You are on page 1of 3

~ 521 - . P-oz~ 17:.

li i 27Ji

2. . W ·'1'lfmlJ,(lh:spr8wowa'ne-go. nadzoFU-Z-Włel'zchnie~ . . , §, ' 2/, .R'Óz-p{)r.ządzeni~ .\wcheĄzi


.',: ,! . 'Wf --<żyCie-" z; ,dDlein :o~ło- .,··
" ," ~o'.;mill~~er.'R-dhl'ict-w'll · In&ż-e"U'Gh~18ć ihib"zm;ie-niat ,asta- :: ·u enia. .
teczrre decyzje Ito.misji.'" " '. 'Pl\elles.Rady :MHft:str~w~ W ~ tM.-J-agielsJd .

,ROZPORZĄDZENIE. MI~STItóW OBRONY' NAROBOW,E;J I SPRAW WEWN:ĘTRZNYCu

,z dnia 11 listopada 1974,r •

. w sprawie wojskowegó obowją~ku meldunkowego oraz uzyskiwania prz,z osoby podlegające. temu' obOwiązkowl
ze,zwoleń na wv1azd l pobyt czasowy za granicą. ' .

. jNcvpodstawie art. 43 ust. 2---uslawy z dnia 21 listopada .. a) ukończ~nia .u~adnic::zej .szk-Oły zą-wDdowej, szkoły
, 1967 t. o powszechnym obowiązku obrony Polskie'j Rzeczy- średniej, ,szkoły .zawodowej dlaa'bśol\V.entówśre~­
posJloHtej Ludowej (Dz. U. z .1967 r. Nr 44, poz. 22Ó, z -l9n r. nich szkół ogólnok'ształcących'lub -ukończeni.a szko-,
Nr53,poz. 342, z 1973 r . .'Nr 27, poz. 153, Nr 38, poz. '224 ły wyis.zej, .' ,
i Nr 47,p,oz. 270 oraz z 1974 ;r. Nr 24, poz.. 142) ' zaIZądza b) uzyskania tytułu kwalifikacyjnegD, ,przyznawanego
się, co następuje: . robotnikom, . - ,
. - "

c) uzyskania wyższych lub i-nnych 'kwal-iUkacji zawo-


/' "
, Rozdział l '
dowych poza ukończeniem szkó'l okz;eMo-nych pod
Pneplsy ogólne. lit. a). '
. § 1. L ' Wojskowy Obowiąz-ek meldunkQ~ -spooz-y":'a 2: WOjSK-oWy obowlązekmel'nunkowy "ogólny Wyko-
n)l. ,>OSO'9ach . ;'odlegaJących o·bowiąz'ko'W.i;słuzby w"o,jskoweJ. nujesi-ę: : I '. .. . ,

i ' 2.. Obowiązek uzy-skiw,ania -, zezwoleńna wyjazd i 'P0'-


1~ , w ~a'kresiezmian wy.mienio,pych, w ust. 1 pkt 1~9' -
by,~ czas.flwy J:a ,graniCą 'SJ>oczywa :na osobach ,podlegają­ łącznie z :obow,iązk:iemmeldunkowym wy.nika}ącym

. cych o!>owiąz-kowi sfużby- ~ojskowej określonN'·ch w rozpo- z prz.e pisów -o eWidencji lutl'nesCi .ora·z, przepisów
I. YząiJż,ęniu. , . . o zmianie imion i nazwisk, przez, spęłnl eru,e t-ych .,gbo-
wiązkoWi .
' ..§, 2. 1. ' Wojskowy 9'bewiązekmeldunkow-y obeJmu~e: 2) w ' zakrl'!sie .zmjan 'WVmI-eniony,cb' ~1Usl. ) f ' pM 10 - '.
,lo} ' W€ljSkl0WY dbov,dązek meJdudkow~ ,Q.golnY:; -k:tóryspo- .p rzez zgłoszenie 1-y.<:h zml:an,"IIi ' iPewiatowym l{mi ejskim;.
ilZ/T.ywa na ws.zys;rkkh 'osoba.oh 'po.dleg·ającycllobowiąz- . dzielnicowym) szta'bi.e wojskowym, '-VI ,klór·egD 'ewiden-
~owi. służby wojskowej; ,- . cji pozostaie osoba podlegająca ,w ojsko:w.arou ,obowiąz­
2~ ' 'Wójskowy ob:.ewiąze'kmeHlunk-owy · $zcz.agólny, który -k-o.wi , meldunkowemu.
_.• SP,Q~zywa na zóhilerzach · rezerwy okre'ś1onyołr 'W ·roz'-. § 4. :1. 'Wo;}sk9;we~u ah'Owiązk~w.i ~ęlduhk~wemu
· PofządżenilJ.. " ogólnemu :podlega'ją: '
, 2. Wajs:kó~ óbow.:ią~ :i.ne'ldun'kow)! ,szczególny .l\pe}- 1) męż.czyżni począwszy o.d: 'ania nas~ęprrego 'P,Q zgłosze­
, nia się n·iez·ależnie od 'wojsk'owego óbowiąiku 'meldunk:o- .' niu się do rejestraoji opra;edp.ob,ór«)w..y:ch ~do ,k:ońc.a ,noku
weQ'o o;golnego. kal-ęndaT.zow~o, w %:tórym .&ończą 50 tat ,zycia,i a ma-
'Rozd~iał2 jąt:y stopnie chorązyt;h '~ubstQpnie dficer-sk;ie .--l. '60 lat
ż,ycia, . ' ,
Wojskowy :obow:lązek .melduDlcow;y o,gliJni. 2ł , kob-iety pr,zeniesioD'ettorezer-.wy, tPocząWSi/:'Y, od dnia
. § 3. '1. W oJsk-owy .o'bowiąze'k mffldunlcow-y og,ólny .po- następnego po prz.e.niesIeniu 'do Tezer;w;v do końca ro-
le:ga 'na: ,ku kalendar,z~weg.o.. ;w - k.tó~y~ k-n.ń.czą40 lat życia:
i • a maJące . stopnie chorą:zych lub stopnie oficerskie -
n zameld()waniu się w 'miejscu .pobytu ·sta'legol. .
50 lat' życia.
w
2)'- . zameld-owa.nhl s:ię· mi-ejscu :PO.bytu czasowego lrwa- 2. WojŚkowemu Cibow~ą~kowi meldunk.oWe,mu ogólne-
. jącego pO'n ad'2 ffilesi'ącel m,u nie podle!Jają jednakos·oby pk,reślone w -Ust. 1, ktore:
" .3) zameldowaniu przedłużenia pobytu czasowego .trwają­ iJ zoslaly uznane ze wzglęilu na'&tan zdrowia za tuy;ale
c.ay,o, ponad :2 miesiące; ' niezdolne do sluzbV ,w ojsk-o-w.ej.; '/
• ) zameldowanlu zmi-a-ny adresu w miejscu! pobytu stałe­ , 2) ,pelni'ą cZYmlą słuzbę wojs1\ow.ą.
ge Jub po b'y tu czasowegó -trwaJąc-e.go -ponan ' 2mie-· 3. Obowiązek zgłasz'Mlia zmia-n .ao~;ycżącyc.h w~:ksztcil­
srą ce l ' cenia i kwalifikacji zawodowych (§ 3 ust. 1 p:k t 10) fl-i'e .d.o-
'.5;) w;ym~łdowani-u się z miejsca .pobf-tu italegoJ tyczy mężc.zyzn.- ;ktÓ:r,Z;y '~nie sta wali jeszcz-ę ,do' ;pobeI;u.
6) wyIńeld,owaniu się z nii~jsca ,gob.ytu ,pzasowego zgło'­ '§ '5. 1. Zgłoszen'i:e ,zmla'no~reslonyoh,:
S201le,g0 na ahes ·.ponad.2 ,:miesiące, jeżeli ąp:uszczenie 11 .'W § 3 uS.t. l plct 1~8 'n'astęp~e :przez złożenie --w łura:ę­
miejsca te,go .po'~ytu ()astąpj;loprzed uplj'we!ll czasu -ł<I zie prowadz-ącym ewidencję ludności-' wy:pełnl0.nego
, .zgłQszone,go przy z-ameld,n~ailiu; . ' ł pedpisaiBego for!lIllJ,ł~;za omełrlu()Ik,o.wego. w tetmhtach '
alueśloD,ydł 'w ",pr,z~~śaoh, .J) ew,i"dęh.qj,i. :lud,DOSC.j, 'OI;AZ
;7J ~gJoszenlu wyja·z[:i'IJ;za granic-:ęrna' rp obyt czasowf .trwa-
Jący p,o nad 2 miesiące; , . , pr,zedsl-awjęnie .w oisk-ow,ego ,dakumen:tu GSobiśt;egolub
pol-wierrlzeniazg}.eśze:'1ia :si~ do .r ~JeSlr-aC:ji przedpollo-
8) zgł0szeniu pow.rtittuz pobv,tu :Czasowego za ;gr.anicą
rowy.cb; , '. \
tr'waj~cegópoJlad '2 miesią:ce; , 2;) w § 3 us!: lp1ct 9 - .nas~puje .na .z,a~a'dac1l i w JrjTblę
.. al zgłoszeniu zmi:aDy imieńią l!,(b nazwi~k-al l!lsta 100lJy·~h w 'p rzepisa,cfl"e ,a klach s:tanu <:ywi:'lmeg(}>,albo
, lo.)zgł<os'len,iu ,zm.ian dofYFącydt: · w przepisacn .& .z.mianie hJiienia. Ju·b naz~.iska.

. (
,.,:.

,,
I -' !

l '·, . Dziennik Ustaw Nr 46 , ' 522 :, - , ':: Poz." 276:


,\
." 2. Zmianę . dotyczącą ;wyksztakehia' l ·. kw-aHftkacji za- ' ' ludności-, poucza daną osobę \'o , koriiecznośd~ieiZ.włot.znego·;· , ~. '" ,;",<
wodowych (§' 3 ust.: 1 'pkt 10) zgłaśza <si~bsobiście 'lub: li- , zgłoszenia się w sztąbie wQjskowym 'w celu dokonania wy- :I:~";

\ stem poleconym wciągu 14 dni :od' ,dnia pĆ)wstania zmiany. meldowania. ,;" -'.r
,<
przy oso.bistym zgłoszeniu zmian n'ależy okazać dokument 4. Urząd prowadzący ewidencję ludności, ~ któremu . oso-
stwierdzający zmianę, ą przy ~ zgłoszeniu , pisemnym należy , ba podlegająca wojskowemu obowiązkowi meldunkowemU:
podać imię, ' nazwisko i .imię ojca oraz datę urodzenia, jak , pgólnemu zgłosiła wyJazd zagtani'cę na pobyt czasowy
również treś& zmiany ora~ nazwę;" numer i 'datę dokumentu trwający ponatl 2 miesiące oraz powrót .z fego opb bytu, I .~

stwierdzającego zmianę ze wsk,a zaniem, przez kogo doku- przesyła do wł.śl ściwego, P9wiatowego (miejskiego, dzielni-
ment został wydany, albo przesłaćspórządzo'ny .odręcznie ., coW'ego) sztab~ wojskowego , zawiadomienie meldunkowe .
odpis tego dokumentu. ' . (u'st. 1 pkt 3).
§ · 6. 1': Urząd prowadzący ewidefrtjęludhośCl; które- " , . § 7; tJizęOY prowadZące ewidencję ludności,' z.awia~
mu osoba podlegająca 'wojskowemu obowiązkow,i meldun-, damiają urzędy i sztaby w6jskoweokreślone w § Q ust. 1
kowemu ogóliJemu' zgłosiła: 'z rrijany, o któi'ychmowa w § 3 ' ' pkt 3 o zmianie imienia lubnatwiska oraż ó zgonacl) , osób '
ust. 1 pkt 1-6,' jest ~bowiązany: ' podlegających wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu .","
1) ddnotować w rejeslrze stałych mieszkańców lub w ogólnemu. ' ;~
l' , ewidencji osób ·zameltlciwanydi. na -pobyi 'czasowyda-Rozdział 3 . ·...':1
ne dotyczące stos'u nku do, ohowiązku . wojsko~ego Wojskowy obowiązek meldunkowy sz~zególny.
'<'" ..
e::" _
~~' osoby zgłaszającej zameldowanie \ wymerdowan'i'e)" ,_.8 • ..,1. . ,W oj,s,ko. w. Y ,o b,'.ow. ląz.~J{ m,e,ld. u~kowy~z(;,.'.'z.eg. óln
. Y .;:' ;, o~~
dokonać pods,Ta~, re . z",głos,ź~,hia,o,. · z~meld.a*,!, In.ia.' ,IUb"
ot _. .§
.

, 2) na polega , na zgłoszemu ' o'


, T , -
7 ' własClwemu o powlatowemu (mieJSkie.: . , ' .'
wymeldówa~ia wpis~i -.'". :",.:,.:, • f e ' , ", ' mu, dzielnicowemu) sztab6 wl '- wojskowemu: : . , ' ...." ':::,~'
a) , w ~ojsk,9wYtP:, 10){Umend~ ?~29ist;ym ... ,'o" priy~ę- , : ~ 1) wy~eldow~Uia" zmiejsca pohyt~stałe'go, w
'ty~ , ró~- ;; ':,;;
cia lub , skreśJeriiu z ' e'wide:n~ji powiat,owego' (miej- · '.' oież zmiany adresu w' tej samej miejs cowośCi;
", skiego, dzielnicówego L sii<ib~ wojskowego) .,.', : , ' , ,
} . . .". , '.' :2) wyjaZdU z miejsca' poby'tu stałego na P~l?yt f.zas'owY "
h) , n'a , potwięidzenhi~głószenia s,ię; ' do >rej'ęSh;;cJI trwający ponad 2 miesiące; , " , , ::~\~
" przedpoborowY,ch ' -':".0 pr~yjęciu lub , skreślepiu ' z ' o."l,.;):
~I I ewidencjiurzę'dupiowadzącego ewidencję ludności! 3) wyjazdu za grariicęna p.obyt czasowy trwający pona~l 0,";1'
.\ :

, 2 mieSiące. ';.~;'
3) wysłać w termin Ie 3 dili od chwili zgłoszenia ' zameldo- , , 'A
wa g ia lub wymeldowania , zawiadomiedie meldunkowe ' ' 2. Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu szcze- " ;.
na odpow} ednim,f~rm~la~zll, dOI gólnemu podlegają żołnierZe' rezerwy pbs'iadający: karty , \ . r.~ ~
al urzędu miejskiego; , urzędu miasta I powiatu, urzędu mobilizacyjne kolóru białego J.ub koloru białego ' z czerw 0- , "~'!.
dzielnicowego, urzędu ,gminYi;llbo urzędu mip.sta nym paskiem. .." ~
i 'gminy prowadzącego ewidencję , przedpoborowycb, § 9. 1. Obowiązek okr e ślony w , § S ' ust: 1 żołnierz , re- ,y,,_,
właściwego 'ze względu na ,dotychczasowe miejsce zerwy jest obowiązany spełnić osobiście w p6wiatowym
~ ... pobytu stałego lub pobytu czasowęgo trwającego (miejskim, dzielnicowym) sztabie wojskQwym właściwym
p o nad 2 miesiq,c e osoby podlegającej wojskQwemu ze względu na doty chczasowe miejsce pobytu stałego, na j-
'" obowiązkowi meldunkowemu, jeżeli zawiadomienie później w dniu wyjazdu, a zmi anę adresu w tej samej miej-
d o tycży przedpoborowego lub ' poborowego, który scowości - w ciągu 48 gódzl.n od chwili jej Ulistnienia.,
nie stawał jeszcze 'do poboru, ' 2. Obowiązek określony w § 8 ust. 1 spełnia się prze z
, b) ' powiatowego- , (miej ~ld ego, . dzielnicowego) sztabu złożenie wypełnionego fo'rmularza. Przy złożeniu formu ł a-
~
wojskowego, w któr~go ewidencji dotychczas po- rza żołnierz rezerwy przedstawia wojskowy dokument oso- ,
~~-~~ /
z o stawała osoba zgłaszająca zameldowanie (wymel- bis t y, w którym powię.towy (miejski; dzielnicowy) szta b
o,
;.. dowanie), jeżeli zawiadomienie dotyczy osób podle- wojskowy dokonuje odpowiednich adnotacji w razie wy-
oh g a jących wojskowemu obowiązkowi meldunkowe- meldowapia z miejsca pobytu stałego . •
mu ogólnemu, nie ~ymienionych pod lit. a). 3. Zołnierze rezerwy, o których mowa w § 8 ust. 2, są
2. Wpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dokonu- obowiązani zgłosić w powiatowym (miejskim, dzielnico-
je się w razie: wym) sztabie wojskowym zmiany wynikające z wojskowe-
l) wymeldowania żołnierza rezerwy, który uprze'dnio do- go obowiązku meldunkowego szczególnego przed wykona-
konał wymeJdowania w powiatowym (miejskim, dzIel- niem we właściwym urzędzie prowadzącym ewidencję lud-
nico wy m) szta bie wojskowym z tytułu wojskowego- ' ności wojskowego obowiązku meldunkowego ogÓJnego. , '.
obowi ązku meldunkowego szczególnego; ' § 10. l. Zołnierzowi rezerwy, k.tóry zgłosił śię ps 0-
2) zam e ldowania żołnierza rezerwy na pobyt czasowybiście w celu dopełnienia wojskowego ,o'bdwiązku IIleldun-
.,
"

trwający ponad 2 miesiące i wymeldowania z tego po- kowego szczególnego, powiatowy ' (mieJski, dzielhićówy)
bytu; , . ' sztab ' wojskowy pokrywa kosZty prze jazducto ,miejsca sta-
3), zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie powodu- 'wieńia: się i powrotu do' miejsca pobytu slciłego,' jezeli od- ( -
jącego zmiany przynalezności ewidencyjnej do sztabu ległość od miejsca pobytu żołnierz'a ' do s iedziby sztabu
wojskp wego lub urzędu prowadzącego ewI dencję lud- prżekracza 25 km.

ności. , 2. Powiatowy (miejsk}, d~ielnicowy) sztab wojskowy


jest obowiązany wydać żołnierzowi na ' jego pr'ośbę doku- <"T
3. Urząd prowadzący ewidencję ludności jest obowią­
~ent stanowiący podstawę do usprawi eąliwienia .ni.eobe c-
zany sprawdzić na podstawie odpowiednich wpisów za-
nQ~ciw pracy lub zachowan,i a prawa dQ wynagrodzenia za
mieszczon y ch w wojskowym dokumencie osobistym liIb w
pas PFacy opuszć,iony z pewo'du dopełńienia 'wojskowego
inny ustalony sposób, czy osoba podlegająca wojskoy.remu
Qbo }Viązi<,l,l me)dynkowego szczególnegó. . ,.
obowiązkowi meldunkowemu szqególnemu dopełniła
uprzednio wymeldowania we właściwym pow'i atowy'm § , ll. h Żołn i erze rezerwy, o których " -mowa w § 8 I
I'

(miejskim /dżielnicowym) sztabie wojskowym. W razie nie- ust. 2, są również obowiązani ' zawi a domić dowódcę jednost-
dopełnienia tego obowiązku urząd prowadzący ewidencją ki wojskowej, do której otrzymali przydział mobilizacyj-
( ,
., '~. {,
/ " ) "' .

"
I'

Dziennik Ustaw Nr '46 - 523 - Poz. 276 i 277

n y, p wy jeżdziez miejsca pobytu stałego na czas przekra- 2)dla żołnierzy zwo lnionych z zasadniczej służby wojsko~
czający ,24 '~t!lzi ny, jeżeli dO,w ódca ,;, jednostki , wojskowej wej bez przeniesje nia , do tezerwy - z dniem zwolnie-
po I ee-i im ,spełnian,l~ takiego obo~wiązku, , nia ze SłU7; by; ,
2. Zawiadomienia dokonuje się W sposób lI~talony 3) dla stttde·ntów i absolwentów ,szkół wyższych ~akwali­
prz'ez dowódcę jednostki wojskowej. hkowanych do odbycia . przeszkolenia ' wuj~skowego , w
jednostka eh wojskowych trw a jącego do 12 miesięcy -,--
Rozdzi~1ł 4 z. dniem zakwallfikowania 'i,c h do tego przeszkolenia;
4) dla studentów i absolwentów szkół wyzszych powo-
Uzyskiwanie zezwoleń na wyjazd' i pobyt czasowy
łanych do odbycia przeszkolenia wojskowego w jed-
zagranicą.
nostkach wojskowych trwaJącego do ,3 miesięcy oraz
§ 12. 1. ' Obowiązkowi uzyskania zezwolenia na wy- dla żołnierzy rezerwy po\,/oł atJ ych do odbycia , ćwiczeń
j az ą i pobyt cz asowy za, 'granicą podlegają: wojskowych lub służby okresowej -~ z dni.em dorę­
, 1) poborowi ,przeznaczeni do odbycia zasadniczej służby czenia im karty powołartf~do 'fćżynnej służby wojsko-
'wo jskowe j; " wej. ,
. ' 2) żo'nie'rze zwolnieni z zasadniczej s'lużby wojskowej 2. Okoliczności okreś lone w List.) l'kJ "1:-3 stwierdzają
be'z przeniesienia 'do rezerwy; odpowiednie wpisy w wojskowym dokurrtencie osobistym.
3} studenci ia bsolwenci szk9ł \'iyższych:
§ ,14. Zezwolenie na , wy jazd i pqbyt czaso,wy,;a ' gra-
aj powolani d.o odbycia przeszkolenia wojskowego w nicą wyd<lje osobom okreś lonym w § 12 ust. 1 pkt 1~3 po-
jednostkach wojskowych . tv ramach wojskowego
szkoleni a studentów trwającego do 3 miesięcy,
wiatowy (lPiej~ki, dzięlnico~y) sztab wojskowy, w
którego
ewidencji osob1f pozostaje, a osoboD;! określonym w § 12
!;»zakwalifikowani dO odbycia tego przeszkolenia ust. 1 pkt 4 i 5, powiatowy (miejski, dzielnicowy)sźtab woj-
. trwającego do q miesię~y; I. .skowy, który wydał im kartę powołańfa.
I
' ,
' 4) znrDlerze .rez.erwy powołanI do odbycIa ćwiczeń woj-
skowych; § 15. W cjalu uzyskanI a zezwoleńia na wyja~d i po-
5) żołnierze rezerwy powołani do okresowej służby woj-
byt czasowy za granicą osoby określone w § 12 ust. 1 są
' skower ,,/ obowiązane przed wystąpieniem z pod aniem o wydanie
paszportu zgłosi'Ć się ' do właściwego powiatowego (miej-
'2. Obowiązek uzyskania zezwolenia n'a wyjazd i po-
skiego, dzielnicowego) sz~abu' wojskowego · z wojskowym
byt czasowy za granicą nie dotyczy osób wymienionych w
dokument-em oso,b istym i kartąpowó.łania, jeieli została im
ust. l, które: ,
wyda'na.
l} przekrączają granicę na ppdstawie dowodów osobi-
Rozdział 5
_ stych, wkładek paszportowych do dowod.ow osobistych, ,
Przepisy końcowe.
przepustek wydanych w małym ruchu gItlń·icznym albo •
na podstawie przepustek' turystycznych lub kart pły­ § 1-6. Traci moc roz-porządzenie Ministrów ,Obrony Na-
wań morskich; rodo..yej i Spraw Wewnętrznych z dnia !O lipca 196,9 r. w
2) wyjeżdżają za granicę W. związku z wykonywaniem sprawie obowiązku meldunkowego dla celów obrony oraz
,\
:O bowiązków ' w służbie ruchu żeglugi Wodnej lub po- uzyskiwania przez niektóre osoby podlega'jące temu obo-
wietrznej a:Ibo komunikacji lądowej. wiązkowi zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą (Dz. U.
§ 13. 1. Obawi,ązek uzyskania ,ze.z wolenia na wyjazd Nr 24, poz. 177)..
i pobyt czasowy za grani,cą powsta je: § 17. Rozporządzenie wcpodzi w życie-z dniem l stycz-
tr dla poborowych przeznaczonych do odbycia zasadni- nia 1975 r. '
I'
czej służby' , wojskowej .- z dniem przeznaczenia id\. Miruster 'Obrony Natodowej:W. Jaruzelski
do tej S'łużbYI . Minister Spraw W,ewnętrznycfl: S. Kowalczyk

/
277
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 listopada 1974 r.

w sprawie przeniesienia na kółka rolnicze I sp6łdzielniekółek rolniczych obowiązku podatkowego z tytułu podatku
gruntowego od nlektórycbgrunt6w.

Na podsta.wie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 26, pażdzierni­ h) umowa dzierżawy gruntów zawarta jest na ,okres co
ka- 1971 r. o podatku gruntowym (Dz. U. Nr 27, poz. 254) najmniej 5 lat.
zarządza- się, co następuje: ,
,~ 1. 1. Przenosi się ,obowiązek podatkowy z tytułu po- 2. \Iv wypadkach określonych w ust: l ob.Qwiązek po- I

datku gruntowego na kółka rolnicze I spółdzielnie .kółek datkowy rozpoczyna s i ę z dniem l ,styczl1:ia tego roku, w
rofnfczych od gruntów: którym kółko rolnicze lub spółdzielnia kółek rolniczych
1) wnie:sionych w formie wkładów czlonkowlikich ro(ni- objęły . grunt1y do zagospodarowania, a jeŻeli objęcie nastą­
ków, p i ło po żniwach - z dojem 1 stycznia 'roku Rastępnego.1
2} dzierżawi onych ocl właścic,leli indywidualnych gospo- obow i ązek podatkowy wygasa z upływein tego roku, w cią­
dars.[w rolnych, jeżeli: ' gu ' któreg.o grunt został zwrócony wlaścieielowi, a jeżeli
li) kółka rolnicze i spółdzielnie kółek rolniczych nie zwrot nastąpił przed żniwami - z końcem roku poprzed-
, mają możliwoś,ci uzyskania 'g runtów Pa'ństwowego .mego.
"
Funduszu Ziemi lub obszar, jakość albo potożęn 'ie
tych gruntów, łącznie z gruntami wniesionymi przez § 2, ROilPorządzen i e wchodzi w życie z dniem ,l stycz-
członków, nie zapewniają możliwości ,pe/ne9..o wy- nia 1975. -1'.
korzystania siły roboczej i środków produkcji, Minister Finansów: H. Kis iel