You are on page 1of 2

.

'

PO ~LSRIEJ'. RZEC:ZrpOSl~,OLI, TEJ L,UDOWEJ"',' Nt 'g ·
~----~----------------~--~·t~----------~------------------------------------------------------
ROZPOU;ĄDZE~IA RADY M1NISTROW: .
16 - .z d,nia . 11 stycznią i963 r, wsprawie ::-Określenia rodzajów urządzeń . EHl~r\1ety~znycą objętych I1rzepisa. "
mi ustawy, o g:qspodarce- / Paliwowo~energetycZnej " • 29
17 - z dnia 11· stycznia 1963 r. w sprawie trybu postępowania Państwoweg<Y1nspekforlitu Gospodarki Pali-
..wawo-Energetycznej- . . ', 30
)8,-'T..~ .dn~a 11. ~t,y:(:znia~J,96fł~ r· .w, spr~w.i.ę . okre~lenJa o~óbodpo~~edzial,l)ych ./.agosp~arłtj} .~Hwo~o:ene.r- . "
'. , .• g:e,ty-czną w]ed.nostk:a ,c~ .,gospoąaoulłspo1eczmoneJ. , z~sad l . tryb\; po.stęl!pwama ,przv, ,y{y"lue~u
'. i śdą'gilni~ kar {neniężnych' za naruszenie przez te, osoby, . jednostki praz· p,Fzez, praco,wnjków ' tych j~a..
." nos tek , prze,pisów o . gospoda:tce 'p!lliwo,wo-energetyczriej' ; • • • • .' • '. ' t •
,.,.... ~

R O 'Z,p ORZAD Z'E NI ·B


l _' I sprawię .· przekazania PaiiStwowel'liu, 1fl-,
11".- Mini,tTa-· .G Órnictwal Energet}'ki' oz dnia . 1,7 stycznIa 1963 ·r, w
'Spektoratowi Góspodarki , Paliwowo.E,:!ergetycźnej uprawnień ' do ' nakł~dania kar pieniężnych ~ za .naru-
szenie przepisów o g?spodarce pali,wowo-energety~znej , • .. ;. . . , 32
9
r A

• I

16
' R~ZPOIłZĄBŻENIERA)}Y MfNISTROW

Z dnia", 17 stycznia 1963 r.

w sprawie określeni" rodzajów urządzeń energetycznych ' objęt}ch przepisami ustaw.y 'Q.' .g-ospodarce .
\ paliwowo: energetyczne j.
, ,
. ~ , Na .po,dstawie art. 1us1: 3 \lstą,,"Y z.'dnia 30 maja ,1962 T. ' 13) ,odbiorniki-gazu o ·, poborze , nomi.nalny.m 5 .Nm,Slbwięk-
. ~~ to gospodarce paliwowo-eDergety~znej (Dz. U. Nr 32, poz~ 150) 8zym, l . , '. '
,' zatządza się,
. '4 . .
<;:0 następuJe:

14)oąbiorhikipa'liw .płynnych 'o poborze; rromiń~lnY-!ll 0,5 tlb .'
j większym, '.' . '. ' ./ . .
....:. ',' >. _~:,I§ ' 1. 1, Ptojektbwani:e,blIdowa 'i eksploatą.tja urządzeń
.> i' ~r4tgetyć'iiiyCh .po~lęgają , pr~~pisop:i ,u stawy?; ,dnIa 3(t.ń;ta j'd 15}. wYmi~riniki cie~łlt ·o 'wy~aJnos'c,i : 0.5 gca~fli, i więk~'le~ ..
'~ 1-6) odbiorniki pary 'o poborze' :nomina-loym ~ Uli iwi,ęks~~,fl1.
>:: 1962 'f.: o gosPódarce ·,paliwowi>::energ'e.\yćinejcDi.U. Nr 32,
17) odbiorn~ki wody _gorącej o poborze nomini!Jnym O,5,Gcallh .
• , poz. 150)j '-zwaf,lcl dalej "ustawą:.'; . W ~akresie określonym
" .,.: W. rozporządzeniu. ' . ':. " ' -\ i większym, '. . ...
. .
".. ' -, . ~" 18) piece przemysłowe i suszarlIie na 'paliwo stale ' o pol?orzą ,
! ." ,'._~" 4. Ilekr'o~ w' rozporządzeniu jest mowa o .. urząd2'eniach nominalnym 0,5 Gcalth i wif;kszym, ,
~~Jmergetycznyćh.'.' -- , na1eży przez~tq rozumieć maszyny, apa- 19) urządzenia ' .do odzysku ciepła o .wydilj-ności 0,5 GcalJ.h
-. raty jprzewądy, a także ic,h zespoły. przeznaczone.: dowy~ i większej,. .. I' . • . ',," '- ."
, tw.arzania; prźesyłania, rózdzielania , i użytkowania ener.gii 20)})ompy, ssawy,' wentylat:ery". d'mucbawr.vspręiarki,-, i m~.y.,. ·,
'. , . \ ' lub ;paliw . gazowycłi, przez. k~óre W,. stanie . pra~y przepływa ny o mocy napędu IO--kW i większej, ' .
'. ' . .~ oQp,owiędni, rodzaj. energii lub paliw. . ," : l . . .•.•. 21) stacje, -e:lektroenergetyczne dla mocy ' 20 kV A i ; większej,
~' ,,- ·',§2. P'riepIsom ~stawy podleg& ~k.s~loatacja następują~ 22-) stacje redukcyjno-schładzające dla pary,
, c,yc\l, ur,ząd~eńen~rgetyc-znycłl utyt,kow:anych .vtjednóstkach ~3) · sieci cieplne 'parowe o nadciśnielliupary 0,5 kg/~ml .
f

. · góspódarki.' uspołecznionej: . . " . i , większym. '"


.i} kotły parowe o wydajności 1 t/h i wjększ~j,' . 24) sieci cieplne .' wodne o temperaturze wo"")' 1'(5~C iwięk---:-­
, f 2),kotły wodne,;,o wydąjności 0,5 Gcallh i większej"
szej,
3) : turbiny ' paFO\Ve o m0c.y 0,5 ~W i większej, -' _ 25) sieci . gazowe o nadci$nieniu , 500 ~ml1l słupa cwo1y i w.yż~
~4't .parowesililiki , tłokowe 0:. mpcy 40 Kty1 :i większej, '.
szy'm, " " , ' . .
'2~j sieci· elektroenergetyczne o napięci'u2;20 V i wy:żs,!~,
iZ. '. 5} ,pr4d.n ite: (g.eneratofY) ,'9- mocy' 0,5.. MVA ..iwi'ęksŻP},
1 ..:~ '6) 'prostowniki ona.pięCiu zas.ilałli~ wyższym ' od 250 ' V i ,!DO"
z wyjątkiem siecilrakc ji mieJskie.j. , '
. 1':. ". cy -większej od 10 ' kW. ' . . 27) . sie{:-i sprę'ionego ·. powietrza •przesyłające tOO rń--Ill" i wię-
• -/ .. . r / " .

'1) transformatory o mocy 20 kV A 1 wi~ksze1, ' ce'J, . "', ',.. . ...., . . / " ",
, .1J) 'fI~ąd~..Jlia . do' elektrolizy t> ' .natężeniu Plą,;l-u 500 A 28) instalacje do zmiękczania.. wody o .wydajności ' 1' nv'yti
~. . '4bwlększym, . ;; f
, . i większej; " . . . ' . , .... ' ' .,. .i
·9); e'lektryczne , piel"e; P.1'7.etwornice~ 'spawal'ki~ zgrzewarki ·Z9.)~:P1~.atuia )<.on~OlJilo-.pomiamwa_ .d la :.urządzeĄ ;o~eś.1ónYcłt .
.' W ~unktach 1 ~. "
. ' .' oraz urząd~.nla -.napędO;~e; ;',- " ;" . . . . , ,

i ' 1~~ kondensatory statyczne do. :poprawy współqyriui.tc~ l!l~y, , § 3. P \ zepisom ustawy podlega -prOjektowanie i budowq:
\ H)l eJęktrofiltty, ' t ' .~.,,,,,,,ĄĄ~:,, '° r . r ' , '::'" 1)' urządzeń energety,cznyc,h ,wy,rpieniony(:',h ~ §:"~~ pkt 1-12, .,
~: .12), piece gazow)1icze', ' koksownicze. 'do półk~ksoW'an.ia.: .roz-· niez~le;żnie. odmooy: iuh:,w.~dał-Rbści pÓ&f':7.p~lnych trrz/ł.. ·
, , kład~i~;; i>~liW ' d~kłycb' i': gaioJNych oi1I,z'''.e zadnke, . dzeń,

-' ' . ....


\". - }.

.~~~--~~~~--~~~~
' r---~--~M-~~~--~
' --~ ' ~
' ~piecpw 1: 'tl'łlónó",~ 'kućb·~nrwch. ~ęglOW~~~~'{ ~OkSO~~~~
. :'"1.
4) sta-tkówpąwietrznych,
\. ,-,: WQdlJko.w.ańlfc:R~,se"y jnie' !u.b. ~~. • 51' pó1a~.ći,w: met:iąntt2lł1~hi} $ '

,3t' pr»UhKQWan}ch ' Ser;yjnie' ,l!lf)lIlUG.Wo ' dla pOtrzeb. g05po- , 6~ l ...b u tTakćji- mte}s~ief i'-k()l~joWiej;
, da.rs.twa:. daw.Q,we.g;~~ , " ,- .. '].p.-tM"'(!ll'ftuniIt-~j~ ' __
-' ( ' iił~" iiP.4I:atdw,· i , ufzą~heń, elek.tl'1f,cm~h,..
,'.".' Ił! piecow ,i odbiorników gazu. ,"
~
ł 5: Wykonanie, rozpo.r~zęni.a pąruczą'.. s_i~. 'p~ę.z:e,są~~;"':'
" . ;.. -- P:-~
c 'l ' , , ' ,
Rady "tvlihistrów crai wszystkim ministrom.
RO'lporządze'nie nie ma, zasto1iP'wania ;OQ urząd,zęń
• • ~ t· •
, §- 4.
' ener,getycznych: '" " ' ' , : .\ ~ :,' , " ' , '
1) jedąostęk pł ywa:fącycf'i mors,klch l środlą+\u~
,2~ latarni' mOLskich.
~} ' znak'ów 'na.wód'n.yc~

'17
'.

., ~. .~ Ł

' '~.~~::f
'. J' .

,-, a. dJJia:.. ,1". slycmiili 1963, r. " .: , r./ .


.. " . ,-' - ~':'~. . '" " ' " ,' " -, ',i ' ' ., ":; 'J '" "i.>~~;' ,
Wc" 8Pl'a~!łtl , ~l''Ybu'' pOBt~po.wan!il:; P~c~~o~eao IOS)łłllifOrCłtll GQs&łQdarti.. JtaJi'Wil:WCbEu8tp~~j.. -, ,
. l ~ ~ • ..!. _- ~ .
: ",-,,~ -
: , ~ ' N~ peos~a::wie ,art:' 5, ust. :c ust !)wy z, dni,a 3D' maja 1962 r. " 2. Kier6~ńik j'ednostki kontrolg,wanej, ._ jaJ~" ,rów:!i,ll:!~ ~:
" o.,:gosPO;d.(lrnEt,pa1i~0wo:en.ęr_g~tyczne~ (Dz •. U.Nr ''32,. poź. 15Q) ,~ wszyscy 'Rral=ownicy , tej ~ed\f\ostki o~po.wię?-zi,alni , ~a .prą:wi..:
~a.i;ządza . się~ CG~ nestęp~je, : . ' - dłową, g.ospod,arkę paliwowo-energ~ty.czną obowiąza'o.fc 'są ~ .'~
J ' , ' " udzie'I ać inspektorowi żądanyc~ 'informacji oraz ....zadośćucfY~.:."
,_:, "§ 1. ~' L ' P0wołline~ \\i"iożpo'fzad zeniu artykubj.be.i Iaiiż.~~- liK' i~ni",m, ins~ffektora VI zakres,i e o,k-reślonyin §, 2, usb?2,..p~
L . '

w
-.' goókreśle~a), ozna.c·zaj'ą, ' artykuły lłstawy .~ I dhią,: :jO' ma.... ' , . . " " '"
oraz, u, la.t,· wić dostep do urządzeń energetycznych: ,. _ '-~~
, 1962 r. o gO$podarce paliwowo-e'n'e rgetycznej tJ. Nt 32,
J-
lI2z'
,
' ., 'Poz. 150) . ' ,.' - ' §, 5; ' 1:, Z 'p rzeprowadzonej" kon,troll
- , I ' prolokó,ł, zwany oalej .. pl'otokoJę;m' ~: .
. 2. Ile~r~,ć, w rQzpor:,~.~eniu, ~f,s.l,mo.'\Ą{a, b "ke.n\J:€),W:' l1;l\) : ,': . , 2~ Pr6t'OkM:', pt>wlryierr' zawle.~ać': _ ' i"
, 0 , "czynnosci.ach, kontroh, .rozumle SJ.ę, ,~r2e,z ,tQ, W'l~~Yr'~a. ' , l) ' l'Ii'1'~~ (Imię i , ńazwisko) jednostki k,ontrolowanej;' l~J
~leprze'Z. Panstw,0wy!nspektorat G?sPi~dar~1 I:'fl Łlw0wo-Ener- : a'dreS' oJraz ,nazwę , i aęre5 . jednQstki nadrzędl'}ej, _', ,::-',;"T
-- ~ gę-t~czne}} , z~an~ d~leji,I~spek.t,ora~.e~ , P~~S1~..q;we.g:Q', nadz.~ " , 2) tnli~,: 'flil,zw.:islm" i; s.tltl'R),wis<kG służDewe ', im~ktont' ,oT.aj
: .l'U,:, w- ,za~TeS!'~' ~~ft'lł'OwanJa patJw I enęrg.łl O'r~'l e,KS'Rl ~~taC}1 uunter i dat~ upoweżni(?niii';,' ,,' , , '~' ~: ::..
'. '<,,!rzątlzen e~~rg:.y'~n~c~. a. t~k~e:- w'YkonYW~Dle .k,ontr~~ nad ,3) okresienie pn~edmi:o.tu i zakresn ~ntrelil ','"'-3J':<;'
:J~~~trzegam!:m, IJ~ze'~ls'Ow, l zasad w Ził'kreslę qqs{>odądd pa· 4.~dat~" roq.po.cz.ęciq: iZiłk~Zlłlli:~! ko.ntiQHI ' " , " <'- ,<
l~wo:wQ-e";er-~e~ycz~ej~ ' ,, 51 imię ~ <, uazw:is.k..9 ,kier,Qwnika- ie<mo'S.tłQ , k'>łltTQ,h~w: ,~
, . ' , . ':~, ,'''' ', , ' , '. ' ' a.a'k -.-:. w,.: miarę, po:trz.e.hy ...,:..- imilt i na'iw~o.--w~o.wni13
§"2. l.:;: Czy.np-l!ści ,kontrolI' wy;kon':llą: ' ~ , '. ,' odp.Qwiec;i zia:lnego } ,a- da.n'f d2:iał g()SpOdad~. i' pełiw(jw~'
1rGłówny ~ns'pektoi Gospuda.rki 'Paliwowo--Energet.yc2.nej. energ'~tyi::znej, z "p0da-niemokresu jego , pra"'Y 'Dit 2!a;:Wł:~ ' '
-'~, ",-:;.~tę,l'ci.l ~· Ołp,wmł~~ln~~~q-~oi" dy.lelttP~)f' " 7.e~ł-ó'\"1' wany'in ,stanowisku, " - " ,:,. "r'~,~;:. •.:.~
- 'O J .Qk(ę§~9_W:ych inspę.kd.oiatóWr. ' , " " 6J ł1sta.·fenra fa-ktY~zTre : stwierdzon~ wczaste. RU9fri)Ut ,~~S "
, ; 2): P.-Tjcowni~v'( ]'".s:p.e:k\oratU': lćmiennie' upoważ!Jlie-el' do, t.f.Fh.. . szez~9'?łn~śei ' .stwieTd?one, u~~'Ybienia ' z ZaHreSli' ęftl.sR
, ·czynności. przez Glównego -Inspekto~a ,lub zast'iqpcę ' Głów- ~ cłaTkl. pahwow~"'en&rg~tycznel; : .' -'. : , "':;,_~
.. : ~egQ',. i~~~fQ.{,a"zw~ari h dil.lej:" ~i~~~itora,~j\.,, . ' : 1); J?o.u.c~e~!e-' o prąw_~e, zg-łosze,nia i.Jwa~ t:za':;~r~_;że~ d'o Pf:?'~"
• ," .." ~' ' ,' ". , t0.kohl, ~ . ' " 'l "
\ ' '. 2."., Upową.ż.1}.ięoię<~ Rlsemne ,:, wr'ai: :t' le.~it~ ma ~ją S:I\1:~bow~ 8) wysz-C:Zególnienfe .dOfącxOl1YcłJ dh prptolfołu załąCjnik~j i' ~
. Up,rawńia ' in~peK~or~_ d~ v.:s ,~,ępu.. - .~~ ~lZ.ysk.allla.,pXze.pust!H , ~V, wZIpiC\ł1k:ęt w i-h:1f ~!JzeltHII~aWJ('Jh , S:p.otz~d:aMQ, ,protak9!c,~~~, ,:
,-;-" ,~~ ter.e.n,, ~ d~ '()~Ie~tó.w: lę.,~pos.tk{ l<;.o~tr,oluwane,}, do, ząda- 10-\ J;ń,\e,i~ec h. !,tarę . S!}QĘz"ą~enia '. pwtokoh:l, ' : f ":'p"'f
nia ód tene'd'nq~tk~ i~,I 9. rmacii ora~ ,przeastawieAia' d,oJ.:umen- 1)) podpisy i~spektorg; >kierow:ni~ćf }edlkw~b lion.ttQlQ~-aiię--
., .t Ów, jp.k,.- rQwn~:.i: - prze:prQ.wadz.e.nia 'próh. ' HomiarQw i inny,c h lub 'o'So4y: pI:2'!ez l1l ieg() •.lv'Ymac~Qne.i." ' , , : 'o '., '.: ,~'
c~ynnoś~t, P?trzebnych do ustal~nia dąnYf h, dot.Y~z~c~c.b. qo~ ~ , W r.a.tie' odmo.:wy. pQd.J)iśanta-' WQtokoł~~ ~rz.e~. k;t~(:?=~
s QQ,(la Flq, P9l{wow0,~ ,ener,gf):t'i,czne.l w~'llltJołowaneł )edno.sk ,e. nik ą jednostki. k QJltl;Qlowil:nej,. ins.pektOl:- powuueq 'Aa;ffiląs~te:
UlTIiawniEmia P91wyżs~ e przy sługują jnspek,torowi pf7t'j, zacho- o tvm ' CW2'.mmuką W prllltokole., PQ.d.~ąt.:: p~Y{.c.z;~n~ _ oQ,JllOWy;' ;L-

Vl~nhl~ p.(zepis9:w· Q; t'r1ellloi;_y - p~s.tWQwe..i i. st~bowe.j. __ . , ' podpisallia. , "~""."' , ' , ':" ' ' . ~,
L , InspektQ~ wy-k-oJ'r!lje c;zynnoSif k~rit:rpn w Ó·be.c-, _~: ,~e~e-n e.gz,e.m.\}Ja.r4,~Qtó~Qł~ :,ins:pe.kt:~r, ~~z'~a~l!':~ł'e:
7
§ 3, '
nuśCi kietow:nflł a ' j ..flti'tas~łd kemtr.t1Jl'1w&n~J; lU.bl iSob y, PI'i'te:Z" r~Wn1kQWl kontllllowal)-e] Jednostk"ll ~~)?Q~w~p,waJ:\Jel,1l',~d,. .,
l)lęgo ' wy,zn~czorl€j"a tp.kże - ' w r?l je ,pntrz'e'by,,-:, "", ' o'bec- , ' b)oru, '" " , , ' . , t l, ' . " ,',~: ,"':~'::""' .
JiIOsci 0S~: 0dPQ;wie~ialn~i. z'a -aan,r d iia! 'gvs:pc>ćfadd pałi~ ~' 6" Wy)&śmen-ltt, do ,p.wtałr.oiu~ m~ . sij;~~d~ klemwp,il_
' wowQ.-energetycznej w tei ' jednostce, , . ' '~ ' . jednostki KO'!trorowanet", oraz osoby od,.poW1.edzliałn~ ,~'; e ...
2: Plzy' w,y~,(luyw:a'ńitł ezynht>~X IOO-ntro-lr meg-ą: -:-brife' i~mlS.tce 7a : 9QS;~iU)ę: ~o~iw6.~(!)'~ne'.l!getycż:nif'• .l~~l .. .-
ud4ici'ł' biegli. . ' " '. ' / " Dl a mogą byc zło2' on ~ W~posre.dnlO< doi proto.knłu ~~z,I, \IP J .....

, ' i ' 4.. , 1..: Kie.r.o.wni;!i" ..~~t!i),' }w,al.rełowane.j . ohowtąMn y sj one na - piśmie w termmio ,1- dni od: dm. ,doręczeme.- pnita,ot
l;sl zaJ}ewnić ~. w · .miiU.ę~ I'{lQ;;li,woi;~j , ~ ~9tlkl" i, wtiunm. ' k,ołu ~J§, 5ust .• 4). " . , ' ,. _,
:n~ę~ do, s&\,a:WdeqQ . W't~Ol\jlDl\. pu,e,Z. ins~'.o"a ' , cnyn- ' . . & 1: t.· W Mz<łe ' ;zgło!I'M'H)/I! wr~e-7!" 1C.fe-f'Pwni~a. je,driost1fiti' ';,'
ności ~~)fitrol-ny<;h. ' '-. " ' kontrol~~an8'}\· }l}.b, osobę. o~PQ.lVi'ed'ei.laą- za. gO$p~rtff': ~~.::: - . ."
. ~: ~ I ( ,.- ~\... ,. .
,-, i .'

I .. <.i, •••••• , :.,.