u s

'
. l' /}
Ip-
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
5 grudnia
Ng 85.
Rok 1930.
T R E Ś Ć
ROZPORZf\DZENIE PREZYDENTI\ RZECZYPOSPOLITEJ
Poz.:
654-z dnia 29 listopada 1930 r. Prawo górnicze. • • • . . ... . . . . . . ... . . . . 1155
. ROZPORZf\DZENIE RI\DY MINISTRÓW
Poz.: 655-z dnia 26 listopada 1930 r. o ZOIeSIeOlU obszaru dworskiego Przydwórz i g:niny wiejskiej
ł i o utworzeniu gminy wiejskiej Przydwórz w powiecie ą województwie po-
morskiem
654.
Ą
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
IZ dnia 29 listopada 1930 r.
Prawo góm: cze.
Na art. 44 ust. 5 Kon,s,tytucji post'a-
nawiam co ę
ł I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Art. 1. (1) ą ę w swych naturalnych
ł ż rad, ł srebro, ź cyna,
. cynk, ka,dm, ł ę ć ż z ą ż
nych rud darniowych, kobalt, ni/k,iel, arsen, an,t ym on,
mangan, glin, chrom i woHram, ą ź w sta'Iliie rodzi-
mym, ą ź ja.ko rudy, o ile ą ę one do tech-
n:'cznego uzysk:'wania z nich pomi'eni'Onych metaM,
ł ą ę co technic.znego wydobywa-
. ni'a z n.ich ł które ze ę na za-
ś ć f,osforu ą ę do · pr,zeróbki na naw.0,zy
, • , • • II • • • • . • 1194
lsztuczne, ę brunatny,g'rafilt,a ż ę ka-
m:enny i antracyt z ą ż w województwie
ń ś ą ę ś województwa ś ą
skiego - ą wO:li górniczej, t. ą ą
ne :z prawem ś ł ś gruntu i ą
ć pr,2!edm:ntem ł ś i górnk:lzej" nadawanej
ż pod war ul1'k ami, w pr,awie nil·
ni-ejs,z,em.
(2) ą ę w ł ż na1turalnych
s'ó,l kamienna, s'o,le potasowe, magne/2!owe i bo,rowe,
solanki, ą s'ole so,dolwe l,ub so<1.e potasowe,
w Ł ń i w ś ą ę
ś ś ę kamienny i antra-
cyt - n1ie ą ą z prawem ł ś ł ś
dela gruntu i ą ż na rz'ecz ń ,t. j.
ą ć przedmiotem ł ś gómiclz e,j , nadawa-:
nej jedynie ń .
(3) Solaniki mineralnych ź ł leczni>c.zych nie,
ą pod prz,episy ę 2 ,j ą przyna-
ż ś ć ł ś gruntowej.
(4) Pl'1Zepi
,
sy specjalnej ustawy ą prawo
ł ś co do ż ziemnych i uprawnienia dO'
ich poszukiwania 1 wydobywania. ,
(5) Wszystkie ł ł ą przyna-
ż dog,runtu i nie ą ć prze,dmiotem ę
nej ł ś górniczej. '
1156 Dziennik Ustaw. Poz. 654. Nr. 85.
Art. 2. (1) Wobec wbdtz przedstawicielem
ń jako ł ą przy uzysk:wan:u ł
ś górniczej oraz jalw ł t:ÓI
jest z ę Kur a tor ń Pól Górniczych,
powolany przez Min-istra ł i Hand!u.
(2) Prawa i ą Kura tora ś in.struk-
cja, wydana pnzez Ministra ł i Ha,ndlu.
Art. 3. Postanowienia prawa niniejszego nie
ł ą w n:'c:zem mocy odmiennych posIJnowie ,l
umówi ń ę ,z'awa,rtych
prz,ez ń Polskie.
D z ia I n.
O POSZUKIWANIU GÓRNICZEM.
Art. 4. (1) Prawo poszukiv.:ania minero.lów, po-
ą wo!, j górniczej, ł ż kto
w ś art. 16 je st zdo,l'ny dO' nabywania ł ś
górniczej. Ograni,czen:a ś do nabyw:m: a
ł ś górn:czei, ą z art. 16, ą od-
powiednie zas tosowan ie ,
(2) Prawo poszukiwanra ł Ł ę ż
nych na rzec:z ń ł ł ą ń
stwu.
Art. 5. (11 N:e wo,lno ć ń
w ę placów publicznych, u!:'c, dró.g,
,ko!e'i, cmentarzy, ę ochrony ź ł
i "bieK lów nieruchomvch ę ą za·
byt
l
,a mi ś ł 1 i 2 w;'pOtcz<1Czen'<l Pre-
eydenta RzcczypospoHci z d"ia 6 m:: rca 192B 1'.
o op:ece na d za bytkami [Dz. U R. P Nr, 29, poz . 265)
oraz r.a obsza rach, na kt ór ych p0szukiwania te ą za-
ka:zane na mocy osnbnych ustJ w ,
(21 Rada fvhni,;trów ż poz<ltem ć
w droc ze roz.porzC1dzen:a ń (órn:czych na
. pewnyc h oSszarach ze n'a inleres p:l,bl: cZl' Y.
P) ż pewne ś 0hsz::lru. na ma-
ą ć lub ą prnw3dzone roh:J ty poszukIwawcze,
ą ą ś ć dla ń n:nd<o-
wych , ja !: o \'''yia,tl' '.' we z<lbytki rrzyrody, to ę
b k; ch ś ż T, akaZ3C ,'\'1: e r Przem
,i Handlu lub ż przez n:e;;o ł gór-
nicza.
Art. 6. (1) Na p!'owadzcn;e ń ć
czvch na b<;C4cych w adrn:n:s !racii l'ub
u;';ytkowaniu wbCzY wo isKowei lub przcds:c hiorstw
ń wch odz ncy:::h w z:d, res ł Mini-
,ster"twa Spr a w Wn;skO\·"ych., a lho na
ł ż w obrehie " h, zilró w wa r Dw:lVch luh relO-
nów albo ż w ohrch:e lotnisk, po-
pow"n:en ć zezwolenie Min:slra
WOI' c, kowyc,h l ub ż przez nie,Qo
wbc'z y vr>j5,kowe i, \\'lyd <l n:l' ta k:·eQo ze/wolenia co
cn lotn:sK, ł
ę w pnrn'zl:m:en;'u z Iym f\'I ' nistrem ę
nie 'z ż ą przez niego ł ą
r2) Na prowadzen:e ń j!órniczyc.h
w obr (' b':e stref\' poszukiwacz Prl'W,-
nien ć zezwO' l'n'e ł ś powiatowej ł
dzy administracji o,gólnej.
Art. 7. (1) Przy poszukiwaniu ł pod-
ą Wali lub ż na [L,(CZ
Panstwa, w g,ani-
cach potl'zeb ro,bót p ::: :szL<lk:'wawczych z ń
jakie na mocy ł 75 ,j 76 ł ą ł
cle.owi po,a bormczego, i ma '[,rawo ć ę
ą mu do Ż grunt,ów i wód
wierzchn:ch, ę zarówno dla samych Ł
po:;t:LlIk'lwawczych, ,alK ''- do:a rob,ol i ą ń
pomocniczyc,h przewi.d:zr:'arych wart. 75,
(2) ż ą Ć poszuhwan:a na
cudzym grlinc:e ni'e Lz)ska od ł i od po-
siaJacza gruntu zezwo. enia na ż gruntu dl:! te-
go cclou l'ub ż ż niezna ne jest mielsce ich po-
bytu, natenczas zezwo,leni'a ę uezie !a ę
gowy ą górn:'czy. W 'tym wypadku ą analo-
r.'· czne postanowi'en:a o ą
gruntu i wody na potrzeby ł górniczego
lart . 8 -., do 94, 97 i 98) .
(3) ę ą górniczy powinienoc.mó-
ć zczwolen;a:
1. j ż pro,wadZ2nie ń na danym
gruncLi! jest ni edopu.>zcz:llne z uW.1gi na po-
stancw:' eni,a art. 5 lub 6;
2. ż pc. szuk wacz ę zezwolenia
na ę gruntu pod budY:1,kami mieszkd-
nem, gosp ,- d:ucuml lub ł ż ł do celów
ł lub ż ś pubLczncj
i w u ś ć ę metrów
od bud ynków, ż ą do t ego sam '!go,
co i grunt ś albo w ł ą ę
z budynkami ogndzonych p:>.:lwórzach
i w sadach, ogrodach i parkac'h.
(4) POlw;:>lenie na ę gruntu jest udz:ela-
ne na ą j zdn'2go r eku, po:;zzm wygasa, ż
n:e ZQ.3t.an:e oJn .'w.cnz przzd ł ż
terminu. ę ą górniczy ż ć
a, j ż r :;,b Jty p ' slukiwawcze ni'e ł
ę lub ż pr.!erwane ż ż
przez rck.
Art. 8, f11 O rD'ZpoczC,'ciu robót poszukiwaw-
czych puszuk'wacz górniczy powmien ć
niezwlocznie ś ę ą górniczy ze
w:; kaz:mem m; ejsca. gdz :e rO'J,)ty ą ć prowa-
dzone, i sposcbu ich wykonan ia, przyczem, o il,: m;cj-
scc' ż jest w ę str::fy po-
sZl1k.rwa,cz pcwinicn odp,; s zawadom enia ć
ś do ś powiatowej ł admi-
nistracji ogÓJn:!;'
(2) ę ą górn;czy zaw;adamia
o robót ę na k Lórej obszarze puszu-
kiwana ą prowadzone.
(3) P cszukiwacz górn:czy pow'nien ż za-
w' adom ć O ę robót pr- sZU!{iW3wczych ł
ś ch pól w których obrcbie
robf,ty maiq ć pr :' wadzone, oraz ł ą
dn ch leczniczych ź miner a lnych, dla których
ł ustanowi' ony ą ochrony o ile
ł ś ci zarejestrowali ę w ż ę
górniczym.
Art. 9. ą powinien
ć prowadzenia robót poszukiwawczyoh, ż
Nr. 85. D'dennik Ustaw. Poz. 654. 1157
p " szuk :wania ł Ż ć ń ist:l:e-
ą ż zakl;::.uow górncclYch lub ć ich
r uchJ wi, a.bu ż ć rob:.. tLm p Jszuki-
W:Lvt:;.,: ym, rozpo.;:;z.:;tym wczcsn.l:; prt,ez inn.;gJ po-
SZUk1\vilCZa i nie prz..:rwan ym, albo ż ć bap.e-
czel1slwu ź ł min era lnych, dla kLory,-h
ł ustanowiony ą ochrony górniczej.
Art. 10, Do ł przy
prowad,zeniu p c: szukw:tnla górniczego, ą an.do-
glczne Zilsto:; o·wanie przep.sy o m.n\!ralach, uzy"ki-
w.inych prze.z ś pAa górniczego, a mc ę
tych jego nadaniem (art. 73 i 74).
Art. 11. Poszukiwacz górniczy ą
do pelnzgo ods.zk l., dOWallla za szkody, we
wiasnoscl gruntowe; i w jej ż ś woku-
tek górniL:zych p 'bót posluk.wawczych, przyczem
stosu,je ę odpowiednio przepisy o oJszkouowanilJ
za slJkody. pow!.tale wskut.;krv'bót górn.,czych larl. 99
do 10 l i lUS do lllSl.
Art. 12. (l) Przy poszukiwaniach ą
wiercenia ą jesl pro-
ć ż ą dzienn k w.'crln :·czy i proLI ol:\VLru
wiertniczego oraz pr ć próbki
nych skal.
(2) Poszukiwacz górniczy ą jest na
ż ą ć delegalom wladzy g6r!llcz,,:;
dz :ennik w:er-tnczy i proLI olw::ru orJ.z prl.e-
wlcrconych skaJ, wzgl\;unie ł ć je pomlenloo.:j
ł
(3) M:nislter ł i Hand.Ju wydajc w dro-
d'ze ą prup sy, d ą pmwauze:la
dzicnn kaw wiertn.cz)'ch i proLlów OtWOi'OW, a ż
przechowywani'a
Art. 13. (1) Do ń t. j .
do roból. prowadzonych 'Odkryca m nc-ratów,
stosuie ę odpowiednio pUla przep:sami
dziatu ż przepisy o zarz4dz,ic i ruchu ł
górn iczych, zawarte w a rlykula;;h 118 do 122. 140,
141 i 1-13 do 156 dzalu VI!. przyC'zem przep:'s art. 155
st usuje ę z ą ą ż o zam!erzo:1cm wslrzymJ.-
n li roból pos>zuk.WL\(;Z pI,w;llicn
ć Ę ą Ę co nalnm;e; na
siedem dni naprzód, dalej prz"p;sy o wladzal.:1h gór-
niclych, zawarte w 188 do 200 ł X
oraz odpowcdnie postanow.enia ł Xl i Xll ni-
Dl;ejszego prawa.
(2) Pos.Lukiwania górn:cze powinny ć prowa-
dzcne pl\d k ie rcwn:,cbw:': lll. dozorzm i odp :wiedz aol- .
ś ą osób, które ą wymaganiom punk-
tów 1 do 3 art 124 i ł ol!u-c;g
ę górnicz,ego dostateczno! u2:,:Ic.Jnien:e pra1ldycz-
ue do sprawcwan ' a powierzunych :m czynnó;ci. Po-
stanow:enia ę 2 i' 3 art . 123 ź ł
131 d o 139 ą odpowiednie Z3,s·:os,;;wlnie.
(3) ż przew;·dziane wart. 143 ust . 2 ę
dy ń tego ą ę ą
górnczy ż ą ą ć nl rcb ·ty po-
szu.kwawcze ż mo'::: cbaw ą ą ą ń
punktów 4 i S art. 124 oraz ł 125 do 130.
W ż ą górniczy ż w drc;.dze ogólnie obo-
ą ą ą ą ą ć moc parnie-
nionych p,-,slanow.cri na wszystkie r " Solty
wawcze lub na p .; wne ich grupy w ł swo:m
obwodzie.
Art. 14. Roboly, ą na celu zbadanie ł
ż d L,konywane p o zgtosz:.!rl .. u, a prz ed uzyskan cm
wlasnusc! górn lczcj, ą tym S:lmym prupi -
som, co
ł III.
O POWSTAWANIU Ł ś GÓ:lNICZEJ.
ł I.
Po:; Ł ogólne.
Art. 15. ś ć górnicza powstaje prtez
nadanie, Ż sca l<!ll ie pol górll;czy:; h, p r ZCl poJl:at
poia górniczego lub ę pól górnic.lych.
Art. 16. (l) ł ś ć ą co d o
ł ą wOt. gornicz . .;j, nW2; C: ć w dro-
dze nat!an.a ki\i.dy, kto w mysl ą ą pue.
P:'sów jcst zdoln y'" du naoywania. ś nic-
ruchLmej.
(2] ł ś ć do nabywani a ł ś górn:czej
w drodze nad:.tnia prz ez wbd.l górlli-
Cly-..:h l Pallstwow.:go Instytut u Gculo'g cznego ()raZ
ich ż ę (JIC; :: ów i dZlt!ci pollega ogranI-
czcna; m, wskaLanym wart. 201.
(31 Cudzoziemcy, zarówno osoby fizyczne. jak
i prawne, m:Jgq ć w P .. ; lscc w drodu na :hna
ć ą co do rnner:tlow, ą
woli górn:cz;;:j, po uprl.cdniem ulysk !n' u ze zwo iellla
M .·nistra i Handlu, wyd 2negc w ponzu-
m eniu z fv1 n:slrami Spraw ę Sp-:-J.w
W c iskowych i Spra w Z:' granic.znych na pod.s tawie
sWLbodnc; oceny danych stosunków. Z2lwden:e po-
ż nic jest wyma,gane w wyp:.t drkach nabycia
ł ś górn :cz.ej ę ą
go, ż sp" dk ( hic:rcJ. jest zarazcm ł do
spadku z us ' awy.
(4) W rn·ie przez cudz'oz;cmca, czy
to ę ą czy ą zczwolen :H na poszu-
kiwan:c górnicze w dal1\!j ś
przez fv1 nislra Przemy:>lu l Hand.lu w p:.Jrt:,ZUlU ZI1 : U
z l\1inistrami Spraw \'': ewnli'trznych , Spraw Wojs ko-
wych i Spraw Zi!.,granrczny..::h. nie ;.: s l W'y" lU :l g1 112 do-
datkowc zezwol en ie na uzyskanie n1 da na ś
gornlczej na pods t awie od'kry;; :a, w te ku
ż wymlen.oncgo p:.Jszuki wan ia.
Art. 17. Przestrzc:1, w któr e j ą po-
ł na pods :aw e aktu ś ć gór-
nicza, nazywa ę polem górn iczzm.
Art. 18. (1) Ka7.:de p: le t5órn:cz2 P')W'I1710 ć
wpisar.e w ę wykazie h ópot ccz nym do ą
gmn10wvch (hip c ę ń
Koszta wp'su pnJsi ś pJ la górnic.zego.
(2) O wp:s :e pola górn !Clzgo, ja'< równrez
o ś pJ,la górniczegJ, po-
1158,
Dziennik , Ustaw. ·Poz. '654. Nr. 85.
winilea ą ł ć ł ś
wy ż ą górniczy. ,
(3) . Minister ś ę jest wy- '
ć w poro.zumieniu' z ł i' Han-
dllu' w drodze ą w ramach .dzielnicowych
prze'p:sów przepisy o ą r pru-
wa,dzel1Jiu ą w których ą ć wPilsane po.}a
górnicze. oraz o trybie ę DopókI t-eprze- .
pisy nie ą wydane. stosowac ż przepisy,
ą ą w chw,H ś w ż n,jniejszego
prawa.
. Art. 19. (1) J ź ł ś ć górnic.z.a ł
guje wspólnie osobom lub prawnym,
natenczas ż stosunki prawne ł ś
normuje ę ł warunków zawart.ej m ę nmiJ
umowy lub w ł ug innego Ś woli,
a w braku. ż - ł ogólnie ą ą
przep·isów prawnych.
(2) ż ł (art 241. ż ł ż przez
kHlka osób, n;e podaje stosunku ich ł w ż ą
nej ł ś górni'czej, osoby te ą pT>zy na-
daniu ł ś ć ą w ę ś równych.
Art. 20. (1) O ile prawo niniejsze nie zawiera
ń odmi.ennych, do. ł ś górniczej ma-
ą zastosowani'e przepisy us1aw cywi,lnych, ą
ce ł ś nieruohomej, a w ś prze-
pisy o nabywaniu i ą ż ł ś nierucho-
mej i o prawach, ·zni·ej ą
(2) Ustawa ż dnia 24 marca r. o nabywa-
niu ś przez obcokrajowców (Dz. U. R.
P Nr. 31, poz. 178) oraz art. 12 ą Pre-
zyden1ta RzeqzypospoWtej z dnia 23 grudnia 1927 r.
o gtan:'Cach ń (Dz U. R P. Nr. 117, poz. 996)
iw brzmieniu ą Prez)'ldal1Jta Rzeczypo-
'SIpd1tej z dnia 16 marca 1928 r . (Dz,. U. R. P . Nr.,32,
'poz. 306) ma odpo,wiednie zaslosowaOle ż w od-
ni'esiie.niu· do ł ś górniczej z ą ą ż za-
miast Rady Ministrów udziela zezwólen,D3. MlDisler
ł i ą w por.ozum.en,iu z Min1strami:
Spraw ę Spr.aw Wojskowych i Spraw
. Zagranic.zn.ych. .
Art. 21. ż oola górnicze<i Q ies:t jego
w rozllmieni'U prawa ·n.ini1eiszego.
R o zd z i a ł II.
O nadawu. ·
Art. 22. Warunkiem uZYSikania naclanj·a ł
ś górmczej jest o?kryóe ł w jego natu-
rainem ł ż i ł odkrycia wraz z , ś ą
o nadanie pola górniczego.
Art. 23.( l') ł odJkrycia wraz z ś
ą o nadaDle ż ł ż ć na . ś we ł ś
. ł punktu odkrycla ę ą górni-
czym ł telegraficzne lub telefoniczne jest
ż '.
(2) ę ą górniczy. zazriacza na
ł ń i ę . otrzymanira . ł
. i numer .wpisu . do ę ł ń
(3) ł ą ktQry pragnie ć po-
ę ę ń ę ł ż ł p'owinien ł ż ć
ś ę ł drugi ą ć je-
&'0' egzemplanz; ę ą górniCzy zapisuje'
na tym egzemplarzu ń i ę otrzvmania ł
szenHi. i ś y numzr . WpiSU . do ę ł ń
i zwraca go ł ą . '
(4) W razie podanIa ł nie we ł ś
wyln, iecz w jakimkolwiek innym ę górniczym, ·
hm ostatni' ł je do ł ś ę
ę ź ą o tem ś
n.ie ł ą W tym wypadlku za ę ł ż .
ż ę ę ł ł do ł ś
ę ę górniczego.
Art. 24. (1) ł powinno ć
1. ę i ę ę . adres '
(mi.eljsce prawnego zamiesZlkania, ę
ę ł j ą t. j .. osoby, na rz'ecz
której ł ś ć górnicza ma ć nadana,
2. ś ż ś ń ł
".
3. ś ł co do ktÓrych ł
ę ś ę o nadan.e ł ś gói'nic'zej,
4. dc.tldadne oznactenie punlktu odkrycia orat
sposobu o-dkrycia (za ą otworu wiertni-
czego., sztolni, chodn ka, szybu i L p.).
5. ż ł ą chce ć z upraw'
ń z ł ń odkrycia (arf. 37
. us,t. 2), to ż i ę od!krycia,
6. ę ą ma ć pole górnicze,
7. w razie podanla ł w .intieniu innej
osoby - adr,es ą ł i do-
wód uprawniema do ę .
(2) ł nre ą
z danych, wymaganych w p'..lDktach 1, 3 i '4, jest
ż
(3) ż ł nie z.awiera którejkolwie'k
z danych, wskazanych w pund<tach 2, 6. i 7, to na we-
zwanie ż górniczej ł ą powinien uzu:"
ł ć braki w ą dwóch tygodni od daty ę
czenia. wezwani'a, pod rygorem ś ł
szenia. .
Art. (1) Po otrzymaniu ł ę
wy ą górniczy powinien ć w terminie
i w sposób, przepisany . ą Ministra
ł i Handlu, czy ł wymieniony w ł
szeniu, istotnie Ł ł odkryty w jego ł ż natura! ..
nem w miejscu. ' wskazan,em jako punkt odkryda
(arl. 24), prze·d ł ż ł i we .wskaza-
nym termime, o ile termin ą ł w ł poda-
nYi czy odkrycie nie ł dokonane w drodze po·
. ń górniczych prowa,dzcnych wbrew zakgzom
luq bez ł ś zezwo,lenia (art. ·5, 6 i a·rt. 7 ust . 3 .
. pkt. 2) oraz c.zy ś ć i przYPusZCIzalna . ś ć ł
·szonego ł n-ieczyni racjonalnej jego' eksplO'!"
atac'j'i górniczej ·gospodarczo ż ą .
(2) -O wynikach ą ę ą
górniczy ł zawiadamia ł ą
' 'j ł ł wraz z ,alklami ,sp.rawy do ż
szego ę gMn:i'czego.
Art. ·26. ż dochodzenie ż ze Q·dkrv-
de' ł dokcnane ł nie w jego naturalnem
ż lub nie w miejscu, wSlkazanem j.ako punkt od·
. . , .
Nr. 85. Dziennik Ustaw. Poz. 654. 1159
krycia, luh po ł ż ł IU!b w drodze po-
ń górniczych prowadzcnych wbr ew zakazom,
lub bez ł ś z.ezwoleni a (art. 5, 6 i art. 7 ust. 3
2) lub ż ś ć i prlzypuszcz,a.lna ś ć ł
nego ł czyni gc'spodarczo ż ą racjo-
ą jego eksploatacj ę ą n,aten<c'Z.as ż
ą górniczy uznaje w drodze ł koleói :aln,ej
ł z:a beJzskul.eczne i odm.:.rwi.a udzielenia na-
danLa, o c,zem zawiadamia ł ą
Art. 27. (1) ł jest bezskuteczne" je-
ż odkrycia dokonano n.a obsZI:uze, na którym za-
ł ż nadana ł ś ć górniclz,a. co do ł
wY'm;enionego w ł osz e ni,u , albo nl3. oh3,zarz.e, na któ-
rym ł ą komukcl:lWiek ł ą
ą inne osoby od prawa uZYSlkania ł ś gór-
na ż ł
, (2) ł na padsliawi'e danego odlkrycia
ieslt bezslkUlteczne, ż punkt odlkrycI,a z·ostani:e po-
kryty przez pole innego, ą z prawa
ń ł 31 i 38), ł n.a ń
s'am ł lub ż punkt odkryda ż w tak
ł ł ś od g:ranic innego pola, nadanelgo na
ten sam ł ż na pod:starw:e tego odlkrych nie
ż ć pda, któreby ł orzepisanym
wymaganiom (:art. 30). 'VIi razie, g,dy z cza8Jem prze-
szkody, IW ę ni:niejszym wymien:one, ą
odkrycie to ż ć przedmio,tem ł
ni.a tyllko ze strony pierwszego· ł ą lub tyl-
ko za j ego ą
Art. 28. ł ł ą wymaga-
riiom n:niejszego prawa, daje niepndztelne prawo do
uzyskania ą na c,an:a ł ś pola górniczego
stosownie do prz.episów ł 29 do 32.
Art. 29. Granicami' pola górniczego ą lin.je
proste na pcrw:erzchni, o ile na to ą warun-
ki miejscowe, i ą przez nie ł
pionowe do ł ę ś nieogrankzone,j.
Art. 30. (1) Punkt odkryci:a nie ż znajdO'-
ć ę poza ę pola. ł ś ć ż punktu
granicy pola od punktu odk,ryc:.a ni,e ż ć
mniej ż s,to Ł ani ż ę ż dwa ą
metrów dla pól o obs.zarze do dwustu ę ć ę
hektarów i cztery ą metrów dla pól o obszarze
ż dwustu ę ć ę hektarów.
(2) ę od ż przepii$JÓw co do
ł ś granic pola 0:1 punktu odluycia ż do-
ś ć ż ą górn:'czy w drcdze ł ko-
legj!alnej tylko w razie ś ą
ż od woli ą
(3) Poz,atem po.Je ż ć dowolny
ł byIe tylrko ł ę on do proawidlowego
i samo':St.nego wydobywani,a danego ł o czem
rozstrzyga wyiszy ą górniczy w drodze ł
kolegjalnej.
Art. 31. Pole górn:cz,e musi ć ę
ą ł ś ć i nie ż ć IW ę swych grani:c
ą wo.lnych. .
Art. 32. (1) ł ą ma prawo' ć ę
o n,adan:e pola górni'czego o obs,z,a.rz1e do dwu'5 tu ę ć
ę hektarów. ż jednak puniktodkrycia
znaj,duje ę na ł ę ś od: ę do siedm1us'et
ę ć ę metrów, a odkrycia dokonano robota-
mii pOSlz'ukiwawozemi., prowadzonemi od pO<W1er,zchni,
natenczas ą ma pra wo ć ę o nada-
nie pola o obszarze do ę hektarów, przy ł ę
ś ś ą siedemset ę ć ą
metrów -do ś hektarów. .
. (2) Obszar pola ohDcza ę ł jle,go rzutu
p.ozlomego.
Art. 33. (1) W ą ś ę od dniru
ł ż ł win.en ł ą ć ż
szemu ę górniczemu, w Iktór,ego obw::,dzie
zn!a'jduj'e ę punkt odkryóa, ż wraz z opisem
ż ą pola górnczego i obszar w me-
trach kwadratowych i ł ż ć w c.zt erech egzempla-
rzach plan sytuacyjny p c·La .. Na plamie tym i'0wnny
ć oznaczone: punkt odkrycia, ł ż ą do orjent acji
ohjekty na powi erz.chni i ł ł ę dia
planu przepsuje ł i Handlu w dm-
d.ze ą
(2) Ponadto, Q He pr.zepi:sy hipo'teczne wyma,-
ą przedstawienia ą katas,:,ralnych lub re-
jestrów pcmiarowych, pcw;n,en ć ś ł
ż w czterech eg'z,empJ.arzach ą katastr,a.lny,
ę rejestr pomi.arowy ż ą poIa.
(3) Plan powini en ć ą przez mier-
niczeg·o albo ż przez
tego mierniczego ę ł (art. 163).
(4) Termin, wskaz,any w ę l, powini'en ć
zachowany pod rygc: rem ś ł a.
Wnies:en,ie ł od orzeczenia ż ę
du górniczego, wydanego na podstaw:e art. 26, nie
wstrzymuj e biegu terminu.
(5) ł ą powin' en ł ć braki planu
sytuacyjnego Y" ą dwóch ę o,d dnia ę
czen;a ś wezwania strony ż ę
du gómiczego, ż ą ż t z,n ter-
min ł ż ć nie ę i e,JJnak, ż na dal,sze dwa
ą ł w term:nie dwóch
ę ę w terminie ł ż powo-
duj e ś ć ł P,ow'tórne ł ż
nie terminu do ł braków j est
szczalne.
Art. 34. ł ą ż ć ł ż
i obszar ż ą pola gómiczego, l,ecz jedynie
w ę granic pierwotne po.danYC1h i nie ź
ż przy <I"ozprawie, wart. 43.
Art. 35. ż po zrzeczeniu ę 'zglosz,enila lub
wraz ze zrzeczen:em ę ę ł ż nowe ł
szenie na podstaw:e tego samego odlkryci<a, albo ż
inne·go od/krycia na ten sam ł dokonan ego
w tym samym pionowym ortworz,e wiertn:iczym lub
szybie poszukiwawczym, to t'erm:n ś ę
ny, wskazany w ę 1 arb. 33, liczy ę od chWili
ł ż pierwo,tnego ł takie nowe ł
nie, ł ż po ł ś ę od chwili
ł ż ł jest bezskuteczne.
1160 Dziennik Ustaw. Poz. 654. Nr. SS'.
Art. 36. ' G:I:y ł Ł ł ę
niezachowania terminów,
w ę 1 i 5 art. 33, ni'e ź ż ł ć no"
wego ł na tO' s,amo; oclikryc:e lub na od:kryde
teg'o ,sIamego ł dokonane w tym samym pio- ,
nowym o twor.z e lub gzyhie poszuki-
wawczym.
Art. 37. (1) Wra'zj,e 1Zhie,gu ń o nadanie
ń ł ł ś
mu. ś ć ł ń Ł ę na podstawie dalt
ł ,do ś ę ę górni-
cZ,eg'o.
(2) ż nie data ł ł ale
'cliitta ń ę i godzina) odk ryci.a stanow1
o ń gdy ł ż ł w ą
gu czternastu dhi po dokonaniu odkrycia prz.e,z tego,
ł ł w jego n:aturabem ż n'a swym
ł grunóe czy w swem ł polu górrti-
ć nadanem na i.nny ł lub przez tego, kto
gd' ł w wynli1ku r:obót poszukiwawczych, prowa-
dZOlny.ch Zlgodnlie z przepisam.i
l
ł II niniejszego
prawa.
(3) W '1.'1a,zie Z!biegu r'ównocZ(esnych ł ń
ę 1) lub ć ę 2), Wy2.1SZ,V ą
ciypowioIIien ć strony do, pól
ą w ,drodlzic ugody. ż Ł TIiie ą do
p6rozuinrenia w ą 'tr,z,cch ę ocli Ł od-
ś we'zwania, ż ą garn':czy powin:1cn
ć wS'zyS'tk:im ł ą ą sipornego
ż ż ą prz,ez nich pól górniczych, z za-
dhowa:niem w ż razie inocy prz!epilsów artyh.u-
ł i, 31.
Art. 38. (1) ł ś pola górnic:zego ma
pr:itwo ń przed ż ą ą ą do, uzy-
skania w granicach swego pola ł ś gÓ'nniczz.j
co clio innych, ą Wiolii gówiczei, minera-
ł nie ę jego dokumentem nadawczym, któ-
re w gr.a;ni>c,ach p ola znaj duj ą ę w takie,j ł ą ś
ł wym;,enionym ź mcg-1,
ć ze ę wyd8by:Wane tylko ra-
z; tamtym,
(2) ż losoba ł ż ł co d o Ł
ł ł ę ą gorn!,:::zy
rora O niem ł ś pola bom ź ś VI ą
gu ą od d!niaotrzymani,a .za,w::a,d;omiJe'hia":
wliJnien ł ż ć w ę ę górniczym, pod
rygcrern ut ta.ty prawa ń ł
ć na podstawie odkrycia, do!l:: onahego przez
ą ą ę
Art. 39. (1) ż ą gÓl'1ni,czy oznac,za
ż po olbiZymaniu planu sytuacyj nego ę 1
ari. 33) Ż ą pole n/a ma:pi,e ą pól gór-
rl.:iczych. .
(2) ą mapy ą
'ozych dozw,d.lou,e jest ż
Att. 40. W ą ą po, pla-
nu sytuacyjrr,egO', w r azie potrz.eby tlZllP ł
w ś ę 5 art . 33, ż ą górn:IClzy umie-
ź w Mon i!totz e; Po,Ls kim ;na ikoszt ł ą
ą ć ci ł
oraJz O granicach i ź ż ż ą phla.
Art. 41. Podczas trwania ę ń na.-
daw,cze,gb dozwolone jC',s,t ż
w ż ę górniczyin planusylt.uacyjfiegti
pola górni'czeg:o.
Art. 42. Osoby, które ż ą pritWd;
opart e na ni'niejszem p'rawie, a ą
ę ż ą ł ą ą ć dOi ź
ę $ómi1cze:go . có; do ż ś
o nadam'e. w ą ą ad! dnta u'kazarna ę
numeru Monitora Pulskiego, ą pnzepisa-
ne wart. 40 obwiesz.c:zeri'Le.
Art. 43. (1) W ą cztemastudri,r pó
ł ter minu, wskazane.go w ar:t. 42, Ż ą
górniczy podaje do' ś

ł ą ś ć
wni,e'sionydh dO' ż ę spr:ieciwów i WYZlllI3.CZ'it. ter;'"
min dlo U!s:tn,ej rOZiprawy. , .
(2) O t'ermini'e r OZlprawy powiJnni' bye zawiild6,-
mie,uii przynaj mniiej na ż ś OOi ż
1. zghlszaj ą . ,
ł ą których pr;awa ze ę
na ł ż punktów ć i ę
wanych przez nich pól górniczych ą ź ż
ą w ś ą ą ź ę
w ś z ż ą dan:e,go pola" .
3. ł ś pól górniczych, p:oikrY'tych ą ź
IW ł ś ą ź w ę ś ż ą polem.
ś ą ,pól gó:niczych,
4. Wbsc1cl'e},e ą Ś ł rtun:eralnych,
dla Mo.rY' cih ł ustanowiony ,o,kr4g ocJifb- .
ny górnicziej, o ile ś ci za:rej
walii ę w ż ę
5. Ws!zystkiJe asoby, ,kltóre ł sprzeciwy
w termini.e" prz,episanym want, 42.
(3) ż na ę osób, wymiehiio- .'
,uydh w ę 2, tl'ie wstrzymuje wy;d.ani'll ż
szy ą gómiczy na podst.awie ł
danych przez ą danych.
Art. 44. (1) Nie ź ż ,ua' ro1Zipra:wtej wy· ·
zn arc:z on ej w ś ę 1 art. 43; ł ą po-
winien ł ż ć ostat'eczne ś co
i grani,c p ola górnkzego (art. 34), ,jako ż cO do wnie-
sionych spr:zeciwów.
(2) ż ł ą n'le ł ż ź ź
ą ą ź w c:z,asie samej roZ'pra.wy ś
,n,i'a, ,o 'któr,em mowa w ę 1, ż ą ć ze
IOibSltaj,e on przy swem ż ą naJdani'a mu ł ś
ś górnicze:j w granicach pola, zaprojektioWall'ego ń
podanym prlzez niego pl.ar:iie sytuacyjnym. . .
(3) N a rdzprawie ą ć ł jedynie
te 'spr:zeciwy, które ł wniesione iN termini.e,
pt.zepisanym wart. 42. WIio:sz.etHe n:bwy-cH s'Przebl,·
wów po-clc.zas ustnej l"ozprawy nie
Art. 45. (1) Po ustnej rozprawie,
nej wart. 43, ę po ł wy'znac,zonego dla;
rc1zprawy itermil'lu, gdy nilM ę Uli ą rii,e Sit a ł ,
ż ż ą górnic:zy wydaje w ,dmdze ł ko-
legj'al,uej na podstawie akt i wyn,i!ków rOlZiprawy, tli-
85. Dziennik UstA"'. Pbz;. 654. 1161
ż przy ę ą
l prawnego s,tanu, ,nr:zeczenie o udz.i eleniu ł nie-
udz:iel:enilU ł ą ż ą pola w ł ś ltib
w ę ś
(2) Orz,ec.zeme swe ż ą gómic:zy pOI-
daje na Ś clio ś z gt a,szajctc:e'gO' i wszyst-
kich osób, wymien ionych ę 2 art. 43, tl je,zeI.i
zawiera onlO nad,anie pola górniczego; ł je d.6
umie:szc'z:euia na Jwsz,t ł ą w Mo,nitbrze
PoJskim. .
(3) ż ą ą jest
ć wydani z or zeczeni:a d o czasu ż
ę ą ę w sprawk! ł
sz,enia, którlB ko,rzy!sia ż ń
pole re ę n,a ż pWlIktu ,cdkryciriJ tribfES
ć w ę ś lub w ł ś pole ż ą
Art. 46. Od ń ż ż ę górni-
ż wydanyoh w ś przep:,so.w ż ł iiirii!ld-
szego, ł ł ,do Kolegjum GM-
niczego. '
Art. 47. Os,oby, któryoh ż nLe )Zosta-
ł prze:z ż ą górn;czy ę w orlZe-
c:zeni:u, wydan,em na p odstawl!e ad. 45, ą docho-
ć ż la ą ę na ł prawacy-
wrilil1Jego', na dro:dze ą p!'zecLw osobie, której
Ł ł orz,ec:z;(! niem nadana ł ś ć ż
Art. 48. Nadamie ł ś gornicze'j w ii i;;.
ż nie narusza praw, ą z ą ł
ś ą ą ś ą ł ś pol.a gar-
n Lcze,go, który ż ż jego prawa ł O;,kuszb-
ne, moze ć ich ma ą ż
ł ś pola górnicze:go, .nadaniego ź
Art. 49. (1) Gdy orzeczen,i,e wyiJszego ę
górniozego (art.. 45) s t an i'e ę wyikori,a1nre, ż
ą góm :c.zy wys'ta wia doktini.en't nada'wczy i uwie-
rzyt elnia ż e'gzemplarze planu
pola, ewent'ualnie ż ,i jego ć ą ł
go (re j'estru pomi'arowego) , upriednio razie, po-
t I1z,eby poprawianyoh i uzup elnJ;onych.
(2) ś grani:ce ł pola na
mapie ą pól górniclzych (art. 39) ż ą
spro:storwane odpowiednio d<o ż wyii.i:thi
ę nad'a wc,zego.
Art. 50. Dokument nadawczy powln:i'en za-
ć
1. ł ę naorzeczemi1e, które.gó ą
pole górnicze ł nadane,
2. ę nadan.egO' pola gómi'QZego,
3. ę i' nazwisko, ę ę j: miejsce
zamtesz:kania, ę ż ę ą
osoby, której pole górnicu ł n<ildanei
4. ś ł na które D'ad,itto
ł ć Ż
5. n.a Z'wy ś gmin., pbwiatów i wo-
jewództ.w. oraz abwodów ż ę
górni czych, w których ę znajduje ę
pole naocl ane,
6. opiJS ć i ż ł po.la górnicze-
go, z ł ę ą plan
ź ę na ą ik<i tastrtl'lny lrejestr
p'omiarowy) ,
7. ę wys'tawiknia naldawczego,
8. podpis i ę ć ź ę
51. Dókumetllt nada woi)t puwiniett . ć
ą ą po ś ł ś ż w Mdrii-
witii P81s1Hiri na. ż ł ż ą
Aft. 52. Wpis tiadanigo pola ń do
ę ń ż I ę g6riildej;
ę stOsoWlriie do pb,stanb.ivierl -art. 18.
Att; 53. (1) ż ę polami Ź
ń na ń ź ą woli ł ź €
ł ę ę ż priez te pdlii
ze sitron przestnz.e:ó, na. Morej ł ś ć
górnicza co, do tego samego: ł nie ł ni-
ń ci. iktóta. ż ę ha ś ł
i: ś ć nie odlpowi'a.da wymaganiom art. 30;
ź ś ł ś ź ż ą (pÓl gÓfni.czyd,h
ą ć ę o uzyskanie n,a t,ej prze!(tneni ł
ś górnicizej có dO' danego, ł
(2) Postanowienie ę l ma ż zas,to,-
j Ż Wolna. ń jednej lub kilku
Itylko Sltron. ę jes,t polami gómic,ie:mi', z po-
ł ś stron dochodzi do gr,ani1cy ń
ą ź ż graniczy ,z terenami, na któryoh OlSobl1 pry-
.watna posiada regal górniC/zy w stosoolku do danego
ł w tym ostatnim wypacllku prawa, ł
ą W ś ń ę 1 ł ś ą
pol nie ż ł ą ś
wi reg:alu z ł regalu.
Art.. 54! (1) Po,staoowie.nia arlt. ą za- ,
S'tiosowan.;le ż i do ł ź na-
rzec.z Pitii,siwa, Ź ą ż ą ż w wypadk.u, gdy ł .
ś j'edne,go z ą pól górniczych jest
samo ń j,etnu ł ż do
ł ś gómi'c:ze,j na ś przez
pbla
(2) J.ezeli wta,sciCiel ż ą pola, ń na-
ą ę ź ł ż ł takie ń
nie, ą ż ż b .leni Kil-
rat ara Ł Pól Górniczych (art. 2). k tory
powinien w ą trzech ę 00 dnia ź
mienia ł ż ć pod rygorem utraty ń
siwa, swoje ł chociaz sarno odkrycie nie
przez ń Ł ł dokori ane. ń ś
ą do ą ż ł poniesiOnych
ź ihi14 ę kosztów ódktycia.
Art. Przy tizyskiwatiiu przez ń
wa ł Ś cd do ł
cyeh woli górniczej, ą zastosowanie wszystkie
pi'2:ejjisy riibiejszego ź ź ł
Art Przy uzyskiwaniu przez ń pra-
wa ł ś górniczej co do ł na rz ecz
Panshva ż ź ą odpowiednie z'1stoso-
ą przepfsyi1iriiejszego ż ł z ą
ę ć 4 i 5 art. 33 i ł 34 do 37.
1162 ę Ustaw. Poz. 654. Nr. 85.
R o z d z i a ł III.
o scalaniu, podziale i wymianie ę ś pól
górniczych.
Art. 57. (1) ą z ą pola górnicze,
nadane na ten sam ł jak ż ą
ce ę ł pola górnicze, nadane na ż mi-
ł ą ć scalane, to jest ł ą w jedno
pole górnicze.
' (2) Scalenie podlega zatwierdzeniu ' ż
ę górniczego. W wypadku, gdy pola scalane
ż ą w obwodach ż ż ę górni-
czych, stronie ł wybór ę do którego
ma ś ć ś ę o zatwierdzenie. ż ą
górniczy, do którego strona ę ł ł
ę zatwierdzenia w: porozumieniu z innemi za-
interesowanemi ę
Art. 58. (1) Przy ś o zatwierdzenie
scalenia ż ł ż ć
1. ą ą wymag.aniom ą
cych przepisów hipotecznych ę scale-
nia, ż ą ż ł ś poszczegól-
nych pól scalanych, ę - ż pola
scalane ż ą do jednego ł ś -
ą ż wymaganiom jego
ś
2. dokumenty nadawcze oraz plany sytuacyj-
ne, ę i ą katastralne (reje-
stry pomiarowe) wszystkich pól scalanych,
3. ę wykaz wierzycieli hipotecznych
i 'innych osób, ą prawa r.z,eclzo-
we na wszystkich scalanych polach,
4. plan sytuacyjny, ę i ą kata-
I stralny (rejestr pomiarowy) scalo-
pola górniczego, ą w 4
egzemplarzach zgodnie z przepisami ę
pów 1 do 3 art. 33, oraz ć
5. ę ą ma ć pole scalone.
(2) ż poszczególne pola ą ą ż hi-
potekami lub innemi prawami rzeczowemi, ż
ponadto ł ą ć ą ą wymaganiom prze-
pisów hipotecznych ę ze wszystkimi uprawnio-
nymi, ą ą w jaki sposób ich prawa ą ob-
ą ż ć nowe scalone pole.
Art. 59. (1) ż ś ·odpowia·da wyma-
' ganiom art. 58, ż ą górniczy zatwierdza
scalenie w drodze ł kolegjalnej.
(2) ż ą górniczy ż ć za-
twierdzenia, ż przeciw scaleniu przemawia
ą na dobro publiczne. Od orzeczenia ż
go ę górniczego ł ł do Ko-
legjum Górniczego.
(3) Ł scalenia powstaje nowa ę
ł ś ć górnicza, ś wygasa ł
ś ć górnicza co do wszystkich pól scalanych.
Art. 60. (1) Do dokumentu ą
ł ą ę plan sytuacyjny ę ż i wy-
ą katastralny ' (reiestr pomiarowy) nowego pola.
jako ż dokumenty nadawcze poszczegó,lnych pó,l
scalanych. , ,.
(2) PI'Izepisy ł 18 'j, 49 do 52 ę
odpowiednilo. ' "
Art. 61. Naskutek' scalenia pól górniczych ob.-
ą ż hipoteczne i inne prawa rzeczowe
ą na nowo ł pole górnicze stosownie do
ń umowy z uprawnionymi ę ' 2
art. 58). ..
Art. 62. (l) ł pola górniczego jest c;to-
puszczalny o tyle tylko, o ile ą przyp(;i-
dziale poszczególne ' samoistne pola ą ź odpowia-
ą wymaganiom ę 3 art. 30 i art. 31, ą ź ż
ą ć scalone z innemi polami górniczemi, gra-
ą z niemi. ' CI. '"
(2) Przy podziale pola górniczego, jak ż
przy wymianie ę ś pól ę ą z so-
ą polami górniczemi, stosuje ę odpowiednio po--
stanowienia o scalaniu ł 57 do 61).
R o z d z i a ł IV.
o wyznaczeniu na powierzchni granic pola
górniczego.
Art. 63. (1) ł górnicza ma prawq , za-
ą ć o ile tego ę ł ą ą dopro
publiczne, wytyczenie granic pola górniczego napq.-
wierzchni i ustawienie górniczych znaków grariicz-
nych na ł obwodzie pola, ą ź tylko w pewnej
jego ę ś
(2) Ż ą ć wytyczenia granic i ustawienia gór-
niczych znaków granicznych ą ż ł ś
ciel pola górniczego - w ż wypadku, a ł
ś ą pól górniczych, oraz ł ś
gruntów - w wypadku udowodnionej istotnej po-
trzeby, o której w razie sporu ę stronami
ka ę ą górniczy. Poszczególni ł ś
ciele ą pól górniczych i ł ś gruntów
ą z ż prawa ć ty.J.ko na obslza-
rze swych ł pól, ę gruntów.
Art. 64. Wytyczenie granic pola górniczego
i ustawienie górniczych znaków granicznych wyko-
nywane jest na ą ę ę gór-
niczego przez mierniczego górniczego, albo ż pl":zez
uprawnionego do tego mierniczego ę ł
(art. 163), zQodnie z przepisami instrukcji, ą Wy-
da w drodze ą Minister . ł
i Handlu w porozumieniu z Ministrem
ś
Art. 65. (1) O terminie ą ć
wytyczenia granic pola insbwienia górniczych zna-
ków granicznych ę ą ż zawiada-
mia ONÓCZ ł ś danego pola ż ł ś
ą pól górniczych oraz ł ś tych J!ruh-
Ł na których ą ć ustawione znaki graniczne.
(2) Nieorzybycie którejkolwiek z pomienio-
nych osób ' nie wstrzymuje dokonania ś po-
miarowych i ustawienia znaków.
Nr. 85. Dziennik Ustaw. Poz. 654. 1163
"" ,.,"---- -.-._---------------- -
{3) O ile wytyczenie- granic pola i ustawienie
z.nak,ó.w .ma ę ć na obszarze strefy nadgra-
nicznej : 'powinna ć zawiadomiona ł ś ł
dzapowiatowa administracji ogólnej. Postanowie-
ę ma odpowiednie zastosowanie . .
Art. 66. (1) ł ś i posiadacz gruntu ą
ą ż ć ę na grunt dla przepro-
wadzenia ś ą z wytyczeniem gra-
pic pola oraz z ustawieniem górniczych znaków gra-
nicznych, jak ż ć umieszczenia tych
znaków na swym gruncie.
,,' (2) ł ś pola górniczego ą jest
40 wynagrodzenia wszelkiej szkody, ą
przez wykonanie ś ż we ł
ś I!runtowej.
(3) ż ł one spowodowane ż ą
ł ś ą pola górniczego, ą
-wynagrodzenia szkody ą ż tego ostatniego.
67. (1) Koszta wytyczenia granic i usta-
wienia znaków ponosi ł ś pola górnIczego.
(2) ż w wypadku, gdy roboty ż
sze spowodowane. ł ż ą ł ś ą
siedniego pola górniczego, koszta robót ponosi ten
ostatni.
Art. 68. Przepisy ' ó wyznaczeniu na po-
wierzchni granic pola górnicze,go ł 63 do 67)
ę ż do ' odriawianiaznaków granicz-
riych pola górniczego, które ł zniszczeniu lub
takiemu usz"kodzeniu, ż ę nie ą ż ć
R o z d z i a ł V.
O opiatach od ń górniczych.
Art. 69. (1) Uprawnienia górni'C,ze ą
"specjalnym ł '
(2) ł przepisy co do ł od
ń 1!órniczych zawiera osobna ustawa.
D z i a ł IV.
O PRAWACH, Ą Z Ł ś
GóRNICZEJ.
, Ad. 70. ł ś ć pola górniczego ma
ł ą prawo poszukiwania i wydobywania w gra-
. " swego pola, zgodnie z postanowieniami ni-
-niejszego prawa, ł wymienionego w d6ku-
' rnencie nadawczym. Prawo to ą ę ż
na ł ł ę pola po. dawniejszych
-robotach górniczych, a nie eksploatowane przez ł
ś gruntu przed powstaniem na danem polu
ł ś górniczej, nie ą ę natomiast na
ż ż i inne wytwory uboczne przeróbki hutniczej.
" (2) Wydobyty z pola górniczego ' ł wy-
mieniony w dokumencie nadawczym, jest ł ś ą
,uprawn;'onego! do jego wydobywania - hez ę
na to, kto go ł
Art. 71. Od . eksploatacji górniczej ą ć
ł ą pewne ę ś pola górniczego, przedsta-
ą ą ś ć dla ń
wych lub ą przyczem ę tych ę ś
ż ć Minister ł i Handlu lub upo-
ż przez niego ł górnicza.
Art. 72. (1) ż na tym samym obszarze
prawo poszukiwania i wydobywania ż mine-
ł ł ż ł ś pól górni-
czych i o ile ł te ł orzeczenia ż
go ę górniczego, ł w drodze ł
kolegjalnej. nie ą ć ze ę górniczych
wydobywane oddzielnie, natenczas ż z tych
ł ś ma prawo przy wydobywaniu swego mi-
ł ć zarazem i ł nadany in-
nemu.
(2) W tym wypad:k'u ł ż ą dodru-
giego ł ś powinien mu ć na jego ż ą
wydany za zwrotem kosztów ł
(3) Od przewidzianego w ę 1 orzeczenia
ż ę górniczego ł stronom za-
interesowanym ł do Kolegjum Górniczego.
Art. 73. (1) ł ś pola górniczego ma
ż ć dla po-trzeb swego ł gór-
niczego bez ł odszkodowania ł ś
gruntu ż do gruntu ł (tut. 1 ust. 5),
wydobywane przy robotach górniczych, ą
z prowadzeni,ero kopalni, i przy w:z.noszeniu budolW'li
oraz ą ń przewidzianych wart. 75 i 76. Pra-
wo ż nie obejmuj'e prawa ż
(2) W razie ż pomienionych mi-
ł dla potrzeb ł ł ś pola górni-
czego ą jest ć je ł do
dyspozycji ł ś gruntu, który powinien mi-
ł te ć w ą ą od dnia zawiado-
mienia go o tern; ż ł ś gruntu nie zabie-
rze ich we wskazanym ż terminie, ą
one na ł ś ć ł ś pola.
Art. 74. (1) ż przy robotach górniczych,
ą z prowadzeniem kopalni, i przy wzno-
szeniu budowli oraz ą przewidzianych war-
ł 75 i 76, wydobywan,e ą ż ziemne lub
ł ą woli górniczej, a ę ą
przedmiotem ł ś górniczej innej osoby, ł
ś pola ' górni,c.zego poza wypa,dt!,Ó'em,
przewidzianym wart. 72, ć te ł bez-
ł uprawnionemu do ich wydobywania na jego
ż ą .
(2) ż prawo wydobywania ł wy-
dobytych w warunkach ę l, nie ł
ż i'nnej ·o.S oh i'e , wydobyte ł ą
ce woli górniczej, ą ę ł ś ą ł ś
pola górniczego, ż ś na rzecz ń
powinny ć wydane ł ń
(3) W ę wykonywania ą ć ro-
bót w wypadkach, przewidzia,nych w ę 1 i 2,
ł ś pola górniczego powinien ć
owydobydu ą wydaniu ł oso-
ę ą do ich odbioru, która powinna je za-
ć " w ą ą od dnia zawiadoniien:,a;
w prz,eciwnym ra:zie ą one na ł ś ć
ł ś pola.
, .
1164 Dziennik Ustaw. Poz. Q54. Nr. 85.
Art. 75. (1) ł ś pola górniczego ma
prawo ć zarówno wJ!ranicach swego pola
górniczego, jak i poza niemi, ą powierzchni i pod
ą wszelkiego rodzaiu roboty górnicze, budowle
i ą ę dla poszukiwania i wydo-
w polu górniczem ł
. w dokumencie nadawczym, a w
1. ł ć i ć sztolnie, szyby, chod-
niki i inne wymbi s ka podziemne, jako ż
odkrywki.
2. ć i ć wszelkiego rodzaju
maszyny i ą do poszukiwania i wy-
ł stosowania pod-
sadzki i przewietrzania oraz odwadniania
k,opalni, j,ako ż wars!ztaty mechanie,zne,
ź i t. p.,
3. ł ć zbiorniki wodne, tamy, ł
ą i inne ą wodne, gazo-
ą i inne ą oraz place ł
i ł do ł ł bie-
gowych, wydobytych ł i ł
ł
4. ć drogi, mosty, koleje i kolejki tOro-
we i nadziemne, a ż ł ć ę
nia telegraficzne i telefoniczne, ł ż ą wy-
ł ą do potrzeb ł górniczego,
5. ł ć ą i przewody elektrycz-
ne, ą w ł ę i ś ł ł ą
ł górniczy wraz z jego urzil,dzeniami
pomocniczemi,
6. ć budowle, ę dla prowadze-
nia i ochrony ł górniczego oraz dla
pomieszczenia jego pracowników wraz z ich
rodzinami,
7. ć w ł górniczym przy po-
mocy ł robotników ł i wy.
ć prace pomocnicze, ę dla
ruchu ł
(2) W ę obcego pola górniczego przewi-
. dziane w punkcie 1 ę 1 prawo ł wy-
robisk górniczych ł o tyle tylko, o ile
robiska ą na celu odwadnianie i przewietrzanie
kopalni, stosowanie podsadzki ł lub ż bar-
dziej racjonalne prowadzenie robót górniczych i o ile
nie ą one lub nie ż ą robotom
górniczym ł ś rzeczonego obcego pola.
W razie sprzeciwu ze strony ł ś obcego pola
rozstrzyga ż ą górniczy w drodze ł
kolegjalnej z ł ą drogi ą Od tego
orzeczenia ż ę górniczego ł
stronom zainteresowanym ł do Kolegjum
Górniczego.
(3) Wykonywanie robót, budowli i ą ń
wymienionych w ę 1, ź granicami pola gór-
niczego na powierzchni i pod ą grun-
tów, ę ą w administracji lub ż
ł wojskowej, gruntów ę ń
stwowych, ą w zakres ł Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych, oraz gruntów, ł ż
nych w ę lotnisk, obszarów warownych i re-
lonów umocnionych, ż ą ć tylko po uzyska-
niu zezwolenia Ministra Spraw Wojskowych lub
.' ł przez niego ż na warunkach,
ś w tern zezwoleniu. Wyd anie takiego
zezwolenia co do lotnisk, ą Ministrowi
Komunikacji, ę w porozumieniu z tYin .Mi -
nistrem lub ż ą przez niego ł ą
(4) Przy wykonywaniu wymienionych w ę
pie pierwszym ń ą z ł
ś górniczej, ł ś pol. górniczego podlega
przepisom orawnym i technicznym, ą ą
co do prowadzenia robót i lub przebudo-
wy budowli i ą ń
Art. 76. (1) ł ś pola górniczego ma
prawo w granicach swego pol a oraz w jego ż
ć i ć ą pomocnicze. ł ż ą
do obróbki wydobytych w polu ł jako to
sortownie, ł amalgamiarnie, ą do
ł i krystalizacji, koksiarnie, brykieciarnie,
ż ą do wzbogacania ruJ ą
utleniania lub t. p., ą do przeróbki ubocz-
nych wytworów koksowania ż do otrzymania smo-
ł siarczanu amonu i surowego benzolu, ę ż wa-
rzelnie i ż soli, ł solne i rudne i t. d.
(2) Postanowienie ę 1 nie ą ę na
ł hutnicze. ł te nie ą ustawie
I!órniczej.
(3) Ograniczenie, w ę 3
art. 75, odnosi ę ż do ą ń wymienio-
nych w ę 1 ł niniejszego.
(4) Przepisy ę 4 art. 75 stosuje ę rów-
ż do ą ń wymienionych w ę 1 niniej- .
szego ł
Art. 77. (1) Wymienione w ł 75 i 76
wyrobiska górnicze, budowle i ą ć
ę ą ę ś ć ł ą ę ż ś ć pola
górniczegó, któremu ę ą ł ż ł
(2) ż ł ś kilku pól górniczych
zrzeszyli ę celem wspólnego ł ż jednego ze
wspomnianych w ę 1 wyrobisk, budowli i ą
ń a nie ugodzili ę inaczej, natenczas wyrobisko .
to, budowla czy ą stanowi ę ś ć ł ą
ę ż ś ć wszystkich tych pól, któ-
rym ł ż
Art. 78. (1) ł ś pola górniczego ma
prawo ł ż ć ł ą ę ko-
ą ż do chwili ł ą ę jej z naturalne-
mi wodami wierzchniemi na potrzeby swego ł
górniczego wraz ze wszystkiemi budowlami i ą
dzeniami ł 75 i 76). na potrzeby zamieszka-
ł na miejscu ł pracowników oraz dla bez-
ł wydawania okolicznym ń
lem pokrycia zaniku wody w studniach i ź ł
spowodowanego przez roboty górnicze.
(21 ł ś i posiadacz nie ą pra-
wa ć ę odprowadzaniu przez grunt wody
kopalnianej.
(3) ż wody kopalnianej przez
ł ś pola górniczego do innych, poza wymie-
ni'onemi w ę l, celów, ia,ko ż ż
jej przez ł ś innych pól górniczych i przez
osoby postronne, podlei!a przepisom ustawy wodnej.
Nr. 85. Dziennik Ustaw. Poz. 654. 1165
Art. 79. (1) ł ś pola górniczego ma
prawo ż ą ć ą mu, zgodnie z przepisami
ł V niniejszego prawa, potrzebnych dla celów
ł górniczego wraz z budowlami i ą
dzeniami ł 75 i 76) piasku oraz in-
nych ł podsadzkowych i wód wierzchnich,
(2) Cudzoziemiec, czy to osoba fizyczna, czy
prawna, ę ą ł ś pola górniczego, ż
ć z ń przE:widzianych w ę 1,
tylko w drodze przymusowe:go ę na podstawie
orzeczenia ł górniczej o potrzebie ą
dla potrzeb ł gruntów lub piasku
czy innych ł podsadzkowych albo wód
w:erzchnich trybem, przepisanym w ł 90
do 98.
(3) W razie ż cudzoziemiec, czy to osoba
fizyczna, czy prawna, zajmuje grunt zgodnie z posta-
nowieniami ę poprzedniego, zarówno do ę
cia gruntu, a,ako ż i do ewentualnego pr,zymusowe-
go wykupu na ż ą ł ś gruntu ą za-
stosowanie przepisy prawa niniejsze,go. Natomiast,
o ile cudzoziemiec, czy to osoba fizyczna, czy praw-
na, ę ą ł ś pola górniczego, chce z wol-
nej ę ą ć lub ć dla potrzeb swego ł
g6rn1C!zego grun,t llub ą ś ć natenczas
ą zastosowanie ogólne przepisy, ą dzier-
ż posiadania lub nabywania ś
przez cudzoziemców.
Art. 80, (1) Posiadacz pola górniczego, nie
ę ą ś ł ś tego pola, ż
ć imieniem ł ze wszystkich upraw-
ń ł ś pola górniczego, ś w ni-
niejszym dziale, o ile umowa ę nim a ł ś
cielem pola nie zawiera ń odmiennych.
(2) Posiadacz ę ś pola górniczego ż ko-
ć ze wszystkich ń ł ś pola,
ś w niniejszym dziale, jedynie napodsta-
wie ż ł ś pola górniczego.
(3) O ile z praw, ł ą posiadaczowi
,pola górniczego w ś ę 1 i 2, ą na
mocy niniejszego prawa pewne ą wobec
osób trzecich, ł ś pola górniczego odpowiada
solidarnie z posiadaczem za ł tych obo-
ą
D z i a ł V.
o STOSUNKU Ł ś POLA GóRNICZE-
GO DO Ł ś Ę POSIADA-
CZA GRUNTU.
ł I.
O ą gruntu, piasku i innych ł
podsadzkowych oraz wody na potrzeby ł
górniczego.
Art. 81. (1) ł ś i posiadacz gruntu
ą ą ą ć za odpowiedniem wynagro-
dzeniem ł ś pola górniczego w ż
nie grunta, ę dla prowadzenia robót poszu-
kiwawczych i dla potrzeb ł górniczego, a mia-
nowicie dla samych robót górniczych, dla ł
nia budowli i ą ń przewidzianych w artyku-
ł 75 i 76, jako ż dla ą z warunkami
wydobycia planowego rabowania (zawalania) po-
wierzchni.
(2) Grunta, na których nie wolno, ć
ń górniczych (art. 5), nie ą ć na
stawie prawa niniejszego zajmowane dla celów,
wspomnianych w artykule niniejszym, a grunta, nil
których nie wolno ć ń górniczych
bez zezwolenia ł ś ł (art. 6). nie ą
ć zajmowane dla tych celów bez zezwolenia tych
ł '
Art. 82, (1) ą ą nie roz-
ą ę na grunta, ę pod budy,nki mieszkalne,
gospodarcze lub ł ż ą do celów ł
lub ż ś publicznej i pod ł ą ą ę z niemi
ogrodzone podwórza oraz pod sady, ogrody i parki
i na grunta w promieniu ś ć ę ę me-
trów od ż wymienionych budynków, ż ą
cych do ż ł ś
(2) Pozatem ą gruntów ż od-
ć tylko z ż ą ę na dobro
publiczne lub ze ę na szczególny ł pry-
watno - prawny; ą ł ś ę
posiadacza gruntu od ą ą
Art. 83. ż o ę ą ł ę gruntu ł
ubiega ę kilku ł ś pól górniczych, pierw-
ń ł temu z nich, czyja potrzeba
uznana zostanie za najbardziej ą ze ę na
interes publiczny.
Art. 84. (1) Po zaprzestaniu ż
gruntu dla , potrzeb ł górniczego ł ś
pola górniczego powinien grunt ć
(2) ż w chwili zwrotu gruntu ą ę
na gruncie budynki, wzniesione dla potrzeb ł
górniczego, ł ś gruntu ma prawo ż ą ć
sienia ich w ą roku na koszt ł ś pola
górniczego, który w t ym razie ą ę
ć nadal ż do chwili ę budynków
przewidzi:lne za czasowe ę gruntu (art. 86) wy-
nagrodzenie w ś ą ę pod
budynki ę ś gruntu. ż ł ś pola nie
usunie budynków w przepisanym ż rocznym
terminie, ą one ł na ł ś ć
ł ś gruntu, ł ś gruntu ma prawo za-
miast ż ą zniesienia budynków ą ć je na
rzecz ą za ę ą ą ich ś
w chwili zwrotu, albo ż ż ą ć by ł ś pola
górniczego ł grunt pod budynkami na ł ś ć
Art. 85. (1) ż wskutek ż
tu dla potrzeb ł górniczego ś ć gruntu
w chwili zwrotu ł zmniejszeniu w stosunku do"
stanu, w jakim grunt ł ę w chwili ą
pienia, albo ż po ł trzech lat grunt pozo·
staje w dalszym ą ę albo ż ze ę
na cel, dla którego ą ł ę widocznem jest,
ż ż gruntu ę ł ł ż ż trzy
lata, ł ś ć gruntu ż ż ą ć by ł ś
pola ł grunt na ł ś ć
1166 Dziennik Ustaw. Poz. 654.
Nr. 85.
(2) ż wskutek nabyda w ś ę 1
pewnej ę ś gruntu nieMóre inne j'ego ę ś nie
ą ż ć nadal ż w sposób celowy,
ł ś g'runtu ma pra wo ż ć by ł ś :pola
g'órni'ozego ł na ł ś ć ż i tamte
ę ś
Art. 86. (1) Plizy czasowem ę gruntu dla
pO'tTZ'eb ł górnilclego ł ś pOlIa góm:cze-,
g,o ą jiest pr,z,e:z ł c,zaS ę ć
'po $j'a,dac zO'wi gruntu coro,ciznie zlg6ry ,odpowi edn:ie
wynag'rodzenie za pO'2Jbawi:eni e go ż tego
,gruntu. .
(2) ż wskultek ż ig,runtu dla PO'-
trzeb ł górnic,zego ś ć gruntu ę z,mnie,j-
!Szy, ł ś ś Ije.g'o nie ż ą by ł ś :po-
la górni·cz ego ł grunt na ł ś ć ł ś
pola górni'czego ą .jest przy Izwrocie grun-
tu ć ł ś gruntu ż i ten
ubytek ś ł ś gruntu ż ż ą ć by
ł pola ż w ę ż ł ą
ę ą ą ł ż obo-
ą
(3) ż wskutek ę dla po'trlzeb ł
górnic:z.eg'o pewnej ę ś 'gruntu nieMóre inne jego
ę ś nie ą ż ć ż w sp'o'sób celo-
wy, ł ą ś pOlIa górn:lczeg,o p'owinien na ż ą
posiadacza gruntu ć Toczne wyna,grodzenie
ż ,i za tamte ę ś
Art. 87. ż ę IzainteresOlwanemi sho-
nami nie dOlj,d:z·:le do porozumieni'a, roczne wynagro-
dzenie za czasowe p Olziba,wienie ż grun-
tu (art. 86) ustala ę w ś podwójnej w sto-
'Sunku do ę Ł roc,zme.g'oczyste·g'o dochodu"
jaki grunt przynasiJ w ą 'D,statnich ,trz'ech lat
przed wydaniem 'o!lizec,z,enia o ę :pr,zy gruntaclh
ś ,których dO'chodu nie ł Iluh k>!óre wsku!teik
iZmeIj orowani'a i ch w ą 'osta,tnich trzech lat przy-
ł d ochó.d ę - w stosunku do ę
nego r oczneg,o doclhod'u, ą swym posiadaczO'm
podobne ,grunta okoliczne.
Art. 88. .J ż ę stro-
nami nil!! do'jdz.ie ,do poro'zumieni,a, ę kupna grun-
tu 'przly jlego ł ę 2 art. 84 i arty-
ł 85 'j 96) usta.Ia ę w ś podwójnej w sto-
sunku do ś ą grunt p osiada'! w chwili wy-
dania orZ'eczenia o :jelgo ę cHa potrzeb ł
górniczego.
Art. 89. Przy ustalanilu ś r ocznego
wynalg'r odzenia 'za ę ,g r-un t u , ę ceny
kupna gruntu pr!zewlas,z'clzaneg'o., nie ę ę
p r:zyrostu ś ę ś j"ki
grunt ż ć ź go dla
. potliZeb ł ę ą ż
na nim, ą ź p ro1ektowanym ą górnic,zym.
Art. 90. (1) ż w 'sprawie czas owego o,d-
ą gr:untu dla pckzeb ł górn:czego nie
diojdzi'e ę ł ś pola górniczego a ł
ś i posiadac.zem gruntu do porozumienia,
ę ą g'órniczy na ż ą ł ś pola
przeprowadz.a dochodzenie, ł strony zain-
1eresowane i ą ę ż zbadanie
stosunków na miejscu.
(2) W ratie sporu codo ś rocznego
wynagrodzenia zla ą ż gruntu
ora'z co do ś ka1ucji, pr'z,ewi1dzianej w ę
p ile 2 art. ę ą gómiczy ę w tym
ę ł ż strona ma prawo
ć j'ednego hiegrego, pozatern ę ą
gó.rniczy ż ż ł ć ł z ę
Niepr'zyhycie ł ł na ż stron,
nie wstr:zymuje bre,gu dochodzenia.
Art. 91. (1) Na :pods-taw'i'e wyników pr:zepro-
waazone.g,o dochodz.enia (art. 90) ę ą
górni,cz.y r01z,gtr:z)'Iga, c,zy zachodz.i ł ą
pi.enia gruntu do ż dla potl1z1eb ł
JÓoÓrn i cz,e,g'n, i ,orlzeka, w ,jakim Toemiarze i na .jakich
ł ś i posiadac,z ,gruntu ohowiitJzat;li
ą ą ć grunt ł ś e.]owi po,la górni<czeg,p"
ę w raz'ie ł ę k11ku ł ś
'P'ól górnvczvch - ,któremu z nic,h mianowicie.
(2) ę ę górniczego
ś ś ś ć ł ż i To'zmiary ę
po,wanelj ł ć pl"OWiiz,orycznie wyso-
ś ć ż po'siadaczow'igrun/tu rocznego
Igro,dz,enia z:a pOizbawienie go ż
nie ż i ś ć kaucji dla ł ś gruntu,
'prZ1ewi:d:zianej w ę 2 art. 86, ja,k'O ż ć
w ,ralz:i-e potrzeby inne ,jeszc,ze warunki ą
gruntu. '
Art. 92. . (1) Od orzeczen,j:a ę ę
dugórni'cz;e:go, wydanego w tll'ybie <lirt. 91, w ę ś
ą samego ą ą gruntu, ja-
ko ż ł ż i rOlzmi,arów ę ł
ł ł do Kole·gjum ,
(2) Strona, nieza.dowclon.a .z orz,eczenia ę ' ..
wegO' ę górniClzego w ę ś ą wyso<
ś wvnagrodz'enia i kaucji oraz ilnnych warunków-
ą ż ć swych ń
w drcdz.e powództwa, skierowauetgo przeciw drugiej
stroni,e.
(3) ż tylko w dwdze powództwa pr.ze-,
ciw drugiej stronie ż ć ę Iz,wolnienia od
ą ą grun:tu na pods'tawie
gólnego ł prywatno-prawnego.
Art. 93. (1) ł ś 'pola Ig'ómic,zego ma pfa-
ą ć grunt w 'r<lizie ł ą i,stnienia ę
ą waru11lków:
1. ż orzeczenie ę ę
co ,dO' ą ą ł ę
iW)IIkonalne, .
2. ż ł ś pola gó.rni1c,z'eg'o ż ł usta-
ą w tern ·orzeczeniu ę ł ś
lowi gruntu ,I:ub ,do depozytu ą
3. ż ś ł posiadaczowi · g,runtu ;za rok wy-
na:gro:dzenie, ustanowi'one prowi,zoryczni e
w ,orzeczeniu, a w razie 'odmowy ę
ż ł depozytu ą
(2) Wytoczenie powództwa z ł ę 2
3 art. 92 nie narus'za ń ł ś pola
Nr. 85.
Dziennik Ustaw. Poz. 654.
1167
górniczego do ę gruntu na mocy postanowienlia
ę 1 ł nilITieijs.z,egio.
Art. ' 94. (1) W ralZie ł ń
stwa, przewj'dzianeg'o w punk>tach 1 do 4 ust. 2
art. 143, ę ą ż ą ć
ł ę potrzebnego ,gruntu belz pr,zepro-
wadzenia ł dochodz'enia (art. 90) i ' belZ
wydania or.ze'czenia, przewidzianego wart. 91.
W pr:zec:IWlk·o ą ę
gowego ę górnic,zego nire ma mocy wstrzymu-
jacce;.
' ,' (2) ę ą górniczy powinien w ą
glu na,j'da}.e,j .tl1ze,ch dni o:d ,dnia wydania ż
ą ć ę co do ą
nia gruntu trybem, 'Pr!Zep:is,anym w ł 90 i 91.
Art. 95. (1) ż ,dla robót g.órniczych 'po-
trzebne jest zas,tos,owanie .podsaclz,ki ł ł ś
Ciel gruntu, ł ż w ę tego po.la g'órn'i!-
c,7iego., 'W' krtórem 'l" o ho.t Y ę prowa,dJzi, ą
ą ć ł ś pOlIa gbrniczego dla po-
ż .za 'odpow.ie,dniem wynagr,odzeniem
prawo wydobywania na swym gruncie piasku i i:n-
ą ę do podsadzk'i ł ma·terja-
Mw. ą llzeczony nie ogra.nkza ł ś
ę posia.dacza grunitu wIPrawie wydobywan:'a
piasku ,IU!b -i:nnego ma1terjalu ' po·dsadZlkowego dLa po-
trl7ieb ł gospoda,rlstwa ·domoweg·o i rolnego.
(2) W raJzie spólubie,gania ę k,illku ł ś
pól .górnic,zych, ą rohoty na wlza-
1'emnie ą ę polach, prawo ń
Sitwa do wydobYIwania piasku i i,n.nych ł
podsadzkowych ł polu" nadanemu na ę
giel kamienny, gdyby ś takiieg'o pola na danej
ż nie ł - ł pOIlu, za .kltórem ę ą
ł ę ż ą lInteresu pu-
biHt.zneg'o.
, (3) Przepi!sy .o ę gruntu (artyku-
ł 81 do 94) stosu,je ę odpowiednio do ę
fii'a pia'sku i innych ma·teraalów lP'odsadz.kowych.
Art. 96. Innym 'osobom ł ś gruntu mo-
:be ą ć pTaJwo wydobywania pi,'a.sku i
ł podsadZik'owych dla Izastosowania pO'dsa.dz,-
ki ł ,jedynile lZa ą ł ś pola g6rni-
czego, w ę kitórego ,g'runt ż ł ś
pola, je:beli odmawia Iswei Izgody, powinien ą ź z,o-
ą ć ę na ż ą ł ś gruntu do naby-
ś gruntu na ł ś ć ą ź ż ą
Cjzternastu dniO'd dnia odmowy ć ę do ę
gowego ę górniczego :z ś ą 'O ż po-
ę trybem, wska,zanym wart. 90. J ż
ł ś ą t'emu za-
ś ć nie uc'zyni., ł ś ę pos,iadacz
gruntu ż swym pi'askiem c.zyi'nnym ł
podsa.dzik,owym ą ć dowolnie.
Art. 97. (1) ł ś i gruntu
ą ą ć ł ś pola g,órn:'czego
na kOI"izystani<e z wód wi,erZJchnich, pobrlzichnych dla
ruchu ł górnilc'zego.. .
(2) PrlZ,episy ł 81, 82, 86., 87, 89, dO' 94
ą ,t-ym wypad.ku anallogic.zne :z,astO'sowanj,e.
(3) W ra'Z1:e ż ,kiJku ł ś pól
czych doma!g'a ę !prawa korziystania dla r'uchu tch
ł górniczych z tych samych wód wi!erz,ch-
niclh, nie ą dla pokryda 'potrzeh
wszystkich, Ż ą górniczy ollz,e,ka w ,drodz'c
ł kole:gjalnej, komu :z ę nirch i w Ja-
kiej mi'erze wo,dy ą ć ą Od O'rzecze-
nia Ż ę ,góTil':,clZego ł ł
n1e ,do Kolegjum Górniczego.
Art. 98. ż ł ś g,runtu ż ą od ł
ś pola górnic,z.ego nabycia gruntu na ł ś ć
(arlt. 84 ust. 2, art. 85 i art. 96) i strony ,zaintereso-
wane nie ą ś ć do poro1z,uni'enia ą ź co do sa-
ą nabycia, ą ź co do ,ceny i innych
warUinków kupna, ł ś gruntu ż ć
swych ń na drodze ą
R oz d z a ł II.
O odszkodowaniu za SiZkody, ł wskutek ro-
bót górniczych.
Art. 99. '(1) O lIle niniejsze praWI() ni<e stanowi
inaczej (art. 102 ust. 4,art. 103 ust. 3, art. 104 ust. 2),
ł ś pola g-Ó'rruklzeg'o jest ą do ł
go O'dszlkodowania za wSizystkie s,zikody, ł we
ł ś i w ,jej ż ś wsku-
tek robót górniczyc.h w ,k'opalni luh ą po-
mocni!Cizem, prowadzonych na podstawie ń
art. 75, be.z ę na to, czy roboty ł prowa-
dz,one pod ą (;zy n.a powienz:chni., ·iI pod ll'sz,ko-
dzanem mre;jscem,Clzy ż ni1e, Ijako ż bez ę
na Ibo, ,czy kto·kolwie,k pono·s,j ę usz:kod.zenia, cz,y
nie, i czy oe ż ł IZlgóry ć lub nie.
(2.) Roslzc.zeni<e oodsz.kodowanie ł
kto ·z powodu robót górni.c.zych ł ja-
ą ę we ł ś gruntlowej lub jej
ż ś Komu i w mierz'e ,z ś osób,
uprawnionych do k'orzystania 'z ł ś ,gruntowe'j
i jej ż ś ł w ż poszcze-
gólnym wypadku prawo diQ odszk'odowania, 'rQlZ,-
Ł ę ł prz,epi:sów ustaw
Art. 100. (1) ż ę ł ro-
bOlty, prowadz.one w ę kilku pól gómkz.ych,
1ub ź przy ą ą ż
ś ć MI.ku pól ę 2 art. 77), natencz,as ś
Ile tych pól ą za ę soHdarnie.
(2) W tym wypadku ł ś pól g,órn:czych
ą w Ł ·do siebie ś ć
w ę ś co 'jednak nie ł ą odm:en.-
neg'o ł w ś o ile na to ę
pr,zeprowad:wny Idowód.
Art. 101. .lub ę pokrycie
wnaturz:e strat, s'powodow.anych przez roboty górni-
cze, jak ł dokonan.ie remontu us Zlk,o d'Z'o'-
nych budynrków,zwa,lni'a w odpowiednim stosun:ku
ł ś polagórnkzego O'd ą ui'szczenia
da.ls'zego odszik'odow,ania.
Art. 102. (1) ż w grankach pOlIa górnic'Z<e-
go lub 'W ż ą ć wlzniesione budynki
1168 Dziennik Ustaw. Poz; 654' •. Nr. 85.
-------------------------
lub wykonane inne ą dla ktbrych w;zniesie-
nia czy wykonania wymagane jest zlezwolenie ł
na'tenczas ł uprawnl'ona do wydawania ś
nych ń powl nna prz'e d pla-
nu ć o ,zamierzonej budowi:e zai nteresowa-
nego ł ś Jmla górn iczego i ę ą
górniczy ceiem ich wypowiedzenia ę w ą najda -
lej cZlternastu dni. ę ś ć olrzyman.e
ś do ś ł ą zami'ar
budowy.
(2) ż w-skute,k ś ł ś
pola górnic,zego lub ę ę .górn iczego
ł z·an:'ec.hana ze ę na niehez-
ń uS.l'kodzenia, jakie ł gwz·jt bu-
dynkom lub innym ą Ize strony r ohót gór-
niczych, ł ś ma prawo do odszk'Odorwa-
nia z ł ł s-t <l!d zmniejs.zenia ę warto-
ś gruntu.
(3) ł ś gruntu ma prawo ż ą ć by ł
ś pnIa górniczego, .zamiast U':iSzczeniaodszko-
dowani.a, pl1z'ewidzianego w ę 2, ł ś
ny grunt na ł ś ć :za ę ą ą isto·t-
ś ł RosZicze nia 'lego ż docho-
ć na drodz'e ą
(4) ż bu.dynki hllb ą .dla któryoh
wykonan-i,a ł ą zezwo,lenie ł zo--
ł ż po powstani'u na ,dan,em p olu ł ś gór -
niczej wykonane hez ulzy skani'a tak eg'o :ze,z.wokni a,
po·la górnicz,ego nie odpowi'ada z ł
ad. 99 'za s.zlkody, :ja,k1
i
e w nich ą
Art. 103. (1) ż w granicach pola górnicze:
g·o h]lb w jego ż ą ć VJlzn:'es:,one budynki
lub wykonane inne ą ·clila Mórych wlznie-
sien1a czy wykonania zezwol,enie ł nie jest wy-
magane, ł ś gruntu powini'en ć O za-
mierzonej budow'ie Ł ł po--
,la .górniczego.
(2) W wypadku tym s t o·sUlj e ę odpowilednio
p'oSltanowienia ę 2 i 3 art , 102.
. . (3) ż ł ś nie ł
o IzamierzlQuem przez ,siebie wykonaniu budowy ł
ś polagórni!c7:e,go, ten ł nie odpowia-
da iZ ł art. 99 .za sz'k'ody, ·jak,ie ą ć
w budynku ozy ą i w jego ż
ś
Art. 104. J ż ś ę
wego ę górniczego lub ł ś pola gómi-
cz€9.,o o ń Il s.z.l-<:o dzenia zamier zone j
ł ł ś .grunt u jej n: e zaniec.ha . Ś ć
OdSllkodowania, do ł pola górni-
czego ą ę z ł art. 99 w razoi e pO- o
wstania szk6d we ł ś g'runtowej lub w jej przy-
ą ż ś nie ż ż ć sumy, odpo- ,
ą ł ę ś .. któregoby
ł g'l'unt, gdyby budowa ł zaniechana,
Art. lOS. ł ś p'o,la gÓflnicieg'o ni,e je·st
ob owi ą y do uis!zczenia z ł
ar·t. 99 i 102. ż ze stanu spra wy ob;',e ę ż za-
miar ' budowy Z/gloszono w tym tylko celu. by ć
odSlZlk'Odowanie za jej 'zaniechanie. .
Art. 106. (1) O ile ę ł
stronami nie dojdzie do porozumienia co do wyna- ,
gro dzenia sz,kód, spowodowanych przez roboty gór-
nicze. pos zlkod'o'Nany ż ć 1"0-
ń na drodze ą w ą trzech lat od
ohwiili, gdy ę ł o szkodzie i o tem, kto
pOI1osi za ą ś ć Po ł rz,e-
czonego terminu ros;zc.z:en':'e ulega prz.edawnieniu.
(2) Przedawni'en.ie ·trzyletnie nie ma mieiscJ3.
przy ro-sz'czeniach. opartych na szczególnym tytule
pryw.atno-prawnym.
Art. 107. Postanowienia ł 99 do 106
nie ą w ni,c:z'em' prawa pos,z,kodowanych do
dochodzen':a swych ń o odszkodowanie na
podsbwic przepisów powSizeohnych ustaw cywilnych.
Art. 108. W ra:ziezani:ku wody sku,tiki!em ro,·
bót ·górniczych ł ś pola górniczego ą
ny jest ć pO&Zlkodowanynn ę dla
ni oh ś wody ,do picia 'i dla ce,lów glospodarczych.
R 'o 'z ci IZ 'va ł III.
O stosunIku ł ś pola górmclZego do ą
ż Ł ś publicznej i do obSJzarów, ę pla-
nem zabudowania.
Art. 109. (1) ł ś i po.siadacz p'olagór-
n:c'zego nie ą prawa ć ę ł
. ę sweg'O piolla publiilCznych drÓ'g ą
i wodnyoh, ż i innych ą ń komu-
ż ą ń wodociB,ig'owych,
ą i innych 'D c.harakterze ż ś pu-
Mic.znej , pr.zy których budowie ę przy-
ł prawo ł i ą ą ę
ę ć ę ś cellem ochrony pom.ienio- ·
nych ą ń (art 143 ust . 2 punk,t. 4) .
(2) Przed udzieleniem Iz'eizwolenda ł ż
wymienionych ą ń ł do. wy-
dawania ś ń wraz z Ipr.zedstawicie-
lem ł górniczej ł ł ś ;. po.-
siadaCiza p'OIlagór'll::cz.ego codo ,te.go., w jaki spÓ'sóh
ż ą ć ·z ż najmni'ejis,zym
uszczerbk,jem dla ł ś górniozej. Udz'ielenie
z·ezw·olenia ę w porozumieniu z ł ą gór-
ą
Art. 110. (1) O ille ł ś ć górnicza w pod u ,
VI -które\1'o ę ł ł wymienione
wart. 109 ą ł nadana ś <Zlanlm
udzielono 'ze'zwoleni'a na ż tego ą
natenczas ł ś polagórni'czego ma prawo. ż ą
ć ,od ę si-os·ownego odszik'Odo.wania ·za
wylkonani.e ę ą ń ochronnych. za
,doklo'nanie w ł górni'cizym przeróbek i zmian,
które pOlza Item nie ł potrzebne, ja'ko ż 'za wy-
ł ś ograniczenie lub zaniechanie
. robÓ't .g órni c zych.
(2) ń swyclh CD do ż odsZikodo-
ł ś pOlI a ma prawo. dooho-
ć na dro·dze ą .
Ad. 111. Postan owienia ł 109 i 110
st'osnje ę odpowiednio przy us,talaniu regula-
crjnyc,h i planów z.abudowanla,
Nr.85. Dz.iennili Ustaw. Poz. 654. tt69

D 'z i: a ł VI.
O WZAJEMNYCH STOSUNKACH Ł Ś
PóL GóRNICZYCH.
Art. 112. (1) ł ś po'Si,a,dacz pola gór-
nrczegD ą ą w razie potrzeby rZle'zwo,lat ł
ś lcielowi i posiadaczowi pola gónJ;kze-
g9. o ile ,to nie ę ł lub ż ł
ł ruchowi ich ł ł na
ł ż swoi,ch szilolni, szybów" ą ń do
przewietrzania i odwadniania, zb.klrników wodnych,
ą i irnnych ą ń wodnych oraz ą
ń komunikacyj nych, a to za s,tosoQwnem wynagro-
dzenre m.
(2) Spory ę stronami co do ł ż
pomienionych ą ń rozstrzyga ż ą
góxniczy w drodze ł przy analo-
giczn'em Ł ń o ę
,gruntu na p 'Jhzeby ł górniczego ł 90
do 94) .
Art. 113. W razie ł ż w cudzem polu
górniczem ą ń wymienionych w ę 1
art. 75, ł ś ą ą jest do
ł wynagrodzenia ł ś i posiada-
czowi rzeczonego pola wszelkich szkód, przez ą
dzenie to spowodowanych.
Art. 114. W braku porozumienia ę stro-
nami ś ć wynagrodzenia. przewidzianego
wart. 113, ustala ł ś ą
Art. 115. ż w pewnej ę ś pola górni-
czego wydobywanie ł wymienionego w do-
kumencie nadawczym, nie ż ć ze ę
technicznych lub gospodarczych prowadzone w spo-
sób racjonalny ani samoistnie, ani ż ł ą z jego
wydobywaniem w ł ę ś pola, ale jest
ż ą ze ę na ogólny interes gospodarczy
i ż ć dokonywane racjonalnie razem z wydo-
bywaniem ż ł winnem ą polu
górniczem, natenczas ł ś i posiadacz rzeczo-
nef ę pola górniczego ą ą prawo wy-
dobywania z niej ł ą ć posiadaczowi
tego ą pola na jego ż ą za stosownem
wynagrodz eniem.
Art. 116. (1) ż strony zainteresowane
nie ą ć ę ę ą co do ą
nia prawa wydobywania (art. 115), ę co do
warunków ą ż ą górniczy orze-
ka w drodze ł kolegjalnej, na wniosek posia-
dacza ą pola górniczego, czy, w jakich
rozmiarach i na jakich warunkach ł ś i po-
siadacz owej ę ś pola ą ą prawo wy-
dobywania ł ą ć
(2) Przed wydaniem orzeczenia ż ą
górniczy ł strony zainteresowane i doko-
nywa zbadania stosunków na miejscu.
. (3) ż ą górniczy powinien ć
uznania ą ą ż przeciwko od-
ą ą inne ę na dobro pu-
bliczne , ż ą n.ad interesem gQspodarczym
{art. 115).
ń 117. (1) Orzeczenie ż ę
górniczego (art. 116) powinno ś ś ś ć z po-
ł ę na plan sytuacyjny ę ę ś ć pola gór-
niczego, w której ma ć ą prawo wydo-
bywania, ć ś ć wynagrodzenia, na-
ż posiadaczowi pola, i ć w razie potrze-
by inne jeszcze warunki ą
(2) Orzeczenie swe ż ą górniczy flo-
ę obu zainteresowanym stronom.
(3) W ,tym wypadJku srtosuae ę odpowiednio
przepisy ł 92 i 93.
D z i a ł VII.
O Ą I RUCHU Ł GóRNI-
CZEGO. .
ł L
O ą ł górmczego.
Art. 118. ł górniczy, ą
cy w posiadanie ł górniczego, powinien w ą
gu czternastu dni po ę ł ć
° tem ę ą górniczy z ł ą do-
kumentów, ą jego prawo dó ś
w posiadanie.
ń 119. (1) ż kilka osób prowadzi za-
ł górniczy na wspólny rachunek, nie ą
ł której ę prawne ł ustawowo ,
uregulowane, ą one ą ć i ł
ć w ę ę jako swego
ł ę ł ą w ń Pol-
skiem. ł ten powinien ć uprawniony '
do odbierani.a ze prawnym wszelkich pism
ę wystosowanych do ł gór-
niczego, i do ę ł w spra-
wach, ą ł wobec ł orarz
wskazanych w ustawach instytucyj .
(2) Przepis ż ma zastosowanie ż .
w wypadku, ż ł górniczy przeby-
wa poza granicami ń Polskiego.
(3) Przy ł ł w ę .
wyro ę górniczym ż ł ą ć ł
nictwo, uwierzytelnione notarjalnie lub ą
oraz ą ę ł o ę
na siebie ś ą
Art. 120. (1) ż ł górniczy
nie uczyni ś ć ą ą ż ą na nim
w ś art. 119, ę ą górniczy powinien
go ć do ł ł w ą
ą od dnia ę wezwania, a w razie
bezskutecznego ł ż terminu - wy-
ć dla niego przedstawiciela z ę przed-
stawicielowi temu ę ł ł zakres dzia-
ł wskazany w ę l art. 119.
(2) Przepisane w ł ę l wezwanie ę
ż za ę ł górniczemu,
ż którakolwiek z osób, ł ą do
ustanowienia ł wezwanie to
VI razie ż ś ę wezwania nawet
1170 Dziennik Ustaw. Poz. 654. Nr. 85.
w sposób ż wezwanie uskutecznia ę przez
wywieszenie stosownego ł na widok pu-
bliczny w lokalu ę ę g6rniczego na
ą dni czternastu.
(3) Wyznaczony na podstawie niniejszego ar-
ł przedstawiciel sprawuje swe ś tak
ł dopóki ł górniCzy nie ł
ł ś ł zgodnie z postanowienia-
mi . art. 119, i otrzymuje na rachunek ł
odpowiednie wynagrodzenie, . którego ś ć
ś ę ą górniczy; ż ł
wiec od'mawj'a ł ę ń wynagrodLZe-
nie przedstawiciela ę ś ą ę W trybie ę
powania przymusowego.
.. ' Art. 121. ż od ł ł
mocnika ł górniczy ą jest
ł ć w ę ę górniczym wszystkie
osoby, którym powierzony ł ą ł
górniczeg'o, iako ż o.soby, ł ż riadkierowni-
kallii ruchu ł i nad osobami dozoru ruchu
fart. 123), z podaniem ich zakresu ś
Art: 122. (1) ł górniczy obo-
ą jest ć ł górniCzej, zgodnie
z ą które wyda Minister ł
i Handlu z ę postulatów ł
ę Statystycznego, sprawozdania i dane staty-
styczne, ą formy prawnej ę
wydobycia i ś zbytu, zapasów, ż
ł biegowych, surowców i energji, wyposa-
ż techniCznego, warunków naturalnych i ekono-
micznych, ę oraz stanu zatrudnienia,
zarobków i ś ń udzielanych pracownikom
ę biorstwa. .
(2) Dla udowodnienia ż . wymienionych da:
nych ł ą jest . ć na
ż ą ł górniczej wszelkie ś ę
i dokumenty, .
(3) ś otrzymane na podstawie ni-
niejszego ł ą ć przez ł ż ę ą
wykorzystywane jedynie dla celów statystycznych
i bez zgody ł nie ą ć udzielane
w :innym celu ł publicznym Ł ż osobom
prywatnym.
" (4) Postanowienia ł niniejszego me
ą ł górniczego od obowic\ zków,
ą ż ą na nim na podstawie ustawy z dnia 19
ź 1919 r. o organizacji statystyki admini-
stracyjnej (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 464).
R o z d z i a ł II,
O kierowl1I'ctwie i dozorze ' w ł
górniczym.
Art. 123. (1) Ruch techniczriy ł górni-
czego ż ć prowadzony tylko pod kierownic-
twem. dOlzorem i ś ą osób, których
kwalif.ikacje, przepisane w ł 124 do 130.
uznane ł przez ł ę ą
. (2) ł górniczy ą j'est
dla ż technicznie samoistnego ł górni-
ć osobnego kierownika ruchu ż
dozOru ruchu w ś ą
c : (
rom ł i ,jego warunkom technicznym, a w szcze-
ś warunkom ń i osoby te' ł
ć w ę ę górniczym z ·
zakresu ś potuczonych ż z nich. 1 'ze:
ł ż dowodów ich uzdolnienia do sprawowani.a
rzeczonych ś
(3) Dla poszczcgólIl,,;ych ł ruchu ą
ć ustanowieni osobni kierownicy ł którzy
ż ą ć kierownikowi ruchuz:ii.
ł Postanowienia ę 2 ą w tym wypad.
ku analogiczne zastosowanie, '-'.'
Art. 124. Poza ą
ł ć 126, 127 i 133, kierownikiem ruchu Ż
du górnic1zego, ,jako ż kierowni,kiem ł robót
górniczych ż ć tylko osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ł biegle ę polskim w stówie
i ś . ..
3. nie jest pozbawiona z mocy wyroku. ą
wego ś do piastowania ę pu-
blicznych, .
4. ń ł ze stopniem ż górnic;;ze?
go ż ą ę w kraju. oraz '
5. ł po uzyskaniu dyplomu ż
,go co naijmn.iej Ł ą ę
ruchu ł górniczego, a w
najmniej ą przy robotac.h 'górni-
czych, ,.
Art. 125. Poza ł robót gorniczychkie'"
rownikiem ż ł technieznego za"
ł górniczego ż ć tylko osoba, która: :;;
1. odpowiada wymaganiom, wskazanym" w
punktach 1 do 3 art. 124,
2. ń ł ż ą ę .wkraju ze siop'"
niem ż lub ż ś ą ę
ą w kraju z ostatecznem ś
twem jej ń .;
3. ł po ń co na,jmniej je-
ą ę w dziale techniki. od·
powiadajacym temu, który ma ć
rzony jej kierownictwu. "
Art. 126. Osoby,które . ł wymieniony
w punkcie 4 art , 124 lub w punkcie 2 art. 125
ż w ż ł zagranicznym, mo.-
ą ć ń ,ruchu ł górniczycl:l
i kierownikami ł ' o ile ich dyplomy ą
nostryfikowane w ż uczelni w kraju, o ile pO,-
zatem ą one wszystkie inne warunki, ę
pi'sane Wart. 124, ę wart. 125, i o ile , udo:
ą ą ś ć ą
ń ustaw ,i ą ń
przez poddanie ę z ś wynikiem egzami-
nowi ą ą ą przy ż
szym ę górniczym.
" '. ... - ": ' :.
Art. 127. (1) Min;ster ł i Handlu IIl:O-
iJe ś ć do sprawowania ki,erownictwa ruchu za-
ł górniczego ż prowadzonego w wa-
runkach mniej niebezpiecznych, do sprawowa-
nia kIerownictwa tak!cbh r obót górniczych ę
która nie oQpówiada wymaganIom punktu 4 art 1':4.
ż pozatem odpowiada · ą innym wYIllaganiom
...
.
--Nr. ss; Dziennik Ustaw. -Poz. 654. 1171
---------------------------------_._-----
. .. ::.. .... :
tegp, ł ń ł z ostatecznem ś
twem ś górniczy ł Raukowy w kraju, po-
co ś ą ę ą przy
lluchu ą ł górn:cz'ego, a w tern pr.zynajmniej
ą w dziale robót górniczych, i wreszcie
ud.owodnii a posiadanie Ł tecznych dla ł
jej ..• zakresu ł ś teoretycznych
i przez poddanie ę z ś wy-
nikiem egzaminowi przed ą ą ustano-
ą przy ż ę górniczym.
(2) Minister ł i Handlu ż upraw-
nienie ' swe, . przewidziane w ę 1, ć
ś ł lub ł na ż ę górnicze.
Art. 128. ł komisyj egzaminacyjnych,
przewidzianych w ł 126 i 127, tryb ich
ł i zakres egzaminów ustala Minister Prze-
ł i Handlu w drodze ą
Art. 129. Osobami dozoru ruchu w ł
górniczym ą ć ustanowieni tylko ci, którzy od-
ą wymaganiom punktów.1 do 3 art. 124
i ń z ostatecznem ś odpowiedni
ł w ś technicznym ł nauko-
wym w kraju oraz odbyli co na,jmniej ą
ę w odpowiednim dziale techniki. ż
Ila stanowiska tego rodzaju o l11n,iejszym stopniu od-
ś ą ć ż wyznaczone oso-
by, które nie ą wskazanego ż cenzu-
s:u naukowego, ale natomiast ż ą wobec ę
wego ę górniczego dostateczne uzdolnienie
praktyczne do sprawowania powierzanych im czyn-
ś ' t
Art. 130. Wykazy ś ł nauko-
wych, wspomnianych w punkcie 2 art. 125 i w arty-
ł 127 i 129, ł Minister ł i Han-
dlu w pOfOizumieO'iu z Ministrem ń Religij-
nych i ś Publicznego.
_ Art. 131. ' ę ą poddaje
badaniu kwalifikacje ,klerowników i osób dozoru ru-
. chu, ł przez ł górniczego
w ś ę 2 i 3 art. 123.; i do wyni-
oków badania ą ź uznaje ich kwalifikacje do ę
powier.zanych -imstanow:'sk ę 1 art. 123), ą ź
odmawia uznania. ę ą górniczy powi-
nien ć orzeczenie ą trzech ę od
dnia ł ż mu wszystkich dokumentów, . uzasa-
ą kwalifikacje, wymagane przez prawo ni-
Iii:ejsze. · Orzeczenie to powinno ć ę prze-
ł górniczemu i osobom zainteresowanym;
orzeczenie odmowne powinno ć ż uzasa-
dnione.
Art. 132. ę ś kierownika ruchu
czy osO'by dO'zoru ruchu przed uzys'kaniem od ę
gow,ego ę górniczego -llznani'a :kwali'fikacyj ni'e
j,est dozwolone. . '.
Art. 133._ (1) kwa:-
do ż stanClwiska tkerowriika ru-
chu technicznego ł górnicz.eglo, .lub kierownik'a
ł górniczego c.zy inn'ego ł technicznzgo za-
ł górniczego; lub osoby . dOlOru ruchu ż
swobodn,ego uznania Mimistra ł i Hanldlu.
(2) Pomimo pr.zyzn,aniia kwalif!kacyj ż
miec pcdlega wszelki!m ą ą prtep':som
ócudzoziemcach, a jego pracodawca ą ą
o ochl1otliie rynku pra.cy. .
(3) P ż e cudzoziemcowi! kwalifkacyj do
zajmo,wan:a stanowiska ki'erownitka ruchu luboscby
dozoru ruchu nile narusza ń ł 123
i 131. ę ą gór.n1c.zy w tym wy-
padku ć czy przyznane przez Mj,n:,stra Prze-
ł l, Handlu kwalifJkacje ą stanowi-
sku, Móre ł gómi1czy chce ć
dan,emu cudzo.ziemcowi.
Art. 134. [1) Uznanie kwali.f:lkacyj, wydan'e
w trybie art. 132, zos,tanie ę przez ę
ą gónni,czy, j ż ruchu czy oscba do-
zoru utraci którykolwiek z przepisanydh warunków,
lub jeiJeli ż ę ż dokumzn'ty, na których pod-
stawie uznanje ł udzielone, ą ł
(2) Uznanie kwaJi.{ikacyj zostanie - znierSio!1Je
przez Ż ą górniczy, ż w wyni'ku ę
powania dyserypLlOarnego, przzwidzianzg J wart.. 135,
dany kierow!1Jik ruchu czy osoba dozoru ę uzna-
ny witnnym ż ą lub wi'zlok'rotn ego wY'kr1o'czenia
pr.zec:,w ą ą z ą
przepisów ustawowych lub wydanych na i'ch p:; dsta-
wie ą ń ł górniczych, Ł ą
tUony na ł IUJ cz.asowe poz,bawiien:e prawa ł
niania ' ś ruchu, ę osoby
dozoru ruchu.
(3) ę ą górniic1zy ż ę prze-
ciw któxej ż ł ę przed ko-
ą ą ć na czas trwa!11a tego
ę w wykcnywaniu poru:::zonych jej czyn-
ś ę dozorczy:::h, j ż
uzna, ź dalsze sprawowanie tych ś ż
ń tZ punktu widzenia art. 196.
Wn'.esi(n:e ł przecitwko ą ę
g.owego ę górniczego nie ma mocy w3brzymu-
ą
(4) OsaDa, która n.a podJstawie ę 2 utraci-
ł prawo ł ś rUClhu czy
osoby dozo'ru ru<:hu, nie zostaje temsamem pozbawio-
na praw.a uh:e,gania ę o uznanie jej kwaliL:bcyj do
ł ć ś w· ż zakresue ł
ż inne ę ustawowe temu ę nie sprzeCI-
ą .
(5) Px,zep:lsy niniejsz.ego ł ą z.asto·
sOiWanie i do ż którym w ś ę 1
art,. 133 M:nilSter ł i Handlu ł kwa-
lHJkacje do zajmowanra stanowiJska kierownika ru-
chu lub osoby dozoru.
Art. 135. (1) Dla orzekania o kwalifikacjach
kierown:(ków oraz osób dozoru ruchu do dalszego
sprawowan'a ich ś w ł górn!czych
w wYPiildkach wykrcczenia przeciwko ą ą
ustawcm i ą utworzona zost.aje . przy
ż ż ę górni'Czym po·d przewod-
prezesa ż ę ł górni'cz.ego komi-
sja dyscyplinarna, ł ż z pewnej J:czby ę
ę ł górniczych oraz kierown.ików ru-
chu i osób dozo'ru. ł komi.sji m:anuje Mini-
ster ł i Hand,lu, i to - ady chodzi Q ł
1172 Dziennik Ustaw. Poz. 654. Nr. 85.
ków z ę ę - z.a ą Ministra Spra-
ś
(2) W ż Ń ofzeka
komplet w ł ę jako ą
jednego ę ł górni.ctych i iednego kie-
rowtlfka ruchu lub jednej osoby dozoru rU'ohu, sto-
do 0lcby, co do które; ą ć wydane ę
czente.
(3) Od orzeczenia komitsji dyscypUnamej do-
puszczaLna ,test t)1'liko skargi,l do Górnicze-
go w ś ń ad. 223. looe ś prawne
ą ł ą
(4) Kos:zta utrzyma,nia koorivsyjdyscY'plinar-
ą ponosi Skarb ń
(5) MiniISfer ł i Hand,lu wydaje w dco-
dz:e ą ł przep:lSy co do orga-
. ni'zacji k'cm;,sY1; d'Yscyplin.arnych i Ł ę dy-

Art. 136. (1) ż ruch ł górni:czego
czy pewnego jego ł pozos·taje pod ki,erownic-
twem albo dozorem osoby, która nie ł uzna-
nia kwalif:lkacyj w ś a.rt. 131, lub ż ł ta-
kie uznanie na z,asadii'e art. 134, albo wresz/Cie zosta-
ł w ś ę 3 art. 134 zawieszoina przez ł
górnrcze w w'y'KO/nywaniu porucz.onych jej ś
ę ą górniczy powi'nien, wstrzy-
ć roboty, prowadzone pod ki'erown:ictwem czy do-
zorem tej osoby, na tak ł dopóki zostani,e na
jej miej,sce ę Ł ilnma. osoba, która wymagan·e
uznanie kwaHfilka'cyj ł
(2) Wni'esienie ł przeoiJWiko ą
niu ę ę górni:czego ń ma. mocy
ą
Art. 137. Osoby, któr.e ę ł kierownictwo
czy do·zó.r ruchu w ł górniczym, ą odpowie-
dz'alne w granicach powierzonego iIIn zakresu dzia-
ł za Ś ł slosowanie ę do zabWiierdz.onego pla-
nu ruchu, jako ż za p:r:zes,trzeganie prz.ep'is,ów ninie.j-
szego prawa oraz wydanych na j.ego podJs.tawie roz-
ą ń i ą ń ł górniczych.
Art. 138. ż od osób, wspomnianych
wart. 137, ą ż ś ć prze-
mysiLowiiec górniczy i osoby, wymienione wart. 121,
ż
1. wydali w spra.wach ruchu ą
o kltórydh wied/zieli lub powinni byli wi.e-
ć ż ich wykonanie ł ę
od zatwierdwnego planu ruchu, all:io ż
przeciwko ni niej -
prawa lub wY'danym na jego podsta-
wie ą i· ą ł
gÓrniiczY'ch,
2. prze:z swolj e ś albo ż z.aniedbanie
ł im kierowników lub
osoby dozoru ż ś ł ą
ków, ą ż ą na w ś n.iniej'szego
prawa lub wydanych na jego podstawie roz-
ą ń i ą ń
3. tolerowal'i ś ś ł
nych im ki1erowni:ków i ilno ylch osób, sJano-
ą ę od zatwierdzonegJ) planu
:ru.chu, albo wylkroczenie przeciwko przepi-
som n;;melszego prawa lub wydanym na je-
20 podstawie ą i ą
n,iom,
4, niJe ł ż ś przy Wy-
konywaniu taikiego nadzoru nad ś
mi ł .scb;e i innych
osób, do iiakiego z:e ę na swój istotny
stosunek do ruchu ł byli' ą
a jaki w danyah warunkach ć
moili.
Art. 139. Kierown.:k ruchu, kierown:icy dzia-
ł i oS'oby dozo'ru ruchu ą ą na ż ą
ć ł górniczych, którzy
ą ł górniczy w ·charakter.ze ł ż
i ć im wsze11kich wyj ś tak co do ruchu
ł jak i co do ws'zystkich inn,ych spraw,podle-
ą .nadzorowi ł górnvczej. . .
R oz ł III.
O ruchu ł górniczego.
Art. 140. (1) ł ą woli gór-
jako ż ł Ł Ż na riecz Paii-
stwa, ą ć wydobywane i edynie w naidan.ych po-
lach górn,>czych. Przepi: sten nie dot yc.zy wydcbycia,
ś ą .z poszukiwa.niem górniczem
lub 'z prowadzeniem robót, przewHzianych wart. 75,
i nie ą diarakt.eru eks,ploa:t.aaji ł ż
(2) N.ie wdno ć rOibót górniczych na
obszarach, ą ochronie na mo·ey pos-Lano-
os,obnych ustaw V ą ę pro-
ć ,i rch W za!kresie szers.zym, ż nia t d po'zlwa-
ą pcmieni,one usta:wy .i ą
(3) Ograniczeni'e, pr zewid.zi ane w ę 3
art. 75, odnlosi ę ż do prowadzenia wszellk ·ch
robót gó:rn.k.zych 'n,a wymienionych w rze-
czonym ę
(4) JeteH ę ś nal ma-
ą ć lub ą 'prowadzone mboty górn;.cze, ą
ą ś ć dla ń naukowych jako
ą .zabytki przyrody, to ę hk;ch ę
ś ż ć Minis,ter Przemyslu j l Handlu lub
ż przez niego ł górnicza.
(5) Rada' M' n:1strów ź Ł w drodze
ć prowad.zenia robó't górni-
dzryc:h l\a.< pewnyoh obs,zara'ch ze ę n.a in:teres
puJblicz:ny.
Art. 141. ł górniczy, który nie
jest sam ł ś dan,ego pola górni'czego, ni.e
ż ć dopuszczony do ę na n;'em robót
górni,czych, o ile nie przed:slawi umc<wy w fermie pra-
wem przepisan,ej z ł ś pola górni1czego,
ż ą go do hego pola. P rzepis
ż nie dotyczy r obót poszukilwawc.zych, pro-
wadzonych ł odkrycia ł nie ę
dokumenit em nadaJWiczym pola._
Art. 142. (1) ł górn.i'czy jest
ą ć ę ą górniczy co
najmniej na ą naprz'ód ° zamierzonem przez
siebie ę ruchu ł z,e wska-
Ul.n.cm mieis.ca, gdzie roboty ą ć prow.adz.)ne.
Nr. 85. Dziennik Ustaw. Poz. 654. 1173
(2) ę ą górniczy ż ć ze-
na unlc'homienle kopaJni, ę n,a rOZ-
ę r,obót pr'zygoto,wawczycn, ą
p:I1z'e'd ł wskazanego ż
ę terminu, '
Art. 143. (1) Ruch techni:cwry ł górn'i-
czeg'9 ę ć p,rowadzony z,gold1nie :ze wskaza-
ni'ami technilki i: tak, by o iJle ż eksploatacja
Ł samych i ą ż ł nie ł
w ł ś UJtrudniona. Prowa:dzeni,e ekspl oatac jl
ł w sposób rabunikowy jest nizdo:z,woLoil1le .
(2) Ruch ł górnic zego pOW'l-
ni.erl ć ;lak, by ż i ,zd,rowi'e lud:zkie,
ż interes pubHczny nie ł ż n,:t nie-
ń ń ruchu teCh111
I
CZ,il't:go
ohejmuje w ś pr,zest:rzeganie j, wykony-
wanie prz,episów i ą ń ł górn,iczych
w spra.wach:
1. OchrO\Ily wyrobi'&k górniczych i ą ń za-
kbdu górnicze,go, jaJko ż wyrobisk ł
dów ą
2. ń technic;z,oe;go pracy.
3. ń ż i: z,drowi a osób po-
stronnych, ą ę w ę z,a-
ł górniczego i w .i,ego ą za-
równio pod ą jak i na powierzc,hn i,
4. ochronry powi,enz'chlli w 1n!tieresie ń
stwa ż i ą ł ś
i ś publicznego ruchu
C)'Ijnego, ja,ko ż ł ł
ą ń ą ą
i ilIlnych ą ń ż ś publicznej,
OTRZ lZachowan'ia 'j ł ś przedmiotów, pod-
ą Qchro-n,i e na mocy specja,lnych
Uis-ta,w i, ą
5. ochrony obszarów, ę ,plG\Juami zabu-
dowania mias,t, przed takiem uszkod ze-
niem wskUlte1k r obót gómiczydh, ż ł
ę one ć niez.da:t'nemi do ,zabudowy,
6. ochf<ClIny leczn.iczych ź ł mineralnych, dla
których ł ustanowilo ny ą ochrony
góm:c'Z/ej,
7. rzapohi!egania szkodom, jaki:eby ruch tech-
noilczny ł górniczego ł ą ć
interesowi pubUcznemu.
Art. 144. Ruch teClhniczny na kopal ni ł
g6miclZego, z' ą l\obót posizukiwawczych,
wo,lno ć tylko n,a podst,a.wie ,Plan,u ruchu, za-
twierdronego uprzeclnj,o przez ę ą górni-
czy, a, ą ż cliwul etln i okres
czasu. Wykonywan'ie robót, przewid,zJ,anych w plani!e
ruchu, prz,ed za'twi'erdzeniem planu nie jest dozwo.-
1ol1.le.
Art. 145. (1) ż ę ą górniczy
uzna, ż plan rUlcihu, 'prz'e.d.s,tawi on,y mu dlo zatwier-
dzenia, nie odpowiada w ł ś lub w pewnej ę ś
ą ą p.rzep:'so.m, w ś ś wy-
maganio.m art. 143, naten-c'z,as p owin, ien w ą je-
dnego. ą o,d dn,ia pr zedstawienia planu we-
ć ł celem ws pólnego omówien:a kwe-
stjcnc.wanych ń pl.anu i po.c:zyn.ieni'a ę
nych zmian. .
(2) WrazlIe ś na tej drod,ze dlo pOirozu-
mienia ę ą górn;'czy zatwieridza, przed-
stawiony sohie, ę odpowie·dnio p. opra.w . . 10n
y
Pllan ru'chu, w pr:zeciwnym. wypadku odmawia, z,a-
'twierdzeni,a planu czy jego ę ś o czem
zawi adamia ł :z;e wstka:zan{em
przyc.zyn. odmowy i proponow.anych ą
zmia n..
(3) ż w ą ą od dnia przedsta.-
wi'eni,a planu ruchu ł gór.n.ic,zy nie otrzy-
ma od ę ę górnic,zego; wez,wani!a
w ś ę l, natenrc,zas. ma on pr,awo ż ć
przedstawiony pme:z plan :za z.a,twierdz,ony
i ą ć do wykonyw:ani:a projelk,t'owa.nych r'obót.
. (4) Wniesi1e nie ł nie ż prz,e-
ł do wykonywania robót ł
planu, ,ni:ez,rut.wierdzonelg'O ę ą
górniczy.
Art. 146. {l) Przcpi-sy ł 144 i 145
sltosuj e ę ż do wl3zelkich zmian, j'akie pr'ze-
ł górni,czy zechoe z czasem ć w za-
tWierdzonym ż planie ruchu.
(2) W ą wyp::=t d'k ach, gdy wskutek
ni epr;zewiiQzianych i ż od, wcIr prz,emy-
ł górniczego ś za'jcl;iie potrzeba na-
tychmia,stowy,ch zmian w planie, kierownilk ruchu z:a-
ł gómi:czego ż ą ć od za.twierdlz,onego
planu ruchu ,ppz'ed ś zezwole-
nia ę ę górnicze.go, jednak
ć o t ern ą n:'e ź ż w ą
trzech dni ą zmiany. ę ą
górniozy ą ź za'llWierd',: a ą w pla,n,ie ę
ą ź odmawiia jej zatw'ierdzen;aj w tym osta!tn,l'm wy-
pa cUku ł górniczy ż ć
w dalszym ą robo,ty tylko z,godnie z planem za-
tw.ierdzonym. .
Art. 147. (1) ż ą górni c,zy ma pra-
wo ć w drodze ł kul egj,alne.j rozpO-
ą ą przepisy co do ł
i bezpiecznego (art . 143) prcwadz2n.ia ł gór-
i' to ą ź d!'a calego obwodu, ą ź dla po-
swzególnych j1ego ę ś Przepisy f,zeczone ł
ne ę ą w d'z:ennilkach wojew6iz:kich tych woje-
w ó.d:zt.w , na których obszarze ą one ą ć
(2) ż ą górni,czy ż dla ż
ę ć poszczególnych ł
gónniczych na id l ś ę od ą przes'hrz.ega-
nja ż prz,episów w ł ś lub w ę ś na
ł lub nazgóry ś ą czasu, i przepi,-
ć w ra,li,e potrzeby g,tosowanie innych
odpowiednich ś
(3) l"llinist er ł i ł jeslt
ć dl a si'ebie prawo wyd] Nani'a przepisów co
do ł i (art. 143) prowa-
dlzen'ia ł górniczych i ć taki,e prz.epi-
sy w drodz.e ą Przepisy rze·czon,e ł
sza'ne ę ą w Mon-torze
(4) f"hnister ł i Ha,Q, J.lu ż dla ż
nY'ch ę ć przemy-
sloiWCów górniczych na ich ś ę od ą
pr,zeshze.g,ania wyda,nych pr,liez !v1i'n i,stra prz'epiisów
w ł ś Lub w ę na s:talI e lub ua zgóry ś
, 1174
Dziennik · Ustaw. Poz. 654. . Nr. 85.
ny ą czasu, i ł ć w razie potrzeby
stos:cwan:,e wzamian ilnnych odpowiedni'dh ś
Do udzi.elam::a ż ń Prze-
ł i Harndlu ż ż ć ż ę gór-
nrcze.
Art. 148. M:lTli ster ł i Handlu wy-
daje w ą przepisy 001 do naby-
wania, przeohowywana w ł górni'czych
. i ż przez ł górnicze ł
wybUJChowych dIla celów górniczych.
Art. 149. (1) Przy wznos'zeniu, prze,budowie
i eksplcatacj i budowli d.lia celów w za-
ł górniczym, Zlarówno na kopalni, jako ż
w ł pOIIl!ocnllczydh j OIbróbc,zych ł 75
i 76), ora'z przy wznos;zeniu, utrzymywaniu i ,zmianie
ą ń t,ecfrun.icz!Oych, w ś ś kodów
paro'wych, slIn lków i ins'hala.cyj elektry::znych, obo-
ą ą przep'tSy techni'Ozne, wydawane przez Mini-
stra' ł i
'
Handlu w drodze ą
Pozatem ą zlals,t,osOIwanie subsydj,arnie przepisy
teahn'czn.e U'st:aw budlowIanej, wodnej, drogowzj,
elekt:rycznej, ł i ustaw slPecj,alnych
z dóedziny teohnlki, z tern Ż ż kompe-
tencja ł ł w tych ust.awCIJch do st eso-
wania kh prz.ep,i,sów, ż do ł
ć oznac.z,onyoh w ą M:'n:ls1tr.a
ł i' Handllu, Przepis ę 4 art. 45 ust r: iWy
'Wodnej z dni.a 19 ś 1922 r. w brzm!JenLu, ł
ogz ('nem przez Min;istra Robót wrozpo-
ą z dtnia 13 kw:,elni'a 1928 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 62, poz., 574) pO'ZoGlta,je w mocy.
(2) PClZwoleri n.a ą eleiktrycZ!Oe w z,a-
ł góm'iiczych, nice ą ż ś
zaktadu j. ą ń p:Jim:x:mic'zyc.h (art y-
ł 75 i 76), ucI;z'.ela Ż ą górok'zy w p='TO-
zum:en;lu z ł ą ł ś ą do ń
na ł elektryczne" ą na cdu zawo:lowy
zbyt ooergj,i el €Jkttryczn ej .
(3) Poza ą powy-
ż 'kompetencja ,wl'adz, ą z pOGtzczegól-
nyah ustaw, pClZoSltaje n;en,arus,zonru.
Art. 150. ż ruch ł gór-
n6cze,go jeslt ę lub prowadz.ony .niezgodn.te
z pOl3ta!n,OIw:eniam! ł 140 .cIo 149 lub wyda-
nych nla kh podstawi'e pr,repiisów, ę urz'l!d
góro',czy IPolw:!nie:n go ł ć w ł ś ę
w tej j'e,go ę ś w krt'órej zachodzi ę rod
ą ą przep'lsów. ł
pIizeóWlko ą ę ę górnic,ze-
go nLe ma mocy ą
Art. 151. Kierownik ruchu ł gór,ni'cze-
go powinien ni1ezwloczn!e ć ę
ą górniczy oraz ą ł ę adm'rnlistracji
ogól,tlte.j a. ż sltwierd:zonem prz.e,z s:rehie w za-
Had'z'le górnkzym, pod ą czy na powierzchni,
ń prz,ewi,d,zianem wart. 143 ust. 2,
.a w ś ż ą zdrow;u i ż lu-
dzi, ł ł ą ń ż ś
publiiC,znej i' ł ś prziedmiolów, ą spe-
cj ,alnej oClrmonie, ora,z :i'S<tn:ien:iu ź i studZl'en, jak
ż o ż ł wypadku, który ą ą ł
lub il"ozi ą ę ,z.a ą ś lub ę
usz;kc:d'zenJia ć ł albo ł lub ż spoW'o-
ć wymienio.nych ż inlle.resów
pubhczn,ych.
Art. 152. (1), ł gómic:zyi'poidle-
ł mu osoby obow ą ą ć ń ę
ł do. ws,zys't'kli1ch ą ń ę ę
du gorn:czegOt, wydanych ę ą
cegOo niebe.zp:'ec,zelIislw,a, ,a w razie ż wy-
- Qelem ratowania ż osób i zapo- '
ż dalsIlemu &,z,erzenlu ę ń
(art. 200).
(2) ł górnk:zy powiJnien dostar-
ć i wlsz
1
el\kkh ś pomocn:iczyc:h,
po'trz'ebnych do ,wyllwnana tych ą ń
(3) Wniesieni'e ł przeciwko ą
niom ę ę górniczego nie ma ' mocy
wstrzymuj ą
(4) ą ł górni'c,z'e ą ą
na ł gómic,zej lub ż samego ł
du ż ć ni ę pcmo<::y W lu-
dzia,ch, przyborach ratown,c,zych, materj ł i t. p;,
o He to j,es,t ż bez ż iclh ł
ń
Art. 153. ż Merownik ruchu ł gór:'
nic'zego ni.e wy:kona ą ń ł górn:czej, ' wy"
dalOyC1h w ś ń art, 152, wykDIltaoie ich
prz.eprowa,dza ę ą górnilczy pr,zymusowOi.
Art. 154. (1) ł górniczy
wsz.yslVkiie kos,Zlta W) kOlIlan'ia ą ń ł
n:tc;zej, wart. 152, zz:achowaniem
prawa regre<su do osób trzecich, z lldórych winy ą
szlo ń lub wypa,dek.
(2) W wypadJku, przew:.d.z!,anym w ę 4
artfl. 152, ł powilnl'en ć ą
ę gómi'c:zym na ich ż ą
silQne przez n:e koszt'a ,akcji ratown:'czej. ,'"
(3) Pocrties!i1one przez ą ł ę ą
kos.z,ta wykenan:a jej ą ń ś ą ę iW trybie;
ę przymusowego. '
Art. 155. (1) O zam:erzonem wstrzymaniu"
w ł ś ' Iub w ę ś ruchu ł gÓ!'niczeg6
przemy,gkwu'e'c górniozy po.winien ć ę
gowy ą górniczy co najmniej na ą naprzód, :
(2) ż ws,kutek 111: eprzewidti'anvch
ś ruch musi ć ws,trzymany ś albo na, '-
tychm:ast, d.on:es:'enie o ws,tr,zyman!'u ą
ć n:'e ź ż w ą fr,zech dni po dniu, ,w
rym ą wsirzymani'e ruclhu . .
Art. 156. (1) W razie ł lub ę ś
wegD ruchu ł górnicze.go przemy-
ł obowia. jest ć wyro.-
i urza.dz,em:a, ł w takim s,b ,nie, by zdro-
wie i ż ludzi, ,jako ż 'interes 'pub1iczny (art. 143
ust. 2) nie ł Ż na ń
(2) ż ł górniczy nie ł
ą ą Ż ą na nim w ś pOI3,tanowien:Ja
ę l, ę ą górn.iczy pow:!O,i'en sam wy-
ć cc\pcwi'ednie ą i ć i<:h
wykcnanie ł ę jego
koszt.
Nr. SS. Dziennik Ustaw. Poz. 654. 1175
..
R o z d z i: al IV .
O miernictwie górniczem.
" ... Art. 157. (1) ł górniczy jest
ą ć swój koszt
"vy:kon,anych robot gornlJczychj pLany te powInny byc
ł ż w ę ę wbó't stale uzupetnian,e
przez górn'ic:'.ego.
. (2) Wybór mier.nilczego górrni<:zego pozosta.wio-
n y j,est ł
(3) Mi:n'ster ł i Handlu pr,zepi'suje
w drodze jla,ki,e plany i IW j'aki'ej po-
dzi;a,lce ą ć prowadzone, w jatkich Ł ę
czasu ż je ł ć oraz w iJlu e:g'z,empl'arzach
i .w}ak'ch ę czasu kopje planów powinny
ć ł ł górniczym.
_ Art. lSS. (1) ż ł górniczy
n,fe stosuj e ę do ń ar.t. 157, lub ż ż
W prowa'dzoIiych przez ł plana.ch spo-
ż ą bral<i' i ł ś nateincz,as
ę ą gór.niczy ą dckonan:e
rów ą planów wszystkich robo,t górni-
czych, ę pewnej ioh ę ś przez wyznaczo-
nego przez sieb'i'e miernicze.go gómiczeg,o na, kosm
ł
, (2) W r'az.ne potrzeby, uZia,s adni'onej interesem
ń M:n.llslter ł i Handlu lubup:o-
ż przez niego ą górn';c,zy ł jest za-
ą ć dckon.anie pomiarów il ą plan,u
ws;zys,tkkh robót. ę pewnej ilch ę ś przez
'WYz:n,aczionego pr.zez ę górniczego
nakószt Skarbu Pa.t1stwa.
Art. 159. (1) Plany robót górniczych powinny
ć 'przechow)'IWal1!e w odpowieclniem m:ejs,cu w za-
ł gMniczym i ć Dra, ż ą okazy-
wane delegatom ł górniczej.
'c ,- (2} Kepj e planów powinny ć ę
w ę ę gómic.zym. Prawo ą
n'ia tych kopi'j ł osobom, które ż
ł ą ę ich przejrzenia, o czem ro,zstrzy-
g'a ę ą górni'czy p::> ł prze-
ń ł górniczego. Gdy delcyzja ę ę
dugórnitczego s.ta,n:e ę ą ę ą
gót"n:czy wyznacz,a oc'powied.ni ń o c'zem zawia-
damia ł górniClzego. ą
w czasie ą planów nie jest
dozwolone.
Art. 160. Uprawnienie do wykonywania za-
wodu mi!elinicz'ego górnic,zego ż ć tylko
ten, Mo:
l.posi,aclJa obywate.\stwo polsk6e,
2. ł biegle j ę polstkim w ł
i ś
3. n'je- jest pozbawiony z mC1cy wymku ą
wego, ś do ,piastowania ę pu-
ź
4, ł jelden z ę ą dow"dów
, ł teoretyoznego
i prakt.y1ki zawod.owej:
a) ż uzyskCllny na wydlial,e
mierniczym ż ucz,eln!i górniozej
w kr'aju, [I dowód odibyda ł
praktyki przy m:,elrniczym gÓliniczym,
b) dyplom ż górn i1c;z ego, uzyskany
w ż U'cz.elni w kraju, i dowód ,od-
bycia dwuletniej praktyki' przy mierni-
czym górn;'czym,
c) dyplom ż mierniczego, uzyskany
w ż uczelni' w kraju, i dowód
ń w ż uClzelni gór,nrkzej
w kraju kursu ą którego
Zakres prz,ep:suje ą Mini-
str.a ł i Handlu, ora,z dowód od-
bycia ł praktyki przy
niozym górniczym,
5. ł po od'hyciu przepisanej ż
praktyki swe uzdoln:,e;n,ie praktycz,ne przez
po;cdan'i'e ę z ś .wyn:kiJemegzla·
m:nowi przed ą ą ą
przy ż ę ,górniczym.
Art. 161. Osoby, które ł jeden z wy-
m:enionych w punkcie 4 art. 160 dyplomGw ż
s'kich w ż uc.zel.ni za,grani.cz,ne;i, ą ć
uprawni'enie do wykonywan.ia za.wodu mierniczego
górniczego, o ile ich dyplomy ą nostrY[lkowa-
ne w ż ucze,l ni w kra,ju, o ile pozatem pv
ą one ws;zystkie inne warunki, przepisane
wart. 160, i o He ą przy egzami,n:e (punkt 5
art. 1(0) ł ą ś ć ą ą h
w ń Polskiem ustaw i ą ń z dzie-
dziny górnictwa i miernictwa.
Art. 162. (1) Minister ł i Handlt\
ż ś ć do wykonywania 'z'awodu
górn i,cz ego, ż os,cby, które ń ł z osta-
te'czn,em ś ś ą ł ę ę
ą w kraju i ł co najmniej ą prak-
ę przy mierniczym gór,niczym, o ile ipG' Z3.bm od-
ą one wyma.g,aniom punktów 1 .do 3 art. 160
i ł ż ą z ś wyn:k :em egzamin prze'd
ą ą ą przy ż ę gór -
niczym.
(2) Wy'kaizy ś ł gómi:czo-mierni-
czych, o jakch mewa w n:niejszym artykule, oglasz,a
Min.ister ł li Hand.1u w 'por olzum' eniu z Mi-
ni'stre:m ń Rel igijnych i ś Publicz-
nego.
Art. 163. Minister ł i Handlu ż
ą ć uprawn·'e.nia do ą
ś m:ernicz.ego' górnicz'eg'O na powerzchni,
z ł ą do'lowych .r o.o&t gómiczyc:h równiez
mierniczym ę "!;-
Art. 164. ł komisyj egzamin" cyjAych,
pr'zewid'zi:a>nych w pun,kci'e 5 art. 160 i w li st ę e 1
ar,t. 162, rch ł i zakres eglzami:nów lLhla Mi-
ni,s\t'er ł i Handlu w drod.ze ą
Art. 165. (1) ą ć upnwnienie
do wyikonywa..TJ.ia zawodu mierniczego górlnJe :2ga po- -
w:InJJen ł ż ć ś podalnie w t ym ż 1m ę
d,zie: górniczym, w którego ,obwo,dziz O':libyw d ('s: at- ·
nio ć ę z ł ą d.olwodów pcsiadariia
1176 Dziennik Ustaw. Poz. 654. Nr. 85.
----"---'---_______ ..:::.:c= __ _ ____ ____ _
wa runków, W ;;.,'L 160, ę war-
ł 161 do 163.
(2J ż lcand)'da!t p osiada wymagane warun-
ki i ł ż z wy.nUci em ś prtzep_'SRny cg.zam:'n
i ż po.nalcU:o w wypa'dku, pr'zewi'dzjanym w ę
pie 1 .art. 162, uzyska zezwolenie ł
i Hand'Ju, Ł ż ą górniczy nadaje
kand'yda'lowi uprawnienie do ,zawodu
mierniczego górnic'zego i wystawi,a, o.cl,powieanie ś
deot wo.
(3) Osobem, uprawnionym do wykonywania za-
wodu mierniC'Zego górniczego, ,przysJuguje ł ą
prawo ż ł " miernicze.go gór:ni'Cllego".
Prawo ta nie przys!uguj-e mierni'czym ę
ą ś górnic.zego
na ziasaa1zie posta.n.owi'enia art. 163.
Art. 166. (I) Przy wykonywani u ś
zawodowydh, ą z pn:epis ów niniejsz:::go
' prawa, mi.erniczemu górniczemu ł prawo
wkrac.l'8,n!ia na grunt c.udizy li ustawi,ania z-na.ków mier-,
niw ych.
(2) Za ą pr'zy wy,konywaniu
robót mierniczych na grunoie, Ż ę p oszkO'do-
wa nemu ł Posz.k cdnw3.ny ż
ć ,tego r cszaen ia w dr,o.dze ą prze-
ci'w:ko ł górni:czemu, oz którego
oenia, ę na k.os.zl roboty ł wy,ko-
nywane. W wypadku, gdy roboty wykonywa ę ria
koszt Skarbu ń (art, 158 ust. 2), ą
wynag,roclzenia szkód ą ż na Skarbie ń
Art. 167. (1) Minist er ł i Handlu
wydaje w drodze ą przepisy, ą
ą mierniczych górniczych przy wykonywaniu
ś zawodowych.
(2) W ś Minister ł i Ha n-
dlu ustanawia ę ą ę ł za ś
mierniczego górniczego,
Art. 168. (l) Mierniczy górniczy odpowiada
za z wymaganiami n,!uki, lechni,ki ora.z prze-
p-'i-sów ą ą wykonanie prac, ą
w zakres ,jego ś ·zawodowych.
(2) Nadzór nad ś mierniczego gór-
niczego w ż poszczególnym ł górni-
czym sprawuje ten' ż ą górhiczy, w które-
go obwodzie dany ł ę znajduje.
Art. 169, (l) Uprawnienie do vrykonywania
zawodu mierniczego górniczego, udzi elone przez
ż ą Górniczy, zostanie ę przez
ż ą ż mierniczy górniczy utraci k tóry-
kolwiek z przepisanych ń wa runków, lub ż
ż ę ż dokumenty, na kt órych podstawie-
uprawnieni e ł udzielone, ą ł
[2) Uprawnienie ż zos t anie ę je-
ż w wyniku ę dyscyplinarnego, prze-
widzianego wart. 170, mierniczy górniczy ę
uznany winnym ż ą lub wielokrotnego wvkro-
czenia przeciw ą ą ż ą na nim w ś
art. 168, i zostanie ą na ł lub czasowe
pozbawie nie upr awnienia do wykonywania zawodu
mierniczel!o górniczego.
[3} ż ą górniczy ł jest mier-
niczego iórniczeio, przeciw któremu ż zo-
ł ę dyscypli narne, zawieslc na czas
trwania te20 ę w wykonywa niu czyn-
noki ,zawodo wych. Wnies:enie ł przeciwlktt
ą ż ę 2órniczego nie ma mo-
cy ą
Art. 170. (I) Dla orzekania o pozbawieniu
mierni'c.zych górn iczyc h uprawnie,1ia do wykonywa-
nia zawodu w wypadkac.h Wyk roczenia pr:zeciwko
ą ż ą na nich ą Ł ą
przy ż ż ę górniczym komisje
dyscypblame, k,tórych organilZacja i tryb ł
ą a nalogiczne do orga ni'zacji oi tr ybu ł komi.-
syj dyscyplina rnych, przewidzia nych wart. 135, ą
jedynie ą ż za miast crJ on,ków z ę kie-
rowników ruchu i osób ,dozoru ą w ł ko-
misy,i ł rL. ś mierniczych górnic zych.
(2) Od orzeczenia komisj i dyscyplinarnej dopu-
szczalna jest t ylko skarga do Kole2i um Górniczego,
stosownie do ń art. 223. Inne ś praw-
ne ą ł ą
Art. 171. Zarówno 'o udzi eleniu, 1 o ę
ciu uprawnienia do wykonywani a !:awodu mierni-
czego górniczego wyi szy ą górni czy obwieszcza
w Monitorze Polskim na koszt zainteresowanego
mierniczego górniczego, ś ą ą w razie niezapla-
ce nia koszta ł w trybie ę
przymusowego.
ł VIII.
o od'ebraniu, zrzeczeniu ę i zniesieniu ł ś
górniczej.
Art. 172. (I) ż ą górniczy mate ze
ę na interes publi czny ł ż ć w drodze
ł kol egjalnej na ł ś pola górniczego
ą ł prowadzenia na jego obszarze ro-
ból, ą ś lub ś na celu
wydobywanie ł wymienionego w dokumen-
cie nadawczym. Przed wydaniem ż wymienio-
nego orzeozenia powinien Ż ą górniozy wy-
ł ć ł ś poia górniczego.
[2) ł ś pola górniczego powinien przy-
ą ć do wymienionych ż robót nie ź nit
w ą ś ę od dnia, w kt ó,rym orzecze-
nie ż ł ę wykonalne.
(3) W razie ni ewykonywania przez ł ś
pola górniczego bez uzasadnionej przyczyny obo-
ą ł ż na w ś ę 1, ż
szy ą 1! órniczy wydaje w drodze ł ko-
legjalnej orzeczenie o odebraniu ł ś górnkzej,
Art. 173. Od ń ż ę gór-
wydanych w ś ę 1 i 3 art. 172,
ł ł do Kolegjum Górniczego.
Art. 174. Po uprawomocnieniu ę orzeczenia
o odebra ni u ł ś górniczej ż ą gór-
nicz y podaje orzeczenie do ś wierzycie-
lom hi'potccz.nym i innym osCtbom, ą wpi-
sane do gruntowych (hipot ecznych) ę
górniczych pola górniczego uprawnienia rzeczowe,
jednoczes:1ie ś ł je na kout ł ś pola
górniczego w Monit ol1Ze Pols kim z powolaniem ę
na ł ni niejszy i ł 175 do 177.
Nr. 85. Dziennik Ustaw. Poz. 654. 1177
_ Art. 175. (1) W ą t rzech ę od cInia
__ ukazania ę numeru Monitora Polskiego, ą
ę przepisane w art 174 obwieszczenie, wierzy'
ciele hipot eczni oraz inne osoby. ą wpisa·
ne do ą gruntowych (hipotecznych) ę
górniczych u?rawni enia rzeczowe. ą ć ę
do ł ś ą z wnioskiem o wystawienie na
ich koszt pola górniczego na ż w drodze pu-
blicznego przetargu. Prawo to ł ż
i ł ś pola górniczego.
(2) Kto w Rrzepisanym ż terminie nie
skorzysta z ł ą mu prawa, ten traci
swoje uprawnienia rzeczowe ś ze znie-
sieniem ł ś górniczej.
(3) Z uzyskanej przy przetargu ceny kupna po-
kr)l:wa ę przedewszystkiem koszta przetargu. Po-
ł ewentualnie po pokryciu kosztów oraz wie-
ś i ę ż ż ceny kupna przy-
pada dotychczasowemu ł ś pola górni-o
czego.
Art. 176. (1) ż nikt nie ż ą wysta-
wienia pola górniczego na ż w drodze pu-
, blicznego przetargu. lub ż przetarg nie doprowa-
. dzi do ż pola, nat enczas ż ą gór-
niczy wydaje w drodze ł kolegjalnej orzecze-
nie o zniesieniu ł ś górniczej.
(2) Z ą zniesienia ś górniczej ga-
ą wszelkie uprawnienia i roszczenia ę po-
la górniczego.
Art. 177. (1) Po zniesieniu ł ś górni-
czej ą ś danej ł ś górniczej
z ą .gr unt owych (hipotecznyc:h) ę
czych.
(2) Przepisy o trybie ę przy wy-
ś ł ś górniczej wyda Minister Spra-
ś w porozumieniu z Ministrem ł
i Handlu w drodze ą ż do wydania
tych przepisów ą moc przepi sy, ą
ą w chwili ś w ż niniej szego prawa.
Art. 178. Po zni esieniu ł ś górniczej
Ż ą g-órn:czy ś ś pole z mapy
ą pól (art. 39).
_ Art 179. (1) Po zniesieniu ł ś górni-
czej ę ą g5rniczy powinien w razie po-
trzeby ć ą ę dla za.pewnie-
nia ń któremu ł ż ć po-
rzucone roboty górnicze, i ć ich wyko-
nanie przez ś pola gór-
niczego, ę na koszt. Wniesienie odwo-
ł przeciwko ą ę ę
górniczego nic ma mocy ą
(2) ż ł orzeczeni a ę ę
du górniczego ę ń nie ą te-
mu na przeszkodzie, dot ychczasowy ł ś pola
górniczego ż ć ę wyrobi sk
Art. 180. Obszar, na którym ł ś ć górni-
cza co do pewnego ł ł zniesiona, sta-
je ę tem samem w st osunku do danego ł
wolny i ż ć na ogólnych zasadach ł ą
w ę ś lub w ł ś do nowonadawanych pól gór-
niczych.
Art. 181. ł ż ł ś pola górnicze-
go ł ż w ż ę górniczym ą
iub notarjalnie uwierzytelnione ś ż
zrzeka dobrowolnie ł ś górniczej na ł
obszarze pola górniczego, natenczas ż ę na
podstawie tego ś ę w ten
sam sposób, jaki art. 174 przepisuje dla ę
nia naskutek orzeczenia o odebraniu ł ś gór-
niczej.
(2) Przepisy ł 175 do 180 ą w tym
wypadku ż zastosowanie.
Art. 182. (1) Posltanowi'eniaatJt. 181 Ł
ę ż ż -dobrowolne ,z.rzeczenie ę ł
ś górni<c.zej dotyc.zy tylko pewne,j ę ś p'ola górnd-
czego.
(2) ż ą górniczy ż w drodze
ł kolegjalnej ć w tym wypadku wyda-
nia orzeczenia, ą ł ś ć ą ż
li pole, umniejszone przez zrzeczenie ę jego ę ś
nie ę ż ł wymaganiom art. 31
i ę 3 art. 30.
(3) Od ż orzeczenia ł ocl-
ł do Kolegjum Górniczego.
Art. 183. Postanowienia niniejszego ł nie
ą pól górniczych, na: których nadano ł ś ć
ą co do ł ż na rzecz
ń o ile pola te ż ą do ń
D z i a ł IX.
O wydobywaniu ł ż
do gruntu.
Art. 184. (1) Wydobywanie ł przy-
ż do gruntu, podlega jedynie przepisom, za-
wartym lub wymienionym w niniejszym dziale.
(2) Wydobywanie ł ż
do ,gruntu, ą rohM po,d:ziemnycn pod:e.ga
przep!som o posziuki.waniu górni>C.zem, Izawartym
w ł 5 i 6, w ę 1 i 2 art. 8 i w arty-
ł 9, 10, 12 i 13 ł II, przepisom o zarzadzie
i ruchu ł górniczych, zawartym w artyku-
ł 118 do 171 ł VII, przepisom o ł
górniczych, zawartym w ł 188 do 200, 204
i 205 ł X. oraz odpowiednim postanowieniom
ł XI i XII niniejszego prawa. -
(3) Wydobywanie piasku i ł pod-
sadzkowych w granicach pola górniczego z htdu
ń zawartych w ł 73, 79 i 80 'pod-
lega oprócz przepisów ł 73, 79 i 80 dzia-
ł IV oraz ł 81 do 111 ł V, przepisom
o ą i ruchu ł górniczych, zawartym
w ł 118 do 171 ł VII, przepisom o ł
dzach górniczych, zawartym w ł 188 do
200 ł X oraz odpowiednim postanowieniom
ł XI i XII niniejszego prawa.
Art. 185. (1) ł górniczy mob
ż ą ć od ł ś gruntu zaniechania eksploatacji
ż ż do gruntu ł ż
eksploatacja ta utrudnia albo ż ł
danie i stawianie budowli oraz ą ń pomocni-
czych, przewidzianych w ł 75 i 76. albo ż
$tanowi ę dla ruchu ł
1178 Dziennik Ustaw. Poz. 654· Nr. 85. -

. . (2f' O . ś wydobywania
ż do ł orzeka w razie sporu
ę ż stronami ę ą górniczy z ł ą
drogi ą Od orzeczenia ę
ę górniczego ł stronom ł
do Górniczego.
Art. 186. ę ą górniczy ż na-
ć ł ś grun1tuzaniechanie eksploatacji
ź ż do gruntu ł ż
e k.sjJI o a tacja ż ń ł górni-
czego w zakresie punktów 1 i 2 ę 2 art. 143.
o .
Art. 187. (1) ż ł ś gruntu zmu-
si'ony jest w ś ł 185 i 186 ć
eksploatacji ż do gruntu ł
ż _ mu ę od ł górniczego odpo-
wiednie odszkodowanie.
: •.": (2) W razie, ż strony nie ą ś ć do
porozumienia co do ś przewidzianego
w ę 1 odszkodowania, ł ś gruntu ż
ć swych ń na drodze ą
"_ . (3) ż wskutek ż ą ł gór-
ł ś 'gruntu ł ć
ekspoloatac1ji ż do gruntu ł na
cz.as ł ż od lat <trzech, albo ż w chwili 'za-
niechania tej 'ebp,loatacji ies1t widocznem, ż lzanie-
dianie ę rnusial-o ć ł ż ż trzy lata,
ł gruntu ż ż ą ć by ś p nIa
gón)licz-eg10 ł grunt na ł ś ć za ę od:p-o-
ą ą ą grunt ł w Iza-
niechania ekspi]'O,abcji W braku porozum:enia ę
. s,tronami ł gruntu ż ć swych
ń drodze ą
D,d al X.
O Ł GóRNICZYCH.
ł I.
O organizacji i zakresie ł wladz g6rniczych.
. Art. 188. (1) ł górniczemi ą
ę ę górn-icze,
ż ę
Mimi$lter ł i Handlu.
> (2} ł ą ł do stosowan.ia
uSltaw ,górni1czych li cz:uwania nad wykonywaniem ich
ń ora:z do gospodarczej pieczy nad g,ór-
ni:ctwem.
(3) ę i wyilsze ę górnicze ą ł
ą . admiln,:-sha-cJi ń nie zes,polonemi
li -p'Owi,a-towemi i wojewódlzkiemi ł admini-
stracji
- Art. 189. ę i sie-dJz:iby ę ę
qów górniczych ustanawia Minister ł i Han-
dIu, o<bwody ś i sie·diz:by ż ę 6,Órnu.
c;zych R'ada. M1n:lstrów na wniosek Minis,tra "Prze-
)riy-slu 4- Handlu.
Art. 190. ę ę górnicze ą
ą ę dla spraw, które ,z,g·odnie z ninie-j-
SZem pra'wem i ą ą us'tawami
i ą ż ą do ł ś ś ł gór-
ni:czych, a nie ą lZastrzeione ź -dla Ż
ę (;1órniczych lu. óla Miini1straPr.zemyslu
i Handlu.
Art. 191. (1) ż ę ą
ą ł ę dla spraw, które przez nini1ej,sze
prawo oj inne ą ą ustawy oj ą
ą im ź przekazane , oraz, oille prawo nini,ej-
slze ź inaczej nie stanowi" ą ę dla
spraw, ż ą w .pi erws,ze,j ins tanc.j ,i do zakresu
ł ś ś ę ę górniczych.
, (2) Ofizec,z'en-ia ż ę górniczego,
wydawane w dro-cLze ł ja,ko ż w sprawach,
dla których prawo nin;e,j·sze ź to przepisu.je,
ą ą ł kolegjalnych, ę
ę ą ł ł i ę ko:egjum
ą ustala statut organilZ-acyjny ż
ę górniczego (art. 193).
(3) ż ę g.órnioze ą nadzór
nad ł im ę ę górniczemi.
Art. 192. (1) Minist'er ł i Handlu sta-
nowi ą ę dl a spraw, które przez niniej-
sze prawo ,i inne ą ą ustawy i ą
I!ia ą mu ź ż oraz, o He prawo ni-
niejsze ź i'naczej ni e stanowi, ą ę
dla spraw, ż ą w pi-er ws.z ej instancji do z,a-
kresu ł Ś Ś wy:hszych ę górniczych.
(2) Minister ł i Handl,u sprawuje nacJ·;":'
zór nad ł górniczemi w calem ń
Art. 193. (1) Sta t ut organi,zacyjny ż
ę górnic.zych uchwala Rada Minis trów na
wniosek Ministra ł i HancHu .
(2) Inst rukcje dla ę i ż ż ę
dów górniczych wyd aje Min,jster ł i HariQlil
w dro-dze ą - .
Art. 194. W sprawach, unormowanych prze'z .
prawo niniejsze, ż o ,ile prawo to ź
inacze.j nie stanowi , ws,ze1kie podania i wnioski,
ą spraw, które w pierwszej instancji na-
ż ą dozaikresu ł ś ś ę ę
górnic_zych, ć do tych ę podania ś
i wnioski, ą spraw innych - ą ź ę
, gowyc,h ę górniczych, ą ź ś do
ł ł ś
Art. 195. Do ę przed ł
górniczemi ą -zastosowanie przepisy ą
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca
1928 r. o ę admini:s tracyjnem (Dz. U. R.
P. Nr. 36, poz .. 341) z ę ą <zmianami:
1. Przepisy art. 82 ż ą
nie ą zastosowania w wypadku, gdy pra-
wo niniejs,ze ustanawia ja-ko ś prawny
ł do Ko,legjum Górniczego.
2. Zamiast przewi cLz-ianeg-o wart. 83 czterna-
stodniowego terminu dla wniesienia odwo-
ł ą termi,n ę
3. Wymi-eniony wart. 89 ust . 2 termin ż ć
zmieni,ony .przez Ministr'a ł i Han-
dtu w drodze ą które ż
ustana. ć ż terminy, ż od ro-
dzaju spraw.
4. Przewidziane wart. 68 ust. 4 i 5 terminy uile
ą na.tellliait Minister Prze-
Nr. 85. Dziennik U!!taw. Poz. eS4. 1179
ł i Handlu ż dla ł spraw
poszczegóinych kategoryj ć ter-
miny w drodze ż ą ż
5. Przepisy art. 70 nie ą zastosowania.
6. Kary ę ż na mocy art. 108 ł ta
ł g.ó.rnicza, przed ą ł ę po-
ę w ozasie którego osoby, wy-
mienione w tym artykule, nie ł ę na
wezwanie albo ł ś ń lub ze-
ń na ś bez usprawiedliwionej przy-
czyny.
7. Przepisy art. 109 ą zasto·sowanie ż
w raz,ie nieprzystoljnego zachowania ę wo-
bec ł górniczej w czasie ł
przez ą ś ę poza
ę
8. Grzywny na mody art. 109 ł ł
górnicza, wobec ' Mórej ą ł nieprzy-
stojne zaoho·wanie ę ę ł
górnicza, ł ś do wydania meryto-
rycznego orzeczenia w sprawie wniesionego
podania.
9. ł przep:sy ą zastosowanie o ty-
le, o ile prawo niniejsze nie zawiera posta-
ń odmiennych. .
R o z d z ia ł n.
O 'wykonywaniu przez ł nadzoru IlI8d
ń ruchu technicznego ł gór-
" , . niczycb.
Art. 196. Nadzór ł górniczych w zakresite
ę ń ruchu techniGznego ł gór-
Illczyc,h, ,zarÓwno ń jak komunalnych
i prywatnych, obejmuje sprawy:
1. ochrony wyrobis,k gómi<:zych i ą ń za-
ł górnic.zego, jako ż wyrobis,k za-
ł ą
2. ń technicznego pracy,
3 .. ń ż i z·drowia osób po-
stronnych, ą ę w ę za-
ł gómiczeg·o i w .jego ą za-
równo pod ą iak i na powierzchni,
" ' 4 .. ochrony powierzchni w interesie be!zpie-
ń ż ,i ,zdrowia ludzkiego, ł
ś i ś publicznego ruchu komuni-
·kacy:nego, jako ż ł ł
ń . ą ą
i innych ą ń ż ś pubHczne,j,
oraz zachowani'a i ł ś przedmiotów,
Art. 197. (1) ś nadzór nad ruchem
technic:znym ł górniczych i nad ś ł wy-
konywaniem ą ą co do nieg'O przepisów
górniczych ż ,do ę ę

czych.
(2) ę ą górniczy ą jest
ż ę dokonywaL przez SWYC,h uelel;;aio\,V
ę ł górniczych, ą ę w
go ę
Art. 198. (1) ę ą gómi-c,zy
nien ć przemysf.owca górni'czego i
ruchu . ł górniczego o
przez siebie ł ś i ę ' ód
przepisówgórnkzych, ę o ż ą ł
dowi ń ą w raz:e potrzeby
odpowiedni'e , ą po,twierdzanena ś ..
(2) ż ą ł górnkzej kierownik ru:'
c,hu ą jes,t ś ć pomienionych ą Ż ń
ć do ś ę i robotników ł
go. ł górni·czego, ę pewnych
ł .
Art. 199. (1) Otrzymawslzy lLawiadomienie
o ż ą ń lub o ł ż WY7
padku (ar't. 151), ę ą g<Órniczy powil1'Em
ł ł ć na m+ejsce wypadku
gata celem ę nadzoru nad ą ą
ż ,clila .zbadani,a ś j przyczyn
. (2) Spisany przez delegata ę ę
górniczego ł ł ł
je w odpisie ł do ż ę
c'zego. '
Art. 200. ,(1 ) ż ę ą górniczy
UJzna, ż akcja ratownic,za i zapobiegawcza; 'prowa;
dz'ona pr,zez · ,kierownilka ruchu ł wobec gro-
ż ą ń lub na s.kutek ł ż
wypadku (art. 151) ni'e .jest dosta'tecz.na i ż
powinien sam ć ę ą w poro-
Izumieniu z kierownikiem, w razach ś ł i nie-
ą ł - nawet bez uprzedniego poro-
llumienia. .
(2) W razie ·oczywistego i ni;euni1knionego nie-
ń ą z robót górn,iczych
lub z ruchu ł ę ą górn:c,zy
powinien ł ą ć wstrzymanIe od-
ś robót. Wniesienie ł przeciwko za-
ą ę ę g,órniczego nie ma
ą
ą ochronie na mocy spec,jal- R oz d ,z i a ł III.
, nych us,taw i ą ń h
5. o'chrony obszarów, ę planami lzabu- O niektóryc'h ogranfczenriach praw ń
dowania miast, przed tak,iem ich us z,kodze- ę górniczych. .'
niem wskutek robót górniczych, ż ł Art. 201. (1) ę Ministerstwa :przemy-
ę one ć ni'ezdatn,emi do zabudowy, ł i Handlu, zatrudnieni w dZ1iale górnktwa, ę
6. , ochr Ony leczniczych ź ł mineralnyc.h, dla cy ę ,j ż ę górnicuph, jako
ł ustanowiony ą ochrony ż ę ń Instytutu
. g'órniczej, , g'o nie ą ć ń górrficzych,an,i
7. zapobi'egania innym s,zlkodom, jakieby ruch ł ć ł ń o odkryciu ł ani Ć
techniczny ł r órnilCzego ł ą ł ś gómiczej w drodze nadania przez ł
: ć interesowi puh!:icznemu, - ozas trwania ich ł ż oraz w ą ś ę
8. baczenia, by ś ć nie ł cy od daty op-us,zczenid ł ż lub ś na ł ż
wody do picia i dla celów gospodarczych. ę w innym dziale ;zar.zitdu ń
1180 Dziennik Ustaw. Poz. 654. Nr. ss.
(2) ł o odkryciu ł ł ż
ne przez wymienione w ę 1 osoby, ą ż
ne, a dokumenty nadawcze, ą ł ś ć gór-
ą wbrew ż zakazowi, ę ą ż
nione z ę przez ż ą górniczy w dro-
dze ł kolegjalnej. Od orzeczenia ż
ę

ł ł do
Górniczego. Art. 174 do 180 ą zastosowanie z ą
ą ż przewidziana w ę 3 art. 175 ewen-
tualna ż ceny kupna przypada na rzecz
Skarbu ń
(3) Postanowienia ż stosuje ę rów-
ż do ż ę ę ż i ą pod
ą ą dzieci osób, wymienionych
w ę 1.
Art. 202. (1) Nabycie przez osoby, wymie-
nione w ę 1 art. 201, ł ś górniczej w dro-
dze aktu ę ż ą jest ż
(2) Postanowienie ę 1 niniejszego artyku-
ł stosuje ę ż do wymienionych w ę 3
art. 201 cz:lonk,ów rodziny ę Ile<:zo tyle tyl-
ko, o ile ł ś ć górnicza znajduje ę w ł ś lub
w ę ś w granicach obszaru, ż ą terytorjal -
nie do !Zakresu ł ś ś ę w Mórym da-
ny ę pozostaje na ł ż ę ń
stwowego Instytutu Geologicznego ą
w tym ę do ę ł górniczego
Ministerstwa ł i Handlu.
(3) W razie ż wymieniony wart. 201 usL 3
ł rodziny ę ł ł ś ć ą
ę powinien o tern nabyciu ć nie-
ł ą ś ą ł ę ł ż ą
Art. 203. (1) ę wymienieni w ę
pie 1 art. 201, powinni w razie nabycia przez siebie
ł ś w drodze spadku ć
o tern niezwJocznie ą ś ą ł ę prize-
ł ż ą i ć ą ł ś ć w ą naj dalej je-
dnego roku od chwili ę jej w posiadanie. W ra-
zie niezastosowania ę ę do ż
postanowienia stosuje ę przepisy ł 54 do
56 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o ń ł ż
bie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164).
(2) Wymienione w ę 3 art. 201 osoby nie
ą ograniczone z ł ł ż ę w prawie
nabywania ł ś górniczej w drodze spadku,
o ż jednak nabyciu przez nie ł ś górni-
czej ę powinien ł ć
ą ś ą ł ę ł ż ą
Art. 204. Osoby, wymienione w ę 1
art. 201, nie ą ć ł górniczymi.
ani ż ich ł w. ś ń
art. 119.
Art. 205. Postanowienia ł 201, 202
i 204 nie ą zastosowania w wypadku do,kony-
wania ś na rzecz ń lub z polecenia
ł ś ł ń
D z i a ł XI.
O KOLEGJUM GÓRNICZEM.
Art. 206. W wypadkach, wskazanych w pra-
wie niniejszem, ś prawnym od ń wy-
danych w pierwiZej instancji przez ę ą
górniczy lub ż ą górniczy, jest ł
do Kolegjum Górniczego, ustanowionego przy Mini- .
strzc ł i Handlu.
Art. 207. (1) ą Kolegjum Górniczego
jest Warszawa.
(2) ż Kolegjum Górniczego stanowi od-
ę ą ę ś ć ż Ministerstwa ł i Han-
dlu.
(3) Regulamin Kolegium Górniczego, ą
cy jego ę oraz tryb ę w : .
ł nieprzewidzianych w ninie;s zem prawie, wy ..
da na wniosek Ministra ł i Handlu Rada "
Minist rów w drodze ą
Art. 208. (1) Kolegjum Górnicze ł ę
z prezesa, iednego lub kilku wiceprezesów i po\" :.
trzebnzj ś wotantów oraz ł
(2) Prezesa i wiceprezesów Kolegjum GÓrnicze- -.
go mianuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek
Ministra ł i Handlu z ś osób, które
ą ż ł Qrawnicze, a nadto '
w ą co ę ś lat ą ż sprawowa-
ł ą ę z ą ę pokoju,'
ą ź ł stanowisko ł ż w stopniu nie
ż od VI-g,o w ę lub ż ę
dach górniczych lub_ >w Ministerstwie ł
i Handlu. Prezesowi i wiceprezesom Kolegjum Gór-
niczego ł ą ł prawa ę za-
ż w postanowieniach ł IV Ustawy
Konstytucyjnej; pod ę ż zrównani
ą oni z prezesem i ą Apelacyj-
nego.
(3) WOltantów ą na ItrZy la,taMinisler
Prizemyslu i Handlu po ę ę op'in.ji Prezesa
Koleg.jum Górniczego z ś ł ę
ę i ż ę górniczych oralZ
Ministerstwa ł i Handlu, ą ż
slze wyksdakenie prawnicze lub t echni czne i ń
ł ż nie ż od VI- go co najmniej od trzech
lat. ą ze ł ż ń l,ub ś
na ł ż ę w innym dziale ą ń po-
woduje tern samem ą ę Ize stano-
wiska wotanta.
(4) Ł mianuje na trzy ,Jata M:irtister
ł i Handlu po ę ę opin,ji Prez'esa
Kolegium Górniczego .z ś kandydatów: .
1. przedstawionych przez izby ł
handlowe, ą
a) obywatelst,wo polskie,
b) ś ć ą
c} wiek ni'e ż od trzydziestu Ia<t,
d) ś ć ę pOll s.kiego w ł
i ś
e} wyks,ztalcenie 19órnicze ż lub ś
dnie;
2. przedst awionych przez ą komunalne,
'oznaczone pr,zez Mi'ni:stra ł i Han-
dlu w drodze ą ą
a) ł po},skie,
b) ś ć ł ą
c) wie1k ni.e ż o.d laJt,
d) ś ć ę poJskiego w sfow'ie
i ś
Nr. 85.
Dziennik Ustaw. Poz. 654.
1181
-- - -- -_. _--
e) Ł ł nie ż od ś
przy przedstawiamu kandydat9w izby ł
handlowe i ą komunalne powinny ł ą
ś pisemne ka ndydatów. ż ą ę
na ę nominac,ji
(5) Ł ł ą swe ą ł
Ł ,zamiej scowi ą diety ,i zwrot
tów pl"ze,ja,z;du ł norm, us,talonycn dla ę
ków ń Ł VI-go stopnia ł ż
(6) W ż ę i ż ę
górniczym powiinna ć ę ł K?-
'legijum GÓrnic.zego. ą ł gormcza ę
ł s.tronom zainteresowanym na ich ż ą
Art. 209. ,(l) Koleg,jum GÓrnic.ze orzeka na
podstawie ustnej ro'xprawy w komplecie, ł ż
z pre'zesa lub wiceprezesa Koleg,jum GÓrniczeg.o.!a-
ko ą dwóch wo·tantów, z ktorych
przyna,jmnieq jeden powilnien ć ż wy-
ł prawnl' c,ze, i dwóc.h ł z ktorych
jeden powinien ć ł z ś osób, zamia-
n.owanych ·z 'lis,ty kandydatów ł
ś - z ś osóh,zaml'anowanych
z listy kandydatów ą komunalnych.
(2) W razie potrzeby Prezes Kolegjum Górni-
c.ze.go ż ł Uiznan,ia ć dla
spr,aw komplet, ę o lednego
wiceprezesa i j·edne,go wo'tanta.
(3) Posie,dzenia ,gospodarcze Ko,Ieg,j'Uffi ń
c.zeg'O ą ę w ·komplecie, ł ż z we.z,e-
sa, iednego wicepreze,sa wolanta. ą
kowo ,komplet gospodarc.zy ż ć ł ż ,z pre-
zesa lub ż wicepre,zesa ,i dwóch wotant,ów.
(4) ł p oszcZ'ególnych kompletów wy-
·Prezes Koleg!jum Górniczego.
Art. 210. (1) ż ·ze stron ż ż ą ć wy-
ł ą ł Ko·leg:i'um:
1. W sprawie, w której dany ł Koleg1jum
jest ą albo POlzosta,je do je,dnej ze stron
w stosunku ł lub ł
ą albo ma ę niej ą
zek regresu,
2. w sprawie ż danego ł Kolegjum,
}iub je'gokrewnych -i powinowatych w Hnji
proste.i, lub krewnych w linj'i boc!znej - do
tr1z'eciego stopnia, lub powinowatych -do
drugiego,
3. w sprawie rodziców przybranych, albo wy-
chowawcó,w danego ł Kolegj um, albo
jego dzieci przybr anych, lub ń
pupilów i oddanych iego pieczy.
4. w sprawie, w któr.ej dany ł Kole'gjum
ł albo jest ł jedruei ze
sta'on,
5. w spraw:ie, w które.i dany ł Kolegjum
ł ą ź ł przy wydani u orzecz,e-
ma, ę ą pr.zedmioLem o ł
6. Ż dany ł Kolegjum jest ę
kilem tej wladzy gómicizej , która wydala
otzecz'enie, ę ą przedmiobem ł
lub ł jej ł ć sam nie
ł ł w wydaniu ow,eg,o orz;eoz en ia ,
7. g·dy zachodzi uza's,jldniona przyczyn,a . do po-
ą o ś danego ż ł
ka Kolegjum.
(2) ł Koleg jum, w stosuniku do którego
zacho-dzi jedlen z wypadków, ws-k'a.zanych w punk-
ta'ch 1 do 5 ę l, ą j,est sam ż ą ć
swego ł ą
(3) Koleg jum Górnicze wzstrzyg.a o. ł ą
niu ł KoLeg jum, po ł go, ł ą
be'Z uprze.dniej ustnej roZlprawy, na posi1zd.zen\iu go-
spodarczem- ł ł ą ą ł Kole-
gjum, ni,e po'dlega ż
Art. 211. (1) ł ą ę przy:
ć do sprawy ę ą na której ś ć
ż ą uchyl'en,ia orzecz:enia ł górn iiczej. _
(2) Osoba trz:ecia ż ż i bez przyzwa-
nila ć ę dopuszczenia j,ej do uczestniczenia
w 's'prawie celem obrony swyc.h praw.
(3) Nawet ż ł ni'e jest zwrócone
ź przeciw o'sobom tl1zecim, Kole,gjum
' cze powinno ć by w ę które ma
ć przed nriiem przeprowadzone, ł ć ł
chane ws.zystkie osoby. których pr.aw ż ć
orzeczenie, i by dana im ł ś ć ohrony
tych praw.
(4) Ka:legjum Górnicze ż ć odwo-
ł ą ę termin do przyzwania wskazanej trz'e-
oj'ej osoby ; ś uchwata z.a.pada na posiedzeniu
gospoda·rezem. W razie Ł wyzn1J..Czone-
go terminu stosuje ę pOSltanowienie ę 3
art. 216.
Art. 212. (1) ł powinno ć
1. ę i nazwisko, ę ę i adres
rilli,ejs'ce prawnego z;amies,zkani.a, ę
ę ą ł ę
ż i j'ego rpelnomocnXka,
2. oznaczenLe o.rzeczeni'a" ę ą pl"zeclmio-
t,em ł z podaniem ę
ż
3. ł uza·sadnieni,e ł Otra.z do-
ł ł ż ą ń ł ą
go ę
(2) ł powi!llll'o ć podpisane przez
adwokata" chyba Ż ł ą ę posiada ż
ł prawnicze. Min::s.ter ł i Han'
dlu ż czaJso'Wo ć na peWlnych obszarach
ń stosnwanlie po'st anowi.enia o ą
ł ń przez adwokata ,
Art. 213, (1) Do ł ż ł ą ć
1. ł o ile ł ą ę wy-
ę prz,ez ę ę prawnego, ę
ś ą ż ł
cenie prawnicze ł ą ę w orygi-
nale lub uwierzytelnionym odpisie w wypad-
ku. gdy ł ą ę ł pra -
wo wniesienia ł bez podpisu
adwokata ,
2 odpiSy odwora nia w tylu egzemplar zach, ile
jest s.tron przeciwnych i przyzwanych, i dwa
,odpisy w:szystkich ł ł
,1'182 Dziennik Ustaw. Poz. 654. Nr. 85. '
(2) Kdlegjum Górnicze ż ż ą ć a Óista'r-
czenia ę li:czby cdpi'sów wszystki ch lub nie-
których tylko ł ą ą do tegO' od-
paw:ed'ili ,termvn; ś ł za'pada na pasie-
dzeniu gospodaroz'em. W razie ni,e:do;tr,zymani'a ter-
minu znajctuj,e zastosowanie posbnowien,ie ę 3
art. 216.
Art. 214. (1) ł ad ż
ś ć z,a ś ę który ł arz,e,-
crenie, w terminie ę od dnia ę
orzecze,ni'a ł ą ę ę od dnia
ł orzecz'en:a w Monitorze Pols:kim, ż
chodzi o osaby, w st c'sunlku da których w ś prze-
pilsów niniejszeg'a prawa ę nie ł wyma-
gane, a nattomiast ł wymagane. ł
(2) W ra'z:e niedotr,zymania w ę
1 t'erminill prawo wni'esienia adwo1.ania, ś Je-
ż j€dnak ł ą ę udowadni, ie ni<edotrzy-
manie termiinu ą ł bez jego winy z powadu nie-
ę ż przeszkód, i ż ł wnie-
sione ł nie ż w tSiledem dni pa usta-
niu tych przles:z,kó,d, natenczas ż ,z ł
ł ą ć ś ę o przywrócenie terminu. ś ę ta-
ą rozstrzyga Kalegjum Górnicze na
gospodarczem wedle swabadriego uznania.
, Art. 215. (1) ł ,gómicza, której arzecz'e-
noie i,est p,r,zledmiotem odwolania, pawinna n,i'e ź
ż w ą dwóch ę od dnia astatecznego ter-
minu wniesienia ł ł ć do Kolegjum
Górnj'czega odwolanie i ą da niegO' wtalz
zodp;sami, ą sobie jeden adpis ł
i ł ą ł górnicIZa pawinna ć
na ł ę ł a a lile ł ł
ę prze:z ę lis.tem ł ą ć
ę Nadto ł górnicza powinna ć
na ł ę s'tronie ł ą
ę crze'czenia, ę prz:edmiotem ł
ę ę ę ł tego orzecze-
i ł ą ć ś dowód.
(2) ś z ł ł górni-
cza po,w',nna ł ć Ko,J,egjum Górniqzemu akta
sprawy, w której wniesio'no ł
(3) J ze ę na interes publ iczny nie-
które ę ś akt powinny ć zdaniem ł gór-
niczej, ł ą ,od ą priz'ez strony, ł
dza pom:miollla ś z ł akt do
Koleg,jum Górnic,zego ws:kazuje te ich ę ś które,
jej lzdaniem, powiinny ć ł ą
Art. 216. (1) KaJegjum Górnic:ze pOIZ'ostawia
hez r ozpoznani.aO'dwotan a, które nie ą ę do
rozpahywanla ,z powodu ł ś ś
Kolegjum Górtnic:zego, z powodu zani1edhania usta-
wowegO' terminu lub z powc'du oczywi's:bego ,zar,z..utu
rzeczy ą
(2) To sama stasuje ę da ł ń któfie
ą formalnym wymagan1 C)m, przepisanym
prZ)ez prawo nin;lejsze, w takim jedn3:k wypad1ku Ko-
legjum Górnicze ż ć stronie stosawny
teiI"min do ę braków; l) Je braki' te w ą
wyz.nacz.oolego terminu nie ą ę Kolegjum
Gór.nilcze pozositawia ł bez roz,poz.nania.
(3) Kol'egjum Górnkze ł ż oc{:..
ł bez ż ł ą ę nie
ł wyznac.zclIliego mu pr:ZJez Kolegjum Górni-
cze terminu da' pr,zyzwania w ś ę 4 arl.211,
lub do ł ę hciby odp,ISów ś
ę 2 213.
(4) ł w wypadkach, pr,zewldzianych
w ę 1 do 3, ą na posiledz,oohl gospo':
darCizem.
(5) O pozostawieniu ł bez c1"azpazna,nia
GórniCize ł ze wskazaniemm<r
ł ą ę i ę ą
ldórej OI'1zecz,e:nie ł przedmiatem ł
Art. 217. (1) Kolegjum Górnicze ą
ę przyzwanym adpisów ę ł
(2) K.ol'egjUlIll Górmcze ż ż ą ć
ł swego uznania ę wszystikim luh nie-
którym tylkO' przyzwanym odp:sów' wszystkich lub
pewnych tyl,ko ł ą ę ł
odn(Jlsna ł z:apCl!da n,a, posiedzeniu goS!podar-
Kolegjum. .
Art. 218. (1) Strany ą ą ć akta
sprawy w Kalegium Górnilczem prz.ed ą ra:zpra-'
ą z ą .trzech dni ostatnich.
(2) Kolegium Górnicze ż ze ę
inteil'es publiczny ł ą ć poszczególnie ę ś akt
z pod prawa' ą przez stranYi ś ą
ł ę ź komplet g Qispod a I"C'ZY. ł ą
nych ę ś akt Kolegjum Górnlcze nie ę
przy wydawaniu arzeczenia, o ile ś ć ich nie ł
ł na ustnej rozprawie.
Art. 219. (1) Kale&jUJm Górnkze ifOZs.tt,zyga
ę na ustniej ,rozprawie, z ą pr'7;,e-
kCl!zanych kcmpletowi gospodarczemu. ,
(2)' ż wypadek, co da któ.rego ł ctty
ę powinlna w ś ń n-ini,ej-
szega ł ś ć na ł gospoda.rczem,
ujawniony zosianie· dopi1ero na ustnej Ł na-
tenczas ł ę ę ę wydaje
komplet ą ł o ł ą ł
Kc1egjum ę 3 art. 210) zapraJd:a bez ż ł za-
interes'owanego ł '
(3) Prez'es Kalegjum Górnic'zego ż w po-
szczególnych ,sprawaJch ą ć odbycie ustnej roz-
prawy na s'esji! wyiazdo·wej. .
Art. 220. Koleg:j·UJffi Górnicze pr,zleprowadza
w razie potrz.eby ę i nie mote
ć sprawy ę ę ż
ę górniczemu da ponownegO' .rozpatrzenia.
Art. 221. (1) Kolegjum GÓrnic·ze razs/trzy:ga
ę ą ź ą arzeczlzn;:e, ę ą
przedmiotem ł ą ź ą je w ł
ś lub w ę ś
(2) Kalegium Gómicze ż ć ,swe
arlJeczenie rygo.rem na'tychmiastowej ś
Art. 222. Ś pf'awnym od ń
i ł Kolegjum Górnicze,go jes,t 'skarga da Narj-
ż ł Administracyjn,zgo ł oba-
ą ą dla takich ska;:g :prawnych.
Nr. 85. Dziennik Ustaw. Poz. 654; 1183
Art. 223. (1) Kolegjum Górni,c,ze jest ą
ą d,l.a ń Dyscyplinarnyoh,
utwor,zonych przy ż ę górni'czych dla
kierowni1ków .j osób dozoru ifuchu w ł gór-
niczych (aM. 135) ora'z dla mierniczych górnkzych
Jart . 170).
(2) Orzeczenile Kolegjun Górniczego w spra,-
wach dyscyplinarnych jest ostJateczne.
D z i a ł XII.
POSTANOWIENIA KARNE.
ł I.
PostaIlJOwienia ogólne.
Art. 224. ę przeciwko postanowre--
niom ninLejszego prawa i wydanym na jego pcdsta'-
wie ą i ą ł górni'-
czych ą karom, ustanowionym w dz,i'aJe ni:-
o il1e dany czyn nie jest w ,ilnnydh usta-
wa'ch ż ą ą
Art. 225. (1) Ws.zczynanie dochodzenia w wy-
pacllkach ę przeciwkO' postanowieniom ni-
niej'szego prawa i wydanym Ula jego podsitawi,e roz-
ą ,i ą ż do ł gór-
niczej, co nilz uchybia uprawnieni om ł ą
wych i proikuratorskkh oraz pohc.ji ń
, ' (2) W razie ę ę ą gór-
w wypadku ś w -
ż ą ą
ł z pl"Ze,dllitawienlem w Ulm wszys'ttk,i'ch okoll'cz-
ś sprawy i 'z podani'em ś ń obwini onego.
Art. 226. ł górnicze ą ł ś do
wnosz.enia i' popierania ż prz,e'd ą
oIirod'Z'kiemi obo,k lub 'zamiast poHcji ń
sprawa:ch o ę p,rzewi1dziane w ninie}-
szem prawie jako ż w wydanych na ,je,go podstaWIe
ą
Art. 227. Do ę
cyjnego przed ł gÓrllDcz,emi ą odpowi'ed-
nie zastos'cwani'e ogólnie ą ą przep'sy o po-
z ą
wypadków, w których prawo n.initejsze wprowadza
pTZ.epis'y o,dm;,enne.
Art. 228. ę za ę przewidzi ane
w ń 229 do 263, ą ę ę
dy gómi'Cz,e w t1'ybie ę ą przeiwid'Zianym
prZJez ą Prezyd,en:ta Rze,czypospolitej
z dnia 22 ma,raa 1928 r. o ę
nistracyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 38, pO'Z. 365).
R o"z ci z i er ł II.
o karlach adminislracyjn,ych.
Art. 229. nie uczyni ś ć ą ż ą na
nim w ś ń ę 1 art . 8 ą
ł o ę rohót po'szuk,j-
wawiczych, kara.ny ę ą do dWUiStu ł
Art. 230. Kto wbrew postanowieni,om ę
pów 2 i 3 arl(. 13 pwwadzi roboty poszUlkiwawcze bez
Ł i' dozoru osób, ą prze-
p::sanym wyma.ganiom, karany ę ą do
ę ł
Art. 231. Kto nie uczyni ś ć ą ż ą na
ni'm w ś ń art. 12 ą pro-
wadzenia d,zi enniika wliertniczego i profi:lu utworu,
prz,ec:howywania próbek ł lub oka,zan.:a, ę
'nie ł ł gómicze,j rpomienionego ,dz'llen-
n.iika, profilu czy próbek, karany ę ą qo
ę ł
Art. 232. Kto nie uczyni ś ć ą ż ą na
n.im w ś ń ł 13 i 155 ą
kowizawia,dom!enia w ż t'ermin.ie ł
górniczej o wstrzymaniu robót poszukiwawczych, ka-
rany ę ą do ę ł
Art. 233. (1) prowadzi roboty poszuk'i-
wawcze czy roboty g6rn,i'cze, albo WoZin ł i lub przc-
budowuj 'e budowle i ą na obszarz,e lub
w mi'ejscu, na których prawo niniejsze' lub
na jego' pods'tawi'e ą tego ę
zakazuje, albo prowadzi r elboty górni.cz,e na obszarze
lub w mi'ejsCIU, g,cizie ł górnicza tego ł
ulegnie karze do {r;zech ę lub karze
grzywny do trzech ę d, albo obu 'karom
ł ą
(2) Tym samym ka,rom ulegnie ten, Ik,to ę
wyk on ł wymienione w ę 1 ś bez
zeZJwolenia ł ś ł na, olbszarze, na któ-
rym w ś prze'pisów praWla lub wyda-
nych na jego podstawile ą ń nie wolno bez
zezIwolenia ł ś ł ć ź
szy<:h ś
Art. 234. nie uczyni ś ć ą ż ą na
nim w ś przepisu art. 118 ą zawiado- .
mienia ł górni!czej o ę ł górnicze-
go w posiadanie, karany ę ą do dwu-
situ 2::1.
Art. 235. nie uczyni ś ć ą ż ą na
nim w ś postanowienia art. 121 ą ł
szenia ł osób, którym powierzony ł
ą zaHadu górniczego, i ako ż oS'ób, ł ż
'Ilych nad osobami dozoru ru:chu,
rany ę ą do ę ł
Art. 236. Krto wbrew .postanowieniom art. 123
prowadzi ruch t echni<:.zny ł górniczego' he'z kie-
rownictwa lub dozoru osób, ldórych ś kwalifi-
IJmcj'e ł pnz,ez. ł ę ą uznane, karany
ę ą do ą ł I '.
Art. 237. Kto wbrew pos tanowien iom ę
Q i 3 art. 123 'nie ł ł górnkzej osób, spra-
ą kierownictwo lub dOZÓ!f ruchu w ł
górniczym, kar any ę ą do, ę ł
Art. 238. Kto wbrew p ostanowieni'om art. 132
sprawuje ,kierownidwo lub dozór ru'chu ł l1ór-
1184 Dziennik Ustaw. 654. Nr. 85.
- ------------- - - -_.----,-------
'h lc.zego .-bez 'uzyskania u2mania kwa'lifilkacyj, ·karan)!
ę ą do ą ł .
Art. 239. 1(.to ł ś ,kierowni ka ru-
chu lub os·obydozo'ru ruchu po ę ę 1
,.al' t. 134) lub ę 2 art. 134) uz,oania
. je,go kwalifiJka'cyj lub zawieszeniu przez ę
g" wy ą górniczy w wylkonywaniJu tych ś
. ę 3 art. 134), karany ę aresztem na CiZas
do trZlech ę
Art. 240. Kto wbrew postanowieniom art. 139
odmówi towarzyszenia ę ł górniczej
przy zwiedzaniu ń ł w charakterze
ł ż lub odmówi udzielenia pomienionemu
ę ż ą ś ń karany ę
. ą do ę ł
Art. 241. Kto ś udzieli ę
ł górnic:zej ś ń co do ruchu ł gór-
niczego (art. 139), niezgodnych z istotnym stanem
rzeczy, ulegnie karze aresztu na czas do trzech mie-
ę lub karze grzywny do trzech ę ł albo
obu tym karom ł ą
Art. 242. Kto wbrew postanowieniom art. 122
nie dostarczy ł górniczej w wyznaczonym ter-
minie przepisanych ń i danych statystycz-
nych Lub po,da, wSizelako ś sprawoiz.da-
nia i da'il'e nieprawdzi we, lub ż odmówi okazania
ł .górniczej ą i dokumentów, ą
cych ś ć pI1zedstawion'ych ń i da-
nych sh,tY1stycznyc,h, ,karany ę ą do ę
ciuset ł
Art. 243. Kto ś poda ł górni-
czej w. sprawozdaniach i danych statystycznych,
przepisanych wart. 122, ś nieprawdziwe,
ulegnie karze aresztu na czas do trzech ę lub
karze grzywny do ą ł albo obu tym karom
ł ą
Art. 244. Kto nie czyni ś ć ą ż ą na
nim w ś ń ł 157 i 159 obo-
ą ł ż ł przechowywania
i okazywania delegatom ł górniczej planów
wykonywanych robót górniczych, lub ż wbrew po-
stanowieniom przepisów, wydanych przez Ministra
ł i Handlu na mocy ę 3 art. 157, nie
ł ż ł górniczym kopij rzeczonych planów,
karany ę ą do ę ł
Art. 245. Kto wbrew ą ę
go ę górniczego, wydanemu na podstawie art.
136 lub art. 150, nie wstrzyma ruchu ł górni-
czego, ę pewnei .jego ę ś karany ę
ą do ą ł
Art. 246. Kto wbrew postanowieniom art. 142
nie zawiadomi w przepisany sposób ł górni-
czej o zamierzonem przez siebie ę robót.
albo ż rozpocznie roboty przed ł ł ś
wego terminu, karany ę ą do ę
iet ł
Art. 247. Kto wbrew postanowieniom artyku-
ł 144 i 145 rozpocznie, ę ę prowa-
ł ruch ł górniczego czy pewnej jeio ę
ś bez zatwierdzonego na dany okres czasu planu
ruchu, ę przed ł przewidziaoeio
w ę 3 art. 145 ę terminu, karany
ę ą do ę ł
Art. 248. Kto wbrew postanowieniom art. 146
ą od zatwierdzonego planu ruchu bez uzyska-
nia zatwierdzenia ś zmian w planie, z wy-
ą wypadku, przewidzianego w pierwsz.em zda-
niu ę 2 ż ł karany ę ą
do ą ł
Art. 249. Kto nie uczyni ś ć ą ż ą na
- nim w ś postanowienia ę 2 art. 146 obo-
ą za\'iadomienia o zmianach, dokonanych
w zatwierdzonym planie ruchu, karany ę
ą do ą . ł
Art. 250. Kto nie stosuje ę do ń
wydanych na podstawie ł 147, 148 i 149
przepisów co do ł i bezpiecznego pro-
wadzenia ł górniczych i co do nabywania,
przechowywania i ż ł wybucho-
wych, ulegnie karze aresztu na czas do trzech mie-
ę l ub karze ,grzywny do ,t:rz'eah ę d, albo
obu !ym karom ł ą
Art. 251. Kto nie stosuje ę do ą
ł ,górni czych, wydanegnna podstawie art. 196
lub ę 1 art. 198, ulegnie karze aresztu na czas
do trzech ę lub karze grzywny do trzech ty-
ę ł ailhoobu tym karom ł ą
Art. 252. Kto nie uczyni ś ć ą ż ą na
nim w ś postanowienia art. 151 ą nie-
ł zawiadomienia ł o ż ą nie-
ń karany ę ą do ą
ca ł
Art. 253. Kto nie uczyni ś ć ą ż ą na
nim w ś postanowienia art. 151 ą nie-
ł ł o ł wy-
padku, karany ę ą do ę ł
Art. 254. Kto wbrew postanowieniu ę 1
art. 152 nie stosuj e ę do ą ń ł górni-
czej. wydanych w ś przepisu ę 1 art. 200,
ulegnie karze aresztu na czas do trzech ę
lub karze grzywny <lo h,zech ę ł albo obu
tym karom ł ą
Art. 255. Kto ą ę
go ę górniczE; go, wydanemu na podstawie ę
pu 2 art. 200, nie wstrzyma ruchu ł górnicze-
go, pewne; jego ę ś karany ę
aresztem na czas do trzech ę
Art. 256. Kto bez uzasadnionego powodu 'nie
uczyni ś ć ą ż ą na nim w ś postanowie·,
nia ę 2 art. 152 ą dostarczenia ro-
botników i ś pomocniczych, potrzebnych do
przeprowadzenia akcji zapobiegawczej lub ratow-

Nr. 85. Dziennik Ustaw. Poz. 654, 1185
_ okzej, karany ę aresztem na Clas do t rzech
ę
Art. 257. Kto bez uzasadnionej przyczyny nie
uczyni ś ć ą ż ą na nim w ś postanowie-
nia ę 4 art. 152 ą udzielenia ą
· niemu ę górniczemu ę po-
mocy dla akcji zapobiegawczej l ub ratowniczei. ka-
rany ę aresztem na czas do trzech ę
Art. 258. Kto nie uczyni ś ć ą ż ą na
, nim w ś ń art. 155 ą za-
-wiadomienia na ą naprzód o zamierzonem
wstrzymaniu ruchu ł górniczego. lub ż
w wypadku. przewidzianym w ę 2 rzeczonego
ł - ą zawiadomienia o ą
: nem wstrzymaniu ruchu ł karany ę
: ą do ą ł
Art. 259. Kto nie uczyni ś ć ą ż ą na
nim w ś postanowienia art. 156 ą
utrzymywania wyrobisk i ą ń ł górni-
czego w stanie, ą ń
ę nie wykona ś ą ń ę
· gowego ę górniczego, karany ę ą
-do ą ł
Art. 260. Kto wbr ew postanowieniom ę
1 art. 179 nie wykona ą ń ę ę
górniczego, wydanych celem ż niebezpie-
ń jakiem ł ż ć porzucone ro-
boty górnicze, karany ę ą do ą ł
Art. 261. ł ś pola. górniczego, który
usunl'e ę wyrobi'sk wbrew orzeczeniu ę
gowego ę wydanemu w ś ę
-- pu 2 art. 179, karany ę ą do ę ł
Art. 262. Kto wbrew ą ę
ę górniczego, wydanemu na podstawie art. 186,
nie zaniecha eksploatacji ż do gruntu
ł karany ę ą do ą ł
Art. 263. Winny któregokolwiek z prze-
ę przewidzianych w ł 229 do 262,
ż pomimo dwukrotnego ukarania ą prze-
ę to w dals'zYiffi ą ł karany ę
dzie aresztem na czas do trzech ę
Art. 2.64. (1) O ł ż grzywny ę
ą górniczy zawiadamia ukaranego pisemnie z do-
ł ą odpisu ł swego ś do-
chodzenia (art. 225) .
(2) ł ą ę winna na wy-
' padek ś ą ś grzywny ć w orzecze-
niu karnem ę areszt u ę ł ł
-nego uznania, jednak nie ż 6 tygodni.
R o 'z d z i a ł III.
o karach ą
Art. 265. (1) Kto, nie ę ą do tego upraw-
· nionym, wydobywa ą woli górniczei lub
ż na rzec?: ń ł na przestrze-
ni. na której ł ć górnicza CO do tego ł
ł nadana czy to ń czy innej ę
rany ę aresztem na czas do trzech ę
(2) ż przytemwydobycie prowadzone by-
ł przy pomocy specjalnych ą lub ą
ń winny ulegnie karze ę na czas do sze-
ś ę
(3) ż wydobywanie bezprawne na-
ą ł tylko skutkiem niedbalstwa lub ę
ś przy eksploatacji ł pola górniczego lub
przy wy.dobywaniu na ł gruncie ż
go do gruntu ł natenczas winny ulegnie ka-
rze grzywny do ę ł
Art. 266. (1) Kto, nie ę ą do It'ego uprawnio-
nym, wydobywa ż na rlZeclZ ń mine-
ł na przestrzeni, na której ł ś ć górnicza co do
tego ł nie ł jeszc,ze nikomu nadana,lub
wydobywa ł k,tóry na danej przestrzeni sta-
nowi przedmi'ot regalu górniczeg'O, ł ą
osobie prywatnej z mocy szczegÓilnego ł praw-
nego, karany ę aresztem .pa czas do jednego
ą .
(2) ż przytem wydobycie prowadzone ł
przy pomocy specjalnych ą lub ą ń
winny ulegnie karze ę na czas do trzech
ę
(3) ż jednak wydobywanie bezprawne na-
ą ł tylko skutkiem niedbalstwa lub ę
ś przy eksploatacji ł pola górniczego lub
przy wydobywaniu na ł gruncie ż
nego do gruntu ł natenczas winny ulegnie
karze grzywqy do ę ł
Art. 267. (1) Kto, nie ę ą do tego upraw-
nionym, wydobywa ą woli górniczej mine-
ł ą przestrzeni, na której ł ś ć górnicza co
do tego ł nie ł nikomu nadana, lub mi-
ł co do którego na danej przestrzeni nie przy-
ł niliomu, z mocy szczególnego ł prawne-
go, regal górniczy, karany ę ą do ą
ca ł
(2) ż przytem wydobycie prowadzone ł
przy pomocy specjalnych ą lub ą ń
winny ulegnie karze na czas do trzech mie-
ę
(3) ż jednak wydobywanie bezprawne na-
ą ł tylko skutkiem niedbalstwa lub ę
ś przy eksploatacji ł pola górniczego lub
przy wydobywaniu na ł gruncie ż
nego do gruntu ł natenczas winny ulegnie
karze grzywny do ę ł
Art. 268. W wypadkach, przewidzianych
w ę 2 i 3 art. 265, w ę 2 i 3 art. 266
i w ę 2 i 3 ad. 267, ą ś z orze-
czeniem kary ę aresztu czy grzywny ż
orzec uniezdatnienie do ż zniszczenie lub kon-
ę na rzecz Skarbu ń specjalnych przy-
ą i ą ń przy pomocy których ł pro-
wadzone bezprawne wydobycie ł bez
ę na to, czy ą te i ą stano-
ą ł ś ć skazanego, czy ż osoby trzeciej.
1186
Dziennik Ustaw. Poz. 654.
Nr. 85.

". Art. 269. Kto wbrew ę ę 3
art. 165 ż bezprawnie ł "mierniczego gór-
ę ulegnie karze are.ztu do ś tygodni,
lub karze grzywny do ą al, albo, obu tym ka-
ł ą .
. i. Art. 270. Kto ę swego pracownika
represje z powodu ż wykonywania
ą ą ż ą na pracowniku w ś po-
ń niniejszego prawa i wydanych na jego pod-
stawie ą ń i ą ń ł górniczych,
ulegnie karze aresztu na czas do trzech ę ł
karze grzywny do trzech ę ł albo obu tym
karom ł ą
';" . . .
. Art. 271. (1) Na obszarze, na którym ą
zuje ustawa karna z 1852 r.:
1. zamiast ę orzeka ę ś ł areszt,
czyny, ż aresztem lub tylko grzyw-
ą ą wykroczeniami, czyny ś ż
ś ł aresztem - ę
(2) Na obszarze, na którym ą kodeks
karny z 1871 r;, zamiast aresztu ż ś ty-
godni orzeka ę ę ' .
D z i a ł XIII.
. POSTANOWIENIA ś
R o z d z i a ł I.
Postanowienia ogólne.
Art. 272. (1) O ile prawo niniejsze ź
inaczej nie stanowi, ł górnicze ł
ś o nadanie). podania, ą scalenia, wy-
miany, ł lub zrzeczenia ę pól górniczych,
i wszelkie innepodan:a, ą ł
W: 'drodze administracyjnej, ł ż przed ś
ż niniejszego prawa, lecz jeszcze nie ł
ne ostatecznie, ę ą rozpatrywane i ł po-
ł przepisów ł ś terytorialnie ustaw gór-
niczych, ą ą w chwili ł tych
ł ń ę ń wraz ze wszystkiemi ź
l'liejszemi zmianami i ł rzeczonych
przepisów.
(2) Wszelako ł od ń wyda-
nych na ' podstawie §§ II, 15 i 27 pruskiei ustawy
gqrniczej, które do chwili ś w ż prawa ni-
niejszego nie ł ę przez ł gór-
ł ą przekazaniu Kolegjum Górnicze'mu,
które wydaje w tych sprawach orzeczenie ł
przepisów pruskiej ustawy górniczej.
Art. 273. (1) Roboty poszukiwawcze, które
ł ę przed ś w ż niniejsze-
goprawa w miejscach,. wskazanych wart. 5 i 6, mo-
ą ć prowadzone w dalszym ciaQu, nie ł ż jed-
nak, ż do dnia 31 grudnia 1934 roku, i o tyle tylko,
o ile prowadzenie ich we wspomnianych m;ejscach
ł dopuszczalne w ś ń ą ą
cychw chwili ę robót.
(2) Pozatem do ń . górniczych ą
Ł postanowienia ł II niniejszego
ptawa, o ile przepisy ł ninililjizego ź ina-
czeJ nie stanowil\.
Art. 274. (1)- Na obszarach, na których przed
dniem 1 stycznia 1932 roku nie ł ą ą
prowadzenie dzienników wiertniczych i profili otwo-
rów wiertniczych, powinny ć w ą najdalej
trzech ę od dnia ś w ż niniejszego
prawa ą wraz z odpowiedniemi ś
niami, profile wykonanych do tego czasu ę ś
rów, ę przed ą ą i nie za"
niechanych.
(2) ż roboty w otworze wiertniczym, za-
niechanym przed dniem J stycznia 1932 roku, .
wione ą po ś w ż niniejszego
profil wykonanej poprzednio ę ś otworu wraz
z ś pOWInIen ć ą przed
ą do dalszego ł ę
Art. 275. (1) Na obszarach, na których przed
dniem l stycznia 1932 roku prowadzenie planów wy-
konywanych robót górniczych nie ł wogóledla
pewnych robót przewidziane, plany robót,
nych przed ż ą ą powinny ć ą
ne w ą naj dalej ś ę od dnia ś
w ż niniejszego prawa. ą planów
dawnych robót, które ł wykonane w ł
górniczych, ę przed ś w ż ni"
niejs'Z.e,go prawa, jako ż w polach, ł
odbudowanych, nie jest wymagane, o ile plany te nie
ż ą ę ę ze ę ń
(2) Na obszarach, na których przed dniem
1 stycznia 1932 roku ą ł przepisy co dQ
prowadzenia planów wykonywanych robót
czych, :odmilenne od ń ł 157 do
159, pomieniane plany ą ć prowadzone ł
przepisów dotychczasowych naj dalej do dnia 31 grud,-
nia 1933 roku.
Art. 276. (1) W okresie czasu do dnia 31 gni-
dnia 1934 roku plany wykonanych robót górniczych'
i inne prace miernkze, które w ś ń
niejszeQo prawa powinny ć wykonywane przez
mierniczych górniczych ,albo ż przez miernic.zych
ł uprawnionych do tego na zasadzie
art. 163, ą ć ż ą pr:z,ez
które je ł przed ś w ż ninie+.,.·
szego· prawa, ę ą do- tego upr.arwnionemi, przez obo-
ą ą ś przepisy.
(2) Postanowienie ę 1 nie stosuje ę do
planów sytuacyjnych pól górniczych ż ą (art.
33) i pól górniczych scalonych (art. 58) oraz planów
ł pól górniczych, ę wymiany ę ś
pól (art. 62). Plany takie ą ć ą
ł przez osoby, uprawnione do wykonywania
zawodu mierniczego górniczeQo w ś postanowien
ł 160 do 171 niniejszego prawa: .
Art. 277. (1) Na obszarach, na których przed
dniem 1 stycznia 1932 roku ą ł przepisy
co do przedstawiania ł górniczym planów
ruchu technicznego ł górniczych, odmienne
od ń ł 144 do 146. przedstawia-
nie planów powinno ć w ci::! gu naidalej szesclU
ę od dnia ś ż niniejszego 'prawa
dosto.scwaned:o, ń tego ostatniego peld ę
dem termmów i sposobu przedstawi,ania ę
planami CUi" i zakreiu planów.
.'
Nr. 85. Dziennik Ustaw. Poz. 654. 1187
(2) Na obszarach, na których przed dniem
stycznia 1932 roku nie ł ą przedsta-
wiania ł górniczym planów ruchu technicz-
ł górniczych, pierwsze plany powinny
ć przedstawione do zatwierdzenia w ą naj dalej
ś ę od chwili ś w ż niniejsze-
go prawa.
Art. 278. (1) ę wymienieni w ę
pie 1 art. 201, którzy w chwili ł niniejszego
prawa byli ł ś lub posiadaczami upraw-
ń górniczych, nabytych i posiadanych zgodnie
i ą ą poprzednio przepisami, powinni
ć o tem ł ą ś ą
ł ę ł ż ą i ć swe uprawnienia w ą
najdaJej jednego roku od dnia ś w ż niniej-
szego ł .
(2) ę którzy w chwili ł ni-
niejszego prawa byli ł czy przedsta-
wicielami ł ś ń górniczych lub prze-
ł

górni1czych, o nie ztOstalii w charakte-
rze tym zamianowani przez ł ę ń ą po-
winni ł swe ł ż ć na;dalej w ą
jednego ą od dnia ś w ż niniejszego
ł
(3) W razie niezastosowania ę ę do
ń ę 1 j 2 ą zastosowane
pnzepisy ł 54 ,do 56 usb wy IZ dnia 17 l,u-
tego 1922 r. o ń ł ż cywilnej (Dz. U. R.
P. Nr. 21, poz. 164).
Art. 279. ż którykolwiek z wymienionych
w ę 3 ar·t. 201 ł r adzilny ę ł
w chwili ł niniejszego prawa ł ś
luh posiadaczem ł ś górniczej (nadania górni.
czego, miary kopallnianej, miary dziennej, przymia-
ru), ę powinien ć o tem ł
nie ą ś ą ł ę ł ż ą
R o z d z i a ł II.
PostanowienIa szczel1ó'ne dla obszar6w wojew6dz.tw
krakowskiego, lwowskiego, tarnopGbkiego i stani.
ł oraz powiatów ń i biel-
skiego województwa ś ą
. Art. 280. (1) Ogólne pozwolenia do poszuki-
ń górniczych, udzielone przed dniem 1 stycznia
1932 roku na podstawie §§ 14 i ę austriac-
kiej Powszechnej Ustawy Górniczej z dnia 23 ma;a
1854 r. (Dz. U. P. A. Nr. 146), nie ą ć nadal
ł ż po ś w ż nini e;szego prawa
i ą z ł terminu, do którego ostatnio by-
ł ł ż
. (2) Postanowienie ę 1 nie dotyczy pozwo·
ń na których ł oparte ł w dniu
31 grudnia 1931 roku ł ą ś górnicze, lecz tyl-
ko w stosunku do obszaru, pokrytego temi ł ą
ś
(3) Po ś w ż niniejszego prawa nowe
ł ą ś górnicze nie ą ć ł
Art. 281. (I) PozwollNli-. n. poszukiw:3Tl ia
nkze, udz;elone pnze,d dniem 1 styczni'u 1932 roku,
a nie ł jeszcze, ą ć na obszarach, po-
krytych ł ą ś ł ż nadal z roku
na rok na dotychczasowych zasadach, zgodnie z po-'
g' binowie'niamiaushjackie,j Po'WszechnejUslawy
Górniczej, nie ł ż jednak, jak do dnia 3-1 grudnia
1946 roku.
(2) O-ile ninie;sze prawo i inne ustawy ą
ą nie. ą w pewnych warunkach ś
nie:szeóo wygasania ł ą ś górniczych, wy:.
ł ą oparte na wspomnianych w ę l
pozwoleniach, ą w mocy tak ł ł
'. go ż ę ą same po·zwolenia.
Art. 282. (1) Do ń prowadzonych
na podstawie przewidz;anych w ł 280 i 281
ń ą nadal ą ę ą
przepisy austrjackie'j P.OWS;z€cJ1lle; Ustawy Górniczej;
1. postanowienia §§ 38 i 39 o przeniesieniu
praw poszukiwawczych i o · ę po-
szukiwawczych;
2. postanowienia §§ 170 lit. h., 174, 178 do 181,
• 241, 242, 251 i 252 o ł ruchu . w wy-
ł ą i o ś ę prawa poszu ..
kiwania górniczego " . ,
ora'z postanowienia ą austriacki'ego
ł Hand,lu i Gospodarstwa ł
IZ dnia 14 czerwca 1862 r. (Dz. U. P. A. Nr. 38).
(2) Pozatem ą do ń górniczych
zastosowanie post.anowienia art. 273 niniejszego
prawa.
Art. 283. (1) Odkrycie ł w wyniku po-
ń górniczych, prowadzonych zgodnie zposta-
nowieniami ł 280 do 282, jak ż W
niku ń przeprowadzonych przed. ś
w ż n.iniejszego prawa, daje ę do ż
nia ł ś górniczej na zasadzie ą ń
§§ 34 do 37, 40 i 42 do 75 austrjackiej Powszech.nej
Ustawy Górniczej z dnia 23 ma;a 1854 r. ze wszyst
7
kiemi ź ich zmianami i ł
przy ę wszelako ż ń
nych w ę 2 i 3 ł ni.niejs,zegó i wal';
ł 284 do 291. " ....
(2) Uprawnienie, przewidziane w ę
ł posiadaczowi ł ą ś górniczej o ty.
le tylko, o ile podanie o nadanie ł ś górniczej
ł ż zostanie przed dniem 1 stycznia 1947 roku,
ż jednak odkrycie ł ę dókonane
; podane do ś ł górniczej ę
dniem 1 stycznia 1947 .roku, lecz nie zostanie pfil.'li
ł ę ę stwierdzone przed ł 1946 rókU;;
natenczas wskazany ż termin mocy upraW':'
nienia ł ż ę do ostatniego dnia tygodnia, na;
ę ą po dniu stwierdzenia odkrycia przez
ł ę ą
. (3) ł ś miar kopalnianych, miar ·
nych lub przymiarów ma do dnia 31 grudnia 1946 ą
ł ą prawo wydobywania ni,etylko tego . mineo;
ł którego odkrycie ł ę nadania
ł ś górniczej, lecz ż wszelkich innych
ł ż w rozumieniu § 3 austrjac-
kiej Powszechnej Ustawy Górniczej, ą ę
w tych miarach, czy przymiarach, z ą soli
kuchennej, soli potasowych, magnezowych i
wych oraz solanek, ą sQle. sodowe luh
potasowe. Postanow;!enie to stosuje ę do miar
i przymiarów. zarówno nadanych przed dniem
1188 DZlenniti Ustaw. Poz. 654. Nr. 85.

. t stycznia 1932 roku, jak i na podstawie
ę 1 niniejszego ł ą o:d dnia
1 s,tycznia 1947 roku, uprawnien.ie P ow Ż s ż ę
ogranIczone do tych tylko ł ż
nych", które ł odkryte przed dniem rzeczo-
nym, ź ż odkrycia ł w przepisany spo-
sób dokonane i pt-zez ł ę ą stwierdzone;
w stosunku do ł ł ą
na mócy ź prawa woli górniczej, obszar,
pokfJTty danemi miarami czy przymiarami, uznany ,
zostanie za wolny i ę dla ł ń na ogól-
nych zasadach:
(4) Przepisane w ę 3 ograniczenie co do
soli potasowych, magnezowych i borowych ę ma
ź do ź nadanych miar kopalnianych
i ,priymrarów, ż vi danem polu czy w
przymiarie sole rzeczone ł odkryte przed dmem
1 kwietnia 1928 roku ,i ż Odbycie to ł ł
szone we ł ś ż ę górniczym
przed dniem 1 lipca 1928 toku.
Art. 284. Poza ń ż osoba inna
ć nadanie miar kopalnianych i przymiarów
na podstawie Ć soli potasowych, magnezowych
ltib borowych ź ż solanek, ą sole
potasowe, w tym tylko wypadku, ż ś o na-
dartie na podstawiE! odkryCia tych soli czy solanek
ł ł ź pr:z.ed dniem 1 lipca 1928 roku i ż
przytem samo odkrycie ł dokonane przed
dniem 1 kwietnia 1928 roku.
Art. 285. (1) Posiadacz ł ą ś górniczej
ma prawo·, ą o nadanie, zrzec ę ń
ł ą mu na mocy ł 283 i 284,
i ż ą ć nadania ł ś górniczej nie na zasadzie
ń austrjackiej Powszechnej Ustawy Gór-
niczej, lecz zgodnie z postanowieniami prawa niniej-
-- jedynie co do ł odkrytego, W tym
\vypadku stosu;e ę przepisy ł 22 do 56 ni-
nie:szego prawa, z ą drugiego zclania ę
pu 1 art. 30; ż ą pole górnicze nie ż wszela-
ko ć p6l ż 3
t
t do 37 austr.
Powsz, Ust. Górn.), ł ą innym posiada-
czom ą górpiczych, o ile zainteresowani
inaczej ę nie umówili,
(2) Na obszarze, ę pole
nadane w ś ń ustepu 1, ą z ą
nadania pola wszystkie ł ą ś
Art. 286. Uprawnienia, przewidziane w arty-
ł 283 do 285, ł ą ż posiadaczowi
ł ą ś górniczej cudzoziemcowi, czy to osobie
fizycznej czy prawnei, ż ł ą ś ć nadana by-
ł przed' dniem 1 jIi'stopada.1918 roku i ż ń
stwo, którego obywatelem Jest dany wy:
ł ś uznaje ś ć w sprawIe Ś
nabywania uprawnien górniczych. W tyin wypadku
ograniczenia, przepisane w ę 3 art. 16, nie
ą zastosowania,
Art. 287. (1) Ustawa z dnila 21 kwi'e'tni'a
19i8 toku w spraw·ie wydobywania ł z'a-
ą kwais fosforowy, na ą ę na
woz, ' 'r.:". u. P. A. Nr. 161), !ZachOWUje moc ą
ą ą dnia ą ą ż prze-
widziane w mej uprawnienia Ministra Ro,lnic,t.wa
ą na Mil1i.str.a ł i Handllu.
(2) W ci aJ!u wskazanego w ę 1 okresu
czasu ń ma ł ą prawo ,do ł
w ś pr;zepisów. prawa niniejszego ł ż ń o na- .
danie ł ś górniczej co do ł które ze
ę na ś ć fosforu zdatne ą do przeróbki
na nawozy sztuczne, z tern ż ż nadanie
pola górniczego na podstawie niniejszego postano-
wienia wchodzi w ż z dniem 1 s,tycz.nia 1947 roku,
o He Kurator ń Pól Górniczyc,h w po-
daniu nie ą o udzielenie nadani a w tettninie
ś
(3) ż nadanie pola górniczego w ś ę , .
pu drugiego wejdzie W ż przed diIiem 1 ź
1947 roku, na jego 'obszarze wymieniona w ę ,
pie 1 ustawa traci moc ą ą ą
Art. 288. Istnienie ż ą do innych os6b:.'
ń górniczych ł ą ś pól ż
l1ych, miar kopalnianych, miar dziennych, przymia-
rów), z ą miar, nadanych na sole potasowe,
magnezowe i borowe, nie stanowi przeszkody do
uzyskania przez ń na tym samym ż
ł ś górniczej co do p omienionych soli co
do solanek, ą sol e potasowe. ą
szy 'od dnia 1 stycznia 1932 r oku, ł ś ć taka ę
dzie nadawana ń zgodnie z postanowieniami
prawa niniejszego bez ę na to, czy na danym
obszarze ą ą ś poszczególne prze-
pisy austrjackiej Powszechnej Ustawy Górniczej, czy
ż nie.
Art. 289. Postanowienia Ordynacji Celnej ....
i Monopolowej z dnia 11 li pca 1835 r. (Zb. U. Pol. r. "
63 Nr. 113), ą soli kuchennej i solanek,
ą do dnia 31 grudnia 1946 roku moc
ą ą Roboty górnicze, pro,.vadzone na. podstaWIe
ż ń ą przepIsom o po- .
szukiwaniu górniczem, zawartym w ł 4
13 ł II, przepisom o ą ruchu ł
górniczych; zawartym w ł 121 do 139;
w ę 2 do 4 art. 140 i w ł do 171
ł VII, i przepisom o ł gormczych, za-
wartym . w ł 188. X,
IZ postanoWlemaml dZla,ow XI t XII
niniejszego prawa. '
(2). Kur ator Ł Pó'l (art. 2)
ż jeszcze przed ł termlllu, :wskaz,anego
w ę 1, ł ż ć ł o nadanIe Panstwu,
'z,godn1e z postanowieniami II ł III ..
prawa ninie;szego, ł ś co do ku--
chennej i solanek, ą ę do techmcznego
otrzymywania z nich soli sodowych; w tym wypad-
ku obszar ż ą pol a górniczego nie podlega
ograniczeniom, prz"'episanym w.
pu 1 art. 30 i wart , 32. Istmeme uprawn,len g6rm-
czych ł ą ś pó,l ż mIar kopal- ·
nianych, miar dziennych, przymiar ów), ż ą
do innych osób, ni'e tg,t anowi 'pr;zes,z'kody do Ulzys,ka-
nia prze;z ń na ,tym ł
ś górni czej w ś podDnovIl c6 ntme;szego ę
bez ę na to, czy na danym obszarze ą
ą ś poszczególne przepisy austrjackiej
fowszechnej Ustawy Ć czy ż nie.
Nr. 85.
Dziennik Ustaw. Poz. 654,
1189
Art. 290. W ż krakowskiem na
ł obszal ze, który w chwili ś w ż ni-
niejszego prawa ł pokryty ł ą ś górni-
czemi, ż ą do ń nadaje ę ń
ł ś ś ć ą co do ę kamierinego bez obo-
ą dokonania odkryc ż ł Po-
nadawcZe co do poszczególnych pól gór-
nicZych, na jaki,e podzielony zostanie wspomniany
ż obszar,' ę ż ę na wniosek Kura-
tora ń Pól Górniczych i zostanie prze-
ż zgodnie z postanowieniami ad., 23,
ń 1, 3 i 5 ę 1 art. 24, ł 28 i 29,
3 ad. 30, art. 31, ę 2 art. 32, ę 1,
'2 i 3 33 j, ł 37 do 52 ł II d:z;ia-
ł III prawa niniejszego; obszar ł ż pOis,zlczegól-
nego poIa górniczego nie podlega ograniczeniom,
ń w drugiefu zdaniu ę 1 art. 30
i wart. 32, i ż ć do ą hektarów.
Z ą nadania ń ł ś górniczej zgo-
dnie z postanowieniami niniejszego ę ą
wszystkie ł ą ś na ł obszarze, ę
ż nadane pola górnicze.
Art. 291; Z dniem 1 stycznia 1947 roku obsza-
ry, na których ł nadane w ś przepisów
aus1trjac ki e.j P'owszechnej Ustawy Górniczej, miary
ń lub przymiary, ą przemianowane
mi pola gÓrnicze, a ł ś ich ą od
ł ż górniczej z ę nowe dokumenty nadaw-
ż ą uprawnienia ł ś zgodnie
i postanowieniami niniejszego prawa.
Art. 292. ż do dnia 31 grudnia 1946 wku ma-
ą zastosowanie do mial dziennych §§ 183, 184 i 243
austrjackiej ustawy górniczej z ą ą ż
nie ą górniczego w ś § 243 ę
ż uprzedniego karania ą
R o z d z i a ł III.
Postanowienia szczeóólne dla obszarów Warszawy
i województw ł kieleckie-
go, lubelskiego oraz powIatów augustowskiego, kol-
ś ł ż ń ostrowskiego, ń
suwalskiego, ń i wysoko-mazo-
ż ł
Art. 293. (1) W okresie czasu. do dnia
3l gttidnia 1936 roku ł ś gruntu ma ł ą ż
pra:wo dt> ł ł ż ń o nadanie ł ś gór-
niciej cO do miriera]ów, ą woli górniczej,
a ą ę w ę jego ł ś grun-
towej, z ą rud ż cynkowych i ł
oraz ę kamiennego, ę brunatnego
i antracytu.
. (2) ł ś ą ą ze ą gruntów
ą ł ć celem wykorzystania prawa, ł
ą ifu w ś ę l, wspólne ł
d badatHe ł ś ś górniczej na obszarze, ł ż
ntm vi gfttnicach ich gruntu, powinni wszelako w ta-
kim Wypadku ć ą ugody stosunek, w jakim
prtlwd ł ś górniczej na ż ą polu
CZEm ma ć ę nich podzielone.
Art. 394. (1) ł górniczy, który
ł bd ł gruntu ś lub ż
ś uprawnienie do ą ł
ą pod przepisy art. 293, ż ż
ł ż ć ł o nadanie mu ł ś górniczej
co do tych ł a to celem ż ń sobie
prawa ń na wypadek, gdyby ł ś
:gruntu nie ł w swoini ż ż praw, przy-
ł ą mu n',a z,asadzite ń art. 293,
qub pra.w tych ł ę ż dnJem 31 grudnia
!i936 roku,
(2) ł ł ż w ę l, staje
ę przedmiotem ę nadawciego dopiero
ą od dnia 1 styczni'a 1937 roku i Ó tyle tyl-
ko, o ile w dniu tym uprawnienie ż ł do
wydobywania ł nie ł ź jednak
ł ł ż u ł górniczej akt notar-
Ijalny, na zasaJdzie ktióreg;o ł ś g,runtu zrzeka
ę praw, ł ą mu .nazasadli:i,e :ad. 293,
na.tenc.zas ł górnicza powinn.a ą ć ę
powanie nad:awcze, nie ą ł wskazane,go
ż terminu.
Art. 295. Do ł ż ń i ę nadaw-
czego, ł z mocy ń ł 293
i 294, ą zastosowanie przepisy ł 22 do
56, z ą postanowienia ę 1 art. 30
o najmniejszej ł ś granic pola ż od .
puriktu odkrycia.
Art. 296. (1) Na ł ś nadania g6rnicze-
go, które ł udzielone na pbdstilwie ł ż
przed dniem 1 stycznia 1932 roku ł o od-
kryciu rud ż cynkówych czy ł
albo ż ę kamiennego, ę bruriatriel;!o lub
an'tra.cytu., ą ż w dalszym ą stosawriiedo po-
i ń ł 501 i 509 rosyjskiej Ustawy
Górniczej (Zbiór Praw Ces. Ros. Tom VII wyd.
1912 r.), ą wynagrodzenia ł ś grun-
tów za ż ę ą ten powi-
nien ć wpisany do ę ź nadania gór-
niczego, j ako ę ż wieczysty. .
(2) Wymieniony w ę 1 ę ż wieczysty
w ś .nie ż ą riorm ustawowych,
przepisanych wart. 509 rosyjskiej UstaWy Górniczej,
korzysta ż ń w zaspokojeniu przed
wszystkimi: Wierzycielami, ktOrych prawa ę ą
wriiesione do ł IV wykazu · hipotecznego ę
hipotecznej danego I'0la gótnici:ego,. ź jednak
wynagrodzenie za ż ę ł na
mocy dobrowolnej ugody stron ustalOrle w rozmiarze
ę ż to przewiduje art. 509, natenczas
do ż ę ż wieczystego ponad ę usta-
ą . Ł ę ogólne przepisy prawa hipoteczne-
go co qo ń
(j) Na ł ś ż nadanej na Ł
ł ż ń ł ż w cz.asie lo,d dnia. 1 stycznia
1932 roku do dnia 31 grudnia 1936 roku, ą ż ę
ż wieczysty wpostat:i ą ż ł ł ś
ciel om gruntów, ę polem górniczem, corocz-
nie 1 % ś wf dobytego ą roku ę
kamiennego, ę brunatnego, . antracytu lub rudy
cyOlkowelj, ż ł ż ż do-
ł tych ł a % % ś wydobytej
w ą roku rudy ż lub ł ż
ł wymienione ż ł tych rud.
Sumy ż ulegaj et ł ę ż ł ś
1190 Dziennik Ustaw. Poz. 654. Nr. 85.
cieli gruntów proporcjanalnie do przestrzeni gruntu,
ż ą da ż z nich.
(4) Wymieniany w ę l i 3 ę ż wie-
czysty nie ż ć przedmiatem ż oddziel-
nej od gruntu, pakrytego nadaniem.
(5) Wym;ieniony w ę 1 i 3 ę ż wieczy-
sty ż ć ś z ę hipotecznej nada-
nia górniczego naskutek dobrowolnej ugody ł ś
ciela nadania z ł ś gruntu. ż nadanie
pokrywa grunt.a k:;ij ku ł ś a tylko ę ś ć fl nich
rz;,gadzia ę na ś ,to ś ć ę ż
ru wieczys'tego, ą na rzecz t'yah
ł ś gruntów, któr'zy do ugody nie przy-
ś ę w stQlsunku proporcjonalnym
do powierz:chni gruntów. ż grunta ą ob-
ą ż ś hipotec,z,n.emi, natenczas
przy zawieraniu ugady ł ś pola górniczego
z ł ś gruntów prawa ś wierzycieU
hipotecznych ą normowane ł ogólnych
zasad ustaw cywilnych i hipotecznych.
(6) W Wypadkach ż ę
o zniesienie ł ś górniczej w ś ń
ę 1 art. 176, ł 181 i 182 lub ę 2
art. 201 osoby, ą prawo do wynagrodzenia
za ż ę ą z ń
przewidzianych wart. 176 dla wierzycieli hipotecz-
nych i innych osób, ą wpisane do hipo-
teki uprawnienia rzeczowe; ć w chwili ę
cia Ł ę z,ni'esienie ł ś górn;'czej da-
ne pole górnicze nie ł jeszcze ę hipotecznej.
Art. 297. (1) ł ą którzy ł ż swe
ł przed dniem 1 stycznia 1932 roku, powin-
ni naj dalej do dnia 31 grudnia 1933 roku ć
pod rygorem ż ś ł ń wszystkich czyn-
ś wymaganych od ł ą zgodnie z art y-
ł 483 do 493 rosyjskiej Ustawy Górniczej,
w ś ś ł ż ć plany i rej estry pomiaro-
we ż ą ń ą przez miernicze,go
górniczego, ć akty dobrowolnej ugody
z ł ś gruntów lub dowody ż ś
ś z ł ś gruntów do porozumienia
i ć wszystkich wymaganych przez ł ę
ą ł ą danych i ś ń . .
(2) Postanowienia ę 1 nie ą zastoso-
wania do ł ń co do rudy ż darniowej
i co do innyrem ł które w ś ę 4
art,. 1 niniejszego prawa uznane ą za ż do
gruntu. ę nadawcze co do tych ł ń
umarza ę z ę
Art. 298. (1) ł ś ń górniczych,
udzielonych na podstawie rosyjskiej Ustawy Górni-
czej, dla których wbrew postanowieniu art. 494 rze-
czonej Us,tawy nie ł jeszcze ł ż ę
hipoteczne, lub ż dla których w ś uwagi 1 do
pomienionego ł nie ł poprzednio wyma-
gane ł ż ą osobnych, powinni nie ź
jak do dnia 31 grudnia 1934 roku, ą ć do w!a-
ś ą o ł ż ą hipotecz.nych cNa Ich
ń ą wszystkie wymagane przez
prawo akta i dowody. .
(2) W wypadka<;:h udzielenia nadania górnicze-
go na podstawie przepisów rosyjskiej Ustawy Gór-
niczej po dniu l stycznia 1932 roku, a to w ś
art. 272 niniejszego prawa, ą ą postanowienia
art. 51.
. R o z d z i a ł IV.
Postanowienia szczególne dla obszarów województw
ń nowogr ódzki.:o go, i ł ń
9kego oraz powiatów ł b:elskiego, gro-
ć ń sokólsldegoi ł wojewódz;.
twa ł •.
Art. 299. ( 1 ) W okresie czasu do dnia
31 grudnia 1936 roku ł ś gruntu ma ł ą
prawo do ł ł ń o nadanie ł ś
górniczej co do ł ą woli gór-
niczej, a znaj ą ę w ę jego ł ś
gruntowej.
(2) Postanowienia ę 2 art. 293 i artyku-
ł 294 i 295 ą analogiczne zastosowanie.
R o z d z i a ł V.
szczególne dla obszarów województw
ń pomorslldego i ś ą oprócz powia-
tów bielski(go i ń
Art. 300. (1) W okresie czasu do dnia
31 grudnia 1936 roku ł ś gruntów ą wy-
ł ą prawo do ł ł ń o nadanie ł
ś górniczej co do ą ę w ę
ich ł ś gruntowej ł które w ś
ę 1 art. 1 ą woli górniczej, a które na
mocy przepisów, ą ą przed weJSClem
w ż niniejszego prawa, ł na danym obszarze
ą z ł ś ą ą Postanowienia ę
pu 2 art. 293 oraz ł 294 i 295 ą analo-
giczne zastosowanie.
(2) Postanowienia ę l nie ą rudy ż
laznej w ś ą ę ś województwa ś ą
i w ż ą do województwa ń ę
ś dawnych powiatów sycowskiego i ł
skiego. W stosunku do rudy tej ą ą postano-
wienia ł 301 do 304.
Art. 301. (1) ł ś gruntów w górno-
ś ą ę ś województwa ś ą oraz w ż ą
cych do województwa ń ę ś
nych powiatówsycowskiego i ł
ę osoby, które w dniu ś w ż ni-
niejszego prawa ł zabezpieczone hipotecznie,
ą ż ą ł ś ć ą na pomienionym ob-
szarze, prawo wydobywania rudy ż zachowu-
ą do dnia 31 grudnia 1937 roku swe dotycl1czasowe
uprawnienia do wydobywania rud ż
(2) Z dniem 1 stycznia 1938 roku ustalone
w ę 1 prawo ł ś grunt.ów ś sto-
sunku do wszelkich gatunków rud ż ż wy-
ą rud ż darniowych. ż jednak
przed ł ż terminu zostanie przez
uprawnionego ł ż ł o nadanie ł ś
górniczej w mysI ń ł 303 i 304,
natenczas termin ś ę wspomnianego prawa
przesuwa ę na ń ostatecznego ę
ś o nadanie. .
Art. 302. Do wydobywania rud ł ż
w ś ń art. 301 ą po-
Nr. 85. Dziennik ł Poz. 654. · 1191
stanowienia ł II, ł 121 do 139, ę
2 dO, 4 art. 140 i ł 142 do 172 ł VII,
ł i ł X wraz z odpowiedniemi postano-
wiEmiami ł XI i XII prawa niniejszego.
. .
Art. 303. . ( l) W ą okresu czasu do dnia '
31 grudnia 1937 roku ł ś gruntu, ę ą
osoba trzecia, ą na obszarze, ' wskazanym
w ę 1 art. · 301, zabezpi,:czone hipoteczniepra- .
wq . wydobywania rudy ż ż ł ż ć ł
szenie o udzielenie mu w ę danej ł ś
gruntowej . ł ś górniczej co do rudy pomienio-
nej na . zasadzie ń niniejsze.go prawa. Prze-
pis . ę 2 art. 293 ma analogiczne zastosowanie.
(2) W ' razie ł ż ł w ś posta-
ń ę l nini'ej szego ł za ę naby-
cia ł ś górniczej, ż ł ś ć zostanie na-
dana przed driiem 1 stycznia 1938 roku, ' ż
ę ń ż chyba ż ą sam
ę ł o nadanie ł ś z ą ś
ą
(3) Do ł ń i ę nadawczego,
ł z mocy postanowienia ę l, ą po-
zatem zastosowanie przepisy ł 22 do 56,
z ą postanowienia ę l art. 30 o naj-
. mniejszej ł ś granic pola górniczego od pun-
ktu odkrycia. ł przewidziane w ę
3 art. 24 i w ę 5 art. 33, ą ć przez ł
ą ł ż ż po ł terminów,wy-
, znac,zonych w pomienianych ę nie ' ź
jednak, ń ż w dniu 30 · czerwca 1938 rokUj dalsze
ł ż terminów dopuszczalne jest tylko wów-
czas, ż ł górnicza sama ż ą ł
nia ź
Art . . 304. (1) ł górniczy, który
ł od ł ś gruntu ś lub ś
nio uprawnienie do wydobywania rudy ż
wspomnIane wart. 301, ż ż ł ż ć ł
ż o nadanie mu ł ś górniczej co do tej ru-
'dy, a lo celem zapewnienia sobie prawa ń
s'twa .na wypade,k, gdyby ł ś gruntu czy' upraw-
niona osoba trzecia, nile ł w swoim czasie
oz praw, ł ą mu na zasadzie art. 303: lub
praw tyc:h ł ę przed dniem l stycznia 1938 ku.
(2) ł ł ż w ś ę li staje
ę pi:zedmio'tem ' ę dopiero
od dnia '1 stycznia 1938 roku i o tyle tylko, o ile
w dniu tym uprawnienie ł do wydoby-
wania rudy ż ń nie ł ż jednak p'rze-
ł ł ż u ł górniczej akt notarjalny,
na zasadzie. którego ł ś gruntu, czy uprawnio-
na osoba trzecia, zrzeka ę prilw, ł ą
mu na zasadzie art. 303, natenczas ł górnicza'
pówinna ą ć ę nadawcze, nie cze-
ą ł wskazanego ż terminu. I ·w tym
wypadku jako ę nabycia ł ś górniczej usta-
. la ę ń l , stycznia 1938 roku, o ile ' ł ś
grun.tiI czy ń osCllba trzecia, n.ie ł ę
'We ws-pcmnianym akcie notarjalnym ż i upraw-
nienia. ł ą mu Ś usJteou 1 art. 301.
(3) Do ń i ę nadawc(zego,
ł z m'ocy ń ę 1 i 2, ą ,ana-
logiczne zastosqwahie postanQwienia ' ę 2
art. 393. .
Art. 305. (1) ą z ę l § 250
Powszechnej Ustawy ,Górniczej z dnia
24 1865 r. (Zb. Ust. z 1865 r., 705)
uprawnienia d'O ł ą poszukiwania i eksploa-
towania ł bez ą ł i otrzy-
mywania ł ś górniczej, do .zakazywania ł
ń i do pobierania 'Olbory utrzymane ą w mo-
cy do dni:a 31 grudnia 1938 rokUj po ty,m teirm' nie
uprawnienia ż ą na ń Pol"
, skie.
(.2) Minister ł i Handlu ż
jeg,t do z.awieran,ia ł co ' do Ś
ę przez ń ń wSP'Omnianych
w ę 1.
ł XIV.
PRZEPISY Ń
Art. 306. (1) ł ś ć (nadania gQr-
nicze, miary kopalniane, miary dzienne, przymiary),
udzielona prawomocnie przed dniem . 1 stycznia
1932 r. na podstawie przepisów ą ą po:..
przednio ustaw górniczych, ' pozostaje w ,mocy i t'O
ż od tego, czy dotyczy ona ł
mienionych, czy ż niewymieni'Onych w· ę 1
art. 1 niniejszego prawa. . .
(2) Do wskazanej w ę ,l ł ś górni-
czej ą Ł p'Ostanowienia . ł 2
. i 3 ł I, ł III do VIII, ę 3 art. 18·1
i ł 185 do 187 ż ł IX i ł ):C niniej-
szego prawa wraz z odpowiedniemi ,postanowieniami ,
ł 'XI i XII i z ż zawartemi
wdrziale XUI i XIV.
Art. 307. (1) Postanowienia ł 99 do
, '107 ą ż zastosowani·e, ż w chwi,jj wej-
ś w ż niniejszego prawa szkoda ż ł
tecz skarga o .ods,Zlkodowanie ni.e ł jeszc.z.e
wniesiona.
(2) Za szkody, ł w budynkach i ą
dzeniach, których wykonan'ie ę przed wej- .
ś w ż niniejszego, pra:wa, ł ś pola gó.r-
niczego ponosi ś ć z ł 'art. ' 99
o tyle tylko, o ile ł ś gruntu przy wykonaniu
pomienionych budynków i , ą ń ł ś ć
ą ą ż ą na nim wobec ł ś po-
la zgodnie z ą ą w tej mierze ś
postanowieniami. :
Art. 308.. Dyplomy ż ś
ł ż ń egzamin U ń uzy-,
skane w ł akademickich ń zaborczych
przed dn'iem 1 listopada 1918 r., nie ą ż
pisanej w ł 1'26 i 161 nostryfikacji.
Art. 309. (1) Oby"Vatelom polskim, którzy
. przed ś w ż niniejszego prawa
wali ż na ą ą ś
przepisów kierownictwo lub ' dozór ·ruchu w ł
dach górniczych, ż ć i w ł ś
ł ś kierowników, ę osób
dozoru.. potrzeby wykazywania, ż ą wa,-
. ,
1192 Dziennik Ustaw. Poz. 654. Nr. OS.
runki, przepisane w ł 124 do 129, ale tylko
w tym samym charakterze ł jaki im ą ł
ł poprzednio.
(2) Osoby, które ą ć z ż
go up,rawnlenia, powuIIJny w ą ś ę G·d
dnli a wej:k:ia w ż n.niejszego prawa ł ć ę do
ł górnlCz.ej ich ń
i wn;esiew:a do odpcwiedn.ego rej es,lm, a to pod ry-
gorem utraty uprawn,ienia. ł przepisy co
do' ł ę i re,j.:stracji wyda je MJn:ster Prze-
ł i Handlu w ą
(3) Uprawn:enie, w ę 1. nie
ł tym, którym w ś przepsów, ą
ą przed ś w ż ninie)Sbego prawa,
odebrano uznanie kwal.ftkacy; do spdlllania czynno-
ś kicrown.:ków, ę osób dOLOru ruchu.
Art. 310. (1) Obywatele pohcy, którzy przed
ś w ż ninieis,Lego p:-'awa zajmowali ż
stanowiisko markszej drów rosy j sk :ego Departamen tu
Górnicz'ego lub rosyjsk ich ą GÓrn .'czych, albo
Ł ż górn iczych z mocy roz-
ą ackiego Minis'lerstw3 Roln:ct wa
z dnia 23 maja 1872 r. L. 5420 (Dz. U. P. A. Nr 70).
albo ż ot'f,zyma:lt na podstawie prushc'j Puwszech-
JlIej Ustawy Górniczej ę 1113 wykonywanie za-
wodu m:erniczego górn,cz,ego, ą nadal
uprawn:en i'e do ł w Polskiem
pLm;e-nionego zawodu.
(2) Osoby, które ą ć IZ ż
go uprawnlicnia. powinny w ą szesc iu ę od
dnia ś w ż n;,niejs,z ego pr a wa ć ę do
ł gómicz.ej celem po'iw.erdzenia ich ń
i wniesie'n.a do rejesllru, a to pod ry-
gorem ut.raty uprawni ,:noi.a . ł przepisy co
do ł ę i wydajie j',Lnster Pr,ze-
ł i Han.d1lu w dr odze ą
(3) Uprawn.ienie, przewidziane w ę 1. ni.e
pnysluguje tym, którym w ś prze.pi,s ów, ą
ą przed ś w ż nini,\::js,<::iego prawa.
lodebra,n o uprawn ienie do wyko'l1yw'ania zawQdu mier-
niczego gómiczcg •.
Art. 311. ł powiatowe Ł
ogólnej po'winJ1Y ć ę ę gór-
nicze o powSltilwan.u i zamykull.:U ł górni-
czych oraz o ż ych ą
ć wkrocziC'nia ł górniczych.
Art. 312. (1) Minister ś wyda
w z M 'nislrem ł il Handlu
w ą pGstanowienia o egzekucjr
na ł ś górnic zej [k('paln :anE: j) w ram;;. ch dóel-
nicowych pr.zep só w egzekucy jnych, oh!J W ą ą
w chwili' ś w ż n::nie j:szego prawa. ..
(2) ż d:o wyd'an:a ą ż
do egzekuaji, skierowanej do ł górnicze;j
(kopal n ianej), cdpowiedni.Q Ć dz,i el-
n,icowe, ą ą w tym zakresi,e w chwili wej-
ś w ż nini'ejsLeg.() prawa.
Art. 313. Prawa i ą ź
gómicz.ego i pracownikó.w ł gómi.czego, wyni-
ą z wzajemnego ich stosun,ku, ą przepI-
sy, w tej m. erz.e ą ą
Art. 314. Pra wo niniejsze nie narusza w ni-
cz'em ń ą Pro:!.lyd.:nta Rze-
czypo".pul.t e i z dil1a H Lpca 1921 r. o LllIsp..:kc j I pra-
cy [Dz. U. R. P Nr. 67, pUl SLJO J. r uzpol' ą
Pl"ezyden.ta Rz eczypospoLl-: j l dn la 16 nnrca 19tó·r.
o b<':lpiecz..e j .it wie i hgj.!a ;2 pr.!.:)' (;)z. U. R P.
Nr. 35, poz. 325), ą Pr,ezyJcn:ta Rze-
z 22 s ertJoll .a 1927 r. lJ zJ.p J b<!ga-
niu chLrobom za wGdowym l ich zwalczaniu (Dz. U.
R P. Nr . 78, poz. 676) i inn)'ch prz.epilsQw z dziedzi-
ny ś publicznej.
Art. 315. ż do wyd2. n:a ustawy
w sprawIe prawa wlas.n osci do i.yw c ziemllych
i uprawnicma do ich wydubywani'a ą mo<:
ą ą dotychcz.asuwe przeplsy z ą
ml Zll11an ,t ml:
aj we wszystkich wypadlkach, w k!tórych ą ź
austrjacka ń us tawa naftowa
iZ dnia 11 maja 183'1 r . (Dz .. U, P. A. Nr . 71),
ą ź krajowa Ustawa Naft·owa z dn:a
22 marca lIJU8 r. (Dz. U. Kr. Gali,c. Nr 61)
ą siC; do po.s,tanowi,\!n Austrja.:k.iej
U9hwy Górniczej z dn ia
23 maja 185·1 r. (Dz. U. P. A . Nr. 146), ma-
ą z dJ1 cm ś \'II ż ninJejszego pra-
wa zast osowan, e zamiast ń
ausolrjadccj P .. W3zcc!l;le j USl:l,wy Gorn,i-
C];.;; j odpow:cdnie postanowienia ni:niejsl.ego
pr:nva;
hl we wszystkie,h wypad.kach, w których pru-
s'ka ustawa z d na 6 cierwca 1904 r. o roz-
ą u Illck tórych p li S tan ń powszech-
n e j usb.wy górn Iczej na po'szukiwane i wy-
dobyw3.n:e ()leju ziemnego (Zb ór ustaw
str. l05) pO'\o\lolu je ę na ą ę gór-
ą ą z ś w ż ninIej-
szego prawa, zami :\st prz(!,p,SÓW pruskej
us tawy gór:n: czej, zastosowil'll ie przepisy ni-
niejszego prawa.
Art. 316. Art. t u!"tnwy z dnia 8 lipca 1924 r.
w prz edm:ocie ł od ń gCJnJ1czych iDzI
U. R P . Nr . 69, poz. 671) zostaje zmii!n:ony w spo-
sób ą .
w p, a ) wyrazy "n3 Clbszarze, na którym obo-
ą aus'lrjadce i ę uSitawodawstw'.l gór-
nitzc" ę ę pr za wyruy! "od ń
gónni'c,zy'Oh, nadanych na pods taWie ustaw górnIczych
austrjackiej lub ę
w p. b) wyrazy "na c bs zarach, na kt órych obo-
ą rosyjsk.e I ustawod.a,wst wo górnicze"
przez wyra zy: "od gómi-
'Czych, nad'an ych n,l p 'dst:twiz m.tlw gJr ,liczych
'rosyjskiej lub pruskiej, albo prawa górniczego".
Art. 317. W kodeks :e kiwmym 1903 r. skre-
ś ę
1. '" art.. 632 w pU7l;kc:e 1 wyrazy: "metali szla-
chetnych, rudy sllachz.tnej lub", a w punkcie 2 wy-
razy : ę kamiennzgo, rudy".
2. Art .. 632',
___ N_L_S_5_. ________________________ Dzie __ nn __ Ustaw. Poz .. ________________________
Art. 318. (1) Z ą ś w ż niniej-
szego prawa uchyb. s\,:
L ą ą ą ą
z etnLa 23 mJ.ja [ts.;, 1 r. lOz. U. P. A. Nr. 146)
wra l z pótn:'cjszem! jej z.mianam: i uzupel-
niemami , z ą
a ) §§ 134 do [bY ł VI ,,0 wspól-
nl':m prowa dz<: n:u kopalni i o gwarc-
ctwach w szczeg61n asc:' , klór;: L p"J.;. ta-
now:cn. a wncla,to za:h)·oVl.Ii:\ nad..ll moc
jed p :c w s·tosullku do gwa:- e.::-tw, is tni e-
ą w ch'N.h wej scia w tycie nifucj-
szegl ) praw:!.;
hl §§ 20:) do 209 Rozdz:alu IX "o stosunku
pas ad::.czy kopalIi di) swych ę
i r obn:t :1;ków";
e} §§ 210 do 214 ł X .,0 bractwach
górn.czych" ;
dl §§ 241, 2<12, 247 i 218 ł XIII
"o karach za prz.ekroczcnia przepisów
ustZlwy gOr:1; czej";
2. ą ę ą (Zbiór Praw Ces.
Ros. f l-'1n VIJ wyd. 1912 r.) wraz z ź
szem: jej zffi lanami i uzup2:1meni·ami, z wr
ą
al ł 501 i 509 ł V ę
Ś II I{; ł li ę I " o stosun-
lwch pr zcmys h wcami t!órnicz)" mi
i ł g. untó .... '··, które t u po"la-
now:Ci11:l wszelako ą nadl.! moc
jedynie w w:J.runkach, przcw:dz:a nych
wart. 316 niniejs.zcgo prawa, przyczern
pod,z';·alu wynagro6zc.n·ia za ż
ę ę up: awniony::. ll dO"kony-
ą wl adze ::: órnicze w sposób, ś
ny w z 1$95 r., z ł ą
wsp6ludz.alu ł ziemski ch;
bJ ł 733 do 839 ę ś V Raz-
dL!atu 11 Ks ę 1 "o prywatnym prze-
my:ile naf :owym";
c) ł 927 do 930 ę ś VIII ROlo·
ł 11 Ks ę ( ,,0 przzmy<: l2: burszt y-
nowym na gru:1.tach ą
d) ł 94'1 do 960 ł I ę
Ś Xl Rozd ziaiu II ę I "o n:! jmie
TobcltLJ<ów na prywatne ł hutni-
czc i
e) ł 1304 do 1335 Czeki V Roz-
ł III I .. 0 emeryturach ro-
bot nlkó\'v' ą ..... ych zakb. dów hub·-
czych I którzy postrada!i
ć do Pl·acy przy robotach w za-
khdac h lub w kopalniach", które to po-
sta nowicnia wszc!a 1.:0 zachowuj:"! nadal
moc icdynie w ł do robotników,
klnrzy postradali ś ć do pracy
przed wcjkicm w ż niniejszego
prawa;
fl art. 1434 p. 2 ł J ę III
,.0 kar<1 ch i J!rzvwnllch za przekrocze-
nia ń
3. ą ą ę ą z dnia
24 cZ<!rwca 1865 r. IZb. Ust. z 1865 r. StT.
'105) wraz z ż jej zmianami i uzu-
ł z ą
a) §§ 80 do 93e ł Ul ł III
.. o j!órnikach i ę ruchu";
bl §§ 94 do 134 ł IV "o stosunkacb
prawnych ł ł wbsnosci gór-
niczej" oraz §§ 227 do 239 ł Xl
"przepisy ś którc to posla-
nowi ,wia wszelako ą nadal moc
jed ynie w stosunku do I!:warectw, istnie·
ą w chwili ś w ż oioiej-
szcJ!o prawa;
c) §§ 165 do 1860 ł VII "o bractwach
górniczych" I§§ t do 86 ustawy o brac-
t wach I!:Orniczych z dn. 17 czerwca
J912 r. IZb. Ust. z 1912 r. str. 137);
d) §§ 207 do 207.1! ł III ł IX
"pos tanowienia karne·'. o ile postano-
wienia ą przeciwko
tym przepisom pruskiej Powszechne j
Ustawv Górniczej. Idóre w ninicj-
ł nie ł uchylone;
e) § 224 ł XI "prz.cpisy
o ile dotyczy on •. wolnych kuksów", Ł
niejncych w chwili ś w ż nj·
nieiszcj!o prawa ;
4. ą ę :z dnia 26 marca 1856 f. oka·
rach za bezprawne wydobywanie i pr7.y-
ł ł (Zb. Ust. z 1856 r.
str. 203);
5. ą ę z dnia 21 lipca 1871 f .
o orJ!anizacii i zOl kresie ł ł
.!1:Órniczych IDz. U. P. A. Nr. 77] z ą
kiem § 4 pp. 8 do 12:
6. ą ę z dnia 31 grudnia 1893 r.
-o ustanowieniu !<ierowników i dozorców ru-
chu w górnictwie (Dl.. U. P. A. 1894 f.
Nr. 12);
7. austr jack:e rozporz:lclzcllie Minister!;tw
Spraw ę Skarbu, Sprawiedli-
ś oraz Handl u, ł i Robót Pll-
bl.:Cz?ych z dn.i a.2 185.9 f; W
mlOc:e zapobl ezcnt a I ę koltz)1
ę ł ę I!órniczemi i ko-
lejowe mi {Dz. U. P. A. Nr. 25);
8. wszy!'tkie inne pno: coisy sprzeczne z posta-
nowieniami niniejszCI!O prawa.
(2) Wskazany w ę t tcrmin 11 chylenia nie
ma z<!stosowa nia w wypadkach, dla których posta-
now:enia ł .xn prawa niniejszego ą
ż terminy odmienne.
(3) Przepisy u!;taw i ą ń wymienio-
nych w pierwszym ł nie-
lIcQy!one przcz prawo niniej szc, ą moc tvI-
ko O tyle, o ile w chwili wei.scia w ż ninicjszego
pTawa nie ł zmienione lub uchylone.
Art. 319. fI) WYKonanie ninlci!ize!!o prawa
z ą ł 265 do 271, art. 311 i art. 317
.. ,
,
t Dziennik Ustaw. Poz. 654 i 655. Nr. 85.
poruq;a ę Minus,trowi ł Handlu, przy-
ś do art. 4 ust. l, a.d. 16 ę 3 do 4
i art. 20 ust. 2-w porozumieniu z Ministrami Spraw
ę • .spraw Wojskowych i Spraw Zagra-
nicznychj ś do art. 1 ust. 3 - w porozumie-
niu z Ministrami Spraw ę i Skarbu;
ś do art. 81 ust. 2 w porozumieniu z Mini-
strem Spraw ę ę z Ministrem
Spraw Wojskowych stosownie do ł ś ś od-
ś do art. 6 ust. 2, art. 8 ę 1 i 2, art. 65
ust. 3, art. 79 ust. 3, art. 122 ę 1 i 4, i art.
133 - w porozumieniu z Ministrem Spraw We-
ę ś do arit. 6 us,t,. l, art. 75 ust. 3,
'Ci'ril. 76 ust. 3 aTt.. 140 ust. 3 - w porozum;eniu z Mi'-
nis,trem Spraw WCljskowy,dhj ś do art. 316 -
w z MinLstrem Ska.rhuj od,l1osnie do
, arL. 18, art. 52, art. 60 ust. 2, ar,t. 64, arb. 177, ari. 226,
art. 296 li art. 312-w porozum:eniu z, Spra-
ś ś do art. 130 i art. 162 ust. 2 -
w porozumieniu ' z Ministrem ń Religijnych
i ś Publicznegoj ś do art. 111 i art.
149 ust. 2 - w porozumieniu z Ministrem Robót Pu-
blicznych. i ś do art. 109 - w porozumieniu
z ł ś
(2) Wykonariie art. 311 porucza ę Ministrowi
Spraw ę
(3) Wykonanie ł 265 do 271 i art. 317
pórucza ę Ministrowi ś
Art. 320. (1) Prawo niniejsze wchodzi w ż
cie na ł obszarze ń Polskiego prócz wo-
jewództwa ś ą z dniem 1 stycznia 1932 roku,
z ą ł 201 do 205. 278 i 279 i ę
pu 2 art. 297, które ą w ż z dniem ł
szenia prawa niniejszego w Dzienniku Ustaw Rze-
czypospolitej Polskiej.
(2) Na obszarze województwa ś ą prawo
niniejsze wchodzi w ż z ą ł
w Dzienniku Ustaw ś ą zgody Sejmu Ś ą
Dla. ą ę mocy jego na rZlec'zony obszar, 00 ile
ł to ą po dniu l stycznia 1932 roku,
ż ś ł rzeczone ą przed ż
ą ą - z dniem l stycznia 1932 roku.
Prezydent Rzeczypospolitej: l. ś
Prezes Rady Ministrów i Minister
, Spraw Wojskowych: J. ł
M:nister: J. Beck
Minister Spraw ę ł ł
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski
Kierownik Skarbu: Ignacy Maiuszewski
Minister ś St. Car
Mi'n:iJster ń Religijnych i ś Publicznego:
SI. Czerwili ski
Minister Rolnictwa: Leon J.Polczyr.ski
Minister ł i Handlu: E. Kwiatkowski
Komunikacji: Kiihn
Minister Robót Publicznych: Maiaktewicz
Minister Pracy i Opieki ł A. PrysioT.
Minister Reform Rolnych: Witold Stan:ewicz
Minister Pocz,t i Telegrafów: BoerneT
655.
Ą RADY MINISTRóW
'z ,dnila 26 lilSilopa,da 1930 T.
o znJiesieniu obszaru dworskiego Przydwórz i gminy
wiejskiej ł i o utWOrzEnUU gminy wiejskiej
Przydiwórz w 'powiecie ą województwie
pomorskiem.
Na p'odstawile art. 104 ą
clenta lheclZypospolitej IZ dnia 19 stycz,nila 1928 r.
,o ol"ganvzacji i zakres,ie ł ł a,dmi.niistracji
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr .. 11, poz. 86) ą ę
co ę
§ 1. Obszar dwors.ki Przydwórz w powi'ecie
ą wo,jewództw:le pomoTskiem ę
az terytoTJjum jeg,o tworzy ę ę ą Przy-
df\VÓrZi w granicach ż li wqjewódZllwa. .
§ 2. ę ą ł w powiec.ie ą
wOljewódzitw!e pomorskiem znosi ę a te-
rytorium ,jej ł ą ę do nowoutw01i7'onej gminy
Przydwórz w ż powiede i województwie.
§ 3. Wykonanie ni'niejsz'ego ą
porucza ę Ł Spraw ę
§ 4. ą niniejsze wchodzi w ż
de IZ dn.iem 1 kwietnia 1931 r.
PI1ezes Rady Ministrów: w z. J. Beck
Minister Spraw ę ł ł
Warszawa. Drukarnia ń ł z polecenia Ministra ś 53079 P
Cena 1 ł Konto czekowe w P. K. O. Rdministracji ą Ustaw N'il 30130.
OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi 8 ł kwartalnie. ę i instytucje ń ł ą
6 zl. Prellumerata winna ć ł ź na 2 tYi!odnie przed rozpocz:ciem ź ł
Reklamacje z powodu aieotrzymani. poszczególnych numerów Dz. U. R. P. ż ć do ł ś ę
pocztowych ł po otrzymBllia ę kolejneIlu Ilumeru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful