h~~i;I.~ 'V~~ G& r ~::~ ~~ ~nl: pot [a Uni~:F's~dad d: R&:1'1~ m., r~:J. reon la. r;speLl"3Jufad. §I 54:'gLlTId:rlld Cam purt.

:ilClon iii I , !l:J"I 1994.- E..,... ! ~ 1<10 ~,3. SUpc'Pt':rr J~ EI~nii;;~I"'>jJ ($iLlpoelec.}.lFnmciill. le t"l~.f~i:iI!:;a. ii!I. dJpl.orrml d,c !Z:~i:i~ en [~de cilJm.pu[~ra5~.En ~986 iJohlU"'Q'~ gradQ de ma~rlJD ~n. QI!;:'PC'i~ en ]I"igli!:nil:rla dic~. con ~j:<lllid;..d Em Cbmpurn:cioo; c~ludul5i r.eah:!ados end. UIlI!tro d~ [·r:!J· .. ~rip~6n ¥ de Es.w.dios Av.aT.\.kil~ del.urN. Obu.l.\i'o·d :g.-:ado.dl;!ir!i1~rlil~.h) en Co:c];l!ITLlcElckm~ . .,. il!'lrctr6nJg iEflI m~8'f Ii]} fa Esc~til Su~ric.n d~ [~ni£riat ~k:c'amr:iII"- B~~n(:3 de~ .!'N_ Ha d..::!5lli.IT-oUaaf[ll ~nf1.'3 amp11;]; ua~ro'na COmr.;l <C~!JI!! ... I'!':l'I11:OtJ Ii! i1n'lJi!;i~d_or IMl mvern&; inst-ij~~r!.1:oCU!!i nacionBlie5. dlC'Kk 'C9a1' b.a::s;1r:l] b flI:d:ta.i 11I.a Iabor 00 ·p'rindp..J, fl'T"l.l;nle. e.n em Tuoo16.gir;t.:t ~ M4Jr11L'terE:l' tCampu~ E~t7llOO d~ M.!!!<ut{lo). d. Ce1fluo. d~ Ln~l1'ig;itcl6n y ~ Esn.Ii:liGLs, A'IoIilIn- ... d~ ~I IroN, '!f la IUru~rsidad Au OO .. t11l;!rffi;ll Mt:'~fI."JpnJ.i~a.Dla_ A.:simLnm.~. hra ~.n:ktp!!l(lo, C'n e] ambito Inilt" ionill ~ Inl~i.n;u:Ean:aIL o(.Ol'l."IO Conf1:li1:"ro;~UI ,en. di,",~ fotw y: ~ p'''_bl.~.da ardlf.uloo. esped;JUm_rrlos sahn=' e] n:m~ ~ uddaJ co-mp\ll.:u; .. :n'Ul.. Dinx[lDr dd Dc:partan1l:'fltO dll:' ~t:llndad C:om,~l.nacU::!rual ~n ,d Ter.::IlI!JIDgko & MOi1i~n~. c..ll'~pw . .E:5l21m de: M&lcO tm: enem m I~g a UI.£:iID d~ZOOO1L ~ 199'11 ba :stdo COnruh:'l;ili II:C l!ili!'gurid .. d !;f:JI1L" pu[~kanal pam diljl'~~] ~iio."iI[j lucirDl1CS ~rI! kts. RC~~ :pu'b·tic.o V Vniv • .d(,- Jiu:ruatm£:1!l.OC ~s. ~liali!l!~iII ;e~.,. el GrupDl iik ~gJJi11c1;;r.d ],nroEt'rli:[~cuJt!I. 8a:ru:o de Mrb;icc. ac:tiv'id11!!d qu.!!: c£r:i1'irl,pl!t:ll'l.'tCm::a ilrlpli~flel\&'! 1.3 1i:1i~drn d~ Seguri!ilad ~put~~J el'lr i!:I. T«nol6.giC'o &:- M~'fi~ncv "l en d ~liitlin 1..11::' I nV'l:!.. .. tl~loljFi y <Ii! &rud1DS .. "\v.aruados IlrN) Sl!i.5. ~ de int'~ Ym..:: ~~rtdad coort;pm:ac:km.at ~ d~ I['QmpUhn:Rur.::1ll> V ;;:olMe'£dlJi rd'l'<t;i~l~nlrCO~ SUi CCJ:l'lt'OO· re~ron.1D:1 e:5;: j: ... a:zl!il!le:z.@I::i.I.:tIiP'i!l5,_,C~ilcr •. i;~s;IlIJr.m."!.'

Caprtulo 1 S

Im.pioirtancia de 13. seguridad Informatica en Internet

J~.nu \'.:i...·.qut!'Z Gmnc::::

PrGryeao Jnr~m~c !:~! ,ITE.S1v']-·CamIJOS braM rk' Nl~o

Cads &iu !!!S ·1.na~"O[' e-l numero d~ '1r1!r.~n.iz!3lo!:~~ qll1ll! ve n. ~flI Inremer una lk .~!..13 linea-,> e:st:rn:~Cgn.c;as de desarrollo. En este :ap;cnrn.'1IIdu ~ eCl:riicen-· tnfe:mO!ii ~m .. bi :se~\J..r.i.dad iIlifonrru:iiitlo!. ~rn C!ire tirpo' de Org::'lln~;('io:Jrte:.s. :8IUUlqUI:: a:t,guI[\.OO de: ~;oo, pml.tl:!IJS 3.t.p,a:;i. eraradas p!Jj;;::den .:ie'r- igua.nmc:rIiliE:: ·lIlriJe!i. para OI'g~IiII:i!.iz;;IiI:'lUIl.e-S; que open,". con redes pn\i<-a~. ranro mrernas como eK~-eIl1."11SI que [b~ pe.n;W~e:n oi;JlJim'lI.l:nka£sc ccm SU,!i; clieni1;:s, ,0 .!KICiljJ)!'i.

Pod~·tt"i.QE: de-Mil I.."!IJ scglll"ridkrl ilD!fi::mn~tit:;a oomc 'Ii"l 'lCCin~ U:[IIl.U dt: pO'lrnb-

• . - .' L t:'_L' 'idW .:11-

C'M l~ m~~l[l ... .smUS "i!,l:tE nos [ji)e.rmJiuen ~ronnz."II:r' r.a cr.rr.I.,F<~IIlC'4" ~.' es ue'ltilr,

t d 1_- - .s: , .. ~!- • ._II~_j' d - I . -._I--]' 11 d-

,e :s.ec;uct[J 1: ,La U:JI.IOnllartlur!J. il(JI. m~l!J:liu. t::1:'; " ec.:ur~ [.! d!_(~ltICi!'oiJ:£!£i'J 'iT V3 n, m

dc' la. uJlf<lH'ftIlicion l' l;;w .j'isprmibiliJ:ad q;'l!iiC' se retlere a que la info.ri.'aat:iun (:11J.!!:eJ::a, :5C'1" 'h.!I [ilitmdla cuando 10 Jeq!IJierru;'! ~la5 furu::mm::iS de: ~: rngi.llm2:i'lt'tOrli-

El :11IJ:1. lihifilO es .pro~ t";li :mfll1!;rmaciul'l q.u~, hO'l,r' PUT' ht'ioJ~ .~ cOi.l:iid.:::HI el '£!iIl;'rivom:iJi :iirn;pcrrtiUJll:e In::' ~!:- Otr~'niz;~u:i·r:ul:~

.l~ ilnqw ~Iil!it:ud. 'ponr ·ptol·e.ge·t:' !.Db !>'i!-(kn:~.,.s y Ia infurm1!l.t:il6fl q, ue 1l:f1![H1l"Eru!'lli. b'erIA!Tdlm,ll:ntti!: pl'tJJVl;en.1!: die too usuanos qllll~ adminls[mD du;:ha llntf"rJnua· c i6.ni ,SiOn e,u.()8, GIll ic:m~.s han 'Vi:vlidQ (l!X~r.ic B1d~ ~'UC: p\u~den ilusrrarse en ~.<d, 'f:riil.:!iit!l, sigUJi£n:~.s; ." quI! toll S"~ It'l.o ,hlJib~c:S1l: 'IDr:::mdf~ u:n [lt~&.pa.]J(;i· de ]a oon.ti~ na.~". ·'iq.ulii!' bueno que :l3.ct1Ll;a:IH.C~ d ant:iv]cl.ll~T'". "por :welte 1'10·1[ om:~Jrc eKe; :$O~13;'tii:::II. ,eICGie1t!;:i:"iiI.

Son estos lJ:!,~Ii:arim ]00 que rienen la 'pe~'~;;1 i~. de cO'nY·EIrllCI!=.I" iEI SUi dire'i;~Vns aeerea de ]a im:IJ!O'Tit,3lI"Lir..ia de i::C:maJ["' mcdid.~ 4.iiJ.t::: ~n"'thi[an pro(eg~:r i;a fruornilact6n ''!;-.iml En. I.,., o£)@.ni:EacwiFJl!..

La mre81 [lI{I! ~!i !i'C;rtc:~U;j" sobee eodo si se ·co.ruiCdera que' ]::JS, invel:"5,K~nJ!s en !5e.gJJ·n,d~cll?1;~cden £e'[, euanuosas La III,l:t!J}"O[I'i1i1 de: las vee It 5,. V d. ]"q;rl~gO de '~E, in,~f1!"'n."'i6n, nO es sie [L'\!ple' ;SlIgo t3ingiblc n d~:m;n:s!:mble. S(1lhif:~[.a[ ]08 recursos paR la :segumirlad d!r;:: !~I!I. irn:fonlDad.6:[JI. debe traearse .m.;_b como ~~ VEne, die 1m seguro dc' vid3. q;1!l:!! como un :psorluc'[.o Q.u.~ ~milidT.5 obrener :m2:i'!o'D-' TC5 1II,!!'l~d.~ '<1, II!IJilA. em~1'esa ..

La l~[' de conven.c.i:tPicn~il"!! gcn:~rnL~£]"].l:c· ~ r.e~alda :P.ll'.esell.uando U['L esrudio de Too I?U!l'.U:~ dCill:lllt:::s 11:;[1,. la e:.'tr.i!iI.CI: ura iitUOf.;t7t"l1'dca de 10 ern .. prt;-· sa, Di~.h(ll e!it,,~clJiopu;ede' ser m:i& convincenre :S1 se I'~~~[!! h['.:irT":B:r[m:n~ (!:I!!IIi:Ii;~mL8I!t.2::a~:lE!s de-~ dominio publi'Q(ii, ~ es cuales 5QTI· 1.rhnl::;:adB!5 oomU'luYlel:tIf: pOlr los; n~os "hackers" 0 'hrslr:ikelroS'" qUi!'. :iIIbllrodan ;til'll. Inremer. Si M:e'rni~ !5~ gt!St:6rru! Ia:!~ impa;ero. .que: .r.e~.gen[a'l!'ra para t~w. org.::tnu:iI!n6r.1i. 5U6:7[" alguTil am.q,1L!IJ:: :i:nfonlJiihico COOl] es·~5heRfIDfliental5. :!iC lPi.ti:r::dil'.'. c(]i[J;IDlid>alr' una bl!.iJ.e'i."I.iI, prOJ'ioli!l:esra. :~ m'll~lf.tir.· e:1ib :!iil'.'.£Irrnd3cD

T~n\'biin son. ibuil'.'.:UlO.s ~doo Ios medli.os ltloIiciosos qrue mMe:st£lJJp.. fo qUI!: haCi:!iIll, UlT.::IS Of~kmes ~ro profieg_efSC dc3iplI~S de :~:ilbeE' !lillf["ido algUn il'lltident,e_- info:rrnJili:klD!_ Al re;:;pe.c~o.. 'pul::drcin mt:xlei.OfliEl.it'Se :8]gliJ [las Con:scCII.J:iU1C ias. n:la.cio:iib:adas con sucesos ree.i~n'[es,:

;!i' lEI prestdente d.;: bts.d!os U[ll:~doo. Bi~[ Cililll':cm, ;ro!l~.c~[6 I mil liL,tLllon{!s d!!'. d61.Ein=s par.ll. rornb:n.u a l-os [e'IID[llis.{3 dlDe mel:i.cos_.:t

'iii! Ciie-aci6fi de un centro 'nadf1n:i'!i:~ d:e :!iJI:;:gurid::iid dkimeltkaL. 1

Ii :EI gobterno i::;l.po.~.!£ SD.'lki:L'B. a.pDyo III .~~i3idiliS; Uuidos aftlLe i.n:s:ii£;;rent:es _'1 ~ll_~ .. ~

a tiiJ q:u ctiii U II: liiaC!'U: [s • .

~ p_,..",>nH'....b1DQ5o ~tlnnl'lijE" r~ '~l!!jo.n~:JIi'r.-'l 'IIi!"iIlW: Jio.Ilp::.I,t." lliI,~u3fllJ.J~ef'!l:/J~ric:l ;!hup-~!.dMt.UIJfD,f!jf!iIIA1'il1!1i!~WJ'.'ilJ.'Ii~1·'Ii !851.9JXI'.hmd~~ .,.·~pctl!""~l IJJllF.f. ..,.....(o!I'~00lYfECH.wto'lpu~i1 .. ~,:"'L':!"d.::tcifHLLII.-E['fIOt1&:...lilml

·!hrtJ;r_.rtu.- -ir~':Lam!l~Da,l{'I.I.l.sJ,Jj&M,.oo. .. tm1

-'FaisHlc:lII:16n d.:: t.s:rje:1:i:lli :ii[llCeliigenlt~:;;, EI. caso d!1i: Sc~ I-llll'!lpkh. qu UI!"n ~le: ::In:1!'4[a!dio 'por .fals;if~lr una [9..V]e[a. dlJ!' C&:edillO. 'i

... Nt:gac:I6n de Servtclo ,co. Yii:llhoo. e~U8Jl!'. AIn~n lJ' c.;...~N. l:nm:: otr£!ls.tC

S'j los cllit~tivos :aiCe:pLaI) ILW l!ilE}OE::~eclad de: :SC~Eridl::lld despues d[: ;aI;IOD:n~!ii Iil;Dmo Iss m.e:oc.ion:'l!ci:as :iIIn~·~riij)mI!eIL'Ue" :plJed~ e,MOIlLCL":S jODlI;t'3rseuna evslJU!1;a.d6iil. seria de Qomo :re. ent:IIJ.t:.tlU-a en ese JnQIDIi:'n1!l) ]a se,""Ud;Z:~i!d i:nlror.lln~.IEie,;!)j. de 1:I!i, O.-ga:f'IIi.z·i!I;Ci6tL. Este proceso se :re~~ mediante lin :!I]l=lhsis de 'rii.{f5_gos. Gr.Il!!:· [::5 ill.:ta1[aoo ell '!lI n~ ~q61;!i. ~te:rEr.Jr, E.m ~gu:ida se prese'U'!it~n ~~nDS de. Ios prmc~p'a1.E:5i tj~ d£ ataqucs,

-

Exisren ~icamof:"'nre d05 ~pos & .iiliI:5:q;Il.Ie:!i I. conucuJt:i$" '~Omu. iiliit'.aq;CJes ~!'i:i'!;,:'ds

y auques activJOS.-.I-O:!ii 1Itri.rn.f::W5 :n.o, :a:il:ec:talIi. direc ramenre La :6ntJt:~dad dr. la ·wm'Oml.3cion,. Q :B 11j_105 5I!sDlelVlfilS que eonnenen d[cha rn~3ti6n; si1l. embargpo '[IjO pOI: eHo dejan de ser pd~ Un ,!!::jem:p.llo de: un 3t.'IqUe p~5iVD es IE4 "sniHe r". que e;>;;l£fe ~n lnitEm.e:t 'bajo difeeerues u£lIm.bi'eS '~f ituyn 'illilll eSiI:.:i3J muv dtf'lt:vdidc ... ~1!:l3i.1he:rna.mie!l'l:~a .pemlt.ire ~ee'r tOO~ to que :pasa :PDr ~1riI :!fed; ·pll!ede· seolt' ~ 50fitSitiiada y '~a- wiD Il) que· b::· inreTt::'oSa (pa:5~ird~, c ~rt;."I!5. if'I:maiIS de: un cl!;f['~£!il (l".'r'igc..n. 0 j:Jar.a 1lJ:n'I! ci-eroc. de.stmo.e-ti::.). AunqUIi:: 13 lI[1l1ol'1ma,.!:!iUIll. 'DiP eli daita'dla" ~. decir, oon~~ SlI.I ~1"U;e;gIidad. puede ser vista :Pdf el. aJ&.~-.an:i'i:~. ~etndo ~U 1k~-4;.'~E[, :scc!['lC:IO (I(Oii.Eidcl!1ci3l'H~3d)_ ~J;;tt: ejem-plo se CO~'i~le.m.11i13l 31un ~ iimpOllafifiI.e si la infClmlacion pe["h:DCCiera ,:ill un;!: c.ntidarl. :mlli~at;. donde~ :Ibs. ri.esgps, SOf!! CrtnfmE!ii, y.:ll que podna esmr5e: f~ldo m.fuml.~Il;.i6n que itCngf.l. quc ver COil Ia Segurid..ad, N'8.C.~onaJ,;:

Ademas. '1!;:I!1!n"l.lie·ne ·1'in.l:ffi'I.C~onn quf:: un araque ~5iV{'ll !!:~ gr:::n~:r3l·lrnem.e l81~"~ ·u,~lll!l. qu!::' pn:::(para un .,lll,laque a!i:'ii.ivo-

Denrro de l05 3t;3!q.YIES' :pR-"iiV'Cli dc·be haceese espetia~ runc:apie en los '1~aJ:'ftad~ de. l~n~g;:u;:i6n d~ Sl!::MC1U" 0 D'OS (pol' I~, siglas i!!:1!1\ rnglc~: .~rU!il~. of~)-

Jl'lli~·..ruloE.l'!:e~m3/c:[]~!'MIIncc."'~"'."":t,J.:.t.lrTli1l !>It.np~f._...,._;:,,~tcd\~~~.!-'_[JJJ

''lJ.:; .. ljii:'131.~ "'&.an.b;r..,.~ ikl NCSiC @J;:;!!r~1[]~ c..L""PU~C'I: ~['1 GruB.!': bup rfu.TW'W !...tlbm..['In:c.mr~I7!fl'E~1

ltc.rL.ie'l'lllt: meare ese ui;J.!'I-" de ;::i raques hom 1!1 Plies to en jaquc :(I rnn!i de lln~ urg;l:lln:ic:;rr.:iOn ,e::n .1 n]:l!.:["ru:;L A&~nn.~, !!:N i.s;ten muchas 'IIB.FI.£IInrtc:s, )' lO:!i m.i:!O il.~ [u:a.·!es ----c1.e.n.c:~rn:i~aJ:'O'S' ~'d ~sti'ijbliJdos,n- c:ol.I:falmha:nI .Ell C ~t='[iL~ de fl1~quii..llJl:if!; lPal":ial envlar TllCIlS~ jes (i periciones al S€.I!'V idOl 10 serv idores ("l~, dos como "-'ko.:un:a.tI _ Lo misi grn;ve: En e~l~' :!i!Li:11;aCI.oT:!, C$ q'ue 1m !C ie'['!j~ ,d,i:;'" -5l'n~l[i~qJa:lI£:'ii 300 .s~l1!!;raJ(;is a :par'~iJr . .:Ir.:: IiUl. ~!l]!O CUm;;Il11-d1i:li dd ~rr~....,ntc. y hJ3.S1i:3 e:~ dia. if:!:'h. que se eedac (6 ~~, dt..Jol: IlIme.t1Jt£! 1n.0 e~""ILSi~ill:ll .S:nhllCIDDl cun ~."I IOe(: fiQ:bgfa acrua LS

Par stir ~.U"~t::;; 'lIDoS ::3Jtaqlte,!'> .'1;['"~li~ si afecran le inJt~.id~d de 1.31 jnfof~ ml:3c:L61!1 "f d(:: los sist<t:ma.:!ii ,quC' 1.'=J1 C['Iin'tiil:Iu::n_ E.~cl!n:Ifl'k)S npt1:f:i.S d£ i[-LQ:lqUC5 d~ este llp0 ~n;

1_ t'1"1TIL~''-' PlE!:;:tJtC d!etfini:r.sc 1I;Q11!11lJ cOO ijgo malicioso que in(€>C ta los archivos J1!' ~. ''!.I'iiA::t:EI.'na, al ~[' e'L~Ili.I:tad.o •.

l- CabarJos de Tfi,))lJ ITmj:MlS.} ~ &'[00 pi['a:grdtiil.~ :B(pan:nlt.a.J[[ ~:r de uti~l~had a lll..'!-5lI..IGllo, 4];~~rtda en lr.eatid:Jd ocUlh:all.1J. malas :iin.lof'ncioll.E'S que :~fUeL1~~. !SJ:r' de.>iCnc ad it n ada.s. ,ED C.1lI:aJi.q;BlJ;I!!::;r. mtl)IDcntn en q~JC' eSlI;e se e'jec.llJ ~6-

3. GU5HlI:'U~ ('WOXI.'ll(£;}.. P]:O,gJ'a.tl1ais '4u:e se .m toprupagen por ~~ red 'rar~. connaJ;)]inar m~qll!.ljjn.a5 Que 11'0 poseen but:'na.:s. tniC,lid<m clit: .s1:'g,uricla'CL

t.("'....on.~IDi£:!Sir.mllD~ns.. IBru..LGUn'Cn~ dooproOgrol1'l:'i:5 de e;ste ti.po ihan lP.i!Ii."oc apado a Ia 0Om:ttni.di:J:di drz: [nltc:rn.c:t: &ckOrnfk.c,' NtE't'B~J1.rj't_ Como (:;!i'~.Q$, $C: ejecI.Bit3ln sobre plaeaformas "'\1ti.a.ukfws". SU ·impa:c.tu lll~. a 11:'000.8 lloo :m1iil::c.o.i..'II~:5. ·dl!:::'~. 'pl3rm;::'iI:~_ Arorrunad~l1illenre. la IThl;i1.fQir'1a de las versiones de- estes ataques SOI1I. d~tect:.~:'!Is. po,'!:' .!!lJ~ :a:ru;:i.¥1nJs C'I'J1lLleJ[ r 1C~1.aJes..

5 - ~ &.riiJ'O. Genemhm:::n!tc se t"ElIUi de 'progrnmas 01 ·'sctapu· qiIJ~ $e: ej I!! C)U ran al. cn'Q';,)1' a lUlI!fII. P~r:in:a Je ~.~r.:mjjn.s:d~ (CGI,. Appiets. Se"l~(5) _ 6, ~:s.. Enott:s 'iilitrC:id.]~:t;:id05 acctdenrahuenre dlJIi'UIi.I.t:' R! l dCS:N"E'!nlk" de ~~ t5i.:st:e'nl;;:lS-

'Es i'IifL:po'I~t.e: :m.e.El!l:in~T .. q.'ue en. ocasiones, [ill al;lq ues POSIZ:C rII ::IllIllbm'i Caia.clte:£kticas ICpasl'VO. aeb'),j'u)~

Por Oll'lIl parte, conviene 1t'e'!ti1l!rdJ.':U' que:rtO rodos 106 ru~q,Uii!':i son puramcn!i:'C' ~[IIf'Omdl'1.'!:oS~ ~'~iis;Ile-n 'I,Illkt~l::ahili.d:<ldt:!:i !!:iE:j, la SCgI!Jfrid3d 6~ic:1li d!£; kilO:;;

'!EJ ~rj!J r & ~t'd~iN:l!ill'i[} 1*ltifcd1f "' .... .;.",, .... ,.,., ... ,102<''''1 Il"'nifflll T a.E:[la2iW.:u:lb....r.- ~.'" iJ,u.1 .U~J;! U'!!'...-w.~IRImf.

o~nl:rnciuIH!':s, qUit: pe.nnl't.::n ,&:1 3Ce~:KI il-~~ a algUri sis,[e'rru meLharn 't:' [!!li:nu:~ de jOf.~ I~.tjja socral, ~ pr;peru1 e~ [a!m'hiAfn [1 n bue r1i aL.~ de quienes IJ;:Qn,,!;rIn m ormaciou nnpuirl:ante Qlvlrlada en urt CC:itn-. Los det.los incxpl!l"tns pueclen considcrarse UIII a 1 E:U."UI! , Sl '!IV'll fiue.'i.fl) ;,tIJ.mI.i"b\Sl:rador Jafm 'I!.lna basi:' dl! datos, ctcerern ..

Por 0[[0 bdu. tandJi:eD pUIl!Je:n pre5(!R'L;HSe iw::~Jcnt~:S narui.;lJt=s~

.. Terremoros •. Im:cndins

Ii! DCK.aI£J..::<IIS dec lrn::a.s

~ R:;:Id i:iK'·i(lln~.s !f'~re Ctl:Ul1i'lIi<l~Lica.."'i • ~ n'lllndacEnne.."'L

.( Que [au probable rC:S ql se e5(OO ataque!:> oc urmn? l\!'(":'1 il'eSr,POnder ~[a p:~g,iI'll1lt31 es necesano t€'aliz3.l! un :a:n.riJII.:!i~S; de rie~g~.

H analy.~ dt= ~os generolmenre 'ilpaJrec!:! en escena de~pues qUI:: I O:~d··· lIli~c.i6n nene (_'Lrf'1"DD co.DVe.:nC srn icnto de t1ut= re-q mere ~nr~d. er'i SU :mfilnnacI6nr.. E.r:;; e:n esre I'I:luant=nll:O C'lUifndO debe rea.Lzarsc 11'!i'I! estlil:d to d~ri.gido II deknn.m:a:r· c.l1Irik:> son los a..:-[]"'·~ Lnti-mn:;i'[K.os rn~s 11111por[all.1.~CS en :s;u /unL.;ion.")..lnienrlo L:umn €:m:p'~.

bl.a. no 1:5 unal[loor .sotl.1cill.a. ~'i:I que 1~. nl~"iO;[ia de JiI!:i ..... eces Irns dl!CTIOS dec 1<11 iufo.rmarr;i6lli J'etennin:;'ll!"jn que su i.nJnmua.cion es 1;]1 ~lI.IL imrptJ'nanlte y lClr ck:fCf.ij.d!cr~n· capa y. e:::.pada'". Pol" ello es WUi]ltlrtantc y necesarm que [paJr'tl'clIi.pen en este c.......,tl h.iio l-aJl'lllLO los ildcrco tes due f'll~ 'r atlmIL'nL<i:tta~lo~5 de Ia infom.'I.aC'i6n. csrmo 10_<;; d~e<"I;¥VOO" quienes ncn.en la ,ijhim£!paiabliil !:iuhre IUD;J dl:t~.m1ij;nad~ sele.ll:cllun. rut II:lc la manera lIds O'b:JCriVliII ~'bllc. seroln clasiJicadns los :;I..'C{WOS ini'O~alEIl:OS ViL"1lIe',s·,. rCuya pc!,rdhl'i:ll U m...1!.1 rune ionanuento impa:I;:t;Errian de manera lkgEllti'i.'S a .~:jI 0rg:'9:r1ii:;:;3ciL'in e-

C::'''IiOC ~fi~J~r que ~j) dec'ns,1:on. fir.Ti.{'lllP-lJeile re&lIIlti::lr de lJIfUIJ VO[::teWn. dl!? h.):>: pre-,:;ent·cs n de una ,eva!Uat:IDD I:IU.$IU it.:'lJTVii,I de' La ~Jl'dlJ.ar q'IJLC' illl'p!lL~ia t't m-al fum:~,()nami(:TIrt:o de a1gunu tie Ius d.c men Ul5, de Ia empresa (perrlld.a..<;; [lQ1i' hera o dia ,1..:!r'L que d :515tcnil:[':i. C""l[rir f'l~re ra de ~NlC il) ~-

I!~ T E: ~ T- n 1.1 mlo tP€T EL I(lCIlllTf

] _ EI ri[:;5gn mb;mo. es decili Ia probahi,tidadl dg qUe: ~lgUn cSl!:5tama 0< 'm 'IJf-m"c'Lon resulten sJ'ecmd,QS pol' inc.idllnlt'i!!$- de: fudoLi! ttaU,J[ral o perpetrades por ail,gu.na entiQ,ad rn,s,lido5:;lj. Eiiite ~iis ptroo~ boJv,.:II~ ii!IU eKperieru;:mB!. ~das dB!' 'a mgsrl:l..iz-ru::i.6n~ daros pro"i..'ilt'o.!' en n:visras ,e.:s~iaIu:adas., ,region. ,geogr3fi.ca, sill::uacioll. :politi~::Ii1 giro de l:a C1xg;:tE'lli· !liCwn. ei!:(;etev3-

1.~ Los 'dp-05 de: mrnle'fIJ[eS que pl.led~n QC,urnr,., dcsdt=. Cai(~Sl[[otes n:lrurales h:J~t:il malos maneio.<;. int1l::["C1IlJ~. :en(ru~i6n. de a!g6n ·h.a".lc.ker~., e tck. terO:ll.

.1,. La depend ~nCIB que gunda un stsreme c:rU::H;O CDn 1re;S,pec, eo :at hue rundQ~l:I!Iiicn'~ de 0[[0 no roD!!'iidJi?rnrlo 't:aln ,funda.t1ihof nral,

4_f\naJliris de] cosro Q,lI!:e tmpllll:BEla :f!ruV~lii de segu[idt'lld OJ ,aigU:1l1i SlSJti!l!rna dll!' lrtiS'i6n tL:II'irtc...."'II i;~m.;p;:!lrddo COflL, el, COSio esranado de un mal fun-cion:iIDl.ie1lJi~:O dd '[JJ]]S:mo (.efl, fY1il!Ci6n d!e[ tri!:mpo que tWIlCliIii'ia recupe(raf 31 'o:s:tem.a S;; s!LI!mese: .:;IJlgUn ilncirl~If1I.'[e).

5~ I m:pa_LIt;O ,~n ~o:s; t -~rm;po::!i dc' ~i..L'f'fjm de moo procesos al incluir los eonrroles de iSE!gUridad,.

6- fl.e:qlLl:isiitJ[Ji;!5. nO mformatiro~ que pUCdEl1L Mr.=Cm:a.t Ita se;guf'id:ad de: la imfi::Ji:m~ i.61')J, (segurtd~ 6ska. 'lWom~un£ ii.'i3I del P,e'P$O'Il~. :aspecms 1'::-J!:a1:es. et~e-w'r;.l).

Una ve:: I[O~:;Ii t'l"l< d.ECisi(J.:Il J~, lD qlle se ,g;I!reliende- !p'D'Qtcgeir. !5€' p,l.t'!ite ..... de.d kI detlntr ~1n_S llmramieirLI:~ que ga:I'a_nrig~ran d bue"n uro iIjl la adecuada proteccw:[Il lie los rec'U! rsos :!>C'lll5ihles lI)e ]8, oj',g~izac:LOn- Este' i;:l)nj un I:D de UJml€=:aHlienios es ml!::jo:r ~Ol~.ocldo como ,poUn~ dE:: ~~glL.l1f1di:!ld. Y e:rli. ella se declara cu3le'.5 :son, los derechos V ob:bgaclonescle lU!i ddererues {ipoo de I!!IEUEln02> '1:::11.. ~a empresa,

:S~ por 31gWl rta :nI.lU.J1 e'l esrudto ru-mj:o'llrn que: el il;o:sta 111:' hll ~'~uJrirlad wbvo(:p3<5l3;w ,ail. caso exrremo de- pen:Hda romE. d~ ,13 infofilla(ioo. enroaces con'll'ien.e no Jfuu;:(!r- el g_o, 10 evaluar nuevamente ~r:s;~gUlendD mveles m:fu:rin~ de :Se .. c,,"Utidad.

EI cnnjunro ;;til': 'hn{::an'l!ienros; que :regrura, d 'hu.en IIJW de los; TecUlSO~ iufur[ITi.~'it[~O& de b ~)r~'aIl.1.ttall;u:);n I:S conoctdo t:DD.lO po!_j[~ l1e scgHnd.~ tnl r"()~(i:t:;:111_

En c·1la .SI!' descrtben tanto los derechos !CJDDru las ob'I~c.ior.es aJ que esrilln S1,lljll:~.o,s. Los dikltien:re.s tipl:)S d.~ usuanos, ~ C'Om,iD ~as nonnas de: condUCI::Bi "I 'bu;.e1lj1l [ISO de- los !Ii.::cursos infonnat:tco.s. f:s. impo;rtan'te rncncioriae qU!l:: JIe'b€- e':1€ Istir IlUlL gn~FO d~i.cado especificamenoe a proponcr Y' ICUUn:h~ mi .• Ia wga.1rid:ad ~nf.ormAbc:.a de ta or.gRnUai..L6'n-

'hrQ5 lifie'.i1nWmtos de-ben !ie["' aa>.roes CQ:f'I. las. rrosrnas qut: riget'll a L a tlultii!;UCi'6U. (2[[I.'jjit'i las de '[i,ptl) I ntl:.liIl.u como cxk~m:l .( iii .d~ CaT;§e [eo.:: juri.d'iL-' ~Q)., No ~istc:n recetas m ~ca5_ .. Es. inl;ponanli: InenC!lU'rIlil£ qUI;: cada Olip·' mz-ac~on. dependiendo de SI.l! ,git:CI "i :!i1.] cntu,tno, .. debet~ d1iseJii.3r-~1I prnpra :GJOtitiOL de. .s:eguridad.

Para illustrn;r 1.0 anre boor. -Sl(! dIan dos ejemplai:

] . 'I IDagm,t: qu:e (!itguno d~ los ti1l"K::am.ienlos req l.iI&rie~ que ~os ~:r~n(e~ de Ia empK~ manejaran L9J :unfonnac:i.6n corporariva lit: fonna <:Qnt1d~1!'L'c~1 {'pSll:i!l pro .. ~Jt:;Ylrla de: la COlin pc:tciUl1::,iaJ ~ lE5.~o repe n: utiri:,. eEl. que I<:'U :5i1L15, coarreros dt: uahajo se lndu}'3. to 5iguu::nt~ "'los g.e['e:nte~ esmn [0- rormad~ '''I de ,eonforunulad acepten ;!jiLJI r.~tls3'bilid2ld. de man-teneT e\ SCC["'€:(o de b 'm:km:nad.6n q'IJe: ma:oipUlan"- Es obUg:;J!i;.iOn de IB if!1.ti'tpresa prO'!i.~ce:r. :a los gefenic.si con, los. memos qlI~ I.t::!i pc::nnitan pnueger It: l !iei!;!rciWi de SIJI ii.nfQr:ma;r:i_6,n;

1111 Esre..spon.!!ii:iJbi1tidad del ~dmimJ!it:r:adO'.r de ~gurid3dl pn::FV[!:It::r 011 [06 dtferenoes g:c:n:: nres COTII hC::[1['3iLli.:reaL;j),s, qllLe ~e:5 pem;-mu:an ",,-iilrat Ia info:n:naoi'{}n, para pOO.H' proregerla.

<II, .Es c;bb~dnn. d~ '1.aJ em_prt::s;:iII bnndar b !l;..'1.JPac]t.ac ['In n~::.aria. ::Ii I~ ge'[if ores sohr~ e Ibuen uso LIr las; herr~m.lt=n[as, as] CULUO de c.ons£ios sohre' ICfutw protcgc[" :ul.u. 5l1! iDrn£m~i61l~

.. ' fu :respo.1i'L.5:t!libilidad de: In"" ~re~lres asisttr y aprobar los CUfSO$ de C.<liPt'l.;;:~ta1..i6n.

Un. ejemp.to de n.om13 ~xt_emla que podri-a inflw' eu esre Hn!!::mne::nl.o I/C~ Iarcsrriceion que. I!'Nlst:c:, cu. aigu'~-os paisrtS P@'[:i!i ~I U50 '!!. ~;I(pC1i~t3!l:i6.n dlf:

I!;riptOL.{lafia. que e:s; d BitLec:;:lloismo iJt'a! lP::Iv.:JI dJrarr :La infottn.aci6fm.

i

SUPO'l~, qDil!' ILIO IJii.fie'-'il:VliC']'U.o de ti'L IPOl1'tica deocrihe q'nc lil! 'iJr'Lkmna.dw respeero ~ :106 pvec.il)s de !n's pn::iduct(l-S. de til -e:IDt1.pr~S;;!J debe manii:cn:c~' inu:gr.a Es re~JPO,n$8ibilichrd dd aJmlm~u'3d,Q:r' de' b, b;t:<;e' d~ cl.PlilOS de Jo.s preci~, que Iil!~la se iJl'ti!i;~lkiliJ::~ [ntegrB .

.E~ a.dmil"l~nIldo:r ,(fie '~_.. IY-J~ de datos d~be,D:1 esrar de ac u't."n:!I:a t:n ::.u )i1uaro de Ia ~pCifl-~hili£l~ 'CU"t!::: =adqlli.{::ft! ~TI et manejo (!j'-e: la u-Mo"'[iL'i~ O;!;'IJl"(:kTcn:1ii1!:: a 1m rp:n:=:citlf& de 1::1. e~'Pl":I::~o;;;::!J-

Cof1!1:0' J;esuTtado de 13 obli!!1!~_A16r11 de ]a e,rupr.~.sa J~, iPru,,"e'C£lCun los -c U~ necesartos, alMministroJm de la base de datos. su]"~elrl=

• EI admi:r1.lli,tr.3;dm d.t:'~'l.nid:ad dt.'I:)I!;I:-S 'pmvC!i::[, :,d :;I!dm;ir'!!ist~d:oT ,de ~a base de da I[OS de preeios ,COB las- -h~'n-dn:l!ie;n~ GrIX~ ~m.l.itBin prnntii-, zar que los prectos no h8flo ::iido modlflcados iiru:i-elbi1f8!l'I!le-nJtJe., OIi;]! ctn:ao

. .

If'ni lTtedJi0:5. ~r.'! d.el:~c~s:!" iClJ~ndn :~ 'in.ro!iTDl:8&ioo hava :side alrerada,

.' N lUr.vaJ:m::nl.t:' l~ C:'aipilldlaci.iin dll::[, i!l_dm,![li15tr:illd~u dcl~ ha~ de' dares de prec ios es ILU'iI, froc:ror derermmaare e ['II If' 1 hLl.e:~l l.!lSlU J~ Ia& he:U'Ea!nlcnta.:s_, EI ~T.ciLte.,.. n~'1!K) :~a CR ,~~~ (;,,'1:50 :ptCldlc1~ renee que V€'£ .... .ori qUIII.En pu.e-d.e: m.odj,hJCatr 1~]q~BI.IJI:iU::'n!~ los, ]p(~!c.ios dE:: los p:rard~ scro ...

en ]a o]'g~t~elOriI,

E I CtHi6:Ci!i!!:F J!1Jl:1F1'Ran)IJQ 11!:!('ternn :roJli':;l renee- Qj,lJIe ver CO:rlI. la normali.v Idad Daeion~l ~u. lu ,r.~f~E:li!nll:A!' 3i los limii're:S Ji!.]pcn'Ore!i' en If'.!!i pre'i::los de cicnos [J~odl rctos.

Como vemos, trod.o line<mli-ell.c:Q de' l;a, ,pt..1lIr~ica debe gcne--r.!'f qll..l]e:n '0 ,Cllt:neS <iOn. :r,It:~por.tl_s;:!'bJk:s ill!:' ~'l.1 ~p:ti(:O}Il;It6'i1, h~5 oNJgacinlii!.e'S (JrUl! St: CODleenpor am'bii'!l: paitt€S' (em,p'I.eado~e:mp:reSSi). esi. C(,)1rn10 Uri! ~p8lrtacll(l de 5p~1.do ~ egal (con-ream) y culdado extreaio para 'nu CrI.1n:t:r~.v,elrn;l!r. :;!Jlg!.]Jl::'!. Jirmha [tII,tCnJjBi [) ~,~:m~ q'U.!lc Sif~tc di'[I!Ii;It~enl(:e ;~ Ia 1]i."'~1.i-ti:1l66n.

Ea.t OC~[OIl'it8 las po(]tiea3 pu;t:,d!r.n C:r~ICr!7. ~n£'~l1dfj C ienros to decenss . cienros de I inemrnienrtos. IlDi ("001, bat.~e ,;3iun 'mas cnmplk::llclQ d, ~n~HIs.is: : 13 ·11l1I.'1Sm.ii, imeh,]so se pued:cn gc:~;rr 5i~u®;o( iones rales t::om'O:

fh~d~1I1dthiEid.. .E_~ El(U:~v.o tme;,;!i~'V!iJ((I p[Oput:'!iL[) l'~ c!'>t21 de: ~ Igu na rna[lcm l:D'Dltcmp:]ado en Ditrolml::;;un-Ei:::[ltto (~unque e m.l v.en]::1d Et!:.' :<3 ft:::c:t.a. la :polhiea .. cau:5.3. ruido 31 hac~irla C['t::Ct~'[' ;[nffilI.Cccs"'ri~m(,,!llLre). Con;!,nMiqiOO. Un 'DlI1Jle-v'O, '!ine:i1imren[o e mm en. t:'O:nt1l1.C~fj con 0[('0 pire'I,,'LSJ.m1Cn'te estElibleeid~ cl['lI:::I!:ndnRJ.r1I3 3r.nhDgfic-d::3clen sILl aplri.cacI,un.. En

neIL [ft IMTf~ E:! m

Dit~'ioile.:s es parncl!llli1S'lueTh{c ,:Hfidl derermmar si 11m Lj[lcr-lim~efT .. rn ,(:,OJ1.rrndice a Oml.

:1. J~wml dt: ~Ililidllld- Un, nm:vu li!ll£'i:ltni~nlO va en il:(]I1 iUiJ de al5.'ll ..... a noTIli'la de Ia insriUmd6n; u d~ a~H.fi Otrd. no:nma ,.::,n~m:)_])le IU:8I' Q;LK dt:;c ~u e-l .Pals dl: 1:::3, !liru.tiJlUL"'iou. A:sf. por t:jr=.mpiu. rei simple- hL-:~ho de aL tiE U 1"b3 SltIICll1l:SOIIl ~1I1 ODIO pars implk ario II na buena [,C\r11si{)l'L J~ :b ~'jl[i~"\ de scgiJ ridad,

Un [plllflitO nn snenos ·lrnpurL·U1b: qu'fi! LieL""t! inclusrse ~I!l los; Im_~lcnIU.ld .de- se-guricl~d 1:50 el pbn c.:k coutiagencia. ACQlJ0Itmenl:!!:" nadie 'PLII.t..Je g.ru:an·~~ r ,at l~ ,Ia :!Ct::~ll1:f.iJ01d de La info rma d:iffi, nil hll CO-nLi:n.ui:i.l.)J de ope:raci.6n dt: los sistemas, Asi, debe -:Qnt':jjF:ie con un pian que dehnee la<;, aCCB:OEiE::!:! que habrnll1. de I;o:[rri,iln.-e: en c.EI!!i;() LIe que '(;') in~i)l"'lnad6n S.E!'3 sfr.!t:'t .. Ja 0 rebada, :I, peser d.e: .~:;u;, 'lJJ1cdiJi:Wi de. 5egl.lrid~d_ .Este p'~afrj. clchc as'lgnarr iP riondfl4c5'" ,con 'n:speL '[0 a -Que a<:('wzy.;;de !La a~;ani:ta .... Dun ::sun lu& ma· .. · 'I.·,:;:IIlinsos... Para (:,,'5(.0 debe tOl'!,13'D"S~ en C 1iJ.e-11(a: losseguros contrarados sabre. la-.:;': uualluebles.. ~:I rirO'~!!:d6f1: )' eespaldcs de 1ft 1,nfonua.c j(in" Cb;mo -..lec'Earia L:I imag:cn & Ia e-ntp-:resa e:l que:: la nUlLficac.ri.on de 11) ('tC"U1nil1]~~ .(:aigil en illU!.clas manos, etc, Un cje.mplo seria (en orden descendence]:

,., Salvar vlda.s hLlImanilLS.

... llu:upcl:a[" lia ·~n:fli)rm~r.:iriF.li sc~l~ t'i;l i tal. pam el ~t1.lt'ldflnamlerlil;"o di'" I~

()ygan:~I[.i6f1J)

.. :ReiCup-C=Far- ~quipos COH'050-r;:..

. ., keCI1i_pera![ iinfom'HldQo ge1!:1!c:ral, III Reeuperar los !hDm1!J.lI!ble.s..

II! Nnt"i foca.- dll: ruenera MI!!:C Uadiiill. ,. I:n.v~sti,.,,~u 10 oc Ilunda.

'ii! :Vfodi' ~'!:r lapo'ii'uca, de' segund'!ldi ~m gue no vuel\1'a a ill' eU=n[a~ d rrusrue :iJ[l.Cidenu~-

.' Tomar. me-did~:s lega.\l:!'s. rt!:1"L caso de que ~pliql'~i:;:-

EI plan J~ eonting~n-c.i.~ ~.specif~a. .:uiC'l!'I!as. qutenes ron I'OS IPE?spDn~- 11k:.. dJ:: qUI::" esre se cj~Ul:c_

Una vez re:visad.at" la poUrica de 5eg"'lIri-d~h:l debe ~,[' 1:un'l.ada perm su aprobaclon I'll los. alea dil.ecaon. COJl1 e I fin de, que .e:SGII (lVilk- Ins linea mien' tos C:il:pU~$~..J.Sj Y la polirIc3 'P~ :iii ser una norma ~]!1.5rlmc'[()mIL

r E FIiIII E r E L IiJIE.DIO I mUGENU:

CQn d TCSpal.Jo de Ia alt:J doec.c.ron se !adli~ eiIL gn'In roNi:d<l 13 'lle nc.'~6n ck: recursos '~i' b cOCJiPt"ro-ci.61l di::: ~ J~~re noes a'[e3l~ d!t' lilll ernpre- 1 pam i:mplanlfar liIS e:s:tm[~gm qu~ d.£:b::r.utn~1f' Ia PCMrtiC3 de 8e"gul1ldatJ :ompm de ~pt)\S., lI:apaci(:;;u:Hin. ~c.i6" de 'pcrsottal. e(·cirern).

nC.l base en la poli.ti...:-a de 5'l!:;guridad yen d a'E'dIisis de Iri~~ns Irealliado ~ :sd,ecciona~ un l;,{);n]umtO de mecanismos que ~nruta.u e1evar d ivcl de SlSguriJad infnnn.:i:m:ic:a de la (,;rg.:ll[UzaciQr.lI- AsunisJinD. debe pro'U1:iC Lmuooia~-en;t:e ~ ef.ectEv~d. d.e los m~,'I1i..'imOdi PfOJl1.le5'£CSL

La ,e:.n_p:wgr:al131 ha sEdo por lmod1.i[}5 ,U1OS IUno de 100 meca:rusm.oo de ·guridad £t'IJA!jO 'Ill hi imdos dchido a que p\lcd;:::: arplicIJl!r5e d~ diferente-s Dl3-' e:'n'IIS CJ!l.1a !SOb.l'l:ion. ,unt~,·de' la ;segtrridail. de: Ulna ovgan:izacron-

AS!f. 'pu~cl~ mendo:nat,5e q",lc Is c~~nograft@ sc cmplea pam manejAl" de rancm cOi'l!fid~flclal b [nfo:n:n"'~l6n, ~, d'Clec.I:.3.T. sieSi3 'M suindo mol !l;aclOlles· no 3'Uwriz.3ldas, 0 pam oompn"tbaiE' Ia i-dlenri.dBd de u IL'II rn:l!mInD la procedI:ncia de 3lpiL. m~n5Ii11j~.

Los SU,.te'fII135 qUI: 'j)efInH'CD d i!.!ISO de- a[goril:nl..o'Jj C':riptognHrotlS ffi~ Ilaiade::. ill: rip'[~a:~lI1a.s~, bisi.c1!nllle'Rte cxistcn des rnpos: ICriptcliSjj5temR!:i me.'mjc05 e de Ur.'!I.I'e secreta , c.n.p roBlilremas ~sU:rt.etri~ 0 de: Uave 'puibDiLa, En los, stm~tncos. mnlto e~~ elJlJUsoc c.om,o I:lt receptor d.e In informw::ii6r.T1 :lmparten una da\~t:· .secrf:1:11 que 'pe.rn!1:ile· ramo c:ifrar 11:01:1"1.0 descsfrar La. rfom:uu::ioo que lnh~r.c:xmbi.sn enrre sr. !;Orne K' :iJus(,~ilI! en In AgllI:ai lSI.1; E lll.l.ve seen::: '1:3, rll~ cornpartida pre:vi.'3l.fnii!l!lI.fi!· 'pol A" B en ~'!!it.a fAglJlfa., L~ riproosiSl.t:'mas 3~ui('..Q5 requteren qu.e- ,,-ad::'!. .U:5:UliInO emisor 10 n:c~Wf 1:: ·:tnfonn~d.6:1!J1. poeea un pat de' d~\,I\~l ll[Ua dill\~e pn~a:d:il. 4ue solo IC5i .lnoc:id:3! put el dUE:fio de la 'lnii:sm:a. ''JI !WJa (;.'ht1l.·e pilMlca. que esotd a dis· O:<;ld.6n de c.u'BI~E.i~e,[3 qu~ la requtera. AlJrnq,l!Je los crsptosisremas .iIlD:!I.~mc(;J.S cunsumcn nmyel t'fli: roptJi d!l!'] 'pf'OOesadD:r; 'tJC mIli'[\f'fi ]'e~1i;:.n de iall.e:m m.is si:rIilplc ci'f'rtas. :,rp1icado.ne s. Las l~gllll13.s 15'.2 'V 1 Si.J iiIJUl:s:t:r.al1. la ;)n6rle_n'(;~'li1 idad 'II' b au t~n~ifi...::ac.i6)"1 lIss.,n_dOl rt::'"ripl.Ogrnifr3 ::iI~lJri.ca.

La flgum LS. L muescea ql~ en 6 Iase l el meo:!>a]1!:: M, 1:8 rC.~ffirod\n (IDI:' d stI::ma ,A utili'Z;antllO el ~~niln'lO de 41'ocr1pl;.ion E y 1a [lave. ~ta ks, :r001.!Jic.iendo 11:1 mens ... j:iC cifrado ~1'1111'. En La 1lI~ ,1 se ihJi~('r'3! comO eh.fe·.5t~o 'B de~ifrn e.l 'an.i!!'~je M'~ U~lido el ~l:goai.1:m1D ul.e' dKlrip::.~.O:n D v la ave 5'e'Crt:'[:a, .b" para W~l!:ilJ.pt:'l[:'"d![' el liru?:oS3ije uriginal 'M.

,La! '~"l:i1r.!r l5-1 I'IillJlCStt:!!i, d (:,BlOO d~ lIIlnw::a:ciCif.ll. de 1I!I.i:1I, t:"rnpc:U:'.o"l~~[lUj d~ C"1a~\.'~ ,p.~.rh~iC:{!i p3'r.iII lCan6deneiaJilJ::ad- iEn esm :~gJ1gm. para que el s1l;~em;:[ ,A len'!j,!"r~ UnliJJle'i'ilSa}e 1i;1i]I1l§id_~~:tI:;i::!l!1 ,tlI B prim.e:ru' 1ti!!qu.~ll!re conl::u Co:EIi ~ cb'!.l£ p.:lhli-L'3 de S tdc:Il1ota.da Itom.o, keb), La cual POf su c<1IIracr·.e.r :p(jj,]i.~ico :pllJroe' ser o'btellj&. d:c!, los S!elVRdore:5 de5i:'Vn:,1d~· ~. R~mBc.cn~'F ,d~'I#e:!j p{i'hil!l;.3ls,en In:~rvtl::::l:.. CkJ m.p[idQ (:S[C; 'n=qulsiro, A. em. 1!;1'1 '[u~llSaje ~l iI'1'u:::diaull!: et :id.t.T(~'ritmO de el)jc:r!ipclI~]n ~ ¥ La ela ve p(ahl~ de a L:pb" ,proouctendo M~ - 'Em La segIJnd3 (~t B a:l ~ibir' ~l ~ !i!!i dl!!S_cifrB .. :pem:o. a J~:~FLCia dll::l. crr,pt~ I:eDliii. z.;Ul~'l:I~ui(:o.. ,em:plea SUI p~:i~. ,I[;b~e :P'riv~ ksIb,. 1 .. cool no C-0'mp8:1:'l'e' eon [illd~ m.i5: 'ETli h~ rner, rut" util'u:!:;IIndo e.la,lgonrtm.o d!!;!:: dc.cripciOn D V su !ClavC' ksb, B obne nil: '= ~ T!i1,cnsaJ:t:: !L'I["lgjiila! M:- Debt:' l'lO~ t;!1U'1!: un 'I'i!"i."ceeo que ·conClKaI, lB. da ,,-eo puiblica de 'B FL(l porld [Ii!:sti~rr 'M IiIi! puesro q'lR' Dkmm~M<iI) nO ~nero M~ '~.!!> d'os ~Mlkiiiii.'dcs p-dim Obte:I1i1!:iF ,M !!'D urn csq,u~~ll!a de d~.v~ pLilMu:2I, son:;.

aim.- m.t."XIiruilt~~ 'M" = Elt"Jl'(M) v de5cirr,;n miZ'1h:;:~nU' M - D~J~;i:oIp.~"')

Ufror ~1;:ml[C: Mil' lE~b\M) ,. (~iJr.u D1. .. -J~h,,: M = [1l'1n{,M"')

LJM

~ ~

,

I.!, :Ehb ~il.l~ - Jlb (M".I "Ill M" -, ~~ 4~b) ~i}.811 13) '\,1 - [)lii.pb (.Ebb tMl!J

,L. figum 153 mlli!'s:lrn el C:;,l5[1 cl~ LDl:i.IL:-&Ci6n de un i:.npt.rn;i:stc:ma de c Iavc- if! uhl.!C:£I p:illJ."lIiautcmi6.c..a,:~uJl"

E [l los dos c..'l:oDS olLEIt:Ci':,ioree,<;. s6~o ~ h.a I.J tllrzad o la c ripwgrnJin pam mam:ern::1" en secrero l~n mcn&'JjJ~~ es decir, Ia ('l')nfldclill:lahJi3!d. En Ia flgul IT-II 1:5.J ~ ihrsrra de mant::ra slI)lJiMiC;::Idn cnrno pudrla ...: onoce rse q li~n rsrtJ.,:,lu,6 el n~(:T1i~le'. e':S ... Jecir ::;tl m::.nt1lhcY,'Jj' a J. creadce del m~:nO::;:;Jie; esro put!J!~ con ... ~I:dC~ como una k)[ma. OO:s1ca de llIr.m.a ,cli£,ind.

E~ e5te.i!":lSitll, B C [~ rei rnC:Ifl.5..."'1I~ 1\.'1 'v desea enviarle ;:I A" pen) ruI.e:nuu, lJeq,lllicre que: A, (ern,ga rn~eha de:: que fue B Q{llicn 10 C:E'l!=:U~ Em i Ia Iase I ~ B cifra e Im~ il!H'~ jc , .... t Lon su dave. pn.'\."3dl!l ,bb. 'f ill resulrado le ilg:rcga .so idenn,f'H::ado:r (cll es ~ ca<r;o ,IB.l. y rodo esee 10 c i~ .::;:nn :ra da\~ 'piiblil..":o'l i".i!e ;\ 'lkpBI que obnwo d~ ,8I~[j,11 se rvidor de cbv~ pohlicaSi), ~lle'lIfi:lnclf1 d, cr'le1:1S8ije 'M '" ... ,PoY su !P-"fU!'. A ~cili.! M* ell la fase 1. 3,1 ql[.~ d.eE.c:l.rra II..ISa.lI).~ li.io SUI clave (!Ii:,i"":j:u:h~ ksa~ 'If obriene (E!ksb (~n. 8). 1j' 8,hr:n:a 'pU'L'"<:~1i: obse !'Ir~1I'" ,eI iJ':::lI1.ti[iI.."fLdo[ de B Cf 'nI'tiO supuesro cread[u· d,d me ns:t.tJ~~ Pam cOflll_['wbBlr que finc a qULen (,]'.eo d 'l;Jlct'l.£l,e" A CUiIISigU-e La clave lP-,jMu:::a d'C B e il1.'[!I;::'ll~ ita &~.:ifrdli Ebh(M) I !!!'~ Je.t:1ir~ DkpbfEksb~t). 1: nhne:nl! I1n:.dnlen'le d Il1 e'n-"aje:: M, q n.e ~ ~;::c,.]lll),l 1;("!!'Io£[' nlJtii_n zit:'ntKll' U r'l..led~ ser le.d.o pt.'!Il" A.

CtlmpN ha qiLie rue B ql:!l,en lCl c.:n..":6. pues ruu:!i~ ~ cConocc. I. dave privad1'!!bb eon. 'In 1J.!l!. dti;rrido.

ExilH:en nm~ rpo:ribilid~ ~ COWlhmad.ones. en b apliC'3C:i'Qn de estos crt . a&Liten_~ pOli' ejempLo. fa di5trlhu-6n de cleves ~aTi!tai.'ii '1:!rB'Yi~ de lC~es Ifl::'OMdt;ncl.a1ill'.5 gallm!i.~:s, pol: c:la'l.i"eS li'ublic.~$. ~Ul!m~ de Sl!llten~c.i.6n. 'if de ml:eg~a .:I.t: l:rn!osOJj i ~1:iR: ntros. Parra rna or mIOIi'~ m~ ~ c:lave pU"b:Ifica, se .re.cQ]Dien.t'b Ilet:::t I:a ~elSfkaciJ!)n de Ia inITa'cstnJ[: b!lIi'a nI {Public Ke:·r loJlms!;r1tlc tum'll!:),!iI

A e tirni~i6fi.se m~n_c.igtu!l fi algunos ~res u~ que ~ han unpleme:nmdiP ~omel:ctBlmcn!l:1: y .sireen como mec.arn.~.nus dll! h1llse para impliTntRi" W!i!a polh:u;;31 d.e segurtdad,

1. 'Para ~a 'l:tm.ftdel'lC.~aLid9.d de L.a.. ~.6{l~ B meeanimlo PO:!'" b:c.cfen"C1a d Ia crip~Ha.., }\qu:ii puedrn drnJMi est~r-e. .. COmo:

• DES (OD.w ~ S~~;~J- Ibtiind~ adopl]!do por et g9mmo de Es~QS Un:idos y q~ ha ~sisil:Hin durante on cuarro de .!iJg1o. E DES esta vien~ sns ~ dlas aI existil" ~ualme:~ Ia m:rcnologJa que- to puedt:: tcF&:ti;J]et ~n 5i5lo glguma:s; baras. :Sin. te.mhargo. el m~a es:m . a:r. aplicado rres vrt:H' flli-l~ DES) ge~ro un nuevo Lrip~i!!>tt::trru!l basranre TOhL1SlO. Esse esttndalr es un hucn .t:iem.plo de cr~p~· ~a sLmi!!tria.

iii! RS'A (Bi~ Shmnir ,~). &1:~n.dalr adoptade pam L~ m~ ~ III~ ;;IipUCation.e~ de o:n:~tcio elecrronlco, b un bu Il i!frCl!l1iplo dt: C1ip-~ d~ cleve piUbliGaf.

'. SSt. fS~ Sack__f ~). 10' C~:se IDa y aUre.J!'i.Mcac'i:6n pa:ra (;om1t:K'io elelt'!tr6.nicD.,

.. SIT tS~E ~'l:'~ ']iraJUa.citIQruj. II Canrid. R:fPll'Ol y au ~enItlii~at;Wn euando mf,f:n!'[enil1'mTL entide:d~:s l~ciem8 •.

1. Pa b intl!:g;ridad de Ia rnro:rmrw::' ~[L. Est8oilacd: parn ret.n' hueb digit;JiJe5, de Ia :iDfomm1b~ n "pa:miti!titdo cOmplobu po:steriorrncnre qm~ ~ DO me mndiHcad;a.

III! .M.n, {Mes.s:a.ge: Dip:st: V.i!"r.SU:I~li 5,~ ., SHA (Se.c.ure: H~ll ... >i\l.o.o-Eidlm).

]i.. Para i1UJ~enfiJkac;E(in.. :Esnaruian::!S qUiZ:: pE!ifm iren comjxobar 1::. iciel:l"ri(hull. de qW~[l gene:reJ cierta llfllfo:m'lat.:i,un, d!e qUlie:nJ \"i~n~ una sohemsd de acceso a I!:.ic~ J.:e~~J["~

~, Cerrif~ .rIjgiwA.~,.PiL~Z"'.d! .::·lrt!i.:ltm~lIiI!:8 qUI!:: ademas de la clave ,p(ji~lic<:ll del dueno del c~mflcado coedene iA .... .furmaci6n sob;rc 1.!1 r1i3 ~~ .,t"ortdOO IQ,illE!: (:e'rtiflc. .. 'lI II:;tD..IC C:'i3. dgve p"ilMic~ es e:fre<.ti\1""afllenre dd d,~~enu. Pol. In gcm::ra] .aql..lli' se ["[aiMe di!!:.] es ~d~!U· x:.){,'t9,

iii' Fi~ drgil!.!;lk..'i". :&~d.o g:enemlmelli:tire en c'r~pmg-.dia, de' d.a:'!,ic p"~ibtil!l::::". cQmn, sc ~ljh.lstr6 ~:n. la ttgUlC3. 15.3.

Iii' .~I:~iI'[.1I:l:. Sisrea!a Que ·pd"m.l(e :ilil:I~fl.riAl!:a.ll" a lJ111 u$l~alrL'O pasa eoncet1~ e:1 ,~I';..it:~ ,;31 111)5. [:hf'erelll{eS, 5e'Nicrim de; uea red, IEL u!5uariu :s:6J.n se BLl!i!l: nJtitFic:il1 UnBI oola. vez, .onn l\o qm):e 'l:;!'WitBi '~e!1;.,tear :511 oO[ll[r:a&::;iia c~ \nt<;. que' L'ie.ne aeceso ,a Ia :r.e:dI •

• ' larj'C~ ,~n'~Ii~~it~ (S:!Tf.l3ir~' C-{tros) !.2 II' Fire,""81 ~I S

iii Se rerom'i.e.:Jild;;!! b i'lin.pb~'rl:t.ati-6n de. :p;lafi.t::,s Ilk l:iOlll'rti~n:i:;i~. infom13:ttica .. ,_, .Los ~u~ma.s' dL~ ,red;UlI:,u:lamcia V' :r.csp01d05 rom. :liTilLly uLtik;:;;.

6- Hi!!~m~Q~ come:[c.i:lJJes lPaIa 'DnDruro~:eO de ""1Llt[lC:1i3b,li~des y derecC'~&I"I de i'irrLl,Eliso.S.

iii' ISS Inrernee Sel:ilI.ri-~ g~t~PL"'_u IO!' Axe.n.1t &£l1'!!t Te:cb~ololgj.etl.l.4i

lJ:b~.oI!!!,",~~"obi1t..i!$iig~~ofI'L"C~_t.iml IJb~OI!"_.'~J:!.

1"hmp:/I'II'W __ t'lI'.6.om!.

C"."lbc·~ntion~1f" qllC' 3l,gW1D6 de' In.o;;rm.:"CRoism.os anres mC9JIA;.ior1i~ios sirvcn piltEl l!rruII nplc!i p:rup6:sioos= JIIO'[" e].c-mplu1 un c~tL16cad.Q digil:alp1L.lcde se i ildl p~rn imp·iaJl..l:at" un e.:.·· .. qUCIl1t1i de ru.U:-e'nl:~Ac:!c.ln[1l. de' t:cmr6d1li::ncian~ dad I' e ~ndWiO de im:eglid.ad.

t;:IJ5 pnlill.it:a.:. deben !il!::l"" JliJ'hJ.fididas. en ~.a .IIa uirgacuz.acion IJiIlliI poo..::.r. e1Dpn=·nder proo::sos ~n contra e (!1i!icn h~a mal usc. de 10& recursos de La rlYSmil- kim:ism.o" los usuerios puedJ::n a;p:render medtdas es-e-rn::I.iilJes pam ,pn'!lte,ge:r. su iinfo~d6n.

EcS~a cl.dl[ura debe:: 5H gC'ne .... da a v;piots nj;vlI!b::'i~ que: VR:1li dcsdt=: d ~1Ja::no c.om.un has];:!! ~I ad:m1n.isu-ddar mas Ii!'~a::nt:a.d(). M. d.cpt:ndiendo de'l nivel, se :pl!Ioden impatti.r. diferenrtcs ICU["SOS; .A. co.rllrm:uaei:on se da 'IlI1l. ~jEmrk) de ]IIlS kmas. qllile rl"::'I't1Inan los Jifetem:e5 []~. de C.UI'500-

.. Usuarto il;.Qmun.15

M.aillJ.1~'Jo de oom:W.3.Wn'35 baroware ~ . .5Q~re Pxc1!.eJCto.r d~ panmUa

Ccrntrnl de maeros

Inst-alac.i.6:Ii1 Y uso dli!!!t anltl.\"I-rus

Como h~l1;.c..lr un respaTrlo de !5U inro:n'l1Iacinn ConElgUJ[iaCi6n s.eg1J.l~~ d~~ mllV>i!!pdc£ CO:n.sej05 V<'llIa h3.ccr compr.lS en In emet Consejos p:ilJrill 'hSij:a:£ 3:tc'b.ivos d~ ]nl.e;m.e'l

COma IProrege.f a sus h:~jQ;'5 dt:: in{onnac.i6n nociva en lnremet

Pxac a:ii.oe as ir81:t 1P~'i!1itx::,gJ!::1[" !!iU 'l:i!:3ifofma.;ion en sjstero~ de 'USII) ·mu~tJijpll'.! Plan de oonllting.emc!l"l:ll

~ D:!Irectivo.

~1aJ[lL:ejo de '~i!)re.."" y lh .. ~'lIu""e'mos pr.o!l.·i~ona.h::l'i C6m.o SQHcttar Ii! U~~WM un .::.e-rbGcado ~.jt.aJ Cilfr,adu. IfinnM "l bueUas digk.~lcs

IJit"rEIUIi[i: [I A:Il[IHC IN.IEtlGENTit:

Mm~ejo I" Ie. ~3 c.rm:Lf~n3, dd I:crtifu..'llcio personal M~([Icjo de c.oDl[ro:scfia!. fue ra de la red ~~gt! r.J:

M·afiCJD del OOTT.'CIU &!g!lLIO p~ dt: con,t-EJ1#'i1.(.ia

iii Ope.T.ad;t)L

- ("....uJll~j~, para i.E.slA:lt;}c.ion de ,mrnv3,re. d1m..iIl1IJndo cnracrertsncas ins-c~

MomlU~O de ac nvi:d:ulli.:S ll!..ali.ciosat5 de IL'ISU.flJnt I;S hignnc ~6n de CUi!::n.r-~

Pian de Cdnw~ r&c:ia

~ .MllI!Ij.rusI.:r.ador de !'i'l.st~mas.

G:mJL.i!lI'Un:u;.wn. SER:Ut::a de e.quiPQ0

Cakuio d'e h1l.llt:11las digi.rnle5 de 1[").5 :s~Il.t:-m.&s de m.i5iO'lTll(;.rkEI;::I Apli'C3.Ci6n· periOd[cn di::: Lisms: de ·ve.cificac.fon palrljl r::runpn:lb;;r[' que los sisremae at1n Sij.!ill. 81!:"~U~OS

Mornm;reo loca] de servidores

P~~1i1 de 'lCIL'IUt.:Ulgen.c i~

!!!Ii Adl ElI.i.:lJljs~n:r de .EeJ.1::'$.

MOil! tOIrCU remotoperfodtco de equ&pos y serv Loore~ Cunlig,u 3C iOn. :Se£,1.~,[,"d de: rureadorea

COI-dLilIU:racit'h,. dt:' V PN

Plan d~ cOfi(11ngEnctEII

• ftd,"l ini..stn!ldur de £egurirlad.

Adm.iJtisU'tlJ,.:.i'm ~e.l Gn:-wall S:egLU:ridad en. nue as. IXCnolog.L2I!i Mmims.lr.M: i.6:L1i doe I~ $i2'gu~aJ

Di:se-no de e$trol~gJI:a:!ii r pulitic:as de segurrkJi;:lld Plan d~ Cl~lntJi:nli"en.~ia

Debt: escablecerse IIJIili sisrem.SI JiI:: evaJI1I:aI('i&'1 permanence de ~05i princr~,Ic.~. sfus;u::rnas de:. llli:1. ur.gaukulII!::iol!'lj_

Esto puede prc'l!.fCl1.U" itl.': idcnl"Cfi pur M~lla<jj Co:nHSlLlII:::;];[;:I('Jncs... II n C3.SQ L\'pLcQ' ,,'!!Curie- :::!II :1-;tUi.Elili::::rn- ~(!Ifu"'3irl! (,I a,D'Ui!;:aa~ ~1Il!~ de la ll.lQ,_lr;;u:Uzaciun. qlmc ~..5 c'L,la ... do sc filviJiiIl Que rd :ilsremf! 3nren.o.r haMa :segllj~~o c-hc:<l.l.~ J~ sc~ufid'ld~ a1 i'tUli,l~r 1JJ:Fl! 'D'U~VO wftlYa£e i!'Xi~,TC pl!L""VL'iIJ I12Di1fi.a~.~ I!!:'ll ql!lc ,~ t:orulgUrnci6n :pR:t:::shlbr~id:jl es la, lnas ;::'1l'nupI3J3.

Est,)! LUDllirnreu continiuo pu:cd'c tambit:iLiIJ teraar l~ (onna J,e un Si .. reom J~ [:.letccd,6n EI!: JflinJSOS: (]DS. Inrrussron Dclt."'t:UUu. S~h~'rnL qUe" pu,eo.::ll;:r ~11L:;,U' l~ dli}!:re"t"lcia el.1l.rrc una l[eI;:lrpocDU:'I.1Sn J~ los ~!;;lem01l~ quI!:' rardn 'I;r,lC1.L16 JL;:J;!'!; :lI Ll!1 • conrrol DpOHUIrtO (~H['" mUlilH',i.c~ algullll ~OI;I .. lenre :l St'lfn a~M,UD;]5 horas 0 Dltnutus,bw!i hen:-dIlIl.lfj.:'Um~ se [om~n fU:in. im3~ im - pnrt:i:l nue.:;. 5J :!.-e" !ofML en cuenra qUE"' :;u;::lll:i1lhudUe se ~5:[all1 r4Zgl~"'J;-::InJJ.) '11111;::·VU!iS r ~,(:rflj;;W:: ill.:"Eoo (!'t:il411Ji'::) que 'PllI.:dlen pW""ilX:a~ miles d~ ;6;n'ha.t~qUe5 d\i.! fle~.;-..on J~ ~rvidD eonrra 1J'l13 C 1"r.wias ('Ir.g<JI:nii~Il;:KmC5 de nl1'lut=':ra :simul-

rim.:a.

legislacien

A~ctOi5' !efJO/fdr.& en lnrorMOOca

Cua I qU;L1::"I" enlr'~ en illgl rna ~ilUIlC ion :r~n· icllLIac puede ser d~l1mndad.;.1l !egaln"i.eID.(}: (XIt aDUSO, acoso, in"'""OJoorl! de privaC"ia,. crc., si :nlgmLU 1:11<: 5'1.1!G usuaries SC' Mem~ l°opriDJ.idQ'· po, la It:~l\'L.idad de d;nn.trC)T~ri :JI 1~ que ~lil sujetD.. fur ejenil:plo.~i en los mff:t1ini:Sll'lOS de ~egu nJa-d se e-H.llpUlln 'Q1..I'e fa Fed rru.~,s:.e rn.rnU[ore:L!d."1,. atgwen po.. .. h'ia ~lL'[i!["~ agredido en so ·P[]\"3cta 31 :pe-I1!.S3'F qll.ll~ 11:.00(01, inkm:uaeiOn qne t:n~'iia OJ [Ji;1lVe:s de ,In n:·d p1lC'\.k ser ~['~ "~&l(II pOI: ]os ~Ul~rrnf"J~(l'n!S_

S~ .o:::1l1I. ~ pOlil[~C3 :se d[~,pllllE1 a~gUn. tipo doe cOI1oITOI lI'"f'fnlO d m~l'"".·iou.a.~ do aD"~ nCffm.entl!. es necesano cousultar COO d di!::pai.£laDll:: EllO juIiJi.co.. 'I~ 11iI.1l.cjOt n-.3TU:r:I::II es q 1I1:" a~ 6nfl.i1llr lm I:LII111:J:am. los ~fIIlpten.dos iI:!"!Sa:En COrllsctenres y aUiro{u:I!·~'L a :Ia em'[.:l'n::"ss, 'l!IJ audlrar sus il'l:cCI)(m-e::. en los sisremas,

EN isren :J ~!.'1..I![itOQ. esfuC"r~!i PUI" 'reg!t"lmenC!.r IB 1![!:fO[1L~l[l'C.."'l en Mex;i(:zy..

:ley del . kn::aOO d~ V~lo~s (,A"cr- 'jO~ " us: cl,I"i.e5 dl!: K.!tcru.-tfi-

cacion !!iu5~imir;j n a ~a ,!1cmi'ilL m .. H:6:graf3 , y reudra r!J ig,U3 L , ... ·a.lu[' pro-

I~toriol~;

Ley de ,hUt:l!I,t,III:.iones de Cn:~[Q ~Art- Si:!)~ ", .• E~ use d.c m~~ dt!' i[dem:iliCilCtOn __ .. €n. Sll~Iin1'C.i(i Il'II dl!! b 1~lfmij1. rra:lu.;,:m:i hs [n.Len.Uk efecros qlll: 13~ 1t:},'I!s otc'lI:,gan 0:1 1.()iS d~)C.un.l~n.to:.. - - •

Ir;;;! T E.RN!:. I E L Li""ElIl1!D [Nlli El.lmNl1 E

~n abrii de 1998 !Ie pu'blkn c:n d. Di:ariL'! OfLda~ de: 1:31. lFt:de[E~ci6n ,Il!:,l Pr~·~~m8l.·Nacion~l. dc· NUir11&~cion .. que iru:.Lu~ ;e;i 'ii:ell!H~:" ;'U50 d.e PLEma$' EI.ectr:6niic!:iI_2l, ...... ~

Comi.'[~ EDl M~.Ji::~l[,o (jrurlli.of%). pR:!!ildtdo 'po:[' ~3lE"lli1(l!il:I!a., prol"Bloror

d I _1~ .,,~ d .]..0;. .

e a ~D.'Ff.Il~-';;:II;rtl!. ~ I"1IH3.Eil::i[UI, II:: CO!11L~'OC;L'O '::: e:(,'[Euruco~

'~1lIe.ll' de "",~rriaL'i .ani'll:iari: ... -m ~ fee marl:as duma:liD::' el ani;] de i. 999., ¥ c:t]nOOlid;ad~ en. LaLS c::iJnalr.!LS de DiplIIn:tdbs. "'I Sel:'!!~IT::!> c,] '29 dk liIIbril d\e ICQO~ '~IEW. W.xico se aprooo U~ :sene d'il;:: mudJihcaoC!lJlfie'.$ p~a diM li;ilrill:'t.'l:1r de aero j lUl~i!l;Q ;;I l.:as OPCiE"~l·[)'I:I:t::s- (;Ofdeocial"e'S 'he;t:'has· ~I l.rav~'8 de medii:OS i!;[~ltr"6nJJL:il1I$.

En e.ste: b~;tI,I!e 'Pa.mO[~M;a. se h~. meneionedo los prindpaJi£s .£a_c(Cu~e:'.l. Q'ILd.e~'for;:lItan }r- ·ponem.e·n l[e~ la trulovrn~i6n em, la!l:i w,~a'W.o~aciones acruales .. ,Se. :P.'-ICm.o5ti>c:a q,~ ~~~ m1m~;w cl!!! ataQties .5ONu[caclos se ml.I~.t1i.plic8iJdi !I:'Dl! d-tar5i p;r6Ki",~~ Ir...~ o[jt':aJniz:a£ione5 q.'!l!e d~n iIJ;ICU:r.YDmIIT il!:1.lI. 'med1u8 C'OI1l!,"D .I.nt~m,e:t denrro de iSU esrnt~.~:;aJ li!!Ql!.;pIrCSl'!Ixii.aLI. d.ehi::'El .a dopra:.r medidas q-ue ~cen la lI;onti.mlnd'adi ~ ~1!.!I!!i, ,UP-eT.-<lcl.ot"lofS. 'as~ eorao ls intt-gridsd V el secrero de S1lJII illj1jJu:rm.a:LitSn. iSe~le.

Sc sen:illl6 la. IW1.wooum~·ia ,de .eO'n~r. en 11.';11 (l'liganJ2~C16Dl. ,t:06n 'I!lI.'n. equipo q:U,e ve leo POT la sawJ d"il:: los. :s±.:s'~II:ma-!; }t I.:a :~n:fG~i6n qrue C'OO'ne nen,

Sl!: :m~]'I;c:i(,1t1i3C,iiJin B];GUI108, de los elemelllllit'os 'tte~nQ~~c~ q,'kBe. 1:'£11. CUI1.iu'OID ''I en.lbuena. lC!OO'rdin~~i6f.l p1L!Iod.e'n.pNl'vcCE'· :a .los &~tewnas.: del gr.-aQ:Q de !5~·gl..lrid3d. q,ue llieqR!ier.e-li1L.

S.:: ii,'I!I3'itr6 !I1n-cvemnemte i~. cnp.~ogtf.i·~':, dJg!b.1do :;;Ill ~pe:m funda:me.[l!!~a~ que dese~p.e-fiia enla ~e.c.nJ!)LQgii:;)j. dE sq'Illicid!ed.

O~~ 'Ir,~OC~ q,ue. a(hn con tOOOB Ios elementos. 'te<.noi6gjC-'05."wlll. desc uldo e fiI [e, C Uibuza de losasuartos lPue-de i'iI~f1[e..u' ~Ii(li!ii pr.ulhlema!S a 13! Ofg3i1~1j;izacmn". E&ta culrura, s:.egin los ir!:!I:-prr.~iIlS;. d~be ser im::.ukada en Ios jov-.en.e8; m.ed.ian(C· C't!I:r.aos dJ: etit:a. c.U:nnlPm:a.eion:al., remere ando q_1JJ~ P]'~;;:lti.c:M U~Ii;;;m.c.a.s de "~'ke;O'" es deseructivo .,. '1110 UI"5J d~Q:m inoJ~ru;iI.'!Pa.

,&. mmbien impormnJt-e q\le '(1IuC'!iil:!ra .:socit:dad v, S!!Ii'bn:: Ma. las C.oMlIJ~ onidIlU::lI::5, d~d[-C--dldas a ~ lel5;i~;~aci61'1i ·inform.ditic.~ aeeleren el p:r(X_~ ql,IC br'ind'~'a ~~ nuevo Efi'l[O.mO i~r.m;i'D:k:b l' d:t= ca!n;~ni~iOr.t b:s :~,irlm pr.o:piaiii que ~Br,8!Qtioe:R e]bllel1. U5.Q de la l.ec,nolQ~ra..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful