You are on page 1of 2

. , -,.,.

\
c'' ;':

, .~ . \ ,

DZIENN I K U ST"AW
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 'LUDOWEJ
Warszawa, dnia 10 kwietnia 1976 r.

UMOWY MIĘDZYNARODOWE:

78 - Protokół do Międzynaro'dqwej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, ' doty-


azący poprawek dQ tej konwencji, sporządzony w W,Ę1szyngtonie dnia 6 października 1970 r. 149
/ 79 - OŚ,wiadczenie rządowe z dnia 4 marca 1976 r. w spr.a wle wejścia w źycie Protokołu do Międzyna~
rodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczącego poprawek do tej
konwencji, ' sporządzonego w Waszyngtonie dnia 6 października 1970 r •• 150
80 - Protokół do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką pemokraty.czną
o obrocie prawnym w · sprawach cywilnych, rodzinnycn i karnych, podpisanej w Warszawie dnia
1 lutego J957 L, sporządzony w Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r•• 150
81 - OświadczenIe rządowe z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Pro- ,
tokołu do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną
o obrocie prawńym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpi~anej w Warszawie dnia .-
1 lutego 1957 L, sporządzonego w Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r. • 153
82 - Oświ ad czenie rzą dowe ' z dnia 19 marca 1976 r. w sprawie wejścia w źycie zmian do tekstu załącz­ .,
t'
\ nika' I do Konwencji międzyn arod owej o przewozie towarów kolejami (CIM). .podpisanej w Bernie dnia .<" ~

25 lute go 1961 L, z a wierającego Regulamin międzynarodowy dla pr,?ewozu koleją towarów ' niebez- ,
piecznych (RIO) 154 '

ROZPORZĄDZENIA RADY MINI STR O W:


83 - z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energetyki i Energii Ato-"
mowej 154
84 - z dnia 31 marca 1976 r. w sp raw ie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa 155
85 - z dpia 31 marca 1976 r. w spra wie szczegółowego zakresu działania Ministra Hutnictwa 155
.,
86 - z dn ia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Maszyn Cięż-
kich i Rolniczych . , • '. 156
87 - z dnia 31 marca 1976 r. w sprawfe szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Maszynowego 156 "
"
88 - z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szcze g ółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Ma~eriałowej 157

RO Z P O RZ Ą D ZE N I A P REZES A R A D Y M I N IS T R O W:
89 - z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie zasad i trybu koordynacji działalności organów kontroli, inspekcji
i r e w~zj i z działaln?ścią Najwyższej Izby Kontroli 158 /
90 - z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szc'zegółowych zasad powoływania i upr a wnień inspektorów-rzeczo-
'znawców. i inspektorów społ ecz nych Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad wynagradzania in~pekto­
'rów-rzeczoznawców 159

.'

78

PROTOKÓł.

do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachod~im Atlantyku, dotyczący poprawek


do tej konwencji,

sporządzony w Waszyngtonie dnia 6 paździer,nąa 1970 r.

W imieniu Polsk~ej Rzeczypospolitej Ludowej . ~

RADA PAŃ'STW A
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do po:wszechn,ej wiadomości:


..
. - .' .'"." ~;

,' - ":

J '.'.,.....

-
}: I
.I -,~.'
! "',

Dziennik Ustaw Nr 14 150 Poz. 78, 79 I 80

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem Rada Państwa uznała go i uznaje za słuszny zarówno w całości,
jak i każde z postanowień ' w ,nim. zawartych; ośWiadcza, że wymie!liony Protokół jest przyjęty, ratyfikowany i po-
twierdzony, or'az przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywany:
, '.' J!1
;. :I
Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pi-eczęc:ią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dano w Warszawie, dnia 23 września 1971 roku.
Przey.'odniczący Rady Państwa: Józef Cyrankiewicz <j
(mp.)
Minister Spraw Zagraniczny ch: w z. Józef Czy'rek
(Tekst Protokołu j,est zamieszczony w załączniku do niniejszego numeru.)

79
OSWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 4 marca 1976 t: .


., ' .J
w sprawie "wejścia w zycie Protokoiu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim .~
~y~
Atlantyku, dotyczącego p-opriJwek. do tej konwencji, ~porządzonego w Waszyngtonie dnia 6 października 1970 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar· Francja dnia 6 ,kwietnia ·1971 r.,
t ykułeJ? ' 'n ustę p I Rrolokołu do Międzynarodowej kon- Zjednoczone Królestwo
we ncji o' rybolówstwie na Północno-Zachodnim Atiantyku, Wielkiej Brytanii i Pół­ J

dotyczącego poprawek do tej konwencji, sporządzonego nocnej Irlandii . dnia 14 czerwca 1971 r.,.
w Waszyngtonie dnia 6 października ,1970 r., złoźony zo- Związek Socja.listycznych
stał dnia 30 listopada 1971 r. RządQwi Stanów Zjednoczo- Republik Radzieckich dnia 13 października 1971 L,
nych Ameryki dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypo- Włochy • dnia 18 listopada 1971 r.,
spolite j Ludowej do tego Protokołu. Republ ik a Federalna
. Międzynarodowa konwencja o rybołówstwie na Pół­ Niemiec • • • • • ' dnia 15 gt:udnia 1971 L,
" ,
nocno'4achodnim Atlantyku, sporządzona w Waszyngtonie Japonia • • dnia 1 czerwca
. dnia 8 lutego 1949 'r.,opublikowana została w Dzienniku Kanada • dnia, 27 lipca
'I
Ustaw z '1962 r. Nr 31, poz. 143. Ludowa Republika Bułgarii dnia 21 sierpnia
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następu­
Portugalia dnia 5 lutego r.,.
j ące ., państwa . złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne lub
Stany Zjednoczone
dokumenty przystąpienia albo przyjęcia wyżej wymienio- Ameryki dnia 8 lutego 1973 L,
Hiszpania dnia 16 kwietnia 197,3
nego Protokołu, który wszedł w życie dnia 4 września
197'1 L : '
Niemiecka Republika De-
mokratyczna . dnia 21 maja 1974
Dani a • dnia 27 października 1970 'L
Socjalistyczna Republika
z oświadcżeniein, że Rzą d Danii zatwierdził Protokół Rumunii dnia 4 września 1974 f.,
również w odniesieniu do Wysp Ow<:zych i Grenlandii, Kuba drtia 28 listopada - 1975 r.
, }
Islandia dnia 6 listopada 1970 L,
NorwegIa • • dnia 8 stycznia 1971 r., Minister Spr aw Zagranicżnych: wZ. J. Czy(ek
,. "";1

/"1
:1("
80

PROTOKOt
do Umowy międZv Polską 'Rzeciąpospoiitą ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym
w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia l lutego 1957 r.,
....
sporząplony w WarszaWie dnia 18 kwietnia 1975 r.
o":'" . , ,' ,

.
W indeniu PÓą~iE!j lłzeczypospolite-J
/ ,'

Ludowej
, '
/
RADA PAŃSTWA
./ : ;i, POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ l;UDOWEJ

. podaje do powszechnej wiadomości:


",",/ ;,1

< W dniu ·18" kwietnia' 1975 roku zó-g{a'ł podpisany w Warszawie Protokół · do Umowy między, Polską Rzecz~pospo\itą ;

Ludówą ' a Niemiec-k:ą \RepubliJJą Dern'ekr-atyći'ną ó obrocie pFawnym w sprawac--h cyw1Tnyc-n, · n:idz'i nnyc;:h ' l 'ka-rnych,
podpisanej w Warszawie dnia l rLifegó1957 -foku, wnastępujący'm, blzmieńiu dosłoWnym: . ,
- .