Kebolehpercayaan

Satu lagi ciri yang penting sesuatu ujian ialah kebolehpercayaan ujian. Kebolehpercayaan ujian merujuk kepada ketepatan dan kejituan ujian itu dalam membuat ukuran. Persoalan di sini ialah “Adakah ujian yang sama jika diberikan semula kepada pelajar yang sama akan menghasilkan keputusan yang sama?” Kebolehpercayaan sesuatu ujian dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: 1. 2. 3. 4. bilangan soalan panjang soalan kesukaran soalan kejelasan soalan

Bilangan Soalan Pada umumnya, sekiranya faktor-faktor yang lain tidak berubah, ujian yang lebih panjang mempunyai tahap kebolehpercayaan yang lebih tinggi. Ini bermakna ujian yang mempunyai lebih banyak soalan adalah lebih boleh dipercayai

ujian yang mengandungi sebilangan besar soalan pendek akan mempunyai tahap kebolehpercayaan yang lebih tinggi. Kesukaran Soalan Pada umumnya.Panjang Soalan Sekiranya masa ujian tetap. Terdapat dua prosedur yang sering digunakan dalam menganggarkan kebolehpercayaan skor ujian. ujian yang mengandungi soalan yang kesukarannya sederhana akan mempunyai tahap kebolehpercayaan yang lebih tinggi. Pentadbiran dua ujian. . Prosedur menganggar kebolehpercayaan skor ujian. 1. Kejelasan Soalan Soalan yang tidak jelas tugasannya akan mengurangkan tahap kebolehpercayaan ujian.

kedua-dua bentuk ini adalah setara • Skornya dikorelasikan.(a) (b) Kaedah uji dan uji sekali lagi (Test Retest Method) Kaedah ujian bentuk setara (Parallel Form Method) atau kaedah bentuk selang-seli (Alternate Form Method) • Merupakan kaedah terbaik dalam membuat anggaran kebolehpercayaan pengukuran akademik. maka pekali kebolehpercayaan dipanggil sebagai pekali penyetaraan • Pekali ini menggambarkan variasi prestasi calon antara ujian pertama dengan ujian kedua. Sekiranya calon diuji dengan bentuk 1 pada satu ketika dan bentuk 2 pada ketika yang lain. maka kita akan dapat pekali kestabilan dan penyetaraaan • Ujian bentuk setara ini dibina secara berasingan dan mestilah memenuhi spesifikasi berikut: • sama bilangan . • Kebolehpercayaan bentuk setara juga disebut sebagai teknik selang seli atau bentuk selari • Kaedah ini digunakan untuk mengelakkan calon dari mengingat item yagn diuji • Skor kedua-dua ujian yang ditadbirkan kepada calon yang sama • Sekiranya kedua-dua ujian itu ditadbirkan secara bergilir.

. Untuk menskorkan ujian.• • • • • • • • sama bentuk sama arahan sama tempoh ujian sama format sama kandungan sama julat sama aras kesukaran soalan berbeza 2. pembina membahagikan item kepada dua sub-ujian. Kaedah belah dua (Split half method) (a) Kaedah Belah Dua. • • Pembina memberikan satu bentuk ujian kepada satu kumpulan calon. Pentadbiran satu ujian.

Umpukkan item bernombor ganjil kepada kumpulan A dan bernombor genap kepada kumpulan B. Tujuan membahagikan kepada dua sub-ujian ialah untuk mendapatkan dua ujian yang selari mungkin. c. Umpukkan item secara rawak kepada kumpulan A dan kumpulan B. rtt = 2 r ½½ 1 + r ½½ Empat kaedah yang biasa digunakan termasuklah: a. b. Umpukkan item kepada kumpulan A dan kumpulan B berdasarkan kandungan/ kemahiran/tugasan ujian yang sepadan.• • Setiap ujian mengandungi ½ daripada bilangan item yang asal. Susun item mengikut aras kesukaran (nilai-p) kemudian umpukkan item yang bernombor ganjil kepada kumpulan A dan bernombor genap kepada kumpulan B. . d.

Secara konsepnya. Cronbach . α. .• • Kedua-dua bentuk ujian ini kemudiannya diskorkan secara berasingan dan pekali korelasi antara kedua ujian ini dihitung.Σσi2) σT2 Formula Kudder Richardson . yang kerapkali digunakan dalam menganggarkah kebolehpercayaan ketekalan-dalaman. pekali korelasi bagi kedua-dua ujian ini ialah pekali persamaan (kesetaraan) bagi kedua-dua ujian berkenaan.Alpha • • Cronbach alpha adalah pekali alpha. Digunakan untuk item yang diskor secara dikotomi (betul-salah) atau politomi α = k k–1 ( 1 .

Σpq) k–1 σT2 KR21 = k ( 1 .m(k-m)) k–1 ks2 Meramal Statistik Ujian daripada Statistik Soalan .• • Formula Kudder Richardson 20 dan 21 dibuat berdasarkan penskoran yang dibuat secara diskrit atau dikotomi. Digunakan untuk item yang diskor secara dikotomi (betul-salah) seperti dalam ujian objektif perlbagai pilihan KR20 = k ( 1 .

se = st √ 1− rtt .p pq √pq r r√pq Δ Hitung (i) (ii) (iii) Min ujian. Kaedah menganggar statistik ujian adalah seperti berikut. rtt = (iv) k___ [ 1 − __∑pq__ ] k −1 s t2 Ralat piawai pengukuran ujian. st = ∑ r√pq Kebolehpercayaan ujian (KR – 20).Daripada nilai statistik setiap soalan itulah dianggarkan statistik ujian akhir yang terbentuk itu. Mt = ∑p Sisihan piawai ujian. Sediakan jadual seperti berikut. . k p q=1 . No Soalan 1 2 3 .

di mana. p = indeks kesukaran soalan q=1–p k = bilangan soalan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful