You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 72 - 2232 - Poz.

450 i 451

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:


- została ona uznana za słuszną w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych;
- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,
- będzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 19 kwietnia 1995 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wafęsa
L.S.
Minister Spraw Zagranicznych: W Bartoszewski

451
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 24 lutego 1997 r.

w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy doty-
czącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjętej w Genewie dnia 11 lipca 1947 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie Burundi 30 lipca 1971 r.


z artykułem 32 Konwencji nr 81 Międzynarodowej Or- Chorwacja 8 października 1991 r.
ganizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle Cypr, 23 września 1960 r.
i handlu, przyjętej w Genewie dnia 11 lipca 1947 r., zo- z wyłączeniem części II
stał złożony Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodo­ Czad 30 listopada1965 r.
wego Biura Pracy dnia 2 czerwca 1995 r. dokument ra- Dania 6 sierpnia1958 r.
tyfikacyjny Rzeczypospolitej Polskiej do powyższej Dominika 28 lutego1983 r.
konwencji. Dżibuti 3 sierpnia1978 r.
Egipt 11 października 1956 r.
Zgodnie z artykułem 33 ustęp 3 wymienionej kon-
Ekwador 26 sierpnia 1975 r.
wencji weszła ona w życie w stosunku do Rzeczypo-
Finlandia 20 stycznia 1950 r.
spolitej Polskiej dnia 2 czerwca 1996 r.
Francja 16 grudnia 1950 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, co nastę­ Gabon 17 lipca1972 r.
puje: Ghana 2 lipca 1959 r.
Grecja 16 cze rwca 1955 r.
1. Zgodnie z artykułem 33 ustęp 2 konwencji weszła Grenada, 9 lipca 1979 r.
ona w życie dnia 7 kwietnia 1950 r. z wyłączeniem części II
Gujana, 8 czerwca 1966 r.
Następujące państwa stały się jej stronami, skła­ z wyłączeniem części II
dając dokumenty ratyfikacyjne w podanych niżej da- Gwatemala 13 lutego 1952 r.
tach: Gwinea 26 marca 1959 r.
Gwinea-Bissau 21 lutego 1977 r.
Algieria 19 października 1962 r.
Haiti 31 marca 1952 r.
Angola 4 czerwca 1976 r.
Hiszpania 30 maja 1960 r.
Antigua i Barbuda, 2 lutego 1983 r.
Holandia 15 września 1951 r.
z wyłączeniem części II
Honduras 6 maja 1983 r.
Arabia Saudyjska 15 czerwca 1978 r.
Indie, 7 kwietnia 1949 r.
Argentyna 17 lutego 1955 r.
z wyłączeniem części II
Australia, 24 czerwca 1975 r.
z wyłączeniem części II Irak 13 stycznia 1951 r.
Austria 30 kwietnia 1949 r. Irlandia, 16 czerwca 1951 r.
Bahrajn 11 czerwca 1981 r. z wyłączeniem części II
Bangladesz 22 czerwca 1972 r. Izrael 7 czerwca 1955 r.
Barbados, 8 maja 1967 r. Jamajka, 26 grudnia 1962 r.
z wyłączeniem części II z wyłączeniem części II
Belgia 5 kwietnia
1957 r. Japonia 20 października 1953 r.
Belize 15 grudnia1983 r. Jemen 29 lipca 1976 r.
Białoruś 25 września1995 r. Jordania 27 marca 1969 r.
Boliwia 15 listopada
1973 r. Jugosławia 18 sierpnia 1955 r.
Bośnia i Hercegowina 2 czerwca1993 r. Kamerun, 3 września 1962 r.
Brazylia 11 października 1989 r. z wyłączeniem części II
Bułgaria 29 grudnia 1949 r. Katar 18 sierpnia 1976 r.
Burkina Faso 21 maja 1974 r. Kenia 13 stycznia 1964 r.
Dziennik Ustaw Nr 72 - 2233 - Poz. 451 i 452

Kolumbia, 13 listopada 1967 r. Salwador 15 czerwca 1995 r.


z wyłączeniem części II Senegal 22 października1962 r.
Komory 23 października 1978 r. Sierra Leone, 13 czerwca 1961 r.
Kostaryka 2 czerwca 1960 r. z wyłączeniem części II
Kuba 7 września 1954 r. Singapur 25 października 196.5o r.
Kenia 13 stycznia 1964 r. Słowenia · 29 maja 1992 r.
Kuwejt 23 listopada 1964 r. Sri Lanka 3 kwietnia 1956r.
Liban 26 lipca 1962 r. . Suazi 5 czerwca 1981 r.
Libia 27 maja 1971 r. Sudan 22 października 1970 r.
Litwa 26 września 1994 r. Surinam 15 czerwca 1976 r.
Luksemburg 3 marca 1958 r. Syria 26 lipca 1960 r.
Łotwa 25 lipca 1994 r. Szwajcaria 13 lipca 1949 r.
Madagaskar 21 grudnia 1971 r. Szwecja 25 listopada 1949 r.
Malawi 22 marca 1965 r.
Tanzania, 30 styczn i a 1962 r.
Malezja 1 lipca 1963 r.
z wyłączeniem części II
Mali 2 marca 1964 r.
Tunezja 15 maja 1957 r.
Malta, 4 stycznia 1965 r.
Turcja 5 marca 1951 r.
z wyłączeniem części II
Maroko 14 marca 1958 r. Uganda, 4 czerwca 1963 r.
Mauretania 8 listopada 1963 r. z wyłączeniem części II
Mauritius 2 grudnia 1969 r. Urugwaj 28 czerwca 1973 r.
Mozambik 6 czerwca 1977 r. Wenezuela 21 lipca 1967 r.
Niemcy 14 cze rwca 1955 r. Węgry 4 stycznia 1994 r.
Niger 9 stycznia 1979 r. Wietnam 3 października 1994 r.
Nigeria, 17 października 1960 r. Włochy 22 października 1952 r.
z wyłączeniem części II Wybrzeże Kości Słoniowej 5 czerwca 1987 r.
Norwegia 5 stycznia 1949 r. Wyspy Bahama 25 maja 1976 r.
Nowa Zelandia, 30 listopada 1959 r. Wyspy Salomona 6 sierpnia 1985 r.
z wyłączeniem części II Zair 19 kwietnia 1968 r.
Pakistan 10 października 1953 r. Zimbabwe 16 września 1993 r.
Panama 3 czerwca 1958 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie 27 maja 1982 r.
Paragwaj 28 sierpnia 1967 r. Zjednoczone Królestwo
Peru 1 lutego 1960 r. Wielkiej Brytanii
Portugalia 12 lutego 1962 r. i Irlandii Północnej, 28 czerwca 1949 r.
Republika Dominikańska 22 września 1953 r. z wyłączeniem części II
Republika Korei 9 grudnia 1992 r.
Republika Środkowoafrykańska 9 czerwca 1964 r. 2. Informacje o państwach, które w terminie póź­
Republika Wysp Św. Tomasza niejszym staną się stronami powyższej konwencji, mo-
i Książęcej 1 czerwca 1982 r. żna uzyskać w Departamencie Prawno-Traktatowym
Republika Zielonego Przylądka 16 października 1979 r. Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Ruanda 2 grudnia 1980 r.
Rumunia 6 czerwca 1973 r. Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati

452
KONWENCJA Nr 129
dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie,
przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1969 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 25 czerwca 1969 r. w Genewie została przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy Konwencja nr 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie w następującym brzmieniu: