You are on page 1of 37

P

PRRI
IMMĂ
ĂRRI
IAA M
MUUN
NIIC
CIIP
PIIU
ULLU
UII I
IAAŞ
ŞII

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

Nr. 17893 / 27.02.2009

AN U N Ţ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind concesionarea suprafeţelor de teren de pe domeniul public al municipiului

Iaşi pentru amplasarea de mijloace publicitare

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.

În termen de 10 zile de la afişare (începând cu data de 27.02.2009), cei

interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de

recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi

Sfânt 11, Iaşi 700064.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise

şi Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul -

ghişeul 6, luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele

8.30-18.30, la telefonul direct 984 sau pe email informatii@primaria-iasi.ro.

Redactat
cons. Luminita NEAGU

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


PROIECT DE HOTARÂRE
privind concesionarea suprafeţelor de teren de pe domeniul public al municipiului Iaşi pentru amplasarea
de mijloace publicitare

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;


Având în vedere :
a) iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
b) referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Serviciul Reglementare Publicitate Exterioară;
c) prevederile articolelor 36 alin.5, lit.a şi art. 46, alin.1 şi 2 din Legea nr. 215/200, privind administraţia publică
locală, republicată;
d) prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;
e) prevederile art. 14, alin.2, lit.h din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
f) prevederile H.C.L. nr. 609/2003 privind aprobarea metodologiei de licenţiere a societăţilor comerciale care
desfăşoară activitate de publicitate exterioară pe raza municipiului Iaşi, completată şi modificată prin H.C.L.
96/2005;
g) prevederile H.C.L. nr. 403/2007 pentru aprobarea regulamentului de amplasare a mijloacelor de reclamă şi
publicitate pe raza municipiului Iaşi;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă studiul de oportunitate – anexa 1, pentru concesionarea suprafeţelor de teren aparţinând
domeniului public, destinate amplasării de mijloace publicitare (city-lighturi, panouri tip backlight, pillari şi staţii
prevăzute cu city-light pentru transportul public în comun), conform anexelor 3 şi 4.
Art.2 Se aprobă caietul de sarcini – anexa 2, pentru pentru concesionarea suprafeţelor de teren aparţinând
domeniului public, destinate amplasării de mijloace publicitare.
Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze Contractul de concesiune privind concesionarea
suprafeţelor de teren aferente amplasării mijloacelor publicitare.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi
- Primarului Municipiului Iaşi
- Direcţiei Tehnice
- Direcţiei de Dezvoltare Urbană
- Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat
- Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

REFERAT DE SPECIALITATE
Având în vedere faptul că termenele de valabilitate ale contractelor de asociere dintre Consiliul Local Iaşi şi
societăţile de publicitate Affichage Romania S.R.L. (contractul nr.13648/23.02.2005), Ultravision S.R.L.
(contractul nr.13646/23.02.2005), News Outdoor Romania S.R.L. (contractul nr.13645/23.02.2005), S.C.
Euromedia Group S.A. (contractul nr.13649/23.02.2005) şi S.C. Itineris Media S.R.L. (contractul
nr.29100/19.04.2005) expiră pe data de 30.06.2009, conform H.C.L. nr. 17/2009;
Având în vedere prevederile art. 22, alin.2 din Regulamentului de publicitate, aprobat prin H.C.L. 403/2007 prin
care: „Atribuirea de noi spaţii de publicitate se va face prin organizarea de licitaţii potrivit reglementărilor legale în
vigoare.”
Având în vedere că se impune modernizarea mijloacelor publicitare, reducerea dimensiunilor, în anumite cazuri,
renunţarea la unele locaţii care obturează vizibilitatea în trafic sau incomodează traficul pietonal, precum şi
extinderea activităţii de publicitate exterioară în municipiul Iaşi, prin suplimentarea numărului de staţii pentru
transportul public de călători;
Având în vedere că încasările din publicitate pe anul 2008 au fost de 921.780 lei (conform datelor înregistrate la
DEFPL), constituind un venit important la bugetul local;
În ceea ce priveşte amenajarea staţiilor pentru transportul public în comun, la această dată sunt amplasate doar
20 de staţii (prevăzute cu city-lighturi), necesarul fiind de 147 de staţii care să deservească cele 25 de linii de
transport ale Regiei Autonome de Transport Public Iaşi.
Planul de dezvoltare al transportului public local cuprinde şi realizarea unor staţii destinate îmbarcării/debarcării
călătorilor, moderne care să corespundă cerinţelor de siguranţă, confort, şi protecţie a călătorilor.
În condiţiile actuale de trafic, staţiile de aşteptare călători necesită amenajări şi dotări specifice şi anume:
 sistem de protecţie a călătorilor împotriva intemperiilor (adăpost de protecţie);
 iluminare peron;
 scaune;
 coşuri pentru gunoi;
 ceas;
 racorduri electrice pentru automat tichete de călătorie.
Fiecare staţie (modul) va avea alocat un panou special care să permită amplasarea unei hărţi cu traseele
transportului public local de călători, numere de telefon poliţie, salvare, dispecerate taxi etc., în format minim A2 şi
automate pentru tichete călătorie (vor fi montate de către RATP).
Funcţiile staţiilor destinate îmbarcării/debarcării călătorilor la transportul public local de călători sunt: siguranţa
traficului, securitatea persoanelor şi bunurilor, îmbunătăţirea orientării în trafic, obţinerea unui habitat plăcut,
atragerea de valoare pentru întreaga comunitate.
Propunem examinarea acestei probleme şi din perspectiva obţinerii următoarelor avantaje: reducerea costurilor
regiei de transport; orientare bună a pasagerilor şi creşterea confortului pasagerilor, atragerea de venituri la
bugetul local prin dezvoltarea activităţilor conexe.
Având în vedere prevederile art. 36 alin.5, pct.a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
prin care „Consiliul Local hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate
2/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile
legii”;
Având în vedere cele menţionate, supunem spre aprobare propunerea de organizare a licitaţiei publice deschise
pentru concesionarea terenurilor proprietate publică a municipiului Iaşi cu scopul amplasării de panouri publicitare
tip backlight, city-lighturi, pillari şi staţii pentru transportul public în comun prevăzute cu city-lighturi, atât pe
amplasamentele existente cât şi pe noi amplasamente.

EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere:
a) referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Serviciul Reglementare Publicitate Exterioară;
a) termenele de valabilitate ale contractelor de asociere dintre Consiliul Local Iaşi şi societăţile de publicitate
Affichage Romania S.R.L. (contractul nr.13648/23.02.2005), Ultravision S.R.L. (contractul nr.13646/23.02.2005),
News Outdoor Romania S.R.L. (contractul nr.13645/23.02.2005), S.C. Euromedia Group S.A. (contractul
nr.13649/23.02.2005) şi S.C. Itineris Media S.R.L. (contractul nr.29100/19.04.2005) expiră pe data de
30.06.2009, conform H.C.L. nr. 17/2009;
c) prevederile articolelor 10 şi 12 din HCL 72/2004 privind aprobarea formei de contract de asociere între Consiliul
Local Municipal Iaşi şi societăţile de publicitate, modificată prin HCL nr.221/2006;
d) prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;
e) prevederile H.C.L. nr. 609/2003 privind aprobarea metodologiei de licenţiere a societăţilor comerciale care
desfăşoară activitate de publicitate exterioară pe raza municipiului Iaşi completată şi modificată prin H.C.L.
96/2005;
f) prevederile H.C.L. nr. 403/2007 pentru aprobarea regulamentului de amplasare a mijloacelor de reclamă şi
publicitate pe raza municipiului Iaşi;
g) prevederile art. 14 alin.2, lit.h din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
h) prevederile articolului 36, alin.5, lit.(a) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
i) prevederile art. 46, alin.1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată;
Faţă de cele prezentate mai sus, vă propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

3/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


Anexa 1

STUDIU DE OPORTUNITATE
pentru concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor de pe domeniul public al municipiului Iaşi pentru
amplasarea de mijloace publicitare

Cap. I DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DE PUBLICITATE


Termenul de Outdoor Advertising (in limba romana se poate traduce prin panotaj publicitar) se refera la orice
metoda prin care sunt afisate mesaje publicitare cu scopul vizualizării de către persoane aflate in afara locuintei
lor.
In cele mai multe cazuri companiile care doresc promovarea numelui sau a unui produs apeleaza la o agetie de
publicitate, agenţie care gestioneaza intreaga campanie de publicitate şi prin intermediul panourilor publicitare.
Clasificarea mijloacelor publicitare:
Panou tip billboard (din tabla), cu iluminare frontală sau fără iluminare
Sunt panouri având costuri relativ mici (dimensiuni: 4x3m, 5x3m, 6x3m, 8x3m). Sunt amplasate atat in oras cat si
pe drumurile nationale. In ultima perioada, cele din oras au inceput sa fie inlocuite de backlit-uri de aceleasi
dimensiuni sau chiar cu ecrane digitale.
Formatul backlight, cu iluminare din interior
Este construit dintr-o caseta iluminata din interior pe care se monteaza unul sau doua afise din material cu acelasi
nume (backlit). Sunt cele mai intalnite formate in interiorul oraselor (3x2; 3,2x2,4; 4x3, 6x3; 8x3; etc). Exista si
formate speciale de mari dimensiuni (exemplu: 15x10m).
Citylights
Sunt casete luminoase de dimensiuni mici (1,2x1,8 sau 1,1x1,6) construite din stiplex + film sau hartie. Se
instaleaza in interiorul oraselor şi se adresează în mod deosebit traficului pietonal.
Staţii pentru transportul public în comun
Sunt module formate din unul, două sau mai multe citylight-uri, în funcţie de dimensiunile staţiei ce trebuie să
deservească călătorii, prevăzute cu acoperiş şi panouri de protecţie din materiale transparente.
Panouri tip unipol (unipole signs sau unipoluri)Este unul din cele mai solide modele de panouri publicitare. Se
amplaseaza la intrarile in orase, pe drumurile nationale sau in apropiere de autostrada. Afisele se monteaza la
aproximativ 10-12 m inaltime si suprafata de afisare este de 14x4m sau chiar mai mare (14x6m, 14x9m, 15x10m,
etc).
Pillari – tip cilindru sau prismă, iluminate din interior, cu trei feţe, dimensiuni faţă - 1,4x3m, având. Se
adresează atât pietonilor cât şi traficului auto.
Aceste structuri se pretează a fi amplasate cu precădere în zonele centrale şi în zonele istorice ale oraşelor.
Avantajele acestor sisteme publicitare:
 expunere 24h din 24
 adresare directa catre conducatorii auto si pentru pietoni
 posibilitatea instalarii exact in proximitatea vanzarii
 suprafata mare de afisare
CAP. II. OBIECTUL CONCESIUNII
Amplasamentele propuse pentru licitaţia publică în vederea concesionării fac parte din domeniul public al
municipiului Iaşi.
Suprafaţa exactă a terenului se va determina în conformitate cu oferta tehnică a societăţii ce va fi declarată
câştigătoare şi va fi calculată în funcţie de dimensiunile mijloacelor publicitare propuse, astfel: suprafaţa
concesionată se va calcula prin proiecţia la sol a mijlocului publicitar la care se adaugă 0,5m pe fiecare latură a
proiecţiei.
Cap. III. MOTIVATIA CONCESIUNII
Concesionarea terenurilor pentru amplasarea de mijloace publicitare este indicată de următoarele motive de
ordin legislativ, economic-financiar, social şi de mediu:
1. Motivaţia pentru componenta legislativă:
-prevederile art.36 alin.5 lit.a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, potrivit cărora
Consiliul Local hotărăşte concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, după caz, în
condiţiile legii;
-prevederile art.13 alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
conform cărora “Terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se pot
concesiona numai în vederea realizării de construcţii sau de obiective de uz şi/sau de interes public, cu
respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii”.
2. Motivaţia pentru componenta financiară:
Principalele avantaje ale concesionării terenurilor sunt următoarele:
- Concesionarul va avea obligaţia să amplaseze pe terenurile ce fac obiectul licitaţiei, pe lângă mijloace
publicitare de diferite dimensiuni, în condiţiile ce se vor impune prin autorizaţia de construire, şi staţii pentru
transportul public de călători, concendentul fiind scutit de a mai face investiţii pentru amenajarea staţiilor de
transport în comun, cu excepţia automatelor pentru tichetele de călătorie ce vor fi amplasate de Regia Autonomă
de Transport Public.
- Concesionarul va avea obligaţia de a amplasa si piese de mobilier urban ce vor forma un ansamblu arhitectural
împreună cu celelalte sisteme publicitare.
- Concesionarul va achita autorităţii concedente, pentru terenul concesionat, o redevenţă trimestrială, inclusiv
taxele şi impozitele către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.
4/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


- Concesionarul va fi responsabil pentru calitatea construcţiilor executate şi va acoperi în întregime costurile
ridicate de construcţia, întreţinerea şi exploatarea tuturor mijloacelor publicitare şi a terenurilor concesionate. La
solicitarea Primăriei Municipiului Iaşi, concesionarul are obligaţia de a elibera amplasamentele pentru execuţia
diverselor lucrări de interes public.
3. Motivaţia pentru componenta socială:
Arhitectura oraşului va fi mult îmbunătăţită prin amplasarea pe domeniul public a unor construcţii cu un design
modern şi crearea unor ansambluri arhitecturale moderne în care vor fi integrate diferite piese de mobilier urban
(coşuri de gunoi, bănci, ceasuri, etc.)
Reţeaua de transport public deservită de către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi se compune din: 8 linii
transport electric cu tramvaie şi 17 linii transport cu autobuze şi microbuze, anual fiind transportaţi circa 72
milioane de pasageri.
Staţiile destinate transportului public local au fost concepute şi realizate, în timp, după criterii şi tehnologii care nu
mai corespund cerinţelor de trafic şi de siguranţa circulaţiei, de protecţie a mediului şi sănătatea oamenilor.
Planul de dezvoltare a transportului public local cuprinde şi realizarea unor staţii destinate îmbarcării/debarcării
călătorilor, moderne care să corespundă cerinţelor de siguranţă, confort, protecţia vieţii (sănătatea) călătorilor şi
protecţia mediului.
Funcţiile staţiilor destinate îmbarcării/debarcării călătorilor la transportul public local de călători sunt următoarele:
siguranţa traficului, securitatea persoanelor şi bunurilor, îmbunătăţirea orientării în trafic, obţinerea unui habitat
plăcut, atragerea de valoare pentru întreaga comunitate.
Staţiile vor fi illuminate şi vor fi prevăzute cu sistem de protecţie a călătorilor împotriva intemperiilor, scaune,
coşuri pentru gunoi, ceasuri şi racorduri electrice pentru automate tichete de călătorie.
Fiecare staţie (modul) va avea alocat un panou special care să permită amplasarea unei hărţi cu traseele
transportului public local de călători şi numere de telefon (poliţie , salvare, dispecerate taxi etc.), în format minim
A2, automat pentru tichete călătorie.
4. Motivaţia pentru componenta de mediu: concesionarul va avea obligaţia, prin contractul de concesiune, să
respecte toată legislaţia în vigoare pe probleme de mediu.
Contractul de concesiune transferă responsabilitatea viitorului operator cu privire la respectarea clauzelor de
protecţia mediului, printre care unele dintre cele mai importante sunt:
-luarea tuturor măsurilor necesare pentru diminuarea şi evitarea poluării solului şi a apei subterane, cu efecte
asupra sănătăţii populaţiei;
-asigurarea integrităţii spaţiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuştilor şi florilor din zonele limitrofe terenului
concesionat;
-gestionarea eficientă a deşeurilor şi menţinerea cu stricteţe a condiţiilor de igienă cerute de reglementările legale
în vigoare.
Cap. IV. ELEMENTE DE PRET
Concesionarul va achita autorităţii concedente, pentru terenul concesionat, o redevenţă trimestrială, inclusiv
taxele şi impozitele către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.
Valoarea minimă a redevenţei trimestriale se calculează ca fiind media aritmetică a sumelor totale datorate,
conform contractelor de asociere cu societăţile de publicitate licenţiate, pentru semestrul I al anului 2008, conform
situaţiilor înregistrate la Direcţia Generală şi Finanţe Publice Locale.
Nivelul minim al redevenţei: 235.000 lei/trimestru
Cap.V. PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
Desfăşurarea licitaţiei publice deschise se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.
Contractul de concesiune va fi atribuit prin licitaţie publică deschisă, asigurându-se:
 transparenţă;
 libera concurenţă;
 tratament egal;
 nediscriminare.
Cap.VI. DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
Municipalitatea Iaşi propune o durată a contractului de 5 ani, cu posibilitate de prelungire a acestuia până la 5 ani
.Cap.VII. TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE ÎNCHEIERE A
CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
Anunţul privind organizarea licitaţiei va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian
de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală.

5/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


Anexa 3

TABEL AMPLASAMENTE MIJLOACE PUBLICITARE - DOMENIUL PUBLIC


Nr
Adresa amplasament Tip mijloc publicitar Dimensiuni
crt.
Bld. Carol mai sus de Spitalul C.I.Parhon city-light sau pillar 1,2x1,8
1
Bld. Carol - Super Copou city-light sau pillar 1,2x1,8
2
Bld. Carol - Super Copou city-light sau pillar 1,2x1,8
3
Bld. Carol-înainte Strada Oastei city-light sau pillar 1,2X1,8
4
5 Bld. Carol-intrare Grădina Copou city-light sau pillar 1,2X1,8
6 Bld. Carol-după Str. Titu Maiorescu city-light sau pillar 1,2X1,8
Bld. Carol înainte de Centrul Cultural city-light sau pillar 1,2X1,8
7 Francez
8 Bld. Carol la Casa de Asigurări de Sănătate city-light sau pillar 1,2X1,8
9 Bld. Carol-intersectie Str. Gheorghe Asachi city-light sau pillar 1,2X1,8
10 Bld. Carol-zona Universitate city-light sau pillar 1,2X1,8
Bld. Carol-Corp B Universitate city-light sau pillar 1,2X1,8
11
12 Bld.Carol-Corp A Universitate city-light sau pillar 1,2X1,8

13 Bld. Carol-Corp B Universitate city-light sau pillar 1,2X1,8

14 Bld. Carol-Corp B Universitate city-light sau pillar 1,2X1,8


Bld. Carol-după Str. Gral. Berthelot city-light sau pillar 1,2X1,8
15
16 Bld. Carol - Universitate city-light sau pillar 1,2X1,8
Bld. Carol - zona Universitate city-light sau pillar 1,2X1,8
17
18 Bld. Carol-înainte de Str. Toma Cozma city-light sau pillar 1,2X1,8
19 Bld. Carol -zona Casa Universitarilor city-light sau pillar 1,2X1,8
Bld. Carol-după Aleea Pedagogică city-light sau pillar 1,2X1,8
20
21 Bld. Carol-intersectie Aleea Pedagogică city-light sau pillar 1,2X1,8
22 Bld. Carol - Spitalul CFR city-light sau pillar 1,2X1,8
23 Bld. Carol-intersecţie Str. V. Pogor-Habitat city-light sau pillar 1,2X1,8
24 Bld. Carol-înainte Pogor city-light sau pillar 1,2X1,8
25 Bld. Carol-intersecţie Vasile Conta city-light sau pillar 1,2X1,8
26 Pţa Eminescu, Păcurari vis –a- vis B.C.U. bkl sau pillar 3,2x2,4
27 Pţa Eminescu, Păcurari vis –a- vis B.C.U. city-light sau pillar 1,2X1,8
28 Pţa Eminescu -Râpa Galbenă city-light sau pillar 1,2X1,8
29 Pţa Eminescu - Râpa Galbenă bkl sau pillar 3,2x2,4
30 Pţa Eminescu - Râpa Galbenă bkl sau pillar 3,2X2,4
31 Pţa Eminescu- bl. Expres bkl sau pillar 3,2X2,4
32 Muzicescu - Filatelie bkl sau pillar 3,2X2,4
33 Muzicescu-Romtelecom city-light sau pillar 1,2x1,8
Muzicesu-intersectie Râpa Galbenă city-light sau pillar 1,2X1,8
34
35 Str. Gavril Muzicescu city-light sau pillar 1,2X1,8
Str. Muzicescu - Liceul Naţional bkl sau pillar 3,2x2,4
36
37 Str. Gavril Muzicescu - Filatelie city-light sau pillar 1,2x1,8
Str. Gavril Muzicescu-grădiniţa Eurokid bkl sau pillar 3,2x2,4
38
Pţa Eminescu- bl. Expres bkl sau pillar 3,2X2,4
39
Bld. Independentei-Bloc Expres city-light sau pillar 1,2x1,8
40
Pţa Eminescu-parc Casa Studenţilor bkl sau pillar 3,2x2,4
41
Independenţei-lângă ROMTELECOM city-light sau pillar 1,2x1,8
42
43 Bld. Independentei-parcare ROMTELECOM bkl sau pillar 3,2x2,4
44 Bld. Independentei-parcare ROMTELECOM bkl sau pillar 3,2x2,4
45 Bld. Independentei-Piaţa Eroilor city-light sau pillar 1,2X1,8
46 Bld. Independentei-Piaţa Eroilor bkl sau pillar 3,2X2,4
Bld. Independentei-lângă Policlinica city-light sau pillar 1,2X1,8
47 Stomatologică Bolta
6/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


48 Bld. Independentei-Piaţa Eroilor city-light sau pillar 1,2X1,8
Bld. Independentei - Biserica Mitocul city-light sau pillar 1,2X1,8
49 Maicilor
Bld. Independentei - Biserica Mitocul city-light sau pillar 1,2X1,8
50 Maicilor
Bld. Independentei - Biserica Mitocul city-light sau pillar 1,2X1,8
51 Maicilor
52 Bld. Independentei-Bloc Carmen bkl sau pillar 3,2x2,4
53 Bld. Independentei-lângă Sf. Spiridon city-light sau pillar 1,2x1,8
54 Bld. Independentei - Pţa Natiunii city-light sau pillar 1,2x1,8
Bld. Independentei-intersectie Str. Vasile city-light sau pillar 1,2X1,8
55 Alecsandri
56 Bld. Independentei-vis-a-vis UMF city-light sau pillar 1,2X1,8
Bld. Independentei-lateral Muzeul de Istorie city-light sau pillar 1,2X1,8
57 Naturală
Bld. Independentei-lângă Alpha Bank city-light sau pillar 1,2X1,8
58
Bld. Independentei-intersectie Str. Th. bkl sau pillar 3,2X2,4
59 Burada
Bld. Independentei-vis-a-vis de Muzeul de city-light sau pillar 1,2X1,8
60 Istorie Naturală, la Alpha Bank
Bld. Independentei-intersectie Str. M. bkl sau pillar 3,2x2,4
61 Eminescu
Bld. Independentei-intersectie Str. bkl sau pillar 3,2x2,4
62 I.C.Brătianu
Bld. Independentei-intersectie Str. V. bkl sau pillar 3,2x2,4
63 Stroiescu
Bld. Independentei-intersectie Str. G. bkl sau pillar 3,2x2,4
64 Enescu
Bld. Independentei-intersectie Str. G. bkl sau pillar 3,2x2,4
65 Enescu
Bld. Independentei-intersectie Sărăriei bkl sau pillar 3,2x2,4
66
67 Bld. Independentei-intersectie Sărăriei bkl sau pillar 3,2x2,4
Bld. Independentei-intersecţie Sărăriei bkl sau pillar 3,2x2,4
68
69 Sarariei, inainte de spalatoria Willy bkl sau pillar 3,2x2,4
Str. Sărăriei-staţie Autobuz Tg. Cucu city-light sau pillar 1,2X1,8
70
Str. Sărăriei-staţie Autobuz Tg. Cucu city-light sau pillar 1,2X1,8
71
72 Tg. Cucu-rond tramvai city-light sau pillar 1,2X1,8
Tg. Cucu-rond tramvai bkl sau pillar 3,2x2,4
73
74 Tg. Cucu-rond tramvai bkl sau pillar 3,2x2,4
75 Tg. Cucu-staţie RATP bkl sau pillar 3,2x2,4
76 Str. Stihii-intersectie str. Sărăriei city-light sau pillar 1,2X1,8
77 Str. Stihii-intersectie Str. Cucu bkl sau pillar 3,2x2,4
78 Str. Stihii-intersectie Str. Cucu bkl sau pillar 3,2x2,4
Str. Cucu-intersectie Str. Başotă bkl sau pillar 3,2x2,4
79
Str. Cucu-intersectie Str. Roşcani bkl sau pillar 3,2x2,4
80
81 Str. Elena Doamna-intersectie Str. Cucu bkl sau pillar 3,2x2,4
Str. Elena Doamna-intersectie Str. city-light sau pillar 1,2X1,8
82 Pantelimon
Str. Elena Doamna-intersectie Str. bkl sau pillar 3,2x2,4
83 Pantelimon
Str. Elena Doamna-intersectie Str. bkl sau pillar 3,2X2,4
84 Pantelimon
85 Str. Elena Doamna-intersectie Str. Bărboi bkl sau pillar 3,2x2,4
86 Str. Elena Doamna-vis-a-vis Cocoş Nebun bkl sau pillar 3,2x2,4
87 Str.Elena Doamna-vis-a-vis Hotel Europa bkl sau pillar 3,2X2,4
88 Str. A. Panu-intersectie Str. Elena Doamna bkl sau pillar 3,2x2,4
89 Str.A. Panu-intersectie Str. Elena Doamna bkl sau pillar 3,2x2,4
Str. Elena Doamna-intersectie Str. Ornescu, bkl sau pillar 3,2x2,4
90 la spital
91 Str. Elena Doamna, nr. 6 city-light sau pillar 1,2x1,8

7/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


Str. Elena Doamna-intersectie Str. bkl sau pillar 3,2x2,4
92 Barnovschi
Str. Elena Doamna-int. Bld. Tudor bkl sau pillar 3,2x2,4
93 Vladimirescu
Str. Elena Doamna-int. Bld. Tudor bkl sau pillar 3,2x2,4
94 Vladimirescu
Str. Smârdan-intersectie Bld. Tudor bkl sau pillar 3,2x2,4
95 Vladimirescu
Str. Smârdan-intersectie Bld. Tudor bkl sau pillar 3,2x2,4
96 Vladimirescu
Str. Vasile Lupu-intersectie Bld. Tudor bkl sau pillar 3,2x2,4
97 Vladimirescu
Str. Vasile Lupu - intersectie bd. Tudor bkl sau pillar 3,2x2,4
98 Vladimirescu
99 Bld. Tudor Vladimirescu-cămin T18 bkl sau pillar 3,2x2,4
100 Bld. Tudor Vladimirescu-cămin T17 bkl sau pillar 3,2x2,4
101 Bld. Tudor Vladimirescu-cămin T18 bkl sau pillar 3,2x2,4
Bld. Tudor Vladimirescu-intrare Campus city-light sau pillar 1,2X1,8
102 (dreapta)
103 Bld. Tudor Vladimirescu-lângă Iulius Mall city-light sau pillar 1,2x1,8
Bld. Tudor Vladimirescu – Iulius Mall, Splai city-light sau pillar 1,2x1,8
104 Bahlui
Bld. Tudor Vladimirescu-int. Str. D. bkl sau pillar 3,2x2,4
105 Mangeron
Bld. Tudor Vladimirescu-intersecţie bkl sau pillar 3,2x2,4
106 Mangeron
Bld. Tudor Vladimirescu-PECO R.A.T.P. bkl sau pillar 3,2x2,4
107
108 Bld. Tudor Vladimirescu-Iulius Mall bkl sau pillar 3,2x2,4
Bld. Tudor Vladimirescu-intersecţie Splai bkl sau pillar 3,2x2,4
109 Bahlui
Str. Splai Bahlui-lângă PECO R.A.T.P. bkl sau pillar 6x3
110
111 Str. Splai Bahlui-lângă PECO R.A.T.P. bkl sau pillar 6x3
Splai Bahlui int. cu Primăverii bkl sau pillar 6x3
112
113 Splai Bahlui-intersectie Bld. Primăverii bkl sau pillar 3,2x2,4
114 Calea Chişinăului-parcare MOLDOPLAST bkl sau pillar 6x3
Calea Chişinăului-parcare CET bkl sau pillar 6x3
115
116 Calea Chişinăului int. cu str. Bucium, stg. bkl sau pillar 3,2x2,4
117 Calea Chişinăului int. cu str. Bucium, dr. bkl sau pillar 3,2x2,4
118 Bd. Metalurgiei, spre Calea Chişinăului bkl sau pillar 3,2x2,4
119 Bd. Metalurgiei int. Bd. Chimie bkl sau pillar 6x3
120 Bd. Metalurgiei int. Splai Bahlui bkl sau pillar 6x3
121 Vasile Lupu E On bkl sau pillar 3,2x2,4
122 Str. Vasile Lupu, v.a.v. de E On bkl sau pillar 3,2x2,4
123 Str. Vasile Lupu-intersectie Str. Aurel Vlaicu bkl sau pillar 3,2x2,4
Str. Vasile Lupu-vis-a-vis Magazin Flux bkl sau pillar 3,2x2,4
124 (Flora)
125 Str. Vasile Lupu-intersectie Han Tatar city-light sau pillar 1,2x1,8
126 Str. Vasile Lupu-intersectie Str. Pictorului bkl sau pillar 3,2x2,4
127 Str. Vasile Lupu Romtelecom city-light sau pillar 1,2x1,8
Bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt-lateral city-light sau pillar 1,2x1,8
128 VODAFONE
Bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt-lateral city-light sau pillar 1,2x1,8
129 VODAFONE
Bld. Ştefan cel Mare-vis-a-vis Magazin city-light sau pillar 1,2x1,8
130 Guliver
Bld. Ştefan cel Mare-faţă Magazin Guliver city-light sau pillar 1,2x1,8
131
Bld. Ştefan cel Mare-în fata Bloc ATCOM city-light sau pillar 1,2x1,8
132
Bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt - magazin city-light sau pillar 1,2x1,8
133 Eurobit
Bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt-fata city-light sau pillar 1,2x1,8
134 MATERNA

8/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


Bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt-lateral parc city-light sau pillar 1,2x1,8
135 Teatrul Naţional
Bld. Ştefan cel Mare şă Sfânt-lateral city-light sau pillar 1,2x1,8
136 RAIFFEISEN
Str. C. Negri-intersectie Str. Armeană bkl sau pillar 3,2x2,4
137
138 Str. C. Negri-lateral MALL MOLDOVA bkl sau pillar 3,2x2,4
Str. Armeană-intersecţie Str. C. Negri bkl sau pillar 3,2x2,4
139
Str. A. Panu-în fata Administratiei Financiare city-light sau pillar 1,2x1,8
140
141 Str. A. Panu-în fata Restaurant DUNĂREA city-light sau pillar 1,2x1,8
142 Str. A. Panu-Restaurant DUNAREA bkl sau pillar 3,2x2,4
Str. A. Panu-între Restaurant DUNAREA şi city-light sau pillar 1,2x1,8
143 MALL MOLDOVA

144 Str. A. Panu-zona Hotel Moldova bkl sau pillar 3,2x2,4

145 Str. A. Panu-Magazin Moldova city-light sau pillar 1,2x1,8


146 Str. A. Panu-Magazin Moldova bkl sau pillar 3,2x2,4
147 Str. A. Panu- in statie la Hotel Moldova city-light sau pillar 1,2x1,8
148 Str. A. Panu-statie Hotel EUROPA city-light sau pillar 1,2x1,8
149 Str. A. Panu-lângă acces parcare B.R.D. bkl sau pillar 3,2x2,4
Str. A. Panu-Hala Centrală bkl sau pillar 3,2x2,4
150
Str. Sf. Lazăr int. str. Barnovschi bkl sau pillar 3,2x2,4
151
152 Str. Palat-intersectie Bld. Ştefan cel Mare city-light sau pillar 1,2x1,8
153 Str. Palat-intersectie Str. A. Panu city-light sau pillar 1,2x1,8
154 Str. Palat-vis-a-vis Palatul Culturii city-light sau pillar 1,2x1,8
155 Str. Palat, zona rond Palatul Culturii city-light sau pillar 1,2x1,8
156 Str. Palat, lateral Palatul Culturii city-light sau pillar 1,2x1,8
Str. Palat-intersectie Str. Ghibănescu city-light sau pillar 1,2x1,8
157
158 Str. Palat-intersectie Str. Ghibanescu bkl sau pillar 3,2x2,4
159 Str. Palat-intersectie Str. Sf. Andrei city-light sau pillar 1,2x1,8
160 Str. Palat-intersectie Str. Sf. Andrei city-light sau pillar 1,2x1,8
Str. Palat-intersectie Str. Constantin şi Elena city-light sau pillar 1,2x1,8
161
162 Str. Palat-fata Sala Sporturilor bkl sau pillar 3,2x2,4
163 Str. Palat-vis-a-vis Sala Sporturilor city-light sau pillar 1,2x1,8
Str. Palat-vis-a-vis Sala Sporturilor bkl sau pillar 3,2x2,4
164
165 Str. Palat-zona Sala Sporturilor bkl sau pillar 3,2x2,4
166 Str. Palat, Sala Sporturilor bkl sau pillar 3,2x2,4
Str. Palat-intersectie Str. Sf. Lazăr-BCR city-light sau pillar 1,2x1,8
167
Str. Palat-intersectie Splai Bahlui (parc) bkl sau pillar 3,2x2,4
168
169 Str. Palat-Splai Bahlui-PARC bkl sau pillar 3,2x2,4
170 Str. Palat-Facultatea de Constructii city-light sau pillar 1,2x1,8
171 Str. Sf. Lazăr-Facultatea de Constructii bkl sau pillar 3,2x2,4
172 Str. Sf. Lazăr-vis-a-vis de BCR city-light sau pillar 1,2x1,8
173 Str. Sf. Lazăr-SRI, intersectie Str. Smardan bkl sau pillar 3,2x2,4
174 Str. Sf. Lazar-SRI city-light sau pillar 1,2x1,8
175 Str. Sf. Lazăr-SRI bkl sau pillar 3,2x2,4
176 Păcurari int. cu Canta bkl sau pillar 6x3
177 Păcurari-Post Control bkl sau pillar 6x3
178 Păcurari-rond Troleu bkl sau pillar 3,2x2,4
Păcurari-benzinăria PETROM bkl sau pillar 3,2x2,4
179
180 Păcurari-vis-a-vis O.M.V. bkl sau pillar 3,2x2,4
181 Păcurari-O.M.V. bkl sau pillar 3,2x2,4
182 Păcurari-vis-a-vis AUTOBAZĂ bkl sau pillar 3,2x2,4
Păcurari-vis-a-vis Bloc MIMOZA bkl sau pillar 3,2x2,4
183
184 Păcurari, înainte de reprez. Fiat bkl sau pillar 3,2x2,4
185 Păcurari, la Lukoil bkl sau pillar 3,2x2,4

9/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


Păcurari-intersectie Str. Munteni bkl sau pillar 3,2x2,4
186
187 Păcurari-intersectie Str. Munteni bkl sau pillar 3,2x2,4
Păcurari-benzinăria MOL-Niciman bkl sau pillar 3,2x2,4
188
189 Moara de Foc-vis-a-vis Str. Niceman bkl sau pillar 6x3
190 Moara de Foc-intersectie Str. Octav Băncilă bkl sau pillar 6x3
191 Păcurari-intersectie Str. Octav Băncilă bkl sau pillar 3,2x2,4
Păcurari spre Piaţa Eminescu - teren de bkl sau pillar
192 tenis 3,2x2,4
193 Păcurari, rond, DHL bkl sau pillar 3,2x2,4
194 Str. Octav Băncilă int Şos. Arcu bkl sau pillar 3,2x2,4
195 Str. Bacinschi-vis-a-vis BILLA city-light sau pillar 1,2x1,8
196 Str. Bacinschi-vis-a-vis BILLA city-light sau pillar 1,2x1,8
197 Str. Bacinschi-intersectie Şos. Arcu bkl sau pillar 3,2x2,4
198 Str. Bacinschi-intersectie Str. Silvestru bkl sau pillar 3,2x2,4
Şos. Arcu-vis-a-vis BILLA bkl sau pillar 3,2x2,4
199
200 Şos. Arcu-vis-a-vis BILLA city-light sau pillar 1,2x1,8
201 Şos. Arcu-vis-a-vis BILLA city-light sau pillar 1,2x1,8
202 Str. Bacinschi-intersectie Str. Silvestru bkl sau pillar 3,2x2,4
203 Str. Silvestru-intersectie Str. Bacinschi bkl sau pillar 3,2x2,4
Str. Silvestru-intersectie Str. Gării-Vama city-light sau pillar 1,2x1,8
204 Veche
Str. Silvestru-intersectie Str. Gării-Vama city-light sau pillar 1,2x1,8
205 Veche
206 Str. Silvestru-vis-a-vis Vama Veche bkl sau pillar 3,2x2,4
207 Str. Silvestru-intersectie Str. Gării bkl sau pillar 3,2x2,4
208 Str. Gării-lângă MC DONALD’S bkl sau pillar 3,2x2,4
209 Str. Gării-fost Magazin FAVORIT city-light sau pillar 1,2x1,8
210 Sos. Arcu int Anastasie Fatu city-light sau pillar 1,2x1,8
Str. Arcu-intersectie Râpa Galbenă city-light sau pillar 1,2x1,8
211
212 Str. Arcu-intersectie Str. Petru Rareş bkl sau pillar 3,2x2,4
213 Str. Arcu-intersectie Str. Gându city-light sau pillar 1,2x1,8
Str. Arcu-intersectie Str. Gându city-light sau pillar 1,2x1,8
214
215 Arcu in fata Agentiei Tarom city-light sau pillar 1,2x1,8
216 Str. Arcu-Agenţia TAROM city-light sau pillar 1,2x1,8
217 Str. Arcu-Agenţia CFR şi libraria JUNIMEA city-light sau pillar 1,2x1,8
218 Str. Cuza Vodă-int. Str. Vasile Alecsandri city-light sau pillar 1,2x1,8
219 Str. Uzinei-intersectie Str. Săulescu bkl sau pillar 3,2x2,4
220 Str. Sf. Andrei-intersectie Str. Săulescu bkl sau pillar 3,2x2,4
221 Str. Silvestru (lângă pasaj Alex. Cel Bun) bkl sau pillar 6x3
222 Şos. Naţională int. bd. N. Iorga, la piaţă bkl sau pillar 6x3
Str. Silvestru-Rond Podu de Piatră bkl sau pillar 3,2x2,4
223
224 Str. Silvestru-baza Pasarelei bkl sau pillar 6x3
Bld. Alexandru cel bun-zona Zimbru bkl sau pillar 3,2x2,4
225
Bld. Alexandru cel Bun-zona Zimbru bkl sau pillar 3,2x2,4
226
227 Bld. Alexandru cel Bun-zona Familial bkl sau pillar 3,2x2,4
228 Bld. Alexandru cel Bun-zona Piaţa bkl sau pillar 3,2x2,4
229 Bld. Alexandru cel Bun-vis-a-vis Pasarelă bkl sau pillar 3,2x2,4
230 Bld. N. Iorga-Pţa Nicolina-intersectie bkl sau pillar 3,2x2,4
231 Bld. Nicolae Iorga-intersectie Socola bkl sau pillar 3,2x2,4
232 Bld. Nicolae Iorga-Pţa Nicolina bkl sau pillar 3,2x2,4
233 Str. Mitropolit Varlaam, la Kaufland bkl sau pillar 3,2x2,4
234 Bld. Nicolae Iorga-BAZAR bkl sau pillar 3,2x2,4
235 Bld. Nicolae Iorga-BAZAR bkl sau pillar 3,2x2,4

236 Bld. Nicolae Iorga-zona BAZAR bkl sau pillar 3,2x2,4


Bld. Nicolae Iorga-int.Cantemir v-a-v Gara bkl sau pillar 3,2x2,4
237 Internatională
238 Bld. Nicolae Iorga-intersectie D. Cantemir bkl sau pillar 3,2x2,4
Bld. Nicolae Iorga-vis-a-vis Gara Nicolina bkl sau pillar 3,2x2,4
239
10/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


240 Bld. Nicolae Iorga-pasaj GALATA bkl sau pillar 3,2x2,4
241 Bld. Nicolae Iorga-Podu de Piatră bkl sau pillar 3,2x2,4
242 Podu-Roş-Splai Bahlui stg.-POD bkl sau pillar 3,2x2,4
243 Podu-Roş-Facultatea de Construcţii-POD bkl sau pillar 3,2x2,4
Podu Roş-Cantemir-intersectie Splai Bahlui bkl sau pillar
244 3,2x2,4
245 Podu Roş, Splai Bahlui, înainte de pod bkl sau pillar 6x3
246 Podu-Roş-lateral POD bkl sau pillar 3,2x2,4

247 Podu-Roş-Splai Bahlui-POD bkl sau pillar 3,2x2,4


248 Podu Roş, Splai Bahlui, înainte de pod bkl sau pillar 3,2x2,4
249 Podu-Roş-Facultatea de Construcţii-POD bkl sau pillar 3,2x2,4
250 Bld. Socola int Tutora bkl sau pillar 3,2x2,4
251 Bd. Socola, la Kenvello bkl sau pillar 3,2x2,4
Bld. Socola-1001 Articole city-light sau pillar 1,2x1,8
252
253 Podu-Roş-fata P.N.L. bkl sau pillar 3,2x2,4
Podu-Roş la PNL bkl sau pillar
254 3,2x2,4
255 Podu-Roş:fata P.N.L. city-light sau pillar 1,2x1,8
256 Podu-Roş-1001 Articole bkl sau pillar 3,2x2,4
Podu-Roş, lângă P.T.T.R. bkl sau pillar
257 3,2x2,4
258 Podu-Roş:parc P.T.T.R. city-light sau pillar 1,2x1,8
259 Bd. Cantemir int. cu Şos. Naţională bkl sau pillar 3,2x2,4
260 Cantemir Splai Bahlui bkl sau pillar 3,2x2,4
261 Str. Nicolina int. bd. Socola, la 1001 Articole city-light sau pillar 1,2x1,8
262 Nicolina-PTTR city-light sau pillar 1,2x1,8
263 Nicolina-Patiseria Macedonia city-light sau pillar 1,2x1,8
264 Nicolina-statie R.A.T.P. city-light sau pillar 1,2x1,8
265 Str. Nicolina int. cu Aleea Rozelor bkl sau pillar 3,2x2,4
Nicolina-Intersectie Aleea Rozelor city-light sau pillar 1,2x1,8
266
267 Str. Nicolina înainte de pasarela Nicolina bkl sau pillar 3,2x2,4
268 Nicolina-Pasarelă (stânga) bkl sau pillar 6x3
269 Nicolina-Pasarelă (dreapta) bkl sau pillar 6x3
270 Nicolina-Pasaj spre Galata-POD bkl sau pillar 3,2x2,4
271 Nicolina-Pasaj spre Galata-POD bkl sau pillar 3,2x2,4
272 Nicolina bkl sau pillar 3,2x2,4
273 Şos. Nicolina int. cu str. Sălciilor bkl sau pillar 3,2x2,4
Nicolina-OMV bkl sau pillar
274 6x3
275 Şos. Nicolina , pârâu Nicolina bkl sau pillar 6x3
276 Nicolina-Belvedere bkl sau pillar 3,2x2,4
277 Nicolina-zona C.U.G. bkl sau pillar 3,2x2,4
Nicolina-Rond Vechi bkl sau pillar
278 3,2x2,4
Nicolina-intersectie Bld. Poitiers bkl sau pillar
279 3,2x2,4
280 Nicolina-C.U.G. bkl sau pillar 3,2x2,4
281 Nicolina-intersectie Aleea Tudor Neculai bkl sau pillar 3,2x2,4
282 Nicolina-FORTUS bkl sau pillar 3,2x2,4
283 Bd. Poitiers , zona Selgros bkl sau pillar 3,2x2,4
Bld. Poitiers-zona SIRAJ bkl sau pillar 6x3
284
Bld. Poitiers-zona SIRAJ bkl sau pillar 6x3
285
Bld. Poitiers-intersectie Şos. Bucium bkl sau pillar 3,2x2,4
286
Şos. Bucium-intersectie Bld. Poitiers bkl sau pillar 3,2x2,4
287
288 Şos. Bucium-intersectie Str. Trei Fântâni bkl sau pillar 3,2x2,4
289 Şos. Bucium-lângă Staţia PECO PETROM bkl sau pillar 3,2x2,4
Şos. Bucium-Hanul Trei Sarmale bkl sau pillar 3,2x2,4
290
291 Şos. Bucium-după Postul de Poliţie bkl sau pillar 3,2x2,4
292 Bld. Socola vis-a-vis de Tamaz bkl sau pillar 3,2x2,4
293 Bld. Socola vis-a-vis de Tamaz bkl sau pillar 3,2x2,4
294 Bd. Socola int. cu str. Bucium, la Granit bkl sau pillar 3,2x2,4
11/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


295 Bd. Socola, la I.C. Ştefănescu bkl sau pillar 3,2x2,4
296 Bld. Socola-intersectie Str. Bularga bkl sau pillar 3,2x2,4

Str. Bucium int. Calea Chişinăului, rond bkl sau pillar


297 Carrefour 3,2x2,4
298 Bld. Socola-intersectie cu Primaverii bkl sau pillar 3,2x2,4
299 Bld. Socola-lângă COTNARI city-light sau pillar 1,2x1,8
300 Bld. Socola-intersectie Bld. Primăverii bkl sau pillar 3,2x2,4
301 Bld. Socola-intersectie Bld. Nicolae Iorga bkl sau pillar 3,2x2,4
302 Bld. Socola-N. Iorga-Ţesătura bkl sau pillar 3,2x2,4
Primăverii-intersectie Ţuţora-spre Iulius Mall bkl sau pillar 3,2x2,4
303
304 Primăverii-intersectie Chişinăului-IASITEX bkl sau pillar 3,2x2,4
305 Primăverii-Sinta-Ţuţora bkl sau pillar 3,2x2,4
Primăverii-intersectie Ţuţora, spre Gara bkl sau pillar 3,2x2,4
306 Internaţională

12/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


P
PRRI
IMMĂ
ĂRRI
IAA M
MUUN
NIIC
CIIP
PIIU
ULLU
UII I
IAAŞ
ŞII

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

-Centralizator cu locaţiile staţiilor publice destinate pentru urcarea/coborârea persoanelor


Transportate prin serviciul public local de călători
Identificare Adresa Suprafaţa Caracteristici tehnice Observaţii
staţie (m²)
LOTUL 1
"Zona O"
Adăpost staţie :
- lungime (14÷16)m
- lăţime (2÷3)m
S1 Bd. Corol I – Rond Agronomie (Dispecerat) (28÷48) Dotări : Pentru transportul electric
- scaune 8 buc
- coşuri pentru gunoi : 3 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m
S2 Bd. Corol I (vis a vis Dispecerat) (8÷18) Dotări : Pentru transportul auto
- scaune 8 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷8)m
- lăţime (2÷3)m Sens coborâre
S3 Bd. Corol I – Parcul Expoziţiei (8÷24) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m
S4 Bd. Corol I – Liceul Sportiv (8÷18) Dotări : Sens urcare
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


S5 Bd. Carol I – Stadion Emil Alexandrescu (12÷24) - lungime (6÷8)m Sens coborâre
- lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S6 Bd. Carol I – Stadion Emil Alexandrescu - lăţime (2÷3)m
(8÷18) Dotări : Sens urcare
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (6÷8)m
- lăţime (2÷3)m Sens coborâre
S7 Bd. Corol I - intersecţie cu str. George Coşbuc (12÷24) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m Sens urcare
S8 Bd. Corol I - intersecţie cu str. George Coşbuc (8÷18) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (8÷10)m
- lăţime (2÷3)m Sens coborâre
S9 Bd. Corol I – Parc Copou (Triumf) (16÷30) Dotări :
- scaune 8 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m Sens urcare
S10 Bd. Corol I – Triumf (8÷18) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (14÷16)m

14/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


S11 Bd. Corol I - Universitate (28÷48) - lăţime (2÷3)m Sens coborâre
Dotări :
- scaune 12 buc
- coşuri pentru gunoi : 4 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (12÷14)m
- lăţime (2÷3)m Sens urcare
S12 Bd. Corol I - Universitate (24÷42) Dotări :
- scaune 12 buc
- coşuri pentru gunoi : 4 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (6÷8)m
- lăţime (2÷3)m
S13 Bd. Independenţei (Bucegi) (12÷24) Dotări : Spre Copou
- scaune 6 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
"Zona I"
Şos. Bucium nr. 15 A Adăpost staţie :
S1 (sens Bucium – Podu Roş) (8÷15) - lungime (4÷5)m
- lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (6÷8)m
Şos. Bucium - vis-a vis Peco Petrom (12÷24) - lăţime (2÷3)m
S2 (sens Podu Roş – Bucium) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m
S3 Şos. Bucium nr. 36 - Spital Psihatrie (8÷18) Dotări :
(sens Podu Roş – Bucium) - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1buc
- ceas
Adăpost staţie :
S4 Şos. Bucium Spital Psihatrie (8÷15) - lungime (4÷5)m
15/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


(sens Bucium – Podu Roş) - lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Şos. Bucium nr. 54 - intersecţie cu şos. Bârnova - lăţime (2÷3)m
S5 (sens Podu Roş – Bucium) (8÷18) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
Şos. Bucium - intersecţie cu şos. Bârnova - lăţime (2÷3)m
S6 (sens Bucium – Podu Roş) (8÷15) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
S7 Şos. Bucium - Şcoala generală Veronica Micle - lăţime (2÷3)m
(sens Podu Roş – Bucium) (8÷15) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
Şos. Bucium nr. 75 – vis-avis de Şcoala generală - lăţime (2÷3)m
S8 Veronica Micle (8÷15) Dotări :
(sens Bucim – Podu Roş) - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m
S9 Şos. Bucium - Plopii fără soţ (8÷18) Dotări :
(sens Podu Roş – Bucium) - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S10 Şos. Bucium - Plopii fără soţ (8÷18) - lăţime (2÷3)m

16/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


(sens Bucim – Podu Roş) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (6÷8)m
- lăţime (2÷3)m
S11 Şos. Bucium - Rond (12÷24) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
"Zona II"
Adăpost staţie :
- lungime (6÷8)m
S1 Str. Nicolina vis-a-vis Oficiu Poştal - lăţime (2÷3)m
(12÷24) Dotări : Spre Tg. Cucu
- scaune 6 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m
S2 Şos. Nicolina – Pod Nicolina 1 (8÷18) Dotări : Spre CUG
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (8÷10)m
- lăţime (2÷3)m Spre Podu Roş
S3 Şos. Nicolina – Pod Nicolina 2 (16÷30) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m
S4 Şos. Nicolina – Tudor Neculai (8÷18) Dotări : Spre CUG
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S5 - lăţime (2÷3)m
17/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


Şos. Nicolina vis-à-vis Complex Comercial Selgros (8÷18) Dotări : Spre CUG
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (6÷10)m
- lăţime (2÷3)m
S6 Şos. Nicolina - Complex Comercial Selgros (12÷30) Dotări : Spre Copou
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m
S7 (8÷18) Dotări : Spre CUG
Şos. Nicolina – Biserica Înalţarea Domnului - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (6÷10)m
- lăţime (2÷3)m
S8 Şos. Nicolina – Centrul Providenţa, vis-à-vis de (12÷30) Dotări : Spre Copou
Biserica Înalţarea Domnului - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas

Adăpost staţie :
S9 Bd. Ţuţora - intersecţie cu str. Splai Bahlui - lungime (4÷6)m
Mal Drept (8÷18) - lăţime (2÷3)m Spre Tomeşti
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m Spre Podu Roş
S10 Bd. Ţuţora - intersecţie cu str. Splai Bahlui (8÷18) Dotări :
Mal Drept - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m

18/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


S11 Calea Chişinăului - Ţesătura (8÷18) Dotări : Spre Tomeşti
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m
S12 Calea Chişinăului – Ţesătura (8÷18) Dotări : Spre Podu Roş
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
- lăţime (2÷3)m
S13 (8÷15) Dotări : Spre Tomeşti
Calea Chişinăului – Mase Plastice - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m
S14 Calea Chişinăului – Mase Plastice (8÷18) Dotări :
- scaune 4 buc Spre Podu Roş
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas

Adăpost staţie :
- lungime (8÷10)m
S15 Calea Chişinăului – Baza 3 Rond (16÷30) - lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
Calea Chişinăului – Baza 3, SC Iaşiconf - lăţime (2÷3)m
S16 (sens spre Tomeşti) (8÷15) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (8÷10)m
Calea Chişinăului – Baza 3 (16÷30) - lăţime (2÷3)m

19/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


S17 (sens spre Podu Roş) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S18 Calea Chişinăului – SC Terom - lăţime (2÷3)m
(sens spre Tomeşti) (8÷18) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S19 Calea Chişinăului – SC Terom - lăţime (2÷3)m
(sens spre Podu Roş) (8÷18) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m
S20 Calea Chişinăului – SC Mettal Steel (8÷18) Dotări :
(sens spre Tomeşti) - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas

Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S21 Calea Chişinăului – SC Mettal Steel (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens spre Podu Roş) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
- lăţime (2÷3)m
S22 Calea Chişinăului – SC Unirea (8÷15) Dotări :
(sens spre Tomeşti) - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
- lăţime (2÷3)m

20/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


S23 Calea Chişinăului – SC Unirea (8÷15) Dotări :
(sens spre Podu Roş) - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
S24 Calea Chişinăului – SC Omega Tehnoton - lăţime (2÷3)m
(sens spre Tomeşti) (8÷15) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
Calea Chişinăului – Sc Omega Tehnoton - lăţime (2÷3)m
S25 (sens spre Podu Roş) (8÷15) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
TOTAL LOCAŢII LOT 1: 49 buc.
LOTUL 2
"Zona O"
Adăpost staţie :
- lungime (8÷10)m
- lăţime (2÷3)m
S1 Str. Muzicescu (16÷30) Dotări : Spre Copou
- scaune 8 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (8÷10)m
S2 Str. Muzicescu (16÷30) - lăţime (2÷3)m Spre Piaţa Unirii
Dotări :
- scaune 8 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (8÷10)m
- lăţime (2÷3)m
S3 Str. Arcu (Piaţa Unirii) (16÷30) Dotări : Spre Copou
- scaune 8 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas

21/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


Adăpost staţie :
- lungime (8÷10)m
- lăţime (2÷3)m
S4 Str. Arcu (Piaţa Unirii) (16÷30) Dotări : Spre Tg. Cucu
- scaune 8 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (6÷8)m
- lăţime (2÷3)m
S5 Str. Cuza Vodă – Teatrul Naţional (12÷24) Dotări :
- scaune 6 buc Spre Tg. Cucu
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (6÷8)m
- lăţime (2÷3)m
S6 Str. Cuza Vodă - Filarmonică (12÷24) Dotări : Spre Copou
- scaune 6 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (6÷8)m
- lăţime (2÷3)m Spre Hotel Europa
S7 Str. Cuza Vodă – Tg. Cucu (12÷24) Dotări :
- scaune 6 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m
S8 Str. A. Panu - Hotel Europa (8÷18) Dotări : Spre Podu Roş
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (8÷12)m
- lăţime (2÷3)m
S9 Bd. Independenţei – (Piaţa Unirii) (16÷36) Dotări : Spre Tg. Cucu
- scaune 8 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :

22/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


- lungime (4÷8)m
- lăţime (2÷3)m
S10 Str. A. Panu – Hotel Moldova (8÷24) Dotări : Spre Tg. Cucu
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (8÷10)m
(16÷30) - lăţime (2÷3)m Spre Tg. Cucu
S11 Str. Palat – Sala Polivalentă Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m Spre CUG
S12 Str. Nicolina (după Oficiul Poştal) (8÷18) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
"Zona I"
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
S1 Str. Pădurii - lăţime (2÷3)m
(sens Tg. Cucu – Tătăraşi) (8÷15) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
- lăţime (2÷3)m
Str. Pădurii (8÷15) Dotări :
S2 (sens Tătăraşi - Tg. Cucu) - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Str. Tătăraşi - lăţime (2÷3)m
S3 (sens Tg. Cucu – Tătăraşi) (8÷18) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
23/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


S4 Str. Tătăraşi - lungime (6÷8)m
(sens Tătăraşi – Tg. Cucu) (12÷24) - lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (6÷8)m
- lăţime (2÷3)m
S5 Str. V. Lupu (intersecţie cu str. Dr. Savini) (12÷24) Dotări :
(sens Tg. Cucu – Tătăraşi) - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (6÷8)m
- lăţime (2÷3)m
S6 Str. V. Lupu (intersecţie cu str. Dr. Savini) (12÷24) Dotări :
(sens Tătăraşi – Tg. Cucu) - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S7 Str. V. Lupu - Complex Comercial Flux - lăţime (2÷3)m
(sens Tg. Cucu – Tătăraşi) (8÷18) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S8 Str. V. Lupu – Complex Comercial Flux - lăţime (2÷3)m
(sens Tătăraşi – Tg. Cucu) (8÷18) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Str. V. Lupu – Piaţa Doi Băieţi - lăţime (2÷3)m
S9 (sens Tg. Cucu – Tătăraşi) (8÷18) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m

24/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


- lăţime (2÷3)m
S10 Str. V. Lupu – Piaţa Doi Băieţi (8÷18) Dotări :
(sens Tătăraşi – Tg. Cucu) - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Str. V. Lupu – Cartier Metalurgiei - ANL - lăţime (2÷3)m
S11 (sens Tătăraşi – Calea Chişinăului) (8÷18) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Bd. Metalurgiei - (Lactis) - lăţime (2÷3)m
S12 (sens Tătăraşi – Calea Chişinăului) (8÷18) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
"Zona II"
Adăpost staţie :
S1 Str. Primăveri – Policlinica Sf. Petru şi Pavel (8÷15) - lungime (4÷5)m
(sens Tg. Cucu – Ţesătura) - lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
Str. Primăveri – intersecţie cu Calea Chişinăului (8÷15) - lăţime (2÷3)m
S2 (sens Ţesătura – Tg. Cucu) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (8÷12)m
S3 Bd. Socola – Complex Comercial 1001 Articole - lăţime (2÷3)m
(sens Podu Roş – Bucium) (16÷36) Dotări :
- scaune 8 buc
- coşuri pentru gunoi : 4 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (8÷12)m
25/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


S4 Bd. Socola – vis a vis Complex Comercial 1001 - lăţime (2÷3)m
Articole (16÷36) Dotări :
(sens Bucium – Podu Roş) - scaune 8 buc
- coşuri pentru gunoi : 4 buc
- ceas
Adăpost staţie :
S5 Bd. N. Iorga – Gara Nicolina (Vamă) - lungime (4÷5)m
(sens Ţesătura – Pod de Piatră) (8÷15) - lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
Bd. N. Iorga – Gara Nicolina - Vamă (8÷15) - lăţime (2÷3)m
S6 ( Pod de Piatră - Ţesătura) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
S7 Bd. N. Iorga – Pod de Piatră (8÷15) - lăţime (2÷3)m
(sens Ţesătura – ACB) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
Bd. N. Iorga – Pod de Piatră (8÷15) - lăţime (2÷3)m
S8 ( ACB - Ţesătura) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S9 Bd. Alexandru cel Bun – Pasaj CFR (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens Pod de Piatră – Dacia) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
(8÷18) - lăţime (2÷3)m

26/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


S10 Bd. Alexandru cel Bun – Pasaj CFR Dotări :
(sens Dacia – Pod de Piatră) - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Bd. Alexandru cel Bun – Piaţa ACB (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S11 (sens Dacia – Pod de Piatră) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas

Adăpost staţie :
Bd. Alexandru cel Bun – Piaţa ACB (8÷18) - lungime (4÷6)m
S12 (sens Pod de Piatră - Dacia) - lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
S13 Bd. Dacia – Zimbru - lungime (4÷6)m
(sens Pod de Piatră - Dacia) (8÷18) - lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
S14 - lungime (4÷6)m
Bd. Dacia - Zimbru (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens Dacia – Pod de Piatră) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
S15 Bd. Alexandru cel Bun – Bicaz - lungime (4÷6)m
(sens Pod de Piatră - Dacia) (8÷18) - lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Bd. Dacia - Bicaz (8÷18) - lăţime (2÷3)m

27/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


S16 (sens Dacia – Pod de Piatră) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Bd. Dacia - Columnei (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S17 (sens Pod de Piatră - Dacia) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas

Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S18 Bd. Dacia - Rond (8÷18) - lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S19 Bd. Canta – interseţie cu str. Serg Grigore Ioan (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens Canta – Gară) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Şos. Moara de Foc – Moara 1 Mai (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S20 (sens Canta – Gară) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S21 Şos. Moara de Foc – Moara 1 Mai (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens Gară - Canta) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas

28/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S22 Şos. Moara de Foc – intersecţie cu str. O. Băncilă (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens Canta – Gară) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Şos. Moara de Foc – intersecţie cu str. O. Băncilă (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S23 (sens Gară - Canta) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Şos. Moara de Foc – intersecţie cu str. O. Băncilă (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S24 (sens Canta – Gară) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S25 Şos. Moara de Foc – intersecţie cu str. O. Băncilă (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens Gară - Canta) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
TOTAL LOCAŢII LOT 2: 49 buc.
LOTUL 3
"Zona O"
Adăpost staţie :
S1 Str. E. Doamna (8÷18) - lungime (4÷6)m
(sens Bucşinescu – Tg. Cucu) - lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Str. E. Doamna - Bucşinescu (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S2 (sens Bucşinescu – Tg. Cucu) Dotări :
29/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Str. E. Doamna - Bucşinescu (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S3 (sens Tg. Cucu – Bucşinescu) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
- lăţime (2÷3)m
S4 Str. V. Lupu – Policlinica Sf. Maria (8÷15) Dotări :
(sens Tg. Cucu – Baza 3) - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
S5 Bd. T. Vladimirescu – intersecţie cu str. V. Lupu - lungime (4÷5)m
(sens Baza 3 – Tg. Cucu) (8÷15) - lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
- lăţime (2÷3)m
S6 Bd. T. Vladimirescu – Campus T. Vladimirescu (8÷15) Dotări :
(sens Tg. Cucu – Baza 3) - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (10÷14)m
Bd. T. Vladimirescu – Campus T. Vladimirescu (20÷42) - lăţime (2÷3)m
S7 (sens Baza 3 – Tg. Cucu) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Str. Silvestru – Gară - RATP (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S8 (sens Pod de Piatră - Canta) Dotări :
- scaune 4 buc

30/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (8÷12)m
S9 Str. Silvestru - Gară (16÷36) - lăţime (2÷3)m
(sens Pod de Piatră - Canta) Dotări :
- scaune 8 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (8÷12)m
Str. Silvestru - Gară (16÷36) - lăţime (2÷3)m
S10 (sens Canta – Pod de Piatră) Dotări :
- scaune 8 buc
- coşuri pentru gunoi : 2 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S11 Str. Bacinschi (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens. Piaţa Unirii – Gară) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Str. Bacinschi (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S12 (sens. Gară – Piaţa Unirii) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
"Zona I"
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S1 Str. Păcurari – blocuri - lăţime (2÷3)m
(sens Independenţei – şos. Păcurari) (8÷18) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S2 Str. Păcurari – blocuri (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens şos. Păcurari - Independenţei) Dotări :
- scaune 4 buc
31/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
S3 Str. Păcurari – Şcoala generală Petru Poni (8÷15) - lăţime (2÷3)m
(sens Independenţei- şos. Păcurari) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
S4 Str. Păcurari – Moara 1 Mai (12÷24) - lungime (6÷8)m
(sens şos. Păcurari - Independenţei) - lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S5 Str. Păcurari – Munca Invalizilor (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens şos. Păcurari - Independenţei) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (6÷8)m
S6 Şos. Păcurari - Rond (12÷24) - lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S7 Şos. Naţională – subpasaj ACB (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens Pod de Piatră - Canta) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S8 Şos. Naţională – subpasaj ACB (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens Canta – Pod de Piatră) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc

32/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷5)m
S9 Bd. Socola vis-a vis de nr. 30 (8÷15) - lăţime (2÷3)m
(sens Bucium-Podu Roş) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 4 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (10÷14)m
S10 Bd. Socola – Grupul Şcolar R. Cernătescu (20÷42) - lăţime (2÷3)m
(sens Bucium – Podu Roş) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 4 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (8÷12)m
Bd. Socola - Grupul Şcolar C. Brâncuşi - lăţime (2÷3)m
S11 (sens Podu Roş - Bucim) (16÷36) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 4 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷8)m
S12 Bd. Metalurgiei – vis a vis Conest (8÷24) - lăţime (2÷3)m
(sens bd. Metalurgiei – Calea Chişinăului) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
"Zona II"
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S1 Str. Aurel Vlaicu – SC Asam (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(Gară - Dancu) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S2 Str. Aurel Vlaicu – SC Asam (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(Dancu - Gară) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
33/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S3 Str. Aurel Vlaicu – SC Phonx (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(Gară - Dancu) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Str. Aurel Vlaicu – SC Phonx (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S4 (Dancu - Gară) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Str. Aurel Vlaicu – Hotel Amadeo (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S5 (Gară - Dancu) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Str. Aurel Vlaicu – Hotel Amadeo (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S6 ( Dancu - Gară) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S7 Str. Aurel Vlaicu – Staţie Epurare (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(Gară - Dancu) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Str. Aurel Vlaicu – Staţie Epurare (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S8 ( Dancu - Gară) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas

34/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


Adăpost staţie :
S9 Pasaj ACB bl. D1 (8÷18) - lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
S10 Str. Cerna – Mircea cel Bătân - lungime (4÷6)m
(sens ACB – Nicolina) (8÷18) - lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Str. Cerna – Mircea cel Bătân (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S11 (sens Nicolina - ACB) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Str. Pantelimon Halipa - Pol. Recuperare (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S12 (sens ACB – Nicolina) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Str. Pantelimon Halipa Pol. Recuperare (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S13 (sens Nicolina - ACB) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Str. Pantelimon Halipa - Spital Recuperare (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S14 (sens ACB – Nicolina) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :

35/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


- lungime (4÷6)m
S15 Str. Pantelimon Halipa - Spital Recuperare (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens Nicolina - ACB) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S16 Str. Bradului – Gara Nicolina (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens Nicolina - ACB) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (6÷12)m
Bd. Poitiers – Complex Comercial Selgros (12÷42) - lăţime (2÷3)m
S17 (sens spre Complex Comercial Siraj) Dotări :
- scaune 8 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (8÷10)m
S18 Bd. Poitiers – Cetăţuia (16÷30) - lăţime (2÷3)m
(sens spre Pasaj Socola) Dotări :
- scaune 8 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Bd. Poitiers – Cetăţuia (8÷18) - lăţime (2÷3)m
S19 (sens spre CUG) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S20 Bd. Poitiers – Grupul Şcolar "D. Mangeron" (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens spre Pasaj Socola) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m

36/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621


S21 Bd. Poitiers – Jandarmerie (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens spre CUG) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
Bd. Poitiers – SSCF - lăţime (2÷3)m
S22 (sens spre Pasaj Socola) (8÷18) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
(8÷18) - lăţime (2÷3)m
S23 Bd. Poitiers – SSCF Dotări :
(sens spre CUG) - scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Bd. Poitiers – SC RVR Adăpost staţie :
S24 (sens spre Pasaj Socola) (8÷18) - lungime (4÷6)m
- lăţime (2÷3)m
Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
Adăpost staţie :
- lungime (4÷6)m
S25 Bd. Poitiers – SC RVR (8÷18) - lăţime (2÷3)m
(sens spre CUG) Dotări :
- scaune 4 buc
- coşuri pentru gunoi : 1 buc
- ceas
TOTAL LOCAŢII LOT 3: 49 buc.

37/37

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621