You are on page 1of 100

[\y-kvarXn

Fw.-F-kv. \ºq-Xncn P∑-i-Xm_vZn kvac-WnI

3
8

Fw.-F- n-s\-°p-dn®v
C.-Fw.-F v

7 apJ-samgn
]n.-sI. `c-X≥
apJNn{Xw : kPp F. Un, ap°m´pIc
37 [oc-]-Yn-IcpsS
kpIrXkvarXn-I-fp-ambn
22 Fw.-F-kv.
P∑-i-Xm-_vZn-bn¬ "kam-Z-cWkwKaw'
s{]m^. ]m-e-°ogv \mcm-b-W≥
Fw.-F- ns‚ Nne cN-\-Iƒ 37 \thm-∞m-\-Øns‚
ams‰m-en-bmb
25 Hm¿Ω-I-fpsS
DXn¿a-Wn-Iƒ 31 apjvSn-Np-cp-´pI Cuc-Sn-Iƒ°pw ]p\¿P\n
sNmΔ-√q¿ IrjvW≥Ip´n
39 alm-\-Ss‚
58 A`n-\-bhpw Rm\pw
kpIr-X-kvar-Xn-Iƒ
28 kmaq-lnI\thm-∞m-\-
Øns‚ ]›m-Øew F≥. a[p
71 BSpI ]mSpI
Be-t¶mSv eoem-Ir-jvW≥
41 kam-Z-cWkwK-a-Øns‚
46 Zo]vX-Ime \mSIw; 94 aq∂v ap‡I߃ {]k‡n
alm-\-S≥ s{]m^. C. cmP≥
Atim-I≥ Ncp-hn¬
91 IrX-⁄-X-tbm-sS,
54 \mSy-an-√mØ \S\w IrXm¿∞-X-tbmsS
AjvSaq¿Øn JmZ¿ ]t´-∏mSw

78 Biwk 4 ]ckyßfpsS hnhc߃


sI.-F≥. Zp¿§m-ZØ
- ≥
`´-Xn-cn-∏m-Sv A\-iz-c-{]-Xn-`-bmb
78 kvac-Wm-RvPen
Fw. -F-kv.
sI.-F≥. Zp¿§m-ZØ
- ≥
`´-Xn-cn-∏m-Sv 32 Fw.-F-kv. F∂ alm\pw
alm-\p-`m-h-\pw
tZim-`n-am\nbpsS apJ-{]-kwKw
inh-Zmkv Nne-h-∂q¿
C∂v A]q¿Δamb
Cu kz`mhKpW 44 {]mbw ad∂ kulrZw
߃ A\pIcn®v sI.-F-kv. ]pcp-tjm-Ø-a≥
kzmbØam°p
IbmWv At±l (A-\¥- I
- r-jW
v ≥)
Øns‚ ]n≥apdbn¬
s∏´ hnπh{]h¿
ØIcpsS, hntijn®v 47 A—\pw kplrØpw
hnπhIem{]h¿Ø ]ø\pw Hs°-bm-bn...
77 IcpsS ISa. 11 A°nØw
{]Xm-]vknwKv
13 15 Fs‚ Hm¿Ω-bnse
Fw.-F-kv.
Fw.-kn. \ºq-Xn-cn-∏mSv
km¿∞-Iao kwcw`w
Fw.-Sn. hmkp-tZ-h≥\mb¿ 17 ]ptcm-K-a-\-Øns‚
kmwkvIm-cn-I-apJw
Ah¿ \S∂pt]mb hgnIfmWnsX∂v s{]m^. kn.-]n. Cf-bXv
Hm¿Ωn∏n°m\p≈ DØchmZnØw \ap°p≠v.
AØcsamcp ZuXyw Gs‰SpØ Fw.Fkv. 19 hm°n-t\-°mƒ
\ºqXncn P∑iXm_vZn BtLmj anI® t\m°v
kanXntbmSv \μn ]dbp∂p. s{]m^. amºpg Ipam-c≥

30 Fw.-F-kv. \ºq-Xncn
7˛mw \º¿ Pbn¬]p≈n
sI. AΩp Xºp-cm-´n

53 Fw.-F-kv.-\-ºq-Xncn 64 [\ym-fl≥, \tam-hmIw


Hm¿Ω-I-fn-eqsS sI.- Ip-©pÆn Xºp-cm≥
Fw. kc-fm-a[
- p-kq-Z\
- ≥
65 Fw.-Fkv. \ºq-Xn-cnbpw
61 henb IY-bpsS ]n∂mse \thm-∞m\Ime-L-´hpw
sNdnb Cu IYbpw Fw.-Fw. N{μ-ti-Jc
- ≥
80 Fw.-F-kv. \ºq-Xncn hn.-Sn. hmkp-tZ-h≥
a\pjykvt\-ln-bmb
Iem-Im-c≥ 78 \n¿ΔmWw
63 IrjvW-]v^s‚ IqsS
B¿. \K¿ sNdp-hp-≈q¿
]ip-]Xn IÆ-]pcw

83 Rß-fpsS IrjvW]v-^≥
hn.-F≥. IrjvW≥Ip´n ]m¿´n IΩn‰nIfn¬ `mchmlnXzw hln®p
sIm≠v At±lw {]h¿Øn®n´ns√¶nepw a‰v
85 A—≥ F{Xtbm IayqWnÃvImtc°mƒ IqSpXemb
XymKhpw t¢ißfpw At±lw am{Xa√
\fn-\≥
At±lØns‚ IpSpw_hpw {]ÿm\Øn
\pth≠n kln®n´p≠v.
88 A—s\ Hm¿°p-tºmƒ
Fw.-sI. N{μ≥
9
[\y-Po-hnXw
kn. ANyp-X-ta-t\m≥

67 Fw.-Ft  ""AsX AsX'',


""hmkvXhw hmkvXhw''
hn. cm[m-Ir-jvW≥

69 "a\-bv°se IrjvW≥
am\p-jn-bm-hm≥ 31
Xncp-ta\n''
Hf-∏-aÆ Ingt° hmc-Wm´v
\mcm-bW- °
- p-dp∏v

72 Fw.-F-kv. \ºq-Xncn ]g-a-


bpsS Nqf-bn¬\ns∂mcp
\n≥ ssIIfnse¥¥¿P\ta
]pØ-\m-`-cWw
In¶nesa∂p Inepßp∂p ? s{]m^. F≥. \mcm-b-W≥Ip´n
sh¶ehfb√Xp Iøma-˛
74 apØ-»≥
®ßebmsW∂dnbpt∂m ?
{iossiew iin-Ip-am¿,
Xncp-h©
- n-°pfw

76 Fw.-Fkv. F∂ a\p-jy≥
F.-sI. Znhm-I-c≥, BgIw
]c-ky-Øns‚ hnh-c-߃
1. The Kerala State Financial Enterprises ............ Front Inner
2. KSE Limited ............. 8
3. Kallamkunnu Service Co-operative Bank Ltd ............. 10
4. Irinjalakuda Town Co-operative Bank Ltd ............. 16
5. tZiob kºm-Zy-]-≤Xn ............. 18
6. Fkv.-F≥.-F. Huj-[-ime ............. 21
7. apcn-bmSv k¿Δokv kl-I-c-W-_m¶v ............. 24
8. ]t´-∏mSw dqd¬ tIm˛-Hm-∏-td-‰ohv skmssk‰n ............. 30
9. Kerala Tourism ............. 38
10. Karuvannur Service Co-operative Bank Ltd ............. 40
11. Avittathur Service Co-operative Bank Ltd ............. 43
12. Teeyes Print Options ............. 45
13. Xr»q¿ Pn√m kl-I-c-W-_m¶v ............. 52
14. t]mfn ¢n\nIv ............. 57
15. Kerala Tourism Development Corporation ............. 57
16. Ac-Wm-´p-Ic Hmdn-b‚¬ tIm˛-Hm-∏-td-‰ohv _m¶v enan‰Uv ............. 60
17. Ccn-ßm-e-°pS k¿Δokv kl-I-cW _m¶v ¢n]vXw ............. 62
18. FS-Xn-cn™n k¿Δokv kl-I-c-W-_m¶v ¢n]vXw ............. 62
19. Pb-hn-Pb Ipdokv & t{SbvUvkv (ss{]-h-‰v) -en-an-‰Uv ............. 68
20. sh≈m-ß-√q¿ k¿Δokv kl-I-cW _m¶v ¢n]vXw ............. 68
21. B¬Ød Ipdokv ss{]h‰v enan-‰Uv ............. 70
22. Devan & Company ............. 73
23. Bcy-ssh-Zy-im-e, tIm´-bv°¬ ............. 73
24. sImc´n k¿Δokv kl-I-cW _m¶v ¢n]vXw ............. 75
25. tKmƒUv kn‰n ............. 75
26. Institute of Human Resources Development (IHRD) ............. 84
27. Imdfw k¿-Δokv kl-I-c-W-_m¶v ............. 84
28. ]qaw-Kew k¿Δokv kl-I-c-W-_m¶v ¢n]vXw ............. 92
29. Kerala Financial Corporation ............. Back Inner
30. ae-bmfkwKoXw Info ............. Back Cover

6
Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-bpsS kl-[¿ΩnWn
kc-kzXn A¥¿÷\w

7
kc-kzXn A¥¿÷\w a°-tfm-Spw, acp-a-°-tfm-Sp-sam∏w

kc-kzXn A¥¿÷\w t]c-°p-´nItfm-sSm∏w

88
apJ-samgn
\mS-Im-Nm-cy\pw A`n-t\-Xmhpw kmaqly]cn-jvI¿Øm-hp-am-bn-cp∂ Fw.-F-kv.
\ºq-Xncn Ac-sßm-gn-™n´v Ccp-]-tØgph¿jw Ign-™p. Ccn-ßm-e-°pS tUm: sI.-
F≥. ]njm-cSn kvamcI IY-Ifn ¢∫ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ F√m h¿jhpw HIvtSm-
_¿ 27- "Fw.-F-kv. \ºq-Xncn A\p-kva-c-W-Zn\'ambn BN-cn-®p-h-cp-∂p. 2010 At±-l-
Øns‚ P∑-i-Xm_vZn Bbn-cp-∂p. ]ptcm-K-a\ Iem-km-ln-XykwLØns‚ t\Xr-Xz-
Øn¬ Hcph¿jw \o≠p-\n∂ ]cn-]m-Sn-IfmWv P∑-i-Xm_vZnbmtLm-j-Øns‚ `mK-
ambn \S-∂-Xv.
\thm-∞m\Ime-L-´-Øn¬, kz¥w kap-Zm-b-Øn-\-IØpw ]pdØpw hnπ-h-I-c-
amb am‰-߃ D≠m-°m≥ {]tNm-Z-\-amb \nc-h[n \mS-I-ß-fn¬ {it≤-b-amb thj-
߃ sNbvXmWv Fw.-F-kv. \ºq-Xncn kmaq-lnIafi-e-Øn-tebv°v cwK-{]-thiw
sNbvXX
- v. At±-ls
- Ø°p-dn-®p≈ Hm¿Ω ]pXp-°p-∂X - n-\pw, B Pohn-XØ - ns‚ ktμiw
C∂sØ Xe- a p- d - b n- t ebv ° v ]I- c p- ∂ - X n\pw ]cym- ] v X - a mb ]cn- ] m- S n- I - f mWv
iXm_vZnthf-bn¬ Xr»q¿ Pn√-bpsS hnhn[ `mK-ß-fn-embn kwL-Sn-∏n-®-Xv.
Fw.-F- ns‚ XymK-]q¿Æ-amb Pohn-Xhpw XnI™ kwip-≤n-tbm-sS-bp≈
cmjv{Sob ˛ kmwkvIm-cnI taJ-e-I-fnse {]h¿Ø-\hpw F°m-ehpw Hm¿Ωn-°-Ø-°-
hn-[Ø
- n¬ Hcp kvac-WnI {]kn-≤o-Ic- n-°m\pw BtLm-j°
- Ω
- n‰n B{K-ln-®p. AXns‚
km£m-XvIm-c-amWv Cu "[\ykvarXn'
kmaqly]cn-jv°-c-W-{]ÿm\ß-fn¬ Fw.-F- n-t\m-sSmØv Zo¿L-Imew
{]h¿Øn-®n-´p-≈-h¿, kn\nam ˛ \mSI cwK-ß-fn¬ Fw.-F- ns‚ kl-{]-h¿Ø-I-cm-
bn-cp-∂-h¿, IY-I-fn, A£-c-t«mIw XpS-ßnb taJ-e-I-fn¬ ad-°m-\m-hmØ A\p-`-h-
ap-≈-h¿, Fw.-F-kv. F∂ apØ-»s\ A¤p-Xm-Z-c-ß-tfmsS am{Xw ImWm≥ Ign-bp∂
]pØ≥ Xe-ap-d-bn¬s∏-´-h¿, Ab¬hm-kn-Iƒ, a°ƒ, a‰p _‘p-°-ƒ................ Ch-
sc-√m-hcpw kz¥w cN-\-bn-eqsS, Hm¿Ω-°p-dn-∏n-eqsS Cu kvac-WnI kw]p-jvS-am-°n-
bn-´p-≠v. iXm-_vZn-bm-tLmj]cn-]m-Sn-If
- n¬ ]s¶-Sp-Øp-sIm≠v kmlnXy ˛ kmwkv°m-
cnI cwK-ß-fnse {]K-¤-a-Xn-Iƒ \S-Ønb {]`m-j-W-ß-fn¬ NneXpw tN¿°m≥ Ign-
™n-´p-≠v. teJ-I-tcmSpw {]`m-j-I-tcmSpw D≈ IrX-⁄X ChnsS tcJ-s∏-Sp-Ø-s´.
]c-ky-߃ \¬In kmº-Øn-I-ambn klm-bn® hy‡n-I-sfbpw ÿm]-\-ß-
sfbpw \μn-tbmsS Hm¿°p-∂p.
kvac-Wn-I-bpsS en]nhn\ym-khpw A®-Snbpw \n¿Δ-ln-®Xv Sosbkv {]n‚ v
Hm]vj≥kv BWv. B ÿm]-\-Ønse Poh-\-°m-tcmSpw apJ-Nn-{X-cq-]-tcJ Xøm-dm-
°nb kPphnt\mSpw R߃°p≈ IS-∏mSv Adn-bn-°p-∂p.
Hcp Ime-L-´-Øns‚ kmkv°m-cnI]cn-t—Zw CØ-c-samcp sNdnb kwcw-`-Øn-
eqsS A\m-hr-X-am-°m≥ Ign-bn-s√-∂-dn-bmw. B Zni-bn-ep≈ {]h¿Ø-\-ß-fpsS BZy-
Np-hSv F∂ \nebv°v \ap-°n-Xns\ ImWmw.
"{`m¥m-e-b-'am-bn-cp∂ tIc-fsØ temI-Øns‚ "hgn-Im´n'bm°n-b-Xn¬ Chn-
SpsØ \thm-∞m\{]ÿm-\-ß-fpsS ]¶v sNdp-X-√-s√m. F∂m¬, ho≠pw "{`m¥m-
eb'Øntebv°pXs∂-bmtWm \ΩpsS t]m°v F∂v \ymb-ambpw kwi-bn-t°≠ Xc-
Øn-emWv h¿Ø-am-\-ImebmYm¿∞y-߃.
Cu kmaq-lnI]cn-X-ÿn-Xn-bn¬ Fw.-F- ns\t∏mep-≈-h¿ \S-∂p-\o-ßnb hgn-
Øm-c-Iƒ ]cn-N-b-s∏-Sm≥ Cu kvac-WnI Ipd-s®-¶nepw klm-bn-°p-sa-¶n¬ R߃
[\y-cm-bn.
kph-\o¿I-Ωn-‰n-°p-th≠n
]n.-sI. `c-X≥ (I¨ho-\¿)

9
Fw.-F- n-s\-°p-dn®v
C.-Fw.-Fkv
(1984 P\p-hcn 8˛mw Xnø-Xn-bnse tZim-`n-am\n hmcn-I-bn¬ Fgp-Xnb A\p-kva-c-W-°p-dn-∏v)

Øp-°-tfm-sSm∏w R߃ Ccp-hcpw Øns‚ klmbw In´n-bn-´p-≠v.


hln® ]¶p-am-W-Xn-sem-∂v. tIm¨{K- k n¬\n∂v tkmjy-
ae- b mf kmln- X y- Ø n- e p≈ enÃv ]m¿´n, ]n∂oSv IΩyq- W nÃv
A¥-cn® Fw.-F- v. IrjvW≥ Xm¬]-cyw, AXv IqSp-X¬ hf¿Øm≥ ]m¿´n, AXp- I - g n™v IΩyq- W nÃv
\ºq-Xn-cnsb s]mXp-P\ - ß- ƒ Ct∏mƒ klm-bn-°pw-hn[w A∂v Xr»q-cn¬ (am¿Ivkn-‰v) ]m¿´n F∂ \nebv°v
Adn-bp-∂Xv \mS-I-Øn-t‚bpw kn\n-a- sslkv°qƒ A[ym- ] - I - \ mbn Rm\-S°w D≈ kJm-°ƒ hf¿∂-
bp-tSbpw cwKØv hy‡n-ap{Z ]Xn-∏n® {]h¿Øn-®n-cp∂ Pn. i¶-c-°p-dp-∏p-am- t∏m-sg√mw Fw.-Fk - v. Rß-fpsS IqsS-
A\p-Kr-loXIem-Im-c≥ F∂ \ne- bp≈ ASp∏w F∂n-h-bmWv c≠m-a- bp-≠m-bn-cp-∂p. Rm\m-Is´, \mS-I-
bv°mWv. B \nebv°v At±-lsØ tØ-Xv. cw-KØv hy‡n-ap{Z ]Xn-∏n® Fw.-F-
BZ-cn-°p-Ibpw _lp-am-\n-°p-Ibpw CXv c≠n- t ‚bpw ]›m- Ø - e -  ns‚ ]ptcm-KXn kt¥m-j-tØmSpw
sNøp-∂-Xn¬ a‰m-cp-tSbpw ]n∂n-e√ Øn¬ C‚¿ao-Un-b‰v ]co£ \S-°p- kwXr-]vXn-tbm-Spw-IqSn ho£n-°p-Ib - m-
Rm≥. ]t£, F\n-°-t±lw 54 h¿j- ∂-Xn\v sXm´p-apºv Iptd-Zn-hkw Rß- bn-cp-∂p. At±-l-Øns‚ Iem{]Z¿i-
°m-esØ ]g-°-ap≈ Hcm-fl-kp-lr- fn-cp-hcpw AS°w Ac-U-k≥ kplr- \- ß - f n¬ hfsc Npcp- ° - s a- Æ ta
Øm-Wv. Øp-°ƒ \S-Ønb Iq´mb ]TnØw ImWm≥ Ign- ™ n- ´ p- ≈ q- s h- ¶ nepw
1929 emWv Xr»q¿ sk‚ v Rm\n-t∏mgpw Hm¿°p-∂p. At±- l - Ø ns‚ ]Sn]- S n- b m- b p≈
tXmakv tImtf-Pn¬ C‚¿ao-Un-b‰v 1932-˛¬ ]Tn-∏p-hn´v Rm≥ kXy- Db¿® Fs∂ Blvfm-Zn-∏n-®n-cp-∂p.
hnZym¿∞n- s b∂ \nebv ° v Rm≥ {K-l-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-Ibpw XpS¿∂v At±-l-Øns‚ PohnXw Ah-km-
tN¿∂-Xv. AXp-I-gn™v GXm\pw Znh- apgp-h≥k-ab cmjv{So-b-{]-h¿Ø-I-\m- \n-°p-∂-Xn\v sXm´p-apºv GXm\pw
k- Ø n- \ p- t ijw At±- l hpw h∂p. hpIbpw sNbvX-Xn¬ ]n∂oSpw Cu c- h¿j- ß - f n¬ t\cn´v _‘w
]n∂oSv c≠c h¿j-Øn-\p-tijw 1932 ≠v IÆn-Iƒ Rßsf CW-°n-bn-cp- ]pe¿Øm≥ R߃°v Ign-™n-cp-∂n-
P\p-h-cn-bn¬ Rm≥ hnZym-`ymkw aXn- ∂p. √. At±-l-Øns‚ Hcp aI≥ Fs‚
bm°n tIm¨{K v kXym-{Kln F∂ BZytØXns‚ XpS¿®-bmb CS- _‘-Øn¬s]´ Hcp s]¨Ip-´nsb
\nebv°v AdÃv hcn-°p-∂-Xp-hsc Xp-]-£-cm-jv{So-b-Øns‚ apgp-h≥ ka- hnhmlw Ign-°m≥ \n›-bn-®-t∏mƒ
kl-]m-Tn-I-sf∂ \nebv°pw kplr- b-{]-h¿Ø-I-\mbn Rm≥amdn. Fw.- AXp \S- ° p∂ ka- b - s Ø- ¶ nepw
Øp-°ƒ F∂ \nebv°pw Rß-ƒ F-kv. kmln-Xy-I-emZn taJ-e-I-fn- ImWm-sa∂v {]Xo-£n-®n-cp-∂p. ]t£,
kZm CS-s]-´n-cp-∂p. tebv°pw. ]t£, BZy-tØ-Xn¬ Fw.- ASn-b-¥n-c-{]m-[m-\y-ap≈ cmjv{Sob
Fs‚ Hm¿Ω icn-bm-sW-¶n¬ F- nt\m c≠m-a-tØ-Xn¬ F\nt°m kw`-h-hn-Im-k-߃ \nanØw F\n°v
sFOnIhnj- b - ß - s f√mw R߃- D≈ Xm¬]cyw H´pw Ipd-™n-√. s]s´∂v U¬ln°v t]mtI-≠n-h-∂p.
s°m-∂p-X-s∂-bm-bn-cp-∂p. B \nebv- {]i- k v X - \ mb Iem- I m- c - \ mbn AXn¬]ns∂ F\n°v At±-lsØ
°p≈ kl-]m-Tn-Iƒ am{X-a-√, tImtf- hf¿∂-t∏mgpw At±lw Bflm¿∞- ImWm≥ Ign-™n-´n√.
Pn\v ]pdØpw Rßsf Iq´n-s°-´nb X- b p≈ IΩyq- W nÃv Bbn- c p- ∂ p. Ah-i-\mbn InS-∂n-cp∂ kplr-
c≠p IÆn-Iƒ D≠m-bn-cp-∂p. Pbn¬NmSn ]pd-Øp-h∂v Hfn-hn¬ Ign- Øns\ A¥y-\m-fp-I-fn¬ ImWm≥
tZiob kzmX-{¥y-k-a-c{]--ÿm-\- bp-I-bm-bn-cp∂ F.-sI.-Pn.sb Ipsd Ign-bm-Ø-Xn¬ tJZn-°p∂ F\n°v
tØm-Sp≈ sshIm-cn-I-amb ASp-∏hpw amk-ß-tfmfw c£n-®Xv Fw.-F pw At±-l-Øns‚ Ncaw hen-sbm-cm-Lm-
hnZym¿∞n- I ƒ F∂ \nebv°v IpSpw-_h - p-am-bn-cp-∂p. Hfn-hn-em-bn-cp∂ X-am-Wv.
AXn¬ a‰p Uk≥I-W-°n\p kplr- ImeØv F\n°pw Nne- t ∏m- g - t ±- l - W

10
[\y-Po-hnXw
kn. ANyp-X-ta-t\m≥
(1983 \hw-_¿ 5se \h-bpKw hmcn-I-bn¬ Fgp-Xnb teJ\w)
Hm¿Øm¬ \mw \Sp- ß n- t ∏m- I pw. ambpw A`n-\bcwK-ØmWv tI{μo-I-cn-
F¶nepw \qdpIW-°n\v bphm-°-∑m¿ ®-Xv. BZyImesØ kmap-Zm-bnI \mS-
{]K-¤-\mb Hcp \mS-I-\-S\pw kPo-h-ambn cwK-Øp-h-∂p. Ah-cn¬ I߃ ]n∂oSp IΩyqWnÃv ]m¿´n
Ne-®n-{X-\-S-\p-am-bn-´p-am-{Xta C°- Hcm-fm-bn-cp∂p Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn. t\Xr-Xz-Øn¬ s{]m^-j-W¬ \mSI
gn™ 27-˛mw XnøXn \ncym-X-\mb k. \ºq-Xncn Ip´n-If - psS hnZym-`ym-ksØ kwL-߃ Bhn¿`-hn-®t- ∏mƒ Fw.-F-
Fw.-Fkv. \ºq-Xn-cnsb C∂sØ Xe- klm-bn-°m≥th≠n tbmK-t£-a-k` kv. B cwKsØ Hcp {]apJ \S-\mbn.
apd Adn-bp-Ib - p-≈q. Fw.-Fk - v. AsXm- Hcp ^≠p ]ncn-°m≥ A°m-eØp sNdp- I m- S ns‚ ""\Ω- s fm∂v '' F∂
s°-bm-bn-cp-∂p. kwi-b-an-√. F∂m¬ Xo¿®- b m- ° n. Imk¿tIm- S p- \ n∂pw \mSIw kwKo- X - \ m- S - I - a mbn ]cn-
AXn-\p-a-∏pdw a‰p-]-eXpwIqSn Fw.-F- Xncp-h-\-¥-]p-cw-hsc Im¬\-S-bmbn h¿Øn- ∏ n®p Ac- t ß- d n- Ø p- S - ß n- b -
 v. F∂ Ipdnb a\p-jy-\n¬ D≠m- Nm°p-ta¥n \S∂p C√-ß-fn¬ Ibdn t∏mƒ Fw.-]n. tbmsSm-∂n®p Fw.-F-
bn-cp-∂p. At±lw \ºq-Xncn tbmK- s\√pw Acnbpw tiJ-cn-°pI (B cq]- kv. AXnse Hcp ÿncw \S-\m-bn-cp-
t£ak`- b p- t Sbpw DÆn- \ - º q- X ncn Øn-em-bn-cp-∂t√m A∂v \ºq-Xn-cn-am- ∂p. a‰p ]e \mSI kwL-ß-fnepw
{]ÿm-\-Øn-s‚bpw {]h¿Ø-I\pw cpsS kº-Øv) F∂-Xm-bn-cp∂p ]cn- Fw.-F-kv. Hmtcm ImeØp {]h¿Øn-
IΩyq-WnÃv ]m¿´n-bpsS BZy-Ime ]m-Sn. ""bmN\mbm{X'' F∂m-bn-cp∂p ®n-´p-≠v.
{]h¿Ø-I-cn¬ Hcm-fp-am-bn-cp-∂p. acn- AXn-\p-t]-cv. B bm{X-bn¬ (C-∂sØ a‰p- ] e \ºq- X ncn bphm- ° - f p-
°p- ∂ - X p- h - t cbpw At±lw IΩyq- `mj-bn¬ PmY-bn¬) Fw.-Fk - .v cwK-Øp- sSbpwt]mse Fw.-F- pw. tIm¨{K-
WnÃv {]ÿm-\-hp-am-bn-´p≈ _‘w ≠m-bn-cp∂p F∂mWv Fs‚ Adn-h.v  n¬\n∂p IΩyq- W nÃv ]m¿´n- b n-
hn´n-cp-∂n-√. kmap-Zm-bnI {]h¿Ø-\-ß-tfm- tebv°v IS-∂p. ]m¿´n IΩn-‰n-I-fn¬
74 h¿jw apºmWv sImc´n awK- sSm∏w tIm¨{K v {]h¿Ø-\ß - f
- nepw `mc-hm-lnXzw hln-®p-sIm≠v At±lw
e-t»cn a\-bv°¬ i¶-c≥ \ºq-Xncn A∂p Fw.-Fk - .v ]s¶-Sp-Øn-cp-∂p. {]h¿Øn-®n-´ns√-¶nepw a‰v F{Xtbm
aI≥ IrjvW≥ F∂ DÆn-]n-d-∂p-ho- kmap- Z m- b nI ]cn- j v°- c W IΩyq-WnÃvImtc-°mƒ IqSp-X-emb
W-Xv. A°m-eØp \ºq-Xncn _me- {]ÿm-\-Øn\p \thm-t∑jw ]I-cm- XymKhpw t¢i-ßfpw At±lw am{X-
∑m¿ Iptd-s»-bmbn B[p-\nI hnZym- \m-bn-´m-Wt√m hn.-Sn. `´-Xn-cn-∏mSv ""ASp- a- √ At±- l - Ø ns‚ IpSpw- _ hpw
`ymk cwK-tØbv°v IS-°m≥ XpS-ßn- °- f - b n¬ \n∂v Ac- ß - t Øbv ° v '' {]ÿm-\-Øn-\p-th≠n kln-®n-´p-≠v.
bn-cp-∂p. {_“kzw aT-Ønse HmØpw F∂ \mSIw FgpXn Ac-tß-dn-b-Xv. Fw.-F-kv. Xr»q¿ hmS-I-ho-´n¬ Xma-
kwkvIrX]T-\hpw am{X-ambn Ign- Fw.-Fk - v. AXnse Hcp \S-\m-bn-cp∂p. kn- ° p- t ºmƒ F{Xtbm amk- ß ƒ
™p- I q- S n- b n- c p∂ ]gb ]mc- º - c y- Fw.-Fkv. ]n∂oSv ""Fw.-]n.'' bpsS F{Xtbm Hfn-hn-ep≈ IΩyq-WnÃv
Øn¬\n- ∂ p- h n´v Fw.- F -   v. Hcp ""EXp-aXn', ""Fw.-B¿.-_n.'' bpsS ""ad- {]h¿Ø-Isc Xs‚ ho´n¬ Xma-kn-
Cw•ojv hnZym-e-b-Øn¬ tN¿∂p ]Tn- °p-S-°p-≈nse alm-\-cIw'' apX-emb ∏n- ® n- ´ p- ≠ v. Aß- s \- b - √ mØ
®p. tbmK-t£-ak - `
- bpw DÆn-\º - q-Xncn \mS-I-ß-fnepw {][m\ ]¶p hln-®n- ImeØpw At±-l-Øns‚ hoSv IΩyq-
{]ÿm-\hpw hfsc Du¿÷-kz-e-X- ´p-≠v. Aß-s\-bmWv At±-l-Øn¬ Wn- Ã p- I m¿°pw A\p- ` m- h n- I ƒ°pw
tbmsS {]h¿Øn- ° p∂ Ime- a m- b n- D≠m-bn-cp∂ Iem-Im-c≥ hf¿∂p-h-∂- Hcp ÿncw AXnYnaμn-c-ambn h¿Øn-
cp∂p AXv. \ºq-Xncn kv{XoIƒ ad- Xv. AXn-\p-apºpXs∂ alm-Ihn h≈- ®n-´p-≠v. At±-l-Øns‚ [¿Ω-]-Xv\n-
°p-Sbpw Hm´p-h-fbpw Dt]-£n-°p-I, tØm-fns‚ Iem-Iu-apZn \mS-It- h-Zn-kw- bpsS ssIsIm≠v sh®p- h n- f - º nb
tLmj _lnjvIcn- ° p- I , a‰p L-Ønse Hcp \S-\m-bn-cp∂p Fw.-Fk - .v tNmdpw Im∏nbpw Ign-°mØ IΩyq-
kv { XoI- t fm- s Sm∏w Ah- s c- t ∏mse Fw.-F- ns\ Adn-bp-∂-h-cn¬ 99 WnÃv {]ap-J¿ Cu Xr»q¿ Pn√-bn¬
hkv{X-[m-cWw sNbvXp ]pd-Øn-dßn iX-am\w Bfp-Iƒ°pw Adn-bmØ hnc-f-am-Wv. Pn√bv°p ]pdØp-≈-hcpw
\S-°p-I, B[p-\nI hnZym-e-b-ß-fn¬ Hcp hkvXp-X-bp-≠v. AXp Fw.-F-kv. A°q-´-Øn¬ h∂pw-t]m-bp-an-cp-∂p.
tN¿∂p]Tn- ° p- I , A[n- t h- Z - \ hpw ]Tn- ° p∂ ImeØp Hcp \√ Fw.-F  - n.\v Xs‚ kz¥w kzØn-
kw_-‘k{º-Zm-bhpw \n¿Øn \ºq- ^pSvt_mƒ Ifn-°m-c\ - m-bn-cp-∂p-sh-∂p- s\-∏‰n A∂p-t]mepw Pm{K-X-bp-≠m-
Xn-cn-am¿ kzPm-Xobhnhmlw \S-Øp- ≈-Xm-Wv. R߃ c≠p-t]-cp-sam-∂n®p bn-cp-∂n-√. Xd-hm-´n¬\n∂pw `mKn®p-In-
I, hn[hmhnhmlw t{]m’m-ln-∏n- skt¥mamkv tImtf- P n- \ p- t h≠n ´nb kzØp-t]mepw At±lw Icp-X-
°pI apX- e m- b - h - b m- b n- c p∂p tImtfPv Soan¬ Sq¿Æ-sa‚n\v Ifn-®n- temsS hn\n-tbm-Kn-°m≥ ad-∂p. \ºq-
A∂sØ ]cn- ] m- S n- I ƒ. C∂p ´p-≠v. Fw.-F-kv. lm^v_m°pw Rm≥ Xn-cnsb a\p-jy-\m-°m-\p≈ Hmß-√q¿
tIƒ°p-tºmƒ A{X-sbm∂pw hnπ-h- t^m¿th-Up-am-bn-cp-∂p. tbmK- t £ak`m ktΩ- f - \ - Ø ns‚
]-c-a-s√∂p tXm∂psa¶nepw A∂p kmap-Zm-bnI{]h¿Ø-I\pw Blzm\w tI´p A\-h[n \ºq-Xncn
\ºq-Xncn bphm-°ƒ°p t\cn-tS-≠n- cmjv{Sob{]h¿Ø-I\pw Hs° Bbn- bphm-°ƒ Xß-fpsS IpSpw-_-kzØp
h∂ a¿±- \ - ß fpw bmX- \ - I fpw cn-°p-tºmƒXs∂ Fw.-F-kv. {][m-\- `mKn®phmßn Irjnbpw hyh-km-bhpw
11
XpS-ßn. Ah-cn¬ Nne-scms° hnP-bn- sSm∏w t]mØs‚ Iº-\n-bn¬ ]W- √. Bfp-Isf Xncn-®-dn-bm≥ Ign-™n-
®p. F∂m¬ Fw.-F- n\v Ahn-sSbpw an-d-°nb a‰p Nne¿ tIkp sImSpØv cp-∂n-√. F∂m¬ AXn-\p-ti-jhpw
]cm-P-bw-]-‰n. X\n°p In´nb Hml-cn- AXv CuSm-°n. Fw.-F-kv. AXn\v A©m-dp-am-k-tØmfw At±lw Pohn-
bn¬\n∂v \s√mcp kwJy A∂sØ apXn¿∂n-√. ®p. Cu HIv t Sm- _ ¿ 27- ˛ mw XnøXn
]m¿´n t\Xr-Xz-Øns‚ D]-tZ-im-\p-k- Fw.-F-kns‚ Ah-km\ImeØv temI-tØmSv A¥y-bm{X ]d-™p.
cWw If-Øn-¶¬ t]mØs‚ Ib¿ At±-lØ - ns‚ kz¥w a°-fn¬\n∂pw kvt\l-k-º-∂hpw If-¶-c-ln-X-
^mIvS-dn-bn¬ \nt£-]n-®p. ka¿∞- kvt\lhpw ip{iq-jbpw th≠p-thmfw hpw, XymKkp- c - ` n- e - h p- a mb Hcp
\mb t]mØ≥ apßn, ]n∂oSv IΩyq- e`n- s ®- ¶ nepw tcmKw Hcp NnIn- [\yPohn-X-Øns‚ A¥y-am-bn-cp∂p
WnÃv ]m¿´n- b n¬\n∂v cmPnbpw ’bv ° pw hg- ß p- ∂ - X - √ m- b n- c p- ∂ p. AXv.
sh®p. Fw.-F-kv. Cd-°nb aqe-[-\- Bk-∂-a-c-W-\mbn F∂p-tI´v Rß- W
Øn¬ Hcp ss]k-t]mepw t]mØ≥ sfm-cn-°¬ HmSn-s®-∂-t∏mƒ At±-l-
Xncn-®p-sIm-Sp-Øn-√. Fw.-F-kn-t\m- Øn\v icn°pw t_m[-ap-≠m-bn-cp-∂n-

sF.F-kv. \ºq-Xn-cn, Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn, kn. ANyp-X-ta-t\m≥-

12
A\-iz-c-{]-Xn-`-bmb Fw. -F-kv.
A°nØw

t\Sp-Ibpw sNbvXp. am{X-a-√, ]W- k-ß-tfmfw tImgn-t°m-´-ßm-Sn-bnepw


ap≈ \ºq-Xn-cn-amsc hyh-km-bØ - n-te- Hs° Fw.-F- ns‚ ]pdsI \S-∂Xv
bv°n-d-°p-hm\pw imco-cn-Im-≤zm\w ad-°m-\m-hn√ ˛ Xr»q-cnse aºn≈n
sNøm≥ Ign-hp-f-f-hsc AXn\p k∂- temUvPn¬ At±-l-Øns‚ IpSpw_w
HcpXc-Øn¬ Fs‚ Kpcp-X-s∂- ≤-cm-°p-hm\pw Ign-bpI F∂-Xm-bn- Xøm- d m- ° n- Ø ∂ `£Ww Ign- ® - p -
bm- b n- c p∂p Fw.- F - k v . \ºq- X n- c n, cp∂p Hmß-√q-cn¬h®v C.-Fw.-Fkv sIm≠v Hcp-h¿j-Øn-e-[nIw Ign-™p-
At±lw am{X-a-√, tbmK-t£-a-k-`- sNbv X "\ºq- X n- c nsb a\p- j y- \ m- Iq-Sn-bXpw ad-°m-\m-hn√ ˛ A∂v InW-
bnse (Hcp Ime-L-´-Øn-se) t\Xm- °m≥' F∂ Blzm\w sIm≠v Dt±- ‰nse sh≈w h‰n-bt- ∏mƒ s]cp-aß - mSv
°- ∑ m- s c√mw ! kv ] jv S - a mbn ]d- in-®X.v Hmß-√q-cn-\p-tijw ipI-]p- Nn{X-t‚-bpw, apt≠cv inh-I-c-t‚bpw,
™m¬, hn.-Sn., Fw.-B¿.-_n, Fw.-]n. cØv H.-Fw.-kn.-bp-sS-bpw, ]mgq-cn¬ hn.- Sn.- F kv . \ºq- X n- c n- b p- s Sbpw IqsS
(t{]w-Pn), Fw.-Fk - v. \ºq-Xn-cn, kn.-sI.- Sn.-bp-sSbpw, tN¿∏n¬ Ipam-ca - w-Ke- Øp aºn≈nbnse InW-‰n¬\n∂v sh≈w
\-ºq-Xn-cn, ]cn-bm-\w-]-‰, sF.-kn.-]n.-\- Ip´≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sn-s‚bpw A≤y-£- IpS- Ø n- e m- ° n- ® p- a ∂v aXn- e n- \ - ∏ p- d -
ºq-Xn-cn, C.-Fw.-F-kv, ]m≠w, \cn-°m- X-bn¬ \S∂ hm¿jn-I-k-tΩ-f-\-ß- tØbv ° p ]I¿∂p- s Im- S pØ Hcp
´n-cn, ]mep-≈n, tZ-hIn \cn-°m-´n-cn, tfm-Sp-IqSn tbmK-t£-a-k-`-bpsS Bh- th\¬°m- e - Ø ns‚ Hm¿Ωbv ° p
\ne-b-tßm-Sv, IpØp-≈n, Bcy ]≈w, iy-I-X-bpsS am‰w h∂p. ImcWw 1947 C∂pw aß-te¬°p-∂n√ ˛ Fw.-F pw
anknkv Fw.-B¿.-_n, sF.-F-kv. \ºq- BKÃv 15\v `mc-XØ - n¬ kzmX-{¥y-kq- IpSpw-_hpw Bbn-cp∂p aXn-en-∂-∏p-d-
Xn-cn, F.-sI.-Sn. sI.-Fw. hmkp-tZ-h≥ cy≥ DZn-®p-b¿∂-t∏mƒ {]iv\-ß-fpsS Øp-h-∂p-\n∂v IpSw G‰phmßn-bn-cp-
\ºq-Xn-cn-∏m-Sv, Fw.-kn. \ºq-Xn-cn-∏m-Sv, kz`m- h w- a mdn. AXp- s Im≠mWv ∂-Xv.
H.-Fw.-kn. \mcm-b-W≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sv, ]n¬°m-eØv ]me°m-´p-h®v hn.-Sn.°p Fs‚ G‰hpw henb A\p-`q-Xn-
H.-Fw.-hn. \ºq-Xn-cn-∏m-Sv, ]pd-b-∂qcv ]d-tb-≠n-h-∂Xv, ""C\n th≠Xv a\p- I- ƒ Fw.- F -   ns‚ A`n- \ - b - a m- W v .
Ip©p \ºq-Xn-cn-∏m-Sv, Nn{X`m-\p, sI.- jys\ \ºq-Xn-cn-bm-°p-Ib - mWv'' F∂v. Fs‚ \m´n¬ sX°n- \ n- t b- S sØ
]n.-Pn., H.-Fw. A\p-P≥, Hf-∏-a-Æ, sI.- F√m-h-tcbpw ]qWp-\q-en-Sp-hn-°-W-sa- ap‰Øv A`n-\-bn® "EXp--aXn'bnse
F≥. Ip´≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sv, efn-Xmw- ∂√ AXns‚ A¿∞w ˛ k\m-X-\- AΩmbn Bbn-´mWv BZyw Fw.-F-
_nI A¥¿÷-\w, Un.-F-®v, \ºq-Xn- [¿Ω-amWv `mc-Xo-bk - w-kv°m-cØ - ns‚  ns\ I≠-Xv. At±lw A¥¿÷-\-
cn- ∏ m- S v , Nn‰q¿ Ip™≥ \ºq- X n- c n- thcv. B Hm¿Ω-bn¬\n∂p hyXn-N-en- a√ F∂p hniz-kn-°m≥ hnj-an-®p.
∏mSv..... CXn-t∏mgpw Ah-km-\n-®n-´n-√. °p-I-bmWv \Ωƒ F∂p-h-cn-In¬ Hcp ]n∂oSv hn.- S n.- b psS "ASp- ° - f - b n¬
enÃv C\nbpw \o´n--s°m-≠p-t]m-Im≥ ]cn- j v I m- c w- s Im≠pw Imcy- a n- √ . \n∂v Ac-ß-tØbv°v' (tIm-gn-t°mSv
Ign-bpw. Ct∏mƒ Fgp-XntbS-tØmfw CsXms° F¥n-\n-hnsS ]d-bp∂p Su¨ lmfn¬) Fw.-B¿.-_n-bpsS "ad-
A{X t]cp-Iƒ C\nbpw Fgp-Xp-hm≥ F∂m-sW-¶n¬, Cu [¿Ω-t_m-[a - mWv °p-S-bv°p-≈nse alm-\cIw' (]m-gq¿
Ign-bpw. t]cp-Iƒ a\- n¬ s]m¥n-h- A∂sØ tbmK- t £- a - k - ` - b nse ]mS- Ø v ) , Fw.- F -   pw, t{]wPnbpw,
∂-Xn-\\ - p-kc
- n®v Fgp-Xn-bn´p Ft∂-bp- tIm¨{K- p-Im-scbpw, Iayq--Wn-Ãp-Im- Rm\pw h´-Øn-en-cp∂v (sNm-Δc ]me-
≈p. scbpw AXn-sem-∂p-an-√m-Ø-h-scbpw  n¬ h®v) Fgp-Xn-bp-≠m-°nb "]pd-
Cu \ma-t[-b-]-c-º-c-bvs°mcp GIo- I - c n- ® - X v . cmjv { Sw, kaq- l w, Øp-t]mIq' F∂ A®-Sn-°mØ \mS-
{]tbm-P-\-ap≠v. 1942¬ Dbn¿sØ-gp- kmln-Xyw, \mSIw F∂n-hb - m-bn-cp-∂p Iw, Xr»q¿ \ºq-Xncn hnZym-eb - Ø- n¬
t∂‰ tbmK-t£-a-k-`-bnse t\Xm- A∂p k`-bpsS {]h¿Ø-\-ß-fpsS 1947 BKÃv ]Xn-\-©n\v h´-an´ncp∂v
°fpw {]h¿Ø-I∑ - mcpw bmsXm-cp-Xcw A¥- -Ø. hn[-hm-hn-hml{]N-c-Ww, ]d-™-`n-\-bn® "kzmX-t{¥ym-Zbw'
hen- ∏ - s ®- d p- ∏ - ß - f p- a n- √ m- s X- b mWv A[n-th-Z-\-\n-tcm[w F∂nh am{X-a-√, F∂o \mS- I - ß - f n- s e√mw R߃
{]h¿Øn-®n-cp-∂-Xv F∂p a\- n-em- Abn-tØm-®m-S\wt]mep≈ cwK-ß- IqSn-t®¿∂v {]h¿Øn-®p. A`n-\-b-
°m≥ CXp klm-bn-°pw. \ºq-Xn-cn- fnepw A∂p R߃ {]h¿Øn-®p. DZm- Øn¬ At±-l-Øn\p km[n-®n-cp∂
k-ap-Zm-bØ - nse F√m hy‡n-It- fbpw l-cWw ˛ ]menbw kXym-{Klw. Rß- X∑-bo-`mhw F√m-h-tcbpw Aº-cn-∏n-
a\p-jy-cm-°pI F∂-Xp-X-s∂-bm-bn- fpsS apºn¬ s]m´n-®n-cn-®p-sIm≠v \S- ®n-cp-∂p. kv{Xoth-j-Øn\p am{X-a-√,
cp∂p B {]ÿm-\-Øns‚ e£yw ˛ ∂-h-cn-sem-cmƒ Db-cw-Ip-d™, \c® ]pcp-j-th-j-Ønepw At±lw AZzn-Xo-
hnti-jn®pw kv{XoIsf a‰p kap-Zm- Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-bm-bn-cp-∂p. thW- b-\m-bn-cp-∂p. Hcp ÿeØv EXp-a-Xn-
b-ß-fnse kv{XoI-tfm-sSm∏w Xebp- sa-¶n¬ \ap°v Fw.-Fk - v. \ºq-Xn-cnsb bnse s]mtdm- Ø - ] v ^ s‚ thjw
b¿Øn \nev ° m- h p∂ Ah- ÿ - b n- shfpØ hn.- S n. F∂pw, hn.- S n.sb sI´m≥ ]cn-bm-\w-]‰ - bv°p hcm≥ Ign-
tebv ° v hf¿Øp- I . e°n--S n- b n¬ IdpØ Fw.-F-kv. F∂pw ]d-bm-am-bn- ™n-√. EXp-a-Xn-bnse AΩm-bn-bpsS
sXmgn¬ tI{μw ÿm]n®p cp-∂p.- \-´p®bv°v sNmΔ-c-bnepw, \´- ÿncw-th-j°-°m-c\ - m-bn-cp∂ shΩ--e-
{]h¿Øn∏n-®-tXm-Sp-IqSn B e£yw ∏m-Xn-cbv°v Xr∏p-Wn-Øp-d-bnepw Znh- Øqcv cma≥ A∂p-≠m-bn-cp-∂-Xn-\m¬
13
Fw.-F- n\v Hcp HmXn-°s‚ thj- henb A¤pXw Ihn F∂ \ne-bv°m- cp-am-bn-cp-∂p. h≈n-°p-∂n¬ Ihn sI.-
amWv Dt±-in-®n-cp-∂-Xv. s]s´-∂-t±lw bn- c p- ∂ p. H∂m- ¥ cw t«mI- ß ƒ ]n.-Pn.-bpsS IqsS-bmWv Ah-km\w
s]mtdmØ-]v^s‚ thjw FSp°p- {kKv≤-c-bn-epw, im¿±q-e-hn-{Io-Un-X- Rm≥ Fw.- F -   ns\ I≠Xv
Ibpw, HmXn-°s‚ thjw (_p-≤n-ap´p Ønepw s]s´-∂p-≠m-°n-s®m-√p-am-bn- F∂ptXm∂p-∂p. B ]tc-Xm-flm-hn\p
Ipd-™-Xm-b-Xn-\m¬) F\n°p Xcn- cp-∂p. Nne- I-hn-X-I-ƒ {]kn-≤o-I-cn- \nXy-im¥n t\cp-∂p.
Ibpw sNbvXp. Rms\-ß-s\tbm H∏n- ®n-´p-ap-≠v. ]t£, At±-l-Øn-\-Xn¬ W
®p-amdn Ft∂ ]d-bm-\p-≈p. F∂m¬ Dd-®p-\n¬°m≥ Ign-™n-√. Dd-®p-\n-
Fw.-F- ns‚ s]mtdm-Ø-]v^-s\-∏‰n ∂n- c p- s ∂- ¶ n¬ Rß- f mcpw ]ns∂,
t{]wPn ]d-™Xv ""]cn-bm\w]‰sb Fgp- t X- ≠ n- h - c n- √ m- b n- c p- ∂ p. h≈-
tXmev]n®p F∂p ]d-bp-∂Xv icn-b- tØmƒ, D≈q¿, Bim≥, i¶-c-°p-dp-
√, F¶nepw ]cn-bm-\w-]‰ CXp-Im-tW- ∏v , Nß- º p- g , ht∂cn kmhn{Xn
≠-Xm-bn-cp∂p'' F∂m-Wv. A¥¿÷\w F∂ Xqen-Im-\m-a-°mcn
CsXms° icn. F∂m¬, Fw.-F- Ch-cpsSsbms° Ihn-X-I-fn¬ GXp-
 n- s \- ∏ ‰n F\n- ° p- ≠ mb G‰hpw `mKw tNmZn-®mepw DSs\ sNm√n-Ø-

Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-bpsS
Xnc-°n´ \mS-I-Po-hn-X-Øn-\n-S-bn¬
Krlm-¥-co-£-Øn¬ Hcp Pohn-X-\m-SIw.
_‘p-hmb Ipdn-tb-SØv \oe-I-WvT≥
\ºq-Xn-cn-bp-samØv ck-I-c-amb Hc-`n-\-bw.

14
km¿∞-Iao kwcw`w
Fw.-Sn. hmkp-tZ-h≥\mb¿
(Fw.-F-kv. \ºq-Xncn P∑-i-Xm_vZn BtLm-j-ß-fpsS ]cn-k-am-]vXn-bmbn
kwL-Sn-∏n® "km^eyw 'F∂ ]cn-]m-Sn-bn¬ \S-Ønb DZvLm-S\{]kw-K-Øn¬\n∂v)

km\Im-e-Øv, sNdnb kZ- p-I-fn¬ ]e A`n-\-b-{]-Xn-`-Ifpw C√ F∂-Xm-


Cu®-I-sf-s°m≠p {]Z¿i\w \S-Øn- Wv. DZm-l-c-W-Øn\v Fkv.-]n.-]n-≈-bn-
imco-cn-I-amb Akzmÿyw h®p- bmWv Abmƒ Pohn-®-Xv. CXp-t]m- √. C∂v \Ωƒ A\p-kva-cn-°p∂ Fw.-
sIm-≠p-Xs∂ ChnsS FØn-t®¿∂ semcp IYm-]m-{XsØ Fkv.-]n.-]n-≈- F-kv. \ºq-Xn-cn-bn-√. AsX-ßns\
Fw.- F kns‚ kl- [ ¿Ωn- W n, a‰p t®-´\v Ah-X-cn-∏n-°m≥ ]‰p-as√m kw`-hn®p Fs∂-\n-°-dn-bn-√. CXv
IpSpw-_mw-K-ß-sf, D√mkv If-bv°m- Fs∂mcp tXm∂¬ F\n-°p-≠mbn. ]mSn-√m-bn-cp-∂p.
´v, s{]m^-k¿ Cf-b-Xv, Atim-I≥, kn\n-a-sb-Sp-°pI F∂p-]-d-™m¬ Cßns\ sh≈nshfn- ® - Ø n¬-
Fw.-F ns‚ kplrØp°sf, kmº-ØnIt{kmX pw a‰p ]n≥_-e- \n∂v amdn- b - h sc hnkv a - c n- ° m- X n-
Ign™ Hcp h¿j-ambn \o≠p- ßfpw Fßn-s\-sb-s∂m∂pw \n›-b- cn°Wsa-¶n¬ AXn-\p≈ kwhn[m-
\n∂ Cu ]cn- ] m- S n- I - f psS XpS- ° -
Øn¬Øs∂ CXns‚ `mc-hm-ln-Iƒ hn.-Sn.bpw Iq´cpw bmN-\m-bm{X \S-Øn-bt- ∏mƒ Nne IpØ-gn-Iƒ°n-
Fs∂ Adn-bn-®n-cp-∂p. F\n°v hfsc S-bn-eqsS Hm´phf-Iƒ `n£m-]m-{X-Øn¬ hoWn-cp-∂p. B \mSIw
kt¥m- j - a p≈ Imcy- a mbncp∂p. AZr-iy-cmb Cu Bkzm-Z-IcpsS a\- n-ep-≠m-°nb {]Xn-I-c-W-amWv
]t£, hcm≥ ]‰n-bn-√. imco-cn-I-amb CXpImWn- ° p- ∂ - X v . \mSIw F∂p- ] - d - b p- ∂ Xv kaq- l sØ
{]bm-kß - ƒXs∂ Imc-Ww. Cu kam-
]-\]-cn-]m-Sn-bn-se-¶nepw FØm≥ Ign-
DW¿Øp∂ Hcp alm-{]-ÿm-\-ambn ChnsS D≠m-b-Xm-Wv. B
™Xv Fs‚ Hcp `mKy-ambn Rm≥ {]ÿm-\-Øns‚ `mK-am-bmWv Fw.-F-kv. h∂p-tN-cp-∂-Xv.
Icp-Xp-∂p. CXv shdpsX ]d-bp-∂-X-
√. Fw.-F- n-s\-t]m-ep≈ Bfp-Isf
BZ-cn-°pI F∂-Xv, AXn\v Ah-k-c-
ap-≠m-°pI F∂-Xv, \ΩpsSsbms°
Hcp I¿Ø-hy-am-Wv. {]tXy-In®pw A`n-
\-b-th-Zn-I-fn-eqsS hnJym-X-cm-b-h-sc.
Imc-Ww, {]ikvXn F∂p-]-d-bp-∂Xv
Ipd-®p-Im-e-tØbv°v am{X-ap-≈-Xm-Wv.
sh≈nshfn-®-Øn¬ \n¬°p-tºmƒam-
{X-amWv \ma-hsc Hm¿-°p-∂-Xv. tIc-
f-Øn¬ G‰hpw Xnc-°p-]n-Sn® \S-\m-
bn-cp∂p ASq¿`m-kn. A°m--eØv `mkn-
bn-√mØ Hcp kn\n-as - b-°p-dn®v k¶¬-
]n- ° m≥ Ign- b p- a m- b n- c p- ∂ n- √ . Ah-
km\w AkpJw h∂n´v `mkn°v A`n-
\-bn-°m≥ Ign-bm-sX-bm-bn. ÿnc-Xm-
Ccp-´ns‚ Bflm-hn¬ ]n.-sP. B‚-Wn-bpw, Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cnbpw
akw a{Zm-kn-em-bn-cp-s∂-¶nepw CS°v
\m´n¬ hcpw. Hcp- I m- e Øv At±- an-√m-Ø-Im-eØp tXm∂n-b -tam-lw. \w sNtø-≠Xv Ahsc Adn-bp∂
lsØ H-∂p--sXm-Sm≥, As√-¶n¬ AI- AXv k^-eo-Ir-X-am-bn-√. \Ω- s fm- s °- Ø - s ∂- b m- W v . Fw.- F -
se-\n-s∂-¶nepw H-∂p-Im-Wm≥ Xnc-°p- GXm\pw h¿j- ß ƒ°p- a pºv kv.\ºq-Xpcn P∑-iX - m_vZn BtLm-j-
-Iq-´n-bn-cp-∂-h¿ A-t±-lsØ {i≤n-°m- C¥y≥ kn\n-a-bpsS Hcp F≥ssk- Øns‚ `mK-ambn ChnsS \S∂psIm-
Xm-bn. I≠-hc - psS t£am-t\z-jW - hpw t¢m-]o-Unb D≠m-°n-bn-´p-≠v. Hcp-]mSv ≠n- c n- ° p- ∂ Xv AXm- W v . AXp- s Im-
{Iqc-am-bn-cp∂p ""F¥m-s∏m, tPmen- t]Pp-If- p≈ Hcp _rl-Zv{K-Ÿw. F√m ≠mWv Hcp h¿jambn \S-∂p-h-cp∂
sbm∂pw C√yms√? Nm≥skm∂pw C¥y≥`mj- I - f n- s ebpw kn\n- a m- c w- Cu {]h¿Ø-\-sØ, AI-se-bn-cp-∂p-
C√yms√?'' KsØ \So-\S- ∑ - m¿, kw-hn-[m-bI
- ¿, a‰p sIm- ≠ m- s W- ¶ nepw Rm≥ a\km
CXp- t ]mse AZv ` p- X - k n- ≤ n- I - kmt¶-Xn-Ih - n-ZK
- v[¿ XpS-ßnbhsc-°p- A\p-tam-Zn-®n-cp-∂-Xv.
fp≈ Hcp \S\m-bn-cp∂p Fkv.-]n.- dn®v AXn¬ {]Xn- ] m- Z n- ° p- ∂ p- ≠ v . Rm≥ Chn-sS-h-cp-tºmƒ \mS-
]n≈. Nm¿fn-Nm-]vfns‚ "ssewsse‰v' H∂mw- X cw Hcp d^- d ≥kv { KŸw. IsØ°pdn-®p≈ skan-\m¿ \S-°p-I-
F∂ kn\n-a-bnse tI{μ-I-Ym-]m{Xw A∂p-Xs∂ AXn\v 1300 cq] hne-bp- bm-Wv. Fw.-F-kv.-\-ºq-Xn-cnsb tIcfw
Hcp-Im-eØv temIsØ apgp-h≥ Nncn- ≠v. AXv adn®pt\m°n-bt- ∏mƒ Fs∂ Adn-bp-∂Xv \mS-I-ß-fn-eq-sS-bm-Wv.
∏n® Hcp lmky- \ - S - \ m- W v . Ah- A¤p-X-s∏-Sp-Ønb Imcyw AXn¬ \mS-I-cw-KØv At±-l-Øns‚ kw`m-h-
15
\-I-sf-°p-dn-®pw, At±-l-Øns‚ A`n- sNdn-sbmcp S®v am{Xw-aXn''. D≠m-bn-cp-∂-Xp-sIm≠v Nne kmt¶-
\-bk - n-≤n-Is - f-°p-dn®pw ASp-Ød - n-™- Rm≥ ]d™p:- ˛ ""icn- b m- W v . XnIhnZy-Iƒ D]-tbm-Kn®v Un.-hn.-Un.
h¿ ]d-™p-tI´ Adn-hmWv a‰p-≈- At±-l-Øn\v AXpw AXn-e-∏p-dhpw Bbn FSp-°m≥ Ign-™p. Ne-®n{X
h¿°p-≈-Xv. Fw.-F-kv. A`n-\-bn® ]‰pw. ]t£, kn\n-a-bn¬ Fs‚ IYm- A°m-Z-an-bnse _o\m-t]m-fn-s\-t]m-
hnJym-X-\m-S-I-ß-fn-sem-∂mb "\Ω- ]m{Xw apØ-»-\m-Wv. Fw.-F- ns‚ ep≈ Nne-cpsS {]bXv\wsIm≠v Cu
sfm∂v' Rm≥ I≠n-´n-√. ]t£, B hnhn[ kn≤n-Isf ]co-£n-°m-\√ - s√m ASp-Ø-Im-e-ØmWv AXn\v km[n-®-
Ime-L´w F\n-°-dn-bmw. ChnsS \- \Ωƒ Nn{XsaSp-°p-∂-Xv''. Xv. CXp-t]mse kXy-Pn-Øvtd-bpsS
S∂ skan\mdnepw B Ime-L-´-amWv At±lw A[nIw Nn{X- ß - f n- BZy- I m- e - s Ø- S pØ ªm°v B‚ v
]cm-a¿in-®p-tI-´-Xv. \mS-I-Øn-eqsS sem∂pw A`n-\-bn-®n-´n-√. ]t£, Ah- ssh‰v Nn{X-߃ \jvS-s∏-´n-cp-∂p.
JymXn-In-´p-tam, kmº-ØnIt\´-ap-≠m- X-cn-∏n® IYm-]m-{X-ßs - f-sb√mw Ahn- ]t£, kXy-Pn-Øvtd-bpsS t]cn¬
hptam Fs∂m∂pw Adn-bm-Ø, Nn¥n- kva-c-Wo-b-am-°n. ]I¬°n-\m-hns‚ I¬°- Ø - b nev ]›n- a - _ w- K mƒ
°m-Ø, Hcp-Im-e-L-´-Øn¬ \mSIw Nn{Xo- I - c - W - t h- f - b nse HcpImcyw k¿°m¿ Hcp C≥Ãn-‰yq´v XpS-ßn-b-
ChnsS i‡-amb Hcp {]ÿm-\-ambn Hm¿°p-Ib - m-Wv. temIw apgp-h≥ Xs‚ t∏mƒ ]g-b- t]m-kn-‰o-hp-I-fn¬\n∂pw
hf¿∂p. hn.-Sn.-bpsS {]kn-≤- tIm∏n-Iƒ D≠m-°m≥ Ign-
amb "ASp-°-f-bn¬ \n∂v Ac- ™n-´p-≠v.
ß- t Øbv ° v ' F∂ \mSIw CØcw kn\n- a m- \ p- ` - h -
Ah-X-cn-∏n-°m≥ thZn- In-´n-bn- ߃ ]¶p-sh-bv°m-\√ Rm≥
cp- ∂ n- √ . hfsc {]bm- k - s ∏´v h∂-Xv. Fw.-F- ns\ Fs‚
thZn kwL-Sn-∏n-®mepw AhnsS GXm\pw cN-\I - f- p-ambn _‘-
kv{XoIƒ°v {]th-i\w D≠m- s∏-Sp-Øm≥ Ah-kcw In´n-bXv
bn-cp-∂n-√. F¶nepw Ccp-fns‚ G‰hpw henb `mKy- a mbn
ad-hn¬ , C√-∏-d-ºn¬ Fhn- Rm≥ Icp-Xp-∂p. sh≈n-sh-fn-
sStbm \n∂p-sIm≠v [mcmfw ®-Øn¬ hncm-Pn-°p∂ h≥Xm-
A¥¿÷-\-߃ Cu \mS-Iw c-߃t]mepw hnkvar-Xn-bn-em-
I≠-Xmbn tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p- hp∂ Imcyw t\csØ
≠v . ]ncn- h n- \ mbn hn.- S n.bpw Ccp-´ns‚ Bflm-hn¬ t{]w\kodpw, ]d™ph-s√m. Fw.-Fk - v. \ºq-
Iq´cpw bmN-\m-bm{X \S-Øn-b- Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cnbpw Xn-cn-
s b-
t ∏mse A¤p- X-kn-≤n-
t∏mƒ Nne IpØ-gn-Iƒ°n-S-bn- I-fp≈ \S≥ sh≈n-sh-fn-®-
eqsS Hm´phf-Iƒ `n£m-]m-{X-Øn¬ Iogn-em-sW∂v hniz-kn-°p-∂-bm-fmWv Øn- s em∂pw Bbn- c p- ∂ n- √ . ]t£,
hoWn-cp-∂p. B \mSIw AZr-iy-cmb CXn¬ kXy≥ Ah-Xc - n-∏n-°p∂ IYm- At±lw \mS-I-Øn-s\¥p sNbvXp,
Cu Bkzm-ZI - cpsS a\- n-ep-≠m-°nb ]m- { Xw. Abm- f psS ASp- t Øbv ° v kaq-l-Øn-s\¥p sNbvXp, Ime-L-´-
{]Xn-I-c-W-amWv CXpImWn-°p-∂-Xv. A—s‚ Imcy-ÿ\mb Hcp \n m-c-a- Øn- s \¥p sNbvXp Fs∂ms°
\mSIw F∂p-]-d-bp-∂Xv kaq-lsØ \p-jy-\m-bmWv Fw.-Fk - v. hcp-∂X- v. B \Ωƒ a\- n-em-°-Ww, ]pXn-b-X-e-ap-
DW¿Øp∂ Hcp alm-{]-ÿm-\-ambn `b-¶c IYm-]m-{X-Øns‚ apºn¬h∂v dbpw a\- n-em-°-Ww. Cßns\ Nne¿
ChnsS D≠m-b-Xm-Wv. B {]ÿm-\- GXm\pw Nne hmN-Iß - ƒ kwkm-cn®v ChnsS Po-hn-®n-cp∂p F∂v hcpw-X-e-
Øns‚ `mK-am-bmWv Fw.-F-kv. h∂p- Abmƒ Cd-ßn-t∏mbt∏mƒ kXy≥ ap-dsb t_m≤y-s∏-Sp-tØ-≠-Xp-≠v.
tN-cp-∂-Xv. Xf¿∂p-t]m-bn. IYm-]m{Xw £oWn-X- Ah¿ \S-∂p-t]mb hgn-I-fmWnsX∂v
Rm≥ IY-sb-gp-Xnb c≠p-kn-\n- \m-hWw. IYm-k-μ¿`w Aßn-s\-bm- Hm¿an-∏n-°m-\p≈ DØ-ch - m-ZnØw \ap-
a-I-fn¬ ˛]I¬In-\m-hnepw, Ccp-´ns‚ Wv. ChnsS IYm-]m-{X-a-√, D≤-X-\mb °p-≠v. AØ-c-samcp ZuXy-ta-s‰-SpØ
Bflm-hnepw˛ At±lw A`n-\-bn-®n-´p- \S≥Xs∂ £oWn-®p-t]m-bn. Fw.-F-kv. \ºq-Xncn P∑-i-Xm_vZn
≠v. Rm≥ IY-sb-gpXn kwhn-[m\w ]n∂oSv kXy≥amjv ]d™p:˛ BtLmj kan-Xn-tbmSv \μn ]d-bp-
sNbvX "\n¿Ωmey'-Ønepw At±-l-ap- ""h√m-sØmcp a\p-jy-\mt´m'' ∂p. Ahsc A\p-tam-Zn-°p-∂p. ChnsS
≠v. Cu Nn{X-ß-fn¬ At±lsØ F∂m¬ hfsc hyk-\-I-c-amb hcm≥ km[n-®-Xn¬ kt¥m-j-ap-≠v.
]s¶- S p- ∏ n- ° m≥ Xocp- a m- \ n- ® - t ∏mƒ Hcp- kw- K Xn Cu Nn{X- ß - f p- s S- Fw.-F ns‚ [¿Ω-]-Xv\n-bn¬\n∂v
F\n-°p≠mb kt¥m-j-Øn\v AXn- sbm∂pw {]n‚ v In´m-\n√ F∂-Xm-Wv. D]-lmcw kzoI-cn-°m≥ Ign-™-Xn¬
cn-√. ]n. `mkvIc - ≥ amjmWv "Ccp-´ns‚ "Ccp-´ns‚ Bflm-hn-s‚bpw' "]I¬In- Atß- b ‰w kt¥m- j - a p- ≠ v . F√m-
Bflmhn'ev Fw.-F- ns\ FSp-Ø-Xv. \m- h n- ' s‚- b psams° IØn- t ∏m- b n. h¿°pw \μn.
F\n°p hfsc _lp- a m- \ - a mWv ªm°v B‚ v ssh‰n¬ FSpØ ]-e- W
`mkvI-c≥amtjm-Sv. At±lw ]d™p:- Nn- { X- ß - f p- s Sbpw s\K‰ohv C√.
""hmkq, \ap°o Fw.-F- ns\ apØ- "\n¿amey'Øns‚bpw D≠m-bn-cp-∂n-√.
»-\p-]-Icw apØ-»n-bm-°m-\pw-]-‰qw. `mKyØn\v , ]g- s bmcp t]mkn- ‰ ohv
16
Fs‚ Hm¿Ω-bnse Fw.-F-kv.
Fw.-kn. \ºq-Xn-cn-∏mSv
amb "tbmK-t£a'Øns‚bpw "DÆn Fs‚ Hm¿Ω-bnse as‰mcp GSp-
\ºq-Xncn' amkn-I-bp-sSbpw ]{Xm-[n- IqSn adn-°s - ´. Hcp Znhkw, Rm≥ ]Xn-
]- s c- ∂ \nebv ° pw tbmK- t £- a - hp-t]m-se, t]mfn ¢n\n-°n¬ FØn-
]´m- º n- ° - S p- Ø p≈ Hmß- √ q- k`m{]h¿Ø-I-k-an-Xn-bnse Hcp apgp- b-t∏mƒ, Fw.-F pw, Fw.-B¿.-_n. bpw
cn¬sh®v C.Fw.-F- ns‚ A[y-£-X- h≥kab AwK- s a∂ \nebv ° pw Fs∂ ImØn-cn-°p-∂-XmWv I≠-Xv.
bn¬ tN¿∂ tbmK-t£-a-k`mhm¿jn- Rm≥ tbmK- t £ak`- b psS c‡- ] - c n- t im- [ - \ bvt°m FIvk-
I-Øn¬sh®mWv Rm≥ Fw.-F- p- kPoh{]h¿Ø-I-cn¬ Hcm-fmbn. A`n- tdbv t °m at‰m h∂- X m- b n- c n°pw
ambn ]cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xv. kzmK-X-kw- \bØneqsS k`m-{]-h¿Ø-\-߃°v F∂mWv Rm≥ Icp- X n- b - X v . h∂-
Lm-[y-£≥ Rm\m-bn-cp-∂p. t{]wPn- Du¿÷hpw Bth- i hpw ]I¿∂p- Imcyw Fw.-B¿.-_n. Ah-X-cn-∏n-®p.
bpw, Fw.-F- pw. Bbn-cp∂p Iem-˛- sIm≠v Fw.-F pw Ft∏mgpw cwK-Øp- ""Fw.-F- ns‚ aI≥ \fn-\\v tPmen-
kmw- k v ° m- c nI sbm∂pw Bbn-´n-√.
hn`m-K-Øns‚ AXn\v Hcp hgn-bp-
Npa-X-e-°m¿. ≠m-°Ww''. Fw.-F-
C∂p-≈-h¿°v  n- s ‚tbm Fw.-
A¤pXw tXm∂n- B¿.-_n.-bp-sStbm
tb- ° mw. A∂v Bhiyw \nc- k n-
A ° n - Ø - °m≥ F\n°v Ign-
Øns‚bpw Hf-∏- ™n- √ . Aß- s \-
a-Æ-bp-sSbpw bmWv \fn- \ ≥
Xos∏mcn Ihn-X- t]mfn ¢n\n-°nse
Iƒ Bfp- I sf Hcp hne-s∏´ Poh-
Bth-iw-sIm-≈n- \-°m-c-\m-b-Xv.
®p. tXm´w i¶-c- Fs‚ Xocp- a m- \ -
\m-cm-b-W≥ Øn¬ F\n°v Hcn-
\ºq- X n- c n- b psS 1. B‰q¿ ap≠- b q¿ inh- I c≥, aºn≈n \ºq- X ncn, amtßm- ´ p- t »cn imkv { X- i ¿Ω≥, IÆ- ∂ q¿ sXt°- S Øp Irjv W ≥ °epw ZpxJn-t°≠n
2. ]qcmSw kp{_-“-Wy≥ \ºq-Xn-cn, Fw.-]n. `´-Xn-cn-∏m-Sv, sF.kn.-]n. \ºq-Xn-cn, Acn-°≥ ]c-ta-iz-c≥ \ºq-Xn-cn, h∂n-´n-√.
Ihn-X-Ifpw
s]cm-tßmSv Nn{X≥ \ºq-Xncn, Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn, aºn≈n \ºq-Xncn B ]gb-Ime-
{i≤n-°-s∏-´p.
3. Hf-∏-a-Æ kp{_-“-Wy≥ \ºq-Xn-cn-∏mSv, tNme i¶-c-\m-cm-b-W≥, Fw.-kn. \ºq-Xn-cn-∏mSv
tbmKm- h - k m\w sØ tbmK- t £a-
Ah-X-cn-∏n-°-s∏´ {]l-k-\-Øns‚ ≠m-hpw. AtX kabw t{]wPn-sb-t∏m- k`m{]h¿Ø- I - c psS hne- s ∏- s ´mcp
apJy-in¬]n-Iƒ t{]wPnbpw Fw.-F  - p- se, Fw.- F -   pw Xs‚ {]h¿- Ø \- {Kq∏v t^mt´m CtXm-sSm∏w tN¿°p-
am- b n- c p- ∂ p. A`n- \ bIe- b p- a mbn taJe hnI-kn-∏n®psImt≠-bn-cp-∂p. ∂p. Fw.-Fk - v., t{]wPn, Hf-∏a- Æ - , sF.-
apt∂m- ´ p- t ]m- h m≥ Fw.- F -   n\v \mS- I - c w- K Øpw kn\n- a - b nepw Xs‚ kn.- ] n. apX- e mb ]e {]ap-J -c p-tSbpw
ss[cyw sImSp- Ø Xv B thZn- b m- km∂n[yw Dd- ∏ n- ° p- h m≥ At±- l - km∂n[yw AXn\v angnhp \¬Ip-∂p.
sW∂v ]d-bmw. t{]wPn At∂-bv°p- Øn\v Ign-™Xv Aß-s\-bm-W-t√m. ap≠-bq¿ inh-I-c-s\-t∏m-ep≈ ]e
Xs∂ A`n-b-\-cw-KØv t]sc-SpØp A[n-Imch¿K-Øns‚ i‡-amb t\Xm-°t- fbpw teJ-It- \bpw AXn¬
Ign-™n-cp-∂p. sI.-sI. amÃ-dp-tSbpw FXn¿∏pw \ntcm-[\`oj-Wn-t]mepw ImWmw.- C-hc - n¬ an°-hcpw C∂v Hm¿a-
(I-S-em-bn¬) Fw.-F≥. \ºq-Xn-cn-∏m-Sn- t\cn- t S≠nh∂ ""sXmgn¬ tI{μ- bn¬ am{Xw Pohn-°p-∂-h-cm-Wv F∂
s‚bpw (apØn-cn-tßm´v) tkh-\-߃ Øntebv ° v '' F∂ \mSIØns‚ ZpxJkXyw Fs∂ thZ-\n-∏n-°p-∂p.
Ah-cpsS {]h¿Ø-\-߃°v am‰p-Iq- in¬]-ime Rm≥ C∂pw Hm¿°p-∂p. F∂m¬ Ah¿ \¬Inb {]tNm-Z\w
´n. sI.-sI. amÃdpw Fw.-F\pw thj- \mS-I-Øn\v Ah-Xm-cnI Fgp-Xn-bXpw Bizmkw Xcp-∂p. Cu ]›m-Ø-e-
kw-hn-[m-\-Øn¬ a‰mcpw ]co-£n-®n-´n- {]kn-≤o-I-c-W-Øns‚ Npa-Xe hln- Øn¬ Fw.-Fk - ns‚ Hm¿Ω ]pXp-°s - ´.
√mØ \qX\am¿§- ß ƒ°v ®Xpw Rm\m- b n- c p- ∂ p. \mS- I - Ø ns‚ W
cq]w\¬In.- kwhn-[m\w \n¿Δ-ln-®Xv t{]wPnbpw
cwKw Xr»q-cn-tebv°v amdp-∂p. Fw.- F -   p- a m- W v . B Znh- k - ß - f n¬
Fw.-F- pw Rm\pw Xr»q¿°m-cm-hp- R߃ Znh-tk-\-sb-t∂mWw I≠n-
∂p. tbmK-t£ak`-bpsS apJ-]-{X- cp-∂p.
17
18
]ptcm-K-a-\-Øns‚ kmwkvIm-cn-I-apJw
s{]m^. kn.-]n. Cf-bXv

bmYm- ÿ n- X n- I - a mb kap- Z m- b -
Øn¬ P\n® At±-lØ - n\v bmYm-ÿn-
Xn-I-Xz-Øns‚ Nne DZmckmwkvIm-
cnIKpW-߃ kzm`m-hn-I-am-bn-Øs∂
D≠m- b n- c p- ∂ p. AXn¬ Nne- X mWv
A£-ct- «m-It- Øm-Sp≈ B`n-ap-Jyhpw
IY-Ifnt{]a-hpw. Ccn-ßm-e-°p-S-bn¬
sNß-a-\mSv Zmtam-Z-c≥ \ºym-cpsS
t\Xr-Xz-Øn¬ {]h¿Øn-®n-cp∂ hnP-
b-`m-cXn A£-c-t«mI kmln-Xy-th-
Zn-bn¬ At±lw sk{I-´d - nbpw \ºym¿
{]kn-U‚p-am-bn-cp-∂p. kzbw Hcp Ihn
{io. Fw.-Fk - v. \ºq-Xncn ka¿∏n- Bbn- c p- ∂ ns√¶nepw Ihn- l r- Z bw
X-tN-X  - mb a\p-jy-kvt\-lnbpw kaq- At±-l-Øn¬ XpSn-®n-cp-∂p. GXm\pw
tlm-≤m-c-I\p-am-bn-cp-∂p. Xs‚ Ime- H‰- t «m- I - ß - f pw, "apjv S n- N p- c p- ´ p- I ',
L-´Øns‚ Bfl-kv]-μ\w Dƒs°m- "BSp-I-]m-SpI', XpS-ßnb Ihn-X-Ifpw
≠v Iem-{]-h¿Ø\w \SØnb ]ptcm- At±lw Fgp-Xn-bn-´p-≠v. klr-Z-b-Xz-
K-a-\-Nn-¥-I\pw {]Xn-`m-im-en-bp-am-bn- Øns‚ kv ^ penw- K - ß ƒ At±- l -
cp∂p At±-lw. kzmX{¥y-t_m[hpw Øns‚ Iem-{]-h¿Ø-\-ß-fn¬ Zriy- lq¿Ø- ß - f m- W v ImgvN- s h- ® - X v.
a\p-jy-kvt\-l-hp-am-bn-cp∂p At±-l- am-bn-cp-∂p. F¶nepw At±-l-Øns‚ atlm-∂-X-
Øns‚ {]h¿Ø-\-߃°p {]tNm-Z-\- bmYm-ÿn-Xn-IX - zsØ sh√p-hn-fn- amb ÿm\w \mS-It- h-Zn-bn¬X-s∂-bm-
ta-In-b-Xv. \mS-Im-`n-\bw At±-lsØ ®p-sIm≠v \ºq-Xncn kap-Zm-b-Øn¬ Wv. \ºq-Xncn kap-Zm-bsØ ]cn-jv°-
kw_-‘n-®n-S-tØmfw tIhew Hcp Db¿∂p-h∂ \ho-I-c-W-i-‡n-I-fpsS cn-°m-\p≈ hy{KX At±lØns‚
hmk-\m-{]-IS- \
- a- m-bn-cp-∂n-√. AXn-s\m- t\Xr-\n-c-bn-em-bn-cp-∂p At±-l-Øn\p \mS-I-{]-h¿Ø-\-ßsf DtØ-Pn-∏n-®n-
cp DZm-Ø-amb e£y-t_m-[-ap-≠m-bn- ÿm\w, hn.-Sn., Fw.-B¿.-_n., t{]wPn, cp-∂X - p-t]mse kn\n-am-th-Zn-bn¬ Zriy-
cp-∂p. B e£y-t_m-[-Øn¬\n∂p apØn-cn-tßmSv XpS-ßn-b-h-tcm-sSm∏w a√; km≤y- h p- a - √ .- ]n¬°m- e sØ
hyXn-N-en°mØ-Xp-sIm≠v X\n-°p- {it≤-b-amb ÿm\w Fw.-F- n-\p-ap- kmaq- l y- \ mSIß- f nepw At±lw
≠mb kmº-Øn-I-amb IjvS\jvS- ≠m-bn-cp-∂p. Ch-cn¬ \n∂p-b¿∂p Xs‚ km∂n≤yw {]Im-in-∏n-®n-cp-∂p-
߃ At±lw IW-°m-°n-bn-cp-∂n-√. s]mßnb DZv_p-≤-X-bpsS sImSp-¶m‰v sh-¶nepw \mS-I-Øns‚ e£y-Øn\pw
Xs‚ _‘p-°f - n¬ \n∂pw kplr-Øp- \ºq-Xn-cn-ka - p-Zm-bØ
- nse AI-Øf - ß - - am¿§-Øn\pw h∂p-tN¿∂ hn]-cymbw
°-fn¬ \n∂pw Db¿∂ hna¿i-\-ßsf fnepw IS-∂p-sN∂v {]tNm-Zn-∏n-°p-Ib - p- At±-l-Øn\p lrZy-am-bn-cp-∂n-s√∂p
At±lw hI- h - ® n- c p- ∂ n- √ . Xs‚ ≠m-bn. AXns‚ kXv^-e-ß-fmWv tXm∂p-∂p. hm¿≤-Iy-Øns‚ Ah-i-
kzØp- ° ƒ kwc- £ n- ° p- ∂ - X ntem Bcym]≈w, ]m¿ΔXn s\∑n-\n-aw-Ke - w X-Ifpw Cu ]n≥hm-ß-en\p t{]c-I-am-
DtZym-K-Øns‚ kpc-£-bntem sX√pw XpS- ß n- b - h - c psS {]h¿Ø- \ - ß ƒ. bn- c p- ∂ n- c n- ° mw. A£- c - t «m- I - Ø n-
{i≤n-°msX \mS-I-th-Zn-bn¬ am{Xw Aßs\, \ºq-Xn-cn-ka - p-Zm-bsØ ASn- s‚bpw IY-I-fn-bp-tSbpw Bkzm-Z-\-
apgp-In-°-gn-™n-cp-∂-Xp-sIm≠v IpSpw- apSn DS-®p-hm¿°m-\p≈ bXv\-߃°v Øn¬am{Xw Xs‚ {i≤ HXp- ° n-
_mw-K-ß-fn¬\n∂pw Db¿∂ hna¿i- {it≤- b - a mb kw`m- h \ \¬Inb \n¿Øm≥ Ah- k m- \ - \ m- f p- I - f n¬
\- Ø ns‚ ic- ß ƒ Ah- K - W n®v ap≥\n-c-°m-cpsS Xnf-ßp∂ \nc-bn¬ At±lw \n¿_-‘n-°-s∏-´p.
At±lw apt∂m-´p-t]m-bn. Xs‚ a°- Fw.-F pw ÿm\w ]nSn-°p-∂p. W
fpsS hnZym-`ym-k-Im-cy-ß-fn-sem∂pw Fw.- F  ns‚ A`n- \ - b - ] m- S hw
{i≤ A¿∏n- ° m- X n- c p- ∂ - X p- s Im≠v kn\n-am-th-Zn-bnepw ]mZ-ap{Z ]Xn-∏n-°p-
Xs‚ IpSpw-_-]-c-amb DØ-c-hm-Zn-Xz- I-bp-≠m-bn-´p≠v. Kpcp-hm-bq¿ tIi-h≥
Øn¬ sX√pw {i≤-bn-√m-Ø-h≥ F∂ F∂ kn\n-a-bnse B\-°m-c≥, Ccp-
hna¿i\w Db¿∂n-cp-∂p. Xs‚ ]c-a- ´ns‚ Bflm-hnse apØ-—≥, \n¿Ωm-
km-[zn-bmb ]Xv\n-bpsS B¿{Z-amb ey- Ø nse Ah- i - \ mbn InS- ° p∂
kv t \lw am{X- a m- b n- c p∂p At±- l - hr≤-\mb shfn-®-∏mSv F∂o IYm-]m-
Øn\v GIm-h-ew-_w. {X- ß ƒ {it≤- b - a mb A`n- \ - b - a p-
19
t]mÃm-^okv amk-h-cp-am\ ]≤Xn
X ]en-i-tbm-sSm∏w t_mWkpw e`n-°p-∂p.
X 8% {]Xn-amk ]eni e`n-°p-∂p.
X Imem-h[n ]q¿Øn-bm-bm¬ \nt£-]-Øp-I-bpsS 5% t_mW-kmbn e`n-°p-∂p.
(08-˛12-˛2007 apX¬)
X \nt£]w 1500 s‚ KpWn-X-ß-fmbn F√m t]mÃm-^o-kp-I-fnepw kzoI-cn-°p-∂p.
X \nt£] ]cn[n Hcp hy‡n°v 4.50 e£w cq]bpw,
c≠p-t]¿ tN¿∂v 9.00 e£w cq]bpw
X \nt£] Imem-h[n 6 h¿j-amWv
X \nt£]w t]mÃm-^o-kn-eqsS

\nt£-]-ØpI {]Xn-amkw e`n-°p∂ ]eni Imem-h[n FØp-tºmƒ


e`n-°p∂ t_mWkv
30,000 200 1,500
60,000 400 3,000
1,20,000 800 6,000
1,50,000 1000 7,500
2,01,000 1340 10,050
3,00,000 2000 15,000
4,50,000 3000 22,500
6,00,000 4000 30,000
9,00,000 6000 45,000

IqSp-X¬ hnh-c-߃°v :
t]mÃv amÿ, _n.-Un.-H., If-IvSt- d-‰nse tZiob kºm- Ub-d-IvS¿
Zy-]-≤-Xn Pn√m Hm^o-k¿, AwKo-IrX GP‚p-am¿ tZiob kºm-Zy-]-≤Xn
F∂n-hsc kao-]n-°p-I. Xncp-h-\-¥-]pcw

kºmZyw C\n tZiob kºmZy ]≤-Xn-bn¬


20
hm°n-t\-°mƒ anI® t\m°v
s{]m^. amºpg Ipam-c≥
(Fw.-F-kv. \ºqXncn P∑iXm_vZn BtLmj]cn-]m-Sn-I-fpsS "kam-cw-`'-Øn¬
\S-Ønb A\p-kva-cW{]`m-j-Ww)
{io\n, If¿tImSv \mcm-b-W≥\m-b¿, ∂p. "sFIy-ap-∂Wn'bpsS Hcp e°-
Bd- ∑ pf Fw.- F ¬.- F . Bbn- c p∂ Øn¬ apJ- N n{Xw hc- ® Xv ]n∂oSv
Ieym-W-Ir-jvW≥ \mb¿ XpS-ßn-b-h- imkv { X- k m- l nXy ]cn- j - Ø ns‚
{]nb kZ-ky-sc, \a-kvImcw cm-Wv kΩ-f\
- Ø- n-\p-th≠ Hcp-°ß
- ƒ kPoh{]h¿Ø-I-\mbn amdnb Fw.-
Fw.- F - k v . A\p- k v a - c W{]`m- sNbvX-Xv. A∂p ]ecpw A¿∞-h- sI. {]kmZv Bbn-cp-∂p.)
jWw \S-ØpI F∂-XmWv Fs‚ Ømb cmjv { SobZ¿i\w Dƒs°m- "CS-Xp-]-£'-Øn¬ {]kn-≤o-I-
\ntbm-Kw. Fw.-F- ns\ ASp-Ø-dn-bp- ≈p∂hn[w {]kw-Kn®Xv Rmt\m¿°p- cn® Hcp teJ-\-ØnemWv Fw.Fkv.
∂-Xv At±lw Ccn-ßm-e-°p-S-bn¬ ∂p-≠v. \ºq-Xn-cn-sb-°p-dn®v BZyw hmbn-°p-
ÿnc- X m- a - k - a m- ° n- b - t Xm- s S- b mWv . t{]men-t‰dn-b≥ Imhy-]m-X-bn¬ ∂Xv. Sn.-F≥. \ºq-Xn-cn-bpsS t\Xr-Xz-
t\cn-´p-]c
- n-Nb
- s - ∏-Sp-∂X - n\p apºv At±- k©-cn-°pI F∂Xv Pohn-X-{h-X-am- Øn¬ Ccn- ß m- e - ° p- S - b n¬ "tIcf
l-sØ-°p-dn®v hmbn®p a\- n-em-°n- °nb s]m≥Ip∂w Zmtam-Z-cs‚ ]m´p- Iem-thZn' cq]w sIm≈p-Ibpw, sNdp-

"ASp-°f- b
- n¬\n∂v Ac-ßt- Øbv°v' F∂ \mSIw FS-°p-∂n-bn¬ Ah-Xc- n-∏n-®t- ∏mƒ,
Blvfm-Z-Øn-a¿∏p-sIm-≠v, H∂pw ]d-bm≥ ]‰m-sX, hn°n hn°n C.-Fw.-F-kv. sI´n-
∏n-Sn® Imcyw hn.-Sn. Hcn-SØv Hm¿Ωn-°p-∂p-≠v. cmjv{S-Øns‚ kzmX{¥yw A¿∞-h-
Øm-I-W-sa-¶n¬ kaq-l-Øn¬ kv{XoI-fpsS Akz-X-{¥m-hÿ amd-W-sa∂v se\n≥
]d-™n-´p-≠v.
No nation can be free if half of the population is enslaved in kitchen
"]Ip-Xn-bn-te-sd-t∏¿ ASp-°-f-bnse ASn-a-®-ß-e-bn¬
Xf-bv°-s∏´pInS-∂m¬ Hcp cmjv{S-Øn\pw kzX-{¥-am-Im≥ Ign-bn-√.
Iƒ At±-l-Øns‚ kl-[¿ΩnWn Im-Sns‚ "\Ω-sfm∂v' Ah-X-cn-∏n®p
bn-´p-≠v. AXv 50-˛52 Ime-L-´-Øn-em- Ip™p-°p-´n-bΩ ]mSp-Ib - p-≠m-bn. B XpS-ßp-Ibpw sNbvX kabambn-cp-∂p.
Wv. tIc-fØ - n¬ CS-Xp-]£{]ÿm\w ]m´v \n߃ tI´p-ImWpw Cu \mS-I-sØ-°p-dn-®p≈ kpZo¿L-
Hcp henb Bth-i-X-cwKw krjvSn-®n- ""P\-K-W-a\ ]mSp-tºmƒ amb Hcp teJ-\-am-bn-cp-∂p "CS-Xp-
cp∂ Ime-L-´-am-bn-cp∂p AXv. B PbPb-c-h-ap-b-cp-tºmƒ ]£'Øn¬ D≠m-bn-cp-∂-Xv. Hcp Ne-
Ime-L-´-sØ-°p-dn®v Hm¿°p-tºmƒ sXcp-hg- ntb t]mhp-s∂mcp PmY-It≠m? ®n-{X-Øn-\p-th≠n Syq¨ am‰n hnIr-
a\- n¬ HmSn-sb-Øp∂ Hcp kw`-h-ap- Ah-cpsS IÆp-If - n¬ Xo∏¥w ImWp∂p X-am-°nb "]®-∏-\-¥-tØ, ]p∂m-c-∏q-
≠v. Xncp ˛ sIm®n-bn-te-bv°p≈ sXc- Ah-cpsS IÆp-I-fn¬ \m´p-Im-tc.......'' ap-tØ...............' F∂ Km\w Cu \mS-
s™-Sp-∏ns‚ apt∂m-Sn-bm-bn, A°m- Ah-km\ hcn-I-fpsS Bibw GXm- I-Øn-em-bn-cp-∂p. s]m≥Ip∂w Zmtam-
eØv Pbn¬hnap-‡-cmb F.-sI.-Pn., ≠n-ß-s\-bmWv:˛ Z-c-\mWv Cu ]ms´-gp-Xn-b-Xv. At±-l-
kn. ANyp-X-ta-t\m≥, Sn.-hn. tXma-kv, P\-K-W-a\ ]mSp-I-bn√ hb-ep-I-fn¬ Øns‚ Xs∂ ""Cu ]cn- ∏ o- s h- ≈ -
B¿. kpK-X≥ XpS-ßn-b-hsc kzoI- ^mIvS-dn-I-fn¬ Db-cp-∂Xv hnπ-h-Km-\- Øn¬ thhp-In-√-t∂......'' ""Ccp-\mgn
cn- ° m≥ Hcp P\- k - º ¿°- ] - c n- ] mSn am-Wv. aÆn-\m-bp-cp-Ip∂ I¿j-I¿'' XpS-ßnb
kwL-Sn-∏n-®p. Fd-Wm-Ipfw cmtP-{μ - Fw.-F  - n-s\-°p-dn®v hmbn®p a\- ]m´p-Ifpw "\Ω-sfm∂n'¬ D≠m-bn-cp-
ssa-Xm-\Øv Bbn-cp∂p kzoI-c-Ww.  n-em-°nb Ime-L´- sØ Hm¿Øp-t]m- ∂p. hb-em-dns‚ Km\-ßfpw \mS-I-
Xncp-hnXmw-Iq¿ `mK-Øp-\n∂v Fd-Wm- b-Xm-Wv. A°m-eØv ae-bm-‰q¿ cma- Øn¬ D≠m-bn-cp-s∂-¶nepw Ah teJ-
Ip- f Øv ]Tn- ° m- s \- Ø nb tem Ir-jvW≥, Ie-hq¿ chn, t]mƒ s\®n- \-Øn¬ D≤-cn-®-Xmbn tXm∂p-∂n-√.
tImtfPv hnZym¿∞n-I-fpsS apJy-kw- ∏mSw F∂n-h¿ ]{Xm-[n-]-∑m¿ Bbn- Cu teJ-\-tØm-sSm∏w aq∂p-t]-cpsS
Lm- S - \ - Ø n- e m- b n- c p∂p kzoI- c - W w. s°m≠v "CS-Xp-]£w' F∂ t]cn¬ Nn{X-߃ D≠m-bn-cp-∂p. H∂v Fw.-F-
]p\-eq¿ Fw.-F¬.-F. Bbn-cp∂ F≥. Hcp amknI Fd- W m- I p- f - Ø p- \ n∂v kv. \ºq-Xn-cn, as‰m∂v t{]wPn, aq∂m-
cmP-tKm-]m-e≥\m-b¿, "\nß-sfs∂ {]kn-≤o-I-cn-®n-cp-∂p. a-tØXv Fw.-F-kv. _m_p-cm-Pv, Fw.-
IΩyq-WnÃm°n' F∂ \mS-I-Øns‚ (If-h≥tImSw _me-Ir-jvWs‚ F- n-s\-°p-dn®v A∂p tI´n-cp-∂n-√.
t^mt´m-ssS∏v Bb "Fs‚ aI-\mWp ]{Xm-[n-]-Xy-Øn¬ "sFIy-ap-∂Wn' t{]wPn-sb-°p-dn®v tI´n-´p-≠v. AXns‚
icn' kwhn-[m\w sNbvX tIm´bw Fs∂mcp amkn-Ibpw A∂p-≠m-bn-cp- ]n∂n-semcp IY-bp-≠v.
21
ap≠t»cn amÃ-dpsS D’m-l- F∂ {]l-k\w Hcn-°¬ Ip´n-Iƒ Ab-s\kvtIm ]d-bp-∂p,
Øn¬ Xr»q- c nse "awK- t fm- Z bw' Ah- X - c n- ∏ n- ° p- I - b p- ≠ m- b n. AXn¬ "I was struggling to express and say
]p\¿÷- \ n- ® - I m- e w. Nß- º pg sIm®p-am-[hn F∂ IYm-]m-{XsØ what cannot be expressed and said
IrjvW-]n-≈-bm-bn-cp∂p ]{Xm-[n-]¿. Ah-X-cn-∏n-®Xv awK-e-t»cn IrjvW≥ House of Bernada F∂ \mS-I-Øns‚
A°m- e - Ø mWv sNdp- I m- S ns‚ F∂ Ip´n-bm-bn-cp-∂p. hnZ-Kv≤-\mb Bap- J - Ø n¬ Km¿jy- t em¿°
A¥x]pcw F∂ Ihn-Xm-k-am-lmcw Hcp \S-s\-t∏m-se-bmWv B Ip´n A`n- ]dbp∂ Hcp Imcyw hb-em hmkp-tZ-
{]kn-≤o-Ir-X-am-hp-∂-Xv. AXn\v Ah- \-bn-®-Xv. B awK-e-t»cn IrjvW-\m- h≥ ]n≈- b psS "cwK- ` mj' F∂
Xm-cnI Fgp-Xn-bXv t{]wPn-bm-Wv. Cu Wv, ]n¬°m-eØv Fw.-Fk - v. \ºq-Xncn ]pkvX-I-Øn-ep-≠v.
]pkv X - I sØ \ncq- ] Ww sNbv X p- F∂ t]cn¬ {]kn-≤-\m-b-Xv.'' Theatre is the most powerful and ex-
sIm≠v "awK-tfm-Zb'Øn¬ Fgp-Xnb hfsc A¿∞- h - Ø mb Hcp pressive instrument for the edification of
Hcp teJ-\-Øn¬ Nß-ºpg icn°pw hmNIw IqSn i¶-c-°p-dp∏v Fgp-Xn- the nation.
t{]wPnsb H∂p IpS-™p. sNdp-Im- t®¿Øn-´p-≠v. Hcp cmjv { S- s Ø, kaq- l - s Ø,
Sns\ {]iw-kn-°p-Ibpw sNbvXp. Imc- "Nne Ne-®n-{X-ß-fn¬ B apJw P\-Xsb {]_p-≤-am-°p-∂-Xn\v th≠
Ww, AsXmcp sdmam‚ nIv IhnX Rm≥ I≠p'' Icp-Øp‰ Hcp D]-I-c-W-amWv \mS-Iw.
Bbn-cp-∂p. ]®-®n-d-sImØ sh‰ne, hm°p-I-fpsS Afhpw KpWhpw \q‰m- ≠ p- I ƒ°papºv `c- X - a p- \ nbpw
IkvXq-cn-°q-´p-t]m-ep≈ Ifn-b-S-bv°, Xq°n-t\m°n Fgp-Xp∂ Bfm-bn-cp- CXp-]-d-™n-´p-≠v.
Xqsh- Æ - t ]m- e p≈ NpÆm- º v, ∂s√m At±-lw. Hcp hm°pw At±lw "\mSy-im-kv{X'-Øns‚ BapJ-
kºq¿Æ Xmwºqew XpS-ßnb {]tbm- A¿∞-bp-‡-a-√msX Fgp-Xp-I-bn-√. Øn¬ ]dbp∂;
K-ß-fmWv kztX \√ apdp-°p-Im-c- Fw.-F  - ns‚ A`n-\b - s - Ø-°p-dn®p ]d- [mc-bsX CXn [¿Ω:
\mb sNdp-Im-Sns‚ B Ihn-X-I-fn¬ bp- t ºmƒ apJy- a mb LSIw B {]]-©sØ Xmßn-\n-dp-Øp∂
D≠m-bn-cp-∂X- v. Xm≥ IΩyq-WnÃv Ihn- apJwXs∂-bm-Wv. Nne XXz-߃°mWv [¿Ωw F∂p
bm-sW∂v sNdp-ImSv ]d-™Xv ]n∂oSv hm°n- t \- ° mƒ t\m°n\p ]d- b p- ∂ - X v. Hmtcm bpK- Ø n\pw
Ipsd-Imew Ign-™n-´m-Wv. F∂m¬ {]m[m\yw sImSp-°Wsa-∂mWv ]d- AXns‚ [¿Ω-ap-≠v. kaqlw [¿Ω-
t{]wPn-bm-Is´ F¥nepw GXnepw bm-dv. t{]£-I¿ kZ- n-en-cp-∂p-sIm≠v Øn¬\n∂v hyXn-N-en-°p-tºmƒ AXv
hnπhw ImWp∂ Bfm- b n- c p- ∂ p. \n»-_vZ-`m-j-bn¬ \S-t\mSv ]d-bp-∂p- Hm¿Ω- s ∏- S p- Ø p- ∂ - X n\pw [¿Ωw
Aßn- s \- b p≈ Hcmƒ CØ- c - Ø n- ≠v. ]p\xÿm]n-°p-∂-Xn\pw D≈ i‡-
semcp Ihn-Xbv°v Ah-Xm-cnI Fgp- "Don't speak, but, you act.'' B[p- amb D]-I-c-W-amWv \mS-Iw.
Xn-b-Xn-s\-bmWv Nß-ºpg Ifn-bm-°n- \nI \mS-I-cwKw CXw-Ko-I-cn-®n-´p-≠v. P\-Xsb {]_p-≤-cm-°m≥ A\p-
b-Xv. dpta-\n-b≥ \mS-I-Ir-Ømb Ab- tbm-Py-amb D]-I-c-W-sa∂ \ne-bn-
t{]wPn-bpsS Ihn-X-Ifpw hmbn- s\-kvtIm-bpsS "How to get rid of it" emWv hn.-Sn.bpw, Fw.-B¿._n bpw,
®n-´p-≠.v At±lw hm°p-Iƒ°n-Sb - n¬ F∂ Hcp \mS-I-ap-≠v. \mSIw XpS-ßp- t{]wPnbpw \mS-I-߃ Fgp-Xn-b-Xv.
"t{]wPn ]mSo-Sp∂p' F∂v tN¿°m-dp-≠.v tºmƒ cwKØv c≠p-I-Ym-]m-{X-߃ sNdp-ImSv "\Ω-sfm∂v' Fgp-XnbXpw,
""t]‰p t\mth¬°msX c‡w NnX-dmsX am{Xw˛`mcybpw `¿Ømhpw. `mcy sI. Zmtam-Z-c≥ "]m´-_m°n' Fgp-Xn-
t]¿Øp-sam-c-Ω-sbm-c-Ω-bmIm'' Ft¥m ssS∏v sNbvXpsIm≠n-cn-°p- bXpw I¿jI{]ÿm-\-߃°v Icp-
Cu hcn-Iƒ t{]wPn-bp-sS-bm-Wv. ∂p. `¿Ømhv Atßm-´p-an-tßm´pw \S- Øp-]-I-cm-\m-bn-cp-∂p. tkmjy-enÃv
In´n-b-sX¥pw hmbn-°p∂ Hcp Imew °p- ∂ p. AXn- \ n- s S, \\™ ]m¿´n-bpsS ktΩ-f-\-Øn¬ ]s¶-Sp-
F√m-h¿°pw D≠m-hp-a-s√m. {]tXy- aÆn¬\n∂v Iqºp hf¿∂phcp- °m≥ t_mws_-bn-tebv°v t]mhp-
In®v C‚¿s\-‰v, Sn.-hn. XpS-ßnb amc- ∂Xpt]mse Hcp ihw Aßns\ tºmƒ, ]´mºn sdbn¬th- t Ã- j -
Im-bp-[-߃ ho´n¬ C√m-Xn-cp-∂-Xp- hf¿∂phcn-I-bm-Wv. F¥mWo ih- \n¬sh®v C.-Fw.-F-kv. ]d-™p. ""hn.-
sIm≠v , {KmaoW hmb- \ - i m- e - I - Øns‚ Significance? `mcy-bpsS Imap- Sn. kmaq-ly-cw-KØv {]h¿Øn-°-s´,
fn¬\n∂v [mcmfw ]pkvX-I-sa-SpØp Is\ Cbmƒ sIme-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. Rm≥ cmjv{So-b-cw-KØpw''. Aßns\
hmbn-°p-am-bn-cp-∂p. Aßn-s\-bmWv Bcpw Adn-bmsX ihw aÆn¬ Ipgn- \ap°v "ASp-°-f-bn¬\n∂v Ac-ß-
t{]wPnsb Ihn-XI - f
- n-eqsS ]cn-Nb - s- ∏- ®n-´p. B Ip‰-t_m[w ih-ambn hf-cp- tØbv°v' e`n-®p. XpS¿∂v, "ad-°p-S-
Sp-∂-Xv. I-bm-Wv. B Ip‰-t_m-[-sa-∂Xv hm°p- bv°p-≈nse alm-\-c-I'-hpw, "EXp-a-
\ap°v Fw.-F- n-te°v Xncn-®p-h- I-fn¬ Bhn-jvI-cn-°m≥ Ign-bn-√. Xn'bpw. "ASp-°-f-bn¬\n∂v Ac-ß-
cmw. "Hm¿Ω-bpsS Hmf-ß-fn¬' F∂ (Cu thZn-bn-en-cn-°p∂ Iem-a-fiew tØbv°v' F∂ \mSIw FS-°p-∂n-
Xs‚ Bfl-I-Y-bn¬ Pn. i¶-c-°p-dp∏v cma≥Ip´n \mb¿°v apJ-`mhw sIm≠v bn¬ Ah-X-cn-∏n-®-t∏mƒ, Blvfm-Z-
Fw.-F n-s\-∏‰n ]d-bp-∂p≠v. CXv hy‡-am-°m≥ Ign-t™-°pw.) Øn-a¿∏p-sIm-≠v, H∂pw ]d-bm≥ ]‰m-
""Rm≥ Nme-°pSn sslkvIq-fn¬ hm°p-sIm≠v Bhn-jvI-cn-°m≥ Ign- sX, hn°n hn°n C.-Fw.-F-kv. sI´n-
A≤ym- ] - I - \ m- b n- c n- s °, kn.- h n. bm-Øn-SØv {]Xo-I-߃ krjvSn-°- ∏n-Sn® Imcyw hn.-Sn. Hcn-SØv Hm¿Ωn-
cma≥]n-≈-bpsS "]≠sØ ]m®≥' s∏-Sp-∂p °p-∂p-≠v. cmjv{S-Øns‚ kzmX{¥yw
22
A¿∞- h - Ø m- I - W - s a- ¶ n¬ kaq- l - W-Øn\v hc-W-sa∂v Fw.-F- n-t\mSv h- l - a mb A`n- \ bw Imgv N - h - ® - X v .
Øn¬ kv{XoI-fpsS Akz-X{- ¥m-hÿ ]d-™p. AXn\v Fw.-F- ns‚ adp-]Sn Ipd®p kn\n-a-I-fn¬ am{Xta A`n-\-
amd-W-sa∂v se\n≥ ]d-™n-´p-≠v. CXm-bn-cp∂p: bn-®p-≈p-sh-¶nepw Ah-X-cn-∏n® IYm-
No nation can be free if half of the ""Xm¶ƒ°v thm´p Xcp-∂-Xn-\pw, ]m-{X-ßs - f√mw {it≤-bß
- f
- m-bn-cp-∂p.
population is enslaved in kitchen {]N-c-W-Øn\v Cd-ßp-∂-Xn\pw F\n- BZyw kqNn- ∏ n® hm°n- t \- ° mƒ
"]Ip-Xn-bn-te-sd-t∏¿ ASp-°-f- s°mcp hntcm-[-hp-an-√. Cu aqh¿Æ- anI® t\m°v \Ωƒ
bnse ASn-a-®-ß-e-bn¬ Xf-bv°-s∏´p s°mSnam‰n AhnsS sNs¶mSn ÿm]n- "\n¿Ωmey'Ønse henb shfn-®-∏m-
InS-∂m¬ Hcp cmjv{S-Øn\pw kzX-{¥- °-W-sa-∂p-am-{Xw. Sn¬ I≠-Xm-Wv. au\w i_vZsØ
am-Im≥ Ign-bn-√. ""kXyw {_qbmXv {]nbw {_qbmXv AXn-Po-hn-°p-I-bm-Wnhn-sS.
Cu ImgvN-∏m-tSm-sS-bmWv \ºq- \x{_qbmXv kXyw A{]nbw'' IpSpw_{]mcm_v[wsIm≠v, H∂n-\pw
Xn-cnsb a\p-jy-\m-°m-\pw, A¥¿÷- F∂ hcn-Isf ]ecpw sX‰mbn sIm≈mØ Hcp-h\v aIsf hnhmlw
\- ß sf Ac- ß n- s e- Ø n- ° m- \ p- a p≈ hymJym- \ n®p tI´n- ´ p- ≠ v . A{]n- sNbvXpsImSp-t°-≠n h∂ Hc-—s‚
{ia-߃ ChnsS \S-∂-Xv. AXn¬ bkXyw ]d-b-cp-Xv. F∂√ kXyw Zb-\o-b-`mhw "{]bm-W'Ønse Fw.-
IÆn tN¿∂p-sIm-≠mWv Fw.-F-kv. A{]n- b - a mbn ]d- b - c pXv F∂m- W v . F ns‚ "t\m°p'I- f n¬ ImWm≥
\ºq- X n- c nbpw cwK- s Ø- Ø p- ∂ - X v . ChnsS Fw.-Fkv A\p-h¿Øn-®Xv Cu Ign-™p. i¶-c-°p-dp∏v ImWn®p X∂
A¤p-X-kn-≤n-I-fp≈ \S≥ F∂-tXm- Bi-b-am-Wv. {]N-c-W-Øn-\n-d-ßm≥ B "apJw' C∂pw Fs‚ a\- n¬
sSm∏w BZ¿i-[o-c\ - mb Hcp cmjv{Sob Ign-bn-s√∂v At±lw ]d-™n-√. Hcp Xßn-\n¬°p-∂p.
{]h¿Ø-I-\p-am-bn-cp∂p Fw.-F-kv. sNdnb \n_-‘\ h®p F∂p-am-{Xw. \a-kvImcw.
Fw.-F  - ns‚ aI≥ N{μ≥ ]d™ Hcp klr-Z-b-\mb ]\-ºn≈n B \¿Ω-^- W
kw`-h-ap-≠v. enXw Bkz-Zn-®p-sh-∂mWv N{μ≥ ]d-
{]K- ¤ - \ mb tIm¨{Kkv bp-∂-Xv.
t\Xmhv ]\-ºn≈n tKmhn-μ-ta-t\m≥ Aßns\ Pohn-XØ - n¬ ]®-bm-b,
Hcn-°¬ Fw.-F- ns‚ C√-Øp-sN-∂p. A`n-\-bn-°m-\-dn-bmØ Fw.-F- mWv
X\n-°p-th≠n sXc-s™-Sp∏p {]N-c- \mS-I-Ønepw kn\n-a-bnepw hnkva-bm-

23
Fw.-F-kv. P∑-i-Xm-_vZn-bn¬
s{]m^. ]m-e-°ogv \mcm-b-W≥

sk‚ vtXmakv tImtf-Pn¬ \n∂v [\- cn-tßmSpw a‰pw F∂v C.-Fw.-Fkv.


im- k v { X- Ø n¬ Un{Kn- t \Spw hsc \ºq-Xn-cn-∏m-Sns‚ _‘p-hmb Sn.-Fk - v.
FØn. C.-Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-∏mSpw `´-Xn-cn-∏mSv i]n-°p-Ibp≠mbn. GXm-
\thm-∞m\ {]ÿm\w ae-bmf kn. ANyp-X-ta-t\m\pw AhnsS ka- bmepw Fw.- F - k v. \ºq- X ncn
\mS-I-Øns‚ AeIpw ]nSnbpw am‰nb Im-en-I-cm-bn-cp-∂p. \ºq-Xncn hnZym-e- sshImsX Dd® IΩyq- W n- Ã mbn
Ime-L-´-Øn-emWv Fw.-]n. `´-Xn-cn- b-Øn¬ A≤ym-]-I-\mbpw BZmb hf¿∂p. ac-Ww-hsc \ne-]mSv am‰n-b-
∏mSpw Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cnbpw ]cn-bm- \nIp-Xn-h-Ip-∏n¬ DtZym-K-ÿ-\mbpw Xp-an-√. GtXm {`aw-sIm≠v IΩyq-
\w-]-‰bpw a‰pw AS-ßp∂ alm-\-S- Ipd-®p-Imew Ccp-∂t- ijw AsXms° WnÃmIp-Ibpw t]meokv `oI-cX - I
- ≠v
∑m¿ Ac-ß-sØ-Øn-b-Xv. AtXmsS Dt]-£n®v kmwkvIm-cnI cm{„ob `b-s∏´v h∂ hgn°v Xncn®v HmSp-Ibpw
A\p-hm-N-Is‚ \mSI k¶-ev]-amsI {]h¿Ø-I-\m-bn-˛-a-lm-Ihn Pn. i¶-c- sNbvX-h¿ A°m-eØv \nc-h[n D≠m-
amdn. Inco-Shpw In∂-cnbpw Kn¬´v ]Xn- °p- d p- ∏ ns‚ injy- X z- Ø n¬ Hcp bn-cp∂psh∂-Xn-\m-emWv C{]-Imcw
®- h mfpw ]f- ] - f - a n- ∂ p∂ thjhpw s]¨Ip-´n-bpsS thjw sI´n-bmWv FSpØp-]-d-™-Xv. Nne hncp-X-∑m¿
Bbn A´- l - k n- ® pw ]m´p- ] m- S nbpw \mS- I - c w- K sØ Ac- t ߉w. \√ ]W-Øn\pw {]Xm-]Ø - n\pw {]i-kvXn-
s]m´n-°-c™pw kZ- ns\ hn{`-an-∏n- ^pSv_mƒ Ifn-°m-c-\p-am-bn-cp-∂p. kc- °pw-th≠n {]Xy-b-imkv{X `n∂X
°p∂ ]mc-ºcyw Ftßm t]mbva-d- kzXn A¥¿÷-\a - mWv ]Xv\n. A©p- \Sn®v amdn-\n∂p. ]m¿´n IΩn-‰n-I-fn¬
™p. Hme-°p-Sbpw apjn-™-ap≠pw a- ° ƒ. aIƒ kpasb hnhmlw `mc-hm-lnXzw hln-®ns√-¶nepw at‰Xp
`kva-°p-dnbpw \of≥ tImW-I-hpw, IΩyq-Wn-Ãp-Im-c-s\bpwImƒ IqSp-
A∏p- d Øv H∂- c bpw ap≠pw X¬ t¢ihpw XymKhpw Fw.-F-kv.
thjvSnbpw Nn‰pw tXmS-bpw, ap‰Øv ]t£ t{]wPn-bpsS \ºq-Xncn kln-®p-sh∂v kn. ANyp-
Icnbpw \pIhpw apSn-t¶mepw ˛ aÆn¬ X-ta-t\m≥ Hm¿Ω-°p-dn-∏p-I-fn-se-gp-Xn-
Imeq-∂nb IYm-]m-{X-߃ \nc-∂p.
]p{X≥ \oe≥ ZpxJn°p-
bn-´p-≠v. At∏mgpw \mSI {]h¿Ø-
kmay-a-I∂ DZym-\-ßfpw cmP-sIm-´m- ∂p. ""C∂sØ \mS-I{- ]- \-Øn-em-bn-cp∂p Fw.-F ns‚ IÆv.
c-ßfpw \Zo-{]-hm-l-ßfpw h≈n-°p-
Sn-ep-Ifpw ]n≥am-dn. Icnbpw ]pIbpw h¿Ø- I ¿ Hm¿°pw Ac-ßsØ {Xnaq¿Øn-Iƒ
]nSn® IpSn- e p- I fpw Icn- ® mep t{]wPnsb, ]n.sP. B‚- aebmf \mS- I sØ P\- I o- b -
]Xn™ hb-ep-Ifpw NnXepw amdm- h¬°-cn-°p∂ {]{In-b-bn¬ tbmK-
ebpw Xn∂ \mep-sI-´p-Ifpw ]›m-Ø- Wnsb. Fw.-F-kv. \ºq- t£a {]ÿm-\-Øn-\p≈ ]¶v \n m-
e-am-bn,-hn-π-h-Im-cn-I-fmb \mS-I-{]- Xncn thZ- \ n- ∏ n°pw c-a-√. AXn-\mbn AWn-\n-c∂ hnπ-h-
h¿Ø-I-∑m¿ ae-bmf \mS-IsØ P\- Im-cn-I-fmb \mSI {]h¿Ø-I-cpsS
Iobam°n. Ah-cpsS t\Xr-Xz-\n-c-bn- a´n¬ hnkvar-X-\-t{X.'' IqsS-bmWv Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cnbpw
se- Ø nb {]ap- J - c m- b n- c p∂p Ac-ß-sØØn-b-Xv. hn.-Sn. `´-Xn-cn-∏m-
t{]wPnbpw Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cnbpw sNbv X Xv \mS- I - \ - S \pw ]m¿´n- { ]- Sns‚ ASp- ° - f - b n¬ \n∂cß-
]cn-bm\w]-‰bpw. Xncp-hn-Xmw-Iq-dnepw h¿Ø- I - \ p- a mb B¿. \K- d m- W v . tØbv°pw (IqsS Fw.-B¿.-_n-bpsS
sIm®n-bnepw Ac-ßp-W¿Ønb \mS- cmjv{Sob {]h¿Ø-I≥, \mSI\S≥ ad-°p-S-bv°p-≈nse alm-\-c-I-hpw,
I-{]-h¿Ø-\-Øns‚ IY thsd. F∂o \ne-I-fn¬ Fw.-F-kv. \ºq-Xncn Fw.-]n. `´-Xn-cn-∏m-Sns‚ EXp-a-Xnbpw)
{]Jym-X-cmb Cu {Xnaq¿Øn-I- {]kn-≤-\m-Wv. 1983 HIvtSm. 27\v A¥- sNdp-Im-Sns‚ \Ω-sfm∂pw sI. Zmtam-
fn¬ Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-bpsS P∑-i- cn-®p. Z-cs‚ ]m´-_m-°nbpw CS-t»-cn-bpsS
Xm_vZn h¿j-am-Wn-Xv. a\- n-ep≈ ]- \ºq-Xncn kap-Zmb ]cn-jvI-cW Iq´p-Ir-jnbpw \mS-I-th-Zn-bnse ]pXp-
cn-an-X-amb hnhcw sh®v Fw.-F- ns\ {]h¿Ø-\-߃sIm≠v kwXr-]vXn-b- \m-Z-ß-fm-bn-cp-∂p. Fw.-]n ˛ ]cn-bm-\w-
A\p-kva-cn-°m-\mWnhnsS S-bmsX C.-Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-∏m-Sn- ]‰ ˛ Fw.-Fk - v. \ºq-Xncn Soans‚ A`n-
{ian°p∂Xv. s‚bpw sFkn]n \ºq-Xn-cn-bp-sSbpw \-b- ]m-Shhpw ]ptcm-Ka - \
- ]
- £
- Ø- p-≈-
Xr»q¿ Pn√-bnse sImc-´n-bn¬ t\Xr-Xz-Øn¬ kmaq-lym-hÿ s]mfn- h-cpsS kwLm-S-\anIhpw IqSn-t®¿∂-
awK-et- »cn i¶-c≥ \ºq-Xn-cn-bp-sSbpw s®-gp-Xm-\p≈ hnπ-h-{]-ÿm-\-Øn¬ t∏mƒ P\-Iob\mS-I-thZn kº-∂-
aptØ-SØv kmhn{Xn A¥¿÷-\-Øn- FØn-b-h¿ A°m-eØv \nc-h-[n-bm- ambn. hn.Sn. `´-Xn-cn-∏m-Sns‚ "ASp-
s‚bpw ]p{X-\mbn 1910 am¿®v 24\v Fw.- bn-cp-∂p. tbmK-t£-a-k-`sb IΩyq- °f'Xs∂-bmWv t{]wPn-sbbpw Fw.-
F-kv. IrjvW≥ \ºq-Xncn P\n-®p. WnÃv ]m¿´n- b n- t ebv ° v Bfp- I sf F- n-s\bpw \mS-I{- ]-h¿Ø-Ic - m-°n-b-
Xr»q¿ \ºq-Xncn hnZym-e-b-Øn-em-cw- dn{Iq´v sNøm-\p≈ tI{μ-am-°p-I-bm- Xv. hn.-Sn. sImfp-Ønb ]¥Øns‚
`n® hnZym- ` ymkw Xr»q¿ Wv Fw.-F- pw, sFkn-]nbpw, apØn- Pzen- ° p∂ {]ImiPzme- I - f mWv
24
t{]wPnbpw, Fw.-F- pw F∂v \nco-£n- I-em-h-√-`≥ ambm-hn-Zy-Isfs°m≠v \nc-¥cw I≠n-cp-∂ shfpØv Dbcw
°-s∏-´n-´p-≠v. t{]wPn-bpsS I¿°Smw- IΩyq-Wnkv‰v {]ÿm-\-Øn\v Bfpw Ipd™ a\p-jys\, ""IrjvW] - v^''s\-
Ip-∂-Ø-—≥ \ºq-Xn-cnbpw apØn-cn- A¿∞hpw kºm-Zn-®p-sIm-Sp-Ø-Xns‚ ∂mWv Ip´n-Iƒ hnfn-°p-I, Fw.-]n.-
tßm-Sns‚ HmXn-bv°\pw Fw.-F  - ns‚ Ncn{Xw ad-°m≥ ]mSn-√. Fw.-]n.bpw bpsS aI≥ \oe≥ Hm¿°p-∂p-≠v. a\-
apØ- » nbpw Dgp- { X- h m- c n- b cpw Aø- Fw.-F pw ]cn-bm-\w-]-‰bpw \mS-I-  n-ep-≈Xv Iymºn¬ D’m-lnbmbn
¶mcpw Hs° ad-°m-\m-hmØ ]m{X-ß- tem-IsØ am{¥n-I-kv]¿iw-sIm≠v HmSn \S-°p∂ ckn-Is\ (A—≥ ˛
fm- b n- c p- ∂ p- s h∂v ]g- a - ° m¿ hf¿Øn-bh - c
- m-Wv. AXp-sIm-≠p-Xs∂ \oe≥ ˛ t]Pv 40) t{]wPn- b psS
hmgvØnt°-´n-´p-≠v. ]c-kv]cw amdn aqh- s cbpw tN¿tØ]- d - b m≥ ]‰q \njvI¿j-tb-dnb kwhn-[m-\-Øn\v
amdn ]m{X- ß sf kzoI- c n- ° p- I bpw F∂- X p- s Im- ≠ mWv Cu {]IrXw hg-ßn, kzXth ipWvTn-°m-c-\mb ]n.-
Ah¿s°mcp t\cw-t]m-°m-bn-cp-∂p A¬]w \o´n-b-Xv. sP. B‚-Wn-t]mepw s]cp-am-dn-t∏m-∂p-
F∂-Xn-\m¬ GXp thjw F∂-Xn\v h-t{X. apJy klmbn Fw.-F-kv. \ºq-
{]k-‡n-bn-√-Xm-\pw. A∂sØ hodpw \Ω-sfm-∂ns‚ Imew Xncn. t{]wPn-bpsS ]´n-∏-ß\pw (]-
hminbpw A¤p- X - I - c - a m- b n- c p- ∂ p. sNdp- I m- S ns‚ \Ω- s fm- ∂ n\v ß≥ \mb¿) ]cn-bm-\w-]-‰-bpsS Ah-
\mSIw Ifn- ° - W w, GXp- t h- j hpw t{]wPn-bpsS \mS-Io-bX Cc-bv°p∂ dm\pw Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-bpsS Imcy-
sI´m≥ {]h¿Ø-I-scms° k∂-≤-cm- a\ v s{]m^-jW¬ cq]w \¬Ip- ÿ≥ cma≥ \m-bcpw Iem-a-fiew
bn-cp-∂p. AWn-bd \nb-{¥-W-°m-c- Ibpw Xr»q-cnse tIcf Iem-thZn (D- Ieym-Wn-°p-´n-b-Ω-bpsS Imfn-b-Ωbpw
\mb C.-Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-∏m-Sp- S- s e- S p- Ø Xv Ccn- ß m- e - ° p- S - b n¬ ]n.-sP. B‚-Wn-bpsS i¶p-Ænbpw Sn.-
t]mepw A`n-t\-Xm-hm-bn-´p-≠v F∂p hgntb Xr»q¿ Bÿm-\-am-°n.) Fw.- F≥. \ºq-Xn-cn-bpsS \ºq-Xn-cn-∏mSpw
]d- ™ m¬ Ign- ™ p. ad- ° p- S - b v ° p- ]n. `´-Xn-cn-∏mSv ({]-kn-U-≠v) Sn.-F≥. ka-\z-bn-°p-tºm-gsØ Ac-ß-\p-`hw
≈nse alm-\-cIw Fw.-F-kv. \ºq- \ºq-Xncn (sk-{I-´-dn) kn. ANyp-X-°p- k¶¬]n®p t\m°q. BZyw \Ω-sfm-
Xncn kwhn-[m\w sNbvX-h-X-cn-∏n-®p- dp∏v (am-t\-P¿)) Ipd-®p-Im-ew-sIm≠p ∂n¬ ]m´p-I-fp-≠m-bn-cp∂n√. s{]m^-
t]m- ∂ - t ∏mƒ Hcn- b v°- e - X n¬ \S-°p-Ibpw sNbvX Ncn{Xw ae-bm-f- j-W¬ \mS-I-ambn ]nSn®p \n¬°-W-
kv{Xothjw kzoI-cn-t°≠n h∂IY \m-S-I-N-cn-{X-Øn¬ X¶-en-]n-I-fn¬ sa- ¶ n¬ ]m´p- I ƒ IqSntb Ign- b q
alm-Ihn A°nØw A\p-kva-cn-®n-´p- Fgp-X-s∏-tS-≠-Xm-Wv. ASn-ÿm-\-]-c- F∂m-b-t∏mƒ s]m≥Ip∂w Zmtam-Z-
≠v . ]g- © Øw Zo£n- ° p∂ HmXn- amb XXz- k w- l n- X - I - f n¬ hn´p- h o- c\pw hb-em¿ cma-h¿Ωbpw ]ms´-gp-
°s\ ]cn-l-kn-°p∂ Hcp \mSIw gvNtbm ]mfn-®tbm h-cmØ \ne-]m- Xn. _m_p-cmPpw ]n.-sI. inh-Zmkpw
""Ienap-gpØp'' A°nØw Fgp-Xp-I- SmWv Iem- t h- Z nbv ° v {]m[m\yw CuWw \¬In. \nß-sfs∂ IΩyq-Wn-
t]mepw sNbvXp F∂pw AXv \mS-I- \¬In-b-Xv. ]Xp-s°-]-Xps° sI´-gn- Ãm°n'bpambn \S-°p∂ sI.-]n.F.-
Øns‚ ]g-am-ßm-°m-e-am-bn-cp-∂p. hn.- ™Xpw {]ÿm\w XI¿∂Xpw tJZ- kn.-bp-ambn AXn-\n-Sbv°v Nn√d CW-
Sn.-bpsS F¨]-Xmw-]n-d-∂m-fn\v tag- I-c-amb ]cn-W-Xn. hnπ-h-{]-ÿm-\- °p- Ø p- ≠ m- b - X mbpw tI´n- ´ p- ≠ v .
Øq-cnse tÃPn-emWv Fs∂-t∏m-ep- Øns‚ thZn-I-fn¬ Ct∏mgpw apgßn D≈nse On{Z-߃ aqew tIc-f-I-em-
ffh¿°v ASp- ° - f - b n¬ \n∂cß- tIƒ°m-dp-≈ thZn {]h¿Ø\ cln- X - a m- b Xpw
tØbv°v ImWm-\m-b-Xv. A∂pw ]pcp- ""Ccp-\mgn aÆn-\m-bp-cp-Ip∂ I¿j-I¿ Ft∏mgpw apJy-tX-cm-fn-bmbn h¿Øn®
j-∑m-cmWv kv{Xothjw sI´n-b-Xv. Ccp-Im-en-am-Sp-I-fm-bn-cp∂p'' Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cnsb \s∂ thZ-\n-
Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-bpsS apØ-»nbpw F∂ tcmam-©P - \
- I
- a- mb Km\w tIc-f- ∏n-®n-cn-°-Ww.
s]cm-tßmSv \ºq-Xn-cn-bpsS Ccn°-W- I-em-th-Zn-bpsS A`n-am\Km\-am-bn-cp-∂p. \Ω-sfm-∂ns‚ s{]m^-j-W¬
Ωbpw Ip™n- s ∏Æpw ]mdphpw ""Iml-f-aq-Xp-I\mw'' F∂Xv A`n-hm-Z- cq]w A®- S n- ° - W - s a- ∂ mbt∏mƒ
F¥n\v tXXnbpw C´-tß-enbpw ap√- \-Km-\hpw. AXns‚ ]I¿∏-h-Imiw sNdp-ImSv
t\-gn-bpsS sNdp-anbpw {]Xy-£-s∏-´- ""]®-∏\-¥tØ ]p∂m-c-∏q-aptØ t{]wPnbv°v Zm\w-sNbvXp. Iem-th-Zn-
t∏mƒ shdpw IdpØ Nmbw-sIm≠v ]ps∂-√n≥ ]q¶-ctf'' bnse A\p-`hw sNdp-ImSv as‰mcp
AXn-hn-Z-Kv[-ambn kv{XoI-fpsS ad- \mS- I - a m- ° p- I bpw sNbv X p. "hm¬
bv°mØ amdv ]pcp-j-∑m-cpsS amdØv F∂ imeo-\X Xpfp-ºp∂ t{]a-Km\w \£{Xw'
]I¿Øn-b-Xp-I-≠-t∏mƒ AWn-b-d- bph-lr-Z-b-ßsf tImcn-Ø-cn-∏n-®n-cp-
bnse A¤p-X-a-\p-jy≥ ]cn-bm-\w-]- ∂p. ]s£ AsX-gp-Xnb hnπ-h-Ihn sh≈n-Øn-c-bnepw A¬]w
‰-bpsS k¿§-ssh-`hw I≠v A¥w-hn- s]m≥Ip∂w Zmtam-Zc - s\ B¿ Hm¿°p- \mS-I-th-Zn-bpsS {]Im-tim-≤m-
Sp-I-bp-≠m-bn. t{]wPn-So-anse alm-\- ∂p. ]m´p-Iƒ ]mSn-s∏-cp-∏n® _m_p- cWn A¬]-sam∂v aßp-Ibpw kn\n-
S≥ IqSn-bmb ]cn-bm-\w-]‰ am{¥n-I≥ cm-Pn-s\bpw inh-Zm-kn-s\bpw a®m-´p- a-bpsS am{¥nI {]`m-]qcw kaq-lsØ
hmg-Ip-∂-Øns‚ injy-\mb Pme-hn- hm- k - ¥ n- t bbpw "]m´p- h n- N mc'°m¿ Iog-S-°p-Ibpw sNøp∂ Imew h∂-
Zy-°m-c-\mWv {]K-¤-\mb sabvI-∏vIm- t]mepw ad-∂nt√? t∏mƒ t{]wPn-˛]
- c
- n-bm-\w-]‰˛Fw.-Fk
- v.
c\pw. GIm- ` n- \ b hnZy- b n¬ N{I- \Ω-sfm-∂ns‚ ImeØv Fw.-]n.- \ºq- X ncn So. sImSm- º m- ° Øpw
h¿Øn-bmb ]cn-bm\w]‰ F∂ k¿Δ- bpsS ho´n¬ dntl-gvk¬ Iymºn¬ Ifn®p t\m°p-I-bp-≠m-bn. t{]wPn
25
\nc-h[n kn\n-a-I-fn-e-`n-\-bn-®p. apØ- dsØ apdn-bn¬ Ibdn Cd-ßp-I-bm-Wv kqNn-∏n-®Xv Fw.-Fk - n\v A¿ln-°p∂
—s‚ {]Xn-cq-]-ambn ÿm\-ap-d-∏n®v ap≠v apdp°n DSp-Øp-sIm≠v Ac-∏-´- BZ-chv e`n-®n√ F∂v
hniz-{]-kn-≤-\-S-\m-bn ]nd-hnbneqsS bnse _´≥ AS®psIm≠pw. shfn-®- t{]wPnbpw ]cn-bm-\w-]‰ - bpw Fw.-
`c-Xvt{]w-Pn-bmbn. \K-c-ta-\μnbnepw ∏m-Sns‚ `mcy Hcn-bv°¬ aI-t\mSv F-kv.-\-ºq-Xn-cnbpw ˛ \thm-∞m\\mS-
Hmfhpw Xoc-Ønepw a‰pw A`n-\-bn® tNmZn-®p. hn¬°m≥ Cu ho´nev C\n I-th-Zn-bnse kam-\-kz-`m-h-°m-cmb
]cn-bm-\w-]-‰bv°v Nn√d Ahm¿Up-I- F¥m _m°n? Aaq-ey-am-b-sXm∂v ˛ {Xnaq¿Øn-I-fmWv F∂p ]d-bmw. A`n-
sfms° e`n-°p-I-bp-≠m-bn. \nc-h[n Xs‚ ico-cw-˛-D≠v F∂v Hm¿Ω h∂- \-b-Øn¬ Ah-sc- sh√phnfn-°m-\m-cp-
\mS-I-kw-L-ß-fn¬ ]¶m-fn-bmb Fw.- t∏mƒ AXpw hn¬°p-I-bm-Wv. A∏p- ap-≠m-bn-cp-∂n-√. Cu aqh¿ \mS-I-th-
F-kv. \ºq-Xncn am¿Øm-fi-h¿Ω dsØ A\-°hpw i_vZhpw tIƒ°p- Zn-bn¬ A`n-\b k¶¬]-Øns‚ apJ-
F∂ ]nd-°mØ kn\n-a-bn-em-cw-`n®v tºmƒ, DΩ-d-Øp-\n∂v ""£an®p Hcp- Omb am‰n F∂v Xnt°m-Sn-b≥ A`n-
Im´p-Xp-f-kn-bnepw Ccp-´ns‚ Bflm- ]mSv Rm≥ £an-®p. CXpw Rm≥ £an- {]m-b-s∏-´n-´p-≠v. ]t£ t{]wPn-bpsS
hnepw ]I¬°n-\m-hnepw {]bm-W- °tWm \mcm-bWo'' F∂ aI≥ shfn- ]p{X≥ \oe≥ ZpxJn°p- ∂ p.
Ønepw thj-a-Wn-™p. Fw.-F-kv. ®-∏m-Sns‚ tXß-en¬ Nmen® tNmZyw ""C∂sØ \mS- I - { ]- h ¿Ø- I ¿
\ºq-Xn-cn-bpsS ad-°m-\m-hmØ IYm- Db¿∂-t∏mƒ htey shfn-®∏ - mSv hnIm- Hm¿°pw t{]wPnsb, ]n.sP. B‚-
]m{Xw \n¿Ωm-ey-Ønse apØ-—\ - m-Wv. c-hn-£p-_v[-\mbn t]mf-Iƒ [rXn- Wnsb. Fw.-F-kv. \ºq-Xncn thZ-\n-
IYm- ] m- { XsØ h√msX bn¬ Xpd-∂S- bpw IÆp-Iƒ \nd-s™m- ∏n°pw a´n¬ hnkvar-X-\-t{X.''
Dƒs°m≠`n\-bn-°p∂ \S-\mWv Fw.- gp-Ipw. \n›-e-\mb B hr≤s‚ \n - Fw.Fkv. \ºq-Xncn am{X-a√ ]cn-
F-kv. \ºq-Xncn F∂ \oes‚ \nco- lm-b-amb au\tcmjw ]pcn-I-ß-fpsS bm-\w-]-‰bpw Ip™m-≠nbpw _me≥
£Ww t\cmbn A\p- ` - h - s ∏- S pI {ZpX-N-e-\-amWv shfn-s∏-Sp-Øp-I. Cu sI. \mbcpw Sn.- ] n. tKm]m- e \pw
\n¿Ωm-ey-Ønse A`n-\bw ImWp- hnImc {]I-S\w Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn- _m_p-cmPpw im¥m-tZ-hnbpw C{μm-
tºm-gm-Wv. bpsS A`qX-]q¿Δ-amb `mh-{]-Im-i-\- Wnbpw ]pe-cnbpw Aßs\ \nc-h[n
\n¿Ωm-ey-Øn¬ Xf¿∂-Sn™ ]m-S-hw-, \sΩ A¤p-X-kvX-_v[-cm- \ma-߃ Hs° ad-hn-bpsS amdm-∏n-\p-
hr≤- \ m- W v Fw.- F - k v . \ºq- X n- c n. °pw. {]K¤ IY-Ifn \S-∑m¿ Ac- ≈n-e-t{X. ae-bm-f-Ønse P\-Iob
BbImeØv alm-iu-cy-im-en-bm-bn- ßØv "GI- t em- N \w' BSm- d p- ≠ v . \mS- I - { ]- ÿ m- \ - Ø n\v ASn- Ø - d - ] m-
cp∂ htey shfn- ® - ∏ m- S v . \neØv GIm¥w hnc-lsØ i¶n®v Hcp IÆp- Inb alm-a-Xn-Isf \Ωƒ ad-∂p-IqSm
hncn® tImk-cn-bn¬ Igp-Øp-hsc Icn- sIm≠v tIm]-tØmsS N{μ-ap-Jn-bmb F∂-Xp-sIm≠v iXm-_vZn-th-f-bn¬
ºSw aqSn-In-S-°p-I-bm-Wv. IÆp-Iƒ cmP-]-Xv\n-tbbpw at‰ IÆp-sIm≠v Fw.-F-kv. \ºq-Xncn F∂ alm-\-S\v
am{Xw Cf-Ipw. sNhn-tIƒ°p-sa-∂Xpw timI- t ØmsS Xs‚ IW- h - \ mb Cu {i≤m-RvPen.
a\ v kPo-h-amWv F∂Xpw Ct∏mƒ NtIm-c-sØbpw t\m°p∂ N{I-hm-I- W
apØ-—\v im]-am-Wv. tIƒ°m≥ ]mSn- Øns‚ `mhw.
√m-ØXpw Adn-bm≥ \∂-√m-Ø-Xp- Fw.-Fk- v. \ºq-Xn-cn-bpsS I¨]p-
amWv A∏p-dØv \S-°p-∂-Xv. Ip‰n-Øm- cn-I-߃ sIm≠p≈ `mh-{]-Im-i\w
Snbpw _\n- b \pw Ac- ∏ - ´ - b p- a mbn "GI-tem-N\' Øns\m-°p-sa∂v Ft¥
abvΩ-ZpÆn F∂ I®-h-S-°m-c≥ A∏p- Bcpw hmgvØn-bn√? AXmWv \oe≥

apcn-bmSv k¿Δokv kl-I-cW _m¶v


slUm-^okv : apcn-bmSv ˛ 680 683, t^m¨ : 0480 ˛ 2881137
{_m©v : B\-μ-]pcw ˛ 680 323, t^m¨ : 0480 ˛ 2880451
AwK-ß-fpsS GXm-h-iy-Øn-\pw.... Ft∏m-gpw....
J C¥y-bn-ep-S-\ofap≈ sdbn¬sh tÃj-\p-I-fn-tebv°v 90 Znhkw apºphsc bm{Xm-Sn-°-‰p-Iƒ dnk¿Δv
sNøp-hm-\p≈ kuIcyw
J \nß-fpsS F√m (hm-l-\/ `h\/ ÿm]\ / BtcmKy / A]-IS) C≥jp-d≥kv t]mfn-kn-Iƒ ]pXp-°p-
∂-Xn\pw ]pXn-b-h-sb-Sp-°p-∂-Xn-\p-ap≈ kuIcyw
sI.bp. hnPb≥ ({]kn-U≠v) Fw.-B¿. A\n-b≥ (sk{I-´dn)
26
Hm¿Ω-I-fpsS DXn¿a-Wn-Iƒ
sNmΔ-√q¿ IrjvW≥Ip´n

Hm¿°p-tºmƒ t]¿Øpw t]¿Øpw \mS-I-th-Zn-bnse {]i-kvX-cmb ]e


sXfn™p sXfn™phcp∂ Nne alm-{]-Xn-`I - t- fbpw ]cn-Nb - s
- ∏-Sp-∂X - v.
aplq¿Ø-ßs - f-∏‰ - n-bm-Wv, Nne cwK-ß- A√, t{]wPn ]cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂-Xv.
sf-∏-‰n-bm-Wv, Nne A\p-`-h-ßsf∏‰n- A∂- ß ns\ ]cn- N - b - s ∏- ´ - h - c n¬
bm- W v . F¶n¬, acp- ∂ n- \ p- t ]mepw F\n°v G‰hpw ASpØ Bcm-[y-]p-
aI-c-s°mbvØpIgn™v Hgn™ ASp°pw Nn´bpw D≠m-hn-√ F∂v cp-j-\mbncp∂p Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn.
]mSØv XØn- Ø Øn- ∏ - d ∂v {]tXyIw ]d-tb-≠-Xn-√-s√m. Fw.-F-kv. A°m-e-Øp-X-s∂, t{]wPn-
Du¿∂phoW DXn¿a-Wn-Iƒ Hs∂m- Ahn-`‡ IΩyq-WnÃv ]m¿´n-°v, sb-t∏mse \mS-I-cw-KsØ Hcp AXn-
∂mbn sImØn- s °mØn Xn∂m≥ A°m-eØv aq∂p apJ-]-{X-ß-fp-≠m- Im- b - \ m- b n- c p- ∂ p, kmaqly]cn-
XnSp°w Iq´p∂ Infn-If - psS ]cp-hØ - n- bn-cp-∂p. tImgn-t°m´p\n∂v ""tZim-`n- jv°¿Øm-hm-bn-cp-∂p Ihn-bm-bn-cp-∂p,
emWv Ct∏mƒ Fs‚ a\- v. Hfn-a- am\n'', sIm√-Øp-\n∂v ""P\-bpKw'', A£- c - t «m- I - h n- Z - K v ≤ - \ m- b n- c p- ∂ p,
ßmØ Hcp-]m-sSm-cp-]mSv Hm¿Ω-If - psS Xr»q- c n¬\n∂v ""\h- P o- h ≥''. Iq´- \mSI kwhn- [ m- b - I - \ m- b n- c p- ∂ p,
IXn¿a-Wn-Iƒ Nn∂n-®n-X-dn-°n-S-°p- Øn¬ G‰hpw Pq\n-b-dmWv \h-Po-h≥ GXm\pw kn\n-a-I-fnepw Xs‚ kn≤n-
∂p. F√mw s]dp-°n-sb-SpØv HXp°n ]{Xm- [ n- ] ¿ km£m¬ ap≠- t »cn ssh-`hw AS-bm-fs - ∏-Sp-Øn-°g - n-™n-cp-
hbv°-W-sa-∂p-≠v. km[n-°p-∂n-√. amjv. tIcf-h¿Ω tImtf-Pnse \mep- ∂p..............
h¿Æ-°-fn-t°m-∏p-Iƒ \ncs∏ I≠ h¿jsØ "A`ymkw' Ign™v, Rm≥ Bcw- ` - I m- e - Ø v, a≤y ˛
DÆn-°n-Sm-ß-sf-t∏m-se, a\ v Hmtcm t\sc sN∂ptN¿∂Xv "\h-Po-h's‚ Z£nWtIc- f - Ø n¬ sI.- ] n.- F .-
Hm¿Ω-bp-tSbpw ]ndtI ]d∂p ]d∂p ]{Xm-[n]kan-Xn-bn-em-Wv. \mec ]Xn- kn.bv°p-≠m-bn-cp∂ t]cpw s]cp-abpw,
t]mIp-∂p. GXmZyw GXmZyw F∂v ‰m≠p \o≠p- \ n∂ Fs‚ ]{X- Gsd- ° psd AtX Af- h n¬
\n›bn-°m-\m-hp-∂n-√. Bb-Xn-\m¬, {]h¿Ø\k]- c ybpsS XpS- ° hpw DØctIc- f - Ø n¬ ""tIc- f - I - e m-
sNdnb Ip´n-Iƒ ]pkvXI - Ø
- ns‚ GSp- AXm-bn-cp-∂p. apJy-]-{Xm-[n-]¿ F∂ thZn'°pw D≠m-bn-cp-∂p. ka-Im-eo\
I-fn¬ abn¬∏oen kq£n-°p-I-bpw, \ne-bn¬ ap≠-t»cn amjv an°-hmdpw kmaqly ˛ cmjv{Sob taJ-eI - sf hnfn-
]oen s]‰p-s]-cp-Ip-∂pt≠m F∂v CS- F√m Znh-khpw cmhn-tebpw sshIp- ®p-W¿Øn \thm-∞m\hn`m-XØns‚
bv°n-Sbv°v FSpØp t\m°p-Ibpw t∂-chpw "\h-Po-h's‚ Hm^o-kn¬ shfn- ® - Ø n- s e- Ø n- ® p- s Im- ≠ n- c p∂
sNøp-∂-Xp-t]m-se, Rm≥ Fs‚ Cu hcpw. cmhn-esØ hchv Ings° tIm´- c≠p kam- ¥ c \mS- I - { ]- ÿ m- \ -
Hm¿Ω-°p-dn-∏p-I-fpsS Hc-‰Øp ]nSn-Iq- bnse hk-Xn-bn¬\n∂v, sshIp-t∂cw ߃Xs∂. CXn¬, tIc-f-I-em-th-Zn-
SnØp-Sßpwapºv hmb-\-°m-cpsS ka- ""awK- t fm- Z b''Øns‚ Hm^o- bpsS G‰hpw aq∏pw apg-°-hp-ap≈
£- Ø n- ¬ £am- ] - W - ] q¿Δw Hcp  n¬\n∂pw. sshIp-t∂-csØ hc- h{Pm- b p[w ""\Ω- s fm∂v'' F∂
ap≥Iq¿ Pmaym-t]£ ka¿∏n-°p-∂p. hn¬, ÿnc-am-bn, A∂v amjvsS k¥- XI¿∏≥ \mSIw Xs∂-bm-bn-cp-∂p.
kwKXn CXmWv. ]n∂n´ Fs‚ _mey- X- k - l - N mcn- b m- b n- c p∂ t{]wPnbpw ASp- Ø - d n- b m- \ n- S - h - ∂ - t ∏mƒ, A{X
Iu-amcbuΔ-\-߃°pw (Fw.-]n. `´-Xn-cn-∏m-Sv) IqsS-bp-≠m-hpw. sNdnb Hcm-f√ F∂v t_m[yw h∂,
]n¬°mePohn- X - Ø nepw F\n°v hs∂-Øn-bm¬∏ns∂, shSn-sh´w XpS- km£m¬ kRvP-b≥ ""ae-¶m-S≥''
Htckabw Kpcp-ÿm-\o-b\pw Imc-W- ßp-I-bm-bn. AXn-semcp {][m\ C\w F∂v ]p\¿\m-a-I-cWw sNbvX \mS-
hcpw am¿§-Z¿inbpw A`yq-Z-b-Imw-£n- t{]wPn-bpsS "Imhym-em-]-\w' Xs∂- Im-Nm-cy-\mb sNdp-ImSv Bbn-cp∂p
bp-am-bn-cp-∂ A\-iz-c-\mb Fw.-F-kv. bm-bn-cp-∂p. AXp ]pXnb Ihn-X-bm- Cu \mS- I - Ø ns‚ cN- b n- X m- h v.
\ºq-Xn-cn-sb-°p-dn-®v, BZn-a[ - ym-¥s- ∏m- hmw, ]gb Ihn- X - b m- h mw, ]Øc F∂m¬ ]d-™p-tI´ Adn-hp-h®pw
cp-Ø-ap-≈, XnI®pw Hu]-Nm-cn-I-am-b, am‰p≈ A£-c-t«m-I-ß-fm-hmw......... A\p`hw- s Im≠pw Fs∂
AYhm km{º-Zm-bn-I-amb Hcp A\p- GXm- b mepw Gsd- \ mƒ Ign- b p- ∂ - hnkvabwsIm≈n® hkvXp-X, sNdp-
kv a - c WteJ\w Fgp- X m≥ Fs∂- Xn\papºv, B kmln-Xy-km-bm-”-Øn- ImSv amjvsS Cu amÿ]okn\v Hmtcm
s°m-≠m-hn-√. A{i-≤-sIm-≠-√, {i≤ eqsS Rm≥ t{]wPn- b psS Ffnb Acßp Ign- b p- t ºmgpw ssIh-
Gdn-b-Xp-sIm-≠m-Wv; ]cn-N-b-°p-d-hp- injy-\m-bn. Fgp-Xm\pw hmbn-°m\pw ∂psIm≠n- c p∂ Bghpw ]c∏pw
sIm-≠p-a√, AXn-]c - n-NbwsIm≠m-Wv. Xm¬]-cy-ap≈ Hcp ]ø≥ F∂ \ne- Du¿÷-kz-e-X-bp-am-Wv. XpS-°-Øn¬,
Fgp-Xp-∂-Xv Fs‚ Fw.-F- n-s\-°p-dn- bn¬ t{]wPn°v Ft∂m-sSmcp khn-ti- Znh-k-߃ \o≠p-\n∂ dntl-gvk-en-
®m- b - X n- \ m¬ FhnsS XpS- ß - W w, j-hm-’e - y-hpap-≠m-bn-cp-∂p. Aßn-s\- se∂t]mse, ]n¬°m-eØv \mS-Im-
Fßns\ XpS- ß - W w, Fs¥√mw bmWv ""\h-Po-h≥'' ]{Xm-[n-]-k-an-Xn- h- X - c - W - Ø n\v sXm´p- a pºv \S- Ø n-
Dƒs°m-≈n-°Ww GsX√mw Hgn-hm- bw- K - a m- b n- c n- s °- Ø - s ∂, Hs∂m- t∏m∂ dntl-gvk-ep-I-fnepw Hcp-]m-sSm-
°Ww F∂-Xn-s\-s®m√n kXy-Øn¬ ∂ch¿jw ]q¶p- ∂ - Ø p≈ t{]wPn- cp-]mSv sh´pw XncpØpw Cu \mS-I-
Hcp FØpw-]n-Snbpw In´p-∂n-√ F∂- bpsS `h- \ - a mb ""ap√- a w- K - e Øv '' Øn¬ hcp-Øn-bn-cp-∂p. B A¿∞-
Xs{X ]®-∏-c-am¿∞w. AXp-sIm-≠p- Rm\pw Hcp At¥-hm-kn-bmbn IqSn- Øn¬ Hmtcm dntl-gvkepw \mS-I-Øn-
Xs∂ Rm\n- h nsS Ipdn- ° p- ∂ - X v , b-Xv. C°m-e-ØmWv Rm≥ ae-bmf \p-≠mb Imb-I¬]-Nn-In-’-bm-bn-cp-
27
∂p. Cu hnZKv≤NnIn-’b - psS ]n∂n¬ F\n°p t\c-sØ-Øs∂ tXm∂n-b- tNmZn- ® p. ""Dg- { X≥, Zm, Ahn- s S,
ka¿∞-ambn {]h¿Øn® Nc-I-˛-kp- Xm....... AXm icn......'' AhnsS amdn Ccp-t∂m-s´, At√''?
{ip-X-∑m-cm-bn-cp∂p t{]wPnbpw Fw.-F- Cßns\ Hmtcm A\p-`h - hpw Fw.- ""Abvt°ms´ Aßn-s\-bmhmw'' F∂v
 pw F∂-XmWv FSp-Øp-]-d-tb≠ F- k v . Hm¿tØm¿Øp]- d - b pw. Hcn- A—≥ \ºq-Xn-cn. Dg-{X≥, ]cp-ßn-
hkvXp-X. Iem-a¿Ω-⁄-\mb \mS- bv°¬ ]d™p: s°m- ≠ p- X - s ∂, A¬∏w amdn Ccn-
IIr- Ø p- a m- b n- c p- ∂ p- h s√m t{]wPn; ""AtXbv hn.-Sn.-bpsS Fgp-Øns‚ °m≥ XpS-ßp-∂p. At∂-c-Øm-Wv,
tXmtfmSptXmƒtN¿∂v Fw.-Fk - v. IqSn- i‡n, AXns‚ aq¿® kln-°n-eym- HmXn- ° ≥ \ºq- X n- c n- b psS Hcp
bm- b - t ∏mƒ, "\Ω- s fm∂v ' \mSIw ∂¿∞w....... ]cn-lm-kØ - n-\p-ap-≠mhpw XI¿∏≥ at\m-[¿Ω{]tbmKw. HmXn-
kz¿Æ-Øn\v kpK‘w ssIh∂ Ah- Ccp-Xeaq¿®...... F∂mepw R߃ °≥ ]d-bp∂p: ´zm ""Dg-{X≥? Cs∏m
ÿ-bn-em-bn. Aßn-s\-b-ßns\ Hmtcm F¥p-]-d-™mepw hn.-Sn. Nncn-bv°pw, AhnsS Ccn-°mw... apjo-eym˛ F∂m¬
Ac-ßp-I-gn-bp-tºmgpw Cu \mSIw Xe-Ip-ep°n kΩ-Xn-°pw....... R߃ aplq¿Øw t\m°n Ign- ™ m¬
ssIh-cn-®n-cp∂ km^-ey-Øns‚ IY- ]d-bp∂ am‰w \n m-c-am-bn-cn-°mw. As∏m FWo-°Ww ∂¿∞w......''
Iƒ Fw.-F-kv. CS-°nsS ]d-bm-dp-≠v. ]s£, cwKØv AXp-≠m-°p∂ A\p- Hmtcm kZ pw B¿Øm¿Øp
Gsd-°psd CXp-X-s∂-bm-bn-cp- `hw hep-Xm-Wv........ Hcp DZm-l-cWw Nncn®v Ah- i - c m- I p∂ Cu at\m-
∂p aebmf \mS-It- h-Zn-bn-tebpw kmaq- Hm¿Ω hcp- ∂ p....... ""ASp- ° - f - b n¬ [¿Ω{]tbmKw Hcp dntl-gvk-en-emWv
ly- ] - c n- j v ° - c - W - b ⁄]c- º - c - b n-
tebpw \nXy-hn-kvabw F∂p hnti-jn-
∏n-bv°m-hp∂ ""ASp-°f - b
- n¬\n∂v Ac-
ß-tØbv°v'' F∂ \mS-I-Øn-t‚bpw
Ahÿ. Xo{h-amb A\p-`-h-ß-fpsS
NpSp- t Nm- c - s Im≠pw Ai- c - W - c mb
A¥¿÷- \ - ß - f psS \nebv ° mØ
IÆo-cp-sIm≠pw hn.-Sn. Fgp-Xnb Cu
\mS-I-Øn\pw Hmtcm dntl-gvk¬ Ign-
bp-tºmgpw ssIh∂p-sIm-≠n-cp∂ am‰-
Øns‚ Du¿÷-sØ-∏‰n t{]wPn-sb-
t∏mseØs∂ Fw.-F- pw ]d™p
tI´n-´p-≠v. dntl-gvk¬ Iymºp-I-fn¬
hn.-Sn.bpw t{]wPnbpw Fw.-F pw HØp-
tN¿s∂mcp ]nSn- ] n- S n- ® m¬, Hmtcm
cwKhpw ]q¿Δm-[nIw hmK¿∞-ssh-`-
h-tØmsS sh´nØn-f-ßp-I-bm-bn. "ASp-°-f-bn¬\n∂v Ac-ß-tØbv°v' \mS-I-Ønse A`n-t\-Xm-°ƒ
""AsXm∂pw ]d-™m¬ a\- n- thj-tØm-Sp-IqSn kn.-B¿. tIi-h≥ sshZy-tcm-sSm∏w
em- h n- √ C∂sØ Xe- a p- d - b v ° v . .......
A\p-`-hn-®-dn-b-Ww. AXns‚ Hcp-cp- \n∂v........'' F∂ \mS-I-Øns‚ dntl- ]nd- ∂ p- h o- W Xv F∂v Fw.- F -   pw.
cp........ ckw'' ˛ Fw.- F - k v . Dds°- gvk-em-Wv. AXn¬, Hcp cwKw: hnf-bq¿ km£y-s∏-Sp-Øp-∂p........
bpds° Nncn-®p-sIm≠pw Bkz-Zn-®p- A—≥ \ºq-Xn-cn-bpsS C√w. ]qap- t\cn-´\ - p-`h
- a- p≈ Hcp cwKw ""ASp-
amWv Cßs\ ]d-bp-I. Fw.-F- ns‚ JØv A—≥ \ºq- X n- c n°p]p- d - s a, °- f - b n¬ \n∂v . .......'' F∂ \mS- I -
hm°p-I-fn¬Øs∂ ]I¿Ø-s´. HmXn-°\pw a‰pNnecpw D≠v. tXXn- Øns‚ dntl-gvk¬Xs∂. hn.-Sn.-bpsS
""AtX- b v, tIƒ°tWm bpsS thfn°v aplq¿Øw t\m°m-\m- F¨]Xmw ]nd-∂m-fn-t\m-S-\p-_-‘n®v
A∂sØ IY..... dntl- g v k ¬thf- bn, Ihn-Snk©nbp-ambn Dg-{X-hm-cn-b¿ Ah- X - c n- ∏ n- ° m- \ m- W v . Imew 1976
bn¬, Nne Nne `mK-߃ hmbn-°p- hcp-∂p. Dg-{X≥ Hcn-SØv Ccn-°p-∂n- ssIØd hmcn-bsØ ]qap-J-ØmWv
tºmƒ, Fw.-]n. Ft∂mSp tNmZn°pw: √. \n∂p ]cp-ßp-I-bm-Wv. ""F¥m ]e Zn\-cm-{Xn-߃ \o≠p-\n∂ dntl-
""Fw.-F-t , B hmNIw Cß-s\-bm- Aam¥w? Dg{Xm sXmSßvt√ F∂v gvk¬. t{]wPn, Fw.-F-kv., IpØp-≈n,
bm¬ IqSp-X¬ \∂m-hnt√?'' At∏m- HmXn-bv°≥. F∂n´pw Dg-{X≥ Ccn-°p- ]cn-bm-\w-]-‰ XpS-ßnb AXn-Im-b-∑m-
ƒ Rm≥ ]dbpw: ""Aßns\Ø∂ym ∂n-√. A—≥ \ºq-Xn-cn-bpsS C√sØ tcm-sSm∏w amSºp Ip™n-Ip-´≥, ap√-
th≠- X v''.......- ® m¬ `wKn IqSqw ]qap-JØv Bcpw ]d-bm-sX, tPym’y- t\-gn, Cu teJ-I≥ F∂n-hcpw A`n-
F∂¿∞w......... Nne- t ∏mƒ Rm≥ \m-bmepw Dg-{X≥ Ccn-°p-Itbm? Dg- \-bn-°m-\p-≠v. AXn-semcp cwKw: Fw.-
]dbpw: ""Fw.-]o., B hmNIw Akmcw {X≥ ]cp-ßn-s°mt≠ \n∂p. At∂- F- mWv apØ-»n-b-Ω. kZmt\chpw
am‰n ]d-™mtem? HuNnXyw IqSnt√''? c-Øm-Wv, A\p-hmZw tNmZn-°p-∂-Xp- \mcm-b-W \mcm-b-W- F∂v CS-dnb
DSs\ Fw.-]n. ]dbpw: ""Fw.-F-t , t]mse, A—≥ \ºq-Xn-cn-tbmSv Btcm i_vZ-Øn¬ \maw P]n-°p∂ Ipeo-
28
\bmb hr≤. tImS-\m´v \mcm-b-W≥ Znhkw Fw.-F-kv. Ft∂mSp ]d™p. InS-∏m-Wv. C{Xbpw hni-Zmw-i-ß-ƒ ]d-
\ºq-Xn-cn-bm-Wv \mb-I≥. bphm-hmb ""FtSm, X\n-°n-hnsS »n B\-∏m- ™-tijw Fw.-Sn. XpS¿∂p: Cu Imc-
am[-h≥. D]-cn-]-T-\-Øn\pth≠n aZn- ∏m-∑msc ]cn-Nb - ≠
- m-hq-tem.... F\n°v W- h - c psS tdmƒ Fw.- F - k v . sNø-
cm-in°p t]mIp∂ am[-h≥ apØ-»n- Ht∂m ct≠m ]m∏m-∑msc H∂p ImW- Ww.....Fw.- F - k v . Xs∂ sNøWw
b-Ωsb I≠v \a-kvI-cn®v A\p-{Klw Ww, kwkm-cn-°-Ww.......'' F∂mWv Fs‚ B{K-lw...... A{Xbpw
tXSn bm{X tNmZn-°p∂ aplq¿Øw. ""F¥m Imcyw?'' tI´t∏mƒ F\n°v h√mØ kt¥m-
thfn- ® - c Spw IpSn- h bv ] pw kz]v \ w ""hnti-jn-s®m-∂q-≠m-bn-´√ - .... Cu jhpw A`n-am-\hpw tXm∂n. Bhmw,
ImWp∂ tXXn- s °- ∂ - t ]mse kn\n-a-bnev Rm\pw Hcp B\-°m-c-\m- Aßn- s \- b mhmw˛Rm≥ ]d- ™ p.
X\n°pw Gsd {]nb-s∏´ am[-h≥ adp- W-s√m...... At∏mƒ, Nne ]m∏m-∑msc At∏mƒ, Fw.-Sn. C{XbpwIqSn ]d-™p.
\m-´n¬ t]mIp-∂-Xn\v apØ-»n-b-Ω- I≠p kwkm-cn-®m¬...... Nne-sXms° ]ns∂m-cp Imcyw..... Fw.-Fk - v. sNøp∂
bv°p-ap-≠v h√mØ IpWvTn-Xw. HSp- a\- n-em-°mw...... Ah-cpsS \n¬]v, \S- Cu IYm-]m-{X-Øn\v Ub-tem-Kn-√.........
°w, am[-h≥ hnS tNmZn®v \a-kvI-cn- Øw, IØo Imc-t°mepw ]nSn-°p- F√mw apJ-`m-hw-sIm≠v km[n-°-Ww.
°p- t ºmƒ, hnd- b v°p∂ c≠v ∂phn[w, B\-I-tfmSv N´w ]d-bp∂ Imc- W - s a- ¥ m- s W- ∂ - d n- ™ p IqSm,
ssIIfpw am[-hs‚ inc- n¬h-®v, k{º-Zmbw....'' AXp tIƒt°≠ Xma- k w, Rm≥
KZvK-Z-tØmsS apØ-»nbΩ A\p-{K- ""AsXms° Fw.-F- n\pw Adn- Adn- b msX ]d- ™ p- t ]m- b n. lmhq,
ln-°p-∂p. ""am[-hm, am[-h\v F√mw bm-hp-∂-Xt√? C\n I≠pw-tI´pw ]Tn- kam-[m-\-am-bn.......... Fs‚ Cu hm°p-
IW-°mbn hcpw..... \∂mbn hcpw.......'' °tWm?'' ˛ Rm≥ shdpsX tNmZn-®p. Iƒ tI´-t∏mƒ, kzXsh Nncn-°mØ
dntl- g v k - e n- ¬ , C{Xbpw ]d- ""AX-s√-tSm...... \Ω-sfmcp Imcyw Fw.-Sn.-bpsS apJØv Hcp t\cnb I≈-
tb≠ Xma-kw, apØ-»n-bmb Fw.-F- sNøp-tºmƒ, AXv hrØn-bm-h-Ww, ®ncn hnS¿∂p. Ft¥ Aßns\ ]d-
kv. Dds° tXßntØßn Ic™p! shSp- ∏ m- h - W w..... Bcpw CsX¥m ™Xv F∂p tNmZn-°p-∂-Xp-t]m-se.
F√m-hcpw apJ-tØmSp apJw t\m°n: Cßs\ F∂v tNmZn- ° - c p- X v . ...... DS-s\, Hcp sNdnb Nncn-tbmsS Rm\pw
CsX¥p IY? CXv dntl- g v k - e - Cßs\Ø∂ym B\-°m-c≥ F∂v ]d-™p: A√..... s]g-bv°n-ey-t√m......
t√............ F∂n- ´ pw.... kXyw ]d- ]d-b-Ww.......'' Xosc Ub-tem-Kn-s√-¶n¬, ]d-™Xp
™m¬, F√m- h - c p- t Sbpw R߃ t]mbn. tIi- h s‚ icn-bm-bn√ F∂v Bcpw ]d-bn-√t√m
IÆp\nd™p; Rm\pw Ic-™p.......... H∂mw- ] m- ∏ m≥ Nnd- f bw ANyp- X ≥ Ft∂m at‰m Bhmw At∂cw Rm≥
A∂v D®bv°v DuWv Ign-°m≥ \mb-tcbpw e£van-°p-´n-bpsS ]m∏m≥ Btem-Nn-®-Xv....... GXm-bmepw ]ns∂
Rm≥ Fw.-F- ns‚ ASp-ØmWv Ccp- A∏p- \ m- b - t cbpw I≠p; Fw.- F - k v . Fw.-Sn. H∂pw ]d-™n-√.'' Cu A\p-
∂-Xv..... dntl-gvk-em-bn´pw Fw.-F-kv. ]eXpw tNmZn- ® - d n- ™ p, kwibw `hw Hm¿Øv, kzbw Ipepßn°pepßn
F¥nt\ Ic-™-Xv. Fs‚ kwibw Xo¿Øp........ Nncn® Fw.-F-kv. HSp°w ]d™p:
Xocp-∂n-√. AXp-]-‰n-√-s√m. F¶n¬ aS-ßn-t∏m-cp-tºmƒ Fs‚ a\ v ""F∂m¬ H∂pw ]d- ™ n√
tNmZn-°pI Xs∂. ]Xp-s°, hfsc Hcp Aº-e-{]m-hn-s\-t∏mse Cßs\ F∂pw ]d-bm≥ hø.... Fs‚ `mKw
]Xps°, Rm≥ tNmZn-®p. IpdpIn: jq´nwKv ]q¿Øn-bm°n aS-ßn-t∏m-cm≥
""Fw.-F-kv. F¥nt\ Ic-™Xv?'' Hcp bYm¿∞ \S≥ t\cØv Fs∂ hnfn-®v, am‰n \n¿Øn,
""G, Ic-tby, Rm≥ Ict™zm?'' Cßs\bmWv, Cß-s\-bm-h-Ww....... Hcp kzImcyw ]d-bpw-t]mse Fw.-Sn.
""inh inh! \t√mWw Ic-™qtem......'' Fw.-F-kv. Hcp bYm¿∞ \S-\m-Wv....... ]d™p: \∂m-bn...... CXp-X-s∂-bmWv
sX√p- t \cw H∂pw ]d- b m- s X, I≠p ]Tn-°v...... Rm≥ B{K-ln-®-Xpw.........'' B hm°p-
Ft¥m Hm¿Øv Ccp-∂-tijw Fw.-F- kn\n-a-bp-ambn _‘-s∏-´-Xp-X- Iƒ Hcp henb Ahm¿Up- t ]mse
kv. ]d™p: s∂-bm-h-s´, as‰mcp A\p-`-hw. Hcn- tXm∂n F∂ Blvfm-Z-tØmsS Fw.-
""F\n-t°-bv, F\n°v »n Hmtcm °¬, ]eXpw ]d-™-Iq-´-Øn¬ Fw.- F-kv. ]d™p \n¿Øn. ""At∏mgpw
Imcy-ßfv Hm¿Ω h∂p...... Cusbmcp F-kv. Xs∂ ]d-™-Xm-Wv. Fw.-Sn. Nncn-®p..... Hcp t\cnb Nncn........''
cwKw BZy-ambn dntl-gvk¬ sNbvX ""Fw.- S n. hmkp- t Z- h ≥\m- b ¿ Ct∏mƒ, Fs‚ Hm¿Ω-bn¬ Fw.-
\nan-jw........ Ac-ßØv BZy-ambn Cu "\n¿Ωmeyw' F∂ kn\n-a-sb-Sp-°m≥ F pw Nncn-°p-∂p. t\cnb Nncn-sbm-
cwKw A`n-\b - n® \nan-jw. A∂v Rm≥ t]mIp-∂p. \So-\-S-∑msc \n›-bn-®p- ∂p-a-√. B Ipep-ßn-°p-ep-ßn-bp≈
\nb- { ¥Ww hn´v Ic™ \nan- sIm-≠n-cn-°p-∂p. Hcp Znhkw Fw.-Sn. Nncn........
jw...........'' hnfn-®p. ""\n¿Ωmey''sØ∏‰n ]d-™p. W
as‰mcp cwKw Hm¿Ω hcp∂p: {][m\ IYm-]m{Xw Hcp shfn-®-∏m-Sm-
h¿j-߃°p apºm-Wv. Kpcp-hm-bq- Wv . ....... ]n.- s P. B‚- W n- b m- W v B
cn¬, ""Kpcp-hm-bq¿ tIi-h≥'' F∂ tdmƒ sNøp-∂-Xv....... A—-\m-bn, Hcp
kn\n- a - b psS jq´nwKv \S- ° p- ∂ p. shfn-®-∏mSv thWw...... Imc-W-h-cm-
AXn¬ Hcp B\-°m-c-\mbn Fw.-F- Wv . ..... ]≠v {]Xm- ] n- b m- b n- c p- ∂ p.
kpw A`n- \ - b n- ° p- ∂ p- ≠ - s √m. Hcp Ct∏mƒ H∂pw hø..... BsI Xf¿∂p
29
kmaq-lnI\thm-∞m-\-Øns‚
]›m-Øew
Be-t¶mSv eoem-Ir-jvW≥
(2010 Pqsse 3˛mw XnøXn Xriq-cn¬ \S∂ kam-Zc-W-kw-K-a-Ønse apJy-{]-`m-j-Ww)
Xn-cn-®, th¿Xn-cn®p\ndp-Ønb kaq-l- Øns‚ \mb-I-\mWv hn.-Sn. At±lw
Øn¬ a\p-jy-\p-th≠n kwkm-cn-°p- G‰hpw IqSp- X ¬ kwkm- c n- ® Xv
I-bm-bn-cp∂p Ah¿. A¥¿÷-\-ß-tfm-Sm-Wv. DÆn-\-ºq-Xn-
A`n-h-μy-tc, {]nb-ap-≈-h-tc, A∂v A°nØw tNmZn®p:-˛ cn'bnse Hcp teJ- \ - Ø n- e qsS
N¶nse tNmc-sIm≠v, Iøn-te- ""Indp-°-t√-b-Ym¿∞-Øn¬ At±lw tNmZn-®p:-˛ ""ktlm-Zcnam-sc,
¥nb sImSn°v c‡-km-£n-Iƒ \ndw- NmXp¿h¿Wy-hy-h-ÿ-Iƒ \nß-fn¬ F{X-t]¿ \nß-fpsS C√-
]- I ¿∂ Hcp Ime- Ø ns‚, tIc- kwkvImcm`mk-ß-f√o Øn-\-∏p-d-Øp≈ temIw I≠n´p≠v?
fob\thm-∞m-\-Øns‚ ]›m-Ø-e- tjmU--i-{In-b-b-{Xbpw Ipf-Ønse sh≈-a-√msX as‰-¥mWv
amWv Rm-\n-hnsS ImWp-∂-Xv. CXv, Ducn-Ø-cn-I, ]qWq-en¬ \n߃ I≠n´p-≈Xv?'' CØ-c-Øn¬
thW- s a- ¶ n¬, c≠mw \thm- ∞ m- \ - aØn tIm¿°s´bn∂p-Rm≥'' kwkm-cn® BZysØ ]pcp-j-\mWv
Øns‚ XpS-°-am-sW-∂p-w ]-dbmw. A°nØw Cu thZn-bn-en-cn-°p- hn.-Sn.-`-´-Xn-cn-∏m-Sv. kv{Xosbbpw ]pcp-
kXy-Øn¬ \thm-∞m-\-ap-≠m-°n-bXv tºmƒ CtXm¿°m-Xn-cn-°m≥ Ign-bn- j-s\bpw tN¿Øv ]pXn-sbmcp a\p-
sNdn-b -a-\p-jy-cm-Wv. Ah¿, "Rß- √. F{X D÷z- e - a m- b n- ´ mWv A∂v jys\ krjvSn-°m≥ CXv Imc-W-am-
fnXm \thm-∞m\w \SØpIbmWv' At±lw Fgp-Xn-b-Xv. Cu ]hn{Xw bn. At∏mƒ, \thm-∞m-\-sa-∂Xv a\p-
F∂v {]Jym-]n-®n√, hnfn-®p-]-d-™n-√. ]hn-{X-a-s√∂pw, CXv a\p-jys\ Nß- jys‚ ka-`m-h-\-bpsS {]h¿Ø-\-am-
Ah¿°msI D≠m-bn-cp∂ aqe-[\w e-bv°n-Sp∂ Hcp sI´m-sW∂pw Ah¿ Wv. c‡-Øn¬ Aen-™p-tN¿∂n-´p≈
Bflm¿∞-X-bmWv. Ccp-]Xmw\q‰m- Xncn-®-dn-™p. hn.-Sn.-bpsS "ASp-°-f- ASn- a - ` m- h - Ø n¬\n∂v kaq- l sØ
≠ns‚ XpS-°-Øn¬ {`m¥m-e-b-sa∂v bn¬\n∂v Ac- ß - t Øbv ° v ' FS- tamNn-∏n-°m-\mWv "PmXn tNmZn-°-
km£m¬ hnth- I m- \ - μ - k zm- a n- I ƒ °p∂nbn¬ Ah-X-cn-∏n-®-t∏mƒ, IpS- cpXv ' F∂v Kpcp- \ m- Y ≥ ]d- ™ - X v .
hnti-jn-∏n®n´pt]mb Hcpÿ-esØ h´w BIm-ihpw Im¬]mSv `qan-bp- XØp- e y- a mb {]tLm- j - W - ß ƒ
"a\p- j ym- e - b '- a m- ° n- Ø o¿ØXns‚ ambn Ign- ™ n- c p∂ Bim-\pw, Aø-¶m-fnbpw a‰pw \S-Øn-
alm-Xym-K-߃, B ka-c-]p-f-I-ß- A¥¿÷\kaqlØn¬\n∂v , B bXpw CtX e£y-tØm-sS-bm-Wv. 1902
fpsS knμq-c-am-e-Iƒ AWn-™p-sIm- \mS- I - Ø ns‚ t{]c- W - b m¬am{Xw Fkv.-F≥.-Un.-]n. cq]o-Ir-X-am-b-Xn-\p-
≠p-X-s∂-bmWv Cu thZn-bnse BZ- Hcmƒ ˛ {ioaXn at\gn ˛ tLmj tijw kmaq-ln-I-\-ho-I-cW]cn-]m-Sn-
c-Wo-bc - mb al-Zvhy-‡n-Iƒ Ccn-°p--∂- _ln-jv°-cn®v, tNe-∏pX∏p-Io-dn, ad- Iƒ sX°≥`m-K-ß-fn¬ XpS-ßn. 1905
Xv. Ch¿, HcpXc-Øn-e-s√-¶n¬ as‰m- °p-S -X-√n-s∏m-fn®v a\p-jy-kv{Xo-bmbn ¬ hS°v Ipdn-tb-SØv Xm{Xn-bpsS
cp-X-c-Øn¬ B ka-c-Øn¬ ]¶m-fn- ]pd- Ø p- h - ∂ p. ]n∂oSv ]m¿ΔXn kv a m¿Ø- h n- N mcw \S- ° p- I - b m- W v .
I-fm-bn-cp-∂p. hn.-Sn. `´-Xn-cn-∏mSv \mS- s\∑n\nawKew, Bcym-]≈w, tZhIn A{X-tØmfw Ccp-´n-em≠p InS-∂n-
I-sa-gp-Xn-bXv \mS-I-IrØv F∂-\n-e- \cn-°m-´ncn XpSßn Hcp-]mSv kv{XoIƒ cp∂ \ºq-Xncnkap-Zm-bsØ ]nSn®p
bn¬ t]sc-Sp-°m-\√ - . Fw.-B¿.-_n-bpw, ad-°pS s]mfn-s®-dn™p ˛ ASn-a-Ø- Ipep-°pI am{X-a√ AIw-]pdw adn-
t{]wPnbpw JymXn-°p-th-≠n-b√ \mS- Øns‚ Nn”-߃ Dt]-£n-®p. °pIIqSn-bmWv hn.-Sn.-bpw, Fw.-B¿.-
I-sa-gp-Xn-bX
- v. A°nØw A`n-\b - n-®Xv C.-Fw.-Fk- v. Bfl-IY - b
- n-se-gp-Xn- _n.-bpw, t{]wPnbpw sNbvX-Xv. \ºq-
\S-\m-hm-\√, Ihn-X-sb-gp-Xn-bXv Ihn- bn-´p-≠v. ""Rß-sfms° A∂v ]qWq¬ Xncn \mS-I-{Xbw F∂t]cn¬ Adn-b-
bm-Im-\√. As√-¶n¬, Ihn-bm-hpI s]m´n-s®-dn™p Hcp-]mSpt]¿ Cu ka- s∏´ "ASp- ° - f - b n¬\n∂v Ac- ß -
F∂Xv {]mY-anIe£y-am-bn-cp-∂n√ c-Øn¬ ]¶m-fn-I-fmbn. ]t£, C∂v tØb-bv°v, "ad-°p-Sb - v°p-≈nse alm-
At±- l - Ø n\v . Np‰p- a p≈ A\m- N - c - ho´nencn-°p-tºmƒ ]qWq¬ CSmØ \cIw', "EXp- a Xn' F∂o \mS- I -
߃ amd-Ww. \ºq-Xn-cn-am¿ Ipd-hm-Wv. s]m´n-s®- ߃°p-tijw CS-t»-cn-bpsS Iq´p-Ir-
"\c\pw \c\pw XΩn¬ dn™ ]qWq¬ ho≠pw[cn- ® p. jn, sNdp--Im-Sns‚ \Ω-sfm-∂v, sI.-Sn.-
kmtlm-Z-cy-ap-Zn-°Ww F∂m¬, A∂v Dt]-£n® tLmjbpw ap-lΩ- Z- ns‚ "CXp-`q-an-bmWv' XpS-ßnb
AXn-∂p-hn-Lv\-am-bp-≈˛ ad-°p-Sbpw kv{XoIƒ Hcn-°epw Xncn- \mS-Iß - ƒ ]pd-Øp-h∂ - p. A°m-eØ - v,
sX√m-an-√m-sX-bm-hWw' s®-Sp-Øn-√'' {][m-\-s∏´ Hcp hnπ-h- \mS-I-Øn-eqsSbmWv F√m {]iv\-
CXv Kpcp-tZ-hs‚ hN-\-am-Wv. k-tμ-i-am-Wn-Xv. ]pcp-j-∑m¿ aS-ßn- ßfpw N¿®sNbvXn-cp-∂X - v. kvacy]pcp-
a\p- j y\pw a\p- j y\pw XΩn¬ t∏m-bn, kv{XoIƒ aS-ßn-t∏m-bn-√. Hcp j-\mb Fw.-Fkv \ºq-Xn-cnbpw B
kmtlmZcy-ap-≠m-h-Ww. sXm´pIqSm- kv{Xobpw ]n∂oSv tLmj-bn-tebv°v \mS-I-N-cn-{X-Øns‚ `mK-am-hp-I-bm-bn-
Ø- h ¿, Xo≠n- ° qSm- Ø - h ¿, ˛ A¥¿÷-\-ß-fpsS Ccp-´n-tebv°v cp-∂p. AXp-t]mse t{]wPn, ]cn-bm-\w-
ZrjvSnbn¬s]´m¬t]mepw tZmj-ap-≈- ˛ Xncn- ® p- t ]m- b n- √ . Aßns\, ]‰ XpS-ßn-b-hcpw A`n-t\-Xm-°ƒ
h¿, sI´p]m-Sp-≈-h¿, ]mSn-√m-Ø-h¿... A¥¿÷-\-am-bn-cp∂ kv{Xosb a\p- F∂ \ne-bn¬ cwK-sØ-Øn. hfm-
Aßs\ a\p-jy-sc-Xs∂ ]e-Xm-°n- jy-kv{Xo-bm-°nb alm-\-thm-∞m-\- t©cn Ip´n- » ¶- c ≥\m- b ¿ XpSßn
30
t]sc-Sp-Øp-]-d-tb≠ ]ecpw C°q-´- tN¿∂v H∂m-b-t∏mƒ ˛ aq∂pwIq´n CsXm-s°-bmWv Cu kam-Z-c-W-
Øn-eq-≠v.' \mS-I-{]-ÿm\w ˛ Iem-k- apdp-°n-b-t∏mƒ tIcfw 1957¬ Bcpw kw-K-a-th-f-bn¬ F∂n-ep-W¿Øp∂
an-Xn-{]-ÿm\w ˛ tIc-f-Øn-ep-S-\ofw {]Xo-£n-°m-Ø-hn-[-Øn¬ Nph-∂p- Nn¥-Iƒ. CXv Hm¿Ω-bmWv, Poh-\p≈
B™p-ho-inb Im‰m-bn-cp-∂p. \ne- t]m-bn. Ct∏mgpw \ΩpsS \m´n¬ Ie- Hm¿Ω-Iƒ. A°nØw XpSßn \man-
ºq¿Im-c≥ C.-sI. Abap Fgp-Xnb I-fp-≠v. B Ie-Iƒ Btcbpw DW¿- hnsS BZ- c n- ° p∂ Hmtcm- c p- Ø cpw
\mS-I-amWv ""Pv \√ a\vkv\m-Im≥ Øm-dn-√. Btcbpw Bthiw sIm≈n- Hmtcm ka-c-kvam-c-I-ß-fmWv. Ch-cn¬
t\m°v'', A£-c-h-Sn-hn¬ "\o \√ a\p- °m-dn-√. F√m-h-tc-bpw, temI-sØ XpSn-°p∂ \q‰m-≠p-I-fpsS Ncn{Xw
jy≥ BIm≥ t\m°q'' F∂√ apgp-h≥, ]pd-Øm°n hmXn-e-S®v AI- \ma-dn-bp-∂p. Np≠n¬ KmY-I-fpw, Ic-
Abap t]cn- ´ - X v . \ne- º q¿Im¿°v Øn- c p∂v, IÆocpw Iøp- a mbn ß- f n¬ ]qs®- ≠ p- I - f p- a mbn CXm
A∂v a\- n-em-Ip∂ `mj-bn-em-bn-cp- 18682˛mwasØ "F∏n-tUmkv' ˛ tUmkv ]pXnb ]uc-∑m¿ ˛ ]pXn-b-Ip-´n-Iƒ ˛
∂p. \mS- I - Ø ns‚ e£y- s as¥∂ Iq-´n-°q´n \c-I-Xp-ey-amb IY-I-fn- \nß-fpsS Im¬°¬ \a-kv°-cn-°p-
Imcy-Øn¬ Ab-ap-hn\v kwi-b-an-√m- eqsS, kocn-be - n-eqsS Aßns\ IS-∂p- ∂p. Hcp ]pXnb \thm-∞m-\-Øns‚
bn-cp-∂p. Abap Cu \mS-I-sa-gp-Xp- t]m- h p∂p. CXn\pw Ie- s b- ∂ mWv XpS-°-ambn Rm\n-Xns\ ImWp-∂p.
tºmƒ sXm´- ∏ p- d Øv Imtc- ° m´v t]cv. CXmWv hyh-km-b-I-e. 'A]- Fw.-Fk - v. \ºq-Xn-cn-sb-t]m-ep-ff
inhvPn Fs∂mcp \ºq-Xncn Hcp \mS- cs‚ hm°p- I ƒ kwKo- X w- t ]mse Bfp-Iƒ Ie-Isf DW¿Øns‚ Ie-
I-sa-gp-Xn. AXns‚ t]cv "'Rßfpw Bkz- Z n- ° m≥ Ign- b p∂ HcpImew- I-fm-°m≥ \S-Ønb alm-kmw-kvIm-cn-
a\p--jyc-∂ymWv.'' Aßn-s\, Hcp {]tZ- hcpw' F∂ al-Ømb In\mhv D≠m- I-bp-≤-Øns‚ {]Xo-IßfmWv. Cu
i-Øns‚ c≠-‰Øv c≠v hyXykvX bn- c p∂p. State will wither away kam-Z-c-W-Øn-eqsS Fw.-F-kv. Hcp-a-\p-
kap-Zm-b-߃ Htc-X-c-Øn-ep-≈ {]Xn- (`cWIqSw sImgn-™p-t]m-Ipw) F∂ jy≥ am{X-a-√m-Xm-Ip-∂p, Hcp Iem-Im-
I-cWw Db¿ØpI-bm-bn-cp-∂p. F√m Imhym-flI kz]v\-ap-≠m-bn-cp-∂p. `c- c≥ am{X-a-√m-Xm-Ip-∂p. At±lw Hcp
ASn-a® - ß
- e
- I- fpw s]m´n-s®-dn™v a\p- W-IqSw Fhn-sSbpw sImgn-™p-t]m-bn- alm-ka - c- N
- c- n-{X-Øns‚ `mK-am-hp-Ib - m-
jy≥ a\p-jy-\m-bn-]p-d-Øp-h-cm-\p≈ ´p-≠m-hn-√. AsXmcp kz]v\-am-bn-cp- Wv.
Blzm- \ - a mWv F√m kap- Z m- b - ß - ∂p. B kz]v\-Øns‚ ]nd-sI-bmWv tImgn-t°mSv A_vZpƒJm-Z-dpw,
fn¬\n∂pw Db¿∂-Xv. AØ-c-Øn¬ Bfp-Iƒ k©-cn-®-Xv, Ihn-Iƒ k©- _m_p- c mPpw ]mSn- b n- c p- ∂ - I m- e Øv
tamNn-X-cmb a\p-jy¿ kwLw tN¿∂ cn-®-Xv, \mS-I-Ir-Øp-°ƒ k©cn-®-Xv, F¥mWv Ah¿°v In´n-bn-cp-∂X - v. Ah-
Nn{X-amWv hb-em-dnepw ]p∂-{]-bn-epw, Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cnsbt∏mep≈ \S- \-h\v hne-]-d-bm-\-dn-bmØ Iem-Im-c-
Icn-h≈ - q-cn-epw, ap\-b≥Ip-∂nepw a‰pw ∑m¿ k©-cn-®-Xv. Ah¿ ]mSp-Ibpw, ∑m-cm-bn-cp∂p Ah¿. C∂v, Ip´n-Iƒ°v
\mw I≠-Xv. ]d- b p- I - b pw, ]´n- W n- I n- S - ° p- I bpw hne-]d - b- m-\d - n-bmw. Hcp ]m´p-]mSn Pbn-
hb-em¿ "kwkv°m-cØ - ns‚ \mf- sNbvXp. Ch-cn¬ ]e-cp-sSbpw kmº- ®m¬ c≠ptImSn- c q] In´pw F∂v
߃' F∂ IhnXbn¬ Fgp- X n- b - ØnI\ne A{X-`-{Z-am-bn-cp-∂n√. Iem- Ah¿°v \√ \n›- b - a p- ≠ v . AXp-
Xpt]m-se, k-an-Xn-I-fpsS Ncn-{X-Øn¬ XymK-Øn- sIm≠v Hcp Dfp-∏p-an-√msX Fkv.-Fw.-
"N¶n-sem-cp≠sIm≠-Xn¬\n∂v s‚bpw kl- \ - Ø n- s ‚bpw {]Xo- I - -Fkv XctW F∂v tem-I-Øns‚
sN¶p-S¬]p-dØp NmSn' amWv Fw.-Fk - v. _m_p-cm-Pv. "Ccp-\mgn apºn¬ `n£-bm-Nn-°p-∂p. `n£-bm-Nn-
InS- ° p∂ c‡- k m- £ n- I ƒ, aÆn-\mbv Dcp-Ip∂ I¿j-I¿...' F∂- °m- \ - d nbmØ, Bflm- ` n- a m- \ - a p≈,
tNmc-sIm≠v ka-tc-Xn-lm-k-sa-gpXn, Km\w ChnsS B¿.-\-K¿ ]mSn-bs√m kz¥w \s´-√n¬\n-∂-h-cmb, \mSns\
Ah- k m- \ sØ Xp≈n tNmc- b n¬ "Cc-hns‚ Xe-sIm-øp∂ Acn-hm-fmbn DW¿Øn-bh - c - mb alm-fl° - sf kvacn-
\nh¿∂p-In-S∂ - v, Rßfo \mSns‚ ASn- Aºnfn an∂p'-∂X - n-\p-apºv tIc-fs - sk- °p-tºmƒ Fs‚ hm°p-Iƒ Zp¿∫-e-
aØw C√m- X m°pw F∂v i]Yw Kmƒ F∂-dn-b-s∏-Sp∂ tImgn-t°mSv am-hp-∂p. Fs∂-t∏m-ep-≈-h¿ h¿Ø-
sNbvXp. Aßns\ tNmc-sIm≠v hnπ- A_vZpƒ JmZ¿ ]mSn. am\w ]dbp-∂-h-cmWv ˛ {]h¿Øn-®-
h-Nc - nXw FgpXn IS-∂p-t]mb Hcp P\- h-c-√. F¶nepw Cu h¿Ø-am-\-Øn\v
""Hmtcm In\m-hns‚ amºqhpw Xn∂v
Xbv°p apºn-emWv ChnsS \mSIw Fs¥- ¶ nepw Du¿÷w Ds≠- ¶ n¬
Hmtcmtcm taml-Øn¬ tX≥]-gw-X∂v''
Ah-X-cn-∏n-°-s∏-´-Xv. A∂v \mS-I-sa- AXv \nß-fpsS PohnXw \nd-®p-X-∂-
∂-Xv Poh-c-‡-Øn¬ XqenI ap°n-sb- ]´n-Wn-In-S∂v, ASn-sIm≠v sXcp- Xm-Wv. \nß-tfmSv Cu cmPyw IS-s∏-
gp- X nb kv t \l- K m- Y - I - f m- b n- c p- ∂ p. hn¬ hogp-tºmgpw "R߃ Pohn-®-Xn- ´n-cn-°p-∂p. ae-\m-´p-hm-gvhns‚ Hmtcm
"IrXn-Iƒ a\p-jy-I-Ym-\p-Km-bn-Iƒ' t\-°mƒ kvt\l-ap≈ Hcp temI- kzmX-{¥y-\n-an-jhpw \nß-tfmSv IS-
Bbn- c p- ∂ p. Ahm¿Uv In´m- \ - √ , Øn¬ Rß-fpsS a°ƒ Pohn-°W - ta' s∏-´n-cn-°p-∂p.
{]ikvXn t\Sm-\-√, adn®v, ASn-a-k-aq- F∂v {]m¿∞n®v C¶zn-em_v hnfn®p
l-ßsf tamNn-∏n-°m-\mWv Cu \mS- acn-s®m-Sp-ßnb a\p-jysc ae-bm-fn°v Fw.-F- n\v BZ-cm-RvP-en-Iƒ!
I-{]-h¿Ø-I¿ bXv\n-®n-cp-∂-Xv. Fßns\ ad-°m-\mIpw? kmwkvIm-cn- W
Aßns\, Ie- I ƒ a\p- j ysc I- a mb A¬jn- t agv k v ae- b m- f nsb
H∂n-∏n-®-Xns‚ ^e-ambn 1956¬ Xncp- _m[n®p XpSßntbm F∂v Rm≥ `b-
hn-Xmw-Iq-dpw, sIm®n-bpw, ae-_mdpw °p-∂p.
31
Fw.-F-kv. \ºq-Xncn
7˛mw \º¿ Pbn¬]p≈n
sI. AΩp Xºp-cm-´n

Fw.-F- ns\ I≠Xv ambmsX Fs‚ ¶nepw "Ccp-´ns‚ Bflm-hn'se apØ-


a\-   n- e p- ≠ v . Pbn¬tamNn- X - \ m- b - »-\pw, "\n¿Ωmey'Ønse henb shfn-
tijw At±lw IΩyq-WnÃv Bbn. ®-∏mSpw am{Xw aXn-bs√m At±-lsØ
X\n°p In´nb Hml-cn-kzØp apgp-h≥ A{`-]m-fn-I-fn¬ A\-iz-c-\m-°m≥.
Fw.-F-kv. \ºq-Xncnsb°p-dn®v IΩyq- W nÃv ]m¿´n°v kw`m- h \ A`n- t \- X mhv F∂- t Xm- s Sm∏w
Hm¿°p- t ºmƒ sshIp- t ∂- c - ß - f n¬ sNbvXp. \s√mcp Ihnbpw IqSn-bm-bn-cp-∂p Fw.-
XØ- a sØ Aº- e - ∏ - d - º n¬ CXn-\n-S-bn¬ At±lw \mS-I-ß- F-kv. kmaq-ly-]-cn-jv°-cW {]ÿm-
_m‰van‚¨ Ifn-°m≥ hcp∂ bphm- fnepw A`n-\-bn®p XpS-ßn. D≈m-´n¬ \-hp-ambn _‘-s∏´v {]h¿Øn-°p-
hns‚ cq]-amWv Fs‚ a\- n¬ sXfn- i¶-c≥Ip´n tat\ms‚ "IrjvW-Ip- tºmƒ At±lw Fgp- X nb "apjv S n
bp- ∂ - X v . Fs‚ AΩm- a ≥ sI.- s I. amcn' F∂ \mS-I-Øn¬ \mbnImIYm- Npcp-´pI tkmZ-cn-amsc' F∂ IhnX
Xºp-cm-\p-ambn henb Iq´p-sI-´n-em-bn- ]m-{X-amb cP]p{Xbph-Xnsb Ah-X- {]kn-≤-am-Wv. A£-c-t«m-I-hn-Z-Kv≤-
cp∂p At±- l w. Ah- s c√mw HØp- cn-∏n-®Xv Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-bm-bn-cp- \m-bn-cp∂ At±lw [mcmfw H‰-t«m-
tN¿∂p≈ io´p-I-fnbpw Rmt\m¿°p- ∂p. A`n- t \- X m- h ns\ Fw.- F - k v . I-߃ Fgp-Xn-bn-´p-≠v.
∂p. XØ-aØv F¥p-hn-ti-j-ap-s≠- IrjvW≥\-ºq-Xncn F∂v ]cn-N-b-s∏- Fw.- F -   ns‚ P∑- i - X m_v Z n
¶nepw Fw.-F-kv. hcpw. awK-e-t»cn Sp-Øn-bn-√m-bn-cp-s∂-¶n¬ AsXmcp BtLm-jß - f - psS `mK-ambn Hcp kvac-
i¶-c≥ \ºq-Xn-cn-bpsS aq∂m-asØ kv{Xobm-sW∂v F√m-hcpw [cn-°p-am- WnI Cd-°m≥ Xocp-am-\n-®Xv DNn-X-
aI-\m-bn-cp-∂p Fw.-F-kv. bn-cp-∂p. \mSIcwKsØ°pdn-t®m¿°p- am-bn. Fw.-F-kns\ kvt\lm-Z-c-ß-
Xr»q¿ sk‚ v tXmakv tImtf- tºmƒ, Fw.-Fk - ns‚ [¿Ω-]Xv\n kc- tfmsS am{Xw I≠n-´p≈ Hcp ktlm-
Pn¬ ]Tn-°p-tºmƒXs∂ ka-Im-en- kzXn A¥¿÷-\h - p-samØv aln-fm-k- Z-cn-bpsS NnX-dn-b-sX-¶nepw Hfn-a-
I-cmb C.-Fw.-F-kv., kn.-A-Nyp-X-ta- am-P-Øns‚ "s]mcp-Ø-t°Sv' F∂ ßmØXmb Nne Hm¿a- I ƒ kv a c-
t\m≥ XpS- ß n- b - h - t cm- s SmØv \mS- I - Ø n¬ Rm≥ A`n- \ - b n- ® Xv WmRvP-en-bmbn A¿∏n-°p-∂p.
hnZym¿∞n{]ÿm-\-Øn-epw, tZiob Hm¿Ω-h-cp-∂p. W
{]t£m`{]h¿Ø-\-ß-fnepw apgp-In. ⁄mt\m-Zbw hmb-\-im-e-bpsS
XnI™ tIm¨{Kkv {]h¿Ø- I - hm¿jn-Im-tLm-j-th-f-I-fn¬ Fw.-F-
\mbn kzmX-{¥y-k-a-c-Øn¬ ]¶p-sIm- kns‚ kwhn- [ m\]mShw t\cn¬
≠p. D∏p-k-Xym-{K-lw, hntZihkv{X- ImWm≥ Ign-™n-´p-≠v. dntl-gvk¬
_-ln-jvI-cWw F∂n-h-bn¬ ]¶m-fn- ka-bØv XnI™ Im¿°-iy-amWv
bmbn AdÃv hcn-®p. At±lw ]pe¿Øn-bn-cp-∂-Xv. Ah-km-
Pbn¬hmk- ° m- e - Ø p≈ Hcp \-Im-e-L-´-Øn-emWv At±lw kn\n-
t^mt´m-bn¬ Im°n-\n-°dpw _\n-b- a-bn¬ A`n-\-bn-°m≥ XpS-ßn-b-Xv.
\p-an´v 7˛mw \º¿ Pbn¬]p-≈n-bmbn A[nIw Nn{X-ßfn¬ A`n-\b - n-®n-´n-s√-

]t´-∏mSw dqd¬ tIm˛-Hm-∏-td-‰ohv skmssk‰n


¢n]vXw \º¿ R - 1040
H.O. ]t´-∏mSw, ]n.-H. sIm‰-\-√q¿, Ph: 2861279, 2866249
Branch : im¥n\K¿, ]n.-H. ]pØ≥Nn-d, Ph : 2685097
(tIm¿ _m¶nMv)
sI.-sI. N{μ-ti-J-c≥ ({]kn-U≠v) ]n.-B¿. jmPn (sk{I-´dn C≥ Nm¿÷v)

E mail : patteppadamrcs@gmail.com
32
apjvSn-Np-cp-´pI
Fw.-F-kv. \ºq-Xncn
apjvSn Npcp-´pI tkmZ-cn-amtc
ap‰p-a-`n-hmZyw sNøpI \Ωƒ
ap‡ico-cbmw km[zn-sbm-Sn-t∏mƒ
c‡m-`n-hm-Z-\-tam-XpI \Ωƒ
s]m´n-sØ-dn-®Xp Xos∏m-cn-b√
IjvSw XZvhn-πh c‡-I-W-߃
\osf \nd-hXp Nmc-hp-a√
\n¿ae kpμc PohnX am¿Kw
XnÆ-ao-bm-dSn aÆn-\n-b-kva¬
IÆp-\o¿®m-en-\m¬ ]¶n-e-am°m
C∂dpZo]vXkpjp-]vXn-sb-sbm´pw
Cs∂-Sp-ho¿∏n-\m-em-Ip-e-am°m
Bth-≠-sX¥p \man-∂n-Xn¬ \n∂pw
Bthiw sIm≈Ww tkmZ-cn-amtc
Bth-≠-sX¥p \man-∂n-Xn¬ \n∂pw
Bthiw sIm≈Ww tkmZ-cn-amtc

am\p-jn-bm-hm≥
Hf-∏-aÆ

\n≥ ssII-fn-se-¥-¥¿P-\ta Ct√ ]Xn-hm-bp-Æm-dnt√


In¶n-e-sa∂p Inep-ßp∂p? h√-`-in-jvS-hp-a-ar-tX-Ømbv?
sh¶-e-h-f-b-√Xp Iøm-a-˛ F∂m-e-Sn-a-Ø-Øn-s∂-®nep
®-ß-e-bm-sW-∂-dn-bpt∂m? Xn∂p-I-bm-sW-∂-dn-bpt∂m?
F¥m-tW-h-a-I-Øp-≈mtf th´m-fo-iz-cs\s∂mcp ]g-samgn
\ns‚ IgpØp Ipcp-°p∂p? tI´p P]n-°m-dnt√ \o?
Xmen-®-c-S-√-¥-W-\n-s´mcp F∂m¬ ]pcp-j≥ kv{Xoa¿±-I-\m-˛
Imen-°-b-dm-W-dn-bpt∂m? sW-∂p-≈Xp \ob-dn-bpt∂m
\nXy-hp-sa-¥n-s\-bm-tØ-Ωmtc A¥¿P-\ta \obn-X-dn-™m¬
ap´p-Iƒ IpØn \an-°p∂p? A∂p apX¬s°mcp am\p-jn-bmbv!
tXh-sc-b√ Zpcm-Nm-c-Øn≥ A¥¿P-\ta \obn-X-dn-™m¬
amaq-en-s\-bm-W-dn-bpt∂m? A∂p apX¬s°mcp am\p-jn-bmbv!

33
Fw.-F-kv. F∂ alm\pw
alm-\p-`m-h-\pw
inh-Zmkv Nne-h-∂q¿

dpsS (I-S-h-{¥) \mS-Ihpw a‰p-ambn kvac-Wn-I-bpw Cd-°p-∂p.


hne-kth Hcp KmbI\S-\mbn {]Xm- ]ns∂ kw`mjWw Rßsf
]≥am- Ã ¿ ({]- X m- ] v k nw- K v ) cwK- { ]- c≠p t]scbpw Np‰-n∏-‰n-bm-bn. Ah-
thiw sNøp- ∂ p. A∂m- c w- ` n® km\w amÃdv F\n°p t\sc Hcp
]Xnhpt]msemcp {]`m-Xw. dn´- kulrZw hfsc h¿j-߃ XpS¿∂p. {_“mkv{Xw {]tbm-Kn®tijw {]Xym-
b¿ sNbv X tijw {]`m- X - ß ƒ°v 1972 ¬ s]cp-ºm-hq¿ \mS-I-im-e-bn- {I-a-W-Øn\v F\n-°-h-kcw XcmsX
]pXp-a-bn-√. Zn\-N-cy-Iƒ°pw ]cn-]m- tebv°v {io. ImeSn tKm]n Fs∂ t^m¨ UnkvI-WIvSp sNbvXp.
Sn-Iƒ°pw sshhn-[y-an-√. [a-\n-If - nse £Wn-°m\pw R߃°v ho≠pw Hcp- kvac-Wn-I-bn-tebv°v Fs‚ Hcp
c‡- { ]- h m- l - Ø n\v Du¿÷- k z- e X an®v {]h¿Øn- ° m\pw CS- b m- ° nb teJ\w Ab- b v°Wwt]mepw.
\¬Im-\p≈ {]h¿Ø-\-ß-sfm-∂p-an- kulr-Zw. ]n∂oSv {]mcm_v[°m‰n¬ aq∂ph¿jw \mSIIymºn-eqsS ASp-
√. Ime-Øns‚ kz`m-hnIam‰-ßsf PohnX\uI-Iƒ ]e-h-gn-bm-bn. ]ns∂ Ø-dn™ hy‡n-bt√?
inc- n-te‰n HXpßn kam-[m-\-ambn ]ns∂ `qJ- fi - ß - f psS AI¬®. A¶-em-∏n\v C\n-sb¥p thWv?
Ign-bp-∂p. F¶nepw \me©ph¿jw IqSp-tºmtgm {]mbw Gsd-bm-b-Xns‚ sshX-c-Wn-
Aßs\ Ign-bp-tºm-gp≈ Hcp at‰m H∂pImWpw. As√-¶n¬ Hcp Iƒ Gsd. Hm¿Ω-bpsS BIm-i-am-sW-
{]`m-Xw. Im∏n-IpSnIgn-™p `mcy-bpsS t^m¨ hnfn. Cu ka-bØv ]gb ¶n¬ Icn-]p-c≠phcp-∂p. aq∂cZim-
]mN-I-Ønse sshhn[yw Im∏n-IpSn Hm¿Ω-Iƒam{Xw. Aß-s\-bp≈ {]Xm- _vZØ- n-\∏
- p-dsØ Imcy-߃ ]pXp°n
F∂ NS-ßns\ BI¿j-I-am-°p-∂p. ]≥ amÃ-dmWv hnfn-°p-∂-Xv. ]s£, an\p-°m≥ Ah-kcw In´mØ Hm¿Ω-
Zl-t\-{μn-bß - ƒ sImSn-]n-Sn-°m-s\m-cp-
ßp∂ L´whsc `£Ww AIØv
sNepØn Itk-c-bn¬ h∂n-cp∂v ]{X- kaq-l-Ønse A\m-Nm-c-߃s°-Xn-sc-bp≈ t]mcm-´-
Øn¬ H∂mw hmb-\b - n¬ hn´p-t]m-bh Øn¬ Hcp IÆn-bm-Im-\p≈ Xzc-aqØv BI¿j-Ia- mb
hngp- ß m- s \m- c p- ß th t^m¨
Nnebv°ms\m-cp-ßn. Kh¨sa‚p-tZymKw hen-s®-dn™v ]n∂o-Sp≈ Ime-ß-
ka-bhpw kμ¿`hpw t\m°msX fn¬ XymtKm-÷z-ea- mb, Zpcn-X]
- q¿Æ-amb PohnX]Ÿm-
Nne-bv°p∂ Hcp GSm-IqSw! hp- a mbn A`n- c - a n® B ]gb _ncp- Z [m- c n- b psS
]Wn-s∏´v Itk-c-bn¬ \ns∂-
Wo‰v B Ip{¥m≠w FSpØv sNhn- kw`h_lp-e-amb Pohn-X-Ønse GSp-Iƒ Ipd-s®-
bn¬ sh®p. ¶nepw R߃°papºn¬ Xpd-∂n-´Xv a‰p-]-e-cp-am-bn-cp-
"ltem' "B ltem'
"inh-Zm-k-\t√'? "BsW-¶n¬'?
∂p. apØ-—≥ A°m-cy-ß-fn¬ hmNm-e-\m-bn-cp-∂n-√.
"ltem inh-Zm-k-\mtWm'? XnI™ au\n-bm-bn-cp-∂p.
A√, C¥y≥ {][m\a{¥n-bm-
sW∂v ]d-bm≥ tXm∂n. Cbmƒ°v B hnfn `qX-Im-eØ - ns‚ amdme]nSn® Iƒ.
Imcy-aßv ]d™p Xpe®p IqtS? GSp-Iƒ s]mSnX´n FSp-°m-\p-≈ \nan- Rm≥ Hm¿°m≥ {ian-®p. FhnsS
"AsX inh-Zmkv Xs∂' Ø-am-Ip-sa∂v Icp-Xn-tb-bn-√. \ns∂m- s °tbm shfn®w ]mfn
"{]Xm-]≥ amÃ-dm-Wv. Ccn-ßm-e- ""Zmkm, Fw.-F- ns\ ad-∂p-Im- t\m°p-∂p. \mSIh≠n-bpsS BSepw
°p-S-bn¬\n∂v. Wn-√t√m'? De- ® nepw A\p- ` - h - s ∏- S p- ∂ p.
T°v! H‰ \nanjwsIm≠v F√mw ""Fw.- F - t  m. \ΩpsS apØ- {]mbh≠n ]nt∂mt-´m-Sm≥ XpS-ßp-I-
Djm- d m- b n. AanX`£- W - Ø ns‚ —t\m? ad-°mt\m? \√ Imcy-am-bn. bm-Wv. {_“mkv{Xw XSp-Øt√ ]‰q.
Bekyw ]º IS- ∂ p. Itkc F¥m amtj Ct∏m-f-ßs\ tNmZn- FhnsS XpS- ß Ww? Fßs\
Atßm´v \o°n-bn´v Ccp-∂p. i_vZ- °m≥? XpS- ß Ww? HscØpw ]nSn- b p- a n- √ .
Ønse \ntj[`mhw HmSn-sbm-fn-®p. Fw.- F  ns‚ Ncatijw Rm≥ a\-   ns\ hnfn- ® p. a\ v
B t]cpXs∂ Fs∂ Fgp-]-Xp-I- F√mh¿jhpw B Znhkw _‘p- ap≥]n¬ A‰≥j-\mbn \n∂p. Rm≥
fn¬\n∂v \m¬]-Xp-I-fn-te°v hen-®p- °fpw kplr-Øp-°fpw HØptNcm-dp- ]d™p a\t  \o H∂v s]cp-ºm-hq¿
sIm≠pt]mbn. ≠v. Ct∏mƒ 25 h¿jw XnI-bp-∂p. t]mbn hcq. AhnsS ImeSn tKm]n-
1959 ¬ XpS- ß nb kulr- Z w. Rm\pw AXn-semcp IÆn-bm-Wv. Cu bpsS \mSIime-bpsS Hm^o-kp-Iƒ
R߃ Km\-ta-fbpw tKm]m-e≥ amÃ- h¿jw hn]p-e-amb ]cn-]m-Sn-Iƒ. Hcp ÿnXn sNbvXn-cp∂ ÿehpw a‰pw
34
\nco- £ n- ° q. F\n- s °mcp b⁄w tºmƒ AIØp \n∂v Bscm-s°tbm \mSIime-bn-se-Øn-s∏´v
]q¿Øn- b m- ° m- \ p- ≠ v. AXv Hm^okv apdn-bn-tebv°v h∂p. ""CXv Ipd®pIme- t Øbv ° v Rm≥ hfsc
AhnsS\n∂pthWw XpS-ßm≥. {]Xm-]s‚ ASpØ kplrØv an. inh- {i≤n®pw kq£-vaX - t- bm-sS-bp-ta ko\n-
a\ v t^m¿thUv Knb-dn-em-bn. Zm-kv. \ΩpsS ]pXnb lm¿tam-WnÃv. b¿am-cmb apØ-—-t\mSpw `mkvI-c-
sIm®n \K- c - ß fpw {]m¥- ß fpw F√m-hcpw ssI X∂p. Htc-t]mse t\mSpw CS- ] - g - I n- b n- c p- ∂ p- ≈ q. Hcp
Xm≠n Bephmhgn Ing°v {Kma-߃ XWpØ ssIIƒ. {^nUvPn¬ \ns∂- sNdnb AIew F√m Imcy-ß-fnepw.
IS∂v SuWn- s e- Ø n. t]mbIme- SpØt]mse. ]n∂mse h∂Xv Hcp ]s£ Ime- { I- t aW B AIew
Øns‚ tijn-∏p-I-fmbn kvIqƒ, Aº- htbm- h r- ≤ ≥. Hcp \mS≥ap≠pw Ipd™ph∂p. AIew Ipd-®p-sIm≠p
ew, Aº-e-°p-fw, Bip-]{Xn Ch- ]pX®v. tÃPp-If - nepw Xnc-»o-eI - f
- nepw h∂Xv ta¬]- d ™ c≠p ko\n-
sbms° am{Xw. {]uVn h¿≤n® ]´- I≠p]cn- N - b n® apJw. BcXv? b¿am¿Xs∂-bm-bn-cp-∂p, {]tXy-In®pw
W-Øns‚ ]cn-kc - ß
- f
- n-sem∂p Idßn ]nSnIn´n. Hm^o-kn¬ Hcp A]-cn-Nn- apØ-—≥. AIew ]men-®t√m F∂Xv
shdpwItømsS aS-ßn. Xs\ I≠-t∏mƒ Nncn-®p-sIm≠v ASp- ]n∂oSv Hcp Ip‰-t_m-[-ambn am-dn.
]ns∂ X]-   m- W v . apØ- — s‚ tØbv°p h∂p. sPbnw-kns‚ ]pdØv apØ-—≥ ASnapSn Hcp ]®a\p-
apJw a\- n¬ [ym\n®v, Nn{X-߃, X´n-bn´v tNmZn-®p. jy≥. s\√n- t °m- S - \ m- I s´ BZy-
kw`-h-߃ sXfn™phcm≥ XpS-ßn. ""Bcm ]pXnb Iq´p-Im-c≥''? sams° Hcp XnI™ \Ss‚ `mh-Øn-
H´-\-h[n Nn{X-߃. ""Fs‚ ]gb Iq´p-Im-c≥ Xs∂- em- s W- ¶ nepw ASp- Ø - d n- b p- t ºm- ƒ
1972 emWv s]cp- º m- h qcn¬ bm-Wv apØ-—m. t]cv inh-Zm-kv. {]Xm- D≈nse tImgn-t°m-S≥ hnip-≤nbpw
ImeSn tKm]n-bpsS t\Xr-Xz-Øn-ep≈ ]≥ amÃ-dpsS Iq´p-Im-c-\m-Wv. C\n hn\-bhpw I≠-dn-bm≥ Ign-bpw.
"\mS-Ii - m-e'- sb∂ \mSI kan-Xn-bn-se- \ΩpsS IqsS {Sq∏n¬ kl-I-cn-°pw.'' dntl- g v k ¬ ]ptcm- K - a n- ° th
Øm-\n-S-bm-b-Xv. Ac-ßn-epw Xnc-»o-e- ""Mv l m. \∂m- b n. Fd- W m- I p- f Øp Fs‚ {i≤-bn¬s∏´ as‰mcp {][m\
bn-epwam{Xw I≠p]cn-N-b-ap≈ s\√n- X∂ym hoSv?'' ""AtX apØ—m! A√m, Imcy- a p- ≠ v . dntl- g v k ¬ ka- b Øv
t°mSp `mkvI-c≥, hnem-kn-\n, Fw.-F- Rm\pw apØ—m F∂v hnfn-t®mt´?'' s]cn- t bm≥ F∂v ]d- b m≥ Hcmƒ
kv. \ºq-Xn-cn F∂o A`n-\b{]Xn-`- ""hnfn- t ®m- f q. F¥m C{X am{Xw; ImeSn tKm]n. _m°n-sb√mw
Isf t\cn¬ ImWm\pw CS-]-g-Im\pw kwibw! hnfn- t ®m- f qt∂'' F\n°v I∂n-°m¿. {]tXy-In®pw apØ-—\pw
Aßs\ Ah-kcw e`n-®p. {io. sI.- ssI X∂p. B ssI°v NqSp-≠m-bn-cp- s\√n-t°m-S\pw. GsX-¶nepw tImWn-
F-kv. \ºq-Xn-cn-bpsS kaky F∂ ∂p. NqSv F∂n-tebv°v {]k-cn-°p-∂- en-cp∂v Ub-temKv Hm¿°m≥ {ian-°p-
\mSIambn-cp∂p B h¿jw Xnc-s™- Xmbn tXm∂n. Ibpw X߃ {]Xy- £ - s ∏- t S≠
Sp-Øn-cp-∂-Xv. Km\-߃ {io. tkma-Zm- Hm¿Ω-Iƒ apdn-bp∂p Chn-sS. kabw ]m¿Øn-cn-°p-Ibpw At∏mƒ
k≥ Fgp-Xn-bX;v kwKoX kwhn-[m\w GXv \mSI{Sq∏nepw Nne s]cn- A`n- \ bw Fßs\ anI- ® - X mhmw
{]Xm-]vknw-Kpw. _m_p \ºq-Xn-cn, tbm¿am-cp-≠m-Ipw. AXn¬ H∂m-a≥ F∂p≈ Imcy-Øn¬ _≤-{i-≤-cm-bn-
]pcpj≥, F{_lmw, XpS-ßn-b-hcpw \mSIapX- e m- f n. Nncn- ° m≥ ad- ∂ p- cn-°p-Ibpw sNøp∂ c≠p sNdnb
A`n-t\-Xm-°-fpsS Iq´-Øn¬. t]mb IYm- ] m- { X- Ø ns‚ tdmfn\v henb \S-∑m¿.
Fd-Wm-Ip-f-Øp-Im-c≥ sPbnwkv ]‰p∂ krjvSn. Nncn- ® m¬, apØ- — s‚ Ac- ß nse {]I- S -
F∂- b m- f mWv Kn‰m¿ ssIImcyw kulrZ`mhw ImWn- ® m¬, Xs‚ \sØ hne- b n- c p- Ø m≥ \Ω- s fmcp
sNøm≥ \ntbm- K n- ° - s ∏- ´ n- c p- ∂ - X v . kp{Ko- h m- ⁄ - I ƒ A\p- k - c n- ° m≥ {iaw \S-tØ≠ Imcy-an-√.
Rm≥ Pbnw-tk-´≥ F∂p hnfn-°pw. Bsf In´n-bn-s√-¶nt√m F∂ t]Sn. AXv Ft∂ hne-bn-cpØs∏´p
Fs‚ \m´p-Im-c-\m-Wv. At±-l-Øn\v As√-¶n¬ Hcp arK-ime tXmfn-te‰n Ign-™p! F\n°v Ipdn-°m-\p-≈Xv
Fw.-F- ns\ t\ctØ ]cn-N-b-am-Wv. \S-°p-∂-Xns‚ am\-knIkΩ¿±w! CXpam{Xw. apØ- — ≥ A`n- \ bw
apØ-—≥ F∂mWv kwt_m-[-\. ]ns∂ Ipsd ko\n-b¿ \So-\-S- ImgvNhbv°p∂ kμ¿`-ß-fn¬ \mS-
Aß- s \- s bmcp Znhkw ∑m¿. Pq\n- b ¿am- s c√mw Xß- f psS I-sat∂m tÃsPt∂m a‰p-ap≈ Nn¥-
\mSIime- b n¬ Rm\pw Pbnw- t k- A\p- { K- l m- i n-   p- I ƒ hmß- W w. Iƒ \Ωn¬ \n∂p \njv{Ib-am-Ip-∂p.
´\pw sN√p-∂p. AhnsS {io ImeSn Hmtcm `mKhpw A`n-\b - n®pIgn-™m¬ \Ωƒ Pohn- X - Ø nse aplq¿Ø-
tKm]nbp≠v ˛ k¥-X-k-l-Nm-cnbpw icn-bmtbm tN´m F∂v hn\o-X-ambn ߃°v km£n- b m- I p- I - b m- W v.
\mSIime-bpsS Hcp ]m¿SvW-dp-amb tNmZn-°-Ww Fs∂ms° B{K-ln-°p- IÆn\pw ImXn\pw a\-   n\pw
kpIp- a m- c ≥ amÃ- d pw. Ah¿ ∂-h¿. Cß-s\-bp≈ Iodm-ap-´n-I-fpsS Ipfncp]Icpw, H∏w Bth-ihpw]I-
Hm^oknen-cp∂v dntl-gvk¬ \S-Øn- temI- Ø n¬ F√m A]- { K- cp∂ kμ¿`-ß-fm-W-h.
∏n- s \- ∏ ‰n Hmtcm∂v Nn¥n®v N¿® Y\߃°pw AXo- X cmbn tim`n- \mS-I-im-e-bpsS I∂n \mS-I-
sNøp-∂p. ]n∂n-ep≈ apdn-I-fn¬\n∂v °p∂ Nne \£- { X- ß - f p- ≠ v. amb "kaky' B h¿jw \qdn-tesd
]e-cp-sSbpw kwkmcw tIƒ°mw. AXn¬s∏Spw \ΩpsS apØ-—≥ F∂v tÃPp- I - f n- e - h - X - c n- ∏ n- ® p. A{Xbpw
R߃ tKm]nbpw kpIp-am-c≥ Znh-k-߃ apt∂m´p \oßpw-tXmdpw IqSnt®c-ep-Iƒ. A{Xbpw bm{X-Iƒ;
amÃ-dp-ambn Ipi-e-߃ ]d-™n-cn-°p- F\n°v hy‡-ambnh∂p. kan- X n- b nse F√m- h - s cbpw
35
AIse\n∂pw ASpØp\n∂pw Øn-°m≥ Bflm¿∞hpw {i≤m-]q¿Δ- tjm-s∂ms° tI´n-´n-t√. ssIhnjw
t\m°n°mWm\pw {]tbm-P-\-s∏-´p. hp-amb kao-]\w thWw. AXns‚ X∂t]mse- b mbn. B A∏- Ø ns‚
"inh- Z mkm, Xms\s∂ hnIm-k-Øns‚ Hmtcm L´hpw \Ωƒ cp]n H∂p thsdXs∂- b m. ]ns∂
ASpØp\n∂pw AIse\n∂pw H∂pw \nco-£n®psIm≠n-cn-°-Ww. ]ns∂, Ft∏m- f - h nsS tIdn- b mepw DÆn-
t\m°n hnj- a n- ° - W - s a- ∂ n- √ . \mS-I-Øns‚ hnPbw F√m tdmfp-I- b∏wXs∂ ic- W w. ]n∂oSv Rm≥
Rm\nXpXs∂, CXpam{Xw' apØ- fp-sSbpw hnIm-k-Øn-s‚bpw ]q¿Æ-X- tNmZn-°msXXs∂ DÆn-b∏w Xcm≥
—s\ kw_- ‘ n®v F\n°v e`n® bp-sSbpw ^e-at√? At∏mƒ \ΩpsS XpSßn!'' Kp´≥kv ]nSn-In-´n.
ktμiw CXm-bn-cp-∂p. B Znh-k-ß- tdmfn¬ am{Xw Xm¬]-cyhpw {i≤bpw A∂pXs∂ \cbpw Npfn-hp-sam-
fn¬ {]I-S-amb CtaPv Hcp t]md-ep- D≠m-bm¬ t]mcm, samØw \mS-I- s°-bmbn {]mbw ico-c-Øn¬ ap{Z
ta¬°msX 5 h¿jw, Rm≥ \mS-I- Ønepw thWw. \mSIw samØ-Øn¬ Bg- Ø n¬ ]Xn- ∏ n- ® n- c p- ∂ p. ]s£
im-e-bn-ep-≠mb Ime-a-{Xbpw \ne-\n- \ΩpsS lrZ-b-kv]-μ-\-hp-ambn _‘- a\ v hg-ßm≥ Iq´m-°n-bn-cp-∂n-√.
∂p. a‰p ]e-cp-ambpw Rm≥ ÿm-]n- s∏-Sp-Ø-Ww. \mSIw \ΩpsS hnIm-c- a\ v {]mbsØ ]e-ImXw AI‰n
®n-cp∂ kvt\l-_‘ - ß- fn¬ Nne-t∏m- am- I Ww. a‰p≈ ka- b - ß - f n¬ \n¿Øn. Cu {]{Inb sNdp-∏-Ønte
sgms° \ng¬hogvN-Iƒ D≠m-bn-´p- \n߃°v F¥p-am-Imw. \mS-IsØ Bcw-`n®pImWpw. Ip´n-I-fpsSXmb
s≠-¶n-epw. Aßs\ ImW-cp-Xv.'' Hcp ss\¿a- e yhpw \njv I - f - ¶ - a mb
kan- X n- b nepw a‰pw ]c- hfsc sXt°m-´p≈ bm{X-If - n¬, kvt\lhpw kl-Nm-cn-I-fm-bn-cp-∂p.
kv]ckvt\l-Øn-s‚bpw [mc-W-bp- s]cp-ºm-hq¿ hn´p Ign-™m¬ \mS-I- "CutKm' F∂ sNIp-Øm\v apØ-
sSbpw BImiw ]et∏mgpw taLm-hr- im-e-bpsS hm≥ ]ns∂ \ndp-Øp-∂Xv —s\ `b- a m- b n- c p- ∂ p. Cu sNIp-
X-am-Ip-Ibpw Ccp´pIpØn ag-s]-øp- Imbw-Ip-f-Øm-bn-cn-°pw. Imbw-Ipfw Øms‚ Ifn-Iƒ hne-t∏m-hmØ Htc-
Ibpw sNbvXn-´p-s≠-¶nepw AXn-s\- tÃj\v sXm´-cn-In¬ sX°p-h-iØv sbmcp hy‡n apØ-—≥ F∂v Rm≥
√m-an-S-bn¬ {]Imiw ]c-Øn-\n∂v a\- A∂v sNdnb Nmb-°-S. R߃ B \n w-ibw ]d-bpw.
 n\p Ipfn¿Ω ]I¿∂ Hcp \£-{X- Nmb°S-bn-emWv Im∏n IpSn-°m-dp-≈- apXn¿∂-h¿°v s]mXpsh Hcp
am-bn-cp∂p apØ-—≥. Xv. \nc-∂n-cn-°p∂ Rß-fn-tem-tcm-cp- kz`m-h-ap-≠v. Xs‚ Adn-hns‚ `mfi-
A`n-t\-Xm-°sf am{X-a√ F√m- Ø-tcmSpw kπ-b¿ h∂v th≠-sX- s°´n¬ \n∂v `mcw a‰p-≈h-cpsS Xe-
h- s cbpw t{]m¬km- l n- ∏ n- ° p- I bpw ¥m∂v Bcm-bpw. apØ-—-t\m-sSm∂pw bn-tebv°v Iptds» Cd°n sImSp-°p-
Bcnepw Ip‰w ImWm≥ {ian-°m-Xn-cn- tNmZn-°n-√. {i≤n-°p-I-t]m-ep-an-√. I. Xß-fpsS hoc-km-l-knIIY-Iƒ
°p-Ibpw F√m-hcpw X\n°v Xpey-cm- Bsfmcp Ipdnb ]mhw a\p-jy-\-t√? ]d-bp-I. Bh-iy-ap-s≠-¶nepw Cs√-
sW∂pw Bcpw Xmsg-bs - √-∂pw, Bsc- HcpXcw Ah-K-W -\ . ]s£ F√m- ¶nepw CS-bv°n-Sbv°v KpW-tZm-jn-®p-
¶nepw Xmsg-bm-sW-¶n¬ AXv Xm≥ h¿°pw ]e-lmcw sIm≠phcp-tºmƒ sIm-≠n-cn-°pI F∂n-ß-s\. ]s£
am{X- a m- s W∂pw Icp- X p∂ as‰mcp At±-l-Øn\pw Fs¥-¶nepw sImSp- apØ-—s‚ mould XnI®pw hyXy-kvX-
a\pjyPohnsb k¶¬∏n-°mtam? °pw. Hcp sNdnb ]vtf‰n¬ c≠v DÆn- am-bn-cp-∂p.
Xs‚ tdmƒ tÃPn¬ A`n-\-bn- b-∏w. DÆy-∏-Øns‚ ]cn-]mSn ]e kaq- l - Ø nse A\m- N m- c -
°p-tºmƒ ImWn-I-fpsS t\¿°mWv bm{X- I - f nepw Bh¿Øn- ° p- ∂ Xv ߃s°- X n- s c- b p≈ t]mcm- ´ - Ø n¬
IÆp- I ƒ Xpd∂p h®n- c n- ° p- ∂ - s X- I≠t∏mƒ, AXv IS-bn¬ henb Nne- Hcp IÆn- b m- I m- \ p≈ Xzc- a qØv
¶nepw AI-°Æv X∂nse A`n-t\-Xm- hn- √ mØ km[- \ - a m- s W∂pw AXv BI¿j-I-amb Kh¨sa‚p-tZymKw
hns‚ {]I-S\w I≠p-sIm-≠n-cn-°p- apØ—s‚ Xe-bn¬ h®psI´p-I-bm- hen-s®-dn™v ]n∂o-Sp≈ Ime-ß-fn¬
Ibpw B IYm- ] m- { X- Ø ns‚ sW∂pw R߃ [cn-®p. apØ-—-t\mSv XymtKm-÷z-e-amb, Zpcn-X-]q¿Æ-amb
hf¿®bpw hnIm-khpw hne-bn-cp-Øn- Hcn-°¬ R߃ tNmZn-®p. ""apØ-—- PohnX]Ÿm-hp-ambn A`n-c-an® B
s°m-≠n-cn-°p-Ibpw sNøpw. \mS-I-am- s\¥m Imbw-Ip-fsØ B Nmb°S- ]gb _ncp-Z[m-cn-bpsS kw`h_lp-e-
cw-`n-®m¬ GsX-¶nepw Hcp aqe-bn¬ bn¬ \n∂v B¿°pw th≠mØ DÆn- amb Pohn-X-Ønse GSp-Iƒ Ipd-s®-
\n»_vZ-\mbn\n∂v \mSIw ImWp- b∏w am{Xw Ign-°p-∂-Xv? as‰-hnsS ¶nepw R߃°papºn¬ Xpd-∂n-´Xv
Ibpw Xs‚ tdmfp-Iƒ°n-S-bn-ep≈ t]mbmepw apØ-—≥ DÆn-b∏w At\z- a‰p-]-e-cp-am-bn-cp-∂p. apØ-—≥ A°m-
kabw apgp- h ≥ CXv XpS- c p- I bpw jn- ° m- d p- a n- √ . Iptd {]mh- i y- a mbn cy- ß - f n¬ hmNm- e - \ m- b n- c p- ∂ n- √ .
sNøpw. H∂m-asØ \mS-I-am-bmepw Rß-fnXv ImWp-∂p.'' XnI™ au\n-bm-bn-cp-∂p. Cßs\
\qdm-asØ \mS-Ia - m-bmepw CXpXs∂ ""Hm DÆn-b-∏w At√? As∏m Hcp hnNn{X apØ- — ≥! B kv a c-
ÿnXn. \nßfv {i≤n-°Wv≠.v C\n Hcn-°¬ Wbv°pap≥]n¬ \an-°p-∂p.
Hcn- ° ¬ Rm\pw Pbnwkv \nßfpw AsXm∂p Ign®p t\m°v. W
tN´\pw apØ-—s‚ Cu coXn-sb-°p- At∏mƒ a\- n-emIpw FSm ]nt≈tc,
dn®v Xami ]d-™p. AXn\v In´nb Rm\o bm{X Ct∂m C∂-setbm XpS-
adp-]Sn Cß-s\. ßn-b-X-√. ]s≠m-cn-°¬ Rm≥ Ahn-
""\ΩpsS tdmƒ ]q¿Æ-X-bn-se- S∂v DÆn-b∏w Ign®pt\m°n. ssIhn-
36
P∑-i-Xm_vZn BtLm-j-]-cn-]m-Sn-I-fpsS kam-cw`w

]Zva-`q-j¨ tUm. Iem-a-fiew cma≥Ip-´n-\m-b¿, {io. D√mkv If-°mSv, {io. t__n tPm¨, s{]m^. tPm¿÷v Fkv.-t]mƒ
(DZvLm-S\w) (kzmKXw) (Biw-k-Iƒ)

]Zva-`q-j¨ Ipgq¿ \mcm-b-W-am-cm¿ ]Zva-`q-j¨ Fw.-Sn. hmkp-tZ-h≥ \mb¿


P∑-tZ-iamb sImc-´n-bnse BtLm-j-]-cn-]m-Sn-Iƒ Ccn-ßm-e-°p-S-bn¬ BtLm-j-]-cn-]m-Sn-I-fpsS
DZvLm-S\w sNøp∂p kam-]\w DZvLm-S\w sNøp∂p

A£-c-t«mIkZ v : "[\y-kvarXn', Iem-\n-ebw lmƒ, Ccn-ßm-e-°pS

37
kam-Z-c-W-kw-Kaw: kmlnXy A°m-Zan lmƒ, Xr»q¿

DZvLm-S\w : sI.-sI. Znhm-I-c≥. Fw.-F¬.-F.

""B
Z
c
Wo
b
a
ti
j
a
tlm
X
h''

38
[oc-]-Yn-IcpsS kpIrXkvarXn-I-fp-ambn
"kam-Z-cWkwKaw'
Nne Ime-߃ Aß-s\-bm-Wv. Hm¿a-bpsS s\cn-t∏m-Sn¬ Ah F∂pw AW-bmsX Fcnbpw. kmaqlyPohn-X-
Øns‚ AI-Ø-f-ß-fnepw k¿K-k-]-cy-bnepw HcpIq´w a\p-jy¿ sImfp-Ønb am‰-Øns‚ Xo∏-¥-ß-fmWv \thm-∞m\w
F∂-t]-cn¬ B ImesØ A\-iz-c-am-°p-∂-Xv.
kmaqly]cn-jvI¿Ømhpw ae-bmf \mS-I-˛-kn-\nam cwKsØ AXpey A`n-\b{]Xn-`-bp-am-bn-c∂ Fw.-F-kv.-\-ºq-
Xn-cn-bpsS ka-ImenIcpsS HØp-tN-c¬ A\p-]-a-amb XymK-k-∂-≤-Xbpw \n›-b-Zm¿Vyhpw Bbp-[-am°n bmYm-ÿn-
Xn-I-Xz-Øns‚ Xmbvthc-dpØ cW-[o-c-cpsS ]p\xkam-K-a-am-bn.
kmaq-ly-amb D®-\o-N-Xz-ß-fp-sS, h¿W-sh-dn-bp-sS, A‘-hn-izm-k-Øns‚ F√m amaq-ep-I-tfbpw a¿Z-t\m-]-I-c-
W-ßtfbpw kzPo-hn-X-Øn¬ ]I¿Ønb am\-hn-I-X-bpsS _Z¬sIm≠v adn-I-S∂ B t]mcm-fn-I-fpsS A\p-`-h-߃
\h-\-thm-∞m-\-Øn\v Xøm-sd-Sp-°p∂ ]pXpXe-ap-dbv°v Bthiw ]I-cp-∂-Xm-bn. Fw.-F- ns‚ `mcy awK-e-t»cn kc-
kzXn A¥¿P\w, C´ym-º-dºØv Bcy A¥¿P-\w, Hmß-√q¿ KwKm-tZhn A¥¿P-\w, Ipdq¿ eoe A¥¿P-\w, alm-
Ihn A°n-Øw, \ne-ºq¿ Bbn-j, kcf a[p-kq-Z-\≥, ]≈w apcfn So®¿, amSºv Ip™p-°p-´≥, Fw.-kn. \ºq-Xn-cn-∏m-
Sv, hnZym-[-c≥ amÿ, tPmkv ]mb-Ω¬, Iem-ebw cm[. Iem-a-fiew ¢mc, tZh-tk\ A¥¿P-\w, Ipt´y-SØn hnem-
kn-\n, B¿ \K¿, {]Xm-]vkn-Mv, XpS-ßn-b-h-cmWv HØp-tN¿∂-Xv. ae-bm-fn-bpsS ]ptcm-K-a\Pohn-X-Øn\v ASn-Ø-d- ]m-
Inbhcpw B Xe-ap-d-bpsS t\c-h-Im-in-I-fp-amb Chsc Fw.-F- ns‚ P∑-P-Xm_vZntbmS-\p-_-‘n®v kl-{]-h¿Ø-
Isc BZ-cn-°m≥ kwL-Sn-∏n® "kam-Z-cWkwK-a-Øn¬' BZ-cn-®p. alm-Ihn A°nØw "DÆn \ºq-Xncn' amkn-I-bn¬
h∂ Fw.-F- ns‚ IhnX hmbn-®p.
Fw.-Fkv \ºq-Xn-cn-bpsS P∑-i-Xm-_vZn-tbm-S-\p-_-‘n®v ]ptcm-K-a\ Iem-km-lnXy kwL-Øns‚ t\Xy-Xz-Øn¬
i\n-bmgvN tIcf kmln-Xy- A°mZan-bn¬ kwL-Sn-∏n® NSßv sI.-sI. -Zn-hm-I-c≥ Fw.-F¬.-F. DZvLm-S\w sNbvXp.
hm°pw {]hr-Ønbpw c≠√ F∂v ImWn® kmaqly ]cn-jvI¿Øm-hm-bn-cp∂p Fw.-Fkv \ºq-Xncnsb∂v At±lw
]d-™p. Fgp-Øp-Im-c≥ AjvS-aq¿Øn Fw.-F-kns\ A\p-kva-cn-®p. "kmaqly\thm-∞m-\-Øns‚ ]›m-Øew' F∂
hnj-b-Øn¬ Be-t¶mSv eoem-Ir-jvW≥ {]`m-jWw \S-Øn. Atim-I≥ Ncp-hn¬ A[y-£-\m-bn. s{]m^. C. cmP≥
kzmK-Xhpw JmZ¿ ]t´-∏mSw \μnbpw ]d-™p.

\thm-∞m-\-Øns‚ ams‰m-en-bmb
Cuc-Sn-Iƒ°pw ]p\¿P\n
]Xn-X-h¿K-Øns‚ tamN\Øn-\m-bn, XqenI ]S-hm-fmbn Db¿∂, cwK-th-Zn-Iƒ cW-t`-cn-Iƒ apg-°nb ImeØv
Fw.-Fkv. \ºq-Xncn Fgp-Xnb hcn-I-ƒ apg-ßn-b-t∏mƒ ae-bmf kmlnXy Xd-hm-Sns‚ AI-Ø-f-߃ Hcn-°¬°qSn
]pf-I-®m¿Ø-Wn™p. Fw.-F-kns‚ P∑-i-Xm-_vZn-tbm-S-\p-_-‘n®v i\n-bmgvN tIcf kmlnXy A°m-Z-an-bn¬ kwL-
Sn-∏n® NS-ßn¬ \thm-∞m\ tIc-f-Øns‚ ams‰m-en-bmb Ihn-X-Iƒ Bkzm-Z-I¿ kl¿jw G‰p-hm-ßn.
"apjvSn Npcp-´pI tkmZ-cn-amtc
ap‰p-a-`n-hmZyw sNøpI \Ωƒ,
ap‡-i-co-cbmw km[zntbmSn-t∏mƒ,
c‡m-`n-hm-Z-\-tam-XpI \Ωƒ'
Fw.F ns‚ Cu hcn-Iƒ Fw.-F- ns‚ IpSpw-_mw-K-߃ Xs∂- B-e-]n-°p-tºmƒ kZ v H∂msI Bthi]pf-
In-X-ambn.
hn.-Sn -bp-sSbpw, C.-Fw.F n-s‚bpsams° Blzm-\-ß-fn¬ BIr-jvS-cmbn kmap-Zm-bnI ]cn-jv°-c-W-Øn\pw
am\-h-hntamN\-Øn-\p-ambn Cd-ßn-Øn-cn® Fw.-F-kv., Hf-∏-a-Æ, t{]wPn, sI.-]n.-Pn.-F-∂n-h-cpsS Ihn-X-I-fpsS Bem-
]\w hm°p-I-fn¬ A·n-]-S¿∂ ]g-b-Im-e-Øns‚ ]p\-cm-hn-jvIm-c-ambn.
""\n≥ ssII-fnse¥-¥¿P-\ta In¶n-e-sa∂p Inep-ßp-∂p?
sh¶-e-h-f-b√Xp ssIbm-a-®-ß-e-bm-sW-∂-dn-bpt∂m?''
F∂p XpS-ßp∂ Hf-∏-a-Æ-bpsS hcn-Ifpw ""]´n-Wn°m-cpsSbmibmw tkmhy‰p \m´n¬ ]nd-°m≥ sImXn∏q \mWn''
F∂ sI.]n.-Pn. \ºq-Xn-cn-bpsS Ihn-Xbpw Hcp-Im-e-Øns‚ hntam-N\ kz]v\-ß-fpsS AS-bm-f-am-bn. PmXym-Nm-c-ß-fp-
sSbpw P∑n-Xz-Øn-s‚bpw thc-dp-°m-\p≈ Blzm-\-hp-ambn Ac-ßns‚ CSn-ap-g-°-amb sNdp-Im-Sns‚ "\Ωsfm∂n'se
"aXn aXn aXn P∑nXzw tht≠ th≠' F∂ Km\w \mS-I-Ønse \S≥IqSn-bmb B¿. -\-K¿ D®-Øn-em-e-]n-®t∏mƒ
thZn-bn-ep-≠m-bn-cp∂ \ne-ºq¿ Bbn-jbv°pw Fw.-Fkv hmcn-b¿°pw Ipt´y-SØn hnem-kn-\n°psam∂pw Xmfw ]nSn-
°m-Xn-cn-°m-\m-bn-√. ""B a™Wn ama-e-bn¬, \o¿ap-Ø-Wn-hm-Sn-I-fn¬'' F∂ Km\w cm[m-Ir-jvW≥ Iq¿°-t©-cnbpw
Ah-X-cn-∏n-®p. lcojv ]ip-]-Xn-bpsS GIm-`n-\-bhpw D≠m-bn.
39
aq∂qdp h¿jw ap≥]v A]-cn-Nn-X-\mb Hcp hntZin \ΩpsS `mjbv°v BZy-\n-L≠p \¬In.
Ccp-∂qdp h¿jw ap≥]v hn⁄m-\-Zm-ln-bmb Hcp hntZin \ΩpsS ssPh-ssh-hn-[ysØ
BZyambn kam-l-cn-®p. ]›n-a-L-´-Øns‚ kpK‘w tXSn h∂ hntZ-in-Iƒ \ΩpsS kwkvIm-
c-Øns‚ sshhn-[y-Øn¬ ebn-®p. \ΩpsS tZi-sØbpw `mj-sbbpw kwkvIm-cs
- Øbpw kvt\ln-
°p∂ 72 e£-Øn¬∏cw k©m--cn-Iƒ Hmtcm h¿jhpw tIc-f-Øn-tebv°p hcp-∂p. temIw
C∂v tIc-f-sØ-°p-dn-®-`n-am-\n-°p-∂p. \nßtfm?

Kerala Tourism Park View Trivandrum - 695 033 Phone : ++91-471-2321132 Fax : 2322279
Email : info@keralatourism.org www.keralatourism.org
40
alm-\-Ss‚ kpIr-X-kvar-Xn-Iƒ
F≥. a[p

°epw hn[-hm-hn-hm-lh - psam-s°-bmbn taJ-eI - f


- nepw k¿K-tijn sXfn-bn-®p.
sImSp-¶m-‰Sn® hnπ-h-ß-fn¬ ]¶m-fn- 1983 HIvtS-m_-¿ 27\v Fw.-Fkv hnS-hm-
bmbn. tIm¨{K- mbn, tIm¨{Kkv ßn.
tkmjyenÃmbn, Iayq-Wn-Ãm-bn. Iayq- Ccn-ßm-e-°pS ss{IÃv tImtf-
\thm-∞m-\-N-cn-{X-Øn¬ ambm- WnÃv ]m¿´n ]nf¿∂-t∏mƒ kn.-]n.- Pnse KWn-Xi - mkv{X A[ym-]I - \ - m-bn-
ap{Z ]Xn- ∏ n® tXP-   ns‚ P∑- i - sF. FΩn-s\m∏w. sk‚ v tXmakv cp∂ aI≥ Fw.-sI. N{μs‚ Ccn-ßm-
Xm_vZnh¿j-am-WnXv. kwL-t_m-[- tImtf-Pn¬\n∂v [\-im-kv{X-Øn¬ e-°p-S-bnse "lko\'-bn-em-bn-cp∂p
Øns‚ Icp-Øns\ kvt\l-Øm¬ _ncp-Z-sa-SpØ Fw.-F-kv. BZyw \ºq- Ah-km-\-\m-fp-I-fn¬ Ign-™-Xv.
s\bvsX-Sp-Øv, ka-`m-h-\-bpsS \h- Xncn hnZym-e-b-Øn¬ A≤ym-]-I≥. `mcy kc-kzXn A¥¿P\w At±-
temIw kz]v\w-I≠v Ac-ßnepw Pohn- XpS¿∂v BZm- b - \ n- I p- X n- h - I p- ∏ n¬ l- s Ø- ° p- d n- ® p≈ Hm¿a- I - f p- a mbn
X-Ønepw Ahn-cmaw bm{X-sNbvX, DtZym-K-ÿ≥. Iayq-Wn-Ãp-Imsc ]ncn- Ahn-sS-bp-≠v. \fn-\≥, kpa, hn]n\≥,
Fw.- F kv F∂- d n- b - s ∏´ Fw.- F kv ®p-hn-Sm≥ \o°w \S-°p-∂-X-dn™v A\n-b≥ F∂n-h¿ a‰p-a-°ƒ. Htc-k-
IrjvW≥ \ºq-Xn-cn-bmWv B a\p- tPmen hen-s®-dn™v kmaq-ly-]-cn- abw A`n- t \- X mhpw kmaq- l y- ] - c n-
jy≥. tIc- f obPohn- X - Ø ns‚ jvI¿Ømhpw \S\pw cmjv{So-b-°m-c- jvI¿Ømhpw cmjv{So-b-°m-c-\p-am-bn-
AeIpw ]nSnbpw am‰n-∏WnX Btd- \p-ambn. cp∂ Fw.-F  - ns‚ P∑-iX - m_vZnh¿j-
gp-Z-iIw ImgvN-°m-c-\mbn \n¬°m- Fw.-F-kv. Xriq¿ hnth-tIm-Zbw Øn¬ At±-lsØ Hm¿°p-∂-Xn\pw
sX, Ac- ß Øv BSnØI¿Ø kvIqfn¬ A©mw -¢m- n¬. kn.hn- B Pohn-XsØ ]cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂-
alm\S-\m-bn-cp∂p At±-lw. \thm- bpsS "{]l- k \w' Ac- t ß- d p- ∂ p. Xn\pw ]ptcm- K - a \ Iem- k m- l n- X y-
∞m-\a - q-ey-߃ km^-ey-Øn-se-Øn® AXn¬ s]¨Ip- ´ n- b psS thj- ° m- kwLØns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ hnhn[
[oc-]-Yn-I¿s°m∏w Fw.-F pw D≠m- cs\ thWw. Pn i¶-c-°p-dp∏v Is≠- ]cn-]m-Sn-Iƒ \S-∂p-h-cn-I-bm-Wv. Iem-
bn- c p- ∂ p. Xriq¿ sk‚ v tXmakv Øn- b Xv Fw.- F - k n- s \. Ac- ß nepw kmw-kvIm-cnIcwK-ß-fnepw kmaq-ly-
tImtf-Pn¬ C.-Fw.-F- ns‚ kl-]m- sh≈n-Øn-c-bnepw Ht´sd IYm-]m-{X- ]-cn-jvI-c-W-cw-KØpw Fw.-F-kns‚
Tn, kl-{]-h¿Ø-I≥. F.sI.Pn-bp- ߃°v `mh-∏-I¿® \¬Inb Fw.-F- H∏w {]h¿Øn-®h - sc BZ-cn-°p-∂X - n\v
sSbpw kn. ANyp-X-ta-t\m-s‚bpw Pn.- kns‚ A`n-\bPohn-XØn\v ChnsS Pqsse aq∂n\v Xriq¿ kmlnXy
i-¶-c-°p-dp∏n-s‚bpw kplr-Øv. hn.Sn XpS°w. ]n∂oSv kmaq-ly-]-cn-jvI- A°m- Z an lmfn¬ "kam- Z - c W
bpsSbpw Fw.B¿.- _ n- b p- s Sbpw cW\mS-I-ß-fn-eqsS cwK-th-Zn-bn¬ kwKaw' kwL-Sn-∏n-°p-I-bp-≠m-bn.
t{]wPn-bp-sSbpw kl-bm-{Xn-I≥. kPo-h-amb At±lw "ASp-°-f-bn¬- ae-bm-f-Ønse alm-\-S-∑m-cn¬
1910 am¿®v 24\v Xriq¿ Pn√-bnse \n∂v Ac--ß-tØbv°v', ad-°p-S-bv°p- A{K-K-Wy-\mb Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-
sImc-´n-bn¬ awK-e-t»cn i¶-c≥ \ºq- ≈nse alm-\-cIw' "EXp-aXn' XpS-ßn- bpsS iXm_vZn h¿j-am-Wn-Xv. \thm-
Xn-cn-bp-sSbpw NpSp-hm-e-Øqcv aptØ- b-hbn-se√mw \nd-™p-\n-∂p. XpS¿∂v ∞m-\\ - m-SI
- ß- f- n-eqsS IS-∂p-h∂v \nc-
SØv km-hn{Xn A¥¿P-\-Øn-s‚bpw cmjv { So- b - ˛ - k m- a qly \mS- I - ß - f n- h[n \mS-Ik - w-Lß - f- n¬ ]¶m-fn-bmbn
aI-\mbn ]nd∂ Fw.-F-kn\p thW- tebv°v. sNdp-Im-Sns‚ "\Ω-sfm-∂n-'eq- kn\n-a-bn-te°v IS∂ Fw.-F-kv. \ºq-
sa-¶n¬ HmØpw kw_-‘-hp-sam-s°- sS XpS°w. Fw.-F- ns‚ Imcy-ÿ≥ Xn-cn-bpsS "\n¿Ωmey'Ønse apØ-
bmbn "Hc-]v^≥' \ºq-Xn-cn-bmbn NS- cma≥\m- b ¿, t{]wPn- b psS ]ß≥- —≥ ad-°m-\m-hmØ A\p-`hw ]I-cp-
™p-Iq-Sm-am-bn-cp-∂p. At±lw hgn-amdn \mb¿, ]cn-bm-\w-]-‰-bpsS Ah-dm-≥ ˛ ∂p. Ne\w \jvS-s∏´ tZl-hp-ambn
\S-∂p. Zpcm-Nm-c-ß-fpsS alm-\-c-I- ]gb Xe-apd s\t©-‰nb IYm-]m-{X- ]pe-cp∂ apØ-—\mb Fw.-F- ns‚
߃ ad-°p-Sbpw aqSp-]-S-hp-ambn BSn- ߃, ]n∂oSv ]n.-sP. B‚-Wn-bp-tS-X- ]pcn-I-s°m-Sn-IƒsIm-≠p≈ `mh-{]-
Øn-an¿Ø Po¿W-Im-esØ ImWm-Xn- S°w Iayq- W nÃv {]ÿm- \ - Ø ns‚ Im-i\w IY-I-fn-°m-cpsS "GI-tem-
cn- ° m≥ At±- l - Ø n\p Ign- ™ n- √ . hf¿®-bn¬ \n¿Wm-bI ]¶p-h-ln® N\w' t]mse hmgvØ-s∏-tS-≠-Xm-Wv.
Ccpƒ \nd™ AI- Ø - f - ß - f n¬ \mS-I-ß-fn-se√mw Fw.-Fkv \nd-km- W
ho¿∏p-ap-´nb Xm{Xn-am-cp-sSbpw tXXn- ∂n- ≤ y- a m- b n. Ah- k m- \ w- h sc P\-
am-cp-sSbpw kzc-an-√mØ k¶-S-߃ IobIem-Im-c-\mbn \ne-sIm-≠p.
I≠n-s√∂p \Sn-°m≥ Bbn-√. \thm- 1964˛¬ DZ-bm-bpsS Im´p-Xp-f-kn-
∞m-\-Øns‚, kzmX-{¥y-k-a-c-Øns‚, bn- e qsS sh≈n- Ø n- c - b n- e p- s a- Ø n.
Iayq-WnÃv {]ÿm-\-Øns‚ hgn-I-fn- ]ns∂ Ccp-´ns‚ Bflm-hv, ]I¬°n-
tebv°v Nph-Sp-d-∏n®p \S-∂p. A\m- \mhv, \n¿am-eyw, {]bm-Ww, Kpcp-hm-
Nm-c-ß-fpsS s\Spt¶m´-Iƒs°Xnsc bq¿ tIi-h≥. A`n-\-b-Øn¬am{Xw
]ptcm-K-a\-]-£Øv AWn-tN¿∂p. HXp-ßp-∂-Xm-bn-cp-∂n√ {]Xn-`. \mS-I-
]qWq¬ s]m´n- ° - e pw IpSpa apdn- c-N-\, Ihn-X, A£-c-t«mIw F∂o
41
Biw-k-I-tfm-sS.......

KARUVANNUR
SERVICE CO-OPERATIVE BANK LTD. NO. 112

Directed by a Vision
Head Office : KARUVANNUR, PIN - 680 711
Ph : 0480 - 2888987, 2886884

BRANCHES
Main Branch Karuvannur : 2885358
Mapranam : 2822892
Porathissery : 2825201
Moorkanad : 2885534
Kuzhikattukonam :
Civil Station EC : 2821908

X Banking Services X Insurance Corporate Agency


X Neethi Medical Stores X Manure Store
X Marketing Division X Sahakarana Super Market

Adv. M.V. Justin T.R. Sunilkumar


President Secretary

42
kam-Z-cWkwK-a-Øns‚ {]k‡n
s{]m^. C. cmP≥
(2010 Pqembv 3\v Xr»q-cn¬ kwL-Sn-∏n® kam-Z-cWkwK-a-Øn¬ \S-Ønb kzmK-X-{]-kw-Kw)

Fw.-F-kv. B c-≠p-cw-K-ß-fnepw At±- I≥ F∂-\n-e-bn¬ \nc-h[n CS-Xp-]-


l-Øns‚ {]mK¤yw \n߃s°√mw £- { ]- ÿ m- \ - ß - f p- a mbn _‘- s ∏´v
Adn-bp-∂-Xp-t]mse At±lw sXfn- ¢ms -Sp-°p-Ibpw {]kw-Kn-°p-Ibpw
A`nh- μ y- c m- b - K p- c p- P - \ - ß tf, bn®n´p≈-Xm-Wv. ]t£, AXn-\-∏p- Hs° sNøp∂ Hcp hy‡n- b mWv
kplr-Øp-°-tf, Rm≥. At∏mƒ, kzm`mhn-I-ambpw
Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-bpsS \qdmw C.-Fw.-F- n-s\-t]m- Ip´n-Iƒ tNmZn-°p∂ Hcp tNmZy-ap-≠v.
P∑-hm¿jn-I-tØm-S-\p-_-‘n®v \S- ""CS-Xp-]£{]ÿm-\-Øn\v tIc-fw,
Øn-h-cp∂ ]cn-]m-Sn-I-fpsS `mK-ambn se- s bm∂pw Db¿∂p- _wKmƒ XpS- ß nb ÿe- ß - f n¬
Xriq- c n¬ \S- ° p∂ Cu kam- hfsc hep-Xmb i‡n B¿÷n-°m≥
ZcW]cn-]m-Snbn¬ ]s¶-Sp-Øp-sIm-
t]m-bn-s√-¶nepw C.-Fw.- Ign- b p- t ºmƒX- s ∂, Hcn- S - X p-
≠n- c n- ° p∂ F√m- h - t cbpw Fkv Dƒs∏-sS-bp-≈-h- ]£{]ÿm- \ - Ø n\v , {]tXy- I n®v
kzmKXwsNøpI F∂-XmWv F∂n¬ IΩyq-WnÃv ]m¿´n°v CXn-t\-°mƒ
\n£n-]vXa - mb I¿Ø-hyw. Zo¿L-amb
cpsS cmjv{Sob{]h¿Ø- IqSp- X ¬ hf¿∂p- h - c m- \ p≈
Hcp kzmK-X-{]-kwKw HuNn-Xy-a√ \- Ø ns‚ I¿Ω- t hZn `uXnIkml-N-cy-ß-fp≈ _olm¿,
F∂-dn-bm-sa-¶nepw Nne-Im-cy-߃ Qm¿J≠v F∂nßn-s\-bp-≈ {]tZ-i-
F\n°v CXn-s\-∏‰n kqNn-∏n-°m-\p- Hcp-°p-∂X - nepw Ahsc ß-fn¬ F¥p-sIm≠v Cu ]m¿´n Hcp
≠v. Fw.-F- ns‚ P∑-i-Xm-_vZn-bp- kwc- £ n- ° p- ∂ - X nepw i‡n-bmbn hf-cp-∂n-√.?''
ambn _‘-s∏´v hnhn[ÿe-ß-fn¬ hfsc {][m-\-s∏´ Hcp tNmZy-
\S-tØ-≠p∂ ]cn-]m-Sn-I-fpsS Hcp Fw.-F ns\ t]mep-≈- am-Wn-Xv. B tNmZy-Øn\v imkv{Xo-
cq]-{Iaw ]ptcm-K-a\ Iem-km-ln-Xy- h¿ ImWn® ipjv- b-am-bn-´p-Øs∂ am¿IvknÃv BNm-cy-
kw-L-Øns‚ Ccn-ßm-e-°pS taJ-e- ∑m¿ ]s≠ adp-]Sn ]d-™n-´p-≠v.
bmWv XpS-ßnh-®Xv. 2010 P\p-hcn °m¥n Ncn-{X-Øns‚ State and Revolution - ¬ se\n≥
24˛mw XnøXn Ccn-ßm-e° - p-Sb- n¬sh®v GSm-bn-am-dn-bn-cn-°-bm- C°mcyw hni-Zo-I-cn-°p-∂p-≠v. Hcp
Bcm-≤y-\mb Iem-a-fiew cma≥Ip- hnπhw, AXm-bXv Hcp kmaq-ly-hn-
´n- \ m- b ¿ ]cn- ] m- S n- I - f psS Hu]- N m- Wv. \mw ]e-t∏mgpw ap∂- πhw As√-¶n¬ cmjv{Sobhnπhw (c-
cnIamb DZv L m- S \w \n¿Δ- l n- ® p. Wn- b n¬ {]h¿Øn- ≠n- s ‚bpw A¥xkØ GXm≠v
]n∂oSv Hmtcmamkhpw Hmtcm-{]-tZ- H∂p- X - s ∂- b mWv ) F∂p tIƒ°p-
iØv Fw.-F- p-ambn _‘-s∏´ ]cn- °p∂hsc am{X-sa-Im- tºmƒ Xe-sh-´p-I, Bsf-s°m-√pI
]m-Sn-Iƒ kwL-Sn-∏n-®p-h-cn-I-bm-Wv. F∂n-ß-s\-bp≈ Akw-_-‘-amb
s^{_p- h - c n- b n¬ Ahn- ´ - Ø q- c n- e pw,
Wp. ^pSvt_mƒ a’-c- ]e-[m-c-W-Iƒ C∂pw \ne-\n¬°p-
am¿®n¬ sImc-´n-bnepw, G{]n-en¬ Øn¬ tKmf- S n- ° p- ∂ - ∂p-≠v. hnπhw F∂hm°n\v B Xc-
s]md-Øn-t»-cn-bnepw sabn¬ FS- Øn-ep≈ Hc¿∞hpw hmkvX-h-Øn¬
Xncn™nbnepw A\p-kva-c-W-k-tΩ-f-
hsc am{XsaImWp-I- C√. Hcp kaq-l-Øns‚ ka-{Khpw
\- ß ƒ \S- ° p- I - b p- ≠ m- b n. CXm, bp-≈p. ]t£, tKmf-Sn- kaq-eh - p-amb am‰w F∂pam{Xsa hnπ-
Ct∏mƒ ChnsS "kam-Z-cWkwKaw' h-Øn\v A¿∞-ap-≈q. AXn¬ c‡-
\S-°p-∂p. °m≥ ]mI-Øn¬ ]¥v s®m- c n- ® n¬ D≠m- I ptam C√tbm
BcmWv Fw.- F kv \ºq- X ncn Hcp Xfn- I - b n- s e- ∂ - F∂-Xns\kw_-‘n®v henb hnhm-
F∂Xv ChnsS k∂n-ln-X-cm-bn-cn- Z- ß ƒ \S- ° p- ∂ p- s ≠- ¶ nepw
°p∂ Ccp-]Xv Ccp-]-Ø©p hb p t]mse FØn-®p-sIm-Sp- temIwI≠ G‰hpw alm-\mb hnπ-
{]mb-ap≈ sNdp-∏-°m¿°v IrXy-am- °p∂ Hcp t^m¿th¿- h- I m- c n- I - f n¬ Hcm- f mb se\n≥
bn´v Adn-b-W-sa-∂n-√. kn\na ImWp- AXn\v IrXy-amb adp-]Sn ]d-™n-´p-
∂-Iq-´-Øn¬, Hcp IYm-]m-{X-ambn Uns\ \mw ImWmsX- ≠v. Hcp hnπ-h-Im-cn-bpsS Iøn-se-
Fw.-F-kv.\ºq-Xn-cnsb Ah¿ I≠n- t]mhp∂p. IØn Hcp k¿Ps‚ Iønse IØn-
´p-≠m-hpw. F∂m¬ At±-l-Øns‚ t]m-se-bm-Wv, F∂mWv se\n≥ ]d-
NXp-c-{i-tim-`n-bmb hy‡n-Xz-Øns‚ ™- X v . Hcp k¿P≥ Ft∏m- g mWv
Bg-ß-fn-tebv°v IS-°m≥ Ah¿°m- dØv Nne-Im-cy-ß-fp-≠v. AXv tIc- IØn {]tbm- K n- ° pI? Imen\v
bn-´p-≠m-hn-√. tIhew Hcp kn\n-am-\- fob\thm-∞m-\-hp-ambn _‘-s∏-´n- AkpJw h∂v \Ωƒ Bip-]-{Xn-bn¬
S-t\m \mS-I-\-St\m am{X-am-bn-cp-∂n√ ´p≈XmWv. Hcp CSXp]£{]h¿Ø- t]msb-∂n-cn-°s´. "Akp-J-am-tWm,
43
F∂m¬ Im¬sh-´n-°-fbmw' F∂v kwLwtN¿∂v apt∂m- ´ p- t ]m- h pI ]Xn-X-]-£Øv \n¬°pIsb∂ kao-
k¿P≥ ]d-bm-dn-√s - √m. F{X NnIn-’n- F∂mWv _p≤≥ ]d-™-Xv. C¥y- ]- \ - a mWv CS- X p- ] - £ - { ]- ÿ m\w ˛
®mepw Imense AkpJw am‰m≥ Ign- bpsS Ncn{X ]›m- Ø - e - Ø n¬ IΩyq-WnÃv {]ÿm\w ˛ XmXzn-Ia - mbn
bn- s √- ∂ pw, Im¬ap- d n- ® p- a m- ‰ msX "[¿Ωw' F∂ hm°n\v henb A¿∞- AwKo-I-cn-®n-´p-≈-Xv. kzmK-X-{]-kw-K-
tcmKnsb c£-s∏-Sp-Øm≥ km≤y-a- ap-≠v. A\-h-k-c-Øn-epw, A\m-h-iy- Øn¬ C°m-cy-߃ hni-Zo-I-cn-°p-
s√∂pw t_m≤y-s∏-Sp-∂ Hcp kμ¿`- ambpw D]- t bm- K n®v B hm°ns‚ ∂Xv A\u- N n- X y- a m- s W- ∂ - d n- b mw.
Øn¬ sNtø-≠p∂ Hcp-{]-{In-b-bm-Wn- A¿∞-XewXs∂ amdn-bn-cn-°p-∂p. ]s£, Rm\n-Xp-]-d-bm≥ \n¿_-‘n-
Xv. hy‡n-s°-∂-Xp-t]mse kaq-l- tkmjy- e n- k - s Ø- ∏ ‰n kn.- C .- F w. X-\m-Ip-∂Xv Fw.-Fkv. \ºq-Xn-cnsb
Øn\pw Nne-t∏mƒ tcmKw _m[n-°pw. tPmUv ]d-bp-I-bp-≠m-bn. Socialism is Ah-X-cn-∏n-°p-tºmƒ CXv Bh-iy-am-
B tcmKw XS-bm\pw kaq-lsØ c£- a cap that has lost its shape because so b-Xp-sIm-≠m-Wv. GXv D∂-X-\n-e-hm-c-
s∏-Sp-Øm\pw Bh-iy-amb Nne apdn- many people wore it. Ønepw FØp- h m≥ Ign- h p≈,
®p-am-‰-ep-Iƒ A\n-hm-cy-am-bn-h-cpw. [¿Ωw F∂p-]-db -- p-∂Xv Hmtcm A{Xbpw _p≤n-bp≈, Bfp-Iƒ Cu
Aßns\ A\n-hm-cy-ambn hcp-tºmƒ kaq- l - Ø nepw hyXy- k vX- a m- W v. {]ÿm-\-Øn-tebv°v BI¿jn-°-s∏-
AXn-\m-h-iy-amb c‡-s®m-cn-®n¬ ˛ F¶nepw GXp [¿Ω-Øn-s‚bpw ASn- ´Xv am\-hn-I-amb Hcp Z¿i-\-Øn¬
AXv G‰hpw ]cn- a n- X hpw G‰hpw ÿm-\-]-c-am-b-XXzw ]Xn-Xs‚ hntam- ASn-ÿn-X-amb Hcp XXz-Øn¬ BIr-
AXym-h-iyhpw Bb-Xp-am{Xw ˛ \S- N- \ - a m- W v . ASn- ÿ m- \ - ] - c - a m- b n´v jvS-cmbXpsIm-≠m-Wv. tIc-f-Ønse
ØpI F∂Xv am{Xsa hnπ-hhpw c‡- G‰hpw Zcn-{Z-cn¬ Zcn-{Z-cmb a\p-jys‚ IΩyq-WnÃv {]ÿm-\-Øns‚ Ncn{Xw
cq- j n- X - a mb kw`- h - ß fpw XΩn¬ tamN\wXs∂-bmWv GXp {]ÿm-\- ]cn-tim-[n-®m¬ HcpImcyw hy‡-am-
_‘-ap≈q F∂v \Ωƒ a\- n-em-°- Øn-s‚bpw BXy-¥n-I-ambn e£yw. hpw. Zi- e - £ - ° - W - ° n\v Bfp- I ƒ
Ww. AXv CIvtWm-an-Ivkn-s‚ Ãm‰n-ÃnIvkv C≥thmƒhv sNbv X n- ´ p- s ≠- ¶ nepw
kaq-l-Øn¬ Hcp-]mSv sIm≈-cp- sIm≠v Af-t°-≠X - √ - \ΩpsS `c-Wm- AXn\papgp-h≥ t\XrXzw \¬In-bXv
Xm- b v a - I ƒ \ne- \ n¬°p- ∂ p- s ≠∂v [n-Im-cn-Iƒ sNøp-∂-Xp-t]mse. [¿Ω- CΩm-Xncn Nne Bfp-I-fm-Wv. AXv,
F√m-h¿°pw Adnbmw. Icn-©¥ - , ]qgv- kw-ÿm-]-\-Øn\v G‰hpw \√ DZm-l- ]Tn®v DtZymKw In´m-Ø-Xp-sIm-≠√,
Øn-hbv∏v, [\m-[n-]-Xyw, tZiobXe- cWw Km‘n-Pn-bm-Wv. kzmX-{¥y-kº - m- As√-¶n¬ ho´n¬ I™n-Ip-Sn-°m≥
hpw, BtKm--fo-I-cW -- -hp-am-bp≈ aqe-[- Z-\-Øn-\p-tijw ]pXnb \b]cn-]m-Sn- hI- b n- √ m- Ø - X p- s Im- ≠ - √ . AXn- t \-
\-Øns‚ {]iv\-߃ Aßns\ ]e- Iƒ Bhn-jv°c - n-°p-∂X - n-\p-ap≥]v Ph- °mƒ F{Xtbm kar-≤-amb, AXn-k-
Xpw. Cu {]iv\-ß-sf√mw Hcp cmPy- l¿em¬ s\lvdp-hpw, {]i-kvX- kmaq- ar-≤-am-b, AXym-Vw-_-c-amb PohnXw
Øns‚, cmjv{S- t N- X - \ - b p- s S, ln-I, kmº-ØnI imkv{X-⁄cpw BtLm- j n- ® p- s Im- ≠ m- W v . \mtem-
A¥xkØsb {]Xn-Iq-e-ambn _m[n- IqSn Km‘n- P nsb sN∂p- I - ≠ p. ]tØm Xe-ap-dbv°v BtLm-jn-°m≥
°p-tºmƒ AXns\ sNdp-Øp-tXm¬∏n- ]pXnb `cWkwhn- [ m- \ - Ø nse hI-bp≈ kzØpw kºØpw Iøn-ep-
°pI F∂p- ≈ - X mWv s]mXpsh {]h¿Ø-\-ß-fpsS \b-tc-J-bp-am-bn- ≈-h¿ AsX√mw Dt]-£n®v I¿Ω-cw-
AwKo-I-cn-°-s∏-´n-´p≈ CS-Xp-]-£-Zu- ´mWv Ah¿ sN∂-Xv. Growth rate, in- K- t Ø- b v ° n- d - ß nb Hcp ]mc- º cyw
Xyw. ]t£, GXp kwK- X n°pw put, output XpS-ßnb {]tbm-K-ß-f n- tIc-fØ - nse CS-Xp-]£ - {- ]-ÿm-\Ø - n-
BZ¿i- ] - c - a mb Nne Bh- i y- ß ƒ eqsS Ah¿ hni-Zo-I-cn-°m≥ XpSßn. \p-≠v. \msf- apJya{¥n-bm-Ip-sa-t∂m,
D≠m-bm¬t]mc. AXn\v hy‡-amb DS≥ Km‘nPn ]d™p “I don’t want to ]©m-bØv {]kn-U-≠m-Ip-tamsb∂
c≠p- a q∂p Imcy- ß ƒthWw. H∂v , hear any of your economic jargons. I want {]Xo£sIms≠m-∂p-a-√, AØ-c-Øn-
IrXy-am-bn´v Cu ]cn-]m-Snsb a\- n- to know what this proposal would do any ep≈ B{KlwsIm≠√ Ah¿ AXp-
em-°m-\p≈ Bi-b] - c - a
- mb, ASn-ÿm- good to the poorest of the poor in this sN-bvXX - v. Rm≥ P\n-°p-∂X - n\pap≥]v
\-]-c-amb t_m[yw P\-߃°p-≠m-I- country” [\- i m- k v { X- Ø n¬ _ncpZwt\Snb
Ww. c≠m-aX - v, B Bi-bØ - ns‚ ASn- ""Cu \m´nse G‰hpw ]mh-s∏-´- hy‡n- b mWv Fw.- F - k v . - \ - º q- X n- c n.
ÿm-\-Øn¬ apt∂m-´p-t]m-hm-\p≈ h-cn¬ ]mh-s∏-´-h-\mb Hcp a\p-jy\v GXp-tPm-enbpw At±-l-Øn\p In´p-am-
{]h¿Ø-\-߃ thWw. Ah H‰-Xn-cn- B ]≤-Xn-sIm≠v F¥p-Kp-Wa - p-≠m-hp- bn-cp-∂p. ]e-tPm-en-I-fnepw At±lw
™p≈ {]h¿Ø-\-ß-f-√. H‰Xncn- sa∂v Ft∂mSv IrXy-ambn]d-b-Ww. {]th- i n- ° p- I bpwsNbvXp. Ah-
™p≈ {]h¿Ø-\w-sIm≠v temI-Øv Fs¥-¶nepw KpWw ]mh-s∏-´h - \
- p-≠m- sbms° th≠m-∂pw-h-®p. Ch-sc-t]m-
Hcmfpw H∂pwt\Sn-b-Xm-bn Ncn{Xw Ip-sa-¶n¬, H.-sI. Cs√-¶n¬ F\n-°- ep≈hcm-Wv tI-cf - Ø- nse CS-Xp-]£ - -
tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´n-√.- CXv BZyw ]d- Xn¬ Xm¬]-cy-an√'' {]-ÿm-\-Øns‚ hf¿®bv°v ]n≥\n-
™Xv am¿Ivkv A√, _p≤-\m-Wv. CsXmcp kao-]-\-am-Wv. ]Xn-\m- c-bn¬ {]h¿Øn-®-Xv. C.-Fw.-F- pw,
kwLw icWw K—man bn- c - ° - W - ° n- \ m- f p- I ƒ acn- ° p- ∂ Xv hn.-Sn-bpw, Fw.-Fk - v.\
- º
- q-Xn-cnbpw AXp-
[¿Ωw icWw K—man {]iv\a - , Our growth rate is perfect CXv
- √ t]m-ep≈ a‰v Bfp-Ifpw \S-Øn-bn-
F∂-Xns‚ A¿∞w CXp-X-s∂- as‰mcp kao-]-\w. c≠m-a-Xp-]-d™ ´p≈ kmaq- l y- ˛ - a - X - ˛ - \ - h o- I -
bm- W v. [¿ΩsØ I≠p-- s Im≠v kao-]-\-Øn¬\n∂v hyXy-kvX-ambn, cW{]h¿Ø-\-߃ Ipsd-°qSn D÷z-
44
e- a mb coXn- b n¬ {io\m- c m- ≠- X n- √ . B{]- h ¿Ø- \ - ß - f n¬ Hcp kmaq-ln-I-\-ho-I-cWØn¬ \mS-I-{]-
bWKpcpapX¬ Aø-¶mfnhsc-bp-≈- IÆn-bm-bn-cp∂p Fw.-F-kv. \ºq-Xncn. ÿm\w hln-®-]¶v sNdp-X-√. Xs∂-
h¿ \S-Øn-b-t∏mƒ Ah¿ G‰hpw XpS¿∂v At±lw IΩyq-WnÃv {]ÿm- t∏m-ep-≈-h-cpsS Bbncw {]kw-K-ß-
{]_p-_v[-amb Hcp cmjv{Sob{]ÿm- \-Øn¬h-∂p. C.-Fw.-F-kn-s\-t]m-se- tf-°mƒ i‡-am-bn-cp∂p "\nß-sfs∂
\-Øn\v cq]w \¬Ip-hm≥ A\p-_-‘- sbm∂pw Db¿∂p-t]m-bn-s√-¶nepw C.- IΩyq-Wn-Ãm°n' F∂ \mS-I-Øns‚
amb HcpaÆv Cf°n ad-°pIbmbn-cp- Fw.- F kv Dƒs∏- s S- b p- ≈ - h - c psS Hcp Ah-X-c-W-sa∂v C.-Fw.-F v ]d-
∂p. C.-Fw.-F- ns‚ `mj-bn¬ ""B cmjv { Sob{]h¿Ø- \ - Ø ns‚ I¿Ω- ™n- ´ p- ≠ v . B \mS- I - Ø ns‚ Ah-
\thm- ∞ m\\mb- I ¿ Cf°nadn® thZn Hcp-°p-∂-Xnepw Ahsc kwc- km\w ]c-ap-]n≈ sImSn-ta-Sn®v ]nSn-
aÆn¬ hnØn´vhnf-bn-®n-´mWv tIc-f- £n-°p-∂-Xnepw Fw.-F-kns\ t]mep- °p- t ºmƒ kZ- k y¿ tÃPn- t ebv ° v
Øn¬ I¿jI{]ÿm-\hpw ]n∂oSv ≈-h¿ ImWn® ipjv°m¥n Ncn-{X- IpXn-®p-I-b-dp-I-bm-bn-cp∂p. AXp-t]m-
IΩyq-WnÃv{]ÿm-\hpw hf¿∂p-h- Øns‚ GSm-bn-am-dn-bn-cn-°-bm-Wv. \mw se-X-s∂-bmWv Fw.-F-kv. A`n-\-bn-®n-
∂Xv.'' CXmWv IΩyq-WnÃv{]ÿm- ]e-t∏mgpw ap∂-Wn-bn¬ {]h¿Øn- cp∂ sNdp-Im-Sns‚ "\Ω-sfm∂v' F∂
\hpw kmaq- l y- \ - h o- I - c W{]ÿm- °p∂hsc am{X-sa-Im-Wp. ^pSvt_mƒ \mS-Ihpw. Bbn-c-°-W-°n-\m-fp-Isf
\hpw XΩn-ep≈ \m`o\mf-_-‘w. a’- c - Ø n¬ tKmf- S n- ° p- ∂ - h sc BI¿jn-°m-\pw, Ahsc IΩyq-WnÃv
]n¬°m-eØv sX‰n-bn´pw ]ncn-™n´pw am{XsaImWp-I-bp-≈p. ]t£, tKmf- ]m¿´n-bpsS ssk≤m-¥nIXe-Øn-te-
]ecpw t]mbn-´p-s≠-¶nepw C∂v Cu Sn-°m≥ ]mI-Øn¬ ]¥v Hcp Xfn-I- bv°√ {]h¿Ø-\-X-e-ß-fn-tebv°v
kZ-   n¬ Ccn- ° p∂ alm- I hn bn-se-∂-t]mse FØn-®p-sIm-Sp-°p∂ \bn-°m\pw Cu \mS-I-߃°v Ign-
A°nØw Dƒs∏-sS-bp-≈-h¿ A∂v Hcp t^m¿th¿Uns\ \mw ™p. AXm-bXv \mS-I-{]-h¿Ø\w
Cu {]ÿm-\-Øns‚ `mK-ambn \oßn- ImWmsXt]mhp∂p. bYm¿∞Øn¬ Ch¿°v cmjv{Sob{]h¿Ø\wXs∂-
bn-´p≈ Bfp-I-fm-Wv. BIm-e-L-´- ]n∂n¬\n∂v {]h¿Øn-°p∂hcmWv bm-bn-cp-∂p. CXn¬ AZzn-Xo-ba - mb Hcp-
Øn¬ hn[- h mhnhm- l w, ]qWq¬ ASn-Ø-d. HcpsI´n-S-Øns‚, ku[- ]¶v kvac-Wo-b-\mb Fw.-Fkv. \ºq-
s]m´n-°¬ XpS-ßnb hnπ-h-I-c-amb Øns‚, at\m-lm-cn-X-bpsS BI¿j- Xncn hln-®p-sh-∂Xv Ncn-{X-km-£y-am-
{]h¿Ø-\-ß-fm-bn-cp∂p. CsXms° Wo-bX- b - n¬ \Ωƒ a\wab-ßp-tºmƒ, Wv. At±-l-Øns\t∏mep-≈-h-cpsS
B¿°pw sNøm-hp-∂-Xs√ F∂v C∂v BsI´nSw \n¬°p∂ ASn-Ø-d-bpsS {]h¿Ø-\ß - ƒ Ncn-{X-Øns‚ hnkvar-
\ap-°p-tXm-∂pw. A∂Xv Poh≥ ]W- Dd-∏ns\°pdn®pw AXv \n¿Ωn-®-h-sc- Xn- b n- t ebv ° v ASn- ™ - a - t c- ≠ - X √.
bw-h-®p≈ Ifn-bm-bn-cp-∂p. Imc-Ww, °p-dn®pw \mw km[m-cW Nn¥n-°m-dn- kptim-`\ - a
- mb Hcp `mhn-bpsS km£m-
bmYm-ÿn-XnI temI-Øns‚ tIm´ √, Imc-Ww, ASn-Ød \mw ImWmØ XvIm-c-Øn-\p-th≠n {]h¿Øn-°p-∂-
A{Xbpw i‡-am-bn-cp-∂p. BtIm´ Hcp ]cp- h - Ø n- e m- W - s √m. IΩyq- h¿ BZ- c - ] q¿Δw Hm¿t°≠ Hcp
s]mfn®v AXns‚bp≈n¬ \thm-∞m- WnÃv { ]ÿm- \ - Ø n¬ C.- F w.- F  v hy‡n- b mWv Fw.- F - k v . \ºq- X n- c n.
\-Øns‚ shfn®w B\-bn-∏n-®X - n-eqsS Dƒs∏sSbp≈ Hcp-]mSmfpIƒ Atß- AXmWv kam- Z - c - W - k w- K - a - Ø ns‚
Hcp ]uc-k-aq-l-Øns‚ P\m-[n-]-Xy- b‰whsc t]mIp- t ºmƒ, Ah¿°v {]k-‡n.
t_m-[sØ Db¿Øn-s°m-≠p-h-cnI AØ-c-Øn-ep-ff {]h¿Ø\w kpkm- W
F∂{]{In-b-bn¬ \ºq-Xncn tbmK- ≤y-am-°m≥ I¿Ω-thZn Hcp-°p-∂-Xn¬
t£-a-k-`bpw hn.-Sn. XpS-ßn-bn-´p≈ Fw.-Fkv \ºq-Xn-cn-sb-t∏m-ep-≈-h¿
Bfp-Ifpw sNbvX {]h¿Ø-\-߃ hln® ]¶v sNdp-X-√. Fw.-Fkv sXc-
Cu ]fin-X-k-Z- n¬ hni-Zo-I-cn-t°- s™-Sp-ØXv \mS-I-cw-K-am-bn-cp-∂p.

With Best Compliments From...

Avittathur Service Co-operative Bank Ltd. No. 706


Phone H.O. - 0480 - 2822486
Branch : 2881586
Extension Counter : 2863086
Prof. K.J. Davis A.C. Remadevi
President Secretary in Charge

45
{]mbw ad∂ kulrZw
sI.-F-kv. ]pcp-tjm-Ø-a≥
(A-\-¥-Ir-jvW≥)
lsØ kw_- ‘ n- ° p∂ GSp- I ƒ bn¬sh®mWv Fw.-F-kpambn ]cn-N-b-
Hs∂m-gn-bmsX kqw sNbvXv ap∂n¬ s∏-Sp-∂-Xv. bixico-c-\mb sI.-F-kv.
h∂p\n∂p. Iep- j - a mb a\ v \ºq-Xn-cn-bpsS "kaky' F∂ \mS-I-
{io Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-bpsS s]s´∂v im¥-am-bn. Blvfm-Z-Øns‚ Øn¬ A—≥ \ºq-Xn-cn-bmbn Fw.-F-
P∑-i-Xm_vZn Cu h¿jw apgp-h≥, Dd- h - I ƒ lrZ- b - Ø n- s e- h nsS\ns∂- kv, DÆn \ºqXn-cn-bpsS thj-Øn¬
At±-lØ - ns‚ `uXnI Pohn-Xh - p-ambn √mtam s]m´n-sbm-gp-In. Rm≥. bYm¿∞- Ø n¬ Rß- f psS
_‘-s∏´ hnhn[ {]tZ-i-ß-fn¬ h®v B A\p-`hNn{X-߃ lmP-cm- {]mbhpw Aßs\Øs∂-bm-bn-cp-∂p.
sIm≠m-Sp∂p F∂pw, ]cn-]m-Sn-I-fpsS °-W-sa-¶n¬ GsdZqsc FXn¿Zn-i- t\cn´v ]cn-N-b-s∏-´n-cp-∂n-s√-¶n-epw,
A\p-_-‘-ambn Hcp kvac-WnI Cd- bn¬ k©-cn-°-W-am-bn-cp-∂p. {ia-I- "\n¿Ωmeyw' XpSßn ]e kn\n-a-I-fn-
°m-\p-t±-in-°p∂psh∂pw Adn-™p. c-am-bn-cp-s∂-¶nepw t]mbn. B bm{X- eq- t Sbpw Fs‚ a\-   n¬ CSw
Ipd®ph¿j- ß ƒ \mS- I - c w- K Øv ]nSn®pIgn™ Fw.- F - k v . ! Fs‚
At±-l-tØm-sSmØv {]h¿Øn-°p- C∂v \Ωƒ°v ]nXm-hn-t\mfw {]mbw! At±-lsØ
hm≥ `mKy-ap-≠mb Hcm-sf∂ \ne- A`n-ap-Jo-I-cn-°p-tºmƒ Fs‚ a\- n-
bn¬ Rmt\m¿sØ- S pØ A¬]w t\XrXzw \¬Im≥ ep-≠mb hnImcw `b, `‡n, _lp-am-
Imcy-߃ ChnsS Ipdn-°p-I-bm-Wv. F{Xtbm t]¿! ]s£, \- a m- b n- c p- ∂ p! ]s£ Hscm‰
Pohn- X - Ø ns‚ _m°n]{X- ZnhkwsIm≠p- X s∂ R߃ Nnc-
Ønse \qdv \qdv A\p-`-h-߃ ˛ hgn Im´m- \ mcp≠v? Imekplr-Øp-°-tf-t∏m-se-tbm, Ifn-
\mapƒs∏- ´ - t Xm, \mw t\m°n- ° - kz¬]w Dƒsh- f n®w °q-´p-Im-tc-t∏m-setbm Bbn-Øo¿∂p
≠tXm Bb \qdv \qdv kw`-h-߃, F∂-XmWv kXyw. ]n∂oSv F∂pw
]cn- N - b - s ∏- S m- \ n- S - b mb \qdv \qdv
Xcm-\m-cp-≠v. Fhn-tSbpw Rßsf Hcp-an®v am{Xta
hy‡n- I ƒ, Ah- c n¬ \n∂v \Ωn- Fw.-F- n-s\-°p-dn- ImWp- h m≥ Ign- b p- a m- b n- c p- ∂ p- ≈ q.
tebv°v {]k-cn® \qdv \qdv Adn-hp- {]mbw ad∂ kulrZw!
Iƒ........ Ch- b psS GSp- I ƒ
®p≈ Hm¿Ω-Iƒ F∂n- \mS-I-im-e-bnse \mep-h¿j-Øn-
adn®pt\m°p-tºmƒ, \sΩ Nncn-∏n- ep-b¿Øp∂ tNmZy-ß- \p- t ijw a‰v Nne kan- X n- I - f nepw
°p∂ Hm¿Ω- I ƒ, hnjm- Z - Ø n- e m- fm-Wn-h. Ipsd- t b- s d- ° mew At±- l - t Øm-
gv Ø p∂ Hm¿Ω- I ƒ, Ic- b n- ° p∂ sSm∏w Nne-h-gn-°m-\-h-k-c-ap-≠m-bn-´p-
Hm¿Ω-Iƒ, {Xkn-∏n-°p∂ Hm¿Ω-Iƒ, ≠v. Cu Ime-b-f-hnse Ht∂m ct≠m
]p\- c p- ÷ o- h n- ∏ n- ° m- \ m- { K- l n- ° p∂ bn¬ ico-c-Øn-t‚bpw a\- n-t‚bpw A\p-`-h-ambn {]tXyIw FSp-Øp-]-d-
Hm¿Ω- I ƒ! `qX- I mew Ch- b p- s S- £oWw Hcn-°epw XS w \n∂n-√. ]g- bm- \ n- √ . F√m A\p- ` - h - ß fpw
sb√mw Hcp Iq´m-bva-bm-Wv. b-cw-K-ß-fpsS CS-bn-eqsS Ip´n-I-sf- {]tXyIw ]d-bm\pw Hm¿Øn-cn-°m-\p-
a\- pw ico-chpw Zp¿_-e-am-bn, t∏mse HmSn\S-∂p. ap- ≈ - X m- W v. kulr- Z - Ø n- e mbn
sNøm-t\-sd-bn-√msXhcp∂ Ime-ß- Fw.-F-kv. F∂ AXpey A`n- A[nIw sshImsX At±- l - Ø n\v
fn¬ Hm¿°m≥ h√Xpw Xcp-∂Xv `qX- \b{]Xn- ` - t bm- s Sm∏w Ip´nØw- BtcmSpw {]mb- Ø n- e p≈ A¥cw
Im-eØ- ns‚ GSp-If - m-Wv. Cu GSp-Iƒ hnSmØ Ft∂- t ∏mse Ipsd- t ]¿. Aen-™n-√m-Xm-Ipw. \ΩpsS {]mbw
F{X kº-∂-amWv! Ah-bn¬ F{X R߃ Iptd-°mew Hcp-an®v H∂n- bYm-ÿm-\Øv \n¬°p-Ibpw At±-l-
alm-∑m¿ Dd-ßp∂p?! tesd \mS-I-k-an-Xn-I-fn-embn A`n-\- Øn¬ Imew Btcm-]n-°p∂ {]mbw
Fw.-F- ns\ ad-∂n-√m-bn-cp-s∂- bn-®v, D≠p-d-ßn, t\c-tºm-°p-Iƒ ]d- Xmsg-Ø-´p-I-fn-te-bv°n-dßnh∂v \ap-
¶nepw, F¨]-Xp-I-fpsS Bcw-`-Øn¬ ™v, ]c-kv]cw hnti-j-ßfpw A\p- s°m∏w \n¬°p- I bpw sNøp∂
s{]m^-j-W¬ \mS-I-cw-K-tØmSv Xm- `-h-ßfpw ssIamdn Pohn-®p-t]m∂p ImgvN ckm-h-l-am-Wv.
¬°m-en-I-ambn hnS-]-d-tb≠n h∂- F∂Xv {]tXy- I - a mbn FSpØpIm- FhnsS \mS- I - Ø n\p t]mIp-
t∏mƒ apdn- ™ p- t ]mb Rß- f psS t´≠ Hcp Imcy-a-√. ]s£ \mS-I-Iym- tºmgpw, temUvPvIfn¬ apdn-sb-SpØv
kulrZw ]pXp-°p-hm-\p≈ Ah-k-c- ºp-I-fn¬ ]e-t∏mgpw D≠m-Im-dp≈ Xtß≠nhcp∂ kμ¿`-ß-fn-se√mw
߃ hnc-f-am-bn. AXpsIm≠pXs∂ A]-i-_vZ-ß-fp-tSbpw sIm®psIm®p R߃ H∏- a m- b n- c n- ° pw. `£- W w,
Hm¿Ω-I-fpsS tiJ-c-Øn¬ At±lw Ie-l-ß-fp-tSbpw t\sc \n w-KX bm{X, Ifn-X-am-i-Iƒ F√mw. hn]p-e-
a‰v ]e-Xn-t\-bpw, ]e-tcbpwt]mse ]pe¿Øn, \n¿Æm-bIkμ¿`-ß-fn¬ amb A\p-`-h-k-º-Øns‚ apI-fn¬
]n≥\n- c - b n- e m- b n- t ∏m- b n. ]s£ R߃s°√mw Xmßpw XW-ep-am-bn- Ib-dn-bn-cp∂v D]-tZin Na-bm\pw `cn-
At±lw Znhw-K-X-\m-bn´v 25 h¿j-am- cp∂ Hcm-fm-bn-cp∂p Fw.-F-kv. bv ° m\pw hcm- Ø , \nd- ™ - k v t \-
sb∂ kXyw Adn™am{X-bn¬ At±- 1972¬ s]cp-ºm-hq¿ \mS-I-im-e- lhpw lrZ-b-hn-im-e-X-bp-ap≈ Hcp
46
Iq´p- I m- c - \ m- b n- Ø o- c m≥ At±lw bmYm-ÿn-XnIkaq-lØ - nse A\m-Nm- \n»_vZhnπ-h-ß-fpsS Hcp Ime-L´w!
ImWn® ]mShw Fs∂ Gsd A¤p- c- ß ƒ°v hnt[- b - c mbn ]cn-°p-]-‰nb Xs‚ {]hrØn Dss®-kvXcw tLmjn-
X-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. XnI™ a\p-jy- Ai- c - W - c psS ZpxJ߃°v sNhn- °m-\p-≈-X-s√-∂pw, Bfl-I-Y-bn-eqsS
kvt\-ln! XnI-™ P\-Io-b≥! tbm¿Øv, BI¿j-Ihpw kpc-£n-Xh - p- al- X z- h ¬°- c n- ° m- \ p- ≈ - X - s √∂pw
F{Xtbm XnI™ t_m-
henb Iem-Im-c- [ a p ≠ m b n - c p -∂p.
∑msc t\cn- ´ - d n- B Z ¿ i - h m - Z n -Iƒ
bmw. F{Xtbm Bfl-I-Y-bn-eqsS
henb kmln-Xy- Bfl-lXy sNøp∂p
Im-c-∑msc Adn- F∂v At±lw Adn-
bmw. F{Xtbm ™n-cp-∂p.
alm- { ]- X n- ` - I ƒ C∂v \Ωƒ°v
]cn- N n- X - c m- b n- ´ p- t\XrXzw \¬Im≥
≠v. Ah- c n¬ F{Xtbm t]¿!
]e-cnepw Btcm- ]s£, hgn Im´m-
]n- X - a mb Nne \mcp≠v? kz¬]w
IdpØ \ng- e p- Dƒsh-fn®w Xcm-\m-cp-
Iƒ ImWm≥ ≠v.
Ign- ™ n- ´ p- ≠ v. Fw.-F- n-s\-°p-
al-Xz-Øn-t‚bpw dn- ® p≈ Hm¿Ω- I ƒ
AwKo- I m- c - Ø n- F∂n-ep-b¿Øp∂
t‚bpw el- c n- tNmZy-ß-fm-Wn-h.
bn¬, Xß-fpsS At±- l - Ø ns‚
k©m-c-]Yw a‰p- s]cp- º m-hq¿ \mS- I-im-e-bpsS "kaky' F∂ \mS-I-Ø n¬ kvac-Wbv°pap≥]n¬
≈- h - c p- t S- X n- t \- Pb{io, Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn, ssh°w kpIp-am-c≥ \mb¿ Fs‚ kmjvSmw-K-{]-
°mƒ Db¿∂ Wmaw!
Xe- Ø n- e m- s W∂v [cn- ® p- h - i m- I p- amb k¿°m-cp-tZymKw hen-s®-dn-™v, W
tºmƒ, ssIhn-´p-t]m-Ip∂ hn\-b-Øn- I√pw ap≈pw \nd™ Zp¿§- a - a mb
t‚bpw emfn-Xy-Øn-t‚bpw A`mhw Pohn-X-∏mX sXc-s™-Sp-Øv, \jvS-
G¬∏n-°p∂ IdpØ \ng-ep-I-fm-W-h. t_m-[-an-√m-sX, ]›m-Øm-]-te-i-an-
]Tn- ° - W w. kzbw{]Jym- ] nX √msX Bbp-jv°mew apgp-h≥ e£y-
alm-∑m-sc√mw Fw.-Fk - v. \S-∂p-t]mb t_m- [ - t ØmsS kss[cyw
hgnIfn¬\n∂v ]eXpw ]Tn-°-Ww. \S∂pXo¿Ø Hcp alm≥! AXv

47
Zo]vX-Ime \mSIw; alm-\-S≥
Atim-I≥ Ncp-hn¬

Hcmƒ°v sN∂p]‰m-hp∂ ]e temI-


ambn amdpw. C∂v \mSIw ]e-hn[
߃ D≠mbn-cp-∂p. Fw.-F-kv. F√mw
{]Xn-k-‘n-Isf A`n-ap-Jo-I-cn-°p-∂p.
Dt]-£n-®p. AXv Dt]-£n-°p-∂-h-cp-
]t£ ae-bm-fn-bpsS Hm¿Ω-bnse \mS-
tSbpw \jvS-s∏-Sp-Øp-∂-h-cp-tSbpw
I-cw-K-߃°v H´pw angnhp \jvS-s∏-
Ime-am-bn-cp-∂p. \ncm-ew-_cpw \n -
´n-´n-√.
lm-b-cp-amb km[m-cW a\p-jys‚
Ip´n- ° m- e Øv FS- Ø n- c p- Ø n-
Akm-am-\y-{]-Xn-`b - m-bn-cp∂ Fw.- tamN-\-Øn-\p-th≠n Fw.-F-kv. Xs‚
bnse k¿Zm¿ tKm]m- e - I r- j v W ≥
F-kv.\ - º - q-Xn-cn-bpsS P∑-iX - m_vZn Hcp- k¿§-{]-Xn-`bpw Pohn-XØ -- ns‚ ka-
c‡- k m- £ n- Z n- \ m- N - c - W - ß - f n- e q- s S-
h¿jw \o≠p-\n∂ ]cn-]m-Sn-I-tfmsS kvX-I¿Ω-ßfpw D]-tbm-Kn-®p.
bmWv \mSIw Fs‚ Bflm-hn¬ ]Xn-
\mw BtLm-jn-®p. tIc-fØ - ns‚ C∂- Ccn- ß m- e - ° p- S - b psS Nnc- I m-
bp-∂X - v. Fw.-Fk - v.\
- º
- q-Xn-cnsb BZyw
se-I-fn-te-bv°p≈ Btcm-Ky-I-c-amb esØ XpSn°p∂ Hm¿Ω-bmWv Fw.-
ImWp-∂Xpw Ahn-sS-\n-∂m-Wv. s]cp-
Hc-t\z-j-W-ambn amdn AXv. Ncn{Xw F- k v. ]´- W - Ø ns‚ kmwkvIm-
ºm-hq¿ \mS-I-im-e-bp-tS-bpw, Fd-Wm-
tIhew A\p- ` q- X n- Z m- b - I - a mb Hcp cnI{]Xo- I - a mbn At±lw amdn.
Ipfw A\p- ] a Xob- t ‰- g v k n- s ‚bpw
hnj-ba - √- . h¿Ø-am-\Ø - n-s‚bpw `mhn- DÆmbnhm-cy-cp-tSbpw NmIym-∑m-cp-
\mS-Iß - ƒ. ]n∂oSv Fw.-F¬.-F. Bb
bp-sSbpw \n¿Ωm-W-Ønse G‰hpw tSbpw Ncn-{X-Øn\p XnI®pw ]qc-I-am-
]n.-B¿.-in-h-\mWv H´p-an° \mS-I-
henb ssIap-X-em-Wv. Fw.-F-kns\ bn- Ø o¿∂p B km∂n≤yw. Fw.-
ßfpw cNn-®n-cp-∂-Xv. F∂m¬ Fw.-F-
kv]¿in-°p-tºmƒ \mw Ncn-{X-Øns‚ F pw, sNdp-Im-Spw, ]cn-bm-\w-]-‰bpw,
 m-bn-cp∂p B \mS-I-ß-fpsS Poh≥.
NqS-dn-bp∂p. C.-sI. Znhm-I-c≥t]m-‰nbpw, Fw.-F≥.-
hfsc {]kn-≤-ß-fm-bn-Øo¿∂ Nne
P∑-iX - m-_vZn-If
- psS ZiIw F∂v Ip- d p- ∏ pw, k®n- Z m- \ - μ - \ pw, amºpg
kn\n-a-Ifn¬ A°m-eØv At±lw
]n∂n´ ]Øp-h¿jsØ \ap-°p-th-W- amjpw, Cf-bXp amjpw HØp-tN¿∂
A`n\-bn-®n-cp-∂p. \n¿Ωmeyw Cd-ßnb
sa-¶n¬ t]cn´phnfn°mw. B[p-\nI tZim-`n-am\n ÃUn k¿°nƒ Ccn-ßm-
Ime-am-Wv. icocw A\-°m-\m-hmsX
tIc-f-Øns‚ alminev]n-Iƒ an°- e- ° pS ktΩ- f \w Fs‚ CuSp‰
\nh¿∂p-In-S° - p∂ Hcp ]Sp-hr-≤\ - m-bn-
hcpw P\n-®n´v \qdp-h¿jw XnI-™Xv Hm¿Ω-bm-Wv. \mS-Im-`n-\bw GXm≠v
´mWv thjw. IÆ-I-fpsS t\cnb A\-
Cu Ime-b-f-hn-em-bn-cp-∂p. C.-Fw.-F- \ndp- Ø nb Ime- Ø mWv Im´q- c n¬
°-Øn-eqsS shfn-®-∏m-Sns‚ IpSpw_w
kv., _jo¿, sshtem-∏n-≈n, t{]wPn, s]m™-\Øv hnjvWp (]-gb i_-cn-
am{X-a-√, A∏p-dØv Hcp kmaq-ly-hy-
Fw.- B ¿.- _ n., ]cn- b m- \ w- ] ‰, ae ta¬im-¥n) FgpXn kwhn-[m\w
h- ÿ - X s∂ XI¿∂- S n- b p- ∂ Xv
s]m≥Ip∂w h¿°n, _mem-a-Wn-b-Ω, sNbvX Hcp \mS-I-Øn¬ Fw.-F-kv.-
At±lw {]Xn-^-en-∏n-®p. \qdp-I-W-
efn-Xmw-_nI A¥¿P-\w, Nß-ºp-g, h∂v A`n-\-bn-®-Xv. H‰ dntl-gvkte
°n\p \mS-I-ß-fn¬ F{X-sb{X Ah-
CS-∏-≈n... Ah¿s°m∏w B Zo]vX- B \mS-I-Øn\v D≠m-bp≈p F∂p-
X-c-W-ß-fn¬ CXp-t]m-ep≈ hnkva-b-
Ime alm-\m-S-I-Øns‚ cmK-hn-kva-b- tXm- ∂ p- ∂ p. kw`m- j Ww sX‰n®pw
߃°v ae-bmfn km£ywhln-®p.
߃ ]I¿∂m-Snb \S≥ Fw.-F-kv. a‰pw cN-bn-Xm-hmb hnjvWp-t]mepw
Ah ]I¿Øm\pw kq£n-°m-\p-ap≈
\ºq-Xn-cn-bpw. tIc-fo-b-\-thm-∞m-\w, Ip´n-°-fn-bm-bn-´mWv cwK-Øp-h-∂-Xv.
kmt¶-Xn-I-hnZy A∂n-√m-sX-t]m-b-
tZio-b-k-a-cw, ]ptcm-K-a-\-km-ln-Xy-{]- ]t£ Fw.- F - k v . Imcy- K u- c - h m- b n-
Xn¬ ZpxJn-°p-I.
ÿm-\w, sXmgn-em-fn-˛-I¿j-I-ap-t∂-‰- Øs∂ A`n-\-bn-®p.
ico-c-amWt√m \Ss‚ am[y-aw.
߃. F{X k¿§m- fl - I - a m- b n- c p∂p AXn-Po-hn-°m≥ t{]cn-∏n-°p∂
]e-]mSp IYm-]m-{X-߃ Ib-dn-bn-d-
Hmtcm cwK-hpw. hne-]n-Sn® Hm¿Ω-Iƒ°p-ap-∂n¬ hn\o-
ßp-tºmƒ Hcp \S\v Xs‚ icocw
{]Xn- k - ‘ n- I sf adn- ° - S - ° m- X-\-a-kvImcw.
kz¥- a - √ m- X m- I p∂ Ahÿ hcmw.
\p≈ a\p-jys‚ ka-c-ß-fn¬ ]¶m- ico-c-Øn-\p-]p-d-Ømhmw Abm-fpsS W
fn- b m- h p- t ºm- g mWv Iebpw kmln- kzIm- c y- P o- h n- X w. icocw am{X- a √
Xyhpw DZm-Ø-am-hp-∂-Xv. Aßs\- Bflmhpw kmaq-ly-ap-t∂-‰-Øns‚
bmWv \mSIw tIc-fo-bs‚ Bfl-{]- C‘-\a - m-°n-bmWv Fw.-Fk - v.\ -- º
- q-Xncn
Xn-tcm-[Ø - ns‚ {]Xo-Ia - m-hp-∂X - v. tIc- Pohn- ® - X v . C.- F w.- F - k n- t \- t ∏mse,
f- Ø nse \mS- I m- h - X - c - W - ß - f psS t{]wPn-tb-t∏mse, Fw.-B¿.-_n-sb-
Ncn{Xw F{X-I≠v ]cn-tim-[n-°-s∏-´n- t∏mse \thm∞m\w \ºq-Xn-cn-k-ap-
´p≠v F∂v \n›-b-an-√. ]I¿Øm≥ Zm-b-Øn-ep-≠m-°nb DW¿ΔmWv Fw.-
Ign-™m¬ AXv Fgp-Xs - ∏-´X
- n¬sh®v F-kn-s\bpw Hcp t]mcm-fn-bm-°n-b-Xv.
G‰hpw ssPh-kz-`m-h-ap≈ Ncn-{X- A∂-sØ-°m-eØv _ncpZw t\Snb
48
A—\pw kplrØpw ]ø\pw
Hs°-bm-bn...
{]Xm-]vknwKv
ßmØ a\- v, \Ω-fn¬ Nqgv∂n-d-ßm- ae-bm-f-Øn¬ "s]cp-ºm-hq¿ \mS-I-
\mbn apJw apgp- h ≥ B[n- ] Xyw ime'. Rm≥ Xncn-®p-t]mbn tK‰nse
ÿm]n-®-Xmbn tXm∂p∂ IÆp-Iƒ, t_m¿Uv ho≠pw hmbn-®p. \me-_≤w
Statutory Warnings :-
efn-X-th-jw, lrZy-amb Nncn, Ch- B¿°pw ]‰p-as√m F∂v kzbw Biz-
ChnsS Npcpƒ\nh-cp∂ teJ\w, sb√mw BZy- t jm- ´ n¬ ]Xn™ kn-®p.
{lkzhpw F∂m¬ kw`h_lp-e-hp- Nn{Xw. hnc¬ sRmSn- ® m- t em- S n- s b- 1967¬ dneo-kmb "apƒ°n-coSw'
amb Hcp Ime-L-´-Øns‚ Hm¿Ω-Iƒ Øp∂ Hm¿Ω. F∂ kn\na Fs‚ F°u-≠n-ep-s≠-
Ab- h n- d - ° p- ∂ p. aq∂c Zim- _ v Z - 1972 ¬ ]cn-N-b-s∏´ Fw.-F-kp- ¶nepw s{]m^-j-W¬ \mS-I-cw-KØv
߃°p ]n∂nse Cu Hm¿Ω-Iƒ - tcJ- am-bp≈ _m‘hw 1974¬ Ah-km-\n- I∂n-°m-c≥. \mS-I-cw-KsØ kq∏-
s∏-Sp-Øm≥ BZy-tØXpw Ah-km-\- °p-∂p. F∂n´v 36h¿j-߃. Cu 36 ¿Ãm-dp-I-sf-sbm∂pw F\n°v ]cn-N-b-
tØ- X p- a mb Ah- k cw CXp- a m- { Xw. h¿j- ß ƒ At±- l - s Ø- ∏ - ‰ n- b p≈ an-√. kzoI-c-W-ap-dn-bn¬ (AXv ]n∂oSv
AXn- \ m¬ H∂pw hn´pIf- b p- ∂ n- √ . Hm¿Ω-Iƒ°p-ta¬ \nc-h[n Bh-c-W- Hm^okv apdn-bm-bpw, dntl-gvk¬ apdn-
\o≠p- t ]m- s b∂p hcmw. t_md- S n- ߃ Xo¿Øp. \me- © p- h ¿j- bm-bpw, `£W apdn-bm-bpw Hs° Imev
°p∂p F∂p-tXm-∂mw. GtXm Zp¿Δn- ߃°pap≥]v Hc-\p-kva-cW{]kw-K- amdn-bn-´p-≠v.-) aq∂pt]¿ ˛ \S∏v `mj-
[n-sb∂v kam-[m-\n-°p-I. Øn-\p-th≠n Cu Bh-c-W-߃°nS- bn¬ ]d- ™ m¬ "Ash- b v e - _ nƒ
Fs‚ sNdp-∏-Im-eØv Hme-°p-S, bn-tebv°v Dufn-bn-´n-d-tß≠nh∂p. sk{I-t´-dn-b‰v' - Ft¥m N¿® sNøp-
ioe-°p-S, aWn-°p-S, ad-°pS F∂o sNdn-sbmcp Ime-b-f-hp-sIm≠v a\- ∂p. apJ-`mhwsIm≠v H‰ {Kq∏m-sW∂v
IpS-I-fpsS KW-Øn¬s∏Sp-Øm-hp∂  ns\ h√msX kzm[o-\n® hy‡nXzw. a\- n-em-Ipw. H∂v ImeSn tKm]n.
H∂p-am{Xw Ccn-ßm-e-°p-S. t]m∏n-°p- B hy‡n-bp-ambn Nne-h-gn® \nan-j- c≠m-a≥ Fs‚ t\sc apJw-Xn-cn-®-
S, tPm¨kv IpS F∂n-h-sbm∂pw ß- f nse A\p- ` - h - ß ƒ \mcm- b w- t∏mƒ Bsf ]nSn-In-´n. s\√n-t°mSv
A°m-eØv P\n-®n-´n-√. `qan-im-kv{X- sIm≠v tImdn-b-t]mse Bg-ta-dnb `mkv I - c ≥. aq∂m- a ≥ Hcp Ipdnb
]-cn-⁄m\w IΩn. Zqc-bm-{X-Iƒ IΩn. A\p- ` q- X n- I ƒ \¬Inb \¿Ω- k Zy {]mbw-sN∂ a\p-jy≥ (sI-´n-S-Øns‚
Xr»q¿]q-c-hp-ambn _‘hpw IΩn. F∂nh GXm≠v A∂v Hm¿sØ- DS-a-ÿ-\m-bn-cn°pw F∂p Rm≥ Icp-
1972¬ Hcp hy‡nsb ]cn-N-b-s∏- SpØp. Ah Ipd-®p-IqSn angn-hm¿∂ Xp- ∂ p) At±- l hpw Xncn- s ™s∂
´-t∏mƒ Ccn-ßm-e-°pS Hcp IpS-b-s√- \ne-bn¬ ChnsS Ipdn-°p-∂p. t\m°n. Rm≥ Hcp \nanjw t]Sn-®p-
∂pw, Hcp ÿe-t∏-cm-sW-∂pw, AXv cwKw H∂v. 1972 Pq¨ GtXm Hcp t]m-bn. _pƒkv sF IWs° c≠p
At±lw Xma- k n- ° p∂ {]tZ- i - a m- Znhkw henb IÆp-Iƒ! ]ns∂ IÆp-Iƒ
sW∂pw Adn-™p. At±-l-Øns‚ s]cp- º m- h q¿ SuWn¬ Hcp am{Xw Rm≥ ImWp-∂p. Bsf ImWp-
£Ww kzoI-cn®v B h¿jw AhnsS ]pXnb \mS-Ik - a- nXn. t\Xmhv {]kn≤ ∂n-√.
t]mtI≠nhs∂-¶n-epw........... A°mcy \mS- I - I rØv ImeSn tKm]n (Ggp tKm]n Fs∂ s\√n-t°m-Sn\v ]cn-
hgn-tb. cm{Xn-Iƒ I≠n-´p≈ SuWnse Xan- N-bs- ∏-Sp-Øn. IÆp-If - psS DS-aÿ
- s
- \-
Ct∏mƒ ]Øv h¿j-am-Ip-∂p. g¿ At±-lsØ "ImeSn tIm]n' F∂v Nq≠n tKm]n tNmZn-®p. "{]Xm-]-\-dn-
Rm\pw IpSpw-_hpw Ccn-ßm-e-°p-S- hnfn-°p-∂Xv tI´n-´p-≠v.) BZy-\m-SIw bnt√ Ct±-lsØ? Ct±-l-amWv Fw.-
bpsS `mK- a m- b n- ´ v. AXnepw sI.- F - k v. \ºq- X ncn Fgp- X nb F-kv. \ºq-Xn-cn. B cq]w shfps°
\me©ph¿jwap≥t] aqØaIƒ "kaky'. kwKo-X-kw-hn-[m-b-I≥ Cu Hcp Nncn Nncn-®p. BZysØ Aº-c-
ChnsS Xma-kn-am-°n-bn-cp-∂-Xn-\m¬ Rm≥. ]WwapS°pw A[zm- \ hpw ∏n\ptijw B Nncn Hc-\p-`-h-am-bn-cp-
CS-bv°nsS h∂p-t]m-Im-dp-≠m-bn-cp-∂p. tN¿Øv Rm\pƒs∏sS ]Xn-s\m∂v ∂p. kvt\lw hgn-bp∂ Nncn! {]Im-
]s£, _kvkv‰m‚pw aI-fpsS hoSpw s{]mUyq- k ¿am¿. Rß- t fm- t cm- c p- ihpw ss\¿Ω-eyhpw ]c-Øp∂ Nncn!
Hgn-®m¬ Cu {]tZiw F\n°v Ccp≠ Øcpw "Bbn-c-Øn¬ Hcp-h≥' F∂- Fs‚ A—-\m-Im-\p≈ {]mbw. \ndhpw
`qJ-fi-am-bn-cp-∂p. dn-b-s∏-´p. IÆns‚ hen-∏hpw am‰n \ndp-Øn-bm¬
CsX-gp-Xp-tºmƒ a\- p-\n-dsb kanXn Hm^o-kn¬ Rm≥ BZy- Fs‚ A—-s\-t∏mseXs∂! Rm≥
Fw.-Fk - v. BWv. Fw.-Fk - v. F∂ Npcp- ambn FØp∂ Znhkw tK‰n¬ Cw•o- XmWv \akvI-cn-®p.
°-t∏-cn-e-dn-™n-cp∂ Fw.-F-kv. \ºq- jn-semcp t_m¿Uv. {]tXyI ^mj- ]ns∂ Ipie{]iv\-߃. s\√n-
Xn-cn. alm-\mb Iem-Im-c-\pw, klr- \n-ep≈ A£-c-߃. Rm≥ hmbn-®p. t°m- S s\ t\ctØ Adn- b p∂-
Z-b-\pw, AXn-ep-]-cn XnI™ a\p-jy- "\......-S......-I.....-em......-i.......-e. CsX¥v XpsIm≠v Hu]- N m- c n- I - a mb Nne
\p-am-bn-cp∂p Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn. Ip¥w! F¥v P¥p! Rm≥ tK‰vhn´v AtºjWß-tfm-sS ]cn-Nb - s
- ∏-Se
- n\v
Kuc-h-sa-s¥-∂-dn-bmØ apJ-`m-hw, AI-tØbv°.v Hm^o-kns‚ hcm-¥- ip`m- ¥ yw. Fw.- F - k ns\ Aß- s \-
{]mb- Ø ns‚ ]nSn- h m- i n°v Iog- S - bn¬ sNdn-sbm-cp t_m¿Uv. AXn¬ hn´m¬ ]‰n-√. At±-lsØ Adn-bm≥
49
Hcp IzÃy≥t]∏¿Xs∂ th≠nh∂p. t\m°n-bn´v apI-fn-te°v t\m°n∏d- cwKw aq∂v
F∂m¬ A¤p- X - s a∂p ]d- b s´. ™p. ""\pW-b≥'', ho≠pw Fs‚ apJ- c≠pZnhkwIgn-™-t∏mƒ
Fs‚t\sc tNmZy- i - c - ß - s fm∂pw tØbv°v t\m°n Hcp Ipkr-Xn-®n-cn- tImdw XnI™p. dntl-gvk¬ Bcw-
h∂n-√. Fs‚ kml-k-ß-tf-sdbpw tbmsS ]d-™p. `n- ® p. dntl- g v k ¬ ]ptcm- K - a n- ° th
At±lw Adn-™n-cn-°p-∂p! Hcp sNdp- "Xncp-amen' F\n-s°mcp Imcyw ]nSn-In-´n. F√m-
∏- ° m- c s‚ Npdp- N p- d p- t °msS At±- AhnsS A]-cn-Nn-X-Xz-Øn-s‚, hcpw A`n-\-bn-°p-∂p. hfsc ]Wn-
lhpw Hcp hb- s‚ ]Iz-X-tbmsS {]mb-Øns‚, AXn¿h-c-ºp-Iƒ C√m- s∏´p kv t Xm`hpw ss\cm- i yhpw
Rm\pw Ipsd kabw kwkm-cn-®p. Xm-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. Blv f m- Z hpw F√m- s a√mw apJØv
At∏m-gXm ]SnIS∂v as‰m-cmƒ. C{Xbpw BZy- k - a m- K - a - Ø ns‚ {]Xn-^-en-∏n-°p-∂p. tÃPnse Ne-\-
""sI.-F-kv. hcp-∂p-≠s√m''. Fw.-F-kv. Hm¿Ω. ߃ Ip‰-a‰ - X
- m-°m≥ {ian-°p-∂p. Ub-
Xs‚ Nncn BK- X - \ n- t ebv°v cwKw c≠v tem-Kp-Iƒ a\x]mT-am-°m-Ø-h¿ X∏n-
t^m°kv sNbvXp. F\n°v Bsf ASpØZnhkw Rm≥ Iymºn¬ Ø-S™v ]d-bp-∂p. ]s£, Fw.-Fk - v.?
]nSn-In-´n. \mS-I-IrØv sI.-F-kv. \ºq- sN√p-tºmƒ A`n-t\-Xm-°s - f-∏‰n NqSp- C{Xbpw {]mb-am-bn-´pw, A\p-`-h-⁄m-
Xn-cn. Nncn Fw.-F- n-t‚-Xn-t\-°mƒ ]n-Sn® N¿®'. Fs∂-t∏mseXs∂ sI.- \-ap-≠m-bn´pw At±-l-Øn\v A`n-\bw
]Øn-cp-]Xv hmSvkv Ipdhp hcp-sa- F- pw. _m_phpw Bbn-c-Øn-sem-cp- A{X-h-i-an-√. adn®v IYm-]m-{X-tØm-
¶nepw H´pw tami-a-√. ]s£ Ipdn-b- h-∑m¿. thsd \mep-t]-sc-°qSn tKm]n Sn-gp-In-t®¿∂v Pohn-°p-I-bm-Wv. A`n-
h-sc-∏‰n Fs‚ [mcW At±lw Xncp- ]cn-N-b-s∏-Sp-Øn. H∂v _m_p-hns‚ t\- X mhpw IYm- ] m- { Xhpw XΩn¬
Øn. Fw.-F-kv. Ipdn-b-h-cn¬ hen-b-h- kplrØv cm[m-Ir-jvW≥, Xe-tbm-e- hyXym- k - a n- √ m- X m- I p∂ hnc- f - a mb
\m-bn. ∏-dºv Un.-_n. tImtf-Pnse eIvN-d¿. kμ¿`-߃!
AIØp\ns∂m- c mƒ Nmb H∂v ImeSn kztZin ]¶- P m- £ ≥ A`n- \ - b - Ø ns‚ Imcyw]d- b p-
sIm≠p-h-∂p. Nmb Ign-°p-∂-Xn-\n-S- amÿ. ]ns∂ F√m-‰n\pw tKm]n-bpsS tºmƒ ka-ky-bv°p-tijw h∂ Hcp
bn¬ ho≠pw tK‰v Xpd-°p∂ i_vZw. hewssI Bb kpIp-am-c≥ amÿ. \mS- I - Ø n¬ (t]cv "kzcw' F∂m-
sNdp- ∏ - ° m- c - s \m- c mƒ. B`n- P mXyw \mbn- I - b psS tdmfn\v ]‰nb Hcp tWm¿Ω) Fw.- F - k v . ssIImcyw-
kv ^ pcn- ° p∂ cq]hpw \S- Ø - h pw. s]¨Ip-´nsb In´n-bn-´n-√. Hcp Ip´nsb sNbvX -tdmƒ {]tXyIw a\- n¬ hcp-
kzoI- c Wapdn- b n- t ebv°v Ibdn Btcm FØn-®Xv AhnsS D≠v. AXn- ∂p. Hcp hr≤≥. sNdp-∏-Ønte _p≤n-
Rßsf samØ- Ø n¬ sXmgp- X p- s\mcp "hn√≥ep°v' BWv. ]pem-a- bpsS hnImkw \ne- ® p, Ip´n-
sIm≠p ]d-™p. ""Rm≥ _m_p \ºq- t¥mƒ F∂ ÿeØv Hcp Ip´n-bp- Isft∏mseXs∂ tNjvSI - ƒ, Zcn-{Z-Ip-
Xn- c n, \mS- I - Ø n- s emcp tdmfp- ≠ v . '' ≠-s{X. Zqcw hf-sc. Ah-sc-°≠v Spw-_-Ønse AwKw. \m´p-ImcptSbpw
CsX- s ¥m- c - ¤ p- X w. CXv \mS- I - kΩXw Bcm-bm\pw, kΩ-X-sa-¶n¬ ho´p-Im-cpsSbpw Ah-K-W\m]m{Xw.
Iymtºm tbmK- t £- a - k - ` tbm? Iq´n-s°m-≠p-h-cm\pw Bcv t]mIpw? HcpZnhkw hni∏v kln°hømsX
s]s´∂v Rm≥ CSbv°v Ib-dn-∏-d- ""v\n߃ A°mcyw Btem-Nn®v ASp- Ø - h - f - ∏ n¬\n∂v HcpaqSv I∏
™p. ""Rm≥ {]Xm-]vknwKv \ºq-Xn-cn. hnj-an-t°-≠. Rm\-dn-bp∂ ÿew. tamjvSn-°th ]nSn-Iq-Sp-∂p. AX-dn™
ayqknIv UbdIvS¿''. Rm\-dn-bp∂ IpSpw-_w. Rm≥Xs∂- IpSpw-_mw-K-߃ hr≤s\ {Iqc-ambn
Acn-In-sem-ca - n´v s]m´nb i_vZw. t]mbn hnfn-°mw.'' Fw.-F- ns‚ Npdp- a¿±n-°p-∂p. \n -lm-b-\m-bn, thZ-\-
Fw.-F-kv. s]m´n-®n-cn-®-Xm-Wv. ""t`jm- Np-dp°v I≠v Rm≥ A¤p-X-s∏-´p. bn¬ ]pf™p hmhn´v Ip´n- I - s f-
bn. t´m. t`jmbn'' sI.- F -   n\pw F√m-h-cp-sSbpw apJØv B›-cyhpw t∏mse Ic- b p∂ cwKw F√m- h - c p-
_m_p-hn\pw Imcyw ]nSn-In-´n-bn-√. Bizm- k hpw. bm{Xm- ® n- e - h n- \ p≈ sSbpw IÆv \\-bn-®Xv ad-°m-s\-fp-
""F\n- s °m∂pw ]d- b m- \ n- t √- b v . ...... ]Whpw hmßn Fw.- F - k v . \nan- j - ∏-a-√.
\ap°v Nmb IpSn®p Xo¿°mw.'' AI- ߃°Iw ]pd-s∏´pIgn-™p. X≠pw cwKw \mev
tØbv°v hnfn-®n´v ""Zmtam-Zcm Hcp XSnbpw Btcm-Ky-hp-ap≈ Bbn-c-Øn- CXp-hsc A`n-\-b-kn-≤n-bpsS
Nmb-IqSn sIm≠p-h-cq.'' shSn-s°´v sem-cp-h-∑m¿ F{Xt]cp≈ \mS-I-°- Imcyw ]d-™p. A[n-I-am-cp-a-dn-bmØ
Ign™ Aº-e-∏-d-ºn¬ s]m´msX º-\n-bm-Wv! ""F{X Npdp-Np-dp-°p≈ a‰pNne kn≤n-IƒIqSn-bp-≠m-bn-cp-∂p
InS∂ ]S-°-߃ CSbv°p s]m´p- ]ø≥!'' Fw.-F- n\v. ]m´p-Iƒ dntl-gvk¬
∂Xpt]mse At±lw Hm¿tØm¿Øv Rm≥ ^enXcqt]W ]d-™p. sNøp-tºmƒ At±lw Fs‚ sXm´p-
Nncn-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p. tKm]nbpw ]pd-s∏-Sm-\p≈ Xnc-°n¬ F\n-s°- ]n- ∂ n¬ tN¿∂n- c n- ° pw. SyqWn¬
s\√n- t °m- S \pw sI.- F - k pw. Xnsc Hcp t\m´w ]mbn-®p. "h∂n´v sNdnb sX‰p-t]mepw ]m´p-Im¿ hcp-
_m_phpw tN¿∂v kv{In]v‰ns\∏‰n It≠mfmw' F∂ A¿∞- Ø n¬. Øn-bm¬ ]n∂n¬\n∂v H∂p tXm≠pw.
Ft¥m N¿®. Rm\pw Fw.-F-kpw. H‰- ]ns∂apX¬ a‰p-≈-h-cpsS Akm-∂n- ]d™psImSp-°p-∂-Xp-t]mse IrXy-
s∏-´-t∏mƒ "\˛-S-˛-I-˛-em-˛-i-˛e' F∂v ≤y-Øn¬ Rm\-t±-lsØ ]ø-s\∂p ambn ]mSp-∂-Xp-hsc tXm≠¬ A\p-
tK‰nse t_m¿Un¬ hmbn-®-Imcyw hnfn-®p-t]m-∂p. a‰m¿°pan-√mØ Hcp kyq- X - a mbn \S- ° pw. F√mw icn-
Rm≥ ]d-™p. Fs∂ kq£n-s®m∂p kzmX-{¥yw. bmbn°gn-bp-tºmƒ Xr]vXn-bmtbm
50
F∂-dn-bm≥ _pƒkv sFbn-tebv°v Xncn-®p. ian-®p. ho≠pw CS--bv°n-S°v ∂p. Xnf-ßp∂ IÆp-Iƒ. kt¥mjw
Rm≥ ZrjvSn ]mbn-°pw. Ah-b-t∏mƒ aqf¬. CSXph- i - t Øbv ° v Rm≥ XpSn-°p∂ apJw. Fs∂ XmWp-sXm-
sh´n-Øn-f-ßp-∂p-≠m-hpw. Aßs\ t\m°n. Fw.- F - k v . Ft¥m Fs‚ gp-Xp. Im¬sXm´p \a-kvI-cn-®p. Hcp
]m´p-If - psS \ymbm-[n-]ÿ - m\w Rm≥ sNhn- b n¬ ]ndp- ] n- d p- ° p- I - b m- W v . tPXm-hn-s\-t∏mse Fw.-F-kv. Ahn-sS-
Fw.-F- n\v sImSp-Øp. ]p≈n-°m-c\v Km\m-h-X-cWw Xosc sbms° HmSn\S-∂p. CXn-s‚-sbms°
cwKw A©v ]nSn°p- ∂ n- √ . Rm≥ t\m°p- bYm¿∞ Imc- W - ° m- c ≥ At±lw
"ka-ky-bnse Km\-c-N\ G‰p-am- ∂XpI≠-t∏mƒ Ft∂mSp ]d-™p. Xs∂-bt√? (Fs‚ CSXv sNhn-bnse
\q¿ tkma-Zm-k-t‚Xv. Hcp t{]a-Km-\- ""CXv Xosc icym-hn√ {]Xm-]m. B Akz-ÿX At∏mgpw amdn-bn-´p-≠m-bn-
Øns‚ dntl-gvk¬ \S-°p-∂p. ]m´v \in∏n-°p-I-bm-Wv.'' ]m´ns‚ cp-∂n-√)
"a™p- X p- ≈ n- b m- s b- ∂ p- ≈ n¬ Bflmhv sXm´-dn-™-bmƒ F∂ \ne- cwKw Bdv
Xßn\n∂ In\mth, amWn-Iy-ambv \o bn¬ Rm≥ Ahn-sS-bn-cp-∂-sIm≠v BKÃv amkm- h - k m\w \mS-
amdnbtXsXmcp abq-J-ta-‰mhmw' tKm]n-tbmSv H∂p c≠p Imcy-߃ ]d- tIm¬Lm-S\w Xncp-h-\-¥-]p-cØv \S-
lna-I-W-Øn¬ kqcy-c-ivan-Iƒ ™p. DS≥ Fw.-F-kv. Fs‚ ssI ∂p. \√ kzoI-c-W-am-bn-cp∂p P\-ß-
]Xn-°p-tºmƒ AXn\v h∂p-tN-cp∂ ]nSn®p Ipep-°n. FWo‰v tKm]n-bpsS fn¬\n∂v e`n-®-Xv. HcpZnhkw Xr»q-
Aeu-InIkuμcyw! IYm-\m-bn-Isb ASpØpsN∂v ImXn¬ kzImcyw ]d- cn\v Iptd hS°v Hcp \mSIw Ign™v
civ a n- I ƒ ]Xn- ° p- ∂ - X n\v ap≥]pw ™p. cm{Xn `£Ww Xc-s∏-Sp-Øm-s\m-cp-ßp-
]n≥]p-ap≈ a™p-Xp-≈n-tbm-Sp-]-an- tKm]n BwKyw ImWn-®p. dntl- tºmƒ I¿i- \ - a mb Hcp hne- ° v .
°p∂p Ihn. AXn¬ ]Xn-°p∂ kqcy- gvk¬ \n∂p. Fs‚t\sc Xncn-™n´v "Ct∏mƒ `£Ww Ign- t °≠Xn√.
civan GXmWv? ]d-™p. {]Xm]m F\n°v ]m´p-ambn Nmbtbm at‰m BImw. \nßsf
\mbn-Im-\m-bI - ∑
- m¿ Ian-Xm-°ƒ. ]pe-_‘w t]mep-an-√. {]Xm-]s‚ ImØv hn`-hk - a
- r-≤a- mb `£Ww, Fw.-
Ah-cpsS t{]aw ]cn-ip-≤w, \n¿Ω-ew, \n¿t±iw Id-Iv‰m-Wv. Cu cwKw ]‰p- F- ns‚ Ccn-ßm-e-°p-S-bnse ho´n¬
DZm-Øw, at\m-l-cw, \njvI-f-¶w. Hcp sa- ¶ n¬ {]Xm- ] ≥ Ub- d IvSv ImØn-cn-°p-∂p. "F√m-hcpw tbmKw
kμ¿`-Øn¬ ]Xn-hp-t]mse Ah¿ sNøWw''. tN¿∂v 1 aWn-°q¿ hni-∂n-cn-°m≥
kwkm-cn®p\n¬°th GtXm AZr-iy- (Cu hb- s\ Rm≥..........-F¥m Xocp-am-\-sa-Sp-°p-∂p. (A-hnsSsbØn-
i-‡n-bpsS t{]c-W-bm-se-∂-t]mse ]d-tb-≠Xv? Nncn I≠nt√? Hcp ]cn- t®-cm-\p≈ GI-tZ-ik - a - b - w) F\n-°m-
Imap-I≥ s]s´∂v Imap-Insb Bt«- N-b-hp-an-√mØ Ipcn-it√ Fs‚ Xe- sW-¶n¬ Ccn-ßm-e-°pS ImWm-\p≈
jn®v Hcp Npw_\w kΩm-\n-°p-∂p. bn¬h®p X∂n-cn-°p-∂-Xv? A—s‚ tamlhpw; \mSIÿe-Øp-\n∂v h≠n
ASpØ \nan-jw, sNø-cp-XmØ Hcp {]mb-am-bn-t∏m-bs√m?) cm{Xn 10.30\v ]pd-s∏-Spw. kZy-bpsS
sX‰v sNbvXp-t]mb Ip‰-t_m-[-Øn¬ tKm]n-bpsS tdmƒ Rmt\-s‰-Sp- Hm¿Ω Iptdkabw Dd-°sØ AI‰n
Imap-In-bpsS apJØv c≠m-a-sXm∂p Øp. c≠paWn-°q¿. Hcn-°epw ad- \ndp-Øn-sb-¶nepw Ipd-®p-I-gn-™-t∏m-
t\m°msX ]pd-tØbv°v H‰ Hm´w. °mØ c≠p aWn- ° q¿. ]e- h pcp tgbv°pw ss{Uhdpw Fw.-F- p-sam-
kvX_v[-bmbn \n¬°p∂ ImapIn! hnb¿Øp. ]s£ A`n- \ - b n∏n®v gnsI F√m-hcpw Dd-ßn.
Ccp-´n¬ Ce-I-fn¬ ]‰n-bn-cn-°p∂ s]¿s^-£\ - n¬ FØn-bt- ∏mƒ A¥- Ccn-ßm-e° - p-Ss- b-Øm-dmbn F∂v
A\m-I¿j-I-amb Hcp a™p-Xp-≈n- co-£-Øn\v Hcp Unssh≥ S®v. hb- Fw.- F - k v . hnfn- ® p- ] - d - b p- ∂ Xv tI´v
t]mse km[m-c-W- s]¨Ip-´n-bmb  s‚ hI "t`jv' hnfn-Iƒ. tKm]n Rm\p-W¿∂p. ]pd-tØbv°v t\m°n-
Xm≥, GtXm Hcp {]Im- i - c iv a n Fs∂ A`n- \ - μ \wsIm≠paqSn. b-t∏mƒ aßn-°-Øp∂ sXcphphnf-
kv]¿in® am{X-bn¬ tZh-kv{Xo-bmbv kt¥mjw sIm≠v ]ecpw h∂m-t«- °p-Ifpw an∂m-an-\p-ßp-Ifpw Hgn-®m¬
Xo¿∂pthm? ]ns∂ Ipsd t\c-tØ- jn-®p. Imap-Is‚ tdmƒ A`n-\-bn® ]ns∂ Ccp-´ns‚ Icn-ºSwam{Xw.
bv°v B s]¨Ip´n kzbwad-∂v, G- _m_p \ºq-Xncn h∂v Fs‚ ssI ""TmWm-hm-bn. he-tØm´p Xncn-
tXm amkva-c-`m-h-ß-fn¬ ebn®v cw-K- ]nSn®p Ipep-°n. ""\me©p an\n-´p-Iƒ t™mfq'' Fw.- F - k ns‚ \n¿t±- i w.
Øv HgpIn\S-°p-I-bm-Wv. Cu `mh-am- Rß-sf√mw as‰mcp temI-Øm-bn-cp- Xncn-bp∂ ka-bØpw Rm≥ Np‰pw
Wv ]m´p-Xo-cp-∂Xphsc ImtW-≠-Xv. ∂p. amtj. A¤p-Xw.'' t\m°n. Ccp-´n\v ]£-t`-Z-an-√. hoSp-
ImeSn tKm]n A`n-t\-Xm-°ƒ°v ImapIn At∏mgpw B cwK- Iƒ°pw, IS-Iƒ°pw hr£-߃°pw
\n¿t±iw \¬Ip-∂p. ImgvN-°m¿ \nc- Øns‚ amkvac - `
- m-hØ
- n¬ \n∂v tamN- F√mw H‰ \ndw. h≠n ]e-X-hW Xn-
h- [ n. Fw.- F - k v . Fs‚ Hcp hiw \-am-Im-Ø-Xp-t]mse tÃPns‚ (k-¶- cn-bp-Ibpw \nh-cp-Ibpw hf-bp-Ibpw ]p-
tN¿∂n-cn-∏m-Wv. dntl-gvk¬ Ipsd ev]w) aqe-bn¬ \n¬°p-∂p. ]m´ns‚ f-bp-Ib - p-sams°s®bvXv Ah-km-\w.....
sNbvXn´pw tKm]n°pw R߃°pw sI´v s]m´n-bn-´n-√. Fw.-F-kv. t]mbn ""]qc∏- d tºm? F¥p- s h- f n®w!
Xr]vXn hcp-∂n-√. dntl-gvk¬ XpS-cp- B Ip´n-tbmSv Ft¥m kzImcyw ]d- A√m, Hcp hoSt√ AXv? ap‰Øv \nd-
tºmƒ Fs‚ CSsØ sNhn- b n¬ bp-∂p. (Fs∂ h∂v Bivtf-jn-°m- ®m-fp-Iƒ. Ccn-ßm-e° - p-Sb - n¬ Ch¿°v
i‡-amb aqf¬. NohoSv AIØv IS- \mtWm ]d-bp-∂-Xv? Atøm.....-`m-Kyw, am{Xtam \n{Zm-hn-lo\ cm{Xn. Hm, CXv
∂-t]m-se. hnc¬XncpIn ]e{]mhiyw AXp-≠m-bn-√) B Ip´n ASp-Øp-h- Fw.- F -   ns‚ hoSm- b n- c n- ° pw. Ah-
51
scms° h≠n-bpsS t\¿°m-Ws√m Atßcv hogn-√. Ub-temKv ]Tn-°s´''. ""At∏mƒ Hcmƒ {iocm-a\pw at‰-
t\m°p-∂-Xv. h≠n \n∂-s√m. Cu ]cn-lm-k-Øn\v ]n∂nse bmƒ {ioIr-jvW\pw At√?''
Hgn™ hb-dp-ambn Rß-tf-hcpw XXzw Ipsd-\mƒ Fs‚ Nn¥bv°v ""AsX-b-sX. ]s£ {iocm-a\v
Cd-ßn. Bscm-s°tbm h≠n-bpsS hnj-b-am-bn. aŸ-c-bpsS kz`m-hhpw {ioIr-jvW\v
ASp-tØbv°p h∂p. F√m-h-cpsSbpw cwKw F´v iIp-\n-bpsS kz`m-hhpw. thsd- bm-
\ndw shfp∏v F∂Xpam{Xw Hm¿Ω-bp- Hcp Znhkw Iymºn¬ an°-hcpw sXmcp hyXym-k-hp-an√''
≠v. Ah-cpsS kt¥m-jhpw hn\o-X- Hm¿Ω ]pXp- ° ¬ \S- Ø p- I - b m- W v . cwKw H≥]Xv
`m-hhpw a‰pw C∂pw ad-°m≥ Ign-bp- ImeSn tKm]n Hm^okv apdn-bn-en-cp∂v Hcn-°¬ Iymºn¬ Rßsf ]cn-
∂n- √ , AXn¬ Hcp apJhpw C∂v Ft¥m Fgp-Xm≥ XpS-ßn-bn´v Gsd N-bs- ∏-Sm≥ Hcp kmaqly{]h¿Ø-I≥
I≠m¬ a\- n-em-hn-s√-¶n¬°qSn. t\c-am-bn. apJy-\-S≥ s\√n-t°m-S≥ h∂p. tKm]n-bpsS kplr-Øv. JZ¿[m-
A∂v Ccn-ßm-e-°p-S-bpsS Hcp FØn-bn-´n-√. cn.
Nn{Xw a\- n¬ ]Xn-™p. Iq‰m-°q-cn- Fw.- F - k v . , Fgp- X n- s °m- ≠ n- c n- tKm]n F√m-h-scbpw B a\p-
cp´pw Ipd®p shfpØ Bfp-Ifpw cpNn- °p∂ tKm]n-sbbpw Fs∂bpw amdn- jy\v ]cn-Nbs∏Sp-Øn. A°q-´-Øn¬
bp≈ Hcp kZy-bpw, TmWm-sh∂ hnNn- amdn t\m°n. At±-l-Øns‚ Iem-kvt\-l-sØ-∏-
{X- a mb t]cpw. kan- X n- b n¬ ""tKm]n ASp- Ø - \ m- S - I - Ø ns‚ ‰nbpw kmaq-ly-tk-h-\-sØ-°p-dn-®p-
Rm\p≠mbn-cp∂ aq∂ph¿jw ]e tPmen XpS- ß ntbm?'' tKm]n sams° ]d- ™ p. ]ptcm- K - a \hmZn-
AwK-ßf - psS \m´n¬°qSn \mS-Ih - ≠n tIƒ°msX Rm≥ Fw.-F- n-t\mSv sb∂pw CS- X p- ] £Nn¥- I - s \∂pw
IS-∂p-t]m-bn-´p-≠v. as‰mcp k¬°mcw tNmZn-®p. a‰pw Iq´n-t®¿Øp.
aq∂p h¿jsØ Ncn-{X-Øn¬ tcJ-s∏- ""Gbv. Fs‚ Adn-hn-en-√.'' Rm≥ Bsf icn°v {i≤n-®p.
Sp-Øn-bn-´n-√. ""]ns∂ F¥mhpw Zo¿Lamb kmam-\y-Øn-e-[nIw hÆw. JZ¿h-
cwKw Ggv FgpØv?'' kv{Xw. hne-Iq-Snb hm®v. hnc-ep-I-fn¬
Fw.-F- ns‚ bp‡n-Nn-¥bv°pw ""Hm! AtXm? tKm]n "cmam-bWw' tamXncw aq∂v. Bfv IΩyq-Wn-Ãm-Im≥
\¿Ω-t_m-[Ø - n\pw ]e DZm-lc - W
- ß - - Fgp-Xp-I-bm-Wv. ]pXn-sbmcp cmam-b- hgn-bn-√. IΩyq-Wn-ÃvIm-c\v hen-®p-
fp-ap-≠v. Ww. ""tKm]o-cm-am-bWw'. hmcn `£n-°m-\p≈ ss]kbv°v hgn-
h¿°e F∂ ÿe-sØmcp \mS- Cu ]ø≥ Fs∂ Aº-cn-∏n-°¬ bn- √ . ]ns∂ hm®pw tamXn- c - h pw.
Iw. cmhnse H≥]XpaWn°v h≠n ioe- a m- ° n- b n- c n- ° - b m- W v. Rm≥ JZ¿[mcn-b-mbXpsIm≠v CsXms°
]pd-s∏-S-Ww. F√m-hcpw h≠n-bn¬ Iqfmbn Ccp-∂p. {]Xo-£n-°mw. ]s£ ]ptcm-K-a-\-hm-
Ib-dm-s\m-cp-ßn-bt- ∏mƒ c≠v \Sn-Isf ""`mkvI-c≥ Iymºn¬ FØn-bn- Zn-sb∂pw CS-Xp-]£Nn¥-I-s\-∂p-
ImWm-\n-√. Ah¿ Ipfn-s®m-cp-ßn-bXv ´n-√-s√m. Chcp XΩn¬ ]nW-ßn-t∏m- sams° hnti-jn-∏n-®m¬?
I≠-h-cp-≠v. ka-b-\n-jvT-bn¬ IWn- b-Xm-Wv. Abmƒ "cmambWw' hmbn- ASp- Ø n- c p∂ Fw.- F -   ns\
i- ° m- c - \ mb tKm]n- b psS °m- Ø - X m- W n- X n- s \ms° ImcWw t\m°n-b-t∏mƒ I£n Xe-Ip-\n-®n-cn-
apJwIdpØp. ]Xn-hmbn Ub-temKv F∂mWv tKm]n-bpsS hnNm-cw. ∏m- W v . at‰tXm Btem- N - \ - b n¬.
sX‰n- ° p- ∂ - h - c m- b - X p- s Im≠v F√m- AXp-sIm≠v cmam-bWw FgpXn Fs‚ GtXm tNmZyw tI´n- s ´- ∂ -
h¿°pw AhtcmSv s]cpØv kt¥mj- Atßm-´-b-°m≥ t]mIp-∂p.'' t]mse Xe-bp-b¿Øn Fs∂ tei-k-
am-Wv. ]pdtI ]S-°-sam∂ps]m´n. abw t\m°n-bn-cp-∂p; Hcp `mh-t`-Z-hp-
]Xn-\-©p-an-\n´v Ign-™-t∏mƒ ""Cs∂-{Xbm Xnø-Xn, {]Xm]m?'' an-√m-sX.
Zm HmSn-°n-X®p hcp-∂p. s\‰n-bn¬ ""C∂p P\p-hcn 12'' AXn-Ynbpw tKm]nbpw ]pd-tØ-
Nμ\w. apSn-bn¬ ]qhv Iøn¬ {]kmZw. ""Hm kmc-an-√. ASp-Ø-\m-SIw 19- bv°p-t]m-bn.
t£{XZ¿i-\w. ˛mw\ptb- b p- ≈ p. AXn\p apºv Rm≥ Fw.-F n-t\mSp tNmZn-®p.
""{]kmZw apJ-Øn-√-s√m. ssZh- tKm]n°v Hcp henb Ih¿, adp-]-Sn-°- ""Fw.-F-t . ]ptcm-K-a-\-hm-Zn-sb∂pw
hn-izm-kn-I-f-t√ \ap°v £an-°mw.'' h¿, hcpw. AXn- s e- ¥ mhpw F∂- CS-Xp-]£Nn¥-I-s\∂pw c≠pw ]d-
Rm≥ Fw.-F- ns‚ sNhn-bn¬ ]d- dntbzm?'' btWm? BfpsS {]Ir-Xnbpw C∏-d-
™p. Cs√∂pw Ds≠∂pw ]d-™n-√. ™Xpw s]mcp-Ø-s∏-Sp-∂pt≠m?''
""ssZh-Øn\v \√ hnizm-k-amWv ]s£ Fs‚ Ca-Iƒ NnΩm≥ ad-∂p. ""]ns∂ c≠pw ]d-bt≠? F¶n-
{]Xm-]m.'' ""AXv "alm-`m-cXw'. hymk-a-lm- et√ A[n-t£-]-am-Iq.''
F\n°v Imcyw ]nSn-In-´n-bn-√. `m-cX
- a- √
- . "`mk-al - m-`m-cXw'. cmam-bW
- - ""tKm]n kplr-Øns\ A[n-t£-
""Ub-temKv an\-s°´v ]Tn-°W - w. Øn\v adp-]Sn alm-`m-c-Xw. ]nt‰-Zn- ]n-°ptam?''
Ub-temKv ]Tn-°msX ssZh-Øn\v hkw s\√n- t °m- S ≥ Fgp- ∂ - ≈ pw. ""Rm\o I£nsb I≠n- ´ p≠v
]pjv]m-RvPen Ign-®m¬ A`n-\bw At∏mƒ {]Xm-]≥ c≠p-t]-cp-sSbpw {]Xm]m. AXn-tesd tI´n-´p-ap-≠v.
\∂m-hptam? ssZhw Bcm tam≥? \√ apJ-`mhw {i≤n-°-Ww. C©n-I-Sn® Abmƒ hmZ-ß-fn¬ Hcp-]mSv ]ptcm-K-
]p≈n- b - t √. Cu ]‰n- ∏ n- s em∂pw Ipc-ß-∑m-cp-tS-Xp-t]m-se.'' an-®n-´p-≠v.''
52
Rm\n-Sbv°v Ib-dn-bn-√. tamt´mdpw s_¬‰pw HmSnØf¿∂p. ""{]Xm-]\v Ft∂-°mƒ {]mb-ap-
""]ns∂, CS-Xp-]£ Nn¥-Iƒ! ""F√mw hnti-jw. NneXv _lp- ≠t√?''
CS-Xp-]£w F∂m¬ hma-`m-Kw. hma- hn-ti-jw. At√ _m_q?'' ""Aß- s \- b - √ . Fw.- F -   n\v
`m-K-Øns\ Cbmƒ°v hen-b-t]-Sn-bm. ""icn- b mWv Fw.- F - t  . {]Xm- Ft∂- ° mƒ {]mbw Ipd- h m- W v.
Xs‚ Ipkr-Xn-Ifpw tXm∂ym-khpw ]≥amÿ Cßs\ lnμn S®kv AXt√ Rm≥ CSbv°v "]ø≥' F∂p
Ah-cpsS sNhn-bn-se-Øp-tam-sb∂v sImSp-Øp-]m-´p-≠m°pw Fs∂-\n°dn- hnfn-®n-cp-∂Xv?''
kZm Nn¥n-®p-sIm-≠n-cn-°pw. Ah-cpsS bn- √ m- b n- c p- ∂ p. Rm\n{X {]Xo- £ n- R߃ aq∂p-t]cpw Ipsd t\cw
]W-am-Wv B XSnbpw hm®pw tamXn- ®n√''. Nncn-®p.
chpw. AXmWv CS-Xp-]-£-Nn-¥.'' ]n∂oSv Fw.-F-kv. Nmb-h-cp-Øn. Rm≥ _m_p- h n- t \m- S mbn ]d-
]S-°-Øn\v ]Xnsb Xo ]nSn-®p. AXv Ign-®n-cn-°p∂Xn\n-S-bn¬ ]m´p- ™p. ""_m_q, Iº-\n-I-fnepw Un-∏m-
F\n°v s]s´∂v H∂pw tXm∂n- I- f nse Ihn- X - b n- t ebv ° pw SyqWn- ¿´p-sa‚p-I-fnepw "\n¿_-‘nX s]≥-
bn-√. te°pw Bgv∂n-dßn Nne-Im-cy-߃ j≥' F∂ Htc¿∏mSv Poh-\-°m¿°p-
B hni-Zo-I-cWw kz¬]-t\-c- ]d-™Xv Fs∂bpw _m_p-hn-s\bpw ≠v. AXp-t]mse Hcp \n¿_-‘nX
tØbv ° v Fs∂ kv X _v [ - \ m- ° n. Hcp-t]mse A¤p-X-s∏-Sp-Øn. km[\w e`n-®-bm-fmWv Fw.-F-kv.''
Rm≥ tXm‰p Xp∂w-]m-Sn. ""{]Xm- ] ≥ Aº- e - ß - f n¬ ""F¥v km[\w?''
cwKw ]Øv (Cu cwK-tØm-Sp-IqSn t]mIptam'' s]s´-s∂mcp tNmZyw. ""\n¿_-‘nX hm¿≤-Iyw. icn°v
\mSIw Ah-km-\n-°p-∂p) ""Ft¥ Aßs\?'' hb- -\m-Im-\p≈ {]mbw kXy-Øn¬
]s£ Hcp Znhkw Rm≥ ""A√m ]m´p- I - f n- s e√mw Bbn-´n√''.
IW°p Xo¿Øp. Iymºn¬ h®-√. `‡nckw icn-°p-≠v.'' temwKv hnkn¬.
Aßv a{Zm-kn¬. ""IY-Ifn ImWm\pw D’-h-Øn- a{Zm-kn¬h®v I≠v ]ncn-™-Xn-
Hcn-°¬ Ipsd `‡n-Km-\ß - f- psS \pw -t]m-Ipw. ]ns∂ IpSpw_w t]mIp- \p-tijw Hm¿Ω-If - n¬ Fw.-Fk- v. CXp-
{Kma- t ^m¨ dn°m¿Uv Cd- ° p∂ tºmƒ IqsS-t∏m-Ipw. A{X-X-s∂.'' hsc Hfn-a-ßmsX \n∂p-sh∂v ]d-
Imcyw {]am-Wn®v F®v.-Fw.-hn. ÃpUn- ""t£{X- Z ¿i\w C√m- Ø - b mƒ ™m¬ I√ph® \pW-bm-Ipw. Hm¿Ω-
tbm-hn¬ t]mbn Xncn-®p-h-cp-tºmƒ Fßs\ `‡n-ckw Xpfp-ºp∂ Km\- bpsS Xmfp-I-fn¬ ]gb _nw_-߃
{]kn-≤-Km-b-I≥ kotdm _m_p-hns\ ß-fp-≠m°pw?'' \ndw aßp-Ibpw ]pXnb _nw_-߃
I≠p. kwkm-cØ - n-\n-Sb
- n¬ Fw.-Fk - v. ""F\n°pw lrZ-b-ap-≠s√m?'' Ah-tcm-[n-°-s∏-Sp-Ibpw sNbvXp.
AhnsS GtXm tlm´-en-ep-s≠∂p ]d- ""F∂p-h-®m¬?'' F¶nepw Pohn-XsØ kc-f-ambn
™p. ""F√m- h ¿°pw D≈- X p- t ]mse ImWm\pw Np‰p-]m-Sp-I-sfbpw kw`-h-
Iymºn¬\n∂v ]ncn- ™ - X n- \ p- F\n°pw Hcp lrZ-bw.'' ß- s fbpw B \ne- b n¬ hyJym- \ n-
tijw Hcp hnti-jhpw Adn-™n-cp-∂n- ""AXp-sIm≠v?'' °m\pw bp‡n-t_m-[hpw {]km-Zm-fl-
√. AXn-\m¬ s]s´∂v R߃ tlm´- ""lrZ-b-Øn¬ Cuiz-c-\p-≠-s√m. I-Xbpw ssIhn-Sm-Xn-cn-°m\pw kz¥w
en¬ sN∂p. s\©n¬ Hcm-ebw alXzw ]mtS ad∂v s]cp-am-dm\pw
kzoI- c Ww AXnKw`o- c w. F∂p tI´n-´nt√?'' F√mw D≈ Akm-am-\y-amb Ign-hmWv
kvt\tlm-jva-fw. A{]-Xo-£n-X-ambn ""t`jv t`jv.'' Fs∂-t∏mse ]e¿°pw At±-lsØ
sN∂p-s]´ Fs∂ tNmZy-߃sIm≠v _m_p At∏mƒ Nncn-°m≥ XpS- {]nb¶c-\m-°n-b-Xv.
ho¿∏p- a p- ´ n- ® p. Fs‚ bm{X- b psS ßn-bn-cp-∂p. 1972 \v ap≥]p≈ Fw.- F - k n-
Dt±iw ]d-™-am-{X-bn¬ ]m´p-I-ƒ ""lrZ- b - Ø n¬ ktN- X - \ hpw s\bpw 1975\v tij-ap≈ Fw.-Fk - n-s\-
At±-l-Øn\v tIƒ°-Ww. t{]a-kz-cq-]-\p-amb Cuiz-c≥. Aº-e- bpw F\n-s°m´pw Adn-bn-√. kw`-
tS∏v dn°m¿U¿ Hm¨sN-bvXp. Øn¬ AtN-X-\-amb Cuiz-c≥.'' h_lp-es - a∂v ]d™p tI´ B Ime-
Bdp ]m´p-Iƒ. Bdm-a-tØXv ]mSn- ""At∏mƒ as‰m∂p tNmZn-°-s´. L-´-߃ F\n°v A\yw. F¶nepw
Øo¿∂-t∏mƒ I¬]\ h∂p. ""{]Xm- Km\- ß - f n¬ `‡n- t bm- s Sm∏w Hcp Adn-bp-∂p. ho´p-Imcpw \m´p-Imcpw
]m, dossh≥Uv sNøq. H∂p- I qSn sdmam‚ nIv S®p tXm∂p- ∂ p. AXv Adn-™n-cp∂ Fw.-F pw Rm\-dn™
tIƒ°-s´.'' ]mSpt≠m? Fw.-F pw H∂m-sW-∂v. A\p-kvac - W
tIƒ∏n-®p. ""`‡n- b psS ]mcayw AXn\v tbmK-ßfn¬ ]s¶-Sp-°p∂ al¬hy-
""Fgp-Xn-b-h-cmscm-s°-bmWv?'' t{]a-Øns‚ `mhw-sIm-Sp-°pw. Xo{h`- ‡n-I-fp-sS, At±-lsØ sXm´-dn™
Rm≥ t]cp-Iƒ ]d-™p. ‡nbpw DZm-Ø-amb t{]ahpw Hcp-t]m- kpa-\- p-I-fpsS, kvt\l-_-lp-am-\-
""]m´p- I ƒ A\- h - [ n- b p- ≈ - X p- se, aoc-bpsS `‡n-bt√ Adn-b-s∏´ ߃, Bcm-[\m`mhw F∂nh XpSn-
sIm≠v hcn-Iƒ a\- n¬ \n¬°p-∂n- `‡n-I-fn¬ G‰hpw DZmØw?'' °p∂ {]Xn-I-c-W-ß-fn-eqsS ho≠pw
√. H∂p-IqSn tIƒ°-s´.'' Fw.-F-kv. Fs∂-Øs∂ t\m°n Fs‚ "hb-   ≥ ]øs\' Rm≥
F¥n-\p-]-d-bp-∂p. BsI Bdp- kz¬]w kabw Ccp- ∂ p. F∂n´v Adn™p-sIm-≠n-cn-°p-∂p.
{]m-hiyw tI´p. tS∏p- dn-°m¿U-dns‚ _m_p-hn-t\m-Smbn ]d-™p. W
53
54
Fw.-F-kv.-\-ºq-Xncn Hm¿Ω-I-fn-eqsS
Fw. kc-fm-a-[p-kq-Z-\≥

sjm¿Æq¿ ˛ NpSp-hm-e-Øq-cnse ""\n≥ ssII- f nse¥¥¿÷\- t a, sNdp-ImSv, ]cn-bm-\w-]‰, sF.-kn.-


Rß-fpsS ho´n¬\n∂mWv Fw.-F-kv. In¶n- e - s a∂p Inep- ß p∂p'' F∂ ]n.\ºq-Xncn F∂n-hc - psS IqsS-sb√mw
\ºq-Xn-cnsb°pdn-®p-≈ Hm¿Ω-I-ƒ IhnX \rØ-cq-]-Øn¬ Ah-X-cn-∏n- A—s\ ImWm≥ CS-bv°nsS Fw.-F-
Bcw-`n-°p-∂-Xv. F\n-°-s∂mcp ]Xn- ®Xv Rm\pw, GS-Ønbpw AΩ-bpsS kv. \ºq-Xncn ho´n¬ h∂n-´p-≠v. At±-
aq-∂p-hb -  - v. Fs‚ A—s‚ (-Fw.-B¿.- A\p-PØn {]nb-ZØ I√m-´p-am-bn-cp- l-Øns‚ a°ƒ \fn-\≥, kpa, N{μ≥
_n.) A\p-P≥ t{]wPn F∂ Fw.-]n. ∂p. IY-Ifncq]-Øn-ep≈ \rØw ]Tn- F∂n- h - s cms° Ip´n- I - f m- b n- c n- ° p-
`´-Xn-cn-∏m-Sns‚ IqsS-bmWv Fw.-F-kv. ∏n-®Xv Iem-a-fiew cma≥Ip´n Bim- tºmƒ Xriq-cn-tebpw, Ccn-ßm-e-°p-
\ºq- X ncn Rß- f psS ho´n¬ h∂- \m-bn-cp-∂p. IY-Ifn∏Zw ]Tn-∏n®Xv S-bn-te-bpw ho´n¬ AΩ-bp-sam-∂n®v
sX∂v Rmt\m¿°p-∂p. Aßs\ B Iem-a-fiew \oe-I-WvT≥ \ºo-i≥ Rm\pw GS- Ø nbpw t]mIm- d p- ≠ v .
]cn-N-b-Øns‚ Hm¿Ω-Iƒ t{]wPn-bn- Bim\pw. Xriq¿ \ºq-Xncn hnZym-e- Aß-s\-bmWv At±-l-Øns‚ ]Xv\n
eqsS sXfn-bp-∂p. AXn-s\mcp {]tXy- b- Ø n- e m- b n- c p∂p ]cn- ] m- S n. ]cn- kc-kz-Xn-tb-S-Ønsb ImWp-∂Xpw
I-X-bp-ap≠v. \ºq-Xncnkap-Zm-b-Øn¬ ]mSnIgn™v Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cnbpw, ]cn-N-b-s∏-Sp-∂Xpw. tIc-f-I-em-th-Zn-
BZy- a mbn hn[- h mhn- h mlwsNbv X v a‰pNnecpw AWn-b-d-bn¬h∂v F√mw bpsS sk{I-´dn Sn.-F≥. \ºq-Xn-c-bm-
hnπhw krjvSn-®Xv Fs‚ A—≥ Fw.- A -embn F∂v A`n-\-μn-®Xv A`n- bn-cp∂ ImeØv Ccn-ßm-e-°pSsh®v
B¿.-_n. ˛ ap√awK-esØ cma≥ `´- am-\-tØmsS C∂pw Rmt\m¿°p-∂p. sNdp- I m- S ns‚ "\Ω- s fm∂v ' \mS- I -
Xn-cn-∏m-Sm-Wv. A°m-c-W-Øm¬ kap- kmaqly]cn-jv°c - Ww e£y-am-°n-bp- Øns‚ dntl-jvk¬ ImWm≥ ]m®p
Zmbw At±-l-Øn\v {`jvSv I¬]n-®p.- ≈ \mS-Im-h-X-c-W-am-bn-cp-∂p Bi-b- A]v ^ - t \m- s Sm- ∂ n®v t]mbn- ´ p- ≠ v .
hn-[hmhnhmlw Ign-®-h¿ am{X-a√ {]-N-c-W-Øn-\p≈ am[y-aw. teJ-\-sa- {]kn≤ Kmb-I\pw kwKo-X-kw-hn-[m-
AXn¬ ]¶p-sIm-≠-hcpw {`jvS-cmbn. gpØpw eLp-te-J-Iƒ ASn-®n-d-°epw b-I-\p-sam-s°-bmb _m_p-cm-Pns\
kz¥w ktlm- Z - c - ∑ m¿ ]Sn- b - S ®p AXns‚ as‰mcp ]pd-am-bn-cp-∂p. hn.- A∂- h nsS I≠n- ´ p- ≠ v . Ccp- ´ ns‚
]nfiw h®p. _‘p-°fpw kplr-Øp- Sn. `´-Xn-cn-∏m-Sns‚ "ASp-°f - b- n¬ \n∂v Bflm-hv, Im´p-Xp-f-kn, ]I¬ In\m-
°fpw Fw.-B¿.-_n. IpSpw-_sØ H‰- AcßtØbv°v' F∂ \mSIw hv, \n¿Ωmeyw XpSßn Fw.-F-kv. A`n-
s∏-Sp-Øn. hn.-Sn. `´-Xn-cn-∏m-Sv, Bcym-]- cwKØv Ah-X-cn-∏n®tijw kaq-l- \-bn® F√m kn\n-a-Ifpw H´p-an°
≈w, sImSp- a p≠ Im™q¿, XSw, Øn¬ hºn® ]cn-h¿Ø\ap≠mbn. \mS-I-ßfpw ImWp-hm-\p≈ `mKyw
sshe- Ø q¿ IS- e m- b n¬ XpSßn Bcy-]-≈w, ]m¿ΔXn s\∑n-\n-aw-K-ew, F\n-°p-≠m-bn-´p-≠v. A—s‚ {]mb-
Npcp°w Nne-cpsS klm-bw e`n-®n-cp- at\gn ]m¿ΔXn A¥¿P\w XpS-ßn- ap≈ B AXp-ey-\-Ss\ hfsc _lp-
∂p. _‘p-°-fn¬ c≠p-t]¿ am{X- b-h-sc√mw "ASp-°-f-bn¬ \n∂v Ac- am-\-tØm-sS-bmWv Rm≥ t\m°n-°-
amWv A—s‚ IqsS \n∂- X v. ß-tØbv°v' \mSIw I≠-Xn-\p-ti-j- ≠n-cp-∂-Xv. Rm≥ apXn¿∂v hep-Xm-b-
t{]wPnbpw A—s‚ tPyjvTs‚ aI≥ amWv ad-°pS Dt]-£n-°m-\pw, thjm- t∏mƒ At±-l-Øns\ ImWp-∂Xv h√-
kn.-D-Æn-cm-Pm-bp-am-bn-cp∂p B c≠p- `q-jmZn-Ifn¬ am‰w-h-cpØn, amdp-a-d®v t∏m-gp-ambn. F∂m¬ At±-l-Øns‚
t]¿. ]c-ta-iz-c≥ F∂-t]-cns‚ Npcp- s]mXp-th-Zn-I-fn¬ {]Xy-£-s∏-Sm\pw kuay-`m-hhpw Ipiew ]d-®n-ep-sam-
°- a mWv ]m®p. A—s‚ A\pP≥ ss[cyw ImWn- ® - X v. kmaqly s°- Fs‚ a\- n¬ Ct∏mgpw \√
A]v ^ ≥. Aßs\ t{]wPn Fs‚ ]cnjvIc-W-sØ em-°m°n Xs∂-bm- Hm¿Ω-bmbn \n¬°p-∂Xv Rm≥ Adn-
]m®p A]v^-\m-bn. ]m®p A]v^s‚ Wv. "ad-°p-S-bv°p-≈nse alm-\-cIw' bp-∂p. h¿j-߃ IS-∂p-t]mbn sF.-
IqsS h∂ Bƒ F∂ \ne-bv°mWv (Fw.-B¿.-_n.) "EXp-aXn' (t{]w-Pn) - F- k v . AΩm- a s‚ aIƒ k- X nsb
Fw.- F - k v . \ºq- X n- c nsb IqSp- X ¬ F∂o \mS-I-ßfpw cNn-°-s∏-´-Xv. Ch- hnlmlw Ign-®n-cn-°p-∂-Xv Fw.-F-kv.
{i≤n-°m≥ XpS-ßn-b-Xv. c≠pw cwK-Ø-h-X-cn-∏n-®n-´p-ap-≠v. CXn- \ºq-Xn-cn-bpsS aI≥ A\n-b-\pw, Fw.-
H‰-s∏-S-ens‚ Ibv]p-\o¿ IpSn® e-`n-\-bn-®-h-cn¬ t{]wPn Ign-™m¬ F-kv.-\-ºq-Xn-cn-bpsS aIƒ kpa-bpsS
ZpcnXßfpw, Ijv S - ∏ m- S p- I - f p- a mWv ]cn-NnXi_vZ-hpw, apJhpw Fw.-F-kv. aIƒ jo\sb hnhmlw Ign-®Xv sF.-
Fs‚ _mey-Øn\p ]d-bm-\p-≈-Xv. \ºq-Xn-cn-bp-tS-Xm-bn-cp-∂p. At±-l- kn.-]n. AΩm-as‚ aI≥ \mcm-b-W-\p-
kap-Zmb{`jvS-cmb Rßsf Bcpw Øns‚ A`n-\-b-]m-ShwI≠v A¤p-X- am-Wv. Iem-kmw-kv°m-cnIcwK-ß-fn-
Hcm-tLm-j-߃°pw hnfn-°p-Itbm s∏- S m- Ø - h ¿ Bcp- a p- ≠ m- I p- s a∂p epw, kmaq- l y- c n- j v I - c WcwKØpw
]s¶-Sp-∏n-°p-Itbm sNøm-dn-√. tbmK- tXm∂p- ∂ n- √ . kv { XoIYm- ] m- { X- ß - {]h¿Øn® B AXp- e y- \ - S ≥ B
t£- a - k - ` - I ƒ°pw, A¥¿P- \ - k - sfbpw Fw.-F-kv. \ºq-Xncn Ah-X-cn- _‘whgn Fs‚ _‘p-Iq-Sn-bmbn.
amPao‰nw-Kn\pw Rm\pw GSØnbpw ∏n-®Xv I≠n-´p-≠v. "ASp-°f - b- n¬ \n∂v At±-l-Øns‚ Hm¿Ω-Iƒ°papºn¬
A—- s ‚- b pw, AΩ- b p- s Sbpw IqsS- Ac-ß-tØbv°v' F∂ \mS-I-Ønse Rm≥ a\ m \an- ° p- ∂ p. At±- l -
t]mhpI ]Xn-hm-bn-cp-∂p. {]kw-Kß - ƒ apØ-»n-bmWv Fs‚ Hm¿Ω-bn-ep-≈Xv. Øns‚ P∑-i-Xm_vZn BtLm-j-]-cn-
tIƒ°-epw \mSIw ImW-ep-sam-s°- A`n-\bw am{X-a√ IhnX kzbw cNn- ]m-Sn-I-fpsS `mK-ambn \S-Ønb "kam-
bm- b n- c p∂p A∂sØ Rß- f psS ®Xv tbmK-t£-a-k-`-I-fn¬ Bth-i- ZcWkwK-a'-Øn¬ ]s¶-Sp-°m≥ Ign-
hnt\m- Z w. IqSmsX Cu k`- b n¬ tØmsS sNm√p- ∂ Xpw tI´n- ´ p- ≠ v . ™Xpw D]-lmcw G‰p-hm-ßn-bXpw
\rØhpw, ]m´pw Ah- X - c n- ∏ n®v "apjvSn Npcp-´pI tkm-Z-cn-amsc' F∂ Fs‚ Pohn-XØ - nse ad-°m≥ ]‰mØ
R߃ BtLm-j-ß-fn¬ ]¶m-fn-I- Ihn-X-bmWp {][m-\-ambpw sNm√n- \nan-j-ß-fmWv.
fp-am-bn-´p-≠v. alm-Ihn Hf-∏-a-Æ-bpsS tIƒ°m-dp-≈-Xv. W
55
\mSy-an-√mØ \S\w
AjvSaq¿Øn
(k-a-Im-enI ae-bmfw hmcn-I-bn¬ 2010 HIvtSm-_¿ 29\v {]kn-≤o-I-cn-®-Xv)

A—≥ D®-bp-d°wIgn™v Fgp-t∂-‰n- eqsS AXp ImWp∂ kXy- t \mSv


t´- b p- ≠ m- b n- c p∂p- ≈ q. AXn- ` - h yX Imcy-ÿ\ - mb Fw.-Fk - v. \ºq-Xncn ]d-
\Sn® B sNdp-∏-°m-cs\ Zmtam-Z-c≥ bp-∂p. ""bP-am-\≥ h∂-Xns‚ kt¥m-
ssIbn-ep-≈-sX√mw \mS-I-Øn- F∂p ]d™v Fw.-F≥. ]cn-N-b-s∏- jm.'' B Ub-temKv tI´-t∏mtg AXn-
\p- t h≠n Xpe- ® p. \mSIw F∂v Sp-Øn. sshImsX Dt±-iyhpw shfn-s∏- semcp \ºq-Xn-cn-®p-h-tXm-∂n. ]ns∂-
tIƒ°p-tºmtg IpSpw-_-sØ-t∏mepw Sp-Øn. tIcf Iem-thZn c≠p \mS-I- bmWv AXv Fw.-F-kv. \ºq-Xncn F∂
ad-∂p. AXm-bn-cp∂p \S≥ Fw.-F-kv. ߃ Ah-X-cn-∏n-°p-∂p-≠v. ]n. \tc- \S- \ m- s W∂v a\-   n- e m- h p- ∂ - X v.
\ºq- X n- c n. At±- l - Ø ns‚ P∑- i - {μ-\m-Yns‚ "[¿Ω-bp≤'hpw sNdp-Im- At∂bv°v "Ccp-´ns‚ Bflmhpw' Cd-
Xm_vZn h¿j-am-Wn-Xv. Sns‚ "\Ω- s fm∂pw'. "[¿Ω- b p≤w' ßn- ° - g n- ™ n- c p- ∂ p- s h- ¶ nepw AXp
kw_-‘-°m-cmb hen-b-—-∑m¿ BZy-ambn Ifn-°m≥ t]mhp-I-bm-Wv. R߃ I≠n-cp-∂n-√. ]t£, BIm-
hcp-tºmƒ Ah¿°ncp∂p apdp-°m\pw "\Ω-sfm∂v' H∂p-IqSn s]mSn-X-´n-sb- i- h mWn {]t£- ] Ww sNøm- d p≈
shSn-]-d-bm\pw InS-°m-\p-ambn ]Øm- Sp- ° - W w. c≠n- \ pwIqSn Hcp c≠m- i_vZ- t c- J - b n- e qsS B i_vZw
b-∏p-c-Iƒ D≠m-hm-dp-≠v km[m-cW gvNsØ dntl-gvk¬ Bh-iy-ap-≠v. R߃°p kp]- c n- N n- X - a m- b n- c p- ∂ p.
C√- ß - f n- s em- s °. R߃°pw _w•mhv shdpsX InS- ° p- I - b t√? t{]wPn-tbbpw ]cn-bm-\w-]‰ - t- bbpw \S-
Aßs\sbm∂v D≠m-bn-cp-∂p. ]t£, amjv°v kΩ-X-am-sW-¶n¬ R߃ ∑m¿ F∂ \nebv°v R߃°{X ]cn-
XnI®pw B[p-\n-I-amb Hcp \n¿an-Xn- AhnsS H∂p t\m°n-bmtem? N-b-ap-≠m-bn-cp-∂n-√.
bm- b n- c p∂p AXv. Rß- f psS A—\Xv Xosc {]Xo-£n-®-X-√. ag tImcn-s®m-cn-bp∂ Hcp sshIp-
tZiØpXs∂ BZy-ambn hm¿∏p-]- _w•mhv CXp-hsc Bcpw hmS-Ibv°p t∂cw A—-t\m-sSm∏w HcpIpS-°o-gn¬
tbm- K n®v ]WnX ]pc. \m´n¬ tNmZn-®p-h-∂n-´n-√. CXm-sW-¶n¬ Hcp \S-∂p-h-cp∂ cq]-am-bn-´mWv Rß-ƒ
B¿°pw ]cn-N-b-an-√m-Ø-Xp-sIm≠v \mS-I-dn-tl-gvk-en\pth≠n. ]t£ Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cnsb ImWp-∂-Xv.
Xr»q- c n¬ \n∂mWv Bim- c n- a msc tNmZn-°p-∂Xv Fw.-F≥. BWv. hf-sc- apgp-I-ø≥ j¿´v. Cd°w Ipd™ H‰-
sIm≠p-h-∂-Xv. henb P\m-e-Ifpw °m- e - a mbn ]cn- N - b - a p≈ kJmhv . ap-≠v. AXv ap°mepw ag-bn¬ \\-™n-
IÆm-Sn-t]mse Xnf-ßp∂ \nehpw A—≥ H∂p kwi-bn-®n-cp-∂-t∏mƒ cp-∂p. Rß-ƒ sImSpØ tXm¿Øp-ap-
X´p- b - c - h pw. Hcp hiØv Zmtam- Z - c ≥ ]d™p: ""Rß- f psS ≠p-sIm≠v Fw.-F-kv. \ºq-Xncn Xs‚
{]ntbm¿amhpw at‰hiØv tX≥h-cn- {Sq∏n¬ hb-em¿, _m_p-cm-Pv, kn.-H. sh¨Nm- a - c - Ø - e - a pSn \√- h Æw
°-πm-hpw. ap‰Øp \ndsb ]qs®-Sn-Iƒ. Bt‚m, t{]wPn, ]cn-bm-\w-]-‰, Fw.-F- tXm¿Øn. tXm¿Øv Xncn- ® p- X ∂v
a´p-∏m-hn¬\n∂p t\m°n-bm¬ Xmsg kv. \ºq-Xncn F∂n-h-scms°bmWp- At±lw Rßsf t\m°n- ® n- c n- ® p.
Icp- h - ∂ q¿∏pg ImWmw. ]d- º ns‚ ≈-Xv.'' Ah-km\w ]d-™ -t]-cp-Iƒ ""FsΩ- ns\ Ipt´ymƒs°ms° Adn-
G‰hpw Db-c-Øn-em-bn-cp-∂-Xp-sIm≠v A—s\ DW¿Øn. ""Fw.- ] ow, Fw.- bmw.'' A—≥ ]d-™p. ""Rm≥ ]t£,
AI-se-\nt∂ sI´nSw ImWm-am-bn-cp- F psams° C≠mtΔm''. A—≥ FsΩ- ns‚ kn\n-a-I-sfm∂pw I≠n-
∂p. \m´p-Imcpw Rßfpw AXns\ tNmZn-®p. Zmtam-Z-c≥ D’m-l-tØmsS ´n-√.''
_w•mhv F∂p hnfn-®p. DsΔ∂v Dd-∏n®p ]d-™p. ""Fw.-]n.sb Hcp kn\n-am-\-Ss\ Poh-t\msS
hen-b-—-∑m¿ Hmtcm-cp-Ø-cmbn CSbv°p ImWm-dp-≠v. ]t£, FsΩ- BZy- a mbn ImWp- I - b m- b n- c p- ∂ p.
acn- ® - t XmsS _w•mhv AS- ® n- ´ p.  ns\ I≠n´v C»n Imembn''. A—≥ A¤pXwsIm≠v R߃ ]c-h-i-cm-bn-
ASn®phmcn-Øp-S-bv°m≥ h√-t∏mgpw ]d-™p. ]n∂sØ BgvN hcm-sa∂p cp-∂p. ]n∂mse Fw.-F≥. \mb¿ h∂v
H∂p Xpd-°p-∂-X-√msX Ahn-tSbv°v ]d™v Zmtam- Z - c \pw Fw.- F ∂pw _w•mhp ImWn-®p-sIm-Sp-Øp. Fw.-F-
Bcpw Xncn-™p-t\m-°m-Xm-bn. ap‰-Øp- ÿew hn´p. kv. \ºq-Xncn ÿew ImWp-I-sbm-
≠m-bn-cp∂ AXy-]q¿Δ-amb ]qs®-Sn- Ip´n-I-fmb Rß-ƒ A∂v kn\n- ∂pam-bn-cp-∂n-s√∂p tXm∂n. A—-t\m-
Ifpw \in-®p. ]Icw ]p√p hf¿∂p. a-Iƒ [mcmfw I≠n-cp-∂n-√. ]t£ sSm∏w Ah-cpsS ]g-b-Imew Hm¿sØ-
Np‰pw ImSp-]n-Sn-®p. A°m-e-ØmWv hen-tb-´≥ Im¨]q-cn¬\n∂p h∂ Sp-°p∂ Xnc-°n-em-bn-cp-∂p.
"`m¿§ho\n-ebw'' F∂ kn\na Cd-ßn- ka-bØv tN¿∏v B≠-h¿ Xntø-‰d - n¬ ]ns∂bpw c≠p- Z n- h kw Ign-
b-Xv. AtXmsS \m´p-Im¿ _wKvfm- "]I¬°n-\mhv' ImWm≥t]mbncp∂p. ™mWv Fw.-F\pw, Zmtam-Z-c\pwIqSn
hn\pw ]pXnb t]cn-´p. AXn¬ Fw.- F - k v . \ºq- X n- c n- b psS ho≠pw h∂-Xv. Xs‚ ]gb ssk°n-
BZyw ImWp∂ kn\n-am-\-S≥ thjw R߃°v hfsc CjvS-s∏-´n- fn¬ Xq°n- b n´ k©n- I - f n¬\n∂v
h¿jw 1967. h¿j-°mew. Hcp cp- ∂ p. hf- s c- ° m- e - Ø n\ptijw Ipd®p ]e-N-c°pw ]®-°-dn-Ifpw ]pd-
Rmb-dmgvN sshIp-t∂cw Rß-fpsS kz¥w ho´n¬ hcp-tºmƒ kXys\ sØ-Sp-Øp. ssk°n-fns‚ lm≥Un-
\m´nse kJmhv Fw.-F≥. \mb¿ Hcp AhnsS Hcp \mS≥\r- Ø - Ø n- e qsS en¬ ]gb Hcp s]t{Sm-amIvkpw Xq°n-
sNdp-∏-°m-c-t\bpwIq´n C√-Øp-h-∂p. \m´p-Im¿ hc-th¬°p-∂p-≠v. a´p-∏m-hn- bn-´n-cp-∂p. _w•mhv sshZyp-Xo-I-cn-®n-
56
cp- ∂ n- √ . k‘y- t bmsS Fw.- F ≥. kμ¿`-߃...... \mSIw ASn-apSn amdn- t]m-b-Xv Rm≥ Adn-bm-sXbpw t]mbn.
s]t{Sm-amIvkv IØn-°m-\p≈ {ia- bn-cp-∂p. hnP-b≥ Xs∂-bmWv H‰-bn- ""hoSn\p s]m≥aWn hnf°p \o''.
Øn-em-bn. cp-∏n\v AXv hmbn-®p-tIƒ∏n-®-Xv. H∏w ""F¥n\p ]mgv{ipXn ao´p-h-Xn-\nbpw'',
]ns∂-∏ns∂ Hmtcm-cp-Ø-cmbn AXn-\p-th≠ i_vZ-\n-b-{¥-W-hp-ap- Fs∂√mw tI´v Bcm- [ \ aqØp-
FØn-Øp-Sß - n. Hmtcm Znhkw kvIqƒ ≠m-bn-cp-∂-Xp-sIm≠v AXp \mSIw \n¬°p∂ Ime- a m- b n- c p∂p AXv .
hn´p hcp-tºmgpw ]pXnb ]pXnb Bfp- ImWp-∂-t]m-se-Ø-s∂-bm-bn-cp-∂p. ""hcnI K‘¿Δ KmbIm ho≠pw''
Isf I≠p. sI.-]n.-F.-kn. KwKm-[-c≥, AtXmsS dntl-gvk¬ NqSp-]n-Sn- F∂p ]mSnb B ]m´p-Im-c≥ ho≠pw
Sn.-sI. ]pjv]-h-√n, tN¿Øe efn-X, ®p. cm{Xn DuWp-I-gn™v tSm¿®p-ambn hcpw F∂p tamln-®Xpw shdp-sX-bm-
tPmk^v a\-bn¬, HSp-hn¬ DÆn-°r- A—≥ Cd-ßp-tºm-ƒ Rßfpw H∏w bn.
jvW≥, Im´q¿ _me≥, Iem-a-fiew IqSpw. a´p- ∏ m- h n- e m- b n- c p∂p dntl- icn°pw kn\n-am-°msc I≠Xv
Ieym-Wn-°p-´n-b-Ω, Ah-cpsS injy gvk¬. dntl-gvk¬ Ign™p aS-ßp- ]n∂o-Sm-Wv. "hgn-]n-g® k¥Xn' F∂
]fln-\n, Ing-t°Sw hmkp-tZ-h≥, B¿. tºmƒ ]e-t∏mgpw ]mXn-cm-hm-hpw. kn\n-a-bn¬ Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cnsb
\K¿ F∂n-ßs\ Ahsc Hmtcm-cpØ- Hcn-°¬ apI-fn-tebv°p sN∂- _pIv sNøm≥ H. cma-Zmkpw Iq´cpw
scbmbn ]cn-N-b-s∏-´p-sIm-≠n-cp-∂p. t∏mƒ Fw.-F-kv. \ºq-Xncn s]t{Sm-am- h∂p. Icm¿ Dd-∏n®v Ah¿ t]mbn.
Btcbpw AXn- \ p- a pºv I≠nt´m Ivkns‚ apºn¬ Ccp∂p Ic-bp-∂p. Xr»q-cns‚ ]cn-k-c-Øn-se-hn-sStbm
tI´nt´m D≠m-bn-cp-∂n-√. ]t£, ]n. Fs¥ms°tbm ]ndp-]n-dp-°p-∂p-ap-≠v. Bbn-cp-∂p jq´nw-Kv. Iymºn¬\n∂v
\tc-{μ-\mYv h∂-t∏mƒ kwKXn amdn. AwK-ß-ƒ DuWp-I-gn™v FØp-∂- Hcm-gvNsØ Ah-[n-sb-SpØv Fw.-Fk - v.
"hnIr-Xn-cma's\ms° hmbn®v Bcm- tX-bp-≈q. A—\pw Rm\pw FØn-b- \ºq- X ncn A`n- \ - b n- ° m≥ t]mbn.
[\ aqØ-k-a-b-am-bn-cp-∂p. Bcm-[n- sXm∂pw At±lw Adn- ™ n- ´ n- √ . dntl-gvk¬ AtXmsS aμ-KX - n-bn-em-bn.
°p∂ Hsc-gp-Øp-Im-c-t\bpw BZy- F¥mWv sNtø- ≠ - s X- ∂ - d n- b msX AwK-ß-fn¬∏-ecpw Hmtcm-cp-Ø-cmbn
ambn ImWp-I-bm-bn-cp-∂p. R߃ \n∂p. AwK-߃ Hmtcm-cp-Ø- A{]-Xy-£-cm-bn. ]pjv]-h√n Ip´n°p
NqSp-]n-Sn-°p∂ dntl-gvk¬ cmbn Ib-dn-h-∂p-sIm-≠ncp∂p. hcp-∂- kpJ-an-s√∂p ]d™v ho´n¬t∏m-bn.
F∂mepw F¥mWv _m_p- h¿ hcp-∂-h¿ kvXw`n-®p-\n¬°p-I-bm- KwKm- [ - c \pw t]mbn. "`m¿§- h n- \ n-
cmPpw hb-emdpw hcm-ØXv F∂m-bn- Wv. F¥mWv Imcy-sa∂p a\- n-em-hp- eb'Øn¬ lm¿tΩm-Wn-b-Øn-t‚bpw
cp∂p kwi-bw. Ah-cn-√m-sX-Xs∂ ∂n-√. HSp-hn¬ F√m-hcpw apI-fn-se- X_- e - b p- t Sbpw Nne- ¶ - I - f p- t Sbpw
_w•m- h n¬\n∂v BZysØ ]m´p- Øn- ° - g n- ™ - t ∏mƒ \S≥ Nncn- ® p- i_vZw \ne-®p. Ah-ti-jn® AwK-
b¿∂p. ""B a™Wn ama- e - b n¬ sIm≠v Fgp-t∂-‰p. At±lw "[¿Ω- ߃ Ahn-sS-Øs∂ IqSn. AXn¬
\o¿ap-ØWn hmSn-If - n¬.........'' XpS¿∂v bp≤'Ønse Hcp cwKw kzbw A`n-\- Ing-t°Sw hmkp-tZ-h\pw Zmtam-Z-c\pw
""]®-∏-\w-XtØ''. ""Ccp-\mgn aÆn- bn®p t\m°p-I-bm-bn-cp-∂p. Hc-Xp-ey- a‰p-ap-≠m-bn-cp-∂p. Xs‚ apdp-°m≥sN-
∂mbv Dcp-Ip∂ I¿j-I¿'' F∂p XpS- \-Ss‚ {]I-S-\w. √hpw Xg-∏m-b-bp-ambn ]cn-bm-\w-]-
ßp∂ \nc-h[n ]m´p-Iƒ KwKm-[-c\pw kn\n-a-bn¬ \n∂p In´nb {]Xn-^ew ‰bpw Iymºn¬Øs∂ IqSn.
]pjv]-h-√nbpw sXm≠-Xp-d∂v ]mSn- t{]wPn A`n-\-bn-°m≥ h∂-tX- F¥mWv Imcy- s a∂v Gsd- ° -
s°m-≠n-cp-∂p. ]m´n-s\m∏w Bth-i- bn-√. "\Ωsfm∂n'se At±-l-Øns‚ gnt™ a\-   n- e m- b p- ≈ q. dntl- g v k -
tØmsS Xmfw]nSn®v Fw.-F-kv. \ºq- ]´n-∏-ßs‚ thjw B¿. \K¿ BWv ens‚ sNe- h n- t ebv ° v In´m- \ p≈
Xn-cnbpw D≠m-bn-cp-∂p. \m´p-Im¿°pw sNbvXn-cp-∂X - v. (Fw.-Fk - ns‚ aI-fpsS kwJy In´n-bn-´n-√. D≈ ]W-sams°
AXv IuXp-I-am-bn. Fw.-Fs‚ `m¿§- `¿Øm-hv) \K¿ B thjw AXn-Kw- Xo¿∂p. ]´nWn InS- t °- ≠ n- h - c pw
hn- \ n- e - b - Ø n¬\n∂v `m¿§- h n- ° p- ´ n- `o-c-ambn sNbvXn-cp-∂p. ]t£, Hcp F∂p-d-∏m-b-t∏mƒ AwK-߃ Hmtcm-
bpsS Nncnbpw Ic-®nepw ]m´pw ]cm- cm{Xn dntl-gvk¬ ImWm-s\-Ønb cp-Øc - mbn hn´p-t]m-bX
- m-Wv. BK-Ãn¬
Xnbpw tI´p-Xp-S-ßn-bn-cn-°p-∂p. t{]wPn°v AXp th≠{X t_m[n-®n- t_mws_- b n¬ c≠p- I - f n- I ƒ°v
""[¿Ω-bp≤''Øns‚ dntl-gvk¬ √. AXnse t]mcm-bva-tb-°p-dn®v A—- _p°nwKv In´n-bn-´p-s≠∂v BZyta
XpS-ßn. \mSIw F¥p-sImt≠m icn- t\m-sSt¥m ]d-bp-∂Xp tI´p. ]ns∂ tI´n-cp-∂p. AXp Ign-™m¬ tIc-f-
bm-hp-∂n-√. Hcp Znhkw {ioaq-e-\-Kcw Hcn-°¬t∏mepw t{]wPn dntl-gvk¬ Ønepw \nc-h[n Ifn-Iƒ°v _p°nßv
hnP-b≥ Iymºn-se-Øn. \mSIw hmbn- ImWm≥ h∂-Xp-an-√. In´pw. dntl-gvk¬ thKw Xo¿°-Ww.
®p-tI´ At±lw Xr]vX-\m-bn-√. c≠p- ]t£, At±- l - Ø ns‚ aI≥ CsXms°sh®v Iymºv XpS¿t∂m-s´
Zn- h - k - Ø n- \ p- ≈ n¬ ho≠pw hcmw t{]aN-{μ≥ ]e-t∏mgpw dntl-gvk¬ F∂p ]d-™mWv Fw.-Fk - v. \ºq-Xncn
F∂p ]d- ™ p. ]ns∂ h∂- t ∏mƒ ImWm≥ h∂n-cp-∂p. t{]a-N{- μ≥ am{X- kn\n-a-bn¬ A`n-\-bn-°m≥ t]mb-Xv.
At±-l-Øns‚ ssIøn¬ am‰n-sb-gp- a-√. Iem-a-fiew sslZ-c-en, kwKo- kn\nam jq´nßv Ign™p aS-
Xnb "[¿Ω-bp≤'Øns‚ {]Xn-bp-ap- X-kw-hn-[m-bI - ≥ hnZym-[c - ≥, Ihn ap√- ßnsbØnb At±lw \n¿÷o-h-amb
≠m-bn-cp-∂p. H∏w AXn-te-bv°p-th≠ t\gn, amSºv Ip™p-°p-´≥, sImS-Ic Iymºv I≠p sR´n. ]W- a n- √ m- Ø -
]m´p-Ifpw. aq¿®-bp≈ kw`m-j-W- am[-h≥ F∂n-h-scms° ]e-t∏m-gmbn XmWv hnjbw F∂-dn™v At±lw
߃, \mS- I o- b X ap‰n- \ n¬°p∂ h∂p. kn.-H. Bt‚m Hcp cm{Xn h∂p- kn\n-a-bn¬\n∂p In´nb c≠m-bncw
57
Ddp-∏n-I-sb-SpØp Zmtam-Z-cs\ G¬∏n- Øn-bn-√. KwKm-[-c≥ Gsd sshImsX °m-c-\p-am-bn-cp-∂p. t]mcm-Ø-Xn\v anSp-
®p. Iymºw-K-ßsf DSs\ Xncn-®p-hn- acn-®p. ]pjv]-h-√nbpw AIm-e-N-c-a- °- \ mb Na- b - ° m- c - \ pw. Fw.- F - k v .
fn- ° m≥ G¿∏m- S m- ° n. Gsd ambncp∂p. Gsd {]mb-amhpwaptº ]n. \ºq-Xn-cntbm? At±lw H∂m-¥cw
sshImsX `m¿§-hn-°p-´n-bpsS Nne¶- \tc-{μ-\m-Ypw {ioaq-e\
- K
- cw hnP-b\pw Ihn- b m- b n- c p- ∂ p F∂Xv A[n- I -
Iƒ Inepßm≥ XpS- ß n. ]t£, Im´q¿ _me\pw tPmk^v a\-bnepw am¿°pw Adn- b n- √ . At±- l -
At∏m-tgbv°pw HmWw FØn-bn-cp-∂p. acn-®p. B¿°pw Zo¿Lm-bp- p-≠m-bn-√. Øns‚t]cn¬ Hcp ]pkvX-I-sa-¶nepw
Iymºv ho≠pw HmW-Øn\p ]ncn-™p. t{]wPnbpw ]cn-bm-\w-]‰ - bpw Fw.- Cd-ßn-b-Xp-an-√.
AIm-e-Øn¬ th¿]n-cn-™-h¿ F-kv. \ºq-Xn-cn-bp-sams° ]ns∂bpw Ct∏mƒ Cu {Xb-sØ-°p-dn®v
HmWw Ign™v ho≠pw HØp- Iptd-°mew Pohn-®p. Ah¿ ]n∂oSpw ho≠pw Nn¥n- ® p- t ]m- h p- I - b m- W v .
IqSnsb¶nepw ]gb Cg-b-Sp∏pw \jvS- \mS-I-ß-fn¬ A`n-\-bn-®n-´p-≠m-h-Ww. t{]wPn Iem-Im-c-\m-bn-cp-∂p-sh-¶nepw
s∏-´n-cp-∂p. Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cnsb AXphn´p≈ Hcp PohnXw IWn- i - ° m- c - \ m- b n- c p∂p. Bsc-
th≠m- X m- b - X p- t ]m- s e. IpSpw_w- Ah¿s°m∂pw Btem- N n- sbms° GtX-X-I-e-Øn¬ \n¿Ø-W-
t]mepw t\m°msX \mS- I - Ø n- \ p- °m≥t]mepw ]‰p-am-bn-cp-∂n-√-t√m. C- sa∂v At±-l-Øn-\-dn-bm-am-bn-cp-∂p.
th≠n \S∂ At±- l - Ø n- s \- X nsc Sbv°nsS kn\n-a-bnepw Ah¿ A`n-\- ]t£, tÃPn¬ Ib-dn-bm¬ At±lw
Btcm- ] - W - ß ƒ Db¿∂p- s h∂p bn-®n-cp-∂p. "]ndhn'bneqsS t{]wPn ASn-apSn Hcp IYm-]m-{X-ambn amdpw.
tXm∂p-∂p. sshImsX Iymºv inYn- `cXv ]pc-kv°mcw t\Sn. ]cn-bm-\w-]‰ tÃPn¬ \n∂n-d-ßn-bmepw Iptd-t\-c-
e-am-bn. {Sq∏v t_mws_bn-tebv°v tØbv°v At±lw t{]wPn-bm-hn-√
h≠n-I-b-dn-sb∂pw B \nanjwapX¬ BZm-b-\n-IpXn hIp- F∂p tI´n- ´ p- ≠ v . ]cn- b m- \ w- ] ‰
AwK-ß-fpsS kz`mhw Xs∂ amdn- t{]wPn-sb-t∏mse hnIm-c-Po-hn-bm-bn-
sb∂pw Iem-a-fiew Ieym-Wn-°p-´n-
∏nse DtZymKw thsd cp-∂n-√. A`n-\b - n-°p-tºmgpw At±lw
bΩ ]n∂o-sSm-cn-°¬ I≠-t∏mƒ ]d- B¿°pw sNømw. ]t£, IYm-]m-{X-Øn¬\n∂v AIew ]men-
™p. Fw.- F - k v. \ºq- X n- c nbpw Fw.-F-kv. \ºq-Xncn \mS-I- ®p. \mS-IsØ \mS-I-amtb At±lw
t{]wPnbpw ]cn-bm-\w-]‰ - b
- p-sam-s°-bp- FSp-Øn-cp-∂p-≈q. F√mw Hcp t\c-
≠t√m F∂psh®m- W t{X Ah¿ Øn\p sNbvX kw`m-h-\- tºm- ° p- t ]m- e tb I≠n- c p- ∂ p- ≈ q
Iymºn-tebv°p h∂-Xv. Iƒ a‰m¿°p \¬Im- F∂p tXm∂p- ∂ p. Fs¥- ¶ nepw
\mSIw t_mws_-bn¬ hnP-bn-®n- FØn-∏n-Sn-°m≥ At±-lØ - n\v Dt±-iy-
√. \m´nepw ]®]nSn-®n-√. ]m¿´n°pw
\mhpw? Npcp-ßnb]£w ap-≠m-bn-cp-∂n-√. Xs‚ hfsc sNdnb
AXn¬ henb Xm¬]cyw I≠n-√. "Ccp- ´ ns‚ Bflm'hnse Bh-iy-ß-fp-ambn Bscbpw iey-s∏-
Aßs\ \mep-am-k-tØmfw \o≠p- apØ- » \pw "\n¿Ωm- e y'- Sp-ØmsX Fhn-sS-sb-¶nepw Npcp-≠p-
\n∂ dntl- g v k ¬ shdp- s X- b m- b n. Iq- S p- ∂ - X m- b n- c p∂p At±- l - Ø ns‚
AtXmsS Rß-fpsS _w•mhv ho≠pw Ønse henb shfn- ® - kz`m-hw.
`m¿§-ho-\n-e-b-ambn. At∏m-tgbv°pw ∏mSpw Bcp sNøpw? [\y-amb PohnXw
AXns‚ Npa- c p- I - f n¬ \ndsb Fw.- F - k v. \ºq- X n- c ntbm?
Agp°pw ]pc-≠n-cp-∂p. kna‚p\ne- "Hmfhpw Xochpw' F∂ Nn{X-Øn¬ IW°p]d™p ]Ww hmßm≥ IWn-
Øns‚ Xnf°w \jv S - s ∏- ´ n- c p- ∂ p. kl- \ - S - \ p≈ ]pc- k v I mcw t\Sn- b - i-°m-c-\m-bn-cp-∂n-√. ]Icw ssIbn-ep-
\mep- a m- k - t Ømfw ]c- k v]cw t∏mƒ BIm-i-hmWn AXv sIm´m-c- ≈-sX√mw \mS-IØ - n-\p-th≠n Xpe-®p.
kv t \ln®pw Ieln®pw Ifn®pw °c {io[-c≥ \mb-cm-sW∂v [cn-®p. \mSIw F∂p tIƒ°p-tºmtg IpSpw-
Nncn®pw ]nW- ß nbpw CW- ß nbpw Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn°v Aß-s\-bp≈ _-tØ-t∏mepw ad-∂p. \∂mbn Ihn-
Pohn® Iptd ]mhw a\p-jy-cpsS k¶- ]pc-kv°m-c-ß-sfm∂pw In´n-bn-√. X-sb-gp-Xn-bn-cp-s∂-¶nepw Ah-sb√mw
S-߃ _wKvfm-hns\ \odp∂ Hm¿Ω- \mS-I-Ønse Cu \ºq-Xn-cn-{X-b- {]kn-≤o-Ic - n-°m\pw {]kn-≤\ - m-hm\pw
I-fn¬ Xf-®n-´p. sØ-°p-dn®v Rm≥ ]n∂oSv ]e-h´w H∂pw At±-l-Øn\v Dt±-i-ap-≠m-bn-cp-
B Iymºn-ep-≠m-bn-cp-∂-h-cn¬ Btem-Nn-®n-´p-≠v. aq∂p-t]cpw \S-∑m¿ ∂n-√. \√-h-tcbpw A√m-Ø-h-tcbpw
F{X-t]¿ ]n¬°m-eØv Iem-Im-c-∑m- am{X-am-bn-cp-∂n-√. t{]wPn {]kn-≤\ - mb Xncn-®-dn-bm≥ At±-l-Øn\p Ign-™n-
sc∂ \ne- b n¬ t]sc- S pØp F∂v Ihnbpw \mS-II - r-Øp-am-bn-cp-∂p. "\Ω- cp-∂n-√.
C∂v Btem- N n- ° m- d p- ≠ v. hnc- sfm∂v' t]mepw At±- l - Ø ns‚ F√m-h-tcbpw At±lw IÆp-a-
enseÆmhp- ∂ - h - t c- b p- ≈ p. G‰hpw ssII-fn-eq-sS-bmWv C{Xbv°pw sXfn- S®v hniz-kn-®p. Fw.-Fk - v. \ºq-Xn-cn°v
{]i-kvXn-t\-Sn-bXv HSp-hn¬ DÆn-°r- ®w-]q≠ cq]-am¿∂-Xv F∂p tI´n-´p- \mS-I-ta-Xv, Pohn-X-taXv F∂p th¿Xn-
jv W ≥Xs∂. tN¿Øe efn- X bpw ≠v . "EXp- a Xn'°p ]pdta At±- l - cn-®-dn-bm≥t]mepw Ign-™n-cp-∂n-√.
Hcp ]cn-[n-hsc hnPbw I≠p. Rm≥ Øns‚ Ihn- X - I fpw t«mI- ß fpw ]e-t∏mgpw Ah XΩn¬Ø-Ωn¬ IqSn-
henb {]Xo£ sh®p]pe¿Øn-bn- {]kn-≤-am-bn-cp-∂p. ]cn-bm-\w-]-‰-bm- °p-g-™n-´p-≠m-h-Ww. \mS-Ihpw Pohn-
cp∂ tPmk-^v a-\-bn¬ Fhn-sS-bp-sa- hs´ Pme-hn-Zy-°m-c\pw GIm-`n-\-b- Xhpw XΩn¬ Hcp sXc- s ™- S p∏p
58
th≠n-h-∂m¬ At±lw \mS-IsØ thsd B¿°pw sNømw. ]t£, Fw.- ’cw \S-Øn. "Xs∂ G‰hpw kzm[o-
hcn°pw F∂pw \n›-b-am-Wv. AXn- F-kv. \ºq-Xncn \mS-I-Øn\p sNbvX \n® hy‡n' Ft∂m at‰m Bbn-cp∂p
\p-th≠n BZm-b-\n-IpXn hIp-∏nse kw`m-h\ - I
- ƒ a‰m¿°p \¬Im-\mhpw? hnj- b w. BbnsS hmbn® "Ch≥
henb DtZymKwXs∂ hen-s®-dn™ Npcp- ß nb]£w "Ccp- ´ ns‚ Fs‚ {]nb knsP' Xe-bv°p-]n-Sn®
Bfm-W-t√m. Bflm'hnse apØ- » \pw ka- b - a m- b n- c p- ∂ p. GI- t Ziw B
BZm- b - \ n- I pXn hIp- ∏ n¬ "\n¿Ωmey'Ønse henb shfn- ® - ssien-bn-em-bn-cp∂p F∂p tXm∂p-∂
XpS¿∂n-cp-∂p-sh-¶n¬ Fw.-F-kv. \ºq- ∏mSpw Bcp sNøpw? a°-fmb \fn- Rm≥ Hcp teJ\w Fgp-Xn. AXv Fw.-
Xncn IΩn-j-Wtdm AXnepw henb \\pw kpabv°pw N{μ\pw hn]n-\\pw F-kv. \ºq-Xn-cn-sb-°p-dn-®m-bn-cp-∂p.
as‰-s¥-¶n-eptam Bbn hnc-an-t®-s\. A\n-b\pw henb Hcp ]mc-º-cyhpw Fs¥-√m-am-bn-cp∂p Rm≥ AXn¬
henb Hcp kwJy s]≥j-\mbpw In´n- kwkv ° m- c hpw ]I¿∂psImSp- Ø n- Fgp- X n- b n- c p- ∂ Xv F∂v Cs∂- \ n-
tb-s\. henb Hcp hoSp]WnXv kº- ´mWv At±lw Cu temIw hn´p-t]m- t°m¿Ω-bn-√. Fs‚ `mKyw-sIm≠v
∂-\mb Hcp IpSpw-_\ - m-Y\- mbn injvS- b-Xv. B PohnXw [\y-ambn F∂ AXp shfn®w I≠-Xp-an-√.
Imew Pohn-t®-s\. kp`-{Z-amb Hcp Imcy-Øn¬ kwi-b-an-√. teJ- \ - Ø n\p sImSp- Ø n- c p∂
Pohn-X-amWv At±lw \mS-I-Øn-\p- Cu a\p-jy≥ A∂v ]Xn-\m-dp-h- Xe-s°´v F¥m-sW∂pw F\n-°n-t∏m-
th≠n ]W-b-s∏SpØn-b-Xv. b-   p- ≠ m- b n- c p∂ Fs∂ h√msX tgm¿Ω- b n- √ . GXm- b mepw teJ\w
Aßs\ IW-°p-Iq-´p-∂-h¿°v _m[n-®p. ImWp-∂-h-tcm-sS√mw Fw.- hmbn® A—≥ Xe- s °´v "\mSy- a n-
Fw.-F-kv. \ºq-Xncn Hcp ]cm-P-b-am- F-kv. \ºq-Xn-cn-tb-°p-dn®p ]d-bpI √mØ \S\w' F∂m°n am‰n. shfn®w
Wv. ]t£, AXmtWm Hcm-fpsS Pohn- F∂Xv As∂s‚ ]Xn-hm-bn-cp-∂p. B ImWm-sX-t]mb B teJ-\-XvXns‚
X-hn-Pbw? P\n®p, hf¿∂p, D≠p, Dd- `mcw Cd- ° n- s h- ® Xv Iptd sIm√- Xe-s°-´p-Xs - ∂-bm-hs´ Cu Hm¿Ω-°p-
ßn, can-®p, acn®p F∂-Xn-\∏ - pdw AXv ߃°p-tijw Hcp t\mh-se-gp-Xn-bn- dn-∏n\pw F∂pshbv°m-\p≈ ImcWw
Ccp-Im-en-If- psS Pohn-Xa - m-sW∂v \Ω- ´m-Wv. AXm-Wv.
tf-t∏mse Nne-sc-¶nepw Icp-Xp-∂p. A°m-eØv "amXr-`qan' BgvN-∏- W
BZm-b-\n-IpXn hIp-∏nse DtZymKw Xn-∏ns‚ _me-]w‡n Hcp teJ-\-a-

\ \mep h¿j-ambn hn‰p-h-c-hnepw {]h¿Ø\ em`-Ønepw A‰m-Zm-b-Ønepw Ncn-{X-t\´w.


\ C¥y-bn¬ BZysØ C‚¿\m-j-W¬ ado\ sIm®n t_mƒKm´n Zzo]n¬ XpS-ßn.
\ P\-Iob Sqdn-k-Øns‚ `mK-ambn ]Xn-\mev Sma-dn‚v Cukn tlm´-ep-Iƒ.
\ hf¿®m \nc-°nepw hnI-k-\-Ønepw cmPysØ G‰hpw anI® Sqdnkw tIm¿∏-td-j≥.
\ temI Sqdnkw Itºm-f-Øn¬ 8\v ]Icw 31 tlm´-ep-Iƒ hn]-W-\-Øn-\v.
\ Pnh-\-°m¿°v iºf ]cn-jvI-c-Ww, {]tam-j≥ t]mfn-kn, ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn.
\ kºq¿Æ Iºyq-´¿h¬°-c-Ww, C˛-K-th-W≥kv, ]cn-jvIrX sh_vssk-‰v,
Hm¨sse≥ _p°nw-Kv.
\ kp¬Øm≥ _tØcn, s]m∑pSn F∂n-hn-S-ß-fn¬ ]pXnb dntkm¿´p-Iƒ.
\ sNss∂-bnse tIcfm lukpw, aq∂m¿-˛-Ip-a-cIw \ho-I-cW ]≤-Xn-Ifpw ]q¿Øn-
bm-Ip-∂p.
\ tImh-fØv Pn.-hn.- cmP iXm_vZn kvamcI C‚¿\m-j-W¬ I¨sh≥j≥ sk‚¿.

\mSI˛kn\n-am-cw-KsØ AXpey {]Xn-`-bm-bn-cp∂ Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-bpsS P∑-i-Xm-_vZn-bm-N-c-W-Øn\v


lrZbw \nd™ Biw-k-Iƒ

t]mfn ¢n\nIv
cma-\n-ebw tdmUv, Xr»q¿ ˛ 20
t^m¨ : 0487 2331044
Hcp kºq¿Æ em_-d-´-dn˛FIvktd kap-®bw
Fw.-kn. \ºq-Xn-cn-∏mSv (amt\-PnwKv Ub-d-IvS¿)
59
A`n-\-bhpw Rm\pw
Fw.-F-kv. \ºq-Xncn
(Hcp \mS-I-{]-kn-≤o-I-c-W-Øn¬ hn.-Sn. hmkp-tZh≥ bmZr-—n-I-ambn Is≠-Ønb teJ\w)
NpUp-hm-e-Øq¿ aptØ-SØp a\-°¬ dm-Wn-N-cnXw apX-emb kwKo-X-\m-S-I-
Ip™p- Æ n- \ - º q- X n- c n. AΩ- b psS ߃°m-bn-cp∂p {]Nm-cw. F∂pam{X-
A—\pw ktlm-Z-co-k-tlm-Z-c-∑mcpw a√ Ahtb D≠m-bn-cp-∂p-≈p-Xm-\pw.
A`n-\-b-Øns‚ ]nd-hn-sb-∏‰n F√mw Iem-Im-c-∑mcpw Iem-Im-cn-I-fp- F\n-s°t¥m Ch-tbm-sS√mw Ah-
\mw NnI™pt\m°p-I-bm-sW-¶n¬ am- b n- c p- ∂ p. Ip´n- ° mewapX¬t° ⁄-bm-bn-cp-∂p. kwKoXw B]m-Z-a-[p-
Hcp]s£ temtIm¬∏- Ø n- h sc F\n°pw Iºw IY-If - n-bn-em-bn-cp-∂p. c-am-Wv, kΩ-Xn-°mw. ]s£ Bh-iy-
sNs∂tØ≠Xm-bn-h-cpw. ]£n-ar-Km- F∂m¬ AXn-\p-th≠n I®-sI-´p-Ib - m- Øn\pw A\m- h - i y- Ø n\pw ]m´v ,
Zn-I-fp-sS-tbm, hr£-e-Xm-Zn-I-fp-sStbm hs´ sIm´pw-]m´pw a‰pw ]Tn-°p-I-bm- ÿm\Øpw Aÿm- \ Øpw ]m´v ;
`mj \ap- ° - d n- ™ p- I q- S - s √m. a\p- hs´ D≠m-bn-´n-√. Rm\pw acn-®p-t]mb Cßs\ Hcp \mSIw apgp-h-\p-am-bm¬
jys‚ Bhn¿`mhwapX¬ Xß-fpsS Fs‚ A\p-P-\pw-IqSn Xte-Zn-hkw Fßs\ kln°pw? t{]a-k-√m-]-ß-
CwKnXw At\ym\yw ssIam-dp-∂-Xn\v I≠ IY-Ifn C√sØ kn¬_-¥n-I- fnepw Ipi- e m- t \z- j - W - ß - f nepw
am≤y-a-ambn D]-tbm-Kn-®n-cp-∂Xv A`n- fmb GXm\pw t{]£-I-cpsS apºn¬ sshIm- c n- I X tNm¿∂p- t ]m- I msX
\-b-am-bn-cp-∂p-sh-∂p-thWw Icp-Xp- {]Z¿in-∏n-°p-am-bn-cp-∂p. kwkm-cn-°p-∂-Xn-\p-]-Icw "BIpe-am-
hm≥. As∂m∂pw `mj hf¿∂n-cp-∂n- \ºq-Xncn hnZym-ebw FS-°p-∂n- Ip-hm-s\¥p _‘w˛ Btcm-ate \n≥
√. `mj \nkvX{μw D]-tbm-Kn-°m-am- em-bn-cn-°p-tºmƒ Rß-sfmcpZnhkw apJm-c-hnμw' F∂v cmKhpw Xmfhpw
bn-cp-∂n´pw A`n-\-bw-sIm-≠p-am{Xw Xte∂pI≠ \fNcn- X - Ø nse {ipXn- b p- s a√mw tN¿Øv Hcp
Hcp kmbvhns\ Aº-c-∏n® IY hmb- "hnPt\ _X-a-lXn hn]nt\' F∂ kv { XobpsS apºn¬ sh®p- s Im- S p-
\-°m¿ tI´n-cn-°pw. Hcp Is√-Sp-Ø-Xm- `mKw A`n-\-bn-°p-I-bp-≠m-bn. A∂v Øm¬ B cwKw BsI hnIr-X-am-Ip-
sbm- c mwKyw ImWn- ® - t ∏mƒ AXp I¨Ip-fn¿s° BZy-h-km\w sa∂ A`n-{]m-b-°m-c-\mWv Rm≥.
kmbvhns‚ ]´n t]Sn-®-c≠v \ne-hn-fn- I≠p- s Im- ≠ n- c p∂ ip≤- \ m- s bmcp A∂sØ kwKo-X\ - m-SI - ß- t- fmSv
®pt]m-bn. kmbv]n\p tcmjw Ib-dn, \ºq-Xncn hr≤≥ "Cw•ojp ]Tn-®p-I- F\n-°-`n-cpNn tXm∂m-Xn-cn-°p-hm≥
X¿°-am-bn. Hcp NmIym-cm-bn-cp∂p gn-™m¬ I®-sI-´-Ww. \∂mbv hcpw as‰mcp Imc-W-hp-ap-≠v. Ir{Xn-aXzw
CXp \S-Øn-b-Xv. Xs∂ AXp-t]mse s´zm' F∂p ]d™v Fs∂ A\p{K- \nd™ AXnse kw`m-j-W-ssi-en.
t]Sn-∏n-°p-hm≥ Ign-bn-s√∂v kmbv]v ln® kw`hw C∂pw Fs‚ Hm¿Ω- ]pcm-W-I-Y-I-fnse kv{Xo]p-cp-j-∑m-cp-
sh√p-hn-fnbpw. kmbv]ns‚ apºn¬ bn¬ ]®- ] n- S n- ® p- \ n¬°p- ∂ p. tSbpw ssZh-ß-fp-tSbpw kw`m-j-W-
NmIym¿ ssIem- t km- ≤ m- c - W - a m- S n. AsXm∂pw ^e- h - Ø m- b n- √ . coXn AØ- c - Ø n- e m- b n- c p- ∂ p- F∂v
cmh-W≥ ssIemkw hfsc ]Wn-s∏´v Rms\mcp IY-I-fn-\-S-\p-am-bn-√. kam-[m-\n-°p-I, km¶¬]n-Ia - m-Ws√m
s]m°n-sb-SpØv kmbv]ns‚ Xe-bn- Ip´n-°mewapXte A`n-\- F√mw. F∂m¬ tNmcbpw \ocp-
tebv°v Htc-dp-sIm-Sp-Øp. kmbv]v bn-°p-hm-\p≈ A`n-\n- ap≈ \mw, Ir{Xn-a-Po-hn-
Ikm-eb - n¬\n∂v Dcp-≠p-]n-c≠v Xmsg- thiw F\n-°p-≠m- I- f - s √- ∂ - ` n- a m- \ n-
hoWv {]⁄-b‰p InS-∏m-bn. CXmWv bn-cp-∂p. Ip´n-∏pc °p∂ a\p- j y-
Npcp-°w. A`n-\bw \mS-Im-`n-\-b-am- sh®psI´n-I-fn- cmb \mw,
bmepw kn\n- a m- ` n- \ - b - a m- b mepw °p∂ Imew- C ß s \
AsXmcp Ie- b m- W v . AXn- t \mSv sXm´v A∂p- kwkm-cn-°p-
Atß- b - ‰ sØ Bflm¿∞X tI´pXg- º n- sa∂v Duln-
]pe¿Øp-∂-h¿t° AXn¬ hnP-bn- ®n-cp∂ "Icn- °m≥t]mepw
°p-hm≥ km[n-°p-I-bp-≈q. t]cn-\p- bn-ebpw km≤y-am-
th≠n ]ecpw B thjw sI´n A`n- aÆm-¶-´bpw tWm? {]I-S-
\-b-cw-K-Øn-d-ßm-dp-≠v. ]W-Øn-\p-th- Imin-°p-t]m- {]-kw-K-
≠nbpw ]ecpw Xe ImWn-°p-hm≥ bXpw, Im° Øn\v Hcp-
Xøm-dm-Ip-∂p. F∂m¬ Hcp bYm¿∞ GIm-Zin °n-sh-®-t]m-
Iem-Im-c≥ A`n-\bw Hcp X]-ky- t\m‰Xpw' a‰p- ep≈ hmN- I -
bmbn kzoI-cn-°p-∂p. AXn¬ Ah≥ amb IY- I - s f- ߃. tLmjm-
AXn- c ‰ B\- μ hpw Is≠- Ø p- ∂ p. SpØv \mS-I-cq-]w- £- c - ß - s f- s °m-
Npcp- ° - Ø n¬ Hc¿∏- W - a - t \m- ` m- h - sIm- S pØv R߃ ≠p≈ Hcp ]In-SI - f- n.
tØmsS AXns\ kao-]n-°p-∂p. A`n-\-bn-®p-t]m-∂p. A∂sØ kw`m-j-W-co-
Fs∂kw_- ‘ n- ® n- S - t Ømfw kvIqfn¬ tN¿∂ Ime-Øp-am-{X- Xn-bm-bn.
A`n- \ - b m- t hiw ]c- º - c m- K - X - a mbn amWv BZy-ambn Rms\mcp \mSIw bmsXmcp kt¶m-N-hp-an-√msX
kn≤n-®X - t√ F∂p Rm≥ kwi-bn-°p- I≠- X v . "kwKo- X - s s\- j [w'. F\n- Ac-ß-Øp-h∂v X´p-s]m-fn-b≥a-´n¬
∂p. Fs‚ AΩm-a≥ tate-°n-S-bn- °Xp Xosc ckn-®n-√. As∂ms° kzIm-cyw-]-d-®n¬t]mepw Ae-td-≠n-
ep≈ Hcp IY-Ifn \S-\m-bn-cp-∂p. kZm-cm-a, kXy-hm≥ kmhn-{Xn, A√o- bn-cp∂ KXn-tI-Sn¬\n∂pw i_vZ-\n-b-
60
{¥-W-Øn-\p-IqSn kpK-a-amb km≤y- s]mcp-Ø-s∏-´p-t]m-Im≥ F\n°p Ign- X-\m-SI
- ß
- f- n¬ ]eXpw AXym-hi
- y-am-
X-I-fp≈ C∂sØ Ime-L-´-Øn-te- ™n-cp-∂n-√. kwK-Xn-hi
- m¬ ]≠sØ bn-´p-≈-Xp-t]mse Bh-iy-Øn-\p-≈-
bv°p≈ Ie-bpsS {]bmWw ckm-h- ]m®-\n¬ Ip™p-e-£van-bpsS `mK- sXm-∂p-am-bn-cp-∂n-√ _^q¨. an°
lhpw ⁄m\- k w- h ¿≤- I - h p- a m- W v , amWv F\n°v FSp- t °- ≠ n- h - ∂ - X v . _^q-Wp-Iƒ°pw IYm-L-S-\-bp-ambn
\mS-IØ - n¬ {]tXy-In-®pw. ]s≠ms°
\mS-IØ - n¬ \mbn-Im-\m-bI - ∑
- m¿ ]mSn
{]th-in-°p-I-bm-bn-cp∂p ]Xn-hv. \f-
a-lm-cm-Pmhv ]mSn {]th-in-°p-∂Xv
"]finX tam´n- e m¬ s\lvdp -
]cnsImSp-tØmta' F∂ ]m´m-bmepw
AXn¬ Akmw-K-Xy-sam∂pw ImWm-
dn-√. AXp-t]mseXs∂ A√n-dmWn
"""Xpwt\-apNvsIm t{]av k- nJmb' F∂p-
]m-Sn-sb-∂pw-h-cmw. F¥m-bmepw ]mSn
{]th-in-°-W-sa∂v \n¿_-‘-am-Wv.
tIc-f-Øn-e-tßm-f-an-tßmfw B¿Øn-
c-ºn-s°m≠p \S-∂n-cp∂ Cu Xan-gp-
\m-S-I-߃°v ChnsS \ne-\n¬]n-√m-
Xm-bXv {]l-k-\-ß-fp-tSbpw KZy-\m-
S-I-ß-fp-tSbpw cwK-{]-th-i-tØm-Sp-Iq-
Sn-bm-Wv.
Fs‚ sNdp-∏-Øn¬ Rm≥ I≠n-
´p≈ \mS-I-ß-fn¬ km[m-c-W-bmbn
c≠p IYm- \ m- b - I - ∑ m¿ ]Xn- h p- ≠ v .
AXn-sem-cmƒ Ac-ßØp ÿnc-{]-Xn-
jvTt- \-Snb Bfm-Wv. Abmƒ "lm¿tam-
WnÃv' F∂ A]-c-\m-a-t[-b-Øm¬ ImeSn tKm]n-bpsS "a\ v' \mS-I-Øn¬
Adn-b-s∏-Sp-∂p. "C{μt\ am‰-ap-≈p, s\√n-t°mSv `mkvI-c-\pw, Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cnbpw
C{μmWn F∂pw H∂p-t]mse' F∂p
]d-™-Xp-t]mse Ac-ßØv IYm-]m- F∂p am{X-a√ - , Ahn-S∂
- n-tßm´v Fs‚ Fs¥-¶nepw _‘-ap-≈-Xmbn \ap°p
{X-߃ amdn-amdn h∂p F∂p-h-cmw. tImtf-Pp-hn-Zym-`ymkw Ign-bp-∂-Xp- ImWm≥ km≤y-a-√. AYhm Ds≠-
F∂m¬ lm¿tam-Wn-Ãv F∂ IYm- hsc F\n°v FSp-t°-≠n-h∂ - s
- X√mw ¶n¬Øs∂ sXm´-Xn-t∑¬ sXm´p-sIm-
]m{Xw \mSIw XpSßn Ah-km-\sØ kv{XoI-Ym-]m-{X-ß-fm-Wv. BZy-amZyw ≠p≈ _‘w-am-{Xw. k¿°- nse
Xnc-»oe hogp-∂-Xp-hsc cwK-Øp-≠m- IYm-]m-{X-Øns‚ kz`m-h-sa-s¥-∂p- tImam- f n- I - s f- t ∏mse I≠m- e - d -
bn-cn-°pw. ImcWw kwKo-X-am-Ws√m t]mepw Adn-bmsX A`n-\-bn-®n-cp∂ bv°p∂ thjwsI´n tI´m-e-d-bv°p∂
{][m- \ w.- A- t ∏m- ƒ lm¿tam- W nÃv Imew. ]n∂oSv aptºm- ´ p- t ]m- I pw- No™ ^en-X-ßfpw X´n-hn´v tKmjvSn-
C√msX km≤y-amtWm? kwKoX \mS- tXmdpw A`n-\-bn-°m-\p≈ Bthiw Im- W n®v ImWn- I sf Nncn- ∏ n°pI
I- ß sf kw_- ‘ n®nS- t Ømfw F∂n¬ A[n-I-cn-®p-t]m-∂p. am{X-a√ F∂- X m- b n- c p∂p Ah- c psS tPmen.
As∂ms° A`n-\bw Hcp {]iv\-am- cwK-k-÷o-I-c-W-Øn-\p≈ km≤y-X- Imew sN∂- t Xm- S p- I qSn Ipam- c - \ m-
bn-cp-∂n-√. BIm-ck- u-jvTh - hpw kwKo- Ifpw h¿≤n-®p. s]t{Sm-am-kvIp-t]mbn ims‚ IcpW apX-emb kwKo-X-\m-S-
X-]m-S-h-hp-ap≈ GsXm-cp-tIm-¥\pw Ce-Iv{SnIv sse‰v, ssa°v apX-em-b-h- I- ß ƒ {]Z¿in- ∏ n- ° m≥ XpS- ß n- b -
tImam-fn°pw IYm-\m-b-I-\mbn tim`n- sb√mw FØn. Npcp-°-Øn¬ Hcp \S- t∏mƒ CXn-s\ms´mcp am‰w-h-∂p. Hcp
°m-am-bn-cp-∂p. Xan-gn-ep≈ kwKo-X\ - m- t‚tbm \Sn-bp-tStbm apJsØ Hcp ]pXnb \¿Ω-t_m[w DS-se-Sp-Ø-Xp-
S-I-ß-fpsS Iøn¬\n∂pw {]l-k-\- Rcºv A\m-hi - y-ambn H∂p Nen-®m¬ t]m-se.
߃ Ac- ß p ]nSn- ® p- ] - ‰ nb Ime- t{]£-I¿°v AXp a\- n-em-°m-sa∂ {]l-k-\-ß-fp-sSbpw KZy-\m-S-I-
ØmWv Rm≥ \mSIw A`n-\-bn-°m≥ a´m-bn. ß- f p- t Sbpw Bhn¿`m- h - t Øm- S - I qSn
XpS-ßn-b-Xv. kn.-hn. cma≥]n-≈-bpsS ]gb kwkvIr-X-\m-S-I-ß-fnse kwKo-X-\m-S-I-ß-fp-tSbpw Hgp°v ian-
"]≠sØ ]m®-\n'¬ IqSn-bm-bn-cp-∂p hnZp-jI- ∑
- msc A\p-Ic - n®v kwKo-X\
- m- ®p-sh∂v apºv Rm≥ ]d-™p-h-s√m.
Fs‚ Ac-t߉w. A∂v Rm≥ F´mw- S-I-ß-fn¬ Hcp Zp -l-L-S-I-ap-≠m-bn- F∂m¬ kn.-hn. cma≥]n-≈-bp-tSbpw
¢m- n¬ ]Tn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. km[m- cp∂p˛_-^q¨ ]m¿´v. A\p-I-cWw C.-hn. IrjvW-]n-≈-bp-tSbpw am{X-a√
c-W-bmbn BWp-߃ kv{Xothjw kz`m-h-Øntem kwkm-c-Øntem `mh- Sn.-F≥. tKm]n-\m-Y≥\m-bc - psSt]mepw
sI´n Ac- ß Øp hcp- ∂ - X n- t \mSp lm-hm-Zn-I-fntem Bbn-cp-∂n-√. kwKo- \mS-I-ß-fn¬ Xan-gp-\m-S-I-ß-fnse B
61
_^q¨ Acn- s h- ∏ p- I m- c - s \∂ ]mdp-°p-´nbpw Im¿Øym-b-\n-b-Ωbpw kz`mhw ]q¿Æ-ambpw a\- n-em-°p-I;
t]cntem at‰- s X- ¶ nepw t]cntem kp`- { Zbpw a‰pw Hcp {]iv \ - a m- b n- F√m- h - i - ß - f nepw AXn- t \mSp
\n¿_m[w hnl-cn-®p-t]m-∂p. C∂pw Øo¿∂p. GXm-bmepw kp`-{Z-bpsS XmZmflyw {]m]n-°p-I; AXn-\p Ign-
sNdn-bt- Xm-Xn¬ hnl-cn-°p-∂p. ]s£ tdmƒ FSp-t°≠ `mcw Fs‚ Xe-bn- hn-s√-¶n¬ AX-∏msS Dt]-£n-°p-I.
Hcp hyXym-k-ap-≠v. Ahbv°p IYm- em-bn. `mKy-Øn\v GXm≠v kp`-{Z- CXm-sWs‚ \nb-aw.
Rm≥ XpS-°-Øn¬Øs∂ ]d-
™p-ht√m at\m-c-Y-߃ ssIam-dp-∂-
Xn- \ p- ] - t bm- K n- ® n- c p∂ am≤y- a - a mWv
A`n-\-b-sa-∂v. Hc-Xn¿Øn-hsc C∂pw
AXp icn-bm-Wv. Hcp sNdnb DZm-l-c-
Ww: \n߃ "\n¿Ωmeyw' kn\na
I≠n-cn-°p-a-s√m. AXn¬ shfn-®-∏m-
Sns‚ A—s‚ tdmfmWv F\n°v Gs‰-
Sp-t°-≠n-h-∂-Xv. Xf¿hmXw ]nSn®v
F√m AwK- ß fpw Ne- \ - a ‰v \mhp-
t]mepw A\-°m≥ Ign-bmsX InS-
°p∂ Hcp hr≤≥. {io. Fw.-Sn. B
tdmƒ A`n-\-bn-°m≥ Fs∂-bmWv
I≠p-]n-Sn-®-Xv. ]´n-Wn, hy`n-Nmcw,
Ifhv Cßs\ k¿Δhpw XI- c m- d n-
"ASp°-f-bn¬ \n∂v Ac-ß-tØbv°v' \mS-I-Ønse em°nb Hcp IpSpw-_-am-bn-cp∂p AXv.
Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cnbpsS {]kn-≤-amb apØ»n F∂ IYm-]m{Xw Xs‚ aI≥ shfn- ® - ∏ m- S n- t \mSv
apJsØ `mh-t`-Z-߃sIm-≠p-am{Xw
L-S-\-bp-ambn Fs¥-¶nepw _‘-ap- bpsS kuIp-am-cyhpw kz`m-h-hp-ap≈ Cu IZ-\-IY ]d-tb-≠-Xmb KXn-tI-
≠m-bn-cn-°pw. Hcp kv{Xosb F\n°p ]cn-N-b-ap-≠m- SmWv F\n°p h∂p- t N¿∂- X v.
tImtfPp hnZym-`ymkw Ign™v bn-cp-∂p. Znh-k-ß-tfmfw Ah-cpsS Rm\Xp bYm-i‡n apJ-`m-h-ß-fn-
Rm≥ Ipd-®p-Imew \ºq-Xncn hnZym- Hmtcm Ne- \ - ß fpw kp£v a - \ n- c o- eqsS shfn-s∏-SpØn F∂mWv Fs‚
e-bØ - n¬ A≤ym-]I - \
- mbn tPmen-t\m- £WwsNbvXv ]Tn-®p. AXn-\p-tijw ta\n. kam-cm-≤y-amb kao-]-\hpw
°p∂ ImeØv kn.-hn. cma≥]n-≈- am{X-amWv kp`-{Z-bpsS tdmsf-SpØp Bflm¿∞-amb A≤zm-\hpw ssIap-
bpsS am¿Øm- fi - h ¿Ω F∂ hnP- b n- ∏ n- ° m- s a∂ Bfl- s s[cyw X-em-bp-s≠-¶n¬ am{Xta A`n-\-b-I-
t\mh¬ \mS-Io-I-cn®v A`n-\bn°p-I- F\n-°p-≠m-bX - v. Rms\-Sp-°p∂ IYm- e-tbmSv XnI®pw \oXn ]pe¿Øp-hm≥
bp-≠m-bn. As∂ms° BWp-߃ ]m-{X-tØmSp XnI®pw \oXn ]pe¿Ø- \ap- ° m- h p- I - b p- ≈ q F∂m- s Ws‚
kv { Xoth- j w- s I´n Ifn- ° p- I - b m- W v . W- s a∂v C∂- t Ø- t ∏mse A∂pw kpZr-V-amb A`n-{]m-bw.
ImcWw "\mSI°m- c Øn'bmhpI F\n°v \n¿_-‘-am-bn-cp-∂p. F∂p- W
F∂Xv Hcp Xcw-XmW ]Wn-bm-bn- sh-®m¬ ]W-Ønt\m t]cn-t\m-th≠n
´mWv ]cn-K-Wn-°-s∏-´p-t]m-∂n-cp-∂Xv. am{Xw Rms\mcp IYm-]m-{X-tØbpw
At∏mƒ am¿Øm- fi - h ¿Ω- b nse Ah-X-cn-∏n-®n-´n-√. IYm-]m-{X-Øns‚

Ac-Wm-´p-Ic Hmdn-b‚¬ tIm˛-Hm-∏-td-‰ohv _m¶v enan-‰Uv \{ºv : 171


]n.-H. Ac-Wm-´p-I-c, Xr»q¿ 680618, t^m¨ : 2380201
{_m©p-Iƒ : sabn≥ {_m©v : Ac-Wm-´p-I-c, Xr»q¿ 680618, t^m¨ : 2385909
shÃv t^m¿´v {_m©v : Xr»q¿ 680004, t^m¨ : 2384909
FIvÃ≥j≥ Iu≠¿ : Hf-cn-°-c, Xr»q¿ 680012, t^m¨ : 2361337
({_m-©p-Ifn¬ tk^v sUt∏m-kn‰v tem°¿ kuIcyw e`y-am-Wv.)
F√m-hn[ _m¶nßv {]h¿Ø\-ßfpw \S-Øn-h-cp∂ Pn√-bnse Hcp ¢m v I kvs]jy¬ t{KUv _m¶v
hn. cma-Ir-jvW≥ ({]kn-U‚ v) bp.-sP. tXmakv (sk{I-´dn C≥. Nm¿Pv)
62
henb IY-bpsS ]n∂mse
sNdnb Cu IYbpw
hn.-Sn. hmkp-tZ-h≥
F∂ \mS-I-dn-tl-gvk¬ Ime-ØmWv Rß-fpsS ho´n¬\n∂v Hcp ]mSw
(1976). CS-°p-∂n \ºq-Xncn hnZym-e-b- AI- s e- b mWv Iymºp \S- ° p∂
Fw.Fkv. \ºq-Xn-cn-bpsS Bfl- Ønse hnZym¿∞n- I - f mWv A∂v ssI{X- h mcyw sI´n- S w. cmhnse
kv]¿in-bmb Fgp-Øns‚ ]n∂n¬ F¨]-Xm-N-cn-® A—\pw (hn.-Sn. `´-Xn- A—s\ Iq´n-s°m-≠p-t]m-hm≥ Fw.-F-
Cßs\ Hcp hm¬°jvWw IqSn. ae- cn-°v) C∂v \qdmw ]nd-∂m-fn-se-Ønb kmWp hcp-I. At±-l-Øns‚ {]`m-X-
bm-f-Ønse {]kn-≤-I-Ym-Im-c≥ ]d- Fw.-F-kpw. A—s‚ hnZym-`ym-k-Im-e- `-£Ww Rß-fpsS ho´n¬ A—-t\m-
™- X p- t ]mse henb IY- b psS ØmWv (1928-˛29) {]kn-≤-amb ASp-°- sSm∏w. sshIp- t ∂cw A—s\
]n∂mse Ib-dn-°q-Snb sNdnb IY. f- b n¬\n∂v Ac- ß - t Øbv ° v F∂ sIm≠p-h-∂m°n t]mIp-tºmƒ ]d-
henb IY-bn-s√-¶n¬ sNdnb IY-bn- \mSIØns‚ kvt^mS\w kw`-hn-®-Xv. bpw˛ ""cm{Xn InS∏p hmcn- b Øv ''
√-s√m. hm°p-Iƒ Iq´n-sh-®mepw Ib- tImtf- P p- h n- Z ym- ` ym- k - Ø n\ptijw sF^o¬ l¨{UUv' F∂v R߃
dn-s®-√m≥ ]‰mØ Iqcn-cp-´ns‚ Ib- Fw.-F-kv. \ºq-Xncn hnZym-e-b-Øn¬ Hm¿Ωn-°p-tºmƒ Rms\mcp Ccp-]-Xp-
Øn¬\n∂v shfn-®-Øns‚ \pdp-ßn- Ipd-®p-Imew A≤ym-]-I-th-j-a-Wn- Im-c-\m-sW∂ sNmdp-sNm-dp°v Fw.-F-
tebv°v FØn-t\m-°¬. ™p. ]ns∂, \mS-I-{`m-¥mbn \S-∂p. kn-\v.
\qdp-sIm√w Ign-™n´pw Fw.-F- PmXn-aX hymXym-ka - n-√mØ cmjv{Sob cm{Xn At±-lsØ Xncn-®p-Iq-´n-
kv. Hm¿Ωn°s∏Sp-∂Xv At±lw `qan- {]h¿Ø-\hpw Iem-k-º¿°-hp-ambn s°m-≠p-t]m-I¬ Fs‚ tPmen-bpw.
bn¬ Ah- t i- j n- ∏ n® XymKw, t{]wPn, sI. Zmtam-Z-c≥, sNdp-Im-Sv, C.- Atßm´p sN∂p-ap-´n-bmte At±lw
k¬°¿Ωw, kln-jvWp-X, kulrZw, Fw.-F-kv. XpS-ßn-b-h-tcm-sSm-Øp≈ Hm¿Ω-Iƒ Npc-∂p-X-cp-I-bp-≈p. Hcn-
Ie-bpsS sF{μ-Pm-en-I-kn≤n F∂o t]mcm-´w. 1937¬ IS-embn a\-bn-en-cp- °¬ At±lw ]d™p: ""A∂v Fs‚
kº- Ø n- \ m- e mWv . Fßs\ Xobp- ∂p-sIm≠v I¿j-I-kw-L-Øn-\mbn Akn- Ã ‚ v Bbn- c p- ∂ - b mƒ C∂v
≠m°mw F∂ tNmZy-Øn\v kzbw sI. Zmtam-Z-c≥ "]m´-_m°n' FgpXn. C≥Iw-SmIvkv Hm^o-k-dm-Wv.''
IØn®p Xobp-≠m°mw F∂v t{Im[- C≥Iw SmIvkvhI-bn¬ DtZym-K-ÿ- "\mS-I-Øn-\p-th≠n kpc-£n-X-
tØmsS Nq≠nb Bfl- ] - c o- £ - W - \mbn amdnb Fw.-F-kv. ]m´-_m-°n- tPmen Dt]-£n-®Xp hnUvVn-Ø-ambn
Øns‚ Nqf-bn¬ ]nd∂ a\p-jy≥, bnepw a‰pw A`n- \ - b n- ® - X p- a qew F∂v Ft∏m- s g- ¶ nepw tXm∂n- b n-
Pohn-X-Øns‚ [¿Ωw [¿Ω-am-Wv [\- Kh¨sa‚ ns‚ t\m´- ∏ p- ≈ n- b m- b n- ´pt≠m' F∂v Ipkr-Xn-tNm-Zn-®-t∏mƒ
a√ F∂p ImWn-®p-X∂ Bƒ, kmaq- Øo¿∂p. H∂p-In¬ Iem-cwKw As√- At±lw tZjyw \Sn- ® p- ] - d ™p!
ln- I - N p- ‰ p- ] m- S p- I sf Xmtem- e n®pw ¶n¬ k¿°m-cp-tZym-Kw. CXn-teXp Xnc- ""A∂v DtZym-K-Øn¬ XpS¿∂n-cp-s∂-
{]W- b n®pw a’- c n®pw tkhn®pw s™-Sp-°Ww F∂ph∂-t∏mƒ Fw.- ¶n¬ Hm^o-k-dmbn s]≥j\pw ]‰n
\S∂ {]h¿Ø-I≥, A°m-Z-an-tbm F- k n\p kwi- b - a p- ≠ m- b n- √ . Hcp Ccn-°m-am-bn-cp-∂p. ]s£, Fw.-F-kv.
kv I qƒ Hm^v {Umatbm k¿°m¿ kt¶m-N-hp-an-√msX tPmen hen-s®- \ºq-Xncn, \S≥ F∂ \ne-bn¬ Adn-
kv t ]m¨tk¿Uv \mS- I m- h - X - c - W - dn™v \mSI{]h¿Ø-I-\mbn amdn. b-s∏-Sn-√m-bn-cp-∂p. B t]cv ^b-en¬
ßtfm C√mØ ImeØv \mS-Ita Iem-k-an-Xn-I-fpsS Ata-®¿ \mS-I-ß- NØp-In-S-°p-am-bn-cp-∂p.''
PohnXw F∂v {]Jym-]n®v BIm-iw- fnepw cmjv{So- b - \ m- S - I - ß - f nepw as‰m-cp- Znhkw Rm≥ I≠ Hcp
t]m-ep≈ Hcp lrZ-bw-am{Xw Ioi-bn- ]n∂oSp s{]m^- j - W ¬ \mS- I - ß - {Kmao-W-\m-S-I-sØ-°p-dn®p ]d-™p.
en´v Ac- ß n- t e- b v ° n- d - ß nb \S≥, fnepw kn\n- a - I - f nepw A`n- \ - b n- ® p. ]Sn- Ø d tIma≥\m- b ¿ `mK- h -
a°tf \n߃ CjvS-ap-t≈-S-tØmfw Aß-s\-bmWv "ASp-°-f-bn¬\n-∂v˛' X¿kwLw Rß-fpsS \m´n≥]p-dØv
hf-cpI F∂v kvt\l-]q¿Δw D]-tZ- F∂ \mS-I-Øns‚ ]p\-c-h-X-c-W-th- Ah-X-cn-∏n® sX°Øn \mS-I-Øns‚
in®v kz¥w k¿°m¿ tPmen Dt]- Zn-bn-se-Øp-∂-Xv. ]mI-am-hmØ Hm¿Ω-Iƒ. IY h≈n-
£n® cmPy-kvt\-ln˛ AØ-cs - am-cmsf \mS- I - Ø n\v Pohn- X - a ¿∏n® Øn-cp-a-Wtam kwKo-X-ss\-j-[tam
Hm¿Ωn-°p-∂tXm Iq´p-Iq-Sm≥ tN°- t{]wPn, ]cn- b m- \ w- ] - ‰ , IpØp≈n F∂pw Hm¿Ω-bn-√.
a-chpw hncn-∏n-°m≥ Ipd-®p-ap-´-bp-am- F∂n-h-tcm-sSm∏w amS-ºv, sNmΔ-√q¿ At±lw hnkvX- c n®v Hcp
bm¬ ]m´pw ]d-°epw ad∂v sNdp-∏- Irjv W ≥Ip- ´ n, s\Uv V w \oe- I - ]mTwXs∂-sb-Sp-Øp-X-∂p. ""GXp IY-
Ønse hmk-\-bp-sSbpw Ie-bp-tSbpw WvT≥, ap√-t\gn XpS-ßnb ]n≥X-e-ap- bm-bmepw \mSIw Bfp-Iƒ°v lc-am-
ag-hn-√p-Iƒ ambvNp-I-f™ a[y-Im-e- d-°mcpw tafn® c≠m-gvNsØ dntl- Wv. Nq´pw ]mbbpw apdp-°m≥s]mXn-
X-e-ap-d-bpsS {]Xn-\n-[n-bpw. gvk¬Iym- º v. Fw.- F -   n\pw, bp-ambn F√m ho´p-Imcpw tÃPn∂p
Fw.-F-kv. Rß-fp-tSbpw _‘p- t{]wPn°pw IpØp- ≈ n- ° p- s am∏w ap∂n- s e- Ø pw. kn¬°p- P p- ∫ bpw
hm-Wv. F¶nepw ]cn-N-b-s∏-Sp-∂Xpw Hm¿Ωn-°m\pw Hm¿Ωn-]v]n-°m-\p-ambn kz¿Æ-®-ß-ebpw sshc-°¬ ISp-°-
IqSpX¬ ASp-°p-∂Xpw tag-Øq-cnse A—\pw an°-k-a-bØpw Iymºn-ep- \p-ambn Nhn-´p-lm¿tΩm-Wn-b-°m-c≥
"ASp-°-f-bn¬\n∂v Ac-ß-tØbv°v' ≠m-hpw. kc-kz-Xn, KW-]Xn thj-°m-tcmSp
63
{]m¿∞n°pw "th≠p∂ hcw tI´p- \mcm- b - W ≥ Hcn- ° ¬ dntl- g v k ¬ ly-hn-π-h-Øn¬ \n∂v Hc-Sn-t]mepw
sIm-≈p-h≥' Iymºn-se-Øn. hn{i-a-th-f-bn¬ Im´p- ]n¥n-cn-bm≥ Fw.-Fk - .v t{]wPn, hn.-Sn.
"AΩm ]Ø- c - ° ≠n acw amSw ]d™p: ""t{]£-I≥ hf¿∂n-´n-√. F∂o {Xnaq¿Øn-Iƒ Xøm-dm-bn-cp-∂n-√.
X∂ms´' F∂mhpw \mS- I - _ - ^ q- kwKoXss\j- [ - I m- e - t Ø- t ∏mse B \mS- I - Ø n- c - ° n- \ p- t ijw
Wns‚ Bh-iyw. AXp-tI´v ImWn-Iƒ Ah¿°v AΩm-bn-°Y - I- f- mWp th≠-X'v '. bmZr-—n-I-am-bmWv Hcp \mS-I-{]-kn-≤o-
B¿Øp Nncn°pw. ]pjv°- c s‚ Fw.-F-kv. FXn¿Øp: ""A`n-t\- I- c - W - Ø n¬ Fw.- F - k ns‚ Cu
sXm∏n Xmsg hoWmtem Za-b¥ - n-bpsS Xm- h n\v Bflm¿∞- X - b p- ≠ m- b m¬, teJ\w Is≠-Øn-b-Xv. B Ipdn∏v
ape tXmfn¬ Xqßn-bmtem Im´m-f≥ \mS-I-Øn\v ]ncn-ap-dp-°-ap-≠m-bm¬ \mS- I - Ø ns‚ Ncn- { X- a m- W v , \Ss‚
sskUp-I¿´-\S- p-Øp-\n∂v _oUn hen- ImWn- b psS Bkzm- Z - \ hpw Kuc- h - [¿Ωw F¥m-bn-cn-°Ww F∂ Nn¥-
®mtem Ipg- ∏ - a n- √ . kZ-   n¬ Hcp ]q¿Æ-am-Ipw. In´p∂ IYm-]m-{XsØ bm-Wv, Fw.-F-kns‚ Bfl-I-Y-bm-Wv.
{]iv\h - p-an-√. Ah¿°v ]n≥]m-´p-am{Xw X∑- b - X z- t ØmsS Ah- X - c n- ∏ n- ° p- I - \mS- I - I - e - t bm- S p≈ A¿∏Ww B
aXn. \mSIw shfp-∏n-\p-aptº Ah-km- bmWv th≠Xv'' hm°p-I-fn-ep-≠v.
\n-®m-emWv Ipg-∏w. A¿≤-cm-{Xn°v as‰mcp kμ¿`-Øn¬ thZ-]-fin- AXv A∂p ]I¿Øn-h-®Xv Cu
Ip´n-I-tfbpw s]Æp-ß-tfbpwsIm≠v X-\mb Ata-‰q¿ ]c-ta-iz-c≥ \ºq-Xncn iXm- _ v Z n- t h- f - b n¬ D]- I m- c - s ∏- ´ p.
Fßs\ Xncn-®p-t]mIpw? Hc- ` n- { ]m- b - s a- S p- Ø n´p ""ASp- ° - f - kq£n-°m-\mbn Ch-cmcpw H∂pw Fgp-
\Ss‚ A`n- \ - b - a - √ , ]m´mWv bn¬\n∂v Ac-ß-tØbv°v \ºq-Xncn Xn-sh-®n-´n-√, ]I¿∂p Xcp-I-b-√m-sX.
{][m-\w. kv{Xothjw ]pcp-j-t‚-Xv. kmaq-ly-\m-SI - a- m-Ws - √m. HtcmØns‚ Ncn{Xw Xs∂ XncpØn am\-h-a-l-Xz-
\Ss\ I≠m¬ \√ `wKn, F∂m¬ h´-am-bn´p \mSIw XpS-ß-Ww. PS, cY Øns‚ \nXy-{]-Xo-I-ß-fm-bh¿°pw
IWvTw ItTm-cw. BSp-∂tXm ]pWy- XpS-ßnb {]tbm-Kß - s - fms° thWw'' B hnImcw ]nXr-kva-c-W-bn-eq-sSbpw
]p-cm-W-I-Y-Ifpw. B {]mIr-Xm-h-ÿ- thZm-`mkw Hgn-hm-°-emWv \mS- amXr-ip-{iq-j-bn-eq-sSbpw ]n¥p-S-cp-∂-
bn¬\n∂mWv \mS-I-kw-kvImcw km- I- e £yw F∂v DSs\ Fw.- F - k v . h¿°pw A`n-hmZyw.
aqly CXn-hr-Ø-ß-fn-tebv°p h-f- FXn¿Øp. ""\mSIw am‰n HmØq´pw W
¿∂Xv''F∂v Fw.-F-kv. hnh-cn-®p-X-∂p. hmchpw XpS- ß p- I tbm?'' t{]wPn
\mS-I-N-cn-{X-Im-c-\mb Im´p-amSw ipWvTn-sb-Sp-Øp. XpS-ßn-sh® kmaq-

Ccn-ßm-e-°pS k¿Δokv kl-I-cW _m¶v


¢n]vXw 594, ]m´-amfn tdmUv PwKvj≥, {io IqS¬am-WnIyw sSºnƒ tdmUv, Ccn-ßm-e-°pS
Class I Computerised Bank, Ph : 2821317 (4 Line) Fax : 2832535
{_m©v : A.K.P. Junction Ccn-ßm-e° -- p-S, t^m¨ : 2832809 Fully Computerised
Rß-fpsS a‰p ÿm]-\-߃
\oXn kl-I-cW kq∏¿am¿°-‰v, F.-sI.-]n. PwKvj≥, t^m¨ : 2828551
\oXn saUn-°¬ tÃm¿, sSºnƒ tdmUv, Ccn-ßm-e-°p-S, t^m¨ : 2821317
\oXn saUn-°¬ tÃm¿, Su¨lmƒ tdmUv, Ccn-ßm-e-°p-S, t^m¨ : 2828378
\oXn saUn-°¬ tÃm¿, B¿.-F-kv. tdmUv Ccn-ßm-e-°pS t^m¨ : 2822641
Fw.-F-kv. IrjvW-Ip-am¿ ({]-kn-U-≠v) dq_n {^m≥knkv (sk-{I-´-dn)

-FS-Xn-cn™n k¿Δokv kl-I-c-W-_m-¶v


¢n]vXw \º¿ B¿. 137
H.O. FS-Xn-cn™n, Ph : 2845267, {_m©v ]Sn-bq¿, Ph : 2865969
]q¿Æ-ambpw Iºyq-´¿h¬°-cn® ¢mkv 1 _m¶v A‰m-Zm-b-tØmsS
cmhnse 9.30 apX¬ tkh-\-cw-KØv F√m _nkn-\ pw \S-Øp-∂p.
{]h¿Ø\ kabw cmhnse 9.30 to 4.30 pm - i\n-bmgvN 9.30 to 1.30 pm

F.-sI. {]k-∂≥ ({]kn-U≠v) kn.-sI. kptcjv _m_p (sk{I-´dn)


64
IrjvW-]v^s‚ IqsS
]ip-]Xn IÆ-]pcw

]cn- N - b - s ∏- S m\pw, CS- ] - g - I p- h m\pw Øn. ""Cbmfv am\-ºn-≈ym-Wv, ]ip-


km≤y-am-bXv A`n-am-\-tØmsS kvacn- ]Xn'' ""am\-ºn≈n Hcmsf Rm\dnbpw.
°-s´. IY-I-fn°v IS-emkvNp´n ]co-£n®
t\cw shfp-°m≥ XpS-ßp-∂-tX- Bdm-´p-]pgbn¬ sI.-sI. amÃ- Bƒ'' ""Fs‚ apØ-»\m'' ˛ Rm≥.
bp- ≈ p. R߃ aq∂p- t ]cpw ˛ dpsS ]Øm-b-∏p-c-bn¬ "\Ω-sfm∂v', AsXs‚ Bfl- \ n¿hr- X n- b psS
IrjvW]v-^-\pw, ]n. \tc-{μ-\m-Ypw, "[¿Ω-bp≤w' F∂o \mS-Iß - f - psS Hcp- A\¿L\nan-j-߃. Aßns\ F{X-
Rm\pw ˛ du≠nse Hcp X´p-I-S-bn-te- amkw \o≠p\n∂ dntl- g vk¬ sb{X A\p- ` - h - ß ƒ. a[p- c n- ° p∂
bv°vI-b-dn. IrjvW-]v^≥]d-™p:˛ Iymºpw Fs‚ Pohn-Ønse ]pXnb Hm¿Ω-Iƒ. ]m¿´n-k-tΩ-f-\-ß-fpsS
""\mep- N mb' \√ ISp- ∏ - Ø n- e m- b n- A\p-`-h-am-bn-cp-∂p. IrjvW-]v^s‚ `mK- a mbn tIc- f - Ø n- e p- S - \ ofw \Ω-
t°ms´'' ˛ X´p-IS- b - nse _©n-en-cp∂v A`n-\-b-an-Ihpw, kwhn-[m-\-]-Sp-Xzhpw sfm∂v Ac-tß-dn. Hmtcm thZnbpw
]{Xwadn®pt\m°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ IS- Fs‚ \mS-I-Po-hn-X-Ønse \mgn-I-°- hnhn- [ - ß - f mb A\p- ` - h - ß ƒ°v
°m- c ≥ aq∂p- N m- b - s Im- ≠ p- s h- ® p. √m-bn-cp-∂p. t_mws_ j◊p-Jm-\-μ- km£yw hln-®n-´p-≠v. tIc-f-I-em-
""lmbv ˛ Rm≥ \mse-Æ-as√ ]d- lm-fn¬ \Ω-sfm∂v \mS-Iw-Im-Wp-hm- thZn ]q¿Æ-ambpw ]m¿´n-bpsS \mS-
™Xv?'' IrjvW-]v^s‚ i_vZw I\- s\-Ønb C.-Fw.-Fkv. \ºq-Xn-cn-∏mSv I-kw-L-am-bn-cp-∂n-√. ]s£ kwL-
Øp. ""AXv a‰mfv h∂n-s´-Sp°mw As√- {Ko≥dq- a n- t ebv°v h∂p. Rm≥ Ønse an°- h mdpw AwK- ß ƒ
¶n¬ XWp°pw'' IS-°m-cs‚ {]Xn-I- IrjvW]v-^s\ tabv°∏v sNbvXp- Bflm¿∞-X-bp≈ IΩyq-Wn-Ãp-Im-
c-Ww. sIm-≠n-cn-°-bm-bn-cp-∂p. C.-Fw.-F-kv. cmbn-cp∂p. kaq-l\ - ∑
- b
- m-bn-cp∂p Ah-
""a‰mfv Rm≥ X∂ymWv'' ]d- ™ p. ""Fw.- F s , Xm\ns∏m cpsS e£yw. Fs∂ IΩyq-Wn-Ãp-Im-c-
Irjv W ]v - ^ ≥ Nncn- ® p. Iq´- Ø n¬ icn°pw Hcp cma≥\m-b-cmbn amdo-´p- \m-°n-bXv bYm¿∞-Øn¬ IrjvW]v-
Rß-fpw. IrjvW]v-^≥ A∂pw ]Xn- ≠v''. Fs‚ tXmf-Øp-X´n At±-lw]d- ^-\mWv. tIc-fI - e
- m-th-Zn-bm-Wv.
hp- s X- ‰ n- ® n- √ . Rm\pw tabv ° ∏v ™p. ""anSp-°≥'' At±lw Fs∂ A`n- At±lw Xs‚ IpSpw-_k - zØpap-
ssIImcyw sNøp∂ Hc-t¥-hm-kn-bm- \-μn-®p. Rm≥ tImcn-Ø-cn-®p-t]m-bn. gp-h≥ ]m¿´n°pw PohnXw \mS-I-Øn-
bn-cp∂p, tIc-f-I-em-th-Zn-bn¬. A∂p IrjvW] - v^≥ tabv°∏v sIm≠p-am-{X- \pw \¬In. kmaqly \∑-bv°p-th≠n
Iem-th-Zn-bpsS XmevIm-enI B^okv a- √ cma≥\m- b - c m- b Xv . Xs‚ IYm- A¿∏nX tNX- m-bn, XnI™ kwip-
Xr»q¿ du≠ns‚ Ing-°p-h-i-Øm-bn- ]m{Xw GXp-hn-[-am--I-W-sa∂ [mc- ≤n-tbmsS hncm-Pn-®n-cp∂ B alm-\p-
cp∂ t]mfn-¢n-\n-°ns‚ apI-fn-em-bn-cp- Wbpw IYm- ] m- { X- t ØmSv \oXn- ] p- `m- h s‚ Pzen- ° p∂ kvac- W -
∂p. R߃ Xte-Zn-hkw Xma-kn-®Xv e¿Ø- W - s a∂ \n¿_- ‘ - h pap≈ bv°papºn¬ Rm≥ kmjvSmwKw \a-
Ahn-sS-bm-bn-cp-∂p. ]n.-\t- c-{μ-\m-Yns‚ hy‡n- b mbncp∂p. Irjv W - ] v ^ ≥ kvI-cn-°p-∂p.
"[¿Ω- b p≤w' F∂ \mS- I - Ø ns‚ Fs∂ C.-Fw.-F- n\v ]cn-N-b-s∏-Sp- W
sk‰v Unssk\n-ßn-s\-°p-dn®v N¿®-
sN-øm-\mWv R߃ AhnsS IqSn-b-
Xv. tIc-f-I-em-th-Zn-bpsS ]p\¿P-∑-am-
bn-cp∂p AXv. Hf-∏-aÆ DÆn-tb-´≥
{]kn- U ≠pw Fw.- F - k v . \ºq- X ncn
(Irjv W - ] v ^ ≥) sk{I- ´ - d n- b p- a mbn
ho≠pw tIcfIem-thZn kPo-h-ambn.
Hf-∏-a-Æ-bpsS kmº-ØnIklmbw
D≠m-b-Xp-Im-cWw Iem-thZn \ne-\n-
∂p- s h- ∂ - X mWv kXyw. Ht´sd
AcnjvS-X-bpsS IS-º-IƒIS-∂mWv
IemthZn \ne-\n-∂n-cp-∂-Xv. B Ime-
b-f-hn¬ Fw.-F-kv.-\-ºq-Xncn, ]cn-bm-
\w-]-‰, Iem-a-fiew Ieym-Wn-°p-´n-b-
Ω, sI.-]n.-F-kn. ]pjv]-eX, ]n.-\-tc-
{μ-\m-Yv, B¿. \K¿, AUz. Fw.-sI.- tIc-f-kw-Ko-X-\m-SI A°m-Z-an-bpsS
Un. \ºq-Xn-cn, Xpcp-Øq¿ Zmtam-Z-c≥,
Fw.- F ≥.- \ m- b ¿, Fw.- s I.- \ - f n- \ ≥
1981 se anI® \mSI-\-S-\p≈ Ahm¿Uv
XpSßn \nc-h[n {]K-¤-a-Xn-I-fp-ambn sk{I-´dn kn.-bp. hmkp-tZ-h-\n¬\n∂v kzoI-cn-°p∂p
65
[\ym-fl≥, \tam-hmIw
sI.- Ip-©pÆn Xºp-cm≥

cp∂v Fs¥m Ipdn-°p-∂p. R߃ Fw.-F-knt‚bpw a‰pw t]cn¬


t\m°n\n¬s° am\y-\mb At±lw C∂pw \S-Øn-t∏m-cp∂ A£ct«mI-
Hcp IS-emkv Fs‚ t\sc \o´n hmbn- a-’cw {]i-kvX-cmb t«mIhnZ-Kv≤¿
°p-hm≥ G¬]n-®p. \s∂-¶n¬ B ]s¶-SpØv `wKn-bm-°p∂ t«mI-cw-K-
IhnXmiIew h¿°e ktlm- Z - c - ß- ƒ °v XpS- ° - a n- ´ Xpw ]e- t cbpw
Ime-N{Iw AXns‚ KXn-b-\p-k- ∑msc ]Tn∏n®v ]mSn-°p-hm\pw \n¿t±- A£- c - t «m- I - ] - S p- ° - f m- ° n- b Xpw
cn®v Xncn- ™ p- s Im- t ≠- b n- c n- ° p- ∂ p. in-®p. Rm\Xv IrXy-ambpw Fs‚ ASp- \ΩpsS Fw.-F-kv. A√msX a‰m-cp-am-
]ecpw ]eXpw ad-°p-∂p. F∂m¬ Øn-cp∂ Ahsc ]Tn-∏n-®p. AXnse bn-cp-∂n-√. bm{X-bv°p≈ kwJy-am{Xw
Hm¿Ω-Iƒ°v ac-W-an-√. GXm\pw hcn-Iƒ Rm≥ Fs‚ Hm¿Ω- Iøn-ep≈t∏mƒ AXpw hni-°p-∂-h-
sImc´n sdbn¬th-tÃ-js‚ hS- bn¬ kq£n-°p-∂p. \p- s Im- S pØv ªnwK- k y- \ mbn
°p-`mKw Icnw-]m-d-Ifmepw Nc¬°q- Acn-X-cm-Ø-Xp-Wn-X-cm-Ø-]-Wn- \nev°p∂ Fw.-Fkns\ C∂m-cmWv
´- ß - f mepw \nd- ™ p- ° n- S - ∂ - I mew. X-cm-Ø-`-cWta Hm¿°p- ∂ - X v . B alm- \ p- ` m- h s‚
Ct∂m, alm-ku-[-߃s°m≠v ]cn- XI-cp-X-I-cp-X-Icp \ns‚ sImSn- Hm¿Ωbv ° mbn Iayq- W nÃv ]m¿´n
]q¿Æw. B hS- ° p- ` m- K Øv a-c-ß-sfm-s°bpw F¥mWv sNbvX-Xv.
_mUvan‚¨tIm¿-´pw, thmfn-t_mƒ Hm©n- b - ß - ƒ , aXn- e - I - ß ƒ, tem°-∏n-\-IØv sI.-]n.-Pn-tbm-
tIm¿´pwsIm≠v kw]p-jvSamb Hcp ]menbßsf-{Xtbm sSm∏w X≈n-bn-´-t∏mƒ C≥kvs]-IvS-
ImeL´- a p- ≠ m- b n- c p- ∂ p. B¿°pw \nW-a-Wn-™-\ns‚ hmgvN I≠- tcmSv Fs‚ Xncp-ta-\n-amsc H∂pw
th≠mØ ÿew Nc-ep-Iƒ s]dp°n Xm-Wp-`m-cXw sNø- c p- s X∂v At]- £ n®
]md-Iƒ s]mSn-®p-\n-c-∏m°nsbSp-Ø- Cu IhnX Fgp- X n- Ø ∂v slUvtIm¨Ã-_nƒ sImc-´n-°m-c\pw
Xm-Wv. F{X-a-t\m-l-c-am-bn-cp∂p ]cn- Pohn®pacn® B alm≥ Bsc∂v C√sØ B{in-X-\p-am-bn-cp-∂p.
kcw F∂v Hm¿Øp-t]m-hp-I-bm-Wv. Bsc-¶nepw Hm¿°p-∂ps≠m? D≠m- A∂v sI.-]n.Pn Fgp-Xnb Hcp
Rß- f - h nsS Ifn- ÿ - e am- ° nb Im≥ hgn-bn-√. At±-l-amWv \ΩpsS IhnXIqSn Ipdn®psIm≠v Rm≥ Cu
ImeØv C¥y≥ Iayq-WnÃv]m¿´n- Fw.-F-kv. F∂- Fw.-F-kv.-Ir-jvW≥ Nn{Xw Ah-km-\n-∏n-°p-I-bm-Wv.
bpsS tbmK-߃ ]e-t∏mgpw sIm≠m- \ºq-Xncn.
""Ah¿ ]d-™n√ ]m¿´n \in-°p-hm≥
Snbn-´p-≠v. C∂se F∂-t]mse ]e- B shfpØIpdnb a\p-jys‚
Ah¿ ]d-™n√ tIm¨{K v Pbn-°p-hm≥
kw-`h - ß
- fpw ˛_m‰van‚¨ Sq¿Æ-sa‚ v C√-amWv awK-e-t»cn a\. ]qXw-Ip‰n
s]cnb kqNn-Iƒ IpØn-Ø-d-°nepw
Dƒs∏sS ]eXpw˛ Hm¿Ω-bn¬ hcp∂p. F∂-dn-b-s∏´ ÿesØ `qkz-Øp-
s]cn-b-th-Z\ Xn∂p kln-°nepw
{]kn- ≤ \pw {]K- ¤ - \ p- a m- b ncp∂ °ƒ hn‰p- I n- ´ nb `oa- a mb kwJy
Ah¿ ]d-™n-√...''
sImc´n ]©m- b Øp {]kn- U - ≠ n- ]m¿´n-°p-sIm-SpØp. I¿Æs‚ Zm\-
s‚bpw a‰pw t\Xr-Xz-Øn¬ ]e-]-e-a- ioew ImWn® alms\ Bcm-Wn∂v C¥y≥ Iayq-WnÃp ]m¿´n-bpsS
’-c-߃ \S-Øn-b-Im-ew. 1955sem Hm¿°p-∂Xv? awK-e-t»cn ]≈n-sb-∂p- hf¿®bv°pw {]N-cW - ß- ƒ°pwth≠n
56sem F∂v IrXy-ambn Hm¿°p-∂n√ am{Xw \ma-I-cWw sNbvXm¬ aXn F{X F{X \mS-I-ß-fn¬ F.-Fkv
Iayq-WnÃv ]m¿´n-bpsS D{K≥ s]mXp- F∂p-]-d™v aqØtPyjvT≥ Zm\w thj-an-´p. Aßn-s\-bp≈ [oc-tZ-im-
tbmKw \S-Øn. IÆp-Iƒ°p-Im-gvN-bn- sNbv X ÿe- Ø mWv awK- e - t »cn `n-am-\n-I-fmWv ]m¿´nsb hf¿Øn-b-Xv.
√mØ h¿°e ktlm- Z - c - ∑ m- c psS ]≈n sImc-´n-bn¬ hncm-Pn-°p-∂-Xv. F.-F- ns\°pdn®v teJ-\-sa-gp-
]m´p-Iƒ. Ah¿ BZyw tNmZn-°p∂ ]≠v sImc´n kzcq- ] - Ø n¬\n∂pw Xn-bm¬ Ah-km-\n-∏n-°m≥ km[n-
tNmZyw Rm≥ \√-t]mse Hm¿°p-∂p. ]Wn-I-gn-∏n®v, C∂v sImc-´n {]tZ-i- °n√. B alm-i-bs‚ apºn¬, Nn¥-
""ae-bmfw ]m´p thW-tam, Xangv ]m´p- Øns‚ Xne- I - ° p- d n- b mbn hncm- P n- Is‚ apºn¬, Zm\-io-es‚ apºn¬,
th- W - t am, Iayq- W nÃp ]m´p- I - ƒ °p∂ ]≈n-bmWv sImc-´n-ap-Øn-bpsS Ihn- b psS apºn¬, A£- c -
thWtam''. IÆpIƒ°v Imgv- N - tZhm-e-bw. Zm\-io-e-cmb IpSpw-_- t«mI]mcmw-K-Xs‚ apºn¬ \an-®p-
bns√¶nepw Ah-cpsS Dƒ°mgvN `b- °m¿ {]tim-`n®p hmWn-cp∂ \mSv sIm≠v Fs‚ Cu sNdnb Hm¿Ω-°p-
¶cambn- c p- ∂ p. Btcbpw Nn¥n- ∏ n- C∂v F√mw ad-∂n-cn-°-bm-Wv. dn∏v Ah-km-\n-∏n-°-s´.
°p∂ kwKoXw Nπmw- I - ´ - b psS Kpcphmbq¿ tIi- h ≥ kn\n- a - W
a{μkm{μ-amb apg°w, ssa°n¬IqsS bn¬ B\-°m-c-\mbn {]tim-`n® Fw.-
Hgp-Ip-I-bm-Wv. Fkv, \Ω-sfm∂v F∂ \mS-I-Øn¬
B k- a - b Øv Db- c w- I p- d ™v , He-bv°-cm-a-\mbn A`n-\-bn®v A`n-
shfpØp kpap-J-\mb Hcp H‰-bm≥ \bw Fs¥∂p sXfn-bn® Fw.-F-kv.
]´m-f-°m-c≥ Hcp t]mÃn¬ Nmcn-bn- lm! F{X at\-l-c-amb Imew.
66
Fw.-Fkv. \ºq-Xn-cnbpw
\thm-∞m\Ime-L-´hpw
Fw.-Fw. N{μ-ti-J-c≥

am-cn¬Xs∂ Nne¿ a\- n-em-°n. Xd- F. Un{Kn-sb-SpØ Fw.-Fkv Xr»q¿


hm-´pkzØv `mKn®pt]mIm-Xn-cn-°m≥ \ºq-Xncn hnZym-e-b-Øn¬ A[ym-]-I-
aqØ-a-I≥ am{Xw kzPmXnthfn (hn- \mbpw BZmb\nIpXn hIp- ∏ n¬
hm-lw) Ign-®m¬ aXn-sb-∂m-bn-cp-∂p, DtZym-K-ÿ-\mbpw tPmen sNbvXn-´p-
A∂sØ hyh- ÿ . aqØ- b mƒ°v ≠v. ]n∂oSv \mS-I-Øn\pw cmjv{So-b˛-
F{X hnhm-lhpw BIm-sa-∂p-≠m-bn- km-aq-ly-{]-h¿Ø-\-߃°pw th≠n
cp- ∂ p. F∂m¬ Cf- b - h ¿°v A\y tPmen At±lw Dt]-£n-°p-I-bm-Wp-
Hcp Ncn{XIme-L-´-Øns‚ \mS- kh¿Æ kap- Z m- b - ß - f n¬\n∂v ≠m-b-Xv.
I-˛N- e- ®- n{XcwK-ßf - nse {it≤-b\- mb kw_‘wIqSm≥ am{Xta A\p-h-Zn-®n- tIc-f-Øn¬ PmXo-b-ambn htc-
\S-\pw, \thm-∞m\{]ÿm-\-Øns‚ cp-∂p-≈q. AXp-sIm≠v kap-Zm-b- Wy- ] - Z - h n- b - \ p- ` - h n- ® n- c p∂ \ºq-
ap≥\nc{]h¿Ø-I-\p-am-bn-cp-∂p Fw.- Øn¬\n∂pXs∂ A\y-h¬°-cn-°- Xncnkap-Zm-b-Øn-\p-≈n¬ "\ºq-Xn-
F-kv. IrjvW≥ \ºq-Xn-cn. At±lw s∏-´p-t]mb A]v^-∑m-cpsS (A-\n-b- cnsb a\p-jy-\m-°pI' F∂ \thm-
Fw.-F-kv. \ºq-Xncn F∂ Npcp-°- ∑m-cp-sS) Zpc-hÿ \ºq-Xn-cn-am¿°n-S- ∞m\ Bi-bhpw am‰-Øn\pth≠n-
t∏cn-emWv Adn-b-s∏-´n-cp-∂-Xv. kmaq- bn¬ N¿®mhnj-b-am-bn. bp≈ Ne-\-ßfpw {]_-e-am-bn-cp∂
ly- ˛ - k m- a p- Z m- b nI ]cn- j vI- c W kzPm-Xn-bn¬\n∂v hnhmlw Ign- Imew. thZ-]-T-\hpw Imhy-]-T-\-hp-a-
{]h¿Ø-\-ß-fn¬ hn.-Sn. `´-Xn-cn-∏m-Sv, °m-\m-hmØ \ºq-Xncn bphm-°(-A\ - n- √msX \ho\coXn- b n- e p- f f hnZym-
C.-Fw.-F-kv., Fw.-B¿.-_n., t{]wPn b≥ bphm- ° ƒ)fpw AXp- `ymkk{º-Zmbw \ºq-Xn-cn-am¿ kzoI-
F∂n-h-cpsS t\Xr-Xz-Øn¬ tIc-f- sIm≠pXs∂ awK-ey-tbm-K-an-√msX cn- ® n- √ . "tæ—'- ` m- j - b mb Cw•o- j n-
Øns‚ `mhn`mK-t[bw \n¿Æ-bn-°p- Pohn-t°≠nh∂ \ºq-Xncnkv{XoIfpw t\mSpw Cw•ojv coXn-bn-ep≈ hnZym-
∂-Xn¬ Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cnbpw Xs‚- A\m-Yhpw Akz-ÿ-hp-amb a\- p-I- `ym-k-tØmSpw Ah¿ sshapJyw {]I-
Xmb ]¶v \n¿Δ-ln-®-Xmbn ImWmw. fp-ambn a\-I-fn¬ Ign™pIqSn-bn-cp- Sn-∏n-®n-cp-∂p.
At±lw XnI™ IΩyq-Wn-Ãp-Im-c\ - p- ∂p. F∂m¬ \ºq-Xncn s]¨Ip-´n- A[n-Im-c-Øn-s‚bpw kzmX-{¥y-
am-bn-cp-∂p. C∂sØ hnhn-[-ta-J-e-I- Iƒ°v H∂n-e-[nIw `mcy-am-cp≈ Ing- Øn-s‚bpw {]am-WnXzw A\p-`-hn-®n-cp-
fn¬ {]h¿Øn-°p∂ bph-X-e-apd Fw.- h≥ \ºq-Xn-cn-bp-ambp≈ thfn-bm-Wv s∂-¶nepw \ºq-Xncnkap-Zm-b-Øn¬
F-kv. \-ºq-Xncn-sb-°p-dn®v hni-Z-ambn kap- Z mbw ]cn- l m- c - a mbn I≠- X v . bmYm-ÿn-Xn-I-amb, ]c-º-cm-K-X-amb
a\- n-emt°≠Xv XnI®pw A\n-hm-cy- hn[hmhnhmlw A\p-h-Z-\o-b-am-bn-cp- aqey-ßfpw Pohn-X-co-Xn-I-fp-amWv \ne-
am- W v . 2010 At±- l - Ø ns‚ P∑- i - ∂n-√. AXp-sIm≠pXs∂ hn[-h-I- \n-∂n-cp-∂-Xv. \ºq-Xn-cn-am¿s°√mw
Xm_vZnh¿jm-Nc - WwsIm≠v AXmWv fpsS PohnXw ZpcnX]q¿Æ-am-bn-cp-∂p. kzPmXnhnhmlw \S-∏n-em-°p-hm\pw
e£y-am-°p-∂-Xv. Cßs\ \ne-\n-∂n-cp∂ kap-Zm- _mehnhm-lhpw _lp-`m-cym-Xzhpw
\thm- ∞ m\Imem- c w- ` - Ø n¬ b-Øn-em-bn-cp∂p sImc´n awK-e-t»cn C√m-Xm-°m\pw hn[hmhnhmlw kap-
\ºq- X ncnkap- Z m- b - Ø nse ÿnXn i¶-c≥ \ºq-Xn-cn-bp-sSbpw NpSp-hm-e- Zmbw AwKo-Icn°m\pw tbmK-t£-a-
F¥m-sW-∂d - n-™m¬ Ct∏mƒ Bcpw Øq¿ aqtØ-SØv kmhn{Xn A¥¿÷- k- ` - b psS {]h¿Ø- \ - ß - t fm- S - \ p- _ -
A¤p-X-s∏-´p-t]m-Ipw. A‘-hn-izm- Øn-s‚bpw aI-\mbn 1910 am¿®v 24-˛¬ ‘n®v "DÆn \ºq-Xncn F∂ amkn-
khpw A\m-Nm-chpw \nd™p\n∂ Irjv W ≥ \ºq- X n- c n- b psS P\- \ w. Ibpw {]kn-≤o-Ic - n-®n-cp-∂p. \ºq-Xncn
Hcp kapZmbw. tIc-f-Ønse a‰p kap- Xr»q¿ \ºq-Xncn hnZym-e-b-Ønepw kap-Zm-b-Ønse ]pcp-jm-[n-]-Xy-Øn-
Zm- b - ß ƒ B[p- \ nIIme- h p- a mbn hnth-tIm-Zbw kvIqfn-ep-am-bn-cp∂p s\- X nsc AI- Ø - f - ß - f nse ASn-
s]mcp- Ø - s ∏- ´ p- t ]m- I m≥ {ian- ° p- Irjv W ≥ \ºq- X n- c n- b psS ]T- \ w. aØPohn- X w \bn- ® n- c p∂ kv { XoI-
tºmƒ \ºq-Xncnkap-Zmbw A\m-Nm- A©mw¢m n¬ ]Tn-°p-tºmƒXs∂ sfbpw {]tXy-In®v hn[-hI - t- fbpw a\p-
c- ß - f nepw A‘- h n- i zm- k - ß - f nepw Hcp \mS- I - Ø n¬ s]¨Ip- ´ n- b psS jy-cm°n am‰m-\p≈ kPoh{ia-ßfpw
Aa¿∂-Sn-™p-In-S-°p∂ Ah-ÿ-bn- thjw A`n-\-bn-®n-cp-∂p. \S∂psIm-≠n-cp-∂p.
em-bn-cp-∂-t√m. Xr»q¿ sk‚ v tXmakv tImtf- ""]´n-bmbn P\n-°mw, ]q®-bmbn
hnZym-`ym-kw, kzØm-h-Im-iw, Pn¬ ]Tn-°p-tºmƒ C.-Fw.-F-kv, kn. P\n-°mw, C\n-sbmcp P∑-ap-s≠-¶n¬
hnhmlk{º- Z mbw, kv{XobpsS ANyp-Xm-ta-t\m≥ F∂n-h¿ Fw.-F- GXv \nIrjvS Pohn-bmbpw P\n-°mw.
ÿnXn, thjw, `mj, kmlnXyw  ns‚ ka-Im-en-I-cm-bn-cp-∂p. anI® ]t£, Hcn-√sØ A]v^-\mbn P\n-
F∂n- h - b n- s e√mwXs∂ ]g- © \pw Imbn- I - X mcw IqSnbmb Fw.- F - k v . °p-hm≥ km≤y-a-√''. "ASp-°fbn¬
Aim- k v { Xo- b - h p- a mb \ne- ] m- S mWv tImtfPv ^pSvt_mƒ Soanepw AwK- \n∂v Ac- ß - t Ø°v ' F∂ \mS- I -
XpS¿∂p-sIm-≠n-cp-∂-sX∂v \ºq-Xn-cn- am-bn-cp-∂p. [\-XX
- z-im-kv{X-Øn¬ _n.- Øn¬ Hcp IYm-]m-{X-sØ-s°m≠v hn.-
67
Sn. `´-Xn-cn-∏m-Sv Cß-s\-bmWv kwkm- \mS-I-Øns‚ BZym-h-X-c-Wm-\p-`hw "\Ω-sfm∂v' \mS-I-Øns‚ A[n-
cn∏n-®n-´p-≈-Xv. ""Akzm-ÿy-I-c-amb CXm-bn-cp-∂p. Ihpw dntl-gvk¬ \S-∂n-´p-≈Xv Ccn-
Iq´p-Ip-Spw-_-Po-hn-X-Øns‚ lrZ- b - i p- ≤ nbpw kv \ nKv ≤ - i o- ßm-e° - p-Sb
- n¬ Sn.-F≥. \ºq-Xn-cn-bpsS
t\¿°p≈ Bth-iI - c- a
- mb Hc´lm-k- ehpw Xpfpºp∂, AXp-sIm-≠p-Xs∂ t\Xr-Xz-Øn-em-bn-cp∂p. s]m≥Ip∂w
ambn AXv A∂p ams‰men GXp Nqj- W hpw \n»- _ v Z - a mbn Zmtam-Z-cs‚ cN-\-bn¬ tImgn-t°mSv
sIm≈pIbp-≠m-bn.'' F∂pw hn.-Sn. `´- kln®pt]mcp∂ ]ß≥\mb- A_vZpƒJm-Zdpw a®m´v hmk-¥nbpw
Xn-cn-∏mSv ]d-™n-cp-∂p. ¿t]mepw ""Ah-dm-t\, F\n-°nt∏m tN¿∂p ]mSnb "]®-∏-\-¥-tØ......
""\qdp-\qdp Zpcm-Nm-c-ß-fp-sSbpw t_m[y-ambn \ΩpsS tNmc-sbms° ]p∂m-c-∏q-apt-Ø... ]ps∂-√n≥ ]q¶-c-
Zpc- ¥ - Z p- c n- X - ß - f psSbpw Cu‰n- √ - H∂m'' F∂p-]d - b- p-∂p-≠v. IpSn-bm≥ ]- tf...' F∂ Km\w C∂pw tIƒ°p-
ambnØo¿∂n- ´ p≈ C√- ß - f psS ß≥\m-b-cp-sSbpw, am∏n-f-e-l-f-bn¬ tºmƒ B ]gb \mS-I-Im-e-sØ-°p-
hmXn¬∏-gpXv s]mXp-P-\-k-a£w Xpd- in£-b-\p-`-hn®v ]pd-Øp-h∂ [oc\pw dn®v ]g-a-°m-sc√mw Hm¿°m-Xn-cn-°n-√.
∂p-Im-Wn-°p-∂Xv kml-k-amtWm? Xt‚Snbp-amb Ah-dm≥ F∂ am∏n-f- Fw.-F- ns‚ IpSpw_w C∂pw
aqSp- ] - S w- s Im≠v sshcq- ] ysØ ad- I¿j-I-s‚bpw `mK-߃ \mS-I-Øn¬ Ccn-ßm-e-°p-S-bn¬Xs∂-bm-Wv. At±-
bv°m-\m-hn-√. ]qWq-en-´-Xp-sIm-≠p- hfsc {][m- \ - s ∏- ´ - h - b mWv . tIc- f - l-Øns‚ kl-[¿ΩnWn kc-kzXn
am{Xw ]pWy-hm-\m-hn-√. a{¥-ap-cp--°-gn- Ønse {]K¤\-S-∑m-cpsS ap≥]-¥n- A¥¿÷- \ - a m- W v . a°ƒ: \fn- \ ≥,
®-Xp-sIm≠pw a\p-jyXzw ssIh-cp-∂- bn¬ \n∂n-cp∂ Fw.-]n.-`-´-Xn-cn-∏mSpw kpa, N{μ≥, hn]n- \ ≥, A\n- b ≥
X-√. `{Z-Zo]w sImfp-Øn-h® - X
- p-sIm≠v ]cn-bm-\w-]-‰bpw BWv B IYm-]m- F∂n-h-cp-amWv. Fw.-F-kns‚ aI-fpsS
a\p-jy-flm-hn\v shfn®w X´p-I-bn√'-. {X-ßsf BZy-Im-eß - f - n¬ Ah-Xc - n-∏n- `¿Ømhv B¿.-\K - ¿ Adn-bs
- ∏-Sp∂ \S-
hn.-Sn. `´-Xn-cn-∏m-Sns‚ {]kn-≤-amb ®n-cp-∂-Xv. ]n∂oSv ]ß≥\m-b-cpsS \m-Wv. F√m-hcpwXs∂ Fw.-F- ns‚
Nne hmN-I-ß-fm-Wv. thjw \qdp-IW - ° - n\v thZn-If - n¬ A`n- BZ¿i-\n-jvTbpw ]ptcm-K-a-\-Po-hn-X-
"ASp- ° - f - b n¬\n∂v Ac- ß- \-bn-®Xv Fw.-Fkv \ºq-Xn-cn-bpsS aI- ssi-enbpw ]n¥p-S-cp-∂p.
tØ°v', "ad-°p-S-bv°p-≈nse alm-\- fpsS `¿Ømhv B¿. \K-dm-bn-cp∂p. 1983 HIvtSm-_¿ 27\v Bbn-cp-∂p
cIw', "EXp- a Xn' F∂o \mS- I - ß - ]n.-sP.-Xn-ø-t‰-gvkv, Ip∂w-Ipfw Fw.-Fkv \ºq-Xn-cn-bpsS A¥yw. 2010
sf√mw A°m-eØv {]Nm-c-Øn-ep-≠m- KoXm-RvP-en, s]cp-ºm-hq¿ \mS-I-im- At±-l-Øns‚ P∑-i-Xm_vZn h¿j-am-
bn-cp-∂-Xm-Wv. Ah-bn-se√mw Fw.-F- e, Fd-Wm-Ipfw A\p-]a F∂o Xnø- Wv. B h¿jm-N-c-W-Øns‚ `mK-ambn
 v. \ºq-Xncn A`n-t\-Xm-hm-bn-cp-∂p. ‰- d p- I - f nse Ac- ß p- I - f nepw Fw.- Gsd A\p-kva-c-W-ßfpw Iem-˛-kmw-
tIc- f - I - e m- t h- Z n- b psS "\Ω- s fm∂v ' Fkns‚ A`n-\bw {it≤-b-am-bn-cp- kvIm-cnI]cn-]m-Sn-Ifpw CXn-\Iw \S-
F∂ sNdp-Im-Sns‚ \mS-I-Øn-eqsS ∂p. Im´p-Xp-f-kn, Ccp-´ns‚ Bflm-hv, ∂n-cn-°p-∂p. At±-l-Øns‚ [ochpw
s{]m^- j - W ¬cwKØpw Fw.- F kv . \n¿Ωm-eyw, Kpcp-hm-bq¿ tIi-h≥, D÷z-e-hp-amb kvac-W-Iƒ°papºn¬
A`n-\-b-an-Ihv {]I-S-am-°n-bn-cp-∂p. ]I¬°n-\m-hv, {]bmWw XpS-ßnb BZ-cm-RvP-en-Iƒ.
\ºq- X n- c n- b n- √ sØ Imcy- ÿ - \ mb kn\n-aI - f- nepw Fw.-Fkv A`n-\b - n-®n-´p- W
cma≥\m-b-cpsS thj-am-bn-cp∂p Fw.- ≠v. 1981se kwKo-X˛- \ - m-SI A°m-Zan
F- n\v Ahm¿Un\pw At±lw A¿l-\m-bn.
]´n∏ß≥ F∂mWv Xs‚ P∑n- \mS- I - Ø nepw kn\n- a - b n- e p-
bmb \ºq- X ncn Xs∂ hnfn- ° pI sams° A`n-\-bn®v {]kn-≤-\m-bn-Øo-
F∂p- ] - d ™v AXn¬ A`n- a m\w cp∂ Fw.-Fkvv \ºq-Xn-cnsb BZy-
sIm≈p∂ IpSn-bm≥ ]ß≥\m-b¿ ambn Cu teJ-I≥ ImWp-∂Xv Ccn-
"\Ω-sfm∂n'se Hcp IYm-]m-{X-am-Wv. ßm-e-°pS \S-bn-ep≈ Cμn-c-{]- n¬
\mS-I-Øns‚ Ahkm\-cw-KØv P∑n- sh®m- W v. Ccn- ß m- e °pSbn¬
bpsS Imcy-ÿ\pw ]ß≥\m-bcpw At±lw D≈-t∏m-sgms° sshIo´v
XΩn¬ G‰p- a p- ´ p- ∂ p. ]ß≥\m- b ¿ Cμn- c - { ]-   n¬ h∂n- c n- ° m- d p- ≠ v.
t_m[w- s I- ´ p- h o- g p- ∂ p. Ah- d m\pw AhnsS Iem-˛kmw-kvIm-cnI {]h¿Ø-
Iq´cpw h∂v Imcy-ÿs\ ]nSn-®p-sI- Icpw IΩyq-Wn-Ãp-Im-cp-ambn At±lw
´p-∂p. t_m[wh∂ ]ß≥\m-b¿ ]nS- kplrZv kw`m-jW - ß - f - n¬ G¿s∏-SpI
s™- g p- t ∂‰v Imcy- ÿ s\ X√m≥ ]Xn-hp-≠m-bn-cp-∂p. \mS-I-˛-kn-\n-a-˛-cm-
ASp- ° p- ∂ - t Xm- s Sm∏w ImWn- I fpw jv{Sob Imcy-ß-fp-amWv At±-l-Øn\v
B¿Øp-hn-fn®v tÃPn-\-Sp-tØbv°v A[n-Ihpw kwkm-cn-°m-\p-≠m-hp-I.
Xn°n-°-b-dn. P∑n-tbmSpw AbmfpsS At±lw A`n-\b - c - w-Kt- Øbv°v IS-∂p-
In¶- c - \ mb Imcy- ÿ - t \mSpw P\- h- ∂ - X p- X s∂ kmaq- l y- ] - c n- j vI-
߃°p≈ Aa¿jw, AXn\p XosIm- cWt]mcm-´Ø - ns‚ `mK-ambn´msW∂v
Sp-°m-\p≈ \mS-IØ - ns‚ IcpØv! Cu ]e-t∏mgpw ]d-™n-´p-≠v.
68
Fw.-Ft  ""AsX AsX'',
""hmkvXhw hmkvXhw''
hn. cm[m-Ir-jvW≥

At∏m-tg°pw \mS-I˛kn\n-am-cw-K-ß- c-t«m-I] - c - n-jØ - ns‚ {]kn-U≠v F≥.-


fn¬\n∂v an°-hmdpw hnS ]d-™n-cp- Un.-Ir-jvW-\p-Æn-amjpw XΩn¬ ck-
∂p, At±lw. \fn--\\pw N{μ-\p-sa√mw £-b-Øn-em-bn-cp∂p Gsd-°m-ew. ]cn-
t`Z-s∏´ tPmenbpw kz¥-amb hoSp- jØv \S-Ønb Hc-£-c-t«m-I-a-’-c-
I-fp-sa-√m-am-bn, PohnXw `{Z-amb ka- Ønse H∂mw kΩm-\-°m-cs‚ t]cv
Fw.-F- ns\ Rm\mZyw ImWp- b-am-bn-cp∂p AXv. h¿j-߃°p-apºv sImØnb ]X°w a’cw Xo¿∂-bp-
∂Xpw ]cn-Nb - s- ∏-Sp-∂Xpw 1959¬ At±- At±-l-a-\p-`-hn-®n-cp∂ ISpØ kmº- S≥ \¬I- s ∏- ´ - X n¬ \ymb- a mbpw
l-Øns‚ _‘phpw Rm\m-cm-[-\- ØnI {]iv \ - ß - f - d n- b m- a m- b n- c p∂ t£m`n® \ºym¿ amÿ°v
tbmsS I≠n-cp-∂-Xp-amb Fs‚ Sn. F\n°v AsXm-cm-iz-k-I-c-amb ImgvN- ck£bap-≠m-b-Xn¬ Hcp-sX‰pw ]d-
Fs‚ hk-Xn-bn¬sh®m--bn-cp-∂p. Ah- bm-bn-cp-∂p. A\p-k-c-Wbpw efn-X-Po- ™p-Iq-Sm. GXm-bmepw Ah¿ X-Ωn¬
cpsS \mS- I - _ - ‘ hpw a‰pw Sn.- F- hn-X-ssi-enbpw kvt\lm-cm-[-\-I-fp- ho≠pw temly-am-bXv Fw.-F- ns‚
∂mWv hni-Za - m-°n-bX- v. Db-cw-Ip-d™
- v, ap≈ a°fpw acp-a-°fpw _‘p-P-\- kuayhpw kc-fh - p-amb CS-s]-S¬ aqe-
H´pw XSn-®-X-√mØ ico-chpw \c-I-b- ßfpw At±-lsØ kt¥m-j-hm-\m- am-bn-cp-∂p.- t«mI{]ÿm-\-tØm-Sp≈
dnb Xebpw \c-bv°m≥ XpS-ßnb °n. c≠v amÿam-cp-tSbpw AN-©-e-amb
Ip‰n-Øm-Snbpw £oWn® apJ-hpw-F- Ihn- X m- c - N - \ - b nepw A£- c - Bflm¿∞-X, ZuXyw Ffp-∏-hp-am-°n-
∂m¬ NSp-e-amb s]cp-am-‰-hp-sa-√m- t«mI{]ÿm-\-Ønepw Xev]-c-\m-bn- bn-cn-°pw.
ambn ImW-s∏´ Fw.-F-kv. Fs‚ a\- cp∂p Fw.- F -   v . F∂v Rm\- S °w \ºym¿am-ÿ aq°Øv ipWvTn-
 n-en-t∏mgpw AtX-a-´n-ep-≠v. ]n.-sP. ]ecpw a\- n-em-°nbX°m-eØ - m-bn-cp- bp-≈b - m-fm-Wv. Fw.-F pw ipWvTn-°m-
B‚-Wn, F≥.-F-kv. C´≥, ]n.-sI. ∂p. A£-c-t«m-I-in-£Ww X]-ky- cy-Øn-e{X tami-am-bn-cp-∂n-√. Cu
inh- Z mkv XpS- ß n- b - h scsbms° bm-°n-bn-cp∂ kwkvIr-X-]-fin-X≥ kz`m-h-hn-tijw s]s´∂v s]m´n-∏p-d-
Rm≥ ImWp∂Xv Ahn-sS-sh-®m-Wv. sNß-a-\mSv Zmtam-Z-c≥ \ºym-cpsS s∏-Sp-∂Xv Nne-t∏mƒ A£-c-t«m-I-a-
\mS- I - c w- K sØ {]Xn- ` - I - f mb Ah- sIm®p-hoSv At\Iw klr-Zb - c- ptSbpw ’cw \S-°p-tºm-gm-Ipw. Nne-t∏mƒ
sc√mw Fw.-F- ns‚ kl-{]-h¿ØI- t«mI-X-ev]-c-cp-tSbpw kwK-a-ÿ-e-am- hnP- b - ` m- c - X n- b psS hm¿jn- I - k - t Ω-
cm-bn-cp∂ph-t√m. kvIqfn-√mØ Znh-k- bn-cp-∂p. \ºym-cp-amjpw `mcy koX f\\S-]-Sn-Iƒ°n-S-bn-em-Ipw. \n m-c-
ß-fn¬ Ah¿s°ms° BXn-Yy-a-cp- \ßym-c-Ωbpw Ah¿°m¿°p-sam-cn-°- {]-iv\ß- f - psSt]cn-ep-≠m-Ip∂ A¬]-
fm≥ an nkv Sn.-F\v henb kt¥m- ep- a - \ y- c - √ m- b n- c p- ∂ p. amjns‚ c-k-Øns‚ ^e-ambn c≠mfpw ]nW-
j- a m- b n- c p- ∂ p. F\n°pw Sn. Fs‚ Ab¬hm- k nbpw klr- Z - b - \ p- a m- b n- ßn-bn-cn-°pw. £Wn-°-s∏´ kZ pw
ASpØ kplr-Øm-bn-cp∂ Sn.-hn. Icp- cp∂ Fw.-B¿. hmcn-b-cp-tSbpw k¿Δ- Ah¿°m-sbm-cp-°nb ]cn-]m-Sn-I-fp-
W\pw _me-Kw-Km-[-c\pw ck-I-c-amb I-em-kzm-Z-I-\mb ap´Øv tKm]n-bp- sam∂pw Cu c≠m-im-∑m¿°pw ]ns∂
Znh- k - ß - f m- b n- c p∂p AsX- √ mw. sSbpw eoe hmc-kym¿, kn. cma≥ Imcy- a √! Chsc A\p- \ - b n∏n®v
AhnsS Xma-kn-®n-cp∂ Sn. Fs‚ A\p- tat\m≥ F∂n-h-cp-tSbpw a‰pw ap≥I- ho≠pw H∂n-∏n-°p∂ ]Wn ]ns∂
P≥ Sn.-F≥.-]n. Rß-fpsS Iq´p-Im-c- øn¬ hnP-b-`m-cXn A£-c-t«m-I-km- CsX-gp-Xp-∂b - m-fn-s‚-bmIpw. ]e-{]m-h-
\p-am-bn-cp-∂p. kn. ANyp-X-ta-t\m\v ln-Xy-thZn cq]w sIm≈p-Ibpw \ºym- iy-ap-≠m-bn-´p-≠o-b-\p-`-hw. \ºym¿am-
BZy- a m- b p- ≠ mb lrt{Zm- cp-amjv {]kn-U≠pw Cu teJ-I≥ Ãsd "sacp-'°m≥ a‰mcpw Xøm-dm-hp-
KsØØpS¿∂v Gsd-\mƒ hn{i-an-®Xv sk{I-´-dn-bp-ambn t`Z-s∏´ \ne-bn¬ I-bp-an√. `mKy-hi - m¬ F\n-°h - t- cmSpw
Ah-nsS-bm-bn-cp-∂p. At±lw Fw.-F- {]h¿Øn-°p-Ibpw sNbvXn-cp∂ ka- Ah¿s°-t∂m-Sp-ap≠mbncp∂
kp-ambn hfsc ASp-∏-Øn-em-bn-cp-∂p. bØv kp{]-kn-≤-\mb Fw.-F- ns‚ kvt\lm--Zc - ß- ƒ AXn\p XpW-bm-Ipw.
h¿j-߃°p-tijw ANyp-Xt- a-t\m≥ \nXm¥km∂n≤yw ÿm]- \ - Ø n\v Ct∂m¿°p-tºmƒ Dudn-bq-dn-®n-cn-h-
Fw.-F- ns\ {]Io¿Øn®v Cu teJ- IcpØvIq´n. At±- l - Ø ns‚ cp∂ A\p-`-h-߃.
I-t\mSv kwkm-cn-®n-´p-≠v. a\xip≤nbpw ASp-Ø-dn-™-X-°m-e- \ºym¿am-Ã-dpsS hoSmb hnP-b-
C∂sØ taLm- e - b - Ø nse Øm-Wv. `m-c-Xn-bn¬ amk-Øn-sem-cp-Zn-h-k-sa-
angv k m- ∏ q- c nepw, t_mwt_- b nepw tPmen kw_-‘a - mbn Xncp-h\- ¥
- - ¶nepw KW- ] - X n- t lm- a tam at‰- s X-
s\bvth-en-bnepw Ah-km\w tIc-f- ]p-c-tØbv°v t]mtI-≠n-h-∂-Xp-aqew ¶nepw ]qPtbm D≠m-Ipw. cm{Xn F´-
Ønse hnhn- [ - ÿ - e - ß - f n- e p- a mbn Cu teJ-I\v Hgn-tb≠n h∂-Xn\m¬ c-bmIpw AX-h-km-\n®v s\bv]m-b-k-
tPmen-bn-em-bn-cp∂XpsIm-≠v, Fw.-F- sk{I-´-dn-bmbn sXc-s™-Sp-°-s∏´Xv hn-X-cWw \S-°m≥. XnI™ \nco-iz-
 ns\ ]n∂oSv t\cn- ´ p- I m- W p- ∂ Xv Fw.-F- m-bn-cp-∂p. A£-c-t«m-I-{]- c-hm-Zn-bm-bn-cp∂ Fw.-F pw £am-
Bbn-cØ - n-sØm-≈m-bn-cØn Fgp-]X - p- ÿm-\-Øns‚ aWn-ap-Øm-bn- am-dnb ]q¿Δw ImØn-cn°pw. \ºym¿am-Ãsd
I- f psS ]q¿Δm¿≤- Ø n- e m- b n- c p- ∂ p. hnP-b-`m-c-Xn-bpsS {]kn-U≠pw A£- Xr]vXn-s∏-Sp-Øm-s\-¶nepw Bim≥
69
ssIIq- ∏ p- I - b n- √ . F∂m¬ Ce- ® o- sf-°p-dn®v t\cn-´-dn-bm≥ km[n-°m- F¨]sØ´nepw "kvam¿´m-'bn-cn-
¥n¬ koX \ßym- c Ω \¬Ip∂ ™Xntem {ian- ° m- ™ - X ntem °p∂, Fw.-F- ns‚ A¥¿P\-Øn\v,
s\øv∏m-bkw Ign-°p-tºmƒ Fw.-F- Ct∏mƒ tJZw tXm∂p-∂p. At±-l-a- Fs‚ ASpØ kplr-Øp-°-fmb \fn-
kv., t«mIw ]Tn-°p∂ Ip´n-I-fnsemcm- `n- \ - b n® k¿Δ- k n- \ n- a - I fpw Rm≥ \≥, kpa, N{μ≥, hn]n-\≥, A\n-b≥
fmbn amdpw ! I≠n-´p-≠v. Ah-bnse A`n-\-b-]m-S-h- F∂n-h-cpsS AΩbv°v, Cu eLp-kva-
A`n-{]m-ssb-Iy-ap≈ Imcy-߃ sØ-°p-dn-®pw, \mS-Im-`n-\-b-Øn-\mbn cW ka¿∏n-°p-∂p.
kw`m-j-W-Øn¬ hcp-tºmƒ, ""AsX, kº- ∂ - a m- I p- a m- b n- c p∂ kzPo- h nXw W
AsX'' Ft∂m ""hmkvX- h w, ad∂pw Cd-ßn-Øn-cn-®-Xns‚ kmaq-ly-
hmkvXhw'' Ft∂m {]Xn- I - c n- ˛- c m- j v { Sob Znim- t _m- [ sØ ]cm-
°pIbpw, kzbw [mcmfw kwkmcn-°m- a¿in®pw [mcmfw Ipdn-∏p-Iƒ Cu
Xn-cn-°p-Ibpw sNøp∂ ioe-am-bn-cp∂p kv a c- W n- I - b n¬ ImWp- s a- ∂ p- ≈ - X p-
Fw.-F- n-\v. sIm≠v Rm≥ hnkvXc - n-°p-∂n-√. At±-
B alm-\-S-\p-ambn ASp-Øp-s]- l- Ø ns‚ ka- I m- e o- \ \pw kl- { ]-
cp-am-dn-bn´pw At±-lØ - ns‚ \mS-I˛- k
- n- h¿Ø-I-\p-am-Im≥ Ign-™-Xn¬ F\n-
\n-am-cw-KsØ KWy-amb A\p-`-h-ß- °-`n-am-\-ap-≠v.

Reg. No. 3744/83


P.B. No. 85, Pb-hn-Pb _n¬UnwKvkv, H.O. Ccn-ßm-e-°p-S, PH : 0480 ˛ 2820525 ˛ Br: ^co-Zm-_mZv
Pb-hn-Pb Ipdo-kns‚ Nada, Irinjalakuda
ktlm-Zc ÿm]\w Ph : 0480 - 2833809

sh≈m-ß-√q¿ k¿Δokv kl-I-c-W-_m¶v


¢n]vXw \º¿ 768, ]n.-H. sh≈m-ß-√q¿ ˛ 680 662
A Class 1 Special Grade Bank
Fully Computerised with Core Banking Facility
{_m©p-Iƒ : sabn≥ {_m©v tªm°v PwKvj≥, t^m¨ : 2860226
tImW-ØvIp∂v {_m©v, t^m¨ : 2864801
{]`m-X-˛-km-bm” {_m©v sh≈m-ß-√q¿, t^m¨ : 2867574 (cm-hnse 8 aWn apX¬ cm{Xn 8 hsc)
Imcp-am{X FIvÃ≥j≥ Iu≠¿, t^m¨ : 2865046
{]kn-U≠v F.-_n. taml-\≥ (9447529244) sk{I-´dn Fw.-F-kv. cRvPv (9446232595)
70
""a\-bv°se IrjvW≥ Xncp-ta\n''
Ingt° hmc-Wm´v \mcm-b-W-°p-dp∏v

""AsX ASn-b\m'' Fs∂m-cp-Ø-cw. AXp-I-gn™v sh≈-Øn-en-dßn Xe


""ASn- b s\m'' F∂p c≠m- a - s Xmcp Hgn®p _m°n-`mKw \me©p XpSn-°-
tNmZyw. As∂ms° a\- b v°¬ tem-Sp-IqSn sh≈-Øn¬ ap°p-∂p. `b-
sN∂m¬ Rm≥ F∂p ]d- b m- d n- √ . ¶c i_vZ-tØm-Sp-Iq-Snb B Hmfw
Fw.-F-kv. \ºq-Xncn˛aw-K-e-t»cn ASn-b≥ F∂mWv ]d-bm-dv. At±-l- C∂pw Dƒ°-Æp-sIm-≠p-Im-Wp-∂p-≠v.
a\-bv°¬ IrjvW≥ \ºq-Xncn, awK- Øn\v AXv CjvS-a-√. As∂ms° Db¿∂-h¿ ico-c-Øn¬
e-t»-cn-a\˛\m-´p-Im¿°pw A\y-\m-´p- Hcp Znhkw Rm\-hnsS sN√p∂ tXbv°m≥ D]- t bm- K n- ° p- ∂ Xv
Im¿°pw hgn-Xn-cn-®p-hn-Sp∂ Hcp aq∂p- ka-bØv At±lw ]Sn-™msd Cd- k¨sse‰v tkm∏m- W v . C∂- s Ø-
\n-e-sI-´nSw; `wKn-tbmSpw sFiz-cy- bØv \n¬°p-∂p. Hcp-sh-≈-j¿´v [cn- t∏mse KpW- \ n- e - h mcw Ipd™
tØmSpw ]Wn-Xo¿Ø Hcp sI´n-Sw. ®n-cn-°p-∂p. At±lw t\sc Xmsg-bnd- tkm∏- √ . A∂v , k¨sse- ‰ p- I ´
Hcp hnim-e-amb X´n≥]pdw. sImc- ßn. \S-°-√n¬ c≠p saXn-bSn InS- c≠mbn apdn®p AXn¬ Hcp ]Ip-
´n°pw A¶- a m- e n°pw CS- b v ° p≈ °p-∂p. \S∂v \S∂v tXbvam\w h∂p XnbmWv ta¬tØbv-°m≥ D]-tbm-Kn-
s]mßw F∂ ÿeØp _ n-d-ßn- ]n≥`mKw Xmgv ∂ Xpw, ap≥`mKw °p-∂-Xv. ap≠p-Xn-cp-Ωm≥ 501 tkm∏pw.
bm¬ ""Xs‚ hosS-hnSym'' Fs∂m-cmƒ s]m¥n-b-Xp-amb ac-Øns‚ sNcn-∏v. {][m-\-amb Hcpta¬tØ-∏p-]-I-c-W-
tNmZn-®m¬ ""B awK-e-t»cn a\-bpsS B ac-s®-cn-∏n\v ASn-`m-K-Ømbn c≠p- amWv ]o®n-sØm≠.v AXm-bXv ]o®n-
ASpØv'' As√-¶n¬ B awK-e-t»cn ho-Xn-bp≈ Imep-I-fp-≠v. apIƒ `mK- ß-bpsS Ipcp-I-f™v AXn\p apI-fn-
a\-bpsS ASpØv shf-°pw-Imev Ih- Øm-Is´ Imens‚ X¥-hn-c-en-\pw, ep≈ `mKw. C∂sØ "kv { I_¿'
e-bp-≠-s√m. B Ih-e-bn¬\n∂p ]Sn- ASp-Ø-hn-c-enepw CS-bn¬°qSn Im¬ t]mse anS™ Xc-Øn-ep-≈-XmWv
™m-´v, As√-¶n¬ sXt°m´v Cßs\ sNcn- ∏ n¬ Dd- ∏ n- ° p- ∂ - X n- \ mbn AXv. ta¬tØ∏vv H∂p- I m- t W-
hgn-Xn-cn-®p-hn-Sp∂ Hcp ]Xnhv C∂pw ta¬t∏m´v Db¿∂p-\n¬°p∂ `wKn- ≠XpXs∂-bm-Wv. ico-c-am-k-Iew De-
Hm¿°p-∂p. C∂m-I-s´, B ]gb a\- bp≈ IS™ c≠p Ip‰n-Iƒ. At±lw bpw. ssIIfpw Imep-If - p-sams° _e-
bp-an-√, shf-°pw-Im-ep-an√, awK-et- »cn \njv{]-bmkw B saXn-bS- n-bn¬ Imep- ambn Dgn-bp-∂-Xp-t]m-se-bmWv B
F∂-t]-cp-am{Xw \in-®n-´n-√. Iƒ h®v ]Sn-™m-tdm´v Hscm‰ \S- ta¬tØ∏v. AXp- I - g n- ™ m¬
awK-et- »cn a\-bpsS ""hS-t°-s‚, Øw. B sNcn-∏p-]-tbm-Kn-®p-\-S-°p- ap≠pXncp-Ωp-∂X - n-\m-bp≈ Icn-¶√ - n¬
apI-fn¬'' Hcp-ap-dn-bp-≠m-bn-cp-∂p. B tºmƒ, ""]sT, ]sT'' Fs∂mcp i_vZ- Im¬]m- Z - ß ƒ Ipsd- t \cw adn®pw
apdn-bmWv IrjvW≥ Xncp-ta-\n-bp-tSXv. ap-≠m-Ipw, ]cn-N-b-an-√m-Ø-h¿, hmsdm- Xncn®psams° Dcbv°pw ]ns∂ H‰-
B a\-bv°¬ c≠p IÆpw ImgvN-bn- ∂p-an-√msX B Ip‰n-I-fn¬ am{Xw ap-ßv. AXpIgn™v Ip‰n-Ø-e-ap-Sn-
√m-Ø-Xpw, c≠p sNhn-Ifpw tIƒ°m- Im¬ Dd-∏n-®p-\-S-∂m¬ \meSn hbv°p- bp≈ B Xe-bnepw apJ-Øp-sams°
Ø-Xp-amb Hcp apØ»n (A-Ωm-ج) tºm-tg°v hogpw, Xo¿®. a‰p-]-e¿°pw tkm∏p-]-tbm-Kn-s®mcp tX∏v. DS-s\-
D≠m- b n- c p- ∂ p. B AΩm- Ø - e psS A∂v Ip‰n- I ƒ°p- ] p- d sa c≠p- Øs∂ Hcp Fs´m-º-Xp-ap-ßv. apß-
aq∂m-asØ aI≥ ˛ shfp-Ø-i-co-cw, hmdpwIqSn saXnbSn-bn¬ Imep-Iƒ Dd- ens‚ i‡n- s Im≠v sh≈- Ø nse
\c® Ip‰n-Ø-e-ap-Sn, IdpØ s{^bn- ∏n-°p-∂-Xn-\mbn ]nSn-∏n®p I≠n-´p-≠v. Hmfw Dt±iw Hc-Sn-tbmfw s]mßpw.
ap≈ IÆ-S, Hcphn[w Kuc-h-ap-≈Xpw Fs‚ Hm¿Ω-bn¬ hmsdm-∂p-an-√msX Rm\n-sXms° I≠v Ipfn-°msX ckn-
F∂m¬ AXn- \ n- S - b n¬°qSn Ipsd Ip‰n-I-fn¬ am{Xw Imep-Iƒ Dd-∏n®v ®- ß s\ \n¬°pw. ""A√m Ipfn-
bmX-\-Iƒ ISn-®-a¿Øn kln-®-Xmbn saXn-b-Sn-bn¬°qSn thK-Øn¬ \S-∂p- ®nt√y''? Fs∂mcp tNmZyw. saXn-b-Sn-
tXm∂n-°p-∂-Xp-amb apJw ˛ \ΩpsS t]m-Ip-∂Xv At±lw am{X-am-bn-cp-∂p. bn´v H‰ \S-Ø-hpw.
IrjvW≥ Xncp-ta\n. a\-bpsS ]pd-Ø- thsdmcp Znhkw Rm≥ Ipf- At±-l-Øns‚ AΩbv°v ImgvN-
f-Øns‚ ]Sn-™m-dp-`m-K-Øp≈ hmXp- Øn¬ Ipfn-°p∂ ka-bw. B saXn-b- bn-√m-Xn-cp-∂X - n-\m¬ a\-bpsS Ing-s°-
°¬ ]Sn-™m´p Xncn™p\n¬°p∂ Sn-bpsS i_vZw tIƒ°p-∂p. ""Xncp- h-i-Øp≈ \S-°-√n¬\n∂pw Ipf°S-
B cq]w C∂pw a\- ns‚ ASn-Ø- ta\n Ipfn-°m≥ hcp-∂p-≠v. HXp-ßn- hp-h-sc-bp≈ hgn-bpsS hS-°p-`m-K-
´n¬\n∂p Db¿∂p-h-cp-∂p. \n¬°mw.'' Rm≥ Iev]- S - b psS Ømbn ASp-Ø-Sp-Ø-Im-ep-Iƒ (apf)
Znh-k-Øn¬ c≠p-t\-chpw Rm≥ Ingt° A‰-tØbv°p \oßn. \nan-j- Dd-∏n®p AXn¬I-b¿sI-´n-bn-cn-°pw.
a\-bv°se Ipf-Øn¬, apßn-°p-fn-°p- t\-cw-sIm≠v At±lw Ipf-Øn-se- B Ib-dn¬ ]nSn-®p-]n-Sn-®mWv AΩm-
hm-\mbn t]mIp-am-bn-cp-∂p. an°Znh- Øn. ""\mWzt√? Ipfn- t ®m- f qt´m'' ج Ipfn- ° m≥ t]mhp- I .
khpw AhnsS sN√p∂ ka-bØ - v, ]pd- Fs∂mcp A\p-hmZw. B Ipfn C∂pw IrjvW≥Xn-cp-ta\n Ipfn-°m≥ t]mIp-
ØfhmXp¬°- t em, Cd- b tØm Hm¿Ω hcp-∂p. BZy-ambn saXn-bSn tºm-sgms° B Imep-Iƒ°v Cf°w
At±lw \n¬°p- ∂ p- ≠ m- I pw. c≠pw Igp-In-hr-Øn-bm°n sXm´p-ap-I- kw`- h n- ® n- ´ pt≠m F∂p Ipep°n
""BcmXv? \mWzm''? Fs∂mcp tNmZyw fn-ep≈ Iev]-S-bn¬ Nmcn-h-°p-∂p. t\m°p-∂X - p-Im-Wmw. AXp-t]mse B
71
Ib-dn\v Agthm s]m´tem Dt≠m Ccp-∂n-cp-∂p. ASp-sØmcp kvt\ln-X- \nd™ a\- t  m- s S- b p≈ A∂- Z m-
F∂pw ]cn-tim-[n-°p-∂Xp ImWm-dp-≠.v \p-ambn kwkm-cn-®p-sIm-≠n-cn-°p-Ib - m- \hpw IrjvW≥ Xncp-ta\n F∂ Fw.-
At±- l - Ø ns‚ a°- f n¬ bn- c p- ∂ p. s]s´- s ∂mcp K¿÷- \ w. F-kv. \ºq-Xn-cn-bpsS F√mw ad-∂p≈
kpabpw, N{μ-\pw hn]n\\pw A\n- tÃPn¬\n∂v ""BcSm Ahn- s S- an- kmaq- l y- P o- h n- X hpw temI- a p- ≈ n- S -
b\pw ˛ Rß-ƒ awK-e-t»cn ]≈nhI ≠sW? FSm- B- c Sm AhnsS tØmfw Imew k÷-\-߃ Hm¿°m-
""sk‚ v kvX\n- … m- t hmkv an≠sW? Hs‰Æw an≠- c p- s XSm'' Xn-cn-°n-√.
kvIqfn''emWv ]Tn-®n-cp-∂-Xv. aqØ-a- Rm≥ FWo-t‰m-Sn. Bƒ°m-cpsS ]pd- `K- h - X o- t kh Ign- ™ m¬
I≥ \fn-\≥ \ºq-Xncn t\csØ ]Tn- In-se-Øn. Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-bpsS ]qPmcn AjvS-Z-f-]-fl-Øn¬ Dd-∏n®v
®p- t ]m- b n. As∂ms° D®bv°v ""Nº-fØv Iß≥]n≈'' Fs∂mcp ÿm]n-®n-cn-°p∂ Pzen-®p-sIm-≠n-cn-
kvIqƒhn´m¬ D®-bqWv a\-bv°e - m-Wv. IYm- ] m- { X- a m- s W- ∂ m- t Wm¿Ω. B °p∂ \ne-hn-f-°nse A©p-`m-K-tØ-
CS-\m-gn-bn¬ Ce-sh®v Ir-jvW≥ Xncp- K¿÷\w C∂pw sNhn-bn¬ Ae-X-√p- bv°p≈ Xncn-Ifpw Ing-t°m-´mbn Iq´n-
ta\nbpsS kl-[¿ΩnWn kc-kzXn ∂p-≠v. AXn-\p-tijw At±lw A`n- bn´v hoin- s °- S p- Ø p- ∂ p. AXn- \ p-
A¥¿÷\w ""sIm®p- I p- ™ m- \-bn® kn\n-a-I-fn¬ At±-l-Øns‚ tijw sImSn-hn-f-°p-sIm≠v ho≠pw
tØm¬'' kv t \l- t ØmsS ]dbpw A`n-\b - c
- wKw I≠p a\- e - n-™n-´p-≠v. Pzen-∏n-°p-∂p. ]n∂oSv hcp∂ `‡cpw
""\mWp ChnsS Ccp- t ∂m- f qt´m''. Ipd®p Ime- ß ƒ Ign™v B Zo]- Ø n\papºn¬ sXmgp- X p-
kvt\l-io-ehpw Zm\-io-ehpwsIm≠v IrjvW≥ Xncp-ta-\nbpw kc-kz-Xn-Ip- {]m¿∞n-°p-∂Xv [mcmfw I≠n-´p-≠v.
{]k-∂a - mb apJ-tØm-Sp-IqSn shfpØ ™m-tØmepw Ip´n-I-fp-sa√mw Ccn- AXp-t]mse `uXn-I-i-cocw th¿s]-
tNmdpw Iq´m\pw hnf-ºn-Ø∂v DuWp- ßm-e-°p-S-bn¬ Xma-k-am-°n-b-Xn-\p- s´-¶nepw Fw.-F-kv. IrjvW≥Xn-cp-ta-
I-gn-®-Xns‚ B kzmZv C∂pw \mhn¬ tijw Xncp-ta\n kpJ-an-√msX InS- \n-bpsS Bflmhv C∂pw IØn-÷z-en-
hcp-∂p. A∂v hb¿ \nd®p tNmdp-Æ- °p∂ Ah- k - c - Ø n¬ Hcp Znhkw ®p-\n¬°p-∂p. B tPymXn- n-\p-ap-
W-sa-¶n¬ a\-bv°¬ sN√-Ww. AXpw At±-l-Øns\ ImWm-\mbn sN∂p. ºn¬ \ap-s°-√m-h¿°pw {]W-an-°mw.
sIm®p-Ip-™m-tØm¬ hnf-ºn-Ø-cp- icocw \t∂ £oWn-®n-cp-s∂-¶nepw ""ad-°m-Xn-cp-s∂-¶n¬
Ibpw thWw. C∂p sIm®p-Ip-™m- B Np°n-Np-fn™ apJØv Hcp `mh- F∂p lm {]m¿∞n-°p-∂p˛
tØm-epsS ico-c-Øn\p £oW-ap-s≠- hy-Xym-khpw I≠n-cp-∂n-√. B InS∏v ≠pW-cp-s∂m-sc-∂-¥˛
¶nepw B apJ-Øn\v B {]k-∂-`m-h- a\- n¬\n∂v Hcn-°epw am™p-t]m- °cWw IqsS-°qsS''
Øn\p Hcp aßepw G‰n-´n-√. sIm®p- hp-I-bn-√. W
Ip-™m-tØm-epsS tNmdpw Iq´m\pw Cßs\ ]d- ™ m¬ XocmØ
hb-dp-\n-d®p Ign-°mØ Ab¬]-°- Hcp-]mSv A\p-`-h-ß-fp-≠v. At±lw
°m¿ A∂p awK-et- »cn a\-bpsS ASp- Znhw- K - X - \ mb hnhcw Adn- ™ p.
sØßpw D≠m-bn-´n-√. t\cn´p ImWp-hm-\p≈ ss[cy-an-√m-Ø-
Hcp h¿jw ⁄mt\m-Zbw hmb- Xn-\m¬ a\ v A\p-h-Zn-®n-√, t]mbp-
\-im-eb- psS ta¬t\m-´Ø
- n¬ Hcp \mS- an-√.
Iw. IrjvW≥ Xncp-ta\n A`n-\bn°p- hfsc _p≤n-ap-´-\p-`-hn-®n-cp∂
∂p. Rm≥ tÃPns‚ ASp-Øp-Xs∂ ImeØpw AsX√mw kln-®v, ad∂v,

B¬Ød Ipdokv ss{]h‰v enan-‰Uv


Regd. No. 09-09264/95,
Head Office : Near Althara, Irinjalakuda - Pin : 680 121
Ph : 2828869, 2828879 Branch : Faridabad - 121001
hnizkvX tkh-\-Øn-eqsS
P\-a-≤y-Øn¬ AwKo-Imcw t\Snb ÿm]\w
sNb¿am≥ sU]yq´n sNb¿am≥ amt\-PnwKv Ub-d-IvS¿
{io[-c≥ \ºq-Xn-cn-∏mSv ]m∏p ]mt®cn lcn-Zmkv sI.-sI.
72
BSpI ]mSpI
Fw.-F-kv. \ºq-Xncn
(kzm-X{¥ye_v[n-bn¬ kt¥m-jn®v Fgp-Xn-b
Cu IhnX "DÆn-\-ºq-Xncn' (e°w ˛ 1) bn¬
1947 sk]vXw-_dn¬ (1123 Nnßw) {]kn-≤o-I-cn-®p.)

BSp-I, ]mSpI! ®men¬°nfn¿Ø-Xm-Wn-∏p-ecn; C¥y≥


BSpI ]mSpI \Ω-sf√mw \mhn-I-bp-≤-Øn≥ sNt©m-c-bn¬-˛-\-Ω˛
BS-eI∂p-sIm-≠n-±n-\-Øn¬ fmSpI ]mSpI km`n-am\w
Bbn-c-am-≠p-sIm-Xn®p \mw ]mh\
`mc-X-kzm-X-{¥y-k-tμ-i-߃;˛ Ah [oc-`-K-’nßv XpSßn Iøq¿
]mcX{¥y-Øn¬ ]cm-P-b-߃-˛-\-Ω˛ [oc-k-Jm-°ƒhtc-bp-ap-t≈m¿
fmSpI ]mSpI km`n-am\w ]p©n-cn-Xq-In-b-Øq-°p-a-c-tadn
k©-bn-®p-≈-Xm-Wn-kzm-X{¥yw; ˛Nnc˛
Hm¿Ω-sh-®o-S-W-am-I-am\w hmRvO-cn-X-amWo `c-W-b-{¥w-˛-\-Ω˛
[¿Ω-ambv X∂-X-√n- -Ωm\w fmSpI ]mSpI km`n-am\w
tImSn-°-W-°n\p tNmc-Nn-¥n-s°m≠p
t\Sn-b-XmWp \man- p-Zn\w ˛ C∂p Iiva-e-km-{am-Py-ta-[m-hnXzw
`mc-X-kzm-X¥y kq‡n-Km\w ˛ \Ω ˛ Imivao-cwsXm´p Ipam-cn-hsc
fmSpI ]mSpI km`n-am\w \m´p-cm-Py-ß-fn-ep≈ P\-Xsb
®p´p-I-cn-®-Xn≥ \·-Nn{Xw; ˛AXmw
Imen-sb-t∏m-se-b-Sn-a-I-fmbv {_n´o-jp-hm-gvN-X≥ k®-cn-{Xw-˛-\-Ω˛
Imew-I-gn-bv°m-Xn-cn-bv°p-hm-\mbv fmSpI ]mSpI km`n-am\w.
Pmen-b≥ hme-bn¬ ®n∂nb sNt©mc W

73
Fw.-F-kv. \ºq-Xncn
]g-a-bpsS Nqf-bn¬ \ns∂mcp
]pØ-\m-`-cWw
s{]m^. F≥. \mcm-b-W≥Ip´n

Sns\t∏mep≈ alm- ∑ msc \ap°v °n-se-SpØt∏mƒ Fw.-F-kv. Ccn-ßm-


Is≠- Ø mw. IqsS Fw.- F -   ns\- e-°p-S-°m-c\mbn amdn. kl-[¿Ωn-Wn-
t∏mse -km-aq-ly-]-cn-jv°-c-W-Øn-\p- bmb kc-kzXn A¥¿÷\w F√m-Im-
Adp-]-Xp-I-fnse ae-bmf\mS-I- th≠n PohnXw Dgn-™p-sh-®h - t- c-bpw. cy-Ønepw Fw.-F  - n\v A\p-tbm-Py-bm-
cw-KsØ AXym-[p-\n-I-X-bpsS AXn- tImtfPv hnZym-`ym-k-Im-esØ bn- c p- ∂ p. Iem- { ]- h ¿Ø- \ - ß ƒ°v
{]-k-c-Øn\papºv ae-bm-◊-bpsS aW- kXo¿∞y-cm-bn-cp∂ C.-Fw.-F- v, kn. Ah¿ Bflm¿∞-amb t{]m’m-l-
ap≈ \mS-I-ß-fn¬ IØn-\n-∂n-cp∂ ANyp-Xt- a-t\m≥ XpS-ßnb {]Xn-`I - ƒ \hpw ]n≥_-ehpw \¬In-h-∂p. Hcp
\S-\mWv Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-sb-∂-dn- Fw.- F ns‚ Pohn-XsØ kzm[o-\n- aIfpw \mev B¨a-°fpw AS-ßp∂
b-s∏-Sp∂ awK-et- »cn IrjvW≥ \ºq- ®n-´p-≠v F∂ Imcy-Øn¬ kwi-b-an- Fw.-F ns‚ IpSpw_w ]mc-º-cy-Øn-
Xn-cn. kzX-kn-≤-amb A`n-\-b-ti-jn- √. Cu kzm[o- \ - a m- b n- c n°mw t‚bpw B[p-\n-I-X-bp-tSbpw shfn®w
sIm≠v ]n¬°m- e Øv Ne- kaql\∑-°p-th≠n Iesb D]-tbm- Hcp-t]mse e`n-®-h-cm-Wv.
®n{XtemIØpw hy‡n-ap{Z ]Xn-∏n® Kn-°p-hm≥ Fw.-F- n\v {]tNm-Z\w shfpØ Ip‰n-Ø-e-apSn, XpSp-Ø-
Fw.-F-kv. \n¿Ωmeyw F∂ Nn{X-Øn- \¬In-b-Xv. AXns‚ ^e-ambn ae-bm- ap-JØv IdpØp XSn® {^bn-ap≈ I´n-
eqsS Adn-bs - ∏-Sp∂ kn\n-am-Xm-ch - p-am- f- \ m- S - I - t h- Z n°pw kn\n- a m- t em- I - °- Æ - S , apdn- ° - ø ≥ j¿´v , A¬]w
bn. B[p-\nI ae-bmf \mS-I-Øns‚ Øn\pw e`n-®-tXm, i‡-\mb Hcp \S- Ip\n™v ap≠v aS-°n-°pØn Zo¿L-
GI-tZ-i-cq]w Fw.-F- ns‚ Poh-N-cn- t\-bpw. \mSIw Hcp {]N-c-tWm-]m-[n- amb Nph-Sp-I-tfm-sS-bp≈ \S-Øw.
{X-Øn--eqsS \ap°p e`n-°p-∂p. kn\n- bmbn Xnc-s™-Sp-Ø-Xns‚ DZm-l-c-W- hy‡- a mb \ºq- X n- c n- ® p- h - b p≈
a-bnse A`n-\-b-tØ-°mƒ \mS-Im-`n- amWv hn.-Sn. `´-Xn-cn-∏m-Sns‚ ""ASp-°- kwkm- c - c o- X n, ae- b mfwIqSmsX
\-b-Øn\v At±lw {]m[m\yw sImSp- f-bn¬\n∂v Ac-ß-tØbv°v''. Ccp´v kwkvIr-X-Ønepw Cw•o-jn-ep-ap≈
Øn-cp-∂p-sh-¶nepw Pohn-®n-cp-∂p-sh- I´-]n-Sn-®p-\n-∂n-cp∂ \ºq-Xn-cn-bn-√-ß- ]cn-⁄m\w ˛ Fw.F ns‚ icm-icn
¶n¬ t{]wPnsb-t∏mse tZio-b-]p-c- fnse AI-Øfßfn-tebv°v shfn®w Nn{X- a mbn. PohnXkmbm- ” - Ø n¬
kv°m-c-Øn\v A¿lX t\Sp-am-bn-cp- hoip-hm≥ ""ASp-°f - b
- n¬\n∂v Ac-ß- s]cp- º m- h q¿ \mS- I - i m- e - b n- e mWv
s∂∂v At±- l - Ø ns‚ Bcm- [ - I ¿ tØbv°v'' F∂ \mS-IØ - n\v Ign-™p- At±lw {]h¿Øn- ® n- c p- ∂ - X v . Hcp
hniz-kn-°p-∂p. sh∂v \n w-ibw ]d-bmw. Zqc-hym-]- kwhn-[m-b-I-\mbn hcp-tºmƒ IrXy-
\mSIw kmaq-lnI]cn-jvI-c-W- I-amb am‰-Øn\v hgn-sX-fn® B \mS- \n-jvT-bpw, A®-S-°hpw dntl-gvk¬
Øn\pw cmjv { Sob{]N- c - W - Ø n\pw I-Ønse apØ-»n-bmbn Xnf-ßnb Fw.- Iymºp-I-fn¬ At±-l-Øn\v \n¿_-‘-
AØyp-Ø-a-amb am[y-asa∂v sXfn-bn- F-kv. Ah-X-cn-∏n-®-h-bn¬ an°-hbpw am-bn-cp-∂p. kwhn-[m-b-I-\m-bmepw \S-
°-s∏´ Ime-ØmWv Fw.-F-kv. \ºq- A{]- I m- c - a p≈ IYm- ] m- { X- ß - f m- b n- \m-bmepw Xm≥ {]h¿Øn-°p∂ taJ-
Xncn Pohn-®n-cp-∂-Xv. _mey-Im-eØv cp∂p. ""Ccp- ´ ns‚ Bflm- h nepw'' e-If - n¬ Nn´bpw ]q¿Æ-Xbpw hcp-Øp-
bmYm-ÿnI Np‰p-]m-Sp-If - n¬ Pohn-t°- ""\n¿Ωm-ey-Ønepw'' apØ-—s‚ tdmfp- hm≥ At±lw {]tXyIw {i≤n-®n-cp-∂p.
≠n-h∂ Fw.-Fk - v. ]n∂oSv ISpØ CS- I-fm-bn-cp∂p Fw.-F- n\v. Kpcp-hm-bq¿ Fw.- F -   ns‚ Ime- L - ´ - Ø n¬
Xp-]£Nn¥m-K-Xn-°m-c-\m-bXv kzk- tIi-h-\nse Bim≥ Fw.-F- ns‚ •ma¿ IYm- ] m- { X- ß - ƒ °v IqSp- X ¬
ap-Zm-b-Øn¬s∏´ A\m-Nm-c-ß-fn¬ A`n- \ bPohn- X - Ø nse ad- ° m- \ m- {]m[m\yw \¬In-bn-cp-∂-Xp-sIm-≠m-
a\w s\m¥-Xp-sIm-≠m-Imw. Xmc-X- hmØ A\p-`-h-ambn At±lwXs∂ hmw, At±lw Ah-X-cn-∏n® IYm-]m-
tay\ klr-Z-bcpw ^en-X-{]n-b-cp-amb hnti-jn-∏n-°m-dp-≠v. HØ sImº-\m- {X- ß ƒ HutZym- K n- I - X - e - Ø n¬
\ºq-Xn-cn-am-cpsS C√-ß-fn¬ thZ-\-bp- \- t bm- s Sm- ∏ - a p≈ A`n- \ bw D≈n- Ahm¿Uv \n¿Æb N¿®-I-fn¬ {i≤n-
sSbpw {Iqc-X-bp-tSbpw IY-Iƒ ]d- e¬∏w `b-tØmSpw Aº-ct- ∏mSpwIqSn- °-s∏-SmsX t]mbXv. C∂m-bn-cp-∂p-sh-
bp∂ kw`-h-߃ \S-∂n-cp-∂p. Ime- bm-bn-cp-∂p-sh∂v At±lw ]d-bp-am-bn- ¶n¬ kwÿm-\-X-e-Øn-epw, tZio-b-X-
L- ´ - Ø ns‚ {]tXy- I - X - b mbn Ah cp-∂p. Ccn-ßm-e-°p-S-bm-bn-cp∂p Fw.- e-Ønepw At±lw Ahm¿Un\v ]cn-
Bh¿Øn-°-s∏-´p-sIm-≠n-cp-∂p. \qdv F ns‚ {]h¿Ø-\-cw-Khpw Bhm-k- K-Wn-°-s∏-Sp-am-bn-cp-∂p. F∂m¬ Ccn-
iX- a m\w Ahsb \n¿Ωm¿÷\w ÿ-e-hpw. IqØv, IqSn-bm-´w, IY-I-fn, ßm-e-°pS At±-lsØ ad-∂n-´n-√.
sNøpI Akm-≤y-am-Wv. Hcp sNdnb A£-c-t«mIw F∂n-h-bn¬ A`n-cp- Iem-˛-kmw-kv°m-cnI cwK-ß-fn¬ al-
iX-am-\-sa-¶nepw Zpco-I-cn-°m≥ {ian- Nnbp≠m-bn-cp∂ At±lw Ccn-ßm-e- Ømb kw`m-h-\-Iƒ \¬Inb Fw.-F-
°p-∂-h-cmWv kmaqly]cn-jv°¿Øm- °pS Xma-kÿ - e
- a
- mbn Xnc-s™-Sp-Ø-  ns‚ kvac-Wsb \ne-\n¿Øp-∂X - n\v
°-fmbn Adn-b-s∏-Sp-∂-Xv. Ah-cpsS Xn¬ A¤p-Xs - ∏-Sm-\n-√. IqSm-sX, a°- Ccn-ßm-e° -- p-S-bnse tUm. sI.-F≥.
Iq´- Ø n¬ hn.Sn `´- X n- c n- ∏ m- fpsS hnZym-`ymkkuIcywIqSn IW- ]njm- c Sn kv a mcI IY- I fn ¢∫v
74
h¿jw-tXmdpw Fw.-F-kv. \ºq-Xncn am- b - X v Hcp \S- s \- b m- W v . IY- I fn SpØv ]pXp- a - b psS B`- c - W - ß ƒ
kvamcI IY-Ifn ]pc-kv°mcw G¿s∏- Bkzm- Z - I - s \- b m- W v . A£- c - t «mI AWn-bn-s®m-cp-°nb Hcp X¶-hn-{K-l-
Sp-Øn-bn-´p-≠v. F√m-h¿jhpw Fw.-F- hnZ-Kv≤s\-bm-Wv. Fw.-F- ns‚ ac-W- amWv Fw.-Fk - v.'' \mS-Ihpw kn\n-abpw
kv. A\p-kva-cW{]`m-j-Whpw kwL- Øn¬ A\p-tim-N\w tcJ-s∏-Sp-Øp- \ne-\n¬-°pw-Im-ew-hsc Fw.-F-kv.
Sn-∏n-°p-∂p. hm≥ Ccnßme-°pS ]ucm-hen kwL- \ºq-Xn-cn, klr-Zba\- p-I-fn¬ \n-d-
tcmKm-Xp-c-\mbn Ccn-ßm-e-°p-S- Sn-∏n® tbmK-Øn¬ A≤y-£X hln- ™p-\n-¬°pw F∂ Imcy-Øn¬ kwi-
bnse i‡n-\-K-dn-ep≈ ho´n¬ Ipd- ®p-sIm≠v A∂sØ apJy-a-{¥n-bm-bn- b-an-√.
®p-\mƒ InS-∂X - n\v tijw 1983 HIvtSm- cp∂ kn.-A-Nyp-X-ta-t\m≥ ]d-™Xv W
_¿ 27-˛mw XnøXn Fw.-Fkv. A¥-cn- Cu Ah-kc-Øn¬ Rmt\m¿°p-I-bm-
®-t∏mƒ klr-Z-btemIØn\v \jvS- Wv. ""]g-a-bpsS Nqf-bn¬ hm¿sØ-

Best Compliments from....

Devan & Company


PLYWOOD WHOLESALE DIVISION
Karukutty, Ph : 0484 - 2615001
BRANCHES :

Devan and Company


Opp. Karothukuzhi Hospital, Aluva, Ph : 0484 - 2626027

Devan and Company


M.C. Road, Perumbavoor, Ph : 0484 - 2525027

75
apØ-»≥
{iossiew iin-Ip-am¿, Xncp-h-©n-°pfw

tN¿∂p. \mS-Ihpw tamtWm BIvSpw F√mw Fs∂ A\n-bs - \-t∏mse I≠n-


Fs‚ {][m- \ - h n- j - b - a m- b - X n- \ m¬ cp- ∂ p. R߃ ss^≥ B¿´v k v
¢m n¬ Ib-dp-∂-Xn\p kabw In´m- ¢∫nse Ipd-®p-t]-sc-¶nepw \ºq-Xn-
dn-√m-bn-cp-∂p. F∂m¬ Fs∂ IW-°p- cn-Ip-Spw-_-Ønse AwK-ß-fmbnamdn.
Fs‚ Ip´n-°m-ew. kn\na-Im-W- ]-Tn-∏n-°p∂ N{μ≥amjv Rm≥ Bcm- B¿´vkv ¢∫ns‚ as‰mcp D]-tZ-i-I-
emWv apJy-tlm-_n. kvIqfn¬ ]Tn- [n-°p∂ Fw.-F-kv.-\-ºq-Xn-cn-bpsS aI- \m-bn-cp∂ tPm¿Pvkmdpw (s{]m-^.-
°p∂ImeØv ae- b m- f - k n- \ n- a - I - ƒ \mWv F∂- d n- ™ - t ∏mƒ F\n- ° p- tPm¿Pv Fkv.t- ]mƒ) Um≥k¿ ]oXmw-
[mcm-f-ambn ImWp-Ibpw, AXnse ≠mb kt¥mjw ]d-bm-\n-√. Kpcp-\m- _-c\pw Xma-kw-Xs∂ Atßm-´p-am-
IYm-]m-{X-ßsf AXp-t]mse A\p- Ys‚ {]oXn kºm-Zn®v Fß-s\-sb- ‰nb a´m-bn-cp-∂p !. XpS¿∂p≈ ss{IÃv
I- c n- ° p- I bpw IøSn t\Sp- I bpw ¶nepw Fw.-F- ns\ t\cn¬Im-W-W- tImtf-Pnse c≠p-h¿jhpw \mS-I-ß-
sNbv X n- ´ p- ≠ v . A∂v anan{In C√. sa∂ B{K-lh - p-ambn \S-°p-tºm-gmWv fn¬ A`n- \ - b n- ° p- t ºmƒ, Bcp- a - d n-
tamtWm BIv t S- b p- ≈ p. Ggmw- ¢ m- N{μ≥amjv tImtfPv ss^≥ B¿Svkv bmsX Fs‚ "tdmfpw'-sIm≠v apØ-
 n¬ ]Tn- ° p∂ka- b w. 1964¬ ¢∫ns‚ D]-tZ-i-I-\mbn Nm¿Pv Gs‰- »s‚ (A-t∏m-tgbv°pw R߃ At±-
""Im´pXpfkn'' F∂ kn-\na Cdßn Sp-Ø-Xv. At±-l-Øns‚ {]nb-in-jy- lsØ Aßs\ hnfn-®p-Xp-Sß - n. kl-
A—- \ - Ω - a m- t cm- s Sm∏w "am\y- a mb' \mbn amdp-Ib - m-bn-cp∂p Rm≥. At∏m- ]m- T n- b psS A—- \ m- s W- ¶ nepw Hcp
Itk-c-bn¬ Ccp∂v B kn\na I≠p. gXm as‰m-c-¤pXw! Rm≥ \mS-Ihpw apØ-»s‚ ÿm\-am-bn-cp∂p a\- n¬)
B ]-S-sas∂ h√msX De-®p. kXy- tamtWm BIvSpambn Ik-dp-tºmƒ ASp- Ø p- s N∂v D]- t Ziw tXSm-
\pw, sIm´m-c-°-c-bpw, -im-c-Zbpw, Djm- ayqknIv hn`m- K - Ø n¬ X_- e - b pw, dp≠mbn-cp-∂p. Cu Ime-bf - h
- n¬ At±-
Ip-am-cn-bp-sams° XI¿Ø-`n-\-bn® t_mt¶m-kpw, {Sn∏nƒ {UΩpw hmbn- lw kwhn- [ m- \ w- s Nbv X \mS- I - ß -
Hcp kn\na. F∂m¬, AXnse as‰mcp °p∂ A\n-b≥ Fw.-F-kns‚ Cf-b-a- fnepw A`n-\-bn-°m≥ F\n°v `mKy-ap-
IYm-]m-{X-am-sWs∂ kzm[o-\n-®Xv. I-\m-Wv. AtXm-sS, Fw.-Fk - v.\- º
- q-Xn- ≠m-bn.
Hcp apØ-»≥ ! aØmbn Ft∂m at‰m cn-bpsS ho´n-te-bv°p≈ hgn F\n-s°- tImtfPv ss^\m¿´vkv ¢∫n¬
BWv IYm-]m-{X-Øns‚ t]cv. B fp-∏a- m-bn. FÆw-]-d™ Iem-Im-c-∑m-cp-≠m-bn-
apØ-»s\ ImWm-\mbn Rm≥ ]e- Aßs\ BZnhkw hs∂-Øn. cp∂p ˛ \mS-I-Øn-em-bm-epw, kwKo-X-
h´w ho´n¬ Adn-bmsX Im´p-Xp-fkn Fs∂- b pw- I q´n A\n- b ≥ ho´n- b - hn-`m-K-Øn-em-bm-epw, \rØ-Øn-em-bm-
"Xd-'bn¬ Ccp-∂p-I-≠p. AXnse ""\c- tebv°p sN∂p. ]qap-JØv Nmcp-It- k- epw. A\p-Kr-lo-Xc - psS Hcp \nc. tImgn-
I-°p-gn-s°m°'' F∂ aØm-bn®s‚ c- b n¬ AXm Fw.- F kv . \ºq- X ncn t°mSv k¿Δ-I-em-ime C‚¿tkm¨
Ub-temKv Ct∏mgpw Fs‚ ImXp-I- F∂ alm-\-S≥ Ccn-°p-∂p. sN∂- Nmºy≥jn∏v BZy- a mbn e`n-
fn¬ apg-ßp-∂p. ]n∂oSv, B IYm-]m- ]msS B Imen¬sXm´p hμn- ® p. °p∂Xph-sc-sbØn Cu Iem-Im-c∑ - m-
{XsØ A\p-I-cn®v Rm≥ kvIqfn¬ bmsXmcp `mh-t`-Z-hp-an-√msX ""F¥m cpsS Iq´m-bva. R߃ Ah-X-cn-∏n®
{]I-S\w\SØn; kΩm-\hpw hmßn- CsX√mw'' F∂p- t Nm- Z n- ® p- s Im≠v ""ihw-Xo-\n-Iƒ'' F∂ \mSIw a’-
®p. AXn\ptij-amWv Rm\-dn-™Xv Fs‚ ssI]n-Sn®v hnti-j-ß-sf√mw cn® thZn-I-fn-se√mw H∂mwÿm\w
At±lw Fw.- F kv \ºq- X n- c n- b m- Xnc- ° n. D®- k - a - b - a m- b - X p- s Im≠v Ic-ÿ-am-°n ssP{X-bm{XXpS¿∂p.
sW∂pw, ae-bm-f-\m-S-I-th-Zn-bnse DuWp-I-gn-®n´p t]mbm¬aXn F∂p-]- Ccn-ßm-e-°p-S-bnse Iem-kvt\-ln-I-
alm- \ - S - \ m- s W- ∂ pw. XpS¿∂p- h ∂ d-™p. Aßs\ At±-l-Øns‚ {]nb- fmbGXm\pw sNdp-∏-°m¿ Rßsf
"Ccp-´ns‚ Bflm-hn'se apØ-»≥, ]Xv\n, Rß-fp-sS-sb√mw {]nb-s∏´ kao-]n-®p. Hcp Iem-kw-L-S\ cq]o-I-
]mS-h-c-ºØv ]gp-°-Sbv° ad-∂p-h® AΩ hnf-ºn-Ø∂ DuWpw-I-gn®v Xncn- cn-°p-∂ps≠∂pw AXn-t\mSv kl-I-
Xm»-Ωms‚ IY-]-d-bp∂ cwKw I≠- ®p-t]m-∂p. tlmÃ-en¬ Xma-kn-®n-cp∂ cn-°-W-sa∂pw A`y¿∞n-®p. Ccn-ßm-
tXmsS At±-ls - as‚ Bcm-≤y-]p-cp-j- Rm≥ A∂p-Xs∂ hS-°≥ ]d-hq-cn- e-°p-S-°m-c\pw Rß-fpsS ayqknIv
\mbn amdp-I-bm-bn-cp-∂p. "\n¿Ωmey'- ep≈ Fs‚ ho´n-tebv°v Xncn-®p. ¢∫ns‚ `mK- h p- a mb A\nb\pw
Ønse henb shfn-®-∏mSpw, "Kpcp-hm- Fs‚ ho´nepw \m´nse Iq´p-Im-tcmSpw kplrØv cmaphpw (hn.-sI. cma-Zm-kv)
bq¿ tIih'\nse henb B\-∏m-∏m- Hcev]w Al-¶m-c-tØmsS Rm≥ ]d- a‰p-a-S-ßnb ""cmK-[mc'' F∂ Iem-kw-
\pw, "]I¬°n-\m-hn'se Imcy-ÿ≥ ™p-\-S-∂p. ""Rm≥ Fw.-F-kv.-\-ºq-Xn- L-S\ cq]o-I-cn®p. DZvLm-S-\-tØm-S-
Ipdp∏pw F√mw ]Xn-‰m-≠p-Iƒ°p-ti- cn-bpsS ho´n¬t]m-bn, Ahn-sS-\n∂pw \p-_-‘n®v Hdp Iem-k‘y \S-Øm≥
jhpw a\- n¬ ambmsX ]®-]n-Sn-®p- DuWp-Ig-- n®p''. ]n∂o-S-tßm´v B hoSv Xocp-am-\n-®p. im¥-So-®-dpsS (C-S-thf
\n-¬°p-∂p. F\n°v kz¥w hoSp-t]msebmbn-cp- _m_p-hns‚ AΩ) t\Xr-Xz-Øn¬
1972¬ Rm≥ Ccn- ß m- e - ° pS ∂p. Aßs\ \fn-t\-´-\pw, N{μ≥am- \rØ-\r-Xy-߃, Km\-ta-f, \mS-Iw...
ss{IÃv tIm- t f- P n¬ Un{Kn°p- jpw, hn]n- t \- ´ \pw kptam- t ∏mfpw apIp-μ≥ta-t\m≥, hma-\≥amjv XpS-
76
ßnb Ccn-ßm-e-°p-S-bnse apXn¿∂ Cusbmcp km[m- c W \mS- I - Fs‚ kvIqƒ ˛ tImtfPv Pohn-
A`n-t\-Xm-°-fpw, s{]m^-j-W¬ \Sn- Øn¬t]mepw At±lw F{X-am{Xw X-Øn¬ A`n-\-bn-°m\pw \√ \S-\m-
Ifpw, ]ns∂ ss{IÃns‚ s_Ãv {i≤n-®n-cp-∂p-sh∂v Ct∂m¿°p-tºmƒ Im-\p-ap≈ `mKyw-e-`n-®Xv Fw.-F-kv.-\-
BIvtSgvkv Bb {^m≥knkv B‚- A¤pXwtXm∂p-∂p. Ub-temKv lrZn- ºq-Xn-cn-sb∂ B henb Iem-Im-ct- \m-
Wn, sh¬kv (C-∂-sk‚ns‚ A\n- ÿ-am-°p-∂-Xn\pw Ne-\-߃ IrXy- Sp≈ Bcm-[-\-sIm≠pw At±-lw-X∂
b≥), XpS- ß n- b - h cpw.... Rm\pw. am- b n- c n- ° m\pw A∂v apØ- » ≥ hne-tb-dnb D]-tZ-i-߃ sIm≠p-am-
\mSIw kwhn- [ m\w sNøp- ∂ - X n\v \¬Inb \n¿t±- i - ß ƒ \mS- I sØ sW∂v Rm≥ Bflm¿∞-ambn hniz-
apØ-»s\ hnfn-°W - s- a-∂p-≠v. ]s£, Kuc- h - a mbn kao- ] n- ° p- ∂ - X n- \ p≈ kn-°p-∂p. C∂pw B IpSpw-_-hp-am-
B¿°pw ]d-bm≥ ss[cy-an-√. (an-I® ÃUn ¢m p-I-fm-bn-cp-∂p. (R-߃ bp≈ kvt\l-_‘w XpS¿∂p-t]m-Ip-
\S-\m-bn-cp∂ apIp-μ≥ta-t\m≥ ]n- tImtfPv ]nt≈¿°v A∂v AXp-ap-gp- ∂p. Ccn- ß m- e - ° p- S - b n- s e- Ø n- b m¬
∂oSv Fw.-F-kv.-\-ºq-Xn-cn-bp-samØv h≥ Dƒs°m-≈m≥ ]‰n-tbm..?) AΩ-tbbpw a°tfbpw It≠ aS-ßm-
s{]m^-j-W¬ \mS-I-cw-KØv A`n-\- dntlgv k ¬k- a - b Øv Hcp- c w- K - dp- ≈ p. ss{IÃv tImtfPv
bn-°p-Ib- p-≠m-bn-´p-≠v. At±lw AIm- Øns‚ hnIm-c-Xo-{h-X-bn¬ kl-\-Sn- tdmUn¬°qSn F.- s I.- ] n.
e-Øn¬ ac-W-a-S-™p). HSp-hn¬ B bpsS Iøn¬]nSn® sh¬kn- t \mSv PwKvj≥IS∂v GXp hml- \ -
]Wnbpw F\n-°p-In-´n. sN∂p-]-d-™- ""ipw`m! X\n°v IpjvTm'' (B IYm- Øn¬t]m-bmepw Xe-\-c-®v, ap≠p-a-S-
t∏mƒ, ""Hmtlm! AXn- s \- ¥ m, ]m{Xw IpjvT-tcm-Kn-bm-bn-cp-∂p) F∂v °n-°p-Øn, sskUvtN¿∂p \S-∂p-t]m-
hcmtem'' F∂m-bn-cp∂p adp-]-Sn. B apØ-»≥ tZjy-s∏-´Xv Htcm¿Ωn-∏n-°- Ip∂ apØ-»s\ Adn-bmsX Hm¿Øp-
kt¥m-j-sa√mw dntl-gvk¬ XpS-ßn- em-bn-cp∂p ˛ Xs∂-a-d∂v IYm-]m-{X- t]m-Ipw. Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-sb∂
b-t∏mƒ amdn.-A-Xp-hsc I≠ kuay- am-hp-I-bm-Wv, IYm-]m-{X-sØ-a-d∂v \mS-II- e- b
- nse `ojvam-Nm-cys\ Rm≥
`m-h-sam-∂p-a√ kwhn-[m-b-I-\v. hfsc Xm\m- h p- I - b √ \Ss‚ [¿Ω- s a- ∂ v . \an-°p-∂p.
IWn-i-°m-c≥. \mS-I-Ønse Hmtcm GXp- ] m- X n- c m- { Xn- ° pw {]mb- Ø ns‚ W
IYm- ] m- { X- s Ø- ° p- d n®pw Ah¿ ]cm- [ o- \ - X - I ƒad∂v dntl- g v k ¬
sNtø≠ cwK-I¿Ω-ß-sf-°p-dn®pw ImWm≥ At±lw FØn-bn-cp-∂p.

sImc´n k¿Δokv kl-I-cW _m¶v


¢n]vXw \º¿ ˛ 590, sImc´n ]n.-H. Xr»q¿ Pn√, ]n≥ : 680 308, t^m¨ : 0480 ˛ 2732021 ˛ 2733492
¢m v 1 Iºyq-´-ssdkvUv _m¶v
\oXn I¨kyq-a¿, \oXn Kymkv, hfw, IoS-\m-in\n tÃmdp-Iƒ \S-Øp-∂p.
FIvÃ≥j≥ Iu≠¿ :
sImc´n sdbn¬th tÃj≥ ]cn-kcw (t^m¨ : 2734320) tk^v sUt∏m-kn‰v tem°¿ kuIcyw e`y-am-Wv.
hmep-ßm-apdn (t^m¨ : 2631121) ]pXnb {]Xn-amk \nt£] ]≤-Xn-Iƒ DSs\ Bcw-`n-°p-∂p.
\oXn saUn-°¬ tÃm¿ ]n.-F. Ac-hn-μm-£-ta-t\m≥ ({]kn-U‚ v)
Nme-°pSn (t^m¨ : 2708499) ˛ sImc´n (t^m¨ : 2732021) Fw.-Dj (sk{I-´dn)

tKmƒUv kn‰n
TmW ˛ Ccn-ßm-e-°pS, Ph : 2822139
X F√m-hn[ kz¿Æm-`-c-W-߃°pw kz¿Æ-hne am{Xw
X kz¿Æ-hne F{X h¿≤n-®mepw _p°v sNøp∂ Znh-ksØ hnebv°v
kz¿Æm-`-c-W-߃ \¬Ip-∂p.
X hne Ipd-™m¬ Ipd™ hne am{Xw
77
Fw.-Fkv. F∂ a\p-jy≥
F.-sI. Znhm-I-c≥, BgIw

Fw.-Fkv. P∑-i-Xm_vZn BtLm- `mcn® `qkzØv B ImeØv hn¬°p- Xv. sIm≠v s]mbvt°m-fq''. R߃
j-ß-fm-Wt√m Ign™ Hcp h¿j- Ibpw AXv apgp- h ≥ kaq- l - \ - ∑ - XΩn¬ X¿°-am-bn. Rß-tfm-sSm∏w
ambn Ccn-ßm-e-°p-S-bnepw Xr»q-cnepw bv°mbn (I-e, cmjv{So-bw, kmln-Xyw) DuWv Ign™v ]Sn-™mtd Nmbv∏n¬
\mSns‚ ]e `mK-Øp-ambn \S-∂-Xv. hn\n- t bm- K n°pIbp- a mWv At±lw hn{i- a n- ° p∂ Fw.- F - k v . hnfn®p
Cu BtLm-j-ß-fpsS `mK-ambn At±- sNbvX-Xv. Ah-km\ Ime-L-´-Øn¬ tNmZn®p ""F¥m N{μm Znhm-I-c-\p-
lsØ∏‰n Hcp kvac-WnI ]pd-Øn-d- Ccn-ßm-e° - p-Sb- n¬ ]m´-amfn tdmUn¬ ambn Hcp X¿°w'' Nt{μ-´≥ Imcyw
°p∂p≠v F∂v Adn-™-t∏mƒ hfsc hmSI ho´n¬ Xma-kn-°p-tºmgpw kº- ]d-™p. AXv tI´-t∏mƒ Fs∂ AI-
kt¥mjw tXm∂n. Cßs\ {]kn-≤o- Øn\v A¬]w-t]mepw hne I¬]n- tØbv°v hnfn-®p. ""Znhm-Icm Ctßm´v
I-cn-°p∂ kvac-Wn-I-bn¬ At±-l- °msX Hcp \jvS-t_m-[hpw a\- n¬ hcp'' ASpØv sN∂-t∏mƒ `nØn-bn¬
sØ-°p-dn-®p≈ Nne Hm¿Ω-Iƒ Ipdn- sIm≠p \S-°m-sX-bmWv At±lw Xq°n-bn-´n-cp∂ At±-l-Øns‚ j¿´v
°Ww F∂v Bin-®p. Cu B{Klw Pnhn-®n-cp-∂Xv. DZm-l-c-W-ambn Hcp Nq≠n ImWn- ® p- s Im- ≠ v , j¿´ns‚
At±-l-Øns‚ c≠m-asØ aI-\mb kw`hw ChnsS Ipdn-°-s´. t]m°- ‰ n¬\n∂v t]gv k v FSpØp
Nt{μ-´s\ (N-{μ≥ amjv) Adn-b-®- Rm≥ tPmen H∂pw C√msX \S- sIm≠p-hc - m≥ ]d-™p. t]gvkv sImSp-
t∏mƒ At±lw t{]m¬km-ln-∏n-°p-I- °p∂ Imew. Hcp A]-I-S-Øn¬s∏´v Ø-t∏mƒ AXn-ep-≠m-bn-cp∂ Xp—-
bmWv D≠m-b-Xv. Cu Ipdn∏v CXp- Fs‚ ssI HSn™v πmÿ C´v Ccn- amb cq]-bn¬\n∂v 350 cq] \o´n-. Ah-
t]mse Hcp kv a c- W n- I bv ° v Hcp °p- ∂ p. AXym- h - i y- a mbn 350 cq] km-\-ambn At±lw kn\n-a-bn¬ A`n-
t]mcm-bva-bmbn tXm∂p-s∂-¶n¬ hmb- thWw. BtcmSv tNmZn-bv°m≥. A∂v \-bn-®-Xn\v (Kp-cp-hm-bq¿ tIi-h≥)
\-°m-tcmSv BZywXs∂ £a tNmZn- AXv Hcp henb XpI-bm-Wv. Ah- At±-l-Øn\v In´nb {]Xn-^-e-Øns‚
bv°-s´. km\w Nt{μ- ´ - \ n- e mWv B{ibw _m°n-bm-WX - v. At±-lØ- ns‚ BsI-
A¶-am-en°v ASpØv Idp-Ip-‰n- Is≠- Ø n- b - X v. ss{IÃv tImtf- bp≈ kºm-Zyw. ""]S-I≠v t]Sn®v
bn¬ "BgI'ØmWv Fs‚ hoSv. hoSn- Pn¬\n∂v In´p∂ iºfwsIm≠v ]¥-fØv sN∂-t∏mƒ AhnsS ]¥w
\Sp-Øp≈ "Imc-WØv a\' Fw.-F-kv. hfsc hnj-an®v sNe-hp-Iƒ \S-Øp- sImfp-Øn-∏S'' F∂ ]d-™-t]m-se-
IpSpw-_-hp-ambn ASpØ _‘-ap-≈- I- b mWv Nt{μ- ´ ≥ F∂v Adn- b mw. bmbn Fs‚ Ah-ÿ. F¥v sNø-W-
Xm-Wv. _‘p-°ƒ F∂ \ne°v Nt{μ- F¶nepw c≠pw I¬]n®v a‰p-h-gn-Iƒ sa∂v Adn- b msX hnj- a n®p\n∂
´≥ ]e-t∏mgpw AhnsS hcm-dp-≠v. Imc- C√m-Ø-Xp-sIm≠v Ahiyw D∂-bn®v Ft∂mSv ""CXv hmßq sIm≠p-t]mbn
WØv a\-bnse IpSpw_kplr-Ømb IsØ-gp-Xn. A∂v Ccp-Iq-´¿°pw sSe- Imcypw \S-Øp''. AXv Hcp B⁄
Rm≥ Aß-s\-bmWv Nt{μ-´-\p-ambn t^m¨ kuIcyw D≠m-bn-cp-∂n-√. Bbn-cp-∂p. \nhr-Øn-bn-√msX h∂-
]cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xv. B ]cn-Nbw hf-cp- Hcm-gvN-°p-≈n¬ adp-]Sn h∂p. Ccn- t∏mƒ AXpw hmßn AhnsS\n∂v Cd-
Ibpw Aßs\ Fw.-F- ns‚ IpSpw-_- ßm-e-°p-Sbv°v sN√m≥. Nt{μ-´s‚ ßn. _kv Ãm‚n¬ h∂v Fd-Wm-Ipfw
Øn¬ Hcp \nXy-k-μ¿i-I-\mbn Xocp- adp-]Sn In´nb]mtS ]pd-s∏-´p. "]m´- ^mÃn¬ Ibdn Ccp-∂-t∏mƒ Fw.-F-
Ibpw sNbvX Rm≥ AhnsS Znh-k- amfn' tdmUn- e p≈ 'lkn\'bn¬ kv. F∂ sNdnb a\p-jy-\nse hen-
ß-tfmfw Xma-kn-°p-Ibpw sNbvXn-´p- cmhnse 11 aWn-tbm-Sp-IqSn sN∂p. ∏sØ∏‰n am{X- a m- b n- c p∂p Fs‚
≠v. Cu iXm_vZn BtLm-j-ß-fpsS hnti-j-߃ ssIamdn Ign-™-t∏mƒ Nn¥. kaq- l - Ø n- \ p- t h≠n `mcn®
DZv L m- S \thf- b n¬ {io tPm¿÷v h∂ Imcyw Ah-X-cn-∏n-®p. ""hcs´ kzØv sNe-h-gn®v Pohn-°p∂ Ah-
Fkv. t]mƒ {]kw-Kn-°p-I-bp-≠m-bn. DuWv Ign™v t]mhmw''. DuWv Ign- ÿ-bn¬t]mepw Ah-km-\-ap≈ Xp—-
""Fw.-F- ns‚ IpSpw-_mwKw A√mØ ™-t∏mƒ Nt{μ-´≥ AIØv\n∂v Hcp amb ss]k-bn¬\n∂v Hcmsf klm-
Hcmƒ Fw.-F ns‚ ho´n¬\n∂v IqSp- sN°p-_p-°p-ambn h∂p. bn-°m≥ Xøm-dmb At±-lsØ°pdn-
X¬ {]mhiyw `£Ww Ign-®n-´p-≈Xv ""A—\pw AΩbpw hb- ®v Hm¿Ø-t∏mƒ ]≠v GY≥knse
Rm≥ BWv''. F¥m-bmepw Rm≥ Ign-  mbnbncn-°p-Ib - t- √, Ah¿°v Fs¥- sXcp- h n¬ ]I¬shfn- ® - Ø n¬
®n-´p-≈{X {]mhiyw `£Ww At±lw ¶nepw _p≤n- a p´v h∂mtem F∂v ]¥hpw sImfpØn∏nSn®v "a\p-jys\
Ign®v ImWm≥ hgn-bn-√. Fw.-F-kv. IcpXn H∂n\pw FSp-°msX 500 cq] Im´n- Ø - c tW' F∂v hnfn®pIqhn-
IpSpw-_-hp-ambn F\n-°p-≠m-bn-cp∂ _m¶n¬ C´n-´p-≠v. AXn¬ \n∂v 350 s°m≠v HmSnb B al-\ob XmXzn-
ASp-∏sØ ]‰n kqNn-∏n-°p-hm-\mWv cq] Xm≥ FSpØv sIm≠v t]mbvt°m- Is‚ Bflm-hn-t\mSv AXn-t\-°mƒ
CXv Fgp-Xn-b-Xv. C∂pw B _‘w fq''. tI´- t ∏mƒ kv X w`n- ® p- t ]m- b n. D®- Ø n¬, ""ht∂mfq ChnsS a\p-
\ne-\n¬°p-∂p. Bss]k- b n¬\n∂v hmßp- ∂ Xv jys\ ImWn-®p-X-cmw'' F∂v ]d-b-W-
awK-et- »cn a\-bv°¬\n∂v IpSpw- henb Hcp sX‰mbntXm∂n ths≠∂v sa∂p tXm∂n. Fw.-F-kv. F∂ B
_-kz-Ømbn Fw.-F- n\v Idp-Ip-‰n- ]d-™p. ""AXv kmc-an-√. Xm≥ Ct∏m henb a\p-jys‚ Hm¿Ωbv°papºn¬
bpsS Ing- ° ≥ taJ- e - b n¬ e`n® thsd Fhn-Sp∂m ss]k D≠m-°p-∂- Rm≥ inc- v Ip-ºn-Sp-∂p.
78 W
Fw.-F-kv. \ºq-XncnbpsS \ncym-W-Øn¬
A\p-tim-Nn-®p-sIm≠v tZim-`n-am\nbpsS apJ-{]-kwKw
Øn¬ G¿s∏´p. ac-Ww-hsc A°m- ImWn- ® n- c p- ∂ p. AXn\p hnZym- e - b -
cy-Øn-semcp hn´p-ho-gvNbpw At±lw Øn¬\n∂pw a‰pw t{]mt’m-l\w
hcp-Øn-bn-√. a‰v ]e-scbpwt]mse e`n-®-tXmsS B Ignhv AXn-thKw
Fw.-F-kv. \ºq-Xncn ]W- Ø n\pw {]i- k v X n- ° pw- t h≠n hf¿∂p. \ºq-Xncn kap-Zmb ]cn-jvI-
hymgmgvN A¥-cn® Fw.-Fkv hnizmk{]am-W-ßsf At±lw Icp- cW \mS-I-{]-ÿm\w AXns\ ]Iz-
\ºqXncn F∂ Fw.-F-kv. IrjvW≥ hm-°n-bn-√. ssIsh-Sn-™n√; X≈n-∏- am-°n. Xs‚ hnπh{]h¿Ø-\-Øns‚
\ºq-Xncn kn\nam\S-\m-bn-cp∂p F∂- d-™p-an-√. BZy¥w Ah-bn¬ Dd-®p- {][m\taJ-e-bmbn Fw.-Fkv kzoI-
dn-bp-∂-h-cm-bn-cn°pw IqSpX¬. GXm- \n-∂p. cn-®Xv \mS-I-cw-K-am-bn-cp-∂p. sNdp-Im-
≠-{X-Xs∂t]¿°v At±lw A\p-]-a- Cu kz`mhw At±lw sNdp-∏- Sv, ]n.-sP. B‚Wn XpSßn C∂p≈
\m-bn-cp∂ \S-\m-bn-cp∂p F∂v Adn- Øn¬Xs∂ {]I-Sn-∏n-°m≥ XpS-ßn-bn- \mS-I-Ir-Øp-°-fpsShsc IrXn-Iƒ
bm-am-bn-cn-°pw. ]ptcm-K-a\ \mS-I-th- cp-∂p. [\-im-kv{X-Øn¬ _ncp- cwKØv Ah- X - c n- ∏ n- ° p- ∂ - X n¬
Zn-bn-emWv At±-lw s]mXpsh {]Xy- Z-sa-SpØ At±-l-Øn\p At±lw ASp-Ø-Im-ew-hsc _≤-{i-
£-s∏-Sm-dp-≈sX∂v Ah¿ Hcp-]t£ Kh¨sa‚ v tPmen-bp- ≤- \ m- b n- c p- ∂ p. tIcfw Imgv N - s h®
{i≤n- ® n- c n- ° pw. F∂m¬ At±- l - ≠m- b n- c p- ∂ p. F°m-es - Øbpw anI® kz`m-h\ - S- ∑
- m-
Øns‚ \ncym-Ww tIc-fØ - nse sXmgn- cn¬ AXp-ey-\mbn At±lw Hm¿Ωn-
em- f n- h ¿K- { ]- ÿ m- \ - Ø n\p I\Ø °-s∏Spw F∂ Imcy-Øn¬ kwi-
\jvS-am-sW∂v a\- n-em-°n-b-h- b-an-√.
cpsS FÆw Xmc-X-tay\ Ipd-hm- sXm-gn-emfn-h¿K-
bn-cn-°pw. cmjv{Sobw apdpsI ]nSn-®-Xp-
tIc-f-Ønse aqew Fw.-F- n\p A¿l-
BZy- I me IΩyq- amb _lp- a - X n- I tfm
Wn-Ãp-Im-sc-t∏mse AwKo-Im-ctam e`n-®n-´n-s√-
At±-lhpw kmaq-ly-]- ∂Xv hkvXp- X - b m- W v.
cn-jvI-cW˛P-\m-[n-]Xy at‰Xp AwKo- I m- c - s Ø-
{]ÿm-\-ß-fn-emWv °mfpw hnπh _lp-P-\-{]-ÿm-
s]mXp-{]-h¿Ø\w Bcw-`n- \-Øns‚ AwKo-Im-c-sØ-bmWv sI.-
®- X v . Xs‚ Xe- a p- d - b nse ]n.Pn sbbpw sNdp- I m- S n- s \bpw
Dev]X - n-jvWp-°f - mb \ºq-Xncn kzmX-{¥y-e- t]mse F.F pw hne-a-Xn-®n-cp-∂-Xv.
bphm- ° - s f- t ∏mse Fw.- F  pw _v[n-°p-apsº AXv \ne- \ n¿Øp- ∂ - X n- e m- b n- c p∂p
kap- Z m- b - Ø nse A\m- N m- c - tPmenbn¬tN¿∂ At±- At±-l-Øns‚ {i≤-ap-gp-h≥. AXn-\n-
߃s°-Xn-cmb ka-c-Øn¬ kPo- l-Øn\p AXn¬ XpS¿∂n-cp- S- b n¬ a‰v hn`m- K - ß - f n- e p- ≈ - h ¿
h- a mbn ]¶p- s Im- ≠ p. AXns‚ `m- s∂- ¶ n¬ DtZym- K - ÿ - { ]- ` p- X z- X\n°p th≠{X t{]m’ml\w
Kambn IpSpa apdn- ° p- I , ]qWq¬ Øns‚ D∂Xt{iWn-I-fn¬ FØm≥ Xt∂m, Xs∂ BZ-cnt®m Fs∂m∂pw
ths≠-∂p-sh-°pI apX-embn Ac-\q- Ign-bp-am-bn-cp-∂p. F∂m¬ cmPyØv At±lw {i≤n-®-tX-bn-√.
‰m-≠n-\p-apºv hn[zw-kI{]h¿Ø-\-ß- hnπ- h - { ]- ÿ m\w Xnf- ® p- a - d n™ C∂v A]q¿Δ-amb Cu kz`m-h-
fmbn Icp-X-s∏-´n-cp∂ {]hr-Øn-Iƒ ImeØv Hcp hnπ-h-Im-cn°v tNcpw- Kp-W-߃ A\p-I-cn®v kzmb-Ø-am-°p-
At±-lhpw sNbvXp. kap-Zm-b-Ønse hn[w At±lw AXv cmPn-sh®v Cd- I- b mWv At±- l - Ø ns‚ ]n≥ap- d -
A\m-Nm-c-ßsf Xpd-∂p-Im-´nb "ASp- ßn-t∏m-cn-I-bmWv sNbvX-Xv. bn¬s]´ hnπ-h{- ]-h¿Ø-Ic - psS, hnti-
°-f-bn¬\n∂v Ac-ß-tØbv°v-', "EXp- F∂m¬ kPohcmjv { SobcwK- jn®v hnπh Iem-{]-h¿Ø-Ic - psS IS-a.
aXn', "ad-°p-Sbv° - p-≈nse alm-\c - Iw' a√ At±lw {]h¿Ø- \ - c w- K - a mbn Fw.- F -   ns‚ kv a c- W bv ° p- a p-
F∂o \mS-I-߃ Ah-X-cn-∏n-°p-∂- kzoI- c n- ® - X v. ]gb sIm®n- b n¬ ºn¬ R߃ sNs¶mSn XmgvØp-∂p.
Xn¬ Fw.-F- nse \S\pw kwhn-[m- HcpXhW sXc-s™-Sp-∏n¬ a’-cn- At±-l-Øns‚ IpSpw_w A\p-`-hn-
b-I\pw Imcy-amb ]¶p-h-ln-®p. kap- °m≥ t\man- t \- j ≥ ka¿∏n- ® p. °p∂ ]d-™-dn-bn-°m-\m-ImØ ZpxJ-
Zmb]cn-jvI-cW{]h¿Ø-\w-sIm≠v ]n∂oSv ]m¿´n as‰m-cmsf ]n¥m-ßm≥ Øn¬ Rßfpw ]¶p-tN-cp-∂p.
Nne¿ kwXr-]vXn-bS- ™ - t- ∏mƒ C.-Fw.- Xocp- a m- \ n- ® - t ∏mƒ At±lw W
F- ns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ a‰p ]e-tcm- ]n≥hmßn F∂-Xp-am{Xw CXn\p A]-
Sp-sam∏w Fw.-F pw kaq-l-hyhÿ hm-Za
- mbn ]d-bmw. Ip´n-°m-eØpXs∂
s]mfn-s®-gp-Xm-\p≈ hnπ-h-{]-h¿Ø-\- A`n- \ - b - Ø n¬ Fw.- F - k v . hmk- \ -
79
Fw.-F- ns‚ k]vXXnthf-bn¬
sI.-F≥. Zp¿§m-Z-Ø≥ `´-Xn-cn-∏m-Sns‚

Biwk
am\-sØ-Øp∂p s]m∂n≥Xfn-I-bn¬ \ndsb˛
s®º-\o¿∏q-hp-amb˛
\yq\w ]pWy-{]-`mX{]Ir-Xn-\Sn sImfp-˛
Øp∂p `{Z-{]Zo]w
Zm\w sNøp∂p ]pØ≥aW-ap-e-In-\n-fw˛
Im‰p, t\c-s´-ta-t∑¬
Rm\pw tN¿s∂s‚ "sbΩ n'\p ZrV-X-c-am˛
ambp-cm-tcmKykuJyw.

1983 \hw-_¿ 3\v


sNdp-hp-≈q¿ Fgp-Xnb A\p-kva-cWw

\n¿ΔmWw
Dbn¿Øp X≥ tIfn-Iƒ ""awK-e-t»˛
cn''bn¬ ]pI-gv∂p-s≈mcp ""IrjvW''-t\m¿Øm¬
angn®p Pohm-fl-I-th-Zn, Poh˛
s mgn-®p, \n¿Δm-W-hp-am¿∂p Nn{Xw.

Fw.-F- ns‚ \ncym-W-sØ-Øp-S¿∂v
sI.-F≥. Zp¿§m-Z-Ø≥ `´-Xn-cn-∏m-Sns‚

kvac-Wm-RvPen
t]mbo \nkvXp-e\mw IemIpi-e-s\≥
"sbwF p' a »oXf˛
—mbm-\-μ-\-hr-£hpw ll apdn˛
®n´q IrX-Lv\≥hn[n
ambp-∂n√ a\- n¬\n∂p a[p-c˛
kvtacw kZm-t\-chpw
tXmbpw im¥-K`oc-amh-Z-\hpw
kvt\lm¿{Z-a-°¨Ifpw.

80
XA{`-]m-fn-I-fnse Ah-km-\-km-∂n≤yw X
"Kpcp-hm-bq¿ tIi-h-\n'se henb B\-∏m-∏m≥

ASq¿`m-kn-°pw, HSp-hn¬ DÆn-°r-jvW-\psam∏w i¶-cmSn-, hoc≥ F∂n-h-tcm-sSm∏w

Pb-`m-c-Xn, i¶-cmSn F∂n-h-tcm-sSm∏w ASq¿`mkntbm-sSm∏w


81
Fw.-F-kv. \ºq-Xncn
a\pjykvt\-ln-bmb Iem-Im-c≥
B¿. \K¿

sImß-t»-cn-bpsS \n¿t±-i-{]-Imcw em-bXv A∂m-Wv.


Rm\-t±-lsØ Ipd®p Zqcw A\p-K- t{]wPn-bpsS ]ß≥\m-bcpw Fw.-
an®tijw as‰mcp kJm- h ns\ F- ns‚ Imcy-ÿ≥ cma≥\m-bcpw,
G¬∏n®v Xncn®pt]m∂p. ]cn-bm-\w-]-‰-bpsS Ah-dm\pw P\-lr-
Rm\m- Z y- a mbn Fw.- F -   ns\ Z-b-ß-fn¬ C∂pw Xßn\n¬°p-∂p-
1950- ˛ 51 ImeØv Hcp Znhkw ImWp-∂Xv Aß-s\-bm-Wv. ]n∂oSv ≠m-hpw.
sshIp-t∂cw Cu teJ-I\pw A¥- ]e- t ∏mgpw Rm\- t ±- l sØ Ac- ]n∂oSv s\√m- b n- b n¬ \S∂
cn® sImß- t »cn Irjv W \pwIqSn ßØpw AWn-b-d-bnepw ImWp-I-bp- ]ptcm- K - a \ kmlnXy ktΩ- f - \ -
sh≈n-t\gn Ih-e-bn¬ \n¬°p-I-bm- ≠m-bn-´p-≠v. Ønepw ]me-°m´v \S∂ IΩyq-WnÃv
Wv. Rß-f-hnsS Hcp ]m¿´n- tbmKw 1955 ¬ BsW- ∂ mWv Fs‚ ]m¿´n-bpsS \memw tIm¨{K- nepw
kwLSn∏n-t°-≠-Xn-s\-∏‰n Btem-Nn- Hm¿Ω. sjm¿Wq- c n¬ sdbn¬th Fw.- F  ns‚ cma≥\m- b sc Rm≥
®p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ A]-cn- te_¿ bqWn-bs‚ Hcp ktΩ-f\w \S- ImWp-I-bp-≠m-bn. tIhew A{]-[m-\-
Nn-X-\mb Hcp a≤y-h-b-kv°≥ ASp- °p- I - b m- W v . IΩyq- W nÃv ]m¿´n- b p- amb B IYm-]m-{X-Øn\v F¥p-am{Xw
tØbv°v h∂p. Iøn-semcp _mKpw tSbpw bqWn-b-t‚bpw t\Xm-hmb Sn.- {]k- ‡ nbpw {]i- k v X n- b p- a mWv
I£Øv Hcp IpSbpw D≠v. B a\p- ]n. IrjvW≥ ktΩ-f-\Øns‚ hf‚n- At±lw \¬In-bs - X∂v ]d-bm-\m-hn-√.
jy≥ Rß-fn¬\n∂v Ft¥m Adn- b¿am-cn¬ Hcm-fmbn Ft∂bpw Dƒs∏- ]n.- s P. B‚- W n- b psS ""Dgp- h p-
bm≥ B{K- l n- ° p- ∂ - X p- t ]mse Sp- Ø n. ktΩ- f - \ - t Øm- S - \ p- _ - ‘ n®v Nm¬'' F∂ \mS- I - Ø nse
tXm∂n. tIcf Iem-thZn-bpsS ""\Ω-sfm∂v'' "Ip´≥]n≈'bmbn-´mWv ]n∂oSv Rm\-
""kJmhv DÆn-tb-´s‚ ÿe-tØ- F∂ sNdp-Im-Sns‚ \mSIw BZy-ambn t±-lsØ I≠-Xv. Hcp-Zn-hkw B‚Wn
°p≈ hgn H∂p ]d-™p-X-cmtam?'' Ac-tß-dp-∂p-≠v. A`n-t\-Xm-°-fmb Ft∂mSv ]d-bp-Ib - p-≠m-bn. Fs‚ \mS-
A]-cn-Nn-X≥ Rß-tfm-S-t]-£n-®p. t{]wPn, Fw.-F-kv., ]cn-bm-\w-]-‰, ]n.- I-kw-L-Øn¬ Bsc-sb¶nepw Rm≥
shfp- Ø p- I p- d nb B a\p- j y≥ sP. B‚- W n, _m_p- c mPv F∂n- h - Ub-dIvSv sNøm-sX-bp-s≠-¶n¬ AXv
BcmWv? ""Fhn-sS-\n∂p hcp∂p?'' sc√mw AhnsS FØn-t®¿∂n-cn-°p- Fw.-F- ns\ am{X-am-Wv. A`n-\-bn-
Rß-f-t\z-jn-®p. ∂p. Fs∂- t ∏m- e p≈ ]e- c p- t Sbpw t°≠ IYm]m- { X- Ø ns‚ kz`mhw
""Xr»q-cn¬\n∂v, Hf-∏a - Æ DtÆy- a\ v \mSIw ImWm≥ shº¬sIm- At±-lsØ [cn-∏n®v kv{In]v‰v Iøn¬
´s\ H∂p ImtW-≠-Xp-≠v. hgn \√ ≈p-I-bm-Wv. sImSp-Øm¬ ]n∂oSv Fw.-F- n-t\mSv
]cn-N-b-an-√. H∂p ]d™p X∂m¬ kabw sshIp-t∂cw 5 aWn-bm- H∂pw ]d- t b- ≠ - X n- √ . At±lw
Xc- t °- S n- √ .'' Hf- ∏ - a Æ DtÆy- ´ ≥ bn-cn-°p-∂p. sdbn¬th sXmgn-em-fn-I- AXmbn amdn-s°m-≈pw. IYm-]m-{X-hp-
]m¿´n- b p- t Sbpw kJm- ° - f p- t Sbpw fpsS A\n-tj[yt\Xm-hmb A\-¥≥ ambn XmZmflyw {]m]n-°m-\p≈ Fw.-
Bfl-kp-lrØpw BZ-c-Wo-b-\p-am-Wv. \ºymcpw F.-sF.-Sn.-bp.kn t\Xm-hm-bn- F ns‚ Ignhv H∂p thsdXs∂-bm-W.v
Hfn- h nepw sXfn- h n- e p- a p≈ kJm- cp∂ A¥-cn® B¿. kpK-X\pw a‰pw IÆp- I ƒ°v Xnancw _m[n®v
°ƒ°v F°m-eØpw B{i-bhpw A`- tÃPn¬ k∂n- l n- X - c m- b n- ´ p- ≠ v. ImgvN Xosc \jvS-s∏-´n-cp∂ kμ¿`-
b-hp-amb At±-lØ - ns‚ ""{io\n-ebw'' sjm¿Wq¿ sdbn¬th tÃj- \ - S p- Øn-emWv Dg-hp-Nm-en¬ At±-l-Øn\v
R߃s°√mw Nnc-]-cn-Nn-X-am-Wv. Øp≈ hnim-e-amb ]mSw P\-\n-_n-U- A`n- \ - b n- t °≠n h∂- X v . kl- \ - S -
sh≈n- t \gn Ih- e - b n¬\n∂v am- W v . aq∂paWn- ° q¿ \o≠p- \ n∂ ∑mcpw \Sn-Ifpw At±-lsØ ssI
kpam¿ c≠p \mgnI hS-t°m´v \S-∂p- ktΩ-f-\-Øn-\p-tijw 8.30\v \mSIw ]nSn®v tÃPn- s e- Ø n- ° pw. cwKm- h -
t]m- b m¬ DtÆy- ´ s‚ hk- X n- b n¬ XpS-ßp-∂p. Sn.-]n. IrjvW≥ \mSIw km\w I¿´≥ hoWpIgn- ™ m¬
FØn-t®-cmw. XpS-ßm≥ t]mIp-∂p-sh∂v ssa°n- Ah¿ ho≠pw ssI]n-Sn®v {Ko≥ dqan-
"t]sc-¥mWv?' R߃ A]-cn-Nn- eqsS hnfn-®p-]-d-™p. _m_p-cmPpw tebv°v sIm≠p-h-∂m-°pw. Cßs\
X-t\mSv At\z-jn-®p. ]m¿´nbpw tN¿∂v hb-em¿ Fgp-Xnb amk-ß-tfmfw At±lw a‰p \S-∑m-cp-
""Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn.'' At±lw ""Iml-f-aq-XpI \mw'' F∂ kp{]-kn- tSbpw \Sn-I-fp-tSbpw klm-b-tØmsS
{]Xn-h-Nn-®p. ≤-amb A`n-hm-Z\Km\w ]mSn Ah-km- A`n-\-bn-°p-I-bp-≠m-bn-´p-≠v. kl-\-
""Hmtlm Fw.F mtWm?'' \n-∏n-®-tXmsS I¿´-\p-b¿∂p. C.-]n. S-∑m¿°v At±-l-tØm-Sp-≠m-bn-cp∂
sImß-t»cn ]cn-Nbw \Sn-®p. tKm]m-e-\p-th≠n At∏mƒ Ahn-sS- kvt\lhpw _lp-am-\hpw Af-h-‰-Xm-
""\nß-fpsS t]cv?'' h®v Ht∂m ct≠m cwKw Iq´n-t®¿Øp. bn-cp-∂p. ]e kμ¿`-ß-fnepw Ah-
""sImß-t»cn IrjvW≥'' "Np≠n-t∑¬ ]m≠≥ Xoømap'hns‚ cn¬\ns∂√mw In´n- s °m- ≠ n- c p∂
Ccp- h cpw ]cn- N - b - ° m- c m- W v . `mKw A`n-\-bn® C.-]n. Hcp H∂m-¥cw klm-bß - fpw kl-Ic - W
- ß- fpw A[n-
Rms\s∂ kzbw ]cn-N-b-s∏-Sp-Øn. \S≥IqSn-bm-sW∂v P\-߃°v a\- n- I-am¿°pw {]Xo-£n-°m-\m-hn-√.
82
1963- ˛ - e mWv Rm\- t ±- l - Ø ns‚ Ip‰-s∏-Sp-Øn-bn´v Imcy-hp-an-√. cwKw Hm¿°p-I-bm-Wv.
aIsf hnhmlw sNbvX-Xv. `mcym-]n- Fw.-F- ns‚ Pohn-X-Øn¬ Nne a\p- j y- k v t \lw, kwkv I mcw
Xmhv F∂ \ne-bn-ep-≈-Xn-t\-°mƒ ÿmbn-bmb XØz-kw-ln-X-Iƒ D≠m- F∂nh sXm´p-Ip-fn-°m-\n-√mØ ]e-
IqSp-X¬ hnim-e-a-\-kv°\pw a\p-jy- bn-cp-∂p. AXv At±lw Ah-km-\- tcbpw At±-l-Øns‚ kplr-Øp-°-
kv t \- l n- b p- a mb Hcp Iem- I m- c \pw Imewhsc \ne-\n¿Øn-t∏m-cp-Ibpw fmbpw Bcm-[-I-cmbpw Rm≥ I≠n-´p-
AN-©-e-\mb Hcp IΩyq-Wn-Ãp-Im- sNbvXp. kn\n-am-˛-\m-SI cwK-ß-fn¬ ≠v. ]Iz-a-Xnbpw im¥-io-e-\p-amtb
c\pw F∂ \ne-bv°p≈ BZ-chpw {]h¿Øn-®p-sIm-≠n-cnt° aZy-]m\w Fw.-F-kv. GXp \n m-cs‚ ap∂nepw
ASp-∏-hp-amWv At±-l-sØ-°p-dn®v t]mep≈ Zp»o-e-߃°v ASn-a-s∏-´p- s]cp-am-dpI ]Xn-hp-≈q. GXpXc-Øn-
F∂pw Fs‚ a\- n¬ \nd-™p-\n-∂n- t]m-Im≥ km[y-X-bp≈ kml-N-cy- ep≈ kz`m-h-°m-cnepw D≈ \√-h-
´p-≈-Xv. At±-l-hp-ambn _‘-s∏-´p- ߃ ]e-t∏mgpw At±-l-Øn\v D≠m- isØ am{Xw I≠p-sIm≠v Ahsc
sIm- ≠ p≈ Ign™ Imew Fs‚ bn-´p-≠v. ]s£ Xm≥ apdpsI ]nSn® _lp-am-\n-°m\pw kvt\ln-°m\pw
Pohn-X-Øn¬ Fs¥¥p am‰-ß-fm-Wp- hnizm-k-{]-am-W-ßfpw XXz-kw-ln-X- D≈ lrZ-b-hn-im-e-Xbpw -kw-kv°m-
≠m-°n-bXv! ]e-\n-e-bnepw hgn-]n-g-®p- Ifpw At±lw Hcn-°epw If-™p-Ip- chpw At±-l-Øns‚ Hcp {]tXy-I-X-
t]m- I m≥ km[yX D≠m- b n- c p∂ fn-®n-√. bm-bn-cp-∂p. ""\Ω-sfm∂v'' F∂ \mS-
F\n°v e£y-t_m-[hpw Bfl-hn-izm- Hcp kμ¿`- Ø n¬ ""]I¬°n- I- Ø nse ]ß≥\m- b - c psS tdmƒ
khpw ]I¿∂vX∂Xv At±-l-am-Wv. \mhv'' F∂ kn\n-a-bpsS jq´n-ßn-\p- t{]wPn-bpsS A`m-h-Øn¬ F\n°v
Cßs\ F{X-sb-{X-t]¿°v At±lw th≠n At±- l - Ø n\v hb- \ m- ´ n¬ A`n-\-bn-t°≠n h∂p. t{]wPn A`n-
Bizm-khpw B{i-b-hp-am-bn-´p≠v! t]mtI- ≠ n- h - ∂ p. jq´nßv \-bn®v {]kn≤n t\Snb {]kvXpX
kz¥w kzØp-°fpw kºm-Zy- Ign™tijw AhnsS Hcp Im´p-cm- IYm-]m-{X-ambn Rm≥ A`n-\-bn-°m≥
ßfpw F°m-eØpw At±-lØ - n\v Hcp Pm-hns‚ sIm´m-c-Øn¬ \S-∑m¿°pw Xøm-dm-bXv hfsc Bi-¶-tbmSpw ]cn-
{]iv\a - m-bn-cp-∂n-√. kzØp-°fpw A¥- a‰p-ambn Hcp k¬°mcw G¿s∏-Sp-Øn- {`-a-tØmSpwIqSn-bm-bn-cp∂p. am{X-a√
 p≈ Hcp tPmenbpw At±lw kap- bn-cp-∂p. Fw.-F pw AXn¬ ]s¶-Sp- \mS-I-tem-I-Ønse Imc-W-h-∑m-cmb
Zmb]cn-jv°c - W
- Ø
- n\pw kmaqly]cn- °m≥ \n¿_-‘n-X-\m-bn. ]m¿´n-bn¬ Fw.- F -   n- s ‚bpw ]cn- b m- \ w- ] - ‰ - b p-
h¿Ø-\-Øn-\pw-th≠n hen-s®-dn-™v, Fw.-F- ns‚ ASp-Øn-cp-∂Xv A¥- tSbpw H∏-amWv F\n°v A`n-\-bn-t°-
Hcp IΩyq-Wn-ÃvIm-c\pw AtX Ah- cn® {]kn≤ kn\n-am-\-S≥ kXy-\m-bn- ≠n- b n- c p- ∂ - X v . hnd- b v ° p∂ Imep-
kcw Hcp Iem-Im-c\ - p-ambn Pohn®pacn- cp-∂p. hntZ-i-a-Zy-ß-fpsS Hcp {]f-bw- Iƒ°p tijnbpw CS-dp∂ a\- n\v
®p. ]m¿´n- b psS \n¿t±- i - { ]- I mcw Xs∂! IÆ-©n-∏n-°p∂ •m p-I-fn¬ ss[cyhpw X∂v Fs∂ A`n-\b - n-°m≥
henb Hcp kwJy Be-∏p-g-bn¬ Hcp aZyw F√m-hc - psS ap∂nepw \nc-Øn-sh- {]m]vX-\m-°n-bXv {][m-\-ambpw Fw.-
Ib¿ ^mIvSdn XpS-tß-≠-Xns‚ Bh- ®p. apd-t]mse Fw.-F- ns‚ ap∂nepw F- m-bn-cp-∂p. t_mws_-sb-t∏m-ep≈
iy-Øn-te-bv°mbn A°m-eØv If- ]IpXn \nd® •ms - Ø n- t ®¿∂p. adp-\m-S≥ \K-c-ß-fnepw tIc-f-Øns‚
Øn-¶¬ t]mØ\v sImSp-°p-I-bp-≠m- At£m- ` y- \ mbn hn\- b - ] q¿Δw \m\m-`m-KØpw tIc-f-I-em-th-Zn-bp-
bn. Hcp tcJt]mepw Fgp-Xn-hm-ßm-sX- At±lw ]cn-Nm-c-I-t\mSv ]d-™p. ambn kl-I-cn-®p-sIm≠v Rm≥ A`n-
bmWv kwJy sImSp-ØX - v. ]m¿´n-bpsS ""tams\ apØ-—\v CsXm∂pw th≠, \-bn-°p-I-bp-≠m-bn. Rm≥ A`n-\-bn®
Dt±-i-{]-Im-c-ap≈ ^mIvSdn XpS-ßm≥ c≠p N∏m-Ønbpw Hcp •m v ]mepw ]ß≥\m-b-cpsS tdmfn-s\-∏‰n Bcpw
km[n-®n-√. Cu kwcw`w XpS¿∂p-sIm- X∂m¬a-Xn..'' C∏-d-bp-∂Xv {i≤n-®p- tami-am-sb∂v ]d-bp-I-bp-≠m-bn-√.
≠n-cnt° ]m¿´n \ntcm-[n-°-s∏-´p. sIm≠v ASp-Øn-cp∂ kXy≥ Xncp- ]ekμ¿`-ßf - nepw ]e Imcy-ßf - nepw
]s£ t]mØ≥ {]kvXpX kwJy D]- ta\n A¬]w Ign-°-W-sa∂v Fw.-F- Fw.-F-kv. ]I¿∂p-X∂ Bfl-ss[-
tbm-Kn®v Hcp e£-{]`pXs∂ Bbn-  ns\ \n¿_-‘n-®p. aZy-e-lcn Xe- cyhpw {]tNm-Z-\hpw Fs‚ Pohn-X-
Øo¿∂p. kmº-Øn-I-ambn hf-sc-b- bv°p-]n-Sn® kXy-t\mSv Fw.-F- n\v Øn¬ ]e-t∏mgpw F\n°v klm-b-I-
[nIw _p≤n-ap´v A\p-`-hn-®-t∏mgpw Ah- k m\w kz¬]w ]cpjkzc- ambn´p≠v. C∂p klm-b-I-am-bn-s°m-
At±lw t]mØs\ ImWmt\m Øn¬Xs∂ adp-]Sn ]d-tb-≠n-h-∂p. ≠n-cn-°p-Ibpw sNøp-∂p.
klmbw Bh-iy-s∏-Smt\m Xøm-dm-bn- ""Rm≥ I≈p IpSn®p \in-°mt\m Pohn-X-Øn¬ i{Xp-°-fn-√mØ,
√. kn. ANyp-X-ta-t\m-s\-t∏m-ep≈ ]Ww kºm-Zn-°mt\m A√ Iem-Im- an{X-ß-ƒ am{X-ap≈ Hcp a\p-jys\
]ecpw t]mØ-t\mSv kwJy aS-°n- c-\m-b-Xv, kaq-l-tØm-Sp≈ IS-abpw Rm≥ I≠n-´p-s≠-¶n¬ AXv Fw.-F-
s°m-Sp-°-W-sa∂v Bh-iy-s∏-Sp-I-bp- DØ-c-hm-Zn-Xzhpw \n¿Δ-ln-°m-\mWv.  ns\ am{X-am-Wv. B henb sNdnb
≠m-bn. ]s£ t]mØ≥ Xøm-dm-bn-√. kXy≥ Fs∂ \n¿_- ‘ n- ° - c p- X v . a\p-jy≥ C.-Fw.-F- n-t‚bpw ANyp-
kz¥w Bh- i y- { ]- I mcw Fw.- F - k v . Rm≥ aZyhpw amwkhpw Ign-°n-√. X-ta-t\m-t‚bpw F.-sI.-Pn.-bp-tSbpw
t]mØs\ ImWp-hm≥ Xøm-dm-bn-√. £an-°-Ww.'' Fw.-F- ns‚ hm°p- ]\- º n- ≈ n- b p- t Sbpw h≈- t Øm- f n-
B XymK-_p-≤nbpw Bfl-ss[-cyhpw Iƒ°p ap∂n¬ kXy≥ Xe-Ip-\n-®p- s‚bpw i¶-c-°p-dp-∏n-t‚bpw Aßs\
C∂sØ Xe-ap-dbv°v a\- n-em-°m-\m- t]m-bn. £am-]Ww sNbvXp. H∂n-®p- ]e- c p- t Sbpw kplrØpw kl- { ]-
hn-s√-¶n¬ A¤p-X-s∏-Sm-\n-√. Ahsc ≠m- b n- c p∂ Rm\n∂pw {]kv X pX h¿Ø-I-\p-am-bn-cp-∂p.
83
1910 ¬ Xr»q¿ Pn√-bnse sImc- ]n., Fw.-]n. F∂n-h-cpsS Iq´-Øn¬ Imekplr- Ø m- b n- c p∂ Fw.- F  n-
´n-bn¬ awK-e-t»cn a\-°¬ i¶-c≥ Fw.-F -pw. tbmK-t£at\Xr-Xz-Øn- t\mSv A¬]w Ipi-e-{]iv\w \S-Øn.
\ºq- X n- c n- b p- t Sbpw kmhn{Xn tebv°v Db¿∂p- h - ∂ p. ]n∂oSv AXn-\n-S-bn¬ F.-sI.-Pn. Fw.-F- n-
A¥¿÷-\-Øn-t‚bpw XrXob]p{X- At±lw Hcp tIm¨{K pw t\mSv tNmZn-°p-∂Xp tI´p: ""F¥m
\mbn Hcp DÆn- ] n- d - ∂ p. HmØpw tIm¨{K v tkmjy-enÃpw IΩyq-Wn- Fw.-Ft  Rm≥ {]kw-Kn-®p-sIm-≠n-
HmØq´pw kw_- ‘ - h p- a mbn Ãp-Im-c-\p-ambn amdn. cn-°p-tºmgpw Fw.-F-kv. A`n-\-bn-®p-
Ign™pIqtS-≠n-bn-cp∂ Hc]v-^-\mb BZy-Im-eØv tbmK-t£a t\Xr- sIm-≠n-cn-°p-tºmgpw Bbn-cn°pw acn-
Irjv W ≥ \ºq- X ncn as‰mcp hgn- Xz-Øn¬ ""ASp-°-fbn¬ \n∂v Ac-ß- °pI At√.'' ""Fs‚ B{Klw Aß-
°mWv Xncn-™-Xv. tØbv°v'', ""ad-°p-S-bv°p-≈nse alm- s\-Øs - ∂-bm-Wv.'' Cu kw`-hs - Ø-∏‰n
Nme-°p-Sn, Rmd-°¬, Xr»q¿ \-cIw'', ""EXp-aXn'' F∂o kmap-Zm- Fw.- F - k v . ]e- t ∏m- g pw A`n- a m- \ -
F∂n-hn-S-ß-fn-embn {]mY-anIhnZym- bnI{]l-k-\-ß-fnepw ]n∂oSv Ahn- tØmsS ]d-bp-am-bn-cp-∂p.
`ymkw ]q¿Øn-bm-°n-b-tijw Xr»q¿ `‡ IΩyq-WnÃv ]m¿´n-bpsS t\Xr- Ac- \ q- ‰ m- ≠ n- t e- s d- ° m- e sØ
sk‚ v. tXmamkv tImtf-Pn¬\n∂v [\- Xz- Ø n- e p- ≠ m- b n- c p∂ \nc- h [n kmap-Zm-bn-I, kmaq-ly, kmwkv°m-cn-
X-Xz-im-kv{X-Øn¬ _ncpZw t\Snb cmjv{Sob kmaqly \mS-I-ß-fnepw I, cmjv{Sob Xe-ß-fn¬ Xs‚ Ign-h-
At±lw C≥Iw- S mIv k v hIp- ∏ n¬ {]K¬`amb coXn-bn¬ At±lw Xs‚ \p-k-cn®v \nkzm¿∞-ambn {]h¿Øn®v
DtZymKw kzoI-cn-®p. Hcp DtZym-K-ÿ- A`n-\bw ImgvN-sh-®p. B Pohn-X-Øn\v 1983 HIvtSm-_¿ 27-
\mbn k¿°m¿ Hm^o-kn¬ NS-™p- 1964-˛65 ImeØv Be-Øq-cn¬ ˛mw XnøXn cmhnse 7 aWn°v Xnc-»ne
Iq- S p- ∂ - X n\v X∂n- e p≈ hnπ- h - ]me-°mSv Pn√ I¿j-Ik - t- Ω-f\
- t- Øm- hoWp. amXr- I m- ] - c - a mb At±- l -
t_m[hpw kap-Zmbkvt\lhpw At±- S-\p-_-‘n®v tIcf Iem-th-Zn-bpsS Øns‚ PohnXw hf¿∂p-h-cp∂ Xe-
lsØ A[n-I-Imew A\p-h-Zn-®n-√. ""\Ω-sfm∂v'' F∂ \mS-Ihpw Ah-X- ap-dbv°v Hcp hgn-Im-´n-bm-bn-cn-°-s´.
Cw•ojv hnZym-`ym-khpw ]cn-th- cn-∏n-°p-I-bp-≠m-bn. Cu teJ-I\pw {]tNm-Z-\-am-I-s´.
Z\]n°- ‰ nwKpw hn[hmhnhm- l hpw A∂v AXn¬ A`n-\-bn-®n-cp-∂p. Fw.- W
]qWq¬s]m´n-°epw IpSpa apdn-°epw F- pw, ]cn-bm-\w-]-‰bpw AS-°-ap≈
Bbn \ºq- X ncnkap- Z m- b - Ø n¬ \So-\-S-∑m-sc√mw AWn-b-d-bn¬ Xøm-
hnπhw krjvSn-®p-sIm-≠n-cp∂ \ºq- sd-Sp-Øp-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. ktΩ-
Xncn tbmK- t £a {]ÿm- \ - Ø n- t e- f-\-Øn¬ ]s¶-Sp-°m-s\-Øn-bn-cp∂
bv°mWv At±lw Cd-ßn-s®-∂-Xv. hn.- F.-sI.-Pn. {]kwKw Ign™ DSs\
Sn., C.-Fw.-Fk - v., Fw.-B¿.-_n., sF.-kn.- AWn-b-d-bn-tebv°v h∂p. Xs‚ Nnc-

Fw.-F-kv. \ºq-Xncn P∑-i-Xm_vZn IY-I-fn-]p-c-kv°mcw


]cn-bm-\w-]‰ Znhm-I-c\v s{]m^. kn.-]n. Cf-bXv kΩm-\n-°p∂p

84
Rß-fpsS IrjvW]v-^≥
hn.-F≥. IrjvW≥Ip´n

C√Øv {]th- i - \ - a p- ≠ m- b n- c p- ∂ Xv \oem-≠] - v^s‚ aIƒ Aw_n-tIm-t∏m-


Rß-fpsS AΩm-h\pam{X-am-bn-cp-∂p. fpsS hnhm- l - Ø n- \ p- h - c - W - s a∂pw
1964 ˛ 66 Imew. Rm≥ A¶-am-en- \n¿t±-in-®p. Beph {ioIr-jvW-t£-
°- S pØv \mb- t ØmSv ]Sn- ™ msd {X- Ø n¬sh®p \S∂ B hnhm- l -
amcmØv AΩn-Wn-b-Ω-bpsS (Fs‚ Øn\v F\n-°p-t]m-Im≥ Ign-™n-√.
AΩn-Wn-®n-‰) IqsS Xma-kn®v ImeSn IrjvW-]v^≥ B‰n-ß-e-SpØv
""Xr»n-h-t]-cq¿ Pn√ apIp-μ-]pcw {ioi¶ctImtf- P n¬ {]o{Un- { Kn°p Hcp \mS-I-I-º-\n-bn¬ A`n-\-bn-°m≥
Xmeq°v I√q¿ hS-°pw-apdn hnt√-Pn¬, ]Tn-°p-∂p. A—s‚ h√y-—s‚ aI- FØn. Fs∂ \mS-I-Iym-ºn-tebv°p
kuØvsImc´ntZiØv awK-e-t»cn fmWv AΩn- W n- ® n- ‰ . Hcp Znhkw hnfn®phcp-Øn. 1968 sabvamkw tImgn-
F∂pw h≈n-Ip-∂-sa∂pw tIm´bw sImc´n hmc-Wm-´p-\n∂p h∂ Hcmƒ t°m´ph®p \S-°p∂ tIcf bp‡n-
Pn√ ao\-®n¬ Xmeq°v Dg-hq¿ ]IpXn A—\v Ft¥m Kpcp-X-c-amb Akp-J- hmZn kwL-Øns‚ kwÿm\ ktΩ-
shfn-b-∂q¿ hnt√-Pn¬ ]qh-°pfw Ic- am-sW∂pw c£-s∏-Sm≥ _p≤n-ap-´m- f-\Ø - n-\p-t]m-Ip∂ Imcyw Rm≥ Adn-
bn¬ sNt®cn F∂pw C√-t∏-cp-If - p≈ sW∂pw Nn‰sb Adn-bn-®p. Ah¿ bn-®p. F∂m¬ AXn\p c≠p Znhkw
awK-e-t»cn i¶-c≥ \ºq-Xncn aI≥ DSt\Xs∂ C√-tØbv°v ]pd-s∏-´p. apºp- X s∂ \mS- I - { Sq- ∏ ns‚ h≠n
i¶-c≥ \ºq-Xn-cn-''bpsS \mb¿ `mcy- A—s‚ A\p-hm-Z-an-√msX F\n°p Xr»q¿°p t]mIp-∂p-s≠∂pw Hcp-an®p
bn- e p≈ Cf- b - a - I - \ mWv Rm≥. t]mIm≥ Xc-an-√m-bn-cp-∂p-˛-A-h¿ Xncn- t]mIm-sa∂pw At±lw \n¿t±-in-®p.
A—s‚ c≠m-asØ A\p-P≥ Fw.-F- ®p-h∂v A—\v Hcp Ipg-∏-hp-an-s√-∂- Hcp Znhkw shfp-∏n\v A∂v IrjvW-
kv. IrjvW≥ \ºq-Xncn F∂ Fw.-F- dn-bn-°p-∂-Xp-hsc Rm≥ Fßns\ ]v^\pw IpSpw-_hpw Xma-kn-®n-cp∂
kv. BWv Rß-fpsS IrjvW]v-^≥. Ign-®p-Iq-´n-sb∂v F\n-°-dn-bn-√. Xr»q¿ s]cn-ßm-hnse hnP-b-\n-hm-
\ºq-Xn-cn-am-cpsS A\y-Pm-Xn-bn¬ C{Xbpw Bap-J-ambn Ipdn-®Xv kn¬ IrjvW-]v^-t\m-sSm∏w Rm≥
]nd-°p∂ k¥m-\-߃°v "A—≥' Irjv W - ] v ^ ≥ R߃s°- ß ns\ FØn-t®¿∂p. sNdn-bΩ - t- bbpw ]≠p
F∂pw Hcp kz]v\w am{X-am-bn-cn-°pw. {]nb-s∏-´-h-\mbn F∂-dn-bn-°m-\mWv. I≠pad∂ \fn-t\-´-t\bpw ktlm-Z-
`mcy- b psS ho´n¬\n∂pw `£- W w- A—- \ p- a mbn kwkm- c n®v At±- l - cßtfbpw Rm≥ I≠p. Irjv W -
t]mepw Ign-°m-Øh - ¿, a°ƒ°v Xs‚ Øns‚ anYym-[m-c-W-Iƒ Xncp-Øp-∂- ]v^≥ Ft∂m-sSm∏w tImgn-t°m-t´-
kzØn¬ Hc-hI - m-ihpw \¬Im-Øh - ¿. Xn\pw kz¥w a°- f mbn Rßsf bv°ph-∂p˛_- n¬. Ahn-sS-sb-Øp-
F∂m¬ awK-e-t»cn aqkv hyXy-kvX- C√Øv {]th-in-∏n-°p-∂-Xn\pw ]cn-{i- ∂-Xp-hsc ]gb ImeNcn{X-ß-fpw IS-
\m-bn-cp-∂p. B≠n¬ c≠paq∂p Xh- an-®Xv IrjvW-]v^-\m-bn-cp-∂p. ∂p- t ]m- I p∂ ÿe- ß - f psS Ncn-
W-bmbn Bdp-am-kt- Ømfw Rß-fpsS 1968 BZyw. Rm≥ Xncp-h-\-¥-]p- {X{]m[m- \ yhpw hnh- c n- ® p- X ∂ B
ho´n¬X- s ∂- b p- ≠ m- I pw. AXpw cØv A°u-≠‚ v P\-d-tem-^o-kn¬ bm{X ad-°n√. tImgn-t°m´v A∂v
At±lw X∂ ho-Sv. DuWpw Dd-°-hp- tPmen-sN-øp-∂p. IrjvW-]v^≥ Hcp Fs‚ tPyjvT≥ \mcm-b-W≥\m-b¿
sa√mw Rß-tfm-sSm-∏w. R߃°v Znhkw Fs‚ temUv P n¬ h∂p. (Ip-™n-°p-´≥) Xma-k-ap-≠m-bn-cp-∂p.
kvt\l-\n-[n-bmb A—-\m-bpw Fs‚ A—s‚ t\sc Xmsg-bp≈ A\n-b≥ R߃ Ahn-sS-sb-Øn. tZim-`n-am-\n-
AΩm-hs‚ a°ƒ°v ]nXr-Xp-ey-\mb hmkz-]v^s‚ aI-fpsS `¿Ømhv ]Xp- bn¬ t]mbn t{]wPnsb ]cn-N-b-s∏-Sp-
"Xncp- t a\n'bmbpw, Nn‰- Ω - b psS ∏n≈n Ip™p-°p-t´-´-\mWv IqsS-bp- Øn. B¿.-]n. F∂ kJmhv cmL-h-
a°ƒ°v {]nb- s ∏´ h√y- — - \ m- b pw. ≠m-bn-cp-∂X - v. At±lw ( ]n.-B¿.-F≥. ∏n-jm-c-Sn-sbbpw. (t{]wPn A∂v tZim-
F∂m¬ sImc- ´ n- b n¬ A—\v \ºqXncn) sk{I-t´-dn-b-‰n¬ DtZym-K- `n- a m- \ n- b n¬ {]q^v doU- d m- b n- c p∂p
A¥¿÷-\-Øn¬ ]nd∂ a°fp-ambn ÿ-\m-bn-cp∂p. (Cu Hm¿Ω-°p-dn∏v F∂mWv Fs‚ Hm¿Ω). tImgn-t°m-
Rßsf _‘-s∏-Sp-Øm≥ At±lw Fgp-Xn-s°m-≠n-cn-°p-tºmƒ Ip™p- ´p-\n∂p Xncn®phcpwhgn s]cn-ßm-hn¬
aSn-®p-\n-∂p. Ahsc am{X-a√ At±-l- °p- t ´- ´ s‚ ac- W - h m¿Ø tI´p.) Cd-ßn. IrjvW-]v^s‚ CfbaI≥
Øns‚ A\p- P - ∑ m- c psS a°- t fbpw A∂mWv Irjv W - ] v ^ s\ t\cn¬ A\n-bs\Iq´n am\-ºn≈n, s\∑n-\n-aw-
R߃ I≠n-´n-√m-bn-cp-∂p-˛-H-cm-sf- ImWp-∂X - v. A-—≥ ]d™v A\n-b∑ - m- K-ew XpS-ßnb _‘p-Kr-l-ß-fn¬
sbm-gn-sI. F\n°v GI-tZiw F´p-h- sc- ∏ - ‰ nbpw ktlm- Z - c n- a m- s c- ∏ - ‰ nbpw t]mbn. am\-ºn-≈n-bn¬sh®v A—s‚
b- p-≈-t∏m-ƒ Hcn-°¬ \fn-t\-´≥ Ah-cpsS IpSpw-_mw-K-ß-sf-∏-‰n-bp- aI-fmb˛Fs‚ aqØ ktlm-Z-cn-˛-hm-
(Fw.-F  - ns‚ aqØ-aI - ≥) Fs‚ A—- sa√mw R߃°v \√ [mc-W-bp-≠m- k¥n Hmt∏m-sfbpw `¿Ømhv Ip™n-
t\m-sSm∏w ho´n¬ h∂Xv F\n°v bn-cp-∂p. G´s‚ Ip´n-Iƒ Cßns\ °p-t´-´t- \bpw a°-tfbpw ]cn-Nb - s- ∏-´p.
Hm¿Ω- b p- ≠ v. A—s\¥n\mWv AI∂p Ign-tb-≠h-c-s√∂pw am‰w ]nt‰Znhkw A\n- b s‚-
Rßsf am‰n-\n¿Øn-bn-cp-∂-sX∂Xv hcp-sa∂pw kqN\ \¬In. A—s‚ Xs∂IqsS C√-tØ-bv°p-≈-bm-{X.
C∂pw A⁄mXw ˛ awK- e - t »cn as‰m-c\ - p-P≥, At∂ acn-®p-t]m-bn-cp∂ kvt\ln-°m≥ am{X-a-dn-bm-hp∂ HcΩ
85
h¿j- ß - f mbn AhnsS R߃°p- aq¿Ø-cq-]-ß-fmb sNdn-b-Ω-tbbpw t]m-bn ]cn-N-b-s∏-Sp-Øn-bXv IrjvW-
th≠n ImØn-cn-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p. C√sØ AΩ-tbbpw ASp-Ø-dn-bp-∂- ]v^\- m-Wv. IΩyq-WnÃv ]m¿´nbpw \mS-
A—-t\m-Sm-h-iy-s∏-Sm-\p≈ `btam Xn\pw a\- n-em-°p-∂X - n\pw F\n°pw Ihpw am{X- a √ IY- I - f n, A£- c -
aSntbm ImcWw B IqSn-°mgvN C{X- Fs‚ ktlm-Z-c-߃°pw Ign-bmsX t«mIw XpS- ß nb cwK- ß fnepw
b-[nIw \o≠p-t]m-bn. Fs‚ aqØ t]mIp- a m- b n- c p- ∂ p. 1972˛¬ tIcf At±lw X¬]-c-\m-bn-cp-∂p.
ktlm-Z-c≥ Ip´-t∏-´-t\bpw KwtK-S- A°u- ≠ ‚ v P\- d ¬ Hm^o- k ns‚ Hm¿ØpIpdn-°m≥ A\p-`-h-ß-ƒ
Øn-tbbpw Ip´n-I-tfbpw BZy-ambn {_m©v Hm^okv Xr»qcn¬ Bcw-`n-®- Gsd-bp-≠v. X¬°mew C{X-am-{Xw.
I≠p. A—\pw henb kt¥m-j-Øn- t∏mƒ Xr»q¿°v t]mcphm≥ k∂-≤X W
em- b n- c p- ∂ p. A\n- b s‚IqsS ]Sn- {]I-Sn-∏n-°p-hm≥ ImcWw IrjvW-
™msd sImc-´n-bnse \oem-≠-]v^- ]v^- t ‚bpw IpSpw- _ - Ø n- t ‚bpw
t‚bpw Ip™]v ^ - t ‚bpw hoSp- I - Xmakw Xr»qcn¬ BsW- ∂ p-
fnepw t]mbn......... ≈XpXs∂-bm-bn-cp-∂p. kz¥w a°-tfm-
Irjv W ]v ^ s‚ ka- t bm- N n- X - sSm∏w At±lw Fs∂ kvt\ln-®p.
amb Cu CS-s]-S¬ C√m-bn-cp-s∂-¶n¬ F.-sI.-Pn., C.-Fw.-F- v., Ago-
XymK-[-\-\mb B alm-a-\p-jy-t\bpw t°m-S≥ cmL-h≥ XpS-ßnb t\Xm-°-
XymK-Øn-t‚bpw kl-\-Øn-t‚bpw fpsS ASpØv Fs∂ Iq´n-s°m-≠p-

With best compliments from

INSTITUTE OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (IHRD)


Vazhuthacaud, Thiruvananathapuram - 695 014
Phone No. 0471 - 2320662, PABX. 0471 - 2322985, Fax : 0471 - 2322035
e - mail : director@ihrd.ac.in
director@ihrdkerala.org
website : www.ihrdkerala.org

Ingp-Øm-Wn, XmWn-t»cn ]n.-H. Ccn-ßm-e-°p-S,


Xr»q¿, t^m¨ : 0480 2878024, 2831344
sk{I-´dn C≥Nm¿÷v {]kn-U≠v
Bi hn.-F. sI.-F-kv. _m_p
\mfn-tIcw tIc-I¿j-I-cn¬ \n∂pw
t\cn´v kw`-cn®v shfn-s®-Æ-bm-°p∂ kl-I-cW ÿm]\w
86
A—≥
\fn-\≥

cp-∂p, hmkp-tZ-h≥ \ºq-Xncn. apØ»n {]h¿Ø-°m≥ km[n-®-Xpw. A—≥,


IY-I-fn°v cwKØv ]mSn-bn-´p-≠v. c≠- t{]wPn, ]cn-bm-\w-]‰ XpS-ßn-b-h¿
Ωm-a-∑m¿ thj-°m-cm-bn-cp-∂p. aqØ Iem-{]-h¿Ø-\w-sIm≠pw, sF.-kn.-]n.,
AΩm-a≥ sN≠ hnZ-Kv≤-\m-bn-cp-∂p. sF.-F-kv. XpS-ßn-b-h¿ ]{X-{]-h¿Ø-
1910 am¿®v 24˛mw XnøXn ˛ 1085 Cu c‡-_-‘-Øn¬ \n∂s√ A—≥ \w-sIm≠pw hn.-Sn.bpw Fw.-B¿.-_nbpw
ao\w 11˛mw XnøXn ]qcw \£-{X-Øn¬ Hcp s{]m^-j-W¬ \S-\m-bXv ? kmlnXy{]h¿Ø-\w-sIm≠pw tbmK-
sImc´n awK-et- »cn C√Øv "Fw.Fkv' tImtf-Pn¬ ]Tn-°p∂ Ah-k-c- t£-ak - `- b
- v°p-th-≠nbpw IΩyq-Wn-Ãp-
F∂ Fw.-F-kv. IrjvW≥\-ºq-Xncn Øn¬ A—s‚ kplr--Øp-°f - pw, am¿§- ]m¿´n-°p-th-≠nbpw {]h¿Øn-°p-Ib - m-
P\n-®p. A—≥ i¶-c≥\-ºq-Xncn, AΩ Z¿in-If - p-am-bn-cp-∂Xv alm-Ih - n.-Pn.-i¶- - bn- c p- ∂ p. Ch- c p- a m- b p≈ kulr- Z -
kmhn{Xn A¥¿÷-\w. \mepktlm- c-°p-dp-∏v, C.-Fw.-Fk - v.\- º
- q-Xncn∏mSv, D- Øn¬\n-∂mWv Ccn-ßm-e-°pS tI{μ-
Z-c-∑mcpw, aq∂p-k-tlm-Z-cn-amcpw IqS- ≈m-´n¬ i¶-c≥Ip´ntat\m≥, kn.- A- am°n "tIc-f-I-em-thZn' F∂ \mS-I-
∏n-d∏- p-If- mbn D≠m-bn-cp-∂p. C∂v Ah- Nyp-X-ta-t\m≥ XpS-ßnb {]K-¤-a-Xn- kwLw cq]o-I-cn-®Xpw sNdp-Im-Sns‚
cmcpw Pohn-®n-cn-∏n-√. AXp-sIm-≠v Cu I-fm-bn-cp-∂p. Cu kμ¿`-Øn-emWv "\Ω-sfm∂v' \mSIw Ah-X-cn-∏n®pXpS-
IpØn-°p-dn-°e - p-Iƒ A]q¿Æ-am-bn-cn- ""am¿Øm-fih - ¿Ω'' kn\n-ab - m-°n-bX - v. ßn- b Xpw. XpS- ° - Ø n¬ ]q¶p- ∂ -
°pw. ImcWw, Fw.- F -   ns\°pdn- AXn¬ tami-a-√mØ Hcp-`mKw A`n- Øp≈ t{]wPn- b psS hk- X n- b m- b n-
®p≈ GsX-¶nepw hnhcwXcm≥ Ign- \- b n- ° m- \ p≈ `mKyw A—- \ p- I n´n. cp∂p dntl-gvk¬ Iymºv. ]n∂oSv Ccn-
hp≈hcmcpw C∂p \tΩm-sSm-∏-an-√. F∂m¬ B kn\na ]pdØp-h-cn-I-bp- ßm-e-°p-S-bnse Sn Fs‚ hmS-I-ho-´n-
]d-™p-tI´ Ipsd-Im-cy-߃ shfn-®- ≠m- b n- √ . alm- I hn Pn.- i - ¶ - c - ° p- d p- em-bn-cp∂p dntl-gvk¬.
Øp- s Im- ≠ p- h - c phm- \ p≈ {ia- Ø n- ∏ns‚ t{]c-W-bm¬ ]Øm-asØ hb- Fd-Wm-Ip-fw-hsc tIc-f-I-em-th-
emWv Rm≥.  n¬ "]≠sØ ]m®≥' F∂ {]l- Znbpw Ahn-S∂p sXt°m´v sI.-]n.-G.-
A—s‚ {]mY-an-I-hn-Zym-`ymkw k-\-Øn¬ A—≥ BZy-ambn A`n-\- kn.bpw ]m¿´n-bpsS c≠p \mS-I-kw-
Xr»q¿ \ºq- X ncnhnZym- e - b - Ø nepw bn-®p. Cu Imcyw s{]m^-k¿ amºp-g- L-ß-fmbncp∂p. F∂m¬ sI.-]n.-G.-
hnth-tIm-Zbw kvIqfn-ep-am-bn-cp-∂p. Ip-am-c≥ A—s‚ A\p-kva-c-W-{]-kw- kn°p e`n-®n-cp∂ AwKo-Imcw Iem-
tImtfPv hnZym- ` ym- k w Xr»q¿ -K-Øn¬ {]kvXm-hn-°p-Ibp≠m-bn. th-Zn°v ]m¿´n-bn¬\n∂pw e`n-°p-Ib - p-
sk‚ vtXm-akv tImtf-Pn-epw. tImtf- _ncp-Zm-\-¥cw BZm-b-\n-IpXn ≠m-bn-√. kmº-ØnI]cm-[o-\XImc-
Pnse Iem-{]-h¿Ø-\-߃°v A—≥ hn`m-K-Øn¬ kmam\yw t`Z-s∏´ Hcp W-amWv t{]wPn-bpsS ho´n¬\n∂pw
t\XrXzw sImSp-Øn-cp-∂-t∏mƒXs∂ tPmen A—-\p-In-´n. ]s£ A[n-I-k- dntl-gvk¬ Sn Fs‚ ho´n-tebv°pam‰n-
Hcp \√ ^pSvt_mƒ Ifn-°m-c≥Iq-Sn- a-bhpw \mS-I-Øns‚ Imcy-Øn-\p--th- b-Xv. Iem-th-Zn-bpsS sk{I-´dn Sn.-F≥.
bm- b n- c p- s ∂- s h∂v kn.- A - N yp- X - t a- ≠n- b mWv A—≥ hn\n- t bm- K n- ® - X v . \ºq-Xn-cn-bm-bn-cp-∂p. \s√m-cp-kw-Lm-
t\m≥ A—-s\-°p-dn®v Fgp-Xnb Hcp Xs∂-b√, IΩyq-WnÃv Nn¥m-K-Xn- S-I-\pw, klr-Z-b-\p-amb Sn.-F≥.- \-ºq-
teJ-\-Øn¬ hmbn-°p-I-bp-≠m-bn-´p- °msc apgp- h ≥ tPmenbn¬\n∂pw Xn- c n- b psS ]cn- { i- a - Ø m¬ "\Ω-
≠v. Fw.- B ¿.- _ n, t{]wPn XpS- \o°p--∂-Xmbn Hcp -{]-N-cWw D≠m-hp- sfm∂n'\v [mcmfw _p°nwKv e`n-®p.
ßnbh¿°v hnZym- ` ymkw Ibpw, B \o°- Ø n¬ s]Sm- X n- c n- Cu kμ¿`-Øn-emWv s]m≥Ip∂w
sNøm≥t]mepw kap-Zmbw hne--ßp-X- °m≥ tPmen A¥- mbn Dt]-£n-°p- Zmtam-Zc - ≥, hb-em¿ cma-h¿Ω, _m_p-
Sn- b m- b n- c p∂ Hcp ImeL- ´ - Ø n¬ Ibpw sNbvXX - mbn ]d-™p-tI-´n-´p-≠v. cm-Pv, inh-Zm-kv, X¶∏≥, ]n.-sP.-B‚-
A—\pw ktlm-Z-c-∑mcpw A∂sØ Aßn-s\-bmWv A—≥ \mS-I-{]-ÿm- Wn, Fw.-F≥.-\m-b¿, ]n.-Pn.-`m-Ko-c-Yn,
\ne-bv°p≈ hnZym-`ymkw t\Sn-bn-cp- \-hp-ambn IqSpX¬ ASp-°m≥ CS-bm- sImSp- ß - √ q¿ hnem- k n- \ n, Iem- a -
∂p-sh-∂p-≈Xv At∂ C√-Øp-≈-h¿ b- X v . kmap- Z m- b nI\mS- I - ß - f mb fiew ¢mc XpS-ßn-b-h¿ Iem-th-Zn-
]ptcm-Ka-\-hm-Zn-I-fm-bn-cp-∂p-sh∂p≈- t{]wPn-bpsS "EXp-aXn' hn.-Sn.-bpsS bn-tebv°ph∂-Xv. CtXmsS \Ω-sfm-
Xn\v sXfn-hm-Wv. "ASp-°-f-bn¬\n∂v Ac-ß-tØbv°v' ∂ns‚ apJ-Om-b-X-s∂ -amdn. ]m´p-I-
A—s‚ Iem- ] - c - a mb Ign- h p- Fw.- B ¿.- _ n.- b psS "ad- ° p- S - b v ° p- sfm-∂p-an-√mØ Hcp \√ I¿j-I-\m-S-
Iƒ°v ]mc-º-cy-Øns‚ Hcp IY ]d- ≈nse alm- \ - c Iw' F∂n- h - b n¬ I-am-bn-cp∂ "\Ω-sfm-∂n'¬ hb-em-dpw,
bp-hm-\p-≠v. A—s‚ AΩ-˛-Rß -- -fpsS \S\pw kwhn-[m-b-I-\p-ambn A—≥ s]m≥Ip-∂hpw ]m´p-Is - f-gpXn, _m_p-
apØ»n ˛ bpsS C√w NpSp-hm-e-Øqcv ]¶m-fnØw hln-®p. A∂m-bn-cp∂p cmPv CuWw \¬In. inh-Zmkpw `mKo-
aqtØ-S-am-Wv. AhnsS Hcp IY-I-fn- ]ptcm-Ka - \
- N
- n-¥m-KX- n-°m-cmb \ºq-Xn- c-Ynbpw ]mSn-Øp-Sßn, Iem-a-fiew
tbmKw D≠m-bn-cp-∂p. A—s‚ apØ- cn-amsc kwL-Sn-∏n®v "tbmK-t£-a-k`' ¢mc - \ rØw sNbv X p. Aßns\
»≥ H∂mw-Xcmw IY-Ifn`mK-h-X-cm-bn- cq]o- I - c n- ® Xpw AXn¬ IqSp- X ¬ F√mw- s Im≠pw "\Ω- s fm∂v ' Hcp-
87
]q¿Æ s{]m^-j-W¬ \mS-I-am-bn-am- Øn¬h-∂Xv Gsd kt¥m-j-tØm- tIc-f-\m-S-I-{]-ÿm-\-Øns‚ Ncn-{X-
dn. Cu am‰w sI.-]n.-G.-kn. sb Aev]- sSbpw A—- t \m- S p≈ IS- ∏ m- S mbpw am-Wv. ImcWw A—≥ \mS-I-hp-ambn
sam∂v Aº- c ∏n®p. tIc- f - Ø n- e p- S - At±lw Hm¿Ωn- ° p- ∂ p. A[nIw A{Xbv°v Cgp-In-t®¿∂n-cp-∂p.
\ofw 300e[nIw tÃ-Pp-I-fn¬ "\Ω- sshImsX {]h¿Ø-I¿ Hmtcm-cp-Ø- Iem-th-Zn°ptijw A—≥ a‰p-
sfm∂v' Ah-X-cn-∏n-®p. CXn\p {][m- cmbn Iem-th-Znsb hn´p-t]m-bn. A- Nne \mS-I-k-an-Xn-I-fp-ambn kl-I-cn-
\-Im-cWw Sn.-F≥.-\-ºq-Xn-cn-bpsS {]K- ßns\ Hcp iq\y-th-f- kw-Pm-X-ambn. ®n-cp-∂p. AXn¬ {][m-\s-- ∏-´Xv ImeSn
¤-amb `c-W-kw-hn-[m-\-am-bn-cp-∂p- Xs∂- b √, Ahn`‡ IΩyq- tKm]n-bpsS t\Xr-Xz-Øn-ep-≠m-bn-cp∂
sh∂v FSp-Øp-]-d-bm-sX-h-ø. WnÃp]m¿´n ]nf¿∂v c≠m- b n. s]cp-ºm-hq¿ \mS-I-im-e-bm-Wv.
Gsd \ncm- i m- P - \ - I - a mb Hcp- F∂m¬, A—≥ apdp- s I- ] n- S n- ® Xv kn\n-a-bn¬ BZy-ambn "Im´p-Xp-
Imcyw tJZ-]q¿Δw ChnsS kqNn-∏n-°- IΩyq-WnÃp{]ÿm-\tØbmWv, ac- fkn'bnemWv A`n\bn-®-Xv. Ccp´ns‚
s´. IÆq-cn¬ I¿j-I-kw-L-Øns‚ Ww-h-sc. ]n∂oSv 1967˛¬ IΩyq-WnÃv Bflmhv , Kpcp- h m- b q¿ tIi- h ≥,
kwÿm-\-k-tΩ-f\w \S-°p-∂p. sI.- a{¥n-k` h∂-t∏mƒ Sn.-sI.-cm-a-Ir- ]I¬°-n\mhv, \n¿Ωmeyw XpS-ßn-bh
]n.-G.-kn.-bpsS Km\-ta-fbpw tIc-f-I- jvWs‚ \n¿∫-‘-{]-Imcw Hf-∏-aÆ a‰p-Nn-e-Xm-Wv. Ccp-´ns‚ Bflm-hnse
em-th-Zn-bpsS \mS-Ihpw. sI.-]n.-G.- DÆn- \ - º q- X ncn∏mSns‚ klm- b - "kpIr-X-£bw' F∂v Ft∏mgpw ]d-
kn°v A∂v as‰mcp]cn-]m-Sn-Iq-Sn-bp- tØmsS tIc-f-I-em-thZn ]p\x-kw-L- bp∂ apØ-»-t\-bpw, \n¿Ωme-y-Øn¬
≠m- b n- c p- ∂ p. AXp- I- g n- ™ p- t hWw Sn- ∏ n- ® p. DÆn- \ - º q- X n- c n- ∏ mSv {]kn- F√madn-™p-sIm≠v H∂pw ]d-bmsX
IÆq-cn¬ FØm≥. tbmK-\-S-]-Sn-Iƒ U≠pw A—≥ sk{I-´-dn-bp-am-bn. ˛ apJhpw IÆpw D]-tbm-Kn®v A`n-\-
Ah-km-\n-®p. sI.-]n.-G.-kn. FØn- ]pXn-b- c-≠p\m-S-I-ß-ƒ ˛ ]n.-F.- bn-°p∂ hen-b-sh-fn-®-∏m-Sn-t\bpw
bn´n√. Iem-th-Zn-bnse {]i-kvX-cmb hm-cn-b-cpsS "Nhp-´n-°p-g-®-aÆpw' ]n. klr-Z-bt-- em-I-Øn\v ad-°m≥ Ign-bp-
t{]wPn ˛ ]cn-bm-\w]‰ XpS-ßn-b-h- \tc-{μ-\m-Yns‚ "[¿Ω-bp-≤'hpw Iem- I-bn-√. Iq´Øn¬ Hcp-Imcyw ]d-b-s´
sc√mw sabv°∏pIgn™v Ccn-°p-Ib - m- thZn cq]-s∏-Sp-Øn. ]pXn-b-h¿ Iem- ˛ Fw.-Sn-. bpsS "Ccp-´ns‚ Bflmhv'
Wv. Km\-ta-fbv°papºv \mSIw Ah- th-Zn-bn-tebv°ph∂p. Fw.-F-kv.-hm- sNdp-I-Y-bn¬ apØ-»-\√; apØ-»n-bm-
X-cn-∏n-°m-sa∂v ]e-X-hW kwLm-S- cy¿, HSp-hn¬ DÆn-°r-jvW≥ B¿.-\- W-s{X. A—≥Xs∂ A`n-\b - n-°W - s- a-
I-tcmSv sI©n-sb-¶nepw Ah¿ Iq´m- K¿, tPm-k^v a\-bn¬, Xpcp-Øq¿ ∂-Xp-sImt≠m ˛ A—s\ klm-bn-°m-
°n- b n- √ . F¥m- b mepw aWn- ° q- d p- Zmtam-Z-c≥, A∂-a-\-S-]-c-a≥, sI.-hn.- sa∂p Icp-Xntbm ˛ IYm-]m-{XsØ
Iƒ°p- t ijw sI.- ] n.- G .- k n.- h - ∂ p. F≥, AUz.-Fw.-sI.-Un. \ºq-Xn-cn, ]pcp-j-\m°n. F∂m¬, A∂p-In-´nb
kpμ-c-ambn Km\-taf\S-Øn; t\cw-]p- t{]w-Pn-bpsS aqØ-a-I≥ t{]a-N-{μ≥, kwJybpw \mS-I-Øns‚ Bh-iy-Øn-
e¿∂p. t{]wPnbpw a‰pw \mSIw Ifn- ]pjv]-h-√n, tImgn-t°mSv hnem-kn-\n, te-bv°mWv Nne-hm-°n-bn´p-≈-Xv. \mS-
°msX IÆocpw sabv°∏pwXpS-®p. tN¿Øe efn-X, Kmb{Xn XpS-ßn-b- Im- ` n- \ bw A—s\ kw_- ‘ n- ® - S -
]m¿´n-bpsS `mK-Øp-\n-∂p-≠mb Hcp h¿. Cu kμ¿`-Øn¬ ]q¶p-∂Øv Hcp tØmfw Hcp-Xcw lc-am-bn-cp-∂p. Aan-
hogv N - b mbn \njv ] - £ - a - X n- I - f m- s c- hmS- I - s I- ´ n- S - a m- b n- c p∂p dntl- X- a mbn \mS- I - t Øtbm ˛ ]m¿´n-
¶nepw CXn-s\-I-≠m¬ \Ωƒ s\‰n- gvk¬Iymºv. c≠p-am-k-tØmfw N¿®- tbtbm kvt\ln- ® - X p- s Im≠v
Np--fn-®n´p Imcy-an-√. AXmWv apºp Ifpw Xncp-Ø-ep-I-fp-ambn IS-∂p-t]m- bmsXmcp Imcy- h p- a n- s √- ∂ p- ≈ - X n\v
Rm≥ ]d- ™ Xv, sI.- ] n.- G .- bn. _p°nwKv XoscIn´n-bX - p-an-√. Iem- A—≥Xs∂ Hcp Xpd∂]pkv X - I -
kn.sbt∏mse Iem-th-Znsb ]m¿´n th-Zn°v Zmcn{ZywXpS-ßn. hmS-I-sIm-Sp- amWv . F∂m¬ klr- Z - b - t emIw
AwKo-I-cn-®n-cp-∂n-s√-∂v. °p-hm≥ Imin-√m-sX-bm-bn. DÆn-tb- F∂pw B \nkzm¿∞-a-Xn-bpsS kvac-
GsX-¶nepw Xc-Øn-ep≈ am‰-ß- ´s‚ JP-\mhv th≠{X klm-bn-®n-√. W-bn¬ ]pf-In-X-cm-Ipw.
tfm, Xncp-Ø-ep-Itfm Bh-iy--am-bn-h- At∏m-gmWv A—s‚ kplrØpw C\n Nne kw`-h-߃
∂m¬ ]g-b-\-S-°m-hn-ep≈ {iotcJ tN¿∏v kvIqfnse A≤ym-]-I-\p-amb Hcn- ° ¬ A—≥ sImc- ´ n-
temUvPm-bn-cp∂p Hcp CS-Øm-h-fw. sI.-sI.-am-Ã-dpsS Bdm-´p-]p-g-bnse bn¬\n∂pw sjm¿Wq¿°v t]mhp-Ib - m-
A∂v Ahn-SsØ At¥-hm-kn-bm-bn- Hcp ]Øm-b-∏pc Hgn-™p-In-S-°p-∂-X- bn-cp-∂p. sImc´n sdbn¬th tÃjs‚
cp∂ {io sNmΔ-√q¿ IrjvW≥Ip´n dn- ™ - X v. At±- l sØ I≠p. ASp-Øp-h®v Hcp tÉv Im¿ A—s‚
C{]-Imcw Hm¿Ωn-°p-∂p. AXpkuP-\y-ambn A—\v-sIm-SpØp apºn¬\n-∂p. Imdn¬ A∂sØ apJy-
""Fw.-F-kn-\pw, t{]wPn°pw a‰pw ˛ "Iem-th-Zn'-°√. ho≠pw Iem-thZn a-{¥n-bm-bn-cp-∂ C.-Fw.-F-kv.
dntl-gvk¬ Xo¿∂mepw ho≠pw ]g- kPoh-am-bn ]´n-Wn--bm-bn-cp-s∂-¶nepw. ""Fw.-F-kv. Fhn-S-bv°m˛?''
b-co-Xn-bn-em-hm≥ GI-tZiw Ac-a-Wn- Cu Iymºn-s\°pdn®v sI.-sI. amÃ- ""sjm¿Wq¿°v''
°q-sd-¶nepw th≠n-h-cm-dp-≠v. A{X-am- dpsS aI≥ AjvS- a q¿Øn Hcp ""Ib-dn-t°mfp, Rm\pw B hgn-
{Xw IYm-]m-{X-hp-ambn Cgp-In-t®-cp-I- ]pkv X Iw Fgp- X n- b n- ´ p- ≠ v . "dntl- °mWv''
bm-bn-cp∂p Ah¿''. IrjvW≥Ip-´n- gvk¬Iymºv'. ""th≠''
bpsS Ihn-X-Iƒ ]n∂oSv Iem-thZn A—s‚ Pohn-X-sa∂p]d-™m¬ ""AXp- ] - ‰ n- √ . kwi- b n- ° ≠ ˛
Ah-X-cn-∏n® \mS-I-ß-fn¬ Km\-cq-]- AXv tIc-f-I-em-th-Zn-bpsS, Hc-f-hn¬ tIdn-t°m-fp.''
88
""Imdv kwÿm-\-Øn-t‚-Xm-Wv. ""th≠ka-bØp sNøm≥ km[n- ambncp∂ sNß- a - \ mSv Zmtam- Z - c ≥
AXn¬ Ccn-°p∂Xv Cu cmPyw `cn- °m-Ø-ÿn-Xn-bm-bn-cp∂p \Ω-fp-tSXv. \ºym-cpsS t\Xr-Xz-Øn¬ Bcw-`n-®
°p∂ apJy-a-{¥n-bpw. AXp-sIm≠v F¥p-sN-ømw''. Sn.-sI. hnP-b-`m-cXn A£-c-t«mI kmln-Xy-
AXp-i-cn-bm-hn-√. Rm≥ A{X Al- ""F\n°v AXn¬ ]cn- ` - h - a n√. th-Zn-. Ihn-X-tbmSpw, A£-c-t«m-I-{]-
¥-Im-´-cp-X-t√m. C Fws‚ kz¥w F¥m-bmepw sX‰mb coXn-bn-ep≈ Hc- ÿm- \ - t ØmSp- a p- f f Iºw- I m- c Ww
Imdn¬ h∂p- h n- f n- ® m¬ kt¥m- j - t]£ F\n°v \¬Im≥ Ign-bn√. AXns‚ sk{I- ´ - d n- b m- b n- Ø o¿∂p
tØmsS Rm≥ Ib-dpw, a‰Xp icn-b√ A¿l-X-s∏´ F{Xtbm Iem-Im-c-∑m¿ A—≥. AXp-t]mseXs∂ AUz:sI.-
˛ Xm¶ƒ°pw F\n-°pw."" thsd-bp-≠v. Ah¿°p-sIm-Sp-Øm¬ sI.-X-ºms‚ t\Xr-Xz-Øn¬ Bcw-`n-
hmZn-®n-´p-Im-cy-an-s√-∂p t_m≤y- Rm≥ kwXr-]vX-\m-Wv.'' A—≥. ®n-cp∂ Ccn-ßm-e-°pS IY-I-fn-¢∫pw
amb apJy-a{¥n ]ns∂-sbm∂pw ]d- Sn.-sI. °v ]n∂oSv hm°p-I-fn-√m- A—s‚ {]h¿Øn-a-fi-e-am-bn-cp-∂p.
bmsX bm{X-bmbn. A—\pw ASpØ bn-cp-∂p. sX‰ns‚ t\sc \njvI-cpWw a√-Sn-
Xoh- ≠ n- b n¬ Ibdn sjm¿Wq¿°v Cu kw`--hß - s- fms° sXfn-bn--°p- °p∂ kz`m-h-am-bn-cp-∂p \ºym-cpsS.
bm{X-Xn-cn-®p. CXm-bn-cp∂p A—≥. ∂Xv Hcn-°epw sX‰p-sN-øm≥ CjvS- AXp-X-s∂-bm-bn-cp∂p A—-t‚bpw
A—s‚ kz`m-hw. Xm≥ Bcm-sW∂v s∏-SmØ Hcp XnI™ a\p-jy-kvt\- kz`mhw, aq°-Øp-ipWvTn Cs√-∂p-am-
icn°pw a\- n-em-°nb bYm¿∞ a\p- ln- b m- b n- c p∂p A—≥ F∂m- W v . {Xw. Ah¿ XΩnepw Nne-t∏mƒ \n m-
jy≥. A—s‚ k∑--\  - ns‚ km£n--]{- X-ambn c-Im-cy-߃°mbn hg-°n-Sp-∂Xv A\p-
Ccn-ßm-e-°pS DÆm-bn-hm-cn-b¿ CØcw \pdp- ß p- I ƒ [mcm--f - a p- ≠ v . hm-N-I-cmb R߃°v Gsd IuXp-
kvamc-I-I-em-\n-e-b-Øn¬ Kw`o-c-amb ]s£ AsXms° Hm¿Ω-bn¬ HmSn- I-am-bn-cp-∂p. A—s‚ ac-W-tijw
Hcp ]cn-]mSn \S-°p-∂p. apJym-XnYn sb-Øp-∂n-√. IY- I - f n- ¢ - ∫ ns‚ B`n- a p- J y- Ø n¬
A∂sØ kmwkvIm-cn-I-h-Ip-∏p-a{¥n R߃ A©p-a-°-fm-Wv. \mep- ""Fw.-F-kv.-\-ºq-Xncn kvamc-I- I-Y-
Sn.-sI. cma-Ir-jvW-\m-Wv. \nd-™-k- k-tlm-Z-c-∑mcpw Hcp-kt-- lm-Z-cnbpw. Ifn]pc-kvImcw'' F∂-t]-cn¬ Hcp
Z v. A—≥ ImWn-I-fpsS Iq´-Øn¬ F√m-hcpw hnhm-ln-X-cm-Wv. ktlm-Z- ]pc-kv°m-chpw R߃ \¬In-Øp-S-
ap≥\n-c-bn¬. Aev]w Ign-™-t∏mƒ cnsb hnhmlwIgn-®n-cn-°p-∂Xv ]ptcm- ßn. AXmWv At±-l-Øns‚ Bflm-
Sn.-sI.-s]-s´∂v Fgp-t∂-‰p. P\w A¥w- K-a-\-hm-Znbpw \S\p-amb B¿.-\-K¿ hn-\p-th≠n h¿jw-tXmdpw Rß-fpsS
hn- ´ p. At±- l w HmSn- s b- Ø n- b Xv BWv. Rß-fpsS hnZym-`ym-khpw a‰pw {im≤- a q- ´ ¬. 1983 HIv t Sm- _ ¿ 27\v
A—s‚ ASp-tØbv-°m-Wv. _‘p-°-fp-sSbpw A—s‚ kplr-Øp- cmhnse 7 aWn°v At±lw CutemI-
""Fw.- F - k v . - C - c n- t °- ≠ - ÿ ew °-fp-sSbpw hoSp-I-fn¬ Xma-kn-®p-th- -tØm-Sp-bm{X ]d-™p. A∂p-ap-X¬
GXm-sW∂v Ch¿°-dn-bn-√. DwFgp- ≠n- h - ∂ p. Rß- f psS Imcy- Ø n¬ IY-I-fn-¢∫pw A—s‚ IpSpw-_mw-K-
t∂¬°p. tÃPn-tebv°p hcp''˛Sn.-sI. XmßpwXW-ep-ambn h¿Øn-®n-cp-∂Xv ßfpw tN¿∂v HIvtSm-_¿ 27 Fw.-F-
""Gbv AsXm-∂pw-th-≠. Ccn-ßm- A—s‚ aqØ-tPy-jvT-\mb hey-—\pw kv. \ºq-Xncn A\p-kva-c-W-Zn-\-ambn
e- ° p- S - ° m¿°v Fs∂ Adnbmw hey-Ωbpambn-cp-∂p. A—≥ \mS-I- BN- c n- ® p- h - c p- ∂ p. Cu thf- b n¬
F\n°v Ah-tcbpw. CXp-a-Xn. Xs‚ Ønepw kn\n-a-bn-ep-ambn De-bv°-cm- F\n°v A—s\°pdn-®p≈ Ffnb
{]kwKw Chn-sS-bn-cp-∂m¬ kpJ-ambn a≥\mbcpw hen- b - s h- f n- ® - ∏ mSpw, Hm¿Ω- I ƒ \nß- f psSIqSn Adn- h n-
tIƒ°mw'' ˛ A—≥. henb B\-°m-c\ - pw, apØ--»\pw, iqe- \mbn khn-\bw ka¿∏n-°p-∂p. sNß-
Sn.- s I. \n¿_- ‘ n®v A—s\ ]m-Wn-hm-cn-b-cpw, Hutk∏pw, hnf-bq¿ a-\mSv Zmtam-Z-c≥ \ºym¿°v A—≥
tÃPn-tebv°v sIm≠p-t]m-bn. At±-l- apØ-»nbpw a-‰p-ambn Pohn-°p-tºmƒ \ev I nb Hcp- a w- K f- ] {Xw A—\pw
Øns‚ AcnsI Hcp Itk-ci - c
- n-bm°n RßfpsS AΩ Pohn- ° m≥th≠n tbmPn- ° p- ∂ - X m- I - b m¬ ChnsS
AXn-en-cp-Øn. Ipi-e-{]-iv\-߃ \S- _‘p- K r- l - ß - f n¬ {]k- h m- \ - tN¿°s´
Øn. ¥cip{iq-j-I-bm-bpw, klm-bn-bmbpw ""Bhn¿tamZ-a-]m-c-ImhyPe-[n
""CØhW Ah- i - I - e m- I m- A`n-\-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂-XmWv -kv\m-\-Øn-\m¬ ]qXamw
c∑m¿°p≈ s]≥j\v Fw.- F - k v . kXyw. CXns‚ DØ- c - h m- Z nØw Xmh¬`mh-\-hm\ntebv°p-b-cp-am˛
At]- £ n- ° - W w. Xcm- \ p≈ A[n- A—s‚ ]nSn-∏p-tI-Sm-sW∂v AΩ Hcn- tLm-jsØ hmgvØo-Sp-hm≥
Imcw F\n-°mWv'' ˛ Sn.-sI. °epw Icp-Xn--bn-´n-√. ]cn-`-hn-®n-´n-√. Cu hniz-Øn-sem-cp-Ø-\n-√n-Xp-shdpw
""th≠˛ Rm\n-t∏mƒ Ah-i\ - √
- . apJw Idp- ∏ n- ® n- ´ n- √ . Npcp- ° - Ø n¬ hm°-s√-\n-s°m-´p-an-˛
Fs‚ aq∂p-a-°fpw tPmen-°m-cmWv A—s‚ a\- n-t\-°mƒ henb Hcp ∂m-hn-√m Ihn-Xm-{iaw ]cn-`-h-w
aI-fpsS hnhm-lw-I-gn-™p. G‰hpw a\- ns‚ DS-a-bm-Wv Rß-fpsS AΩ. -Xm-shm√-sX√pw ktJ.''
Xmsg-bp≈ aI≥ _nkn-\- n-em-Wv. R߃ Ccn-ßm-e° - p-Sb
- n¬ Xma-
W
Ah-sc√mw Fs∂ th≠-hn-[-Øn¬ k- a m- ° n- b - t ∏mƒ A—s‚ Iem- { ]-
ip{iq-jn-°p-∂p-≠v. Aßn-s\-bp≈ h¿Ø-\-߃°v as‰mcp taJ-e-Iq-Sn-e-
Rm≥ Fßns\ Ah- i - \ m- I pw. `n®p; kwkvIr- X - ] - fi n- X \pw
At]£\¬Ip-∂Xv sX‰s√?'' A—≥ hm‹nbpw A£-c-t«m-I-hn-Z-Kv≤-\p-
89
A—s\ Hm¿°p-tºmƒ
Fw.-sI. N{μ≥

(XymK-]q¿Æ-amb hnip-≤n-tbmsS kmaq-ly-am-‰-Øn\pth≠n {]h¿Øn®v \ap-°n-S-bn-eqsS IS-∂p-t]mb Fw.-F-kv.


\ºq-Xn-cn-sb-°p-dn-®p≈ Hm¿Ω-Iƒ, At±-l-Øns‚ aI≥ s{]m^. Fw.-sI. N{μ≥ "\m´p-`m-jy'-hp-ambn ]¶p-h-bv°p-
∂p. ]p-Ø≥Nnd {KmaoW hmb-\-im-e-{]-h¿Ø-I-cpsS A\p-hm-Z-tØmsS R߃ B te-J\w {]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.)

"\m´p- ` mjy'Øns‚ {]tXyI {]kn-≤-amb NpUp-hm-e-Øq¿ aqtØ- hm¿∂pIgn- ™ m¬ hmg- b n- e - b n¬


]Xn- ∏ n- \ p- t h≠n A—- s \- ° p- d n®v S- a m- W v . IY- I - f n- b p- s Sbpw taf- Ø n- s]mXn™v sI´n-h° - pw. AXp-I≠ - m¬
Fs¥-¶nepw Fgp-X-W-sa∂v lcn-›- s‚bpw ]mc-ºc - y-ap≈ IpSpw-_w. apØ- tXm∂pI C\n ASp- s Øm∂pw
{μ≥ Bh-iy-s∏-´-t∏mƒ "Bhmtem' »n°p IÆp-Im-Wn-√. sNhn tIƒ°n- AXn¬\n∂p sh‰n-e-sb-Sp-t°-≠-Xn-√
F∂ adp-]-Sn-bmWv Rm≥ ]d-™-Xv. √. A°m-eØv apØ»n ]d-™p-X∂ F∂m-Wv. A{X `{Z-am-bmWv sI´n-h-
GXm\pw Znh-k-߃°p-tijw lcn IY-Iƒ°v IW-°n-√. ]pcm-W-I-Y- bv ° p- I . Ac- a - W n- ° q¿ Ign- t b- ≠ .
ho≠pw hnfn®p: Ifpw cmPm-°-∑m-cpsS IY-Ifpw am{X- At∏mƒ ho≠pw apdp- ° pw. ]g- b -
"F¥mbn amtj?' a-√, ⁄m\-kp-μ-cn-bpsS IY-t]mepw t]mse sI´n-h-°pw.
"H∂p- a m- b n- √ . A—- s \- ° p- R߃ apØ-»n-bn¬\n∂mWv tI´-Xv. XocmØ i¶bpw A—s‚ {]tXy-
dn®pXs∂ Fgp-XtWm? as‰-s¥-¶nepw Hgn- h p- I m- e - ß - f n¬ Rßsf I- X bmbn- c p- ∂ p. A—s‚ acp- a - I ≥
aXntbm?' AΩm- t Øbv ° pw (A- Ω - b psS C√- aym¬∏n≈n A\n-tb-´≥ Hcn-°¬ ]d-
"RßsS tamlw AXm-Wv.' tØbv-°v) in‰»n (A-Ω-bpsS A\p-P- bp-I-bp-≠mbn: ""IrjvW-Ωm-a≥ Ipf-
Ah-cpsS tamlw \S-°s´ F∂p- Øn)amcpsS Krl- ß - f n- t ebv ° pw Øn-tebv°v Hcp Iøn¬ Iºn-dm-¥epw,
sh®v Fgp-Xm≥ Xocp-am-\n-®p. Fßs\ A—≥ sIm≠p-t]m-Im-dp-≠v. AΩm- adp-I-øn¬ tSm¿®p-am-bmWv t]mhp-I.
XpS-ßWw? F¥v Fgp-XWw? kz¥w tØ-bv°p≈ bm{X Hm¿°m≥ ckw dm¥¬ \∂mbn {]Im-in-°p-∂nt√
A—-s\-°p-dn-s®-gp-Xp-tºmƒ kzm`m-hn- tXm∂p- ∂ p. C√- Ø p- \ n∂p sImc´n F∂-dn-bm≥ CSbv°v tSm¿®-Sn-®p-t\m-
I- a mbpw D≠m- I m- h p∂ "Alw' sdbn¬th- t Ã- j ≥hsc Imf- h - ≠ n. °pw!.''
Fßs\ Hgn-hm°mw? i¶ Xocp-∂n-√. sImc-´n-bn¬\n∂v Xr»q¿hsc s{Sbn≥. CØ-c-Øn¬ Nne {]tXy-I-X-I-
Ah-km\w c≠pwI¬]n®v Fgp-Xn-Øp- Xr»q¿ tÃj- \ n¬\n∂p tfmSpIqSnb Hcp km[m-cW a\p-jy-
S-ßn. ASp°pw Nn´-bp-an-√msX Nne _kvÃm‚ vhsc a\p-jy≥ hen-°p∂ \m-bn-cp∂p Ip´n-°m-eØv R߃°v
Nn¥-Iƒam{Xw. A\p-`-hn-®-dn-™-Xn- dn£. Ibv]-dºvhsc _ v. s{Sbn≥ A—≥. ]T-\-Im-cy-ß-fn¬ {i≤n-®n-cp-
t\-°mƒ hmbn®pw ]d-™p-tI´pw a\- hcp-∂-Xn\v Hcp aWn-°q¿ apsº-¶nepw ∂p. ]co-£-bn¬ am¿°p Ipd-™m¬
 n-em-°nb Fw.-F-kv. \ºq-Xn-cn-sb- tÃj-\n¬ FØn-bn-cn-°pw. Rßsf tZjy- s ∏- ´ n- c p- ∂ p. hmbn- ° p- t ºmgpw
bmWv ]cn-N-bw. (A-Ωt- bbpw Ip´n-It- f-bpw) hn{i-aÿ - - Fgp-Xp-tºmgpw hcp∂ sX‰p-Iƒ Xncp-
sImc´nbnse {]i-kvX-amb awK- eØv Ccp-Øn-bn´v A—≥ Ftßmt´m Øn-bn-cp-∂p. Hcp icm-icn c£n-Xm-
e-t»cn C√-amWv A—s‚ Xd-hm-Sv. t]mhpw. Xoh≠n hcp-tºm-tgbv°pw hns‚ F√m kz`m-hß -- fpw A—-\p-≠m-
C∂v B {]tZiw awK-e-t»cn F∂ FØpw. Xr»q¿ _kvÃm‚nse hn{i- bn-cp-∂p.
t]cn-emWv Adn-bs - ∏-Sp-∂X
- v. AΩ kc- a-ap-dn-bnepw Rßsf CcpØn A—≥ A—-\nse hyXy-kvXX R߃
kzXn A¥¿÷\w Ibv]- d ºv t]mhpw. Nne-t∏mƒ aWn-°q-dp-Iƒ Ign- a\- n-em-°p-∂Xv hntam-N-\-k-a-c-Im-e-
Imhn¬a- \ - b n¬ (Im- h n- t ‚- √ - Ø v ) ™mhpw hcn-I. hcp-tºmƒ Iøn¬ ØmWv. Rm≥ A∂v Ggmw ¢m n-
BWv P\n-®X - v. R߃ A©v ktlm- Hmd-©p-≠m-Ipw. Xo¿®! emWv ]Tn-°p-∂-Xv, sImc´n Fw.-F.-
Z-c-ß-fm-Wv. \fn-t\-´≥, kptam-t∏mƒ, IÆp-Im-WmØ apØ-»n°p Ipf- Fw. sslkv I q- f n¬. kptam- t ∏mƒ
Rm≥, hn]n-\≥, A\n-b≥. Rß-fpsS Øn-tebv°pw I°q-kn-tebv°pw ]nSn- tIm¨sh‚ nepw. amt\- P - c - ® - \ pw,
Ip´n-°m-eØv C√Øv Iq´p-Ip-Spw-_-hy- ®p-t]m-hp-∂-Xn\p Ib¿ sI´n-bn-cp-∂p. slUv a m- j - ® \pw a‰pamj- ∑ mcpw
h-ÿ-bm-bn-cp-∂p. A—\p c≠v G´- apfw-Iºv Rm´n-bmWv Ib¿ sI´p-I. \bn® PmY-bn¬ Rßfpw ]s¶-Sp-
∑mcpw c≠v A\n- b - ∑ mcpw aq∂p Ib¿ CSbv°v s]m´pw. apfw-Im-ep-Iƒ Øp. PmYIgn™v C√- s Ø- Ø n- b -
ktlm-Z-cn-amcpw D≠m-bn-cp-∂p. \ºq- Nne-t∏mƒ Nm™p-t]m-hpw. Cu Ib- t∏mƒ A—≥ ]Xn-hn-√msX s]m´n-
Xncn`mj-bn¬ ]d-™m¬ R߃°p dp-Iƒ sI´p-Ibpw Imep-Iƒ t\sc-bm- sØ-dn-®p. A∂v BZy-ambn (A-h-km-
c≠p hey-—-∑mcpw c≠v A]v^∑mcpw °p- I bpw sNøp∂ ˛ sNøn- ° p∂ \-am-bpw) Rßsf ]pfn-hm-d¬ sIm≠-
aq∂v At®mƒam-cp-amWv D≠m-bn-cp-∂- A—s‚ cq]w a\- n-ep-≠v. F¥p-]- Sn-®p. amj-∑mcv ]d-™-X-\p-k-cn®v
Xv. A—\pw hey-—-∑mcpw C√-Øp-X- Wnbpw "s]¿s^-£-\n'¬ sNø-W-sa- PmY- b n¬ ]s¶- S pØXv Fßs\
s∂-bm-bn-cp-∂p Xma-kw. A]v^∑m¿ ∂Xv A—s‚ hmin-bm-bn-cp-∂p. Imep sX‰mhpw? Rß-fpsS Cfw-a-\ n¬
sImc-´n-kz-cq-]-Øn¬ hnhmlwIgn®v Rm´p-∂-Xnepw Ib¿ sI´p-∂-Xnepw kwi-ba - p-W¿∂p. tNmZn-°m≥ ss[cy-
Ahn-sS-bm-bn-cp-∂p. At®mƒam¿ Ah- Cu \njvI¿j ImWmw. an- √ . Ic- ™ p- h o¿Ø apJ- h p- a mbn
cpsS Xd- h m- S p- I - f nepw. apØ- » s\ \√ apdp- ° p- I m- c - \ m- b n- c p∂p Im∏n-Ip-Sn®v Ipfnbpw \maw-sNm-√epw
Rß-fpsS Xe-ap-d-bnse Bcpw I≠- A—≥. sh‰ne hmßn \∂mbn Igp- Ign™v ]Tn-°m-\n-cp-∂p. At∏mƒ
90 Xmbn Adn-hn-√. apØ-»n-bpsS C√w Ipw. F∂n´v \ne-Øp-hn-cn-°pw. sh≈w A—≥ ho≠pw h∂p. ]gb Bfm-bn-
cp- ∂ n- √ , Iøn¬ hSn- b n- √ . apJØv b¿ F∂ IYm-]m-{X-ambn-cp∂p A—- Øn-ep-am-Wv.
tZjy-an-√. Hcp]mSv Imcy-߃ ]d- t‚Xv. P∑n-bmb Ip©pÆn \ºq-Xn-cn- kvIqfn¬ ]Tn-°p∂ Ime-Øp-
™p. ]eXpw a\-   n- e m- b n- √ . Hcp ∏m-Sns\ ImWm≥ Ah-dms‚ aI≥ Xs∂bmWv ]n.- s P. B‚- W n- b psS
Imcyw hy‡-am-bn-cp-∂p. C√sØ ]mS- apl-ΩZpw ]ß≥\m-bc - psS aI≥ i¶p- "DghpNmenepw' "s]mXp-i-{Xp-°-fnepw'
ß-fnepw ]d-ºp-I-fnepw ]Wn-sb-Sp-°p- Ænbpw hcp-∂p. A—≥ A`n-\-bn-®p-I-≠Xv. AXnse
∂- h - s c- t ]m- s e- b p≈ ]mh- ""\ºq-Xn-cn-∏m-Spt≠m AIØv'' IYm-]m-{X-ßsf Hm¿Ω-bn-√. h¿j-
߃°pth≠n Hcp- ] mSp \√- I m- c y- Ah¿ tNmZn-°p-∂p. ߃°p-tijw sImc´n ⁄mt\m-Zbw
߃ C.-Fw.-F-kv. a{¥n-k` sNbvXp- ""Bcv?'' cma≥\m-b¿ hmb-\-ime hm¿jn-I-Øn¬ R߃
sIm-≠n-cn-°p-∂p. AXns\ XI¿°m- ""\ºq-Xn-cn-∏mSv'' sNdp-∏-°m¿ "s]mXp-i-{Xp-°ƒ' Ah-
\mWv hntam- N - \ - k - a - c w. BbnsS ""H∂p-Iq-Sn-∏td'' X-cn-∏n-°p-I-bp-≠m-bn. A—-\m-bn-cp∂p
A—≥ ]Tn-∏n® Hcp ]m´v Hm¿°p-∂p. ""\ºq-Xn-cn-∏m-tS, \ºq-Xn-cn-∏mSv'' kwhn-[m-b-I≥. im¥ F∂ Hcp ]®-
""Hebv°! Hebv°'' ∏-cn-jv°m-cn-Wn-bpsS tdmfm-bn-cp∂p
""Acn-hmfpw s\¬°-Xn-cp
A‘m-fn®p \n¬°p∂ sNdp-∏- F\n- ° v. Hcp kwhn- [ m- b - I s‚
-a-S-bm-f-ap≈ s]´n
°m-tcmSv cma≥ \mb¿ ]d-bp-∂p. Im¿°iyw A∂m- W - \ p- ` - h - s ∏- ´ - X v .
Acn-In-´m-dm°pw s]´n
""X{ºm≥∂v ]d, X{ºm≥'' \n¿t±-in-®-t]mse ]d-™n-s√-¶n¬,
\ΩpsS s]´n
Cu cwK-amWv A—s\ He-bv°- sNbvXn-s√-¶n¬, NoØ-]-d™v IÆp-
CS-Ø-c-°m-sc, sNdp
cm-a≥ B°n-b-Xv. s]m-´n-°pw.
-I-®-h-S-°m-sc, a∂n-
Hcp apgp-\of\mS-I-am-bn-´√ sNdp- tIcf Iem-thZn ]e {]mhiyw
e-Sn-a-I-fmbn Imew
{]h¿Ø-\-c-ln-X-am-hp-Ibpw
Ign-∏-htc
Dbn¿sØ-gp-t∂¬°p-Ibpw sNbvXn-´p-
Dgp-Xp-hn-X-∏-h-tc,
≠v. BZy-L-´-ß-fn¬ t{]wPn-bm-bn-
Dcn-b-cn-bn-√m-tØm-tc,
cp∂p ]ß≥\m-bsc Ah-X-cn-∏n-®n-cp-
DSp-Xp-Wn-s\-øp-thmtc,
∂- X v . ]n∂oSv Fs‚ ktlm- Z - c o-
DSp-°m-tØmtc''
`¿Ømhv A∏p G´≥ (B¿ \K¿) B
DgpXp hnX-bv°p-∂-h¿°v Dcn-b- `mKw AXn-k-a¿∞-ambn ssIImcyw
cn-bn-√m-Xm-hp-∂Xpw DSp-XpWn s\øp- sNbvXn-cp-∂p. ]cn-bm-\w-]‰ A`n-\-bn-
∂-h¿°v DSp-°msX \S-t°≠n hcp- ®n-cp∂ Ah-dms‚ thjhpw A∏p
∂Xpw F¥p-sIm-s≠∂p a\- n-em- G´≥ Ah- X - c n- ∏ n®p I≠n- ´ p- ≠ v .
°m≥ A—s‚ A∂sØ kwkmcw F∂m¬ cma≥\m-b-cpsS tdmƒ A—-
Rßsf klm-bn-®p. \-√msX a‰mcpw A`n-\-bn®v Rm≥
A—s‚ \nd-km-∂n≤yw A\p-`- I≠n-´n-√. (a-‰mcpw B tdmƒ FSp-Øn-
h-s∏-´n-cp∂ Ime-L-´-am-bn-cp∂p AXv. cp-∂n√ F∂¿∞-an-√)
Ft∏m- g mWv AXn¬ am‰wh∂- X v Ah- k m- \ - I m- e Øv GXm\pw
F∂Xv IrXy-ambn ]d-bm≥ Ign-bn-√. kn\n-a-I-fn¬ A—≥ A`n-\-bn-®n-´p-≠v.
\nd-km-∂n≤yw t]mbn´v km∂n≤yw Im´p- X p- f - k n, Ccp- ´ ns‚ Bflm- h v ,
t]mep-an-√mØ Znh-k-߃ [mcm-f-am- "\Ωsfm∂n'se Hebv° cma≥ ]I¬°n-\m-hv, \n¿Ωm-eyw, Kpcp-hm-
bn. \m´n¬ \nd-™p-\n∂ A—≥ C√- bq¿ tIih≥, {]bm-Ww, {`jvSv, hgn-
Øp- a m{Xw FØm- Ø - s Xt¥ F∂ Im-Sv "\Ω-sfm∂v' Fgp-Xn-b-Xv. tZim- ]n-g® k¥-Xn, Un‰-IvSohv 909 tIc-f-
kwibw R߃ Ip´n-Iƒ°p-≠m-bn- `n-am-\n°pth≠n Hml-cn-∏n-cnhp \S- Øn¬, iIp-¥f - . A—≥ Hcn-°epw Hcp
cp-∂p. AXp a\- n-em-°m≥ R߃ Øm≥ kwL-Sn-∏n-®n-cp∂ "tZim-`n-am- kn\n-am-\-S-\mbn Adn-bm≥ CjvS-s∏-
Iptd-°qSn hf-tc-≠n-h-∂p. \n-taf' Ifn¬ Ah-X-cn-∏n-°m-\mbn ´n-cp-∂n-√. B \ne-bn¬ Hcp kºm-
"Fw.-Fkv.' F∂ \Ss\ BZy- Fgp-Xnb Hcp eLp-K-Zy-\m-S-I-am-bn- Zyhpw D≠m-°n-bn-´p-an-√. \n¿Ωm-ey-
ambn ImWp-∂Xv "\Ω-sfm∂v' F∂ cp∂p AXv. s{]m^-j-W¬ \mS-I-am- Øns‚ jq´nw-Kn\v aq∂p {]mhiyw
\mS-I-Øn-emWv. Fw.-]n. AΩm-a≥ °n-b-t∏mƒ "]®-∏-\-¥tØ, ]p∂m-c- t]mbn´pw kq∏¿ Xmc-߃ hcm-Ø-Xn-
(t{]w-Pn) Ip©p-Wy-Ωm-a≥ (]-cn-bm-\w- ∏q-aptØ' Dƒs∏sS \nc-h[n Km\- \m¬ A—\v XncnsI t]mtc≠n h∂n-
]-‰), Snø-t\-´≥ (Sn.-F≥. \ºq-Xn-cn-) ߃ AXn¬ tN¿Øp. ]m´p]pkvX- ´p-≠v. HSp-hn¬ A—s‚ `mKw kl-\-
XpS-ßn-b-h-tcm-sSm∏w A—-t‚bpw ]S- I-Øn¬ 16 ]m´p-Iƒ ImWp-∂-Xn¬ 9 So-\S∑m¿ C√msX FSp-°p-I-bm-bn-cp-
ß-fp≈ t\m´okv A—≥ sIm≠p-h- FÆw hb- e mdpw 7 FÆw ∂p. A—s‚ thj-ß-fn¬ G‰hpw
cm-dp-≠v. s]m≥Ip∂w ZmtamZc\pw Fgp-Xn-b- {it≤- b - a m- b Xpw \n¿Ωm- e y- Ø nse
Ccn- ß m- e - ° pS tI{μ- a m°n Xm-Wv. A—s‚ t]cv IrjvW≥ \ºq- henb shfn-®-∏mSv Bbn-cp-∂-t√m.
{]h¿Øn- ® n- c p∂ tIc- f - I - e m- t h- Z n- Xncn F∂-Xn\p ]Icw "Fw.-F-kv. \mS-Ia - m-bn-cp∂p A—s‚ Poh≥.
bmWv sNdp-Im-Sns‚ "\Ω-sfm∂v' Ah- F∂v BZyw ImWp- ∂ Xv "\Ωsfm- A`n-\-bn-®p-sIm≠v cwKØv acn-°-W-
X-cn-∏n-®ncp-∂-Xv. Imcy-ÿ≥ cma≥\m- ∂n's‚ t\m´o-kn-epw, ]m´p]pkvX-I- sa-∂m-bn-cp∂p A—s‚ tamlw. tIc-
91
f-Ønse BZy-ImeIΩyq-Wn-Ãp-Im-sc- cn-I-ambn Ah-i-\m-sW-¶nepw am\-kn- t]mØ≥ Xncn-®p-sIm-Sp-Øn-√. A—-
t∏mse A—\pw kmaq-ly-]-cn-jvI- I-ambn Rm≥ Ah-i-\-√. Aß-s\- t\m- s Sm∏w ]W- a n- d - ° nb ]ecpw
cWP\m-[n-]Xy{]ÿm-\-ß-fn-emWv sbmcp Ime- a p- ≠ m- b n- c p∂p A∂v tIkp- s Im- S pØv AXv CuSm- ° n.
s]mXp{]h¿Ø\w Bcw-`n-®-Xv. Xs‚ Bcpw Fs∂ I≠n-√. C∂v Ip´n-I- A—≥ AXn\pw apXn¿∂n-√.
Xe-ap-d-bnse D¬∏-Xn-jvWp-°-fmb sf√mw Hcp \ne-bn-em-bn. Rm≥ kwXr- Ggmw¢mkv Ign-™-Xn-\p-tijw
\ºq-Xncnbphm-°-sf-t∏mse kap-Zm-b- ]vX-\m-Wv.' F\n°v ss{IÃv tImtf-Pn¬ tPmen-
Ønse A\m-Nm-cß - ƒs°-Xn-cmb ka- kPohcmjv{So- b - a √ A—≥ In-´p-∂-Xp-h-sc-bp≈ Ime-L´w Rß-
c- Ø n¬ kPo- h - a mbn ]¶p- s Im- ≠ p. {]h¿Ø-\-cw-K-ambn FSp-Ø-Xv. ]gb fpsS IpSpw- _ sØ kw_- ‘ n-
AXns‚ `mK-ambn IpSpa apdn-°p-I, sIm®n-bn¬ HcpXhW sXc-s™-Sp- ®nStØmfw Ccp-fS-™-Xm-bn-cp-∂p.
]qWq¬ Dt]- £ n- ° pI XpS- ß nb ∏n¬ a’- c n- ° m≥ t\man- t \- j ≥ hey-—t- ‚bpw hey-Ωb - p-tSbpw Af-h‰
"hn[zw-kI'{]h¿Ø-\-߃ sNbvXp. ka¿∏n-s®-¶nepw ]m¿´n as‰m-cmsf kvt\lhpw hm’-eyhpw km¥z-\-hp-
"ASp-°-f-bn¬\n∂v Ac-ß-tØ-bv°v, ]n¥p-W-bv°m≥ Xocp-am-\n-®-t∏mƒ a-√msX {]i-kvX-amb awK-e-t»-cn-bn-
ad-°p-S-bv°p-≈nse alm-\-c-Iw, EXp- A—≥ ]n∑m-dn. A—s\ A\p-kva-cn- √Øv R߃°v H∂p-an-√ F∂ Xncn-
aXn F∂o \mS-I-߃ Ah-X-cn-∏n-°p- ®p-sIm≠v \h-bp-K-Øn¬ kn. ANyp- ®-dn-hv..... Ip´n-Iƒ R߃ hnhn[
∂-Xn¬ hn.-Sn., Fw.-B¿.-_n., t{]wPn X-ta-t\m≥ Fgp-Xnb teJ-\Ø - n¬ ]d- _‘p-Kr-l-ß-fnƒ. AΩ as‰m-cn-S-Øv,
F∂n-h-tcm-sSm∏w A—-\p-ap-≠m-bn-cp- bp-∂-Xn-ßs\: "]m¿´n IΩn-‰n-I-fn¬ A—≥ Fhn-sS-bp-an-√, AYhm F√m-
∂p. hnπ-h-{]-h¿Ø-\-Øns‚ {][m-\- `mc-hm-lnXzw hln®p sIm≠v Fw.- bn-S-Øp-ap-≠v, Rß-fpsS Acn-In-sem-
ta-J-e-bmbn A—≥ kzoI-cn-®Xv \mS- Fkv. {]h¿Øn-®n-´n-s√-¶nepw as‰- gnsI. Rß-fpsS Xma-k-Øn\pw ]T-
I-cw-K-am-bn-cp-∂p. tIcf Iem-th-Zn-°p- {Xtbm IΩyq-Wn-Ãp-Im-tc-°mƒ IqSp- \- Ø n\pw a‰p kuI- c y- ß ƒ°pw-
tijw ]n.-sP. B‚-Wn, ImeSn tKm]n, X-emb XymKhpw Ivtfihpw At±lw th≠n A—≥ ap´nb hmXn- e p- I ƒ
]n. \tc-{μ-\m-Yv, sI.-F-kv. \ºq-Xn-cn am{X-a-√, At±-l-Øns‚ IpSpw-_hpw H∂pw sIm´n-b-S-°-s∏-´n-√.
XpSßn \nc-h[nt]cpsS \mS-I-k-an-Xn- {]ÿm-\-Øn-\p-th≠n kln-®n-´p-≠v. CXn- \ nsS Fw.- F - k v . \ºq- X n-
I-fp-ambn A—≥ kl-Ic - n-®n-´p-≠v. Fw.- Xr»q-cn¬ hmS-Ih - o-´n¬ Fw.-Fk- v. Xma- cnsb icn°pw a\- n-em-°n-bn-´p≈
F-kv. \ºq-Xncn F√m-h¿°pw "apØ- kn-°p-tºmƒ F{Xtbm amk-߃ Hfn- A∏p G´≥ kptam-t∏msf hnhmlw
»≥' Bbn- c p- ∂ p. kwKo- X - \ m- S I hn-ep≈ kJm-°sf Xs‚ ho´n¬ Xma- Ign-®p. ]n∂o-Sp≈ Rß-fpsS Pohn-
A°m-Zan ]pc-kvImcw 1981-˛¬ (a-cn-°p- kn-∏n-®n-´p-≠v. F°m-eØpw At±-l- X-Ønse am¿§-Z¿in A∏p G´-\m-bn-
∂-Xn\v c≠p-sIm√w ap≥]v) A—\v Øns‚ hoSv IΩyq- W n- Ã p- I m¿°pw cp-∂p. \fn-t\-´\v t]mfn-¢n-\n-°n¬
e`n-®p. A\p- ` m- h n- I ƒ°pw Hcp ÿncw tPmenbpw In´n.
sXmgn-emfnh¿§cmjv{Sobw AXnYnaμn- c - a mbn h¿Øn- ® n- ´ p- ≠ v . Hcn- ° ¬t]mepw AΩtbm
apdpsI ]nSn- ® - X p- a qew A¿l- a mb At±- l - Ø ns‚ [¿Ω- ] - X v \ n- b psS R߃ a°tfm A—s\ Ip‰- s ∏-
_lp- a - X n- I - t fm, AwKo- I m- c tam ssIsIm≠v h®p-hn-f-ºnb tNmdpw SpØn kwkm-cn-®n-´n-√. ]ecpw ]d-bm-
A—\p e`n-®n-√. at‰Xv AwKo-Im-c- Iq´m\pw Ign-°mØ IΩyq-Wn-Ãp-Im¿ dp-≠v, B¿`mS`cn-Xa - m-Ip-am-bn-cp∂ Hcp
tØ-°mfpw A—\p hepXv Iem-tem- Xr»q¿ Pn√-bn¬ hnc-f-am-Wv. IpSpw-_-Po-hnXw Fw.-F-kns‚ ]nSn-∏p-
I- Ø ns‚ AwKo- I m- c - a m- b n- c p- ∂ p. kz¥w kzØn-s\-∏‰n A—\v Hcp tI- S p- s Im≠v C√m- X m- b n. Ft¥m
A—≥ acn-®-t∏mƒ tZim-`n-am\n Fgp- Pm{K-Xbpw D≠m-bn-cp-∂n-√. C√-Øp- R߃°-ßs\ tXm∂n-bn-´n-√. B
Xnb apJ- { ]- k w- K - Ø n¬ ]d- b p- ∂ p. \n∂v `mKn-®p-In-´nb `oa-amb kzØp- hen-b-a-\ v R߃°v ImWm≥ Ign-
"kap- Z mb]cn- j v I - c W- { ]h- ¿ - Ø \w- t]mepw Icp- X - t emsS hn\n- t bm- K n- ™-XmImw Imc-Ww.
sIm≠v Nne¿ kwXr- ] v X n- b - S - ™ - °m≥ A—-\m-bn-√. "\ºq-cnsb a\p-jy- ANyp- X - t a- t \ms‚ teJ\w
t∏mƒ a‰p-]-e-tcm-Sp-sam∏w C.-Fw.-F- \m-°m\p'≈ Hmß-√q¿ tbmK-t£a hmbn- ® p- t Iƒ∏n- ® - t ∏mƒ AΩ- ] - d -
kns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ kmaq-ly-hy- k`m-k-tΩ-f-\-Øns‚ Blzm\w tI´v ™Xv Hm¿°p-I-bm-Wv. thfn Btem-
hÿ s]mfn- s ®- g p- X m- \ p- ≈ - hn- A\- h [n \ºq- X ncn bphm- ° ƒ N-\b- p-ambn h∂-t∏mƒ apØ-—≥ AΩ-
πh{]ÿm- \ - Ø n- e mWv Fw.- F - k v . Irjnbpw hyh-km-bhpw XpS-ßn. Ah- tbmSp ]d- ™ p- h s{X: "awK- e - t »cn
\ºq- X ncn G¿s∏- ´ - X v . acWwhsc cn¬ Nne-scms° hnP-bn-®p. A—≥ IrjvW≥ Hcp henb a\p-jy-\m-Wv.
A°m- c y- Ø n- s emcp hn´p- h o- g v N bpw Ahn- s Sbpw ]cm- P - b - a m- b n- c p- ∂ p. sNøW Imcy-߃s°ms° Hcp \√
At±lw hpc-Øn-bn-√. ]W-Øn\pw X\n°p In´nb Hml- c n- b n¬\n∂v e£y- a p- ≠ v . ad- s Øm∂pw ]d- b m≥
{]Xm-]-Øn\pw {]i-kvXn°pwth≠n \s√mcp kwJy A∂sØ ]m¿´n \n°-≠.' AΩ AXv AtX-]Sn A\p-
hnizm-k-{]-am-W-ßsf At±lw Icp- t\Xr-Xz-Øns‚ \n¿t±-im-\p-k-cWw k-cn®p; A£-cm¿∞-Øn¬ A—s‚
hm-°n-bn-√, ssIsh-Sn-™n-√, X≈n-∏- IfØn-¶¬ t]mØs‚ Ib¿^m-IvS- kl- [ ¿Ωn- W n- b m- b n. ]m¿´n- ° m- c p-
d-™p-an-√.' dn- b n¬ \nt£- ] n- ® p. ka¿∞- \ mb tSbpw a‰p-≈-h-cp-tSbpw Ipt™-S-Øn-
AhiIem-Im-c-\p≈ s]≥j-\p- t]mØ≥ apßn. ]n∂oSv IΩyq-WnÃv bm-bn. ]cn-j-Øp-Im-cp-tSbpw kplr-
th≠n At]-£n-°m≥ Sn.-sI. cma-Ir- ]m¿´n-bn¬\n∂v cmPn-h-bv°p-Ibpw Øp-°-fp-tSbpw apØ»nbmbn C∂pw
jvW≥ kvt\l-]q¿Δw \n¿_-‘n-®- sNbv X p. A—≥ Cd- ° nb aqe- [ - \ - Pohn-°p-∂p.
t∏mƒ A—≥ ]d-™-Xn-XmWv "imco- Øn¬\n∂p Hcp ss]k- t ]mepw W
92
IrX-⁄-X-tbm-sS, IrXm¿∞-X-tbmsS
JmZ¿ ]t´-∏mSw (P\-d¬ I¨ho-\¿)

Dƒs°m-≠-Xv. 2010 h¿jw Fw.-F-kv. am¿®v 28\v shÃv sImc´n


kvarXn-I-fm¬ Aew-Ir-X-am-bn-cp∂p ⁄mt\m- Z bw hmb- \ - i m- e - b p- a mbn
Ccn- ß m- e - ° p- S - b psS A¥- c o£w. kl-I-cn®v Fw.-F- ns‚ \qdmw P∑-
]ptcm- K - a \ Iem- k m- l n- X y- k wLw Zn\w BtLm-jn-®p. Fw.-F-kv. IqSn
Xr»q¿ Pn√m IΩn-‰n-bpsS kl-I-c-W- apJy-]-¶m-fn-bmbn Bcw-`n® hmb-\-
tØmsS Ccn-ßm-e-°pS taJem IΩn- imem¶- W - Ø n¬ \S∂ A£- c -
‰n-bmWv ]cn-]m-Sn-Iƒ°v Np°m≥ ]nSn- t«mIkZ- pw, A\p-kvac - W
- t- bm-Khpw
tIc-f-Ønse kmaq-ly-]-cn-jvI- ®-Xv. CXn-\mbn cq]o-I-cn® kwLm- sImc- ´ n- ° m- c n¬ Krlm- X p- c - X z- a p-
cW{]ÿm- \ - Ø n¬ XymtKm- ÷ ze SIkan- X n- b n¬ F√m hn`m- K - W¿Øp∂ A]q¿Δm-\p-`-h-ambn amdn.
]¶p-h-ln® t]mcm-fn-bm-bn-cp∂p Fw.- Ønepws]´ Bfp-Iƒ kPo-h-ambn ]Zva-`q-j¨ Ipgq¿ \mcm-b-W-am-cm-
F- k v . \ºq- X ncn F∂ Fw.- F - k v . ]¶p-sIm≠p. kn.-]n.-sF. (Fw) Ccn- cmWv Cu ]cn-]mSn DZvLm-S\w sNbvX-
IrjvW≥ \ºq-Xn-cn. \mS-I-˛-I-em-cw- ßm- e - ° pS Gcnb sk{I- ´ dn k: Xv. Fw.-F- ns\ A\p-kva-cn-®p-sIm≠v
K-ß-fmWv AXn-\mbn At±lw sXc- D√mkv If-°m´v sNb¿am\pw Cu s{]m^: ao\m-£n-X-ºm≥, s{]m^: C.
s™-SpØ ]mX. "EXp-aXn', "ASp-°- Ipdn-s∏-gp-Xp∂ Bƒ P\-d¬ I¨ho- cmP≥, tUm: Imhp-ºmbn _me-Ir-
f-bn¬ \n∂v Ac-ß-tØbv°v', "ad-°p- \dpw {io hn.- F ≥. Irjv W ≥Ip´n jvW≥ F∂n-h¿ kwkm-cn-®p.
S-bv°p-≈nse alm \cIw' XpS-ßnb t{]m{Kmw tIm˛-Hm-Un-t\-‰-dp-am-bp≈ G{]n¬ amk-Øn¬ s]md-Øn-
Cu Zni-bn-ep≈ \mS-I-ß-fn-se√mw kwLm-S-I-k-anXn Hcp h¿jw \o≠p- t»cn cho-{μ-\mY SmtKm¿ hmb-\-im-
At±lw {][m\ thj-ß-f-Wn-™p. \n¬°p∂ ]cn-]m-Sn-I-fmWv P∑-i-Xm- e-bn¬ \S-Ønb A\p-kva-cW ]cn-]m-
XpS¿∂v IΩyq- W nÃv ]m¿´n- b psS _vZn-bpsS `mK-ambn kwL-Sn-∏n-®-Xv. Sn-bn¬ {io. ]n.-sI. `c-X≥, "ka-Im-
sImSn-°o-gn¬ AWn\nc-∂p-sIm≠v 2010 P\p-hcn 24\v Ccn-ßm-e-°pS eo\ \mSIw' F∂ hnj- b sØ
s]mXpam‰-Øn-\p-th-≠n-bp≈ Fkv.-F≥. ¢∫v lmfn¬ ]cn-]m-Sn- Bkv]Z- a - m°n {]`m-jWw \S-Øn. {io
{]h¿Ø-\-ß-fn¬ At±lw apgp-In. Iƒ°v XpS°w Ipdn-®p. {]kn≤ IYm- hn.- F ≥. Irjv W ≥Ip´n Fw.- F - k v .
Chn-sSbpw \mSm-ImZnIe-I-fm-bn-cp∂p IrØpw ]ptcm-K-a\ Iem-km-ln-Xy- \ºq-Xncn A\p-kva-cWw \S-Øn.
apJy {]h¿Ø\taJ-e. sNdp-Im-Sns‚ kwLw Xr»q¿ Pn√m {]kn-U-≠p-amb sabv amksØ ]cn-]mSn FS-Xn-
"\Ω-sfm∂v' F∂ hnJymX \mS-I- {io. Atim-I≥ sNcp-hn-ens‚ A≤y- cn-™n-bn-em-bn-cp-∂p. alm-flm-¢∫v
Ønse thjw apt∂-‰-Øn-\p≈ hgn- £-Xb - n¬ IqSnb NS-ßn¬ ]Zva` - q-j≥ ]cn- k - c Øv tN¿∂ A\p- k va-
Im-´n-bm-bn. ]n∂oSv ]ptcm-K-a-\m-i-b- Iem- a - fi ew cma≥Ip- ´ n- \ m- b - c mWv cWtbmK-Øn¬ "kmaq-ly-am-‰hpw ae-
߃ Db¿Øn-∏n-Sn-°p∂ \nc-h[n \mS- P∑-i-Xm_vZn BtLm-j-߃ DZvLm- bmf \mSI{]ÿm- \ hpw' F∂
I-ß-fn¬ A`n-\-bn-®p. 1964 ¬ "Im´p- S\w sNbvX-Xv. s{]m^. amºpg Ipam- hnjbw AUz. t{]w{]-kmZv Ah-X-cn-
Xp-fkn' F∂ Nn{X-Øn-eq-sSbmWv c≥ A\p-kva-cW{]`m-jWw \S-Øn. ∏n-®p. {io Atim-I≥ Ncp-hn¬ A\p-
Fw.-Fk - v. kn\n-am-cw-Kt- Øbv°v {]th- kn.-]n.sF (Fw) Pn√m sk{I-´dn k: kva-cW{]`m-jWw \SØn. "Ccp-´ns‚
in-®X- v. "Ccp-´ns‚ Bflmhv', "]I¬In- t__ntPm¨, s{]m^. tPm¿÷v Bflm-hn's‚ {]Z¿i-\hpw D≠m-bn.
\mhv', "\n¿Ωmeyw', "{]bmWw', "Kpcp- Fkv. t]mƒ, kn.-B¿. Zmkv F∂n-h¿ Iem kmwkv I m- c nI taJ- e - I -
hm-bq¿ tIi-h≥' XpSßn GXm\pw kwkm- c n- ® p. XpS¿∂v Nme- ° pSn fnepw kmaqly]cn-jvI-cWcwKØpw
kn\n-a-I-fn¬ A`n-\-bn-®p. Fw.-F- "_m_p-cmPv t^mdw t^m¿ sa-eU - nkv' Fw.-F- n-t\m-sSm∏w {]h¿Øn-®n-cp-∂-
 ns‚ P\\w sImc-´n-bn-em-bn-cp-∂p-sh- Ah-X-cn-∏n® saeUn Km\-ta-fbpw hcn¬ hfsc Ipd-®p-t]¿ am{Xta C∂v
¶nepw \n¿Æm- b I Ime- L - ´ - ß - f n- D≠m-bn. \tΩm-sSm-∏-ap-≈q. Ahsc BZ-cn-°p-
se√mw At±lw {]h¿Øn-®n-cp-∂Xv s^{_p- h - c n- b n¬ Ahn- ´ - Ø q¿ ∂-Xn\pw \thm-∞m\Ime-L-´-Øn¬
Ccn-ßm-e-°p-S-bpsS aÆn-em-bn-cp-∂p. kvt]kv sse{_dn lmfn¬ {]kn≤ am‰-Øns‚ Xo∏-¥-ß-fp-b¿Øn Fw.-
AXp- s Im≠pXs∂ Ccn- ß m- e - ° p- S - kn\nam \ncq- ] - I ≥ s{]m^. sF. F pw Iq´cpw \S∂p \oßnb hgn-
°m¿ At±- l sØ Ccn- ß m- e - ° p- S - j◊p-JZ- m-kmWv {]Xn-amk]cn-]m-Sn-I- Øm- c - I ƒ C∂sØ Xe- a p- d - b v ° v
bpsS kz¥w ]p{X-\m-bmWv IW-°m- fpsS DZvLm-S\w \n¿Δ-ln-®Xv. "kn\n- t_m[y-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p-ambn Pqembv
°n-bn-cp-∂-Xv. kzm`m-hn-I-ambpw Xfn- a-bnse A`n-\bw' F∂-Xm-bn-cp∂p amk-Øn¬ Xr»q¿ kmlnXy A°m-
cn´p \n¬°p∂ Ht´sd Hm¿Ω-I-fpsS hnj-bw. Imhy-km-bm-”hpw, "Ccp- Zan lmfn¬ "kam- Z - c WkwKaw'
]q°m-e-am-bn-´mWv Fw.-F- ns‚ P∑- ´ns‚ Bflmhn' s‚ {]Z¿i- \ hpw kwL-Sn-∏n-®p. sI.-sI. Znhm-I-c≥ Fw.-
i- X m- _ v Z nsb Ccn- ß m- e - ° p- S - ° m¿ N¿®bpw \S-∂p. F¬.F. DZvLm-S-I-\m-bn-cp-∂p. "kmaq-
93
lnI \thm- ∞ m- \ - Ø ns‚ ]›m- Øns‚ Iem-k-]cy hnI-kn-®Xv Ccn- kwKo- X - \ m- S I A°m- Z an sshkv
Øew' F∂ hnj-bsØ A[n-I-cn®v ßm-e-°p-S-bn-em-Wv. DÆm-bn-hm-cn-b¿ sNb¿am≥ {io sI.-Fw. cmL-h≥
{io Bet¶mSv eoem-Ir-jvW≥ {]`m- kvamcI Iem-\n-e-bw, tUm. sI.-F≥. \ºym¿, tUm: Fw.-hn. \mcm-b-W≥,
jWw \S-Øn. {io. AjvSa - q¿Øn Fw.- ]njm- c Sn kv a mcI IY- I fn ¢∫v , {io ]n. X¶-∏≥, {io ]n.-sI. `c-X≥
F- k v . \ºq- X n- c nsb A\p- k v a - c n®v \mtZm-]m-k-\, hnP-b-`m-cXn A£-c- F∂n-h¿ ]s¶-Sp-Øp. Fw.-F-kv. A`n-
kwkm- c n- ® p. alm- I - h n A°n- Ø w, t«mI kmln-Xy-th-Zn F∂n-h-bpsS \-bn® Nn{X-ß-fn-tebpw ]gb \mS-I-
]≈w apc-fn- So-®¿, Fw.-kn. \ºq-Xn-cn- kl- I - c - W - t ØmsS "[\y- k v a rXn' ß-fn-tebpw Km\-߃ tIm¿Øn-W° - n-
∏m-Sv, \ne-ºq¿ Bbn-j, Ipt´y-SØn F∂ ]cn-]mSn Ccn-ßm-e-°p-S-bn¬ s°m≠v "`mh-Km\am[pcn' F∂ ]cn-
hnem-kn-\n, Iem-a-fiew ¢mc, hnZym- sk]vXw-_-dn¬ kwL-Sn-∏n-®p. "B[p- ]mSnbp-ap≠m-bn-cp-∂p.
[-c≥ amÿ, tZh-tk\ A¥¿÷-\w, \nI tIcf \n¿Ωn-Xn-bn¬ \mS-I-th- Hcp alm- a - \ p- j y- s \- ∏ - ‰ n- b p≈
tPmkv ]mb- Ω ¬, Iem- e bw cm[, Zn- b psS ]¶v ' F∂ hnj- b - Ø n¬ Hm¿Ω-If- psS \nd-Ipw-`h - p-ambn Ign™
{]Xm- ] v k nw- K v , hn.- S n. hmkp- t Z- h ≥, s{]m^: ]n. KwKm-[c - ≥ {]`m-jWw \S- Hcph¿jw Rß-ƒ \S-Ønb ]cn-]m-
B¿. \K¿, C´ym- º - d - º Øv Bcy Øn. {io F. A·n-i¿Ω≥ Fw.-F-kv Sn-Iƒ hrYm--hn-em-bn√ F∂v P∑-i-
A¥¿÷- \ w, kcf a[p- k q- Z \≥, A\p-kva-cWw \SØn. A£-c-t«mI Xm_vZn BtLm-jß - ƒ Ah-tem-I\w
Ipdq¿ eoem A¥¿÷-\w, amSºp kZ- v, cmK-kp-[, tamln-\n-bm-´w, IY- sNøp-tºmƒ Rß-fpsS a\ p ]d-bp-
Ip™p-°p-´≥, ap√-t\gn XpS-ßn-b-h¿ Ifn F∂n-hbpw D≠m-bn-cp-∂p. ∂p. Hmtcm ]cn-]m-Sn-bp-ambn kl-I-
]g-b-Ime A\p-`-h-ßfpw, Fw.-F- p- 2010 P\p- h cn 24\v kam- c w- ` w cn® B_m-e-hr≤w P\-ß-tfm-SmWv
am-bp≈ kulr-Z-Øns‚ Hm¿Ω-Ifpw Ipdn® Fw.-Fkv. \ºq-Xncn P∑-i- Rß-ƒ CXn\v IS-s∏-´n-cn-°p-∂-Xv.
]¶p-sh-®-t∏mƒ Xo£vW-amb Hcp Xm_vZn BtLmj]cn-]m-Sn-Iƒ Hcp F¥mWv R߃ Ah-tcmSv ]d-bpI?
Ime-L-´-Øns‚ thhp∂ t\cp-Iƒ ]cn-{I-aWw ]q¿Øn-bm-°n-s°m≠v 2011 Hu]-Nm-cn-IX- b - psS D]-Nm-cs - amgn C{X-
AhnsS Hcn- ° ¬°qSn Xo\m- º p- I - P\p-hcn 23\v ]cn-k-am-]vXn-bn-se-Øn. am{Xw: \μn....... \μn....... \μn.......
fmbn Pzen-®p-b-cp-I-bm-bn-cp-∂p. {io "km^eyw' F∂ t]cn¬ Ccn-ßm-e- W
lcojv ]ip-]-Xn-bpsS NmIym¿Iq-Øv, °pS DÆm-bn-hm-cn-b¿ kvamcI Iem-
Fw.-F-kv. IpSpw-_mw-K-߃ Ah-X-cn- \n-ebw lmfn¬ \S∂ kam-]\]cn-
∏n® ]gbIme Km\-ß-fpsS Bem- ]m- S n- I ƒ {io Fw.Sn. hmkp- t Z- h ≥
]\w F∂n- h bpw "kam- Z - \mb¿ DZvLm-S\w sNbvXp. iXm_vZn
cWkwKa'Ønep-≠m-bn-cp-∂p. kvac-WnI s{]m^: kn.-]n. Cf-bXv
tIc-f-Øn‚ hgn-tbm-c-ß-fn-eqsS Hu]-Nm-cn-I-ambn {]Im-i\w sNbvXp.
]pØ≥]pe-cn-bpsS iwJ-\m-Z-ß-fp- {io sNmΔ-√q¿ IrjvW≥Ip´n G‰p-hm-
Xn¿Øp-sIm≠v Fw.-F-kv. \ºq-Xncn ßn. "\mS- I m- h - X - c - W - Ø ns‚
\S- ∂ p- I - b - d n- b Xv sImc- ´ n- b psS kmaqly[¿Ωw' F∂ hnj-b-Øn¬
aÆn¬\n∂m- W v . F∂m¬ At±- l - kwL- S n- ∏ n® skan- \ m- d n¬ tIcf

""\m´nse _m¶v ˛ \ΩpsS _m¶v''


]qaw-Kew k¿Δokv kl-I-cW _m¶v
¢n]vXw \º¿ : R 712
H.O. : Acn-∏mew, Br. : FS-°pfw

F.-hn. tKmIp¬Zmkv sI.-Pn. sP n


({]-kn-U‚ v) (sk{I-´-dn ˛ C≥ Nm¿÷v)

94
Fw.Fkv. \ºq-Xncn
P∑-i-Xm_vZn BtLm-j-°-Ωn‰n
c£m-[n-Im-cn-Iƒ
kn.-]n. Cf-b-Xv, thWp-Pn, ap√-t\-gn, AºmSn thWp, kn.-sI. N{μ≥
sNb¿am≥
D√mkv If-°m´v
sshkv sNb¿am≥am-¿
B¿. \K¿, ]n.F¬. Hutk-^v, Sn.-sI. ANyp-X≥, kn.sP inh-i-¶-c≥,
tPm¿÷v Fkv. t]mƒ, F. A·n-i¿Ω≥, Fw.-sI. \fn-\≥,
Fw.-F≥. hn\-b-Ip-am¿, Fw.-F≥. iin-[-c≥, hn.-hn. Pb-cm-a≥
I¨ho-\¿
JmZ-¿ ]t´-∏mSw
tPm. I¨ho-\¿am¿
sI.-hn. N{μ≥, kn.sI. _m_p-cm-Pv, hn.-F. taml-\≥, F.-F≥. cmP≥
t{]m{Kmw tIm˛-Hm-Un-t\-‰¿
hn.-F≥. IrjvW≥Ip´n

k_vIΩn‰n `mc-hm-ln-Iƒ
kmº-ØnIw
sNb¿am≥ : F≥. cm[m-Ir-jvW≥
I¨ho-\¿ : sI.-kn. t{]a-cm-P≥
t{]m{Kmw
sNb¿am≥ : sI.-]n. Znhm-I-c≥
I¨ho-\¿ : Imhp-ºmbn _me-Ir-jvW≥
tPm. I¨-ho-\¿ : Fw.-sI. N{μ≥
{]N-cWw
sNb¿am≥ : tPmkv Nn‰n-e-∏n≈n
I¨ho-\¿ : hn.-F. at\mPv Ipam¿
tPm. I¨-ho-\¿ : ]n.-Fw. Akokv
kph-\o¿
sNb¿am≥ : amºpg Ipam-c≥
sshkv sNb¿am≥ : Fw.-Fw. N{μ-ti-J-c≥
I¨ho-\¿ : ]n.-sI. `c-X≥
tPm. I¨ho\¿ : Fw.-sI. A\n-b≥
FUn-‰¿ : Atim-I≥ Ncp-hn¬

95
aq∂v ap‡-I-߃
Fw.-F-kv. \ºq-Xncn

tZhoam[h \hy-Z-º-Xn-I-tf, `wKw sX√p-an-b-∂n-Sm-X-Xn-c-km¬


cmKm-arXw lrØn-epw- ]≠-£-c-t«m-Iamw
Xm-hoSpw ]pf-I-߃ ]q¥-\p-hn-epw, KwK-bv°p-ffknXm-`-amb knI-Xm˛
kz]v\-ß-f-°-Ænepw -`q-hn¬ Ncn-®p-≈-h¿
t\mhmtX Icƒ, \nßfq∂nb ]Zw˛ XpwKm-tam-Z-a-a¿∂n-cp∂p Ihn-Xm˛
-tXm-dpw hk-¥m-[n-]≥ -I-t√m-e-ap-≠m-°nSpw
Xqhmhp ]pf-I-ßfo ]cn-W-˛ cwKw, a∑\-XmcnemØIpXpIw
b-∏-¥¬°-I-sØ-∂-t]m¬ hmWmhp \oWm-fpta!

Imfnμo ]pfn-\-߃, tImIn-e-I-fm˛


cm-h-߃, am[zo-aWw
tafn-®o-Sn\ aμ-am-cp-X-a-t\m-˛
cRvPw \nIp-RvP-ßfpw
\mfo--Im-º\p \msº-Sp--sØmcp \nem˛
hnXym-Zn-sbm-Ø-\zlw
tIfo-cw-K-sam-cp-°n-Sm-hp-cpNncw
\n߃°p tX\-ºnfn

96
\ºqXncn \thm-∞m\Ime-L-´-Øn¬ \mS-Iw, GIm-`n-\bw, kn\n-a, tabv°-
∏v, Pme-hnZy XpS-ßnb Ie-I-fn¬ hnZ-Kv≤\pw {]kn-≤-\p-am-bn-cp∂ ]cn-bm-\w-]‰
Ip©pÆn \ºq-Xn-cn-∏m-Sn-s‚bpw sNmΔq¿ {iotZhn A¥¿÷-\-Øn-s‚bpw aI-
\mbn 1955 sabv 12\v {io Znhm-I-c≥ P\n-®p. A`n-\-b-Øn-ep≈ P∑-hm-k\ I≠-
dn™ A—-s‚bpw tPyjvTk - t- lm-Zc - ≥ A¥-cn® \mcm-bW- ≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sn-s‚bpw
{]tNm-Z\w Znhm-Ic - s\ IY-If - n-bn-tebv°v \bn-®p.
1965 ¬ t]cq¿ Km‘n-tkhmkZ-\-Øn¬ ]Zva{io Iogv∏Sw Ipam-c≥ \mb-cm-
im-\n¬\n∂v I®bpw sagp°pw hmßn A`y-k\w XpS-ßn. {io Iem-a-fiew sI.-
Pn. hmkp-tZ-h≥, {io kZ\w _me-Ir-jvW≥, {io kZ\w cma≥Ip´n F∂n-h-cpsS
Iogn-ep≈ If-cn-b-`ym-k-Øn-\p-tijw hn.-]n. cma-Ir-jvW≥ \mb-cn¬\n∂pw
in£Ww e`n-®p. A\-¥cw tIcfIem-a-fi-e-Øn¬ tKm]n-bm-ims‚ If-cn-bn¬
c≠ph¿jhpw ]fl-\m-`≥ \mb-cm-ims‚ If-cn-bn¬ Hcph¿jhpw A`y-kn-®p.
A°m-eØv Iem-a-fi-e-Øn¬ Xm¬°m-enIm≤ym-]-I-\m-bn-cp∂ {io kZ\w
IrjvW≥Ip-´n-bpsS Iogn¬ `mK-hX - ¿ Iemafiew \oe-IW - vT≥ \ºo-is‚ \n¿t±-
im-\p-k-cWw XmSn-th-j-Øn¬ Ac-t߉w Ipdn-®p. tijw Ipam-c≥ \mb-cm-ims‚
If-cn-bn¬ aq∂p-h¿jw XmSn-th-j-߃ khn-ti-j-ambn sNm√n-bmSn ]cn-io-en-®v,
{]mK¤yw t\Sn. C∂v Ifn-b-c-ßp-I-fn¬ H∂mw-InS XmSn-th-j-°m-cn¬ Hcm-fmbn
Adn-b-s∏-Sp-∂p.
Xm≥ Ah-X-cn-∏n-°p-∂ IYm-]m-{X-߃°v X\-Xmb Nne am\-߃ \¬In
X∑-b-Xz-tØm-Sp-IqSn cwK-I¿Ω-߃ Bhn-jvI-cn-°p-tºmƒ am{X-amWv hy‡n-Xz-
ap≈ \S-\mbn amdp-∂-Xv. ]m{X-t_m-[hpw HuNnXyZo£-bp-amWv Hcp \Ss\ kap-
∂-X\ - m-°p-∂X - v. Cu KpW-ßs - f√mw ]cn-bm-\w-]‰- b
- psS B´-Øn¬ sXfn™pImWm-
dp-≠v. F√m XmSn-th-j-ßfpw At±-l-Øns‚ Iøn¬ `{Z-am-sW-¶nepw Ien, hoc-`-
{Z≥, kp{Ko-h≥ XpS-ßnb IYm-]m-{X-ß-fpsS Ah-X-c-W-Øn¬ A\ym-Zr-i-amb
{]m`hw {]kv^p-Sa - mbn {]Im-in-°p-∂p. \{I-Xp-fin, knwln-I, Incm-XØ - nse Im´m-
f≥ F∂o Icn-th-j-ßfpw `‡n-ck{][m-\-amb IptN-e-th-jhpw AXohkq£va-
X-tbmsS Znhm-I-c≥ Ah-X-cn-∏n-®p-h-cp∂p.
C‰-en, t]mf-≠v, Cw•-≠v, P∏m≥, sImdn-b, ate-jy, kzn‰vk¿em‚ v XpS-ßn
hnhn[ hntZ-i-cm-Py-ß-fnepw `mc-X-Øn-\-IØv \nc-h[n thZn-I-fnepw IY-Ifn Ah-
X-cn-∏n®v {]iwk ]nSn-®p-]-‰m≥ At±-l-Øn\p km[n-®n-´p-≠v.
]mcºcyambn e`n® A`n-\-b-hm-k-\bpw, Xm≥ ]-Tn® hnZysb AXym-≤zm\w
sNbvXv kn≤n-h-cp-Ønb Bfl-hn-izm-khpw ssIap-X-ep≈ {io Znhm-I-c≥ kl-
[¿ΩnWn Djbpw a°ƒ {iojbpw {iotP-jp-samØv ]me-°mSv Pn√-bnse s]cn-¶-
∂q-cn¬ kwXr-]vX-amb IpSpw-_-Po-hnXw \bn-°p-∂p.
kmaqly]cn-jvI-c-W-Øn-\pth≠nbp≈ Iem-{]-h¿Ø-\-ß-fn¬ Fw.-F-kv.
\ºq-Xn-cn-bpsS kl-bm-{Xn-I-\m-bn-cp∂ ]cn-bm-\w-]‰ Ip©pÆn \ºqXncn-∏m-Sns‚
]p{X≥ ]cn-bm-\w-]‰ Znhm-I-cs‚ Iem-k]-cy°v awK-f-am-iw-kn-®p-sIm≠v Fw.-F-
kv. IpSpw-_mw-K-߃ kt¥m-j-]q¿Δw Fw.-F-kv. \ºq-Xncn P∑-i-Xm_vZn IY-I-fn-
]p-c-kvImcw At±-l-Øn\v ka¿∏n-°p-∂p.
awK-e-t»cn kc-kzXn A¥¿÷\w
Ccn-ßm-e-°pS
2011 P\p-hcn 25

97
""£oWn-®-S-ßn-X-\p-tN-jvS-I-sfm-s°,˛ sb∂m¬˛
t®Wm¿∂-]p-©ncn apJ-Øp-hn-Sm-sX-\n-∂p.
{]mW-{]-Zm-\-k-a-b-Øp-sam-c-{]-kmZw
ImWm™p \n¿`-b-\n¬, arXyp-]-I-®n-cn°mw''

You might also like