1. UVOD: to je to CMS?

ODGOVOR: ‡ CMS ‡ Alati za upravljanje sadr ajem ‡ Content Managment System (CMS) je sistem za upravljanje sadr ajem ija je uloga olak ati i organizirati procese vezane uz kreiranje sadr aja. posebno ako je sadr aj plod saradnje vi e osoba. .

klasi ne HTML stranice imaju neke nedostatke. No. vladine i nevladine udruge. kole. ‡ . zna i npr. Mi samo trebamo unijeti tekst u CMS i on e se pobrinuti za prikaz i ostalo. Cilj je to prije a urirati stranicu. Za rad nam je dovoljan bilo koji browser (preglednik stranice): Internet Explorer. paziti da su svi linkovi ispravni. stvar vremena. Jedan od njih je taj to kad stavljamo ne to novo. objaviti novosti. sadr aj. mi moramo nanovo uploadirati cijelu stranicu. te dodati nove informacije na vlastiti web portal. stranice za mali posao.Net platforme i Microsoft SQL Server sistema za upravljanje bazama podataka ime su osigurane visoke performanse i skalabilnost rje enja. Za kori tenje CMS-a nije potrebno nikakvo predznanje. te tako omogu iti korisniku komentiranje i ocjenjivanje sadr aja. ali i svi oni kojima je va no da mogu brzo i samostalno promjeniti sadr aje na stranici. i a urnost. CMS rje enja koriste medijske ku e. to je stvar dizajna. Opera. Tri glavne karakteristike dobre web stranice jesu izgled. stvar dobre ideje. CMS sistem razvijen je kori tenjem Microsoft. trgova ke i proizvodne tvrtke.Glavne odlike CMS-a ‡ CMS progami omogu avaju jednostavno i brzo upravljanje sadr ajem web stranica. CMS je rje enje za to. Mozilla Firefox.

pregledati. dodavanje komentara na tekstove od strane posjetioca. Ugra en je modul za pretragu po tekstu. Kao to nam je omogu eno osvje avanje sadr aja putem administracijskog su elja tako mo emo omogu iti npr. pa i pisanje lanaka. mijenjati. no bez posebnog odobrenja nadle ne osobe. Kategorije vijesti. komentara na odre ene lanke. Sustav podr ava kreiranje oglasa i anketa koje administrator mo e samostalno kreirati i postavljati u tu hijerarhiju. To je korisni ko dio. Novi sadr aji se unose u obliku lanaka i to putem web dijela. naslov (u unaprijed definiranoj boji). forumi. Mo emo ure ivati tekst sa nekim osnovnim funkcija. Unesene promjene su vidljive na stranici odmah nakon unosa. CMS portali mogu se pro irivati sa dodatnim modulima koji pokrivaju specijalizirane stvari koji su nam potrebne za WEB stranicu. npr. To su : fotogalerije. chat. ocjenjivanje lanaka. kalendari. registraciju posjetitelja na na im stranicama sa mogu nosti unosa npr. lanci se mogu kreirati. reklame. kvizovi. objavljivati i promjeniti uz pomo jednog klika. download dio web site-a. to je potrebno ako neka firma posluje na vi e tr i ta i ima sadr aja na vi e jezika. Tekstualni editor sli an je MS Wordu / WordPadu. Time stranice dobivaju na dinamici te postaju zanimljivije. CMS sustav nam omogu uje kreiranje proizvoljnog broja sadr aja i razina njihove hijerarhije. to mo e napraviti bilo tko tko ima dopu tenje vlasnika portala. pa je cjeloukupan sadr aj objavljen kroz CMS jednostavan za pretra ivanje. tekstovi se ne mogu objaviti. Mo emo kreirati lanak koji e se aktivirati u to no odre eno vrijeme. preko kojeg imamo mogu nost vra anja obrisanih podataka. Postoji veliki broj besplatnih CMS aplikacija koje su dostupne svima. ivlje. proizvoda ili usluga mo emo podijeliti na dijelove/sekcije ili kategorije. bold teksta. U CMSu postoji i neka vrsta ÄRecycle Bin-a³. Administatorski dio je programiran i za ti en lozinkom. ankete. U CMSu je podr ana vi ejezi nost. Preko CMSa mi mo emo omogu iti nekom da unosi tekstove. podnaslov (u unaprijed definiranoj boji). Svaki CMS ima adiministracijski i korisni ki dio.Glavne odlike CMS-a ‡ Podatci se mogu unositi. ubacivanje linka. te vr iti njihovo povezivanje. Podr ani su banneri. Ono nam daje mogu nost editiranja i kreiranja eljenog sad aja. E-mail newsletteri. novi paragraf. ubacivanje i upload slika te ostale potrebne funkcije. nadopunjavati bilo gdje gdje ima pristupa internetu. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Osim objave HTML sadr aja mogu e je na sadr aj vezati i dodatne dokumente.

Svaki dobar CMS sistem treba pru iti sljede e ‡ ‡ FLEKSIBILNOST Neki CM sistem mo e privremeno zadovoljavati potrebe kod a uriranja sadr aja. . vrsta i koli ina promjena mogu se znacajnije promijeniti u budu nosti. Posljedice nefleksibilnosti mogu biti pogubne jer u dana njem poslovnom okru enju gdje su promjene intezivne te ko je predvidjeti potrebe u budu nosti.

va no je voditi ra una da li e se CMS mo i mjeriti s pove anim potreba u samoj organizaciji.‡ ‡ SKALABILNOST Ako se sistem postavi unutar manje organizacije koja sutra moze prerasti u daleko ve i poslovni sistem. .

‡ ‡ CJENOVNA PRIHVATLJIVOST Iako se prilikom testiranja mo e pokazati da CMS u potpunosti zadovoljava trenutne potrebe. svakako treba voditi ra una da daljna mogu a prilagodba bude prihvatljiva cijenom. .

.‡ ‡ BRZA IMPLEMENTACIJA Ote anje pri implementaciji ko ta i vremenski i nov ano.

‡ ‡ ADMINISTRACIJA PUTEM WEB PREGLEDNIKA Ovo eliminira potrebu za instaliranjem novog softvera na klijentskim ra unarima i dozvoljava mijenjanje sadr aja sa bilo koje lokacije. .

. te dodjeljivanje prava istima.‡ ‡ VI EKORISNI KA FUNKCIONALNOST Jednostavna implementacija i dodavanje novih korisnika i grupa korisnika.

.‡ ‡ JEDNOSTAVNOST KORI TENJA Smanjuje se vrijeme potrebno za edukaciju korisnika.

I omogucava nam brzo objavljivanje novih sadr aja. CMS se pokazao izvrsnim za velike firme koje rapola u mno tvom informacija. novih tema. CMS podrzava vi e jezi nost. bit e potrebno pozvati nekoga tko poznaje to tj. ako se dogodi problem. tko je stru njak na tom podru ju. chat-a. Ve ina CM sistema u sebi ima integrirane mnoge dodatke poput foruma. . E-mail newslettera. kalendara. ‡ Mane CMS-a: iako za osnovno odr avanje nije potrebno neko poznavanje html-a. na kraju. Jo jedna mana CMS je ako je zatvorenog koda potpuno ovisimo o vlasniku CMS-a tako da ne mo emo ni ta samostalno a urirati. te su tako stranice zanimljivije i dinami nije. fotogalerija.ZAKLJU AK: ‡ Prednosti CMS-a: osobe bez znanja html-a mogu dodavati sadr aj i koristit se CMS-om bez problema. php-a ili asp-a (programski jezici). zatim administracija velikog broja stranica unutar jednog websitea nije te ka. ‡ Sve u svemu.

HVALA NA PA NJI !!! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful