IINSTIITUTUL NA}IIONAL DE STATIISTIIC| NST TUTUL NA} ONAL DE STAT ST C| NATIIONAL IINSTIITUTE OF STATIISTIICS NAT ONAL NST TUTE

OF STAT ST CS

TURISMUL ROMÂNIEI Breviar Statistic
ROMANIAN TOURISM In Figures
2005 2005

CUPRINS / CONTENTS
Pagina Page • România - prezentare turistic\ / Romania - touristic presentation............................................................................................................................1 1. Geografia [i organizarea administrativ-teritorial\ / Geography and administrative-territorial organisation 1.1 Pozi]ia geografic\ a României / Geographical position of Romania ................................................................................................................. 7 1.2 Lungimea frontierelor României / Length of Romania’s borders....................................................................................................................... 7 1.3 Principalele lacuri naturale / Major natural lakes............................................................................................................................................... 8 1.4 Principalele lacuri antropice / Major anthropic lakes ....................................................................................................................................... 10 1.5 Principalele altitudini muntoase / Major mountain peaks ................................................................................................................................ 11 1.6 Organizarea administrativ\ a teritoriului României / Administrative organisation of Romanian territory ........................................................ 12 2. Meteorologia / Meteorology 2.1 Temperatura aerului, `n anul 2004 / Air temperature, in 2004 ........................................................................................................................ 15 2.2 Precipita]ii atmosferice, `n anul 2004 / Precipitations, in 2004 ........................................................................................................................ 15 3. Capacitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation capacity 3.1 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\, pe tipuri de structuri ................................ 19 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity, by type of establishments 3.2 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\, pe forme de proprietate [i tipuri de structuri, `n anul 2004.........................................................................................................................................................................23 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity, by type of ownership and type of establishments, in 2004 3.3 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\, pe tipuri de structuri [i categorii de confort, `n anul 2004 ................................................................................................................................................................... 27 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity, by type of establishments and category of comfort, in 2004 3.4 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\, pe tipuri de structuri [i destina]ii turistice, `n anul 2004 ...................................................................................................................................................................... 30 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity, by type of establishments and tourists destinations, in 2004 3.5 Camerele existente `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, `n anul 2004 .............................................................. 34 Existing rooms in structures of tourists reception with functions of tourists accommodation, in 2004

I

CUPRINS / CONTENTS
Pagina Page 4. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 4.1 Turi[tii caza]i `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, pe tipuri de structuri ............................................................ 39 Tourists accommodated in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation, by type of establishments 4.2 Sosiri ale turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, pe principalele destina]ii turistice, tipuri de structuri [i categorii de confort, `n anul 2004 ................................................................................................................................................................ 42 Tourists arrivals in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation, by main tourists destinations, type of establishments and category of comfort, in 2004 4.3 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, pe tipuri de structuri ................................................................ 56 Stayings overnight in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation, by type of establishments 4.4 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, pe principalele destina]ii turistice, tipuri de structuri [i categorii de confort, `n anul 2004 .................................................................................................................................... 59 Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation, by main tourists destinations, type of establishments and category of comfort, in 2004 4.5 Turi[tii caza]i [i `nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, pe ]\ri de re[edin]\ a turi[tilor, `n anul 2004 .................................................................................................................................................................................................... 72 Tourists accommodated and overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation, by tourists countries of residence, in 2004 4.6 Indicii de utilizare net\ a capacit\]ii de cazare turistic\ `n func]iune, pe tipuri de structuri de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i categorii de confort, `n anul 2004 ............................................................................................................................................................... 73 Net use of bed places indices of the tourists accommodation capacity in function, by type of establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and category of comfort, in 2004 5. Activitatea agen]iilor de turism / Travel agencies activity 5.1 Turismul organizat de agen]iile de turism, pe tipuri de ac]iuni turistice .......................................................................................................... 77 Tourism organized by travel agencies, by type of tourism actions 5.2 Turismul organizat de agen]iile de turism, pe tipuri de ac]iuni turistice interne [i zone turistice, `n anul 2004 .............................................. 77 Tourism organized by travel agencies, by type of internal tourism actions and tourism areas, in 2004 5.3 Ac]iuni turistice externe, pe ]\ri de destina]ie, `n anul 2004 ........................................................................................................................... 79 External tourism actions, by destination country, in 2004

II

.......... 89 Arrivals of foreign visitors in Romania and departures of Romanian visitors abroad........................................................................... 96 Internal trips for holidays and business....... 83 Offer of tourists accommodation 6.1 Num\rul de turi[ti.......................... dup\ mijloacele de transport utilizate ................ 84 Tourists arrivals and overnights in establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation 7.. pe zone turistice............... 97 Trips abroad for holidays and business.................... Turismul României............................................................. 95 Number of tourists..................... by means of transport used 8............................CUPRINS / CONTENTS Pagina Page 6. by development regions 6................................................. trips and overnights stays by main reason of the trip 8.. 104 III ................................................... dup\ motivul principal al c\l\toriei ..... dup\ durata [i organizatorul c\l\toriei............. `n anul 2004 ............ `n anul 2004 .............................................................................. de c\l\torii [i `nnopt\ri......1 Sosirile vizitatorilor str\ini `n România [i plec\rile vizitatorilor români `n str\in\tate................................................. in 2004 • Sursa datelor / Data source............. by means of transport used 7...........................3 C\l\torii `n str\in\tate pentru vacan]e [i afaceri.................................................................................. Cererea turistic\ a reziden]ilor `n România / The touristic demand of residents in Romania 8..............99 • Preciz\ri metodologice / Methodological notes ................................. by destination countries.....................................................2 C\l\torii interne pentru vacan]e [i afaceri.........................1 Oferta de cazare turistic\................... dup\ mijloacele de transport utilizate ................... pe ]\ri de destina]ie..... pe regiuni de dezvoltare / Romania's tourism...................2 Indicii sosirilor vizitatorilor str\ini `n România [i indicii plec\rilor vizitatorilor români `n str\in\tate........... by length of stay and organizer of the trip...................100 • Lista ]\rilor pe continente / List of countries by continents........................................... 89 Indices of arrivals in Romania of foreign visitors and indices of departures abroad of Romanian visitors......... in 2004 8................... by tourism areas. Turismul interna]ional al României / Romania's international tourism 7............2 Sosirile [i `nnopt\rile turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\.............

Geografia [i organizarea administrativ-teritorial\ Geography and administrative-territorial organisation .1.

3 649.9 470.1 Maritim\ Sea 247.4 681.2 Lungimea frontierelor României Length of Romania’s borders km Latitudinea nordic\ Latitude north 48015’06’’ Total grani]e Total borders Bulgaria Bulgaria 25023’32’’ 43037’07’’ Serbia [i Muntenegru Serbia and Montenegro Republica Moldova Republic of Moldova Ucraina Ukraine Longitudinea estic\1) Longitude east1) 26042’05’’ Lungimea frontierelor / Border length Total\ Terestr\ Total Land 3149.4 22.3 546.4 448.9 631.9 32.8 415.9 Fluvial\ River 1816. respectiv Ungaria. celelalte frontiere fiind calculate unilateral.1.5 Tulcea 29041’24’’ 45009’36’’ Timi[ 20015’44’’ 46007’27’’ Ungaria Hungary Marea Neagr\ Black Sea Dup\ Greenwich.8 273.7 193.2 31.6 681.1 256.5 1085.3 343. respectively Hungary.1 Pozi]ia geografic\ a României Geographical position of Romania Punctul extrem Jude]ul (localitatea) Extreme point County (locality) Nord North Satul Horodi[tea Boto[ani Horodi[tea village Sud South Est East Vest West Ora[ul Zimnicea Teleorman Zimnicea town Ora[ul Sulina Sulina town Comuna Beba Veche Beba Veche commune 1) 1. 1. the other borders being unilaterally calculated.6 139. Not\: Lungimile frontierelor sunt oficializate numai cu Serbia [i Muntenegru. Geografia [i organizarea administrativ-teritorial\ / Geography and administrative-territorial organisation 7 . Note: Lengths of borders are official only with Serbia and Montenegro. According to Greenwich.0 193.0 289.

Breviar Statistic .0 160.3 4.5 1.5 0.0 0.5 9.0 600.7 0.7 1.0 890.0 0.0 1860.2 0. m3) Lacuri `n circuri glaciare / Glacial circuses lakes Bucura Z\noaga Mare Bâlea Câlcescu Hunedoara Hunedoara Sibiu Gorj 10.0 0.0 0. m3) 3 Jude]ul County Suprafa]a (ha) Area (ha) Volum (mil.0 168.0 60.6 Oltina Iezerul Mosti[tei Balta Alb\ Limane fluviatile / River banks Constan]a 2509.2 Lacuri `n crater vulcanic / Volcanic crater lakes Sfânta Ana Harghita 22.6 17.0 1.2005 / Romanian Tourism in Figures .6 4. m ) Volume (mill.1 5. m3) Volume (mill.6 6.1 C\l\ra[i Buz\u.1. Br\ila Jirl\u Br\ila Amara-Buz\u Buz\u Snagov Ilfov C\ld\ru[ani Ilfov Hazarlâc Constan]a Amara-Ialomi]a Ialomi]a 1) Volum rezultat din lucr\rile de amenajare pentru iriga]ii.2 0.8 2. 8 Turismul României .7 3.2005 .01) 5.0 4.3 Principalele lacuri naturale Major natural lakes 1.0 39.5 0.0 5.3 Principalele lacuri naturale Major natural lakes urmare / continued Jude]ul County Suprafa]a (ha) Area (ha) Volum (mil.1 Lacuri de baraj natural / Natural barrage lakes Lacul Ro[u B\l\t\u Harghita Bac\u 12.0 0.0 1012.0 224.1 Lacuri `n crovuri (depresiune de tasare) / Clasto-karstic lakes Ianca Movila Miresii Lacul S\rat Br\ila Br\ila Br\ila Br\ila 322.0 575.0 132.0 180.6 3.3 4.6 Lacuri `n depresiuni carstice / Karstic depressions lakes Z\ton Iezerul Ighiu Vintileasca Mehedin]i Alba Vrancea 20. Volume resulted from planning works for irrigations.

6 88.7 21.3 Principalele lacuri naturale Major natural lakes urmare / continued Jude]ul County Suprafa]a (ha) Area (ha) Volum (mil.7 13.5 1367.0 5460.3 Principalele lacuri naturale Major natural lakes urmare / continued Jude]ul County Suprafa]a (ha) Volum (mil.5 1057.0 1900.0 Lagune marine / Sea lagoons Razim Sinoie Zmeica Siutghiol Tulcea Constan]a Tulcea Constan]a 41500.7 14.0 178.0 1867.0 Brate[ Bistre] Suhaia Lacul Rotund Lacuri de lunc\ / River meadow lakes Gala]i Dolj Teleorman Tulcea 2111.1.0 1161. m3) Area (ha) Volume (mill.7 Dranov Lacuri din Delta Dun\rii / Danube Delta lakes Tulcea Tulcea Tulcea Tulcea Tulcea Tulcea Tulcea 2170.9 9.0 1445.0 219. m ) Volume (mill.8 20.0 909.0 41.5 652. m3) Limane fluvio-maritime / River-maritime banks Ta[aul Techirghiol Mangalia Tatlageac Constan]a Constan]a Constan]a Constan]a 2335.0 28.5 977.0 261.0 210.0 30.0 57.0 17150.0 1094.8 15.5 21.5 15. Geografia [i organizarea administrativ-teritorial\ / Geography and administrative-territorial organisation 9 .7 45.0 2.0 1377.8 Lacul Ro[u Gorgova Lumina Merhei Furtuna Mati]a 1. m3) 3 1.8 9.0 18.

0 202.8 131.3 340.0 735.0 6.2005 10 .0 126.0 14. m3 ) Volume at normal level of afflux (mill.0 96.0 2400.4 Principalele lacuri antropice Major anthropic lakes Denumirea lacului antropic Jude]ul Anthropic lake name County Ostrovu Mare Por]ile de Fier Stânca-Coste[ti Izvorul Muntelui-Bicaz Streje[ti Ipote[ti Frunzaru Izbiceni Dr\g\ne[ti Mih\ile[ti Vidra Fântânele Vidraru Sole[ti Oa[a Gura Apelor Siriu Iovan Lacul Morii V\c\re[ti Br\di[or Pu[ca[i Pecineagu Dr\c[ani 1) Suprafa]a la nivel normal de reten]ie (ha) Area at normal level of afflux (ha) 40000 10000 5900 3100 2204 1692 1280 1095 1080 1013 950 884 870 452 447 420 360 290 256 234 230 230 182 500 Volumul la nivel normal de reten]ie (mil.0 15.7 110. m3) 800.1 38.0 74.0 212.1 Categoria de folosin]\ Category of use energie / energy energie / energy complex\ / complex energie / energy energie / energy energie / energy energie / energy energie / energy energie / energy complex\ / complex energie / energy energie / energy complex\ / complex complex\ / complex energie / energy energie / energy complex\ / complex complex\ / complex complex\ / complex complex\ / complex energie / energy complex\ / complex complex\ / complex piscicultur\ / fish breeding Mehedin]i Mehedin]i Boto[ani Neam] Olt Olt Olt Olt Olt llfov Vâlcea Cluj Arge[ Vaslui Alba Hunedoara Buz\u Cara[-Severin Municipiul Bucure[ti1) Dâmbovi]a Vâlcea Vaslui Dâmbovi]a Boto[ani Bucharest Municipality.2005 / Romanian Tourism in Figures .0 63.9 469.0 76.0 120.0 8.Breviar Statistic .0 1130.0 76.0 210.1.2 14. Turismul României .

Gorj Cara[-Severin Cara[-Severin Dâmbovi]a. Bra[ov. Bra[ov. Hunedoara Sibiu. Prahova Altitudinea vârfului (m) Height (m) 2544 2535 2519 2509 2505 2482 2462 2391 2303 2291 2283 2279 2244 2242 2238 2229 2190 2190 2133 2130 2100 2059 1954 1. Arge[ Hunedoara Suceava. Hunedoara Hunedoara Prahova. Vâlcea Bra[ov Cara[-Severin.5 Principalele altitudini muntoase Major mountain peaks Denumirea vârfului muntos Name of peak Moldoveanu Negoiu Parângu Mare Peleaga Omu Retezat Iezeru Mare P\pu[a Pietrosu Gugu Suru Ineu Cindrel {tefle[ti La Om (Piscul Baciului) Godeanu C\leanu }arcu Leaota Vârfu lui P\tru Pietrosu {ureanu Ciuca[ Denumirea masivului muntos Name of massif F\g\ra[ F\g\ra[ Parâng Retezat Bucegi Retezat Iezer Iezer Rodna Godeanu F\g\ra[ Rodna Cindrel Lotru Piatra Craiului Godeanu }arcu }arcu Leaota {ureanu C\liman {ureanu Ciuca[ Jude]ul County Arge[ Arge[. Mure[ Hunedoara Bra[ov. Dâmbovi]a Hunedoara Arge[ Arge[ Maramure[ Cara[-Severin.1. Sibiu Gorj. Vâlcea Bistri]a-N\s\ud Sibiu Sibiu. Geografia [i organizarea administrativ-teritorial\ / Geography and administrative-territorial organisation 11 .

1.Breviar Statistic .6 Organizarea administrativ\ a teritoriului1) României Administrative organisation of Romanian territory1) 1.6 Organizarea administrativ\ a teritoriului1) României Administrative organisation of Romanian territory1) urmare / continued Suprafa]a total\ (km2) Total area (km2) ROMÂNIA Jude]ul / County Alba Arad Arge[ Bac\u Bihor Bistri]a-N\s\ud Boto[ani Bra[ov Br\ila Buz\u Cara[-Severin C\l\ra[i Cluj Constan]a Covasna Dâmbovi]a Dolj Gala]i Giurgiu 1) Num\rul ora[elor [i municipiilor Number of towns and municipalities 314 11 10 7 8 10 4 7 10 4 5 8 5 6 12 5 7 7 4 3 din care: municipii of which: municipalities 103 4 1 3 3 4 1 2 4 1 2 2 2 5 3 2 2 3 2 1 Gorj Harghita Hunedoara Ialomi]a Ia[i Ilfov Maramure[ Mehedin]i Mure[ Neam] Olt Prahova Satu Mare S\laj Sibiu Suceava Teleorman Timi[ Tulcea Vaslui Vâlcea Vrancea Municipiul Bucure[ti Bucharest Municipality Suprafa]a Num\rul total\ ora[elor [i (km2) municipiilor Number of Total towns and area (km2) municipalities 5602 6639 7063 4453 5476 1583 6304 4933 6714 5896 5498 4716 4418 3864 5432 8553 5790 8697 8499 5318 5765 4857 238 9 9 14 7 4 4 13 5 11 5 8 14 5 4 11 16 5 10 5 5 11 5 1 din care: municipii of which: municipalities 2 4 7 3 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 5 3 2 1 3 2 2 1 238391 6242 7754 6826 6621 7544 5355 4986 5363 4766 6103 8520 5088 6674 7071 3710 4054 7414 4466 3526 La 31 decembrie 2004.2005 / Romanian Tourism in Figures . 2004. / On December 31.2005 . 12 Turismul României .

2. Meteorologia Meteorology .

I 13. `n anul 2004 Air temperature. `n anul 2004 Precipitations.0 581.0 37. in 2004 Sta]ia meteorologic\ Meteorological station Satu Mare Suceava Oradea Ia[i Cluj-Napoca Târgu Mure[ Bac\u Timi[oara Deva Sibiu Vârfu Omu Gala]i Târgu Jiu Buz\u Calafat Turnu M\gurele Bucure[ti-Filaret Constan]a Cantitatea anual\ (mm) Yearly quantity (mm) 648.2 9.0 -17.4 -13.VII 10.VII 21.5 1007.9 640.3 34.2 -23.2 582.3 12.7 -20.8 35.3 36.II 26.II 27.6 9.0 480.II 31.8 -21.4 36.6 Media Sta]ia meteorologic\ anual\ Meteorological Yearly Data Data average Valoare station `nreg.0 9.I 30.7 11.5 10.0 8.4 706.6 11.0 11.I 13.VIII 22.6 -30. Valoare Value Recording Value Recording data data Satu Mare Suceava Oradea Ia[i Cluj-Napoca Târgu Mure[ Bac\u Timi[oara Deva Sibiu Vârfu Omu Gala]i Târgu Jiu Buz\u Calafat Turnu M\gurele Bucure[ti-Filaret Constan]a 10.4 637.3 10.2 35.4 7.9 818.II 26.VIII -17.2 12.0 674.1 8.0 -2.I 9.VII 9.2 40.5 -16.8 613.VII 21.3 34. `nreg.I 1.0 36.I 8.5 34.1 693.VII 9.2 -16. in 2004 grade Celsius / Celsius degrees Maxima absolut\ anual\ Yearly absolute maximum Minima absolut\ anual\ Yearly absolute minimum 2.6 10.VII 9.7 752.1 -17.I 13.5 -23.VII 9.VII 9.I 27.6 -12.6 31.VII / 21.5 34.II 2.I 31.4 11.3 16.I 13.0 35.4 -18.VII 10.VII 9.5 -22.0 443.VIII 21.2 -15.3 500.5 740.9 9.VII 9. Meteorologia / Meteorology 15 .6 12.I 13.6 563.8 -17.6 39.VII 9.1 Temperatura aerului.VII 9.2 34.8 370.VII 9.1 -16.1 10.II 8.2.0 34.VII 10.II 27.2 -17.2 34.2 Precipita]ii atmosferice.

3. Capacitatea de cazare turistic\ Tourists accommodation capacity .

1 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\. pe tipuri de structuri Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity. pe tipuri de structuri Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity.1 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\. by type of establishments 2002 Num\rul de structuri Number of establishments TOTAL Hoteluri Hotels Moteluri Motels Hanuri turistice Tourist inns Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Vile turistice Tourist villas Bungalouri Bungalows Cabane turistice Tourist chalets 140 138 132 259 265 279 669 676 691 11 15 21 1 4 10 16 16 15 137 143 149 3338 837 3569 886 3900 928 2003 2004 3. Capacitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation capacity 19 . 3. Including the agro-tourist boarding houses. by type of establishments 2002 Sate de vacan]\ Holiday villages Campinguri Campings Tabere de elevi [i pre[colari School and pre-school camps Popasuri turistice Tourist halting places Pensiuni turistice urbane Urban tourist boarding houses Pensiuni turistice rurale 1) Rural tourist boarding houses1) Unit\]i tip c\su]\ Houselet-type units Spa]ii de cazare pe nave Ship accommodation spaces 1) urmare / continued 2003 2 74 157 15 328 781 60 9 2004 2 72 157 25 461 892 53 13 1 71 168 11 271 682 58 6 Inclusiv pensiunile agroturistice.3.

20 Turismul României . pe tipuri de structuri Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity.Breviar Statistic .2005 .2005 / Romanian Tourism in Figures . pe tipuri de structuri Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity. Including the agro-tourist boarding houses.1 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\.3. by type of establishments urmare / continued 2002 2003 2004 3. by type of establishments urmare / continued 2002 Sate de vacan]\ Holiday villages Campinguri Campings Tabere de elevi [i pre[colari School and pre-school camps Popasuri turistice Tourist halting places Pensiuni turistice urbane Urban tourist boarding houses Pensiuni turistice rurale 1) Rural tourist boarding houses1) Unit\]i tip c\su]\ 5177 503 5354 559 4365 594 Houselet-type units Spa]ii de cazare pe nave Ship accommodation spaces 1) 2003 56 27598 32821 877 5670 7510 2004 56 26894 30198 1226 8100 9405 Capacitatea de cazare existent\ (num\r de locuri) Existing accommodation capacity (number of bed places) TOTAL Hoteluri Hotels Moteluri Motels Hanuri turistice Tourist inns Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Vile turistice Tourist villas Bungalouri Bungalows Cabane turistice Tourist chalets 6176 6361 6215 4584 4769 4854 16669 16464 16107 305 424 694 20 202 486 422 378 385 5812 5795 5992 272596 157283 273614 158776 275941 160370 36 29263 34964 785 4378 6219 Inclusiv pensiunile agroturistice.1 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\.

by type of establishments 2002 Sate de vacan]\ Holiday villages Campinguri Campings Tabere de elevi [i pre[colari School and pre-school camps Popasuri turistice Tourist halting places Pensiuni turistice urbane Urban tourist boarding houses Pensiuni turistice rurale 1) Rural tourist boarding houses1) Unit\]i tip c\su]\ Houselet-type units Spa]ii de cazare pe nave Ship accommodation spaces 13140 2686371 5123689 91352 1190551 1270505 234090 72421 2003 17152 2165938 4552530 84255 1607368 1614497 253227 77651 urmare / continued 2005 14076 2005192 4387604 142847 2321332 2132008 217984 82578 Capacitatea de cazare `n func]iune (num\r de locuri .3. Note: Number of establishments and existing accommodation capacity on “July 31“ of respective year. pe tipuri de structuri Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity. 3. pe tipuri de structuri Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity.1 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\.zile) Accommodation capacity in function (number of bed places . Including the agro-tourist boarding houses.days) TOTAL Hoteluri Hotels Moteluri Motels Hanuri turistice Tourist inns Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Vile turistice Tourist villas Bungalouri Bungalows Cabane turistice Tourist chalets 1506266 1567437 1641401 286751 306615 318938 2187033 2208631 2307326 117006 131237 188176 8560 27225 134057 55839 45664 45123 1350883 1420412 1589589 50752061 34557604 51632254 35552415 53988640 36460409 Not\: Num\rul de structuri [i capacitatea de cazare existent\ sunt la “31 iulie“ din anul respectiv.1 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\. by type of establishments 2002 2003 urmare / continued 2004 3. 1) Inclusiv pensiunile agroturistice. Capacitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation capacity 21 .

2005 / Romanian Tourism in Figures .5 31.4 20.2005 . `n anul 2004 Net use of bed places indices of the tourists accommodation capacity in function.4 Indicii de utilizare net\ a capacit\]ii de cazare turistic\ `n func]iune.5 29.2 99.Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\ Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity % 2001 = 100 119.8 2002 98.5 20 10 0 Neclasificat\ Not classified 124 120 116 112 108 104 100 96 92 109.6 104. in 2004 50 40 % 39. pe categorii de confort.8 2003 2004 99. by category of comfort.1 30 Structuri de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation Capacitatea de cazare existent\ Existing accommodation capacity Capacitatea de cazare `n func]iune Accommodation capacity in function 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star 22 Turismul României .5 98.4 39.Breviar Statistic .4 97.3 102.6 33.

`n anul 2004 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity. in 2004 Majoritar\ de stat State majority 12 Majoritar\ privat\ Private majority 60 urmare / continued Total Total Num\rul de structuri Number of establishments TOTAL Hoteluri Hotels Moteluri Motels Hanuri turistice Tourist inns Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Vile turistice Tourist villas Bungalouri Bungalows Cabane turistice Tourist chalets Sate de vacan]\ Holiday villages 3900 928 149 15 10 21 691 279 132 2 730 209 18 5 3 3 208 66 25 3170 719 131 10 7 18 483 213 107 2 1) Campinguri Campings Tabere de elevi [i pre[colari School and pre-school camps Popasuri turistice Tourist halting places Pensiuni turistice urbane Urban tourist boarding houses Pensiuni turistice rurale 1) Rural tourist boarding 1) houses Unit\]i tip c\su]\ Houselet-type units Spa]ii de cazare pe nave Ship accommodation spaces 72 157 151 6 25 461 4 8 21 453 892 6 886 53 13 8 4 45 9 Inclusiv pensiunile agroturistice. Capacitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation capacity 23 . `n anul 2004 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity. pe forme de proprietate [i tipuri de structuri. by type of ownership and type of establishments. Including the agro-tourist boarding houses.2 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\.2 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\.3. by type of ownership and type of establishments. pe forme de proprietate [i tipuri de structuri. 3. in 2004 Majoritar\ de stat State majority Majoritar\ privat\ Private majority 3.

pe forme de proprietate [i tipuri de structuri.urmare / continued 3.2005 / Romanian Tourism in Figures .2 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\.2 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\. 24 Turismul României . `n anul 2004 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity.2005 . by type of ownership and type of establishments. Including the agro-tourist boarding houses. `n anul 2004 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity.Breviar Statistic . in 2004 Majoritar\ de stat State majority 4051 Majoritar\ privat\ Private majority 22843 Total Total Capacitatea de cazare existent\ (num\r de locuri) Existing accommodation capacity (number of bed places) TOTAL Hoteluri Hotels Moteluri Motels Hanuri turistice Tourist inns Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Vile turistice Tourist villas Bungalouri Bungalows Cabane turistice Tourist chalets Sate de vacan]\ Holiday villages 275941 160370 5992 385 486 694 16107 4854 6215 56 71004 35063 705 74 163 116 4745 271 1900 204937 125307 5287 311 323 578 11362 4583 4315 56 1) Campinguri Campings Tabere de elevi [i pre[colari School and pre-school camps Popasuri turistice Tourist halting places Pensiuni turistice urbane Urban tourist boarding houses Pensiuni turistice rurale 1) Rural tourist boarding 1) houses Unit\]i tip c\su]\ Houselet-type units Spa]ii de cazare pe nave Ship accommodation spaces 26894 30198 22582 7616 1226 8100 156 201 1070 7899 9405 100 9305 4365 594 445 432 3920 162 Inclusiv pensiunile agroturistice. in 2004 Majoritar\ de stat State majority Majoritar\ privat\ Private majority urmare / continued 3. by type of ownership and type of establishments. pe forme de proprietate [i tipuri de structuri.

Capacitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation capacity 25 . Including the agro-tourist boarding houses. in 2004 Majoritar\ de stat State majority Majoritar\ privat\ Private majority urmare / continued 3. `n anul 2004 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity.zile) Accommodation capacity in function (number of bed places .2 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\.3. in 2004 Majoritar\ de stat State majority 312748 Majoritar\ privat\ Private majority 1692444 urmare / continued Total Total Capacitatea de cazare `n func]iune (num\r de locuri .days) TOTAL Hoteluri Hotels Moteluri Motels Hanuri turistice Tourist inns Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Vile turistice Tourist villas Bungalouri Bungalows Cabane turistice Tourist chalets Sate de vacan]\ Holiday villages 53988640 36460409 1589589 45123 134057 188176 2307326 318938 1641401 14076 11123216 6035557 146801 2725 46056 21960 361379 28044 158728 42865424 30424852 1442788 42398 88001 166216 1945947 290894 1482673 14076 1) Campinguri Campings Tabere de elevi [i pre[colari School and pre-school camps Popasuri turistice Tourist halting places Pensiuni turistice urbane Urban tourist boarding houses Pensiuni turistice rurale 1) Rural tourist boarding 1) houses Unit\]i tip c\su]\ Houselet-type units Spa]ii de cazare pe nave Ship accommodation spaces 2005192 4387604 3846256 541348 142847 2321332 8568 35028 134279 2286304 2132008 26398 2105610 217984 82578 16060 76908 201924 5670 Inclusiv pensiunile agroturistice.2 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\. `n anul 2004 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity. by type of ownership and type of establishments. by type of ownership and type of establishments. 3. pe forme de proprietate [i tipuri de structuri. pe forme de proprietate [i tipuri de structuri.

by type of ownership.2005 / Romanian Tourism in Figures . pe forme de proprietate. in 2004 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 num\r / number 3170 730 Majoritar\ de stat State majority Majoritar\ privat\ Private majority 26 Turismul României .2005 .Breviar Statistic .Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. `n anul 2004 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.

in 2004 Total 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified Num\rul de structuri Number of establishments TOTAL Hoteluri Moteluri Hanuri turistice Hoteluri pentru tineret Hosteluri Vile turistice Bungalouri Cabane turistice Sate de vacan]\ Campinguri Tabere de elevi [i pre[colari Popasuri turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale Unit\]i tip c\su]\ Spa]ii de cazare pe nave 3900 928 149 15 10 21 691 279 132 2 72 157 25 461 892 53 13 10 8 2 168 47 72 28 18 3 584 197 26 5 7 113 13 8 1 4 1 114 89 6 1661 435 68 2 11 205 47 18 1 7 9 254 597 4 3 1057 203 49 3 3 207 206 53 46 14 64 188 20 1 420 38 6 15 92 13 53 15 157 1 1 29 TOTAL Hotels Motels Tourist inns Hotels for youth Hostels Tourist villas Bungalows Tourist chalets Holiday villages Campings School and pre-school camps Tourist halting places Urban tourist boarding houses Rural tourist boarding houses Houselet-type units Ship accommodation spaces 3. by type of establishments and category of comfort. pe tipuri de structuri [i categorii de confort. Capacitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation capacity 27 .3 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\.3. `n anul 2004 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity.

`n anul 2004 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity. by type of establishments and category of comfort.3.3 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\.Breviar Statistic .2005 .2005 / Romanian Tourism in Figures . in 2004 urmare / continued Total 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified Capacitatea de cazare existent\ (num\r de locuri) Existing accommodation capacity (number of bed places) TOTAL Hoteluri Moteluri Hanuri turistice Hoteluri pentru tineret Hosteluri Vile turistice Bungalouri Cabane turistice Sate de vacan]\ Campinguri Tabere de elevi [i pre[colari Popasuri turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale Unit\]i tip c\su]\ Spa]ii de cazare pe nave 275941 160370 5992 385 486 694 16107 4854 6215 56 26894 30198 1226 8100 9405 4365 594 2452 2434 18 8428 6497 853 587 303 188 36216 27844 833 262 177 1879 122 307 20 834 40 2479 1143 276 118903 91889 3048 66 302 4764 583 939 36 5862 613 3920 6485 276 120 63728 27715 2001 158 215 4642 4045 2296 17696 515 1078 1474 1883 10 46214 3991 110 385 3951 104 2673 2502 30198 58 36 2206 TOTAL Hotels Motels Tourist inns Hotels for youth Hostels Tourist villas Bungalows Tourist chalets Holiday villages Campings School and pre-school camps Tourist halting places Urban tourist boarding houses Rural tourist boarding houses Houselet-type units Ship accommodation spaces 28 Turismul României . pe tipuri de structuri [i categorii de confort.

pe tipuri de structuri [i categorii de confort. Capacitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation capacity 29 .days) TOTAL Hoteluri Moteluri Hanuri turistice Hoteluri pentru tineret Hosteluri Vile turistice Bungalouri Cabane turistice Sate de vacan]\ Campinguri Tabere de elevi [i pre[colari Popasuri turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale Unit\]i tip c\su]\ Spa]ii de cazare pe nave 53988640 36460409 1589589 45123 134057 188176 2307326 318938 1641401 14076 2005192 4387604 142847 2321332 2132008 217984 82578 778832 776256 2576 2860958 2387378 176337 196238 69669 31336 9894362 7773298 247261 65520 56062 357485 28084 92959 900 144162 756310 338487 33834 25896723 20230310 884527 24311 97344 1135719 66058 282006 13176 505310 74050 1104931 1446457 15596 16928 8595991 4632642 432028 44226 34770 528782 221572 776232 1230500 59477 261277 277395 96610 480 5961774 660525 25773 45123 109003 3224 490204 125220 4387604 9320 105778 TOTAL Hotels Motels Tourist inns Hotels for youth Hostels Tourist villas Bungalows Tourist chalets Holiday villages Campings School and pre-school camps Tourist halting places Urban tourist boarding houses Rural tourist boarding houses Houselet-type units Ship accommodation spaces 3.3 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\. in 2004 Total 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified urmare / continued Capacitatea de cazare `n func]iune (num\r de locuri .3. by type of establishments and category of comfort.zile) Accommodation capacity in function (number of bed places . `n anul 2004 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity.

Breviar Statistic . `n anul 2004 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity.2005 / Romanian Tourism in Figures . pe tipuri de structuri [i destina]ii turistice. Inclusiv municipiul Tulcea.2005 30 . / Excluding Tulcea Municipality. by type of establishments and tourists destinations. Turismul României .4 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\. / Including Tulcea Municipality. Exclusiv municipiul Tulcea. in 2004 Sta]iuni balneare Spas Sta]iuni montane Mountain resorts Bucure[ti [i ora[ele re[edin]\3) Bucharest and county residence towns3) Alte localit\]i Other localities Total Litoral1) Seaside1) Delta Dun\rii2) Danube Delta2) TOTAL Hoteluri Moteluri Hanuri turistice Hoteluri pentru tineret Hosteluri Vile turistice Bungalouri Cabane turistice Sate de vacan]\ Campinguri Tabere de elevi [i pre[colari Popasuri turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale Unit\]i tip c\su]\ Spa]ii de cazare pe nave 1) 2) 3) 3900 928 149 15 10 21 691 279 132 2 72 157 25 461 892 53 13 844 275 1 1 2 285 189 16 13 20 13 29 - Num\rul de structuri Number of establishments 360 850 121 112 88 18 7 17 3 1 1 1 2 139 5 3 19 13 3 35 15 6 3 138 13 77 1 6 40 8 113 344 1 20 26 1 1 2 2 1 8 29 9 641 302 29 1 4 14 57 35 4 11 14 1 161 5 3 1084 133 92 11 5 52 11 47 18 75 12 124 491 12 1 TOTAL Hotels Motels Tourist inns Hotels for youth Hostels Tourist villas Bungalows Tourist chalets Holiday villages Campings School and pre-school camps Tourist halting places Urban tourist boarding houses Rural tourist boarding houses Houselet-type units Ship accommodation spaces Exclusiv municipiul Constan]a.3. / Excluding Constan]a Municipality.

3. / Including Tulcea Municipality. by type of establishments and tourists destinations.3. / Excluding Tulcea Municipality. Exclusiv municipiul Tulcea. in 2004 Sta]iuni balneare Spas Sta]iuni montane Mountain resorts Bucure[ti [i ora[ele re[edin]\3) Bucharest and county residence towns3) Alte localit\]i Other localities urmare / continued Total Litoral1) Seaside1) Delta Dun\rii2) Danube Delta2) TOTAL Hoteluri Moteluri Hanuri turistice Hoteluri pentru tineret Hosteluri Vile turistice Bungalouri Cabane turistice Sate de vacan]\ Campinguri Tabere de elevi [i pre[colari Popasuri turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale Unit\]i tip c\su]\ Spa]ii de cazare pe nave 1) 2) 3) 275941 160370 5992 385 486 694 16107 4854 6215 56 26894 30198 1226 8100 9405 4365 594 Capacitatea de cazare existent\ (num\r de locuri) Existing accommodation capacity (number of bed places) 116935 40894 32554 3180 46541 73665 29025 11242 1036 35339 42 308 1001 316 1189 46 30 16 10 116 156 5985 4323 18922 9348 590 560 3228 48 5908 35 148 2254 1731 120 625 203 443 197 2494 94 4038 36 707 7024 292 1788 3563 48 176 78 8 20 454 500 40 117 279 140 125 428 956 150 498 2129 1777 332 2898 296 414 35837 10063 3136 283 110 588 174 1523 2428 9818 442 2082 4800 350 40 TOTAL Hotels Motels Tourist inns Hotels for youth Hostels Tourist villas Bungalows Tourist chalets Holiday villages Campings School and pre-school camps Tourist halting places Urban tourist boarding houses Rural tourist boarding houses Houselet-type units Ship accommodation spaces Exclusiv municipiul Constan]a. `n anul 2004 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity. / Excluding Constan]a Municipality. pe tipuri de structuri [i destina]ii turistice. Inclusiv municipiul Tulcea.4 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\. Capacitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation capacity 31 .

zile) Accommodation capacity in function (number of bed places . by type of establishments and tourists destinations. Exclusiv municipiul Tulcea.4 Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\. / Excluding Tulcea Municipality. / Excluding Constan]a Municipality.2005 32 . `n anul 2004 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity.2005 / Romanian Tourism in Figures .Breviar Statistic . in 2004 urmare / continued Sta]iuni balneare Spas Sta]iuni montane Mountain resorts Bucure[ti [i ora[ele re[edin]\3) Bucharest and county residence towns3) Alte localit\]i Other localities Total Litoral1) Seaside1) Delta Dun\rii2) Danube Delta2) TOTAL Hoteluri Moteluri Hanuri turistice Hoteluri pentru tineret Hosteluri Vile turistice Bungalouri Cabane turistice Sate de vacan]\ Campinguri Tabere de elevi [i pre[colari Popasuri turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale Unit\]i tip c\su]\ Spa]ii de cazare pe nave 1) 2) 3) 53988640 36460409 1589589 45123 134057 188176 2307326 318938 1641401 14076 2005192 4387604 142847 2321332 2132008 217984 82578 Capacitatea de cazare `n func]iune (num\r de locuri . pe tipuri de structuri [i destina]ii turistice.3. Inclusiv municipiul Tulcea. Turismul României . / Including Tulcea Municipality.days) 10383657 11420757 9098790 455024 14943736 7788217 9707184 3540838 250623 12269895 80736 286754 31508 326880 2852 744 6940 2725 6572 3312 189622 231984 1345248 643341 35131 36728 103502 12180 916883 15397 184418 255366 15748 154371 37678 37944 61599 737875 31448 1271123 13176 33734 1616447 33032 551126 908450 8784 3660 18155 8128 488 900 31212 78250 11089 15721 2010 53706 152450 318584 32816 52737 279834 453248 1493 922460 76908 7686676 2903652 863711 31862 32414 126207 14562 301656 130746 1340952 92574 647155 1133431 67754 - TOTAL Hotels Motels Tourist inns Hotels for youth Hostels Tourist villas Bungalows Tourist chalets Holiday villages Campings School and pre-school camps Tourist halting places Urban tourist boarding houses Rural tourist boarding houses Houselet-type units Ship accommodation spaces Exclusiv municipiul Constan]a.

Capacitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation capacity 33 .locuri .bed places Capacitatea de cazare `n func]iune . by tourists destinations.zile Accommodation capacity in function . pe destina]ii turistice.days 35837 116935 46541 3180 32554 Litoral / Seaside Sta]iuni balneare / Spas Sta]iuni montane / Mountain resorts 40894 7686676 14943736 10383657 11420757 455024 9098790 Delta Dun\rii / Danube Delta Bucure[ti [i ora[ele re[edin]\ Bucharest and county residence towns Alte localit\]i / Other localities 3.bed places .Structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i capacitatea de cazare turistic\.num\r Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation . `n anul 2004 Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and tourists accommodation capacity.locuri Existing accommodation capacity .number 1084 844 641 121 850 360 Capacitatea de cazare existent\ . in 2004 Structuri de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ .

2005 / Romanian Tourism in Figures . `n anul 2004 Existing rooms in establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.5 Camerele existente `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\.2005 .3.Breviar Statistic . in 2004 Dup\ dotarea cu instala]ii sanitare: By endowment with sanitary installations: Dup\ num\rul de locuri `n camere: By number of bed places in rooms: Dup\ modul de func]ionare: By functioning: Total Cu baie F\r\ baie Cu un pat Cu 2 Camere `n Cu un pat Cu mai mult sau du[ sau du[ de 2 locuri paturi de apartamente Permanente Sezoniere de un loc de 2 paturi Single un loc Rooms in Permanent Seasonal With bath Without bath Single Over 2 beds or shower or shower Double (matrimonial) apartments 92667 77483 2248 99 15946 2970 353 72 5065 3960 129 23 14500 9996 343 28 74849 60927 1758 95 9699 2296 237 24 4500 3274 134 1 63988 46360 2506 161 44625 34093 95 10 TOTAL Hoteluri Hotels Moteluri Motels Hanuri turistice Tourist inns Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Vile turistice Tourist villas Bungalouri Bungalows Cabane turistice Tourist chalets Sate de vacan]\ Holiday villages 108613 80453 2601 171 240 333 7065 2103 1799 28 221 234 4109 1132 833 23 19 99 2956 971 966 5 31 20 313 58 37 - 46 51 847 18 190 10 144 197 4141 1809 830 18 16 27 1293 119 688 - 3 38 471 99 54 - 184 225 3648 96 1677 18 56 108 3417 2007 122 10 34 Turismul României .

`n anul 2004 Existing rooms in establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.5 Camerele existente `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. Capacitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation capacity 35 .3. in 2004 urmare / continued Dup\ dotarea cu instala]ii sanitare: By endowment with sanitary installations: Dup\ num\rul de locuri `n camere: By number of bed places in rooms: Dup\ modul de func]ionare: By functioning: Total Cu baie F\r\ baie Cu un pat Cu 2 Camere `n Cu un pat Cu mai mult sau du[ de 2 locuri paturi de apartamente Permanente Sezoniere sau du[ de un loc de 2 paturi With bath Without bath Single un loc Rooms in Permanent Seasonal Single Over 2 beds or shower or shower (matrimonial) Double apartments 26 150 2 162 12 26 150 Campinguri Campings Tabere de elevi [i pre[colari School and pre-school camps Popasuri turistice Tourist halting places Pensiuni turistice urbane Urban tourist boarding houses Pensiuni turistice rurale Rural tourist boarding houses Spa]ii de cazare pe nave Ship accommodation spaces 176 5014 101 919 51 4095 50 58 2 35 34 766 38 4079 25 76 2 2000 65 3014 36 3872 3003 869 234 1268 1846 368 156 3421 451 4360 2091 2269 189 1607 1874 507 183 3601 759 297 195 102 11 25 244 8 9 - 297 3.

4. Activitatea de cazare turistic\ Tourists accommodation activity .

Including the agro-tourist boarding houses.urmare / number of tourists .continued 2003 211369 42002 11645 5516 2004 235877 148985 8880 8103 158310 32610 11427 6444 5638517 4340891 243682 4113 18620 42344 182876 19187 76501 785 107022 185866 14785 Români / Romanians 3848288 2934991 176590 3815 2412 19283 126774 18733 3951718 2990537 178970 3806 2667 24016 134176 21818 4279023 3125176 217306 3989 14668 36287 163332 17335 Inclusiv pensiunile agroturistice. pe tipuri de structuri Tourists accommodated in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation. by type of establishments 2002 Pensiuni turistice urbane Urban tourist boarding houses Pensiuni turistice rurale 1) Rural tourist boarding houses1) Unit\]i tip c\su]\ Houselet-type units Spa]ii de cazare pe nave Ship accommodation spaces TOTAL Hoteluri Hotels Moteluri Motels Hanuri turistice Tourist inns Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Vile turistice Tourist villas Bungalouri Bungalows 1) num\r turi[ti .1 Turi[tii caza]i `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\.1 Turi[tii caza]i `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. by type of establishments 2002 Total TOTAL Hoteluri Hotels Moteluri Motels Hanuri turistice Tourist inns Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Vile turistice Tourist villas Bungalouri Bungalows Cabane turistice Tourist chalets Sate de vacan]\ Holiday villages Campinguri Campings Tabere de elevi [i pre[colari School and pre-school camps Popasuri turistice Tourist halting places 4847496 3835077 200783 4049 2496 24845 142562 20292 84676 1562 94576 223707 4080 5056693 3984157 200657 3952 5177 28245 151739 22930 92972 959 95243 194378 5752 2003 num\r turi[ti / number of tourists 2004 4. pe tipuri de structuri Tourists accommodated in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.4. 4. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 39 .

pe tipuri de structuri Tourists accommodated in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation. by type of establishments num\r turi[ti . by type of establishments num\r turi[ti . 40 Turismul României .1 Turi[tii caza]i `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\.urmare / number of tourists .Breviar Statistic . Including the agro-tourist boarding houses.2005 / Romanian Tourism in Figures .continued 2002 Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Vile turistice Tourist villas Bungalouri Bungalows Cabane turistice Tourist chalets Sate de vacan]\ Holiday villages Campinguri Campings Tabere de elevi [i pre[colari School and pre-school camps Popasuri turistice Tourist halting places Pensiuni turistice urbane Urban tourist boarding houses Pensiuni turistice rurale 1) Rural tourist boarding houses1) Unit\]i tip c\su]\ Houselet-type units Spa]ii de cazare pe nave Ship accommodation spaces 1) 2003 2510 4229 17563 1112 4741 259 11904 477 120 33734 7080 632 5161 2004 3952 6057 19544 1852 4779 138 13362 2498 1052 38051 17396 756 7842 84 5562 15788 1559 4458 483 8635 535 359 25738 5171 393 5930 Str\ini / Foreigners 999208 900086 24193 234 1104975 993620 21687 146 1359494 1215715 26376 124 Inclusiv pensiunile agroturistice.2005 .4.continued 2002 Cabane turistice Tourist chalets Sate de vacan]\ Holiday villages Campinguri Campings Tabere de elevi [i pre[colari School and pre-school camps Popasuri turistice Tourist halting places Pensiuni turistice urbane Urban tourist boarding houses Pensiuni turistice rurale 1) Rural tourist boarding houses1) Unit\]i tip c\su]\ Houselet-type units Spa]ii de cazare pe nave Ship accommodation spaces TOTAL Hoteluri Hotels Moteluri Motels Hanuri turistice Tourist inns 80218 1079 85941 223172 3721 132572 27439 11034 514 2003 88231 700 83339 193901 5632 177635 34922 11013 355 2004 71722 647 93660 183368 13733 197826 131589 8124 261 4.urmare / number of tourists .1 Turi[tii caza]i `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. pe tipuri de structuri Tourists accommodated in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.

2 103.1 130 120 110 100 90 80 106.9 2003 2004 98.3 93.4 120.4 95. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 41 .8 115.7 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation % 2001 = 100 160 150 140 130 120 110 100 90 80 160 150 140 139.7 99.7 102.7 108.7 2002 2002 2003 2004 Total Români Romanians Str\ini Foreigners 4.5 95.Turi[tii caza]i `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ Tourists accommodated in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation % 2001 = 100 148.0 115.8 109.4 97.1 96.3 99.

`n anul 2004 Tourists arrivals in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation. type of establishments and category of comfort. tipuri de structuri [i categorii de confort.2005 / Romanian Tourism in Figures .2 Sosiri ale turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. by main tourists destinations. in 2004 num\r turi[ti / number of tourists Total 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified Total ]ar\ Total country TOTAL Români Str\ini Hoteluri Români Str\ini Moteluri Români Str\ini Hanuri turistice Români Str\ini Hoteluri pentru tineret Români Str\ini Hosteluri Români Str\ini Vile turistice Români Str\ini Bungalouri Români Str\ini 5638517 4279023 1359494 4340891 3125176 1215715 243682 217306 26376 4113 3989 124 18620 14668 3952 42344 36287 6057 182876 163332 19544 19187 17335 1852 165446 31443 134003 165125 31167 133958 398585 190637 207948 348270 157832 190438 17218 12331 4887 1436664 887918 548746 1192094 690706 501388 43875 35583 8292 8039 7659 380 11887 7454 4433 44177 36201 7976 3185 2552 633 2558253 2181968 376285 2078847 1748499 330348 130929 119034 11895 5720 5152 568 15973 15014 959 72083 68037 4046 4564 3847 717 808563 721623 86940 518113 459249 58864 67601 61512 6089 4861 1857 3004 14484 13819 665 41343 38809 2534 10982 10480 502 271006 265434 5572 38442 37723 719 1277 1177 100 4113 3989 124 8055 7954 101 456 456 TOTAL Romanians Foreigners Hotels Romanians Foreigners Motels Romanians Foreigners Tourist inns Romanians Foreigners Hotels for youth Romanians Foreigners Hostels Romanians Foreigners Tourist villas Romanians Foreigners Bungalows Romanians Foreigners 42 Turismul României .4.2005 .Breviar Statistic . pe principalele destina]ii turistice.

4.4. pe principalele destina]ii turistice. /Including the agro-tourist boarding houses.2 Sosiri ale turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. type of establishments and category of comfort. by main tourists destinations. tipuri de structuri [i categorii de confort. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 43 . in 2004 Total Cabane turistice Români Str\ini Sate de vacan]\ Români Str\ini Campinguri Români Str\ini Tabere de elevi [i pre[colari Români Str\ini Popasuri turistice Români Str\ini Pensiuni turistice urbane Români Str\ini Pensiuni turistice rurale1) Români Str\ini 1) num\r turi[ti . `n anul 2004 Tourists arrivals in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.continuare / number of tourists .continued 1 stea 1 star 29785 27805 1980 71946 63186 8760 3480 3336 144 24554 22475 2079 17813 15796 2017 Neclasificate Not classified 21297 20066 1231 6919 6592 327 185866 183368 2498 254 254 Tourist chalets Romanians Foreigners Holiday villages Romanians Foreigners Campings Romanians Foreigners School and pre-school camps Romanians Foreigners Tourist halting places Romanians Foreigners Urban tourist boarding houses Romanians Foreigners Rural tourist boarding houses1) Romanians Foreigners 5 stele 5 stars 321 276 45 - 4 stele 4 stars 21421 12649 8772 8565 7748 817 3 stele 3 stars 7849 7185 664 58 58 13280 9977 3303 79474 65306 14168 29045 25054 3991 2 stele 2 stars 17570 16666 904 727 589 138 14877 13905 972 11051 10143 908 110107 97120 12987 93562 82991 10571 76501 71722 4779 785 647 138 107022 93660 13362 185866 183368 2498 14785 13733 1052 235877 197826 38051 148985 131589 17396 Inclusiv pensiunile agroturistice.

continued Total Unit\]i tip c\su]\ Români Str\ini Spa]ii de cazare pe nave Români Str\ini din total: TOTAL Români Str\ini Hoteluri Români Str\ini Hoteluri pentru tineret Români Str\ini Hosteluri Români Str\ini 1) 5 stele 5 stars - 4 stele 4 stars 3111 77 3034 3 stele 3 stars 3701 183 3518 Litoral1) Seaside1) 2 stele 2 stars 970 970 1273 1 1272 1 stea 1 star 3583 3299 284 18 18 Neclasificate Not classified 4327 3855 472 Houselet-type units Romanians Foreigners Ship accommodation spaces Romanians Foreigners of total: 8880 8124 756 8103 261 7842 755455 671888 83567 639408 561317 78091 370 280 90 137 137 - 4340 2672 1668 4340 2672 1668 - 34459 26077 8382 33756 25374 8382 - 95928 68054 27874 90999 63341 27658 370 280 90 - 441676 402958 38718 422589 384191 38398 137 137 - 131358 126597 4761 81867 79906 1961 - 47694 45530 2164 5857 5833 24 - TOTAL Romanians Foreigners Hotels Romanians Foreigners Hotels for youth Romanians Foreigners Hostels Romanians Foreigners Exclusiv municipiul Constan]a. Turismul României . type of establishments and category of comfort.2005 / Romanian Tourism in Figures .4. by main tourists destinations.continuare / number of tourists . in 2004 num\r turi[ti .2005 44 . `n anul 2004 Tourists arrivals in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation. tipuri de structuri [i categorii de confort.Breviar Statistic .2 Sosiri ale turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. pe principalele destina]ii turistice. / Excluding Constan]a Municipality.

continuare / number of tourists . in 2004 Total Vile turistice Români Str\ini Bungalouri Români Str\ini Campinguri Români Str\ini Tabere de elevi [i pre[colari Români Str\ini Pensiuni turistice urbane Români Str\ini Pensiuni turistice rurale1) Români Str\ini Unit\]i tip c\su]\ Români Str\ini 1) num\r turi[ti . tipuri de structuri [i categorii de confort. `n anul 2004 Tourists arrivals in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation. by main tourists destinations. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 45 .4. 4. pe principalele destina]ii turistice. type of establishments and category of comfort.2 Sosiri ale turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\.continued 1 stea 1 star 4927 4899 28 8056 7554 502 33333 31087 2246 787 787 890 890 1498 1474 24 Neclasificate Not classified 1233 1233 456 456 37110 34970 2140 3038 3038 Tourist villas Romanians Foreigners Bungalows Romanians Foreigners Campings Romanians Foreigners School and pre-school camps Romanians Foreigners Urban tourist boarding houses Romanians Foreigners Rural tourist boarding houses1) Romanians Foreigners Houselet-type units Romanians Foreigners 5 stele 5 stars - 4 stele 4 stars 482 482 221 221 - 3 stele 3 stars 2802 2766 36 104 104 1623 1533 90 30 30 - 2 stele 2 stars 1233 1224 9 1364 1364 12877 12637 240 652 581 71 2775 2775 49 49 - 10677 10604 73 9980 9478 502 46210 43724 2486 37110 34970 2140 3062 2901 161 3916 3916 4585 4561 24 Inclusiv pensiunile agroturistice. / Including the agro-tourist boarding houses.

by main tourists destinations.4.continued Total 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified Sta]iuni balneare Spas TOTAL Români Str\ini Hoteluri Români Str\ini Moteluri Români Str\ini Hanuri turistice Români Str\ini Hoteluri pentru tineret Români Str\ini Vile turistice Români Str\ini Cabane turistice Români Str\ini Campinguri Români Str\ini 682756 637676 45080 554401 516107 38294 9768 8730 1038 259 252 7 1242 1122 120 61366 58137 3229 729 703 26 21674 20611 1063 8773 6811 1962 7921 6125 1796 431 269 162 52665 43461 9204 40578 32329 8249 1242 1122 120 4564 4185 379 94 92 2 501230 470658 30572 455073 427218 27855 6912 6078 834 30220 29008 1212 749 481 268 93411 90383 3028 49686 49336 350 2611 2407 204 20517 19110 1407 604 578 26 18799 18006 793 26677 26363 314 1143 1099 44 245 245 259 252 7 5634 5565 69 125 125 2032 2032 TOTAL Romanians Foreigners Hotels Romanians Foreigners Motels Romanians Foreigners Tourist inns Romanians Foreigners Hotels for youth Romanians Foreigners Tourist villas Romanians Foreigners Tourist chalets Romanians Foreigners Campings Romanians Foreigners 46 Turismul României .2 Sosiri ale turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. in 2004 num\r turi[ti .2005 / Romanian Tourism in Figures . pe principalele destina]ii turistice. tipuri de structuri [i categorii de confort. `n anul 2004 Tourists arrivals in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.continuare / number of tourists .Breviar Statistic .2005 . type of establishments and category of comfort.

4. tipuri de structuri [i categorii de confort. `n anul 2004 Tourists arrivals in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.4.2 Sosiri ale turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. / Including the agro-tourist boarding houses. pe principalele destina]ii turistice. in 2004 Total Tabere de elevi [i pre[colari Români Str\ini Popasuri turistice Români Str\ini Pensiuni turistice urbane Români Str\ini Pensiuni turistice rurale1) Români Str\ini Unit\]i tip c\su]\ Români Str\ini 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 421 417 4 3 stele 3 stars 4781 4538 243 2 stele 2 stars 530 530 6070 5691 379 1 stea 1 star 375 365 10 39 39 85 85 695 457 238 Neclasificate Not classified 17064 16961 103 175 84 91 School and pre-school camps Romanians Foreigners Tourist halting places Romanians Foreigners Urban tourist boarding houses Romanians Foreigners Rural tourist boarding houses1) Romanians Foreigners Houselet-type units Romanians Foreigners num\r turi[ti . type of establishments and category of comfort. by main tourists destinations.continuare / number of tourists .continued 17064 16961 103 905 895 10 11311 10685 626 2270 2035 235 1767 1438 329 TOTAL Români Str\ini Hoteluri Români Str\ini Moteluri Români Str\ini 1) 836298 720117 116181 493959 396034 97925 41923 38823 3100 - 1406 779 1195 755 211 24 897 897 Sta]iuni montane Mountain resorts 109850 211615 335698 77035 165650 303876 32815 45965 31822 89259 163251 192013 60352 120306 167876 28907 42945 24137 329 36658 280 33768 49 2890 95513 91323 4190 42463 40708 1755 4936 4775 161 83622 82233 1389 6973 6792 181 - TOTAL Romanians Foreigners Hotels Romanians Foreigners Motels Romanians Foreigners Inclusiv pensiunile agroturistice. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 47 .

continuare / number of tourists .continued Total Hoteluri pentru tineret Români Str\ini Vile turistice Români Str\ini Bungalouri Români Str\ini Cabane turistice Români Str\ini Sate de vacan]\ Români Str\ini Campinguri Români Str\ini Tabere de elevi [i pre[colari Români Str\ini Popasuri turistice Români Str\ini 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 7906 6497 1409 3 stele 3 stars 4202 4108 94 13570 12643 927 7103 6451 652 402 390 12 2 stele 2 stars 1370 1204 166 25093 24364 729 743 689 54 13694 12974 720 727 589 138 678 652 26 447 441 6 1 stea 1 star 1590 1561 29 10719 10464 255 22697 21510 1187 316 13 303 1605 1506 99 Neclasificate Not classified 1188 1156 32 17884 16788 1096 57370 57309 61 Hotels for youth Romanians Foreigners Tourist villas Romanians Foreigners Bungalows Romanians Foreigners Tourist chalets Romanians Foreigners Holiday villages Romanians Foreigners Campings Romanians Foreigners School and pre-school camps Romanians Foreigners Tourist halting places Romanians Foreigners 7162 6873 289 58476 55124 3352 743 689 54 61378 57723 3655 727 589 138 1396 1055 341 57370 57309 61 2052 1947 105 48 Turismul României . by main tourists destinations.Breviar Statistic .2 Sosiri ale turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\.4. type of establishments and category of comfort. in 2004 num\r turi[ti . pe principalele destina]ii turistice.2005 / Romanian Tourism in Figures . tipuri de structuri [i categorii de confort. `n anul 2004 Tourists arrivals in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.2005 .

pe principalele destina]ii turistice. tipuri de structuri [i categorii de confort.continuare / number of tourists . Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 49 .continued 1 stea 1 star 3096 2959 137 8091 7827 264 Neclasificate Not classified 207 188 19 Urban tourist boarding houses Romanians Foreigners Rural tourist boarding houses1) Romanians Foreigners Houselet-type units Romanians Foreigners Ship accommodation spaces Romanians Foreigners 2 stele 2 stars 20480 19350 1130 43795 41969 1826 - 41179 37357 3822 69533 66223 3310 207 188 19 193 183 10 72592 56026 16566 56676 41649 15027 1040 769 271 349 342 7 - 10271 5437 4834 9952 5147 4805 - 32965 23664 9301 30240 21192 9048 - 20802 18805 1997 16484 15310 1174 1040 769 271 - 6167 5740 427 - 2387 2380 7 349 342 7 TOTAL Romanians Foreigners Hotels Romanians Foreigners Motels Romanians Foreigners Tourist inns Romanians Foreigners Inclusiv pensiunile agroturistice.4. in 2004 Total Pensiuni turistice urbane Români Str\ini Pensiuni turistice rurale1) Români Str\ini Unit\]i tip c\su]\ Români Str\ini Spa]ii de cazare pe nave Români Str\ini 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 5869 4066 1803 6816 6120 696 3 stele 3 stars 11734 10982 752 10831 10307 524 193 183 10 Delta Dun\rii2) Danube Delta2) TOTAL Români Str\ini Hoteluri Români Str\ini Moteluri Români Str\ini Hanuri turistice Români Str\ini 1) 2) num\r turi[ti . / Including the agro-tourist boarding houses. type of establishments and category of comfort. Inclusiv municipiul Tulcea. by main tourists destinations. `n anul 2004 Tourists arrivals in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation. / Including Tulcea Municipality.2 Sosiri ale turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. 4.

2 Sosiri ale turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\.Breviar Statistic .2005 / Romanian Tourism in Figures .2005 50 . by main tourists destinations.continued Total Vile turistice Români Str\ini Bungalouri Români Str\ini Cabane turistice Români Str\ini Sate de vacan]\ Români Str\ini Campinguri Români Str\ini Tabere de elevi [i pre[colari Români Str\ini Pensiuni turistice urbane Români Str\ini Pensiuni turistice rurale1) Români Str\ini Spa]ii de cazare pe nave Români Str\ini 1) 5 stele 5 stars - 4 stele 4 stars 213 213 106 77 29 3 stele 3 stars 512 492 20 248 248 117 117 58 58 1790 1557 233 - 2 stele 2 stars 2664 2213 451 506 423 83 108 90 18 - 1 stea 1 star 253 253 5763 5354 409 133 133 18 18 Neclasificate Not classified 2038 2038 Tourist villas Romanians Foreigners Bungalows Romanians Foreigners Tourist chalets Romanians Foreigners Holiday villages Romanians Foreigners Campings Romanians Foreigners School and pre-school camps Romanians Foreigners Urban tourist boarding houses Romanians Foreigners Rural tourist boarding houses1) Romanians Foreigners Ship accommodation spaces Romanians Foreigners 3176 2705 471 501 501 117 117 58 58 5763 5354 409 2038 2038 506 423 83 2244 1993 251 124 77 47 Inclusiv pensiunile agroturistice. type of establishments and category of comfort.continuare / number of tourists . in 2004 num\r turi[ti . / Including the agro-tourist boarding houses. `n anul 2004 Tourists arrivals in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.4. Turismul României . tipuri de structuri [i categorii de confort. pe principalele destina]ii turistice.

4. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 51 . / Excluding Tulcea Municipality. by main tourists destinations. tipuri de structuri [i categorii de confort.continued Bucure[ti [i ora[ele re[edin]\ de jude]1) Bucharest and county residence towns1) TOTAL Români Str\ini Hoteluri Români Str\ini Moteluri Români Str\ini Hanuri turistice Români Str\ini Hoteluri pentru tineret Români Str\ini Hosteluri Români Str\ini Vile turistice Români Str\ini 1) 2624766 1655971 968795 2261624 1368292 893332 83627 71585 12042 48 48 9846 6393 3453 40029 33996 6033 39957 28693 11264 161106 28771 132335 160785 28495 132290 - 204374 59485 144889 182943 49695 133248 6445 3762 2683 896031 492683 403348 770423 401904 368519 25451 18881 6570 2225 2149 76 11103 6685 4418 20634 14427 6207 948801 723802 224999 844787 635064 209723 25288 22703 2585 4350 3948 402 14442 13492 950 8383 6843 1540 365822 303195 62627 285188 235849 49339 31900 29113 2787 3271 296 2975 14484 13819 665 4495 3661 834 48632 48035 597 17498 17285 213 988 888 100 48 48 - TOTAL Romanians Foreigners Hotels Romanians Foreigners Motels Romanians Foreigners Tourist inns Romanians Foreigners Hotels for youth Romanians Foreigners Hostels Romanians Foreigners Tourist villas Romanians Foreigners Exclusiv municipiul Tulcea. `n anul 2004 Tourists arrivals in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation. pe principalele destina]ii turistice.continuare / number of tourists . type of establishments and category of comfort.4.2 Sosiri ale turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. in 2004 Total 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified num\r turi[ti .

in 2004 num\r turi[ti .continued Total Bungalouri Români Str\ini Cabane turistice Români Str\ini Campinguri Români Str\ini Tabere de elevi [i pre[colari Români Str\ini Popasuri turistice Români Str\ini Pensiuni turistice urbane Români Str\ini Spa]ii de cazare pe nave Români Str\ini 5705 4712 993 1744 1642 102 26911 18609 8302 27557 27363 194 186 172 14 119746 94465 25281 7786 1 7785 5 stele 5 stars 321 276 45 4 stele 4 stars 11981 6028 5953 3005 3005 3 stele 3 stars 1306 926 380 12784 9495 3289 48597 38216 10381 3508 3508 2 stele 2 stars 2359 1746 613 40 26 14 47879 39979 7900 1273 1 1272 1 stea 1 star 2040 2040 172 156 16 13158 8149 5009 146 146 10968 9966 1002 Neclasificate Not classified 1572 1486 86 969 965 4 27557 27363 194 Bungalows Romanians Foreigners Tourist chalets Romanians Foreigners Campings Romanians Foreigners School and pre-school camps Romanians Foreigners Tourist halting places Romanians Foreigners Urban tourist boarding houses Romanians Foreigners Ship accommodation spaces Romanians Foreigners 52 Turismul României . by main tourists destinations.4. type of establishments and category of comfort.Breviar Statistic . tipuri de structuri [i categorii de confort. `n anul 2004 Tourists arrivals in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.2 Sosiri ale turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\.2005 .continuare / number of tourists .2005 / Romanian Tourism in Figures . pe principalele destina]ii turistice.

2 Sosiri ale turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. pe principalele destina]ii turistice. type of establishments and category of comfort. `n anul 2004 Tourists arrivals in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 53 .continuare / number of tourists .continued Alte localit\]i [i trasee turistice Other localities and tourism routes TOTAL Români Str\ini Hoteluri Români Str\ini Moteluri Români Str\ini Hanuri turistice Români Str\ini Hosteluri Români Str\ini Vile turistice Români Str\ini Bungalouri Români Str\ini 666650 537345 129305 334823 241777 93046 107324 97399 9925 3457 3347 110 2178 2154 24 9224 8069 1155 2258 1955 303 30858 15792 15066 24439 11139 13300 1954 1321 633 147460 94406 53054 96603 51634 44969 18095 16422 1673 784 769 15 2095 1688 407 1527 1274 253 310046 261869 48177 147901 118840 29061 61031 55716 5315 1394 1385 9 4490 4385 105 98 48 50 116292 104385 11907 58909 53450 5459 28154 25217 2937 685 675 10 633 633 61994 60893 1101 6971 6714 257 44 44 3457 3347 110 TOTAL Romanians Foreigners Hotels Romanians Foreigners Motels Romanians Foreigners Tourist inns Romanians Foreigners Hostels Romanians Foreigners Tourist villas Romanians Foreigners Bungalows Romanians Foreigners 4. by main tourists destinations.4. tipuri de structuri [i categorii de confort. in 2004 Total 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified num\r turi[ti .

Breviar Statistic . `n anul 2004 Tourists arrivals in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.2 Sosiri ale turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. by main tourists destinations. / Including the agro-tourist boarding houses.2005 54 . type of establishments and category of comfort.continued Total Cabane turistice Români Str\ini Campinguri Români Str\ini Tabere de elevi [i pre[colari Români Str\ini Popasuri turistice Români Str\ini Pensiuni turistice urbane Români Str\ini Pensiuni turistice rurale1) Români Str\ini Unit\]i tip c\su]\ Români Str\ini 1) 5 stele 5 stars - 4 stele 4 stars 3150 2138 1012 1315 1194 121 - 3 stele 3 stars 629 617 12 12739 10037 2702 14988 11965 3023 - 2 stele 2 stars 3876 3692 184 573 135 438 10034 9146 888 34520 31096 3424 46105 37402 8703 24 24 - 1 stea 1 star 6312 5561 751 577 577 1354 1319 35 9664 8724 940 8614 6861 1753 1390 1368 22 Neclasificate Not classified 1716 1667 49 3918 3595 323 44727 44727 254 254 907 545 362 Tourist chalets Romanians Foreigners Campings Romanians Foreigners School and pre-school camps Romanians Foreigners Tourist halting places Romanians Foreigners Urban tourist boarding houses Romanians Foreigners Rural tourist boarding houses1) Romanians Foreigners Houselet-type units Romanians Foreigners 12533 11537 996 5068 4307 761 44727 44727 11642 10719 923 60073 51995 8078 71022 57422 13600 2321 1937 384 Inclusiv pensiunile agroturistice. tipuri de structuri [i categorii de confort. pe principalele destina]ii turistice.2005 / Romanian Tourism in Figures . in 2004 num\r turi[ti .continuare / number of tourists .4. Turismul României .

Turi[tii caza]i `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. in 2004 3150000 2800000 2450000 2100000 1750000 1400000 1050000 700000 350000 0 num\r / number 2624766 836298 755455 682756 72592 Litoral Seaside Sta]iuni balneare Spas Sta]iuni montane Mountain resorts Delta Dun\rii Danube Delta Alte Bucure[ti [i localit\]i ora[ele Other re[edin]\ Bucharest localities and county residence towns 666650 4. pe destina]ii turistice. by tourists destinations. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 55 . `n anul 2004 Tourists accommodated in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.

4.3 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, pe tipuri de structuri Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation, by type of establishments
num\r `nnopt\ri / number of overnights 2002 Total TOTAL Hoteluri Hotels Moteluri Motels Hanuri turistice Tourist inns Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Vile turistice Tourist villas Bungalouri Bungalows Cabane turistice Tourist chalets Sate de vacan]\ Holiday villages Campinguri Campings Tabere de elevi [i pre[colari School and pre-school camps Popasuri turistice Tourist halting places 17276804 14334470 294184 4668 2664 36514 623921 78437 162000 4412 240707 1020741 9200 17844583 14884555 312336 5162 8023 39355 591678 108696 177526 3002 237365 850704 10098 18500550 15153070 380099 6048 39834 57751 620874 79001 147788 2936 253757 857692 22359 2003 2004

4.3 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, pe tipuri de structuri Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation, by type of establishments
num\r `nnopt\ri - urmare / number of overnights - continued 2002 Pensiuni turistice urbane Urban tourist boarding houses Pensiuni turistice rurale 1) Rural tourist boarding houses1) Unit\]i tip c\su]\ Houselet-type units Spa]ii de cazare pe nave Ship accommodation spaces TOTAL Hoteluri Hotels Moteluri Motels Hanuri turistice Tourist inns Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Vile turistice Tourist villas Bungalouri Bungalows
1)

2003 411402 121774 38776 44131

2004 460932 320837 34026 63546

292646 84012 45910 42318

Români / Romanians 14742579 12036951 255402 4378 2432 25664 579056 73898 15079083 12397682 275039 4566 3190 32472 551767 104944 15167545 12199699 336615 5181 32538 47933 573852 72445

Inclusiv pensiunile agroturistice. Including the agro-tourist boarding houses.

56

Turismul României - Breviar Statistic - 2005 / Romanian Tourism in Figures - 2005

4.3 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, pe tipuri de structuri Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation, by type of establishments
2002 Cabane turistice Tourist chalets Sate de vacan]\ Holiday villages Campinguri Campings Tabere de elevi [i pre[colari School and pre-school camps Popasuri turistice Tourist halting places Pensiuni turistice urbane Urban tourist boarding houses Pensiuni turistice rurale 1) Rural tourist boarding houses1) Unit\]i tip c\su]\ Houselet-type units Spa]ii de cazare pe nave Ship accommodation spaces TOTAL Hoteluri Hotels Moteluri Motels Hanuri turistice Tourist inns 154509 2953 226708 1018458 8627 236619 70905 45145 874 2003 169059 2098 211113 847882 9835 332340 98768 37795 533

num\r `nnopt\ri - urmare / number of overnights - continued 2004 139191 2445 220146 842104 20793 364447 277668 32078 410

4.3 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, pe tipuri de structuri Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation, by type of establishments
2002 Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Vile turistice Tourist villas Bungalouri Bungalows Cabane turistice Tourist chalets Sate de vacan]\ Holiday villages Campinguri Campings Tabere de elevi [i pre[colari School and pre-school camps Popasuri turistice Tourist halting places Pensiuni turistice urbane Urban tourist boarding houses Pensiuni turistice rurale 1) Rural tourist boarding houses1) Unit\]i tip c\su]\ Houselet-type units Spa]ii de cazare pe nave Ship accommodation spaces
1)

num\r `nnopt\ri - urmare / number of overnights - continued 2003 4833 6883 39911 3752 8467 904 26252 2822 263 79062 23006 981 43598 2004 7296 9818 47022 6556 8597 491 33611 15588 1566 96485 43169 1948 63136

232 10850 44865 4539 7491 1459 13999 2283 573 56027 13107 765 41444

Str\ini / Foreigners 2534225 2297519 38782 290 2765500 2486873 37297 596 3333005 2953371 43484 867

Inclusiv pensiunile agroturistice. Including the agro-tourist boarding houses.

4. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 57

~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, pe destina]ii turistice, `n anul 2004 Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation, by tourists destinations, in 2004

6750000 6000000 5250000 4500000 3750000 3000000 2250000 1500000 750000 0

num\r / number 5554567 4917236 4337590

2060351 1502047

128759 Litoral Seaside Sta]iuni balneare Spas Sta]iuni montane Mountain resorts Delta Dun\rii Danube Delta Bucure[ti [i Alte ora[ele localit\]i re[edin]\ Other Bucharest localities and county residence towns

58

Turismul României - Breviar Statistic - 2005 / Romanian Tourism in Figures - 2005

`n anul 2004 Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.4. pe principalele destina]ii turistice.4 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. tipuri de structuri [i categorii de confort. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 59 . type of establishments and category of comfort. by main tourists destinations. in 2004 Total 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars Total ]ar\ Total country TOTAL Români Str\ini Hoteluri Români Str\ini Moteluri Români Str\ini Hanuri turistice Români Str\ini Hoteluri pentru tineret Români Str\ini Hosteluri Români Str\ini Vile turistice Români Str\ini Bungalouri Români Str\ini 18500550 15167545 3333005 15153070 12199699 2953371 380099 336615 43484 6048 5181 867 39834 32538 7296 57751 47933 9818 620874 573852 47022 79001 72445 6556 307657 56888 250769 306840 56223 250617 902999 437302 465697 788527 378845 409682 32699 23294 9405 3301662 1914208 1387454 2824125 1560034 1264091 65022 49697 15325 16790 15832 958 16164 9513 6651 96854 80169 16685 5131 3922 1209 10234203 9215167 1019036 9144100 8237792 906308 210546 192289 18257 7057 6138 919 25854 24113 1741 311032 296796 14236 13951 12944 1007 2530101 2345116 184985 1843932 1725443 118489 101461 91665 9796 15987 10568 5419 15733 14307 1426 144382 138014 6368 57183 52843 4340 1223928 1198864 25064 245546 241362 4184 3070 2964 106 6048 5181 867 35907 35579 328 2736 2736 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified num\r `nnopt\ri / number of overnights TOTAL Romanians Foreigners Hotels Romanians Foreigners Motels Romanians Foreigners Tourist inns Romanians Foreigners Hotels for youth Romanians Foreigners Hostels Romanians Foreigners Tourist villas Romanians Foreigners Bungalows Romanians Foreigners 4.

4.4 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, pe principalele destina]ii turistice, tipuri de structuri [i categorii de confort, `n anul 2004 Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation, by main tourists destinations, type of establishments and category of comfort, in 2004
num\r `nnopt\ri - continuare / number of overnights - continued Total Cabane turistice Români Str\ini Sate de vacan]\ Români Str\ini Campinguri Români Str\ini Tabere de elevi [i pre[colari Români Str\ini Popasuri turistice Români Str\ini Pensiuni turistice urbane Români Str\ini Pensiuni turistice rurale1) Români Str\ini
1)

5 stele 5 stars 817 665 152 -

4 stele 4 stars 43798 22559 21239 13534 12411 1123

3 stele 3 stars 19419 18231 1188 233 233 18364 12638 5726 154912 115891 39021 58309 47841 10468

2 stele 2 stars 26690 25530 1160 2703 2212 491 38004 36161 1843 15027 13788 1239 212042 179379 32663 211930 185478 26452

1 stea 1 star 62693 58048 4645 184938 159728 25210 7078 6751 327 49363 45953 3410 37064 31938 5126

Neclasificate Not classified 38986 37382 1604 12451 11619 832 857692 842104 15588 254 254 Tourist chalets Romanians Foreigners Holiday villages Romanians Foreigners Campings Romanians Foreigners School and pre-school camps Romanians Foreigners Tourist halting places Romanians Foreigners Urban tourist boarding houses Romanians Foreigners Rural tourist boarding houses1) Romanians Foreigners

147788 139191 8597 2936 2445 491 253757 220146 33611 857692 842104 15588 22359 20793 1566 460932 364447 96485 320837 277668 43169

Inclusiv pensiunile agroturistice. /Including the agro-tourist boarding houses. Turismul României - Breviar Statistic - 2005 / Romanian Tourism in Figures - 2005

60

4.4 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, pe principalele destina]ii turistice, tipuri de structuri [i categorii de confort, `n anul 2004 Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation, by main tourists destinations, type of establishments and category of comfort, in 2004
Total Unit\]i tip c\su]\ Români Str\ini Spa]ii de cazare pe nave Români Str\ini din total: TOTAL Români Str\ini Hoteluri Români Str\ini Hoteluri pentru tineret Români Str\ini Hosteluri Români Str\ini
1)

num\r `nnopt\ri - continuare / number of overnights - continued 1 stea 1 star 10251 9858 393 36 36 Neclasificate Not classified 21238 19683 1555 Houselet-type units Romanians Foreigners Ship accommodation spaces Romanians Foreigners of total: 770144 740705 29439 545745 533355 12390 363024 349381 13643 89170 88937 233 TOTAL Romanians Foreigners Hotels Romanians Foreigners Hotels for youth Romanians Foreigners Hostels Romanians Foreigners

5 stele 5 stars -

4 stele 4 stars 24441 193 24248

3 stele 3 stars 26339 207 26132 Litoral1) Seaside1)

2 stele 2 stars 2537 2537 12730 10 12720

34026 32078 1948 63546 410 63136

4337590 3744221 593369 3748918 3188272 560646 2133 1636 497 880 880 -

11006 6211 4795 11006 6211 4795 -

119855 68222 51633 116451 64818 51633 -

500479 286335 214144 477846 264747 213099 2133 1636 497 -

2573082 2293367 279715 2508700 2230204 278496 880 880 -

Exclusiv municipiul Constan]a. / Excluding Constan]a Municipality.

4. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 61

4.4 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, pe principalele destina]ii turistice, tipuri de structuri [i categorii de confort, `n anul 2004 Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation, by main tourists destinations, type of establishments and category of comfort, in 2004
num\r `nnopt\ri - continuare / number of overnights - continued Total Vile turistice Români Str\ini Bungalouri Români Str\ini Campinguri Români Str\ini Tabere de elevi [i pre[colari Români Str\ini Pensiuni turistice urbane Români Str\ini Pensiuni turistice rurale1) Români Str\ini Unit\]i tip c\su]\ Români Str\ini
1)

5 stele 5 stars -

4 stele 4 stars 2624 2624 780 780 -

3 stele 3 stars 14307 14023 284 234 234 5830 5566 264 129 129 -

2 stele 2 stars 6162 6107 55 8352 8352 35559 34834 725 3300 2861 439 10017 10017 112 112 -

1 stea 1 star 41973 41747 226 52827 48487 4340 112728 100329 12399 4001 4001 5159 5159 7711 7627 84

Neclasificate Not classified 7045 7045 2736 2736 248326 234916 13410 15747 15747 Tourist villas Romanians Foreigners Bungalows Romanians Foreigners Campings Romanians Foreigners School and pre-school camps Romanians Foreigners Urban tourist boarding houses Romanians Foreigners Rural tourist boarding houses1) Romanians Foreigners Houselet-type units Romanians Foreigners

72111 71546 565 64149 59809 4340 148287 135163 13124 248326 234916 13410 13131 12428 703 16085 16085 23570 23486 84

Inclusiv pensiunile agroturistice. /Including the agro-tourist boarding houses. Turismul României - Breviar Statistic - 2005 / Romanian Tourism in Figures - 2005

62

continuare / number of overnights . pe principalele destina]ii turistice.4. in 2004 Total 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified num\r `nnopt\ri . `n anul 2004 Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation. type of establishments and category of comfort.continued Sta]iuni balneare Spas TOTAL Români Str\ini Hoteluri Români Str\ini Moteluri Români Str\ini Hanuri turistice Români Str\ini Hoteluri pentru tineret Români Str\ini Vile turistice Români Str\ini Cabane turistice Români Str\ini Campinguri Români Str\ini 5554567 5370563 184004 5090067 4927079 162988 16070 14523 1547 568 551 17 3166 3017 149 297508 285246 12262 1216 1190 26 42230 39837 2393 30153 21856 8297 27430 20027 7403 1821 940 881 224555 170214 54341 197827 145708 52119 3166 3017 149 11896 11186 710 178 176 2 4550542 4438669 111873 4321724 4219637 102087 9973 8635 1338 196465 190369 6096 896 526 370 648920 640833 8087 540513 539266 1247 5345 5136 209 61295 56984 4311 870 844 26 37559 35538 2021 100397 98991 1406 2573 2441 132 752 752 568 551 17 26031 25767 264 346 346 3597 3597 TOTAL Romanians Foreigners Hotels Romanians Foreigners Motels Romanians Foreigners Tourist inns Romanians Foreigners Hotels for youth Romanians Foreigners Tourist villas Romanians Foreigners Tourist chalets Romanians Foreigners Campings Romanians Foreigners 4. tipuri de structuri [i categorii de confort. by main tourists destinations. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 63 .4 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\.

type of establishments and category of comfort. /Including the agro-tourist boarding houses. tipuri de structuri [i categorii de confort.continuare / number of overnights .continued Total Tabere de elevi [i pre[colari Români Str\ini Popasuri turistice Români Str\ini Pensiuni turistice urbane Români Str\ini Pensiuni turistice rurale1) Români Str\ini Unit\]i tip c\su]\ Români Str\ini 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 902 889 13 3 stele 3 stars 7853 7103 750 2 stele 2 stars 967 967 16373 14461 1912 1 stea 1 star 1880 1868 12 430 430 130 130 898 637 261 Neclasificate Not classified 66057 65290 767 473 247 226 School and pre-school camps Romanians Foreigners Tourist halting places Romanians Foreigners Urban tourist boarding houses Romanians Foreigners Rural tourist boarding houses1) Romanians Foreigners Houselet-type units Romanians Foreigners 66057 65290 767 2847 2835 12 25558 22883 2675 5532 4851 681 3748 3261 487 TOTAL Români Str\ini Hoteluri Români Str\ini Moteluri Români Str\ini 1) 2060351 1789999 270352 1219048 992276 226772 71750 66272 5478 - 3635 1767 3024 1697 611 70 2377 2377 Sta]iuni montane Mountain resorts 238599 481412 764739 162784 363896 703458 75815 117516 61281 200263 369883 440133 132799 259010 399075 67464 110873 41058 353 60672 301 55547 52 5125 311256 298767 12489 185046 178720 6326 10725 10424 301 264345 261094 3251 23723 22672 1051 - TOTAL Romanians Foreigners Hotels Romanians Foreigners Motels Romanians Foreigners Inclusiv pensiunile agroturistice.2005 / Romanian Tourism in Figures .4 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. Turismul României . by main tourists destinations. in 2004 num\r `nnopt\ri .Breviar Statistic . pe principalele destina]ii turistice.4. `n anul 2004 Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.2005 64 .

4. `n anul 2004 Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.continuare / number of overnights . tipuri de structuri [i categorii de confort. in 2004 Total Hoteluri pentru tineret Români Str\ini Vile turistice Români Str\ini Bungalouri Români Str\ini Cabane turistice Români Str\ini Sate de vacan]\ Români Str\ini Campinguri Români Str\ini Tabere de elevi [i pre[colari Români Str\ini Popasuri turistice Români Str\ini 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 14652 12079 2573 3 stele 3 stars 8454 8360 94 30993 28876 2117 18136 16968 1168 592 573 19 2 stele 2 stars 2045 1789 256 82905 79514 3391 3006 2750 256 21678 20780 898 2703 2212 491 680 652 28 634 628 6 1 stea 1 star 9863 9494 369 32657 32139 518 43681 41681 2000 1270 50 1220 2483 2296 187 Neclasificate Not classified 2831 2767 64 33312 31921 1391 203663 202962 701 - num\r `nnopt\ri .4 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. type of establishments and category of comfort. pe principalele destina]ii turistice.continued 20362 19643 719 164038 155375 8663 3006 2750 256 116807 111350 5457 2703 2212 491 2542 1275 1267 203663 202962 701 3117 2924 193 Hotels for youth Romanians Foreigners Tourist villas Romanians Foreigners Bungalows Romanians Foreigners Tourist chalets Romanians Foreigners Holiday villages Romanians Foreigners Campings Romanians Foreigners School and pre-school camps Romanians Foreigners Tourist halting places Romanians Foreigners 4. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 65 . by main tourists destinations.

4.Breviar Statistic . /Including the agro-tourist boarding houses.continued Total Pensiuni turistice urbane Români Str\ini Pensiuni turistice rurale1) Români Str\ini Unit\]i tip c\su]\ Români Str\ini Spa]ii de cazare pe nave Români Str\ini 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 14309 9339 4970 9375 8567 808 3 stele 3 stars 29699 27715 1984 22970 21886 1084 332 207 125 Delta Dun\rii2) Danube Delta2) TOTAL Români Str\ini Hoteluri Români Str\ini Moteluri Români Str\ini Hanuri turistice Români Str\ini 1) 2) 2 stele 2 stars 53327 48172 5155 96956 92339 4617 - 1 stea 1 star 10841 10244 597 14690 13719 971 - Neclasificate Not classified 816 772 44 Urban tourist boarding houses Romanians Foreigners Rural tourist boarding houses1) Romanians Foreigners Houselet-type units Romanians Foreigners Ship accommodation spaces Romanians Foreigners 108176 95470 12706 143991 136511 7480 816 772 44 332 207 125 128759 98974 29785 93360 67487 25873 1992 1253 739 510 503 7 - 12014 6857 5157 11170 6072 5098 - 63193 44813 18380 57026 39188 17838 - 32340 27523 4817 25164 22227 2937 1992 1253 739 - 12821 11397 1424 - 8391 8384 7 510 503 7 TOTAL Romanians Foreigners Hotels Romanians Foreigners Motels Romanians Foreigners Tourist inns Romanians Foreigners Inclusiv pensiunile agroturistice.2005 66 . Inclusiv municipiul Tulcea. type of establishments and category of comfort. tipuri de structuri [i categorii de confort. Turismul României . in 2004 num\r `nnopt\ri .2005 / Romanian Tourism in Figures . pe principalele destina]ii turistice. / Including Tulcea Municipality. by main tourists destinations. `n anul 2004 Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.4 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\.continuare / number of overnights .

tipuri de structuri [i categorii de confort. `n anul 2004 Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 67 . 4.4 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\.4.continued 2 stele 2 stars 3795 3075 720 1281 878 403 108 90 18 1 stea 1 star 937 937 11600 10212 1388 248 248 36 36 Neclasificate Not classified 7881 7881 Tourist villas Romanians Foreigners Bungalows Romanians Foreigners Tourist chalets Romanians Foreigners Holiday villages Romanians Foreigners Campings Romanians Foreigners School and pre-school camps Romanians Foreigners Urban tourist boarding houses Romanians Foreigners Rural tourist boarding houses1) Romanians Foreigners Ship accommodation spaces Romanians Foreigners 5 stele 5 stars - 4 stele 4 stars 592 592 252 193 59 3 stele 3 stars 1549 1488 61 810 810 347 347 233 233 3228 2747 481 - 5344 4563 781 1747 1747 347 347 233 233 11600 10212 1388 7881 7881 1281 878 403 4176 3677 499 288 193 95 Inclusiv pensiunile agroturistice. by main tourists destinations.continuare / number of overnights . /Including the agro-tourist boarding houses. in 2004 Total Vile turistice Români Str\ini Bungalouri Români Str\ini Cabane turistice Români Str\ini Sate de vacan]\ Români Str\ini Campinguri Români Str\ini Tabere de elevi [i pre[colari Români Str\ini Pensiuni turistice urbane Români Str\ini Pensiuni turistice rurale1) Români Str\ini Spa]ii de cazare pe nave Români Str\ini 1) num\r `nnopt\ri . type of establishments and category of comfort. pe principalele destina]ii turistice.

2005 68 . tipuri de structuri [i categorii de confort.4 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. pe principalele destina]ii turistice.4.continued Total 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified Bucure[ti [i ora[ele re[edin]\ de jude]1) Bucharest and county residence towns1) TOTAL Români Str\ini Hoteluri Români Str\ini Moteluri Români Str\ini Hanuri turistice Români Str\ini Hoteluri pentru tineret Români Str\ini Hosteluri Români Str\ini Vile turistice Români Str\ini 1) 4917236 2915380 2001856 4209365 2404852 1804513 117074 98742 18332 54 54 14173 8242 5931 51132 41379 9753 65783 43558 22225 296651 50677 245974 295834 50012 245822 - 445090 150428 294662 386117 135223 250894 10433 5604 4829 1760410 867829 892581 1536230 736013 800217 38466 26883 11583 3037 2819 218 14876 8241 6635 33097 20745 12352 1671884 1212675 459209 1503864 1083544 420320 38496 35467 3029 5012 4349 663 20523 18831 1692 14532 10791 3741 552803 444755 108048 443741 356926 86815 38174 34560 3614 6124 1074 5050 15733 14307 1426 7721 6418 1303 190398 189016 1382 43579 43134 445 1938 1832 106 54 54 - TOTAL Romanians Foreigners Hotels Romanians Foreigners Motels Romanians Foreigners Tourist inns Romanians Foreigners Hotels for youth Romanians Foreigners Hostels Romanians Foreigners Tourist villas Romanians Foreigners Exclusiv municipiul Tulcea. type of establishments and category of comfort. `n anul 2004 Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.Breviar Statistic . by main tourists destinations.continuare / number of overnights . / Excluding Tulcea Municipality. Turismul României .2005 / Romanian Tourism in Figures . in 2004 num\r `nnopt\ri .

4. `n anul 2004 Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.4 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. pe principalele destina]ii turistice. tipuri de structuri [i categorii de confort. by main tourists destinations.continued Bungalows Romanians Foreigners Tourist chalets Romanians Foreigners Campings Romanians Foreigners School and pre-school camps Romanians Foreigners Tourist halting places Romanians Foreigners Urban tourist boarding houses Romanians Foreigners Ship accommodation spaces Romanians Foreigners 4. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 69 .continuare / number of overnights . type of establishments and category of comfort. in 2004 Total Bungalouri Români Str\ini Cabane turistice Români Str\ini Campinguri Români Str\ini Tabere de elevi [i pre[colari Români Str\ini Popasuri turistice Români Str\ini Pensiuni turistice urbane Români Str\ini Spa]ii de cazare pe nave Români Str\ini 7424 5941 1483 3064 2899 165 40336 26445 13891 140320 139610 710 218 204 14 205367 143444 61923 62926 10 62916 5 stele 5 stars 817 665 152 4 stele 4 stars 24351 9601 14750 24189 24189 3 stele 3 stars 2279 1409 870 17594 11889 5705 88824 59830 28994 26007 26007 2 stele 2 stars 2359 1746 613 72 58 14 74296 57879 16417 12730 10 12720 1 stea 1 star 2786 2786 343 295 48 20956 12774 8182 146 146 17079 15469 1610 Neclasificate Not classified 2721 2604 117 1786 1782 4 140320 139610 710 - num\r `nnopt\ri .

4 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\.2005 / Romanian Tourism in Figures . `n anul 2004 Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation. pe principalele destina]ii turistice. in 2004 num\r `nnopt\ri . type of establishments and category of comfort.4.2005 . tipuri de structuri [i categorii de confort. by main tourists destinations.continuare / number of overnights .continued Total 5 stele 5 stars 4 stele 4 stars 3 stele 3 stars 2 stele 2 stars 1 stea 1 star Neclasificate Not classified Alte localit\]i [i trasee turistice Other localities and tourism routes TOTAL Români Str\ini Hoteluri Români Str\ini Moteluri Români Str\ini Hanuri turistice Români Str\ini Hosteluri Români Str\ini Vile turistice Români Str\ini Bungalouri Români Str\ini 1502047 1248408 253639 792312 619733 172579 173213 155825 17388 4916 4073 843 5739 5674 65 16090 13564 2526 2675 2198 477 57288 27155 30133 47096 19906 27190 3169 2047 1122 271613 181121 90492 185313 115368 69945 26203 22513 3690 1288 1272 16 5012 3851 1161 1808 1469 339 641616 539475 102141 344515 283105 61410 99413 91387 8026 4451 4402 49 7173 6940 233 234 96 138 234157 208659 25498 128887 117176 11711 47217 41545 5672 736 726 10 633 633 297373 291998 5375 86501 84178 2323 380 380 4916 4073 843 TOTAL Romanians Foreigners Hotels Romanians Foreigners Motels Romanians Foreigners Tourist inns Romanians Foreigners Hostels Romanians Foreigners Tourist villas Romanians Foreigners Bungalows Romanians Foreigners 70 Turismul României .Breviar Statistic .

pe principalele destina]ii turistice. type of establishments and category of comfort. by main tourists destinations. `n anul 2004 Overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation. tipuri de structuri [i categorii de confort. /Including the agro-tourist boarding houses.continuare / number of overnights .continued 1 stea 1 star 17799 15228 2571 825 825 2569 2441 128 17012 15809 1203 16837 12682 4155 1642 1594 48 Neclasificate Not classified 2607 2511 96 7068 6240 828 191445 191445 254 254 4202 2917 1285 Tourist chalets Romanians Foreigners Campings Romanians Foreigners School and pre-school camps Romanians Foreigners Tourist halting places Romanians Foreigners Urban tourist boarding houses Romanians Foreigners Rural tourist boarding houses1) Romanians Foreigners Houselet-type units Romanians Foreigners 5 stele 5 stars - 4 stele 4 stars 4236 2730 1506 2787 2472 315 - 3 stele 3 stars 936 916 20 22706 15677 7029 28347 20055 8292 - 2 stele 2 stars 5012 4750 262 869 149 720 13354 12135 1219 63465 55128 8337 103082 81335 21747 48 48 - 26354 23405 2949 8762 7214 1548 191445 191445 16177 14830 1347 107419 89344 18075 151053 116544 34509 5892 4559 1333 Inclusiv pensiunile agroturistice.4 ~nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. in 2004 Total Cabane turistice Români Str\ini Campinguri Români Str\ini Tabere de elevi [i pre[colari Români Str\ini Popasuri turistice Români Str\ini Pensiuni turistice urbane Români Str\ini Pensiuni turistice rurale1) Români Str\ini Unit\]i tip c\su]\ Români Str\ini 1) num\r `nnopt\ri . Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 71 . 4.4.

U. pe ]\ri de re[edin]\ a turi[tilor. 72 Turismul României .2005 .5 Turi[tii caza]i [i `nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\.E. by tourists countries of residence.4. Other countries of Europe.2005 / Romanian Tourism in Figures . `n anul 2004 Tourists accommodated and overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation. Mexicane [i America Central\ }\ri din America de Sud5) AFRICA OCEANIA 3) 5) 4) ~nnopt\ri (num\r) Overnights (number) 18500550 15167545 3333005 2772553 2279257 92337 45915 73579 49095 249901 525322 58344 11483 420917 3215 84091 48868 13161 179484 25400 17559 17818 75715 74368 212685 ~nnopt\ri (num\r) Overnights (number) 27351 36489 92866 26698 56410 88469 79225 29083 56705 284285 10875 185518 43993 43899 241647 25653 201333 5426 9235 22516 12004 5638517 4279023 1359494 1114658 934819 46786 20063 17414 10828 109563 172830 25925 5213 201118 1057 37571 20355 4534 75638 12310 7087 5744 41797 19339 99647 12352 19202 16698 12521 10846 36407 37512 10565 23736 119349 4964 75176 23187 16022 111458 11036 94786 2062 3574 7151 6878 Romanians. by tourists countries of residence. in 2004 urmare / continued Turi[ti caza]i (num\r) Tourists accommodated (number) Bulgaria Elve]ia Federa]ia Rus\ Serbia [i Muntenegru Norvegia Republica Moldova Turcia Ucraina Alte ]\ri din Europa3) ASIA China Israel Japonia Alte ]\ri din Asia4) AMERICA Canada S. 2) Foreigners.A.5 Turi[tii caza]i [i `nnopt\rile `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. E.Breviar Statistic . Austria Belgia Danemarca Finlanda Fran]a Germania Grecia Irlanda Italia Luxemburg Olanda Polonia Portugalia Regatul Unit Republica Ceh\ Slovacia Slovenia Spania Suedia Ungaria 1) 4. Other countries of Asia.U. S. pe ]\ri de re[edin]\ a turi[tilor.U. `n anul 2004 Tourists accommodated and overnights in the establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation. in 2004 Turi[ti caza]i (num\r) Tourists accommodated (number) TOTAL Români1) Str\ini2) EUROPA U. Countries of South America.

1 15.5 36. pe tipuri de structuri de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ [i categorii de confort.2 27.8 9.1 TOTAL Hotels Motels Tourist inns Hotels for youth Hostels Tourist villas Bungalows Tourist chalets Holiday villages Campings School and pre-school camps Tourist halting places Urban tourist boarding houses Rural tourist boarding houses Houselet-type units Ship accommodation spaces % 4.0 15.3 19.0 20.7 16.4 10.5 22.8 2 stele 2 stars 39.5 2.3 25.2 77.6 28.9 12.3 25. by type of establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation and category of comfort.5 15.5 20.9 13.6 Indicii de utilizare net\ a capacit\]ii de cazare turistic\ `n func]iune.3 41.4 36.8 27.9 84.7 20.9 12.4 29.6 33.6 77.8 23.9 15.5 Neclasificate Not classified 20.7 19.2 23. `n anul 2004 Net use of bed places indices of the tourists accommodation capacity in function.0 11.0 5 stele 5 stars 39.2 11.9 13.4 21.9 25.7 30.3 75. Activitatea de cazare turistic\ / Tourists accommodation activity 73 .7 20.2 14.5 7.7 26.1 45.5 39.8 8.9 13.8 29.1 18.0 18.7 19.7 4 stele 4 stars 31.6 7.3 26.5 20.5 31.6 23.0 9.0 26.1 9.5 45.4 32.9 18.5 37.2 1 stea 1 star 29.9 24.4.5 17. in 2004 Total TOTAL Hoteluri Moteluri Hanuri turistice Hoteluri pentru tineret Hosteluri Vile turistice Bungalouri Cabane turistice Sate de vacan]\ Campinguri Tabere de elevi [i pre[colari Popasuri turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale Unit\]i tip c\su]\ Spa]ii de cazare pe nave 34.6 27.3 20.4 39.3 19.9 8.9 19.0 3 stele 3 stars 33.4 78.

6 % 77.2005 / Romanian Tourism in Figures . in 2004 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Spaţii de cazare pe nave Ship accommodation sp Unităţi tip căsuţă Houselet-type units Hoteluri Hotels Moteluri Motels Hanuri turistice Tourist inns Hoteluri pentru tineret Hotels for youth Hosteluri Hostels Vile turistice Tourist villas Bungalouri Bungalows Cabane turistice Tourist chalets Sate de vacanţă Holiday villages Campinguri Campings Popasuri turistice Tourist halting places Pensiuni turistice urban Urban tourist boarding h Pensiuni turistice rurale Rural tourist boarding h Tabere de elevi şi preşco School and pre-school c 41.Indicii de utilizare net\ a capacit\]ii de cazare turistic\ `n func]iune.5 15.2005 .9 15. pe tipuri de structuri de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\.7 19. by type of establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.0 29.9 24.7 26.Breviar Statistic .6 23.7 19.0 74 Turismul României .4 9. `n anul 2004 Net use of bed places indices of the tourists accommodation capacity in function.8 20.9 12.7 30.1 15.9 13.

Activitatea agen]iilor de turism Travel agencies activity .5.

sate [i trasee turistice alpine Mountain area .villages and alpine tourism routes Zona sta]iunilor balneare Spas area Zone istorice Historical areas Zone de pelerinaj religios Religious pilgrimage areas Croaziere fluviale River cruises Circuite diverse Diverse circuits Alte zone Other areas Num\r turi[ti Tourists number 1429177 389225 372116 Turi[ti .zile Tourists days 9941780 2840959 1634119 2003 1420 10949 1645 11457 121320 583152 1234 9724 1429 9942 316939 60683 4056 43974 12130 108734 4246976 162443 9195 130549 30040 304347 186 1225 216 1515 5. by type of internal tourism actions and tourism areas. by type of tourism actions 2002 Ac]iuni turistice . pe tipuri de ac]iuni turistice Tourism organized by travel agencies. Activitatea agen]iilor de turism / Travel agencies activity 77 .2 Turismul organizat de agen]iile de turism.total Tourism actions .zile Tourists . in 2004 Ac]iuni turistice Zone Tourism actions Areas Ac]iuni turistice interne .days Ac]iuni turistice interne Internal tourism actions Turi[ti Tourists Turi[ti .total Zona litoral\ Seaside area Zona montan\ .zile Tourists .total Turi[ti Tourists Turi[ti .towns Zona montan\ .zile Tourists . `n anul 2004 Tourism organized by travel agencies.ora[e Mountain area .days Ac]iuni turistice externe External tourism actions Turi[ti Tourists Turi[ti . pe tipuri de ac]iuni turistice interne [i zone turistice.1 Turismul organizat de agen]iile de turism.5.total Internal tourism actions .days 957 161 9354 1203 10311 1364 mii / thousands 2004 5.

Breviar Statistic .2 Turismul organizat de agen]iile de turism.towns Zona montan\ . `n anul 2004 Tourism organized by travel agencies.2 Turismul organizat de agen]iile de turism.2005 / Romanian Tourism in Figures . without overnights in visited areas .3 zile . pe tipuri de ac]iuni turistice interne [i zone turistice. by type of internal tourism actions and tourism areas. f\r\ `nnopt\ri `n zonele vizitate .total Zona litoral\ Seaside area Zona montan\ .2005 .towns Zona montan\ .ora[e Mountain area .villages and alpine tourism routes Zona sta]iunilor balneare Spas area Zone istorice Historical areas Zone de pelerinaj religios Religious pilgrimage areas Croaziere fluviale River cruises Circuite diverse Diverse circuits Alte zone Other areas Num\r turi[ti Tourists number Turi[ti .total Internal tourism actions of 1 .sate [i trasee turistice alpine Mountain area . by type of internal tourism actions and tourism areas.5.sate [i trasee turistice alpine Mountain area .zile Tourists days 407076 875080 204926 204926 31770 204387 72233 406052 11897 51084 11897 51084 58489 113412 19370 19370 21445 9902 4056 43974 12130 20923 48934 22597 9195 130549 30040 42068 24594 32087 65894 24594 32087 65894 78 Turismul României .villages and alpine tourism routes Zona sta]iunilor balneare Spas area Zone istorice Historical areas Alte zone Other areas Num\r turi[ti Tourists number Turi[ti .3 days duration .zile Tourists days 5.total Zona litoral\ Seaside area Zona montan\ . in 2004 urmare / continued Ac]iuni turistice Zone Tourism actions Areas Ac]iuni turistice interne de tipul excursiilor. in 2004 urmare / continued Ac]iuni turistice Zone Tourism actions Areas Ac]iuni turistice interne cu durata de 1 .ora[e Mountain area .total Internal tourism actions of trip type. pe tipuri de ac]iuni turistice interne [i zone turistice. `n anul 2004 Tourism organized by travel agencies.

towns Zona montan\ .2 Turismul organizat de agen]iile de turism.zile Tourists days 1514631 1230432 709625 102454 35016 316132 183708 3830 19413 11102 5230 2560 30180 13054 9276 2162 181675 1725 312915 60831 28375 192769 2224 5.villages and alpine tourism routes Zona sta]iunilor balneare Spas area Zone istorice Historical areas Alte zone Other areas 21917 196385 18694 107759 270900 4173448 43461 450370 116645 1176983 345558 2756829 817175 8861774 Num\r turi[ti Tourists number 5.U. pe ]\ri de destina]ie.sate [i trasee turistice alpine Mountain area .3 Ac]iuni turistice externe. E. by type of internal tourism actions and tourism areas. pe tipuri de ac]iuni turistice interne [i zone turistice.ora[e Mountain area . Fran]a Germania Grecia Italia Polonia Regatul Unit Republica Ceh\ Slovacia Slovenia Ungaria Bulgaria Serbia [i Muntenegru Republica Moldova Turcia Ucraina Alte ]\ri din Europa Other countries of Europe Asia America Africa Australia [i Oceania 215719 181908 105216 13130 5443 43195 26347 889 2525 2137 1075 524 9951 2500 1308 377 26756 314 45437 7151 2846 23561 253 Turi[ti . in 2004 Num\r turi[ti Tourists number Total Europa U. Activitatea agen]iilor de turism / Travel agencies activity 79 .E.total Zona litoral\ Seaside area Zona montan\ . in 2004 urmare / continued Turi[ti .total Internal tourism actions of minimum 4 days duration . `n anul 2004 External tourism actions. `n anul 2004 Tourism organized by travel agencies.zile Tourists days Ac]iuni turistice Zone Tourism actions Areas Ac]iuni turistice interne cu durata de minim 4 zile .5. by destination country.

Turismul României. pe regiuni de dezvoltare Romanian's tourism.6. by region of development .

total din care: .hotels 8. pe regiuni de dezvoltare / Romanian’s tourism.zile) (num\r) (num\r) 1) Tourists accommodation Establishments of tourists reception with Existing places capacity in function functions of tourists accommodation 1) (number) (bed places .total of which: .total din care: .total of which: . South-East . Nord-Vest .hotels 4. South-West Oltenia .hoteluri 5.total of which: .hotels 7. Sud-Est .hotels 6.total of which: .hoteluri 2. North-West . Nord-Est .total din care: . North-East .hoteluri 7.total din care: . Center . Sud Muntenia .total of which: .hoteluri 3.total of which: . Bucharest-Ilfov .total of which: .hotels 1. Bucure[ti-Ilfov . by region of development 83 .hotels 3. Vest .total din care: . Centru .hoteluri 8.6.hoteluri 1.hotels La 31 iulie.total din care: . 6.hoteluri 6.days) (number) 2003 2004 2003 2004 2003 2004 3569 886 310 70 1081 350 365 82 183 56 326 79 368 90 842 112 94 47 3900 928 342 73 1152 362 394 87 189 56 369 79 427 99 914 112 113 60 273614 158776 17965 8738 130991 80595 21729 10594 15112 9630 20713 11526 24320 15459 32759 13511 10025 8723 275941 160370 17183 8585 130854 81298 22494 10729 13936 9240 21066 11364 24576 14961 34365 13872 11467 10321 51632254 35552415 4963421 3049981 13629556 10050082 5932849 3421377 3701284 2899924 5252211 3624071 6341574 4915067 8515519 4572958 3295840 3018955 53988640 36460409 5049680 3114580 13773608 10117432 6437757 3596441 3703416 2901314 5402123 3600286 6699830 5034396 9071902 4564021 3850324 3531939 Regiunea Region TOTAL din care: . Turismul României.hotels 2.1 Oferta de cazare turistic\ Offer of tourists accommodation Capacitatea de cazare Structuri de primire turistic\ cu turistic\ `n func]iune func]iuni de cazare turistic\ 1) Locuri existente 1) (locuri .total din care: .hotels 5. / On July 31.hoteluri 4.total din care: . West . Sud-Vest Oltenia .hoteluri 1) TOTAL of which: . South Muntenia .total of which: .

total din care: . Nord-Est .hoteluri 8. Centru .total din care: . Vest .2005 / Romanian Tourism in Figures .total din care: .hoteluri 6.hoteluri 5. Sud Muntenia .total din care: . Nord-Vest . Sud-Vest Oltenia .hoteluri 3.Breviar Statistic .total din care: .hoteluri 7.6.2005 . Sud-Est .total din care: . Bucure[ti-Ilfov .hoteluri 2.hoteluri 5056693 3984157 553293 420993 1018617 860215 571757 390426 324261 249277 520369 410809 636939 508181 845897 585752 585560 558504 2003 Români Romanians 3951718 2990537 459577 336463 907458 756392 497832 326446 303297 233384 395561 302453 509001 394902 637428 419724 241564 220773 Str\ini Foreigners 1104975 993620 93716 84530 111159 103823 73925 63980 20964 15893 124808 108356 127938 113279 208469 166028 343996 337731 Total 5638517 4340891 618437 464499 1133081 939760 575759 407429 361058 258839 535932 406548 698273 536468 986095 630087 729882 697261 2004 Români Romanians 4279023 3125176 507434 365438 992462 809887 489618 334390 336417 240469 397793 287953 526571 381820 727024 430559 301704 274660 Str\ini Foreigners 1359494 1215715 111003 99061 140619 129873 86141 73039 24641 18370 138139 118595 171702 154648 259071 199528 428178 422601 84 Turismul României .total din care: .total din care: .2 Sosirile [i `nnopt\rile turi[tilor `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ Sosiri turi[ti (num\r) Tourists arrivals (number) Regiunea Total TOTAL din care: .hoteluri 4.hoteluri 1.

North-West . by region of development 85 . West .total of which: .hotels 7.total of which: . Turismul României.Tourists arrivals and overnights in establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation ~nnopt\ri turi[ti (num\r) Tourists overnights (number) 2003 Total 17844583 14884555 1450403 1107834 5153477 4500519 1704006 1228537 1643159 1449753 2034382 1735320 2250979 1979652 2431668 1750829 1176509 1132111 Români Romanians 15079083 12397682 1271936 949017 4560125 3925838 1450496 1029098 1597419 1413668 1769845 1502177 1971629 1732142 1978659 1397670 478974 448072 Str\ini Foreigners 2765500 2486873 178467 158817 593352 574681 253510 199439 45740 36085 264537 233143 279350 247510 453009 353159 697535 684039 Total 18500550 15153070 1489903 1150376 5397206 4643643 1781940 1309489 1647670 1413801 1938828 1616127 2221119 1901941 2664724 1809843 1359160 1307850 2004 Români Romanians 15167545 12199699 1275667 963641 4645026 3936592 1485196 1090307 1588839 1368404 1648472 1367642 1879966 1594170 2096577 1371832 547802 507111 Str\ini Foreigners 3333005 2953371 214236 186735 752180 707051 296744 219182 58831 45397 290356 248485 341153 307771 568147 438011 811358 800739 TOTAL of which: . Center .total of which: . South-East .total of which: . pe regiuni de dezvoltare / Romanian’s tourism.total of which: . North-East .hotels Region 6.hotels 3.total of which: . South-West Oltenia .hotels 4. South Muntenia .total of which: .hotels 6. Bucharest-Ilfov .total of which: .hotels 8.hotels 1.hotels 5.hotels 2.

7. Turismul interna]ional al României Romania's international tourism .

9 109.6 87.4 5757325 6497075 6972043 89. Turismul interna]ional al României / Romania's international tourism 89 .1 2003 116.8 79.8 112.9 7.2 Indicii sosirilor vizitatorilor str\ini `n România [i indicii plec\rilor vizitatorilor români `n str\in\tate. dup\ mijloacele de transport utilizate Indices of arrivals in Romania of foreign visitors and indices of departures abroad of Romanian visitors.4 88.7 122.3 4885642 251276 526963 93444 5583558 256436 593049 64032 6010417 223452 686990 51184 96.1 115.1 38.9 124.8 92.8 107.5 68.1 Sosirile vizitatorilor str\ini `n România [i plec\rile vizitatorilor români `n str\in\tate.5 120.4 114.2 110.0 2003 5594828 3594021 373888 688655 137158 4343234 347322 752116 152156 5401078 308314 704467 186256 99.2 78.7 anul precedent = 100 / previous year = 100 2004 118.8 97. dup\ mijloacele de transport utilizate Arrivals of foreign visitors in Romania and departures of Romanian visitors abroad.by means of transport used 2002 Total sosiri Total arrivals Transport rutier Road transport Transport feroviar Railway transport Transport aerian Air transport Transport naval Naval transport Total plec\ri Total departures Transport rutier Road transport Transport feroviar Railway transport Transport aerian Air transport Transport naval Naval transport 97.3 70.1 112.7 101.7.3 102.5 97. by means of transport used 2002 Total sosiri Total arrivals Transport rutier Road transport Transport feroviar Railway transport Transport aerian Air transport Transport naval Naval transport Total plec\ri Total departures Transport rutier Road transport Transport feroviar Railway transport Transport aerian Air transport Transport naval Naval transport 4793722 num\r / number 2004 6600115 7.5 107.8 93.

Breviar Statistic .Sosirile vizitatorilor str\ini `n România.2005 / Romanian Tourism in Figures . in 2003 3594021 Sosiri `n anul 2004 Arrivals. dup\ mijloacele de transport utilizate Arrivals of foreign visitors in Romania. in 2002 688655 373888 137158 Sosiri `n anul 2003 Arrivals.2005 . in 2004 752116 347322 152156 704467 308314 4343234 186256 5401078 Transport rutier Road transport Transport feroviar Railway transport Transport aerian Air transport Transport naval Naval transport 90 Turismul României . by means of transport used Sosiri `n anul 2002 Arrivals.

dup\ mijloacele de transport utilizate Departures of Romanian visitors abroad. by means of transport used Plec\ri `n anul 2002 Departures abroad. Turismul interna]ional al României / Romania's international tourism 91 . in 2004 593049 256436 64032 686990 223452 51184 5583558 Transport rutier Road transport Transport feroviar Railway transport 6010417 Transport aerian Air transport Transport naval Naval transport 7.Plec\rile vizitatorilor români `n str\in\tate. in 2003 Plec\ri `n anul 2004 Departures abroad. in 2002 526963 251276 93444 4885642 Plec\ri `n anul 2003 Departures abroad.

8. Cererea turistic\ a reziden]ilor `n România The touristic demand of residents in Romania .

inclusiv vizite la prieteni [i rude. pelerinaj) Other reasons (treatment. 8. Vacan]e 1) Holidays 1) din total vacan]e: of total holidays: Vizite la prieteni [i rude Visits to friends and relatives Vacan]e de 4 `nnopt\ri [i peste Holidays of 4 nights and over 2. de c\l\torii [i `nnopt\ri. Alte motive (tratament. dup\ motivul principal al c\l\toriei Number of tourists. trips and overnights by main reason of the trip 2004 Num\r de turi[ti Number of tourists Total . holidays. Resting. including the visit to friends and relatives.of which: 1. Cererea turistic\ a reziden]ilor `n România / The survey of tourist demand of residents 95 . recreere. Afaceri [i motive profesionale Business and professional reasons 3. vacan]e. pilgrimage) 1) 1) Num\r de c\l\torii Number of trips 2785712 Num\r de `nnopt\ri Number of overnights 13590837 2039789 1838807 2500926 10998945 1397748 804649 1963674 854137 8073411 7602757 82019 119739 1185816 118963 165047 1406076 Odihn\.din care: Total .1 Num\rul de turi[ti.8.

Breviar Statistic . religioase etc.1-3 overnights . pe zone turistice. dup\ durata [i organizatorul c\l\toriei. by tourism areas.alte mijloace (agen]ii. Ministerul Muncii [i Solidarit\]ii Sociale asocia]ii profesionale. professional. 96 Turismul României . sindicat. vacan]e. in 2004 num\r / number Zone turistice / Tourism areas Sta]iuni balneare Spas 202244 48354 55219 69517 29154 145515 Delta Dun\rii Danube Delta 65315 17880 34270 12321 844 62247 Circuite Alte zone Round Other areas trips 155298 80394 37285 32024 2812 2783 130227 7037217 5203562 1218243 423301 102911 89200 6851082 TOTAL Lenght of stay . culturale.4-7 overnights .) 1) 2) 10519668 6446285 2574215 1140025 245972 113171 9801960 1154191 176230 537940 397313 39829 2879 866552 1905403 919865 691258 205549 70422 18309 1746337 717708 287639 159066 56729 3068 25071 186135 Odihn\.over 29 overnights Organizer of trips . pension office. Afaceri [i motive profesionale.other (travel agencies. recreation and holidays.8-14 `nnopt\ri .8-14 overnights . / Resting. / Business and professional reasons.8.pe cont propriu . Labour and Social Solidarity Ministry.15-28 `nnopt\ri .1-3 `nnopt\ri .15-28 overnights .2005 / Romanian Tourism in Figures . by length of stay and organizer of the trip.4-7 `nnopt\ri . trade union.cultural and religious associations) Total Litoral\ Seaside Montan\ Mountain TOTAL Durata c\l\toriei .peste 29 `nnopt\ri Organizatorul c\l\toriei . de turism.2 C\l\torii interne pentru vacan]e1) [i afaceri2).on one’s own . `n anul 2004 Internal trips for holidays1) and business2). recreere. oficii de pensii.2005 .

in 2004 num\r / number C\l\torii pentru vacan]e Holiday trips Din care vizite la prieteni [i rude Total Of which visits to friends and relatives 325610 295500 253172 11846 4536 649 21514 18418 34655 1471 99627 2523 1692 562 1088 26571 28020 2633 1280 7996 208993 189564 171486 7599 3957 9768 18000 9198 1471 76933 1588 500 562 16695 25215 2633 5154 C\l\torii pentru afaceri Business trips Total Total Europa U. / Business and professional reasons. Afaceri [i motive profesionale.8. `n anul 2004 Trips abroad for holidays1) and business2). vacan]e. / Resting.E. Austria Belgia Finlanda Fran]a Germania Grecia Irlanda Italia Olanda Portugalia Regatul Unit Republica Ceh\ Slovenia Spania Ungaria Bulgaria Federa]ia Rus\ Republica Moldova 1) 2) 485127 448305 393327 22398 6341 1759 31556 31232 37957 1471 168177 4730 1692 4104 2134 1088 41984 36704 2633 1280 7996 159517 152805 140155 10552 1805 1110 10042 12814 3302 68550 2207 3542 2134 15413 8684 - Odihn\. by destination country. recreere. Cererea turistic\ a reziden]ilor `n România / The survey of touristic demand of residents 97 . recreation and holidays.3 C\l\torii `n str\in\tate pentru vacan]e1) [i afaceri2). 8. pe ]\ri de destina]ie.

8.continued C\l\torii pentru vacan]e Holiday trips Din care vizite la prieteni [i rude Total Of which visits to friends and relatives 22022 8397 2536 2536 17301 5878 10179 1244 4566 5707 4981 5310 2536 2536 15545 4122 10179 1244 1348 C\l\torii pentru afaceri Business trips Total Turcia Ucraina Alte ]\ri din Europa Other countries of Europe Asia Israel Alte ]\ri din Asia Other countries of Asia America Canada S. America de Sud Africa Australia [i Oceania }\ri nespecificate Not specified county 1) 2) 27989 2047 13033 6262 2536 3726 19588 5878 12466 1244 4566 5707 699 5967 2047 4636 3726 3726 2287 2287 699 Odihn\. / Resting. pe ]\ri de destina]ie. in 2004 num\r .urmare / number . vacan]e.U. recreere.Breviar Statistic .3 C\l\torii `n str\in\tate pentru vacan]e1) [i afaceri2). Turismul României . `n anul 2004 Trips abroad for holidays1) and business2). recreation and holidays.2005 / Romanian Tourism in Figures . Afaceri [i motive profesionale. by destination countries. / Business and professional reasons.A.2005 98 .

Datele privind turismul interna]ional sunt furnizate de c\tre Ministerul Administra]iei Publice [i Internelor . Chapter 8: Data are obtained from statistical questionnares filled in.Inspectoratul General al Poli]iei de Frontier\. school camps administrations.7: Pentru capacitatea [i activitatea de cazare turistic\.1. datele provin din rapoartele statistice completate de agen]iile de turism [i de c\tre direc]iile de protec]ie [i asigur\ri sociale. data are taken over from statistical reports filled in by legal and natural persons who own or manage establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation.5: Institutul de Geografie Bucure[ti. care apar]in unui e[antion reprezentativ de gospod\rii. oficiile de pensii. Capitolul 2: Administra]ia Na]ional\ de Meteorologie. Pentru activitatea agen]iilor de turism privind ac]iunile turistice organizate. who belong to a representative household sample. Sursa datelor / Data source 99 .2: Inspectoratul General al Poli]iei de Frontier\ din cadrul Ministerului Administra]iei Publice [i Internelor. Capitolele 3 . 1. Chapter 3 . datele provin din rapoartele statistice completate de persoanele juridice [i fizice care au `n proprietate sau administreaz\ structuri de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\.3 . pension offices. organiza]iile sindicale [i alte institu]ii care comercializeaz\ ac]iuni turistice. by persons aged 15 years old at least. Table 1. data come from statistical reports filled in by travel agencies and by social protection and insurance directions.5: Institute of Geography Bucharest. 1. Capitolul 8: Datele provin din rapoartele statistice completate de c\tre persoanele de cel pu]in 15 ani `mplini]i.SURSA DATELOR Capitolul 1: Tabelele 1.1. For the activity of travel agencies regarding the organised tourism actions.1. Data on international tourism are supplied by the Ministry of Public Administration and Interior .1. Tabelul 1. trade union organisations and other institutions marketing tourism actions. Chapter 2: National Administration of Meteorology.General Inspectorate of Frontier Police.3 .2: General Inspectorate of Frontier Police within the Ministry of Public Administration and Interior.7: For the capacity and activity of tourists accommodation. administra]iile de tabere [colare. DATA SOURCE Chapter 1: Tables 1.

locuin]ele secundare ale popula]iei. omologare sau clasificare al structurii de primire turistic\.Breviar Statistic . which provides permanently or seasonally the accommodation and other specific services to the tourists. excluding those whose activity was interrupted for a longer period of time. c\minele de b\trâni [i casele de copii. ad\posturile [i refugiile montane [i similare. 100 Turismul României . sleeping cars. internatele [colare pe perioada anului [colar. for over one year. exclusiv paturile suplimentare care se pot instala `n caz de necesitate. Establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation do no include: establishments of accomodation used exclusively by owners or tenants. Number of establishments of tourists reception with functions of tourists accommodation includes establishments of tourists reception existing on July 31 of respective year. `n vederea realiz\rii unor repara]ii capitale sau pentru modific\ri importante ale capacit\]ii de cazare sau/[i a categoriei de `ncadrare. homologation or classification of tourists accommodation establishment.2005 / Romanian Tourism in Figures . Num\rul de locuri a fost determinat pentru structurile existente la 31 iulie din anul respectiv. indiferent de clasificarea acestora. hostels and boarding schools during school year. hospital units (excepting sanatoria and other similar spaces which exclusively practice tourism activities). irrespective of their classification.2005 .PRECIZ|RI METODOLOGICE Capacitatea de cazare turistic\ • Prin structur\ de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ se `n]elege orice construc]ie sau amenajare. ~n num\rul structurilor de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ sunt cuprinse structurile de primire turistic\ existente la 31 iulie din anul respectiv. utilizate `n scopuri turistice `n mod exclusiv de posesorii acestora. care furnizeaz\ `n mod permanent sau sezonier serviciul de cazare [i alte servicii specifice pentru turi[ti. • Capacitatea de cazare turistic\ existent\ (instalat\) reprezint\ num\rul de locuri de cazare de folosin]\ turistic\ `nscrise `n ultimul act de recep]ie. mountain shelters and refuges and similar. unit\]ile spitalice[ti (cu excep]ia sanatoriilor [i altor spa]ii similare ce practic\ `n mod exclusiv activit\]i turistice). The number of bed places was determined for the establishments existing on July 31 of respective year. fiind excluse cele a c\ror activitate a fost `ntrerupt\ pentru o perioad\ mai mare de timp. c\minele. workers huts and bedrooms. exclusively extra-beds which can be provided if necessary. pe o durat\ mai mare de un an. Nu se cuprind `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\: structurile de primire folosite `n exclusivitate de posesori sau chiria[i. elderly people and children hostels. bar\cile [i dormitoarele pentru muncitori. • Existing (out up) tourists accommodation capacity represents the number of bed places used for tourists accommodation and registered in the last reception document. vagoanele dormitor. in order to carry out capital repairs or for important changes of their accommodation capacity or/and category. exclusively by their owners. population secondary dwellings used for tourism purposes. METHODOLOGICAL NOTES Tourists accommodation capacity • Establishment of tourists reception with functions of tourists accommodation means any construction or arrangement.

proprietate majoritar\ privat\. private majority ownership. public of national and local interest. cooperatist [i ob[tesc. integral str\in. Activitatea de cazare turistic\ • Num\rul turi[tilor caza]i `n structurile de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ cuprinde toate persoanele (români [i str\ini) care c\l\toresc `n afara localit\]ilor `n care `[i au domiciliul stabil. • Capacitatea de cazare turistic\ `n func]iune (exprimat\ `n locuri-zile) reprezint\ num\rul de locuri de cazare puse la dispozi]ia turi[tilor de c\tre structurile de primire turistic\. taking into account the number of days as long as they are opened in the respective period. Activity of tourists accommodation • Number of tourists accommodated in the establishments of tourists reception with function of tourists accommodation includes all persons (Romanians and foreigners) who travel outside localities where their stable domicile is situated. din lips\ de turi[ti. public de interes na]ional [i local. Preciz\ri metodologice / Methodological notes 101 . There are excluded the bed places from the rooms or establishments temporarily closed. mixed (over 50% state social capital). mixed (over 50% private social capital). motivul principal al c\l\toriei este altul decât acela de a desf\[ura o activitate remunerat\ `n locurile vizitate. mixt (peste 50% capital social privat). pentru o perioad\ mai mic\ de 12 luni [i stau cel pu]in o noapte `ntr-o structur\ de primire turistic\ `n zone vizitate din ]ar\. for less than 12 months and who stay at least one night into a establishment of tourists reception in the visited areas of that country. due to the lack of tourists. comprising private integral capital. foreign integral capital. comprising state integral capital. care cuprinde capitalul integral privat.PRECIZ|RI METODOLOGICE • Cercet\rile statistice cuprind structuri de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ cu o capacitate de cazare instalat\ de cel pu]in 5 locuri-pat. pentru repara]ii capitale sau pentru alte motive. METHODOLOGICAL NOTES • Statistical surveys comprise establishments of tourists reception with tourists accommodation functions having at least 5 bed places as capacity of tourists accommodation. Se exclud locurile din camerele sau structurile `nchise temporar. as follows: state majority ownership. co-operative and community capital. for capital repairs or for other reasons. • Tourists accommodation capacity in function (expressed in places-days) represents the number of accommodation bed places put at the disposal of tourists by establishments of tourists reception. • Gruparea indicatorilor s-a efectuat dup\ forma de proprietate asupra capitalului social al unit\]ii [i anume: proprietate majoritar\ de stat care cuprinde capitalul integral de stat. ]inând cont de num\rul de zile cât acestea sunt deschise `n perioada considerat\. mixt (unde statul de]ine peste 50% din capital). • The indicators were grouped according to the ownership type on the social capital of the unit. the main reason of the trip is different from carrying out a paid activity in the visited places.

2005 / Romanian Tourism in Figures . din punct de vedere statistic. • ~nregistrarea turistului str\in care este cazat `ntr-o structur\ de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\ se face dup\ ]ara sau zona geografic\ de re[edin]\ a acestuia. 102 Turismul României . Activitatea agen]iilor de turism • Ac]iunea turistic\ este modalitatea specific\ de desf\[urare [i condi]iile asigurate de agentul economic organizator pe parcursul c\l\toriei turistului. • Turi[tii-zile pentru o ac]iune turistic\ se determin\ prin `nmul]irea num\rului de turi[ti participan]i la ac]iunile turistice. any person who travels to one country. • Foreign tourist who is accommodated in a establishment of tourists reception with functions of tourists accommodation.2005 . • Tourists participating in a tourism action are persons who benefit by the services rendered and sold by the economic unit organiser of the respective tourism activity. alta decât aceea `n care `[i are re[edin]a. other than his residence country. orice persoan\ care c\l\tore[te c\tre o ]ar\. scopul principal al vizitei fiind altul decât exercitarea unei activit\]i remunerate `n ]ara vizitat\. • Indicii de utilizare net\ a capacit\]ii de cazare turistic\ `n func]iune se calculeaz\ prin raportarea num\rului de `nnopt\ri realizate. with the actual duration in days of the respective tourism action.Breviar Statistic . the main purpose of his visit being another one than carrying out a paid activity in the visited country. from statistical viewpoint. la capacitatea de cazare turistic\ `n func]iune. • Tourists-days for a tourism action are determined by multiplying the number of tourists participating in tourism actions. Turismul interna]ional • Vizitator interna]ional este. cu durata efectiv\ `n zile a ac]iunii turistice respective. Travel agencies activity • Tourism action represents the specific way to carry out the travel of the tourist and the conditions provided by the organiser economic unit during this period. International tourism • International visitor is.PRECIZ|RI METODOLOGICE • ~nnoptarea reprezint\ fiecare noapte pentru care o persoan\ este `nregistrat\ `ntr-o structur\ de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\. • Turi[tii participan]i la o ac]iune turistic\ sunt persoanele care beneficiaz\ de serviciile oferite [i vândute de agentul economic care organizeaz\ activitatea turistic\ respectiv\. • Net use of bed places indices of the capacity of tourists accommodation in function are calculated as the ratio between the number of overnights and the capacity of tourists accommodation in function in the respective period. for a period no longer than 12 months. din perioada respectiv\. indiferent dac\ fizic este prezent\ sau nu `n camer\. no matter if this person is present or absent from the room. METHODOLOGICAL NOTES • Overnights represents each night for which one person is registered into a establishment of tourists reception with functions of tourists accommodation. has been registered by his residence country or geographical residence area. pentru o perioad\ care s\ nu dep\[easc\ 12 luni.

PRECIZ|RI METODOLOGICE • Sosirile cuprind num\rul vizitatorilor str\ini `nregistra]i la intrarea `n ]ar\. the surveyors playing the main role who visited the households being the subject of the concerned survey. consum\ [i valorific\ `n comun produsele ob]inute. The tourists demand of residents in Romania • Survey coverage comprises residents in Romania. `n acela[i mod se procedeaz\ la plec\rile vizitatorilor români `n str\in\tate. diplomats. rolul principal revenind anchetatorilor. take part totally or partially to create and use the income and expenditure budget of the household. Cererea turistic\ a reziden]ilor `n România • Sfera de cuprindere a anchetei o constituie persoanele rezidente `n România. mai multe c\l\torii `n ]ar\. aged 15 years old at least. The data in the Romanian tourism in figures are cumulated based on the 2004 quarterly surveys. au `n general leg\turi de rudenie. refugees or nomads. • Unitatea de observare [i `nregistrare statistic\ este gospod\ria. • Perioada de referin]\ pentru `nregistrarea datelor este trimestrul. cu vârsta de cel pu]in 15 ani `mplini]i. who usually live together. comprising a group of two or more persons. sometimes work together in the household. • ~nregistrarea datelor a fost f\cut\ prin metoda interviului fa]\ `n fa]\. fiind `nregistrat\ de fiecare dat\ ca o nou\ sosire. • Data registration was made based on a face-to-face intervieu. care s-au deplasat la domiciliul gospod\riilor ce au f\cut obiectul anchetei. particip\ integral sau par]ial la formarea [i utilizarea bugetului de venituri [i cheltuieli al gospod\riei. consular representatives and members of armed forces when going to/coming from the place where their mission will be carried out. are generally relatives. • Urm\toarele categorii de c\l\tori sunt excluse din sosirile [i plec\rile vizitatorilor interna]ionali: persoanele care intr\ sau ies din ]ar\ ca migran]i. care `n mod obi[nuit locuiesc `mpreun\. `ntr-o alt\ ]ar\. • The reference period for data registration is quarterly. Preciz\ri metodologice / Methodological notes 103 . • Departures include the number of Romanian visitors who travel abroad and are registered when leaving the country. `n perioada respectiv\. • Plec\rile cuprind num\rul vizitatorilor români care c\l\toresc `n str\in\tate [i sunt `nregistra]i la ie[irea din ]ar\. Departures of Romanian visitors abroad are treated in the same way. uneori lucreaz\ `mpreun\ `n gospod\rie. included in a representative household sample. METHODOLOGICAL NOTES • Arrivals include the number of foreign visitors registered when entering the country. use the obtained products. into another country. Aceea[i persoan\ din str\in\tate poate realiza. reprezentan]ii consulari [i membrii for]elor armate când se deplaseaz\ spre/dinspre locul unde trebuie s\-[i exercite misiunea. • The following categories of travellers are excluded from arrivals and departures of international visitors: persons entering or leaving the country as migrants. being registered as a new arrival each time. The same person from abroad can perform in the respective period several travels inside the country. diploma]ii. refugia]ii sau nomazii. din cadrul unui e[antion reprezentativ de gospod\rii. Date din Breviar prezint\ cumulat datele rezultate din anchetele trimestrelor I-IV 2004. se gospod\resc (fac menajul) `n comun. prin care se `n]elege un grup de dou\ sau mai multe persoane. • Statistical observation and registration unit is the household. do and turn into account housekeeping together.

2005 / Romanian Tourism in Figures . Mexico.U.registered in the tables EUROPA U.A. Mexicane [i America Central\ AMERICA DE SUD AFRICA OCEANIA Bulgaria Switzerland Russian Federation Serbia and Muntenegru Norway Republic of Moldova Turkey Ukraine Other countries of Europe ASIA China Israel Japan Other countries of Asia AMERICA Canada U. S.A. (Uniunea European\) Austria Belgia Cipru Danemarca Estonia Finlanda Fran]a Germania Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Regatul Unit Republica Ceh\ Slovacia Slovenia Spania Suedia Ungaria EUROPE E.S. and Central America SOUTH AMERICA AFRICA OCEANIA 104 Turismul României .S.LISTA }|RILOR PE CONTINENTE .E.U.`nscrise `n tabele LIST OF COUNTRIES BY CONTINENTS .U.2005 . (European Union) Austria Belgium Cyprus Denmark Estonia Finland France Germany Greece Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal United Kingdom Czech Republic Slovakia Slovenia Spain Sweden Hungary Bulgaria Elve]ia Federa]ia Rus\ Serbia [i Muntenegru Norvegia Republica Moldova Turcia Ucraina Alte ]\ri din Europa ASIA China Israel Japonia Alte ]\ri din Asia AMERICA Canada S. U.Breviar Statistic .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful