You are on page 1of 9

עדימ ידומילל הקלחמה ןליא-רב תטיסרבינוא

ןובשח יאור לש עדימ יכרצ

עדימ יכרצ :סרוק םש ןליא-רב תידוהי ר"ד :הצרמ ןור לבוי :שיגמ

2005 רבמטפס 24 :ךיראת

המדקה

ריצ לע ומצע םקממה עוצקמ אוה תינרדומה הלכלכה ןדיעב ןובשחה תייאר עוצקמ לש לוכי לכה ץעויה רחאה והצקבו תינרמשה תיסאלקה תרוקיבה דחאה והצקבש דקפומ ןובשחה האורש איה ןובשחה תייאר עוצקמ לש תיסאלקה הרדגהה .הרבחה תכרועש םייתפוקתה תוחודה לע תססבתמה תונובשחה תרוקיב ,תרוקיבה לע .הרבחה תוחוד יפלכ יטופיש ןיעמ דיקפת השעמל אוה (רקבמכ) ודיקפת .הרבחה קוחב רדסוה ודמעמש םינושה תועוצקמה וא םיקוסיעה ןיבמ דיחיה אוה הז עוצקמ .תולת-יא יבגל תוינתה תוברל

,םיעיקשמה םהש תרוקיבה ינכרצ תויפיצב דומעל ךירצ אוה רקבמכ ודיקפתב ,םייקסע םילבגה ,ךרע תוריינ ,סמ תויושרה לומ ותדימעב חוקלה תויפיצ ,תויושרה ןוגכ תורחא תומישמב םיקסועה ןובשחה יאורמ לדבנ אוה .דודיע יקוחו ןוה תנבלה .המודכו תויושרה ידי לע םישרדנה םירושיא ןתמ ,הילהנמלו הרבחל ץועי ידיקפת

םירקבמה ןובשחה יאור תא םיבייחמ ימואלניב רחסמל תולובג תחיתפו היצזילבולגה םוחתב ,םירקבמ םה התוא המריפב רתוי הקימעמ תוברועמב םמצע םיאתהל ,סמ יקוח :םינושה םיקוחב תואיקב ,םיילכלכ םיחותינ ,תויאדכ תקידב םוחת ,ןומימה תויושרה תושירדלו ימואלניבה קושל תוחיתפו םינוש םיקוושל החיתפ ,םיוולנ םיקוח .טרפב

,ימוחת-בר עוצקמל עוצקמה תכיפהו ןובשחה יאור לש תויוחמתהה ימוחת תבחרה םירישכמ םע דדומתהל םהל רשפאתש תויחמומ תולגל ןובשחה יאור תא בייחמ .רקבלו ךירעהל תלוכיה םע דבב דב םימכחותמ םיסנניפ

וא ןובשח יאור לש עדימה יכרצב םיקסועה םירמאמ ואצמנ אל הדובעל רמוח שופיחב לש עדימה יכרצב םיקסועה םירמאמ גיצהל יתרחב ןכל .םהלש עדימה תוגהנתהב ךוותה ידומע םהש םיישפוח תועוצקמ ינש םה ןובשחה האורו ןידה ךרוע .ןידה יכרוע אוה ןידה יכרועל ןובשחה יאור ןיב ירקיעה יטנוולרה לדבהה .ינרדומה רחסמה לש

2

םיווהמ םייפסכה תוחודה לע תרוקיבה ןכש רוביצה יפלכ תוירחא שי ןובשח האורלש חוקלב יולת וניא אוהו תרקובמה הרבחה לש יסנניפה הבצמ לע ןוהה קושל תותיא בקע .ויפלכ םינומא תבוחב ביוחמ אוהו חוקלב תולת שי ןידה ךרועל .רקובמה ינש ןיב םילדבהה ושטשטיהש הארנ ץועייה םוחתל ןובשחה יאור לש הסינכה .םוחתב תועוצקמה

תורפס תריקס

עדי ידבוע תיעוצקמה תורפסב םיארקנה תועוצקמה ילעב תצובקב םיללכנ ןיד יכרוע ןפואב םישפחמ הירבחש ךכב תנייפאתמ וז הצובק .(Knowledge Workers) ,םיבשחמ תוניירוא ילעב םבור .םהלש הדובעה תא עצבל ידכ עדימ רחא דימתמ הרזע תלבקל ,ףסונב וא ,םוקמב םמצעב םהירקחמ תא םיעצבמ םהו ןאכמ םייוכיסה םירבוג םידבוע םה ןהב עדימב תורישעה תוביבסב ,ךכ לע ףסונ .םיכוותממ Sedler, Baldwin ) ריחמל רשק אלב ,רתויב שיגנהו רתויב חונה רוקמל ונפי םהש .(and Rice, 1997

ושענ ,תישאר .םימרוג רפסמב תקסוע ןידה יכרוע לש עדימה יכרצל עגונב תורפסה ףסונ םרוג .עדימה תא שפחל ןידה יכרוע תא תואיבמה תוביסה תא וקדבש םירקחמ םרוגה .ותוא םישפחמ םה ןכיהו ןידה יכרוע םישפחמש עדימה גוס והמ ,וניה קדבנש םה ול עדימה תא םישפחמ םה םיכרד וליאב וניה בושח תוחפ ונניאש ןורחאה .םיקוקז

תורפסב םימרוג רפסמ ולעוה עדימה תא ןידה ךרוע שפחמ ןניגב רשא תוביסל עגונב תא רפשל תנמ לע עדימל םיקוקז ןידה יכרועש הניה תיזכרמה הנעטה .תירקחמה Haruna and ) הקיקחבו ןיד יקספב תונכדעתה ידי לע תאז .יעוצקמה םדוקפת ,תישאר .םיפסונ םימרוג רפסמ ורכזוה ,ךכ לע ףסונ .(Mabawonku, 2001 היעבל םיאתמה קוחה והמ עובקל ןידה ךרוע ךירצ ,ץעויכ ודיקפת תרגסמב תרגסמב ,תינש .היעבל עגונב לעפי טפשמה תיב דציכ וא ,חוקלה לש תיפיצפסה

3

תנמ לע ותדמעב ךמותה עדימ ןידה ךרוע שפחי ,טפשמה תיבב ולש חוקלה גוציי ותדמע יבגל תיקוח הכימת םישפחמ ןיד יכרוע ,תישילש .טפושה תא ענכשל לכויש .(Japhet and Matthews, 2000 ) תמיוסמ הלועפ ןעמל יקוח לנויצר וא םחוקל לש

טבממ הארנש יפכ םיתילונומ םניא ןידה יכרוע לש עדימה יכרצש רוכזל שי ,םלוא ידי לע הבר הדימב עפשומ עדימב ךרוצה ,תישאר .םינוש םימרוגמ םיעפשומו ןושאר רתוי רגובמ ןידה ךרועש לככש איה הז הרקמב הנעטה .ןידה ךרוע לש ונויסינו וליג עדימה יכרוצ ,תינש .םינוש עדימ תורוקמל תוחפ שרדנ ןכלו ןויסינ רתוי רבוצ אוה ךכ הרבחב רבודמ רשאכ .ןידה ךרוע דבוע הב הרבחה לדוגב םג הבר עדימב םייולת הרבחב תאז תמועל .םיבר םימוחת תוסכל הייטנה לשב עדימ רתוי שרדיי הנטק ןידה יכרוע לש תוחמתהל הייטנ הנשי ןיד יכרוע לש לודג רפסמ שי הב הלודג ךרוע רבוצ ותוא ןויסינה לשב עדימ תורוקמל הטעומ תוקקדזהל ליבומש המ ,הרבחב .(Japhet and Matthews, 2000 ) םוחתב ןידה

תורוקמ וקדבנ ,עדימה תא שפחל ןידה ךרוע תא תוליבומה תוביסה תקידב לע ףסונב ולע ,הירגינ ,סוגלב ךרענש רקחמב .שמתשמ אוה םהב עדימה יצורעו עדימה םיפטוש םינוכדעל בושח רוקמש ונייצ רקסב ופתתשהש ןידה יכרוע .םיאבה םינותנה םילוכי ןידה יכרועש ,ןיוצ ןכ ומכ .םירנימסו םיסנכ ,תואצרה םניה יעוצקמה םוחתב םיתימע םע תוחיש תועצמאבו םייטפשמ תע יבתכב האירק ידי לע ןכדעתהל ןידה יכרוע םיפידעמ יפיצפס רקחמ עצבל תנמ לעש הלע רקחמה יפ לע .עוצקמל עדימה ירגאמו טנרטניאהש ןיוצ ,תאז תמועל .תיעוצקמה הירפסל תונפל םג .(Haruna and Mabawonku, 2001) רידת שומיש השענ אל םיבשחוממה ופתתשהש ןידה יכרועש הלע ,(2001) Tama-ו Koultau ידי לע ךרענש רקחמב הביסה .םיבשחוממ עדימ ירגאמ לע םיספדומ םיטסקט םיפידעמ םהש ולעה רקחמב שופיח םירשפאמ אלו בר קויד םישרוד םיבשחוממ םירגאמב שופיחש התיה ךכל .עדימ לש בחר

הברה רשא עדימ לש בר ןווגמב רבודמ ,ןידה יכרוע םישפחמ ותוא עדימה גוס יבגל קסועה ןיד ךרועב רבודמ רשאכ .םיקסוע םה וב הדובעה גוסמ עפשומ םימעפ

4

אוה ללכ ךרדבו עצבל רכשנ אוה התוא הדובעה לע עדימה גוס בתכומ ,עוצקמב רזע ירפסב רקיעב ןידה ךרוע שמתשמ ולא םימרוג רואל .וינפל דמועה ןמזב לבגומ יתלבה תא םצמצל ודיקפת רשא הימדקאהמ ןיד ךרוע ,ותמועל .הקיקח ירגאמבו םיטרפב קמעתמ אלו םיינשמ תורוקמ לע רקיעב ךמתסמ ,ןמזב לבגומ ונניאו ,עודי .(Japhet and Matthews, 2000 ) םינטקה

לש עדימה יכרצ לע םירקחמ םג ושענ ,ןיד יכרוע לע וכרענש םירקחמ לע ףסונב ברקב ךרענש רקחמב .עדימ םישפחמ םה םהב םיכרדה לעו םיטפשמל םיטנדוטס הטילשל ונעט םיטנדוטסה בורש תורמל .םיאבה םינותנה ולע ,דנלריאב םיטנדוטס םהש הלע רקחמה תרגסמב םהל וקלוחש םיליגרתהמ ,עדימ שופיחל תוטישב .תע יבתכמ םירמאמו הקיקח ,טפשמ יקיתל םימיאתמ עדימ ירקמ רתאל םישקתמ םה םינורטקלא עדימ תורוקמ רתאל ושקתה וב הרקמבש הדבועה התלע ךכל ףסונב התיה התלעש תפסונ הדבוע .םהלש האירקה תמישרב םירחא תורוקמל ונפ םיקוקז םה אל עדימה תא רתאל תנמ לע םיכוותמב םירזענ אל םיטנדוטסהש Kerian, Madden ) םירחא םיטנדוטס םע תוצעייתה לע תימצע הדובע םיפידעמו (and Fulton, 2004

ןובשח האור םע ןויאיר

ןובשח האורכ ךלש הדובעה לגרל שרדנ התא עדימ הזיאל יולת עדימה .םינוש םימוחתב עדימל שרדנ אוה ןובשח האור לש ותדובע תרגסמב תוגהנתה יללכ ,םיאנובשח םינקת ראשה ןיב ללוכ עדימה .ולש תוחמתהה םוחתב ונשי ,ךכ לע ףסונ .ןובשח יאורל הכשלה ידי לע םסרפתמ עדימה .רמוחה תגצהו .יוסימ יקוח דעו ימואל חוטיב יקוח ןיב ענו הלשממב ורוקמש יקוח עדימ

הז עדימ תגשה םשל שמתשמ התא תורוקמ וליאב ןכדעתהל ןובשחה האור קוקז ןכלו ףטוש ןפואב ןכדעתמ ליעל רכזוהש עדימה לכ תורפסה תועצמאב וניה הז רמוחב ןכדעתהל תירקיעה ךרדה .רידת ןפואב ויבגל

5

וניה אשונב ןכדעתהל תפסונ ךרד .ןובשח יאור תכשל רואל האיצומש תיעוצקמה םדאה תא םינכדעמ ףא םימעפלו עדימה תא םיזכרמה ,םיחמתמ םירגאמ תועצמאב ןייצל שי .הקיקח ינוכדעל רוקמ םיתיעל הווהמ תימוי תונותיע םג .םהילע יונמה רשא ןובשחה יאור תכשלב תלעופש תיעוצקמה הירפסב םג אוצמל ןתינ בר רמוחש תחאש ןייצ ןייאורמה .םינוש םיגוסמ תיעוצקמ תורפסו תע יבתכ רתיה ןיב ללוכ .םינוש םיסנכב תופתתשה וניה יעוצקמ עדימב ןכדעתהל םיכרדה

ינורטקלא רמוח המש וא ספדומ רמוח ףידעמ התא םאה רבודמ רשאכ .ספדומ רמוח ינפ לע ינורטקלא רמוח ףידעמ ןייאורמה רמוחה גוס יבגל רבודמ רשאכ ,תאז תמועל .םוקמ ספות ותנעטלו ותוא ןסכאל ךרוצ שי ספדומ רמוחב סיפדהל זאו יטנוולרו ןיינעמ המ טילחהל ,וילע רובעל לוכי התא ,ינורטקלא רמוחב רמוחה תא קוחמל טושפ ןתינ יזא בושח אל רמוחהש הרקמב .האירק םשל ותוא .והזו

םיכוותמב רזענ וא תיאמצע הרוצב עדימה תא שפחמ התא םאה ןובשחה האור לבקמ קוקז אוה אל עדימה בור תאש רוכזל שי רמוחה שופיחל רשקב ,עדימה שופיח ידיל רבדה עיגמ רשאכ םלוא .וילא םיעיגמה םיפטושה םינוכדעה ךרד םירגאמב השענ שופיחהש ןוויכמ תאזו יאמצע ןפואב רמוחה תא שפחל ףידעמ אוה םימעפל ותנעטלש ןייצל שי םלוא .הרזע םיכירצמ אלו שופיחה לע םילקמה םינבומ תאזו שופיחב םיחמתמה םישנאב רזעיהל שי יזא תוחמתה שרוד שופיחה רשאכ .םהב שמתשהל דציכ דציכ םיעדויו םינוש עדימ תורוקמ םיריכמש ןוויכמ

רקחמה תרטמ

ןובשח יאור לש עדימה תוגהנתהו עדימה יכרצ תא דומלל איה רקחמה תרטמ תנמ לע םישפחמ םה עדימ הזיא קודבנ הז רקחממ קלחכ .לארשי תנידמב םיכמסומ ולאבו הז עדימ םישפחמ םה ןהב םיכרדה תא ןכ םג קודבנ .םתדובע תא עצבל .םישמתשמ םה עדימ תורוקמ

6

לש עדימה יכרצ םוחתב והשלכ רקחמ רדעיה לשב הבר תובישח הנשי הז רקחמל תא דומלל םינעדימ/םינרפסה לע דעיה להק יכרצ תא תרשל ידכב ירה .ןובשחה יאור עצבל אל עייסיש עדימה שופיחב ול עייסל לכונ דציכ דומלל ךכבו ולש הדובעה תרוצ .ותדובע תא

רקחמה תטיש

יכרד תלעב ,תינבומ הטישב רבודמש הניה תיתומכ הטישב יתרחבש ךכל הביסה םיטקפסא קר םינחוב וז הטישבש רבדה ןוכנ .רוזחשל תנתינו תולבוקמ חותינ תובכרוממ תומלעתה וז הטישב תמייק ךכל ףסונב .רשקההמ םיקתונמה ,םידידמ תורמל .יטסיטטסה חותינה יבלשב "םיליגרת" עצבל ןתינו תוישונאה תויוגהנתהה תשרוד איהש ןוויכמ תאזו תיתוכיאה הטישה ןובשח לע וז הטיש יתפדעה תאז .הללכהלו חותינל ,רוזחשל ,לומריפל השקו ןמז תעקשה

איה תחא הטיש .הז גוסמ םירקחמב שמתשהל ןתינ ןהב תויגולודותמ רפסמ ןנשי ןייארמה ןיב היצקארטניא הנשיש םניה וז הטישב תונורתיה .קמוע תונויאר לש תטיש םיאשונב ןודל תוחיתפ שי ינש דצמ ,החנמ וק תויהל ךירצ דחא דצמ .ןייאורמל הניאו בר ןמז תחקול איהש וז הטישב היעבה .שארמ םהילע בשח אל ןייארמהש השענה ינושאר רקחמל המיאתמ איה הלודג רקחמ תייסולכואב שומיש תרשפאמ .םוחתב

תונוש תורוצב םינולאש םיצפומ וז הטישב .רקסה לש הטישה הניה תפסונ הטיש וניה וז הטישב ןורתיה .חותינל הרזחב םיפסאנו םירקחנה ידי לע םיאלוממ רשא היעבה .תונוש תורוצב רחבנה גציימ םגדמ ןהו הלוכ הייסולכואה תא ןה רוקסל ןתינש עוציב לע השקמה רבד םירזחומ םניא םיבר םינולאשש איה וז הטישב תיזכרמה .יניצר חותינ

7

.םייתשה ןיב בלשל יתטלחה תונודינה תוטישה יתש לש תונורסחהו תונורתיה רואל יאור ירק ,דעיה להק ברקמ חתפמ ימרוג רפסמ םע תונויאר וכרעיי ןושארה בלשב היכרצ לע דומללו דעיה תייסולכוא תא ריכהל םימדקומה תונויארה תרטמ .ןובשחה הצעומהמ ןכו ןובשח יאור תכשלמ הייסולכואה לע עדימ ףסאיי ינשה בלשב .םינושה יפל גציימ םגדמ הנביי ולא םינותנ ךמס לע .םיטפשמה דרשמבש ןובשח יאורל ולעש ןובשחה יאור ברקב םינולאש וקלוחי ישילשה בלשב .םייפארגומד םיכתח םדי לע ואלומי םינולאשה .ןובשח יאור תכשל תועצמאב םהיתבל וקלוחי רשא םגדמב .ראודב הרזחב וחלשיו

עדימב שומישהו שופיחה יסופד לע םינותנ קמועל קודבל לכוא ןויאירהו רקסה תרזעב יפל וגרודי ןה רשאכ ןובשחה יאור םישמתשמ ןהב תורוקמה וקדביי .ןובשחה יאור לש שומישה תופיכת תא קודבנ ךכל ףסונב .ןהב שומישה תדימו תובישחה תוגרד םינתשמ וקדביי ךכל ףסונב .ןהב שומיש-יא/שומישל תוביסה תאו עדימה תורוקמב םילכ תרכה ,םיבשחמ תרכה ,הלכשה ,םייפארגומד םינותנ ןוגכ ,םייולת יתלב עדימה יגוס וקדביי רקסה תא םידקיש ןויאירה תועצמאב .עדימ רוזחאל םיבשחוממ הב הרוצה ןכו עדימה תא םיכרוצ םה הב ךרדה קדבית .ןובשחה יאור םישפחמ ותוא .ותוא לבקל םיפידעמ םה

8

תיפרגוילביב המישר

Sadler, Nancy Baldwin and Rice, Ronald E. (1997). Information- Seeking Behavior of Securities Analysts: Individual and Institutional Influences, Information Sources and Channels, and Outcomes. Journal of the American Society for Information Science, 49(8), pp. 674-693.

Haruna, Ibrahim and Mabawonku, Iyabu. (2001). Information Needs and Seeking Behaviour of Legal Practitioners and the Challenges to Law Libraries in Logos, Nigeria. International Information & Library Review, 33, pp. 69-87.

Otike, Japhet and Matthews, Graham. (2000). Legal information needs of lawyers in Kenya: a case study. Library Management, 21(5), pp.

241-251.

Kuhlthau, C. C. and Tama S.L. (2001). Information search process of lawyers: a call for 'just for me' information services. Journal of Documentation, 57(1), pp. 25-43.

Kerian,

(2004),

Information seeking and students studying for professional

careers. Information research, 10(1).

Gillian,

Madden,

Ronan

and

Fulton,

Crystal.

9