Nr. 118. Dziennik Ustaw. Poz. 970 i 971.

2579
Po,zycja
taryfy celnej
Nazwa towaru
ł ulgo.we w % %'
ł normalnego
(autonomicznego)
Z 187 z p. 2 Tkanina ł surowa
o ą satynowem, zawie-
ą w 1 kg wagi do 15 m"
ł ą do wyrobu welwetów
ę - za pozwoleniem Mi-
nisterstwa Skarbu 30
z 190 p. 3 Sieci ryhackie wsz,elkie, nawet
ł - za pozwoleniem
Ministerstwa Skarbu 10
Z 197 Tkanina póljedwabna ł
wa do wyrobu guzików - za
pozwoleniem Ministerstwa Skar-
bu 15
§ 2. Pozwolenia Ministerstwa Skarbu, wyd::l11e
na podstawie ą ń z dnia 25 kw!et nia 1932 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 386) z dnia 28 czerwca
1932 r . (Dz. U. R. P Nr. 55, poz. S42J, i z dnia 20 ź
dziernika 1932 r . (Dz. U. R. P Nr. 101, poz. 855' za-
ą ż ś ć do dnia 3D czerwca 1933 r . ł ą
nie.
§ 3. Za towary, które na pod!'"bwie ninie:sze-
go ą ą obo-
ą ą w czasie c1e'lia ł ć z ulg
celnych, lecz które ą oclone b·? z
ulg celnych. ż ć zwrócon:l ż ś
ę ł norma\.nem a ul gowem. o ile :
aj zostanie ustalona przez Urzad Celny ż
ś ć towaru przed wy:l aniem jego do wol-
nego obrotu. przyczem ustalenie ż ś
winno ę ć przez stwierdzenie, ż spro-
wadzone maszyny i aparaty ą identyczne
z przedsta wi o. nemi na ś ry-
sunkach lub fotografiach , albo, ż chodzi
o inne towary, przez wydzielenie prób w
sposób przewidziany w § 42 ą
z dnia 14 marca 1930 r. o post :; powaniu cel-
nem (Dz .. U. R. P. Nr. 33. poz. 276) ;
b) podanie o zastosowanie ulgi celnej ę
ł ż w ą 30 dni od chwili Ł
tecz.nego ustalenia wyniku rewizji danego to-
waru.
ż petent ą o ę ą przed spro-
wadzaniem towaru, lecz ocli go za dem norma lnem.
zanim zostanie wydane pozwol enie na ą odpra-
ę ą to w takich wypadkach zwrot ż ł
ż ą ć na skutek podan:a petenta, ł ż
W ą 30 dni od chwili przyznania ulgi celnej
wraz z ą ą (kwitem celnym) ooz z do-
wodami ą zgodnie z ninicjszem rozpo-
ą ż ś ć towaru.
§ 4. ą niniejsze wchodzi w ż
cie z dniem 1 stycznia 1933 r. i ą do dnia
30' czerwca 1933 r. ł ą
Minister Skarbu: ł Zawadzki
Minister Przem ł i ł Zarzycki
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Sew. Ludkiewicz
97 t.
Ą
MINISTRA ś
z dni,a 10 grudnia 1932 r.
w'sprawie umundurowania ż funkcjonarjuszów
ą i prokuratorskich.
Na podstawie art. 265 § 3 pra;wa o ustroju ą
dów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R.
P. z 1932 r. Nr. 102, poz. 863) ą co ę
§ 1. Umundurow,anie ż funkcjonarju-
szów ą i prokuratorskich winno ć
ż podanym przepisom i w,zorom.
§ 2. Zasadniczy ł umundurowani.a: suk-
no ciemno-popielate (ma,rengoj; guziki z ż ł me-
talu ł z ł ń
§ 3. Umundurow,ani:e ł ę z kurtki. spod-
ni. plaszcza i czapki.
a) Kurtka ę (tab!. 1) bez ę
z ł zap:na'l1a na 6 ż guzików, z dwiema
ho,cznemi krytemi kies.zeni,ami i patkami ś
16 - 18 cm i ś 7 cm. ł ś ć kurtki taka,
aby ł ł z ł ł ł siedzenia
przy pO,ZYCi1 ą ł ż ą ł
ś 5 - 7 cm, zapinany na 1 ę Mankie-
ty na ę ą ł ś 10 cm z dwoma
ł guz.ikami.
b) Spodnie z sukna barwy kurtki, kroju cywil-
równej ś w dole i kolanie (bez man-
kietów), ł do trzewi.ków (czarnych) .
c) ł ę (tab!. 2) z ą
na plecach, piersiach i w ę po 6 ż gu-
zików z ż strony, z dwi ema bocz:nemi, krytemi
ki,eszeni,ami z p:1tkami ś 18 - 20 cm i wy-
ś 8 cm. ł ż ą ł ś
10 - 12 cm, zapinany na 1 ę Mankiety na ę
kawach ł ś 15 cm z dwoma guzikami.
Z ł phszcza, ę w Ł (ckagonik)
ą o ś 5 cm, ł ś 20 - 22 cm,
zapinane na 2 ż guziki. ł z ł posiada roz-
ę ę ą od ł do ł siedzenia,
zapinane na 5 ł guzików.
d) Czapka ang;,e1ska (tabl 3) z sukna munduro-
wego z daszkiem s.kórzanym ś 6 cm i ą
ą ą ś 1 cm; podpinka przy-
twierd,z.ona do czapki na 2 ł guz ikach z metalu
ż ł ł z ł ń Na otoku
nad ą orzd ń z ż ł metalu
ł
§ 4. Oznaki stopni ł ż ż funk-
cjona"rjuszów:
1) P.omocnk.zy ź - na brzegach ł
kurtki i ł n.aszyty ą ś 60° z suk-
n.a ciemno-granatowego ś Y2 cm o bokach
ł ś 6 cm (tab!. 4).
2) ź - na brz,egach ł kurtki
i ł nas,zyty ą ś 60° z sukna ciem.
no-granatoweQo, ś 1 % cm o hokach ł
ś 6 cm (lab!. 5).
3) Starszy ź - na brzegach ł
kurtki i ł n.aszyty ą ś 60" z suk-
na ciemno - grah.atowego ś 1 Y:I cm o bo-
kach ł ś 6 cm z naszyt ym na nim ł galo-
nikiem ś 2% mm (t.ab!. 6).
..
2580 Dziennik Ustaw. Poz. q71. Nr. 118.
-_._-------------
§ 5. ż funkcjonarjus;ze Ministerstwa Spra-
ś ą ponadto na ł kurtki i ł
szcza z obu stron (Labl. 7), oraz na otoku czapki
(tabI. 9) nad ą monogram z ż ł metalu
ł z literami M. S. (tabI. 8); ł paIlslwowy na-
tomiast przymocowany do g6rnej ę ś czapki.
§ 6. W czasie ł ł ż ż funkcjo-
nariusze ą i prokuratorscy winni ć umuudu-
Towani.
§ 7. Do czasu wyc,zerpania pos,i,adanych zapa-
sów, zezwala ę na noszenie dotychc,zasowego umun-
durowania.
§ 8. niniejsze wchodzi w ż
cie z dni em 1 stycznia 1933 r.
Minister Sprawiedliwo&ci : ł ł
ł ą do roz,p. Min. Spr,awied\.
z dn. 10 grudnia 1932 r. (poz. 971).
Sal! :I
falI 2 .
, ,
,
\
I
I
,
l
(
(
l
ł
, I
I
I
I
I
I
I
!
l
.\
,
,
.........1........_---....-
Nr. 118. Dziennik Ustaw. Poz. 9"1. 2581
Y'al/ J.
o ole
2582 DziennIk Ustaw. Poz. 971. Nr. 118.
..rc.lt. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful