You are on page 1of 4
U skladu sa odredbama él. 6 10. Zakona o udruzivanju gradana u udruzenja, drugtvene organizacije i politiéke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ ("Sluzbeni list SFRW", br. 42/90), Skupstina Udruzenja gradana "Evropski pokret u Smederevskoj Palanci na sednici odrzanoj 14.2.2002.g. u Smed. Palanci, usvojila je STATUT ORGANIZACIJE VROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI" 1 OPSTE ODREDBE 1. élan “Evropski pokret u Smederevskoj Palanci" (u daljem tekstu Evropski pokret u Smed. Palanci) je samostalno | dobrovolino udruzenje gradana, osnovano kao nestranaéka, neviadina i neprofitna organizacija. 2. élan Naziv organizacije je:"Evropski pokret u Smederevskoj Palani” Naziv organizacije na engleskom jeziku je "European Movement in Smederevska Palanka’ ‘Skraéeni naziv je:"Evropski pokret u Smed. Palanci ‘Skaéeni nazivi na engleskom su "European Movement in Smed. Palanka’. 3. élan Evropski pokret u Smed. Palanci ima sediéte u Smederevskoj Palanci 4. élan Evropski pokret u Smed, Palanci svoju delatnost ostvaruje na teritoriji SR Jugoslavif. Evropski pokret u Smed. Palanci u svom radu saraduje sa udruzenjem gradana Evropski pokret u Srbiji sa sedi8tem u Beogradu, odnosno sa evropskom medunarodnom neviadinom organizacijom Evropski pokret, sa sedistem u Briselu. 5. élan Evropski pokret u Smed. Palanci ima petat okruglog oblika i na njemu pise "EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI - EUROPEAN MOVEMENT IN SMEDEREVSKA PALANKA" latinicom i na engleskom jeziku. U sredini: petata pie latinicom Smederevska Palanka. II CILJEVI | DELOVANJE Evropskog pokreta u Smed. Palanci 6. élan Ciljevi Evropskog pokreta u Smed. Palanci su: © unapredivanje razumevanja, medusobnog poznavanja i saradnje judi i zajednica i podsticanje svestrane i slobodne komunikacije medu njima, pre svega u oblasti kulture, obrazovanja, ekologije, informisanja, privrede i politike, + Birenje ideje evropskog ujedinjenja na tertoriji opstine Smed. Palanka, Srbije i SRU i unapredivanje kulture, polititke i ekonomske saradnje medu gradanima, narodima, regijama i drZavama Evrope, kao evropskog doprinosa miru i blagostanju u svetu, + uticanje na javnost Smed. Palanke i SRJ da svoje angaZovanje usmeri ka demokratskom delovanju u vigestranatko| drZzavi i ka ostvarivanju jednakost judi i njihovin zajednica uz uvazavanje standarda usvojenih u Evropi © razvoj neviadinih organizacija na teritoriji SRJ a posebno u opatini Smed. Palanka + obrazovanje gradana SRJ i posebno gradana opstine Smed. Palanke za udes¢e u demokratskim procesima i participaciju u samoupravi podsticaj i razvoj slobode migijenja i govora, a8tita judskih prava i sloboda gradana rad na prikupljanju i distribuciji pomoti ugrozenim gradanima obrazovanje graéana za zastitu Covekove okoline i ude8¢e u ekoloskim projektima na tertorij ‘SRJ a posebno na teritoriji opStine Smed. Palanka Ostvarivanje ovih ciljeva podrazumeva delovanje Evropskog pokreta u Smed. Palanci usmereno ka: ¢ — mimom re&avanju konflikta medu pojedincima i zajednicama; © ideji pravde, a protiv svakog oblika nasilja; © negovanju saradnje na regionalnom nivou izmedu gradana i zajednica kako u SRJ tako ina medunarodnom nivou; © razvoju neprofitnog sektora u SRU; postovanju ljudskog dostojanstva, a protiv krSenja ljudskih prava; utemeljenju tr2igne ekonomi. ‘Evropski pokret u Smed, Palanci 7. élan U ostvarivanju ciljeva Evropski pokret u Smed. Palanci deluje pre svega tako &to njeni clanovi u skladu sa zakonom: © stalno saraduju sa drugim organizacijama slignih ciljeva na teritoriji SRJ ina medunarodnom nivou; * _organizuju kongrese, konferencije, okrugle stolove, panel diskusije, savetovanja, radionice i druge oblike obrazovanja gradana; © obavijaju izdavaéku delatnost, odnosno objavijuju biltene, knjige i druge publikacije u &tampanoj i elektronskoj formi; © razvijaju altermativne forme pozorignog, filmskog i video stvaralastva, * _ podsticanje razvoja malin i srednjih preduze¢a organizovanjem struénih seminara i projektima povezivanja privrednika u SRJ i svetu, © organizuju manifestacije posvecene Sirenju rezultata rada i istrazivanja Evropskog pokreta u ‘Smed. Palanci ‘© ugestvuju u aktivnostima lokalne i ire zajednice koje unapreduju kvalitet Zivota u ekonomskoj, kulturnoj i drugim oblastima; © organizuju akcije pruzanja humanitame i druge pomoti clanovima lokalne zajednice i sire; © vie istrazivanje kvaliteta Zivota u lokalnoj zajednici i it © organizuju nauéne i struéne radnike za rad na nauénim i struénim istrazivackim projektima koji doprinose ostvarivanju ciljeva Evropskog pokreta u Smed. Palanci; ‘© informigu javnost o rezultatima svog rada preko sredstava javnog informisanja. 8. élan Evropski pokret u Smed. Palanci moze postati élan sirih oblika udruzivanja gradana odnosno saveza udruzenja gradana, kao i medunarodnih organizacija udrugenja gradana ‘Odluku o pristupanju Evropskog pokreta u Smed. Palanci savezu organizacija udruzenja gradana ili medunarodnim organizacijama donosi Skupstina po pravilima iz élana 15. ovog Statuta. U sluéaju pristupanja, tj). uélanjenja u medunarodnu organizaciju predsednik Evropskog pokreta u ‘Smed. Palanci je duzan da o uélanjenju i nazivu medunarodne organizacije obavesti Savezno Ministarstvo pravde u roku od 30 dana od dana donogenja Odluke iz prethodnog stava Il CLANSTVO. 9. élan Clan Evropskog pokreta u Smed. Palanci moze biti svaki punoletni gradanin, dréavijanin SR Jugostavije, koji prihvata ciljeve i Statut Evropskog pokreta u Smed. Palanci prijemu u élanstvo odluéuje Upravni odbor na osnovu preporuke jednog od élanova Evropskog pokreta u Smed. Palanci Clanstvo se stiée potpisivanjem pristupnice. 10. élan Clan Evropskog pokreta u Smed. Palanci moze istupiti iz élanstva davanjem pismene izjave 0 istupanju ian mode bit iskjuten iz Evropskog pokreta u Smed. Palanc! ukolko svojim delovanjem kréi odredbe Gianova 6. i 7 Statuta. O iskjuéenju iz clanstva odluéuje Upravni odbor Evropskog pokreta u Smed. Palanci i obraziozenu odluku u pismenoj formi dostavija iskljuéenom élanu. Na odluku 0 iskljuéenju élan se moze Zaliti Skup8tini Evropskog pokreta u Smed. Palanci u roku od 15 dana po prijemu Odluke Upravnog odbora Konaénu odluku Skupstina donosi u naknadnom roku od 60 dana. 11. élan Clan Evropskog pokreta u Smed. Palanci ima pravo da: * _Tavnopravno sa drugim élanovima utestvuje u ostvarivanju ciljeva Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; © neposredino usestvuje u odluéivanju na skupétini Evropskog pokreta u Smed. Palanci kao i preko organa Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; bira i bude biran u organe Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Evropskog pokreta u Smed. Palanci Clan ima obavezu da: + aktivno doprinosi ciljevima Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; © uBestvuje u skladu sa interesovanjem i struéno8cu u aktivnostima Evropskog pokreta u Smed, Palan Evropski pokret u med. Palanci © obavija i druge poslove koje mu poveri Upravni odbor; © plata dlanarinu, IV ORGANI EVROPSKOG POKRETA U SMED. PALANC! 12. Glan Organi Evropskog pokreta u Smed. Palanci su Skupstina, Predsednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor 13. Elan ‘SkupStinu Evropskog pokreta u Smed, Palanci gine svi njeni élanovi. ‘Skup8tina moze biti redovna i vanredna. Redovna skupétina se sastaje jednom godinje. \Vanredna skupstina se sastaje po potrebi, a na zahtev jedne tretine élanova, predsednika ili Upravnog odbora, 14. élan ‘Skupstina: donosi Poslovnik 0 radu; usvaja i menja Statut; donosi plan i program rada Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; bira i razreSava predsednika, élanove Upravnog odbora i élanove Nadzornog odbora; razmatra i usvaja izve8taj o radu predsednika i Upravnog odbora; razmatra i usvaja finansijski plan, zavr8ni ratun i izve8taj Nadzornog odbora; odluéuje 0 prediozima organa ili étanova Evropskog pokreta u Sed. Palanci ; odluéuje o pristupanju Evropskog pokreta u Smed. Palanci girim oblicima organizacija gradana i medunarodnim organizacijama ‘© odluéuje o Zalbama na odluke Upravnog odbora . donosi odluku o visini élanarine. ‘Skup$tina je nadlezna za sva pitanja koja ovim Statutom ili njenom odiukom nisu data u nadleznost_ nekom drugom organu Evropskog pokreta u Smed. Palanci . 15. Glan ‘Skupstina punovazno odluéuje ako je prisutno vise od polovine élanova. ‘Skupstina odluéuje vecinom glasova prisutnih élanova. 16. Glan Predsednika Evropskog pokreta u Smed. Palanci bira Skupstina i on je istovremeno predsednik Upravnog odbora. Predsednik: + predstavija i zastupa Evropski pokret u Smed. Palanci u zemij i inostranstvu; © Stara se 0 ostvarivanjima programske orijentacije Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; *_ predsedava Skupstinom Evropskog pokreta u Smed. Palani ; + predsedava radom Upravnog odbora. Mandat predsednika traje éetiri godine. U sluéaju spregenosti predsednika Evropskog pokreta u Smed, Palanci, ili u dogovoru sa njim, radom Evropskog pokreta u Smed. Palanci rukovodi zamenik predsednika. 17. élan Upravni odbor je izvr8ni organ Evropskog pokreta u Smed. Palanci . Upravni odbor se stara o sprovodenju cilleva utvrdenih Statutom i odlukama Skupstine. Upravni odbor ima pet élanova, koje bira i opoziva Skupstina, Mandat clanova Upravnog odbora traje Ceti godine. Upravni odbor iz reda svojih élanova bira zamenika predsednika, sekretara i blagajnika, 18. élan Upravni odbor: * donosi poslovnik o radu; * _rukovodi radom Evropskog pokreta u Sed. Palanci izmedu dve sednice Skupstine i donosi odluke radi ostvarivania ciljeva Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; ‘organizuje redovno obavijanje detatnosti Evropskog pokreta u Smed. Palanci ; predlaze Skupstini pristupanje sirim oblicima udruzivanja gradana i medunarodnim organizacijama; ‘* donosi odluke i poverava odredene poslove pojedinim élanovima; + donosi finansijske odluke za EPUS-Smed. Palanka; © _cdluéuje o pokretanju postupka za izmenu i dopunu statuta; “Evropski pokret u Smed. Palanci