You are on page 1of 1

.

/
Dziennik. Ustaw Nr 12 -- t 1.6 .- 01 POI.

Il4 . . ~~.

ROZPÓR'ZĄD,lENIE MtNISTRASPRA WIJ:DU\VOSCI '


, .
z dnia. U . maja ,1971 r . •

w· sprawfJ!
,./
zmian)' s(iJwek. nh~których
.
o:plaf:' sądowycb
,.
w sprawach karnych.
~

.
1':1" pOQ:ilawie a rt. 465 § 2 Kodeks·u postępowania wach ,karnych (Dz. U. Nr 1,9, poz. 73 z późniejszymi zmian';-
-karnego
t~ .

oraz arC 2Q" delueLu 'z ,dnia 23 stycznia 1941 r. óópla t .;lcłi są~ . mi)" a _zmjenioną rozporządzeniem , Ministr a SprawiedlIwo-ści
dowydi w: sprawach .kfHnych (Dz. U. Nr ' 19, p6z.73 zpóiniej- żdnia23grudniaI969i'. w sprawie zmiany stiłwek oplat$ła~
szymi zmianal\1i)z~tią atfi się, co następuje: _d owych ' w sprawac'h karnYCh ' (Dz. U. - Nr 37,p6ż. 326l~mje'nła
§ l.W § l to i.~bh ądleniaMini5 t'ra- Sp r aw i edliwo~ci się - w ten s,posób, że kwotę ,,10 zl" zastępuje się ~)votą
z dnia 11 pażdzieri1 l ka t969r. ' w s'prawie wysokości opiaty ,,20 ' zl". ' . - _" '
od podania o wniesienle' "'l'J;lwilji nadlwyóajnej (Dz. U. Nr 31, § 3. R07.porządzenie wchodzi w zycie po uplywiesi~dmiu ,
. poz. 256) kwotę 400 zl zastępuje si~~wo[ą 600 ,zI. dni od dnia oglos,zenia. . , ' ':-;:, .
, §2. Stawkę opiatykancelaryjhej, ustaloną wart. 21 de-
kretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o opla'tach sądowych w spra- ' Minister Sprawiedliwości: S. Wlllcfak

125
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI

'Z dn'ia- ll ma ja 1971 r. /

w sprawie zmiany niektórych 9plat sądowych w sprawach cywilnych i nlektóry<ihopłał DotariaJnyclt.


, ",.'

Na podstawie ar~. 40, ' ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. da rku od nabycia praw majątkowy:ch (Dz.U. z / 19Śl r.
o 'k.oszlach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24. Nr 9, poz. 74i 'z 1971 r. Nr 7.• poz. ,77) różnicę w oMa-
poz. '110); art. 9 § 3 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. - Pr·awo c'ie za dokona:niec.zy.nnościściąga się stosując przepis
o,notariacie (D~, U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106, z 1964 r. Nr 41, ,are 9 § 2 Pra wa Q n,otariacie:
,
'
" ,
poz. 278 i z 1965 r ~ Nr 52: poz. 318) oraz art. LX ,§, l przepi- 2. W wypadkach, w których nie stosuje się przepisu
sów wprowad z ających Kodeks handlowy (Dz. U. z 1934 r, ust. l. za wartość przedmiotu przyjmuje , się wartość P<;>danił
Ne 57; pOL. 503) zarządzli się, co nastę.puje: przez stro~ny. Notariusz może jednak sprawdzić tę warlość
§l. W rozporząd ż eniu Ministra Sprawiedliw()ści z dnia i przeprowadzić wlym celu dochodzen!.e .": -

- -_.-
[
21 gr,udnia '1967 r.' w sprawie wysokosciopiat kancela (yjnych
w sprawach cywilnych (Dz. U. NI 48. poz. 242) wprowadza
się następujące zmiany: . ,
3) ' w§ 4 s~reśla się ~st. 1. II ust, 2-5 otrzym\fją ' k~~ejnll
numerację 1-4: ' , - '
4) w- § 9 pkt 1 i 2 przenosi się do § 8 jako ,PUnl!itYJł;) 9,
l) w§ l kw~i.ę:" 10 il" zastępuje się kwptą:,,20 .zl"; a , poz-qstałą treść ' § 9' skreślp się! · ' ';',
2)w ~3 kwotę: •.400 zl"zastępUjesię kwotip --:,600 ,zl". 5) w· § 20 ust. 1 . kwotę .. 5 źl" :za;stępuJe się Kwotą .. lOzr':
,- ' ' § 2. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6)~ ' § 21 ust. 1 stawki opł~t określome, I;la kwi>ly.,'PoPitęJ
24 , grudnia 1951 r. , o opłatach za dokonanie czynności no: 10 zł podwyższa się do 10 zl. ..
tari-alnych(Dz.U. z 195\ r. Nr 65, poz. 450 1 z 1958 r. Nr 13. , § 3.. Wpisy i opłaty rejestrowe W postęp,d~aniu";'tn~
poz. 55)wpr9wadza się następujące zmiany : , ' sądem rejestrowym określone w - nnporząctzeniuMlifistra.
l} w ' § 3 ust. 1-- skreśla się' pkt 8,a pkt 7 o:trzymuje brzmie- ' -Spra wiedli wości . '!. dnia 8 sierpnia 1946 r. o opłcit_ach,>~ ' Pó-
.nie: stępowaniu pned ' są!lem reje,strowym (Di.U.z 1946':- r. ł'\4' 41,
. ,,7) ponad 180000 zl: "poz. 245, z 1947r: Nr 2,4, poz. 95; z 1951 'l . Nr 12, poz.,,:.!ł9 ' i
od pierwszych 180000 3210 zł 1958 r. Nr 13, poz. Ś4)' ncL kwo,t y poniżej 200 zl pOdwyższa się
od reszty '. 0,9%"; do kwoty 200 zł. :"
I 2} po § 3 dodaje się '§3 w brzmieniu:
1
§4; -VI sprawach wszczętych przed dniem wejś~ia "w" ży:.
"ł ",,§ ~ł. 1. J~żeli, przed,m iotem czyąno'ści jest nabycie pra- cie r07.porządzenia określone w nim stawk,i opIat ,stośuje się,
wa podlegające podatkowi od nabycia praw maJątko­ jeżeli obowiązek utszczeniao.pJ~ ty powstał po tym dniu;' .
wych. wartość tego prawa _ przyjęta przy ustaieniu zobo- . . - . .~-".~ ; ' ; ,;-

wIązania podatKowego jest równ'ież podstawą określenia § 5. Rozporządzenie wchodzi 'w życie po upływie ,sl~lliniu
.. opIaty ' za , dokonaniE~ czyn'ilOŚCi. W razie podwyż;szenia
, wartości nabytego prawa przez organ finansowy na pod-
dni od dnia ogłoszenia. .'..'

stawie .art. 7 ust. 4 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. ,.o po- Minister Sprawie4liwości:
.,~

Redakria: Ur1ądRady Minlstr6w ' ':- :Bluió <prawnt,W~~7aw~.


al .u}ll'z.dow,s4fkJ. I/3
~dmtnlstra.c-Ia:_ ' AdministracJa Wy.d __ l'Ilrtw Ur:z,~,: It~~ " Mlnlst!;Qw, JI'8-"I,s1'~łY,a ,34,
" . , , ' ul. P~WSlńsk~69f11 (skr,yt~~ p~t.~~, ~r 3). " " . >'~ ,"
, . T!o('wno ·! poł~ę.ólm PJe7eso :"R .,~i ~ f~,lslr6w ' " /7.1 '
r w Z.,.klada.ch Graflc7nveb .;r~ m"'II,". Zakł~d nr
'~, 'Vjal sza wa,' ut :tiltnh',,:~. '-

,,-, . ~~~ii" .;..~;. -.


/ .. . .:. ..' _r~_._.;<~:\~·:i