You are on page 1of 1

" " ,. . .

"

7. Wady wzroku: . 6) przewl ef łe choroby naczyniówki, 'siatkÓwki Rerwu


1) ś l epo ta jednegi) oka lub brak gałki ocznej; wzrokowego nie rokujące poprawy.
2) daltonizm; 3. Przepukliny we)Ńnętrzne i zewnętrzne bez względu :na ,
3) ostrość wzroku bez k orekcj i szkłami: jednego oka mmeJ ich pochodzenie i umiejscowi~ie. '. ' '
n iż 0,5, drugiego oka mniej niż , O,3 albo 'obustronnie mniej 9. Nosicielstwo duru brzusznego, duró\\"rzeko mych lub
niż 0,4; , czerwonkihakteryjnej. '
4) obustronna krótkowzroczność przy ostrości \'Vzroku jak 10. Chor oby zakaźne i pasJźytnicze.
w pkt 2; 11. Inne scho u,e nia, nie wymienione w , wy'k.·a'l:i~,;'.$ ~w:.y~ -~\
5) łzawienie i zwęż e nie kanałów łzowych; rąźnie upoś led zające czynność uslro ju.

21i
, ;"'. .

dSWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 26 lipca 1963 r.

1do1yczące . przystąpienia Bułgarii do Konwencji o ;uchu drogowym i Protokołu w sprawie znaków i sy.gnałó~ dr9go~.ch-, .
,, podpisanych w Gene"Tie d1lia 19 września 194ft r. , . ,,

, Podaje się niniejszym do wiadomości, źe zgodnie z art. 27 kowe j 50 cm~ - (3,05 ' cala sześciennego) mogą
Konwencji o ruchu 'drogowym Qrazart. 56 ' Protokołu w spra- zwolnione z' tego obowiązku";
wie znaków i ' sygnałów ' dr ogowych, podpisanych w Genewie (d) do art ' ~2 Proto!włu, który stanowi, że każdy spói
dnia ' 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 J. Nr 54, poz. 3'2 1), ]łomiędzydwiema lub kilkoma Umawi ają c..ym i śię ·
R z ąd Bułgarii złożył dnia 13 lutego 1963 r. Sekretarzowi Ge- Stronami, dotyczący interpre tacji lub stosowania, uf·
neralnemu , Organizacji Narodów Zje~noczony c h swój doku- ni ejszego Protokolu, któreg o Slronyniemogłyby,
m ent prz y stąpienia do p owyższyc h aktów· mi ę dzynarodowych _ uregulowa ć drogą rokowań lub innym sposopem, .
z następującymi zastrzeżeniami: może być przekazany do Międzynarodoweg0 Tr-/bu:
(a) do artykułu 3;3 Konwencji, któfy stanowi, że każdy nału Sprawiedliwo śc i w celu rozstrzygnięcia.
s pór pomi 'ędzv ,dwoma lub kilkorna Umawiającymi J e dnoc ześ ni e podaję się do wiadomości, że Rząd Repu:
sięPaństw:amf, dQtyc z ący in te rpretacj'I lub stosowa- bliki Mali zakomunikował - dnia 19 listopada 1962 r. Sekreta':
nia niniejszej Konwencji, którego strony nie mogł y ­ rzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zj ednoczo nyCh, iż
byuregulowa ć dro gą rokowań lub innym s p os o b ~ m, ' llważa za nadal w iążąc e dla s iebie postanó wienia Konwencji
może być rprzek a zany ' do Międzynarodo'w ego Try bu- o ruchu clrogowyni., które zostały rozc~ągnięte na jego .tery- J

,nalu Sprawiedliwo ści w celu , rozstr zyg ni,ęcia; tarium przed u zyskani~m n iepo dłegłoki.
(b) do Załąc znika 1 do Kq nwencji, który stanowi, że ro~
wery zaopatrzone w ' silll'ik pomocniGy spalinowy Podai e się równiCż do wiadomości, że pismem ' z 'dnia "
o po j em ności skoko-wej do 50 cm~ (3,05 (ala s z eści~ll­ 15 października 1962 r. Rząd Republiki Śf odkow~-Afry.-k~ń~ .
'neqo) nie będą uw'awne lza pojazdy samoeht'Jdówe, skiej i -pismem z dnia 30 . paźcYziernika 1962r. Rzą d 10go Zft :- '
pod warunkiem że pod względem budowy 'zachowują. komunikowały Sekret arzowi Genera'lnemu Organizacji ·Naro- .',
wszystkie normaln e cechy charaktE:rystyczne ' roiVe- qów Zj ednoczonych, iż przyjęły dla ~iebie odpowiednio lite'-: '
r ów ; .'
ry ,RCA i litery TG jako znaki wyróżniające w ruchu mię'"
(c) d o Załą cznika 6 do }\onwencji ro z d z iał II ust. c ) dru- d zynarodowYlll. '
gie zda nie, które postanawia: "Jednakż e motocykle
?:30patrzone w silnik o naj wi ę ks zej poj e mno śc i sko- Minister Spraw Za ijranicznych: wz. J.Winiewici

Reklamacje l powodu n1E'dorę cle iJia p 6szcze!lól ll~'c h nIlmerów wnosić należy' do Adminislracii ' Wydawni ctw Urzęd u RadV Mini-
~ _____s_t_ro_
' \_v__(\_V_d_r_sz_a_w_a~,__
ol_,_K
__r a_k_o_w_s.·_k_ie__P_r_z_e~d_m_ie_ś_c_ie__~_o_\._,~_v__
te_r_m_i_n_ie~~~O_d_o__l_5__
dn_I_'_p_o_o_t_
.r_zy_m
__a_n_iu__n~
a _st_ę~p_n_e_qo__k~o_ł_e_
:in~e~g_o__n_u~m_e_r_u._____
Op ł at a za ' prenumeratę ' Dziennik a ust ~ w wynosi: rocznie 75;- lł, pó /io'711ie 45,- zł.
Oplat a 7a pr e J1um E'ra t~ zaląnnika d::> Dziennika ' Ustaw wyn osi: r oczni t> 45. - 71, półro.cznie' 27.~ zł.

Prenumeratę mnina zqlaszać tvłk~ na okres r oczny' (od 1.1) lub na ,0krE's półro cZll y tod 1.1 i<- od lVII). Opłat a po winna być uisz-
# .
czona co najmni ej na 'miesi ijc pr7e d okresem pren ume r aiy ,a więc -z a okres roC7nv lub ZiI 1 półrocze - ~o dnia 30 li..s tOP<ldi!, za ,
I! półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych . terminach, w ysy lka pi erw szych num eró w do-
konana zost anie ' z opóżnieni e lh. J e dn o~t k i n a rozrachunku qo spodarczy m i inni a bonf'nci powinni d e kon ać wp/at za , pr e numeratę
na konto Ndrodnweqo Ha,n ku Polskiego, Oddział IV Miejski. Warszawa,nr' 1528-91 ,90:1, cz. 3, dz. 7, rozdz; 3. Rdrhun kó w za
p re num e ratę nie wyst a wia się . Na odcinku wpłaty należy podać dokładną n azwę instytući'i (b ez skrótów). n az wę i numer dQofęCZ.l­
jącego urz,ędu pocztowego (jak Warszawa lO, Pom an 3 lip.). po wiii t, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz il oś ć 'zamawianych'
y , eqzemplar.zy Diiennika Ustaw

Pojedyncze eg ze mpl ar ze D zi enn iki ' t ;staw . n a bywa ć moi~~ w


pu·nktilch.sprzeoaży w Wilrs7a wie: ' Al. I Armii .Woiska Polskie-
go 2/4, "Dom , K,ią i kf' :- Księgarn ia P.l<l wno,Ekonom i c7na - ul. Nowy Swia! l, .kiosk .. Domu Kstą7, ki" w 'tjmachu sądów - al. Gen.,
Swiercze wskieQO 127, w' ka sar h Sildów INo lewÓdzki chw :. Bia1ymsloku, Kalowj cach" Kielcach, KOHali'nie, Łodli. Olsltynie.Opolu;,R1.'e-
,s:lOwie,Wror/a\viu i Zielonej' GÓI7e , or az ' w',kasil chSąd'Ó.\,,": · Powiatowych w:, Bydgoszczy, Bytomiu, Cies ly nie,Częstoch:Jwie; Gd'ań­
soku. Gdyni, ' G liwica ch, Gnieźnie, je len ie j Górze, K a·!i sl u, , KrilkD wiE~; Lublin·ie. Nowym Sąc zu, Ostrowie' W '!kp., P'oznaniu, 'PrzeOly-
.I ś\'u , Raciborzu. Raaomiu"S lczer inie. :' Tarno w i,e, loruniu i Za moś:cill ,~

,.... Redilk rja: Urząd Ri1dv Ministró w - BilJ ~Q Prawne, W'1łfS; aWil , aL-Viazdówsls.~ e l/J. '
, ; ___...-__A_u_m
__ . ...;d._m_i_nt_
lo_i_si_n_l,c...;i...;d_:_.A_ 'S_ł.r_il_<:._ia_._'_.V_Y'_d_d_"_'n_i_cl,...W__'_lJ_rz_e....rl_u__R_a_l...;ly,..-,t-_1_:in...,i..,.S_tf_Ó_W_,__\v_'a_f_S_-1_av._,_d _,_'_II_._,_<_ra,_k_o..,.w_s_k_.i._e_p_rz_
' e...d_m_i_~_śM_'_e_'_50_,.____. . - _
,Tloc70no z pot erE"ll_iil ' P"~.7 e ,iI R~rlv ,'~1in kt,ów \\' 7iłk 1 arl'dd; C; r(1li ~,7n'yc~ " lo n,.k <l'- W.ar"'1;I'lNd, lI,1 l.atnka3 '

UUD 1461 Cena 0,80 zł


" ,