You are on page 1of 4

c

c c
 c c  c c  c c c
c  c cc c  c c c c c
  c c c
 c c 
 c c c c c
 c c  c c  c c c  c  c
 c c
 c cc
 c c
 c c  c c  c c  c
c  c  c  c c c c c c c c c
 c c c c 
 c  c c c c  c
 cc c  cc c c c c cc c
 c c c c c
 c c c
 c
 c c cc
O O 

 c  c  c  c c c  c  c  c
 c c c c c c c c c  c c c
c 
 c  c  c c c  c  c  c c c
 
c c  c c c c c 
 c  c

 c c c c c c  c c c  c c


  c c  c  cc c c
c c c  c  c c c  c  c c

 c  c
 c c c
 cc c c
 c c  c c c  c  c c c
 c c c cc c  cc
O   
 c  c  c  c c  c  c c
 c c c c c c  c c c 
 c  c
 c c c  c c c  c  c c
  c  c  c c  c! cc 
c c
  c  c c c
 c  c c c c
  c c c c c  c c c c
 c
 c c c
 c cc
c
Penggunaan video seasa sesi induksi engenai tajuk Kesihatan Diri
adalah sangat sesuai. Tayangan video dapat e olehkan urid -urid
napak dengan jelas sesuatu pe ejaran, dapat diulang tayang seberapa kali
yang ahu serta dapat enjana idea urid-urid. Dala tajuk Kesihatan Diri,
guru boleh enayangkan pelbagai video berkenaan dengan tajuk seperti video
budak enggosok gigi, video asalah gigi berlubang atau video cara enjaga
kebersihan rabut. edia bercetak seperti poster juga sesuai digunakan
seasa sesi induksi tajuk Kesihatan Diri dengan enayangkan poster
berkenaan asalah-asalah yang tibul akibat pengabaian kesihatan diri.
Contoh penglibatan urid-urid dala pebelajaran tajuk Kesihatan
Diri adalah seperti sesi ain peranan iaitu deonstrasi cara -cara enggosok
gigi dan lakonan budak berjupa doctor akibat gigi berlubang. Selain itu, boleh
diadakan sesi peerhatian video berkenaan kesihatan diri serta sesi
perbincangan selepas selesai proses pengajaran dan pebelajaran.
Guru perlulah eastikan suasana pr oses pengajaran dan
pebelajaran berjalan dengan sesuai, enarik serta efektif. Bagi encapai
tujuan ini, aktiviti yang elibatkan urid perlulah bersifat baru, enarik serta
elibatkan seua orang urid. Perlu dipastikan bahawa isi yang disapaikan
adalah ringkas tetapi padat. Jangan biarkan isi yang ingin disapaikan adalah
eleret kerana hal ini akan ebuat urid - urid berasa bosan.
O  
Selepas taat sesi pengajaran dan pebelajaran subjek Pendidikan
Kesihatan yang bertajuk Kesihatan Diri, guru perlulah elakukan sesi refleksi
bersaa dengan urid-urid. Guru boleh engajukan beberapa soalan
kepada urid-urid bagi engetahui apa yang telah diperolehi oleh urid -
urid daripada sesi pengajaran dan pebelajran yang telah dijalankan. Sesi
refelsi ini juga dapat ebantu guru enilai keleahan yang terdapat dala
pengajarannya.

Daripada tugasan kerja kursus Teknologi dala Pengajaran dan
Pebelajaran yang telah saya teria dan selesaikan, saya telah eperoleh
 c  c  c  c c c c  c
"#$%c" 
c c  c cc  c c
 c c c  c  c  
c  c c
 c
 c c c  cc  c c c c  c
&  c c  c  c c c c c c c
 c c  c  c 
c  c 
c c c

 c c c 
c ! c c 
c c  c c
  c   c c   c  c
 c c c
 c 
c c c c c  c  
c
 c
c  cc cc
 c  c c 
c c c c  c  c
 c  c  c c  c c  c c
 c c c c  c "#$%c c  c
 c  c c  c c  c c  c ! c c
 c  c  c c c  c  c c  c
 c cc c c cc c c c
 c c cc
 
c  c  c
 c c  c c
"#$%c  c  c c c  c c c  c c
  c  
c c  c c c 
c  c c c
 c  c "#$%c  c c c  c c
 c
 c  c 
c c  c c c  c c c

c c  c c c 
c c  c  c
c c c  c "#$%c c c c  
c
 c c  c  c c  c c c c
  c"#$%c c cc cc
c
 

 ! " # $ %
 !O O 
 % & %
 '
O (  )*  + , 
-../
c