P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

;

'
Dziennik Ustaw Nr 43
586 Poz. 193
193
OBWIESZCZENIE MINISTRA HANDLU Ę I . Ł
z dnia 21 lipca 1983r.
w .sprawie ł jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 197.4 r. '0 wykonywaniu handlu ora:li niektórych
innych rodzajów ł ś przez jednostki gospodarki nie ł
1. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia
1983 r. ' o zmianie ustawy o wykonywaniu handlu oraz nie- '
których innych rodzajów ł ś przez jednostki go-
. spodarki nie ł (Dz. U. Nr 23, poz. 100) ogla-
sza ę w ł ą do . niniejszego .obwieszq;enia jedno-
lity tekst ustawy i dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu
handlu oraz niektórych innych rodzajó..y ł ś
jednostki gospodarki nie ł jDz. U.z1974 r.
Nr 27, poz. 158, z 1982 r. Nr 31, poz. 213 i z 1983 r. Nr 23.
poz. 100); z ę zmian ą z prze-.
pisów ł przed dniem jednolitego tekstu
i ,z zastosowaniem. ą ł numeracji ł ę
i pUl1'któw.
. 2. Podany w ł ą do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst nie obejmuj.e ę ą przepisów:
l) art. 20, 21 i 22 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wy-
konywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów
ł ś przez jednostki gospodarki nie ł
niOllej (Dz'. U. Nr 27. poz. 158) w brzmieniu:
"Art. 20. L, ą ż ś ć zezwoleniayvydane
na podstawie przepisów usta:wy z dnill 1 lipca 1958 r: '
o zezwoleniach na . wykonywanie ł ł
handlu i. niektórych ł przez jednostki gospodarki
nie ł (Dz . . U .. Nr 45. poz: 224, z 1960 r.
Nr 52. poz. 303, z 1963 r. Nr 22. poz .. 113, z 1966 r.
Nr 23, poz. 149, z 1971 . r. .Nr 12, poz. 115, z 1972 r.
Nr 23, poz. 164 i Nr 49, poz. 317) - na okres, na któ-
ry ł wydane. · ż zezwolenia ł wydane
·na ś ą one ż ś ć przez
okres 3 ę od dnia ś w ż ustawy.
2. Zezwolenia wydane n,a podstawie ustawy, o któ-
rej mowa w ust. 1. na ł ś ć ą poli-
ą i ą ą z ł 3 mie-
ę od dnia ś w ż ustawy; chyba ż w
. zezwoleniu usralonó krótszy termin. Vi ą tego
okresu do tych, ń stosuje . ę przepisy art. 7
ust. 1-3 oraz art. 8 ust. 1. .
3. ę w sprawach ń ę
przed dniem ś w ż ustawy i do tego czasu
nie ń - ć ę ę ł przepisów
niniejszej ustawy.
Art. 21. I. Traci moc ustawa' z dnia 1- lipca 1958r.
o ze,zwoleniach na wyKonywanie ł ł '
handlu i IJ-iektórych ł przez jednostkigospod.arki
ł (Dz.' U. Nr 45, poz. 224, z 1960 r,
Nr 52, poz. 303( Ż 1963 r. Nr 22. poz. 113, z 1966 r.
Nr 23. poz, 149, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, ' z 1972 r.
Nr 23, poz. 164 i Nr 49, poz, 317).
2. W ustawie z dnia 8 czerwca 1972 r. o wyko-
nywaniu i organizacji ł (Dz. U: Nr 23, poz.
, 1(4) wprowadza ę ę ą zmiany:
l) wart. 1 ust. 2 pkt 5 ś ę ą "geologii i",
2) wart. 5 dodaje ę ust. 5 w brzmieniu:
li ,,5. ł ś ś ć organów administracji ń
w 2lakresie .wydawania ń na. prowadze-
nie oraz tryb wydawania
tych zezwolell ś ą ę przepisy.",
3) wart. 46 ś ę ust. 3.
3, Do czasu wydania przepisów wykonawczyc h
przewidzianych w' niniejszej ustawie ą moc·
przepisy wydane na podstawie ustawy. o której mowa
w ust. 1, o ile nie ą spr'zeczne z ą ł ą
Art. 22. ' Ustawa wchodzi w ż z dniem lstyqnia
1975 r."j
2) art A" ustawy z , dnia 16 ś 1982 r. , zmienia-
ą ę o wykonyw,aniu i organizacji ł
(Dz. U. Nr 31. poz. 213) w brzmieniu:
"Art. 4. Usta wa wchodzi ż z dniem 1 stycznia .
1983 r., z ą przepisów art'. 1 pkt- 2 lit. c) oraz
art. 2, które ą w ż z dniem
3)' art. 2-5' i 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zm-ia-
. nie ustawy o w)"konywaniu handlu oraz
. innych rodzajów ł ś przez jednostki gospo-
darki nie ł (Dz. U. Nr 23. ' poz. 100) w
brzmieniu: '
"Art. 2.1. Minister Administracji. Gospodarki Te re- '
nowej . j ć Ś w porozumieniu z Na -
ą ą ń Prywatnego Handlu i Usl ug
ł ę ą krajowego zjazdu del e-
gatów Naczelnej Rady Zrzeszeil Transportu f'rywdt ne-
'go oraz ś tryb ,przeprowadzenia wyboru del ega-
tów na pierwsze zjazdy -terenowych ń
tu ' prywatnego i pierwszy krajowy zjazd delegat ów.
a ż ustali terminy ę ś tere-
nowych ń transportu prywatnego oraz Naqel-
nej Rady tych ń
2. Pierwszy krajowy zjazd delegatów Naczelnej
Rady , Zrzeszell Transportu Prywatnego uchwali sta-
tut tej rady, .dokona wyboru jej organów oraz ż
mie inne ł ę do ł ł
ś ń i Naczelnej Rady.
Art. 3. 1. Z ą ę ł ś przez
ą ę ń Transportu Prywatnego Nacz'el-
na Rada Ż ń Prywa tnego Handlu i ł zaprze- /
s'taje ł ś w zakresie ą spraw t rans-o
portu prywatnego.
2. Z ą ę ż ł ś przez zrze-
) szenia transportu prywatnego ą ł ś
zrzeszenia prywatnego handlu i ł w zakresie do-'
ą transportu prywatnego. . ' .
3. Zrzeszenia prywatnego handlu i ł oraz
czelna ' Rada ń Prywatnego Handlu i ł -
w terminie 6 ę od dnia ę ł ś
przez zrzeszenia transportu prywatnego i ą
ę ń Transportu Prywatnego - . ą
swoje statuty do przepisów ustawy. . .
Art. 4. Komisja organizacyjna krajowego zjazdu de-
legatów Naczelnej Rady Zrzeszeil Transportu prywat-
nego ł zgodnie z art. ' 2 niniejszej . ustawy ---.;
wspólnie z ą ą ń Prywatnego Han-
dlu i ł - dokona ł ą ą ń
Art. 5. l. Zezwolenia wydane na podstawie
sów dotychczasowych ·na wykonywanie ł w za-
"
, I
_D_z,ie_o_n_i_k_U_ " _st _a_w_ N_I,- ,' _4_3 ___ _ _ -:--_ _ _ _ __ :- __ .. ____ ___ --,-______ ---,-_P_o_z_. _1_93
kresie geodezji i kartografii ą ą ż ś ć
do ń okresu, na który ł wydane.
, 2. Uprawnienia wydane na podstawie
dotychczasowych na prowadzenie) biur tur ystyki i>0d-
ą wymianie na nowe" w ą 3 ę od dnia
ś w ż niniejszej ustawy." .
. "Art. 1. Ustawa wchodzi w ż z dniem 1 lipca
' 1983 r." . ' " ,
' Minister Handlu ę ł Z. Ł
ł ą do obwieszczenia Ministra
Handlu ę iUslug I
dnia 2t "lipcal983 r, (poz: 193).
USTAW A
z dnia 18 lipca 1974 r.
o wykonywaniu bandlu o,raz niektórych rodzajów ł ś przez Jednostki gospodarki nie ł
W celu wy k.zystpnia ż ś gospodarczych oraz
inicjatywy jednostek gospodarki nie ł w 'za-
zaspokajania potrzeb ś zgoanie .z potrzebami
ł ń i ogólnym· roz.wojem gospodarki flarodowej
oraz zapewnienia tym jednostkom jednakowych warunków
ł z innymi -jednostkami d"robnej ś sla-
. nowi ę co ę
..
ł 1
Przepisy ł
. Art. 1. " L Jednostki gospodarki nie ł
ą na zasadach ś w ustawie ć we
ł imieniu i n.a ł rachunek ł ś ć go--
ą w .zakresie: .
I) handlu ę
2) ł hotelarskich, kempingowych turystyc;znych,
' 3) ł biurowych, . .
4) . ł geodezyjnych I ż
5') ł ś przy' za wierarriu ł ż
6) sztucznego. ę drobiu,
7) ' poligrafii,
. 8) fonografii,
ą dalej ś ą ą
2, Przez ż w ustawie ś
1) gospo<:larkinie ł rozumie
ę ę ą ł ę nie ą ą ś
prawnej. ś ,dom towarowy oraz ą oso-
ę ą nie ę ą ą ą gospodarki ł
n'ionej,
2) ę - rozumie ę ż ą ł ś ć go-
I spodarczq,o której mowa w ust. !. 1, bez ę na
ę tej ł ś ą na podstawie
uprawnienia przewidzial}_ego w- niniejSzej ustawie,
3). handel ę - rozumie ę prowadzenie " han-
dlu, gastronomii oraz ł handlowych; ł ą han-
ą w rozumieniu ustawy jest ł ś ć ł
ą ze ż ą towar.ów lub innych rzeczy,
a w ś ś • . doradztwo, reklama.
4) ł biurowe - rozumie · ę prowadzenie, biur ' pisa-
nia ń ł ń przepisywania na maszynie. ste-
nografowania i wykonywanie innych' prac biurowych,
5) fonografia rozumie ę ł Ś Ć ą ą na
dokonywaniu ź ę oraz ż ę i obrazu.
przenoszeniu takich zapis()w na ł ś kasety,
wideokasety I ł a ż na ś
ł konserwacyjno-renowacyjnych ' wyrobów fono-
graficznych:
'3. Rada Ministr6w ż w drodze ą ż
1) ą ą ć ż ustawy na . inne ż wymienione
w. ust. l rodzaje ł ś "gospodarczej wykonywa.
nej przez jednostki ' nie ł
2) ś ć warunki, tryb i organy uprawnione do 'wy·
dawania zagranicznym oSDbom prawnym i
ń do tworzenia przedstawicielstw na tery to·
rium Polskiej- Rzeczypospolitej Ludówej do wykony.
wania niektórych rodzajów ł ś gospoda rczej,
3) ć ą i ć ś ć ł po-
bieranych przy wydawaniu ń do prowadzenia "
ł ś o której mowa w pkt l i ust. 1.
4 . • Ustawa nie dotyczy ł ś ę przepisami
zasadach ż terytori uniPolskiej Rzeczy-
pospolitej" LudDwej , ł ś ,gospodarczej w ż ś
drobnej ś przez zagraniczne osoby prawne
- i fizyczne,
Art. 2. ' l. ł ś ć gospodarcza ś wart. l
ż ć prowadzona po uzyskaniu uprawnienia
dzianego ł ą
. 2. Uprawnienia wydaje ę po ę ę opinii 'zrze-
, szenia prywatnego handlu 1 ł w formie zezwolenia lub
potwierdzenia ł
: 3. Zezwolenia wydaje ę na czas ś lub na .
czas ś
4. Ministrowie ł ś ze ę na pro--
wadzonej ą ł ś gospodarczej ś ą w drodze rDZ·
, ą ń wypadKi, w których zezwolenia wydawane ę
na. qas ś lub· na czas ś
. 5. Potwierdzenie ł wydaje ę na prowadze·
nie ł ś sezonowej. na okres nie ą
6 ę
Art. 3. L Organami ł ś do wydawania up raw-
ń oraz w' sprawach ą z " prowadzeniem dzia-
ł ś gospodarczej na podstawie tych ń ą te-
renowe organy administr-acji . ń stopnia
" wowego. ł ś dla siedziby ę z wy-
ą wypadkÓW wymi eriionychw us.t. 2-5.
2. W sprawach ą z wydawaniem ń
i prowadzeniem:
1) handlu detalicznego sposobem ę ż
2) ł w ź geodezji i kartografii,
3) . ł turystycznych
ł ś ą terenowe . Drgany ą ń
stopni a' woj e wódzkiego, na których ą ł ś ś
znaj duje ę si edziba € ę . .
3, Uprawnienia. o których mowa w usi. 2, wydawana
ą po ę ń ę opinii zrzeszenia prywatnego ' handlu
i ł ł ś dla siedziby ę
4, Organem ł ś do wydawania ń na
prowadzenie " ę ń antykwariatów. ż dziel
. ',
. '.
/
i.
Dziennik Ustaw Nr - 43 - ' 588
-- ---- - --
Poz. 193
sztuki, ę f-Jnografii i poli grafii oraz . w Spld-
' wach ą z prowadzeniem tej ł ś j est Mi-
_ nist er Kultury I Sztuki, ktÓl y ż ć swoje uprawo,
-w t ym zakresie orga nom administracji ń
,Itwowej . ,
5, Organem ł ś do wydawania uprawni el1 na
organizowanie lub ś w ł tui- yst ycz-_
nych ha obszarze cal'ego kraju oraz w !iprawach ą
nych. zprow"dcneniem takiej ł ś j est Przewodni-
ą ł Komi.tetu Turyst yki.
_ Art. 4. 1. ł ,zasady uprawmen.
ń od ą uzyskania' uprawnienia i prowa-
dze'nia ł ś oraz ' kwalifikacje wymagane do pro-
wadzenfa danego rodzaju ł ś gosp·odarczej, w dro-
dze r ż ą ń ś ą -
1) ' Minister Handlu ę i ł w' zakre-
sie:
2)
3)
al handl u ę z ą prowadzeni a
ę antykwariatów i ż ł szt uki,
b) ł biurowych,
cl ł ś przy zawieraniu ł ż ń
Prezes Rady Minist ró w na ·wniosek ą
ł Komitetu Turyst yki w zakresie ł
kempi ngowych i tur ystycznych, _
Minister Kultury i Sztuki --,- w ' zakresie prowadzenia
ę antykwariatów i ż ł sztuki oraz-
prowadzenia ł ś w zakresie fonografii i po- -
lig rafii,
. 4) Minister Rolnictwa i Gospod arki ś - w
. zakresie prowadzenia ą ł sztucznego ę
drobiu,
5) Minist er Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochra-
-ny' Srodowiska na. wniosek Prezesa ł ę
Geodezji! Kartografii - _ w za kr e'sie ł 'geodezyj-
nych ikartograficzh ych. , ' _ -
, 2. ' Ministrowie ł ś ze ę pr<p
ż ł ś gospodarcze j ś ą rodzaje art y- '
ł i uSlug, któr.e nie ą ć przedmiotu dzia-
ł ś jednostek gospo'darki ni e ł "
3. PrZepisy, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 3, '4 i 5
oraz· ust. 2, ł ś ministrowi e ą po ę ę
opinii Nacze'lnej Rady ń Pr ywatnego Handlu I
-Uslug. Uprzedniego ę ę opinii tej Rady wymaga
ż ę ą z wni oskiem, o którym mowa w ust. 1
pkt 2. ,
Ad. 5. 1. , Osoby ą na podstawie ń
ł ć ą w zakresie handlu, gastron omi'i
lub ł hotelarskich ą Ć w celu nauki 'za-
wodu pracovyników ł i ł w zawo-
dach ś ą _ zawodów i ś
szkolnictwa zawodowego. .
2. Wyka-z zawodów, w któ ry,ch ą ć szkoleni
p racownicy wymiemieni w ust. 1, oraz wymagania, jakie
powinien ł ć ł ą pracowników w
celu zawodu, w drodze' ą ś Mi-
-nisteT Handlu ę ę i ł w porozumieniu z
MiIlistrem ś i Wychowani a, Minis trem Pracy, ł
ł Spraw Socjalnych. i ą ł Komi-
tet-li.., Tury styki oraz po ę ę opinii- Naczelnej Rady
Zrzeszeil Prywatnego Handlu i ł ,
3 'l'asady ł ą ł ę
ł ł .czas trwania nauki w poszczególnyc!t za,-
wodach, ę praktycznej nauki zawodu, zc;lsady _
I t ryb prze prowadzania egzaminów ą na-
bycie kwa,lifikacji ,zawodowych, zasady kontroli przebie-
gu nauh zawodu, ł komisji egzaminacyjnych,
_ tryb -wydawania ś wymagania kwaHfikacy jne
J
-,

- zawodowe i pedagogiczne . osób ą ę za.
wodl)., W dr o'dze ą ś Minister ś
i w porozumfeniu z ą mini-
strami ordZ po ę ę opinii ę Rady Zrze-
szenPrywatnego Handlu i ł
ł 2
ę ń
-Art. 6. W razie podejmowani a przez dwie lub' ę
osób fizyczn ych ' wspól nej ł gospodarczej w for-
mie ł nie ą ś prawnej- o wyda-
nie- ń powinny ą ć wszystkie osoby za-
ł ą ł ę ą ź ę ą do ł
Att. 7. 1. Osoby f.izyczne ą ę ,o
uprawnienia do prowadzenia ł ń ś g.ospodarczej po-
. winny posi adac kwalifi kacje osobis te i zawodow'e wyma-
gane dla danego rodzaju ł ś oraz ł prawny
do zajmowa'nia ę do prowadzenia ł ś
ń lub terenu.
2. Osoby prawne ą ę o wydanr-e upraw- .
hienia - do pr owadzenia ł ś gospodarqej powi nny
ć ł prawny, do zajmowania - ę do ·
' prowadzenia ł ś ń lub ' terenu .
3. Osoba prawna przed ż ę ł ś 9'0:
spodarczej jest ą ć kierownika przed-
ę 0.0 kierowania ą ł ś ą i prowadzenia
n auki zawodu. :
4. Usta-nowienie kierownika, o mowa , w ust. 3,
wymaga 'zgQd y organu ł ś dla wydania uprawnie-
nia do . prowadzenia ł ś gospodarczej; organ ten ·
ż ć zgody naustanowien'ie ś osoby
ki er ownikiem ę w wypadkach, gdy chodd
o ę o której mowa w ,art. 8 ust. ' l lub ust. 2 pkt l.
2 i .5. -
. 5: ż uprawnienie, o które ubi ega ę osoba praw-
na: dotyczy ł ś ą specjalnych kwali -
fikacji ' osobistych, lub zawodowych, kierowniki em . ż
ć ustanowiona jedynie osoba ma ą takie kwalifikacje.
6. W wypadku gdy w. stos unku do ustanowionego
kierownika ą ś o których mowa W _ a rt. 8
ust. 1 lub ust.- 2 pkt 1. 2i 5, organ ł ś do wydawania
ń ę ą .do ust anowieni ? w .ter- '
minie nie ł ż ż 3 ą innego kierQwnika.
7. Nie ż ć uprawni epia- osob.i e:
1) nie ą kwalifikacj i. wymaganych dla d anego
rodzaju ł ś . _
2) skazanej prawomocnym orzeczeniem ą ż z
char akt e ru ę ż prowadzenie ż
ą zamierzonej ł ś gospod arczej ł za-
ż ć interesowi ł
3) co do której ł prawomocnie orzeczony zakaz pro-
wadzenia ś ł ś gospodarczej ,
4) ą ę ponownie o wydani e uprawnienia
pr-zed ł 3 lat _ od dnia -upra womacnienia ę
decyzji o ę uprawnienia z powodu: ,
al -o -prowadzenia ł ś gospodarczej ' w sposób ·
ą uzasadnione skargi na ś ć
tej ł ś
-b) dwukrotnego -uka,rania. w ą ostatnich dwóch
kolejnych lat za wykroczenia przeciwko ę
' konsumentów, '
c) ż nie ł przyczyna, z powodu której upraw-
nienie ł ę :
8. W oQ.niesieniu do ł ś wymienionej, wart. 1 .
usL 1 pkt 4, 71 8 nie ż ć uprawniE\nia ponadto
vi wypadkach,gdy ł ś ą ć
p rzedmiotem upr.awnien-ia ł ,w interes ń
Dziennik Ustaw Nr 43 ..:-. 589
Poz. 193

9. W yd ania uprawnienia ż ć ż za-
mie rzon a ł ś ć gospodarcza ze ę na jej ro-
dzaj, rozmiar y, miejsce wykonywania lub ś ć z
zasctdami racjonalnego zatrudnienia wykwalifikowanych
-kadr ł sprzeczna z interesem ł
. 10. Pierwszellstwo w ż ń ą inwa-
, lidzi , a w ś inwalidzi wojenni i wojskowi oraz
inni inwalidzi ę ą kombatantami. a ż osoby, które
ą wlasne ś finansowe na wybudowani.e lub
' odbudowa ni e 'pomieszczenia, w którym rta ć prowadzo-
na ś ć ę uprawnieniem.
ł 3
Cofanie i wygasanie ń
Art. 8. 1. Uprawnienie podlega ę ż _
l) osobi e, której wydano uprawnienie, prawomocnym
orzecze'niem ą zakazano prowadzenia ś
ł ś gospodarczej, '
2) osoba, ' której wydano uprawnienie" ł kwalifi-
ę do prowadzenia ł ś a organ
, ł ś do wydania ą nie ł zgody
na ustano",!ienie ł do prowadzenia okre-
ś ł ś
2. Upra wnienie ż ć ę ż osoba, której
wydano uprawnienie:' ,
l) ł skazam,'! prawomocnym orzeczeniem ą za
ę a charakter czynu ę i osoba
spra wcy ą uzasaqnione ą ś co do rze-
telnego i zgodnego Zl interesem ł wykony-
wania ł ś gospodarciej, '
2) prowadzi ł ś ć ą w sposób powodu-'
ą ' uzasadnione skargi na ś ć tej ł
ś
3) ł w sposób zasadniczy rodzaj wykonywanej
ł ś ę terytorialny lub ę ę
biorstwa bez zgody organu ł ś do wydania
uprawnienia lub nie przestrzega warunków zawartych
w uprawnieniu,
4) ł ę ł w celu wspólnego wykonywa-
nia ł ś lub ł ł do pro-
wadzenia ę bez zgody ' organu ł ś
wego -do wydania uprawnienia,
5) zostal a w okresie ostatnich dwóch Jat dwukrotnie uka-
rana za wykroczenia przeciwko interesom konsu-
ń
6) zalega . przez okres dluzszy ż 6 ę z ł
niem ostatecznie ustalonych ż ś podatkowych,
ł na ubezpieczeni.e ł lub na rzecz zrze-
szenia,
7) ,., wypadku otrzymania w ś art. 7 ust. 6 wezwania
do ustanowienia innego kierownika - nie ustanowi
t akiego kierownika. w ś terminie.
3. Przepisy ust. 1 i 2 pkt l stosuje ę ż w wy-
padkach, gdy ę prowadzi ł
4. ę o ę uprawnienia podejmuje organ
ł ś do . wydaV{ania ń na wniosek lub po
ę ę opinii ł ś zrzeszenia i po ł
niu ś ń zainteresowanego.
5. Organ ą ę o ę zezwolenia
ustala ś termin zaprzestania ł ś go-
spodarczej. Termin ten nie 'powinien ć krótszy ż trzy
ą
Art. 9. 1. Wydane 'uprawnienie wygasa w ' wypadku:
1) ą ł o której mowa wart. 6,
2) zbycia lub ż ę
3) zrzeczenia ę uprawnienia,
4) ś posiadacza uprawnienia,
5) nieprowadzenia ł ś przez okres ł ż ż
6 ę bez ż powodów.
2. O ś ę w wypadkach, o któ-
rych mowa w ust. 1, orzeka organ ł ś do wydani:!
uprawnienia. W wypadku ś posiadacza
przepis art. 8 ust. 5 stosuje ę odpowiednio.
3. W razie gdy spadkobiercami , osoby ł która
ł ę (ust. l pkt 4), ą ę po-
ą na utrzymaniu tej osoby do chwili jej ś
lub ł ł ż - nie mozna im ć wydania
uprawnienia do ń okresu, na który ł wydane
uprawnienie osobie zmadej" z tym ż ę
ż ć prowadzone przez ę do c',\"c;u ą ę
cia przez nich ł ś ę ń nauki
w- szkole ś lub ż ż nie ł ż ż do
ń 25 lat ż
4 . . W uzasadnionych wypadkach' organ . ł ś do
wydawania ń ż ł ż ć na czas ś
ny okres korzystania z uprawnienia przez ę oso-
by ł . . I
5. W razie gdy ę prowadzone ł
, wspólnie przez dwie Lub ę osób, ł ł ż oraz
ę o których mowa 3, ą w prawa osoby
ł i · nadal ą ł ś ć wspólnie do czasu '
ś ę lub ą ł albo ł terminu
ż ś zezwolenia.
6. ż osoby, o których mowa w ust. 3, nie korzy-
ą ze 'swoich ń ś w tymprz.episie,
nie ż ć wydania uprawnienia innej osobie,
która ł ę po ł posiadaczu
uprawnienia lub ł prawo dq korzystania z niego.
Przepisy art. 7 ust. 7 i 8 stosuje ę odpowiednio. .
. 7. Nie ż ć wydania uprawnienia osobie,
. która ł ę od uprawnionego; który
ł na ę lub ę ż nabywca przepra-.
ł w ę co najmniej rÓk. przepisy
art. 7 ust. 7 i 8 stosuje ę odpowiednio.
8. ż prowadzenia ę ę
jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, a spadkobiercy
osoby ł która ł uprawnienie; nie ą tych
Ę ł ustanowiony do . prowadzenia
ę na ń spadkobierców powinien po-
ć wymagane kwalifikacje.
Art. 10. W razie ś ę lub ę uprawnie-
nia, wydane uprawnienie podlega zwrotowi do organu,
który je ł w terminie wyznaczonym w decyzji' o cof-
ę lub ' ś ę uprawnienia. .
ł 4
Organizacja ą nie ł ź
handlu ł
Art. 11. 1. ą ymi ł wodowymi or-
ganizacjami osób ą ł ś ć ą
ą zrzeszenia prywatnego handlu i ł oraz ż
transpor tu pryWatnego, zwane dalej "zrzeszeniami", jak
ż Naczelna Rada ń Prywatnego Handlu i
ł oraz Naczelna Rada' ń Tran'sportu Prywat-
nego, zwane dalej "Naczelnymi Radami". '
'2 . Zrzeszeni a, .0 których mowa w ust. ,L ż ą od-
powi ednio do Naczelnej RaJ y Zrteszeri Prywatnegó',Han-
dlu. i ł ą ź Naczelnej Rady ń Transportu
Prywa tnego. .
3, Osoby ą ś ć ą ą
ą 'naleieni a do zrzeszl'nia, ze ę
du na ę ę
,/
' .. '"' - -.
Ustaw Nr 43 - 590 Poz. 193
ł Przepisy ust. 1 i 3 ą ż osób prowa·
dz'tcych ą ż ś w dft. 1 ust. 1 ł ś ć go-
ą na podstawie uprdwniell wydanych z . mocy od-
ę pl'zepi sów i nie ą ą ł
. 5. Nie ą ą ż do ń osoby,
które:
l) z ł równoczesnego wykonywania ł na-
ą do organizacji ś
2) uzyskaly uprawnIenie na prowapzenie ł sztucz-
nego ę drobiu.
6. Ministel Handlu ę i ł ż w '
porozumieniu z zainteresowanymi ministrami ć inne
osoby ż oki ś w ust. 5 od ą ż do
ń prywatnego handlu i ł "
Art. 12. 1.. , Zrzeszenie obe jmuje swym ę ob-
nar województwa lub kilku województw, gdy jest ta
uzasadnione ł ą ą ł na dan ym obszarze.
2. Zasady tworzenia,. ł ą i likwidacji or-azspra-
wowania nadzoru nad ą ś ą
l) zrzeSZe!l prywatnego handlu i ł w drodze roz-
ą ś Minjster Ha ndlu ę
I ł po ę ę opinii Naczelnej Rady ń
Prywatnego Hilndlu i ł
2) . ń transportu prywatnego, w drod ze ą
dzenia, ś ś Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochr on y Srodowiska po ę ę u
opJUJJ Naczelnej Rad 'y ń Transportu
wabiego.
3. Zrzeszeniil ą ś ć ą
Art. 13. Do ń ń ż .
t) ł ł z organami administracji " ń .
w sprawac:,h. ą ł ś ł zr.ze- ,
ń oraz reprezentowanie interesów ł wobec
tych organów,
2) inicjowanie usprawmen technicznych, organizacy j-
nych i ekonomicznych,
J) prowadzenie szkolenia ł i zao
wodowego ł zrzeszenia, wydawanie opinii o
kwalifikacjach zawodowych" ł osób ubiega-
jqcych ę o uzyskanie ń .
.} prowadzenie ł ś i socjalne j. za-
ł i prowadzenie kas óraz funduszów zapomci-
ż dla aktualnych i ł ł
ków.
5) organizowanie akcji ł ś ł
6) udzielanie ł porad i informacji w z.akresie
prowadzonej przez nich ł ś
J) wykonywanie innych ń ą z p rzepi-
pi,Sów ł oraz ł Naczelne j Ra dy.
Art. 14. 1. Or,ganami ń ą
1) zebranie delegatów,
2) ą I jego prezydium,
3) komisja rewizyjna.
.) ą ż ń
2. Zasady ł zakres i tryb ł oraz
ę ą ń i ich organów. Jak ż
prawa i ą ł - ś ą statutyuchwa-
lone przez zebranie, delega tów i zatwierdzone przez
ą ę
, Art. 15. ' l. ł zrzeszenia ą odpowie-
ś zawod·owej. przed ą ż ń za na-
. ruszenie :,
1) statLltowych ą ł
2) ' zasad etyki z"w0dowei lub Ezetelnego wykonywania '
ł ś ą ....
2. ą ż moze ć ka ry:
1) upomnienia,
2) na\J il ny,
3) pozbCJ wienia na okres '. roku prawa do ' korzyst a nia
z ś ś zrzeszenia,
w st a tucie, , /
4) P9zlwwienia na ś czas prawa ś
.do organów zrzeszenia, '
3. 'IN Llz asadni on ych wypadkach ą ż ni eza-
ż od orzeczenia ka r'y, ż ą ć z w:lioskiem
o ę up r.awnienia do wykonywania ł ś go-
spodarczej. ' - , ' .'
4. Od orzeczenia ą ż ż od wolanie
do ł ą ż przy , ż Ra-
dzie, w l . ą od. dnia ę orzeczenia; ,
5. ł ś zasad y i tryb ę przed ą
dami ż ń ś regulamin wyda ny przez Na-
. ą ę .
Art. 16: l. ' ł ń ą ą do
uiszczani a ' sklade k ł na p okryCie ' kosztów.
ł ś ń i ć Rady. ś ć ł
.' ą Nacze lne Rady w . porozumien(u z ł ś
zrzeszeni a mi .
2. ł ł ą egzekucji w try bie
przepisów o poste,powani u egzekucy jn ym w administrac ji.
Art. 17. 1. Naczelna Rada jest ą ą ,
ł ą osób ą ł ś ć go-
ą .
, 2. Naczelna Rada posiada ś ć ą
3. ł Na'cze lne j Rady ą zrzeszeni a.
4. Do zadarl Naczelne j Rady ż
l) reprezentowan ie ' inte resów ł wobec organów
ł i administ racji ń oraz orgariizacji
gospodarczych i ł
2) ł ł z organami administracji ń
w sprawach ł ś ł ń .
3) prowad'zenie ł ś szkoleniowej ś ł
ków Oraz pracowników ż ń Naczelnej Rady,
4) prowadzenie akcji socjalnej, domów wypoczynkowych
oraz innych form samopomocy,
5) OTga nizowanie' ń oraz koordynowanie i kontro-
laich ł ś '
,6) ud zielanie porad . i informacji w zakresie pr owadzenia
ł ś gospodarczej:
7) ę regul aminów ą ż ń oraz In-
nych orga nów ń i Naczelnej Rady,
8) wykonywani.€! ' innych ń ą 'z przepi-
sów szczególnych.
5. Naczelna Rada ż w wypadkach naruszenia przez
. organy zrzeszenia/ przepisów prawa, statutu lub ł
Naczelnej Rady ć wykonanie lub ł
tych organów ·oraz ć ł ś ć ą zrzesze-
. nia ł jego' prezydium ą ź obu organów ł ą
6. W razie zawi'eszenia ł ś prezydium ą
du zrzeszenia, ą zrzeszenia ma ą w ą
ą ć n owe prezydium z grona swoich ł
ków.
7. Naczelna Rada ą ł ś ć ą L
jego prezydium ustanaWia, do wyboru nowego za- .
ą i jego prezydium, ą komisaryczny; _ -któremu
ł ą wszystkie statutowe uprawnienia ' zawieszone-
go ą i jego prezydium.
, 8. W wypadkach ś w ust. 7 ą koml- ,
saryczny ł ź w ą 3 ę nadzwy-
czajny zjazd delegatów w celu wyb"oru nowego ą
i jego prezydium.
Dziennik Ustaw Nr 43 - 591
Poz. 193. 194 I 195
Art. 18. 1. Organami Naczelnej Rady S", ,
l) zjazd delegatów,
2) ą i jego prezydium.
3) komisja rewizyjna.
. 4) ł ą ż ń jako organ drugiej In-
stanc ji.
2. Zasady ł zakres i tryb ł oraz
ę ą Naczelnych Rad i ich organów
ś ą stiltuty uchwalone przez zjazdy delegatów i za-
twierdzone przez ministrów ą nadzór nad dzia-
ł ś ą tye h orfJanizac ji.
Art. 19. Zrzeszenia i , Naczelna Rada ą ę
prawnymi prywatnego handlu i ł ł
ą na podstawie przepisów wydanyeh z mocy- art. 46
ust. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i
organizacji ł (Dz. U. Nr 23, p01l. 164) .
Art. 20. Nadzór zwierzchni zrzeszeniami prywat-
nego handlu i ł ora1l nad ą ą ń
Prywatnego Handlu i ł sprawuje Minister Handlu
ę i ł a nad zrzeszeniami transportu pry-
watnego I ł Rad" ń Transportu Prywatne-
go -:- Minister · Administracji. Gospodarki Terenowej l
Ochrony Srodowiska.
J94
Ą RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca
w sprawie ż podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych l ę
z ł zagranicznym ą ś ć ą oraz w .sprawie ulg z ł InwestycjI.
ą podstawie art. 20 ust. 6 ustawy 1I' dnia 18 grudnill
1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43. ·
poz. 192) oraz art. l ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia ·
1975 r. .0 ulgach podatkowych z ł inwestycji (Dz. U;
Nr 45, poz. 230) ą ę co ę
§ I. 1. Podatek dochodowy od zagranicznych podmio-
tów gospodarczych oraz ę z ł zagra-
ż ą ś ć ą od dochodu
• ą ł ś gosP9darczej wykonywanej na podstawie
przepisów o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej ..
' Rzeczypospolitej Ludowej ł ś gospodarczej w za- '
kresie drobnej ś przez , zagraniczne osoby
prawne i fizyczne ż ę .
. l) ' o 20% kwoty dochodu 11 ł ś ze ż
wytwarzanych wyrobów o charakterze antyimporto-
wym, ś w wykazie ustalonym przez Mini-
stra Finansów, w porozumieniu 11 Ministrem Handlu
Zagranicznego, w termini! do dnia 31 ź ro-
ku ą rok podatkowy.
2) o 100J0kwoty docilodll:
a) ze ś ł !lia Ś lub rolnictwa.
b) z produkcji wyrobów na rynek oraz na zaopatrze-
nie w ę i ę ą ś ochrony
ś i pasze. ż wyroby te nie ł charakte-
ru. antyimportowego.
,2;. W"razie wykonywania. oprócz ś ń ś
nych ' wust. L ż innych ł ń albo w· razie wy-
konywania ż ś ń ś w ust. 1,
ż podatku stosuje ę do ę ś dochodów przypa-
ą proporcjonalnie na obroty ze ś ń okre.-
,lanych w .usL l.
. § f. 1. Podatnikom ś w f 1 ust. 1 ł
ą ulgi podatkowe z ł inwestycji.
2. Przy udzielaniu ulgi podatkowej z ł inwestycji
stosuje ę zasady ś w przepisach o ulgach podat-
kowychz ł inwestycji, ł ę do polskich
nie ł podmiotów gospodarczych. z tym ż
1) lllga podatkowa ł bez ę na rodzaj
wykonywanej ł ś gospodarczej ś w
zezwoleniu,
2) ulga podatkowa wynosi 50% ł poniesionych
na inwestycje. bez ę na rodzaj inwestyCji. .
§ 3. ą wchodzi w ż z dniem 1 sierp-
nia1983 r .• z ą f 1, który wchodzi w ż z dniem
1 stycznia 1984 r. "
Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. JalUzeJski
195
. Ą FINANSÓW
z dnia 29 lipca 1983 r;
w sprawie podatków obrotowego ' 1, dochodowego od ósóbUzycznych I osób prawnych ł ę ą JednostkamI
gospodarki ł
Na podstawi! art. .7: ust. 1, art. 10 uat. l i art. 12 usta- przez okres co najmniej 3 ę a jezeh ć
wy z dnia 16 grudnia 1972 r.o podatku obrotowym (Dz. U. dzi o drób - przez okrea co najmniej 2 ę
J: 1983 r. Nr . 43. poz. 191). art. $ ust. 2, art. 15 i art. 23 2. Za wyroby i ł na eksport w rozumieniu art. J
. ustawy z dnia 16 grudnia 1912r, o podatku dochodowym ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku obrotowym ż ę wy-
(Dz. U. i 1983 r. Nr 43. poz. 192) oraz art. 38 pkt 1. 2 i 3 roby i ł których wykonanie ł podatnikowi ł
ustawy .z dnia 19 grudnia 1980 r. o ą podat-· dzielnia ś lub wykonane bez ś
kowych (Dz. U. z 1980r.Nr 21. poz. 111 l z 1982 r. Nr 45. ł na podstawie:
poz. 289) ą ę co ę -. 1) ń Towarzystwa Eksportowo-Importowegu .. Re-
ł 1
Przepisy ogólne.
§ 1. 1. Za produkty ę ą z ł
hodowli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia '
16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r.,
Nr 43. poz. 191), zwanej dalej · ą o podatku ohro-
towym", ż ę ż ę ź nabyte i ho-
mex" ł z 0.0 •. w Warszawie w wykonaniu umów
zawartych z tym ę przez ę
biorstwa handlu zagranicznego. ·
2) umów zawartych z ę handlu zagra.;
nicznego.
3) umów zawartych ś z odbiorcami zagra.
nicznymi. ż spóldzielnia lub podatnik otrzymali
ę Ministra Handlu Zagranicznego naprowadze-
nie dzjalalnosci w zakl eSie ekspol tu,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->