You are on page 1of 22

עדימ ידומילל הקלחמה ןליא-רב תטיסרבינוא

עדימה תרבחו תוימואל

ילאטיגידה םדאה רנימס :סרוק םש 35-942-01 :סרוק רפסמ ןוסכורב הרפיש 'פורפ :הצרמ ןור לבוי :שיגמ

םיניינע ןכות

3

אובמ

4

תוימואלו

םואל תנידמ

7

עדימה

תרבח

12

םואלה תנידמ לע עדימה תרבח תעפשה

19

םוכיס

21

היפרגוילביב

2

אובמ

םייקל תורשפאמ ,טנרטניאו ןיוול תרושקתה יעצמאב תויגולונכטה תויוחתפתהה הייפצה יכ םירבוסה שי .הנידמה תודסומ חוקיפ אלל ימלוע ללכ ילאוטריו בחרמ קוריפו תימואלה תוהזה שוטשטל םיעייסמ טנרטניאב השילגהו ןיוולה ירודישב ימואלה ןויבצה לע תרמוש ןיידע תרושקתהש םירבוסה שי םתמועל .הנידמה תודסומ .הנידמל טרפה תונמאנ קוזיחל תלעופו

תרבחו תוימואלב תוקסועה הרבחה יעדמ םוחתמ תויזכרמ תוירואית רוקסא הדובעב .תוימואלהו םואלה תנידמ לע עדימה תרבח לש התעפשה יהמ ןחבאו עדימה

3

תוימואלו םואל תנידמ

.תיחכונה תימואלניבה תכרעמה לש תיסיסבה תיטילופה הדיחיה איה םואלה תנידמ גוזימב הלא תועד יקוליח לש םרוקמ .תיתרדגהה המרב היבגל תועד יקוליח םימייק הנידמה םינוש ןויגיהו תוכמס תורוקמ ילעב םיביכרמ ינש ןיב תרצוי איהש .םואלהו תילאירוטירטה

םויה דעו תינרדומה הנידמה תוחתפתהב יתועמשמ ךרד ןויצ אוה הילפטסו םולש תדמוע הזכרמב רשא תימואלניבה תכרעמה לש היתודוסימ דחא השעמל איה םינשה םישולש תמחלמ תא םתח רשא הילפטסו םולשב .תילאירוטירטה הנידמה הכפהמב .הנידמה לש תונובירה ןורקיע לע זאד םיפוריאה םיטילשה ומיכסה (1648) ןוטלש לש ינקילבופרה ןורקיעה לבקתה (1789) תיתפרצה וזבו (1776) תינקירמאה תוימואלה התכז םירשעה האמב .הנידמה לש היצמיטיגלל ימואל סיסבכ ,םעה (1919) ןוסליו תרהצהב .םיימואלניבה םיסחיה תא רידסמה יסיסבה ןורקיעכ הרכהב הז ןורקיע .ולשמ הנידמל םע לכ לש ותוכז הרכוהו תימואלה תונובירה ןורקיע לבקתה םינשה םייתאמב .תודחואמה תומואה םימילו םימואלה רבח תמקהב יוטיב ידיל אב תונידמה ןמ תחא לכ .םואל תונידמל הלוכ ץראה רודכ תפטעמ הקלחתה תונורחאה תוהז תדועת וז הירוטירטבש הייסולכואל הקפיס ,םיילאירוטירט תולובג הנמיס הלאה אקנפשוגה .םיסקט הגיהנהו הפש החפיט ,לגד הפינה ,עבטמ הקיפנה ,םינוכרדו םויה דעש תימינפ הריתס ןיעמ הרצי םואל תנידמל ךכבו תימצעה הרדגהה ןורקיעל םירומא ,לדבה אלל ,הנידמה יחרזא לכ יטרקומדה ןורקיעה יפ לע .הריתהל םישקתמ ינפב םיווש םהש ךכב יד ןהו םוחת לכב שחרתמה תעיבקב תווש תויוכז ילעב תויהל תופידע שי קוחה ינפב טלחומ ןויווש הב שי םא םג םואלה תנידמב םלוא .קוחה .(1999 ,רלדנס ;2006 ,םר) בור הווהמה תימואלה הצובקל

םה הלא .תויתוברת תויושי םה םימואל וליאו תיקוחו תינידמ תושי איה םואלה תנידמ ,הירוטסיה ףקותמ תפתושמ תוהז םהל שיש םישיגרמה ,םדא ינב לש תוליהק חרכהב הנניא וללה תוליהקה לש תיפרגואיגה הסירפה .תופתושמ תונושלו תויוברת

4

תוימואל ןיבהל רשפא הז רשקהב .םיינידמ תולובג לש היפרגואיגה תא תפפוח תיגולוכיספ הקיז איה תוימואל דחא דצמ .דחי םג תינידמו תיגולוכיספ העפותכ וז תישגר הקיז ,רחאה דצהמ לבא ,תוהזו תוכייתשה לש השוחת ,םואלל תישגרו רמולכ ינידמ םזימ לש ךבסב םיבר םירקמב הדכלנ ףתושמ הלרוגש הליהקל ןגהל לכותש ,ולשמ םואל תנידמ ול שוכרל וילעש ,ומצעב טולשל ךירצ םואלש ןויערה תויוברת ןיבו םימואל ןיב ןיחבמ הז ןויער .םחפטלו ולש תוהזה לעו םיסרטניאה לע .(2005 ,דרוודוו) תורחא תופתושמ תויוהזו

הנידמהו םואל תנידמ אוה לכ יפב רוגשה גשומהש יפ לע ףא (2006) םר יפל םלוא ןיב דבלב הטעמ הפיפח תמייק לעופב תימואל הליהק לש תיטילופה תרגסמה איה .םואל ןיבל הנידמ

הב םיאורה שי .תוימואלה תחימצל םירבסהב םתעדב םיקולח וננמז ינב םירקוח שיו ,תויצוביק תויוהז הרידגמה תישפנ תשרשומו ןימוי תקיתע תיתוברת העפות םינושארה .םירדגומ םיסרטניא תתרשמה תיסחי השדח תיטילופ תינבת םיאורה תרוסמ לש שבוגמ יוטיב תוימואלב םיאור גנורטסמרא ןו'גו תימס ינותנא ןוגכ דוביעל תמדוק תימואל תוהז םתעדל .ןימוי תקיתע תינתא תוהז לש וא תיתוברת ךשמתמ יתצובק שוביג איה תימואל תוהז .תימואל היגולואידיאכ הלש ינרדומה םינייפאמלו תמיוסמ הירוטירטל ללכ ךרדב רושקו ףתושמ ירוטסיה ןויסינ לע ססובמה לש תושרויה ןה תוינרדומה תומואה .הפשה הנושארבו שארב ,םיפתושמ םייתוברת לש תמייק תרגסמכ תוינתא לש הירוגטקה תא עיצה תימס .תומדוק תויצוביק תויוהז וננמז תונב תומואה תיינבהל עצמב תשמשמה תויטסיביטקלוק תויוהזו תויונמאנ .(2003 ,תימס ;2005 ,דרוודוו ;2006 ,םר)

הווהמה ןיטולחל תינרדומ העפות תוימואלב םיאור םירחאו םואבסבוה ,רנלג םתמועל ,תיתרבח תועינ ,רויע ,שועית) תוינרדומהש תויתליהק תורגסמל ילנויצקנופ ףילחת תויטילופ תורגסמ תודסיימה תוטילא ידיב סויגהש םזינכמ ןכו העקעק ('וכו ןוליח המוקתו תוררועתה הניא תוימואל" (1994) רנלג יפ לע .(תונידמ ,תועונת) תושדח

לש תושבגתה איה תוימואל ךפהל .לוכיבכ תויעבטו תונותנ ,תויתימ תויושי

לש

5

קר הניא ןכ םע תוימואלה ."הווהב םיררושה םיאנתל תומיאתמה תושדח תודיחי ודבאש הלאל ףילחתכ םידכלמ םיקושיח קפסל איה התילכת לכ אלא המודקו תיעבט .(1999 ,רלדנס ;2006 ,םר) ('וכו תד ,הדע ,הליהק) תינרדומה הפוקתב

תלבגומכ תניימודמו תניימודמ תיטילופ הייליהק איה המוא ,(2000) ןוסרדנא יפל הנטקה המואב וליפאש םושמ ,תניימודמ הליהקב רבודמ .התרדגה םצעמ תינובירכו וא ,םתוא םישגופ םניא ,םירחאה םירבחה בור תא םיריכמ הב םירבחה ןיא ,רתויב יומיד שי המואב רבח לכ לש ותעדותב תאז םעו ,והשמ םהילע םיעדוי םניא וליפא שי תומואב הלודגל וליפאש םושמ ,תלבגומ איה .הייליהק התואל םתוכייש לש םושמ ,תינובירכ תניימודמ איה .תורחא תומוא תונכוש םהל רבעמש ,םייפוס תולובג תוימיטיגלה תא ועקעק הכפהמהו הלכשהה תעונת ובש ןדיעב דלונ "המוא" גשומהש איה ,ףוסבלו .יהולא וצ ףקותב תלשוש ידי לע תטלשנה תיכרריה הכלממ לש המוא לכ ,הב םיררושה לוצינהו ןויוושה יאל רשק ילבש םושמ ,הייליהקכ תניימודמ .רושימ ותוא לע םיאצמנש םישנא ןיב הקומע הווחאכ דימת תשפתנ

.תירוטסיה העפותכ תוימואלה רקח תא הרמאמב תרקוס (1997) לארשי-ןב הודח יוטיבל תוכזה המוא לכלש רמואה יטילופ ןורקיעכ תוימואלה תא רידגהל שי התעדל תא ללוכ תוימואלה ןורקיע .ןוטלשה תוימיטיגלל ןחבמ אוהו, הנידמל רמולכ ,יטילופ תוברת ,ףתושמ אצומ לש םיסותימ ,תירוטסיה תינתא תוהז ,תוימואלה יביכרמ לכ .תפתושמ תוהז תעדותו תפתושמ הפשו

"ימואלה רבע"ה .םיבולש םילכ תניחבב םה "הווה"הו "רבע"ה ,(2006) םר תעדל ,רמולכ .רבעה לע ךמסנה יומיד אוה "ימואלה הווה"הו ,הווהב רצונה יומיד אוה יכרוצל רבעה ןמ םירמוח תככזמה תוהז לש תיצוביק הרכה הניה תוימואלה .הווהה לש הקיטילופה

תוילכלכ תורומתב הירוטסיהב תוימואלה תעפות תא רשוק ינרדומה רקחמה הגהנה אללו םמצעמ םישחרתמ םניא םייונישש ןויערה תא שיגדמ אוה .תויתרבח .(1997 ,לארשי-ןב) םייוניש ונכתי אל תישונא הנווכהו

6

עדימה תרבח

המו תיפרגואיג תלבגומ הניאש הרבח לע רתויו רתוי םירבדמ תונורחאה םינשב לש םתעדל .עדימה תרבח עדימב רבגומה שומישה אוה לכמ רתוי התוא ןייפאמש רידגמה טנמלאה תויהל ךפוה עדימה וב ךילהת ללוחתמ םינומשה תונשמ לחה םיבר עדימב רבגומה שומישהמ םיעפשומ םימוחת רתויו רתוי .וננמז תב הרבחה לש תיגולונכט תלבומכ קלח ידי לע תספתנ עדימה תרבח .ותוא תוציפמש תויגולונכטבו הלאכ שי .הלש םינכוסכ הנידמה וא תילכלכה תכרעמה תא םיאור םירחא דועב ןוסא הב םיאור םירחא דועב עדימ תרישע הרבחל רבעמה תא הכרבב םילבקמש הלאל עדימב םירישעש הלאש ןיב םירעפה תלדגהמ האצותכ שחרתהל דמועש .הב םיינעש

המדקהמ האצותכ החימצ לע הארמ הלכלכה הב הרבח איה עדימה תרבח שדח ןדיע תגציימ ךוראהו רצקה חווטב הלכלכה לע התעפשה לשבו תיגולונכטה .(2003 ,ןומולוס)

תוטונ םירקוח תוצובק .עדימה תרבח גשומה לש הרדגהה לע תקולחמ תמייק .םמלוע תסיפתל םאתהב התניחבל םינוירטירק ביצהלו עדימה תרבח תא רידגהל םיכילהתו םינוירטירק תוביצמה תורדגהה ןה םויכ רקחמב תוטלובה תורדגהה .(2003 ,ןומולוס) םייטילופו םייתוברת ,םייתרבח ,םייגולונכט

:עדימה תרבח לש תוחוור תורדגה

,תיסחי לוז ונוסחאו עדימה תולע ,עדימ לש ינללוכ שומיש םייק הב הרבח .1 ,םיירחסמ ,םיינוגרא םישודיחב הוולמ םינותנו עדימב ינללוכה שומישה םלועב ןה םישנא לש םהייח תא קומע ןפואב םינשמש םייטפשמו םייתרבח .יתרבחה םלועב ןהו הדובעה תוכפוה עדימו תרושקת תויגולונכט ובש בצמל תסחייתמ עדימה תרבח .2 תויגולונכט .םימוחתה לכב עדי לש הצפהבו יתיישעתה רוצייב תובלושמל

7

עדימ עדימה תרבחב .עדימ לש הכירצו קוויש ,רוצייל השדח השיג תורצוי עדימ .עדימה רוטקסב היוצמ ,הקוסעת ,הסנכה תריציל םלג רמוחל ךפוה .ףסונ עדי תריציב יזכרמל ךפוה תויגולונכטו עדימ תותשרב בחרנ שומיש השועש הרבח איה עדימה תרבח .3 .םיתורישו תרושקת עדימ ירצומ לש תולודג תויומכ תרצויו םילכב תשמתשמה הרבח איה עדימה תרבח (2003) ןומולוס יפ לע .4 ,היקסע ,היחרזא ןיב עדיל םגרותיש עדימ ריבעהל תנמ לע םייגולונכט רוציל הנווכ ךותמ תויטילופו תויתרבח ,תוילכלכ תורטמל הינוגראו התלשממ .היחרזא תבוטל תיתורחתו תילכלכ ,הליעי ,תיתרבחכ הרבחה תא רמשלו

:םירקוחה ברקב תונושה תושיגה לע תוכמתסמ עדימה תרבח לש תורדגהה

,הנותנ הרבחב תיגולונכטה תוחתפתהה תא השיגדמ תיגולונכטה השיגה .1 העיפשמו יוניש תללוחמכ תספתנ היגולונכטה .עדימה תרבח לש יזכרמ דדמכ דחא .םייונישה תא תבצעמש איה הרבחה הכותמ תעבונ םגו הרבחה לע תותשר :עדימ תויגולונכטב שומישה תובחרתהה איה עדימה תרבחל םינמיסה .תיניוולו תיטוחלא תרושקת ,תילאטיגיד היזיבלט ,םיבשחמ תרושקת לש קוויש ,רוציי יכילהתב היגולונכט לש רבוגו ךלוהה בולישהש איה החנהה אוה טנרטניאל תושיגנב לודיגה .יתרבח יוניש םבוחב םינמוט תרושקתו הכירצ חותיפ ,תורבח לש היצזיטרקומד ,תילכלכ החימצו חותיפ תגשהל יזכרמ דדמ םיקנב ןיב עדימ לש םיילבולג ןיפוליח לש תובחרתה ,ךוניח לש יגולונכט ידי לע וצומיאו טנרטניאה תרידח רמולכ ךוניח תודסומו תולשממ םידיגאת תרושקת תרשפאמה תיגולונכט תיתשת לש תוססבתה לע הארמ םישמתשמ .תידיימ לע לב לאינד לש ותדובעבו היגולויצוסב הרוקמ וז השיג תיתקוסעת השיג .2 םיאב עדימה תרבח לש םינייפאמה וירבד יפ לע .תיתיישעת-טסופה הרבחה רוצייב םיקסעומה זוחא לש הדירי לע רבודמ .םייתקוסעת םייונישב יוטיב ידיל לש ןוכימ תאז תמועל .תויזיפ תויונמוימ וא םירושיכ םישרודה תועוצקמבו שוקיבב הדיריל םימרוג םיבשחמ לש הסנכה תועצמאב רוציי יכילהת

8

תועוצקמל שוקיבב היילע תמועל םיטושפ םירושיכ םישרודה תועוצקמל .(2005 ,טאלבלוג) םיהובג םייתלכשה םירושיכ םישרודה תססובמה השדח הלכלכל רבעמב רבודמ וז הסיפת יפ לע תילכלכ הרדגה .3 תוילכלכה תויוליעפהמ רכינ קלח הבש .עדימ ירצומו םיילמס םירצומ לע חותינ לע תססובמה הלכלכל תואלקח ןוגכ ןוזמ תקפהו רוצייהמ תורבוע .יתימא ןמזב עדימ תלבקו גשוממ רבעמ שי הב היפרגואיגב איה וז השיג לש רוקמה תיבחרמ הרדגה .4 ןיב תורשקמה עדימ תותשרש אוה שגדה .בחרמ לש גשומל םוקמ לש עדימה תותשר .בחרמה לשו ןמזה לש ןוגראה לע םיעיפשמ םינוש תומוקמ ןיב קחרמל רבעמ תורשקמ ןה .יתרבח ןוגרא לש םייזכרמ םיביכרמל םיכפוה לובג םהל ןיאש תותשרל תרבוחמ הרבחה .םלועה לכו רוזאהו ריעל דרשמה תיתשת לש םויקה .טנרטניאל רוביח םהל שיש הלא לכל תרבוחמו םיססובמה םירשקה לש יונישל איבמש עדימ תמירז לע שגד םש תינורטקלא .תילבולגה המרב םהיניינע תא להנל םילוכי םיקסעהו טרפה .ןמזו םוקמ לע אמגודל עדימ לש המירזו םייוניש לע תרבדמ וז השיג תיתוברת הרדגה .5 תכרוצ הרבחה .היזיבלט תונחת לש המוצע תומכל הרבחה לש הפישחה ןיב תוהז רוציל הטונו תולובג הצוחה הקיזומו היזיבלט ירודיש לש הידמ .(2005 ,דלה) םימעו תויוברת

יונישה איה הבושח הדוקנ .םייטילופ םייתרבח םיטבה םג םימייק עדימה תרבחל ירוביצו יקסע ,יתלשממ ,יטרפ ןיב םידירפמה םיווקה ."ללכה תושר" לש הסיפתב הרוצב שדחמ ורדגוה וללה םיגשומהמ קלחו ובחרוה תולובגה םישטשוטמ וכפה תבחרהש הנבהה םג ."ללכה תושר" גשומה תא דואמ םיביחרמ השעמל םהש וזכ ולחש םייונישה .הלכלכל םגו הרבחל םג םרותה יבויח רבד הניה "ללכה תושר" םייונישמ םג אלא םייגולונכט םייונישמ קר אל םיענומ "ללכה תושר" תסיפתב תיגולונכטו עדימ .ויפואב יטילופ וניה הז ךילהת לש תועפשהמ קלח .םייתרבח םייטילופה םיכילהתב םיחרזאה לש רתוי הבחר תופתתשה םירשפאמ עדימה ךכב ,ךכב םנוצר םא ,תוטלחהה תלבק יכילהתמ קלח תויהל חרזאל םירשפאמו

9

,ןומולוס) "ללכה תושר"ל רבעו ירוביצל תויהל ךפה םינוגראמ עדימו יתלשממ עדימש

.(2003

תוחתפתהה איה עדימה תרבח תורצוויהלו עדימה יובירל תויזכרמה תוביסה תחא תושדחה תויגולונכטה .ןורחאה רושעב תרושקתהו עדימה תויגולונכט לש תררחסמה תדרוה ,םיליעיו םיריהמ עדימ תרבעהו רומיש דחמ תונווגמו תובר תויורשפא וחתפ םגש תויעבה ךדיאמו ,ךכמ עמשמה לכו תוילאוטריו תוליהק תמקה ,םיתורישה יריחמ ןיבל עדימה ילעב םינוילעה םינורישעה ןיב םירעפ תריצי :עדימה תרבחמ קלח ןה תוצצופתה ,טנרטניאב יוצמה עדימהמ קלח לש העורג תוכיא ,תושלח תויסולכוא הריהמה תומדקתהה יכ ןייצל בושח .תרושקתה תותשרב תופיפצהו עדימה ךשמהל ירקיע זרז תשמשמה וז איה (טנרטניא) תרושקתהו םיבשחמה תויגולונכטב תינורטקלאה הידמה ומכ םימוחתב םיפסונ םייוניש דצל עדימה תרבח תוחתפתה תלוכיו תועדומה תלדגה םג הז ךילהתב בושח םוקמ םיספות ןכו תרושקתה ילכו .(2003 ,ןומולוס) הלא תויגולונכטב שומישה

יוטיב ידיל אבש יפכ רתיה ןיב תרושקתהו עדימה םיבשחמה תויגולונכט בוליש רבוחמ ישיאה בשחמה .שמתשמה לש םיקפוא תבחרה ורשפא ישיאה בשחמב ךכו עדימ תורוקמ לש לודג ןווגמל הבחר השיג םירשפאמ הלאו תרושקת תותשרל .(2003 ,ןומולוס) תיביטקארטניא הרבחל הרבחה תכפהנ

םישנאה ןיב םיברקמו םלועה ידמימ תא םימצמצמה םייגולונכטה םייונישה תובקעב אלל תובר תוצרא ינפ לע הסורפש תילכלכ תוליעפ :תילבולג הלכלכ תחמוצ םיימואל תולובגב תובשחתה

תונידמ .תרחא תילכלכ תוליעפב החמתמ רוזא לכש םירוזאל קלוחמ םלועה תוטלחה .םמוחתב תעצבתמה תילכלכה תוליעפה לע חוקיפ תלוכי תודבאמ תוימואל יפלא תוקחורמש תורבחה יזכרמב םילבקתמ םידבוע ירוטפו םידבוע סויג לע .תעגפנה הנידמהמ םירטמוליק

10

םהב תויתיישעת תונידממ תאצל ולחה םילעפמ .תוילכלכ תולועפ לש רוזיב שחרתמ הלכלכה .קוחרה חרזמב ןוגכ הירפירפב תונידמ לא תוהובג תורוכשמ ושרד םידבועה .םהלש תוליעפה תא םוקמל םוקממ זיזהל תורבחל רשפאמ רבדה .תילבולגל הכפה םימוצמצ יבגל תוטלחהש ךכ ,לוהינו חותיפ ,רוציי תומוקמ ןיב הדרפה שי ןכ ומכ .תורחא תונידמב תועיפשמו תחא הנידמב תולבקתמ הדובע חוכב

11

םואלה תנידמ לע עדימה תרבח תעפשה

ךכל המרג טנרטניאהו ןיוולב היזיבלטה ירודיש ,דיינה ןופלטה לש םתעפוה .ןיע ףרהכ שממ תשחרתמ ינשה הצקל ץראה רודכ לש דחא הצקמ תרושקתהש תורתוכ .שממ םתושחרתה תעב היזיבלטה עקרמ לע ונל םיגצומ םיקחורמ םיעוריא תולהבו תוששח ,םירבשמ לע תושדח וניתבל םיאיבמ היזיבלטה ירדשמו םינותיעה .הטילש ללכמ ירמגל םיאצוי םלועה יבחר לכב םייונישה יכ עמתשמ ןהמש תוינומה תימלועה הלכלכב תורומתה תובקעב ישיאהו ילכלכה םנוחטבל םידרח ונתיאמ םיבר תושדח תועונת לש ןתעפוה לשב תוררועתמ תויטילופהו תויתוברתה תויואדווהו תודסומו תודרפנ םואל תונידמ לש ןתוכמסש המוד .םישדח תודסומ לש ןתוחתפתהו המצועה יבר םיילבולגה תוחוכה חכונל תרתוימ תישענו תכלוה םייתרוסמ םייתרבח ןוהה יקוש לש תודונתב יולת וניסיכבש ףסכה לש וכרע וליפא .הרואכל םייטננימודהו םלוע .םירבוגו םיכלוה תואדו יאו יוניש לש םלועב םייח ונאש הארנ .םיימלועה ןיבמ ונניא שיאש ילבולג רדס ךותל םיפחדנ ונא ."הריהדב םלועכ" ותוא ןייפא סנדיגש תמייקש הארנ לכה לעמ .ויתועפשהב שוחל ונלוכל םרוג אוה םלוא ואולמב ותוא תיטילופה תוכמסה סיסבכ וספתנ ןתונובירו ןמויקש םואלה תונידמש הבחר המכסה .(2005 ,דלה) םייטמרד םירגתא לומ התע תובצינ תונורחאה םינשה תואמ שולשב

תולבגממ גורחל םירשפאמו םייחה ימוחת לכל תרושקתה יעצמא םירדוח וב ןדיעב םויכ תרשפאמה ,טנרטניא המגודל ,תימלוע ללכ תרושקת םייקלו יזיפה םוקמה ןודל םיחרזאה םילוכי ובו הנידמה לש חוקיפהמ ישפוח אוהש בחרמ ,ירוביצ בחרמ ,תינרדומה הרבחב םיינויחה םיסכנה דחא אוה עדימה .תוינידמהו הנידמה יניינעב יעצמא לש הטילשהו ,יטילופ ראשה ןיב אוה עדימל השיגה לע קבאמה רשאכ ,עדימ תקפסהל תועיבתל ןוטלשה הנענ רשאכ .תיטילופ המצוע תרצוי תרושקתה המצוע לש דקומכ םקזחמ ךכבו תרושקתה יעצמאל ותמצועמ קלח ריבעמ אוה .עדימה לע םג הטילש םדיב שי ךוויתה ידיקפתל ףסונ ןכש ,הלופכ תיטילופ דיחיה חוכה הניא רבכש םואלה תנידמ לש חוכה יסיסבב עוגפל היושע תרושקתה ול שיו הירוטסיהה תא עינמה חוככ תספתנ היגולונכטה .ימלועה בחרמב טלושש

12

תועד תועבומ הז עקר לע .הרבחה לש הייפואו הינפ תעיבק לע תרכינ העפשה .םואלה תנידמ ץק תאו תימואל-טסופ הפוקתכ עדימה ןדיע תא תואורה תונוש

התווהתה תובקעב םואלה תנידמ דיתע תא תונחובה תוירקיע תושיג שולש תומייק :עדימה תרבח לש

םייונישה תובקעב ןהלש תויטנוולרהו ןחוכ תא תודבאמ םואלה תונידמ (1 תויגולונכטה תעפוה תובקעב םימרגנש םייטילופהו םייתרבחה ,םיילכלכה .רתוי םייקתהל לכות אלו תושדחה תומצעתההו םיילבולגה םייונישה תורמל םייקתהל ךישמת םואלה תנידמ (2 ףוגה ויידע איהו הנידמה תמצוע תא הריבגמו תקזחתמ אקווד תימואלניבה .תימואלניבה תוליעפה תורמל היחרזא יניינע לוהינ לע דקפומה יזכרמ םיאתהל ידכ .תיחכונה התנוכתמב אל םלוא םייקתהל ךישמת םואלה תנידמ (3 תוחוכהמ ועפשויש םיינוגרא יוניש יכילהת רובעת איה השדחה תואיצמל המצע תא םיאתהל וצלאיי ןה .הנידמה ךותבש םייתרבחה תוחוכהמו םיימואלניבה ןהבש תושדח תוביסנל לגתסהל וצלאייו תימלועה הביבסל ןתוליעפו ןהידיקפת םיבר םייטרפו םיירוביצ םיפתוש םע ןתונוביר תאו ןתמצוע תא קולחל ןהילע .הדיצלו היתחתמ ,םואלה תנידמ לעמ

,םיילכלכ םיטביהמ םואלה תנידמ לש המוקמ תא םינחוב תירקחמה תורפסב .םייטילופו םייתוברת

רבעמ .תימואלניב הלכלכל תימואל הלכלכמ רבעמ שי יכ ונא םיאור ילכלכה טביההמ ,רחא רוזאל דחא רוזאמ םילעפמ לש רבעמ ,הדובע חוכ לש רבעמ ,תורוחס לש תולשממה לש ןהיתונוצרב וא תוימוקמה תולכלכה לש ןהיכרוצב בשחתהל ילב טעמכ תמייק .הב טולשל ןכש לכו ןהלש הלכלכה תא ןיבהל תולוכי ןניא תונידמה .תוימואלה רשפאמש המ .תיסנניפו תילכלכ תולת תאזב תאז תונוש תונידמ לש תידדה תולת רשא המירז עדימ לש תידיימהו תישפוחה המירזה וז תילבולגה תוליעפה תא

13

המירזב טולשלו התוא ןיבהל רשפא היהיש ידכ השדח תילכלכ הבשחמ תבשוח .(2006 ,ןוטסרבליס) בחרמבו ןמזב וב םילהנתמ םינוגראש ןפואה לע העיפשמה

תורוחסה ,הדובעה ,ןוהה ימרז לש תרוסמתה יעצמאכ תשמשמ בושקתה תיגולונכט ןמ תיתרבחה הלועפה תא ץלחמ הזה יעצמאהו ,תוימלועה תותשרב תונויערהו תלוכי ,אברדא .תיתרבח ללכ אל יכ םא תיבחרמ ללכל התוא ךפוהו םיוסמה םוקמה םתטילשש "םידיינ"ה ןיב גלפמה ינוה סכנל המצע ינפב תכפוה הריהמה העונתה ,םר) שדחה ילבולגה בחרמב םמוקמל םיקתורמה "םיחיינ"ה ןיבל תמצעתמ בחרמב

.(2005

תוחוכ ידי לע תענומו םיימואלניב םידיגאת ידי לע תלהונמ הלכלכהש הארנ הרואכל האצותכ .םימייקתמה םיכילהתה לע חקפלו טולשל םואלה תנידמל ןיאש קוש השענ "םואל תלכלכ" גשומו םיימואלניבה תולובגה וגגופתה תילכלכה תוליעפהמ תותשרמ קלח םיקהל תורבחל תורשפאמה ןוהה תועונת ,השעמל םלוא .רתוימ הלועפ ףותיש שי .םואלה תלכלכ לש המויק תא תרערעמ אל תורחא תונידמב רוצייה קושה תוחוכ תא ןסרל תלוכיהו חוכה תא שי םואלה תנידמ ידיבו תונידמה ןיב ילכלכ .(2005 ,דלה)

תנעשנ ןהילעש תויצקארטניאל תיתשתה תא תוקפסמ תרושקתו עדימ תויגולונכט םויק תא תרשפאמה תיתרושקתה תיתשתה .םיימלועה םיקוושה לש ןתחימצ ,ילבולגל םלועה תא תכפוהו םיתוריש ,םירצומ לש םיחותפה םיימלועה םיקוושה ןוחטבל תועגונה תוילבולג תויעב םע דדומתהל ישוק םואלה תונידמל תמרוג יתלב םימסב רחס וא ץראה רודכ תוממחתה :ןוגכ תישיאה םתחוורלו םהיחרזא .םימסה תיעב םע דדומתהל ידכ תימואלניב תונגראתהב ךרוצ שיש קפס ןיא .םייקוח תוכמס תלעב איהש ,םואלה תלשממ תמגוד ,תימואלניב הלשממ ןיאש איה היעבה ימואלניבה רחסה תא םולבל םיימלועה םיצמאמה .קבאמה תא להנל הלוכיש הפיכא תלעב איה הנידמ לכ .ןהיניב הלועפ ףתשל םואל תונידמ לש ןתונוכנב היולת םימסב

14

התטילש לע הנוצרמ תרתוומ הנניא םלועל טעמכו המצע לשמ ימואל תויופידע רדס .(2005 ,דלה) םיימינפה היניינעב

תויגולואדיא ,עדימה לש הלקה תושיגנהו תובורמה תרושקתה תותשר תרידח םע לוכי ןהלש רסמה ,דחא דצמ .תושדח תויניצר תויעבו תושדח תויונמדזה ינפב תובצינ ,רחא דצמ .ןכ ינפל םלועמ תוירשפא ויה אלש תושיגנבו תוידיימב התיבה עיגהל היזיבלטה ,וידרה ילג לש םזילרולפה ןמ קומחל תכלוהו תרבוג הדימב השק השענ תונוש תועדלו םינוש םירסמל ינרדומה טרפה לש תיתרגשה הפישחה .טנרטניאהו הרטמב תבהלנה ןתוקבד לע ,םינומה תוסייגמ תויגולואידיאכ תוזחאיהה תא תכפוה הבר תוליעיב םהילהק תא ררועל םילוכי םייגולואידיא םירסמ םא .רתוי השקל ,תחא טעמל .טלקייש דיחיה היהי אל םהלש רסמהש רתוי הלודג תוריבס םג שי ,רתוי יצורע ירודיש לש טלחומ יתלשממ שוביש וא ,ימצע-דודיבל םייביסאמ תונויסינ תחא תיטילופ היגולואידיאל תידעלב ףשחיי ינרדומ םדאש תוריבסה ,תרושקתה (1999 ,רסיז) תכלוהו תרבוג הדימב השולק תישענ הדיחיו

,תימלוע ללכ תרושקת םייקלו יזיפה םוקמה תולבגממ גורחל תרשפאמ תרושקתה תוינגומוה תרצוי תרושקתה יעצמאב תיברעמה הטילשה .הכומנ תולעבו תידיימ .דכלמ ימואל םרוג תרושקתה יעצמא ושמיש רבעב .ילבולג רפכ םלועה תוברתב המואה ירופיס תא ורפיס ולש תוינכתה ,תימואלה תוהזל יוטיב ויה וידרה ירודיש תובקעב םויכ .הנידמה תא ןנוכש קבדה היה אוה םיסותימה תא שדחמ ושביגו לש תושדח תורוצ ,םיסחי תוכרעמ לש תושדח תורוצ ורצונ ןיוולה ירודישו טנרטניאה תודסומ לע תרוקיב רשפאמ עדימה שפוח .תוחרזא לש תושדח תורוצו תופתתשה דיקפת שי תרושקתל םויכ .םיטועימל הפ שמשמו םיינוציחו םיימינפ תולוקמ עדימה תב איה תיברעמה העפשההש םינעוטה שי דגנמ הנידמה םקרמב העיגפו רוזיב לש איה הביסה .תוימואלה תויוברתה ומכ תויוהזלו םוי-םויה ייחל תרבחתמ הניאו ףולח אלו תויכשמה לש םינש תואממ תועבונ ,תוימואלה תויוברתה ,תיתוברתה הינבההש הפדעה ,תימוקמ תונותיע ןיידע שי .םכרדמ ןתוא תיסהל וא ףילחת ןהל אוצמל לק ןיידעו, תימוקמ תונשרפה ךא ילבולג אוה תושדחה ףוסיא םנמא ,תוימוקמ תוקפהל לע תרושקתה יעצמא לש העפשה שיש קפס ןיא ןיוולה ירודיש לע יצרא חוקיפ שי

15

תוברת תודסומו תוברת ייוטיב לש םמויקמ םלעתהל ןיא םלוא תוימואלה תויוברתה םימלעתמ תחא תוברת קר שיש םירבוסש הלא .ימואל ןויבצ לע םירמושש םייזכרמ ןיידע שי תרושקתל .תויכשמהמו תימוקמה המרב תישונאה תוליעפהו הקימנידהמ ,תונותיע ,היזיבלט ירודיש .הנידמה קוזיחל םיילמס םיבאשמ קופיסב יזכרמ דיקפת תושדחה .םימייקו םייח ירוביצה רודישה לש םייתכלממה םיפוגה חוקיפו תושדח ןכלו תימוקמו תיצרא תרגסמב םיקפומ םבור םלוא .םלועה לכמ תועיגמ םנמא לע חקפמה ירקיעה ףוגה ןיידע איה םואלה תנידמ .םיימוקמה חורה יכלהמ םיעפשומ היפצה ירועישל םלועה יבחר לוכמ תוכוז תימוקמ הקפהמ תוינכות .תרושקתה יעצמא .(2006 ,ןוטסרבליס ;2005 ,דלה) רתויב םיהובגה

תימלוע תודגאתה תכפהמב התוול תימלועה תרושקתה תכפהמש םינעוט שי לע עיפשהל ידכ ונגראתה םייטרפ םיסרטניאו תוליהק םיחרזאש ךכב תאטבתמה -לע תועונתו םייתלשממ אל םינוגרא .ילבולגה לשממה לש ונכות לעו ותולהנתה תימואל-לעה תיחרזאה הרבחה לש םיסרטניאלו תוגאדל יוטיב םינתונ תוימואל .היסנכה יניינע דעו הביבסה יניינעמ תוירוביצה תויגוסה תשק לכב תחתפתמה םיבאשמו םדא ינב ןגראל ןתלוכימ תועבונ תוימואל-לע תועונת לש ןתעפשהו ןתמצוע .תוריהמב םיפתושמ םידעי ןעמל םלועה יבחר לכמ

תנידמ לש םייטילופה םיזכרמב האורה הפקשהמ הזוזתל םירושק וללה םייונישה לכ םיזכרמה דועב .םייתרבח םייפוטוא תונוזח תמשגהל תוירקיעה תוריזה תא םואלה ,רבעבמ רתוי הנטק הדימב םג אלו שמשל םיפיסומ םואלה תונידמ לש םייטילופה לש ירקיעה דקומה תא דוע םיווהמ םה ןיא .םיבאשמ תקולחל תירקיעה הריזכ לש וא תונוש תויתרבח תועונת ברקב תויפוטוא תויצטניירוא לשו םייטמזירכ םידמימ תוריזב םירבוגו םיכלוה םיתומיעל הרושק וז תינפת .הרבחב םיבחר םירזגמ םואלה תונידמש תיטילופהו תיתוברתה תוינגומוהה .דחי םג תוילבולגהו תוימוקמה ללכ תוכרעמ לש ןתחימצל ואיבהש םיכילהת לשב השלחנ תויאפוריא ברעמה הדבועהמ םלעתהל ןיא םלוא .יפוריאה דוחיאה לש ודוסיל דחוימבו תויאפוריא וארקו תורבחה יזכרמ לא ורדח תוינושלו תוינתא ,תוירוזא ,תוימוקמ תובר תויוהזש תוליעפ לש םישדח םיסופדל התע םידע ונא .םואלה תנידמב הינומגהה לע רגית

16

םירטשמ לש היצמיטיגלה יסיסבב יקיחרמ םייונישל ץימא רשק םירושקה תיטילופ .(2005 ,דלה ;2005 ,טדטשנזייא) הלא

ידרשממ דחא לכל טעמכ .םירושימ ינשב םיימואלניב םיעגמ תולהנמ םואלה תונידמ טעמכ תובורק םיתעלו רישי רשק תמייקמה ולשמ תימואלניב הקלחמ שי הלשממה םיליבקמה םיימשרה םימרוגה םע םיסחיב הלשממה םע יזכרמ םואית אלל ןוגכ םיירקיעה הלשממה יפוג םדקתמ הנידמה םואניבש לככ .תורז תולשממב -לעה תוליעפה עפש רחא בוקעל םילגוסמ םניא טעמכ הינטירב לש טניבקה תוליעפל ףסונב .ןירשימב ןהילע חקפל אל יאדובו תיתלשממ ןיבהו תיתלשממ ישאר לש תוליעפל תונורחאה םינשב םידע ונא תולשממ ירש לש תימואלניבה תא םדקל הרטמב תימואלניבה הריזב תויתנידמ-תתה תויושרהו ימוקמה ןוטלשה ,וילע םידקפומ םהש םוקמה לש םייטילופהו םיילכלכה ,םייתוברתה םיסרטניאה תוימוקמה תויליהקה לע םואלה תנידמ תודסומ תטילשב םוסרכל תמרוגה הדבוע .(2005 ,דלה)

תומגמ ובש תחאו םירשעה האמה תליחתבו םירשעה האמה יהלשב םייקה בצמה תוהזהו ןוגראה תדיחי תא תושילחמ ידוגינה ןבולישב תוימוקמ תומגמו תוימלוע תילאקולג הריז תורצויו ,םואלה תנידמ ונייה ,םדוקה ינרדומה בצמה לש תיזכרמה תא תוקחושה לעה תומגמ ןה תוילאבולגה תומגמה .השדח תילאקול תילאבולג ,תויסנניפ ,תויגולונכט תוימואל-לע תוכרעמ דצמ ,"הלעמלמ" םואלה תנידמ תא תוקחושה ,דגנה תומגמ ןה תוילאקולה תומגמה ,תוירחסמ תוישוג ,תויתרושקת ,תויעזג ,תויתד ,תוינתא תוימואל-תת תויוהדזה דצמ הטמלמ םואלה תנידמ תילאקולה המגמהו תילבולגה המגמה .תורחא תויתוברתו תוירוזא ,תוינמואל הנידמה ינוגרא ידסומה ביכרמה :היביכרמ ינש לע םואלה תנידמ תא תוקחוש רבחמה ףקמה תא תוקחוש ןה רקיעב ךא .םואלה יתליהק-יתוברתה ביכרמהו ןיב לוכיבכ תמייקה האלמה המאתהל ףקות תתל רומאה ףקמ "םואלה תנידמ"בש הנידמה .הלכלכלו הרבחל תיתנידמה תרגסמה ןיבו יתוברתה טביהל ידסומה טביהה יצורעב םימרוזה "םילנגיס"ל םירידח םיילאירוטירטה היתולובגש םושמ תקחשנ םיעקבנ םייגולואידיאה היעוביקש םושמ תמעמעתמ תוימואלה .תוימלועה תותשרה

17

בצמ רצונ .הענכהלו הריצעל םינתינ םניאש םינפבמ תויוהזו ץוחבמ םירסמ ידי לע .תפפורתמ םייתשה ןיב הפיפחהו ,תמעמעתמ תוימואלה תשלחנ הנידמה ובש שדח םייצחלמה תבצב התא הנותנ תחא הדיכל הדיחיל הבשחנ רבעבש ,םואלה תנידמ הלא ןבו הנממ הלודגהו הל תינוציחה הביבסה םע םתוא םיגזממה םימרוגה ןיבש .(2005 ,םר) הנממ תונטק תוימינפ תודיחיל התוא םיררבשמה

18

םוכיס

תוחתפתה .ימלועה רדסל דוסי ינבא םירשעה האמב וויה םואלה תנידמו תוימואל תא תצרופה היצזילבולגה יכילהת תא העינמ םיבשחמה תרושקתו עדימה תיגולונכט .םוקמל םוקממ םדא ינבו תונויער .תורוחס ,ןוה דוינ ידי לע הנידמה תולובג לכב יונישה יכילהתב המוצע תובישח תולעבכ תוספתנ תויגולונכטה תויוחתפתהה היגולונכטה תספתנ תאזה החנהה סיסבב .םייתרבחה תודסומהו םימוחתה תשק ןיא .הרבחה יפוא לש םייזכרמה םינייפאמה תא עבוקהו הירוטסיהה לש עינמה חוככ המצע היגולונכטב תועובט ןניא ןיא םלוא הרבחה לע תועפשה שי היגולונכטלש קפס םג ןה הרבחה לע תועיפשמ קר ןניא תויגולונכטה .הב שומישה יפואמ תועבונ םא יכ .הנממ תועבונ

םיימואל-תת םיצחלל הנותנ איהו רערעתמ םואלה תנידמ לש הדמעמש קפס ןיא דצמ .תושדח תויוהז םירציימ הלא םיצחל .םיינוציח םיימואל-לע םיצחללו םיימינפ תנידמל ץוחמש יללכה םלועל תורבוחה הלאכ תוימואל-סנרט תויוהז תורצונ דחא "םוקמ"ב תורפחתמה הלאכ ,תוימואל ואינ ,דגנכש תויוהז תורצונ רחא דצמו םואלה תינוציחה הביבסה יוניש .(יתוברתה םג וא ילאירוטירטה ןבומב םוקמ) םיוסמה וא תויטרקומד תושענ תונידמ ךכל הבוגתבו הדוקפת ןפוא תא הנידמה לש תימינפהו תויוכז תבחרה ךותו םדאה תויוכזל חרזאה תויוכז תבחרה ךות רתוי תויטסילרולפ םיינוציחה םיצחלה .הנידמב םיפפותסמה םימואל-תתה םימואלה תויוכזל םואלה תוהזה תורדגה לע םיעיפשמו דגנ תובוגתל םימרוג היטרקומדה תבחרהל םיימינפהו םיתעלו תויתד תוימואל-ונתא תוצובק לש וא ,תוימואל-ונתא תוצובק לש ,תוליהק לש ,םר) םיחרזא תמחלמ ידכ דע תומילאו הביא ישעמ לש תוחקלתהל וליפא םימרוג

.(2006

הדיחיכ םואלה לש "תיתרוסמה" תנוכתמה לע תרמוש ןיידע םואלה תנידמ ץוח יפלכו םינפ יפלכ התוגהנתה ךרדש ,תילכלכו תיתוברת ,תיטילופ ,תילאירוטירט ןוה םיעינמה ,היצזילבולגה יכלהמ דגנ תקבאנ הנידמה .היחרזא ידי לע תעבקנ

19

םיימואל-לע תוחוכ דגנ יאמצעה המויק לע תמחלנו תולובג ןיא וליאכ הדובעו אל .הנידמה לש הימונוטואב סוגנל ןתלועפ ךרדבו שדח ימלוע רדס ןנוכל םיפאושה ,הדובע ירגהמ םיבשות לש הדידנ תמייק ןכלו רוגס ילכלכ קשמ םויה םייקל ןתינ .הנידמל הנידממ

תרושקתה .הנידמב יטילופו יתרבח דיקפת שי בשחמ תכוותמ היגולונכטלו הידמל תולובגה תא עבוקו ,תויונשרפ איבמ ,םייומיד בצעמה ירקיעה עדימה רוקמ איה דחא דצמ .תעדל רוביצה תוכזו יוטיב שפוח תרשפאמ איה .םייטילופהו םייתרבחה תולובגל תועמשמ אלל םלועב םינוש תומוקממ םישנא ןיב רשק תרשפאמ תרושקתה ,תפתושמ תוברת םיקלוחה ןיב םירשקה תא קדהל תלעופ איה ינש דצמו םיינידמה תקזחמ םימואל רפסמ שי הנידמ לכב הבש תואיצמב .תירוביצה העדותה תא בצעלו תוינתאה תויוהזה תא תחפטמו תרמשמ תעב הב םלוא ימואלה סותאה תא הידמה םימואלה תולובגה שוטשטמ האצותכ רצונש ללחה תא אלמלו הזתניס רוציל ידכ .היצזילבולגה יכילהת תרגסמב

20

היפרגוילביב

.החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת .תוניימודמ תויליהק .(2000) 'ב ,ןוסרדנא

.יונישו תויכשמה ,תוירירבש :היטרקומדה לש םיסקודרפה .(2005) 'ש ,טדטשנזייא .היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי

םירחאו .י ,ץרהנייר :ךותב .ירוטסיה ןמונפכ תוימואלה רקח .(1997) 'ח ,לארשי-ןב .(57-81 'מע) תושדח תוביטקפסרפ תידוהי הקיטילופו תוימואל ,(םיכרוע) .לארשי תודלותל רזש ןמלז זכרמ :םילשורי

.החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת .תוימואלו םימואל .(1994) 'א ,רנלג

:הננער

.ה

ךרכ

תיתרבח הבישחל

אובמ

,(2005)

.(ךרוע)

'ד

,טאלבדלוג

.החותפה הטיסרבינואה

הטיסרבינואה :הננער .ד ךרכ תיתרבח הבישחל אובמ .(2005) .(ךרוע) 'ד ,דלה .החותפה

:ביבא-לת .תויטילופ תוסמ :תימואל טסופה היצלטסנוקה .(2001) 'י ,סאמרבה .דחואמה ץוביקה

הטיסרבינואה :הננער .א ךרכ תיתרבח הבישחל אובמ .(2005) .(תכרוע) 'ק ,דרוודוו .החותפה

:ביבא-לת .וננמז-ןב יגולואידיאה חישל בנשא לאמשו ןימי לע .(1999) 'ב ,רסיז .ןקוש

21

.גנילסר :ביבא-לת ?הידמ דומלל עודמ .(2006) 'ר ,ןוטסרבליס

.תילארשיה תירוטסיהה הרבחה :םילשורי .הירוטסיהב המואה .(2003) ד"א ,תימס

תלבק םשל רוביח .הפוריאב עדימה תרבחל םיידוחיי םיווק .(2003) 'מ ,ןומולוס .ןליא-רב תטיסרבינוא ,ינש ראות

.החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת .םואלה תנידמ .(1999) 'ש ,רלדנס

.גנילסר :ביבא-לת .לארשי לש היצזילבולגה .(2005) 'א ,םר

-לת .לארשיב עדיה לש הקיטילופהו תוימואל :'טסופ'ה לש ןמזה .(2006) 'א ,םר .גנילסר :ביבא

:ביבא-לת

.תוברתו

הרבח ,תרושקת -

22

טנרטניא .(2001) .(ךרוע)

'ד

,רענש

.החותפה הטיסרבינואה