You are on page 1of 4

U skladu sa odredbama čl. 6 i 10.

Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i


političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ ("Službeni list SFRJ", br. 42/90), Skupština
Udruženja građana "Evropski pokret u Srbiji -Lokalno veće u Smed. Palanci" na sednici održanoj
23.1.2001.g. u Smed. Palanci, usvojila je
STATUT ORGANIZACIJE
"EVROPSKI POKRET U SRBIJI - LOKALNO VEĆE U SMED. PALANCI"
I OPŠTE ODREDBE
1. član
"Evropski pokret u Srbiji - Lokalno veće u Smed. Palanci" (u daljem tekstu Evropski pokret u
Smed. Palanci) je samostalno i dobrovoljno udruženje građana, osnovano kao nestranačka, nevladina i
neprofitna organizacija.
2. član
Naziv organizacije je:"Evropski pokret u Srbiji - lokalno veće u Smed. Palanci". Naziv organizacije
na engleskom jeziku je "European Movement in Serbia - Local Council in Smed. Palanka".
Skraćeni naziv je: "Evropski pokret u Smed. Palanci".
Skaćeni naziv na engleskom je "European Movement in Smed. Palanka".
3. član
Evropski pokret u Smed. Palanci ima sedište u Smederevskoj Palanci.
4. član
Evropski pokret u Smed. Palanci svoju delatnost ostvaruje na teritoriji SR Jugoslavije.
Evropski pokret u Smed. Palanci u svom radu sarađuje sa udruženjem građana Evropski pokret u Srbiji
sa sedištem u Beogradu, odnosno sa evropskom međunarodnom nevladinom organizacijom Evropski
pokret, sa sedištem u Briselu.
5. član
Evropski pokret u Smed. Palanci ima pečat okruglog oblika i na njemu piše "EVROPSKI POKRET U
SRBIJI - LOKALNO VEĆE U SMED. PALANCI" latinicom i na engleskom jeziku. U sredini: pečata piše
latinicom Smederevska Palanka.
II CILjEVI I DELOVANjE Evropskog pokreta u Smed. Palanci
6. član
Ciljevi Evropskog pokreta u Smed. Palanci su:
• unapređivanje razumevanja, međusobnog poznavanja i saradnje ljudi i zajednica i podsticanje
svestrane i slobodne komunikacije među njima, pre svega u oblasti kulture, obrazovanja,
ekologije, informisanja, privrede i politike,
• širenje ideje evropskog ujedinjenja na teritoriji opštine Smed. Palanka, Srbiji i SRJ i
unapređivanje kulturne, političke i ekonomske saradnje među građanima, narodima, regijama i
državama Evrope, kao evropskog doprinosa miru i blagostanju u svetu,
• uticanje na javnost Smed. Palanke i SRJ da svoje angažovanje usmeri ka demokratskom
delovanju u višestranačkoj državi i ka ostvarivanju jednakosti ljudi i njihovih zajednica uz
uvažavanje standarda usvojenih u Evropi
• razvoj nevladinih organizacija na teritoriji SRJ a posebno u opštini Smed. Palanka
• obrazovanje građana SRJ i posebno građana opštine Smed. Palanke za učešće u
demokratskim procesima i participaciju u samoupravi
• podsticaj i razvoj slobode mišljenja i govora,
• zaštita ljudskih prava i sloboda građana
• rad na prikupljanju i distribuciji pomoći ugroženim građanima
• obrazovanje građana za zaštitu čovekove okoline i učešće u ekološkim projektima na teritoriji
SRJ a posebno na teritoriji opštine Smed. Palanka
Ostvarivanje ovih ciljeva podrazumeva delovanje Evropskog pokreta u Smed. Palanci usmereno ka:
• mirnom rešavanju konflikta među pojedincima i zajednicama;
• ideji pravde, a protiv svakog oblika nasilja;
• negovanju saradnje na regionalnom nivou između građana i zajednica kako u SRJ tako i na
međunarodnom nivou;
• razvoju neprofitnog sektora u SRJ;
• poštovanju ljudskog dostojanstva, a protiv kršenja ljudskih prava;
• utemeljenju tržišne ekonomije.
7. član
Evropski pokret u Smed. Palanci 1
U ostvarivanju ciljeva Evropski pokret u Smed. Palanci deluje pre svega tako što njeni članovi u skladu sa
zakonom:
• stalno sarađuju sa drugim organizacijama sličnih ciljeva na teritoriji SRJ i na međunarodnom
nivou;
• organizuju kongrese, konferencije, okrugle stolove, panel diskusije, savetovanja, radionice i
druge oblike obrazovanja građana;
• obavljaju izdavačku delatnost, odnosno objavljuju biltene, knjige i druge publikacije u štampanoj
i elektronskoj formi;
• razvijaju alternativne forme pozorišnog, filmskog i video stvaralaštva,
• podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća organizovanjem stručnih seminara i projektima
povezivanja privrednika u SRJ i svetu,
• organizuju manifestacije posvećene širenju rezultata rada i istraživanja Evropskog pokreta u
Smed. Palanci ;
• učestvuju u aktivnostima lokalne i šire zajednice koje unapređuju kvalitet života u ekonomskoj,
kulturnoj i drugim oblastima;
• organizuju akcije pružanja humanitarne i druge pomoći članovima lokalne zajednice i šire;
• vrše istraživanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici i šire;
• organizuju naučne i stručne radnike za rad na naučnim i stručnim istraživačkim projektima koji
doprinose ostvarivanju ciljeva EPUS- LV u Smed. Palanci;
• informišu javnost o rezultatima svog rada preko sredstava javnog informisanja.
8. član
Evropski pokret u Smed. Palanci može postati član širih oblika udruživanja građana odnosno saveza
udruženja građana, kao i međunarodnih organizacija udruženja građana.
Odluku o pristupanju Evropskog pokreta u Smed. Palanci savezu organizacija udruženja građana ili
međunarodnim organizacijama donosi Skupština po pravilima iz člana 15. ovog Statuta.
U slučaju pristupanja, tj. učlanjenja u međunarodnu organizaciju predsednik Evropskog pokreta u
Smed. Palanci je dužan da o učlanjenju i nazivu međunarodne organizacije obavesti Savezno Ministarstvo
pravde u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke iz prethodnog stava
III ČLANSTVO
9. član
Član Evropskog pokreta u Smed. Palanci može biti svaki punoletni građanin, državljanin SR Jugoslavije,
koji prihvata ciljeve i Statut Evropskog pokreta u Smed. Palanci .
O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor na osnovu preporuke jednog od članova Evropskog pokreta
u Smed. Palanci .
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.
10. član
Član Evropskog pokreta u Smed. Palanci može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.
Član može biti isključen iz Evropskog pokreta u Smed. Palanci ukoliko svojim delovanjem krši odredbe
članova 6. i 7 Statuta.
O isključenju iz članstva odlučuje Upravni odbor Evropskog pokreta u Smed. Palanci i obrazloženu
odluku u pismenoj formi dostavlja isključenom članu.
Na odluku o isključenju član se može žaliti Skupštini Evropskog pokreta u Smed. Palanci u roku od 15
dana po prijemu Odluke Upravnog odbora.
Konačnu odluku Skupština donosi u naknadnom roku od 60 dana.
11. član
Član Evropskog pokreta u Smed. Palanci ima pravo da:
• ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Evropskog pokreta u Smed.
Palanci ;
• neposredno učestvuje u odlučivanju na skupštini Evropskog pokreta u Smed. Palanci kao i
preko organa Evropskog pokreta u Smed. Palanci ;
• bira i bude biran u organe Evropskog pokreta u Smed. Palanci ;
• bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Evropskog pokreta u Smed.
Palanci .
Član ima obavezu da:
• aktivno doprinosi ciljevima Evropskog pokreta u Smed. Palanci ;
• učestvuje u skladu sa interesovanjem i stručnošću u aktivnostima Evropskog pokreta u Smed.
Palanci;
• obavlja i druge poslove koje mu poveri Upravni odbor;
• plaća članarinu.
Evropski pokret u Smed. Palanci 2
IV ORGANI EVROPSKOG POKRETA U SMED. PALANCI
12. član
Organi Evropskog pokreta u Smed. Palanci su Skupština, Predsednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor
13. član
Skupštinu Evropskog pokreta u Smed. Palanci čine svi njeni članovi.
Skupština može biti redovna i vanredna.
Redovna skupština se sastaje jednom godišnje.
Vanredna skupština se sastaje po potrebi, a na zahtev jedne trećine članova, predsednika ili Upravnog
odbora.
14. član
Skupština:
• donosi Poslovnik o radu;
• usvaja i menja Statut;
• donosi plan i program rada Evropskog pokreta u Smed. Palanci ;
• bira i razrešava predsednika, članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora;
• razmatra i usvaja izveštaj o radu predsednika i Upravnog odbora;
• razmatra i usvaja finansijski plant, završni račun i izveštaj Nadzornog odbora;
• odlučuje o predlozima organa ili članova Evropskog pokreta u Smed. Palanci ;
• odlučuje o pristupanju Evropskog pokreta u Smed. Palanci širim oblicima organizacija građana i
međunarodnim organizacijama
• odlučuje o žalbama na odluke Upravnog odbora
• donosi odluku o visini članarine.
Skupština je nadležna za sva pitanja koja ovim Statutom ili njenom odlukom nisu data u nadležnost
nekom drugom organu Evropskog pokreta u Smed. Palanci .
15. član
Skupština punovažno odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
16. član
Predsednika Evropskog pokreta u Smed. Palanci bira Skupština i on je istovremeno predsednik
Upravnog odbora.
Predsednik:
• predstavlja i zastupa Evropski pokret u Smed. Palanci u zemlji i inostranstvu;
• stara se o ostvarivanjima programske orijentacije Evropskog pokreta u Smed. Palanci ;
• predsedava Skupštinom Evropskog pokreta u Smed. Palanci ;
• predsedava radom Upravnog odbora.
Mandat predsednika traje četiri godine.
U slučaju sprečenosti predsednika Evropskog pokreta u Smed. Palanci , ili u dogovoru sa njim, radom
Evropskog pokreta u Smed. Palanci rukovodi zamenik predsednika.
17. član
Upravni odbor je izvršni organ Evropskog pokreta u Smed. Palanci .
Upravni odbor se stara o sprovođenju ciljeva utvrđenih Statutom i odlukama Skupštine.
Upravni odbor ima sedam članova, koje bira i opoziva Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira zamenika predsednika, sekretara i blagajnika.
18. član
Upravni odbor:
• donosi poslovnik o radu;
• rukovodi radom Evropskog pokreta u Smed. Palanci između dve sednice Skupštine i donosi
odluke radi ostvarivanja ciljeva Evropskog pokreta u Smed. Palanci ;
• organizuje redovno obavljanje delatnosti Evropskog pokreta u Smed. Palanci ;
• predlaže Skupštini pristupanje širim oblicima udruživanja građana i međunarodnim
organizacijama;
• donosi odluke i poverava određene poslove pojedinim članovima;
• donosi finansijske odluke za EPUS-Smed. Palanka;
• odlučuje o pokretanju postupka za izmenu i dopunu statuta;
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno više od polovine članova, a odluke donosi većinom
glasova prisutnih članova. U slučaju jednakog broja glasova odlučuje glas predsednika.
Evropski pokret u Smed. Palanci 3
19. član
Nadzorni odbor vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem Evropskog pokreta u Smed. Palanci i podnosi
izveštaj Skupštini.
Nadzorni odbor ima tri člana.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština.
Članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
V FINANSIRANJE EVROPSKOG POKRETA U SMED. PALANCI
20. član
Delatnost Evropskog pokreta u Smed. Palanci se finansira:
• članarinom;
• donacijama;
• konkurisanjem za projekte kod državnih organa ili drugih fondacija i organizacija;
• izdavačkom delatnošću;
• iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
21. član
Za svoje obaveze Evropski pokret u Smed. Palanci odgovara isključivo svojom imovinom.
22. član
Sredstva Evropskog pokreta u Smed. Palanci se mogu koristiti samo na osnovu finansijskih planova
odlukom Upravnog odbora.
Nalogodavac za korišćenje sredstava je predsednik ili zamenik predsednika Evropskog pokreta u Smed.
Palanci .
Sredstva se nalaze na žiro računu i deviznom računu Evropskog pokreta u Smed. Palanci .
Upravni odbor i Skupština kontrolišu korišćenje i raspolaganje sredstvima Evropskog pokreta u Smed.
Palanci .
VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
23. član
Rad Evropskog pokreta u Smed. Palanci je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima organizacije
neposredno ili putem publikacija, odnosno saopštenja za javnost.
24. član
Odluku o prestanku postojanja Evropskog pokreta u Smed. Palanci donosi Skupština.
U slučaju prestanka rada Evropskog pokreta u Smed. Palanci Skupština donosi odluku o raspolaganju
imovinom, a ukoliko se ta odluka ne donese, imovina Evropskog pokreta u Smed. Palanci pripada Skupštini
opštine Smederevska Palanka koja je može koristiti za podršku srodnih organizacija na njenoj teritoriji.
25. član
Predlog za izmene i dopune Statuta Evropskog pokreta u Smed. Palanci mogu dati pet članova, Upravni
odbor i Predsednik.
Odluku o izmeni i dopuni Statuta donosi Skupština a po pravilima iz člana 15 ovog Statuta.
26. član
Usvajanjem ovog statuta prestaje da važi statut "Evropskog pokreta u Srbiji - lokalno veće u Smed.
palanci" usvojen na Osnivačkoj skupštini 24.4.2000.g.
27. član
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane skupštine Udruženja građana "EVROPSKI
POKRET U SMED. PALANCI".

Predsedavajući

U Smederevskoj Palanci
Milan Milošević
Datum: 23.1.2001.g.

Evropski pokret u Smed. Palanci 4

Rate