เรขาคณิ ต : การหาพื้ นที่และปริมาตร

ระดับชั้นมัธยมต้นนี้ นั กเรียนควรมีพื้นฐานเกี่ยวกับ
พื้ นที่และปริมาตรที่ควรทราบดังนี้
1.

พิระมิด(Pyramid) คือ ทรงสามเหลี่ยมที่มีฐานเป็ นรูป
เหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลม
ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกัน และทุกหน้าเป็ นรูป
สามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้ น
ยอด
สูงของพิระมิด
สูงเอียง

ฐาน
พื้ นที่ผิวเอียง = (1/2) x เส้นรอบฐาน x สูง
เอียง
พื้ นที่ผิวทั้งหมด = พื้ นที่ผิวเอียง + พื้ นที่
ฐาน
ปริมาตร = (1/3) x พื้ นที่ฐาน x สูง

π r2 2 โดยที่ r1 .2.14159 พื้ นที่วงแหวน = = รัศมีวงกลมใหญ่ π r1 2 . วงกลมแบน (Cycle) พื้ นที่วงกลม = π r 2 โดยที่  = 22/7 หรือ  = 3. ปริซึม เป็ นรูปทรงที่มีหน้าตัด(ฐาน) ทั้งสองข้างเป็ น รูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ มีหน้าข้างเป็ นรูป สี่เหลี่ยมมุมฉาก การเรียกชื่อปริซึมจะเรียกตามรูปหน้าตัด ของปริซึม พื้ นที่ผิวข้าง = เส้นรอบฐาน x สูง พื้ นที่ผิวทั้งหมด = พื้ นที่ผิวข้าง + 2 พื้ นที่ หน้าตัด ปริมาตร = พื้ นที่ฐาน x สูง = กว้าง x ยาว x สูง 3.

r12 = รัศมี วงกลมเล็ก เส้นรอบวง = 4. = 2 (4/3)π r 3 ทรงกระบอก (Cylinder) คือ ทรงสามมิติใด ๆ ที่มีฐาน เป็ นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับหน้าตัด และอยู่ใน ระนาบที่ขนานกัน เมื่อตัดทรงสามมิติน้ ี ด้วยระนาบที่ ขนานกับฐานแล้ว จะได้รอยตัดเป็ นวงกลมที่เท่ากันทุก ประการกับฐานเสมอ . 2π r ทรงกลม (sphere) คือ ทรงสามมิติท่ีมีผิวโค้งเรียบและ จุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ งเป็ นระยะทางเท่ากัน พื้ นที่ผิวทรงกลม = 4π r ปริมาตรทรงกลม 5.

พื้ นที่ผิวข้าง = 2π r x h เมื่อ h คือ สูงตรง r คือ รัศมีปาก กระบอก ) พื้ นที่ผิวทั้งหมด = พื้ นที่ผิวข้าง + พื้ นที่ฐาน ทั้งสองของทรงกระบอก ปริมาตร 6. = π r xh 2 กรวย (cone) คือ ทรงสามมิติใด ๆ ที่มีฐานเป็ น วงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระแนบเดียวกันกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดและจุดใด ๆ บนขอบของ ฐานเป็ นส่วนของเส้นตรง h l พื้ นที่ผิวข้าง = π rl เมื่อ l = สูงเอียง .

พื้ นที่ส่ีเหลี่ยมขนมเปี ยกปูน = 1/2 x ผลคูณของ 11. 8.r = รัศมีของปาก กระบอก พื้ นที่ผิวกรวย = π rl x π r ปริมาตร 7. พื้ นที่รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ = 1/2 x ความยาวของเส้น เส้นทแยงมุม x สูง ทแยงมุม x ผลบวกของความยาวของเส้นกิ่งที่ต้ ังฉาก กับเส้นทแยงมุมนั้ น 13. พื้ นที่สามเหลี่ยม = 1/2 x ฐาน x สูง ทดสอบความเข้าใจ ข้อ 1. = 2 (1/3) π r h 2 พื้ นที่ส่ีเหลี่ยมมุมฉาก = กว้าง x ยาว พื้ นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรส ั = ด้าน x ด้าน พื้ นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน x สูง 10. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ งมีพื้นที่ 108 ตาราง เซนติเมตร และมีอัตราส่วนของความยาวต่อความ . พื้ นที่ส่ีเหลี่ยมคางหมู = 1/2 x ผลบวกด้านคู่ขนาน 12. 9.

กว้างเป็ น 4 : 3 จงหาความยาวและความกว้างของ สี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ เฉลย ข้อ 1. ตอบ ยาว 12 ซม. กว้าง 9 ซม. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful