You are on page 1of 2

· h~iennik Ustaw Nr 24 - 259 ,t'oz, 165 i 161'.

i zIl,eszeń społecznych i kulturalnych oraz zlikwi· § 4. Materiały


archiwoJne, posiltdaiące historyczne
dowcmych "przedsiębiorstw prywatnych, złIlaczeniepol'ityczne, spli>łeczne, gospodarcze i naukow€"
podle.gają zabezpieczeniu lub pnekazaniu do archiwów

r powstały w wyniku działalności władz, urzędów i in·' panstwowy<:h w zakresie i trybie określonym przez. od-
l rębne przepisy..
styt,UIi:ji państw
0pcych, które kiedykolwi€k spraw.o··
wały władzę na żiemiach objętych obecnymi, graui··
cami państwowymi Polski Ludowej, o ile działalnoś€ § 5. Materiały archiwalne partii i stronnictw poli·.
ta dotyczyła tych ziem. tycznych Polski Ludowej, wchodząc w skład państwowe­
go zasobu archiwalnego, są zarządzane przez €Jrgana par·'
fii i stronnictw i nie podlegają nadzorowi Naczelnej Dy-
§. 3.. Do państwowego zasobu arcbiwam€!\1o włą€z lekcji Archiwów Państw0wych.
'1ię: ma·teriał,y a'l€hiwalne:
§ 6. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze-
1) pozostałe po majątkach ziem~kich, które w wyniku ' !-1!IW,j Rady Mlin,isŁrów.
reformy rolnej w~s,dy do Pclftstwowe§0 Fundt,ll~Z'lit
Ziemi, § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło·
szenia.
2) pozostałe po rodzinach i rodach, które odgrywały w
przeszłQŚci . r?lę histeryczną., Fl!f?zes R~d.y Młfl-isbIew, ; . J. CyHlf/k':cw l C~

166

z dnia 23 kwietni'a 1!'J52: 1.

zmieniające rOZpOi'Ziłdzenie z eJlliil "2 maja 1.951 r. w gprawie wykonania niektÓrych JHLepł sów uslawy
f) podatk.il.ch terenow ych.

Na podstawie art. § l1~t . 2 ustawy z dnia 2m IU1·(f'9'<'> 1') 'IN § 3' U'slr. 1 skreśJ'(J się Wy IiJ2>y ~iDs za rLe nie
W51 1'. o podatkach terenowych (Dz. U. R. P. Nr 14, :f.l:FZ~kril. Cz fl.jąqlln 50()){) m 2";
2).· § U €ltrzyI'IHl.je brzmienie nastfiF>l!rj'ące':
f€)ilJ. l<~Q) ł)-,ma. ~rv. inst ,~ ~~kl'etu , ~. t4n.j;e Hl maja J.9~6 ~. ,,§ 11. 1. Dla gruntów lHl leż.ą€ycN dE> out'lYlllków , !li t:
? po..tępowanlll fltldatkowym (D~. U. R, F. z 1~5() l. , 2wiąziJ,J'lych z g€Jspo0a1stwem r\Dlnym., i ~F~lI1l") w ok
Nr 56, poz. 506) ztHz<l,dza się, co nast.ępuJe: 2,atn1clGw<iJiJych aie wch@dzących w; skład ~ospo€l QH"
~Iwa rolnego, w odniesieniu do podatni.ków, kt~ I1.y
I § 1'- W' rozporządzeniu Ministl'iJ Finansów . z {lnia me są podmiotami gospodarki uspołecznionej , usial
, 1?- ~\ilja 1951 1'. W sprawie wykonania niektórych prz~·' ~ię , z za. strzeżeniem przepisów usi. 3-5, na s tępujące
plSOW USltlWy ' o podatkach terenowych (Dz. U. R. P. ~lilwki podatkowe w zaJeżno$ci od położenia - tych

I .30, .poz. 237) wprowadza sit) ...miany następujące:


1-lr .. gru n tów:

SI ~lIlk; lU zl Z" l 11. 2


Kategorie Ilsie~lJi
I pow i('rzd rlli gnllllu roc~lli.·

- - -- - - - - - -,- - - - - - - - - - - -
2 Q ;;itxtl.\ l witlsta pOlllld' 25. t)QO mit'u;,;kflÓCÓW
ni., SłHll()\J1i.<!cc powill.Mw
------------~---- I ----

4Całc (I~ i edla milOs\a (,/:';


-
1' - - - - - - - - - -- - - - -,1- - - - - - - - - - - - -- , - - -_·
, śrtJeill.i.eAcie
Mia:;(U @tJ !(HU)O(l llIie6ZkllDeÓllJ SI<llłomiące
. _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - --;-----
(l tlt!1iłHjJ pozostałe d'zie lnic::e
- - - -- - - - - - -- - - -- - ,
- - ' - - - - - - - - - -- - - -- - -_._ - - -- -
------------~----
puyferie O,U')
-~---'--------- ' - - - _._-------------- -

2. P:lzy ldt\syHkacji na !itlefy wli:tśclwy jest POd :z.iilł i) \IV wysokości 2h slawek', pr zew idziv.nyc.b w w,t, ' 1,
t<in1rŁa na dzieJnke dok.o DlIny przez mieJSKą Hldę n- T@· j {c i,eli pob i erają' wynagrodzeni H, podlegające przf' p j·
~wą IW. pOt1!lt>i\:w:ie dd~ H)tH z iJnia 2l>l lip€v. 1942 L ('} ni.je ~omJ!l0datku (Dd wyn gWd Z€I'u, bądź te;;'. są małżon­
E)

,1,i€ [(l)l!'vti (łDz . U . R. p, z 1!'l5@ r. N'r 51, poz. 47f)) . pobierających t k ie wyn agrodzenia,
k i'i mi osób,
2) w wysok śc.i X slllw (,:k, przewidzianych w ust. 1.
3. Dl<l. pl!l.iliilt,.Qn~Ó'w p(,)datku (>ld ni€lU€fJ ill(,)śei u!'.1- .. jl?że H fl0bierają zaopa.trzenia emerytalne (u bezp' ·,
:>iti sttlw.kl zu :t lH2 .{l€>wit)Jzf:hnl rJ'I'UDt~w, oJu eMe..nych czeni0we) z funduszów publicznych bąclź lei są mal..
u~t. 1: ~onkami osó pobier .jących t kie za opa trzeBi' .

,.
/

- 260 - Poz. 166, 161 i 168

4. Stawki przewidziane w ust. 3 stosuje się w przy- osób uznanych przez lekarza urzęg,Pwego. za trwale nie-
li"dkach, gdy oprócz wynagrodzeń podlegających prze- zdolnych do pracy bądź czasowo ni zdolnych do pracy -
:;llsOHl >O podatku od wynagrodzeń jedynym żródłelń w/ okresie ich niezdolności do pracy.
r:lycho doVl podatników podatku od nieruchomości i za· 6. W przypadkach gdy ni eruc homość stanowi
leszkał yeh ?: nimi członków rodziny jest dochód z nie- współwłasność dwóch lub więcej osób, stosuje się stawki
rUG m ości , który z u w agi na jego wysokość nie pod- przewidziane w ust. 3, jeżeli podlegający podatkowi grunt
L~g":l w danym roku podatkowym opodatkowaniu po- jest co najmniej w 50% własn.ością osób, odpowiada-
datkiem dochodowym - a wśród zamieszkałych razem eyeh warunkom przewidzianym w ust. 4".
'l tymi podatnikami członków rodziny nie ma osób nie
§ 2. Rozporządzenie
wchodzi w życie z dniem ogło­
pracujących, zdolnych do pracy z wyjątkiem gospodyni szenia z mocą
od dnia I stycznia 1952 r. i st()suj~ się
domowej i osób do lat 24, pobierający ch nauką bądż od- również do dokonywanego .w r. 1952 wymiaru podatku
hywa jącyc h PI k tyk ~ z~odową. . od nieruchomości za rok podat~owy 1951 r.
5. Osobami zdolnYUll\ do pracy/ w rozumienIu ust. '"
,s,! ko ' iety do la t 55 I mężczyźni do lat 65 z wyjątkiem Minister Finansów: K. Dąbrowski

167

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY SZTUKi


!
z dnia 21 kwietnia 1952 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w wyższy:ch szkołach artystycznych.

~~ d podstdwie art. 7 ustawy z dnia 28 czerwca § 3. Pracownicy, zatrudnieni na wydziale wymie-


1950 r. o organizacj i wyższego szkolnictwa artystycz- nionym- w § 1, stają się pracownikami tego wydziału
nego (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 269) oraz art. 20 dekretu w Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie.
1: dnia :!B października 1947 T. o organizacji nauki i szkol-
nictwa w yższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza § 4. Majątek stanowiący własność Państwa, użyt­
się, co na st ępuje: kowany przez Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we
Wrocławiu wyłącznie dla potrzeb wydtiału, wymienio-
~ 1. Przenosi się z Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz-
nego w § 1, przechodzi w zarząd i użytkowanie Akademii
n ych we "Wrocł a wiu Wydział Grafiki z siedzibą w Ka-
Sztuk Plastycznych w Krakowie.
t wicach do Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie
i Il i:ł daje mu się nazwę: "II Wydział Grafiki Pr~agan­
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnie!" oqło­
d w j z siedzibą w K t wicach".
szenia z mocą od dnia' 1 stycznia 1952 r.
*2. tegStudenci przeniesionego
d~llta ml wyd'!iału
wydz iału stają s.ię stu-
w Akademii Sz tuk Plastycznych Minister Kultury ł Sztuki: w t. WI. SokorskI
w Kmkowie. ·

163

OŚWIADCZENlH RZĄDOWE

.-
z dnia 6 maja 1952 r

w sprałw l\~ przystąpienia Węgier do kQnwencjl oz dnia 9 grudnia 1948 f. o zappbieganiu 'i karanju zbrodni
ludobójstwa. I

P daje się nin IeJszym do wi adom ści , że zgodnie zastrzega swoje prawa w odniesieniu do postanowień
7; art. XI konwencj i w sprawie zapobiegania i karania art. IX konwencji, które przyznają szeroką jurysdykcj'ą
zbrodni l udo bójstw a, uchwalonej przez Zgromadzenie Międzynarodowemu Trybunałowi Haskiemu, jak równie:l:
Ogólne Narodów Zjed noczonych dnia 9 grudnia 1948 r. w odniesieniu do postanowień art. XII, które nie określa­
(Dz. U. R. P. z 1952 r. N r 2, poz. 9), nas tą piło dn ia 7 st ycz- ją zobowiązań krajów, posiadających kolonie, w spra-
ni.a 1952 r . złożeni e przez Węgry dokumentu prz ys tą p ie ­ wach eksploatacji kolonialnej oraz aktów, które mogą
nia ",':lo powyższej konwencji . być uznane za ludobójstwo",
Przys.tąpienie to zostało dokonane z nas tę p ują cymi
,(3slrzeieniami: ,,'/:.;glets kcl Re!Hlblik a Dem kratyczna Minis t.er Spraw Zagranicznych: St. SkrzeszewskI

f---------~_.--------------.--------------._----------------~----------------------------------------
~kl arllacjH Z pow o ju nie d o r ęcze nIa po:zczególnych num erów wnosić" należy do Administracji Wyaawnictw P. R. M.
f',Vu [sza w J , nI. Bra cka 20d) w termin le 10. dl) 15 · dni po otrzymaniu _ następnego numeru ,
PrezY;.!'cl'!1 :,,'d y Ministrów Biuro Prac Ust aw odawczych , Warszawa, ul. Krakowskie Przedm. 46/48. '
\ d rninisl til c ja ' Admi nis tra cj J W y dawnictw P R. M.. ul Bra r k a 20a.
Tloczono ' . (J1)"~,·ell ; .1 ł' rez~scJ R<l:lv ,Ministrów w Drukarni AkcydC' nsowej w Warszawi . ul. Tamka 3.

Cena ',"" d.