Obecná pravidla

ivoty na první úrovni: 9 P ír stek ivot : 1k6+3 ivot Vlastnosti: jako vále ník v DrD 1.6 Obecné pravidlo k bonus m k iniciativ : v echny bonusy k iniciativ u bojovníka se po ítají jen pro boj tvá í v tvá a st elecký souboj.

Schopnosti
Bojové zam ení (od 1. úrovn ) Bojovník si m e vybrat jednu zbra i jednu specifickou kombinaci pro bonus +1 k Ú . Toto rozhodnutí m zm nit a hern musí týden cvi it s novou zbraní / kombinací. Za zbra se pova uje i boj beze zbran . e kdykoliv

Odhad bytosti (od 1. úrovn ) Postava umí odhadovat parametry bytosti. Odhad se neprovádí pomocí hodu kostkou, ale odhadem hrá e. Hrá nahlásí co si myslí a PJ mu ekne, zda se trefil, nebo zda ekl více/mén . Hrá má nový pokus jednou za dv kola, pokud vidí bytost bojovat s n kým jiným, a jednou za kolo, pokud s bytostí bojuje sám (a tedy jen jeden pokus kdy bytost pouze vidí - je tedy záhodno zvolit vhodný odhad, který pom e ur it, zda není bytost p íli silná). Od 4. úrovn m e odhadovat dv v ci zárove , ale PJ mu ne ekne, kterou jak odhal (pouze t eba ob vy í, jedna vy í a jedna dob e). Na první úrovni je mo né odhadnou úrove / ivotaschopnost, na druhé Ú a O , na t etí citlivost a odolnost na jednotlivé typy zran ní a na tvrté odolnost, sílu a obranost. Pro výpo ty se úrove bojovníka sni uje podle typu nep ítele: -2 za nehumanoida, -2 za nesavce, -2 za nehmotný cíl a -2 za magickou podstatu. Zastra ení (od 1. úrovn ) Bojovník m e místo akce útok (pokud má chladnou zbra ) pou ít na legitimní cíl zastra ení (takový co má inteligenci v t í ne 1 a jde na n j zaúto it dr enou chladnou zbraní). Zastra ení se po ítá jako past ( iv + Cha) bojovníka ~ 5 + ( iv + Int) cíle ~ zastra í / nezastra í. Zastra ený cíl má postih -1 ke v em hod m po následující sm nu. Pokud je Zastra ený cíl znovu zastra en, m ní se jeho stav na Vyd ený a dává se na út k. Vyd ený bude 1k6+1 kol a pak se op t po ítá jako Zastra ený. Odhad (od 1. úrovn ) Bojovník doká e automaticky poznat parametry typických zbraní a zbrojí. U netypických je zde past Int + iv ~ X ~ není si jistý / zná parametry. X za íná na hodnot 7 a upravuje se dle tabulky. U magických v cí platí, e bojovník m e magickou ást ignorovat a ur ovat parametry základu. Hází se na za átku ur ování a b ojovník tedy ví, jak moc neusp l - míra neúsp chu ur uje, kolik sm n pot ebuje je t k ur ení parametr (jinak e eno ka dou sm nu past o 1 klesá a zachovává se úvodní hod). Pokud b hem ur ování dojde ke zm n podmínek, past se p íslu n zmen uje (zv t uje). P .: Bojovník Malotlapka ur uje podivnou harpunovitou zbra , kterou pou ívá mo ský národ. Jedná se o úpravu klasického konceptu harpuny (+1), Malotlapka zbra vidí v ruce hlídky ze svého úkrytu (+2 za vzdálenost... kdyby zbra , nebyla vid t celá, bylo by to +3). Past je tedy 7+1+2=10. Malotlapka má inteligenci -1 je na první úrovni, tedy iv je -1. Malotlapka hodil 8, co je ve výsledku 6. Pot ebuje tedy 4 sm ny na takovéto pozorování, aby zjistil e zbra je ur ená k naná ení lepivé substance. Pokud by se dostal blízko strá e, zmizel by postih -2 a pot ebné sm ny by se sní ily na 2. Pokud by se mu poda ilo zbra p ímo získat a po ádn si ji prohlédnout i s ní cvi n máchnout ( -2), zjistil by její vlastnosti ihned. Vlastnost Úprava V c je úpravou klasického konceptu (opakovací ku e, kama) +1 V c je naprosto nový koncept (nunchak, klingonský Bat'leth) +2-+5 V c je magická +(po adí sféry) V c je armádního typu (obléhací stroj) +3 V c vyu ívá alchymii a magii (bouchací ty , tedy fantasy pu ka) +5 Bojovník v c jen vidí, a jen ást, nebo z dálky +1-+3 Bojovník v c m e uchopit a cvi n naprázdno pou ít, nebo vidí pou ití proti n komu jinému -2 Bojovník v c m e neomezen cvi n pou ít, nebo je pou ita proti n mu -5 Bojovník v c m e pou ít v reálných podmínkách (boj) -8

Duel (od 2. úrovn ) Bojovník je schopen na sebe b hem svého útoku navázat jednoho nep ítele. Ten musí mít stejnou nebo ni í úrove a musí být nejvý e o 1 t ídu v t í. Pokud tento nep ítel svou akcí nezaúto í na bojovníka, dostane na n j bojovník útok zdarma (nezapo ítává se do jeho akcí v daném kole a tedy takto získává útok navíc).

úrovn ) Pokud bojovník úto í na nep ítele zárove s jiným spojencem. úrovn ) Bojovník se v bojovém zam ení zlep uje a získává k vybrané zbrani i kombinaci bonus +1 k Úto . bonus ale platí na cokoliv (i st elné a vrhací zbran ) Úrove Schopnosti Bojové zam ení 1. A ji lektvary i magií. nebo kohokoliv jiného na 6. . pou ít akci krok+krok+útok místo krok+útok. Pro bojovník a ne vále ník Proto e bojovník bojuje a vále ník vál í.Nezdolné t lo (od 2. 5. úrovn ) Bojovník doká e. Zte (od 3. Bojové zam Lehký boj ení II 4. To nastane. bojovník je prost lep í bojový stroj. bojovník si vylé í +1 ivot za ka dou kostku (kouzlo normáln lé ící za 2k6 (dv kostky) vylé í bojovníkovi 2k6+2 ivot ). Snad to pom e vést diskuzi na úrovni. Tedy bojovník mi jasn p ijde jako slovo ozna ující jednodu (za áte nickou) innost. a vy í úrovni. získává bonus +1 k iniciativ . pokud na n j poslední kolo nikdo neúto il chladnou blízkou zbraní. úrove ) Pokud bojovník nemá ádnou zbroj. Duel Nezdolné t lo Zte 3. Vícenásobné útoky (od 5. a to vysv tlení pro jsem kam kterou v c dal a co m k jejím konkrétním pravidl m vedlo. tak e prost to d vod spí nemá). ale ob as je zm na pot eba. Odhad bytosti Zastra ení Odhad 2. Spolupráce (od 4. takté objasní PJ m i hrá m pozadí tohoto povolání a umo ní dob e navazovat s vlastními úpravami. má takté bonus +1 k iniciativ . m e získat +1 k Ú . ivoty tedy cílen o 1 zvy uji v porovnání s hrani á em.jedná je o bojovníka na 3. ale odbourává to potenciál sm ly). Obraná Spolupráce Vícenásobné útoky Vysv tlení jednotlivých v cí Zde se pokusím o v c pro díla z dracidoupe. má bonus +1 k O . a vy í úrovni. Obraná (od 4. í ivoty 1k6+3 místo 1k10 Nikdy jsem nepochopil pro má vále ník 1k10 a ne 1k6+2 ivot (pr m rov je to stejné. Lehký boj (3. úrovn ) Pokud se bojovník v tomto a p edchozím kole nepohnul ze svého místa. co mi Aquilla za tv rce DrD p ed X lety vysv tlovala na Pragoconu moc nem lo hlavu a patu (argumentace odolností krolla nemá s hodem co d l at. Bojové zam ení II (od 3. úrovn ) Jakékoliv lé ení bojovníka je efektivn j í. Tyto dva kroky musejí jít stejným sm rem. e toto je útok na za itou v c. V ZSS dostane ve stejné situaci bonus +1 k Ú . V obou p ípadech musí mít spojenec inteligenci vy í ne 1. Tyto bonusy se s ítají. pokud je jeho spojenec dostate n zku ený . Pokud pou ívá lehkou zbra ( i kombinaci zbraní). úrovn ) Jako v pravidlech.cz netypickou. Je pravdou.

tak e by nem l být ani bojovník. pro postava nepochopila atributy nunchaku. ádné jiné povolání není za n jaký styl hry penalizováno tím. Co d lat pokud n co má vylé it 20 ivot ? Pak je zde jednoduchá formule .p i dostatku asu postava odhalí cokoliv. Díky omezení úrovní a velikostí to není "ultimátní e ení". kolik asu bude pot eba (=co v e bude pot eba vzít v potaz a prozkoumat). jen si osv uje co se nau il. tam jsou pouze ísla. ale vázanou spí e na jeho výcvik a t lesnou odolnost. jak s ním zacházet. jen nástroj k regulaci toku útok na slab í leny dru iny (v t inou v mén d le itých soubojích).v DrD je ale nemáme. ením se bojovník nic neu í.Bojové zam ení Tato dovednost je reakcí na staré zacvi ení ve zbrani. V takovém v zení se leda pocvi í v boji beze zbran i s lehkým kyjem (kdy si najde vhodný p edm t) a p ípadn dýkou / tesákem.pokud je dru ina silná a hrozivá. Pro vysv tlení ohledn výcviku . zlod j na jednu dovednost. A já tvrdím. Docela t ce se vysv tluje hrá i. ale není tomu tak. pro by pak nemohl lé it i ostatní.ka dých 7 ivot je jako 2k6 (pr m rný hod 2k6 je 7). není pot eba pou ívat pravidla a lekne se p irozen (bez ohledu na to. Pokud t eba chce zjistit zda cílová bytost nevypadá velmi nebezpe n . ale jinou variantu neznám. Mo ný protiargument je. kde by se nep ítel normáln leknout nemusel . znamená to docela slu né n ebezpe í. je na va em sv t jak si lé ení vysv tlujete). Spí e vycházím z rolí v boji a naprosté nemo nosti DrD n jak v ZSS ur ovat pr b h boje. Navíc v reálném sv t odhadujeme na ka dém kroku podle tisíce kritérií . v t ina pravidlového lé ení pracuje s kostkami. pokud ví. Toto pravidlo dává vále níkovi lé ivou výhodu. Tak e musí sta it. kdy se Odhad bytosti Tuto dovednost jsem vymyslel jako alternativu k dal ímu házení.bojovým zam stával bojovníkem. 20 ivot se snadno p evede na 4k6+6 a tak má vále ník bonus +4 k lé ení. a díky zku enostem tu í. ani kouzelník není zam en na jedno kouzlo. a to je as . Jak dát h e bonus k pohyblivosti. Zku enosti jsou z této dovednosti odstran ny zám rn n kdo má za boj 3/4 exp ze sezení (proto e se bojuje po ád) a n kdo jiný ádné (proto e se nebojuje). Toto normáln není moc pot eba po ítat. Duel Mnozí v tomto uvidí "Útok z p íle itosti" z DnD. Dala do ruky hrá i slu ný potenciál. e by n co neum lo. Bojovník tedy takté m e p epínat. kte í to vyna hrazují charismou (silou osobnosti). zda má dru ina bojovníka i ne). Není to dobré. nebo to schytá . Toto umo uje podlomit morálku cíle b hem boje. Kdy PJ ekne "Ob vy í". Zastra ení Zastra ení je p esným opakem konceptu DrD. Vále ník tímto dá jednomu soupe i na výb r . e by se bojovník nem l tak snadno dozvídat ísla. kdy ji zná jen RSS a ZSS ne? Byl jsem nucen v ZSS tedy dát jiný bonus. Toto pojetí posunuje odhad do jediného problému.bu bojuj se mnou. Nemá moc opodstatn ni a nepochopil jsem. Odhad Nepochopil jsem komplikovanost a utajenost odhadu. Zte Díky ne astnému návrhu DrD jsem s touto dovedností m l problém. pokud p íb hov najde p íle itost k p ecvi ení. Dává mo nost zastra it tam. Nezdolné t lo V DrD se mi nelíbí lé ení vlastních zran ní. ekne e odhaduje O 7 a Ú 5 (na tvrté úrovni). Nevidím d vod pro postavu omezovat na jednu konkrétní zbra . e to h e jedin prosp je místo p eká ky e hrá nic neví (a neví co d lat) je výzvou podle získaných informací nep ítele p ekonat. Lehký boj . Hlavní my lenkou ale je dát mo nost vyniknout bojovník m ze slab ích ras. doká e díky ní lépe zu itkovat lé ivou energii (co m e být cokoliv.

bojovník má díky ní motivaci zabrat t eba dve e a d lat ivý tít. Obraná Obraná je vzorem schopnosti pracující s taktikou boje . co p idali k dílu sv j názor v díln i p es ICQ. Spolupráce Spolupráce je náhradou za sehranost.najít n koho na mnoho spole ných výcvik je obtí né. navíc se cesty snadno rozd lí i jeden z dvojce zem e. .Motiva ní schopnost. navíc stejn poukazuje na to. Záv rem Rád bych pod koval v em. aby ob as bylo zajímavé nemít zbroj i mít jen lehkou zbra . aby to nebyla "jasná volba". Sehranost je díky podání prakticky nepou itelná . Ve výsledku tedy pravidlo nic nep iná í. nemá pravidlový ekvivalent pro nic jiného ne zbran a zbroje. V reálu jakýkoliv zku ený bojovník doká e prostým p izp sobením partnerovi zvý it svoji efektiv itu (a dva bojovníci si mohou pomoci vzájemn ). Umo uje získat vále níkovi výhodu za dobrou taktiku a získání dobrých spojenc . e herní v do most (postavy se o artefaktu dozví z legend) je nad tímto pravidlem. Na nízké úrovni nemá význam. Síla je dostate n malá na to. Absence odhadu artefakt Odhad artefakt pova uji za p ilepené pravidlo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful