R. 1921.

RZEC7;YPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
WARSZAWA.
NQ 99.
14 grudni a 1921.
ś ć 712. Ustawa z dnia 18 listopada 1921 r. w przedmiocie zmiany
art. 1178 Ustawy Lekarskiej (Zbi ór P:-aw b, ces. ros,
tom XIII wydanie z 1905 r.). 1879
713. ą Rady Ministrów z dn. 17 listopada 1921 r.
w przedmiocie ą ę mocy ą ą przepi-
sów z zakresu administracji technicznej na województwa:
nowogródzkie, poleskie i ł ń oraz na powiaty: gro-
ń ł i ł woj ewództwa ł
stockiego : 880
7 14. ą Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia
2 grudnia 1921 roku ą przepisy wykonawcze dla
b. dzie lnicy pruski ej do ustawy z dnia 29 maja 1920 roku
w przedmiocie zmiany przepisów o opodatkowan iu spadków
i darowi zn . : 88 J
712.
Ustawa
z dnia 18 listopada 1921 r.
w prze dmiocie zmiany art . 1178 Ustawy Lekarskiej (Zbiór Praw b. c es.
ros. tom XIII wydanie z 1905 r.). ,
f\.rt. 1. Art. 1178 UstaMi y Lekarskiej (Zbiór Praw b. ces. ros. tom Xiii
wydanie z 1905 r.) ulega ę ą zmianie: wyrazy "na ż 3-lecie
z góry" ś ę wyrazy " Komitet Ministrów" ę ę wyrazami :
"Minister Rolnictwa i Dóbr ń w porozumieniu z Ministr em Prze-
ł i Handlu':. .
F\rt. 2. Usti'lwa niniej sza uzyskuje,moc ą ą ą z dniem ł
ł
ą l
Prezydent Ministrów:
A . Ponikm/.lski
Minister Rol nictwa i Dóbr ń
f Rncr1'lisRi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful