You are on page 1of 1

DZI·ENNIK USTAW ·

POLSI{IEJ RZECZYPOSPO LITEJ LUDOWEJ


.......,..------- - - - - - - - , - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- -- - - ----- -_. -
Warszawa, dnia 12 maja 1954 r.
Nr 22
TRESC:
P OZ.:

DEKRET

76 - z dnia 6 ma ja 1954 r. o zm ianie us tawy o ubezpieczeniu społe c znym 157

R OZ PORZĄDZ ENIA RADY MINISTROW:

79 - z dnia 27 marc a 1954 r. w sprawie przepisów meldunkowy ch oraz pobytu na terenie m. st. .Warszawy r 157
80 - ..2. dni a 10 kwietnia 1 954 r. w sprawie za trudniania pracowników
nauk i w Laboratorium Kol oryslycznym,
p o d le>r łym Ministrowi Prz e mysł u Lekk ic90 . 159

R O Z P .0 R Z Ą DZ E N I B
81 - Minis tra Górnic twa z dn ia 21 kwi et nia 195·1 r. w sprawie hi qie rw pra cy w k opalniach a rsenu 159
" ..,

78

DEK RE T

z dnia 6 maja 1954 r.

o zmianie u stawy o uhezpieczeniu społecznym .

Art. 1. Wart. 95 u st. 1 p kt 2 us tawy z dnia 28 'mar- f\rt. 2. Dekre t w chodzi w życie z dniem ogłoszeni a.
ca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym. (Dz. U. Nr 51,
poz . 396 z pó żn ieJszym i zmianami) skreśla się wyrazy
"poczy n ając od pierwszego dnia niezc101no{;ci do pracy, Pr zewodniczący Rady P a ń stw a: A. Zavvad zk f
j eż.e li niezdolność ta trwa co najmniej 3 dni". Sek retarz Rady IJalls twa: J\1. Ry b icld

79 . .
ROZPORZĄDZENIE RADY l\lINISTROW

z dnia 27 marca 1954 r.

w sprawie przepisów meldunkowych oraz p-oby tu na terenie m. st. \Varszawy.

Na podstawie art. 25 dek retu z dnia 22 pa:.d zier- § 3. 1. Zameldowanie na pobyt czasowy upfilwnia
n:ka 195 1 r. o dowodach osobistych (DZ. U. Nr 5<5, p oz. do przebywania na teren ie m. st. Warszaw y przez okres
332) zarządz a się, co nast ę puje: do dwóch miesięc y .
§ 1. l. Na terenie m. 5t. Warszawy obowiązu ją 2. O rgany meldunkowe mog ą odmówić zameldo wa-
sz czególne przepisy w zakresie meldowania i pobytu , za- nia na poby t czasowy, j eż e li pobyt czas owy osoby ubie-
warte w niniejszym ro zporządzeniu . gającej si ę o zameldowanie j es t niepo żą dany ze wzg l ę du
2. Teren em miasta Warszawy w roz umieniu nini eJ- na iht eres 'publiczny.
szego ro zporzą d zeni a jest obszar m. st. \Vars zawy w jej
granicac h admini stracyjnych . § 4. 1. O soby zameldowanej na pobyt czasowy n ie
. § 2. Osoby pr z ybywające na teren m . s1. \Varszawy ! wolno z a t ruc1.niać na terenie m . st. Warszawy bez zezwo-
p odlegają ce obo·wiązkow i meldunkowemu m 'Ją bye za- leni a Pre ży cli u m Rady Narodowej w m. sL Wal sza wie
meldowane na: (zwanego w dalszym ciągu "Prezydium").
l ) pohyt czasowy, 2. \ "!mosek o udzielenie zezwolenia zglasza zakład
2) pobyt okresowy, pracy, któr y zamierza zatrudnić osobę zameldowc:mąna
3) p obyt stały (zamieszkanie) . p obyt czasowy.