I H C BÁCH KHOA TP H

CHÍ MINH

KHOA K THU T HÓA H C BM: CÔNG NGH CH BI N D U KHÍ

GVHD: NGUY N V NH KHANH Nhóm 4: L ng Th Vinh Ph m V n Nhân

NG
I. T ng Quan II. Thi t K ng ng Kích th V t li u III. B o V & Ch ng n Mòn

NG D N KHÍ

L a ch n tuy n ng c ng B dày ng ng ng

l a ch n l p cách nhi t Vòng bù gi n n L p ph ch ng n mòn IV. L p t ng ng V. Các Thi t B Ph Tr

1

I.T NG QUAN
S phát tri n c a công nghi p d u ± khí, nh t là công nghi p khí ng ngh a v i s phát tri n c a các h th ng tuy n ng, ây là ph ng ti n v n chuy n r ti n và an toàn nh t. Hi n nay, trên th gi i ã có nhi u ph ng ti n v n chuy n thay th nh ng ng ng v n gi v trí quan tr ng nh t nh.

2

Hình nh m t s d n khí ng ng ng ng d n khí PM3 Nhà máy Nhi t i n Cà Mau ng ng d n khí Nhà máy Khí Nam Côn S n 3 .

Hình nh m t s d n khí ng ng Các ng ng d n khí Ukraine (AFP) ng ng d n khí t c a Công ty Gazprom (Nga) 4 .

II. THI T K NG NG 5 .

sóng và các dòng ch y ven b . vùng có chi n s . ng ng Ngoài Kh i ng. biên gi i qu c gia và vùng. L a Ch n Tuy n 1.1. T i n i ti p b ng ng s ch u nh h ng ph c t p c a dòng ch y áy bi n k t h p v i th y tri u. 6 . ch m tàu.khu dân c hay ng th c v t n i L a ch n phù h p v i a hình áy bi n và tránh khu v c áy bi n kém n nh. ng tr ng ánh cá. ng t i vi c l p t L a ch n v trí ti p b và c t b bi n. 2. nh ng i m không có thông tin rõ ràng. l u ý các vùng h n ch th neo. m r ng ng ng hay s a ch a . sâu c ng là m t ràng bu c quan tr ng nh h ng ng. các k ho ch phát tri n trong t ng lai. ng ng t Li n ng -T i u v m t chi u dài -Phù h p v i a hình -H n ch nh h ng t i môi tr ng ng i qua.

L a Ch n Kích Th Các y u t c n tuy n ng ó là: c ng c c xem xét trong vi c l a ch n kích th N ng su t thi t k V n t c s n ph m Tu i th làm vi c c a áp su t gi ng S t i u hóa các y u t ng Ngoài ra c ng nên quan tâm các yêu c u v th y l c dòng ch y và t n tr c a s n ph m s c s d ng trong vi c ánh giá s b ng kính 7 ng kính.2.áp su t. b dày .

317dm3 8 .380 1.065 7.068 4.026 5.Capacity of Pipe (MBH § CFH) Pipe Size (in) Nominal 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 8 Inside diameter 0.824 1.049 1.047 6.469 3.622 0.067 2.CF)=28.610 2.981 10 120 272 547 1200 1860 3759 6169 11225 23479 42945 69671 20 85 192 387 849 1316 2658 4362 7938 16602 30367 49265 Pipe Length (ft) 40 60 136 273 600 930 1880 3084 5613 80 42 96 193 424 658 1330 2189 3969 150 31 70 141 310 480 971 1593 2898 6062 300 22 50 100 219 340 686 1126 2049 4287 11740 8301 21473 15183 11088 7841 34836 24632 17989 12720 141832 100290 70916 50145 36621 25895 1 cubic foot (ft3.

9 .

3. L a Ch n B Dày Các y u t nh h ng thi t k ng pháp l p n nh t n b dày ng: Áp su t thi t k Nhi t n mòn Ph a hình áy bi n Tu i th thi t k c a h th ng ng ng ng Các i u ki n v n hành v áp su t c ng tác ng n vi c ch n ng su t b n c a v t li u theo yêu c u b dày ng 10 .

11 .

thép không g . có kh n ng ch u áp su t thích h p mà không có nguy c h h ng.4. Vi c s d ng các ng c làm hoàn toàn t v t li u polymer r t ph bi n iv i các h phân ph i khí áp su t th p . L a Ch n V t Li u S th rò r t các ng ng là i u không th ch p nh n c ng m i l n y u t an toàn và ô nhi m môi tr ng. ng có b c ngoài ho c lót bên trong tuy nhiên vi c l a ch n b h n ch vì lí do kinh t . Th ng ng c ch t o b ng thép. v y u t c H th ng ng ng ph i có s ng b cao nh t. 12 . Các v t li u phi kim lo i và composit ã c s n xu t cho công nghi p d u khí d ng các ng d o và các ng có lót nhi u l p polymer.

B O V VÀ CH NG N MÒN CHO NG NG 13 .III.

Ti.L a Ch n L p Cách Nhi t .Trong quá trình thi t k và v n hành các tuy n ng d n d u-khí.Nhi t tuy n ng c n xét u và cu i c a 14 .Tg . Ts .1. vi c duy trì nhi t cho dòng ch t l u chuy n ng là m t yêu c u quan tr ng hàng u .Nhi t i m ó c a t hay n ct i .

silicat.Các v t li u th ng dùng là bông thoáng. k t h p v t li u bông thoáng và th y tinh th còn ph c v cho yêu c u b o v : + V t li u bông thoáng s t o ra vùng l p th y tinh th m gi a l p kim lo i và + L p th y tinh s ch ng c quá trình b c h i khi nhi t trong h th ng xu ng th p h n m i tr ng bên ngoài ng tránh hi n t ng s t áp l n 15 . ho c th y tinh th V i ng có 2 l p v t li u n nh nhi t.

16 .

Vòng Bù Gi n N 17 .2.

Expansion (mm) co .Contraction (mm) 18 .Kích c Size ( ¶¶) ( ¼¶¶) ( ½ ¶¶) ( ¶¶) ( ½ ¶¶) 8 ( ¶¶) ( ¶¶) ( ¶¶) ( ¶¶) (8¶¶) ( ( ¶¶) ¶¶) L Chi u dài (mm) giãn n .Expansion amount giãn .

Các thi t b bù gi n n ngoài kh i ph i ch u các t i tr ng gi n n và các t i tr ng c a dòng ch y nh sóng. 19 . Giãn n nhi t có th c làm gi m b ng cách s d ng ph ng pháp l p t lèn ch t ( nh chôn và lèn á ngoài bi n) ho c t ng tr ng l ng ng ( s d ng neo và l p ph bê tông). T i tr ng c a sóng có th c làm gi m b ng cách chu n b các nhà che ch n ho c dùng các t m ph .

3. 20 . L p Ph Ch ng n Mòn Hi n t ng n mòn ng ng c chia làm 2 lo i: n mòn b n trong n mòn bên ngoài + ng ng có th b n mòn b n trong do l u ch t s n ph m ho c n c bám vào. + n mòn t bên ngoài do tác d ng n mòn m nh c a các i u ki n n mòn t t ho c n c bi n.

21 .

22 .

n mòn chua: do hydrogen sunfua. có th gây ra h ng r t nhanh do làm n t v t thép c a ng ng.Quá trình n mòn bên trong c chia ra: n mòn ng t: do s hi n di n c a cacbondioxit tan trong l u ch t. Quá trình n mòn bên ngoài ch y u do n mòn i n hóa. ch y u gây nên n mòn c c b và n mòn l . 23 . N c trong H2O. hay còn g i là n mòn cacbonit acid. ng ng: quá trình n mòn do oxygen và n mòn do sinh v t : do quá trính phát tri n cùa vi sinh v t trong ng ng.

24 .S d ng v t li u ch ng n mòn. .B o v b ng các l p bao ph .S d ng ch t c ch ch ng n mòn.B o v catod b ng Anod hi sinh. .CÁC PH NG PHÁP B O V CH NG N MÒN BAO G M: . B o v bên ngoài thì dùng ph ng pháp bao ph và Anod hi sinh. . bên trong dùng ch t c ch hay bao ph .

Cu: 2%. 25 . Mo: 3-9%. kh n ng ch ng n mòn r t cao. 2.Thép h p kim cao niken Hàm l ng Ni:28-56%.b n giá thành g p 4 l n thép cacbon thông th ng.Ni: 5-6%. dùng trong m i tr ng acid m nh.a. Cr: 21-22%.03-0. r t b n c mài mòn và hàn t t giá g p 6 l n. 8% Nikel n 27% Cr. 3.Mo:3-6%.05%. Nb:4%. 30% Nikel -và 3% molipden. Ti:1%. Thép không r Austenic Hàm l ng nguyên t không r khá cao: 18% Cr. S d ng v t li u ch ng n mòn 1. Thép không r Duplex Hàm l ch ng ng C: 0.Cr: 22-25%. kh n ng ch ng n mòn t t t t. ng ng ngoài kh i th ng c ph m t l p này giá thành cao g p 10 l n.

b. L p ph ch ng n mòn V t li u làm l p bao ph bao g m: Nh a PE và PP FBE B ng plastic Asphalt mastic Epikote ng nóng 26 .

27 . phun b t nh a lên b m t ng. L p ph epoxy c t o ra b ng cách dùng súng phun t nh i n. Bên ngoài c ph m t l p s i th y tinh h n ch tác d ng c c a t á và quá trình l p t. ho t ng nhi t 100oC.Nh a ng nóng: ch y u cho nh ng ng ng chôn l p và ng ngoài kh i. ng ng khá h c FBE: l p b ng epoxy ho c b t epoxy. ng kình lên t i 1600mm. b dày t i thi u bên trong ng là 2.5mm cho ng trên b và 5mm cho ng ng d i n c ít s s ng ngày nay vì n ng n nh ng v n dùng cho ng ngoài kh i. dùng cho h th ng trên b .

Quá trình ph Epoxy 28 .

Epikote: m t lo i nh a có ngu n g c t ng chôn l p và ngoài kh i ít s d ng. L p ph Asphalt mastic: h n h p g m asphalt. c un nóng ph lên b m t ng t 12mm tr lên và không c n có l p ph bên ngoài s d ng ch y u cho ng ng ngoài kh i.B c b ng b ng plastic: v t li u plastic d i dang b ng nh PVC. PE. than á s d ng cho ng 29 . b t á vôi. b t á và s i amiang..có dày khác nhau và có th t bám dính ho c thêm m t l p tr dính nh ng d bong tróc ngày nay r t h n ch s d ng. cát.

Ph Epikote 30 .

i n tr cao nên làm gi m dòng b o v catod 31 . d th c hi n. ch ng c tác d ng c h c trong quá trình v n chuy n. B dày l p PE ph thu c vào ng kình ng u i m: b n .Ph b ng Polyetylen S d ng r ng rãi nh t ngày nay.

32 .

Zn làm v t li u hy sinh thay th cho s t thép c n b o v vì các kim lo i này u ng tr c Fe trong b ng tu n hoàn hóa h c. Nó s ph n ng v i kim lo i ho c h p th vào b m t kim lo i t o thành m t b m t ch ng n mòn 33 . Nh ng anod này c chôn nh ng kho ng cách c nh v i nhau và cn iv i ng ng b ng dây d n d. B o v catod b ng Anod hi sinh s d ng b o v b m t ngoài c a ng Ch ng n mòn cat t là s d ng b n ch t c a quá trình n mòn i n hóa xây d ng thành m t h g m cat t (kim lo i c n b o v ) và an t. S d ng ch t c ch ch ng n mòn Nguyên t c: c cho vào l u ch t v n chuy n ho c ph gia trong quá trình s n ph . An t c ch n nh Mg. Al.c.

L P T NG NG 34 .IV.

PH NG & H NG & U N NG NG XU NG RÃNH U NG 2. L A CH N VÀ ÁNH D U TUY N 3. QUÁ TRÌNH ÀO RÃNH 4. QUÁ TRÌNH PHÁ HOANG VÀ V N CHUY N V T LI U 7.TRÌNH T QUÁ TRÌNH XÂY L P NG NG NG 1.QUÁ TRÌNH L P RÃNH 8. QUÁ TRÌNH HÀN 6. QUÁ TRÌNH RÃI 5. PH C H I TR NG THÁI BAN 35 .

M NG 36 .

37 .Kích th c c a rãnh thay i tùy thu c vào kích th c cúa ng và nên r ng u ng ng t bên này sang ben kia và sâu ph ng an toàn B r ng rãnh t i thi u trung bình b ng ng kính c ng thêm 300mm.

H ng xu ng rãnh U n ng Các S l ng ng c rãi d c theo tuy n ng. c bi t có th m b o chi u dài n t i thi u chính xác tránh vi c x lý các ng d ng các o n ng cong c gi m 38 .

ch t l ng th hàn ph i t theo tiêu chu n API 1104 cho công nghi p d u khí và hóa ch t 39 .Quy trình hàn.

S n ph ng B c cách nhi t cho ng ng 40 .

L p ng 41 .

L P NG QUA CÁC KHU V C C BI T C t ng b 42 .

QUA VÙNG C C Do nh h ng c a nhi t môi tr ng xung quanh th th p và x p c a tuy t trên b m t nên ta c n chú ý: K tc ub cho ng ng ng ng K t c u ph cho ng xuyên xu ng 43 .

V. CÁC THI T B PH TR  Máy nén  Máy b m  Van 44 .

Làm gi m th tích khí giúp thu n l i v n chuy n khí b ng tàu hay t n tr . Có th t o áp su t r t cao b m l ng khí tr l i v a duy trì áp su t v a.Máy Nén Gi i thi u: - M c ích: Gia t ng áp su t v n chuy n khí theo h th ng ng v n chuy n. 45 .

Th ng s d ng hai lo i máy nén y Máy nén ly tâm y Máy nén piston Ngoài ra có thi t b c bi t khác là Ejector 46 .

1. Máy nén ly tâm

47

C ut o
- V máy g m c c a hút , c a x - V trong - Vách ng n - Rôto g m tr c, bánh gu ng , ch n - Vòng làm kín khu t khúc gi a các c p - B làm kín hai u tr c

48

Nguyên t c ho t
y - S bi n

ng
ng làm thay i kh i

l

i áp su t c a khí khi qua gu ng ng riêng c a khí.

y - Khi gu ng

ng quay, khí s v ng t tâm ra xung quanh d i tác d ng c a l c ly tâm. Làm t ng kh i l ng riêng c a khí và t o ra áp l c t nh ng th i v n t c c a khí c ng t ng lên và nh v y t ng áp l c ng c a khí

y -

49

50 .

Bánh công tác 51 .

52 .

M t s hình nh máy nén ly tâm 53 .

54 .

55 .

Máy nén ki u Piston y C u t o và nguyên lý ho t ng 56 .2.

van hút y Van hút s m khi áp su t trong xi lanh gi m xu ng th p h n áp su t khí d n vào y Van x s m khi áp su t trong xi lanh b ng hay cao h n áp su t x 57 .y G m piston di ng trong xi lanh y Ngoài ra còn có van x .

h s công có ích cao.  Máy nén ly tâm: kh c ph c c các nh n nh kém h n. dòng khí cung c p không liên t c. các chi ti t d b mài mòn. nh ng 58 . h at ng n nh.Öu & nhöôïc ñieåm cuûa töøng loaïi maùy neùn: Máy nén piston: u: chi phí v n hành th p. c i m c a máy nén piston.  Nh c: kích th c và kh i l ng l n. chi phí s a ch a cao.

làm h h ng các chi ti t tr c h t là các và các b ph n làm kín c a máy nén 59 . + rung t ng cao. + Nhi t trong máy nén t ng cao do s va p c a dòng khí gây ra.Chú ý: các hi n t y ng gây h i máy nén ng surging ng m nh c bi t c thù i v i các c bi t là hi n t -Khái ni m :Surge là hi n t ng máy nén b xung là theo chi u tr c. áp su t b gi m và m t n nh. -tác h i : + Làm cho các thông s : l u l ng. ây là hi n t ng mang tính MN ly tâm.

Nguyên nhân : + L u l ng u vào quá th p + Chênh l ch áp su t gi a u vào & ra c a máy nén cao quá gi i h n qui nh + V trí c a Rôto b sai l ch + Do máy nén quá b n ho c có s t c ngh n trên máy nén ng vào & ra c a 60 .

làm s ch và ng ng. duy trì l u l ng. . .L p ráp và c n ch nh máy nén theo úng nh các thông s thi t k .B trí ng h i t u ra quay l i ng vào. m b o không còn s t c ngh n trên h th ng .Cách kh c ph c: m b o các bi n pháp công ngh & ra úng nh thi t k . 61 . trên có van & có th khi n ti t l u theo tín hi u chênh áp gi a u vào và u ra.Ki m tra. áp su t u vào i u .Thay it c máy nén t l theo l u l ng u vào.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful