U skladu sa odredbama čl. 6 i 10.

Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ ("Službeni list SFRJ", br. 42/90), Skupština Udruženja građana "Evropski pokret u Srbiji -Lokalno veće u Smed. Palanci" na sednici održanoj 23.1.2001.g. u Smed. Palanci, usvojila je

STATUT ORGANIZACIJE "EVROPSKI POKRET U SRBIJI - LOKALNO VEĆE U SMED. PALANCI" I OPŠTE ODREDBE 1. član
"Evropski pokret u Srbiji - Lokalno veće u Smed. Palanci" (u daljem tekstu Evropski pokret u Smed. Palanci) je samostalno i dobrovoljno udruženje građana, osnovano kao nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija.

2. član
Naziv organizacije je:"Evropski pokret u Srbiji - lokalno veće u Smed. Palanci". Naziv organizacije na engleskom jeziku je "European Movement in Serbia - Local Council in Smed. Palanka". Skraćeni naziv je: "Evropski pokret u Smed. Palanci". Skaćeni naziv na engleskom je "European Movement in Smed. Palanka".

3. član
Evropski pokret u Smed. Palanci ima sedište u Smederevskoj Palanci.

4. član
Evropski pokret u Smed. Palanci svoju delatnost ostvaruje na teritoriji SR Jugoslavije. Evropski pokret u Smed. Palanci u svom radu sarađuje sa udruženjem građana Evropski pokret u Srbiji sa sedištem u Beogradu, odnosno sa evropskom međunarodnom nevladinom organizacijom Evropski pokret, sa sedištem u Briselu.

5. član
Evropski pokret u Smed. Palanci ima pečat okruglog oblika i na njemu piše "EVROPSKI POKRET U SRBIJI - LOKALNO VEĆE U SMED. PALANCI" latinicom i na engleskom jeziku. U sredini: pečata piše latinicom Smederevska Palanka.

II CILjEVI I DELOVANjE Evropskog pokreta u Smed. Palanci 6. član
Ciljevi Evropskog pokreta u Smed. Palanci su: • unapređivanje razumevanja, međusobnog poznavanja i saradnje ljudi i zajednica i podsticanje svestrane i slobodne komunikacije među njima, pre svega u oblasti kulture, obrazovanja, ekologije, informisanja, privrede i politike, • širenje ideje evropskog ujedinjenja na teritoriji opštine Smed. Palanka, Srbiji i SRJ i unapređivanje kulturne, političke i ekonomske saradnje među građanima, narodima, regijama i državama Evrope, kao evropskog doprinosa miru i blagostanju u svetu, • uticanje na javnost Smed. Palanke i SRJ da svoje angažovanje usmeri ka demokratskom delovanju u višestranačkoj državi i ka ostvarivanju jednakosti ljudi i njihovih zajednica uz uvažavanje standarda usvojenih u Evropi • razvoj nevladinih organizacija na teritoriji SRJ a posebno u opštini Smed. Palanka • obrazovanje građana SRJ i posebno građana opštine Smed. Palanke za učešće u demokratskim procesima i participaciju u samoupravi • podsticaj i razvoj slobode mišljenja i govora, • zaštita ljudskih prava i sloboda građana • rad na prikupljanju i distribuciji pomoći ugroženim građanima • obrazovanje građana za zaštitu čovekove okoline i učešće u ekološkim projektima na teritoriji SRJ a posebno na teritoriji opštine Smed. Palanka Ostvarivanje ovih ciljeva podrazumeva delovanje Evropskog pokreta u Smed. Palanci usmereno ka: • mirnom rešavanju konflikta među pojedincima i zajednicama; • ideji pravde, a protiv svakog oblika nasilja; • negovanju saradnje na regionalnom nivou između građana i zajednica kako u SRJ tako i na međunarodnom nivou; • razvoju neprofitnog sektora u SRJ; • poštovanju ljudskog dostojanstva, a protiv kršenja ljudskih prava; • utemeljenju tržišne ekonomije.

7. član
Evropski pokret u Smed. Palanci
1

U ostvarivanju ciljeva Evropski pokret u Smed. Palanci deluje pre svega tako što njeni članovi u skladu sa zakonom: • stalno sarađuju sa drugim organizacijama sličnih ciljeva na teritoriji SRJ i na međunarodnom nivou; • organizuju kongrese, konferencije, okrugle stolove, panel diskusije, savetovanja, radionice i druge oblike obrazovanja građana; • obavljaju izdavačku delatnost, odnosno objavljuju biltene, knjige i druge publikacije u štampanoj i elektronskoj formi; • razvijaju alternativne forme pozorišnog, filmskog i video stvaralaštva, • podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća organizovanjem stručnih seminara i projektima povezivanja privrednika u SRJ i svetu, • organizuju manifestacije posvećene širenju rezultata rada i istraživanja Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; • učestvuju u aktivnostima lokalne i šire zajednice koje unapređuju kvalitet života u ekonomskoj, kulturnoj i drugim oblastima; • organizuju akcije pružanja humanitarne i druge pomoći članovima lokalne zajednice i šire; • vrše istraživanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici i šire; • organizuju naučne i stručne radnike za rad na naučnim i stručnim istraživačkim projektima koji doprinose ostvarivanju ciljeva EPUS- LV u Smed. Palanci; • informišu javnost o rezultatima svog rada preko sredstava javnog informisanja.

8. član
Evropski pokret u Smed. Palanci može postati član širih oblika udruživanja građana odnosno saveza udruženja građana, kao i međunarodnih organizacija udruženja građana. Odluku o pristupanju Evropskog pokreta u Smed. Palanci savezu organizacija udruženja građana ili međunarodnim organizacijama donosi Skupština po pravilima iz člana 15. ovog Statuta. U slučaju pristupanja, tj. učlanjenja u međunarodnu organizaciju predsednik Evropskog pokreta u Smed. Palanci je dužan da o učlanjenju i nazivu međunarodne organizacije obavesti Savezno Ministarstvo pravde u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke iz prethodnog stava

III ČLANSTVO 9. član
Član Evropskog pokreta u Smed. Palanci može biti svaki punoletni građanin, državljanin SR Jugoslavije, koji prihvata ciljeve i Statut Evropskog pokreta u Smed. Palanci . O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor na osnovu preporuke jednog od članova Evropskog pokreta u Smed. Palanci . Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

10. član
Član Evropskog pokreta u Smed. Palanci može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju. Član može biti isključen iz Evropskog pokreta u Smed. Palanci ukoliko svojim delovanjem krši odredbe članova 6. i 7 Statuta. O isključenju iz članstva odlučuje Upravni odbor Evropskog pokreta u Smed. Palanci i obrazloženu odluku u pismenoj formi dostavlja isključenom članu. Na odluku o isključenju član se može žaliti Skupštini Evropskog pokreta u Smed. Palanci u roku od 15 dana po prijemu Odluke Upravnog odbora. Konačnu odluku Skupština donosi u naknadnom roku od 60 dana.

11. član
Član Evropskog pokreta u Smed. Palanci ima pravo da: • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; • neposredno učestvuje u odlučivanju na skupštini Evropskog pokreta u Smed. Palanci kao i preko organa Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; • bira i bude biran u organe Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Evropskog pokreta u Smed. Palanci . Član ima obavezu da: • aktivno doprinosi ciljevima Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; • učestvuje u skladu sa interesovanjem i stručnošću u aktivnostima Evropskog pokreta u Smed. Palanci; • obavlja i druge poslove koje mu poveri Upravni odbor; • plaća članarinu.
Evropski pokret u Smed. Palanci
2

IV ORGANI EVROPSKOG POKRETA U SMED. PALANCI 12. član
Organi Evropskog pokreta u Smed. Palanci su Skupština, Predsednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor

13. član
Skupštinu Evropskog pokreta u Smed. Palanci čine svi njeni članovi. Skupština može biti redovna i vanredna. Redovna skupština se sastaje jednom godišnje. Vanredna skupština se sastaje po potrebi, a na zahtev jedne trećine članova, predsednika ili Upravnog odbora.

14. član
Skupština: • donosi Poslovnik o radu; • usvaja i menja Statut; • donosi plan i program rada Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; • bira i razrešava predsednika, članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora; • razmatra i usvaja izveštaj o radu predsednika i Upravnog odbora; • razmatra i usvaja finansijski plant, završni račun i izveštaj Nadzornog odbora; • odlučuje o predlozima organa ili članova Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; • odlučuje o pristupanju Evropskog pokreta u Smed. Palanci širim oblicima organizacija građana i međunarodnim organizacijama • odlučuje o žalbama na odluke Upravnog odbora • donosi odluku o visini članarine. Skupština je nadležna za sva pitanja koja ovim Statutom ili njenom odlukom nisu data u nadležnost nekom drugom organu Evropskog pokreta u Smed. Palanci .

15. član
Skupština punovažno odlučuje ako je prisutno više od polovine članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

16. član
Predsednika Evropskog pokreta u Smed. Palanci bira Skupština i on je istovremeno predsednik Upravnog odbora. Predsednik: • predstavlja i zastupa Evropski pokret u Smed. Palanci u zemlji i inostranstvu; • stara se o ostvarivanjima programske orijentacije Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; • predsedava Skupštinom Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; • predsedava radom Upravnog odbora. Mandat predsednika traje četiri godine. U slučaju sprečenosti predsednika Evropskog pokreta u Smed. Palanci , ili u dogovoru sa njim, radom Evropskog pokreta u Smed. Palanci rukovodi zamenik predsednika.

17. član
Upravni odbor je izvršni organ Evropskog pokreta u Smed. Palanci . Upravni odbor se stara o sprovođenju ciljeva utvrđenih Statutom i odlukama Skupštine. Upravni odbor ima sedam članova, koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Upravni odbor iz reda svojih članova bira zamenika predsednika, sekretara i blagajnika.

18. član
Upravni odbor: • donosi poslovnik o radu; • rukovodi radom Evropskog pokreta u Smed. Palanci između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; • organizuje redovno obavljanje delatnosti Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; • predlaže Skupštini pristupanje širim oblicima udruživanja građana i međunarodnim organizacijama; • donosi odluke i poverava određene poslove pojedinim članovima; • donosi finansijske odluke za EPUS-Smed. Palanka; • odlučuje o pokretanju postupka za izmenu i dopunu statuta; Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno više od polovine članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. U slučaju jednakog broja glasova odlučuje glas predsednika.
Evropski pokret u Smed. Palanci
3

19. član
Nadzorni odbor vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem Evropskog pokreta u Smed. Palanci i podnosi izveštaj Skupštini. Nadzorni odbor ima tri člana. Članove Nadzornog odbora bira Skupština. Članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

V FINANSIRANJE EVROPSKOG POKRETA U SMED. PALANCI 20. član
Delatnost Evropskog pokreta u Smed. Palanci se finansira: • članarinom; • donacijama; • konkurisanjem za projekte kod državnih organa ili drugih fondacija i organizacija; • izdavačkom delatnošću; • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

21. član
Za svoje obaveze Evropski pokret u Smed. Palanci odgovara isključivo svojom imovinom.

22. član
Sredstva Evropskog pokreta u Smed. Palanci se mogu koristiti samo na osnovu finansijskih planova odlukom Upravnog odbora. Nalogodavac za korišćenje sredstava je predsednik ili zamenik predsednika Evropskog pokreta u Smed. Palanci . Sredstva se nalaze na žiro računu i deviznom računu Evropskog pokreta u Smed. Palanci . Upravni odbor i Skupština kontrolišu korišćenje i raspolaganje sredstvima Evropskog pokreta u Smed. Palanci .

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 23. član
Rad Evropskog pokreta u Smed. Palanci je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima organizacije neposredno ili putem publikacija, odnosno saopštenja za javnost.

24. član
Odluku o prestanku postojanja Evropskog pokreta u Smed. Palanci donosi Skupština. U slučaju prestanka rada Evropskog pokreta u Smed. Palanci Skupština donosi odluku o raspolaganju imovinom, a ukoliko se ta odluka ne donese, imovina Evropskog pokreta u Smed. Palanci pripada Skupštini opštine Smederevska Palanka koja je može koristiti za podršku srodnih organizacija na njenoj teritoriji.

25. član
Predlog za izmene i dopune Statuta Evropskog pokreta u Smed. Palanci mogu dati pet članova, Upravni odbor i Predsednik. Odluku o izmeni i dopuni Statuta donosi Skupština a po pravilima iz člana 15 ovog Statuta.

26. član
Usvajanjem ovog statuta prestaje da važi statut "Evropskog pokreta u Srbiji - lokalno veće u Smed. palanci" usvojen na Osnivačkoj skupštini 24.4.2000.g.

27. član
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane skupštine Udruženja građana "EVROPSKI POKRET U SMED. PALANCI". Predsedavajući

U Smederevskoj Palanci Datum: 23.1.2001.g.

Milan Milošević

Evropski pokret u Smed. Palanci

4