You are on page 1of 2

-.

~'
l'

, ' 210 I.

ROZPORZĄDZENlEWNlSTRA ZImOWlA ] {)PlFJ(ł SPOUiCZNEl

z dnia '1 :sierpnia 1963 r .

. . . . . . .*je WiVuutr.óW ~ wyaay... y<;hod OO'..ób wykonujących


, -
rybolówstwn
-
mor.slde.
.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z d"nia 21 wuja ·.§. 5. L Osoba, .którawwyniku badania· okresow~go lub
1963 ;r.o-ryboIÓws{wie morskim (Dz. U. Nr .22, poz. 11"5) ~z-a­ .k ontrolnego została . pr.ze.zpoTtowego inspektora sanitarnego
iz-ildzasię, conastępuj-e: 'l!l2mma za niezdolną . do wykonyw'aniarybolówstwa m-otskie- '
go, może ' wystąpić da wo'jewódzkiego inspe.k tota . sanitarnego
: § 1. Rybcłówstwo morskie mogą wykonywa-ć.o.s.oby. k!6- ;Q pi[.zepl'D..~;a.cl.renie ponownego badilnia lekarskiego.

re nie są : dotknił,~e sLanami chorobowymi i Uł.ofl.IDof;c1ami 2. Wniusek ' m:upełniO'ny posiadaną dokumentacją' )"eka~~
:t.: .. o}ue-śłonymi wza·łą.czńik udo rozpdr-ząd:zenia. -ską ~ " sIęza p.ośr€dnictwem właściwego portowego
" insPekl<?I'a -sanilarnegp w, terminie l4dni od dili'a doręc.ze.nra
. .J .2. t OS<oby:zamie.rza j'lC-e wykonywać ryooJÓw.stwo . ÓS'Ob.ie ha~j śwja.dectwa 'zd[4~. '
.o~lep{)d'reqają 'W!>'tępnym ' bada'\1łOmsta,nu zdrowia."'''
. ' 2; Os-uby wykou-ując-e ·rybołó\~wo morskie ,podLegają ~ 6. Ponowlle badanie lekarśk~ pT:Leprowadz-a nazlece~
· Gła'.esowymhadanium:sta-n-u -zdrow.ia nie "wojewódzkie.go ins.pektOra sanitar.nego w ,ojew.ó.dzk.a pr:zy"
3. Je:Ze1i '~chodziwzasaw.u,(j,t;).e poileJ;rzen.ie <C;O dostil!1U cłrO'dn'ia('P'oTOOnl:a)p:rremyslowa. (
y,d.r.&w,iil DSIil>by wykollt.łjąf:,ej rft'bDłów.s1w~ mO'.JsId~, lW~il5zcza §1. 'Na ~~t;awłewył'U1Có~ :pon!('j~ bad~Tria W0~­
w. :zwJęzkuz.'przebytą ch.oo>Oibi&,.:Y.Soha .:.ta na ~ Iportowe~ wooi!k.i illSlP€kter :Sdtolitauy 51wter~'ii :r.a:saiłnO'sc wyd-anegoo
, $ID inspektora ·~s.anit.&rnego jeSit iObow~ilIliiIIWdd3ć się bada-
~w~.aect:wa 'zdnD'Wioa i1~ wydaje noWE ~w'i~ctw'O :roY·O'Wla •
. Iraduintrolnemu w każrlYlllC1.ćłsie. '
ł . ~. ~ p.?dtegająca ~d!U pofl<li!Si - komy b<ilt1ań
·l ' .3. L Badanlas.tólWl 'zdrowia {§ :.2,t pr.7..ep'Tow.ad:z:a ją ob- weid:ługobowiązująoeg.o cennika.
wot!{}W{'ł>.rzyc;ho.dRie ,porto.we. .właściw-e '2ie wZ!3:lę.iJu na m~ej­
ltOe:z;amieszkallia osób podlegających t)'l11 badani;om. ~9. OsOOa LlZOa!lfl7..a rooJlJooij do w,'lk.oolIyw.an.i.a ,rybołów­
:2. ]'ł'ada'llia (ust. 1~ 'Gbejmaji 'Ogólne badil;lil~ JekilfSk:ie., siwa morskiego iłe-s! ;ob:owi~ w <cza~ wyiutlIlywoania po-
hildaf'.ieslu6hu., w,uoku, stanu lIz.ęhfe.rtia. badanJe 'ren,t-ge,now- low.ów posiadać śwwe.c.two nJmwia pn:y $'o~J.e.
.. $kiekla-tl.:i . pIers'iowej, ,badanie dla lli);siciel~lw:ozarazków
1lC]'lI'lIZen jelltowyćh, a pona.d la - w ;mia r~ potrzeby .~ inne
:§ 10. DolycnczasClwe-sw.iadectwa zdrowja wydane oso-o
bom 'wykonującym rybołówstwo ..mcrskie . zachnwu,tQ ważność
ł>adail1ia dudatk.owe <'jubs;Jecjalislyczne. \ , (

'. w · ci!łi<Ju roku "Cld dni.awe,tścia w :Życi.e n.iniejs.ze~o rozp.Qfzą- ":OP


3. Jeżeli , cilw{qdbwa przychodr.ia portowa . nie . może we. dz;en'j,a.

i_
I- .I
lVks'l':ym zakresie wł{k;cl!lll,~ć. ptotr.l!:eilnydl bacilań ,do~Ui.,oWych
/
:spacłaii,;~~h,' wowcz:-a s ldelfujehMlaIile'go .:clo u~-g:o § H.: Zasady i .t~ llsla1i1l11ia stanu zdrO\'i'1a wymag.anego . I.
xakład-u s[)oIecznego .-shr.łJby MY:owi ci.. · li? wy1<:ónywania ryboiopwstwa rmnrs'Jdego od os6'b zatrudnio-
~ : ~wodow<1l 'PU:y-ch0dniap0'f!.0wa 'wpi~'uje wynik) lba- nych na -sta't'kach rybackich napocls'tmvie umowy '0 pracę
dan ou lnt1lYwii:d'l1alFry-cR Kart zd'wwła. or.a-z od osób WykUl1Uj 1j'CYCln prac ę na stat'k iI ch należ'ących do
spółd zielni rybołówstwJ;! morskiego okTeślają odrębne prze- o
§ ·4. 1. Na .podstawie wyników badania i(;§ 2') poort'Owy pts'Y.
inspektor sańitarny wystawia . świad,ectwo zdrowia stwier-
dzające zd0Q'{!I'Ośc hlbn,i ezdl)'I\IIloS<: zewzg~ęa'lJ naostu:a zclr·owi<a ~ 12. Roz;por.ządzen'ie wchodzi w Ż'yóez .'d niem 1 wrze-
osoby badan e j do wykonywania ryboł.ówstwa morskiego. śnia 1963 r.
, 2 . $wiad.e clwo zdfOw'ia jest ważne ,p.rzez okre.s 2 la! Jl~
czcąc 9d dn,j.a wys.t.aw!iemia. .Mi1l!li-s.t.er Z-dmwia i .opieki Sp'0łie cznej:.J. Sz.I'o-cDwls'ki
"-- ,> .
ZaJij.cmik dOTOz,porząd z e.nia .Mj!1i~tTa
'Zdrow'ia i Opieki .5,ptJl e.clI1ej :J. .dnia
'łsier,pnia 1963 L (poz . .210.).

WYKAZ . STANOW CHOROOOWYCH [ ·Uł;OMNOsCl UNIEMO!LlWIA)Ą'€YCH WYlKQNYWANIE


RYBOŁOWSTW A MORSKIEGO

'~ l. \VaBy T.Q7.'W:OjoW€ a ulom,ll.ości n.byle, wy.r.aZl1le .upO- 2. Chor,o.byp.sy.chkzne.


śledzaJące s,prawJiJw ść 1ll"S:t no 911 , ;a w .szn:>ególn,(}ści:
3. ,Epilepsja.
1) czę'S.ciowy lubcal:kowity b r.a'k kończyny do'ln'ej;
4,' 'GmżHca w. okresie czynnym.
,2) cz.-ęśdowy \ hib oa'fko-w~y :brak koi!CZYDY ,górnej; - 7
3}brak palców npośledzającyw =acrnym "S<to-pniiu :zcloJn0ŚĆ 5. Chru1D,by sell'Ca/ i m'kliil.'(ihl naczyniowegu w okresie nie~
i~ ' "~o ' ~-wY1whywania pracy; . wy.dclności ostrej .'iprzew:Je1dej.
'" L' 4f ogranicżenie lf'1 !IcflÓW w '5iUIwi~ lu'hlSllawa.ch ;upQŚlecl:zaj-'łc::e c,. 6. Wady izaibu'l'7enia w zakresie narz~u -s1udJU, mowy
-t. ' w znacznym :s.łopniu :zdolnosc wykony,wania pracy; i ł'ównow,agl, Jedne lubohusu.o.n.ne .osła.b,ieJi .I .~ słuchu pr.zy
K,'" s,z,"'l'lfici mi~Tl1-o_ t>'9!'allk~t1jqce 'W 'Z'l 'la'cmym 'S'~(')1"l'l'iu 'Z"1I'Chowanlu -rotlinuśd 'Strsz~nia 'Sze;plu :z ud"legiusci nie mniej~
sprawność >ltISaoJu. szej niż 3 m. '
i:~
: ..... J.
~
~

~,
{
" " ,. . .

"

7. Wady wzroku: . 6) przewl ef łe choroby naczyniówki, 'siatkÓwki Rerwu


1) ś l epo ta jednegi) oka lub brak gałki ocznej; wzrokowego nie rokujące poprawy.
2) daltonizm; 3. Przepukliny we)Ńnętrzne i zewnętrzne bez względu :na ,
3) ostrość wzroku bez k orekcj i szkłami: jednego oka mmeJ ich pochodzenie i umiejscowi~ie. '. ' '
n iż 0,5, drugiego oka mniej niż , O,3 albo 'obustronnie mniej 9. Nosicielstwo duru brzusznego, duró\\"rzeko mych lub
niż 0,4; , czerwonkihakteryjnej. '
4) obustronna krótkowzroczność przy ostrości \'Vzroku jak 10. Chor oby zakaźne i pasJźytnicze.
w pkt 2; 11. Inne scho u,e nia, nie wymienione w , wy'k.·a'l:i~,;'.$ ~w:.y~ -~\
5) łzawienie i zwęż e nie kanałów łzowych; rąźnie upoś led zające czynność uslro ju.

21i
, ;"'. .

dSWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 26 lipca 1963 r.

1do1yczące . przystąpienia Bułgarii do Konwencji o ;uchu drogowym i Protokołu w sprawie znaków i sy.gnałó~ dr9go~.ch-, .
,, podpisanych w Gene"Tie d1lia 19 września 194ft r. , . ,,

, Podaje się niniejszym do wiadomości, źe zgodnie z art. 27 kowe j 50 cm~ - (3,05 ' cala sześciennego) mogą
Konwencji o ruchu 'drogowym Qrazart. 56 ' Protokołu w spra- zwolnione z' tego obowiązku";
wie znaków i ' sygnałów ' dr ogowych, podpisanych w Genewie (d) do art ' ~2 Proto!włu, który stanowi, że każdy spói
dnia ' 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 J. Nr 54, poz. 3'2 1), ]łomiędzydwiema lub kilkoma Umawi ają c..ym i śię ·
R z ąd Bułgarii złożył dnia 13 lutego 1963 r. Sekretarzowi Ge- Stronami, dotyczący interpre tacji lub stosowania, uf·
neralnemu , Organizacji Narodów Zje~noczony c h swój doku- ni ejszego Protokolu, któreg o Slronyniemogłyby,
m ent prz y stąpienia do p owyższyc h aktów· mi ę dzynarodowych _ uregulowa ć drogą rokowań lub innym sposopem, .
z następującymi zastrzeżeniami: może być przekazany do Międzynarodoweg0 Tr-/bu:
(a) do artykułu 3;3 Konwencji, któfy stanowi, że każdy nału Sprawiedliwo śc i w celu rozstrzygnięcia.
s pór pomi 'ędzv ,dwoma lub kilkorna Umawiającymi J e dnoc ześ ni e podaję się do wiadomości, że Rząd Repu:
sięPaństw:amf, dQtyc z ący in te rpretacj'I lub stosowa- bliki Mali zakomunikował - dnia 19 listopada 1962 r. Sekreta':
nia niniejszej Konwencji, którego strony nie mogł y ­ rzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zj ednoczo nyCh, iż
byuregulowa ć dro gą rokowań lub innym s p os o b ~ m, ' llważa za nadal w iążąc e dla s iebie postanó wienia Konwencji
może być rprzek a zany ' do Międzynarodo'w ego Try bu- o ruchu clrogowyni., które zostały rozc~ągnięte na jego .tery- J

,nalu Sprawiedliwo ści w celu , rozstr zyg ni,ęcia; tarium przed u zyskani~m n iepo dłegłoki.
(b) do Załąc znika 1 do Kq nwencji, który stanowi, że ro~
wery zaopatrzone w ' silll'ik pomocniGy spalinowy Podai e się równiCż do wiadomości, że pismem ' z 'dnia "
o po j em ności skoko-wej do 50 cm~ (3,05 (ala s z eści~ll­ 15 października 1962 r. Rząd Republiki Śf odkow~-Afry.-k~ń~ .
'neqo) nie będą uw'awne lza pojazdy samoeht'Jdówe, skiej i -pismem z dnia 30 . paźcYziernika 1962r. Rzą d 10go Zft :- '
pod warunkiem że pod względem budowy 'zachowują. komunikowały Sekret arzowi Genera'lnemu Organizacji ·Naro- .',
wszystkie normaln e cechy charaktE:rystyczne ' roiVe- qów Zj ednoczonych, iż przyjęły dla ~iebie odpowiednio lite'-: '
r ów ; .'
ry ,RCA i litery TG jako znaki wyróżniające w ruchu mię'"
(c) d o Załą cznika 6 do }\onwencji ro z d z iał II ust. c ) dru- d zynarodowYlll. '
gie zda nie, które postanawia: "Jednakż e motocykle
?:30patrzone w silnik o naj wi ę ks zej poj e mno śc i sko- Minister Spraw Za ijranicznych: wz. J.Winiewici

Reklamacje l powodu n1E'dorę cle iJia p 6szcze!lól ll~'c h nIlmerów wnosić należy' do Adminislracii ' Wydawni ctw Urzęd u RadV Mini-
~ _____s_t_ro_
' \_v__(\_V_d_r_sz_a_w_a~,__
ol_,_K
__r a_k_o_w_s.·_k_ie__P_r_z_e~d_m_ie_ś_c_ie__~_o_\._,~_v__
te_r_m_i_n_ie~~~O_d_o__l_5__
dn_I_'_p_o_o_t_
.r_zy_m
__a_n_iu__n~
a _st_ę~p_n_e_qo__k~o_ł_e_
:in~e~g_o__n_u~m_e_r_u._____
Op ł at a za ' prenumeratę ' Dziennik a ust ~ w wynosi: rocznie 75;- lł, pó /io'711ie 45,- zł.
Oplat a 7a pr e J1um E'ra t~ zaląnnika d::> Dziennika ' Ustaw wyn osi: r oczni t> 45. - 71, półro.cznie' 27.~ zł.

Prenumeratę mnina zqlaszać tvłk~ na okres r oczny' (od 1.1) lub na ,0krE's półro cZll y tod 1.1 i<- od lVII). Opłat a po winna być uisz-
# .
czona co najmni ej na 'miesi ijc pr7e d okresem pren ume r aiy ,a więc -z a okres roC7nv lub ZiI 1 półrocze - ~o dnia 30 li..s tOP<ldi!, za ,
I! półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych . terminach, w ysy lka pi erw szych num eró w do-
konana zost anie ' z opóżnieni e lh. J e dn o~t k i n a rozrachunku qo spodarczy m i inni a bonf'nci powinni d e kon ać wp/at za , pr e numeratę
na konto Ndrodnweqo Ha,n ku Polskiego, Oddział IV Miejski. Warszawa,nr' 1528-91 ,90:1, cz. 3, dz. 7, rozdz; 3. Rdrhun kó w za
p re num e ratę nie wyst a wia się . Na odcinku wpłaty należy podać dokładną n azwę instytući'i (b ez skrótów). n az wę i numer dQofęCZ.l­
jącego urz,ędu pocztowego (jak Warszawa lO, Pom an 3 lip.). po wiii t, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz il oś ć 'zamawianych'
y , eqzemplar.zy Diiennika Ustaw

Pojedyncze eg ze mpl ar ze D zi enn iki ' t ;staw . n a bywa ć moi~~ w


pu·nktilch.sprzeoaży w Wilrs7a wie: ' Al. I Armii .Woiska Polskie-
go 2/4, "Dom , K,ią i kf' :- Księgarn ia P.l<l wno,Ekonom i c7na - ul. Nowy Swia! l, .kiosk .. Domu Kstą7, ki" w 'tjmachu sądów - al. Gen.,
Swiercze wskieQO 127, w' ka sar h Sildów INo lewÓdzki chw :. Bia1ymsloku, Kalowj cach" Kielcach, KOHali'nie, Łodli. Olsltynie.Opolu;,R1.'e-
,s:lOwie,Wror/a\viu i Zielonej' GÓI7e , or az ' w',kasil chSąd'Ó.\,,": · Powiatowych w:, Bydgoszczy, Bytomiu, Cies ly nie,Częstoch:Jwie; Gd'ań­
soku. Gdyni, ' G liwica ch, Gnieźnie, je len ie j Górze, K a·!i sl u, , KrilkD wiE~; Lublin·ie. Nowym Sąc zu, Ostrowie' W '!kp., P'oznaniu, 'PrzeOly-
.I ś\'u , Raciborzu. Raaomiu"S lczer inie. :' Tarno w i,e, loruniu i Za moś:cill ,~

,.... Redilk rja: Urząd Ri1dv Ministró w - BilJ ~Q Prawne, W'1łfS; aWil , aL-Viazdówsls.~ e l/J. '
, ; ___...-__A_u_m
__ . ...;d._m_i_nt_
lo_i_si_n_l,c...;i...;d_:_.A_ 'S_ł.r_il_<:._ia_._'_.V_Y'_d_d_"_'n_i_cl,...W__'_lJ_rz_e....rl_u__R_a_l...;ly,..-,t-_1_:in...,i..,.S_tf_Ó_W_,__\v_'a_f_S_-1_av._,_d _,_'_II_._,_<_ra,_k_o..,.w_s_k_.i._e_p_rz_
' e...d_m_i_~_śM_'_e_'_50_,.____. . - _
,Tloc70no z pot erE"ll_iil ' P"~.7 e ,iI R~rlv ,'~1in kt,ów \\' 7iłk 1 arl'dd; C; r(1li ~,7n'yc~ " lo n,.k <l'- W.ar"'1;I'lNd, lI,1 l.atnka3 '

UUD 1461 Cena 0,80 zł


" ,