Dziennik Ustaw Nr 147 - 3214 - Poz.

714
714
Ą MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 grudnia 1995 r.
w sprawie podatku od ś transportowych.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i ł lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86
i z 1994 r. Nr 123, poz. 600) ą ę co ę
§ 1. Podatek od ś transportowych wynosi
rocznie:
1) od motorowerów
2) od motocykli z silnikiem o ś
skokowej:
a) do 50 cm
3
ł ą
b) ż 50 cm
3
do 350 cm
3
ł ą
c) ż 350 cm
3
9 ł
18 ł
30 ł
150 ł
3) od samochodów osobowych z silnikiem o pojem-
ś skokowej:
a) do 900 cm
3
ł ą
b) ż 900 cm
3
do 1300 cm
3
ł ą
c) ż 1300 cm
3
do 1500 cm
3
ł ą
d) ż 1500 cm
3
do 1600 cm
3
ł ą
e) ż 1600 cm
3
do1800 cm
3
ł ą
f) ż 1800 cm
3
do 2000 cm
3
48 ł
90 ł
114 ł
180 ł
282 ł
ł ą 474 ł
g) ż 2000 cm
3
do 2500 cm
3
ł ą
z ą samochodów marki
"Warszawa"
h) od samochodów marki "Warszawa"
i) ż 2500 cm
3
4) od samochodów osobowych:
a) z silnikiem nie ą ę
ś ą ą
b) z ę elektrycznym
5) od autobusów oraz samochodów ę ż
wych przystosowanych do przewozu osób
o liczbie miejsc do siedzenia, ł ą
z miejscem kierowcy:
a) do 15 miejsc
b) ż 15 do 30 miejsc
c) ż 30 miejsc
6) od samochodów ę ż
o dopuszczalnej masie ł
a) do 2 t ł ą
b) ż 2 t
732 ł
114 ł
990 ł
228 ł
48 ł
180 ł
330 ł
726 ł
114 ł
180 ł
7) od samochodów ę ż i ą
ł o ł ś samochodu lub
nacisku na ł ą
a) do 0,5 t ł ą
b) ż 0,5 t do 1 t ł ą
c) ż 1 t do 2 t ł ą
d) ż 2 t do 4 t ł ą
e) ż 4 t do 6 t ł ą
f) ż 6 t do 8 t ł ą
g) ż 8 t do 10 t ł ą
h) ż 10 t
8) od samochodów specjalnych
9) od ą balastowych
10) od ą rolniczych z silnikiem o po-
ś skokowej:
a) do 4000 cm
3
ł ą
b) ż 4000 cm
3
11) od przyczep i naczep:
a) kempingowych
b) o ł ś do 0,5 t ł ą
c) o ł ś ż 0,5 t do 1 t
ł ą
d) o ł ś ż 1,0 t do 5 t
ł ą
e) o ł ś ż 5 t do 20 t
ł ą
f) o ł ś ż 20 t
g) ł
12) od ł motorowych oraz jachtów z silni-
kiem o ś skokowej:
a) ż 200 cm
3
do 1000 cm
3
ł ą
b) ż 1000 cm
3
13) od promów
14) od ł ł ż ą do zarobkowego
prze\l\Ozu towarów i osób
114 ł
180 ł
210 ł
264 ł
360 ł
426 ł
630 ł
828 ł
180 ł
828 ł
30 ł
72 ł
30 ł
24 ł
48 ł
78 ł
120 ł
210 ł
180 ł
78 ł
180 ł
48 ł
180 ł
§ 2. Tr:lci moc ą Ministra Finansów
z dnia 7 grJdnia 1994 r. w sprawie podatku od ś
transportcwych (Dz. U. Nr 132, poz. 676).
§ 3. ą wchodzi w ż z dniem 1
stycznia 1996 r.
Minister Finansów: G. W Kofodko

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful