Activitat 4.

Proposta d’un disseny complet de recerca original Situació d'aprenentatge
Després de l’aprofundiment realitzat en les característiques dels enfocaments quantitatius i qualitatius, arriba el moment de triar la metodologia més adequada al nostre problema d’investigació i fer la proposta d’un disseny de recerca.. En aquesta activitat hem d'exposar de forma clara i concisa aspectes com a: el problema d'investigació i la seva justificació, revisió de la literatura, propòsit i hipòtesis, si és el cas, preguntes d’investigació, metodologia, resultats esperats, valoració global i referències bibliogràfiques. En aquesta activitat es valoraran tant els aspectes formals (estructura, cites, bibliografia, etc.) com el rigor, pertinència, coherència i suficiència del disseny presentat.

Objectius
 Analitzar críticament la realitat educativa i les recerques realitzades.  Conèixer l'estructura i requeriments d'un disseny d'investigació.  Elaborar un disseny d'investigació.  Diferenciar clarament entre el problema d’investigació, el tema de la investigació, l’objectiu de la recerca o les preguntes d’investigació.  Desenvolupar la capacitat de síntesi i saber arribar a conclusions profitoses.  Desenvolupar habilitats comunicatives en línia que continguin continguts rellevants i de reflexió profunda.

Recomanacions específiques del consultor/-a
Per a la realització d'aquesta activitat, en primer lloc, us recomanem la lectura dels documents bàsics de referències que proposats, així com tota la informació i reflexions compartides durant l’assignatura d’”Investigació en e-learning”. Us recomanem compartir els dubtes, deduccions i conclusions amb els vostres companys a través del fòrum. Us ajudarà a argumentar i a tenir elements per a l'elaboració i justificació del vostre anàlisi.

Documents de referència
Materials de l'assignatura: Rodríguez, D. i Valldeoriola, J. (2009). Mètodes d'investigació. Barcelona. Univ. Oberta de Catalunya.

Material complementari
Bisquerra, R. (Ed.) (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla

Creswell, J. W. (2009). Research design: qualitative, quantitative and mixed method approaches (3rd Creswell, J. W. (2005). Identifying a research problem. Edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Dins J. W. Creswell, Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative Cohen, L. i Manion, L. (2002). Métodos de investigación and qualitative research (2nd ed., p. 60-77). New educativa. Madrid: La Muralla Jersey: Pearson Prentice Hall. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research Creswell, J. W. (2005). Specifying a purpose and methods in education (6th Edition). New York: research questions or hypotheses. Dins J. W. Routledge. Creswell, Educational research: Planning, Conrad, C. & Serlin, R. (2005). The SAGE Handbook for conducting and evaluating quantitative and Research in Education. Thousand Oaks , California: qualitative research (2nd ed., p. 115-143). New Sage Publications. Jersey: Pearson Prentice Hall. Hewson, C. i Laurent, D. (2008). Research design and Mateo, J. i Vidal, M. C. (Eds.) (2000). Mètodes d’investigació en educació. Barcelona: UOC tools for Internet research. Dins N. Fielding, R. M. Lee i G. Blank (eds.), The SAGE handbook of Neuman, W. L. (2006). Social research methods: online research methods (p. 58-78). Londres: Qualitative and quantitative approaches (6th ed). Sage. Boston: Pearson Prentice Hall. Johnson, B. i Christensen, L. (2008). Reviewing the Literature and Developing Research Questions. Dins B. Johnson i L. Christensen. Educational Research (pp. 58-88). Londres: Sage. Obtingut el 12 de setembre de 2009, des de http://www.sagepub.com/upm-data/26100_3.pdf Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Focusing and bounding the collection of data. The substantive start. Dins M. B. Miles i A. M. Huberman, Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed., p. 16-49). Thousand Oaks CA: Sage.