You are on page 1of 14

Àrea de llengua catalana 1r de cicle inicial

Nom: ________________________________

Data: _______________________________

LECTURA DE LLETRES J S T V C I P F G B Q Y X Z D O L A E R H LL M NY N U

LECTURA DE SÍL·LABES

PI BE FU LLI CAP BRO DRE PLA OB PIC

CLE EU IA AM OLL EIX FLU ENTS UC LLA

LECTURA DE PARAULES

mapa nas lila pota blau cotxe
LECTURA DE FRASES

foca gat joc casa peix enveja

quadre roba sorra vaca xocolata palma

• La Fina plora perquè té son. • En Tomàs té gana i menja sopa amb la cullera.

EXPRESSIÓ ESCRITA

Dictat

Text lliure

Àrea de matemàtiques 1r de cicle inicial

Nom: ________________________________

Data: _______________________________

NUMERACIÓ • Dictat de nombres

• Lectura 6 5 4 10 9 1 3 8 7 2

• Ordenar

1. Ordena de petit a gran els següents nombres: 6 – 8 – 1 – 4 – 3 - 7

2. Posa el nombre que va abans i després. 5 1 9 2 7 6

OPERACIONS • Suma

1+2= 4+2=
• Resta 4–2= 5–3= PROBLEMES DE CÀLCUL MENTAL DEL QUINZET

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

MESURA 1. Marca el que té més punts.

2. Marca la línia més llarga.

3. Marca la fletxa més ampla.

4. Marca el quadre que té tantes rodones com quadrats.

GEOMETRIA

1. Pinta les rodones de color vermell, els quadrats grocs, els triangles blaus i els rectangles verds.

2. Dibuixa una rodona, un quadrat, un triangles i un rectangle.

3. Segueix aquesta sanefa:

Material del mestre - Prova d’avaluació inicial 1r COMPRENSIÓ LECTORA

LECTURA 1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre

EXPRESSIÓ ESCRITA DICTAT La gossa / menja. La Guillermina / guarda/ la guitarra. Ells guanyaran / la guerra. Aquella nina / porta / una taca / a la jaqueta.

ORTOGRAFIA NATURAL No identifica la paraula que es dicta Uneix paraules Fragmentació Substitueix lletres Fa addicions de lletres Fa omissions de lletres Fa rotacions de lletres Substitueix síl·labes Fa addicions de síl·labes Fa omissions de síl·labes Fa inversions de síl·labes Fa addicions de paraules Fa omissions de paraula oberta: deixa d’escriure un nom, un verb, adjectiu Fa omissions de paraula tancada : deixa d’escriure un article, pronom...

Si /No

Errades ortogràfiques que realitza l’alumne/a

ORTOGRAFIA ARBRITRÀRIA Substitució de consonant: - B per V - V per B - J per G - G per J - R per RR - Altres Omissió de lletra muda: - H al començament de paraula. - R i T a final de paraula.

Si/No

Errades ortogràfiques que realitza l’alumne/a

TEXT LLIURE És precís considerar a relació entre la llargada del text i el nombre total d’errors.

SINTAXI Nombre : ús incorrecte de singular i plural Gènere : us incorrecte de femení i masculí Omissió de paraula : supressió indeguda d’articles, preposicions, conjuncions, ... Addicions de paraula : articles, adverbis, ... Barbarismes : paraules o estructures catalanes Temps : ús incorrecte dels temps verbals Ordre : estructuració inadequada de la frase Incoherència : frases o paraules mancades de sentit Enumeració de paraules : no es formula cap frase no

Si/No

Errades que realitza l’alumne/a

CONTINGUT Escriu oracions, no paraules o paraules frase Escriu oracions simples Escriu oracions compostes - Coordinades : són les relacionades mitjançant els mots i o ni - Subordinades : són les relacionades mitjançant: perquè, quan, on, ...

Si/No

Errades que realitza l’alumne/a

GRAFIA: Tenir en compte: - Cronometrar el temps. - Direcció del traç - Lligam entre les lletres. - Tamany - Regularitat de les línies (que les paraules no pugin i/o baixin) DICTAT DE NOMBRES 10 – 2 – 4 – 5 – 9 – 8 – 6 – 3 – 1 – 7 –

PROBLEMES DE CÀLCUL MENTAL 1. Tinc tants caramels com dies hi ha a la setmana. Quants en tinc ? 7 caramels 2. Tinc una dotzena de roses, quantes en tinc ? 12 roses 3. Tinc una desena de llapis, quants llapis tinc ? 10 llapis 4. Tinc 6 tasses i la mare me’n dóna 2, quantes en tinc ? 8 tasses 5. Tinc una moneda a la mà dreta i tres monedes a la mà esquerra, quantes monedes tinc ? 4 monedes 6. En Lluís te 2 bolígrafs i la Dolors 5. Quants en tenen entre els dos ? 7 bolígrafs 7. Qunates potes tenen dos gats ? 8 potes 8. Quantes rodes tenen un cotxe i una bicicleta ? 6 rodes 9. Tinc quatre caramels i me’n menjo dos, quants me’n queden ? 2 caramels 10. Quants dits tens entre les dues mans ? 10 dits

PROVA
Dictat de nombres del 0-10

CORRECTAMENT

AMB DIFICULTAT

NO HO FA

Numeració Algorismes Mesura Geometria

Lectura de nombres del 0 – 10 Ordenar nombres Nombre anterior i posterior a un donat

Problemes del QUINZET Raonament Segueix un raonament al moment de donar les respostes Suma

Resta Distingeix entre llarg i curt Distingeix entre ample i estret Estimacions de mesura Reconeix les figures : quadrat, rectangle, cercle i triangle Dibuixa les figures : quadrat, rectangle, cercle i triangle

Orientació espacial
Segeuix les sanefes donades