PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (UPSI-KEMAS) FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA UNIVERSITI

PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KOHORT 3 (SEMESTER 1)

KA S 1 0 43: P E R KE MBANGAN KA N A K-KA NAK D A R I P E R S P E KTIF FI S I O LO GI
BAB 4: TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK JUPPRI BIN BACOTANG 017-8611878 jupp_3s@yahoo.com.my

PENGENALAN

PERKEMBANGAN KOGNITIF

KEPENTINGAN PERKEMBANGAN KOGNITIF
Meningkatkan kemahiran berfikir

Berfikir secara logikal matematik Memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah Peluang memegang, meneroka bahan, mengubahsuai bahan (idea matematik)

masa dan menggunakan simbol Mengembangkan kemahiran mengelas. menyukat. graf. turutan. membilang & nombor .KEPENTINGAN PERKEMBANGAN KOGNITIF Mengambil bahagian dalam aktiviti (fizikal ke abstrak) Menyedari konsep ruang. membanding.

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET (1896-1980) .

Latar Belakang .

Ahli psikologi Swiss dan penyelidik yang berpengaruh dalam bidang pembangunan psikologi pada abad ke-20. .

Awalnya bergiat dalam bidang biologi dan falsafah serta menggelarkan dirinya sebagai ahli epistemologi genetik. .

. Pandangan Piaget selalunya dibandingkan dengan Lev Vygotsky (1896-1934). yang melihat lebih kepada interaksi sosial (social interaction) yang merupakan sumber utama kognitif dan tingkah laku.

Kanak-kanak akan melalui peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza .

melalui aktiviti penerokaan. . Persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. sebaliknya kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya.

Konsep Pemerolehan Maklumat .

Skema (Schema) .

Asimilasi / Penyerapan (Asimilation) .

Akomodasi (Accomodation) .

Keseimbangan .

Skema .

Skema ialah prakonsep tentang sesuatu objek melalui pengalaman yg dilaluinya setiap hari (mungkin tidak tepat). .

Skema bermaksud satu struktur kognitif. .

Skemata bermaksud membina lebih dari satu struktur kognitif. .

Skemata berubah dan bertambah melalui proses adaptasi (Asimilasi dan Akomodasi) .

Fatin akan membina skema: arnab adalah sama dengan anak kucing (lembut. . kecil). Contoh: Fatin melihat arnab dan anak kucing.

Asimilasi / Penyerapan .

. Proses memasukkan maklumat ke dalam skemata sedia ada.

iaitu penyerapan (fitting). Merupakan proses kognitif yang menyatukan maklumat atau pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. .

. Berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman.

. Contoh: Apabila saya mengatakan baju anda berwarna biru. saya akan mengingat yang baju itu berwarna biru gelap atau biru cair.

Akomodasi .

Mengubahsuai skema sedia ada untuk memahami maklumat baru. .

bapa membetulkannya. Tengok dia melompat. makan karot. tidak mengiau. Contoh: Bapa terdengar Fatin menyebut kucing apabila melihat arnab. .

Fatin mendapat maklumat baru. .

skema kucing dan skema utk arnab. . Fatin mengubahsuai struktur kognitifnya kepada 2 skemata.

Contoh lain: bola dan belon. . ayam dan itik.

Keseimbangan .

. Maklumat baru yang berjaya diserap oleh kanak-kanak menunjukkan tahap keseimbangan tercapai.

maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. . jika ia tidak dapat diserap. Sebaliknya.

maka tahap keseimbangan akan tercapai. . Jika maklumat baru itu dapat disesuaikan.

Peringkat-peringkat Peringkat Sensori Motor Peringkat Praoperasi Operasi Konkrit Operasi Formal .

Peringkat Sensori Motor (0-2 Tahun) .

tangan. Berfikir menggunakan sistem deria seperti mata. lidah. dan hidung. telinga. .

. Fungsi derianya berkembang pesat supaya dapat menyedari kewujudan alam sekelilingnya dengan cepat.

. Perkembangan deria turut dipengaruhi oleh proses perkembangan lain (fizikal dan motor).

. Menguasai konsep pengekalan objek semasa berumur lebih kurang 10 bulan.

Peringkat Praoperasi (2-7 Tahun) .

Perkembangan kognitif mengalami perubahan yang ketara (bahasa). .

. Perkembangan komunikasi verbal yang lebih bersifat egosentrik.

. Aktiviti deria pergerakan berkurangan.

. pemikiran simbolik. & penggunaan konsep. Penggunaan penaakulan kognitif.

Peringkat Praoperasi (Ciri-ciri) Menggunakan simbol Menamakan sesuatu benda mudah Pemikiran logik Berfikiran animistik Berfikiran secara egosentrik Sukar memahami konsep pengekalan .

Peringkat Operasi Konkrit (7-11 Tahun) .

. Memanipulasi dan membentuk representasi mental secara dalaman.

Mempunyai pelbagai pemikiran dan memori tentang objek konkrit. .

. Permulaan perkembangan ruang atau spatial (jarak dan arah).

Dapat menggambarkan peta kognitif persekitaran rumah atau kampung. .

Peringkat Operasi Formal (11 Tahun Ke Atas) .

Melibatkan operasi mental pada yang abstrak dan simbol. .

. Memahami perkara yang tidak dialami secara langsung.

Berusaha mewujudkan representasi mental pada situasi yang dihadapinya dengan logik. .

ZON PERKEMBANGAN PROXIMAL (VYGOTSKY) .

Pengenalan .

. Perkembangan kognitif berlaku dalam persekitaran sosiobudaya.

rakan sebaya dan guru. Kemahiran kognitif kanak-kanak terhasil daripada interaksi sosial kanak-kanak dengan ibu bapa. .

. Tema: perkembangan kognitif berlaku dlm konteks sosial.

Konsep ´Scaffoldingµ .

Kerangka besi dan kayu yang menyokkong bangunan. .

. Kanak-kanak menerima tanggungjawab dari sedikit kepada sepenuhnya terhadap pembelajaran.

Konsep ´Scaffoldingµ .

Merupakan teknik yang digunakan oleh individu (guru/rakan) yang memiliki kemahiran yang lebihh untuk membantu individu yang kurang berpengetahuan. .

. Dimulakan berdasarkan pengalaman kanakkanak dan kemudian mengembangkan pengalaman tersebut.

Konsep ZPD .

ZPD (Zone of Proximal Development) .

. Jarak antara tahap perkembangan sebenar (actual development) yang dilakukan secara bersendirian dengan tahap perkembangan potensi (potential development) yang dicapai dengan bimbingan orang yang dewasa.

Konsep ZPD Penyelesaian masalah dengan bimbingan daripada orang yang berkebolehan Tahap Perkembangan Potensi ZPD ZON OF PROXIMAL DEVELOPMENT Tahap Perkembangan Sebenar Penyelesaian masalah secara bersendirian .

Implikasi .

Membolehkan kanak-kanak mendapat ilmu dan kemahiran dalam peringkat yang lebih tinggi. .

. Guru menggalakkan kerja berkumpulan bagi membolehkan kanak-kanak yang lebih pandai memberi bimbingan kepada rakan yang kurang pandai.

. Galakkan pembelajaran koperatif untuk meningkatkan prestasi pembelajaran.

Implikasi .

Kanak-kanak lebih berminat melibatkan diri dalam tugasan dengan efektif sehingga berjaya. .

. Mengembangkan aktiviti dan pengalaman pembelajaran.

Meningkatkan kadar keupayaan pembelajaran yang perlu dicapai. .

. Mengembangkan prestasi dan ZPD kanakkanak.

Implikasi .

Memastikan kanak-kanak melibatkan diri dalam proses P&P. .

Kanak-kanak membina pengetahuan yang sedang dimiliki seblum ini dan membentuk ilmu pengetahuan baru. .

Mengurangkan sikap negatif terhadap sesuatu maklumat yang dipelajari. .

. Memotivasikan kanak-kanak untuk belajar seterusnya.

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEROME BRUNER .

Pengenalan .

Mengkaji persepsi dan pemikiran. .

Belajar apabila ingin mengetahui makna melalui penerokaan. .

ikonik dan simbolik. Tiga peringkat perkembangan kognitif iaitu inaktif. .

. Peringkat prasekolah ialah tahap ikonik.

. Menekankan pembelajaran penerokaan dan penyebab induktif.

Meneroka dan terlibat secara aktif bagi mendapatkan pengetahuan. .

TEORI KECERDASAN PELBAGAI (HOWARD GARDNER. 1983) .

Pengenalan .

Kecerdasan bukan diwarisi. .

setiap individu mempunyai kecerdasan yang tersendiri. .

Tidak mungkin menguasai semua kecerdasan. .

. Individu mungkin cenderung kepada suatu bidang. manakala mereka mungkin lemah dalam bidang yang lain.

. Kecerdasan : melihat sesuatu masalah. menyelesaikan masalah atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain.

dididik dan dipertingkatkan Tidak berkembang seiring Tidak boleh dinilai secara berasingan 1 / 2 kecerdasan berkembang sepenuhnya Boleh dirangsang Boleh dipindahkan .Ciri-ciri Mempunyai 9 Kecerdasan Boleh dipelajari.

.

INGATAN .

memproses. . dan mengeluarkan segala maklumat itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. menyimpan. Kebolehan manusia menerima maklumat.

Pengkodkan / Ingatan Deria .Ingatan Kembali . Peringkat-peringkat ingatan: .Penyimpanan .

Pengkodkan (Rakaman) .

Input deria menerima rangsangan daripada persekitaran. .

. Menerima dan mengubah maklumat input deria ke dalam kod-kod yang boleh diproses oleh ingatan untuk dirakam.

Maklumat tidak penting akan dilupai. manakala maklumat yang bermakna akan dirakamkan dalam bentuk kod. .

Penyimpanan .

. Merujuk pada penyimpanan dan pemilihan maklumat oleh otak.

. Kod yang bermakna disimpan dengan teratur.

. Masuk ke ingatan jangka pendek (untuk menyelesaikan masalah).

. Masuk ingatan jangka panjang (untuk di kekalkan untuk masa yang lama).

Ingatan Kembali .

. Merujuk pada maklumat penting yang telah dikodkan yang diingat kembali untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

METAKOGNITIF .

Merupakan kesedaran berfikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. .

Kemampuan dan gaya belajar yang dimiliki .Strategi belajar terbaik (lebih efektif) .Cara belajar . merujuk pada pengetahuan tentang: . Dalam konteks pembelajaran.

BAHAN MANIPULATIF .

Membina.Konkrit .Boleh dipegang dan dimanipulasikan oleh kanak-kanak . Merujuk pada bahan yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut: . menguji. membilang. meneroka.Boleh digunakan secara langsung untuk bermain. .

batu. dan penutup botol. bongkah. manek. . Contoh: butang.

.

. Kemahiran kognitif sangat penting untuk kelangsungan hidup seseorang individu.

Bersedia untuk melakukan perubahan dalam memberikan maklumat terkini. RUMUSAN . pengajaran bermakna dan mengikut peredaran semasa.

. Pengalaman kehidupan seharian kanak-kanak dijadikan asas kepada pemahaman konsep kognitif.

. Memahami situasi pendidikan masa kini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful