1

2
SKOP TAKLIMAT
#,843, Pember,3 ,:3
3
PEMBERIAN SESUATU ELAUN BERTUJUAN
UNTUK MENYEDIAKAN GANJARAN YANG
SETIMPAL DENGAN PERKHIDMATAN YANG
DIBERI/ TUGAS YANG DIJALANKAN.
SUATU BENTUK BAYARAN SELAIN
DARIPADA GAJI POKOK
MEMERLUKAN PERUNTUKAN KEWANGAN
YANG MENCUKUPI.
KOMPONEN STRUKTUR GAJÌ SSB KOMPONEN STRUKTUR GAJÌ SSB
4
GAJI
POKOK
!NBUHAN
TETAP
KONPONEN
BERUBAH
Prinsip 'rate
for the job'
upahan
ikut jenis
kerja &
t.jawab
!TKA
!TP
!TK
Tidak kekal, tahun semasa
Tidak wajib masuk payroll
menepati fleksibiliti
S galakan dalam SSB
tertakluk keadaan
ekonomi negara
KRITERIA PEMBERIAN ELAUN
JKK
· 1. Bayaran Balik Perbelanjaan
· 2. Tanggungjawab Tambahan
· 3. Kos Sara Hidup Yang Meningkat
· 4. Risiko Kerja
· 5. Kesusahan
· 6. Galakan
5
KRITERIA PEMBERIAN ELAUN
SSB
· 6. Keanehan Tugas/Perkhidmatan
· 7. Kepakaran
· 8. Kemahiran
· 9. Kepentingan Sesuatu Perkhidmatan
6
7
PRÌNSÌP PEMBERÌAN ELAUN
1. PRÌNSÌP TÌDAK SEJAGAT
- membolehkan pemberian elaun kepada
kumpulan atau perkhidmatan yang
ditetapkan. Contoh :
KUMPULAN Imbuhan Tetap Jawatan Utama
Imbuhan Tetap Keraian
PERKHÌDMATAN
Bayaran Ìnsentif Perkhid. Kritikal
8
PRINSIP PEMBERIAN ELAUN
2. PRÌNSÌP TÌDAK BÌASA
- menetapkan elaun diberi hanya dalam
keadaan-keadaan tertentu.
Contoh :
PRINSIP
TIDAK BIASA
Bayaran Insentif WiIayah
EIaun Gangguan
9
PRINSIP PEMBERIAN ELAUN
3. PRÌNSÌP TÌDAK KEKAL
-menentukan elaun dibayar secara
sementara. Ìni bermaksud pemberian
sesuatu elaun boleh ditarik balik atau
dibatalkan Contoh:
PRINSIP
TIDAK
KEKAL
EIaun Debu
EIaun AIat-aIat Perkakas
10
4. PRÌNSÌP KESAKSAMAAN
- menjamin pemberian elaun yang lebih adil.
Ìanya tidak terhad kepada mana2
perkhidmatan, kumpulan atau gred tertentu
sahaja tetapi boleh dipanjangkan kpd. pegawai
dalam perkhidmatan lain yang layak.
PRINSIP PEMBERIAN ELAUN
Contoh : Bayaran Ìnsentif Tugas Kewangan
Bayaran ini dipanjangkan kepada skim perkh. lain yang
setaraf dan skim perkh. lain yang lebih rendah daripada
Pembantu Tadbir (P/O). Pembantu Akauntan dan
Pembantu Tadbir (Kewangan) yang menjalankan tugas
kewangan sepenuh masa
KATEGORI ANGGOTA DI KPM
ANGGOTA TETAP
ANGGOTA KONTRAK
ANGGOTA 8EMENTERA
GURU 8ANDARAN {G8T/G8TT·
AK8 8AMB¡LAN
GURU GANT¡ KG8K
11
ANGGOTA KONTRAK
· SRT. PEK. PERKH. KPM BÌL. 2 TAHUN 2008
· PEK. PERKH. BÌL 2 TAHUN 2003
· Anggota Kontrak bermaksud pegawai yang
dilantik bagi tempoh tertentu mengikut syarat
perkhidmatan yang dipersetujui dalam perjanjian
kontrak dengan Pihak Berkuasa Melantik.
· Kelayakan elaun dan kemudahan adalah
mengikut perjanjian KONTRAK.
12
GURU SANDARAN
Rujukan :Surat Pek. Perkhidmatan KPM Bil. 1 Tahun 2007
" seseorang anggota yang diambil bertugas sebagai
guru di bawah Kementerian Pelajaran untuk
sesuatu tempoh bagi mengisi kekosongan hakiki
dan belum dilantik tetap oleh Suruhanjaya
Perkhidmatan Pelajaran sebagai Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan¨
STATUS : BUKAN KAKITANGAN KERAJAAN &
TertakIuk kepada Peraturan-Peraturan Pegawai
Awam yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa
13
KeIayakan EIaun & Kemudahan Bagi Guru Sandaran
Elaun bulanan
berdasarkan tangga gaji
yang diluluskan.
ÌTKA
Elaun untuk mengatasi
kos sara hidup seperti
EPW, BÌW(Pegawai
bertukar wilayah).
Tuntutan elaun kerana
menjalankan tugas
rasmi di luar kawasan.
Cuti sakit - PA Bab C
(GST)
Cuti penggal sekolah PA.
50(a) Bab C.
Kemudahan perubatan
dan pergigian, kelayakan
bayaran wad di Hosp.
Kerajaan. Dlm. Negeri
x Tidak layak cuti bersalin.
X Tidak layak pinjaman
kenderaan dan perumahan
JPA.SuIit.68/51/2 bth 20 ApriI 199.
15
´¹!¹ ´.`¯I ¹´¹
AhIi KumpuIan Guru Simpanan Kebangsaan
KGSK iaitu pesara / peg berpengaIaman
yang diIantik sebagai guru ganti di sekoIah
-Iayak eIaun harian atas kadar RM150.00
sehari bagi Iepasan ijazah dan R100.00 sehari
bagi Iepasan dipIoma.
Guru Ganti ini tidak Iayak eIaun-eIaun Iain
seperti ITP, ITKA, BSH serta Iain-Iain
kemudahan termasuk cuti rehat bergaji
penuh. STATUS :BUKAN KAKITANGAN KERAJAAN
TAFSÌRAN
16
Jawatan Khas Untuk Penyandang(KUP) : iaitu
Jawatan yang diwujudkan bagi membolehkan
penempatan seseorang pegawai di mana gred
hakikinya lebih tinggi atau rendah daripada gred
hakiki jawatan.
Konsep kenaikan pangkat
secara 'Time-Based, PPP
dinaikkan pangkat tanpa
melalui proses pemangkuan
dan pegawai akan kekal di
jawatan yang di sandang
secara KUP tanpa perlu
mengisi kekosongan jawatan
kenaikan pangkat
TAFSIRAN ""PEMANGKUAN"
bermaksud peIaksanaan tugas oIeh
seseorang pegawai secara sepenuh masa
suatu jawatan Iain yang Iebih tinggi grednya
daripada gred hakiki pegawai itu daIam skim
perkhidmatan yang sama dengan keIuIusan
Lembaga Kenaikan Pangkat. Pegawai yang
memangku Iayak dibayar EIaun memangku
PEMANGKUAN
PUNCA KUASA :
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2010 DAN
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM PELANTIKAN,
KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN 2005
Tarikh Kuat Kuasa Pemangkuan
Tarikh kuat kuasa pemangkuan seseorang
pegawai adalah pada tarikh pegawai
melaporkan diri untuk melaksanakan
tugas jawatan yang dipangku atau pada
tarikh lain yang ditentukan oleh Lembaga
dengan syarat terdapat kekosongan
jawatan. Elaun pemangkuan layak dibayar
mulai tarikh pegawai melaksanakan tugas
sepenuh masa di jawatan yang dipangku
18
Pemangkuan
· Sekiranya Ketua Jabatan mengkehendaki
pegawai menyelesaikan tugas di jawatan
yang terdahulu atas kepentingan
perkhidmatan dengan kelulusan Ketua
Jabatan barunya, pegawai bolehlah
menyelesaikan tugas di jawatan lamanya
untuk tempoh tidak melebihi empat belas
(14) hari berturut-turut termasuk cuti
mingguan dan kelepasan am.
19
Pemangkuan
· Jika tempoh penangguhannya melebihi
empat belas (14) hari, tarikh kuat kuasa
pemangkuan pegawai adalah mulai tarikh
pegawai kembali melaporkan diri dan
melaksanakan tugas sepenuh masa di
jawatan yang dipangku.
20
Pemangkuan
· Sekiranya pegawai dibenar
menangguhkan tarikh melaporkan diri,
maka tarikh kuat kuasa pemangkuannya
adalah kekal. Walau bagaimanapun, elaun
pemangkuan hanya layak dibayar mulai
tarikh pegawai menjalankan tugas yang
dipangku secara sepenuh masa.
21
Pemangkuan
tarikh kuat kuasa pemangkuan tidak
berubah dalam keadaan pegawai
diluluskan cuti seperti berikut:
(a) cuti haji;
(b) cuti belajar bergaji penuh, cuti belajar
separuh gaji atau cuti belajar tanpa
gaji; dan
(c) cuti bersalin.
22
Kadar EIaun Pemangkuan
Elaun Pemangkuan ialah perbezaan di antara gaji
permulaan jawatan yang dipangku dengan gaji
hakiki pegawai dengan syarat:-
(a) perbezaan itu tidak kurang daripada satu
pergerakan gaji biasa di gred hakiki pegawai.
Jika perbezaan itu kurang daripada satu
pergerakan gaji biasa, Elaun Pemangkuan
ialah sebanyak satu pergerakan gaji biasa di
atas matagaji jawatan yang dipangku; dan
23
Kadar EIaun Pemangkuan
(b) sekiranya gaji hakiki seseorang
pegawai itu sama atau lebih tinggi
daripada gaji permulaan jawatan yang
dipangku, Elaun Pemangkuan ialah
sebanyak satu pergerakan gaji biasa di
atas matagaji jawatan yang dipangku.
24
Contoh Perkiraan EIaun Pemangkuan
· Elaun Pemangkuan ialah perbezaan di
antara gaji permulaan (P1T1) dalam jadual
matriks gred jawatan yang dipangku
dengan gaji hakiki pegawai. Sekiranya
jumlah perbezaan itu sama atau Iebih
daripada satu pergerakan gaji biasa di
gred hakikinya, maka pegawai akan
dibayar EIaun Pemangkuan sebanyak
perbezaan tersebut.
25
Contoh :Jurutera Gred J41 memangku Gred J44
(a) Gaji Gred J41 = RM2547.45(P1T6)
(b) Satu Pergerakan Gaji Biasa di Gred J41
= (P1T7) ÷ (P1T6) RM2639.29 ÷ RM2547.45 = RM91.8
(c) Gaji permulaan di Gred J44 = RM3026.12 (P1T1)
(d) Perbezaan (c) ÷ (a) = RM 3026.12 - RM2547.45
RM78.67 [Iebih daripada satu pergerakan gaji biasa di gred
hakikinya J1(
EIaun Pemangkuan RM78.67
[Perbezaan gaji permuIaan gred jawatan yang dipangku J
dengan gaji hakiki pegawai J1(
26
Jika perbezaan itu kurang daripada satu pergerakan
gaji biasa di gred hakikinya, atau tiada perbezaan
Contoh :Pegawai Perubatan Gred UD44 memangku Gred UD48
27
(a) Gaji hakiki pegawai di Gred UD44 = RM4368.90 (P2T7)
(b) Satu Pergerakan Gaji Biasa di Gred UD44 = (P2T8) ÷ (P2T7)
= RM4537.27 ÷ RM4368.90 = RM168.7
(c) Gaji permulaan Gred UD48 = RM4431.54 (P1T1)
(d) Satu Pergerakan Gaji Biasa di Gred UD48 = ( P1T2) ÷ (P1T1)
= RM4638.87 ÷ RM4431.54 = RM207.
(e) Perbezaan (c) ÷ (a) = [P1T1UD8( - [P2T7UD(
RM1.5 - RM68.90 RM62.6 [kurang daripada
satu pergerakan gaji biasa di gred hakikinya UD(
(f) EIaun Pemangkuan RM207. satu pergerakan gaji
biasa di atas gred jawatan yang dipangku
Contoh: Pemangkuan PPPS Gred DG Gred Hakiki DG1
DG
T1 ... T1
259.90 292.7 P1 ... 77.98
2870.99 711.0 P2 ... 720.1 012.56
Maks
DG1
T1
...
T27
17.65 09.85 P1
...
299.1
162.8 5.2 P
...
11.86
......
...
...
...
Maks
T2
272.58
T
2855.26
15.1
T7
T19
125.09
55.
T20
......
......
2182.50
...
...
...
10.68
78.65
90.05
1556.9
281.85
P2
... 197.69
...
.21
...
T9
T10
210.85
2215.17
20.12
2297.5
216.0
PEMANGKUAN
Elaun pemangkuan layak dibayar mulai tarikh
pegawai melaksanakan tugas sepenuh masa di
jawatan yang dipangkunya. Elaun pemangkuan
hendaklah dikira semula pada tiap-tiap kali
tarikh pergerakan gaji tahunan ataupun pada
bila-bila masa gaji pegawai berkenaan berubah.
PRINSIP ELAUN PEMANGKUAN
1. Pemangkuan selama 28 hari berturut-turut
termasuk hari cuti mingguan, kelepasan am.
Dalam tempoh pemangkuan ini, pegawai boleh
mengambil cuti rehat atau cuti sakit secara
terkumpul yang tidak melebihi daripada lima(5)
hari bekerja bagi tempoh 28 hari pertama.
PERATURAN DAN PRINSIP PEMANGKUAN
PERATURAN DAN PRINSIP PEMANGKUAN
Jika kemudiannya pegawai meninggalkan jawatan yang
dipangkunya selama 28 hari atau lebih berturut-turut,
termasuk hari kelepasan am, pegawai berkenaan tidak layak
dibayar elaun pemangkuan bagi tempoh tersebut kecuali
dalam keadaan berikut :
a a.. Menghadiri Menghadiri kursus kursus yang yang diarah diarah oleh oleh Ketua Ketua Jabatan Jabatan;;
b b.. Pegawai Pegawai menjalankan menjalankan tugas tugas rasmi rasmi lain lain atas atas arahan arahan
Kerajaan Kerajaan;; atau atau
c. Dibenarkan bercuti sakit yang disokong oleh c. Dibenarkan bercuti sakit yang disokong oleh sijil sakit;
dengan syarat tempoh tersebut tidak melebihi sembilan
puluh dua (92) hari berturut-turut termasuk hari kelepasan
am.
KEÌSTÌMEWAAN BAGÌ PEGAWAÌ YANG MEMANGKU
Pegawai yang memangku jawatan yang lebih
tinggi adalah layak menikmati elaun dan
kemudahan dalam jawatan yang dipangkunya.
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1980
ÌMBUHAN ÌMBUHAN TETAP (SSM) TETAP (SSM)
1. IMBUHAN TETAP KHIDMAT
AWAM
P. PERK. BIL 7 TAHUN 2007
SSM GRED 1 - GRED 42
P & P DAN KUM.SOKONGAN
2. IMBUHAN TETAP KERAIAN
P. PERK. BIL 4 TAHUN 1996
P. PERK. BIL 4 TAHUN 2002
P. PERK. BIL 10 TAHUN 2008
KUM. PENGURUSAN TINGGI
GRED KHAS C HINGGA KSN
P& P - GRED 43-54
ÌMBUHAN ÌMBUHAN TETAP (SSM) TETAP (SSM)
IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 9/2005 dan 8/2006
Layak : Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 41 & 42
serta Kumpulan Sokongan
GRED KADAR
SEBULANRM)
KUAT KUASA
1 DAN 2 00 1 JAN. 2006
5 HINGGA 0 220
1 JAN. 2007
27 HINGGA 160
25 DAN 26 10
17 HINGGA 2 115
1 HINGGA 16 95
34
ÌMBUHAN ÌMBUHAN TETAP (SSM) TETAP (SSM)
ÌMBUHAN TETAP KERAÌAN ÌMBUHAN TETAP KERAÌAN
Pek. Perkh. 4/1980, 8/1980, 4/1996 & 4/2002
KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESÌONAL Gred 44-54
GRED KADAR S.B(RM) T. KUATKUASA
53 DAN 54 800
1 JULAÌ 1980
51 DAN 52 600
47 HÌNGGA 50 550
43 DAN 44 400 1 NOV. 2002
35
PERBELANJAAN
KERAIAN KEPADA
GURU BESAR MELALUI
PERUNTUKAN DI
PERENGGAN 55 DALAM
PEK. PERKH. 9 TAHUN
1991 DAN SRT PEK.
KEW. BIL 5 /199
TERHAD - 5% GAJI
POKOK
36
PERBELANJAAN KERAIAN KHAS UNTUK
GURU BESAR
ÌMBUHAN ÌMBUHAN TETAP (SSM) TETAP (SSM)
ÌMBUHAN TETAP PERUMAHAN ÌMBUHAN TETAP PERUMAHAN
4 4
O Pek. Perkh. Bil. 9/1991, 4/1996, 4/2004 & 16/2007
O Syarat : pegawai tidak menduduki rumah Kerajaan atau
rumah yang disewa oleh Kerajaan.
O Layak: Kum. Pengurusan & Profesional & Sokongan
GRED KADAR
SEBULANRM
T. KUATKUASA
53 DAN 54 900
1 JAN 1996
51 DAN 52 700
45 DAN 50 700
43 DAN 44 400 1 JAN 2008
41 DAN 42 250
1 HÌNGGA 40 180 1 JAN 2005
37
KUMPULAN PENGURUSAN TERTÌNGGÌ
· Pek.Perkhidmatan
Bil. 4 Tahun 1996
· Pek.Perkhidmatan
Bil. 12 Tahun 2001
· Pek.Perkhidmatan
Bil. 10 Tahun 2008
· ÌTP
· ÌTJU
· ÌTP
· Bayaran Pembantu
Rumah
· Bantuan
Menyelenggara
Rumah RM2,000
setahun
(PROPORTÌONATE )
38
KOMPONEN BERUBAH
ELAUN/
ÌNSENTÌF
39
PELAKSANAAN ELAUN DÌ KPM
PPP PERINGKAT
PENGURUSAN
PENTADBIRAN
PPP YANG
MELAKSANAKAN
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN
DI SEKOLAH;
ELAUN -ELAUN
BAGI PENJAWAT
AWAM
PEGAWAI YANG
BERTUKAR
WILAYAH
PPP
DI KAWASAN
PEDALAMAN;
ÌNSENTÌF BAGÌ ÌNSENTÌF BAGÌ
KHÌDMAT KHÌDMAT
SOKONGAN SOKONGAN
ELAUN & KEMUDAHAN LA¡N YANG
D¡PERUNTUKKAN D¡BAWAH PP. B¡L 9/1991. PP.
B¡L. 4/2002 DAN 8PP YANG BERKUATKUA8A.
40
PPP PERINGKAT PENGURUSAN
PENTADBIRAN
ELAUN PENGETUA/ GB-
RM150.00/RM100.00
SPP. KPM BiI./2000
ELAUN TANGGUNGJAWAB
RM120 .00 SM/RM60.00 SR
PP. KPM BiI./ 2002
ELAUN WARDEN
RM280/RM20
SURAT PEK. KEW BIL. /1997
41
42
1. ELAUN PENGETUA/ GURU BESAR
SPP. KPM BiI./2000
1. PPP bertaraf tetap.
2. PPPS yang menyandang jawatan Pengetua di
SekoIah Menengah tanpa mengira gred penyandang
dan gred sekoIah.
. PPPLD yang diIantik sebagai Guru Besar samada
SekoIah Rendah Gred A, Gred B dan Sek.
Kekurangan Murid,
Pengetua RM150s.b.
Guru Besar RM100 s.b.
ETJ-SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL TAHUN 2002
SEKOLAH JAWATAN
LAYAK ETJ
ABM PERJAWATAN 2008
TIDAK LAYAK ETJ
SEKOLAH
MENENGAH
GRED A
Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Penyelia Petang
Guru Kanan Mata Pelajaran
Penolong Kanan Tingkatan
6 (DG48/44)
Penolong Kanan Pend.
Khas(DG44)
Guru Kanan Mata
Pelajaran Pendidikan
Ìslam DG44
SEKOLAH
MENENGAH
GRED B
Guru Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Penyelia Petang
Guru Kanan Mata
Pelajaran DG44
(SM GR.B & SABK)
SEKOLAH
RENDAH
GRED A
Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Penyelia Petang
Penolong Kanan Pend.
Khas(DG32)
43
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL TAHUN 2002
SEKOLAH JAWATAN
LAYAK ETJ
ABM PERJAWATAN 2008
Tidak Iayak ETJ
SEKOLAH
RENDAH
GRED B
Guru Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Penyelia Petang
SEKOLAH
KURANG
MURÌD
GRED A
Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Penolong Kanan Petang
DGA29
SEKOLAH
KURANG
MURÌD
GRED B
Penolong Kanan Petang
DGA29
Penolong Kanan HEM
DGA29
44
45
. ELAUN KETUA WARDEN & WARDEN
Surat Pek. Kewangan Bil.6/1995 &
Surat Pek. Perkh. Bil. 3/1997
Pegawai Yang Layak: Pegawai bertaraf tetap. Guru
Sandaran tidak layak dilantik.
1. Tiap-tiap asrama mesti mempunyai sekurang-kurangnya
seorang warden.
Nisbah Asrama:
Kanak2 biasa 1 warden : 50 murid
Kanak2 cacat 1 warden : 20 murid
Kriteria Yang di Tetapkan
46
ELAUN KETUA WARDEN & WARDEN
2. Sekiranya asrama mempunyai 190 murid, warden
yang Iayak secara rasmi hanyaIah orang.
Lebihan 0 murid hendakIah dibahagikan kepada
ketiga-tiga warden yang sedia ada
. Bagi asrama yang mempunyai tidak kurang dari 5
orang warden, maka saIah seorang warden
boIehIah diIantik sebagai Ketua Warden.
. Warden seboIeh-boIehnya tinggaI di kawasan
sekoIah atau persekitarannya.
47
PELANTIKAN WARDEN
· Permohonan untuk meIantik warden hendakIah
dikemukakan oIeh Pengetua/Guru Besar kepada Pihak
Berkuasa MeIuIus.
Terpal Terpal wa(der wa(der 8e(ludas 8e(ludas Kuasa Kuasa Ve|u|us Ve|u|us
3e|o|ar 8e(as(ara Perur
dar 3e|o|ar Perd|d||ar
Kras
Perda(ar
8arad|ar 3e|o|ar
Va|lao-Va|lao Pe(du(uar Perda(ar 8P0
Po||le|r|| dar 3e|. Te|r|| Perda(ar 8arad|ar Perd.
Te|r|| & \o|.
3e|o|ar2 la(|ar 8e(as(ara Perda(ar Pe|aja(ar Nede(|.
PPP YANG MELAKSANAKAN PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN DÌ SEKOLAH
Bayaran
Ìnsentif
Subjek
Pendidikan
(BÌSP)
· SPP
KPM
BÌL. 3
/2003
Bayaran
Ìnsentif
Subjek
Pendidikan
(BÌSP)
· SPP
KPM
BÌL. 3
/2003
Bayaran
Ìnsentif
Perkhidmatan
Kritikal
(BÌPK)
SPP BÌL.
17 /2007
Bayaran
Ìnsentif
Perkhidmatan
Kritikal
(BÌPK)
SPP BÌL.
17 /2007
Bayaran
Ìnsentif
Mengajar
Kanak2
Cacat
(BÌMKC)
· SPP KPM
BÌL 2/2003
Bayaran
Ìnsentif
Mengajar
Kanak2
Cacat
(BÌMKC)
· SPP KPM
BÌL 2/2003
Bayaran
Ìnsentif
Mengajar
Bahasa
Cina/B.
Tamil
(BÌMBC/
BT)SPP
KPM BÌL
2/2008
Bayaran
Ìnsentif
Mengajar
Bahasa
Cina/B.
Tamil
(BÌMBC/
BT)SPP
KPM BÌL
2/2008
48
Bayaran
Ìnsentif
Jurulatih
Sukan
(BÌJS)
SPP KPM
BÌL. 2/2008
BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN
KADAR BISP
5% GAJI POKOK PPPS/ 10% GAJI POKOK PPPLD
49
PPP bertaraf tetap atau kontrak.
PPP berkeIayakan bidang yang sama
PPP menerima saIah satu insentif BIPK atau BISP
PPP yang mengajar subjek sains, matematik daIam
bahasa Inggeris atau mengajar bahasa Inggeris
KeIayakan PPP :
memenuhi syarat berasaskan Surat PekeIiIing
Perkhidmatan KPM BiI. /200 :
a Syarat Beropsyen.
b Syarat KeIayakan Mengajar; dan
cSyarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa
Inggeris
PPP YANG LAYAK DIBAYAR BISP
T50
BIL KELAYAKAN
OPSYEN
KELAYAKAN
WAKTU
MENGAJAR
TAHAP PENGUASAAN
BAHASA INGGERIS
1. i - Opsyen
Sains/Matematik/
Bahasa Ìnggeris;
atau
Kelayakan waktu
mengajar
berdasarkan
Surat Pekeliling
Perkhidmatan
KPM Bil. 3 Tahun
2003.
i ÷ Opsyen Bahasa
Ìnggeris; atau
ii ÷ Bahasa pengantar
Bahasa Ìnggeris semasa
pendidikan menengah &
tertiari ; atau
ii ÷ Pengalaman 3
tahun berturut-turut;
atau
iii ÷ Kepujian Bahasa
Ìnggeris dalam SPM/MCE;
atau
iii ÷ Diperakui
pegawai mahir oleh
Ketua Jabatan dan
hadir kursus PPSMÌ
anjuran KPM atau
Ìnstitusi diiktiraf KPM
iv ÷ Hadir kursus Bahasa
Ìnggeris berkaitan PPSMÌ
yang diakui Ketua Jabatan;
atau
v ÷ Hadir kursus anjuran
KPM/Ìnstitusi diiktiraf KPM
/cencc
FEL/KS/N//N MEK/NlSME
SCFI L/NDlNG
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAÌNS & MATEMATÌK
DÌLAKSANAKAN DALAM DWÌBAHASA MULAÌ TAHUN 2010 DÌ SEKOLAH
RENDAH DAN SEKOLAH MENENGAH
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAÌNS & MATEMATÌK
DÌLAKSANAKAN DALAM DWÌBAHASA MULAÌ TAHUN 2010 DÌ SEKOLAH
RENDAH DAN SEKOLAH MENENGAH
SEKOLAH
KEBANGSAAN &
SEKOLAH
MENENGAH
DWÌBAHASA (BM
DAN BÌ)
SJK(C) & SJK(T)
DWÌBAHASA
(BAHASA ÌBUNDA
DAN BAHASA
ÌNGGERÌS)
T51
TAHUN 2012
DARJAH 1, DARJAH 4, TÌNGKATAN 1 DAN TÌNGKATAN 4 DÌAJAR
SEPENUHNYA DALAM BAHASA MALAYSÌA/BAHASA ÌBUNDA
/cencc
FELAK$ANAAN F&F $AIN$ DAN MAIEMAIIK $EMA$A FEkALIHAN
DA$Ak FF$MI KE DA$Ak M8MM8I MbLAI IAHbN 2010
($urot Feke||||ng Ikht|sos 8||. 2 Iohun 2010)
T52
TAHUN
PERINGKAT PERSEKOLAHAN
SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH
Mulai
2010
P&p Sains dan Matematik boIeh
menggunakan BI.
P&p Sains dan Matematik boIeh
menggunakan BI.
Mulai
2011
i. P&p Sains dan Matematik Tahun 1 di SK
menggunakan BM.
ii. P&p Sains dan Matematik Tahun 1 di
SJKC dan SJKT menggunakan
bahasa pengantar masing-masing
P&p Sains dan Matematik boIeh
menggunakan BI.
Mulai
2012
i. P&p Sains dan Matematik Tahun di SK
menggunakan BM dan/atau BI sehingga
kohort tersebut tamat Tahun 6.
ii. P&p Sains dan Matematik Tahun di
SJKC dan SJKT menggunakan
bahasa pengantar masing-masing
dan/atau BI sehingga kohort tersebut
tamat Tahun 6.
P&p Sains dan Matematik
Tingkatan 1 dilaksanakan
dalam BM.
P&p Sains dan Matematik
Tingkatan boleh
menggunakan BÌ dan/atau BM
sehingga kohort tersebut tamat
Tingkatan 5.
BAYARAN INSENTIF PERKHIDMATAN
KRITIKAL
KADAR BIPK
5% GAJI POKOK PPPS/ 10% GAJI POKOK PPPLD
53
PPP bertaraf tetap atau kontrak.
PPP berkeIayakan bidang yang sama
PPP menerima saIah satu insentif BIPK atau BISP
BIPK Srt. Pek. Perkhidmatan BiI. 17 Tahun 2007
Syarat KeIayakan :
a. PPP berkeIayakan daIam bidang Kejuruteraan atau
Ketukangan;
b.Mengajar atau menjaIankan skop tugas bidang
kejuruteraan/ketukangan; dan
c. Mengajar sekurang-kurangnya 15 waktu seminggu
GARIS PANDUAN BIPK
KPPP017/1 JLD 211 bertarikh 2 Ogos 2009
Mata PeIajaran Kejuruteraan
1. Lukisan Kejuruteraan di SekoIah Menengah ;
2. TeknoIogi Kejuruteraan yang merangkuni
Kejuruteraan EIektrik dan EIektronik, Kejuruteraan
Awam Kejuruteraan MekanikaI di SekoIah Menengah
Teknik.
54
GARIS PANDUAN BIPK
KPPP017/1 JLD 211 bertarikh 2 Ogos 2009
Bidang Ketukangan di SekoIah Menengah Teknik.
1. EIektrik;
2. EIektonik;
. Penyaman Udara dan Penyejukan;
. Binaan Bangunan;
5. Automotif;
6. KimpaIan Dan Fabrikasi Iogam; dan
7. AmaIan BengkeI Mesin
55
BAYARAN INSENTIF MENGAJAR KANAK-KANAK
CACAT
Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM
Bil. 1/2001 & Bil. 1/2008
56
Elaun tersebut dibayar kepada:
Pengetua/Guru Besar di Sekolah
Pendidikan Khas;
Guru-guru yang mengajar di Sekolah
Pendidikan Khas;
BAYARAN INSENTIF MENGAJAR KANAK-KANAK CACAT
KADAR BIMKC RM250.00
Berkuat Kuasa 1 Januari 2008
57
Guru-guru yang mengajar di kelas
percantuman di sekolah biasa; dan
Guru-guru yang mengajar murid-
murid berkeperluan khas di
SMT/SMV dan Politeknik.
Kadar
4. BÌMBC /
BT DÌ SK
Siswazah
RM60/jam
Bukan Siswazah
RM50/jam
SYARAT
T11
1. Kelayakan
Ìkhtisas perguruan
2. Kepujian
dalam BC/BT
dlm
SPM/STPM
ATAU
Hadir kursus
orientasi BC/BT
yang diiktiraf oleh
BPK, KPM
3. Mengajar 5
waktu BC/BT
pada hari
Sabtu
BAYARAN ÌNSENTÌF
MENGAJAR BAHASA
CÌNA/TAMÌL
SPP KPM BÌL. 4/2007
EIaun KeIas Bahasa Ibunda
Surat Pekeliling Kewangan Bil. 2/1987 &
Bil. 4/2001 berkuat kuasa 1 Julai 2001
· Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP)
yang mengajar mata pelajaran Bahasa
Tamil dan Bahasa Cina di SJKC/T
Kadar @ RM 60.00 sejam (PPPS)
@ RM 50.00 sejam (PPPLD)
59
BAYARAN INSENTIF JURULATIH SUKAN
Kadar BIJS :TAHAP 1 - RM225 TAHAP 2 -
RM00 TAHAP - RM75
60
SPP KPM BiI. 2/2008 SYARAT KELAYAKAN
1. PPP diIantik sebagai JuruIatih Sukan oIeh BSSK;
2. MemiIiki SijiI KejuruIatihan yg diiktiraf oIeh J/K Lembaga
KejuruIatihan Kebangsaan;
. Berdaftar dIm Pendaftaran JuruIatih Peringkat Kebangsaan di
bawah MSN dan aktif;
. MeIaksanakan Iatihan minima kaIi seminggu seIama 2 jam
sehari kecuaIi cuti sekoIah dan ramadhan
ELAUN-ELAUN BAGÌ
PEGAWAÌ PERKHÌDMATAN AWAM
Bayaran Sara Hidup (BSH) ÷ PP. 6/2007
Bayaran Perumahan Khas (BPK)-PP. 11/2002
Elaun & Kemudahan Bagi Pegawai Bertukar
Wilayah
61
BANTUAN SARA HIDUP BSH
Pegawai Yang Layak BSH
a. Kumpulan Pengurusan & Profesional serta
Kumpulan Sokongan
b. Lantikan tetap, sementara, sangkut, sambilan,
kontrak, dan guru sandaran
c. Diluluskan sebarang jenis cuti bergaji penuh
atau cuti separuh gaji (kadar separuh); dan
e. Pegawai mengikuti kursus/ cuti belajar jangka
panjang mengikut lokasi pengajian di kawasan
Sabah, Sarawak Dan W.P. Labuan dengan kadar
RM 300 s.b.(berkuat kuasa 1 Februari 2010 ÷
JPA(S)63/57/2 Klt.8 (97) bth 8 Feb. 2010)
BANTUAN SARA HÌDUP BANTUAN SARA HÌDUP samb samb..
f Diluluskan cuti belajar bergaji penuh di dalam
negara mengikut lokasi ÌPTA.
g. Diluluskan cuti belajar separuh gaji di dalam
negara atas kadar separuh mengikut lokasi
institusi pengajian;
h. Diperuntukkan rumah kerajaan dalam
lingkungan 25km dari tempat kerja atas kadar
50% daripada kelayakan pegawai yang tidak
diperuntukkan rumah kerajaan.
BANTUAN SARA HÌDUP (BSH) BANTUAN SARA HÌDUP (BSH)samb samb..
Pegawai yang tidak layak:
a. Kumpulan Pengurusan Tertinggi;
b. Dibayar Bayaran Ìnsentif Wilayah;
c. Berada dalam skim saraan agensi yang
diasingkan pengurusan saraannya;
d. Dipinjamkan ke badan antarabangsa/ syarikat
swasta;
e. Dibayar Elaun Perbezaan Sara Hidup
f. Diluluskan cuti belajar di luar negara melebihi
satu tahun: atau
g. Bercuti tanpa gaji
Kadar Kadar Bantuan Bantuan Sara Sara Hidup Hidup
65
BIL. KAWASAN Kadar s.b.
1 Jan. 2006
Kadar s.b.
1 JuIai 2007
1. A 150.00 300.00
2 B 100.00 200.00
3 Kaw. lain 50.00 100.00
Pembayaran BSH hendaklah dibuat secara proportionate
dalam keadaan di mana perkhidmatan atau penempatan
Pegawai tidak genap satu bulan.
BAYARAN PERUMAHAN KHAS BPK
Pek. Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2002.
· Pegawai Yang Layak: Pegawai yang
diperuntukkan Rumah Khas Jawatan/ Jabatan /
Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan.
a. Pengarah/Pengetua/Guru Besar
b. Warden/Ketua Warden.
c. Tim. Pengarah di ÌPGM
d. Tim. Pengarah di Kolej Matrikulasi
· Kadar @ 50% daripada kelayakan kadar Ìmbuhan
Tetap Perumahan(ÌTP).
66
BAYARAN PERUMAHAN KHAS (BPK)
Definasi Rumah Khas Jabatan(RKJ).
· ialah rumah yang dikhaskan olah Jabatan
untuk kediaman seseorang pegawai yang
dikehendakki berada setiap masa tinggal di
atas panggilan untuk bertugas di luar waktu
pejabat.
67
BAYARAN PERUMAHAN KHAS (BPK)
· Pegawai yang diperuntukkan Rumah Khas
Jabatan tiada piIihan untuk tinggal di
rumah lain memandangkan rumah
berkenaan diperuntukkan atas keperluan
tugas. Jika pegawai tidak menduduki rumah
tersebut, pegawai tidak layak BPK serta
ÌTP.
68
ELAUN & KEMUDAHAN BAGI ELAUN & KEMUDAHAN BAGI
PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH
Pek. Perkh. 6/1987 & PP Bil.22 Tahun 2008.
Pegawai Bertukar Wilayah ÷ Bermaksud Peg. Yang
Berkhidmat Di Luar 'Wilayah Asal' nya.
Wilayah Asal : Mengambilkira Asal Tempat Lahir
Ìbu Bapa Pegawai.
· Wilayah
SEMENAN
JUNG
· Wilayah
SABAH
· Wilayah
LABUAN
· Wilayah
SARAWAK
TAKRIFAN 'WILAYAH ASAL' TAKRIFAN 'WILAYAH ASAL'
. i. wilayah kelahiran ibu bapa pegawai sekiranya
ibu dan bapa pegawai lahir di wilayah yang
sama;
ii. Sekiranya ibu bapa pegawai dilahirkan di
wilayah yang berbeza, pegawai boleh memilih
sama ada wilayah kelahiran ibu atau wilayah
kelahiran bapa sebagai wilayah asalnya;
70
TAKRIFAN 'WILAYAH ASAL' TAKRIFAN 'WILAYAH ASAL'
iii. bagi pegawai yang ibu bapanya
memperolehi taraf penduduk tetap atau
warganegara Malaysia, wilayah asal mereka
adalah merujuk kepada wilayah tempat tinggal
ibu bapa pegawai berkenaan ketika mereka
memperolehi Kad Pengenalan bertaraf
penduduk tetap atau Sijil Warganegara
Malaysia; dan
iv. Sekiranya terdapat kes selain diatas, rujuk
kepada BPSM- JPA.
CONTOH KES
72
Kes SL. Peg SL. Ibu SL.Bapa PBW
1. H40516844
Sabah
SABAH SABAH SABAH
2. KS6489991
Sarawak
S'JUNG S'JUNG S'JUNG
3. H50635672
Sabah
SABAH S'JUNG Pilih wilayah asal*
4. H34576802
Sabah
Ìndonesia Brunei Bukan PBW
5. 5030901
S'jung
Ìndonesia Taraf
warganegara
* Pilih ikut alamat
pada Sijil
warganeg.
* Tertakluk sekali pemilihan dalam tempoh perkhidmatan dan hendaklah
direkod dalam BRP
EPW
BIW
TMWA
TAMBANG
EHSAN
ELAUN
GANGGUAN
73
PEGAWAI
BERTUKAR
WILAYAH
P.P. BiI. 5 Tahun 1978
P.P. BiI. Tahun 1988
P.P. BiI. 11 Tahun 2001
P.P BiI. 7 Tahun 2007
P.P. BiI. 22 Tahun 2008
1. ELAUN PERUMAHAN WILAYAHEPW
Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun
2001 berkuat kuasa 1 Januari 2002
Pegawai yang Layak : tetap, kontrak dan guru
sandaran
Dibayar mulai dari tarikh pegawai melapor diri di
wilayah baru tertakluk kepada pematuhan peraturan
yang ditetapkan.
TANGGUNGJAWAB PEGAWAÌ:
Pegawai perlu mengisi Borang JPA(EPW) 74
PERATURAN PEMBERIAN EPW
1.1 Pegawai yang bertukar wilayah boleh memilih sama
ada menerima EPW atau Ìmbuhan Tetap Perumahan
(ÌTP) (sekali pemilihan sahaja dalam tempoh
penempatan);
1.2 Pegawai yang tidak menduduki rumah Kerajaan boleh
memilih sama ada menerima EPW atau ÌTP.
1.3 Pegawai yang menduduki rumah Kerajaan sama ada
secara perseorangan atau berkongsi, tidak layak EPW
dan ÌTP.
75
1. ELAUN PERUMAHAN WILAYAHEPW
1.4 Bagi pegawai suami dan isteri yang kedua-duanya
bertukar wilayah pembayaran EPW adalah seperti
berikut:
a. hanya salah seorang boleh dibayar EPW manakala
seorang lagi menerima ÌTP;
b. Pegawai tidak layak EPW tetapi layak diberi ÌTP
jika menduduki rumah Kerajaan yang diperuntukan
kepada suami atau isterinya.
1.5 Pegawai yang telah membeli rumah dalam stesen
pegawai berkhidmat dengan pinjaman perumahan
Kerajaan tidak layak EPW manakala pasangannya
layak EPW (Berkuatkuasa 1 Ogos 2009).
Pembayaran EPW akan dihentikan apabila rumah
yang dibeli itu siap dan selamat untuk diduduki.
76
KEADAAN YANG TIDAK MELAYAKKAN
PEMBAYARAN EPW
1. Pegawai yang menduduki Rumah Kerajaan;
2. Bagi pegawai yang dikehendakki menduduki
Rumah Khas Jabatan/ Jawatan;
3. Pegawai yang bercuti tanpa gaji;
4. Pegawai yang menghadiri kursus melebihi 3
bulan;
5. Pegawai yang membeli rumah dalam stesen
pegawai berkhidmat dengan pinjaman
perumahan Kerajaan.
77
ELAUN PERUMAHAN WILAYAHEPW
· Kadar EPW ditetapkan mengikut bandar
atau kawasan di mana terletaknya pejabat
pegawai. EPW yang dibayar kepada
pegawai yang bertukar wilayah
merupakan suatu bentuk bantuan
perumahan bukan berdasarkan rent in
lieu. Penentuan kadar EPW adalah
mengambil kira nilai purata kadar sewa
rumah seperti di Lampiran A kepada
Pekeliling Perkhidmatan Bil 4 Tahun 2002.
78
79
2. BAYARAN INSENTIF WILAYAH.
· Pek. Perkh. Bil. 4 Tahun 1988
· Pegawai Yang Layak:
1. Pegawai bertaraf tetap, kontrak dan guru
sandaran;
2. Pegawai yang bertukar wilayah dan
ditempatkan berkhidmat di Semenanjung,
Sabah dan Sarawak.
3. Pegawai Sabah/Sarawak yang bertugas di
negeri masing-masing.
80
2. BAYARAN INSENTIF WILAYAH.
Kadar mengikut lingkungan gaji pegawai seperti
di Lampiran G Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 /2007
81
Lingkungan Gaji
termasuk EIaun Pemangkuan
Peratusan Daripada Gaji
Yang Diterima
RM5565.61 dan ke atas 12.5
RM3566.05 ÷ RM5565.60 15
RM1783.84 ÷ RM3566.04 17.5
RM1176.76 ÷ RM1783.83 20
RM841.90 ÷ RM1176.75 22.5
RM841.89 dan ke bawah 25
. TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL
Pek. Perkh. Bil. 22 Tahun 2008 dan Surat Pekeliling
Perkhidmatan Bil. 6/2006
Berkuat kuasa :1 Januari 2009
Pegawai yang Layak : Bertaraf Tetap dan Kontrak.
Guru Sandaran (GST/GSTT) tidak layak TMWA
keluarga pegawai' :isteri atau suami dan
anak2 di bawah umur 21 tahun yang masih
dalam tanggungan termasuk anak tiri dan anak
angkat yang diambil mengikut undang2. Bagi
anak yang daif disebabkan kelemahan otak atau
jasmani, had umur di atas tidak terpakai
82
. TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL
Kemudahan tambang perjalanan pergi dan balik
dari tempat tinggal pegawai di wilayah
berkhidmat ke ibu negeri wilayah asal atau
bandar utama bagi pegawai dari Sabah,
Sarawak atau W.P.Labuan.
ibu negeri wilayah asal bermaksud Kuala
Lumpur, Putrajaya atau ibu negeri bagi negeri2
di Wilayah Semenanjung M'sia.
Bandar utama bermaksud:
i. Kota Kinabalu, Sandakan, Lahad Datu
dan Tawau bagi wilayah Sabah;
ii. Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri ÷Swak
iii. Labuan bagi Wilayah Labuan
83
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN
a. Kemudahan diberi sekali dalam tempoh satu tahun
perkhidmatan pegawai di wilayah penempatan.
b. Bagi kali pertama kemudahan digunakan, pegawai
hendaklah berkhidmat selama 6 bulan terlebih
dahulu di wilayah penempatan/tarikh lapur diri;
c. Kelayakan kali kedua dan seterusnya ialah bila-bila
masa dalam tahun berikutnya selepas tarikh lapor
diri pegawai di wilayah penempatan.
d. Tempoh pegawai bercuti tanpa gaji dan atau
bercuti separuh gaji tidak boleh diambil kira untuk
menentukan kelayakan kemudahan ini. Tempoh
cuti ini hendaklah ditambah kepada tempoh
perkhidmatan pegawai untuk menentukan
kelayakan kemudahan seterusnya.
84
. TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL
e. Kemudahan yang tidak digunakan dalam tempoh tersebut
akan luput dan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan;
f. Bagi kedua suami isteri yang bertukar wilayah, hanya
seorang sahaja layak TMWA/EBK# utk membawa
keluarga mengunjungi wilayah asal dalam sesuatu tahun
manakala suami/isteri guna kadar bujang dlm tempoh
sama; dan
g. Bagi isteri atau suami atau anak-anak yang tidak
mengikut pegawai bertukar wilayah dibenarkan
menggunakan tambang ini untuk melawat pegawai.
h. Pemohonan menggunakan borang Am
JPA(Saraan)T/W/97
85
4. TAMBANG EHSAN
Pek. Perkhidmatan biI. 5 Tahun 1978.
Kemudahan hanya diberi sekaIi bagi
tujuan sama ada sakit tenat .
Pegawai hanya Iayak diberi
kemudahan sekaIi sahaja bagi ibu
bapa, ibu mertua dan bapa mertua.
86
4. TAMBANG EHSAN
Peraturan bagi anak2 peg. menziarahi
peg. atau ibu/bapa yang sakit tenat di
wilayah peg. berkhidmat boleh diberi
tertakluk kpd. syarat anak2 peg. tidak
pernah menggunakan kemudahan
tambang kapal terbang ketika peg.
bertukar wilayah.
Tambang juga disediakan kpd. Ìbu bapa
atau ibu bapa mentua peg. bertukar
wilayah yang meninggal dunia di stesen
peg. berkhidmat tetapi dikebumikan di
wilayah asalnya.
87
KEMUDAHAN PENGURUSAN JENAZAH
Punca kuasa :Srt. Pek. Perkh. Bil. 3/2003 &
· Bagi anggota yang bertukar wilayah,
kerajaan menanggung perbelanjaan
tambang pengangkutan bagi semua ahli
keluarga yang masih dalam tanggungan
untuk mengiringi jenazah ke kampungnya.
Pasangan pegawai atau seorang ahli
keluarga kemudian dibenarkan kembali ke
tempat pegawai berkhidmat untuk urusan
pemindahan
88
5. ELAUN GANGGUAN
Pek. Perkh. Bil. 4 Tahun1988.
Pegawai Yang Layak :
Bertaraf Tetap dan kontrak. Guru Sandaran
(GST/GSTT) tidak layak Elaun Gangguan.
Elaun Gangguan akan dibayar atas kadar
sebulan gaji hakiki pegawai. Kadar yang
dilayaki ditentukan apabila pegawai ditukarkan
balik ke wilayah asalnya.
89
5. ELAUN GANGGUAN
Pegawai boleh dibayar separuh daripada
berasaskan kepada gaji yang diterimanya
sebelum pertukaran sebagai pendahuluan. Baki
bayaran Elaun Gangguan akan dibayar
berasaskan gaji terakhir yang diterima oleh
pegawai itu sejurus sebelum ia bertukar semula
ke wilayah asalnya;
Bagi dua orang pegawai suami isteri yang
bertukar ke wilayah yang sama hanya seorang
sahaja yang layak menuntut Elaun Gangguan,
berasaskan kepada pegawai yang menerima gaji
yang lebih tinggi.
90
PPP di KAWASAN PEDALAMAN
ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI DAN TAHAP
KESUSAHAN
SPP. KPM Bil. 2/2007
BAYARAN INSENTIF PEDALAMAN
Pek. Perkh. Bil. 5/2000
ELAUN BALIK KAMPUNG atau TMWA
SPP KPM Bil. 3/2007
ITP BAGI PPP YANG MENDUDUKI RUMAH
SUB-STANDARD
SPP KPM Bil. 3/2000 dan 6 / 2009
91
ATAU
92
LATAR BELAKANG ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI
DAN TAHAP KESUSAHAN
Salah satu program di bawah Pelan Ìnduk
Pembangunan Pendidikan (PÌPP) 2006-2010
Fokus utama :
Merapatkan jurang pendidikan bandar
dan luar bandar.
meningkatkan guru terlatih, berkualiti
dan mengikut opsyen keperluan di
pedalaman.
keprihatinan Kerajaan terhadap aspek
kebajikan guru.
ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI DAN
TAHAP KESUSAHAN
93
Kriteria menentukan kategori pedalaman Jawatankuasa KPM
a) Bilangan mod pengangkutan
b) Risiko perjalanan
c) Sumber air/elektrik/kediaman
d) Sanitasi/telekomunikasi.
e) Perkhidmatan kesihatan
f) Kemudahan-kemudahan lain
Kadar EKMLTK:
Sekolah Pedalaman 1 - RM500 s.b.
Sekolah Pedalaman 2 - RM1,000 s.b.
Sekolah Pedalaman 3 - RM1,500 s.b.
94
SYARAT KELAYAKAN EKMLTK
Anggota tetap, kontrak, sambilan, sangkut,
sementara dan sandaran yang berkhidmat
di sekolah pedalaman 1, sekolah
pedalaman 2 dan sekolah pedalaman 3
Diarah secara bertulis untuk ditempatkan
di sekolah pedalaman 1,2 dan 3
Berkhidmat selama tempoh satu bulan
atau lebih di sekolah pedalaman 1,2 dan 3
95
SYARAT KELAYAKAN
Bagi pasangan suami/isteri (PPP dan
AKS) yang bertugas di sekolah pedalaman
1, 2 dan 3, Kedua-duanya layak menerima
EKMLTK
PPP atau AKS hanya boleh menerima
salah satu EKMLTK atau Bayaran Ìnsentif
Pedalaman (BÌP) berdasarkan kadar
tertinggi.
96
KADAR
· EKMLTK dibayar mengikut kadar bulanan seperti berikut:
· Pedalaman 1 : RM 500
· Pedalaman 2 : RM1,000
· Pedalaman 3 : RM1,500
· Tarikh kuatkuasa EKMLTK = 1 Mei 2007
· Pembayaran EKMLTK ini boleh dihentikan atau dipinda
sekiranya Jawatankuasa Ìnduk Pemantauan
memutuskan bahawa sesebuah sekolah itu tidak lagi
berada dalam kategori pedalaman yang telah ditetapkan.
97
PERANAN PUSAT TANGGUNGJAWAB
· Bagi tujuan pembayaran, gunakan Kod Elaun
1326 ÷ Elaun Bantuan Hidup Susah atau Kod
Objek Lanjut 12199 jika menggunakan Baucar
Berasingan
· Rekodkan pembayaran EKMLTK dalam Buku
Rekod Perkhidmatan PPP atau AKS tersebut
· JPN kemukakan rekod pembayaran kepada
BPSM pada setiap suku tahun (LAMPÌRAN C)
Bayaran Insentif PedaIaman
Dibayar kepada anggota perkhidmatan awam yang
diarah bertugas di kawasan pedalaman yang
ditentukan oleh SUK Negeri dan memenuhi syarat-
syarat seperti berikut:
1. Diarah secara bertulis untuk berkhidmat di
kawasan pedalaman;
2. Tinggal/menetap di kawasan pedalaman; dan
3. Berkhidmat selama tempoh sebulan kalendar
atau lebih di kawasan pedalaman.
98
PPP dan AKS bertaraI tetap, kontrak, sambilan,
sangkut, sementara dan sandaran.
Kemudahan ini boleh dituntut sekali dalam satu
tahun. Sekiranya kemudahan ini tidak digunakan
dalam satu-satu tahun, ianya akan luput.
Kemudahan ini tidak boleh dikumpulkan atau
dibawa ke tahun hadapan.
Bertugas sekurang-kurangnya 6 bulan di sek.
pedalaman bagi permohonan kali pertama.
ELAUN BALIK KAMPUNG
1. Pegawai yang menerima EBK tidak layak
menikmati kemudahan 'Tambang Mengunjungi
Wilayah Asal Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah'
(Pek. Perkh. Bil. 7 Tahun 1997 )
2. Bagi pegawai dan pasangan yang layak menikmati
kemudahan ini, hanya salah seorang sahaja yang
boleh membuat tuntutan tersebut dalam sesuatu
tahun.
3. Pegawai dan pasangan layak diberi tambang
mengikut kelas kelayakan pegawai manakala anak
pegawai disediakan tambang kelas ekonomi.
SYARAT & PERATURAN
SYARAT & PERATURAN
4. Tuntutan EBK hanya melibatkan tuntutan perjalanan
pergi dan balik sahaja tidak termasuk kos penginapan
dan makan serta lain-lain tuntutan pelbagai.
5. Bagi pegawai yang belum berkahwin yang balik ke
kampung asalnya dengan EBK untuk berkahwin, boleh
disediakan tambang perjalanan untuk membawa isteri
atau suaminya ke tempat penempatan pegawai.
6. Pegawai hendaklah mendapat kelulusan Ketua Jabatan
terlebih dahulu sebelum menggunakan kemudahan ini.
Lampiran l ( Borang Pengesahan) dan Lampiran II
Borang Permohonan
Kadar dan syarat EBK hendaklah mematuhi kadar dan
syarat tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran kepada
Pegawai Awam kerana menialankan tugas rasmi iaitu
mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2003
dan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2006
KADAR ELAUN BALIK KAMPUNG
PEMBAYARAN ITP KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN
AWAMYANG MENDUDUKI RUMAH 'SUB-STANDARD' DI
KAWASAN PEDALAMAN.
Rujukan : Surat Pek. Perkh. KPM Bil. 3/2000 dan
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 6 /2009
· PPP dan AKS yang berkhidmat di
kawasan pedalaman layak dibayar ÌTP jika
rumah yang didiami mereka tidak
memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan
Perdana Menteri (menduduki rumah sub-
standard)
103
PEMBAYARAN ITP KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN
AWAM YANG MENDUDUKI RUMAH 'SUB-STANDARD' DI
KAWASAN PEDALAMAN.
b. kemudahan perumahan yang disediakan itu tidak menepati
kriteria perumahan Kerajaan sepertimana yang ditetapkan oleh
Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri
iaitu:
i. sesebuah rumah yang dijadikan Rumah Kerajaan di
kawasan pedalaman hendaklah diperolehi atau dibina
dengan peruntukan Kerajaan; dan
ii. diselenggara oleh Kerajaan; dan
iii. mempunyai kemudahan asas seperti bekalan air bersih,
elektrik dan kaedah pembuangan najis dan kumbahan yang
sempurna.
104
INSENTIF BAGI PEGAWAI KHIDMAT SOKONGAN
BAYARAN INSENTIF PEMBANTU
PENGURUSAN MURID
ELAUN TANGGUNGJAWAB KHAS
PEMANDU
BAYARAN INSENTIF TUGAS
KEWANGAN
BAYARAN INSENTIF TUGAS
PENGURUSAN STOR
105
BAYARAN INSENTIF PEMBANTU PENGURUSAN MURID
Srt Pek. Perkh. KPM Bil. 3 Tahun 2009 berkuat kuasa mulai
1 Januari 2009.
Pegawai yang layak :bertaraf tetap dan kontrak;
Syarat Kelayakan :
a. Pembantu Pengurusan Murid yang terlibat secara
langsung bertugas di Sekolah Kebangsaan Pendidikan
Khas dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas; dan
b. PPM yang bertugas di program pendidikan khas
intergrasi di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah
Menengah Kebangsaan.
Kadar : RM 200.00 sebulan
106
ELAUN TANGGUNGJAWAB KHAS PEMANDU
Pek. Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2008 dan surat edaran
JPA.63/17/4. klt 7(36) bertarikh 18 Mei 2010 berkuat kuasa
1 Jun 2010
Dibayar secara dua kaedah:
1. Pemandu Gred R3 DAN R6 yang dikhususkan memandu
a.Kereta rasmi peg. Kum. Pengurusan Tertinggi Gred
Utama 'B' ke atas dan Gred Khas 'A'; atau kenderaan
berat melebihi 5000 kg atas kadar ETKP sebanyak
RM150.00 sebulan; ATAU
2. Pemandu Gred R3 dan R6 yang tidak dikhususkan
memandu kenderaan berat >5000 kg.
-dikira secara proportionate berdasarkan bilangan hari
menjalankan tugas memandu dengan syarat bagi setiap
hari bertugas tidak kurang daripada 4 jam sehari.
107
BAYARAN ÌNSENTÌF TUGAS KEWANGAN
Pek. Perkhidmatan BiI. Tahun 1999 & BiI. 5 Tahun 2001
PT(P/O) yang menjalankan tugas kewangan sepenuh masa
@RM40.00 sebulan kepada PT(P/O) dan Pem. Akauntan yang
tidak mempunyai sijil Jabatan Akauntan Negara (JAN); dan
@RM80.00 sebulan kepada PT(P/O) dan Pem. Akauntan yang
mempunyai sijil JAN
Perenggan 6: pertimbangan khas bagi yang berkhidmat secara
berseorangan di pejabat kecil.
108
BAYARAN ÌNSENTÌF TUGAS KEWANGAN
Diskripsi bidang tugas kewangan secara terperinci boleh
dirujuk kepada Lampiran A Surat Pekeliling Akauntan Negara
Bilangan 2 Tahun 1999.
Bidang-bidang Kewangan :
a. Pengurusan dan Kawalan Belanjawan
b. Pengurusan Kewangan Am
c. Pengurusan Terimaan
d. Pengurusan Perolehan Kerajaan
e. Pengurusan Bayaran Emolumen
f. Pengurusan Pembayaran
g. Pengurusan Akaun
109
BAYARAN ÌNSENTÌF TUGAS PENGURUSAN
STOR
Pek. Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 1999 ( BITPS)
PT(P/O) yang menjalankan tugas pengurusan stor
sepenuh masa
· RM40.00 sebulan kepada PT(P/O) dan
Pem. Akauntan yang tidak mempunyai sijil
Jabatan Akauntan Negara (JAN);
dan
· RM80.00 sebulan kepada PT(P/O) dan
Pem. Akauntan yang mempunyai sijil JAN.
110
ELAUN BERBENTUK PERKHÌDMATAN TÌDAK LAYAK
DALAM KEADAAN-KEADAAN BERÌKUT
9. Elaun Terhenti Mulai
Tempoh Pemangkuan
Pegawai Dalam Kum.
Pengurusan &
Professional /
menyandang Jawatan
Gred Utama/Gred Khas
111
1. Cuti Tanpa Gaji
2. Cuti Belajar Tanpa Gaji
3. Cuti Separuh Gaji
4. Cuti Belajar Separuh Gaji
5. Cuti Rehat Melebihi 28
Hari Berturut-turut
6. Cuti Haji,
7. Cuti Bersalin,
8. Cuti Sakit Melebihi 28 Hari
Berturut-turut
ELAUN & KEMUDAHAN LA¡N YANG
D¡PERUNTUKKAN D¡BAWAH PP. B¡L 9/1991.
PP. B¡L. 4/2002 DAN 8PP YG BERKUATKUA8A.
BAHAC1AN PENCURUSAN SUMBER MANUS1A
KEMENTER1AN PELAJARAN MALAYS1A
Seseorang pegawai yang baru pertama kali dilantik ke
dalam perkhidmatan kerajaan layak menuntut tambang
perjalanan bagi diri dan keluarganya dari tempat
kediamannya ke tempat yang diarahkan bertugas mengikut
kelayakan tambang perjalanan setelah memegang jawatan
yang ditawarkan itu.
TAMBANG PERJALANAN BAGI PENEMPATAN SELEPAS
LANTIKAN PERTAMA
114
ELAUN MOTOSIKAL ELAUN MOTOSIKAL
· Surat Edaran Kemen. Kewangan ruj: K/BP/DS
10/791/441/6(S.K. 1/2009)(3) BTH 19 Mei 2009
· Tarikh kuatkuasa : 1 Mei 2009
· Menggunakan motosikal sendiri semasa bertugas rasmi
12hari atau lebih dalam sebulan
· Elaun Motosikal RM120 sebulan atau menggunakan
kadar Elaun Perjalanan Kenderaan mengikut mana yang
tertinggi
· Menggunakan motosikal sendiri semasa bertugas rasmi
kurang 12 hari - tuntutan mengikut kadar Elaun
Perjalanan Kenderaan yang sedang berkuat kuasa.
115
ELAUN BASIKAL ELAUN BASIKAL
Perintah Am. Bab B, para.9 dan Pek. Perbendaharaan
3/2003
Syarat Kelayakan : menggunakan basikal sendiri dalam
menjalankan tugas rasmi.
Kadar:
a. Menggunakan basikal melebihi 10 hari bagi
bulan itu kadar @ RM90.00 s.b. atau 20 sen satu
km mengikut mana yang tinggi.
b. Menggunakan basikal selama 10 hari dan
kurang bagi bulan itu kadar @ 20 sen satu km.
1. KEMUDAHAN PENGURUSAN JENAZAH
Punca Kuasa : Pekeliling Perkhidmatan Bil.9/1991
Pekeliling Perbendaharaan Bil 3/2010
Kelayakan:
Pegawai yang bertaraf tetap, .ontra.t of servi.e,
sementera dan sambilan.
· Kemudahan ini adalah bagi anggota yang memilih SSB
dan meninggal dunia semasa dalam perkhidmatan sama
ada di dalam atau di luar tugas rasmi.
Kadar/kemudahan :
1. Bayaran Bantuan Mengurus Jenazah ÷ RM,000
kepada waris pegawai
2. Bayaran Pengangkutan Jenazah mengikut
perbelanjaan sebenar disokong dengan resit bayaran; 116
TATACARA PEMBAYARAN PENGURUSAN JENAZAH
· Borang Lampiran A Pek.Perb. 3/2010
· Dibayar kepada waris terdekat anggota yang
meninggal dunia mengikut keutamaan :
a. Ìsteri atau suami simati;
b. Anak lelaki atau perempuan yang berumur 18
tahun ke atas;
c. Anggota bujang ÷ ibu/bapa anggota
d. Mana-mana ahli keluarga yang menanggung
perbelanjaan menguruskan jenazah tersebut.
e. Jika tiada waris ÷ kepada pihak yang
menguruskan jenazah tersebut.
117
2.BAYARAN PAKAIAN ISTIADAT, BANTUAN BAYARAN PAKAIAN
'BLACK TIE' DAN BAYARAN PAKAIAN MENGHADIRI UPACARA
RASMI
Punca Kuasa : Pek.Perkh.16 Tahun 2007 dan
Srt. Pek. Perkh. Bil. 15 Tahun 2007
· TAFSIRAN
'Pakaian Ìstiadat' ÷ pakaian upacara rasmi yang
direka bentuk khas untuk sesuatu perkhidmatan.
'Pakaian Black Tie' ÷ pakaian separa rasmi barat
yang dipakai untuk majlis makan malam. Bagi
Pegawai wanita adalah baju kurung/kebaya
beserta selendang atau evening dress termasuk
beg tangan dan kasut.
118
2. BAYARAN PAKAIAN ISTIADAT, BANTUAN BAYARAN
PAKAIAN 'BLACK TIE' DAN BAYARAN PAKAIAN MENGHADIRI
UPACARA RASMI
'Pakaian menghadiri upacara rasmi'
ertinya Pakaian Kebangsaan atau Dark
Lounge Suite bagi lelaki atau pakaian
bersesuaian bagi wanita semasa
menghadiri upacara rasmi untuk menerima
bintang/ pingat dalam Majlis Ìstiadat
Pengurniaan Bintang dan Pingat
Persekutuan/Negeri atau bertugas rasmi di
Parlimen atau Dewan Undangan Negeri.
119
2. BAYARAN PAKAIAN ISTIADAT, BANTUAN BAYARAN
PAKAIAN 'BLACK TIE' DAN BAYARAN PAKAIAN MENGHADIRI
UPACARA RASMI
· Pegawai yang mempunyai pakaian istiadat layak
diberi Bayaran Ìnsentif Ìstiadat dan boleh memilih
untuk menggantikannya dengan bayaran pakaian
menghadiri upacara rasmi.
· Pegawai layak diberi bayaran pakaian Ìstiadat
dan bantuan bayaran Bla.k Tie setiap tempoh
tiga tahun sekali. Tuntutan tertakluk kepada
jumlah sebenar yang dicatatkan pada resit
tuntutan dan tidak melebihi jumlah maksima yang
ditetapkan.
120
2. BAYARAN PAKAIAN ISTIADAT, BANTUAN BAYARAN PAKAIAN
'BLACK TIE' DAN BAYARAN PAKAIAN MENGHADIRI UPACARA
RASMI
· Pasangan kepada pegawai yang turut hadir
dalam majlis istiadat pengurniaan pingat layak
diberi bayaran pakaian menghadiri upacara
rasmi. Bagi pasangan bukan pegawai
perkhidmatan awam ÷ tuntut melalui jabatan
peg.
· Pegawai Gred 27 dan ke atas yang diarah
bertugas di Parlimen atau Dewan Undangan
Negeri layak diberi bayaran pakaian menghadiri
upacara rasmi.
121
BAYARAN PAKAIAN MENGHADIRI UPACARA RASMI DAN
PAKAIAN ISTIADAT
· Pasangan kepada penerima bintang/pingat
dalam majlis istiadat pengurniaan
bintang/pingat di mana pasangan pegawai tidak
berkhidmat dengan Kerajaan Iayak kemudahan
bayaran pakaian menghadiri upacara rasmi
atas kadar RM450.00
122
KADAR BANTUAN BAYARAN PAKAIAN
Bil. Jenis Pakaian Kadar (RM)
1. Bayaran Pakaian
Istiadat
1,500.00
2. Bantuan Bayaran
Pakaian Black Tie
1,000.00
3. Bayaran Pakaian
Menghadiri Upacara
Rasmi
650.00
(Pegawai)
450.00
(Pasangan)
123
. BAYARAN BAL¡K LETAK KERETA
P.P. 9/1991, SPP /1992 dan Surat Pek. Perkh. BiI. 1/2009
berkuat kuasa 1 Feb. 2009
KeIayakan:-
Pegawai yang disahkan oIeh Ketua Jabatan perIu
menggunakan kenderaan bagi menjaIankan tugas rasmi
dan menyewa ruang tempat Ietak kereta di pejabat
masing-masing.
dibayar berdasarkan bayaran sebenar Ietak kereta
yang disokong dengan resit atau maksima RM90.00sb.
Mana yang Iebih rendah
4. ELAUN TUGAS MEMANDU KENDERAAN
PekeIiIing Perkhidmatan BiI. 12 Tahun 2007
Syarat :
a. Tugas hakiki pegawai bukan memandu ;
b. mempunyai lesen mengikut kategori kenderaan ;
c. diarah oleh KJ memandu bagi menjalankan tugas rasmi;
d. memandu kenderaan tidak kurang drp. 4 jam sehari.
Kadar baru berkuat kuasa 1 Jun 2007.
Kereta/Van/Lori/Bot Berinjin @ RM5.00 sehari.
Motosikal @ RM3.00 sehari.
ELAUN PENANGGUNGAN KERJA
bermaksud pelaksanaan tugas suatu
jawatan lain oleh seseorang pegawai di
samping menjalankan tugas jawatannya
sendiri bagi suatu tempoh yang diluluskan
oleh Pihak Berkuasa Melulus yang
berkenaan. Pegawai layak menerima elaun
tanggung kerja jika memenuhi syarat
mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil.17
Tahun 2007
PERATURAN ETK
Penanggungan kerja boleh dilaksanakan jika:
a. Terdapat kekosongan jawatan secara hakiki iaitu
sama ada penyandang kosongkan jawatan
kerana kenaikan pangkat, bersara, meninggal
dunia, meletak jawatan, ditamatkan
perkhidmatan,bertukar dan seumpamanya;
b.Terdapat kekosongan secara operasi iaitu secara
sementara kerana penyandang bercuti,
berkursus, digantung kerja atau tidak hadir
bertugas;
UNIT SARAAN, KEMUDAHAN DAN
HUBUNGAN KESATUAN, CAWANGAN
PERKHIDMATAN, BAHAGIAN
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN
WAN ZALEHA BINTI WAN MAHAYUDIN
TEL: 0-888 777

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful