..ô.ôivR„.ÖvtÖ a.uÿ Stvte vIôy.

oô" km. devt. mÖho ivÿ„.Uû mihô t√. ) i]∑up( zNd" vedÖ " Svô‚St&≥`à .Öpy[ Cÿ zô d≤=ÿ. ) i]∑up( zNd" î@¯vÖ .m( –1– è30ù i]'x' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.ôSte devÖ .R…à .ÿ pO…qôVy.Sm.…v'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.Sy sUˇ_Sy me/. iv cÿ£meÖ iv„.ôdot sÖVy.Sy sUˇ_Sy me/.inÿ pSpôxe ) îN{ÿSyô yuJyô" s%.ÿ –6– ti√„. ) smU!ÿ mSy p'srûu e –4– ]I….tÿtm( –7– idôvo ivÿ„. pXytÖ ytoÿ v[tÖ .Sy sUˇ_Sy me/.ÿiv„.uiû vR cÿ£me ]e/Ö .<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION `Otû ' `Otÿ yone ipbÖ p[pÿ[ yÖDpÿit' itr –3– îÄd' iv„..soÿ yÖD…môm' juWÿ Nt.[Atharva Veda] k.Sv bÖ¸….it…qA≥iW" ) î@. ¨Öt v. ¨ÖrorÄNt·rÿ=.oÿ" prÄm' pÖd' sd.ÿm.R…à .ÿ yÖDk.mÿ ) 224 .ÿ pÖd. devt.ÿ pXy≤Nt sUrû yÿ" ) idôvI˝vÖ c=urû . /. in dÿ/e pÖd.Ö " Svô‚St" pÿrx Ä vu iRe dÿ" prÄxnu "ÃR Svô‚St ) hÖivô„’toÿ yÖ…Dy.it…qA≥iW" ) mN]oˇ_.t( –8– è28ù a∑.'à mihôTv' p. ) i]∑up( zNd" a¶.ÿ" pÖde punû teÿ devyÖ Ntÿ" ) `Otû pÿdIô xKvÿrIÖ somÿpœûO opÿ yÖDmÿiSqt vwêdevÖ I –1– è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ÿvsÖR Vywrÿ .ôryÿn( –5– iv„.' v[tÖ ne Ö ySy.\ anuÿ vSt.t( ) hSt*ÿ pO.ôqo `Otû Syô guÁSÿ yô n.ÿ>y" ) îÄto /m.it…qA≥iW" ) vedo devt. ad.ugÿ oRpô .

AiW" ) a. ) anu∑pu ( zNd" ¨pÿ ip[yô ' pinÿ“tÖ' yuv.ôymÖ…¶" …sÿçtu p[jÖ y.u·riK]∑up( zNd" îN{oôit…..p…¤XzNd" s' m.¸tIôv/O mÿ ( ) agÿNmô …b.tvedo nudSv ) aÄ/SÖ pôd' ’¡.v. me sÖpà.Sy sUˇ_Sy .ÿ cÖ /nenÿ c dIô`mR .ô.[tÿ oô nmoÿ dIô`mR . AiW" ) m®d.tved.otu me –1– è35ù pçi]'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy. cÿr<y.ÿn*ô p[itÿ v. v.OGvi©r. ) jgtI zNd" a¶eÿ j.ÿgsÄSte vÄymidÿtye Sy.ÿnm.ÿb¸R l û .mÿ ip[yô ' v.qv.ô o jÿh.Sy sUˇ_Sy b[˜.yu"ÿ ’. k¡rt( –1– è32ù √. ) ." ) pQy.Ô.OGvi©r.ÿv/O . v.yu"ÿ ’.ô d/.ÿ juW.ÿiv„.t( –1– a¶.Np[ .Sy sUˇ_Sy . AiW" ) ¥.otu me –1– è34ù ctuiS]'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.'à vIôqo `Otû Syô guÁ.tu –1– è33ù ]yiS]'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ÿ SÖ pitô" Sv.t( –2– è31ù Eki]'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.Sy sUˇ_Sy b[˜. AiW" ) îN{o devt.v.Sy sUˇ_Sy.ôt.dyo devt.….ÿp…O qôvI Sv.ÿvCz^œûπ .ÿt.ÿnoR aÖ¥ y.' …jô◊.pO…qVy* mN]oˇ_. devt.ˇ_'¡ meÖ ¥.yudvRe t. `Otû mu∞rÿ <y.ÿm`R vHzÀr …jNv ) yo noô √π∑‰/ÿrÄ sSpÿdI∑Ö ymuÿ i√ô„mStmuÿ p[.„u vô ye pOtÿ NÄ yvoån.' …jô◊.ôn* p[itÿ v. devt.Uû mihô /.m –1– 225 ." ) bOhtI zNd" Sv.ˇ_'¡ …mô]o aÿkrÄym( ) Sv.* ) dmedÿ me su∑Tûu y.….ÿ …sçNtu mÖ®tÖ" s' pUWû s' bOhSÖ pitÿ" ) s' m.ˇ_'¡ meÖ b[˜.R AiW" ) j. `Otû m.ôNp[Tyj.ˇ_'¡ sivôt.udÿ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] dmedÿ me sÖ¢ rà.i]'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.

p[jÿ s' ’.R AiW" ) a≤= devt." –1– îÄm.yÖ ivêÿ EnÖmnuÿ mdNtu devÖ .Sy sUˇ_Sy.o…m –3– è37ù s¢i]'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy. –2– 226 .NTsôpà.…m .ô …blÖmPyÿ/.ô teås.qv.Ô.tved.mOc.qv.ro®Ädm( ) pÖr.'à k°ôtyR .yÖt" p[iÿ tônNdÿnm( –1– yen.sÿs.tvedo nudSv ) îÄd' r.[Atharva Veda] k.í i]∑up( zNdsI p[.qv.ÖytÖ o inôvtRnà m.surIvnSpitdevR t.Steÿ xÖt' ihôr.ÿinô suip[yÿ .m( –2– pr'Ä yonerÖ v¡r' te ’.Sy sUˇ_Sy.k™ zNdsI îÄd' %ÿn.ÿg. devt.' ˙Öid mnÖ î•*ÿ sÖh.ÿ incÖ£ a. ) yq.sÿit –1– è38ù a∑.R AiW" ) j.Ny.ô shÿSvô p[Tyj.·r'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.qv.s.UNû mot sUn"ÿu ) aÖSv'1¡Ö Tv.i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy. ) anu∑pu ( zNd" aÖ+y*˝ n*ô m/usÿ k ' .ctuqIRpçmIn. ) anu∑pu ( zNd" aÖ….mnu∑pu ( è3ù tOtIy.tenÖ d/.Ny.í ctu„pdoi„.R AiW" ) mN]oˇ_.ÿínÖ –1– è39ù EkoncTv.eWjÖ ' m.'à teÖ sv.åsoô mmÖ kÉvl ÿ oô n.xeÖ anIÿk' n* sÖmÔÿnm( ) aÖNt" ’¡„.oôMyXm. ) è1-2á 4-5ù p[qm.Sy sUˇ_Sy.mÖh' yq.ÿt." sÖhß'à /ÖmnIÿ®tÄ ) t.ô in k⁄v¡ ÖRe Tv.ÿn' te aipô/.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è36ù Wi@±vx ' ' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.….ÿsrûu IN{'à devÖ >e yôSp·rÿ ) ten.mÖhmXmÿn.ÿ…mô mmÖ v.i√tIy.'pà XÖ ymÿ….ôNTshÿs. Tv.R AiW" ) a.Ö∑'^ ipÿpiûO h s*. .n' ’.o…mô m.i]'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ô mnujÿ . devt.Rsà .ÿ p[jÖ .u„vô m.y.s. Tv. y.y. ) è1-2ù p[qm.Sy sUˇ_Sy.

noÿ goôœº rÿ…yôœ.ôs' IN{e.vÿd.í i]∑up( zNdsI aitô /Nv.·r'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy. p[TÖ yç'à d.Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) Xyeno devt.·r'x' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.pÿ" ) ySyÿ v[tÖ e pu∑ÿ pÖ itôinRivÿ∑SÖ t' srÿSvNtômvÿse hv.m( ) aÖ.í i]∑up( zNdsI ySyÿ v[tÖ ' pÖxvoô y≤Ntô sveÖR ySyÿ v[tÖ ¨ÿpiÖ tœÿNtô a.…sÿ itrojÖn' yidÿ v.ôês' 'Ö srÿSvNt' pu∑pÖ it'à r…yôœ.ÿn. ) è1ù p[qmcoR jgtI è2ù i√tIy.ôCz.m( ) r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] p[tÖ IcIô somÿm…s p[tÖ ICyutû sUymÃR ( ) p[tÖ IcIô ivê.IôptÖ o vO∑û ‰.Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) srSv..y. devt. jÿgMy.Ö moWÿ/In.it –1– è41ù EkcTv.m( –2– è42ù i√cTv.ÿ Ö s:y.|à vOW.' Sq.·r'x' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy. nÖ¥˝‚Stôr" ) îÄy' hÖ mÁô' Tv." ) i]∑up( zNd" idôVy' supÿ .ÖySpoW'à ≈vÖSyu' vs.moWÿ…/bRı Ö v± ve Ö Ny.Ny.'à k°ôtyR .ÿ avs. îÄh huvÿ me Ö sdÿn' ryIô.ÿpy.t( –1– 227 .ÿ ≤xôv a.Nt.Ö rj.nÿyt( –5– è40ù cTv.Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) mN]oˇ_.Ö | pÿysÖ ' bOhû NtÿmpÖ .ÿNdevô .y.…mô neÊv' sÖ.m…s –3– aÖh' vÿd.mhe –1– a.ndÖx"R ) trÄiNvê.y.u·riK]∑up( è2ù i√tIy.ômhÖ Tv' vdÿ ) mmedsÖSTv' kÉvl ÿ oô n. ) è1ù p[qmcoR .ôxWu ÿe d.ÿínÖ –4– yidô v.' g.s.ôNyTyôpStÿtdR Xyenô o nOcû =.n( devt.' Tv..ôNyvÿr. tÖpyR Nÿ tôm.

devt. ) anu∑pu ( zNd" jn.ô" sv.oô ydpÿSpO/qe .ô iv vOhÿ tÖ' ivWUcÿ IômmIÿv.m( –1– è46ù W$(cTv.ÿ idôVy" supÿ .Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) v.coô inihÿt.metÖ Sye„ô y.ô a≤xÿv.ÿ jyeqÖe n pr. ) i]∑up( zNd" ≤xôv.ivôvx e ÿ ) b. sÖhßÖ' iv tdwrÿ yeq. noô gyÿm.Stô Ek.…¶…mÿv xmy –1– 228 .u·riK]∑up( zNd" ¨Ö.ô√suû yTpr.s." ) i]∑up( zNd" som.eWjÖ .Ry.·r'x' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.ô y.eWj' devt.k¡mStu ipôtWO ÿu Svô/.R.tO mÖSm.ôt.Ö "R sÖhßÿp.Stô Ek.ÿ.[Atharva Veda] k.nuû `oWÿm( –1– è45ù pçcTv.CzôtyoÿinvRyoô/.ômk e .ôvSyô dhÿt"Ö pOqk ÿ ™ ) EÖt. yuvû metÖ . …jÿGyqunû R pr.Gdevt.Êv.vÿt( –2– è43ù i]cTv.Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) .ô n.ÿ tÖnWU ÿu .ÿi√êjÖnIn./eqÿ .·r'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy. aÖNtrÄ‚SmNt." ) .tÿO m( ) dUrû .·r'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.iWR sumnÖSym. ) anu∑pu ( zNd" aÖ¶·e rÿv..ÿ mNyô ¨∫»tÿ mIô„y.ÿ …jGye ktÖríÖnnw yÿ o" ) îN{ÿí iv„.Rm{ûu .ÿ®{.·r'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.inÿ /ˇm( ) avÿ Syt' muçû t'Ö y•oô asÿˇnÖ WU ÿu bÖı' ’ûtmenoÿ aÖSmt( –2– è44ù ctuíTv.eWjÖ m( –1– è47ù s¢cTv.ÿ‚TsN/utû Spy. devt. devt.Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) mN]oˇ_.ô iv pÿp.Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) mN]oˇ_.Rà …b.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Xyenô o nOcû =.' ]e/Ö .·r'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ÿn" ) itôßo v.ÿ®{.' dUrû ' inA≥ià t' pr." ) s noô in yÿCz.Syô dhÿto d.Öc"w ’ût' …côdne "Ö p[ mumÿ ˇu _mÖSmt( –1– som.NyôSmi√ê.mÿ .Sy sUˇ_Sy p[Sk<v AiW" ) mN]oˇ_.

y.ÿtu vIôr' xÖtd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è48ù a∑cTv.Sy sUˇ_Sy.qv. devt.R AiW" ) mN]oˇ_.Steÿ r.mÖh' suhû v.R AiW" ) mN]oˇ_. noÿ rÄ…y' ivôêv.poôW' su.ÿ johvI…m ) s.…..ÿ…s d.ÿ ) sIVyôTvpÿ" sUCû y." ) è1-2ù p[qm.ÿymuKû Qy˝m( –1– y.n.ÿ su∑tûu I ¸ÿve Íû. hÖvI'iWô pit'à deivô r.Ök.ÿ b¸ûsvU rÿ I ) tSywÿ ivôXpà‰wÿ hÖ…v" …sÿnIv.oÿ" piàô tu>y'à r./ÿse codySv –3– è49ù Ekonpç." ) è1ù p[qmcoR jgtI è2ù i√tIy.gÿih shß.ÿ geÖ rr.ÿ.ÖySpoW'à …cikôtWu Iÿ d/.ôyNtIÿ devÖ I ) iv„.·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.otuÿ n" su. ) jgtI zNd" r.' deiÿ v ididió n" –1– y.kÉ sumtÖÄ yÿ" supû x e sÿ oô y.≤lô pOq∑ÿu k u ôÉ y.ÿymuKû Qy˝m( –1– k⁄Ùû devÖR .ny.ôddR .x' sUˇ_m( 229 .ÿ ) juWû Svÿ hÖVym.….tu –2– è50ù pç.ÿtu vIôr' xÖtd.ô dd. devt.ÿr'Ä in yÿCz.qv.ôÛ" Svÿ©·ûë r" suWû mU .ôLyw juhÿ otn –2– y. subÿ .ô bo/ÿtûu Tmn.….ôxWu Öe vsUiÿ n ) t.x' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.qv.y.ÿ no aSy hÖivWoÿ juWte ) Íûnotuÿ yÖDmux ÿ tÖ I noÿ aÖ¥ r.R AiW" ) mN]oˇ_.ô∂d.ÿmmOtSÿ yô pàIô hVy.x' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.pÿsmÖ‚SmNyôDe suhû v.ÿnoR aÖ¥ sumû n.Sy sUˇ_Sy.Sy sUˇ_Sy.i√tIyyoA≥cornu∑pu ( è3ù tOtIy.í i]∑up( zNdsI …snIÿv. –2– è51ù Ekpç. ivûXpàIN{ôm…sÿ p[tÖ IcIÿ sÖhßÿStuk. devt. devÖ .ôm…sô Svs.¸ÿt' p[jÖ .í i]∑up( zNdsI k⁄Ùû ' devÖ I' su’ û t'à ivµÖn.û g.Öt.…Czÿ¥m.n.ÿ ¨Öp.

i©r.n.mnu∑pu ( è3á 7ù tOtIy.Sy sUˇ_Sy.." ) è1ù p[qmcR a.i√tIy.pçMy∑mInvmIn. mÿQn.….nÖ=bw ?ÃR y. aÖp.mipÿ v[tÖ e t.ÿre v.x' sUˇ_m( è1-9ù nvcRSy.≤ıô s…mˇ' r.ônI Íÿ.…qRvà .s¢Myo≤S]∑up( è4ù ctuQy.qv..ô' pàIÿ®xÖtIrÿvNtu nÖ" p[. AiW" ) îN{o devt.Öy" sOjÿ it Svô/. p…¤XzNdsI devÖ . noÿ devI" suhû v.ÿmoô n /n'à ®Ä.Sy sUˇ_Sy.ÿ" –6– 230 .mvÿjWRu I.vÿs'ûu nmoÿ….mOc.[Atharva Veda] k.m( ) sÖmtw ÿu ivôêtoô . vOtmÿ SÖ m.otuû VyNtuÿ devÖ IyR Aûtju nR Iÿn." p..ôjyÿ≤∫" p[d≤=ô.Yyô…ênIô r.m( –2– è52ù i√pç.m( –3– vÖy' jÿyme Ö Tvy.ÿ ®j –4– ajwWÿ ' Tv.vÿNtu nStujû yeÖ v.R AiW" ) devpà‰o devt.ÿ yujû . VyÿNtu devÖ pÿàI·rN{.ÿ .' m`vÖNvO„<y.R jgtI è6ù Wœ‰.hmÖ¥ ik¡tvÖ ..ô s'≤lÿ≤%tÖmjwWÿ mutû sÖ®' /ÿm( ) a…vô' vOkoô yq.ô mqÿdvÖe .'…s yq.mitÿdIv.tye ) y.ô" xmRà yCzNtu –1– ¨Öt ¶.ô hNTyÿpiÖ[ t ) EÖv.ômturÿ .ôle ) yo devÖ k.u·riK]∑up( zNd.. ) è1-2á 5á 8-9ù p[qm.jÿs.ÿ vO=û mÖxinÿivRêô .goÿ aNthRSÖ t' ’ût' mmÿ –2– È@ºÿ aÄ…Ö ¶' Sv.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è1-2ù √‰OcSy.ô .kômx ' mÖ du vÿ .ô' Stomÿm?O y.WIR jgtI è2ù i√tIy.' ivôx.$( ) a.ÿ re ) aÖSm>yÿ…mN{ô vrIÿy" sugû ' ’¡…/ô p[ x]U.·rÖh p[sÿ ˇÖ _o iv cÿyT’ût' nÿ" ) rqw·ÿ rvÖ p[ .y.smp[iÖ t –1– turû .soô y.í . rodÿsI v®.' mÖ®t.re.h.…m te ’ûtm( –5– ¨Öt p[hÖ ..ô<y1Ö¶¡ .í ctu„pd. jyit ’ût…mÿv êÖflI iv …cÿnoit k.

so vOjnÖ I…. AiW" ) îN{.Vnevÿ nÁt –9– è53ù i]pç.' =Iô·r.x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.ÿjyR me –7– ’ût' meÖ d≤=ÿ.idtOcSy c. devt.nÖmrÿ.R AiW" ) s.Iÿ…mv ) s' m. yuvû …môh. /n. m.rÿy.Sy sUˇ_Sy.'mnSym…ên* c devt.n.i√tIyyoA≥co≤S]∑up( è3ù tOtIy.dutû oˇÿrSm.ô /nu"û ò.ôWj.ô dwVyenÿ ) m.n'à nÖ" Sve….jÿsu p[qmÖ ." ) è1-2ù p[qm.ôyo" ) îN{ÿ" purû St.ôd…/ô y¥ÖmSyô bOhSÿ pter…Ä .qv.nÿm…ên. AiW" ) a.ô s' …cÿikôTv.mhwÖ mnÿs.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] go….yu"á bOhSpTy…êno v.Sy sUˇ_Sy.Ö yU .mÖ…ên.x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ô' yvenÿ v.ô =u/Ã' pu®ÙtÖ ivêeÿ ) vÖy' r.i©r.ô xcIÿ….otu –1– è54ù ctu„pç.d`.ÿ mOTû yumSÖ m∂ºvÖ .…e .ÿ ’ûtSyô /.'…s aÖm]u .Öe hSteÿ jÖyo meÿ sÖVy a. `oW." –1– 231 .Gg.ÿ" sÖD' .í jgtI zNdsI sÖD' .ô s≤%ÿ>yoô vrIÿy" ’.suû in yÿCztm( –1– s' j. .tu pÖí.. yu„ÿ mihô mnÿs.ihÿt" ) goô…j∫Àyÿ ." ) è1ù p[qmcR" kk⁄MmTynu∑pu ( è2ù i√tIy.Sm.ÿdtûu mÿ?yôto nÖ" s%.ÿ∑remÄ .nu∑pu ( zNd.mÿit' durû ve .ô ¨TSqubÿ ¸R l û e ivôinhRtà Öe meW"ÿu p¢ÖidN{ôSy.Sy sUˇ_Sy b[˜.smêÖ…jıÿnj' yÖ o ihÿr<yô…jt( –8– a=.x' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.R ¨i„.ÿm¶e ….y.bOhSptI devte ) i]∑up( zNd" bOhSÖ pitÿn"ÖR p·rÿ p.ôNy·rÿ∑.hÖNy.y.u·riK]∑up( è4ù ctuQy.xÿStermuç" ) p[Ty*ÿht.gÿte –2– è55ù pçpç.RWIR p…¤" è5-7ù pçMy." ) sÖD' .ôd/ÿr.ô" flÿvtIô' ¥uvÃ' dÖˇ g.ÿn.

jÿhItÖ' xrIÿr' p[.h. teÿ p[.p. vex ÿ y.ivÿt..í ivr.[Atharva Veda] k.ÿm( ) xÖt' jIÿv xÖrdoô v/Rmà .yuyû ˇR Öe aitÿiht' pr.…m te –3– mem' p[.…mô te Eÿn' Svô‚St jÖrseÿ vhNtu –4– p[ ivÿWt' p[.mheÖ y.noôå…¶∑eÿ goôp.yÖ pr. ) è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2ù i√tIy. v…sÿœ" –2– a.m( ) aÖ…¶∑d.k™ zNdsI AcÖ' s.m…sô pr.vnÖ@v± .ôivRêmÖ rw yÿ " ) 232 .Sy sUˇ_Sy b[˜.ô o h.ôTminô punrÖ .ô ' suvÿ .jto yÖD' devÖ We ÿu yCzt" –1– è57ù s¢pç.x' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.ôNm.ÿ g.ô " punrÖ .h. aÿ…/ôp..ôno˝åvÖh..<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s' £. t. ih'sà Iô√dπ "ÿ pO∑û " xÿcIpte –1– ye teÖ pNq.y.ôn* teÿ sÖyju .ô tSm.R…à .OgA u i≥ W" ) îN{o devt.ÿivôh St.…m te ) a.ônoåvÿ idôvo ye….ÿmtÖ' m.yunÿ oR ivôêtoÿ d/dÖymÖ…¶vRr<ÿe y" –6– ¨√Öy' tmÿsSÖ p·rÖ rohÿNtoô n. sUymÖR gÿNmô Jyoitÿ®ˇÖmm( –7– è56ù W$(pç..=ÿ ' hÖivrojoô yjubû l R mÿ ( ) EÖW m. AiW" ) AKs.ô' km.ôˇd.ÿivv v[jÖ m( ) aÖy' jÿ·rÖM.mÿ yj.Öcrw pÿ .k¡mˇu mÖ m( ) devÖ ' devÿ ]Ö . k⁄vû tR ÿe ) EÖte sdÿ…s r.$(proi„.Ö y+m'à suv.m( –5– a.t( ) sÖ¢iÖ WR>yÿ EnÖ' p·rÿ dd.mÖ ydp[.ôn" p[.x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ôinRAtÃ≥ ®e pÄ Sq.mnI devte ) anu∑pu ( zNd" AcÖ' s.Sy sUˇ_Sy .ÿsIôNmo aÿp.." xevÿ …Ö /r·rÿ∑ îÄh vÿ/tR .p..n.>y..

idtOcSy pçMy. ipôpI≤lÿk.ç.l b[v.x' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.qv.ÿkoô" p·rÖ s'.jer…sôt.idctsO.ÿ" suªyÖ .í vnSpitdevR t.R è1á 2ù p[qm.ô iv vOíÿ ≤Nt myUyû ˝R " ) sveÃR .R o ivôW…môy' vIô®dÿnInxt( –1– îÄy' vIô®Nm/ujÿ .SturIyp.idW<. /eiÿ h no vso –2– è58ù a∑pç.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] te….ç mN]oˇ_.>y.'à p[hÖ rÿ…sô puCzπnÿ c..k ÖR m( –6– aÖd≤Ntÿ Tv. mÖ/"U ) s.ôpy.idô„yqoÿ EnmjIj.ÿnI –2– ytoÿ dÄ∑' ytoÿ /Iôt' ttÿSteô in◊Ryà .Sy sUˇ_Sy.oiWÿ ) t.SR yÿ tOpd[ ≤'Ö xnoÿ mÖxk¡Sy. m/uíû Nu mÿ/l ûu . puCzπÿ …b.ÿåmuyû .TpOd.Rí ivr. vO…ÿ jôn..t.„yR.m…s ) aÖ.ôSye˝n c ) a. ’û.rÄs' ivôWm( –3– aÖy' yo vÖ£o ivpÿ®VÄ yR˝©oû mu%.ÿin vÖ£.dyo b[˜. ivÓutÿ Sy .Spte îÄWIk.vÿst( –8– 233 . ) è1-3á 5-8ù p[qm.ôSye3ô ¡Ö n teÿ ivôW' ikmuÿ te puCzô/.rp…¤XzNdsI itrÿ…ír.koR$à mrÄs' ivôWm( –7– y ¨Ö.R AiW" ) è1á 3-8ù p[qmcR" p.ô◊obRlmÿ ‚Stô n xIôWRe not mÿ?yôt" ) aqÖ ik˘ p.nu∑pu ( è4ù ctuQy.$( p[St.qÖ x.m( –5– n teÿ b.y.tÿO m( ) tTkô˚pÿv.Spitv.inô Tv' b[˜ÿ .eWJÖ yqoÿ mxkôjM.dSy i√tIy.d]ySy tOtIy.ÿ…mvÖ s' nÿm" –4– aÖrsÄ Syÿ xÖkoR$Sÿ y nIôcInÿSyopÄsÖ pRtà " ) ivôW' Á1ÖS¡ y.y. vO…ík..

mÿyoô. ) è1ù p[qmcoR jgtI è2ù i√tIy." ) è1ù p[qmcR" pr.e îdÿSyoô.dr.mdev AiW" ) srSvtI devt.idW<. vOWÿ qe .ÿv®.ÿ hÖt a.ôdxÿptÖ" xpÿtoô yíÿ nÖ" xp.ôdnuÿ xu„ytu –1– è62ù i√Wi∑tm' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.ÿ ) gOhû .ôxs.yÖt" –2– 234 .í i]∑up( zNdsI îN{.ômne Ö itœÿNtôSte noÿ j.y.tu pIôtyeÿ –1– îN{.û .Sy sUˇ_Sy k*®p…qA≥iW" ) mN]oˇ_.ûu e y¥. mUl.ÿt( ) vO=û îÿv ivô¥tu .Sy sUˇ_Sy b.m( ) îÄd' v.e Ö c=uWÿ .vu Ö ËjRSà vNtô" pyÿSvNt" ) pU.A≥iW" ) a·rn. AiW" ) rMygOh. ) anu∑pu ( zNd" yo nÖ" xp.e yÿtte e ¨Ö..ôs¥. …bÿ.ô vNdm.ÿ ´Otû ne ÿ –1– sÖ¢ =ÿr≤Ntô …sxÿve mÖ®Tvÿte ipô]e pu]û .ô m/umÿ ˇmSyô vO„.ôTminÿ tÖNvo˝ meÖ iv·rÿ∑'Ö srÿSvtIô td.nu∑≤u P]∑up( è2-7ù i√tIy.ô vdÿto me ivcu=.[√ÿ suvû inÿ" sum/Öe .ç.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è59ù EkonWi∑tm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy. devt.jt ¨Ö.m( –2– è61ù EkWi∑tm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.cÿm.ô\ anuÿ ) yd.noô rmÿ?vô' m. a`oÿr. sutp.nNTv. …môi]ye.ô‚SmNbôihRiWÿ m.ômN/ô" p·rÿiWˇ_m.Sy sUˇ_Sy v.R v.xn' devt.nSyô crÿtoô jn.ô" somÿSy vOW.e aÿSy r. ) jgtI zNd" yd.inÿ ) ¨Ö.Sy sUˇ_Sy b[˜. v.nu∑pu ( zNdsI Ëj|ô …b.soô aPyÿvIvOt•Otû .[Atharva Veda] k. pO..ivôm' sutû ' som'à ipbtÖ' m¥'à /Otv[t* ) yuvû o rqoÿ a?vôro devÖ vIÿtyeÖ p[itô SvsÿrmÄ pu ÿ y.e aÿSy pu„yt" –2– è60ù Wi∑tm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.dyeq.ItÖ mt( –1– îÄme gOhû .y…..ÿv®.Ö .nw…mÿ sumû n.Sto„pití devt.

îÄh g.nuÿ g.mheÖ tpÿ" ) ≈utû .mheÖ te noÿ j. aj.Sy sUˇ_Sy.o rÄqIvÿ pÖˇInÿjyTpurû oihÿt" ) n.ôSm.e .tÖ ivê.ôvyÿ" ) aqoô a•ÿSy k°ôl. ) jgtI zNd" 235 .Smiäÿ.ôdsu mÃ' du " ) aÖ=?ûu y.Sy sUˇ_Sy kXypo mrI…cA≥iW" ) j.yu„ÿ mNt" sum/Öe sÿ" –1– a¶eÖ tpÿStPy.tu .ÿ…m .ÿm?Ö yeitÿ p[vÖ sÖNyeWÿu s*mnÖso bÖÛ" ) gOhû .ÿy" Sv.yÖt" –3– ¨pÿÙt.Ö{.' inihÿtoô divÿ¥tu d/Spôd' ’¡.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] yeW.'sà o .ô my. aÿt„ûO y.ÿ pu„yt ) Ee„y.nNTv.mÿhÖe tpÿ" ) ip[yô . devt.ÿ sÖh .Smiäÿ.Uy.ô îr.ô m.lÖ ¨pÿÙto gOhû We ÿu n" –5– sUnû tO .yu„ÿ mNt" sum/Öe sÿ" –2– è64ù ctu"Wi∑tm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ô" s%. ) anu∑pu ( zNd" ydÿ¶Öe tpÿs.Itn –6– îÄhvw Stô m." ≈utû Syÿ .vÖ ¨pÿÙt..inÿ Íû<vNtoÿ vÖym.ÿ –7– è63ù i]Wi∑tm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.tved.Itn –4– ¨pÿÙt.Sy sUˇ_Sy kXypo mrI…cA≥iW" ) a…¶devR t.U·rÿ/n.R AiW" ) a…¶devR t. Stô gOh. aÿ=u ?ûu y.ÿ pO…qôVy.ô' ye pOtÿ NÖ yvÿ" –1– è65ù pçWi∑tm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.nupÿ ◊y." ) aÖt„ûO y.ÿvNto hs..ô m.Uy.mhÖ ¨pÿ tPy.ô . Stô gOh.û g.mudû .ÿvNt" su.ô tpÿ ¨ptÖPy.ÿ Âôp.….vt.qv. ) jgtI zNd" aÖymÖ…¶" sTpÿitvOı ûR vO„ÿ .

Sy sUˇ_Sy b[˜.R devt. ) è1ù p[qmcoR .í Nyïs.RNô mCzôpq. AiW" ) a.ÿ ce·rÖm p.·r.Tp. ) pur"proi„.ÿn'Ö td(b.Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) ap.ôNTv'hsÿ " –1– îÄd' yT’û„.˜.y.gRvI®∂ºvt. devt.ÿ bÖ<@ºnÖ yTsôh.[ ˜ÿ. k⁄n≤Ö %n.nmÖ…¶muKû QywhvÃR .ôR tSm.ÿt( ) s nÿ" pWRdÖ itÿ dugû .Nyô…¶" –1– è66ù W$(Wi∑tm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.p.ô…jtÖ' shÿm.ôpy.poÿ m. AiW" ) b[.mÿ∂vÖº oåitÿ du·rÖt.R….ô\ a…/ô vrIÿyo yvy.Rpÿ mOJmhe –2– Xy.mhe prÄm.tÖ a.gÖR Tvy.ÿm.ôdne sÿ oô g.gR ®Äroihÿq ) sv. ) i]∑up( zNd" y¥ÖNt·rÿ=Öe yidô v.ôg.ÿm." xÖki⁄ nÿrvÄ .hRpà Tyô" p[ muçÿ tu –2– è67ù s¢Wi∑tm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÿ vÖy' sv|Ö tdpÿ mOJmhe –3– è68ù a∑Wi∑tm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.m.ôvdÿt." xÖki⁄ nÿr….ô ti√ÿêtomu% û .ô ivê.ÿ ) Tvy.…sôm ) ap.Sy sUˇ_Sy ym AiW" ) mN]oˇ_.ôTsvRSà m.Tsô/Sq.∂u·rÖt.ô =.nupû tw ÿu –1– è69ù Ekons¢ittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.o devt.mO=ÿ …•A≥te teÖ mu%nÿe ) aÖ…¶m. inA≥itv.sÖ yidÿ vO=û We ûu yidô volÿpWe u ) yd≈ÿvNpôxvÿ ¨Ö¥m.ô tSm.[Atharva Veda] k. ) anu∑pu ( zNd" p[tÖ IôcInÿfloô ih Tvmp. îÄt" –1– y∂u„ÿ ’ût' yCzmÿl'Ö y√.u·rgnu∑pu ( è2ù i√tIy.I bOhtI zNdsI îÄd' yT’û„.ÿm.Sy sUˇ_Sy b[˜.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pOtnÖ .inô„ptÖ•pIÿptt( ) a.Tm.'Ö punrÿ SÄ m.GbOhtI zNd" 236 .

ô' xmuWû .'Ö b[. tTs' p.y. devÖ .ôn.inô te….qv.y.mÿsu ) juWû Svÿ hÖVym. purû . aitjgtIg. ) è1ù p[qmcR≤S]∑up( è2ù i√tIy. sÖTy.'…s y≤Tk˘ c. ) è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2ù i√tIy.Sq. sÿrSvit ) m.ÿ yq. nÖ" x'tmÿ . teÿ yuyom sÖd' x O "ÿ –1– è72ù i√s¢ittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ÖSy'1¡Ö yt( ) îÄm." pur"kk⁄MmTynu∑pu ( è4-5ù ctuqIRpçMyoí.Sy sUˇ_Sy xNt.' c ) punrÿ ¶Ä yoô …/„<y.toÿ v.ô inA≥ià t" s'ivd.ô yjuWÿ .¸ÿit' hNTvSy –1– y.p…¤XzNd" x' noô v.R AiW" ) mN]oˇ_. . ) g.¸ÿt' p[jÖ .itA≥iW" ) srSvtI devt.inÿ t ¨idôt.ôs* mnÿs.ÿidô ydÖs* juhû oitÿ –2– 237 .]Iô p[itÿ /Iyt. ) pQy.' deiÿ v rr.ô y∞ÿ v.y. a.y]I zNd" ≤xôv.n. yÖDjw hûRu oitÿ hÖivW. devt.' hÖivr.ÿvNtu nÖ" x' r.ô inA≥ià tôr.…môhvw –1– è70ù s¢ittm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] punmÖ ‚Rw Tvÿ≤N{ôy' punrÿ .ÖTm.ÿvyÖR ' m/umÿ Nt" Sy.tuû x' nÿStptuû sUy"ÃR ) ah. noô Vyu˝Cztu –1– è73ù i]s¢ittm' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.ôm k¡LpyNt.Sy sUˇ_Sy xNt.ÿinô x' .v sum@O «ôk. x'tmÿ .nu∑pu ( zNd.JyÿmSy mQnNtuû m.Sv n" –1– îÄd' teÿ hÖVy' `Otû vÿTsrSvtIôd' ipÿt.duû r=ÖSte aÿSy flÖNTvnOtÿ ne sÖTym( ) îN{eiÿ Wt.ôc.itA≥iW" ) srSvtI devt.Sy sUˇ_Sy." Xyeno v.í i]∑up( zNdsI srÿSvit v[tÖ We ÿu te idôVyeWÿu deivô /.ôt/ûu . {ivÿ.R jgtI è3ù tOtIy.m –2– è71ù Eks¢ittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy..ûø .Sy sUˇ_Sy xNt.itA≥iW" ) su%' devt.˜ÿ. ) tNmOTû yun.d.

ô' yo nÖ" kí.ôt' juhû otÿnÖ y¥≈.R AiW" ) `moRå…ên*á p[TyOc' mN]oˇ_.ôitn.qv.ôÙ aipÿ nÁ. ) i]∑up( zNd" – ≈." –1– è77ù s¢s¢ittm' sUˇ_m( è1-11ù Ek.jÿ pÖit' crÿNtm( –2– è76ù W$(s¢ittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ÿih jÖg.R AiW" ) îN{o devt.Sy sUˇ_Sy. ) è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2ù i√tIy.qv.ôt' mÿNyô Ë/ÿin ≈.Sy sUˇ_Sy.ô" s%.Ö…/ôr.vÿt" –1– è75ù pçs¢ittm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy..mÖ sUroÖ a?vÿnoô iv m?yÿm( ) p·rÿ Tv.vÿ pXyôtNe {ÿSy . ) anu∑pu ( zNd" p·rÿ Tv.r'à .ôÙ aipÿ nÁ.ôSy˝m( ) aÖ¶`e oRrô Syÿ mÖNyun.| idôvie dÿve hÖNt.ô tenåÿ v…/W' hÖ…v" –5– è74ù ctu"s¢ittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ÿç* t ¨Ö.Öj* Xyenô * s'pà .Sy sUˇ_Sy.ôyitÿ –3– ap.ôt' hÖivro ‚„vÿN{ô p[ y.¶eÖ purÃ' vÖy' ivp[Ã' shSy /Imih ) /OWû √ÿ.ôSy˝m( ) aÖ¶de vÖRe Syÿ mÖNyun.í i]∑up( zNdsI ¨·ˇÿœtÖ .qv. 238 .* b.ÿt' mÖmˇÿn –1– ≈. v.ô.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖ…jôr.My.ôgmO‚û Tvyÿm( ) yidÿ ≈.Sy sUˇ_Sy.ÿy" k⁄lpÖ .qv.ÿivv ) a.y.?yÿ≤NdnSyô svÿnSy dÖ›" ipbeNÿ { v…j[Npu®’ Ä ∆uWÿ .R AiW" ) a…¶devR t.ô tenÿ teåv…/W' hÖ…v" –4– aipÿ nÁ.ôtmÖ¶* suÍtÿ ' mNyeô tdOtû ' nvIÿy" ) m.R AiW" ) îN{o devt.ste inô…/….…m te b. n v[.Jy'à pOtNyôto hÿt.dxcRSy.[Atharva Veda] k.©ërû .ÿ>y`.My.

ÿm?vôyíRu rÿ tuû pyÿSv..mÖ…ê>y.?vIÿ /t.' jgtI è2ù i√tIy.h.ô' pyoÿ aÖfl‰ey' s.ô Ny.Ö . ivdqSy sTptI tÖ¢' `Öm| ipÿbt' rocÖne idôv" –4– tÖ¢o v.Rr.ih ivô√.ÿr." pQy. .'à `ÖmoR nÿ=tuû Svhoÿt.ôSv.m( ) ≈eœÃ' sÖv' sÿivôt.I˝ıo `ÖmSR tduû Wu p[ voÿct( –7– ihô˚<ûé vôtI vÿspûu àIô vsUnÿ .ô hv.ÿ’tÖ" xu…cÿdvÖRe We ÿu yÖDo yo aÖ…ênoÿímÖso devÿ pÖ .ojÿn.ôrvÿ" –1– s…mÿıo aÖ…¶rÿ…ên. gÿtm( ) duÁû Nteÿ nUnû ' vOWÿ .'…s s…mÿıo aÖ…¶vOWRà .' suhû Stoÿ goô/gu tûu doÿhden. s..Nyuˇÿ mÖ . rÄqI idôvStô¢o `ÖmoR duÁÿ te v.'à pu®dÄ m.ehÖ /enÖ voô dß.bOhtI è3á 5á 7-11ù tOtIy. .…môWe m/uÿ ) vÖy' ih v.ô p[ v.ÿy.'à `ÖmR a.y –8– ju∑oô dmUnÿ .y.ÿ vIôt' p.k¡m:yTsivôt.ôt' pyÿs ¨Ö≤ßy..ÿ…ên.' vÖTs…môCzNtIô mnÿs.ôg a." –5– ¨pÿ {vÖ pyÿs. tÖn. vÿ/tR .n( ) m/oÿdGûRu /Sy.n( ) ivê.ôò.y.ctuqIRWœIn.ÿg.ÿg. tÖ¢o v.ô aitÿ…qdurR oÖ.nÿ" ) tmuû ivêeÿ aÖmtO .¸ÿt' `Otû ' pyoôåy' s v.ÿso a…ên. gÿN/ôvSR yô p[Ty.ÿivW•oôå." ) è1á 4á 6ù p[qm.deWÿ u k.in –9– a¶eÖ x/Rà mhÖte s*.ÿso juW.ÿmWûu soô iv r.ÿy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] devt. go/ugoôWm.ÿmhe s/Öm. gÿtm( ) m.ôyju oÿ ivôhTyÿ x]UytÖ .ÿjit –6– ¨pÿ ◊ye sudû `u . vre<ÿ yoånupyÖ[ .' mhÖte s*. ·rÿh≤Nt –3– ydu≤û ßy.ÿm…ên.ç i]∑up( zNd.mOc.ÿ a¶e a….gÿn( ) duhû .m.yÖ tvÿ ¥uªû . `ÖmRe …sÿçÖ pyÿ ¨Ö≤ßy." ) iv n.'à /enÖ mu tÖe . îÄm' noÿ yÖDmupÿ y.ô mdÿ≤Nt ve/Ö sÿ" –2– Sv.inÿ sNtu ) 239 .n.idpç.ô..pçMyo" s¢My.

ÃR ˇ_⁄ –1– pÖdDÖ .gÿvNt" Sy.m ) aÖ≤ı tO.…mô t. devt..m…s –3– v[tÖ ne Ö Tv' v[tÿ pteÖ smÿˇ_o ivôê. AiW" ) mN]oˇ_.˝m.vÿNtô ¨pÿ sdemÖ sveÃR –4– è79ù Ekon.ô' loihÿnIn.qv.`x'sà "Ö p·rÿ vo ®Ä{Syÿ heiÖ tvO.h. …Czÿn…µô Stuk. vÿ Stenô ÈÃxtÖ m. m.vÿtI" sUyû vÿse ®ÄxNtIÿ" xuı û .s.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s' j.p…¤XzNdsI p[jÖ .ÿªI" ) ¨pÿ m. v. ivôên.ôh' vcÿs. itÿœ.nIô' ipbÿ xuı û mudÿ k Ö m. Sqô rmÿtyÖ" s'ihÿt. .' iv?y.mÖ….ÿSpôTy' suyû mÖm.ô mh.ÿ vÖy' j. ’¡.ô.Sy sUˇ_Sy.ôSm.u·rKpQy. devt.s. aÖp" supÿ p[ .'…à s –10– sUyû vÖ sÖ .Rmmÿ Imdm( ) aqoô yo mÖNyu∑ÿe pteÖ tmuÿ te xmy.Ri©r.ÿ sumû n.ôrte ÿ ) îÄm' goôœ…môd' sdoÿ `Otû ne .n.xIittm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.ôtie tÿ xu≈mu ) mundÿe vÖRe Syô mUlnÿe Ö sv. j.ôm.ÿ…mv –2– Tv.ôcrÿNtI –11– è78ù a∑s¢ittm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.y.Sy sUˇ_Syop·rb.[Atharva Veda] k.ÿMyutû mÿ?yôm.∫gÿvtIô ih .m( ) îÄd' jÿ`NÖ y.e^ .' ’û„.í }yvs.ÿ dIidhIôh ) t' Tv.ÿMy.[v AiW" ) afl‰.ô iv tÿ ÈÄ„y.„u v x]UytÖ . a/. aÖhm( –1– iv?y.mÿ fl‰e ivêÖd.' p[qmÖ .ÿ vÖy' .Rà iv?y. ) è1ù p[qmcR≤S]∑up( è2ù i√tIy.tved. devIdevÖR …e .ô∑.Uyû .e ipbÿNtI" ) m. ) anu∑pu ( zNd" aÖp…Ö ct.NTsmu=ÿ t –2– 240 .ÿtved"Ö s…mÿı' p[jÖ .

ivÿxitô pU®Wÿ m( ) td≤=ÿtSy ." ) è1ù p[qmcR≤S]pd.ctuQyoRí.Nyô j.Ny îN{í devte ) è1ù p[qmcoR .dsh( –1– 241 . suß û sÿ" suß û soô asÿtI>yoô asÿˇr. AiW" ) m®to devt.Sy sUˇ_Sy.û yoô" su=tÿ Sy c –4– è81ù Ek.qv.Sy sUˇ_Sy.y.suÿ /eih –2– è82ù √‰xIittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. ¨ÿppÖ+y.y.itÿ tlIô¥˝mvÖitœÿit ) inh.k™ è3-4ù tOtIy.qv.û ." ) sehoÿrrÄstÿr.RStô' sv|à j. lvÖ.yÿse ) kôq' hÖ t]Ö Tv' hÿnoô ySyÿ ’û<mo hÖivgOhûR e –1– /OWû ≤Tpÿb kôlxeÖ somÿ…mN{ vO]hÖ .u·rgnu∑pu ( è2ù i√tIy." p[Í.?yÿ≤NdneÖ svÿnÖ a.xIittm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.y..nu∑pu ( zNd. aÿp…Ö ctÿ" SvyÖß ' sÿ" –2– y" k°k¡s.…ªô y.≤S]∑up( è3ù tOtIy.Nyô' y" kíÿ kôki⁄ dÿ …≈ôt" –3– pÖ=I j.ôy.eWjÖ mu.'…s a.@nu∑pu ( è2ù i√tIy. îÄd' hÖivmR®tÿ SÖ t∆ujÿ ∑u n ) aÖSm.noÿ rÄ…ymÖSm.í i]∑up( zNdsI ivôµ vw teÿ j.y.R AiW" ) j.y.R AiW" ) ap…c∫ŸWJy' devt.Nyÿ" ptitô s a." proi„.y]I è2ù i√tIy.i√Kledÿ IysI" –1– y. vOWÿ Sv r…yôœ.Nyô j.koôtI ·rÿx.y. g.m( ) m.í jgtI zNd.Sy sUˇ_Sy. ) è1ù p[qmcoR ivr. xUrÿ smÖre vsUnÿ .y.ôy.ÿ apÖ…ctoåqoô y.'tpÿ n.nÖ' ytoÿ j.˝" ) ivôj.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è80ù axIittm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.i©r.'…s s. g[Vw y.

vÿ" –3– è83ù }yxIittm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy. ¨Ö.….ÿmÖ ptÿyo ryIô.R AiW" ) a…¶devR t.≥ .re rÄ…y' noÿ /eih su.qv.jU jÃR .í i]∑up( zNdsI iv teÿ muç.ô dwVyenÿ ) dIôidôÁ1ÖS¡ m>yô' {ivÿ.ÿ /.ôryÿNtm¶e yunû æJmÿ Tv.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yo noô mtoRà m®to du˙. ) è1ù p[qmcoR jgtI è2-4ù i√tIy.Sye sÖv' sÿNto mihôTv.ÿv.[ ]Iÿ sÖg' mÿnIô vsUnÿ .R AiW" ) am.Ste ju¸mû St•oÿ aStu vÖy' Sy.ô b[˜. ) ten.ÿ p·rÖ.ôSy.v. devt.k™ è2ù i√tIy.ôNp[itÿ muçt. mÿTsôr.ô pyÿs.gÖn.yeÿ s.gÖ/ye mÖ m.y.ôy‚u Stôr…íôˇ.SMyÿm.m.ôNp[ muçÿ NÖ Tvensÿ " s.ô3¡Ö m.ô" smÿgCzNtô sveÃR –2– a. vÿs≤Nt su’ û toô myIôme ) m…yÿ devÖ .ÿ iv/emÖ oj|Ö duh.ôv. hNtn.s" ) te aÖSmTp.ÿsu –2– è84ù cturxIittm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy. nÖ a.NyôNyo ivê.ôSy.m( –4– 242 .Sy sUˇ_Sy. ) è1ù p[qmcR" proi„.íeN{ÿJyeœ.'sà it ) &ûh" p.x.'tpÖn.Ö{' p[me ' voÿco hivôd.ÿd…yô„.hÖe .≥ ¨Ö®=ÿy.ÿ mÖ®tÿ" Svôk..ô tm( –2– sÖv' TÖ sôrI.˝yw hÖivW.ÿ ÂôpÄ .ô' s tipÿœnº Ö tpÿs..' iv yoK]ô' iv inôyojÿnm( ) îÄhvw Tvmjÿß E?y¶e –1– aÖSmw =Ö]..….v.…m rxÖn.ÿ .x.ÿ no yÖD' ipÿpiO h ivêv.ô m.inÿ vsvoô …j`.ômjU Ã| pu∑û ' vSv.nuWÿ .ô¥.ge suvû Irÿm( –1– aÖhmevÖ .R' devÖ t..Syeô n TvdetÖ . m.ÿm.n ) yTk. a’¡<vN.ÿv.ÿvx Öe yÿNtI ) aÖm.Sy.Sy sUˇ_Sy.gÿn( –3– am.ô" sgÿ.qv.idtOcSy c i]∑up( zNdsI yˇeÿ devÖ .[Atharva Veda] k.ÿn.

mÖR .xIittm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy..' yÖDyw …ÃR Dye aÖ/yR Nÿ TyômI te n.'xo yu/.Rm. aÿ…s ) anUnÿ ' dxR m.ÿ p·rÖ.R a.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è85ù pç.í devt.' i]∑up( è2ù i√tIy.ôyywtÖ * ≤xxUû £°@ÿNt*ô p·rÿ y.qv.' i]∑up( è3ù tOtIy.n ) yTk.ôsI p[qÿ mÖ .kÉ¡ su’ û tÖ" p[ivÿ∑.ÿ cÖ /nenÿ c –3– dÖxoR˝å…s dxRtÖ o˝å…sô smÿgo[ å…sô smÿNt" ) 243 .û .Sy sUˇ_Sy. ivôc∑ÿ Aûtr\U NÄ yo ivôd/ÿ∆." –4– è86ù W@xIittm' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.iv]I sUyíR N{m.@.St.ÿ Âôp.rp…¤" è5ù pçMy.ôTv≤=ÿt.m( –3– p*ô.St.R AiW" ) è1-2á 4ù p[qm. anu∑pu ( è4ù ctuQy.Rpô rÖ ' cÿrto m.ÿm„Öe yg[mÿ ( ) .R AiW" ) s.ctuqIRn.ôyNp[ cÿN{m‚Strse dIô`mR .ôsI …jÿg.i√tIy.ônoåˆ.dutû pU.ô' r.R pÖí.Sy.' pÖtåe nUnÿ oô n.k¡Sy pOœû º s…môW.qv.….mÖ v.nu∑pu ( zNdsI pU.'à devÖ "w sÖv' sÿNto mihôTv.tOtIy.'à kÉtô ®u WÄ s.ÿmÖ ptÿyo ryIô. ’…/ p[jÖ y.ôg' devÖ >e yoô iv dÿ/.û .' rÄ…ymnupÿ dSvtIm( –2– p[j.i√tIy.Sy sUˇ_Sy.y.ô…jn'à vÖy' p*ÿ.toå.ôNyo .pitdevR te ) è1á 3-4ù p[qm.ÿpteÖ n TvdetÖ .' p*.mhe ) s noÿ dd.mOc..v…sô j.Ö ' v.í p[j.WœIn.ÿsIôdˆ.mR .R purû St.mOc.Ste ju¸mû St•oÿ aStu vÖy' Sy." ) è1-2á 6ù p[qm.ôdNu mÿ?yôt" p*ÿ.]Iÿ. n.'…s pUvû .rp…¤XzNd.y.í. yÖ…Dy.yu"ÿ –2– somÿSy.ÿm.NyôNyo ivê.yseÖ nvÿ" –1– nvoÿnvo .yÿm.y..mR .uvnÿ .mitxvRrÖ We ÿu ) ye Tv.sI è3ù tOtIy.ôs' yÿj.ctuqIRn.í sm[.y ) tSy.jU jÃR .RvÖ m( ) ivê. mÿdme –1– vOWû .

" –6– è87ù s¢.r.Uy.ÿPy. Py.ôrêw"ÿ p[jÖ y.y.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„mStSyô Tv' p[.ôrêw"ÿ p[jÖ y. ) è1á 4-6ù p[qmcRítuQy.y.sÖ' go….. Py.m( –1– mYyg[eÿ aÖ…Ä ¶' gO.í jgtI zNd.in /ˇ ) îÄm' yÖD' nÿyt devÖ t.xIittm' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.ÿ pÖx…u ..ô…jmÖSm.Sy sUˇ_Sy x*nk AiW" ) a…¶devR t.ÿyyNtuû .ÿySv ) a.'…s aÖ>y˝cRt su∑iûu t' gVyÿm.Ö=yÿ≤Nt ) ten.Ö m/umÿ TpvNt.inN{oô v®ÿ." kk⁄MmtI bOhtI è3ù tOtIy.ÿghûRO /w nR nÿe –4– yoô3å¡Ö Sm.ÿ…xWImihô go…. vÖy' Py. aÖx ' mu .ôSm. .[Atharva Veda] k.RidtOcSy c i]∑up( è2ù i√tIy.ôyyÿ≤Ntô ym≤=ÿtmÖ ≤=ÿt.uvnÿ Sy goôp.ÿghûRO /w nR nÿe –5– y' devÖ .<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION smÿg"Ö[ smÿNto .ÿ pÖx…u .ÿ no `Otû Syô /.suÿ .oô bOhSÖ pitôr.Ö{. {ivÿ.ô ne .

ôtvedÿ . vÿ/tR .ÿp…O qôvI a.ÿ¶e suyû mÿmStuû tu>yÿmpu sġ.ÿ" ) =Ö].h.ry.ÿin p[qmÖ o j. cÿ rÄXmINp[itô ¥. Tv.ô·r.ÿp…O qôvI a. s…mÿN/e ) `Otû ' teÿ devÖ InR¢Ö ‰1Ö¡ a." ) p[itô sUySÃR y pu®/Ä .ômg[mÿ :yôTpTyh.n –5– `Otû ' teÿ a¶e idôVye sÖ/Sqeÿ `Otû ne Ö Tv.ôtvedÿ . tÿt.e . rÄ…y' m.v.ô mYyô…¶m( –2– îÄhvw .ômg[mÿ :yôdNvh.v.ô' g.ÿ .…mô Sv.' teÖ ainÿ∑t» " –3– aNvô…¶®ÄWs.' mnurÿ ¥Ä .' mYy.yudÿ /R . ink.e Ö vcRsà ." ) anuû sUyÃR ¨ÖWsoô anuÿ rÄXmInnuû ¥.…m sÖh =Ö].voÿ a¶e –6– 244 .ô in £ôNpUv…ÃR cˇ. ivÿvx e –4– p[Tyô…¶®ÄWs. vÿhNtu `Otû ' tu>y'à duÓt.ô blenÿ ) m…yÿ p[jÖ .ÿin p[qmÖ o j.¶eÖ ai/ÿ /.

jgtI è2-3ù i√tIy.Rí bOhtIg.Rô /.poÿ aÖfl‰.ô/„ûO yo j.ie tô ydU…ÿ côm ttoÿ v®.jNv®.ôSmdqÿ gCzπm su’tû Syÿ loôkm( –4– è89ù Ekonnvittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ih noô gyÿm( –1– îN{ÿ =Ö]mÖ….…. gOhû o ihÿr<Ä yyoÿ …môq" ) ttoÿ /Otû v[tÿ oô r. muç n" –2– ¨duˇÿ mÖ ' vÿ®. muç n" ) yd. v.y ) a/.ÿndu oô jnÿm…m].ÿ/mÖ ' iv mÿ?yôm' ≈ÿq. ye ) du„û v“‰'à du·rÖt' in „v.…!ô iv mO`oÿ nudSv –3– 245 . v.p…¤" è3ù tOtIy. jÿgMy.ÿyq.y.ªo r.y.ôyNtÿm®ûu ˘ devÖ >e yoÿ a’.ªoÿd.@¶e =]Ö. aÿ/mÖ .≤S]∑up( è4ù ctuQy.ôTprÿSy.R i]∑up( zNd. vOW.o devt." pQy.ÿgsoô aidÿtye Sy.xIittm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy. îitô v®Ä.x. muçÖ sv.ÿin muçtu –1– d.RNô y ¨ÿˇmÖ .m.n.ÿidTy v[tÖ e tv.yÿ pÖiv…mÿN{ itôGm' iv x]UNÿ t.xÿmSÖ mdv..ô amÿTyoR ivôr.Sy sUˇ_Sy .Sy sUˇ_Sy xun"xep AiW" ) v®.ô sv.m( ) ap.ômmojoåj.y.Iôn." pÿr.nuWÿ I….tOtIyyoí i]∑up( zNdsI aÖn.m –3– p[.j.ÿ vÖym.tOtIyyoíeN{o devte ) è1ù p[qm." ≤xôv. cWR." ) sOk û ˘ sÖx ' .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è88ù a∑.'…s aÖPsu teÿ r.ÿ®.j…•ôto vÿ®.ÿr¥Ä p·rÿ p.Iôm" k⁄c¡ rÖ o …gÿ·rÖœ.ô amIÿv.SmTp." p[mçûu Nm.Ä .ÖvtÖ a.ÿNv®. ) è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2ù i√tIy.ôtvedÿ .Ö p.∂O IÿidhIôh ) ivê.OgA u i≥ W" ) è1ù p[qmcoRå…¶" è2-3ù i√tIy.o® loôkm( –2– mOgû o n .

uvnÿ .ô…jm.yuWÿ .otu –1– è92ù i√nvittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.[Atharva Veda] k. aÿc. ivôW…m√.Sy sUˇ_Sy.R AiW" ) ®{o devt.ÿN’. sOjÖ s' p[jÖ y.ô . ) è1á 3-4ù p[qm.ÿ¶Öe vcRsà .Sy sUˇ_Sy." –2– 246 . aÿpKO q.rÄ…mN{ÿmivôt.qv.mOc." ) aihÿmvÖe .ô s' sOjÿ Ö vcRsà .KlOpû e tSmwÿ ®Ä{.Sy sUˇ_Sy …sN/u√«p AiW" ) a…¶devR t.mnu∑pu ( è2ù i√tIy.ivê.ôt.R aÿ…s ) ivôWe ivôWmÿpKO q.Tsôh AiWÿ….R AiW" ) îN{o devt. ) }yvs. ) ivô¥mu ÃRe aÖSy devÖ .ctuqIRn. ) i]∑up( zNd" ]. ) i]∑up( zNd" TymUû Wu v. incOTproi„.n.í i]pd.qv.Sy sUˇ_Sy.…yWÖ' rsenÿ Ö smÿp+O mih ) pyÿSv.rÄ' rq.k™ zNdsI aÖpo idôVy.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è90ù nvittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ÿn.gÿm'Ö t' m.y.nOiW" ) t=ko devt.n¶Ö a.rÄ…mN{ô' hvehÿ ve suhû vÖ' xUr…Ä mN{ÿm( ) ¸ûve nu xô£˘ pu®ÿ Ùût…mN{'à Svô‚St nÖ îN{oÿ mÖ`v.Sy sUˇ_Sy g®Tm.qv.ivôvx e ÿ ) y îÖm. îN{oÿ iv¥.n' t®Ät.>ypeiÿ hô t' jÿih –1– è94ù ctunvR ittm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.+yR…à môh.+yoR devt.m( ) a·rÿ∑ne…m' pOtn. –1– s' m.ô…jn'à devÖ jUtÿ 'Ö shoÿv. ) jgtI zNd" yo aÖ¶* ®Ä{o yo aÖPSv1ÖN¡ tyR aoWÿ/IvIR®ô /ÿ a.ô sm.yÖ nmoÿ aSTvô¶yeÿ –1– è93ù i]nvittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ôx'ë SvôStyeÖ t.tOtIy. bOhtI zNd" apeÁÖ ·rÿrSÄ y·rÖv. ¸ÿvme –1– è91ù Eknvittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.in c.R AiW" ) t.

ÿy' n" ’. devt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] îÄdm.n.R AiW" ) cN{m.vÖ¥' cÖ ml'à cÖ yt( ) y∞.ÿtw S]IôWu c.ÿm –1– 247 .ä»htI è3ù tOtIy.Sy sUˇ_Sy.ÿp"Ö p[ vÿht.ÿvy.mhw ) Ml.otu suvû IyRSà yô ptÿy" Sy.vittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ô\ avoÿ…." sum@O «ôko .í }yvs. ) i]∑up( zNd" s su]û .m –1– è97ù s¢nvittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.≤∞ôd√( Wπ "ÿ snutû yuyÃR otu ) tSyÿ vÖy' sumÿ tÖ * yÖ…DyÖSy.'[ v®ÿ.ÿj." ) b.ÿ….du{û oh.u·rGjgtI zNd. devt.m.ô Svv.[jÖ " ≤xô." ) è1ù p[qmcoR g.ÿvtu ivôêvedÿ ./ÿt. AiW" ) mN]oˇ_.Sy sUˇ_Sy.y]I è2ù i√tIy.ôsSyÿ dM.ÿ Ö iv .ÿ…m .ô\ îN{oÿ aÖSmd.I®ÿ.y –1– vÖy' tdÿSyô s'.y. W$(pd.tÿtmÖ vÖ tˇÿnûu yduˇtÿ 'Ö in tˇÿnu –3– è96ù W<.Ö{e s*ÿmnÖse Sy. ivr.Sy sUˇ_Sy." ) aÖvSÖ qSyÿ KnôdIvÿt" x.ô' √πWoô a.m( –3– E/oÿåSye…/WIôy sÖ…mdÿ…sô sme…ÿ /WIy ) tejoÿå…sô tejoô m…yÿ /eih –4– è95ù pçnvittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ipÿ .nOtÿ 'Ö y∞ÿ xepÖ e aÖ.m. devt.ô Svv. ) i]∑up( zNd" îN{ÿ" su]û .ô xepoÿ aÖp. .R AiW" ) cN{m.Övd(vtô[ te·ÿ rv gu≤„pôtm( ) aojoÿ d.y.i©r.tÿO 'Ö væSvN{e.ôpy.ôr.'…s aipÿ vOí pur.y..$( purSt.ïûrSyÿ intoôidnÿ" ) yd.qv.Sy v[tÖ ne ÿ te –2– yq.sÖdn.qv.

pTy.rÿ –3– è101ù Ekoˇrxttm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ivÿvÖ kÀjNÿ t.vÖ" sdÖnåe pÿ¢√sÖit' vyÿ" ) a.Ntôsd.ôtoôidn*ÿ intoôidn.≤S]pd.j.cIR .m…s ) yq.mOc.vÿitiœpm( –1– è102ù √‰uˇrxttm' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è98ù a∑nvittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.vudû vÿNt*ô vOk.v*ÿ ≈. ) anu∑pu ( zNd" asÿdNÖ g.vÖ som'à ny. ) anu∑pu ( zNd" /[vûu ' /[vûu .u·rGg.≤S]pd.<yÿpiÖ[ t –1– è99ù nvnvittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ôvqoÿ s'toôidn.qv.≤S]pd.ÿivv ) k⁄k û rûú⁄ .[Atharva Veda] k.ôvdu iÿ tiœpÖ' g.OGvi©r.y]I zNd" – îN{e.Sy sUˇ_Sy kipÔl AiW" ) gO/*[ devte ) è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2-3ù i√tIy.ªI . s.idctsO.ÿm pOtNyôt" ) flNtoÿ vO]û .ÿvtûu ) aipÿ nÁ.MySyô me!'û^ y îÄt" S]I pum.y]I è6ù Wœ‰.…mÿv pettu" ) ¨ÖCzoôcnÖ pÖ x Ö[ oôcnÖ vÖSyoCzocÿn* ˙Öd" –1– aÖhmenÿ .ÿivv –2– a.R AiW" ) somo devt. aSqu"û Sq.e ÿ hÖivW. p[..ÿÔ.R AiW" ) îN{.ÿ mÖNyun.¶I devte ) è1-4ù p[qm.Sy sUˇ_Sy kipÔl AiW" ) vyo devt.ôSq.neÖ pvRtà . bOhtI è7ù s¢My.Ö .tOtIyyoí .Sy sUˇ_Sy.…ªÿ vO‘ û .Sy sUˇ_Sy . AiW" ) îN{o devt.u·rGjgtI 248 .qv. „y.ôv* ivÿqrûu * gO/*[ ô ¥. ) g.' i]∑up( è5ù pçMy.u·rgnu∑pu ( zNdsI ¨dÿSy Xy.ÿ nÖ îN{ô" kÉvl ÿ IôivRx"Ö s'mnÿ sÖSkrÿt( –1– è100ù xttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÿ vÖymÖ….Sy sUˇ_Sy.

íop·r∑. voÿ dev.ÿjGÖ m svÿne m." ) ivr.h.ÿ g.ÿ –1– 249 . vsUiÿ nô vsuÃ' `Öm| idvÖm.h.'s"ÿ pipôv.ÿ .ÿ `Otû ne Ö s…mN{e.k" ) suvû IyR"Ö Sv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è8ù a∑My.'à sumtÖ * yÖ…Dy..h.'St. devt.nuÿ –4– yDÿ yÖD' gÿCz yÖDpÿit' gCz ) Sv.ô' Sv. juW.Np[re yÿ Ö Sve aÿ¶e sÖ/Sqeÿ ) jÖ≤=ôv.ôNt·rÿ=Öe Sv.ô. devÖ ihÿt'Ö yd‚Stô s' devÖ . ) s' b[˜..rÿm.ÿ p[yiÖ t yÖDe aÖ‚SmNhotÿ…íikTvô•vO.ÿ –8– è103ù }yuˇrxttm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.' Sv.ô" s' sU·û r….ô .ôt…u mÿt –7– mnÿsSpt îÄm' noÿ idôiv devÖ We ÿu yÖDm( ) Sv." ) vhÿm.qv.n.teÿ /.ÿ pO…qôVy.'…s ydÖ¥ Tv.ô s' mÖ®≤∫ÿ" ) s' devÖ iw vRêô devÿ …e . g.ô" sdÿn.ô v.h.ÿ ImhIôh ) /[vûu mÿyo /[vûu mutû . roÿhtÖ .h.ÿn. xÿivœ p[ivô√.ihô somÿm( –1– s…mÿN{ noô mnÿs.h.rġ_…mN{'à gCztu hÖ…v" Sv.R AiW" ) mN]oˇ_.ä»htI zNd.m( –2– y.ÿ –6– vWÿ@/± tûu >e yoô vWÖ@¸ÿt>e y" ) dev.n.ÿ idôiv Sv.æ$(]∑up( zNd" s' bÖihRrˇÄ _' hÖivW.h.NyôDmupÿ y.ÿh·R rvÖNTs' SvôSTy. akmRÖ y a.n. neWÖ go….ôt'u ivôÊv..' yoin'à gCzô Sv.tuivdo g.ÿ Ö vsunÿ .Sy sUˇ_Sy.ÿ –5– EÖW teÿ yÖDo yÿDpte sÖhsUˇÿ _v.vÿh ¨xÖto devÿ devÖ .h.ô" Sv.'soô m/UNÿ yôSmw /ÿˇ vsvoô vsUiÿ n –3– sugû .

qv.ne dÖˇ.m( ) hoôtWûO dÿn'Ö h·rÿt' ihrÄ<yy'à inô„k. m.ä»htI zNd" nÖmSÖ ’Tyô ¥.Ö Sv“ÿm% u .ôp.ÿm"Ö k ¨Ö pUitRk à .ô ¨•e„ÿ yit =Öi]yoô vSyÿ îÄCzn( ) ko yÖDk. devt.ÿ ih'…sWurIêÖr." ) b[˜. ) anu∑pu ( zNd" pÖy.xn' devt.Tm. EÖte yjÿm.TSv“‰.mÖ" ko devÖ We ÿu vnute dIô`mR . ) i]∑up( zNd" k" pO‚Xn'à /enÖ 'u v®ÿ.o yÿq.pitA≥iW" ) b[˜.ô" xuc"ÿ –1– è106ù W@ëˇrxttm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ÿn. ) anu∑pu ( zNd" yTSv“eÖ a•ÿmXÖ n.UTÿ y.ÿTp. ) .ô…m' moÿWIrmuyû .Sy sUˇ_Sy p[j." ) ivr.ÿp…O qôvI>y. xy.tô rÿ…/gÖMyteÿ ) sv|Ö tdÿStu me ≤xôv' nÖih t∂»„Ö yteÖ idv.pitA≥iW" ) mN]oˇ_.ÿmNÖ t·rÿ=.Iihô p·rÿ /eihô veidô' m.pitA≥iW" ) b[˜.Tm. devt.[Atharva Veda] k.ô' inTyÿvTs.Sy sUˇ_Sy p[j. devt.Sy sUˇ_Sy ym AiW" ) du"Sv“n.ÿ –1– è107ù s¢oˇrxttm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.$( purSt.yu"ÿ –1– è109ù nvoˇrxttm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.nSy loôkÉ –1– è105ù pçoˇrxttm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.Rvtÿ Re du„û v“‰.xn' devt.y mOTû yveÿ ) me=Ö . ) i]∑up( zNd" ko aÖSy.…mô n p[.m( ) bOhSÖ pitÿn.Sy sUˇ_Sy.it –1– 250 .v. j.Sy sUˇ_Sy ym AiW" ) du"Sv“n.ôhmNtÿr' ’<veô pr.Sy sUˇ_Sy p[j.vÖx' tÖNv˝" kLpy.mqÿvnR e sudû `u .u·riK]∑up( zNd" p·rÿ StO.ô.R AiW" ) mN]oˇ_. noÿ &ûho˝åvÖ¥vÿTy. sÖ:y'˝ juW.ôd." –1– è108ù a∑oˇrxttm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.MyU?û vR‚StœÖNm. devt.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è104ù ctu®ˇrxttm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.

nrÿ.A≥iW" ) a…¶mRN]oˇ_. v.í i]∑up( zNdsI yo nÿSt.R AiW" ) pUv.dxoˇrxttm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.Sy sUˇ_Sy .. devt." sÖh –1– è111ù Ek.ôyi∂Psÿitô yo nÿ a. j.ô·ˇœÿto v.ô /.OgA u i≥ W" ) a…¶devR t.. devt.tOtIy.v[ Öe nmoô yo aÖ=We ÿu tnUvx Ö I ) `Otû ne Ö k≤l'à ≤x=.ôno dwVyô' vcÿ" ) p[.ônrÖ .Sy sUˇ_Sy .nu∑pu ( zNd.Stuÿ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è110ù dxoˇrxttm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.[ yÿ bÖ.y.vÿtSR vô ivêe…ÿ .Ô.√é./RSy c v®.û e s≤%ÿ>yo amOtTÖ vmÿStu n" –1– è112ù √.Sy sUˇ_Sy.Np[tô Icoô indRhà j.dr.dxoˇrxttm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.tved" ) vwêÖ .y….R/SR y mN]oˇ_.I dÖTvtIô t.….tved" ) ttÿ" p.tved.R i]∑up( è2ù i√tIy.tved" –2– è114ù ctudx R oˇrxttm' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.e ÿ sÖyju .mÖNp*®ÿWye . no a¶e ) p[tÖ ICyeTô vrÿ.tIôdx O ÿe –1– 251 .R i]∑up( zNd" ydSmOiÿ t c’ûm ik˘ …cÿd¶ ¨p. ) anu∑pu ( zNd" aÖp£ Ö .qv.pçmIWœIn.g[tÿ o v.ôSt.ô crÿto j.ÖSt." ) è1ù p[qmcoR ivr.UNû mo apÿTym( –1– yo nÿ" su¢û . v.R AiW" ) mN]oˇ_.Sy sUˇ_Sy.pÿ" smuiû {y.ihÖ Tv' nÿ" p[cte " xu.Sy sUˇ_Sy b." ) anu∑pu ( zNd" avÿ idôvSt.'…s îÄdmugû .po v.s.·rÖm crÿ.…mô s noÿ mO@..ô…v" Svo ivô√.ä»htI è2-3á 5-6ù i√tIy.IÿtIrÄ>y.ôd.r.Ste xÖLymÿ…sßsn( –1– è113ù ]yodxoˇrxttm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.NmwW.ô" s≤%ÿ….o devte ) bOhtIg.o v.ÿ sÖjoW.e j.' i]∑up( è4á 7ù ctuqIRs¢Myoí. devt. ¨ˇr.ÿry≤Nt sÖ¢ sUySÃR y rÄXmyÿ" ) a.ÿm¶eÖ v.$( purSt.qv.OgA u i≥ W" ) sUyR a. ) è1ù p[qmcoR bOhtIg.

ÿin hÖVy.\ aÖ….ÿ ) p[cWÿ .'…s a¶Ö îN{ÿí d. sUyÃ| c ) t.. ivÿxÖ yjÿm. ¨Ö. r. meÖ hSt*ô s' sOjÿ Ntu `Otû ne ÿ sÄpÖ à'Ã me iktÄv' rÿN/yNtu –3– a.nU[ .ô.ÿmÖ ptÿyo ryIô.m( –6– devÖ . –1– y.y]I è2ù i√tIy.inô ivê.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION `Otû mÿPsôr.>y.NyäÖ.R IôvWO .ÿ jihô yo aÖSm. devÖ o aÿgm[ I∞mÖsne Ö bOhSÖ pitÿ" ) îN{ÿ gIô….ÿ iv/em vÖy' Sy.o gÿN/ôv…Re .ÿ ¸veåÖ hm( –2– ¨pÿ Tv.Rnmÿ Ntôr.y.ÿit' juW.ôSm.ÿ∑.v.ô.ôl.ÿ .y...>yoÿ vhÖ Tvmÿ¶e p.Sy sUˇ_Sy .RnÖR a.ô' Glhÿn'Ö xeW.û^ tO oô Á1Ö=¡ .y suNvôte –3– 252 . mdÿ≤Nt devÖ .n.mÖ/ye mÿ gu p'[ XÖ y.Ù aÖ…¶…mN{'Ã vO]hÖ .û vRu nÿ ..y.nu∑pu ( zNd.¶I devte ) è1ù p[qmcoR g.ôxNy. =ÿr ) vO=û …mÿv.OgA u i≥ W" ) îN{.ÿ…qôto ¸ûve b[˜ÿ cô yÖ| ydUiÿ Wôm ) aÖ=. ih vO]ÿ hÖ Ntÿm.d'Ã mdem –5– s'vsÿ vÖ îitÿ vo n.d'Ã md≤Nt hivô/.<yÿpiÖ[ t ) ¨Ö..≤S]∑up( è3ù tOtIy..í.ôidônvÖ ' p[iÿ tôdIVneÿ `Otû ne .eÖ te noÿ mO@NTvIôdx O ÿe –7– è115ù pçdxoˇrxttm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÿ" s/Öm. aÖpíÿ ) yÖq." ) te>yoÿ v îNdvo hÖivW.Np[iÿ tôdIVyÿit –4– yo noÿ ¥uvû e /nÿ…môd' cÖk.rÄ yo aÖ=..ÿtSÖ qtu.ôxWu ÿe hÖto vO]û .Ny•. –2– aÖPsôrsÿ" s/Öm.ômjÿyNÖ TSv1Ör¡ g[ÿ EÖv y.[Atharva Veda] k.ôg' hÖVyd.ÿ ' c ) s noÿ devÖ o hÖiv·rÖd' juWÿ .ôs' nU =Ö >e yô" …sk¡t.ô vj[bÿ .ô.

sÿSyOW.ÿp…O qôvI a≤Ntÿsªu Öe mihÿvt[ e ) a. noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –1– muçû Ntuÿ m..ÿ ’ûti√ô∑.m( –1– è117ù s¢dxoˇrxttm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.gRv AiW" ) tOi∑k.Steÿ rmNt.dxoˇrxttm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.˝dutû ) aqoÿ yÖmSyô p@±vIÿx.u·rgui„. dÿde –1– p[te o yÿNtuû Vy.ôTsv|à teÖ vcRÖ a.í.y. teÖ mu%Sÿ yô s˚.n.Stÿ a.nu?û y.ÿnIô ¥." ) è1ù p[qmcoR .gRv AiW" ) a¶IWom* devte ) anu∑pu ( zNd" a.Ö Syÿ vÖxve ÿ –2– è119ù Ekon…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy. AiW" ) vOW.Sy sUˇ_Sy v®.Sy sUˇ_Sy .y..soôåmu„mwÿ xePÖ y.ô yq. ivÿW. aÖNy]ehÖ t.@nu∑pu ( è2ù i√tIy.nuWÿ .í xïmtI ctu„pd. AiW" ) a..ôTm. ) pr.∂de ) a.bOhtI i]∑up( zNd" îN{ÿSy k⁄≤û =rÿ…s somÖ/.po devt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è116ù Wo@xoˇrxttm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.Sy sUˇ_Sy .∂ºvikæLbôW.k™ zNdsI tOi∑ÿkôÉ tO∑vÿ NdnÖ ¨dÖm'U …zÿ‚N/ tOi∑kÉ ) yq.nu∑pu ( zNdsI xuM. ivôW.pÿ" sÖ¢ suß ÿ vu du vôRe ISt.ÿ>yô a.˝?yô" p[.ÿx. jÿnyÖ y...o devt.ôi√êÿSm. .v. devt.nÿ a.ôsu y.tÖKy˝…s ) p·rÿvˇO _.vÿte –1– tO∑û .Sy sUˇ_Sy b[˜.m( ) îÄh p[jÖ .u·rgnu∑pu ( è2ù i√tIy. teÿ dde vÖ=." p[o axÿSty" ) aÖ¶I rÿ=æÖ SvnIÿhNR tuû somoÿ hNtu durSyôtI" –2– 253 . ) è1ù p[qmcoR ivr. teåÖ h' ˙dÿy. devÖ .ÿmtûu m.…sÿ tOi∑ôk. xpÖQy.t( –2– è118ù a∑.ô3d¡Ö qoÿ v®Ä<y.

Sy sUˇ_Sy.qv." ) t. iviœÿt.ô ihrÿ<yhStoô vsuÿ noô rr.ôt. v. aÿnInxm( –4– è121ù Ek…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.…môto /. sÿj.Ri©r.yÖ nodÿn.<@ 7 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è120ù …v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy. devt.íwk.qv.ô' p. AiW" ) mN]oˇ_.tOtIyyoí i]∑up( zNdsI p[ pÿttÖe " p.[Atharva Veda] k.s.ô kÉ …côi√ yÿm‚Ö Nv' n p.n.vs.y.ipÿœ.tved. devt.ÿip læ+mô nXyetô " p[. îv ) rmÿNt.ctuQyoRAc≥ ornu∑pu ( è2-3ù i√tIy. ) è1ù p[qmcR" proi„. ) i]∑up( zNd" 254 ." –2– Ek¡xt' lÖ+Myoô3¡Ö mTyRSà y s.qv.Sy sUˇ_Sy.veÿ ) nmÿ" xIôt.ÿ lÖ+mIy.k¡r' ≤%ôle g.ôSmTsÿivtÖSt. aÖSm>y'à j. AiW" ) îN{o devt. m. i√pd.Ri©r.cÖSkNdô vNdÿnve vO=û m( ) aÖNy].ô' pu<y.yÖ Cyvÿn.ÿ lÖ+mI" pÿty. j.ôk˘ tÖNv. AiW" ) cN{m.Sy sUˇ_Sy.ÿ. Tv. ) pQy. cN{m.ô in·rÖt" p[ ihÿ<m" ≤xôv.í devte ) è1á 4ù p[qm. Eÿn.ôpISt.‹" p. mÖN{w·rÿN{ô h·rÿ….\ îÿih –1– è123ù ]yo…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ÿ yÖ¥ru >Ä yetIôm' mÖ<@Ükm¡ >Ö ye˝Tvv[tÖ " –2– è122ù √.ô˚nπ ÿ i√WÖte Tv.k™ è2ù i√tIy.y /O„û .ô Vy.˝ jÖnWu oå…/ÿ j.qv.mut"ÿ pt ) aÖySÖ myenÿ .….Ri©r.yÿ pUvk R .Sy sUˇ_Sy.CyRn∑u pu ( zNdsI nmoÿ Âôr.Riô h mÖyrU rÿ om….ô≤xnoåitô /Nvevÿ Ö t.…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.Ri©r.m…s –1– y. AiW" ) sivt.ôlrU ju∑ÿ .y.mÖ’Tvÿne –1– yo aÿNye¥ô ®u ." ) m.bOhtI zNd" a.tvedoô inyÿCz –3– EÖt.

nuÿ devÖ .R…Ã .Ste ’.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved mm.Ã .dy.…mô somÿSTv.otuû jyÿNtô' Tv.m( ) ¨ÖrovRrIÿyoô v®ÿ.j.ô r.<@m( 255 [Atharva Veda] .nuÿ vSt. z. mÿdNtu –1– îit s¢m' k.ômtO nÖe . teÖ vmR.

ô sUySÃR y .n. rÿ=Ntu Tvehô –7– m.m…s –3– ¨T£.$(pQy. ivr.idpç.'…s aNtÿk. ¨idÿN{. îÄh teÿ rmNt. …CzÿTq.tOtIyyo" s¢dXy.@±g. itôro .n.dÖ¶"e sUySÃR y sÖd' x O "ÿ –4– tu>yô' v. p[ meœÿ .n'à jIôv.ô¶I SvôStyeÿ –2– îÄh teåsu·ÿ rÖh p[.xe>ÿ yoô dwVy.tÿ" pu®WÖ m.n( ) ¨denÿ ' mÖ®toÿ devÖ .≤S]pd.ôm.ÿ v.UNû m.ô .tÿ" pvt. jIôv>e yô" p[ mÿdoô m. dIÿ/Iq.y mOTû yveÖ nmÿ" p[.[Atharva Veda] k.tÖ·rê.yudvRe t.Sy sUˇ_Sy b[˜.pÿ" ) sUySÃR te tÖNve3Ö ¡Ö x' tÿp.o…m ) a.ôNm." ipôtnø ( ) ivêeÿ devÖ ..n'à te pu®WÖ n.vÖy. ivr.sunÿ .ç.' mOTû yudyÃR t.dXy.y]I è8ù a∑My. aÖSm.u·rGmh.Iôddu nÿe 'Ö somoÿ a'xmûu .goÿ ag[. ) è1ù p[qmcR" purobOhtI i]∑up( è2-3á 17-21ù i√tIy..ô tu>y'à vWRNTvômtO . pçpd.<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a∑m' k.ªI ." –5– ¨Ö¥.ÿr.vs.ôge aÖmtO Sÿ y loôkÉ –1– ¨denÿ 'Ö .…s –6– m.ôm. mOTû yo" p@±bIÿWmvmuçû m.bOhtI è14ù ctudXR y. aÿp.itô Tv.ô" p.dxIn.n.ymÿStuû pu®Wÿ " sÖh.<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-21ù Ek…v'xTyOcSy.ÿn" ) m.it' ’.S}yvs.vÿ pTq. vÿd. . ih rohemÖ mÖmtO Ã' su% û ' rqÖmqÖ …jivRià vRdô qÖm.nu∑pu ( è4á 9á 15-16ù ctuqIRnvmIpçdxIWo@xIn. s. teÖ mnÖSt]ÿ g. jgtI è13ù ]yodXy.rp…¤" è5-6á 10-11ù pçmIWœIdxMyek.yu·ÿ rÖh teÖ mnÿ" ) ¨Êv.nuÿ g.ô ye nyÿ≤Nt pr.ô îÄh. gÖt.bOhtI è12ù √.' m.ôn.' p[St.Lloôk.m( ) îÄh.ôc.tuÃ' teÖ d=ÿt.ô inA≥Tà y. aÖ….ô' m.íwk.u·rGbOhtI zNd.ôNy. AiW" ) a. i√pd. .≤S]pd..' i]∑up( è7ù s¢My.Övtÿm( ) 256 .n.

p[itboô/íÿ r=t.mSvô“íÿ Tv. .ôy·u rN{oÿ /." s'hnÿ mûu . roÿhÖ tmÿsoô JyoitôrÁe .idôt" ) 257 .rÄNtUidÿN{.m…s –15– m.ô m. Tv.Rk™ –10– r=ÿNtu Tv.ôtvedÿ .ô r=ÿt. mnu„û y..ôyí' ÿ Tv.It( ) ¨Êv.tu sivôt.m( ) goôp.Ts'ks¡ k u . xÖblÿíÖ p[ie Wÿt* yÖmSyô y* pÿ…qôr=Iô ê.ÿí ) aÖNt·rÿ=' r=tu devheTÖ y.ômíÿ Tv.ôd.]ÿ itœÖ" pr.ôt..ô3¡Ö y…môN/teÿ ) vwêÖ . ].ÿ mOTû yoroWÿ/yÖ" somÿr.ÿy' te aÖv. îÄhvw .ômnuÿ g. p[ /.ô m.ÿ –14– jIôv>e yÿSTv. vsÿvo .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] a.ô¶yoô ye aÖPSv1ÖN¡ t." –12– boô/íÿ Tv.DIrpIprn( –17– aÖy' devÿ .ÿ‚Gvô¥tu .ÿ p[.ÿidôTy.∞r r=ÿtu Tv. r=ÿtu Tv.STvôy' m.yNtuû te>yoô nmÖSte>yô" Sv.ÿ r=Ntuû te Tv.ô. m'Sà t.sIôdsuû' teånuÿ ◊y. teÖ hSt*ÿ r.ÿ sÖh –11– m.n*ÿ ) aÖv.' cÄN{m.yÿm.ÿÑn.ô¶I SvôStyeÿ –16– ¨Êv." –9– mwt' pNq. sÖmdu ÿe v.ô j. …jô◊.h. dÿ/. iv dIÿ?yoô m.ô ¥*®TpO…ÿ qôVyuTp[jô .ÿ" ) ¨Êv. Tv.nv{.Öy' pÖrSt.ÿ £ôVy.ôr. idôVySTv.Iôm EÖW yenÖ pUvÖ| neyqÖ t' b[vÿ I…m ) tmÿ EÖtTpu®ÿ WÖ m.ô ¥* r=ÿtu pO…qôvI sUyíÃR Tv.íÿ r=t.mu]ÿ g.ô o bl'à h.R tmoÿ ivdÖNm.m( –13– te Tv.gOiÿ ví r=t.ônrÖ o rÿ=tu j. . Tv. p[ pÿTq." ) m.. bÖihR" p[mÿ yÖ "u kôq.mhe –8– Xy.ÿ jÖM.Rõie hô m.pÿitrg[.ÿ gop. Sy.dÖ….

Wi@±vX' yor.≤S]∑up( è14ù ctudXR y.ô m.dxI√.ÿ mOTû yorÿpIprÄ' s' /ÿmNtu vyoô/sÿ" ) m.R©Ã û sv|à teÖ c=u"û svRmÖ .ôx.í..ä»htI è21ù Ek…v'Xy.yu"ÿ p[trÖ ' teÿ d/.i√tIyyoA≥co" s¢My." pçpd.Sy sUˇ_Sy b[˜.…v'xTyOcSy.…v'Xy∑." purSt.t.©¯vû dR ÿ …jô◊y.í . ) è1-2á 7ù p[qm.lÿpn( –3– 258 .dxI…v'xIn.R mOTû yo®Tp.ÿry.yu"û punrÖ .Udû pÖ Tvˇmoÿ a£mIt( ) apÖ TvNmOTû yu' inA≥ià tômpÖ y+mô' in dÿ?m…s –21– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1-28ù a∑.ô punrÖ .rp…¤" è5á 10á 16á 18á 20á 23-25á 27ù pçmIdxmIWo@Xy∑.S}yvs.yudvRe t.'…s a.ô' Jyoitÿr>Ä yeÁvô . ¨p·r∑.ÿˇe p[.ÿrd.ˇeÖ Jyoitÿr.<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îÄm' sÖhßÿvIye." –1– jIvÿt. jgtI è17ù s¢dXy. Tv.rp…¤" è12á 22á 28ù √. W$(pd.ÿ vR " ) sv.ÿry. iv∑.nu∑pu ( è6á 15ù WœIpçdXyo" pQy.g.u·riK]∑up( è3á 26ù tOtIy.y ) aÖvmÖ çûu NmOTÿ yup.dXy.St.`IÿyÖ a.nu∑pu ( è19ù Ekon…v'Xy.…m xÖtx.…mô rjÖStmoô mopÿ g.ô mÿivdÖ' sUy.rp…¤" è4ù ctuQy. Tv.' ]yo…v'Xy.‹" p[St.…mô s' ivôTSv.[Atharva Veda] k. AiW" ) a.yuíÿ teåivdm( –20– Vy˝v.≤S]pd.ä»htI è13ù ]yodXy. rÿ.idtOcSy s¢…v'Xy.í st"p…¤XzNd.ÿ VyStkÉXô yoô3¡Ö m.mÖmtO Sÿ yô Xnui∑ôm…Czÿ¥m.h.nxÿ‚Stô' {. Tv.n.n.…v'xIn.Rõ.' purSt.p…¤" è8ù a∑My.ÿ hr. p[ meœÿ . jÖrdÿi∑rStu te ) asuÃ' tÖ a.ÿ`®Ö doÿ ®dn( –19– a.ÿWmÖR ivÿd' Tv.ô" pun.m…s –18– ¨Êv.∆‰oit„mtI jgtI è9ù nvMy. .…m –2– v.ÿr. jgtI è11ù Ek.Svemô .R∞ô =urÿ hÄ ' tvÿ ) yˇeÖ mnÖSTv…yô tı.

ÿ xÖth.R©Ã " su≈û ∆u rÖ s.'írÄtoåpÿ se/..dr.ôr.n'à rjÖs' mOTyoÿ anv/Ö„yR˝m( ) pÖq îÄm' tSm.…mô sv.' mOTû yu' dIô`mR . vO.q.…m ) nmÿSte mOTyoô c=uWÿ Öe nmÿ" p[.p.mÖ…¶…mÿv j.yÿ teåkrm( –4– aÖy' jIÿvtuû m.…m –9– yˇeÿ inôy..ôd.ô ne ÿ Tv.ôTmn.ÿyn a.yu"ÿ Svô‚St ) vwvÖ SÖ vôtne Ö p[ihÿt.' nÿ`.ôtvedÿ s" ) yq.m( –8– devÖ .ôr.pÿ hNm…s –12– a¶e∑ÿ p[.ô rjÿsÖ ¨Êv.ih'à £ôVy.ô .ôc. pu®Wÿ ' v/I" –5– jIôvl Ö .' shÿm.m( –13– 259 . îÄh.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] p[.y.ÿitô' inA≥ià t' pÖro g[.eWjÖ ' mOTyoô m.yu"ÿ –7– aÖSmw mOTÿ yoô a…/ÿ b[hU Iôm' dÿySÖ voidôtoô3å¡Ö ymetÿ u ) a·rÿ∑"Ö sv.ÿ…m Tv.o…mÿ te p[.o…mô tduÿ teÖ smO?ÿ yt.ôtmÖ….n( ) r=oô yTsv|à du.ujmÿ Xnut.ÿSmwô vmRà ’<m…s –10– ’...ô' shÿSvtI…môh ¸ÿvåÖe Sm.n.ô' ctu„ÿ pd. aÿ·rÖ∑t." sOjû me ' tvwvÖ sNTsvRhà .ÿtye –6– a…/ÿ b[iU hô m.ô{=ÿNtoô b[˜.n. i√ôpd. rÿ.oMyÿSmw .ô .Rnà ( –11– a.ô n ·r„y.ˇ_⁄ p..dÿ" ipx.ÿ mOTû yorÿpIprm( ) a.ÿxv*R mO@û tÖ' xmRà yCztmpÖ…s?yÿ du·rÖt' /ÿˇmÖ .dÖ…¶' £ôVy.'à heiÖ t" p·rÿ Tv.ôry.v.ô mÖmtO .yu„ÿ mto vNve j.·rÖW.ôn* jÖr.tÿve te p·rÖ…/' dÿ/.' jIÿvNÖ tImoWÿ/ImÖhm( ) ].ôymÖ .m…s ) ’û.ÿ aÖmtO "ÿ sÖjrU sÖStˇeÿ ’.NymdUtû .tûRU ' tˇmÿ îÄv.Stuÿ ) ..d'à inôÂh'à jIôv.ô. mOtÿ mÖe ' smIÿry. s' /ÿm.

mStu te –16– yT=ur.n.yÿ vsÖNt. …bÿ.yÖ p·rÿ dµ…s ) vÖW.·rÿ ’<m" ) îÄN{. tÿptuû x' v.' mOTû yogoRptÿ ®Öe ∫ÿr. aÖ….RcN{ôms.ô r.vÿbl..'à mOTû yurIÿxÖe ctu„ÿ pd.ô¥' sv|à teÖ a•ÿmivôW' ’¡.N√π yugû e ]I….ôÊv.Wûu e Tvm( ) ≤xôv' teÿ tÖNve3ô ¡Ö tT’¡<m" s'SpôxåRe {U+ÿ ." –21– xÖrdeÿ Tv. nÖ a.Steånuÿ mNyNt.ÿ cÖTv.' v[IihyÖv.ô' p·rÿ dµ…s ) aÖr.' pO…qôvImÖ….…sô y≤Tpbÿ…s /.idôTy* rÿ=t.' sUy. hemNÖ t. ) t]ÿ Tv.inô yeWûu v/RNà tô aoWÿ/I" –22– mOTû yurIÿxe i√ôpd.ô tu>y'à Syoôn.ô vpÿ…s kÉxXmô≈u ) xu.]ÿye coô.toÿ v.[Atharva Veda] k.R….ÿh.sÿ" p·rÖ/. =ÿrNtuû Tv.ôpe aÿ….tu te ˙Öde ) ≤xôv.yu"û p[ moÿWI" –17– ≤xôv* teÿ St.o…m –19– aˆeÿ c Tv.ô' ¥. sutjÖe s." pyÿSvtI" –14– ≤xôv.>y.ÿv.ô ¨ˇÿr.vÿdomÖ/* ) EÖt* y+mô' iv b. –15– yˇeÖ v.m( ) tSm.ô¶I ivêeÿ devÖ .e ÿ mÖcyR tÿ .ôs.Iym.ô…≈y*ÿ ) x' teÖ sUyÖR a.ye>ÿ yo …j`ÖTsu>yÿ îÄm' meÖ p·rÿ r=t –20– xÖt' teåÖ yutÃ' h.yÿ g[I„ô m.ÿp…O qôvI aÿst' .…mô s m.v.' nIô…v' ’¡.ûu .WRmÖ /ÿrSy."e –23– 260 ." pyÿ" ) yd.nÖ' y.Steÿ sÖNTvoWÿ/yÖ ¨Êv.<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ≤xôve teÿ St.yÖn.ôNy'˝ ’û„y.poÿ idôVy.ÿ/te e EÖt* muçÿ toô a'hsÿ " –18– ydÖXn.ô¥1' ¡Ö ydÿn.'Ö mu%'ô m.ô v¢.ôm˙ÿ.

ôsn( –2– ¨Ö.o.ônpu ÿ SpOx j.ô∑.Sv £ôVy.dxIctudx R IpçdxIs¢dXyek…v'xIn.u rÿ=oôh. ) è1-6á 8-11á 13á 16á 18-20á 24ù p[qm.c.tved"Ö s…mÿı" ) a.tu sm.'…s rÄ=oôh.ÿ y.m∑My.R jgtI è26ù Wi@±vX' y.vR .yÖ km( –25– p·rÿ Tv.^ aÿitt.ivô•pu ÿ /eihô d'∑*^ ÿ ihôß ' " ≤xx.tn AiW" ) a…¶devR t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] so˝å·r∑Ö n mÿ·r„y…sô n mÿ·r„y…sô m.' ]yodxIWo@Xyor∑.idctsO. n. …jô◊y.ôy. …jÿ`…mR …mô]' p[…qÿœmÖ pu ÿ y.dXy.Sy sUˇ_Sy c. bOhtIg.' .tu/û ..ÿy.ô" s…mÿı"Ö s noô idv.í i]∑up( è7á 12á 14-15á 17á 21ù s¢mI√.n[.TsbÿN/u>y" ) amÿ…m[.…mô xmRà ) ≤xx.y]I zNd.ôn>e yoÿå….ô mUrdÿ ve . aÖ¶ve êÃRw . teÿ h.ôÊv.ô s ·rÖW" p.…v'xI]yo…v'Xyornu∑pu ( è25ù pç…v'Xy.tÿn" pUtû &u nû .ipÿ /TSv." pçpd.doÿ vOÇû . ) aqoÿ amIvÖc.ÿno aÖ…¶" £tu…ÿ . …bÿ.ôr."e ) n vw t]ÿ …m[yNteô no yÿNTy/Öm' tmÿ" –24– svoRô vw t]ÿ jIvitô g*rêÖ" pu®Wÿ " pÖx"ë ) y]edÖ ' b[˜ÿ i£ôyteÿ p·rÖ…/jIRvnÿ .…sÿ spàÖh.…sWurû sÿv"Ö xrIÿrm( –26– ye mOTû yvÖ Ek¡xtÖ' y.Rmÿ .ômtO oÿåitjIôvo m.u·riK]∑up( è22-23ù √.' devÖ .‹˝" ) muçû Ntuû tSm.ônoåvÿr'Ä pr'à c ) 261 .eWjÖ m( –28– è3ù tOtIy' sUˇ_m( è1-26ù Wi@±vx ' TyOcSy.idtOcSy ctu…v|Xy.d…/ÿ –27– aÖ¶"e xrIÿrm…s p.r…yô„. p.í g.ÿtûu nˇ_ÿm( –1– ayoÿd∑' o^ aÖ…cRW.idW@éc.n.nÖr.'à v.ô…jnÖm..

Nt·rÿ=Öe p·rÿ y.ÿ¶e pO∑û IhRrsÿ .‚N/ ihôß ' .ÿn( ) a¶eÖ pUvoRô in jÿihô xoxucÿ .ô p[itÿ Í.ôStmÿdNÖ TvenIÿ" –7– îÄh p[ b[iÿU h ytÖm" so aÿ¶e y.ôc.n.ÿNp[tIôco b.Iih £ôVy.ÿ SfÀjû yR Ôÿ .ôn" ) t.ÿ d.ÿ .[Atharva Veda] k. xÖLy.en.ÿn" –5– yÖD·w rWU"ÿ sÖn' mÿm.no a¶e v.T£¡ivô„.ôÙNp[itÿ . y.n.w"ô s' /eÁÿ …ô .ÿy p[cte " ) ihôß ' ' r=. Í.tu/û .Iih ) 262 . j.tved" Í.Rt/ûu .ÿivR?yô ˙dÿye y.ÿ¶Öe c=uWÿ .ô3¡Ö j.ôcStO∑û ' jÖnyÿNt re.oitÿ ) tm.re.ÿ yivœ nOcû =ÿsíÖ =uWÿ e rN/ywnm( –8– tIô+.ô r=Ö" p·rÿ pXy ivô=u tSyô ]I….nÖ' tmSt.ÿn( –3– a¶eÖ Tvc'à y.n a.nÖ" p[…sÿit' t ETvOtû ' yo aÿ¶Öe anOtÿ ne Ö h≤Ntÿ ) tmÖ…cRW.nÿSy vOí –10– i]y.<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ¨Öt.tu/û .dÖ" æ+v˚.ÿ ) tSy.tved ¨Öt.çÖ' vsu>ÿ yô" p[ .nIô' pXyÿ…s j.nÿSy ….ôm.tu/û .ÿt/ûu .idRh.ô.IôÁg[..….tu/û .Ä .\ Aûi∑….n.tu/û .tÖ e in yu©ÿ …( / –11– ydÿ¶e aÖ¥ …mÿqnûu .ÿ Í. Í.ÿ iv?yô ˙dÿye y.uivR …cÿnoTvenm( –4– y]edÖ .Iih ]e/Ö .ÿ¶Öe r=oô hrÿs." ) mÖNyomRnsÿ " xrÄVy.ôR ≤xx.yÿtÖe y.ôNpr.n.rÿB/.tved" smÖ=menÿ ' gO.Ny.NTs(pnO iu h j.\ aÖxinÿ…. hNTvenm( ) p[ pv.m( –6– ¨Öt.'Sà yô…. Tv. rÿ.Rtà /ûu . xoxucÿ .ÿ nOc=" –9– nOcû =. r= yÖD' p[.ÿn( –12– pr. mUlÃ' y.Nt·rÿ=Öe ptÿNt' y.ÿy.tu/û .©(?yeW.tu/û .n.Sv sÖ…m/. xp.ÿ iv?yô xv. y. ty.tved‚Ö StœÿNtm¶ ¨Öt v.Á¶eÖ jM.Iihô tpÿs.ÿtoô y√.noô y îÄd' ’û.tu/û .n.R…à .ô crÿNtm( ) ¨Öt.xinôhrR sÿ .nÖ' m.

tuû pr.ôm.e a¶eÖ mtR.©ërû .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] pr.Ntu p[TÖ ygenÿ ' xÖpq.y.ÿ .ÿn( ) aÖqvÖ vÖR ∆‰oitÿW.Tkô…v" k.'…à sô pOtnÿ . –17– sÖn.e £ôivW.Hzé.ÿ .ô dwVyenÿ sÖTy' /UvNÃR tmÖ…ctÖ' Nyo˝W –21– p·rÿ Tv.vÿt"Ö p[itÿ Sm rÄ=soÿ jih ) 263 .ÿstûu pO "Ö xoxucÿ t" Í. vOíÿ Nt.…s y..tu/û ." ) v.n.rNt.n.Á¶e ) s%.ô r=.ô s%.n.'à xIôW.ô®joô yenÖ pXyÿ…s y.ÿ smÖ¤π yo aê‰enÿ pÖxnu .ô .xIÿ¥.tu/û .Iih –13– pr.'à y.dutû oˇÖr.Tpurû St.dÿ¶e mO. teÿ heTÖ y.m( –16– sÖv' TÖ sôrI.tu/û .vÿt" –22– ivôW.su …jGyu" ) sÖhmUrÿ ." –18– Tv' noÿ a¶e a/Ör.©ërû .ÿ y. mu=ÿ tÖ dwVy. vO…ÿ jôn' Íÿ.r'à . aÖ`x'sà 'Ö xoxucÿ to dhNtu –19– pÖí.ÿy.¶eÖ purÃ' vÖy' ivp[Ã' shSy /Imih ) /OWû √ÿ.dudÿ ˇÖ _STv' pÖí.Iihô pr.ô…cRW.ÿ" ) prw.Ö' pyÿ ¨Ö≤ßy.Önnuÿ dh £ôVy.rÿit =Iôrmÿ¶Öe teW.tu/û .\ô amÿTyRSô Tv' nÿ" –20– tdÿ¶Öe c=u"û p[itÿ /eih re.ÿy.Ö¥ devÖ .ÿ yNtu sO∑û .Vyenÿ Ö p·rÿ p.ô• Tv.doô m.nÿ" –14– y" p*®ÿWye .ôˇ' p[TÖ yçÿm…Ö cRW.dutû rÿ=.ôc.| idôvie dÿve hÖNt.noÿ nOc=" ) pIôyWU mÿ ¶e ytÖm‚SttOPÿ s.Ndevô " sÿivôt.ôStSyô m.ÿymÖjroÿ j·rÖM.ÿsSÖ tipÿœ.ÿd/Ör.ÿ iv?yô mmR…à .ô hrÄs.R….e ÿ .Ä e xÿf.ôgmoWÿ/In.ÿ .tu/û .nÿ" ) yo aÖfl‰.ipÿ vOí –15– ivôW' gv.tu/û .Stenÿ 'Ö xrÿv ACzNtuû mmRiÖ NvêÿSywtûu p[…sÿit' y.ÿt( ) p[itô Tye teÿ aÖjr. dÿd. purû St.ô mUrdÿ ve .' jyNt.ômidÿtye durû ve .

ids¢.tved‚StôGmhetÿ Iô b[˜sÿ ≤' xte ) t.ô' in ≤xÿxItmÖ≤].ÿ" –23– iv JyoitÿW.ô tpÿt'Ä r=ÿ ¨ÖBjtÖ' Ny˝pRyt' vOW.ÿmStuû shÿse mNyumû Czvÿ" –3– îN{.…v'xIctu…v|xIn.ô" ≤xxIÿtÖe Í©πû r=oÿ>yo ivôin+veÿ –24– ye teÖ Í©πÿ aÖjreÿ j.n.' i]∑up( è20á 23ù …v'xI]yo…v'Xyo. du„û ’toÿ vÖve[ aÖNtrÿn.dXyek…v'xIn.ÿsom..à m( ) ¨ˇÿ=t' Svôy1| ¡Ö pvRtà >e yoô yenÖ r=oÿ v.ÿsom.<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a¶eÿ itôGmenÿ xoô…cW.Sy sUˇ_Sy c.'…à s se/it xu£ û xoÿ…côrmÿTyR" ) xu…cÿ" p." sÿhte durû ve .e tmÿ…sô p[ ivÿ?ytm( ) ytoô nwW. devt.ÖivivRê.[Atharva Veda] k.| pçdXy∑.ÿsom.ô tpurÿ g[.vÖk È@‰ÿ" –26– è4ù ctuq| sUˇ_m( è1-25ù pç…v'xTyOcSy.tvedoô iv inÿ+v –25– aÖ¶I r=.'à duhû .ÿ" –1– îN{.ô.ÿ j.\ îÿv ) b[˜Ö iô √Weÿ £ôVy. aÖ`x'sà . .rM. vÖtyR tÿ ' idôvo vÖ/' s' pO…ÿ qôVy.ÿin ’.ôy' ik¡mIôidneÿ –2– îN{.ÿsom.ôd.ÿ Í.yÖ thR..ItmÖ…ctoô Nyo˝Wt' hÖt' nudû qe .ute mihôTv.ôyR .sÿNt' ikmIôidn'à p[TÖ yçÿm…Ö cRW.tn AiW" ) mN]oˇ_.ÿTyô…¶r.>y.ô smÖ`x'sà mÖ>y1Ö`¡ ' tpuyÿ yR Stu cÖ®rÿ…¶ôm.rÄ…cR….ô' punrÖ k e í¡ nÖ odyÖˇ√.ç jgtI è8-14á 16-17á 19á 22á 24ù a∑My. bOhtÖ .ids¢c.nu∑pu ( zNd. ) p[.vO/.deÿ `oôrcÿ=seÖ √πWoÿ /ˇmnv.'…s îN{.….u·R riK]∑up( è25ù pç…v'Xy.' Wo@xIs¢dXyekon…v'xI√.ôn' inôjvU qÃR " –4– 264 .í." ) è1-7á 15á 18á 21ù p[qm.devÿ Im. tmoôv/O "ÿ ) pr.RdmÃR ….

ô3¡Ö tn.oô in px.ô crÿNtm….ô' ho].pÿ îv k.tuû inA≥tà ®e pÄ Sqeÿ –9– yo noô rsÖ' idPsÿit ipôTvo aÿ¶Öe aê.ôhmnOtÿ devoô a‚Smô mo`'à v.ÿyÖ s∞.ÿ d/.ÿsom.ÿO It.©ërû .rÄjre…ÿ .ÿ….ôvcR oÿ….û .Np[dô d.Rnà e iv?ytÖ' yNtuÿ inSvôrm( –5– îN{.Ö{' dUWû yÿ≤Nt Svô/.ÿyvûRu mXmÿhNm…. nOpû tIÿ îv …jNvtm( –6– p[itÿ Smreq.' tÖNv.ô yo m.ô3¡Ö tn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] îN{.tvedo ˙.ÿ .….ô idPsÿitô yíÖ nˇ_¡m( –11– suiû vôD.ôd.'à p·rihôno…mÿ me/Ö yemÖ .ÿsom. /.kÉn¡ Ö mnÿs.rÄ≤].cÿSte inA≥qû ' sÿcNt.Utu ivôêtÿ îÄy' mÖit" kô+y. sugû ' .ôn' …cÿikôtWu Öe jn.ô p·rÿ v.ÿ ) y.sÿit &ûÛ" –7– yo m.' .ô idv.te –13– yidÿ v.vÿt" ) îN{.ÿ c itôß" pO…ÿ qôvIrÄ/o aÿStuû ivê. vÖtyR tÿ ' idôvSpyR…à ¶tÖ¢…e . ¨Ö somoÿ vO…jôn' ihÿnoitô n =Öi]y'à ‚mquyû .ÿm( ) ·rÖpu Stenô Steyÿ ’ Ö ∂Ö. dû„u ’teÖ m. v.ô' yStônnU .m( –14– 265 .ÿkxÖs' ' ivôhrÿNtô EvwyÖ Re v. b[˜.ôc∑eÖ anOtÿ …e .sÿ∞Ö vcÿsI pSpO/.te ) tSyoôyTR sôTy' yÿtrÖ dOjIÿySÖ tidTsomoÿåvitô hNTysÿt( –12– n v. devÖ .ÿn.ô s'g.U¥û o m.ÿsom." ) tpuvÿ /R …e .ÿ" ) p[itÿ xu„ytuû yxoÿ aSy dev.IWe {o`Öv.ô asÿ•SÖ Tvsÿt" îN{ vÖˇ_.ÿ c –10– pÖr" so aÿStu tÖNv.ôryÿNtm( ) h≤Ntô r=oô hNTy.\ aÿPyUhû e aÿ¶e ) ikmÖSm>y'à j. …cÿd….ÿtûu somÖ a.êevÿ v.m[ tÿe ûu in W hIÿyt.ivN{ÿSyô p[…sÿt* xy.ô≤xn.ÿ kôd.ô…jn.' tujû yÿ≤∫ôrve hÿw tÖR ' &ûho rÄ=soÿ ." ) a.ÿ" ) ahÿye v.ô' gv. –8– ye p.' v.ô t.sÖ√dÿNtmu.ô p.

Tp. ye ik¡mIôidnÿ" ) pO…û qôvI nÖ" p.tu/ÿ .tu' xuxl ûu k U y¡ .ÿ rÄ=.ÿn…mN{ô somÿ≤xt' m`vÖNTs' ≤xÿx. ) vÖvm[ nÿ NÖ tmvÖ s. nÿ@‰.ôivR yUyÿ .m( ) ivg[Ivÿ .soô mUrdÿ ve .noô a‚Smô yidô v.tu' dOWû devÿ Ö p[ mO.dudÿ ˇÖ _oô3å¡Ö …. jÿih rÄ=sÖ" pvRtà ne –19– EÖt ¨Ö Tye pÿty≤Ntô êy. …jg.ô3i¡Ö vv.ôˇ_o aÿ/rÖ .…qRvà .…/ ) p[.ÿtmu tûu kok¡y.ôTv'hsÿ oôåNt·rÿ=' idôVy.UTû v.ônTe y.o flNtu rÄ=sÿ ¨pÖBdw" –17– iv itÿœ?v' m®to ivô+vIô3C¡Ö ztÿ gO. AdNtuû m.vÖdpoÿCzNtu …mqunû .ô yo m.ô x.tu/û .ÿtû'u y.ôyRe v.xÖro hÿivômqR Iÿn.tu/ÿ .]evÿ ….tu' jÖih êy.ô vnÖ' p.ÿ Ö r=ÿ îN{ –22– m.tum( ) supû .ÿTvôSm.hÖ yo v.Ö yR .ôyy.ôytÿ rÄ=sÖ" s' ipÿn∑n ) vyoô ye .y.vTpr.Tp.ÿtvÖ îN{'à idPs≤Nt idôPsvoåd.ÿit %ôgl R vÿe Ö nˇ_ômpÿ &û¸StôNv'1¡Ö gUhmÿ .m( ) aÖ. vÖ/ne Ö ivêÿSy jÖNtorÿ/mÖ SpÿdI∑ –16– p[ y..ônTe y.ˇô _o aÿp.hÿ ) îN{ôSt' hÿNtu mhÖt.n.n.tu/û .mÖ>y.ô s vIôrdw x ÖR ….n( –23– îN{ÿ jÖih pum.tumû . te dOx ÿ NÖ TsUymÃR ∞ûu rÿNtm( –24– 266 . murÿ IyÖ yidÿ y.Iduÿ xÖ£" pÿrx Ä yu qR .'sà ' y." ≤x…cÿrSÄ mITy.ÿ.[Atharva Veda] k. pÖtyÿ≤Nt nÖˇ_….ÿtmu tûu gO/yÿ[ .tumû Œÿ" –20– îN{oÿ y.xÿd.tUnû .nÿmtûu ≤S]y'à m.<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖ¥.mÿ.ÿ>ym( ) ≤xxIÿte xÖ£" ipxunÿ >e yo vÖ/' nUnû ' sOjÿ dÖxin'à y. noô r=oÿ aÖ….v. pÿdI∑Ö g[.hÿ –15– yo m.yuSÿ tôtpÖ pu®Wÿ Sy ) a/.ÿst.ô ·rpoÿ d…/ôre devÖ e aÿ?vôre –18– p[ vÿtyR idôvoåXm.ôNdNTsôt Eÿtu rÄ=sÿ" –21– ¨lUk ÿ y.ô mo`Ö' y.

ôKTyo mÖ….…v'xTyOcSy.n.vyNmnIôWI ) aÖnne . xUrvÿ Ir" p·rÖp.ÿ vû]O mÿh•Önne .n.y]I è3ù tOtIy.ÿjyTp[iô dxÖítÿß" –3– aÖy' ß.surÿ .'…s aÄyÖ ' p[iÿ tsÖro mÖ…. W$(pd.ä»htI è2ù i√tIy." p[tÿ IvÖt"R p[iÿ tsÖr" ) aojÿSv." purû oihÿt." p[tÄ IcIÿ" ’ûTy.R .. tidN{ÿ" ) te meÿ devÖ .ÿtu sÖvtR "ÿ –4– td…¶r.e îÄme aÖnne . jgtI è15ù pçdXy.ÿjyÖ∂‰.yÿ b?yte ) vIôy˝R v." sÿpàÖh.S}yvs.vIRrô o vIôr.ítu„pd.' Wo@Xy.Nv. ivr.ivr." p[tÖ IcIÿ" ’ûTy.dxI]yodxIn.ítu„pd.gOtm( ) r=oÿ>yo vÖ/mÿSytmÖxin'à y.nu∑pu ( è5ù pçMy.dUW.p…¤" è14ù ctudXR y.ÿhÖ tduû somÿ a..Sy sUˇ_Sy xu£ AiW" ) ’Ty.@±g.n ¨Ög"[ ) p[TÖ y‘éTû y. s¢pd.æ$(]∑up( è22ù √.R i]∑up( è20ù …v'Xy.rp…¤" è7-8ù s¢My∑Myo" kk⁄MmTynu∑pu ( è9ù nvMy.Np.u·rKs'St." pr.iNvmO/û o vÖxI so aÖSm. jgtIg.u·rGjgtI è4á 12-13á 16-18ù ctuqIR√.ÿ." pQy.idtOcSy c.ÿ" sum©Ö lÿ" –1– aÖy' mÖ…. .' mN]oˇ_. ivr.í }yvs.NTspàÖh.u·rKxKvrI zNd.v.y. v." p[iÿ tsÖrrw jÿ Ntu –5– aÖNtdR/à Äe ¥.tumû Œÿ" –25– è5ù pçm' sUˇ_m( è1-22ù √." p[iÿ tsÄrrw jÿ Ntu –6– 267 .@±g.v.Wœ‰oA≥co®p·r∑.y. ivr." purSt.. .dXy.. suvû IrÄ" shÿSv.RSt.n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] p[itÿ c+vô iv cÖ+veN{ÿí som j. purS’itjRgtI è10ù dxMy.ÿp…O qôvI ¨Ät.ôjI shÿm. dUWû yÿ•ie t vIôr" –2– aÖnne Ne {oÿ mÖ….rp…¤" è21ù Ek…v'Xy." purû oihÿt.hÖ bOhSÖ pitÿ" sivôt.hÿ®tÄ sUymÃR ( ) te meÿ devÄ .@±g." ) è1á 6ù p[qm. devt..…v'Xy.≤S]∑up( è11ù Ek.ÖNpr.ä»htI è19ù Ekon…v'Xy.≤S]pd.ÿp…O qôvI ¨Ö.

nÖ AiWÿ.ÿjitô yo …b.ÿ ) ajwWÿ 'Ö sv.ô3¡Ö aitÿ –9– aÖSmw mÖ….mÿsjO t kôXypÿSTv.ô vm.Otÿ .….‹"à ) sv.ÿtIRmô ' mÖ….…..ve mnIôiW.Övtoÿ nvÖit' n. ’û<vteÿ ) sUyÃR îvÖ idvÿm. aÿ’<vt –14– ySTv.ôNye…. b.ÿ yNtu pr.ôKTy' mÖ….ÿ ) aqoÿ spàÖkxRnà oô yo …b.ôVy.ô iv mO/oÿ h‚Nm rÄ=sÿ" –8– y.ÿe xÖtpÿv.u"ÿ sivôt.' sÖhßÿvIy|Ö vmRà devÖ .<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ye ß.' vmRà b›Ntu devÖ .Ôgÿt.ÿ/te vÖxI –7– ß.ô smwrÿ yt( ) a…bÿ.nuWÿ Öe …b.R .ivÿd.Rô idxoô iv r.ô y.ô …j`.xÿnmÖ ≤Ntÿtm( –11– s î√‰.R"ô pOtnÿ .pÿit" prmeœÖ I ivôr.ÿ dIô=. ®Ä{o aÖ…¶" ) p[jÖ .yIôSt.˝e åjyt( ) mÖ….…mv ) ymwCz. –15– aÖy…m√w p[tÿ IvÖtR aojÿSv.nÖr AWÿyíÖ sveÃR –10– ¨ÖˇmÖ o aÖSyoWÿ/In.ÿtIRmô ' mÖ….ôr.ÿ ’ûTy.ôySR Tv." Svôy’ ' t¡ .SÖ TveN{oô m. a.[Atharva Veda] k." pr.ô®Áô iv ’ûTy.R n mTy.mÖ t' p[iÿ tôSp. a.ô`"[ êpÿd..ÿvTÖ yqoÿ …sôh' o aqoô vOW." ) 268 .m( –12– nwnÃ' flNTyPsôrsoô n gÿN/ôv. ¨ÿ c.ôKTyenÿ mÖ….m( –13– kôXypÖSTv.ÿsrûu Iy.‹" ’ûTy.ô`o[ .ÿT[ s'≈ie Wô.‹" ’ûTy." ) ¨Ö.mnÖ@v± .ÿyDÖR yw SR Tv.…mv Vy.' jn.ôm.ÿi©rÄsIy.R…à . îN{oô iv„." ’ûTy.@±vêÿw .Ns'jyÖ o mÖ….'sà it ) p[TÖ yKTv…mÿN{ô t' jÿihô vj[.

W$(pd.p…¤" è15ù pçdXy. jgtI zNd.StOtIy.ô nˇ_'¡ c ivôêtÿ" –22– è6ù Wœ' sUˇ_m( è1-26ù Wi@±vx ' TyOcSy.n.tu nOMû .ÿ ) s Tv. gO/ÿ dÖ≤l'xÿ ¨Öt vÖTspÿ" –1– 269 .ô…¶íÖ vmRà /. s¢pd.m.' pQy.ç m.∆‰oitÿ" xUr purû S’¡…/ –17– vmRà meÖ ¥.ôy.nu∑pu ( è2ù i√tIy.SpitdevR t. dÿ/.ÿ" sum©Ö lÿ" –16– aÖspÖ àÖ ' noÿ a/Ör.ÿspÖà' nÿ" pÖí.' pitÿv]RO hÖ .yu„ÿ m.' …jÿgIôv.n.S}yvs.ç.' ]yodXy.idctudx R c. è15ù pçdXy.ôt." purSt.\ apÿr. a∑. ivÿm/ûO o vÖxI ) îN{oÿ b›.idnv. v.n.ids¢.' jÖrdÿi∑ôyqR .ÿ®=∂ºvmÖ….¥ek. xKvrI è17ù s¢dXy.ôtoNmôm.mRÁÖ .tu te mÖ….| Wo@Xy..n'à i]ôv¡qmÖ ojÿse –20– aÖ‚Sm…•N{oô in dÿ/.y.ä»htI è10ù dxMy.t( ) îN{. s¢pd.y.S}yvs.sÿt( –21– Svô‚Stôd.yt.ÿ r=tu sÖvtR oô idv.'…s y* teÿ m.yÿ xÖtx.ÔÖrdÿi∑ôyqR .ôsi' vÿx?v' tnUpû .yu„ÿ m.v. m.ôsi' vÿx?vm( ) dIô`.tu me –18– EeNÖ {.dx.ô¶' vmRà b¸ûl' ydugû '[ ivêeÿ devÖ .RhvÖ mR ÖR sUy"ÃR ) vmRà mÖ îN{ÿí. mN]oˇ_.û .…jt" somÖp.…môm' devÿ . n.Ryô Tûu v.ÿin –19– a.tOn. aÿ. ivôx.ÿ" pitôvde nÿ * ) du.itôiv?yÿ≤Ntô sveÃR ) tNmeÿ tÖNv'˝ ].dÿspÖà' nÿ ¨ˇÖr.Sy sUˇ_Sy m. jgtI è11-12á 14á 16ù Ek.tOn.ôt.' /n'à c r=tu p·rÖp.dxIctudx R IWo@xIn.m.jRà j.n.so a….ô t]Ö m.Rm.n.s.n.í b[˜.ÿtye ) îÄm' me…Ö qmÿ…. aÿ·rÖ∑t.ÿrd.dXy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] p[jÖ .í }yvs.dxI√. AiW" ) è1-14á 16-26ù p[qm.ÿp…O qôvI vm.' sÖvtR oÿ bOhû d. ) è1á 3-9á 13á 18-26ù p[qm.y.y'krô o vOW.

ÿ SvôpNtIô' Tsrÿitô ySTv.tÿnm( –3– du.m.ÿ" ) t.ô Sv“eÿ inôp¥ÿtÖe .ô idPsÿitô j.ÿ .…ÿ mCzt.>y.ôy..y.g[tÿ Im( ) z.m( –4– y" ’û„.l.vÿ sOpoåNtôr.'zà v( ikô‚„k.û⁄ .noÿW/eÖ Tv' gÖN/enÿ ivWUcû In.oMyÿSyw .ôSy. mu„û k.RmcÖ . sÖv' tO …ÿ mCzt" ) aÖr.ÿnSy. ipôtve ÿ c ) bÖjSt.ômvÿtok.ÿ" p·rÖnTO yÿ≤Nt s.Rinô …b.ôidnÿ" ) k⁄sû l U .ônpûu l Ö .' ≤S]yÿm( ) tmoÿW/eÖ Tv' n.mÿ•nInxt( –8– y" ’û.…môm..ô' .NTsÿht.R n.y.[iÿ t ) KlIôb.'‚StrIÖi$nÿ" –7– ySTv.ônpÿ hNm" sunû . ) ’û.'ssÖ oåpÿ hNm…s –5– aÖn…ûu jô`'[ p[mÿ x ûO Nt'à £ôVy.ôl* xk|û⁄ kok˘¡ m≤lMlucû ' pÖlIjÿkm( ) a.UTû v.m…s –11– 270 .Rm.ôy' gÿd. îÿv p[nÖ TO yÿNtoô vneÖ ye k⁄vû tR Öe `oWÖ' t.NTsUy"ÃR p·rÖ£.ÿxy.ô" ’ˇIÿdx ûRU .t.ô ye cÿ k⁄≤=ôl.oitÿ mOtû vÿTs." kô®m.ôiNv n.ÿ coô.ÿ c sunû .ô" ≤ßm.ÿssÖm=O gÿ I[ v' p[mIô≤lnÿm( –2– m.…mÿvÖ p[ t.ô S]w.<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pÖl." kÉXô ysurÿ StMbôj ¨Öt tui<@ÿk" ) aÖr.eWjÖ ' bÖj' du.û .ÿxy –10– ye k⁄k û N⁄ /.[Atharva Veda] k.inôto n." kômlÿm≤Ôôvm( –9– ye x.ÿxy.[.y.dÿmtûu re·ÿ rÖhm( ) aÖr.ÿ ." k¡k.ÿ" k⁄iû krÿ.m.oÿ bÖj" ipô©o aÿnInxt( –6– ySTv.ô≈We Ã' vÖ…v[v.…môt" KlIôb¡p. s' vOtÿ oô mopÿ sOp Ëô m.ôl.

" p[hÿ .„.∆.xy –15– pÖySÖR t.ôt' v.ô3C¡Ö z.|à p[itmOx û .ÿit te ) ipô©Stmugû /[ Nÿ v.dyÖ y îÄm. ’û.ô]m'sÿ a.IR"à purû o mu%.ô…snoÿ dugû NR /IôL\ loihÿt. aS]w.in purû " p.Rà Sq.ô/.'…à s n..ÿg." k⁄Mû . ap[cÿ ˚x.•.ôry.ÿxy. b[˜ÿ .toÿ aÖ." xk¡/mU jÖ .p[toôidnÖ îN{ô r=.ôryÿ≤Ntô sUitÿk.'à pÖí.m…s –12– y a.ô ye cÿ m$(m$Ö . ay.ô .Tp[pdÿ .m…s –14– yeW.' ≈oÿ….ôxvÿ" ) t.' sÖi' vvOTÿ sôTypÿit" SvpÖit' ≤S]yÿm( –16– ¨Öıiô WR.Sy.nÖSy.' ." sÿNtuû p<@ÿg.ôp.ôtpÿNtmÖm'u idôv" ) aÖr.Spte p[tIboô/ne ÿ n.ô=.|à t ¨Ög*[ rÿ=t.vÿ p.lu@ÿ m( ) pÖd.xy –13– ye pUvÃRe vÖ?voô3¡Ö y≤Ntô hSteô Í©.yÿk." ) avÿ .ôNmk¡k.ˇÿ©Lû v.ÿNbStv.yÖ …b.„<y.≤Npô©o gÿN/ôv..Nm.'Ö muinÿkx É ' jÖM.ôy*R˝ –20– pÖvIônsÖ .inôto n.ôTm.t( ) 271 .dutû n¶ÿk.eWjÖ * nIÿiv.ÿi.ôt.mu„ÿ k.nÿmitm.yÿNt' mrImOx û m( ) ¨ÖpWe Nÿ tmudMûu bl'à tu<û @ºlmÿ tûu x.ô …b.…[ mÿv.ÿ ) %ôljÖ . p[ ivÿ?yô p. ¨®ÿ<@.ôlI' g*·rÿv SpNdôn. anux û re tÿ e ) S]I..idô tt( ) g.ôiv/ÿm( –18– ye aÖªo j.xy.y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ye sUy|Ö n ititÿ=Nt a.[tÿ " ) a.jtu –19– p·rÿs∑O ' /rytuû y≤ıôt' m.otuÿ ˙dy.ôkSôÉ q.ô…snÿ StôMbe ye k⁄vû tR Öe JyoitôSt.RNv.[iÿ t ) S]Iô.ÿ m. –17– ySteô g.eWj p.

" ) è1á 7-8á 11á 13á 15-24á 27ù p[qmcR" s¢My∑Myek.vU ÿ –2– 272 .' pQy.ip[yÿ Öe p[itÿ muçÖ tt( –26– è7ù s¢m' sUˇ_m( è1-28ù a∑. ipô©" p·rÿ p..I®Ät pOXnÿy" ) a…sÿKnI" ’û„.∫⁄·rGbOhtI è3ù tOtIy.idÿvÖ ßj'à ’ûTv.' pçdXy. i√pd.iddx.yÿNt.s.Sy sUˇ_Sy. dÿ.tu ikmIôidnÿ" –21– √‰.ÿvyÖ m( ) vO=û .vÿd..yuíá aoW/yo v.@±g. sÿm{ûu o mUlÃ' vIô®/.' s¢…v'Xy.n.y.ôd…/ÿ ) y. p[sÖ pRtà "Ö p·rÿ p.ô<@.cIR .eWjm.…v'Xy.dn©ërû "e ) vONt.p…¤" è9ù nvMy.t( –22– y a.…•cOäh» tI è26ù Wi@±vX' y.m…s –1– ].ô' ¥*i„pôt.ôSTv' m.R .Tpçÿpd.nu∑bu itjgtI è5á 10á 25ù pçmIdxmIpç…v'xIn.ih vrIvOtû .k™ è4ù ctuQy. pO…ÿ qôvI m.'sà 'Ö ≤S]y'à £n( ) a.ÿ∂vÖº ie Wÿt. aoWÿ/Iô" sv.ôt. devt.dÿ≤Nt kÉxvÖ .'à ipô©íÖ ˙dÖyåe …/ô in ivÿ?yt..inôto n. incOdnu∑pu ( è28ù a∑.<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p[jÖ .ôm' m.‹" pçpd.í. roihÿ.m…s –23– ye sUy.…v'xTyOcSy.Öd…/ÿ ) bÖjíÖ teW.Rà aÖCz. pum.[Atharva Veda] k.í .ywÖ pTyeÿ Tv." pur¨i„.R AiW" ) ." pçpd.…môm' pu®Wÿ 'Ö y+m.St. ivr./ÿSvetô " ik¡mIôidnÿ" –25– aÖpjÖ[ . ¨p·r∑.p…¤" è3ù Wœ‰.u·rgnu∑pu ( è12ù √.'à bÖ.ÿxy.íÿ xu£ û .dXy. bÖ.˝Sy.nÖ' m.tRvà Tsôm.NÖ b.∞tur=Ä . ivr.RNô m. pr.u·rgnu∑pu ( zNd.doô g.m( –24– ip©û r=Ö j.{odÿm`Ö m.RNô %.dxI]yodxIn.y.ÿd…Ö . ¨p·r∑.nu∑pu ( è2ù i√tIy.v[ oô y.'…s y.RTà p·rÖspR≤à Nt òuWû ve Ö êxurÿ .yÿm.ôs' mÖd≤Ntô p*®ÿWye ' cÖ ye £ô…v" ) g..@itxKvrI è14ù ctudXR y.u·rKpQy.qv.

dnInxn( –3– p[SÖ tO.' g.¥+m.Íû©‰˝" –9– ¨ÖNmuçû NtIÿivRv®Ö.oRô y.ôry. ¨Ög.Rsô o aÖp." ) /[vûu .∑utÿ ." sÖhßÿn. îÄh.ÿ I" ) aqoÿ bl.xÿnI" ’Ty.R ivx.ô' m/umÿ NÖ m?y'à vIô®/.nÖ aoWÿ/y" ) VyO˝WNtu du·rÖt' tIÿ+.d…/ÿ –7– aÖ¶`e ..mÖ‚SmNg[. aoWÿ/y" ) t.ô' 273 .ÿ IíÖ y.s.ÿd©.ÿ%.'à b. yÿNtuû p[ctÿe so meiÖ dnIôvcR sÿ oô mmÿ ) yqemÖ ' p.yÿNt.ÿTm. vÿd. rohÿ≤Ntô pun.·rÖW.s." p[tNvôtIroWÿ/Iôr.mêÖ' pu®Wÿ ' pÖxmu ( –11– m/umÿ NÖ mUl'Ö m/umÿ dÖ g[mÿ . aÖmtO Sÿ y .ô' m/oô" s'. aÿ·rÖ∑t.Otÿ .[ " pu®ÿ WÖjIvÿnI" –4– y√Ö" shÿ" shm.Ö=o `Otû m•'à duÓt.ôdWU .Steô y+mÿmne SÖ y1Öm¡ ©. vIôy1| ¡Ö y∞ÿ voô blÿm( ) tenmÖe mÖSm.meÖ g.poô ag[Ã' idôVy.eWjÖ m( –5– jIôvl Ö .tÖ I Stô‚MbnIôrk e x ¡ ©u .ÿm…sô pu®Wÿ ' du·rÖt." shIÿysIvIR®ô /oô y.' m/umÿ tI…môh ¸ÿvåÖe Sm.ÿ vR .ªI." –8– aÖvkoÿLb.ôTpu®Wÿ ' muçt*W/Iôrqoÿ ’. aÖ….Uv ) m/umÿ Tpô.ÿ…m te vIô®/oÿ vwêdevÖ I®Äg.sÖn.ô ◊y.' jIÿvNÖ tImoWÿ/ImÖhm( ) aÖ®NÖ /ôtImu•û yÿNtI' pu„û p.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] a.o…m . yÖNTvoWÿ/I" –10– aÖp£ Ö °ôt..' nÿ`.eWR jÖ I" sÖNTv. ¨Ödk. ivÿWdÖ WU .…m ) aÖx ' mûu tIÿ" kôi<@nIôy." ) ].St.| m/umÿ TÖ pu„pÿm.n.ÿtye –6– îÖh.ˇÿ _.[ y.

oå….[Atharva Veda] k.." pO…ÿ qôVy." ) amIÿv.íÖ pXy.ôVy.tr" pÖjNR yoô retsÖ .˝ Etu ßoôTy.ÿ`o[ mÖ….vÿit –21– tSy.ô' somoô r.ôS' ypÿ hÖNTv…/ÿ dUrû mÖSmt( –14– …sôh' Syevÿ Stônqoô" s' ivÿjNteåô ¶e·rÿv ivjNtô a. aoWÿ/I" sNtuû x' ˙Öde –17– y.ô' r. j.ÿ shßpÖ<yoR˝ mOTû yomRçÃu NÖ Tv'hsÿ " –13– vwy.tÿO m( –18– sv.ô" sv.i©rÄsI" pvRtà We u sÖmWe ÿu c ) t.vmÿTy*R –20– ¨≤∆ÿhI?ve StônyÿTy….j.ô£NdÿTyoW/I" ) yÖd.j.vÿtIô" ikyÿtIíemÖ .>y" ) gv.<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION gopurÿ ogvm( –12– y.ô' y+mô" pu®Wÿ .suÿ ivôµ cÖ s'." –15– mumû cûu .nIômíÖ y.ôn. aoWÿ/yoôå¶evêÃRw . nÖ" pyÿSvtI" ≤xôv.oR vIô®/.Otÿ .yÿm. m. ) aD.m…s ) 274 .[ aoWÿ/IôboR/Nÿ tuû vcÿsoô mmÿ ) yqemÖ ' p.R"à smÄg.ÿm…sô pu®Wÿ ' du·rÖt.ôh' vedÿ vIô®/oô y.nÖr..ômtO Sÿ yemô ' blÖ' pu®Wÿ ' pyy.eWjÖ * idôvSpu]û .ômtO Ã' hÖ…v" ) v[Iiô hyRvíÿ .ô' ]..m?yoWÿ/I" ) t.ÿt..ôry.x‚Stôp.' vIô®≤∫ôritÿnˇu o n.d…/ÿ –19– aÖêTÖ qo dÖ.ô vnÖSpitÿ" –16– y.ÿ…mô c=uWÿ .d…/ÿ ) .s. vÿ" pO‚Xnm. y.U…m'à s'tNvôtI·rÿtÖ y.í. rohÿNTy.Rô r=.vIR®ô /.

y.ä»htI è3ù tOtIy.mÖ….ôvyÿ" ) t.itjgtI è11ù Ek.@±bhO tI è4ù ctuQy.St.R devt.ôdqoô dxÿxl.dXy. a.Öho vedÿ vIô®/'à nk⁄l û o vedÿ .mj. ivôdSu t.ô' g. aÿ·rÖ∑t.∂ºvikæLbôW.ítu„pd.ôtrÿ îv duÓ.ÿr..dXy. rÄ`$oÿ ivôd"u ) vy.Xô nNTyôfl‰.eWjÖ ' yq.idtOcSy ]yo…v'Xy.R gÿN/ôv.R pr.RíÖ sveÃR ptÖi].$( purSt. y.R y. y.ômoWÿ/In.˝ . aÖSm.ÿtye –27– ¨Êv.t( –28– è8ù a∑m' sUˇ_m( è1-24ù ctu…v|xTyOcSy.Sy sUˇ_Sy . AiW" ) îN{o vnSpitv.eWjÖ Im( ) sÖp.≤S]∑up( è22ù √.bOhtI è12ù √.xKvrI pçpd." pQy.ôi√êÿSm." –25– y.vÿtIôStu>yômoWÿ/Iô" xmRà yCzôNTv. incOTpurSt. y.ÿ" ) mOgû .ä»htI è21ù Ek…v'Xy.rp…¤" è7ù s¢My. –26– pu„pÿvtI" p[sÖ mU tÿ I" fô≤lnIÿrfôl.Ö .vÿtIn.ÿh.…v'Xy.o…m .eWjÖ ' …. avÿse ¸ve –24– y.Gg.vÿtIn. .'…à s hÖs' .dutû ) aqoÿ yÖmSyô p@±vIÿx.vÿtIivRêô .ÿyn" –22– vÖr.. .í }yvs. ivôdru oWÿ/IôSt.ç.mÖSm.R a.…mô Tv.vÿ" p[.rp…¤" è6ù Wœ‰. xÖ£" xUr"ÿ purd' rÖ " ) 275 .ÿi©rÄsIidRVô y.sÿCzôth. i]∑ubiu „. ¨Öt ) sÖm' .nu∑pu ( è2á 8-10á 23ù i√tIy. a∑My.íop·r∑. ivôdyu . ivr.vÿtIWu mnu„û y.Tp[St. y.y. ) è1á 5á 13-18ù p[qm.OGvi©r." supÿ . jgtI zNd.pçMyoA≥coS]yodXy.ä»htI è20ù …v'Xy.'…s îN{oÿ mNqtuû m‚Nqÿt.eWÿ jIôr. ivr.idW<.dl+m.Otÿ . ctu„pd.W|Ö pçÿxl.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aqoÿ ’.. aÖSm.R bOhtIpurSt.u·rgnu∑pu ( è19ù Ekon…v'Xy. ivprItp. avÿse ¸ve –23– y. xKvrI è24ù ctu…v|Xy.ôWjoÿ ivôd"u ) t.n.

Iihô %.[Atharva Veda] k.ôj∫©ÿ îv .d.ÿvpt( –5– bOhû ≤ı j.ô…jnIÿvt" ) tenÖ x]Unÿ …Ö .jNt.' .ÖdXO y.…m mOTyup.l'à bOhtÖ îÿN{ xUr shß. dUtû .[ VyO˝≤ıôr.ômNU %ÿidr.ÿ aÖ…m].ômp.nIô pUitô' sen.ô apoÿM.' bOh∆.ô/.…m bÖıv± .Ste>yÿ En.nÖmNU pÿ®W.R•ô ‰u˝Bjô yq.ô' hNTvenÿ .ÿ. sv." –4– aÖNt·rÿ='Ö j. –7– aÖy' loôko j." ) mOTû yoyeR aÿ`l Ö .ô n muCy.ôNv/ÿko vÖ/"w ) ≤=ôp'[ xÖr îÿv .ÿ ˙ÖTSv.…mô sv.ô/.yÖ dSyUnÿ ..yÖ senyÿ .otuû hNTvenÿ .itRíà .Rnà ( –9– mOTû yveåÖ mUNp[ yÿCz.ô`SR yÿ xÖtvIÿySR y ) tenÿ xÖt' sÖhßÿmyÖ tu 'Ö Ny˝budR ' jÖ`.Rnà ( –8– seiÖ d®Äg.npv.ôNp[itÿ ny.' xÖ£" sen. dÿ/.ldÖ<@.oTvômmU ( ) /Umû mÖ…¶' pÿr.ô….<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yq.ÖNv/ÿko vÖ/"w –3– pÖ®WÄ .Öym( –2– aÖmnU êÿ Tqô in" Íÿ.ÿmÖ sen.' shßÖx" –1– pUiû tôr∆Ä ®u pÿ ?Ö m.ôlne .jNt.t ) 276 .ôå…m].ôxrw mÄ I …sôt. ) ≈mÿStôN{IíÖ mohÿíÖ twrmÄ nU …Ö .…mô sv.ômNU mOTÿ yudtU .m….ôh…mÿN{j.nÿ xÖ£o dSyUnÿ .ô ymÿdtU . dÿ/. dÿ/t.lÿm.l'à bOhtÖ " xÖ£Syÿ v.…jôrm( ) t.'à ’.n( ) ten.ôlne Ö s'idÿt.sI∆.lÿm.sICzô£Syÿ mhÖto mÖh.ÿm( –6– bOhû ˇeÖ j.ÿtw ktÖmíÖnWw .ÖmS'U tmÿs. –10– nyÿt. idxoÿ mÖhI" ) ten.ÿ….ô◊" ’¡.ô hn.cÖn.

nÖd∑O .RNdevô .ô' m. nuˇû .WÖm.ôx.men.n.ô" p[ ]ÿst. Ek˘ô vsÿvÖ Ek¡m.noWÿ/I®Ät vIô®/ÿ" ) i√ôp.ô' =u/Ã' seiÖ d' vÖ/' .ô sen.ô£Myô n muCû yseÿ ) aÖm„u y.meW.ÿmmÖ 'U hÿtm( –18– pr.=uj.ôm.Npu<ÿ yjÖn.idôTywrk e ô ¨¥ÿt" –12– ivêeÿ devÖ ." ) 277 [Atharva Veda] .ô sen.' tO.ô…mWÿv" flNtuû mmR…à .ÖvSyÿ –11– s.ô?y. Ek˘¡ j.…mô yq." ¨Öp·rÿ∑.nSpôTy. ) m?yenÿ Ö flNtoÿ yNtuû sen.mIW.n.vÿí pO‚Xnÿb.ÿ hNtuû sen..ÿmmÖ 'U hnÿn( –15– îÄm ¨Ö¢. hÿNyNt.'à mo…cô kíÖn –19– avÿ p¥Nt.…mô yq.…m].ÿin„.ÿ….ÿ…jt. pÿ¥Nt.…mWumÿ ( ) aqwWÿ . /.NmôTy'˝ .∞tu„ÿ p.ôN¥. ) bOhSÖ pitÿpn[ ˇu .ÿp…O qôvI smÖNt·rÿ=' sÖh devÖ t. xÿkNp[itô/.ôy' homÿ" shßÖh" ) . îÄd' kÀ$Ã' shßÖx" –16– `Öm"R s…mÿıo aÖ…¶n.ÿ .Öym( ) îN{ÿí.duBû jNtoÿ yÖNTvojÿs. mOTÿ yup.¸íÖ xvRÖ sen.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved pÖr"Ä sÖhß Ö .ÿmmÖ 'U hÿtm( –17– mOTû yor.RPô sôrsÿ" sÖp. y.ldÖ<@mu¥û Tyÿ yÖNTyojÿs.≤Npôtnø ( ) dO∑û .inô m.û √e nÿπ .v.yu/ÿ .ô' xvRÖ sen. ) ®Ä{.ÿy.ôl. –20– s' £oÿxt.>y.ÿvtÖ b[˜.id„..' bÖ¸ …b>yÿt.ÿmmÖ 'U hnÿn( –14– gÖN/ôv.ômi©ÿrso mÖhIm( –13– vnÖSptIÿNv.

¶I rÿqmu% û m( ) îN{ÿ" sVyôœ.dxI√.e ÿ duGû /.rÿ…q" –23– îÄto jÿytÖe o iv jÿyÖ s' jÿyÖ jyÖ Sv. ) 278 .' ivÿdNt …môqo ivÿfl. ivpÖ…í¥‚Smô•k e ¡˘ yuJû yteÖ y‚Smô•k e m¡ ( –3– bOhû tÖ " p·rÖ s. yoin'à ’ûTv.WœIs¢mIdxmI]yodxIn.'à ctuqû | ivÿynûu ·ˇ_ô v.…/ô in…mRtà .ÿ" xÖf.ô' Sv.ômI>yÿ" ) nIôll Ö oôihôtne .St.í ctu„pd.ôˇpÿs.Kp·rÿrQym( –22– sÖv' TÖ sôro rqÿ" p·rvTsôro rÿqopÖSqo ivôr. aÖNt·rÿ=mu≤û ı" ) ¥.[Atharva Veda] k.ô' t* Tv.í i]∑up( è2ù i√tIy.Tpç." p…¤" è3ù tOtIy.IxÿvoåNtdex ÖR .y.ôn.íÖN{m.rp…¤" è4-5á 23á 25-26ù ctuqIRpçmI]yo…v'xIpç…v'xIWi@±vx ' In.Öc"w –2– y." ) vÖTs* ivôr.ÿn" ) vÖTs" k.…m ktÖr.ô" s.dudtÿw .' pçdXy.Sy sUˇ_Sy.Tk¡tmÖ Sy.dxI√.'…s v. . v.çtu…v|Xy." ) è1á 6-7á 10á 13á 15-21á 24ù p[qm.ids¢.…v'xIn. –1– yo a£¡NdyTs≤lôl' mÿihôTv.ÿmdÖ `u oÿ ivôr.<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m.inô ]I….ÖmI jÿyNt.ÿ bOhû ≤Ntô yeW.ÿ c£É tÖNv˝" pr.qv.rÄ' m.itjgtI zNd.n.ÿLloôk.' jgtI è9ù nvMy.ÿp…O qôvI p=ÿsI Aûtvoôå.v.jÿ" s≤lôl.ÿ pOCz.ÿ ) îÄme jÿyNtuû pr.h." ik'k ¡ rô .cÿm( ) b[˜Ö nw iÿ √¥.ÿ" pO…qôVy.ôt* k¡tmÖ " so a/R"Ö kSm.ôt.hw>Ö yo durû .@«ôW.ju 'Ö Xy.ômnU >Ö yvÿtno…m –24– è9ù nvm' sUˇ_m( è1-26ù Wi@±vx ' TyOcSy. ¨pÿ yNtu mOTû yum( –21– idxÖítÿßoåêtÖyoR˝ devrÄqSyÿ puroÖd. D.mOc. a.y. devt. p[iÿ tôœ.m.R AiW" ) kXyp" svRiWRCzNd.x.'…s k⁄tSÖ t* j.jÖ" s guh.mnu∑pu ( è8á 11-12á 22ù a∑Myek.ÿin WÖœ.h.u·riK]∑up( è14ù ctudXR y. i]ô.

y.ôNko aÿSy. in…mRtà 'Ö k⁄toå…/ÿ bOhtÖ I …môt.R].ô m. –12– AûtSyô pNq.mek.$( Svôr.ômnuÿ yÖD.ôtmu .sIÿ¥DÖ Syÿ pÖ=.su critô p[ivÿ∑.ôy.ÿ pOCz.ÿ r=it devyUnû .ômnuÿ itôß a." kitô/.ô /.Ö∑m^ k e .ôy.].' p[Cyutÿ .ô ¨idôto yÿNTyô….noÿ aÖNtvR/Ö …U jRgà .t( ) ivê'à mOx û NtIÿm…Ö .ÿ m.¸ûb˜R[ . –4– bOhû tÖ I p·rÖ m.m( –13– aÖ¶IWom.ÿ " ipôtrÄ' t.ÿ v[tÖ e p[sÿ vÖ e yÖ=mejiÿ tô s.y.ne sm.nÖtI kÉt¡ mûu tIÿ aÖjreÄ .ÿy.[ .ÿ r. WÖœmˆÿ" –6– W$(Tv. ivduGÿ /.' noô iv /eiÿ h yitô/.mutoÿ y≤Ntô Stom.ô iw tÿ p[." ) £m.joÿ …mqunTÖ v' p[ vedÿ Ö k AûtNU k ¨Ö kLpÿmSy.ô/e aÖ…¶" ) ttÿ" WÖœ.ÖtIn. y.guSû ]yoÿ `Öm.ô ne ÿ p[.jÖ' pXyÿ≤Ntô Tve n Tve pÿXyNTyen.ô …jNvôTyUjmÖR k e .jÿm>Ö ye˝it pÖí.Ntoÿ aSy.Rv{Ö odÿsI ivbb.' ivôr. ) m.vOWyÿ " kôLpyÿNt" ) 279 .d.y nvÖg∆inÿ]I –11– zNdÿ"p=e ¨ÖWs. Vy*Czÿd.'à ivôr.n.…/ô in…mRtà . s≤%ÿ>y" –7– y. p[qÿ mÖ .jÿm.ôNko aÿSy. m.ônrÖ Syÿ p[itômop·rÖ ¥*y.gu"ÿ ) p[jÖ .mÖ AWÿy" kXypemÖ e Tv' ih yuˇû _' yuyÿ =ûu e yoGy'à c ) ivôr.m( ) ySy. Vyu˝∑I" –10– îÄymevÖ s.@»Wÿ y" prÄme Vyo˝mn( –8– aÖp.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] bOhû ä»hÿ TÖ y.U·rÿrte s.ôn' yoinômnuû s' cÿrme e ) sUypÃR àIô s' cÿrt" p[j.m( –9– ko ivôr.' mihôm.mÿ kitô/.ÿvd/uyû ." p[CÖ yvÿNt ¨pÖitœÿNt ¨pÖitœÿm.ôy..ô peipÿx. ) mÖh.R turû Iy.R anuû retÖ a.¡p.. hÿ jDe m. ivôr.tÿlIô p·rÿ –5– vwêÖ .ôæSvtÿr.

in –19– kôq' g.ônn( –22– aÖ∑Ne {ÿSyô W@‰ômSyô AWIÿ. .ÿ¸¥û .ÿ ) sÖm.[ îitÿ xu≈mu .ÿinô p·rÿ .ÿyNÖ t.Utû .ÿy dudhûu e ih gOiû ∑vRxÃ' pIôyWU Ã' p[qmÖ ' duh.ôs ¨Ö„.ipRtà ." –17– sÖ¢ hom.ÿin W@Öh' vÿh≤Nt ) WÖ$‰oôg' sIrÄmnuû s.∑ÖmI' r.ônjÿNm.˝p kôq' i]ô∑Pu pÿçdÖxne ÿ kLpte ) ]Öy‚Ö S]ôx ' ne Ö jgÿtI kôqmÿn∑ûu Pu kôqmek ÿ …vôx ' " –20– aÖ∑ j.R" kôvyoô in Wedÿ "u sÖ¢ CzNd.ôy]Ö I' i]ô∑. p[qÿ mÖj. ) aÖpo mÿn„ûu y. .ô" p[itÿ itœ≤Ntô teWûu t." sÿ¢gO/û .ÿy]Ö I i]ôvtO 'Ö Vy.k˘¡ sÖ:ye aÖhmÿ‚Smô xev.n.tRSyô W$üû s.nOtû 'u noÿ b[tU ytÖmoåitÿ·rˇ_" ) sÖ¢ supÿ .Utû m.ô∑Ne {ô‚TvRjoô dwVy..'…à s ctu®ˇÖr.ÿp…O qôvI" W@üvû IR" –16– W@.yÖ Sv˝r.' pçÿn.Utû .R"ô s' cÿrit p[j. loôkmekm¡ ( –15– W@(j.ÿ" sÖ…m/oÿ h sÖ¢ m/Uiÿ n sÖ¢tRvoÿ h sÖ¢ ) sÖ¢.ôS' ynuÿ sÖ¢ dIô=.ôt.' sÖ¢ sÿ¢/Ö .u 'Ö jgÿtImnu∑û . vÖym( –18– sÖ¢ zNd.ªImOtû voånuû pçÿ ) pçÖ idxÿ" pçdÖxne ÿ KlO¢û .in ) kôq' Stom.inô StomeWÿ u kôqm.St.ô g.ÿÛ" xIôt.ô3n¡Ö oWÿ/IôSt.[Atharva Veda] k.rÿNtIm( –14– pçÖ Vyu˝∑Iôrnuû pçÖ doh.NW@ëÿ m.gÿm' yu„û m.\ ¨Ö pç.u Ã' bOhdÖk°R ' yjÿm. ) 280 .<yôNyo aÖNy‚Smô•?y.ô ye ) aÖ∑yoÿinôridÿitrÄ∑pu]ÿ .m.nuÿ se…cre –23– kÉvl Ö IN{.Rv.Ö..Ö .nedÖ m. Ek¡m›U IRr…Ä .ipRtà .<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION g.Jy.ô £turÿ ‚St v" ≤xôv" s vÖ" sv.i]ÿm…Ö . hÖVymeiÿ t –21– îÄTq' ≈eyoô mNyÿm. p[qÿ mÖjtRSy.ôt.mÿs.mÖ W@.ÿn.

@±g.'…s ivôr.Ry. dÿ≤=.RySy è1ù p[qmcR≤S]pd.' W$(py.R devÖ ..dXy.sIôˇSy.r>y ivWmev.Ritÿ ·rCyte –26– – ivr.Ry" è1-13ù ]yodxcRSy.mek ÿ vô dO k ÿe tô "Ru k¡tmÖ o nu s" –25– Ekoô g*rek¡ EkAûiWrekô˘ /.Sy.ô≤xWÿ" ) yÖ=' pO…ÿ qôVy.' ivr.mt( –4– yNTyÿSy devÖ ..idsmc.eidôymevÖ de ' .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aq...cIR p…¤" è2á 4á 6á 8á 10á 12ù i√tIy.nvMyo" s.mwk ÿ /ô .n.mt( –2– gOhû mÖ /Öe I gOhû pÿit.y.hÿvnÖ IyeÖ Ny˝£.ªI bOhtI zNd.≤xWÿ" ) yÖ=' pO…ÿ qôVy. devÖ Ùÿit' ip[yô o devÖ .Rc.ip[ym( îTyNt.@±v.mÖTs.@± devt.@±v.ô3\ ÿÖ asurÿ . a.ÿtpRy∞Ötru íÿ tu/û . îdm( îTy. ) è1ù p[qm" py.| y.'à .n.ô" svRmà …b.juWI jgtI è3á 9ù tOtIy..mÖ k.yR AiW" è10ù dxm' sUˇ_m( ivr.' py.í s.ª‰nu∑pu ( è5ù pçMy.ôt.CyRn∑u pu ( è7á 13ù s¢mI]yodXyoivRr.ô¶* Ny˝£.mt( –6– 281 .RymN].ÿivô„ytIitÿ –1– sodÿ£.mek ÿ vô dO k ÿe tô nRu .@±v.mqv. a.Rvitô y EÖv' vedÿ –3– sodÿ£.r>y vSyo. îÄdmg[ÿ a.mÖTs.y è16)9)4ù îTyNt.ÿ j.Uy.mÖTs.vitô y EÖv' vedÿ –5– sodÿ£.y]I è11ù Ek.Sy py.Nmÿn„ûu y. îdm( è8)10)1ù îTy.nutû AWIÿn( –24– ko nu g*" k EÿkAûiW" ikmuû /.n. g.hRpà Tyeô Ny˝£.

' devÿ mnu„û y.˝ ab[vu …•ôymevÖ t√πdÿ Ö ydu.juWI g.mt( –8– yNTyÿSy sÖ. ¨i„.y..i√r. a.Iyoÿ .' s>yoÿ .vitô y EÖv' vedÿ –7– sodÿ£.û yÿ ¨pÖjIvemÿ mÖe .mt( –10– yNTyÿSyô s…mÿit' s." s.<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yÖDtoRà d≤=ô..R Ekpd.mÖTs.í s.mÖTs.mupÿ ◊y.mN]ô.ªI p…¤" è5ù pçMy. a.ÿvitô y EÖv' vedÿ –11– sodÿ£.R iv£. Ekpd. ivr.Gg.ª‰nu∑pu ( è10ù dxMy.sÿtye o .RySy è1ù p[qmcR≤S]pd.…môTyo .Ry" è1-10ù dxcRSy.surI g. s. s.CyRn∑u pu ( è7ù s¢My. sÖ.ªI p…¤" è8ù a∑My.Iyoô v.ô/.vitô y EÖv' vedÿ –9– sodÿ£. s…mÿt*ô Ny˝£.R ctu„pdop·r∑..y]I è9ù nvMy.y]I è6ù Wœ‰.ª‰nu∑pu ( è2ù i√tIy.ÿNt.ômN]ÿ.'…s sodÿ£.y.mh.Sy py.yÖ}y˝…." s.itœt( –1– t.@±g.[Atharva Veda] k.m[ /U "ÿ –5– 282 .Öe Ny˝£.Nyô.ªI bOhtI zNd.mup.m.y]I è4ù ctuQy.y.vitô y EÖv' vedÿ –13– è2ù i√tIy" py.ÿ◊yNt –3– ËjRÖ Eihô Sv/Ö Eihô sUntÿO Ö EhIr.mt( –12– yNTyÿSy.mÖTs.ô îitÿ –2– t.ô' Ny˝£.Nt·rÿ=e ctu/û .@±bhO tI è3ù tOtIy.mN]ÿ.sIÿÌ.ÿvTÖ yehIitÿ –4– tSy.mÖTs. y.ô îN{oÿ vÖTs a.

/Rmà .Sy' dditô p[ ipÿtyûO .vt( –5– tSm. vnÖSptIôn.nÖ' pNq..itô y EÖv' vedÿ –4– sodÿ£.'à j.'à yD.yÖ…DyÖ' y EÖv' vedÿ –10– è3ù tOtIy" py. p[.ôv.tOVÿ yoô y EÖv' vedÿ –2– sodÿ£.'…s sodÿ£.n.j.pçmIs¢mIn.St.cIR i]∑up( è3á 5á 7ù tOtIy.ôSyupmÿ .Ö' pNq.ÿmdeVÖ y' yÖD' yÿD.yÖ…Dy'à c v. s'và Tsôre smÿ.yÖ…Dyenÿ –8– aoWÿ/IrevÖ . p…¤" è4á 6á 8ù ctuqIRWœ‰∑mIn. m.mÖTs. devÖ .ô…s smÿ.[.cIR bOhtI zNd.ôse smÿ.ÿ∂vÖº >e yoÿå/Rm.ç. aÿdÓu NÖ Vycoÿ bOhtÖ ( –7– aÖpo v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] bOhû ∞ÿ rqNtôr' cÖ √* Stn. aÿfltÖ s.ôse vWÿ$k ( v⁄ ≤R Ntô p[ devÿ yÖ .'à j.Smwÿ rqNtôr' duhÿ Öe Vycoÿ bOhû t( –9– aÖpo v.pTy.mipÿ rohit vOíû teåÖ Sy.@nu∑pu ( è2ù i√tIy.n.RySy è1ù p[qmcRítu„pd.mdeVÖ y' cÖ √* –6– aoWÿ/IrevÄ rÿqNtôr.vt( –1– tSm.gÿCzôˇ.itô y EÖv' vedÿ –6– 283 .ÿ≤Tpôt>O yoÿ m.y.Ry" è1-8ù a∑cRSy.' ctu„pd.n. ivr.Sy py.ip[yÿ oô . a. ipôtnø .mÖTs.gÿCzôˇ.' devÖ .' ipôtroÿåfltÖ s.ô√nÖSptIÿn.' s'vTsôre vOKû .' vnÖSptÿyoåfltÖ s.ÿmdeVÖ yenÿ yÖD' yÿD.e ÿ devÖ .gÿCzôˇ.vt( –3– tSm.mÖTs.

ÿ yÖmo r.ª‰ui„.pçMyoA≥coítu„pd. a.surI g.Ö ¨p.RySy è1á 5ù p[qm.ô3n¡Ö .yÖ EhIitÿ –1– tSy.ÿ◊yNtô m.Sy py.ÿvTÖ yehIitÿ –9– tSy.' ’ûiW' cÿ sÖSy' c.sIÿ{jtp.ctudXR yo" s.Ry" è1-16ù Wo@xcRSy.<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sodÿ£.dxIWo@Xyor.Ö ¨pÿ jIvNTyupjIvÖnIyoÿ .pTy.' ipôtrÄ ¨p.Ó.surÿ .ôy.ô]' p.RTô VyoR˝å/oôˇ_.]ÿm( –2– t.j.' pOqIÿ vwNÄ yo˝å/oôˇ_.ô3¡Ö ¨p.nu∑pu ( è12á 16ù √.sIÿTpO…qôvI p.mÖTs.' ipôtrÄ ¨pÿ jIvNTyupjIvÖnIyoÿ . mÿn„ûu y.ÿ ivôrocÿn"Ö p[.'…s sodÿ£.mÖTs.dXy.[Atharva Veda] k. ipôtnø .]ÿm( –6– t.' m. mÿn„ûu y.' i√mU/ÿ .ªI jgtI è2á 6á 10ù i√tIy.ÿ◊yNtô Sv/Ö EhIitÿ –5– tSy.TyRvô oå/oôˇ_.mevÖ .ÿ◊yÖNter.y]I è9á 13ù nvmI]yodXyoítu„pdoi„.vt( –7– tSm.cIR i]∑up( è15ù pçdXy." p[.msurÿ .ô mnuvÿ vRw Svôto vÖTs a./oÿk™ –7– t.y]I zNd.ÿ vÖTs a.' Svô/.í ivr.ÿ/ok™ –11– 284 .ôy.Ön.ô3n¡Ö .ÿSy gOhû e hÿr≤Ntô y EÖv' vedÿ –8– è4ù ctuq"R py.ÿNmnu„û ye˝>y ¨.ÿidvRTÖ s a.' mÿn„ûu y.msurÿ .vitô y EÖv' vedÿ –8– sodÿ£.CyRn∑u pu ( è7ù s¢My. s.k™ è4á 8ù ctuQyR∑Myor.yÖ¥®u pÿ hrÄNTyup.@±g.' m.gÿCzôˇ.mNtÿko m.gÿCzôˇ.sIÿdySp./oÿk™ –3– t.]ÿm( –10– t.gÿCzôˇ.WœIdxmIn.mÖTs.' Svô/.' mÿn„ûu y.ªI bOhtI è3á 14ù tOtIy.' s.j.gÿCzôˇ.mevÖ .k™ è11ù Ek.vitô y EÖv' vedÿ –4– sodÿ£.ô]' p.˝ afltÖ s. sÖ¥" smÿ.mÖTs.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] te ’ûiW' cÿ sÖSy' cÿ mnu„û y.ÿ vÖTs a.tOtIyyo" s.mUjû .u·rGg.Sy py.ítu„pdoi„.RPsôrsÖ ¨p.mUjû . gÿN/v.n.sIÿ∞mÖs" p. devÖ .dXy.RSy.y]I è8ù a∑My.ítu„pd.'…s sodÿ£.ÿ…/®pjIvÖnIyoÿ .dXyoivRr.j.ÿ◊yNtô pu<yÿgN/ô EhIitÿ –5– 285 . p[.k™ è4á 16ù ctuqIRWo@Xyor.ô3¡Ö ¨pÿ jIv≤Nt ’û∑r.í s.sIôCzNdô" p.i©rÄso˝å/oôˇ_.ô" somoô r.ªI bOhtI è12ù √.]yodXyoA≥coítu„pd.gÿCzôˇ.RmvÖe .˜I .ÿ◊yNtô b[˜<ÿ vôTyehIitÿ –13– tSy.mÖTs. ¨p.Ry" è1-16ù Wo@xc.' bOhSÖ pitÿr.| devÖ .' devÖ . ¨pÿ jIvNTyupjIvÖnIyoÿ . sÿ¢AûWIn.≤S]pd.y]I è15ù pçdXy.ª‰nu∑pu ( zNd.cIR i]∑up( è9ù nvMy.mÖTs.vitô y EÖv' vedÿ –16– è5ù pçm" py.gÿCzôˇ.ô îN{oÿ vÖTs a.ÿ◊yÖNtojRÖ EhIitÿ –1– tSy.pTy.CyRn∑u pu ( è5ù pçMy./ok™ –15– td(b˜[ ÿ cÖ tpÿí s¢AûWyÖ ¨pÿ jIv≤Nt b[˜vcRSÖ yu˝pjIvÖnIyoÿ .mÖTs.RPsôrsÖ a.]ÿm( –14– t.' b[˜ÿ cÖ tpÿí.' devÖ " sÿivôt.ªI i]∑up( è7á 11ù s¢Myek./oôˇ_.j.' sÿ¢AûWyÖ ¨p.]ÿm( –2– t. s.gÿCzôˇ.k™ è10á 14ù dxmIctudXR yo" s.' gÿN/v. jgtI è6ù Wœ‰.ª‰ui„.@±g. a./oÿk™ –3– t.vitô y EÖv' vedÿ –12– sodÿ£.ªI jgtI è2-3ù i√tIy.vitô y EÖv' vedÿ –4– sodÿ£.RySy è1á 13ù p[qm. b[." s.

pTy.hÿNy.ô]' p.o vÖTs a.sIÿd.CyuiR „.ô]' p.k™ zNd.]ÿm( –14– t." p[.ÿ EÖv' ivôdWu åÖe l.' /Otû r." s.y.' vsu®ÿ …c" s*yRvcRsÖ o˝å/oôˇ_.<@ 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tSy.gÿCzôˇ.vÖto˝å/oôˇ_.Sy py.ôPm.Rí.…mÿtrjÖn.y]I è2ù i√tIy.d.….bup.ÿ∑^ Eer.ÿSt=Öko vwx ÿ .leyÖ o vÖTs a.mÖTsetrÿ jÖn.vitô y EÖv' vedÿ –8– sodÿ£.nu∑pu ( è4ù ctuQy.…mÿtrjÖn.R ¨p.ªI i]∑up( è3ù tOtIy." t¥Sm.' sÖp.bunÿ .' ivôWmevÖ .]ÿm( –10– t.j. ¨p. Et.RPsôrsÖ ¨pÿ jIv≤Ntô pu<yÿg‚N/®pjIvÖnIyoÿ .' pu<yÿmvÖe gÖN/mÿ/ok™ –7– t' pu<y'à gÖN/' gÿN/v.n.ô" k⁄brÿe o vw≈vÖ.mp.R ¨pÿ jIvNTyupjIvÖnIyoÿ .t( –1– 286 .' rÿjtÖ n.y. ¨pÿ jIv≤Nt itôro /ÿˇÖe sv|à p./oÿk™ –15– ti√ôW' sÖp.@±g.iWôçTe p[Tô y.mevÖ . sÖp.Ry" è1-4ù ctuAc≥ Sy.ÿ◊yNtô itroÿ/Ö EhIitÿ –9– tSy.vitô y EÖv' vedÿ –12– sodÿ£. i√pd.[Atharva Veda] k.]ÿm( –6– t.ÿ◊yNtô ivWÿvTÖ yehIitÿ –13– tSy.sIÿdl.| p.' itÿroÖ/.sIÿTpu„krpÖ.ÿ…íô]rÿq" s*yRvcRsÖ o vÖTs a.Rn.'…s ) anuˇ_p." kberk Ä o˝å/oôˇ_.vitô y EÖv' vedÿ –16– è6ù Wœ" py.ÿ….RySy è1ù p[qmcoR ivr.' itÿroÖ/.nÿmpu jIvÖnIyoÿ ./oÿk™ –11– t.gÿCzôˇ.mÖTs.

hÿNy.ip[yÿ 'Ö .hÖNmIitÿ p[TÖ y. Tv.tOVÿ ymnuiû viWÿCyteÖ y EÖv' vedÿ –4– îTy∑m' k.hÖNy.hÿ≤Nt –3– ivôWmevÖ .Nmnÿs.ôh≤Ntÿ ivôWmevÖ tTp[Tô y. p[TÖ y.[.Sy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved n cÿ p[Ty.t( –2– yTp[Tÿ y.<@m( 287 [Atharva Veda] .

aÖNt·rÿ=.dXyekon…v'xIn..cIR p…¤" è24ù ctu…v|Xy.rp…¤" è10ù dxMy.Tsmu{û . Ek.@±bhO tI è20ù …v'Xy.' ˙Ö≤∫" p[jÖ .i∑XzNd.≤S]pd.[Atharva Veda] k.ô StdÖmtO 'Ö inivÿ∑m( –2– pXyÿNTySy.ôto ivê.k™ è23ù ]yo…v'Xy. ih jÖDe ) t.ô" Stn*ÿ sÖhßÿ/.R yvm?y.<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-24ù ctu…v|xTyOcSy.r.Rt.noô a≤=ÿt" ) b[˜Ö . `Otû .ctuqIRpçmIn.Rt.y.Kp…¤" è11-13á 15-16á 18-19ù Ek.R m/ukx ô .Kvrg.'à duihôt.'…s idôvSpO…ÿ qôVy.ô iv cÿ∑e –5– kSt' p[ vedÿ Ö k ¨Ö t' …cÿktÉ Ö yo aÿSy.ÿNm/ukx ô .gtg.R p…¤" è3ù tOtIy.ôt." p[itÿ nNd≤Ntô sv." pr.ÿmmÖ tO Sÿ yô n.R s'St.í·rÖt' pO…ÿ qôVy." pur ¨i„.mOt'Ö vs.. aitj.ÿ…yôTv. i√pd.ÿmjnyNt devÖ .." proi„. aitx. ˙Öd" kôlxÿ" somÖ/. rr.StSy. s j.n.qv.ÿ.bOhtI è8ù a∑My. i√pd.rp…¤" è21ù Ek…v'Xy.ôt' t®ÿ.u·r‚Gv∑.oRà a.idtOcSy pçdxIWo@Xy∑.mOc.dÖ¶ve ." smu{û Syÿ Tvoôt retÿ a.nu∑pu ( è14ù ctudXR y.rp·ˇ_" è9ù nvMy.nu∑≤u P]∑up( è3ù Wœ‰.dXy. ¨p·r∑." pr." ) è1á 4-5ù p[qm." ) aÖ¶ve ..….vi√ôê¡p" ) t' j.idôTy.ôt.Öv≤=ÿt* ) 288 .' c.uvnÿ .ÿNm/ukx ô .[ nÖi¢" –3– m.n.Û" ) ytÖ Eeitÿ m/ukx ô . bOhtIg.cIÿ mÖh.ç..bOhtI è7ù s¢My. mh.' pOqõÖ n( roÿ b¸û/.ÿ" ) ihrÿ<yv.n.í }yvs.i√r..˜I pur ¨i„.…v'Xy.gRíà ritô mTyeWÃR u –4– m/oô" kx.' i]∑up( è2ù i√tIy.k™ è17ù s¢dXy.n.' p[.ô g.vs.bOhtI p[St." so aÿ‚SmNmdet –6– s t* p[ vedÿ Ö s ¨Ö t* …cÿktÉ Ö y. .n.y. mIm.vÿSy.<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq nvm' k.Sy sUˇ_Sy.N..ô " p[jÖ .R"à –1– mÖhTpyoÿ ivôê¡pmSy. vsUnÿ . sumÿ /Öe .ô .R AiW" ) m?v…ên* c devt.'sà m.' ippitR m.ÿn.ô tTp[.R yvm?y.CyRn∑u pu ( è22ù √.. W$(pd. ih jÖDe mÖ®t. mh.ÿmgûu .≤S]∑ubg( . b[.

Tsôh AiWÿ….ô m/uÿ m/u’ û tÿ" sÖ.ôm…/ÿ ) aÖ¶ve .ô somÿ" p[.' .ôTminÿ …/[yt.ôy'u pyÿtÖe pyoÿ….U.voô vcRà a. ye Svôr.mÖmjU mÖR .ÿmgûu .ÿNm/ukx ô .ô sm.¶Iô vcRà a.ÿ¶Öe vcRsà .m( –12– yq. îN{oÿ iv¥.teÖ anÿpSf⁄rNt* –7– ihô˚·rÿ£tI bOhtÖ I vÿyoô/.m( –16– yq.Rviÿ t ip[yô " ) EÖv.pIÿn.ô somÿStOtû IyeÖ svÿn A." –8– y.ôTminÿ …/[yt.ôn.Ö .ÿ îÄd' m/uÿ NyôÔ≤Ntô m/.ÿvx.t"svÖne aÖ…ênoô. –14– s' m.m( –13– m/uÿ jinWIyÖ m/uÿ v'…sWIy ) pyÿSv. …mm.ô vcRà a. sOjÖ s' p[jÖ y. meÿ a…ên.Rn…Ö . v[tÖ m( ) ]IN`ôm. ¨Ö∞`w oRWà .m.UMy.pteÖ vOW. mÿ A.m( –11– yq.ôv…/ÿ ) EÖv.ôTminÿ …/[yt. ih jÖDe mÖ®t.ô m=.vÿit ip[yô " ) EÖv.ô vcRà a. vOWÿ .Kp[jÿ .ô somoÿ i√ôtIyeÖ svÿn îN{.ÿit m.ô s' sOjÿ Ö vcRsà . v.ôv…/ÿ ) 289 [Atharva Veda] ." –15– yq.[ nÖi¢" –10– yq.ô>yeitô y.ô¶‰o.n¶Ö a. meÿ a…ên.ô xu„m'à ≤=p…sô .vR iÿ t ip[yô " ) EÖv.' rÿ≤Ntô m/.û .yuWÿ .pÿ" –9– Stôn…Ö yôàSu teô v.jÿ" ) te vÿW≤R Ntô te vÿWyR ≤Nt tÖi√deÖ k. ) ivô¥mu ÃRe aÖSy devÖ .Rt.ôTminÿ …/[yt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved Ëj|à duh.Kvôr.gÿm'Ö t' m. mÿ îN{.pÿ" x.mupsÖ IdÖNTy.

ô vcRSà vtIô' v.rÄ`.[Atharva Veda] k.N.>yÿ" p[.' jgtI 290 .mo devt.dXyek…v'xI√.ÿn@Ö v± .vitô m/umÿ dSy. meÿ a…ên.ô m/unÿ .y.m( –17– yiÌô·rWuû pvRtà We ûu go„vêeWÿ ûu yNm/uÿ ) sur. anuÿ p[jÖ .ÿ ivô¥Tu p[k ÿ x ô o ihÿr<Ä yyoÿ …bôNdu" –21– yo vw kx.idctuAc≥ .ÿptÖ åe nuÿ m.UMy. ) è1-4á 6á 9-10á 19á 24-25ù p[qm.…v'xIn.pÿitbu?R yteÖ y EÖv' vedÿ –24– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1-25ù pç…v'xTyOcSy.'à idôiv ) t.<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EÖv.ôy˝| .pteÖ vOW.ÿ c /enÖ íu .' WœInvmIdxMyekon…v'xIctu…v|xIpç…v'xIn.qv.oRô ¥*" kx.pÿitrevÄ tTp[jô ." sÖ¢ m/Uiÿ nô vedÖ m/umÿ .Kp[jÿ .ÿy.ÿinô jn.ô\ anuÿ –19– Stôn…Ö yôàSu teô v. bu?yôSveitÿ ) aNvenÿ ' p[jÖ .ô íÖ r. aitjgtI è7á 14-15á 17-18á 21-22ù s¢mIctudx R IpçdxIs¢dXy∑.j.' …sôCym.ôvd.N.ô xu„m' ≤=p…sô .ç i]∑up( è5ù pçMy.h.¤˘ xu.ô vcRSÖ tejoô blÖmojÿí …/[yt.cÿm.'íÿ v[Iiô híÖ yvÿíÖ m/uÿ s¢Ömm( –22– m/umÿ .vit ) b[.dô .ÿTp[.˜ô . s.Sy sUˇ_Sy.SptI ) yq.cInopvIôt‚StÿœÖº p[j.Ôÿyitô y EÖv' vedÿ –23– y√«ô/e[ Stônyÿit p[jÖ .ÿn.u vÃR it ) tSm.e ÿ m.R AiW" ) k.ÿy.ô' yˇ]Ö m/uû tNm…yÿ –18– a…êÿn.vit ) m/umÿ to loôk.' pÖxvÖ ¨pÿ jIv≤Ntô sveÖR tenoô seWmÖ jU Ã| ippitR –20– pO…û qôvI dÖ<@oô3å¡Ö Nt·rÿ='Ö g.

mÖ p[ .ÿdy?vm( ) ’û<vNtoô mÁÿmspÖàmevÖ –8– îÄN{.UTû v.mÖSyeN{ÿSyô v®ÿ.ÿvNtuû sveÃR devÖ ..Ö ' `Otû ne Ö k.Doô iv„.RcÃ' kôvyoÿ ivôr.CyRn∑u pu ( è16ù Wo@Xy.StUiÿ nô indRhÃ Ö Tvm( –4– s. teÿ k.Syô r.…m hÖivW.oôbl R nÿe sivôt"u sÖvne ÿ ) aÖ¶he oR]ô .udÿ e sÖpà. xKvrIg.ÿ sÖpà.Np[.m'à StuTû vodÖh' ….Jyenÿ ) nIôc"w sÖpà.e Ö p[ . –1– yNmeô mnÿsoô n ip[yô ' c=uWÿ oô yNmeô b.ôm.'…s sÖpàÖ hÖ nÿmWO .ô¶I k. /enÖ ®u Cÿ yteÖ y. nIôc"w sÖpà..jÿm( ) ty.n.q" ) teW.ÿm/Öm.…m sÖpàeÖ k.ÿdye m( –2– du„û v“‰'à k.ÿmSvôgt." k.Jy'à `Otû vÿ∆Wu .ˇ_⁄ –5– k.dyÖ TvmÖ….ônNdÿit ) t∂u„û v“‰ô' p[itÿ muç. yÿNtu m îÄmm( –7– îÄdm.ÿ‚Stô n.ô. mmÿ n.ô¸v.ô " pÖxvoô jIvÿn' vO.≤S]pd.ôjI mmÖ k. anu∑pu ( è13ù ]yodXy.mÿJyeœ.otuû mÁÿmspÖàmevÖ ) ivêeÿ devÖ .ôS' y¶eÖ v.udÿ Sv k.ÿm/Öm.'à pÖ•.vÿmdu k Ö WÉ ûu /Irÿ" –6– a?yÿ=o v.ôS' y¶eÖ v.t( –3– nudû Svÿ k.u·riK]∑up( è12ù √. i√pd.cIR p…¤" è11á 20á 23ù Ek.vÿit| yNtuû mmÖ ye sÖpà.ôq' .dXy.jgtI zNd.ôNmmÿ p...n. îÄh m. vIôy˝Re .∑utÿ o mhÖt.….'à nuˇû .ÿ" ) teW.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è8ù a∑My.ÿHzôMbIvÖ n.ôNp·rÿ vO©…( /ô ye mmÖ pyenÃR .ômvÿitRm( ) ¨Ög[ Èx.R pr.ôNmmÿ p. …cik¡Ts.í ctu„pd.ÿn"Ö p[itÿ muçÖ t‚SmôNyo aÖSm>yÿmÙ' rÄ.m duihôt.StUNÿ ynuiû ndRhÃ Ö Tvm( –9– 291 .dxI…v'xI]yo…v'xIn.ÿm sÖrqÖ' ih . hvÖm.m'à ≤x=.p[jÖ St.dy.' .m. tm.m du·rÖt' cÿ km. tm.mÿ ¨Ög"[ ’û.

çÖ" p[ PlÿvNt..ô?y'˝ ’ûtm( ) tenÿ sÖpà.moô mmÖ ye sÖpà..voô jIvÿn' vO.y.ÿ aÖN/. asurÿ . nIôc"w sÖpà.'StSmwÿ te k.yÿ ) tenÖ Tv' k. c ivô¥iu äÿ.udÿ Sv dUrû m( –18– k.Lloôk..mÖ xmRà i]ôv¡qmu∫ û ⁄ b[˜ô vmRÖ ivtÿtmnitVy.ÿvyNTvenm( –13– asÿvvR Irírtuû p[.‹"à ) ttÖSTvmÿ…sô Jy.n.<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION jÖih Tv' k.yÿkp[.Tp[ . te jIÿivWu" ktÖm∞Ön.ô/e ) tq.mvÿ Sy≤Nt ivô¥tu ÿ ¨Ögo[ voÿ devÖ " p[ mO.ÖNp[. y.nÖSm.ˇ_⁄ –16– yenÿ devÖ .mÖ nmÖ îT’¡no…m –19– 292 .udÿ Sv dUrû m( –17– yq..ô " pÄx. vÿhNtu –11– te˝å/Ör.ÿmÖ mmÖ ye sÖpà. a." sÿNtuû sveÖR m.ÿ•du t.n.ÿp"u ipôtroÖ n mTy.ô Tv' k. ceyÖ ' bOhÿ TÖ yCyutÿ . arÄs.n( ) in·rÿ≤N{y.v.ÖNp[.ÿ Tsôpà.Tp[ .ÿmÖ mmÖ ye sÖpà. asurÿ .ôS' yvÿ p.t( ) n s.ÿ ¨Ö®˘ loôkmÿkrÄNmÁÿm/e tÖ mu ( ) mÁ'à nmNt.udÿ Ntô yenNe {oô dSyUnÿ /Öm' tmoÿ inôn.ÿn( –14– Cyutû .'à p·rvÖGyR1"¡Ö Sv.ne Ö tejsÿ .ÿm( ) ¨Öt pO…ÿ qôVy.ÿmÖ mmÖ ye sÖpà.' p[iÖ dxÖítÿßoô mÁô' W@ëvû IR`tûRO m.ÿidôTyo {ivÿ.n( –15– yˇeÿ k.ô' punrÿ ‚St inôvtRnà m( –12– aÖ…¶yRvÖ îN{oô yvÖ" somoô yvÿ" ) yÖvyÖ .ÿiNvôêh.' …zô•.ÿ mÖh.ˇu .Np[.[Atharva Veda] k.' meÖ shÿSv.Lloôk.nÖSm.itR Stn…yôàí'U Ö sv.hÿ" –10– avÿ/IôTk.ôNp·rÿ vO©…( /ô ye mmÖ pyenÃR .ÿno devÖ .ÿ devÖ . n*·rÿvÖ bN/ÿn..ˇÿu oô √π„yoÿ …mô]. tm.ôSt.udÿ Ntô yqeN{oô dSyUnÿ /Öm' tmoÿ bb.dywn.ôSt.Rnà ( ) ¨Ö¥•.moÿ jDe p[qmÖ o nwnÃ' devÖ .

o…m –24– y.mÖ nmÖ îT’¡.ÿ mÖh.vÿitô y√é…ÿ .“oitô n.ÿ…•…mWÖtoå…sô itœÿtoô Jy.ÿ mÖh.\ aÿ….idtOcSy c. Eki]'Xyo≤S]pd.ÿp…O qôvI vÿ·rÖM.ÿiNvôêh.St.vÿtIôidRx"ÿ p[iÖ dxoô ivWUcÿ Iôy.…¶" sUyoRô not cÖN{m.mÖ nmÖ îT’¡.Steÿ ≤xôv.dÿ…s k.mÖ nmÖ îT’¡no…m –23– n vw v.o…m –21– y.ÿ a….ôc.y.k™ è15ù pçdXy.ÿy." pçpd.m .'StSmwÿ te k.ÿ mÖh.Sy sUˇ_Sy . p[itœ.rp…¤" è25á 31ù pç…v'Xy.Uvû "u ) ttÖSTvmÿ…sô Jy.reÄ p. nÖı.ÿiNvôêh. pQy.ÿr.vÿtIôv`R .ôÇmÖSm.inÖ iv cOtÿ .ÿNTsmu{û .ÿiNvôêh.ÿ" sÖTy' .itxKvrI è17ù s¢dXy.m∑My.l.v.….' Wo@Xy. a.rp…¤" è21ù Ek…v'Xy.o…m –22– Jy.idtOcSy √.n.©RO .x. idôv" ) ttÖSTvmÿ…sô Jy.pÿ" …s„yôdyu .vÖd. p…¤" è7ù s¢My.ôc=ÿ. p[. bOhtI è26ù Wæ$(]X' y.y.ômqoÿ p·rÖ…mt.y.Ö{. ) è1-5á 8-14á 16á 18-20á 22-24ù p[qm.ôsi' vÿxSv. a∑dXy.ôh' bÖl' v.StôNv˝" k.'StSmwÿ te k.' g.ôpIrpÿ vexy. y.y.mÖ nmÖ îT’¡." p[St.'StSmwÿ te k.ôWe ) t.m…s –1– yˇeÿ nÖı' ivÿêv.ÿiNvôêh.y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] y.mÿm. s.vÿtIô. iv ß'sà y. AiW" ) xl.pTy.y.nu∑pu ( è6ù Wœ‰.ôNy]ÿ p.'StSmwÿ te k..m mNyo ) ttÖSTvmÿ…sô Jy." pur¨i„.ÿ vO=sÖPyoR˝ b.….vÿtIô ¥.OGvi©r.n.ÿ mÖh.…v'Xy.≤S]pd.ÿ mÖh.…mô tt( –2– 293 .i]'Xyoí i]pd.'StSmwÿ te k. devt.'…s ¨Öp…Ö mt.o…m –20– y.ids¢.n.j..idpç.Rvtÿ Iôr.mÖ nmÖ îT’¡. y.Rvdÿ …Ö ¶" ) ttÖSTvmÿ…sô Jy.ô …/yÿ" –25– è3ù tOtIy' sUˇ_m( è1-31ù Eki]'xTyOcSy. ivôêv.ÿ jÖTv˝" k⁄ û rÿvoô y.tÿínÖ k.mOc.ªI i]∑up( è27á 30ù s¢…v'Xy.xoÿ g[‚Ö NqíÖ y" ’ût" ) bOhSÖ pitÿ·rv.'à p[itô…mt.y]I zNd.ÿmtûu ) x.y.y.ÿiNvôêh.ÿ" ) ttÖSTvmÿ…sô Jy.

m.n.ô iv cOtÿ .lÖ' pàIÿn.' zStevô Ne {e.'à ivêv.v –6– hÖivô/.˝Ny.Sÿ y c ) pÖ=.<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a.ÿ .n.'à plÖd.m…s –4– sÖd' x 'Ö .ô' p·rÿ„vÔLySy c ) îÄd' m.ÿ nÖı..nÿSyô pà‰..re te nÖı.inÿ cOt..ô=' ivÿWvûU itÿ ) avÿnımÖ….n.ÿ Ö iv cOtÿ .'à teÖ nhÿn.inô iv cOtÿ .Rnmÿ …¶ôx.m…s –3– vÖx ' .' p[.˝yÖ km( ) p[ teÖ t.be/Ö U rÄ<y.ô' sdÿn'Ö sdÿ" ) sdoÿ devÄ .ÿ x.[Atharva Veda] k.inÿ teåÖ Nt" ≤xôKy.ôhSyô tO.m…s –8– ySTv.m…s ≤xôv.n( ) p¢i¡ W ivô√.mÖ s' bÿbhR g[NÖ qI'ík ÿ .m…s –5– y.r te dO!û .inô iv cOtÿ .nÿSyô pàIÿ nÖ ¨≤ıÿt.le p[itgO. yÿy. tÖNve˝ .n..ihÿt'Ö b[˜.le –7– a=umÿ opÄx' ivtÿt' shß.n.ÿm…s deiv x.

rÄ vnÖSptIÿn( ) p[jÖ .d(Î!û .' jÖrdÿ∑I –9– aÖm]u nÿw mÖ .l.ô]e x.û .le in…môm.* m.yÿ s'j. ) ySy.itô yenÖ c. gÿCzt.y c teÖ nmÿ" –12– 294 .ÿSte ivcOtû . Tvm( ) ¨Ö. p·rÿ„’t.pÿit" –11– nmÖStSmwô nmoÿ d.…sÿ …môt.mÖSy©ÿm©û÷ p®ÿ„p®" –10– ySTv.Ö .le prmeœÖ I p[jÖ .ywÿ c£É Tv.ÿptye c ’<m" ) nmoôå¶yeÿ p[cÖ rÿtÖe pu®Wÿ . x.ÿnSy piàô t* jIvÿt.ÿ x. nÖı.

ÿvitô iv teÖ p.x.m…s –13– aÖ…¶mÖNtXz.ô' p[itÿ gO.ÿ" sÖh ) ivj.ÿdy…sô pu®Wÿ .'íà tO .ÿy.l.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] go>yoô aêe>ÿ yoô nmoô yCz.ÿvitô p[j.x.m…s –14– aÖNtôr.'íà tO .yÿte ) ivj.ÿvitô p[j.Npôx…u .' cÿ pO…qôvI' cÖ y√‰cÖStenÖ x.' ivôj. ¥.ÿvitô iv teÖ p.l.

ô' p[itÿ gO.m( ) ydÖNt·rÿ='Ö rjÿso ivôm.nÖ' tT’¡<veåÖ hmudû r'à xev…Ö />yÿ" ) tenÖ x.l.…m t îÄm..

ô•' …b. ih'sà I" p[itgO. …môt.[tÿ I x.. ) ivôê.leÖ m.…mô tSmwÿ –15– ËjRSà vtIô pyÿSvtI pO…qôVy.' in…mÿt.

pÿ=.' kôiv….uvûR n( ) v®ÿ.Nvs.ô r. pO…ÿ qôVy.ô jgÿto inôvx e nÿ I ) …môt.pÿítÖ SR yÿ p[qmÖ .leÖ p[Mw yih'sà tIm( ) aÖ…¶ÁR1N¡Ö tr.' …môt.ôMyipÿnımpo.tô Vyu˝R Bjtu –18– b[˜.tÖ " –16– tO.l.' itÿœ…s hÖ‚StnIÿv pÖ√tIÿ –17– î$ÿSy teÖ iv cOtÿ .ô W$(p=ÿ .ô' m. √.ô' x.]IÿvÖ x. p[tIôcInÖ" x.ô' dxÿp=.nÿSyô pàIÿm…Ö ¶gR.l.vOtÿ .m( ) îÄN{.ÿ .ôinR…mÿt.ne Ö smuæÿ Bjt. plÖd.yÖ' koxeÖ koxÖ" smuæÿ Bjt" ) t]Ö mtoRô iv j.ô ctu„ÿ p=.ô x. inÿmIôyteÿ ) aÖ∑.ÿn.ô' in…mÿt.yeå…/ÿ k⁄l û .ô y.ÿyteÖ ySm. xÿye –21– p[tÖ IcI'à Tv." –22– 295 .ÃR îÄv.ôi√ê'à p[jÖ .ô' x.yÿte –20– y.ÿmmÖ tO *ÿ s*ôMy' sdÿ" –19– k⁄l û .ô¶I rÿ=t.' …mô]" p[.rÖw .l.l. i√pÿ=.

l.idpçc.…v'xIn.h.ÿ –23– m. yÿ+môn.ÿy.n.ôÁ˝º >y" –26– p[tICy.Ö{' d.ÿ devÖ >e yÿ" Sv.h.ÿ idôx" x.ÿr.ÿy. . AiW" ) AW.ôÁ˝º >y" –29– Ëô?v. ¨p·r∑.| s¢mInvmI√.Ö " pyÿSv.ç.St.ô nmoÿ mihôªe Sv.r.ôhß Ö STveWô AÿW.Ry.í..m…s –24– p[.nu∑pu ( è18ù a∑.ÿy.[Atharva Veda] k.ô nmoÿ mihôªe Sv.ÿ devÖ >e yÿ" Sv..ä»htI è21ù Ek…v'Xy.vU ÿ p[.dXy.l.ÿ Âôp.y.ÿy.' jgtI è8ù a∑My.h.o devt.Cy.MyyÖ+m.xÿnI" ) gOhû .ÿn( –1– aÖp.h.…¶n.rp…¤XzNd.ÿ vÖ=.pÖ" p[ .ÿ devÖ >e yÿ" Sv. idôx" x.[tÿ ( ) .' yo a¶eÿ p[itôm.<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îÄm.MyômtO nÿe sÖh.l. bÖ.Rrô o lÖ`.ÿ devÖ >e yÿ" Sv.nupÖ p[ sIÿd. ) è1-5á 7á 9á 22ù p[qm.ÿy.'…s s.ô]e yjÿm.u·riK]∑up( è11-17á 19-20á 23ù Ek. idôx" x.yÖ xI=ÿNb.Ö "U svRSà mw pO…qôvIvÿ devÖ I ) 296 .u vÃR ) vÖ/…U mÿv Tv.ÿ idôx" x.ô nmoÿ mihôªe Sv.ç i]∑up( è6á 10á 24ù WœIdxmIctu…v|xIn.….ôÁ˝º >y" –30– idôxoidÿx"Ö x.le y]Ök.ôÁ˝º >y" –27– ¨dIÿCy. x.ÿ idôx" x.ÿsûu …b. a.ÿy.Sy sUˇ_Sy b[˜.t.ôiNvê. nmoÿ mihôªe Sv.h.ô nmoÿ mihôªe Sv.h.ôÁ˝º >y" –28– /[vûu .m'à .n.l.ôÁ˝º >y" –25– d≤=ÿ.y.ÿ devÖ >e yÿ" Sv.ÿy.h.ô nmoÿ mihôªe Sv..l.ÿ idôx" x.hRSpôTy ¨Ö≤ßyÖStNtumû .ô nmoÿ mihôªe Sv.ÿ devÖ >e yÿ" Sv. nÖ" p.mekon…v'xI…v'xI]yo…v'xIn.ids¢.l.dXy.ôÁ˝º >y" –31– è4ù ctuq| sUˇ_m( è1-24ù ctu…v|xTyOcSy.xÖ' p[itÿ muco gu®û .l.ÿ devÖ >e yÿ" Sv.

itô yo b[. aÖm"U –6– a.Ryô o" py.vÖ¥CzrIÿrm( –5– somenÿ pU.ô…m=.itR `Otû mÿSyô ret"ÿ s.n.ômqoÿ ipôt..ÿjhûu oitÿ –9– bOhSÖ pitÿ" sivôt.m( ) ≤xôv.m( ) vÖTso jÖr.ôg ¨ÿpn.otu –2– pum. pÿxnûU .ÿÛ" ) îN{ÿSy ÂôpmOWÿ .ÿnNÖ tv.O It xÖ£o bOhû •i{ÿr.Steÿ sNtu p[jNÖ v˝ îÄh y.n.ÿ –11– 297 .ÿ `Otû ' t√ÿSyô ret"ÿ –4– devÖ .' srÿSvNtm.ÿm( –10– y îN{ÿ îv devÖ We ûu go„veitÿ ivôv.'à .RNô Ts(qivÿr"Ä pyÿSv.˜ÿ .' `Otû Syÿ ) somÿSy .v.ÿin b[˜Ö .ôtvedÿ .'à jinôt.Ö{y.ÿ…môy' kôkt⁄ ( ) bOhSÖ pitô' s'.…mN{ô' Tv. juho…m bÖihR∑Öe ¥.Ö o …bÿ.ÿn"Ö so aÖSm.ÿ¸yû Re /Ir.Ö=mÿv." –3– ipôt.iWRô Tv∑.ÿs" kôvyoô ye mÿnIôiW..Ndevÿ .ôÙ aÖ…ênoôrs' *ÿ mÖ®t.ôh EÖWoô3å¡Ö p.ÿ" –8– dwvIôivRx"Ö pyÿSv. s' St*ÿtu . Ny1ÖS¡ m>y'à Sv…/te yCzô y..hÖße poWeÖ aipÿ n" ’.Sy b. Tv.RTô m. dd.ô' pitÿrflÄ ‰...ôNvsoô" kbÿN/mOW. tÖ a. îÄm.e St. vÖTs.ÿp…O qôvI ¨Ö.û | kôlx'à …b. tÿnoiWô Tv.ôn.n.' ggRrà .©.yuÿ p[itô/Ku pIôyWU ÿ a.Ö o vs..' rsÖ aoWÿ/In.ô' pitÿrflÄ ‰.hÖß" poWÖStmuÿ yÖDm. mÿhtÖ .Jy'à …b.n. teÖ vyoÿ d/*ô Tv∑uvÿ .n.Otÿ " ) aÖNt·rÿ=Öe mnÿs.Ö m. vÖTs.ÿdvRe yÖ .Û" ) sÖhßÖ' s Ek¡m% u .Sy.ÿy pÖ…q….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ipôt.vÿdt( ) tSyÿ AWÖ.tÿO metÖ m." ≤xôv Eetÿu dÖˇ" –7– îN{ôSy*joô v®ÿ.ô AÿW.'à s.itR ) t…mN{.nwÛÿ tûR mÖ…¶vRhà tu j.ÿ ÂÖp.

ÿ>y.ÿ a.' devÖ .R>à y.ô' bOhSÖ pte"ÿ ) puCzô÷ v.Ö m.tu cetnÖ Im( ) aÖy' /enÖ 'u sudû `u .mnUvû jO *ÿ ) aÖœIôvNt. ) Íû.Iÿ a.Ö ' ydk¡Lpyn( –14– £oô@ a.ôêRe a.ôSTvcÿmb[vu n( ) ¨ÖTq.' Vyk¡Lpyn( –15– te k⁄iœÿk.…mxÖs' Syô somÿSy kôlxoÿ /Otû " ) devÖ .ô' y" pitÿrflÄ ‰" –17– xÖtyÖ .ÿSt.ÿyw kÀmû >Re yoÿ ad/u" xÖf.idôTy." sUyû ..ôtru bÿ vu[ Npôd AÿW.utÖe mnÿ" ) pui∑ô' so aÖfl‰.Ry.ôivitÿ –12– .tÿSy devÖ Syô tenÿ /UnoôTyoWÿ/I" –13– gud.n( ) Ëbÿ?ymSy k°ô$>e yÿ" êvÖt>Re yoÿ a/." sÖNTvqoÿ aStu tnUbl Ö m( ) tTsvRmÖ nuÿ mNyNt.<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p.n.jÖ' s yÿjteÖ nwnÃ' duNvNTyô¶yÿ" ) …jNvÿ≤Ntô ivêeÖ t' devÖ .' ivpÖ…ít'à pÖro idôv" –21– 298 .d.ô' vx'à duh.ÿvb[vI‚Nmô]o mmwtÖ * kÉvl ÿ .ÿsId.vÿ" sNtu p[jÖ .ryn( –16– Í©.ôLy. AÿW.ô >e yÿ AWÖ.sÆNTsnIv.ô' inTyÿvTs.ô AÿW. yo b[.˜ÿ .˜ô ." sÖrm.ô…yneÿ –20– aÖy' ipp.oitÿ .St.ô' Sve goôœåº vÿ pXyte –19– g.ô' ≈o.Ö{' k.gÿSy.[Atharva Veda] k.ômnumÿ Ty.ÿjhûu oitÿ –18– b[.ÿsI∆.' dÖÊv.ÿnÖ îN{ô î{Ö…y' dÿ/.St.ô .ô' gv.Ösd.ô' r=ÿ AWÖTyvÿitR' h≤Ntô c=uWÿ . vrIÿy" ’.n." sÖg' Tyô yTsvRà AWÖ.

ÖyíÖ poWwrÿ …Ä . p[’it" è36ù Wæ$(]X' y.n.i∑" è32-35ù √.y.Sv su’ û t.kôm. s.ômne Ö TvcÿmtÖe .R tm.ô\ anuÿ ) m. £¡mt.ÿ su.ônn( ) tIôTv. £¡mt. ivôpXyÿ•jÖ o n.ÿy .'à loôkmipÿ gCztu p[j. nÿytÖw m.nu∑pu ( è16ù Wo@Xy.k™ è24ù ctu…v|Xy.idpç.i√tIyyoA≥co" pçMy.…s∑ jÖnWu .u·riK]∑up( è23ù ]yo…v'Xy.' ivÿxStyRq.Gg.yurÿ SÄ m>yô' d/ÿTp[jô .ç i]∑up( è3ù tOtIy.ônn( ) tIôTv.Syô y{etÖ ¨peNÿ {ô tvÿ vIôy˝R m( –23– EÖt' voô yuv.oRp·r∑. £¡mt.' cÿ r.i]'Xy.kôm.R tm.Öso vÿyoô/.vs." kk⁄MmTynu∑pu ( è31ù Eki]'Xy.dxIs¢i]'Xyo≤S]pd.g.'…à s b¸û/. puroitxKvrI jgtI è4á 10ù ctuqIRdxMyojRgtI è14á 17á 27-29ù ctudx R Is¢dXyo" s¢…v'Xy.ÖyíÖ poWwrÿ …Ä .[ SÖ v.' dxpd.Gg.ÿgsoô yjÿm.'…s a.ä.gÿn( ) a.idtOcSy pçdXyekon…v'xIWi@±vx ' In.….ÿn'Ö p[itÿ d?moô a]Ö tenÖ £°@ÿNtIírtÖ vx.ªI i]∑up( zNd.OgA u i≥ W" ) ajpç*dn* devte ) è1-2á 5-9á 11-13á 15á 19á 26ù p[qm.ítu„pd.Myô‚SmNyôDe yjÿm.’it" è38ù a∑. EeNÖ {" xu„moÿ ivôê¡po nÖ a." s¢pd..idctsO.pÖv1R …¡Ö sn.nu∑bu iu „. m'Sà q.oRp·r∑.@±jgtI è30ù i]'Xy.i]'Xy.y]I è20-22á 25ù …v'Xy.@±g.dXy.'…à s b¸û/.ô‚SmNgoôœ ¨pÿ pOç n" ) ¨pÿ AWÖ.' tOtû Iyÿm( –3– anuCÿ z‰ Xy.nSy vIôr. mÖh.≤S]pd." –2– p[ pÖdoåvÿ nein‚G/ô duí·ÿ rtÖ' y∞Öc.idtOcSy c.' p[j.ôg' p·rÿ Tv.nu∑bu iu „. rÿ.. ivr.ä. ivr. .hRt.í pçpd.' tOtû Iyÿm( –1– îN{. nÿ" sct.hRt.mek. r. i√pd." pur ¨i„.ô m.idtOcSy pç…v'Xy.íwk." pçpd.n." ) 299 .n.NTyôjo n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ipôx©ÿÂpo n.m( –22– ¨pehÖ opÿpcRn.nu∑pu ( è18á 37ù a∑.n.i]'xÎcSy. ny..nÿ. dxpd.Sy sUˇ_Sy . nÿ" sc?vm( –24– è5ù pçm' sUˇ_m( è1-38ù a∑.rÿ xuı û "w xÖfrì .y sU·û rm( ) ye noÿ i√ôWNTynuû t. noÿ h.

¸rÄj' jIvÿt. Aÿtx ûu " k¡LpyNtu –13– aÖmoôt' v.Im?yô¶* ≈ÿy.[Atharva Veda] k.m( ) 300 .ôMy.pUtÿ |Ö vWÿ$’ ( tÖ' t∂ºvÖ .ôi√p[oô ivp[Sÿ yô shÿso ivpÖ…ít( ) îÄ∑' pUtû mR …Ö .ô≤ırÿ<yômipô d≤=ÿ.iU vqÖ Jyoitÿ„mNtmÖ….….rÄ' tOPTy.k˘¡ tOtû Iyÿm( ) aÖ¶re …Ä ¶r…/ô s' bÿ.tÖ" p·rÖ cedtÿ¢Stô¢.it ) s Vy.˝i¢mÖ….ÿ tpRy.ÿmdÖ `u .ôn.soÿ d¥.ôS' ypÿ h≤Nt dUrû mÖ‚Sm'LloôkÉ ≈Ö∂/. &ÿh" p®Äx" k¡Lpywn' tOtû IyeÖ n.k¡Sy pOœû º dÿidôv.r" Íûto gÿCztu su’ û t.it ) aÖjStm.kÉô a…/ô iv ≈ÿynw m( –4– Aûc.ô' y]ÿ loôk" xÿr. roÿh su’ û t..∞Öror…/ô n.R/ˇÿ .ôS' ypÿ h≤Nt dUrû mÖ‚Sm'LloôkÉ ≈Ö∂/.ÿnne dÖˇ" –7– pç*ÿdn" pçÖ/.ôSyek.ÿno ivôê¡p. iv £¡mt.£˘Sô ym.ôkÉ i]ÿidôve i]ÿpœûO º n.ô JyotI'ià W ) ÈÄj.eÿ dIôym.'à su’ û t.<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m.eåÖ j' dÿd.ÿn"Ö s d.ôt.ÿ x…mt.n.ôm. loôk˘ jÿytÖw m( –6– aÖjo aÖ…¶rÄjmuû Jyoitÿr. …sÿçodÖkmvÿ /eÁnº m( ) pÖy.ô…¶n.ÿnSÖ ]I…. loôk˘ jÿytÖw ' ≤xôvoô3å¡Ö Sm>yô' p[itÿghO Ito aStu –12– aÖjo Á1Ö¶¡ re jÿin∑Ö xok.Ä o n cÖˇoåitÿ dugû .'à su’ û t.Û" ) aÖjStm.it –9– aÖj≤S]ÿn.m.ôn.'à loôkmIPsôNpç*ÿdn' b[˜Ö .eÿ dIôym. b[˜Ö .ÿnne dÖˇ" –11– ÈÄj. /enÖ "u k.ô' p[ie hô m?y'à tOtû IyeÖ n.ô' y]ÿ loôk" –5– ¨Tk.'sÃ' d/. k⁄Mû .n.eÖ deymÿ .eåÖ j' dÿd.kÉô a…/ô iv ≈ÿySv –8– aj.it ) pç*ÿdno b[˜Ö .R<yeWÿ " ) pç*ÿdno b[˜Ö .ÿ –10– EÖt√oô Jyoitÿ" iptrStOtû IyÖ' pç*ÿdn' b[˜Ö .

ÿ sÖhßÖ' vhÿ…sô yen.Sy.m( –19– aÖjo v.r../ÿm.ôjopÿ yNtuû /.ÿvitô tennÿw 'Ö s' gÿmyit ) 301 [Atharva Veda] .ÿnIôt.ÿ¶e svRvde sÖ m( ) tenmÖe ' yÖD' noÿ vhÖ Sv˝devÖR We ûu gNtÿve –17– aÖj" pÖKv" SvôgRe loôkÉ dÿ/.ÿmjÖ Syÿ ) sv|Ö tdÿ¶e su’tû Syÿ loôkÉ j.N¥.ÿit –22– n.k¡Sy pOœû åº …/ÿ sÖ¢rÿXm* –15– aÖjoô3å¡Ö Syjÿ SvôgoR˝å…sô Tvy.ô e inÿd/ÄÖ e y' cÿ ivô=u y.ôêRe sÿm{ûu * k⁄=û I –20– sÄTy' cÄt| cÄ c=uWÿ Iô ivê'à sÄTy' ≈Öı.yedÖ …mÿd'Ö p[ vex ÿ yet( –23– îÖd…mÿdmevÖ ..SqIÿin ….…qRvà .ô o ivôr. îÄdm¶eÖ Vy˝£mtÖ tSyorÿ îÄymÿ. ye cÖ p.ÿ" soôMy.ÿ loôkmi©ÿrsÖ" p[. devÖ I`OtûR pOœÿ .STv.Syÿ Âôp' .n." –14– EÖt. m/uíû tu "ÿ ) Stô.vÖ∂‰*" pOœû m( ) aÖNt·rÿ='Ö m?yô' idxÿ" p. apÿ·r…mto yÖDo ydÖj" pç*ÿdn" –21– apÿ·r…mtmevÖ yÖDm.ô• mÖJDo in/Ryà te ( ) svRmà ne ' sm.j.$( ixrÿ" ) EÖW v.ô“oTypÿ·r…mt' loôkmvÿ ®N/e ) yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ.ÿ loôk..NTsm.' n.ÿ“oitô ye idôVy.ôd. ivôpWu[ ÿ aodÖn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved tq.NTsUyvÃR to jyem –18– y' b[.itô pç*ÿdnoô inA≥ià tô' b.JyoitWÖ' dd.•ÿ" sÖg' mÿne pqIôn.ôNpO…ÿ qôvImutû ¥.n" ) tenÿ loôk.ÿnn( ) t' loôk˘ pu<yô' p[ DeWÿ m( –16– yen. p[.˜ÿ .

ôy.[Atharva Veda] k.Ö vRu .à m( ) v.ÿit –31– yo vw k⁄vû NR tô' n.n'à ipôtr'à pu]û ' p*]'à ipt.ÿinô vS].ôtrÄ' ye ip[yô .mÖtyRu dR jÖ " pç*ÿdn" ) inrevÄ .JyoitWÖ' dd.ip[yÿ Syô ..ÿ .[.hÿmpu bÖ hR.ÿ`oô n.ÿit –26– y.mÖtu| vedÿ ) k⁄vû tÖR I'kv¡⁄ tR ImevÖ ..tOVÿ ySyô …≈y'à dhitô .mÖhm( ) j.åq.ip[yÿ Syô .vit pun.St.soô ihrÿ<y' dÖÊv.ôNy' ivôNdteåpÿrm( ) pç*ÿdn' cÖ t.ÿ ) yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ.' jinÿ]I' m.ÿit –24– pçÿ ®ÄKm.vÿTy.ÿit –25– pçÿ ®ÄKm.v≤Nt ) yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ.ÿ`oô n.JyoitWÖ' dd.ô pç. pçÖ nv.nupÿ ◊ye –30– yo vw nwd.tOVÿ ySyô …≈yÖm.pÿr"Ä pitÿ" ) yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ.ÿit –28– aÖnpûu vûU vR Tÿ s..ÿtoô n iv yoÿWt" –27– sÖm.[.vÿTy.ÿSmw /enÖ vÿ" k.JyoitWÖ' dd.ip[yÿ Syô .ôTmn.' /enÖ mu nÿ @Ö v± .JyoitWÖ' dd. JyoitÿrSmw .mÖd`u .mÖtu| vedÿ ) EÖW vw nwd.JyoitWÖ' dd..v≤Nt ) Svôg| loôkmÿXnutÖe yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ. te yÿ≤Ntô idvÿmˇu mÖ ..vÖj' dd.v≤Ntô vmRÖ v.'…à s tÖNve˝ . dÿˇe ) EÖW vw nwd. ) yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ. pUv|Ö pit'à ivôÊv..ÿ`'Ö n.m( –29– a.s.tOVÿ ySyô …≈y'à dhitô .[.mÖtyRu dR jÖ " pç*ÿdn" ) inrevÄ .<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îWÖ' mhÖ ËjRmà Smw duhÖe yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ.ôTm.ôTmn.ônloÿko .JyoitWÖ' dd.ÿit –32– 302 .

ÿ`oô n.[.ip[yÿ Syô .[. aÿ….JyoitWÖ' dd.tOVÿ ySyô …≈y'Ã dhitô .ip[yÿ Syô . ¨Ö¥Ntô' n.tOVÿ ySyô …≈y'Ã dhitô .ÿit –34– yo v.mÖtyRu dR jÖ " pç*ÿdn" ) inrevÄ . ) yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ.. dÿˇe ) EÖW vw nwd.JyoitWÖ' dd.ÿ`oô n.ÿit –35– yo v.mÖtu| vedÿ ) sÖy' tÖ I'syÃ' tImevÖ . ) yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ.ÿit –33– yo vw ipôNvNtô' n.[.tOVÿ ySyô …≈yÖm.tOVÿ ySyô …≈y'Ã dhitô .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] yo vw sÖy' Ntô' n.vÿTy.[..ôTmn.[.tOVÿ ySyô …≈yÖm.vÿNtIm….Ntÿdx Re .. ) yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ.tOVÿ ySyô …≈yÖm. dÿˇe ) EÖW vw nwd.Jy'Ã hÖiv·rÖd' juhÿ o…m –38– 303 .ô.ÿ`oô n.vÿTy. dÿˇe ) EÖW vw nwd.ip[yÿ Syô .tOVÿ ySyô …≈yÖm..vNtImevÖ .ôTmn..JyoitWÖ' dd.ô.ip[yÿ Syô .mÖtu| vedÿ ) ¨Ö¥tÖ I'm¥ÿu tImevÖ .ÿ`oô n.ôTmn.ô" p[itÿ gOˆNtu t EÖtm( –37– t.vu 'Ö n.mÖtyRu dR jÖ " pç*ÿdn" ) inrevÄ .JyoitWÖ' dd.n( ) sv.ip[yÿ Syô .mÖtyRu dR jÖ " pç*ÿdn" ) inrevÄ .ip[yÿ Syô .ip[yÿ Syô . ) yoô3å¡Ö j' pç*ÿdnÖ' d≤=ÿ. dÿˇe ) EÖW vw nwd.vÿTy.tOVÿ ySyô …≈y'Ã dhitô .ÿit –36– aÖj' cÖ pcÿtÖ pçÿ c*dÖn.mÖt'Ru vedÿ ) ipôNvôtI'ipÿNvtImevÖ .[.Steÿ r=Ntuû tvÖ tu>yÿmtÖe ' t.>yô a.[.vÿTy.ôTmn.[.mÖtyRu dR jÖ " pç*ÿdn" ) inrevÄ .mÖtu| vedÿ ) aÖ….Rô idxÖ" s'mnÿ s" sÖ/I[ cIô" s.ip[yÿ Syô .

û ≤Ntÿ bÖihRrvÄe tt( –8– ydupÿ ·rxyÖnm.d(b˜[ ÿ p[TÖ y=Ö' p¢i¡ Wô ySyÿ s'.NkôLpyÿ≤Nt sdohiv/.dXy.à m.Ry" è1-17ù s¢dxcRSy.y.Ry.mupiÿw tô ydudÿ k Ö ˘ y.@±g.<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è6ù Wœ' sUˇ_m( yo iv¥.≤S]pd.idtOcSy c s.ÿnKûU y˝m( –1– s.ÿÔn.n.>yÔÖnm.ôhrÿ≤Nt SvôgmR vÖe tenÿ loôkmvÿ ®Nıe –9– yTk¡≤xpUpbhR.y]I è13ù ]yodXy.[Atharva Veda] k.ôr.IôyNteô t.JyÿmvÖe tt( –11– 304 .ª‰nu∑pu ( è12ù √.cÿTyôp" p[ .ôhrÄNTy. y.ÿinô yju˙û d≥ yÿ muCû yteÿ p·rÖStrÿ.ÿinô ySyô lom.Nyevô tTk¡Lpy≤Nt –7– ydupÿ StO." –5– yˇpR.'…s yo ivô¥.ÿvsÖq.ÿyit –4– y. ivr..¶IÿWoômIyÿ" pÖxbu ?ÖR yteÖ s EÖv s" –6– yd.ítudXR y. devt.RySy è1ù p[qmcoR n.ªI i]∑up( è4á 9ù ctuqIRnvMyor.s¢Myo" s.Rnô .ªI jgtI è8ù a∑My..' b[˜ AiW" ) ait…qivR¥.Ö m." s.y]I è6ù Wœ‰.í i]pd.u·rGg.ôhrÿ≤Nt p·rÖ/yÿ EÖv te –10– yd. Acoô ySy.≤S]pd.u·rGbOhtI è11á 14-16ù Ek.ôvdÿit dIô=.r>y Jyoit„mto lok. EÖv t. EÖv yÖD a.m.@± .y]I è3á 7ù tOtIy.juWI i]∑up( è10ù dxMy. s. ivr. ) è1ù p[qm" py.surI g.ªI .dXy.' W$(py.…Ö mıÖ…v" –2– y√..Sy py.ªI incOTp…¤" è17ù s¢dXy.ôhrÿ≤Ntô y EÖv. v.n( îTyNt. aitÿ…qpitôritÿqINp[itôpXyÿit devyÖ jÿn'Ö p[=e tÿ e –3– ydÿ….WIR g." s. g.pÿ" p[.t( îTy.CyRn∑u pu ( è5ù pçMy.y]I è2ù i√tIy. a.y]I zNd.gI i]pd.

sÿ•.ä»htI è8ù a∑My.hÖ .].Iôr.ÿ.yÖVy.….ôm.u·rKs.ÿvvÖe t* –12– ydÿxnÖ’tÖ' ◊yÿ≤Nt hivô„’tÿmvÖe tı±vyÿ ≤Nt –13– ye v[Ihô yoô yv.k™ è5ù pçMy.Nyul ÿ % U lmusl Ö .ÿ in®ÄPyNtex 'ô vÿ EÖv te –14– y.dXy.…jônm( –17– è2ù i√tIy" py.$( purSt.ÿdyit –3– teW.'…s yÖjmÖ ." s.klÖx. a.R˝….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] yTpurû .$( purSt.˝inô ) p.y.inô g[." pçpd.ªI i]∑up( è3ù tOtIy.UyÖ ¨ıÖrie tÿ p[.ÿh.ª‰nu∑pu ( è10ù dxMy.ôyvÿn' {o.n.√.x.3 îÄd.pÿ" –16– ßuGdivRnô =Re .dXyo" s.ôhrÿ≤Nt puroÖd.Ry" è1-13ù ]yodxcRSy.IôymevÖ ’¡„.cIR p…¤XzNd.ô ) p[=e tÿ îÄd' .CyRn∑u pu ( è7ù s¢My.ªI bOhtI è13ù ]yodXy.≤S]pd.cIR i]∑up( è11ù Ek.suynR ∑u pu ( è4ù ctuQy. EÖv te –15– xUpÃ| pÖiv]Ö' tuW.ônbÖ . pÿ·rveWÖ . EÖtditÿ…qpit" k⁄®teÖ yd.ÿ AjIôW." s.RySy è1ù p[qmcoR ivr.ªI bOhtI è6ù Wœ‰.‹" s.surI g.ôdm.ôy.Sy py..v.Uyÿ .'s' k⁄®te –2– ¨pÿ hrit hÖvI'„y. ivr.ä»htI è2á 12ù i√tIy.[ ˜ô . a.í i]pd." k⁄Mû >yo˝v.ÖTmÔuhÿ oit –4– 305 .ÿ.y]I è9ù nvMy. a.ª‰ui„.ômitÿ…qr..ô mevÖ tenÖ vWIRyà . . s.ôWvÿ.ÿ m.T%.3…mitÿ –1– yd.ô ' v.

ô{pR iÿ v]oô ivtÿt.y]I è7ù s¢My.ÿnSy –7– svoRô v.ô' s a.ô• ) mIÿm.| cÖ v.itô y" pUvoRåitÿqre XÄ n.ÿPm.ôpTÖ yo v.hRpà Tyoô y‚SmôNpcÿ≤Ntô s dÿ≤=.ÿ –5– EÖte vw ip[yô .. EÖWoåjÿG/p.itÿ –3– 306 .pÿtvÖe .ip[yÿ . g.ô ySy.vÿ .itô y" pUvoRåitÿqre XÄ n.í.ô• i√ÿWtÖ oå•ÿmXnIy.itô y" pUvoRåitÿqre XÄ n..• i√ôW•ÿXnIy..˙ÿtyD£tuyû R ¨ÿphÖ rÿit –10– p[.' nvMy.ôit' cÿ gOhû .•Ö' n.íÖ‚TvRj"ÿ Svôg| loôk˘ gÿmy≤Ntô yditÿqy" –6– s y EÖv' ivô√.k™ zNd.ô e yUpÿe ßu‘. EÖtSyÿ yÖDo ivtÿtoô y ¨ÿphÖ rÿit –11– p[jÖ .ô re..•ÿmXÖ n≤Ntÿ –8– svoRô v..'…sôtSyô n mIÿm.ô…¶" –13– è3ù tOtIy" py.í ippI≤lkm?yoi„.'…s îÖ∑' cÖ v. EÖW rs'à c gOhû ... EÖW Sf.itÿ –1– pyÿí v.<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ßucû .ôs' m.itÿ –2– Ëôj." s.?vrÄ a. ippI≤lkm?y.í i]pd.nÿniûu v£¡mteÖ y ¨ÿphÖ rÿit –12– yoåitÿqIn.ÿmXn.[Atharva Veda] k.ªI bOhtI è8ù a∑My. EÖW pUtû | cÿ gOhû . EÖW jÖG/p.ôr. EÖW yuˇû _g[.ô ySy.Sy py.jô .RySy è1-6á 9ù p[qm.e ÿ vW$(k.idW@éc.. hStenÿ p[.Xn≤Ntÿ –9– sÖvdÖR . v.ÿmXn.ÿmXn.Ry" è1-9ù nvcRSy.ÿhvÖnIyoô yo veXmÿinô s g.R EÖW ivÿ£mô .ÿPm.

.vÿ ®Nıe –2– s y EÖv' ivô√.tOtIy.' p[.itÿ –6– EÖW v.ctuqIRWœ‰∑mIn.N=Iôrmupÿ …Ö sCyoÿphÖ rÿit –1– y.t( –9– è4ù ctuq"R py.vÖTyitÿq..vÿ ®N/e –4– s y EÖv' ivô√.RySy è1á 3á 5á 7ù p[qm.ôs' ' v.TmôTv.' i]pd. ¨Ö Sv.vÿdne nÖe .pTy. .Ö]..vÿTs]Ös¥enÿ ÇÖe .yÖ td(vtÖ[ m( –8– EÖt√.vÿdne nÖe .yÿ yÖDSy.vÿd…¶∑oômne ÇeÖ .NTsôipR®pÿ …Ö sCyoÿphÖ rÿit –3– y.ÿmXn.mOc.XnIÿy.u·rgnu∑pu ( è10ù dxMy..ÿmXn.e ÇÖe .XnIÿy.v®ÄN/e t.itÿ –4– k°ôit| cÖ v.rp…¤XzNd.j.ÿmXn.itô y" pUvoRåitÿqre XÄ n.nu∑pu ( è2á 4á 6á 8ù i√tIy. EÖW yxÿí gOhû . aitÿ…qôyCR z^oi]ÿySÖ tSm.vÿ ®N/e –6– 307 .' cÖ v.ôTpUvoRô n.í ctu„pd.Sy py.dIÿyoô ydÿ…/gÖv' =Iôr' v.'…s s y EÖv' ivô√.itÿ –5– …≈y'à cÖ v.vÿditr.vÿdne nÖe .vXnIy..pçmIs¢mIn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] p[jÖ . susmÿ ı O ne . EÖW s'iÖ vd'à c gOhû .¥ÖDSyÿ s.y]I è9ù nvMy.itô y" pUvoRåitÿqre XÄ n.ô tdevÖ n.t( –7– aÖ≤xôt.. g.ivÿCzπd. susmÿ ı O ne . EÖW pÖxí'U ÿ gOhû . susmÿ ı O ne .v®ÄN/e t.itô y" pUvoRåitÿqre XÄ n.v®ÄNıe t.Nm/Upÿ …Ö sCyoÿphÖ rÿit –5– y.ÿ m. p[St.Ry" è1-10ù dxcRSy.

g.vÿd√( .nudÿ k Ö mupÿ …Ö sCyoÿphÖ rÿit –10– è5ù pçm" py.ª‰ui„.y gCzit p[itôœ.ÿ" pxUnû .R/SR y i]pd.' .@nu∑pu ( zNd.' ip[yô " p[jÖ .v®ÄN/e t.i@™vWm.R/SR y i]pd. p[ St*ÿit –1– bOhSÖ pitÿÂjô yR oÌ.vitô y EÖv' ivô√.í i]pd.k™ è2ù i√tIy.'…s tSm.y]I è7ù s¢mIpUv.í s.Ö. ihõ™’.ÿvitô y EÖv' vedÿ –3– tSm.n.ÿyTypr.ôhne ÇÖe .'à p[jÖ nÿn.nudÿ k Ö mupÿ …Ö sCyoÿphÖ rÿit –9– p[jÖ . incOi√Wm./RyodRxMy.ÿyitô Tv∑.u·rGbOhtI è4á 6á 9ù ctuqIRWœInvmIn." pur ¨i„.[Atharva Veda] k.<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s y EÖv' ivô√.ÿ" p[jÖ .ÿ ¨ÖW.Nm."pçmIs¢Myuˇr. susmÿ ı O ne . ivr.y.y.' s.ôs' mupÿ …Ö sCyoÿphÖ rÿit –7– y.RySy è1ù p[qmcR" s.¡ oit s'gvÖ " p[ St*ÿit –4– mÖ?y≤NdÿnÖ ¨Ì.vÿdne nÖe . g.vÿ ®N/ee –8– s y EÖv' ivô√.ª‰nu∑pu ( è5ù pçmIpUv.Ry" è1-10ù dxcRSy.y.ô pu∑‰.n.dx.¡ oit sivôt.ªI .'à .y]I è8ù a∑My.UTy.ÿ ¨Ö¥NTsUyoRô ihõ™’.k™ è3á 5á 7á 10ù tOtIy. ivr.Sy py. inô/nÿm( –2– inô/nÖ' .ô p[itÿ hritô ivêeÿ devÖ .

ÿ" p[jÖ .ÿvitô y EÖv' vedÿ –5– tSm.¡ oit StônyÖNp[ St*ÿit –6– ivô¥otÿm.UTy.ÿ aÖ." p[itÿ hrTyStôy' …•ô/nÿm( ) inô/nÖ' .y.ÿyTyudg( .o[ .ÿ" pxUnû .' .vÖ≤Nhõ™’.nÖ" p[itÿ hritô vWR•Ö Ìu .

ÿ" pxUnû .UTy.' .ÿ" p[jÖ .ûO …•ô/nÿm( ) inô/nÖ' .y.ÿvitô y EÖv' vedÿ –7– 308 .

dXy.ÿvyTyevô tt( –1– yTp[iÿ tÍû.ô" pUvÖRe c.y]I è2ù i√tIy.m.y.suyiRu „.' .ÿ=yÖTyupÙÿ tÖSt‚SmôNyi∂ôiv ivôê¡pm( –9– 309 .=yÖTyupÙÿ tÖSt‚SmôNydNtirÿ=e ivôê¡pm( –8– s ¨pÿÙto idôiv .cIR bOhtI è12ù √.cIR p…¤" è4ù ctuQy.gyitô ydÿniûu tœÿt ¨ÖdvÿSyTyevô tt( –6– s ¨pÿÙt" pO…qôVy.ÿvyTyevô tt( –2– yTpÿ·rve∑Ö .¡ oTyô….cÖTyuÌ. Ekpd.ôgyÿitô d≤=ÿ.RySy è1ù p[qmcR a.y]I è6-11ù Wœ‰.vwiÿ t –5– yTsÿ.' .oitÿ p[TÖ y. aitÿ…qpitôritÿqINp·rÖiv„yÿ gOhû .surI jgtI è13ù ]yodXy. –4– y√.Ry" è1-14ù ctudx R cRSy.?vÿyvR EÖv te –3– teW.ÿ" pxUnû .pçMyo≤S]pd.idW<.surI g.k™ zNd.ª‰nu∑pu ( è3á 5ù tOtIy.ÿ=yÖTyupÙÿ tÖSt‚SmôNyTpO…ÿ qôVy. p[.rÄ" p.'…s yT=ôˇ..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aitÿqIôNp[itÿ pXyitô ihõ™’.rÄ' ◊yÖTy. g.nupÿ oôdTw yÿv.pÿre c p[pÖ ¥ÿNte cmÖs." s.ÿvitô y EÖv' vedÿ –10– è6ù Wœ" py.Ö qO mÿ vÖe tdupû ." s.pTy.R Ekpd..ÿ" p[jÖ .]ÿhSt.≈..íwkpd. ≈. vÿditô p[ St*ÿTyudk Ö ' y..hoÿt.Sy py.UTy. y.j.' ivôê¡pm( –7– s ¨pÿÙtoôåNt·rÿ=e .juWI i]∑up( è14ù ctudXR y.ÿyit –8– ¨pÿ hritô p[itÿ hrÄTyuæCzÿ∑' inÖ/nÿm( –9– inô/nÖ' .y.ô' n kíÖn.

surI bOhtI è24ù ctu…v|Xy.≤S]pd.surI p…¤" è20ù …v'Xy.CyuiR „. Ekpd.ªI i]∑up( zNd.Ry" è1-26ù Wi@±vx ' TyOcSy. y.I inve„Ö y" –4– Xyenô " £oô@oô3å¡Ö Nt·rÿ=' p.dxIs¢dxIpç…v'xIn. a.d. incOÌ.CyRn∑u pu ( è4á 14-16ù ctuQy.<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s ¨pÿÙto devÖ We ÿu . ippI≤lkm?y.j.ô“oTyômmu ( –13– Jyoitÿ„mto loôk." –5– 310 ." – p[jÖ .y.jÖSy'1¡Ö bOhSÖ pitÿ" kôkä⁄ hÿ» tÖ I" k°k¡s.ôy"u SvôgoR loôk" ’¡„.Ôÿyitô y EÖv' vedÿ –14– è7ù s¢m' sUˇ_m( Ek" py.ªI bOhtI è6á 8ù Wœ‰∑Myor.surI jgtI è19ù Ekon…v'Xy.k™ è3á 5ù tOtIy.y]I è9á 13ù nvmI]yodXyo" s.u·rGbOhtI è26ù Wi@±vX' y. ) è1ù p[qmcR a. i√pd.surI g. SkôN/. a." s.idtOcSy c s. `ÖmoR vhÿ" –3– ivê'à v.y]I è7ù s¢My.pÿití prmeœÖ I cÖ Í©πû îN{ô" ≤xroÿ aÖ…¶lRl Ö .=yÖTyupÙÿ tÖSt‚SmôNyLloôkWÉ ÿu ivôê¡pm( –11– s ¨pÿÙtÖ ¨pÿÙt" –12– a.Sy py. mÖ®toô dNt." ’·ˇÿk.ª‰ui„.ªI g.ÿ revÄ tIÿgI[ vôR .y]I è10ù dxMy.ÿ mÖ‚St„koô ¥*®ÿˇrhÖn"u pO…ÿ qôVy˝/rhÖn"u –2– ivô¥≤u ∆ô◊.RítudXR y. Ekpd.' s.$'à yÖm" ’k.pçMyor.…v'Xyorekpd.=yÖTyupÙÿ tÖSt‚SmôNy∂evÖ We ÿu ivôê¡pm( –10– s ¨pÿÙto loôkWÉ ÿu .ô“otIôm' loôkm.ô{' ivô/rÿ.suynR ∑u pu ( è23ù ]yo…v'Xy.RySy b[˜.í s." pur ¨i„.[Atharva Veda] k.cIR bOhtI è2ù i√tIy.ÿ$m( –1– somoô r.dxI√. AiW" ) g*devR t.ªI .dxI√.k™ è11-12á 17á 25ù Ek.juWI jgtI è21ù Ek…v'Xy.'…s ) anuˇ_p.k™ è18á 22ù a∑.

ÿ Stn…yôà u /ÿ" –14– ivôêVyÿc.ôt.ôxyÿ" –12– £o/oÿ vO‘ û * mÖNyur.<yô].'s*ô Tv∑.R aÿPsôrsÖ" k⁄iœÿk.ÿ mnu„û y.n.noô b. Âôpm( –15– devÖ jÖ nÖ .ÿœIôvNt*ô jÏ. Ëbÿ?ym( –17– aÖ.Iô blÿm ûU –9– /.….I .'[ pIboÿ mÖ∆. cÿ sivôt.Ös√.ÿ gN/ôv." –10– cetoô ˙dÿy'Ö y’¡Nme/ô .devÖ o b.ô.'…à sô loihÿt…mtrjÖn. v[tÖ ' purÿ IÖtt( –11– =uTk⁄≤û =·rr.˝ a. inô/nÿm( –18– aÖ…¶r.Iÿ mh.ôím*RW/ÿ yoô lom. xep"ÿ –13– nÖdI sU]û I vÖWSR yô ptÿyÖ Stn. gud." Pl.ô' pàIÿ" pO∑û yÿ ¨pÖsdÖ" pxRvà " –6– …mô]íÖ v®ÿ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] devÖ .ÿ c.sIÿnÖ ¨‚Tqÿtoôå…ên.íÖ .Ö<@* p[jÖ .ÿ vinôœ"ë pvRtà .ô aidÿit" xÖf.ôy"u puCzô÷ pvÿm.l.ÿ –19– 311 . cÿ doôW. c. ¨Ödrÿm( –16– r=.yRmÖ .ôÙ –7– îÄN{.ÿinô n=ÿ].ÿ" –8– b[˜ÿ c =Ö]' cÖ ≈o.ôN].

RtÖ o a.ÿ –22– …mô] È=ÿm. ) è1-11á 13-14á 16-20ù p[qm.kr.nÖNd" –23– yuJû ym.dxc.| ]yodxIctudXR yo" Wo@Xy.RmyÖ ' k¡. itœÿNyôm" –20– p[TÖ yõ™itœÿN/.n.@nu∑pu ( è21ù Ek…v'Xy.nu∑pu ( è12ù √.Sy sUˇ_Sy .ÿno vwêdevÖ o yuˇû _" p[jÖ .p…¤XzNd.ôtodÖõi™ tœÿNTsivôt.$(pQy.x R l ûU ' ivÿloihôtm( ) sv|à xIWRNÖ y'˝ teÖ rog'à bÖihinRmNÃR ]y.í pQy.R>à y..pÿitôivRmˇÿu _ô" svRmà ( –24– EÖt√w ivôê¡p'Ö svR à p' goÂôpm( –25– ¨pwnÿ ' ivôê¡p...Rmy.¥.OGvi©r.' devt.mhe –1– k.idpç.ÿ…nô p[.oitÿ p[mÖ otÿmNÖ /' ’û.ç.vOˇÿ a.p.'…s – xIôW·ÖR ˇ_' xIÿW.my.Ö a.[Atharva Veda] k.' teÖ k˚ÀW¡ >e y" k.R kk⁄MmtI ctu„pdoi„.¢Ö" somoô r. anu∑Bu g.õ™itœÿNd≤=ô.…v'Xy. ivr.oitô pU®Wÿ m( ) sv|à xIWRNÖ y'˝ teÖ rog'à bÖihinRmNÃR ]y.mhe –4– 312 .j.<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îN{ô" p[..ô" svR à p..…v'xTyOcSy.k™ è15ù pçdXy.Rxl ûU ' ivôsLpÿkm( ) sv|à xIWRNÖ y'˝ teÖ rog'à bÖihinRmNÃR ]y. ivr." pÖxvÿ‚Stœ≤Ntô y EÖv' vedÿ –26– è8ù a∑m' sUˇ_m( è1-22ù √. –21– tO. AiW" ) svRxIW.mhe –2– ySyÿ hetÖ o" p[CÖ yvÿtÖe y+mÿ" k.bOhtI è22ù √.dXy.¥ek.mhe –3– y" ’û.ÿSyôt" ) sv|à xIWRNÖ y'˝ teÖ rog'à bÖihinRmNÃR ]y.

n'à ivôêx.vTv.. in{Rvà Ntu bÖih…bRlmÿ ( –13– y.ÿ.mhe –5– ySyÿ .û dÖe mÿ©Jvôr' ‚vÿê.vÿtûu mU]Ã' .ÿˇe Kloôªo n.'à teÖ a©π>ÿ yoôåPv.' ivôW' inrÿvocmÖh' Tvt( –12– y." sIôm.ı»dyÿ .ô' sveWÃR ." ) aih'sà NtIrn.ÿt( ) y+m.>y.mÖy.ÿdpk.ômyÿt( ) y+m.mhe –7– yidô k.ô∆.ÿ.n'à iv®Äj≤Ntÿ mU/û .Iôm" p[tÿ Ik.ÿ.sÖm©π>ÿ yo bÖihinRmNÃR ]y..mhe –8– hÖ·rÖm.ô©‰'˝ ivôsLpÿkm( ) sv|à xIWRNÖ y'˝ teÖ rog'à bÖihinRmNÃR ]y.yÿtÖe p·rÿ ) ˙Ödo bÖl.ôTmnoÿ bÖihinRmNÃR ]y.ôx ¨ÿ√pÖπ yÿitô pU®Wÿ m( ) tÖKm.hÖ' tvoôdr. in{Rvà Ntu bÖih…bRlmÿ ( –14– 313 [Atharva Veda] .ôm.ô' sveWRà .h.Rn'Ö p[TyÿWnÖR I" ) aih'sà NtIrn..ÿt( ) yÖ+moô/.mÖNtr.' ivôW' inrÿvocmÖh' Tvt( –10– bÖih…bRl'Ö in{Rvà tuû k.ÿb.soÿ bÖl.ô' sveWÃR .mhe –6– y Ëô aÿnsûu pRTÖ yqoô Eitÿ gÖvIinÿkÉ ) y+m'à te aÖNtr©π>ÿ yo bÖihinRmNÃR ]y.soô .ÿrd' bÖihinRmNÃR ]y.m.ôd…/ÿ ) y+m.mhe –9– a. ˙dÿymupWÖ NR Tyÿntu NÖ v≤Ntô k°k¡s.mÖy.ô ˙dÿy.mÿNtôrodr.' ivôW' inrÿvocmÖh' Tvt( –11– ¨Ödr..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved aÖ©.

l.ÿinô ˙dÿySy cÖ yo ivô/"u ) ¨Ö¥•.' teÖ j.idTyoå?y.ÖR IvR=Ö .." p.' ivôW' inrÿvocmÖh' Tvt( –20– p.ÿ anusû pRNà Ty.ÿsu te ) aih'sà NtIrn. in{Rvà Ntu bÖih…bRlmÿ –17– y.t.Tmç devt.oR rogÿmnInxm( –21– s' teÿ xIô„.ÿ>y. in{Rvà Ntu bÖih…bRlmÿ ( –18– ye a©. in{Rvà Ntu bÖih…bRlmÿ ( –15– y.oR rogÿmnInxoå©.d.…v'xTyOcSy.[.ô' p·rÖ ..ôêRe ¨ÿpWÖ NR Tyÿniûu n=ÿ≤Nt pO∑û I" ) aih'sà NtIrn." ) è1-11á 13á 15á 17ù p[qm.….ç jgtI zNdsI aÖSy v.| ]yodxIpçdxIs¢dxIn.‚StôríIÿ®pÖWNR TyÿW.].mÖy. mÖJDo inô/yR ≤ÿ Ntô p¢i¡ W iv®Äj≤Ntÿ c ) aih'sà NtIrn..dxc.ÿ m?yômo aÖSTyXnÿ" ) tOtû Iyoô .ÿ moôhyÿ≤Nt c ) aih'sà NtIrn.ÿ.<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y.lÖj"e ) y+m.ôN].'ssÿ " ) anUk ÿ .edÖ mÿxIxm" –22– è9ù nvm' sUˇ_m( è1-22ù √.R" kôp.Ö I®Ä‚„.Sy sUˇ_Sy b[˜.h.ÿ>y" xIô„.ô' sveWÃR .ôrSyÿ v.Stvÿ ) y+m.ÿ>y.dWR.t. gud.mÖy.tIk.ô' sveWÃR .mÖy.' ivôW' inrÿvocmÖh' Tvt( –19– ivôsLÖ pSyÿ iv{Ö/Syÿ v. AiW" ) v.ô' ≈o….dxIn.ÿso ropÖ.ômSyÿ p≤lôtSyô hotuSû tSyô .ÿpXy' ivôXpit'à sÖ¢pu]ÿ m( –1– 314 .[Atharva Veda] k.m a.¥ek.ÿ `Otû pOœÿ o aÖSy.ç i]∑up( è12á 14á 16á 18ù √.[.mÖy..ÿidTy rÄ‚Xm….dxIctudx R IWo@Xy∑.ÿin mÖdyÿ≤Ntô y+m.ÿ" xIô„.nu>ÿ y. in{Rvà Ntu bÖih…bRlmÿ ( –16– y.ÿ.

…mô mnÖs.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] sÖ¢ yuÔÿ ≤Ntô rqÖmk e c¡ £ômk e oô aêoÿ vhit sÖ¢n.ô aitÿœÌÖ . ipôtr¡mtûO a. ¨dÖk˘ pÖd.ôSy v.mÿpXyi√êÂôPy'˝ i]ôWu yojÿnWe u –9– itôßo m.ÿ –3– ko dÿdxR p[qmÖ ' j.ô s' ih jÖGme ) s.=ÿStPyteÖ .…m ivô√noô n ivô√.yÿm.ÿ cÖ£mÖjrÿmnÖv| y]emÖ . rj.m( –10– pç.ôTm.oRà vOjnÖ I„vôNt" ) amIÿm√e TÖ so anuû g.ô' …nihÿt.ô nmÿSvNtô îdupÿ v. bÿ.ÿ ) tSyô n.TÖ sug..n( ) iv yStôStM.'Sà yôjSyÿ Âôpe ikmipÿ æSvôdk e m¡ ( –7– m.ô inivÿı. m.ÿ….vRu nÿ .ÿmnÖe .…/ÿ tÖSqu" –2– îÄm' rqÖm…/ô ye sÖ¢ tÖSqu" sÖ¢cÿ£˘ sÖ¢ vÿhNÖ Tyê.r" sÖn. pÖd.ôTp[∑mÿu tÖe t( –4– îÄh b[vÿ Ituû y ÈÃm©ÄÖ ved.voÿ aSy vÖ…v[' vs.ÿ" ) sÖ¢ Svs.åivÿj. sÖ¢ n.nmSqôNvNtô' ydÿnSÖ q.y.ÿro aÖ….ôt.ÿre cÖ£É pÿ·rÖvtRmà .ômSyô inihÿt' pÖd' ve" ) xIô„.R rÃR s.devÖ n …Czÿ¥teÖ sn.cÖmivÿêiv•.ô Wi@ôm.ôt.ÿitR ) .'smÖ pu ÿ g.[dÖ k e ¡ Ëô?vRStÿSq*ô nemvÿ Gl..U·rÿ.m. …b.ô asurû sOgÿ ..n.nNdevô .ÿn.tÖSqu.neÖ y‚Smÿ•. ivê.ô .ôkmIÿy"u –8– yuˇû _.R" =Iôr' duÓÿ teÖ g.'…íikôtWu …ÿ íôd]ÿ kôvINpOCÿ z.sIÿı·ûë r d≤=ÿ.jå/IôTyg[eÖ mnÿs.uvnÖ .k¡" pOCz." –11– 315 .UMy. Kv˝ æSvôTko ivô√. inihÿt.ÿm. ¨ÿ –6– a…cÿikTv.inô ivê.åpu"ÿ –5– p.ôtSø ]I≤Npôt‚ø Nb.…. bIÿ. ) i]ôn. s' nÿvNtô y]Ö gv.pyNt ) mÖN]yÿNte idôvo aÖm„u yÿ pOœû º ivÿêiÖ vdoô v.inÿ ) vÖTse bÖ„kyeå…/ÿ sÖ¢ tNtUiû Nv tÿiàre kôvyÖ aotÖv.

aÿ¶e …mqunû .ÿ pÖr EÖn.ÿg.’it' idôv a.Û" ) îN{ÿíÖ y.[tÿ Iô g*®dÿSq.ÿtm( –18– ye aÖv.Ts ipôt≤u „pôt.[Atharva Veda] k.\ ¨ÿ me pusû' " a.ÿçSÖ t.in ÂpÖx" –16– aÖv" pre. supÿ .vOtÿ 'Ö y‚Smÿ•.ÿy.te ) tyoÿrNÄ y" ipPpÿl' Sv.RçSÖ t.ô√g[Öe t•o•ÿx¥Ö " ipôtrÄ' n vedÿ –21– 316 .t( ) s. AWÿyo devjÖ .R inÿivôxNteô suvtÿ Öe c.ôkjô˘ .inÿ …v'xiÖ tíÿ tSqu" –13– sne…ÿ m cÖ£mÖjrÄ' iv v.ô]e rejÿ Nteô iv’¡t. vÖTs' …b. ivÿj. sm.…/ô ivêeÿ ) tSyô yd.Ö .\ ¨Ö pr.ôn' vO=û ' p·rÿ WSvj. cÖ£qu"ÿ somÖ t.n.ÿc a.ÿvtO ¨ˇ.mOtû Syÿ ) a.ÿ pÖr EÖn. kô{IcIô k˘ æSvôd/Ö| pr.ôTKv˝ æSvTsUte nÖih yUqû e aÖ‚Smn( –17– aÖv" pre.Rcÿ a.ÿ…mô∑. rjÿso vh≤Nt –19– √.inÿ /urû .sÿt( –15– s.soô a]ÿ sÖ¢ xÖt.ÿyÖ vvRià tR cÖ£˘ p·rÖ ¥.e pÖd.vÿr.\ ¨ÿ aÖv.ÿn"Ö k îÄh p[ voÿc∂ºvÖ ' mnÖ" k⁄toô a…/ô p[j.ÿ ipôtrÄ' yo aÿSyô ved.r' nÖih t∆r. c.ÿkxIit –20– y‚SmÿNvO=û e mÖ?vdÿ" sup.ÿm( ) aqemÖ e aÖNy ¨pÿre ivc=Ö.ô' dxÿ yuˇû _.ôn.ÿÛ"û preÄ a/eÃR purIÖiW.vRu nÿ .ô√ÊynÿXn•ÖNyo aÖ….<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pçÿp.ôn.in /.ÿÛ"û pXyÿd=Ö<v. vÿh≤Nt ) sUySÃR yô c=Uû rjÿsTÖw y. …cÿktÉ Ö ySt.dÿx.e sÖ¢cÿ£ôÉ W@ÿr a. n yuˇû _.R sÖyju . pu]û .inô ivihÿt.inô ivê.Ö .¸ûyRe pr.¸rekjô ' W…@¥Öm.dÿx.tÖSqu.Nn Æv cetÿ dÖN/" ) kôivyR" pu]û " s ÈÄm.'à sÖ¢qÿm.vÿr.y.e ) kôvIôym.ô s%. îitÿ ) teW.d' ipôtrÄ' √.ÿ –14– ≤S]yÿ" sÖtISt.¸ûripRtà m( –12– √.ôÛ" ipPpÿl' Sv.ôv" pre.mÖx Sq.

idW<.ihÿt' pÖd' y îˇi√ôdSu te aÿmtO TÖ vm.ÿ….Tmç è23ù ]yo…v'Xy.…v'xTyOc.m∑My.' `ÖmmR …Ö .ô>y.mÖ ]w∑.ÿt( ) duhû .ÿ.id√.ôy'u pyÿtÖe pyoÿ….' suhû Stoÿ goô/gu tûu doÿhden..í ctu„pd.…v'xIn. p[ ·rÿ·rce mihôTv.ô' pyoÿ aÖfl‰ey' s.n..ô ctu„ÿ pd.ÿit m.Ö=minÿmWe ' ivôdq.ÿivW•oôå.ô=re.ç g*ivRr.Ö . vÖTs' …môWNt'à mU/û .* devt.u·riK]∑up( è3-6á 8-13á 15-16á 19-20á 22á 23á 25á 28ù tOtIy.idctsO.' mhÖte s*.…v'xI]yo…v'xIpç…v'Xy∑.…•ôrtÿ=t ) y√.ÿg.ihÿt'Ö ]w∑. purS’it.Iÿ" –2– jgÿt.e Ö p[itÿ …mmIte aÖkmú k Ö .ÿvx.ôn.úÉ Ö s.y{q'trÖ e sUyÖ| pyRpà Xyt( ) g.y –5– g*rÿmImed…Ö .Sy sUˇ_Sy b[˜.ôk˘ i√ôpd. v.g.' jgtI è2á 26-27ù i√tIy.v®.ôy]Ö Syÿ sÖ…m/ÿ‚Stôß a.dxIn.ôknÉ ÿ v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] y].R aÖmtO Sÿ y .…v'xTyOcSy.I˝ıo `ÖmSR tduû Wu p[ voÿct( –4– ihô˚<ûé vôtI vÿspûu àIô vsUnÿ .ÿ sup.'à /enÖ mu tÖe .ÿ¸Sû ttoÿ mÖˆ. ¨ÿ ) sOKv.ÿu ne v. ivêÿSyô .ô jgÖ∆gÖTy.' pçdxIWo@Xyekon…v'xI…v'xI√.' vÖTs…môCzNtIô mnÿs.oôNm.ÿnxë" –1– g. ivÿvx e –22– è10ù dxm' sUˇ_m( è1-28ù a∑.mÖ…ê>y.ôy]Ö .ôSvrÿ≤Nt ) EÖn." pçpd.ô ]w∑.u·R rgitjgtI zNd.m( ) ≈eœÃ' sÖv' sÿivôt.kôm].idpç." ) è1á 7á 14á 17-18ù p[qm.Wi@±vx ' Is¢…v'xIn.ôkm( ) v.í …m].ÿu . …mm.s¢mIctudx R Is¢dXy∑.itxKvrI è24ù ctu…v|Xy.' .çtu…v|Xy." s m.ç i]∑up( è21ù Ek…v'Xy.ÿu ' v.ô …sN/uÃ' idôVy˝Sk.'…s yÌ.uvnÿ Sy goôp.tÖv.@?y.ÿ …mmte sÖ¢ v... vÿ/tR .ô /IrÄ" p. –3– ¨pÿ ◊ye sudû `u .yÖ]m. AiW" ) è1-22á 24-28ù p[qm." –6– 317 .Rn'Ö ihõ™õ’ ÿ . s.ÿy]Ö e a…/ÿ g.

.ÿnÖ a.r ) devÖ Syÿ pXyô k.ÿ gO.ÿb˜ÖR[ .….uvnÿ Syô n.ôrmÿTyoRô mTyenÃR .ôtyu oRn.ÿt( ) s m.mÿinôp¥ÿm.¥ mÖm.y' v.[Atharva Veda] k." –15– ap. n.ÿ ipôt.…mÿ Tv.ÿn'Ö sNt'à p≤lôto jÿg.uvnÿ Syô n.rÄ mTy. …cô·ˇ…. xêÿNt.ÿn –9– y È'à cÖk.ôinR ih cÖk.IôtoåmÿTyoRô mTyenÃR .ôco aÿXnuve .ôírÿNtm( ) s sÖ/I[ cIô" s ivWUcÿ IôvsR .ÿt( –12– pOCû z.id√. ) s. vÿrIvitRô .ôgmÖSy.ôc" pÿrmÄ ' Vyo˝m –13– îÄy' veidô" proÖ aNtÿ" pO…qôVy.…mÿ v.ÿn.…. cr.m( ) jIôvo mOtû Syÿ crit Svô/. ivWUcû In.rÄ s Á" sm.oô aêÿSyô ret"ÿ ) aÖy' yÖDo ivêÿSyô .ô Ny1ÖN¡ y' …côKyunR in …cÿKyurNÄ ym( –16– 318 . m. duiÿ hôtgu .rÄ n so aÖSy vedÿ Ö y È'à dÖdxRÖ ih®Ä…g•u tSm. cÖ pr." pOCû z./.…mô vO„.ô p·rÿvIto aÖNtbR¸Ã p[jÖ .ÿ c pÖ…q…. pO…ÿ qôvI mÖhIym( ) ¨Öˇ.ô syoÿin" ) t.….gÿNp[qmÖj.vOtÿ . AûtSy.ÿit m.…mô yidÿvdÖe m‚Smÿ inô<y" s'nı ÿ oô mnÿs. inA≥ià tôr.' sÿ≤lôlSyÿ pOœû º yuv.ôr]Ö bN/unÿ oR m.oô aêÿSyô ret"ÿ ) pOCû z. jÿinôt.….ônyoÿíMÖ voô3y¡Ö oRinÿrNÄ tr].Rià Nvô¥∫ u vÿNtIô p[itÿ vÖ…v[m*ÿht –7– aÖnCzÿye turû g.ôv…/ÿ …≈ôt.˝n.…m ) yÖd.ô.<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖy' s ≤xÿ¤ôπ yenÖ g*rÄ….ô …mm.ôc" pÿrmÄ ' Vyo˝m –14– n iv j. ivÿvx e –10– apÿXy' goôp.Vy'à mihôTv.ÿ ivôyNt. aÖy' somoô vO„.ôy'u ?vôsn.R mÖR .ô prÄmNt'à pO…qôVy.ô syoÿin" –8– ivô/'u dÿ{. pÖSTy.…mô ivêÿSyô .ôõ™ p[.õeiÿ t Svô/y.ôt.uvnÿ „e vôNt" –11– ¥*nR"à ipôt.nÖm.ÿtu jIôvmejdÿ /( vûu[ ' m?yô a.'à pOCû z.

$(pj[ .R . a…/ô iv =ÿr≤Nt –21– ’û„..ô idvÖmTu pÿt≤Nt ) t' a.ÿm…/r. kôLpyÿNtoå/RcÖ nRe ÿ cKlOpiûu vRêmÖ je tÿ ( ) i]ôp.' inôy.‚Gvôr.ômnR sÿ .R…à .y s≤lôl..Vyô' vxeÿ ’.@±v.Ö' pO‚XnÿmpcNt vIôr.vÿr.uvnÿ Syô retoô iv„.Ö .<mOTû yu" s.@ÖNt·rÿ=' ivôr.R aÖpo vs.vÿv]O NÖ Tsdÿn.'à …m].oÿ‚Stœ≤Nt p[iÖ dx.ô' kSt√.ôr' .id´Otû ne ÿ pO…qôvI' VyU˝du" –22– aÖp.dÿpXy' ivWUvû t.m( ) 319 .v®Ä.v≤Nt ivôêtÿ" –17– Aûco aÖ=reÿ prÄme Vyo˝mÖNy‚SmÿNdevô .ôcrÿNtI –20– g*·r‚Nmÿm.ÿ vÖy' .pÿdIô nvÿpdI b.ô iv/ÿm…R .pÿit" ) ivôr.gÿvNt" Sy.ô p[qmÖ .]ÿy.ÿsn( –25– ]yÿ" kÉ≤ô xnÿ Atuqû .nÖ' hrÿy" sup.uvnÿ Sy pÖ…¤StSy.ÿ=r.otu –24– xÖkmô y'à /Umû m.m ) aÖ≤ı tO.nIô' ipbÿ xuı û mudÿ km.ÿ" smu{û .vU Ö tSyÿ .ÿn.dOtû Sy. ctu„ÿ pdI ) aÖ∑.Ö .Ny.ô te ivÿp…Ö ítÿ" p·rÖ.ÿste –18– Aûc" pÖd' m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] sÖ¢.Vyô' vxeÖ s meÿ . pÖ√tIÿn. iv cÿ=te s'vTsôre vÿptÖ Ek¡ EW.inô /m.Utû ' .Uyû . ) te /Iôit….ô?y.e ) ¨Ö=.deiÿ t p[qmÖ . Aût' ippÖTyRntÿO 'Ö in p./Rgà . …cÿktÉ ) g.n.Uvû Wu Iÿ sÖhß.ÿrTÄ y. …cÿdSy.$(p…ÿO qôvI ivôr. k¡·r„yitô y îˇi√ôdSu te aÖmI sm.Öjo bÿ. a…/ô ivêeÿ inWedÖ "u ) ySt• vedÖ ikmOcû . a/.St.vu "Ö p·rÿ .oRà .Ö .ÿit –23– ivôr.mÿ fl‰e ivêÖd.inô t=ÖTyekp¡ dI i√ôpdIô s..Utû ' .∫gÿvtIô ih .ÿ pÖr EÖn.ôr.d(b˜[ ÿ pu®Â Ä pÖ' iv tÿœÖº tenÿ jIv≤Nt p[iÖ dxÖítÿß" –19– sUyû vÖ sÖ .

ÿ b¸û/.<@ 9 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ivêÿmNÖ yo aÿ….inô t.˝ vd≤Nt –27– îN{'Ã …mô]' v®ÿ.ô/.inÿ ivdub.Ö oR gÖ®Tm.ôc∑eÖ xcIÿ….ÿ" ) guh.ô inihÿt.ÿt·Ö rê.Kp·rÿ…mt.<@m( 320 .[Atharva Veda] k.[ ˜R .ôco mÿn„ûu y.ÿn( ) EÖk˘ si√p[.mÖ…¶m.[ …R jôrk e S¡ y ddOxÖe n Âôpm( –26– cÖTv.Û" –28– îit nvm' k.ÿ¸rû qoÿ idôVy" s supÿ .·rÖ v.ô ne©yÿ ≤Nt turû Iy'Ã v.ô . pÖd. vÿdNTyô…¶' yÖm' m.ÿnm.ô ]I…. ye mÿnIôiW.

y.itjgtI zNd.n.i]'xÎcSy.' =e]ÿe cÖ£y⁄ .jÿ’t.y]I è3-8á 10-11á 14á 21á 25-27á 30-31ù tOtIy.í √‰nu∑Bu g.ÿ ’Ty." pQy. pTy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aq dxm' k.i]'Xy.' pç…v'Xy.dxIctudXR yek…v'xIn.ôYy˝m( ) 321 .m En.' dxMyek.rp…¤" è22ù √.ÿ teÖ pu®Wÿ We u –4– aÖ`mÿSTv`Ö’teÿ xÖpqÿ" xpqIyÖte ) p[TÖ yKp[iÿ tôpi[ hÿ<moô yq.r.ô’toÿ jih –6– ySTvoôv. ¨robOhtI è15ù pçdXy.dXyo≤S]∑up( è17á 24ù s¢dxIctu…v|Xyo" p[St.ô’Ty. i√pd.cÖ prehÄ Iitÿ p[itôkl À mÿ du . . aÿddU Wu m( ) y.ÿ nuˇû ve ÿ kôt.ô S]I’¡t.dUW.ô’t.y]I è28ù a∑. ivr.vs. ivr.deTÖ vpÿ nud.' …cikôTsvÿ" ) s.<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-32ù √.R pçpd.@±jgtI è16á 18ù Wo@Xy∑. m?yeJyoit„mtI jgtI è32ù √.idtOcSy i]'Xyeki]'Xyoí.'…s – y..' devt.ítu„pd.CyuiR „. ) j.k™ è23ù ]yo…v'Xy.≤S]pd.ítu„pd.ô' hStÿ’t. ) è1ù p[qmcoR mh.ôhmoWÿ?y.ô s'.p…¤" è12ù √.dXy.iS]pd.…v'Xy.y]I è29ù Ekoni]'Xy.i©rÄsoå?yÿ=o n" purû oihÿt" ) p[tÖ IcIÿ" ’ûTy.@±g. b[˜Ö ….idW<.tOÿ ..Sy sUˇ_Sy p[Tyi©rs AiW" ) ’Ty. jgtI è20ù …v'Xy.ô r.nu∑pu ( è9ù nvMy.| goWuû y.ôy.u·r‚GvWm.' kôLpyÿ≤Nt vhÖt* vÖ/…U mÿv ivôê¡p. ivr.r. ) s.R"à ’ûTy.m( –2– xU{û ’¡t.ô sv.ômNU ’¡Ty. a. Ek.RnIÿ ’Ty.rp…¤" è19ù Ekon…v'Xy.ô’tÖ' hnÿt( –5– p[tÖ IôcInÿ a." p…¤" è13ù ]yodXy.ÿ" ’ût.$( p[St. g.m En. g.…v'Xy.m( –1– xIôW<ÖR vtIÿ nÖSvtIÿ kô…. ivôê¡p.deTÖ vpÿ nud.bOhtI è2ù i√tIy.Rr'Ä bN?vOCÿ ztu –3– aÖny.' v.

mÖ n.mg[.mÿ jgOÛû " ) sÖd' XÖe y.t¡ îv vO=û .le…ÿ .Ts'dà XÖe y. g.t( ) muçû Ntuÿ Tv. b[˜.ÿ .ôdyÖ m.R˝vt.˝d…. muçÿ Ntuû Tv*Wÿ/I" –11– devÖ nÖw sÖ .ôin„’¡t.Ö Ivÿ ) kôt•Rø =ÿ Svetô o nuˇû .ÿ re.m( –12– yq.ô" preiÿ h –16– v.ôdWU . aÿ…. ny.mêÖ' pu®Wÿ mÖ æu CzÿW EW. gdR.ÿˇ_Éô Jyoitôrpÿq' te aÖv. òpy.tûRU ' b[˜nÿ ˇu mÖ p.ô p[ ihÿ<m" ) ten.Tp.ô v.Ä mu NÖ t·rÿ=.ÿ ' p[itvÖTmR punÿ "sÖr' tenÿ Tv.Ö b[˜.û gR .∞.ô' p[itÿ Tv.ôp' {ivÿ.<@ 10 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t' ’¡Tyeå….ôp. y.tÿí‰. m.ôgsÿ" –7– ySteô p¢i¡ W s'd/Ö * rqÿSyevÖ . vIô®/oÿ vIôy˝Re .ÿ ’ûTv..ôVy.…• mO.ÿtSteåô y' jnÿ" –8– ye Tv.Sm.ô·r.≤Tp}y.m[ ( ) EÖv. mTsv|à du. Aû‚G.[Atharva Veda] k.hô .ô….ÿyit –13– apÿ £.ÿ" ’ûTyeitÿ Tv. vIôy.ô3¡Ö aitÿ dugû .ÿ Iih p.ÿ•.ÿih .u…R /Ryô .' mOtû vÿTs.ôSmdyÿn. =ÿ…." pyÿsÖ AWIÿ. k⁄Âiô $nIÿ –15– pr.RgNÖ y]. ) t' gÿCzô t]Ö teåyÿnmÖ D.ôpi[ hÿt.ôvyÿitô .ô3T¡Ö svRSà m.ôinvÿtSR vô m.ôre ivÿ√l Ö .m…s –9– y∂u.mup…e yôm ) apwtÿ ûu sv|Ö mTp.c. ’.m( ) 322 .ô' p[òiÿ pt.œ.ÿ .‹" ßoôTy.ôihnIÿ ivôê¡p.moå….idôm.u„v ) pre.ÔÖTynÿSvtIv v.inÿCzo an.UMy.nÿdtIô ivnÿı.'Ö mopÿ itœtu –10– yˇeÿ ipôt>O yoô ddÿto yÖDe v.ô n.ÿ" ) xÖ>' vIô3d¡Ö ' ’¡Ty.ÿ ie h nvÖit' n. –14– aÖy' pNq.ô.

m( –19– Sv.˙ÿtmÖ nubÿ ı u 'Ö in%.ô’t. ivôê¡p.ô sv|Ö .ÿtÖe ik…môhCe zÿ…s –20– g[Ivô .ÿ Tv.' teÿ bÖihRiWô y.ôd.pÖ’teÿ ’Ty.RrÃ' duihôtve ÿ ipôtrÄ' Svm( –25– preiÿ h ’Tyeô m. ) setoô3å¡Ö ∑.ôxvÖ ..' Xmÿx. mO…ÿ @ôt.Utû Syÿ nÖ" ptÿyo mO@yNtu –22– .nÿ=[ t.R…mô in{Rvà ) îÄN{.ÿ…/ôp.ôyNR vÿivd.ô s'. aÖsyÿ" s≤Nt no gOhû e ivôµ.ô g.ˇ_. itÿœo ivôıSyevÿ pÖd' nÿy ) mOgû " s mOgÿ yÖ Su Tv' n Tv.ône =e]ÿe ’ûTy.ô Sv˝r'’t.Steÿ ’Tyeô p.ônIôih ’¡Tye kôt.' p. pun"Ö preiÿ h duCz⁄ne –24– aÖ>y1Öˇ¡ _.rÿNtI du·rÖt' preiÿ h ) j. teÿ ’Tye yitô/.ôysÖ .vÿtI –21– somoô r.Öv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] kôt…Rø •ôvTO yetô " ’¡Tyeåp[j. an.ô' y* p[jÖ .ipÿ kTSy.k˘ô sNtô' /Irÿtr. p¢i¡ W ) ¨·ˇÿœvÖŸ prehÿ IôtoåD.R…ô sn'à p[Ty.ôSTv.Otÿ 'Ö t].tÿO .ô ink¡tmRu hRit –26– ¨Öt hÿ≤Nt pUv.n.RvSÿ yt.ce®Ö " p.ÿ incÖ:nu" ) aÖ¶* v.ô’teÿ ) du„û ’teÿ ivô¥tu Ã' devheiÖ tm( –23– y¥eyÖ qÿ i√ôpdIô ctu„ÿ pdI ’Ty.ô¶I aÖSm.pÿrÄ î„v.hRpà Tyeå….' vÿlgÖ ' v. cÿ .mÖ k]Rmà ( ) tdetÿ ûu ytÖ a.ÿ ) ¨Öt pUvSÃR y inflÖto in hÖNTypÿr"Ä p[itÿ –27– 323 .pÿdI .y.ô' hNtuÿ ’Ty.UTû v.ôgsÿm( –18– ¨Öp.ô’tÿ" p[jÖ .yÿ bo/y –17– y.d*ô c.j.ÿt'Ö vwrÃ' Ts.êÿ îvÖ iv vÿttR .'à p[jÖ .

…sô inihÿt. noô g.nu∑pu ( è6á 11ù Wœ‰ek.ô©l ë Iô" pexnÿ Iô" kÉnÖ %.v/ÿr.Ntô' j.Otÿ Öe pU®Wÿ Syô kÉnÿ m..i]ô' jh.' s¢My∑Myoí i]∑up( è5á 9-10á 12-27á 29-33ù pçmInvmIdxmIn.ô’toÿ vlÖ…gnoÿå….vU ÿ –3– 324 ..nunÿ o" sÖ/' I k ¨Ö t≤∞ÿktÉ –2– ctu∑ÿ y' yujteÖ s'ihÿt.RLl`IÿysI .ô•u guLû f.m( ) mO.ÿ cÖk.<@ 10 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EÖt≤ı Íû.idctuAc≥ .u·rGbOhtI zNd.nÖ y.Tprb[˜p[k.„.mêÖ' pu®Wÿ ' v/I" ) y]ÿy]Ö .IRô a.ô….[Atharva Veda] k.in„k.m…s pÖ.ç.Iôm.ô' k⁄…sÿN/ô' sud!ÿO ' bÖ.idWo@x.v’<v•œIôvNt.mekoni]'Xy.ôvˇu rÿ *Ö pu®Wÿ Sy ) jÏπÿ inôAT≥ yô Ny˝d/u"û Kv˝ æSvô∆. vw .u meÖ vcoåqeiÿ hô ytÿ EÖyqÿ ) ySTv. ’¡Tyeô m.í .û Iôih ’¡Tyeô moæCzÿWoôåmUN’¡Ty.n.'…s kÉnÖ p.>y.vOtÿ .…m –32– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1-33ù ]yiS]'xÎcSy.Sy sUˇ_Sy n.h' sv|à du.ô’t.ô ttÖSTvoTq.ôs' ' s'. îv ) sv.tûRU ' k]|à ’Ty.n.Iô ydU û k ¨Ö t∆ÿj.ôgoôhTÖ y.nu>ÿ y.ô j.xn'ù devte ) è1-4á 7-8ù p[qm. AiW" ) pu®Wo b[˜p[k.ihÿt.mU?û v| ≤xÿ…qôr' kbÿN/m( ) ≈o.R"à sÖl ' Pu yetô " ’ûTy.ÿTyuWû sÿí kÉtô nU ( ) EÖv.ÿ" p[jÖ .r.ô sUyoRà muCû yteÖ tmÿsSÖ p·rÖ r.…v'Xy.dXyojRgtI è28ù a∑.xnç è31-32 s.' √.idpç.ô·r.ô’toÿ jih –31– yq.dXy.=.rÄ t' p[itÿ –28– aÖn.ÿ ’ût' hÖStIvÖ rjoÿ du·rÖt' jÿh." pun"ÿ kô]Re p[ ihÿ<m…s –30– ’ûTy.m( –1– kSm.ÿpy.lenÿ .inô kÉnoÿCz™lƒô * mÿ?yôt" k" p[iÿ tôœ.y.v –29– yidô Sq tmÖs.tÿO 'Ö kÉnÿ guLû f* ) kÉn.

…cTyô' hNvoô" pU®Wÿ Syô idv'à ®roh ktÖm" s devÖ " –8– ip[yô .ôiditÿ ) a's*ô ko aÿSyô t∂ºvÖ " k⁄…sÿN/eô a?y.' p[qmÖ o y" kôp. vÿrIvitRô .ôt. loihÿnISt.ônmÿ‚SmôNko devÖ oå…/ÿ ≤x≈.mdÿ/.'íÃ Ö kSm. pu®Wÿ e –12– ko aÿ‚SmNp[.[ Ëô?v.lÿm( ) …côTv.mÿm( –6– hNvoôihR …jô◊.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] kitÿ devÖ .nugû o[ nNd.ôt'u ko aÿ‚SmôNk" kÉtô 'u kíÖ·r].uvnÿ „e vôNtrÄpo vs.do i√ôpdoô y≤Ntô y.d( ‚vWUvû tO "ÿ puÂvô tO "ÿ …sN/usû TO y.ÿsNÖ y ¨roÿ g[Ivô .ÿ b¸ûl.r√«Öy.yÖ pu®Wÿ e –13– 325 .…sÿkôÉ c=ÿ.TpuÂcÖ Im/..'à pu®]Ä .cÿm( ) s a.ÿ mÖhIm…/ÿ ≤x≈.ônNÖ d.itRrô vÿitRiô nRAiÃ≥ tô" k⁄toô nu pu®WÄ åe mÿit" ) r.mÿ c ) g.ôÙ smÿ.|˝ krv. ivÿjyÖ Syÿ mÖˆinô ctu„ÿ p. Sv“'à s'b.….i$ÿk. dÿ/* –5– k" sÖ¢ %.ôn' Vy." k¡tmÖ e t a.ÿy j..poô Vy˝d/.ÿn"Ö k ¨Ö t≤∞ÿktÉ –7– mÖ‚St„k¡mSy ytÖmo lÖl.R av.ô mÿvyÖTko aÿp.n'à cÖ n./tÖN¥˝" ) a.≤ıô" smO≤ÿ ıôrVyO≤ÿ ımRiÖ t®idÿtyÖ" k⁄t"ÿ –10– ko aÿ‚Smô•.ÿ√hitô pU®Wÿ " –9– a.…íôKyu" pu®Wÿ Sy ) kitô Stn*ô Vy˝d/u"û k" k¡foôd* kitÿ SkôN/." ) tIôv.m[/mûU .$'à kôk.ÿcIô" pu®Wÿ e itôríIÿ" –11– ko aÿ‚Smn[pûU mÿd/.Rià vôm* n.ÿi.Iô mu%mÿ ( ) yeW.[ aÿ®.inô iv tÿtdR xIôW…R .Ä .ô k.ôip[yô .Nkitÿ pO∑û Irÿ…cNvn( –4– ko aÿSy b.ôTko mÖ˜.ônmuÿ ) sÖm.yÖ v.

' ko aÿ‚Smô•?y*ÿhTÖ ko b.ÿyt. t.yÿCzôTko aÿSy.oRTô kÉnÖ pyR.' cÖ kÉn.yurÿ kLpyt( ) blÖ' ko aÿSmwô p[.vÖ ' dÿde –16– ko aÿ‚Smônte[ oô Ny˝d/.' .kLpy∆Övm( –15– kÉn.m( ) kÉnÿ yÖD' cÿ ≈Öı.ô….ÿ‚Smô…•ihÿt'Ö mnÿ" –19– kÉnÖ ≈oi]ÿym. pvRtà .ô pu®Wÿ " –18– kÉnÿ pÖjNR yômNveiÿ tô kÉnÖ som'à ivc=Ö.NvwNÿ ıô kÉnÿ s.U…mÿm*.R…à .ôTko aÖSy.<@ 10 ko aÿ‚SmNyôDmÿd/.ôNkÉnÖ km.\ anuÿ ≤=yitô b[˜ô dwvjÿ nIôivRx"ÿ ) b[˜dôe mÖNy•=ÿ]'Ö b[˜ô sT=ô]muCÿ yte –23– 326 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .[Atharva Veda] k.“oitô kÉnmÖe ' pÿrmeiÖ œnÿm( ) kÉnmÖe mÖ…¶' pU®Wÿ "Ö kÉnÿ s'vTsôr' mÿme –20– b[˜ô ≈oi]ÿym.à vÖi∂vÿm( ) kÉn.\ anuÿ ≤=yitô kÉnÖ dwvjÿ nIôivRx"ÿ ) kÉndÖe mÖNy•=ÿ]'Ö kÉnÖ sT=ô]muCÿ yte –22– b[˜ÿ devÖ .ô.' ko nOtoÿ d/* –17– kÉnmÖe .y'.ôˇNturû .ôdk e oÿ devÖ oå…/ô pu®Wÿ e ) ko aÿ‚SmNTsôTy' koånOtÿ 'Ö k⁄toÿ mOTû yu" k⁄toôåmOtmÿ ( –14– ko aÿSmwô v.poô aNvÿtnutÖ kÉn.hÿrkro&ûce ) ¨ÖWsÖ' kÉn.sÖ" pyRdà /.“oitô b[˜môe ' pÿrmeiÖ œnÿm( ) b[˜môe mÖ…¶' pU®Wÿ oô b[˜ÿ s'vTsôr' mÿme –21– kÉnÿ devÖ . mÖˆ.ô…mitÿ ) me/Ö .

) pur'Ä yo b[˜. ihôt.ônoå…/ÿ xIWRtÖ " –26– t√.ô' h·rÿ.vûU . devÖ .ô ' p[jÖ .ômtO nÖe . ) tSy.vOtÿ . ihôt.ô o jÖrsÿ" purû .itô n p[.r.. sÖp' rIÿvtO .[ jÿm.ôNt·rÿ='Ö Vycoÿ ihôtm( –24– b[˜. ) kÉndÖe mU?û v| itôyKR c.ÿ oô vedÖ ySy. ) b[˜dôe mU?û v| itôyKR c.cÿ£. bÿ.Rô ˙dÿy' cÖ yt( ) mÖ‚St„k.'à ihrÄ<yyÖ" koxÿ" SvôgoR JyoitôW.3" sv.U…môivRihÿt.ô kÉnÖ ¥*®ˇÿr.ÿ oô vedÖ ySy.ô o aÖ….n.n.ô b[˜ô ¥*®ˇÿr.íÖ c=u"ÿ p[.ÿ oô ved.ô .Iô' yxÿs.m( ) purÃ' ihrÄ<yyIô' b[˜.ÿTmÖNvˇ√w b[˜ÿ iô vdoÿ ivdu" –32– p[. rÿ=itô ≤xroÖ a•Ömqoô mnÿ" –27– Ëô?voR nu sO∑û .ô" pu®Wÿ ¨ÖCyteÿ –28– yo vw t.' b[˜.R "Ö ≤xroÿ devkoôx" smuæÿ Bjt" ) tTp[.ô nvÿ√.U…môivRihÿt.3‚StôyõR ™ nu sO∑û .m( –33– 327 .Ö .ÿd?ûU vR" p[rw yÿ TÖ pvÿm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] kÉnyÖe ' .˜ô .vOtÿ " –31– t‚Smÿ≤NhrÄ<yyeÖ koxeÖ }y˝reÄ i]p[iÿ tiœte ) t‚SmôNy¥Ö=m.\3 ) pur'Ä yo b[˜.Rô idxÖ" pu®Wÿ Ö a.…jt.Rnmÿ Sy sÖs' IVy. ivÿvx Öe .ô" pu®Wÿ ¨ÖCyteÿ –30– aÖ∑.ÿ .ô' pUryÿ oô?y..' dÿd"u –29– n vw t' c=ujÿ hR . aqÿv.ô' purmÿ ( ) tSmwô b[˜ÿ c b[..ôNt·rÿ='Ö Vycoÿ ihôtm( –25– mU/û .pÿr.qÿv.

.ÿr…y„yte –4– vÖr.Ä o v.o mÖ….Ä o v.dÖy' .ÿ…s p. rÿ.ô=o h·rÿto ihrÄ<yyÿ" ) s teÖ x]Unû /ÿr.ÿr…y„yte –6– ar.Ä o ivôê. purû St. jgtI zNd.ÿryNt vrÄ.Svô Tv' x]UNû p[ mO.Tp.Sy sUˇ_Sy.ÿr…y„yte –7– yNmeÿ m.tOtIy.Np.ôd. ydeníÿ ’ûm.ÿHzé.ô' ê"êÿ" –2– aÖy' mÖ….ôt.STv. aÖy' devÖ o vnÖSpitÿ" ) y+moô yo aÖ‚Sm•.ô inA≥Tà y.r…y„yteåÖ y' devÖ o vnÖSpitÿ" –8– 328 . a….Czôkn⁄ "ÿe p.t( ) aÖy' Tv.vRrà .WœIn.dxIn. ) è1á 4-5á 7á 9-10á 12ù p[qm.û .ôp' mOgû " sOiû t' yitô /.ne ÿ devÖ .idnv.' pQy." sÿpàÖ=yÿ.dÖy' mÖ….Iihô p[ mO. aÿvIvrn( –5– Sv“'à suPû Tv.ç W$(pd.pv.ÿ ) ten.√ÿr. devt.itô pUvSÖR t..ô' p*®ÿWye .ÿt( ) av.ôdju∑ÿ .ôp.vRrà .' ivtÿt.o vnSpitíN{m.Öy. v.n.ôrmsurÿ .[Atharva Veda] k.[.ÿ i√ôW≤Ntÿ –3– aÖy' teÿ ’ûTy.c.Ndÿ>nuihô ye Tv.qv. rÿ.mOc.ÿTy.v.' .Ä o v.u·riK]∑up( è8á 13-14ù a∑mI]yodxIctudx R In. vÖym( ) ttoÿ no v.u·R rgnu∑pu ( è15á 17-25ù pçdXy.m( ) pÖ·rÖ=vÖ .t( ) mOTû yorojIÿyso vÖ/..Sv mÖ….ÿ Iih durSyôt" –1– p[.Steÿ aStu purEÖt.R AiW" ) vr.√ÿr. yNmeÿ ipôt.<@ 10 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è3ù tOtIy' sUˇ_m( è1-25ù pç…v'xTyOcSy.t.c.ctuqIRpçmIs¢mInvmIdxmI√.dy.ivÿ∑SÖ tmuÿ devÖ .oô vOW.Ä o v.dxIWo@Xyo.Öy.eWÿ j" shß. yidô pXy.ôr.dqoÿ . aÿ>y.ÿry.'…s aÖy' meÿ vrÄ.w .tÿroÖ y∞ÿ meÖ Sv." s¢dXy.mnu∑pu ( è2-3á 6ù i√tIy.p…¤" è11á 16ù Ek.ô svRSà m.

ÿ/t.Ö∑i^ dôPsvÿ" –16– yq.ô .ôy' vÿr.j.NvrÄ.ÿ‚SmôNtejÖ a. ) EÖv.…mR vrÄ.ô smÿnˇ_⁄ m.N.Tpurû .yuWÿ " ) y Eÿn' pÖxWu ûu idPsÿ≤Ntô ye c.itô yq.toô vnÖSptIÿNvO=û .'STv' p[ …CzÿæNı vr." k°ôit| .[.surÿ . idô∑. –17– 329 .\ ¨Öt.ô sUyoRà aitô.ô….ô v. sÖpà.ô smu=ÿ tuû yxÿs.Hzôtx.ôt.ô…¶íÿ vO=û . meÖ sbÿN/v" ) aÖstU |Ö rjoô aPyÿgSûu te yÿNTv/Öm' tmÿ" –9– a·rÿ∑oôåhm·rÿ∑gurû . rÿ=tu –15– t.NvrÄ.tu idôxoidÿx" –10– aÖy' meÿ vrÄ.RÔà .o mÖ…..STv.STv.tenÿ Ö p[=Iÿ.ô v.ôNTsvRpà ®U W" ) t' m.ihô pUv.ÿNme Ps.n( –11– îÄm' …bÿ.ôS' Tv' mmÖ p[ ≤=ÿ.yu„ÿ m.. vO=û .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] vÖr.NvrÄ.ÿ devÖ o vnÖSpitÿ" ) s meÖ x]Uiû Nv b. ¨rÿ…sô r.ihÿtm( ) EÖv. sÖpà.ÿNme .NPs. rÿ=tu –13– yq.ô….\ ¨Öt.ôt.\ ¨Öt.yu„ÿ m.RÔà .Ä o mÖ…." ) EÖv.tOVÿ y.ô v.pÿr.©(…/ô pUv.pÿr.pÿr.ô…mN{oô dSyUiÿ nôv.Uit'ô in yÿCztuû tejsÿ .Ä ne Ö p[Vyÿ…qt. rÿ=tu –14– yq.ôt.ônKTyojÿs.ô…." xerÄe Ny˝ipRt. sÖpà.ÿSy r." p·rÿ p.STv.tÿí.Ö∑'^ cÿ =Ö]' cÿ pÖxnU ojÿí me d/t( –12– yq. m.Iihô Ny˝pRyÖ pUv.ÿrd" ) s meÿ r.ôto vnÖSptIÿn( ) EÖv.RÔà . meÿ vrÄ. purû .m.

ô smu=ÿ tuû yxÿs. meÿ vrÄ.ô smu=ÿ tuû yxÿs.Uitô' in yÿCztuû 330 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . meÿ vrÄ. m." k°ôit| . –18– yq." k°ôit| .ô smu=ÿ tuû yxÿs.pÿt*ô yq.' yq.ô smÿnˇ_⁄ m.ô‚SmÔ. –23– yq. meÿ vrÄ.ôre yq.ô smu=ÿ tuû yxÿs.o mÖ…." k°ôit| .ô smÿnˇ_⁄ m.ô smu=ÿ tuû yxÿs.tÿO Öe rqeÿ ) EÖv.Uitô' in yÿCztuû tejsÿ .ô smu=ÿ tuû yxÿs.ô yxoô yjÿm." k°ôit| .ô yxÿíNÖ {mÿSy." k°ôit| .Uitô' in yÿCztuû tejsÿ .Uitô' in yÿCztuû tejsÿ .<@ 10 yq. –21– yq.ô smÿnˇ_⁄ m.ô‚SmNyôD a.idôTye cÿ nOcû =ÿ…s ) EÖv.ô yxÿ" kôNy.ô smÿnˇ_⁄ m. m.ô smÿnˇ_⁄ m. –24– yq. –20– yq.ô smÿnˇ_⁄ m. meÿ vrÄ. meÿ vrÄ.ô‚SmNTs'.ô yxÿ" ) EÖv.ô' yq.o mÖ….ô yxÿ" ) EÖv. meÿ vrÄ.ô smu=ÿ tuû yxÿs.o mÖ…. m. m.neÖ yq. meÿ vrÄ.o mÖ….ô yxÿ" pO…qôVy.Uitô' in yÿCztuû tejsÿ .ihÿtm( ) EÖv.ô‚SmNpÿrmeiÖ œinÿ ) EÖv.o mÖ…. m. –22– yq.Uitô' in yÿCztuû tejsÿ ." k°ôit| .ô yxoÿå…¶hoô]e vÿW$(k.o mÖ…." k°ôit| .ô smÿnˇ_⁄ m.o mÖ…. m. m.ôtvedÿ …s ) EÖv. meÿ vrÄ.Uitô' in yÿCztuû tejsÿ .ô yxÿ" p[jÖ .o mÖ….ô devÖ „e vômtO 'Ö yqwWÿ u sÖTym.[Atharva Veda] k.Uitô' in yÿCztuû tejsÿ . –19– yq.ihÿtm( ) EÖv." k°ôit| .ô yxÿ" sompIôqe mÿ/pu k Ö úÉ yq.˝y.

p…¤" è2ù i√tIy. jÿihô pUv.rÿ" ) rqÿSyô bN/urÿ m( –2– avÿ êet pÖd. vÖymemÖ …sÿ –6– îÖd' pw√Ö o aÿj."R xoô…cStôÂ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] tejsÿ . g. . bOhtIg.n.idctsO.ctuQyoR" pQy.ç.NyvRtà " pÖd. m.y]I è21ù Ek…v'Xy.de pOd.m( ) îÖm..vRhIÿn.≤S]∑up( è26ù Wi@±vX' y.y.Gg.…sôtm( ) pw√Ö o rÿqVÖ y.ônmu .idtOcSy ]yodXy.Sy tOtû IyÖ ît( ) ahIÿn.'…s îN{ÿSy p[qmÖ o rqoÿ devÖ .ô smÿnˇ_⁄ m.ÃRe Ö c..nOiW" ) t=ko devt.ihôfl‰o v.mrÄs' ivôW' v.ô smu=ÿ tuû yxÿs.i]∑up( è12ù √.rÿ" p®ÖWSyô v.yÿ.ÿrdÄ q. W$(pd.Sy sUˇ_Sy g®Tm." –5– pw√Ö p[ie hÿ p[qmÖ oånÿu Tv.idtOcSy s¢dXy.ômpÿroÖ rqoô v®ÿ.dXy.' √.mrÄs' ivôW' v. g. ) è1ù p[qmcR" pQy.bOhtI è5-7á 9-11á 13-15á 17-20á 22á 24-25ù pçMy. p[itœ.. vÖymem…ÿ s ) ahIôNVy˝Syt.®Ägm[ ( –3– aÖr`Ä' Wûu o inômJyoôNmJyô punrÿ b[vIt( ) ¨ÖdPÖ lutû …mÿvÖ d.ô…jnIÿvt" –7– 331 .…v'xIctu…v|xIpç…v'xIn. yvm?y.e c ) ¨ÖdPÖ lutû …mÿvÖ d.idtOcSy nvMy.R kk⁄MmtI .‹" ≤xrÄ" s' …bÿ.u·rGg. rqÿ Sq.y]I è16ù Wo@Xy.í }yvs.nu∑pu ( è8ù a∑My.®Ägm[ ( –4– pw√Ö o hÿ≤Nt ksÖ.ytedÖ mÿSy pÖr.mpÖm.R pr.ÿWtR ( –1– dÖ.Tpôqo yenÿ Sm.ôKv.y]I è3-4ù tOtIy.vRhIÿn.ÿkmô êÿSyô v." kk⁄MmTynu∑pu ( è23ù ]yo…v'Xy.pÿr.≤S]pd.n.IRlÃ' pw√Ö " …êô]mutû .u·riK]∑up( zNd. ¨i„.≤S]pd. –25– è4ù ctuq| sUˇ_m( è1-26ù Wi@±vx ' TyOcSy.

IRl'Ö dxoÿn…sm( –17– 332 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .vÿrsÄ .‚Strÿ…ír. pOd.ÿ ) jÖ`.Öitôk. k⁄m¡ . –8– aÖrsÄ .ÿn ¨Ö.mupÖ s.[…ÿ .gÿtm( –9– aÖ`.hÿyoô ye a≤Ntô ye cÿ dUrk Ä É ) `Önne ÿ h‚Nmô vO…íÿkmô ih'à dÖ<@ºn.„Re vÿ…sôt' jÿih –13– kìrô .eWjÖ m( ) ihÖr<Ä yyIÿ….…gRrIÖ.û .[Atharva Veda] k.û yoÿ" SvôjSyÿ c ) îN{oô meåihÿm`.ôr…. vÖym( –12– hÖt.jyoô inipÿ∑.ÿk˘⁄ c pOd.pÿr.ÿª" ) îÄme pÖí..sÿvo nÖ∑ivÿW.<@ 10 s'ytÿ 'Ö n iv „pÿr√Ä ‰. hÖt. îN{e..nuWÿ u –14– a.¡Ö .í ) v.'íÃ Ö t.yoôv…RO íÿkSy c –15– îN{oô meåihÿmrN/y‚Nmô]íÖ v®ÿ.ÿkv" ) d…vô| k·rÿ£t' …êô]' dÖ.ôpjÖ NÖR yoô3. sÖk.ymÿgNÖ yuv. %ÿnit . –16– îN{oô meåihÿmrN/yÖTpOd.…j' ksÖ.sÖ" pOd.vhIô S]I cÖ pum.ôyNtômih'à pw√Ö o aÿrN/yt( –10– pw√Ö Syÿ mNmhe vÖy' iSqôrSyÿ iSqôr/.ÿkv" p[dÖ I?yÿt a.eWÿ jÖ mu.sÿ îÄh.ˇÖ' n s' yÿmt( ) aÖ‚SmN=e]Öe √.ÿ ….ôKvm( ) Svôj' itrÿ…ír.…jt" ) s vw SvôjSyô jM.ôt.vu.ÿ vÖ…j[.neN{oÿ j…flôm.ôêSyedô ' .ste –11– nÖ∑.ôWKpO‚ÿ Xnôh.·rÖk.

ôcInÖ' tdetÿ u te –25– a.ûTp[ Cy.ôTsomoô inrÿ.moWÿ/IWuû yt( ) k. aoÿW…/ôj.yIt( ) dÖ∑' .ÿ ' p*≤Ôôœ îÿvÖ kvRrà m( ) …sN/oôm?R y'à pÖrTe yô Vy˝injÖmheiÿ vRWô m( –19– ahIÿn. ivô¥tu ÿ a.n.˝ `Otû .idctu…v|xTyOc.ÿkv" –20– aoWÿ/In.ÿ ivôWSyô yˇejoÿåv.cIô n.ÿ ¨ÖvrR Iÿ·rv s.ÿmsÖ{sÿ" –18– s' ih xIôW.mÖh' vO.ô' sveWÃR .Uvû "u ) yeW.rÄmNvÿg.ÿvyÖ ˙dÿy'Ö p·rÿ vjRy ) a/.inÿ b¸û/.ôivôW' kônKnÿk˘ inôrTw vwtÿu te ivôWm( –22– ye aÿ…¶ôj.m.ÿ. ) ny. mÖh.' …sN/u√«p AiW" ) 333 . ahIÿn..mÖ v.iU √ôWmÿr*i√ôWe ivôWmÿp.sÖ" pOd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] îN{oÿ j`.ôMyvRtà I·rÖv.b.ÿmu tOÁû m.ÿ…s kôNy.rÿmheÖ tvÿ ) teW.R<yg[. iv/em –23– t*dIô n.'à j.‚Strÿ…ír.[ gô ipÿ ) aÖ…¶ivRWô mheiÖ nRr/ÿ .Sy sUˇ_Sy è1-24ù p[qm. aÿ…s ) aÖ/SÖ pôdne ÿ te pÖdm.heÿ inôrtw ÿu ivôWm( –21– ydÖ¶* sUyÃRe ivôW' pO…ÿ qôVy.n p[qmÖ ' jÿinôt.ÿd©.ôt.ÿ vhNtuû …sN/ÿv" ) hÖt.ôre aÿ.jyoô inipÿ∑.' ivôW' pr.i√ôWmihÿrmOt –26– è5ù pçm' sUˇ_m( è1-50ù pç.ÿ m( –24– a©.xÎcSy.ô' ye aÿPsujû .ôNd.ô' k" æSvôˇWe .≤Ntô te>yÿ" sÖp>Re yoô nmÿs./uyû . dÿde ivWÖdWU .

bOhtI è11á 14ù Ek.' Sqÿ ) …jô„.p…¤" è15-18á 21ù pçdXy.' puroå….'…s ) è25-35ù pç…v'Xy.dxc.ÿy b[˜yoôgvw oRà yunæJm –1– îN{ôSy*jÖ SqeN{ÿSyô shÖ SqeN{ÿSyô blÖ' SqeN{ÿSy vIôy1'R ¡Ö SqeN{ÿSy nOMû .n. dxpd. devt.‹ devt. W$(pd.y]I è40ù cTv.. ivr. ) pçpd..idctsO..' √.i@™vWm.·r'Xy.R jgtI è7-10á 12-13ù s¢My.ÿy =]yoôgvw oRà yunæJm –2– îN{ôSy*jÖ SqeN{ÿSyô shÖ SqeN{ÿSyô blÖ' SqeN{ÿSy vIôy1'R ¡Ö SqeN{ÿSy nOMû .Rn∑u pu ( è50ù pç.ÿyNe {yoôgvw oRà yunæJm –3– 334 .·r'Xyo" pçcTv.·r'Xy. jgtIg. ivr.’it" kk⁄MmtIg.veÖ yog.' Sqÿ ) …jô„.píN{m. g. ivprItp.@±g.idpç.n.Rit/Oit" è19-20ù Ekon…v'xI…v'Xyoíturvs.. ) è1-5ù p[qm.í cturvs.·r'Xy.gtg.dxIctudXR yo" pQy.·r'Xyor.¥ek.·r'xIi]cTv..itx. ]w∑.i]'Xy.…v'xI]yo…v'Xyornu∑pu ( è24ù ctu…v|Xy.u£m" p[itmN]oˇ_. dxpd.Kvr.u g." ) è37ù s¢i]'Xy.dl+m..y]I zNd.dxI]yodXyoí }yvs.'…s ) è42-50ù i√cTv. v.itj.y]I zNd. g.idpçc.R p…¤" è6ù Wœ‰.R ’it" è22-23ù √.<@ 10 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a. yq.veÖ yog.idctsO.pitdevR t.nu∑pu ( è44ù ctuíTv.$( purSt.n.| b[˜.·r'Xy.=r' xKvyRitxKvrI c zNdsI ) è36ù Wæ$(]X' y.k™ è39á 41ù EkoncTv. AiW" ) mNtoˇ_.idpç.veÖ yog.[Atharva Veda] k.í ivr. pçpd.u g.Ri∑XzNd" ) è37-41ù s¢i]'Xy..·r'XyekcTv.í i]∑up( zNd.| ivhVy AiW" ) p[j.' Sqÿ ) …jô„.'…s – îN{ôSy*jÖ SqeN{ÿSyô shÖ SqeN{ÿSyô blÖ' SqeN{ÿSy vIôy1'R ¡Ö SqeN{ÿSy nOMû .n.n.ç.í i]pd. ) è42-43á 45-49ù i√cTv.." pur ¨i„." ) }yvs.y]Ig.≤S]pd.ítu„pd.| k*≤xk AiW" ) iv„. v.idnvc. Ac" k*≤xk AiW" ) mOTyudvRe t.WIR g.n.ä»htI è38ù a∑.Xy. devt.mek…v'Xy. ]w∑.

ôg Sqÿ ) aÖp. mÿ a.ÿy somyoôgvw oRÃ yunæJm –4– îN{ôSy*jÖ SqeN{ÿSyô shÖ SqeN{ÿSyô blÖ' SqeN{ÿSy vIôy1'R ¡Ö SqeN{ÿSy nOMû .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] îN{ôSy*jÖ SqeN{ÿSyô shÖ SqeN{ÿSyô blÖ' SqeN{ÿSy vIôy1'R ¡Ö SqeN{ÿSy nOMû .yÿ s.suÿ /ˇ ) p[jÖ .ôSmw loôk.ôg Sqÿ ) aÖp..suÿ /ˇ ) p[jÖ .yÿ s.ôSmw loôk.' xu£ û m.pÿtve oRô /.pÿtve oRô /.Psuyoôgvw oRÃ yunæJm –5– îN{ôSy*jÖ SqeN{ÿSyô shÖ SqeN{ÿSyô blÖ' SqeN{ÿSy vIôy1'R ¡Ö SqeN{ÿSy nOMû .yÿ s.' xu£ û m.ôg Sqÿ ) aÖp.ÿpo devIôvcR oRÃ aÖSm.ª.e ..' xu£ û m.v®ÿ.ª.' Sqÿ ) …jô„.dye –11– yÖmSyÿ .yÿ s.yÿ s.pÿtve oRô /.ÿy.ôg Sqÿ ) aÖp.ª.suÿ /ˇ ) p[jÖ ..ÿpo devIôvcR oRÃ aÖSm.ôSmw loôk.pÿtve oRô /.dye –10– …mô].ÿpo devIôvcR oRÃ aÖSm.ÿin m.ôSmw loôk.ôSmw loôk.Rgô Sqÿ ) aÖp.suÿ /ˇ ) p[jÖ .ÿpo devIôvcR oRÃ aÖSm.yo.ÿyÖ ivê.' xu£ û m.ôSmw loôk.Rgô Sqÿ ) aÖp...ÿpo devIôvcR oRÃ aÖSm.' xu£ û m. .ª.dye –8– somÿSy .dye –12– 335 .Utû .Sy .veÖ yog.dye –7– îN{ÿSy .Nyupÿ itœNtu yuˇû _.ª.veÖ yog.yÿ s.suÿ /ˇ ) p[jÖ .' xu£ û m.veÖ yog.' Sqÿ ) …jô„.' Sqÿ ) …jô„.p Sq –6– aÖ¶.ª.pÿtve oRô /.pÿtve oRô /.suÿ /ˇ ) p[jÖ .ÿpo devIôvcR oRÃ aÖSm.dye –9– v®ÿ.

suÿ /ˇ ) p[jÖ .mU…û mRrPÄ Sv1ÖN¡ tyRjà „ûu yo˝ devyÖ jÿn" ) îÄd' tmitÿ sOj.poôåp.ônne Ö b[˜.moô yoô3å¡Ö Sm.à . –18– yo vÿ a.dye –14– yo vÿ a.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" ) t' vÿ/ye 'Ö t' StOWÿ Iy.moô yoô3å¡Ö Sm.ônne Ö kmR.' .>yvÿin≤= ) tenÖ tmÖ>yitÿsjO .Ö oô3å¡Ö PSv1ÖN¡ tyRjà „ûu yo˝ devyÖ jÿn" ) îÄd' tmitÿ sOj.ônne Ö kmR.à .moô yoô3å¡Ö Sm.ônne Ö b[˜.moô yoô3å¡Ö Sm.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" ) t' vÿ/ye 'Ö t' StOWÿ Iy.ônne Ö b[˜.moô yoô3å¡Ö Sm.…mô t' m.…mô t' m.ÿ .poôåp.' xu£ û m.pÿtve oRô /.ÿ meNÖ y.poôåp.ÿ .ôny.ônne Ö kmR.ª.ôny.à ..' vÖTsoô3å¡Ö PSv1ÖN¡ tyRjà „ûu yo˝ devyÖ jÿn" ) îÄd' tmitÿ sOj.>yvÿin≤= ) tenÖ tmÖ>yitÿsjO . –15– yo vÿ a.yÿ s.à .ônne Ö kmR.>yvÿin≤= ) tenÖ tmÖ>yitÿsjO .ôSmw loôk.ÿ .ÿpo devIôvcR oRà aÖSm.yÿ s.oR3ô å¡Ö PSv1ÖN¡ tyRjà „ûu yo˝ devyÖ jÿn" ) îÄd' tmitÿ sOj. –19– 336 .pÿtve oRô /.>yvÿin≤= ) tenÖ tmÖ>yitÿsjO .' vOWÿ .' .ônne Ö b[˜.[Atharva Veda] k.ÿ .N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" ) t' vÿ/ye 'Ö t' StOWÿ Iy.ÿ meNÖ y.…mô t' m.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" ) t' vÿ/ye 'Ö t' StOWÿ Iy.ônne Ö kmR.…mô t' m.ÿ meNÖ y.ôg Sqÿ ) aÖp.…mô t' m.ôny. –16– yo vÿ a.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" ) t' vÿ/ye 'Ö t' StOWÿ Iy.poôåp.' xu£ û m.ûø .à .suÿ /ˇ ) p[jÖ .u .' ihÿr<ygÖ.ÿpo devIôvcR oRà aÖSm.ÿ .ÿ meNÖ y. –17– yo vÿ a.ôny.ôSmw loôk.ônne Ö b[˜.poôåp.ôny..>yvÿin≤= ) tenÖ tmÖ>yitÿsjO .ª.ÿ meNÖ y.Rgô Sqÿ ) aÖp.dye –13– devÖ Syÿ sivôt.<@ 10 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ipôt.ôgoô3å¡Ö PSv1ÖN¡ tyRjà „ûu yo˝ devyÖ jÿn" ) îÄd' tmitÿ sOj.

poôåp.ôTsvRSà m.yÖ.ôny.…mô t' m.moô yoô3å¡Ö Sm." ) pO…û qôvImnuû iv £¡måÖe h' pO…ÿ qôVy.>yvÿin≤= ) tenÖ tmÖ>yitÿsjO .ô o jÿh. ¥*s'≤à xtÖ" sUytÃR je .ÿ meNÖ y.ÿ .ÿ .[ a.Smdenoÿ du·rÖt' supû t[ Iÿk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] yo vÿ a.dnOtÿ 'Ö ik˘ coÿidôm ) a..mÿmt( –23– aÖ·rÖp.' yoinômpIÿtn ) a·rÿ∑.Rjà ..N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" ) s m.ô" p[ du„û v“‰ô' p[ ml'à vhNtu –24– iv„.Nt·rÿ=s'≤xto v.oô" £moÿå…s spàÖh.à .>yvÿin≤= ) twStmÖ>yitÿsjO .…mô t' m.moô yoô3å¡Ö Sm.ôytu jÿe .N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" ) s m.Rjà .St' in.à .poÿ m.mXm.ôny.poôåp." ) aÖNt·rÿ=mÖ nuû iv £¡måÖe hmÖNt·rÿ=. jIÿvIôˇ' p[. –21– ydÿv. –20– yo vÿ a.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" ) t' vÿ/ye 'Ö t' StOWÿ Iy.oô" £moÿå…s spàÖh.ônne Ö kmR.tu –25– iv„.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" ) t' vÿ/ye 'Ö t' StOWÿ Iy. pO…ÿ qôvIs'≤à xtoôå…¶tejÿ .ô tSm. cÿ nÖ" ik˘ cÖn.moô yoô3å¡Ö Sm.ônne Ö b[˜." ) 337 .ô pO‚XnÿidRVô yoô3å¡Ö PSv1ÖN¡ tyRjà „ûu yo˝ devyÖ jÿn" ) îÄd' tmitÿ sOj.o…mô Sv.∂u·rÖt.ysoô m.poô apÿ ·rÖpm[ SÖ mt( ) p[.oô" £moÿå…s spàÖh.tu –26– iv„.ôNTv'hsÿ " –22– sÖm{ûu ' vÖ" p[ ihÿ..ônne Ö kmR.ô" svRhà .moô yoô3å¡Ö Sm.Tp.mÖ¶yoôPSv1ÖN¡ tyRjà „ûu yo˝ devyÖ jÿn" ) îÄd' tmitÿ sOj.Rcô In'à ]wh.ônne Ö b[˜.ôˇ' in.ÿ meNÖ y. jIÿvIôˇ' p[.ô o jÿh.

.oô" £moÿå…s spàÖh.N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" ) s m.Rjà ." ) aÖpoånuû iv £¡måÖe hmÖŒSt' in..N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" ) s m." ) yÖDmnuû iv £¡måÖe h' yÖD.Rjà .Rjà .tu –29– iv„.x.oô" £moÿå…s spàÖh.ˇ' in.moô yoô3å¡Ö Sm.Rjà .Rjà .tej.tu –33– iv„.ô o jÿh.N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" ) s m.Rjà .oô" £moÿå…s spàÖh.tu –31– iv„. jIÿvIôˇ' p[. idKs'≤à xtoô mnÿStej.oô" £moÿå…s spàÖh*Wÿ/Is'≤xtÖ" somÿtje .ÿs≤' xtoô v.oô" £moÿå…s spàÖh.ÿ>yôSt' in..tu –27– iv„.N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" ) s m.Psus≤Ã' xtoô v®ÿ.x.oô" £moÿå…s spàÖh.N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" ) s m.moô yoô3å¡Ö Sm.x.ô o jÿh.moô yoô3å¡Ö Sm. yÖDs'≤à xtoô b[˜tÿ je . jIÿvIôˇ' p[..tu –32– iv„.moô yoô3å¡Ö Sm. jIÿvIôˇ' p[.<@ 10 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION idvÖmnuû iv £¡måÖe h' idôvSt' in.moô yoô3å¡Ö Sm.ô o jÿh.ô anuû iv £¡måÖe hm." ) idxonuû iv £¡måÖe h' idôG>ySt' in. jIÿvIôˇ' p[. jIÿvIôˇ' p[.mÿtje ..tu –28– iv„.N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" ) s m.moô yoô3å¡Ö Sm.ô o jÿh.. jIÿvIôˇ' p[." ) aoWÿ/Iôrnuû iv £¡måÖe hmoWÿ/I>yôSt' in.ô o jÿh.[Atharva Veda] k. ’ûiWs'≤à xôtoå•ÿtje ..oô" £moÿå…s spàÖh.Rjà .ô o jÿh.N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" ) s m.tÿtje .moô yoô3å¡Ö Sm. jIÿvIôˇ' p[.ô o jÿh." ) 338 ." ) a.tu –30– iv„. AKs'≤à xtÖ" s." ) Acoånuû iv £¡måÖe hmOGû >ySt' in.

k¡m>Ö y˝œ.vÿtRe ) tNmeÖ {ivÿ.moô yoô3å¡Ö Sm.˜.dÖ….ÿmheÖ t' vÖ/w StO.vÿtÖRe d≤=ÿ.' yCzNtuû t meÿ b[..ç'à p.ô o jÿh.vÿtRe ) t.. meÖ {ivÿ.ÿm„u y.ÿ" pu]û Syô vcRSÖ tej"ÿ p[.^ >ÿ y. jIÿvIôˇ' p[.ômNv.' yCzNtuû tNmeÿ b[..tu –34– iv„.moô yoô3å¡Ö Sm.' yCzNtuû t.mIôdmenÿ m/Ör.mÖ tm( –42– vwêÖ .ôvtO mÿ NÖ v.tu –35– …jôtmÖSm.yuiû nR ve∑ÿ y.vcRsÖ m( –40– b[.˜.oô" £moÿå…s spàÖh.' yCztuû s..ô mnuû iv £¡måÖe h' p[.ô .ˇeÿ prmeiÖ œnoô b[˜.ôvtO mÿ ( ) s.vÿtRe ) t.ô . meÖ {ivÿ..ô s'≤à xtÖ" pu®Wÿ tej. meÿ b[. p[.mhw ) Vy. meÿ b[.ôm„u y.vcRsÖ m( –39– b[˜.vcRsÖ m( –37– idxoô Jyoitÿ„mtIrÄ>y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ’ûiWmnuû iv £¡måÖe h' ’û„y.N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" ) s m.ô' ivê..yÖ.St' in.ô o jÿh.Rjà .˜.ô" pOtnÿ .vcRsÖ m( –41– y' vÖy' mOgû y.' yCzNtuû t.˜.pIÿpd.' heiÖ tSt' smÿ/.˜ô .vÿtRe ) t meÖ {ivÿ.ô>y.ô m.Sy.." ) p[.ônrÖ Syô d'∑.ˇ' in. jIÿvIôˇ' p[.dy.˜.\ aÖ>y.ô ar.ô .ÿ v. ) 339 . meÿ b[.…m –36– sUySÃR y.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm. meÖ {ivÿ.Rjà .N√πi∑ô y' vÖy' i√û„m" ) s m.ÿtI" ) îÄdmÖhm.vcRsÖ m( –38– sÖ¢A Ö Wû InÖ>y.

n.≤=ôyitÿ pO…qôvImnuÿ ) tSyÿ nÖSTv' .i∑" è10ù dxMy. –46– s' m.yÿtÖe y.nNtuû ivêeÿ –50– è6ù Wœ' sUˇ_m( è1-35ù pçi]'xÎcSy.ÿinô p[ Íÿ. Í.í a.tu/û .ôNpr.…v'Xy.Iihô tpÿs.uvSpt a.Iihô pr.uvÿ Spte sÖp' y[ Cÿ z p[j.idtOcSy c.tu/û . /Oit" è11á 20á 23-27ù Ek. xp.dXyekon…v'xI√.i]'xtí f.Ö…cRW." –47– ydÿ¶e aÖ¥ …mÿqnûu ." s¢pd.ô sm.n.ÿstûu pO "Ö xoxucÿ t" Í.…v'xIn.…yWÖ' rsenÿ Ö smÿp+O mih ) pyÿSv.ÿ" pû]u m•eÿ p[. ty.<@ 10 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îÄy' t' Ps..n.Hzé.©.ô3¡Ö j." W$(pd.[Atharva Veda] k.ÿn( –48– pr.ô s' sOjÿ Ö vcRsà .idpç.dxI…v'XyoS]yo…v'Xy.ÿ iv?yô ˙dÿye y.n –44– yˇeÖ a•'à .Sy sUˇ_Sy bOhSpitA≥iW" ) è1-2á 4-35ù p[qm.ô e bÿ/.idtOcSy √.Iih –49– aÖp.ÿ¶Öe r=oô hrÿs.ôTv.∑pd.$( xKvrI è7-9ù s¢My. ivr.ÿm„u y.y. aÿc. anuÿ j.tuû sv.Iih ) pr.S}yvs.mÿSmwô vj['Ö p[ hÿr.ctuQyek R …v'xIn. îN{oÿ iv¥.p…¤" 340 .ÿtoô y√.lm….¥.Rô tNmeÿ devÖ .ÿ iRO ∑' xIWR…Ö .ç pQy." ) mÖNyomRnsÿ " xrÄVy.idtOcSy }yvs. ) ivô¥mu ÃRe aÖSy devÖ .n..vRnSpitv.pte –45– aÖpo idôVy.∑.Sy bÖN/o˝å…s ) soô3å¡Ö mum.¸ÿit" sÖ…m∂ºvÖ I shIÿysI –43– r.po devt.ÿy ivô√. nvpd.m∑.…mô ctu.y]I è2-3á 18-19á 22á 28-30á 32-34ù i√tIy.ÿ Í. y.yuWÿ .Ä .ô mUrdÿ ve .ÿ¶Öe vcRsà .i]'Xy.i√tIyyoA≥coítuQy. sOjÖ s' p[jÖ y.n¶Ö a.ôcStO∑û ' jÖnyÿNt re.yÖ.Doô v®ÿ.n( ) so aÖSy.gÿm'Ö t' m.R è3ù tOtIy. jgtI è6ù Wœ‰.' g." ) è1á 4á 21ù p[qm.nu∑pu ( è5ù pçMy.Tsôh AiWÿ….Rid√.n.mÖm„u y.tOtIy.

RdoRà i√WÖt" ≤xrÿ" ) aipÿ vOí.n.dXy.Sy.[. }ynu∑Bu g.ÿ∆.pÿSTv.vÿ/Iôˇ=." ≈Öı.ôMyojÿs.Uyoÿ.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –7– ymbÿ›." f.R˝yÖ km( ) so aÿSmwô blÖ…m∂uhÿ Öe .û oR mÖNqenÖ m.l'à `OtíÖ tu mÿ gûu '[ %ÿ…dôrmojÿse ) t' somÖ" p[Tyÿmçu t mÖhe ≈o].ô tSm.ôäh» SÖ pitÿm…ÖR .ôäh» SÖ pitÿm…ÖR .yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –8– 341 .ÿ ≤xôKv" pÖr.mhe ) s nÿ" ipôtve ÿ pu]û >e yô" ≈ey"ÿ ≈ey…íikTstuû .yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –6– ymbÿ›.idtOc√ySy }yvs.S}yvs.ÿ∆IvÖl.ôt" k¡·r„yit ) pU.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è12-17ù √.ÖtIôyo.' f." punû Ntuû xucyÿ "Ö xu…cÿm( –3– ihrÿ<yßgÖy' mÖ….' f.reTyÿ –5– ymbÿ›.ô hStenÿ Ö v. W$(pd.tR VÿO ySy duhû .ÿ ) a..ÿyÖ c=ÿse ) so aÿSmwô vcÖR î∂uhÿ Öe .l.Jyô' .l'à `OtíÖ tu mÿ gûu '[ %ÿ…dôrmojÿse ) tmÖ…¶" p[Tyÿmçu tÖ so aÿSmw duhÖ a. –1– vmRÖ mÁÿmyÖ ' mÖ….' f.R jgtI zNd.í pçpd.'…s aÖr. jgtI è35ù pçi]'Xy.Uyoÿ.' yÖD' mhoô d/ÿt( ) gOhû e vÿstuû noåitÿ…q" –4– tSmwÿ `Otû ' sur.Ö' m?v•ÿm•' =d.Uyoÿ.n.ôäh» SÖ pitÿm…ÖR .Uyoÿ.l'à `OtíÖ tu mÿ gûu '[ %ÿ…dôrmojÿse ) t…mN{ô" p[Tyÿmçu tÖ *jÿse vIôy. xKvrI è31ù Eki]'Xy.yU "Ö ê"êoÿ devÖ >e yoÿ mÖ…. W$(pd.gÿm{Ö senÿ sÖh vcRsà . –2– yÊv.

ÿ ’ûiWmÖ…ên.'Ã ihrÄ<yyIÿ" ) so aÿSmwô …≈yÖ…m∂uhÿ Öe .yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –10– ymbÿ›.poô …b.[tÿ o mÖ….Uyoÿ.Rt.ôäh» SÖ pitôv.m.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –13– ymbÿ›.' svR.ô v®ÿ.m.' mÖ…..m.'Ã duhÖe .ôäh» SÖ pitôv.ôWG>y.[tÿ ImR…Ö .yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –14– ymbÿ›.ôäh» SÖ pitôv.Rt.Uyoÿ.ôxveeÿ ) tenmÖe .ÿv…Ö .Rt.nÖv.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –11– ymbÿ›.LÃ\ loôk.' f.<@ 10 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ymbÿ›.jÿyn( ) s Eÿ>yoô …jitô…m∂uhÿ Öe .ÿ mÖ….vÖNTy≤=ÿt.ô…jn'Ã ∂uheÖ .Rt.Uyoÿ.Rt.[Tÿ sivôt.Rt.ôxveÿ ) t' r.ÿy mÖ….ôäh» SÖ pitôv.l'Ã `OtíÖ tu mÿ gûu '[ %ÿ…dôrmojÿse ) t' sUy"ÖR p[Tyÿmçu tÖ tenmÖe .Uyoÿ." ) s a.Uyoÿ..Uyoÿ.n.m.ÿ /.m.n.Uitô…m∂uhÿ Öe .ÿ>yoôåmOt…Ö m∂uhÿ Öe .ôäh» SÖ pitÿm…ÖR .Nyu/û .yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –9– ymbÿ›.' p[Tyÿmçu t xÖ.l'Ã `OtíÖ tu mÿ gûu '[ %ÿ…dôrmojÿse ) t' ‚b.ÿy mÖ…. aÿjyÖi∂xÿ" ) so aÿSmwô .ÿy mÖ….ÿy mÖ….[∞ÿ NÖ {m.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –12– ymbÿ›.ôäh» SÖ pitÿm…ÖR .ÿy mÖ….' sd.ôxveÿ ) t' devÄ .ÿy mÖ….yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –15– ymbÿ›.ôxveÿ ) t' ‚b.ôxveÿ ) tm.ôxveÿ ) so aÿSmwô v.ô' mhoÿ duhÖe .Uyoÿ.ô' puroÿåjy∂.ôäh» SÖ pitôv.Uyoÿ.ôäh» SÖ pitôv. …b.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –16– 342 .' f.' vu mÿ ( ) so aÿSmw sÖTy…m∂uhÿ Öe . mÖ….o mÖ….' tendÖe mÿjyÖTSv˝" ) so aÿSmw sUnû tO .msurÿ . rÿ=t" ) s ….[Atharva Veda] k.j.m.

ÿy mÖ….ôr•enÿ p[jÖ y.gÿmdUjû yR .ô pyÿs.Uyoÿ. aÿb›t p[iÖ dxÖStmÿb›t ) p[jÖ .Utû ' Vy˝kLpyt( ) tenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –21– ymbÿ›.ÿ sÖh –23– ymbÿ›.' …b….gÿmTsôh v[Iiÿ hyÖv.r.ôxveÿ ) t…môm' devÖ t.ôäh» SÖ pitôv.' vu mÿ ( ) s a.qvR." sÖh –25– ymbÿ›.ô' mhÿs. sv|à .ôy' mÖ…. p[Tyÿmçu tÖ s .m.ÿ>yoô ivêÖ…m∂uhÿ Öe .r.rÿy.gÿmTsôh go….Ö .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ymbÿ›.ôy' mÖ….gÿmNÖ m/oÿ`tûRO Syô /.r. k°ôl.tRvÖ .ôy' mÖ….ôäh» SÖ pitÿdvÖRe >e yoô asurÿ ≤=itm( ) s m.ôäh» SÖ pitÿdvÖRe >e yoô asurÿ ≤=itm(( ) s m.r.ôy' mÖ…. sÖh {ivÿ.\ ak" –19– aqÿv.ne …≈ôy.lenÿ mÖ….i√≥Wà tÖ o meå/ÿr.ô .ôäh» SÖ pitÿdvÖRe >e yoô asurÿ ≤=itm( ) s m.UTy.o ab›t.>y.pÿitsO∑o mÖ….Rt.ôiv….r.Stmÿb›t ) sÖv' TÖ sôrSt' bÖıv± .du"û purSÄ tenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –20– t' /.yU "Ö ê"êÖStenÖ Tv' i√ÿWtÖ o jÿih –17– AûtvÖStmÿb›t.ôy' mÖ….' p[Tyÿmçu Nt xÖ.ôäh» SÖ pitÿdvÖRe >e yoô asurÿ ≤=itm( ) s m. –22– ymbÿ›.ôt. aÿb›t ) twmiÖRe dnoô ai©ÿrsoô dSyUnÿ .ôäh» SÖ pitÿdvÖRe >e yoô asurÿ ≤=itm( ) s m.gÿm{Ö senÿ sÖh vcRsà .ÿrj.ÿ sÖh –24– ymbÿ›.ÿ mÖ….Utû ' iv rÿ=it –18– aÖNtôdx ÖRe .R. sÖh –26– 343 .

gÿmTÖ sv.ÿy mU/tÖR " –32– yq." ) ySyÿ loôk.eÿ p[TÖ ymucÿ ' ≤xôvm( ) t' Tv' xÿtd≤=.ô.ÿy mU/tÖR " –31– y' devÖ ." ≈wœ‰.R…à . ) s m.ôym…/ÿ rohtu mÖ….' c=u"ÿ pÖxNU Ts…mÿıe j.' mÁ'à ddtuû pu∑yÿ e ) aÖ….ô.ôy' mÖ….ôNmeå/ÿr.…m me ≤xôvm( ) aÖspÖ àÖ " sÿpàÖh. k°ôTy." ≈wœ‰.' ’û∑e f.otu devjÖ .r.t( –34– EÖt…mô?m' sÖm. yDv/RnÖ m.mÖy' mÖ….o a¶eÖ p[itÿ hyRÖ homw"ÿ ) t‚SmÿiNv/em sumiÖ t' Svô‚St p[jÖ .ihÿt' juW.ôäh» SÖ pitÿdvÖRe >e yoô asurÿ ≤=itm( ) s m.iRU tÿ….ôäh» SÖ pitÿdvÖRe >e yoô asurÿ ≤=itm( ) s m.ÿ mÖ….ÿ ." sÖh –28– t…môm' devÖ t.R˝ sÖh –27– ymbÿ›.eÖ ≈wœ‰.\ ak" –30– ¨ˇÿr' i√WÖto m. sÖpà.m( –29– b[˜.[Atharva Veda] k.ô ‚Tv„y.<@ 10 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ymbÿ›.Ö m.ô bIjÿmvûu rR .ÿ .ôy' mÖ….lenÿ Ö rohÿit ) EÖv.ôym…/ÿ rohtu mÖ….sÿte ) s m. sÖh p[itÿ muç.ÿy …jNvt." ipôtroÿ mnu„û y.ô tejsÿ . pÖxvoå•ÿm•Ö' iv roÿhtu –33– ySmwÿ Tv. îÄme ]yÖ" pyoÿ duGû /mupû .r." ’¡. –35– 344 .'u =ÿ]vÖ /Rnà ' spàÖdM.ÿ sÖh yxÿs.˝ ¨pÖjIvÿ≤Nt svRdÖ .gÿmˇÖ je sÿ .ÿn' mÖ….ô.ÿy. m…yÿ p[jÖ .ôtvedÿ …sô b[˜.

' s¢i]'xIcTv.·r'xÎcSy. zNd.ÿ∂IPyte aÖ…¶rÿSyô kSm.ôyNTy.i√r.@±jgtI è2á 8ù i√tIy.pÿ" SkôM.ítu„pd.ôs.…v'XyekoncTv.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –4– Kv. g.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] s¢m' sUˇ_m( è1-44ù ctuíTv.∑Myo." Kv˝ y≤Ntô m.ä»htI è11-12á 15á 20á 22á 39ù Ek.¥∑. W$(pd. jgtI è3-6á 9á 38á 42-43ù tOtIy.dxIpçdxI…v'xI√.U…mÿrSyô k‚Smô•©πÿ itœTyôNt·rÿ=m( ) k‚Smô•©πÿ itœÖTy.@±bhO tI è33ù ]yiS]'Xy.ûi√ …mÿmIôtåe …/ÿ cÖN{m.idctsO." pr.S}yvs.mup·r∑.ôn.nu∑pu ( è31ù Eki]'Xy.·r'Xy.Ö]e {ÿvt" s'ivd.ô ¥*" k‚Smô•©πÿ itœÖTyuˇrÿ ' idôv" –3– Kv1Ö¡ p[Pe sÿNdIPyt Ëô?voR aÖ…¶" Kv1Ö¡ p[Pe sÿNpvte m.ÿ mÖh SkôM.' i]∑up( è41ù EkcTv.ône ) y]Ö p[Pe sÿNtIr…." ) y]Ö yNTyOtû voô y]. pçpd.ôd©.ihÿtm( ) Kv˝ v[tÖ ' Kv˝ ≈Öı.n.ÿtvÖR .tÖ·rê." SkôM.·r'Xy.·r'xIi]cTv. a.i]'xIi√cTv..n.ÿnoô a©ÿm( –2– k‚Smô•©πÿ itœitô .∆‰oitjRgtI è17ù s¢dXy.dxI√.ôyNTy. m?yeJyoitjRgtI è32á 34á 36ù √.…/ÿ itœitô k‚Smô•©ÿ AûtmÖSy.n.Sy sUˇ_Sy.s..˝/Rm.ÿ ) kSm.íwk.mup·r∑.qv.u·R riK]∑up( è7á 13ù s¢mI]yodXyo" proi„.?y.' nvMy∑.k™ è10á 14á 16á 18-19ù dxmIctudx R IWo@Xy∑.Syÿ itœitô k‚Smô•©πÿ sÖTymÿSyô p[itÿiœtm( –1– kSm. bOhtIg.Rn∑u pu ( è23-30á 37á 40ù ]yo…v'Xy.mup·r∑.ÿ" s'vTsôr.oå?y.y]I è44ù ctuíTv.ôvtO "ÿ SkôM.tÖ·rê.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –6– 345 .·r'xIn.ôd©.@nu∑pu ( è35ù pçi]'Xy. jgtI è21ù Ek…v'Xy.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –5– Kv1Ö¡ p[Pe sÿNtI yuvtÖ I iv¡pe ahor.·r'Xyoí.e ÿ sÖh s'ià vd.R =u{ AiW" ) SkM.·r'xIn.ihÿt.ivr. incOTpdp…¤i√≥pd.dXyekon…v'xIn.ôd©.Syô …mm.WIR i]pd.ÿTpvte m.CyRn∑u Bu v.ÿ ) y]Ö p[Pe sÿNtIr….vs.Tmç devte ) è1ù p[qmcoR ivr.i]'xIctuiS]'xIWæ$(]x ' In.'…s – k‚Smô•©πû tpoÿ aÖSy.

\ô a/.ihÿt. AcÖ" s.ivÿx≤Ö TkyÖˇäÿ.poô b[˜ô jn.ihÿt.ÿ ivôd"u ) asÿ∞Ö y]Ö s∞.ôryÖTyuˇrÿ m( ) Aût' cÖ y]ÿ ≈Öı.ihÿt.Ö£Myÿ vÖt[ ' /.ô@‰1Ö"¡ pu®WÄ åe …/ÿ sÖm.'íÖ kox.pÿit" ssOjû e ivôê¡pm( ) ikyÿt.Utû ' ‚kyÿ∫ivô„ydÖNv.ipRtà " SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –7– yTpÿrmÄ mÿvmÖ ' y∞ÿ m?yôm' p[jÖ .oTshßÖ/.ÿryt( ) SkôM.ipRtà .vU –8– ikyÿt." SkôM. p[jÖ .[Atharva Veda] k.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –13– y]Ö AWÿy" p[qmÖj." p[ ivÿvx e Ö t]ÿ –9– y]ÿ loôk. a©πû sveÃR sÖm.pÿitloRk ô .tÖ‚StœÖNTy.ômtO Ã' c mOTû yuíÖ pu®WÄ åe …/ÿ sÖm." SkôM.U…mÿrNÄ t·rÿ='Ö ¥*yR‚Smô•?y.ihÿte ) sÖm{ûu o ySyÿ n. SkôM.ôí' .ihÿt.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –10– y]Ö tpÿ" pr.ô" sUyoRô v.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –15– 346 ." SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –14– y]." p[ ivÿvx e Ö t]Ö y• p[. ikyÿt. ) y].poô b[˜ÿ sÖm. c.<@ 10 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y‚SmÿNTStôB?v.' t' b[iUÿ h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –11– y‚SmôN.ôNt SkôM.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –12– ySyô ]yÿ‚S]'x∂ºvÖ .xÿyåe Sy ) Ekô˘ yd©ûm’¡. SkôM.NTsvR.mÖ yjumÿ hÖR I ) EÖkiô WRy‚R Smô•." ) SkôM." p[ ivÿvx e . SkôM.ô…¶íÖN{m.

' p[iÖ tœÿNtI' prÄm…mÿvÖ jn. ) inô…/' tmÖ¥ ko vedÿ Ö y' devÿ .%. Sy." ) yÖDo y]Ö pr.ô¸…jR◊ô ." p[itÿiœt. veidÿt.t( –24– 347 .Vy'à cÖ sveÃR loôk.Utû ' cÖ y]Ö .' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –18– ySyô b[˜ô mu%mÿ ." SkôM.tÿ=NÖ yjuyû SR m.k¡Wn( ) s.' mÿ/k u x ô .ihÿt." ) .ÿNyqv.ÿinô ySyÿ y.sÿte –21– y].ôtvÿ" SkôM.pÿitm( ) Jyeœô ' ye b[.jÖm/U oô ySy.ô@‰1Ö‚¡ Stœÿ≤Nt p[qmÖ .iNvô¥.Ri©ûrsoô mu%Ã' SkôM.íÖ vsÿví sÖm.ÿinô ySyô lom.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –20– aÖs∞Ö .ôr=ÿq –23– y]ÿ dÖve .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ySyô ctÿß" p[iÖ dxoÿ n.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –22– ySyô ]yÿ‚S]'x∂ºvÖ .sÿte ) yo vw t.mutû ) ivôr.nÖrí=urû i©ÿrsÄ oå.m.íÿ ®Ä{.Tp[Tô y=Ö' s b[˜Ö . inô…/' r=ÿ≤Nt svRdÖ .' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –16– ye pu®Wÿ Öe b[˜ÿ ivôdSu te ivÿd"u prmeiÖ œnÿm( ) yo vedÿ prmeiÖ œnÖ' yíÖ vedÿ p[jÖ .˜ÿ.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –19– ySm.ôdcO oÿ aÖp.ÿ ivdu" ) ¨Öto sNmÿNyôNteåvÿrÄe ye teÖ x. b[˜ÿ iô vdoô b[˜ÿ Jyeœô mupû .mÿnsûu i' vÿd"u –17– ySyô ≤xroÿ vwê.ÿ£.ÿdpÖ .' ivôdSu te SkôM. a….ÿvn( ) a©.ÿidôTy.ôÛ" SkôM.ô%.ÿmpûu .Nt" SkôM.

NyTprÄm‚Stÿ .e sv|Ö p[itÿiœtm( –30– n.ihÿtm( –29– îN{eÿ loôk.p.Sy.yÖ b[˜.ô•. a©πû g.ôSy'1¡Ö tSmwÿ Jyeœô .<@ 10 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION bOhû Ntoô n.Nt·rÿ=mutû odrÿm( ) idvÖ' yíÖ£É mU/û .ôn* c=urû i©ÿrsÄ oå.Ö.¡íÖ pun.ÿ Öe nmÿ" –34– 348 .Jyÿ…my.RTà purû oWsÿ" ) ydÖj" p[qÿ mÖ ' s'bà . ved p[TÖ y='à SkôM.mÿnsûu i' vÿd"u –26– ySyô ]yÿ‚S]'x∂ºvÖ .Rn'Ö tSmwÿ Jyeœô .e…jôre ) t.Û" pÖro jn...ÿ ivdu" ) SkôM.yÖ b[˜.' VyvÿtyR t( ) Ek˘ô td©÷à SkôM. –28– SkôM." SkôM. îN{eô tpÖ îN{eå?yOtû m.nek¡É b[˜‚ô vdoÿ ivdu" –27– ihôr<Ä yôg.ÿ iv.…sÿç≤Ö ırÿ<y' loôkÉ aÿNtôr.U…mÿ" p[mÖ .ÿ vR " ) aÖ…¶' yíÖ£ a.mÖ n.Utû m( –31– ySyô .Nvw ]yÿ‚S]'x∂ºvÖ .e loôk.ÿ Öe nmÿ" –32– ySyô sUyíÖR =uíÿ NÖ {m.Ö 'R pÿrmÄ mÿnTyu¥û ' jn.nIôStSmwÿ Jyeœô .'à Tv.Ö.Stdg[Öe p[.[Atharva Veda] k.ÿ Öe nmÿ" –33– ySyô v.ihÿtm( ) SkM.e tpÿ" SkôM.Syÿ pur.ÿ johvIit purû ." p[jÿ nÖ yÿNpur. sUy.ÿvn( ) idxoô yíÖ£É p[DÖ .ª. yeåsÿt"Ö p·rÿ j…Dôre ) Ek˘ô td©÷à SkôM.ÿ" –25– y]ÿ SkôM.ihÿtm( ) îN{'à Tv.].mÖ te devÖ .eå?yOtû m.sÿd.yÖ b[˜.Ö vU Ö s hÖ tTSvôr. ved p[TÖ y=Ö…mN{eô sv|à sÖm.yÖ ySm.tÿ" p[.

vOˇÿ "Ö s p.tÿve –44– 349 .NTsv.%.ô t‚SmôÔ‰otI'ià Wô y. tNtU‚Ã' Stôrteÿ /Öˇe aÖNy.toô aNtÿm( –42– tyoÿrhÄ ' pÿ·rÖnTO yÿNTyo·rvÖ n iv j.' t' b[iÿU h ktÖm" æSvÿdvÖe s" –39– apÖ tSyÿ hÖt' tmoô Vy.ÿ p[jÖ .ÿn.ÿnne iÖ √ jÿ." sd.…/ô n.ÿin c£⁄Sû tsÿr.ÿ/.d.ôr.rÄ ¥. pÖrSt. cÖn –37– mÖh¥Ö=' .RNà Tsm.toô nelyÿ it kôq' n rÿmteÖ mnÿ" ) ikm.ô£.roÖv1R N¡Ö t·rÿ=m( ) SkôM.uvnÿ Syô m?yeô tpÿ…s £.ÿ ) sv.' v.ÿp…O qôvI ¨Ö.v.ôPmn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] SkôM.ô pum.ô ¨pÿ tSt.uvnÿ mÖ . ) ySmwÿ devÖ .ÿ>y.ÿ/.pÿit" –41– tÖN]mek¡É yuvtÖ I iv¡pe a>y.ÿ Öe nmÿ" –36– kôq' v.m.o d.Ny.ÿ/.o d.pÿ vOÔ.ôˇpÿso j.uiû dRv'Ö s.ô' p.ÿ Ö c=uWÿ .pÿt* –40– yo vetÿ sÖ ' ihÿr<Ä yyÖ' itœÿNt' s≤lôle vedÿ ) s vw guÁ"ÿ p[jÖ .o d.ÿt( ) pum.kÉ¡ –43– îÄme mÖy% U .yÖ b[˜.e îÄme SkôM.R…à .inô ]I…. îÄd' ivêÖ' .ôto loôk. ≈o]e. ivÿvx e –35– y" ≈m..r p[iÖ dxÖ" W@ëvû IR" SkôM.…m ytÖr.teÖ n gÿm.ô v.ÿnne √yÖTyuÌ.ôNt' sÿ≤lôlSyÿ pOœû º ) t‚SmÿHz^yNteô y ¨Ö kÉ cÿ devÖ .ÿ" –38– ySmwô hSt.nÖxe ) somÖ' yíÖ£É kÉvl ÿ 'Ö tSmwÿ Jyeœô .ÿ>y.m'à vytÖ" W<mÿy% U m( ) p[.ÿ» ≤Ê. n.ôc.….pÿ" sÖTy' p[Pe sÿNtIônl Re yÿ ≤Nt kôd. vO=û Syô SkN/ÿ" pÖ·rtÿ îvÖ x.ÿ bÖ≤l' p[yÖ Czÿ≤Ntô iv…môtåe …mÿt' SkôM.

nu∑pu ( è7ù s¢My.inÿ xÖ˚vÿ" WÖi∑íÖ %Il.' s¢i]'Xy∑...<@ 10 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è8ù a∑m' sUˇ_m( è1-44ù ctuíTv.·r'xIn. jgtI è12ù √.'…s yo .idctsO.yÖ b[˜.dXy.Rn∑u pu ( è3-4á 8-9á 13á 16-18á 24á 28á 35-36á 40á 44ù tOtIy.meki]'Xy.idtOcSy ctu…v|Xy∑.…v'Xy.ô …•ÿ…môW∞Ö yt( –2– itôßo hÿ p[jÖ .toÿåivxNt ) bOhû Nhÿ tSq*ô rjÿso ivôm. aÿTy.·r'Xy.ç.i]'XyekcTv.RWIR p…¤" è15á 27ù pçdxIs¢…v'Xyo.·r'xIn. .Sy sUˇ_Sy k⁄Ts AiW" ) a?y..u·riK]∑up( è39ù EkoncTv. aÖkmú …Ö .teÖ ¥*íÖ .Gg.ÿ Öe nmÿ" –1– SkôM.ôym.mÿ mÖhTpôdm( ) t]edÖ ' svRmÖ . ivÿvx e –3– √.@±bhO tI è2ù i√tIy. .R i]∑up( è11ù Ek. bOhtIg.·r'xIi]cTv.U…mÿí itœt" ) SkôM.Rn∑u pu ( è30ù i]'Xy.·r'xIctuíTv.R i]∑up( è42ù i√cTv.ctuQyR∑mInvmI]yodxIn.ÿ…/ôitœÿit ) Sv1Öy¡ SR yÿ cÖ kÉvl ÿ 'Ö tSmwÿ Jyeœô .Utû ' cÖ ." pr.cl...Tm' devt.ômk e ¡ Ekôj" –5– a.k™ è26ù Wi@±vX' y.TmôNv¥Tp[.ô…v" s…•ihÿt'Ö guh.ç i]∑up( è5ù pçMy.ô jrÄ•.bOhtI i]∑up( è10ù dxMy.u·R rGbOhtI è22ù √.' Wo@Xy.ô Tp[itÿiœtm( –6– 350 . Ek¡ Ekôj" ) t‚SmÿNh..Iôr.·r'Xy.ô ye –4– îÄd' sÿivtÖivR j.ÿinô k ¨Ö t≤∞ÿktÉ ) t].ipôTv…mÿCzNteô y EÿW. √‰ui„.ô n>y.[Atharva Veda] k..enmÖe e iv∑ÿ….idtOcSy ]yo…v'xIpç…v'Xyekoni]'xIn.ô aivÿc.ÿy•Ö ‰1ÖN¡ y.i√r.ÿnIihô W@‰ôm.ÿ xÖt.ipRtà mÖ je Tÿ p[.y.noô h·rÿtoô h·rÿ.í ivr.dÿx p[/Ö yÿí£ Ö mekô˘ ]I…. bOhtIg.ôS]I….Vy'à cÖ sv|Ö yí." purobOhtI i]∑ubg( ..·r'xÎcSy.@±g." pur ¨i„. ) è1ù p[qmcR ¨p·r∑.dXy.…v'xIpçi]'xIWæ$(]x ' IcTv.u·rgnu∑pu ( è6á 14á 19-21á 23á 25á 29á 31-34á 37-38á 41á 43ù WœIctudXR yorekon…v'Xy. anu∑bu g( .hÿt.y]I zNd. îÄd' svRmà .

ÿ¥Jûu yteÖ y.uvnÿ ' jÖj.nÖ ydÿSy.' yU ÿ .pÿitíritô g. mÿhtÖ o bÿ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] Ek¡c£˘ vtRtÖ Ek¡n…e m sÖhß.uvnÿ Syô m?yeô tSmwÿ bÖ≤l' r.eÃR aÖNtrdOXÿ ym.ÿstÖ AWÿy" sÖ¢ s.. purû St.nÖNtmNtÿv∞.vÖTyekm¡ vÖe –11– aÖnNÖ t' ivtÿt' pu®]Ä . aÿnsûu v' hÿ ≤Nt ) ay.…m ktÖm.û^ tO oÿ . ivôêtoÿ yuJû yteÖ y.ô/| Kv1Ö¡ täÿ.ô/| k¡tmÖ " s kÉtô "u –13– Ëô?v| .ÿ/.rÿNtmudk Ö ˘ k⁄Mû .ô n sveÖR mnÿs.VyÿmSy –12– p[jÖ .ô smÿNte ) te n.ôhI vÿhTÖ ygÿm[ We .ÿ pOCz. ivdu" –14– dUrû e pU.ô dp[.ÿ yÖD" p[.nÖ ydÿSy.û neR ÿ vsit dUrû Ëônne ÿ hIyte ) mÖh¥Ö=' . iv j. cÿ pÖí.ôlíÿrit iv…côNviNvô√.ÿ=rÄ' p[ purû o in pÖí.ÿ∑. s. Ac.Tyeiÿ tô ik˘ cÖn –16– 351 .ÿtmSy ddOx û e n y.ôk˘ ye aÖSy goôp.ô' p[∑yÿ o yuˇû _.r pO…qôvI' ivôê¡p'Ö tTsô.no b¸û/..ôyteÖ t.ÿyte ) aÖ/nRe Ö ivêÖ' .uvnÿ ' jÖj. ) aÖ/nRe Ö ivêÖ' .' Tv.¥.ÿkp.envÿe odh.r≤Nt –15– ytÖ" sUy"ÃR ¨ÖdTe yStô' y]ÿ cÖ gCzÿit ) tdevÖ mÿNyeåô h' Jyeœô ' tduû n.N.Utû mutû .ÿ …•…môW∞Ö y∫⁄vtÿ ( ) t∂.ôy˝R m( ) pXyÿ≤Ntô sveÖR c=uWÿ .õ™t.ôt' prÄ' nedIôyoåvÿr'Ä dvIÿy" –8– itôy‚R GbÿlímÖs Ëô?vRb›ÿu SÖ t‚SmôNyxoô inihÿt' ivôê¡pm( ) td.vûU "u –9– y. cÿ sÖvtR "ÿ ) yy.vU –7– pÖçvÖ .m( –10– ydejiÿ tô ptÿitô y∞Ö itœÿit p[.

ôidôTymevÖ te p·rÿ vd≤Ntô sveÃR aÖ…¶' i√ôtIy'Ã i]ôvtO Ã' c hÖs' m( –17– sÖhß Ö .'smÿ …Ö .ô.' vedÃ' ivô√.[Atharva Veda] k.toô vdÿ≤Nt ) a.ÿ pur.Ö.<@ 10 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ye aÖv.Rõm™ ?yÿ ¨Öt v.

ÿ –18– sÖTyenoô?vRStÿpitô b[˜.'à inmRQÖ yteÖ vsuÿ ) s ivô√.[ ˜ÿ.NTsv.' mÖht( –20– aÖp.Iô y.ôTpun..ôpXyÿt EÖv tSm.vSy pÖ=* hrehÿ sÖ| Syô ptÿt" SvôgmR ( ) s devÖ .ÿrt( ) ctu„ÿ p.Ô‰eœô ' mÿNyetÖ s ivÿ¥.uvnÿ .ojÿnm( –21– .Rnô ru Sÿ yupdÖ ¥ÿ sÖp' XyÿNy.>y.rÄ s" –26– 352 .vÖTso ag[eÖ Sv1Ör¡ .ÿ .ôtnÿmne m.ômtO .vÿNtmupû .ÿ∂vÖº o roÿct EÖW EÖtt( –24– b. .ô<y1Öj¡ r.ÿ gOhû e ) ySmwÿ ’ût.¥ Sy.ôdb( .. mmÿ ip[yô .∫ÀTû v.¸®Ät.ôv.ÿitô y‚SmÿÔ‰eœô m…/ÿ …≈ôtm( –19– yo vw te ivô¥.dÿˇÖ .‰' ivyÿt.Ö mTyRSà y.l.ô ne ÿ itôyõR ™ p[.s.dÖr.inô ivê.dg[eÖ smÿ.Rõi™ v pÿXyit ) p[.ôtnÿm( –22– sÖn.Ö]e p[ j. xyeÖ s yíÖk.ô s. –25– îÄy' k¡Ly.IyÖSkmutû k w ˘ô nevÿ dOXyte ) ttÖ" p·rÿ„vjIysI devÖ t.rÿ jÖj.oGyoÿ .ôdk e m¡ .itô .vÖdqoô a•ÿmdäÖ¸ ) yo devÖ muˇÿ rÖ .oGyô" svRmÖ .ÿtw sn.ÿ vR " ) aÖhoôr.ÿyte e aÖNyo aÖNySyÿ Âôpyoÿ" –23– xÖt' sÖhßÿmyÖ tu 'Ö Ny˝budR ms':yeyô ' Svmÿ‚Smô…•ivÿ∑m( ) tdÿSy flNTy…..

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

Tv' S]I Tv' pum;ÿn…sô Tv' k⁄m¡ ;ôr ¨Öt v;ÿ k⁄m;ôrI–
Tv' jIô,oR dÖ<@ºnÿ vç…sô Tv' j;ôto .ÿv…s ivôêtoÿm%
u " –27–
¨ÖtWw ;'à ipôtot v;ÿ pu]û EÿW;mutû Ww ;'à Jyeœô ¨Öt v;ÿ kinôœ" )
Ekoÿ h devÖ o mnÿ…sô p[ivÿ∑" p[qmÖ o j;ôt" s ¨Ö g.eÃR aÖNt" –28–
pU,û ;RTpU,û mR du cÿ it pU,û | pU,û neR ÿ …sCyte )
¨Öto tdÖ¥ ivÿ¥;mÖ ytÖStTpÿ·riWôCyteÿ –29–
EÖW; sÖnàIô snÿmvÖe j;ôtWw ; purÿ ;Ö,I p·rÖ sv|Ã b.Uv )
mÖhI deVÖ yu1W¡Ö soÿ iv.;ôtI swknÉ¡ k
w nÉ …mWÖt; iv cÿ∑e –30–
aivôvRw n;mÿ devÖ tÖtnRe ;ÿSteô prIÿvtO ; )
tSy;ÿ Âôp,e mÖe e vO=û ; h·rÿt;ô h·rÿtßj" –31–
a≤Ntô sNtô' n jÿh;ôTy≤Ntô sNtô' n pÿXyit )
devÖ Syÿ pXyô k;Vyô' n mÿm;rÄ n jIÿyiR t –32–
aÖpvU ,Re iÿe Wôt; v;cÖSt; vÿd≤Nt yq;yÖqm( )
vdÿNtIôy]R Ö gCzÿ≤Ntô td;ÿ¸bû ;[ ˜R ,ÿ ' mÖht( –33–
y]ÿ devÖ ;íÿ mnu„û y;˝í;ôr; n;.;ÿivv …≈ôt;" )
aÖp;' Tv;ô pu„p'Ã pOCz;…mô y]Ö tNm;ôyy;ÿ ihôtm( –34–
ye….ôv;Rtÿ îiWôt" p[vÖ ;itô ye ddÿNteô pçÖ idxÿ" sÖ/I[ cIÿ" )
y a;¸ÿitmÖTymÿNyNt devÖ ; aÖp;' netÖ ;rÿ" ktÖme t a;ÿsn( –35–
îÄm;meWÿ ;' pO…qôvI' vStô EkoôåNt·rÿ='Ö pyek
R oÿ b.Uv )
idvÿmWe ;' ddteÖ yo ivÿ/tÖ ;R ivê;ô a;x;ô" p[itÿ r=ÖNTyek¡É –36–
353

[Atharva Veda]

k;<@ 10

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yo ivô¥;TsU]'Ö ivtÿt'Ö y‚Smô•ot;ÿ" p[jÖ ; îÄm;" )
sU]'Ö sU]Sÿ yô yo ivô¥;Ts ivÿ¥;ôdb( ;[ ˜ÿ,' mÖht( –37–
ved;ôh' sU]'Ö ivtÿt'Ö y‚Smô•ot;ÿ" p[jÖ ; îÄm;" )
sU]'Ö sU]Sÿ y;ôh' vedÖ ;qoô yäâ;˜ÿ,' mÖhd( –38–
ydÿNtôr; ¥;v;ÿp…O qôvI aÖ…¶rwTp[dô hÿiNvêd;ôVy˝" )
y];itÿœ•Ö k
e p¡ àI" pÖrSt;ôTKve˝v;sINm;tÖ·rê;ÿ tÖd;nIÿm( –39–
aÖPSv;˝sINm;tÖ·rê;ô p[ivÿ∑"Ö p[ivÿ∑; devÖ ;" sÿ≤lôl;Ny;ÿsn(–
bOhû Nhÿ tSq*ô rjÿso ivôm;nÖ" pvÿm;no hÖ·rtÖ a; ivÿvx
e –40–
¨ˇÿr,e ve g;yÖ]ImÖmtO åe …/ô iv cÿ£me )
s;ª;ô ye s;mÿ s'ivôdru jÄ St∂ÿdx
O Öe Kv˝ –41–
inôvx
e nÿ " sÖg' mÿnoô vsUnÿ ;' devÖ îÿv sivôt; sÖTy/ÿm;R )
îN{oô n tÿSq* smÖre /n;ÿn;m( –42–
pu<û @rIÿk˘ô nvÿ√;r' i]ô….gu,ûR …e .ôr;vOtÿ m( )
t‚SmôNy¥Ö=m;ÿTmôNvˇ√w b[˜ÿ iô vdoÿ ivdu" –43–
aÖk;ômo /Iroÿ aÖmtO "ÿ Svy'.Ö U rsenÿ tO¢û o n k⁄tíÿ nÖ onÿ" )
tmÖve ivô√;• …bÿ.;y mOTû yor;ÖTm;nÖ' /IrÿmjÖ rÄ' yuv;ÿnm( –44–
è9ù nvm' sUˇ_m(
è1-27ù s¢…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy;qv;R AiW" ) xt*dn; devt; ) è1ù
p[qmcR≤S]∑up( è2-11á 13-24ù i√tIy;iddx;n;' ]yodXy;id√;dx;n;ç;nu∑pu (
è12ù √;dXy;" pQy;p…¤" è25ù pç…v'Xy; √‰ui„,Gg.;Rn∑u pu (
è26ù Wi@±vX' y;" pçpd; bOhTynu∑bu iu „,Gg.;R jgtI
è27ù s¢…v'Xy;í pçpd;itj;gt;nu∑Bu g.;R xKvrI zNd;'…s
354

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

aÖ`;ôytÖ ;mipÿ nÁ;ô mu%;ÿin sÖpàeWÿ ûu vj[mÿ pRytÖw m( )
îN{e,ÿ dÖˇ; p[qÿ mÖ ; xÖt*dÿn; .[;tOVyôflI yjÿm;nSy g;ôt"u –1–
veidÿ∑Öe cmRÃ .vtu bÖihRloRm;ÿinô y;inÿ te )
EÖW; Tv;ÿ rxÖn;g[.ÿ IôÌ;[ v;ÿ TvwWô oå…/ÿ nOTytu –2–
b;l;ÿSteô p[o=ÿ,I" sNtu ijô◊; s' m;ÿ∑flRu ‰e )
xuı
û ; Tv' yÖ…Dy;ÿ .UTû v; idvÖ' p[ie hÿ xt*dne –3–
y" xÖt*dÿn;ô' pcÿit k;mÖp,e[ Ö s k¡Lpte )
p[Itô ; Á˝Syô‚TvRj"Ö sveÖR y≤Ntÿ yq;yÖqm( –4–
s SvôgmR ; roÿhitô y];ôd≤S]ÿidôv' idôv" )
aÖppûU n;ÿ….' ’ûTv; yo dd;ÿit xÖt*dÿn;m( –5–
s t;'Lloôk;NTsm;ÿ“oitô ye idôVy; ye cÖ p;…qRvà ;" )
ihrÿ<yJyoitW' ’ûTv; yo dd;ÿit xÖt*dÿn;m( –6–
ye teÿ deiv x…môt;rÿ" pÖˇ_;roÖ ye cÿ teÖ jn;ÿ" )
te Tv;ô sveÃR goPSy≤Ntô mw>yoÿ .wWI" xt*dne –7–
vsÿvSTv; d≤=,Öt ¨ÿˇrÖ ;Nmô®tÿSTv; )
a;ôidôTy;" pÖí;ÌoÿPSy≤Ntô s;…¶ÿ∑oômmitÿ {v –8–
devÖ ;" ipôtroÿ mnu„û y;˝ gN/v;RPsôrsÿíÄ ye )
te Tv;ô sveÃR goPSy≤Ntô s;itÿr;Ö]mitÿ {v –9–
aÖNt·rÿ='Ö idvÖ' .U…mÿm;idôTy;Nmô®toô idxÿ" )
loôk;NTs sv;Rnà ;“oitô yo dd;ÿit xÖt*dÿn;m( –10–
355

[Atharva Veda]

[Atharva Veda]

k;<@ 10

`Otû ' p[o=ô NtIÿ su.û g;ÿ devÖ I devÖ ;Ngÿ…m„yit )
pÖˇ_;rÿmfl‰eô m; ih'sà IôidRv'Ö p[ie hÿ xt*dne –11–
ye devÖ ; idÿivôWdoÿ aNt·r=ÖsdÿíÖ ye ye cemÖ e .UMy;ôm…/ÿ )
te>yôSTv' /u+ÿ v svRdÖ ; =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –12–
yˇeÖ ≤xroÖ yˇeÖ mu%'Ö y* k,*Rô ye cÿ teÖ hnUÿ )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –13–
y* tÖ aoœ*ô ye n;…sÿkôÉ ye Í©πû ye cÖ teå≤=ÿ,I )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –14–
yˇe Klom; yı»dy' purItTshk‚<#k; )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –15–
yˇe y’¥e mtòe yd;N]My;í te gud;" )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –16–
ySte Pl;≤xyoR vinœëy*R k⁄=I y∞ cmR te )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –17–
yˇeÿ mÖ∆; ydiSqô yNm;ôs' ' y∞Ö loihÿtm( )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –18–
y* teÿ b;ôÙ ye doôW,Iô y;v's*ô y; cÿ te kôkt⁄ ( )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –19–
y;Steÿ g[Ivô ; ye SkôN/; y;" pO∑û Iy;RíÖ pxRvà " )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –20–
356

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

y* tÿ ËôÂ aÿœIôvNt*ô ye ≈o,Iô y; cÿ te .Öst( )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –21–
yˇeÖ puCzô÷ ye teÖ b;l;ô ydU/oô ye cÿ teÖ Stn;ÿ" )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –22–
y;Steô jÏ;û" y;" k⁄iœÿk; AûCzr;Ö ye cÿ te xÖf;" )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –23–
yˇeÖ cmRà xt*dneÖ y;inô lom;ÿNyfl‰e )
a;ô…m=;'Ã duÓt;' d;ô]e =Iôr' sÖipRrqoô m/uÿ –24–
£oô@* teÿ St;' puroÖd;x;ôv;Jyenÿ ;ô….`;ÿ·rt* )
t* p=* deiv ’Tv; s; pˇ_;r' idv' vh –25–
¨Öl%
U l
ÿ Öe musl
ÿ Öe yíÖ cmR…Ã ,ô yo v;ô xUpÃRe t<@ël
û " k,ÿ" )
y' v;ô v;toÿ m;tÖ·rê;ô pvÿm;no mÖm;q;ô…¶∑ıot;ô su¸tÿ ' ’,otu –26–
aÖpo devÖ ImR/mÿu tI`OtR íÖ tu oÿ b[˜Ö ,;ô' hSteWÿ u p[pqûO Ks;ÿdy;…m )
yTk;ÿm îÄdmÿ….iWôç;…mÿ voôåh' tNmeô sv|Ö s' pÿ¥t;' vÖy' Sy;ÿmÖ ptÿyo
ryIô,;m( –27–
è10ù dxm' sUˇ_m(
è1-34ù ctuiS]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy kXyp AiW" ) vx; devt; )
è1ù p[qmcR" kk⁄MmTynu∑pu ( è2-4á 7á 9á 11-22á 25á 28á 30á 33-34ù
i√tIy;idtOcSy s¢mInvMyorek;dXy;id√;dx;n;'
pç…v'Xy∑;…v'xI]I'xI]yiS]'xIctuiS]'xIn;ç;nu∑pu ( è5ù pçMy;"
pçpd;itj;gt;nu∑Bu g.;R SkN/og[IvI bOhtI è6á 8á 10ù Wœ‰∑mIdxmIn;'
ivr;@nu∑pu ( è23ù ]yo…v'Xy; bOhtI è24ù ctu…v|Xy; ¨p·r∑;ä»htI è26ù
Wi@±vX' y; a;St;rp…¤" è27ù s¢…v'Xy;" xïmTynu∑pu (
è29ù Ekoni]'Xy;≤S]pd; ivr;@±g;y]I è31ù Eki]'Xy; ¨i„,Gg.;Rn∑u pu (
357

[Atharva Veda]

k;<@ 10

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

è32ù √;i]'Xy;í ivr;$(pQy;bOhtI zNd;'…s –

nmÿSteô j;yÿm;n;yw j;ôt;y;ÿ ¨Öt teÖ nmÿ" )
b;le>ÿ y" xÖf>É yoÿ Âôp;y;ÿfl‰e teÖ nmÿ" –1–
yo ivô¥;Tsô¢ p[vÖ tÿ" sÖ¢ ivô¥;Tpÿr;Övtÿ" )
≤xroÿ yÖDSyô yo ivô¥;Ts vÖx;' p[itÿ gO

Iy;t( –2–
ved;ôh' sÖ¢ p[vÖ tÿ" sÖ¢ vedÿ pr;Övtÿ" )
≤xroÿ yÖDSy;ôh' vedÿ Ö som'Ã c;Sy;' ivc=Ö,m( –3–
yy;ô ¥*yRy;ÿ pO…qôvI yy;poÿ guipôt; îÄm;" )
vÖx;' sÖhßÿ/;r;Ö' b[˜,ÿ ;ôCz;vÿd;m…s –4–
xÖt' k˘sô ;" xÖt' doôG/;rÿ" xÖt' goô¢;roÖ a…/ÿ pOœû º aÿSy;" )
ye devÖ ;StSy;'Ã p[;,ô ≤Ntô te vÖx;' ivÿdru k
e /ô ; –5–
yÖDpÖ dÖ Ir;ÿ=Ir; Svô/;p[;,ÿ ; mÖhIluk
ÿ ; )
vÖx; pÖjNR yÿpàI devÖ ;\ aPyeiÿ tô b[˜,ÿ ; –6–
anuÿ Tv;ô…¶" p[;ivÿxdÖ nuû somoÿ vxe Tv; )
Ë/ÿSte .{e pÖjNR yoÿ ivô¥tu Sÿ teô Stn;ÿ vxe –7–
aÖpSTv' /u=ÿ e p[qmÖ ; ¨ÖvrR ;Ö apÿr; vxe )
tOtû Iy'Ã r;Ö∑'^ /u=û åe •'Ã =Iôr' vÿxÖe Tvm( –8–
yd;ÿidôTywÙyûR m;ÿnoôp;itÿœ Atv·r )
îN{ÿ" sÖhßÖ' p;];ôNTsom'Ã Tv;p;yy√xe –9–
ydÖncU IN{ômrw ;Êvÿ AWÖ.o˝å◊yt( )
tSm;ÿˇe vO]hÖ ; pyÿ" =Iôr' £⁄ı
û o˝åhr√xe –10–
358

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

yˇeÿ £⁄ı
û o /nÿpitôr; =Iôrmhÿr√xe )
îÄd' tdÖ¥ n;k¡≤S]ôWu p;]eWÿ u r=it –11–
i]ôWu p;]eWÿ ûu t' somÖm; deVÖ y˝hr√Öx; )
aqÿv;Rô y]ÿ dI≤=ôto bÖihR„y;Stÿ ihrÄ<yyeÿ –12–
s' ih somenÖ ;gÿtÖ smuû sve,ÃR pÖ√t;ÿ )
vÖx; sÿm{ûu m?yÿœÌN/ôv"Rw kô≤l….ÿ" sÖh –13–
s' ih v;tenÖ ;gÿtÖ smuû svw"ÃR ptÖi]….ÿ" )
vÖx; sÿm{ûu e p[;nOTÿ yôdcO "Ö s;m;ÿinô …b.[tÿ I –14–
s' ih sUy,ÖRe ;gÿtÖ smuû sve,ÃR Ö c=uWÿ ; )
vÖx; sÿm{ûu mTyÿ:y∫Ö{; JyotI'ià Wô …b.[tÿ I –15–
aÖ.IvOtÿ ;ô ihrÿ<yenÖ yditÿœ At;v·r )
aêÿ" smu{û o .UTû v;?yÿSkNd√xe Tv; –16–
t∫Ö{;" smÿgCzNt vÖx; de∑y≠[ qoÿ Svô/; )
aqÿv;Rô y]ÿ dI≤=ôto bÖihR„y;Stÿ ihrÄ<yyeÿ –17–
vÖx; m;ôt; r;ÿjNÖ y˝Sy vÖx; m;ôt; Svÿ/Öe tvÿ )
vÖx;y;ÿ yÖD a;yu/ÿ 'Ö ttÿ…íôˇmÿj;yt –18–
Ëô?voR …bôNdu®dÿcrÄdb( ˜[ ,ÿ "Ö kk⁄d¡ ;ôd…/ÿ )
ttÖSTv' jÿ…DWe vxeÖ ttoô hot;ÿj;yt –19–
a;ôòSteô g;q;ÿ a.v•u‚û „,h;ÿ>yoô bl'Ã vxe )
p;ôjSô y;˝∆De yÖD Stne>ÿ yo rÄXmyÖStvÿ –20–
359

[Atharva Veda]

[Atharva Veda]

k;<@ 10

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ÈÄm;R>y;ômyÿn' j;ôt' sÆKqÿ>y;' c vxeÖ tvÿ )
a;ôN]e>yoÿ j…Dre aÖ]; ¨Ödr;Öd…/ÿ vIô®/ÿ" –21–
ydudû rÄ' v®ÿ,Sy;nupû ;[ ivÿxq; vxe )
ttÿSTv; b[˜Ö odÿ◊yÖTs ih ne]Ö mveˇÖ vÿ –22–
sveÖR g.;Rdà vepNtô j;yÿm;n;dsUSû v˝" )
sÖsvU Ö ih t;m;ô¸vRx
Ö ie tô b[˜…ÿ ." KlO¢û " s Á˝Sy;ô bN/u"ÿ –23–
yu/Ö Ekô" s' sOjÿ itô yo aÿSy;ô Ekô î√ÖxI )
tr;'…Ã s yÖD; aÿ.vÖNtrÿs;ô' c=urÿ .v√Öx; –24–
vÖx; yÖD' p[Tyÿg

O ;√Öx; sUymÃR /;ryt( )
vÖx;y;ÿmNÖ trÿivxdodÖno b[˜Ö ,;ÿ sÖh –25–
vÖx;mevÖ ;mOtmÿ ;¸vRx
Ö ;' mOTû yumpu ;ÿste )
vÖxde ' svRmà .v∂ºvÖ ; mÿn„ûu y;ô3¡Ö asurÿ ;" ipôtrÄ AWÿy" –26–
y EÖv' ivô¥;Ts vÖx;' p[itÿ gO

Iy;t( )
tq;ô ih yÖD" svRpà ;∂uhû e d;ô]åe nÿpSf⁄rn( –27–
itôßo …jô◊; v®ÿ,Sy;ôNtdIR¥Ã Ty;ôsinÿ )
t;s;ô' y; m?yeô r;jÿitô s; vÖx; du„ÿ p[itôgh[ ;ÿ –28–
cÖt/ûu ;R retoÿ a.v√Öx;y;ÿ" )
a;pÖSturIÿymÖmtO 'Ö turIÿy' yÖDSturIÿy' pÖxvÖSturIÿym( –29–
vÖx; ¥*vRx
Ö ; pO…ÿ qôvI vÖx; iv„,u"ÿ p[jÖ ;pÿit" )
vÖx;y;ÿ duGû /mÿipbNTs;ô?y; vsÿvíÖ ye –30–
360

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

vÖx;y;ÿ duGû /' pIôTv; s;ô?y; vsÿvíÖ ye )
te vw b[›Ö Syÿ ivô∑ipô pyoÿ aSy;ô ¨p;ÿste –31–
somÿmne ;ômk
e ¡É duÓº `Otû mekô ¨p;ÿste )
y EÖv' ivôdWu ÿe vÖx;' dÖdSu te gÖt;≤S]ÿidôv' idôv" –32–
b[;˜ô ,ô >e yoÿ vÖx;' dÖÊv; sv;|LÃ loôk;NTsmÿXnute )
Aût' Á˝Sy;ôm;ipRtà mÖ ipô b[˜;qoô tpÿ" –33–
vÖx;' devÖ ; ¨pÿ jIv≤Nt vÖx;' mÿn„ûu y;˝ ¨Öt )
vÖxde ' svRmà .vÖ¥;vÖTsUyoRà ivôpXyÿit –34–
îit dxm' k;<@m(

361

[Atharva Veda]

[Atharva Veda]

k;<@ 11

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqwk;dx' k;<@m(
è1ù p[qm' sUˇ_m(
è1-37ù s¢i]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy b[˜; AiW" ) b[˜*dno devt; )
è1ù p[qmcoRn∑u Bu g.;R .u·rKp…¤" è2á 5ù i√tIy;pçMyobOhR tIg.;R ivr;æ$(]∑up(
è3ù tOtIy;y;ítu„pd; x;Kvrg.;R jgtI
è4á 15-16á 31ù ctuqIRpçdxIWo@Xyeki]'xIn;' .u·riK]∑up(
è6ù Wœ‰; ¨i„,k™ è7á 12-14á 19á 22-23á 28á 30á 32-34ù s¢My;
√;dXy;idtOcSywkon…v'xI√;…v'xI]yo…v'Xy∑;…v'xIi]'xIn;' √;i]'Xy;idtOcSy c
i]∑up( è8ù a∑My; ivr;@±g;y]I è9ù nvMy;" x;Kvr;itj;gtg.;R jgtI è10ù
dxMy;" puroåitjgtI ivr;@±jgtI è11ù Ek;dXy; jgtI è17á 21á 24-26á
37ù s¢dXyek…v'Xyoítu…v|Xy;idtOcSy s¢i]'Xy;í ivr;@±jgtI è18ù
a∑;dXy; aitj;gtg.;R pr;itj;gt; ivr;@itjgtI è20ù …v'Xy; aitj;gtg.;R
prx;Kvr; ctu„pd; .u·rGjgtI è27ù s¢…v'Xy; aitj;gtg.;R jgtI
è29ù Ekoni]'Xy; .u·r‚Gvr;@±jgtI è35ù pçi]'Xy;ítu„pd; kk⁄MmTyui„,k™
è36ù Wæ$(]X' y;í puroivr;æ$(]∑up( zNd;'…s

a¶eÖ j;yÖSv;idÿitn;R…qôtye ' bÿ˜[ *dÖn' pÿcit pu]û k;ÿm; )
sÖ¢A
Ö Wû yoÿ .Ut’
Ö tÖSte Tv;ÿ mNqNtu p[jÖ y;ÿ sÖhhe –1–
’û,tûu /Umû ' vOWÿ ," s%;ôyoå{oÿ`;ivt;ô v;cÖmCzÿ )
aÖymÖ…¶" pOtÿ n;ôW;$( suvû IroÖ yenÿ devÖ ; asÿhNtô dSyUnÿ ( –2–
a¶eåjÿinœ; mhÖte vIôy;R˝y b[˜*dÖn;yÖ pˇ_¡ve j;tved" )
sÖ¢A
Ö Wû yoÿ .Ut’
Ö tÖSte Tv;ÿjIjn•ÖSyw rÄ…y' svRvà IrÄ' in yÿCz –3–
s…mÿıo a¶e sÖ…m/;ô s…mÿ?ySv ivô√;Ndevô ;Nyô…Dy;ô\ Eh vÿ=" )
te>yoÿ hÖ…v" ≈Öpy'à j;tved ¨ˇÖm' n;kôm…/ÿ rohyemÖ m( –4–
]e/Ö ; .;ôgo inihÿtoô y" purû ; voÿ devÖ ;n;'à iptø,û ;' mTy;Rnà ;m( )
a'x;ÿÔ;nI?vô' iv .ÿj;…mô t;Nvoô yo devÖ ;n;ô' s îÖm;' p;ÿry;it –5–
a¶eÖ shÿSv;n….ô.rU .Ä Idÿ…sô nIcoô Nyu˝Bj i√WÖt" sÖpà;ÿn( )
362

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

îÄy' m;];ÿ mIôym;ÿn; …môt; cÿ sj;ôt;'Steÿ b≤lô˙tÿ" ’,otu –6–
s;ôk˘ sÿj;ôt"w pyÿs; sÖh?w yudBÿu jwn;' mhÖte vIôy;R˝y )
Ëô?voR n;kôSy;…/ÿ roh ivô∑p'Ã SvôgoR loôk îitô y' vdÿ≤Nt –7–
îÄy' mÖhI p[itÿ gO

ÿ/y. ) aqÿ gCzπm su’tû Syÿ loôkm( –8– EÖt* g[. teÿ devÖ .ô in…bRNà ?yôx ' NU yjÿm.Steô smOı ÿ I·rÖh r.ÿ ytÖm. g[.y s.ÿ yu©…( /ô cmR…à .* sÖyju .ÿn.' pOtÿ NÖ yvÿ Ëô?v| p[jÖ .ÿ yÖDmÿg"u ) ]yoô vr.ô.* sÖ’t*ÿ vIrÄ hStô a.ÿ.v.v..…m –10– îÄy' teÿ /Iôit·rÖdmuÿ te jÖin]'à gO.tuû cmRà pO…qôvI devÖ I sumÿ nÖSym.ÿ.ÿ IôWe t.mu∫ û rÄNTyudhÿU –9– gOhû .ô/u ) aÖvflÖ tÖ I in jÿihô y îÄm.n. yÖ…Dy.'STv' vO.

ÿ punIihô y îÄm.·rÖ punrÖ ie hÿ ≤=ôpm[ pÖ .RNà Ts(y. sÿm.m.s.ÿ goôœoå?yÿ®=Ö∫r.tuû Tv.'à gO.ôn.' pOtÿ NÖ yvoôåSyw rÄ…y' svRvà IrÄ' in yÿCz –11– ¨ÖpêÖ sÖ e &ûvyeÿ sIdt.…m –12– preiÿ h n.nitô sv.' Tv.sÖStuW"ÿw ) …≈ôy.midÿitô" xUrpÿ ]u ./Spôd' i√ÿWtÖ Sp.û . yUyû ' iv ivÿCy?v' y…Dy.ÿy ) t.ÿdy. ) pr.

ôivdugû "[ pÿxiûu v√«ÿriÄ v√oÿ aStu –15– a¶eÿ cÖ®yR…Ö DyÖSTv.ÿqiÖ vTp[jÿ .·r tÖvs'à r. jhIt.t( –13– Em.. aÿgyu oRiô WtÖ" xuM." ) aÖy' yÖjo g.y –14– ËôjoR . tpwnm( ) 363 .ÿgNyôD" p[itÿ k⁄Mû . .ôp a.' gO.It.ÿtiûu v•.ô ¨·ˇÿœ n.ÿrtÄw . vÖ AiWÿp≤[ x∑.Sv ) supû àIô pTy. Tv.ÿ p[jÖ y.vÖTy.ô asÿiNvô. yÖ…Dy.n.ÿm..Jyÿ /IôrItÿr.?yÿ®=ÖCz⁄…côStipÿœSÖ tpÿs.¥tÖm.ôgo inihÿtoô y" purû .ÿ .ÿ p[jÖ .

[Atharva Veda] k.ÿStpNtu –16– xuı û . a.pÿí®Ö mvÿ spRNtu xu. `Otû ne Ö somÿSy. aÿ….ÿ ..' bÿ¸l û .ÿmte u loôkm( –17– b[˜. yoôiWtoÿ yÖ…Dy.ÿ îÄme ) aÖp" p[ ivÿxtÖ p[itÿ gO. dwvÖ . ¨Öt pUtû .[ " ) adu"ÿ p[jÖ . Aût…u . yÖ…Dy.sÖg' Tyÿ .ôWyÖRe .ÿ îÄm.û . xuı û .ôgimôm' tipÿœ." pUtû .Npôx•U "ÿ pÖˇ_*dÖnSyÿ su’ û t.ôx ' vÿSt<@ël û .<@ 11 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a.

[ ˜ÿ . mnÿs.h' pÖˇ_.ôNp[ sIÿd ) somenÿ pUtû o jÖ#reÿ sId b[˜Ö .ôm?yenÿ ' …cnotu –24– Íût' Tv.nÿ" Svôg"R ) aÖmS'U tô a.…m p[jÖ y. su’ û t.ôn.ÿmte loôkm( –18– ¨Ö®" p[qÿ Sv mhÖt.nÖm.Ut’ Ö toô y.ÿ….' devÖ t.'Ã s¢AûWyoÿ . b[˜ÿ *dÖnSyô ivihÿt.yÿ mO@t.ôNmÁÿmvÖe –20– ¨Ödie hô veid'Ã p[jÖ y. pÿçdÖxSteÿ a‚Sm –19– sÖhßÿpœO " xÖt/.mupÿ /eih n.ômhÖ . ·rÿWNp[.jNTsôD' .m.ÿn( ) 364 . iv r.ÿ….ô p[.' i√ôtIy.RNÃ TSy../Spôd' i√ÿWtÖ Sp.ô veidôrg[eÿ ) aÖs' {Ö I' xuı û .·rÖ t]*ÿdnÖ ' s.n.tu víÖ®·rÖm' pÖKTv.…m –21– aÖ>y.ÿ v/Rynw .ÿc.Steô m.. ytÖme TvoÿpsÖ Id.ôr" Sve =e]ÿe anmIôv. g. sÖhßÿpœO " su’tû Syÿ loôkÉ ) ipôt. dÿ/." sÖh…w /ÿ ) m.pÿCzôpqoô m.ÿroÖ a≤=ÿto b[˜*dÖno devÿ yÖ .ÿm.WeyRÖ .ÿ" sÖhnw .' nudû Svô r=ÿ" p[trÖ ' /eÁÿ nº .nitô sv.ÿdy dwvÖ .rÿ" –25– somÿ r.ÿ hÖVymupÿ sIdNtu dwvÖ . mÿihôª. ihôtWw .m’¡<vn( ) s.ÿdy.vÿtSR v pÖx…u .ÿ reWywn.].≤xôt. vÿp>w yô" sub. ivôd„u yoÿdnÖ Syô divRvô ¥Re . Tv.….Nb≤lh.'Ã p[TÖ yõenÿ ..ô' ßucmÿ tÖe .ô¶"e punrÿ ne . inô"sOPy. sÿm.ÿj –22– Aûtne ÿ tÖ∑.ÿm( –23– aidÿthÖe SR t.m( ) …≈ôy.ôr." ipôtrÿ" p[jÖ opÖj.

ômtûO TÖ vmutû dIô`mR .Rô iv mOiÿ ó ’û<ve pNq.Myÿt"Ö pcÿto iv≤ı suNvôt" pNq.NgÿCz ) su’ û t.Jy.iu h p[ivô√.m( ) p[jÖ .WeyÖR .ÿn( ) 365 .ô n.ÖjSyÿ .e . b[˜Ö .ÿy loôk˘ ’¡.Rg/Ö ye mÿ ( –29– ≈.n( ) `Otû ne Ö g.ÿWyRe .Ö" p[qmÿ .ôNTs dÿd.ÿd.ÿÁ¶e pÖq" k¡Lpy devyÖ . aÖ…..ô' hSteWÿ u p[pqûO Ks.ÿTk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] AWIÿn.ôTprÿm.iWôç.ôn. vÿp>Öw yoåb[.yUÿ r..'à loôkÉ sIÿdÖ t]ÿ n* s'S’ûtm( –35– sÖm.n.…mÿ voôåh…mN{oÿ mÖ®Tv.ÿdy." pUtû .].ô\ apÿ mOió dUrû m( ) EÖt' xu≈ÿ mu gOhr.ôgmqoÿ ivµÖ inA≥tà .'sà ' /enÖ 'u sdÿn' ryIô.WeyÖR ." purû St.[Öe r=ÿ" sÖmdÖm.ÿ johvI…m –26– xuı û .'à SvôgmR …/ÿ rohywnm( ) yenÖ roh. ) îÄd' /nÖ' in dÿ/e b[.ôp¥Ö y√yÿ ¨ˇÖm' n.'StpÖsoå…/ÿ j.˜ô.ÿ îÄm. ytÖme TvoÿpsÖ Id.˜ÿ ..Ö o˝å…s SvôgR AWIÿn.…cÿn„u v.n.ÿ m EÖW. ·rÿWNp[.ÿn( ) purû IÖiW.ôWyÖRe We ûu in dÿ/ aodn Tv.…m ) yTk.ôtvedÿ …s pÖr" kôMbUk.ÿm îÄdmÿ….ôt.re[ ?ÿ vyoRô mu%mÿ tÖe i√ mOóû y( .nusp'Ö y[ .ÿn'Ö sdÖ…mTp[pIÿn'Ö pum.k˘¡ prÄm' Vyo˝m –30– bÖ.nuû sv.'à ipôtWO ûu y" Svôg"R –28– aÖ¶* tuW.ômPyôSTy]ÿ ) aÖ…¶meÃR goô¢.n.'à ipôtWO ûu y" Svôg"R –31– b..idôd' meÿ –27– îÄd' meÖ JyoitÿrmÄ tO 'Ä ihrÿ<y' pÄKv' =e]. mÖ®tÿíÖ sveÖR ivêeÿ devÖ . sdem –34– vOWû .Steô m.mÖd`u .Nb[˜ÿ *dÖne suhû v. vÿp j... rÿ=Ntu pÖKvm( –33– yÖD' duh.ÖyíÖ poWw®Ö pÿ Tv.We ÿu ’û<ve pNq.≤xôt.WeyÖR . yoô…Wtoÿ yÖ…Dy.rÿ" –32– a.

vÖ ropÿy" ) nmÿSte ®{ ’<m" shß.itj.…v'Xy.[Atharva Veda] k.dyo devt. ivr.ítu„pdoi„.≤S]∑up( è30ù i]'Xy.Ri∂ôvSpyRNÖ t·rÿ=.Ste pxupteÖ vy..u·rGg.y.u·riK]∑up( è14á 17-19á 23á 26-27ù ctudXR y. ivr.@ëi„. i]∑up( zNd.IôvgÖ .@±g.idtOcSy ]yo…v'xIWi@±vx ' Is¢…v'xIn. ivWmp. noÿ ih'…s∑' i√ôpdoô m.bOhtI è24á 29ù ctu…v|Xyekoni]'XyojRgtI è25ù pç…v'Xy.@±jgtIg.ç ivr.y. xrIÿr.yÿNb[˜*dÖn' pÖKTv.dXy.ÿt'Ö .dXy.R AiW" ) mN]oˇ_®{.ô ktRmà ≤Ö lKlÿv>e yoô gO/>ÿe[ yoô ye cÿ ’û„.ÿmTyR –3– purû St.ÖrohÿNto aÖ…. W$(pd. .ô' m. anu∑Bu g. .dÿ/rÖ . su’ ÿ tû Syÿ loôkm( ) tenÿ ge„m su’tû Syÿ loôk˘ Sv˝r.íÿ te .ô ¥." s¢dXy." ) è1ù p[qmcR" pr.≤S]pd.ÿˇÖe nmÿ" ’<m ¨ˇÖr.@±jgtI è2ù i√tIy.itxKvrI è28ù a∑.ÿ∑'Ö m.y teÖ nmÿ" –4– 366 .k™ è31ù Eki]'Xy.qv. n.R pçpd." pçpd. ivr.yÖ y. y..n.k¡mˇu mÖ m( –37– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1-31ù Eki]'xÎcSy.y.@±jgtI è3ù tOtIy.ÿxv*R mO@û tÖ' m.ÿy te p[. aÿivô„yvÿ" ) m≤=ÿk. ctu„ÿ pd" –1– xunÿe £oô∑e^ m. mh.…v'Xy.k™ è4-5á 7á 13á 15-16á 21ù ctuqIRpçmIs¢mI]yodxIpçdxIWo@Xyek…v'xIn. ivr.Sy sUˇ_Sy.WIR i]∑up( è10ù dxMy.yÿt. iv ß.R xKvrI è12ù √. Svr.'…à s te iv`Öse m.'…s .ô=. ivÿdNt –2– £Nd. JyoitÿW.dutû ) aÖ.<@ 11 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EÖt"w su’ ÿ tû rw nuÿ gCzπm yÖD' n." pur"’it≤S]pd..dl+m.y]I è8ù a∑My.kÉô itœÿNtôm…/ÿ sÖ¢rÿXm* –36– yenÿ dÖve .mnu∑pu ( è6ù Wœ‰.gt.m( ) p[itÿiht. mh.Utpÿ tIô pxupÿ tIô nmoÿ v.….æ$(]∑up( è11ù Ek..dl+m.]I è22ù √.í }yvs.v." pçpd. a.ô .mudû .WIR g.bOhtI è9ù nvMy. a.ôm.….y]I è20ù …v'Xy.y.ítu„pd. ivprItp.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

mu%;ÿy te pxupteÖ y;inô c=UiÃ' W te .v )
Tvôce Âôp;yÿ sÖd' x
O ÿe p[tIôcIn;ÿy teÖ nmÿ" –5–
a©π>ÿ ySt ¨Ödr;ÿy …jô◊;y;ÿ a;ôSy;˝y te )
dÖŒo gÖN/;yÿ teÖ nmÿ" –6–
aS];ô nIlÿ≤x%<@ºn shß;ô=,e ÿ v;ô…jn;ÿ )
®Ä{,e ;ÿ/k
R `;ôitn;ô tenÖ m; smÿr;mih –7–
s noÿ .Äv" p·rÿ vO,ˇ_⁄ ivôêtÖ a;pÿ îv;ô…¶" p·rÿ vO,ˇ_⁄ no .Öv" )
m; noôå…. m;'SÃ tô nmoÿ aSTvSmw –8–
cÖtnu mR oÿ a∑Ö’Tvoÿ .Öv;yÖ dxÖ ’Tvÿ" pxupteÖ nmÿSte )
tvemÖ e pçÿ pÖxvoô iv.ÿˇ_;ô g;voô aê;ô" pu®Wÿ ; aj;ôvyÿ" –9–
tvÖ ctÿß" p[iÖ dxÖStvÖ ¥*Stvÿ pO…qôvI tvedÖ mugÿ o[ vô 1R N¡Ö t·rÿ=m( )
tvedÖ ' svRmà ;TmôNv¥Tp[;,ô TpO…ÿ qôvImnuÿ –10
¨Ö®" koxoÿ vsu/û ;nÖStv;ôy' y‚Smÿ…•ôm; ivê;ô .uvnÿ ;NyôNt" )
s noÿ mO@ pxupteÖ nmÿSte pÖr" £oô∑;roÿ a….ô.;" ê;nÿ" pÖro yÿNTv`Ö®doÿ
ivkôXÉ y˝" –11–
/nu…ÿ bR.iWRô h·rÿt' ihrÄ<yy'Ã shßÖ…fl xÖtvÿ/' ≤x%i<@n( )
®Ä{SyeWíÿu rit devheiÖ tStSywô nmoÿ ytÖmSy;'à idôxIô3t¡Ö " –12–
yoô3å¡Ö ….y;ÿto inôlyÿtÖe Tv;' ®ÿ{ inô…ck°ÿWiR t )
pÖí;dÿnpûu y[ Õÿu Öπ t' ivôıSyÿ pdÖnI·rÿv –13–
.Öv;ô®{Ä * sÖyju ;ÿ s'ivd;ôn;vu.û ;vugû *[ cÿrto vIôy;R˝y )
t>y;ô' nmoÿ ytÖmSy;'Ã idôxIô3t¡Ö " –14–
367

[Atharva Veda]

k;<@ 11

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

nmÿSteåSTv;yÖte nmoÿ aStu pr;yÖte )
nmÿSte ®{Ö itœÿtÖ a;sIÿn;yoôt teÖ nmÿ" –15–
nmÿ" s;ôy' nmÿ" p[;tô nRmoô r;}y;ô nmoô idv;ÿ )
.Öv;yÿ c xÖv;Ryÿ coô.;>y;ÿmkrÄ' nmÿ" –16–
sÖhß
Ö ;ô=mÿitpÖXy' purû St;ÿ&{û mSyÿNt' b¸û/; ivÿp…Ö ítÿm( )
mop;ÿr;m …jô◊yeymÿ ;nm( –17–
Xy;ôv;ê'à ’û„,m…sÿt' mO,û Nt'à .Iôm' rq'à kÉ≤ô xnÿ" p;ôdyÿNtm( )
pUvÖRe p[tIÿmoô nmoÿ aSTvSmw –18–
m; noôå…. ß;ÿ mÖTy'˝ devheiÖ t' m; nÿ" £⁄/" pxupteÖ nmÿSte )
aÖNy];ôSmi∂ôVy;' x;%;ô' iv /Unÿ u –19–
m; noÿ ih'sIôr…/ÿ no b[iU hô p·rÿ ,o vO©…( /ô m; £⁄/¡ " )
m; Tvy;ô smÿr;mih –20–
m; noô goWuû pu®Wÿ We ûu m; gO/ÿ o no aj;ôivWuÿ )
aÖNy]oÿg[Ö iv vÿtyR Ö ipy;ÿÂ,;' p[jÖ ;' jÿih –21–
ySyÿ tÖKm; k;…sÿk; heiÖ trekmô êÿSyevÖ vOW,ÿ "Ö £Ndô Eitÿ )
aÖ….ôpvûU | inô,yR tÿ Öe nmoÿ aSTvSmw –22–
yoô3å¡Ö Nt·rÿ=Öe itœÿitô iv∑ÿ….ôtoåyÿJvn" p[m,ûO Ndevÿ pIôynU ( )
tSmwô nmoÿ dÖx….ô" xKvÿrI…." –23–
tu>yÿm;rÄ<y;" pÖxvoÿ mOgû ; vneÿ ihôt; hÖs' ;" supÿ ,Ö ;R" xÿknû⁄ ; vy;'…Ã s )
tvÿ yÖ=' pÿxpu te aÖPSv1ÖN¡ tStu>y'Ã =r≤Nt idôVy; a;poÿ vO/û e –24–
368

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

≤xôx
' mûu ;r;ÿ ajgÖr;" purÿ IÖky;ÿ jÖW; mTSy;ÿ rjÖs; ye>yoô aSyÿ…s )
n teÿ dUrû ' n pÿ·rÖœ;‚Stÿ te .v sÖ¥" sv;RNô p·rÿ pXy…sô .U…mô'
pUvSÃR m;ıÖS' yuˇrÿ ‚SmNsmu{û e –25–
m; noÿ ®{ tÖKmn;ô m; ivôs,e Ö m; nÖ" s' ß;ÿ idôVyen;ô…¶n;ÿ )
aÖNy];ôSmi√ô¥tu Ã' p;tywtÖ ;m( –26–
.Övo idôvo .Öv ÈÃxe pO…qôVy; .Öv a; pÿp[ ¨Öv1R N¡Ö t·rÿ=m( )
tSmwô nmoÿ ytÖmSy;'Ã idôxIô3t¡Ö " –27–
.vÿ r;jÖNyjÿm;n;y mO@ pxUnû ;' ih pÿxpûu itÿb.ÖR qU ÿ )
y" ≈Ö∂/;ÿitô s≤Ntÿ devÖ ; îitô ctu„ÿ pde i√ôpdeåÿ Sy mO@ –28–
m; noÿ mÄh;Ntÿmtûu m; noÿ a.Rk
Ä ˘ m; noô vhÿNtmutû m; noÿ v+yôt" )
m; noÿ ih'sI" ipôtr'Ã m;ôtr'Ã cÖ Sv;' tÖNv'˝ ®{Ö m; rIÿ·rso n" –29–
®Ä{Sywl
ÿ bk;ôr>e yoÿås'sˇU _…gôl>e yÿ" )
îÄd' mÖh;Sye>ÿ yô" ê>yoÿ akrÄ' nmÿ" –30–
nmÿSte `oôiW,Iÿ>yoô nmÿSte kÉ≤ô xnIÿ>y" )
nmoô nmÿS’t;>yoô nmÿ" s'.Ôu tÖ I>yÿ" )
nmÿSte devÖ sen;ÿ>y" Svô‚St noô a.ÿy' c n" –31–
è3ù tOtIy' sUˇ_m(
è1ù p[qm" py;Ry"
è1-31ù Eki]'xÎcSy;Sy py;RySy;qv;R AiW" ) b;hRSpTy*dno devt; )
è1á 14ù p[qm;ctudXR yoA≥cor;surI g;y]I è2ù i√tIy;y;≤S]pd; smivWm;
g;y]I è3á 6á 10ù tOtIy;WœIdxmIn;m;surI p…¤" è4á 8ù ctuQyR∑Myo"
s;ª‰nu∑pu ( è5á 13á 15á 25ù pçmI]yodxIpçdxIpç…v'xIn;' s;ª‰ui„,k™
369

[Atharva Veda]

k;<@ 11

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

è7á 19-22ù s¢My; Ekon…v'Xy;idctsO,;ç p[;j;pTy;nu∑pu ( è9á 17-18ù
nvmIs¢dXy∑;dxIn;m;suynR ∑u pu ( è11ù Ek;dXy; .u·rg;CyRn∑u pu ( è12ù √;dXy;
y;juWI jgtI è16á 23ù Wo@xI]yo…v'Xyor;surI bOhtI è24ù ctu…v|Xy;≤S]pd;
p[;j;pTy; bOhtI è26ù Wi@±vX' y; a;CyuiR „,k™ è27ù s¢…v'Xy;" s;ªI g;y]I
è28ù a∑;…v'Xy;" s;ªI bOhtI è29ù Ekoni]'Xy; .u·rKs;ªI bOhtI
è30ù i]'Xy; y;juWI i]∑up( è31ù Eki]'Xy;í;Lpxo y;juWI v; p…¤XzNd;'…s

tSy*ÿdnÖ Syô bOhSÖ pitô" ≤xroÖ b[˜ô mu%mÿ ( –1–
¥;v;ÿp…O qôvI ≈o]eÿ sUy;RcN{ôms;ôv≤=ÿ,I s¢AûWyÿ" p[;,;p;ôn;" –2–
c=umû suR l
ÿ 'Ö k;mÿ ¨Öl%
U l
ÿ m( –3–
iditô" xUpmÖR idÿit" xUpgR ;[ hô I v;toåp;ÿivnk™ –4–
aê;ô" k,;ô g;vÿSt<@ël
û ; mÖxk;ôStuW;ÿ" –5–
kb[ÿu flIôkrÿ,;ô" xroÖå.[m( –6–
Xy;ômmyoÿåSy m;ôs' ;inô loihÿtmSyô loihÿtm( –7–
]puû .Smô h·rÿt'Ö v,R"Ö pu„k¡rmSy gÖN/" –8–
%lÖ" p;]Ö' SFy;v's;ÿvIôWe aÿnKûU ye˝ –9–
a;ôN];…,ÿ jÖ]voô gud;ÿ vrÄ];" –10–
îÄymevÖ pO…ÿ qôvI k⁄Mû .I .ÿvitô r;?yÿm;nSy*dÖnSyô ¥*rÿipô/;nÿm( –11–
sIt;ô" pxRvà "Ö …sk¡t;ô Ëbÿ?ym( –12–
370

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

Aût' hÿSt;vÖnje nÿ ' k⁄Lû yo˝pÖsce nÿ m( –13–
Aûc; k⁄Mû >y…/ÿihôt;‚TvRJÃ yenÖ p[ie Wÿt; –14–
b[˜,ÿ ;ô p·rÿghO It;ô s;ª;ô pyU!ÃR ; –15–
bOhû d;ôyvÿn' rqNtôr' d…vR"Ã –16–
Aûtvÿ" pÖˇ_;rÿ a;tRvÖ ;" s…mÿN/te –17–
cÖ®˘ pçÿ…blmu%
û ' `ÖmoR3ô å¡Ö .IÿN/e –18–
aoôdnÖ ne ÿ yDvÖc" sveÃR loôk;" sÿm;ôPy;˝" –19–
y‚SmÿNTsmu{û o ¥*.U…R môS]yoÿåvrpÖr' …≈ôt;" –20–
ySyÿ devÖ ; ak¡LpôNtoæCzÿ∑Öe W@ÿxIôtyÿ" –21–
t' Tv*ÿdnÖ Syÿ pOCz;…mô yo aÿSy mihôm; mÖh;n( –22–
s y aoÿdnÖ Syÿ mihôm;n'Ã ivô¥;t( –23–
n;Lpô îitÿ b[yU ;ô•;nupÿ secnÖ îitô ned' cÖ ik˘ ceitÿ –24–
y;vÿ∂;ôt;….ÿmnÖSyetÖ t•;itÿ vdet( –25–
b[˜Ö vô ;ôidnoÿ vd≤Ntô pr;ÿçmodÖn' p[;xI3" p[TÖ yç;3…mitÿ –26–
TvmoÿdnÖ ' p[;xI3STv;moÿdnÖ ;3 îitÿ –27–
371

[Atharva Veda]

[Atharva Veda]

k;<@ 11

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;ÿç' cwn'Ö p[;xIÿ" p[;,ô ;STv;ÿ h;SyôNtITyenÿ m;h –28–
p[TÖ yç'Ã cwn'Ö p[;xIÿrp;ôn;STv;ÿ h;SyôNtITyenÿ m;h –29–
nwv;hmoÿdnÖ ' n m;moÿdnÖ " –30–
aoôdnÖ EÖv*dÖn' p[;xIÿt( –31–
è2ù i√tIy" py;Ry"
è1-18ù a∑;dxg,Sy;Sy py;RySy è1á 7á 10á 1-18ù p[qms¢mdxmg,;n;'
p[qm;n;mvs;nc;| p[qm;¥∑;dx;n;ç s¢mIn; s;ªI i]∑up(
è1á 4á 11á 1-18á 2-3á 13-17ù p[qmctuqk
Rw ;dx;n;' i√tIy;n;'á
p[qm;¥∑;dx;n;' tOtIy;n;'á i√tIytOtIyyoS]yodx;idpç;n;ç pçmIn;mekpd;surI
g;y]Iá è1á 10á 12á 16ù p[qmdxm√;dxWo@x;n;çtuqIRn;' dwvI jgtI
è2á 13ù i√tIy]yodxyoítuQyoRr;surI bOhtIù è7á 13á 15á 1á 4-12á 18ù
s¢m]yodxpçdx;n;' i√tIy;n;'á p[qmSy ctuq;Ridnv;n;m∑;dxSy c
pçmIn;mekpd;suynR ∑u pu ( è1-18ù p[qm;¥∑;dx;n;' WœIn;' s;ª‰nu∑pu (
è2-5á 8-9á 11-18ù i√tIy;idctu,;Rm∑mnvmyorek;dx;¥∑;n;ç
p[qm;n;m;CyRn∑u pu ( è6ù WœSy p[qm;y;" s;ªI p…¤" è2á 5á 9á 16á 17ù
i√tIypçmnvmWo@xs¢dx;n;' i√tIy;n;m;surI jgtI è3á 6á 10á 12á 14ù
tOtIyWœdxm√;dxctudx
R ;n;' i√tIy;n;m;surI p…¤" è3ù tOtIySy ctuQy;R a;surI
i]∑up( è4á 15á 17ù ctuqpR çdxs¢dx;n;' ctuqIRn;' y;juWI g;y]I
è5á 6á 9ù pçmWœnvm;n;' ctuqIRn;' dwvI p…¤"
è7-8ù s¢m;∑myoítuQyoR" p[;j;pTy; g;y]I è8ù a∑mSy i√tIy;y; a;suyiRu „,k™
è11á 14á 18ù Ek;dxctudx
R ;∑;dx;n;' ctuqIRn;' dwvI i]∑up(
è18ù a∑;dxSy c i√tIy;y; Ekpd; .u·rk™ s;ªI bOhtI zNd;'…s –

ttÿínw mÖNyenÿ xIô„,;R p[;xIôynRe ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
Jyeœô tÖ Steÿ p[jÖ ; mÿ·r„yôtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
bOhSÖ pitÿn; xIô„,;R )
tennÿw 'Ö p[;≤xÿW'Ö tennÿw mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
372

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –1–
ttÿínw mÖNy;>y;ô' ≈o];ÿ>y;ô' p[;xIôy;R>y;'Ã cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
bÖ…/ôro .ÿiv„yôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
¥;v;ÿp…O qôvI>y;ô' ≈o];ÿ>y;m( )
t;>y;ÿmne 'Ö p[;≤xÿW'Ö t;>y;ÿmne mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –2–
ttÿínw mÖNy;>y;ÿm=Ö I>y;ô' p[;xIôy;R>y;'Ã cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
aÖN/o .ÿiv„yôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
sUyû ;Rcô NÖ {ômsÖ ;>y;ÿm=Ö I>y;ÿm( )
t;>y;ÿmne 'Ö p[;≤xÿW'Ö t;>y;ÿmne mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –3–
ttÿínw mÖNyenÖ mu%nÿe Ö p[;xIôynRe ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
mu%
û tô Steÿ p[jÖ ; mÿ·r„yôtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
b[˜,ÿ ;ô mu%nÿe )
tennÿw 'Ö p[;≤xÿW'Ö tennÿw mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –4–
ttÿínw mÖNyy;ÿ …jô◊y;ô p[;xIôyyR ;ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
…jô◊; teÿ m·r„yôtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
aÖ¶…e jR◊ô y;ÿ )
373

[Atharva Veda]

k;<@ 11

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tennÿw 'Ö p[;≤xÿW'Ö tennÿw mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –5–
ttÿínw mÖNywdNR tw"ô p[;xIôyíRw tÖw ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
dNt;ÿSte xTSyôNtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
Aût…u .ôdNR tw"ÿ )
twrnÿe 'Ö p[;≤xÿW'Ö twrnÿe mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –6–
ttÿínw mÖNyw" p[;,ÿ ;p;ôn"w p[;xIôyíRw tÖw ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
p[;,ô ;ôp;ôn;STv;ÿ h;SyôNtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
sÖ¢iÖ WR….ÿ" p[;,;p;ôn"w )
twrnÿe 'Ö p[;≤xÿW'Ö twrnÿe mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –7–
ttÿínw mÖNyenÖ Vycÿs;ô p[;xIôynRe ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
r;ÖjyÖ +Ö mSTv;ÿ hin„yôtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
aÖNt·rÿ=,e Ö Vycÿs; )
twrnÿe 'Ö p[;≤xÿW'Ö twrnÿe mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –8–
ttÿínw mÖNyenÿ pOœû nº Ö p[;xIôynRe ÿ cwtÖ ' pUvRÖ AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
ivô¥Êu v;ÿ hin„yôtITyenÿ m;h )
374

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
idôv; pOœû nº ÿ )
twrnÿe 'Ö p[;≤xÿW'Ö twrnÿe mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –9–
ttÿínw mÖNyenorÿs;ô p[;xIôynRe ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
’û„y; n r;ÿTSyôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
pO…qôVyorÿs; )
twrnÿe 'Ö p[;≤xÿW'Ö twrnÿe mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –10–
ttÿínw mÖNyenoôdre,ÿ Ö p[;xIôynRe ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
¨ÖdrÖ dÄ ;ôrSTv;ÿ hin„yôtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
sÖTyenoôdre,ÿ )
twrnÿe 'Ö p[;≤xÿW'Ö twrnÿe mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –11–
ttÿínw mÖNyenÿ vÖ‚Stn;ô p[;xIôynRe ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
aÖPsu mÿ·r„yôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
sÖm{ûu ,e ÿ vÖ‚Stn;ÿ )
twrnÿe 'Ö p[;≤xÿW'Ö twrnÿe mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –12–
375

[Atharva Veda]

[Atharva Veda]

k;<@ 11

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ttÿínw mÖNy;>y;ÿm®ûU >y;ô' p[;xIôy;R>y;'Ã cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
ËôÂ teÿ m·r„ytÖ îTyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
…mô];v®ÿ,yoÂô®>y;ÿm( )
t;>y;ÿmne 'Ö p[;≤xÿW'Ö t;>y;ÿmne mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –13–
ttÿínw mÖNy;>y;ÿmœIôvŒ;ô' p[;xIôy;R>y;'à cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
ß;ômo .ÿiv„yôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
Tv∑urÿ œIôvŒ;ÿm( )
t;>y;ÿmne 'Ö p[;≤xÿW'Ö t;>y;ÿmne mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –14–
ttÿínw mÖNy;>y;ô' p;d;ÿ>y;ô' p[;xIôy;R>y;'Ã cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
bÖ¸cû ;ôrI .ÿiv„yôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
aÖ…ênoô" p;d;ÿ>y;m( )
t;>y;ÿmne 'Ö p[;≤xÿW'Ö t;>y;ÿmne mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –15–
ttÿínw mÖNy;>y;ô' p[pdÿ ;>y;ô' p[;xIôy;R>y;'Ã cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
sÖpSR Tv;ÿ hin„yôtITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
sÖivôt"u p[pdÿ ;>y;m( )
t;>y;ÿmne 'Ö p[;≤xÿW'Ö t;>y;ÿmne mjIgmm(( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
376

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –16–
ttÿínw mÖNy;>y;ô' hSt;ÿ>y;ô' p[;xIôy;R>y;'Ã cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
b[;˜ô ,ô ' hÿin„yôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
AûtSyô hSt;ÿ>y;m( )
t;>y;ÿmne 'Ö p[;≤xÿW'Ö t;>y;ÿmne mjIgmm(( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –17–
ttÿínw mÖNyy;ÿ p[itôœy;ô p[;xIôyyR ;ÿ cwtÖ ' pUvÖR AWÿy"Ö p[;Xnÿn( )
aÖpiÖ[ tôœ;ôno˝ån;ytÖno mÿ·r„yôsITyenÿ m;h )
t' v; aÖh' n;v;Rç'Ö n pr;ÿç'Ö n p[TÖ yçÿm( )
sÖTye p[iÿ tôœ;yÿ )
tywnÿ 'Ö p[;≤xÿW'Ö tywnÿ mjIgmm( )
EÖW v; aoÿdnÖ " sv;R©Ã "û svRpà ®Ä" svRtà nU" )
sv;R©Ã EÖv svRpà ®Ä" svRtà nU"û s' .ÿvitô y EÖv' vedÿ –18–
è3ù tOtIy" py;Ry"
è1-7ù s¢cRSy;Sy py;RySy;qv;R AiW" ) mN]oˇ_; devt;" ) è1ù p[qmcR
a;suynR ∑u pu ( è2ù i√tIy;y; a;CyuiR „,k™ è3ù tOtIy;y;≤S]pd; .u·rKs;ªI i]∑up(
è4ù ctuQy;R a;surI bOhtI è5ù pçMy; i√pd; .u·rKs;ªI bOhtI
è6ù Wœ‰;" s;ª‰ui„,k™ è7ù s¢My;í p[;j;pTy; bOhtI zNd;'…s

EÖt√w b[›Ö Syÿ ivô∑p'Ö ydoÿdnÖ " –1–
b[›Ö loÿko .vit b[›Ö Syÿ ivô∑ipÿ ≈yteÖ y EÖv' vedÿ –2–
EÖtSm;ô√; aoÿdnÖ ;T]yÿ‚S]'xt' loôk;…•rÿ…mmIt p[jÖ ;pÿit" –3–
teW;'Ã p[DÖ ;n;ÿy yÖDmÿsjO t –4–
377

[Atharva Veda]

k;<@ 11

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s y EÖv' ivôdWu ÿ ¨p{Ö∑; .ÿvit p[;,ô ' ®ÿ,≤ı –5–
n cÿ p[;nô ' ®Ä,≤ıÿ svRJy;ôin' jIÿyte –6–
n cÿ svRJy;ôin' jIôyteÿ purû nw Ã' jÖrsÿ" p[;,ô o jÿh;it –7–
è4ù ctuq| sUˇ_m(
è1-26ù Wi@±vx
' TyOcSy;Sy sUˇ_Sy vwd….R.;RgvR AiW" ) p[;,o devt; )
è1ù p[qmcR" xïmTynu∑pu ( è2-7á 9-13á 16-19á 23-25ù i√tIy;idW<,;'
nvMy;idpç;n;' Wo@Xy;idctsO,;' ]yo…v'Xy;idtOcSy c;nu∑pu (
è8ù a∑My;" pQy;p…¤" è14ù ctudXR y; incOdnu∑pu ( è15ù pçdXy; .u·rgnu∑pu (
è20ù …v'Xy; anu∑Bu g.;R i]∑up( è21ù Ek…v'Xy; m?yeJyoitjRgtI
è22ù √;…v'Xy;≤S]∑up( è26ù Wi@±vX' y;í bOhtIg.;Rn∑u pu ( zNd;'…s

p[;,ô ;yÖ nmoô ySyô svR…Ã môd' vxeÿ )
yo .Utû " svRSÃ yeêrÄ o y‚SmôNTsv|Ö p[itÿiœtm( –1–
nmÿSte p[;,Ö £Nd;ÿyÖ nmÿSte Stn…yôàveÿ )
nmÿSte p[;, ivô¥tu Öe nmÿSte p[;,Ö vWRtà e –2–
yTp[;,ô Stÿn…yôànu ;ÿ….ô£NdôTyoWÿ/I" )
p[ vIÿyNteô g.;RNÃ d/Ötåe qoÿ bÖ◊IivR j;ÿyNte –3–
yTp[;,ô Aût;v;gÿtåe ….ô£NdôTyoWÿ/I" )
sv|Ã tÖd; p[ moÿdteÖ y≤Tk˘ cÖ .UMy;ôm…/ÿ –4–
yÖd; p[;,ô o aÖ>yvÿWIR√WÖ ,Re ÿ pO…qôvI' mÖhIm( )
pÖxvÖStTp[ moÿdNteô mhoô vw noÿ .iv„yit –5–
aÖ….vO∑ÿ ;ô aoWÿ/y" p[;,ô ne Ö smÿv;idrn( )
a;yuvû Rw nÖ" p[;tIÿtrÄ" sv;RÃ n" sur.Ä Irÿk" –6–
378

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

nmÿSte aSTv;yÖte nmoÿ aStu pr;yÖte )
nmÿSte p[;,Ö itœÿtÖ a;sIÿn;yoôt teÖ nmÿ" –7–
nmÿSte p[;, p[;,Öte nmoÿ aSTvp;nÖte )
pÖr;ÖcIn;ÿy teÖ nmÿ" p[tIôcIn;ÿy teÖ nmÖ" svRSà mw t îÄd' nmÿ" –8–
y; teÿ p[;, ip[yô ; tÖnyU oR teÿ p[;,Ö p[ye sÿ I )
aqoô y∫ºWÿ jÖ ' tvÖ tSyÿ no /eih jIôvseÿ –9–
p[;,ô " p[jÖ ; anuÿ vSte ipôt; pu]û …mÿv ip[yô m( )
p[;,ô o hÖ svRSÃ yeêrÖ o y∞ÿ p[;,ô itô y∞Ö n –10–
p[;,ô o mOTû yu" p[;,ô StôKm; p[;,ô ' devÖ ; ¨p;ÿste )
p[;,ô o hÿ sTyv;ôidnÿmˇu mÖ e loôk a; dÿ/t( –11–
p[;,ô o ivôr;$( p[;,ô o de∑I^ ÿ p[;,ô ' svRÖ ¨p;ÿste )
p[;,ô o hÖ sUyíÃR NÖ {m;ÿ" p[;,ô m;ÿÛ" p[jÖ ;pÿitm( –12–
p[;,ô ;ôp;ôn* v[Iiÿ hyÖv;vÿn@Ö v± ;Np[;,ô ¨ÿCyte )
yveÿ h p[;,ô a;ihÿtoåp;ôno v[Iiô h®ÿCyte –13–
ap;ÿnitô p[;,ÿitô pu®Wÿ oô g.eÃR aNtôr; )
yÖd; Tv' p[;,ÿ Ö …jNvôSyqÖ s j;ÿyteÖ pun"ÿ –14–
p[;,ô m;ÿ¸m;Rt·Ö rê;ÿn'Ö v;toÿ h p[;,ô ¨ÿCyte )
p[;,ô e hÿ .Utû ' .Vy'Ã c p[;,ô e sv|Ö p[itÿiœtm( –15–
a;ôqvÖ ,ÖR Ir;ÿi©rÄsIdwvR IÿmnR „u yôj; ¨Öt )
aoWÿ/yÖ" p[ j;ÿyNte yÖd; Tv' p[;,ÿ Ö …jNvÿ…s –16–
379

[Atharva Veda]

k;<@ 11

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yÖd; p[;,ô o aÖ>yvÿWIR√WÖ ,Re ÿ pO…qôvI' mÖhIm( )
aoWÿ/yÖ" p[ j;ÿyNÖ teåqoô y;" k;íÿ vIô®/ÿ" –17–
ySteÿ p[;,edÖ ' vedÖ y‚Smôí' ;…sô p[itÿiœt" )
sveÖR tSmwÿ bÖ≤l' hÿr;nÖm‚u „m\LÃ loôk ¨ÿˇmÖ e –18–
yq;ÿ p[;, b≤lô˙tÖStu>yô' sv;R"à p[jÖ ; îÄm;" )
EÖv; tSmwÿ bÖ≤l' hÿr;ÖNySTv;ÿ Íû,vÿTsu≈v" –19–
aÖNtgR.íÃR rit devÖ t;ôSv;.Utÿ o .Utû " s ¨ÿ j;yteÖ pun"ÿ )
s .Utû o .Vy'Ã .ivô„y≤Tpôt; pu]û ' p[ ivÿvx
e ;ô xcIÿ…." –20–
Ekô˘ p;dÖ' noÆT%ÿdit s≤lôl;ıÖs' ¨Ö∞rÿn( )
ydÖ© s tmuÆÿ T%ôd•e vw ;¥ n ê" Sy;ô• r;]Iô n;hÿ" Sy;ô• Vyu˝CzπTkôd; cÖn
–21–
aÖ∑;cÿ£˘ vtRtÖ Ek¡n…e m sÖhß;ÿ=rÄ' p[ purû o in pÖí; )
aÖ/nRe Ö ivêÖ' .uvnÿ ' jÖj;nÖ ydÿSy;ô/| k¡tmÖ " s kÉtô "u –22–
yo aÖSy ivôêjÿNmnÖ ÈxeÖ ivêÿSyô ce∑tÿ " )
aNyeWÿ u ≤=ôp/[ Nÿ vneÖ tSmwÿ p[;,Ö nmoÿåStu te –23–
yo aÖSy sÖvjR Nÿ mnÖ ÈxeÖ svRSÃ yô ce∑tÿ " )
atÿN{oô b[˜,ÿ ;ô /Irÿ" p[;,ô o m;nuÿ itœ;tu –24–
Ëô?vR" su¢û We uÿ j;g;r nÖnu itôyõR i™ n pÿ¥te )
n su¢û mÿSy su¢û „e vnuÿ xu≈;vÖ kíÖn –25–
p[;,Ö m; mÿTpôy;RvtÿO oô n mdÖNyo .ÿiv„y…s )
aÖp;' g.R…Ã mv jIôvseÖ p[;,ÿ bÖ›;…mÿ Tv;ô m…yÿ –26–
380

R i]∑up( è2ù i√tIy.ôy1| ¡Ö tpÿs.ÿno dI≤=ôto dIô`XR mÿ≈"u ) s sÖ¥ Eÿitô pUvSÃR m.. ippitR –2– a.ÿc.]Iÿ‚Stôß ¨Ödreÿ …b.ôrI„.." x.ô ≈me.ôrI jÖnyÖNb[˜.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è5ù pçm' sUˇ_m( è1-26ù Wi@±vx ' TyOcSy.ÿ pO.ôrI sÖ…m/." Wÿ$s( hÖß.R ivr.ôy˝R ¨pÖnyÿm.ôy˝Re it sÖ…m/. Ek.e t‚SmÿNdôve .í i]∑up( è6ù Wœ‰.ÿ loôk.ô·r.„. ) è1ù p[qmcR" puroitj.íÖ sveÃR aÖmtO nÿe s..RNô Ts devÖ ." Wo@Xy.ôrI `Öm| vs.'à ’.R ctu„pd.∆‰oit≤S]∑up( è23ù ]yo…v'Xy.@±g.'írÿ itô rodÿsI ¨Ö.ÿ o b[˜c.@±jgtI è9ù nvMy.Kvrg.ô s…mÿı"Ö k.v≤Nt ) s d..$( xKvrI è3ù tOtIy.@itjgtI è14á 16-22ù ctudXR y. ivr.R EÿnmÖ Nv.ô me%l ÿ y.it ) b[˜Ö cô ..'Ö b[˜ÿ Jyeœô ' devÖ .pÿit' prmeiÖ œn'à ‚vôr.Gg.n.dxI]yodXyojRgtI è12ù √.Kvrg.gtg. ¨robOhtI è4-5á 24ù ctuqIRpçMyoítu…v|Xy.ôto b[˜." s'mnÿ so .hRt.ôkm( –5– b[˜Ö cô . ivr.ôsy' ≤ÿ Nt devÖ .ôt' {∑umÿ …. jgtI è7ù s¢My.'…s b[˜Ö cô .R ctu„pd.Öc·rÿ£t( –6– b[˜Ö cô .gtivr.n.gt.nu∑pu ( è15ù pçdXy.ÿnSÖ tpÖsodÿitœt( ) tSm.CyuiR „.ÿ∆.ôpo loôk˘ p[jÖ .Rmà NÖ t" ) tm[.k™ è26ù Wi@±vX' y.'Stpÿs.ôdˇu rÿ ' smu{û ' loôk. ippitR –4– pUvoRà j..|ô vs." purob.R i]∑up( zNd.Nt·rÿ=' sÖ…m/.r pO…qôvI' idv'à cÖ s a.rI devt." x.y.ôc.y.Sy sUˇ_Sy b[˜.vs. ." pçpd." sv. aÿnsûu y' ≤ÿ Ntô sveÃR ) gÖN/ôv.ids¢. bOhtIg." –3– îÄy' sÖ…mTpO…ÿ qôvI ¥*i√≥tô Iyoôt. ippitR –1– b[˜Ö cô .utÖe g." purSt.'Stpÿs.jÿm( ) 381 . ivr.dXy." pOqGÿ devô .ÿyNÖ ]yÿ‚S]'x≤T]xÖt.no b[˜c.ô·r.˜ÿ.'à ipôtroÿ devjÖn.í m?yeJyoit®i„.R i]∑up( è10ù dxMy.itj.ÿ/.@±g.ç...NTsôg' >O yô mu¸rÿ .R i]∑up( è8ù a∑My.ôt' b[. bOhtIg.itRô t' j. AiW" ) b[˜c." puroitj.R i]∑up( è25ù pç…v'Xy..u·riK]∑up( è11á 13ù Ek.

ÿ inô/I inihÿt*ô b[. b[˜c.[Atharva Veda] k.ôrI p[jÖ .' tenÿ jIv≤Nt p[iÖ dxÖítÿß" –12– aÖ¶* sUyÃRe cÖN{mÿ…s m.ôrI t‚SmÿNdevô .ô .UTû v.j.ÿ a.ôyoR˝ b[˜c.ôy˝R Stt=Ö n.<@ 11 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION g.ô£NdÿNStônyÿ•®Ä.ôrI –11– aÖ….‚Nmô]o a?y.˜ÿ.r ) b[˜Ö cô .n( –10– aÖv.ÿ –9– aÖv.ôrI …sÿçitô s.utÖe b[˜ÿ ivô√. `Otû ' ’¡.ipRtà .s.ôc.e îÄme ¨ÖvIR gÿM.Jyô' pu®Wÿ o vÖWmR .ôm.n*ô ret"ÿ pO…qôVy.ÿmcÖ IRiWô pOqgÿ . aÖ¶I sÖmte oô n.r p[qmÖ o idv'à c ) te ’ûTv.ô=.ô r. v®ÿ.oô y¥ÖdCw zÿTp[jô .oRà .sÖNTsTv.Sy ) t* rÿ=itô tpÿs.n.ôivN{oÿ h .ôyoR˝ .ôrI tTkÉvl ÿ ' ’.Ìuh.it ) t. sÖ…m/.…@N{oÿå.inô ivê.Ö e[ cÿr≤Ntô t.St.ôrI b[˜ÿ c.pÿ" –13– a.c.ÿjit ivôr.ôrI ….uvnÿ .Um*ÿ j.ÿsI ¨Ö. b[˜c.RgNÖ y" pÖro aÖNyo idôvSpOœû .RgNÖ y îÄto aÖNy" pO…ÿ qôVy.s.ÃR Ö tpÿs.mOtSÿ yô yon.m.tU .ôy1R P¡Ö su sÖ…m/Öm.Otÿ m( –14– aÖm.pÿt* ) td(b˜ÿ[ c.ôrI p[.ôyoR˝ mOTû yuv®R . jÿ.ÿsI aNtôrme e ) tyoÿ" ≈yNte rÄXmyoå…/ÿ dO!û .ÿnSÖ tw·rÖd' Sv1Ör¡ ." ≤xÿitô©o bOhû Czπpoånuû .Iôre pO…ÿ qôvI' idv'à c ) te rÿ=itô tpÿs.ÿ r. itÿœitô tpÿs." s'mnÿ so .v√ÖxI –16– b[˜Ö cô ye.ôc.'StthR –7– a. dÿ/..pÿit" ) p[jÖ .ÿSteô tyoôr.surÿ .ôTmnÿ" –15– a. b[˜c.tu Öe kÉvl ÿ m.U…m'à pO…qôvI' b[˜ÿ c.UTû v.pÿitôivR r.ÿ "Ö somÖ aoWÿ/yÖ" pyÿ" ) jIô..UTû v.ôvpu .yÿCzôTSv..' .v≤Nt –8– îÄm.Ö∑'^ iv rÿ=it ) 382 .ôc.tÖ·rêÿNb[˜c.

jÿiä. a…/ô ivêeÿ sÖmot. b[˜ÿ c.ôrI sÿ≤lôlSyÿ pOœû º tpoÿåitœˇÖPym.Ö]e vnÖSpitÿ" ) sÖv' TÖ sôr" sÖhtu…R .n.ôt. idôVy.ôTmsuÿ …b..itA≥iW" ) cN{m.Mô y. b[˜ÿ c.ô·r.ô·r.ÃR devÖ >e yô" Sv1Ör¡ .ô3¡Ö yuv. v.√‰. mOTû yump." ) 383 .ÿn" smu{û e ) s ò.j."u[ ipÿ©l û " pO…ÿ qôVy.ô·r<y." pÖxvÿ a..ôrI b[˜ô .ÃR Ö tpÿs. devt.ÿ" ) p[.ÃR b[˜c.ô .ôt.ôyoR˝ b[˜cô ye. g[.m( –24– c=u"û ≈o]Ö' yxoÿ aÖSm.ôp.ÿn' ‚vNdteÖ pitÿm( ) aÖn@Ö v± .ôt' b[.ÿ" –20– p.ÿ…mCzte –17– b[˜Ö cô ye.ôn' v.RNô b[˜ÿ r=it b[˜c.ôSte j.[it ) t.…qRvà ." p[.ÿmtÖe Tpÿ·rWUtû mnÿ>y.ÖVymÿhor.'Ö b[˜ÿ Jyeœô ' devÖ .ÿrt( –19– aoWÿ/yo .ôto bÖ..ôkm( –23– b[˜Ö cô .Otÿ m( –22– devÖ .ôs' …jÿgIWit –18– b[˜Ö cô ye.ÿ∆.' bÖ¸ roÿcte –26– è6ù Wœ' sUˇ_m( è1-23ù ]yo…v'xTyOcSy.ÿ" –21– pOqKÖ sveÃR p[.Â!' critô rocÿm.pÖTy.nm( ) tSm.ô·r.êoÿ `.ÖR ." pÖ≤=.ÿflt ) îN{oÿ h b[˜cô ye.ôn* jÖnyÖ•.NTsv. mN]oˇ_.ÿíÖ ye te j.˜ÿ.cÖ' mnoô ˙dÿy'Ö b[˜ÿ me/Ö .ôc.Ut.Nb[˜ÿ cô ye.suÿ /eÁÖ •Ö' retoô loihÿtmudû rÿm( –25– t..itRô t‚SmÿNdevô .íÖ sveÃR aÖmtO nÿe s.ÃR Ö kôNy.Sy sUˇ_Sy xNt.ô .n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] a.rÄ<y.íÖ ye ) aÖp=Ö .[.inô kLpÿNb[˜c. devÖ .

<@ 11 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è1-22ù p[qm.j.Rà b[mU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –6– muçû Ntuÿ m.rÿmtûu pUWû .ÿ SÖ pitÿm( ) aÖymÖR .….ÿ ≤xôv.RcN{ôms." ) somoÿ m." –9– idv'à b[mU oô n=ÿ].Rivôd' b[mÿU o ®Ä{' pÿxpûu itÿíÖ y" ) îWUyû .rÄ<y.R EÿW.ÿv.mÖ yo devÖ Ste noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –4– aÖhoôr.gÿm( ) a'x'Ö ivvÿSvNt' b[mU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –2– b[mûU o devÖ ' sÿivôt.mnu∑pu ( è23ù ]yo…v'Xy.idôTy.…qRvà .t'à b[mU " pÖjNR yÿmNÖ t·rÿ=mÖ qoô idxÿ" ) a.˝dhor.n( ) sÖm{ûu . nÖ¥o˝ vexNÖ t.Ö]e aqoÿ ¨ÖW.Rn∑u pu ( zNdsI aÖ…¶' b[mÿU oô vnÖSptIônoWÿ/I®Ät vIô®/ÿ" ) îN{ô' bOhSÖ pitô' sUyÖ| te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –1– b[mûU o r.oÿ b[mU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –8– ." ) xÖkN⁄ t. devÖ o muçÿ tuû ym.Ste noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –10– 384 .ûu .ôt.….x.í bOhtIg.ôxvÖ .ÿíÖ sv.Ö]e îÄd' b[mÿU " sUy. nÿ" sNtuû sd.ÿn'Ö v®ÿ..ô¸íÖN{m.ô pvRtà .U…m'à yÖ=.ÿm( ) Tv∑.id√. idôVy" pÖxvÿ a.' …mô]' iv„. n.[Atharva Veda] k.Öv.Nb[mÿU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –5– v.ô îitÿ –7– p.ô .r'à /.umû qoô .' s'ivôµ t.ô b[˜.ÿNpô≤=. ¨Öt ye mOgû . xpÖQy.ÿn.…v'xTyOc. ) ivê.ÿrm…gôy[ ' b[mÿU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –3– gÖN/ôv.RPô sôrsoÿ b[mU o aÖ…ên.

d≤=.pÿitm( ) ipôtNø yôm≈eœÿ .ÿin .ÿNdevô .Ö©o yvÖ" shÖSte noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –15– aÖr. ye …≈ôt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved sÖ¢WÖ IRNv." sÖh te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –20– 385 [Atharva Veda] . ivêeÿ devÖ .inôd' b[mÿU " sÖTys'/à .ô" pàIÿ….ÿdˇu rÖ .ÖSte noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –13– yÖD' b[mÿU oô yjÿm. ) yjUiÃ' Wô ho].'…à s sÖp.y.nOt.Czô£.m.inÿ vIô®/.ôS' te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –17– Etÿ dev.nOt.in b[mU " ) dÖ." sÖmTe yô te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –18– ivê.ÿNb[mU oô r=.Öt" pÖí.ÿ b[mU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –14– pçÿ r. vsÿvo idôiv devÖ . îÄd' b[mÿU oôåpo devÖ I" p[jÖ .Nb[mU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –11– ye devÖ .nutû h.Nm.ôv/O "ÿ ) sv.ôidôTy.ÖJy.' xÖ£.ô" pàIÿ….oR .RNà devô ." sÖh te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –19– sv.eWjÖ .çÿ ¨Ödte ÿ ) purû St. aqÿv.Tp[.≤Npôtnø ( ) mOTû yUnk e x ¡ t' b[mU SÖ te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –16– AûtNU b[mÿU Atupû tIÿn.R…à .ÿ" s'vTsôr.RNpu<ÿ yjÖn.ôv/O "ÿ ) ivê.ÿ….s. idÿivôWdoÿ aNt·r=ÖsdÿíÖ ye ) pO…û qôVy.ÿynÖ .inôd' b[mÿU " sÖTys'/à .tRvÖ . ®Ä{.ô' somÿ≈œe .Ste noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –12– a.nÖmcO "Ö s.n( ) sm.Rn" ) ai©ÿrso mnIôiW.

ipô ≈ImR…yÿ –3– dO!û o Î'hà iSqôro Nyo b[˜ÿ ivêÖsjO oô dxÿ ) n.ô…¶íÖ ivêÿmNÖ t" sÖm.n.ôr ¨æCzÿ∑Öe SvrÄ" s.idpçc.'…s ¨æCzÿ∑Öe n.eWjÖ m( ) tidN{oÿ aÖPsu p[.tÖ a.Utû ' sÖm.| s¢My.Rj"ÿ p[jÖ .mÖ yju®û æCzÿ∑ ¨ÌIôq" p[Stutÿ ' Stutû m( ) ihô˚.tÿlI rq£°ôtmÖmtO 'Ö vedÿ .dÿxtÖ vR "ÿ ) sÖv' TÖ sôrSyÖ ye d'∑.n.Rà sÖg' Tyô te noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –21– y. b.pÿit" ) l*ôKy.Utû .@nu∑pu ( è22ù √.^ Sû te nÿ" sNtuû sd.ôn' mÖh.ihÿtm( –1– ¨æCzÿ∑Öe ¥.Tmç devte ) è1-5á 7-20á 23-27ù p[qm.* mOTû yuv.ihÿt" ) ¨æCzÿ∑Öe îN{ÿí.Utû ' b[mÿU o . √.v.ô v.vex ÿ yÖˇd.….$(pQy.ihÿtm( ) a.ÿvm.ô v[íÖ {í.nu∑pu ( è6ù Wœ‰.mÿ Âôp' coæCzÿ∑e loôk a." –4– AKs.eWjÖ m( –23– è7ù s¢m' sUˇ_m( è1-27ù s¢…v'xTyOcSy.idpç.qv.í ivr.UtpÖ it'à .gnu∑pu ( è21ù Ek…v'Xy.ç." Svr.inô sv.bOhtI zNd. ¨æCzÿ∑Ö a. devÖ I" pçÿ p[iÖ dxoô ye devÖ .pÿ" smu{û ¨æCzÿ∑e cÖN{m. pur ¨i„.n.ÿ ≤xôv.ªoÿ meiÖ díÖ tNm…yÿ –5– EeNÖ {.ÿ" …≈ôt.v[tÖ m( ) 386 .ÿªImRh.ÿmtûu yo vÖxI ) .hRtpr.n.poÿ dˇ .yÿˇ.R AiW" ) ¨iCz∑oå?y.<@ 11 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ÿp…O qôvI ivê'à .ihÿt" –2– s•uæCzÿ∑Öe as'íà oô." –22– yNm.ÿ…mv sÖvtR íÿ £ Ö muæCzÿ∑e devÖ t.[Atharva Veda] k.idctudx R .' ]yo…v'Xy.ô¶' p.Utû .…v'Xy.Sy sUˇ_Sy.

sÖh ) ¨Tsÿ•.yÿ" sÖh ) Woô@x Ö I sÿ¢r.Ö]" Wÿ@.ihÿt." –8– aÖ…¶ôhoô]' cÿ ≈Öı.Ö]" pÿçr.<yuæCzô∑åe …/ÿ sÖm.ihÿt. k.Ö].MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved ¨æCzÿ∑e yÖDSy.ôt·rÿ –6– r." sÖ].^ ]û íoô.ÿmpÖ X[ zNdÿs.∆…DreÄ sveÖR ye yÖD.mÖh" ) 387 [Atharva Veda] .Ö]e aipô tNm…yÿ –14– ¨ÖphÖ Vy'à ivWUvû Ntô' ye cÿ yÖD.ÿ…." ) …b.dx.ôro v[tÖ ' tpÿ" ) d≤=ÿ. jÿinôt®u æCzô∑oåsoô" p*]ÿ" ipt. –15– ipôtÄ .ÿitR .ôro inô/n'à ivêÖ…j∞. sUyoRà .ôˆ.vuæCzÿ∑e √.vuæCzÿ∑e jIôvbÿihRmiÖR dNtÿm" –7– aÖ¶‰.R ivêÖSyoæCzÿ∑o jinôt"u ipôt.jÖpye mÿ …¶∑oômStdÿ?vôr" ) aÖk.∑Äe ' pUtû | coæCzô∑åe …/ÿ sÖm.ÖjsÖ yU Ã' v.Ö]o i√ÿr.≥êô mÖ /Öe ." –11– p[tÖ Iôh. guh. aÖmtO ÿe ihôt.ô/ye mÖ qoÿ dIô=.iU nÿ ivô¥y. cÿ vW$(k. ¨æCzû∑…e /ÿ …≈ôt.Ö]íoæCzÿ∑.ô.Ö]" sÿ¥"Ö £°" p[£ Ö °®ÄKQy˝" ) aotÖ' inihÿtmÖ æu Czÿ∑e yÖDSy. idvÿ" ) a.ÃR îv m.ô" k.ô…j∞Ö y" ) s.Öt.ôhoåipô tNm…yÿ –12– sUnû tO .ÿ –10– cÖtrU .ôitôr.ô s'niÿ tô" =em"ÿ Svô/oj.ôTyuæCzÿ∑åe hor.ÿNyôNtgR.UmIÿ" smu{û ..menÿ ttOp"u –13– nvÖ .RmtO 'Ö shÿ" ) ¨æCzÿ∑Öe sveÃR p[TÖ yçÖ" k.m.©. yÖD." –9– EÖkrô .ÿ ihôt.

Uitôí.i¢ô" sm.ÿivô„yduæCzÿ∑e vIôy˝| lÖ+mIbRl'Ö bleÿ –17– smO≤ÿ ıôrojÖ a.Ö∑'^ ≈moô /mRíÃ Ö kmRà c ) .ÿ ) aÖ..kUi¡ t" =Ö]' r.r a.ÿi¢ôVy. Aût…u .ÿ" pxubNÖ /.[Atharva Veda] k.pÿ" Stn…yôà"u ≈uitÿmhÖR I –20– xkúrÿ .ÿ p[WÖw .' yjuWÿ . mod. idÿivô…≈tÿ" –23– AcÖ" s.'…à s pur.ÿmitôfl‰˝" –16– Aût' sÖTy' tpoÿ r.ÿnoô vOW.ônNÖ d.s.ôp.RSô y.ôip[yíÿ . idÿivô…≈tÿ" –24– p[.UMy. sÖh ) ¨æCzÿ∑. –21– r.ô ..modÖmdu íÿ Ö ye ) 388 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .R˝i¢ômhR ÿ E/Öt"u ) aTy.ÿi¢ô®æCzÿ∑Öe . idÿivô…≈tÿ" –25– a.ô ..≤ıô" p[.ô itÿ p[." ho]. …≈ôt.Utû ' .ÿ" sÖh ) ¨æCzÿ∑e `oôiW.íÖ m.[ ….ÿnÖ aoWÿ/yo vIô®/ÖStO.ô inihÿt. –22– y∞ÿ p[.ô aXm.Iôr.Stid∑ÿy" –19– aÖ/mÖR .ô ne Ö y∞Ö pXyÿitô c=uWÿ .m.<@ 11 s ≤=ÿyitô ivêÖSyex.ihÿt.tRvÖ . g[h.ÿ" p[mÖ du oÿå….Ö∑'^ W@ëVû yR˝" ) sÖv' TÖ sôroå?yuæCzÿ∑Ö î@.ôn* c=u"û ≈o]Öm≤=ÿitíÖ ≤=itÿíÖ y.Ö" …sk¡t.∆…DreÄ sveÃR idôiv devÖ .. ) ¨æCzÿ∑.∆…DreÄ sveÃR idôiv devÖ .tum.inÿ nIôivdÿ" ) ¨æCzÿ∑e yÖD.Ö.∆…DreÄ sveÃR idôiv devÖ .ÿinô CzNd.ÿ ivô¥tu oÿ vÖWmR æu Czÿ∑Öe s'…≈ÿt.ôs. ihôt.ÿí. ) ¨æCzÿ∑..ÿ hÖ…v" –18– ctuhÿ oRt.

yNt devÖ .vt( –2– dxÿ s.ÿst –5– tpÿívÖw .p…¤XzNdsI yNmôNyuj.ÿs'Ö jNy.d…/ÿ ) k a.ô s mÿNyet pur.ôNtmRhà TÖ y˝.St.ÿt.õ™mnÖSte v.ônoôd.∆…DreÄ sveÃR idôiv devÖ .ô" kÉ vÖr.RPsôrsÿíÖ ye ) ¨æCzÿ∑..í.St.ôkmÿj.ô tihRô k˘ te Jyeœô mup.sIô∫…À mô" pUv..ômq." k ¨ÿ JyeœvÖro˝å. b[˜ÿ JyeœvÖro˝å.ôNtmRhà TÖ y˝." ipôtroÿ mnu„û y.ÿs'Ö jNy. ) yo vw t.Öivt( –7– 389 .ô¶I aÖ…ên.mÿı.iNvô¥.ôp. a.˝ gN/v.Rô y.RvÖ e ) tpoÿ h jDeÖ kmR.ô .vÿhn( –4– aj.vÿhTs'kLô pSyÿ gOhû . bOhSÖ pitÿ" ) îÄN{.Sy sUˇ_Sy k*®p…qA≥iW" ) a?y.m. devÖ >e yÿ" purû .ô' kmRà c.ôn* c=u"û ≈o]Öm≤=ÿitíÖ ≤=itÿíÖ y.ôtyÖ îi√ôd"u ) y" vw t.' ivô¥.i]'xÎc. ) Vy. idÿivô…≈tÿ" –26– devÖ .RvÖ e ) t a.' ctuiS]'Xy.í pQy. a.Tm' mNyuí devte ) è1-32á 34ù p[qm.kÀi¡ tôm.id√. aÖ¥ mÖh√ÿdte ( –3– p[.Tp[Tô y=Ö' s v.•.à SÖ tˇe Jyeœô mup.ôn* v.s•Otû voåqoÿ /.ôSte vÖr.ÿst –6– yet a.nu∑pu ( è33ù ]yiS]'Xy.∆…DreÄ sveÃR idôiv devÖ .ô' kmRà c.Ryô .ôt. idÿivô…≈tÿ" –27– è8ù a∑m' sUˇ_m( è1-34ù ctuiS]'xÎcSy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ¨æCzÿ∑.vt( –1– tpÿívÖw .

vxÿSyô y. devÖ .'sô ' k⁄tÖ a." pu®Wÿ mÖ .ôNk⁄t"Ö ò.ÿrt( –16– sveÃR devÖ . k‚SmôS' te loôk a.ivÿxt( –11– k⁄t"Ö kÉx.ÿrt( –12– sÖ…' scoô n. ) pu]û >e yoÿ loôk˘ dÖÊv.vÖTk⁄toÿ /.RmÖ ..ôvqoô mu%Ã' …jô◊.Rtô .ô s'ihÿt' mÖht( ) yendÖe mÖ¥ rocÿtÖe ko aÿ‚SmôNv.RmÖ .R…à .ôTsomoÿ aÖ¶re …Ä ¶rÿj.ÿ h jDeÖ Tv∑u/ÿ . devÖ >e yÿ" purû .ôniSqô ò.Rtô /u .ôêRe kStTsmÿd/.ôidN{ô" som..'sô ' mÖ∆.‚SmôNv.ôdiO Wÿ" –14– ≤xroÖ hSt.ÿrn( ) sv|à sÖ…' sCyô mTy|à devÖ .ÿ≤x=ÖNtdÿj.ÿyt –9– ye t a.ÿrt( ) a©.NTsôm.û pv.vô TO yô sv|Ö tTsô/' . smÿd/." ) Tvôc..ôr.j.ÿyt –8– îN{.' g[Ivô .mÖ te devÖ .ôt.dÿvTÖ k˘ loôkmnuû p[.n.ÿrt( ) xrIÿr' ’ûTv.<@ 11 k⁄tÖ îN{ô" k⁄t"Ö somÖ" k⁄toÿ aÖ…¶rÿj.ÿvœIôvNt*ô ≤xroÖ hSt.[Atharva Veda] k.vÿ m..√Ö/"U sÖtI ) ÈÄx.ô smÿ.NmôhI –15– yˇCzrIÿrmÄ xÿyTsô/' y. j. p[.yt ) Tv∑.sÖNdxÿ j..yt ) k⁄tSÖ Tv∑.íÖ k°k¡s.d.ôvqoô mu%mÿ ( ) pO∑û IbRjà ÁÖR ˝º p. kÉx.ivÿxn( –13– Ëô p.j. ¨p. s.ôt. ye s'. p.ÿrt( –17– 390 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . mÖ∆.nÖm.ôy.nÖ' ko m.à .ÿste –10– yÖd.vÖ k⁄toô aSqIôNy.

inô sveÃR s'kLô p.ôNydupÿ deXÖ y˝m( ) xrIÿr'Ä b[˜ô p[.ôn* c=u"û ≈o]Öm≤=ÿitíÖ ≤=itÿíÖ y.ivÿxn( –18– Sv“oô vw tÖN{IinRAiÃ≥ t" p. a.ÿ ≤Tpôt.lÿTyô' p.ôp.ivÿxdÖ cO "Ö s.ôp.ôyju "ÿ p[yÖ ju oô yuj"ÿ –25– p[.noô n.ivÿxn( –21– inôNd.ôPm.ivÿxn( –20– . ainÿNd.ôp. Tv∑uyû R ¨ˇÿr" ) gOhû ' ’ûTv.ôn* v.íÖ v.íÖ y∞Ö hNteitô neitÿ c ) xrIÿr' ≈Öı. Tv∑. d≤=ô.ivÿx•.ô VytO. mTy|à devÖ .ô ." xrIÿrmÄ nuû p[.modÖmdu íÿ Ö ye ) hÖso nÖ·r∑.ivÿxn( –27– 391 [Atharva Veda] .ônNÖ d.qoô yju"ÿ –23– a.≤lÿTyô' xrIÿrmÄ nuû p[..ÿíÖ xrIÿrmÄ nuû p[. mod.ÿ nOˇû . %." pu®Wÿ mÖ ..ivÿxn( –22– ivô¥.nuû p[.m.í.íÿ p[l.RSô tO„.≈Öı.ônoôd.ÿ" p[mÖ du oÿå….Uiÿ tí r.ÿ" ) jÖr.íÖ y∞.ôl.pÖlpÿíÖ ye ) xrIÿr'Ä sv|Öe p[. aivÿ¥.mÿ devÖ t.ivÿxn( –19– SteyÃ' du„’ût' vO…ÿ jôn' sÖTy' yÖDo yxoÿ bOhû t( ) bl'à c =Ö]mojÿíÖ xrIÿrmÄ nuû p[.ivÿxn( –24– a.ÿ….e Ö t ÈÃyNte –26– a.l.õ™mnÖ" xrIÿr." ) …côˇ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved yÖd..inô xrIÿrmÄ nuû p[.íÖ v." ) =u/íÿ Ö sv.ÿtyíÖ y.UitÿíÖ v.ô c.ô≤xWÿí p[≤Ö xWÿí sÖ≤' xWoÿ ivô≤xWÿíÖ y.Ötyoår. ) Vy.

poô y.Sy sUˇ_Sy k..Rt"ÿ p[.Npu®Wÿ …môd' b[˜ie tÿ mNyte ) sv.@ëp·r∑.ôTm." pçMy.vÿs.n.e…ÿ jre ) aq." ’¡p.m∑." pu®Wÿ mÖ . ) è1ù p[qmcRS}yvs. pçpd.e ÿ ]e/Ö .Ö .suÿ vOı û .ivÿxn( –29– y.k™ è4ù ctuQy. g.idctsO. ivôr.Jy'à devÖ .. xKvrI è16ù Wo@Xy.yÿCz•Ö¶yeÿ –31– tSm.dyn( –28– aiSqÿ ’ûTv.' }yvs. ihôtm( ) t‚SmôHzvo?yÿNtôr. sÖ…m/Ö' tdÖ∑.idctsO. sÖh ) xrIÿr'Ä b[˜ô p[.nu∑pu ( è3ù tOtIy.Sneyÿ IíÖ v. bIÿ.' dxmI√.ôSyetrÿ m.Steyÿ Ií TvrÄ.ÿ .GbOhtIg.∆‰oit≤S]∑up( è17ù s¢dXy.dxI]yodxIn." p[.í i]pd. ivr.poÿ as.ô y. iv„vôiõ(v gÿCzit ) aÖd EkÉn¡ Ö gCzÿTyôd EkÉn¡ gCztIôhk w n¡É Ö in Wevÿ te –33– aÖPsu StIôm.' pQy.…v'xIctu…v|xIpç…v'xIn." proi„.y]I zNd.@( b[˜.noi„.íÿ devÖ t.dXy.sÿte –32– p[qÖ mÖ ne ÿ p[m.. s¢pd.<@ 11 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a.voÿ goôœ îÄv.itjgtI è9á 11á 14á 23á 26ù nvMyek..ç.TÖ s.íÖ y.suû xrIÿrmNtôr. a.p…¤" è15á 22á 24-25ù pçdxI√..pÿit" –30– sUyíÖR =uvû ." ) guÁ.n.R pr.ivÿxCÖ zrIÖråe …/ÿ p[jÖ . ivr.ôCzvo?yuCÿ yte –34– è9ù nvm' sUˇ_m( è1-26ù Wi@±vx ' TyOcSy.ÿ" xu£ û .y.RS}yvs.˚.i]∑up( W$(pd.dxIctudx R I]yo…v'xIWi@±vx ' In.[Atharva Veda] k. SqUl û . s¢pd.ôr. aÖpSt.ô√w ivô√.S}yvs.Rô Á˝‚SmNdevô t.ô g.yn AiW" ) abuiR ddevR t.n.'…s 392 .ô ' pu®Wÿ Syô iv .$( xKvrI è2á 5-8á 10á 12-13á 18-21ù i√tIy. tSm.y.dyn( ) ret"ÿ ’ûTv.n'à devÖ .

nÿi[ dôte aÿbdRu Öe tvÿ –8– aÖ≤lKlÿv.[. gO/.mÖh' …jôtmNve…ÿ mô senyÿ .ÿ. noÿ …mô]. –6– p[iÖ tôfl.•‰˝budR ¨d.ô IR cÿ £oxtu ) ivôkx ôÉ I pu®Wÿ e hÖte rÿidôte aÿbdRu Öe tvÿ –7– sÖk ' WRNà tI kôÂk¡r'Ä mnÿs.ÿmNÖ t·rÿ=mÖ .R˝….ô' sen.ôn. /ÿˇmbudR e –3– abuiÃR dôn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved ye b.ôr.budRà eÖ senyÿ .ô" p·rÿ v. îWÿvoô /Nvÿn. vÿ" sNtuû y.ÿ aÖ…. –4– ¨·ˇÿœÖ Tv' devÿ jÖn.ôr." pÿtiÄ ].oôg…e .'à .ns'd.„kmÖd. rÿ. pu]û …môCzNtIÿ ) pitô' . gu¢û .tÿrmÄ .<yÿbdRu e –2– ¨·ˇÿœtÖm..ô…mN{ÿmie d>y. yUyû m( ) s'd∑ÿO .yu/ÿ ' …cˇ.ôhvoô y.ÿníÖ Ny˝buiR d" ) y. sÖh ) .ô devjÿ n.' vIôy. tOPytuû i£…mÿ" ) 393 [Atharva Veda] .≈umÿ % ûu I ’¡/k u .ôn.ôt. j.pÿd'Ö m≤=ÿk.>y.ô' sen.Õ. c ) aÖsINpÿrx Ä nU .ÿ.te .d.RmÖ yo devÖ Èx.'íÖ p[ dÿxyR –1– ¨·ˇÿœtÖ s' nÿÁ?vô' …m].ÿm( ) aÖ…m].ÖÔ•Ö…m].>y.ôÇm.[ "ÿ Xyenô .TSv.ÿ" xÖkn⁄ yÿ StOPyNTvô…m]eWÿ u smIô=yÿni[ dôte aÿbdRu Öe tvÿ –9– aqoô sv|Ö ê.>y.m.vOtÿ …môy' cÿ pO…qôvI mÖhI ) t.ÿ" ) ?v..Jyeÿ ¸ûte svw®ÖR ·ˇÿœÖ senyÿ ..kÀtû ' cÖ yd(/iûO d ) sv|Ö tdÿbdRu Öe TvmÖ…m]e>ÿ yo dOx û e k⁄ ¡ d..'à smIô=yÿn( ) te….ry –5– sÖ¢ j.

pÿ e ridôte aÿbdRu Öe tvÿ –10– a.<@ 11 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p*®ÿWyÖe åe …/ô k⁄. gO.[Atharva Veda] k.

p. ¨Öt.ô…snIÿm( ) y ¨ÿd.R◊à ˚Ö i¯ vR?y.mu„ÿ k.R îÿtrjÖn.Iÿm( ) sv.…m].^ Hz‰.mÖm"U …scÿ" ) jy.ôhvÿ…íˇ." s' /.ôr.' du…ÿ .budÃR e ) aÖNtô"p.RihtwiÖ W. gN/v.ô" s' yÿNTvô…m]eWÿ u smIô=yÿni[ dôte aÿbdRu Öe tvÿ –11– ¨√πpÿ yÖ s' ivÿjNt.[ hô bw .ÿfl.' %vRv.•‰ÿbdRu e ) inôv.ôn. jyÿNtIyRNtuû senyÿ . r=.ô…m].' b.. –19– 394 .' hÖtoô3å¡Ö …m]oÿ NybudR e ) aÖ…¶ô…jô◊." –17– ¨√πpÿ yÖ TvmÿbdRu åÖe …m]..ô\ jyÿt.ômCu zπiÿ Wô ik˘ cÖn rÿidôte aÿbdRu Öe tvÿ –13– p[iÖ tôfl.IÿivRkXôÉ yo˝ ®dÖTy1Ö"¡ pu®Wÿ e hÖte rÿidôte aÿbdRu Öe tvÿ –14– ê˝NvtIrPsôrsoô Âpÿk.ô…m].ôy.'…à s –16– ctudÿ ∑'R .'íÖ p[ dÿxyR –15– %ÖdrU åÿe …/c˚^mû .ÿ ItÖ' s' bOhÿ t' p[. /Umÿ ≤xô%. `oW.uí.' ….ô·r.ÿ.ôr.ÿvNÄ tUr"ÿ p$*ôr." ) aÖ`.ôn.'íà …jô„.v. aÖNtihRtà .ôvdÿt" k⁄Mû .ôNTs' sOjÿ ) ¨Ö®gÄ .n( ) Svô>yôs.. ye coÿŒsÖ .ô]e re·rÿhtI' ·rÖx.RPsôrsÿíÖ ye ) sÖp.ô\ asOÑÿ % ü .kÀtû ' cÖ yd(/iûO d ) mwW. aÿbdRu Öe TvmÖ…m]e>ÿ yo dOx û e k⁄ ¡ d.ôx.ô…mN{ÿmie dn* –18– p[bl ( Iÿno mOidôt" xÿy.ôn.RSô t.ÿ•‰budR e –12– muÁNÿ TveW.' %ivRk à .

@nu∑pu ( è5-7á 10-11á 14-15á 18-20á 23-24á 27ù pçMy.RNdevô .R ivr.nSpôTy.ô' xcIôpitôm.Ö" pr. AiW" ) i]WiN/devR t.ˇÿu . i]∑ubg( .ô…mN{oÿ hNtuû vr'và rm( ) aÖ…m].ô…¶íÿ /.Sy sUˇ_Sy .ÿbdRu Öe p[.ô…snÿ" ) sv.ôr.' vÖ AWÿyí£⁄r…Ä m]eWÿ u smIô=yÿni[ dôte aÿbdRu Öe tvÿ –25– teW.ÿ" –21– ye cÖ /Ir.RPô sôrsÿ" sÖp. W$(pd.' vÖ îN{ÿí.RitjgtI è3ù tOtIy. …mô]" p[jÖ .y.ôS| t.ÿ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ty.S}yvs.ÿ.idtOcSy 395 . ivr.ô ¨dIÿWtu ) x*ô„k.Npu<ÿ yjÖn.ômIx.ôNmot …môi]..idtOcSy dxMyek..ÿn.@.m( ) yqwWÿ .m∑. ) è1ù p[qmcoR ivr.y.'íÖ p[dx ÿ yR –24– ÈÄx.n.ÿm xcIpteåÖ …m].ôt.Ö ye c.ÿ SÖ pitÿ" ) ÈÄx.NyU?û vR" p[.RmIW.ô…m].ô devjÿ n.St.\ aÿbdRu Öe TvmÖ…m]e>ÿ yo dOx û e k⁄ ¡ d. yUyû m( ) îÄm' s'gà .ôS| t.\ aÿbdRu Öe TvmÖ…m]e>ÿ yo dOx û e k⁄ ¡ d.≤Npôtnø ( ) sv. ye cÿ tUprÖ .ô ¨·ˇÿœtÖ s' nÿÁ?vô' …m].dxIctudx R IpçdxIn.'à mo…cô kíÖn –20– ¨Tk¡sNtuû ˙dÿy.mÖ…m].ÿ•oô iv ivÿ?yt.noWÿ/I®Ät vIô®/ÿ" ) gÖN/ôv.dXy..$(pQy.' shßÖx" –23– vnÖSptIÿNv.OGvi©r.ôSymnuÿ vtRt.ô' sveWÃR .n.rp…¤" è4ù ctuQy.' voÿ mÖ®toÿ devÖ a.ôr.loôk˘ iv itÿœ?vm( –26– è10ù dxm' sUˇ_m( è1-27ù s¢…v'xTyOcSy.íÖ ye ) tÖmsÖ .v.…./Iÿr.pÿit" ) ÈÄx.'íÖ p[dx ÿ yR –22– abuiÃR díÖ i]Wÿ‚N/í.. aqoÿ bSt.bOhtI è2ù i√tIy.[ mô ' sÖ…' jTyÿ yq.ÿidôTyo b[˜.ÿço b…/ôr.…mN{ vO]hÖNhn.

" W$(pd. sÖh ) aÖy' bÖ≤lvRÖ a.' voÿ vedÖ r.Stu meÖ vxeÿ –4– ¨·ˇÿœÖ Tv' devÿ jÖn." sUcû Imu% ÿ ." sÿNtu kÉtô vÿ" –7– av.∆‰oit≤S]∑up( è12ù √.nÖv. W$(pd.ç.tÿrh' sÖ a.idÿTyô k⁄.ô r=.dXy.ÿr." puroivr.p…¤" è21ù Ek…v'Xy.$( purSt. ivr.Ä . –5– ≤xôitôpdÖ I s' ¥ÿtu xrÄVye3ô y¡Ö ' ctu„ÿ pdI ) ’Tyeåô …m]e>ÿ yo .pÿ e rdNt.ÿst.'Sà yô…m].m.ÿ" sÖh ) sp.¸ÿit" ip[yô . …jôte aÿ®.≤S]pd.[Atharva Veda] k.…v'Xy.m( –2– ayoÿm% u ..'Sà yôNt·rÿ=e idôiv ye crÿ≤Nt ) ê." kÉtô …u . –6– /Umû .ÿnÖ ¨p.æ$(]∑up( è9ù nvMy." pçpd. pQy.p…¤" è13ù ]yodXy.ô" s' rÿ.ô=I s' pÿttu ’/uknô IR cÿ £oxtu ) i]WÿN/e"ô senyÿ .tvedÖ a.m( –8– 396 .rp…¤XzNd. ivr.'…s ¨·ˇÿœtÖ s' nÿÁ?vômdu . g.Nt.Rm.n.S}yvs."w kÉtô …u .¸ÿt≤Ö S]WÿN/erÖ .pÿ ' bÖ¸ ) i]WÿN/e·rÖy' sen. sÿjNTvô…m].$( purSt. –3– aÖNt/eiÃR h j.ÿe Ö i]Wÿ‚N/n.' pÖ≤=." pQy.ôm. jgtI è16ù Wo@Xy.ä»htI è25ù pç…v'Xy.Jyô' i]WÿN/e a®Ä.oô ye vy.ôNvj[. kk⁄MmTynu∑≤u P]∑uBg.vt –1– ÈÄx.' ye cÿ m." ) i]WÿN/eSô te cet…ÿ s du.doô v.vÖ i]WÿN/e" sÖh senyÿ .ônnuÿ /.ÿ" sÖh ) ye aÖNt·rÿ=Öe ye idôiv pO…ÿ qôVy.doô gO/." ) £ôVy.R xKvrI è17ù s¢dXy.û .Rô îtÿrjn.nu∑pu ( è8ù a∑My.ô suihÿt.í p[St." kk⁄p( è26ù Wi@±vX' y.pÿdoô m≤=ÿk.y]I è22ù √.ÿyNt.budÃR Öe senyÿ .[ "ô k⁄.<@ 11 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ]yo…v'xIctu…v|xIs¢…v'xIn.ô aqoÿ ivk˚ÖtImu% ÿ .

. b[˜ô vm.ÿidôTy ¨Ö.ÿnvu tÖ yR Nÿ mOTû yun.yÿ≤Ntô ye aÖXn≤Ntô vWÿ$’ ( tm( ) îÄm.i©rÄso vjÖ'[ ym…sÿçt. aÿ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] y.' b.i©rÄso vjÖ'[ ym…sÿçt.ÿxytu cÖN{m.ôn.ôÙNp[itÿ ." ) aÖsrûu =Ä yÿ.NTsmÿjyNdevô .ôidôTy EÿW.' vÖ/m( ) ten.ôyru …Ä m]. –13– sveÃR devÖ .R…à .ÿy c –11– sv. aÖTy.¸ÿit…môto jÿytÖ m.g[eÖ asurÿ .…mWumÿ ( ) a.ôNp[ pÿ¥Sv –18– 397 .ô b[˜.ÿ c purû oihÿtm( ) i]WÿN/eô p[ie hô senyÿ ...sur=Ä yÿ.¸ÿit" ip[yô .ô jy.nˇ_⁄û m.…m„vôg.|Là loôk.[ <y.≈ÿyn( –10– yen. ydupÿ o…côre sv|Ö tdÿrsÄ ' ’¡…/ –17– £ôVy.ÿ.inôh ¸ÿv îÄto jÿytÖ m.' vÖ/m( –12– bOhSÖ pitÿr.¸ÿTy.…m bOhSpteåÖ …m]. xÿkNp[itô/.ômgÿtSyô pNq. aÖTy.' sÖm/ÿTq.ôs* gu¢û a.mut"ÿ –9– bOhSÖ pitÿr.' vÖ/' i]W'‚à /' idôVy.ÿ sÖ/' .'à ’<v. c bOhSpte ) ty.ôh…mÿN{sÖ/' y.çÿtu ) îN{ÿ EW.ÿNhôNMyojÿs.ÿ ) bOhSÖ pitÿr.ÿm( –16– yidÿ p[yÖe du vÃRe purû .ôny.mut"ÿ –14– sveÃR devÖ .d.ivN{ÿíÖ itœÿt" ) i]Wÿ‚N/' devÖ .ô…m].yÿNtuû i]WÿN/erô .i©rÄs AWÿyoô b[˜sÿ ≤' xt. ci£ôre ) tÖnpûU .ôhmÖm'U sen.ô' in ≤lÿMp.sur=Ä yÿ.ÿ .mÖS]' iv n.RNà devô .' juWÿ ?vôm. …jôt." –15– v.ô sv. ) sÖ/' .' mÿhtÖ I' rÿ=tÖ yy.ÿ yut.…mN{e. a.jÖNt*jÿse cÖ bl.n'à p·rÖp.

ÿ jihô senyÿ .ôNp·rÿ v.n.ÿkvÖcoô3å¡Ö …m]oô yí.[Atharva Veda] k.\ aÿbdRu e hÖt.ôJyp[.n. aÖ…m]..Rnà dNtuû t.ÿ aÖ…m].dx' k.UMy.ÿ.<@m( 398 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .⁄ p.ôxrw Jmÿn./ÿnm( ) tyeN{oÿ hNtu vO]hÖ .‚Stÿ ivôr.mÖm"U ≤xcÿ" ) muÁNÿ Tvô¥. –25– mÖm.. ye cÿ s.ÿ.m(–22– ye vÖ…mR.Jmÿin ) Jy.NgO/.ô' vr'và rm( ) aÖny.Nhôt.hÿt" xy.'à mo…cô kíÖn –19– ≤xôitôpdÖ I s' pÿtTvô…m].ÿ NybudR e jÖÁ˝º W.[ "ÿ Xyenô .noÿådNtuû ."ÿ ) sv.oÿ aÖ…m].ôd.ô….Hz™v.Riô v/Ö' ro®ÿvt' sup.¸ÿitmÖ…m]oÿ noô yuyTÿu sit –26– y.|Sô t.mU" sen.…mô]I sen.ôx"w k¡vcp.ÿnm( ) y îÄm.ô n. aÿs.' devÖ . xet.oô yeåvÖm. kkôj.ÿe Ö i]Wÿ…/n.ôp.ô TvmÖ…m].ry ) pOWû dÖ .R.ÿm–( 23– ye rÄ…qnoô ye aÿrqÄ .m.ô' m.ô ye cÿ vÖ…mR.ôidnÿ" ) sv. –27– îTyek.’¡t. aÿniûu tœÿ≤Ntô ySy. vj[.ÿm( ) ivivÿı. –21– yíÿ kvÖcI yí.' NybudR e –20– mU!û .ÿ ˇu .Ö rRw dÄ Ntuÿ du…û ít'à mOidôt' xy.<@ 11 i]WÿN/eô tmÿs.' p[tÖ IcIôm." pÿtiÖ ].mIW.ÿ" –24– sÖhßÿk.ÿ smÖre vÖ/.

Sy sUˇ_Sy.' jgtI è46ù W$(cTv.Xy.?yÿt.nu∑Bu g." W$(pdoi„. xKvrI è14ù ctudXR y.' n" –2– 399 .R jgtI è25ù pç…v'Xy.qv.ô' ySy.n.ÿnvÖ .dxI]yodxIs¢i]'xIn.XyekonW∑Ii]W∑I n.R xKvrI è26-28á 33á 35á 39-40á 50á 54á 56á 59á 63ù Wi@±vX' y. i]∑ubnu∑Bu g.s¢dXyekoni]'Xyeki]'xIpçpç.@ërobOhtI è22ù √.xKvrI è47ù s¢cTv.idtOcSy ]yiS]'xIpçi]'XyekoncTv.n. W$(pd.xIctu„pç..St.dx' k." purSt. W$(pd.R AiW" ) .…v'Xy.R kk⁄MmtI xKvrI è52ù i√pç.dXyoS}yvs.gt.n.gnu∑Bu g.nu∑pu ( è30ù i]'Xy.u·riK]∑up( è4-6á 10á 38ù ctuQy.·r'Xy.ivr.itjgtI è53ù i]pç.Xy.ÿitR pO…qôvI nÿ" p[qt.ô/' mÿ?yôto m.@±g.·r'Xy." pçpd. p…¤" è41ù EkcTv. W$(pd.@itjgtI è24ù ctu…v|Xy. xKvrI è16á 21ù Wo@Xyek…v'Xyorek. pçpd..R pr.<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-63ù i]W∑‰OcSy.otu –1– aÖsb'Ö .rp…¤" è8á 11ù a∑Myek.'…s sÖTy' bOhû dOtû mugû '[ dIô=.ô' r.xIn.·r'Xy." Svr. s¢pdoi„.VyÿSyô pà‰u®û ˘ loôk˘ pO…ÿ qôvI nÿ" ’. tpoô b[˜ÿ yÖD" pO…ÿ qôvI' /. ) è1á 3á 17á 29á 31á 55á 60ù p[qm. ivr.nu∑Bu g.xIW$(pç.@.xIW∑In." purob.R …b.·r'Xyekonpç." pçpd.S}yvs.R pr.@nu∑pu ( è43ù i]cTv.n. s. W$(pd.n." pçpd.í pr. ivr.S}yvs. i]∑uBbOhtIg.n.n.n.rp…¤" è44-45á 49ù ctuíTv. W$(pd.·r'Xy.vs.R pr.' }yvs.mOc. jgtI è58ù a∑pç." W$(pd.Xy. noÿ .U…mdevR t. ivprItp." pr." puroånu∑≤u P]∑up( è51ù EKpç..hRt.n." p[St.@itjgtI è23ù ]yo…v'Xy.hRt.æ$(]∑up( zNd.ä»htI è61ù EkW∑‰.S}yvs. W$(pd..nu∑≤u P]∑up( è12-13á 37ù √.ç.ÿvIy.dXy.ÿry≤Nt ) s.S}yvs.y.Rô aoWÿ/Iôy.Xy.RidtOcSy dxMy∑." pçpd. W$(pd. kk⁄MmtI xKvrI è42ù i√cTv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aq √.·r'xIpç..y]I è32ù √. ivr.i]'Xy..i]'Xyoí }yvs. jgtI è7ù s¢My.bOhtI è15ù pçdXy.nu∑pu ( è57ù s¢pç.·r'xIcTv." purob..nu∑Bu g.n.Utû Syô .∆‰oit≤S]∑up( è34ù ctuiS]'Xy.' i]∑up( è2ù i√tIy.nu∑Bu g.ÿ ¨Ö√tÿ" p[vÖ tÿ" sÖm' bÖ¸ ) n.@i∑" è9ù nvMy.·r'Xy.tOtIy. ivr.RitxKvrI è19ù Ekon…v'Xy.Xy.itxKvrI è48ù a∑cTv.." puroåitj. ivr. i]∑up( è62ù i√W∑‰.ªI i]∑up( è18ù a∑.·r'xIpçcTv.RitjgtI è36ù Wæ$(]X' y. ivr. mh.n." purSt. .n.·r'Xy.dl+m.S}yvs. ¨robOhtI è20ù …v'Xy.gnu∑Bu g.S}yvs.

.dÖ' =rÿ≤Nt ) s. p[.t. noô ..nÖ>yvÿtyR n( ) gv. noô .' xcIôpitÿ" ) s. –9– y. noô .tu –3– ySy.ôítÿß" p[iÖ dxÿ" pO…qôVy.ÿrNÄ vcÿrNmnIôiW. .<@ 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ySy. ihômvÖNtoårÿ<y' te pO…qiv SyoônmÿStu ) bÖ.'à smu{û ¨Öt …sN/urû .' roihÿ.U…môivR sOjÿ t.vOtÿ mÖmtO Ã' pO…qôVy.nIÿ p[itôœ. ySy.dm( ) s.Ö pyoÿ duh.ô ˙dÿy' prÄme Vyo˝mNTsôTyen.U…mÿr…Ä ¶…mN{ÿAW.ômê.ôm•'à ’û∑yÿ" s'b.….ôm. …b.tUˇmÖ e –8– ySy.Uvû "u ) ySy.yÿ meÖ pyÿ" –10– …gôryÿSteô pvRtà .ô {ivÿ. noô .. noô m/uÿ ip[yô ' duhÿ .ô' iv„.Ö∑e^ dÿ/.pÿ" p·rcÖr.ÿ…môd' …jNvÿit p[. ivÿêdÖ .' m.U…m'à pO…qôvI…mN{ÿg¢u .' .ô dejTÖ s.e no d/. ihrÿ<yv=.' m.I' ivôê¡p." sÿm..tu –4– ySy.ô' vyÿsí ivôœ.U…mô.nI'à devÖ .ômqoÿ ¨=tuû vcRsà . pu]û .' cÖ£ a.ÿitR b¸û/.tu –5– ivôê. asurÿ ..Ö]e ap[mÿ .ônIrÿhor. ivÿci£ôre ySy.r.ômqoÿ ¨=tuû vcRsà . –7– y.ÿn.Uvû "u ) y.uyû SR y.mÖ…ên.'à devÖ .gÖ' vcR"à pO…qôvI noÿ d/.ôv…mÿm.RvÖ åe …/ÿ s≤lôlmg[Ö a.poô ySy.U…môÆSTviWô' bl'à r.U…m'à pO…qôvImp[mÿ .'Ö rÖ .ôy.U…môgoR„vPy•eÿ d/. .ô jgÿto inôvx e nÿ I ) vwêÖ .ôTmneåÿ n…mô].m( ) 400 .[Atharva Veda] k.·RU rÿ/.'à ivc£ôme ) îN{oô y.sIô¥.ÿ" ) ySy.[tÿ Iô .ônrÖ ' …b. vÿs/ûu . noô .' /[vûu .ôt.'u[ ’û„.ô dejTÖ s.U…mÿ" pUvpÖR ye ÿe d/." ) s.' r=ÿNTySvô“.tu –6– y.ôm•'à ’û∑yÿ" s'b.ô' pUvÃRe pUvjR nÖ .

suÿ no /eÁ…ô .ôt.Uvû "u ) t.' pO…qôvImÖhm( –11– yˇeÖ m?y' pO…qivô y∞Ö n>yô' y.ô' veid'à p·rgO. .U…mÿ" pu]û o aÖh' pO…ÿ qôVy.Stô ËjRSà tôNv˝" s'b." ) pÖjNR yÿ" ipôt. nÿ" pvSv m. s ¨ÿ n" ipptuR –12– ySy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ajIôtoåhÿtoô a=Ötoå?yÿœ.

ÿ –17– mÖhTsô/Sq'à mhÖtI bÿ.ÿr.ô yo vÖ/ne ÿ ) t' noÿ .ôco m/uÿ pO…qiv /eihô mÁÿm( –16– ivôêSÖ v'˝ m.' Syoôn.RSô Tv' …bÿ.mnuÿ crem ivôêh.iWR i√ôpdÖSTv' ctu„ÿ pd" ) tvemÖ e pO…ÿ qivô pçÿ m.m( ) ≤xôv.mU?û v.Nvegÿ EÖjquvÿ pÖRe qu∑ÿ e ) mÖh.¸ÿTy." s' duÓÿ t.Ume rN/y pUv’ R Tv·r –14– Tv∆.poÿ …b.' /[vûu .dm( ) s. –13– yo noô √πWTÿ pO…qivô y" pOtÿ NÖ y.iU vq mÖh.R" xu£ û .UMR y.tÖnoitÿ –15– t.ômoWÿ/I„vô…¶m.'STveN{oÿ r=ÖTyp[mÿ .ô' ySy. noÿ .s.'à mIôyNteÖ Svrÿv" pO…qôVy." purû St. noô . ye>yoô JyoitÿrmÄ tO 'Ö mTye>ÃR y ¨Ö¥NTsUyoRà rÄ‚Xm….ôt. a.U…mÿv/R yR √/Rm.' .ôd. noÿ i√=tÖ kíÖn –18– aÖ…¶.' smÖg.ôtrÄmoWÿ/In.ôn.ÿt( ) s.[ v. /Otû .UMy.U…m'à pO…qôvI' /mR.UmÖe p[ roÿcyÖ ihrÿ<ySyev sÖd' ≤O xô m.R." ) ySy.¥oå….à .û ≤Ntô .'à yÖD' tÖNvteÿ ivôêk¡m.ôNmnÿs.nÖv. nÿ" p[jÖ .[Tyô…¶rXmÿsu ) aÖ…¶rÄNt" pu®Wÿ We ûu go„vêe„ÿ vô¶yÿ" –19– 401 .STv…yÿ cr≤Ntô mTy.

Rsà îN/te hVyôv.mÖCz. /Otû . noÿ i√=tÖ kíÖn –24– ySteÿ gÖN/" pu®Wÿ We u S]IôWu pusû' u . tÿpTyô¶de vÖRe Syoôv1R N¡Ö t·rÿ=m( ) aÖ…¶' mt.goô ®…cÿ" ) yo aêeWÿ u vIôrWe ûu yo mOgû We tûU hÖ‚StWuÿ ) kôNy. noÿ i√=tÖ kíÖn –23– ySteÿ gÖN/" pu„k¡rm.ÿ ) pO…û qôvI' ivôê/. aÿkrÄ' nmÿ" –26– ySy. .•enÿ Ö mTy. noô . pO…qôvI ’¡.tu jÖrdÿi∑' m.ivôvx e Ö y' s'jà .˝ jIv≤Nt Svô/y.' ’¡.'sô "u s.'à vO=û .ôSm.ÿ p.UMy.m…s –27– 402 .ÿnSpôTy.<@ 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖ…¶idRvô a. /[vûu .otu –22– ySteÿ gÖN/" pO…ÿ qiv s'b.ÿs.Ö vU Ö y' …b.[Atharva Veda] k. sur…Ä .yudÿ /R .UMy.ô m.'à devÖ >e yoÿ ddit yÖD' hÖVymr'’ à tm( ) ..‹"à ) s.[TÖ yoWÿ/yoô ym.R aÿPsôrsÿí . sur…Ä .' ’¡.ôhe ) amÿTy.˝y.ûu m.U…môrXm.ÿ ivv.U…mô" s'/tÿO .ûu m.ÿys' /Otû .'à mnu„û y. noÿ i√=tÖ kíÖn –25– ≤xôl.Ö "u[ sUyû .\ aipô s' sOjÿ Ö m.h'à `OtiÖ p[ymÿ ( –20– aÖ…¶v. v.e…jôre tenÿ m. ’.ô' vcoRô y∫Àmÿ Öe ten.‚Stœÿ≤Nt ivôêh.U…mÿ" p[.‹" pO…qiv gÖN/mg[Öe tenÿ m.otu –21– .pÿ" ) y' gÿN/ôv.vÿd. .Ry." pO…qôVy˝…stÖDÆU STvWIÿmNtô' s'≤xÿt' m. ) tSywô ihrÿ<yv=se pO…qôVy.

pÿStôNve˝ =rNtuû yo nÖ" sedruû ip[yÿ Öe t' in dÿ?m" ) pÖiv]e. ivôpXy.ôn.vy.Ume –29– xuı û .m( ) Ëj|à pû∑u ' …b.ÿr…/ôxme hÿ e ) m.yÖnIrÿhor.ÿ xÖrıemÿ NÖ t" ≤x≤xÿro vsÖNt" ) AûtvÿSteô ivihÿt.t.cIÿ" p[iÖ dxoô y. mÁô' crÿte .UmÖe svRSà y p[itxIv·r –34– yˇeÿ .ÿ .íÿ pÖí.ÃRe meiÖ dn.ÿ ) t.ÿ…mô .STv.Ume vÖW.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ¨ÖdIr.sIÿn. in WIÿdme .uvnÿ e ≤x…≈y.ÿ•iu dœ.ÿ pO…qivô moTpunÿ .UmÖe sUy.R…. in pÿ¢'Ö . h.R me∑Ö oˇÿr.Steô p[. vÿd. v.' ." –31– m.Ume a/Ör.m( –36– 403 .RSteÿ .ÿ…m ≤=ôp'[ tdipÿ rohtu ) m.[tÿ Im•.t( ) Syoôn.muˇr. ivÿdNp·rpÖ‚Nqnoô vrIÿyo y.Umÿ e p.ô.dutû ) Svô‚St .St.Ume ivô%n..ÿn" pÖy.UMyÿ.' sÖVymÖ….ôêmR ( ¨Öˇ. vÖ/m( –32– y.>y..ô….ÿ.Ö' sm. nÖ a. ih'sà IôSt]ÿ no .…m –30– y.ôn.sÖVy. teÖ mmRà ivmOGv·rÖ m.ÿm( –33– yCzy.ôg' `Otû ' Tv. teÖ ˙dÿymipRpm( –35– g[I„ô mSteÿ .Umÿ e no .ô' m.…m =Öm.' dÿ≤=.Rvtÿ ÖRe d≤=ÿ. Vyÿ…q„mihô .m( –28– ivômGO vÿrI' pO…qôvIm.ÿ p[tÖ IcIô' yTpO∑û I….dÿ/rÖ .¥.vÿNmeô c=umû .Ö]e pO…ÿ qiv no duh.vÿˇåÖe …. purû St. ¨dIÿcIôy.ô‚StœÿNt" p[£ Ö .vO/. nÿ" pÖí.Nm.vNtuû m.mÿNt" ) pÖŒ. ¨Öt.ô moˇÖr.U…mô' b[˜.vÖ m. .

ÿ pO…qôvI ’¡.' ihrÿ<y' pO…qôvI dÿd. –44– jnÖ' …b.[tÿ I b¸û/.ÿn.Ö .ÿm.ôm•'à v[IihyÖv* ySy.tu me ) vsUiÿ n no vsudû .Ö dSyUNû ddÿtI devpIôyiU nN{'à vO.pÿit" pO…qôvI' ivôêgÿ. noô .pÿ sÖp| ivôjm.'à inmIôyteÿ ) b[˜Ö .n." s.ô' vdÿit duNdu…û .UMy.ô…mN{ÿ Etu purogÖv" –40– ySy.udÿ t.ô' pUvÃRe .ô' mTy.n.UMywÿ pÖjNR yÿpà‰wô nmoÿåStu vÖWmR dÿe se –42– ySy.goÿ anupû y[ ¤ÿu .U…mô" p[ .Rô Vyw˝lb.e ÿ ve/Ö soÿ yÖDne Ö tpÿs.ÿcsÖ' n. guh.eÿ –37– ySy. ivv. sÖh –39– s.ÿm..ÿm‚ûO TvjÖ" somÖ…mN{. noô .sÿm.tu sumnÖSym.ÿnspÖà' m. idÿxtuû yın'à k.otu –41– ySy.ô vsuÿ mÖ….U…." ) yu?û yNteô ySy.tÿve –38– ySy.ÿyÖ p.ÿn.sÿ•¶Ö yoô ye aÖPSv1ÖN¡ t" ) pr.ôn.x.' sÖpà.ÿ îÄm.nOcû "u ) sÖ¢ sÖ].ô' g.yÿ d/[e vOW.ÿ/m.ôm.£ôNdo ySy.' pO…qôvI yÿq*kôsm( ) 404 .<@ 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y.ô' r<y.Rnô e yUpoô ySy.'à n" ’." ) s. devÖ I dÿ/.yÿ≤Ntô nOTyÿ≤Ntô .ÿ ivk⁄vû tR ÿe ) p[jÖ .. ¨ÿd.[tÿ I b¸û/.ômy.Ut’ Ö tÖ AWÿyoô g.ÿ yjuiû vRd"ÿ ) yuJû yNteô ySy.ô" puroÿ devÖ ’¡t.yÖ vO„.ôr.oô ySy.otu –43– inô…/' …b.R.Rmô .ô" =e]Öe ySy. r.'à sdohiv/.ÿmhe ) .ômcRNà TyO‚û G.x..ª.[Atharva Veda] k." pçÿ ’û∑yÿ" ) . ivômGO vÿrIÖ ySy. pO…ÿ qôvI n vO]û m( ) xÖ£.

ôpSyÿ inô/n'à ititô="u ) vÖr. sUk ÿ rô .{p.tu .tÿSy p[vÖ .[tÿ I gu®.ÿn' jyem.mÿin/.' /[vûu ve ÿ /enÖ ru nÿpSf⁄rNtI –45– ySteÿ sÖpoR vO…íÿkStO∑û d'Xà m.' i√ôp.ôp.n…mô]mÿtSkôr' yæCzôv' tenÿ no mO@ –47– mÖLv' …b.dÖírÿ≤Nt ) ¨Öl' vOk¡˘ pO…qiv duCû z⁄n.ôvy'íà vO=û .ôNt·rÿ=' c meÖ Vycÿ" ) 405 .'…à sô t.nÖSm∫Àmÿ e y.Re Ö .r.ÿ ip[yô e /.Tyô…cR" –51– ySy.UMy.ÿno bÖhvoÿ jÖn.mnuÿ v.ôm…/ÿ ) vÖW." supÿ .'à ’û„.y.ôr.vô iO Wô t•Ö" spRNÖ mopÿ sOp¥Ö æCzôv' tenÿ no mO@ –46– ye teÖ pNq.R aÿPsôrsoô ye c. noÿ d/.ô rqÿSyô vTm. hemNÖ tjÿB/o .NTsv.U…mÿ" pO…qôvI vOtû .vOtÿ .ô xyeÿ ) i£…mô…jRNvÿTpO…qivô y¥Ödje iÿ t p[.Ö .ÿ" ikmIôidnÿ" ) ipôx.St' pNq.dÿ" pÖ≤=." pÖxvoÿ mOgû .ô`.ôc.tÿve ) yw" sÖc' rÿNTyu.[ " pu®ÿ WÄ ." …sôh' .yÖ iv …jÿhIte mOgû .ô' r=oô apÿ b.'…à s ’û<v'í‰.vy –50– y.tÖ·rêeytÿ Öe rj.min –52– ¥*íÿ m îÄd' pO…ÿ qôvI c.'…à s ) ySy. vneÿ ihôt.toÿ m.Rnsÿ íÖ y.ÿ" sÖp' tÿ≤Nt hÖs' .ô' v.Ö {ivÿ.Öh.yÿn.mupÿ vÄ .n( ) v.ô s.Sy me duh.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] sÖhßÖ' /. vy.R" xÿkn⁄û .û yeÿ .Ö{y./y.Oml Ö o guh. Vy.ÿr<Ä y.Ä ∫ O {ÿ p.mÿ®.ôn.Ä ' cÖ s'ihÿte ahor.ÿ…môt Aû=Ik.Ö]e ivihÿtÖe .ôSmt( –49– ye gÿN/ôv.Rô r=.e ÿ pO…qôvI s'ià vd.yÿ –48– ye t a.

poÿ me/Ö . vnÖSptIÿn.≤=ÿyNpO…qôvI' y. pUrÿ y.UMy. aÖSm>y'à sNtu pO…qivô p[stÿU . ) ‚TvWIÿm.íÖ s' dÿd"u –53– aÖhmÿ‚Smô shÿm.ôroWÿ/In. AûtSyÿ –61– ¨ÖpSÖ q.ô ydrÿ<yô' y. purû St.dj.ôn.ÿyt ) mÖN{.[ mô .<@ 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖ…¶" sUyÖR a.vNm.mÖ .loÿ›Iô pyÿSvtI ) .m –62– 406 .nÖ ¨ˇÿroÖ n. k°ôl.mÖd`u . a…/ô ." sÖ. sÖh –59– y.ô' gO….]Ö' inihÿt'Ö guh.Steÿ anmIôv.ômidÿit" k.n‚Sm jUitôm.ÿ…mô m/umÿ ˇÄ √ÿd.sÖih" –54– aÖdo y∂ºiÿ vô p[qmÿ .ÿ pp[q." ) dIô`| nÖ a.[Atharva Veda] k.ÿ∂vÖº ®w ˇÄ _.ÿ su.mÖNvwCzÿıiÖ vW.m( –57– y√d.Nhÿ‚Nmô do/ÿt" –58– xÖ≤Ntôv. surÿ …Ä .@ÿ‚Sm ivê.ÿm.nIômk¡Lpyq.ÿm( ) aÖ.IôW." p[iÖ dxÖítÿß" –55– ye g[.it p[jÖ . vÖy' tu>y'à b≤lô˙tÿ" Sy.ô yd.ÿn.tûU mÿivxˇÖd.nv.vÖR e rjÿ…sô p[ivÿ∑.@.U…môr…/ÿ b[vItu me pO…qôvI pyÿs.ÿ ivôêk¡m.n.tOmû Œÿ" –60– TvmÿSy.' ivêeÿ devÖ .Ôn.RNô trÿ.. aÿy+Ö m.n.ÿm( ) ye s'gà .UMy.x.ôvpÿnIô jn.oRgÿe a.ôNy a.pÿit" p[qmÖj. ) yˇÿ Ëôn' tˇÖ a. VysÿpoR mihôTvm( ) a.…mô ydI=eÖ t√ÿn≤Nt m.uvnÿ Sy goôp.x.yu"ÿ p[itôb?u yÿm.g[Te vÿrIÖ . Tv.m( ) .ôNy.m.' ivW.u…û jô„y'1¡Ö p.®ÿ vdem te –56– aêÿ îvÖ rjoÿ du/vu Öe iv t." sÖ…mtÿySÖ teWûu c.ôW.ôiv." Syoôn.

idctsO. è21-33ù Ek…v'Xy.·r'Xy.u·rg.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] .·r'Xy.·r'Xy.ç.dxIn. i√pd. ) è1á 4á 10-11á 21-33á 53ù p[qm.ÿ /eihô .pçMyo√. v.WIR p…¤" è7á 45ù s¢mIpçcTv.i√r.'…s nÖ@m.R ivprItp.n. .i√r.y]I è44ù ctuíTv. . .ôkmÿ/rÖ .·r'Xyekonpç.id…v'xTyOc.¥idÿ v.St.id]yodx. i√pd.tÖinR /eiÿ h m.' i]pç." purSt.id]yodx.nu∑pu ( è3ù tOtIy.hRtvwr.bOhTynu∑pu ( è18ù a∑.Nyoÿk. pçpd. Ek.i]'XyekoncTv.R jgtI è50ù pç." purSt.e ÿ c ) y+m'à cÖ sv|Ö tentÖe o mOTû yu' cÄ inrÿj.xIn..Xy.Ö{y.RdXy.vs.cIR g.@±bhO tI è52ù i√pç.e .' ctuiS]'Xy.gÖ/ye Ã' tÖ Eihÿ ) yo goWuû y+mô" pu®Wÿ We ûu y+môStenÖ Tv' s.ÿitmj. p…¤" è16ù Wo@Xy.·r'Xy. ¨p·r∑.Umÿe m.í i]∑up( è2á 5á 12-15á 17á 19-20á 34-36á 38-39á 41á 43á 51á 54ù i√tIy.xIn.dXy.xÎcSy.ä»htI è40ù cTv.ctuqIRdxMyek.ç mOTyudvRe t.…v'xteí.dl+m.≤S]pdwk.' m. a.vs.·r'xIn.·r'Xyekpç.Xy.n. b.Xy. anu∑Bu g..·r'XyojRgtI è8á 48-49ù a∑My∑cTv.' i]cTv. s.u·rg.õ™preiÿ h –1– aÖ`x Ö s'Ö dÖ "ûu xÖs' .m…s –2– in·rÖto mOTû yu' inA≥ià tô' inrr." purSt.m…s ) yo noô √πi∑ô tmÿı‰¶e a£Vy.m…s –3– y¥Ö…¶" £ôVy.·r'Xy.n.>y.y.í bOhtIg.@±bhO tI è55ù pçpç.OgA u i≥ W" ) è1-20á 34-55ù p[qm.cIR bOhtI è46ù W$(cTv. Vy.ôn.ô¥muÿ i√ô„mStmuÿ teÖ p[ suvÿ .idtOcSy.. idôv. incOdnu∑pu ( è37ù s¢i]'Xy.' s¢dXyekon…v'xI…v'xIn.' .·r'XyekcTv.ÿnk u rô . Ek.n. k¡ve …≈ôy.ô`[ îÄm' goôœ' p[iÿ vôvx e .n.∑.'à kôr..xIctu„pç..id√.rp…¤" è6ù Wœ‰.Sy sUˇ_Sy .vs.ÿm( –63– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1-55ù pçpç."kk⁄MmtI pr.ªI i]∑up( è47ù s¢cTv.mek…v'Xy.R i]∑up( zNd.Tkk⁄MmTynu∑pu ( è42ù i√cTv.u·riK]∑up( è9ù nvMy.' ctuiS]'Xy.…¶mRN]oˇ_.jg." ) 407 .UTy.ô supiÿ[ tiœtm( ) sÖi' vôd. roÿhÖ n teÖ a]ÿ loôk îÄd' sIs'à .Xy.

.Tp[iÿ vôvx e ÿ no gOhû …môm' pXyô…•tÿr' j.o…m dUrû ' yÖmr.gOihô Tvm( –10– s…mÿN/teÖ s'ks¡ k u ˘ SvôStyeÿ xuı û .ôtvedÿ .ô pu®Wÿ e mOtû e ) suk û Lpÿm¶eÖ tÊvy. vsunÿ Iitr¶e ) punSÿ Tv.yÿ xÖtx.dÿm…Ö ¶ xÿxm.Ny.ÿDo gCztu ·rp[v.ôh" ) îÄh.idôTy.Ö a.RyTûu v.ô b[˜.y –6– yo aÖ…¶" £ôVy.it –11– devÖ o aÖ…¶" s'ks¡ k u o idôvSpOœû ." p[cÿ £ Ö m⁄ NÖR yun.ÿit ·rÖpm[ Tyenÿ Eitô s…mÿıo aÖ…¶" supû nu .ÿ SÖ pitôr.' prÄme sÖ/Sqeÿ –7– £ôVy. g..ÿe mOTû yum( ) in t' x.ôgo aÿStu –9– £ôVy.·rWt( –13– 408 .ÿrd.w"ÿ ) m.dÿm…Ö ¶…mÿiWôto hÿr.ônmuKû Qy'1¡Ö p[ ihÿ.ÿ" iptOyû .ô punSÖ Tvo∂Iÿpy.ÿ pun.m…s –5– punSÿ Tv./.\ axÿSTy." ) jh.o…m pÖ…q….[Atharva Veda] k.vÿNtô" xucyÿ " p.yUiÃ' W t." p[ .dÿm…Ö ¶' p[ ihÿ.Umÿ yÖ…Dy.vÖk.hRpà Tyen ivô√.ô a]wvÖ …w /ÿ ipôtWO ÿu j. .y…mtÿro j.ûø .ÿ mOJmhe ) a.nw"Ö punrÖ . vsÿv"Ö punbÿ ˜ÖR[ .' loôkåÉ ipÿ .ÿ £⁄ı û .<@ 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t' m.o…m dUrû ' s gÿCzTvPsuWû doåPyô¶In( –4– yÊv.ÿNÎûh' Ntô' vj[.ÿ‚Smô g.ÿ∂I`.ÿnoô inre.ôtvedÿ sm( ) t' hÿr. p[ ihÿ.W.…m iptOyDÖ .…mô jn.ÿJy' ’ûTv.ônn( –8– £ôVy.[ ….ÿ" xuı û . ®Ä{. devÿ yÖ .®ÿht( ) muCû ym." –12– aÖ‚SmNvôy' s'ks¡ k u É aÖ¶* ·rÖp.yÿ dUrû ' s `Öm…R mÿN/.sÖ oåmoÿgSÖ m. devÖ o devÖ >e yoÿ hÖVy' vÿhtu p[j.≤Npÿt.

voÿ mOÇû .U∫ ÿ {Ö .ÿ" –20– pr'à mOTyoô anuû preiÿ hô pNq.vÿv]O •Ö .çoÿ ag.' mOÇû .˝ ¨Öt ) t‚SmÿN`OtSÖ t.ÿvt yÖ…Dy.Öm.'à r.ÿso ivôdqÖm.…mô mwW.ÿy suvû Ir.ÿt( ) c=u„ÿ mte Í<vôte teÿ b[vImIôhme e vIôr.'à xIWR·Ö ˇ_mupÿ bÖ hR. xuı û .udÃR .m…sô yo aÖ…¶jRnà yÖ opÿn" –15– aNye>ÿ ySTv.ôdpÿroÖ aqRmà tÖe m( ) 409 [Atharva Veda] .vNtu –21– îÄme jIôv. vÿdme –22– îÄm' jIôv>e yÿ" p·rÖ…/' dÿ/.ôm…sÿKNy.∂Ürû mÿnInxn( –14– yo noô aêeWÿ u vIôrWe ûu yo noô go„vÿj.dÖ' in.>ypÿ£mI" ) a]wvÖ dIÿidihô ¥ivô JyoKcô sUyÃ| dOx û e –18– sIseÿ mOóv( ' nÖde mOóÿ v( mÖ¶* s'ks¡ k u É cÖ yt( ) aqoô aVy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved s'ks¡ k u oô ivk¡sk u o inA≥qû o yíÿ inSvôr" ) te teÖ y+mô' svedÿ so dUrû .ôivWuÿ ) £ôVy. devÖ hUiÿ tnoR aÖ¥ ) p[. iv mOtû rw . Tvmÿ¶Öe idv'à ®h –17– s…mÿıo a¶ a. bÖhvoÿ .y.ô' nu g. ) in" £ôVy.à e –19– sIseÖ ml'à s.n. amOjÿ tÖ y‚SmÿNmnu„û y.m nOtû yeÖ hs. .m…sô yo aÖ…¶jIRià vtÖyopÿn" –16– y‚SmÿNdevô .d'à nud. xIÿW·ÖR ˇ_mupÿ bÖ hR.à e ) aVy.d…yôTv.ô pu®Wÿ >e yoô go>yoô aêe>ÿ ySTv.ô' yStÿ EÖW îtÿro devyÖ .¸tÖ s noô m.

ô p[ tÿrt.…m –32– 410 .[Atharva Veda] k.m( –25– aXmÿNvtI rIyteÖ s' rÿ.sIÿn.n.rIÿriv/Öv.ô a." ) aÖitô£.Npre…ÿ .o…mÿ dIô`.Re . sÖ/Sqeåqÿ jIôv.y –24– yq. s%.ÿn( –27– vwêÖ dÖ vÖe I' vcRsà . mdem –28– ¨ÖdIôcInw"ÿ pÖ…q….ÿ jhItÖ ye asÖNdurû ve .…m ) Svô/. n.Rymûu ≤∫ÿritô£.ÿ .ô…. /. mOTû yu' nudÿ t.ÿv.ô a.yunÿ yR tuû jIvÿn.ô" svRvà Ir.NTsOjÿ .yujÿ rÖR s'à vO.'à ’û." supû àIôr.ÿ jhItÖ ye asÖ•≤xÿv. sÖjoW.ôn.inÿ xÖt' ihm. rÿ.nuˇrÿ me .yuWÿ .ô s' SpOx ÿ Nt." ≤xôv.vÿNtô" xucyÿ " p. roÿhNtuû jnÿyoô yoinômg[eÿ –31– Vy.mÿNto du·rÖt.ô yitô Sq ) t.k¡ro…m hÖivW.ô' pvRtà ne –23– a.ÿNynupvûU | .ôy≤R Ntÿ s.?v' vIôryÿ?vô' p[ tÿrt. v.vÿ≤Ntô yqÖtvR ÿ Aût…u . pÖd.yu"ÿ p[trÖ ' d/.j.?v' xuı û . roÿhtÖ .`IÿyÖ a.soÿ ivôdqÖm.<@ 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xÖt' jIvÿNt" xÖrdÿ" puÂcô I‚Stôro mOTû yu' dÿ/t.h.ô n pUvmÖR pÿroÖ jh.yUi'à W kLpywWÖ . v.ôkm( ) yq.y" ) a].ÿ anmIôv.vÖk.' ipôt>O yoÿ aÖjr. aÿnpu vûU | ytÿm.ÿn. .j.mÖNtoåvÿr.ô Vy1Öh¡ ' k¡Lpy.ÿtrÖ . vÿdme –30– îÄm.ôyoåXmÿNvtI nÖdI SyÿNdt îÖym( ) a].NvôSTv∑.ô" svRmÖ ." surû à.ÿn( –26– ¨·ˇÿœt..NTSyoôn.ô s…môm." ) i]" sÖ¢ ’Tvô AWÿy"Ö pretÿ .nuˇrÿ me .m( ) aÖn≈Ö voÿ anmIôv." ) a. s%.Ôÿnne sÖipRW.ô….ÿTyevô .ÿ sujû inÿm. mOTû yu' p[Ty*ÿhNpdÖyopÿnne –29– mOTû yo" pÖd' yoôpyÿNtô EtÖ {.ôhmetÖ * t* b[˜.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] yo noÿ aÖ…¶" ipÿtro ˙ÖTSv1ÖN¡ tr.ômtO oô mTyeWÃR u ) mYyôh' t' p·rÿ gO.ÿivôvx e .

¥.vitô nwnnÿe hÖivrˇÿve ) …zôn·ˇÿ ’û„y.∞edinÿr..d. ) ip[yô ' ipôt>O yÿ a.‚Stÿ £ôVy.T£ôVy.d'à inr. aÿ/rÖ .Á.poÿ m.ne„Ö yoô3¡Ö y" £ôVy.iht" –36– aÖy…Ö Dôyo hÖtvÿc.R ) aÖ…¶" pu]û Syÿ Jyeœô Syô y" £ôVy.dÿnvûu tRtà e –37– mu¸gû ?RO yw"ô p[ vÿdTÖ y.Ö.≤N√ÿ=tÖ m.itô'R mTyoRô nITyÿ ) £ôVy. vÖy' tm( –33– aÖp.ôTyvÿTy.NTvô¶"e s'ks¡ k u .ô¥' £ôVy.nÖ…¶rÿ≤Ntôk.iNvôt..nÖtI" pÖ…q….R .hRpà Ty. so aÖSm..ô tSm.ô…•" £ôVy.vÿit –38– g[.∞Ö yt( –40– t.ihth( –35– yT’ûWteÖ y√ÿntûu e y∞ÿ vÖòne ÿ ivôNdteÿ ) sv|Ö mTyRSà yô t•." s' sOJÿ yNte ≤S]ôy. y≤Nm[yô teÖ pitÿ" ) b[˜Ö vw ivô√.ÿír≤Nt sÖ·rtÿ" pur.ôvTO yô g.ôd.I" –41– a¶eÿ a£Vy.ôTmneÿ b[˜Ö >yÿ" ’.dinÿr.yÖ p[ ≤=ÿ.ôg/Ö nÖ m. devÿ yÖ jÿn' vh –42– 411 .ÿ gOhû .ÿCz⁄M.d'à nudû .Ö Sy. ip[yô m( –34– i√ô.nw"ÿ ) pvRtà Sy vOW.vÿv]O Np[j.ut.…/ÿ pOœû º nv.dudIÿcIôr. go/Rn.…m devÖ ' m.ÿdvRe yÖ .ô p[te ÿ d≤=ô.Öd/ÿt( –39– yi{ôp'[ xmÿl' c’ûm y∞ÿ du„’ûtm( ) a.dÿniu vô√..

dÖmNvÿg.dÿv¥Ö . ivÿvx e .vÿit –52– 412 .dêÿ îv.dÿv¥Ö .d.mÖ…¶g.dÿniu vô√.ôm.ÿtru .ÿn.m( –47– aÖn@Ö v± . £ôVy.n.Rvmÿ tÖe .' loôkmipÿ gCzNtuû ye mOtû .rÿ.ôn' t' hÿr.¥.'à k⁄Mû .nÖ…¶rÿ≤Ntôk.pÿ htÖ x®ÿm.n.' WÖ≤@±.ôptÿNtô' tenÿ ®Ä{Syô p·rÿ p.[∆Ö ‰ogevÖ nÖ" pu®Wÿ g‚N/re…/ –49– te devÖ >e yô a.ô' ≈eysÿ I' /eÁSô mw –45– sv.ô mu¸rû .…m ≤xv. n.'à p·rÖ…/mRnà „ûu y. ) £ôVy.ÿnNtôr.d.Rd/ÿ it svRdÖ .[Atharva Veda] k.ÿitmuWû .ôSt.®ÄvIR….n" sÖpà.ôp' jIÿv≤Nt svRdÖ .t( ) Vy. …≈ôt" –44– jIôv.Ö]e aNveiÿ Wô …b.?vô' s voô invR=à ∂u·rÖt.¥. vOíÿ Nte p.yu"û p[ itÿrÄ Tvmÿ¶e iptø.t( ) a.ÿ sÖm." ) sugû .ôhpÖR TÖ yo ivôtpÖ•r.suÿ /eih –46– îÖm…mN{ô' viˆô' pip[mÿ NÖ v.muWÿ .?vô' s voô invR=à ∂u·rÖt.Rnà ¶eÖ shÿm.<@ 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îÄm' £ôVy. roÿht sivôtnu .ôy' £ôVy. aÖNyeW.RhpÃR Ty ¨Ö.nuvû pÿte nÖ@m( –50– ye˝å≈Öı.pÖrm( –43– aÖNtô…/RdvÖRe .rÿ.y." suvû Irÿ" ) an. /ÿnk.h'à PlôvmÖNv.˝.I' pÖy.û .ônWw .nÖ…¶rÿ≤Ntôk.NTsumû nÿsStLpô …b.ômjU Ã| rÄ…ymÖSm..ôMy.iNvôt. –51– p[ve ÿ ippitWitô mnÿs.ôrmÿit' trem –48– aÖhoôr.sÿte ) te v.t( ) ten.t.ôg*[ ’ûTv.[Tÿ =eMô y‚StœÿNp[tô rÿ. vÿttR Öe pun"ÿ ) £ôVy.

ÿ" ipô∑.Û" ) m.W.JyeWÿ u ) pUtû * pÖiv]w®Ö pÖ tı±vyÿ qe .idctsO.·r'xIs¢cTv.Ö vU ÿ –3– 413 ..n.n.Rit/OitXzNd..NpNq.·r'XyekcTv.ÿ pÖKv.ô' jrÿtI…môÇ.·r'xIi]cTv. s¢pd.ômsU≤ÿ Ndôdx e ÿ dIô`.ô t." pr.ô' c=uSû titÿ vIôy.' pçi]'Xy.Sy sUˇ_Sy ym AiW" ) Svg*Rdn.R˝….¶yo devt..·r'xIpçcTv.ÖmIW.q" –2– smÿ‚Sm\LloôkÉ smuÿ devyÖ . p[iÿ vô√.ç }yvs. yÖmSy.ÿg/Ö ye Ã' pxUnû .·r'xIn.idnv. v.˝ivôvx e ÿ ) pr." ) è1á 42-43á 47ù p[qmcoR i√cTv.ÿ sÖmte Ã' ymÖr.Xy.ç ’it"ù pum.n.idW<.idtOcSy ctudXR y.ô…¶' inôr. ivr.ÿNpusû' oå…/ÿ itœÖ cmeiÃR hô t]ÿ ◊ySv ytÖm.vÿ√.ids¢.Kvr.ô s…môm. xïmTyitj.dXy.ô s' .·r'Xy.idtOc√ySy nvMy.…m –55– è3ù tOtIy' sUˇ_m( è1-60ù W∑‰OcSy..Kvr/.R i]∑up( è44ù ctuíTv.n.∑.ônm( –1– t.Xy.ô' vyoÿ ymÖr.' sIs'à £Vy. ip[yô .…v'xIctu…v|xIn.vÿNt.·r'Xy.Jyeÿ sm.‚Nmÿqnu .·r'xIn.…jÿn.itx.' cTv.ç i]∑up( è8á 12á 21-22á 24ù a∑mI√.vÖˇje Sÿ titô/.idtOcSy ]yo…v'Xy.·r'xIW$(cTv.' s'b.ôdipÿ cÖN{' tÿ a. itô‚LpÔÖ' d<@ÿn' nÖ@m( ) t…mN{ÿ îÄ?m' ’ûTv. .m∑cTv. g◊ÿr' scSv –53– îÄWIk..NTsOjÿ .Re .$( ’it" av≤x∑.dÿ/* –54– p[TÖ yçÿmk Ö | p[Tÿ ypR…yôTv.u·riK]∑up( è2-7á 9-11á 14-16á 18-20á 23á 25-33á 35-38á 40-41á 45-46á 4858ù i√tIy..ô' iv Á.ô' y¥Ö{te oô a…/ÿ v..yuWÿ .idtOcSy.neÖ s' Sm.'…s èè56ù W$(pç. anu∑Bu g.gtx.' i]∑up( è39ù EkoncTv.dXyek…v'xI√.·r'Xy.ôNy.ÿv.bOhtI i]∑up( è55-60ù pçpç.ÿg/Ö ye Ã' te hÖVymÃr<y.TyRg. teÿ ) y.ç .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] a…vÿ" ’û„.in ) aÖ…¶" xrIÿr' scte yÖd/w oå/. ." pç…v'Xy.ôvg[ÿe p[qmÖ ' sÿmyÖe quSû t√.

ÿr" SvôgR ¨Ö.q" –9– ¨ˇÿr' r. aÖ….dÿ ) 414 .yÖ xmRà b¸ûl' in yÿCz.'à . pcÿitô y' cÿ m.[ …•mRKÃu Tywô xmÿl.' yÖm" ipôt…O ..y.pÿSpu].ô' jinÿ]I –4– y' v..ÿsI ¨Ö. TsrÄiNvWÿˇ_ô' …blÿ a.e n.j?vmÖmtO 'Ö ym.'à ≈yeq.so aÖ….ÿn.sÖs.ôc" ) s aoÿdnÖ " xÖt/. n=ÿm.Um*ÿ ) ymoÿdnÖ ' pcÿto devÖ teÿ îÄh t•ÖStpÿ ¨Öt sÖTy' cÿ veˇu –12– y¥ÿT’û„.ôNyo ag[eÖ t‚SmÿNpu]û jw rÖR …sô s' ≈ÿyqe .mÖ….ôm/." xÿknû⁄ Eh gÖTv.ÿsI mihôTv.ÿNtuû .'íà loôk.qe .ô' idxÿm…Ö .ÿ" s'ivd." scNte ) y√.cI'pà .nÖ…. s' ivÿx?v…môm' jIôv' jIÿv/Ny.rÄ îyRà îv goôp.∞ v.v•oô ag[mÿ ( ) p.'à pÖKv' p·rÿiv∑mÖ¶* tSyô gu¢yÿ e dMptIô s' ≈ÿyqe .ô¸yRmoÿdnÖ ' pcÿit v.ÿ pÖKv.'à ipôt.…jÿt.[ cI' p[iÖ dxÖm.ô©"¯ sÖh s' .* pÖy.‚Nmÿqnu .UvÖ ivêwiÿ vRê.˝pÖ n. noÿ deVyidte ivêv. s' SvÿjSv n" ≤xôv. rÿ= pÖKvm( –11– ipôtve ÿ pu]û . rÿ.ô' Jyoitÿ„m.metÖ ' loôk˘ ≈Ö∂/.]ÿmtÖe t( ) t‚SmÿNv.ô' somoÿ a…/ôp.‹" ) teW.mudIÿcI ’.[Atharva Veda] k.mÖ….¤û˘ zNdô" pu®Wÿ o b.m( –6– p[.…môy…m√rÄ' ySy. –5– ¨Ö." Svôg." sÖmTe yÿ ) t. p. noô v.ôNm/umÿ .s. mO…ÿ @ôt.vÿi∂ôx.t( –8– p[tÖ IcIÿ idôx.ô s' .Ö∑'^ p[jÖ yoÿˇrÖ .Nye yJvÿn. pu]û >e yÿ ¨Öt mÁÿmStu ) s. cÿ ) tSy.ôn" pÖKv.<@ 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a.ÿvme –10– /[vûu ye ' ivôr.ÿv.m( –7– d≤=ÿ.<nmoÿ aSTvôSyw ≤xôv.Rvtÿ qRe .t.ÿ îÄh v. ·rÖp.' su’ û tÿ" sceq.ôt.e Vy.

ôc.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] y√. smÖ¤ ¨Öl% U l ÿ 'Ö musl ÿ ' xuM.ÿ d.itô v.RÔà yem –15– sÖ¢ me/.ô3{¡Ö hR Sÿ t." pUtû " pÖiv]wrÖ pÿ hNtuû r=ÿ" ) a.ôSy.m( –14– vnÖSpitÿ" sÖh devÖ nw ÖR a.ÿNpôxvÖ" pyRgà . d'ptÿ Iô p*]ÿm`Ö ' in g.gÖn=[ "ÿ ipx. sv.\ aÖ….ÿ pOqû bu ›ÿu o vyoô/.t.cÖ' tenÿ loôk.ÿt.n" ) s ¨Cz^yÿ .v./ÿm.twÖ p[ vÿd. roÿhÖ cmRÖ mihô xmRà yCzô m.p" –13– aÖy' g[.\ aÿpbÖ .

\ ¨Öt yíÖkxRà ) ]yÿ‚S]'x∂ºvÖ t.ÿm ) gO.ÿ sÖh pu]û "w Sy. noÿ ny.ô' Jyoitÿ„m.NTsÿcNteô s nÿ" SvôgmR …Ö .ôSt.ôyy. neWÿ loôkm( –16– Svôg| loôkmÖ….O NÖ y EÿW.…sô s' j.

…jÿih'sIôm.v…sô s' smOı ÿ ‰.v.it mlÖg îÿvÖ vS].…s vÖLgu ) v.ô' punrÖ .ô b[. suß ÿ oôb˜R[ .…mô hStômnuû mwTv]Ö m.ÿit" –17– g[.û .m.ÿyNt.mek ¡ po .R tÿ<@ël û ' iv xÿrIdevR yÖ Ntÿm( –18– ivôêVyÿc.mÖ tmoô Vy˝Syô p[ vÿd. yÿNtuû xUpmÃR ( –20– pOqgÿ pUû[ .s* pO…ÿ qôVy1ÖN¡ t·rÿ=m( ) aÖx ' NU gO." s'…mÿt.ôm.ônpÖ ti√ÿnˇ_⁄ –19– ]yoÿ loôk. t EÖW. Py.ÿ pO…qôVy.ÿ xuM.ne Ö ¥*revÄ .ônI iv’¡t. vex ÿ y.' TvcÖ' loihÿnIô' t.ih'à p.ônSÖ pôTy ¨¥ÿtoô m.nÖmitô t.qe .à ne Ö tenÖ m.ÿ b¸û/. ) EÖt.ivô„yNTsyoÿinloRk ô mupÿ y. nÿSt.….\ aÿy.' nudÿ Svô g[..ô .Áºtô m( ) vÖWvR ı ÿO mô pu ÿ yCzô xUpÖ| tuWÃ' pÖl.ipô t√ÿp.ôPm. pÿxnûU .˜ÿ.ÿ IôTv.…m –22– 415 .v. `Otû pOœÿ o .rIÖ…•A≥ià tômoR ar.…m tÖn"U sÿm.Nv.rÿ. ) y¥ÿ∂‰uˇû ' ≤lÿ≤%ôtmpR.ÿ –21– pO…û qôvI' Tv.

pitôm‚O Tvÿy.nÿm…Ö .tw –24– pUtû .]w®ÿ dÖk˘ ydetÖ ‚Nmôt.m( –25– a.n( ) t.[ i∂v'à cÖ y≤Ntÿ pO…qôvI' cÿ loôk.ÿpyÖ sIdÿto bu›û Eÿn.'íÿ …bôNdUn( ) yoWevÿ dOÇû .ÿp" –29– ¨Tq. –23– aÖ…¶" pcÿn=[ tu Tv.s. hÿr*Ösmih'sà Ntô aoWÿ/Id. aoÿdnÖ ' d'piÿ t>y." p. s' SpOx ÿ Nt.ÿn( ) v®ÿ.ÿn. Stoôk.ômtO ." –30– p[ yÿCzô pxuÃ| Tvôry." –27– s':y.eÿ p[tÖ ICy." suvû .. ¨Ö xuM." ) as':à y.q. aoôPym. jIôv/ÿNy. a.yÿ StO. no vIô®/oÿ .RNtuû pvRnà ( ) y.ô" pyR…Ö ¶·rÿN/.vU . Î'h.ô aoWÿ/I….ôn"w s'…mÿt..s ¨Öt xu£ û .R…s sUnû 'u s' Tv.w vÃR t.nÖ≤∫r.ô somÖ" s' dÿd.˝pu"û xucyÿ " xu…côTvm( –28– ¨¥oÿ/NTyô…." pO…ÿ qôvI' sÿcNte p[.I ve¥.Jyenô .ôidN{oÿ r=tu d≤=.p. Vyÿ…qœ.ÿNt EÖv t.…m pO…qôvI' pO…ÿ qôVy.ÿ d/. k⁄Mû .ÖJy'˝ bÖ.ÿ ¨ˇÖr.ô' m.ô sm. yD. sun." sÖtISt." pÖiv]w"ÿ pvNte aÖ.Êv.itÿWˇ_.R"ô sv|Ö Vy.Stÿ<@ël û .]Ö a. ) ¨Ö%.<@ 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION jinÿ]IvÖ p[itÿ hy.It ip[yô ' ˙Ödí=uWÿ o vÖLGv˝Stu ) 416 .ÿs" ) t. jIÿvl Ö .ÿ" scNteô a?yôNt·rÿ=m( ) xuı û .[Atharva Veda] k.yu/û rw .Öto mÖ®Tv. loôk˘ nÿyNtu –26– ¨Ötve ÿ p[>Ö vI®Ät s'…mÿt.. yÿ≤Nt idôv" pO…ÿ qôvI' sÿcNteô .mÿNyut.UMy.pÖ" ≤x=ÿNtI" pct." xucyÿ í.ô' somÖ" p·rÿ r. nÿ" SvôgmR …Ö .ywtÖ Sw tÿ<@ël û ." p[itôœ.t.STv. vÿLg≤Nt tÖ¢." fÉnmÿ Sy≤Nt b¸ûl.ÿt.ÖTm.m( ) am.…sÿˇ_.. purû St.ô' p[≤xÿ∑.vNtu –31– nv'à bÖihRroÿdnÖ ." p[iÖ dxoô ydIôm.ÿ…sô p.ıÖ®.

ÿinRWô ¥ÿ –32– vnÿSpte StIô.RNà Tsôm." p·rÖ ye s'bà .R …/[yÿ Sv /Ö®. pcÿitô TvTpôr"pÿr"Ä pitÿv.ÿt( –35– sv.' StnÖSyu…môm' devÿ .ÿ>yô" p[ yÿCz.t( –41– 417 .ô>y˝Xnv..ô d'ptÿ Iô jIvÿNt* jIôvpu]ÿ . Eÿn' devÖ t. aÖ.tw mihôW" supÿ . devÖ t.¡ ot –37– ¨p.]eÿ ddO≈. EÖh.ÿ a….R j.XnÿNTvOtû …u .' xÖrTsuÿ in…/ôp.ôdyÿNt* sÖh loôkmekm¡ ( –39– y.RSô t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] t‚SmÿNdevô .vÿNto aÖSy.n.Iih p[qÖ yÿ purû St.Ö m/unÿ . t®ÿ." sÖh dwvÖ IivRx à ÆNTvôm' p[.ÿ….ÿí‰." p·rÖ p.ôy.I˝Cz.vÿNtô" k.m( –33– WÖ∑‰. aCyutÿ ' Tv.ô≈ve oôß.Uvû "u ) sv.yeÖ Tv·ˇôr" ) s' tTsOjÿ qe .ôv√u . aÖ.m.Ntÿm¶Ö "e –34– /Öt.ÿ´tûO ne Ö p." ) Tv∑^vÿe Âôp' su’t¡ 'Ö Sv…/ÿTywnô .Ny. `.vyNtu ) t' Tv.ôih˚é.|Sô t.' xÖrTsuÿ in…/ôp.ÿhqe .ôyvÿn' cÖ divRrô k e ‚¡ SmôNp.]ÿm…Ö .g.]eÿ ◊yeq.ÿStrIÖrk¡ro loôkmetÖ mu®û " p[qÿ t. sIÿd bÖihRr…ÿ ¶∑oô.….ô" smÿtItOpSÖ t.ÿsy.n( –38– y¥ÿ∆.ômsÿm" Svôg"R ) t‚SmÿHz^y.≤Npôtrÿí pu]û .n. `Otû ne ÿ …mô≈.ô…jTyÿ loôk.n( ) iv g.Ö oR devÖ .ÿy" ) sv.y.\ ¨pÖ p.r.mR .'à j." pO…ÿ qôvI' scÿNte aÖSmTpu]û ."w s'…mÿto devÖ t.]eÖ a?yuırÿ nw m( –36– ¨pÿ StO.ôn.so a….ôTSv˝" pÖKven.I˝Cz." ≤xxÿv" sÖm. avÿ ®N/e Svôg"R WÖ∑‰.m.tÖ" pyR…à ¶ô/.ô' n.ô p[pIÿn.tw ) ¨pwnÿ ' jIv.ÿn( –40– vsoôy.R /.ÿrywtÖ t( ) v. EÖt' Svôg| gÿmyÖ .ô' tdÿStu s'p.eÿ pO…qôVy. aÖmtO Sÿ yô n.' sÖh v.

ôy.]Ö' inihÿt' n EÖtTpôˇ_.pÿmˇu mÖ ' k.tÿ" sNtuû ye3Ö å¡Ö Nye ) aÖSm.ôdnIÿêr. Tvôc.ô3t¡Ö pÿ≤Ntô ihrÿ<yô' Jyoitô" pcÿto b.[Atharva Veda] k.ÿidôTy.nÿ¶.qe ." k.ôgo ai©ÿrso noô a]ÿ –45– sÖTy..it –48– ip[yô ' ip[yô .<@ÿmSyô ySm.pÿ ) a. aÖ>ye˝n…mCz.vûU .ôvpIÿtm( –44– îÄd' p[.ÿdˇÖR o inihÿt" Svôg≤R S]ô….yÿ cÖ tpÿse devÖ t. idôVy.Nvyoÿvy a.ôNm.ôNySm.ôidôTye>yoô ai©ÿro>yoô mæ?vôd' `Otû ne ÿ …mô≈' p[itÿ vedy.vÿt( –47– n ikæLbÿWmÖ ]Ö n.nÖ Eitÿ ) anUnÿ 'Ö p.ô ¨TsOjÿ t.<@ 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION inô…/' inÿ…/ôp. EÿnmÖ i©ÿrs" scNt.' pu®Wÿ Öe s' bÿ. ivÿx.mÖ tmÖSte yÿNtu ytÖme i√ôW≤Ntÿ ) /enÖ ru nÿ @Ö v± .rÿ.…mô mmedûu kmRNà kô®.'à ’.ÿro loôko aÿjin∑ pu]û oô3å¡Ö Nv.vÿNto devÖ .eå…/ÿ j./.ô' m.ôydevÖ p*®ÿWye mÖ pÿ mOTû yu' nudÿ Ntu –49– smÖ¶yoÿ ivdurNÄ yo aÖNy' y aoWÿ/Iô" scÿtÖe yíÖ …sN/Unÿ ( ) y. p[ p.inÿhTywtô ' Svôg| su’ ÿ t.Rn®ÿ =t( –42– aÖ¶I r=ÿStptuû yi√devÿ ' £ôVy. s…mÿTy.˜ô. ) k*m. Sm.ÿLloôk..ô' vyÿ ¨ˇÄr.mÿ EnÖmpÿ ®?mo aÖSmd.Myôh' dÿd. purû . mt( –46– aÖh' pÿc.<@¯Sô ]INTSvôg.TpÿrmeœÖ I sÖm.Uv –50– EÖW.…. noÿ ¥Utû åe vÿ g.ÿSt ) nudû .Sy.m( –43– a.ÿ>yo inô…/' xevÿ …Ö /' p·rÿ dµ EÖtm( ) m.…m ) xuı û hÿSt* b[. aÖ….ôro a‚Stô n y‚Nmô]"w sÖmmÿm. …sÿç sÖipR`tRûO vÖTsmÿõg™ ?( yeWô .ôc îÄh m..ô" sveÃR pÖxvoô ye aÖNye ) 418 .iTpÿx.v.r'à pÖKv" punrÖ .

kômtw oÿ" ) idô∑' noô a]ÿ jÖrseÖ in neWÿ ∆Ör. idôxe som.ôy.o dd.. mOTû yveÖ p·rÿ .ÿvme –56– p[tÖ ICywÿ Tv.…/ÿptyeÖ pOd.o dd. ) sÖm.o dd.…s ) ivôêVyÿc.Sm.. idôxe v®ÿ.ôn' tNtumÿ …Ö .nÖ' p·rÿ /.ÿn*ô t‚SmôNTsv|Ö xmÿl' s.kômtw oÿ" ) idô∑' noô a]ÿ jÖrseÖ in neWÿ ∆Ör.. idôx îN{.dy.ôTvqÿ pÖKvenÿ sÖh s' .ôMy.ôTvqÿ pÖKvenÿ sÖh s' .ô vd.…/ÿptye Svôj.ôTm.Sm..'STvôco /Umû ' pyuTR p.ivô„yNTsyoÿinloRk ô mupÿ y.jye r≤=ô]e yÖm.ÿjTw ’û„.ô îWumÿ Tyw ) EÖt' p·rÿ dµÖSt' noÿ gop.ÿvme –57– ¨dIÿCyw Tv. idôx3ôe å¡Ö ¶yeå…/ÿptyeå…sôt.ÿ ivôd a.yeWmÿu te ) EÖt' p·rÿ dµÖSt' noÿ gop.ô anOtÿ ' ivˇk. mOTû yveÖ p·rÿ .soô mu%mÿ odÖnSyÿ –51– ydÖ=We ûu vd.Sm.kômtw oÿ" ) idô∑' noô a]ÿ jÖrseÖ in neWÿ ∆Ör.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] =Ö].…/ÿptyeÖ itrÿ…ír.Sm.Rm( ) ap.' teÿ aÖ¶* juhÿ o…m –54– p[.e . iv cÿ£ôÉ yq.yÿ r≤=ô] a.ÿidôTy.yw Tv.yÖt.ôno y.yÖt. loihÿnIô t.q" –52– vÖW| vÿn„ûu v.ôTvqÿ pÖKvenÿ sÖh s' .Cywÿ Tv.' ®xÿtI' pun.ôy.kômtw oÿ" ) 419 .yeWmÿu te ) EÖt' p·rÿ dµÖSt' noÿ gop.py.qoåmoôt' v.ipÿ gCz devÖ .ÿvme –55– d≤=ÿ. sÖv' s.yÖt.yÿ r≤=ô]åe xNy.ôTm•ÖNyvÿ.ôyWe mÿu te ) EÖt' p·rÿ dµÖSt' noÿ gop.ô yTs…mÿTy.ô' y√.ÿty.ôy.Áºtô m( –53– tÖNv'˝ SvôgoR bÿ¸/û .ÿkve r≤=ô]åe •.yÖt. mOTû yveÖ p·rÿ . `Otû pOœÿ o .

ôvåe …/ÿptye kôLm.ÿvme –59– Ëô?v.ÿSyô s' xIÿyNR te Xloô.id√.n.ô.[Atharva Veda] k.i]'Xy.ôTvqÿ pÖKvenÿ sÖh s' . mOTû yveÖ p·rÿ .yÖt.Ryÿw Tv.n.ÿvme –58– /[vûu .ôdnuÿ cwn.o dd.vÖdpÿTyvt( –1– p[jÖ y.Rn∑u pu ( zNd. mOTû yveÖ p·rÿ .y.dx.ôíopÿ dSyit ) y a. ivr.xÎcSy.ÿ k.yÿ r≤=ô]e vÖW.cÿŒSÖ tTp[jô .ÿWyÖRe >e yoô y.o dd.ywÿ Tv.n.' ]yiS]'Xy.@nu∑pu ( è32ù √.idnv.ôm.Rn∑u pu ( è42ù i√cTv.Sy sUˇ_Sy kXyp AiW" ) vx.cÿŒo devÖ .GbOhtIg.kômtw oÿ" ) idô∑' noô a]ÿ jÖrseÖ in neWÿ ∆Ör.ç.mek…v'Xy.' b[˜Ö >yoô y. idôxe bOhSÖ ptÖyåe …/ÿptye …êô].ô' g.' n idTsÿit –2– kÀ$û y.WÿgI[ v.ômITyevô b[yÿU .o dd.·r'Xy.nu∑pu ( è7ù s¢My.Ite pÖx…u .·r'Xy.dx.RyWe mÿu te ) EÖt' p·rÿ dµÖSt' noÿ gop.í bOhtIg.. idôxe iv„.dx.kômtw oÿ" ) idô∑' noô a]ÿ jÖrseÖ in neWÿ ∆Ör." k. mOTû yveÖ p·rÿ .ÿvme è4ù ctuq| sUˇ_m( è1-53ù i]pç.Sm.n.m∑My. ) è1-6á 8-19á 21-31á 33-41á 43-53ù p[qm.y. . devt.'…s dd.idWdéc. ¨i„.n.¥ek.' i]cTv.ÿ dIyteÖ Svm( –3– 420 .ôTvqÿ pÖKvenÿ sÖh s' .u·rgnu∑pu ( è20ù …v'Xy.ô s iv £°ÿ..<@ 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION idô∑' noô a]ÿ jÖrseÖ in neWÿ ∆Ör.uTÿ st ) vÖx.y r≤=ô] aoWÿ/I>yô îWumÿ tI>y" ) EÖt' p·rÿ dµÖSt' noÿ gop.¥ek.yÖt.Sm.ôtmÿdiR t ) bÖ<@y.ôTvqÿ pÖKvenÿ sÖh s' .ÿ dÁNte gOhû .

.' inip[y. ) tSm. s devÖ We ÿu vOíte b[.ÿyte devÖ .Nvôx.ô….ôNk…íÿTp[’Nû titÿ ) ttÿ" ikxoôr.utÖe Svm( –6– ydÿSy.y.n.ôyteÿ –11– y a.NTsb[.n.n.ô' g.ÿ vÖx.'à devÖ ’¡t.t( –8– ydÿSy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved ivôloôihôto aÿ…/ôœ.ôsI sÖmSyÿit ) ttoåpÿÂp' j.mÖn.ô" pLpUl ÿ nÖ' x’¡∂.ô" kSmwÿ …cô∫og.Rvà .l...ÿWyÖRe >e yoô y.Ts' xIÿyNR teô y.oôgo aÖNy. s devÖ We ÿu vOíte ) l+mÿ k⁄vÖR îitô mNyÿtÖe knIÿy" ’.ô" k. vÖx.Rmÿ ivNdit ) aÖn.ô gopÿt* sÖTy.ÿyÖ b.…mÿCzπtÖ tihRô s" ) 421 [Atharva Veda] . j.yÿm.tuk ÿ oô vOk"¡ –7– ydÿSy.√ÿx. mu%nÿe opÖ…j`[iÿ t –5– yo aÿSy.ÿdb( ˜[ô >yoô deyWÖw ..˜ÿ . …m[yÿ Nte vÖTs.ômnÖ .Õoô ajIÿih@t( ) ttÿ" k⁄m. a…/ôœ. ) b[˜Ö Jô yey'Ö tdÿbvu[ NÖ y Eÿn.ôdVye„ÿ yôdne sÿ " –9– j. lomÖ ?v.ÿi√ôÆKlNdunû .Sk⁄nû oTy.yteÖ tSm.' n idTsÿit ) a.n.ÿCzôKno ivÿNditô gopÿitm( ) tq.ôr.˜ô.'à c mÖNyveÿ –12– yo aÿSyô Sy.ô" s'ivÿ¥' durdÖ>n. td. …m[yÿ Nteô y+moÿ ivNdTyn.'íÖ `.cÿŒo devÖ .' vÖinm.ôy≤Ntô teW.n. Áu1C¡Ö yseÿ –4– pÖdorÿSy.ÿÛ"û SvSyô gopÿnm( –10– y Eÿn.

ÿ vÖx.<@ 12 ih'Steô adÿˇ.ceyÿ bu .' cÖ n idTsÿit ) n.ÿ inôro/ÿnm( –15– credÿ vÖe .. b[.ô pu®Wÿ ' y. ]whÿ .yÿ≤Ntô y‚SmôNk‚Sm'íÃ Ö j.ômvÿx.qoÿ aSy.* tSmwÿ .ô' sveWÃR .˜ô..ô Ë/oô n ved.nuWÿ " –20– he@Ã÷ pxUnû .' cÖ n idTsÿit –13– yq. ) yqwnÿ .nÖNy‚Smÿ…ÔnIôy.>e yoÿådd√Öx..cÖNmu%Ã' ’ûTv.˜ô.ô' inihÿt' inô…/m( ) ¨Ö.ôm.divÿD.m.m( ) teW.•.yÖ.m( –18– durû dÄ >Ö nwnmÖ .Smwô k.[Atharva Veda] k.yÿte –14– SvmetÖ dÖCz.mdÿÊv.m( ) aqwnÿ .ô . gopÿit' vÖx.ôg' mTyRíô …e •ÿip[y.yÿ≤Ntô y√Öx.Smwÿ duhÖe d.ô" smO?ÿ yNteô y.[ ˜R .…côt.' Nye˝it b[. xÿye y.xÖv*R pÿ·rÖ£MyeWmÿu Syth( –17– yo aÿSy.hÿ devÖ .˜ÿ .n..StÁº„ôR y.n.m( ) devÖ .mÿy.ÿrd b[.n.tgd. aÖ….ô' tq.ô Stn.devÖ . sÖtI ) vÖx.ô .tuû' cedxÿk√Öx.yenÿ vÖw . vÖx.metÖ dÖCz.ôyteÿ –21– ydÖNye xÖt' y.ô' inihÿt' .ômdÿdı Ö @e ÷Ö Nye˝itô m. –22– 422 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .' b[.˝" –16– y Eÿn.' devÖ .v.ÿ xev…Ö /inRihÿto b[.…côt.ô …ck°ÿWiR t –19– devÖ . ) t.˜ô.' cÿ ivô¥. aÿbvu[ •evÖ ' hÿ ivôdWu oÿ vÖx.˜ÿ.ÿntûu ) ¨Ö.Sy.

" –28– vÖx.ÿ>y" ) 423 [Atharva Veda] .dOc"ÿ Svôym( ) credÿ Syô t.„u v Âôp.cÖNy‚Smô•g[eÖ aj.yuíÿ Ö tSyô .mqwnÿ .˜ô. vOíÿ ≤Nt hI…@ôt.ô' k.ÿjt –24– aÖnpÖ TÖ ymLpÿpxë' vÖx. crÿNtI b¸û/.mupÿ pÖ y[ ≤ÿ Ntô y.ÿ>y.'sà it –29– a.Uit'à c devÖ .mÖ …j`.uyû .…côt.…cÿtmu ( –31– Svô/.yÿ ’.metÖ .q. Sq.c≤Nt b[.vÿdSy.ô•.ÿ a…/ôœ.vÖÌoWuû n.m.oÿ vÖx.n'à ’..' inip[y. Sq.ôr. –23– devÖ .ute yÖd.m( ) dugû .' ivÿ¥.ô gopÿitônoRpÍÿ .….ô Acÿ ¨pÖ≈Tu y.CHy.oitô pU®Wÿ m( ) b[.\ aipÿ gCzit ) ttoÿ h b[˜Ö .ô s' k¡Lpyitô t∂ºvÖ .ôNye>yoô ddÿ√x Ö .neÿ pO…qôvI sÖhdevÿ t..˜ô .mÖ …j`.rÿd" sÖh devÖ ®w d. gOhû e vÿste ( –27– yo aÿSy.y c ) te>yoÿ y.ÖTm.'sà it ) aqoÿ h b[˜Ö >yoÿ vÖx.Syÿ ≈uTû v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved y EÖv' ivôdWu åe dÖÊv.Ste„v. devÖ .yÖ v®ÿ.ôiv„’¡.n.qÖ go„vcIÿcrt( ) a.R tSm. vÖx. y.mÿy.ÿy …mô].utÖe mnÿ" –30– mnÿs.ôyteÿ –25– aÖ¶IWom.ô' inihÿto inô…/" ) a. vOíÿ tÖ åe dÿdt( –26– y. ’¡.ôk.ôivr.ô íw ÿ y.ÿyt ) t.ÿ yÖd..e ÿ ipôt>O yoÿ yÖDne ÿ devÖ t.

gopÿtye vÖx.m. m.ô s'.vÿ tpitô crÿNtIô goWuû g*ripÿ ) aqoÿ hÖ gopÿtye vÖx.xeWÿ u b?yt.ôcyÿtÖe bOhSÖ pitÿ" –38– mÖhdeWÖ .mudû .Jyeÿ vÖx. ) vÖhe t'à m.¸ûrnÿp.ÿNvôx.ÿ loôkå¡É Sm.Iôm.dÿdWu e ivôW' duhÿ e –39– ip[yô ' pÿxnûU . cÖ pcÿte vÖx.ÿ m.y.s.ÿvitô yd(b˜[Ö >yÿ" p[dIôyteÿ ) aqoÿ vÖx. crit £⁄ı û .tÿU mg[x Ö " ) tSy.y.ô mNyÿm. vÖx.Np*].ô ¨pÿ itœit ) s.m.noôåm.R 'Ö yd(b˜[Ö >yÿ" p[dIôyteÿ –33– yq.dudû Te yÿ ) t.rÄd" –41– 424 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Rrk ÿ ˘ loôk˘ inÿ®N/.ÿ a. p[dÿ dÖ Wu ÿe duhe ) aq.ÿn.m( ) aPyÿSy pu]û .xÿvTs.Smwô sv.m( –36– p[vÖ Iôym.Jyô' p[ghÿO Itm. vOíÿ tÖ åe dÿdt( –34– purû oÖ@. p[dÿ dÖ Wu ÿe duhe –35– sv.RNô k.RNô k.[Atharva Veda] k. r.m( –37– yo vehÖ tÖ' mNyÿm.mÖ¶yÖ a.k⁄®¡ t n.jÖNyo˝ vÖx. sudû `u .ôt. yÖD.…côt.'íà y.ôthu @Re 'Ö n gÿCzit –32– vÖx Ä .ÿ¸nû .'à iv≤lô¢‰' .ÿjNÖ y˝Syô tq.luMû peTßucû o aÖ¶yeÿ ) EÖv.' .ônSyÿ y.ÿNymÖr.t( –40– y. hÿ b[˜Ö >yoÿ vÖx.<@ 12 d.nenÿ r.ôSt≤Tp[yô ' y∂ºvÿ ]Ö . ¨Ödk¡LpyNdevô .no mOTû yo" p. hÖ…v" Sy.

' devÖ .ô ad." ) t.vetÿ ( –45– ivô≤lô¢I y.Iôm.UTy.'à .ôˇ' devÖ .ÿm( –46– ]I….'à vÖxtÖmie tÿ –42– kitô nu vÖx.oô y a.Öip.STv.edÖR ' tSm.…. vÖx.…côt" ) tSm.ÿn.ô n.yÖ vdÿ≤Nt p·rr.ÿA‚û≥ G. aÿmIm.inÿ iv≤lô¢I sUtû vÿx.'à .oô y a.ÿ." –43– ivô≤lô¢‰.˜ÿ . vÖx.ôdb[.˜ÿ . bOhÿ Spôtåe qoÿ sUtû vÿx. hÖiv·ritÿ mNvIt y.ô vw vÿx.' pyRvà dÖ• noÿåd..√Öx.'sNt vÖxye .dÿdWu o gOhû e –48– devÖ .…côt" ) vÖx.Iômtÿm.rd.mdÿÊv.˜.XnIÿy.j.s. a.ÿrdÖ y. vÖx.ÿm( –44– nmÿSte aStu n. n.ÿ" ) 425 [Atharva Veda] .…mN{e.ôdb[.˜ÿ ." ) EÖt.ÿ pOCz.ô y. vÖx.ô√w s pr. ) tSy.. cÿ sUtû vÿx.nuœû ë ivôdWu ÿe vÖx.ô n.STv' veTqÿ mnu„yôj.vt( –49– ¨Ötnw . ) t.ôdb[.mÿbv[ I•. ) tSy.ôiditÿ hI…@ôt.ceyÿ yûu .pÿt* –47– EÖt√oÿ b[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved t.rÄd EÖW. pr.y. ) kôtmÖ .'s'Ö kSy.XnIÿy.Ö.n.ôxs' tÿe Ö . vÖx.gÖsoåvOíÿ •hmuˇrÖ e –50– ye vÖx." p[ yÿCzπdb( ˜[Ö >yô" so˝ån.' cednÿe 'Ö y.ô n. bOhÿ SpteÖ y.R .ôxs' tÿe Ö .v[SÖ k" p[jÖ .ÿ y.…m ivô√.dÿd.XnIÿy.3mvÖxie tÿ ) t.ôt.edÖ o n.UTy.

ÿ .' te hetÖ I' p·rÿ yÖNTy…cÿÊy.mÖm.ô¸m. –52– yidÿ ¸ût' y¥¸ÿt.ô yxÿs.ô p·rÿiht.ª‰nu∑pu ( è3ù tOtIy. ≈Öıy." s.ôdd.m.ôLm.í s.mit sUnû tO .u·rKs.pTy. loôko inô/nÿm( –3– b[˜ÿ pdv.R dÿd.NTsb[.k™ è4ù ctuQy.Ry.'…s ≈me.r>y sUyR Enm( îTyNt. tps.ô ' =ôi]yÿSy –5– apÿ £.j.ô pyU!ÃR .ª‰ui„.nu∑pu ( è2ù i√tIy.ÿnSy b[˜gÖvI' …jÿntÖ o b[. a.ÿ gu¢û . ivôˇteR …≈ôt. …jô˜o loôk.ítu„pd.RySy è1ù p[qmcR" p[.. yÖDe p[itÿiœt. cÖ pcÿte vÖx.y.Rc.ô oå…/ÿpit" –4– t.ÿ Ö tpÿs.˜ÿ .y.ôSt.<@ 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îN{ÿSy mÖNyveÿ j. – è1ù p[qm" py.ÿ lÖ+mI" –6– 426 .ôy' b[..ô îitÿ ) ®Ä{Sy.vOtÿ . p[.suynR ∑u pu ( è5ù pçMy. dIô=y.[Atharva Veda] k. …≈ôy.˜ÿ .Ry" è1-6ù W@écSy.m( ) devÖ .mqv.ô prIÿvtO .Sy py.k™ zNd. vOíÿ Nteô a…cÿÊy. îTy.ÿ vIôy1'R ¡Ö pu<y. sO∑û .q.n. b[˜.yR AiW" ) b[˜gvI devt. –51– ye gopÿit' pr.Ö. –2– Svô/y.˜ÿ . .R a.. Svr.' s¢py.Iy.…•A≥Cà zit –53– è5ù pçm' sUˇ_m( ≈me. –1– sÖTyen.vOtÿ .nOTû v.ªI p…¤" è6ù Wœ‰.@ëi„.

ô í.suynR ∑u pu ( è3á 15ù tOtIy.y]I è16ù Wo@Xy.nu∑pu ( è7ù s¢My."ù è5ù pçMy.CyRn∑u pu ( è3ù tOtIy. s. a.y.' `oôr. a.' c –2– a.ô•.ôdd.vOtÿ .'…s swW.m≤Nt b[˜gÖvIm.juWI jgtI è10á 14ù dxmIctudXR yo" s..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è2ù i√tIy" py.Sy py.u·rg.ÿp.ítß Ekpd.Ry" è1-16ù Wo@xcRSy.mÿ c k°ôitRíÿ p[.Sy py.yuíÿ Âôp' cÖ n.k™ zNd.y. b[˜ÿ Jô y' devÿ pIôy'u b[˜ÿ gÖVy.R ¨i„.R<à ySy.j.R<à ySy. . g.í.R g.i@™vWm.y.ôníÖ c=uíÿ Ö ≈o]'à c –3– pyÿíÖ rsÖí.ô ' =Öi]yÿSy –5– è3ù tOtIy" py. ¥ÿit –4– 427 .' £Àrû .Ry" è1-5ù pçcRSy.…. a.ô sveÃR c mOTû yvÿ" –2– sv.ª‰ui„.¥'à cÖt| cÿ sÖTy' ce∑Ö ' cÿ pUtû | cÿ p[jÖ .ÿnSy …jnÖto b[.T’ûTy.k™ èEt." –3– s.inô sv.í.pTy.ô sveÃR pu®WvÖ/.Kce≤ÿ N{ôy' cÖ ≈IíÖ /mRíà –1– b[˜ÿ c =Ö]' cÿ r.˜ÿ .•'à c.juWI i]∑up( è13ù ]yodXy.dXy.ÿn. kÀLbÿjmÖ .ªI i]∑up( è2ù i√tIy.k™ è4ù ctuQy.RySy è1ù p[qmcoR ivr.' p[.y]I è5-6á 8-9ù pçmIWœ‰∑mInvmIn.surI g.ô=.Ö∑'^ cÖ ivxÿíÖ ‚TviWÿíÖ yxÿíÖ vcRíÃ Ö {ivÿ. y.….ªI bOhtI è12ù √.pçdXyo" s." s. –1– sv. y. cÿ pÖxvÿí –4– t. mOTû yo" p√«ÿWÖ a. b[˜ÿ gÖVy1Ö`¡ ivÿW.Iôm.CyRn∑u pu ( è4ù ctuQy.'…s aojÿíÖ tejíÿ Ö shÿíÖ bl'à cÖ v.ª‰nu∑pu ( è11ù Ek.˝dIôym.CyuiR „.RySy è1ù p[qmcR" s.y]I è2ù i√tIy. .cIR incOTp…¤XzNd.R<ô ypÿ £.dXy.

ÿn.dxcRSy.ô….dxMyor.<@ 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION meiÖ n" xÖtvÿ/.y. –13– xÖrVÄ y.n.ª‰nu∑pu ( 428 .y]I è2á 10ù i√tIy.devÖ oô3å¡Ö pe=mÿ .. –6– vj[oô /... .*Rà vrIvÖjyR Nÿ tI r.R y.Xyÿm.˜ÿ . –12– seiÖ d®ÿpiÖ tœÿNtI …mqoyoô/" pr. b[˜ÿ Jô ySyô ≤=itôihR s.ô3¡Ö mu%åÿe ipnÖÁm.ô ih s.ô .ÿn.ô v. –15– aÖngûu CzÿNtI p[. SfÀj¡ iR t –9– mOTû yuihR˚à <é vôTyu1g¡Ö o[ devÖ " puCz÷à pÖySR yÿNtI –10– sÖvJÖR y.RySy è1ù p[qmcR a.ªI bOhtI è8ù a∑My.jyÖ+mo mehNÿ tI –11– meiÖ nduÁûR m.suynR ∑u pu ( è3ù tOtIy.ô' g*durÃR .nupÿ d." s.nÖt.vÿNtI vwê. –14– aÖ`ivÿW.ªI g.Ö/W.u·rKs. –5– tSm.. xIWR·Ö ˇ_duGûR /. inôptÿNtIô tmoô inpÿitt.Sy py.[Atharva Veda] k.ô√w b[.ôin" k.nuÆÿ T%ôdNtIÿ mh.surI g.n.ÿnÖ AitÿhNÄR ym..nÖr ¨√«ÿt.juWI i]∑up( è5ù pçMy.syit b[˜gÖvI b[˜ÿ Jô ySyÿ –16– è4ù ctuq"R py. –8– =urû pÿivôrI=ÿm.ª‰nu∑pu ( è4ù ctuQy." s.ô .ÿm∑O . –7– heiÖ t" xÖf.Rà ivj.Ry" è1-11ù Ek.y]I è6-7ù WœIs¢Myo" s.

–2– p.∞. –10– aÖ≤xôt. p[ySÿ t.∑Myo.ÿn. –1– devÖ hÖ iÖe tiÓRyôà m. –3– ivôW' p[yÖ SyÿNtI tÖKm.iU tô®pÿ˙t.ÿ.ÿn.æCzÿn·ˇ b[˜gÖvI b[˜ÿ Jô ymÖSm.ôJym.ôPm.y.'…s vwrÃ' iv’ûTym.à I py..ªI p…¤" è2ù i√tIy.ÿn.y]I zNd.u·R rKs. du„û v“‰'à pÖKv.…/ÿ/Iôym.ÿ¥' iv.ôhnÿn' ’ûTy.ÿ a.ÿ.Öxsÿn' vlÖg Ëbÿ?ym( –1– 429 .ªI bOhtI è6ù Wœ‰.nu∑pu ( è7ù s¢My.í p[itœ. g.Uiÿ t®piÓôym.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è9ù nvMy.Ry" è1-8ù a∑cRSy.k™ è11ù Ek. y.ÿ." s.surI bOhtI è5ù pçMy.ÿn.Ri£ôym." s.'…s tSy. –5– mUl û bÖ hR.ÿ. –4– aÖ`' pÖCym.®ÿ„ymv/Iôym.ô VyO˝≤ı˙≥tÖ . –6– as'Dà .dXy.ju„ynu∑pu ( è3á 8ù tOtIy..ÿn. ip≤xôt.cIR bOhtI zNd.ª‰nu∑pu ( è4ù ctuQy.ô p.í.ª‰ui„..ÿn.R a.ô pr. –7– a.R’t¡ .Sy py.ÿn.RySy è1ù p[qmcR" s.. loôk.ÿ∞ –11– è5ù pçm" py. –9– avÿitRrXÄ ym. –8– xÖv"R £⁄ı û " ipôXym. gÖN/enÖ xug≤ÿu ıâyô m.ôm„u m." ippI≤lkm?y.ô ≤x…mÿd.ô ≤=itÿ" pÖy.ô inA≥ià tr≤xôt.xIivôW ¨ı»tÿ .ÿ. meiÖ nr.ô p*]..

<@ 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖSvôgt.[Atharva Veda] k.ô p·rÿ.

të .y.fl.." p. a.n.û pv.RSô y.pTyoi„.prÄ.ÿdˇÖ e –8– è6ù Wœ" py.j.k™ è10ù dxMy.vyit m.pTy." p.3iditÿ –4– 430 .ÿ .surI g.‹" s.StuWÿ ûu vOk.©.o .˜ô.„yRn∑u pu ( è4ù ctuQy.nu∑pu ( è2ù i√tIy.idtOcSy pçdXy.ÿ" k⁄vtR EelbÖ m( –3– ≤=ôp'[ vw tSyÿ pOCz≤Ntô yˇd.∫ÀTû v.j.Ö .Sy py.ôStumnÿe mÖ SvÿgmÖ p[jÿ s' kroTypr.ÿin vOíit –4– …zônÊyÿSy iptObNÖ /u pr.dXy. –6– aÖv. b[˜ÿ gÖvI b[˜ÿ Jô y' p[iÖ vXy.Rnô ipÿ =.ôhnÿnÖe gO/. a.ôdhÿn'Ö p·rÿ nOTy≤Nt kÉ≤ô xnIÿr.ÿvit =Iôyteÿ –7– y EÖv' ivôdWu oÿ b[.ôh.í p[.RySy è1á 3á 5-7á 11-13á 15ù p[qm.ôn.ô….y]I è14ù ctudXR y.Syÿ =Öi]yoô g.í g.Ry" è1-15ù pçdxcRSy.sIÿ3idôd' nu t.'…s ≤=ôp'[ vw tSy.punÿ dIRym.ÿ·ˇ –3– sv.pyit b[˜gÖvI b[˜ÿ Jô ySyÿ =Öi]ye.y]I zNd.m.tObNÖ /u –5– ivôv.norÿ…s k⁄v.idtOcSywk.ôpmwl ÿ bÖ m( –2– ≤=ôp'[ vw tSyô v.' D.[ "ÿ k⁄vtR EelbÖ m( –1– ≤=ôp'[ vw tSy.ôtINTsv.Rô mUl.ªI bOhtI è8-9ù a∑mInvMyo" p[.tOtIyyoA≥co" pçMy. –2– aÖ…¶" £ôVy.R.ô .

kÀLbÿjmÖ .Ry" è1-12ù √.í.j.ô≤xWÿ" –10– a. iv /.ô…. dÿTse …jnÖt.dXy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] …zôN?y.pTy. Ac" s¢My.ô p[m.suyiRu „. .xÿSTy.ÿU | mOidôtmÖ…¶dRhà tu du…û ítÿm( –15– è7ù s¢m" py.v.j. –7– aoWÿNtI sÖmoWÿNtIô b[˜.pTy.' vcRà îÄ∑' pUtû | c.ÿ oô vj["ÿ –8– =urû pÿivmOTûR yu.nu∑pu ( è4ù ctuQy.sy –6– vwêÖ dÖ vÖe I Áu1C¡Ö yseÿ ’ûTy.ÿvÖ Tvm( –9– a." p[.y]I è10ù dxMy.py =.pTy.ô`.idtOcSy pçMy. i]∑up( è12ù √.v –13– afl‰eô p[ ≤xroÿ jih b[˜Jô ySyÿ ’ût.ÿnm.RySy è1-3á 5á 7-9ù p[qm.Sy py.yÿ loôk3ôÉ å¡Ö mu‚„môNp[ yÿCz…s –11– afl‰eÿ pdÖvI.gÿso devpIôyorÿr.ôpyÿ –5– a.k™ zNd. g." p[. …Czÿ‚N/ô p[ …CzôN?yipÿ =.dXy.'…s vOíû p[ vOíÿ Ö s' vOíÿ Ö dhÖ p[ dÿhÖ s' dÿh –1– 431 .i©r…s b[˜Jô ymupÿ d.Ö/sÿ" –14– Tvy.˝ .dÖ`ivÿW.idtOcSy c p[.TûRU v.˜ô.ôdd.surI p…¤" è11ù Ek.j.yÿ jIôt' jIôt.R g.vOtÿ . a. –12– meiÖ n" xÿrVÄ y.y]I è6ù Wœ‰.Rvà b[.Sy.ôd.dxcRSy.

ÿdnusû d' hÿ –2– yq.R…à .ÿNySyô s' vOhÿ –8– aSqIÿNySy pI@y mÖ∆.ÿe xÖtpÿv.Oiÿ ∑n.dx' k.RSô y.ô iv ≈ÿqy –10– aÖ…¶renÿ ' £ôVy.Övtÿ" –3– EÖv.y.tyÖò.ÿploôk.R .ÿNySyô s' …zÿ‚N/ô TvcÿmSyô iv ve∑ÿ y –7– m.ômdu oÿWtu v. –5– p[ SkôN/.enÿ =urû .<@ 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION b[˜Ö Jô y' deVÿ yfl‰ô a. mUl.TpO…ÿ qôVy. nudÿ t. tIô+.nÿmSyô injRià h –9– sv.Ö/sÿ" –4– vj[.ÿ¥ms.Tp.©.ôyru NÄ t·rÿ=.ô' Nyo˝Wtu –12– îit √.NyÿSy x.Npÿr.ôs' .[Atharva Veda] k.dÖn.û pv." –11– sUyÃR En' idôv" p[ . Tv' deVÿ yfl‰e b[˜Jô ySyÿ ’ût.udÿ t.<@m( 432 .Np[ ≤xroÿ jih –6– lom.gÿso devpIôyorÿr.v.NmhÖto vÿ·rÖM.

$(proi„.@±jgtI è43ù i]cTv.·r'Xy. aitj.nv≤S]WÖ¢.í devt.<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-60ù W∑‰OcSy.WIR incOÌ. prx.idTy. ivprItp.p…¤" è57ù s¢pç.dusm' du " –3– 433 .R jgtI è35ù pçi]'Xy. ivr.Sy sUˇ_Sy b[˜.y]I zNd." pçpd." è3ù tOtIy.'…s ¨Ödie hÿ v.i√tIyyoA≥coítuQy.ÿnoôåp aoWÿ/Iôg..idtOcSy nvmI√..…v'Xy." m®t" è28-30ù a∑.^ yÖ su.Xy.Kvr.dXy." ) è1-2á 6-7á 10-11á 20á 22-25á 27á 33-34á 38á 41á 56á 58ù p[qm.[ mÿ®t" pO‚Xnm.u·r‘k⁄MmTyitjgtI è19ù Ekon…v'Xy.ÿ ItÖ x]Unÿ ( ) a.Xy.WœIs¢mIdxMyek.dXyoí jgtI è8ù a∑My.nu∑pu ( è17ù s¢dXy.' pçcTv.i]'XyekcTv.≤S]pd.Ö∑.Xy.i√tIy.·r'Xy.Rítu„ÿ pdo i√ôpdÖ a. incONmh. p[ mO.R jgtI è16á 29-30á 32á 39-40á 45-51á 53-54ù Wo@Xyekoni]'xIi]'xI√.·r'xIW$(pç. kk⁄MmTyitjgtI è21ù Ek…v'Xy.p…¤" è55ù pçpç.u·rgnu∑pu ( è31ù Eki]'Xy.<mh.itj.Ridctu…v|xte√.Kvr. a.Kvr." prx.ÿ yujû . .Tmroihd.' i]pç.Kvrg.Ö∑'^ p[ ivÿx sUnû tO . aitx.·r'Xy." pçpd. gÖNyo aÖPSv1ÖN¡ tivRxÖ a.Ri]'Xy. .i]'XyekoncTv. ivr.·r'xIcTv. voô roihÿt" Í.dxI…v'xIn.' √. .Kvrg.í.…¶mRN]oˇ_." pçpd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aq ]yodx' k.xIn." pQy.·r'Xy.·r'xIn.…v'Xy.." ) somÖ' d/.¥ekoni]'xtí.gt.Xyoí.vTsud.@itjgtI è42ù i√cTv. ¨p·r∑.ÿvt( ) yo roihÿtoô ivêÿ…môd' jÖj.' s¢…v'xI]yiS]'xIctuiS]'Xy∑.ids¢.gtg.bOhtI è44ù ctuíTv.bOhtI è37ù s¢i]'Xy.Xy∑pç.tuR –1– ¨√.nÖ s Tv. AiW" ) è1-2á 4-27á 32-60ù p[qm.soÿ m®t" Sv.n." kk⁄MmtI bOhtIg.." proi„.RitjgtI è14ù ctudXR y. vex ÿ yehÖ –2– yUyû mugû .ÿ r.idtOcSy. ivr.y]I è26ù Wi@±vX' y.…¶" è31ù Eki]'Xy. pur"prx.u·riK]∑up( è13ù ]yodXy.trÄ îN{e. roÿhÖ Tv¥oÿnyoô y.R pQy.…jôNyo aÖPSv1ÖN¡ t·rÖd' r.xIctu„pç.jÖ a.k™ è52ù i√pç.k™ è28ù a∑.…v'Xy. ivr.dl+m.ç i]∑up( è3-5á 9á 12ù tOtIy.idctsO.?y. p…¤" è15ù pçdXy.tÿO ' …b.y.ä»htI è36ù Wæ$(]X' y." pçpd." kk⁄MmTynu∑pu ( è59-60ù EkonW∑IW∑‰oí g. kk⁄MmtI jgtI è18ù a∑.. kk⁄MmtI x.

ÿ Ö mnÿs.ôi√ê.gu"ÿ ) t. m.ÿ kô…v" ) itôGmen.ÿmpûu Sqÿm( ) t…." –5– roihÿtoô ¥. `Otû .R. ≤xôvne Ö s'm.ô" s'rBÿ /ômNvÿivNdôNW@ëvû IRg. vvO/.ÿ –11– sÖhßÿÍ©o vOW.ÿp…O qôvI aÿÎh' ˇÖ ne Ö Sv˝ St….Steô ®hÿ" p[®Ö hoô y.û .ÿ jÖnyÖNyuv.s.ÿp…O qôvI jÿj.ô rj.k¡" ) ten.…môh xKvÿrI….k⁄v.ÿp…O qôvI revÄ tIÿ….v.ÿy' te a.ÿr. ivÿxNtuû mnÿs.n ) t]ÿ ≤x…≈yeåÖ j Ek¡p.ôdoåÎ'hà ∂Ö ‰.ôNt·rÿ='Ö iv…mÿt.¸ÿt"Ä somÿpœO " suvû Irÿ" ) m.ÿ .Stÿ a.y v. teÿ r.STv.Ut( ) tSmwÿ teÖ ¥.' jÖnWu .ô®hoô y. ®ÿrohÖ g.'…à sô tenÿ devÖ .nÖ t]Ö tNtuÃ' prmeœÖ I tÿt..ÿin gopoôW' cÿ me vIrpoôW' cÿ /eih –12– roihÿto yÖDSyÿ jinôt.ÿ h. mÿihôª.<@ 13 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ®hoÿ ®rohÖ roihÿtÖ a.WIR√ô ‰.ô iv .[Atharva Veda] k. aÖmtO mÖ NvÿivNdn( –7– iv roihÿto amOxi√ôê¡p' sm.Rtô 'u p[pÖ Xyÿ…•ôh r.ÿt.Ö∑m^ nÿ ˇ_⁄û pyÿs.oRô jnIÿn.ÿit tOtû Iyeÿ c£Éô rjÿ…s ip[yô .…sô idvÿmNÖ t·rÿ=m( ) t.sI•.Ö∑m^ .ôtvedÿ . mu%Ã' cÖ roihÿt.ôc.v.kÉ¡ aSq.ô" k. îÖh. juho…m ) 434 .….˝SqôNmO/oô a.ÿ" –4– a.ô jh.ô' b[˜. mÿhtÖ .v.ÿgiO hô roihÿtSy –9– ySteô ivxÖStpÿs" s'b. `Otû ne ÿ –8– y.pO.Uvû vu TÖR s' g.ô " p[®Ö hoô ®hÿí ) idv'à Âô!v( .Ä o j.…. ≈o]e. vÖTso aÖ>ye˝tuû roihÿt" –10– Ëô?voR roihÿtoô a…/ô n.ôt' tenÖ n. s' teÿ r.…qôto neÊv.….ôno ivô≤x r.ô pyÿs.h.v.ÿp…O qôvI blenÿ –6– roihÿtoô ¥.ÿ Âôp.Ö∑e^ j.ÿy]Ö Imnuû t.t.m'à duh.ô…¶JyoRitÿW.Ö∑…^ môh roihÿtoåh.

ô rohw"ÿ s.Uvû "u ) îÖhvw p[.ô vcRsà ." ) îÄhvw p[.gu"ÿ ) voôcye Ã' teÖ n.uvnÿ SÖ y.ÿ ®roh bOhTÖ yU3û t¡Ö pÖ…¤r.tu –18– v. d/. Tv.ÿ prmeiœôNp·rÖ roihÿtÖ a.yuWÿ .ÿ ) sv.i√ôêk¡m. sÖh –15– aÖy' vÿSteô g.ÿ prmeiœôNpyRhÖ m..…môTyw roÿhytu –13– roihÿto yÖD' Vy˝d/.cÿSpte pO…qôvI nÿ" Syoôn.…. d/.ÿvt( –20– y' Tv.'Sô yupÿ memÖ .ô" s m.Tsivôt..R Öe tSm.ÿ prmeiœôNpyR…Ö ¶r. j.h.…/ÿ mÖJminÿ –14– a.yuWÿ .vÖ….ô " sÖ:ye noÿ aStuû t' Tv.ÿ ) îÄhvw p[.Ny.ÿn.tved" ) a.ôˇje . yÿ≤Nt sumnÖSym. idv'à vSteåô ymÖNt·rÿ=m( ) aÖy' b[›Ö Syÿ ivô∑ipô Sv˝loRk ô .tu –19– p·rÿ Tv.ÿtIrvÖ£.ô' .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] roihÿt' devÖ .ÿ n" sux û ve . …mô].yuWÿ .cÿSpte s*mnÖs' mnÿí goôœº noô g.Rô ar.NVy.ôr a.ô " sÖ:ye noÿ aStuû t' Tv.tu –17– v.ÿ ®rohÖ roihÿtoô retsÿ .ô vcRsà . d/.=Öro vÿW$(k.Ö∑m^ k ÿ r" sUnû tO .ÿ ®roho‚„.ô " sÖ:ye noÿ aStuû t' Tv.Ö .mÖ•he Iôd' r." p·rÖ ye s'bà . Tv.v®ÿ. yoinôStLp. /..cÿSpt AûtvÖ" pçÖ ye n*ÿ vwêkmR.ô pOWtÿ Iô rqeÖ p[i∑ôvhR iÿ t roiht ) 435 ..|à pO…qôVy. kôkB⁄ vcRsà . Tv. jÖnyÖ yoinÿWu p[jÖ . devÖ o aÖ…¶vRcsÃR . Syoôn. Tv.ô vcRsà .˝nxe –16– v.

j.v.ÿ sÖpà.à vÖR . a…/ô sO∑Iÿ" sOjNte –25– roihÿtoô idvÖm.ÿiNvôê¡p.Iô roihÿtSy sU·û r" suvû .ôr.noô idv'à devÖ " pOWtÿ Iôm.[Atharva Veda] k.' rÿ=≤Nt kôvyoåp[mÿ .ÿ" su% û ' rqÿm( ) `Otû pÖ .itÿ ) t.ô ¨•ÿy≤Ntô t.m…s –29– aÖv.Ö ‚StôGmÍÿ©"û pyR…Ö ¶' p·rÖ sUyÃ| bÖ.ô ivê.n( ) a/. aÖ….ô" pOWtÿ Iô yenÖ y.' jyemÖ ty.ôNp[ dÿh.ô roihÿtoô .' gÿN/ôv.ôNp[ dÿhTÖ v·rÖyoR nÿ" pOtNÖ yitÿ ) £ôVy.ô v.mÖk.cI'à devÖ .ÿ vhNTyômtO .nÖ¶Se tejoÿ….Rà bOhtÖ I suvû c.itÿ pO…qôvI' idv'à cÖ tSm.@Ö…¶" sÖpà.ô roihÿ.d.û .vU ÿ ) yo ivÿ∑>Ö n.ÿ∂vÖº .¸ÿt" ) aÖ.¸ûm.ô" pOtnÿ .ÃR ®rohÖ roihÿtoô ®hÿ" –26– iv …mÿmI„vô pyÿSvtI' `Otû .ônvÿ jÖhIN{ô vj[.<@ 13 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xu.æ$(vêÿ .jÿm.ôW.ôno `Otû vOı ÿ o `Otû .n.ôs* pNq. ) îN{ô" som'à ipbtuû =emoÿ aSTvô…¶" p[ St*ÿtûu iv mO/oÿ nudSv –27– s…mÿıo aÖ…¶" sÿ…m/.ê.ÿ vÖy' sÖpà.ôcIn.[.ÿm –22– îÄd' sdoô roihÿ. y.IôW.Iô roihÿtSy.ô…¶n.®ÿhNmhÖt" pyR.dm( –23– sUySÖR y.R" kôXyp.t( ) sv. ivÿvx e –24– yo roihÿto vOW.ÿ…s ·rÖ..ô hrÿy" kÉtmûu Ntô" sd.ÿNhNtuû ye mmÿ –28– hNTvenÿ .•Öp" –21– anuvÿ t[ .'à /enÖ ru nÿpSpOgWÖe .ÿNm.idÿiW –30– 436 .‹" ) ty. „y.ÿe b.

joÿ vOW.®ÿ" –38– aÖm]u Ö s…•ôh veTÿ qetô " s'St. vh≤Nt ) itôr" sÿm{ûu mitÿ rocseå.ôkmú >Ö y˝cR≤Nt vÖTs' b[˜ô sNt'ô b[˜.ôno r.ÿ¶Iô …m].ônXmÿn.Ö∑'^ cÖ rohÖ {ivÿ.RvÖ m( –36– roihÿtÖe ¥." –31– ¨Ö¥S' Tv' devÿ sUyR sÖpà.Np.m.mutû cÿW.s' sivôtve Ö c." pÿxnûU . ¨ÖpSqeåô h' .toô y≤Ntô sUymÃR ( ) tw∑Öe roihÿt" s'‚vd.' c roh ) p[jÖ .' cÖ roh.ôv/ÿre p¥Nt.ÿ yÖD.m( ) yÖx. aidÿTy.ÿn' bOhSpte ) îN{.ônvÿ me jih ) avwnÿ .ÿ…s p[iÖ dxoô idxÿí yÖx.ôtmu≤û Tpp. ®ÿroh xu£ û pOœÿ oôåNt·rÿ=m( ) `Otû ne .in sÖ¢ cÿ voôcye Ã' tÖe n.ômtO Ã' c rohÖ roihÿtne tÖNv'1¡Ö s' SpOWÿ Sv –34– ye devÖ .inÿ pXy…s ) îÄt" pÿXy≤Nt rocÖn' idôiv sUyÃ| ivpÖ…ítÿm( –39– 437 .ÿp…O qôvI a…/ÿ …≈ôte vÿs…ûu jitÿ goô…jitÿ s'/n.ÿ∑.ô…jitÿ ) sÖhßÖ' ySyô jinÿm.Ö∑'^ dÿ/.n.ôn/ÿr.v.…..ÿv®.Uyÿ .…/ÿ mÖJminÿ –37– yÖx.dy.uvnÿ SÖ y. y.ÿ sj.ÿ .ô' . jihô te yÿNTv/Öm' tmÿ" –32– vÖTso ivôr.^ tO oôå….ôSm√‰ôqy.ômp[iÿ tmNyUym.Ö o mÿtIôn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] a¶eÿ sÖpà. vhNTy?vôgtoô hrÿySTv.R Iôn. v/Ry≤Nt –33– idv'à cÖ rohÿ pO…qôvI' cÿ roh r. b[˜pÿ tU .tu sumnÖSym." pO…ÿ qôVy.ÿn" –35– ¨Êv. r.

ônmÖ…¶…mÿN/teÖ t' ivÿd"u kôvyÖ" preÿ –40– aÖv" pre.pÿdIô nvÿpdI b.ÿ=r.[tÿ Iô g*®dÿSq.ÿ¥DÖ o˝åj. kô{IcIô k˘ æSvôd/|Ö pr.ÿ≤ıômStSm.ÿ´s'Ö[ StSm.ÿ yÖD. vÖTs' …b./ÿˇ ihôm' `[sÖ' ' cÖ roihÿt" –46– ihôm' `[sÖ' ' c.ÿ" smu{û .Ö .ÿv/O .ÿg.Uvû Wu Iÿ ) sÖhß.vÿr.ôrohÖN¥.ÿ .ÿsNp·rÖ/yoô veidô.NmÿcyR SyôNtíÿrSy.…RU mÿrkLpt ) t]wtÖ .ÿ pÖr EÖn.ÿN’ûTv.ô¶I v.RJy.ÿv¶Ö I ÈÃj. ctu„ÿ p¥Ö∑.uvnÿ Sy pÖ…¤StSy.' idôiv ) yˇeÿ sÖ/Sq'à prÄme Vyo˝mn( –44– sUyoRô ¥. vhNTy?vôgtoô hrÿySTv. ®ÿrohÖ idv'à mÖhIm( –45– ¨ÖvIRr. a…/ô iv =ÿr≤Nt –42– a.t( ) s.RvÖ e ) sÖm.ô…¶" s…mÿ?yte ) tSm.vÖ¶I a.ôTKv˝ æSvTsUte nÖih yUqû e aÖ‚Smn( –41– Ek¡pdI i√ôpdIô s.' sUy"ÃR pOiqôvI' sUyÖR a.vÿ meÖ vcÿ" ) ¨Êv.mÖmtO "Ö p[.ôn* b[˜vÿ ı O *ô b[˜.<@ 13 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION devÖ o devÖ .ÿ .yÖ yUp.n( ) vÖW.ô£mÿ.teÖ roihÿtSy SvôivRd"ÿ –47– SvôivRdoô roihÿtSyô b[˜.ÿ¸t* ) 438 . b[˜pÿ tU .Utû Sywk˘ô c=urû . pvRtà . vh≤Nt –43– vedÖ tˇeÿ amTyRô yˇÿ a.yt –48– b[˜.poåitÿ pXyit ) sUyoRà .[Atharva Veda] k.ô/.e pÖd.

inÿ c mOJmhe –58– 439 .Vyoÿ aj.Utû o .ÿNtôr.vÖ¶I ÈÃj.ôy.ôy.' c.ô' y∫Àtû ' y∞ÿ .ÿ SÖ pitÿ" ) b[˜ı ÿe .yt. roihÿtoô .Re .nÖ…¶gIR…ô .m( ) `[s'Ö ' tdÖ…¶' ’ûTv.U…m'à kLp…yôTv.vÖ¶I ÈÃj.teÖ roihÿtSy SvôivRd"ÿ –51– veidô' .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] b[˜ı ÿe .. idv'à ’ûTv.…m teÖ mUl'Ö n Cz.' pÄd.ôVy˝m( –54– s yÖD" p[qÿ mÖ o . d≤=ÿ.yt ) tSm.' c.ô…¶' c. Sf⁄rû itÿ p[TÖ yõ™ sUyÃ| cÖ mehiÿ t ) tSyÿ vOí.…m teÖ mUl'Ö n Cz.ÿı jD îÄd' sv|Ö y≤Tk˘ cedÖ ' ivôrocÿteÖ roihÿtne Ö AiWô.tÿ" p·rÖxMu .ihÿtoôåPSv1ÖN¡ y" s…mÿ?yte ) b[˜ı ÿe .rÄ ivêÿm.yÿit ) du„û v“‰ô' t‚SmôHzmÿl' du·rÖt.ÿitô y' veN{oô b[˜.. ) tSyÿ vOí.' k¡rvÄ oåpÿrm( –56– yo m.Jyenÿ Ö roihÿt" –52– vÖWmR .TmôNv√ÖW.ôymÖTyeiWô m.RÂ?ô v.NpvRtà ..Otÿ m( –55– yíÖ g.…RU mÿrkLpt ) t]wtÖ .Cz.ÿ….RNk¡Lp…yôTv.Jy'à `[sÖ' o aÖ…¶veiR dô.ÿNtôr.teÖ roihÿtSy SvôivRd"ÿ –50– y' v.vÖ¶I ÈÃj.teÖ roihÿtSy SvôivRd"ÿ –49– sÖTye aÖNy" sÖm.RÂ?ô v. cÖk.' k¡rvÄ oåpÿrm( –57– yo aÖ¥ devÿ sUyÖR Tv.U…mÿmb[vIt( ) TvyIôd' sv|à j.\‹ aÿkLpyt( –53– gIô…..' cÖ m.

Ö' n. ivr.õ™ p[TÖ yõ™ Svô/y.ô…jm( –4– 440 .' nvMy∑.ô y.ÿ sup=Ö m.RidctsO.WIR g.idtOcSy pçi]'xIWæ$(]X' y∑.R jgtI è44ù ctuíTv..ôidôTySyÿ nOcû =ÿsoô mihÿvt[ Sy mIô!Wü "ÿ –1– idôx.ôidRxÿ a.∑mIi]cTv.u·rGjgtI è45ù pçcTv.idctsO.·r'xIW$(cTv.uvnÿ Sy goôp." pçpdoi„.ô' .ÿty" –59– yo yÖDSyÿ p[sÖ .tOtIy.Nt Squnÿ oRô ar.Ntÿm.itj.·r'xIn.jÿm..ÿidTyô mihô tˇeÖ mihô ≈voô ydekoô ivêÖ' p·rÖ .hRtg.ÿÂpeÖ ahÿnIô kiWRà m.ôyy.·r'Xy.…sô xI.ô. ivr.yÿse –3– ivôp…Ö ít'à tÖr…. .¥m≤]ôidRvmÿ …u •ôn..St.rp…¤" è11ù Ek." ) è1á 12-15á 39-41ù p[qmcoR √.Kvr.' yo rÄ‚Xm…./ÿnSÖ tNtudÿ vÖRe „e v.rp…¤" è26ù Wi@±vX' y.dXy. p[ g.UmÖ j.ÿ ) td.n.. a.u·rGjgtI è27ù s¢…v'Xy.y]I è25ù pç…v'Xy. yÖD.·r'xÎcSy.ôx'ë pÖtyÿNtm." kk⁄MmTy..gtg.n.'…s – ¨dÿSy kÉtô voÿ idôiv xu£ û .dXy. .[Atharva Veda] k.·r'Xy.idtOcSy c.' jgtI è4-7á 9á 28á 31-33á 35-36á 38á 42á 46ù ctuQy. devt.itô sv." puro√‰itj.Rn∑u pu ( è30ù i]'Xy.Tmroiht.R jgtI zNd.ç i]∑up( è10ù dxMy.idTy.St.·r'Xy.<@ 13 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m. AiW" ) a?y." pçpd.ítu„pd.mekoncTv.[.nu∑pu ( è2-3á 8á 43ù i√tIy.tÿt" ) tm. b.yÖ t' Tv.'à SvôryÿNtmÖ…cRW.idÿN{ soô…mnÿ" ) m..·r'xIn.n.…v'Xyoreki]'Xy.[. a.jÿNt Èrte ) a.R"à –2– yTp[.¸ÿtmxImih –60– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1-46ù W$(cTv.ÿ pXy≤Nt p·rÖy.ÿmÖ sUyÖ| .Sy sUˇ_Sy b[˜.@±g.R i]∑up( è16-24ù Wo@Xy. ..m.i]'xIi√cTv.WIR p…¤" è37ù s¢i]'Xy..RitjgtI è34ù ctuiS]'Xy.ÿm pÖqo vÖy' m. pur"x.gt.nÖ' vhÿ≤Ntô y' hÖ·rtÿ" sÖ¢ bÖ◊I" ) ßutû .idnv.í. bOhtIg.' p[DÖ .@±jgtI è29ù Ekoni]'Xy.GbOhtIg.RvÖ e ) Stv.

gÖ•p..[ jR mÿ .Ö]e ivô…mm.ÿ pu„y…s ) ¨Ö.ÿ d.≤]ÿr/.ôNyo .ÿivv ) nÖNve3ô t¡Ö idôt" purû .Rô m..ôyywtÖ * ≤xxUû £°@ÿNt*ô p·rÿ y.ô iv .ÿvˇûO _moôå….U .inô ivê..ÿi√ô/yU ÿ devÖ Stmoô idvÖm. sÖ¢ bÖ◊I" –6– su% û ' sUyÖR rqÿmx ' mûu Nt'à Syoôn' suvû iˆôm…/ÿ itœ v. devÖ a.ÿ –9– ¨Ö¥nÖX[ mIn.ôtr. aÖmI ivÿd"u –13– yTsÿm{ûu mnuÿ …≈ôt' t‚TsÿW.uvnÿ .ihô xI.ô…j' Svô‚St dugû .. sÿm{ûu * £tunÿ .ÿnoô ydeiWÿ –5– Svô‚St teÿ sUyR cÖrseÖ rq.ô yidÿ v.s.RvÖ m( ) ivê.®ÿht( –8– ¨TkÉtô nu .tÿvÖe rqeÖ ihrÿ<yTvcso bOhtÖ Irÿyˇu _ ) amoÿ…c xu£ û o rjÿs" pÖrSt. tÿnWu Öe ivê.uvnÿ .…sÿ sÖ¥" ) y' teÖ vhÿ≤Nt hÖ·rtoô vihÿœ.\‹ aitÿ y.. b[˜ÿ devÖ .Utû .k¡xt( –12– ¨Ö. ivôc∑eÿ hwr<Ä ywrNÄ y' hÖ·rtoÿ vh≤Nt –11– idôiv Tv.ÿ .toå.Ntÿm." xÖtmê.ô yidÿ v.vNt*ÿ p·rÖy.ryÖTsUy.ÿ…sô svR." xÖtmê. Jyoitÿr≈wt( ) idôVy" supÿ .ÿ ®Äp.ÿm( ) idv'à c sUyR pO…qôvI' cÿ devÖ Imÿhor.n" –10– pUvû .vÖc.LÃ\ loôk. Tv.sitô sUy"ÃR ) 441 .Rpô rÖ ' cÿrto m.Npÿ·rÖ.ÿ bOhtÖ .ô…jnÿm( ) y' teÖ vhÿ≤Nt hÖ·rtoô vihÿœ.ÿyÖ ktRvà e ) s EÿiWô su/tÿO SÖ tpÖiNvê.ÿyÖ yenoô.Ö "R s vIôro Vy˝:yôdidÿt"e pu]û o .vNt*ô smÿW…R s vÖTs" s'mà .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] m. sÖ¢ bÖ◊I" –7– sÖ¢ sUyoRà hÖ·rtoô y.….Np·rÖy.

Ö=' devÖ .ur<Ä yNtô' jn.n.ÿ p.ÿSyô ivtÿto mÖh.<@ 13 a?v.ô' n.vkô c=ÿs. .ÿyÖ sUymÃR ( –16– apÖ Tye t.ÿ hÖ·rtoô rqeÖ vhÿ≤Nt dev sUyR ) xoô…c„kÉx ¡ ' ivc=Ö.ÿin sUyR –22– sÖ¢ Tv.jÿNto aÖ¶yoÿ yq.ÿ" ) pXyôÔNm.ôyvoÿ yq.. .ÿ…s rocn –19– p[TÖ yõ™ devÖ .[.ÿy ivôêcÿ=se –17– adO≈ÿ •Sy kÉtô voô iv rÄXmyoô jn.ÿ“oit jUiû t….[Atharva Veda] k.ô\ anuÿ ) .ô\ anuÿ ) Tv' vÿ®.ÿno aÖˇ_⁄….ô n=ÿ].ô' ivxÿ" p[TÖ yõ™õdu iÿe Wô m.Ö pXyÿ…s –21– iv ¥.vÿ ®N/te –15– ¨duû Ty' j.ÿivRêô dÿxtR o Jyoitô„’dÿ…s sUyR ) ivêÖm. –18– tÖr….m( –23– 442 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .meiÿ Wô rjÿSpOQû vhÖ…mRm.ôSttoô n. yNTyôˇ_⁄….ÿ" ) sUr.pÿ …cikTsit ) ten.ôtvedÿ s' devÖ ' vÿh≤Nt kÉtô vÿ" ) dOx û e ivê.pÿríÖ y" –14– t' sm.NpUvíÖR .nuWÿ I" ) p[TÖ yõ™ivêÖ' Sv˝Î≥x û e –20– yen.n.ômtO Sÿ y .

ÿdmÖ>ye˝it pÖí.®Ät ivôêtoÿm% u oô yo ivôêtÿSp.Uyoô iv cÿ£meÖ t Ek¡pdStôNv'1¡Ö sm.ÿ itrto vIôy.ô' .' rocÿsÖe rocÿse aÖPSv1ÖN¡ t" ) ¨Ö.….idTy p[vÖ toô iv .®ÿhˇÖ pÿs.ÿidTy mÖh.Rõ™ pÖrSt.ÿste –27– atÿN{o y.Uyoô iv cÿ£meÖ i√p.ôxiu vRpà …Ö íTpôtyÿNptÖ©" ) iv„.nu¥û NTshÿm.…íÿikôTv.ÿy.ô¸>y.[ jÿNtôNv'1¡Ö ≤xx.\ aÿ…s sUyÖR b@.ÿnoår'gmÖ .vU –25– yo ivôêcÿW…R .ô‚d(√pÿdoô .Ritô Svyu·ÿ ˇ_….Rv.ÿ.ôTp[ytÿ o Vyô?v a..®Ät ivôêtÿSpOq" ) s' b.Sq.…s mihôW" Svô…jRt( –30– aÖv.'Steÿ mhÖto mÿihôm.sÿ" p[vÖ toô rr.ÿ…s –28– b<môh. Tvm.tu Öe rocÿm.Ö]e p·rÖ sUy|Ö vs.Ö R a.Syô ivê.n.ÿp…O qôvI jÖnyÿNdevô Ek¡" –26– Ek¡p.ÿıÖ W$(pdÿ oô .uiû vR…cÿˇ"Ö xvÿs.R˝….rÿitô s' ptÿ]¥Öw .ÿroÖcyÖno[ dÿsI aÖNt·rÿ=m( ) aÖhoôr.…/ôitœÖNp[ kÉtô nu .NmÿihôW" supÿ ..ôSyNhô·rtoô yd.ô Vy.˝ipq devÖ o devÿ .yteÖ pun"Ö s devÖ .t( ) i√p. –32– itôGmo ivô.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ayuˇÿ _ sÖ¢ xuNû ?yuv"Ö sUroÖ rqÿSy nÖ¢‰˝" ) t.noô rj.'…à sô ivê..ôm…/ÿpitbR.ô≤T]p.\ aÿ…s –29– rocÿse idôiv rocÿse aÖNt·rÿ=Öe ptÿ© pO…qôVy.ÿ shteÖ ivêÖmje tÿ ( –31– …cô].\ aÿ…s ) mÖh.ÿidTy mÖh.ôd√( π Âôpe ’¡." –24– roihÿtoô idvÖm.n" ) kÉtô mûu ." ) 443 .…. tpÖSvI ) s yoinômiw tô s ¨ÿ j.ÿ a.ÿnÖe p[. sÿm{ûu * ®Cy.

rÄ' ym.ômdu gÿ .ô¶"e ) a. jgÿtStôSquWíÿ –35– ¨Ö∞.n.ÿTp[iô dxÖ" kLpÿm." pu]û ' n.[.Sy. ptÿNtm®Ä.Sq.n.Ö mR idÿTy.Ö | m?yeÿ idôvStôr….m sumtÖ * teÿ Sy.R ·rÿW.∂ô ‰.n" –33– …cô]' devÖ .rI∂u·rÖt.v.vÿm.'…à sô ivê.inÿ xu£ û " –34– …cô]' devÖ .ôkrô oåitÿ ¥uªû Sw tm.p[. sivôt.m –37– sÖhß Ö .ôdnIÿk˘ô c=u…ÿ mR]ô Syô v®ÿ. ivê.ô a.Npô=I mÿihôWo vÿyoô/.n' sup.jÿm.ôTm.ôqk.<@ 13 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Jyoitÿ„m.' supÿ .[Atharva Veda] k.nm( ) pXy.ÿt.…m .ô.yumû .Iôt" ) s nÿ" sUyÖR p[ itÿr dIô`mR .ÿm Tv.ÿp…O qôvI aÖNt·rÿ='Ö sUyÃR a.ô' .ÿmÖ ¨pÿ y.'à kÉtô ru nIÿk˘ô Jyoitÿ„m.Np[iô dxÖ" sUyÃR ¨Ö¥n( ) idôv.ô¸rjÿß'Ö JyoitôydR ivÿNdôd≤]ÿ" –36– idôvSpOœû º /.

vÖ{oihôtoåTyÿtpÖi∂vÿm( ) roihÿto rÄ‚Xm….ÿ –38– roihÿt" k.Rnô ru Sÿ yupdÖ ¥ÿ sÖp' XyÿNy.nÖ….Utû ' iv rÿ=it –41– a.vÖ{oihôtoåg[eÿ p[jÖ .tÿm.uvnÿ .‰' ivyÿt.Rô idxÖ" smÿcrÄ{oihôtoå…/ÿpitidRvô " ) idv'à smu{û m.∫À…mô' sv|à .n" ) …cô]…íÿikôTv.NmÿihôWo v.ôrohÿHz⁄£ û o bOhÿ tÖ IrtÿN{oô √π Âôpe ’¡. yi√ô.ôlo aÿ.…RU m'à smu{û mnuû s' cÿrt( –40– sv.y.ô y.ÿrt( –39– roihÿto loôko aÿ..ô' mu%'Ö roihÿt"Ö Sv1Ör¡ .itÿ –42– 444 .itô .NTsv.vSy pÖ=* hrehÿ sÖ| Syô ptÿt" SvôgmR ( ) s devÖ .n.ô.vÿto loôk.inô ivê.pÿit" ) roihÿto yÖD.tu Öe rocÿm..

/ÿm.nÖ yo {.‹" pÿt©Ö o anuÿ ivôc.ip'à ’ûTv. W$(pd.u·rg.y.nu∑pu ù( zNd.í.n.' cturvs.n.Tyi∑" è9-12ù nvMy.n.mÖNt·rÿ=m( ) sv|à sÖp' XyÿNTsuivôd]oô yjÿ] îÄd' Íÿ. .n. s¢pd.Wo@Xy∑. iv’it" èè26ù Wi@±vX' y. s¢pd. W$(pd.S}yvs.R p[’it" è7ù s¢My.n.otuû ydÖh' b[vIÿ…m –45– aboÿ?yô…¶" sÖ…m/.goô y EÖv' ivô√.v.'sÃ' b[.∑pd. W$(pd.n.n.idctsO.mheÖ n.ônvÿ" …sßteÖ n.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p. W$(pd.n..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖ>y1ÖN¡ ydeiÿ tô pyRNÖ ydÿSyteåhor.n.>y.Rit/Oit" è8á 20á 22ù a∑mI…v'xI√.∑pd.Kvr.íturvs. s¢pd.Kvrg.ô jn.mu≤û ∆h.ôtru dÿB/c=u"û p·rÖ ivê'à bÖ.íturvs. ’it" è19ù Ekon…v'Xy. pO…ÿ qôvI' sÿm{ûu ' JyoitÿW. AiW" ) a?y.k¡xIitô tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.ÿn.nSy g.ÿn.RS}yvs. îÿvÖ p[ vÖy.'à mihôW" kLpÿm.vU ÿ ) ivê'à sÖp' XyÿNTsuivôd]oô yjÿ] îÄd' Íÿ.…v'xIn.dXyek…v'xIn.˜ô.Ö].∑pd.y.n.íturvs.ô' p[itÿ /enÖ …u mÿv.Sy sUˇ_Sy b[˜.' }yvs../ÿm.n.otuû ydÖh' b[vIÿ…m –44– pyRSà y mihôm.uvnÿ ." –43– pO…û qôvIôpo[ mÿihôWo n.nu∑Bu g. .itx.[ jÖNp·rÖ ¥.R /Oit" è5-6ù pçmIWœ‰oíturvs.∑pd.’it" è2ù i√tIy.yÖtImuWû sÿm( ) yÖ◊.' cturvs.Kvrg. incOdit/Oit" è17á 24ù s¢dxIctu…v|Xyoíturvs.itx.tuiû vd'à hv..ô" p[ . s¢pd.n" ) sUyÃ| vÖy' rjÿ…s ≤=ôyNt'à g. ivô.'…s y îÄme ¥..kômCzÿ –46– è3ù tOtIy' sUˇ_m( è1-26ù Wi@±vx ' TyOcSy.inô vSteÿ ) y‚Smÿ≤N=ôy≤Ntÿ p[iÖ dxÖ" W@ëvû IRy.x. .n.mOc.i∑" è4ù ctuQy. s¢pd.u·rgit/Oit" è13-14ù ]yodxIctudXR yoíturvs.idTy. ’it" è15ù pçdXy.. devt..' …jôn.n.Tmroiht.S}yvs.n.u·rgi∑" è3ù tOtIy.ÿp…O qôvI jÖj. .ÿn( –1– 445 .’it" è23á 25ù ]yo…v'xIpç…v'Xyoíturvs.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ. x." ) è1á 16á 18á 21ù p[qm.

˜ô. rodÿsI £⁄ı û í=uWû =w tÿ Ö tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.' …jôn.ÿTp[. …≈ôt" ) y" prÿSy p[.ô ' pÿrmÄ Syô tejÿ a.'sÃ' b[. pvÿNteô ySm.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.ÿn( –3– y" p[..inô ivê.ô ne Ö ¥.<@ 13 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ySm.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.x.ÿn( –6– yo aÿ•.˜ô.$(prÿ meœÖ I p[jÖ .x..˜ô.ôdo a•ÿpitbR.ÿ SÖ pitÿ®tÄ y" ) .ônne ÿ smu{û Syÿ jÖ#rÄ' y" ippÿitRô tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.goô y EÖv' ivô√.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.' …jôn.goô y EÖv' ivô√.v..' …jôn.ÿp…O qôvI tÖpyR Tÿ yp.ÿn( –4– y‚SmÿiNvôr.'sÃ' b[.'sÃ' b[.ÿ" ) yo aÿNtôr.ôryÿit p[.x.'sÃ' b[. a…/ÿ ivô=rÿ≤Ntô tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.'sÃ' b[.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.t.goô y EÖv' ivô√.x.˜ô.ÿTsmu{û .x.ÿn( –2– yo m.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.˜ô.dÖde tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.' …jôn.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.x.goô y EÖv' ivô√.' …jôn.ÿivô„yT.uvnÿ .goô y EÖv' ivô√.nÖr" sÖh pÖ¤‰.' …jôn.poÿ yÖDSyô ]yoôå=r.'sÃ' b[.ÿ Atuqû .˜ô.pÿitrÄ…¶vwêÃR .[Atharva Veda] k.ô yÿitô ySm.ô tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.Utû o .ÿn( –7– 446 ..uvnÿ Syô ySpitôStSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.Ö vU Ö b[˜.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.ÿn( –5– y‚SmôNW@ëvû IR" pçÖ idxoô a…/ÿ…≈ôt.ítÿßÖ a.goô y EÖv' ivô√.ô ≤Ntô .Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.ô√.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.

sÖ' yo inô…mRmIÿtÖe tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.x.ÿn( –8– ’û„.Ö .ÿ{q'trÖ ' p[itÿ gO.nÖ' hrÿy" sup.Ö]iw vR…mÿt' i]ôx ' dÿ©÷ ]yodÖx' m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖhoôr.' …jôn.goô y EÖv' ivô√.'sÃ' b[." sÖ¢ s.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.ÿn( –10– bOhû denÿ mÖ nuÿ vSte purû St.goô y EÖv' ivô√.vÖ¥Ts'ià hôt' pu„ÿ kôl' …cô].ÿn.vÿv]O NÖ Tsdÿn.x.ipRtà .goô y EÖv' ivô√.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.R aÖpo vs.˜ô.' …jôn.˜ô.'sÃ' b[..itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.x.ô idvÖmTu pÿt≤Nt ) t a.' inôy.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.' …jôn.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.˜ô.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.dOtû Syô tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.ÿn( –9– yˇeÿ cÖN{' k¡Xyp rocÖn.Rô a.ÿnu ) y‚SmôNTsUy.ôk' tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.'sÃ' b[.

˜ô.sIÿ{q'trÖ mÖNytÖ" sbÿle sÖ/I[ cIÿ ) y{oihÿtmÖ jÿnyNt devÖ .it pÖí.tô ®Ä¥n( ) s sÿivôt.dÖ' tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d. .Nt·rÿ=.x.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.ÿn( –11– bOhû dÖNytÿ" pÖ= a.goô y EÖv' ivô√.' …jôn.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.StSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.x.˜ô.UTû v.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.ÿvit p[.itÿ ) 447 .itô s îN{oÿ .t( ) JyoitôvsR ..goô y EÖv' ivô√.ÿn( –12– s v®ÿ.ôymÖ…¶.e y.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.' …jôn.'sÃ' b[.ÿnÖe sdÖmp[mÿ .' …jôn.Rvà itô s …mô]o .UTû v. tÿpit m?yôto idvÖ' tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.'sÃ' b[.'sÃ' b[.goô y EÖv' ivô√.˜ô." s.

ô.<@ 13 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.x.ÿn( –13– sÖhß Ö .[Atharva Veda] k.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.

x. ivô.ô tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.inô ivê..'sÃ' b[.˜ô.' …jôn. ) i]ôn..goô y EÖv' ivô√.nm( ) ySyoô?v.goô y EÖv' ivô√.x.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.'sÃ' b[.goô y EÖv' ivô√.'sÃ' b[.x. yuˇû _o vÿhitô viˆÿ®gÄ "[ ipôt.˜ô. ivê.‰' ivyÿt. mÿtIôn.ô .NTsv.Nhô·rtÿ" sÖv' hÿ≤Ntô yenÿ yÖDne ÿ bÖhvoô y≤Ntÿ p[j.ÿn( –15– xu£ û ˘ vÿh≤Ntô hrÿyo r`u„û ydoÿ devÖ ' idôiv vcRsà .' …jôn.Rnô ru Sÿ yupdÖ ¥ÿ sÖp' XyÿNy.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.goô y EÖv' ivô√.m( ) 448 .ÿn( –14– aÖy' s devÖ o aÖPSv1ÖN¡ t" sÖhßÿml U " p®Äx.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.uvnÿ .'sÃ' b[.ÿn( –16– yen.ÿn( –17– sÖ¢ yuÔÿ ≤Ntô rqÖmk e c¡ £ômk e oô aêoÿ vhit sÖ¢n.Rõ™ suvû .ÿitô tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d. devÖ .˜ô.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.ÿm.koô a≤T]ÿ" ) y îÄd' ivêÖ' .Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.ô .' …jôn.nÖ tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.'à jinôt.jÿm.˜ô.'sÃ' b[.x.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.itô tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.….goô y EÖv' ivô√.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.ÿ cÖ£mÖjrÿmnÖv| y]emÖ .itô .Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.' …jôn.ÿn( –18– aÖ∑/Ö .itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.R idv'à tÖNv1ÖS¡ tpÿNTyôv.…/ÿ tÖSquStSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.uvnÿ ' jÖj.' …jôn.ÿidôTy.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.w"ÃR p$Öriw vR .˜ô.vSy pÖ=* hrehÿ sÖ| Syô ptÿt" SvôgmR ( ) s devÖ .[.uvnÖ .ônNtÿ" ) ydekô˘ Jyoitÿb¸R /û .x.n.

ÿihRtô oô3å¡Ö kú" s…mÿıÖ ¨dÿrocq.' …jôn.tÖ·rê.ô tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.ÿn( –23– y a.goô y EÖv' ivô√.StSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d. …môm.nÖ a.troÖ y{oihÿtmÖ jÿnyNt devÖ .ÿn( –19– sÖMyçÖ' tNtuÃ' p[iÖ dxoånuû sv.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.t( ) 449 .'sÃ' b[. jÖin]'à ]e/Ö .mÖmtO Sÿ y g." kÉtô …u .'…à sô idvoÿ aÖ© itôß" ) ivôµ.˜ô.' …jôn.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.˜ô.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.eÖR tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.' …jôn.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.'sÃ' b[." ) yoô3å¡Ö Syexÿe i√ôpdoô yítu„ÿ pdÖStSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.ô‚d(√pÿdoô .˜ô.in ivµÖ tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p. devÖ .ÿn( –21– iv y a*.nÖ" sv. teÿ a¶e ]e/Ö .n.ÿn( –24– Ek¡p.goô y EÖv' ivô√.goô y EÖv' ivô√.ô≤T]p.x.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] AûtSyô tNtu'û mnÿs.yÿm.˝cRNmô®tÖ" pO‚Xnÿm.˜ô. sÿm{ûu mdÿ/.ÿn( –20– inômcu[ ‚ÿ Stôßo VyuWoÿ h itôßS]I….itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.˜ô.' …jôn.ô' jinÿm.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.˜ô.x.ÿn( –22– Tvmÿ¶Öe £tu…ÿ .Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.ÿdmÖ>ye˝it pÖí.'sÃ' b[.x.Rô idxÿ" pvte m.dÖNt·rÿ=Öe tSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.x.'sÃ' b[.' …jôn.Uyoô iv cÿ£meÖ i√p. ySyô ivêÿ ¨Öp.'sÃ' b[.ÿTmôd.x.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.goô y EÖv' ivô√.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p.oRTà pO…qôvI' j.sÿte p[≤Ö xWÖ' ySyÿ devÖ .goô y EÖv' ivô√.goô y EÖv' ivô√.' …jôn.ô rj.Rà aÖNtg. bÿldÖ .'sÃ' b[.itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ. idôiv ) ikmÖ>y.Ryà }Ö y.x.

ôn..ôt.}y.Otÿ ' mheNÖ { EÖTy.ÿn( –25– ’û„. s ivÿ/tÖ . ¨pÿ itœÖNTyekx ¡ IW.R Ö ¨æCz^tÿ m( ) rÄ‚Xm….m…/ÿ rohitô ®hoÿ ®rohÖ roihÿt" –26– è4ù ctuq| sUˇ_m( s Eit sivt.ÿ" pu]û o ajunÃR oô r.˜ô.'…s s Eÿit sivôt.Iih b[˜Jô ySyô p[itÿ muçÖ p. s v®ÿ. dxÿ ) rÄ‚Xm…. ivr.ÿ vÖTso˝åj.k™ zNd.x.R Ö a.R Ö a.' W$(py..goô y EÖv' ivô√.RySy è1-11ù p[qm.¥en îTyNt.ôynu .. îTy.@±g.Otÿ ' mheNÖ { EÖTy.R Ö a.Sy py.R s v.Otÿ ' mheNÖ { EÖTy.ôn..yÖm" ) rÄ‚Xm….| p[.dXy.R Ö a. AiW" ) mN]oˇ_.<@ 13 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ctu„ÿ p..ôn.r>y a•.nÖStSyÿ devÖ Syÿ ) £⁄ı û Sywtô d.'sÃ' b[.í.' …jôn."Ö s ®Ä{" s mÿh.n.y]I è13ù ]yodXy.Ry.vOtÿ " –5– t' vÖTs..[Atharva Veda] k.m….pTy.nu∑pu ( è12ù √.R Ö a.Ry" è1-13ù ]yodxcRSy.vOtÿ " –2– s /.o yutû .Otÿ ' mheNÖ { EÖTy. Sv˝idRvô SpOœû ˝º åvÖc.y..k¡xt( –1– rÄ‚Xm…. devt.ôn.vOtÿ " –4– so aÖ…¶" s ¨Ö sUy"ÖR s ¨ÿ EÖv mÿh." – è1ù p[qm" py.dxc.¥ek.j.R.devÖ " ) rÄ‚Xm….ôn.vOtÿ " –6– 450 ..Otÿ ' mheNÖ { EÖTy.Svôre sÖp' XyÿNpô…¤mupÿ iÖ tœÿm.yt ) s hÖ ¥.vOtÿ " –3– so˝åyRmÖ .itÿ ) ¨√πpÿ y roihtÖ p[ ≤=ÿ.∞£Éô i√pÿd.suyiRu „.' b[˜.

ÿí b[.Otÿ ' mheNÖ { EÖTy.ÿíÖ n.>yoô iv pÿXyitô y∞ÿ p[.’¡t" –8– rÄ‚Xm….ªI i]∑up( è2ù i√tIy. i√pd.u·rKs.y]I èè7ù s¢My. Eÿkvô tO oÿ .y.Otÿ ' mheNÖ { EÖTy.v≤Nt –13– è2ù i√tIy" py.çÖ a.surI p…¤" è3á 6ù tOtIy. tÿNv≤Ntô ydudû ie tô iv .suynR ∑u pu ù( zNd..RySy è1ù p[qmcoR .'…s k°ôitRíÖ yxÖí.í.ôn.ôn." s Eÿit ≤xôKy.vOtÿ " –7– tSywWô m.PyuCÿ yte ) y EÖt' devÖ mek ÿ vô tO 'Ö vedÿ –3– n pÿçmÖ o n WÖœ" sÿ¢mÖ o n.R Ö a.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] pÖí.®ÿto gÖ.R Ö a.ô itô y∞Ö n –11– t…môd' ingÿt'Ö shÖ" s EÖW Ek¡ EkôvdO k e ¡ EÖv –12– EÖte aÿ‚SmNdevô .Sy py.vOtÿ " –9– tSyemô e nvÖ kox.˜.¥'à c –1– y EÖt' devÖ mek ÿ vô tO 'Ö vedÿ –2– n i√ôtIyoô n tOtû Iyÿítuqû oR n.vcRsÖ ' c.Wœ‰o" p[.ÿ iv∑ÖM.ÿsit ) rÄ‚Xm…...j. ihôt.Tp[.pTy.Ry" è1-8ù a∑cRSy.•'à c." –10– s p[jÖ .. ivr.@±g.PyuCÿ yte ) y EÖt' devÖ mek ÿ vô tO 'Ö vedÿ –4– 451 .ô•. nÿv/Ö .nu∑pu ( è4-5ù ctuqIRpçMyor.y]I è8ù a∑My..surI g. a.M.

.y.Ry" è1-7ù s¢cRSy.ÿíÖ n.ÿí b[.ste –6– 452 .y]I è3ù tOtIy.u·rKp[.ôtvÖ ¨pÿ p[≤Ö xWÿm.y]I è5ù pçMy.RySy è1ù p[qmcoR .ôroånuû s'ihÿt" –5– tSyemô e sveÃR y.R Ekpd.y. a.Sy py.M.surI g.˜.j.ôkÉ vÿW$(k.Vy'à c ≈Öı.[Atharva Veda] k. cÖ ®…cÿí SvôgíR ÿ Svô/.cIR g. i]∑up( è2ù i√tIy.Utû ' cÖ .'…s b[˜ÿ cÖ tpÿí k°ôitRíÖ yxÖí.≤S]∑up( è4ù ctuQy.•'à c.ô•.j.CyRn∑u pu ( è6-7ù WœIs¢Myoí p[. cÿ –2– y EÖt' devÖ mek ÿ vô tO 'Ö vedÿ –3– s EÖv mOTû yu" soô3å¡Ö mOt'Ö soô3å¡Ö >v'1¡Ö s r=ÿ" –4– s ®Ä{o vÿsvûu inÿvsR dûu ye ÿe nmov.¥'à c ) y EÖt' devÖ mek ÿ vô tO 'Ö vedÿ –1– .∑Ömo n nÿvmÖ o dÿxmÖ o n.<@ 13 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n. a. Eÿkvô tO oÿ .PyuCÿ yte ) y EÖt' devÖ mek ÿ vô tO 'Ö vedÿ –5– s svRSà mwô iv pÿXyitô y∞ÿ p[.v≤Nt ) y EÖt' devÖ mek ÿ vô tO 'Ö vedÿ –8– è3ù tOtIy" py.pTy.pTy.ô itô y∞Ö n ) y EÖt' devÖ mek ÿ vô tO 'Ö vedÿ –6– t…môd' ingÿt'Ö shÖ" s EÖW Ek¡ EkôvdO k e ¡ EÖv ) y EÖt' devÖ mek ÿ vô tO 'Ö vedÿ –7– sveÃR a‚SmNdevô .nu∑pu ( zNd.vcRsÖ ' c.

ytÖ tSm.@±g.ytÖ tSm.nu∑pu ( è3ù tOtIy.pçMyek. a.ªI bOhtI è15ù pçdXy.ôd.' s.Umrÿe j.ctuqIRs¢My∑mIctudx R In.m.ô∂‰*r?yÿj.' p[.k™ è13ù ]yodXy.surI g.dxI√.dj.i]ÿrj.yNt –10– s vw yÖD.}y. sÖh –7– è4ù ctuq"R py.Ry" è1-17ù s¢dxcRSy.yt –3– s vw v.ª‰nu∑pu ( zNd.ÿd…Ö ¶rÿj.dÿj.ytÖ tSm.yt –11– 453 . aÖNt·rÿ=.y]I è6á 9-10ù WœInvmIdxmIn.ôyru jÿ .mOc.ÿ√.ytÖ tSm.yt –5– s vw idôG>yo˝åj.yt –1– s vw r.ôi∂xo˝åj.pTy.ÿdNÖ t·rÿ=mj.y]I è2á 4á 7-8á 14ù i√tIy.yNt –9– s v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] tSy.yt –8– s v.ô vxeÿ cÖN{mÿs.yt –4– s vw idôvo˝åj.'…s s v.ytÖ tSm.yNt –6– s vw .ômU sv.ª‰ui„. aÖŒo˝åj. ivr.ytÖ tSm.y]I è16ù Wo@Xy." s.ytÖ tSm. AûG>yo˝åj.Rô n=ÿ].ÿ aj.ytÖ tSm.RySy è1á 5á 11-12á 17ù p[qm.y.j.yt –7– s v.ôyorÿj.Sy py.ô∫…À mÿrj.yt –2– s v.í s.ytÖ tSm.WIR g.ÿ¥DÖ o˝åj. aˆoÿåj.poÿåj.ôdhÿrj. aÖ¶re jÿ .ô{.ytÖ tSm.ytÖ tSm.dxIs¢dxIn.ôdcO oÿåj.

ô tejsÿ .ônr.'Sà te m`vNmihômopoÿ te tÖNv˝" xÖtm( –16– ¨poÿ tÖe b?veô bı. g.Ry" è1-6ù W@écSy.yÿ v.ÿinô yidô v.˜.ÿTy.surÿ .j. pXyt –3– aÖ•.o„yoWÿ/Iôy√R .y.ª‰ui„.y v. –14– y√.¥enÿ Ö yxÿs."U p[.Sy py.ô pu®Wÿ .y]I è3ù tOtIy.<@ 13 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s yÖDStSyÿ yÖD" s yÖDSyô ≤xrÿS’ûtm( –12– s Stÿnyitô s iv ¥oÿtteÖ s ¨Ö aXm.[Atharva Veda] k.ÿinN{.surI g.Uy.ô" pitôSTv…mÿN{.Ö{y.∫Ày." p[.ÿSmhe vÖym( ) nmÿSte aStu pXytÖ pXyÿ m. b[.ÿSmhe vÖym( –2– nmÿSte aStu pXytÖ pXyÿ m.Ö ·U ritô Tvop.R incOTs.'…s .yÿ v. yvm?y.ô tejsÿ .ÿ ’û.…s mOTû yu>yÿ" –1– .ôy.…s ivô.ÿnmSyit –13– p.ô vWR…à s .vcRsÖ ne ÿ –5– 454 .y.y]I è2ù i√tIy.k™ è4ù ctuQy.ôp.ªI bOhtI è5ù pçMy.Ö{.nu∑pu ( è6ù Wœ‰.y]I zNd.Uy.pTy.v.ôinN{oÿ nmurû .˜.¥enÿ Ö yxÿs.vcRsÖ ne ÿ –4– aM. pXyt ) aÖ•.ÿ jÖNymvIÿv/O " –15– t.RySy è1ù p[qmcR a.í ivr.…sô Ny˝budR m( –17– è5ù pçm" py.@±g. . b[.oô amoô mhÖ" shÖ îitô Tvop.ô y√." s.ô" xCy.

ô tejsÿ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aM.oÿ a®Ä.RySy è1-2ù p[qm.y.˜. pXyt ) aÖ•.<@m( 455 .ô tejsÿ .¥enÿ Ö yxÿs.Öy√ÿs·ûu ritô Tvop.‹" s.vcRsÖ ne ÿ –6– è6ù Wœ" py.Sy py. b[.vcRsÖ ne ÿ –2– .¥enÿ Ö yxÿs.nu∑pu ( è3ù tOtIy.ªI bOhtIù zNd.ÿSmhe vÖym( ) nmÿSte aStu pXytÖ pXyÿ m.˜. pXyt ) aÖ•.j.í incOTs. b[.i√tIyyoA≥co" p[.ÿSmhe vÖym( –3– nmÿSte aStu pXytÖ pXyÿ m.pTy.ÿSmhe vÖym( ) nmÿSte aStu pXytÖ pXyÿ m.y]I èè4ù ctuQy.' rÿjtÖ ' rjÖ" shÖ îitô Tvop.û .¥enÿ Ö yxÿs.vcRsÖ ne ÿ –5– îit ]yodx' k.ô tejsÿ . pXyt ) aÖ•.¥enÿ Ö yxÿs.k™ è5ù pçMy. pXyt –4– aÖ•.Ry" è1-5ù pçcRSy.˜.ô tejsÿ . i√pd.vcRsÖ ne ÿ –1– p[qoô vroô Vycoÿ loôk îitô Tvop.ÿSmhe vÖym( ) nmÿSte aStu pXytÖ pXyÿ m.'…s ¨Ö®" pOqû "u su.U vRu Ö îitô Tvop.vÿ√su·rÖd√ÿs"u sÖy' √ÿsru . b[.˜.ª‰ui„. b[.WIR g.

.NyTs'ià pôW' NTyoWÿ…/m( ) somÖ' y' b[˜Ö .…v'Xy.mekpç.xIctu"W∑‰o.ô ¥*" ) Aûtne .ÖRe oˇÿ….idctsO." pç…v'Xy.ôy"u somÿSy r≤=ôt.·r'Xy.·r'xIs¢cTv..xIW$(pç.R i]∑up( è29á 55ù Ekoni]'xIpçpç.St. a.ÿn.ÿyseÖ pun"ÿ ) v.ids¢i]'xtí." Svivv.h" è7-22á 26á 28-64ù s¢My.xIpç." som.…v'Xy.u·R riK]∑up( è60ù W∑‰.idôTy.·r'XyojRgtI è23á 31á 45ù ]yo…v'Xyeki]'xIpçcTv.<@ 14 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq ctudx R ' k.idWo@x.' Wo@Xy.nu∑pu ( è14ù ctudXR y." p[St.rp…¤" è38ù a∑.ÿXn. è23ù ]yo…v'Xy.rp…¤" è15ù pçdXy.…qRvà " –3– yÊv.Tm.| som" è6ù Wœ‰.sÖ a. ) è1-5ù p[qm.·r'Xy.. sm. a∑.ihÿt" –2– som'à mNyte pipôv..mupû Sqeô somÖ a. Py.itô p. nO.ä»htI è34ù ctuiS]'Xy.' bOhtIg.ô' m.Sy sUˇ_Sy s.Xyo" purSt.' i]'xIpçi]'xIWæ$(]x ' In.’¡it" –4– 456 .s"s'SpxRmocnç è27ù s¢…v'Xy.t.·r'xIcTv.ç.' ivv.xIs¢pç.. proi„.XyekonW∑‰ekW∑In.t.n.idctsO.≤xWo v/Uv.i]'xI]yiS]'xIs¢i]'XyekoncTv.' Wi@±vX' y.idpçc.ô .U…mô" sUy.mekcTv.oÿ ivôdnu R tSy.<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-64ù ctu"W∑‰OcSy." ) è1-13á 16-18á 22á 25-28á 30á 35-36á 41-44á 51-52á 62-63ù p[qm.R AiWk.idtOcSy √. bÖ≤lnÖ" somenÿ pO…qôvI mÖhI ) aqoô n=ÿ].p…¤"ù è54á 64ù ctu„pç.xIi√W∑Ii]W∑In.ÿidôTy.‚Stÿœ≤Nt idôiv somoô a…/ÿ …≈ôt" –1– somenÿ . ivr.rp…¤" è19-20á 24á 32-33á 37á 39-40á 47á 49-50á 53á 56-57ù Ekon…v'xI…v'xIctu…v|xI√.-xIn.i]'Xy.'…s sÖTyenoˇÿ….n.í v/Uv." pQy.hmN].ÿ som p[iÖ pbÿ≤Ntô ttÖ a." è25ù pç…v'Xy.s"s'SpxRmocn' devt.k™ èè48ù a∑cTv.[Atharva Veda] k.iv]I sUy.xIi]pç.íN{m.çù i]∑up( è21á 46ù Ek…v'xIW$(cTv..meWÖ . ·r'Xyekonpç.í pr." purobOhtI i]pd.$( p[St.nu∑≤u P]Wup( zNd.k*R è24ù ctu…v|Xy.' èè58-59á 61ù a∑pç.xIi√pç..id]yodx.·r'xIn.

vÿn@Ö v± .ÿ vÖr.R pitÿm( –10– AûKs.U…R mô" koxÿ a.ÿn.ô anÿ a.ÿTsUyû .ô' ydy.h.v*ÿ te s.t( –9– mnoÿ aSy.r.dÿd.xÖs' I NyocÿnI ) sUyû .û .ôvy.ÿsIdnudû ye Iÿ n.ÿv.mÖn. sivôt.vwtÿ .mu.ÿ vdÖ…ên.ÿTsUyû .ÿt' i]cÖ£.ihÿt*ô g.' idôiv pNq.>y.R pitÿm( –6– rw>y.ÿSt. ) sUyû .m( ) ≈o]eÿ te cÖ£É a.St.V.sIô¥dy.ôCzi√ÿ/.qÿyiw tô p·rÿ„’t.…¶r.Ry.ÿ a.g.ÿ .ÿír. aÖ>yÔÿnm( ) ¥*.ÿsITpurogÖv" –8– somoÿ v/Uyû ru . ymÖv.ÿsIdutû Czôid" ) xu£ û .| yTpTyeô x'sNÿ tIô' mnÿs.suÿ hÖNyNteô g.Ö{…m√.ôno a=Ö a.…qRvà " –5– …c·ˇÿr..soô g.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved a.ÿ vhÖt"u p[.Ry.sOjÿ t( ) mÖ`.cÖr" –11– xucIÿ te cÖ£É y.Ry. pOCû zm.ÿSt.ôTy.nwgiRu pôto b. Vy.ÿm…Ö .hÿt" ) anoÿ mnÖSmy'à sUyû .ÿTsivôt.vÖ" fLgunÿ IWuû Vyu˝Áte –13– ydÿ…ên.ÿ" ) 457 [Atharva Veda] .ô…mCzé<û v≤Ntÿœ…sô n teÿ aXn.Ry.sNp[itô/yÿ" k⁄rû IrÄ' zNdÿ aopÖx" ) sUyû .ôm.à 'Ö c=urÿ .sIô∂‰*r.hRtà "w som r≤=ôt" ) g[.ÿ aÖ…ên. –7– Stom.É ÿ vhÖt'u sUyû .RroÿhTp[ytÖ I pitÿm( –12– sUyû . ¨pÖbhR.itô p. vÖr.

RvÖ m( ) ivê.ÿ tÖNv'1¡Ö s' SpOx ÿ SÖ v.ÿmj.…mô n.soÿ vÖ≤xnIô Tv' ivôdqÖm.û g.It pUWû .Tsivôt.sÿit –18– p[ Tv.mut"ÿ –17– p[te o muçÿ .ôtyÖ îi√ôd"u –16– aÖymÖR .SptI vreyÄ ' sUyû .y j.ômoRdmÿ .…mô n.hRpà Ty. su.NgÿCz gOhû pÿàIô yq.yseÖ nvÿ" –23– 458 .Rmpu ÿ ) ivêeÿ devÖ .gOih ) EÖn.…s –21– îÄhvw St'ô m.R®ô k Ä …mÿvÖ bN/ÿn.nNpu]û " ipôtrÿmvO.…s –20– îÄh ip[yô ' p[jÖ .sIôTKv˝ de∑Ö .<@ 14 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION KvwkÃ˘ cÖ£˘ v. pTy.[Atharva Veda] k.ÿ Atuqû .gÿSTvetô o nÿytu hStôgÁO .ÿ muç.ô tdÿı.à l. ivôc∑ÿ Aûtr'U NÄ yo ivôd/ÿ∆.ô…ên.toå.mÖ‚SmNgOhû e g. ivÿd"u ) aqwkÃ˘ cÖ£˘ yÌuh.yuVû yR˝Xnutm( ) £°@ÿNt* pu]û nw ¢R …ÿ» .ÿm.Syô p..x.mhe subNÖ /u' pÿitôvde nÿ m( ) ¨Öv. vÿd.…mô v®ÿ.mut"ÿ subı Ö .n* SvStôk* –22– pUvû .Rpô rÖ ' cÿrto m.yw –19– . iv y*ÿ∑'Ö ivêÖm. vÿd.uvnÿ .ÿ Tv.ô' rqenÿ ) gOhû .ÿt' xu.qÖ …jivRià vRdô qÖm.ôNyo .ywÿ teÖ smO?ÿ yt. anuû t√.ôyywtÖ * ≤xxUû £°@ÿNt*ô p·rÿ y.ô¥ne Ö Tv.bÿ›. sux û ve .mÖmtu Sÿ krm( ) yqeyÖ …mÿN{ mI!(v" sup]ûu . –15– √π teÿ cÖ£É sUyÃRe b[˜Ö .'à yj.ÿ" ) AûtSyô yon*ÿ su’tû Syÿ loôkÉ Syoôn' teÿ aStu sÖhs'.ôTp[te o muçÿ .^ yÿ tSqqu" –14– ydy.ô p[ vÿht.

sÿ" sum©Ö lÿm( ) p[.ÿvit ’ûTy..ôtyÖ" pitÿbNÖR /eWÿu b?yte –26– aÖXlIôl.l Ö o vÿdtuû v. v.ÿ SpteÖ pitÿmSÖ yw roÿcyÖ c./Uyÿ mhRit –29– s îˇTSyoôn' hÿrit b[˜Ö .yu"ÿ –24– pr.gÖ' s' .it –28– tO∑û metÖ Tk$ük ÿ mp.UTû v.ÿ v/Ry.ô" somÿvcRsoô ivêeÿ devÖ .cÿmtÖe ..it .ôy' devÖ .ô' n …mÿn.ôyNp[ cÿN{m‚Strse dIô`mR .q.sÿs"Ö Svm©ÿm>yU.ÿrtÖ' smOı ÿ mOtû ' vdÿNt.Ã' ytI®Ä≤ßy.'à kÉtô ®u WÄ s.ÿ" pXy Âôp.vOtû o¥eWÿ u ) b[˜.U vÃR itô ®xÿtI p.ô t.qemÖ ' g. n ·r„yÿit –30– yuvû ' .ô vsuÿ ) ’ûTywW.ÿ deih x.®ÿ s'.ôg' devÖ >e yoô iv dÿ/.m( –31– îÄhde sÿ .ôy.ÿmyûu .ôy.'…à s –32– îÄm' g. tÖn.ôgm( ) 459 .qÖ n pÖro gÿm.tûuR e –27– a. j.sÖ·ˇ_VyR˝Jyte ) E/ÿNte aSy.yÿ…í·ˇô' yo aÖ?yeitô yenÿ j.Ry.ÿm„Öe yg[mÿ ( ) .….muLû y'˝ b[˜Ö >yoô iv .inÿ b[˜Ö ot xuMÿ .ô s' ivÿx." £…•ôh voô mn. ivÿxteÖ pitÿm( –25– nIôll ô oôihôt' .ôxsÿn' ivôxsÿnmÖ qoÿ a…/ivôktRnà m( ) sUyû .ônoåˆ.yÿm. vedÖ s î√.ÿj.n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] nvoÿnvo .| yo b[˜Ö .v…sô j. ) pitôy√R ?Ö voô3¡Ö v. pÖ√tIÿ . D.Sy.ôœvÿi√ôWvÖ•tw dˇÿve ) sUyû .q ) xu.ÿv" p[jÖ y.ÿv" p[jÖ y.ôpy.

ÿyÖ km( –42– 460 .…..nÖfl‰.' cÖ yd.ôNm/umÿ tIrÄpo d.pÿ" xÖtpÿiv].˜ô. .'à np.o aÖ…¶' pyetÃR u pUWNÖ p[tIÿ=Nteô êxurÿ o devÖ rÿí –39– x' teÖ ihrÿ<yô' xmuÿ sÖNTv.<@ 14 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖSmw vÿ" pUWû .’¡. –34– y∞Ö vcoRà aÖ=We ûu sur.ôx.ô ' tÿndûU iU Wômpoÿh.ihÿtm( ) yÌo„vô…ên.Ö{o roÿcnÖ Stmudcÿ ." òpÿnIhRrNÄ TvvIÿrflIô®dÿjNÖ Tv..vtm( –35– yenÿ mh.ÿGy' rÄ…ym( ) pTyurû nuvÿ t[ .' vcRsà .ô sur.vNtuû xmuû pTy.pÖ" x' me…Ö q.Sywÿ b[.vtm( –36– yo aÿinô?mo dIôdyÿdPÖ Sv1ÖN¡ ty| ivp[.' s*.ô yenÿ v.oô" sUyTÃR vcm( –41– a.. s*mnÖs' p[jÖ .ô=.it –33– aÖn=ûO rÖ .ÿnoô ye….pÿ" ) aÖyMÖR .ÿ ) yen.genÿ Ö smÿyMÖR .ô y.ÿyoô y≤Ntÿ no vreyÄ m( ) s' .ÿ tÖNv'1¡Ö s' SpOx ÿ Sv –40– %e rqÿSyô %eånÿs"Ö %e yugû Syÿ xt£to ) aÖp.UTû v..R˝v.…mÿN{ô i]„pUTû v.ômtO . s' /. sOjÿ tuû vcRsà . s' nÿÁSv.ôl.ÿn.[Atharva Veda] k. suvÿ .…m ) yo . mÖ®tÿíÖ sveÃR aÖSmw voÿ /. aÖ>yiWÿCyNtô tenmÖe . Aûjvÿ" sNtuû pNq.sÿ Ö È@ÿte a?vôrWe ÿu ) ap.' vcRsà .ÿy.ô vcRSÖ tenmÖe . . sÿivôt.ô" s%.vO/û e vIôy.ôt.ô·rN{oÿ v.Rvà tuû x' yugû Syô tµRà ) x' tÖ a.…m –38– a.n( –37– îÄdmÖh' ®xÿNt' g[.ôt. jÖ`nÖm…êÿn.s.

ô …sN/unÿ dÖR In.[ hÖ d≤=ÿ.ô' s.\à aÖ….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] yq.[ D‰e…ÿ /ô pTyurû St'à pÖrTe yÿ –43– sÖm.otu –47– yen. devÖ IrNt.yu"ÿ sivôt.sÿ" –45– jIôv' ®ÿd≤Ntô iv nÿyNTy?vôr' dIô`. ¨ÖpSqeÿ ) tm.ô…¶rÄSy.STv.Rà dIô`| tÖ a.¥.UMy.toådÿdNt ) t. itÿœ.ry.m[.[ D‰utû êÖXv[ ." –44– y." pO…ÿ qôVy.Jÿ y' suWvûu e vOW. ’¡.numû . . a’¡Ntô•vÿyNÖ y.ÿ jÖrseÖ s' VyÿyNÖ Tv.íÿ tiàôre y.ÿNdu" sÖm.ywÿ /.m( ) tenÿ gO.[ D‰e…ÿ / sÖm.Rmnuû p[…sÿit' dI?yunû rR "ÿ ) v.yu„ÿ mtIôd' p·rÿ /TSvô v.ôm' ipôt>O yoô y îÄd' sÿmI·rÖre myÖ" pitÿ>yo jÖnyeÿ p·rÖ„vjeÿ –46– Syoôn' /[vuû ' p[jÖ .ô hSt'à jÖg. Tv' sÖm.[ D‰utû devÖ WO ÿu ) nn.…mô teåXm.ÿ ) EÖv.[ D‰e…ÿ /ô êxurÿ We u sÖm.ÿ suvû c.ÿn' deVÖ y.

ÿ sÖh p[jÖ y.…m teÖ hStô' m.ô my.ÿ cÖ /nenÿ c –48– devÖ Steÿ sivôt.. hSt'à gO. Vyÿ…qœ.

otu ) aÖ…¶" su..û g.tuû somoô r.j.ôtvedÿ .ô" pTyeô pàI'Ã jÖrdÿi∑' ’.otu –49– gO.ÿ supjÖ[ s'Ã ’.'Ã j.

ÿ jÖrdÿi∑ôyqR .goÿ ayRmÖ .ôh' gOhû pÿitôStvÿ –51– mmeyÖ mÿStuû po„y.y devÖ .gÖTv.û .ô pTy.RhpÃR Ty.dugû .d.ôäh» SÖ pitÿ" ) 461 .ô mÁ'Ã Tv.Ã . hStÿmg[hIt( ) pàIô Tvmÿ…sô /mR." –50– .yÖ hStô' my.sÿ" ) .gÿSteô hStÿmg[hITsivôt.…mÿ te s*. sÿivôt. pur…Ã' /ômÁR Ã' Tv.

' …jÿD.v®ÿ.j..Ry.gÿí sUyû .ô¶I ¥.ÿ …mô]. .goô r.soô Vy˝d/.…mô v®ÿ.ÿ purû Eÿtu p[j.' n.rI'à su’tû e dÿ/.x. ) bOhSÖ pitÿm®ÖR toô b[˜ô somÿ îÄm. sux û ve .mÿ…ên.ÿn( –57– p[ Tv.ÿp…O qôvI m.t ) /.ÿ –53– îÄN{.[Atharva Veda] k.ÿ ippex m?yôtoånuû v/[.rI'à sivôt.Tsivôt.ônn( –59– .bÿ›.iNv cÿctRÖ p.NôR Ts.\à akLpyt( ) tenmÖe .ô¥ne Ö Tv.ÿ j.<@ 14 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION my.ô v.gÿStt= cÖtru "Ä p.û e k˘ bOhSÖ pte"ÿ p[≤Ö xW.m( ) tenmÖe .ûu Tvm( –61– 462 .' p[jÖ y.seÖ mnÿs.qemÖ ' n.Syô p.ÿ…mô m…yÿ ÂôpmÿSy.v.iNvô√.ôy.mNvÿitR„yeô s≤%ÿ….ô vediÖ dTpXyôNmnÿs" k⁄l û .' n.'à ’û.ônvR Gÿ vw"ô k îÄm.rIÖ' pTyeô s' xoÿ.o…mô tu>y'à sÖhpÿà‰w v/u –58– ¨¥ÿCz?vômpÖ r=oÿ hn.yu„R pÿl.ôt.in ) Tv∑.ô crÿNtIm( ) t. ivÿp…Ö íTpitÿmSÖ yw ivÿvde Ö .ô n.x. noÿ aStu sum©ûlI –60– suiû kôx ˘ k ûu ˘ vÿhtÖ 'u ivôê¡p'Ö ihrÿ<yv.d.ÿ" xIôWRe kÉx.yÿm( ) n Steymÿ …µô mnÖsodÿmCu ye Svôy' ≈ÿQn.gÿStt= cÖTv. roÿh sUyRe aÖmtO Sÿ y loôk˘ Syoôn' pitÿ>yo vhÖt'u ’¡.x.ôno v®ÿ.vitô s' jIÿv xÖrdÿ" xÖtm( –52– Tv∑.m…s –55– îÄd' t{Upû ' ydvÿStô yoW.ô pTy.ôN.ÿ p[j.ÿ kvIôn.Syô p.ÿ v/RyNtu –54– bOhSÖ pitÿ" p[qmÖ " sUyû .ÿn( –56– aÖh' iv „y..y.goÿ aÖ…ênoô.·r'à p[jÖ y.ÿt·Ö rê.| suvû tO Ã' suc£ Ö m( ) a.Cz⁄.ÿ" ) ¨Ö®˘ loôk˘ sugû m]Ö pNq.ÿ muç.R…mÿvÖ p·rÿ /ˇ.ô .

ivr.u·R rgnu∑pu ( è20ù …v'Xy." p[St.≤S]∑uBg.Tm. Syoôn.idctsO.S}yvs." ivr.ÿj –64– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1-75ù pçs¢TyOcSy.ctu"s¢ittm.¥ekoncTv.í dev.xnm( è36ù Wæ$(]X' y.·r'Xy. devt.@nu∑pu ù( è33ù ]yiS]'Xy.idtOcSy s¢…v'Xy.·r'Xyo." purobOhtI i]∑up( è37á 39ù s¢i]'XyekoncTv.i]'xIctuiS]'xIWæ$(]X' y∑.ô' b[˜ô pUvÖ| b[˜.' i√s¢ittm.n.Iôm.xnm( è11ù Ek. ¨p·r∑.Xy.i]'xIn.' devÿ purû ." purSt.S}yvs.dxIWo@xIn.tÿ flO I' v®Ä. ivr.ä»htIù è52ù i√pç.@.Xyo.' jgtI è9ù nvMy.bOhtIù è48ù a∑cTv.pÿxflu I' bOhSpte ) îN{." pQy.·r'Xy. è10ù dxMy.idtOcSywkcTv.idtOc√ySy i]W∑‰.' pçcTv..XyekW∑Is¢ittm.rp…¤" èè47ù s¢cTv.·r'Xyo≤S]pç..·r'Xyekonpç.Sm>y'à sivtvRh –62– m.r'à Syoôn' ’¡<mo v/UpqÖ m( –63– b[˜.idpç.·r'Xy. W$(pd.Xy.pçs¢ittm.idctu…v|xte" s¢i]'Xy.·r'xIn.ÿNtôto mÿ?yôto b[˜ÿ sÖvtR "ÿ ) aÖn. deVÖ y.' èè24-25á 32á 34á 36á 38ù ctu…v|xIpç…v'xI√.y.çù i]∑up( è15á 51ù pçdXyekpç.nu∑pu ( è5-6á 12á 31á 40ù pçmIWœI√. pÿitloôkÉ iv r.u·R riK]∑up( è43ù i]cTv.St.ôVy.@Tyi∑" è13-14á 17-19á 41-42á 49á 61á 70á 74-75ù ]yodxIctudXR yo" s¢dXy.k™ù è69ù Ekons¢ittm.p…¤" èè68ù a∑W∑‰.n.' pQy.k™ è59-60á 62ù EkonW∑IW∑Ii√W∑In.n.l.dXyeki]'xIcTv.mek…v'Xy.í bOhtI zNd.ÿe devÖ ’¡te pÖ…q ) x.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] a.'…s – 463 .' p[pÖ ¥ÿ ≤xôv.' s¢My∑mIdxMyek. W$(pd.iv]I sUy." ) è1-4á 7-8á 10-11á 16á 21-23á 27-30á 45-46á 53-58á 63-67á 72-73ù p[qm. ivr.Sy sUˇ_Sy s.| √.idnvc..Xy. ivr.dXy.·r'Xy.·r'xtí.R p…¤" è44ù ctuíTv.itxKvrI è71ù Eks¢ittm.·r'xIW$(cTv.n.$( pur ¨i„. ih'…à s∑' k⁄m.pÿr' yuJû yt.$(proi„. √.ä»htI èè26ù Wi@±vX' y.rp…¤" è35ù pçi]'Xy.i]s¢ittmyoí. ) è1-9á 12-35á 37-75ù p[qm.y.ÿy. y+mn..ô/.[. dMpTyo" p·rpiNqn.ôy1'R ¡Ö SqU.R AiWk.dXy." st"p…¤" èè50ù pç.idctsO.·r'xIi√cTv.pÿitflI' puiû ].

ÿ v/u p[jÖ .ÿit xÖrdÿ" xÖtm( –2– somÿSy j." –3– somoÿ ddÌN/ôv.'í.ÿ sÖh –1– pun"Ö pàIÿm…Ö ¶rÿd.Ste aSyw v?vw . ) dIô`.‹ Ã\ axImih –5– s. v.ôy.ôy.Utÿ ' goôp.ÿ SptI Sq. ˙ÖTsu k. aÿyMÖR .inô =e].ômpÿ dumiÖR t' hÿtm( –6– y. nÖ¥oô3¡Ö y.' d.m( –4– a.m.<@ 14 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tu>yômg[Öe pyRvà hNTsUyû .ô y. mÿNds.ôn. ih'…sWuvhR tumÁu m.ÿ ) t.dÖ…¶mRÁmô qoÿ îÄm.| vÿhtÖ nu .o duy.ô d'ptÿ I v. p[qÿ mÖ ' gÿN/ôvSR teåpÿr"Ä pitÿ" ) tOtû Iyoÿ aÖ…¶∑eÖ pitÿSturû IyÿSte mnu„yôj.yuWÿ .utÖ yy.ô.ÿ SptI ip[yô .nm( –9– 464 .' xu. a¶eÿ p[jÖ y.ôd.Ryrÿu Sy.Ryÿ gN/ôvoR dÿddÖ¶yeÿ ) rÄ…y' cÿ pu]û .STv.'u p…qÿœ. ≤xôvne ÿ rÄ…y' /eiÿ hô svRvà Ir' vcÖSy˝m( ) sugû ' tIôq| supÿ p[ .ÿ ar'st ) a.vNtu m.vÿtIô' pTyeÿ r=Ntu rÄ=sÿ" –7– Em' pNq.ÿnSpôTyeWûu yeå…/ÿ tÖSqu" ) Syon. vn. …mÿqnûu .ÿmgNTsumiÖ tv.R aÿPsôrsÿí devÖ IreWÄ u v.'à ivôNdteÖ vsuÿ –8– îÄd' su meÿ nr" Í.ÿm®=.ÿ….ô≤xW. aoWÿ/yoô y.R…à jnIvsUû Ny˝…ên.ÿ sÖh ) s nÖ" pitÿ>yo j.ômmÿXnutû " ) ye gÿN/ôv.ÿd. mnÿs.ô.m sugû ' Svÿ‚Stôv.hÿnm( ) y‚SmÿNvIôro n ·r„yÿTyôNyeW.[Atharva Veda] k.ô y" pitôjIRv. xu. sÖh vcRsà .

Ö n.ÿ suyû m.rIÖymStôm.m( –16– a`oÿrc=urû pÿitflI Syoôn. xÖGm."U Sv.ÿm. p[jÖ .ÿyt.g.ô.ÿxy.ô s' Tvyw…ÿ /WImih sumnÖSym.ôt.Ö Syô ret"ÿ –14– p[itÿ itœ ivôr. Syoônme mÖ…¶' g.gÿ…•ôm' /.u·ÿ rvehÖ sÿrSvit ) …snIÿv.ÿ>yoô …b.ômpÿ {.≤lô p[ j.ôNTvr.ÿ….ÿ gOhû >e yÿ" ) vIôrsÄ dU vÖRe k O ..ÿ suvû c.vÿst( –15– ¨√ÿ Ëô…mR" xMy." –10– m. tT’¡.hRpà Ty' spyR –18– ¨·ˇÿœtÖº " ik…môCzNtIôdm. pÖx>u yÿ" suyû m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ye vÖ?v˝íÖN{' vÿhtÖ 'u y+m.R"à ) p[jÖ . sux û ve . loôkmÖSyw idÿdx e ) t.vxunÿ mÖ .m( ) s..e Ö c=uWÿ .d(ghûO .ÿ ) pÖy.rÿt.mÿymÖR .ÿ hÖNTv. ivÿdNp·rpÖ‚Nqnoô y a.ÿm.ôTmôNvTyuvû rR .ÿ .R.pÿit" p[jÖ y.' jÿny√Ö=.du„ÿ ’t*ô Vye˝ns.ÿ aÖh' Tve@ÿ º a….'à nro vptÖ bIjÿmSy. .ÿ v/RyNtu –13– a.…m vhÖt'u b[˜. gOhû rw `oÿr.ÿty" –11– s' k.ô y≤Ntô jn.gÿSy sumtÖ . –17– adevÿ flûO ‰pÿitflIôh…w /ÿ ≤xôv.poô yoK].rIÖym.gÖNtSy. vÿ" p[jÖ . …môi]ye.ôsIdÿ≤Ntô d'ptÿ I ) sugû ne ÿ dugû mR tIÿt.@ÿ…sô iv„. muçt ) m.ÿ devÖ .vÖfl‰. n.[tÿ I duGû /mOWÿ .ô' .ÿn. nyÿNtuû ytÖ a.otu –12– ≤xôv.\ô anuÿ ) punSÖ t.vÿtI vIrÄsdU vÖRe k O .t( ) 465 .gÿt.goÿ aÖ…ênoô.Nyô…Dy.ı ÿ ' ivôê¡p'Ö yd‚Stÿ Syoôn' pitÿ>y" sivôt.

" pÖxvoô j.n.y.n.˝ ivôNdteÖ pitÿm( –22– ¨pÿ StO.v –27– sumû ©Ö l û I·rÖy' vÖ/·U rÖm.n( –25– sumû ©Ö l û I p[tÖ rÿ.ôtru SÄ y.teÖ p[ pÿtÖ meh r'Sà q.n( –26– Syoôn. îÄmmÖ…¶' sÿpyRtu –23– a.ô•. g.yÿm.≤lô p[ j.r." ) sumû ©Ö Lû yupÿ sIdemÖ mÖ…¶' s'pàÿ Iô p[itÿ .ô roihÿte ) t]oÿpiÖ vXyÿ supjÖ[ . hÿr.' "U ) Syoôn.Rà ) îÄh p[jÖ .' .' m.ÿGymÖSyw dÖÊv.vÿst( –21– y' bLbÿj'Ö NySyÿqÖ cmRà copStO.'à sux û ve .Iôqnÿ ) td.Rà ¨pÖ‚Streÿ ) …snIÿv.iNvÿxmÖe .' jÿnyÖ pTyeÿ aÖSmw suJÿ ywœô ‰o ." –19– yÖd.<@ 14 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xUNû ywWô I inÿAt≥ Öe y. roÿhÖ cmoRpÿ sId.hRpà TyômsÿpywTÖR pUvmÃR …Ö ¶' vÖ/·U rÖym( ) a/. d*..UWhÖe devÖ .gÿSy sumtÖ .Syw svRSà yw ivôxe Syoôn. . pu∑û . y.ô' ..ô srÿSvTyw n.ÿvTpu]û Stÿ EÖW" –24– iv itÿœNt.ÿyt..[Atharva Veda] k.ô…¶mÖWe devÖ o hÿ≤Ntô r=..' sÖmte Ö pXyÿt ) s*.ÿvÖ êxurÿ >e y" Syoôn. kôNy. ¨ÖpSq.ywWÿ .ô pTyeô êxurÿ . êÖXv[ w p[ gOhû .I gOhû .Iihô bLbÿjmÖ …/ô cmR…à . roÿhtu supjÖ[ . pTyeÿ gOhû >e yÿ" ) Syoôn.ÿÂp.RGà ywivRpô retÿ n –28– 466 .·r ipôt>O yÿíÖ nmÿSk⁄® –20– xmRÖ vmwtÖR d.'…à sô sv.y xÖ.jÖgNqo·ˇÿœ.ÖSyw n.

vÿtIô pTy.mhe Tv.d'à md≤Nt hivô/.ÿvhÖe –32– ¨·ˇÿœtÖº o ivÿê.…môh pu„ÿ yt' rÄ…ym( –37– t. mihôTv.ÿvsoô b[˜. duhû .Ivÿ subû /u .R s.ÿivô]I bOhÿ tÖ e s*.ÿnhÖe p[jÖ .q.o…m –34– nmoÿ gN/ôvSR yô nmÿsÖe nmoô .m ) agÖNTs devÖ " pÿrmÄ ' sÖ/SqômgÿNmô y]ÿ p[itôrNtô a.ômre yÿ Svô ySy.ô. p[jÖ .roÿhTsUyû .vIÿvtO .·r ivôê¡p." preiÿ hô nmÿSte gN/vRtÖ nRu . sUyÃ| c ) t.q" ) myRà îvÖ yoW.ôgo jÖnWu .ÿ Âôp.ôm…/ÿrohywn.Öy. t. aÿPsôrsÖ" preiÿ h –35– r.q.gr.m.ôt.[tÿ m( ) a.' pUWÿ' …zôvtÿm.vsoô nmÿs@e .ô…m…mÿCz iptOWû dÖ' Ny˝ˇ_.íehÖ jÿrtIôripÿ ) vcoRô Nv1ÖS¡ yw s' dÖˇ.' ’¡<v.Rnmÿ Ntôr. teÖ nmoôå…. ag[eÖ Ny˝p¥Ntô pàIô" smÿSpOxNt tÖNv˝Stôn…U .ô3¡Ö vpÿ≤Nt ) 467 .' vÖÁ' ivê.ÿ ’. roÿhÖ tLp'à sumnÖSym.ô Jyoitÿrg[.ô' s teÿ .ô' bIj'à mnu„û y.….ÿyÖ c=uWÿ e c ’<m" ) ivê. ipôt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] y.Öv‚O Tvÿye sOjqe . cÖ retsÿ o .ÿ .Steÿ jÖin]ÿm…Ö ..yÖ km( –30– a.yu"ÿ –36– s' ipÿtr.ô tSyÿ iv≤ı –33– aÖPsôrsÿ" s/Öm.v.ôy.St'à ivôpretÿ n –29– ®ÄKmp[Sÿ tr. ) j.ô bu?yÿm.RdoRà yuvtÖ yoô y.ÿg.n.' jÿnyÖ pTyeÿ aÖSmw ) îÄN{.' p[jÖ . j.ômoidôto gÿN/ôvmR . ¨ÖWsÖ" p[itÿ j.…s –31– devÖ . vÖy' sumû nÿs" Sy.' m.ÿ" ) sUyû vRe ÿ n.ô …b..ô s' .

[Atharva Veda] k.yÖ v®ÿ.ôg' vÿ/yûU ov.' jÿnytu p[jÖ . ivÿxmÖe ' x' noÿ .ô<@.>y.n*ô bOhSÿ pte s.Rô ivÓutÿ 'Ö pun"ÿ –47– 468 .y c ) ye .ÿ ¨Öd.Tpÿt]Ö Iv.eÿ …cikôtWu Öe dd." suvû .ô modÿm.q.'à jIôv ¨ÖWsoÿ iv. noÿ muçNÖ Tv'hsÿ " –45– sUyû .ô…≈Wÿ" purû . ’¡.' ’¡<v.n* dIô`| v.ÿitô s î{=.ÿitô ySy. nÿ Ëô ¨ÿxtÖ I ivô≈y.pÿ" sÖ¢ suß ÿ vu du vÖRe ISt.n* hs.mudû * mhÿs. sÖ…' /' mÖ`v.n* ) sugû U supÿ ]ûu * sugÿ hûO * tÿr. s.ÿn" ) p[jÖ .R/yÿU ' v.ÿmx ûu Ntÿ" p[hÖ remÿ Ö xep"ÿ –38– a..ÿp…O qôvI a≤Ntÿsªu Öe mihÿvt[ e ) a.' sumÿ nÖSym.¥onerÖ …/ô b?yÿm.ôdne sÿ SÖ p·rÿ –44– xuM.ôtI" –43– nvÖ' vs. jÖ]>u yÿ a.ôtI" ) a.otu –39– a.qo jIôv./Uyÿ 'Ö v.ôtdO "ÿ ) s'/.<@ 14 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y.eåÿ numû Nyÿm.Ryÿw devÖ >e yoÿ …mô].v i√ôpdeÖ x' ctu„ÿ pde –40– devÖ dw ˇÖR ' mnunÿ .ÿt.ÿin h≤Nt –41– y' meÿ dÖˇo b[˜ÿ .g.soÿ vÖ?v˝íÖ vS]ÿm( ) yuvû ' b[˜Ö .s.ôk…mN{ÿí dÖˇm( –42– Syoôn. v.ô' smÿnKTvyRmÖ .ÿnIô ¥.yu"ÿ sivôt.…môh modÿm.ôkmetÖ √.Ö].soÿ vÖ?v˝íÖ vS]ÿm( ) yo b[˜Ö ..ÿm≤u =ô ivêÿSm.ôy.. ) adumÿ ©R lI pitloôkm.'…à sô tLp..ÿn" sur…Ö .'à p[jÖ .pÿitrhor.Utû Syô p[ctÿe sÖSte>yÿ îÄdmÿkrÄ' nmÿ" –46– y Aûte …cÿd….ôm.vuWû soÿ iv.v.ÿ puÂvô suiû nR„k¡t. roÿhoÖ®mupÿ /TSvô hStô' p·rÿ „vjSv j.

ô.ô' ivêeÿ devÖ .x. tÖn"U s.sÿnÖe y.vÿs∑O .m…s –56– bOhSÖ pitôn.' s' sOjÿ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ap.vÿs∑O ." ipÿtl O oôk. aÿ/.ryn( ) .goô goWuû p[ivÿ∑oô yStenmÖe .tÖKy1Ö‚¡ SmNt.m…s –54– bOhSÖ pitôn.ÿ" ) VyO˝ıyoô y. Sq.Tpit'à ytI" ) avÿ dIô=.ô y.„u vô m..t( –51– ¨ÖxtÖ I" kôNyl.ô' ivêeÿ devÖ ..vÿs∑O .ôSmˇmÿ ¨Cztuû nIl'à ipôx©ÿmtûu loihÿt'Ö yt( ) inôdhÖR nÖ I y.g[eÖ Tv' vÿnSpte nIô…v' ’¡. aÖ‚SmNt.m –50– ye aNt.mÿs=O tÖ Sv.v…/ÿ s.®Ät' t•ÿ" Syoônmupÿ SpOx. aÿ/. asÿmı O yoô y. vÖy' ·rÿW.yÖ v. ¨ÿpvÖ . aÿ/.' s' sOjÿ . sÿj. aÿ/.ryn( ) vcoRô goWuû p[ivÿ∑'Ö yˇenmÖe .m…s –55– bOhSÖ pitôn.vÿNtoô r.ryn( ) tejoô goWuû p[ivÿ∑'Ö yˇenmÖe .sÿs" ) tSy..Doô v®ÿ.' Sq.' s' sOjÿ .ô' ivêeÿ devÖ .vÿtIô" …scoô y aotÿvoô ye cÖ tNtÿv" ) v.Syô p. meÿ …b.m…s –53– bOhSÖ pitôn.dy.ÿ –52– bOhSÖ pitôn.ÿ îÄm.vÿs∑O .vÿs∑O .vÿtI" ’ûTy.' s' sOjÿ .ô' ivêeÿ devÖ . pOWÿ .…m –48– y.ô' ivêeÿ devÖ . meÿ ip[yô tÿm.…m –49– y.h.v?y.ryn(( ) 469 .ô. aÿ/.soô yTpàIÿ….ryn(( ) yxoô goWuû p[ivÿ∑y'Ö ˇenmÖe .

mupÿ /Ö .'à pÖxWu ûu y√.m( –61– yˇeÿ p[jÖ .m…s –57– bOhSÖ pitôn.m…s –58– ydIôme kÉ≤ô xnoô jn. aÿ/.ÿsNÖ ¥.ryn(( ) rsoô goWuû p[ivÿ∑oô yStenmÖe .Ryrÿu Stu meÖ pitôjIRv.ô' ivêeÿ devÖ .' s' sOjÿ .û tSm.yuVû yR˝Xnut.ômyoô y¥uvÿ tÖ yoÿ gOhû e teÿ sÖmnÿitRWûU rodenÿ ’<vôtIrÄ`m( ) aÖ…¶Ç.ôdne sÿ " sivôt.à l Ö Syÿ kMbôle mOJû mheÿ du·rÖt' vÖym( –66– 470 .û tSm.ôhe vÿhtÖ * cÖ yt( ) tTs'.ÿNy.' y.m( –62– îÄy' n.ôkvÉ Ö d'ptÿ I ) p[jÖ ywnÿ * SvStôk* ivêÖm.[Atharva Veda] k.ivÿN{ô s' nudÿ c£v. ) dIô`.m( –60– y∆.ÿit xÖrdÿ" xÖtm( –63– îÖhme .' s' sOjÿ .ôdne sÿ " sivôt. cÖ p[ muçÿ t.ÿ gOhû e teÿ sÖmnÿitRWûU rodenÿ ’<vôNtoô3å¡Ö `m( ) aÖ…¶Ç.ôhe ’ûTy. cÖ p[ muçÿ t.<@ 14 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pyoô goWuû p[ivÿ∑'Ö yˇenmÖe .yupR ÿ b[tU Öe pULy. cÖ p[ muçÿ t.vp≤Ntôk.' in dÿ?m…s –65– y∂u„ÿ ’ût' yCzmÿl' ivv.û tSm.m( –59– ydIôy' duiÿ hôt.' cÖ£r⁄ .vÿs∑O . tvÿ ivkÉXô y®ÿdd(ghûO e rodenÿ ’<vôTy1Ö`¡ m( ) aÖ…¶Ç.Öò.û tSm.nÖe y√oÿpvÖ .neÖ t.y.ôdne sÿ " sivôt.ÿ gOhû We ûu iniœÿtm`Ö’≤∫ÿr`Ä ' ’ûtm( ) aÖ…¶Ç.m( –64– yd.sÿne ’ûtm( ) ivôv.ôdne sÿ " sivôt. cÖ p[ muçÿ t.

t( –68– a©. p[. p[.m.nuû pNq.ÿrd. k¡Mbôle du·ÿ rÖt' vÖym( ) a.…mô pyÿs.ÿ nÁ.…m p[jÖ y.'à ivôr.ÿ nÁ.ÿ" xuı û . snuihô v.m.soÿ dIô`| tÖ a.<@m( 471 .pÿdvûu 1R N¡Ö t·rÿ=m( ) aÖpo m.tye –72– ye ipôtroÿ v/Udx Ö .Rgnÿ x [ n.ôvgÿv[ " pui]ôy≤Ntÿ sudû .pÖNmlÿmtÖe dÿ¶e yÖm' m." p[ .' cehÖ dÖÊv. s'nı ÿ . Tv' s.û /nenÿ Ö s.yÿ xÖtx.v p[jÖ . ) t.Rnà ( –69– s' Tv. p[.ivôh s' .ÿn. pO…qôVy.√ÖymÖSy.Umÿ yÖ…Dy. aTyÿjWw It( –74– p[ bu?ÿ ySv subû /u .' vÿhNÖ TvgÿtSÖ y.pÿTpO…qôvI' mot devÖ . ’¡.otu –75– îit ctudx R ' k.vÖCzmRà yCzNtu –73– yed' pUv.yUiÃ' W t.Ö a.mÖSyw {ivÿ.d…yôTv.' l Ö e ml'à s.≤NdvÖ' m.jÿs.ÿd©. p[jÖ .ôSy.·rWt( –67– ’ûi]mÖ" kõ™kt¡ " xÖtdÖNy EÖW" ) ap.ôhmÖSMyOKTv' ¥*rÄh' pO…ÿ qôvI Tvm( ) t.ô bu?yÿm.gÿmn( ) te aÖSyw vÖ?vw s'pàÿ ‰w p[jÖ .R îÄm' vÿhtÖ mu .yu"ÿ sivôt.RyTûu v.ÿv.sU scevih bOhtÖ e v.jÖmme m( –70– amoôåhmÿ‚Smô s.…@ôy' supÿ jÖ[ .m( ) s' Tv.y ) gOhû .ÿ nÁ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] sÖ. p[.…mô pyÖs*Wÿ/In.nÿv" ) a·rÿ∑. dI`. jÿny.n.ôym.pÿ≤Tpôtí'ø Ö sv.vhw –71– jÖinôy≤Ntÿ n. apÖ y+mô' in dÿ?m…s ) tNm.NgÿCz gOhû pÿàIô yq." kÉXyô' mlômpÿ xIWR<Ö y'˝ ≤l%." s' Tv.

j.devÖ o˝å.RySy è1ù p[qmcR" s.y.Sy py.Rmà . p[Tyõ™ îTyNt.Ry" è1-28ù a∑.nÿ. i√pd.oRià tô loihÿtne i√ôWNt'à iv?yôtIitÿ b[˜v.tOVÿ yô' p[o.' s.[ ˜R ‰nu∑pu ( è4ù ctuQy." s. – è1ù p[qm" py.Tm' v[..ç py.í i]pd. è5ù pçmSy c ®{o devt.Ty a. bOhtI è7ù s¢My.vÖTs mÿh.…v'xTyOcSy.vÖˇLlôl.jÿnyt( –2– tdekm¡ .r>y aˆ.ôTm•ÿpXyôˇTp[.n. s.'…s v[.<@m( v[.ªI bOhtI è3ù tOtIy.[.pÿitô' smwrÿ yt( –1– s p[jÖ .Sy py. yjub.vÖˇNmôhdÿ..idctu.id]yodx.Tyÿ a.vÖˇ∆‰eœô mÿ.n EÖv s p[jÖ .vt( –5– s Eÿkv[..ÿnoå. a..≤S]pd. Ekpd.y]I è5ù pçMy.pTy.ª‰nu∑pu ( è2á 16á 22ù 472 .surI p…¤" è8ù a∑My.m∑.dÿˇÖ tdevÖ Ne {ÿ/nÖ "u –6– nIlÿmSyoôdrÄ' loihÿt' pOœû m( –7– nIlenÿ vÖw .WœInvmIpçdXyek…v'xIWi@±vx ' In. ivr.ip[yÿ 'Ö .RySy è1á 6á 9á 15á 21á 26ù p[qm.mÿm.mqv.vÖTs /nurû .ôidnoÿ vd≤Nt –8– è2ù i√tIy" py.R Ekpd.<@ 15 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq pçdx' k.j.pÿit" suvû .Ry.vÖˇˇpoÿå.Ry.| Wœ.R AiW" ) è1-4á 6-18ù p[qm.nu∑pu ( zNd.Tô yo˝ .vt( –4– s devÖ .Tyo v.vÖˇd(b˜[ .Ry" è1-8ù a∑cRSy.sIt( îTy.n.@±g.sIôdIyÿm.ÿ.dxpy.y.ªI p…¤" è2ù i√tIy.ÿyt –3– so˝åv/RtÖ s mÖh.ª‰nu∑pu ( è6ù Wœ‰. p[.[Atharva Veda] k.. vÖˇTsôTymÿ.n.ÿmIôx.vÖˇne Ö p[.' pywTÖR s Èx.m?y.mOc.

tÖ" s.Cy.í pdp…¤" è8á 14è3ùá 20è3ùá 28ù a∑My.í i]pd.idôTye>yÿíÖ ivêe>ÿ yí devÖ >e yô a. p[tÿ oôd" –7– k°ôitRíÖ yxÿí pur"sÖr.WIR . ivr.n.n.]Iô kÉx.Utû ' cÿ ." p[qm.' s.ô h·rÿt* p[vtÖ *R k¡Lmô≤lmR…Ö . i√pd." –5– .WIR p…¤XzNd.…v'xIn.' c devÖ .vs.j. b[.ô' idxÖmnuû Vy˝clt( –9– 473 .@.…v'Xy.Tyÿmpu vÖ dÿit –3– bOhû tÖ íÖ vw s rÿqNtôrSyÿ c.Wo@xI√.'…s s ¨dÿitœÖTs p[. i√pd.ªI p…¤" è17ù s¢dXy.ncoRr∑.IWÖ' r. yxoÿ gCzitô y EÖv' vedÿ –8– s ¨dÿitœÖTs d≤=ÿ. a.mÿ .vs.ÿg/Ö o ivôD.WIR pr.íÖ ivêeÿ c devÖ .ní ivpqv.ncoR" s¢…v'Xy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] i√tIy.cIR jgtI è20ù …v'Xy.'s'Ö v[. aÿnVûu y˝cln( –2– bOhû tÖ e cÖ vw s rÿqNtôr. Ekpdoi„.u·riK]∑up( è12ù √.ítudx R I…v'Xyoi√≥tIy. p[.cIô' idxÖmnuû Vy˝clt( –1– t' bOhû ∞ÿ rqNtôr' c.rÿqI re„Ä m. a.ivô„y∞ÿ p·r„kôNd* mnoÿ ivpÖqm( –6– m.pTy.y]I è23ù ]yo…v'Xy. puíÃ' l Ö I …mô]o m.vs.˜I g.í incOd.@. ivr.dXy.nÖ' vsoåhÿ®„Ä .ôt·Ö rê. i√pd.dXy.'à ip[yô ' /.vitô tSyô p[.ôh* v.ítudx R I…v'XyoStOtIy.yÿ c.idôTy.' i√pd. vOíÿ teÖ y EÖv' ivô√.y. i√pd.y]I è5á 13á 25ù pçmI]yodxIpç…v'xIn.cIR jgtI è7á 14è2ùá 20è2ùá 27ù s¢My.ncR" s.dwnÃ' k°ôitRgCÃR zôTy.WIR p…¤" è19ù Ekon…v'Xy.' i√pd.ÿ cÖ pvÿm.'à cÖ ivêeWÿ .k™ è11ù Ek.dxIctu…v|xIn.'à idôix –4– ≈Öı.ªI i]∑up( è3ù tOtIy.surI g.nu∑pu ( è14è1ùù ctudXR y.ÿidôTy.WIR p…¤" è4á 18á 24ù ctuQyR∑. i]∑up( è10ù dxMy..

pÿíÖ v®ÿ.ôp.y.ôŒíÖ v®ÿ.˝ c p*.ÿmdeVÖ ySyÿ c yÖDSyÿ cÖ yjÿm.soåhÿ®„Ä ." puíÃ' l Ö I mN]oÿ m.ôv.]Iô kÉx.yÖ…Dy'à cÖ v." –13– aÖm. puíÃ' l Ö I hso m.Tyÿmpu vÖ dÿit –17– vw ÿ pô Syÿ cÖ vw s vwrÿ .ní ivpqv.Sy cÖ r.ÿy cÖ vw s v.vitô tSyÿ p[tÖ ICy.Dÿ" ip[yô ' /.mÿ .]Iô kÉx.'s'Ö v[.n.ôy…Ö Dy.' cÿ ip[yô ' /..' idôix –12– ¨ÖW.Öj' c.DÖ a.ÿmdeVÖ y.Rm.soåhÿ®„Ä . vOíÿ teÖ y EÖv' ivô√.mÿ .' cÖ v®ÿ.Öj.ôy…Ö DyÿSy cÖ vw s v.vwnÃ' k°ôitRgCÃR zôTy.ô h·rÿt* p[vtÖ *R k¡Lmô≤lmR…Ö .'s'Ö v[.yÿ cÖ vw s vwrÿ .tÖ" s.ní pÖxvÿí.gÖ/o ivôD.'à idôix –18– îÄr.y c pÖx>u yôí.yÿ c.ôh* v.ô h·rÿt* 474 .íÖ r.ÖjSyÿ c.nuVû y˝cln( –10– yÖD.j.ÿmdeVÖ y' cÿ yÖDíÖ yjÿm.<@ 15 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t' yÿD. yxoÿ gCzitô y EÖv' vedÿ –14– s ¨dÿitœÖTs p[tÖ IcIô' idxÖmnuû Vy˝clt( –15– t' vw ÿ pô ' cÿ vwr.. vOíÿ teÖ y EÖv' ivô√.ôSy.ÿ cÖ pvÿm.[Atharva Veda] k.gÖ/o ivôD.Tyÿmpu vÖ dÿit –11– yÖD.vitô tSyô di=ÿ.nÖ' v.y cÖ r. p[tÿ oôd" ) k°ôitRíÖ yxÿí pur"sÖr.nSy c pxUnû .nÖ' v.IWÖ' r.rÿqI re„Ä m.yÿ cÖ yjÿm.IWÖ' r.ôsI cÿ p·r„kôNd* mnoÿ ivpÖqm( ) m.yÿ c yÖD.ôt·Ö rê.ÿnVûu y˝cln( –16– vwÂ Ö pô .

ô h·rÿt* p[vtÖ *R k¡Lmô≤lmR…Ö .ÿy cÖ r.yÿ c s¢WIR.tÖ" s.yÿ cÖ vw s n*ÿ/sÖ ." –19– ahÿíÖ r.yÿ cÖ vw s n*ÿ/sÖ .]Iô kÉx. p[tÿ oôd" ) k°ôitRíÖ yxÿí pur"sÖr.Dÿ" ip[yô ' /.ôh* v." –25– ≈utû ' cÖ iv≈utÿ ' c p·r„kôNd* mnoÿ ivpÖqm( –26– m.nÖ' v.rÿqI re„Ä m. vOíÿ teÖ y EÖv' ivô√.tÖ" s.ÿnVûu y˝cln( –22– Xywtô .DÖ a.yÿ c s¢ÖiWR>yÿíÖ som. yxoÿ gCzitô y EÖv' vedÿ –20– s ¨dÿitœÖTs ¨dIÿcIô' idxÖmnuû Vy˝clt( –21– t' Xywtô ' cÿ n*/Ös' cÿ s¢ÖWyR íÿ Ö somÿíÖ r.ní ivpqv.mÿ .ôh* v.soåhÿ®„Ä . yxoÿ gCzitô y EÖv' vedÿ –28– 475 .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] p[vtÖ *R k¡Lmô≤lmR…Ö .ôt·Ö rê.ôt·Ö rê.' cÖ somÿSy cÖ r.]Iÿ c p·r„kôNd* mnoÿ ivpÖqm( ) m.Tyÿmpu vÖ dÿit –23– Xywtô .j.ÿ cÖ pvÿm.IWÖ' r.vwnÃ' k°ôitRgCÃR zôTy. p[tÿ oôd" –27– k°ôitRíÖ yxÿí pur"sÖr.vwnÃ' k°ôitRgCÃR zôTy.'sÖ ' v[.ÿ cÖ pvÿm.ní ivpqv.Rgà /Ö o ivôD.vitô tSyodIÿCy.ô .rÿqI re„Ä m.' idô≤x –24– ivô¥Tu puíÃ' l Ö I Stÿn…yôàmu .

Tyô ik˘ nu itÿœsÖ Iitÿ –1– so˝åb[vId. a.<@ 15 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è3ù tOtIy" py.cIR bOhtI è6ù Wœ‰.roÿht( –9– tSyÿ devjÖn.ôYy.k™ è3ù tOtIy.'à xÖr∞ÿ vÖW. a.ÿsNÖ dI' v[." pÿ·r„kôNd.ôd ¨ÿÌIôqo˝åp≈Öy" –8– t.yÖ…Dy'à c v.sÖNdI' meÖ s' .m.ÿNyevô .à m( –7– s.v≤Ntô y EÖv' vedÿ –11– 476 .CyuiR „.y]I è8ù a∑My. a.Utû . g.'…s s s'và TsôrmU?û voR˝åitœÖˇ' devÖ .Nyupÿ sÖ doÿ .y]I zNd.ÿs. aÿbvu[ NÖ v[.y]I è2ù i√tIy.Utû .pTy.St.surI jgtI è10ù dxMy.ÿrÆÄ NTvitÿ –2– tSmwô v[.mdeVÖ y' cÿ itrÄí‰e˝ –5– AcÖ" p[.'Ö b[˜oÿpbÖ hR.'à yD. y.m.Tyô a.ôv.Ry" è1-11ù Ek.j.R i√pd.ÿy.k™ è5ù pçMy.ÿnCûU ye3ô ¡Ö a.suynR ∑u pu ( è7ù s¢My.rn( –3– tSy.í ivr. i]∑up( è11ù Ek.dXy." s.ÿin .ô3¡Ö ivê." p[hÿ .RíÖ √* –4– bOhû ∞Ö rq'trÖ ' c.ôStrÿ.Nyupÿ sÖ dÿ" –10– ivê.Sy py.ª‰ui„.ªI g.Syÿ . a.d.[Atharva Veda] k.y.y.surI p…¤" è9ù nvMy.dxcRSy.juWI jgtI è4ù ctuQy." s.RySy è1ù p[qmcR" ippI≤lkm?y.Ty. a.çÖStNtÿvoô yjUiÃ' W itôyçR "ÿ –6– vedÿ a." p[.St.sÿNTs'kLô p.sÖNdI' smÿ.ÿ g[I„ô míÿ vsÖNtíÖ √* p.@±g.

dXy.r.Övk⁄v¡ NR bOhû ∞ÿ rq'trÖ ' c.Övk⁄v¡ NR vwÂpô ' c vwr.CyRn∑u pu ( è3á 12ù tOtIy.mdeVÖ y' c.s*ô p[.í.√. idôx" –4– g[„w m*ô m.yto yD.yÖ…Dy'à c v.ôsNÖ t* m.ôt..cIR jgtI è9ù nvMy.j.]yodxIWo@xIn. bOhtI è15á 18ù pçdXy∑.r.∑Myor.'…s tSmwô p[.ÿ idôxo goÿp.pTy.Cy.mOc.cIR i]∑up( è.ªI i]∑up( è14ù ctudXR y.RySy è1á 13á 16ù p[qm.ÿ idôx" –1– v.pTy.s*ÿ goô¢.ÿvne 'Ö m. p[.yto bOhû ∞ÿ rq'trÖ ' c.k™ zNd.j..Övk⁄v¡ NR yD." p[. a.s*ÿ p[tÖ ICy. jgtI è4á 7á 10ù ctuqIRs¢mIdxmIn.j.dXyoi√≥pd.nuÿ itœtoô y EÖv' vedÿ –6– tSmwÿ p[tÖ ICy.ÿ idôx" –7– v.s*ô d≤=ÿ. idôx" –10– 477 .ô ¨dIÿCy.ÿnœu ." p[.' dwvI jgtI è2á 8ù i√tIy.y]I èÃ5ù pçMy.ôsNÖ t.y. idôxo goÿp.CyuiR „.pTy.dxcRSy.r.cIR p…¤" è17ù s¢dXy.j.ù è11ù Ek." s.s*ÿ goô¢.r*ÿ –2– v.r*ÿ –8– v.pTy.dXyoi√≥pd.ÿ idôxo goÿp.y.Öj' c.*m.ôt.Cy.yÖ…Dy'à c v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è4ù ctuq"R py.Ry" è1-18ù a∑.ÿnœu .Sy py.nuÿ itœtoô y EÖv' vedÿ –3– tSmwô d≤=ÿ.' p[.yto vwÂpô ' cÿ vwr. a.nuÿ itœtoô y EÖv' vedÿ –9– tSm.Öj' c.s*ÿ goô¢.iWRk à .mdeVÖ y' c. g. p…¤" è6ù Wœ‰.ven'Ö m.venÿ 'Ö m.ôt.r*ÿ –5– g[„w m.iWRk à *ô m.ÿnœu .

y]I è11è1ùù Ek.y.<@ 15 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION x.dxIn.U…m'à c.ôrdÄ .ôvdu IÿCy.y]I è15ù pçdXy.ÿnœu .ôt. b[.nu∑pu ( è4ù ctuQy.s*ÿ goô¢.pTy.U…mÿí.r*ÿ –17– xw≤Ö xôr.ôt.ÿnœu .rÿmk⁄vnR ( –1– 478 .ÿ idôx" –16– xw≤ô xôr* m." p[qm. Svr. g.r.Cy.idôTy' c. idôxo goÿp.ô…¶í.ytoô ¥*í.nuÿ itœtoô y EÖv' vedÿ –15– tSm.Ry. p[.Övk⁄v¡ NÖR .R≤S]pd.[ ˜I g.nc.Övk⁄v¡ NÖR .Sy py.s*ÿ goô¢.y]I è2ù i√tIy.dxI]yodxIn.r.≤S]pd.RySy è1ù p[qmcR≤S]pd.' i]pd.ô…¶' c.vs. .| Wo@Xy.pTy.nuÿ itœtoô y EÖv' vedÿ –18– è5ù pçm" py.vs.venÿ 'Ö m.y]I è6á 8á 12ù Wœ‰∑mI√.venÿ 'Ö m.venÿ 'Ö m.ÿv?ûU v.'…s tSmwô p[.s.U…m'à c.ÿnœu .$( p[.u·R r‚GvWm.y.' i√tIy.ôt.r*ÿ –14– hwmÖ nÖ .y.ÿ Ëô?v.ÿ idôxo goÿp.Ry.ncoR incOdb( .s*ÿ /[vuû . p…¤" è5è1ùá 7è1ùá 9è1ùá 13è1ùù pçmIs¢mInvmI]yodxIn.u·rg.$( zNd.cIR i]∑up( è3á 5è2ùá 7è2ùá 9è2ùá 11è2ùá 13è2ùá 16ù tOtIy.Ry" è1-16ù Wo@xcRSy.ÿidôTyí.ÿ idôxo goÿp.j." pçmIs¢mInvMyek.vs.j.∫Öv…mÿ„v.r*ÿ –11– x.Övk⁄v¡ HR z‰wtô ' cÿ n*/Ös' c.˜I g.ytoô .[Atharva Veda] k.í ivr.ôsmÿnœu .nc. smivWm.' p[qm.nuÿ itœtoô y EÖv' vedÿ –12– tSmwÿ /[vuû .| i]pd.ÿ idôxo aÿNtdex RÖ .r.dXy.s*ÿ goô¢.y.ôt.ÿ idôx" –13– hwmÖ nÖ * m.ôrdÄ * m. kk⁄p( è10á 14ù dxmIctudXR yo. g.s.í i√pd.yt" Xywtô ' cÿ n*/Ös' c.

dugû '[ devÖ …mÿ„v.y.ÿn" –2– n.ÿn" ) n.ôso /[vûu .ÿn" ) n.ôt.Övo nex.ôt.ô ¨dIÿCy. idôxo aÿNtdex ÖR .ôso d≤=ÿ. idôxo aÿNtdex RÖ .y.ôt.rÿmk⁄vnR ( –8– ¨Ög[ Eÿn' devÖ îÿ„v.ÿn" ) n.nuÿ itœitô nwnÃ' xÖvoR n .≤Nhÿn‚Stô y EÖv' vedÿ –3– tSmwô d≤=ÿ. idôxo aÿNtdex ÖR .Tpÿxpûu itÿim„v.ôt.rÿmk⁄vnR ( –4– xÖvR Eÿn…m„v..Syÿ pÖx•U sÿm.ôn.nuÿ itœitô nwnÃ' xÖvoR n .Öv Eÿn…m„v.y.ôt.ôn.dÿnœu ..ÿ idôxo aÿNtdex RÖ .ÿ idôxo aÿNtdex RÖ .&û{…mÿ„v.ôt.Czôv…R mÿ„v.Övo nex.Syÿ pÖx•U sÿm.≤Nhÿn‚Stô y EÖv' vedÿ –9– tSmwÿ /[vuû .ÿ idôxo aÿNtdex RÖ .nuÿ itœitô nwnÃ' xÖvoR n .nuÿ itœitô nwnÃ' xÖvoR n .ôn.nuÿ itœitô nwnÃ' xÖvoR n 479 .ôn.ôsmÿnœu .Syÿ pÖx•U sÿm.ÿ idôxo aÿNtdex ÖR .y.ôs" p[.≤Nhÿn‚Stô y EÖv' vedÿ –5– tSmwÿ p[tÖ ICy.Övo nex.Syÿ pÖx•U sÿm.dÿnœu .ôt.rÿmk⁄vnR ( –10– ®Ä{ Eÿn…m„v.Cy.dÿnœu .ÿ idôxo aÿNtdex ÖR .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] .ôt.rÿmk⁄vnR ( –6– pÖxpûu itÿrne …m„v.Övo nex.dÿnœu .ôt.ôsmÿnœu .ôsmÿnœu . idôxo aÿNtdex RÖ .dÿnœu .ôs ¨dIÿCy.ôsmÿnœu .ôs" p[tÖ ICy.≤Nhÿn‚Stô y EÖv' vedÿ –7– tSm.

ÿ idôxo aÿNtdex ÖR .ôt.≤Nhÿn‚Stô y EÖv' vedÿ –16– è6ù Wœ" py.cIR p…¤" è3ù tOtIy.@±bhO tI zNd.íÿ vIô®/ÿí.ª‰nu∑pu ( è21ù Ek…v'Xy.Syÿ pÖx•U sÿm.ôs Ëô?v. a.k™ è20ù …v'Xy.ôn.ªI p…¤" è9ù nvMy.Sy py.Ry.Syÿ pÖx•U sÿm.nuÿ itœitô nwnÃ' xÖvoR n .dXyoinRcäO h» tI è7á 10á 13á 16á 24ù s¢mIdxmI]yodxIWo@xIctu…v|xIn.RySy è1á 4ù p[qm.nuVû y˝cln( –2– 480 .ÿ idôxo aÿNtdex ÖR .Nmÿh.Övo nex.≤Nhÿn‚Stô y EÖv' vedÿ –13– tSmwô sve>ÃR yo aNtdex ÖR >e yô Èx.@±jgtI è19ù Ekon…v'Xy.surI p…¤" è2á 17ù i√tIy.ôt.rÿmk⁄vnR ( –14– Èx.ôn.ÿn" –15– n." p[.nSpôTy." proi„. a. a.ÿn" ) n.Övo nex.j.cIR bOhtI è22ù √.dXyoivRr.cIR i]∑up( è15á 18ù pçdXy∑.nuÿ itœitô nwnÃ' xÖvoR n .'…s s /[vûu .CyRn∑u pu ( è26ù Wi@±vX' y.pTy.ÿ Ëô?v." s.WIR p…¤" è5á 11ù pçMyek.Syÿ pÖx•U sÿm.CyuiR „.Ry.y.Ry" è1-26ù Wi@±vx ' TyOcSy.devÖ …mÿ„v.k™ è25ù pç…v'Xy.ôt.[Atharva Veda] k.ôn.≤Nhÿn‚Stô y EÖv' vedÿ –11– tSm.<@ 15 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ÿn…m„v.' idxÖmnuû Vy˝clt( –1– t' .ôdvÖe Eÿn…m„v.U…mÿí.ôt.m.…v'Xy.ôs" sve>ÃR yo aNtdex ÖR >e yoÿånuœ.ô…¶í*Wÿ/yíÖ vnÖSptÿyí v.ÿn" ) n.dXyo" s.ôsmÿnœu .ªI i]∑up( è6á 12ù WœI√. a.ÿn En…m„v.s¢dXyor.Övo nex.í ivr. i]∑up( è14á 23ù ctudx R I]yo…v'Xyor.ôsmÿnœu .surI bOhtI è8ù a∑My.ctuQyoRAc≥ or." s.rÿmk⁄vnR ( –12– mÖh.dÿnœu .

'à c ip[yô ' /.. c..mÿ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] .ÿn.ÿ í ip[yô ' /.'à c vIô®/.ÿhvÖnIyÿíÖ g.r.mÿ .'à cÖ yjuWÿ .ÿnVûu y˝cln( –11– îÄitôh.Ö.nuVû y˝cln( –5– AûtSyÿ cÖ vw s sÖTySyÿ cÖ sUySÃR y c cÖN{Syÿ cÖ n=ÿ].nuVû y˝cln( –8– Aûc.' cÖ g.xÖs' In.vitô y EÖv' vedÿ –6– s ¨ÿˇmÖ .| idxÖmnuû Vy˝clt(( –4– tmOtû ' cÿ sÖTy' cÖ sUyíÃR cÖN{íÖ n=ÿ].' c v.ôsSyÿ cÖ vw s purÿ ..mÿ .' cÖ vnÖSptIÿn.' c n.vitô y EÖv' vedÿ –9– s bOhÿ tÖ I' idxÖmnuû Vy˝clt(( –10– t…mÿith.ní pÖxvÿí.' idxÖmnuû Vy˝clt(( –13– tm.m.vitô y EÖv' vedÿ –3– s Ëô?v.ô…¶íÿ yÖDíÖ yjÿm.ª.' c ip[yô ' /.' cÖ b[˜.vitô y EÖv' vedÿ –12– s pÿrmÄ .nSpôTy.' idxÖmnuû Vy˝clt(( –7– tmOcíÿ Ö s.ôsíÿ pur.….' cÖ vw s s.Umíÿe Ö vw soô3å¡Ö ¶eí*Wÿ/In.Ö.ÿin cÖ yjUiÃ' W cÖ b[˜ÿ c.Syÿ cÖ g.nuVû y˝cln( –14– 481 .r.mÿ .ÿí n.n.q.hRpà Tyí d≤=.q.xÖs' Ií.'à c ip[yô ' /.

ô¶íe ÿ yÖDSyÿ cÖ yjÿm.vitô y EÖv' vedÿ –15– soån.Ö]yoÿí ip[yô ' /.ÿn.íÖ m.Rsà .n.íeN{.' c l*ôKy.Ríà devÖ t.ÿhor.ô.ô<y.ÿvˇO .' cÿ ip[yô ' /.n.' c devÖ t.ôhvÖ nÖ IyÿSy cÖ vw s g.I c.<@ 15 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a.Ö]e c.' c devÖ .@nuû Vy˝clÖTsveÃR c devÖ .nSy c pxUnû .ÿn.ôs.' cÖ vw s a.ô' idxÖmnuû Vy˝clÖˇtoô n.'à cÖ m.ÿnVûu y˝cln( –17– AûtnûU ./Rm.tRvÖ .jÿíÖ vw s sveWÃR .hor.mÖhí.' c.ô' sv.ô' idxÖmnuû Vy˝clt(( –16– tmOtû vÿí.mÿ .'à c.ÿ" –22– ivôr.n.Rnà Ntdex ÄR .ÿnVûu y˝cln( –20– idteíÿ Ö vw soåidÿtíÖe @e .n.mÿ .íÖ lok.ÿtvÖR ..ÿy.vitô y EÖv' vedÿ –18– soån./Rm.hRpà TySy c d≤=.[Atharva Veda] k.í.íÿ ip[yô ' /.vitô y EÖv' vedÿ –21– s idxoånuû Vy˝clÖˇ' ivôr.ÿí.' ip[yô ' /.s.mÿ .vitô y EÖv' vedÿ –23– s sv.ÿ ceN{.idÿitôí@e .nnuû Vy˝clt( –24– t' p[jÖ .pÿití prmeœÖ I cÿ ipôt. cÿ ipt." sv.ÿí l*ôKy.ÿn.ÿnVûu y˝cln( –25– 482 .s.ôs.mÿ .'à cÖ lok.ÿid∑.vÖTSyR•mÿ Nyt –19– t' iditôí.

nuVû y˝vtRyNt –2– EenmÖ .vt( –1– t' p[jÖ . ivr. Ekpd.UTû v.j.yt –1– s ivxÖ" sbÿN/Unû •ÿm•Ö .í p…¤XzNd.Ry" è1-3ù tOcSy.'…s s mÿihôm.k™ è4ù ctuQy.vitô y EÖv' vedÿ –26– è7ù s¢m" py.ô•.@ëi„.jÖNyo˝åj. s&ÿ.y.ÿpyÖ .poÿ gCzôTywnÃ' ≈Öı.'…s so˝årJytÖ ttoÿ r.nu∑pu ( è3ù tOtIy.y]I è2ù i√tIy.pÿtíe Ö vw pÿrmeiÖ œnÿí ipôtíu ÿ ipt.Rvtÿ NR t –4– EenÃ' ≈Öı.¥'à gCzitô y EÖv' vedÿ –5– è8ù a∑m" py.y.y.Ry" è1-5ù pçcRSy.¥ÿm>Ö yudiÿ tœt( –2– ivôx.¥'à c .mÖhSyÿ c ip[yô ' /.Sy py.k™ è2ù i√tIy.TûRU v.y]I è5ù pçMy. incOÌ." p[.cIR p…¤XzNd.UTû v.y. cÿ vÖW| .mÖhí.¥ÿSy c ip[yô ' /. cÿ ipt.RySy è1ù p[qmcR≤S]pd.pTy.….RySy p[qmcR" s. gÿCzôTywnÃ' vÖW| gÿCzitô y EÖv' vedÿ –3– t' ≈Öı.pÿití prmeœÖ I cÿ ipôt.ª‰ui„.í. cÿ yÖDíÿ loôkí.ô' c.mÿ .ô•.vitô y EÖv' vedÿ –3– 483 .' cÖ vw s sbÿN/Un. gÿCzôTywnÃ' yÖDo gÿCzôTywnÃ' loôko gÿCzôTywnmÖ •'à gCzôTywnmÿ •Ö .•'à c.Sy py.@±bhO tI è3ù tOtIy.R Ekpd.Nt'à pO…qôVy.mÿ .•ÿSy c. aÿgCzôTs sÿm{ûu o˝å.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] p[jÖ . g. ivr.pÿí ≈Öı.

' i√pd.ÿ r.ÿ c.surI jgtI è2ù i√tIy.≤S]pd.ô v.y.vitô y EÖv' vedÿ –3– è10ù dxm" py.'…s s ivxoånuû Vy˝clt( –1– t' sÖ.nyeˇÖ q.pTy.Doåitÿ…qgOhûR .<@ 15 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è9ù nvm" py.'sà menm.Ö∑. vOíÿ teÖ tq.ivÿxiÖ dN{'à =Ö]m( –5– îÄy' v.cIR p…¤" è3ù tOtIy.R≤S]pd.ª‰ui„.Tyoô r.y]I è5ù pçMy.ªI bOhtI è6á 8á 10ù Wœ‰∑mIdxmIn.cIR g. ¨ÿ pO…qôvI bOhSÖ pitô¥*RrvÄe Ne {ÿ" –6– 484 .RySy è1ù p[qmcoR i√pd.Ry" è1-3ù tOcSy.mÿ .[Atharva Veda] k.ô' te aÿbtU[ . vOíÿ te –2– atoô vw b[˜ÿ c =Ö]' codÿitœt. s.ÿy.surI g.y.≤S]pd..surI bOhtI zNd. p[.ÿy.íÖ vw s s…mÿtíe Ö sen.dXy. p…¤" è4ù ctuQy.ôgCzπtÿ ( –1– ≈ey. v/Rm.j. a.y.ÿ cÖ xur.yÖ n.nuVû y˝cln( –2– sÖ.y.k™ è11ù Ek. îitÿ –4– atoô vw bOhSÖ pitÿmvÖe b[˜ô p[.dxcRSy.RySy è1ù p[qmcR a.n.'…s t¥Sywvô ' ivô√.ªI bOhtI è2ù i√tIy.y]I è7á 9ù s¢mInvMyo" s.í.cIR p…¤XzNd.Nv[.ÿ =Ö].Sy py. i√pd. cÖ s…mÿitíÖ sen.íÖ sur..n.ôvie tÿ –3– atoô vw bOhSÖ pitÿmvÖe b[˜ô p[ ivÿx‚Ö TvN{'à =Ö]' tq.^ yÖ n.í ip[yô ' /. s.ôTmnoÿ m.ô' k˘ p[ ivÿx. g.Sy py.y.í.y]I è3ù tOtIy.Ry" è1-11ù Ek.

ôÆSTvitÿ –2– ydenÿ mÖ .ônvÿ ®N/e –3– ydenÿ mÖ .Tyô tÖpyR ÆÖ NTvitÿ p[.ÿStuû v[.TsIôv.ÿidôTy' =Ö]' idvÖ…mN{ô' vedÿ –11– è11ù Ek.Tyoåitÿ…qgOhûR .˝v.ÿN.hÖ v[.v.m∑My.u·rg. bOhtI è10ù dxMy.hÖ v[.n.ôgCzπtÿ ( –1– Svôymenÿ m>yudû Te yÿ b[yU .Sy py.vit –10– y a.vÿ ®N/e –4– ydenÿ mÖ .ôÆSTvitÿ ip[yô mevÖ ten.hÖ v[.Tyô yq.pTy.'…s t¥Sywvô ' ivô√.Nv[.ÿvit –8– y" pO…ÿ qôvI' bOhSÖ pitÿm…Ö ¶' b[˜ô vedÿ –9– Een…ÿ m≤N{ôy' gÿCztI≤N{ôyv.ômStq.Ry" è1-11ù Ek.cIR bOhtI è7á 9ù s¢mInvMyoi√≥pd.ô√. ¨ÿ aÖ…¶b[˜R .idctsO.ÿ te ink.^ Tyô Kv.Tyô Kv. p[.ôs.í incOd.Tyô yq.[ TR yoÿdk Ö ˘ v[.y.˝v.RySy è1ù p[qmcoR dwvI p…¤" è2ù i√tIy.cIR bOhtI è11ù Ek.ÿ te ip[yô ' tq.TsIô·ritÿ pÖq EÖv tenÿ devyÖ .dxcRSy.ô mevÖ tenÖ vWIRyà .Tyoÿdk Ö …mTyôp EÖv ten. pUv.Tyô yq.hÖ v[.dx" py.Tyÿ tÖpyR Nÿ tuû v[.. .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖy' v.Ri]∑ubitxKvrI è3-6á 8ù tOtIy.'s' k⁄®te –5– ydenÿ mÖ . i√pd.ÿStuû v[.CyRn∑u pu ( zNd.n.í i√pd.vÿ ®N/e –6– 485 .ÿidôTy" =Ö]m( –7– Een'Ö b[˜ÿ gCzit b[˜vcRsÖ I .ÿ te ip[yô ' tq.j..Tyô yq.ÿ teÖ vxÖStq.dXy.

ômmevÖ ten. bOhtI è3ù tOtIy.ômStq.ôÆSTvitô vxÿmvÖe ten.@±g.R .'à .m.y]I zNd.y. .pTy.y]I è2ù i√tIy.vit –6– 486 .vitô y EÖv' vedÿ –7– ydenÿ mÖ .dXyo≤S]pd.mIitÿ –2– s c.Tyô yq.pTy.Ry" è1-11ù Ek.í ivr.u·rKp[.ª‰nu∑pu ( è5-6á 9-10ù pçmIWœInvmIdxmIn.Tyô yq.itÿs∑O o juhû oitÿ –4– p[ ipÿtyûO . i]∑up( è8ù a∑My.n.ô v[.ômSyÿ .j.itô p[ devÿ yÖ .dxcRSy.ÿitsOjû ∆e ¸ÿu yû .vitô y EÖv' vedÿ –9– ydenÿ mÖ .'à j.nu∑pu ( è4ù ctuQy.ôgCzπtÿ ( –1– Svôymenÿ m>yudû Te yÿ b[yU .j.itÿ sOj hoô„y.hÖ v[.dx" py.Nv[." p[. vOíÿ te ¸ûtmÿSy .• c.surI g..u·rKs.'…s t¥Sywvô ' ivô√.Tyenô .n.j.ômo gÿCzit ink. g.vÿ ®N/e –10– EenÃ' ink.pTy.Sy py.hÖ v[.t( –3– s y EÖv' ivôdWu .[Atharva Veda] k.ÿ teÖ vxÖStq.ÿitsOjû •e ju¸ÿ y.<@ 15 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EenÃ' ip[yô ' gÿCzit ip[yô " ip[yô Syÿ .ôÆSTvitÿ ink.y.vitô y EÖv' vedÿ –11– è12ù √.RySy è1ù p[qmcR≤S]pd.Ö' pNq.y]I è7á 11ù s¢Myek.vÿ ®N/e –8– EenÖ' vxoÿ gCzit vÖxI vÖ≤xn.nÿm( –5– n devÖ „e v.ÿ te ink.Tyô ¨ı»tÿ „e vô…¶„v…/ÿ…≈teå…¶hoô]åe itÿ…qgOhûR .ôme inÿk. p[.ô√.^ Ty.

a.ª‰ui„.' pu<y.Nv[.vit –10– n." p[. devÖ We ÿu vOíte a¸ûtmÿSy .=rp…¤XzNd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] pyRSà y.k™ è2á 6ù i√tIy.ô‚Sm\Lloôk a.nÿm( –9– a.'…s t¥Sywvô ' ivô√.Tyenô . p…¤" è12ù √.í.ÿ loôk.Tyô Ek.nu∑pu ( è3á 5á 7ù tOtIy.vÿ ®N/ee –4– t¥Sywvô ' ivô√.St.nÿitsO∑o juhû oitÿ –8– n ipÿtyûO .surI g.Tyenô .i]ômitÿ…qgOhûR e vsÿit –3– ye3Ö å¡Ö Nt·rÿ=Öe pu<y. ivr.ô‚Sm\Lloôk a.Ö' pNq. i√pd. i√pd.y]I è10ù dxMy.dXy.Sy py.n.Nv[.ÿ loôk.TyÿStOtû Iy.itÿs∑O o juhû oitÿ –7– aqÖ y EÖv' ivôdWu .ô v[.Sy.pTy.j.Wœ‰o" p[.Tyenô .itô n devÿ yÖ .Tyoÿ i√ôtIy.pTy.dXy.nevÖ ten.ô' r.nevÖ ten.y]I è4á 8ù ctuQyR∑Myo" s." st"p…¤" è14ù ctudXR y.St.i]ômitÿ…qgOhûR e vsÿit –1– ye pO…ÿ qôVy.vÿ ®N/e –6– 487 .ôytÿn' ≤x„yteÖ y EÖv' ivôdWu .nÿitsO∑o juhû oitÿ –11– è13ù ]yodx" py.Ry" è1-14ù ctudx R cRSy.ôytÿn' ≤x„yteÖ y EÖv' ivôdWu .pÔmIs¢mIn..vÿ ®N/e –2– t¥Sywvô ' ivô√.ÿ loôk.@±g.m.RySy è1ù p[qmcR" s. incOÌ.ô' r.ô' r.'à j.St.nevÖ ten.ô v[.Nv[.ô v[.surI jgtI è13ù ]yodXy.j.y]I è11ù Ek.ªI bOhtI è9ù nvMy.i]ômitÿ…qgOhûR e vsÿit –5– ye idôiv pu<y.

ÿ loôk.' ¸ût' .' devÖ t.pÿ·r…mt.n.nvMyo" pur ¨i„.Nv[.í incOd.ÿvitô y EÖv' vedÿ –14– èÃ14ù ctudx R " py.y]I è3á 9ù tOtIy.ÿy.cIô' idxÖmnuû VycÿlNÖ m.surI g.t( –13– tSy.pTy." p[St." p[.ÿc.j.ÿn." Svr.ôdne .•.<@ 15 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t¥Sywvô ' ivô√.…môm. anu∑pu ( è7ù s¢My.k™ è5ù pçMy.sy îÄm. –1– mnÿs.ÿm…b.' i√pd.' devÖ t.nuVû y˝clÖNmnoÿå•.ÿ loôk.•ÿm·ˇô y EÖv' vedÿ –2– 488 .ô' pu<y.dxIn.Syô t∂ºvÖ t.®ÿt'Ö x/oRà .u·rõ™n.St.@±g.RySy è1ù p[qmcR≤S]pd.gI g.St.v[.i]ômitÿ…qgOhûR e vsÿit –7– ye pu<y.Nv[.dxIctudx R IWo@Xy∑.íù a.Ry" è1-24ù ctu…v|xTyOcSy.i]ômitÿ…qgOhûR e vsÿit –9– y EÖv.cIR p…¤" è19ù Ekon…v'Xy. ¨dÖk˘ y.pTy.y]I è21ù Ek…v'Xy.ctuqIRWœ‰∑mIdxmI…v'xI√.ÿy. . i]∑up( èè23ù ]yo…v'Xy.ô' p·rÿ vev„eÖ mITyenÿ 'Ö p·rÿ veiv„y.nu∑pu ( è13á 15ù ]yodxIpçdXyo" èè17ù s¢dXy.dXy.u·rKp[.UTû v.nevÖ ten.nu∑pu ( è2á 4á 6á 8á 10á 20á 22á 24ù i√tIy.cIR p…¤"ù zNd.ôd' ’ûTv.Tÿ yo v[.j.ô r.' .'à v.…v'xIctu…v|xIn.[Atharva Veda] k.vÿ ®N/e –8– t¥Sywvô ' ivô√.y]I è12á 14á 16á 18ù √.mIôm.[TÖ yitÿ…qgOhûR .'…s s yTp[.ô" pu<y.vÿ ®N/ee –10– aqÖ ySy.Sy py.Tyÿítuqû I| r.ôgCzπtÿ ( –11– kWedÃR ne 'Ö n cwnÿ 'Ö kWetÃR ( –12– aÖSyw devÖ t.rp…¤" è11ù Ek.ÿmvÖe .nevÖ ten.Tyoåpÿ·r…mt.Tyb[vûu o n.

k.ôdI….ÿ TûRU v.¸ÿTy.ôr.ôr•ÿm·ˇô y EÖv' vedÿ –6– s ydudIÿcIô' idxÖmnuû VycÿlTÖ somoô r.oô r.•ÿm·ˇô y EÖv' vedÿ –14– 489 .ô¥.' idxÖmnuû VycÿliÖ √„. –13– Svô/.u.ÿ•.UTû v.•ÿm·ˇô y EÖv' vedÿ –4– s yTp[tô IcIô' idxÖmnuû Vycÿl√Ö ®ÿ. –3– blenÿ .j.ÿ .ÿ•..ôdI" ’ûTv. –5– aÖ≤∫rÿ•.•ÿm·ˇô y EÖv' vedÿ –8– s yıâvûu .ôrmÿ•.ôdne .nuVû y˝cldÖpo˝å•.ôdne .j. –7– a.nuVû y˝cli√ôr.r•.nuVû y˝clÖt( s¢ÖiWR….ôdI' ’ûTv.e .ôdI" ’ûTv. –11– aoWÿ/I….•ÿm·ˇô y EÖv' vedÿ –10– s yTpôxnU nuû Vycÿl&û{o .ÿ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] s y∂≤=ÿ.ÀTû v.¸ÿitm•.jÿm•.ôdI' ’ûTv.ô' idxÖmnuû VycÿliÖ dN{oÿ .nuVû y˝clTSv/.ôd' ’ûTv.j.•.•.ÿ .j.ôd' ’ûTv.nuVû y˝clÖdoWÿ/Ir•.ôk.ôdI…. –9– ivôr.UTû v.nuVû y˝clÖälÿm•.ôr•ÿm·ˇô y EÖv' vedÿ –12– s y≤Tpôtnø nuû Vycÿl¥Ömo r.ô¥.UTû v.UTû v.ÿÛtûR a.

ôdne .ôrmÿ•. anuû VycÿlTp[jô .•ÿm·ˇô y EÖv' vedÿ –20– s yTp[jô .ÿ•.pTy.j.idWu tSy v[.ôh.TûRU v.nuVû y˝clTp[.Ry" è1-9ù nvcRSy.j.ôdne .y]I zNd.•.ôk.'…s 490 .ô3n¡Ö nuû VycÿldÖ…¶.nuVû y˝clTSv.•ÿm·ˇô y EÖv' vedÿ –22– s yTsv.@±g.[Atharva Veda] k.k.e .pTy.surI bOhtI è3ù tOtIy.í ivr.UTûR v.RySy è1ù p[qmcR" ètOtIy.ôd' ’ûTv.UTû v.ÿ•." p[.y. –23– b[˜.e .ôdne . s.nu∑pu ( è4á 7á 8ù ctuqIRs¢My∑mIn. a.nnuû VycÿlTprmeœÖ I .nuVû y˝clNmôNyum•ÿ .•ÿm·ˇô y EÖv' vedÿ –24– è15ù pçdx" py.ôd' ’ûTv.•ÿm·ˇô y EÖv' vedÿ –16– s ydU?û v.nuVû y˝clÖdb( ˜[ .ôd' ’ûTv.ôdne . –21– p[.h.<@ 15 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s yNmÿn„ûu y.| idxÖmnuû VycÿläÖ h» SÖ pitÿ.ÿ .ô ne .ÿ•. –17– vÖW$Ö k ( .•ÿm·ˇô y EÖv' vedÿ –18– s y∂ºvÖ .pÿit..nu∑pu ( è5-6ù pçmIWœ‰oi√≥pd.ÿno .ôd' ’ûTv.ôr.' .UTû v.nuVû y˝cl√W$(k..ªI bOhtI è9 ù nvMy.ôrmÿ•.TySy îTySy cù dwvI p…¤" è2ù i√tIy.ôdne .ôd' ’ûTv. –19– mÖNyun.ô mÿ•.nnuû VycÿldÖ Ix.R•Ã Ntdex ÖR .ÿ•.y.ÿ•.ôr.UTûR v. –15– Sv.u·rKp[.Sy py.

p. y..ô " ip[yô o n.TyÿSy ) yo˝ åSy WÖœ" p[.juWI i]∑up( è7ù s¢My..Sy py.TyÿSy ) yo˝åSy s¢Öm" p[.y]I zNd." sÖ¢ Vy.m.mÖ t îÄme pÖxvÿ" –8– tSyô v[.ôy' so aÖ…¶" –3– tSyô v[..nU .ÿidôTy" –4– tSyô v[.í.m." –9– è16ù Wo@x" py..ÿ" –5– tSyô v[. îÄm.ôy' s pvÿm.ctuqIRpçmIn. a.ô oåpÿ·r…mtoô n.ôs* s a.m.ô .." p[jÖ .Ry" è1-7ù s¢cRSy.TyÿSy ) yo˝åSy pçÖm" p[.k™ èsv." sÖ¢.TyÿSy ) yo˝åSy ctuqû "R p[.Rm." –2– tSyô v[.n" –6– tSyô v[.TyÿSy ) yo˝åSy tOtû Iyÿ" p[.TyÿSy ) yo˝åSy p[qmÖ " p[.RmÖ t.TySy îTySy dwvI p…¤"ù è2á 4-5ù i√tIy.ª‰ui„.ô " p[*!oô n.surI g.mÖ t.TyÿSy ) yo˝åSy i√ôtIyÿ" p[.Rsu tSy v[.j.' p[.ôs* s cÖN{m.tOtIyyoA≥co" s.ôn.pTyoi„.TyÿSy –1– sÖ¢ p[.ô Ëô?voR n. îÄm..'…s 491 .RySy è1á 3ù p[qm.k™ è6ù Wœ‰.p" –7– tSyô v[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] tSyô v[...ôn.ô o ivô.ô o yoinôn.ô oô3å¡Ö >yU˝!oô n.

p*ÿ.y. îÄm.ª‰ui„.Ry" è1-10ù dxcRSy.juWI p…¤" è4ù ctuQy.ªI i]∑up( è10ù dxMy. ≈Öı.ÿv.k™ èsv.j.juWI i]∑up( è8ù a∑My.ôn" s. y.'…s tSyô v[.ôn" sey' . –5– tSyô v[.TyÿSy ) yo˝åSy pçÖmo˝åp.[Atharva Veda] k.ônSt.ª‰nu∑pu ( zNd.<@ 15 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tSyô v[. –4– tSyô v[. s.‹" s.ôn" s.˝ –3– tSyô v[.TyÿSy ) yo˝åSy ctuqû oR˝åp.k™ è6ù Wœ‰.ôn" s.TyÿSy ) yo˝åSy s¢Ömo˝åp.mR .∑ÿk.í s.pçMyo" p[.ôn" s.suynR ∑u pu ( è3ù tOtIy.TyÿSy ) yo˝åSy WÖ∑o˝åp.TyÿSy ) yo˝åSy p[qmÖ o Vy.ôn" s.TySy îTySy dwvI p…¤"ù è2á 7ù i√tIy.ôSy. d≤=ÿ.TyÿSy ) yo˝åSy tOtû Iyoÿåp.s¢Myor.ôn" s yÖD" –6– tSyô v[. ) tSyô v[..Sy py.U…mÿ" –1– 492 .m.pTyoi„.RySy è1á 5ù p[qm.TyÿSy ) yo˝åSy i√ôtIyoÿåp.ôsI –1– tSyô v[. dIô=.Rsu tSy v[. p[itœ. y.TyÿSy ) yo˝åSy p[qmÖ o˝åp. i√pd.≤S]pd." –7– è17ù s¢dx" py.cIR p…¤" è9ù nvMy.

ôn" s s'và Tsôr" –7– tSyô v[.ôSy.mR .v.inô n=ÿ].TyÿSy ) yo˝åSy i√ôtIyoÿ Vy.TyÿSy ) yo˝åSy ctuqû oR Vy.ônStdÖNt·rÿ=m( –2– tSyô v[.ôsI' cÿ –9– tSyô v[.ôn" s.mmOtTÖ v…mTy.ônSt. EÖtdOtû voÿånupû ·rÿy≤Ntô v[.TyÿSy ) yo˝åSy pçÖmo Vy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] tSyô v[.ÿidôTymÿ….¸ÿitrevÄ –10– 493 .s'ivôxNTyÿm. ¥*" –3– tSyô v[.TyÿSy ) yo˝åSy WÖœo Vy.TyÿSy ) yo˝åSy tOtû Iyoÿ Vy.ônSt Aûtvÿ" –5– tSyô v[.ÿtvÖR .Ty'à c –8– tSyô v[.'˝ cwvÖ tTp*ÿ." –6– tSyô v[. –4– tSyô v[.TyÿSy ) yd.TyÿSy ) Ekô˘ tdeWÿ .….ônmq|Ö p·rÿ y≤Nt devÖ ." s'và Tsôr' v.ônSt a.TyÿSy ) yo˝åSy s¢Ömo Vy.TyÿSy ) sÖm.

Ty.cIR bOhtI è4ù ctuQy.RySy è1ù p[qmcoR dwvI p…¤" è2-3ù i√tIy.mÖ +yôs* s a.'…s tSyô v[.idÿití xIWRkp.ÿidôTyo ydÿSy sÖVym+yôs* s cÖN{m.oRåô y' so aÖ…¶yoR˝åSy sÖVy" k.CyRn∑u pu ( è5ù pçMy.}y.õ™nmoô v[.ª‰ui„.Ö]e n.í s.Sy py.k™ zNd.n" –3– aÖhoôr.oRåô y' s pvÿm.<@ 15 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è18ù a∑.<@m( 494 .[ Tyoô r.[Atharva Veda] k.ôle s'và Tsôr" ≤xrÿ" –4– aˆ.ÿy –5– îit pçdx' k.tOtIyyor.ô p[.R a.…sÿkôÉ iditôí.ÿ" –2– yo˝åSyô d≤=ÿ."Ö k.TyÿSy –1– ydÿSyô d≤=ÿ.dx" py.Ry" è1-5ù pçcRSy.ÿ p[TÖ yõ™v.

ª‰ui„.Rhô a.<@m( è1ù p[qm" py.tOtIyyoA≥coi√≥pd.N√πi∑ô y' vÖy' i√ô„m" –5– aÖp.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aq Wo@x' k." s.surI g. incOi√r.dxI]yodXyoí.pitdevR t.Ö oåitÿs∑O .ª‰nu∑pu ( è7ù s¢My.Smdenoÿ vhNtuû p[ du„û v“‰'à vhNtu –11– 495 .k™ è12-13ù √.ÿivôvx e Ö s EÖW y√oÿ `oôr' tdetÖ t( –8– îN{ÿSy v î≤N{ôy.'…s aitÿs∑O o aÖp. iWÿçte ( –9– aÖ·rÖp.û Np[mÿ .surI p…¤" è11ù Ek.R a." s. a.e ." –1– ®ÄjNpÿ·r®ÄjNmO.dXy.poô apÿ ·rÖpm[ SÖ mt( –10– p[.…m m[ok ô ˘ %ôin' tÿndûU iU Wÿm( –7– yo vÿ a. ) è1á 3ù p[qm.>yvÿin≤= –4– tenÖ tmÖ>yitÿsjO ." s. aÖ¶yoÿ idôVy. s.Ry" è1-13ù ]yodxcRSy. %ôno inÿd. i√pd.…m –6– yoô3å¡Ö PSv1Ö…¡ ¶ritô t' sOjÿ .RjWu I i]∑up( è4ù ctuQy.CyRn∑u pu ( zNd.[ a.y]I è5ù pçMy. s.poôå…¶r.ûO n( –2– m[ok ô o mÿnoôh.mg[mÿ …s smu{û ' voôå>yvÿsjO .moô yoô3å¡Ö Sm.ªI p…¤" è6ù Wœ‰.ÿTmôdiU WÿStnUdû iU Wÿ" –3– îÄd' tmitÿ sOj.ô….y]I è8ù a∑My.ªI p…¤" è9ù nvMy.RySy.…mô t' m.' vOWÿ .dxMyoy.@±g.qv.Sy py.R AiW" ) p[j.ªI bOhtI è2á 10ù i√tIy.

' p[Stôro˝å…sô nmoÿåStuû dwv.mheÖ m…yÿ =Ö]' vcRÖ a.k™ è3ù tOtIy.yÿ –6– è3ù tOtIy" py.Gdevt.Ö{' Xlok˘Ã ≈Uy.ªI i]∑up( zNd.ô c=uWÿ .[Atharva Veda] k.' /Öt.Ry" è1-6ù W@écSy.Uy.p" ≤xôvy. s.'à . h..Sy py.ÿ…s∑.sm( –1– ®Äjíÿ m.y.j. /Ö®. a." s. h.suyiRu „. venÖ íÖ m.@±g.R m/umÿ tIô v. h.<@ 16 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ≤xôvne ÿ m.R cÿ m. cmÖsíÖ m.R≤S]pd..y]I zNd. /ÿˇ devI" –13– è2ù i√tIy" py.suynR ∑u pu ( è2ù i√tIy.R cÿ m.R sÿm.*Rà .Rh' rÿyIô." ¨pÿÙto gopIôq" –3– su≈û tu *ô k.R AiW" ) v.' mU/û .' mU/û . ) è1ù p[qmcR a. a.ÿíÖ m.ÿ tÖNvopÿ SpOxtÖ Tvc'à me –12– ≤xôv.ª‰ui„. h.k™ –1– m/umÿ tI Sqô m/umÿ tI'ô v.'…s mU/û .tOtIyyor.Ö| c=urû jÿßÖ' Jyoitÿ" –5– AWIÿ.ª‰ui„.í incOi√r.ôn.k™ è6ù Wœ‰.ªI bOhtI è5ù pçMy.ÿ…s∑.ÿ…s∑.ô iv/ÿm.R cÖ m." s.ÿ…s∑. s.y.CyRn∑u pu ( è4ù ctuQy.nÖ¶InÿPsuWû doÿ hv.ÿ…s∑.RySy b[˜.RySy.cÿmdu ye m( –2– ¨pÿÙto me goôp.k™ è4ù ctuQy.Ry" è1-6ù W@écSy.m( –3– 496 .surI g.Sy py.pTy.ÿy p[Stôr. h. i]∑up( è5ù pçMy.'…s indurÃR mR<Ö y˝ Ëôj.‹" p[.n.CyRn∑u pu ( è6ù Wœ‰. ) è1ù p[qmcR a.y]I è2-3ù i√tIy.sm( –4– su≈iÿu tíÖ mopÿ≈iu tíÖ m. pXyt.qv.*Rà .í i√pd.m( –2– ¨ÖvíR ÿ m. AiW" ) a.{Ö≈tu *ô k.ô' s*pÿ.idTyo devt.

tu –7– 497 .k™ è4ù ctuQy. a.mÖ ˙¥ÿ" –5– aÖst'Ö .ÿpn*ô m.yÖ pr.p.ÿ cÖ m.surI g.ô{dR .v®ÿ.. aÖmtO oô mTyeêôR . m.ÿ g.ÿsIôNmo aÿp..y]I è6ù Wœ‰. h.….¥Ömo mÿn„ûu ye˝>yô" srÿSvtIô p.ôno˝åvÖh.ª‰nu∑pu ( è2ù i√tIy.o axIy –6– xKvÿrI Sq pÖxvoô mopÿ SqeW…u mR]ô .ˆÿ" p. –2– m.ª‰ui„.'à .Tvô…¶" pO…ÿ qôVy. v..k™ è7ù s¢My.ôTm.ÿníu m.ÿ" sm.. ivr.m( –4– bOhSÖ pitÿmR a.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ivômoôkíÿ m.…s∑Ö' m.sm( –1– Sv.í i]pd..R≤S]pd.ôyru NÄ t·rÿ=.Sy py.'…s n.CyuiR „.ôsdÿ…s sUWû .t( –3– sUyoRô m.idTyo devt.ÿ…s∑.Rn∑u pu ( zNd.vÖ…¶meÖR d='à d/.….Ry" è1-7ù s¢cRSy..ÿ h.pÖ" svRgà .tÖ·rê.RySy b[˜. h.R . m.…qRvà >e y" –4– p[. ) è1á 3ù p[qm. a.ô n.' n.y.* me p[. m." s.ôn.ô{pR iÿ víÖ m.nu∑pu ( è5ù pçMy.ôp' meÖ ˙dÿymuvû IR gVyUiÿ t" smu{û o aÿ‚Smô iv/ÿm..@±g. –6– è4ù ctuq"R py. AiW" ) a..ÿrhÄ ' rÿyIô.ô o h.tOtIyyoA≥co" s.Uy.' p[.ÿ…s∑.m. jneÖ p[ meiÿ W –5– SvôSTy1Ö¥¡ oWsoÿ doôWsÿíÖ svRà a.ôn.n. nOmû .

y]I è3á 4-7è3ùá 10ù tOtIy.ÿTp.ÿ" pu]û o˝å…s yÖmSyô krÿ.ô s' ivÿµÖ s nÿ" Sv“ du„û v“‰.ÿ Sv“Ä tq.UTÃ≥ y.| dxMy.ih –3– ivôµ teÿ Sv“ jÖin]Ö' inA≥Tà y." ) aNtÿkoå…s mOTû yur…ÿ s ) t' Tv.í p[.y.@±g.RidctuStOtIy.y]I zNd.y]I è8ù a∑My.ªI bOhtI è7è1ùù s¢My.ih –7– 498 .xn' devt.u·r‚Gvr.ítuQy.UTÿ y.Rç ivr." pu]û o˝å…s yÖmSyô krÿ.y]I è2á 4-7è2ùá 9ù i√tIy.ÿTp. ) è1á 4-6è1ùù p[qmcRítuQy.ítuQy.ÿTp.ô s' ivÿµÖ s nÿ" Sv“ du„û v“‰.ÿ Sv“Ö tq.ÿ Sv“Ä tq.nc.Sy py.j.| nvMy.ÿ.Á." ) aNtÿkoå…s mOTû yur…ÿ s ) t' Tv.[Atharva Veda] k.@±g.ih –5– ivôµ teÿ Sv“ jÖin]Ö' in.ih –4– ivôµ teÿ Sv“ jÖin]Öm.'…s ivôµ teÿ Sv“ jÖin]Ö' g[.ô s' ivÿµÖ s nÿ" Sv“ du„û v“‰.ncoR .ih –6– ivôµ teÿ Sv“ jÖin]Ö' pr.RySy ym AiW" ) du"Sv“n.vs.í Svr." p[qm.ÿ Sv“Ä tq.ÿTp.vs.ÿ Sv“Ä tq.Ridctui√≥tIy." ) aNtÿkoå…s mOTû yur…ÿ s ) t' Tv.@±g." pu]û o˝å…s yÖmSyô krÿ.nc.i@™vr.y.vs.í i√pd.Ry" è1-10ù dxcRSy. s.RidtOcSy p[qm.<@ 16 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è5ù pçm" py.TU y." pu]û o˝å…s yÖmSyô krÿ." pu]û o˝å…s yÖmSyô krÿ.pTy." –1– aNtÿkoå…s mOTû yur…ÿ s –2– t' Tv.ÿTp.ô s' ivÿµÖ s nÿ" Sv“ du„û v“‰.ô s' ivÿµÖ s nÿ" Sv“ du„û v“‰. g." ) aNtÿkoå…s mOTû yur…ÿ s ) t' Tv.vs.nc.

Ik. yvm?y.Rª"ÿ sÖd. a. zNd. a. incOd. devÖ I v.ôn. devt.ih –10– è6ù Wœ" py.k™ è11ù Ek.Rcô Spitÿn.n( –8– j.ÿ EnÌmy.ÿNdu.Sy py.ôn. a.ôg∂Ö[ „ûu vô“‰' Svÿ“de „u vô“‰m( –9– an.mIôn.mUmû .ÿ vhÖ xpÿtÖe tTpr.m. –5– ¨ÖWSpitÿv.dXy. ) è1-4ù p[qm.ªI p…¤" è6ù Wœ‰.pTy.Nv.' p[.GdeVô yu1W¡Ö s.sÿn.ÿ vhNTvôr.ôno v.ô¥.nu∑pu ( è5ù pçMy.y]I a." –8– aNtÿkoå…s mOTû yur…ÿ s –9– t' Tv.nmuCÿ y.ÿ" dUWû Ik.surI jgtI è9ù nvMy.ÿ vh –3– y' i√ô„mo yíÿ noô √πi∑ô tSm.ô" pIyÿk.û .ÿ Sv“Ö tq.Önivÿˇ"e s'kLô p.CyRn∑u Bu v.ÿ∂„ûu v“‰. g.í i]pd.ô s' ivÿµÖ s nÿ" Sv“ du„û v“‰.ÿ s'ivd.' pu]û o˝å…s yÖmSyô krÿ.CyuiR „.ôn" –6– te3Ö å¡Ö mu„mwô pr.m" –4– ¨ÖW.ÿg…m„ytoô vr.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ivôµ teÿ Sv“ jÖin]'à devj. s'ivd.n.x. s.cIR bOhtI è7ù s¢My.ÿ" –7– k⁄Mû .RySy ym AiW" ) ¨W.surI bOhtI è10ù dxMy. i√pd.j." s.ÿn( –10– 499 .pÖ tduCÿ ztu –2– i√ôWtÖ e tTpr. &ûh" p.w„Ö m.idctsO. s'ià vd.ô¥.ôc.Ry" è1-11ù Ek.dxcRSy. v. s'ivd.'…s ajw„ÿ m..mOc.ôd.y.ÿTp.ôcSpitÿ®WÄ Spitÿn.ªI bOhtI è8ù a∑My.ÿgso vÖym( –1– ¨Woô ySm.

n'à √π∑u –5– ini√≥Wô Nt'à idôvo in" pO…ÿ qôVy.surI i]∑up( zNd.<@ 16 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tdÖm„u m.gÖ¥[ Tsu¢û o yi∂v." s.ônrÖ Sywnÿ 'Ö d'∑yÿ^ oôripÿ d/.[Atharva Veda] k.Sy py. .ôTm.TU ywn' iv?y.n.N√πi∑ô tm.ÿ" pu]û e du„û v“‰'à mOje –8– ydÖdoaÿdo aÖ>ygÿCzôNy∂oôW. y.juWI g. √π∑ÿ ûu y' vÖy' i√ô„m" s a.pTy.3Öe å¡Ö mu„y.ÿmne ' `oôr"w £Àrû "w p[WÖw rw …ÿ .y]I è5ù pçMy. bOhtI è10ù dxMy.'…s tennÿw ' iv?y.ô/"u –11– è7ù s¢m" py.…mô in.ÿmí' .j.∫j.y]I è12ù √. g." p[.ÿ a¶e devÖ . inrÄNt·rÿ=.RySy ym AiW" ) du"Sv“n.dXy." s.k™ è6á 9á 11ù WœInvMyek. a.k™ è4ù ctuQy.pTy.j.|ô r.ÿm„u y.í. ) è1ù p[qmcR" p…¤" è2ù i√tIy.suyiRu „.pTy.i]ÿm( –9– y∆.…m –1– devÖ .ô y•ˇ_ÿm( –10– 500 .u·rk™ p[.ÿ…m –2– vwêÖ .ª‰nu∑pu ( è3ù tOtIy.y.dxIn.ªI g.UTÃR ywn' iv?y.=uW –7– îÄdmÖhm.CyuiR „.nevÖ . gÿrt( –4– yoô3å¡Ö Sm.Ry" è1-13ù ]yodxcRSy.ôMy.UTÿ ywn' iv?y.ÿ vhNtuû v…`[yô qR .ÿ.' s.ôp„e[ y.…m –3– EÖv.vÖ s.m –6– suy.j.xn' devt.…mô g[.ªI bOhtI è7ù s¢My. a.sÖi√qurÿ oÖ n s.ôTm.nu∑pu ( è13ù ]yodXy.‹" p[.Áwnÿ ' iv?y. yTpUv.y." pr.…mô pr.y]I è8ù a∑My.…mô tmÿsnw ' iv?y.yÖ.

surI i]∑up( è9è3ùá 15è3ùá 17-19è3ùá 23-26è3ùá 32ù nvmIpçdXyo" s¢dXy.j.nc.xn' devt.Iih –12– s m.i]'Xy. moÿ…c –3– tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ydhÿrhr….moôåmum.tu –13– è8ù a∑m" py.pTy. aÖSm.íwkpd.surI bOhtI zNd.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.k˘Ã pÖxvoôåSm.ÿdne mÖ vÿ dye –11– t' jÿihô tenÿ mNdSvô tSyÿ pO∑û Iripÿ Í.…v'Xyekoni]'Xyoí tOtIy.Ry" è1-33ù ]yiS]'xÎcSy.nc.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.ÿdmÖ 'u in.y.mÖm„u y.kô˘ Sv˝rÄSm." pçMy.kô˘ b[˜.idtOcSy √. jIÿvIôˇ' p[.Sy py.idpç…v'xteítuq.Rmk e i]'Xy.idtOcSy ]yo…v'Xy.surI jgtI è8è3ùá 10-11è3ùá 13-14è3ùá 16è3ùá 21è3ùù a∑mIdxMyek.y]I è3ù tOtIy. yjub.' tOtIy.kô˘ Sv˝rÄSm.k¡m( –1– tSm.'…s …jôtmÖSm.nc. incOÌ.pTy.ÿ" pu]û mÖs* y" –2– s g[.‹" pçMy. aÖSm.k˘Ã p[jÖ .| √." p[.yÖ.k˘Ã vIôr.vs.vs.ncoRr.ô" p.kô˘ tejoôsSm. g.k˘Ã vIôr.Rjà .ÿ…mô tSm.í i]pd.vs.idpç…v'xte" p[qm.Rm.surI p…¤" è28-29è3ùù a∑.idctsO.Á.vs.| i]'Xy.Rm.dxI]yodxIctudx R IWo@Xyek…v'xIn.í i]pd.ôSm.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.idpç…v'xtei√≥tIy.Rjà .vs.dxI…v'xI√.Rvs.ç tOtIy..| ]yiS]'Xy.ôNm.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.vs.yÖ.ÿm„u y.ôgCz.í.ç tOtIy.x.…v'xIs¢…v'xIn.dy. aÖSm. ) è1á 5-29è1ùá 30ù p[qmcR" pçMy.RySy ym AiW" ) du"Sv“n.ÿm„u y.nc.ÿdmÖ 'u in.k¡mtûO mÖSm.k˘Ã p[jÖ .nc.ô o jÿh.ô m. aÖSm...k˘Ã pÖxvoôåSm.ç'à p.ôSm.yuiû nR ve∑ÿ y.k¡mtûO mÖSm.y.k¡m( ) tSm.moôåmum.kô˘ tejoôsSm.[ ˜R ‰nu∑pu ( è2á 5-29è2ùá 31ù i√tIy.nc.y]I è4á 5-29è4ùá 33ù ctuQy.mÖm„u y.…m –4– …jôtmÖSm. i]∑up( è5-7è3ùá 12è3ùá 20è3ùá 22è3ùá 27è3ùù pçMy.ÿ" pu]û mÖs* y" ) 501 .j.kô˘ b[˜.mIôdmenÿ m/Ör. p[.

ô m.UTÃR y.k˘Ã pÖxvoôåSm.k¡m( ) tSm. aÖSm.k¡mtûO mÖSm.k˘Ã p[jÖ ..ô m.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.kô˘ Sv˝rÄSm.x.mÖm„u y.Rjà .Rjà .ÿdmÖ 'u in.mIôdmenÿ m/Ör.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.ÿdmÖ 'u in.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.TU y.Rjà .<@ 16 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s inA≥Tà y.x.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.yuiû nR ve∑ÿ y.…m –8– …jôtmÖSm.ÿdmÖ 'u in.moôåmum.. aÖSm.kô˘ tejoôsSm. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.kô˘ b[˜.UTÿ y.dy.ÿ" pu]û mÖs* y" ) s in.mÖm„u y.kô˘ Sv˝rÄSm.yÖ.yuiû nR ve∑ÿ y.mIôdmenÿ m/Ör.[Atharva Veda] k.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.k˘Ã p[jÖ . aÖSm. aÖSm.ÿm„u y.k˘Ã vIôr..dy.k˘Ã vIôr.ç'à p.yuiû nR ve∑ÿ y.ôSm.ÿm„u y.ôSm.k˘Ã vIôr.k¡mtûO mÖSm.mIôdmenÿ m/Ör.…m –6– …jôtmÖSm.ç'à p.kô˘ Sv˝rÄSm.ôNm.kô˘ tejoôsSm.mIôdmenÿ m/Ör.ôNm.x.kô˘ Sv˝rÄSm. aÖSm.k¡mtûO mÖSm. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.k˘Ã p[jÖ .kô˘ b[˜.kô˘ b[˜.mÖm„u y.moôåmum.Rjà .kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.yÖ.ÿdmÖ 'u in.yÖ.k˘Ã pÖxvoôåSm. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.moôåmum.k˘Ã p[jÖ .ÿ" pu]û mÖs* y" ) 502 .ÿ" pu]û mÖs* y" ) s pr.ô" p.ç'à p.ô" p.kô˘ b[˜.k˘Ã pÖxvoôåSm.k¡m( ) tSm.…m –5– …jôtmÖSm.k¡m( ) tSm.mÖm„u y.k¡m( ) tSm. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.ç'à p.ôSm.k˘Ã vIôr.dy.…m –7– …jôtmÖSm.ô" p.moôåmum.ÿ.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.k¡mtûO mÖSm..ÿm„u y.yuiû nR ve∑ÿ y.ô m.ôNm.ôNm. aÖSm.x. aÖSm.ô m.yÖ.kô˘ tejoôsSm. aÖSm.ô" p.k˘Ã pÖxvoôåSm.ÿm„u y.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.kô˘ tejoôsSm.dy.ÿ" pu]û mÖs* y" ) soå.ôSm.

x. aÖSm.mIôdmenÿ m/Ör.ôNm.yÖ.mIôdmenÿ m/Ör.k˘Ã vIôr.k¡mtûO mÖSm.ÿdmÖ 'u in.k¡m( ) tSm.yÖ. aÖSm.Rjà .yuiû nR ve∑ÿ y.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.kô˘ tejoôsSm. aÖSm.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.k˘Ã pÖxvoôåSm.yuiû nR ve∑ÿ y. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.dy.k˘Ã p[jÖ .ôNm.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.…m –11– …jôtmÖSm.Rjà .k˘Ã p[jÖ .' p.k˘Ã pÖxvoôåSm.Rjà .yuiû nR ve∑ÿ y.k˘Ã pÖxvoôåSm.mIôdmenÿ m/Ör.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.mÖm„u y. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[. aÖSm.kô˘ Sv˝rÄSm.' p.k˘Ã p[jÖ .yÖ.k¡m( ) tSm.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.mIôdmenÿ m/Ör.dy.ç'à p.ÿdmÖ 'u in.k¡m( ) tSm.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.…m –12– …jôtmÖSm..…m –9– …jôtmÖSm.moôåmum.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] s devÿ j. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.ôSm.k¡mtûO mÖSm.kô˘ tejoôsSm.x.ô m.mÖm„u y..ôSm.ç'à p.ÿ" pu]û mÖs* y" ) s bOhSÖ pte"Ö p.ôNm..moôåmum..ÿdmÖ 'u in.ÿdmÖ 'u in.dy.k˘Ã vIôr.k˘Ã p[jÖ .k¡mtûO mÖSm.ç'à p.x.ôNm. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.mIôn.kô˘ b[˜.ô m. aÖSm.ç'à p.moôåmum.ô m. aÖSm.kô˘ Sv˝rÄSm.x.kô˘ b[˜.ÿ" pu]û mÖs* y" ) s p[jÖ .kô˘ Sv˝rÄSm.yuiû nR ve∑ÿ y.kô˘ b[˜.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.mÖm„u y.kô˘ Sv˝rÄSm.kô˘ tejoôsSm.ô m.ÿm„u y.ÿm„u y.yÖ.k˘Ã vIôr.…m –10– …jôtmÖSm.kô˘ tejoôsSm. aÖSm.ÿ" pu]û mÖs* y" ) s AÿWIô.ôSm.moôåmum.k¡mtûO mÖSm.ÿ" pu]û mÖs* y" ) 503 .ÿm„u y.k¡m( ) tSm.Rjà .k˘Ã pÖxvoôåSm.kô˘ b[˜.k˘Ã vIôr.pÿt"Öe p.dy..mÖm„u y.ÿm„u y. aÖSm.ôSm.

kô˘ b[˜.…m –16– …jôtmÖSm..yuiû nR ve∑ÿ y.kô˘ tejoôsSm.mIôdmenÿ m/Ör.ôSm.R ..dy.ÿdmÖ 'u in.mÖm„u y.ÿdmÖ 'u in.ô' p.k˘Ã pÖxvoôåSm.k˘Ã vIôr.ô m.k˘Ã pÖxvoôåSm.yuiû nR ve∑ÿ y. aÖSm.Rjà .k˘Ã vIôr.k˘Ã p[jÖ .k˘Ã vIôr.ô' p. aÖSm.ô m.kô˘ b[˜.[Atharva Veda] k.x.ÿdmÖ 'u in. aÖSm..yÖ.k¡m( ) tSm.kô˘ b[˜.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.ÿWyÖRe .ôNm.<@ 16 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s a.ÿm„u y.kô˘ tejoôsSm.ô' p.yuiû nR ve∑ÿ y.ôSm.ç'à p. aÖSm.k˘Ã p[jÖ . aÖSm.ôNm.dy.ôNm..ô' p.k˘Ã pÖxvoôåSm.yuiû nR ve∑ÿ y.Rjà .k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.ÿm„u y.…m –14– …jôtmÖSm.ÿm„u y.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.kô˘ Sv˝rÄSm. aÖSm.kô˘ tejoôsSm.k¡mtûO mÖSm.ô m.dy.k¡mtûO mÖSm.mÖm„u y.ç'à p.Rjà .mIôdmenÿ m/Ör. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.ÿ" pu]û mÖs* y" ) soåi©ÿrs.mIôdmenÿ m/Ör.Rjà .k¡mtûO mÖSm. aÖSm.x.kô˘ Sv˝rÄSm.k¡m( ) tSm.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.ôNm.x.…m –15– …jôtmÖSm..ô m.k˘Ã p[jÖ . moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.dy.kô˘ b[˜.…m –13– …jôtmÖSm.moôåmum.k¡m( ) tSm.mÖm„u y.ôSm.k˘Ã vIôr.ÿ" pu]û mÖs* y" ) s a.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.ÿi©rÄs.ÿm„u y.k¡mtûO mÖSm.kô˘ tejoôsSm.kô˘ Sv˝rÄSm.mIôdmenÿ m/Ör.k˘Ã pÖxvoôåSm. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.yÖ.ÿdmÖ 'u in.moôåmum.kô˘ Sv˝rÄSm. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.ôSm.ç'à p.mÖm„u y.moôåmum.ÿ" pu]û mÖs* y" ) soåqÿv.k¡m( ) tSm.moôåmum.yÖ.yÖ.ç'à p.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.n..x. aÖSm.ÿ" pu]û mÖs* y" ) 504 .k˘Ã p[jÖ .

ô m.kô˘ Sv˝rÄSm.n.moôåmum.ÿdmÖ 'u in.n...ô m. aÖSm.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.ÿqvR.ÿ" pu]û mÖs* y" ) s v.ÿdmÖ 'u in.yuiû nR ve∑ÿ y.ôSm.kô˘ b[˜.mIôdmenÿ m/Ör.kô˘ tejoôsSm. aÖSm.k˘Ã pÖxvoôåSm.k˘Ã pÖxvoôåSm.k¡mtûO mÖSm.moôåmum.dy.ô m.ÿdmÖ 'u in.x.mIôdmenÿ m/Ör.kô˘ tejoôsSm.ÿm„u y.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.mIôdmenÿ m/Ör.kô˘ tejoôsSm. aÖSm.k¡m( ) tSm.mÖm„u y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] s a.k˘Ã p[jÖ .yÖ.ÿm„u y.k¡m( ) tSm.…m –18– …jôtmÖSm.ô' p. aÖSm.ôNm. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.Rjà .Rjà .k˘Ã p[jÖ .ôNm.mIôdmenÿ m/Ör. aÖSm.yuiû nR ve∑ÿ y.ÿ" pu]û mÖs* y" ) s AÿtnûU .k˘Ã vIôr.ôNm..ÿ" pu]û mÖs* y" ) 505 .ôSm.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.k¡m( ) tSm.yÖ.moôåmum. aÖSm.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.k¡mtûO mÖSm.yÖ.mÖm„u y.kô˘ Sv˝rÄSm.kô˘ b[˜.k¡mtûO mÖSm.x.yuiû nR ve∑ÿ y.ÿ" pu]û mÖs* y" ) s vnÖSptIÿn..mÖm„u y.Rjà .mÖm„u y.kô˘ tejoôsSm.yuiû nR ve∑ÿ y.kô˘ Sv˝rÄSm.ÿm„u y.ç'à p. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.…m –19– …jôtmÖSm.k˘Ã vIôr.ôSm.k˘Ã vIôr.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.Ö .Rjà .k˘Ã pÖxvoôåSm.x.ÿdmÖ 'u in.ô m.ôNm. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.k¡mtûO mÖSm.kô˘ Sv˝rÄSm.moôåmum.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.ôSm.dy.ô' p.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.kô˘ b[˜.ç'à p.k˘Ã pÖxvoôåSm. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.dy.…m –17– …jôtmÖSm.yÖ.ç'à p.ô' p.kô˘ b[˜.x.dy.k˘Ã p[jÖ .ÿm„u y. aÖSm.ÿnSpôTy.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.…m –20– …jôtmÖSm.k¡m( ) tSm.ç'à p.k˘Ã vIôr.' p.k˘Ã p[jÖ . aÖSm.

k˘Ã pÖxvoôåSm.ôNm.yuiû nR ve∑ÿ y.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm. aÖSm.ç'à p.kô˘ Sv˝rÄSm.ÿm„u y. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.dy.k¡mtûO mÖSm.ç'à p.yÖ.mIôdmenÿ m/Ör. aÖSm.k˘Ã pÖxvoôåSm.Rjà . moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.ô m.yÖ.ô' p.x.k¡m( ) tSm.k˘Ã vIôr.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.k˘Ã vIôr.ôSm.kô˘ tejoôsSm.ÿ" pu]û mÖs* y" ) 506 .ô m.yÖ.ôs.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.yuiû nR ve∑ÿ y.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm. aÖSm.ÿdmÖ 'u in.k˘Ã pÖxvoôåSm.kô˘ Sv˝rÄSm.ô' p.dy.ôNm. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[..mIôdmenÿ m/Ör..yuiû nR ve∑ÿ y.moôåmum.…m –24– …jôtmÖSm. aÖSm.yuiû nR ve∑ÿ y.ÿ" pu]û mÖs* y" ) s m.ôSm.k¡m( ) tSm.ô m.k˘Ã p[jÖ .kô˘ Sv˝rÄSm.k˘Ã p[jÖ .mIôdmenÿ m/Ör.ôSm.k¡mtûO mÖSm. aÖSm.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.ôSm.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.n.ÿm„u y.k˘Ã vIôr.n.ç'à p.. aÖSm.ÿdmÖ 'u in.x.k¡m( ) tSm. aÖSm.kô˘ tejoôsSm.mÖm„u y.moôåmum.mÖm„u y.x.ÿ" pu]û mÖs* y" ) so˝åhor.Ö]yoô" p.…m –22– …jôtmÖSm.ÿm„u y.moôåmum.dy.k˘Ã vIôr.dy.ôNm.…m –23– …jôtmÖSm.k˘Ã p[jÖ .k˘Ã pÖxvoôåSm.moôåmum.ÿdmÖ 'u in.ÿtvÖR .ô m.kô˘ b[˜.kô˘ b[˜.kô˘ tejoôsSm.. aÖSm.ç'à p.…m –21– …jôtmÖSm.kô˘ tejoôsSm.k¡mtûO mÖSm.s.Rjà .ô' p.Rjà .yÖ.ôNm.x.ÿdmÖ 'u in.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.Rjà .k¡m( ) tSm.<@ 16 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s a.mÖm„u y.k¡mtûO mÖSm.ÿn.mÖm„u y.kô˘ Sv˝rÄSm.kô˘ b[˜.[Atharva Veda] k.ÿm„u y.mIôdmenÿ m/Ör.ÿ" pu]û mÖs* y" ) so˝å/Rm.k˘Ã p[jÖ .kô˘ b[˜.

kô˘ Sv˝rÄSm. aÖSm.ÿdmÖ 'u in.mÖm„u y.ÿdmÖ 'u in..yÖ. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.ÿ" pu]û mÖs* y" ) 507 .x. aÖSm.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.k¡m( ) tSm.k˘Ã p[jÖ .x.. aÖSm.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.yuiû nR ve∑ÿ y.kô˘ Sv˝rÄSm.ô¶‰o" p.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.kô˘ b[˜.yuiû nR ve∑ÿ y.moôåmum.ÿm„u y..mÖm„u y.ôSm.k¡m( ) tSm.Rjà .kô˘ tejoôsSm.dy.ô m.…m –28– …jôtmÖSm.mÖm„u y.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.ÿm„u y.k˘Ã vIôr.ÿ" pu]û mÖs* y" ) s …mô].ÿm„u y.v.k¡mtûO mÖSm.ôSm.k¡mtûO mÖSm.kô˘ b[˜.…m –27– …jôtmÖSm.k¡m( ) tSm.k˘Ã p[jÖ .ç'à p.k˘Ã vIôr.k˘Ã pÖxvoôåSm.yuiû nR ve∑ÿ y.Rjà .k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.kô˘ tejoôsSm.ÿm„u y. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.ÿp…O qôVyo" p.k˘Ã pÖxvoôåSm..dy.dy.ç'à p.Rjà .x.yÖ.ôNm.x.moôåmum.ÿdmÖ 'u in.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] soåˆoÿ" s'ytÖ o" p.Rjà . aÖSm.ÿ" pu]û mÖs* y" ) s ¥.k¡mtûO mÖSm. aÖSm.mIôdmenÿ m/Ör.k¡m( ) tSm.k˘Ã vIôr.mIôdmenÿ m/Ör.mÖm„u y.yÖ.ô m.ç'à p.kô˘ b[˜.kô˘ Sv˝rÄSm.kô˘ Sv˝rÄSm.yuiû nR ve∑ÿ y.k˘Ã p[jÖ .ôSm. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.ÿ" pu]û mÖs* y" ) s îÿN{.mIôdmenÿ m/Ör.kô˘ tejoôsSm.ôNm.kô˘ tejoôsSm. aÖSm. aÖSm.ç'à p.mIôdmenÿ m/Ör.ôNm.…m –26– …jôtmÖSm.…m –25– …jôtmÖSm.ô m.dy.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.moôåmum.ôNm.kô˘ b[˜.k¡mtûO mÖSm.v®ÿ.k˘Ã pÖxvoôåSm.ÿdmÖ 'u in.ôSm.yÖ.k˘Ã pÖxvoôåSm.yoô" p.moôåmum.k˘Ã vIôr.ô m. aÖSm.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.k˘Ã p[jÖ .

kô˘ b[˜. mN]oˇ_.ÿdmÖ 'u in.k˘Ã yÖDoô3å¡Ö Sm.Rjà .NyôDo vsuÿ v'…sWIyÖ vsumÿ .Syô p.ÿyÖ vsumÿ .RySy ym AiW" ) è1ù p[qmcR" p[j. moÿ…c ) tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.kô˘ tejoôsSm.ç'à p. a. a.ô m.k™ è3ù tOtIy.k˘Ã vIôr.ôNm.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.ô" pOtnÿ .k™ zNd.ÿ" pu]û mÖs* y" –31– s mOTû yo" p@(bIÿx. moÿ…c –32– tSyedô ' vcRSÖ tej"ÿ p[.gNm –3– vÖSyoô. m.sÖ' vsuû m…yÿ /eih –4– îit Wo@x' k.ôTp.ÿhÖ tduû somÿ a.yÖ.y.Tsu’tû Syÿ loôkÉ –2– agÿNmô Sv1Ö"¡ Sv˝rgNmô s' sUySÃR yô JyoitÿW.mIôdmenÿ m/Ör.N." ) è1ù p[qm.'…s – …jôtmÖSm.[Atharva Veda] k.dy.<@m( 508 .h pUWû .Rí proi„.pit" è2ù i√tIy.…m –33– è9ù nvm" py.k˘Ã p[jÖ .k˘Ã pÖxvoôåSm.ô ar.yuiû nR ve∑ÿ y.Uy.yU .k¡m>Ö y˝œ. aÖSm.ç'à p.kôm≤u ∫ÿ•mÖSm.k¡mtûO mÖSm.ÿm„u y.CyRn∑u pu ( è2ù i√tIy.mIôdmenÿ m/Ör." è3-4ù tOtIy.ô m.ôSm.ÿ /.Doô v®ÿ.y.…m –29– …jôtmÖSm.mÖm„u y.dy.x.moôåmum.yuiû nR ve∑ÿ y.k¡m( –30– tSm.CyuiR „.y.ÿtI" –1– tdÖ…¶r." s.kô˘ Sv˝rÄSm.ctuQyoRí sUyoR devt.Ry" è1-4ù ctuAc≥ Sy. aÖSm.x.ôNm.<@ 16 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s r..Sy py.y.ô' ivê..ªI p…¤" è4ù ctuQy.

Tyi∑" è8ù a∑My.n.idTyo devt.n.sm( –4– 509 . s¢pd.S}yvs.n.sh.Sy sUˇ_Sy b[˜." pçpd.'à .sh.ôsiÖ h' shÿm.S}yvs.dXy.@Tyi∑" è25-26ù pç…v'xIWi@±vX' yornu∑pu ( è27á 30ù s¢…v'xIi]'XyojRgtI è28-29ù a∑.n' s.it/Oit" è12ù √. p[’it" è17ù s¢dXy.Uy. . s¢pd.∑pd.n' shoô…jt'à Svô…jRtÃ' goô…jt'à s'/n.Tyi∑" è20ù …v'Xy." kk⁄p( è21ù Ek…v'Xy.n' shoô…jt'à Svô…jRtÃ' goô…jt'à s'/n.it/Oit" è9á 14-15ù nvmIctudx R IpçdxIn.sh.S}yvs. s¢pd..S}yvs.Uyÿ .sm( –2– ivôW.n.ôsiÖ h' shÿm.N. ) è1ù p[qmcRS}yvs.n.…v'Xy. /Oit" è11á 16ù Ek.' pçpd.n.' }yvs.nu∑pu ( è23ù ]yo…v'Xy. xKvrI è10ù dxMy.S}yvs.ôsiÖ h' shÿm.sm( –1– ivôW.n.ô…jtÿm( ) È@‰ô' n.ôsiÖ h' shÿm.n.ô…jtÿm( ) È@‰ô' n.ôn' shIÿy. s¢pd.n' s.ôn' shIÿy.ô…jtÿm( ) È@‰ô' n.yu„ÿ m.n.dxIWo@XyoS}yvs.dXy.n.@itxKvrI è18ù a∑.n.S}yvs. jgtI è2-5ù i√tIy. s¢pd.n' s. W$(pd.S}yvs.ä»htI è22ù √.u·rgi∑" è19ù Ekon…v'Xy.'sm( ) shÿm.n' shoô…jt'à Svô…jRtÃ' goô…jt'à s'/n.Uy.mÿ ◊Ö îN{ôm. incOäh» tI è24ù ctu…v|Xy.'…s ivôW.'sm( ) shÿm.mÿ ◊Ö îN{'à ‚p[yô " pÿxnûU .<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-30ù i]'xÎcSy.itjgtI è6-7ù WœIs¢MyoS}yvs.'sm( ) shÿm.ítu„pdop·r∑. ’it" è13ù ]yodXy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aq s¢dx' k.idctsO.n. AiW" ) a.sm( –3– ivôW.mÿ ◊Ö îN{'à ‚p[yô o devÖ .n' s.Uy.ôn' shIÿy. ivr. s¢pd. s¢pd.n' shoô…jt'à Svô…jRtÃ' goô…jt'à s'/n.mÿ ◊Ö îN{'à ‚p[yô " p[jÖ . i√pd. ivr. s¢pd.'à .'sm( ) shÿm. i√pd.' .n.ôn' shIÿy.ô…jtÿm( ) È@‰ô' n.…v'Xyekoni]'Xyoí i]∑up( zNd. W$(pd.sh.

ôroh'≤à S]idôv' idôvo gO.ôh' i√ÿWtÖ e rÿ/'Ö tvei√ÿ„.'sm( ) shÿm.ôn" somÿpItye ip[yô /.v ) a.o bhu/û .o bhu/û .ôsiÖ h' shÿm. sumiÖ t' ’¡…/ô tvei√ÿ„.®ÿ= EÖt.….ÿivRêô ¡p"w su/û . /eih prÄme Vyo˝mn( –9– Tv' nÿ îN{oôit….Iih pÖx…u .ô" x'tmÿ o .ô≤xnÿ ¨pÖitœÖNTy]ÿ ) ihôTv.' s noÿ mO@ sumtÖ * teÿ Sy.'à . vIôy.Iih pÖx…u . vIôy.dÿB/e….R˝i.R˝i.Iih pÖx…u .'à m.…s ivêÖ…jTsÿviÖR vTpu®ÿ ÙûtSTv…mÿN{ ) 510 .n' shoô…jt'à Svô…jRtÃ' goô…jt'à s'/n. ) Tv' nÿ" pO.ÿ…mô y.n' s.o bhu/û .'à m.'à m.ô" p·rÿ p.Uy. c.'à m.Áôˇ_⁄….y. vIôy. ) Tv' nÿ" pO. Tv.o bhu/û .'íÖ pXy.ôn. /eih prÄme Vyo˝mn( –6– ¨idôÁiu dÿih sUyÖR vcRsà .sh.n.[Atharva Veda] k.ôn' shIÿy.ÿ" ≤xôv.ÿg. ) Tv' nÿ" pO. vIôy.R˝i.sm( –5– ¨idôÁiu dÿih sUyÖR vcRsà .y.ÿivRêô ¡p"w su/û .ô>yuidÿih ) y.ÿ d.y.NTs≤lôle aÖPSv1ÖN¡ tyeR p.mÿ ◊Ö îN{'à ‚p[yô " sÿm. /eih prÄme Vyo˝mn( –7– m.Iih pÖx…u .ôy. ) Tv' nÿ" pO. m.xÿ‚Stô' idvÖm.ÿivRêô ¡p"w su/û .ô…jtÿm( ) È@‰ô' n. m.Iih pÖx…u .ÿ .y.'íÖ n teWÿu m.R˝i. SvôStyeÖ tvei√ÿ„.y.o bhu/û . /eih prÄme Vyo˝mn(( –8– Tv' nÿ îN{ mhÖte s*.R˝i.'à m.ÿm. vIôy. /eih prÄme Vyo˝mn( –10– Tv…mÿN{.ôStvei√ÿ„. ) Tv' nÿ" pO.<@ 17 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ivôW.mÖ tvei√ÿ„.ÿivRêô ¡p"w su/û .ô>yuidÿih ) i√ôWí' Ö mÁÖ' r?yÿtûu m.ÿivRêô ¡p"w su/û .

Iih pÖx…u .ÿivRêô ¡p"w su/û . pO…ÿ qôVy.R˝….o bhu/û .ÿivRêô ¡p"w su/û .ipôq ty.o bhu/û .Iih pÖx…u .ÿsIô iv .. /eih prÄme Vyo˝mn( –11– adÿB/o idôiv pO…ÿ qôVy.mutû .ÿivRêô ¡p"w su/û .'à m.uvnÖ .NtrĶ* y. vIôy.nÿmNÖ t·rÿ=e ) adÿB/enÖ b[˜. /eih prÄme Vyo˝mn( –15– Tv' rÿ=se p[iÖ dxÖítÿßSÖ Tv' xoô…cW. vIôy. vIôy.ÿ n îN{ tÖNv.ÿõt™ pÖSyeky¡ .'à m. ) Tv' nÿ" pO.r' ivôdq'à SvôivRd'Ö tvei√ÿ„.Iih pÖx…u . ) Tv' nÿ" pO. ) Tv' nÿ" pO.R˝….'à m. /eih prÄme Vyo˝mn( –16– pÖç…./ÿm.ÿivRêô ¡p"w su/û .R˝….o bhu/û . /eih prÄme Vyo˝mn( –13– Tv. vIôy.pumiR hôm.'à m. ) Tv' nÿ" pO.' y.y.mÖ tvei√ÿ„.ÿivRêô ¡p"w su/û .Iih pÖx…u .…sô n tÿ a.'à m.ô3å¡Ö Nt·rÿ=' Vy.y.ômNveiÿ W ivô√.vO/.'Stvei√ÿ„.ôv./ÿm.y.n.ÿivRêô ¡p"w su/û .Iih pÖx…u .R˝…. /eih prÄme Vyo˝mn( –14– Tv' tOtû ' Tv' pye„ÖR yuTs'à sÖhßÿ/.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] Tv…mÿN{emô ' suhû vÖ' StomÖmre yÿ Svô s noÿ mO@ sumtÖ * teÿ Sy. v.ô" pr.ô . tÿ îN{ tÖnrU PÄ su y.nuÿ itœs AûtSyô pNq.y.'à m.ÿ…s ) Tv…môm.o 511 .Rõxÿ‚StmeiW suiû dneÖ b.ne SvôivRidÿ ) yyeNÿ { tÖNv.ô3¡Ö xmRà yCzô tvei√ÿ„. ) Tv' nÿ" pO. ivê. vIôy.ÿ .R˝….y. vIôy.ÿ .ôStvei√ÿ„. vÖ/yR Nÿ t" sÖ]' in Wedÿ A ûu W≥ yÿ oô n.o bhu/û . /eih prÄme Vyo˝mn( –12– y.…mÿN{ô b[˜.o bhu/û .Iih pÖx…u . ) Tv' nÿ" pO.o bhu/û .R˝….ô n.ôn" s Tv' nÿ îN{ idôiv W'zmRà yCzô tvei√ÿ„. tÿ îN{ô pvÿm.y.nÖStvei√ÿ„.

jÿt.dÖym.jeÖ nmÿ" Svôr.Utû ' p[itÿiœtm( ) . ) Tv' nÿ" pO.'à m.jeÖ nmÿ" sÖm.y. .Vy'à .R˝…. c.[ jeÖ nmÿ" –22– aÖStôy' tÖ e nmoÿåStme„yôte nmoåStÿ…mt.yÖ nmÿ" ) ivôr. /eih prÄme Vyo˝mn( –17– Tv…mN{ôSTv' mÿhNÖe {STv' loôkSTv' p[jÖ .[.ôh' i√ÿWtÖ e rÿ/'Ö tvei√ÿ„.jeÖ nmÿ" Svôr.Iih pÖx…u . ) Tv' nÿ" pO.ôNmÁ'à rÄN/yÖNm. ) Tv' nÿ" pO.jeÖ nmÿ" sÖm.yÖ nmÿ" ) ivôr.Iih pÖx…u .˜. sÖh ) sÖpà. /eih prÄme Vyo˝mn(( –19– xu£ û o˝å…s .pÿit" ) tu>y'à yÖDo iv t. ) Tv' nÿ" pO. /eih prÄme Vyo˝mn( –18– asÿitô sTp[itÿiœt' sÖit .R˝….Utû ' hÖ .o bhu/û .<@ 17 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION bhu/û .ÿivRêô ¡p"w su/û .sm( –20– ®…cÿr…s roÖco˝å…s ) s yq.ÿivRêô ¡p"w su/û .yÖte nmÖ ¨idÿt.Iih pÖx…u .ô Tv' .[Atharva Veda] k.Iih pÖx…u .jô o˝å…s ) s yq.'à m.R˝….h' .ihÿt'Ö .ÿyteÖ tu>y'à ju◊itô ju◊tÿ SÖ tvei√ÿ„.'à m. vIôy.[.o bhu/û . vIôy.[.[.Utû e p[itÿiœtÖ' tvei√ÿ„. vIôy.vcRsÖ ne ÿ c ®…cWIy –21– ¨Ö¥tÖ e nmÿ ¨d.[ jeÖ nmÿ" –23– ¨dÿg.jÿt.ÿivRêô ¡p"w su/û .Jy.ÿ roÖcoåSyevô .ô Tv' ®Cy.ÿí b[.y.ÿivRêô ¡p"w su/û . vIôy.jô oåSyevô .y. .R˝….o bhu/û .y.[. /eih prÄme Vyo˝mn( –24– 512 .ÿidôTyo ivêenÿ Ö tpÿs.Vyô a.h' pÖx…u .'à m.

mYy.ôx. c ) jÖrdÿi∑" ’ûtvIÿyoRô ivh.vÖm.nuWÿ Iôrvÿs∑O .itÿ p.tu ivôêtÿ" ¨Ö¥NTsUyoRà nudt.i]ô' m. m.ÿíÖ svw." sÖhß.Vyenÿ c.ÿy"ûu su’t¡ íreym( –27– p·rÿvtO oô b[˜.' SvôStyeÿ ) ahÖm.TyÿpIpÖroåhÿ" sÖ].pÖ…•Wÿvoô dwVy.·rÿ].ÃR tûRU ne ÿ gu¢û o .itÿ p. p·rÿ p.ÿ ..ÿ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] a.vÖm.yÿ –28– Aûtne ÿ gu¢û Aût…u .pÿtrÖe . /[vûu .ô y.m( –30– îit s¢dx' k.<@m( 513 ." vÖ/.ô vcRsà ." sÖhß'à p[.ôh' kôXypÿSyô JyoitÿW.·rÿ]. m.ôh' kôXypÿSyô JyoitÿW.vOtÿ oô b[˜.®ÿ=" xÖt.ÿy. m.à .ô p[.pÿTp.ô vcRsà .ô p[.ôc" –29– aÖ…¶m. yÿtNt.ôhm( ) m.Rà goô¢.' mOTyup. mot mOTû yurNÄ tdR/à åÖe h' sÿ≤lôlne ÿ v.ôPm.ô vmR. c ) m. m.i]'à sÖ].à .ô vmR.n( ) VyuCû zNtIÿ®WÄ sÖ" pvRtà .RTyÿpIproÖ r.idÿTyô n.ô .ry –25– sUyÖR n.®ÿ=" xÖt.' SvôStyeÿ ) r.ry –26– p[jÖ .

Xy.' .xIs¢pç.ô…mnoÿ du˙. vÿvTO y.OTû y.u·riK]∑up( è18-23ù a∑. p·rÿ :yn( –2– ¨Öx≤Ntÿ `.vÖSy pO…ÿ qôvI ¨Öt ¥*" –5– ko aÖ¥ yu¤ÿ π /u·û r g.n.Xy.t( –6– 514 .ç ymo mN]oˇ_.v.' jgtI è37-38ù s¢i]'Xy∑.qv.ô .inô vedÿ n.RvÖ ' jÿgNÖ v.[Atharva Veda] k.ôynU ( ) a.mekoncTv.mO.WIR p…¤" è14á 49-50ù ctudXR yekonpç.idtOcSy srSvtI è44-46á 51-52ù ctuíTv.' i]pç.·r'Xy.'…s ao …côTs%.·r'Xy.≥ .n." ) è1-7á 9-13á 16-17á 24-36á 39-48á 51-55á 58á 60ù p[qm.XyekW∑In.R AiW" ) è1-39á 47-50á 53-61ù p[qm." –3– n yTpurû . ivÿivXy.YyôSme jNyu"û pitÿStôNv1Öm¡ .ÿs EÖtdekS¡ y …cÊyôjsÖ' mTyRSà y ) in teÖ mnoô mnÿ…s /.n.Rrÿ ¨ivRyô . kıÿ nUnû mOtû ' vdÿNtoô anOtÿ ' rpem ) gÖN/ôvoR aÖPSvPy. idôvo /Öt.·r'Xy.NU y EÿW. a…/ô =…mÿ p[trÖ ' dI?y.n.dx' k.dXy. ivôê¡p" ) nik¡rSyô p[ …mÿn≤Nt v[tÖ .ô te aÖmtO .·r'xÎc.ÿ cÖ yoW.id]yodx.ÿ sivôt.xIn.n.' Wo@xIs¢dXyoítu…v|Xy.<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-61ù EkWœ‰OcSy.xIW∑‰oí i]∑up( è8á 15ù a∑mIpçdXyor. ®{" è41-43ù EkcTv.ÿn" –1– n teÖ s%.' .' s¢cTv.idpç.idtOcSywkpç. dÿ/It ve/Ö .n.' nvMy.mekpç.idnv. d'ptÿ I kdevRÖ STv∑.i]'Xyo" proi„.ÿ" prÄm' j.ÿy' sÖ:y.xIi√pç.xIpç.….idpç.<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq.ids¢.n( ) ipôtnu pR .ôs…•ÿWNU hOTû Svsoÿ myoô.Sy sUˇ_Sy.ô yi√Wu ÿ p..idctsO.eÖR nu n*ÿ jinôt.soô asurÿ Sy vIôr. n*ô n.∑..ô s.mnu∑pu ( è59ù EkonW∑‰. cÿ’mû .ÿ sÖ:y' vÿ∑‰etô Tslÿ+m.k™ è56-57á 61ù W$(pç.·r'Xy.í purobOhtI zNd. m∑pç.ô…m t•*ÿ –4– g.' itôr" pu û …cÿd. AûtSyô ≤xmIÿvto .í è40ù cTv.Xyoí iptro devt.ÿtmÖ .idW<.ÿit ) mÖhSpu]û .·r'Xy..¥ekoncTv.û /ÖTs jIÿv.iddx.

' kô+ye˝v yuˇû _' p·rÿ „vj.t.ô ahÿ…. bÖ◊3Öº t¡Ö {ÿp.ô t.inô y]ÿ j.[.ÿ…m –10– a.ôq' .gÿNTsm.ô Svsu"û xyÿnÖe yCzÿyIy –14– bÖto bÿt.ÿitô ikmuû Svs.ô' iv …cÿ√hé ve Ö rQyevÿ cÖ£.twÖ ≤lbujÿ ve vO=û m( ) 515 .mÖ a.ÿ…m ) ¨pÿ bbOiR h vOW.t.ge v∑‰etô t( –13– n v.Ö .twÖ ≤lbujÿ ve vO=û m( –15– aÖNy Ëô Wu yÿMyôNy ¨Ö Tv. –9– r.geÖ pitô' mt( –11– ik˘ .ô y…•A≥ià tinRgô Cz.ÿs¥Ö dÿn. yugû .ÿt( ) as'yà detÖ Nmnÿso ˙Ödo meÖ .ômyÿ" ’û. ) aÖNy.m( ) aÖNyenÖ mTp[mô du "ÿ kLpySvô n teÖ .mÿmtU .]Iÿ….ÿr' inôgCz.v.ô¸mÖNy…mÿCzSv su.yÿ b. pO…ÿ qôVy.Syô /. gÿCz.ÿhno y. `. iklÖ Tv.ivd. yÖMy'1¡Ö k.hnoô vICy.ÿt( ) k. ¨ÿ te tÖn'U tÖNv. …mÿqnûu .ÿy ) j.rSm.n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ko aÖSy vedÿ p[qmÖ Sy.mÖ kduÿ b[v a.t.ôdj.ÿ su.˝ me tÖNv'1¡Ö s' ipÿp‚O G/ –12– n teÿ n.ôpm.ˆÖ" k È'à ddxRÖ k îÄh p[ voÿct( ) bOhû ‚Nmô]Syô v®ÿ.ô' Spxÿ îÄh ye crÿ≤Nt ) aÖNyenÖ md.[.…m tÖNv.' p. –8– n itÿœ≤Ntô n in …mÿWNTyetô e devÖ .ôyve Ö pTyeÿ tÖNv'˝ ·r·rCy.ô3¡Ö s' ipÿpCO y.ône yon*ÿ shÖxYe y.ô3¡Ö s' pÿpCO y.' p·rÿ „vj.ihô tUy'Ö tenÖ iv vOhÿ Ö rQyevÿ cÖ£.dRxSyeTô sUySÃR yô c=umû ¸uR ®û ‚NmÿmIy.ÿ¸yû "R Svs.t( ) idôv. sbÿN/U yÖmIyRmÖ Syÿ ivvOh.ô nøn( –7– yÖmSyÿ m.vÖ•j.ônˇu rÿ .[.…s ymÖ nwv teÖ mnoô ˙dÿy' c.ôq' yÖMy].m.ôhmÿ‚Smô n teÿ tÖn'U tÖNv.

û teÿ dÖSmm.ÿrmÄ /Ö /Irÿj.oô yq.u„v sÖi' vdÖ' su.uvnÿ Ö a.yt –21– sd.ÿ j.t.\à AûtnU ( –18– rpÿÌN/ôvIRrPy./.\ ¨ÿpyÖ .U·rÿ….in –17– vOW.ipRtà .sÖ mnÿvÖe Sv˝vRtI ) ydIÿmx ûu Ntÿmx u tÖ .ÿtu noô .ôn ¨ÖKQyoô3¡Ö v.ÿyÖ jIjÿnn( –20– a/Ö Ty' {ÖPs' ivô>v'˝ ivc=Ö.ÿnoô vhÿm.noô aêwrÖ .ô aoWÿ/yÖSt.tu noô mnÿ" ) îÄ∑Syô m?yeô aidÿitôinR /. rqÿmmÖ tO Sÿ y {ivôàmu ( ) 516 .<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tSyÿ v.ÿ cÖ yoWÿ.[.ô Tv' mnÿ îÄCz.r¶eÖ mnuWÿ " Sv?vôr" ) ivp[Sÿ y v. ¨ÿv.[Atharva Veda] k.…sô .ÿ no Jyeœô " p[qÿ mÖ o iv voÿcit –19– so …cô•u . s v.Ö{.' ivr.y.poô v.'…à s yÖ◊o aidÿtrÖe d.ÿ …/ôy.ÿ ’.ô tv. nÖdSyÿ n. =umû tIô yxÿSvTyuWû .j'à ssÖv.UWitô ¥Un( –24– ≈u/û I noÿ a¶eÖ sdÿne sÖ/Sqeÿ yu+û v.ÿ…s rÄ<vo yvÿsve Ö pu„yÿtÖe ho].ÿ….ô vO„.N.mnuû £tumÿ …Ö ¶' hot. s yÖ…Dyoÿ yjit yÖ…Dy.ô yCzÿxm.m( –16– ]I….ô CzNd.t..{ÿ .ÿr' ivôdq.ÿridiWôr" Xyenô o aÿ?vôre ) ydIô ivxoÿ vO. .m( ) a.. s ¥umû ." –22– ¨dIÿry ipôtr.ôde p·rÿ p.gÖ…myÿ=it hyRtÖ o ˙Öˇ îÿ„yit ) ivvÿ·ˇ_ô viˆÿ" SvpÖSyteÿ mÖ%Stÿivô„yteÖ asÿru oÖ veptÿ e mÖtI –23– ySteÿ a¶e sumiÖ t' mtoRô a:yôTshÿs" sUnoô aitô s p[ Íÿ<ve ) îWÖ' d/.'…à s kôvyoô iv yeiÿ tre pu®Â Ä p'à dxRtÖ ' ivôêcÿ=.eÿ dudhu Öe dohÿs.Rà aÖ…¶' hot.Nyek‚¡ SmôN. idôv" py.ôr a.ÿ>y" ) ivêÖ' s vedÿ Ö v®ÿ.\ amÿv.

ÿ cÖ yi√ô.ÿ jgOhÖe kdÖSy.ô' v/.n( ) /Umû kÉt¡ "u sÖ…m/.ÿit ) yÖmSyô yo mÖnvÿte sumû NTv¶eÖ tmO„ÿ v p. yjIÿy. noÿ vhÖ rodÿsI devÖ pu]ÿ Öe m.j.ômpÿ .v. yÿj] ) rà.≈.ÿin p[qmÖ o j.ômgÿm[ :yôdNvh.j.joô a‚Stÿ –33– dumû NR Tv]." ) p[itô sUySÃR y pu®/Ä .ô y∂ºvÖ .t( –26– aNvô…¶®ÄWs.ôg' noô a]Ö vsumÿ Nt' vIt.Ryô .ÿ no hÖVy' p[qÿ mÖ …íÿikôTv.ÿy ’û<vNTsIdÖıot.ÿ ju¸r.U·rÖh Sy.vR .Npÿ·rÖ.ÿ p[qmÖ e Aûtne .vo .RNà yôjq.A U tû≥ ne Ö vh.vOGÿ devô Sy.ôve .Hz™lokoô n y.ô yi√Wu ÿ p.AÿjIko mÖN{o hot..ÿ noô a]ÿ ipôtr. ivÿvx e –27– p[Tyô…¶®ÄWs.ôt.soÿ /.m.ômgÿm[ :yôTp[Tyh. anuû tˇeÖ yjugÿ dRu hûRu e ydenIÿ idôVy' `Otû ' v.ôc.ô inTyoÿ v.n( –30– ac.m( –31– Sv.mÖ slÿ+m.c.ÿ ≤xxIt.Ö.itÿ v[tÖ ' cÿ’m.ÿit devÖ I devÖ We ÿu yjÖt.ô ko iv vedÿ ) …mô]…íô≤ı „m.ÿvt" sTyôv.R…à m v.ÿp…O qôvI a.ik¡dvÖRe .ÿ….ÿ hÖ =.ô .ôÁp[yÿ Cu zn( –34– 517 ..poÿ `OtòUû ¥. cÿ rÄXmINp[itô ¥.n –28– ¥. s…mÿitô. asunÿ Iitôm.ÿ…s Sv/.mipô v.ÿ." ) anuû sUyÃR ¨ÖWsoô anuÿ rÄXmInnuû ¥.ô .mU I Í.ÿp…O qôvI a.ÿ p[TÖ yõ™ Svmsuû' yn( –29– devÖ o devÖ .v.v.ôtvedÿ .ômtO Sÿ yô n.yÖNm?v.o devÖ .v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] a.ÿ" –25– ydÿ¶ EÖW.utû ' roÿdsI me ) ah.ôtvedÿ . tÿt.v.ÿ ) devÖ o yNmt." –32– ik˘ æSvÿ•oô r.ryNt ¨ÖvIR ) ivêeÿ devÖ .n.ÿin p[qmÖ o j.ôt.ômtO 'Ö ydIô gortoÿ j.

.[Atharva Veda] k. /eÁÿ Sô me –42– srÿSvitô y.ô Á…sÿ ≈utû o vO]ÿ hÖ Tyenÿ vO]hÖ .ôs¥.idÿitôrn.ÿne ) srÿSvtI' su’ û toÿ hvNteô srÿSvtI d.ÿ îÄh v. ≤xÿW.NTsivôt.ôn=ÿm.ÿno aÖNymÖSmˇeÖ in vÿpNtuû seNyÿm( –40– srÿSvtI' devyÖ Ntoÿ hvNteô srÿSvtIm?vôre t.ÿn.ÿyÖ a.ôxWu Öe v. sÖrq'à yÖy.ômdR Nÿ tI ) sÖhß Ö .y|à d.<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y‚SmÿNdevô .y voct( –36– s%.x…s –38– Stegô o n Ks.…..ô‚SmNbôihRiWÿ m..ÿno aÖ…¶vRnÖe n VysO∑ÿ Ö xok¡m( –39– Stuiû h ≈utû ' gÿtsÖR dÖ' jn.ôg' r.ÿg. devÖ o v®ÿ.ômvÿrÄ ¨Tpr.ÿNtuû .ôryÿNte ) sUyÖRe Jyoitôrdÿ/mu . –35– y‚SmÿNdevô ." ) a.mheÖ b[˜Ne {.ÿy vÖ…j[.y /eih –43– ¨dIÿrq..ô' r.ÿsÖ ¨Nmÿ?yôm.ÿdiRe v ipôt…O .Iômmupÿ hÖàmu gûu m[ ( ) mO@û .j. yÖDmÿ…." ipôtrÿ" soôMy.Um*ÿ ) …mô]o noô a]Ö v®ÿ.ÿe ) StuWû Ëô Wu nOtmÿ .veÿ –37– xvÿs. mNmÿin sÖc' rÿNTypIôCye3ô ¡Ö n vÖymÿSy ivµ ) …mô]o noô a].t.y /O„û .sÿ" ) 518 .o yujû m.ô`…R mô@o a]ÿ .mTyeiÿ W pO…qôvI' mÖhI noô v.n.qoôKqw" Svô/. îWÖ a..ôym.RSô y1Öˇ¡ _UNp·rÿ ¥otÖin' cÿrtoô ajÿß. ivôdqeÿ m.ÿn' .dy?vmnmIôv.ôdyÿNte ivôvSvÿt"Ö sdÿne /. jÿ·rÖ]e ®ÿ{Ö Stv.t( –41– srÿSvtI' ipôtroÿ hvNte d≤=ô. ) mÖ`mw `ÖR onoô aitÿ xUr d.ÖySpoWÖ' yjÿm.

" –45– îÄd' ipôt>O yoô nmoÿ aSTvô¥ ye pUv.ô ye v.' yÖm' r. juWû ?vÿm( ) t a.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] asu'û y ÈÄyru vÿ k ûO . gO. EÖn.ôt'u p[qÿ mÖ o ivÿvde Ö nwW.t –51– a./.ÿ nUnû ' suvÿ jûO n.ÿ sutû Syô .jÿNt ipôTvSt îÄh.ÿn' hÖivW.ÿ duihô]e vÿhtÖ 'u ’¡. gVyUiÿ tôrpÿ.ô kr.Öto inôW¥edÖ ' noÿ hÖivrÄ…." –50– bihRWà d" iptr ËôTy1Öv¡ .ÿv/ûO yu Re cÿ devÖ ." pÖQy.Rsà oô ye apÿr.ÿ Ntuû ivêeÿ ) m.v. mÖho j.R…gôm. ¨ÿ ) y].\ ¨Öt.oitô tendÖe ' ivêÖ' .ôn" ) y.…qRvà Öe rjÖSy.'íÿ devÖ . AÿtDÖ .ÿn.oÿ" ) bÖihRWô doô ye Svô/y.ym( ) ¨Öto Nv1ÖS¡ y pÿipôv.\ ¨Öt.x –53– 519 .nuÿ d≤=.ÿmnupSpx.' cÖ iv„.y' tIôv"[ ikl.ôy.ô3¡Ö anuû Sv.s ÈÄy"u ) ye p.uvnÿ 'Ö smeiÿ t ) yÖmSyÿ m.ÿ nÖ" x' yorÿrpÄ o dÿ/.ôn..ôd‚u „kl. jÿD.ÿ nÖ" pUvÃRe ipôtrÄ" pretÿ . ivvÿSvto nn.tÿlI kôVywymÖR o ai©ÿro….vÿs.ôy' rsÿv.'s…Ö mN{ô' n kíÖn sÿht a.h' ipôtNø Tsuiÿ vôd].ôbhRO SÖ pitôAK≥ vÿ….gÿ" pu®WÄ t.Cy.ô x'tmÿ nÖe . v.ÿt' c ivô£mÿ.ô j.'Ste noÿåvNtu ipôtroÖ hveWÿ u –47– Sv.hÖvWe ÿu –48– pÖr…Äe yôv. inWÿÊ.ônm( ) vwvÖ SÖ vôt' sÖg' mÿn'Ö jn.ÿ spyRt –49– yÖmo noÿ g.'sÃ' p[vÖ toÿ mÖhI·ritÿ bÖ¸>yô" pNq.Rv/O . gÖt.ÿsu idô=u –46– m.ÿn. pÿyÁûRu m. voÿ hÖVy.Ste noÿåvNtu ipôtroÖ hveWÿ u –44– a.gÿ…mœ. ih'…à s∑ iptrÄ" kÉnÿ …c•oô y√Ö a.tRvÖ . cÿ’m.\à aiv‚Tsô np.ôy' m/umÿ .ÿm –52– Tv∑.j.ôt.

inôW¥ÿ –59– îÄm' yÿm p[Stôrm.…sô v®ÿ.í iptro devt.R.ô mdÿNt* yÖm' pÿXy.mi©ÿrso yÖy"u –61– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1-60ù W∑‰OcSy.Ö{e s*ÿmnÖse Sy.ÿ teÖ pUvÃRe ipôtrÄ" pretÿ .ÿn.nÿmSmw –55– ¨ÖxNtÿSTve/ImÁux û Ntô" s…mÿ/Imih ) ¨Öx•ux ÿ tÖ a.<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p[ie hô p[ie hÿ pÖ…q….i©ÿro….yR…Ö DywrÖ ..Sy sUˇ_Sy.ôVyR˝ˇ_' yÖmo dÿd.ÿn* Svô/y.toôåSm. pÖq. ih roh. EÖt' ipôtroÿ loôkmÿ£n( ) ahoÿ….yÖw nRe .idctsO.Ogvÿ " soôMy.R.id]yo…v'xTyOc.sÿ" ) teW.tved." ) 520 .í è4á 34ù ctuqIRctuiS]'Xyor…¶" è5ù pçMy.[Atharva Veda] k.ÿdySv ) ivvÿSvNt' ¸veÖ y" ipôt.ôn" ) a. r.®ÿh≤NdôvSpOœû ." ) ¨Ö.idtOcSy Wœ‰.' i]'Xy.ÿm –58– ai©ÿro….Ujû yR oô yq.ÿ" pûyU .' c devÖ m( –54– apetÿ Ö vI˝tÖ iv cÿ spRtÖ .TyvÖs. r. vÿh ipôtNø hôivWeÖ aˇÿve –56– ¥umû NtÿSTve/Imih ¥umû Ntô" s…mÿ/Imih ) ¥umû .qv.. teåÖ ‚SmNbôihR„y. ¥.N¥umÿ tÖ a." è29ù Ekoni]'Xy." ipôt…O .dySv –60– îÄt EÖt ¨d.ômipÿ .®ÿhn( ) p[ .ÿ" s'ivd.ô mN]. j. gÿhIôh ymÿ vwÂpô ·w rÖh m. Tv.ÿ" kivxÖSt.'à vÖy' sumÿ tÖ * yÖ…Dy.idWi@±vx ' teí ymo mN]oˇ_.oô . vÿhNTvenô .j.ÿjNhôivWoÿ m.rÄ≤∫rġ_⁄….ô aqÿv.R AiW" ) è1-3á 6-28á 30-33á 35-60ù p[qm. vÿh ipôtNø hôivWeÖ aˇÿve –57– ai©ÿrso n" ipôtroÖ nvÿGv.' pçi]'Xy.Nv.

Deÿ hÖivjuhÃR otn ) s noÿ jIôv„e v.Xy.·r'XyekcTv.yu"û p[ jIôvseÿ –3– mwnmÿ ¶eÖ iv dÿhoô m. dxMy.' jgtI è5á 26á 49á 57ù pçmIWi@±vX' yekonpç.WIR g.y]I è37ù s¢i]'Xy.yÖ m/umÿ ˇm' juhû ot.Xy.' .idtOcSy pçi]'xIs¢cTv.·r'Xyo≤S]pç.u·rg.voÿ j.' …v'xI√.'…s yÖm.idpç.xIn.idtOcSy c i]∑up( è19ù Ekon…v'Xy.tvedÖ oåqemÿ ne 'Ö p[ ihÿ. xUx ÿ cu oô m.·r'Xy∑cTv.yÿ i£yte hÖ…v" ) yÖm' hÿ yÖDo gÿCzTyô…¶dUtÿ oô ar'’ à t" –1– yÖm.yÿ `Otû vÖTpyoô r.tu .idtOcSy.≤Tpôt®\ø pÿ –4– yÖd.…v'xI]yo…v'xIpç…v'xIi]'xIctuiS]'xIWæ$(]x ' IW$(cTv.idtOcSy Wœ‰.Xy.·r'xIn. xrIÿrm( ) Íût' yÖd.n.idtOcSy c .ipRtà .∑pç.'à vxÖnI.i]'XyekoncTv.y]I è40á 42-44ù cTv.' pç.ô p[ cÿ itœt ) îÄd' nmÖ AiWÿ>y" pUvjÖR >e yô" pUv>ÃRe y" p…qô’Œÿ" –2– yÖm. i√cTv.yÖ somÿ" pvte yÖm.≤S]pd." pvteÖ W@ëvû IRrk e …ô md(bhûO t( ) i]ô∑bu g( . –6– 521 .idtOcSywki]'Xy.≤Tpôt>O yÿ" ) yÖdo gCz.xIs¢pç.u·riK]∑up( è8á 10-12á 21á 27-29á 31-33á 35á 47á 53-55á 58-60ù a∑My.mqÿ devÖ .Xy.≤S]pd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è1-3á 6á 14-18á 20á 22-23á 25á 30á 34á 36á 46á 48á 50-52á 56ù p[qm. yÿm∂e Iô`mR . krÿ…s j.ítudXR y.Syô Tvc'à …c≤=poô m.@±jgtI è38-39á 41ù a∑.·r'Xy. Íût' ’û.m.….·r'Xy.WIR g.WIR g.nu∑pu ( è4á 7á 9á 13ù ctuqIRs¢mInvmI]yodxIn.tvedÖ oåqemÖ menÿ 'Ö p·rÿ dˇ. smivWm.'…à sô sv. ivr.y]I è24ù ctu…v|Xy.y]I è45ù pçcTv.idtOcSywk…v'Xy.ôTysunÿ IitmetÖ . yÖm a." s¢…v'Xy.ÿy]Ö I zNd.Rvà .n.Rô t.·r'xIn.í kk⁄MmTynu∑pu ( zNd.it –5– i]ôk&¡ kÉ….í.·r'Xy.idtOcSy W$(pç.WIR g.

pO.ÿr.ô ye aÿn. gCzô v.rmeyÖ * cÿtru =Ä * xÖbl*ÿ s.jÖNp·rÿ /eÁnº ' SvôSTy˝Sm.….Steÿ xoôcyoô r'hyÿ o j.tvedoô y.….t( –14– ye …côTpUvÃR Aûts.ô sÖ .ipÿ gCzt./O„û y. ) a/. At.v.ô\ anuÿ ) t.ô/nu .n*ÿ ym r≤=ôt." ) aÖpo v.\ aipÿ gCzt.ÿnÖ ¨pÿ y.ô xrIÿr"w –7– aÖjo .dÖ' mdÿ≤Nt –11– y* teÖ ê. anmIôv' cÿ /eih –12– ¨ÖÂ.ÿste ) ye>yoô m/uÿ p[/Ö .Stpÿs.ÿ gCzô yidô t]ÿ te ihôtmoWÿ/IWuû p[itÿ itœ.' tÖNv.'…íÿdvÖe .r*ÿ ctur=Ä * pÿ…qôWdIÿ nOcû =ÿs.'à r.t( –15– tpÿs.‹"à –10– aitÿ {vÖ ê.[Atharva Veda] k.vÿstûu pO .˝ suvû c." Íût' ’¡…/ –9– avÿ sOjÖ punrÿ ¶e ipôt>O yoô yStô a.ômsumÿ ¥Ö he ..ôTmn.RyÃ Ö pundÿ .tÿm." ≤xôvtÿm.yuvû sR .vÿitô t.Ö{m( –13– somÖ EkÉ>¡ y" pvte `Otû mekô ¨p.ÿt.>y.tuû xeW"Ö s' gÿCzt.ômqetrÿ .ÿt. Aûtj.û .ôv/O "ÿ ) AWIôNtpÿSvto ym tpoôj.ÿvdu Mu bôl* yÖmSyÿ dUtû * cÿrtoô jn. ) t.StôNvo˝ j.Steÿ ≤xôv.ô ye Sv˝yRyÖ "u ) 522 .ÿ pÖq.…sô idvÿmNÖ t·rÿ=m( ) aÖj' yNtômnuû t.Rt." smO<ÿ vt.vÖSm>y'à dûx O yeÖ sUy.tvedSÖ t.….ÿvhR nw ' su’ û t.ô\ apIÿih yÖmne Ö ye sÿ/mÖ .ôgStpÿsSÖ t' tÿpSvô t' teÿ xoô…cStÿptuû t' teÿ aÖ…cR" ) y.ÿmu loôkm( –8– y.ÿ ipôtNø Tsuiÿ vôd].ÿn( ) a.ô idv'à cÖ gCzÿ pO…qôvI' cÖ /mR…à .<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sUyÖ| c=uWÿ .n*ÿ s.….¸ÿtíÖ rÿit Svô/.

'…íÿdvÖe . teÿ h.St tÖNv1Ö"¡ ik˘ cÖnhe –24– m.soôm.íÿ’Wû e jIvÖNt.t. Tv.Ntu xÖGm.t( –18– Syoôn.ÿn. Eihÿ ) s' gÿCzSv ipôt…O ..NgÿCztu teÖ mnoô a/.t( –16– ye yu?yÿNte p[/Ö neWÿ ûu xUr.ÿ vO=û " s' b. ¨ÿdpÖ tu[ "ÿ ) aÖjne ÿ ’û<vNtÿ" xIôt' vÖW." –21– ¨Êv.≤litÿ –22– ¨dÿ◊mÖ .ô v.ÿsoô ye tÿnTûU yjÿ" ) ye v.ÿSmwô xmRà sÖpq[ .Re oÿ=Ntuû b.yuWÿ Öe £Tveô d=.ÿ ipôt®\ø pÿ {v –23– m.ôy≤Ntô sUymÃR ( ) AWIôNtpÿSvto ym tpoôj.ÿ" –19– aÖsb'Ö .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] tpoô ye cÿi£ôre mhÖSt.' …íÿdvÖe .ô' m." kôvyoô ye goÿp.ÿ…/∑Ö m. inôvx e nÿ I ) yCz.ÿy jIôvseÿ ) Sv.Iq. teÖ mnoô m.ô ¨pÿ v.ô mnÿ îÄhme .ÿ sÖhßÿd≤=.STv.ôSt.Steÿ sNtu m/uíû tu "ÿ –20– ◊y.t( –17– sÖhßÿ.ô/e pO…ÿ qôVy.\ aipÿ gCzt.ÿ vhNtu mÖ®tÿ ¨dv. y.Smwÿ .ô" s' yÖmne ÿ Syoôn.ipÿ gCzt.v pO…qVynO=rÖ . rsÿSy te ) m.ôh. devÖ I pO…ÿ qôvI mÖhI ) 523 .ÿ…m teÖ mnÿs. ¨Ör* loôkÉ in /IÿySv ) Svô/.\ ¨p jujWu .ipÿ gCzt.NgOhû .yurû .ô.R©.

…mô ymuÿ =Iôr aoÿdnÖ m( ) ten.ô=. svÿ. p[trÖ ' nvIÿy" ) ySTv.ÿ jÖ`. …mÿqnûu .ûO .it yÖD.ÿvtIô' p[ tÿrÄ y.ô JyoGjIvÿNt" xÖrdÿ" puÂcô I" –29– y.´..nÖ v?yô" so aÿStuû m.ô jnÿSy.ôNttÖ" pr'Ä n.uvoÿ ivôvSv. so aÖNyi√ÿdt .ô' mTye>ÃR y" ’ûTv." ) sv..yu"ÿ ) te>yÿ" xkÉm hÖivW.ÿnNÖ v.Tp[ /ÿm.ÿghU •ÖmtO .…mô ik˘ cÖn ) yÖme aÿ?vôro a…/ÿ meÖ inivÿ∑oô . sÿr<Ä yU" –33– ye in%.t( –28– s' ivÿxÆNTvôh ipôtrÄ" Sv.. `.ÿjsu –25– yˇeÖ a©ûmitÿiht' pr.nÖSm.tÿt.…ên.Rk¡˘ v.ÿidôt" ) mOTû yuymÖR Sy.rÄ¥ˇd.r –27– ye dSyÿv" ipôtWO ûu p[ivÿ∑.ôs' punrÖ . vex ÿ yNtu –26– apemÖ ' jIôv.ô n=ÿm.ôn" p[.<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION loôk˘ ipôtWO ÿu ivôÊvw/Sÿ v yÖmr.ÿsI∂Ütû " p[ctÿe .n –32– ap..ô o y ¨ÿ v.ô asU≤ÿ Npôt>O yoÿ gmÖy.nÿ¶Ö a. nÿ" Syoôn' ’û<vNtÿ" p[itôrNtô a.m.dÖírÿ≤Nt ) pÖr.R yoå].[Atharva Veda] k.itÿ pXy.sIôdjÿh.ÿt.Öcrw pÿ .. teÖ pretÿ " ) tˇeÿ sÖg' Tyÿ ipôtrÄ" snIÿ@.ô ye dÖG/.rÿNTyô…¶∑. D.ÿv.Rmd/uiû vRvSÿ vte ) ¨Öt.ôs.so .ô ye proÿ¢.sÖdjIÿvn" –30– aê.' teÿ /enÖ 'u inÿp.Öpru oÿ inôpru oÖ ye . vÿh ipôtNø hôivWeÖ aˇÿve –34– 524 . aÿ¸tû .|Sô t.gÖ/ye mÿ ( –31– yÖm" proåvÿroÖ ivvÿSv.' cÿk.Öt.itmu% û .duû √. ye co≤ıÿt. sux û ve . aÿ®/NgOhû >e yôSt' invRhà tÖ p·rÖ g[.

'à …mmImheÖ yq.s.ÿtw ) xÖte xÖrTsuû no purû .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ye aÿ…¶dÖG/.ÿtw ) xÖte xÖrTsuû no purû .s.nÿmtÖe ¥ EÖW a.' m.ÿtw ) xÖte xÖrTsuû no purû .' m.pÿr'Ä n m.pÿr'Ä n m. tÖNv'1¡Ö tpÿ" ) vneWÿ ûu xu„moÿ aStu te pO…qôVy.mÿStuû yırÿ" –36– dd.' m.…môh –37– îÄm.s.m( –35– x' tÿpÖ m.pÿr'Ä n m.ôdyÿNte ) Tv' t.Öy ¨pÿ itœt. –40– vIô3m¡Ö .].'à …mmImheÖ yq.].' m.gÖNmmÖ ced.' m.].s.ÿtw ) xÖte xÖrTsuû no purû . ye anÿ…¶dG/.ÿtw ) xÖte xÖrTsuû no purû . –38– p[me .ÿ m.'à …mmImheÖ yq.].].itÿ tpoô a¶eÖ m.ÿtw ) xÖte xÖrTsuû no purû .Np[Tyetô d.].ÿtw ) 525 .' m.s.ÿhÖ mmwWÖ r.ÿtved" Svô/y. –42– ¨idôm.ÿ yÖD' Sv…/ÿit' juWNt.'à …mmImheÖ yq. –39– apemÖ .pÿr'Ä n m. avÖs.ô m?yeÿ idôv" Svô/y.NveTÿ qô yidô te j.pÿr'Ä n m.'à …mmImheÖ yq.ÿMySm.' m.].pÿr'Ä n m.s.s.pÿr'Ä n m. –43– s…môm.'à …mmImheÖ yq.Uiÿ dôh ) yÖm…íÿikôTv.'à …mmImheÖ yq. –41– in·rÖm.

. m.pÿr' jÖrSyôNyidôtoåpÿrm( ) j.ôm.ôt.ôSt]ÿ gCztm( –53– 526 .'Ö yo vh. pÖq.Uy. pitÿ…mvÖ v.uiR h –50– îÄd…m√.Ö{y. √πW. Syoôn' devÖ >e yoô rà'à d/quiû vR loôkm( ) ¨pÖ p[„e yÿNt' pUWû ." –47– ¨ÖdNÖ vtIô ¥*rÿvmÖ .ÿ≤=ôy≤Ntÿ pO…qôvImutû ¥.].ÿivdNt loôk˘ n.mÖh. y a.[Atharva Veda] k.sm( ) yq.' te>yÿ" ipôt>O yoô nmÿs.ÿTyÔoôy.ôtvu SR ]e.'à ipôtrÄ a. pu]û ' yq.pÿr' idôiv pÿXy…sô sUymÃR ( ) m. ¨Ö n.ô o aÿp.pÿr'Ä n m.ÿtw xÖte xÖrTsuû no purû .>ye˝n' .ô p…qÿ’t. ¨Ö n.Um Ë.ô>ye˝n' .ôn a.Ryà ) apÿ·rpre.ôn.ÿivivôx®u vÄ 1R N¡Ö t·rÿ=m( ) y a.sÿte –48– ye nÿ" ipôt"u ipôtroÖ ye ipÿt.yu„ÿ m.ôno Vy. Tv…yÿ –52– a¶IÿWom. –45– p[.ÿ .<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xÖte xÖrTsuû no purû . yÖmr.nw"ÿ pÖ…q…. iv/em –49– îÄd…m√.ô' Sv˝rg. –44– am.ÿ ) jIôvWe ÿu .ôS' ynÿpTyvNt" ) te ¥.oR…m pO…qôVy.sÿs.muiû dTy.k¡Sy pOœû º a…/ô dI?y.ôy.Ö{' tNm…yÿ Svô/. pIôlmu tÖ Iitÿ m?yôm.Um Ë.ÿ…sô m.uiR h –51– aÖ….ÿ h p[¥Ö *·ritô ySy. ipôtWO ûu s.yuíû =uÎÿ x û≥ yeÖ sUy.s.ÿn. ) tOtû Iy.ÿ …sôc.ÿD" ipôtNø gÿCz –46– ye ag[vÿ " xxm.N." pÿryÄe iu hRTô v. Tvoÿ.

Xy.ÿVyRySvô s' p[o. . Tvetô í‰.gO.ÿd.ids¢dx.ô pIvÿs.·r'xIW$(cTv.yuiÿ vRêô .ô blenÿ ) sÖm.Sy sUˇ_Sy." è50ù pç.ÿtw –58– dÖ<@÷ hSt.vÿ gCzt.ÿ p. dÿ/.idtOcSywkpç.í è5-6ù pçmIWœ‰or…¶" è44á 46ù ctuíTv.soÿ" sÖh ≈o]e.dÿn'Ö s…mÿtIôí.ÿtIjRyme –59– /nuhû SR t.Xy.." s¢cTv.ÿno gÖt.…bÿ.R AiW" ) è1-4á 7-43á 45á 47-49á 51-53á 55á 57-73ù p[qm.idtOcSy s¢mInvmIdxmIn.Ö ivê.ÿ .' s¢My. ) îÄ∑.ôdd.ÿ /O„û . Tv.Rõ™ TvmeÁpu ÿ jIvloôkm( –60– è3ù tOtIy' sUˇ_m( è1-73ù i]s¢TyOcSy." purû .qv.ôdd.ô mO/oÿ aÖ….idtOcSy pçpç.tuû p[pqÿ e purû St.ÿm ivô√.n.' 527 .uhrR sÿ .idctuAc≥ .gÖ•pwtÖ dUhÿ Ö yidôh.·r'XyomRN]oˇ_." ) s Tvwtô >e yô" p·rÿ dd≤Tpôt>O yoôå…¶devRÖ >e yÿ" suivdÖi]ye>ÿ y" –54– a.m.ÿno mOtû Syÿ sÖh =Ö].ô j˙≥Wà .'à yÖmSyô s.yu"û p·rÿ p.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] pUWû .ôptûU mR nÿ sûu £ ' .sÿ" p[qmÖ ' Nv.idW<." ) è1-3á 7á 9-10á 12-17á 19-22á 24á 38á 40-43á 45á 48á 51á 53á 55á 57á 59á 61-63á 65-66á 73ù p[qm. îNdu" è56ù W$(pç.û vRu nÿ Sy goôp.U…m" è54ù ctu„pç.o dÖ/‚O Gvÿ/=Ö NpÿrIÖƒy.. pUWû .ÿt( ) y].Ny]ÿ te dÖˇ' bÿ¸/û .ô v.U·rÿ pu∑û mÖv. devÖ " sÿivôt.yÖ vsuû .yÖ vo!ÿve ) t..t( –56– EÖtÊv.>y.tu Tv.ç ymo mN]oˇ_.Xy.idctsO.ÿd.sÿte su’ û toô y]Ö t ÈÄySu t]ÿ Tv.·r'Xy.mekon…v'Xy.ids¢i]'xt" pçcTv.' √.Xy.ô blenÿ ) a]wvÖ Tv…môh vÖy' suvû Ir.í a.ÿ Ö vcRsà . c ) neÊv." s¢pç.u„Rà vô medsÿ .·r'Xy.tu –55– îÄm* yunÿ æJm teÖ vˆIô asunÿ It.nnÿ∑pxu.po devt.e Ö vcRsà .Xy.Xy.ÿvytuû p[ ivô√. ivbÿN/uWu –57– aÖ¶ve mR ÖR p·rÖ go….dXy.

vOtû .mupÿ vetsÖ mvÿˇro nÖdIn.n.y]I è6á 56á 68á 70á 72ù WœIW$(pç.ônTÖ y˝fl‰e jIvloôk˘ devÖ .sIÿTp[.ÿmnusc'Ö rÿNtI ) aÖy' teÖ gopÿitôSt' juWÿ Sv Svôg| loôkm…/ÿ rohywnm( –4– ¨pÖ ¥.vs.xIn.ç i]∑up( è4á 8á 11á 13ù ctuQyR∑Myek.Xy.sumÿ tÖe mupÿ xeWÖ Eihÿ ) hÖStôg.' jIôv..·r'Xy.ÿ .ô p[.<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ctu…v|Xy∑.bOhtI è69á 71ù Ekons¢ittmwks¢ittmyoíop·r∑.n.ô Syÿ d…/ôWoStvedÖ ' pTyujÿ iR nôTvmÖ….n.Xy.' jgtI è26á 28ù Wi@±vX' y∑.nu∑pu ( è25á 27á 44á 46ù pç…v'xIs¢…v'xIctuíTv.i]'Xy.ôn.·r'Xyekonpç.s¢ittm.u·R rGjgtI è29ù Ekoni]'Xy.$( xKvrI è32-35á 47á 49á 52ù √.ÿm( ) a¶eÖ ipôˇmÖp.dxI]yo…v'xIn.·r'xIW$(cTv.' mOtû >e yÿ" p·r.ä»htI zNd.…v'Xyo.Rpà y.·r'xIn.. incOÌ. W$(pd.WIR p…¤v.yR…Ö .ç.' pçcTv.mekW∑‰." pçpd.' s¢cTv.Ö.n." pQy." p[St. mTyRô p[te mÿ ( ) /m|à pur.y]I è39ù EkoncTv.·r'Xy.·r'Xy∑cTv.Iôym.≤S]pd.·r'Xyekpç.ÿn.vs.i]'XyoíTv." puroånu∑≤u P]∑up( è58ù a∑pç.itjgtI è31ù Eki]'Xy.dXy.m( ) aÖN/enÖ yˇmÿs.n. Ek.ÿn.ô pun"ÿ ) 528 .u·riK]∑up( è36ù Wæ$(]X' y.' st"p…¤" è5ù pçMy. jgtI è64ù ctu"W∑‰.XyekonW∑In.Xy∑W∑Is¢ittm. in pÿ¥tÖ ¨pÿ Tv.u·R rg.suynR ∑u pu ( è37ù s¢i]'Xy.idctsO.Xy.[Atharva Veda] k. Ek.' {ivÿ.xIpçpç.ô' pNq.surI g.mÿ…s –5– y' Tvmÿ¶e sÖmdÿhSÖ tmuû inv.√. jIÿvloôk˘ gÖt.'…s îÄy' n.xIs¢pç.ÿcImnyÖ' tdenÿ .xIi]pç.S}yvs.ˇô _o ap.qU –2– apÿXy' yuviÖ t' nIôym.i]∑up( p…¤" è50ù pç.æ$(]∑up( è60ù W∑‰. ivr. .u·rKpQy. s' bÿ.n.íù .p…¤.rp…¤" è54ù ctu„pç. ivr. ivr.@±jgtI è30ù i]'Xy." pr.idtOcSy pçW∑IW$(W∑Ii]s¢ittm.R è67ù s¢W∑‰.m( –3– p[jÖ .' èè18ù a∑.xIi√pç.idctsO.rIÿ pitloôk˘ vO.mÿnpu .' cehÖ /eiÿ h –1– ¨dIÿ„vR n.ôlyÿNtIô tSywÿ p[jÖ .[ .

ô Svrÿvo v/RyNtu ) vcoRà mÖ îN{oô Ny˝nˇû_⁄ hStÿyojRrÖ dÿi∑' m.ô p·rÖ m.idôTy.ÿrSvô m.t –14– k<vÿ" kô=Iv.®ÿr…e / ip[yô o devÖ .ômdevÿ " –15– 529 .…mÿ]oôåy' jÖmdÿ…¶ôri]ôrvÿNtu n" kôXypoÿ v.ÿ" ) ivôê.u„v s≤lôle sÖ/Sqeÿ ) t]Ö Tv' ipôt…O .m.j. p[trÖ ' t.ÿ…yô mo xrIÿrm( ) mnoô inivÿ∑mnusû i' vÿxSvô y]Ö .ôryÿNto jÖrseÿ m.uNû yR˝nKTv.ÿ" –8– p[ CyÿvSv tÖNv'1¡Ö s' .t.t.hÖe . m.].ô m.rÿ p[qmÖ o mTy.Ö{' rÄ…y' cÿ nÖ" svRvà Ir' d/.v®ÿ.yÿ p[qmÖ o loôkmetÖ m( ) vwvÖ SÖ vôt' sÖg' mÿn'Ö jn. m.ô smÿˇ_" ) dÖˇo aÖSm>yô' {ivÿ.n.' ipôtrÿ" soôMy.mÿ/.ô3¡Ö c.ô s' ivÿxSv ) sÖv' x e nÿ e tÖNv.' yÖm' r.pÖ" pvÿn"w punNtu –11– …mô].otu –12– yo mÖm.' smÿnKTvô…¶me/ÖR .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] Ky. sivôt. ’¡.ôsn( ) rÄ…y' meÖ ivêeÖ in yÿCzNtu devÖ .<@dUvû .ÿ" s'ivd.n. `Otû ne ÿ ) c=uWÿ e m. m/unÿ .ô iv h.R Vy˝Lkx.ô m.ô' y" p[yÖe . –6– îÄd' tÖ Ek'¡ pÖr Ë¡ tÖ Ek˘¡ tOtû Iyenÿ Ö JyoitÿW.ôn" s' somenÿ Ö mdÿSvô s' Svô/. tÖe g..Umjÿe WûRu seÖ t]ÿ gCz –9– vcRsà .ÿ y.ôv.Rnà .ôy' voÿ yÖDo m/unÿ .ÿ spyRt –13– pr.ÿycR nÖR ." Syoôn.MbUrû ]ÿ rohtu x.ÿn.….ÿNpu®mIô!o aÖgSTyÿ" Xy.ÿn' hÖivW. cÿ y.êÖ" so.t iptrÄ a.soô aÔÿNtu devÖ .'à prÄme sÖ/Sqeÿ –7– ¨·ˇÿœÖ p[ie hô p[ {Öv*k¡" ’.' meÖ iv„. jÖrdÿi∑' v/RNtu –10– vcRsà .

ÿ n" –16– kôSye mOjû ." p[jÖ y.n." pÖxmu .ÿn.>y˝Ôte ) …sN/oÿ®Cz™v." p[trÖ ' nvIÿy" ) a.ô" susx Ã' .[Atharva Veda] k.jÖ gotÿmÖ v.<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ivê.sÖ" iptÿro mO@û t.ô /nenÖ .yudû /R .ÿsu gO.Ä yoÿ gOhû We ÿu –17– aÖÔteÖ Vy˝ÔteÖ smÿÔteÖ £tuÃ' ·rh≤Ntô m/unÿ ./ÿ Sy.ôse pÖtyÿNtmu=û .Iô•moÿ….mÿdve ) xÖidRnoôR ai]ÿrg[.ô aitÿ y≤Nt ·rÖpm[ .rÿ√.'à ihr<yp.n.m sur.yÿm.ôv.ÿ…m]Ö jmÿd¶eÖ v…sÿœÖ .ôPy.

à " su®û coÿ devyÖ Ntoô ayoô n devÖ .ô‚SmNbôihRiWÿ m.." kvyÖ a.ÿxx.vNt" su’ û toô y ¨Ö Sq. mÖ®Tv.dy?vm( –20– a/." –19– ye a]ÿyoô ai©ÿrsoô nvÿGv.ÿs" p[àÖ .ot suivdÖ].ÿ idôx" p.Rsà …íduvû x R Iÿr’p[NvO/û e …cÿdyÖ R ¨pÿrSy." ) d≤=ÿ.ÿ ….Irpÿ v[n( –21– suk û m.ôn.Utû ) te aÿv.itôW.ÿv/ûO Ntô îN{ÿmvûu IR' gVy.ô /mÿNt" ) xucû Ntoÿ aÖ…¶' v.n.ÿtu b.…mÿvoôp·rÿ ) 530 .ôtI" ) ivêÖ' t∫Ö{' ydvÿ≤Nt devÖ .Cy. jinÿm. yUqû ve ÿ =umû itÿ pÖêo aÿ:y∂ºvÖ .soÿ a¶ Aûtm.ÿ" –24– îN{oÿ m.R.¸ûCyut.ôNp[." ) xucIdÿyNÖ dI?yÿt ¨KqôxsÖ" =.coô d/.ô' jinôm.'à p·rÖWd'à no a£n( –22– a.ôNdNtoÿ a®Ä.NTyugû "[ ) mt.ôyo" –23– ak¡mR teÖ Svpÿso a. Íÿ.Um Aûtmÿvß•uWû soÿ iv. bOhû √ÿdme ivôdqeÿ suvû Ir.ÿn.vÿNto r. ivôdqeÿ hUyû m.ÿ n" ipôtrÄ" pr.ÿ pO…qôvI ¥.m. îÄ∑.ô yq.R.s¥.ÿn..te –18– y√oÿ mu{û ' ipÿtr" soôMy' cÖ tenoÿ sc?vô' Svyÿxsoô ih .

y.y. îÄh Sq –31– p[tICy. sÖv' tO "ÿ Svô/. idô≤x purû .¸ûCyut.¸ûCyut..…m b.. sÖv' tO "ÿ Svô/.t..ôm.ôt.ÿ idôx" p.…mÿvoôp·rÿ ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.ÿ pO…qôvI ¥.y.…m b.n. îÄh Sq –28– /Öt. dÿ/. dÿ/.ô ivêwdÿ vÖRe ®w dIÿCy. idô≤x purû .ÿ pO…qôvI ¥.…mÿvoôp·rÿ ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.'à ¸ût. îÄh Sq –25– /.ô inA≥Tà y..ÿg. îÄh Sq –26– aidÿitm.y.'à ¸ût.…mÿvoôp·rÿ ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.ÿg.mheÖ ye devÖ . idôx" p.ÿg.ôm.¸ûCyut.oÿ /.n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.RidôTyw" p[tÖ ICy.mheÖ ye devÖ ... /Ö®.ÿ pO…qôvI ¥.ÿ pO…qôvI 531 . îÄh Sq –27– somoÿ m.ôm.'à Tv.ÿg. îÄh Sq –32– ¨dICy.y.n.'à ¸ût.mheÖ ye devÖ .n.y.n. dÿ/.mheÖ ye devÖ .…m b.Cy.…m b.' Tv.' Tv..'à ¸ût.ÿg. m.ÿtu b. îÄh Sq –29– p[.ry.ÿ pO…qôvI ¥.¸ûCyut.ôm.n.ÿg.imÿvoôp·rÿ ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.…mÿvoôp·rÿ ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.mheÖ ye devÖ .ÿ pO…qôvI ¥.' Tv. idô≤x purû . idô≤x purû . îÄh Sq –30– d≤=.¸ûCyut..ÿtu b.ÿ pO…qôvI ¥.'à ¸ût.n.mheÖ ye devÖ ...'à ¸ût. sÖv' tO "ÿ Svô/. sÖv' tO "ÿ Svô/.ô d≤=ÿ.ôn'u sÿivôt.mheÖ ye devÖ . idôx" p. dÿ/.mheÖ ye devÖ .n.R hÿ Tv..ÿtu b.¸ûCyut. Ëô?v| .'à ¸ût.'à ¸ût.¸ûCyut.…mÿvoôp·rÿ ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj. ¥.ÿg.…mÿvoôp·rÿ ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.ÿg.

it –40– devÖ >e yô" kmÿv.ô' b[˜ÿ pUVû y| nmoÿ….tÖprU …ÿ s –37– îÄtíÿ m. dÿ/.inÿ sur.' Tv.ÿg.rÄNm.ÿtvedÖ oåv.…mÿvoôp·rÿ ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.'à ¸ût.. sÖv' tO "ÿ Svô/.'à ¸ût.neÖ ydwtÖ m( ) p[ v.oÿå…sô v'sgÿ oå…s –36– ¨ÖdpÖ rU …ÿ s m/upû rU …ÿ s v.ÿ ’ûTv.ômtu íÿ . îÄh Sq –34– Ë?v. ·rÿrce –41– Tvmÿ¶ È…@ôto j. îÄh Sq –33– /[vu . ) 532 . idô≤x purû .R…sÿ /Ö®." ) iv Xlok¡ Eit pÖQye˝v sU·û r" Íû<vNtuû ivêeÿ aÖmtO .n.ÿg.inÿ ®Äpo aNvÿrohÖ∞tu„ÿ pdIômNvwtÿ d(vt[Ö ne ÿ ) aÖ=re.n.ÿ pÖd.Ä I….…mÿvoôp·rÿ ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.nuWÿ .y.…m b.vt.sÿSqe . devyÖ Ntoô a.O It mOTû yu' p[jÖ .' Tv.ÿ pO…qôvI ¥.'à . dÿ/.¸ûCyut.[Atharva Veda] k.ÿg.vO. sÖv' tO "ÿ Svô/.mheÖ ye devÖ .' yÖme îÿvÖ ytÿm..…m b.<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ¥.ÿv…Ö . s' punÿ .ÿ It ) bOhSÖ pitÿyDÖR mÿtnutÖ AiWÿ" ip[yô .ÿs EÖtt( –39– ]I….…mÿvoôp·rÿ ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.ywÖ ikmÖmtO 'Ö n.. sIÿdt.Ry.. îÄh Sq –35– /Öt. idô≤x purû .' yÖmStôNv1Öm¡ .ôm.ô' Svmuÿ loôk˘ ivd.ÿ pO…qôvI ¥.vtÖ…mNdÿve no yujû e v.ôm.'à ¸ût.¸ûCyut.ÿne –38– Sv.y.mheÖ ye devÖ .ÿ Ö p[itÿ …mmIte aÖkmú tûO Syô n.mheÖ ye devÖ .n.ÿóVÖ y..y.

hÖvI'iWÿ –42– a.¶eÿ y.soÿ hivôrdoÿ hivô„p.ôAi≥ Wÿ….e ÿ ) a.ô te aÿ=•Ö≤ı Tv' devÿ Ö p[ytÿ . Tv. ivôê. aÿnjU ihôre soÿmpIôq' v…sÿœ.Rõp™ rw"Ä pUvA ÖRw i≥ Wÿ….ÿ devÖ "w sÖrq'à turû . jehmÿ .rÄv." ) te….>ye˝n' .U…mÿmtÖe .uiR h –50– ¨ÖCz™vçÿm." sÖNTv]ÿ –51– 533 .ÿ" ipôt>O yÿ" Svô/y.ih sÖhß'à devvÖNdw" sÖTyw" kôiv…." sUp.tuû p[pqÿ e purû St.h.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] p[.m( ) te gûhO .." iptrÄ Eh gÿCztÖ sdÿ"sd" sdt sup.ÿ p. in b.n.ih suivôd]e…ÿ ." pO…qôvI d≤=ÿ.`RmsÖR ≤∫ÿ" –48– ¨pÿ spR m. îN{e.ˇ.in bÖihRiWÿ rÄ…y' cÿ nÖ" svRvà Ir' d/.t –43– a…¶ÿ„v. gÿmNtuû t îÄh ≈uvÿ NÖ Tv…/ÿ b[vu Ntuû te˝åvNTvôSm.Rmà d[ .soÿ bihR„ô ye˝Wu inô…/Wuÿ ip[yô We ÿu ) t a. ho].ôxWu Öe mTy. n" ipôtrÿ" soôMy.so aÖk"úì ) a.[ Ity" ) aÖˇo hÖvI'iWô p[ytÿ .ÿmpûu Sqeÿ rÄ…y' /ÿˇ d.ÿtWûO du vÃRe ]Ö .Ö.. ) m.t –44– ¨pÿÙt.soÿ `OtíÖ tu "ÿ Syoôn.n( –45– ye nÿ" ipôt"u ipôtroÖ ye ipÿt.yÖn.ÿymÖR " s'rà r.Ryà ) pu]û >e yÿ" iptrÄStSyô vSvô" p[ yÿCztÖ t îÄhoj|à d/.¶eÿ y. pO…qôvI su itÿœtu sÖhßÖ' …mtÖ ¨pÖ ih ≈yÿNt.vt EÖW. pu]û ' yq.ôt.v sUpspR.In.Um Ë.ômmÿˇu –46– ye t.`RmsÖR ≤∫ÿ" –47– ye sÖTy.mÖh.ÿSmw xrÄ.so a®Ä.ÿt( –49– ¨Cz™vçÿ Sv pO…qivô m.Ö .Smwÿ .ÿm( ) Ë.n.d.o hÖvI'„yux û •ux û ≤∫ÿ" p[itk.ÿ …sôc.ÿ/q.ôivdÖ" Stomÿt∑.mu®ÿ VÄ ycÿs' pO…qôvI' sux û ve .sIÿn.ôtr'Ä .

otu –52– îÄmmÿ¶e cmÖs' m. te ’.tu –56– îÄm.ÿmtûu soôMy.<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ¨ˇeÿ St>n. y a.dsunÿ IitnoR aÖ¥ yÿq.vit ) mÖ<@ÜKû y1ÖP¡ su x' .ô .vitô Ò.˜ÿ .ô ê.'à ipôtroÿ /.ry≤Nt teÖ t]ÿ yÖm" s. roÿhNtuû jnÿyoô yoinômg[eÿ –57– s' gÿCzSv ipôt…O .m( ) aÖn≈Ö voÿ anmIôv.dÿgdÖ ' ’¡.m( –53– aqÿv.ô" s' yÖmne ∑ÿe .vÖ¥' punrÖ Stômie hô s' gÿCzt.' tÖNv.idÿkôÉ Ò.mÖk˘ pyÿ" ) aÖp.' SqU.ô s' SpOx ÿ Nt.mÖh.\ a.pÿd" ) aÖ…¶∑i√ôê.dyNt.ÿttûu odÿ ippIôl" sÖpR ¨Öt v.v." supû àIôr. n.vÖx' tÖNv˝" kLpy.nÖSt‚SmÿNdevô .otuû somÿíÖ yo b[." xÿknû⁄ a.rIÿriv/Öv.dÿn.û 'R cÿmsÖ ' y…mN{.R…ô jnIÿvte ) t‚SmÿN’.Ö=' t‚SmôinNdu"ÿ pvte ivêÖd.ÿ m.ôro . iv …jÿ◊r" ip[yô o devÖ .ÿm( ) aÖy' yíÿmsÖ o devÿ pÖ .n.vÿ xIyt.˝suvû c. aÖmtO .nIÿm( –54– yˇeÿ ’û„.ÿvtuû x' teÿ p[„uû v.ÿivivôx®u vÄ 1R N¡Ö t·rÿ=m( ) te>yÿ" Svôr.‹"à –58– ye nÿ" ipôt"u ipôtroÖ ye ipÿt.ôy.m( ) xIitÿkôÉ xIitÿk.uvÿ îÄm' Sv1Ö…¡ ¶' xÿmy –60– 534 .oit su’tû Syÿ .R pU. sÖh xuMÿ .it –59– x' teÿ nIh.' pyÿsoô yTpyÖStenÿ m.pUtû nRe ÿ prÄme Vyo˝mn( ) ihôTv.n.Ôÿnne sÖipRW..ÿivôvx e ÿ –55– pyÿSvtIôroWÿ/yÖ" pyÿSvNm.idÿk.[Atharva Veda] k." surû à.…m pO…qôvI' TvTprIÖm' loôg' inôd/ÖNmo aÖh' irÿWm( ) EÖt.ô a.…bÿ.

ÿn"u sudû .ipÿiht.Steÿ sNtu ivô>vI" p[>Ö vISt.t( –63– a.ÿdpu mÖ .mOWyÿ oô m." Svô/.otuû y" su]û .ôn.ÿTyô…¶r.Nk⁄Mû .ÿryn( ) te teÿ sNtu Svô/. pu]û >e yoô yq.vÿtI" ) t..…yn îÄd' vÿ" i£yte hÖivrgÿNmô Jvoitÿ®ˇÖmm( –64– p[ kÉtô nu .' kô…v" p[miÿ tmRtIôn. rodÿsI vOW. .ôn.nu"ÿ ) îÄhme e vIôr.o mo „ve˝W. jÿ·rÖM.Itn ) somÿp.tuû prwtÿ u mOTû yurmÄ tO Ã' nÖ Eetÿu ) îÄm.'Steÿ devÖ .j.ÿn@Öp. a/.vÿNtoô m/umÿ Nto `OtíÖ tu "ÿ –68– y. ) ihrÿ<yp=Ö' v®ÿ.R"ô s noÿ yÖm" p[tÿ rÖ ' jIôvseÿ /. .nuÿ mNyt.mupû Sqeÿ mihôWo vÿv/R –65– n.o aÖ‚SmNpu®ÿ ÙtÖ y. JyoitÿrxImih –67– aÖppûU .ÿ jIôrd. roÿhtÖ idvÿmˇu mÖ .ômsÿvo yÖm' gu"ÿ –62– yo dÖ/e[ aÄNt·rÿ=Öe n mÖˆ.nÿ=[ tuû pu®Wÿ .…mÿ itôl…mÿ≈.m( –69– pundÿ iRe h vnSpteÖ y EÖW inihÿtSÖ Tv…yÿ ) 535 .ÿ•o amOtTÖ ve dÿ/. ipÿt. …bÿ. bÖhvoÿ .urÿ <Ä yum( –66– îN{ô £tuÃ' nÖ a.Sy dUtû ' yÖmSyô yon*ÿ xk⁄nû ' .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ivôvSv.ûø .Steÿ /. aÿniu kôr.m.vNtuû gomÖdêÿvNÖ mYyÿStu pu∑û m( –61– ivôvSv.ÿ•oô a. venNÿ to aÖ>ycÿ=t Tv.Steÿ yÖmo r.ÿ ) ≤x=.kÉ¡ sup.mud.ÿ bOhtÖ ..mÿin jIôv.m( ) tmÿctR ivôê…mÿ].ÿy' ’.Ö o roÿrvIit ) idôv…íôdNt.Ny. hÖiv….ô" somÿp.ÿr ipôt.ÿ .Ö mR pu Ö yTptÿNt' ˙Öd.

y.St." pçpd.n.XyekonW∑ ‰ekW∑In.û .Sy sUˇ_Sy.@ëp·r∑. y.St.S}yvs.í cN{m.@.' ymo mN]oˇ_.ÿt* ivôdq.' iptr" è88ù a∑. a…¶" è89ù Ekonnvittm.n.$( st"p…¤" è56ù W$(pç.ôn" Sv." ) è1á 4á 7á 14á 36á 60ù p[qm.ç i]∑up( è12ù √.pçMyek. xKvrI è8ù a∑My.y." pçpd.·r'XyoivRr.dXyekoni]'xIpç.…v'xIi]'xIctuiS]'xIpçi]'xIs¢i]'xIcTv." iptø." kk⁄MmTynu∑pu ( è62ù i√W∑‰.·r'Xy." pçpd.ÿgt.R i]∑up( è53ù i]pç.' loôk˘ p[qÿ mÖ o yo a]ÿ –73– è4ù ctuq| sUˇ_m( è1-89ù EkonnvTyOcSy.[Atharva Veda] k. ¨p·r∑.n.ÿr.·r'xIi√cTv.bOhtI è13ù ]yodXy.qwnÿ ' deih su’ û t.<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yq.n.y]I è33ù ]yiS]'Xy.pÿ h.u·rg.idnv.s¢ittm. anu∑bu g( .ä»htI è27ù s¢…v'Xy.dXy..' .rp…¤" è66ù W$(W∑‰.idpç.Xy. rÿ.ÿ yÖmSyô s.xIittm. mh.xIittm. . VyuNdôtI –72– EÖtd. devt.ô apÿre ipôtrÿíÖ ye ) te>yoÿ `Otû Syÿ k⁄Lû yw˝tu xÖt/.Xy.@.≤S]pd.mnu∑pu ( è26á 43ù Wi@±vx ' Ii]cTv.ctuqIRs¢mIctudx R IWæ$(]x ' IW∑In." pçpd.Sv j.s.R AiW" ) è1-80ù p[qm.·r'xIpçpç. .ä»htI è39ù EkoncTv.qv.ids¢.Xy." puroivr.rp…¤" è63ù i]W∑‰. 536 . ." puroivr.juWI g." Svr.ô vdÿn( –70– a.Xyekpç.·r'xIn.ÿmu loôkÉ –71– ye teÖ pUvÖRe pr. pçpd.xIn.rp…¤" è49ù Ekonpç.Xy∑pç.' i√pç.u·rÑh.y.' jgtI è3ù tOtIy. p[ie hÿ m?yôto m.bOhtI è25á 31-32á 38á 41-42á 55á 57á 59á 61ù pç…v'Xyeki]'xI√.tvedSÖ tejSÿ vôıroÿ aStu te ) xrIÿrmSyô s' dÖh.Sq.dÿnÖ a.St.' ctuíTv.u·rKxKvrI è10á 15á 28á 30á 34-35á 37á 40á 44-48á 52á 54á 64-65á 69-70ù dxmIpçdXy∑.xIctu„pç. roÿhÖ vyÿ ¨NmOj.u·rgitjgtI è6ù Wœ‰.¥xITyOc. îÄh bOhû duÿ dIdyNte ) aÖ….' i]pd. xKvrI è16-24ù Wo@Xy.xIctu"W∑IpçW∑‰ekons¢ittm.i]'XyekcTv.í è81-87ù Ek.n.i]'Xy∑. .·r'Xy.xIs¢pç.u·riK]∑up( è2á 5á 11á 29á 50-51á 58ù i√tIy.itxKvrI è9ù nvMy.

j.ªI bOhtI è83-84ù }yxIittm.p…¤" è89ù Ekonnvittm.y.n.ôn' yuˇû _. roÿhy.surI i]∑up( è80ù axIittm.ôyU n.ÿ/.xIittm. a.Ö dO NÖ t·rÿ=' /[vûu .Ö=yÿ≤Nt tOtû IyeÖ n.Rà 537 .y.y]I è67ù s¢W∑‰. £¡mSv ) ju¸û ¥.r pO…qôvI' p[iÿ tôœ.n. roÿhtÖ jinÿ]I' j.p…¤XzNd.yu/û .n.'…s a.nu∑pu ( è82ù √‰xIittm.surI g.'à /ˇ loôkÉ –1– devÖ .nwyÖ rRw Iÿj.k™ è88ù a∑.y.y.m( –4– juÙû d.y.vs.ÿ" Svôg| y].m'k à .ômnuÿ pXy s.Ö . a.xIittm.pTy.ôn.veks¢ittm.R/à .y. dwvI jgtI è78ù a∑s¢ittm.ªI i]∑up( è85ù pç." Svôg| y≤Ntÿ loôkm( –2– AûtSyô pNq.m'Ö yjÿm.suynR ∑u pu ( è72-74á 79ù i√s¢ittm.xIittm.ô?vi©ÿrs" su’ û toô yenÖ y≤Ntÿ ) te…. m/uÿ .@±g. kk⁄MmTyui„.nen s.' gÿCzô yjÿm. d.x'à ßucû o yÿD.y]I è76ù W$(s¢ittm.idWo@x cwk.y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] Svr.‹" k.í.Rih pÖ…q…." p[. pQy.w"Ö s' vÖ a.ÿy.m( –5– /[vu Ö a.oÿjsmÖNt·rÿ=mup. îWÖmjU Ö| yjÿm.y. roÿh pO…qôvI' ivôê.n. a.." ) Svôg.y.Rih pÖ…q….mupÿ . yÖDmOtû vÿ" kLpy≤Nt hÖ…v" purÿ oÖ@.surI p…¤" è75ù pçs¢ittm.R ¨pÿrSy m. a. xïmTyui„.ÿdvRe yÖ .m( ) p[tÖ Iôm.ôtvedÿ s" iptOyû . i√pd.S}yvs.y.ÿidôTy.y duÓ. aÖmtO nÿe ivôœ.kÉô a…/ô iv ≈ÿySv –3– ]yÿ" sup. `Otû pOœÿ .xIittm.surI bOhtI è86ù W@xIittm." Svôg.k™ èè67-68á 71-86ù s¢W∑‰∑W∑‰.R loôk.' loôk.ÿóVÖ yeiWôto hÿVyôv.…m ) av." su’ û t.e ÿ vÖTsenÖ idxÖ" p[pIÿn.suyiRu „.y duÓ.inÿ ) te….ôk˘ ßuvû .ÿy.ô" sv.í pçpd."ù è87ù s¢.y. a.surI jgtI è81ù Ek.idtOcSywkon. pQy.ítu„pd.cturxIittmyo" s.k™ è77ù s¢s¢ittm.Odû .y.ítu„pd.hÿ Èj.y.xIittm." s.CyRn∑u pu ( è68á 71ù a∑W∑‰eks¢ittmyor.rÄ ¥.k¡Sy pOœû º a…/ÿ ivô∑ipÿ …≈ôt.

loôk˘ SvôgmR ( ) aê.ômyÿn' d≤=.tved" sÖMygenÿ ' /eih su’ û t.ô…¶" ) mÖihôm.ônmÖ….hRpà Tyoô d≤=ÿ.[Atharva Veda] k. pOiÿ ∑ôv.inô ydk¡LpyNt –7– ai©ÿrs.ÿ tptuû x' purû St.Nt.˙ÿ.. loôk˘ SvôgmR ( ) tmÖ¶yÖ" svR¸Ã t' juWNt.ôtvedÿ s" ) Íût' ’û<vNtÿ îÄh m.' p[.ônmÖ….' p[.ih `oôr.j.pÖTy' me?y'à j..ô…¶∑eÿ tptuû xmRÖ vmoRˇÃ rÄto mÿ?yôto aÖNt·rÿ=. ivihÿto j.Iym.<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION /u+û v.qÖ y]ÿ devÖ "w sÿ/mÖ .Utû .ômyÿn'Ö g.ˇÿptuû g.k¡Sy pOœû .ÿidôTy. rÿ.y loôk˘ idxoÿ .ôtvedÿ s" –13– ÈÄj.nÿ" –14– 538 .ˇÿpnw m( ) Ek¡S]e/ô .n..n.ÿ" su’ û teÿ devyÖ .ôn…íôtm.n Èj.ÿrIj.ÿmu loôkÉ –11– xmÖ¶yÖ" s…mÿı.Czmÿ/rÖ .ôCzmuˇÿ rÖ .®ÿ=dÖ…¶' n.hoÿ vh.n" –6– tIôqSRw tÿr≤Nt p[vÖ toÿ mÖhI·ritÿ yDÖ’tÿ" su’ û toô yenÖ y≤Ntÿ ) a].Stôn…U .hRpà Ty" ) dÖ≤=ô.ˇÿpÖ x' purû St.NTSvôg"R pNq.ÿd/uyû jR mÿ .ÿ .…..ô a.n.pÖTy' me?y'à j.i∂ôxoidÿxo a¶eÖ p·rÿ p.ô smÿ©"û svRÖ ¨pÿ y.t( –9– yUyû mÿ¶Öe x'tmÿ .dÖ' mdÿ≤Nt –10– xmÿ¶e pÖí.ÿ .vÿ …c≤=pn( –12– yÖD Eÿitô ivtÿt"Ö kLpÿm.j.ôCz÷ pÖí.ômyÿn'Ö pUvoRà aÖ…¶r.ÿitô n.UTû v.i∂vÿmTu pitô„yn( ) tSmwô p[ .ih xÖGm" –8– pUvoRà aÖ…¶Ç.nÿm¶Ö ie vRihÿtSyô b[˜.ÿsoô JyoitÿWIm.

ÿg. îÄh Sq –19– aÖppûU v.'à ¸ût.ÿg.'íà ®Ö reh sIÿdtu ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.'à ¸ût.ÖtSteÿ aStu ) ¸ûtoåy' s'iSqÿto yÖD Eÿitô y]Ö pUvmÖR yÿn' ¸ût.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖ…¶hoRt. îÄh Sq –16– aÖppûU v.ÿN=Iôrv.ÿ?vôy∑Ru Öe bOhSÖ pitô·rN{oÿ b[˜Ö .'à ¸ût.'à ¸ût..ÿN{ôPsv.n.'íà ®Ö reh sIÿdtu ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.'à ¸ût.ôns[ vÿ .n.'í®Ö reh sIÿdtu ) 539 .mheÖ ye devÖ .ônpÿv. îÄh Sq –18– aÖppûU v.ÿNm. îÄh Sq –22– aÖppûU v.'à ¸ût.ÿm( –15– aÖppûU v.. îÄh Sq –17– aÖppûU v. îÄh Sq –20– aÖppûU v.ÿg.'íà ®Ö reh sIÿdtu ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj..n. îÄh Sq –23– aÖppûU v.'à ¸ût.mheÖ ye devÖ .ôn•ÿv.n.ÿg..n.ÿg.. dÿ≤=.'í®Ö reh sIÿdtu ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj..ôs' v.'í®Ö reh sIÿdtu ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.mheÖ ye devÖ .ôNd…/ÿv.n.mheÖ ye devÖ ..n.'íà ®Ö reh sIÿdtu ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.mheÖ ye devÖ .ÿg.mheÖ ye devÖ .mheÖ ye devÖ .'í®Ö reh sIÿdtu ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj..ÿN`Otû v.ÿg. îÄh Sq –21– aÖppûU v.'à ¸ût.mheÖ ye devÖ .n.ÿg.ôNm/umÿ .n.'í®Ö reh sIÿdtu ) loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.

û ≤Ntô p[ cÖ yCzÿ≤Nt svRdÖ .<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION loôk’ ô tÿ" p…qô’toÿ yj.Jyeô vs.Steÿ yÖmo r.ômpu ÿ jIvit –32– EÖt..soÿ dd. v.ÿg. ih'sà I" prÄme Vyo˝mn( –30– EÖtˇeÿ devÖ " sÿivôt.ôn' yoinômnuÿ sÖc' rÿNt' {ÖPs' juhÿ oôMynuÿ sÖ¢ ho].ôymu k Ö | SvôivRdÃ' nûcO =ÿsSÖ te aÖ….ôn.[Atharva Veda] k..mÖd`u ..vÿNtoô m/umÿ Nto `OtíÖ tu "ÿ –25– y. aÿniu kôr.ô iv¡p.m( –26– a≤=ÿit'ô .Steÿ sNtU∫ û v( I" p[>Ö vISt.Jyeô a≤=ÿt.vt( ) t.ÿtrm( –29– kox'à duh≤Nt kôlxÖ' ctu…ÿ bRl…Ö m@.ipÿiht.ÿnSt. /enÖ ru .n.'Steÿ devÖ .tRvà e ) tÊv' yÖmSyô r.ÿ" –28– xÖt/.itô .ôPy|˝ cr –31– /." Svô/.ôn.ÿr' v. te duÓÿ teÖ dÆ=ÿ. a/. cÿ=te rÄ…ym( ) ye pO.' sÖ¢m.‚StôlvÿTs. îÄh Sq –24– aÖppûU .' vw yÖmSyô r.‚Stôlo˝å.vNtu ) EnIô" XyenIô" s¡p.…mÿ itôl…mÿ≈.ÿryn( ) te teÿ sNtu Svô/.Steÿ as* /enÖ vÿ" k.Nk⁄Mû .ÿ v√ÖTso aÿSy.mheÖ ye devÖ .Uysÿ Im( –27– {ÖPsíÿSkNd pO…qôvImnuû ¥.ô ¨pÿ itœNtuû Tv.'à /enÖ 'u m/umÿ tI' SvôStyeÿ ) Ëj|Ö mdÿNtIômidÿitô' jne„Ö v¶eÖ m.Steÿ /.…môm' cÖ yoinômnuû yíÖ pUv"ÃR ) sÖm.ÿ .vÿtI" ) t.]ÿ –33– 540 .j.nuÿ mNyt.'à ¸ût.Ny.

tu ipôt®\ø pemÖ ' yÖD' ipôtroÿ me juWNt.Övtoÿ gÖt.ÿ sNTvnpÖSf⁄rNÿ tI" –34– vwêÖ .Iô" XyenIÿrSy ’û„..vÿNtoô m/umÿ Nto `OtíÖ tu "ÿ –42– y.r' xÖt/.itR ipôtr'à ipt.ô a.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] EnIÿ/.m( ) a.t.ÿMbuû cyÿnne …côt' tTsÿj. roihÿ.'sô ' inÿp.h.n( –40– s…mÿN/teÖ amÿTy| hVyôv.poô m/umÿ tI·rÖm.…mÿ itôl…mÿ≈.tu y.ÿrmÄ Tu sôm≤=ÿt' VyôCym.mÖh.n" –35– sÖhßÿ/.'Sà tpRyNtu –39– a.Np[iÿ pt.tÖpyR Nÿ tIôr. /.vÿtI" ) 541 .ôn.ÿ" –36– îÄd' ks.hÖß' xÖt/.h'à `OtiÖ p[ymÿ ( ) s vedÿ Ö inihÿt.ÿrmÄ Tu sÿm( ) s …bÿ.ht" –38– pu]û ' p*]ÿm….….…mÿ te ) te teÿ sNtu Svô/.ônrÖ e hÖiv·rÖd' juhÿ o…m s." ) Svô/." Svô/.N’¡.ÿnmnpÖSf⁄rNÿ tômpu .ÿste ipôtrÿ" Svô/.' ipôt>O yoÿ aÖmtO 'Ö duh.ÿn.ôn.Steÿ /.…•ô/I≤NpôtNø pÿr.Rnô .y. apÿr.poÿ aÖ…¶' p[ ihÿ.vÖTsbÿN/u –37– îÄhvw …w /ÿ /nÖsinÿ·rÖh…cÿˇ îÄh£¡t"u ) îÄh…w /ÿ vIôy˝R vˇro vyoô/.‚Nbÿ.ô avÿ pXyôtte ÿ ) mTyoRåô ymÿmtO TÖ vmeiÿ tô tSmwÿ gOhû .sIÿn.poÿ devÖ I®Ä.ÿn.ûO . aÿniu kôr.I/enÖR vÿSte ) itôlvÿTs. ivôê.ô ËjRmà SÖ mw duh.n( –41– y' teÿ mÖNq' ymoÿdnÖ ' yNm.ÿn' s≤lôlSyÿ pOœû º ) Ëj|Ö duh.itRô ipNvÿm.ômjU mÖR pu Ö ye scÿNteô te noÿ rÄ…y' svRvà IrÄ' in yÿCz.mÖh. h·rÿ.

{Öto noÿ aÖnne ÿ dÖˇ.coÿ aSyô te Tv.ÿrSvô g.nÿpu pÖ çO tÿ I jÖr.<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t.ÿ vh≤Nt su’ û t.ÿprwt." ) purû oÖgvÖ . sÖrq'à yÖy..…m bÖihRjIRvô ' devÖ >e yô ¨ˇÿr' StO.ô‚SmNbôihRiWÿ m.n.ôxWu Öe v.. .ÿm….ÖySpoWÖ' yjÿm. ye aÿ….t( –45– srÿSvtI' ipôtroÿ hvNte d≤=ô..ÿdiRe v ipôt…O .y.ôt..vÖNp[itÿ Tv.dy?vmnmIôv.ô' y√. a]oôc"u ) aÖSm.ÿ pO…qôVy.…m –52– 542 .U"û p[itÿ Tv. yÖDmÿ….j." ) a. p[ itÿr. teÖ b[˜. j.detmÿ flÖ ‰* t√xIÿyo d.ÿ teÖ pUvÃRe ipôtrÄ" pretÿ .nuÿ mNyt.ô`…R mô@o a]ÿ .ôp®Ö tÖNv'1¡Ö s' .ôs¥." ) y*vÿne jIôv." ipôtWO ûu s' . îWÖ a.…m devÖ o noÿ /.y|à d.Steÿ yÖmo r.ÿmu loôkm( –44– srÿSvtI' devyÖ Ntoÿ hvNteô srÿSvtIm?vôre t.ôs..ÿ vyoô/..m( –43– îÄd' pUvmÖR pÿr' inôy. sudû `u .ÖTy. ipôt>O yÿ ¨pÖsp' rÿ .ômdR Nÿ tI ) sÖhß Ö .ÿvNtu –48– a.ôg' r.oÿjn*ô mmÿ –49– EymÿgNÖ d≤=ÿ.ÿne ) srÿSvtI' su’ û toÿ hvNteô srÿSvtI d.ÿ….ô.nNtu ipôtrÄ" pretÿ m( ) yÖq.ÿ . j.]. roÿh pu®WÖ me?yoô .n( –50– îÄd' ipôt>O yô" p[ .[Atharva Veda] k.idôm.nNtu ipôtrÄ" pretÿ m( –51– Ed' bÖihRrsÿ doô me?yoÿå.ôym. vex ÿ y.ômpÖ tNmOjÿ qe .y /eih –47– pO…û qôvI' Tv.….ôt"u ipôt‚O „vôh.. vsuiû v√oÿ aÖSTv/.…m ) td.m. kLpy.ôn=ÿm.ÿr. /eÁÿ Sô me –46– srÿSvitô y..yu"ÿ ) pr. p[ Cyÿvqe .nÖ' yen.ÿ mOtû .Steÿ sNtU∫ û v( I" p[>Ö vISt.qoôKqw" Svô/.

oR r." purû . –60– a=Ö•mIÿmdNtô Ávÿ ip[yô .ÿn.ô" smÿWsR Öe somÿ" kôlxeÿ xÖty.tÿt" ) sUroÖ n ih ¥utû . VyuNdôtI –57– vOW.ÿipô/." sUroÖ aˆ.ÿrd.Oihô yˇeÿ ipôt.…m hÖMy| yq.ÿnvoô ivp[." ) EÖv.yÿ hÖMyRmvÿpNÖ pçÿ m.ÿmn. p.nÖv.…bÿ.R"ô s noÿ yÖm" p[tÿ rÖ ' jIôvseÿ /.ô s:yunû R p[ …mÿn.…/ÿpTy' jÖg.ô yivÿœ.ÿ –58– TveWô Steÿ /Umû Ëÿ.w"ÿ ) 543 . ye j. EÖtINdu·û rN{ÿSyô in„’¡itô' s%.oRtu idôiv W'Cz⁄£ û a.idRmà . pÖq.t( –54– yq.yÿ xÖtx.soÿ gM.'à p[tÖ rIÿtoôWs.\à a…c£dÖidN{ÿSyô h.ôgo y îÖm' jÖj.n.n'à cÂô.RyTûu v.\ aÿ/WU t ) aStoÿWtÖ Sv. hÖiv….ÿ mtIôn.j.•.' pÿvte ivc=Ö.ÿ meÖ .ivôxNmÿnIôWy. y.mÿ ) tmÿctR ivôê…mÿ].Iôr"w pÖ…q….ôt.Xm.ÿ" ) te>yoÿ `Otû Syÿ k⁄Lû yw˝tuû m/u/ÿ .' kôlx. Tv' ’ûp..ÿ" iptOyû ..ÿt iptr" soôMy.ÿvkô rocÿse –59– p[ v. ) Svôg| yÖt" ipôthu SR tô' inmOiÃR óô d≤=ÿ..ô " …sN/Unÿ .it s'…gôr" ) myRà îvÖ yoW.yujÿ IRvô >e yoô ivdÿ/∂I`.y –53– ËôjoR ...MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] pÖ.gÿn( ) a. vÿp.ÿ yÖm.m( –56– ye cÿ jIôv. Èmhe –61– a.r. ye cÿ mOtû .UryÄ oåsÿt –55– îÄd' ihrÿ<y' …b. ye cÿ yÖ…Dy.ôm.'à idôv" ) p[.mUjû oR blÖ' shÖ aojoÿ nÖ a.

soÿ gM. nmÿ" –72– 544 .n.ÖyíÖ poWwrÿ …Ä .ô te aÿ=•Ö≤ı Tv' devÿ Ö p[ytÿ . r=ÿm.ÿ" ipôt>O yÿ" Svô/y.NhôivrˇuÃ' supjÖ[ sÿ" suvû Ir.ÿidTy v[tÖ e tv.ô…s punrÖ .y ) a/. Py..ÿ/mÖ ' iv m?yôm' ≈ÿq.U∂ÿ tûÜ " p[ihÿto j.' cÿ r. muçÖ sv.Um Ë.ôtvedÿ ." –70– aÖ¶yeÿ kVyôv.ôy' Nyˆÿ ¨pÖvN¥oô nO….k˘Ã ipôtrÄSteW.ÿt no gOhû .ÿ vÖym." s.hÿn.xÿmSÖ mdv.uiR h –66– xuM.R.ÿNv®. hÖvI'iWÿ –65– aÖs* h.ÿ y. îÄh teÖ mnÖ" kk⁄T¡ sl…mv j.[Atharva Veda] k.ôme bÖ?yteÖ ywVy.ÿNt.SmTp.ÿ" pUyû . nÿ" sc?vm( –62– pr.ÿy ipôtmO tÿ e Svô/.ÿyy.' loôk.yurÿ SÄ m>yô' d/ÿt" p[jÖ .…m –67– ye3Ö ¡Ö aSm.t iptr" soôMy."wÿ ) a/. y.ÿ r.RNô yw" sÿm.ÿgsoô aidÿtye Sy. s.'à bÖihRr…ÿ s –68– ¨duˇÿ mÖ ' vÿ®.d.…m s.ÿdy.inô Tvy.<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a. loôk a.y Svô/.dy?vm( –64– a.ô©.ôdk e mô ©÷à iptOloôk˘ gÖmy'à j.ÿ m.ôtvedÿ .ÿ" –63– y√oÿ aÖ…¶rjÿh.jNguipôt." iptOWû dÿne Tv.Iôr"w pÖ…q…. nmÿ" –71– som.x." ) t√ÿ EÖtTpunrÖ .Rmô e ) a/.ÿ" ) p[." ipÿtWûO dÿn.Ö p.m –69– p[..ÿ jIvem xÖrd'à xÖt." SvôgRe ipôtroÿ m.ômyÿ" ) aÖ>ye˝n' .

ÿ . –77– Svô/.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ipôt>O yô" somÿvŒ" Svô/. nmÿ" –74– EÖtˇeÿ p[tt. ipôt>O yÿ" pO…qivôWŒÿ" –78– Svô/.mh Svô/.ô' ≈eœ.. ye cÖ Tv.ÿy –81– nmoÿ v" iptroÖ . ipôt>O yoÿ idivôWŒÿ" –80– nmoÿ v" iptr ËôjRe nmoÿ v" iptroÖ rs.yÿ ipôtmO tÿ e Svô/. nmÿ" –73– yÖm. ipôt>O yoÿ aNt·r=ÖsŒÿ" –79– Svô/.mnuÿ –75– EÖtˇeÿ tt. vÿ" iptr" –85– yeå]ÿ ipôtrÿ" ipôtroÖ yeå]ÿ yUyû ' Sq yu„û m.ÿyÖ nmoÿ v" iptro mÖNyveÿ –82– nmoÿ v" iptroÖ y´oôr' tSmwô nmoÿ v" iptroÖ yT£Àrû ' tSmwÿ –83– nmoÿ v" iptroÖ yæCzôv' tSmwô nmoÿ v" iptroÖ yTSyoôn' tSmwÿ –84– nmoÿ v" iptr" Svô/.m.\Steånuÿ yUyû ' teW.mnuÿ –76– EÖtˇeÿ tt Svô/.Sq –86– 545 .mh Svô/. ye cÖ Tv.Uy.

Tv.Ö oR /.ÿ aÖPSv1ÖN¡ tr. îÄh vÖy' Smÿ" ) aÖSm.\Steånuÿ vÖy' teW.Uy.<@m( 546 .ÿ¶ î/Imih ¥umû Nt'à dev.Sm –87– a.ô' ≈eœ. supÿ .[Atharva Veda] k.<@ 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y îÄh ipôtroÿ jIôv.ÿvte idôiv ) n voÿ ihr<ynemy" pÖd' ivÿNd≤Nt iv¥uto ivôˇ' meÿ aÖSy roÿdsI –89– îTy∑. teÖ pnIÿysI sÖ…m∂Iôdyÿitô ¥ivÿ ) îW'à Stoôt>O yô a.dx' k.ÿ .ôjrÿm( ) y´Ö s.ÿr –88– cÖN{m. .

ô ivp[.mhÿ idôVy.‹˝" –1– x' tÖ a.˝n.˝" ) x' teÿ %inôi]m.Stô a. hÖivW..˝n.ôVye˝.ÿ juho…m –3– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.ôr.í devte ) è1-2ù p[qm. aÖpoåyÿ+môk ' rÿ." ) anu∑pu ( zNd" – x' tÖ a.ÿ juho…m –1– îÄm' hom.ÿ yÖDmÿvtemÖ ' s'ß Ã .˝" ) x' teÿ sinô„yd.<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.bOhtI è3ù tOtIy.Ö a.poÿ hwmvÖtI" xmuÿ te sNtUTû Sy. ¨Öt ) yÖD…môm' vÿ/yR t.poô aCz.ÿ" ) yÖD…môm' vÿ/yR t.Sy sUˇ_Sy …sN/u√«p AiW" ) a.ÿ gM. hÖivW.ÿ .pÖ" xmuÿ te sNtu vÖ„y.ôWG>yoÿ ….vq v.í p…¤XzNdsI s's' ßÿvNtu nÖ¥1Ö"¡ s' v. AiW" ) yDíN{m.ô" s' pÿtiÖ ]. …gr" s'ß.ô a.ÿ vd.po devt.mÖp.m( ) aÖp.ô…jnÿ" –4– t." –2– aÖn.m…s –3– aÖp.e….Iôre aÖpsÿ" ) ….ÿ juho…m –2– Âôp ' p¡ 'Ö vyoÿvy" sÖr' >ywnÿ 'Ö p·rÿ „vje ) yÖD…môm' ctÿß" p[iÖ dxoÿ v/RyNtu s'ß." kûM⁄ .Otÿ .Ö je nÖ åe ê..Ö y[ "Ö %nÿm.poÿ /NvôNy. aÖp" ≤xôv.' ßoÿtSÖ y.i√tIyyoA≥co" pQy.y.pÖ" x' y.Sy suˇ_Sy b[˜. hÖivW. dÿˇ .v.ô3"¡Ö x' teÿ sNTvnUPû y. …gr" s'ß.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aqwkon…v'x' k.ôWˇ_¡r.t.ô a.ôVye˝.IrÄp" ) yqwvÖ tOPÿ yteÖ myÖSt.ôVye˝.mhÿ p[.n.eWjÖ I" –5– 547 .

Rk ô ®ì pÿ y.ôtvedÿ .ÿnÖR Eihÿ {iv.u·riK]∑up( zNdsI idôvSpO…ÿ qôVy.' tÿ EÖt.n. gÿih ) aqoô .'à purû o dÿ/e …côˇSyÿ m.…m r.ÿ rÄ…ymÖSm.Ri©r. suhû v.Ri©r.mqÿv.Öym.Öitm( ) ytoÿ .mOc.oôd.ÿ∑¢ûu o vÿhtu hÖVymÖ…¶rĶyeÖ Sv.ÿ no aStu ) y.suÿ /eih –3– ≈uTk¡.ôt. yo vneWÿ ûu y aoWÿ/IWu pÖx„u vôPSv1ÖN¡ t" ) a¶eÖ sv.me…ÿ mô kÉvl ÿ Iô s.kÀT¡ y. jgtI è3-4ù tOtIy.í . teÿ tÖn"U ipôt„O v.ôtvedÿ .Sy sUˇ_Sy.Svô t.'…s y.o nÖ Eihÿ –1– ySteÿ aÖPsu mÿihôm.¸ÿit' p[qmÖ .ô' mnÿ…sô p[ivÿ∑." pyRNÖ t·rÿ=.ctuqIRn.R teÿ mnu„û ye˝Wu pp[qÖ åe ¶eÖ ty.'à yjÖ he@oÿ a¶e –4– è4ù ctuq| sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy. AiW" ) a…¶devR t.o∆.ÿivôvx e ÿ ) pui∑ôy.. ) è1á 3-4ù p[qm.kÀi¡ t' devÖ I' su.m( –2– a.ÿ –1– a. devt. SvôgoR y.ôSttÿ Stutû o juWû m.qv.ctuQyoRí i]∑up( zNd.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è3ù tOtIy' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.tOtIy.v –3– 548 . hÖVym’¡.' p[qÿ mÖ o joÿhvI…mô t.ÿy'Ö t•oÿ aÖSTvvÿ devÖ .ôt.tOtIy.ÿ.…." ) è1ù p[qmcR" pçpd.ctuqIRn.ô√nÖSpitÿ>yoô a?yoWÿ/I>y" ) y]ÿy]Ö iv.v.y.gÿSy no /eÁÖ qoÿ n" suhû voÿ .qv.RSà tôNv1Ö"¡ s' rÿ. nÖ ¨p.ÿyÖ vcoÿ….ôx.h.m…¶" è2ù i√tIy.y.mOc.' i]∑up( è2ù i√tIy.û g.í mN]oˇ_.Sy sUˇ_Sy.….Otÿ o j. ajÿß" –2– ySteÿ devÖ We ÿu mihôm.Ry kôvyeÖ ve¥. ivr.kÀT¡ y.[Atharva Veda] k.@itjgtI è2ù i√tIy. meÿ aStuû ivdeyÿ men. j." ) t.m.y. AiW" ) è1á 3-4ù p[qm. y. no bOhSptÖ a.m.Rô y.

m…/ô =…mô ivWu ÿ p'Ö yd‚Stÿ ) ttoÿ dd..d.ôxWu Öe vsUiÿ nô codÖ{.i©rÄs" p[itÿ j.n( –4– è5ù pçm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy. ) anu∑pu ( zNd" sÖhßÿb.Uvû "u s supû .' xU{û o aÿj. devÖ t.ô o˝åSyô mu%mÿ .moô aNveTÿ vôSm.ômtO Ã' idôiv –3– pu®Wÿ EÖvde ' sv|Ö y∫Àtû ' y∞ÿ .mÖi√„vÿõxn./Ö ¨pÿStut…ídÖv. AiW" ) îN{o devt.ôÙ ikmU û p.ÿ . ) i]∑up( zNd" îN{oô r.dÿSyehô .ô mnÿso j.ÿ ¨Cyte –5– b[.j.inÿ i]ôp.Rmrÿ ohÖTp.kÀi¡ tm.tuû v.Iôn.Ûû" pu®Wÿ " shß. AiW" ) pu®Wo devt.Sy sUˇ_Sy.Tyÿitœ∂x.doÿåSyô ivê.Ri©r.ô" k.ô jgÿtíWR.it d.Rk™ –1– è6ù Wœ' sUˇ_m( è1-16ù Wo@xcRSy.ôVy˝m( ) ¨Öt.'íÃ Ö pU®Wÿ " ) p.vÿNto aSy mihôm.ÿvTÖ pun"ÿ ) tq.ÿvTsôh –4– yTpu®Wÿ 'Ö Vydÿ/"u kitô/..nxÖne anuÿ –2– t.[ Iÿt.ôtí=oô" sUyoRà aj..©ël û m( –1– i]ô….nÖSttoô Jy.U…m'à ivôêtoÿ vOTû v.dÿSy.ô Vy˝£.sIä.r.yt ) 549 .˜ô .cÿmtÖe .mOtÿ TÖ vSyeêÿ rÖ o ydÖNyen.ÿjNÖ yo˝å.m( ) ySyÿ dÖve .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] bOhSÖ pitÿmÖR a.Sy sUˇ_Sy n. Vy˝kLpyn( ) mu%'Ö ikmÿSyô ik' b.ôÙ r.ÿ" s'b.ô=" sÖhßÿp.Utû .qv.y.yt –6– cÖN{m.vt( ) m?yô' tdÿSyô y√wXyÿ" pÖŒ.y.n." pÖ≤∫¥.t( ) s .

g[. y¥ÖD' tÿNv.ôdê.'í£ ÿ É v.Tsÿv¸ÖR tÖ AcÖ" s." ) devÖ .joô a…/ô pU®Wÿ " ) s j. abÿ›NÖ pu®Wÿ ' pÖxmu ( –15– mU›û oR devÖ Syÿ bOhtÖ o aÖx ' vÿ" sÖ¢ sÿ¢tÖ I" ) r.ÿsNp·rÖ/yÖ‚S]" sÖ¢ sÖ…m/ÿ" ’ût.Tsÿv¸ÖR tÖ" s'.yNtô ye cÖ kÉ coÿ.yNt j..ÿ aj.[Atharva Veda] k.tÿO ' pOWd.ÿ¥DÖ .dÿt" ) g.yt –13– tSm.ô?y.yt –7– n.e hÖivW.ôvyÿ" –12– tSm.ÿin j…Dre ) zNdoÿ h j…DreÄ tSm.<@ 19 mu%.U…môidRx"Ö ≈o].\ aÿkLpyn( –8– ivôr.ôˇq.ô p[*=ÖNpu®Wÿ ' j.ÿ devÖ .∫À…mômqoÿ purû " –9– yTpu®Wÿ .ÿdj.@g[eÖ smÿ.yÖ .sIdÖNt·rÿ=' xIô„.˝n.vô WO .ôd…/ÿ –16– 550 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .íÖ ye –14– sÖ¢.ÿ a.ô¥juSû tSm.ô…¶íÿ p[.ôto aTyÿ·rCyt pÖí.Mô y.rÄ<y. yÖDmtÿNvt ) vÖsNÖ to aÿSy.' .ôyru jÿ .ÿ∆.voÿ h j…DreÄ tSm.ôtmÿgx [Ö " ) tenÿ devÖ .ôn. aÿj.DÖ" somÿSy.m. aÿyjNt s.yÖVy.>y.j.ÿ¥DÖ .√.Sy.Jy' g[I„ô m îÄ?m" xÖrıÖ…v" –10– t' yÖD' p[.ôtSyô pu®Wÿ .sIôd.ÿ loôk.oR ¥*" smÿvtRt ) pÖŒ.ôt.ôidN{ÿí.ôJy˝m( ) pÖxS\U t. vsÿvíÖ ye –11– tSm.ôˇSm.ô .vi√ôr.

idpçc.ô roihÿ.' me aW.inô n=ÿ]. ivr.….SpitdevR t. vÿhNtu –5– è8ù a∑m' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy."Ö ≈ivÿœ. meÿ mÖhCzôt….ô y.inÿ ) tu…û mRxÃ' sumiÖ t…môCzm..…. è6ù Wœ‰. meÿ –2– pu<yô' pUv.ÿnru . Jyeœ.Sy sUˇ_Sy g.ô c.rÿ<yô a.inÿ sNtu –1– aÖ∑. incO≤T]∑upù( zNd.ÿmStu –2– 551 .R ) punvÿ sR U sUnû tO .jNtu me ) yogÖ' p[ pÿ¥Öe =emÃ' cÖ =em'Ö p[ pÿ¥Öe yog'à cÖ nmoÿåhor.y. meÿ √Öy.inÿ sÖh yog'à .st.Stuÿ .Rí .….ô mmwtÖ .ô{.ônru .…. Sv.í n=].k¡m( –1– suhû vÿm¶eÖ ’·ˇÿk.GyR AiW" ) è1-5á 7ù p[qm. vÿhNtu ) aÖ….'…s y.®Ä pu„yoÿ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è7ù s¢m' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy." ) è1ù p[qm.@±jgtI èè2ù i√tIy.Iô c.R" sÿpyÖ .]Ö hStÿ…íô].inÿ ≤xôv.Rà r.ô…jNmeÿ r.Ö]. Ëj|à deVÖ yuˇrÿ ." ) è1-3á 5ù p[qm.R…à ." k⁄vtR .êÖyju *ô . meÿ rÄ…y' .ÿXleWô . devt. p[oœÿpd.idtOcSy pçMy.u·riK]∑up( zNdsI …cô].g'à mÖ a. mh.| s¢My.' supiûu ∑m( –4– a.Um*ô y.R…mô n.ÿin gIô….ôit su% û o meÿ aStu ) r.inô ngeWÿ u idô=u ) p[kL¡ py'íNÖ {m.ô…vôx ' .í b[˜./eÿ ivôx.inÿ srIsOpû . ayÿn' mÖ`.%eÿ suhû v. i]∑up( è4-6ù ctuQy.Nyeitô sv.Sy sUˇ_Sy g.Ö/.y. idôVy1ÖN¡ t·rÿ=e aÖPsu .RidtOcSy.>y.inÿ xÖGm.ô!.ÿ s.ôk˘ idôiv roÿcnÖ . Ací i]∑up( è4ù ctuQy.ÿWGÖ vrIÿyÖ a.inÿ ≤xôv.….í i√pd.nu∑pu ( è7ù s¢My.ô' pu<yÿmvÖe ≈vÿ.uvnÿ e jÖv. ≤xôv.bOhtI i]∑up( è3ù tOtIy.Rô fLguNÿ y*ô c.st.GyR AiW" ) n=].ÿnoô ah.y. sux û mRà ) a. ivr.Ö a.Ö{' mOgû ≤xÿr"Ä xm. revÖ tIÿ c.ô .n.$(Sq.ÿ sunû =ÿ]mÖ ·rÿ∑Ö mUlmÿ ( –3– a•Ö' pUv.

.S’…/ –6– Svô‚St noÿ aÖSTv.ôy' suiÿ dôv' sumÿ gûO ' sux ÿ k Ö n⁄ Ã' me aStu ) suhû vÿm¶e SvôSTy1Öm¡ Ty|à gÖTv.Gdevô I b[˜sÿ ≤' xt.ÿy' no aStuû nmoÿåhor.ô' pu<yÿgí.u·riK]∑upù( è12ù √.S}yvs..í ctu„pd.ô…. pÿrmeiÖ œnIô v.m( –5– îÄm. ¨ÿdNÖ vtIôr.i∑" è14ù ctudXR y.ÿ…. nÿ" sÖNTvoWÿ/I" –1– x. mÁ'à ≤xôvtÿm.dxI]yodxIn.Utû ' cÖ .dXy.[ tô " susÿ . AiW" ) mN]oˇ_." ’ûTv.idtOcSy Wœ‰.Ö]. teÿ p. ) yywvÖ sÿsjûO e `oôr' tywvÖ x. devt.ôNt.=Iômihô =vÿm( ) ≤xôv. pO…ÿ qôvI x. s˚éitXzNd.Npr. pQy." pçpd.ôd' pÿ·r=Övm( ) svwmÃR Re ·rˇ_k⁄Mû . s¢pd." ) è1ù p[qmcoR ivr.ôNt.≤NtÿrStu n" –3– 552 .ôp' pÿ·r=Öv' pu<y'à .RtÖ Èrÿte ) sÖ/I[ cIÿ·rN{ô t.…sÿk. b[˜ÿ .ôNt' .SpteÖ ivWUcÿ Iôv.n.'…s x.Sy sUˇ_Sy b[˜.ç.inÿ pUv R pô .NTsÿivt" suv –4– aÖppÖ .ÿmStu –7– è9ù nvm' sUˇ_m( è1-14ù ctudx R cRSy.’ûtm( ) x. y.nu∑pu ( è5ù pçMy.ôNt…môdmuvû 1R N¡Ö t·rÿ=m( ) x. ¥*" x.y.ôNt' noÿ aStu ’t.Ö t.@ërobOhtI è2-4á 6-8á 10-11á 13ù i√tIy.ôNt.….Vy'à cÖ svRmà vÖe xmÿStu n" –2– îÄy' y.pÿ" x.ôNt. punrÖ .pÖ n.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Sv‚Stÿt' me sup.idtOcSy dxMyek. mehÿ t.[Atharva Veda] k.p…¤" èè9ù nvMy.ôNt.ônNdÿn( –3– aÖnhûu vÖ ' pÿ·rhÖv' pÿ·rv.>y.ÿ x.

" x' bOhSÖ pitÿ" –11– b[˜ÿ p[jÖ . meÖ xmRà yCztu ) ivêeÿ me devÖ .¸û."Ö x' iv„." xm.ÿidôTyíÿ r.voô loihÿt=Ir.pÿit/.ôn.Ö g[h. loôk.…..pÿit" ) x' nÖ îN{oô bOhSÖ pitô" x' noÿ ." x' devÖ .Ö" x' .…qRvà . inhRtà ' cÖ yt( ) x' g. xmuLû k." xmÖ¶yÿ" ) x' noÿ mhÖWyR oÿ devÖ . dex ÿ opsÖg. –6– x' noÿ …mô]" x' v®ÿ.ÿt." ) x' noô in%.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] îÄd' yTpÿrmeiÖ œnÖ' mnoÿ v.N{mÖs.ô mnÿ"Wœ.c.≤NtÿrStu n" –5– x' noÿ …mô]" x' v®ÿ." xmRà yCzNtuû sveÃR me devÖ .hÿt'Ö xmÿStu nÖ" x' noÿå…. ) x' noÿ mûTO yu/mûRU kÉt¡ "ûu x' ®Ä{.u"û x' p[jÖ ." xmRà yCzNtu –12– 553 ." xmuLû k.in me ˙Öid b[˜.U…môrvÿ tIyRtÖ I" –8– n=ÿ]muLû k.t.ÿí."Ö x' ivôvSv.vTvyRmÖ . vedÖ .vNtu –9– x' noô g[h.U…mÿvPRe ym.‹" xmuÿ no ." x' vsÿv"Ö xm." xmuÿ sNtu ’ûTy. vÖLg.ÿ" –7– x' noô .inô y.ô' b[˜sÿ ≤' xtm( ) ynwvÖ sÿsjûO e `oôr' tnwvÖ x.ôNt·rÿ=.ô s'≤xÿt.i.inô pçe≤ÿ N{ôy.ô" x' noÿ idôivcÿr.ôHzmNtÿk" ) ¨ÖTp.ÿidôTy.Rtô .in ) ywrvÄe sÿsjûO e `oôr' twrvÄe x.ôr.ô" p.‚StôGmtejÿ s" –10– x' ®Ä{.ÿ ." sÿ¢AûWyoôå¶yÿ" ) twmÃRe ’ût' SvôSTyyÿn…Ö mN{oÿ meÖ xmRà yCztu b[˜Ö .≤NtÿrStu n" –4– îÄm.

ô" xmÿy. ) x…mN{.'à suhû v.i.pÖ" x.v®ÿ.ÿvt. xmuÿ /Öt.otu –6– 554 .iNti.ÿvNtu meÖ x' meÿ aÖSTv.n.devÖR o aÿStuû xm.yÖ x' yo" x' nÖ îN{.vNtuû x' noô rjÿsSÖ pitÿrStu …jô„.ôsom.ÿtûu v. r.≤NtôivRêÿe me devÖ . devt.ÿ " sux û s' "ÿ ) x' no¡ ®Ä{o ®Ä{…e .ôv®ÿ.vÖ…ên.ôjl R . pu®ÿ j.ôto aÿStu –2– x' noÿ /.≤Ntô" x.ô xm( ) x' nÿ" su’ û t.ÿ" ) x' rodÿsI bOhtÖ I x' noô ai{ô" x' noÿ devÖ .inô k.ÖthÿVy." x.≤Ntô" x.inÿ sNtuû x' nÿ îiWôro aÖ….≤NtÿrNÄ t·rÿ='Ö x.≤NtôroWÿ/yÖ" x." ) t.u" –5– x' nÖ îN{oô vsu…ÿ .<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y.yÿ" ) x' nÿ" sÖTySyÿ suyû mÿSyô x's"Ö x' noÿ ayRmÖ ." x.≤Ntô¥*R" x.inÿ loÖkÉ sÿ¢AûWyoÿ ivôd"u ) sv.≤Ntô" x.tÿ" –4– x' noô ¥.≤Ntô" sveÃR me devÖ .ômvoÿ….t* –1– x' noô .≤Ntôr.ÿidôTye….gÖ" xmuÿ nÖ" x'soÿ aStuû x' nÖ" pur…Ã' /ô" xmuÿ sNtuû r.iNtÿi.ôt..[Atharva Veda] k.ÿW"Ö x' nÖSTv∑.R noÿ aStuû x' nÿ ¨ÂôcI .ô" x' nÖ îN{.ÿp…O qôvI pUvû ÙR tÿ *ô xmÖNt·rÿ=' dOx û yeÿ no aStu ) x' nÖ aoWÿ/IvRiÖ nnoÿ .ô¶I . AiW" ) mN]oˇ_.ÿ·rÖh Íÿ.ÿin sNtu –3– x' noÿ aÖ…¶JyoRitÿrnIko aStuû x' noÿ …mô].ÿ suivôt.ô x' .ÿy' me aStu –13– pO…û qôvI x.ô v.v.≤Ntÿ….ôNt.ô ¶.ôv®R .ÿpWûU .….ÿvtu Svô/." ) i]∑up( zNd" x' nÿ îN{.ô" x.R…à . v.….moôh' yidôh `oôr' yidôh £Àrû ' yidôh p.ôp' tCz." svRÖ x..Sy sUˇ_Sy b[˜.ôNt' tæCzôv' svRmà vÖe xmÿStu n" –14– è10ù dxm' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy..jÿs.≤NtôvnR SÖ ptÿy"Ö x.'à su’tû .inÿ …cCz.

..vNtu p[iÖ dxÖítÿß" ) x' nÖ" pvRtà .ÿ" –2– x' noÿ aÖj Ek¡p.vNtuû x' nÿ" p[SÖ v1Ö"¡ xMvÿStuû veidÿ" –7– x' nÖ" sUyÃR ¨®Äc=.ô ¨detÿ ûu x' noÿ .ÿs" –4– ye devÖ .ÿ n" –5– 555 . noÿ aStuû x' noÿ .…qRvà ." ) x' nÖ" Sv¡.u"û xmuÿ pUWû .vtu ipôtroÖ hveWÿ u –1– x' noÿ devÖ .sNt.vNtu mÖ®tÿ" Svôk.ôidôTy.Ö" x' noÿ .vtu p[jÖ . ].ÿt.' …môtyoÿ .ÿ.dx' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.." p.cÖ" x' noÿ idôVy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] x' nÖ" somoÿ .Rvtu v[tÖ …e . vsÿvo juWNt.ÿsoô mnoôyjR ]ÿ .ô" sd.…qRvà .ÿ.ôW. ¨Öt ye yÖ…Dy.'Ö nvIÿy" ) xO<û vNtuÿ no idôVy.ôtI" ) x' nÿ" pÖjNR yoÿ .vNtuû x' nÖ" …sN/ÿv"Ö xmuÿ sÖNTv.vNtUWû soÿ iv.Öiv]Ö' xMvÿStu v. aÖmtO ." ) te noÿ r.ÿ AtÖD.…môd' b[˜ÿ i£ôym." p.n.‹" ) x' noô iv„.ÿm‚ûO Tvjoÿ yÖ…Dy.mu®g.ô" x' noÿ .ô" x' noÿ .v."Ö xmuÿ sNtu yÖD.' np.cÖ" xmuÿ r.vtuû b[˜ô x' nÖ" x' noô g[.ôymÖ¥ yUyû ' p. –3– a. /[vûu yoÿ .ÿTpe®ô rÿStuû x' nÖ" pO‚Xnÿ.ôy"u –9– x' noÿ dÖve " sÿivôt.ô" x' noô aPy. ivôêdevÿ .Sy sUˇ_Sy b[˜.soô goj.vNtuû x' noô avRNà tô" xmuÿ sNtuû g.yÿm." ) i]∑up( zNd" x' nÿ" sÖTySyô ptÿyo .pÿ" –8– x' noô aidÿit.vR tu devÖ goÿp.vNtuû x' srÿSvtI sÖh /Iô….>yô" x' nÖ" =e]Sÿ yô pitÿrStu xÖ.' "u –10– è11ù Ek. ®Ä{.rÿStu ) xmÿ….∂ºvÖ o aÿStuû xmihÿbfiûRu y1Ö"¡ x' sÿm{ûu " ) x' noÿ aÖp..vÿ" su’ û tÿ" suhû St.itôW.vÿ" ) x' nÿ Aû. devt.ÿt Svô‚St…. AiW" ) mN]oˇ_.

Iômo `ÿn...i√tIyyoA≥co" s¢My.ÿ ) tidN{e.yoô anuû s' rÿ.Nv. apÖ SvsuSû tmÖ" s' vÿtyR it vtRiÖ n' sujÿ .ÿyoô?yenÿ duí‰vÖnne ÿ /O„û .ô s yu/Ö îN{oÿ gÖ.Sy sUˇ_Sy. –6– 556 .ôrSt. v.ôtt.…. ) è1-2á 7-10ù p[qm.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tdÿStu …m].ÿ –4– bÖliÖ vôD.dxcRSy.idctsO. itÿœ goôivdÿm( –5– îÄm' vIôrmnuÿ hWR?vmugû …[ mN{'à s%.un.ÿ ) aÖy. shoô…j∆w]…ÿ mN{ô rqÖm.`Ön" =o.ô' Sv1Öy¡ tR ( –1– a.ô tdÿ¶Öe x' yorÄSm>yÿ…môdmÿStu xÖStm( ) aÖxIômihÿ g.Ö o n .mek.un.ÿvx ÖR I s'ß∑ÿ . b.j'à devÖ ihÿt' snemÖ mdemÿ xÖtihÿm.dÿn.u·riK]∑up( zNdsI îN{ÿSy b.' nmoÿ idôve bOhÿ tÖ e s. devt.?vm( ) g[..v®.ûO Ntômojÿs.ÿ –3– s îWuhÿ Stw"ô s inÿWiÖ ©….U ) t* yoÿ=e p[qmÖ o yogÖ a.y –6– è12ù √.idctsO.Iôn. îÄm." suvû Ir.ôjI shÿm.ne ÿ ) sÖs' ∑ûO …Ö jTsoÿmpÖ .ÿ ajyTs.ô p[itÿiht.dXy.ÿ" –1– è13ù ]yodx' sUˇ_m( è1-11ù Ek.ôk…mN{ÿ" –2– sÖ£ ' Ndÿnne .WÿTv.vIÿro aÖ….ôÙ Sqivÿr*Ö vOW.gÿtÖe y.ÿ.dx' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ÿ¸xÖ?yu1R g¡Ö /[ Nà v.* …cô].ôy" Sqivÿr"Ä p[vIÿr"Ä shÿSv.ÿno vOW.ôx"ë ≤xx.p[itrq AiW" ) îN{o devt.ÿ jytÖ tTsÿh?vô' yu/oÿ nrÄ îWuhÿ StenÖ vO„..ÿ.ÿr…yô„.ô/mutû p[iÿ tôœ.íWR. AiW" ) mN]oˇ_.mô …Ö jt'à goô…jtÖ' vj[bÿ ..¸û' jyÿNtômJmÿ p[m.n ¨Ög"[ ) aÖ….Sy sUˇ_Sy b[˜.>y..Ö * p.'à …jôtmsurÿ . vOWÿ .m( ) sÖ£ ' Ndÿnoåin…môW EÿkvIôr" xÖt' sen.í .in…môW.[Atharva Veda] k.e ÿ …jô„.ç i]∑up( è3-6á 11ù tOtIy. ) i]∑up( zNd" ¨ÖW.

pçMyoítu„pd.Sy sUˇ_Sy. bOhSÖ pitôd≤R =ÿ. goô].ô rqenÿ r=oôh.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖ….qv.qv.ô g.ÿnSÖ m.ûO •Ö…m].?y.' jyÿNtIn.hÿm.ô shÿs.$(pQy. îWÿvSÖ t.ô' `oWoÿ devÖ .Ö/' hÿv. ¨ˇÿre . devt.idctsO.R AiW" ) ¥.soåvt.y.nÖm. ) 557 ." pQy.v.ô ctu„ÿ pd.vNTvôSm..Sy sUˇ_Sy.pO…qVy* devte ) i]∑up( zNd" îÄdmuCû z^yπ oÿåvÖs. jgtI è3ù tOtIy.…m]\.vNtuû n vw Tv. tÖnnU .mÖhåe nuÿ r.ôW.t( –10– aÖSm. jÿyNtu ) aÖSm." p[iÖ dxoÿ me .Dÿ a.n.ÿ avtuû p[ yuTû su –7– bOhSÿ pteÖ p·rÿ dIy..y.ôivR i√Woô iv mO/oÿ jih –1– îN{'à vÖymÿnrU .k˘ô sen.v.Sm i√ôpd.y.ô' x/Rà ¨Ögm[ ( ) mÖh.' netÖ ..n.uvnCyôv.ÔtIôn.k¡m?e yivôt.bOhtI è2á 5ù i√tIy.k˘¡ vIôr.p…¤" è4á 6ù ctuqIRWœ‰oí i]∑up( zNd.ômdu Sÿ q." ) è1ù p[qm.oô v®ÿ.Syô r.….n" ) p[.'à mÖ®t.Ndevÿ .ÿm….ÿmheÖ ttoÿ noô a.kô…mN{ô" smOtÿ We u ?vôj„e vôSm.idôTy.R AiW" ) è1-4ù p[qm.noåd.Ö ÔÖ Hz]UNÿ p[m.mÿns.ÿm( –8– îN{ÿ EW.kô' y.'…s ytÿ îN{ô .m( ) aÖspÖ àÖ . yÖD" purû Eÿtûu somÿ" ) devÖ sÖ nÖe .n.ô hveWÿ u –11– è14ù ctudx R ' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ÿy' ’…/ ) m`ÿvHzô‚G/ tvÖ Tv' nÿ Ëôit….ÿp…O qôvI aÿ.tU .@ÿyoô?yoô3å¡Ö Sm.'à ≤xôve meÖ ¥.ô' jyÿt.n.g.ôy ¨Ög"[ xÖtmÿNyu·û rN{ÿ" ) duíû ‰ôvnÖ " pOtÿ n.mOc.ÿy' no aStu –1– è15ù pçdx' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy. ivr.' mÖ®toÿ yNtuû m?yeÿ –9– îN{ÿSyô vO„.' .ÿ i√„moô a./ÿm.à apÖb.…mN{" è5-6ù pçmIWœ‰oí mN]oˇ_.

rÿ=Ntuû .qv. rÿ=tu j.ÿxy –2– îN{ÿS]. ." Svr.dÿ/rÖ . pÿrSÄ f.'…s 558 .ÿp…O qôvI ¨Ö.ÿy' …mô]. devt.[Atharva Veda] k.ÿy'Ö idv." ) èè1ù p[qmcR ¨pjgtI ù è2-4ù i√tIy.í }yvs.ôt. devt..ÿy' ’tm( ) sÖivôt.ôd. bOhû Nt.y.ÿy'Ö nˇ_ôm. aitjgtI èè9ù nvMy.R AiW" ) mN]oˇ_.ôtot vO]ÿ hÖ .Ut’ Ö toÿ me sÖvtR "ÿ sNtuû vmRà –2– è17ù s¢dx' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy.ô mmÿ …mô]' .[ tÿ îN{ô SqivÿrSy b.ô arÿ®WIô®pÿ guiû vRW…ÿU c·rN{ &ûho iv n.e îÄme ) a.v.ô¶I rÿ=t.ÿy' purû St.@±jgtIù è6ù Wœ‰.ÿ d≤=.ÿy' n" krTyôNt·rÿ=mÖ .ÿymÖ…m]. . ivr.idtOcSy èè8ù a∑My.ÿd…Ö ên.ÿTpôí.ô xcIôpitÿ" –1– idôvo m.ÿy' pÖí.d.Sy sUˇ_Sy.d. cÿrmÖt" s mÿ?yôt" s pÖí.Sy sUˇ_Sy.ÿy' no aStu –5– a.RitxKvrI zNdsI aÖspÖ àÖ ' purû St.ÿy'Ö ¥.ÿv…Ö ..x.R AiW" ) mN]oˇ_.ÿy' D.Ts purû St.ÿy' Svô‚St ) ¨Ög.•oô a.' m. purû St.n.@itxKvrI è10ù dxMy. s¢pd.Öt ¨ÿˇrÖ ." ) è1ù p[qmcoRn∑u pu ( è2ù i√tIy. bOhtIg.ÿvNtu –6– è16ù Wo@x' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m.Rô a.m( ) itôríÄ InÖfl‰.ÿ –4– a.ÿy' purû o y" ) a.í incOditjgtIù zNd.d.Nm.ôÙ ¨pÿ =yem xrÄ.ÿidôTy.UMy.ôtvedÿ .ÿdˇu rÖ .ÿ r=NTvô¶yÿ" ) îÄN{. nÖ" sen.ÿ•o aStu –3– ¨Ö®˘ noÿ loôkmnuÿ neiW ivô√.tÖ" xmRà yCzt.NTSv1Öy¡ ∆R ‰oitôr.d." pçpd.u·rGjgit è7ù s¢My.ÿ nÖ" sv. m.íù jgtI èè5ù pçMy.noô vre<ÿ y" ) s rÿ≤=ôt.qv.

' pur'Ä p[…w mÿ ) s m.ôTm.ÿ a.ÿtûu t‚SmÿN£meÖ t‚SmÿHz^yÖe t.ÿ idôx" p.ÿ gop.ytuû tSm.ÿtûu t‚SmÿN£meÖ t‚SmÿHz^yÖe t.ÿ a.ytuû tSm.ÿ idôx" p.ytuû tSm.ÿ gop.Rà p.v.ôymu .ÿ idôx" p..ytuû tSm.nÖ' p·rÿ ddeÖ Sv.ÿ a.y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖ…¶m.ÿ a.ÿ r=tuû s m.yNtuû t.h.ô®dIÿCy.' pur'Ä p[…w mÿ ) s m.ÿ gop.ÿ r=tuû s m.nÖ' p·rÿ ddeÖ Sv.ÿntÖe Sy.e tÖw Sy.RNô t·rÿ=. s¢AûiW….h.' pur'Ä p[…w mÿ ) s m.ÿ gop.ÿp…O qôvI>y.ôTm.ôTm.ôˇ‚SmÿN£meÖ t‚SmÿHz^yÖe t." purû St.ÿ r=tuû s m.ÿ a.ÿ idôx" p.ÿ r=tuû s m. idôx" p.idôTywrtÄe Sy.' pur'Ä p[…w mÿ ) s m. ®Ä{dw ≤R =ÿ.ÿ a.ÿtûu t‚SmÿN£meÖ t‚SmÿHz^yÖe t.h.ôTm.nÖ' p·rÿ ddeÖ Sv. idôx" p.ÿ –1– v.R p[jÖ nÿnv.ÿ gop.h.ÿy. m.h.nÖ' p·rÿ ddeÖ Sv.NTsôh p[iÖ tœ.ÿtûu t‚SmÿN£meÖ t‚SmÿHz^yÖe t.ÿ r=tuû s m.ÿ idôx" p.ÿ gop.ÿ idôx" p.ôTm.ytuû tSm.' pur'Ä p[…w mÿ ) s m.ytuû tSm.h.ÿ –5– a.nÖ' p·rÿ ddeÖ Sv.ÿtûu t‚SmÿN£meÖ 559 .ÿ –3– v®ÿ.nÖ' p·rÿ ddeÖ Sv.o m.ôTm.nÖ' p·rÿ ddeÖ Sv.ÿ –7– îN{oÿ m.>yÿ a.ôTm.ÿtûu t‚SmÿN£meÖ t‚SmÿHz^yÖe t.ÿ –6– ivôêk¡m.ÿ a.ÿtûu t‚SmÿN£meÖ t‚SmÿHz^yÖe t.ÿ –8– p[jÖ .ÿ –4– sUyoRà m.pÿitm.'à p[tÖ ICy.ytuû tSm.poô m*Wÿ/ImtIretÄ Sy.tuû vsu…ÿ .ÿ r=tuû s m.' pur'Ä p[…w mÿ ) s m.' pur'Ä p[…w mÿ ) s m.R m.ÿ –2– somoÿ m.y.ôTm.nÖ' p·rÿ ddeÖ Sv.ÿ gop.h.' pur'Ä p[…w mÿ ) t.ÿ r=Ntuû t.h.ÿtûu t‚SmÿN£meÖ t‚SmÿHz^yÖe t. /[vûu .ÿ r=tuû s m. mÖ®Tv. m.ô ¥.ÿ gop.

ÿ idôx" p.ÿt( –2– somÖ' te ®Ä{vÿNtmOCzNtu ) ye m.ôyvÿ" p[tÖ ICy.s.ÿ gop.ÿt( –3– v®ÿ.í.s.ôyvÿ EÖtSy.ôd.'…s – sv.$(ù a.ôyvÿ EÖtSy.Ry.ÿ r=tuû s m.' pur'Ä p[…w mÿ ) s m.ÿ a. devt. i]∑up( zNd.ÿp…O qôvIvÿNtmOCzNtu ) ye m.[Atharva Veda] k.R i√pd.s.idtOcSy Wœ‰.ÿ gop.ôd. idôxo˝å….ç p[.ÿt( –1– v.ÿ idôxo˝å….ÿ idôxo˝å….ôd..∑MyoA≥co" s.ôTm.ÿt( –6– 560 .ÿå`.CyRn∑u pu ( è7á 9á 10ù s¢mInvmIdxmIn.ªI i]∑up( è2-4á 6ù i√tIy.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t‚SmÿHz^yÖe t.j.ÿ`.ÿ a." èSvr.CyRn∑u pu ( è5ù pçMy.ÿ`.pTy.ÿ idôxo˝å….ÿ –9– bOhSÖ pitÿm.s.ÿt( –5– aÖpSt aoWÿ/ImtIA≥CzNtu ) ye m.Rô ivêwdÿ vÖRe  w ?ô v." aÖ…¶' te vsuvÿ NtmOCzNtu ) ye m.ÿ`.nÖ' p·rÿ ddeÖ Sv.ôd.'Ö t a.ÿ idôxo˝å….Cy." ) è1á 8ù p[qm.dx' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy.ôTm.ôy'u te3Ö å¡Ö Nt·rÿ=vNtmOCzNtu ) ye m.h.qv.ÿ idôxo˝å….R AiW" ) mN]oˇ_.v.h.ôyvÖ" p[.ytuû tSm.ÿ r=tuû s m.ÿidôTyvÿNtmOCzNtu ) ye m.ôd.ÿ`.ôyvoô d≤=ÿ.ôyvÿ EÖtSy.ÿ`.ÿtûu t‚SmÿN£meÖ t‚SmÿHz^yÖe t.ÿt( –4– sUyÖ| te ¥.Sy sUˇ_Sy.ôd.ytuû tSm.ÿ –10– è18ù a∑.y.' pur'Ä p[…w mÿ ) s m.s.nÖ' p·rÿ ddeÖ Sv.s.

dxcRSy..s.nu∑Bu g.…m v" ) t. ivÿxtÖ t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ivôêk¡m.' pur'Ä p[ .c.mÖˇ.í devt.R p…¤" è10ù dxMy.mÖˇ.R.dXy.mOc.$( p…¤XzNd.ÿy. ivÿxtÖ t.u·rGbOhtI è2á 4-8á 11ù i√tIy.m.y.mÖˇ.ôyru NÄ t·rÿ=.ÿt( –7– îN{ô' te mÖ®TvÿNtmOCzNtu ) ye m." ) è1á 3á 9ù p[qm.Sy sUˇ_Sy.nvmIn.mÖˇ.…m v" ) t. ivÿxtÖ t.pÿitô' te p[jÖ nÿnvNtmOCzNtu ) ye m.tOtIy. vÖ" xmRà cÖ vmRà c yCztu –1– v. ivÿxtÖ t.ítuQy. vÖ" xmRà cÖ vmRà c yCztu –4– 561 .ÿt( –9– bOhSÖ pitô' te ivôêdevÿ vNtmOCzNtu ) ye m.' p[ ivÿxtÖ s.ÿt( –8– p[jÖ .ôyvÿ Ëô?v. vÖ" xmRà cÖ vmRà c yCztu –3– cÖN{m.s.' p[ ivÿxtÖ s.' pur'Ä p[ .ÿ idôxo˝å….s.ÿt( –10– è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m( è1-11ù Ek. idôxo˝å….ÿy.ôd.Öe odÿ£.'Ö te sÿ¢AûiWvÿNtmOCzNtu ) ye m.…m v" ) t.ôyvoÿ /[vûu .ô n=ÿ]®Öw dÿ£. vÖ" xmRà cÖ vmRà c yCztu –2– sUyoRà idôvodÿ£.' .…m v" ) t.s.ôd.ÿ idôxo˝å….y.' p[ ivÿxtÖ s.mek.ôd.ÿå`.' p[ ivÿxtÖ s.m.n.ÿå`.Ry.ÿ`.m.ÿy.' pur'Ä p[ .í Svr.ôyvÿ EÖtSy.qv.m.' pur'Ä p[ .ôyvÖ ¨dIÿCy.ôd.'…s …mô]" pO…ÿ qôVyodÿ£.ÿ`.ÿ idôxo˝å….Ridpç.R AiW" ) cN{m.ÿy. mN]oˇ_.

qv. vÖ" xmRà cÖ vmRà c yCztu –10– p[jÖ .Rt·Ö rê.…m v" ) t.ÿy.pÿit" p[jÖ .y. bOhSÖ pitÿ" ) somoô r. vÖ" xmRà cÖ vmRà c yCztu –8– îN{oÿ vIôy3ÖRe .tu mOTû yo" –1– y.…m v" ) t. ivÿxtÖ t.ÿy.pÿitm. devt.y.Sm.…m v" ) t.ÿy.mÖˇ.mÖˇ.mÖˇ." ) è1ù p[qmcR≤S]∑up( è2ù i√tIy. vÖ" xmRà cÖ vmRà c yCztu –5– yÖDo d≤=ÿ.' p[ ivÿxtÖ s.ô v®ÿ. vÖ" xmRà cÖ vmRà c yCztu –7– b[˜ÿ b[˜c.ô®dÿ£. sÿivôt.' pur'Ä p[ . vÖ" xmRà cÖ vmRà c yCztu –6– sÖm{ûu o nÖdI….o aÖ…ên.' pur'Ä p[ . ivÿxtÖ t.…. ivÿxtÖ t..' p[ ivÿxtÖ s. aÖmtO nÖe odÿ£.' pur'Ä p[ .ÿ p[jÖ .ÿy.m.¡Ö odÿ£. ivÿxtÖ t.' pur'Ä p[ .m.' pur'Ä p[ .Np·rÿ p. vÖ" xmRà cÖ vmRà c yCztu –9– devÖ .ä»htI è4ù ctuQy.j.' p[ ivÿxtÖ s." purSt.m.' p[ ivÿxtÖ s. ivÿxtÖ t.uvnÿ Syô ySpitÿ" p[jÖ .ô®dÿ£.ÿy.mÖS' t.ô®dÿ£.…m v" ) t.ÿ yÖm" pUWû .ÿy. jgtI è3ù tOtIy.ô¶I /.ô·r….mÖˇ. ivÿxtÖ t.>yÿ" ) 562 . ivÿxtÖ t. vÖ" xmRà cÖ vmRà c yCztu –11– è20ù …v'x' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.ÿy.….' pur'Ä p[ .…m v" ) t.'…s apÖ Ny/u"û p*®ÿWye ' vÖ/' y…mÿN{.…m v" ) t.m.rÄ .R AiW" ) mN]oˇ_.nu∑pu ( zNd.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION somÖ aoWÿ/I….' p[ ivÿxtÖ s.m.ôt.[Atharva Veda] k.…m v" ) t.m.inÿ cÖk.m.' pur'Ä p[ .' p[ ivÿxtÖ s.mÖˇ.' p[ ivÿxtÖ s.Sy sUˇ_Sy.ô®dÿ£.ô®dÿ£.mÖˇ.Rí.

yÖ Sv. a.Np.n.y]I è4á 7á 11á 17ù ctuqIRs¢Myek.ÿm.ÿ –3– nIôlnÖ % Ö >e yô" Sv.dXy.ÿ –4– hÖ·rôt>e yô" Sv.inÿ sNtu –2– yˇe tÖn„U vnÿÁNt devÖ .ô∑mÖ .i©r.dxI]yodxIn.ôi©ûrsÄ .vs.j.ôy}Ö yu1‚¡Ö „.ÿnvu .h.n.pTy.h.surI jgtI è18ù a∑.ÿ –5– 563 .v.ÿ –2– sÖ¢mÖ .gÿn∑ûu Bu bOhÿ tÖ I pÖ…¤≤S]ô∑Bu jgÿTyw –1– è22ù √.ÿtu ivôêtÿ" –3– vmRà meÖ ¥.ô' Sv. i√pd.ô p[.k™ è2á 6á 14-16á 20ù i√tIy."ù è21ù Ek…v'Xy.vs.' dwvI i]∑up( è8-10ù a∑My. b¸ûl.í ctu„pd.'…s a.'…s devt.h." ) è1ù p[qmcR" s.ôk"ì Sv.ÿjyo deiÖ hnÿ" ) îN{oô y∞Ö£É vmRÖ tdÖSm.dxIs¢dxIn.idtOcSy.ô¥"w pç. s. –4– è21ù Ek…v'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.…v'x' sUˇ_m( è1-21ù Ek…v'xTyOcSy.>y.Sy sUˇ_Sy b[˜. m.suynR ∑u pu ( èEt. i]∑up( zNd.RhvÖ mR ÖR sUy"ÃR ) vmRà meÖ ivêeÿ devÖ . AiW" ) zNd.R…à . devt." £ôNm. g.ªI bOhtI zNd" g.ÿ –1– WÖœ.h.inÿ meÖ vm.Sy sUˇ_Sy. ¥ur.' dwvI jgtI è5á 12-13ù pçmI√.pÿTp[tI…côk.í dwvI p…¤" è3á 19ù tOtIywkon…v'Xyo" p[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] p[iÖ dxoô y.ª‰ui„.inÿ vsÖte idxÿíÖ t.h." ) Ek. Ek.n.Wœ‰oítudXR y. AiW" ) mN]oˇ_.ÿp…O qôvI vm.idtOcSy …v'Xy.

ÿ –13– AûiW>yô" Sv.h.ÿ –10– ¨ÖpoôˇmÖ >e yô" Sv.h.h.<@ 19 =u{û >e yô" Sv.R…ô yôk>É yô" Sv.ÿ –12– ¨ÖˇrÖ >e yô" Sv.h.h.h.h.ÿ –15– gÖ.ÿ –19– 564 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ÿ –14– ≤xô≤%>yô" Sv.h.h.ÿ –18– pOqû KÖ sôhß Ö .h.ô' Sv.h.>y.h.h.>e yô" Sv.ÿ –6– pÖy.ÿ –9– tOtû Iôy>e yÿ" xÖƒ>π yô" Sv.[Atharva Veda] k.ÿ –11– ¨ÖˇmÖ >e yô" Sv.ÿ –7– p[qÖ mÖ >e yÿ" xÖƒ>π yô" Sv.ÿ –16– mÖh.ÿ –8– i√ôtIôy>e yÿ" xÖƒ>π yô" Sv.>e yô" Sv.ôg.ÿ –17– sve>ÖR yoåi©ÿro>yo ivdgÖ.Ö >e yô" Sv.h.

n.Sy sUˇ_Sy.ÿ –1– pÖçcÖ >Re yô" Sv.ÖR . vIôy.'à b[˜Ö .n ) .ô b[˜."ù è30ù i]'Xy.idtOc√ySy …v'xI]yo…v'xIs¢…v'xIn. devt.íN{m. v.R AiW" ) mN]oˇ_.ÿ –8– 565 .tÿO .ôdx Ö cÖ >Re yô" Sv.dxI√.n.ÿ –20– b[˜Jÿ yeœ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] b[˜Ö .ÿ –6– dÖxcÖ >Re yô" Sv. dxMy.ÿ –5– nÖvcÖ >Re yô" Sv.pTy.' dwvI p…¤" è9á 13á 18á 22á 26á 28ù nvmI]yodXy∑.R˝….í ctu„pd.ÿ –2– WÖ@cûO >e yô" Sv.' dwvI jgtI èEt.n. Ek.ÿ –7– EÖk.g[eÖ Jyeœ'Ö idvÖm.h.h.'…s a.ÿhiR tô b[˜.eÖ Sv.y]I è17á 19á 21á 24-25á 29ù s¢dXyekon…v'Xyek…v'xIctu…v|xIpç…v'Xyekoni]'xIn.h.…v'xIn.ç dwvI i]∑up( è8á 10-12á 14-16ù a∑My.ÿ .ôqvÖ .…v'xIWi@±vX' y∑. tÿt.ÿ –3– sÖ¢cÖ >Re yô" Sv. g.idtOcSy c p[.h.h.vs.surI bOhtI è2-7á 20á 23á 27ù i√tIy.h.Utû . p[qÿ mÖ ot jDeÖ ten.h.j.ô s'.qv.h.'à ctuAcû≥ >e yô" Sv.ÿ –4– aÖ∑cÖ >Re yô" Sv.h. i]∑up( zNd. ) è1ù p[qmcR a.idtOcSy ctudXR y.ô Sp…/Rtà 'ûu k" –21– è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m( è1-30ù i]'xÎcSy.

ÿ –10– cÖtdûu x ÖR cÖ >Re yô" Sv.ôncûO >e yô" Sv.<@ 19 √.h.ô<@.h.ÿ –17– mÖhTÖ k.h.ÿ –15– EÖkoôiNvôx ' iÖ t" Sv.ÿ –18– tOcû >e yô" Sv.ÿ –13– sÖ¢dÖ x Ö cÖ >Re yô" Sv.h.ôdx Ö cÖ >Re yô" Sv.h.h.ÿ –21– EÖk.h.ÿ –14– aÖ∑.ÿ –19– EÖkcô >Re yô" Sv.h.yÖ Sv.h.ÿ –12– Woô@x Ö cÖ >Re yô" Sv.ÿ –11– pÖçdÖ x Ö cÖ >Re yô" Sv.h.[Atharva Veda] k.ÿ –20– =u{û >e yô" Sv.h.ÿ –9– ]Öyoôdx Ö cÖ >Re yô" Sv.ôdx Ö cÖ >Re yô" Sv.h.ÿ –22– 566 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .h.ÿ –16– …vôx ' iÖ t" Sv.h.

h.ÿryn( ) tenmÖe ' b[˜ÿ .ÿ –26– ivôW.n.'à b[˜Ö .Spitv.yuWÿ e mÖhe ≈o]. tÿt.h.í i]pd.yuWÿ e mÖhe =Ö].ÿ –23– sUyû .ÿ –29– b[˜Jÿ yeœ.grt( –2– prIÖm' somÖm.grt( –3– 567 . b[˜.RidtOcSy.h. Ací i]∑up( è7ù s¢My.' JyoK+ô]åe …/ÿ j.ÿ –25– p[.ÿ .ô s'.h.ÿ –28– b[˜Ö .'…s yenÿ devÖ ' sÿivôt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] roÖihôt>e yô" Sv.R AiW" ) mN]oˇ_. ) è1-3ù p[qm.tÿO .R>y.ÿ –27– mÖ©≤û lôk>É yô" Sv.ô b[˜.∑My.R˝….rÄ' p·rÿ devÖ .Tô y.g[eÖ Jyeœ'Ö idvÖm.R devt.idtOcSy. a/.eÖ Sv.' JyoK≈o]eå…/ÿ j.SpteÖ p·rÿ r.Utû .h.yÿ /ˇn ) yqwnÿ ' jÖrseÿ nÖy.ôsÁÖ w Sv.ÿhiR tô b[˜.y]I zNd. p[qÿ mÖ ot jÿDÖe ten.>y.ô' Sv.nu∑pu ( è4-6á 8ù ctuQy.h.Sy sUˇ_Sy.ÿy /ˇn ) yqwnÿ ' jÖrseÿ nÖy.^ yÿ /ˇn –1– prIÖm…mN{ôm.h.ô Sp…/Rtà 'ûu k" –30– è24ù ctu…v|x' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy. vIôy.jô .WIR g.ô' Sv.n ) .Ö∑.>y.qv.ô' Sv.ÿ –24– v[.ôpTÖ y.

[Atharva Veda] k.ÿvoôdÁu ô p[itÿ /.mhe ) s%.ô mnÿs.DeÖ p·rÿ/.itRà –2– 568 . tidN{ÿ" –8– è25ù pç…v'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.i√tIyyoA≥co≤S]∑up( è3ù tOtIy.'…s aÖ¶"e p[j.®ÄivR .vt.Uvÿ .ÿj.Rí pQy.oR aÖjrÿ" suvû Iroÿ jÖr. ¨ÿ ) xÖt' cÖ jIvÿ xÖrdÿ" puÂcô IvRsiÿU nô c.Sy sUˇ_Sy gopq AiW" ) v.p…¤XzNd.N.sÿ EÖtTsom. ¨ÿ ) xÖt' cÖ jIvÿ xÖrdÿ" puÂcô I r.soô .RÃ' p[jÖ .ÿt'Ö p·rÖ y≤ırÿ<ymÖmtO Ã' dÖ/e[ a…/ô mTyeWÃR u ) y Eÿn√Ö dπ Ö s îdenÿ mhRit jÖr.tÖv.mÿ….vitô yo …bô.ÿ gO∑Iôn.jI devt.yu"ÿ ) bOhSÖ pitô" p[.ÿNtSy Tv.vÿNtoô mnÿv"Ö pUvÃR ÈiWôre ) tÊv.ÿhÖ tduû somÿ a. ) anu∑pu ( zNd" a≈.jevÿ .ÿ cÖN{' vcRsà .y.yÿCzô√.Sy sUˇ_Sy.ô s' sOjÿ TÖ y.ÃRe suvû ." SvôStyeå.mOTÿ yu" p[jÖ y.ÖyíÖ poWÿmpu sÖ V' yÿySv –5– prIÖd' v.mOTÿ yu' ’.mOTÿ yu.RpIôn.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p·rÿ /ˇ /Öˇ noô vcRsà mÖe ' jÖr.R AiW" ) a…¶ihRr<yç devte ) è1-2ù p[qm.' su gÿCzô p·rÿ /TSvô v.soÿ a…/q.qv.…sô jIvÿn( –6– yogeyÿ oge tÖvStÿr'Ä v.v.ÿyÖ îN{ÿmtûU yeÿ –7– ihrÿ<yv.ô s' ivÿxSv ) tdÖ…¶r.ut dIô`mR .je hv. ¨ÿ –4– jÖr.mÿ….itRà –1– y≤ırÿ<yô' sUy.hÖ bOhSÖ pitÿ" sivôt.ÿyÖ r.vR itô yo …bô.t( –1– è26ù Wi@±vx ' ' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.yu„ÿ m. yunû æJmÿ p[qmÖ Syÿ c ) ¨TkÀl ¡ mu√hÖ o .x‚Stôp. anu∑pu ( è4ù ctuQy.x‚Stôp.

STv.¸ûSt.tu v.ôŒSTv. p.s.n.vs.n.i√tIyyoA≥coítuQy.ÿ Tv.ô ' m.ÿ ihr<yôtje sÿ .ôS' ]INsÿm{ûu .n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] a.nvMyo≤S]∑up( è10ù dxMy.ô…j….TvOW.ÿ…sô jn.ÿ .…m te –4– `Otû ne ÿ Tv.Ö o vOW.tuû sUy"ÃR ) m..ôn' m.‚Tv≤N{ôy"w –1– somÿSTv. Ek.ô…ynoÿ d. Ek.Sy sUˇ_Sy .Ridpç.vs.ô b[˜.ÿÇ.ô‚TvN{ÿSTv.í.CyRn∑u pu ( è13ù ]yodXy. AiW" ) i]vO∞N{m.uvˇÖ ˇeÿ vcRSÖ y'˝ .ô smu=ÿ .$(Sq.ÿt·Ö rêÿnSÖ ]INTsUy. p.dXy. bOhtIg. ) è1-2á 4-8á 14ù p[qm. p[. vÿ" p[.ÿ i]ôv≤O ∫ÿ" –3– ]I•.….RNà goô¢Nø k¡Lpy. s¢pd.ô ne ÿ r=tu –2– itôßo idvÿ‚Stôß" pO…ÿ qôvIS]I<yôNt·rÿ=.tÿ" p[.pÿ a.uvt( –4– è27ù s¢…v'x' sUˇ_m( è1-15ù pçdxcRSy.n( –5– m. vedÖ tˇÿ a..'S]INb[›ô .í }yvs.dXy.n..CyuiR „. p. ivr.'…s go….ÿ" ) v.ô…ynoÿ d.ÿ r=Ntu i]ôvtO .ô ' m.' ctudXR y.RitxKvrI zNd. p.yuWÿ e Tv.ôy∑u v( .n( ) i]ôvtO 'Ö Stom'à i]ôvtO Ö a. s.ªI i]∑up( è15ù pçdXy.vs.k™ è12ù √.ôn=R ]ÿ "w p.ÿy c ) yq.ô vcRsà Öe Tv*jÿse cÖ bl.ôMy¶Ö a.ô v®ÿ.k.Jyenÿ vÖ/yR nÿ ( ) aÖ¶íe NÖ {Syô sUySÃR yô m. v. p. Ek. v. ivô. cÖtru "ÿ smu{û . devt.n..nu∑pu ( è3á 9ù tOtIy.'S]INvw∑ÿ pÖ . hroÿ m.j. voÿåp.ÿ cÖN{o vO]ÿ hÖ . i]∑up( è11ù Ek.yu„û y'˝ .OGvi©r..ô\ anuÿ –3– y√πdÖ r.ôTvoWÿ/I….oô vedÿ devÖ o bOhSÖ pitÿ" ) îN{oô y√é]ÿ hÖ .n( ) ]INm.n.n( ) 569 .

ÿ r=NTvô¶yÿ" ) îÄN{.ô ne . aÿjnyn( –7– a.ô xcIôpitÿ" –14– idôvo m. rÿ=Ntuû .ô vxÿm( –8– devÖ ..ôym... mOTû yo®dÿg.ô…¶' s' sOjÿ itô v.ô¶I rÿ=t. m.ô' inihÿt' inô…/' y…mN{oôåNvivÿNdTpô…q….nw"ÿ ) a.yu„ÿ m.ÿy' ’ûtm( ) sÖivôt. .ÿTpôí. ip[y.Ut’ Ö toÿ me sÖvtR "ÿ sNtuû vmRà –15– 570 .ÿv…Ö .ô ne . aÖNt·rÿ=Ö Ek.yuWÿ ..ÿidôTy.ÿdxÖ Sq te devÿ .[Atharva Veda] k. mOqÿ .ôy' ’¡." pO…qôVy.ÿTmôNvt.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ÔIvÖ m.m( ) itôríÄ InÖfl‰.ÿ r=Ntu i]ôvtO .[.ÿdxÖ Sq te devÿ .'à jIvÖ m.v√«ôy.STv.ÿ i]ôv≤O ∫ÿ" –9– ]yÿ‚S]'x∂ºvÖ t. jugpu ru PÄ Sv1ÖN¡ t" ) aÖ‚Sm'íNÖ {e a…/ô y≤ırÿ<yô' ten.UMy.ÿdxÖ Sq te devÿ .poô ihrÿ<y' jugpu ≤u S]ôv≤O ∫ôSt.mek. purû St..vt –6– p[.ôS]I….ÿdvRe yÖ .R…à .•oô a." ) p[.ÿd…Ö ên.tÖ" xmRà yCzt. –10– ye devÿ .yu„û ’t.' m.ô ne Ö s'ihÿt" ) p[.'à jIôv. dwVyenÿ /.ÿ. idôVyek.ô ne ÿ ivôêtoÿm% u 'Ö suyÃ| devÖ . rÿ=tu j.Nm.ÿ d≤=.so hÖiv·rÖd' juWÿ ?vm( –13– aÖspÖ àÖ ' purû St.so hÖiv·rÖd' juWÿ ?vm(( –12– ye devÿ .R˝….ÿ c vIôy.n.Öt ¨ÿˇrÖ .tÿ" p[.so hÖiv·rÖd' juWÿ ?vm( –11– ye devÿ .ôtvedÿ .jÿNto ivôêvedÿ so devÖ .

' iv p. ) anu∑pu ( zNd" îÄm' bÿ›.R sÖpà.ÿNme ….yÖ tejsÿ e ) dÖ.yÖt" ) …zôæN/ meÖ sv.RNà duhû .ôæN/ meÿ pOtn.' dIÿ`.ôpyÖNmnÿ" ) duhû .R sÖpà.…v'x' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy.Rd.Rnà ( …zôæN/ meÿ i√WÖto mÿ.| sÿpàÖdM.Rd"ÃR ipôx ' meÿ i√WÖto mÿ.RNà duhû .ô' ˙dÿy' i√WÖt. AiW" ) d.RyTûu v.ôpyÿNhOdû " x]U.ôæN/ dÿ.e ) ˙Öd" sÖpà.UMy.RdoRà vOíû meÿ i√WÖto mÿ.ô" ≤xrÿ EÖW.yÖt" ) ipôx ' meÖ sv.ÿNme ’ûNt meÿ pOtn.RdoRà ….yÖt" ) vûíO meÖ sv.ôpyÿn( –2– `ÖmR îÿv.Rd.e –7– ’ûNt dÿ.Rd"ÖR sv.ôæN/ meÖ sv.…m te mÖ….R sÖpà.ÿNme vOíû meÿ pOtn.e –6– vOíû dÿ.e –5– …zôæN/ dÿ.ÃNR ’ûNt meÿ i√WÖto mÿ.ôtpÿNd.' mÿ.Rm….….RNà duhû .ÿn.yÖt" ) ’ûNt meÖ sv.ÿ .RNà duhû .e ) ¨Ö¥NTvcÿ…mvÖ .ôNıIN{ÿ îv iv®Äj' bÖlm( –3– ….' t.R sÖpà.RNà duhû .ÿn.R sÖpà.R `ÖmR îÿv.yÖt" ) ….ÿNme ipôx ' meÿ pOtn.e –8– ipôx ' dÿ.' ….ô.ÿn' i√WÖtStpÿn' ˙Öd" –1– i√ôWtÖ St.INTs'tà .R sÖpà.ÿty –4– ….e –9– 571 .devR t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è28ù a∑.|Sô Tv' dÿ.R i√WÖto inôtpÿNm.Sy sUˇ_Sy b[˜.ÿNme …zôæN/ meÿ pOtn.ôæN/ meÿ i√WÖto mÿ.ôæN/ dÿ.

û meÿ pOtn.RNà duhû .R sÖpà.ÿNme mO.devR t.yÖt" ) iv?yÿ meÖ sv.RNà duhû .R sÖpà.RdoôR mO.RdoôR dhÿ meÿ i√WÖto mÿ.O meÖ sv.ÿNme ipôi<! meÿ pOtn.ÿNmeô in=ÿ me pOtn.RdoôR in=ÿ me i√WÄto mÿ.e –5– ipôi<! dÿ.yÖt" ) aoWÿ meÖ sv.e –8– 572 .yÖt" ) ipôi<! meÖ sv.yÖt" ) mû. AiW" ) d.Sy sUˇ_Sy b[˜.R sÖpà.e –3– mO.Rm….yÖt" ) ®ÄæN/ meÖ sv.ÿNmeô iv?yÿ me pOtn.RNà duhû .R sÖpà.RdoRô iv?yÿ me i√WÖto mÿ. ) anu∑pu ( zNd" in=ÿ d.RNà duhû .yÖt" ) mNqÿ meÖ sv.RdoôR ipôi<! meÿ i√WÖto mÿ.e –6– aoWÿ dÿ.û dÿ.RNà duhû .ÿNme dhÿ meÿ pOtn.R sÄpà.ÿNme tOæû N/ meÿ pOtn.e –2– ®ÄæN/ dÿ.RNà duhû .[Atharva Veda] k.yÖt" ) tOæû N/ meÖ sv.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION iv?yÿ d.RNà duhû .RNà duhû .e –1– tOæû N/ dÿ.RNà duhû .e –4– mNqÿ dÿ.ÿNme aoWÿ meÿ pOtn.R sÖpà.û meÿ i√WÖto mÿ.RdoôR aoWÿ meÿ i√WÖto mÿ.e –7– dhÿ dÿ.RdoôR ®ÄæN/ meÿ i√WÖto mÿ.RdSRà tOæû N/ meÿ i√WÖto mÿ.R sÖpà.ÿNme ®ÄæN/ meÿ pOtn.yÖt" ) dhÿ meÖ sv.RdoôR mNqÿ meÿ i√WÖto mÿ.ÿNme mNqÿ meÿ pOtn.R sÖpà.yÄt" ) in=ÿ meÖ sv.R sÖpà.e –10– è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m( è1-9ù nvcRSy.

R…à .oR aÿj.R sÖpà.yÖt" ) jÖih meÖ sv.R jÖr.RdoôR jÖih meÿ i√WÖto mÿ. sÖhß'à vIôy.rp…¤XzNd.$( p[St.' Sf.RhpÃR Ty" pxUnû . ) anu∑pu ( zNd" yˇeÿ d.Ã' ’ûTv.dXyo≤S]∑up( è6ù Wœ‰.¸ûvmR ÖR Tv' r.ÿ sÖh ) ttoÿ ihrÄNyyoÿ …bôNduSttoÿ dÖ.devR t.RÖ vm.ÿNme jÖih meÿ pOtn. mÖ…. asÿt( ) 573 .' s¢My.ÿ SÖ pitÿm( ) Tv.' d.ô pui∑ÿk.R…à .yt –5– è31ù Eki]'x' sUˇ_m( è1-14ù ctudx R cRSy.mOTÿ yu xÖt' vmRsà ûu vmRà te ) tenmÖe ' vÖ…mR. xKvrI è14ù ctudXR y.n'à ’.^ ….mOc.…mN{ÿSy. AiW" ) d.e –9– è30ù i]'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy. ) è1-4á 7-10ù p[qm.Rm…. te ) tmÖSmw ivêeÖ Tv.R i√WÖtStpÿn' ˙Öd" ) mÖ….' =Ö]Syô v/Rnà ' tnUpû .nu∑pu ( è5á 12ù pçmI√. sÖpà.devR t.St.'à jih vIôy˝Rw " –1– xÖt' teÿ d.RÖ b[˜.Sy sUˇ_Sy sivt. jÖrseÖ .ÿ r=…s –3– sÖpàÖ =Ö yÿ.@.idctsO. k¡rt( –1– yo noÿ aÖ…¶g.Sy sUˇ_Sy b[˜. AiW" ) a*duMbrm….ç..idctsO. ivr.m.m.ÿ ) pÖxnU .ô' sveWÃR .mÿ…/ôp.ÿ¸devR vÖ mRÖ Tv.RNà duhû .tRvÖ .y ve/Ö s.n.'…s a*duMÿ bre.í ivr.rp…¤" è11á 13ù Ek.ôit' goôœº meÿ sivôt.' dÿ.' devÖ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] jÖih dÿ.o…m te –4– yTsÿm{ûu o aÖ>y£¡NdTpôjNR yoÿ ivô¥tu . aÿd"u –2– Tv.dxI]yodXyo" pçpd.Ö∑..

ÿ mÖ….Ny•.tu me –3– y‚d(√pÖ .[Atharva Veda] k. /.Iô' flÿvtI' Svô/.ÿ sOjtu pu∑û ‰.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a*duMÿ broÖ vOW.'Ã c no gOhû e ) a*duMÿ brSyô tejsÿ .ôt.∞Ö y.ÿinô ye rs." s' m.…mr. puiû ∑' dÿ/.ÿ" ) gO. –2– kôrIÖiW.∞Ö ctu„ÿ p.

meÖ /nÖ' srÿSvtIô pyÿSf.Umû . sÖh jÿ…DôWe ) EÖv.ôLyup.tu ) mÁôm*duMÿ bro mÖ…." –10– Tv' mÿ.ô' y∞ÿ /.[dÖ *duMÿ br' mÖ…. meÖ in yÿCz.ÿ cÖ /nenÿ c ) îN{e.' p·rÿ jg[.ÿgNTsôh vcRsà .ôitm.Umû .' i√ôpd.ÿitômmÿitô' 574 .'à Sf. dÿ/.ôNy˝m( ) pyÿ" pxUnû .'à .ÿ…sô Tv…yÿ pu∑û ' pu∑ÿ pÖ itÿjjR .tuû srÿSvtI –9– a.j.nÖ' …b.ôr." p[jÖ y.{Rivÿ.nÖ' gv.t( –5– aÖh' pÿxnûU .inô in yÿCztu –6– ¨pÖ m*duMÿ bro mÖ…. –7– devÖ o mÖ….ôNy˝m( ) …sônIôv.inô sv*RdMÿu brÄ" s TvmÖSmTsÿhSv..g[Öe Tv' vÿnSpte puœû ‰.it' c /. vOW.ÿ vh.ÿ …jiNvôto mÖ….ôit' in yÿCztu –8– yq.' rsÖmoWÿ/In.ô' bOhSÖ pitÿ" sivôt.n ) TvyIôme v.tye ) pÖxor•ÿSy .mÿ…/ôp.dr...m( –4– puiû ∑' pÿxnûU .r. m. /nÿs. /ÿnsÖ .ô {ivÿ.ôh' ctu„ÿ pd.Iôn. aÿs." sÿpàÖh. /nÿSy me Sf.mÿ…/ôp.û 3Öº å¡Ö h' TveW.dÖy' c*duMÿ bro mÖ….inô m…yÿ pu∑û ' pu∑ÿ pÖ itÿd/R .

I®ÄTq.R ¨·ˇôr" ) dÖ.Ö Irÿ…s g[.oR y ¨Ög[ aoWÿ…/ôSt' teÿ b›.mÿ…sô iniœÿt" ) Tvy.ÿyÖ p[itÿ muçe aÖh' Tv.ô smÿõ…( G/ gOhme/Ö I gOhû pÿit' m.yuWÿ e –1– n.ÿ a…Cz•pÖ.y." purSt.ÿ …sçÖ vcRsà .mô .n( ) 575 ..t( –14– è32ù √.noôåhmÿ‚Smô shÿSv.mhe –3– itôßo idôvo aTyÿt.' in tO. ) tejoÿå…sô tejoô m…yÿ /.i]'x' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy. ’." pO…ÿ qôvI®Ät ) Tvy.yÿ b?yte ) s nÿ" sÖin' m/umÿ tI' ’. devt. ) è1-7ù p[qm.≤S]∑up( è10ù dxMy.rÄy.ô….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] =u/Ã' c –11– g[.'…à s –4– Tvmÿ…sô shÿm.ôMy.yu"û p[ vÿ/yR .OgA u i≥ W" ) mN]oˇ_. m.ÖySpoW.'…s xÖtk.<@ºnô .iWÿˇ_oôå….…/ÿ rÄ…yrÿ…s rÄ…y' meÿ /eih –12– puiû ∑rÿ…s pu∑û ‰.mÖ.suÿ /eih rÄ…y' cÿ nÖ" svRvà IrÄ' in yÿCz r.ids¢c. m.í jgtI zNd.vIRrô o vIôr.RdoRà …jô◊.ôNp[ vÿp≤Ntô norÿ…sô t.neR ÿ dÖ.ä»htI è9ù nvMy.u ) a*duMÿ brÄ" s TvmÖSm.Rmnu∑pu ( è8ù a∑My.ôh' duhû .ÿ …µô vc.otu rÄ…y' cÿ nÖ" svRvà IrÖ' in yÿCz.@Öm.Sy sUˇ_Sy .Syô kÉx.ÿ<@o duí‰vÖn" sÖhßÿp.ÿ sÖhßÿk.m( –13– aÖym*duMÿ bro mÖ….O ·ˇôß îÄm. flÿte ) ySm.Re Ö xmRà yCzit –2– idôiv teÖ tUlmÿ oW/e pO…qôVy.

* shÿSvNt* .[Atharva Veda] k. xÖtk.R roÿh mhÖt.Ryà c ) ySmwÿ c k.v…yô„. sÖpà...dÖNt·rÿ='Ö idv'à c ) y' …b.ÿNsihWIvih –5– shÿSv no aÖ….N.doRà me bÖÙN’¡…/ –6– dÖ.'à r.pçMyo≤S]∑up( è3ù tOtIy.St.' p[qmÖ " s' bÿ.vU ) s noôåy' dÖ.ô`"R xÖtk.nÖp.oR v®ÿ."R p·rÿ p.\ô asÿn'Ö snÿv.jÖsyU mÿ ( ) s noôåy' dÖ.mÖ…¶vIR®ô /.yÖt" ) shÿSvô sv.U…mômTye„ô yojÿs.r.yÖ c.®ÿr?vôre ) Tv.ônoWÿ/In.U…mÎ'hû oåCyutÿ í‰.jÖNy.y.tu ivôêtoÿ devÖ o mÖ….¡<@ô" shÿSv.m.y.Re ÿ devj. k¡" –9– sÖpàÖ hÖ .in c –7– ip[yô ' m.Rí.'à sId…sô c.˝>y.ÿ<@ô" pyÿSv.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ¨Ö. devt.yÿm.ôh' xêÿtoô jn.ôtne ÿ idôiv ∑ÖM." pOtNyôt" –10– è33ù ]yiS]'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.' xU{û .' pÖiv]ÖmWO yÿ oå.u b[˜r. ivÿvde Ö s noôåy' dÖ.RNà duhû .ÿmheÖ svRSà mw c ivôpXyÿte –8– yo j.it n" –1– `Otû .OgA u i≥ W" ) mN]oˇ_.WIR p…¤" è4ù ctuQy.=IyÖ pOtnÿ . ) è1ù p[qmcoR jgtI è2á 5ù i√tIy.NyôSmt( –3– 576 .yuWÿ .n" pO…qôvImÎ'hà ¥Ö o aStÿ>n.duLlu¢ÿ oô m/umÿ .ÿitô' shÿSv pOtn.…mÿ≤N{ôy.ôPm.ômy.[tÿ ' nÖnu p.'í ’û<vNd.rp…¤XzNd.UTû v.Sy sUˇ_Sy .rNtô Tv' punÿ Iih du·rÖt. a.ôNpyÿSv.e ÿ –2– Tv' .ôn/ÿr.R ’.ô s' sOjÿ .ô Tv' ve¥."R p·rÿ p.enÖ xêÖidt( ) ten.Rd"ÃR suhû .u" ) nudû NTsôpà.tu ivôêtÖStenÿ s.o idôv.ÿ d.'…s sÖhß Ö .

ô’tÿíÖ ye ) sv.' jÿi©ûdSk¡rt( –2– aÖrsÄ ' ’ûi]m'à n.' ji©û@" p[ ." p.j. gOTSyÿ≤S]pç.ÿ tr≤Ntô y..ôm…/ÿ ) tmuû Tv. AiW" ) mN]oˇ_. ivôêcÿW…R . ) anu∑pu ( zNd" jÖi©û@o˝å…s ji©û@o r≤=ÿt.Rô aoWÿ/yoô n Tv.ôshÖ s'Sk¡N/ômojÖ aojÿs." ) aojoÿ devÖ .ÿih p[iÖ dxÖítÿß" –5– è34ù ctuiS]'x' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy. dÖ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved tIô+./." pUVû y.ôNy.R˝….ÿ" sum©Ö lÿ" –7– 577 [Atharva Veda] .NTsUyÃR îÄv.∞tu„ÿ p.ô pUv.ÿ " ) aqoô shÿSv.ô' blÿmgûu m[ tÖe ˇ' teÿ b›.i§r." ) aitÿœ. vnSpitdevR t.…s ji©ûd" ) i√ôp.ÿ EÖv.ôdWU .ô m. aÿjnyÖ…•iœÿt'Ö . p·rÿ .o r..Ö îitÿ b[.ÿ ivW. Vyÿ…qœ.yuiÃ' W t.tu ivôêtÿ" ) iv„k¡N/ô' yenÿ s.ô vcRsÖ ..ÿ devÖ ..kô˘ sv|à r=tu ji©ûd" –1– y.itôdWU .˜ô.| …b.·rWt( –4– s jÿi©û@Syÿ mihôm.ôxI" xÖt' ’¡Ty.UMy.y.ymqoÿ ar.ôdmÿrsÄ ." sÖ¢ ivßÿs" ) apetÖ o jÿi©û@. –5– i]Ç. .…m jÖrseÿ SvôStyeÿ –4– dÖ.ÿ/ ¨Ögo[ jÿi©û@" pÿ·rÖp.ÿ" ) ivb.i©ÿr.ty –3– ’ûTy.Ö a.Rià Nvnˇ_⁄û tejsÿ oårÄs.mÿitô…mWumû Stevÿ x.[dÿ .v√«Öy.ôTmn.R ivÿd"u –6– n Tv. nv.sÖhI rÿ=oôh.Sy sUˇ_Sy.n.Re Ö Tv' ’¡.dÖSm.

vnSpitdevR t.mOc.[Atharva Veda] k. tÿ ¨Ög.…mÿtvIyR ) purû .'…s îN{ÿSyô n.pçmIn.gvoô j.'Sà yoW/e –9– a.mnu∑pu ( è3ù tOtIy.[ g[sÿ tÖ ¨peN{oÿ vIôy˝| dd* –8– ¨Ög[ îˇeÿ vnSptÖ îN{ÿ aoôJm.mÖym( ) tÖKm.n'à ivôêx.Rí incO≤T]∑up( zNd. AiW" ) mN]oˇ_.n .<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqoÿpd. ) è1-2á 5ù p[qm.xÿrIÖkô˘ ivxÿrIk˘ bÖl.ÿrdmrÄs.s'à pO∑‰.mÿ gO.i©û@." pQy.Ríà .p…¤" è4ù ctuQy.Sy sUˇ_Sy. dÿ/* ) amIÿv.y.i√tIy.nÖm.' jÿi©û@Sk¡rt( –10– è35ù pçi]'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.ôty'à jÖih r=.i©r.ô" sv.

|ô St.ÿTvôSm.ôTp·rÿ m.⁄ WÃRe jÖ mg[ÿe iv„kN/ôdWU .Tp·rÿ moôt . . y' cÖ£. y ¨Öto vÿvtûO åe Ny" ) sv.pÖ’Tv.Utû .gÿmm( ) t.xy p·rÖp.oÿå…s ji©û@" –3– p·rÿ m. y' cÖ£b⁄ .ÿ m( –1– s noÿ r=tu ji©û@o /ÿnp.Rd"ÖR s'`oÿr'Ä c=u"ÿ p.eWÿ joårÄs. pO…qôVy.'STv' sÿhßc=o p[tIboô/ne ÿ n.' jÿi©û@Sk¡rt( –5– 578 .Vy.itôhm( –2– duhû .û Ntô AWÿyo ji©ûd' dÿd"u ) devÖ ..ÿnmÖ .iNvôê.ÿmr.[ ˜ÃR .n( –4– y Aû„.ô .voÿ dev’ût. idôv" p·rÿ m.." pyRNÖ t·rÿ=.ôlo /nevÿ ) devÖ . vIô®Œÿ" ) p·rÿ m." pÿ·rÖp.ÿi∂ôxoidÿxo ji©û@" p.

du.'…à sô tejsÿ . mh.|Sà tO@û !( v( .rye –6– è37ù s¢i]'x' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.R˝….ôrohÖNvcRsà .inÿ c vIôy.tu/.RPsôrs.St./teÖ nwnÃ' p.RªIÿn.ôro aÖy' mÖ….ô3' ¡Ö shÖ aojoô vyoô blÿm( ) îÄ≤N{ôy. mÖ….û .gÖN.Sy sUˇ_Sy.Nyô…¶" p[ dÿd.ô' r=oÿ nudteÖ mUlnÿe y.Sy sUˇ_Sy b[˜.vÖ r=.tÿn" –1– Í©.bOhtI è4ù ctuQy.ÿ dÖˇm.Rí pur ¨i„. sÖh mÖ….RmhÖ . ) a. mÖh.itÿ t]it –2– ye y+m.ÿro anInxÖ¥+m.'…à s /Untu e –4– ihrÿ<yÍ© AWÖ.ôn=[ .ÿtv.ô kmR.RNà hôTv.ÿr.ôPm.R˝yÖ p[itÿ gO. a. ) anu∑pu ( zNd" xÖtv.' xÖtv.ÿso a.vÖ r=.ônp. AiW" ) xtv.R AiW" ) a…¶devR t.'Sà y£mIt( –5– xÖtmÖh' du.' gN/v.û .ÿvpt( ) du.Rk Ö .RmcÖ ." xÖtv.rp…¤" è3ù tOtIy." x..ÿro anInxt( –3– xÖt' vIôr.à e vIôy. ) è1ù p[qmcR≤S]∑up( è2ù i√tIy.ro devt.yÿ Tv.y.ôNy˝" ) m?yenÿ Ö y+m'à b.k™ zNd.ô t.≤S]pd.RNà du.û .goRô yxÖ" shÖ aojoô vyoô blÿm( ) ]yÿ‚S]'x¥Ö .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è36ù Wæ$(]x ' ' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.Ntoô ye cÿ xÖ‚Bdnÿ" ) sv. /eiÿ h me tÖNv.e v." ) du.'à xÖtm( ) xÖt' xÿêNÖ vtIÿn.ÃR .Rª"Ö sv.tu me –1– vcRÖ a.qv.nÿjnyCzôt' y+m.y.ÿ>y.Rª"Ö sv.'…s îÄd' vcoRà aÖ…¶n.

ÿrd.…m xÖtx..y –2– 579 .

AiW" ) k⁄œo devt. aÿ·rÖ∑t.‹" W$(pd.Ö∑.y' pu®sÿ o ·rWt( ) ySmwÿ p·rÖbv[ Iÿ…m Tv.tRvÖ rw .yÖ pyUhÃR .i∑XzNd.nu∑pu ( zNd.p…¤" è4ù ctuQy.Sy sUˇ_Sy . aê.n.pTy.^ TÿO y.yuWÿ Öe vcRsà e Tv.yU .yoÿrg[.ÿin nÖ¥m.nÖ' sv|à n.j. ) è1á 9-10ù p[qm.y.ÿrd. xKvrI è6-8ù Wœ‰.ô tenÖ s'hnÿ u ’<mis –4– è38ù a∑.tu/.n.ítu„pdoi„.·rÿW" ) nÖ¥. ) aÖ….<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ËôjRe Tv.ÿyÖ Tv*jÿsÖe shÿse Tv.∑pd. r.ô bl.idtOcSy c cturvs.m.i]'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÿ –2– 580 .y.k™ è3ù tOtIy.íwk. s.y –3– Aûtiu . pQy. jgtI è5ù pçMy.mOc.gRNÖ /o aÿXnutû e –1– iv„vÿçSÖ tSm.ÿtye –3– è39ù EkoncTv.ÿy Tv.roÿ nÖ¥.vs.ÿÇ..ô¥+m.yÿm.Ö" k⁄œoÿ ihômvÿtSÖ p·rÿ ) tÖKm.nvmIdxmIn.ôyp' .n.Ríà y. p[.íturvs.'…s n t' y+m.'…s Eetÿu devÖ S].m. ) è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2ù i√tIy.ÿ îverte ) yÌuLÿ gul û u swNÿ /ôv' y√.·r'x' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy.'Ö n.qv.[Atharva Veda] k.Py…sÿ smuiû {yÿm( –2– ¨Ö.tOtIyyoS}yvs.eWÿ jÖ Syÿ guLgul û o" surÿ …Ä .ÿ teÖ k⁄œÖ n.ô.OGvi©r.Sy sUˇ_Sy.[ tÿ rÖ qoô idv.ô a®ÿN/teÖ nwnÃ' xÖpqoÿ aXnute ) y' .n.mnu∑pu ( è2-3ù i√tIy.ôNy˝" –1– ]I…. ) sÖv' TÖ sôrSyô tejsÿ .R AiW" ) guGguldu vRe t.xyÖ sv. s¢pd.ÿ mOgû .…m xÖtx.ôSm.

[ tÿ rÖ qoô idv.tu/.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] jIôvl Ö .'Ö ttÿ" k⁄œû o aÿj.xyÖ sv.…môto idôiv ) t].ôNy˝" –7– y]Ö n.tu/.xyÖ sv.'Ö ttÿ" k⁄œû o aÿj. idôiv ) t].ôNy˝" –8– 581 .vÿp.ômtO Sÿ yô c=ÿ.ôyp' .nÖ' sv|à n.ôk˘ somenÿ itœit ) tÖKm. ) nÖ¥.eWÿ j" s.mnÖ@v± .n(jgÿt.mÿ te ipôt.yt ) s k⁄œoÿ ivôê.ôNy˝" –5– aÖêTÖ qo devÿ sÖ dÿnStOtû IyÿSy.eWÿ j" s. s.y' pu®Wÿ o ·rWt( ) ySmwÿ p·rÖbv[ Iÿ…m Tv.ôNy˝" –6– ihôr<Ä yyIô n*rÿcrÄ≤ırÿ<ybN/n.mÿ te m.Ríà y.…mv ) nÖ¥.…mv Vy.ÿ –4– i]" x.yt ) s k⁄œoÿ ivôê.eWÿ j" s.Mbu>ÿ yoô ai©ÿr>e yô≤S]r.yt ) s k⁄œoÿ ivôê.Rtô o ivôêdevÿ >e y" ) s k⁄œoÿ ivôê.xyÖ sv.eWÿ j" s.tu/.ôyp' .xyÖ sv.ÿ –3– ¨ÖˇmÖ o aÖSyoWÿ/In.ôt.y' pu®Wÿ o ·rWt( ) ySmwÿ p·rÖbv[ Iÿ…m Tv.nÖ' sv|à n.[ tÿ rÖ qoô idv.'Ö ttÿ" k⁄œû o aÿj.Ríà y.ôk˘ somenÿ itœit ) tÖKm.Ríà y.nÖ' sv|à n.ômtO Sÿ yô c=ÿ. jIÿvNÖ to n.ô`"[ êpÿd.tu/.ôk˘ somenÿ itœit ) tÖKm.ÿidôTye>yôSp·rÿ ) i]j. s. n.nÖ' sv|à n.Ö[ x '[ nÿ 'Ö y]ÿ ihômvÿt"Ö ≤xrÿ" ) t].Ríà y.ômtO Sÿ yô c=ÿ.ôk˘ somenÿ itœit ) tÖKm.

ôMy˝" ) y' v. ) 582 .y.ôt' tdÿSmw devÖ .' m. AiW" ) bOhSpitivRêe dev.' m. noÿ dIô=.yÖn" ) tÖKm.…sÿ ivôê.ô vsoô ym.ä»htI è3ù tOtIy.Sy sUˇ_Sy b[˜.TSyôSten.ÿ suv –10– è40ù cTv." ) è1ù p[qmcR" pr. AiW" ) tpo devt. ¨ÿpsÖ n' mÿ Ntu –1– è42ù i√cTv.eWÿ j" –9– xIôWl ÖR oôk˘ tOtû Iyÿk˘ sdÖiNdyRíÿ h.ô Jyoitÿ„mtIô tmÿ‚Stôr" ) t.tuû bOhSÖ pitÿ" –1– m." pur"kk⁄MmTyup·r∑.mÿ ) ivêwSÖ t∂ºvÖ "w sÖh s'ià vd. k⁄œ k.' m.Sy sUˇ_Sy b[˜.ô vedÖ pUvÖR î+v.poÿ me/Ö .Ö{…môCzNtô AWÿy" SvôivRdSÖ tpoÿ dIô=.yuWÿ e ≤xôv.n'à ivê/. yUyû ' SyÿNd?vômpu Ùÿ toôåh' sumû /e .Rí i]pd.ôn" s' dÿ/.ôtrÿ" –3– m. devt.ÿkoô y' v. noÿ ih'…s∑Ö' yˇpÿ" ) ≤xôv.. bOhtIg.WIR g.·r'Cx' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy. ) i]∑up( zNd" .ÿvNtu m.'…s yNmeÿ …zô{' mnÿsoô y∞ÿ v. nÖ a.mÖSme r. v.vIy.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y' Tv.y. nÖ" x' sÖNTv.çÖ' pr.ô…mWÿm( –4– è41ù EkcTv.R/rÖ . nÖ" pIpÿrdÖ…ên.Ö∑'^ blÖmojÿí j. b[˜ô p[ mÿ…q∑n ) xu„û yôd.ÿ Tv.ÿst.Rn∑u pu ( è4ù ctuQy. noÿ me/Ö . AiW" ) b[˜ devt.y]I zNd.·r'x' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.Sy sUˇ_Sy b[˜.ôc" srÿSvtI mNyumû Nt'à jÖg.ÿ vcRSÖ vI –2– m.mupÿ iÖ nWedÿ rûu g[eÿ ) ttoÿ r.nu∑≤u P]∑up( è2ù i√tIy.[Atharva Veda] k. .·r'x' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.

b[˜.≤Ntÿ dIô=y.p…¤XzNd" y]ÿ b[˜iô vdoô y. v." sÿNtuû yjÿm. b[˜.tu me ) aÖ¶yeÖ Sv.n.tu me ) v.ÿ o j.ÿ ¸veÖ …/yÿ î≤N{ôy.y.h.m..ô tpÿs.Rô t]ÿ nytu v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2ù i√tIy. ) }yvs.Rí jgtI zNd.ÿn.ÿv. su]û .Ndÿ/.jÿNt' p[qmÖ mÿ?vôr. sÖh ) v. dÿ/.p…¤" è3ù tOtIy. sÖh ) sUyoRà m.'…s b[˜ô hot.eÿ sumiÖ tm.ÿ .ôyveÖ Sv..ôy"u p[.y sÖTy.ô Svrÿvo …môt.ÿ –2– aÖh' oômcu Öe p[ .ÿ" –3– aÖh' oômcu Ã' vOW.ô tpÿs.e ÿ t î≤N{ôy' dÿˇmÖ ojÿ" –4– è43ù i]cTv. AiW" ) mN]oˇ_.ôymu .ô .ô veidô®≤ıÿt.ôto b[˜.ô b[˜ÿ yÖD.O .ÿ –3– 583 .ô tpÿs.ÿ –1– y]ÿ b[˜iô vdoô y. sÖh ) aÖ…¶m.ÿm( ) aÖp.·r'x' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy. xïmtI pQy.Ö ' yÖ…Dy.ÿre mnIôW.' np.m.RyÃ Ö Sv.V.ôn" ) îÄm…mÿN{ô p[itÿ hÖVy' gO. devt.h.ÿ –2– y]ÿ b[˜iô vdoô y.tu me ) sUy.h. kk⁄MmtI pQy.h.ÿ oôåNtihRtà ' hÖ…v" –1– b[˜ô ßucoÿ `Otû vÿtIôb˜R[ .ÿtmÖ…ên.ÿ .Rô t]ÿ nyTvô…¶me/ÖR .Sy sUˇ_Sy b[˜.nSyô k.≤Ntÿ dIô=y.' ivôr..S}yvs.yÖ Sv.n.ÿ .ô t]ÿ nytuû c=u"û sUyoRà d/.≤Ntÿ dIô=y.≤S]∑up( è4ù ctuQy.y. ) b[˜ÿ yÖDSyô tÊv'à c Aû‚Tvjoô ye hÿivô„’tÿ" ) xÖ…môt." ) aÖ?vôybRu ˜R[ .

í.poÿ m. incOi√Wm.Ônm( è8-9ù a∑mInvMyoí v®.ô tpÿs.yÖ Sv.h.ç.tu me ) îN{.ÿ –5– y]ÿ b[˜iô vdoô y.poô a.ÿ –4– y]ÿ b[˜iô vdoô y.í i]pd.ÿ –6– y]ÿ b[˜iô vdoô y.≤Ntÿ dIô=y.teÖ xm.ô t]ÿ nytuû pyÖ" somoÿ d/.h. xïmTyui„.ô t]ÿ nytuû mnÿíNÖ {o dÿ/.edÖ o ivôsLpÿk" ) 584 .idtOcSy Wœ‰.tu me ) b[˜Ö .idpç.ô tpÿs.tu me ) som.ids¢c. sÖh ) îN{oÿ m. b[˜ÿ d/.| dxMy.ôy.ô t]ÿ nytu b[˜Ö .h.'Ö ivp[Ã' . g.k™ è5ù pçMy.≤Ntÿ dIô=y.Sy sUˇ_Sy . sÖh ) somoÿ m.Nyoÿå©.eWjÖ muCÿ yse ) td.Rítu„pd.nu∑pu ( è4ù ctuQy.ÿy' ’tm( –1– yo hÿ·rÖm.y]I zNd.n.ô tpÿs.'…s a.h.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y]ÿ b[˜iô vdoô y.tu me ) cÖN{.ô t]ÿ nytuû blÖ…mN{oÿ d/. m.·r'x' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy.ÿyÖ Sv.ÿ –8– è44ù ctuíTv.h. j.[Atharva Veda] k.ÿ –7– y]ÿ b[˜iô vdoô y.ÿÔnÖ Tv' x'tà .OgA u i≥ W" ) è1-7á 10ù p[qm.≤Ntÿ dIô=y.ÿyÖ Sv.≤Ntÿ dIô=y.ô t]ÿ nyTvômtO 'Ö mopÿ itœtu ) aÖŒ" Sv.ô tpÿs.ô tpÿs.eÖ Sv. sÖh ) a.o devte ) è1-3á 6-10ù p[qm. sÖh ) b[˜Ö . sÖh ) cÖN{o m.≤Ntÿ dIô=y.yuWÿ oå…s p[tÖ rÿ.

OgA u i≥ W" ) è1-5ù p[qm.ÿspO {=oôh.yuk˘ô rqÿjiU tômn.mIÿvcÖ .nOtÿ m.ç mN]oˇ_.·r'x' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy.poÿ aÖfl‰.n.ôtyÿ•.nupû ye[ tÿ ru .i√tIyyoA≥cornu∑pu ( 585 .ô " sUyíÖR =uiÿ dRvô Spyÿ" –5– dev. devt..ihô ivôêtÿ" ) n Tv.ôÁ.ô" sv.Ôÿn' pO…qôVy..soô asÿve mO@ ) inA≥tà Öe inA≥Tà y.í.Ríà .oôg.ÿTshßvIyR muçû nÖ" py|hsÿ " –8– yd.xe>ÿ yo muç –4– …sN/oôg.Ôn ) t* Tv.ÿ p[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] sv|à teÖ y+môm©π>ÿ yo bÖihinRhNÖR Tv.ÿTshßvIyR muçû nÖ" py|hsÿ " –9– …mô]íÿ Tv..ÿgsm( –3– p[.idpç.yÖ punrÖ ohÿt"u –10– è45ù pçcTv.Ôÿnm( –2– a..ô' pu„pÿm( ) v. nÖ" p.ô.idpçc.oTvp[mÿ .ÿ ¨Öt –6– vIô3d¡Ö ' m?yômv.tÿn" ) amIÿv.ôxyÿd…. p." ) è1-2ù p[qm.ÿjNv®Ä.R oRåà …s ivô¥tu .ôt' .hÖ pU®Wÿ " ) tSm.tÿ" p[.Rm.Ö{' pu®ÿ WÖjIvÿnm( ) ’û.' j.Ônm( è6-10ù Wœ‰..ô ' ].ÿ trÄNTyoWÿ/yo b.ie tô ydU…ÿ côm ) tSm. îÄt" –7– bÖ…◊ô3d¡Ö ' r." pÿvtÖR Iy.ÿySÖ v.Sy sUˇ_Sy .ÿÔnÖ ]wkk ¡ d⁄ 'Ö p·rÿ m.ô v®ÿ.ÿngûu Tyÿ dUrû ' . îitô v®Ä.

h.ÿp.y.'…s Aû.m( –2– aÖp.goÿ m.ô .idtOcSy i]∑up( è6ù Wœ‰.ÿvtu p[.m( ) ctuvÿ IRr' nwAtû≥ >e yÿítÖ >u yoRô g[.tûU yeÿ Sv.vtu p[.R…ô ¶n.vO/.çwk.Rô idxoô a.ÿvtu p[.mUjû R aojÿso v.+vwk¡˘ mÖ…. hÿrNtu te bÖ≤lm( –4– a.y. Ek.y.genÿ .ÿ –6– îN{oÿ me≤N{ôy.h.idctsO.ÿ –7– somoÿ m.yuWÿ Öe vcRsÃ Ö aojÿsÖe tejsÿ e SvôStyeÿ su.[Atharva Veda] k.RdoRià p[yô " p[itÿ muçt.û …mÿv sÖn' yÿN’ûTy.Ste .Ôÿn' teÖ sv.Steÿ –3– ctuvÿ IRr' b?ytÖ a.ô .y..ôn.tûU yeÿ Sv.vs.suÿ du„û v“‰ô' yÌoWuû y∞ÿ no gOhû e ) an....yRà îÄm.ûÁk º nôÉ .<mh.e .vtu p[.ôn.bOhtI è7-10ù s¢My.vNtu ) /[vûu ‚Stÿœ.tûU yeÿ Sv.ô . incONmh.n( –5– aÖ…¶m. ivr.ô’toÿ gOhû m( ) c=umÿ NR ]Sy duhû .Á.yuWÿ Öe vcRsÃ Ö aojÿsÖe tejsÿ e SvôStyeÿ su.ôtvedÿ s" ) ctuvÿ IRr' pvRtÖ IyÖ' yd.…s sivôtve Ö c.ôn.bOhtI zNd.ÿmgÖSt∞ÿ duhû .h.' ’¡Ty.y.tûU yeÿ Sv.ô .ÿ –8– .Ôn –1– ydÖSm.ÿ –9– 586 ..dO.ônmÖ¶je .n.h.Rd"ÃR pO∑û Iripÿ Í.Rtô m…/ÿ j.y..TvôSm.ô s*Myenÿ .ÿ bÖN/e>yô" p·rÿ p.ÿp..yuWÿ Öe vcRsÃ Ö aojÿsÖe tejsÿ e SvôStyeÿ su.ÿp.ÿp.mek¡˘ ’„.Ôÿn'Ö idxÿ" p[iÖ dxÿ" krÄidæCzôv.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è3-5ù tOtIy.y.ô . ivxoÿ aÖ….ôn. ipôbk w m¡ We .yuWÿ Öe vcRsÃ Ö aojÿsÖe tejsÿ e SvôStyeÿ su.ÿy.y.n.vs.u„v ò.

duLlu¢ÿ oô m/umÿ . m?yeJyoit„mtI i]∑up( è2ù i√tIy.[ ..y. sÖhß'à p[.ô….StOtÿ STv. itÿœÖ sv.R˝…. devÖ . rÿ=tu –2– xÖt' cÖ n p[hÖ rÿNto inôflNtoô n tÿ‚Stôre ) t‚Smô…•N{ô" pyRdà ˇÖ c=u"ÿ p[.StOtÿ STv." p[ .u·rk™ xKvrI è3á 7ù tOtIy.tu/û .yuWÿ Öe vcRsÃ Ö aojÿse cÖ bl.ôn.Npô.'…s p[jÖ .ÿ –10– è46ù W$(cTv.ô`"[ x]Unÿ …Ö .ôNpyÿSv." xÖtyoÿinvRyoô/.' íU ÿ myoô.y.íU ojRSà v.@±jgtI zNd.ô….R˝yÖ km( ) tˇeÿ b›.n.ô….s¢Myo" pçpd.Rítu„pd.·r'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.ô….h. rÿ=tu –4– aÖ‚SmNmô.RNô ySTv.pitA≥iW" ) aStOtm….yoÿ y.vU ÿ ) punSÿ Tv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] mÖ®toÿ m." ) xÖ.StOtÿ STv." pçpd.R ivr. pQy.Tp[qmÖ mStOtÿ ' vIôy. .ô mqoô blÖmStOtÿ STv.|zô ]Uiû Nv WÿhSÖ v.Öjo bÖ.devR t. rÿ=tu –6– yq.dÖmStOtÿ mÖe ' m. rÿ=tu –1– Ëô?vR‚Stÿœtuû r=Ö•p[mÿ . ) 587 .ÿyÖ c. W$(pd.d/ÿr"Ä so aÖSTvStOtÿ STv.Gg.rw vÿ Ntu p[. i]∑up( è5ù pçMy.ôMy. b›.ô p·rÿ /. ) è1ù p[qmcR" pçpd.ô….ô….ÿ d.yuWÿ Öe vcRsÃ Ö aojÿsÖe tejsÿ e SvôStyeÿ su.n.y.pÿitÇ.tûU yeÿ Sv.p…¤" è4ù ctuQy.py.Sy sUˇ_Sy p[j.ÿm…/r.ô Tvmuˇÿ rÖ oåsoÿ aspÖà" sÿpàÖh.ôí' .à .vekx ¡ t' vIôy. rÿ=tu –3– îN{ÿSy Tv.NTsôhßÿp.ÿyNtuû sveåR StOtÿ STv.ÿp. gÖ. a‚Smô•StOtÿ e ) Vy..ÿ pOtNÖ y..'íÖ pyÿSv.ÿ" ) îN{ÿ îvÖ dSyUnû vÿ /Un„u v pOtNyôt" sv. Tv.í pçpdoi„. xKvrI è6ù Wœ‰..ô vmR.moô yo devÖ .ô .ô . rÿ=tu –5– `Otû ..

…jin –4– √* cÿ te …v'xiÖ tíÿ teÖ r.'…s a.roÿ nvÖtInRvÿ ) aÖxIôit" sNTyô∑.nu∑Bu g.ôyru Wÿ tR u –7– 588 .rÿíTv. jgtI zNd. nO.ik¡noR aÖ`x'sà ÈxtÖ m.{eÖ tSk¡roÖ m.y.ô….ÿms√ÖxI tq.}yek.[Atharva Veda] k.ÿt/u .i] nOcû =ÿso {Ö∑.ôrmÿxImihô .n.ôy…u .' . W$(pd.ôr' ddOx ÿ Öe n yoyuvÿ iÖ √êÿmSÖ y.i]ÿ p.ÿdx.'à Stenô o m.n.Sy sUˇ_Sy gopq AiW" ) r.ôt.itjgtI è3-5á 8-9ù tOtIy. k¡rdÄ StOtÿ STv.idtOcSy.û .ä»htI è7ù s¢My.ÿih duihtidRv" –5– r=.ÿnoR aÖ¥ p. sivôt.í }yvs.ÿ dÖTvtIô r∆u"û prÿ..ÿvtuû tSk¡r" ) pre.ô' vOk¡ Èxt –6– m. noÿ aÖ¥ gv.ÿ Tv. ) è1ù p[qmcR" pQy." pçpd.i]devR t.·r'x' sUˇ_m( è1-9ù nvcRSy.ôrmÿxImih –2– ye teÿ r.…qRvà 'Ö rjÿ" ipôtru pÿ .{eÿ p.mÿ….R pr.[ …yô /. TveWô ' vÿttR Öe tmÿ" –1– n ySy.∑mInvMyoí.bOhtI è2ù i√tIy." purSt.e . ¨Öto teÿ sÖ¢ sÿ¢iÖ t" –3– WÖi∑íÖ W$(cÿ revit pç.vÖm." ) te….ÿi]ô p.ÿ" pÖ…q….ôNy˝" ) pÖrmÄ …e .nu∑pu ( è6ù Wœ‰.·rÖx ' ∞Ö ]yÿ‚S]ôx ' ∞ÿ v.ÿ Stenô o /. rÿ=tu –7– è47ù s¢cTv.ÿn.' y.ô m.sSt ¨ivR tmSvitô r.ê.vIÿn.`. noÿ du"û x'sÿ Èxt ) m.'…à s bOhtÖ I iv itÿœsÖ a. r.ÿ" p.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sÖj.' in ivÿxteÖ ydejiÿ t ) a·rÿ∑." ) idôv" sd.ônRu p.ôxTpçÿ suª…y ) cÖTv.

v·r –2– y≤Tk˘ cedÖ ' pÖtyÿitô y≤Tk˘ cedÖ ' sÿrIsOpû m( ) y≤Tk˘ cÖ pvRtà .ôÊv' r.y.gÿi[ t ) pÖxNU ye sv.mÖ ih'à ’.ÿihô s..dutû ) goôp.ôsTvô' tSm.ihÿ ) t.Rnô =[ ≤ÿ Ntô te nÿ a.i]ô m.gOiû h ) go>yoÿ nÖ" xmRà yÖCz.' .·r'x' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.ôStenÖ t' &ÿpdÖ e jÿih –8– Tv…yÿ r.R.yÿ no iv.' Tv.pi˚XzNd.mÿ…s j.i] tO∑û /Umÿ mxIôW.v·r Stoôt.y.Tp.ÿ hÖ y.dÿ/rÖ ..≤S]pd.ôTmsuÿ j.êe>ÿ yô" pu®Wÿ >e y" –9– è48ù a∑cTv.ÿi] teÖ n. bOhtIg.Rn∑u pu ( è4á 6ù ctuqIRWœ‰ornu∑pu ( è5ù pçMy. aÿ…s ) t.y]I è2ù i√tIy. purû " soˇÖr.Utû We ûu j.ih n" –3– s.y.ÿjo vedÖ s.i]ÿmnuiû tœÿ≤Ntô ye cÿ .inÿ teÖ p·rÿ dµ…s –1– r. ivr..Ör√.mÿ `Otû .WIR g.cIô n.y. ) è1ù p[qmcR≤S]pd.ÿi] p.inÿ cÖ ySm. noÿ ivôˇåe …/ÿ j.rÿSt îÄh Smÿ…s –4– ye r.inÿ c.ôNt" pÿrIÖ. pÖí.í pQy.'…s aqoô y.g[it –6– 589 .m…s Svipô„y.g[itô te nÿ" pÖxWu ÿu j.Sy sUˇ_Sy gopq AiW" ) r.u ) hnUû vOkS¡ y jÖM.mÖ v.g[it –5– vedÖ vw r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] a/ÿ r.ôTvhÖStu>y'à iv.tÿ®WÖ seÿ nÖ" p·rÿ deih ) ¨ÖWo noô aˆeÖ p·rÿ dd.@nu∑pu ( è3ù tOtIy.i] vs.i]devR t.

ÿ îÄh Sy.í }yvs.ô r.gÿ Öe suj.' r. W$(pd." –8– yo aÖ¥ Stenô a.ÿ hÖ n. suhû v. –1– aitô ivê.Ö .Ö{.ÿmÖ svRvà Ir.n.jevÿ joWse ) as.ÿySvô ny. a." ) ¨ÖxtÖ I r. itÿœte …mô] îÿv Svô/.ô vNdeô ivê.….ôt.ÿ ’.…. n =.r√. y Stenô o n ivô¥teÖ yTpunnÖ R ivô¥teÿ –7– ..yÿTy`.ÿsu idô=u –5– StomÿSy no iv. j.[ i]ÿ sumû n.ÿin puœû ‰.jí AWI ) r. jgtI zNd.ôy'u pu®û Âôp.'S].Ö .Ö{. pÿp*[ ô ¥." pQy.v.p…¤" è9ù nvMy.….i] cmÖso n ivô∑o iv„vô' go¡p' yuviÖ t…bR. suhû v.geÖ in boÿ/Ö yenÿ Tv.ôtI –4– ≤xôv.ôymu TR yoRà ·rÖp"u ) 590 . –3– …sôh' Syô r.u gR Sÿ y ) aÖê=Ö . dÿde ) aêÿSy b[›Ö ' pu®Wÿ Sy m.v.uWe iv.ÿNy®hÌM.Rm∑My.…sÿ r. .í i]∑up( è6ù Wœ‰.ô s'.x' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy.ô`S[ yÿ √«ôipnoô vcRÖ a. ) è1-5á 8ù p[qm.tÿO ≈Iôr.ÿ yuviÖ tdRmnÿU .[Atharva Veda] k.rp…¤" è7ù s¢My.R…à .mÿmKu q.nÿstu pÖ . aqoô y.}yux ÿ tÖ I pI'Wô Syÿ Vy.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è49ù Ekonpç.ôt..]Iôih t.ÿmÖ svRvà de so VyuCû zNtIôrnUWû sÿ" –6– xMy.ÿ" –2– vyeÖR vN¥eô su.'…s îÄiWÖr.}ynuû s.à iWR ) c=u„ÿ mtI me ¨xÖtI vpUiÃ' Wô p[itô Tv' idôVy.ÿ no aStu ) aÖSy StomÿSy su.St.ÿm( ) aÖSm.inô gVy.]Iÿ devÖ Syÿ sivôt.idpçc.jÿgnÖ . yoW.i]devR t.ÿ ) r. anu∑pu ( è10ù dxMy.ÿtÖ a.i]ÿmnusû yU Ã| c ihômSyÿ m.Sy sUˇ_Sy gopqo .i]ô r.ÿp…O qôvI mÿihôTv.Iôro viWRœÃ m®hNtô ≈ivÿœ.v·rÖ r.mÿ d…/ôWe mmÖ idPsÿ≤Ntô ye /n.

•.[ }yÿn.x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy." p[ ≤xroÿ hnt( –9– p[ p.i] tO∑û /Umÿ mxIôW..nuiÿ vô¥teÿ ) EÖv.ÿty" –3– yq.≤xÿWt( ) yo mÿ≤lôMlu®pÄ .}ynÖ@v± .ÿnoR aÖ¥ p.ÿryÄ .ôStenÖ t' &ÿpdÖ e jÿih –1– ye teÿ r.i]devR t.ôyitÿ –4– apÿ Stenô ' v.ÿÍ©.\ aÿ>y`.ÿj.vp..itÿ dugû .R…. ) anu∑pu ( zNd" a/ÿ r.ge ivô.hÖStI+.ôdhÖStu>y'à iv.ÿyit ) ap.ÿi] su.ÿyit –10– è50ù pç.yÿitô p[ hSt*ô n yq.jÖNTyyoô vsuÿ ) ydetÖ dÖSm.N.ÿyitô xu„kÉ¡ Sq.Rnô .ÿ ivôêh. .v·r –7– 591 .˝ vÖym( ) gÖM.soÿ goaÖjmutû tSk¡rm( ) aqoô yo avRtà "Ö ≤xroÿå…. noô aˆeÖ a.ôgsÿ" ) ¨ÖW.Sy sUˇ_Sy gopq AiW" ) r.mÖ ih'à ’.ÿ x.]Iô tSyÿ pÖt[ ITyô p[ g[Ivô .ôMy.ô/.yÖ innIÿWit –5– ydÖ¥ r.nupÿ .ôy…sÿ –6– ¨ÖWseÿ nÖ" p·rÿ deihô sv.ÿyitô Svp.oÿjyÖ yqedÖ Ny.ô. r.i]ôm·rÿ„yNtôStremÿ tÖNv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] r.ÿtyÖ yo aÖSm.d*ô n yq.ôxvÿ" ) te….k¡" p[pÖ tÿ•pÖv.R.yÿitô s s'ipÿ∑oô ap." Sv.IôrmPlÿv.ÿi]ô p[ p.u ) aÖ=* vOkS¡ yô injÃÁR .ÿ –2– r.i]'rà . îvÖ n tÿrye rûu r.

ÿmÖ shÿs.Sm.mÖStdg[eÖ smÿvtRtÖ mnÿsoô ret"ÿ p[qmÖ ' yd.y. sivôt"u p[sÿ vÖ åe …ênoÿb.ä»htI zNd.Sy sUˇ_Sy b[˜. ) è1-2á 4ù p[qm.ô .ô k.ônoåyutÿ o me Vy.su s.ÿmÖ k.íwk.Sy sUˇ_Sy b[˜.n.n.gÖNhOdyÿ . rÿ.yutÿ ' meÖ c=urû yutÿ ' meÖ ≈o]Ömyutÿ o me p[.h.ô oåyutÿ o meåp.x.vs..<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è51ù Ekpç.mÖ a.n..ítu„pdoi„.ô" k.ôn.n.x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.k™ zNdsI ayutÿ oôåhmyutÿ o m a.mOc.mo devt.e –2– è52ù i√pç.x' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.ÿ s%Ö a.ô.ÿ –5– 592 .ÿ aÍ<vô•. i]pd.ÿmdÖ o mnÖStdwtpU Ö m.∞ÿkm.'à pU„û .n.˜‰nu∑pu ( è2ù i√tIy.ômyÿm.=ÿye ) a.menÿ .jnyÖNTSv˝" –3– k.ÿ>y.i√tIy.'…s k.k™ è5ù pçMy.ôıd» yÿ 'Ö p·rÿ ) ydÖmIW.iu vR.v.ôTm.ctuqIRn.…sô p[itÿiœto ivô.ÖySpoWÖ' yjÿm.' i]∑up( è3ù tOtIy.y. devte ) è1ù p[qm.menÿ bOhtÖ . Ek.y /eih –1– Tv' k.ônoåyutÿ oôåh' svR"à –1– devÖ Syÿ Tv. sÿ%IyÖte ) Tvmugû "[ pOtnÿ . AiW" ) è1ù p[qmcR a.o hSt.sIÿt( ) s k.ômqwtÖ Syÿ hÄivWoÿ vIihô Sv.Tm. îÄd' ’û<m…sÿ te hÖ…v" ) t•Ö" sv|Ö smO?ÿ yt.R¸ô >y.ô' p[stÿU Ö a.…môh –4– yTk.y /eih –2– dUrû . syoÿnI r.y.yÿ p[itp.[Atharva Veda] k.íop·r∑.sÖih" shÖ aojoô yjÿm. AiW" ) k.ÿm k.vs. yvm?yoi„.y.menÿ m. è2ù i√tIy.y. b[.í sivt.

ôt' tduû t‚SmôNp[itÿiœtm( ) 593 . îÄm. incOTpurSt.ôle hÖ ivê.ôle tÿpitô sUy"ÃR ) k..Uiû tmÿsjO t k.ihÿtSÖ t' vw pXy.Syô n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è53ù i]pç.ôle tpÿ" k.ôl' tm. ivê.uvnÿ .ô " k.uvnÿ .ôle JyeœÃ' k.û "R k⁄Mû .ô=o aÖjroÖ .idctuAc≥ .mÿ sÖm.Rà nNdôNTy. ivê. roÿh≤Nt kôvyoÿ ivpÖ…ítÖStSyÿ cÖ£..ô .ôle p[. nu sÖNt" ) s îÄm.ôloåmU' idvÿmjnyTk.Sy sUˇ_Sy .gÿtne p[jÖ .OgA u i≥ W" ) sv.x' sUˇ_m( è1-10ù dxcRSy. s•ÿ.ôl EÖW sÖ¢.ôle c=uiû vR pÿXyit –6– k.Utû . ) è1-4ù p[qm.ôlo hÖ svRSà yeêrÖ o y" ipôt.ÿmo b¸û/.ä»htI è6-10ù Wœ‰.uvnÿ .ô ." –7– k.'…s k.sIÿTp[jô .ôl a.ô' tSm.ÿ ." pO…ÿ qôvI®Ät ) k.n.ÿÛ" prÄme Vyo˝mn( –3– s EÖv s' .ÿ –1– sÖ¢ cÖ£.inô ivê.ôlo aêoÿ vhit sÖ¢rÿ‚Xm" shß.ihÿtm( ) k..U·rÿrte .ô√w n.nu∑pu ( zNd.ôle b[˜ÿ sÖm.ôNy." ) tm.ôle hÿ .ôlne Ö sv.' i]∑up( è5ù pçMy.pÿt"e –8– teniÿe Wôt' tenÿ j.RTmk" k.ôlo .Utû ' .IÿrmÄ tO 'Ö Nv=ÿ" ) s îÄm.lo devt.ihÿtm( ) k.NyTprÿm‚Stô tej"ÿ –4– k.ôle n.ôl îÄm. .inÿ k.vTpu]û EÿW.idpç.ÿrTÄ s EÖv s' .Nvÿhit k.ôle mnÿ" k.inô pywtÃR ( ) ipôt.ç.uvnÿ .oå…/ÿ k.uvnÿ .ôl" s ÈÃyte p[qmÖ o nu devÖ " –2– pU.in p[TÖ yõ™k.NyÔTk.Vy'à ceiWôt' hÖ iv itÿœte –5– k.

rp…¤" è5ù pcMy.ôle loôk. ) k. purSt.vNk.'…s 594 .dÿj.x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.ôlne Ö v. ) è1á 3-4ù p[qm.mOc.ÿ" ) sv.ôl a.pÿitm( ) Svôy. W$(pd.ôl." –4– k.Sy sUˇ_Sy .ôlo yÖD' smwrÿ y∂ºvÖ >e yoÿ .n.ôlåe ymi©ÿr.tOtIy.ôle gÿN/v.Ö' "U kôXypÿ" k.dOc"Ö smÿ.'íà loôk. devÖ oåqÿv.ôle in ivÿxteÖ pun"ÿ –1– k.mnu∑pu ( è2ù i√tIy.mOc.vÖNyju"ÿ k.d. aÿsjO t k.St.ôlo ag[eÿ p[jÖ .'…s k.nÿ….ˇpÿ" k.lo devt.ôlo hÖ b[˜ÿ .<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION k.yt –10– è54ù ctu„pç.dÿj.WIR g.y.x' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.ôl" s ÈÃyte prÄmo nu devÖ " –5– è55ù pçpç.y]I è5ù pçMy.Sy sUˇ_Sy . ivr.í }yvs.S}yvs.ôlo hÿ .ô…jTyô b[˜.UTû v.ôl. pçpd.d(b˜[ ô tpoô idxÿ" ) k.Vy'à c pu]û o aÿjnyTpurû .n.í incOäh» tI zNd.ÿ ..y.ôl.|Là loôk." p[itÿiœt.OgA u i≥ W" ) sv. –2– k. …b.Rô c.∆‰oit„mtI i]∑up( è6ù Wœ‰. ) è1á 3-4ù p[qm.ôl. k.tÿ" pvte k.ôgm≤=ÿtm( ) k.RPsôrsÿ" k.RTmk" k.ctuqIRn.ôlne odeiÿ tô sUy"ÃR k.…/ÿ itœt" ) îÄm' cÿ loôk˘ pÿrmÄ ' cÿ loôk˘ pu<y.ôl.ihÿt.@i∑XzNd.iNv/Otÿ IíÖ pu<y.Utû ' .ôl" p[jÖ .' i]∑up( è2ù i√tIy.≤S]pd.ctuqIRn.pÖ" smÿ. a.yt –3– k.OgA u i≥ W" ) a…¶devR t.ÿitR prmeiÖ œnÿm( –9– k.tOtIy.ôl.[Atharva Veda] k.ôlne ÿ pO…qôvI mÖhI ) ¥*mRhÖ I k.

ôd.ôys' ." sÿ.ÖySpoWe.tô "p[.StôNv'˝ puWme –3– p[.ô mTy.ÿy' gOhû pÿitnoR aÖ…¶" p[.n" –2– bOhû ÌÖ .sm( ) aÖ•.Uy. bÿ.ÿn.tô "p[. ) vsoÿvsR ovRsdûu .v.ôt.ôsdÿ" –5– Tv.ôsmÿ¶e –6– è56ù W$(pç.…s ivô√.iU vqÖ p[mdÿ .nÿ EÖ/IN/. tÿ EÖW.ôsmÖSmw ) r.iU vq …. ty.ÿnoô asurÿ Syô yon*ÿ –1– bÖN/STv. apXyTpurû .ôys' .ô jinÿtoôrk e ôÉ aiˆÿ ) ttÿ" Sv“edÖ m?y.STv. r.ÿ sÖrq'à y. A/em –4– apÿí. ·rW.rÄNtoåê.RtÖ îWu"û s.surÿ >Äe yoå…/ÿ devÖ . dÖG/.ÿ Ö s…môW.}y. mdÿNtoô m.NTSv“Ö' …mm.ÿ no mO@ ) r.ihô ye cÿ sÖ>y.i]ômp[yÿ . pu®ÙtÖ ivêÖm.m –2– s.. teÿ a¶eÖ p[itÿvx e .Sy sUˇ_Sy ym AiW" ) du"Sv“o devt. ) i]∑up( zNd" yÖmSyÿ loôk. ) vsoÿvsR ovRsdûu .…mÿN{.ÿyve Ö itœÿte `.ÿvtRt mihôm.tÿ " s*mnÖsSyÿ d. mdÿNtoô m.i]'rà .ÿ Ö s…môW. teÖ vsoôv.ÖySpoWe.. bÿ.ÿy' s*mnÖsSyÿ d. xÖti' hÿm.•ÿptye ®Ä{. ·rW.ôt.d?y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] r.•ÿSy .ôikn.ôWG>yoÿ ÂôpmÿpgÖ hU mÿ .nup.yuVû yR˝Xnvn( ) ah¡rhbR≤Ö l…mˇeÖ hrÄNtoåê.nÿ…môCzn( ) 595 .yÖ nmoÿ aÖ¶yeÿ ) sÖ>y" sÖ.RNô p[ yunÿ ≤=ô /Irÿ" ) EÖk.g[eÿ ivôêcÿy. teÿ a¶eÖ p[itÿvx e .m –1– y.y.ÿyve Ö itœÿte `.tÿ gOhûR pÿitnoR aÖ…¶" s.tÖ' .x' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.ÿn.nÿ E…/ vÖy' TveN/.' meÿ p.

í }yvs.m…s –1– s' r.ôSm.ÿno agu"û smO.xk⁄nû me % uR mÿ ( –3– t' Tv. prx. i]∑up( è3ù tOtIy.≤S]pd.nÖe . teÿ ) yÖx…Ö Svnoÿ noô yxÿshÖe p.yu"ÿ ) Sv˝mRd…s prÄm.x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.ôymêÿ îv nIn." –4– ySyÿ £Àrû mÿ.idÿTy. aÿg"ûu s' kôl.ÿ xÖf˘ yqÖ.GbOhtIg.Ö{" Svÿ“ ) s mmÖ y" p.ôk˘ devÿ pIôy'u ipy.‹" W$(pdoi„.‚d(√Wô …e .R"à p·rÖj.ôrpÿ y.ÿy d/urû .ÿm…s ’„.j. i]∑up( è4ù ctuQy. du„û v“‰ô' svRmÖ ip[yÿ Öe s' nÿy.ôr.' ivÿd"u ipôtroÖ not devÖ .[Atharva Veda] k. tO∑û .ô s' ivÿµÖ s Tv' Svô“.ôpSt‚d(√Wÿ tÖ e p[ ihÿ<m" ) m.ÿ®˘ vpÖ ydÖSm.…/ÿpTy' ]y‚S]ôx ' .suû y∂u„û v“‰ô' ini√≥Wà tÖ e du„û v“‰'à suv.ÿ kôl.ÿi√ôµ Svÿ“Ö yo aÿ…/ôp.' g.m –2– dev.' pàIn.| sÖn' yÿ≤Nt ) EÖv.sÖ" Sv˝r." –3– nwt.ih dUrû m( –6– è57ù s¢pç.nx.' yq.RÖ ymÿSy krÄ yo .n.R ivr.. pçpd. ) è1ù p[qmcoRånu∑pu ( è2ù i√tIy.ÿn.Kvr.û .nu≤ÿ x∑.jNt du„û ’toôåSv“enÿ su’ û tÖ" pu<yôm.itjgtI zNd. îÄh.ÿ Sv“Ö tq.ôhm( ) aÖn.ÿ tÖPym. yeW.êÿ îv k.ô' j‚LpôírÿTyNtôrde m( ) i]ôte Sv“ÿmd/ur.S}yvs.ÿÁ.n.$( xKvrI è5ù pçMy.ôn.y.soô v®ÿ.y.e ÿ bÖN/un.Sy sUˇ_Sy ym AiW" ) du"Sv“o devt.ÖPTye nrÄ a.suÿ du„û v“‰ô' yÌoWuû y∞ÿ no gOhû e –4– 596 . aÿg"u ) smÖSm." purû St.Nyÿg"ûu s' k⁄œû .n.ÿnSyô mnÖsoå…/ÿ j…DWe –5– ivôµ teÖ sv.'…s yq.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tSmwô Sv“.

í jgtI zNd.ôkSt∂ºvÿ pIôy"u ipy.ÿ I b. vÿ" sußo∞mÖso Î'hà t.ôrTe yô y.Ö g.ÿm‚ûO Tvjoô ye cÿ yÖ…Dy.Np[..h pO…qôVy1ÖN¡ t·rÿ='Ö vcR"Ö somoô bOhSÖ pitÿivR/ˇÖ .y.ÿràÄ Inpÿmy.yÖtIyRxoÿ gOhIôTv.ÿ vÖ/yR Nÿ tI ) ≈o]Ö' c=u"ÿ p[.oô vm.ô o ◊ÿyt.?u vô' s ih voÿ nOpû . AiW" ) yDo mN]oˇ_.R –2– vcRsà oô ¥. juho…m ) îÄm' yÖD' ivtÿt' ivôêk¡m. s'vTsôr' hÖivW.y. pOqû iU nÿ ) pur"ÿ ’.ômpu ÿ p[.voô gopÿitômpu ÿ itœNTy.Sy sUˇ_Sy b[˜.x' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.gÖ/ye mÿ ( ) îÄm' yÖD' sÖh pàIÿ….ÖR .Rà sIVy?v' b¸ûl.m…s –5– è58ù a∑pç.. sdevÿ . v.m( –6– 597 . pO…ÿ qôvImnuû s' cÿrme ) yÖxsÿ .itxKvrI è5ù pçMy.ô tm( –4– yÖDSyô c=u"û p[.ÿ Ö mnÿs.ô m.ô ' hÿv. m.mhe ) vcoRà jg[.u?vôm." puroånu∑≤u P]∑up( è3ù tOtIy.ô ye>yoÿ hÖVy' i£ôyteÿ .ôSm.kô˘ ttÖ" p·rÿ ) du„û v“‰ô' sv|à i√WÖte indRyà .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖn.ctuQyoRAc≥ o≤S]∑up( è2ù i√tIy." –5– ye devÖ .yuWÿ oô vcRsà " –1– ¨p. devt. aÖSm.ÿp…O qôvI sÖg' h[ .ôSm.ÿdyNt.m( ) nv. vÖym.u·riK]∑up( è6ù Wœ‰. yÿNtu sumnÖSym.n.v.ôc. ≈o]e.ítu„pd..ÿn. devÖ ..." ) è1á 4ù p[qm. .StÿivôW.yÿsIôr/O∑ÿ .vÿNto devÖ . pO…ÿ qôvImnuû s' cÿrme –3– v[jÖ ' ’¡.ÿ®inR„ô k…mÿvÖ p[itÿ muçt.ô oå…Czÿ•o no aÖSTv…Czÿ•.'…s `Otû Syÿ jUiû t" sÿmnÖ .iÿO tôm% uR Ã' c v.Uvû quvû cR oRà gOhIôTv.

tu ivô√.ÿivôvx e ÿ –2– a. AiW" ) b[˜.ô so˝å?vôr.ÿmgNmô yCzôKnv.s" ) aÖ…¶∑i√ôê.ô í=urÿ +Ä .ô" kÉx.ô aivÿd∑u r.dÿyo" p[itôœ.$(pQy.˜ÿ .õ™mÿ a.k™ zNdsI v. ) anu∑pu ( zNd" 598 .y.NTs yÿj.Sy sUˇ_Sy b[˜.yurÿ xIy ) Syoôn' meÿ sId pu®û " pO.NTsomÿSyô yo b[. pO.n" SvôgRe –1– è62ù i√Wi∑tm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.inÿ.in meÖ sv..bOhtI zNd" tÖnSU tôNv.[Atharva Veda] k. AiW" ) mN]oˇ_.ÿ bÖ¸ b.í kk⁄MmtI pur ¨i„.g. ) è1ù p[qmcoR g.∑O " –2– è61ù EkWi∑tm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy..ÿ .Sy sUˇ_Sy b[˜.d.\ a.NTs AûtNU k¡Lpy. ) ivr.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è59ù EkonWi∑tm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÿ Svô pvÿm.RTô m. aÿ…s devÖ a.SpitdevR t.mÿ v[tÖ . AiW" ) b[˜.ô◊obRlmÿ ( –1– ËôvoRrojoô jÏÿyojRvÖ " p.tOtIyyoí i]∑up( zNdsI Tvmÿ¶e v[tpÖ .ôs•soÿ" p[. ) Tv' yÖD„e vI@‰ÿ" –1– y√oÿ vÖy' p[…ÿ môn.ôTs îıot.ômipô pNq.'à dev.it –3– è60ù Wi∑tm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy. ) a·rÿ∑.y]I è2-3ù i√tIy. devÖ . v.inÿ ivôdWu . mTye„ôR v." ) è1ù p[qmcR" pQy.ô .ô dNt.dyo devt.bOhtI è2ù i√tIy.o" ≈o]Ö' k.n.ÿmÖ tdÿnpûu v[ oÿdmu ( ) aÖ…¶ivR√ô .˝ me she dÖt" svRmÖ .Sy sUˇ_Sy b[˜. AiW" ) a…¶devR t.ô axoÿ.Ryà o" ) apÿ≤lt.SpitdevR t.Sy sUˇ_Sy b[˜.

' pÖx'U kIôit| yjÿm.SpitdevR t." sUyoR devt.ÿW| bOhtÖ e j.ô idPsÿ≤Ntô idvÿmTûu ptÿNtm( ) avÖ t. AiW" ) a…¶devR t. teÖ d.' jÿihô hrÿs.Nvÿ/yR p[jÖ y.@ëp·r∑.R˝y –4– è65ù pçWi∑tm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ô ye Tv.. AiW" ) j.ôtvedÿ .u devÖ We ÿu ip[yô ' r.u ) ipôy[ ' svRSà yô pXyÿt ¨Öt xU{û ¨Öt.jÿsu m. ) anu∑pu ( zNd" a¶eÿ sÖ…m/Öm.yeÃR –1– è63ù i]Wi∑tm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy. ) ivr.Sy sUˇ_Sy b[˜. roÿh sUyR –1– 599 .ÿc.ôtvedÿ se ) s meÿ ≈Öı.Sy sUˇ_Sy b[˜.Steÿ a¶e sÖ…m/ÖSTv…môı" sÖ…m∫ÿv ) a.suÿ /eÁmOtTÖ vm.NyôDne ÿ bo/y ) a. ’.' cÿ me/Ö .ôy.ô" p[ yÿCztu –1– îÄ?menÿ Tv. j.Spte devÖ .yurÿ SÄ m.®ÿhoôå…cRW. dÖ?m…sÿ ) sv|Ö tdÿStu me ≤xôv' t∆uWÿ Sv yivœ‰ –3– EÖt. AiW" ) b[˜. j.m…s ) tq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ip[yô ' m.inô k.ÿ v/Ry.ô TvmÖSm. ) jgtI zNd" h·rÿ" sup.ô idvÖm.¡….Sy sUˇ_Sy b[˜.inÿ …côd.' cÿ j.yu"ÿ p[.tved" sÖ…m/.n' c v/Ry –1– è64ù ctu"Wi∑tm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.ä»htI zNd" ¨·ˇÿœ b[˜.tvedÖ oå…bÿ>ydugû o[ å…cRW.h.ÿ ’.ô ' p[jÖ .ÿ cÖ /nenÿ c –2– ydÿ¶Öe y.Ö oR idvÖm.tved.

R…Ã .ÿNp[m.Uysÿ I" xÖrdÿ" xÖtm( –8– è68ù a∑Wi∑tm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy. j.>y. ) p[.l.Sy sUˇ_Sy b[˜.Sy sUˇ_Sy b[˜.[Atharva Veda] k.<@ 19 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è66ù W$(Wi∑tm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy. AiW" ) j.ô asurÿ .ÿ…m m.'Steÿ rN/y.pTy. ’<mhe –1– 600 .ÿihô vjÿ"[ –1– è67ù s¢Wi∑tm' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.xwrÿ iÄ ˚noô ye crÿ≤Nt ) t.tved" sÖhßÿ. m.ôyy. g.Sy sUˇ_Sy b[˜.ÿmı ûu T» yô vedmÖ qÖ km." sUyoR vj[í devte ) aitjgtI zNd" ayoÿj. AiW" ) sUyoR devt.iO ∑" sÖpà.ÿ ) t.y]I zNd" pXyemÿ xÖrdÿ" xÖtm( –1– jIvemÿ xÖrdÿ" xÖtm( –2– bu?yemÿ xÖrdÿ" xÖtm( –3– rohemÿ xÖrdÿ" xÖtm( –4– pUWmÿe xÖrdÿ" xÖtm( –5– .j.tved.vemÿ xÖrdÿ" xÖtm( –6– .ûO Np.Uymÿe xÖrdÿ" xÖtm( –7– . ) anu∑pu ( zNd" aVyÿsíÖ VycÿsíÖ …blÖ' iv „y.…mô hrÿs. AiW" ) kmR devt.ô…ynoÿåyÖSmyw"Ö p.

ÿr. AiW" ) g.í devt. AiW" ) sUy. Sqÿ jIôVy.po devt.yujÿ IRVy.sÖ' svRmÖ .n.sm( –1– è71ù Eks¢ittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy." ) è1ù p[qmcR a.ª‰nu∑pu ( è3ù tOtIy.Sy sUˇ_Sy b[˜.surI g.Rdyo devt.Sy sUˇ_Sy .Rí s.ÿm( ) a. AiW" ) a.ôStpÿs. my.mÖ vedÖ' t‚Smÿ•NÖ trvÿ d?m Enm( ) ’ût…mô∑' b[˜.ôTkox.' p.sm( –1– ¨ÖpjÖ Iôv. pçpd.y]I è4ù ctuQy.' b[˜vcRsÖ m( ) mÁ'à dÖÊv.y.n..OGvi©r. b[˜.ônI i√ôj. ) }yvs.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è69ù Ekons¢ittm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy." s.Ö tenÿ m. a. sveR dev.y.itjgtI zNd" Stutû .ÿ vrÄd. AiW" ) prm.y]I devt.ÿ jIôVy.sÖ' svRmÖ .yujÿ IRVy." ) i]pd. Sqô s' jIÿVy. Sqÿ jIôVy.sÖ' svRmÖ .vm.ÿ o vIôy˝Re . v[jÿ t b[˜loôkm( –1– è72ù i√s¢ittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.ª‰ui„. p[ coÿdyNt.'…s jIôv. Sqopÿ jIVy.k™ zNd.sÖ' svRmÖ .Sy sUˇ_Sy b[˜.vtehÖ –1– îTyekon…v'x' k.yujÿ IRVy.sm( –3– jIôvl Ö . dev.sm( –2– sÖj' Iôv.yujÿ IRVy.suynR ∑u pu ( è2ù i√tIy.yu"ÿ p[.Tm." ) i]∑up( zNd" ySm.<@m( 601 .' pÖx'ë k°ôit| {ivÿ.Sy sUˇ_Sy b[˜. vedÿ m.ô ' p[jÖ . g.ôt.ô jIv.yujÿ IRVy.y]I zNd" îN{ô jIvÖ sUyÖR jIvÖ dev.ÿddûu .sm( –4– è70ù s¢ittm' sUˇ_m( è1ù EkcRSy.sÿmhÖ m( ) svRmÖ .

oôd.≥dtûO nu .u "ÿ Svôk.≥dtûO nu .¶Iÿ/.ô som'à ipbtu –3– devÖ o {ÿiv.Tsu∑û .[ Tsu∑û .u "ÿ Svôk.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq …v'x' k." ) g.y]I zNd" a.. ivr.y. s.Tsu∑û .n.@±g." poô].it…qv.≥dtûO nu .≥dtûO nu . ivê.<@m( è1ù p[qm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.vs.vs.ôq.'…s mÖ®tÿ" poô]." ) è1-2ù p[qm.u "ÿ Svôk. ) g.…m]o gotmo ivÂpí AWy" ) îN{o m®toå…¶í £me.Tsu∑û .y]I zNd" îN{ÿ Tv.k™ è4ù ctuQy.vs.ô som'à ipbtu –4– è3ù tOtIy' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.y]I è3ù tOtIy.Ö ' vÖy' sutû e someÿ hv.ô¶yeÿ –3– è2ù i√tIy' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.mhe ) s p.ÿy vÖx.ÿyÖ somÿpœO . ih tÖ îN{ô som'Ö ipb.ÿih suWmûu .i√tIyyoA≥corek.Sy sUˇ_Sy £me.Rík w . b[.CyuiR „. idôvo ivÿmhs" ) s sÿgu oôp.ô som'à ipbNtu –1– aÖ…¶r.dyo devt.n.y ve/Ö seÿ ) Stomwiÿ vR/me . Ek.•.ªI i]∑up( zNd.ÿ îÄmm( ) Ed' bÖihR" sÿdoô mmÿ –1– 602 .•.ô som'à ipbtu –2– îN{oÿ b[˜Ö .R AiW" ) m®d. vOW.tÿmoô jnÿ" –2– ¨Ö=.u "ÿ Svôk.n. devt. y.[Atharva Veda] k.ÿihô m?voô aN/ÿs" –1– m®ÿtoô ySyô ih =yeÿ p.Sy sUˇ_Sy gOTsmdo me/.Sy sUˇ_Sye·r‚Mbi#A≥iW" ) îN{o devt.˜ÿ.

vÄy' yujû .ÿ …jflte –2– îN{ô p[ie hÿ purû STv' ivêÖSyex.u –2– b[˜Ö .ÿnÖ aojÿs.û .mhe –3– è4ù ctuq| sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. noÿ y.NtôNve3ô ¡Ö tvÿ ) somÖ" xmÿStu te ˙Öde –3– è5ù pçm' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.…. ) g.Sy sUˇ_Sy î·r‚Mbi#A≥iW" ) îN{o devt.ÿvtu ) gO. s'vtÿO " ) p[ somÿ îN{ spRtu –1– tuiû vôgI[ voÿ vÖpodÿr" sub.vÿtoôåSm. soÿmpÖ ..….y]I zNd" aÖymuÿ Tv.Öe jnIÿ·rv. ) g.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] a.ô vsuÿ p[yÖ Czÿ…s ) 603 .ô hrIÖ vhÿt.…m k⁄+û yornuû g.…mN{ kÉ≤ô xn.ÿ vO]h' jih –3– dIô`SR teÿ aSTvïûxo yen.ô¸rN/ÿsoô sdeÿ ) îN{oÿ vO]û .…mÿN{ soô…mnÿ" ) sutû . teÿ …sç.ÿ….ôy …jô◊y.ÿSTv. n" Í.Sy sUˇ_Sye·r‚Mbi#A≥iW" ) îN{o devt. ivcWR.ÿ b[˜yô ju .ôd∑u ÿe aStu sÖs' du Öe m/umÿ .ô…. Tv.ô m/uÿ –2– Sv.y]I zNd" a.ÿ ) ¨pÖ b[˜.vÿNto hv.ih sutû .ô su ≤xÿip[•ô N/ÿs" –1– a.]. ) vO]û .k˘¡ su∑tûu I®pÿ ) ipb.ô iv /.

ÿ" sutû .mhe ) s p.n.ôTp[. vOWÿ Svô t.Yyÿ" ) Ny˝‚SmNd/[Ö a. ) g. jÖ#reÿ sutû ' somÿ…mN{ô vre<ÿ ym( ) tvÿ ¥u=û .Tk⁄<@ôp.Sy sUˇ_Sy ivê.[Atharva Veda] k.ÿ" ) itôr Stÿv.n ivx(pte –3– îN{ô som.y suNvôte –4– aÖy' tÿ îN{ô somoô inpUtÿ oô a…/ÿ bÖihRiWÿ ) EhIÿmSÖ y {v..Ö ' vÖy' sutû e someÿ hv.…cÿpjU n.devÖR …e .sÖ îNdÿv" –5– 604 . vOW.y]I zNd" îN{ÿ Tv.ÿy te sutû " ) a.v.ÿn' yÖD' ivêe…ÿ .pÿ .…cÿgoô x.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yjÿm. îÄme tvÖ p[ yÿ≤Nt sTpte ) =y'à cÖN{.sÖ îNdÿv" –4– dÖ…/ô„v.oÿ …/ôt.ÿihô m?voô aN/ÿs" –1– îN{ÿ £tuiû vd'à sutû ' som'à hyR pu®∑ut ) ipb. mnÿ" –7– è6ù Wœ' sUˇ_m( è1-9ù nvcRSy.ôy' r.tOiÿ pm( –2– îN{ô p[ .ô ipbÿ –5– x.%ÿ<@lÖ p[ Ùÿyse –6– ySteÿ Í©vOWo np.…m] AiW" ) îN{o devt.

gÿih –9– è7ù s¢m' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.mÿ`' vOW.ôih nÿ" sut' m/oô/.Rr. ≈utû . vOWÿ Svô t.tOiÿ pm( –4– è8ù a∑m' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.Rvô t'à c Ùûyseÿ ) îN{ehô ttÖ a.R Ací ivê.Sy sUˇ_Sy è1-3ù p[qm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] …gvR.à " p. ¥uªû .rJyse ) îN{ô Tv.vO/e –7– aÖv.Sy sUˇ_Sy p[TyOc' £me. juWÿ Sv noô …grÿ" –8– ydÿNtôr.Ö ' ny.de ÿ b.ÿvÌÖ omÖ¥vÿmt( ) ¨Ö®/.d. ) aih'à c vO]hÖ .ô◊o˝js. gÿih pr.r√.ÿrve dohte –3– îN{ÿ £tuiû vd'à sutû ' som'à hyR pu®∑ut ) ipb.Övtÿí vO]hn( ) îÄm.ÿrmeiW sUyR –1– nvÖ yo nÿviÖ t' puroÿ …bô.…m] AWI ) îN{o devt. AWy" ) 605 . ) g.…m].ÿ….ÿt…Ö m¥xÿ" –6– aÖ….Rvô toÿ nÖ a. pÿr.Övtÿmv.jk⁄Tsivê.Rpà sm( ) aSt. .y]I zNd" ¨´ºd…Ö .ê.inÿ vÖinnÖ îN{'à scNteô a≤=ÿt. ) pIôTvI somÿSy v.idtOcSy suk=" è4ù ctuQy.vÿ/It( –2– s nÖ îN{ÿ" ≤xôv" s%.

ÿy ) ¨Ö®VÄ yc.ÿ teÖ xvÿ" ) sÖ¥" so aÿSy mihôm.mhe –1– ¥u=û ' sudû . a≤=ÿtotyo v.ÿ smu{û msOjÿ o mÖhIrÄpStidÿN{ô vO‚„.ÿn" –2– a.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îN{o devt.ÿ y.vOtÿ ' …gô·r' n pu®ÿ .Ogvÿ Öe /neÿ ihôte yenÖ p[Sk¡<vôm. p. îÿN{ tO‚N/ –1– aÖv.vO/û Svoôt gIô….¸rÄy' sutû StSyÿ ipb.ÿ jÖ#rÄ a. n sÖn' xeÖ y' =oô.…m suvû Iy|Ö td(b˜[ ÿ pUvû …R cÿˇye ) yen.ô md.i√tIyyoA≥conoR/.uih Ùûym.jÖyNtoô rq." è3-4ù tOtIy. a.h.Irÿncu £ôde –4– è10ù dxm' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.ônmN/ÿs" ) aÖ….nû'u tivÿWI….it…qA≥iW" ) îN{o devt. vÖTs' n SvsÿrWe u /enÖ vÖ îN{'à gIô….ô …grÄ Stom.ctuQyoRí me?y.Rõie hô somÿk. ) èp[g. ≈u…û / b[˜ÿ v.'à mÖ=U gomÿNtmImhe –2– tÊv.it…qA≥WI ) îN{o devt.Ä ojÿsm( ) =umû Ntô' v.ô yitÿ>yoô . vOWÿ Sv ipôtve ÿ n" Í.ô…v" sUyÃ| ’.Sy sUˇ_Sy è1-2ù p[qm.m' Tv.RnvÃR .ô…jtoÿ /nÖs.ô seˇ_Év¡ Ö kox'à …siWceÖ ipbÿ?yw ) smuÿ ip[yô .R" ) a.qXzNd"ù t' voÿ dÖSmmOtÿ IôWhÖ' vsoÿmNR d. ) p[g.Sy sUˇ_Sy me?y.qXzNd" ¨duû Tye m/umÿ ˇm.ôr.dÖ….uiû h pIÿipôhIWoÿ jÖih x]UrÃ\ …Ä .ÿ îv –1– 606 .ÿy p[d≤=ô….ÿs Èrte ) sÖ]. g.[Atharva Veda] k.ÿsÖ îN{ÿm( –3– è9ù nvm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.j'à xÖitn'à shÖ≤ß.ô mNdÿtu Tv. som.ÿih p[àÖ q.ÿ oR aSy kôlxÖ" Sv.vÿv]O NÖ md.ivÿq –3– yen.pU. ) i]∑up( zNd" EÖv.

mÿ…sô m.à Iit" ) ahÖNVy'˝smux û /ÖGvne„ÿ v.so aSvrn( –2– è11ù Ek.R jÖnyÖ•h.ÿ ) vOjû nenÿ vO…jôn.r devÖ >e yô" sTpÿitíWR….roÿcyÖNmnÿve kÉtô mu ˆ.Rà pu û ….inÿ pnyNTyôSyeN{ÿSyô kmRÖ su’t¡ .…m] AiW" ) îN{o devt.inô ivp[.e –1– mÖ%Syÿ te tivôWSyô p[ jUiû t…myÿ…mRô v.v.vO/.noô iv x]Unÿ ( ) b[˜jÿ tU StôNv.UWnÿ ( ) îN{ÿ ≤=tIôn. v·rÿvík..dx' sUˇ_m( è1-11ù Ek. ) i]∑up( zNd" îN{ÿ" pU…û .ôdSR yUr\à …Ä .ôMy.Sy sUˇ_Sy ivê.ÿ ¨ÖKqe….ôyvÿ" ip[yô me/ÿ .ÿin …jôg.ô" pOtnÿ .ÿnxë" ) îN{ô' Stome…ÿ .Ogvÿ "Ö sUy...mutû pUvÿ yÖR .….≤Nt –7– sÖ].ÿm…mn.Rmà itrCz⁄£ û m.ÿ îvÖ .yoô≤x‚G.ÿs.ÿm( –3– îN{ÿ" SvôW.pO.ÿ –2– îN{oÿ vO]û mÿv.hÖ' vre<ÿ y' shoôd.O oôCz/Rnà Iitô" p[ m.dxcRSy.ÿ" kôvyoÿ gO.ôs.nuWÿ I.NTs' ipÿpWe m.mRhÖ yÿNt a.ÿy –4– îN{ôStujoÿ bÖh.o{.ôiv/enR . jÿ·rô]e p[me ' v.ô…yn.Rà îvÖ ivêÖ…mıIôtm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] k<v.ôp.m( –5– mÖho mÖh.˝ v.cÿmmÖ tO .ÿ {Ö odÿsI ¨Ö.' sÿsvÖ .' dwvIÿn. pu û …. a….ÿ ) acetÿ yÖ≤ıyÿ îÄm.Rd.UTÿ yoj.ÿ a’.ôi∑" ) p[.sÿmk Ö iúì vRdô √ÿsdûu yR mÿ .' ivôx.[ " ) ivôvSvÿt"Ö sdÿne aSyô t.ôy.ÿnoô ny.itÿr∂Ä .ôno .]Ö a.U·rÿd.ô√pR..R .ô a..ÿyÖ .'s'Ö Sv˝rÄpíÿ devÖ I" ) 607 . ivÿvx e nOvû ∂/.ômivÿNdô∆‰oitÿbhRO tÖ e r." –6– yu/û Ne {oÿ mÖˆ.

í.Ty.Rmà .£¡tnU . dyÿsÖe ih mt.ÿinô vnÖSptI\rà snodÖNt·rÿ=m( ) …bô.v∂…môt.ÿn.ÿ îN{ m.dx' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy. ) i]∑up( zNd" ¨duû b[˜.ônNe {ÿ" ss.ÿ sÖ…' jt'Ö /n.ô.Sy sUˇ_Sy è1-6ù p[qm.ÿ. yo ivê.ÿn( –4– te Tv.Rnà ‚Ö SmNzÀrÿ Ä svÿne m.dyNtu xu‚û „m.n pu®.t* ) Íû<vNtÿmgûu m[ tûU yeÿ sÖmTsuû flNt'à vO]û .idW@éc. jujWu .n.ÿ 'Ö h·rÿ>y.vt( –9– îN{ô aoWÿ/Irsnoôdh.n( –2– yujû e rq'à gÖvWe .rÿSt îN{ ) y.ôih v.nId'h.de ÿ vÖl' nunÿ dûu e ivv.'à tuivôr.s" –8– sÖs.ôcoåq.ÿ…m·rrÄJyNtô yCz⁄®û /oô ivv.jÿs.[Atharva Veda] k.n( –3– a.ôynu R inôytu oÿ noô aCz. v…sœ ) a.ÿinô xvÿs.ôS' yitÿ p„yRSô m.nÖ y" pO…ÿ qôvI' ¥.' v…sœ" è7ù s¢My.y|Ö v.i]A≥WI ) îN{o devt. tÖt..voô n=ÿ•tûO ' jÿ·rÖt.ô md.….ÿ…c ) nÖih Svm.dRysÿ Öe iv v.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sÖs.n hÖTvI dSyUNû p[.j.…./ÿs' j·rÖ]e ) Ekoÿ dev]Ö .\à ¨Öt sUyÃ| ss.dySv –5– 608 .<yÿptÖ[ I jÿ`NÖ v.…mN{'à mdÖNTynuû /Irÿ.mutû me .ÿ<ywrt ≈vÖSyeN{'à smÖyRe mÿhy.m( –10– xunû ' ¸ÿvme mÖ`v.mÿSqu" ) iv b.ÿ….ômpu Ö b[˜.Ä ojÿs'Ö g.yu…ÿ íikôte jneWÿ ûu t.m( –11– è12ù √.og'à ss.m( ) ihôr<Ä yyÿmtûu .pÿ…í≤TpPyu StôyoR3ô ¡Ö n g.ÿ…mô `oWÿ îN{ devÖ j.'…à s –1– ay.ÿn…Ö mN{ÿm‚Ö SmN. mÖ Èvÿtoô vc.ô Tv' ih /Iô….noÿp≈oôt.ÿ…/∑Ö Sy rodÿsI mihôTveN{oÿ vO]û .reÄ nOtmÿ 'Ö v.

h·rÿ>y.idtOcSy jgtI è4ù ctuQy.vu oôåSme rÄ…y' svRvà IrÄ' in yÿCztm( –1– a. ·rÿW.Áôv.·rA≥iW" ) îN{o devt.ôdyÿ?v' m®toô m?voô aN/ÿs" –2– îÄm' StomÖmhRtà e j. ) p[g.jeÿ …cô]' hÿv.Rí i]∑up( zNdsI îN{ÿíÖ som'à ipbt' bOhSpteåÖ ‚SmNyôDe mÿNds.Rõm™ .ÿ ) .ÿ vO]hÖ .ôtvedÿ seÖ rqÿ…mvÖ s' mÿhme . bÖihR®®Ä vÖ" sdÿS’ût' m. m®t" è3-4ù tOtIy.ÿ n" –6– AûjIôWI vÖjI[ vOWÿ .$(z„û⁄ mI r. v.mhe –1– ¨pÿ Tv.ctuQyoRí.nÿn„u vô/m.Sy sUˇ_Sy p[TyOc' £me.qXzNd" vÖymuû Tv. mnIôWy.ô" sd.mdevgotmk⁄Tsivê.m.mÖ yo /OWû t( ) 609 . voÿ vhNtuû s¢ÿyo r`u„û ydoÿ r`upû Tv.ÿ 'Ö vj[bÿ .ÿ ivô.t b. vÖy' tvÿ –3– Ee….ÿ" ) pàIÿvt‚S]ôx ' tÖ' ]I'íÿ devÖ .'à ivxÖÆNTvNdÿv" Sv.bOhSptI è2ù i√tIy.ÿ" ) sIdÖt.mÿpVU yR SqUrû ' n k≤∞ô∫rÿNtoåvÖSyvÿ" ) v.ô.Ö Sturÿ .Rõn™ .ômpu ÿ y.Sy sUˇ_Sy s*.…m].y.ôdyÿSv –4– è14ù ctudx R ' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy. vOWÿ <vsU ) a.ÿt Svô‚St…. ih nÖ" p[miÿ trSy sÖs' ¥¶eÿ sÖ:ye m.so aÖ>y˝cRNTyôk"úì ) s nÿ Stutû o vIôrvÿı.ô kmR•Ã tûU yeÖ s noô yuvoôgí[ £ ÿ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] EÖvie dN{ô' vOW.j." ) è1-3ù p[qm.sdÖv. vÿh m.ÿ ) yuKû Tv. soÿmpÖ .tuû gomÿ¥yûU ' p.ôn. AWy" ) è1ù p[qmcR îN{.¸'û v…sÿœ.ô¸….…¶devR t. v.voô Áê.rÄq' v.v.ÿr¶e sÖrq'à y.?y'ià dneÖ svÿne mTsôidN{ÿ" –7– è13ù ]yodx' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.ÖW.ÿn.ÿn"Ö p[ …jÿg.Ö{.

.y bOhtÖ e bOhû {ÿye sÖTyxu„ÿ m.ô" stRvÖ . aÖp" sÖ].Sy sUˇ_Sy gotm AiW" ) îN{o devt.ÿ ) anuÿ teÖ ¥*bOhRà tÖ I vIôy˝| mm îÄy' cÿ te pO…qôvI nemÿ Ö aojÿse –5– Tv' t…mÿN{ô pvRtà ' mÖh.ÿ·r hÖ·rtoô n. p[ vSyÿ a.Ö e ySyÿ du/û rR 'Ä r.Iôm.ÿsjO oô invÿtO .ÿm…s p[.[Atharva Veda] k.ÿ Ö[ a.ÿr.mu®û ˘ vj[. ivê'à d…/WeÖ kÉvl ÿ 'Ö shÿ" –6– 610 .mÖ ≈vÿsÖe n.ÿvtO m( –1– a/ÿ teÖ ivêÖmnuÿ h.ÿy îN{ s.vU so ) nÖih TvdÖNyo …gÿv./oÿ ivôê.y tÖvseÿ mÖit' .inôn. pO.nÖ…sm( –2– yo nÿ îÄd…mÿd' purû . pnIÿyse ) ySyô /. ) i]∑up( zNd" p[ m'ihÿœ. hÖiv„mÿt" ) yTpvRtà Öe n sÖmxIÿt hyRtÖ îN{ÿSyô vj["Ö Xn…qÿt.I·rÿvÖ p[itÿ no hyRÖ t√cÿ" –4– .yuû xvÿsÖe ap.yÖ tmuÿ v StuWe ) s%.U·rÿ t îN{ vIôy1'R ¡Ö tvÿ SmSyôSy Stoôtmu `ÃR vÖNk.ôr>yô cr.ÿyÖ îN{ÿmtûU yeÿ –3– hyRêà 'Ö sTpÿit' cWR.ô smÿ?vôr ¨Woô n xu.yÿse –3– îÄme tÿ îN{ô te vÖy' pu®ÿ ∑utÖ ye Tv.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Tv.R oô …grÄ" s/ÿT=oô.eÿ v…j[NpvRx Ö íÿkitRq ) av.ÿ xÖtm( –4– è15ù pçdx' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.ÿre ) aÖp.r'à vvOmû heÖ s%. ihrÄ<yyÿ" –2– aÖSmw .sidô∑yÖ a.poÿ inôªve Ö svÿn.me≤ÿ N{ôy' Jyoitôrk.ô yo amÿNdt ) a.yÖ nmÿs.…mı‰ÿivôt. tu nÖ" s vÿyitô gVyômê‰'à Stoôt>O yoÿ mÖ`v.…mÿv p[v.IôshÖ' s ih „m.mÖm.

ô' n.ÿl…mvÖ v..ÿ.ÿs.ÿjt( –7– aXn..ä»hSÖ pitÿivRrvÄ .ô tmoÿ aÖNt·rÿ=dudû n( " xIp.ÿ" ) …gô·rÖ.[ySÿ yevÖ `oW..ô' sdÿnÖe guh. g..UMy.tÿ a.R" suvû . p·rÿiv∑Öm.eäh» SÖ pitÿr…¶ôtpoÿ….oô .'…à s ) bOhSÖ pitôgoRvpÿ Wu o vÖlSyô inmR∆Ö .vÿdto aÖ….ôx·\U rÿv. .R aÿitô…qnIÿ·riWôr.y ) jneÿ …mô]o n dMpÿtI an·ˇ_ô bOhSÿ pte v..RmÖ du ≤ûu ßy.gÿ îÄvde yÿ mÖR .mÿ SvôrI.vn( –1– s' go….j[ oô nomRyoô mdÿNtoô bOhSÖ pitÿm>Ö y1Ök ¡ .ôivinR/ô I\r’ ÿ .R Ë¡pÖe yvÿ…mv iSqôiv>yÿ" –3– a.≥ aÿn.…mÿvÖ ¥o" ) bOhSÖ pitÿ®ı Ä rÄ•Xmÿnoô g. cÿ£ô a. xÿknû⁄ Syô g./eÖ tm.ipÿnı'ô m/uû pyRpà XyôNmTSy'ô n dIôn ¨Ödinÿ ≤=ôyNtÿm( ) in∑∆ÿ.ôyNm/unÿ .m( –6– bOhSÖ pitôrmÿtÖ ih Tyd.ed –4– apÖ JyoitÿW.'à inn.Rô ing. Sp.ô.tÖ a.ô<@ºvÿ ….r cmÖs' n vO=û .ÿri©rÄso n=ÿm... ) i]∑up( zNd" ¨ÖdpÖ tu[ oô n vyoô r=ÿm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è16ù Wo@x' sUˇ_m( è1-12ù √.nÖ' n pvR.ô yt( ) a.dÿd.ôjy.ôh.dxcRSy.ô" pvRtà Syô Tmn.Sy sUˇ_Sy..rÄk"úì ) dÖ≤∫nR …jô◊.ôTv. AûtSyô yoinÿmv≤=ôp•Ökú ¨ÖLk.odu≤û ßy.úÉ Ö iv bÿb.e .ÿ ¨Ödn( ve Ö iv Tvc'à …b.ô v.Sy AiW" ) bOhSpitdevR t.à o j.ôpWûu[ ." ) bOhSÖ pitô" pvRtà >e yo ivôtyU .y.ôj* –2– s." –5– yÖd.jt( ) bOhSÖ pitÿrnumû XO y.…[ mÿvÖ v.ô?vôy.mÿivNdôTs Sv1Ö"¡ so aÖ…¶' so aÖk.r –9– 611 .Rà anv֥¡p. vÖlSyô pIyÿtoô jsuû' .ÿ vÖlSy.ÿ ivô’Tyÿ –8– soW.

Xy.s.ôxm.ô sUyÖ| jyÿt( ) n tˇeÿ aÖNyo anuÿ vIôy˝| xkô• purÿ .ôn’ ûu Tû ymÿpnûu íÿk.Rnô di{'à ivôdÌ.m'à pu®Ùt ≤x≈y ) r.[yô .| jgtI è11-12ù Ek.ÿ ) 612 .}y.ôv' n ’xÿn…e .R muiÿ Wôt." ) aÖn.ô' tmoô adÿ/Jûu yoRitôrhÖNbOhSÖ pitÿ…..ÿ" –3– vyoô n vO=û ' supÿ l.ô divÿ¥tu i√ôdTSv1Öm¡ nR vÿ Öe Jyoitôr.t( –12– è17ù s¢dx' sUˇ_m( è1-12ù √.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ihômve ÿ pÖ.ÿ mÖ îN{'à mÖtyÿ" SvôivRd"ÿ sÖ/I[ cIôivRê.o mÿ`vÖ•ot nUtnÿ " –5– ivx'ià vx' mÖ`v.dxI√.ôyo mÖ`v. AiW" ) îN{o devt.ô pyRx à .Ö e sÖ¢ …sN/ÿvoô vyoÿ v/R≤Nt vOW.Ö Syÿ xu‚û „m.ô pitô' my|Ö n xuNû ?yu' mÖ`v." –11– îÄdmÿkmRÖ nmoÿ a….yRmà ( –4– ’ût' n êÖflI iv …cÿnoitô devnÿ e sÖv' g|Ö yNmô`v.ÿsÖ îN{'à mÖ≤NdnÿímUWû dÿ" ) p[Ww .ôrêÖ' n=ÿ]…e .yÖ y" pUvû IRrNv.rÄ y.[Atharva Veda] k.ÿt" –10– aÖ….nÿmStu te –2– ivôWvûU iO dN{oô amÿt®e tÄ =u/û " s î{.ômnIÿkô˘ xvÿs.mÿip'xn( ) r. vn.’py√Ölo g.ytÖ jn.ô" so aêw"Ö s vIôr…e .ÿinô bOhSÖ pitÿn.ÿnoRô vyoÿ /.ÿ ¨xÖtIrÿnWU t ) p·rÿ „vjNteô jnÿyoô yq.k¡x√Ö Wé .ÿ …môq ¨Ö∞r.dXyoí i]∑up( zNdsI aCz.Ö." ipôtroÖ ¥.Rmô .iddxc. ) è1-10ù p[qm.ô' /en.ô vSvÿ Èxte ) tSyeidôme p[vÿ .Sy sUˇ_Sy ’„.ô" s nO….sÿdNÖ Tsom.ÿ avÖc.jevÿ dSmô in WÖdoå…/ÿ bÖihR„yô‚SmNTsu someåÿ vÖp.ÿnmUtû yeÿ –1– n `.TsUy.dxcRSy.ônonÿvIit ) bOhSÖ pitô" s ih go….ÿ Tvôi{gpÿ veit meÖ mnÖSTve îTk.ÿn.

ô n £⁄ı û " pÿtyÖ{jÖ"Sv.y]I zNd" vÖymuÿ Tv.ÿy" ) k<v.dÿnÖe yv'Ö n vOiû ∑idRVô yenÖ d.otu –11– bOhSÿ pte yuvû …mN{ÿíÖ vSvoÿ idôVySyex ÿ . yo aÖypR àÿ Iôr’¡.tu pÖí.d`.ÿjrR Nte –1– n `emÿ NÖ yd.ô' yvenÿ Ö =u/Ã' pu®ÙtÖ ivê.ÿ n" –12– è18ù a∑.qe ¨Öt p. AûtSyÿ sudû `u .…qRvà Sy ) /Öˇ' rÄ…y' Stuvÿ tÖ e k°ôryeÿ …c¥Uyû ' p. ) g.m®ÄWo .ÿ ¨ÖKqe…..ÿm( ) vÖy' r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ySy.ÿ jIôrd.Uyû .ÿ pur.Rô îN{ÿ Tv.ô xu…cô" Sv1Ö.ÿNyôSm.ÿnvÖ åe ivÿNdô∆‰oitômnR vÿ e hÖiv„mÿte –8– ¨∆. pÿpnÖ v…j[•ÿ pÖ soô nivÿ∑* ) tvedûu Stom'à …ckÉt –2– 613 . îÿv ÓÖdm( ) v/R≤à Ntô ivp[.idtOcSy me?y.ô" sd.ôd/ÿr.mÿit' durû ve . jyem –10– bOhSÖ pitÿn"ÖR p·rÿ p.ô s≤%ÿ>yoô v·rÿv" ’.ÿ∑remÄ ." p[qmÖ .nunÿ .Sy sUˇ_Sy è1-3ù p[qm.dutû oˇÿrSm.hÿ xÖ£" svÿnWe ûu r<yÿitô s tIôv"w[ somw"ÿ shte pOtNyôt" –6– a.ÿyt.ÿsÖ îN{'à k⁄Lû y.ôyNtô" s%.poô n …sN/umÿ …Ö .Övt( ) iv roÿct.ô mhoÿ aSyô s. tÖiddÿq.kÉn¡ vOjû nenÿ .ôyo" ) îN{ÿ" purû St.ÿt Svô‚St…. aÖp" ) s suNÿ vôte mÖ`v.it…qip[yme/* è4-6ù ctuQy. /n.oidôm. sÖh .¡ R xu£ û ˘ xux ÿ cu ItÖ sTpÿit" –9– go…. yTsôm=ÿrNÄ Tsom.dx' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.' prÄxJu yoRitÿW.ÿdtûu mÿ?yôto nÖ" s%. –7– vOW.ônnu .RidtOcSy c v…sœ AWy" ) îN{o devt.jÿ…..

m. p[ .ÿin te xt£toô ivê. –6– è19ù Ekon…v'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy. vÿtyR .Iô/tO "ÿ –4– îN{'à vO]û .Rcô InÖ' su teÖ mnÿ ¨Öt c=u"ÿ xt£to ) îN{ÿ ’û<vNtuÿ v.reWÿ ûu v.tye –5– 614 .e ) Tve aipô £tumû mR ÿ –5– Tv' vm.yÖ hNtÿve pu®Ùûtmupÿ b[vu e ) . noÿ inôde cÖ vˇ_¡våÖe yoR rÿN/Iôrr.jÿs.Áºÿ –3– pu®û ∑Ä tûu Syô /.ÿ….m…s –1– aÖv.…m] AiW" ) îN{o devt.yÖ xvÿse pOtn.Á.ô`tÿ" –2– n.ôyvoôå….gIR…ô .RrIÿmhe ) îN{.Sy sUˇ_Sy ivê.itôW.ô p[itÿ b[vu e yujû .ÿ….R…à s sÖpq[ "ÿ puroyoô/íÿ vO]hn( ) Tvy.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îÄCz≤Ntÿ devÖ .ÿy SpOhy≤Nt ) y≤Ntÿ p[mÖ ." suNû vNtô' n Sv“." –3– vÖy…mÿN{ Tv.]Rhà Ty.y]I zNd" v.m.mÿ….ÿy c ) îN{ô Tv.oÿnmu o vOWn( ) ivô≤ı Tv1ÖS¡ y noÿ vso –4– m. ) g.ÿV." xÖtne ÿ mhy.m…s ) îN{ÿSy cWR.dÖmtÿN{.[Atharva Veda] k.ôW.

Ö{' .Rí.inÿ tÖ a. gÖÁqoÿ x£ pr.yÖ hNtÿve –6– ¥uªû We ÿu pOtnÖ .R>à yoô a.idtOcSy c gOTsmd AWI ) è1-3á 5-7ù p[qm.dÖ`' nÿxt( ) .ÿy' krt( ) 615 .' ivê.RvÃ Ö Tv. teÖ jneWÿ u pÖçsuÿ ) îN{ô t.Jyeÿ pOTsutû WU ûRu ≈vÿ"su c ) îN{ô s.ÿ>yôSp·rÖ sv.ÿit noô n nÿ" pÖí.nu∑pu ( zNdsIù xu‚û „mNtÿm' n Ëôtyeÿ ¥u…û ªn'à p.Sy sUˇ_Sy è1-4ù p[qm.x.…m]" è5-7ù pçMy.+v.idctuAc≥ .idtOcSy pçMy.ô…. gÿih –4– îN{oÿ aÖ©÷ mÖh∫ÖymÖ….Rvô toÿ nÖ a.it n" purû " –6– îN{ô a.sÖih.ÿv.ÿitWu –7– è20ù …v'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.Övtÿ" ) ¨Ö loôko ySteÿ ai{vÖ îN{ehô ttÖ a.ihô j.ÿ xt£toô y.y]I èè4ù ctuQy.ÿ e –2– agÿ…•N{ô ≈voÿ bOhû ∂‰uªû ' dÿ…/„v du∑û rÿm( ) ¨ˇeÖ xu„m'à itr.m.gOiÿ vm( ) îN{ô som'à xt£to –1– îÄ≤N{ôy." –5– îN{ÿí mOl û y.m…s –3– aÖv.…. Wdpÿ cuCyvt( ) s ih iSqôro ivcÿW…R .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] v. vO.idtOcSy c g.jeWÿ u s.mIÿmhe xt£to ) îN{ÿ vO]û .

v©»dÿ Sy.ÿmkxRn"Ö s%.ÿ" sumû n.Sy sUˇ_Sy sVy AiW" ) îN{o devt. rÿ.dXyoí i]∑up( zNdsI NyU3û W¡Ö u v.ô goaÿgy[Ö .ôrveÖ dxÿ vO]û .…. .ÿ….inô vO„<y.it…qôGvSyÿ vtRnÖ I ) Tv' xÖt.me ihô s' v. ) è1-9ù p[qm.ivÿd•Ö du∑ÿ iûu t{Rià v.ÿyÖ sdÿne ivôvSvÿt" ) nU …cô≤ı rà'à ssÖt.tÿíie kteÖ vsuÿ ) atÿ" sÖg' >O y. p[mTÿ y.mheÖ …grÄ îN{.ÿrÄ m. ) nMy.ô yidÿN{ô s:y.ÿytÖ o jÿ·rÖt"u k. yu/mÖ pu Ö `ediÿe W /O„.cÖ' p[ mÖhe .ÿ pr. –8– 616 .ÿ Ö dSyuÃ' dÖryÿNtô îNdu…ÿ .ô x]Uiû NvcÿW…R .UtÖ a. Aû…jêÿn.nÖTpuroÿån.yR Ã' v/IôSte…jÿœy.ÿ Im…s –2– xcIÿv îN{ pu®’∂‰umˇmÖ tveidôdmÖ….mÿmnU yI" –3– EÖ….ô…ynÿm( –7– Tv' krÿÔmutû pÖ.Öy." –7– è21ù Ek…v'x' sUˇ_m( è1-11ù Ek.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION jet. purû . s…môW.nudû " p·rÿWtU .oôdWe ÿu xSyte –1– durû o aêÿSy durû îÿN{ô gorÿ…s durû o yvÿSyô vsunÿ îÄnSpitÿ" ) ≤xô=.ÿr..·rNdu…ÿ .ôno amÿitô' go….ô te som. vIôrxu„ÿ my.ÿr…Ä ên.ÿ….…môv.[Atharva Veda] k.uyû .inR®N/." pu®íÖN{wr…Ä .emih –5– te Tv.¥u…R .ÿ EÖ….me ih –4– s…mÿN{ r.Övitÿ inbÖhyR oô nmu…ÿ cô' n.| jgtI è10-11ù dxMyek. bÖhyR "ÿ –6– yu/û .idnvc.yutûR √πWÿ sÖ" s…môW.ÿso vO]hÖ TyeWÿ u sTpte ) yTk.je…ÿ .ô s≤%ÿ>yôSt…môd' gO." ) s' deVÖ y.ônrÖ " p[iÖ dvoô ak. rÿ.ê.mÿ m.ÿ amdÖNt.ô md.dxcRSy. purÄ' s…môd' hÖS' yojÿs.¥u…ÿ . r. Tv.ÿvTy.<yÿpiÖ[ t bÖihR„mÿtÖe in sÖhß.ÿ ) îN{e.

ô…. Tv.' jÿnrÖ . Vy˝XnuhIô mdÿm( –1– m.ÿbNÖ /un.vÿ a.ÿivq su≈û vÿs'Ö tvoôit….ÿySte ≤xôvtÿm.ÿ vOW. hrÿy" ssO…j[rô åe ®ÿWIôr…/ÿ bÖihRiWÿ ) y].`IÿyÖ a.·rN{ô tUvyÃR . p[ gopÿit' …gôrNe {ÿmcRÖ yq.O k™ –9– Tvm.ÿmhe –5– îN{. dÿ.ÿ nvÖit' nvÿ ≈utû o in cÖ£. Tv.Ö {. ) g. mÖhe mÿNdNtuû r.. s'nÖ v.ÿm ) Tv. aÿivô„yvoô mopÖhSv.y" –10– y ¨ÖdcO IÿN{ devÖ goÿp./ÿse ) sroÿ g*ôro yq.mÖ Tvy.ÿ ipb –3– aÖ….ÿn.y]I zNd" aÖ….Doô i√dRx.ô gopÿrI." –11– è22ù √.ÿv.ÿ du„û pd.ÿ suvû Ir..ô" s%.ô≤xr'à dudÓûu º vÖ…j[.É Ö rQy.Öe m/uÿ ) yTsIÿmpu ◊Öre ivôdt( –6– 617 .n( ) m.ô as.mÿ….RidtOcSy c ip[yme/ AWI ) îN{o devt.' StoÿW. sutû e sutû ' sOjÿ .ÿnÖ a.idtOcSy i]xok" è4-6ù ctuQy.ÿ ivôde ) sUnû 'u sÖTySyô sTpÿitm( –4– a.Deô yUnÿe arN/n.s.ôStvÖ ].…v'x' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.k°'à b[˜iô √Woÿ vn" –2– îÄh Tv.…m pIôtyeÿ ) tOMû p.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] TvmetÖ .Sy sUˇ_Sy è1-3ù p[qm.m( ) TvmÿSmwô k⁄Tsÿmit…qôGvm.yu"ÿ p[trÖ ' d/.ÿyÖÄ g.ôy'u mÖhe r.ÿ su≈û vÿsopjÖGmuW"ÿ ) WÖi∑' sÖhß.ÿ mUrû .

xÿm( –3– r.mu®û ˘ ·rÖh≤Ntô xvÿsSÖ pitÿm( ) îN{'à vÖTs' n m. bÖihR" sIÿd ) vIôih xUrÿ puroÖl.' y.re aÖSmi√ mumÿ cu oô h·rÿip[y.y]I zNd" a./ÿse tÖNv.ô ÁN/ÿsoô r.[Atharva Veda] k. b[˜ÿ b[˜v.Ái{v" –1– sÖˇo hot.ÿih ) îN{ÿ Sv/.…m] AiW" ) îN{o devt. EÖWu StomeWÿ u vO]hn( ) ¨ÖKqe‚„vÿN{ …gvR.ôn" somÿpItye ) h·rÿ>y.ÿ n Aû‚Tvyÿ‚St‚Stôre bÖihRr.Rõ™ y.ÿ ) `Otû òUÿ bÖihRr. tU nÿ îN{ mÖ{‰˝G`uv. su% û e rqeÖ vhÿt.voô mTSvehô –8– aÖv.Sy suˇ_Sy ivê.ôyvoÿ hÖiv„mÿNto jr.h" i£ôyNtô a.˝ mÖhe ) n Stoôt.tô r{ÿy" –2– îÄm." –4– mÖtyÿ" somÖp.RçÃ' Tv.Ör‚Ä N/ svÿnWe u . ) g.…mN{ kÉ≤ô xn.ÿnWûu k™ ) ayujÿ N[ p[.ôv.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è23ù ]yo…v'x' sUˇ_m( è1-9ù nvcRSy.Ösdeÿ –9– 618 .ôtrÿ" –5– s mÿNdSv.r'à inôde k¡r" –6– vÖy…mÿN{ Tv.mhe ) ¨Öt TvmÿSmôyvu sÃR o –7– m.

ôvtO Öe somÿpItye –3– îN{'ô somÿSy pIôtyeÖ Stomw·ÿ rÖh hÿv.ÿ" k⁄iû vd.y]I zNd" ¨pÿ n" sutû m.Cz.jeWÿ u d/OWû ' k¡ve ) a/.…jnIvso –5– ivôµ. gÿihô somÿ…mN{ô gv.ÿ /n'jyÖ ' v.vÿ….ÿ te suªû mIÿmhe –6– îÄm…mÿN{ô gv.mhe ) k⁄≤û xôk." sutû m( ) k⁄iû vNNv˝Sy tOPû .Sy sUˇ_Sy ivê.ÿg·u riWôt.soÿ avÖSyvÿ" –9– 619 .ÿ≤xrÄ' yv. ) g.ô' ySteÿ aSmôy"u –1– t…mÿN{ô mdÖm.ô vOW…ÿ .Ndÿ…/„v xt£to ) jÖ#reÿ v.ôgmÿt( –4– îN{ô som. îÄt" ) a.ÿ≤xr' c n" ipb ) a.mhe ) ¨ÖKqe….ÿ" sutû .ôgTy.' g[.vÿ" –2– îN{ÿ…môTq.…m pIôtyeÿ ) EÖW r. gÿih bihRœô . …groÖ mm.' sutû Syÿ pIôtyeÿ p[àÖ …mÿN{ hv.…m] AiW" ) îN{o devt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è24ù ctu…v|x' sUˇ_m( è1-9ù nvcRSy." sutû m( –7– tu>yeidÿN{ô Sv aoôKye3ô ¡Ö som'à cod. ih Tv.ÿ≤xrm( ) h·rÿ>y.ÿrNtu te ˙Öid –8– Tv. îÄme t.

y]I zNd" yogeyÿ oge tÖvStÿr'Ä v.ÿ….yÿ vOJû yteåÖ koR v. sÿpyÖ tR "ÿ ) as'yà ˇo v[tÖ e teÿ =eitô pu„yÿit .ô Xlok¡m.ô y]Ö vdÿit k. AWI ) îN{o devt.¶ÿy"Ö xMy.ô….ÿjdux û n. ¨ÖKQy'1¡Ö vcoÿ yÖtßucÿ .mhe –5– bÖihRv. y.ivRê. pÖx'ë nrÿ" –4– yÖDrw qÿv.ôtmÖmtO Ã' yj.ÿ îy…mR sÖTy.ÿ k.toô ivcetÿ s" –1– a.ô®®ÄKQy1ÖS¡ tSyeidN{oÿ a….ipôTveWÿu r<yit –6– p[og[." p[qmÖ ' dÿ…/reÄ vyÿ îÄı.R p[qmÖ " pÖqStÿtÖe ttÖ" sUyoRà v[tpÖ .ô rjÿ" ) p[.Sy sUˇ_Sy è1-3ù p[qm.ô" xCy.jevÿ . îÿv –2– a…/ô √yoÿrd/. ) g. venÖ a.Rô yTSvÿpTÖ y.y suNvôte –3– a.v."e smÿivNdNtô .ô …sN/umû .ôVy" sc..<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è25ù pç…v'x' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.ÿ….' pIôit' vO„.ÿvNtô' gomÿNtôm.ÿ ) sv|à pÖ.ÿdySv /Iô….' p[yÖ w sutû Syÿ hyRêÖ tu>yÿm( ) îN{ô /en.Sy sUˇ_Sy è1-6ù p[qm.ÿ gO.ôn" –7– è26ù Wi@±vx ' ' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.ô .vIÿys.ÿy≤Nt devyÖ 'u b[˜ÿ iô p[yÃ' joWyNte vÖr.ô ye su’ ÿ Tû yy. a.poô yq.ÿ ≤=ô vsunÿ .idtOcSy xun"xep" è4-6ù ctuQy.di©ÿr.[Atharva Veda] k.ÿ" ) t…mTpO. …mqunû .ojÿnmÖ ê.idtOc√ySy gotm" è7ù s¢My.poô n devÖ I®pÿ y≤Nt hoôi]yÿmvÖ " pÿXy≤Ntô ivtÿt'Ö yq.·rÖh m.Ö{.[ vô I·rÿN{ô mTyRSô tvoôit….RidtOcSy c m/uCzNd.sÖ" p[ .idtOc√ySy jgtI è7ù s¢My.ÿ yÖmSyÿ j.jÿin ) a.je hv. Ací.∑k AWI ) îN{o devt.mhe ) 620 .í i]∑up( zNdsI aê. g.n.ô`oWÿte idôiv ) g[.cô dw vRÖe .ÿvit p[qmÖ o goWuÿ gCzit sup. xÖ·ˇ_yRjmÿ . ) è1-6ù p[qm.

Sy sUˇ_Sy goWUKTyêsU·ˇ_n.Âôit…. meÖ goWÿ%. ) g.y suNvôte ) g.y]I zNd" yidÿN{.Iÿ….U nOvû .ÿ" ) v.vOWI ) îN{o devt.ôh' yq.ô®pÿ noô hvÿm( –2– anuÿ p[àÖ Sy*k¡so ¸ûve tuiÿ vp[iÖ t' nrÿm( ) y' teÖ pUvÃ| ipôt.t( –1– ≤x=eyÿ mSmwô idTseyÿ 'Ö xcIÿpte mnIôiW.ô hrIÖ ivpÿ=s.My. `.yq.n.ô yjÿm.mê'à ipôPyuWIÿ duhe –3– 621 .hÿs.R apex Ö seÿ ) smuWû ≤∫ÿrj.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] s%.ô rqeÿ ) xo.m( –2– /enÖ ∑u ÿ îN{ sUnû tO . –5– kÉtô 'u ’û<v•ÿktôÉ veÖ pexoÿ my.je…ÿ .ÿyÖ îN{ÿmtûU yeÿ –1– a. ¸ûve –3– yuÔû ≤Ntÿ b[›Ö mÿ®WÄ ' crÿNtô' p·rÿ tÖSquW"ÿ ) rocÿNte rocÖn.. Sy.ô TvmIxIÿyÖ vSvô Ekô ît( ) Stoôt.eÿ ) ydÖh' gopÿitô" Sy.ÿ /O„û ." –6– è27ù s¢…v'x' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.ÿ gmÖ¥idô ≈vÿTshÖ≤ß. idôiv –4– yuÔû NTyÿSyô k.

…v'x' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.…jr.ÿn√Ölm( –1– ¨Ì.ô. idôvo dO¿û h.ÿy v=t" ) 622 .Sy sUˇ_Sy goWUKTyêsU·ˇ_n.ô n pÿr.ônSyÿ te vÖy' ivê.[Atharva Veda] k.ÿjdÖ i©ÿro>y a.Ö.ô hrIÿ somÖpye . aoÿpx Ö ' idôiv –5– v.Sy sUˇ_Sy goWUKTyêsU·ˇ_n.yte ) iv teÖ md.ÿ{’ Ö t( –1– îN{ô…mTkÉ≤ô xn.ôiv„’û<vNguh.vOWI ) îN{o devt. vO.ÿin …jôGyuW"ÿ ) Ëôit…môN{.inÿ Î'ihôt.ô /n. ) g.e rocÖn.y]I zNd" Vy1ÖN¡ t·rÿ=mitrÄNmdeÖ somÿSy rocÖn.du ÿe –3– aÖp.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n teÿ vÖt.ûø .mutû .RçÃ' nundu e vÖlm( –2– îN{ÿ.ÿ sÖtI" ) aÖv.y]I zNd" Tv' ih StoÿmvÖ /RnÃ Ö îN{./ÿsÖ îN{ÿ devÖ o n mTyR"à ) yi∂Tsÿ…s Stutû o mÖ`m( –4– yÖD îN{ÿmv/Ry¥Ö ∫À…mô' VyvÿtyR t( ) cÖ£. ) îN{oô yd….…jWu" –4– è29ù Ekoni]'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.…. ) g.vOWI ) îN{o devt.ÿ Imhe –6– è28ù a∑. a.ÿ ar.R‚Stô r.inÿ c ) iSqôr.SyuKÿ qôv/Rnà " ) Stoôt.mU…û mRmdR …ÿ •vÖ Stomÿ îN{.ôv/ûO .

a." –4– aÖsNûu v. ) jgtI zNd" p[ teÿ mÖhe ivôdqeÿ x'…sWÖ' hrIÖ p[ teÿ vNve vÖnWu oÿ hyRtÖ ' mdÿm( ) `Otû ' n yo h·rÿ….ôy.ÿSTyo" ) ¥uªû I su≤ÿ xôpo[ h·rÿmNyus./oÿ h·rj. …m…m≤=re –3– idôiv n kÉtô ru …/ÿ /.' fÉnnÿe Ö nmucÿ "Öe ≤xrÿ îÄN{odÿvtRy" ) ivê.ÿ®‚Ä TssOPÿ stÖ îN{ô ¥.ô sdÿ" ) a.….R AiW" ) h·rdevR t.Sy sUˇ_Sy v®" svRh·rv.ÿ ivxNtuû h·rÿvpRsÖ' …grÿ" –1– h·rÖ' ih yoinÿm…Ö . ye sÖmSvÿr≤NhôNvNtoô hrIÿ idôVy' yq.vÿn( –5– è30ù i]'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy. Tv. h·rÿt./ÿsm( –2– aÖp. g.ÿ ) tudû dihô' h·rÿ≤xp[oô y a.ÿysÖ o h·rÖinRk.vı·r'.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ¨pÿ yÖD' surû .ô ¨pÿStut"Ö pUv…ÃRe .xy" ) soômpÖ .ÿy xUWû ' h·rÿvNtmcRt –2– so aÿSyô vj[oô h·rÿtoô y a.rÖ " –4– Tv'TvÿmhyRq.ô ydjÿyÖ SpO/"ÿ –3– m.ô®®ÿ=t" ) avÖ dSyUrÃ\ /Unqu .·rN{ h·rkÉxÖ yJvÿ….ôí.t hyRtÖ m( –5– 623 . ¨ˇÿroÖ . y' pO.ÿysÖ " sÖhßÿxok." ) Tv' hÿy…R sô tvÖ ivêÿmKûu Qy1Öm¡ s.ÿ…mô r.®Ä sectÿ Ö a.ônR /enÖ vÖ îN{.ykô îN{eô in Âôp.…mÿN{ sÖs' dÖ' ivWUcÿ I'ô Vy˝n.û ≤Ntô h·rÿ….m.…y hyRtÖ o ivôVycÖ√j[oô h·rÿtoô n r'Á.ÿmoô h·rÖr.

yÿ ihNvôNhrÿyoô hrIÿ turû .ÿn.ÿ du·rÖt.inô hyRtÃ Ö îN{.i]'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. –5– è32ù √.yÖsSturÿ SÄ peyÖe yo hÿ·rÖp. avÿ/tR ) avR≤à ∫ôyoR h·rÿ…. nVy'nà Vy' hyR…sô mNmô nu ip[yô m( ) p[ pÖSTy˝msur hyRtÖ ' gor.v.ôjoRWmÖ IyÿtÖe so aÿSyô k. rodÿsIô hyRmà .<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è31ù Eki]'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.. vOWÿ ' jÖ#rÄ a. bOhû √yoÿ d…/We hyRtÖ …íôd. ) avR≤à ∫ôyoR h·rÿ….N/ÿs" –4– ¨Öt Smô sµÿ hyRtÖ Syÿ pÄSTyoô3r¡Ö Tyoô n v..deÖ dxoÿ….Öiv„’¡…/ô hrÿyÖe sUy.nxe –2– h·rÿXmx. ) è1ù p[qmcoR jgtI è2-3ù i√tIy.R AiW" ) h·rdevR t.\ a…c£dt( ) mÖhI …cô≤ı …/ôW.tOtIyyoí i]∑uPzNdsI a.' h·rv" sutû . hrIÿ ) pu û <yÿSmwô svÿn.[Atharva Veda] k.R AiW" ) h·rdevR t. mdÿSy hyRtÖ Sy. Tv.R…ô jnIÿvsurû itô ivê.ÿyÖ hrÿyo d/…Nvre iSqôr.ô hrÿyo d/iNvre –1– arÄ' k.ô" pUvWÃRe .ÿyÖ som.mÖ' h·rÿvNtm.ÿyÖ h·rÿ. ) jgtI zNd" t.®Äh·R rÿkx É a.m.ômqoÿ îÄd' svÿn'Ö kÉvl ÿ ' te ) mÖm≤Ö ı somÖ' m/umÿ Nt…mN{ sÖ]. vOWÿ Sv –3– 624 .Ryà –1– a.tO Syô m?voô hyRNà yôD' sÿ/mÖ .Iô divÿ?vt" ) p[ yT’ûte cÿmsÖ e mmOjRà ı Ö rIÿ pIôTv.j.ô' rqeÿ vhNtuû h·rÿ≤xp[…mN{ ) ipb.·rÿWı Ö rIÿ –3– ßuvvÿe Ö ySyô h·rÿ.Sy sUˇ_Sy v®" svRh·rv.ô yq.hÿydÖR ojÿs. p.m( –2– ap.Sy sUˇ_Sy v®" svRh·rv.jÖ' h·rÿv.I ivpetÖ tu"û ≤xp[Öe v.o mihôTv.Ã' mÖ≤NdnÖ' StoMyô' mdÖ îN{ô' rqeÿ vhto hyRtÖ .ÿ hÖyNR t'à p[yÖ ju oô jn. vÖ…j[.n.ô p[itÿ.

inô yo d.ÿ gO.ôNp[ki¡⁄ pt.nSy k°ôr"e ) 625 ./ÿm.' nOMû .Sy sUˇ_Sy.Ö vyoô d/.N£tunÿ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è33ù ]yiS]'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.Syÿ mÖˆ.sÖ îN{ÿ" –5– yo rÄ/S[ yÿ coidôt.sÖ îN{ÿ" –3– yenmÖe .ÿn.ÿs" –3– è34ù ctuiS]'x' sUˇ_m( è1-18ù a∑.ôn" –2– ËôtI xÿcIvÖStvÿ vIôy˝Re .oô n.' pIôit' vO„. ivê. ) i]∑up( zNd" aÖPsu /Utû Syÿ h·rvÖ" ipbehÖ nO….ÿ…. ¨Öd.inô s jÿn.ô\ arÿM.∑k AiW" ) h·rdevR t.sÖ îN{ÿ" –2– yo hÖTv.Sy sUˇ_Sy gOTsmd AiW" ) îN{o devt. ) i]∑up( zNd" yo j.ô" xCy.dÿdyÖ "R pu∑û .¥. vÖlSyÿ ) yo aXmÿnorÄNtrÄ…¶' jÖj.dxcRSy.e tÖSqug. …mÿn. y" ’ûxSyô yo b[˜Ö .ôTs jÿn.' lÖ=m.jÿdpÖ/.ÿdySv /Iô….ÿv/R SR vô mdÿmKu qv.Tsô¢ …sN/UNû yo g..ÿ" sutû Syÿ jÖ#r'à pO.ÿ pûCO z≤Ntô k⁄hÖ seitÿ `oôrmutû me . ¨Ö≤xjÿ AtÖD..nÿ sÖv' KO sômTsuû s jÿn. pÖy.ômÎ'hà ¥Ö " pvRtà .ivRê.h" –1– p[og[.RûO Ntÿ" s/Öm. ’ût.·rÖh m.k¡" ) êÖflIvÖ yo …jÿgIôv.sÖ îN{ÿ" –4– y' Sm.ÿ îy…mR sÖTy.ÿ¸nû WRw o aÖStITyenÿ m( ) so aÖy"R pu∑û IivRjÿ îÄv.n. s jÿn..sÖ' v.R WÿU t( ) ySyô xu„m.Ndevô o devÖ .ô Cyvÿn.RmÖ /ÿr'Ä guh.ihôm·rÿ.itô ≈dÿSmw /ˇÖ s jÿn.t( ) yo aÖNt·rÿ=' ivmÖme vrIÿyoô yo ¥.ô{odÿsIô a>yÿste .sÖ îN{ÿ" –1– y" pO…ÿ qôvI' Vyqÿm.Sv ) …mô…mô=yu mR {ÿy îN{ô tu>yô' te….' p[yÖ w sutû Syÿ hyRêÖ tu>yÿm( ) îN{ô /en.mStÿ>n.ÿ….ôt EÖv p[qÿ mÖ o mnÿSv." ) p[jÖ .vÿidN{ô mnuWÿ o duroÖ.

v.ÿn'Ö yo aih'à jÖ`.n'à bÖ.sÖ îN{ÿ" –12– y" sÖ¢rÿ‚XmvOWR .ô n. .ôyoRåc. s jÿn.ô ySyô ivêeÖ rq.ÿn'Ö s jÿn.ÿ≤∞dSyô pvRtà .tiSqôv.n./Ö" s jÿn.sÖ îN{ÿ" –13– ¥.mSf⁄r¡ √Ä j[bÿ .n.Rà jÖ`. s jÿn.ôrohÿNtô' s jÿn.Rm.nÿ ) y" x/Rtà Öe n.ôò.ôym.·rÖX' y.' netÖ .sÖ îN{ÿ" –7– y' £NdÿsI s'ytÖ I ivô◊yetÿ Öe preåvÿre ¨Ö.ÿ hvetÖe s jÿn.¸ûyoR vj[hÿ Stô" s jÿn.nÖv.Ö Stuivÿ„m.sÖ îN{ÿ" –6– ySy.sÖ îN{ÿ" –15– 626 .nudû d.' xÖr¥ÖNvivÿNdt( ) aoôj.ÿit Íû?y.ÿ …cdSmw pO…qôvI nÿmte Öe xu„m.¸û¥.sÖ îN{ÿ" –10– y" xMbÿr'Ä pvRtà We u ≤=ôyNt'à cTv.ÿn.nÖ yo aÖp.sÖ îN{ÿ" –11– y" xMbÿr' pÖytR rÿ TÄ ksIÿ…. su≤ÿ xôp"[ sutû soÿmSyô s jÿn.nu'û xy.[Atharva Veda] k.yNte ) y" soÿmpÖ .Vÿ .ôn' …cô{qÿm.n.sÖ îN{ÿ" –14– y" suNû vNtômvÿitô y" pcÿNtô' y" x'sNÿ tô' y" xÿxm.ÿsoô y' yu?yÿm.ô• Aûte ivôjyÿNteô jn.ÿs" p[iÖ d≤xô ySyô g.ÿ aÖ…m].nÖ d.sOjÿ TÖ stRvà e sÖ¢ …sN/Unÿ ( ) yo r*ÿihô.ÿs" ) y" sUyÖ| y ¨ÖWs'à jÖj.n' bÖ¸' jnÖ' y‚Smô•.ôHzv.oô yo˝åivôt.ô avÿsÖe hvÿNte ) yo ivêÿSy p[itôm.' yo dSyoÿhNÖR t.mUzÿ TôR s jÿn.sÖ îN{ÿ" –9– y" xêÿtoô mÁºnoô d/.ÿ®k. inÿ…côto vj[bÿ .ê.ÿ" ) sÖm.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yuˇû _g[.m.ipÿbTsutû Syÿ ) aÖNt…gRrô * yjÿm.ônmUtû I ) ySyô b[˜ô v/Rnà 'Ö ySyô somoô ySyedô ' r.ônmÿNym.y.voô ySyô g[.sÖ îN{ÿ" –8– ySm.vU Ö yo aÿCyutCÖ yuTs jÿn.'s.

y ) …grÿíÖ …gv.ôk| ju◊û .uvoô n vedÿ jinôt"u prÿSy ) Stôivô„ym.moô hyRêà " sU·û ryRSm.ÿy.r.sÿ" suvû Ir.mÿ ( –5– aÖSm.ihÿn. îduû p[ tÖvseÿ turû . îduû Tv∑.r.'ô y EÿkvIôr" s jÿn.Sy sUˇ_Sy no/.ÿy ivê…môNv' me…/ÿr. AiW" ) îN{o devt. devÖ .ÿ….õ(gWûÜ m.ÿMy. r.ôy.ÿy ) vO]û Syÿ …ci√ôd¥enÖ mmRà tujû •Ix.sÖ îN{ÿ" –16– y" somÿk.ô' s jÿn.ÿnStujtÖ .nÖ xMbÿrÄ' yíÖ xu„. p[àÖ .yÖ pTyeô …/yoÿ mjRyNt –2– aÖSm.oô no yo aÖSmd(vt[Ö .' suvÿ ·ûO ˇ_….ÿ. îduû p[yÿ îvÖ p[ y'…à sô .ôn*k¡s' vÖNd?ywÿ purû .ÿy ˙Öd.n.ôSye˝n ) m'ihÿœmÖ Czoÿ·ˇ_…. îduû Tymupÿ mÖ ' SvôW.ÿyÖ b[˜.R. îduû StomÖ' s' ihÿno…mô rqÖ' n t∑evÿ Ö t‚Tsÿn. îduû si¢ÿ…mv ≈vÖSyeN{.y –4– aÖSm.' gUtû ≈R vÿ s' dÖm. –1– aÖSm. mnÿs.uvnÿ .Rhà se suvˇûO _IN{. ik¡y/Öe .Öttÿm.…/[gÿ vÖ aohÖ…mN{..mRtIôn.| . vÿdme –18– è35ù pçi]'x' sUˇ_m( è1-16ù Wo@xcRSy.ÿso ivôdqÖm.inô ivê.ÿ" sU·û r' v.ÿ t=Ö√j['Ö SvpÿStm' Svôy1'R ¡Ö r. ) i]∑up( zNd" aÖSm. …cô√.ÿ ) yo jÖ`.y ) AcIÿWm.ÿMy.n(gWûU ' b.ôto Vy˝:y≤Tpô]o®ÄpSqeô . mnIôW.jÖ' ddRià WôR s ikl.ÿ…s sÖTy" ) vÖy' tÿ îN{ ivôêhÿ ip[yô ./eÿ suv·ûO ˇ_ ) îN{.ô3¡Ö smÿÔe ) vIôr' d.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] j.yÖ p[yoô n hÿ…mRô StomÖ' m.ô{je Nÿ teô .sÖ îN{ÿ" –17– y" suNÿ vôte pcÿte du/û [ a.ÿv/ûO ?ywÿ –3– aÖSm." –6– 627 .

itô x]Unÿ ( –13– aÖSyedÿu ….R˝y noô/.ÿr.ô/' tuvû …R . n v[.ôxWu ÿe dxÖSyNtuvû IRtyÿ e g. ≈voÿ d.eÿ sIômyÿCzt( ) ÈÄx.t( ) Svôr.ÿ" k" –11– aÖSm.R…à .ÿ….ÿ.ÿp…O qôvI jÿ..ôvneÖ scetÿ . suvˇûO _IN{ô b[˜. xux û Ntô' iv vOíÿ √Ö j[.yu/ÿ ..ôn a.ôkmú iÿ hôhTyÿ Ëvu" ) p·rÖ ¥.' sÖ¥o .UrrÄe Ix.no vO]û .<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖSyedÿu m.[ ¨ÖvIR n." pyRNÖ t·rÿ=.ôym.ÿ cÖ .ÿ turû Syô km.ômk e oô y√ÖVne .ô gotÿm.ÿ rNtô …sN/ÿv"Ö p·rÖ y√j[..n aoô…. …gôryÿí dO¿û h. ¥. îduû p[ . îduû ¶.v." –14– aÖSm." ) gonR pvRÖ iv rÿd..ÿn" ikye/Ö .·ryojn. teÿ h.ôn’ Ö ∂.v.ôy. itrÄí„e yô•.R….|Sà yôp.o in·rÖ.ÿy.vÖidN{ÿ" –15– EÖv.ÿn" ) p[tw x ÿ 'Ö sUyRÃe pSpO/.ôyi√„. aÖvnIÿrmuçdÖ….vR•.ôt"u svÿnWe u sÖ¥o mÖh" ipôt'u pÿipôv.Syô te mÿihôm.Um. ivôêgUtÿ "R Svô·rrmÿ]o vv=eÖ r.≤¬N{oô dmÖ a.so a£n( ) 628 . îduû Tydnuÿ d.nÖ' p·rÿ ∑" –8– aÖSyedvÖe p[ ·rÿ·rce mihôTv' idôvSpO…ÿ qôVy.' c.…íÿ∂vÖº pÿàIô·rN{.Öh' itôro ai{ômSt.ÿ jÖnWu Sÿ tujte e ) ¨poÿ venÖ Syô joguvÿ .ô nVyÿ ¨ÖKqw" ) yu/û e yidÿ„..u"ÿ pcÖt' shIÿy.ÿ –7– aÖSm.' cÖr?ywÿ –12– aÖSyedûu p[ b[iUÿ h pUVû y." –10– aÖSyedÿu TveWô s.ôn' s*vÿê‰eô su‚„vÿm.ÿ ) muWû .ÿe vO]û …mN{ÿ" ) g.ô .yÖ vj[mÖ Ix.[Atharva Veda] k.ôiNv?yÿ√r.YyeW.NyO`.Ö tUtjÿu .ÿy –9– aÖSyedvÖe xvÿs.uvÿ √«ôy.

ô…. nVyÿSy.…mN{ô' vepIô vKvÿrIÖ ySyô nU gI" ) tuiû vôg.Ö o vO„<y. …c√«≤¬ôt.…mN{ô' t' gIô…. ) i]∑up( zNd" y Ekô îıVyÿíWR.ôy" shÿSv.RNô tm.' ttu·ÿ r' pvRtœÖe .m{oÿ`v.c' mÖit….dxcRSy.ÿ v.n( –1– tmuÿ nÖ" pUvÃRe ipôtroÖ nvÿGv.' g.ôt…u mÿWÖe n=ÿtÖe tummÖ[ Czÿ –5– aÖy.ôn" suvû ˆeN{oô ivê. jn.r√.Öy" pu®ÿ vÄ IrÿSy nOvû tÿ" pu®=Ä o" ) yo aS’¡/oyurjÄ rÄ" Sv˝v.dÖy?ywÿ –3– t•oô iv voÿcoô yidÿ te purû . ) tp.ÿyÖ &◊ÿ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] EeWÿu ivôêpex ÿ sÖ' …/y'à /.Öe p.ôg" ik˘ vyoÿ du/[ ≤%√Ö" pu®Ùÿ t puÂvsoåsurflÄ " –4– t' pOCû zNtIô vj[hÿ St' rqeœÖ .ôn' mÿnoôjvu .Nb[˜ÿ iô √Weÿ xocyÖ =." p[. hÖ Ty' m.ôjyÿNt" ) nÖ=∂Ö ." ) y" pTyÿte vOW.ÿ vOWiNvôêtÿ" xoô…cW.ÿv.tô mR=Ö U …/ôy. v." sÖ¢ ivp[.ÿ…. /OWÿ tÖ .mÖpíÿ –8– 629 .vO/.[ . ivÿr≤Pxn( –6– t' voÿ …/ôy.…qRvà . .ô xivÿœ' p[àÖ ' p[àÿ vÖ Tpÿ·rt'syÖ ?ywÿ ) s noÿ v=dinm.rÿ a.à pu®m.Rr>Ä y˝cR a. –7– a. Svoÿjo ®Äjo iv dO¿û h.ôNyitÿ dugû hR .nÖx"u suªû …mÿN{ ) kSteÿ .vÿsju gR My.oôd.ô ' tuiÿ vkÀ…û m| rÿ.in idôVy.ô.ô" xivÿœm( –2– tmIÿmhÖ îN{ÿmSy r.inÿ dIpyoôåNt·rÿ=.Iôn.t( –16– è36ù Wæ$(]x ' ' sUˇ_m( è1-11ù Ek.ôyy.ÿr h·rvo m.Sy sUˇ_Sy .ô t.sÿ o aÖ….j AiW" ) îN{o devt.NTsôTy" sTv. …cÿ∆·rÖt.ÿ SvtvÖ" pvRtà ne ) aCyutÿ ..

…." –9– a.uvoô jnÿSy idôVySyô r.ÿr.Sv. vO]hÖ TyeWÿ u pU®m( –3– Tv' nO….ô arÿN/y a.…. tÿ îN{ô .hÿn( –5– sn.ôNy. yunæJmô VyNtuû b[˜.y.ÿ ajuyR dyseÖ iv m.vÖ" xu≈WÿU m.seÿ ) vO„." Svô‚St' xÿ]tûu yU . sÖy' tÿ…mN{ .yÖ ved"ÿ –1– Tv' hÖ TyidÿN{ô k⁄Tsÿm.yÖ ≤x=ÿn( –2– Tv' /O„ÿ . kroÿ v…j[NTsutû k u .t.ÿ .StôNv.ÿy. adevÿ oô vrÿtÖe n devÖ a.jÿm( –6– 630 .ôxWu ÿe sudû . vIôthÿVyô' p[.Ryà bOhtÖ ImmO/ÿ . –10– s noÿ inôy≤u ∫ÿ" pu®Ùt ve/o ivôêv.eÿ teÖ hrIÖ vOW.ôvyÿitô p[ ivê.[Atharva Veda] k.s.Rihô tUymÖ .ojÿn.vÖ" =e]sÿ .…sô su‚„vÿtr.j.sÖ' yCzu„u .in r.Iôm" Ek¡" ’û∑Ií‰.y d.Âôit….…qRvà Syô jgÿtSTveWs'dk O ™ ) …/ô„v vj['Ö d≤=ÿ.ÖthÿVy.Sy sUˇ_Sy v…sœ AiW" ) îN{o devt.ÿnmRO .ô n.sÿm( ) p[ p*®ÿk‚⁄ Ts' ]ÖsdÿSyum.ÿ" sudû .ôr.dxcRSy.ÿ….˝ smÖyRe ) d.ÿ….¸ÿW.kô v.. vO]û . mÿ{‰ôi{k™ –11– è37ù s¢i]'x' sUˇ_m( è1-11ù Ek.UrIÿ….R…à .o /OWtÖ .inô nvÖ yTpuroÿ nvÖit' cÿ sÖ¥" ) inôvx e nÿ e xttÖm. ) i]∑up( zNd" y‚StôGmÍÿ©o vOW.junR yÖe . vO]û .voô ivê.ÿ" ) y" xêÿtoô ad. îN{ô hSteô ivê.Ö o n .ÿxWu oô gyÿSy p[yNÖ t.[ m( ) yy.ô d. pu®x.o devÖ vIÿt*ô . gÿih p[yJyo ) n y.ivÿvWe Iôrh'à c vO]û ' nmu…ÿ cmutû .ÿpyo dÖ. hÿyêR h'…s ) Tv' in dSyu'û cum·ÿu rÖ' /uinô' c.….ôy.ô p.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ô t.ô' k⁄yvÿ 'Ö Ny˝Sm.inÿ vj[hStô t.Itÿye suhû Ntuÿ –4– tvÿ Cy*ôà.

soÿmpÖ .inÿ ) teW.U"û s%."ÿ ) îN{ô' v.yÿSv noåvOk û …É .∑*ô nrÿ" x'sNTyuKqôx.vÿNto hv.' sÿhs.ÿriÄ kR.yÿ .RidtOcSy c m/uCzNd.√÷à ≤xxIÁit…qôGv.ÿyÖ tSmwÿ –9– EÖte Stom.' nOtÿ mÖ tu>yÿmSmô{‰˝çoô ddÿto mÖ`.ô hrIÖ vhÿt. y.˝ v.ÿx•ÖSm.ÿ‚NmmIôÁpu Ö StINyUyû ' p.ÿ…mN{ vO]hÖ Tyeÿ ≤xôvo .j.IÿrnUWt –4– 631 .sÿ" sU·û rWuÿ Sy.∑*ô nroÿ mdem xrÄ. cÿ nO.sÿ ¨ÖKq.ÿ I„vô yuJy.ÿSTv.Sy sUˇ_Sy è1-3ù p[qm.e s%.NvO.ÿih suWmûu .vÖ`.…mN{ kÉ≤ô xn.ôivR pÖ.sÖ îˇeÿ m`v•Ö….vO/Sv ) ¨pÿ noô v. ) ye teÖ hve…ÿ .ÿ nÖr. AWI ) îN{o devt.m( –10– nU îÿN{ xUrÄ Stvÿm.ÿ n" –11– è38ù a∑.m –7– ip[yô . Tv. teÿ aÖSy.y]I zNd" a.ÿ îÄmm( ) Ed' bÖihR" sÿdoô mmÿ –1– a. n" Í.i]'x' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.I\rd.yÖ x'Sy'à k·rÖ„yn( –8– sÖ¥…íô•u teÿ m`v•Ä…. ) g.ÿ ) ¨pÖ b[˜.ÿ b[˜yô ju ..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] m.idtOcSy î·r‚Mbi#" è4-6ù ctuQy.u –2– b[˜Ö .ô" sd.ÿt Svô‚St…. vÖy' yujû .û . ih tÖ îN{ô somÖ' ipb.mhe –3– îN{ô…mÌ.…mÿN{ soô…mnÿ" ) sutû .vÖNp·rÿ∑.ÿ cÖ xUroÿåivôt.n ËôtI b[˜jÿ tU StôNv.û…qnoÿ bOhû idN{ÿmk Ö …úÉ ..Um h·rv" pr.ôv R q¡ SÖw tvÿ ip[yô .ÿ….ÿy" ) in tuvû x R 'Ö in y.Öd* ) ].

·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.….ÿjdÖ i©ÿro>y a.RçÃ' nundu e vÖlm( –3– îN{e. ) îN{oô yd…. vÿcoôyju ." è2-5ù i√tIy..ô s'…mÿXlô a. ) mÖNdU sÿm.ÿn√Ölm( –2– ¨Ì.ô n pÿr. a.mU…û mRmdR …ÿ •vÖ Stomÿ îN{.ç goWUKTyêsU·ˇ_n. ) g.Ö.y.du ÿe –4– aÖp.[Atharva Veda] k.Sy sUˇ_Sy m/uCzNd. idôvo dO¿û h.…jr.k¡mStuû kÉvl ÿ " –1– Vy1ÖN¡ t·rÿ=mitrÄNmdeÖ somÿSy rocÖn.y]I zNd" îN{'à vo ivôêtÖSp·rÖ hv.ônvÿcsR .í m®to devt.vOWy" ) îN{o devt.inÿ Î'ihôt.ÿ ) îN{oÿ vÖjI[ ihÿr<Ä yyÿ" –5– îN{oÿ dIô`.…jWu" –5– è40ù cTv.ÿ sÖtI" ) aÖv.ôiv„’û<vNguh.y]I zNd" îN{e.RyÖ c=ÿsÖ a.·r'x' sUˇ_m( è1-5ù pçcRSy.ÿ Ö s' ih dO=sÿ e s'jGm.idctsO.Sy sUˇ_Sy è1ù p[qmcoR m/uCzNd.ÿmheÖ jne>ÿ y" ) aÖSm. AiW" ) è1-2ù p[qm.ôri{ÿmrw yt( –6– è39ù EkoncTv." ) g. sUyÃ| rohyi∂ôiv ) iv go….<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îN{ô îıyoR"ô sc.yte ) iv teÖ md.ôno a…bÿ>yuW.ÿ rocÖn. –1– 632 .inÿ c ) iSqôr.ÿ ar.i√tIyyoA≥co·rN{" è3ù tOtIy.

mnuû pungÿ .ôTp·rÿ tÖNv'˝ mme –1– anuÿ Tv.mÿ yÖ…Dyÿm( –3– è41ù EkcTv.R TÖR vme·ÿ rÖre ) d/.ô n.vÿit –2– a]..<yp[iÿ t„k⁄t" ) jÖ`.nÿ nvÖtInRvÿ –1– îÄCznêÿSyô yæCzrÄ" pvRtà „Öe vpÿ…≈tm( ) ti√ÿdCzyR.m( ) îN{ô y∂ÿSyuhû .y]I zNd" îN{oÿ d/Iôco aÖSq…. ) g.Myw"ÿ –2– a.·w rN{ÿSyô k.ÿv]ûRO .. sÖh pIôTvI ≤xp[eÿ avepy" ) somÿ…mN{ cÖmU sutû m( –3– 633 .¥u…ÿ .mR% Ö " shÿSvdcRit ) gÖ.hÖ gorÿmNvtÖ n.cÿm∑Ö .ô rodÿsI ¨Ö.·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.dhÿ Svô/.mÖ Tv∑urÿ pIôCy˝m( ) îÄTq.Sy sUˇ_Sy gotm AiW" ) îN{o devt.e £=ÿm.Ö .y]I zNd" v. ) g.Sy sUˇ_Sy k⁄®suitA≥iW" ) îN{o devt.pÿdImÖh' nvÿß·ˇ_mOtSÖ pOxmÿ ( ) îN{.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖnvÖ ¥Ö rw …Ä .ÿn.ÿv" –2– ¨Ö·ˇœÖ•ojÿs.m’pet. cÖN{mÿso gOhû e –3– è42ù i√cTv.·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.

Iôn.ÿr –2– ySyÿ te ivôêm.ÿ/. ) g.ÿnWu oô .y]I zNd" aÖymuÿ teÖ smÿt…s kôpotÿ îv g.inô r<yÿ≤Ntô ivê.·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.R…Ö /m( ) vcÖSt≤∞ÿ• aohse –1– Stoô]' r.ivÿN{ô yÆTSqôre yTpx.reÿ ’ûàmu ( ) mÖho v.' pteÖ …gv.ÿr –3– è44ù ctuíTv.ÿ.ÿr –1– y√«ô¬. . . ivÿv.ôh| td.·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.˝ ) aÖp.ô…jn'à sÖin>yÿ" –3– è45ù pçcTv.ô‚N/ ivê.tO m( ) vsuÿ Sp.…mN{'à Stot.jÖ' .Rhà o vIrÄ ySyÿ te ) 634 .Sy sUˇ_Sy î·r‚Mbi#A≥iW" ) îN{o devt.m.y]I zNd" ….ôh| td.[ j'à cWR.ù AiW" ) îN{o devt.Sy sUˇ_Sy i]xok AiW" ) îN{o devt.n.Ä apÖ i√WÖ" b.[Atharva Veda] k./oÿ jÖhI mO/"ÿ ) vsuÿ Sp.se JyeœrÖ .·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.Urdeÿ ˇÖR Syô vediÿ t ) vsuÿ Sp.mvoô n sÿm{ûu e –2– t' su∑ÿ Tûu y.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION è43ù i]cTv.prn.ô nVy'à gIô….t.Rnà Öe pr.ÿin c ≈vÖSy.Sy sUˇ_Sy xun"xep" èdevr.hÖ' m'ihÿœm( –1– y‚Smÿ•Kûu q. ) g.R" ) nr'à nOWû .ôh| td. ) g. .y]I zNd" p[ sÖm.

ôs◊Ö .uvÿ t( –1– îN{ô" s d.ô kt. ) g. pu®ÿ Ùût" ) îN{oô ivê.Rrà 'Ä Jyoitÿ" sÖmTsuÿ ) s. n ËôtyeåÖ ‚SmNv.Sy sUˇ_Sy è1-3ù p[qm.dxc.y]I zNd" p[.…m].vhw –3– è46ù W$(cTv.tuyû .idtOcSy c m/uCzNd. cÿ g.idnv.je…ÿ .ÿ vOW.rÄ' vSyoô aCz.ç sUyoR devte ) g.yÖ hNtÿve ) s vOW.ÿ –2– Ëô?vR‚Stÿœ.id√.y]I zNd" t…mN{'à v. vj[oô n s'.tÿO "Ö sbÿloô anÿpCyut" ) vÖv=Ö Aû„vo aStOtÿ " –3– 635 .ô aitô i√Wÿ" –2– s Tv' nÿ îN{ô v.R…mN{" è13-21ù ]yodXy.idtOcSy î·r‚Mbi#" è13-21ù ]yodXy.Ö o .it Svô‚St n." è7-9ù s¢My.RidtOcSy dxMy.·r'x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.m…s mÖhe vO]û .jeÿ xt£to ) smÖNyeWÿu b[v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] iv.ÿn( –1– s nÖ" pip["ÿ p.'sÃ' yu/û .ôv.ÿ c n" suªû ' neiÿ W –3– è47ù s¢cTv.·r'x' sUˇ_m( è1-21ù Ek…v'xTyOcSy.idtOcSy suk=" è4-6á 10-12ù ctuQy.Ö tÖe .jy.dRxSÖ y.idnv. cÿ ) aCz.Sy sUˇ_Sy î·r‚Mbi#A≥iW" ) îN{o devt.mÿne ’ût ao…jÿœ"Ö s mdeÿ ihôt" ) ¥uªû I Xloôk° s soôMy" –2– …gôr.ç p[Sk<v AWy" ) è1-12ù p[qm.n.Uiÿ trStu sUnû tO .n.ry.

<@ 20 îN{ô…mÌ.ÿSTv.[Atharva Veda] k.RyÖ c=ÿsÖ a. ih tÖ îN{ô somÖ' ipb.ÿih suWmûu .û…qnoÿ bOhû idN{ÿmk Ö …úÉ .. –11– kÉtô 'u ’û<v•ÿktôÉ veÖ pexoÿ my.U nOvû .My.ÿ /O„û .ôtvedÿ s' devÖ ' vÿh≤Nt kÉtô vÿ" ) 636 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .yq.vÿNto hv.ÿ b[˜yô ju .ÿ…. soÿmpÖ .ô hrIÖ vhÿt.ÿ ) ¨pÖ b[˜. vÖy' yujû . y.ÿ îÄmm( ) Ed' bÖihR" sÿdoô mmÿ –7– a. vÿcoôyju .ô hrIÖ ivpÿ=s.IÿrnUWt –4– îN{ô îıyoR"ô sc." –12– ¨duû Ty' j..u –8– b[˜Ö . n" Í.ôri{ÿmrw yt( –6– a. idôiv –10– yuÔû NTyÿSyô k.ô rqeÿ ) xo.hÿs."ÿ ) îN{ô' v.ô s'…mÿXlô a. sUyÃ| rohyi∂ôiv ) iv go….ÿriÄ kR. Tv.mhe –9– yuÔû ≤Ntÿ b[›Ö mÿ®WÄ ' crÿNtô' p·rÿ tÖSquW"ÿ ) rocÿNte rocÖn.ÿ ) îN{oÿ vÖjI[ ihÿr<Ä yyÿ" –5– îN{oÿ dIô`.R apex Ö seÿ ) smuWû ≤∫ÿrj.…mN{ kÉ≤ô xn..…mÿN{ soô…mnÿ" ) sutû .

….n. sUyoR v.Ritô Svyu·ÿ ˇ_….ô n=ÿ].vkô c=ÿs.ÿyÖ sUymÃR ( –13– apÖ Tye t.ÿy.nuWÿ I" ) p[TÖ yiõ™vêÖ' Sv˝Î≥x û e –17– yen.ÿ" ) sUr.ÿy ivôêcÿ=se –14– adO≈ÿ •Sy kÉtô voô iv rÄXmyoô jn.' g.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] dOx û e ivê.·r'x' ≤%lsUˇ_m( èè1-6ù W@écSy.meiÿ Wô rjÿSpOQû vhÖ…mRm.ô' ivxÿ" p[TÖ yõ™õdu iÿe Wô m.[.ô\ anuÿ ) .ÿ…s rocn –16– p[TÖ yõ™ devÖ . yNTyôˇ_⁄….ôyvoÿ yq.m( –20– ayuˇÿ _ sÖ¢ xuNû ?yuv"Ö sUroÖ rqÿSy nÖ¢‰˝" ) t.ÿivRêô dÿxtR o Jyoitô„’dÿ…s sUyR ) ivêÖm. devt. . –15– tÖr….Tm.RidtOcSy s.ÿ p.jÿNto aÖ¶yoÿ yq.ÿin sUyR –19– sÖ¢ Tv.pRr.ur<Ä yNtô' jn.DI AiWk.ÿno aÖˇ_⁄….ÿ hÖ·rtoô rqeÖ vhÿ≤Nt dev sUyR ) xoô…c„kÉx ¡ ' ‚vc=Ö.y]I zNdù 637 .ô\ anuÿ ) Tv' vÿ®. ) è4-6ù ctuQy.ÿ" ) pXyô' jNm.Sy ≤%lsUˇ_Sy è4-6ù ctuQy.RidtOcSy. ) è1-6ù p[qm.Ö pXyÿ…s –18– iv ¥.idW@éc." –21– è48ù a∑cTv. ..

yu`ÿ tûRO ' pyÿ" –3– a.x' ≤%lsUˇ_m( èè1-7ù s¢cRSy.ÿ ˙Öd.ô]IyRq.uihô /.dÿp.id√‰OcSy c me?y.coô a/O„ÿ .ôtr'à purû " ) ipôtr'à c p[yÖ NTSv˝" –4– aÖNtíÿrit rocÖn.®ÿh•ÖNt·rÿ=' …sW.RidctsO. Tv.ÿjit ) 638 .Kpÿt©Ö o aÿ≤x…≈yt( ) p[itô vStoôrhÖ¥…Ru .idtOcSy g.y]I è4-7ù ctuQy.ÿ –1– xÖ£o v.cÖm/O∑ÿ .ô .…mN{o devt.nÖt" ) Vyÿ:yNmihôW" Sv˝" –5– i]'x ô ı.ô iv r. v.ôt' j.cÿr<Ä yuv"ÿ ) aÖ….pÿ vÖs.m. mÿdiÖ dRivÿ –2– xÖ£o v.uih ) m'ihÿœÖ a.y' g*" pO‚Xnÿr£mIôdsÿdNm.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖ….ÿjitô v.sq" ) s' devÖ .ÿ" –6– è49ù Ekonpç.[y"Ö pOçtÿ IôvcR sÃR . è6-7ù Wœ‰.. aÿW≤R Nt xu…û .cÖm/O„ÿ . aÿmdÖNvOW. ip[yô " ) j.vÿhn( ) mÁôm.?yÿ" k°ôitR…m[yôR m..RidctsO. vÖTs' n /enÖ vÿ" –1– t.ÿ.ç p[g.ô vcRsà .it…qA≥WI ) è4-7ù ctuQy.[Atharva Veda] k.ôyo®ÿv.mÖ ..Rid√‰OcSy no/. –2– vj[.mÿ/mRiÖ Nvr. …grÄ" …sçÿNtIôr.cÖm.qXzNdsI ù yCzô£. ) è1-3ù p[qm. aÖSy p[.Sy ≤%lsUˇ_Sy è4-5ù ctuQy.

Ä ojÿsm( ) =umû Ntô' v.Sy sUˇ_Sy è1-2ù p[qm.ôr.'à mÖ=U gomÿNtmImhe –5– tÊv.it /O„.nu'û tivÿWI…./ÿs…Ö mN{ÿmcRÖ yq.ÿ teÖ xvÿ" ) sÖ¥" so aÿSy mihôm.vOtÿ ' …gô·r' n pu®ÿ . gÿm" –2– è51ù Ekpç.ÿ smu{û msOjÿ o mÖhIrÄpStidÿN{ô vO‚„.ÿ ve Ö ≤x=ÿit –1– xÖt.Sy sUˇ_Sy me?y.Rû Ntÿ a.x' sUˇ_m( è1-2ù √‰OcSy.ônmN/ÿs" ) aÖ…. p[ vÿ" surû .ctuQyoRí pui∑guAW≥ I ) îN{o devt.nÖx"ë –1– kduÿ Stuvû Ntÿ AtyNt devÖ tÖ AiWô" ko ivp[ÿ aohte ) kôd.ÿ ItÖ mTyR"à ) nÖhI NvÿSy mihôm.ÿ y. ) p[g.x' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.Ösrÿn( –3– t' voÿ dÖSmmOtÿ IôWhÖ' vsoÿmNR d.…m suvû Iy|Ö td(b˜[ ÿ pUvû …R cÿˇye ) yen. n sÖn' xeÖ y' =oô.mhe –4– ¥u=û ' sudû .i√tIyyoA≥co" p[Sk<v" è3-4ù tOtIy.nIÿkvÉ Ö p[ …jÿg.Ogvÿ Öe /neÿ ihôte yenÖ p[Sk¡<vôm.ÿ puÂvô su"ÿ sÖhße.j'à xÖitn'à shÖ≤ß.ÿ d.ÿ ivôde ) yo jÿ·rÖt>O yoÿ mÖ`v.RnvÃR .ô yitÿ>yoô .ôxWu ÿe ) 639 .qXzNd" k•Vyoÿ atÖsIn.ivÿq –6– yen. hv'à m`v…•N{ suNvôt" kduÿ StuvtÖ a.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] ivmÿdNbôihRr.….nÿ…m≤N{ôy' Sv˝gO.'à turû o gO.uyû . h≤Ntÿ vO]û . ) p[g.it…qA≥iW" ) îN{o devt.Irÿncu £ôde –7– è50ù pç.qXzNd" aÖ…. vÖTs' n SvsÿrWe u /enÖ vÖ îN{'à gIô….

ÿ Íû.\írÿ SÄ yojÿs.. cÖrq'à d/e ) nik¡Ç. amÿ≤NdWu" –4– è52ù i√pç.We u vO]hÖNp·rÿ Stoôt.ôv. hetÖ yoÿ aSy du∑û r.Sy sUˇ_Sy me?y.∑ÿye ) y" suNÿ vôte Stuvÿ tÖ e k. mÖ`vÿTsu ipNvteÖ ydI'à sutû .j'à diWR shÖ≤ß. –2– y ¨Ög"[ s•inÿ∑t» iSqôro r.e mÖ=U gomÿNtmImhe –3– è53ù i]pç.x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. sutû .ÿyÖ s'S’¡t" ) yidÿ Stoôtmu `ÖR v. mOgû o n v. sutû ' tOWÿ .û in yÿmdÖ .vÿNtô a.Myô' vsuÿ sÖhße. ) bOhtI zNd" k È'à ved sutû e sc.x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.vÖıvÖ' neN{oÿ yoWÖTy.ô ipbÿNtô' k√yoÿ d/e ) aÖy' y" puroÿ iv….Sy sUˇ_Sy me?y.ônÊyojÿs.ÿ ve Ö m'htÿ e –3– xÖt./O„R .ste –1– Svrÿ≤Nt Tv.ÿm( ) ipôx©ÿÂp' m`viNvcWR.rÿ a.Rà xÖ£mÖ…. mNd.[Atharva Veda] k.ôn" ≤xôPr‰N/ÿs" –1– d. /OWû √. sutû e gÿmo mÖh.ôn.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION …gôr·e rÿvÖ p[ rs. aokô a.ÿr.it…qA≥iW" ) îN{o devt.poô n vOˇû _bÿihRW" ) pÖiv]ÿSy p[ß Ö vÿ. ) bOhtI zNd" vÖy' `ÿ Tv.nIÿk. gÿmÖ îN{ÿ SvôBdIvÖ v'sgÿ " –2– k<ve…ÿ .Ö ojÿs" –2– p[ su ≈utû ' surû .ÿ aSy ipiNvreÄ d].it…qA≥iW" ) îN{o devt. pu®.Ö îN{ÿSy sÖ…mWoÿ mÖhI" ) …gô·rnR ./ÿsmÖ c.uJû m. gÿmt( –3– 640 .Ä " pu®ÿ ]Ä .ÿ….ô. sutû e nroÖ vsoÿ inrek Ä ¨ÖÆKqnÿ" ) kôd.

ÿ ’.ô smUiû t….Öjseÿ ) £Tv.ôm·u rÿmtûu og[mo…jÿœ' tÖvs'à trÄæSvnÿm( –1– smI'à rÄ.x' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.soÿ aSvrÄ…•N{ô' somÿSy pIôtyeÿ ) Sv˝pRitô' ydI'à vO/û e /Otû v[tÿ oô Áojÿs.' .ôgmVyÿym( ) yjÿm. pÖ.ô‹\ asurÿ >e y" ) Stoôt. ) èè1ù p[qmcoRåitjgtI è2-3ù i√tIy.. ) èp…¤XzNd"ù îN{oô md.x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ôye noô ivê.e .ÿnmugû '[ sÖ]. meWÖ ' ivp[.ÿ ) sudû Iôtyoÿ vo aÖ&hoåipô k.vO/Öe xvÿse vO]hÖ ..ô.Sy sUˇ_Sy re. a….ô v·rÿœ'Ö vrÿ a. ) è1ù p[qmcoRåitjgtI è2-3ù i√tIy.ô…jWUtû me .ÿ supû q.ne suNvôit d≤=ÿ. AiW" ) îN{o devt.ôSvr.mheÖ s v.tOtIyyoí bOhtI zNdsI ù t…mN{'à johvI…m mÖ`v. d/. îÿN{ô .ÿ" ) t…mNmôhTSv.otu vÖjI[ –1– y. cÿ yÖ…Dyoÿ vÖvtR{à .ujÖ a.Sy sUˇ_Sy re..jeWÿ ûu p[ noÿåivWt( –1– 641 .'…à s ) m'ihÿœo gIô….tU rÿ 'Ä nr'à sÖjSU tÿt=u·û rN{'à jjÖníu ÿ r.Sy sUˇ_Sy gotm AiW" ) îN{o devt." –3– è55ù pçpç.Rr.* –3– è56ù W$(pç.x' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy.ÿ a….ä»htI zNdsI ivê.eÃR hv.ÿy v.RÃe trÄæSvnÖ" smOKvÿ…. AiW" ) îN{o devt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] è54ù ctu„pç.ÿr"Ä Sv˝v.ÿ" –2– ne…Ö m' nÿm≤Ntô c=ÿs.rÄ…mNmÿ`v•Sy v/RyÖ ye cÖ Tve vOˇû _bÿihRW" –2– y…mÿN{ d…/ôWe TvmêÖ' g.vitô t‚SmôNt' /eiÿ hô m.tOtIyyoíop·r∑.ÿnmÖ p[iÿ t„k⁄t'Ö xv.ô" pOtnÿ . nO….

idtOc√ySy.idtOcSy c g. î{evÖ toô mdÿ" –2– aq.ôjyoÿ /O„û ./ÿse ) ivôµ.∑My." ipb ) goôd.m( ) m.Sy sUˇ_Sy è1-3ù p[qm.ÿ…mv goôdhu ÿe ) juÙû mû …sô ¥ivÿ¥iv –1– ¨pÿ nÖ" svÖn.n.x' sUˇ_m( è1-16ù Wo@xcRSy.ô hrIÖ k˘ hnÖ" k˘ vs*ÿ d/oôåSm.veÿ /IyteÖ /n.idW<.ÿ puÂvô sumû pu Ö k. anu∑pu ù( è11-16ù Ek. .Öy a.dÖid" ) a…sÿ dÖ. vsuÿ ≤xxIôih r.ÿxWu .mÖyoR vedoô ad..ÿ noåivôt.'…s su û pô ’ Ö àû mu tûU yeÿ sudû `u .S[ yÿ …c√é/û o yjÿm.\ îÿN{ô vs*ÿ d/" –3– mdemÿ deÖ ih noÿ dÖidyUqûR .ô xvÿse xUrÄ r. gÿihô somÿSy somp.it…qA≥Wy" ) îN{o devt.U·rÿ teÖ vsuÿ –2– ydudû Irÿt a.…m]" è8-10ù a∑My. ) è1-6á 8-10ù p[qm. .Ã' noô vedÖ a.dXy. noô aitÿ :yô a.y]I èè7ù s¢My.[Atharva Veda] k.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a…sô ih vIÿrÄ seNyoå…sô .dXy.idW<.ÿr –4– m." è4-7ù ctuQy.ç bOhtI zNd.m. gÿih –3– 642 .ÿmjO £ ûu tu"ÿ ) s' gO.idtOcSy m/uCzNd.ô' teW.y pu û xÖto.ç me?y.y ≤x=…s suNvôte .ÿ ) yu+û v. gv.n.ÿn..U·rÿ pr.' ivê.yRmà ( ) aÖNtihR :yo jn.hÖSTy. ih Tv.ÿ .mÿ sumtIôn.' ivô¥.ÿr –6– è57ù s¢pç.RidctsOn. mÿdCÖ yut.ÿNTssOJû mheåq.idtOcSy gOTsmd" è11-16ù Ek. .ÿy.ÿ teÖ aNtÿm.mOc.ôdyÿSv sutû e sc.ÿv –5– EÖte tÿ îN{ jÖNtvoô ivê'à pu„y≤Ntô v.

…. teÖ jneWÿ u pÖçsuÿ ) îN{ô t.Övtÿ" ) ¨Ö loôko ySteÿ ai{vÖ îN{ehô ttÖ a.ÿ e –5– agÿ…•N{ô ≈voÿ bOhû ∂‰uªû ' dÿ…/„v du∑û rÿm( ) ¨ˇeÖ xu„m'à itr. mNd.I Wdpÿ cuCyvt( ) s ih iSqôro ivcÿWiR n" –8– îN{ÿí mO¬ û y.inÿ tÖ a. cÖrq'à d/e ) nik¡Ç.ÿit noô n nÿ" pÖí..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved xu‚û „mNtÿm' n Ëôtyeÿ ¥u…û ªn'à p.m…s –6– aÖv.ô ipbÿNtô' k√yoÿ d/e ) aÖy' y" puroÿ iv….ôn" ≤xôp‰[ N/ÿs" –11– d.ÿy' krt( ) jet.gOiÿ vm( ) îN{ô som'à xt£to –4– îÄ≤N{ôy.ÿ>yôSp·rÖ sv. –12– y ¨Ög"[ s•inÿ∑t» iSqôro r.ônÊyojÿs.ÿyÖ s'S’¡t" ) 643 [Atharva Veda] . mOgû o n v. gÖÁqoÿ x£ pr. gÿih –7– îN{oÿ aÖ© mÖh∫ÖymÖ.ôÄ x]Uiû NvcÿW…R .Ä " pu®ÿ ]Ä .ÿv.R>à yoô a.ÿ xt£toô y.it n" purû " –9– îN{ô a.dÖ`' nÿxt( ) .Rvô toÿ nÖ a.Ö{' .û in yÿmdÖ ." –10– k È'à ved sutû e sc.\írÿ SÄ yojÿs. vO.ihô j.ÿr.x. sutû e gÿmo mÖh.ôn.

\ aÿ…s ) mÖˆ.Sy sUˇ_Sy è1-2ù p[qm.vÿNtô a. mÖh.Sy sUˇ_Sy è1-2ù p[qm.it' vsudû .ôte jnÿm.poô n vOˇû _bÿihRW" ) pÖiv]ÿSy p[ß Ö vÿ.\ aÿ…s ) mÖhSteÿ sÖto mÿihôm.[Atharva Veda] k.ÿ>ym( –4– è59ù EkonWi∑tm' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.ôn. devÿ mÖh.We u vO]hÖNp·rÿ Stoôt.n. aokô a.i√tIyyo·rN{" è3-4ù tOtIy.qXzNd" ≈. îN{ÿSy r.Ö{.ÿm( ) ipôx©ÿÂp' m`viNvcWR. sutû .e mÖ=U gomÿNtmImhe –16– è58ù a∑pç.Ötyÿ" ) so aÿSyô k. sutû ' tOWÿ .\ aÿ…s sUyÖR b@. devÖ .r√.ôv.\ aÿ…s sÖ]./O„R . gÿmÖ îN{ÿ SvôBdIvÖ v'sgÿ " –15– k<ve…ÿ .mupÿ Stuih .u Jyoitôrd. pÿnSyteåÖ ı.=t ) vsUiÿ n j.ÿmsuyû ˝R " purû oihÿto ivô.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yidÿ Stoôtmu `ÖR v.ctuQyoRí sUyoR devte ) p[g.x' sUˇ_m( è1-4ù ctuAc≥ Sy.ô.i√tIyyoA≥come?R y.yÿ coôdyÿn( –2– b<môh..vÖıv'Ö neN{oÿ yoWÖTy.i√tIyyoA≥conOmR /e " è3-4ù tOtIy.yÿNt îvÖ sUyÖ| ivêeidN{ÿSy .ctuQyoRí .ste –14– Svrÿ≤Nt Tv.ÿidTy mÖh.j'à diWR shÖ≤ß.m'à iv/Öto n roÿWitô mnoÿ d.it…q" 644 . sutû e nroÖ vsoÿ inrek Ä ¨ÖÆKqnÿ" ) kôd.nÖ aojÿs.ôg' n dIÿ…/m –1– anÿxrR . devÿ mÖh.ÿ Íû. /OWû √.\ aÿ…s –3– b$(syÿU ÖR ≈vÿs.ô p[itÿ .j AWI ) è1-2ù p[qm.rÿ a. gÿmt( –13– vÖy' `ÿ Tv.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

è3-4ù tOtIy;ctuQyoRí v…sœ AWI ) îN{o devt; ) p[g;qXzNd"

¨duû Tye m/umÿ ˇm;ô …gr Stom;ÿs Èrte )
sÖ];ô…jtoÿ /nÖs; a≤=ÿtotyo v;jÖyNtoô rq;ÿ îv –1–
k<v;ÿ îvÖ .Ogvÿ "Ö sUy;RÃ îvÖ ivêÖ…mıIôtm;ÿnxë" )
îN{ô' Stome…ÿ .mRhÖ yÿNt a;ôyvÿ" ip[yô me/ÿ ;so aSvrn( –2–
¨idNNvÿSy ·rCyôtx
'e oô /nÖ' n …jôGyuW"ÿ )
y îN{oô h·rÿv;ô• dÿ.≤Ntô t' ·rpoô d='Ã d/;it soô…minÿ –3–
mN]ôm%ÿvÖ| su…/ÿt' supû x
e sÿ 'Ö d/;ÿt yÖ…Dye„Ö v; )
pUvû IRínÖ p[…sÿtyStr≤Ntô t' y îN{eô kmR,Ã ;ô .uvtÿ ( –4–
è60ù Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy è1-3ù p[qm;idtOcSy sutk=" suk=o v;
è4-6ù ctuQy;RidtOcSy c m/uCzNd; AWI ) îN{o devt; ) g;y]I zNd"

EÖv; Á…sÿ vIrÄyru vÄe ; xUrÿ ¨Öt iSqôr" )
EÖv; teÖ r;?yô' mnÿ" –1–
EÖv; r;ÖitStuvÿ Im`Ö ivêe…ÿ ./;R…y /;ôt…O .ÿ" )
a/;ÿ …cidN{ meÖ sc;ÿ –2–
mo Wu b[˜Ö ve ÿ tN{ôy.u vRu oÿ v;j;n;' pte )
mTSv;ÿ sutû Syô gomÿt" –3–
EÖv; ÁÿSy sUnû tO ;ÿ ivrÄPxI gomÿtI mÖhI )
pÖKv; x;%;ô n d;ôxWu ÿe –4–
EÖv; ih teÖ iv.Utÿ y Ëôtyÿ îN{ô m;vÿte )
645

[Atharva Veda]

k;<@ 20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sÖ¥…íôTs≤Ntÿ d;ôxWu ÿe –5–
EÖv; ÁÿSyô k;My;ô Stomÿ ¨ÖKq' cÖ x'Sy;ÿ )
îN{;ÿyÖ somÿpItye –6–
è61ù EkWi∑tm' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy goWUKTyêsU·ˇ_n;vOWI ) îN{o devt; ) ¨i„,k™ zNd"

t' teÖ md'Ã gO,Im…sô vOW,ÿ ' pOTû su s;ÿsiÖ hm( )
¨Ö loôk’
ô àû mu iÿ {vo h·rÖ…≈yÿm( –1–
yenÖ JyotI'„Ã y;ôyveÖ mnÿve c ivôvie dÿq )
mÖNd;ôno aÖSy bÖihRWoô iv r;ÿj…s –2–
tdÖ¥; …cÿˇ ¨ÖÆKqnoånuÿ ∑uv≤Nt pUvû qR ;ÿ )
vOWpÿ àIrÄpo jÿy; idôvie dÿve –3–
tMvô…. p[ g;ÿyt pu®Ùût' pu®ÿ ∑utû m( )
îN{'Ã gIô….RStÿivôWm; ivÿv;st –4–
ySyÿ i√ôbhRsà o bOhû Tshoÿ d;ô/;rÄ rodÿsI )
…gôrI\rj[;Ã\ aÖp" Sv˝vOWR Tvôn; –5–
s r;ÿj…s pu®∑ut\Ö Ekoÿ vO]û ;…,ÿ …jflse )
îN{ô jw];ÿ ≈vÖSy;˝ cÖ yNtÿve –6–
è62ù i√Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-10ù dxcRSy;Sy sUˇ_Sy è1-4ù p[qm;idctuAc≥ ;' s*.·r"
è5-7ù pçMy;idtOcSy nOm/e "
è8-10ù a∑My;idtOcSy c goWUKTyêsU·ˇ_n;vOWy" ) îN{o devt; )
646

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

è1-4ù Kp[qm;idctsO,;' p[g;q" è5-10ù pçMy;idW<,;çoi„,k™ zNdsI

vÖymuû Tv;mÿpVU yR SqUrû ' n k≤∞ô∫rÿNtoåvÖSyvÿ" )
v;jeÿ …cô]' hÿv;mhe –1–
¨pÿ Tv;ô kmR•Ã tûU yeÖ s noô yuvoôgí[ £
ÿ ;mÖ yo /OWû t( )
Tv;…mı‰ÿivôt;r'Ã vvOmû heÖ s%;ÿy îN{ s;nÖ…sm( –2–
yo nÿ îÄd…mÿd' purû ; p[ vSyÿ a;inôn;yÖ tmuÿ v StuWe )
s%;ÿyÖ îN{ÿmtûU yeÿ –3–
hyRêà 'Ö sTpÿit' cWR,IôshÖ' s ih „m;ô yo amÿNdt )
a; tu nÖ" s vÿyitô gVyômê‰'à Stoôt>O yoÿ mÖ`v;ÿ xÖtm( –4–
îN{;ÿyÖ s;mÿ g;ytÖ ivp[;yÿ bOhtÖ e bOhû t( )
/Öm’
ÖR teÿ ivpÖ…íteÿ pnÖSyveÿ –5–
Tv…mÿN{;….ô.rU …ÿ sô Tv' sUymÃR rocy" )
ivôêk¡m;R ivôêdevÿ o mÖh;\ aÿ…s –6–
ivô.;[ jÖÔ‰oitÿW;ô Sv1Ör¡ gÿCzo rocÖn' idôv" )
devÖ ;Stÿ îN{ sÖ:y;yÿ ye…mre –7–
tMvô…. p[ g;ÿyt pu®Ùût' pu®ÿ ∑utû m( )
îN{'Ã gIô….RStÿivôWm; ivÿv;st –8–
ySyÿ i√ôbhRsà o bOhû Tshoÿ d;ô/;rÄ rodÿsI )
…gôrI\rj[;Ã\ aÖp" Sv˝vOWR Tvôn; –9–
647

[Atharva Veda]

k;<@ 20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s r;ÿj…s pu®∑ut\Ö Ekoÿ vO]û ;…,ÿ …jflse )
îN{ô jw];ÿ ≈vÖSy;˝ cÖ yNtÿve –10–
è63ù i]Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-9ù nvcRSy;Sy sUˇ_Sy è1-2á 3ù p[qm;i√tIyyoA≥coStOtIy;pUv;R/SR y c
.uvn" s;/no v; è3ù tOtIyoˇr;/RSy .r√;j" è4-6ù ctuQy;RidtOcSy gotm"
è7-9ù s¢My;idtOcSy c pvRt AWy" ) îN{o devt; ) è1-3ù p[qm;idtOcSy
i]∑up( è4-9ù ctuQy;RidW<,;çoi„,k™ zNdsI

îÄm; nu kô˘ .uvnÿ ; sIW/;ômNe {ÿíÖ ivêeÿ c devÖ ;" )
yÖD' cÿ nStôNv'˝ c p[jÖ ;' c;ÿidôTyw·rN{ÿ" sÖh cIÿKlOp;it –1–
a;ôidôTyw·rN{ô" sgÿ,o mÖ®≤∫ÿrSÄ m;k˘¡ .UTvivôt; tÖnnU ;ÿm( )
hÖTv;yÿ devÖ ; asurÿ ;ÖNyd;yÿNdevô ; devÿ TÖ vmÿ….ôr=ÿm;,;" –2–
p[TÖ yçÿmk
Ö mú nÿ yÖ' zcIÿ….ôr;idTSvô/;…mÿiWôr;' pyRpà Xyn( )
aÖy; v;j'Ã devÖ ihÿt' snemÖ mdemÿ xÖtihÿm;" suvû Ir;ÿ" –3–
y Ekô îi√ôdyÿtÖe vsuû mt;Ryà d;ôxWu ÿe )
Èx;ÿnoô ap[iÿ t„k⁄tÖ îN{oÿ aÖ© –4–
kôd; mtRmà r;Ö/s'à pÖd; =uMpÿ…mv Sf⁄rt( )
kôd; nÿ" xu≈vÖiÌrÄ îN{oÿ aÖ© –5–
y…íô≤ı Tv;ÿ bÖ¸>yô a; sutû ;v;\Ã a;ôivv;ÿsit )
¨Ög'[ tTpÿTyteÖ xvÖ îN{oÿ aÖ© –6–
y îÿN{ somÖp;tÿmoô mdÿ" xivœÖ cetiÿ t )
yen;ô h'…sô Ny1Ö≤¡ ],Ö' tmIÿmhe –7–
648

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

yen;ô dxÿGvôm…/[gÿ 'u vepÖ yÿNtô' Sv˝,Rrm( )
yen;ÿ smu{û m;ivÿq;ô tmIÿmhe –8–
yenÖ …sN/uÃ' mÖhIrÄpo rq;\Ã îv p[coôdyÿ" )
pNq;ÿmtûO Syô y;tÿvÖe tmIÿmhe –9–
è64ù ctu"Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-6ù W@écSy;Sy sUˇ_Sy è1-3ù p[qm;idtOcSy nOm/e "
è4-6ù ctuQy;RidtOcSy c ivêmn; AWI ) îN{o devt; ) ¨i„,k™ zNd"

EN{ÿ no g…/ ip[yô " sÿ];ô…jdgoÿÁ" )
…gô·rnR ivôêtÿSpOqû "u pitÿidRvô " –1–
aÖ…. ih sÿTy somp; ¨Ö.e bÖ.qU Ö rodÿsI )
îN{;…sÿ suNvôto vO/û " pitÿidRvô " –2–
Tv' ih xêÿtIn;ô…mN{ÿ dÖt;R purû ;m…sÿ )
hÖNt; dSyoômnR oÿv/ûRO " pitÿidRvô " –3–
Eduû m?voÿ mÖidNtÿr' …sôç v;ÿ?vyoRô aN/ÿs" )
EÖv; ih vIôr Stvÿte sÖd;vO/ÿ " –4–
îN{ÿ Sq;thRrI,;ô' nik¡∑e pUVû yRStuiÿ tm( )
¨d;ÿnx
' Ö xvÿs;ô n .ÖNdn;ÿ –5–
t' voô v;j;ÿn;ô' pitômÙÿmih ≈vÖSyvÿ" )
ap[;yÿ …u .yRDÖ …e .ÿv;Rv/ûO Ne yÿm( –6–
è65ù pçWi∑tm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy ivêmn; AiW" ) îN{o devt; ) ¨i„,k™ zNd"
649

[Atharva Veda]

k;<@ 20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

EÖto iNvN{ô' Stv;ÿmÖ s%;ÿyÖ StoMyô' nrÿm( )
’û∑IyoR ivê;ÿ aÖ>ySTyekô ît( –1–
agoÿ®/;y gÖivWeÿ ¥u=û ;yÖ dSMyô' vcÿ" )
`Otû ;TSv;dIÿyoô m/unÿ í voct –2–
ySy;…mÿt;in vIôy;R3ô ¡Ö n r;/Ö" pyetÃR ve )
JyoitônR ivêÿm>Ö y‚Stô d≤=ÿ,; –3–
è66ù W$(Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy ivêmn; AiW" ) îN{o devt; ) ¨i„,k™ zNd"

Stuhû IN{'Ã VyêÖvdnU…ÿ m| v;ô…jnÖ' ymÿm( )
aÖyoR gyÖ' m'hmÿ ;nÖ' iv d;ôxWu ÿe –1–
EÖv; nUnû mupÿ Stuihô vwyêÿ dxÖm' nvÿm( )
suivÿ√;'s' cÖ’TR y'Ã cÖr,Iÿn;m( –2–
veTq;ô ih inA≥tà In;ô' vj[hÿ St p·rÖvjO mÿ ( )
ahÿrh" xuNû ?yu" pÿ·rÖpd;ÿ…mv –3–
è67ù s¢Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-7ù s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy è1-3ù p[qm;idtOcSy p®Czπp"
è4-7ù ctuQy;RidctsO,;mOc;ç gOTsmd AWI ) è1ù p[qm;y; îN{"
è2ù i√tIy;y; m®t" è3ù tOtIy;y; a…¶" èè4ù ctuQy;R m®t"
è5ù pçMy; a…¶" è6ù Wœ‰; îN{" è7ù s¢My;í {iv,od;ù devt;" )
è1-3ù p[qm;idtOcSy;Tyi∑" è4-7ù ctuQy;RidctsO,;ç jgtI zNdsI

vÖnoitô ih suNû vN=yÖ' prIÿ,s" suNv;ôno ih „m;ô yjÖTyvÖ i√Woÿ
devÖ ;n;ômvÖ i√Wÿ" )
suNû v;ôn î‚TsÿW;sit sÖhß;ÿ v;ôJyvOtÿ " )
650

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

suNû v;ôn;yeN{oÿ dd;Ty;ô.vu Ã' rÄ…y' dÿd;Ty;ô.vu mÿ ( –1–
mo Wu voÿ aÖSmdÖ…. t;inô p*'Sy;ô sn;ÿ .UvN¥uªû ;inô mot j;ÿ·rWurSÄ mTpurû ot
j;ÿ·rWu" )
y√ÿ…íô]' yugû ye gÿu Öe nVyô' `oW;ôdmÿTyRm( )
aÖSm;suû tNmÿ®toô y∞ÿ dû∑u r'Ã id/Otû ; y∞ÿ du∑û rÿm( –2–
aÖ…¶' hot;ÿr' mNyeô d;SvÿNtô' vsuÃ' sUnû 'u shÿso j;ôtvedÿ sÖ' ivp['Ö n
j;ôtvedÿ sm( )
y Ëô?vRy;ÿ Sv?vôro devÖ o devÖ ;Cy;ÿ ’ûp; )
`Otû Syô iv.[;iÿ ∑ômnuÿ vi∑ xoô…cW;ôj◊u ;ÿnSy sÖipRW"ÿ –3–
yÖD"w s'…mÿXl;ô" pOWtÿ I….A≥iû ∑….ôy;RmÃ' z⁄.û ;[ soÿ aÖ≤ÔWuÿ ip[yô ; ¨Öt )
a;ôs¥;ÿ bÖihR.rÃR tSy sUnv" poô];d; som'Ã ipbt; idvo nr" –4–
a; vÿ≤= devÖ ;\ îÄh ivÿpÖ[ y≤=ÿ coôxNhoÿtiÖ nR Wÿd;ô yoinÿWu i]ôWu )
p[itÿ vIihô p[iSqÿt' soôMy' m/uû ipb;¶Iÿ/;[ ˇô vÿ .;ôgSyÿ tOP,uih –5–
EÖW Sy teÿ tÖNvo˝ nOM,ôv/Rnà "Ö shÖ aojÿ" p[iÖ divÿ b;ô◊oihRtô " )
tu>y'Ã sutû o mÿ`vÖNtu>yôm;.Otÿ SÖ TvmÿSyô b[;˜ÿ,;ôd; tOpû ≤Tpÿb –6–
ymuû pUvmÖR ¸ÿvÖe t…môd' ¸ÿvÖe sedûu hVyoÿ dÖidyoR n;mÖ pTyÿte )
aÖ?vôy…Ru .ô" p[iSqÿt' soôMy' m/uÿ poô];Tsom'Ã {iv,odÖ" ipbÿ Aût…u .ÿ" –7–
è68ù a∑Wi∑tm' sUˇ_m(
è1-12ù √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy m/uCzNd; AiW" ) îN{o devt; ) g;y]I zNd"

suÂ
û pô ’
Ö àû mu tûU yeÿ sudû `u ;ÿ…mv goôdhu ÿe )
juÙû mû …sô ¥ivÿ¥iv –1–
651

[Atharva Veda]

k;<@ 20

¨pÿ nÖ" svÖn; gÿihô somÿSy somp;" ipb )
goôd; î{evÖ toô mdÿ" –2–
aq;ÿ teÖ aNtÿm;n;' ivô¥;mÿ sumtIôn;m( )
m; noô aitÿ :yô a; gÿih –3–
preiÿ hô ivg[mÖ StOtÿ …Ö mN{'Ã pOCz; ivpÖ…ítÿm( )
ySteô s≤%ÿ>yô a; vrÿm( –4–
¨Öt b[vÿu Ntu noô indoô inrÄNytÿ…íd;rt )
d/;ÿn;ô îN{ô î∂uv"ÿ –5–
¨Öt nÿ" su.û g;\Ã aÖ·rvoRcô ye dÿu SR m ’û∑yÿ" )
Sy;meidN{ÿSyô xmR…Ã , –6–
Em;ôxmu ;ôxveÿ .r yDô…≈y'Ã nOmû ;dÿnm( )
pÖtyÖ NmÿNdôyTsÿ%m( –7–
aÖSy pIôTv; xÿt£to `Öno vO]û ;,;ÿm.v" )
p[;voô v;jeWÿ u v;ô…jnÿm( –8–
t' Tv;ô v;jeWÿ u v;ô…jn'Ã v;ôjy;ÿm" xt£to )
/n;ÿn;…mN{ s;ôtyeÿ –9–
yo r;Öyoô3å¡Ö vinÿmhÖR ;NTsupÿ ;ôr" suNÿ vôt" s%;ÿ )
tSm;ô îN{;ÿy g;yt –10–
a; Tvet;ô in WIÿdtÖ Ne {ÿm…Ö . p[ g;ÿyt )
652

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

[Atharva Veda]

s%;ÿyÖ Stomÿv;hs" –11–
puÂ
û tô m'Ã puÂ,ô ;mIx;ÿn'Ö v;y;R,Ã ;m( )
îN{ô' someÖ sc;ÿ sutû e –12–
è69ù Ekons¢ittm' sUˇ_m(
è1-12ù √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy m/uCzNd; AiW" )
è1-11ù p[qm;¥ek;dxc;R…mN{" è12ù √;dXy;í m®to devt;" ) gy]I zNd"

s `;ÿ noô yogÖ a; .uvÿ TÖ s r;Öye s pur?Ã' y;m( )
gmÖ√;je…ÿ .ôr; s nÿ" –1–
ySyÿ sÖS' qe n vO<û vteÖ hrIÿ sÖmTsuû x]ÿv" )
tSm;ô îN{;ÿy g;yt –2–
sutû pÖ ;Vneÿ sutû ; îÄme xucyÿ o y≤Nt vIôtyeÿ )
som;ÿsoô d?y;ÿ≤xr" –3–
Tv' sutû Syÿ pIôtyeÿ sÖ¥o vOı
û o aÿj;yq;" )
îN{ô Jywœ‰;ÿy su£to –4–
a; Tv;ÿ ivxNTv;ôxvÖ" som;ÿs îN{ …gvR," )
x' teÿ sNtuû p[ctÿe se –5–
Tv;' Stom;ÿ avIvO/NÖ Tv;muKû q; xÿt£to )
Tv;' vÿ/NR tu noô …grÿ" –6–
a≤=ÿtoit" sneidôm' v;jÖ…mN{ÿ" shÖ≤ß,ÿm( )
y‚SmôiNvê;ÿinô p*'Sy;ÿ –7–
653

[Atharva Veda]

k;<@ 20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

m; noô mt;RÃ aÖ…. &ÿhNtônnU ;ÿ…mN{ …gvR," )
Èx;ÿno yvy; vÖ/m( –8–
yuÔû ≤Ntÿ b[›Ö mÿ®WÄ ' crÿNtô' p·rÿ tÖSquW"ÿ )
rocÿNte rocÖn; idôiv –9–
yuÔû NTyÿSyô k;My;ô hrIÖ ivpÿ=s;ô rqeÿ )
xo,;ÿ /O„û ,U nOvû ;hÿs; –10–
kÉtô 'u ’û<v•ÿktôÉ veÖ pexoÿ my;R apex
Ö seÿ )
smuWû ≤∫ÿrj;yq;" –11–
a;dhÿ Svô/;mnuû pungÿ .R TÖR vme·ÿ rÖre )
d/;ÿn;ô n;mÿ yÖ…Dyÿm( –12–
è70ù s¢ittm' sUˇ_m(
è1-20ù …v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy m/uCzNd; AiW" )
è1-2á 6-20ù p[qm;i√tIyyoA≥co" Wœ‰;idpçdx;n;çeN{;m®t"
è3-5ù tOtIy;idtOcSy c m®to devt;" ) g;y]I zNd"

vIô¬u …cÿd;®jÖà…u .ôghRu ;ÿ …cidN{ô viˆÿ…." )
aivÿNd ¨Ö≤ßy;ô anuÿ –1–
devÖ yÖ Ntoô yq;ÿ mÖitmCz;ÿ ivôd√ÿs'ûu …grÿ" )
mÖh;mÿnWU t ≈utû m( –2–
îN{e,ÿ Ö s' ih dO=sÿ e s'jGm;ôno a…b¡>yuW; )
mÖNdU sÿm;ônvÿcsR ; –3–
aÖnvÖ ¥Ö rw …Ä .¥u…ÿ .mR%
Ö " shÿSvdcRit )
654

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

gÖ,·w rN{ÿSyô k;Myw"ÿ –4–
atÿ" p·rJmô•; gÿih idôvo v;ÿ rocÖn;d…/ÿ )
smÿ‚Sm•OÔteÖ …grÿ" –5–
îÄto v;ÿ s;ôitmImÿhe idôvo v;ô p;…qRvà ;ôd…/ÿ )
îN{'Ã mÖho v;ô rjÿs" –6–
îN{ô…mÌ;ô…qnoÿ bOhû idN{ÿmk
Ö …úÉ .ÿriÄ kR,"ÿ )
îN{ô' v;,IÿrnUWt –7–
îN{ô îıyoR"ô sc;ô s'…mÿXlô a; vÿcoôyju ;ÿ )
îN{oÿ vÖjI[ ihÿr<Ä yyÿ" –8–
îN{oÿ dIô`;RyÖ c=ÿsÖ a; sUyÃ| rohyi∂ôiv )
iv go….ô·rN{ÿmrw yt( –9–
îN{ô v;jeWÿ u noåv sÖhßÿp/[ neWu c )
¨Ög[ ¨Ög;[ ….ÿÂiô t….ÿ" –10–
îN{'Ã vÖy' mÿh;/Ön îN{ôm.eÃR hv;mhe )
yujÃ' vO]û We ÿu vÖ…j[,mÿ ( –11–
s noÿ vOW•Öm'u cÖ®˘ s];ÿd;vÖ•p;ÿ vO…/ )
aÖSm>yômp[iÿ t„k⁄t" –12–
tuÔû te Ôÿu Öe y ¨ˇÿrÄe Stom;ô îN{ÿSy vÖ…j[,"ÿ )
n ivÿN/e aSy su∑iûu tm( –13–
655

[Atharva Veda]

[Atharva Veda]

k;<@ 20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vOW;ÿ yUqû ve Ö v'sgÿ " ’û∑I·rÿyTÖ yoRjsÿ ; )
Èx;ÿnoô ap[iÿ t„k⁄t" –14–
y Ek¡íWR,Iôn;' vsUnÿ ;…mrÄJyitÿ )
îN{ô" pçÿ ≤=tIôn;m( –15–
îN{'Ã vo ivôêtÖSp·rÖ hv;ÿmheÖ jne>ÿ y" )
aÖSm;k¡mStuû kÉvl
ÿ " –16–
EN{ÿ s;nÖ…s' rÄ…y' sÖ…jTv;ÿn' sd;ôshÿm( )
viWRœÃ mUtû yeÿ .r –17–
in yenÿ mui∑hÖTyy;ô in vO]û ; ®Ä,/;ÿmhw )
Tvot;ÿsoô NyvRtà ; –18–
îN{ô Tvot;ÿsÖ a; vÖy' vj[Ã' `Ön; dÿdImih )
jyemÿ Ö s' yu…û / SpO/"ÿ –19–
vÖy' xUr…ÿe .ôrStO…ÿ .ô·rN{ô Tvy;ÿ yujû ; vÖym( )
s;ôsÁÖ ;mÿ pOtNyôt" –20–
è71ù Eks¢ittm' sUˇ_m(
è1-16ù Wo@xcRSy;Sy sUˇ_Sy m/uCzNd; AiW" ) îN{o devt; ) gy]I zNd"

mÖh;\ îN{ÿ" pÖríÖ nu mÿihôTvmÿStu vÖ…j[,ÿe )
¥*nR p[…ÿ qôn; xvÿ" –1–
sÖmoôhe v;ô y a;xÿtÖ nrÿStoôkSyô sinÿt* )
ivp[;sÿ o v; …/y;ôyvÿ" –2–
656

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aqvR ved

y" k⁄≤û =" soÿmpÖ ;tÿm" smu{û îÿvÖ ipNvÿte )
¨ÖvIRr;poô n k;ôkd⁄ "ÿ –3–
EÖv; ÁÿSy sUnû tO ;ÿ ivrÄPxI gomÿtI mÖhI )
pÖKv; x;%;ô n d;ôxWu ÿe –4–
EÖv; ih teÖ iv.Utÿ y Ëôtyÿ îN{ô m;vÿte )
sÖ¥…íôTs≤Ntÿ d;ôxWu eÿ –5–
EÖv; ÁÿSyô k;My;ô Stomÿ ¨ÖKq' cÖ x'Sy;ÿ )
îN{;ÿyÖ somÿpItye –6–
îN{eihô mTSyN/ÿsoô ivêe…ÿ ." somÖpvR…Ã ." )
mÖh;\ aÿ….ôi∑rojÿs; –7–
Emenÿ ' sOjt; sutû e mÖ≤Nd…mN{;ÿy mÖ≤Ndneÿ )
ci£˘ô ivê;ÿinô c£¡ye –8–
mTSv;ÿ su≤xp[ mÖ≤Nd….ô Stome…ÿ .ivRêcWR,e )
scwWÖ u svÿn„Öe v; –9–
asOgÿ …[ mN{ teÖ …grÄ" p[itôTv;mudhÿ ;st )
ajoÿW; vOW.Ö ' pitÿm( –10–
s' coÿdy …cô]mÖv;Rg;[ /ÿ îN{ô vre<ÿ ym( )
asÖidˇeÿ ivô.u p[.Ö u –11–
aÖSm;NTsu t]ÿ codÖyNe {ÿ r;Öye r.ÿSvt" )
657

[Atharva Veda]

[Atharva Veda]

k;<@ 20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tuivÿ¥ªu Ö yxÿSvt" –12–
s' gomÿidN{ô v;jÿvdÖSme pOqû u ≈voÿ bOhû t( )
ivôê;yu/ÿ ÁÖRe ≤=ÿtm( –13–
aÖSme /eiÿ hô ≈voÿ bOhû ∂‰uªû ' sÿhßÖs;tÿmm( )
îN{ô t; rÄ…qnIô·rWÿ" –14–
vsoô·rN{ô' vsupÿ it' gIô….Rg,RûO Ntÿ Aû≤Gmyÿm( )
homÖ gNt;ÿrmUtû yeÿ –15–
sutû se tÿu Öe Nyo˝kse bOhû ä»hÿ tÖ EdÖ·r" )
îN{;ÿy xUWû mÿciR t –16–
è72ù i√s¢ittm' sUˇ_m(
è1-3ù tOcSy;Sy sUˇ_Sy p®Czπp AiW" ) îN{o devt; ) aTyi∑XzNd"

ivêeWÿ ûu ih Tv;ô svÿnWe u tuÔû teÿ sm;ônmekô˘ vOWmÿ <yvÖ" pOqKÖ Sv˝"
sinô„yvÖ" pOqk
ÿ ™ )
t' Tv;ô n;vÖ' n pÖW…R ,'Ã xUWû Syÿ /u·û r /Iÿmih )
îN{ô' n yÖDiw íôtyÿNt a;ôyvÖ Stome…ÿ .ô·rN{ÿm;ôyvÿ" –1–
iv Tv;ÿ ttße …mqunû ; aÿvSÖ yvoÿ v[jÖ Syÿ s;ôt; gVyÿSy inô"sOj"Ö s=ÿNt
îN{ inô"sOj"ÿ )
yÌÖVyNt;ô √; jn;ô Sv1Öy¡ NR t;ÿ sÖmhU …ÿ s )
a;ôiv„k·rÿ£√ô Wé ,ÿ ' sc;ô.vu 'Ö vj[…ÿ mN{ sc;ô.vu mÿ ( –2–
¨Öto noÿ aÖSy; ¨ÖWsoÿ juWû te Ö Á1Ök
¡ Sú yÿ bo…/ hÖivWoô hvIÿm….Ö" SvÿW;Rt;ô
hvIÿm…." )
658

ôp. p[„ÿu .ô3¡Ö Sv.ô vnÿm( –5– yo v.ÿ….jÿSy dIô`≈R vÿ sÖSpitÿ" –4– so …cô•u vOiû ∑yUQRû y.'…s tu>yeidôm.?u vm( ) ivxÿ" pUvû IR" p[ cÿr.ÿ…s –1– nU …cô•u teÖ mNyÿm. vjÖ'[ ihrÿ<yô…mdq.r?vô' p[ctÿe seÖ p[ sumÿ iÖ t' ’¡.[ " –3– yÖd.I i]∑up( zNd.xÖSt.ÿ v…j[…ô çkÉt¡ …s ) a.ô h·rÿt.…. ) p…¤XzNd" y≤∞ô≤ı sÿTy somp. sc. ) è1-3ù p[qm. meÿ aÖSy ve/Ö soô nvIÿysoô mNmÿ ≈u…/ô nvIÿys" –3– è73ù i]s¢ittm' sUˇ_m( è1-6ù W@écSy.toô yq.Im…s ipôtve Ö yStivÿWI' v. cWR….nÿmgu [ ) n vIôy˝R …mN{ teÖ n r.nSy dÖSmodÿXnuv≤Nt mihôm.nÿ ) tˇÖiddÿSyô p*'Sy'à gO. îÿvÖ Sm…sÿ ) 659 . svÿn.ôhVR yoÿ ivôê/.vO/û e xvÿ" –6– è74ù ctu"s¢ittm' sUˇ_m( è1-7ù s¢cRSy.RidtOcSy c vsu£ AWI ) îN{o devt. xUrÄ ivê. ivr.@nu∑pu ( è4-5ù ctuqIRpçMyoA≥cojRgtI è6ù Wœ‰.ute ) avÿ veit su=û y'à sutû e m/UidıÜnÿ oitô v.ÿco mO/û v[ .ô tu>yô' b[˜.Sy sUˇ_Sy è1-3ù p[qm.o…m ) Tv' nO….ô….s.Sy sUˇ_Sy xun"xep AiW" ) îN{o devt.í.≤xÿv. ’.idtOcSy v…sœ" è4-6ù ctuQy. jÖ`.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] yidÿN{ô hNtÿvÖe mO`oô vOW.ÿ" ) a.ô v/Rnà .·r.ô\ îN{ô" Xm≈U…ÿ .ô snÿ≈tu Ö îN{oô v. itÿœit mÖ`v.ô rqÖ' hrIÖ ymÿSyô vhÿtoô iv sU·û r….ôc./ÿ" –2– p[ voÿ mÖhe mÿihôv/O ÿe . ivv.ÿc" pu û sÖhß. an.idtOcSy i]pd.

ôt.ÿ sÖSt.ÿit k⁄<@O.ôê˝m( ) a.Sy sUˇ_Sy p®Czπp AiW" ) îN{o devt. ) aTyi∑XzNd" iv Tv.ÿ ttße …mqunû . tU nÿ îN{ x'syÖ go„vêeWÿ u xu…û .ÿpy. tU nÿ îN{ x'syÖ go„vêeWÿ u xu…û .Ötyÿ" ) a. …mqUdû x O .Ö ' mO. tU nÿ îN{ x'syÖ go„vêeWÿ u xu…û . ar.[Wÿu sÖhßeWÿ u tuvIm` –4– s…mÿN{ gdR.ô.ÿtyoô bo/ÿNtu xUr r.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a. ) a.ô Sv1Öy¡ NR t. gVyÿSy inô"sOj"Ö s=ÿNt îN{ inô"sOj"ÿ ) yÌÖVyNt. jn.û .ÿmyu .ôd…/ÿ ) a.[Wÿu sÖhßeWÿ u tuvIm` –3– sÖsNtuû Ty.rÿdIrÄv.Cy.mbu?ÿ ym.toô vn.[Wÿu sÖhßeWÿ u tuvIm` –2– in „v.ôpy.ô √.j.ÿ dUrû ' v.[Wÿu sÖhßeWÿ u tuvIm` –5– pt.' pteÖ xcIÿvSÖ tvÿ d'sÖ n.n.ôno 660 .[Wÿu sÖhßeWÿ u tuvIm` –6– sv|à p·r£oôx' jÿih jÖM.ÿ ) a.ÿ ’kd.sh.vu 'Ö vj[…ÿ mN{ sc. tU nÿ îN{ x'syÖ go„vêeWÿ u xu…û .[Wÿu sÖhßeWÿ u tuvIm` –1– ≤xip[Nÿ v. tU nÿ îN{ x'syÖ go„vêeWÿ u xu…û .ôiv„k·rÿ£√ô Wé . tU nÿ îN{ x'syÖ go„vêeWÿ u xu…û .itÿr" s.ÿ nuvû Nt'à p.[Wÿu sÖhßeWÿ u tuvIm` –7– è75ù pçs¢ittm' sUˇ_m( è1-3ù tOcSy. tU nÿ îN{ x'syÖ go„vêeWÿ u xu…û .vu mÿ ( –1– ivôd∑u Öe aÖSy vIôy˝R Sy pUrû vÖ" puroÖ yidÿN{ô x.ÿ ' sc. aÿvSÖ yvoÿ vÖj[ Syÿ s.ne ) a.y.[Atharva Veda] k.ô.ÿ sÖmhU …ÿ s ) a.

û .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqvR ved [Atharva Veda] aÖv..vNtu pIôtyeÖ m/Uiÿ n –6– 661 .ôn îÄm.vÿh•Ö Nø k⁄Tsenÿ Ö rqoô yo asÿTssÖv." –4– p[re yÿ Ö sUroÖ aq|Ö n p.suû p[vNÿ tve ) te aÖNy.t –3– è76ù W$(s¢ittm' sUˇ_m( è1-8ù a∑cRSy.ur.hoÿ aÖv.Sy sUˇ_Sy vsu£ AiW" ) îN{o devt.m'à jinô/.µÿN.U∂û ru oÖ …groÿ aÖ>yu1g¡Ö o[ iv /.n( –2– kSteô mdÿ îN{ô rNTyoÿ . nOtû * Sy. ¨ÖWsÖ" p[.vjIg" ) ySyeidN{ÿ" pu®iÄ dneWÿ ûu hot.ôk' z⁄…cÿv.itÿr" ) x.ivÿq s%IyÖto yd.' nvoRô nOtmÿ " =Öp.OTû y.mupmÖ ' r.ÿ xKy.gÿn( ) …mô]o n sÖTy ¨ÿ®g.t ≈vÖSyNtÿ" sin„.…y c.ivÿq ) cÖkqRà k.v.ÿmÖ nOtmÿ Sy nO. aÖpo mÿNds." pO…qôvI…môm.y .ÿn( –1– p[ teÿ aÖSy. Tv.Vyenÿ ) vr. a.' nÖ¥˝' sin„.ÿ pO…qôvI k. a•eÿ smSyô ydsÿNmnIôW.sÖ" Sv.ÿy te `Otû vÿNt" sutû .pÿrSy. aÖp" –2– a.ôrme>ÿ yô" pOtnÿ .mÿNy.ô yo Nyÿ/.idˇeÿ aÖSy vIôy˝R Sy cikRrNÄ mdeWÿ u vOW•u≤û xjoô yd./oô a•w"ÿ –3– kduÿ ¥uªû …mÿN{ô Tv.|ô Stomoÿ . ) i]∑up( zNd" vneÖ n v..ÿ …/ôy.t pUvû IRnrR ÿ îN{ p[itô≤x=ÖNTy•w"ÿ –5– m.vÿtoô nøNky.m( ) anuÿ i]ôxok¡" xÖtm.ÿ nO. mnIôW.ÿv ) k√. îÿvÖ Gmn( ) …grÿíÖ ye teÿ tuivj.Rgpu ÿ m.û .ôr' ye aÿSyô k. k¡rseÖ k•Ö a.]eÖ nu teÖ su…mÿte îN{ pUvû IR ¥*mRJÖ mn.sÖSt…mÿN{ô mTyRmô yÿJyu' xvsSpte ) mÖhImÿm„u .

yÿ pUvû IR" ) a. iv rÿCe yô…..û Ntÿ" –3– Sv1Öy¡ √R iπ dÿ sudû x O IÿkmÖkmúì iR hô JyotIÿ ®®cuyû ı R Ö vStoÿ" ) aÖN/. ) atÿ…ídSy mihôm.v[jÖR ' gomÿNtmu≤û xjoô iv vÿv"u[ –6– aÖpo vO]û ' vÿ…v[vô . sudû =ÿ…môh.ôn" –1– avÿ Sy xUrû .vU ÿ –5– ivê. jIÿjnTsô¢ k.ôÂnˆ.o –7– 662 .ÿhNÖ p[. bÖ. m?voÿ aSm..Sy sUˇ_Sy v. sÖTyo y.ÿ<ywnoô" pitô. tm.ÿ/.Nteåô ‚Sm•oÿ aÖ¥ svÿne mÖNd?ywÿ ) x's.ÿ sumTÖ y.\à AjIôWI {vÿNTvSyô hrÿyÖ ¨pÿ n" ) tSm.∑*ÿ –4– vÖv=Ö îN{oô a…mÿtmOjIô„yu1.ôdvu cR oÿ…. ) i]∑up( zNd" a.ÿtu mÖ`v.ÿin xÖ£o ny.ôinRk.?vÿnoô n. ivôc=eÖ nO>yÿík.ÿy pU.nÖpo ·rÿrce Ö s≤%ÿ….ô . pO…ÿ qôVy.R…à . xUr /O„.ô nyR"Ö p*'Sywíÿ –7– Vy.R˝yÖ mNmÿ –2– kôivnR inô<y' ivôdq. yo ivê.uvnÿ .ÿ gO.Rtà ( ) idôv îÄTq.ô îdN/ÿ" suWmu .Ö{y.ôno ac.vR HÖ zvÿs.Smwÿ ytNte sÖ:y.ÿTyuKû qmux û nevÿ ve/Ö .û | s ih sÖTyr.rÄ nOtmÿ o aÖ….ÿv/O Öe v·rÿm•Ö . £Tv.ô a.<@ 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a.su itœÖ y' .ÿn' …cô¥e …bÿ…. coôdy. a…scÖ•mÿ]…Ö mN{. ivô√. pÿp*[ ô rodÿsI mihôTv. Sm..v