အေမရိကန္ ကိယ

ု စ
္ ားလွယေ
္ ၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏင
ုိ င
္ ံေရး ေျပလည္ဖယ
ြ မ
္ ရွိ
ဧရာဝတီ Wednesday, 20 April 2011 15:44
အေမရိကန္သမၼတ မစၥတာ ဘားရက္အုိဘားမားက ျမန္မာႏုိငင
္ ံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ အထူးကုိယစ
္ ားလွယ္ တဦး ခန္႔အပ္ရန္ စီစဥ္ထားမႈအေပၚ ႀကိဳဆုိေသာ္လည္း
ျမန္မာ့ႏုိငင
္ ံေရး အက်ပ္အတည္း ေျပလည္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းပါးမည္ဟု ရန္ကန
ု ္ အသုိင္းအဝန္းရွိ လူအမ်ားစုက ေျပာဆိုၾကသည္။
အေမရိကန္သမၼတသည္ ျမန္မာႏုိင္ငဆ
ံ ုိင္ရာ မူ၀ါဒ ညိႇႏႈိငး္ ေရးမႉးအျဖစ္
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အာရွႏွင့္ ပစိဖတ
ိ ္ေဒသ လုံၿခဳံေရးဆုိငရ
္ ာ ဒုလက္ေထာက္
၀န္ႀကီး ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္ (Mr. Derek Mitchell) ကုိ ခန္႔အပ္ရန္ ဧၿပီလလယ္က
အထက္လႊတေ
္ တာ္သို႔ တရား၀င္ အဆုိျပဳခဲ့သည္။
ရန္ကုန္အေျခစုက
ိ ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သတင္း
မီဒီယာသမားမ်ား၊ ႏုိင္ငေ
ံ ရးေလ့လာသူမ်ား၊
အၿငိမ္းစား အစုိးရ၀န္ထမ္းတခ်ဳိ႕၊ ဥပေဒပညာရွင္တခ်ဳိ႕၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံ
ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပင
္ န္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) မွ
စီးပြားေရးသမားတခ်ဳိ႕ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း လူ ၁၅၀ ခန္႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံဆင
ုိ ္ရာ
အေမရိကန္ အထူးကိုယစ
္ ားလွယ္ ခန္႔အပ္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငေ
ံ ရးအေပၚ တစုံတရာ


Derek J.Mitchell

Mr.

အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွႏ
ိ ွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဧရာ၀တီက ေမးျမန္းခဲ့သည္။
ထုိစစစ္တမ္းငယ္တြင္ အမ်ားစုက ျမန္မာႏိင
ု ္ငံဆင
ုိ ္ရာ အေမရိကန္ကုိယစ
္ ားလွယ္

ခန္႔အပ္မႈအေပၚ အေကာင္းျမင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အျဖစ္ ရႈျမင္ေသာ္လည္း ရလဒ္ေကာင္းရန္ မလြယက
္ ူဟု ေျဖဆုိၾကသည္။
“အေမရိကန္ ကုိယစ
္ ားလွယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အားလုံးက စိတ္၀င္တစား ရွိၾကတယ္။ ႀကိဳလည္းႀကိဳဆုိတယ္။ ဒါေပမယ့္
အရင္ ကုလသမဂၢ အထူးကုယ
ိ ္စားလွယ္ မစၥတာဂန္ဘာရီလိုမ်ဳိး သံတမန္ေရး က်ရႈံးမႈေတြ ထပ္ျဖစ္လာႏုင
ိ ္တယ္။
သမၼတ ဦးသိနး္ စိန္က ျပႆနာရွရ
ိ င္ အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္ထဲက စကားေျပာမယ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ခ်င္ရင္ လႊတေ
္ တာ္ထဲက ျပင္ပါနဲ႔
တရား၀င္မန
ိ ္႔ခြန္း ေျပာထားၿပီးသား ဆိုေတာ့ အေမရိကန္ ကိုယစ
္ ားလွယ္ အေနနဲ႔ ဒီက ႏုင
ိ ္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ အေတာ္ ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မယ္” ဟု
ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေနတဦးက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိငင
္ ံတြင္ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္မးႉ ႀကီး သန္းေရႊက ေနာက္ကြယမ
္ ွ ႀကိဳးကိုင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယခုေျပာင္းလဲလုိကေ
္ သာ အစုိးရမွာလည္း ယခင္စစ္အစုိးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစုးိ ရျဖစ္ သည့္အျပင္ မူ၀ါဒပုိင္းအရလည္း ေျပာင္းလဲမႈတစုတ
ံ ရာ မရွိေသးသျဖင့္ အတုိက္အခံႏုိငင
္ ံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္
ဆႏၵရွိပုံမရေၾကာင္း တခ်ဳိ႕က ေျပာဆိသ
ု ည္။
“တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ေနာက္ကြယ္မွာ ႀကဳိးကိုင္ေနတယ္။ ဒီေန႔ဆရ
ုိ င္ ဦးသိနး္ စိန္အစုိးရ တက္လာတာ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ သတင္းစာမွာ ပါေနက်
ညာေနသည္၊ လိမ္ေနသည္။ ခေလာက္ဆန္ အေကာက္ႀကံ ေလလႈိငး္ ေပၚက လူသတ္သမား ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေတြ၊ စာသားေတြ မေျပာင္းလဲဘူး။ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္မးႉ ႀကီး
သန္းေရႊဓာတ္ပုံကလည္း နံရတ
ံ ုိင္းမွာ ရွိေနေသးတယ္။ ဒါက သူတို႔ အရင္မူ၀ါဒအတုိင္းပဲ ဆက္သြားမယ္ဆိုတာကိုျပတာပဲ။ ဘယ္သူပဲ ၾကား၀င္ညိႇႏႈိင္းပါေစ
အစုိးရဘက္က သေဘာထား မေျပာင္းဘူးဆုိတဲ့အတြက္ ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ရွိနုိငဘ
္ ူး” ဟု ပုဂၢလက
ိ သတင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ တဦးက ဆုိသည္။
သမၼတ ဦးသိနး္ စိန္က ၎အာဏာ စတင္ရယူခ်ိန္ ေျပာၾကားေသာ မိနခ
္႔ ြန္းမ်ားတြင္ သေဘာထား တင္းမာမႈမ်ားကို မေတြ႕ရေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္
သမၼတသည္ အလုံးစုေ
ံ သာ ကိစမ
ၥ ်ားကို ကိုင္တြယ္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ျခင္းမရွေ
ိ ၾကာင္း၊
အစုိးရ အတြင္းတြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ အုပ္စုကြဲမ်ား ရွေ
ိ နျခင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ျမန္မာ့ဒီမက
ုိ ေရစီအေရး
လႈပရ
္ ွားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာ နည္းပါးေၾကာင္း တခ်ဳိ႕က သုးံ သပ္သည္။
“ဂ်ာနယ္ေတြမွာ သမၼတမိန္႔ခြနး္ ကို ခ်ီးက်ဴးတယ္၊ ဒါက အလားအလာ ေကာင္းတယ္ဆုိၿပီး ေရးၾက၊ သုံးသပ္ ၾကတယ္။ ဒါကလည္း မွနသ
္ င့္သေလာက္ မွန္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဦးသိနး္ စိနက
္ အရာရာအားလုးံ ဆုံးျဖတ္ႏုိငတ
္ ဲ့သူ မဟုတ္ဘးူ ။ သေဘာထား တင္းမာတယ္လို႔ နာမည္ႀကီးတဲ့ ဒုသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင္ဥ
့ ီး၊
ျပည္သူ႔လတ
ႊ ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းလို ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးေတြ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုငေ
္ ရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံဖ
့ ြံ႕ပါတီ)၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ႀကီး
မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ တျခားဗိုလခ
္ ်ဳပ္ႀကီးေတြကလည္း သူ႔ဟာနဲ႔ သူေတာ့ အာဏာ တန္ခိုး ႀကီးၾကတယ္။ သူတုိ႔အားလုံးက သေဘာမတူရင္ ဦးသိန္းစိန္က
သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းတယ္ ထားဦး ဘာမွ လုပ္ႏင
ုိ ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အစုိးရအတြင္းမွာကို အုပ္စုကြဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီအုပ္စုကြဲေတြက သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္ကို ရာထူးကေန ျပဳတ္သြားေအာင္ လုပ္ႏင
ုိ ္တဲ့အထိ အင္အားႀကီးပါတယ္” ဟု UMFCCI မွ စီးပြားေရး သမားႀကီးတဦးက ေျပာသည္။
အၿငိမး္ စား အစုိးရဘဏ္၀န္ထမ္းတဦးကမူ အေမရိကန္ကိုယစ
္ ားလွယ္ ခန္႔အပ္မႈေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ ႏုိငင
္ ံေရး အေျပာင္းအလဲ မျဖစ္ေပၚေသးသည့္တုိင္
ႏွစ္ဥးီ ႏွစဘ
္ က္ ေပါင္းကူးေပးေသာ တံတားတခု ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။
“ျမစ္ႀကီးျခားေနတဲ့ ရြာႏွစ္ရြာၾကားမွာ ဆက္သြယ္ေပးမယ့္ ေပါင္းကူးတံတား ေပၚလာသလိုေပါ့။ အဲဒီတတ
ံ ားေပၚကို ေလွ်ာက္တာ မေလွ်ာက္တာက တပိင
ု ္း။
ေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္တုိ႔ အခြင့္အေရး တခုရတယ္။ စကားေျပာဖို႔ လမ္းစတခု ျမင္တယ္။ ဘာမွမရွတ
ိ ာထက္ စာရင္ တခုခုရွိေနတာ ပိုေကာင္းတယ္” ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဒီမက
ုိ ေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးအသုိငး္ အ၀န္းကလည္း အေမရိကန္ အထူးကုယ
ိ ္စားလွယ္
ခန္႔အပ္ျခင္းအေပၚ အေကာင္းျမင္ၾကသည္။
ျမန္မာအစုိးရသည္ တရုတႏ
္ ုိင္ငံႏင
ွ ့္ လြန္စြာ အဆင္ေျပေသာ ဆက္ဆံေရးရွိေနၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေပၚ သံသယမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္
အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ႏင
ွ ့္စကားေျပာရန္ ျငင္းပယ္မႈရွိႏုိငသ
္ ည္ ဆုိေသာ သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။
“အေမရိကန္ အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္အတြက္ေတာ့ ျမန္မာျပည္က စစ္ေျမျပင္တခုပဲ။ သံတမန္စစ္ေျမျပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တရုတ္ အရွိန္အ၀ါ ႀကီးစိးု ထားတဲ့
နယ္ပယ္မွာ လာၿပီး ျဖန္ေျဖမႈ လုပ္ေပးရမွာျဖစ္တဲ့အျပင္၊ ဒီဘက္ အာဏာရ အစုးိ ရကလည္း ဘာပဲ လုပ္လုပ္ တရုတမ
္ ်က္ႏွာကို ၾကည့္ေနရေတာ့ အရင္ ကုလသမဂၢ
အထူး ကိယ
ု ္စားလွယ္ေတြလိုပဲ ခြင့္ျပဳရင္လာ၊ ရက္ျပည့္ရင္ ျပန္၊ ၿပီးရင္ ႏုတ္ထြက္ ဆုိတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိး ျပန္ေရာက္မွာကို စုိးရိမ္မိတယ္” ဟု သတင္းအယ္ဒီတာတဦးက
ေျပာသည္။
ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံဆင
ို ္ရာ အထူးကုယ
ိ ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္မက
ႈ ို အေမရိကန္ႏိုင္ငရ
ံ ွိ ျမန္မာမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။
“ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္ အခုလို ခန္႔အပ္လက
ို ္တာဟာ သိပ္ကို ေကာင္းတဲ့ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးမႈပါ။ သူဟာ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္စြမး္ ရွိတဲ့အျပင္ ျပည္ပေရာက္
ျမန္မာအတိုက္အခံေတြက ေလးစားသူတေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အေမရိကန္အေျခစိုက္ US Campaign for Burma အဖြဲ႔ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး
ကိုေအာင္ဒင္က ဆိသ
ု ည္။
၎က ဆက္လက္၍ “ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းကို သူ ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာ့အစိုးရအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုရဲ႕
ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈဆိုငရ
္ ာ မူဝါဒကို ပိုအားေကာင္းလာေအာင္ သူ႔အစိုးရအဖြဲ႔အတြငး္ မွာေရာ ဥေရာပသမဂၢ၊ ကေနဒါနဲ႔ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငေ
ံ တြနဲ႔ပါ
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္စြမ္းရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္ယံုပါတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ အေနနဲ႔လည္း သူခ
႔ န္႔အပ္မႈ ကို မၾကာခင္ အတည္ျပဳေပးလိမ့္မယ္လို႔
က်ေနာ္ယူဆပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္သည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၌ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငတ
ံ ကာေလ့လာေရးဌာန (Center for Strategic and International Studies – CSIS) တြင္
စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထိုဌာန၏ အထက္တန္းအဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္ အာရွဆင
ို ္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စ၍ CSIS ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာအဖြဲ႔ (Southeast Asia Initiative) တြင္
ညႊန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္သည္ ၁၉၉၇ မွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အတြငး္ အေမရိကန္ ကာကြယေ
္ ရးဝန္ႀကီးရံုး၌ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတေ
္ ရးရာ အထူး လက္ေထာက္အျဖစ္ တာဝန္ယူခသ
ဲ့ ည္။
ထိသ
ု ို႔ တာဝန္ယူေနစဥ္အတြင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးရံုး၏ လူမႈထူးခၽြန္ဆုကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၄င္းသည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၁၉၉၈
အေရွ႕အာရွမဟာဗ်ဴဟာ အစီရင္ခံစာကိလ
ု ည္း အဓိက ေရးသားျပဳစုခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
ကာကြယေ
္ ရးဝန္ႀကီးဌာန၌ တာဝန္မထမ္းေဆာင္မီ ဝါရွင္တန္ဒစ
ီ ီရွိ ႏိုငင
္ ံတကာေရးရာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္စတီက်ဳ (National Democratic Institute for
International Affairs) ၌ အာရွႏင
ွ ့္ ယခင္ ႐ုရွဆင
ို ္ရာ အထက္တန္း အစီအစဥ္ အရာရွိအျဖစ္လည္း တာဝန္ယူခဲ့ေသးသည္။
ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ China Post (Taiwan) ၌ သတင္းေထာက္ႏွင့္ အယ္ဒတ
ီ ာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၆ မွ ၁၉၈၈ အထိ
အထက္လတ
ႊ ္ေတာ္အမတ္ အက္ဒဝပ္ အမ္ ကေနဒီ (Edward M. Kaneedy) ၏ ႏိင
ု ္ငံျခားေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ အထက္တန္းအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၏
လက္ေထာက္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစတ
္ ြင္ ဗာဂ်ီးနီးယား တကၠသိုလမ
္ ွ ဝိဇၨာဘဲြ႔ ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစတ
္ ြင္ ဖလက္ခ်ာ
ဥပေဒႏွင့္ သံတမန္ေရးရာေက်ာင္း (Fletcher School of Law and Diplomacy) မွ ဥပေဒႏွင့္ သံတမန္ေရးအထူးျပဳ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႔ ရခဲသ
့ ည္။
ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္သည္ တရုတေ
္ ရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ တဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး မၿငိမသ
္ က္မႈ သတိရရ
ိွ န္ တပ္တင
ြ ္းညႊန္ၾကား
ရန္ပင
ို ္ Wednesday, 20 April 2011 19:25

ႏုိင္ငေ
ံ ရး မတည္ၿငိမ္မက
ႈ ုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိငး္ ႏုိငင
္ ံမ်ား၌ အေနာက္အုပ္စက
ု စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္ စြကဖ
္ က္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍
မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး သတိရွိေစရန္ စစ္တပ္အတြငး္ ညြန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္ဟု ဧရာ၀တီက သိရသည္။
အဆုိပါ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔က ႏုင
ိ ္ငံတ၀န္းရွိ တပ္မ၊
တပ္ရင္းမ်ားသုိ႔ ထုတ္ျပန္သည့္ ညြန္ၾကားခ်က္တြင္အာဖရိကႏွင့္
အေရွ႕အလယ္ ပုိငး္ တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ
အေၾကာင္းျပဳၿပီး ရုပ္သံ၊ အသံလင
ႊ ့္ဌာနမ်ားႏွင့္ Face Book
စသည့္ လူမႈေရးကြန္ရက္ မ်ားမွ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား
ျပဳလုပလ
္ ာေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ အင္အားႀကီး ႏုင
ိ ္ငံမ်ားက
စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္ စြကဖ
္ က္မမ
ႈ ်ားရွိသည့္ အတြက္
သင္ခန္းစာယူကာ စစ္ေရးအရ သတိရွိေရး၊ တုက
ိ ္ပြဲ၀င္မႈ
အသင့္ျဖစ္ေစေရး၊ အေရးႀကဳံလာပါက အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းႏုင
ိ ္ရန္
စီစဥ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ထားရန္ လုိေၾကာင္း ပါရွသ
ိ ည္။
ထုိ႔အျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)၏ ႏုိင္ငေ
ံ ရး
ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ လႈပရ
္ ွားမႈမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာသည့္ အတြက္
သတင္းလက္ ဦးမႈရယူေရးႏွင့္ NLD ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တပ္တြငး္ ဆက္သြယစ
္ ည္းရုံးမႈ မျပဳႏုိင္ရန္
လုံၿခဳံေရး အျမင္ျဖင့္ စီစဥ္ ထားေရးတုိ႔ကုိ ညြန္ၾကားထားၿပီး
တပ္တြင္းရွိ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား ႏုိင္ငေ
ံ တာ္က ေပးအပ္သည့္

(

-

/ Facebook)

လစာအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျပင္ပအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ လူ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး တရားမ၀င္ေတာင္းဆုိ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သတိႀကီးစြာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လည္း ပါရွသ
ိ ည္။

ယခုအခါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ ေအာက္ေျခအဆင့္ အၾကပ္တပ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားမွ ေငြေၾကးေဖာင္းပြၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ သည့္အတြက္
စား၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းမႈကုိ ႀကဳံေနရသည္ဟု မၾကာေသးမီက ထုင
ိ ္းႏုိငင
္ ံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရလ
ွိ ာသည့္ သကၤနး္ ညီေနာင္တပ္နယ္ရ(ိွ စကခ) ၁၉
လက္ေအာက္ခံ ခလရ ၆၁ တပ္ရင္းမွ ဒုတပ္ၾကပ္ မ်ိဳးသူ ထံမွသိရသည္။
အဆုိပါ ညြန္ၾကားခ်က္တြင္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ အရာရွိမ်ား ညအခ်ိန္မေတာ္ တပ္ျပင္ပသုိ႔ သြားေရာက္ရာမွ ထိခက
ို ္ဒဏ္ရာရမႈ၊ ေသဆုးံ မႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားသည့္
ျဖစ္စဥ္မ်ား စိစစ္ေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ ကြပ္ကဲ ၾကပ္မတ္သြားရန္လည္းပါရွိသည္။
ယင္းညြန္ၾကားခ်က္ႏင
ွ ့္ ပတ္သက္၍ စစ္တပ္အသုိင္းအ၀န္းႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္အေနျဖင့္ ယုယ
ိ ြင္း လာေနသည့္ စစ္တပ္အတြင္း
စစ္ေျပး မ်ားျပားလာျခင္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ပ်က္ယြငး္ လာျခင္းကုိ ျပန္လည္ ကုိင္တယ
ြ ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လစ္ဗ်ားႏွင္ အုိင္ဗရီကုိ႔စ္ အေရးအခင္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပကာ
စစ္တပ္အား အသင့္အေနအထားရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုသ
ိ ည္။
မၾကာေသးမီက အာဖရိကတုက
ိ ္ရွိ လစ္ဗ်ားႏုိငင
္ ံတြင္ အာဏာရွင္ ဗုိလ္မးႉ ႀကီး ဂဒါဖီ၏ တပ္မ်ားကုိ ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ ႏွင့္
ျပင္သစ္ႏိုင္ငဥ
ံ ီးေဆာင္သည့္ ေလတပ္က တုိကခ
္ ုိက္ေနျခင္းႏွင့္ အုိင္ဗရီကစ
ုိ႔ ္ႏုိင္ငတ
ံ ြင္ ျပင္သစ္တပ္မ်ားက အာဏာရွင္ သမၼတ ေလာ့ရင္ ဘက္ဘုိ ကုိ ဖမ္းဆီး
ျဖဳတ္ခ်မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
နအဖ စစ္ေကာင္စီ ဥကၠဌ ဗုလ
ိ ္ခ်ဳပ္မးႉ ႀကီး သန္းေရႊ မွ သမၼတသစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည့္ ဗုိလခ
္ ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္း စိန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစုိးရကုိ
ၿပီးခဲသ
့ ည့္ မတ္ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ ေလ့လာသူမ်ားအဆုိအရ ဗုိလခ
္ ်ဳပ္မႉးႀကီးႏွင့္ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးတုိ႔ အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏင
ွ ့္ ဒု
ကာကြယေ
္ ရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးအား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္ ဒု ဗုိလခ
္ ်ဳပ္ႀကီး စုးိ ၀င္းတုိ႔အား လႊဲအပ္ခဲ့သည္ ဆုိေသာ္လည္း စစ္တပ္ကုိ ဆက္လက္
ႀကိဳးကုိင္မႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။
ၿပီးခဲသ
့ ည့္ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မးႉ ႀကီး ေမာင္ေအးကုယ
ိ ္တင
ုိ ္လာ ေရာက္ ဖြင့္လွစခ
္ ဲ့ၿပီး
မႏၲေလးတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးရဲျမင့္ႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးဖုနး္ ေဇာ္ဟန္တုိ႔က တခမ္းတနားႀကိဳဆုိခဲ့သည္။
အဓမၼ ပိတေ
္ လွာင္ အလုပခ
္ င
ို း္ ခံရသူမ်ား လြတေ
္ ျမာက္
သန္းထိက
ု ္ဦး Wednesday, 20 April 2011 16:28

ထိုငး္ ႏိုငင
္ ံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အလယ္ ဒင္ဒဲန္ နယ္ေျမအတြငး္ ရွိ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုငယ္ တခုတြင္ မတရား အလုပ္ေစခိင
ု ္း၍ ေလွာင္ ပိတ္ခံထားရသည့္ ျမန္မာ
အလုပ္သမား ၆၀ ခန္႔ကုိ ထုိင္း အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ယမန္ေန႔က ကယ္တင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။

ယမန္ေန႔က ျပန္လည္လြတေ
္ ျမာက္လာေသာ ပိတ္ေလွာင္ခံထားရသည့္ ျမန္မာ အလုပသ
္ မားမ်ား (ဓာတ္ပုံ - ဧရာဝတီ)
ထိုငး္ အာဏာပိုငမ
္ ်ားက ယင္းအထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံမွ အျပင္သို႔ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာသူ တဦး၏ တုိင္ၾကားခ်က္ အရ ထိုအလုပသ
္ မားမ်ားကို
ကယ္တင္ႏင
ို ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ ကုသ
ိ ိန္းႏိုင္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
ကယ္တင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းႏွင့္ ရဲစခန္းတြင္ ထိန္းသိမး္ ထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ ကုိသန
ိ ္းႏုင
ိ ္သည္ ယင္းအထည္ခ်ဳပ္
စက္႐ုံတြင္ ၃ လခန္႔ အၾကာ အလုပ္လုပက
္ ိုင္ခဲ့ရသူ တဦး ျဖစ္သည္။
“သူတို႔က လစာ မေပးတာ အမွန္ပဲ၊ က်ေနာ္တက
ို႔ ို ေခၚကတည္းက ကယ္ရခ
ီ ကုိ တလမွာ နည္းနည္းျဖတ္သြားမယ္ဆိုၿပီး အိမ္ စရိတေ
္ တြ ဘာေတြ ျဖတ္ၿပီးေတာ့
က်န္တဲ့ ပိုက္ဆက
ံ ိုလည္း တျပားမွ မေပးဘူး”ဟု ကုိသန
ိ ္းႏိုငက
္ ဆက္ေျပာသည္။

အလုပ္ရွငက
္ ျမန္မာ အလုပသ
္ မားမ်ားကို ပိုကဆ
္ ံ မေပးသည့္အျပင္ တျခားစက္႐သ
ုံ ို႔ အလုပ္ေျပာင္းလုပ္ရန္ကိုလည္း ခြင့္မျပဳ ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာ အလုပသ
္ မားမ်ားကုိ တလလွ်င္ လစာ ဘတ္ ၇၀၀၀ ေပးမည္ဟု အလုပ္ရွင္က ေျပာေသာ္လည္း တလလွ်င္ ဘတ္ ၂၀၀ သာရေၾကာင္း၊ တေန႔လွ်င္ အလုပ္
၁၆ နာရီ လုပ္ရေၾကာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ဆိုသည္။
ထုိငး္ သတင္းမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္အရ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ပိုင္ရင
ွ ္သည္ တ႐ုတ္ လူမ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး လူကုနက
္ ူးမႈ အပါအ၀င္ အလုပ္သမား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ ခုျဖင့္
အေရးယူခံရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ဒင္ဒဲန္ ရဲစခန္းမွာ တာ၀န္က်ေနေသာ ရဲတဦးက ျမန္မာ အလုပသ
္ မား ၃၀ ခန္႔ကုိ ရဲစခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထား ေၾကာင္း၊ မနက္ျဖန္တြင္
တရား႐ုံးတက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
ၿပီးခဲသ
့ ည့္ ႏွစ္ ဇြန္လကလည္း ထိုင္းႏိင
ု ္ငံ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕လယ္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုငယ္ တခုအတြင္း မတရား အလုပ္ ေစ ခိင
ု ္း ခံရေသာ ျမန္မာ အလုပသ
္ မား ၆
ဦးကို ဘန္ေကာက္ အေျခစိက
ု ္ ေရာင္ျခည္ဦး အလုပ္သမား အဖြဲ႔က ကူညီ ကယ္ထတ
ု ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ အစိုးရ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ လူကုန္ကးူ မႈ ပူးေပါင္း တိက
ု ္ ဖ်က္ေရး နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာကို
ႏွစ္ႏင
ုိ ္ငံ တာ၀န္ရွိသမ
ူ ်ား လက္မွတ္ ေရးထိးု ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဓမၼပိတေ
္ လွာင္၍ အလုပခ
္ ိုင္းခံထားရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ကယ္ထတ
ု ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - ဧရာဝတီ)
သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံ အပါအ၀င္ ေစ်း၊ စားေသာက္ဆုိင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ ငန္း၊ အိမ္ေဖာ္၊ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
လုပင
္ န္းမ်ားတြင္ အလုပလ
္ ုပ္ကိုငေ
္ နၾကၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္ခရ
ံ ျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ ႔ေနရ ေၾကာင္း သတင္းမ်ား အရသိရသည္။
ထိုငး္ ႏိုငင
္ ံအတြင္း လာေရာက္အလုပ္လပ
ု ္ေနေသာ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ၂ သန္းခြဲမွ ၄ သန္း ၀န္းက်င္ ရွႏ
ိ ိုင္ ေၾကာင္း အလုပ္သမားအဖြဲ
့အစည္းမ်ားက ခန္႔မွနး္ ေျပာဆိုၾကသည္။
ကြနရ
္ က္ဖသ
ြဲ႔ တင္း စစ္တပ္အၿငိမး္ စားမ်ား ဂယက္႐က
ုိ ္
လင္းသန္႔ Wednesday, 20 April 2011 17:34
ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အတြငး္ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္သားမ်ား ကြန္ရက္ ဖြဲ႔စည္းသည္ဆုိသည့္ သတင္းထြက္ေပၚလာ မႈေၾကာင့္ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားသည္
နယ္ေျမခံ အာဏာပိုငမ
္ ်ား၏ စံစ
ု မ္း ေစာင့္ၾကည့္ခံေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ မတ္လ၂၇ ရက္က က်ေရာက္သည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနား၌ ေတြ႕ရေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား (ဓာတ္ပုံ - AP)
မၾကာေသးမီရက္ပိုငး္ က တပ္မေတာ္တြင္ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္သားမ်ားက တပ္တြင္း ကြန္ရက္ဖြဲ႔ကာ
အဆုိပါကြန္ရက္မွဥးီ ေဆာင္ၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဘက္မွ ရပ္တည္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘီဘီစီ ႏွင့္
လြတလ
္ ပ္ေသာအာရွအသံ(RFA) ေရဒီယုိ သတင္းဌာနမ်ားတြင္ ေၾကညာသြာခဲ့သည္။
“တပ္တြင္းကြန္ရက္ဆုိတာႀကီး သတင္းေတြထြက္လာေတာ့ က်ေနာ္တရ
ို႔ ပ္ကက
ြ ္လူႀကီးဆုိတသ
ဲ့ ူေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕လက္ရံုး တပည့္ေလးေတြက ေစာင့္ၾကည့္တာတုိ႔၊
ခ်ဥ္းကပ္တာ စံုစမ္းတာတုိ႔လပ
ု ္လာတယ္၊ အန္ကယ္တုိ႔ က ဒီကြနရ
္ က္ဆုိတာကို သိေတာင္သိတာမဟုတ္ဘးူ ”ဟု မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထုိငသ
္ ူ
အၿငိမး္ စားဗုိလ္မးႉ ႀကီးတဦးက ဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာသည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သည္အင္အား ၄ သိနး္ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္မွ တပ္ၾကပ္ႀကီးအဆင္ရ
့ ွိသူ ၁၁ ဦး၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဖြဲ႔စည္း သည္ဟုဆုိေသာ
အဆုိပါကြန္ရက္ဖြဲ႔စည္းမႈသည္ မည္မွ်ကိယ
ု ္စားျပဳသည္ကို ခန္႔မွနး္ ရခက္ၿပီး လက္ရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားနွင့္ အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္သား အသုင
ိ ္းအ၀ိုင္းမွ
အဆုိပါကြန္ရက္အေပၚ ယံုၾကည္မႈနည္းေသာ သတင္းမ်ားလည္းထြကေ
္ ပၚေနသည္။
“က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ဒါဟာ မျဖစ္ႏင
ို ္ဘူးထင္တယ္၊ ကြန္ရက္ဖြဲ႔တယ္ဆုိတာ အင္တာနက္သံုးႏိုင္မွ ျဖစ္မွာ။ တပ္တြင္း မွာ အင္တာနက္သံုးႏိုင္တဲ့ ကြနပ
္ ်ဴတာသံုးႏိင
ု ္တဲ့
အေျခအေနအခြင့္အလမ္းအရမ္းနည္းတယ္။ ဖုန္းနဲ႔ကလံုၿခံဳမႈ မရွိတာေၾကာင့္ လည္းျဖစ္တယ္။ ဒါမ်ိဳးကြန္ရက္ဖြဲ႔ဖုိ႔ဆုိတာ အလြန္ခက္ပါတယ္။ အၿငိမး္ စားတခ်ိဳ႕ေတာ့
ဒီသတင္းေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ခံရ တာေတာ့ ရွတ
ိ ယ္”ဟု ထုိငး္ ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္း ဗုိလထ
္ က္မင္းက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္တင
ို ္း ေရႊေပါကၠံၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေနထုိင္သူ အၿငိမး္ စားဗုလ
ိ ္ႀကီးတဦးကမူ“တပ္တြင္းကြန္ရက္ဖြဲ႔တယ္ဆုိတာ ဟုတ္တယ္ ဆုိရင္ေတာင္ က်ေနာ္တုိ႔ တပ္ကေန
အၿငိမး္ စားယူထားတဲ့ သူေတြနဲ႔က ဘာမွလဲမဆိုငဘ
္ ူး။ အခု ရပ္ကြက္ရးံု က လူတခ်ိဳ႕က လာေမးတာ၂ ခါ ရွိေနၿပီ။ လာေမးတာက ဆက္စပ္ႏိုင္လား ဆုိတာ
စံုစမ္းတာေနမွာေပါ့။ မိသားစုေတြက စိးု ရိမ္တာေပါ့။ သိ တဲ့ အတုိငး္ သူတုိ႔အာဏာရွိသေ
ူ တြက လုပ္ခ်င္တာလုပ္မွာ”ဟု ေျပာသည္။
တပ္မေတာ္သား အၿငိမး္ စားအရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦး ပိုင္ လီမိတက္ တုတ
ိ႔ ြင္
အစုရွယယ
္ ာ၀င္မ်ား၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ရွိေနၾကၿပီး စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ား လုပ္ပင
ုိ ္ခြင့္ ရရွေ
ိ န သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ တပ္မႉး၊ တပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ား ရွိသည္ မွာ ႏွစ္ကာလ
ရွည္ၾကာကတည္းကျဖစ္ၿပီး အာဏာဖီဆန္ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရး မည္သည့္အခါမွ မရခဲ့ေပ။
အထူးသျဖင့္ စစ္ေထာက္လမ
ွ ္းေရးအႀကီးအကဲ ဗုိလခ
္ ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံလက
ုိ ္ရၿပီးေနာက္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ေဟာင္း အမ်ားစုက
မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု သိရသည္။
“က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ တပ္ထဲမွာ ဒီလက
ုိ ိစၥမ်ိဳး ဖြဲ႔စည္းဖုဆ
ိ႔ ုိတာ အေတာ္ခဲယဥ္းတယ္လေ
ုိ႔ ျပာခ်င္တယ္။ ဒါဟာ တပ္တြင္းမွာ အင္မတန္ႀကီးေလးတဲ့
အျပစ္က်ဴးလြန္မႈျဖစ္တယ္။ တကယ္မွနက
္ န္တယ္ဆရ
ုိ င္ေတာ့ ႀကိဳဆုိတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့
တုိ႔ေတြ အေနခက္တာပဲ အဖတ္တင္သြားမယ္”ဟု တပ္မေတာ္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း တဦးက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုငင
္ ံ တပ္မေတာ္သမုိင္းတေလွ်ာက္တြင္ ဖယ္ရွားခံလုိက္ရေသာ ဗုိလခ
္ ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔၏ စစ္ေထာက္လမ
ွ ္းေရး အဖြဲ႔သည္
အႀကီးမားအက်ယ္ျပန္႔ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ခုိငမ
္ ာစြာဖြဲ႔စည္းထားသည့္ စစ္ေထာက္လမ
ွ ္းေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ပင္၂၀၀၄ ခုႏွစတ
္ ြင္ ၀င္ေရာက္စီးနင္း၊
ဖမ္းဆီးမႈျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ခံခဲ့ၾကရသည္။
၁၉၇၀ နွစလ
္ ြန္ကာလ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း လက္ထက္ မေအာင္ျမင္ေသာအာဏာသိမ္းရန္ႀကံစည္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္သူ ဗုလ
ိ ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ ကို
ေသဒဏ္အမိန္႔ခ်မွတခ
္ ဲ့ၿပီးေနာက္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ႀကိဳးေပးကြပမ
္ ်က္ ခဲ့သည္။

ရွစ္ေလးလံုးဒီမုိကေရစီအေရးတြင္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူနွငလ
့္ က္တြဲကာ ၄င္းတို႔၏ ဆႏၵကို ပူးေပါင္းေဖာ္ထတ
ု ္ျပသခဲ့သည္။
၁၉၉၀ ျပည့္နွစ္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္လည္း အေျပာင္း အလဲကို လုိလားေၾကာင္း ဒီမုိကေရစီပါတီမ်ားကုိ ဆႏၵမဲေပးေထာက္ခံၿပီး
ျပည္သူနွင့္ တသားတည္း ရပ္တည္ခဲ့ဖူးသည္။
ျမန္မာကို အာဆီယံ ဥကၠ႒ရာထူးအတြက္ လက္မခံလဟ
ို ု အေမရိကန္ ေျပာ
ဧရာဝတီ Wednesday, 20 April 2011 17:54
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမက
ို ေရစီအေရးတိတ
ု႔ ြင္ နာမည္ဆိုးရွိသည့္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံသည္ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစတ
္ ြင္ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒အျဖစ္
ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက အတူတကြ အလုပ္မလုပလ
္ ိုေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက ေျပာဆိုလိုကသ
္ ည္။
ျမန္မာႏိုငင
္ ံက အာဆီယံ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရန္
အထူးႀကိဳးပမ္းေနစဥ္တြင္ပင္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ တျခား
အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငမ
ံ ်ားသို႔ ျမန္မာအစိုးရသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
၎တို႔၏ သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္
ေျပာဆိထ
ု ားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ ေျပာေရးဆိခ
ု ြင့္ရွိသူ မစၥတာ မာ့ခ္
တိုနာ က အရပ္သားအစိုးရအေနျဖင့္ ထြကေ
္ ပၚလာသည့္
ျမန္မာ့အစိုးရသစ္က အာဆီယံ ဥကၠ႒ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္
အသင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု အာဆီယံ အတြင္းေရးမႉးထံသို႔
အေၾကာင္းၾကားၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငက

တုံ႔ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပံုမွန္ သတင္းစာရွငး္ လင္းပြဲတြင္
ေျပာသည္။

၀၀၀၀
(
ငငငငငငင
- AP)

-

မစၥတာ မာ့ခ္ တိုနာက “ျမန္မာႏိုင္ငမ
ံ ွာ ဘယ္လိုအစိုးရပဲ

ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငင
တက္လာ တက္လာ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ စိုးရိမ္ေနဦးမွာပါ။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဆိုးရြားလွတဲ့ ျမန္မာျပည္တြငး္ က

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြေၾကာင္ပ
့ ါပဲ။ အဲဒီေနာက္ကြယက
္ အေၾကာင္းေတြကိုေတာ့ ဘာမွ မွတခ
္ ်က္ မေပးလိပ
ု ါဘူး” ဟု ဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုငင
္ ံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား မတိးု တက္ေသးသေရြ႕၊ စစ္မွန္သည့္ ဒီမက
ို ေရစီစနစ္ကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုငေ
္ သးသေရြ႕
ႏိုင္ငတ
ံ ကာအသိုငး္ အဝိုင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ ဦးေဆာင္မည့္ အာဆီယံအဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ ခက္ခလ
ဲ ိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဆီယံဥကၠ႒ ရာထူးႏွင့္ပတ္သက္၍
လာမည့္ ေမလ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔တို႔တြင္ အင္ဒိုနးီ ရွားႏိုင္ငံ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕၌ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ရာ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားရန္
လံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ အစိုးရအရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။
တခ်ိနတ
္ ည္းတြငပ
္ င္ အေမရိကန္သမၼတ မစၥတာ ဘားရက္ အိုဘားမား အဆိုျပဳထားသည့္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ အထူးကိုယစ
္ ားလွယ္က
ျမန္မာႏိုငင
္ ံအေပၚထားရွသ
ိ ည့္ မူဝါဒအေပၚ သက္ေရာက္ႏင
ို ္မည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈတခုခု စတင္လပ
ု ္ေဆာင္ရန္ အေမရိကန္ အစိုးရအဖြဲ႔က ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္းလည္း
သိရသည္။
မစၥတာ အိုဘားမားသည္ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံဆင
ို ္ရာ အေမရိကန္ အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္အျဖစ္ ကာကြယေ
္ ရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ
ကာကြယေ
္ ရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဌာနမွ မစၥတာ ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္ကို အဆိုျပဳထားသည္။
မစၥတာ မာ့ခ္ တိုနာက “ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မယ့္ ကိစေ
ၥ တြကို အထူးကိုယစ
္ ားလွယ္က
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အေပၚ က်ေနာ္တရ
ို႔ ဲ႕ ေလးနက္တဲ့ စိးု ရိမ္မက
ႈ ိုလည္း သူကပဲ မီးေမာင္း ထိုးျပပါလိမ့္မယ္”
ဟု ေျပာသည္။
အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး မစၥတာ ဆူရင္ ပစ္ဆူဝမ္ ကမူ ျမန္မာႏိုငင
္ ံကို အာဆီယံ ဥကၠ႒ႏိင
ု ္ငံအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္မႈတြင္ အာဆီယံ
အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက ဆံးု ျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရွ႕အာရွထပ
ိ ္သးီ ေဆြးေႏြးပြဲ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငမ
ံ ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ကိုလည္း ေလးစားပါေၾကာင္း ဧၿပီလ ၁၈
ရက္ေန႔က အဆာဟိရွင္ဘြနး္ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာဆိခ
ု ဲ့သည္။
အေရွ႕အာရွ ထပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဆီယံႏိုငင
္ ံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ အိႏယ
ၵိ
ႏိုင္ငတ
ံ ို႔ပါဝင္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႐ုရွားႏိင
ု ္ငံတက
ို႔ လည္း ပူေပါင္းမည္ ျဖစ္သည္။
၂၀၀၄ ခုႏွစတ
္ ြင္ ႏိုငင
္ ံတကာအသိုငး္ အဝိုင္း၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ရာထူး မယူဘဲ အလွည့္ေက်ာ္ေပးခဲ့သည္။
စစ္တေကာင္း အဓိက႐ုဏး္ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငသ
ံ ား ၁၅ ဦးေသဆုးံ
ခင္ဥးီ သာ Wednesday, 20 April 2011 18:51
ဘဂၤလားေဒ့ရႏ
ွ္ ိုင္ငံ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသ၌ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံဗုဒဘ
ၶ ာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ေျမျပန္႔ေဒသမွ ေရာက္လာ ေသာဘဂၤလီ
အစၥလမ္ဘာသာ၀င္တို႔အၾကား ႏွစ္ဆန္းတရက္(ဧၿပီ ၁၇)ရက္ေန႔၌ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏး္ ျဖစ္ပြားရာ လူ ၁၅ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး
ဘုနး္ ေတာ္ႀကီးတပါးႏွငလ
့္ ူအမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ကေျပာသည္။
“၁၅ ဦးက စာရင္းအတိအက်ရထားတာပါ၊ ဘုနး္ ႀကီးေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း၊ ရြာ ၇ ရြာ မီး႐ွႈိ႕ခံရပါတယ္၊ လူ ၃၀၀ ေက်ာ္က ေပ်ာက္ ေနပါတယ္”ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိနး္ သိမး္ ေရးအဖြဲ႔မွ ဦးစိးု လင္းထြနး္ က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ေသဆုံးသူဦးေရသည္ ၃၀ ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ျပဳစုေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသူမ်ားမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊
ကေလးမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီး မ်ားျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလီလူမ်ဳိး ၃ ဦးလည္းေသဆုံးခဲ့ ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။
အဓိက႐ုဏး္ ျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားေနထိုင္ရာ စစ္တေကာင္းေဒသရွိ လယ္ေျမမ်ားကို ေျမျပန္မ
႔ ွ ေရာက္လာေသာ

အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားက အဓမၼ၀င္ေရာက္ လုပက
္ ိုငလ
္ ာျခင္း၊ အေျခခ်ေနထိင
ု ္ရန္ ေနအိမ္မ်ား အဓမၼ ေဆာက္လုပ္ရာကို ေဒသခံမ်ားက မေက်နပ္၍
အျငင္းပြားရာမွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“အခင္းျဖစ္ေတာ့ ဘဂၤလီ ၂ ေယာက္ေသသြားတယ္၊ ဒီေတာ့ ဘဂၤလီေတြ အစုလက
ို ္ အၿပဳံလက
ို ္ ဓားေတြ၊ တုတေ
္ တြကိုင္ၿပီး ထြကလ
္ ာၿပီးေတာ့ ျမင္တဲ့သတ
ူ ိုင္းကို
လိက
ု ္သတ္ပါတယ္၊ သက္အမ်ဳိးသမီး ၂ ေယာက္ အခင္းျဖစ္တဲ့ေနရာမွာပဲ ပြဲခ်င္းၿပီးေသသြားပါတယ္”ဟု ဦးစိးု လင္းထြနး္ က ရွင္းျပသည္။
ထိုအေရးအခင္းျဖစ္ပြားမႈကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြကမ
္ ေပးသည့္အျပင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၀င္ေရာက္ခြင့္ကို
တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။
စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေဒသ၌ ရခိုင္အေခၚ ဗိလ
ု ္မင္းေထာင္ (Bandraban)၊ သက္ေထာင္ (Ranganmati)၊ ဖလံေထာင္ (Khakrasari) စသည္ျဖင့္
ခ႐ုိငသ
္ ုံးခုရွိၿပီး ရြာေပါင္း ၄၀၀၀ ၀န္းက်င္ႏွင့္ ရခိင
ု ္၊ မရမာ၊ သက္ စသည့္ ဗုဒဘ
ၶ ာသာ၀င္ လူဦးေရ ၄ သိနး္ နီးပါး ရွက
ိ ာ ၎တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ထိေ
ု ဒသ၌
အေျခခ်ေနထိင
ု ္လာသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ အဆို အရ သိရသည္။
“ညမထြက္ရ အမိနထ
္႔ ုတထ
္ ားဆဲပါ၊ စစ္တပ္က၀ိုင္းထားလို႔ ရြာသားေတြ ရြာမွာမေနၾကရဲေတာ့ဘူး၊ မီး႐ွႈိ႕ခံရတာက ညဘက္ ဆို ေတာ့ ညဘက္အိမ္ေတြမွာ
မအိပ္ရဲလို႔ေတာထဲေတြမွာ ပုန္းေနၾကရတယ္”ဟု ဖလံေတာင္ေဒသခံတဦးက ဆိသ
ု ည္။
စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေဒသ၌ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား အေရးအခင္းငယ္မ်ားမၾကာခဏျဖစ္ ပြားေလ့ရွိေသာ္လည္း
ယခုအႀကိမသ
္ ည္ ႀကီးမားေသာ အဓိက႐ုဏး္ တခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ၀န္းက်င္ကလည္း ရြာလုံးကြ်တ္မီး႐ွႈိ႕ခံခဲ့ရကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မုဒိမး္ က်င္ေ
့ သာ
ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွခ
ိ ဲ့ေၾကာင္း ဖလံေတာင္ေဒသခံက ရွင္းျပသည္။
၎၏အဆိုအရ ယခုျဖစ္ပြားေသာအေရးအခင္းအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စစ္တပ္မွေနာက္ကြယ္က စီမံျပဳလုပေ
္ ဆာင္ခင
ို ္းၿပီး မီး႐ွႈိ႕ရန္ အမိန္႔ေပးသူမွာ Zone Cammando
Kamarul Hosin ဆိသ
ု ူျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ယုံၾကည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
အေရးအခင္းေၾကာင့္လေ
ူ သဆုးံ မႈ၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားဖ်က္ဆီးခံရမႈ၊ ဖလံေတာင္ေဒသရွိ ရခိင
ု ္မင္းမ်ားေနခဲ့ေသာ နန္းေတာ္အားဖ်က္ဆီးကာ
ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစမ
္ ်ားဖ်က္ဆီးခံရမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားအား ဥပေဒအရ ေျဖရွင္း ေပးရန္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရထံ ေတာင္းဆိုသြားရန္
ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ရခိင
ု ္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)၏ ေျပာခြင့္ရသူ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရႏ
ွ္ ိုင္ငသ
ံ ည္ အစၥလမ္ ဘာသာကိးု ကြယေ
္ သာႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာသာေရးလြတလ
္ ပ္ခြငရ
့္ ွိသည့္ႏိုင္ငတ
ံ ႏိုင္ငံ ဟုယဆ
ူ ေၾကာင္း၊
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိးု ရသည္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးကို တန္ဖးို ထားေလးစားလိုကန
္ ာသည့္အစိးု ရဟု ယုံၾကည္ ထား၍ ယခုကစ
ိ ၥကို ေျဖရွင္းေပးလိမ့္မည္ဟု
ယုံၾကည္ေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။
“အဲဒီေဒသတခုလုံးမွာ ေနထိင
ု ္တဲ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံရဲ႕ ျပႆနာေတြကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးဖို႔၊ ေရွးေဟာင္း အေမြျဖစ္တဲ့ ဖလံေတာင္မင္း
နန္းေတာ္ထက
ဲ ို၀င္ေရာက္တက
ို ္ခိုက္ ဖ်က္ဆးီ တာကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးဖို႔အစိုးရကို ပို႔ဖို႔ စာေရးထားတယ္”ဟု ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ဆိသ
ု ည္။

ရန္ကန
ု သ
္ ႀကၤန္ ယာဥ္တက
ုိ မ
္ ႈ ယမန္ႏစ
ွ က
္ ထက္ မ်ားျပား

Wednesday, 20 April 2011 14:27

၀၀ ၀ ၀၀ ငငငငငငငငငငငငငငငငငင င င

“ ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငင

ငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငင
ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင


ငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငင
၀၀ ၀ ၀၀ ၀
၀၀
(

- Reuters)

၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀

၀၀ ၀၀
ပါးေပၚက သနပ္ခါး အစစ္လား၊ အတုလား

Wednesday, 20 April 2011 12:19

၀၀”

Black Whole “ ငငငငငငငငငငငငင င င င

ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင” ငငငငငငင “ငငငငငငငငငငငငင” ငငငငငင
” “”

ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင
င ငငငငငငငငငငင၀ငငငင
ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငင

ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင
“ငငငငငငငငငငငင
ငငငင
၀ငငငငငငငငငငငငင
၀ငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငင
၀ ”
ငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငင
ငငငငငင ငငငငငငငငငငင
င င င င င င ယ၀
ယငငငငငငငငငငငငငငငငင

ယ၀
ယ၀
ယ၀
ယ၀
ယ၀


ငငငငငငင

ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ၀ငငငငငငင င င င

ငငငင၀ငငငငငငငငင

၀ ၀ ငငငငငငငငငငင
၀ ၀ ၀ ငငငငငငငငင
ငငင င င င င င င
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင င င င င င င င
(

- REUTERS)

ငငင ငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင

၀၀၀

” ငငငငငငငငငငင င


ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငင ငငငငငငငငငင ၀ငငငငငငငငငငငငငငငင ၀ငင

၀ ” ငငငငငငငငငငင င


ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င

၀၀
ငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငင
၀၀၀ ၀၀၀၀

ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငင
ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငင

(

- REUTERS)


“ ၀

“ ၀


၀ ”

၀၀၀

၀ ၀

၀ ၀” ငငငငငငငငငငင င


“၀

” ငငငငငငငငငငင င


၀၀၀ ငငငငငငငငငငငငငငငငငင င င င
ငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ၀၀င ၀၀ ငငငငငငငငငငင
၀၀ ၀

၀ ၀
၀၀၀
၀၀၀၀

ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င

“ငငငငငငငင
၀ ၀ ငငငငငငငငငငငငငင

၀၀၀ငငငငငငင
၀၀၀
ငငငငငငငငင
၀ ငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင”
ငငငငငင
ငင ငငငငငငငငင


ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင” ငင ငငငငငငငင

ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင
ငငငငငငင
ဂီရေ
ိ လေဘးေဒသ ေရထပ္ႀကီးသျဖင့္ တာတမံမ်ားက်ိဳးပ်က္

Wednesday, 20 April 2011 12:12

(

- vistazplanet.blogspot.com)

NGO ငငငငငငငငငင င င င င
ငငငငင ငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငင ၀ ငငငငငငငငငငငငငငင


http://www.irrawaddy.org/bur/

Wednesday, April 20, 2011

ုုုုုုုုုုုုုုု ုုုုုု ုုုုုုုုုုုုု ု ု ု ု ု ု ု
Posted by Admin at 12:34 PM Labels: News,

(

- Manager Online)

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ တ႐ုတလ
္ င္မယားပိုင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုကို မေန႔က ထိုင္းရဲေတြ
ဝင္ေရာက္စီးနင္းၿပီး ပိတ္ေလွာင္ ခိုင္းေစျခင္းခံထားရတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမား ၆၀ ဦးကို ဝင္ေရာက္
ကယ္တင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီစက္႐ံုက အလုပ္သမားတဦး လြတ္ေျမာက္လာၿပီး သတင္းေပးရာကေန အဲဒီလို ဝင္ေရာက္
ကယ္တင္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
တလကို လစာ ဘတ္ ၇ ေထာင္ေပးမယ္ ေျပာၿပီး ဘတ္ ၂၀၀ သာရေၾကာင္း၊ တေန႔လွ်င္ အလုပ္ ၁၆ နာရီ
လုပ္ရေၾကာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားေတြက ေျပာပါတယ္။

ပိုင္ရွင္ တ႐ုတ္မကေတာ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြဟာ သူတက
ို႔ ို ဘတ္ ၁ ေသာင္းခြဲစီ အေၾကြးေပးစရာရွိလို႔
လခေလွ်ာ့တာလို႔ အေၾကာင္းျပပါတယ္။ ပိတ္ေလွာင္ထားတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ထိုင္းရဲေတြကို ဝန္ခံပါတယ္။
အလုပ္ထြက္ထြက္သြားတတ္လို႔ အဲလို ပိတ္ေလွာင္ထားတာလို႔ ေျပာပါတယ္။

တ႐ုတ္လင္မယားကို အလုပ္သမား အက္ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူမယ္လို႔ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္မွာ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္တဲ့
ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအသင္း (BAT) က အကူအညီေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
http://www.irrawaddyblog.com/

ၾကံ႕ဖံြ႔ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ဝန္ၾကီးေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ဖယ
ြ ရ
္ ိွ

| ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀
Object 1

Buzz
Object 2

Object 3

()

ငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင

၀ ငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င ၀

ငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငင

“ “”

ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င

၀၀၀၀ ၀၀
၀၀
၀,၀၀၀ ၀၀၀


(၀၀.၀ ) ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင

အပိတေ
္ လွာင္ခံ ျမန္မာလုပသ
္ ား ၃၉ ဦး ကယ္တင္ႏင
ို ္

| ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀
Object 4

Buzz
Object 5

Object 6

()

၀၀

ငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငင

၀ ၀

ငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင

BAT
BAT

“ ၀၀

Anti Human Trafficking Division (AHTD)

၀ငငငငငငငငငငငငငငင”
၀၀
ငငငင ငငငငငငင
ငင ငင
” ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင င င င

၀ ၀၀၀၀
ငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင

() ၀

၀၀၀
ငငငငငင
” ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င ၀AHTD

၀ ငငငငငငင


world vision
Save the children
ငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငင
ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငင” ငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင

BAT

၀၀

မူးယစ္တက
ုိ ဖ
္ ်က္ေရး ေအာင္ျမင္ဟု KIO ေျပာ

| ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀
Object 7

Buzz
Object 8

Object 9

()
၀၀

KIO

KIO ငငငငငင င င င င င င င

ငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငင
ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငင ငငငငငငငငငငငင” ငင
ငငငငငင
” ငငင ငငငငင

၀၀ ၀ ၀
၀ ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င
ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ၀၀၀ ငငငငငင ငငငငငငငငင
၀၀၀ ၀ ငငငငငငငင

၀၀၀၀
KIO

၀ ငငငငင

NDAK

KIO

၀ ငငငငငငငငငငငငငငင ငငင င င င င င င င

KIO
KIO

KIO

၀ ၀ ၀ ၀ ၀

ငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင

KIO
NDF
၀၀၀၀

KIO

အာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္၏ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး သံးု သပ္ခ်က္

| ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀
Object 10

Buzz
Object 11

Object 12


ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင
၀င၀၀ ငငငငငငငင
၀၀၀

၀၀ ၀၀ ၀၀
-၀၀ ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငင င င င င
၀.၀
ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
၀၀ -၀၀
ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငင
ငငငင
ငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ၀င ငငငငငငငငငငငငငငင

ငငငငငငင င င င င
ငငငငငငငငငငငင ငငင င
၀၀ -၀၀
ငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငင
၀၀ -၀၀၀ ၀
.၀
ငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင
၀၀ -၀၀၀
၀၀

-၀၀၀
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငင
င ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငင ၀င
ငငငငငငငင
၀၀ -၀၀ ၀
.၀ ၀၀
-၀၀၀ ၀
.၀

၀၀
-၀၀ ၀
ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင င
၀၀ -၀၀၀ ၀
.၀
ငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ၀င၀င
-၀၀၀ ၀
.၀ ငငငငငငငငငငငငငငင
၀၀ -၀၀ ၀ .၀
ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင
၀၀ -၀၀၀ ၀
.၀ ၀ ၀
၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀
၀၀ -၀၀ ၀
ငငငငငငငငငငငငင

ငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင
.၀ ၀၀
-၀၀၀ ၀
.၀


ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင င င င င
ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ၀၀ ငငငငငငငငငငငငငငငငင
၀၀ ၀
၀၀
၀၀ -၀၀၀

၀ ၀၀၀

-၀၀၀
ငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငင

၀၀၀
၀၀၀ -၀၀၀ ငငငငငင ငငငငငင
ငငငငငငငငင
ငငငငင
ငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငင
-၀၀၀
ငငငငငငငငငငငငငငင
၀င၀င၂
၀၀၂၂
ûü
ú၀
ý၀

င ငငငငငငငငငင
ငငငငငငငင ငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငင
ငငငင င ငင
ငငငငင ငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင
ငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငင

၀ ၀

.၀


၀၀၀
၀၀၀ ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င
ငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငင
၀.၀ ၀
.၀

ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငင
ငငငငငင
ငငငင
ငငငငငငငငင
ငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငင
ငငငငငင ၀ ငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင

၀ ၀၀
၀၀ -၀၀၀
ငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငင
ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင င

င ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင

ငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင င

ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင င င င င င င င ၂၂

ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင
ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
အမ်ဳိးသား စည္းလံးု ညီညတ
ြ ေ
္ ရးလား၊ ခိင
ု မ
္ ာေရးလား

| ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀
Object 13

Buzz
Object 14

Object 15

၀၀ ၀ “ ” “ ”

()NLD

NLD ()
() WLB


ငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငင

..

၀၀ ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င

“”...
NLD

SNLD

CRPP

ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင
၀၀
ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
Freedom House

၀၀၀၀

” ငငငငငငငငငငင င င င

၀၀

ZNC “
ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငင ငင
ငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငင ငငငငငငင


ငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငင ငငငငငငငငငင” ငငငင ငငငငငငငငင
၀၀၀၀

၀၀၀၀ ၀၀၀၀

ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင င င င

၀၀၀၀
ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငင
ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင

ငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင
ငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငင ငငငငငငင

၄၄


ငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင” ငငငင ငငငငငငငငငင
” ၀၀

၀၀


ငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငင
ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင
’’ ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင

၀၀ ၀၀

ငငငငငငငငငငင
င၀ ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငင ငငငငငငင ငငငငငငင

“ငငငငငငငငငငငငင
” “ ” ငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငင ငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငင
င င င င ငင ငင င င င

၀၀၀
၀၀

၀၀

?


ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင” ငငငင ငငငငငငငငငငငငငင

ZNC “
ငငငငငငငငငငငင ငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင
ၾကံ႕ဖြံ႔ေခါင္းေဆာင္က ေျမာက္ကိရ
ု ီးယား ေခါင္းေဆာင္ပင
ုိ ္းကုိ ခ်ီးက်ဴး

| ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀
Object 16

Buzz
Object 17

Object 18

()
Kim Il-Sung ၀၀
ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင

ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငင ငငင

Kim Il-Sung
ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင
ငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင
Kim Jong Il ၀၀ ငငငငငငငငငငငငင
၀၀ ၀၀
ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငင၂

ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင င

၀ ငငငငငငငငငင င င င င င
ငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင
၀ ငငငငငငငငငငငငငင င င င
၀၀၀၀
ငငငငငငငင င င င င င င င
Suh Suk Joon
၀၀ ငငင ငငငငငငငငငငငင
၀၀

ငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င

Lee Bum Suk ငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င

ထုင
ိ ္း-ျမန္မာ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ျဖစ္လာမည့္ မဲေဆာက္

| ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀
Object 19

Buzz
Object 20

Object 21

()

-

Kim Il-Sung

Alongkorn Ponlaboot
Tha Sai
Luad
Mae Pa ၀
ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင င
ငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင

Tak
ငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငင
ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင င င င င င င င

ငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငင

ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင
Alongkorn Ponlaboot ‘ ’ ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင

- ၀
(
AFP/
Nicolas
ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငင
Asfouri)
ငငင
ငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင င င င င င င င

င ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငင

၀၀

၀၀၀

၀၀

ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင

-

ငငငငငင ငငငငငငငငငငငင
ငငငငင ငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင
ငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငင င
http://www.mizzimaburmese.com/news/

အစိုးရသစ္ လုပပ
္ ိုငခ
္ ြင့္ အျပည့္အ၀ရွပ
ိ ံု မေပၚ

By င င င င င င င, 20

2011


Digg
Facebook
StumbleUpon
Yahoo! Buzz
del.icio.us
(NLD) ၀
NLD

NLD

ငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင

NLD

ငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငင ငငငငငငငငငငငငငင
ငင ငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငင

ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင
၀ ၀

“ ၀၀
၀ ၀ ငငငငငငငငငင င င င င င င င င
ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင
သ ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငင၀ငင


ငငငငငငင

င၀၀

ငင ငင

,၀၀၀ ၀ ၀
ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင

၀၀

ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငင
ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင င င င င င င င

ထိင
ု ္းပိက
ု႔ န
ု ္ ၃၀ ရာႏႈန္းတိုး

, 20

2011


Digg
Facebook
StumbleUpon
Yahoo! Buzz
del.icio.us

၀၀
ငငငငငငင
ထ ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငင၀၀,၀၀၀ ၀ ၀ ၀၀၀၀ ငငငငငငငငင
၀၀,၀၀၀

၀၀

ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငင
၀၀,၀၀၀ ၀၀
ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငင
၀,၀၀၀
၀ ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင
၀၀,၀၀၀
၀၀
လစ္ဗ်ားသူပန
ု ္ အီတလီ ျပင္သစ္ ကူမည္

, 20

2011


Digg
Facebook
StumbleUpon
Yahoo! Buzz
del.icio.us

(EU) ၀ ၀
ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ၀၀

(Moammar Gadhafi) ငငငင ငငငငငငငငင ငငင
ငင ငငငငငငငငငင
၀၀ ၀
Ignazio La Russa

Mustafa Abdel Jalil
(Benghazi)

၀၀
(William Hague)


င ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင င

အင္တာနက္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ျမန္မာဒုတယ
ိ အဆိးု ဆံုး

By င င င င

, 19

2011


Digg
Facebook
StumbleUpon
Yahoo! Buzz
del.icio.us

(Internet Freedom)
Freedom House ၀၀၀၀
ငငငငငငငငငငငငင

၀၀
၀ ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
အ၀

ငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင

Freedom House ၀
ငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင
ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငင
Freedom House၀၀
ငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငင ငငငငငငငငငငငငငင
၀၀၀၀-၀၀
ငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငင

-


၀၀၀၀ ငငငငငငငငငငငငငငင


ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င
ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငင ငငငငငငငငငငငငင ၀ငငငငငငငငငငငငငငငငင

-


၀ ငငငငငင ငငငငငငငငငင
“ “ “ “ “““““““““
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင င
င ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင

““
ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငင
ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင”၀

ငငငငငငငငငငငငငင
၀ “ “ “ “ငငငငငငငငငင
“ “ “ “ “ “ ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
““
ငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင င

ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငင

Freedom House
ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင
CPJ
http://www.voanews.com/burmese/news/

ဌာေန ျပန္ရမည့္ ေရႊ ေ
့ ျပာင္း ကရင္ မ်ား ကို အစိးု ရသစ္ လက္ခမ
ံ ည္

April 20, 2011 Leave a comment Go to comments
FNG

NGO
” ၀

ငငငငငငငငငငငင ငငငNGO

၀ “

FNG
၀၀၀၀

၀ ၀

NGO ငငငငငငငငင

-FNG


FNG
၀၀၀

.၀၀၀

Karen Refugee
ေရႊေစ်း ႏွင့္ ေဒၚလာေစ်း၊ ေျမကြကေ
္ စ်း ျပန္တက္

April 20, 2011 Leave a comment Go to comments

10
0

၄၄

၀ ၀၀၀
၀၀

၀၀ ၀
.၀၀၀

၀၀၀

.၀၀၀၀၀၀၀
၀၀၀၀


FNG

၀၀၀

မစ္ခ်ယ္ အိဘ
ု ာမား လိက
ု ပ
္ ါလာသည့္ ေလယာဥ္ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ရ

April 20, 2011 Leave a comment Go to comments

4
12


Boeing 737 ငငင၀

၀၀၀
င ငငငငငငင
၀ငငငငငင ငငငငင ငငငငင ငင ငငငင ငငငငငငင ငငင ငင င င င

C-17


NPR င ငငငငငငငငင င င င င င င င

Potomac Terminal Radar Approach Control
http://freedomnewsgroup.com/

ဂြဒထ
္ နဲ႔ ကလီးယားန (ကြကစ
္ တ
ိ ေ
္ တာ္ၾကီး)
မိးု နတ္သား

မိးု မခ၊ ဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၁၁

(သံေန သံထားနဲ႔ တဦးတည္း အသံထက
ြ ဖ
္ တ္ရန္)

တိုင္းသူျပည္သား လူအမ်ားတို႔ခင္မ်ား ဒူ ဟူ ဟူ ဟူ…………….

အဟြတ္အဟြတ္ အၿဖီးအျဖန္းလဲ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒရြတ္ ဒရြတ္နဲ႔ ခရီးမလွမ္းၾကရေအာင္၊ ဂြဒ္ ဂြဒ္နဲ႔

ကလီးယန္း ေတာ့မွာပါဗ်ဆိုၿပီး ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္္ သမၼတႀကီးက အမိန္႔ႀကီးဟလိုက္ၿပီ။
ဒူ ဟူ ဟူ ဟူ…………..
ျပည္ျမန္မာသာေစ့သာေစေၾကာင္း အေကာင္းအစင္ေတြနဲ႔ ေမာင္းႏွင္ေတာ့မယ္။
ဒူ ဟူ ဟူ ဟူ………….
အေကာင္းအစင္ေတြ
ေတာ္ေအာင္ေရာ္ေအာင္

အဟုတ္တန္းေပၚေအာင္

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

ရည္ရြယ္ေတာ္မမူဘဲ

ျပည္သူမ်ားရဲ႕

သေဘာထားနဲ႔

အရုပ္တျပျပနဲ႔

ေျပးလႊားေနသလုိ

ေတာစကားေတာင္စကားရယ္လို႔ ေဂ်ာင္ၾကားမသြင္းပါဘူးတဲ့ေလ။
ဒူ ဟူ ဟူ ဟူ……….
အရုပ္ရတဲ့ကေလး

ေဖၚေဆာင္ရာမွာ
ေျပာစကားေတြကို

ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟုတ္သကြဆိုၿပီး

စတုတၳမ႑ိဳင္ေတာင္ တုပ္ကြရမဲ့အလံတိုင္လို႔ သံၿပိဳင္လဲ ဟစ္ေပါ့။
ဒူ ဟူ ဟူ ဟူ……….
ဥပေဒမ်ား၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို အေငၚတူးသလိုလဲ မျဖစ္ေစနဲ႔တဲ့။
ဒူ ဟူ ဟူ ဟူ……….

ျပည္သူေတြအေပၚေစတနာထားေၾကာင္း

ေဖၚက်ဴးတဲ့အခါ

ခ်စ္ရပါေသာျပည္သူမ်ားရဲ႕

ေၾကညာေမာင္းအထပ္ထပ္

အရပ္ရပ္ေနျပည္ေတာ္၊

လွည္းေန ေလွဆိပ္ ေထာ္လာဂ်ီဂိတ္မက်န္ တီဗီ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္တကာတို႔ကေန သမၼတႀကီးအသစ္က
ဟစ္ဟစ္ၿပီး ေအာ္ေခ်ၿပီ။

ဥကၠဌတုန္းကလုိ မဟုတ္သမွ် မလုပ္ၾကေတာ့ဘဲ သမၼတမို႔ သမေတာ့မယ္ မွ်ေတာ့မယ္ေပါ့။
အင္း

ယံုေကာင္ငံုၿပီး

ဒီမိန္႔ခြန္းကိုေျပာေပမဲ့

ယံုရခက္ခက္။

ေတာ္ၾကာေန

ယံုသူ႔တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္းဆို ကိုယ္ဘဲ အ- ရာက်ေတာ့မယ္။
ဦးသန္႔ရဲ႕ေျမးကေလးေျပာသလို

လာဘ္မစားတဲ့

တမတ္သား

အရပ္သားအစိုးရႀကီးလို႔ေတာင္

နာမည္ႀကီးေနတာပဲေလ လို႔ ေတြးၿပီး ယံုမယ္ျပင္လိုက္ျပန္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ အမတ္ကေလးမ်ားရဲ႕
အရပ္ေလးကို အားနာေနရတဲ့ လတ္တေလာ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ျမင္ေယာင္မိပ။
အမတ္အမတ္ကေလးမ်ားခမ်ာ
“ငါလာၿပီ
အခုခ်က္ခ်င္း

ဗမာျပည္ေရ၊

ငါကုေပးလို႔ရမယ္၊

မင္းရဲ႕အနာမ်ဳိး

၉၆-ပါးထဲက

က်န္တာေတြေတာ့

က်န္းမာေရးနဲ႔

၅-ႏွစ္ႀကီးမ်ားေတာင္၊

ပညာေရးေလာက္ေတာ့
အခ်ိ္န္ေတြမွ

အားႀကီး၊

လုပ္ပါေလ့”

ဆိုၿပီး စိတ္ကူးတေလွႀကီးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေခ်ာင္းေလးကို ျဖတ္ၾက။
ေရြးေကာက္ပြဲကမ္းတဖက္က

လႊတ္ေတာ္ႀကီးထဲေရာက္လို႔

ေခါင္းေပါင္းစတလြင့္လြင့္

ေတာင္ရွည္ပုဆိုး တပင့္ပင့္နဲ႔ တိုင္းက်ဳိးျပည္ျပဳအဆိုေတြ ဆင္လ
့ ုိက္မဟဲ့ဆိုၿပီး ႏႈတ္ခမ္းေတာ္ဖြင့္လိုက္ေတာ့မွ

ဒါျဖင့္ ဟဝွာျဖင့္ အရင့္အရင္က လုပ္ပီးသား၊ အဲဒီတုန္းက မင္းဘယ္နား သြားအိပ္ေနလဲ၊ အဲဒါေတြ
ေတာျပန္ေျပာလို႔ ဝန္မင္းမ်ားက ေကာလိုက္ေတာ့ ေခါင္းေပါင္းစမဝင့္၊ ေတာင္ရွည္မပင့္သာ၊ မဆိုသင့္ရာ၊
ဆိုမိပါသည္၊

ဆိုရာစကား၊

ဒီအမွားကို၊

ေျမာင္းၾကားထဲမွာ

ျပန္ထိုင္သြားရတာေတြက တေလွႀကီး။

ပစ္လို္က္ပါမည္

အဟင့္

အဟင့္

ဆိုၿပီး

ၾကားရၾကားရ နားဝမသက္သာေတြေလ။

တေနကုနလ
္ ဲ စာေတြၾကည့္၊ တႏွစလ
္ ုးံ လဲ စာေတြၾကည္၊့ စာမသိ စာမသိ။
တဘြရ
ဲ႔ လဲ တမ်ဳိးလို၊ ႏွစဘ
္ ရ
ြဲ႔ လဲ တမ်ဳိးလို၊ သင္တန္းကို သင္တန္းကုိ။

စစ္တပ္ဖက္လဲ တမ်ဳိးသင္၊ အရပ္ဖက္လဲ တမ်ဳိးသင္၊ ႏွစဖ
္ က္ခ်ဥ္ ႏွစဖ
္ က္ခ်ဥ္ဆိုတဲ့ပညာေရးႀကီးကို သံုးသပ္အကဲျဖတ္ၿပီး ျပင္သင့္တာျပင္ ဆင္သင့္တာဆင္ရေအာင္လို႔ ဇလပ္ေျမ

အမတ္ေဆြက တင္ျပေတာ့ သူရႆတီကိုယ္စား ျမန္မာ့ပညာေရးကိုေစာင့္ေရွာက္သူ ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္းက

လက္ရွိျမန္မာ့ပညာေရးသည္ ေအာက္စဖို႔ကပင္ ေအာက္ႀကိဳ႕ရမည့္ ပညာေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္က
ပီအိပ္ခ်္ဒီမ်ားသည္

ဟားဗတ္ကိုပင္

မအားလပ္လို႔သာ

သြားေရာက္

မသင္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

မွင္ႏွင့္ေမာင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းကာ တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို ျပန္ရုပ္ခိုင္းေတာ့ အရင့္အရင္ အမတ္မင္းမ်ားလို
ခ်င္းကိုယ္ေတာ္ႀကီးက ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး ေသသင့္ပါတယ္ဆိုၿပီး ျပန္ရုပ္မေပးတဲ့အတြက္ မဲခြဲၾကေရာ။
အဲသလိုမဲခြဲၾကေတာ့မွဘဲ

လြတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးႀကီးဟာ

ပညာေရးမွာေတာ့

ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလြန္းလွစြာ

ကန္က
႔ ြက္သူမရွိႏိုင္ပါဘူးလို႔

ထင္ခဲ့တဲ့

ျမန္မာ့ပညာေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးကို

တက္ညီလက္ညီ မီးေလာင္တိုက္ သြင္းခဲ့ၾက။

ေအာ္ ျမင္ရျမင္ရ ရင္ဝမသက္သာဆိုတာမ်ဳိး။
တက်ပ္တျပားမရွိတဲ့ ဆင္းရဲသား၊ တေန႔လုပ္ တနပ္မဟားဒယားစားမ်ားမေျပာနဲ႔၊ လက္မွတ္တခါထိုး

ဆယ္မိုးဆယ္ေႏြစားမကုန္သူေဌးေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမေတြ၊ အေဆာက္အဦေတြကို သန္းေပါင္း ေသာင္းခ်ီ
ေပးဝယ္ေနၾကတဲ့သူေဌးေတြ၊
ဘာေတြ

ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ

ပိုင္တယ္လို႔

ထူးေတဇတို႔လိုသူေဌးေတြ၊
တြက္ခ်က္ဖို႔

စိန္မေခၚရဲတဲ့

မေျပာသာ၊

အရပ္သားဟုလဲ

ေနာက္ျဖစ္လာသည့္
တြက္လုပ္ေတာ့

အပန္းေျဖစခန္းေတြအပါအဝင္

ေျပာရမွန္းမသိႏိုင္ေအာင္ပင္

ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ

ေငြေၾကးေတြ

ဘယ္ေလာက္ရွိပါတယ္လို႔

ေျပာရခက္၊

အာဏာစက္ရွိေသးလားလဲ

ကိုခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊမိသားစုလို

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကလဲ

ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ေတာင္

ဟူးဟူးထေနတဲ့

အဘယ္စာရင္းအင္းပညာရွင္မွ

ခ်ဳပ္မိသားစုေတြ၊
မသိ၊

(စစ္သားစစ္စစ္ဟုလဲ

မရွိေသးလားလဲ

ဗိလ
ု ခ
္ ်ဳပ္မဴွ းႀကီးမဟုတ္သည္ကတခ်က္၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးဒင္ျပည့္က်ပ္ျပည့္ေတာ့

မဟုတ္တန္ရာ၊

သူေဌးျဖစ္ေနတဲ့

အျပည့္အဝေပးထားတယ္၊

အလံုတင္ဝင္းတို႔လိုဟာေတြအတြက္

ဘာမွ

ထပ္လုပ္ေပးစရာ၊

စၾကာဝဠာ့အေကာင္းဆံုးက်န္းမာေရးစနစ္
ပတ္သက္တဲ့အဆိုကိုပယ္ခ်သူ

ေတာင္

ျဖည့္စရာ၊

က်င့္သံုးေနပါတယ္ဆိုၿပီး

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း

အဖက္ဖက္က

လူနဲ႔စစ္သားေပါင္းစပ္တဲ့

ကိုခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေတာ့ ဟုတ္တန္ရာေသးသည္ဆိုၿပီး ကိုခ်ဳပ္မဴွ းႀကီး လုပ္လိုက္ပါေၾကာင္း)
သစ္ခုတ္ရင္း

မသိ၊

ေခတ္အစုတ္မွာ

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
စြက္စရာ

မလိုတဲ့

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔

ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္ရဲ႕

ဖုန္းနံပတ္မ်ား၊

တိုက္လိပ္စာ မ်ား၊ ကုမဏ
ၼ ီလိပ္စာမ်ား၊ ၿခံလိပ္စာမ်ား၊ ဆိုင္လိပ္စာမ်ားသိရင္ ေဖၚျပေပးၾကပါခင္ဗ်ား။
ေဆးဖိုး၊

ေဆးရုံဖိုးမတတ္ႏိုင္လို႔

ေဆးရုံမတက္ႏိုင္ဘဲ

(တိုင္းျပည္အတြက္)

(က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးအတြက)္ အေသခံသြားသူေတြ၊ ေဆးဖိုး၊ ေဆးရုံဖိုးမတတ္ႏိုင္လို႔ ဆက္မကုေတာ့ဘဲ
ေဆးရုံကဆင္းၿပီး

(တိုင္းျပည္

ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြေတြ၊
တခ်ဳိ႕လဲ

ႏိုင္ငံျခားက

ႏိုင္ငံျခားက

အတြက္)

(က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးအတြက္)

တိရစၦာန္ေတြရဲ႕

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံရတာကို

တိရစၦာန္ျဖစ္ခ်င္ရင္း

ေသသြားသူေတြရဲ႕

ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကရေအာင္ နတ္လမ္းညြန္မလို႔ပါခင္ဗ်ား။
(တခ်ဳိ႕

အျခားစြန္႔သူမရွိဟု

စစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္

သူတို႔သာ

ထင္ၾကသည့္အတြက္

အေသခံေနရသူေတြရဲ႕

တိုင္းျပည္အတြက္

(တိုင္းျပည္အတြက္)

အားက်ရင္း၊

ဝိညာဥ္ေတြ

အသက္စြန္႔ေနရသည္၊
ဆိုေသာစကားရပ္ကို

ထည့္သြင္းလိုက္ပါသည္၊ ေသခ်ိန္တန္လို႔ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္၏ လမ္းမေကာင္းလို႔ တိုင္းျပည္အတြက္
အခြန္ေငြရွာရင္း ေသသြားရသူေတြ ဒုနဲ႔ေဒး ရွိေသးသည္၊ သဘာဝေဘးဒဏ္က်ေရာက္စဥ္ တိုင္းျပည္၏

အသဘာဝအေတြးစံေၾကာင့္ အသက္စြန္႔ သြားၾကသူမ်ားလဲ မေရမတြက္ႏိုင္၊ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြအတြက္
သဘာဝေဘးဒဏ္အက်ခံၿပီး
အသက္စြန္႔သြားသူေတြ၊
မေရမတြက္ႏိုင္)

သစ္ခုတ္ခြင့္

ေတာျပဳန္းခြင့္

စြန္႔ေနအံုးမယ့္သူေတြ၊

(အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြ

ေရႀကီးခြင့္

သက္တမ္းေလွ်ာ့

အခြန္ထမ္းႏိုင္ဖို႔

ၿပီးေနသြားသူေတြဆိုတာက

လိုရာပို႔ေဆာင္ျမန္း

လိုင္းကားေမာင္းသူမ်ားဆိုလွ်င္ ရဲပေဒါင္းနီဘြဲ႔မ်ားပင္ ခ်ီးျမွင့္ထိုက္ေပ၏)
ႀကိဳတင္မဲအစိုးရပီပီ

အဆိုေတြကို

မိုးေခါင္ခြင့္ေပးရင္း

ႀကိဳတင္သြင္းခိုင္းၿပီး

ေပးေနရတဲ့

ရွင္းခ်င္တဲ့အတိုင္းရွင္း၊

ဗ်င္းခ်င္တဲ့အတိုင္းဗ်င္းေနတဲ့ လြတ္ေတာ္ႀကီးရဲ႕ဂုတ္စီး သမၼတႀကီးက ေျပာတာဆိုေတာ့လဲ ယံုဖို႔ခက္သား။

ေတာ္ေသးတယ္။ မယံုမိလို႔၊ ယံတ
ု ဲ့အေၾကာင္း မေျပာမိလို႔သာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ စကားေဖါင္ဖြဲ႔

ရဲေတာ့တယ္။ ယံုမိတဲ့ေကာင္ေတြခမ်ာ မသက္သာလွ။
ဒီမိုကေရရယ္လို႔၊

စီမိသည့္ဝန္၊

ကၽြံမိသည့္ႏႈတ္မို႔

ဟက္တက္ကြဲသြားၾကတယ္။
ညာတာပါေတး

ေရႊျပည္ေအးမိန္႔ခြန္းေလးနဲ႔

မရုပ္ေလာက္ဘူးထင္သူေတြ

ေရႊနားေတာ္သြင္းလိုက္လို႔

တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ေတြက

မခို႔တရုိ႕ေလး ႀကိဳဆိုလက
ို ္ၾကေရာ
ေဟာ …

သံခ်ပ္မထိုးရတဲ့။

သမၼတႀကီးစကားကို ယဥ္ေက်းမႈဝန္မင္းက သင္းကြပ္လိုက္သလား။
သမၼတႀကီးကိုယ္စားဘဲ ယဥ္ေက်းမႈဝန္မင္းက ဗ်င္းလြတ္လိုက္သလား။
ဒီမိုကေရစီမ်ားတို႔ရယ္ …

ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ သမၼတမျဖစ္ရဲရင္လဲ စစ္တပ္ကိုသာျပန္အပ္လိုက္ပါ။
စစ္အစိုးရပဲေလဆိုၿပီး ေက်နပ္ၾကမွာပါ။

ဟိုဟာ မလုပ္ရ၊ ဒီဟာ မလုပ္ရ၊ ဟုိဟာ မေျပာရ၊ ဒီဟာ မေရးရဆိုတဲ့ တက္ေခတ္နဲ႔မညီတဲ့

နဂၢတစ္စကားေတြ မိဖျပည္သူမ်ားခမ်ာ မၾကားလိုေတာ့ပါ။ နားခါးလွပါၿပီ။
( ျပည္သူက မိဘျပန္ျဖစ္ခြင့္ရၿပီထင္ပါသည္ )
(

မည္သူသည္အမိ၊

မည္သူသည္အဖ၊

မည္သူကသား၊

မည္သူကသမီးဆိုသည့္ကိစၥကိုလည္း

လြတ္ေတာ္ ထဲတြင္ တပ္ေရာ အရပ္ေရာဆံုတုန္း ရွင္းသင့္သည္ထင္သည္။ ခုဟာက အေဖကို သားက
သားေခၚေနသလား၊
အေဖသား

သားကို

အေဖက

မွားမိၾကမည္ဆိုလွ်င္

အေဖေခၚေနသလား၊

ဤအကုသိုလ္ႀကီးသည္

ကြဲကြဲျပားျပားမသိေခ်။

အေဖသားႏွစ္ဦးလံုး၏

အကယ္၍သာ

အမိျမန္မာျပည္ႀကီး

ေမွာင္ႀကီးက်ကိန္းဆိုက္ေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လင္းေအာင္ ရွင္းသင့္သည္ထင္ပါသည္ )
ဒီလို

တားတာ

ျမစ္တာ

ႏွစ္ေတြၾကာလာေတာ့

ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာေတြလဲ မနဲေတာ့ပါဘူး။

ကိုယ့္ဘဝကို

စိတ္နာၾကလြန္းလို႔

သားသားႀကီးရင္ဘာလုပ္မယ္လို႔ ကေလးကိုေမးေတာ့ ဆရာဝန္ႀကီးလုပ္မယ္လဲ မေျပာေတာ့ဘူး၊

အင္ဂ်င္နီယာ

ႀကီးလုပ္မယ္လဲ

မေျပာေတာ့ဘူး၊

စစ္ဗိုလ္ႀကီးလုပ္မယ္လဲ

မေျပာေတာ့ဘူး၊

ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ကေလးေတြေတာင္ အေတာ္မ်ားေနပါၿပီ။

ေအာ္ သူတို႔လဲ တီဗီ ဗီဒီယိုေတြကတဆင့္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကဘာ၊ သူ႔တိုင္းျပည္ကဘာဆိုတာ

သိသြားၾကၿပီေပါ့။

သံခ်ပ္ဆတ
ုိ ာ အႏုပညာပံုသ႑ာန္တခု။
စာေပပံုသ႑ာန္တခု။

သံခ်ပ္ဆတ
ုိ ာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈလကၡဏာ။
ကဗ်ာဖြဲ႔ထံုးတမ်ဳိး။

သံခ်ပ္ဆတ
ုိ ာ စတုတၳမ႑ိဳင္ရဲ႕ ဦးေဆာက္ပန္း။
သံခ်ပ္ဆတ
ုိ ာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ရဲ႕ ေရွ႕ေတာ္ေျပး။

သံခ်ပ္ဆတ
ုိ ာသမၼတႀကီး အေလးထားရမယ္ေျပာတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာထား၊ ျပည္သူေတြရဲ႕
တုံ႔ျပန္မႈဆိုတာကို အသိေတာ္ေခါက္ခက္ေနၾကပါစ။

သမၼတဟာ အစိုးရတရပ္ဟာ သူ႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈတခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသလား။
ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဆိုသူရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကေရာ ဘာလဲ။ ဘယ္ႏွစ္ဆယ္သားလဲ။
ဧည့္ခန္းထဲ ေစာင္းေကာက္ထည့္ထားရုံနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈရွိသြားေရာလား။
တိုင္းျပည္တျပည္မွာ

၅-ႏွစ္ေလာက္သမၼတျဖစ္ခြင့္ရရုံကေလးနဲ႔

လူမ်ိဳးတမ်ိဳးရဲ႕

ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာပံုသ႑ာန္ တခု၊ စာေပဖြဲ႔ထံုးတရပ္ကို ကန္႔သတ္ခြင့္ရွိသလား။
ယဥ္ေက်းမႈတရပ္ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ခြင့္ရွိသလား။

တိုင္းျပည္တျပည္၊ လူမ်ဳိးတမ်ိဳးကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာရွင္တေယာက္ဟာ သူဖြဲ႔ဆိုမဲ့

အႏုပညာ ပံုသ႑ာန္တရပ္ကို သမၼတႀကီးနဲ႔ တိုင္ပင္ဖြဲ႔ဆိုရမွာလား။

ေဟာဒါ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို သင္းကြပ္ပစ္တဲ့သူေတြ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးျဖစ္တဲ့တိုင္းျပည္ေပါ့။
အႏုပညာဟာ သက္တမ္းမဲ့တယ္။

သမၼတက ဝန္ႀကီးက အခ်ိန္က် သူ႔ဘာသာျပဳတ္သြားမယ္၊ ေသသြားမယ္။
ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာက ရွိေနမွာေလ။
တိုင္းျပည္ႀကီးက ရွိေနမွာေလ။
လူမ်ဳိးေတြက ရွိေနမွာေလ။

စာေပေတြက ရွိေနရမွာေလ။

ကမၻာတည္သေရြ႕ ျမန္မာက ရွိေနရမွာေလ။
ျမန္မာဆိုတာကို ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ျမန္မာ့အႏုပညာ ျမန္မာ့ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြကလြဲရင္ ဘာကမ်ား

မီးေမာင္းထိုး ျပႏိုင္မွာမို႔လဲ။

ရပ္ထဲရြာထဲ ေဒသထဲက အရြဲအေဆြး အေၾကးအညစ္ေတြကို ေဆးပစ္ေရးသံခ်ပ္ေတြ မေရး မဆို

မၿပိဳင္ရေတာ့ တႏြယ္ငင္တစင္ပါ ေတးသစ္ဖြဲ႔ဆိုမႈေတြပါ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာၿပီး သႀကၤန္အႏွစ္သာရ

အညစ္အေၾကး ေဆးေက်ာေရးေပ်ာက္ကာ သႀကၤန္ဆိုတာ အရက္နဲ႔ေရေရာထားတဲ့ ေသာက္ေသာက္လဲ
ကြဲကြဲေက် အေသၿပိဳင္ပြဲေတာ္ႀကီးျဖစ္သြားၿပီ။

သႀကၤနဆ
္ တ
ို ာ ျမန္မာေတြ ေတးသစ္သီရာလ။
သႀကၤနဆ
္ တ
ို ာ

ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ၊

ဆိက
ု ၠားသမားေရာ

ကားပိုင္ပါ၊

စာမတတ္သူေရာ

ပါေမာကၡပါ

ေတးဖြဲ႔ၾကတဲ့လ။

သႀကၤနဆ
္ တ
ို ာ ကေလးလူႀကီး အလႊာေပါင္းစံု စိတ္ကူးကြန္႔ျမဴး ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့လ။
သႀကၤနဆ
္ တ
ို ာ တျပည္လံုး အႏုပညာေတြ ႏိုးတဲ့လ။

သႀကၤနဆ
္ တ
ို ာ ျမန္မာျပည္မွာ ရြက္ေဟာင္းေၾကြၿပီး ရြက္သစ္ေဝတဲ့လ။
ခုေတာ့ သႀကၤန္ဆိုတာ အရက္ဖိုးစုတဲ့လ။
အရက္ေသာက္ၿပိဳင္တဲ့လ။

အရက္ကုမၼဏီေတြ ဂုဏ္ျပဳခံတဲ့လ။
မိဖေတြ စိတ္ပူရတဲ့လ။

နာေရးကူညီမႈယဥ္ေတြ စက္ႏိုးထားရတဲ့လ။
ယဥ္ေက်းမႈေတြ ၿဖဲဆုပ္ခံရတဲ့လ။
သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား …

ကဗ်ာဖြဲ႔နည္းတရပ္ကို ကုမၼဏီလိုင္စင္ခ်ေပးသလို ခ်ေပးလို႔ေရာ ရပါသလား။

ပိတ္ပင္လို႔ေကာ ရပါသလား။

အဲဒီ သံခ်ပ္မထိုးရဥပေဒကို လြတ္ေတာ္ကေရာ အတည္ျပဳေပးလိုက္ပါသလား။
ေအာ္ တိုင္းျပည္ကေတာ့ မရွိေရ ရွိေရနဲ႔ လစာေတြပံုေပး၊ လြတ္ေတာ္ႀကီးေတြ ေဆာက္ေပး၊

အစိုးရဖြဲ႔ေပးနဲ႕

လုပ္လိုက္ရတာ။

လာ

လာခ်ည္ေသး၊

သံခ်ပ္ေတာင္မထုိးနဲ႔တဲ့။

တတိုင္းျပည္လံုးမ်ား

ခင္မ်ားတို႔ဗိုက္ထဲက ထြက္လာတယ္မ်ား ထင္ေနၾကလား။
ရပ္သင့္ၿပီ။

စစ္အစိုးရတုန္းကလိုမ်ဳိး

အႏုပညာေတြကို

ယဥ္ေက်းမႈေတြကို

ခ်ိဳးဖ်က္ႏွိပ္ကြပ္ ျဖတ္ေတာက္ ပိတ္ဆို႔တားဆီးခဲ့တာေတြ ရပ္သင့္ၿပီ။

ေသြးလွန္႔

ေသြးပ်က္ၿပီး

ဟိုပိတ္ ဒီဆို႔နဲ႔ ေနာက္ဆံုးေတာ့ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိး ၾကက္သေရတံုးသြားတာဘဲ အဖတ္တင္တယ္။

ဒီတိုင္း

ဆက္သြားရင္

ေျခာက္ခန္းသြား

ႏိုင္ငံႀကီးကလဲ

ေအာင္

တစျပင္လိုျဖစ္ေတာ့မွာ

လုပ္ပစ္လုိက္ၾကၿပီ။

မၾကာေတာ့ဘူး။

ဘယ္သူက

ဧရာဝတီႀကီးေတာင္

ဘာနဲ႔ကုစားေပးမွာလဲ။

ဘယ္သူ႔အိတ္ထဲေရာက္သြားတဲ့ စိန္ေတြ ေရႊေတြ ေငြေတြက ဘာနဲ႔ ဘယ္လို ျပန္လုပ္ေပးႏိုင္မွာလဲ။
ကိုယ့္ႏိုင္ငံကထြက္တဲ့လွ်ပ္စစ္

ကိယ
ု ္မသံုးရတဲ့

ကိုယ္တိုင္းျပည္မီးတပြင့္ေတာင္

တိုင္းျပည္

ကမၻာမွာ

မသံုးရတဲ့လွ်ပ္စစ္အတြက္

လွ်ပ္စစ္ထြက္တယ္။

ရွိသလဲ။

ကိုယ့္အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့

ျမစ္ေတြအပ်က္ခံတာ ဘယ္တိုင္းျပည္မ်ားရွိသလဲ။
ဂက္စ္ထြက္တယ္။

ဘယ္ျပည္မ်ား

ဒါေပမဲ့

ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ

ထင္းေခြရတုန္း။

ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းရတုန္း။ တတုိင္းျပည္လံုး က်ိန္စာတိုက္ခံေနရၿပီ။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား အေမွာင္က်ေနၿပီ။
အဆင္ျခင္မဲ့မႈေတြနဲ႔ ေတာလဲေျမၿပိဳေတာ့မယ္။

တိုင္းျပည္ကို ရင္ကြဲပက္လက္ခ်စ္ၾကသူေတြ ကိုယ္စီ ကိုယ္စီ ေငြထုတ္ပိုက္ဆင္းသြားၾကတယ္။

ဂရံေတြကိုင္ ဆင္းသြားၾကတယ္။ တိုင္းျပည္ႀကီးကို ျခစ္လိုက္ၾကတာ။ သစ္ေတြလဲျခစ္၊ ေတာေတြလဲျခစ္၊
ေျမေတြလဲျခစ္၊

ေရေတြလဲျခစ္၊

ေက်ာက္ေတြလဲျခစ္၊

ဂက္စ္ေတြလဲျခစ္၊

တဗိုလ္ၿပီးတဗိုလ္၊

တေယာက္ၿပီးတေယာက္ ခေခြးရရစ္ၿပီး ဝိုင္းျခစ္လိုက္ၾကတာ။ တိုင္းျပည္ႀကီးကေတာ့ ပူေလာင္ကၽြတ္ရြေနၿပီ။
ဧရာဝတီကို ဝကြက္အပ္ခြင့္ ဘယ္သူ႔မွာ ရွိသလဲ။

ဧရာဝတီနဲ႔ အလဲအထပ္လုပ္ရေလာက္ေအာင္ ဘာေတြမ်ားရခဲ့လဲ။
ဧရာဝတီဆိုတာ

ျမန္မာျပည္ဘဲ။

ျမန္မာျပည္နဲ႔

အလဲအထပ္လုပ္ေလာက္တဲ့အရာေတြ၊

အေၾကာင္းတရားေတြက ဘာေတြလဲ။ ျမန္မာျပည္က တဦးတေယာက္ပိုင္ပစၥည္းလား။

ဒီကိစၥေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာၾကဆိုၾကဖို႔ေတာ့ လိုလာၿပီ။ လြတ္ေတာ္မွာ ၾကားနာၾကဖို႔ေတာ့

လိုလာၿပီ။

ဥပေဒေတြကို ဝန္ႀကီးေတြက ထုတ္ခ်င္ရာထုတ္မွာဆိုရင္ လြတ္ေတာ္ဆိုတာႀကီးက ဘာလုပ္ဖုိ႔လဲ။
လြတ္ေတာ္မွန္သမွ်အတြက္ တလ တလ တိုင္းျပည္က ေပးထားရတဲ့ေငြေတြက နဲနဲေနာေနာမဟုတ္။
တကယ္တမ္း တိုင္းျပည္မွာက ဘာအလုပ္မွ ဟုတ္တိပတ္တိ မရွိ။
ေျမေပၚရွိတဲ့အပင္ေတြလဲကုန္၊

ေျမေအာက္ရိွသမွ်လဲ

ႏႈိက္ထုတ္ေရာင္းေနရလို႔

ဘယ္ေန႔တိုင္းျပည္ႀကီးက ေျမေအာက္ကၽြံဝင္သြားမယ္မွန္းေတာင္ မသိ။
လူငယ္လူရြယ္မွန္သမွ်

အိုးပစ္

ႏိုင္ငံျခားထြက္ ကၽြန္ခံၿပီး ေငြရွာေနရတာ။

အိမ္ပစ္

မိပစ္

ဖပစ္

သားပစ္

မယားပစ္

လယ္ပစ္

ယာပစ္

အဲဒါေတြကို ထိုင္သံုးေနသူေတြက …..

ခင္ဗ်ားတို႔ အစိုးရဆိုသူေတြက တခ်ိန္လံုး သတင္းစာေတြ တီဗီေတြ ဂ်ာနယ္ေတြကေန ေျပာခ်င္ရာကို
ေျပာခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေျပာခ်င္သလိုေျပာလာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ၾကာပတုန္း။
အဲဒီလို ေျပာေနသူေတြက…..
က်ဳပ္တုိ႔

ျပည္သူေတြမွာ

ေျပာစရာရွိတာ ေျပာရတာ။

ဒီသႀကၤန္ေလးဘဲ

ေပ်ာ္စရာရွိတာေပ်ာ္၊

ေအာ္ သံခ်ပ္သံေလးေတာင္ မၾကားရဲသူေတြက……….
ျပည္သူ႔စကား နားေထာင္အံုးမတဲ့။

အရပ္ကတို႔ေရ ေကာင္းၾကေသးရဲ႕လား ………။

ဒီသံခ်ပ္ေလးေတြနဲ႔ဘဲ

ျမဴတိမ္ေဝေဝ … ေတာင္ခုိးေဝးေဝး - ၇

ေမခ

ဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၁၁

မိးု မခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ

(Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္)

ထိုေန့သည္ မတ္လ၂၂ေန့ ျဖစ္သည္။ တေပါင္းလျပည့္ မတိုင္မီွတရက္အလိုလည္းျဖစ္ေလသည္။ စ၀္နွင့္
သုစနၵာသည္ မိန္းတိုင္းနယ္၏ အၾကီးဆံုးပဲြေတာ္သို့ သြားေနၾကသည္။ ထိုပဲြသည္ မူထီြ ေစတီအနီးတြင္ရိွျပီး
နမ့္ပန္းအေနာက္ဘက္ ၆မိုင္အကြာ မနၱေလးသို့သြားေသာ ကားလမ္းေပၚတြင္ရိွေလသည္။

ဗမာလမ္းမၾကီးကို ခဲ့်ထားေသာ တလမ္းသြား လမ္းမေပၚတြင္ မာစီဒီးကားကို ဇင္န ကေမာင္းေနသည္။

က်ဥ္းေျမာင္းေသးသြယ္ေသာလမ္းေပၚတြင္ ယာဥ္မ်ားကို အလြယ္တကူေမာင္းနွင္၍ မရေခ်။ အခုမေတာ့
ယာဥ္ေပါင္းစံုနွင့္

လူစီးေၾကာင္းေထာင္ေသာင္းသည္

အၾကီးက်ယ္ဆံုးပဲြဆီသို့

အိပ္မက္မက္ေနသလို သြားေနၾကေလသည္။
မူထီြပဲြ …

သုစနၵာမွာ
ဤပဲြေတာ္ကို

စိတ္ေတြလႈပ္ရွား

လေပါင္းမ်ားစြာကပင္

မိြုင္းသည္သူမအတြက္

ေပ်ာ္ရႊင္ေနမိေတာ့သည္။သူမေဘးတြင္ေနၾကေသာ
ေမွ်ာ္ေတြး

ေရႊေရာင္ဘရိုကိတ္လံုခ်ည္

ပတၱျမားၾကယ္သီး၅လံုး

ဦးတည္လ်က္

လက္စြပ္

ေစာင့္စားေနခဲ့ၾကေလသည္။
အျဖူေရာင္ပိုးအကၤီံ်

လက္ေကာက္

တို့ကို

နွင့္

၀တ္ဆင္ဖို့

လူတိုင္းသည္

သူမ၏အထိန္းေတာ္
ေရႊကြပ္ထားေသာ

ျပင္ဆင္ေပးထားသည္။

သူမ၏ဒူးထိေနေသာ ေကသာေရႊဖေယာင္းကို တိုင္းယိုင္ၾကိုးျဖင့္ ေပ်ာ့ေအာင္စည္းသည္။ ထိုဆံစပံု့ပံု့ေပၚတြင္
စံပယ္တေထြးပန္ဆင္ေလသည္။မိြုင္းသည္ သူမကိုျပင္ဆင္ေပးျပီး ေနာက္ဆံုးေသခ်ာၾကည့္သည္။
ထို့ေနာက္

'

မဟာေဒ၀ီမဘုရား

တိုင္းယိုင္မနဲ့တူတူလာေလပဲ

'

ဟု

သူမထပ္ၾကည့္လိုက္ျပီး ' မဟာေဒ၀ီမဘုရား

ကေလ

ၾကာေလၾကာေလ

မိန္းတိုင္းမွာေမြးတဲ့

သေဘာက်စြာ၀မ္းသာအားရေျပာေလသည္။
အရပ္က

ျပီးေနာက္

လက္မနည္းနည္း ပို နိမ့္ေနရင္ေပါ့ ' ဟု

ဆက္ဆိုေလသည္။

' ေမာင္ကက်မတ၀က္ေလာက္ ဒီပဲြကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတာမို်း က်မ ေမာင့္ကိုျဖစ္ေစခ်င္တာ 'သုစနၵာက

စ၀္ကိုေျပာလိုက္သည္။

သူက သူမကို ျပံုးျပီး သူမလက္ကို သာသာေလးညွစ္လိုက္သည္။ ျပီးမွ ေျပာသည္ ။
'

ေမာင္

ဒီပဲြကိုဘယ္ေလာက္ေတာင္

ခံစားရလဲ

သိလား

ေမာင္ကေလ

အားလံုးနဲ့

ခပ္ေ၀းေ၀းမွာေနလိုက္ခ်င္တာ ။ ဒါေပမဲ့ ေမာင့္လူထုကို စိတ္ပ်က္ စိတ္ညစ္ေအာင္ မလုပ္နိုင္ဖူးေလ '
သည္ကိစၥကိုသူဘယ္ေလာက္ခံစားရလဲဆိုတာ

သူမေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။

သူက

လူေတြ

စုေ၀းျပီး ပဲြလမ္းက်င္းပ အခန္းအနားမ်ားလုပ္ တိုင္းယိုင္၀တ္စံုမ်ား၀တ္ လုပ္တာမို်းကို မနွစ္သက္ေခ်။
သူသည္

ကာကီအကၤီံ်ကို၀တ္

စိုက္ပို်းထားေသာ
သူမသိပါသည္။

သတၱုရိုင္းမ်ားကိုစူးစမ္း

စီမံကိန္းမ်ားကိုသြားစစ္ေဆး

ၾကည့္ရႈ

သူ့အလုပ္ရိွရာေက်းရြာေတြသြား

စတာေတြလုပ္ေနရလွ်င္

သူအေပ်ာ္ဆံုးျဖစ္ေနတာကို

လမ္းေပၚတြင္ ဘတ္စကားမ်ား ၊နြားလွည္းမ်ား ၊လမ္းေလွ်ာက္လာၾကေသာ လူအုပ္လိုက္မ်ားသည္

ပို၍ ပို၍ မ်ားျပားျပည့္နက္လာသည္။ ျဖတ္သြားၾကေသာ ဘတ္စကားတိုင္းသည္ထူးထူးျခားျခား ကိုယ္ထည္
ပံုစံ အေရာင္ေတြနွင့္ျဖစ္သည္။
ကားေဘာ္ဒီမ်ားကို

တရုတ္လက္သမားမ်ားက

ေဆးသားထူထူပိန္းပိန္း

လက္ျဖစ္ျပုလုပ္ထားသည္။

ေရးျခယ္ထားသည္။နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ကားအိုကားေဟာင္းမ်ားကို

မကၠင္းနစ္မ်ားက

သက္တမ္းရိွေနျပီျဖစ္ေသာ

ေမာင္းရေအာင္ျပုျပင္ထားၾကေသာေၾကာင့္

လမ္းေပၚတြင္သတၱ၀ါၾကီးမ်ား သြားေနသလိုရိွေလ၏။
ဘီးကိုတီထြင္လာျပီးကတည္းက

ဒီဇိုင္းပံုစံအမို်းမို်းကို

ေပၚေပါက္လာေသာ

နြားလွည္းမ်ားသည္

သူတို့အတြက္

ထူးထူးျခားျခား မရိွေခ်။ နြားနွစ္ေကာင္ဆဲြလွည္းေပၚတြင္ သက္ကယ္ေပါင္းမိုးဆင္ထားသျဖင့္ လွည္းေပၚတြင္
ေအးေအးလူလူ

သက္ေတာင့္သက္သာျဖင့္

လွည္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္

လမ္းေပၚတြင္

မိသားစု

လြတ္လြတ္လပ္လပ္

ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ

အပတ္ေပါင္းမ်ားစြာေတာင္ရိွေနၾကျပီး

ပဲြအတြင္း လွည္း ခြ်တ္ဖို့ ေနရာကို ျပုလုပ္ထားသည္။
အခို့်ကေလးမ်ားသည္

စီးနိုင္သည္။

လွည္းေဘးတေလွ်ာက္မွ

လမ္းေလွ်ာက္လိုက္လာၾကသည္။

သူတို့သည္နြားေတြနွင့္ အတူ ကပ္ေလွ်ာက္ေနတာမို့ လမ္းလဲြသြားမွာကို မစိုးရိမ္ရေခ်။
အေကာင္းဆံုးအ၀တ္အစားကို

၀တ္စားျပီး

အနီးနားရြာမ်ားမွ

လမ္းေလွ်ာက္လာၾကေသာ

တိုင္းယိုင္မ်ားကို သုစနၵာ အထူးစိတ္၀င္စားမိေလသည္။ တိုင္းယိုင္းမမ်ားသည္ ေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္
ပိုးလံုခ်ည္ လိႈင္းတြန့္ အကၤီံ်”အျဖူတို့ ကို၀တ္ထားၾကျပီး ပူျပင္းေသာ ေနေရာင္ကို ကာကြယ္ရန္ ၾကီးမားေသာ
ေကာက္ရိုးခေမာက္မ်ားကို ေဆာင္းထားၾကသည္။
လူအမ်ားစုသည္

ေဈးတြင္ေရာင္းခ်ရန္

ပစၥည္းမ်ားကိုျခင္းထဲထည့္ထားျပီး

ပုခံုးေပၚရိွ

ပစၥည္းမ်ားကို

သယ္ေဆာင္လာၾကေလသည္။

၀ါးအထမ္း၏တဘက္တခ်က္တြင္

ခိ်တ္ထမ္းထားရာ

လမ္းေလွ်ာက္ေနေသာအခါ အိပဲ့အိပဲ့ျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီ စြာေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနသလို ၾကည့္ေကာင္းလွသည္။
လမ္းေလွ်ာက္မိန္းမမ်ားေရွ့က
ေရာင္းစရာပစၥည္းမ်ား

ေခါင္းေပါင္းေပါင္းထားေသာ

သယ္ေဆာင္ျခင္းမရိွေခ်။

ထိုအစား

တိုင္းယိုင္အမို်းသားမ်ားကမူ

ၾကီးမားေသာအညိုေရာင္

တိုက္ပံု

တိုင္းယိုင္ေဘာင္းဘီပြၾကီးမ်ားကို၀တ္ဆင္ျပီး ၾကီးမားေသာ တိုင္းယိုင္ဓါးၾကီးမ်ားကို လြယ္ထားၾကေလသည္။
လက္ျဖစ္ရက္လုပ္ထားေသာ

တိုင္းယိုင္

လြယ္အိတ္ၾကီးမ်ားကို

သူတို့

ပုခံုးမွာ

လြယ္ထားၾကသည္။

ထိုလြယ္အိတ္ၾကီးထဲတြင္ ပဲြက်ရင္ ေလာင္းကစားလုပ္ဖို့ စုထားေသာေငြမ်ားကိုထည့္ထားေလသည္။
စ၀္တို့ကားျဖတ္သြားသည္ကို

လမ္းေဘးတဘက္တခ်က္စီတြင္

သိၾကေသာ

ဒူးတုပ္ထိုင္ခ်လိုက္ျပီး

မိန္းမေယာက်ာ္းမ်ားသည္

မ်က္နွာေရွ့တြင္

ရိုးရာဓေလ့အတိုင္း ခြန္မိန္းကို အရိုအေသေပးၾကေလသည္။
စ၀္နွင့္

သုစနၵာတို့ကားသည္

ဆယ္ကြင္းစာမွ်က်ယ္၀န္းျပီး
ဘယ္ဘက္တြင္မူ

မူထီြ

ပဲြခင္းအနီးကြင္းနားသို့ေရာက္လာသည္။

ထိုကြင္းျပင္သည္

လက္ယပ္ေခၚေနသလိုရိွေလ၏။

ေရႊနွင့္ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားျဖင့္

ဘုရားၾကီးက

ပဲြခင္းက

မိုးရာသီဆိုလွ်င္စပါးစိုက္ခင္း
ဘုရားဖူးမ်ားကို

ထံုးသကၤန္းကပ္ထားေသာ
ပူေဇာ္ထားေသာ

လက္အုပ္ခီ်လ်က္

လယ္ကြင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ရပ္ျပီး

ေခါင္းေလာင္းပံု

ေဘာလံုးကြင္း

ထီးေတာ္ကို

ဆုေတာင္းၾကဖို့

ေစတီေတာ္ထိပ္တြင္

ေတြ့ရသည္။

ထိုထီးေတာ္ကိုတနွစ္တခါတင္ပဲြလုပ္ရသျဖင့္ ပဲြက်င္းပရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ေရွး ဒ႑ာရီအရ ေရွးတိုင္းယိုင္
မိုင္းေမာ၀္ အင္ပါယာ

(ျမို့ေတာ္သည္ နမ့္ခမ္းျမို့ တရုတ္နယ္စပ္အနီးတြင္ရိွသည္) တြင္တိုင္းယိုင္ခြန္မိန္း

စ၀္ေဆခန္ဖသည္ စယ္လန့္ျမို့ ကို ေအဒီ ၁၀၁၃ တြင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ခမည္းေတာ္ စ၀္ေဆခန္ဖ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ေသာ္ သားေတာ္ စ၀္ေဆဟုန္ဖ ကအရိုက္အရာကို

ဆက္ခံသည္။

စ၀္ေဆဟုန္ဖ၏ သမီးေတာ္ စ၀္မြန္းလာ့ကို ေအဒီ ၁၀၄၄ (ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၄၀၂) နတ္ေတာ္လဆန္း

၃ရက္ေန့ တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ စ၀္ေဆဟုန္ဖ သည္ သားေတာ္ စ၀္ေဆပင္ဖ ၊ သမီးေတာ္ၾကီး စ၀္နန္းစံ ၊

သမီးေတာ္လတ္ စ၀္ နန္းထြမ္း ၊ နွင့္ သမီးေတာ္ ငယ္ စ၀္မြန္းလာ့ တို့ ထြန္းကားခဲ့သည္။ စ၀္မြန္းလာ့သည္
အေထြးဆံုးသမီးဟု အဓိပၸါယ္ရေလသည္။

ေအဒီ ၁၀၅၇ (ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၄၁၈) တြင္ ပုဂံျပည့္ရွင္ အေနာ္ရထာမင္းေစာသည္ တရုတ္ျပည္က

စြယ္ေတာ္ပင့္ရန္

ေရႊလီျမစ္ေၾကာင္း

အတိုင္းဆန္တက္လာရာ

ယာယီတဲနန္းစခန္းခ်ေလသည္။
ထိုေနရာကို

စ၀္ေဆဟုန္ဖနွင့္

ပင္မန္

သမီးေတာ္

အေနာ္ရထာမင္းေစာက

ပင္၀မ္း

မွ

ဟိုေလာင္းဟုေခၚေလသည္။

စ၀္မြန္းလာ့တို့က

ေခ်ာေမာလွပေသာ

ခန့္အကြာတြင္

အေနာ္ရထာမင္းေစာထံ

လက္ေဆာင္ပ႑ာေတာ္မ်ားဆက္ေလသည္။

ပုဂံျပည္သို့လိုက္ပါသြားရသည္။

တိုင္းယိုင္တို့စားေလ့ရိွေသာ

၃မိုင္

စ၀္မြန္းလာ့ကိုေတြ့ျမင္သြားေသာအခါ

မိဖုရားအျဖစ္ေကာက္ေလသည္။
စ၀္မြန္းလာ့သည္

စယ္လန့္ျမို့အနီး

ေျမတြင္းေအာင္းပိုးေလာင္းေကာင္

ခ်စ္ခင္ေတာ္မူ၍

စ၀္မြန္းလာ့၏ခမည္းေတာ္က

မုန့္ဆိုင့္

မိန္းဆိုင္

ကိုဆားနွယ္

အေျခာက္ခံေနလွန္းကာ ၀ါးကပ္ျဖင့္ ထုပ္ျပီး ပုဂံသို့ပို့ေပးေလသည္။ စ၀္မြန္းလာ့က ထိုေအာင္းေကာင္မ်ားကို
မၾကာခဏစားေလ့ရိွရာ

အျခားမိဖုရားမ်ားက

မိဖုရား

စ၀္မြန္းလာ့အားမင္းၾကီးအေနာ္ရထာက

နွစ္သက္ေတာ္မူသည္ကို မနာလိုေနၾကရာမွ စ၀္မြန္းလာ့ကို စုန္းမအျဖစ္စြပ္စဲြေျပာဆိုၾကေလသည္။
ေနာင္အခါ

အေနာ္ရထာမင္းၾကီးလည္း

အျပန္ခိုင္းလိုက္ေလေတာ့သည္။
အျပန္လမ္းခရီးတြင္

စ၀္မြန္းလာ့ကိုမယံုၾကည္ေတာ့ပဲ

ဆင္ျမင္းေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားနွင့္အတူ

ဒုတၳ၀တီျမစ္လက္တက္ေနရာတြင္

မိန္းတိုင္းသို့

စ၀္မြန္းလာ့သည္

ပုဂံမွ

ေရႊစာရံေစတီကိုတည္ခဲ့ေလသည္။အျပန္တြင္

ေနာင္ခို်အနီး သိမ္းျမစ္အေရွ့ဘက္ေနရာတြင္ ေစတီတဆူတည္ခဲ့သည္။

ထိုေစတီကို မူထီြ ဟုယူဆရေလသည္။ တကယ္ မူထီြဆိုသည္မွာ ၀က္လူးအိုင္ဟု အဓိပၸါယ္ရျပီး

ေဂါတမဘုရား နုစဥ္ အခါ၀က္မင္း ဘ၀ စံေပ်ာ္ရာ ေရကန္သာ (၀က္လူးအိုင္) ေနရာ ျဖစ္ခဲ့သည္ ။
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား

ပရိနိဗၺာန္ျပုျပီး

နွစ္ေပါင္း

၂၃၅-၂၄၇

ဘီစီ

တြင္

ပါဋိပုတ္ျပည္ၾကီးနွင့္

ဇမၺူဒီပတကြ်န္းလံုးကို အစိုးရေသာ သီရိဓမၼာေသာကမင္းၾကီး ၏ကုသိုလ္ေတာ္ တခုအျဖစ္ မူထီြေစတီ
လည္းပါေလသည္။

လူအုပ္က

ဘာသာစကားမို်းစံုေတြကို

အလြန္ပင္

ထူထပ္လာသည္။

သုစနၵာ

ၾကားေနရသည္။

ဒါဇင္ေက်ာ္မွ်ေသာ

ကဲြျပားျခားနားေသာ

ညပိုင္းတြင္ကျပမည့္

ျမန္မာဇာတ္ရံုက

ဆိုင္းစမ္းေနသံေတြၾကားေနသည္။ ဆာေလာင္ေနၾကေသာ လူအုပ္အတြက္ ပဲြေဈးတန္းမွ ေမႊးပံ့်သင္းေသာ

အကင္နံ့မ်ား နွင့္ ေရခိုးေငြ့နံ့ေတြကို သူမရေနသည္။ ေတာင္ေပၚသားအမို်းမို်းကလည္း ထူးထူးျခားျခား
အ၀တ္အစားမ်ား၀တ္ဆင္ထားၾကသည္။

နွင့္ရက္လုပ္ထားေသာလြယ္အိတ္ေပၚတြင္
သိုးေမႊးျဖင့္လုပ္ထားေသာ

ကခ်င္အမို်းသမီးမ်ားသည္

ေလးလံေသာေငြ

အနီေရာင္ေျခပတ္

လက္ဖက္စိုက္ေသာ

ဆိုင္းေငြ

အမည္းနွင့္

၀တ္ေသာေက်ာက္စီအ၀တ္အစား

ရိုးရိုး

တိုင္းယိုင္အမို်းသမီးေတြနွင့္ျခားနား

အနက္ေရာင္သာ၀တ္ေလသည္။

သိသာစြာ

ေငြ

ေတာင့္ေတာင့္မ်ားနွင့္

ေတာင္သူေတြ၀တ္စားတာကလံုးလံုးျခားနားေလသည္။
ေတာင္သူေတြကေတာ့

ေတာင္ေပၚက

အနက္ေရာင္အကၤီံ်၀တ္ထားျပီးေခါင္းတြင္

လက္၀တ္ရတနာမ်ားတပ္ထားေသာ ဦးေပါင္း၀ိုင္းၾကီးေဆာင္းထားသည္။
လီဆူးအမို်းသမီး

၀တ္စံု

သီးမ်ားကိုတပ္ဆင္ထားသည္။

မွာေတာ့ေငြေတြတပ္ဆင္မထားေခ်။

ပေလာင္ေတြက

အနီ

ျမန္မာအမို်းသမီးေတြက

၀တ္ဆင္တတ္ၾကသည္။သူတို့ေယာက္က်ားေတြက

ပုဆိုး၀တ္ၾကသည္။ အေရာင္အေသြး အဆင္ကေတာ့ မိန္းမေတြနွင့္ကြာသည္။

နီေပါ (ေဂၚရခါး ) ၊ဘင္ဂါလီ ၊ မူဆလင္ နွင့္ တရုတ္ေတြကလည္း စိတ္လႈပ္ရွားတက္ျြကစြာ

ေရာေနွာပါ၀င္ေနေသးသည္။
ေကာ့ေကးဆပ္

လူမို်း

သူတို့အထဲမွာ

ပိုလို့

ခရီးသြားပဲျဖစ္ေလသည္။

ေနရာေလးတြင္ နွစ္တိုင္း ပဲြကိုလာၾကေလသည္။
လူအုပ္ထဲ

လက္မအနည္းငယ္

ပဲြအတြင္းအထူးတည္ေဆာက္ထားေသာ
လမ္းေလွ်ာက္သြားသည္။

ေရွ့မွာေတာ့

ထူးကဲစြာ

ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လာသူကေတာ့

လူေပါင္းသံုးသိန္းေက်ာ္သည္

တိုး၀င္သြားျပီးေနာက္

ကားက

မ႑ပ္ဆီသို့

စ၀္နွင့္

ဒါဇင္မ်ားစြာေသာ

လွပသည့္

လူေနၾကဲပါးေသာ
ရပ္လိုက္သည္။

သုစနၵာတို့နွစ္ေယာက္

တိုင္းယိုင္မေလးေတြက

ၾကိုဆိုေရးေကာ္မတီ၏ ေရွ့ေတာ္ေျပး အေနျဖင့္ ရပ္ေစာင့္ေနၾကေလသည္။ သက္တန့္ေရာင္ ပိုးလံုခ်ည္မ်ား
၀တ္ဆင္ထားၾကျပီး

ရွက္ေသြးျဖာ

က်က္သေရရိွေသာ

တိုင္းယိုင္ပို်ျဖူေလးမ်ားသည္

လွပသိမ္ေမြ့ယဥ္ေက်းစြာျဖင့္ ပန္းစည္းမ်ားကို ကိုင္ထားၾကေလသည္။သူတို့၏ နုနုနယ္နယ္မ်က္နွာေလးေတြ ၊
ျပံုးေနေသာ မ်က္၀န္းနက္နက္ေလးေတြ ၊

လွပအိေထြးေသာ ဆံစပိတုန္းေသြးေတြ ၊ နွင့္ သူတို့သည္

အစြမ္းကုန္ ပြင့္အာေနေသာ ထူးထူးဆန္းဆန္း ပန္းေလးေတြနွင့္ တူေလသည္။

မ႑ပ္ကို ပဲြေတြမွာ အျခား ယာယီ အေဆာက္အဦးေတြလိုပင္ ၀ါးျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။

အလြန္ၾကီးမားေသာ ရြက္ထည္တဲၾကီးနွင့္ ဆင္တူေနေလသည္။ ၀ါးၾကမ္းခင္းကို ေကာေဇာခင္းထားသည္။
အနည္းငယ္ျမင့္ေသာစင္ေလးကိုတည္ေဆာက္ထားျပီး

အနီေရာင္ကတၱီပါကို

ေရႊခ်ည္ေတြထိုးထားျပီး ဖံုးအုပ္ထားသည္။
ထိုစင္ေပၚတြင္

ပရိေဘာက

ေနရာထိုင္ခင္းေပးသည္။
ျငိမ္သက္စြာ

အနည္းငယ္သာတင္ထားသည္။

ေကာေဇာေအာက္ဘက္မွာေတာ့

ထိုင္ရင္း

အသက္ၾကီးေသာ

ခြန္မိန္းအနီး

ၾကိုဆိုျပီး

လူမ်ားတိတ္ဆိတ္

ကန္ေတာ့ေသာ

ခရိုင္လူၾကီးဘူဟန္းသည္

တိုင္းယိုင္ရိုးရာထံုးစံအရ

သုစနၵာကို

ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ

ခြန္မိန္းကိုအရိုအေသေပး

ေစာင့္စားေနၾကေလသည္။

စ၀္နွင့္

ခဲ့်ထြင္၍

အခန္းအနားကို

ဒူးေထာက္ျပီးခစားသည္။

အနီေရာင္ယြန္းလင္ဗန္းေပၚတြင္တင္ထားေသာ

ငွက္ေပ်ာသီး

တိုင္းယိုင္လက္ဖက္ရြက္တို့ကို ခြန္မိန္းအား ကပ္ျပီး ခြန္မိန္းကို ကန္ေတာ့ အခန္းအနားစဖို့ ခြင့္ပန္ေလသည္။
စ၀္ကဗန္းကိုထိလိုက္၍

ခြင့္ျပုေၾကာင္းသေကၤတ ျပလိုကျ္ ပီး သူ့ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္ခံလိုက္သည္။

ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူေတြအားလံုးသည္ ရုတတ
္ ရက္ခ်က္ျခင္းပင္လက္အုပ္ခီ်လိုက္ၾကသည္။ ဘူဟန္းက
တိုင္းယိုင္ဘာသာျဖင့္

ဂါထာတိုတိုရြတ္ဖတ္သည္။စ၀္က

ဤအခန္းအနားကို

ျပန္လည္ တုန့္ျပန္ေလသည္။

ေကာင္းခီ်းေပး

အခန္းနားတိုတိုေလးျပီးဆံုးသြားေသာအခါ အားလံုးသည္ စိတ္ေလ်ာ့လိုက္ၾကသည္။
ျပီးေနာက္

လူေတြသည္

သူတို့၏

ခြန္မိန္းနွင့္

မဟာေဒ၀ီကို

အလြတ္သေဘာ

ျခင္းျဖင့္

အနီးကပ္

စကားေျပာဆိုဖို့အတြက္ ခ်ည္းကပ္တိုးလာၾကေလသည္။ ခန္းမတခုလံုးသည္ ရယ္ေမာသံ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ
စိတ္ခံစားမႈတို့ျဖင့္ ညံစီ ဟိန္းထေနတာ သုစနၵာသိလိုက္ရသည္။
မ်ားစြာေသာ

အေရြးျခယ္ခံ

ေက်းရြာလူၾကီး

ဘူေမာင္းမ်ားသည္

ေရွ့တိုးလာသည္နွင့္

အတူ

ေတာင္းဆိုၾကေတာ့ေလ၏။ အခို့်က သူတို့ သားသမီးမ်ားကို အေရွ့စံအိမ္ေတာ္တြင္ ခိုင္းဖို့ေခၚထားရန္ ၊

အခို့်က ပုဂၢိုလ္ေရး လူအမ်ားအေရးကိစၥေတြအတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ားေတာင္းရန္ ၊ အခို့်က သူတို့ ျမို့
ရြာမ်ားသို့ အထူးအခြင့္အေရးအေနျဖင့္ ဖိတ္ေခၚရန္ တို့ျဖစ္ေလသည္။
ကြတ္ရြမ္

ရြာလူၾကီးက

ရြာနားကစပါးစိုက္ေသာ
လုပ္ၾကေသာ

ျပႆနာမ်ားျဖင့္လာသည္။သူ့ရြာသည္

ေျမ၊လယ္ကြက္မ်ားကို

လယ္သမားမ်ားသည္

အေရွ့စံအိမ္ေတာ္က

နွစ္နွစ္ဆက္တိုက္

စနၵကူးျမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ရိွျပီး
ပိုင္ဆိုင္ေလသည္။လယ္ငွား

စိုက္ပို်းေရးမေအာင္ျမင္သျဖင့္

မေပးနိုင္ပဲျဖစ္ေနရာအေျြကးမ်ားကို ခြန္မိန္းက ခြင့္လႊတ္ေပးဖို့ ေတာင္းပန္ေလသည္။
ဘုေမာင္းက

သူျ့ ပႆနာကိုတင္ျပေနစဥ္တြင္

ဖလွယ္လိုက္မိၾကေလသည္။

သူတို့နွစ္ေယာက္သား

စိတ္ေနကိုယ္က်င့္တရားတို့ကို

သီးစားခမ်ားကို

စ၀္နွင့္သုစနၵာတို့နွစ္ေယာက္သား

သူရင္းငွားနွင့္

အၾကည့္ျခင္း

ခဲြေ၀ယူရေသာ

အခိ်န္အေတာ္ၾကီးၾကာေအာင္

လယ္ပိုင္ရွင္၏

ေဆြးေနြးဖူးခဲ့တာကို

သြားအမွတ္ရလိုက္ေလသည္။ စ၀္က သူ့အေမြအျဖစ္ရေသာ ျပည္နယ္တြင္းက လယ္ေျမေတြကို တကြက္မွ်
မလိုခ်င္ေပ။

နမ့္ပန္းခြန္မိန္းပိုင္ဆိုင္ေသာ

ပစ္လိုက္ခ်င္ေလသည္။
လယ္ေျမ

မွ

စပါးစိုက္ေသာလယ္ေျမ

ထိလ
ု ယ္ေျမကိုသားစဥ္ေျမးဆက္

ထြက္ကုန္ကို

ပိုင္ဆိုင္သင့္သည္ဟု

ဧက

တေသာင္းကို

ထြက္ယက္စိုက္ပို်းလာၾကေသာ

သူယူဆေလသည္။

ခဲြေ၀ေပး
သူေတြသာ

သူ့စိတ္ကူးသေဘာထားကို

ပတ္၀န္းက်င္တ၀ိုက္က ျပည္နယ္လယ္ပိုင္ရွင္ေတြနွင့္ အျခားျပည္နယ္က လယ္ပိုင္ရွင္ေတြ က သေဘာမက်
လွေခ်။

ဒီအခိ်န္က

ဆံုးျဖတ္မိေလသည္။

သူမအတြက္

အျပင္ထြက္ျပီး

စ၀္ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္

ပဲြခင္းထဲ

ေလွ်ာက္လည္ေနတာအေကာင္းဆံုးဟု

ခရိုင္နွင့္ေက်းရြာလူၾကီးေတြရိွေနၾကျပီး

သူတို့ျပႆနာ

အ၀၀ကို နာရီအေတာ္ၾကာေဆြးေနြး တင္ျပေနၾကေလဦးမည္။

သုစနၵာသည္ ၀မ္းကဲြညီမနွစ္ေယာက္ ၊ အတြင္းေရးမွူး၊ နွင့္ သက္ေတာ္ေစာင့္နွစ္ေယာက္တို့ကိုေခၚျပီး

ပဲြခင္းေဈးတန္းဘက္ရိွ ၀ါးတဲမ်ားျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေဈးသည္ေတြဆီသြားေလသည္။ တိုင္းယိုင္နွင့္
ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္

ေဈး၀ယ္ကို

တိတ္ဆတ
ိ ္စြာျပံုးျပေရာင္းၾကေသာ္လည္း

ျမန္မာေဈးသည္ေတြကေတာ့ က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ဟစ္ေရာင္းခ်ေသာနည္းကိုသံုး ေနၾကေလ၏။

ကုလားနွင့္

အမယ္စံု ပစၥည္းမွန္ မူရင္းစစ္စစ္မ်ားကို သြား၀ယ္ရတာကို သုစနၵာေပ်ာ္ေလသည္။ သူမတြင္ ေပးစရာ

ပိုက္ဆံမပါ

ပါ။

သူမလိုခ်င္ေသာ

ပစၥည္းကို

ေရြးခ်ယ္၍

လက္ညိွုးညႊန္လိုက္လွ်င္

အတြင္းေရးမွူးက

ေငြေပးေခ်ျပီး စံအိမ္ေတာ္အေရာက္ပို့ေပးေပလိမ့္မည္။ သူမက သိမ္ေမြ့နုလွေသာ လက္ျဖစ္ တိုင္းယိုင္

ဦးထုပ္မ်ားကို ေရြးသည္။ အမ်ားၾကီးပါပဲ ၊ ဗူးသီးေျခာက္ျဖင့္ျပုလုပ္ထားေသာ ေရဗူး၊ လက္ရက္ ပိုးလံုခ်ည္ ၊
ပံုစံနွင့္ အရြယ္အစားအမို်မို်းေသာ တံျမက္စည္းမ်ား ၊ ၀ါးျဖင့္ျပုလုပ္ထားေသာ ကစားစရာ အရုပ္မ်ား ၊
ယြန္းခြက္မ်ား၊ ဖ်ာေခ်ာမ်ား ၊ နွင့္ ေရပံုးမ်ား ။
သုစနၵာက

အထိန္းအကြပ္မရိွေတာ့ပဲ

ပိုက္ဆံလိုက္ေခ်ရေသာ

မရပ္တန္း

အတြင္းေရးမွူးမွာ

တရစပ္

လက္ညိွုးထိုး၀ယ္ေနရာ

ထိတ္လန့္လာေတာ့ေလသည္။

ေနာက္က

တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္

ပဲြလမ္းအခမ္းအနား ပကာသန မ်ား၀န္းရံေနေသာ ဒီပဲြေနရာသည္ သူမကို အသိပညာအသစ္ အေျခအေနနွင့္
ခ်မ္းသာျြကယ္၀ျခင္းေတြကို ေပးေလသည္။
အားလံုးကိုရရိွလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
စိတ္ၾကိုက္လြတ္လြတ္လပ္လပ္

၀ယ္ျပီး

သည္အရာမ်ားသည္သူမ စ၀္ကို လက္ထပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္

သူမဘ၀တြင္

ပိုက္ဆံ

သံုးနိုင္တာကို

ပထမဆံုးအေနျဖင့္
သေဘာက်

လိုခ်င္တာကို

ေက်နပ္ေနမိသည္။

ထို

ခဏေလးအတြင္းမွာ စိတ္အားတက္ျြကလာေသာ ခံစားမႈကို သူမ အၾကိုက္ၾကီးၾကိုက္ေနမိသည္။

ထို့ေနာက္ သုစနၵာ သူ့ဟာသူဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ သူမ ဒီေနရာက ထြက္ခြာဖို့ အခိ်န္က်ေလျပီ။

အထူးေမႊးပံ့်လ်က္ သူမကို ဆဲြေဆာင္လ်က္ရိွေသာ အသီးနံွဆိုင္တန္းဘက္သို့ ယြန္းေတာ့သည္။
ထိုေနရာတြင္

အစားအစာအမယ္မို်းစံုကို

ခိ်တ္ဆဲြထားျပီး

စိတ္ကူးတည့္ရာ

အဆာေျပ

စားနိုင္ေသာအစာမို်းစံုလည္း ေတြ့ရေလသည္။ ဆန္ေစ့ ပံုစံအမို်းမို်းနွင့္ ပဲ ေရာင္စံုမို်းမို်းကို သူမ တခါမွ
မျမင္ဖူးခဲ့ေခ်။ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိုင္တန္းတြင္ မာဆလာမွသည္ မုန္ညွင္းေစ့ ၊ နံနံေစ့ ၊ သစ္ၾကံ့ပိုး၊
ငရုတ္သီးေျခာက္၊ ထန္းလ်က္ ၊

တိုင္းယိုင္ပဲပုပ္ ( သိုနူး )

နွင့္ ဗမာ ငပိ ကအစရိွေလသည္။

သစ္သီးတန္းတြင္ ၾကီးမားအခိ်န္စီးေသာ လိေမၼာ္သီးမ်ား ၊ အရည္ရႊမ္းေသာ ကဲြ်ေကာ္သီးမ်ား ၊ ေမႊးပံ့်ေသာ
ၾသဇာသီးမ်ား၊

လိုင္ခီ်း

မ်ား

လတ္ဆတ္ေသာ

စေတာဘဲရီးမ်ား

၊နွင့္

၁၂မို်းေလာက္ရိွေသာ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ား စသည္ျဖင့္ စံုစီ ေနေတာ့၏။

အနည္းဆံုးအမို်းေပါင္း

သုစနၵာအတြက္ သည္ ဆဲြေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈေတြကို ျငင္းပယ္လို့ အလြန္ခက္ခဲေနေတာ့သည္။

သို့ေသာ္ သူမ၏ ေမာင္ေတာ္ ေျပာထားေသာ စကားကို သူမ လိက
ု ္နာရေပေတာ့မည္။ ေမာင္ေတာ္က
လမ္းေဘးေဈးမွာေရာင္းတဲ့ စားစရာဆို ဘယ္ေတာ့မွ မ၀ယ္နဲ့ ဟုဆိုသတည္း ။
ေနာက္အတန္းမွာ

စားေသာက္ဆိုင္တန္းမ်ားျဖစ္ျပီး

လူမို်းစံုက

ပဲြအတြက္

အစားအစာမို်းစံုကိုလတ္ဆတ္ စြာ ျပင္ဆင္ ထားၾကသည္။ အေငြ့တေထာင္းေထာင္းထေနေသာ အိုးထဲက
တရုတ္ေခါက္ဆဲြသည္ ပန္းေသးေခါက္ဆဲြ၊ ၾကက္သားနွင့္ တိုင္းယိုင္ဆန္ေခါက္ဆဲြ ၊အုန္းနို့အခ်ဥ္ရည္ တို့နွင့္
ျပိုင္ေနသည္။ ေမႊးၾကိုင္လတ္ဆတ္ေသာတိုဟူးေၾကာ္ ၊ နို့နွင့္ေရာနယ္ေၾကာ္ထားေသာ မုန့္ၾကိုးလိမ္ ၊တိုင္းယိုင္
ေခါက္လန္

ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္

ငွက္ေပ်ာသီးအခံြနႊာသလို

ခြာစားရေလသည္။

။ေကာက္ညွင္းက်ည္ေတာက္က

ထို့ျပင္

၀ါးလံုးကို

အျခားေရြးစရာအမ်ားအျပားမွာ

ျမန္မာဟင္း၊

ကုလားဟင္း၊ သက္သတ္လြတ္ဟင္း ၊ ေပါင္မုန့္ ၊ ပန္းကိတ္ ၊ နွင့္ တရုတ္ ဒိုးနတ္မုန့္ေတြေတာင္ရေလသည္။
သေရယိုစရာ

ျဖားေယာင္းေနမႈမ်ားကို

ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါအေျခြရံမ်ားသည္

ထားခဲ့ျပီးသုစနၵာနွင့္

သူမ၏ေမာပန္းေနၾကေသာ

ေဖ်ာ္ေျဖေရးေနရာသို့ေရာက္သြားၾကေလသည္။

တရုတ္ဆပ္ကပ္ ၊ ကုလားမ်က္လွည့္၊ တိရစၧာန္မ်ားရံုသြင္းျပပဲြ ၊
တိုင္းယိုင္နွင့္ ျမန္မာ ဇာတ္ပဲြ နွစ္ရံု တို့ရိွေနသည္။

ထိုေနရာတြင္

ရုပ္ရွင္ရံု နွစ္ရံု ၊ ညအခါကျပမည့္

ေဒါင့္တေနရာတြင္

ေဆးရံုအေသးေလးကိုထိုးထည့္ထားသည္။

ဘယ္သူမွ

ဖ်ားခ်င္ၾကမည္

ဆရာ၀န္တေယာက္နွင့္

သူနာျပုနွစ္ေယာက္ကိုေတြ့ရသည္။ သူတို့ ဆီအခုထိ လူနာတေယာက္မွ လာေသးပံုမေပၚေခ်။
ၾကီးရိွေလသည္။

ဒီအခိ်န္မွာ

ပဲြအတြက္

ဧည့္သည္ေတြအတြက္

အထူးစီစဥ္ထားသည္။

စိတ္ခ်မ္းသာရေအာင္

အထူးစိတ္၀င္စားဆံုးျဖစ္ေသာ

ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ားကို

ေဆးရံုေလးေနာက္မွာေတာ့
မီးစက္သည္

ပဲြတခုလံုး၏

တိုင္းယိုင္ပဲြေတြတိုင္းမွာပါ၀င္

လွ်ပ္စစ္မီးစက္

တနွစ္ပတ္လံုးလာၾကေသာ

ေထာက္ပံ့ေပးေလသည္။

ေနရာတခုကိုမသြားရေသးေခ်။

ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ားရိွေသာေနရာတည္း။
ေနရာလည္းျဖစ္နိုင္ေလသည္။

မထင္ပါ။

ပဲြထဲရိွ

သုစနၵာ

ထိုေနရာသည္

အဆဲြေဆာင္ဆံုးေသာ

လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့သည္မွာ

နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ၾကာခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။မ်ားစြာသာလူေတြသည္

ေနရာေပါင္းစံုမွ

ပဲြတခုလံုးကိုကန္ထရိုက္ဆဲြထားသူမွာ

တရုတ္အဖတ္ျဖစ္သည္။

ပဲြကန္ထရိုက္ကိုေလလံပစ္ေသာအခါ

အဖတ္က

လာၾကျပီး

သူတို့

ကံကိုစမ္းၾကသည္။

နမ့္ပန္းခြန္မိန္း

အျမင့္ဆံုးေဈးေပး၍

က

ထိုနွစ္အတြက္

ဆဲြနိုင္ခဲ့သည္။ကန္ထရိုက္သည္

ပဲြခင္းထဲက ေလာင္းကစား၀ိုင္းမွ ၀င္ေငြအားလံုးနွင့္ အခြင့္ထူးမ်ားကိုခံစားရသည္။

ထို့အတြက္ သူသည္

ပဲြခင္းအတြင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြေတြအတြက္ အခမဲ့ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရက

ပဲြတခုလံုးကိုျခံုျပီး ၾကီးၾကပ္ေပးသည္။ ပိုေသခ်ာေစရန္ တင္းၾကပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားလည္း ခ်မွတ္ေပးျပီး
လိုက္နာေစသည္။

' ေလာင္းကစားလုပ္တာနဲ့ဒုကၡ ဆိုးကို်းေတြရဲ့ ဥပမာ အျဖစ္ အခ်စ္ကို မျဖစ္ေစခ်င္ဖူး '
စ၀္က

သူ့

မဟာေဒ၀ီကို

အရင္ကတည္းက

ေျပာျပခဲ့ဖူးပါသည္။

စ၀္က

ေလာင္းကစားကို

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန့္က်င္သူျဖစ္သည္။ သုစနၵာတေယာက္ ေလာင္းကစား၀ိုင္းေတြ ရိွတဲ့ေနရာ မသြားလွ်င္
စ၀္က ပို သေဘာက်မည္ျဖစ္ေလသည္။ သို့ေသာ္ သုစနၵာကေတာ့ ဘာလို့မ်ား ဒီေလာင္းကစား၀ိုင္းေတြက
သူတို့ အေစခံေတြ သူတို့ ေဆြမို်းေတြ သူတို့ ဧည့္သည္ေတြ နွင့္ သူတို့ ဆင္းရဲသားလူထုကို ဘယ္လို ညိွု့ငင္
ဆဲြေဆာင္သလဲဆိုတာ သူ့ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ကိုယတ
္ ိုင္သြားၾကည့္ခ်င္မိေလသည္။

ပထမဆံုးသြားခဲ့ေသာ စားပဲြေပၚတြင္ အ၀တ္စၾကီးျဖင့္ဖံုးအုပ္ထားျပီး အ၀တ္ေပၚတြင္ ၾကက္ ၊၀က္၊

ဖား၊

ငါးရွဥ့္

ေလးေကာင္ပံုေရးဆဲြထားသည္။

မ်က္နွာျပင္ေတြေပၚတြင္

ေျြကအန္စာတံုးအျဖူ၏

ေလးဘက္ေလးတန္

အေကာင္ေလးေကာင္၏ပံုတေကာင္စီေရးထြင္းထားျပီး

အန္စာလွည့္သူက

အေပၚေအာက္ထိုးထည့္ထားေသာ တုတ္ေခ်ာင္းကိုလွည့္ရသည္။အန္စာတံုးလည္ေနစဥ္တြင္ သူ့ကို အေပၚက
အုပ္ေဆာင္းျဖင့္

အုပ္ထားလိုက္သည္။

လူေတြထိုးသားေတြက

အကြက္ေပၚသို့

ေငြမ်ားပစ္ခ်ျပီးေလာင္းၾကရသည္။

သူတို့နွစ္သက္ေသာ

ထို့ေနာက္

အေကာင္ရိွသည့္

အန္စာတံုးအလည္ရပ္သြားေသာအခါ

အုပ္ေဆာင္းကိုဖြင့္ေပးလိုက္သည္။ ထိုအခါ အေပၚဆံုးတြင္ ျမင္ေနေသာ အေကာင္သည္ ေပါက္ေကာင္ျဖစ္ျပီး
တက်ပ္ထိုးလွ်င္

၃က်ပ္ေလ်ာ္ေလသည္။

ေယာက်ာ္း

မိန္းမတို့သည္

ေနာက္တေကာင္ကိုေျပာင္းထိုးကံစမ္းၾကျပန္သည္။

တေကာင္

မေပါက္လ်ွ င္

ထိုေလးေကာင္ဂ်င္သည္ လူေတြအၾကားေရပန္းအစားဆံုးျဖစ္သည္။ သုစနၵာက မိန္းမအားလံုးနွင့္

ေယာက္က်ားအမ်ားစုထက္ ပိုအရပ္ျမင့္ေနတာေၾကာင့္ ေလးေကာင္ဂ်င္၀ိုင္းစားပဲြကို လူအုပ္အေပၚကေန
ထင္းထင္းျမင္ေနရသည္။
အားလံုးပါေသာ္လည္း
မိန္းမတခို့်လည္း

စားပဲြ

တဘက္စီတြင္

ကေလးေတြေတာ့

သူတို့ယူေဆာင္လာၾကသည့္

ဒါဇင္ေက်ာ္ရိွေနသည္။

မေတြ့ရေခ်။ေယာက်ာ္းေတြက

ေလးေကာင္ဂ်င္ကို

ေလာင္းကစားသမားအမ်ားစုမွာ

လူေတြ

တိုင္းယိုင္နွင့္

သည္းၾကီးမည္းၾကီး
ေတာင္ေပၚက

ပိုင္ဆိုင္ေသာေငြေလးေတြအားလံုး

လူငယ္

လူၾကီး

အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း

ထိုးေနၾကေလသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကျပီး

အေျြကပါမက်န္ေအာင္

စြန့္စားျပီး

ကံစမ္းဖို့ရာ စားပဲြေပၚသို့ ပစ္ခ်ေနၾကေလသည္။ သုစနၵာကေတာ့ သူတို့ကိုၾကည့္ျပီး သနားေနမိေတာ့သည္။
သူတို့ရံွုးသြားလို့ အိမ္အျပန္မိသားစုအတြက္ ဘာမွ မရိွေတာ့မွာကို သူမ စိုးရိမ္ေနမိေလသည္။
ေလာင္းကစားဒိုင္မ်ားသည္

မနၱေလးဘက္မွ

လာၾကသည္။

တခို့်လည္း

အျခားေနရာမွ

လာၾကသည္။ ။သို့မဟုတ္ ေဒသခံ တရုတ္စီးပြားေရးသမား အဖဲြ့ေတြက စုလုပ္ၾကတာမို်းလည္း ရိွသည္။

သို့ေသာ္ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲ ၊ ေယာက်ာ္းမိန္းမ ၊ သူတို့အားလံုးသည္ ေလးေကာင္ဂ်င္၀ိုင္းမွာေတာ့ အားလံုးကို
ေမ့သြားၾကေလသည္။

ထိုးသားေတြ၏

မ်က္ၾကည့္ေတြကအန္စာတံုးေပၚမွာ

စူးနစ္ထိုးစိုက္၊အျပံုးတို့

မ်က္နွာျပင္မွ ေ၀းကြာထြက္ေျပး ၊ေနသားမက်ျဖစ္ေနတာကေတာ့ သုစနၵာပဲျဖစ္ေလသည္။ သူမသည္ စ၀္၏
ေျပာစကားကို နားေထာင္ခဲ့ျပီး ဒီပဲြခင္းေနရာမွ အေ၀းသို့ေျပးထြက္လိုက္ခ်င္မိေလသည္။

သူမသည္ ထိုေနရာမွ ထြက္လာခဲ့ျပီးေနာက္ တေန့လယ္လံုးက ၾကီးမားေသာအျဖစ္အပ်က္ေတြကို

ျပန္သံုးသပ္ေတြးေနမိသည္။၃၆ေကာင္ထီ

ဖြင့္ပဲြကို

ထိုည

၁၁နာရီတြင္

ေပ၂၀

ျမွင့္တင္ထားတာကို

ျပုလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဒိုင္က

၃၆ေကာင္ထဲမွ ေပါက္ေကာင္တေကာင္အမည္ကို ေသတၱာေလးထဲတြင္ထည့္ထားျပီး ထိုေသတၱာေလးကို
အျမင့္ရိွတိုင္ေပၚသို့

ၾကိုးျဖင့္

သုစနၵာျမင္ရသည္။

ဟိုးအရင္ကေတာ့

ေပါက္ေကာင္ကို ခြန္မိန္းက စိတ္ၾကိုက္ေရြးေပးသည္။ သို့ေသာ္ စ၀္က ဒီအလုပ္ကို မလုပ္ေတာ့ေခ်။ဒိုင္ကပဲ
သစၥာဆိုျပီး လိွု့်၀ွက္စြာျဖင္ ့ေပါက္ေကာင္ကိုေရြးသည္။

ေပါက္ေကာင္ကိုထည့္ျပီး ေသတၱာေလးကိုတိုင္ေပၚတင္ထားလိုက္သည့္အခါ အေစာင့္ေတြမ်က္လံုးက

ထိုၾကိုးေလးေပၚက

မေရြ့ေတာ့ေခ်။

ထိုးခ်င္ေသာလူေတြက

၅နာရီမွ

၁၁နာရီအတြင္း

ကိုယ္ၾကိုက္သည့္အေကာင္ကို

ထိုးနိုင္သည္။

ထိုးသူေတြက

ေပါက္ေကာင္၏

သဲလြန္စကိုရွာၾကသည္။

ေပးထားေသာ အတိတ္၏ အဓိပၸါယ္ကိုရွာၾကသည္။ အိပ္မက္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကသည္။

မေန့ကေပါက္သြားျပီးသားတေကာင္နွင့္ သူတို့ အတဲြမိတ္ဘက္အေကာင္ေတြကို ဖယ္လိုက္ျပီး က်န္

၃၂ ေကာင္..ျဖစ္ေသာ ျြကက္ ဆင္ က်ား ေဒါင္း ....စသျဖင့္ ထဲက
အကယ္၍ေပါက္ခဲ့လွ်င္ ထိုစြန့္စားမႈအတြက္ ၂၇ဆ

တေကာင္ေကာင္ကို ေရြးရမည္။

အေလ်ာ္ေပးေလသည္။ ၃၆ေကာင္ထီကို အေ၀းရိွ

ဘြတ္ကီဒိုင္မ်ားမွ တဆင့္လည္း ထိုးလို့ရသည္။ မနၱေလး ေမျမို့ လားရိွုး စသျဖင့္ အရပ္ေတြမွ လည္း
ထိုးၾကေလသည္။

၃၆ေကာင္၏ညိွု့ငင္

ဖမ္းစားမႈေၾကာင့္

အေတြးမို်း ရလာေလသည္။
သူမ၏

ပဲြခင္းထဲေလွ်ာက္လည္ပတ္ေရးသည္

သုစနၵာသည္

သူ့ခြန္မိန္းကို

ျပီးဆံုးသြားခဲ့ျပီ။

သို့ေသာ္

မရိုမေသလုပ္ဖို့
မျပီးဆံုးခင္မွာပင္

စူးရွက်ယ္ေလာင္ေသာ ဥၾသဆဲြသံၾကီးနွင့္အတူ ၀ီစီသံရွည္ၾကီးကိုၾကားလိုက္ရျပီးေနာက္ လားရိွုး မနၱေလး
မီးရထား ၾကီးသည္ ေကြ့ပတ္၍ ပဲြခင္းအလယ္က ဘူတာဆီ ထိုးဆိုက္လာေလသည္။
သည္ရထားသည္

ရပ္ေပးျခင္းျဖစ္ျပီး

မူထီြပဲြေတာ္အတြက္

ပဲြေတာ္လာခရီးသည္

ရထားေပၚကခရီးသည္ေတြကုန္သြားေသာအခါ
ရထားေပၚကအခုနက

အထူးရထားအျဖစ္

ဧည့္သည္မ်ား

၀င္ေရာက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကေတာ့၏။ေနာက္ထပ္
ဆံုးျဖတ္လိုက္ေလသည္။

ဂါတ္ဗိုလ္သည္

စ၀္နွင့္သုစနၵာသည္

ပဲြေတာ္အတြင္း

ဇာတ္သဘင္ပဲြကိုမၾကည့္နိုင္ၾကေတာ့ေခ်။

ထိုအစား

ခဏသာ

ထိုးဆင္းလာၾကေတာ့သည္။
ရွူးရွူးရဲွရဲွ

က

ေအာ္ေနစဥ္

လူအုပ္အတြင္း

၀ီစီသံရွည္ကိုၾကားလိုက္ရျပီးေနာက္

ပဲြေတာ္အတြင္းမွ

မိုးလင္းထိကျပၾကေသာ

၀ရံတာေလးတြင္ထြက္ထိုင္လိုက္ၾကျပီး

ရထားေပၚမွ

ရထားၾကီးသည္ေဒါသတၾကီး

ခရီးသည္မ်ားသည္

ရထားအင္ဂ်င္နီယာ

ပဲြေတာ္ေနရာတြင္

ရထားထြက္ခြာျပီး

တိုင္းယိုင္ျမန္မာ

ခရီးဆက္ဖို့

နွစ္ဘာသာ

သူတို့နွစ္ေယာက္သား

ေတးဂီတ

စံအိမ္ေတာ္ေရွ့က

စနၵကူးျမစ္ စိမ္းလဲ့လဲ့ျမေပၚထိုးက်ေနေသာ လွပ ၀ိုင္းစက္ေသာ

လျပည့္၀န္းၾကီး၏ေငြျခည္ လင္းလက္ ကိုေငးၾကေလသည္။
'

က်မ

ဒီေန့တေန့လံုး

ပဲြမွာ

ဆဲြေခၚသြားလိုက္သလိုပဲ '

ေတြ့ရတာေတြက

က်မအေတြးေတြကို

အၾကာၾကီး

သုစနၵာက စ၀္ကို ေျပာလိုက္သည္။

သူကဘာမွ ျပန္မေျပာပါ။ သူမသည္ အေ၀းက လင္းလိုက္မိွန္လိုက္ျဖစ္ေနေသာ ျမစ္ျပင္ဆီမွ သူ့
မ်က္နွာျပင္သို့ လွည့္ၾကည့္လိုက္သည္။ သူ့မ်က္၀န္းမွာ ၀မ္းနည္းေနတာျမင္ရသည္။
' သူတို့ ဘ၀ေတြကို ေမာင္ကေျပာင္းပစ္လိုက္နိုင္မယ္လို့ ထင္လား '

သူ့ကို အားေပးရင္းက လိုလိုခ်င္ခ်င္ပင္ သူမေျပာသည္။
'

ေမာင္လုပ္နိုင္မယ္ထင္တယ္ ... တေယာက္ေယာက္ကလုပ္နိုင္မယ္ ထင္တယ္ ... ေမာင္အခု

မသိေသးဖူး '

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

(ဓာတ္ပုံ - အေနာ္ရထာမင္းၾကီး၏ မိဖုရား ေစာမြန္လွတည္ခဲ့ေသာ ဘုရားကို ေတြ႔ရစဥ္၊ အင္တာနက္မွ

ရပါတယ္။ တရုတ္ျပည္တြင္းမွာလည္း ထုိပုံသ႑န္အတိုင္း ဘုရားတည္ထားတာ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္)
လူထုနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမးအေျဖ
ဧျပီ ၁၅၊ ၂၀၁၁ RFA အစီအစဥ္

ေမးသူ။ ။ ကိုလင္းေအာင္(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)
ေမးခြန္း။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္လင္းေအာင္လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရး
လႈပ္ရွားေနသူတဦးပါ။

ခုေလာေလာဆယ္

အထူးကိုယ္စားလွယ္တဦး

အေမရိကန္အစိုးရကေနၿပီးေတာ့

ခန္႔အပ္ဖို႔ဆုိတာကုိ၊

ဘယ္လုိသေဘာရပါသလဲခင္ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

လူထုေခါင္းေဆာင္

ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔

ဗမာျပည္ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္

ဘယ္ေလာက္ထိကို

အက်ဳိးျပဳႏုိင္မလဲ ဆုိတာကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳၿပီးေျဖၾကားေပးေစလိုပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
ေျဖ။ ။ အေမရိကန္အစိုးရက အထူးကိုယ္စားလွယ္ခန္႔တာကို ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ သေဘာက်ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့
မစၥတာ

ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္ဟာ

ကၽြမ္းက်င္သူတဦး

ျမန္မာႏုိင္ငံေရးကို

ျဖစ္တယ္လုိ႔

ေက်ေက်ပြန္ပြန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မယ္လုိ႔

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေလ့လာခဲ့သူ၊

နားလည္ပါတယ္။
ယုံၾကည္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ

အာရွေရးရာေတြကိုလည္း

ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔

မိမိရဲ႕တာ၀န္ေတြကို

အေျခအေနကို

မွန္မွန္ကန္ကန္သုံးသပ္ၿပီး

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမူ၀ါဒေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အႀကံဥာဏ္ေကာင္းေတြေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္မယ္လုိ႔
ထင္ပါတယ္။
ေမးသူ။ ။ ကိုေအာင္ျမတ္၀င္း(ဂ်ပန္)
ေမးခြန္း။ ။ အန္တီစုခင္ဗ်ား။ မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္ေအာင္ျမတ္၀င္းပါခင္ဗ်ား။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ —– တကၠသုိလ္
ဥပေဒဌာနက ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံကိုေဟာေျပာပြဲတခုနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ေဟာေျပာပါတယ္။
အဲဒီမွာ ဂ်ာမနီကေက်ာင္းသားေတြကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဒလုိင္းလားမားကို
ဘယ္သူ႔ကို

ပုိသိပါသလဲဆုိၿပီး

ေျဖတဲ့ေက်ာင္းသားက

ေတာ့

ေမးၾကည့္တဲ့အခါမွာ

အရမ္းမ်ားပါတယ္။

ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးဒလိုင္းလားမားက

အဲေတာ့သူတုိ႔

ဂ်ာမနီအပါအ၀င္ေပါ့ေလ

ဘုန္းေတာ္ႀကီးဒလုိင္းလားမားကို
ဘာ့

ေၾကာင့္သိလဲလို႔

ႏိုင္ငံတကာကို

သိတယ္ဆုိၿပီး
ေမးတဲ့အခါမွာ

အေခါက္ေပါင္းမ်ားစြာလာၿပီး

ေတာ့

စည္းရုံးေရးေတြဆင္းတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔တယ္။ စာအုပ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးထုတ္တယ္ဆုိၿပီးေတာ့
သူတုိ႔ေတြ

ေျပာၾကပါတယ္။

အဲဒီေတာ့

ႏုိင္ငံတကာကိုလွည့္ၿပီးေတာ့

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ေပါ့ေလ..

လူ႔အ

ခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊

ျမန္မာျပည္အေရးကိုေပါ့ေလ
ႏုိင္ငံတကာအစိုးရေတြနဲ႔ေတြ႔ဖို႔

အစီအစဥ္ရွိပါသလားဆုိတာကို တဆိတ္ေလာက္ေျဖၾကားေပးေစခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားကို ခရီးထြက္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ
လုပ္ရမယ့္ကိစၥေတြက

အင္မတန္မ်ားေနေသးလုိ႔ပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီရုန္းကန္ေရးကို

ကမၻာကသိဖုိ႔

ကၽြန္မကို

သိတာ

ပိုၿပီးအေရးႀကီးတာေၾကာင့္

မသိတာထက္

ကုိေအာင္ျမတ္၀င္းတို႔လုိ

ျပည္ပေရာက္ေနတဲ႔ျမန္မာျပည္သားမ်ားက ကူညီၿပီးေတာ့လုပ္ေဆာင္ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။
ေမးသူ။ ။ ကိုေဇာ္မင္း
ေမးခြန္း။ ။ ကၽြန္ေတာ့နာမည္ေဇာ္မင္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေျမာက္ဥကၠလာ NLD Youth က လူငယ္တေယာက္ပါခင္ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔

အစိုးရရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈေတြနဲ႔

ႏုိင္ငံရဲ႕ခၽြတ္ၿခံဳက်မႈေတြေၾကာင့္၊

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္

ျပည္ပကုိ

ေရွာင္တိမ္းလာရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားေတြဟာ အခုမေလးရွားမွာ ဒုကၡသည္အျဖစ္နဲ႔ ေနထိုင္ေနရပါတယ္။
အဲဒီအခါမွာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ဖုိ႔ ဒီ UNHCR ရဲ႕ အကူအညီေတြ ရတဲ့သူရသလုိ မရေသးတဲ့သူလည္း
မရပါဘူးခင္ဗ်ာ။

အဲဒီေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ

တကိုယ္ေရလုံၿခံဳမႈနဲ႔

ႏုိင္ငံတကာက

သတ္မွတ္ထားတဲ့

ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ျဖစ္ေနပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

မလြဲမေသြ

အဲဒီအေပၚမွာ

လုိအပ္ေနပါတယ္။

အန္တီစုအေနနဲ႔

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

အဲဒီအခက္အခဲေတြ

အကူအညီေပးႏုိင္မလား။

တစုံတရာမ်ား

အႀကံဥာဏ္ေပးႏုိင္မလားဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အန္တီစုက်န္းမာပါေစ။
ေျဖ။

အန္တီ့အေနနဲ႔

UNHCR

ျမန္မာေတြအခ်င္းခ်င္း၊

ကုိ

ဒီကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သတ္လို႔

ကူညီမစႏုိင္မယ့္

ေမးပါ့မယ္။

ကြန္ယက္ဖြဲ႔ဖို႔လည္း

ဒီ့အျပင္

ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့

လုပ္ေနပါတယ္။

ကိုေဇာ္မင္းတုိ႔

ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းလုပ္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥက ေတာ့၊ ဒုကၡသည္အခ်င္းခ်င္း စာနာနားလည္ၿပီး ညီညီညြတ္ညြတ္ ရွိဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုိသာ ေနႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ျပႆနာေတြကို အတူေျဖရွင္း ႏုိင္မယ့္နည္းအခ်ဳိ႕ကိုလည္း စဥ္းစားလုိ႔ရလာမွာပါ။
ေမးသူ။ ။ ဦးေစာစ (နာဂအမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ)
ေမးခြန္း။

ေဒၚစုနဲ႔လူခ်င္းမေတြ႔ရေပမယ့္၊

အၿမဲၾကားေနရတယ္။

ျမင္ေနရတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ေဒၚစုကုိ

ရုပ္ျမင္သံၾကားကျဖစ္ေစ၊

အသံကျဖစ္ေစ၊

ရပ္တည္တာကိုလည္းပဲ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

တုိငး္ ျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအတြက္

အမ်ားႀကီးေလးစားဂုဏ္ယူ ပါတယ္။ ေဒၚစုကုိ ကၽြန္ေတာ္ သိၿပီးသားတခု ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခ်င္ပါတယ္။
ဒါကေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔နာဂေတြကလည္း

ဗမာျပည္မွာတုိင္းရင္းသား

လူမ်ဳိးတမ်ဳိးအေနနဲ႔

ရပ္တည္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ဳိးေတြကို အစိုးရက နားပိတ္မ်က္စိပိတ္လုပ္ၿပီးေတာ့ ယေန႔အထိ လည္းပဲ
ပါးစပ္ေတြ မဟရဲေအာင္ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔လုပ္ထားလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ေနတယ္။ တေန႔က်ရင္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိငး္ ျပည္မွာထြန္းကားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
ဒီလုိျဖစ္လာရင္ေတာ့ နာဂအမ်ဳိးသားေတြကလည္း က်န္တဲ့တုိင္းရင္းသားေတြလို ႏုိင္ငံေရးအရ၊ လူမႈေရးအရ၊
ပညာေရးအရ အစစအရာရာ အစမွအဆုးံ အျခားတုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တန္းတူ ရည္တူျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေန
ေဒၚစုအေနဲ႔ လုပ္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္အႀကံအစည္မ်ား ရွိပါသလားလုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေလးေလးစားစား အဲဒါ ကို
ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

နာဂအမ်ဳိးသားျဖစ္တယ္။

ကၽြန္ေတာ့နာမည္

ေစာစလုိ႔ေခၚပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ ေဒၚစုအသက္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစလုိ႔လည္း ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။
ေျဖ။ ။ ကၽြန္မတို႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ အေျခခံသေဘာတရားက
ရုိးရုိးေလးပါပဲ။

ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံ

ေအးခ်မ္းသာယာ၀ေျပာဖုိ႔ဆုိရင္

တုိငး္ ရင္းသားေတြအားလုံးၾကားမွာ

ညီညြတ္မႈရွိရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိ ညီညြတ္မႈကို ျဖစ္ေစမယ့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ရဲ႕ အေျခခံကေတာ့ တရားမွ်တမႈနဲ႔
စိတ္ရင္းေစတနာသန္႔စင္မႈ
ေက်ာသားရင္သားမခြဲ၊

ျဖစ္ပါတယ္။

တူညီတဲ့

ဒါ့ေၾကာင့္

အခြင့္အေရးေတြ

စိတ္ေစတနာသန္႔သန္႔စင္စင္နဲ႔
ေပးရမွာပါ။

ဒါကို

အဓိက

တုိငး္ ရင္းသားအားလုံးကို

ပန္းတုိင္

အျဖစ္

ဦးတည္ၿပီး

လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ဦးေစာစတုိ႔လုိ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို အားကိုးၿပီး ျပည္ေထာင္စု ခုိင္မာေအာင္
တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္၊ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ဆႏၵေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တေန႔ေတာ့
ဦးေစာစနဲ႔ လူခ်င္းေတြ႔ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေမးသူ။ ။ မအားနန္ (ကခ်င္လူမႈဖြံၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔)
ေမးခြန္း။ ။ ကၽြန္မနာမည္ အားနန္ပါ။ ကခ်င္လူမ်ဳိးပါ။ ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ အဖြဲ႔အစည္းကပါ။ အခုေမးခ်င္တဲ့
ေမးခြန္းက အခုေလာေလာဆယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့၊ ဒီျမစ္ဆုံေရကာတာက ဆုိးက်ိဳးအမ်ားႀကီးရွိတယ္။
ျပည္သူလူထု အက်ဳိးမရွိဘူးဆုိတဲ့ဟာကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ရတယ္။ ေနာက္တခုက အခုေလာေလာဆယ္ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္
ျဖစ္ဆုံေရကာတာေၾကာင့္မုိ႔

ကခ်င္ျပည္သူလူထုေတြ

ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတေလွ်ာက္လုံးလည္း

ဆုိးက်ဳိး

ဒုကၡေတြခံစားေနရတာ

အမ်ားႀကီး

မွန္ေပမယ့္

ထိခုိက္ႏုိင္တယ္။

ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ

အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔

ဒီမွာရွိတဲ့

ကခ်င္ျပည္သူလုထူေတြက ဒီစုိးရိမ္မႈၾကားမွာ သူတုိ႔တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္က ဒီေရကာ တာ အလုိမရွိတဲ့အေၾကာင္းကို
သူတုိ႔ထုတ္ေဖၚၿပီးေတာ့ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့အေၾကာင္းကို ေတြ႔ရွိရတယ္။
ဒီျမစ္ဆုံေရကာတာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ NLD အေနနဲ႔ေပ့ါေနာ္၊ ဘယ္ေလာက္ထိ
ကန္႔ကြက္ဖုိ႔အစီအစဥ္ရွိလား။

ဘယ္ေလာက္ထိ

ထုတ္ေဖၚဖုိ႔

အစီအစဥ္ရွိလဲ

ဆုိတာကုိ

သိခ်င္ပါတယ္ရွင့္။

ေနာက္တခုက ဒီဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမွာရွိတဲ့ ဒီေဒသခံျပည္သူလူထုေတြကိုလည္း တကယ္တမ္း ျမစ္ဆုံ
ေရကာတာေဆာက္လုိက္ရင္ ဆုးိ က်ဳိးျဖစ္လာမယ့္ဟာေတြကို အသိပညာေပးဖို႔ အစီအစဥ္ေတြရွိလားဆုိတာ သိခ်င္
ပါတယ္ရွင့္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။
ေျဖ။

ျမစ္ဆုံေရကာတာ

အေျခအေနကို

ေဆာက္လုပ္ေရးတင္မက၊

ဆုိးရြားေစတဲ့

စာတမ္းျပဳစုေနပါတယ္။

ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔

ဧရာ၀တီျမစ္ကို

ေျမျပန္႔သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း

ပတ္သတ္လို႔

ထိပါးသမွ်ဟာ

စသျဖင့္

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕သုေတသန

ဟိုးေျမာက္ပုိငး္ ကေနၿပီး

ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ႕
တာ၀န္ခံေတြက

ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚအထိ

ဘယ္လိုအက်ဳိးဆက္ေတြ

ရွိႏုိင္တယ္ဆုိတာကို

ဧရာ၀တီျမစ္ထိန္းသိမ္းေရး၊

ေလ့လာေဖၚ

စည္းရုးံ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ဖုိ႔

အခ်က္အလက္ေတြထဲမွာ

ကခ်င္ျပည္နယ္က

ျပသြားမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္ေတြနဲ႔

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔

ဒီအစီစဥ္ကို

မိတ္ေဆြေတြဆီက

အေျခခံတဲ့

ၾကားသိရတာေတြလည္း

အမ်ားအျပားပါ၀င္ပါတယ္။
ေမးသူ။ ။ ကိုသိန္း၀င္း
ေမးခြန္း။ ။ မဂၤလာပါ အေမစုခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ့နာမည္က ေမာင္သိန္း၀င္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္ပဲခူးက ျဖစ္ပါတယ္။
အခုလက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့
စကားတခြန္းေမးခ်င္ပါ

ကၽြန္ေတာ္ထုိင္းျမန္မာ

တယ္ခင္ဗ်ာ။

အခုျမန္မာျပည္အစုိးရဆုိတာကို

နအဖ

နယ္စပ္တေနရာမွာ

စစ္အစိုးရကေနၿပီးေတာ့

အေမစုအေနနဲ႔လက္

ရွိေနပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္အေမစုကို

ျပန္လည္ၿပီးေတာ့

ခံပါသလား။

ပုံစံတခုေျပာင္းတဲ့

အသိအမွတ္ျပဳပါသလား။

ဘယ္လုိသေဘာထားရွိပါသလဲဆုိတာကို သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အေမစ ုေက်းဇူးျပဳၿပီးေတာ့ ေျပာ ျပေပးပါလားခင္ဗ်ာ။
ေျဖ။ ။ အခု အစိုးရအသစ္တခု ရွိေနတယ္ဆိုတာကို အရွိ အရွိအတုိင္းပဲ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ တကယ့္ကို
ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵကို

ေလးစားၿပီး၊

ျပည္သူေတြနဲ႔

တုိငး္ ျပည္အတြက္

အက်ဳိးရွိေစမယ့္

အစိုးရမ်ဳိး

ျဖစ္မျဖစ္ဆုိတာကိုေတာ့ နဲနဲေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ။
(ABMA ၀ုိင္းေတာ္သားမ်ားက စာဖုိင္ျဖည္ပါသည္)
ဧၿပီ (၁၅) ရက္ေန႔ အစီအစဥ္

ကာနယ္ခ်စ္ေကာင္း
သန္းဝင္းလႈိင္
ဧၿပီ ၂၀၊ ၂၀၁၁

“အႏွစ္

၂ဝ

မွ်

တိုင္းျပည္အတြက္လုပ္လာၿပီးေနာက္

က်ေနာ္သည္

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျပန္၍

ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ႀကဳိးတိုက္ထဲသို႔ေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္’’
အထက္ပါစာပိုဒ္ကား ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ‘အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္’ စာအုပ္ထဲ
ဗိုလ္ခ်စ္ေကာင္း၏

ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈျဖင့္

ေသဒဏ္အမိန္႔ခ်ထားျခင္းခံရၿပီး

ႀကိဳးတိုက္ထဲေရာက္ေနပုံကို

ေရးခဲ့သည့္ စာပိုဒ္ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်စ္ေကာင္း၏

အမည္ရင္းမွာ

ကိုစိုးေမာင္

ျဖစ္သည္။

သခင္သန္းထြန္း

ဦးေဆာင္သည့္

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗကပ)၏ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္တပ္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး

(ကာနယ္) ရာထူးျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးမွဴးႀကီး ခန္႔ထားျခင္းခံရသည့္ အတြက္ အမည္ရင္းေပ်ာက္ၿပီး ကာနယ္ခ်စ္ေကာင္း
(သို႔မဟုတ္) ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းဟူ၍ သူ႔အား ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ ေကာင္းသည္ ‘အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္
´အမည္ရွိ စာအုပ္ကို ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေဝစဥ္က ‘ဗိုလ္ခ်စ္ေကာင္း’ အမည္တပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း
ထုတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ ‘ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း’ ဟု သုံးႏႈန္းခဲ့ေလသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တဦးျဖစ္ေသာ ကာနယ္ခ်စ္ေကာင္း ေခၚ ရဲေဘာ္စိုးေမာင္အား
၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ လယ္သစ္ရြာ၌ ေျမတိုင္းစာေရး ဦးအုံးေဖ၊ အမိ ေဒၚအိတို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။
ငယ္စဥ္က

ျမင္းျခံၿမိဳ႕

ေအဘီအမ္ေက်ာင္းတြင္

စတင္ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး

၁၉၃၈

ခုႏွစ္တြင္

မႏၲေလးဥပစာေကာလိပ္တြင္ ဥပစာအထက္တန္း (I.S.C-Intermediate Senior Class) ေအာင္သည္အထိ
ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။
သူသည္ စစ္ႀကိဳေခတ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္၍၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒ႏွင့္
ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရး

အင္အားစုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ကိုစိုးေမာင္သည္

မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိသူျဖစ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးစီးသည့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (B.I.A) သို႔ဝင္ရန္ ျမင္းျခံမွ
သခင္အုန္းတင္ (ေနာင္ ဗိုလ္အုန္းတင္)၊ သခင္ဗိုလ္၊ ကိုဘကြန္း၊ ကိုထြန္းျမင့္တို႔ႏွင့္အတူ သူတို႔ငါးေယာက္
ျမင္းျခံဘူတာမွ မီးရထားစီးလွ်င္ ပုလိပ္ (ရဲ) မ်ားရိပ္မိမည္စိုးသျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ဘတ္စ္ကားစီး၍သြားၿပီး
မႏၲေလးဘူတာမွ မီးရထားစီးၾကသည္။
သူတို႔အစီအစဥ္အရ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕သို႔ဝင္၍ သခင္ဇင္ (ေနာင္ ဗကပ ဥကၠ႒) ႏွင့္ေတြ႔ၿပီး သခင္ဇင္က
သူတို႔ကို ေရႊက်င္ (သို႔မဟုတ္) ယိုးဒယား (ယခု ထိုင္းႏိုင္င)ံ သို႔လႊတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေညာင္ေလးပင္တြင္
သခင္ဇင္ကို

စုံစမ္း၍

မရ၊

ထိုအခ်ိန္

(၁၉၄၁

ခုႏွစ)္

က

သခင္မ်ားကို

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက

လိုက္လံဖမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္၍၊ သခင္ဇင္မွာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။ ေညာင္ေလးပင္တြင္ သခင္ဇင္ကိုမေတြ႔ရသျဖင့္
စိတ္ပ်က္ၿပီး သူတို႔ငါးဦး ျမင္းျခံသို႔ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။
၁၉၄၂ ဇန္နဝါရီတြင္ စိတ္မေက်နပ္သျဖင့္ ကိုစိုးေမာင္သည္ ျမင္းျခံမွ ကိုဘဆက္၊ ကိုကိုႀကီးတို႔ႏွင့္အတူ
မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔သြားၿပီး ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္သို႔ ဝင္ခဲ့ၾကသည္။
ကိုစိုးေမာင္တုိ႔ ဘီအိုင္ေအတပ္ထဲဝင္စဥ္က ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္သည္ အင္အား ၃၂,ဝဝဝ
ထိရွိခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔

အင္းအားရွိ

ဘီအိုင္ေအတပ္ကို

ဂ်ပန္အာဏာပိုင္တုိ႔က

“စည္းကမ္းမရွ”ိ

ဆိုကာ

ဖ်တ္သိမ္းပစ္လိုက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုလည္း အဆင့္ႏွိမ့္ကာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး (ကာနယ္) ရာထူးသာေပးၿပီး
တပ္အင္အားကိုလည္း

တပ္ရင္းသံုးရင္းစာ

၃,ဝဝဝ

အထိ

ခ်ဳံ႕ပစ္လိုက္သည္။

စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုလည္း

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ကုိစိုးေမာင္၊ ကိုဘဆက္ႏွင့္ကိုကိုႀကီးတုိ႔သည္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္
(ဘီဒီေအ) သုိ႔ ဆက္ဝင္ၾကသည္။ ပ်ဥ္းမနားတြင္ တပ္ရင္း ၄ သုိ႔ ကိုစိုးေမာင္တုိ႔သည္ ႐ုိး႐ုိးတပ္သားမ်ားအျဖစ္
ဝင္ၾကရသည္၊။ သူတုိ႔၏ လခမွာ ဂ်ပန္ေဒၚလာ ၇ က်ပ္သာ ရသည္။
ကိုစိုးေမာင္၊

ကိုဘဆက္ႏွင့္

ကိုကိုႀကီးတုိ႔သုံးေယာက္

မဂၤလာဒုံ

ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္သုိ႔တက္ရန္

အေရြးခံၾကရသည္။ ဗိုလ္သင္တန္းတက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ စာေမးပြဲအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စစ္ေဆးသည့္အျပင္ "ဇြဲစမ္း"
သည္ဆိုကာ အုတ္ခဲမ်ားကို တညလုံး သယ္ခိုင္းသည္။ နံနက္အာ႐ုံတက္ခါနီးတြင္မွ "ဇြဲစမ္းပြဲႀကီး" ၿပီးေတာ့သည္။
ကိုစိုးေမာင္တုိ႔သုံးေယာက္ကို

ပ်ဥ္းမနားမွ

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးသုိ႔

မီးရထားျဖင့္ပို႔ကာ

ဘူတာႀကီးမွ

မဂၤလာဒုံသုိ႔ ကားမ်ားျဖင့္ပို႔ေပးသည္။ မဂၤလာဒုံရွိ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကို ဂ်ပန္လို "ခံဘုေတာေဝါေစ" ဟု
ေခၚသည္။
ကိုစိုးေမာင္တုိ႔တက္ရသည့္အပတ္မွာ

စစ္တကၠသိုလ္

ဒုတိယပတ္ျဖစ္သည္။

ဤဒုတိယပတ္တြင္

ေက်ာင္းသား ၃ဝဝ ရွိ၍ တပ္ခြဲ ႏွစ္ခု ခြဲထားသည္။ ေက်ာင္းၿပီးသည့္ေနာက္ ၆ လအၾကာတြင္ ကိုစိုးေမာင္သည္
ဒုဗိုလ္ျဖစ္လာသည္။

မဂၤလာဒုံဗိုလ္သင္တန္း

ေက်ာင္းတြင္ရွိစဥ္

ကိုစိုးေမာင္သည္

ေျမေအာက္

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေကဒါမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗိုလ္သိ္န္းတန္ (ပထမပတ္ေက်ာင္းဆင္း) ႏွင့္ ရဲေဘာ္ခ်စ္လႈိင္ (ယခု
ကိုကိုေမာင္ႀကီး) တုိ႔၏ စည္း႐ုံးမႈေၾကာင့္ ေျမေအာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္တဦး ျဖစ္လာသည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ အမႈထမ္းေနစဥ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကာလကတၲားၿမိဳ႕သုိ႔
လွ်ဳိ႕ဝွက္ေစလႊတ္၍

အဂၤလိပ္တုိ႔ဖြင့္လွစ္ထားေသာ

ပညာရပ္မ်ားကိုသင္ၾကားရန္
သခင္ဗိုလ္

စစ္ေက်ာင္း၌

တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္။

(ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကာလ

ဂ်ပန္တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္သည့္

ကုိစိုးေမာင္ႏွင့္အတူ

ေလယာဥ္ပ်က္က်ကာ

ေသဆုံးခဲ့သူ)၊

သြားေရာက္ခဲ့သူမ်ားမွာ
မန္းဝင္းေမာင္

(ေနာင္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး)၊ ကိုေက်ာ္ရင္ (ကထိက ဦးေက်ာ္ရင္)၊ ကိုအုန္းေမာင္ (ေလထီးဦးအုန္းေမာင္)၊ ကိုေစာဟန္၊
ကိုသန္း၊ ကိုဘေသာင္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။
အဂၤလိပ္တုိ႔ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဗမာျပည္ဌာနခြဲ (B.C.S) တြင္ ဂ်ပန္တိုက္ခိုက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္သည့္
စည္း႐ုံးေရး ပညာ၊ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး၊ ႐ုပ္ဖ်က္နည္း၊ စကားဝွက္ေရးနည္း၊ စာလုံးမေပၚေအာင္ေရးနည္း၊ ဖတ္နည္း၊
ေျပာက္က်ားတပ္

ဖြဲ႔နည္း၊

ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးနည္း၊

လက္နက္ငယ္မ်ားကို

ကိုင္စြဲပစ္ခတ္နည္း

စသည္တုိ႔ကို

သင္ၾကားခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၅ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သင္တန္းဆင္းၿပီးေသာအခါ ေလ့က်င့္ခန္းဆက္ယူရန္
ကိုစိုးေမာင္၊ သခင္ဗိုလ္၊ မန္းဝင္းေမာင္၊ ကိုအုန္းေမာင္၊ ကိုသန္းတုိ႔ ၅ ဦးအား သီဟိုဠ္ (သီရိလကၤာ) ႏုိင္ငံသုိ႔
ပို႔ခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတုိ႔၏ စီစဥ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္တုိ႔သိမ္းပိုက္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ား
အတြင္းသုိ႔

ေလထီးျဖင့္ဆင္း၍

ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး၊

ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ႀကီး

(ဖတပလ)

တြင္

ဝင္ေရာက္ကာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္
ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္တပ္
တပ္မေတာ္တြင္

၁၉၄၅

စက္တင္ဘာလတြင္

(ဘားမား႐ိုင္ဖယ္)
အမႈမထမ္းေတာ့ဘဲ

အျဖစ္

ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ

ကႏီၵစာခ်ဳပ္အရ

ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းေသာအခါ
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ေႂကြးေၾကာ္သံ

ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို

ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္
အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ

"ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္" ထုတ္ေဝေရးအတြက္ ကိုဗဟိန္းနဲ႔အတူ စိုင္းျပင္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ စက္တင္ဘာ ၂၉
ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္ စတင္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၆
ပုလိပ္မ်ားက

ခု၊

ေမလတြင္

အင္းစိန္ခ႐ုိင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕၌

ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ရာ

ေသနတ္ပစ္မႈႀကီး"

လယ္သမားႀကီး

အုံႂကြမႈႀကီး

လူထုတန္းစီလွည့္လည္

အင္အားျပပြဲအား

ဦး

ထိမွန္ေသဆုံးခဲ့ရေသာေၾကာင့္

"ထန္းတပင္

ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္

အဆိုပါ

ေသနတ္ပစ္မႈႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္မွေန၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေရးသားခဲ့သည္။
ထုိ႔ျပင္

ရမည္းသင္းအေရွ႕ဘက္တြင္ရွိေသာ

ေဖာက္ယူႏုိင္ေရး

စီမံကိန္းတြင္

တက္တက္ႂကြႂကြေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

နန္းစြဲရာေတာင္ေပၚမွေရကို

ေဒသဆိုင္ရာ

၁၉၄၈

ခု၊

မတ္လ

ရမည္းသင္းအထိ

ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံႏွင့္ပူးေပါင္း၍
၂၈

ရက္ေန႔တြင္

ဗမာျပည္

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

ေတာခိုေသာအခါ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ပ်ဥ္းမနားမွတဆင့္ လိုက္ပါသြာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မၾကာမီမွာပင္
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တဦး

ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး (ကာနယ္) ရာထူးျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ခန္႔ထာျခင္းခံရသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ေကာင္းအား အရွင္ (သုိ႔မဟုတ္) အေသဖမ္းဆီးမိပါက ဆုေငြ
ငါးေသာင္း က်ပ္ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၅၇ ခု၊ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္
ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း ႏွင့္ ကိုေမာင္ကို (ပမညတ အမတ္ ဦးေမာင္က)ို တုိ႔ အဖမ္းခံရသည္။ ကိုေမာင္ကိုသည္
ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေနဖက္သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းတုိ႔

ဖမ္းမိေသာအခ်ိန္ႏွင့္

အယုံအၾကည္မရွိအဆိုတင္ခ်ိန္ႏွင့္

လႊတ္ေတာ္တြင္

တိုက္ဆိုင္ေနသလို၊

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအျဖစ္တင္ေျမႇက္ၾက

သူႏွင့္အတူ

ေသာအခ်ိန္ႏွင့္

ပမညတက

ဖဆပလအစိုးရအေပၚ

ေလထီးဆင္းဖက္

မန္းဝင္းေမာင္ကို

လည္းတိုက္ဆိုင္ေနသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္

ေနးရွင္းသတင္းစာက မန္းဝင္းေမာင္က သမၼတအိမ္ေတာ္သုိ႔ေျပာင္းၿပီး ခ်စ္ေကာင္းက ေထာင္ သုိ႔သြားသည္ ဟု
ေရးသားခဲ့ေလသည္။
ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းအားဖမ္းမိၿပီးေနာက္
႐ုံးတင္တရားဆြဲခဲ့ေလသည္။

သူ႔အား

ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု

(၁ဝ)

အစိုးရက

လအၾကာ

(၁)

ဗဟိုစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ

ျပည္သူ႔လြတ္ေျမႇာက္ေရးတပ္မေတာ္

ဗဟိုစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္တြင္

၁၉၄၈

(၁၉၅၈

ဇန္နဝါရီ

၃ဝ)

မတ္လတြင္ေတာခိုခဲ့သည္။

ေခါင္းေဆာင္

တဦးျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးမွဴးႀကီးျဖစ္သည္။

(၄)

မွ
(၂)
(၃)

၁၉၅ဝ

ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း သည့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးမွဴးႀကီးျဖစ္သည္။ (၅) သူပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္
ဗဟိုစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ပ်ဥ္းမ နားနယ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္တပ္သားမ်ားသည္

၁၉၅၂

တြင္အစိုးရတပ္မ်ားကို တိုက္ခဲ့သည္၊ (၆) ၁၉၅၃ တြင္ေျမာက္ပိုင္း ဌာနခ်ဳပ္ ႏုိင္ငံေရးမွဴးႀကီးျဖစ္သည္၊ (၇)
ေတာ္လွန္ေရးဂ်ာနယ္
အေျခခံဥပေဒသမ်ား”

အယ္ဒီတာျဖစ္သည္။
အမည္ျဖင့္

“လူေယာင္ေဆာင္ေနေသာ

(၈)

ကေလာ့စ္ဂစ္၏

ဘာသာျပန္မွတ္စုေရးခဲ့သည္။
ဘီးလူး

On
(၉)

မ်ား၏လွည့္ဖ်ားမႈကို

War

စာအုပ္ကို

“စစ္၏

အလင္းေရာင္သတင္းစဥ္တြင္
သတိျပဳ”ေဆာင္းပါးႏွင့္

“ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ဆိုတာဘာလဲ”ေဆာင္းပါးတုိ႔ကို ေရးသားခဲ့သည္။ (၁ဝ) မသုံးလုံး (မႏၲေလး၊ မိတၳီလာ၊
ျမင္းျခံ) ေဒသသုိ႔သြား၍

ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို

ဝါဒျဖန္႔ခဲ့သည္။

(၁၁) ရဲေဘာ္လွေဖကို

ရန္ကုန္သုိ႔လႊတ္ၿပီး

ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒျဖန္႔စာရြက္ စာတမ္းမ်ားကို႐ိုက္ေဝရန္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္ဟူ၍ စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၅၉ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ခ႐ုိင္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး ဦးသန္းႏြဲ႕သည္
ကာနယ္ ခ်စ္ေကာင္း (ေခၚ) ဦးစိုးေမာင္အား ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၂၂ (၁) အရ
ေသဒဏ္က်ခံေစရန္ အမိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္၊ တနလၤာေန႔ (၂)
နာရီအခ်ိန္တြင္

ကာနယ္ခ်စ္ေကာင္းႏွင့္

သမၼတႀကီးမန္းဝင္းေမာင္

(၁၉၁၆-၁၉၈၉)

ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး၌

အတူတကြေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ျဖင့္

ႀကဳိးဒဏ္မွလြတ္ေျမႇာက္ကာ

ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ေလသည္။ ကာနယ္ခ်စ္ေကာင္းသည္ ေထာင္ထဲ၌ စုစုေပါင္း ဘားလမ္းအခ်ဳပ္ခန္း၌
တစ္ႏွစ္နီးပါးႏွင့္ႀကိဳး တိုက္ထဲတြင္ ရွစ္လနီးပါးအပါအဝင္ (၃) ႏွစ္ႏွင့္ (၅) လတိတိၾကာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္
ျပည္လမ္းဘူတာ႐ုံအေနာက္တြင္ေနထိုင္၍ "အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္" စာအုပ္ေရးသားေနစဥ္အတြင္း ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ
(၂၇)

ရက္ေန႔တြင္

ပုဒ္

(၅)

ျဖင့္

ထပ္မံဖမ္းဆီးခံရျပန္သည္။

၁၉၆၃

ခုႏွစ္၊

ဧၿပီ

(၆)

ရက္ေန႔တြင္

ေထာင္မွျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပ်က္သြားေသာအခါ
ကာနယ္ခ်စ္ေကာင္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ကာ ေတာခိုသြားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ကာနယ္ခ်စ္ေကာင္းေခၚ ရဲေဘာ္စိုးေမာင္သည္ ၁၉၆၆ ခု၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ဟသၤတခ႐ုိင္
ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲတေနရာတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။
ကာနယ္ခ်စ္ေကာင္းသည္
ေဒၚခင္မ်ဳိးညြန္႔

(ဗမာျပည္

သာယာဝတီခ႐ိုင္၊

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္)

စစ္ကြင္းၿမိဳ႕ေန

ဦးသာေဖ၊

ႏွင့္

ခုႏွစ္၊

၁၉၄၈

ေဒၚယုတုိ႔၏သမီးျဖစ္သူ
ေမလတြင္လက္ထက္ကာ

သားသမီးသုံးဦးထြန္းကားခဲ့သည္။ သားသမီးမ်ားမွာ စုိးခ်စ္ထြန္း၊ ခင္မာေအးခ်စ္၊ ခင္ေမထြန္းခ်စ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ေကာင္းသည္

ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္၊

အလင္းေရာင္သတင္းစဥ္၊

ဒဂုန္မဂၢဇင္းႏွင့္

အျခားစာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ "ျမင္းျခံစိုးေမာင္"၊ "ေအာင္ထြန္း"၊ "ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း"၊ "ဗိုလ္ခ်စ္ေကာင္း" စသည့္
ကေလာင္ကြဲမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစာေပမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ေရးသားခဲ့သည္။ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဒဂုန္မဂၢဇင္းတြင္
ျမင္းျခံစိုးျမင့္

ကေလာင္အမည္ျဖင့္

ေရးသားခဲ့ေသာ

“ႏြားသိုးေလာက”

ေဆာင္းပါးေၾကာင့္

အစိုးရက

ဒဂုန္မဂၢဇင္းကို အာမခံေငြေတာင္းရာ၊ ဒဂုန္ကအာမခံေငြမတင္ဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာမဂၢဇင္းကို
ရပ္၍ပစ္လိုက္ေလသည္။ အဆိုပါေဆာင္းပါးမွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္စည္းလုံး ညီညြတ္ၾကရန္လႈံ႕ေဆာ္ထားၿပီး၊
ေခတ္ေနာက္ၾကေသာ လူႀကီးမ်ားကို သေရာ္ထားသည္။ လူငယ္မ်ားကိုမူ အားေအးအားေျမာက္ျပဳထားသည္။
ထုိ႔ျပင္ မင္းမဲ့ဝါဒ သေဘာထားမ်ားကိုလည္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
ကာနယ္ခ်စ္ေကာင္း၏ ထင္ရွားေသာစာအုပ္မ်ားမွာ "သိန္းေဖစခန္း မွ သန္းထြန္းစခန္း သုိ႔" (၁၉၄၅)၊
"ေလးဆယ့္တစ္" (၁၉၅၈)၊ "အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္"(၁၉၆၁)၊ "ႏုိင္ငံေရးအဘိဓာန္"(၁၉၆၃)၊ "လူ႔မူလအစ" (၁၉၆၃) တုိ႔
ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမန္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကားလ္ ဖြန္ကေလာ့စ္ဝစ္ Karl Von Causewtg (၁၇၈ဝ-၁၈၃၁) On War
စာအုပ္ကို

"စစ္၏အေျခခံဥပေဒသမ်ား"

အမည္ျဖင့္

ေတာတြင္း၌

ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း

အစုိးရ၏

သိမ္းဆီးျခင္းခံရကာ စာအုပ္အျဖစ္ မထုတ္ေဝျဖစ္ခဲ့ေခ်။

ဗုိလ္ေန၀င္းနဲ႔ ဗိုလ္ေအာင္ၾကီး ရန္ကုန္သိမ္းတဲ့ကိစၥ နဲ႔ သခင္တင္ျမ၏ ပုံျပင္
ကိုမိုက္ခဲစိန္

မိုးမခ၊ ဧျပီ ၂၀၊ ၂၀၁၁

သခင္တင္ျမက

ေနာ့သန္စတားဂ်ာနယ္မွာ

ဗုိလ္ေန၀င္းနဲ႔

ဗိုလ္ေအာင္ၾကီးအေၾကာင္း

အတြင္းေရးျဖစ္ေလဟန္ ေဆာင္းပါးေတြ ေရးေနတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္မွာလည္း
ေမာင္ေဇယ်ာက သြားေလသူ ဗိုလ္ေန၀င္းရုပ္ပုံလႊာေရးတယ္။
အဲသည္မွာ

၁၉၄၅

ဗမာတပ္မေတာ္က
ထုတ္ခဲ့တယ္။

ေမလ

ျဗိတိသ်ွ ထက္

ရက္ေန႔

ဦးေအာင္

ျမန္မာ့ေရဒီယိုဌာနကေန

ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကာလ၊

သိမ္းတဲ့အေၾကာင္း

ေၾကညာလိုက္ေတာ့

ဂ်ပန္လက္ေအာက္က

ဗမာျပည္ကို

ျပန္သိမ္းေတာ့

ဗမာ့တပ္မေတာ္က

ကနဦးအစသိမ္းတယ္ဆိုတဲ့

ေၾကညာခ်က္

ဘီဘီစီထက္

အဓိကျမိဳ႔ေတာ္

မွတ္တမ္း

ရန္ကုန္ကို

သိမ္းေတာ့

ေမလ

ဦးသြားတယ္။

ရက္မွာ

သမိုင္းမွာ

ရန္ကုန္က်ျပီ

ဆိုတဲ့ဆီမွာ

က်န္ရစ္တယ္လို႔

ဆိုတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအျမင္တခုကေတာ့ ဂ်ပန္ကုိေတာ္လွန္တဲ့ ဗမာ့ေတြက ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔ေတြနဲ႔ ပုခုံးခ်င္း ယွဥ္ျပီး
ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို

ျပန္သိမ္းႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔

သေဘာထားျဖစ္တယ္လို႔

အဲသည္တုန္းက

အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ေရးသူ ဦးခင္ေမာင္လတ္က ေျပာခဲ့တယ္။

(ဒါမ်ဳိးက ဂ်ာမဏီျပည္ မဟာမိတ္ေတြ ၀င္သိမ္းက်ေတာ့၊ ဘာလင္က်တဲ့ဆီမွာ အေနာက္ဘာလင္က

မဟာမိတ္၊

အေရွ႔ဘာလင္က

ဆိုဗီယက္တပ္ေတြ

အျပဳိင္သိမ္းခဲ့ၾကတယ္။

ဂ်ာမဏီျပည္ ကြဲခဲ့ရတာ စစ္ေအးတေခတ္လုံးလို႔ ဆိုရမယ္)
သို႔ေသာ္

တိုင္းျပည္ရဲ့

လြတ္လပ္ေရးဖခင္၊

တပ္မေတာ္ဖခင္

ဒါနဲ႔ပဲ

အေရွ႔နဲ႔

ဗုိလ္ခ်ဴပ္

အေနာက္

ေအာင္ဆန္းက

အဲသည္ေၾကညာခ်က္မွာ နံမယ္ခံသူ ဗုိလ္ေန၀င္းကို အျပစ္တင္ရာမွာ "စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္" လို႔ ကင္ပြန္းတပ္မိတာကို
ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့တယ္လို႔

ဆိတ
ု ယ္။

ဒါကလည္း

ျဖစ္ရပ္မွန္တခုပါပဲ။

အဲသည္အတြက္

၀ိုင္းျပီး

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူေတြအတြင္းမွာေတာင္ "ဘာေျပာရမွန္းေတာင္ မသိပါဘူးကြာ …" လို႔ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။
ေနာက္ေတာ့လည္း ဒီကိစၥဟာ ရယ္ရယ္ေမာေမာနဲ႔ ျပီးသြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေနာ့သန္စတားဂ်ာနယ္မွာေကာ၊ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္မွာပါ ရန္ကုန္သိမ္းစဥ္က

လက္ဦးမႈယူခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းတခ်က္ကို ထည့္သြင္းေျပာဆိုျခင္း မရွိလို႔ ၀င္ျဖည့္တဲ့ သေဘာပါပဲ။
ျပီးေတာ့ အဲသည္ ေၾကညာခ်က္ကို ဗမာဘာသာနဲ႔ ေရးသူတဦးကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အလြန္ရင္းႏွီးသူ၊
စာနယ္ဇင္းဆရာၾကီး

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဦးခ်စ္ေမာင္လည္း

ျဖည့္လုိက္ပါရေစ။

ေနာက္တခ်က္ေျပာခ်င္တာက

မေၾကလည္မႈေတြကို

ကြယ္လြန္သူ

တဦး

ဗိုလ္ေအာင္ၾကီးနဲ႔
ဗိုလ္ေန၀င္းက

အပါအ၀င္

ျဖစ္တယ္

ဗိုလ္ေန၀င္းတို႔ရဲ့
က်န္ရစ္သူ

ဆိုတာလည္း

အတြင္းေရးေတြ၊

ဗိုလ္ေအာင္ၾကီးအေၾကာင္း

အလံနီလူထြက္ေတြ ေခၚျပီး အတင္းေျပာခဲ့တာကို သခင္တင္ျမက အဟုတ္အဟတ္လုပ္ျပီး ေရးေနတာ

ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ဗိုလ္ေန၀င္းက လူေတြကို စည္းရုံးတဲ့ေနရာမွာ အလြန္ေတာ္တယ္၊ ဉာဏ္နီ

ဉာဏ္နက္အလြန္မ်ားတယ္ ဆိုတာကို ေတြ႔ရတယ္။ သခင္တင္ျမတိက
ု႔ ို ေခၚျပီး ဗိုလ္ေအာင္ၾကီးက ငါ့ကို
လူလည္လုပ္ျပီး

ခ်သြားတယ္

ဆိုတာကို

တရားခံရွာသလိုလို

သနားစရာ

သတၱ၀ါကေလး

လုိလို

အဂၤလိပ္လိုဆိုရင္ေတာ့ ဒရာမာ လုပ္တယ္လို႔ ေခၚတယ္၊ ျမန္မာလိုဆိုရင္ ပုံေျပာတာေပါ့ဗ်ာ … ဒါက
သိသာတဲ့ အခ်က္ၾကီးပဲ။ ဘယ္ဘက္မွ လိုက္ျပီးေတာ့ ေျပာေနစရာမလိုဘူး ထင္တာပဲ။

ေနာက္ဆုံးတခ်က္ကေတာ့ သခင္တင္ျမက ဗိုလ္ေအာင္ၾကီး၊ ဗိုလ္ေန၀င္း အရႈပ္ ၾကားဖူး နား၀

ပုံျပင္ကို

ျပန္လည္ဆန္းသစ္တယ္

တဖက္လွည့္နဲ႔မ်ား

ဆိုတာက

ေျပာခ်င္လို႔ေလလား။

အထင္ၾကီးခ်င္မိပါရဲ့။

မ်က္စိလွည့္ထားတဲ့

စစ္အုပ္စုေတြမွာလည္း

စာေပစိစစ္ေရးကို

မိုက္ခဲစိန္တို႔က ေပါက္ေဖာ္လုပ္ေပးလိုက္တာပါပဲ။

ပုံျပင္ဖတ္ျပီး

အသည္းနဲ႔

မ်က္စိလွည့္ျပီး

အကြဲနဲ႔ပါဆိုတာ

ေရးလိုက္ေလသလား

မ်က္စိလည္သြားမယ့္

ပရိသတ္အတြက္

ေတာ္ေသဘီ။ ။

(ဖတ္ခ်င္ ဖတ္ဖို႔ ပိေတာ္ေျမက လင့္ခ္ - http://padaukmyay.blogspot.com/2011/04/blogpost_15.html ျပီးေတာ့ ျပည္သူ႔ေခတ္က ေဆာင္းပါး စကင္ထားတာ)

စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္
၂၀၁၁ ပူလစ္ဇာ စာနယ္ဇင္းဆု အယ္လ္ေအတိုင္းမ္စ္ သတင္းစာရရွိ
မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၁
ဧျပီ ၂၀၊ ၂၀၁၁

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ပူလစ္ဇာစာနယ္ဇင္းဆု စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရာမွာ လူထုအက်ဳိးျပဳဆု က႑မွာ

အေမရိကန္ျပည္ အယ္လ္ေအက အယ္လ္ေအတိုင္းသတင္းစာၾကီးက ဆုရသြားပါတယ္။

သတင္းစာဆရာအဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ Ruben Vives နဲ႔ Jeff Gottlieb တို႔တေတြက ကယ္လီဖိုးနီးယားေတာင္ပိုင္း၊

ဘဲလ္ျမိဳ႔က စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တခုလုံး ျမိဳ႔ေတာ္ဘ႑ာေတြကို အလြဲသုံးစားလုပ္၊ လာဘ္စားျပီး
သူတို႔လစာေတြအျဖစ္ မတန္တဆယူေနတာကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။

၂၀၁၀ ဇြန္လကတည္းက သတင္းေထာက္ေတြက သတင္းကို အနံခံေဖာ္ထုတ္ျပီး လူထုကိုပါ

ပညာေပးႏိုင္ခဲ့လုိ႔

မဲဆႏၵရွင္ေတြက

အေရးယူခဲ့ၾကပါတယ္။

သူတို႔ျမိဳ႔အုပ္ခ်ဴပ္သူေတြကို

အဲသည္က

ဘဲလ္ျမိဳ႔ဆိုတာက

စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက
ထုတ္သုံးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခုလို

စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဴပ္ေရး

၁၀

ဘ႑ာေရးကေန

ရက္ေလာက္မွာ

ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္တခုကေန

ျခစားေနတာေတြကိ

စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဖြဲ႔က

ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္ဖို႔အတြက္

ဖယ္ရွား

ျမိဳ႔ေတာ္၀န္ေတြ၊

လစာကို
အဲသည္

ျပည္သူ႔အလိုက်

မန္ေနဂ်ာေတြ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္လိုက္ႏိုင္ခဲ့ၾကျပီ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ထူးျခားတာကေတာ့

ရာထူးေတြက

အဆင္းရဲဆုံးျမိဳ႔ကေလးျဖစ္ျပီး

အစုိးရလႊဲအပ္ထားတဲ့

ပူလစ္ဇာဆုမေၾကညာခင္

ခ်က္ျခင္း

သိန္းခ်ီျပီး
ဘဲလ္ျမိဳ႔က

အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးေတြ၊

မတရားလာဘ္စားေနတာ၊

လက္မႈိင္ခ်ေနၾကတဲ့

ျမိဳ႔ခံျပည္သူေတြကို

သတင္းစာဆရာေတြက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန မည္သုိ႔ မည္ပုံ အေရးယူႏိုင္ရန္၊ တိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ၾကရန္

ပညာေပးတာေတြ၊ အင္တာနက္နည္းပညာ၊ ဆက္သြယ္ေရးနည္းစနစ္အသစ္ေတြနဲ႔ တပ္ဆင္ေပးတာေတြ

လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တရားရုံးအထိ ဆင့္ေခၚျပီးေတာ့ အမ်ားေရွ႔မွာ စည္ပင္သာယာမန္ေနဂ်ာတေယာက္ရဲ့
လစာကို ထုတ္ေဖာ္၀န္ခံခိုင္းတဲ့အထိကို ဖိအားေတြေပး၊ ဥပေဒနည္းေတြနဲ႔ လူထုက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္။

"အဲသည္လို ေမးလိုက္တယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ့ အစုိးရမန္ေနဂ်ာလစာ ဘယ္ေလာက္ ယူထားသလဲ ေျပာပါ။

ဒီအခါမွာ အဲသည္လူက ေခါင္းငံု႔ျပီး ေျဖတယ္။ တလကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇ သိန္း တဲ့ "

မတရားမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔၊ အမွန္တရားဖက္က ရပ္တည္ဖို႔၊ အားနည္းသူ အကာအကြယ္မဲ့တဲ့

ျပည္သူေတြဖက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုဖို႔၊ ျပည္သူေတြရဲ့ မ်က္စိနဲ႔ နားျဖစ္ဖို႔ အဲသည္က သတင္းေထာက္ေတြက
ၾကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။

အဲသည္လို

ၾကိဳးစားတဲ့သူေတြ

စာနယ္ဇင္းသမားေတြ

အမ်ားအျပားကို

ပူလစ္ဇာစာနယ္ဇင္းဆုက က႑ေတြ အမ်ဳိးစုံနဲ႔ ယခုႏွစ္မွာလည္း ဂုဏ္ျပဳလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.pulitzer.org/node/8501 သည္ေနရာမွာ ဖတ္ႏိုင္ပါျပီ။

ရုပ္ရွင္အႏုပညာ အေမွာင္လႊမ္းေသာ အခန္းဆက္ေခတ္ၾကီး

မုင
ိ အ
္ ကယ္ဒမီစန
ိ ္
ဧျပီ ၂၀၊ ၂၀၁၁
ကၽြန္ေတာ္က

ရုပ္ရွင္ေ၀ဖန္ေရးသမားဆုိေတာ့

ဗီဒီယုိေခတ္ၾကီးဟာ

ရုပ္ရွင္ကိုပဲ

ေျပာမယ္ဗ်ာ။

ကုိရီးယားေခတ္ျဖစ္ေနျပီဆုိတာကုိေတာ့

ျမန္မာအႏုပညာသည္ေတြ

တီဗီမွာျမင္ရေတြ႕ရတာေတြကို

အခု

ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္

လက္ခံထားလုိက္ရပါျပီ။

ခံစားျပီး

သေဘာေပါက္ျပီးသားမို႔

အရွည္မေျပာေတာ့ပါဘူး။ ဒါကုိ အေျဖတစ္ခု ထုတ္ေပးမလုိ႕။
ဒီလုိဗ်။

အခုပရိသတ္က

ကုိရီးယားကားမွ၊

ကုိရီးယားမင္းသမီးမွ၊

ကုိရီးယားမင္းသားမွ၊

ကုိရီးယားဇာတ္လမ္းမွ လူထင္ေနတာ ဆုိေတာ့ ဒါကုိ လုိက္မီေအာင္ စဥ္းစားထားတာေလး ထုတ္ေျပာမယ္။

နည္းနည္းေတာ့ အေျပာခံလုိက္ပါ။ အတုလုပ္တယ္၊ လုက
ိ ္တုတယ္၊ ေနာက္လုိက္ … စသည္ျဖင့္…။ အဲသည္
အေျပာေလးေတြ ခံလုိက္။ ဒါေပမယ့္ အၾကံတူရင္ ေနာက္လူ သာတယ္ ဆုိသလုိ၊ ေနာက္ကလုိက္ေပမယ့္

ေက်ာ္တက္သြားတယ္ ဆုိတာလုိ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျပမယ္ဗ်။ အဲသည္လုိ ေၾကြးေၾကာ္ၾကရေအာင္။ အဲ …
နည္းနည္းေတာ့ စိတ္၀င္စားသြားျပီ မဟုတ္လား။
ဒီေတာ့ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတဲြရွည္ေတြကုိ ျမန္မာပရိသတ္က သိပ္ၾကိဳက္ သေဘာေတြ႔ မေနာေခြ႔
ေနတာကုိ

ကိုယဘ
့္ က္လွည့္လာေအာင္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း

ျမန္မာဇာတ္လမ္းတဲြရွည္

သို႔ေသာ္ ရွိျပီးသား ရုပ္ရွင္ေတြကုိ ျဖတ္ ျဖတ္ ျပီးမွ တီဗီမွာျပတာမ်ဴိး ကုိေတာ့ ေရွာင္ပါ။
အစကတည္းက

တီထြင္တယ္ဆိုျပီး

အစအဆုံးၾကည့္ဖုိ႔

အပုိင္းေတြ

ျဖတ္

ျဖတ္ျပီး

ရုိ္က္ထားတာေတြကုိ

အခန္းဆက္လုပ္ျပတာ

လုက
ိ ္ရုိက္မယ္။

ကိုရီးယားကားမ်ဴိးျဖစ္ေအာင္
လူလည္လုပ္ျပတာေတြကုိ

မလုပ္သင့္ပါဘူး။
ဒီေတာ့ အရင္ဆုံး ဇာတ္လမ္းရွာမယ္။ ကဲ … အေကာင္းစား စာေရးဆရာေတြေရးတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလး
တစ္ပုဒ္ေလာက္ရွာ။

ေတြ႕ျပီဆုိရင္

ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာတစ္ေယာက္

ငွားရမယ္။

အဲသည္

ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာဟာ ဇာတ္လမ္းတဲြ အနည္းဆုံး အပိုင္း ၂၀ ကေန အမ်ားဆုံး အပုိင္း ၁၀၀ ေလာက္

အထိကုိ ျဖန္႔က်က္ျပီး ဆြဲဆန္႔ျပီး ေရးတတ္တဲ့သူျဖစ္ရမယ္။ အကယ္၍ သည္လုိဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာမ်ဴိး
မရွိရင္ လြယ္ပါတယ္။ ကုိရီးယားမွာ သင္တန္း တက္ခိုင္းလုိက္။ ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာသင္တန္းတစ္ခုေလာက္
ကုန္ေအာင္

တက္ခုိင္းလုိက္။

အခ်ိန္ေတာ့

ေပးရမယ္။

ရျပီဆုိရင္

သူ႔ကုိ

နာမယ္ၾကီးစာေရးဆရာတစ္ေယာက္ရဲ့ ၀တၳဳတစ္ပုဒ္ကုိ ထိုးအပ္လိုက္ေပေတာ့။
ေရးစမ္း အတဲြ ၅၀ ၊ အတြဲ ၁၀၀ … စသျဖင့္ေပါ့။

ေရာ့

အင့္

ဆိုျပီး

ကဲ … ထြက္လာပါျပီဗ်ာ။ အတဲြ ၄၀ ဆုိပါေတာ့။ ဖတ္ၾကည့္လုိက္ဦး၊ ဇာတ္ေကာင္ စာရင္း၊ ဇာတ္ရံက

အဓိကဇာတ္ေကာင္အေရအတြက္ထက္

မ်ားရဲ႕လား။

၀တၳဳထဲမပါတဲ့

ဇာတ္ေကာင္စာရင္းေတြက

ဇာတ္ရံအေရအတြက္ထက္ မ်ားရဲ့လား။ ဇာတ္လမ္းနဲ႔ မဆုိင္တဲ့ စကားလုံးေတြ မ်ားမ်ားသုံးထားရဲ့လား။
ပရိသတ္က သိပ္ၾကိဳက္လာျပီဆုိရင္ ဒိထက္ပုိဆဲြထားဖုိ႔ အပုိဇာတ္လမ္းေတြေကာ ထြင္ထားရဲ႕လား။
စာေရးဆရာကုိေတာ့

ၾကည့္ေျပာထားဦး။

အခုဟာက

ေလာေလာဆယ္

ေက်ာရုိးေလာက္ပဲ

ယူထားတာ။ စာေရးဆရာရဲ့ဇာတ္လမ္းကေတာ့ မမွတ္မိေလာက္ေအာင္ ပ်က္စီးသြားမွာကုိ ၾကိဳေျပာထားဦး။
ဒါ့အျပင္

မင္းသား

မင္းသမီး

အခန္းနည္းနည္းနဲ႔

အပုိဇာတ္ေကာင္မ်ားမ်ား

သုံးဖုိ႔

ဇာတ္လမ္းကိုလည္း အျပင္မွာ မျဖစ္ႏုိင္တာမ်ဴိး မ်ားမ်ားပါေအာင္လုပ္ထား။

လုတ
ိ ယ္။

ဥပမာ ေမြးလာတုန္းက ေယာက်ာၤးေလး … ေဟာ … ကိုယ့္လက္ထဲေရာက္လာေတာ့ မိန္းကေလး

ျဖစ္ေနတာမ်ဴိး။ ေမြးခါစကေလးခ်င္း လဲတာကိုလည္း ကိုရီးယားကားနဲ႔ မတူေအာင္ ေယာကၤ်ားေလးနဲ႔
မိန္းကေလး လဲတာမ်ဴိး ေပါ့ဗ်။
ျမန္မာပရိသတ္အၾကိဳက္
ဖန္တီးလုိက္ပါ။

အခု

ျဖစ္သြားေအာင္

ေခတ္စားေနတဲ့

မစ္ကီးေ၀းညီအကုိမ်ား

ဇာတ္လမ္း

ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ တစ္တဲြခ်င္းဆီ လုပ္ေပါ့။

နာသထက္

ၾကယ္စင္ညီအမမ်ား၊

ဆုျိ ပီးေတာ့ျဖစ္ျဖစ္

ဇာတ္ေျမာၾကီးတစ္ခုထဲမွာ

ဇာတ္ကုိ

နာေအာင္

အမ်ဴိးမ်ဴိး

ညီအမဇာတ္လမ္းမ်ားနဲ႔

ညီအကုိဆယ္ေယာက္ဇာတ္လမ္းမ်ား

ဆယ္စုံတဲြ

တစ္ခါတည္း

ျပလုိ႔ရမယ္။

အဖုံဖုံ

မတူေအာင္

တီထြင္လုိက္ရင္

၀တၳဳ

ဆယ္အုပ္စီက

စစခ်င္းေတာ့ ျမန္မာပရိသတ္က နည္းနည္း ေလွာင္ခ်င္ ေလွာင္မယ္ဗ်။ သို႔ေသာ္ … အမယ္ …. တယ္

ဟုတ္ပါလား … ဆို ျဖစ္လာမယ္။
စမ္းၾကည့္ရေအာင္လား။

ကဲ … အခု ဇာတ္လမ္းလည္း ရျပီ။ ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာဆီက အတဲြ ၄၀ စာလည္း ရျပီ ဆုိရင္ အခု
ဘာဆက္လုပ္မလဲ ဆုိေတာ့ မင္းသား မင္းသမီး ဇာတ္ပုိ႔ ဇာတ္ရံ၊ လူၾကမ္း ကေလး လူၾကီး စသျဖင့္
ေရြးရေအာင္။

အခုမွ

ခက္ျပီဗ်ာ။

ကေလးဇာတ္ေဆာင္ကအစ၊

ဘယ္မင္းသား

လူၾကမ္း၊

အဖားအယားေတြခ်ည္း ပါပဲလား။
သူတုိ႔ရဲ့မ်က္ႏွာေတြဟာ

ေဟာသည္

ဒီမင္းသား

မင္းသမီး

ၾကည့္လုိက္

ဟာသသရုပ္ေဆာင္

မ်က္ႏွာၾကည့္လုိက္လဲ

မင္းသမီးက်ျပန္ေတာ့လည္း

ၾကည့္လိုက္


ဦးသန္းေရႊ

ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္မ်က္ႏွာ။

အားလုံး

ဘယ္

အားလုံးက

မ်က္နွာျမင္ေနတယ္။

ဟုလ
ိ ူပ်က္ၾကေတာ့

ဦးသိန္းစိန္မ်က္နွာျဖစ္ေန။ ခက္ရေခ်ရဲ့။
အခုမွ

ငါတုိ႔

ရုပ္ရွင္သမား

အႏုပညာေခတ္က

အရိပ္မည္းေတြ

လႊမ္းမုိးေနတဲ့

အေမွာင္လႊမး္ေသာေခတ္ ျဖစ္ေနပါလားလုိ႔ စုပ္တသပ္သပ္ ျဖစ္ရျပန္တယ္။
ခက္ျပီေပါ့။ ဘယ္လုိလုပ္ရပါ့။ ျမန္မာပရိသတ္ကုိ ညာလို႔ မရဘူးေလ။ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထက္
ပါးတယ္ဗ်။ ဒါကုိ ျပန္လည္ထြန္းကားေသာေခတ္ ျဖစ္သြားေအာင္လို႔ နည္းလမ္းတစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။
နည္းနည္းေတာ့ မ်က္စိက်ယ္သြားၾကျပီထင္ပါ့။
ဒီလုိပါ

….

ဇာဂနာတုိ႔၊

ေက်ာ္သူတို႔နဲ႔

ကုိယ့္ဘက္လွည့္ေအာင္ လုပ္လုိ႔ ရမယ္ဗ်။

ရုိက္ရေအာင္။

ျမန္မာပရိသတ္ကုိ

ဒီနည္းနဲ႔ပဲ

ေအာ္ … မလြယ္ဘူးေပါ့ေလ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ လက္ေလ်ာ့လုိက္ပါေတာ့။
ခုနင္က ရထားတဲ့ ဇာတ္ညႊန္းေတြလည္း ေရထဲပစ္ခ်လုိက္ပါေတာ့။ စာေရးဆရာကုိလည္း ျပန္ျပီး
သူ႔ဇာတ္လမ္း ျပန္အပ္လုိက္ပါေတာ့။ မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဘယ္လုိမွ ကုိရီးယားကားကုိ ေက်ာ္တက္ႏုိင္မွာ
မဟုတ္ဘူး။ ဒီပုံေတြ ဒီအခြက္ေတြနဲ႔ အကုန္ခံျပီး ရုိကလ
္ ည္း ျမန္မာပရိသတ္က တီဗီပိတ္ျပီး အိပ္ၾကမွာမို႔
အပင္ပန္းမခံၾကပါစုိ႔နဲ႔။
အဟမ္း အဟမ္း …. ေရးရတာ လက္ေညာင္းလုိက္တာ၊ ဘာမွလည္း မထူးတဲ့ဟာကုိ အပင္ပန္းခံျပီး
ေျပာမိေလျခင္း … သြပ္ သြပ္ သြပ္။

ဒီလုိပါဗ်ာ … စိတ္မရွိပါနဲ႔။ စစ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးကုိ ေျမြအေရခြံ လဲသလုိလုပ္ျပီး "ပုဆုိး တုိက္ပုံ အစုိးရ"

လုပ္လုိ႔ ရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရုပ္ရွင္အႏုပညာကိုေရာ အဲသည္လုိ အသြင္ေျပာင္းလုိ႔မ်ား ရမလားလုိ႔ပါ။
ခက္တာက ျမန္မာပရိသတ္ လူထုကို ညာလုိ႔မရဖူးပဲ။ သိ ေန တယ္ ေလ…အဟင္း အဟင္း။ ။
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သစ္ စတင္အလုပ္လုပ္
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္
ဧျပီ ၂၀၊ ၂၀၁၁
မတ္လ

၃၀

ရက္ေန႔တြင္

စတင္တာ၀န္ယူခဲ့သည့္

သမၼတသစ္

ဦးသိန္းစိန္က

ထိုေန႔တြင္ပင္

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ညီမညီ စိစစ္ရန္ စာေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ႏိုင္ငံေရး

ပါတီမ်ားႏွင့္

ရပ္တည္လ်က္ရွိသည့္

ပတ္သက္ၿပီး

ႏိုင္ငံေရးပါတီ

၃၇

ေနရာသို႔

ပါတီႏွင့္

ရည္ညႊန္းေပးပို႔သည့္

ပတ္သက္ၿပီး

စာတြင္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

တရား၀င္

မွတ္ပံုတင္ျခင္း

ဆိုင္ရာဥပေဒ တြင္ပါရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းရွိမရွိ စိစစ္ရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ား အားလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္
ညီညြတ္ေရးပါတီမွ ယခုလ ၁၃ေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စာတြင္ေဖၚျပထားခဲ့သည္။
ဥကၠဌအပါအ၀င္

တပတ္အၾကာတြင္

ျပည္ေထာင္စု

ယခုကဲ့သုိ႔

ေရြးေကာက္ပြဲ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏

ေကာ္မရွင္

အဖြဲ႕၀င္သစ္မ်ား

ရပ္တည္မႈကို

စိစစ္မည့္

ခန္႔အပ္ၿပီး
စာကို

ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ေပးပို႔သည့္စာတြင္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ထုတျ္ ပန္ခဲ့သည့္ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ မတရားအသင္း ေၾကညာထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိမရွိ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အား လက္နက္ကိုင္ဆန္႔က်င္
လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိမရွိ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ယာဥ္ႏွင့္

အျခားပစၥည္းမ်ားအား တုိက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ သံုးစြဲျခင္းရွိမရွိ စိစစ္ရန္ ပါရွိသည္ဟု
အထက္ပါ ျဖန္႔ေ၀သည့္ စာအရ သိရွိရသည္။
ယခုလက္ရိ ွႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၃၇ ပါတီ တရား၀င္ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ကက်င္းပခဲ့သည့္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္တပ္ကိုေနာက္ခံျပဳထားသည့္
မတ္လကုန္တြင္

အစိုးရအာဏာကို

ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီက ေနရာအျပတ္အသတ္ႏွင့္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး

လႊဲယူခဲ့ၿပီးေနာက္

ပထမဆံုးအႀကိမ္

အျဖစ္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ယခုလို စာထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ႀကံ႕ဖံြ႔ပါတီသည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြမ်ားျဖင့္ မတည္ကာ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္
ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္းကို

ဆက္ခံခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ၿပီး

ထိုသို႔ဆက္ခံျခင္း

မျပဳမီနိုင္ငံေတာ္ပိုင္

အေဆာက္အအံုမ်ား၊

ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိခဲ့သည့္ ႀကံ႕ဖြံ႔အသင္းပိုင္ ျမန္ဂုဏ္ျမင့္ ကုမၸဏီႏွင့္
ပတ္သက္သည့္

ေငြေၾကးမ်ား

လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။

ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို

အထက္ပါ

အမ်ားျပည္သူသို႔

အသိေပးျခင္းမရွိပဲ

ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီသို႔

အခ်က္မ်ားအနက္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြေၾကး၊ အေဆာက္အအံု၊

ယာဥ္ႏွင့္ အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားအား သံုးစြဲျခင္း ရွိမရွိအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္လ်င္ လက္ရွိ အာဏာရ
ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီအေနျဖင့္

လြတ္ကင္း

ဖြယ္မရွိေသာ္လည္း

ယခုလက္ရွိ

အစိုးရမွာ

ႀက႕ံဖြံ႕ႀကီးစိုးသည့္

အစိုးရျဖစ္သည့္ အတြက္ အဆိုပါ ေငြေၾကးႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား အတြက္ အေရးယူခံရဖြယ္မရွိဟု
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ တဦးကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ကာလ ကလည္း အရပ္၀တ္လဲလွယ္ ထားသည့္ နအဖ အဖြဲ႕၀င္

၀န္ႀကီးမ်ား၊

ဒု၀န္ႀကီးမ်ား၊

ဌာနဆိုင္ရာေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊

ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီအႏိုင္ရေရးအတြက္
ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုမႈမ်ား

ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ်ား

အပါအ၀င္

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
ရွိေသာ္လည္း

မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွ် မျပဳခဲ့ေပ။

ထိုစဥ္က

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ

၀န္ထမ္းအမ်ားအျပားမွာ

အစိုးရအေဆာက္အအံုမ်ားကို
အတိုက္အခံ

ေရြးေကာက္ပြဲ

သံုးၿပီး

ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕က
ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္

http://www.moemaka.com/

ဖေလာင္းခ်ိတ္ မဟာ ရခိင
ု ္ သၾကၤန္ ေအာင္ျမင္စာြ ျပီးစီး

4/20/2011
Adjust font size:
-----------ထြန္းထြန္း

------------

ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႕က စတင္ခဲ့ေသာ ဖေလာင္းခ်ိတ္ျမိဳ႕ ရခိုင္ သၾကၤန္မွာ ယမန္ေန႕ (ဧျပီလ ၁၉ ရက္)
ေန႕က ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးဆံုးခဲ့သည္။

သံုးရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဖေလာင္းခ်ိတ္ သၾကၤန္တြင္ ေရေလာင္း မ႑ပ္ေပါင္း ၁၀ ခု ပါ၀င္ကာ
ေထာင္ခ်ီေသာ လူငယ္မ်ားက သၾကၤန္တြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကသည္။
ယခုႏွစ္ ဖေလာင္းခ်ိတ္ သၾကၤန္တြင္ ရခိုင္ျပည္မွ အဆိုေတာ္မ်ား လာေရာက္ ေျဖေဖ်ာ္ခဲ့ၾကျပီး ပြဲေတာ္မွာ
အထူး စည္းကားခဲ့ေၾကာင္း လူငယ္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

" အရင္ သၾကၤန္ႏွစ္ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လို႔ရွိရင္ ဒီႏွစ္ ဖေလာင္းခ်ိတ္ သၾကၤန္က ေတာ္ေတာ္ စည္ပါတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ရခိုင္က အဆိုေတာ္ေတြ လာေရာက္ ေျဖေဖ်ာ္တဲ့ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔

လာေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖတဲ့ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူငယ္အေရာ၊ လူၾကီးေတြေရာ အကုန္လံုး ေပ်ာ္ေပ်ာ္
ရႊင္ရႊင္နဲ႕ သၾကၤန္ပြဲကို ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကပါတယ္။"
အဆိုေတာ္ ကုိျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ကလည္း " ဖေလာင္းခ်ိတ္ သၾကၤန္မွာ ေျဖေဖ်ာ္ရတာ အားရေက်နပ္မႈရွိတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသၾကၤန္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လို႔ က်ေနာ့္အျမင္တခုေျပာမယ္ဆိုေတာ့ ဒီႏိုင္ငံမွာက အစိုးရက တားဆီး

ပိတ္ပင္တာ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ မရွိဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ လူၾကီးလူငယ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပ်ာ္ၾကတာ ကို
ေတြ႔တယ္။ မိန္းမေတြဆိုရင္လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႕ ေပ်ာ္ၾကပါးၾကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက သၾကၤန္နဲ႔
အမ်ားၾကီး ထူးျခားတယ္" ဟုဆိုသည္။
ဖေလာင္းခ်ိတ္ သၾကၤန္ကို ရခိုင္ အဆိုေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္၊ ကိုလွသိန္း၊ ကိုမ်ိဳးရခိုင္ႏွင့္
မယုယုလိုင္တို႕ ပါ၀င္ ေျဖေဖ်ာ္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုႏွစ္ ဖေလာင္းခ်ိတ္ သၾကၤန္ စတိတ္ရွိဳးပြဲအား ရခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေဖါင္ေဒးရွင္း (RDF) အကူအညီျဖင့္
ျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖေလာင္းခ်ိတ္ျမိဳ႕သၾကၤန္ကို ဧျပီလ ၁၇၊ ၁၈ ႏွင့္ ၁၉ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ျပီး ေနာက္ထပ္ ပန္း၀ါျမိဳ႕ႏွင့္
နတ္ေက်ာ္ဆရီျမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘုနး္ ၾကီးကို ဓါးႏွင့္ ထိးု ရန္ ၾကံရယ
ြ သ
္ ည့္ ေက်းရြာ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴး တိင
ု ္ၾကားေသာ္လည္း အေရးယူ မခံရ

4/20/2011
Adjust font size:
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးသည္ သူေနထိုင္ရာ ေက်းရြာမွ

ဘုန္းေတာ္ၾကီး တစ္ပါးအား ဓါးႏွင့္ ထိုးရန္ ၾကံရြယ္ခဲ့သည့္ အေပၚ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာမွ
တစံုတရာ အေရးယူျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
“ အဲဒီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဧျပီလ ၁၆ ရက္ေန႕ ညေနမွာ ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ပရိတ္တရားေဟာျပီး

ေက်ာင္းကို အျပန္ ေက်ာင္းလမ္း၀မွာ ထိုင္ေနစဥ္ ဓါးနဲ႕ ထိုးဖို႕ လုပ္တယ္။ ဆရာေတာ္က သူရဲ႕ အိေျႏၵကို
ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္တယ္ဆိုျပီး ဓါးနဲ႕ထိုးဖုိ႕ လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒသခံ လူၾကီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ဓါးႏွင့္ ထိုးရန္ ၾကံရြယ္သည့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ ဆင္ပိုက္ေက်းရြာမွ
ဦးေအးစုိးထြန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ရြာသား ၄၀ ခန္႕က လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ဆရာေတာ္အား ဓါးႏွင့္ ထိုးရန္
ၾကံရြယ္သည့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အေရးယူေပးရန္ ေပါက္ေတာ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ
တိုင္ၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရြာသားေတြက ဒီေလာက္ထိ မိုက္ရိုင္းတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ရြာမွာ အလိုမရွိ ေတာ့ဘူး။
ဒါေၾကာင့္ အေရးယူေပးဖို႕ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို တိုင္ၾကားတယ္။ ခုခ်ိန္ထိ ဘာမွ

အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးတာ မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တျခား သက္ဆိုင္ရာေတြ အပါအ၀င္ ရတပ ပါတီကိုပါ
တိုင္ၾကားစာ ေပးပို႕ထားပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (ရတပ) ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ ရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကလည္း
တိုင္ၾကားစာကို လက္ခံ ရရွိထားေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို သက္ဆိုင္ရာမွ ယခုအခ်ိန္ထိ
အေရးယူျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိ တာ၀န္ယူေနေသာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွာ နအဖ စစ္အစိုးရ

လက္ထက္က ခန္႕အပ္ခဲ့ေသာ ရယက ဥကၠဌမ်ားကို အသြင္ေျပာင္းထားသူမ်ား ျဖစ္ျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ မွာ
ယခုအခ်ိန္ထိ နအဖ စစ္အစိုးရလက္ထက္တည္းက ထားရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံမ်ားျဖင့္ လူထုကို ႏိုင္ထက္
စီးႏွင္းျပဳလုပ္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတုန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
http://www.narinjara.com

အထူးကုယ
ိ စ
္ ားလွယခ
္ န္က
႔ ာ ျမန္မာ့အေရး အေမရိကန္ အဆင့္ျမႇငေ
့္ ဆာင္႐က
ြ ္

2011-04-20

Mark Toner ၀၀

(Photo: AFP)
(Photo: AFP)
Derek Mitchell

-

Mr. Toner

ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင

သဘာဝေဘးဒဏ္သင္သ
့ မ
ူ ်ားအတြက္ အေမ့အမ
ိ ္ေက်ာင္းမွာ ဆုေတာင္းပြက
ဲ ်င္းပ

2011-04-20

၀၀ ငငငငငငငငငငငငင င င

(Photo: AFP)
၀၀ ၀၀ ၀
ငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင
(Photo: AFP)

.၀

ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငင

၀၀ ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င

ငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငင ငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငင ငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငင


၀၀

၀၀၀

ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငင

ကရင္ျပည္နယ္မာွ နယ္ျခားေစာင္တ
့ ပ္က လူသစ္ စုေဆာင္း

2011-04-20

၀၀ ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င

Photo: http://kyokorea.blogspot.com
(DKBA)
၀၀

BGF

၀၀

()

(Photo: http://kyokorea.blogspot.com)

၀ ၀ ငငငငင

၀၀
၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀
၀ငငငငငင ငငငငငငငင
၀ ၀
RFAငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငင
ငငငငငငငင ငငငင ငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င
ေရရွားသည့္ ႐ြာႏွစ႐
္ ာြ ကို NLD လူငယ္မ်ား ေရစုပစ
္ က္ လႉဒါန္း

2011-04-20

၀၀

NLD

ငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င

(Photo: RFA)
၀၀၀၀
(Photo: RFA)

၀၀

ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငင

၀ ၀
NLD


NLD

BG BG

ငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငင ငငငငငင

BG

င ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင

BG
BG

ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင

အင္တာနက္ဖိႏွိပ္မႈ ကမာမွာ ျမန္မာအစိုးရ ဒုတယ
ိ အဆိုးဝါးဆံုး

2011-04-20

Freedom House

Photo: RFA / Tyler Chapman
(Photo: RFA / Tyler Chapman)
၀၀

Freedom House
Freedom House

၀၀၀

၀၀ ငငငငငငငငငငငငငင
၀၀

Freedom House
ငငငငငငငငငင၀

Sarah Cook

ISP

ငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင င
MPT

ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငင

Freedom House

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတေ
္ ပးေရး ဖိလစ္ပင
ို ေ
္ ျပာၾကား

2011-04-20

,၀၀၀

Albert del Rosario

၀၀ ငငငငင င င

(Photo: AFP)
၀၀၀ ၀၀
(Photo: AFP)
၀၀ ၀ ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင
Mr. Rosario
၀၀

ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငင ငငငငငငင

၀,၀၀၀

Mr. Rosario

http://www.rfa.org/burmese

ဒုကသ
ၡ ည္ေလွ်ာက္သည္က
့ စ
ိ ၥ ျပန္လည္ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ ျဖစ္ႏင
ုိ ္ေျခနည္းေသးဟု KRC ဆုိ

Submitted by Karen Information Center on Wednesday, 20 April 2011No Comment

Object 22

၄၄

()

(KRC)

KRC “
UNHCR
Pre()
ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင
ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင
-

(UNHCR)

Kitty Mckinsey

(RFA)


ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငင
Pre-Screening Registration Document
UNHCR

-

Kitty Mckinsey RFA

“]
၀၀၀၀
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
Kitty McKinsey
- ၀ ၀၀၀

UNHCR

http://www.kicnews.org/

၀င္ေငြနည္းမိသားစုေတြအတြက္ လွ်စ္စစ္မးီ ခ အခမဲ့ေပးတာကုိ ကုမဏ
ၸ ေ
ီ တြ စိတမ
္ ပါ

Posted by admin on April 20, 2011 0 Comment

Provincial admission board
,၀၀၀.၀၀

ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင
KRC

Bangkok

ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
“ M၀

ငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င

၀၀၀


၀၀ ၀


၀၀
) ငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
၀ငငငငငငငငငငငငငငငငငင
၀ ၀
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
.၀ ငငငငငငငငငင
ငငငငင

z၀ ( ၀
ငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင၀ငင
ငငင ငငငငငငငငင

၀၀ ၀
၀ ၀
ငငငငငငငငငငငငငငင
{၀
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင၀
၀၀၀

၀ ၀၀၀၀
၀၀၀၀

၀၀၀၀-၀၀၀၀
()

၀၀၀၀

၀၀ ၀၀၀၀

၀၀ ၀ ၀ ငငင ၀
၀ ငငငင

ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငင ငငငင ၀
၀၀
(The Nation)

ဂရိ အမ်ဳိးသမီးအခြငအ
့္ လမ္း လႈပရ
္ ာွ းမႈ

Posted by admin on April 19, 2011 0 Comment


၀ ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင င င င င င င င င
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင”၀

ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငင ငင
ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င
ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင
င၀ငငငငငငငငငငငင ငငငငငင

၀၀
Artemis Thaleia Eurydice ငငငငငငငငင
၀၀၀၀
Calliope
ငငငငငငငငင
Parren ငငငငငငငငငငင
ငငငငငငင င င ငငငငငင
ငင င
ငငငငငငငငင၀ငင

ငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငင
ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ၀ငငငငငငင၀

၀၀၀၀
Theodoropoulou
၀၀၀၀ ငငငငငငငငငငင
Ioannis Meta xas
ငငငင၀ငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငင
ငငင

၀၀၀၀
Papadopoulos
၀ ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငင၀ငငငငငငငငငငငငငငငငငင၀ င ၀
ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင င၀ငငင ၀ ၀
ငင
၀၀၀၀

ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငင
ငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင င
ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင


ငငင၀ငငငငငငငငငငငငငင

၀၀၀၀ ငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငင

ငငငငငငင ီငငငငငငငငငငင
ညီဂ
၀ဂ ဂ ဂဂ ငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င င ငင
ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင
ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင င ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
၀၀၀၀ ငငငငငင ၀၀၀၀
ငငငငငငငင

ငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငင ငငငငငငငငငငငင င
ငငငငငငငင
Laura
Cramငငငငငငင
၀ ၀ ငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငငသ

၀၀၀၀
(၀၀၀၀

)

K
ခ်ာဗာလစ္ ေဖြထ
႔ င
ုိ ္းပါတီက ထြကၿ္ ပီ

Posted by admin on April 19, 2011 0 Comment

ငငငငငငငငငငငငငငငငင

၀ငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ည၀

ငငငငင
၀ ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင

အး
ငငငငငငင သငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငငငငငငငငင

၀၀၀
၀၀

ငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင

ငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငင
င ငငငငငငငငင ငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င င င


၀ ငငငငငငငငင
အး
ငငငင ငငငငငင ငငငငငငင
၀၀-၀၀
၀၀ ၀၀၀၀

()

http://www.naytthit.net/

ဖီဒယ္လ္ ကက္စထရို ကို က်ဴးဘား ကြနျ္ မဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ တရား၀င္ ဖယ္ရာွ း

Wednesday, 20 April 2011 03:01 ငငငငငငငငငငငငငငင

၀၀

၀၀

၀ ၀၀၀၀ ငငငငငင ငငငငငငငငငငင င င င င င င င

၀၀

၀၀
၀၀

၀၀

၀ ၀၀ ၀၀

၀၀

ငင ငငငငငငငင ငငင ငငငင ငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င

၀၀ ၀၀

ငငင ငငငငငငငင
သ သ သ သ သ သငငငင
သ သ ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငင

“ ၀
ငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင
Source: AP & LA Times

Object

ေယးလ္တကၠသလ
ုိ က
္ အခမဲ့ အြနလ
္ င
ို ္း သင္တန္းမ်ား ဖြငလ
့္ စ
ွ ္

Wednesday, 20 April 2011 02:22 Editor
၀၀


၀၀

၀၀

၀ ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင င င င င င င င
http://oyc.yale.edu ၀

၀ ငငငငငငငငငငငငင ငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င

၀၀၀၀

၀ ၀၀၀၀

YouTube

၀၀

iTunes ၀

http://oyc.yale.edu
http://www.youtube.com/yalecourses
http://itunes.yale.edu
၀၀

၀ ၀” ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င င


Source: Yale University

ကေလးမ်ား လိမတ
္ တ္ေအာင္ သင္ေပးသူ

Wednesday, 20 April 2011 04:53 •

၀ ၀

င ငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငင
ငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင
၀၀
၀၀ VVVV_သျZ
ငင ငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငင ငငငငငငငင ငငငင

ငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင
ငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငင င င င င င င င

ငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငင

ငငငင ငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငင ငငငငငငငငငင
ငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငင

ငငငင ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင

ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင င
ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင၀


ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငင
ငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင

ငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငင ငငငငင
ငငငငင ငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငင

ငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငင ငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငင ငငငငငင ငငငငငငငငငငင
ငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငင ငငင ငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင
“”‘’


ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင င
င ငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င

ငငငငငငငငငငငငင င င ငငငငင
ငငင
™ငငင ငင သ
၀ ငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငင
ငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငင

(AUNG.INFO

)

အာရပ္ ေတာ္လန
ွ ္ေရးမွ ကေလးမ်ား (ဓာတ္ပံု အက္ေဆး)

Wednesday, 20 April 2011 13:55 ငငငငငငငငငငငင

၀ ၀
UNICEF

၀၀

၀၀၀

၀၀

“ ငငငငငငငင င င င င င င

၀၀
၀၀
ငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငင
၀၀

၀၀

၀၀ ၀၀

Save the Children

၀၀

)

၀၀

၀၀


ငငငငင “ငငငငငင
၀၀

(

၀“”

UNICEF
ငငငငငငငငငင
“ ငငင”

၀၀

The Australian
Ajdabiya ငငငငငငငငငင ၀၀
ငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငင င
ငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင

ငငငငငင
င င င ငငငငငငင
ငငင
ငငငငငင ငငငငင

၀၀


Lampedusa

Yeabsera


ငငငငငငငငငငင ငငငငငငငင

၀၀၀
ငငင

Ras Lanuf

,၀၀၀ Save the Childern
ငငငငငငငငငငငငငငငင

AK-47 ငငင ငငငငငငင င င င

င ငငငငငငငငငင ငငငငင ငငငငငငငငငငင င
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင

၀၀
UNICEF
"psycho-social" program
ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင

၀၀၀
Al-Azhar
Hanshem Bahary
ငငငငငငငငငငငင

၀၀

၀၀

၀ ငငငငငငငငငငငငငငငငငငင င င င င င င င ငင

၀၀

၀၀ ငငငငငငငငငငငငငငငင
ငငငငငငင

၀၀

၀ ၀၀

၀၀ ၀၀၀

'

ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငင ငငငငငငငငင င င င င င င

'

၀ ၀၀

၀ ၀၀

၀၀

‘’

၀၀

၀၀

Ajdabiya

ငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငငငငငငငငငငငငင ငငငငငငငငငင င

၀၀

၀ ၀၀
http://www.maukkha.org/

မြန်မာစစ်တပ်

http://www.mongloi.org/burmese/

http://burmese.dvb.no/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful