You are on page 1of 4

I

K U
St 4
'
\

I ,

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ~

25 stycznia NQ 5. Rok 1922.


____________________ ____ ____ ~ ~ --------------------------------------~r '------------

~ 3:3. Ro~zenłe Mlnfstra RoMt Pab!tcznycn :r, d'nb!. S pafdz!enrlka 1921 r. wydtme po-porozu-
mienia z Mirostrem Sp.raw Wewnętrznych w przedmiocie statutu wzorowego dla. spMek drogowych 73 I

34. ' Rcnporn;dzenie M1nistra Skarbtt z dnfa 23 grudnia 1921 r. 'fi' przedmiocie rozciągni~cia dzia-
lalnoścf polskjej dyrekcjI ubezpieczeń wza!emnych na tereny wojew6dztw: krakowskiego, lwo-
"tl'sldego, stanisławowskiego, tarnopolskiego. nowogródzkiego. poleskiego, wolyńskie!lQ oraz na
powiaty: bia-łowjeskl, grodz1eńsld f wolkowyski województwa białostockiego . • • • • • • 76
35. Rm;porz:ądzenie Ministra Skarbu. z dnia 31 grudnia 1?21 r. w :>prawie zmiany rozporządzenia
z dnia 13 grudnia 1920 r. o pos~powanln celnem • • r • ". • • • • • • • • •• 7i
36. Rozparz'ądzenie MInistra Skarbu z dnia 10 stycznia 1922 l. o wypuszczeniu serJl nr bilet6w
ska.mt:lW"y'ch • • • o • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 78
~. " Rnzparządzen!e Mhrlistra Pracy i Opieki SpołeczneJ % dnia 2 S't'Jcznia 1922 r. w przedmiocie
zast~czego ubezpieczenia pensyjnego funkcJonarIuszy w słn±bie prywatnej i niektórych funkcJo-
~ w słtt~bie pubIlcznef • • • • • • ~ ! ! ! ! ~ ~ 79

33. Sltmorządowe, e obowiązane do budowy lub


utrzymania tych dr6g ze wzglE;d6w finanso-
RozPbrządteni~ Ministra Robótl'ub1icznych wych f'Je są w stanie pobudować lub utrzy-
mywać je wstan!e odpowiednim do potrzeb
z dnia 8 p~fdziemika 1:921 r. intereso'Jtanych lub też jeżeli tej budowy
wydane po porozumieniu z MInłstrem Spraw lub utTzymania nie zamieściły w swoim pro·
Vliewnęb:znych 'W pnedmiocie statutu wzoro- gramie budowy i utrzymania dróg;
wego dla spółek drogowych. 2) VI celo budowy i utrzymania odcink6w no-
wycb dróg, których budowy lub utrzymania /
Ma mocy art. Z7 i 41 ustawy z dnia 10 grud- nie przeprovmdza żaden z wymienionych
nia 1920 l. o budowie i utrzymaniu dr6g publicz- związków samorządowych ze vnględów wy-
nych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1921 T. mienionych w ponkcie pierwszym:
N2- '6 pozo 32) mrxądza sł~ co następuje:
§ 2. Spółki drogowe powstają z inicjatywy
§ 1.. W my§! mt 25 ~ z dnia ro gmd- zainteresowanych założycieli, którzy dobrowolnie chcą
ma 1920 r. o budowie i ułTzymaniu dróg pubłicz­ utworzyć spółkę.
. nycb, spójki drogowe mogą powstawać: lnicjatorowie - włożyciele opracowywują statut
l~ w celu budowy lub utrzymania określonych spółki podług wzorowego statutu, załączoneg o do
odenk6w istniejących dróg należących do niniejszego rozporządzenia i pEedstawio.ją go do
kategorji dróg wojelJlódzkich, powiatowych zatwierdzenia właściwemu wydziałowi powiatowem u.
lab gminnych, lub też mostów znaj<!ujących O ile spółka drogowa ma na celu b udow~
się·- na ą.ch- cb:logacb.. .jete5 odnośne zw.iązkl i etrzymanie dróg przechodzących przez dwa kIb
74 Dziennik Ustaw. Poz. 33. N"g 5.

więcej powiatów, statut spółki zatwierdza ten wydział drogowej zaraz po roz pntrzeni u i zatwierdze-
powiatowy, na którego teren przypada największa niu statutu spółki : Od decyzji wydziału po-
długość dróg, stanowiących przedmiot spółki, i za- wiatowego przysługuje przymusowym wspól-
wiadamia o zatwierdzeniu statutu spółki pozostałe nikom prawo o dwolnnia na zasadzie art. 18
interesowane wydziały powiatowe. ustawy drogowej z d. 10 grudnia 1920 r.
(Dz. U. R. \J. 1921 r., N2 6 poz. 32).
§ 3. Do spółek drogowych mogą należeć za-
, interesowane osoby fizyczne i prawne jak np. właś­ §~. Nadzór nad dziablnościct sp ółek drogo-
ciciele posiadłości ziemskich, właściciele nierucho- wych należy do wydz iału powi::\ tO'NCgO, ntwierdza-
mości miejskich, zakłady przemysłowe i hand iowe jącego stacut spół k i, który w razie nieumiejętne go
i t. p., a także gromady wiejskie, gminy wiejskie lub nieprawidło w ego prowadze ll ia ~praw spółl~ i dro-
j miejskie. gowej ma prawo żądać zm ia ny wrządu spółki,
u w razie ostate czn ym p row a d z ić rcboty, · związa ne
Inicjatorzy - ' założyciele spółki drogowej
§ 4. z wykonaniem celu spółld we wbsr:j;-n zarządzie na
ściśl e określ ają
cel spółki, t. j. ten odcinek lub te koszt spółki.
odcinki dróg lub pewne mosty, które mają być wy-
budowane lub utrzymywane kosztem członków danej § 9. Po uply\vie te rminu n:1 j3ki spółka d ro-
spółki drogowęj; następnie określają koło zaintere-
gowa zostab zmv i.1zDna ",lbo po jej ro zw iązaniu drogi
sowanych VI urzeczywistnieniu danego przedsięwzię­ przez spółkę t~ zbudowane i utrzymywane prze-
chodzą pod za rz ą d właśc i'.v e go z wiązku samorządo­
cia oraz stopień zainteresowania względnie przyszłe
korzyści poszczególnych czjonków z urzeczywistni enia
wego. Utrzyma nie zbudowa nych przez spółkę dróg
może być przed upływem terminu, na jnkl zosiała
celu spółki.
zawarta spółka przejęte przez właściwy z'Niązek sa-
§ 5. Stosownie do art. 26 ustawy z dnia morządowy o ile on uzna to za celowe.
10 grudnia 1920 r. o budowie I utrzymaniu dróg § 10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­
spółka może być zawiązana:
cie z dni em ogłoszenia.
a) dobrowolnie, jeżeli zainteresowani przez pod-
pisanie deklaracji zobowiążą się do ponie- Minister Robót Publicznych:
sienia wszystkich kosztów połączonych ze a.
Narutowicz
zrealizowaniem celu spółki; / Minister Spraw We w nętrznych:
b) przymusowo na podstawie orzeczenia wydziału St. Downarowicz
powiatowego, wydanego na wniosek grupy
osób interesowanych, które zobowiążą się do
ponłesienia przynajmniej dwóch trzecich części
Załącznik do § 2
kosztów spółki, Z1 wcielającego do ,spółki rozp, Mln. Rob. Pub!. (poz. 33r,
pnymusowo interesowanych którzy do spółki
dobrowolnie nie przystąpili, a na których
wypada do pokrycia stosownie do § 6 ni- STflTUT SPÓŁKI DROGOWEJ.
niejszego rozpofŻądzenia nie pokryta przez Statut spółki drogowej N"2 -",__,_,_____ ,___________ na terenie
dobrowolnych członków część kosztów. powiatu __ "___,__ ,___,, ____,, _____ ,_,_____,,,, ___________ ,_ zatwierdzony przez wy·
dział powiatowy sejmiku _ __________ ,____,______ ,_______ ,_,,_,, ___ na po-
§ 6. Wysokość udziałów poszczególnych inte- siedzeniu w dniu _________ 192 r.
resowanych winna pozostawać w stosunku prostym
do otrzymywanych przez nich korzyści z urzeczywi-
stnienia celu spółki lub większa w razie, gdy zain- ROZDZlnŁ. l.
teresowany się na to zgodzi. Postanowienia ogólne.
Udział każdego winien być określony w pro-
centach kosztów urzeczywistnienia celu spółki; udział § 1. Członkami spółki drogowej są:
ten może być wpłacany w gotówce lub też wnoszony
w naturze: w materjałach, robociźnie lub w oddaniu H. Do bro w o l n i czło nk o w ie :
potrzebnych gruntów. 1. ) (wymienić wszystkicb cz!onków spójki do·
Opłaty te ustala się w sposób w statuci e , wzo- browolnycl) (członków założycieli) z na~
rowym podany. 2. zwiska, imienia z podaniem miejsca ieb za·
3. mieszJ;a17ia.)
§ 7. Przy rozpatrywaniu projektu statutu spółki
drogowej winna być stwierdzona: ----------,--------------------4---------
1) potrzeba i celowość zamierzonych urządzeń ,-------------------------------------,---
drogowych oraz niemożność wykonania ich) B. Pr zy m u s owi c z ło n kow ie:
przez związki samo rządowe;
2) zgo d no ść zamierzeń spGJki z obowiązującemi
przepisami technicznemi;
1.] ' (wymienić tvszystkicl; członków spółki p1'Zy-
musowo na podstawie art. 26 ustawy dro- -'
3) spr21wied!i wość roz kł ad u udzidów na tych 2. gowej z dnia 10 grudnia 1920 r. wiqczo-
interesowanych, którzy pizymusoVlo v/ lączeni nycb do sp61k i z nazwiskc, imienia i z po'
zostali do spółki. Ci ostatni wi.,ni być przez 3. daniem miejsca zamieszkania).
wydział powiatowy zawiadomieni o pocią­
gnięciu do przymusowego udziału w spółce
,.

Dziennik Ustaw. Poz. 33. 75


- - _ .._---~-~------- ---------'-----------------------

§ 2. W poczet członków spółki mogą być włą­ 5) zmiana statutu; .;-


czani dc; lsi czł oiikowie, zainteresowan i w spółce. 6) wybór zarządu spółki oraz ustalanie zasad
W razie przystąpienia lub potrzeby przymusowego dz id51 ności zarządu i sposobu zarządu ma-
włcjczenia do s półki nowych członków , zarzi1d spółki j ątkiem spółki;
na . najblii szem zebrani u ogólnem członków s p ółki 7) uchwalanie regulaminu dla zarządu spółki;
stawia odpowi edni wniosEk; po uch'.valeniu wnioskuj 8) wybór komisji rewizyjnej; f

zarząd przedsbwic. do zatwierdzenia wydziałowi sej- 9) uchvJalenie regulaminu obrad zebrań ogól-
miku powiato wego . .................... __.....__ ........ projekt zmiclny nych;
§ 1 niniejszego st,,'.:utu. 10) uchwal enie Iikwid ćlcji spółki.
§ 3. O rozwiQzi:miu sp ó łki przymusowej, wyłą ­ W zakresie spraw wyżer wymienionych ogólne
czeniu lub v. . ystąpieniu z ni 2j poszczególnyc h cz!0n- Zebranie czlo n kĆlN sp ółk i ma prawo inicjatywy i prawo
ków na wni osek ogólne:-;o zebrar: ia czlonków spółki p o wzięci<l u chwa ł obowiązujących, które nie mogą
rozstrzyga wydzi::l powi:;to\vy s:=jrniku w............. _............. z awier,"ć postanowień niezgodnych z i stni ejącem i
Od decyzj i jego w tych spruwach m ogą b yć usbwGmi i niniejszym stututem.
zgł asza ne oclvlobnlll w m yśl art. 18 ustawy drogowej
§ 10. Uchwały ogólnego zebrania zapa d ają
z dnia 10 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1921 r. zwyH:; w i ększośc i ą głosów obecnych, jednak za likwi-
N!2 6, poz. 32). d acją spółk i musi s ię oświadczyć ilość członków roz-
. (Przy spólkac!J clc ~ll'o·w}lnyc!J pCIragraf ten może porządz a jących rezem ni e mniej niż 75010 udz i ałów.
być opuszczony). . · . . .
§ 11. Każdy
z czło nków spółki drogowej ma
ROZDZIEL I!. ilość głosów w stoS'Unku prostym do wysokości wpła­
ca nych kwot pieniężnych lub do wartości m at-e rj ałów
lub robociz ny, dawanych w naturze, z tern jednak,
Do zakresu działania spółki drogowej na-
§ 4. że żaden z udziałowców nie . może mleć więcej niż
leży: ........ .. . . . . . ....... ............................. 10 g łosów.
(tu wymienić należ? szczegaowo: 1) jakie odcinki
dróg, względl1i'3 jakie budowle droqowe sq przeclmio- § 12. Ogólne zebranie członków . spółki odby-
,tem spólk i, 2) jakie roboty majq być wykoj~al1e jedno- wa si ę
przynajmniej raz na rok.; na żądanie zarząd u
l'azowo (jeźeli cl;odzi o zbudowanie drogi lub mostu) sp ółk ilub życze nie przynajmniej l / S ogólnej ilości
lub majq być wykonywane stale (jeżeli cbodzi o stale głos ów cz łon ków, mają być zwoływane nadzwyczajne
utrzymanie drogi lub mostu), J) na jaki przeciąg czasu zebrania ogólne.
spó!ka powstaje).
§ 13. Ogólne zebranie jest prawomocne, o ile
§ 5. Zakres dzi a łania spółki może być zmie- liczba obecnych wynosi połówę liczby członków spółki;
niony, rozszerzony lub zwężony na zasadzie prawo- \'1 przeciwnym razie na stę pne ogólne zebranie zwo-
mocnej uchwały ogólnego zebrania członków sp6łki, łane z tym sam ym porządkiem dziennym jest pra-
zatwierdzonej przez wydział powiatowy sejmiku ...__.._ womocne, niezależnie od liczby obecnych członków.
Każ dy członek spółki uczestniczy w ogólnem
zebraniu oso b iś cie lub też przez pełnom ocnika, który
ROZDZIAŁ Ill. winien posiadać pisemne upoważnien ie .
Nazwa i siedziba sp6łłd.
§ 14. Zarząd sp ółki jest o rganem wykonawczym
§ -6. Spółka drogowa nosi nazw.ę:----· _ _ _
~ .•..........._._........ __._....._--_...__._.- i jako taki załatwia \vszystkie sprawy, owz zastrzeżo ne
decyzji ogólnego zebrania członków, jak również
§ 7. Siedzibą spółki jest _ _ _ _ _ _ __ zarządza robotami.

§ 15. Zarząd spółki jest wybierany z pom i ędzy


ROZDZłłU... W. członków spółki na przeciąg............. .............. laŁ; z3rząd
Organy spółki drogowej i ich kąmpetencje, skł,ada się z przewodnicząceg o i dwóch czło nków,
z których jeden jest sekretarzem.
.' § 8. Organami spółki są:
Przewodniczą cy zarządu, a w razie jego nie·
L Ogólne zebranie członków.
obecności sekretarz zarząd u przewodniczy na ogól-
2. Zarząd sp6łkL
3. Komisja rewizylna. nem zebraniu członków spółki .

Ogólne zebranie członków jest organem


§ 9. § 16. Zarząd przygotowuje wnioski na ogólne
uchwałodawczym i kontrolującym. Do kompetencji zebrania członków spół ki , wykonywa jego uch';vały
jego oprócz innych spraw zastrzeżonych w poszcze- decyduje we wszystkich sprawach nie wyrn 2gaj ących
gólnych paragrafach niniejszego statutu należy: uchw ały ogólnego zebrania lub nie zastrzeżon ych d o
1) ustanawiani-e budżetu i zatwierdzanie obra- jego decyzji, załatwi a sprawy bi eżc; ce, za rzŁ~dza śdą­
chunku rocznego; ganie skła d ek od członków s pó łki, wreszcie podpi-
2} zmiana wysokości wpłat należnych od po- suje w imieniu spółki wszystkie pisma i zobowiązim ia.
szczególnych członków dla celów spółki; Decyzje zapadają wi ększością głosówcz!onków
3) zaciąganie pożyczek; zarzą d u. Na pismach i zobowicjzaniach, wystawia-
4) postanowienie nabycia lub sprzedaży nieru- nych w imieniu spó łki winn y być podpisy przynaj-
chomości,; mniei dwu członków zarzi;ldu.
,I

Dziennil< Ostaw. Paz. 33 i 34. N2 5.


=
§ 17. Zarząd przyjmuje i zwalniGl pracowników Do org anóvl micj.:;cowycbMi!1. Rob. Pub!. na·
Spółki 2';awiara urnowy w myśl og6lnych dyrek~yw l eży nadzór t~tJ.d c'zL'J5[J;ości<ł spółlc:i VI zakresie
QgPlnych :zebrań czlonków. obeślonv m prJ.f~~ ,trt. ~ w:·~o':/y z dnia 10 grud nia
1920 r. (DL U. R. P. r. 1921 K2 6, poz. 32).
§ 18. Dia przepiowa dz~nin t.ontro!i clLlalalności . \
zarządu ogólne zebranie członków spólki wybiera Za1"l::::<:iiik do § 21 statutu.
komisj~ rewizyjn~ składającą się z trzew osób, na
pneciąg ........... lat. Rozkład opbt obowiązkowych od członków
Komisja rewizyjna winna pzrjodycznie badać ~pó~kł.
działalność zarządu s półki i zdcwiać sprawozdaniCl ze ~~~----~"""'--"!"'"'-r'"
swoidl czyrmo ści ogólnemu zebraniu.
ROZDZIHt V.
,
o
, ~ IImię
(:l,~,
'<: I i n::rrwi~i:o ir.Lere.sow;\nenO l:!b
nanVd instytucji interesowanej
Proce.."l~Q-
wy udz:a!
w opłatach

§ 1:9.
Finanse spoo-::i drogowej.
Zródła dochodowe spółki drogow-ej sta-
.___ ______________ ------8
~
,.&..,.
N
J....
~'~ ~

Qowi ą : Dobrowolni cdon!towia lip6nti.


1) doch{)dy z majątku spółki,
2) opłaty za używanie urzqdz e ń wybudowanych 1. A. B. . .. • 70.;0
i utrzymywanych przez spólk~, 2. C. D. • • • 1%
3) obowiązkowe opłaty czlonkow spół ki u s ~alone
przez członkó'N· z;;.!ożyciE:ii s:;<5!ki i wtwier-
dzone przez wydział poviiatowy scjrniku ............ -
3.
. ._._._ . _. . __. . . . . . . .=:.:.::====,._----.
E. F. •

R:~zem .
2.5()./o

67°jfJ
4) ~ki·~di~i···~~ł;~i~~·~···~·;d~:wyczajnc i dobrowolile,
5) dotacje państ wowe i samorz.ądowe, przeka-
1. I Przyrrm!:owi c:.:;cn:wv"'e sj>ó1:ki. I
Lenc spół~;:om,
!,2;.x. (tY. . . • . • • • • .
6) pożyczki krótko i długoterminowe, d a rowizny,
--_._-' ----.----
zapisy, wpływy ze sprzedaży lub zamiany
majątku spółki. l Rezem .

§ 20. Za zobowiązania "finansowe spółki człon­


kowie o dpowiadają do wysokości swych zobowiązań
na rzeci: spółki.
§ 21. Obowi ązl<owę opłaty członków spółki
(§ 19 p. 3) na rzecz spółki ustalone są w wysokości 34.
proporcjonalnej do !:;orzyści, jakie poszczególni człon­ Rozporządz::::nie Ministra Skarbu
kowie z istnienia,' spółki i urzeczywistnienia jej celu·
ciągn ąć będą (ciągną) El mianowkie w procentach z dr.ia 23 grudni u 1921 r.
ogólnej wysokości kosztów wykonać siG mnją­
cych robót. w przedmiocie rozci:ągnlęda dzioJalności pol-
Opłaty te ustala si~ w sposób wsl;:azany w za-
"'kicj djTekcji uhezpieczeń wzajemnych na
ktczn iku do niniejszego statutu. tereny wojewóch:i':,r: krakowskiego, lwowskiego~
s·~anis1m·io\,jskicgo, tarnopolskicfjo, nowogródz-
§ 22. Wysokość procentowego udziału człon~ · Kiego, pole~!dcgo, wOłyiilsldego oraz na po-
ków spółki moie być zmianiona przez prawomocną wiaty: białcn.'\riesid , g'Dj7.ie ł~. ski i wołkowysl\:i
ucllwał<~ ogólnego zebrania c.złonków spółki, zatwier- województwa białostocl-..ieg o.
dzoną przez wydział powiatowy sejmiku - -_ _
Na mocy art. 42 ustawy z dnia 23 czerwca
1921 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o pol-
§ 23. Udziały mog~ być wptacone zarówno skiej dyrekcji ubezpieczel'l wzajemnych (Dz. U. R. P.
w gOtówce, jak wnoszone w naturze VI postaci do- N"~ 64, poz. 395) zarządza się co nąstępuje:
starczenia pewnej ilości materjałów lub robocizny
wecUug zasad, jakie ustali ogóln-!! zebrall.ie udzia- § 1. Z dniel1}, 15 stycznia 1922 r. polska dy-
ło.wców. rekcja ubezpieczeń w20jemnych upravmiona zostaje
§ 24. Udziały członków spółki drogowej w razie do otwierania c-cG.zi&to VJ na te.renie \iłoje\J,ództw :
me wpłacan,ia ieb b~dą ściągane w drodze egzekucji , kralwwskiego, Iwowski.:::so, stcmisb.YJowsl~iego, tarno -
administracyjnej narówni z innemi podatkami i opb- polskie't!o, nOVlcgrócil!l:ic:Jo, rokski2go, wolyńskieg o
t~ komunalneml, na żądanie zarządu spółki, wy-
oraz-powbLów; bialmvieshi::;f.lO, grod=k~ i'iskieg o i woł­
$Itasowaae .do wy-d.ziału sejmiku powiatowago. kowyski8g0 wojewóciz~w~ bl.::lostodjcgo.

RO.ZI.1Z1RL VI. § 2. O otwarciu oc;dziz!rów na ob"zarach \V § 1


wym.i.::nion:;ch pcls[w d/i·el, jn ubezpi~czcfl wzajem-
ł1adz6r Dłid d:dałi!hwśdą. sp{Wld.
nyc.h pode]c do public::.or::j \' iadcmos·::i przez ob-
§\24. OuekanJe VI przedmiocie zmicn statutu wiesz:::zenie \V d,1tl :~j n:j cj::;~ ·No~:i u żywune .
i ,·b~ednf lladzór nad działalnośc.ią ~półki mleiy OJ cbty oh::ymcntn przez pc::.zc:ególny urzą d
~~ą~~ ~naWwewo~---------. gminny rejes-tró',v p:::l:iorowych shladk i ogniowej roz-