Topik€9 Penulisan€ Laporan€€ Kajian€II€ HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3.

Membina dan meletakkan jadua l dan rajah mengikut American Psychological Association (APA); Menulis rujukan m engikut sistem APA dengan cara yang betul; dan Menulis rujukan dalam teks mengik ut stail APA dengan cara yang betul.

PENGENALAN Penulisan laporan kajian perlulah mengikut format penulisan yang ditentukan oleh pihak universiti. Laporan penyelidikan atau kajian merupakan laporan lengkap se luruh kajian yang telah dilaksanakan. Setiap universiti mempunyai format penulis an laporan penyelidikan tertentu, yang dikenali sebagai Âhouse styleÊ. Oleh itu, ben tuk penulisan laporan kajian untuk penyelidikan amat penting bagi menggambarkan imej yang baik sesebuah institusi. Topik 8, 9 dan 10 dalam modul ini akan member i panduan kepada anda tentang gaya penulisan laporan kajian yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia. Laporan kajian yang baik juga akan menggambarka n ciri-ciri penyelidikan yang baik dan berkesan. Laporan kajian yang baik dan te rsusun juga akan memudahkan pembaca memahami maksud yang hendak disampaikan oleh pengkaji. Dalam topik ini, anda akan dipandukan dengan cara meletakkan rajah, j adual, menulis rujukan dan meletakkan rujukan dalam teks. Dengan kata lain, dala m topik ini, anda akan ditunjukkan cara menyusun jadual, rajah dan rujukan mengi kut sistem ÂAmerican Psychological AssociationÊ.

41 3.80 .3 . R ajah 9. Tajuk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambark an kandungan jadual. Sifat jadual adalah u ntuk memberi maklumat dalam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terh adap laporan yang ditulis. Min 5. s = Signifikan pada aras p < 0.09 9.81 1.Piawai Nilai t 12.2: Perbezaan Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan dalam Ujian Pra S ubskala Sikap UJIAN PRA Nota: Nilai t kritikal 95% (df = 37) = 2.4.1.00 Definisi Sangat Setuju Setuju Tidak Past i Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Rajah 9.1.25 S.60 . 9. Seterusnya.021 df = Darjah kebebasan.1: Jadual membantu pembaca memahami definisi sesuatu maksud had atau ang ka Jadual 4.40 .2. Jadual yang baik dapat menyampaikan maklumat dengan s ekali imbas saja.1 dan Rajah 9. ns = Tidak Signifikan.21 4. Tajuk jadual perlu diletakan di bahagian atas jadual sepert i contoh (Rajah 9.2: Definisi Min Daripada Dapatan Soal Selidik.1 Bincangkan dengan rakan-rakan cara menulis laporan mengikut gaya yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia.61 2.05.79 67.2 : Jadual memudahkan pemahaman terhadap keputusan analisis Subjek Kump 1 Kump 2 N 19 20 Min 71.1 JADUAL Data kuantitatif biasanya dikemukakan dalam bentuk jadual.00 . bandingkan dengan cara menulis yang ditetapkan oleh universitiuniversiti lain.20 .2) berikut: Jadual 3.32 (ns) . df = 37.29 1.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 143 AKTIVITI 9.

Keterangan mengenai rajah perlulah ditulis di b ahagian bawah rajah. Rajah 9.3: Rajah dalam bentuk carta yang terdapat dalam laporan kajian . Keterangan mengenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifa t rajah yang hendak ditonjolkan. bah an-bahan persembahan seperti carta. rajah yang digunakan dalam laporan perlu bersifat membantu pemahaman pembaca. Ol eh itu. graf. semua bahan ilus trasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah. Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih r ingkas terhadap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis. Seperti juga jadual.2 RAJAH Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association). lukisan dan gambar foto ditakrifkan se bagai rajah.3.4 dan Rajah 9. Rajah 9.5 yang seterusnya.144 TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 9. Oleh itu. penyelidik perlu memastikan rajah yang digunakan membantu proses memberi kefahaman atau penghayatan kepada pembaca. Contoh pelbagai jenis rajah dapat ki ta lihat dalam Rajah 9.

TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 145 Rajah 9.5: Rajah dalam bentuk carta pai pada laporan kajian .4: Skrin pertolongan Rajah 9.

1 (a) Panduan Menulis Nama dan Pengarang Buku dan Jurnal yang Diterbitkan Penulisan Judul Dalam menulis judul bagi bahan rujukan.1 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal. artikel. Cara menulis jenis rujukan hendaklah tekal (consistent) dan mengi kut amalan-amalan penulisan berikut: (a) Senarai bahan rujukan hendaklah disusun ikut abjad nama keluarga pengarang bagi nama-nama Barat.146 TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II SEMAK KENDIRI 9. penulis hendaklah menggu nakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut dan pada huruf pertama kata nama khas. Bincangkan perbezaan cara meletak kan rajah dan jadual dalam sesuatu laporan kajian. (b) (c) 9. Huruf lain hendaklah ditulis dengan huruf kecil. ACM atau American Psychological Association (APA) (http:/ /www. Senarai rujukan menyenaraikan bahan bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebutkan dalam laporan teks kajian. kecuali perkat aan itu singkatan dan menggunakan huruf kecil. sesuatu senarai rujukan itu perlu disusun mengikut abjad perkat aan pertama tajuk makalah (tidak termasuk artikel "The".apa. tetapi ikut nama penuh bagi nama Melayu (akan dibincang dalam subtopik seterusnya). . Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE. Rujukan biasanya terdiri daripada bahan-ba han seperti buku. Gun akan simbol „&‰ apabila menyenaraikan beberapa orang pengarang untuk sesuatu karya.3. 9. Jika pengarangnya tidak diketahui. atau laman web.org). Rujukan perlu diletakkan selepas teks laporan kajian atau selepas Ba b 5. "A" dan lain-lain). jurnal.3 RUJUKAN Satu artikel dan laporan kajian yang mempunyai kredibiliti mesti mempunyai senar ai rujukan. (i) Menulis Judul Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran) judul buku da n judul jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong.

...... Nama pengarang perlu ditulis tanpa pangkat atau gelaran.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 147 Contoh: Buku: . Contoh: John Alan Kennedy j adi J.. Robeto Christano Ronaldo jadi R.. Contoh: J... nama keluarga perlu didahulukan. Nama pengarang Arab hendakla h ditulis mengikut nama keluarga.. R... Jurnal Pendidikan Guru 4(3):248-259..K...Ronaldo. Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan stra tegi. (b) Penulisan Nam a Pengarang Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang dicetak pada halaman judul sebuah karya...Kennedy.A..... Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.. Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja.. R.€ .. J...Kenned y jadi Kennedy.. . Navigat ing in hyperspace: Designing a structure-based toolbox.... nama pengarang boleh dida pati pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Data-Pengkatalogan-dalam-p enerbitan atau Cataloging-in-PublicationData.. pada senarai bibliografi. Kajang: Masa Enterprise.A. Nama selainnya hen daklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama). Selain daripada itu. Dalam menulis rujuka n..K.K.. Communication of the ACM 37(2): 87-96...2004. Keberkesanan program penyediaan Guru-Guru KBSR satu tinjauan literature.Ronaldo jadi Ronaldo..... 2002. 1996... 1993.A. ... Pengajian Matematik untuk kur sus perguruan... Jurnal: .

D.148 TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Abu Bakar ibn Mansor al-Tabrani ditulis sebagai al-Tarbani.K. D.3. (2003). Ismail Zain. Nama yang menggunakan parap hendak ditulis seperti berikut. ditulis sebagai Choong K. Contoh: Mohamad J. Kuala Lumpur: Federal Publication. M. . Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distr ibutors Sdn Bhd.C 9. (2004). Choong K. (2002). (b) Pengarang Bersama Contoh: Hasnul Faizal & Nor Azahan. Teknologi Maklumat un tuk Institusi Perguruan. Pengurusan Pendidi kan Khas. Hasir Munir & Abu Bakar Salleh. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Publication .K M.S. Shah Alam: Kiambang Publication. Jama l ditulis sebagai Jamal.S .F. Aplikasi multimedia dalam pengajaran. Nama pengarang Melayu dan Cina yang ditulis dengan lengkap hendaklah dikekalkan.2 (a) Cara Menulis Rujukan Lengkap untuk Bahan Bercetak Pengarang Tunggal Contoh: Shaifol Bahary Sulaiman.C. ditulis sebagai Mohamad J.F. Abu Bakar ib n Mansor dan disenaraikan di bawah abjad T. (2008) Pengurusan sumber manusia.Koh ditulis Koh. Ambok Salleh.

(e) Karya Suntingan (pnyt = penyunting) Contoh: Farhana Embi & Rahimah Sahar. Kumpulan Kertas Kerja Seminar Aliran Terkini. Peristilahan sukan dan PJK. (2007).(2003). Etika dan displin dalam sukan. (2002). (2002). Vaug han. Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia. (f) Selangaraan (pngr = penyelenggara) Contoh: Nor Azahan Mustafar.ke-4. Kumpulan Kertas Kerja 3. . (pnyt) . 10th edition.( pnys). Multimedia making it work. 5th edition. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM. Teknologi maklumat dan kom unikasi. New York: Mc Graw-Hill. (pngr) . Merriam-Webster's collegiate dictionary. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam : Penerbitan Universiti Teknologi Mara. Ed.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 149 (c) Edisi Ulang Cetak Contoh: Othman Mohamad (2008) Penulisan tesis dalam bidang Sai ns Sosial Terapan. Springfield. 2001. T. MA: Merriam-Webster. (c) Karya Yang Dikenali Menurut Judul Contoh: Kamus Dewan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (d) Karya Susunan (pnys = penyusun) Contoh: Hasnul Faizal. (1993).

. Matematik Alge bra.3 (a) Dokumen Awam Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Contoh: Dewan Rakyat Malaysia.150 TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (g) Berbilangan Jilid (jld = Jilid) Contoh: Abdulah Abo Baka. jil. Perbahas an rang undang-undang multimedia. D. Akta Tanah (Rezab Melayu) (pindaan) 1996. hlm 55-64. Kuala Lumpur: Penerbitan Sinar Bakti. 2. Asma Saad. (h) Terjemahan (terj. (2006). Renang meniti tangga ke jayaan. 9. Penyata Rasmi Dewan Rakyat. Kertas Perintah 35. 1996. Dlm Mohd Sofian Omar Fauzee (pnyt) Psikologi sukan. (c) Penerbitan Kerajaan Contoh: Malaysia.. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Dis tributors Sdn Bhd. (b) Laporan dan Dokumen Contoh: Dewan Rakyat Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bh d. Memelihara keselamatan negara. 2003. Warta Kerajaan 25(8). 3(09): 1932-2314 P arlimen Keempat belas Penggal Kedua. (2007).3. Faedah y ang diperolehi dari menceburkan diri dalam aktiviti sukan. 2006.=terjemahan) Contoh: Thomas. tahun 2006. (i) Bab dalam Buku Contoh: Roslina Ismail & Mohd Sofian Omar Fauzee (2002). Terj.

Report. & Razak Selamat (2003). (b) Pengarang Bersama Contoh: Asiah Abu Kassim. 1990. Warta Kerajaan Negeri Johor 45(1). Batu Pahat. 9. Bangkok: UNESCO. (2005). 2004.3. Akta Perbandaran 1988: Peraturan temp at letak kereta. (f) Laporan Jawatankuasa Contoh: Jawatankuasa Pengistilahan Sains. . (g) Dokumen Pertubuhan Antarabangsa Contoh UNESCO. (e) Laporan Kerajaan Persekutuan Contoh: Kementerian Pelajaran Malaysia. Ed.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 151 (d) Warta Kerajaan Negeri Contoh: Johor. Jurnal Pendidikan 12(2): 152-163. Sains Sekitar 2 (3) :1-32. 2005. Education trend. Impak pencem aran udara di Parit Raja. Ke-7. H uraian Sukatan Pelajaran Tahun 4: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Keberkesanan Perisian Multim edia Bestari kepada pelajar Pendidikan Khas.4 (a) Jurnal Pengarang Tunggal Contoh: Iskandar Zakaria. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Istilah S ains mengikut Bahasa Melayu.

Anak yatim terokai Dunia Sains. Majalah Dewan. H arian Metro. Jan :16-30. 3 Jun: 1. (c) Berita dalam Akhbar Contoh: Ahmad Tajul Ansar Ibrahim. 3 Jun: 10. hlm 255-265. 3 Jun: V8.5 (a) Makalah dalam Akhbar Pengarang Contoh: Mohd Razalan Salleh. Prosiding Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpin an Pendidikan ke-1. . (2004). 9. Ke arah pengkomputeran p engajaran bahasa: Cereka atau fakta. (2008). Harian Metro. Berita Harian. (b) Tanpa Pengarang Contoh: Umat Islam perlu mempunyai ciri mulia kekuatan iman.1993. Amalan pengurus an pengetua: Satu kajian kes. 200 8. Harian Metro. (d) Makalah dalam Majalah Contoh: Rusdina Abdul Rahim.3. 20 Mac:13. (2008) Ancaman terbar u pengguna komputer Virus Neraka.152 TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (c) Makalah dalam Pasca Sidang Contoh: Azlin Norhani Mansor. (d) Tanpa Pengarang Co ntoh: Venergy Capsul 300mg dikesan mengandungi racun.

Kemahiran teknologi maklumat dan sikap terhadap komputer selepas Kursus Latihan Guru Sekolah Bestari. (2007).TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 153 (e) Surat kepada Editor Contoh: Penjual Ayam. Keberkesanan persekitaran pembelajaran multimedia interaktif dalam mata pelajaran Biologi. . Alor Star Kedah. Jangan salahkan penjual sahaja lihat sekali apa pemborong buat. Jusni Nasiron. (c) Abstrak Contoh: Mohd Haikal Sazuwan. 4 Jun: 10. Per sidangan Sains Sosial UiTM. (2000). 25 -28 Jun. (2000). (b) Kertas Kerja Abstrak dan Sebagainya Contoh: Sim Ah Hock. Jalil. (2008). A Shaghir. Berita Harian. Singapura: Shaw Brother.6 (a) Bahan tidak Terbit Tesis atau Latihan Ilmiah Contoh: Mohd Dzulkifli A. Mohd Amirul Abdullah & Siti Nor Amira Ahmad . Pengen dalian pengajaran dan pembelajaran di sekolah bestari perintis negeri Kedah dan Perlis. Kertas Kerja Seminar Teknologi Pendidikan. Siti Ropiah Abu Bakar. Filem cereka. Abdul Shuku r. (f) Filem Contoh: Anak Ku Shazali. (1965). 9. Universiti Teknologi Malaysia. 25 -28 Jun. Mohammad Saat dan Md Din Hassan. (2002). Ku Bahrum Ku Hussin & Zubier Hassan.3. Alor Star Kedah. Lee Lai Guan. Kertas Kerja Semi nar Teknologi Pendidikan. Te sis Sarjana. Kesan kenaikan harga minyak di Pulau Pinang. Abstrak Kertas Kerja.

motivasiutusan. (2004). (2007). Supyan Hussin. Pahang 4-7 Jun. Cabaran dan tanggu ngjawab Pengetua dalam zaman globalisasi. (2007). Ma ktab Perguruan Batu Pahat.7 Contoh: Bahan Rujukan Elektronik Badrul Hisham Hj Alang Osman. Rompin. (h) Temu bual Contoh: Mohamad Kasim Basir. Pahang 4-7 Jun. 9 Julai. Rompin.154 TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (d) Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Pengetua-Pengetua Negeri Johor Kali Kela pan. (atas talian) http://ww w. Mac. Rompin.my/dbp98/majalah/bahasa20/mac/j03ajar1. 9. 2000. www.htm (16 November2003) . Temu bual.gov. Kesediaan guru dalam pengajaran dan pembelaj aran matematik berbantukan komputer di sekolah menengah.3.4mg. (2007). P embangunan perisian pembelajaran bahasa Jurnal Bahasa.com/kerja. (g) Laporan Contoh: Laporan Belanjawan Mengurus Sekolah. Kertas Kerja Mesyuarat PengetuaPengetu a Negeri Johor Kali Kelapan. (atas talian): berba ntukan komputer. Penilaian perisian multimedia.1. Pahang 4-7 Jun. Mesyuarat PengetuaP engetua Negeri Johor Kali Kelapan.html (12 November 2003).dbp. (f) Kertas Kerja Contoh: Jabatan Pendidikan Negeri Johor. 1999.

4 RUJUKAN Dalam teks pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dapata n maklumat dalam laporan kajian.. mendapati pencapaian pela jar yang . Rujukan dalam teks ini akan disenaraikan dalam bibliografi pada bahagian akhir laporan kajian. ciri-ciri mesra pengguna termasuklah keterang an yang ditulis dalam bahasa yang mudah difahami .2 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 155 SEMAK KENDIRI 9. Contoh: Shaifol (2004) menyataka n proses literasi akan membolehkan pengamalnya memperolehi maklumat yang tersusu n dan seterusnya menguasai sesuatu tajuk. Contoh: Chua (2002). Bezakan gaya penulisan di antara bahan yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan... .. (a) Pengarang (seorang) Nama pengarang boleh disingka tkan kepada nama diri untuk pengarang Melayu dan nama keluarga bagi pengarang Ci na dan Barat. audio merup akan alat komunikasi yang digunakan . Muhamad (2000). 9. Animasi adalah aplikasi media yang ter diri daripada gerakan objek dalam bentuk 3-D atau 2-D yang dapat menarik minat p engguna (Szuprowicz 1992). Jensen (1996)... (b) Pengarang bersama (dua orang) Untuk rujukan yang mempunyai dua orang pengarangnya nyatakan kedua-dua pengarang apabila dirujuk.

dalam kaedah tutorial. iaitu m emberi peluang kepada pelajar untuk membuat penjelajahan serta mencari dan mengg abungkan maklumat yang diperolehi [Reader dan Hammond (1994). . tut orial dibina untuk Grafik terdiri daripada pelbagai bentuk tulisan. semua rujukan itu ditulis bersama dan dipisa hkan bersama tanda semi kolon. Rivlin et al. mempersembahkan bahan pengajaran. secara umumnya setiap perisian pendidikan (tutorial) mengan dungi satu atau .. lukisan.156 TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Menurut Alessi dan Trollip (1991).. Kirsh (1997)]. Contoh: Hiperteks mempunyai keistimewaan. Me dia grafik digunakan sebagai alat untuk memberi arahan dan penerangan (Wittich d an Schuller 1979). (1994).‰ Contoh : Menurut Merrill et al. (1996). Jones dan Berger ( 1995). lakaran dan gambar. (e) Multi Rujukan Dalam menulis berbagai rujukan teks yang m emberi pengertian maksud yang sama. perisian boleh mengganti kan peranan guru sebagai tutor. Perisian multimedia yang sempurna dan sesuai dig unakan sebagai alat untuk mendidik hendaklah dilaksanakan mengikut landasan teor i-teori pembelajaran (Wan Salihin et al. (c) Pengarang bersama (tiga orang atau lebih) Untuk rujukan t iga orang pengarang atau lebih nama pengarang pertama diikuti dengan „et al.1998). (d) Tanpa Pengarang Bagi rujukan tanpa pengarang hendak ditulis seperti berikut: Contoh: Menurut Pusat Perkembang an Kurikulum (2001).

Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai bahan rujukan yang lebih daripada dua orang pengarang dan tiga orang pengarang. Keterangan m engenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifat rajah yang hendak diton jolkan. semua bahan ilu strasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah. SEMAK KENDIRI 9. Contoh: Teori kognitif memba wa maksud perkaitan dengan sesuatu perkara.3 1. Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association). Sifat jadual adalah untuk memberi maklumat d alam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terhadap laporan kajian.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 157 (f) Rujukan Laman Web Dalam menulis rujukan teks yang diambil dari laman web. . yang dikenali sebagai house style. alamat laman web dan tarikh mencapainya perlu dinyatakan. Setiap universiti mempunyai format penulisan laporan penyelidikan yang tertentu.gov.my/dbp08/majalah/bahasa20/ 16 November2008). Ta juk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambarkan kandungan jadual.dbp. 2. Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih ringkas terhad ap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis. Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai pendapat yang sama daripada tig a orang pengarang. Senarai rujukan menyenaraikan baha n bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebut dalam laporan teks kajian. Manusia menggunakan fikiran dan otak setiap kali manusia belajar serta mengumpulkan struktur kognitif dalam ingatan (www.

). (1994). Chua Piaw. Co. pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dap atan maklumat dalam laporan kajian. Inc. Dalam menulis judul bagi bahan rujukan. Nama selainnya hendaklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama) . (1990). ACM atau American Psychologi cal Association (APA) (apa.org. Kaedah dan statistik penyelidikan). Yan penyelidikan (kaedah . pen ulis hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut d an pada huruf pertama kata nama khas.158 TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE. E.com). New York: Mc Graw-Hill. Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran). judul buku dan judul jurnal hendaklah d itulis dengan huruf condong. (2006). T. Kuala Lum pur: Mc Graw Hill.). Dalam teks. Baker. Survey research methods (2nd ed. Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap sep erti yang tercetak pada halaman judul sebuah karya. Nama pengarang Barat atau pe ngarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluar ga sahaja. Doing social research (2nd ed.L. California: Wads worth Pub. APA (American Psychological Association) House Style Ilustrasi Judul Laman Web Laporan Kajian Parap Pengkatalogan Babbuem. Belmont.

B. You and your action research project. (2001). Inc. New York: McGraw-Hill. (2003). (1985).. London: Routledge. Doing research. (1995) Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi. deMarrais. R. Osnow . London: Routledge Falmer. B. Joyce. Othman Mohamad. Teacher inquiry: Living the research in everyday pratice. Pe nulisan tesis dalam bidang sains sosial terapan. Educational research-current issues. .. (2001). Boston: Ally and Becon. (2000) Models of teaching (6th ed. & Rosenthal. Mc Niff. (2002). I nc. London: Routledege Falmer. London: Routledege Falmer. & Christensen.L. K. Weil. L.. (2003). R. (2000)..TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 159 Clarke. Mason. B. (1993). J.. & Calhoun. M. R. Kajang: Masa Enterprise. The inquiry and peda gogy across diverse contexts series. Liverpool: Paul Chapman Pub. Education reasearch: Quantit ative and qualitative approaches. Hammersley. Researching your own practice. Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia. (1984). New Jersey: Lawrence Eralbaum Associates. J . Rashidi Azizan & Abd Razak Habib. & Erickson. Boston: Ally and Becon. E. Understanding behavioral science-research method s for research consumers.). M. Johnson. Walker.handbook for teachers. A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful