P. 1
Κείμενα Από Το Αναρχικό Κίνημα Του Μεξικού

Κείμενα Από Το Αναρχικό Κίνημα Του Μεξικού

|Views: 8|Likes:
Published by Dimitris Troaditis

More info:

Published by: Dimitris Troaditis on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2011

pdf

text

original

Kríµrvo onó to ovop¿ìkó kívqµo tou

Mr{ìkoú

Zr rKKqvìkq µrtóçpooq
tou «Oútr 0róç-Oútr Açívtqç»


Enovoototìkóç ovop¿ìoµóç koì noKìtìkó kóµµoto

Evd ksiµsvo ¡qç Alianza de Los Comunistas Libertarios (Zuµµd¿id
E/su0spidkov Koµµouvio¡ov) d¬ó ¡o MsÇikó

Fid évd µsyó/o ¿povikó ôióo¡qµd é¿si s¬ikpd¡qosi µid /dv0doµévq
dv¡i/qµq óoov d¢opó ¡iç d¬óµsiç ¡ov dvdp¿ikov yid ¡d kóµµd¡d. Z¡o
ksiµsvo du¡ó, oç s¬dvdo¡ó¡sç dvdp¿ikoi, s¬i0uµoúµs vd ôisukpivioouµs
/iyo ¡o 0éµd.

Od dp¿ioouµs /éyov¡dç ó¡i q iôso/oyid µdç é¿si piçsç o¡iç ¢i/ooo¢ikéç
kdi ¬o/i¡ikéç iôésç ¡ou Pooou s¬dvdo¡ó¡q Mi¿dq/ M¬dkoúviv. Aéyov¡dç
du¡ó, ¬io¡súouµs ó¡i, oç µd¿q¡qç ¬ou 0uoióo¡qks yid ¡qv u¬ó0soq ¡ov
spydçoµévov kdi, s¬oµévoç, s¿0póç ¡qç do¡ikqç kd¬i¡d/io¡ikqç
skµs¡ó//suoqç kdi ¡qç kpd¡ikqç kd¡do¡o/qç, o M¬dkoúviv kd¡dvóqos
¡é/sid ¡qv io¡opikq dvóykq yid évd s¬dvdo¡d¡ikó kóµµd ¡o o¬oio vd
d¬o¡s/si¡di d¬ó ¡d d¢ooioµévd sksivd o¡oi¿sid ¬ou 0uoióçov¡di yid ¡qv
s¬dvdo¡d¡ikq u¬ó0soq kdi d¬o¡s/oúv dvd¬óo¬do¡o ¡µqµd ¡qç.

O M¬dkoúviv, ó¿i µóvo ouvsiôq¡o¬oiqos ¡qv dvóykq yid µid opyóvooq
µs du¡ó ¡d ¿dpdk¡qpio¡ikó d//ó ouykpó¡qos ouoido¡ikó µid ¡é¡oid
opyóvooq ¡o 1868 q o¬oid ovoµóo¡qks Zuµµd¿id Zooid/io¡ikqç
Aqµokpd¡idç. H Zuµµd¿id iôpú0qks ¡qv iôid ¬spioôo µs ¡qv Ais0vq
Evooq Epydçoµévov (A’ Ais0vq) kdi ¡d µé/q ¡qç kd¡qyopq0qkdv óôikd
kdi so¢d/µévd d¬ó ¡ouç µdpÇio¡éç ó¡i «q0s/dv vd d¬oôuvdµooouv ¡q
Ais0vq ouykpo¡ov¡dç µid véd d¬ó ¡d µéod». Ev¡oú¡oiç, q
¬pdyµd¡ikó¡q¡d q¡dv sv¡s/oç ôid¢ops¡ikq ôsôoµévou ó¡i, ¬épd d¬ó
ó¬oid s¬i0uµid d¬oôuvóµooqç ¡qç, o M¬dkoúviv si¿s ouvsiôq¡o¬oiqosi
¬ópd ¬o/ú ooo¡ó ó¡i ¡o ¬io kd¡ó//q/o ouµ¬/qpoµd ¡qç Ais0voúç ¡ov
spydçoµévov 0d q¡dv µid opyóvooq ¡ov kd/ú¡spov o¡oi¿siov µs évd
uµq/ó s¬i¬sôo s¬dvdo¡d¡ikqç ouvsiôqoqç, ¬ou 0d µ¬opoúos vd
oôqyqosi évdv µsyó/o dpi0µó spydçoµévov opydvoµévov o¡q Ais0vq os
µid du0sv¡ikq oooid/io¡ikq kdi s¬dvdo¡d¡ikq kd¡sú0uvoq. E¡oi
¬spiéypdµs o Mi¿dq/ M¬dkoúviv ¡q o¿éoq µs¡dÇú ¡qç s¬dvdo¡d¡ikqç
opyóvooqç ¡qç sµ¬poo0o¢u/dkqç (¡qç Zuµµd¿idç) kdi ¡ou d¬épdv¡ou
du¡oú ¡poµspoú µdçikoú Hpo/s¡dpidkoú Ms¡o¬ou, ¡qç Ais0voúç Evooqç
Epydçoµévov.

«H Zuµµdgid sivdi to dndpditqto ouµn/qpoµd tqç Ais0voúç. A//d q
Ais0vqç kdi q Zuµµdgid svo sgouv touç iôiouç dnotspouç otógouç,
skts/oúv ôid¢opstiksç /sitoupyisç. H Ais0vqç dyoviçstdi yid tqv
svonoiqoq tov spydtikov µdçov, tov skdtoµµupiov spydçoµsvov,
dvsçdptqtd dnó unqkoótqtd kdi s0vikd ópid q 0pqoksutiksç kdi no/itiksç
nsnoi0qosiç, os svd ouµndysç ooµd. H Zuµµdgid, dnó tqv d//q n/supd,
npoond0si vd ôoosi otiç µdçsç dutsç µid npdyµdtikd sndvdotdtikq
kdtsú0uvoq. Td npoypdµµdtd tou svóç kdi d//ou, gopiç dnó kdµid
dnoµq vd dvtitdooovtdi to svd oto d//o, ôid¢spouv µóvo oto þd0µó tqç
sndvdotdtikqç touç dvdntuçqç. H Ais0vqç nspisgsi to µikpóþio, d//d
µóvo to µikpóþio, o/ók/qpou tou npoypdµµdtoç tqç Zuµµdgidç. To
npóypdµµd tqç Zuµµdgidç dvtinpooonsúsi to n/qpsotspo çstú/iyµd
dutoú tqç Ais0voúç».

Av kdi sµsiç oi dvdp¿ikoi dvdyvopiçouµs ¡qv dvóykq ouykpó¡qoqç µidç
s¬dvdo¡d¡ikqç opyóvooqç µs ¡qv ¡dk¡ikq kdi iôso/oyikq svó¡q¡d, ¡qç
o¬oidç o¡ó¿oç 0d sivdi vd sv0dppúvsi ¡qv dvó¬¡uÇq ¡qç spyd¡ikqç
ouvsiôqoqç, ¡ou s¬dvdo¡d¡ikoú io¡opikoú pó/ou ¡ov spyd¡ov oo¡s vd
Çs¢op¡o0oúv ¡ov kd¬i¡d/ioµó kdi ¡ouç 0soµoúç ¡qç dvioó¡q¡dç,
d¬oppi¬¡ouµs ¡q ¿pqoq ¡ou ópou «kóµµd» ó¡dv dvd¢spóµdo¡s os µid
¡é¡oid opyóvooq. A¬oppi¬¡ouµs ¡q ¿pqoq du¡oú ¡ou ópou yid ôúo
/óyouç oi o¬oioi ¬poép¿ov¡di d¬ó ¡q /éÇq du¡q. O ¬po¡oç sivdi q
oúy¿uoq µs ¡d do¡ikó ¬o/i¡ikó kóµµd¡d kdi o ôsú¡spoç sivdi q
µdpÇio¡ikq-/svivio¡ikq évvoid ¡ou kóµµd¡oç. Au¡éç ¡iç ôúo iôésç 0d
sÇs¡óçouµs kd¡o¡épo.

H ENNOÌA TOY «KOMMATOZ»

Cç E¬dvdo¡d¡ikq Opyóvooq, o o¡ó¿oç µdç sivdi vd kd¡do¡qoouµs ¡o
¬po/s¡dpió¡o svqµspo yid ¡qv koivovikq ¡ou ôúvdµq kd0oç kdi yid ¡o
ysyovóç ó¡i du¡q q iôid q ôúvdµq µ¬opsi vd dvd¡péµsi ¡qv kd¬i¡d/io¡ikq
koivovid. H spydoid µdç, s¬oµévoç, ¬spi/dµµóvsi ¡qv opyóvooq ¡ov
/dikov ôuvóµsov d¬ó ¡d kó¡o, dvsÇóp¡q¡d ôq/dôq d¬ó ¡qv kupidp¿q
¡óÇq.

Hio¡súouµs ó¡i sivdi /dv0doµévo d¬ó ¡qv ¬/supó µdç vd
¬dpouoidçóµdo¡s o¡ouç spydçoµévouç oç «kóµµd ¡ov spydçoµévov»,
ôsôoµévou ó¡i oqµspd ¡o kóµµd yivs¡di kd¡dvoq¡ó u¬ó ¡qv do¡ikq ¡ou
évvoid, ouvôsóµsvo µs ¡iç sk/oyéç, ¡o koivoµoú/io, ¡qv ¬o/i¡ikq sÇouoid
kd0oç kdi µid o/ók/qpq osipó svvoiov ¬ou dv¡iksiv¡di o¡qv iôéd ¡qç
/dikqç ¿sipd¢é¡qoqç. Eiµdo¡s ¬s¬sioµévoi ó¡i sksivd ¡d kóµµd¡d kdi ¡d
ó¡oµd ¬ou du¡o¿dpdk¡qpiçov¡di dv¡i¬póoo¬oi ¡ov skµs¡d//suóµsvov
kdi kd¡d¬isçóµsvov ¡óÇsov kdi ¡d o¬oid ôqµioupyoúv s/¬iôsç
¿sipd¢é¡qoqç µéoo ¡ov sk/oyov kdi ¡ov koivoµou/iov, ¡o µóvo ¬ou
kóvouv dv¡i0s¡d sivdi ó¡i svio¿úouv ¡ouç do¡ikoúç ¬o/i¡ikoúç 0soµoúç kdi
s¬ioqç µs du¡ó ¡ov ¡pó¬o (/oyikó kdi ¬pdyµd¡ikó) ¡o ôso¬o¡ioµó, ¡qv
skµs¡ó//suoq kdi ¡qv ¡updvvid...

TO AENÌNÌZTÌKO KOMMA KAÌ H ANAPXÌKH HOAÌTÌKH OPFANCZH

Aid¡pé¿ouµs ¡ov kivôuvo, ó¿i µóvo ¡qç oúy¿uoqç µs ¡d do¡ikó kóµµd¡d,
d//ó kdi µs du¡ó /svivio¡ikoú ¡ú¬ou. Kdi kó¡i svôid¢épov sµ¢dviçs¡di
sôo: O /svivioµóç ¬poo0si ¡q ôqµioupyid svóç kóµµd¡oç ¬ou
dv¡i¬pooo¬súsi ¡d svôid¢épov¡d ¡qç spyd¡ikqç ¡óÇqç. Mspikoi iooç
µyó/ouv ¡o ouµ¬épdoµd ó¡i oi dvdp¿ikéç iôésç kdi ¡o /svivio¡ikó µov¡é/o
é¿ouv ¬o//ó koivó, d//ó du¡ó sivdi kó¡i ¬ou d¬oppi¬¡ouµs
kd¡qyopqµd¡ikó, yid ôúo /óyouç.

Ap¿içov¡dç, /éµs ó¡i ó¬oç µ¬opsi vd siôo0si d¬ó ¡o ¬poqyoúµsvo
µépoç du¡oú ¡ou ksiµévou, q évvoid µidç opyóvooqç d¬o¡s/oúµsvqç d¬ó
¡d ¬io ¬poqyµévd o¡oi¿sid («sµ¬poo0o¢u/dkq») ôsv q¡dv kó¡i ¬ou
sk¢póo¡qks dp¿ikó d¬ó ¡ov Aéviv. Askds¡isç ¬piv, o M¬dkoúviv si¿s
kd¡dvoqosi ó¡i d¬ó µóvd ¡ouç ¡d µdçikó dµuv¡ikó kdi dv¡io¡doidkó
µé¡o¬d (ó¬oç ¡d ouvôikó¡d kdi oi ôis0vsiç svoosiç spydçoµévov) ôsv
q¡dv s¬dpkq oo¡s vd dvd/óµouv évdv s¬dvdo¡d¡ikó dyovd ôsôoµévou
ó¡i o¡spoúv¡dv, µs¡dÇú ó//ov, sksivou ¡ou ¬upqvd ¡ov ¬/éov
ouvsiôq¡ov s¬dvdo¡d¡ov oi o¬oioi 0d µ¬opoúodv vd ¬d/éµouv yid vd
sÇdo¢d/ioouv ¡o ó¡i ¡d /dikó du¡ó kivqµd¡d ôsv ¬é¢¡ouv 0úµd¡d
ps¢opµio¡ikov q dvoi¿¡ó do¡ikov ¡óosov.

H ó//q kúpid ôid¢opó µs ¡q /svivio¡ikq dv¡i/qµq ¬spi kóµµd¡oç sivdi
dkóµd oqµdv¡ikó¡spq d¢oú d¢opó ¡ouç o¡ó¿ouç kó0s ¡óoqç. H
/svivio¡ikq ¡óoq 0é/si ¡o kóµµd vd sivdi sµ¬poo0o¢u/dkq yid vd
d¬ok¡qosi ¡ov é/sy¿o ¡ou kpó¡ouç d¬ó ¡q o¡iyµq ¬ou q s¬dvóo¡doq 0d
sivdi vikq¢ópd kd0oç ¡d µé/q ¡ou u¬o¡i0s¡di ó¡i sivdi ¡d ¬io ouvsiôq¡ó,
¡d ¬io éÇu¬vd kdi ¡d ¬io ikdvó yid vd dv¡i¬pooo¬súoouv ¡é/sid ¡d
ouµ¢épov¡d ¡ou ¬po/s¡dpió¡ou.

O pó/oç ¡qç dvdp¿ikqç ¬o/i¡ikqç opyóvooqç dvdp¿ikov, dv¡i0s¡d, ôsv
sivdi vd kd¡dk¡qosi ¡qv kpd¡ikq sÇouoid. Av¡i0s¡d d¬ó ¡ouç /svivio¡éç,
0é/ouµs ¡qv kd¡do¡po¢q ¡ou kpó¡ouç yid¡i Çépouµs ó¡i q ¬o/i¡ikq kdi
o¡pd¡io¡ikq sÇouoid o¡d ¿épid µidç µsiovó¡q¡dç o¡o óvoµd ¡qç
s¬dvóo¡doqç sivdi dkpiµoç du¡ó ¬ou µ¬opsi vd µ/óµsi ¡qv s¬dvóo¡doq
¬spiooó¡spo.

H kd¡ó/qµq ¡qç ¬o/i¡ikqç sÇouoidç q, µó//ov, ¡o ysyovóç ó¡i µid
µsiovó¡q¡d µs¡d¡pé¬s¡di d¬ó µóvq ¡qç os évdv ¬upqvd s¬dyys/µd¡iov
¬o/i¡ikov µs ¡o ôikdioµd vd /dµµóvsi d¬o¢óosiç kdi vd ¡iç s¬iµó//si
o¡iç µóçsç, u¬oôq/ovsi ¡q ôqµioupyid ¡ov o¬ópov ¡qç
ypd¢siokpd¡iko¬oiqoqç kdi ¡qç dv¡s¬dvóo¡doqç. Oé¡si ¡q µóoq yid µid
s¬io¡po¢q os µid koivovid ôidipsµévq os µid ¬povoµioú¿d µsiovó¡q¡d kdi
µid ¡spóo¡id kd¡d¬isoµévq kdi kupidp¿oúµsvq ¬/sioµq¢id.
O o¡ó¿oç ¡qç dvdp¿ikqç opyóvooqç ôsv sivdi q ¬o/i¡ikq sÇouoid d//ó q
oikoôóµqoq ¡qç ¬po/s¡dpidkqç /dikqç sÇouoidç d¬ó ¡d kó¡o ¬poç ¡d
¬óvo, µs ó//d /óyid ó/q q sÇouoid vd µdoiçs¡di o¡ouç spydçóµsvouç
ou//oyikó µéoo ¡ov ouvs/súosov kdi ¡ov opiçóv¡iov opyóvov /qµqç
¡ov d¬o¢óosov.

ANAPXÌZMOZ KAÌ EHANAZTATÌKH OPFANCZH

A//ó ¡o ¬póypdµµd ¡ou s¬dvdo¡d¡ikoú dvdp¿ioµoú yid µid oµoioysvq
opyóvooq ôsv sk¢póo¡qks µóvo o¡qv s¬o¿q ¡ou M¬dkoúviv. Ek¡óç d¬ó
¡q Zuµµd¿id Zooid/io¡ikqç Aqµokpd¡idç, ó//sç ¬dpóµoisç oµóôsç os
ôid¢ops¡ikéç s¬o¿éç ¬poo¬ó0qodv vd µiµq0oúv ¡o pó/o ¡qç Zuµµd¿idç,
oµóôsç ó¬oç q oµóôd Delo Truda, µs µé/q kupioç Pooouç kdi
Oukpdvoúç dvdp¿ikoúç oi o¬oioi ¬ó/sµdv µdçi µs ¡o pooikó
¬po/s¡dpió¡o o¡q Pooikq E¬dvóo¡doq, q o¬oid µs¡do¿qµd¡io¡qks, o¡q
ouvé¿sid, d¬ó ¡ouç M¬o/osµikouç os µid ôik¡d¡opid ¡ou Kpó¡ouç-
Kóµµd¡oç.

Z¡d ¡é/q ¡qç ôskds¡idç ¡ou ‘20, q oµóôd Delo Truda ôqµooisuos évd
v¡okouµév¡o ¡o o¬oio q¡dv ¬o/ú oqµdv¡ikó yid ¡o ôis0véç s/su0spidkó
kivqµd, dvoiyov¡dç évd pqyµd µs¡dÇú ¡ou opydvoµévou dvdp¿ioµoú kdi
¡qç d¡oµikio¡ikqç spµqvsidç ¡ou dvdp¿ioµoú ¬ou d¬okqpuÇs ¡o
o¿qµd¡ioµó µidç Opyóvooqç sµ¬poo0o¢u/dkqç. Oi dv¡iopydvo¡ikoi
d¬o¡s/éo¡qkdv d¬ó sksivouç ¬ou ôsv 0é/qodv vd u¬o¿pso0oúv os kó¡i
q vd sivdi u¬sú0uvoi oç µd¿q¡éç, sksivouç oi o¬oioi d¬okqpuÇdv ¡qv
s¬dvdo¡d¡ikq ¬si0dp¿id ¬ou, ó¬oç o Néo¡op Mó¿vo s¬ioqµdvs, sivdi
ouoido¡ikq sóv 0é/ouµs vd ¬pdyµd¡o¬oiq0oúv s¬i¡u¿oç oi o¡ó¿oi µdç.

Oi /iysç ypdµµéç ¬ou dko/ou0oúv, 0d µdç µoq0qoouv vd
Çskd0dpioouµs ¡o çq¡qµd: «gopiç nsi0dpgid µsod otqv opydvooq sivdi
dôúvdtov vd dvd/q¢0si onoidôqnots ooþdpq sndvdotdtikq ôpdoq.
Xopiç nsi0dpgid ôsv µnopsi vd undpçsi sndvdotdtikq sµnpoo0o¢u/dkq,
kd0oç 0d þpiokótdv os µid ouvo/ikq npdktikq s//siµq svótqtdç kdi 0d
qtdv dvikdvq vd npooôiopiosi touç otógouç tqç kd0s otiyµqç q vd
skts/sosi to pó/o tqç oç µúotq dnó tov onoio oi µdçsç touç dvdµsvouv
no//d» (Néo¡op Mó¿vo «Fid tqv sndvdotdtikq nsi0dpgid») .

H Opydvo¡ikq H/d¡¢ópµd sivdi évd v¡okouµév¡o ¬ou ypó¢¡qks kdi
kuk/o¢ópqos d¬ó ¡qv oµóôd Delo Truda, µs ¡o o¡ó¿o µidç Fsvikqç
Evooqç ¡ov Avdp¿ikov, µid opyóvooq dvdp¿ikqç s¬dvdo¡d¡ikqç
sµ¬poo0o¢u/dkqç. Eivdi évd v¡okouµév¡o ¬ou 0é¡si ¡d s¬i¿sipqµd¡d
o¿s¡ikó µs ¡qv dvóykq yid µid opydvo¡ikq ôoµq du¡oú ¡ou ¡ú¬ou.

Evd ó//o ¬dpóôsiyµd ¡ou dvdp¿ioµoú ¬ou ouvqyopsi u¬ép ¡qç
s¬dvdo¡d¡ikqç opyóvooqç sivdi du¡ó ¡ov «4i/ov ¡ou N¡ouppoú¡i» o¡qv
Ìo¬dvid o¡q ôskds¡id ¡ou ‘30, kd¡ó ¡q ôiópksid ¡ou Ìo¬dvikoú Eµ¢u/iou
Ho/éµou. Oi «4i/oi ¡ou N¡ouppoú¡i» q¡dv dvdp¿oouvôikd/io¡ikq oµóôd
µéod o¡qv CNT ¬ou ouvsiôq¡o¬oiqos ¡qv dvóykq ôidµóp¢ooqç µidç
ouvsiôq¡qç s¬dvdo¡d¡ikqç «qysoidç» d¬ó ¡q o¡iyµq ¬ou q CNT óp¿ios
vd ¬é¢¡si os io¡opikó /ó0q ó¬oç ¡o vd ouµµs¡óo¿si o¡qv ôqµokpd¡ikq
do¡ikq kuµépvqoq. Oi «4i/oi ¡ou N¡ouppoú¡i», ¡ov o¬oiov ¡o óvoµd
uio0s¡q0qks o¡q µvqµq ¡ou s¬dvdo¡ó¡q dvdp¿ikoú M¬ousvdµsv¡oúpd
N¡ouppoú¡i, ¬ou ¬é0dvs o¡q µó¿q o¡iç 20 Nosµµpiou 1936,
ouvsiôq¡o¬oiqodv ó¡i o¡iç ¡ó¡s ¬spio¡óosiç q¡dv s¬siyóv¡oç d¬dpdi¡q¡o
vd ôqµioupyq0si évdç ¬upqvdç o o¬oioç 0d q¡dv os 0éoq vd ôsiÇsi ¡o
ooo¡ó ôpóµo o¡o io¬dvikó ¬po/s¡dpió¡o, é¡oi oo¡s vd µ¬opsi vd
s¬io¡péµsi o¡iç duo¡qpó ko/sk¡iµio¡ikéç kdi dv¡ikpd¡ikéç d¬óµsiç ¡ou, ¡iç
o¬oisç u¬spdo¬içov¡dv, d¬ó ¡qv ¬po¡q qµépd ¡qç Ìo¬dvikqç
E¬dvóo¡doqç, oi N¡ouppoú¡i kdi Aokóço.

ZYMHEPAZMATA

M¬opoúµs vd ouvoµioouµs /éyov¡dç ó¡i sµsiç dvdp¿ikoi ¡qç
µ¬dkouvikqç ypdµµqç ouvqyopoúµs u¬ép µidç siôikqç s¬dvdo¡d¡ikqç
opyóvooqç q o¬oid vd ouµµs¡é¿si o¡d /dikó kivqµd¡d, µs ¡qv s¬iôioÇq
vd sioóysi ¡o s/su0spidkó oooid/io¡ikó ¬póypdµµó µdç o¡d kivqµd¡d
du¡ó kdi vd sÇdo¢d/iosi ó¡i du¡ó /si¡oupyoúv kdi dyoviçov¡di oúµ¢ovd
µs ¡iç dv¡ikd¬i¡d/io¡ikéç ypdµµéç, oo¡s vd kd¡dpyq0si q iôio¡ikq
iôiok¡qoid ¡ov µéoov ¬dpdyoyqç kdi vd ôqµioupyq0si µid opiçóv¡id kdi
µid /dikq sÇouoid ¡ov ouvs/súosov ¬óvo o¡d spsi¬id ¡qç ¬o/i¡ikqç
sÇouoidç kdi ¡ou kpó¡ouç. Mid opyóvooq du¡oú ¡ou ¡ú¬ou sivdi du¡ó
¬ou sµsiç oi µd¿q¡éç ¡qç Alianza de Los Comunistas Libertarios vd
ouykpo¡qoouµs kdi spydçóµdo¡s kd0qµspivó yid ¡qv koivovikq
s¬dvóo¡doq kdi ¡qv ¿sipd¢é¡qoq ¡ou kóoµou.

ALIANZA DE LOS COMUNISTAS LIBERTARIOS
(ZYMMAXÌA EAEYOEPÌAKCN KOMMOYNÌZTCN)
alianzacomunistalibertaria@yahoo.com.mx
delaprotestaalaresistencia@hotmail.com
http://www.comunismolibertario.cjb.net

* To ksiµsvo dutó ôqµooisútqks oto A-Infos otiç 7 Asksµþpiou 2004. H
dyy/ikq µstd¢pdoq syivs dnó tqv oµdôd Ais0vov Zgsosov tqç itd/ikqç
Federazione dei Comunisti Anarchici (FdCA – Oµoonovôid
Koµµouviotov Avdpgikov). H s//qvikq µstd¢pdoq syivs dnó to «Oúts
Osóç-Oúts A¢svtqç» otq Ms/þoúpvq, oto ts/oç tou 2004.Consejo Indigena Popular de Oaxaca-Ricardo
Flores Magon (CIPO-RFM)

Kopuçmvrtoì q kotootoKq rvóvtìo oto CIPO-RFM

«O dyovdç µdç ôsv yivs¡di yid ¡qv sÇouoid. To vd d//óÇouµs ¡q µid
sÇouoid µs µid ó//q. A//ó yivs¡di yid ¡qv ¬o/i¡ikq ¡ou koivoú kd/oú, ¡qç
koivo¡ikqç çoqç, ¡qç ôikdiooúvqç. Eivdi q ¬o/i¡ikq svóv¡id o¡qv
d¡iµopqoid, svóv¡id o¡iç dôikisç, svóv¡id o¡o 0óvd¡o». CIPO-RFM (Adikó
Ì0dysvikó Zuµµoú/io Oaxaca «Pikópv¡o 4/ópsç Mdykóv»)

H µsÇikóvikq kuµépvqoq ¡ou Vicente Fox é¿si d¬oppiµsi ¡q
ouv¡dyµd¡ikq dvdyvopioq ¡ov yqysvov /dov, d//ó, d¬ó ¡qv ó//q
¬/supó, é¿si duÇqosi ¡ov dpi0µó ¡ov o¡pd¡io¡ov kdi ¡ov
¬dpdo¡pd¡io¡ikov o¡iç koivó¡q¡sç Chiapas, Guerrero kdi kupioç o¡qv
Oaxaca.

Móvo µspikoúç µqvsç µs¡ó d¬ó ¡o ôiopioµó ¡qç védç ¡o¬ikqç
kuµépvqoqç Ulises Ruiz Ortiz o¡q vo¡ioôu¡ikq s¬dp¿id ¡qç Oaxaca, é¿si
oqµsio0si s¬iôsivooq o¡qv koivovikq kdi ¬o/i¡ikq kd¡óo¡doq kdi,
siôikó¡spd, os ó,¡i d¢opó ¡d ¬o/i¡ikó ôikdioµd¡d ¡ov yqysvov /dov.
Hdpdôsiyµd¡d-d¬oôsiÇsiç du¡qç ¡qç kd¡óo¡doqç sivdi ¡d ¬o/i¡ikó
syk/qµd¡d, oi koivo¡ikéç ôidµó¿sç, oi óôiksç ¢u/dkiosiç kdi q
¬oiviko¬oiqoq ¡ov koivovikov dyovov.

Mid d¬ó ¡iç yqysvsiç opydvoosiç ¬ou u¢io¡dv¡di ¡qv ¬spiooó¡spq
kd¡do¡o/q ¡o os ó/o MsÇikó kdi iôidi¡spd o¡qv Oaxaca sivdi ¡o CIPO-
RFM. Akóµd kdi dv ¡o CIPO-RFM ¡óoos¡di svóv¡id o¡q ¿pqoq ó¬/ov, q
io¡opid ¡qç opyóvooqç du¡qç é¿si oqµdôsu¡si d¬ó ¡iç ôioÇsiç kdi ¡qv
kd¡do¡o/q svóv¡ió ¡qç.

A¬ó ¡qv s¬o¿q ¡qç ôqµioupyidç ¡qç opyóvooqç du¡qç ¡ov koivo¡q¡ov,
¡o 1997, 517 óv0po¬oi (µé/q ¡qç) é¿ouv ¡s0si u¬ó kpó¡qoq q é¿ouv
µdodvio¡si óv¡dç u¬ó kpó¡qoq, é¿ouv yivsi 103 s¬iôpoµéç d¬ó ¡o
o¡pd¡ó, ¡qv do¡uvoµid kdi ¡iç ¬dpdo¡pd¡io¡ikéç oµóôsç svóv¡id o¡iç
koivó¡q¡sç ¡qç opyóvooqç, é¿ouv skôo0si 81 sv¡ó/µd¡d oú//qµqç µs/ov
¡qç yid syk/qµd¡d ¬ou ôsv é¿ouv kóvsi, é¿ouv ôisÇd¿0si 229 ¬oivikéç kdi
ó//sç ôiksç os µópoç ¡qç, é¿ouv oqµsio0si 27 ôo/o¢ovisç kdi 263
ooµdpoi ¡pduµd¡ioµoi.

Hpoç ¡o ¬dpóv, évd d¬ó ¡d ¬io yvoo¡ó µé/q ¡ou CIPO-RFM, o Raul
Gatica, çsi o¿sôóv o¡qv ¬dpdvoµid sÇdi¡idç ¡ov d¬o¬sipov svóv¡id o¡q
çoq ¡ou. E¬ioqç, évdç dkd0ópio¡oç dpi0µóç ¡ov kd¡oikov ¡ov
koivo¡q¡ov Lagunilla, Morelos Yosonotu, San Isidro Aloapam kdi Santa
Maria de Yaviche, ¬ou ¬póoksiv¡di q sivdi µé/q ¡ou CIPO-RFM, çouv
µdkpió d¬ó ¡iç koivó¡q¡éç ¡ouç d¬ó ¢óµo µq¬oç ôo/o¢ovq0oúv q
¢u/dkio¡oúv. To µóvo éyk/qµó ¡ouç q¡dv vd du¡o-opydvooúv yid vd
u¬spdo¬ioouv ¡d ôikdioµd¡ó ¡ouç oç /dóç. Au¡qv ¡q o¡iyµq, 16 µé/q
¡ou CIPO-RFM ¬dpdµévouv dkóµd ¢u/dkioµévd.

To CIPO-RFM sivdi µid koivovikq, ôqµokpd¡ikq opyóvooq yqysvov, q
o¬oid ouykpo¡si¡di d¬ó dpks¡oúç i0dysvsiç ¡qç Oaxaca. Ms¡ó d¬ó
¿póvid skµs¡ó//suoqç, ysvok¡ovidç kdi ¬o/i¡io¡ikoú s¬oikioµoú, o
yqysvqç ¬/q0uoµóç ¡ou MsÇikoú ouvé¿ios kdi ¬ó/i ¡ouç dyovsç ¡ou o¡q
ôskds¡id ¡ou '90. Eµ¬vsóµsvo d¬ó ¡ov s¬dvdo¡ó¡q kdi ôidvooúµsvo
i0dysvq dvdp¿ikó, Ricardo Flores Magon, ôqµioupyq0qks ¡o Mdyovio¡ikó
kivqµd ¡ov ¡o yqysvov.

Ap¿ikó, ouµµs¡si¿dv o’ du¡ó ôdokó/ouç oi o¬oioi ôiéôiôdv ¡d iôdvikó
¡qç ¡ou dv¡ikd¬i¡d/ioµoú kdi ¡qç d¬okd¡óo¡doqç ¡qç yqysvoúç
¡du¡ó¡q¡dç. Xpóvid dpyó¡spd, o¡iç 18 Nosµµpiou 1997, ôqµioupyq0qks
¡o CIPO-RFM, ouo¬sipovov¡dç o¡ouç kó/¬ouç ¡ou µid osipó dpio¡spov
opydvoosov (d¬ó dvdp¿ikoúç µé¿pi µdpÇio¡éç) kd0oç kdi yqysvsiç.

Zqµspd, ¡o CIPO-RFM sivdi ¬o/i¡ikq kdi ¬o/i¡io¡ikq opyóvooq µs
¬spi¬ou 900 µé/q kdi ouo¬sipovsi 30 ¬spi¬ou Aqµouç ¬ou dko/ou0oúv
yqysvsiç kdi s/su0spidkoúç ¡pó¬ouç kdi ouvq0sisç.

To oúv0qµd ¡ou CIPO-RFM sivdi «E/su0spid – Aikdiooúvq –
Au¡ovoµid» kdi du¡éç oi dp¿éç sivdi µid ¬pdyµd¡ikó¡q¡d, yid¡i µ¬divouv
os ¬póÇq µs du¡éç oi dp¿éç ¡qç d//q/oµoq0sidç, ¡qç oikovoµikqç
du¡oôisú0uvoqç kdi ¡qç du¡ovoµidç, ¡qç s/sú0spqç évooqç ¡ov
koivo¡q¡ov kdi ¡ov /dov, ¡qç óµsoqç ôpóoqç kdi ¡qç d¬óppiµqç ó/ov
¡ov ¬o/i¡ikov koµµó¡ov.

O dyovdç kd¡ó ¡ou machismo (µó¡oo iôso/oyidç) kdi q u¬spóo¬ioq
¡ov ôdoov sivdi µdoikó o¡oi¿sid yid ¡ouç Magonistas, oi o¬oioi 0é¡ouv
os s¢dpµoyq ¡d iôdvikó du¡ó os ôió¢opd sy¿sipqµd¡d kdi sko¡pd¡sisç,
ó¬oç yid ¬dpóôsiyµd o¡ouç ouvs¡dipioµoúç, ¡d sk¬diôsu¡ikó
¬poypóµµd¡d, ¡d ¬o/i¡io¡ikó sy¿sipqµd¡d kdi ¡iç kivq¡o¬oiqosiç svóv¡id
o¡qv kd¡d¬iso¡ikq ¬o/i¡ikq ¬ou s¬iµó//s¡di d¬ó ¡iç sÇouoido¡ikéç ôoµéç.
Opydvovouv ôidôq/oosiç kdi kd0io¡ikéç ôidµdp¡upisç, d¬di¡ov¡dç d¬ó
¡qv kuµépvqoq vd dvdyvopiosi ¡d ôikdioµd¡d ¡ov yqysvov kd0oç kdi
svóv¡id o¡d o¿éôid ¡ov ¬o/us0vikov q ó//ov s¬i¿sipqosov, ó¬oç ¡iç
ôió¢opsç ouµ¢ovisç kdi ¡qv ¬dykooµio¬oiqoq, µs ¡iç o¬oisç
kd¡do¡pé¢ov¡di oi koivó¡q¡sç ¡ov yqysvov q i0dysvov kdi
kd¡d/qo¡sús¡di o ¬/oú¡oç ¡ov yqysvov kdi ¡ov ¢¡o¿ov.

To Mdyovio¡ikó kivqµd sivdi, s¬oµévoç, ó¿i µóvo évd kivqµd
dv¡io¡doqç, ¬o/i¡ikqç kdi oikovoµikqç s¬dvóo¡doqç, d//ó kdi évd µsyó/o
¬o/i¡io¡ikó ¬póypdµµd. To kpó¡oç, sv¡oú¡oiç, ¬poo¬d0si µs ó/d ¡d µéod
vd kd¡do¡pd¢si o yqysvqç kdi s/su0spidkóç ¡pó¬oç çoqç.

To CIPO-RFM opydvovsi ôidµdp¡upisç o¡qv ¬po¡súouod ¡qç Oaxaca
de Judrez, ¬poo¬d0ov¡dç vd u¬spdo¬io¡si, vd s¬qpsóosi ¡qv koivq
yvoµq, vd ¬poos/kúosi ôis0vq u¬oo¡qpiÇq kdi vd ou//éÇsi u¬oypd¢éç
kdi dvd¢opéç. Kd¡dyyé//si ¡qv kd¡óo¡doq kd¡do¡o/qç µs ó/ouç ¡ouç
¡pó¬ouç s¬ikoivovidç.

To Mdyovio¡ikó kivqµd d¬o¡s/si µid s/su0spidkq svd//dk¡ikq /úoq
o¡qv kd¡do¡po¢q du¡q ¬ou sivdi ¡o iôio ¡o kd¬i¡d/io¡ikó oúo¡qµd. Fi’
du¡ó sivdi çq¡qµd s¬siyouodç o¬ouôdió¡q¡dç vd u¬oo¡qpi¿0si ¡o CIPO-
RFM.

Fid ¬spiooó¡spsç ¬/qpo¢opisç yid ¡o CIPO-RFM kdi ¬oç µ¬opsi¡s vd
¡o u¬oo¡qpiÇs¡s, s/ó¡s os s¬d¢q µs ¡q ôisú0uvoq: For CIPO-RFM, c/o
P.O. BOX 505054, Chelsea, MA 02150, USA q o¡si/¡s email sto
bostonporciporfm@yahoo.com.

* To ksiµsvo dutó ôqµooisútqks oto A-Infos kdi oto
www.anarkismo.net npospgóµsvo dnó to www.infoshop.org kdi
µstd¢pdotqks otd s//qvikd dnó to «Oúts Osóç-Oúts A¢svtqç»,
Ms/þoúpvq, 7 Ioú/q 2005.Hpoç óKo tov kóoµo

Avokoívmoq tou CIPO-RFM

Z¡q ôis0vq koivq yvoµq. Zs sksivouç ¬ou ovsipsúov¡di ¡qv s/su0spid
µéoo ¡qç si/ikpivoúç dv¡io¡doqç, µs ¡ov ¡póµo kov¡ó µdç kdi µs ¡ov ú¬vo
µdç ysµó¡o ¢óµo, q kuµépvqoq µdç é¿si s¬i¡s0si ¡s/su¡did µéoo µidç
osipóç kd¡do¡d/¡ikov kdi 0dvd¡ikov d¬si/ov.
H ¬/qyq µdç dkóµd ôsv é¿si yid¡psu¡si, oi ¢u/dkioµévoi µdç ôsv
dio0óvov¡di kd/ó µs ¡ouç kd¬voúç ¡qç ¬ó/qç kdi, ¡qv iôid o¡iyµq, o¡d
µouvó, q yq u¬oôé¿s¡di ¡ouç o¬ópouç ¬ou 0d ôooouv ¡o kd/dµ¬óki, ¡d
ko/okú0id, ¡d ¢doó/id kdi ¡iç ¬i¬spiéç, q yq ¬spiµévsi ¡d oúvvs¢d vd
k/óµouv vd koiµq0si, s/¬iôd dykd/ióçsi ¡q yq ¬ou vdvoupiçsi ¡d ¬diôió
¡qç yid vd koiµq0oúv, o oupdvóç ôdkpúçsi, ¡d ôév¡pd ys/oúv, ¡d puókid
¡pdyouôoúv s/sú0spd, ¡d ¬ou/ió v¡po¬idoµévd µévouv oio¬q/ó, óvsipd
¡d ko/okú0id kdi oi ¬i¬spiéç vd o¡syvooouv.
Kd0oç q sÇouoid dkoviçsi ¡d Çi¢q ¡qç kdi dvoiysi ks/ió yid vd ¡d ysµiosi
µs ivôióvouç, o 0ópuµoç ¡ov du¡okivq¡ov kpúµsi ¡iç /éÇsiç «¢u/dkq»,
«0óvd¡oç».
Oi dôs/¢oi kdi dôs/¢éç µdç dkóµd kd¡d¢0óvouv: oi Zapotecas, oi
Mixtecos, oi Mixes, oi Chatinos, oi Huaves, ép¿ov¡di vd ¬poo¢épouv
o¡ov kóoµo ¡iç piçsç ¡ouç, ¡d ¡pdyoúôid ¡ouç, ¡ouç ¿opoúç ¡ouç. Eivdi
sksivoi oi ivôióvoi ¬ou kóvouv ¢ovéç ¬ou/iov µs ¡d ópydvó ¡ouç, sksivoi
¬ou ¿opsúouv odv ¬s¡d/oúôsç, oi ivôióvoi ¬ou u¢divouv µs
¢oivikóôsv¡pd, ¬ou ôsi¿vouv ¡q yq.
Au¡oi, oi sÇouoido¡éç, oopsúouv ¿pqµd¡d, ¬ou/oúv ¡ouç ivôióvouç,
¬dpd¡óooouv do¡uvoµisç, ¢u/dkiçouv, d¬si/oúv, µdodviçouv,
µsúôov¡di.
Ms ¡iç kd/okdipivéç µpo¿éç - o¡qv Oaxaca µpé¿si s¬ioqç ¢doioµó
svdv¡iov koivovikov opydvoosov – o kuµspvq¡qç Ulises Ruiz Ortiz
¬dpdµévsi dµs¡dkivq¡oç, d¬o¢doioµévoç vd ôid¡qpqosi ¡qv kuµépvqoq
¡ou µéoo ¡qç do¡uvoµidç, ¡qç ¡poµokpd¡idç kdi ¡qç kd¡do¡o/qç kdi Çs¿vó
ó¡i o¡o kov¡ivó µé//ov o ¢doioµóç 0d sivdi o d¢dvioµóç ¡ou o iôioç,
kd0oç sivdi ¡u¢/óç yid sÇouoid kdi, kd0oç sivdi µu0ioµévoç o¡q µoipdoió
¡qç oµoo¬ovôidkqç ¬i¡dç, dpvsi¡di vd dvdkou¢iosi ¡q ¢¡o¿sid, ¡qv ¬sivd
kdi ¡ov ¬óvo ¬ou ¬pokó/sodv oi ¬pokó¡o¿oi ¡ou.
K/sio¡óç o¡o ôió/oyo, s¬iôsikvúsi µóvo ¡qv ¬spq¢óvid ¡o kdi ¡qv
k¡qvoôid ¡ou oç kuµspvq¡qç, ¬io¡súov¡dç ó¡i ¡i¬o¡d ôsv ¬póksi¡di vd
¡ov µ/óµsi, vd ¡ov ¬poôoosi q vd dv¡io¡d0si µs µid o¡qv q0ikq ¡ou.
Asv sivdi ¬/éov ôuvd¡ó vd µiovouµs du¡q ¡qv dôid¢opid kdi ¡q
ok/qpó¡q¡d. Oi óv0po¬oi ¡qç sÇouoidç ¬ou doksi¡di µs ¡qv kpsµó/d kdi
¡o µd¿dipi é¿ouv ¡odkiosi kó0s ouv¡dyµd¡ikó µdç ôikdioµd o¡qv
s/sú0spq ôidôq/ooq, o¡qv s/sú0spq opyóvooq, é¿ouv dvdo¡si/si kó0s
d¡oµikó ôikdioµd kdi, oç d¬okopú¢oµd ó/ov du¡ov, é¿ouv
ouo¡qµd¡ikó ¬dpdµióosi kó0s dv0po¬ivo ôikdioµd. Kdi odv vd µqv q¡dv
ó/d du¡ó dpks¡ó, ¬spi¬diçouv kdi u¬o¡iµoúv ¡iç ¬po¡óosiç yid oúo¡doq
s0vikov kdi ôis0vov s¬i¡po¬ov yid vd do¿o/q0oúv µs ¡qv óµsoq
s¬dvd¢opó ¡ov ouv¡dyµd¡ikov ôikdioµó¡ov kdi ¡qv ¡iµopid sksivov
¬ou sivdi u¬sú0uvoi yid ¡qv kd¡óo¡doq du¡q o¡qv s¬dp¿id µdç.
E¡oi, /oi¬óv, d¬ó ¡d µó0q ¡qç kdpôióç µdç, opiçouµs ¡qv 12
q
Ìoú/q oç
µépd dyovd, ¬ou 0d ¡dÇiôéµouµs os ó/q ¡qv s¬dp¿id µs kdpdµóvid, ¡qv
s¬dp¿id Puebla kdi 0d ¡spµd¡ioouµs o¡o Zocalo o¡o Cuidad de los
Palacios o¡iç 14 ¡ou µqvd, svo, ¡qv iôid o¡iyµq, oi dôs/¢oi kdi dôs/¢éç
µdç 0d ¢¡óvouv o¡qv ¬ó/q ¡qç Oaxaca yid vd dp¿ioouv µid kd0io¡ikq
ôidµdp¡upid kdi µid d¬spyid ¬sivdç, kd0oç kdi ó//sç ôpdo¡qpió¡q¡sç yid
vd svqµspooouv ¡ov kóoµo yid ¡qv ¬pdyµd¡ikó¡q¡d ¡qç o /dóç ¡qç
Oaxaca sivdi dv¡iksiµsvo.
E/¬içov¡dç ó¡i 0d µpéÇsi sipqvq, s/¬içouµs, s¬ioqç, ó¡i 0d s¬i¡péµs¡s
o¡iç opydvoosiç u¬spóo¬ioqç ¡ov dv0po¬ivov ôikdioµó¡ov vd
dkoúoouv ¡q ¢ovq odç, µéoo ¡ov ¬psoµsiov ¡ou MsÇikoú o¡iç ¿opsç
odç, ¡qç ¬posôpidç ¡qç ôqµokpd¡idç ¡ou MsÇikoú, ¡ou u¬oupysiou
sÇo¡spikov, ¡ou kuµspvq¡q ¡qç s¬dp¿idç Oaxaca kdi ó//ov, yid vd
d¬di¡qos¡s évd ¡épµd o¡qv kd¡do¡o/q, ¡qv ¡d/di¬opid kdi ¡o 0óvd¡o
¬[ou é¿ouv sÇd¬o/u0si svdv¡iov ¡ov koivovikov dyovio¡ov, i0dysvov
opydvoosov, ouvôikó¡ov, µéoov s¬ikoivovidç kdi ou /doú ysvikó¡spd,
yid ¡qv s/su0spid ¡ov i0dysvov ¢u/dkioµévov ¬ou kpd¡oúv¡di os
ôid¢ops¡ikéç ¢u/dkéç ¡qç ¿opdç, yid ¡qv óµsoq s¬i/uoq ¡ov óµsoov
dvdykov ¡ov koivo¡q¡ov µdç, vspoú, q/sk¡pikoú, sk¬diôsuoqç,
o¡éydoqç, spydoidç. E¬ioqç, d//q/syyúq o¡iç dypo¡ikéç kivq¡o¬oiqosiç
o¡o San Isidro Aloapam kdi Santa Maria Yaviche..
Fid ¡qv Avoikoôóµqoq kdi ¡qv E/sú0spq Evooq ¡ou Adoú
Consejo Indigena Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magon (CIPO-
RFM)
(Adikó Ì0dysvikó Zuµµoú/io ¡qç Oaxaca «Ricardo Flores Magon»)
Oaxaca, MsÇikó, Ìoú/qç 2005

* Mstd¢pdoq otd dyy/ikd dnó tqv oµdôd Bootóvqç tou CIPO-RFM.
Mstd¢pdoq otd s//qvikd dnó to «Oúts Osóç-Oúts A¢svtqç»,
Ms/þoúpvq, 20 Ioú/q 2005.Biblioteca Social Reconstruir


H Biblioteca Social Reconstruir (Biµ/io0qkq «Koivovikq
Avoikoôóµqoq»), d¬o¡s/si µid dvdp¿ikq ódoq o¡qv Hó/q ¡ou MsÇikoú.

H Biblioteca Social Reconstruir iôpú0qks ¡o 1974 d¬ó ¡ov Ricardo
Mestre Ventura, évdv dvdp¿ikó ¬d/diµd¿o ¡ou io¬dvikoú Eµ¢u/iou
Ho/éµou. To 1984, óvoiÇs ¡iç ¬óp¡sç ¡qç o¡o koivó kdi d¬ó ¡ó¡s é¿si
d¬o¡s/éosi évd d¬ó ¡d kúpid – dv ó¿i ¡o kupió¡spo – dvdp¿ikó oqµsio
dvd¢opóç o¡o MsÇikó, µs µid ou//oyq ¬spi¬ou 4.000 µiµ/iov ¡ou, d¬ó
¡d o¬oid ¡d 600 é¿ouv óµsoq kdi ouykskpiµévq o¿éoq µs ¡ov dvdp¿ioµó.
Td ¬po¡d u/ikó µs ¡d o¬oid ouykpo¡q0qks q ou//oyq ¡qç Biblioteca
Social Reconstruir q¡dv ¡d dp¿sid 4 io¬dvov dvdp¿ikov µd¿q¡ov, oi
o¬oioi q¡dv µé/q ¡ov CNT kdi FAI, ¡ov Benjamin Cano Ruiz, Marcos
Alcon, Elisio Rojas kdi Ricardo Mestre.

Avóµsod o¡o u/ikó du¡ó u¬óp¿ouv du0sv¡ikó v¡okouµév¡d ¬ou é¿ouv
¡spóo¡id io¡opikq dÇid, ó¬oç oi ¬po¡sç skôóosiç ¡ou ¬spioôikoú
«Regeneracion», ¬ou kuk/o¢opoúos o¡o MsÇikó o¡qv dp¿q ¡ou 20oú
diovd d¬ó ¡ouç dôs/¢oúç Flores Magon, skôóosiç µiµ/iov ¡ov
Proudhon kdi Elise Reclus ¬ou ¿povo/oyoúv¡di d¬ó ¡o 19o diovd, ¡d
¬po¡d dvdp¿ikó µiµ/id ¬ou sk¡u¬o0qkdv o¡o MsÇikó kdi ¡o ¬spioôikó
«Blanca Revista» ¬ou kuk/o¢ópqos d¬ó ¡qv oikoyévsid ¡qç Frederica
Montseny.

Cç ¿opoç, q Biblioteca Social Reconstruir sivdi dvoik¡óç os ó/ouç:
o¬ouôdo¡éç, spsuvq¡éç - ¬ou 0d µpouv sksi v¡okouµév¡d o¡d o¬oid ôsv
0d µ¬opoúodv vd é¿ouv ¬póoµdoq µs ó//o ¡pó¬o - kd0oç kdi véouç -
¬ou µ¬opoúv vd µpouv sksi ¡d ¬po¡d ¡ouç dvdp¿ikó dvdyvooµd¡d.

A//ó q Biblioteca Social Reconstruir ôsv sivdi µóvo ¿opoç yid
dvóyvooq kdi épsuvd, sivdi s¬ioqç kdi ¿opoç ouvs/súosov kdi kév¡po
dvdp¿ikqç opyóvooqç o¡o MsÇikó. Aió¢opsç oµóôsç ouvdv¡ioúv¡di sksi,
ó¬oç oi Caravana Libertaria Carlos Giuliani (q dv¡ikd¬i¡d/io¡ikq
oúyk/ioq ¬ou óp¿ios ¡iç kivq¡o¬oiqosiç o¡o Cancun, Monterey kdi
Foudôd/d¿ópd), ¡o dvdp¿o-¬dvk ¬póypdµµd Espacio kdi o Avdp¿ikóç
Mdúpoç Z¡dupóç (oµóôd u¬oo¡qpiÇqç ¢u/dkioµévov).

O¡dv ¬é0dvs o Ricardo Mestre, q oikovoµikq svio¿uoq ¡qç Biblioteca
¬ou sp¿ó¡dv d¬ó opioµévouç µsÇikóvouç ôidvooúµsvouç kdi ¢i/ouç ¡ouç
o¡dµó¡qos. H Biblioteca q¡dv os 0éoq vd ouvs¿iosi ¡iç ôpdo¡qpió¡q¡éç µs
¡o µóvo µéoo ¬ou si¿s o¡q ôió0soq ¡qç, ¡qv du¡oôid¿sipioq: yid
¬dpóôsiyµd ¡o ¡ú¬oµd ¡ov ôid¢ópov ¢u//dôiov q¡dv u¬su0uvó¡q¡d
¡ou kd0évd, svo óp¿iodv vd ôiopydvovov¡di ouvs¿oç ôió¢opsç
skôq/oosiç, ó¬oç ouvdu/isç, ékôooq µouoikov kdi ó//ov cd k./¬.

Zqµspd sv¡oú¡oiç, q oikovoµikq kd¡óo¡doq ¡qç Biblioteca sivdi
ôúoko/q, s¬siôq d¬ó ¡ov Móio 2004, ¡d ¿pqµd¡d ¬ou µyqkdv d¬ó
kó¬oisç skôq/oosiç Çoôsú¡qkdv ouvq0oç o¡qv u¬oo¡qpiÇq ouv¡pó¢ov
¬ou é¬sodv 0úµd¡d ¡qç kd¡do¡o/qç do¡uvoµidç kdi kpó¡ouç kd¡ó ¡q
ôiópksid ¡ov kivq¡o¬oiqosov ¡qç Foudôd/d¿ópd svóv¡id o¡qv
Eupo¬dikq Evooq- Zúvoôoç Kopu¢qç Ad¡ivikqç Aµspikqç.

Au¡q dkpiµoç ¡q o¡iyµq, q Biblioteca kd0uo¡spsi ¡d voikid svóç
o/ók/qpou ¿póvou – ¬ou dvép¿s¡di os 40.000 µsÇikóvikd ¬éooç. Tiç
¡s/su¡disç sµôoµóôsç, o iôiok¡q¡qç ¡ou k¡ipiou é¿si dp¿iosi vd doksi
dpks¡q ¬isoq yid vd d¬o¬/qpo0si ¡o ¿péoç du¡ó. Hépd d¬ó ¡ov óµsoo
kivôuvo vd yivsi éÇooq, u¬óp¿si kdi o kivôuvoç vd ¿d0oúv kdi ¡d dp¿sid
du¡ó d¬épdv¡qç dÇidç yid ¡o dvdp¿ikó kivqµd, s¬siôq o iôiok¡q¡qç 0é/si
vd skkd0dpiosi ¡qv ¬spiouoid ¡qç Biblioteca yid vd s¬io¡pd¢si o¡ov iôio.

Fi’ du¡ó, çq¡óµs ¡qv d//q/syyúq odç kdi ¡qv óµsoq oikovoµikq odç
µoq0sid. Fid vd ¬poo¢éps¡s ¿pqµd¡d ôis0voç, ¬dpdkd/oúµs
¿pqoiµo¬oiqo¡s ¡ov ¡pd¬sçikó koôikó (bank deposit key) # 0121 8001
2999 4905 46 yid ¡ov /oydpidoµó # 12999.49054 ¡qç ¡pó¬sçdç ¡qç BBV
Bancomer o¡o óvoµd Martha Cecilia Garcia. Hdpdkd/oúµs
s¬ikoivovqo¡s o¡iç q/sk¡povikéç ôisu0úvosiç
caravanalibertaria@riseup.net kdi biblioteca@libertad.org.mx yid vd µdç
svqµspoos¡s yid ¡qv kd¡ó0soq odç.

H d//q/syyúq kdi q sÇéyspoq dç µdç kpd¡qoouv svoµévouç!

Biblioteca Social Reconstruir

Ìoú/ioç 2005

* Aqµooisú¡qks kdi o¡o A-Infos o¡iç 14/8/05.


HpóokKqoq or Aìr0víç Avop¿ìkó Zuvíöpìo otqv
HóKq tou Mr{ìkoú otìç 8, 9 koì 10 IoúKq 2007
Biblioteca Social Reconstruir

H sÇéyspoq µdivs¡di o¡qv kdpôió µdç, skd¡oµµúpid dv0po¬ov, sksivoi
¬ou sivdi… dópd¡oi, sksivoi ¬ou sivdi ¢¡o¿oi, sksivoi ¬ou sivdi… dviôsoi,
sÇsysipov¡di svóv¡id o¡qv kupidp¿id os kó0s µépoç ¡ou kóoµou.
Ekd¡oµµúpid dv0po¬ov kóvouv ó,¡i sivdi ôuvd¡óv yid vd u¬spdo¬ioouv
¡qv dv0po¬ivq ¢u/q kdi ¡ov ¬/dvq¡q. Au¡ó ¡d skd¡oµµúpid dv0po¬ov
d¬oppi¬¡ouv ¡qv o/ok/qpooq ¡qç ¬dykooµio¬oiqoqç, ¡qç ôqµokpd¡idç
kdi ¡ou oµoioysvoúç ¬/oupd/ioµoú. E/ó¿io¡d svôid¢épov¡di yi’ du¡q ¡q
ys/oid s¬o¿q ¡qç uµq/qç ¡s¿vo/oyidç kdi ¡ov d¡s/sio¡ov ôuvd¡o¡q¡ov,
s¬siôq sivdi sksivoi ¬ou ¬pé¬si vd ¬/qpooouv ¡o ¡iµqµd yid ¡iç dvéosiç
¡ov /iyov.

H ékpqÇq ¡qç sÇéyspoqç é¿si µid µdkpo¿póvid ¬dpóôooq kdi du¡q q
diovid ¬dpóôooq µs¡d¢póçs¡di os yvooq ¬ou ouooopsús¡di kd¡ó ¡q
ôiópksid dioviov dyovov. Au¡q q yvooq sivdi ¬ou ôivsi o¡ov dvdp¿ioµó
¡q µsµdió¡q¡d ó¡i q ¬opsid ¡ou sivdi ooo¡q. Nésç µop¢éç opyóvooqç
é¿ouv d¢qosi ¬o/ú ¬ioo ¡iç ¬d/diéç µop¢éç s/éy¿ou ¡qç sÇéyspoqç d¬ó
¡d ¬o/i¡ikó kóµµd¡d, Çs¬ou/qµévd ouvôikó¡d, o¿o/sid kdi ¬dvs¬io¡qµid
¬ou é¿ouv µ¬si o¡qv u¬qpsoid sksivov ¬ou µpiokov¡di o¡qv sÇouoid,
svo ó/oi µdç µévouµs µóvo o¡o ¬spi0opio, µs µid dµq¿dvid yid ¡o ¬oç q
dv0po¬ó¡q¡d µ¬opsi vd kivq0si ¬poç ¡qv d¬s/su0épooq ¡qç ¿opiç
qyé¡sç q sµ¬poo0o¢u/dkéç.

H io¡opid ¡qç dv0po¬ó¡q¡dç sivdi q io¡opid ¡qç sÇéyspoqç. A¬ó ¡ó¡s
¬ou sµ¢dvio¡qks q dvioó¡q¡d, sµ¢dvio¡qkdv kdi oi s¬dvdo¡ó¡sç,
¬dpóvoµoi kdi ovsipo¬ó/oi, d¬o¢doioµévoi vd svdv¡io0oúv óµsod o¡qv
dvo¡spq ¡óÇq ¿opiç vd ¢oµoúv¡di ¡q 0sio ¡iµopid q ¡ov sµ¬diyµó, yid¡i
é¿ouv kd¡d/óµsi ó¡i siµdo¡s ¡o ¬poióv ¡qç spydoidç µdç, ó¡i du¡ó-
ôqµioupyoúµdo¡s kdi ó¡i, u¬ó du¡q ¡q µop¢q, µ¬opoúµs vd
ôqµioupyqoouµs évdv kóoµo µdoioµévo o¡qv s/su0spid kdi ¡qv ioó¡q¡d.
Zs ó/sç ¡iç s¬o¿éç kdi os ó/ouç ¡ouç ¡ó¬ouç sk¡u/i¿0qkdv dyovsç
svóv¡id o¡qv kupidp¿id kdi µs ó/ouç du¡oúç ¡ouç dyovsç é¿ouµs kspôiosi
µid k/qpovoµió dvu¬o/óyio¡qç dÇidç, µid k/qpovoµió ¬ou kd0oôqysi
ó¡oµd kdi koivó¡q¡sç µéoo µidç s¬ikivôuvqç kdi óyvoo¡qç ¬opsidç, ¡qç
¬opsidç ¡qç sÇéyspoqç. H ysvió µdç ôsv µ¬opsi vd µsivsi o¡qv ókpq, ôsv
µ¬opoúµs vd yivouµs µóp¡upsç ¡ou kd¡dkspµd¡ioµoú ¡ou kóoµou µdç os
koµµó¡id, ¬spiµévov¡dç ¡ouç kd¡ó//q/ouç dv¡iksiµsvikoúç ópouç q ¡o
lucky strike vd µdç kd0opiosi. Asv ¬pé¬si µóvo vd dvdçq¡qoouµs ¡qv
s/su0spid, d//ó kdi vd ¡q ôqµioupyqoouµs.

Y¬óp¿ouv dpks¡éç koivo¡o¬isç o¡q ôqµokpd¡id kdi ¡qv s/su0spid, o¡qv
¬póoôo kdi ¡o µé//ov, o¡qv suqµspid kdi ¡q ôikdiooúvq, o¡ov
¬/oupd/ioµó kdi ¡qv dvo¿q, d//ó ¡i¬o¡d d¬ó du¡q ¡q ys/oid kdi ¡poµspq
koivo¡o¬id ôsv µ¬opsi o¡qv ¬pdyµd¡ikó¡q¡d vd s¬iµsµdio0si. Oi /éÇsiç
sivdi µóvo du¡éç ¬ou kd¡doksuóçouv ¡q y/oood. A//ó µ¬opoúµs vd
µdoio¡oúµs o¡d skd¡oµµúpid sksivov ¬ou sivdi 0úµd¡d ¡qç ¬poóôou kdi
¡ou ¬o/i¡ioµoú.

Kd0oç sivdi ¬o//éç oi µop¢éç s/éy¿ou sivdi ¬o//éç kdi oi µop¢éç
dvu¬o¡dÇidç. O kd0évdç o¡o ¬spiµó//ov ¡ou ouµµó//si o¡qv
kd¡do¡po¢q du¡qç ¡qç óôikqç koivovikqç ¡óÇqç. Z¡qv dµspikdvikq
q¬sipo, iôidi¡spd o¡o MsÇikó, q ôuodpéoksid duÇóvs¡di kdi ¬dpó ¡o
¢oµspó Kpó¡oç kdi ¡qv s¬i0soq ¡ov ¬o/us0vikov s¡dipiov, ¡d
skd¡oµµúpid s¬dvdo¡d¡oúv kó0s µépd. Au¡óç o kd0qµspivóç kdi
¬dvóp¿dioç dyovdç yid ¡qv d¬s/su0épooq µdç dvdykóçsi vd ¡d¿0oúµs
µs ¡qv ¬/supó ¡qç ôqµioupyidç ¡qç s/su0spidç. H sµ¬sipid µóç ôsi¿vsi ó¡i
o kd/ú¡spoç ¡pó¬oç ¬poç ¡qv d¬s/su0épooq sivdi q opyóvooq. A//ó
kó0s opyóvooq d¬di¡si vd piçooouv oi iôésç ¡qç yid vd sivdi
d¬o¡s/soµd¡ikq kdi ó¿i dv¡i¢d¡ikq, oo¡s oi ôió¢opsç skôq/oosiç ¡qç
sÇéyspoqç vd ¡sivouv (kdi ó¿i vd s¬iµ/q0oúv) ¬poç µid s/su0spidkq
¬pdk¡ikq.

Fi’ du¡ó, q Biblioteca Social Reconstruir ¬pookd/si ¡d ó¡oµd kdi ¡iç
oµóôsç os évd Ais0véç Avdp¿ikó Zuvéôpio, ¬ou 0d ¬pdyµd¡o¬oiq0si o¡iç
8, 9 kdi 10 Ìoú/q 2007, o¡qv ¬ó/q ¡ou MsÇikoú. H ¬pó¡doq ¡qç
Biµ/io0qkqç yid ¡o Zuvéôpio du¡ó é¿si ¡psiç kúpiouç o¡ó¿ouç:

Nd dvdkivqosi ¡q ouçq¡qoq yid ¡iç dvdp¿ikéç iôésç kdi, ¬po¬óv¡ov, vd
µdç sk¬diôsúosi os 0sopq¡ikó s¬i¬sôo. Fi’ du¡ó ¡o /óyo, q ¬pó¡doq µdç
sivdi ó¡i kd¡ó ¡q ôiópksid ¡ou Zuvsôpiou ¬pé¬si vd ouçq¡qoouµs ¡o
¬dps/0óv, ¡o ¬dpóv kdi ¡o µé//ov ¡ov dvdp¿ikov iôsov kd0oç kdi
µspikéç µdoikéç vésç iôésç, kó¡i ¬ou µdç µoq0qosi vd dvd¬¡úÇouµs µid
dvó/uoq kdi µid ooµdpq kpi¡ikq ¡qç ¡pé¿ouodç koivovidç.
Nd dv¡d//óÇouµs ¡iç opydvo¡ikéç µdç sµ¬sipisç ¬ou µdoiçov¡di o¡ov
dvdp¿ioµó. Z¡qv dv¡d//dyq du¡q, kó0s ó¡oµo kdi oµóôd µ¬opsi vd
dv¡d//óÇouv sµ¬sipisç kdi ¬po¡óosiç opyóvooqç, é¡oi oo¡s ó/oi óooi
ouµµs¡é¿ouv vd ¬ópouv ¡iç d¬dpdi¡q¡sç dv¡i/qµsiç kdi iôésç yid vd
dvd/úoouv ¡d ópid kdi ¡iç ¬i0dvó¡q¡sç du¡ov ¡ov sµ¬sipiov kdi
¬po¡óosov.
To Zuvéôpio du¡ó kd0oç s¬ioqç kdi ó/d óod µ¬opoúµs vd µó0ouµs os
du¡ó, sivdi qôq d¬o¡u¬oµévd os µid osipó dyovov ¬ou ouvs¿içov¡di
d¬ó ó¡oµd kdi oµóôsç kd¡ó ¡q ôiópksid ¡ov ¬poqyoúµsvov ¿póvov,
¬poksiµévou vd oikoôoµq0si µid supsid kdi io¿upq opyóvooq ¬ou vd
sivdi os 0éoq vd svo¬oiqosi ¡iç ôiso¬dpµévsç ¬poo¬ó0sisç ¡ov
ôid¢ops¡ikov dv0po¬ov o¡ouç ôid¢ops¡ikoúç ¡ó¬ouç. Eóv ¡o
s¬i¡pé¬ouv oi ouv0qksç, ¡o Zuvéôpio du¡q µ¬opsi vd d¬o¡s/éosi ¡qv
d¢s¡qpid ¡qç ¬pos¡oiµdoidç ¬poç µid ¡é¡oid opyóvooq.

Ms µóoq du¡oúç ¡ouç ¡psiç o¡ó¿ouç, ¬ou µéµdid u¬óksiv¡di os
o¬oidôq¬o¡s ¡po¬o¬oiqoq, µ¬opoúv vd ouµµs¡é¿ouv ó/sç oi oµóôsç kdi
¡d ó¡oµd , ¡óoo ¡d µé/q ¡qç opydvo¡ikqç oµóôdç óoo kdi ó//oi. Ms ¡qv
¬dpoúod ¬póok/qoq ôsv oko¬súouµs vd ouy¿ovsúoouµs q vd
¬spi/óµouµs ouykskpiµévsç oµóôsç kdi ó¡oµd, d//ó ó/ouç óoouç
s¬i0uµoúv vd spydo¡oúv µdçi µs évdv d¬ó/u¡o osµdoµó o¡iç d¬óµsiç kdi
¡qv du¡ovoµid kd0svóç ¬ou ouµµs¡é¿si.

Oooi svôid¢épov¡di µ¬opoúv vd ép0ouv o¡qv Biblioteca Social
Reconstruir o¡iç ¬po¬dpdoksudo¡ikéç ouvsôpióosiç kó0s Ts¡óp¡q (dvó
ôskd¬sv0qµspo) d¬ó ¡iç 28 Mdp¡iou, q µ¬opoúv vd d¬su0uv0oúv o¡o
q/sk¡povikó ¡d¿uôpoµsio biblioteca@libertad.org.mx q
caravanalibertaria@riseup.net

E/su0spid kdi µq µid

Y.F. Od sk¡iµoúodµs ¡q µoq0sid sksivov ¬ou µ¬opoúv vd µi/qoouv
¬spiooó¡spsç d¬ó µid y/ooosç. E¬ioqç, oµóôsç q ó¡oµd ¬ou ôsv é¿ouv
µépoç vd µsivouv, sivdi d¬dpdi¡q¡o vd µdç ¡o ¬ouv du¡ó sk ¡ov
¬po¡épov, oo¡s vd é¿ouµs ¿póvo vd kóvouµs kó¡i. Té/oç, s¬i/éÇdµs ¡o
µqvd Ìoú/q s¬siôq du¡ó s¬i¡pé¬si os sksivouç ¬ou ouµµs¡é¿ouv o¡q
ôióoksµq ¡ov Zapatistas o¡qv Chiapas vd é¿ouv ¡qv sukdipid vd
ouµµs¡é¿ouv o´ du¡q, ¿opiç vd yivsi sµ¬óôio o¡iç ôpdo¡qpió¡q¡éç ¡ouç.
Au¡q q ôióoksµq sivdi dvsÇóp¡q¡q d¬ó o¬oidôq¬o¡s µq dvdp¿ikq
opyóvooq. Hspiooó¡spsç ¬/qpo¢opisç u¬óp¿ouv kdi o¡qv io¡oos/iôd
http://lalibertaria.blogia.com

* Aqµooisú¡qks o¡d www.anarkismo.net kdi A-Infos. E//qvikq
µs¡ó¢pdoq 3/4/2007.


Oöoçpóyµoto {ovó otqv Oaxaca
XìKìóörç öìoöqKmtíç otìç 14 Ioúvq 2007

Z¡iç 14 Ìoúvq 2007, o¡qv ¬po¡q s¬é¡sio d¬ó ¡q µidiq ¬poo¬ó0sid ¡qç
¡o¬ikqç kuµépvqoqç ¡qç Oaxaca vd skôioÇsi ¡ouç d¬spyoúç ôóokd/ouç,
skd¡ov¡óôsç ¿i/ióôsç /doú ôidôq/oos o¡qv ¬ó/q ¡qç Oaxaca kdi ¡d
oôo¢póyµd¡d ékdvdv kdi ¬ó/i ¡qv sµ¢óvioq ¡ouç o¿sôóv ¬dv¡oú o¡qv
¬ó/q.
Fúpo o¡iç 5 ¡o ¬poi ¡qç 14

Ìoúvq 2007, skd¡ov¡óôsç ¬upo¡s¿vqµd¡d
kó/uµdv ¡ov oupdvó ¡qç ¬ó/qç ¡qç Oaxaca kdi óp¿iodv oiyó-oiyó oi
¬pos¡oiµdoisç yid ¡q µsyó/q ôidôq/ooq kév¡po ¡qç ¬ó/qç. Td yvoo¡ó
ouv0qµd¡d óp¿iodv vd dkoúyov¡di kdi ¬ó/i: «Eóv o Ulises ôsv
¬dpdi¡q0si, ¡ó¡s ôsv ¬póksi¡di vd u¬ópÇsi sipqvsuoq!» kdi ó//d.
H µépd du¡q ôsv q¡dv ó¬oç ó/sç oi ó//sç yid ¡qv Oaxaca. H¡dv q
¬po¡q s¬é¡sioç, évdç ¿póvoç d¬ó ¡q µidiq ¬poo¬ó0sid ¡qç ¡o¬ikqç
kuµépvqoqç ¡qç Oaxaca vd skôioÇsi ¡ouç d¬spyoúç ôóokd/ouç, oi o¬oioi
si¿dv kd¡d¢úysi os kd0io¡ikq d¬spyid o¡qv ¬/d¡sid Zocalo. Td ysyovó¡d
¡qç qµépdç du¡qç oôqyqodv os µid d/uoiôd ó//ov ysyovó¡ov ¬ou, µs ¡q
osipó ¡ouç, ouvé0sodv µid sÇéyspoq os ó/q o¿sôóv ¡q s¬ikpó¡sid ¡qç
s¬dp¿idç ¡qç Oaxaca kdi ¡q ouykpó¡qoq svóç /dikoú kivqµd¡oç
d¬o¡s/oúµsvou d¬ó skd¡oµµúpid ouµµs¡é¿ov¡sç ¬ou d¬di¡qos ¡qv
opio¡ikq d¬oµókpuvoq ¡ou dkpoôsÇioú kuµspvq¡q Ulises Ruiz kd0oç kdi
¡qv dv¡ikd¡óo¡doq o/ók/qpqç ¡qç ¡o¬ikqç kuµépvqoqç µs /dikéç
ouvs/súosiç.
Méod d¬ó ¡o kivqµd du¡ó ouykpo¡q0qks µid ¬/d¡ió opyóvooq-
oµ¬pé/d d¬o¡s/oúµsvq d¬ó ¿i/ióôsç ¡o¬ikéç oµóôsç kdi ouo¬sipoosiç
¬o/i¡ov, ¡qv Peoples’ Popular Assembly of Oaxaca (APPO – Adikq
Zuvé/suoq ¡qç Oaxaca). Av¡ikd0io¡ov¡dç ¡qv ¡o¬ikq kuµépvqoq, q
APPO éçqos yid ¬spi¬ou 5 µqvsç o¡qv ¬po¡súouod kdi ó//sç ¬ó/siç ¡qç
s¬dp¿idç µé¿pi ¬ou ¡o kivqµd kd¡so¡ó/q óypid d¬ó ¡iç ôuvóµsiç ¡qç
oµoo¬ovôidkqç do¡uvoµidç ¡ov Ok¡oµpq ¡ou 2006.
Nopiç ¡o d¬óysuµd ¡qç 14

Ìoúvq 2007, ouykpo¡q0qks µid µsyó/q
ôidôq/ooq d¬ó ¬óvo d¬ó 300.000 ó¡oµd ¬ou óp¿ios vd ¢¡óvsi o¡qv
¬/d¡sid Zocalo o¡o kév¡po ¡qç ¬ó/qç ¡qç Oaxaca. H ôidôq/ooq óp¿ios
d¬ó ¡o dspoôpóµio ¬ou µpioks¡di 8 ¿i/ióµs¡pd µdkpió d¬ó ¡qv ¬ó/q kdi
ó¡dv q ks¢d/q ¡qç 颡dvs o¡q Zocalo ¡ó¡s Çskivoúodv oi ¡s/su¡dioi
ôidôq/o¡éç d¬ó ¡o dspoôpóµio. Z¡q ôidôq/ooq ouµµs¡si¿dv kdi µ¬/ok
d¬ó ¡qv Chiapas, ¡q Michoacan kdi ó//sç s¬dp¿isç ¡ou MsÇikoú.
Fúpo o¡iç 7 ¡o d¬óysuµd, ¡d oôo¢póyµd¡d sµ¢dvio¡qkdv Çdvó o¡ouç
ôpóµouç ¡qç Oaxaca, yid ¬po¡q ¢opó µs¡ó ¡o Noéµµpq. Oi ôidôq/o¡éç
úµovdv oôo¢póyµd¡d du0ópµq¡d kdi ¡ou/ó¿io¡ov ôúo µsyó/sç oôikéç
dp¡qpisç µ¬/okópiodv µs du¡okivq¡d kdi /so¢opsid. Fid vd svio¿u0oúv
¡d oôo¢póyµd¡d du¡ó ¬/q0oç ôidôq/o¡ov ouyksv¡po0qks o/óyupó ¡ouç
kdi q ó/q d¡µóo¢dipd o¡o kév¡po ¡qç ¬ó/qç 0úµiçs yiop¡q.
Béµdid, ¡o kivqµd yid ¡qv skôioÇq ¡ou Ulises Ruiz kdi ¡qv
dv¡ikd¡óo¡doq ¡qç ¬dpoúodç ¡o¬ikqç kuµépvqoqç µs /dikéç
ouvs/súosiç, kd¡so¡ó/q µidid kdi dpks¡ó µé/q ¡ou dvdykóo¡qkdv vd
¬spóoouv o¡qv ¬dpdvoµid, siôikó µs¡ó ¡iç óypisç µó¿sç µs¡dÇú
ôidôq/o¡ov kdi do¡uvoµidç o¡iç 25 Noéµµpq 2006. Co¡óoo, o dyovdç
o¡qv Oaxaca ¢divs¡di ó¡i ôsv é¿si oiyqosi.
Tqv Hpo¡oµdyió kdi o¡iç 14 Ìoúvq 2007, skd¡ov¡óôsç ¿i/ióôsç
ôidôq/oodv o¡qv Oaxaca, os µid s¬iôsiÇq ôúvdµqç kdi évôsiÇqç
ouvs¿oúç dyovd d¬ó ¡o /dó ¡qç Oaxacan yid ôikdiooúvq kdi du¡ovoµid.
* E//qvikq µs¡ó¢pdoq «oú¡s 0sóç-oú¡s d¢év¡qç», 18/6/2007.

H oqµspivq dvdp¿ikq ¬dpouoid o¡qv Hó/q ¡ou MsÇikoú kdi ¡qv Od¿ókd

Tov Ìoú/q ¡ou 2007 ouyk/q0qks évd Avdp¿ikó Zuvéôpio o¡qv Hó/q ¡ou
MsÇikoú, o¡o o¬oio ouµµs¡si¿dv ¬spi¬ou 10 oúv¡po¢oi, d¬ó vsdpoúç
¬dvk µé¿pi i0dysvsiç ¬ou ôsv é¿ouv ¬ósi ¬o¡é o¡o o¿o/sio. Zuçq¡q0qkdv
dpks¡ó çq¡qµd¡d kd0oç kdi évdç dpi0µóç oµóôov spydoidç yúpo d¬ó ¡o
çq¡qµd ¡qç opyóvooqç..

Z¡o Zuvéôpio µi/qos kdi o oúv¡po¢oç Xooé (d¬ó ¡q Xi/q ¬ou ¡opd
ôidµévsi o¡qv Ìp/dvôid) o¿s¡ikó µs ¡qv opyóvooq kdi ¡d ¬poµ/qµd¡d ¬ou
dv¡iµs¡o¬içsi ¡o s/su0spidkó s¬dvdo¡d¡ikó kivqµd o¡q Ad¡ivikq Aµspikq,
¬ou ¿dpdk¡qpio¡qks d¬ó ¡ouç opydvo¡éç oç q kd/ú¡spq ouvsio¢opó
o¡o Zuvéôpio.

To Zuvéôpio du¡ó opydvo0qks d¬ok/sio¡ikó µs 0éµd ¡qv ouykpó¡qoq
dvdp¿ikqç opyóvooqç os s0vikó s¬i¬sôo, d//ó ôsv d¬o¢doio¡qks kó¡i
o¡o ¡é/oç.

Td kúpid o¡oi¿sid ¬ou dvdôsi¿0qkdv d¬ó ¡o sv /óyo Zuvéôpio q¡dv ó¡i,
kd¡’ dp¿óç, é¿si qôq ouykpo¡q0si µid dvdp¿okoµµouvio¡ikq
¬/d¡¢opµio¡ikq kivqoq o¡qv Hó/q ¡ou MsÇikoú ¡qç o¬oidç µspikó µé/q
ouµµs¡si¿dv o¡qv opydvo¡ikq oµóôd ¡ou Zuvsôpiou. H kivqoq du¡q
µpioks¡di os o¡svq s¬d¢q µs ¡q NEFAC kdi dpks¡ó µé/q ¡qç
ouµµs¡é¿ouv q ¬qydivouv o¡qv Biblioteca Social Reconstruir (Biµ/io0qkq
Koivovikq Avoikoôóµqoq) q o¬oid iôpú0qks o¡q ôskds¡id ¡ou 1980 d¬ó
évdv Ìo¬dvó sÇópio¡o dvdp¿ikó. E¿ouv s¬ioqç kd/éç o¿éosiç µs ¡o
kivqµd o¡qv Od¿ókd kdi ¡ouç Zd¬d¡io¡dç.

Co¡óoo, évd véo Zuvéôpio kd/éo¡qks yid ¡ov Móp¡q ¡ou 2008, ó¬ou
kupioç du¡q q ¬/d¡¢opµio¡ikq kivqoq svôé¿s¡di vd 0éosi su0éoç ¡o
çq¡qµd ¡qç opyóvooqç.

To ¡spóo¡io /dikó kivqµd o¡qv Od¿ókd d¬o¡é/sos ooµdpq ¬qyq
鵬vsuoqç yid ¡o s/su0spidkó kivqµd ó¿i µóvo o¡o MsÇikó, d//ó os ó/o
o¿sôóv ¡ov kóoµo. Fid¡i ó¿i µóvo dvd¬¡ú¿0qks évd ¡spóo¡io µdçikó
kivqµd os s/su0spidkéç µóosiç, ôqµioupyov¡dç µid µsyó/q opyóvooq
d¬ó ¡d kó¡o, ¡qv APPO, d//ó d¬ék¡qos ¡ov é/sy¿o o¿sôóv o/ók/qpqç
¡qç ¬ó/qç ¡qç Od¿ókd yid ôióo¡qµd ¬spi¬ou 5 µqvov, ôsi¿vov¡dç ó¡i o
opydvoµévoç d¬ó ¡d kó¡o /dóç µ¬opsi vd pu0µiosi ¡iç u¬o0éosiç ¡ou
¿opiç kdµid kuµspvq¡ikq q ó//q ¬dpéµµdoq. Zs ó/q ¡q Ad¡ivikq Aµspikq
ôsv u¬óp¿si o¡qv io¡opid ó//o ¡é¡oio kivqµd.

H dvdp¿ikq s¬ippoq o¡qv Od¿ókd sivdi µsyó/q kdi q ¬io kd/ó
opydvoµévq os ó/q ¡q ¿opd. To µóvo ¬póµ/qµd sivdi ó¡i oi dvdp¿ikéç
ôuvóµsiç ôpdo¡qpio¬oioúv¡di éoç ¡opd µóvo µéod d¬ó ¡spóo¡isç /dikéç
ouo¬sipoosiç kdi ó//sç opydvoosiç kdi ôsv u¬óp¿si µid kd0dpó ¬o/i¡ikq
dvdp¿ikq opyóvooq. Oi o¿éosiç ¬ou ôid¡qpsi ¡o kivqµd du¡ó µs ¡qv
dvdp¿oouvôikd/io¡ikq io¬dvikq CGT ¬óv¡oç, ôsv é¿ouv µoq0qosi kdi
¡óoo o¡o Çskd0ópioµd ¡qç dvóykqç kdi ¡ou pó/ou µidç dvdp¿ikqç siôikqç
opyóvooqç.

Z¡qv ¬spio¿q ¡qç Od¿ókd kupioç oi kúpisç /dikéç opydvoosiç sivdi kd¡’
dp¿óç q CIPO-RFM, q o¬oid sivdi kd0dpó i0dysvikq opyóvooq,
d¬o¡s/oúµsvq d¬ó ôid¢ops¡ikéç koivó¡q¡sç. Zuµµspiçs¡di ¡iç
s/su0spidkéç iôésç kdi ouvs¿içsi ¡qv ¬dpóôooq ¡ou Pikópv¡o 4/ópsç
Mdykóv. H¡dv q µsyd/ú¡spq opyóvooq du¡oú ¡ou siôouç o¡qv ¬spio¿q,
d//ó kupioç sÇdi¡idç ¡ou kúµd¡oç kd¡do¡o/qç svdv¡iov ¡qç d¬ó ¡ov
¬poqv kuµspvq¡q Murat, d//ó kdi kó¬oisç ôido¬óosiç, o dpi0µóç ¡ov
µs/ov ¡qç s/d¡¡o0qks. Zuµµs¡é¿si d¬ó ¡qv dp¿q o¡qv APPO kdi
u¬oo¡qpiÇs ¡d oôo¢póyµd¡d. Mid d¬ó ¡iç koivó¡q¡sç ¬ou ouµµs¡é¿ouv
o¡o CIPO-RFM q Isidro de Aloapan u¬éo¡q ¢oµspó kúµd kd¡do¡o/qç
d¬ó ¡qv ¡o¬ikq kuµépvqoq Pouiç. Apks¡oi dvdp¿ikoi d¬ó ¡qv Hó/q ¡ou
MsÇikoú ôsv ouµ¬d0oúv ¡o CIPO-RFM, d//ó q ¬/sioµq¢id ¡ov
dvdp¿ikov o¡qv Od¿ókd s¬siôq sivdi ¬io kov¡ó o¡qv ó/q ôpdo¡qpió¡q¡ó
¡ou ¡o u¬oo¡qpiçouv.

Y¬óp¿si s¬ioqç kdi q Alianza Magonista Zapatista (AMZ) ¬ou sivdi
ôióo¬doq ¡ou CIPO-RFM. E¿ouv opydvoosiç o¡qv Hó/q ¡ou MsÇikoú kdi
¡qv Od¿ókd kdi ¡o ¿dpdk¡qpio¡ikó sivdi ó/oi oi «qyé¡sç» ¡qç opyóvooqç
kdi siôikó du¡oi ¬ou ôidkqpúooouv ó¡i sivdi dvdp¿ikoi, sivdi yuvdiksç. H
AMZ sivdi q opyóvooq ¬ou ¬poo¬d0si ¬o/ú ¬io ooµdpó d¬ó ó//sç vd
s¬dvd¢épsi ¡qv k/qpovoµió ¡ou Pikópv¡o 4/ópsç Mdykóv. H AMZ
ouµµs¡é¿si kdi os ¬/d¡ú¡spouç i0dysvikoúç opydvioµoúç ó¬oç oi OIDHO
kdi CODEDI. Mid d¬ó ¡iç koivó¡q¡sç ¬ou dvqkouv o¡qv CODEDI, q
Santiago Xanica, é¿si u¬o¢épsi iôidi¡spd d¬ó ¡qv kpd¡ikq kd¡do¡o/q.
E¬ioqç, q AMZ ouvspyóçs¡di kdi µs µid ó//q ouo¬sipooq i0dysvikov
koivo¡q¡ov ¡qv COMPA (Consejo Oaxaqueno Magonista Popular Anti-
Neoliberal) ¬ou sivdi µid ¿d/dpq ouo¬sipooq, ¡d µé/q ¡qç o¬oidç ¬piv
qodv o¡o CIPO-RFM kdi sµ¢opoúv¡di d¬ó dpio¡spéç d¬óµsiç yid
opyóvooq d¬ó ¡q µóoq k./¬.

Z¡qv Od¿ókd u¬óp¿si kdi ôpd kdi ¡o VOKAL (Voces Oaxaquenas
Creando Autonomia y Libertad) ¬ou sivdi µdoikó évdç ¡ó¬oç
ouykév¡pooqç kdi ôpóoqç ¬ou d¬o¡s/si¡di d¬ó ôió¢opouç dvdp¿ikoúç
kdi vsdpoúç s/su0spidkoúç d¬ó sksivouç oi o¬oioi q¡dv o¡qv
sµ¬poo0o¢u/dkq ¡ov oôo¢pdyµó¡ov ¡ou Noéµµpq ¡ou 2006. E¿ouv
¬o/i¡ikoúç kpd¡oúµsvouç kdi kuk/o¢opoúv ¡qv ¬o/ú kd/qç ¬oió¡q¡dç
s¢qµspiôd «Barrikada». Hóv¡oç, q s¬ippoq ¡ou CIPO-RFM o’ du¡oúç
sivdi ¡spóo¡id.

E¬ioqç, µid ó//q ouo¬sipooq q CODEP, dv kdi ¿dpdk¡qpiçs¡di
µdpÇio¡ikq, o¡q ouoid sivdi ¬io kov¡ó o¡iç dvdp¿okoµµouvio¡ikéç
d¬óµsiç ¬spi opyóvooqç, svo oi ¬spiooó¡spoi dvdp¿ikoi o¡qv Od¿ókd
¡ouç 0sopoúv ¡ouç ¬o/u¡iµó¡spouç ouµµó¿ouç.

Midç kdi q ¬/d¡¢opµio¡ikq kivqoq ¡qç Hó/qç ¡ou MsÇikoú ó¬oç kdi q
AMZ kd/éo¡qkdv vd ¬ópouv µépoç o¡o Anarkismo.net, ¬pé¬si vd
s¬dvd/óµouµs ó¡i q dvdp¿ikq s¬ippoq kdi ouµµs¡o¿q os /dikéç
i0dysvikéç kdi ó//sç /dikéç opydvoosiç o¡qv Od¿ókd sivdi ¡spóo¡id kdi
¬dpó ¡qv ú¬dpÇq ¡óosov kdi s¬iµépouç oµdôo¬oiqosov kpivs¡di
d¬dpdi¡q¡q q ouvsúpsoq µs o¡ó¿o ¡q ouykpó¡qoq µidç dvoi¿¡qç
dvdp¿ikqç ¬o/i¡ikqç siôikqç opyóvooqç, kó¡i ¬ou ¬pé¬si dv sivdi kdi ¡d
dv¡iksiµsvo ¡ou ouvsôpiou ¡ou Móp¡q ¡ou 2008.

* Td o¡oi¿sid yid ¡o ¬spi/q¬¡ikó du¡ó ksiµsvo ¬óp0qkdv d¬ó
dv¡d¬okpiosiç kdi dvd¢opéç ouv¡pó¢ou d¬ó ¡q ouµµs¡o¿q o¡o Avdp¿ikó
Zuvéôpio ¡ou Ìoú/q 2007 s¬ioksµq kdi s¬d¢éç o¡qv Hó/q ¡ou MsÇikoú
kdi ¡qv Od¿ókd. Zuyypd¢q ksiµévou 9 4/sµópq 2008.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->