P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

,

DZIENNIK· U.S,T A Wi
POLSKIEJ
RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
-Warszawa, dnia 10 grudnia 198:-) r
Nr 66
TR E sel
POlLl
USTAWY:
297 - z dnia' 5 grudnia 1983 r. o stanie ą .
298 - z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmi anie ust ilWy o paszportach
845
851
R O Z P O R Z Ą D Z E N I A:
299 -Ministrów ś i Obrony Narodow'ej z dnia 19 ll;tulJada 1983 r. w sprawie ś ś
trybu rejestracji osób prawumocn ie skazanych oraz sposobu ę w ę karnym
nych ą tych osób, jak ż organów ą do wykony:""allla tych czynnosCl
300 - Ministra Pracy, Plac i Spraw Socjalnych z dnia 24 listopada 1983 r. € ą ą w
sprawie wykona nia ustawy o ube zpieczeriiu ł ś ć i niektórych innych osób
ą ł ś ć ą na wlilsny ra chunek oraz ich r odzin
852
854
297
USTAWA
z dnia 5 grudnia 1983 r.
o stanie ą
ł 1
Przepisy ogólne
1. Stan ą wprowadza ę na czas
oznaczony na ę ś lub na ł terytorium Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej w razie ę ż ł lub
ż ł ż ę ń
ń
2. :':>tan ą ze ę na ę ę ż
wprowadza ę na ł terytorium Polskiej
. politej Ludowej VI razie ą na znacznym obsza-
rze pa rlstwa ń ż ł ż ą ż
lub zdrowiu ę liczby osób lub mieniu znacznych
rozmi ar ów albo ż ą ł ć ż ł
cenia w gospodarce narod owej, które ą ę
nadzwyczajnych ś ochrony podstawowych intere-
sów ń i obywateli, a w granicach jednego lub
kilku województw albo na ś ę ś tych jed-
lostek ł terytoria lnego - w razie ą
:akich zdarzet'l na terenie tych jednostek ł tery-
torialnego albo na ś ich ś
3. Stan ą ze ę na ż we-
ę ż pat'Jstwa wprowadza ę na
. ł terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w
razie powaznego ż lub narllszenia spokoju, ł
i ą publicznego na znacznym ć ń
które wymaga ę nadzwyczajnych ś ochrony
. podstawowych interesów ń i obywateli. a w gra-
nicach jednego lub kilku woj ewództw albo na ś
ę ś tych Jednostek ł terytorialnego - w razie
zaistnieDla ta kich ś na terenie tych jednostek:
ł terytorialnf' go -albo na ś ich ę ś
Art. 2. 1. . Stdn ą wprowadza Rada ń
stwa, w droc'l7.e lichwa/y, a w wypadkach nie ą
ź - Przewodriiczijcy Rady ń w drodze po-
stanowienia. na wniosek Rady Minist rów, Komitetu Obro-
ny Kraju lub z ł inicjatywy.
2. W uchwale lub postanowieni'u, o których mowa
w ust. l, ś ę ę wprowadzenia stanu wy-
ą termin jego wprowadzenia, okres, na który
stan ten ł wprowadzony, oraz terytori um, na kt órym
on ą
3. ą Rady ń ł ł
nie Prezydium Sejmu, Prezesowi Rady Ministrów ł
ą Komitetu Obrony Kraju ł ę ą
pm;tanowienie o wprowadzeniu stanu ą
O wprowadzeniu stanu ą Minister Spraw Za-
granicznych informuje Sekretarza Generalnego Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych .
4. Wojewodowie, na których obszarze ł zo-
ł wprowadzony stan ą ą w drodze
ń do ś publicznej wprowadzenie
tego stanu oraz ą o ą z tego s,kut-
kach prawnych w sferze ą i praw obywateli,
ą rozplakatowanie ń w miejscach
powszechnie ę oraz podanie ich ś
publiczrlej ś poprzez regionalne ś maso-
wego przekazu, ę ł publiczne i ł ą
dzenia megafonowe oraz w inny ' sposób zwyczajowo
ę na danym obszarze.
Art. 3. 1. Rada ń w drodze ł ż
ś ć sta n ą przed ł czasu, na który
staD ten ł wprowadzony, ż ą ę y jego
wprowadzenia, lub ł ż ć na czas ś ą
zywanie stanu ą ponad czas pierwotnie usta-
lony, ż nie ł ż wewn(}trznego bezpie:-
ń ń lub stan ę ż ł
2. Zniesienie stanu ą ę z mocy
prawa z ł cZpsu, na który stan ten ł wpro-·
wadzony. .
Art. 4. ł i postanowienia, o których mowa
wart. 2 ust. l i art. 3 ust. l, ą ł w
Dzienniku Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i
opublikowaniu w ś mascHvego pt:zekazu.
Art. 5. ż kadencja Sejmu oraz rad narodowych
i organów wybieranych przez te rady ń sie w cza-
sie ą stanu ą ulega ona pIze-
"
./
ł ł Ust.", Nr 68 - 846, ' -'- POl. 297
ł ż Termin ł kadencji ś Sej m w drodze
ustawy .
. Art. , e. 1. Wp,rowadzenie stanu ą powo-
duje czasowe zawieszenie lub ograniczenie ś
w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w in-
nych ustawach oraz umowach ę 'któ-
rych ' Polska Rzeczpospolita Ludowa jest ą nie-
których podstawowych p.aw obywateli w zak resie ni e-
ś osobistej (art. 87 ust. l K'onstytucji), nienac
ś ń i tajemnicy korespondencji (art. 8.7
ust. 2 Konstytucji), prawa zrieszania ę (art. 84 ust. 1
Konstytucji) ż ś ń wi eców, po<cho-
dów i manifestacji (art . 83 ust. 1 Konstytucji).
2. WproWtldzenie stanu ą powoduje Ż
czasowe·:
1) ł ż na obywateli oraz ń ł
cze, ł i ą jednostki organrz'acyJne
szczególnych ą l,
2) zmiany w zakresie prawa pr acy,
3) ustanowienie szczególnej ś obywa-
teli, a w tym funkcjonariuszy publicznych, za
przestrzeganie ą prawnego oraz ni esurnienne
ł ą wobec ń
3, Zakres i zasady stosowania przepisów 1 f 2-
ś ą ustawy I pr-ze pisy wydane · na ich podstawie.
Art. 7. 1. Wprowadzenie. stanu ą wywo-
ł w czasie' jego ą skutki-, zwane dalej
"rygorami"', ś w' ustawach j ' przepisach'
n Y,c h na ich podstawie w stosunku do:
l) wszystkich obywateli polskich zameldowanych lub
ą 'na obszarze jednostek ł tery-
torialnego ń w których Ł ł wprowadzony
stan ą a ż ich mi,enia ł ż na
tym obszarze"
2) ń ł ł i samo-
ą jednostek organizacy jn yeh lub ich ę
ą ę na obszarze jednostek ł te-
rytorialnego parlstwa, w których ' ł wprowadzony
stan ą a ż mienia ę ą w ich
posiadaniu i ł ż na tym obsza r.ze ,
3) ' ' cudzoziemców ą na obszarze jednoste'k
ł terytorialnego patl stwa, ' w których ł
wprowadzony stan ą a ż w st osunku
do ich mienia ł ż na ty m obszarze oraz mie-
ni'ainnych osób fizycznych i osób prawnych przeby-
ą ą ę za ą chyba ż
post anowienia ' ustaw, umów ę któ-
rych Polska Rzeczpospolita , Ludowa jest ą I ub
powszechni e uznanych zwyczajów mif;dzynarodowych
ą ć pod warunki em wza ś albo
y' przepisy ą rygory ą ż nie
ę ich do cudzoziemców i ich mienia.
2.; · W razi e wprowadzenia stanu ą t ylko
na ś ,teryt orium 'Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
ś rygory tego stanll moga ć stosowa ne>
ż poza ' gianicani i , jednostek ł te rytorialnego
pa ns twd: w których zostal wprowadzon y st an ą
j ezeli st O. nll ą tego ą
ł 2
Rygory stanu ą wprowadzonego ze ę
n;J ę ż ł ą
Arf. 8. I.W czasie ą stanu ą
wego, wprowrHlzone.go ze wzgl edu na' ę ż ł ą
,9soby oraz jednostki, o których mQwa wart; 1 ust. l
pkt 1 i ą ą clo ł ś oo;;oDis-
tych i, rzeczowych. ą w szczególnosci na;
1) podejmowaniu natychmiastowej akcji w t lin kowej ,
21 udzielani·u, pierwsze}, pomocy poszkodowanymi prze-
chowywaniu ich mi enia oraz zabezpi eczeni u in wen-
turza ż ż wskute k ę ż
ł
3) ł wart, ę pumieszp en, wykony-
wanill robót oraz dostarczaniu naJzl;dzi i ś
przewozowych ę do pneprowildzenia
' zorgan-i'lowane j akcji ł w celu zwalczania
kl f' ski ż
4} ł ż i akcj i przeciwpo-
ż oraz ę p'(i) siadanych, ś
i przedmiotów potrze.bnych do zwalcza-
nia ż
ś zagospodarowaniu gruntów oraz sloso-
w;ln.iu innych ń w ich ż nie-
ę do ochrony przed ą wJ(konywaniu
pilnych prac ą CIostarczaniu posiada-
nych ł ora.zuczestniczeniu w ś
ochronie przed ą
6): poddaniu ę szcze pieniom ochronnym, badani om le-
karskim i przymusowemu leczeniu oraz wykonywaniu
zabi6!ów higienicznosanitarnych w celuzwaiczania
chorób , ź powstrzymaniu ę od wykonywa-
nia ś ś i korzystania z ś
nych ą ń i mi&js.c., wykonywaniu ś
prac oraz ę lokali i ś
wych w celu zwalczaniae'pidemii
na zasadaehi w try:bie ś w
ustawach i przepisach wydanych na, iCh, podstawi e,:
2. 'Zakres i zasady ł oddzialów obrony cywil-
nej, Milicji Obywatelskiej, OchotniCzej Rezerwy Milicji
Obywatelskiej, ż ż i jednostek organi zacyj-
nych SU Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
oraz ; innych zorganizowanych ' sil ł " W zwal-
czaniu ę ż ł i w akcjach ratowni c:: zych
ś ą ę ustawy i przepisy wydane na ich
podstawie.
Art. 9. 1. Wojewodowie, j ako przedsta wici ele ą
na ł swoje j ł ś ś ą ć w dro-
dze ą ą nakazy opuszczenia przez
osoby i ewakuowania mienia w ustal onym czasie z wy-
znaczonych obszarów oraz zakazy przybywani a i ,przeby-
, waniaosób na oznaczonych obszarach, ą
ś obszary ę nakazem lub zakazem, cz.as ł
obowiij zywania oraz kategorie / osób ł ą spod
t ych nakazów i zakazów. . '
2. W razie wprowadzenia. stanu ą na ca-
ł t eryt orium Polskie j Rzeczypospoli te j Ludowej rygory
w ymienione' w ust. 1 ż ż ć Prezes
Radv Mi nist rów, w drodZe rozporzadz'enia.
. Art. lO, 1. Rada Mini strów ż w pro.;.va Ć , w:
d rodze ą zmiany w zakresie prawa p racy.
polega ą pa ś
i) ą stosunku pracy przez pracownika tylko
' za ą kierownika ł pracy, '
2) ł ż przez kierownika ł pracy wymiaru
czasu pracy pracowników do 46 ' godzin tyg.odniowo
i 8 godzin dziennie,
3) . ą stosunku pracy z ą ą
ć ę w ż ł pracy tylko po uprzednim
przedstawieniu .przez nill ś pracy
nego przez ł pracy, w którym ł ona' ostatnio
. zatrudniona.
/
Dziennik Ustaw Nr 66 - 847
\ '
Poz. 297
4) przyznama pracownikowi ą ę ,w'
ł pracy tylko ż wfnagroclze-
ma zasadniczego, jaka jest przewidziana dla
wanego przez niego 'Stanowiska w ą ą
taryfikatorze kW,alilikacy jnym, ż w ostatnim za-
ą go ł pracy stosunek prac y l:
tym ł ą bez wypowie-
dzenia z jego winy albo ł on ę
5) powi erzeni a pracownikowi innego rodz!lju pracy, bez
potrzeby' wypowiedzenia warunków pracy, wynika-
ą ze stosunku pracy, tym ż wynagrodzenie
pracownika w okresie wykonywania innego rodzaju
pracy nie ż ć ż od dotychczasowego
ś ą ś zakres i zasady stosowania
tych zmian.
2. Rada Ministrów mo ze ć w drodze roz·
ą
l) ą ś pracy, ś ą jego
zakres, a ż zasady i tryb ę oraz
organy ł ś w ' tych sprawach,
2) ą zatrudniania przez ł ł
pracy osób kierowan ych do pracy w tych ł
w trybie ś pracy.
Art. 11. Minister Ł ą ś w porozumieniu z Mini-
strem Spraw ę ż ć w drodze
ą ę ograniczenia pracy ą
ł ą ś oraz wykonywania ł ł ą ś pocztowej
i telekomunikacyjnej.
Art. 12. I. Minister Komunikacji. w porozumieniu
z Ministrami Spraw ę i Obrony Narodowej,
ż ć w drodze ą ę
ograniczenia w transporcie drogowym, kolejowym. lotni-
czym i wodnym ś ą a ż ć przyj-
mowanie ł do przewozu tylko pod ś
warunkami.
. 2. Minister - Kierownik ę Gospodarki Mor-
skiej, w porozumieniu z Ministrami Spraw ę
i Obrony Narodowej. ż ć w drodze roz-
ą ę ograniczenia ruchu obiektów ł
ą na morski,ch wodach ę [ morzu
terytorialnym.
ł 3
/ Rygory stanu ą wprowadzonego ze ę
. DiI ' ż ę ń ń iI
Art. 13. Zawiesza ę prawo do organizowania
przeprowadzania wszelkiegó rodzaju strajków i akcji
protestacyjnych.
Art. 14. L, Z osobIl, w stosunl{u do której ze ę
du na dotychczasowe jej zachowanie ę zachodzi ' uza-
sadnione podejrzenie. ż nie ę ć ą
prawnego albo wykazuje przejawy demoralizacji, ż
. ć ę ą Pq:epis ten stosuje
ę ż do osób, które ń ł lat 14.
2. ż rozmowa, ostrzegawcza jest ą
' I nieletnim, który ń ł lat 14, a ń ł lat t 7,
'VI rozmowie tej ą rodzice lub opiekunowie nie- ,
. letniego. .
3. W toku rozmowy ostrzegawczej odbiera ę od
.osoby. z , ą rozmowa taka jest przeprowadzana, lub
od opiekuna prawnego osoby w wieku od' 14 do '17 lat
' pisemne ą do przestrzegania ą .pra w-
\
nego oraz , poucza ś ą o rygorach stanu . ą
i ś za ichni\fuszenie.
4. Minister Spraw ę ś w. drodze
ą zasady i tryb przeprowadzania rozmów
ostrzegawczych.
Art. 15. 1. Osoby ą ń Jat 18, w sto-
sunku do których ze ę na ą ich za- ,
chowanie ę zachodzi uzasadnione podejrzenie. ż po-
ą na wolno$ci nie ę ą ć ą
prawnego albo ą ć ż ł ś ć ż ą ą
interesom ń ń ą ć internowane
na czas ą stanu ą .w ś
odosobnienia. Postanowienia te nie ą immunite-
tów ą z przepisów szczególnych.
2. Internowane ą ć ż osoby. które
ń ł lat 17. a nie ń ł lat 18, ż prze-
prowadzona uprzednio rozmowa ostrzegawcza ł ę
nieskuteczna.
3. ę w sprawach o internowanie prowa-
dzi z ż ę oraz decyzje o internowaniu wydaje szef
wojewódzkiego ę spraw ę na którego
obszarze ł osoba, o ktMej mowa w ust l i i,
jest zameldowana lub przebywa a.lbo - ł przed
ukryciem ę
4: ę O internowaniu ę ę internowane-
mu ś w momenCie zatrzymania przez funkc jona-
riusza ł ż ń lub Milicji ObyWatelskiej.
Decyzja o internowaniu ,podlega natychmiastowemu wy-
konaniu.
5. Na ę ę o internowaniu ł interno-
wanemu odwolanie do Ministra Spraw ę
ł ż odwolania nie wstrzymuje wykonania decyzji
o Internowaniu.
6. Internowanie uchyla ę w czasie ą
stanu ą ż w tym czasie ustanq przyczy-
ny ą internowanie,
7. W okresie t rwdlJia internowania w ś od-
osobnienia nie ż ć ą stosunek pracy
z internowanym, chy:ba ż przed internoWaniem ł
ś ć ą ą 7. 'ihternowanym
stosunku pracy bez wypowiedzenia z jego WiU Y alho
ą na porzucenie przez niego pracy. Termin do
wniesi,enia ś prawnych od ą stosunku
pracy liczy ę w tych wypadkach od ustania internowa-
nia zainteresowanego.
8. Rada Ministrów ś w drodze ą
ł zasady ę w sprawach o iriter·
nowanie oraz uprawnienia internowanych i ich .rodzin,
9. Prokurator Generalny Polskiej RzeczypospoliteJ
Ludowej i podlegli mu prokuratorzy kontrolujqprzestrze-
ganie prawa w sprawach o internowanie, na zasadach
i w trybie prokuratorskiej kont rol i przestrzegania prawa.
10. Minister ś w porozumieniu z Mi-
nistrem Spraw ę tworzy i znosi ś
odosobnienia oraz okre';la. w drodze ą re·
gulamin pobytu internowanych , w tych ś oraz
warunki ś i '-zas <l dy stosowania w tyrh
ś ł fizycznej i szczegól nych <;rodkówhezple·
ń a w ś hroni ś odosobnienia
ą Ministrowi Spra wiet'l i ś
.1 L Do pobyt u inl ernt)Wdnych w ś odosob-
nien ia stosuie ę odpowiprlnio prz!o'"i sy rlotyczi' ce nad -
ZOlU penitencjarnego i wykonanIa tymczasowego , alesz-
lhle=ik Ustaw Nre6 '- 848 -
------------------------------------------------
Poz. 291
towania. Zadania w :zakresie wykonywania internowania
w ś odosobnienia ł ł ż ę
Art. 16. 1. ż ł poligraficznych.
ą ń i aparatów ą zapisy obrazu. ł
wa i ż ę wszelkim sposobem' -w' celu publicznego ich
rozpows'zechniania , oraz ł ą ę
ą i stemple wymaga uprzedniego uzyskania zezwole-
nia ' organów kontroli publikacji i widowisk. a ł
ą ń i aparatów ę ą iN posiadaniu panstwowych
i ł jednostek organizacyjnych -- odpowied-
nio ł ś ministra (kierownika centralnego ę
lub instytucji). wojewody albo prezesa ą central-
nego ą ł
2. Zezwolenie na ż ł ą ń
I aparatów. o których mowa w ust. 1, wydaje ę ż
ż nie ę ż ł interesom ń
stwa panstwa.
3. W razie stwierdzenia ż ł
ą ń lub aparatów, o których mowa w ust. 1, bez
wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom. orga-
ny kontroli publikacji i widowisk oraz inne ł ś
organ y ą ć I ć ż ą
nia i aparaty, ą ć ł lub w inny sposób zabez-
ć przed dalszym ż na zasadach i w
trybie przewidzianych w ę egzekucyjnym
w administracji.
4. Prezes ł ę Kontroli Publikacji I Wi-
dowisk. za ą ą Rady ń
ś tryb ę w sprawach, o których mowa
w ust. 1.
Art. 17. ż osoba ą w mIeJscu pub-
licznym jest ą ć przy sobie dokument
st ą ż ś ć ż ą jest do
siadania takiego dokumentu. a uczniowie ł nie po-
ą takiego dO,kument_u, ą ń lat 14-
ę ą
Art 18.1. Wojewodowie. jako przedstawiciele ą
na terenie· swojej ł ś ś w drodze ą po-
ą ą ć
1) ograniczenia swobod y poruszania ę osób, ą
ce na nakazie lub zakazie przebywania albo opusz-
ł w ustalonym czasie oznaczonych miejsc •. obiek-
tów i obszarów ( .. godzina milicyjna"), ś ą
ś miejsca, obiekty lub obszary ę
nakazem lub zakazem. czas ich ą oraz
kategorie osób ł ą spod tych nakazów 1
zakazów.
1 .. 2) ą uzyskania zezwolenia na ę miejsca
pobytu ł i pobytu czasowego. ą ą nil
przeniesieniu ę do innej ś oraz ą
zek zameldowania przed ł 12 godzin od
chwili przybycia dd ś ś ś
ą ś kategorie osób ą
tym ą a ż zasady i tryb ę
oraz organy ł ś w tych sprawach.
3) l.8kaz ł i odbywania wszelkiego rodzaju
zg romadzen. a ż organizowania i przeprowadzania
publicznych imprez artystycznych. rozrywkowych i-
sportowych oraz zbiórek publicznych, z ą
.na ż ń i ę ś ą
,. ków. :wyznaniowych oraz . zbl.Grekna .cele . religijne.
ą

sil':' na terenie ś ł kaplic i pr;ul-
, :manonych ł ą do tych ,celów domów
modlitw.
.) zawieszenie ł ś ń ą oraz
organizacji ł 1 zawodowych albo ich za-
ą z ą ś ł I ą wyzna-
niowych. ł ą na obszarze województwa.
których ł ś ć publicz-
nemu na danym obszarze, ś ą ś
sposób zabezpieczenia ich ą I dokumentów oraz
sposób ę w sprawach ą ze sto-
sunkiem pracy osób w nich zatrudnionych. a ż
zasady ł ś ich ą
5) zakaz dokonywania ę ć fotograficznych i filmowych
oraz obrazów telewizyjnych ś miejsc i
obiektów albo na oznaczonych obszarach.
2. W razie wprowadzenia stanu ą naj
ł terytorium Polskiej RzeczypóspoUtej Llldowej ry-
gory wymienione w ust. 1 ż ż ć
Rady Ministrów, w drodze ą
Art. 19. 1. Rada Ministrów ż ć w
drodze ą ę ł pocztowych i
korespondencji telekomunikacyjnej oraz ę rozmów
telefonicznych i ł ą teleksowych. ś ą równo-
ś organy cenzury ł ś w tych sprawach oraz
zasady i tryb ich ł
2. Organy cenzury ą uprawnione do Zi'.trzymywania
w ł ś lub w ę ś ł pocztowych i korespon-
dencji telekomunikacyjnej oraz. do przerywania rozmów
telefonicznych i ł ą ń teleksowych, ż ich ś ć
ż ż ć interesom ń panstwa. Decy-
zje organów cenzury w tych sprawach ą ostateczne i nie
ą ż Zatrzymane ł pocztowe
1 korespondencja telekomunikacyjna ą przepad-
kowi na rzecz Skarbu ń bpz odszkodowania.
Art.. 20. 1. Rada Ministrów mo!e. w drodze wzpo- ,
ą
1) ć ł ś ć ą ł ę
bio.rstw ń i innych ń orgimi-
zacji gospodarczych , oraz ą pracowniczych.
zawodowych i ł w ń ł
dzielczych i ł jednostkach organizacyjnych
' lIlbo ć ich ł ś ć w ś w
zakresie ń ą ś ą równo-
ś za$ady i tryb ę oraz organy
ł ś w sprawach ż ą do kompetencji
organów. ą
2) ć organom ł ż w stosunku do
ę ń II ł ś organom
administracji ń w stosunku do ł
uprawnienia db ł odpowiednio na ę
' biorstwa i ł ą wprowadzania za-
ń do planu lub wymaczania ń poza plal)em
danej Jednostki gospodarki ł ..
2. W przypadkach.. o których mOWa w ust. 1 pkt 2,.
stosuje ę odpowiednie przepisy ustawy z dnia 25 ś
nia 1981 r. o ę ń (Dz. tJ.\
Nr 24. poz. 122. z 1982 r. Nr 45. poz. 289 oraz z 1983 r.
Nr 36. poz. 165 I Nr 39. poz. t 76) albo ustawy z dnia
16 ś 1982 r. - Prawo ł (Dz. tJ. Nr 30,
poz. 210 i z 1983 r. Nr 39, poz. 176).
Art. 21. 1. Ministrowie (kierownicy' ę central-
o nych) ą nadzór nad ' ł ś ą ł ż
szyd} ą w .razie ż lub bezpi.- ,
ń publicznego ,w szkole. ć n& czas ś
lony dydaktyczne w ż lub ę
D08tkach organizacyJnych. '
\
Dzif'nnik 1'"tilW Nr 6n -849 Poz. 297
!.. Przepis USt. 1 stosule ę ł do ml!li-
strów i woj c woriów ą nar1zórnad ł
ś szkói ponadpodstaw'owYch.
Art. 22. M in isler Spl a w W.ewndrznych ż wpro-
wadzac. w drodZl'! ą
l) ą ł ż do depozytu wszelkiego rodzaju
broni palnej or az amunicji i ć wybucho-
wych. ś ą ś zasady i tryb
powani a oraz .organ y ł w tychsprawacn,
2) zakuz noszenia wszelkiego .rodzaju broni oraz inn ych
niebezpiecznych przedmiotów, ę i ś
który'cn uzywimie moze ć ń
oqolnemu.
Art. . 23. Minister ł ą ś ż ć w
drodze ą ą ł ż do depozytu.
radiowych ą nadawczych i nadawczo-odbiorczych.
ś ą ś zasady i tryb ę oraz
organy ł ś w t ych sprawach.
Art. 24. Minister Finansów, w porozumieniu z Pre-
zesem Narodoweqo Banku Polskiego. ż ć
w drodze ą ę ograniczenia w za·_
kresie obrotu ś ę ż i dewizowymi.
Art. 25. W czasie' ą stanu ą
wprowaclzoneqo ze ę na ż ę
bezpieczenstwa ń stosuje ę ż przepisy
art. 10-12 niniejszej ustawy.
ł 4
' Funkcje administratora w sprawa(:h ń
I Ś ń w czasie' ą stanu
ą
Art. 26. l . . Funkcje administratora w sprawach bez-
pieczenstwa i ś ń wczasie ą
nia stanu ą wprowadzonego na ł lub na
ę terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
aprawu.je Komitet Obrony Kraju. a w odniesieniu do po-
szczególnych jednostek ł terytorialnego ń -
ż ł ś miejscowo wojewódzkie komitety
obrony.
2. Sprawowanie funkcji administratora. o których
mowa w ust. l, polega na :
1) mlc]owaniu wprowadzania przez ł ś organy
administracji ń odpowiednich rygorów sta-
nu ,' ą oraz ich ł i uchylania.
a ż podejmowania innych ę ę ć zmierza-
ą do realizacji celów, dla których ł wpr;,-
wadzony stan ą
. 2) kontrolowaniu realizacji przepisów prawnych doty-
ą . stanu ą oraz inn ych przepisów
ą z ą celów. dla których. zost al
wprowadzony stan ą
3) rozpatrywaniu ł ś organów administrac ji
pa llstwowej oraz kierowników panstwowych, ł
dzielczych. ł J ą jednostek
organizacyjnych W zakresie ą stilBU
ą oraz innych ę ę ć podejmowa-
n ych w kierunku realizacji cel,ów. dla których ł
wprowadzony stan ą
4) koordynowaniu ł ś o której mowa w pkt 3.
5) ustalaniu szczególnych ń ą ze stanu
ą oraz . ogólnych zasad i trybu ich reali-
zacji' przez organy i kierowników. o których mowa
w pkt 3.
3. Funkcje administratora, o których mowa w ust. l.
Komit et Obrony Kraju i wojewódzkie komitety obrony
ą w . ś przy wykorzystaniu ł
ników Komitetu .obrony Kraju ł na zasa-
.dach i w trybie ś w przepisach ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym ą obrony
Polski ej 'Rzeczypospolite j Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18,
poz' 111 oraz z 1983 r. Nr 41. poz. 185 i Nr 61, poz. 278).
4. Przep.isy ust. 1-3 nie ą ś w
ć kompetencji organów ł i administracji
panstwowej.
ł 5
Przepisy karne
. Art. 27. 1. Kto:
l) narusza wprowadzone ograri.iczenia swobody poru-
szania ę
2) zmienia pobytu bez wymaganego
lub wbrew jego warunkom.
3) nie opuszcza nakazanego obszaru albo przybywa lub
przebywa na zakazanym obszarze
- podlega karze aresztu albo grzywny.
2 . . Pracownik. który ł ę wskutek odmowy
ż zqod y na ą stosunku pracy p r.zez
kierownika ł pracy,
po<;llega karze grzywny.
3. Kto. ł ą w tmieniu ł pracy •. ą
stosunek pracy bez uprzedniego zapoznania ę z ś ą
ś pracy wystawionego przez ł pracy
ostatnio ą przyjmowanego do pracy pracow-
nika albo przyznaje wynagrodzenie zasadnicze ż
od ż przewidzianego dla danego stanowiska
pracownikowi. z którym ostatnio ą go ł
pracy ą ł stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego
winy lub który ł w tym ł ę
podlega karze grzywny.
4. Kto. ł ą W. imieniu ł pracy. narusza
przepisy o ą ś pracy albo od-
mawia zatrudnienia osoby skierowanej do pracy w trybie
ś prary,
podlega karze grzywny.
5. Kto narusza 'wprowadzone ograni czenia w l fi'lll s-
porcie drogowym. kolejowym. lotniczym lub wodnym
ś ą przyjmuje do przewozu ł ni e ł
. ą wymaga nych warunków albo na rusza wprowadzo-
ne ograniczenia ruchu obiektów ł ą na morskich
wodach ę lub morzu te-; ytorialnym.
podlega karze aresztu albo grzywny .
6. Kto uczestnicz y' w strajk,u albo a kcji prot estacyj-
nej,
porllega kMze aresztu albq grzywny.
7. Kt o, prze bywa ą w mie jscu .publ icznym, ni e ma
przy s0hi'e dok ilme n! tI stwierdza ź ś ć
ą karze grzywn y.,. '
8. Kto. ę ą ł stowarzyszeni a Itlb inne j
organizacji. której ł ś ć ł zawieszona, ni e od-
ą ł od " ł w t akiej ł ś
podlega karze 'aresztu alho wzywny,
9. Kto. wbrew wprowadzonym zakazom. (j nKonu;e
ę fot ograficznych lub filmówvch ' a lho obrazÓw tel e-
wi zyjnych, porl lega karze grzywny . ż orzec przepa-
. dekprzedmi Q1ów. które ł ż ł lub ł przeznaczone do
/
\
DzIennik Ustaw Nr 66 850
ł wykroczenia, ż nie ł ł
ś sprawcy.
10. Rozpoznawanie spraw o wykroczenia ś
w ust. 1-9 nastE;puje w trybie przepisó'oN o ę
niu w sprawach o wykroczenia.
II . ż ą ć od wymierzenia kary, ż
Ipr awca czynq ś w ust 6 lub 8 dobrowolnie
ą ł od ł w strajku lub akcji protestacyjnej
albo kontynuowania zawieszonej dzia la ś
12 . . Przepisy ust. 1- 9 stosuje ę w razie wprowa-
dzenia ć ą im rygorów stanu ą
ś w niniejszej ust awie, do czynów ą
cych naruszenie tych rygorów, Ż czyn ę ą wy- '
kroczeniem nie wyczerpuje zarazem znamion ę
Art. 28. Art. 256 i 257 Kodeksu karnego stosuje ę
ż do internowania w ś odosobnienia.
Art. 29. 1. W ę uproszczonym, o któr ym
mowa w przepisach o ę karnym, rozpoznaje
ę ż sprawy o ę ś wart. 1'43,
144, 165 § 1, drt. 233, 235, 256 § 2, art. ,+57 § l, art: 271
ł L <trt. 275 § 1. art 280 § 1. art. 281. 282a, 284 § 1,
art. oraz art. 287 Kodeksu karnego.
2. W sprawie zawilej organ ą ę
nie przygotowawcze moze ą ć od prowadzenia spra-
wy w trybie uproszczonym.
3. Przed skierowaniem sprawy na ę ł ą
ą na posiedzeniu ż ą ć od rozpoznania sprawy
we wskazanym w akcie . ż trybie uproszczonym.
Art. 30. 1. ę przyspieszone, o którym
mowa w przepisach o ę karnym, stosuje ę
ż w sprawach o ę ś w prze-
pisach:
1) art. 143. 144, art. 158 § L art. 165 § 1. art. 167 § L
art. 17t" § L art. 212 § 1. art. 214 § l i 2, art. 233.
236. 237, 256, 275 § L art. 280 § L art. 281. 282,
282a § t. art. 284 oraz art. 285 Kodeksu karnego,
2) art. 3-5, art. 6 ust. 1 oraz art. 8 ustawy z dnia
22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wy-
robl! spirytusu (Dz. U. Nr 27, poz. 169).
3) art. 28 ust. I ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o bro-
ni. amUnIcJI i ł wybuChówych (Dz. U.
Nr 6. poz. 43),
ł aTt. ust l pkt 3 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. -
Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153),
5) art. 54 i 55 ustawy z· dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi-
dencji ś i dowódach osobistych (Dz. U. Nr 14,
poz. 85), .
6) art. 123 ustawy z dnia 24 ź 1974 r. -
Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3,
poz. 6 i z 1983 r. Nr 44, poz. 201),
7) art. 41 i 42 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochro-
nie ż (Dz. U. Nr 20, poz. 1(6) ,
8) art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26 ż 1982 r.
o wychowaniu w ź ś i ł al ko-
holizmowi (Dz. , U. Nr 35, poz. 230)
nawet ż nie ą one charakteru chllligallskiego.
2. W ę przyspieszonym sad ż orzec
ę pozb.awienia ś do lat 2, a ę ą
obok kary pozbawienia ś w wymiarze dwu-
krotnie ę od ok ś w odpowiednich prze-
pisach o postf:powaniu karn ym
W ę przyspieszonym, jezeli w toku
Jozprawy ż ę ż zachodzi ś ć przeprowa-
Poz. 297
dzenia ę przygotowawczego co do zalzucane-
go czynu, albo ż ą przewiduje ż ś ć wymie- '
rzenia kary ż ż ś w liSt. 2. ą przeka-
zuje ę prokluatorowi; ą ż ś ć zas to,
sowania tymczasowego aresztowania lub innego ś
zapobiegawczego.
Art. 31. 1. Nie wykonane w ś luh w ę do
dnia zniesienia slanu ą lub uchylenia odpo-
wiednich rygorów sta nu ą kary za ę
stwa i wykroczenia prawomocnie wymierzone na podsta-
wie przepisów nini ejszej ustawy lub przepisów ą
cych stanu ą w innych ustawach albo orze-
czone w trybie ę szczególnych, o których mowa
w niniejszej ustawie, ą wykonaniu.
2. W sprawach o ę i wykroczenia ś
lone w niniejszej ust.awie lub przepisach ą
stanu ą \v innych ustawach, ę i nie
ń ych prawomocn ym orzeczeniem ń ą po-
ę do dnia zniesienia stanu ą lub
uchylenia odpowfednich rygorów stanu ą
stosuje ę nadal te przepisy, a kary wymierzone na ich
podstawie ą wykonaniu.
3. Nie ń do dnia zniesienia stanu wy ą
kowego sprawy o ę które ł ć
ę szczególnym, o których mowa w niniej-
szej ustawie, prowadzi ę W dalszym ą do czasu
uprawomocnienia ę wyroku w tym samym trybie przed
organem dotychczas ł ś a kary wymierzone w
tych ę na podstawie przepisów nini e jszej
ustawy ą wykonaniu.
ł 6
Zmiany w pnepisach ą ą przepisy ń
Art. 32. 1. W ustawie z dnia 25 stycznia 1982 r.
o regulacji prawnej w okresie stanu wojen-
nego (Dz. U. Nr 3, poz. 18 i Nr 41. poz. 272) art. la
ś ę
2 .. W ustawie z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej
regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojenne-
go (Dz. U. Nr 41. poz. 273) art. 1-11. art. 14 i 18
ś ę
Art. 33. ć w niniejszej ustawie jest mowa
o wojewodach, ż przez to ę ć ż prezy-
denta miasta ł Warszawy, prezydenta miasta
Krakowa i prezydenta miasta Ł
Art. 34. 1. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszajll
przepisów dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie
wojennym (Dz. U. Nr 29. poz. 154 i z 1982 r. Nr 3.
poz. 18). które stosuje ę tylko do stanu wojennego.
o którYlll mowa wart, 33 ust. 2 Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej:
2. Przepisy art. 5 i 26 niniejszej ustawy Itosuje ę
ż do stanu wojennego, o którym mowa w ust. 1.
Art. 35. Przepisy niniejszej ustawy i aktów wyda-
ny.ch na jej podstawie stosuje ę w czasie ą
nia stanu ą na terytorium. na którym stan
ten ł wprowadzony. z ż przepisu art. 1
ust. 2 tej ustawy.
Art. 36. Ustawa wchodzi w ż 'z dniem ł
ą Rady ń H. ł ń
Sekretarz Rady ń J. Szymanek

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->