You are on page 1of 32

ةيبلقلا لامعلا يف ةيقارعلا ةفحتلا

ةيميت نب ملسلا خيش


ةللا! " #محلا $ي%رلا نم%رلا "ا $&ب '%!( "ا )#ق ةيميت نب #م%ا ملسلا خيش لاق
ن*! ا+&ف,ا (!رش ن* "اب -.ع,! /رف0ت&,! '+يعت&, " #محلا /#عب 1ب, ل ن* 1لع مل&لا!
"ا لا 'لا ل 2ا #34,! 'ل 56ا7 لف 8ل9: ن*! 'ل 89* لف "ا /#3: ن* ا+لامعا ;ا<يس
$لس! 'ل=! 'يلع "ا 1ل> 'ل.س(! /#بع ا#مح* 2ا #34,! 'ل ?:رش ل /#%!
ن* ي7! لا.%لا! ;ا*اقملا 1م&ت #ق 1تلا @.لقلا لامعا 1ف ;ارتA* ;املB /C3ف #عب ا*ا
'ل ن:#لا DلEا! "ا 1لع 8B.تلا! 'ل.س(! "ا ةبحملF* ن:#لا #عا.ق! 2ام:لا ل.>ا
ن* Gعب ?ل- 19تقا ?ل- Hبت: ا*! 'ل IاJرلا! '+* K.Aلا! 'مL% 1لع ربلا! 'ل رL4لا!
ا3بتLتسا! 2ام:لا 87ا ن* 'ق% "ا MJ!ا
8>لا 1ف ن:(.*Nملا OلAلا HيمJ 1لع ةبJا! ا3عيمJ لامعلا /C7 ل.قNف 2لPع ا+* 8B!
;اJ(6 QلR 1لع 2ا#بلا لامعا 1ف $7 امB ;اJ(6 QلR 1لع ا3يف )ا+لا! ن:#لا ةمST Uافتاب
;اريAلاب Oباس! #تق*! '&ف+ل $لاV
(.Wح* 8عف !ا (.*N* Xرتب ي>اعلا '&ف+ل $لاWلاف
;ا*رحملا X(اتلا! ;ابJا.لا 56Yملا #تقملا!
/!رLملا! مرحملل X(اتلا! Mحت&*! MJا! 8عف ن* 'يلع (#ق: امب @رقتملا ;اريAلاب Oبا&لا!
نيبا.تلا Mح: "ا! ةب.تب ا*ا '+ع 1حمت @.,- 'ل 2.L: #ق Oبا&لا! #تقملا ن* 8B 2اB 2ا!
نيف+لا ن* 8B! ?ل- ري0ب ا*ا! ةرفL* MSامب ا*ا! ةي%ا* ;ا+&حب ا*ا! ن:ر3Zتملا Mح:!
K.E ل "ا Iايل!ا 2ا لا 'ل.قب 'باتB 1ف $7رB- ن:Cلا "ا Iايل!ا ن* نيقبا&لا! ن:#تقملا
نLل! 2.قتملا 2.+*Yملا $7 "ا Iايل!ا #حف 2.قت: ا.,اB! ا.+*= ن:Cلا 2.,[ح: $7 ل! $3يلع
1لعا $7 2.قبا&لا 2اB 2ا! 2.قبا&لا $7! DاE ! 2!#تقملا $7! ماع 1لا $&ق+: ?ل-
نيق:#لا! Iايب,لاB ;اJ(6
1ف 5(اAبلا /ا!( 5Cلا \:#حلا 1ف نيم&قلا $لس! 'ل= ! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا رB- #ق!
"ا ل.ق: لاق ',ا $لس! 'ل=! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع '+ع "ا ي]( ةر:ر7 يبا نع 'حيح>
ل! 'يلع ^]رتفا ا* Iا6ا 8Fمب 5#بع يلا @رقت ا*! ةب(احملاب 1,_(اب #قف ايل! 1ل `6اع ن*
5Cلا /رب! 'ب Hم&: 5Cلا 'عمس ^+B 'تبب%ا ا-اف 'ب%ا 1ت% 8فا.+لاب يلا @رقت: 5#بع لا[:
1ب! aZب: 1ب! رب: يب! Hم&: 1بف ا3ب 14م: 1تلا 'لJ(! ا3ب aZب: 1تلا /#:! 'ب رب:
566رت 'لعاف ا,ا I1ش نع ;66رت ا*! ',#يعل 1,-اعتسا ن<ل! '+يZعل 1+لNس ن<ل! 14م:
'+* 'ل #بل! 'تIا&* /رBا! ;.ملا /رL: ن*Yملا 5#بع bف, Gبق نع
?ل- #] ن* 'ع* امB /ا.قت! ',ام:ا (#قب "ا ة:ل! ن* 'عمف 2ام:لا 87ا ن* '&ف+ل $لاWلا ا*ا!
ةي9تقملا ;ا<ي&لا! @ا.Fلل ةي9تقملا ;ا+&حلا 'يف HمتP: #ق #%ا.لا cA4لا -ا /(.Pف (#قب
'ل=! 'يلع "ا 1ل> "ا ل.س( @اح>ا HيمJ ل.ق اC7! Mقاع: ! @اF: 2ا نLم: 1ت% @اقعلل
'بلق 1ف ن* (ا+لا 1ف #لA: ل ',ا 2.ل.ق: ن:Cلا ةعامPلا! ة+&لا 87ا! ملسلا ةمST! $لس!
ا*ا! 2ام:ا ن* ة(- لاقF*
ةلبقلا 87ا ن* ا3لE6 ن* (ا+لا ن* dرA: ل ',ا نيلSاقلا ةل[تعملا! d(ا.AلاB #يلAتلاب 2.لSاقلا
HمتP: ل $7#+عف /#عب ل! (ا+لا ل.E6 8بق ل رSابLلا 87ا 1ف /ري0ل ل! ل.سرلل ةعافش ل ',ا!
MF: $ل Mق.ع ن*! Mقاع: ل MيRا ن* 8ب ;ا<يس! ;ا+&%! @اقع! @ا.R #%ا.لا cA4لا 1ف
/ا+Z&ب #ق! 'ع].* اC7 bيل ريFB ة*لا eلس fامJg ! ة+&لا ! @اتLلا ن* 8>لا اC7 8Sل6!
'ع]ا.* 1ف
/C7 ن* 'ع* 2.L: 2ا #بلف 1قيق% 2ام:ا 'ع* 2اB ن* اC3ل! ةريFB (.*ا اC7 1لع 1+ب+:!
@اZAلا نب رمع نع 'حيح> 1ف `(اAبلا `!( امB @.,- 'ل 2اB 2ا.7 2ام:ا (#قب لامعلا
2اB! $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا ?ح9: 2اB! ا(ام% 1م&: 2اB لJ( 2ا '+ع "ا ي](
رFBا ا* "ا ة+عل 8J( لاقف ةر* 'ب 1تNف $لس! 'ل=! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا /#لP:! رمAلا @ر4:
',اف '+علت ل $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا 'ل لاقف $لس! 'يلع "ا 1ل> يب+لا 1لا 'ب 1تY: ا*
'ل.س(! "ا Mح:
`رع OR!ا 'ل.س(! "ا M%! 'ل.س(! " ابح* 2.L: #ق /ريh! @ر4لاب M,Cملا 2ا نيب: اC3ف
"ا #+ع 'يلع اi.A&* Uاف,! ةع#ب ن* 'بلق 1ف امل 2.L: #ق #7ا[لا #باعلا 2ا امB 2ام:لا
نبا 1لع ني+*Yملا ري*ا \:#% ن* ا7ريh! jاحلا 1ف kافتسا امB 'J.لا ?ل- ن* 'ل.س(!
d(ا.Aلا رB- ',ا $لس! 'ل=! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع ام7ريh! 5(#Aلا #يعس يبا! Mلاi 1با
2!lرق: $3تIارق H* 'تIارق! $3*اي> H* '*اي>! $3تل> H* 'تل> $B#%T رقح: لاقف
$7.متيقل ام+:ا ةي*رلا ن* $3&لا Uرم: امB ملسلا ن* 2.قرم: $7رJا+% _!اP: ل 2=رقلا
6اع 8تق $3+لتقل $3تB(6ا ن<ل ة*ايقلا م.: $3لتق نمل 'لا #+ع ارJا $3لتق 1ف 2اف $7.لتقاف
Mلاi 1با نبا 1لع ني+*Yملا ري*ا H* $لس! 'يلع 'لا 1ل> "ا ل.س( @اح>ا $3لتاق IلY7!
mيحلا \:#حلا 1ف $3يف $لس! 'يلع "ا 1ل> يب+لا لاق! $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا ر*Nب
Oحلا 1لا نيتفSاZلا 1,6ا $3لتق: نيمل&ملا ن* ةقرف
2ل ةيعملا ن* bيلبا 1لا M%ا ةع#بلا 2ا /ريh! 5(.Fلا 2ايف&B ملسلا ةمSا لاق اC3ل!
f#تبملا 2ا ا3+* @ات: ل ةع#بلا 2ا $3ل.ق 1+ع*! ا3+* @ات: ةيعملا! ا3+* @ات: ل ةع#بلا
ما6 ا* @.ت: ل .3ف ا+&% /=رف 'لمع I.س 'ل ن:_#ق 'ل.س( ل! "ا 'عر4: $ل ا+:6 CAت: 5Cلا
ر*ا 'ب ا(.*N* ا+&% Xرت ',Nب !ا '+* @.تيل I1س 'لعف 2Nب $لعلا ةب.تلا ل!ا 2ل ا+&% /ار:
ل ',اف ر*لا bف, 1ف Iيس .7! ا+&% 'لعف `ر: ما6 امف 'لعف:! @.تيل @ابحتسا !ا @اP:ا
@.ت:
',احبس `#7 امB Oحلا 'ل نيبت: 1ت% /#شر:! "ا ':#3: 2Nب ةعقا!! ة+Lم* '+* ةب.تلا نLل!
87ا ن* eSا.i! نيقفا+ملا! (افLلا ن* `#7 ن* 1لاعت
$ل ا* $لع "ا 'R(!ا $لع امب 8مع نمف 'ملع ا* Oحلا ن* Hبت: 2Nب 2.L: اC7! لل9لا! f#بلا
ا* ا.لعف $3,ا.ل! 1لاعت لاق! $7ا.قت $7ات=! `#7 $76ا_ ا!#ت7ا ن:Cلا! 1لاعت لاق امB $لع:
اiار> $7ا+:#3ل! اميWع ارJا ا,#ل ن* $7ا+يتn ا-ا! اتيبFت #شا! $3ل اريE 2اLل 'ب 2.Wع.:
'تم%( ن* نيلفB $LتY: 'ل.سرب ا.+*=! "ا ا.قتا ا.+*= ن:Cلا ا3:ا ا: 1لاعت لاق! اميقت&*
ا.+*= ن:Cلا يل! "ا 1لاعت لاق! $ي%( (.فh "ا! $Lل رف0:! 'ب 2.4مت ا(., $Lل 8عP:!
"ا 'ب `#3: نيب* @اتB! (., "ا ن* $BIاJ #ق 1لاعت لاق! (.+لا 1لا ;املWلا ن* $3JرA:
oار> 1لا $3:#3:! ',-اب (.+لا 1لا ;املWلا ن* $3JرA:! مل&لا 8بس ',ا.]( Hبتا ن*
ة+&لا! @اتLلا 1ف ةريFB اC7 #7ا.ش! $يقت&*
1ت% لل9لا! 83Pلا 'R(.: ?ل- 2اف /ا.3ل اعبت 'ملع: 5Cلا Oحلا fابتا نع kرعا ن* ?لCB!
م.قلا `#3: ل "اا! $3ب.لق "ا pا_ا ا.hا_ املف 1لاعت لاق امB m]ا.لا Oحلاا نع 'بلق 1مع:
ا#3J "اب ا.م&قا! 1لاعت لاق! ا]ر* "ا $76ا[ف kر* $3ب.لق 1ف 1لاعت لاق! نيقسافلا
ل ;IاJ ا-ا ا3,ا $Bرع4: ا*! "ا #+ع ;ا:nا ام,ا 8ق ا3ب ن*Yيل ة:= $3تIاJ ن<ل $3,ام:ا
2.3مع: $3,اي0i 1ف $7(C,! ةر* ل!ا 'ب ا.+*Y: $ل امB $7(ابا! $3ت#<فا Mلق,! 2.+*Y:
$3ت#<فا Mلق, ا,ا! 2.+*Y: ل ;IاJ ا-ا ا3,ا $L:(#: ا*! 5ا (اL,ا! 1ف, ما3فتسا اC7!
2.Lت ر&Lلاب ا3,ا Tرق ن* ةIارق 1لع ةر* ل!ا 'ب ا.+*Y: $ل امB $7(ابا!
اC3ل! ةر* ل!ا 'ب ا.+*Y: $ل امB $7(ابا! $3ت#<فا Mلق,! 2.+*Y: ل ;IاJ ا-ا ا3,Nب ا*[J
ةب.قع ن* 2ا! ا7#عب ة+&حلا ة+&حلا @ا.R ن* 2ا ريبJ نب #يع&B eل&لا ن* لاق ن* لاق
ا7#عب ة<ي&لا ة<ي&لا
لاق ',ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع '+ع "ا ي]( 6.ع&* نبا نع نيحيحلا 1ف ^بR #ق!
U#: 8Jرلا لا[: ل! ة+Pلا 1لا `#3: ربلا 2ا! ربلا 1لا `#3: U#لا 2اف U#لاب $Lيلع
2ا! (.Pفلا 1لا `#3: @CLلا 2اف @CLلا! $Bا:ا! اق:#> "ا #+ع MتL: 1ت% U#لا `رحت:!
ربENف اباCB "ا #+ع MتL: 1ت% @CLلا `رحت:! @CL: 8Jرلا لا[: ل! (ا+لا 1لا `#3: (.Pفلا
(.Pفلا م[لت&: @CLلا 2ا! ربلا م[لت&: 8>ا U#لا 2ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا
ر*ا ا-ا خSا4ملا Gعب 2اB اC3ل! $يحJ يفل (اPفلا 2ا! $يع, يفل (اربلا 2ا 1لاعت لاق #ق!
ملB 1ف رFL: 2اB اC3ل! U#لاب /ر*ا 'بلق Mع4: ل! /رف+: ل 2ا M%ا! ةب.تلاب 'يعبت* Gعب
2.ل.ق:! ي+عبت: ل U#: ل نمل 8ق 2.ل.ق: 1ت% DلEلا! U#لا رB- 'تمSا! ن:#لا خSا4*
/ريh! oابسا نب eس.: ل.ق:! 'عZق لا Iيش 1لع H]! ا*! k(لا 1ف "ا eيس U#لا
ريFB اC7 لاF*T! 'ل H+> لا #بع "ا U#> ا*
2.م&ق+: ملسلا ن:ر3Wملا 2اف ملسلا! 2ام:لا Oيقحت ةقيقحلا 1ف ام7 DلEلا! U#لا!
1+ب: 5Cلا Uاف+لا )اسا 2اف U#لا .7 Oفا+ملا! ن*Yملا نيب U(افلا! Oفا+*! ن*Y* 1لا
^لاق 1لاعت 'ل.ق 1ف امB U#لاب ةتع, 2ام:لا ةقيق% "ا رB- ا-ا اC3ل! @CLلا .7 'يلع
"اب ا.+*= ن:Cلا 2.+*Yملا ام,ا 'ل.ق 1لا ا+ملسا ا.ل.ق نLل! ا.+*Yت $ل 8ق ا+*= @ارعلا
لاق! 2.ق6الا $7 ?<ل!ا "ا 8يبس 1ف $3&ف,ا! $3لا.*Nب ا!#7اJ! ا.باتر: $ل $R 'ل.س(!
ا,ا.](! "ا ن* ل9ف 2.0تب: $3لا.*ا! $7(ا:6 ن* ا.JرEا ن:Cلا ن:رJا3ملا Iارقفلل 1لاعت
2.ق6الا $7 'ل.س(! "ا 2!ر+:!
1ف ا!#7اJ! ةب:( $3,ام:ا Mقعت: $ل ن:Cلا 2.+*Yملا $7 2ام:لا `.ع6 1ف نيق6الا 2ا ربENف
1لاعت لاق امB ن:رEnا! نيل!لا 1لع -.ENملا #3علا .7 اC7 2ا ?ل-! $3&ف,ا! $3لا.*اب 'ليبس
ن*Yتل $Lع* امل U#* ل.س( $BIاJ $R ةمL%! @اتB ن* $Lتيت= امل نييب+لا UاFي* "ا CEا -ا!
ن* $Lع* ا,ا! ا!#3شاف لاق ا,(رقا ا.لاق 5ر>ا $Lل- 1لع $تCET! $ت(رقTT لاق ',ر+تل! 'ب
ي% .7! #مح* \عب ن<ل UاFيملا 'يلع CEا لا ايب, "ا \عب ا* )ابع نبا لاق ن:#7ا4لا
'ب ن+*Yيل Iاي%ا $7! #مح* \عب ن<ل 'ت*ا 1لع UاFيملا CEN: 2ا /ر*ا! ',ر+يل! 'ب ن+*Yيل
',ر+يل!
q&قلاب )ا+لا م.قيل 2ا[يملا! @اتLلا $3ع* ا+ل[,ا! ;ا+يبلاب ا+لس( ا+لس(ا #قل 1لاعت لاق!
5.ق "ا 2ا Mي0لاب 'لس(! /ر+: ن* "ا $لعيل! )ا+لل Hفا+*! #:#ش )Nب 'يف #:#حلا ا+ل[,ا!
"ا $لعيل! q&قلاب مايقلا 8Jل #:#حلا ل[,ا ',ا! 2ا[يملا! @اتLلا ل[,ا ',ا 1لاعت رBCف [:[ع
اري,! ا:6ا7 ?برب 1فB! ر+: eيس! `#3: @اتLب ن:#لا ما.ق 2اB اC3ل! 'لس(! /ر+: ن*
ل[+: $ل \ي% ن* ل[, ام7#%ا 2.L: 2ا H+م: لف لا[,لا 1ف اBرتشا 2ا! #:#حلا! @اتLلا!
1لاعت لاق! $يLحلا [:[علا "ا ن* @اتLلا 8:[+ت 1لاعت لاق امB "ا ن* @اتLلا ل[, \ي% رEnا
2#ل ن* 2=رقلا 1قلتل ?,g! 1لاعت لاق! ريبE $يL% 2#ل ن* ^لف $R 'تا:= ^مL%T @اتB رلا
ا3يف OلE يتلا لابPلا ن* ل[,T #:#حلا! $يلع $يL%
2T ربلا bيل 1لاعت 'ل.ق يف ن:#لا fامJ .7 5Cلا ربلا `.ع6 يف نيق6الا e>! ?لCB!
@اتLلا! ةLSلملا! رErلا م.يلا! "اب ن*= ن* ربلا نLل! @ر0ملا! Uر4ملا 8بق $L7.J! ا.ل.ت
',احبس $3ف>.ف 2.قفا+ملا ا*T! 2.قتملا $7 ?<لlT! ا.ق#> ن:Cلا ?<ل!ا 'ل.ق يلا نييب+لا!
امب $يلT @اCع $3ل! ا]ر* "ا $76ا[ف kر* $3بل.ق يف 1لاعت 'ل.قB ة6#عت* ;ا:= يف @CLلاب
?,T $لع: "ا! "ا ل.سرل ?,T #34, ا.لاق 2.قفا+ملا XIاJ ا-ا 1لاعت 'ل.ق! 2.بCL: ا.,اB
م.: 1لا $3بل.ق يف اقاف, $3بقعNف 1لاعت 'ل.ق! 2.ب-اLل نيقفا+ملا 2T #34: "ا! 'ل.سرل
2ا ي0ب+: ام*! ريFB 2=رقلا يف ?ل- .ح,! 2.بCL: ا.,اB امب! /!#ع! ا* "ا ا.فلEا ام: ',.قل:
$لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا ل.قB لامعلا 1ف! لا.قلا يف 2.L: O:#تلا! U#لا 2ا Kرع:
ةلاح* ل ?ل- X(#* .3ف ا,[لا ن* 'W% م6= نبا 1لع MتB mيحلا \:#حلا 1ف $لس! 'ل=!
ام7ا,_! 2اي,[ت 2ا#يلا! Hم&لا ام7ا,_! 2اي,[ت 2ا,-لا! رW+لا ام7ا,_! 2اي,[ت 2ا+يعلاف
'بCL: !ا ?ل- U#: dرفلا! ي3ت4:! 1+مت: Mلقلا! ي4ملا ام7ا,_! 2اي,[ت 2لJرلا! aZبلا
U6ا> 2لف لاق:! ة*_اJ ةتباR لاتقلل $3ت6ا(ا ^,اB ا-ا ةق6ا> ةلم% !#علا 1لع ا.لم% لاق:!
.7! 'بلi! /#ق! 'ت6ا(ا 1ف U6الا U6الاب 2!#:ر: اC3ل! ?ل- .ح, ! ة6.ملا! Mحلا
5Cلا .7! U6الا ن*Yملا #] Oفا+ملا! '*لB! /ربE يف U6الا 2!#:ر:! 'لمع 1ف U6الا
2.ع6اA: Oفا+ملا 2ا 1لاعت "ا لاق 'لمع 1ف يSارملاB 'لمع 1ف اب-اB !ا /ربE 1ف اب-اB 2.L:
نيت:لا )ا+لا 2!lار: 1لا&B ا.*اق ةللا 1لا ةللا 1لا ا.*اق ا-ا! $3ع6اE .7! "ا
@ر] 1لاعت لاق امB /ري0ل ل " مل&تسلا .7 ملسلا -ا ملسلا ةقيق% .3ف DلEلا ا*ا!
" $ل&ت&: $ل نمف ة:nا 2ا:.ت&: 87 8Jرل املس لJ(! 2.&Bا4ت* IاBرش 'يف لJ( لF* "ا
ملسلا! ملسلا #] Xر4لا! ربLلا ن* 8B! Xرشا #قف /ري0ل! " $ل&تسا ن*! ربLتسا #قف
@رل ^ملسا لاق $لسا 'ب( 'ل لاق -ا 1لاعت لاق امB ا:#عت*! ا*_ل 8معت&:! ربLلا! Xر4لا #]
$3يلع K.Eل! 'ب( #+ع /رJا 'لف ن&ح* .7! " '3J! $لسا ن* 1لب 1لاعت لاق! نيملاعلا
ريFB 2=رقلا 1ف ?ل- لاF*ا! 2.,[ح: $7 ل!
Xرت! /#%! "ا ة6ابع ة+م9ت* 17! "ا لا 'لا ل 2ا ة6ا3ش ملسلا )T( 2اB 2اB اC3ل!
لاق امB /ا.س ا+:6 ن:رEلا! نيل!لا ن* "ا 8بق: ل 5Cلا ماعلا ملسلا .7! /ا.س ا* ة6ابع
1لاعت لاق! ن:رساAلا ن* ةرEnا 1ف .7! '+* 8بق: نلف ا+:6 ملسلا ريh sتب: ن*! 1لاعت
2ا $يLحلا [:[علا .7 لg 'لا ل q&قلاب امSاق $لعلا ا.ل!T! ةLSلملا! .7 لا 'لا ل ',ا "ا #3ش
(.*لا .7 ةقيقحلا 1ف ن:#لا 8>ا 2ا نيب: ام* /ا,رB- 5Cلا اC7! ملسلا "ا #+ع ن:#لا
'يلع "ا 1ل> 1ب+لا لاق امB ا3,!#ب Hف+ت ل ةر7اWلا لامعلا 2ا! لامعلا! م.لعلا ن* ة+iابلا
لاق اC3ل! Mلقلا 1ف 2ام:لا! ةي,لع ملسلا /#+&* 1ف #م%ا /ا!( 5Cلا \:#حلا 1ف $لس!
"ا 1ل> 1ب+لا نع ري4ب نب 2امع+لا نع 'يلع Oفتملا \:#حلا 1ف $لس! 'يلع "ا`ل> 1ب+لا
نمف )ا+لا ن*ريFB ن3ملع: ل ;ا3بت4* (.*ا ?ل- نيب! نيب مارحلا! نيب للحلا $لس! 'يلع
1عر: يعارلاB مارحلا يف Hق! ;ا3ب4لا 1ف Hق! ن*! '+:6! ']رعل Tربتسا #قف ;ا3ب4لا 1قتا
#&Pلا يف 2ا!لا '*(اح* "ا 1م% 2ا!لا 1م% ?ل* 8Lل 2ا!لا 'يف Hق: 2ا ?ش.: 1محلا ل.%
نع! Mلقلا ي7! لا #&Pلا رSاس ا3ل #&ف ;#&ف ا-ا! #&Pلا رSاس ا3ل mل> ^حل> ا-ا ة09*
?لملا \بE ا-ا! /6.+J ^باi ?لملا @اi ا-اف /6.+J Iا9علا! ?ل* Mلقلا لاق ةر:ر7 1با
/6.+J ^FبE
?ل- .ح,! '+ع ا]رلا! 'يلع 8B.تلا! 'ل DلEلا! "ا ةبحمB ة+iابلا لامعلا /C7! 8ف
'*اق* 1قت(ا 2ا! #%ا لا% 1ف ا6.مح* ا3Bرت نLم: ل ة*اعلا! ة>اAلا O% 1ف ا3ب (.*N* ا3لB
ن:#لا ر*اب Oلعت 2ا! H]ا.* يف '+ع 13, #ق 8ب 'ل.س( ل! 'ب "ا ر*N: $لف 2[حلا ا*ا!
ل! $3يلع 2[حت ل! 'ل.ق! ني+*Y* $ت+B 2ا 2.لعلا $ت,ا! ا.,[حت ل! ا.+3ت ل! 1لاعت 'ل.قB
?,[ح: ل! 'ل.ق! ا+ع* "ا 2ا 2[حت ل 'ب%ال ل.ق: -ا 'ل.ق! 2!رLم: ام* Oي] يف ?ت
ريFB ?ل- لاF*ا! $Bات= امب ا.%رفت ل! $Lتاف ا* 1لع ا.سNت ليLل 'ل.ق! $3ل.ق
ل $ع, 'ب "ا ر*N: ل 'يف ة#Sاف لا*! 'يف ة#Sاف لف ةر9* Hف#: ل! ةعف+* MلP: ل ',ل ?ل-!
'يلع "ا 1ل> 1ب+لا لاق امB MSاملا 1لع 2[ح: امB مرح* ',[حب 2رتق: $ل ا-ا 'ب%ا> $RN:
$%ر: !ا اC7 1لع CEاY: نLل! Mلقلا 2[% 1لع ل! نيعلا H*6 1لع CEاY: ل "ا 2ا $لس!
Mلقلا 2[ح:! نيعلا H*#ت $لس! 'يلع "ا 1ل> لاق! ',ا&ل 1لا /#يب (اشا!
eس.: 1لع يفسT ا: لاق! $3+ع 1ل.ت! 1لاعت 'ل.ق '+*! @رلا ي]ر: ا* لا ل.ق, ل!
$يWB .3ف 2[حلا ن* /ا+يع ^9يبا!
ة3J ن* ل ة3Pلا ?لت ن* ا6.مح* 2.Lيف 'يلع #مح:! 'يلع 'ب%ا> @اF: ا* 2[حلاب نيبت #ق!
1ف ا* 1لع @اF: اC3ف ا*.مع نيمل&ملا MSا* 1لع! '+:6 1ف ةبي* 1لع ن:[حلاB 2[حلا
(.*N* Xرت 1لا 19فا ا-ا ?ل- 1لع 2[حلا نLل! ?ل- Hبا.ت! ر4لا G0ب! ريAلا M% ن* 'بلق
'+ع $Rلا Hف( 'ب%ا> M&% 2اB لا! '+ع 13, ةر9* Hف6! ةعف+* MلJ! 6ا3Pلا! ربلا ن*
2[حلا ة3J ن*
"ا ر*ا ا* 8عف نع 'ب 'لا0تشا! Mلقلا eع] 1لا 19فا 2ا ا*ا!
" ةبحملا ا*ا! `رEا ة3J ن* ا6.مح* 2اB 2ا! ة3Pلا ?لت ن* 'يلع ا*.*C* 2اB 'ب 'ل.س(!
8B O% 1ف ةب.بح* ة+&% 17! Gح* ريE ا3لB /C3ف ?ل- .ح,! 'ل DلEلا! 'يلع 8B.تلا!
2!6 ة*اعلل 2.Lت ;ا*اقملا /C7 2ا لاق ن*! نيحلالا! Iا#34لا! نيق:#لا! نييب+لا ن* #%ا
ام,ا! qق ن*Y* ا3+ع dرA: ل /C7 2اف ا3+ع ة>اAلا d!رE 6ا(ا 2ا ?ل- 1ف qلh #قف ة>اAلا
يف ريقت ',ا! 'يف 'Zلh ا+يب ملLب ?ل- 1ف $39عب $لLت #ق! Oفا+* !ا رفاB ا3+ع dرA:
'ع].* اC7 bيل! o.&ب* ملLب ;ا*اقملا /C7 Oيقحت
ا3*اع ة*اعلل! ا3>اE ة>اAللف م.مع! D.E 1لا ا3يف )ا+لا $&ق+: ;ا*اقملا /C7 نLل!
نع 8]ا+: ل DاAلا! ;.قلا Mلi 1ف bف+لا نع ةل]ا+* 8B.تلا 2ا ا.لاق IلY7 2ا ?ل- لاF*
لف ا3+* ا3ع!رفب (.*لا #34: K(اعلا! (.*لا ن* ار*ا 'لB.تب MلZ: 8B.تملا ا.لاق! '&ف,
8B.ت: 8B.تملا 2اف اي,#لا mلا* يف 8B.تلا ن* $عا 8B.تلا 2اف ل!لا ا*ا لاقيف ا<يش MلZ:
1ف 'ب( يJا+: اC3ل! 'يلا (.*لا $7ا اC7! 'ت6ا(ا! ',ا&ل tف%! '+:6! 'بلق jل> 1ف "ا 1لع
'يلع 'ل.ق! 'يلع 8B.ت! /#بعاف 1لاعت 'ل.ق 1ف امB نيعت&, Xا:ا! #بع, Xا:ا 'ل.قب ةل> 8B
@ات* 'يلا! ^لB.ت 'يلع .7 لا 'لا ل يب( .7 8ق 'ل.ق! Mي,ا 'يلا! ^لB.ت
ن* لاق اC3ل! 'لB ن:#لا 2اعمP: ن:C7 2ل H]ا.* ة#ع 1ف 8B.تلا! ة6ابعلا نيب HمJ #ق .3ف
$لع HمJ! 8فملا 1ف 2=رقلا $لع HمJ! 2=رقلا 1ف ةل[+ملا MتLلا HمJ "ا 2ا eل&لا ن* لاق
نيعت&, Xا:ا! #بع, Xا:ا 'ل.ق 1ف @اتLلا ةحتاف $لع HمJ! @اتLلا ةحتاف 1ف 8فملا
نع $ل&* mيح> يف 5Cلا \:#حلا 1ف امB #بعلا! @رلل 2اتللا 2اتع*اPلا ام7 2اتملLلا 2اتا7!
نيب! ي+يب ةللا ^م&ق ',احبس "ا ل.ق: لاق ',ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع ةر:ر7 1با
$لس! 'يلع "ا 1ل> "ا ل.س( لاق لNس ا* `#بعل! `#بعل ا3ف,! يل ا3ف, نيف, `#بع
نم%رلا #بعلا ل.ق: 5#بع 1,#م% "ا ل.ق: نيملاعلا @( " #محلا #بعلا ل.ق:
ل.ق: `#بع ي,#P* "ا ل.ق: ن:#لا م.: ?لا* #بعلا ل.ق: 5#بع يلع 1+Rا "ا ل.ق: $ي%رلا
لNس ا* `#بعل! نيف, `#بع نيب! 1+يب ة:nا /C3ف "ا ل.ق: نيعت&, Xا:ا! #بع, Xا:ا #بعلا
ل! $3يلع @.90ملا ريh $3يلع ^مع,ا ن:Cلا oار> $يقت&ملا oارلا ا,#7ا #بعلا ل.ق:
#بعلا! ريAلا! Iا+Fلا e, 'ل ',احبس @رلاف لNس ا* `#بعل! `#بعل IلY3ف "ا ل.ق: نيلا9لا
نيعت&, Xا:ا! #بع, Xا:اف #بعلل ا*! ',احبس @رلل ا* 2اتع*اJ 2اتا7! MلZلا! Iاع#لا e, 'ل
#بعلل
(ام% 1لع $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لل اف:6( ^+B لاق '+ع "ا ي]( -اع* نع نيحيحلا يف!
ا.لعف ا-ا "ا 1لع 6ابعلا O% ا* 'ل.س(! "ا ^لق 6ابعلا 1لع "ا O% ا* 5(#تا -اع* ا: لاقف
ا3ل "ا OلE 1تلا ة:ا0لا ي7 ة6ابعلا! $3بCع: ل 2ا 'يلع $3ق% لاق $لعا 'ل.س(! "ا ^لق ?ل-
2!#بعيل لا b,لا! نPلا ^قلE ا*! 1لاعت لاق امB /ا](! 'تبح*! "ا ر*ا ة3J ن* 6ابعلا
'ت:ا3,! " لCلا لامB! 'ت:ا3,! " Mحلا لامB HمP: $سا ي7! MتLلا ل[,ا! 8سرلا 8س(ا ا3ب!
ن:ر* لا لامB HمP: ا* ة6ابعلا ام,ا! ة6ابع 2.L: ل M% نع يلAلا لCلا! ل- نع يلAلا Mحلاف
ي3ف نيملاعلا نع ي+h "ا! #بعلل ا3تعف+* ^,اB 2ا! ي7! "ا لا mلت ل ة6ابعلا ^,اB اC3ل!
ن* #بعلا ةب.تب ا%رف #شا "ا 2اB اC3ل! ا3ب /ا](! ا3ل 'تبح* ة3J ن* 'ل
tقيتسا $R ا3+* ا&:= ما, ا-ا ةLل3* ة:!6 k(ا 1ف 'بارش! '*اعi ا3يلع 'تل%ارل #قافلا
ا7ا+Z&ب #ق ةليلJ (.*ا 'ب Oلعت: اC7! 'تل%ارب اC7 ن* /#بع ةب.تب ا%رف رشT "اف ا7#J.ف
H].ملا اC7 ريh يف ا7ا+%رش!
ن* 'ب.لZ*! /6.ق* 'ب لا+: 5Cلا O:رZلا! ةليس.لا .7 ',ل #بعلل ة,اعتسلا! 8B.تلا!
"ا 1ل> 1ب+لا نع Iاع#لا @اتB 1ف ي,اربZلا `!( #ق! ةل<&ملا! Iاع#لاB ة,اعتسلاف ة6ابعلا
ي+يب ة#%ا!! ?ل ة#%ا!! يل ة#%ا! Hب(T ي7 ام,g م6= نبا ا: 8J! [ع "ا ل.ق: لاق $لس! 'يلع
?ل ي7 1تلا ا*ا! ا<يش يب Xر4ت ل 1,#بعتف يل 1تلا ا*اف 1قلE نيب! ?+يب ة#%ا!! ?+يب!
ا*ا! ةباJلا 1لع! Iاع#لا ?+مف ?+يب! 1+يب 1تلا ا*ا! 'يلا 2.Lت ا* d.%ا 'ب ?:_اJا ?لمعف
?يلا ا.تN: 2ا Mحت ا* )ا+لل ;Nف 1قلE نيب! ?+يب 1تلا
#:ر:! Mح: Iا#تبا #بعلا 2اف Iا#تبا ا]رلا! ةبحملا Oلعت (ابتعاب .7 #بعلل اC7! " اC7 2.B!
ةليس.لا Mح:! /ا]( 1ف ة6.قملا ة:ا0لا .7 ا* 1]ر:! Mح: 1لاعت "ا! 'ل امSل* /ار: ا*
اC7 1لع! /ا]ر:! "ا 'بح: ?ل- 8B! #بعلا 1لع ة#Sاع 'تعف+مف 'ب (.*N* 8Lف لا! ?لCل اعبت
qلh .7! اي,#لا u.W% لا 'ب MلZ: ل 8B.تلا 2ا نV ة*اعلا ;ا*اقملا ن* 8B.تلا 2ا نV 5Cلاف
$Wعا ةي+:#لا (.*لا 1ف 8B.تلا 8ب
#7ا_ ا3يف #7ا[لا! ا3ب لا ;ابحت&ملا! ;ابJا.لا $تت ل 1تلا ةي+:#لا (.*لا ن* 8B.تلا ا9:ا!
/ا]ر:! 'ب ر*N:! "ا 'بح: اميف
ل 1تلا jابملا ل.9ف .7! ةرEnا (ا#لا 1ف Hف+: ل اميف ةبhرلا Xرت .7 f!ر4ملا #7[لا !
.7! ةرEnا (ا#لا 1ف ر9: #ق ا* Xرت .7 f!ر4ملا f(.لا 2ا امB "ا ةعاi 1لع ا3ب 2اعت&:
ا* ا*اف ;ابJا.لاB ا3+* mJ(ا 'لعف ا* Xرت ا3Bرت م[لت&ت ل 1تلا ;ا3ب4لا! ;ا*رحملا Xرت
ن:#لا ن* bيل 'يف #7[لاف ةرEnا (ا#لا 1ف Hف+: ا* 1لع نيع: !ا '&ف+ب ةرEnا (ا#لا يف Hف+:
ا!#تعت ل! $Lل "ا 8%ا ا* ;ابيi ا.*رحت ل ا.+*= ن:Cلا ا3:ا ا: 1لاعت 'ل.ق 1ف 8Eا6 'ب%ا> 8ب
80تشا 2اف f!ر4ملا #7[لا #] .7 ;ا%ابملا ل.9فب لا0تشلا 2ا امB ن:#تعملا MP: ل "ا 2ا
ةJ(6 1لا نيبرقملا ةJ(6 نع ا>.ق+* 2اB لا! اي>اع 2اB مرح* 8عف !ا MJا! 8عف نع ا3ب
ن:#تقملا
'ل اي]ر* " اب.بح* 2اB ا*! امSا6 'ب (.*N* 'ل ي]ر* " @.بح* .7 8B.تلا 2اف ا9:ا !
$3ل.ق نع ةب.Jا ةRلR /C3ف نيبرقملا 2!6 ن:#تقملا 8عف ن* 2.L: ل امSا6 'ب ا(.*N*
'V.W% MلZ: 8B.تملا
2ل 'يلا ةJا% ل ',ا Iاع#لا 1ف $39عب 'لاق ا* ريW, اC3ف ا3+* pرف #ق (.*لا 2ا $3ل.ق ا*ا!
نL: $ل 2ا! 'يلا ةJا% لف ا(#ق* 2اB 2ا @.لZملا
لقع! اعرش لا.قلا #&فا ن* ل.قلا اC7! Iاع#لا Hف+: $ل ا(#ق*
ة6ابع .7 ام,ا! ةر9* 'ب Hف#: ل! ةعف+* 'ب MلP: ل Iاع#لا! 8B.تلا لاق ن* ل.ق ?لCB!
ن* ةفSاi 'لاق 2اB 2ا! اC7! Gحملا G:.فتلا ةقيق% ةل[+مب 8B.تلا ةقيق% 2ا! ة9ح*
ة9ح* ة6ابع .7 ام,ا Iاع#لا 2ا لاق ن* ل.ق ?لCB! ا9:ا qلh .3ف خSا4ملا
ة(#ق* (.*لا 2.B 2ا ا.+V IلY7 2ا .7! #%ا! 8>ا ا3عمP: ا33بشا ا*! لا.قلا /C3ف
',احبس "ا 2ا ا.ملع: $ل! #بعلا ن* 2.Lت ا9:ا ة(#ق* @ابسا 1لع eق.تت 2ا H+م: ةي9ق*
2اB اC3ل! $3لاعفا ريh! 6ابعلا لاعفا ن* ا3ب ةقلع* ا3لعJ 1تلا @ابسلاب ا3ي9ق:! (.*لا (#ق:
ةيلLلاب لامعلا 8يZعت MJ.: $3ل.ق 6رi
اJرEا امB '+ع @اJNف ;ار* 8>لا اC7 نع $لس! 'ل=! $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا 8<س #ق!
ا: $لس! 'ل=! $لس! 'يلع "ا 1ل> "ا ل.سرل 8يق لاق ني% نب 2ارمع نع نيحيحلا 1ف
'ل OلE امل ر&ي* 8B لاق 8معلا $يفف ا.لاق $ع, لاق (ا+لا 87ا ن* ة+Pلا 87ا $لعT "ا ل.س(
$لس! 'يلع "ا 1ل> "ا ل.س( ا3يف ة_ا+J يف ا+B لاق Mلاi يبا نب يلع نع نيحيحلا 1ف!
bف, ن* ا* لاق! 'سT( Hف( $R k(لا 1ف ةرAملاب ^L+: 8عPف ةرA* 'ع*! bلPف
لاق ة#يعس !ا ةيقش ^بتB #ق! لا ة+Pلا !ا (ا+لا ن* ا3,اL* MتB #ق! لا ةس.ف+*
ة6اع&لا 87ا ن* 2اB نمف 8معلا f#,! ا+باتB 1لع \Lم: لفا "ا 1ب, ا: م.قلا ن* 8J( لاقف
امل ر&ي* 8Lف ا.لمعا لاق ة!اق4لا 1لا ن,.Lيل ة!اق4لا 87ا ن* 2اB ن*! ة6اع&لا 1لا ن,.Lيل
"ا 1ب, لاق $R ة!اق4لل 2!ر&ييف ة!اق4لا 87ا ا*ا! ة6اع&لل 2!ر&ييف ة6اع&لا 87ا ا*ا 'ل OلE
8Aب ن* ا*ا! `ر&يلل /ر&ي+&ف 1+&حلاب U#>! 1قتا! 1Zعا ن* ا*Nف $لس! 'يلع "ا 1ل>
#ي,ا&ملا! ن+&لا! jاحلا يف ةعامPلا 'JرEا `ر&علل /ر&ي+&ف 1+&حلاب @CB! 1+0تسا!
ة:!6ا ^:T(ا "ا ل.س( ا: 8يقف 8<س $لس! 'ل=! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا 2ا `C*رتلا `!(!
"ا (#ق ن* ي7 لاقف ا<يش "ا (#ق ن* 6رت 87 ا3يقت, 1قت! ا3ب ةقرت&, 1ق(! ا3ب `!ا#ت,
\:6ا%ا ة#ع 1ف $لس! 'ل=! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع 1+عملا اC7 IاJ #ق!
2.Lت 2ا 1فا+: ل يق4لا! #يع&لاب @اتLلا! $لعلا م#قت 2ا $لس! 'ل=! $لس! 'يلع "ا 1ل> نيبف
ا* 1لع (.*لا $لع: ',احبس ',اف ة<ي&لا لامعلاب اC7 ة!اقش! ةحلالا لامعلاب اC7 ة6اعس
لامعلاب 1ق4: يق4لا! ةحلالا لامعلاب #ع&: #يع&لا 2ا $لع: .3ف ا3بتL: ?لCB! 'يلع ي7
ر&ي: ايقش 2اB ن*! ة6اع&لا ي9تقت 1تلا ةحلالا لامعلل ر&ي: ا#يعس 2اB نمف ة<ي&لا
ة<ي&لا لامعلل
ة*اعلا "ا ة<ي4* ن* 'يلا ري: ا* .7! 'ل OلE امل ر&ي* ام7لB! ة!اق4لا ي9قت 1تلا
?ب( $%( ن* لا نيفلتA* 2.لا[: ل! 1لاعت 'ل.ق 1ف 'باتB 1ف ',احبس "ا ا7رB- 1تلا ةي,.Lلا
$3قلE ?لCل!
(.BC* ?لCف ا3بJ.مب ا!ر*ا 1تلا ةي+:#لا 'ت6ا(g .7! /ا](! "ا ةبح* ن* 'ل ا.قلE ا* ا*ا!
2!#بعيل لا b,لا! نPلا ^قلE ا*! 'ل.ق 1ف
! @اتLلا ! 2-لا ! ة6ا(لا ! ر*لا ! ;املLلا ن* ة#%ا! 8B 1ف 'باتB يف نيب #ق ',احبس "ا!
1عر4لا /ر*ا! /ا](! "ا ةبحمل Oفا.* ي+:6 .7 ا* ?ل- .ح,! $:رحتلا ! Iا9قلا ! $Lحلا
ةي,.Lلا 'ت<ي4مل Oفا.* ي,.B .7 ا*!
1لاعت لاق! 1برقلا 5- Iات:ا! 2ا&%لا! ل#علاب ر*N: "ا 2ا 1+:#لا ر*لا 1ف لاق ',ا ?ل- لاF*
ا<يش 6ا(ا ا-ا /ر*ا ام,ا 1,.Lلا 1ف لاق! ?ل- .ح,! ا3ل7ا 1لا ;ا,ا*لا ا!6Yت 2ا $Bر*N: "ا 2ا
Oحف ا3يف ا.ق&فف ا3يفرت* ا,ر*ا ة:رق ?ل3, 2ا ا,6(ا ا-ا! 'ل.ق ?لCB! 2.Lيف نB 'ل ل.ق: 2ا
ة:لا /C7 1ف لا.قلا `#%ا 1لع ل.قلا ا3يلع
$L:#3:! $Lل نيبيل "ا #:ر: ر&علا $Lب #:ر: ل! ر&يلا $Lب "ا #:ر: ةي+:#لا ة6ا(لا 1ف لاق!
نLل! dر% ن* $Lيلع 8عPيل "ا #:ر: ا* $يL% $يلع "ا! $Lيلع @.ت:! $Lلبق ن* ن:Cلا ن+س
لاق! #:ر: ا* 8عف: "ا نLل! ا.لتتقا ا* "ا Iاش .ل! ةي,.Lلا ة6ا(لا 1ف لاق! $Bر3Zيل #:ر:
ام,NB اJر% اقي] /(#> 8عP: 'ل9: 2ا6ر: ن*! ملسلل /(#> jر4: ':#3: 2ا "ا 6ر: نمف
"ا 2اB 2ا $Lل m,ا 2ا ;6(ا 2ا يح, $Lعف+: ل! مل&لا 'يلع j., لاق! Iام&لا 1ف #ع:
2.Lيف نB 'ل ل.ق: 2ا ا<يش 6ا(ا ا-ا /ر*ا ام,ا 1لاعت لاق! $L:.0: 2ا #:ر:
"ا 2-ابف ا3ل.>T 1لع ةمSاق ا7.متBرت !ا ة+يل ن* $تعZق ا* ي+:#لا 2-لا 1ف 1لاعت لاق!
"ا 2-اب لا #%ا ن* 'ب ن:(ا9ب $7 ا*! 1,.Lلا يف 1لاعت لاق! نيقسافلا `[Aيل!
1,.Lلا 1ف 1لاعت لاق! ر*ا 5ا /ا:ا لا ا!#بعت لا ?ب( ي9ق! 1+:#لا Iا9قلا 1ف 1لاعت لاق!
ني*.: يف ;ا.مس Hبس ن7ا9قف
$ت,ا! #يلا يلح* ريh $Lيلع 1لت: ا* لا ماع,لا ةمي3ب $Lل ^ل%T 1+:#لا $Lحلا 1ف 1لاعت لاق!
#:ر: ا* $Lح: "ا 2ا مر%
k(لا jربا نلف @.قع: نبا نع 1,.Lلا يف 1لاعت لاق! $L+يب $Lح: "ا $L% $Lل- 1لاعت لاق!
نيمBاحلا ريE .7! يل "ا $Lح: !ا 1با يل 2-N: 1ت%
2.فت ا* 1لع 2اعت&ملا نم%رلا ا+ب(! Oحلاب $L%ا @( لاق 1لاعت لاق!
$Lتا3*ا $Lيلع ^*ر% ر:[+Aلا $حل! م#لا! ةتيملا $Lيلع ^*ر% 1+:#لا $:رحتلا 1ف 1لاعت لاق!
1ف 2.3ت: ة+س نيعب(ا $3يلع ة*رح* ا3,اف 1,.Lلا $:رحتلا 1ف 1لاعت لاق! ة:nا $Lتا+ب!
k(لا
ةي+:#لا ;املLلا يف 1لاعت لاق! م!رحملا! 8Sا&لل م.لع* O% $3لا.*ا 1ف ن:Cلا! 1لاعت لاق!
1لع 1+&حلا ?ب( ةملB ^مت! ةي,.Lلا 1ف 1لاعت لاق! ن3متNف ;املLب 'ب( $ي7اربا 1لتبا -ا!
1ف /.J! ن* '+ع Gيفت&ملا $لس! 'يلع "ا 1ل> 'ل.ق '+*! ا!رب> امب 8يSارسا 1+ب
1تلا ;ا*اتلا "ا ;املLب -.عا 'ت-اعتسا 1ف ل.ق: 2اB ',ا #ي,ا&ملا! ن+&لا! jاحلا
'ت<ي4* نع Iيش '+* dرA: ل 5Cلا 1,.Lلا .7 اC7 2ا م.لعملا ن*! رJاف ل!رب ن7_!اP:ل
'تيعمب (اPفلا ا3فلاE #قف ةي+:#لا ;املLلا ا*ا! '+:.Lت!
ة6اعس ن* )ا+لا ا3ل OلE 1تلا Mقا.علا 2ا نيب $لس! 'يلع "ا 1ل> ',ا ا+7 6.قملا!
.3ف ?لCB ;اق.لAملا رSاس 2ا امB ?ل- 1لا ا3ب 2!ري: 1تلا لامعلاب ا3ل 2!ر&ي: ة!اقش!
jاL+لا 1لع ن:.بلا fامتJا ن* /(#ق: امب ما%(لا يف 2ا.يحلا رSاس! #ل.لا OلA: ',احبس
#ق 2اB 2اف 1تJ!_ NiT ل! 8B.تا ا,ا 2ا&,لا لاق .لف $%رلا 1ف نيSاملا fامتJا!
ل[ع! Iيi! ا-ا ا* KلAب Oم%ا 2اB Io! 1لا ةJا% ل! #J.: $ل لا! #J! #ل.ب 1ل ي9ق
/(ايتEا ري0ب Iاملا Oب&: #ق -ا "ا Iاش ا-ا #ل.لا 6اقع,ا H+م: ل Iاملا ل[ع 2اف Iاملا
"ا 1ل> "ا ل.س( H* ا+JرE لاق 5(#Aلا #يعس 1با نع نيحيحلا 1ف ^بR ا* اC7 ن*!
ا+يلع ;#تشا! Iا&+لا ا+ي3تشاف @رعلا ن* ايبس ا+ب>اف OلZملا 1+ب ة![h 1ف $لس! 'يلع
ا.لعفت لا $Lيلع ا* لاقف $لس! 'يلع "ا 1ل> "ا ل.س( ?ل- نع ا+لN&ف ل[علا ا+بب%ا! ةب[علا
1ب+لا 1تT لJ( 2ا رباJ نع $ل&* mيح> 1ف! ة*ايقلا م.: 1لا OلاE .7 ا* MتB #ق "ا 2اف
/رBا! ا3يلع K.iا ا,ا! 8A+لا يف ا+تي,اس! ا+ت*6اE ي7 ة:(اJ يل 2ا لاقف $لس 'يلع "ا 1ل>
ا3ل (#ق ا* ا3يتNيس ',اف ^<ش 2ا ا3+ع ل[عا لاقف 8محت 2ا
م6= OلE امB ن:.با ريh ن* 2ا&,لا OلE ن* 'لعف #ق ا* 1لع (6اق ',احبس "ا 2ا H* اC7!
OلE امB qقف ما ن* 'قلE ن*! ريقلا م6= Hل] ن* Iا.% OلE امB qقف @ا ن* 'قلE ن*!
ة6اتع* ريh `رEا @ابسNب ?ل- OلE نLل مل&لا 'يلع $:ر* نب mي&ملا
ريFB 'ق6 ن* ريFB 1ف Hق! #قف HSار4لل 2.لZعملا ةق6ا,[لا /#حP: ام,ا 2اB 2ا! H].ملا اC7!
(#قلا H* $7#%ا 8سرت&: نيمWعملا خSا4ملا ن*
ةقيقحلا H* 5رPلا! 8B.تلا! G:.فتلا @اب ن* ?ل- 8عP:! '+ع 13,! 'ب ر*ا امل Oقح* ريh
نم9ت: 8سا0لا 5#: نيب ^يملاB "ا H* 2.L: 2ا #بعلل ي0+: 8Sاقلا ل.ق 2ا M&ح:! ة:(#قلا
(.+لا /#+ع eع9: 1ت%! '+ع 13, ا* 8عف:! 'ب ر*ا ا* Xرت: 1ت% ي3+لا! ر*لاب 8معلا Xرت
'ZAس! '90با! '+ع 13, ا* نيب! 'ي](! 'ب%ا! 'ب "ا ر*ا ا* نيب 'ب Uرف: `Cلا 2اقرفلا!
ن:CلاB $3لعJ 2ا ;ا<ي&لا ا.%رتJا ن:Cلا M&% ما 1لاعت لاق امB '+يب "ا Uرف ا* نيب `.&يف
نيمل&ملا 8عP+فا 1لاعت لاق! 2.مLح: ا* Iاس $3تام*! $7ايح* Iا.س ;احلالا ا.لمع! ا.+*=
;احلالا ا.لمع! ا.+*= ن:Cلا 8عP, ما 1لاعت لاق! 2.مLحت eيB $Lل ا* ني*رPملاB
2.ملع: ن:Cلا `.ت&: 87 8ق 1لاعت لاق! (اPفلاB نيقتملا 8عP, ما k(لا 1ف ن:#&فملاB
ل! 8Wلا ل! (.+لا ل! ;املWلا ل! ريبلا! 1معلا 5.ت&: ا*! 1لاعت لاق! 2.ملع: ل ن:Cلا!
1ف ن* Hم&مب ^,ا ا*! Iا4: ن* Hم&: "ا 2ا ;ا.*لا ل! Iاي%لا `.ت&: ا*! (!رحلا
?ل- لاF*ا! (.بقلا
1عر4لا ي,اقرفلا ي3للا `.ب+لا (.*Nملاب ر*لا نيب [ييمتلا م#ع 1لا $3تل0ب ر*لا ي9ف: 1ت%
5#:ا 1لع 5رPت 1تلا لا.%لا ن* 6.J.لا 1ف 2.L: ا* نيب! ة+&لا! @اتLلا 'يلع ل6 5Cلا
'تيب.ب(! /(#ق! "ا Iا9قب HيمPلا 2.B ة3J ن* HمPلا 'J! 2!#34يف (اPفلا! (افLلا
ة*اعلا 'ت6ا(ا!
(اربلا! 'Sا#عا! 'Sايل!ا نيب 'ب "ا Uرف 5Cلا Uرفلا 'J! 2!#34: ل! 'Lل* 1ف 8Eا6 ',T!
ن:Cلا ةيعملا 87ا! 1+:#لا /ر*ا ا.عاiا ن:Cلا ةعاZلا 87ا! ن:رفاLلا! ني+*Yملا! (اPفلا!
;اZلh Gعبب !ا vايشلا Gعب نع ^لق, ;املLب ?ل- يف 2!#34ت&:! ر*لا اC7 ا.ع
$39عب
ة6ا(لا 8يبس نيLلا&لا "ا O:رi 87ا 1لع 'ب Iا+تعلا MP: ا* $Wعا ن* $يWع 8>ا اC7!
رفLلا ن* $3+* eSا.i 1لع ?ل- لام7ا Mب&ب 8E6 #ق ',اف '3J! 2!#:ر: ن:Cلا ة6ا(ا
نيZل&ملل 2ا!#علا! ي0بلا 1لع ني,!اع* ا!ري: 1ت% "ا لا 'ملع: لا* 2ايعلا! U.&فلا!
87ا ن* ',!.3: ن* ة,!اع* يف $3ب.لقب 2.3J.ت: ن:CلاB .لعلا! $لWلا 87ا ن* k(لا 1ف
ن* ?لCب ا.,اB ?ل- 1ف ا3با!رRا لا.%ا $3ل ^,اB ا-ا $3,ا ني,اV 6ا&فلا! k(لا 1ف .لعلا
ا7ريRNت 2اB ةحلا> ^,اB 2ا نLل 2ا#بلل ام* $Wعا ريRNتلا ن* ا3ل @.لقلا 2اف "ا Iايل!ا
" ا7!رL*! ة(ات " اب.بح* ا7ريRNت 2.L: لا.%لاف ا#ساف ا7ريRNت 2اB ة#ساف ^,اB 2ا! احلا>
1ف 6.قلا MP: \ي% نiابلا 1ف /ريh 8تق: ن* 1لع 6.قلا @.J! 1لع Iا3قفلا $لLت #ق! `رEا
e4Lب $7#%ل ة6اعلا UرE 6رP* 2!#ع:! ي,.Lلا ر*لا $3ب.لق! $3+iا.بب 2!#34ت&:! ?ل-
2ا! ة,ا7ا ةقيقحلا 1ف ',ا 2.ملع: ل! 'ل "ا ن* ة*ارB .7 'ت6ا(ا Oفا.: ريRNت !ا 'ل e4L:
2ا! ة*اقتسلا م![ل ة*ارLلا
'ل.س( ةعاi! 'تعاi .7! /ا]ر:! 'بح: اميف 'تقفا.* ن* $Wعا ة*ارLب /#بع مرL: $ل "ا
ل "ا Iايل!ا 2ا لا $3يف "ا لاق ن:Cلا "ا Iايل!ا $7 IلY7! 'Sا#عا ةا6اع*! 'Sايل!ا ةلا.*!
2.,[ح: $7 ل! $3يلع K.E
'بJ!ا اميف نيقفا.* ا.,اB 2ا! ن:#تقملا ن* $3ف $3يلع 'بJ!ا اميف 'ل نيقفا.* ا.,اB 2wف
"ا يلتب: ا* ا*ا! ابJا! @.بح* 8B bيل! @.بح* MJا! 8B 2ا H* نيبرقملا ن* $3ف 'ب%ا!
'ب( 1لع #بعلا ة*ارB 8Jل ?ل- bيلف Iار9لاب !ا ا7ري0ب !ا ة6اعلا UرAب Iار&لا ن* /#بع 'ب
?ل- 1ف /.ع ا-ا م.ق ا3ب 1ق4: #ق! ?ل- 1ف /.عاiا ا-ا م.ق ا3ب #ع&: #ق 8ب 'يلع ',ا.7 ل!
/لتبا ا* ا-ا ا*ا! ن*رBا يب( ل.قيف 'مع,! '7رBاف 'ب( /لتبا ا* ا-ا 2ا&,لا ا*اف 1لاعت "ا لاق
ما&قا ةRلR 1لع (.*لا /C7 1ف )ا+لا 2اB اC3ل! لB ن,ا7ا 1ب( ل.قيف 'ق_( 'يلع (#قف
"ا ةعاi 1ف ا7.لمعتسا ا-ا ة6اعلا UرAب $3تاJ(6 Hفترت $&ق
يف 2.Lت م.ق! /ريh! ماعلبB "ا ةيع* 1ف ا7.لمعتسا ا-ا "ا @اCعل ا3ب 2.]رعت: م.ق!
;ا%ابملا ةل[+مب $3ق%

ةPحل 'ق(ا.E ^,اB ام,ا 5Cلا م6= #ل! #يس $3يب+ل 2.عبتملا اق% 2.+*Yملا $7 ل!لا $&قلا!
ل.س( 13, 8>لا اC7 1ف qل0لا ةرFLل! "ا ةعاi 1لع ا3ب نيعت&: ةJاحل !ا "ا ن:6 ا3ب $يق:
Hف+: 5Cلا (.*Nملا 8عف 1لع Dرحلا 2!#ب (#قلا H* لاسرتسلا نع $لس! 'يلع "ا 1ل> "ا
ن*Yملا $لس! 'يلع "ا 1ل> "ا ل.س( لاق لاق ةر:ر7 1با نع 'حيح> 1ف $ل&* `!رف #بعلا
نعتسا! ?عف+: ا* 1لع Dر%ا ريE 8B 1ف! eيع9لا ن*Yملا ن* "ا 1لا M%T! ريE 5.قلا
ا*! "ا (#ق 8ق نLل! اCB! اCB 2اB ^لعف 1,ا .ل 8قت لف Iيش ?با>ا 2ا! 2[Pعت ل! "اب
1ل> 1ب+لا 1لا امتEا نيلJ( 2ا 6!ا6 1با ن+س يف! 2اZي4لا 8مع mتفت .ل 2اف 8عف Iاش
"ا ل.س( لاقف 8يB.لا $ع,! "ا 1ب&% 'يلع 19قملا لاقف ام7#%ا 1لع ي9قف $لس! 'يلع "ا
"ا 1ب&% 8قف ر*ا ?بلh ا-اف bيLلاب ?يلع نLل! [Pعلا 1لع م.ل: "ا 2ا $لس! 'يلع "ا 1ل>
1لاعت 'ل.ق! نيعت&, Xا:ا! #بع, Xا:ا 1لاعت 'ل.قل $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا ر*Nف 8يB.لا $ع,!
.7 'ل Hفا+لا -ا 'ت6ابع! "ا ةعاi .7 #بعلا Hف+: ا* 1لع Dرحلا 2اف 'يلع 8B.ت! /#بعاف
ن* 2اB 2ا! ةعاi .3ف ةعاZلا 1لع Hب 2اعت&: ا* 8B! ?ل- ن* 'ل Hف,ا Iيش ل! "ا ةعاi
jابملا b+J
نل ?,ا #ع&ل mيحلا \:#حلا 1ف $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا لاق
?تTر*ا يف 1ف ا3ع9ت ةمقللا 1ت% 'عف(! ةJ(6 ا3ب ;66_ا لا "ا 'J! ا3ب ي0تبت ةقف, Oف+ت
q:رفتلا .7! bيLلا #] .7 5Cلا [Pعلا 1لع م.ل: "ا 2ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا ربENف
1تلا ة*#قتملا ة(#قلا 1فا+: ل 2اB 2ا! 8عفلل ة,(اقملا ة(#قلا 1فا+: ?ل- 2اف 'لعفب ر*Y: اميف
ي3+لا! ر*لا oا+* 17
1لاعت "ا ا7رB- امB ا7(!#قمل لا mلت ل! 'ل ة,(اق* 2.Lت 8عفلا MJ.ت 1تلا ةعاZتسلا 2wف
1تلا ةعاZتسلا ا*ا! اعمس 2.عيZت&: ل ا.,اB! 'ل.ق 1ف! Hم&لا 2.عيZت&: ا.,اB ا* 'ل.ق يف
1لع "! 1لاعت 'ل.ق 1ف امB 2رتق: ل #ق! 8عفلا ا3ب 2رتق: #ق ?لتف ي3+لا! ر*لا ا3ب Oلعت:
ني% نبا 2ارمعل $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا ل.ق! ليبس 'يلا fاZتسا ن* ^يبلا x% )ا+لا
M+J 1لعف HيZت&ت $ل 2اف ا#عاقف HZت&ت $ل 2اف امSاق 8>
ما&قا ةعب(ا 1لا 'يف )ا+لا $&ق,ا #ق H].ملا اC3ف
5Cلا ',احبس @رلا ةي3لل ن:#7اش ةعاZلا! ة6ابعلا! ي3+لا! ر*لا M,اJ 1لا 2!رW+: م.ق
ن* ريFB لا% .7! ة,اعتسلا! 8B.تلا! (#قلا! Iا9قلا M,اJ 1لg 2!رW+: ل! /!#بع: 2ا ا!ر*ا
$3يلع Mل0: /رSاع4ل! "ا ;ا*رحل $3ميWعت! $7#ق ن&% H* $3ف ة#بعتملا! ة3قفتملا
1تلا ي7 'ل Iاع#لا! 'يلا NPللا! 'يلع 8B.تلا! "اب ة,اعتسلا 2ل 2لCAلا! [Pعلا! eع9لا
(.*لا 'يلع ر&يت! #بعلا `.قت
نع نيحيحلا 1ف! "ا 1لع 8B.تيلف )ا+لا `.قا 2.L: 2ا /رس ن* eل&لا Gعب لاق اC3ل!
ا#7اش Xا+لس(ا ا,ا ةا(.تلا يف 'تف> $لس! 'يلع "ا 1ل> "ا ل.س( 2ا !رمع نب "ا #بع
ل! tيلh ل! tفب bيل 8B.تملا ?تيمس يل.س(! `#بع ^,ا نيي*لل ا_ر%! ار:C,! ار4ب*!
نل! رف0:! .فع:! ة+&حلا ة<ي&لاب `[P: نLل! ة<ي&لا ة<ي&لاب 5[P: ل! Uا.سلاب @اA>
ل ا.ل.ق: 2اب افلh اب.لق! ام> ا,ا-=! ايمع ا+يعا 'ب mتفNف IاJ.علا ةلملا 'ب $يقا 1ت% '9بقا
"ا لا 'لا
^بR #ق! "اب لا ة.ق ل! ل.% ل $3ل.قب yرعلا 8م% ا.قاiا ام,ا yرعلا ةلم% 2ا `!( اC3ل!
8B.ت: ن*! 1لاعت لاق ة+Pلا _.+B ن* [+B ا3,ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع نيحيحلا 1ف
$76ا[ف $7.4Eاف $Lل ا.عمJ #ق )ا+لا 2ا )ا+لا $3ل لاق ن:Cلا 1لاعت لاق! 'ب&% .3ف "ا 8ع
1ف! ني+*Y* $ت+B 2ا 2.فاE! $7.فاAت لف 'ل.ق 1لا 8يB.لا $ع,! "ا ا+ب&% ا.لاق! ا,ام:ا
ا3لاق 8يB.لا $ع,! "ا ا+ب&% ا.لاق! 'ل.ق يف '+ع "ا ي]( )ابع نبا نع `(اAبلا mيح>
2ا )ا+لا $3ل لاق ني% $لس! 'يلع "ا 1ل> #مح* ا3لاق! (ا+لا 1ف 1قلا ني% 8يلAلا $ي7اربا
$Lل ا.عمJ #ق )ا+لا
$3قا!-ا! $3Sا.7ا 1لع نLل 'ب 2.+يعت&:! 'يلا $7(اقتفا! Oحلا ةيب.ب( 2!#34: 2اR $&ق !
ةرقفتملا ن* ريFB لا% اC7! 'تبح*! 'ب9h! /ا](! 'ي3,! /ر*ا ةقيق% 1لا ن:رVا, ريh
اريFB اC3ل! ةف.تملا!
'بح:! @رلا 1]ر: ا* 2!#ق: ل! 6.J.لا 1ف ا3ب 2.فرت: 1تلا لا.%لا 1لع 2.لمع: ا*
ي3+لا! ر*لا 8يZعت 1لا 2!6.عيف 'تا]ر* ي7 'تيع* 2ا 2.+Wيف 2.Zل0: ا* اريFB!
ةاعار* 2!6 ا3ع* لاسرتسلا MP: ة:(#قلا ةقيقحلا /C7 2ا 2.+W:! ةقيق% اC7 2.م&:!
ا+iاب! ار7اV 'ي3,! /ر*ا! 'تبح*! @رلا ةا]ر* `.حت ي7 1تلا ةي+:#لا ة:ر*لا ةقيقحلا
$3+* ريFB 8ب U.&فلا! ي>اعملا ن* f., 1لا 2!6.ع: #ق! $3لا.%ا 2.بل&: ا* اريFB IلY7!
$3ف نيقتملا ن* bيلف 'ي3,! "ا ر*ا #+ع eق: $ل ن*! `.قتلل ةبقاعلا 2ل ملسلا نع #تر:
(#قلاب dاPت%لا 1ف ة(ات! ةعرش ا3,.+W: ةع#ب ة(ات 'يف 2.Bر4ملا Hق! ا* Gعب 1ف 2.عق:
/.ع#تبا ا* رB- Kارعلا! ماع,لا ة(.س 1ف نيBر4ملا 'ب م- ا* رB- امل 1لاعت "ا! ر*لا 1لع
ا,ر*ا "ا! ا,Iاب= ا3يلع ا,#J! ا.لاق ة4%اف ا.لعف ا-ا! 1لاعت لاق امB 'عرش /.لعJ! ن:#لا ن*
$لا* ا.عرش 2ا! "ا '*رح: $لا* ا.*ر% 2ا 1لع $3*- #ق! Iا4حفلاب ر*N: ل "ا 2ا 8ق ا3ب
ا+Bرشا ا* "ا Iاش .ل ا.Bرشا ن:Cلا لاق! 1لاعت 'ل.ق 1ف (#قلاب $3JاPت%ا رB-! "ا 'عر4:
'بش $3يف 2.L: IلY7! KرE[لا! b:! 8ح+لا 1ف ا7ريW,! Iيش ن* ا+*ر% ل! ا,lابا ل!
اC7! اC7 ن*
ما&قلا رش IلY3ف 'ب 'ت,اعتسا! "ا ة6ابع نع kرعا ن* .7! \لاFلا $&قلا ا*ا!
'ل.ق! نيعت&, Xا:ا! #بع, Xا:ا ا.قق% ن:Cلا لا% .7! 6.محملا $&قلا .7 Hبارلا $&قلا !
/ا:ا لا #بع: 2ا _.P: ل 5Cلا $33لا ',ا ا!#3ش! 'تعاi 1لع 'ب ا.,اعتساف 'يلع 8B.ت! /#بعاف
"ا mتف: ا* ',ا! Hيفش ل! 1ل! ',!6 ن* $3ل bيل 5Cلا $3ب( ',ا! 'ل.س( ةعاi! 'تعاZب
لف ر9ب "ا ?&&م: 2ا! /#عب ن* 'ل 8سر* لف ?&م: ا*! ا3ل ?&م* لف ةم%( ن* )ا+لل
ي,6ا(ا 2ا "ا 2!6 ن* 2.ع#ت ا* $ت:Tرفا 8ق 'ل9فل 6ا( لف ريAب X6ر: 2ا! .7 لا 'ل eشاB
'تم%( ;اL&م* ن7 87 ةم%رب ي,6ا(ا !ا /ر] ;افشاB ن7 87 ر9ب "ا
2.Lت 2ا @ابسلا .ح*! #ي%.تلا 1ف Xرش @ابسلا 1لا ;افتللا Iاملعلا ن* ةفSاi لاق اC3ل!
'ب (.*Nملا 8B.تلا ام,ا! fر4لا يف j#ق ةيلLلاب @ابسلا نع kارعلا! 8قعلا 1ف cق, ابابسا
fر4لا! 8قعلا! #ي%.تلا 19تق* 'يف HمتJا ا*
ن* 2اB 2ا! ا#:#ش اZلh qلh #قف O:رZلا 87ا ة*اع ;ا*اق* ن* 8B.تلا نV ن* 2ا نيبت #قف
نساح* M%ا> '+ع ?ل- CEا! خSا4ملا 8Jا ن* .7! ;ا*اقملا 8لع M%اB خSا4ملا 2ايعا
ل ',ا '+V! qقف ة*اعلا t% 'ب @.لZملا 2ا '+Wل ?ل- لاق ن* ةP% eع] ر3V! bلاPملا
لامعلا 8عJ ن* ةل[+مب ?ل-! ?لCB Iاع#لا 8عJ ن* لا% /C7! 6.قملا 8يحت 1ف 'ل ة#Sاف
ةعاi! ة6ابع 17 1تلا @ابسلا ن* 'يلع MP: ا* نع 8B.تلاب 80تشا نمB ?لCB ا3ب (.*Nملا
/#بعاف 1لاعت 'ل.ق 1ف ةلEا6 ي7 1تلا ا3ب (.*Nملا @ابسلا Xرت يف اC7 qلh 2اف ا3ب (.*N*
/#بعاف 1لاعت 'ل.ق 1ف 8Eا6 .7 5Cلا 'ب (.*Nملا 8B.تلا Xرت يف ل!لا qل0B 'يلع 8B.ت!
'يع 8B.ت!
2اB 2ا! ة*اعلا ن* .3ف ;ا%اب* ل.% 1ف .7 'ل /lاع6! "ا 1لع 'لB.ت 2اB ن* لاق: نLل
ل.% 1ف 'يلع 8B.ت! /اع6 ن* 2ا امB ة>اAلا ن* .3ف ;ابJا!! ;ابحت&* ل.% 1ف
نع d(اE 8ب 'ل.س(! " Dاع .3ف 8B.تلا نع kرعا ن*! '&ف+ل $لاV .3ف ;ا*رح*
$ت+*= $ت+B 2ا م.ق ا: 1س.* لاق! 1لاعت "ا لاق ة>اAلل ماقملا اC7 2.L: eيLف 2ام:لا ةقيق%
نمف $LلCA: 2ا! $Lل Mلاh لف "ا $Bر+: 2ا 1لاعت لاق! نيمل&* $ت+B 2ا ا.لB.ت 'يلعف "اب
ا* $ت:Tرفا 8ق 1لاعت لاق! 2.+*Yملا 8B.تيلف "ا 1لع! 1لاعت لاق! /#عب ن* $Bر+: 5Cلا ا-
'يلع "ا 1ب&% 8ق 'ل.ق 1لا /ر] ;افشاB ن7 87 ر9ب "ا ي,6ا(ا 2ا "ا 2!6 ن* 2.ع#ت
2.لB.تملا 8B.ت:
1ف 1ل!لاف `رEا ةر9ملا Hف6 1ف! ة(ات ةعف+ملا MلJ 1ف "ا 1ب&% ةملLلا /C7 "ا رB- #ق!
'ل9ف ن* "ا ا+يتYيس "ا ا+ب&% ا.لاق! 'ل.س(! "ا $7ات= ا* ا.]( $3,ا .ل! 1لاعت 'ل.ق
ة:nا 'ل.س(!
ا.لاق! ا,ام:ا $76ا[ف $7.4Eاف $Lل ا.عمJ #ق )ا+لا 2ا )ا+لا $3ل لاق ن:Cلا 'ل.ق 1ف ةي,اFلا !
X#:ا 5Cلا .7 "ا ?ب&% 2اف X.ع#A: 2ا ا!#:ر: 2ا! 1لاعت 'ل.ق 1ف! 8يB.لا $ع,! "ا ا+ب&%
'ل9ف ن* "ا ا+يتYيس "ا ا+ب&% ا.لاق! 'ل.س(! "ا $7ات= ا* ا.]( $3,ا .ل! 'ل.ق! /ر+ب
'ع.ق! 8بق 8B.تلاف (!#قملا 2اف+تL: 8B.تلا! ا]رلا! 8B.تلا! ا]رلاب ر*لا نم9ت: 'ل.س(!
Mي0لا ?ملعب $3للا ةللا 1ف ل.ق: $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا 2اB اC3ل! 'ع.ق! #عب ا]رلا!
1,ا $3للا يل اريE ةاف.لا ^,اB ا-ا 1+ف.ت! يل اريE ةايحلا ^,اB ا* ي+ي%ا OلAلا 1لع ?ت(#قب!
1ف #قلا ?لNسا! ا]رلا! M90لا يف Oحلا ةملB ?لNسا! ة6ا34لا! Mي0لا يف ?تي4E ?لNسا
ل نيع ةرق ?لNسا 1,ا $3للا HZق+ت ل نيع ةرق ?لNسا! #ف+: ل اميع, ?لNسا! 1+0لا! رقفلا
رW+لا ةCل ?لNسا! ;.ملا #عب aيعلا 6رب ?لNسا! Iا9قلا #عب ا]رلا ?لاسا ي,ا $3لللا HZق+ت
ة+:[ب ا+:_ $3للا ةل9* ة+تف ل! ةر9* Iار] ريh ن* ?Sاقل 1لا U.4لا ?لNسا! ?3J! 1لا
رسا: نب (امع \ي% ن* 1Sا&+لا! #م%ا /ا!( ن:#ت3* ةا#7 ا+لعJا! 2ام:لا
خSا4ملا ن* ةفSاi 2اB اC3ل! ا]رلا ةقيق% ل ا]رلا 1لع م[ع .3ف Iا9قلا 8بق 2.L: ا* ا*ا!
ربلا 1ف ?ل- .ح, Hق: امB $3مSا[ع ^A&ف,ا Hق! ا-اف Iلبلا f.ق! 8بق ا]رلا 1لع 2.*[ع:
2!رW+ت $ت,ا! /.مت:ا( #قف /.قلت 2ا 8بق ن* ;.ملا 2.+مت $ت+B #قل! 1لاعت لاق امB /ريh!
2.لعفت لا* ا.ل.قت 2ا "ا #+ع اتق* ربB 2.لعفت لا* 2.ل.قت $ل ا.+*= ن:Cلا ا3:ا ا: 1لاعت لاق!
2اي+ب $3,اB اف> 'ليبس 1ف 2.لتاق: ن:Cلا Mح: "ا 2ا
"ا ل[,اف /ا+لمعل "ا 1لا M%ا لامعلا `T ا+ملع .ل ا.لاق امل ة:nا /C7 ^ل[, D.>ر*
'7رB ن* '7رLف 6ا3Pلا ة:= 1لاعت! ',احبس
#3علاب 'يلع f(ا4لا 'بJ.: لا* '&ف, 1لع MJ.: 2Nب Iلبلل kرعت: 2ا Iرملل /رB اC3ل!
ريh ن* نيحيحلا 1ف ^بR امB 2.عاi 'يف #لب 1لع م#ق: !ا ة:ل! MلZ: !ا ?ل- .ح,! (C+لا!
dرAت&: ام,ا! ريAب 1تا: ل ',ا لاق! (C+لا نع 13, ',ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع 'J!
2ا ?,اف ة(ا*لا لN&تل ةرمس نب نم%رلا #بعل لاق ة,ا نيحيحلا يف نع ^بR! 8يAبلا ن* 'ب
1لع ^فل% ا-اة ا3يلع ^+عا ةلN&* ريh ن* ا3تيZعا 2ا! ا3يلا ^لB! ةلN&* نع ا3تيZعا
نيحيحلا 1ف ة+ع ^بR! ?+يم: نع رفB! ريE .7 `Cلا ;Nف ا3+* اريE ا7ريh ^:Tرف نيم:
rف ا3ب $ت,ا! k(Nب Hق! ا-ا! ةيلع ا.*#قت لف k(Nب ةب $تعمس ا-ا 2.عاZلا 1ف لاق ة,ا
ةيفاعلا ةللا ا.لاسا! !#علا Iاقل ا.+متتل لاق ة,ا نيحيحلا 1ف ة+ع ^بR! ة+* ا(ارف ا.JرAت
2ا 19تق: ام* ?ل- لاF*ا! K.ي&لا لrV ^حت ة+Pلا 2ا ا.ملعا! ا!رب>اف $7.متيقل ا-ا نLل!
8عف: امB Iاف.لاب 8Aبيف Iايشا ةيلع مرح:! Iايشا ةيلع MJ.: اميف 1ع&: 2ا 10ب+:ل 2ا&,zا
6.3علا Gق+ب 2.لتب: InY7 Mلاh! (.*ا 1لع ا6.3ع ةللا #7اع: نم* ريFB
ني+ق.ملا لاJرلا ن* 2.L: 1ت% 8L+: ل! ^بF:! رب: 2ا ةيلعف 1لتبا ا-g 2ا&,لا 2ا 19تق:!
ن* ?ل- HيمJ 1ف #ب ل! ;ابJا.لاب نيمSاقلا
8E#:! ;ا(.Wحملا Xرت! ;ابJا.لا Iا6ا 1لع نيمل&ملا Uافتاب ابJا! ربلا 2اB اC3ل! ربلا
13, اميف ).ف+لا Iا.7ا fابتا نع ربلا! ا3يف f[P: 2ا نع MSاملا 1لع ربلا ?ل- 1ف
ة+ع ةللا
1لاعت 'ل.ق 1ف ةللاب ',رق! اع].* نيع&ت ن* رFBا 1ف 'باتB 1ف ربلا "ا رB- #ق!
"ا 2ا ةللا! ربلاب ا.+يعتسا! نيعشاAلا 1لع لا ةريبLل ا3,ا! ةللا! ربلاب ا.+يعتسا!
ل "ا 2اف رب>ا! 'ل.ق 1لا 8يللا ن* افل_! (ا3+لا 1فرi ةللا $قا! 'ل.ق! ن:ربالا H*
8بق! bم4لا f.لi 8بق ?ب( #محب mبس! 2.ل.ق: ا* 1لع رب>اف ني+&حملا رJا Hي9:
ة:nا ?ب,Cل ر0فتسا! O% "ا #ع! 2ا رب>اف ا3ب!رh
امل ر*Nب 2!#3: ةمST $7 ا+لعJ! 'ل.قب نيقيلا! ربلا نع ةR!(.* ن:#لا 1ف ة*ا*لا 8عJ!
ن* 'يف #ب ل 'ب 8معلا! 'ب 8مع! Oحلاب $لع 'لB ن:#لا 2اف 2.+ق.: ا+تا:{ب ا.,اB! ا!رب>
2اف $لعلاب $Lيلع '+ع "ا 1]( 8بJ نب -اع* لاق امB ربلا 1لا dاتح: 'ملع Mلi! 8ب ربلا
'ترBاC*! ةق#> 'ملع: ل نمل 'ميلعت! 6ا3J '+ع \حبلا! ةي4E 'تفرع*! ة6ابع " 'بلi
ة6اق )ا+لل $3لعP: ا*ا.قا $لعلاب "ا Hفر: #%.:! "ا #Pم: 'ب! #بع:! "ا Kرع: 'ب mيب&ت
$3:T( 1لا 2.3ت+:! $3ب 2!#ت3: ةمSا!
2g رعلا! 1لاعت لاق اC3ل! ربلا ن* 6ا3Pلا 1ف #ب ل! 6ا3Pلا ن* $لعلا نع \حبلا 8عPف
لاق! ربلاب ا.>ا.ت! Oحلاب ا.>ا.ت! ;احلالا ا.لمع! ا.+*= ن:Cلا لا ر&E 1فل 2ا&,zا
(ابلا! `#:لا 1ل!ا @.قع:! Uاحسا! $ي7اربا ا,6ابع رB-ا! 1لاعت
10لا 1,اFلا #]! لل9لا ل!لا #]! 6اشرلا.7 Oحلاب 8معلا! `#3لا 8>ا .7 Hفا+لا $لعلاف
ا*! $Lب%ا> 8]ا* 17 ا-g $P+لا! 1لاعت لاق `.3لا fابتا 10لا! $لع ري0ب 8معلا لل9لاف
ن* ربلا 2ا لT 1لع لاق اC3ل! ربلاب لا 6اشرلا لا+: ل! $لعلاب لg `#3لا لا+: لف `.h
2ام:g ل لT لاقف 'ت.> Hف( $R #&Pلا 2اب )Tرلا HZق,ا ا-اف #&Pلا ن* )Tرلا ةل[+مب 2ام:لا
'ل رب> ل نمل
Iا9قلاب ا]رلا 1ف $7ريh! #م%ا ما*لا @اح>ا ن* خSا4ملا! Iاملعلا f_ا+ت #قف ا]رلا ا*T!
1,اFلا 1لع! ن:#تقملا لامعT ن* 2.L: ل!لا 1لعف نيل.ق 1لع Mحت&* !ا MJا! .7 87
ن*Yملا ل.ع* ربلا نLل! [ب[ع ا]رلا [:[علا #بع نب رمع لاق نيبرقملا لامعT ن* 2.L:
ا]رلاب " 8معت 2ا ^عZتسا 2g )ابع نبل لاق ',ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع `!( #ق!
1ف |P: $ل اC3ل! اريFB اريE /رLت ا* 1لع ربلا`ف 2اف HZت&ت $ل 2اف 8عفاف نيقيلا H*
MSاملا ن* /#بعب @رلا 'لعف: امب ا]رلا 1ف اC7! ?ل- @اP:ا ل ني]ارلا j#* لا 2=رقلا
لاق! )Nبلا ني%! Iار9لا! IاسNبلا 1ف ن:ربالا! 1لاعت لاق امB لا[ل[لا! رقفلا! kرملاB
Iار9لا! IاسNبلا $3ت&* $Lلبق ن* ا.لE ن:Cلا 8F* $L:N: امل! ة+Pلا ا.لE#ت 2ا $تب&% ما 1لاعت
@.لقلا 1ف لا[ل[لا! 2ا#بلا 1ف Iار9لا! لا.*لا 1ف IاسNبلاف ا.ل[ل_!
$لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا لاق امB 2ام:لا ن* .7! MJا! 'ل>Nف 'ب "ا ر*ا امب ا]رلا ا*T!
ن* .7! ايب, #محمب! ا+:6 ملسلاب! اب( "اب 1]( ن* 2ام:لا $عi Uا- mيحلا \:#حلا`ف
اميف X.مLح: 1ت% 2.+*Y: ل ?ب(! لف 1لاعت لاق 1لاعت "ا Iاش 2ا /رBC+س امB ةبحملا Hبا.ت
$3,T .ل! 1لاعت لاق! اميل&ت ا.مل&:! ^ي9ق ام* اJر% $3&ف,T 1ف ا!#P: ل $R $3+يب رPش
"ا qAسT ا* ا.عبتا $3,Nب ?ل- 1لاعت لاق! ة:nا "ا ا+ب&% ا.لاق 'ل.س(! "ا $7ات= ا* ا.](
ا!رفB $3,ا لا $3تاقف, $3+* 8بقت 2ا $3ع+* ا*! 1لاعت لاق! $3لامعT qب%Nف ',ا.]( ا.7رB!
2.7(اB $7! لا 2.قف+: ل! 1لا&B $7! لا ةللا 2.تN: ل! 'ل.سرب! "اب
$لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع #عس نع ام7ريh! `C*رتلا! #م%ا /ا!( ا* ل!لا f.+لا ن*!
Xرت م6= نبا ة!اقش ن*! 'ل "ا $&ق امب /ا](! " 'ت(اAتسا م6= نبا ة6اعس ن* لاق ',T
'ل "ا $&ق: امب 'ZAس! " 'ت(اAتسا
ا3ب ا]رلا fر4: ل 2.ل.ق: Iاملعلا رFBNف 2ايعلا! U.&فلا! رفLلا ن* ;اي3+ملاب ا]رلا ا*T!
لاق امB ا7ا9ق! ا7(#ق 2اB 2ا! ا3بح: ل! ا7ا]ر:ل ',احبس "ا 2اف ا3تبح* fر4ت ل امB
-g $3ع* .7! 1لاعت لاق! رفLلا /6ابعل 1]ر: ل! 1لاعت لاق! 6ا&فلا MP: ل "ا! ',احبس
"ا qAسT ا* ا.عبتا $3,Nب ?ل- 1لاعت "ا لاق امB ا3ZA&: 8ب ل.قلا ن* 1]ر: لا* 2.تيب:
$3لامعا qب%Nف ',ا.]( ا.7رB!
#بعلا 1لا ا3,.B ة3J ن* qA&ت! اقلE "ا 1لا ةفا9* ا3,.B ة3J ن* 1]رت ةفSاi ^لاق!
(#ق ام,ا ',احبس .7! #%ا! 8>ا 1لا 2ا6.ع: ام7 8ب 'لبق `Cلا`فا+: ل ل.قلا اC7! اب&B! لعف
ة7!رL* ا3&ف, 1ف 2.Lت #ق! ةي]ر* ةب.بح* ةمLحلا ?لت (ابتعاب 13ف ةمLحل Iايشلا
1ف امB رEnا ن* /رL:! ام7#%ا ن* MP: 2اف>! 'يف HمتP: #%ا.لا |4لا -g ةi.A&*!
/رL: ن*Yملا 5#بع bف, Gبق نع `66رت 'لعاف ا,ا |ش نع ;66رت ا* mيحلا \:#حلا
'+* 'ل #ب ل! 'تIا&* /رBا! ;.ملا
.3ف 'ل.عف* .7 `Cلا 19تقملاب ل 'لعف! "ا e>! .7 `Cلا Iا9قلاب ا]رلاب لاق ن* ا*T!
ن* 1لاعت @رلا ;اCب م.ق: اميف ا]رلا 1ف bيل ملLلا 2اف ملLلا 6.ق* نع '+* d!رE
اC7 ريh 1ف /ا+يب #ق اC3ب Oلعت: اميف ملLلا! 'تل.عفمب ا]رلا`ف ملLلا ام,ا! 'لاعفا! 'تاف>
H].ملا
اC3ل! ا]رلاب #محلار&ف $39عب 2ا 1ت% #محلا .7 'لامLف @.لقلا لامعا ن* 2اB 2ا! ا]رلا!
ل!ا \:#حلا 1ف! 'Sا9قب ا]رلا نم9ت: ?ل-! لا% 8B 1لع "ا #م% ة+&لا! @اتLلا 1ف IاJ
1ل> 1ب+لا نع `!(! Iار9لا! Iار&لا 1ف "ا 2!#مح: ن:Cلا 2!6امحلا ة+Pلا 1لا 1ع#: ن*
/اتا ا-ا! ;احلالا $تت 'تمع+ب `Cلا " #محلا لاق /ر&: ر*لا /اتا ا-g 2اB ',ا $لس! 'يلع "ا
`رعشلا 1س.* 1با نع #م%ا ما*لا #+&* 1ف! لا% 8B 1لع " #محلا لاق /I.&: `Cلا ر*لا
`#بع #ل! $ت9بقا 'تLSلمل "ا ل.ق: #بعلا #ل! Gبق ا-g لاق $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع
X#م% 2.ل.قيف `#بع لاق ا-ا* ل.قيف $ع, 2.ل.قيف /6اYف ةرمR $ت9بقا ل.قيف $ع, 2.ل.قيف
'يلع "ا`ل> #مح* ا+يب,! #محلا ^يب /.مس! ة+Pلا 1ف اتيب `#بعل ا.+با ل.قيف HJرتسا!
Iار9لا! Iار&لا 1لع "ا 2!#مح: ن:Cلا 2!6امحلا $7 'ت*ا! #محلا Iا.ل M%ا> .7 $لس!
2ا#34* 'بJ.: Iار9لا 1لع #محلا!
'قلE |ش 8B ن&%ا ',اف '&ف+ل 'ل Oحت&* ?لCل MJ.ت&* ',احبس "ا 2Nب #بعلا $لع ام7#%ا
$ي%رلا ريبAلا $يLحلا $يلعلا .7! |ش 8B نقتا!

1ف $ل&* `!( امB '&ف+ل /(ايتEا ن* ريE ن*Yملا /#بعل "ا (ايتEا 2Nب 'ملع 1,اFلا !
ن*Yملل "ا 19تق: ل /#يب 1&ف, `Cلا! لاق $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع /ريh! 'حيح>
2ا! 'ل اريE 2اLف رLش Iارس 'تبا>ا 2ا ن*Yملل لا #%ل ?ل- bيل! 'ل اريE 2اB لا Iا9ق
'ل اريE 2اLف رب> Iار] 'تبا>ا
Iلبلا 1لع رب: `Cلا ن*Yملل "ا 'ي9ق: Iا9ق 8B 2ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا ربENف
1ف ام7رB-! (.Lش (اب> 8Lل ;ا:ل ?ل- 1ف 2ا 1لاعت لاق 'ل ريE .3ف Iار&لا 1لع رL4:!
'باتB ن* H]ا.* ةعب(ا
اC3ل! 'ل اريE Iا9قلا 2.L: 2ا م[ل: لف IاEرلا 1لع رL4: ل! Iلبلا 1لع رب:ل ن* ا*Nف
نيبا.Pب 1>اعملا ن* ن*Yملا 1لع 19ق: ا* 1لع اC7 6(!ا ن* MيJا
ن* ?با>ا ا* 1لاعت 'ل.ق 1ف امB #بعلا 'لعف ا* ل #بعلا @ا>ا ا* ل!ا+ت: ام,ا اC7 2ا ام7#%ا
1لاعت 'ل.قB! Iار] ن* `ا ?&ف, نمف ة<يس ن* ?با>ا ا*! Iارس ن* `ا "ا نمف ة+&%
$B.لب,! 1لاعت لاق امB Iار9لا! Iار&لاب `ا 2.عJر: $3لعل ;ا<ي&لا! ;ا+&حلاب $7ا,.لب!
ا3ب ا.%رف: ة<يس $Lبت 2ا! $7Y&ت ة+&% $L&&مت 2ا 1لاعت لاق! ة+تف ريAلا! ر4لاب
1>اعملا! ;اعاZلا ا3ب 6ار:! (ا9ملا! (ا&ملا ا3ب 6ار: ;ا<ي&لا! ;ا+&حلاف
#بعلا @ات ا-اف 2ام:لا Gق+ت @.,Cلا! (.L4لا (ابلا ن*Yملا O% 1ف اC7 2ا 1,اFلا @ا[Pلا!
8بق '+* اريE ةب.تلا #عب 6!ا6 2اB eل&لا Gعب لاق ةب.تلاب 'تJ(6 Hفترت #ق! "ا 'ب%T
ا3ب 8E#يف ة+&حلا 8معيل #بعلا 2T ريبJ نب #يعس لاق امB 2اB ةب.تلاب 'ل 19ق نمف ة<يZAلا
'+يع M, 2.Lتف ة+&حلا 8مع: ',ا ?ل-! ة+Pلا ا3ب 8E#يف ة<ي&لا 8معيل #بعلا 2ا! (ا+لا
1ف ^بR #ق! ا3+* 'يلا @.ت:! "ا ر0فت&يف '+يع M, 2.Lتف ة<ي&لا 8مع:! ا3ب MPع:!
2اف ة<يس 8عف ا-ا ن*Yملا! $يتا.Aلاب لامعلا لاق ',ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع mيحلا
@ابسT ةر4عب '+ع Hف#+ت ا3تب.قع
8مع: !ا 'ل ارف0يف رف0ت&: !ا 'ل M,-ل نمB M,Cلا ن* MSاتلا 2اف 'يلع "ا @.تيف @.ت: 2T
'ل 2!رف0ت&:! 2.+*Yملا ',ا.Eا 'ل .ع#: !ا ;ا<ي&لا نب7C: ;ا+&حلا 2اف ا7.حمت ;ا+&%
"ا 1ل> #مح* 'يب, 'يف Hف4: !ا 'ب "ا 'عف+: ا* $3لامعT @ا.R ن* 'ل 2!#3: !ا اتي*! اي%
ةقعلاب v_ربلا 1ف 'يلتب: !ا '+ع رفLت MSامب ا+:#لا 1ف 1لاعت "ا 'يلتب: !ا $لس! 'يلع
$%(ا 'م%ر: !ا '+ع رفL: امب ا3لا.7ا ن* ة*ايقلا ;ا>رع 1ف 'يلتب: !ا '+ع ا3ب رفLيف
ل.س( '+ع `!ر: اميف 1لاعت لاق امB '&ف, لا ن*.ل: لف ةر4علا /C7 'تNZEا نمف نيم%ارلا
#J! نمف ا7ا:ا $Lيف !ا $R $Lل ا3ي%ا $Lلامعا 17 ام,ا `6ابع ا: $لس! 'يلع "ا 1ل> "ا
'&ف, لا ن*.ل: لف ?ل- ريh #J! ن*! "ا #محيلف اريE
2ا $لع! "ا (اAتسا #ق 2اB !ا ا(.Lش ا(اب> 2اB ا-ا 'ل ريE Iا9قلا 2T $لع: ن*Yملا 2اB ا-wف
1ف! 'ل ريE .7 امب 1]( #ق 2اB 'ل "ا $&ق امب /ا](! " 'ت(اAتسا م6= نبا ة6اعس ن*
ا]رلا 'لف 1]( نمف Iا9قلاب 19ق: "ا 2ا لاق '+ع "ا 1]( 1لع نع mيحلا \:#حلا
ة(اAتسلا! Iا9قلا #عب ا]رلاف ة(اAتسلا! ا]رلا \:#حلا اC7 1فف qA&لا 'لف qAس ن*!
ربلا اC7 1ف! ا]رلا رB- 1ف اC3لف ربلا! Iار9لا ن* 8مBا اC7! Iا9قلا 8بق
مر% ن* @املا \:#حلا 1ف اC3ل! ا]رلا H* eيLف 'ل اريE ربلا H* Iا9قلا 2اB ا-ا $R
ا.عمس ;ا* امل $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا 2T /#+&* 1ف يعفا4لا /ا!( `Cلا رRلا 1ف @ا.Fلا
افلE! ةبي* 8B ن* Iا[ع "ا 1ف 2ا $لس! 'يلع "ا 1ل> "ا ل.س( ^يب ل= ا: ل.ق: لSاق
اC3ل! @ا.Fلا مر% ن* @املا 2اف ا.J(اف /ا:ا! ا.قFف "ابف ^Sاف 8B ن* اB(6! ?لا7 8B ن*
ا-ا '+ع 1فع '+Lل ةر9* 'يف 2.L: #قف 'يف ة#Sافل ',ا H* qق ا]رلل 1فا+ملا 2[حلاب ر*Y: $ل
?ل-! Mحت&* ن&% ةم%رلا 'J! 1لع ^يملا 1لع IاLبلا نLل "ا '7رL: ا* 'ب 2رتق: $ل
"ا 1ل> 1ب+لا ل.ق 1+ع* Kرع: اC3ب! '+* 'W% ;ا.فل 'يلع IاLبلا KلAب ا]رلا 1فا+:ل
"ا $%ر: ام,ا! ة6ابع @.لق 1ف "ا ا3لعJ ةم%( /C7 2g لاق! ^يملا 1لع 1Lب امل $لس! 'يلع
kايع نب 8ي9فلا 2اف ^يملا ةم%رل ل 'Wحل 1Lب: ن* IاLبB bيل اC7 2اف Iام%رلا /6ابع ن*
'لا% 'ب "ا 19ق امب 1](ا 2ا ^بب%Nف 19ق #ق "ا 2ا ^:T( لاق! ?ح9ف 1لع '+با ;ا* امل
لاحB 1لاعت "ا #م%! Iا9قلاب ا]رلا H* ^يملا ةم%( ا*ا! f[Pلا 87ا 1لا ةب&+لاب ن&% لا%
ربلاب ا.>ا.ت! ا.+*= ن:Cلا ن* 2اB $R 1لاعت لاق امB 8مBا اC3ف $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا
ةم%رملا! ربلاب 1>ا.تلا ',احبس رBCف ةم%رملاب ا.>ا.ت!
$3+*! f[Pب ةم%( 'يف 2.L: ن* $3+*! ة.&قب رب> 'يف 2.L: ن* $3+* ما&قاةعب(T )ا+لا!
)ا+لا $%ر:! 'بي: ا* 1لع رب: `Cلا 6.محملا ن*Yملا! f[Pلا! ة.&قلا 'يف 2.L: ن*
ام,ا اC7! 'ل ةبحملا Hبا.ت ن* "ا نع ا]رلا 2ا @ابلا اC7 1ف نيف+ملا ن* ةفSاi نV #ق!
'W% نع رW+لا #بعلا HZق H* '&ف+ب ?ل- 'قاقحتسل '+ع ا]رلا .7! ل!لا CENملا 1لع 'J.ت:
ا]رلا! 'ب ةقلعت* ةبحملا 2ا $R 'ل ريE 19قملا 2Nب 'ملعل ا]رلا .7! 1,اFلا CENملا KلAب
ةبح* 2اع., " ةبحملا 2g /.ح,! e+ملا اC7 لاق ا* ر:رقت 1ف لاق: #ق نLل 'Sا9قب Oلعت*
'&ف, 'قحت&: ا* 1لع 'ل #م% 2اع., 'ل #محلا ?لCB! 2ا&%لا ن* 'يف امل 'ل ةبح*! '&ف, 'ب
ةبحملل نيع.+لاB ا]رلل 2اع.+لاف /#بع 1لا ',ا&%ا 1لع #م%!
$لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا رB- اC3ل! ةبحملا t% ن* ?لCف 'ل.سرب! '+:#ب! 'ب ا]رلا ا*ا!
ام7 2احيحلا 2ايR#حلا 2اC7! 2ام:لا ة!ل% 6.J! ةبحملا 1ف رB- امB 2ام:لا $عi U!-
$ل&* mيح> 1فف 1ع#بلا 1لل9لا 2!6 1عر4لا 1,ام:لا U!Cلا! #J.لا ن* رBC: اميف 8>ا
ا+:6 ملسلاب! اب( "اب 1]( ن* 2ام:لا $عi Uا- لاق ',T $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع
#J! 'يف نB ن* QلR لاق ',ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع نيحيحلا 1ف! ايب, #محمب!
'بح:ل Iرملا MP: 2اB ن*! ام7ا.س ام* 'يلا M%T 'ل.س(! "ا 2.L: 2T 2ام:لا ة!ل% ن3ب
اC7! (ا+لا 1ف 1قل: 2ا /رL: امB '+* "ا /Cق,T -ا #عب رفLلا 1ف HJر: 2T /رL: 2اB ن*! "ا لا
ل.ق+ف ةبحملا 1لع ملLلا ن* نيب: ام*
8ب /#عا.ق 8JT! 'ل.>ا ربBT! 2ام:لا ;ابJا! $WعT ن* 'ل.س(! "ا ةبح* 8ب "ا ةبح* 8ف
لا.قT ن* ل.ق 8B 8>ا 'ب O:#تلا 2ا امB! ن:#لا! 2ام:لا لامعا ن* 8مع 8B 8>ا 17
نع !T ة6.مح* ةبح* نع ا*g ةبح* نع (#ت ام,ا 6.J.لا 1ف ةBر% 8B 2اف ن:#لا! 2ام:لا
(ابLلا #عا.قلا ن* ةبحملا ة#عاق 1ف ?ل- ا+Z&ب #ق امB ة*.*C* ةبح*
17 ة6.محملا ةبحملا 8>T! ة6.محملا ةبحملا نع لا (#تل ةي+:#لا ةي,ام:لا لامعلا HيمPف
8ب احلا> لمع 2.L:ل "ا #+ع ة*.*C* ةبح* نع (6الا 8معلا -w`لاعت! ',احبس "ا ةبح*
ا* 8معلا ن* 8بق: ل 1لاعت "ا 2wف "ا ةبح* نع لg (#ت ل ةي+:#لا ةي,ام:لا لامعلا HيمJ
ا,T 1لاعت "ا ل.ق: لاق ',ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع mيحلا 1ف ^بR امB '3J! 'ب #:(ا
`Cلل 'لB .7! }رب '+* ا,اف `ريh 'يف XرشNف لمع 8مع نمف Xر4لا نع IاBر4لا 1+hT
1Sارملا }(اقلا (ا+لا $3ب رع&ت ن* ل!ا $7 ن:Cلا ةRلFلا \:#% 1ف mيحلا 1ف ^بR! XرشT
1Sارملا U#تملا! 1Sارملا #7اPملا!
ن* ن:رEلا! نيل!لا 'ب \عب `Cلا .7! /ا.س "ا 8بق:ل `Cلا ن:#لا .7 " ن:#لا DلEا 8ب
ة:.ب+لاة.ع#لا ة>لE .7 اC7! 2ام:لا 87ا ةمST 'يلع Oفتا! MتLلا HيمJ 'ب ل[,T! 8سرلا
/ا%( 'يلع (!#ت `Cلا 2=رقلا MZق .7!
'ل الA* "ا #بعاف Oحلاب @اتLلا ?يلا ا+ل[,ا ا,ا $يLحلا [:[علا "ا ن* @اتLلا 8:[+ت 1لاعت لاق
#بعT 2ا ;ر*ا 1,ا 8ق 'ل.قB 1+عملا اC7 1ف ا3ت*اع ا3لB ة(.&لا! cلاAلا ن:#لا " لا ن:#لا
'ل.ق 1لا نيمل&ملا ل!ا 2.Bا 2ل ;ر*ا! ن:#لا 'ل الA* "ا
1لا ',!6 ن* ن:Cلاب ?,.ف.A:! /#بع KاLب "ا bيلT 'ل.ق 1لا 1+:6 'ل الA* #بعT "ا 8ق
1لا ة:nا /ر] ;افشاB ن7 87 ر9ب "ا 1,6ا(ا 2ا "ات 2!6 ن* 2.ع#ت ا* $ت:TرفT 8ق 'ل.ق
ةعاف4لا " 8ق 2.لقع: ل! ا<يش 2.Lلم: ل ا.,اB .ل!ا 8ق Iاعفش "ا 2!6 ن* ا!CAتا ما 'ل.ق
ن:Cلا @.لق ;_Nمشا /#%! "ا رB- -ا! 2.عJرت 'يلا $R kلا! ;ا.م&لا ?ل* 'ل اعيمJ
1,!ر*Nت "ا ري0فا 8ق 'ل.ق 1لا 2!ر4بت&: $7 ا-ا ',!6 ن* ن:Cلا رB- ا-g! ةرEnاب 2.+*Y:ل
ن:رBا4لا ن* نB! #بعاف "ا 8ب 'ل.ق 1لا 2.ل7اPلا ا3:ا #بعا
$3+* X6ابع لا نيعمJا $3+:.hل ?ت[0بف لاق ',ا bيلبا! م6= ةق ن* 'ق اميف 1لاعت لاق!
',ا لاق! ن:!ا0لا ن* ?لعبتا ن* لا 2اZلس $3يلع ?ل bيل `6ابع 2ا 1لاعت لاق! نيلAملا
ن:Cلا! ',.ل.ت: ن:Cلا 1لع ',اZلس ام,ا 2.لB.ت: $3ب( 1لع! ا.+*= ن:Cلا 1لع 2اZلس 'ل bيل
1ف لاق اC3ل! نيلAملا ري0ل .7 ام,ا /Iا.hا! 2اZي4لا 2اZلس 2ا نيبف 2.Bر4* 'ب $7
2اZي4لا fابتا! نيلAملا ا,6ابع ن* ',ا Iا4حفلا! I.&لا '+ع Kر+ل ?لCB eس.: ةق
نيعمJا $3+* 8عبت نم*! ?+* $+3J 2~*ل 1لاعت لاق امB (ا+لا @اح>ا $7
O% 1ف ة:nا /C7! Iا4: نمل ?ل- 2!6 ا* رف0:! 'ب Xر4: 2ا رف0:ل "ا 2ا! ',احبس لاق #ق!
ا* #يق! Xر4لا cE اC3ل! Mت: $ل ن*
'ل.ق ا*ا! Iا4: نمل /رف0: ',!6ا*! '+* Mت: $ل نمل Xر4لا رف0:ل ',ا ربENف ة<ي4ملاب /ا.س
اعيمJ @.,Cلا رف0: "ا 2g "ا ةم%( ن* ا.Z+قت ل $3&ف,ا 1لع ا.فرسا ن:Cلا `6ابعا: 8ق
ا3ل![, Mبس H* ?ل- نيب: ة:nا Uايس! Oلiا! $ع اC3ل! نيبSاتلا O% 1ف ?لتف
ا7Tرق 1تلا ة(.&لاB H].* ريh 1ف ?لCب ا!ر*ا ام,ا ن:رEnا! نيل!nا 2ا ',احبس ربEا #ق!
fامسg! pلبg ةIارق 'يلع Tرق: 2ا 1لاعت "ا /ر*ا امل 1با 1لع $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا
لا ا!ر*ا ا*! ة+يبلا $3تIاJ ا* #عب ن* لg @اتLلا ا.ت!T ن:Cلا Uرفت ا*! لاقف '>.Aب
ة:nا Iاف+% ن:#لا 'ل نيلA* "ا ا!#بعيل
ن* ?لبق ن* ا+لس(ا ا*! 1لاعت "ا لاق 8سرلا HيمJ \عب ?لCب! "الg 'لا ل ل.ق ةقيق% اC7!
ا+لس( ن* ?لبق ن* ا+لس(ا ن* لNسا! لاق! 2!#بعاف ا,ا لg 'لg ل ',ا 'يلا 1%., لg ل.س(
"ا ا!#بعا 2ا ل.س( ة*ا 8B 1ف ا+Fعب #قل! 1لاعت لاق! 2!#بع: ة3ل= نم%رلا 2!6 ن* ا+لعJT
;.عاZلا ا.ب+تJا!
'لا ن* $Lل ا* "ا ا!#بعا مل&لا 'يلع j., لاق امB 8>لا اC3ب $3ت.ع6 ا.حتتفا 8سرلا HيمJ!
'لا ن* $Lلا* "ا ا!#بعا ل.ق: 8B $7ريh! مل&لا $3يلع Mيعش! mلا>! 6.7 ?لCB! /ريh
89فا اميسل /ريh
"ا '+يب 8>لا اC7 2اف مل&لا ام3يلع ا#مح*! $ي7اربا ليلE ام7لB "ا CAتا ن:Cلا 8سرلا
ا*ا*ا )ا+لل ?لعاJ 1,ا 'يف "ا لاق `Cلا ما*لا.7 $ي7ارباف ام3ب /ر4,! 'يف ام7#:T! ام3ب
"ا X(اب ن:Cلا 'ل= ن* $7 ةلاسرلا! ة.ب+لا /C7 87Nف 8سرلا! @اتLلا! ة.ب+لا 8عJ 'ت:(- 1ف!
',اف 1فرZف `Cلا لا 2!#بعت ام* Iارب 1+,ا '*.ق! 'يبل $ي7اربا لاق -ا! ',احبس لاق $3يلع
2.عJر: $3لعل ةبقع 1ف ةيقاب ةملB ا3لعJ! ن:#3يس
امB ا,رZف `Cلا OلاAلا ن*لا 6.بع* 8B ن* ةIاربلا 17! " DلEلا ةملB 17 ةملLلا /C3ف
26ر: 2ا ة3ل= ',!6 ن* CAتTT 2.عJرت 'يلا! 1,رZف `Cلا #بعا ل 1لا* b: M%ا> لاق
1ف 1لاعت لاق! نيب* لل] 1فل ا-g 1,ا 2!Cق+: ل! ا<يش $3تعافش 1+ع ن0ت ل ر9ب نم%رلا
^لفا املف لاق "ا 2!6 ن* /#بع: اب( MBا.Lلا Gعب CAتا ن* لل] نيب: ا* رB- 2ا #عب 'تق
ا,ا ا*! افي+% k(لا! ;ا.م&لا رZف `Cلل 13J! ^3J! 1,ا 2.Bر4ت ام* }رب 1,ا م.قا: لاق
$ي7اربا لاق! ا,اZلس $Lيلع 'ب ل[+: $لا* "اب $تBرشا $L,ا 2.فاAت ل! 'ل.ق 1لا نيBر4ملا ن*
@( لا 1ل!#ع $3,اف 2.*#قلا $Blاب=! $ت,T 2!#بعت $ت+B ا* $ت:Tرفا مل&لا 'يلع 8يلAلا
`Cلا! نيف4: .3ف ^]ر* ا-ا! نيق&:! 1+عمZ: .7 `Cلا! ن:#3: .3ف 1+قلE `Cلا نيملاعلا
ا.لاق -g 'ع* ن:Cلا! $ي7اربا 1ف ة+&% ة.سا $Lل ^,اB #ق 1لاعت لاق! نييح: $R 1+تيم:
ة:nا $Lب ا,رفB "ا 2!6 ن* 2!#بعت ام*! $L+* IاIرب ا,ا $3*.قل
'ب Hمق! #ي%.تلا ن:6 " cلاAلا ن:#لا 'ب "ا ماقا `Cلا .7 $لس! 'يلع "ا`ل> ايب,!
'يلع "ا 1ل> لاق! MتLلا 87ا ن* ا!رفB ن:Cلا ن*! 8>لا 1ف اBر4* 2اB ن* نيBر4ملا
/#%! "ا #بع: 1ت% ةعا&لا `#: نيب eي&لاب ^Fعب /ريh! #م%T ما*لا /ا!( اميف $لس!
ن*! `ر*ا eلاE ن* 1لع (ا0لا! ةلCلا 8عJ! 1ح*( 8V ^حت 1ف_( 8عJ! 'ل ?:رشل
#ي%.تلل ة+م9تملا ;ا:nا ن* 'يلع "ا ل[,ا ا* Gعب م#قت #ق! $3+* م.قب 'ب4ت
ل $3ل 8يق ا-ا ا.,اB $3,ا 'ل.ق 1لا #%ا.ل $L3لا 2ا 'ل.ق 1لا اف> ;افالا! ا9:ا 1لاعت لاق!
U#>! Oحلاب IاJ 8ب 2.+P* رعا4ل ا+ت3لا ا.B(اتل ا+Sا 2.ل.ق:! 2!ربLت&: "ا لا 'لا
cق ن* /رB- ا* 1لا 2.*رL* $7! 'Bا.ف م.لع* U_( $3ل ?<ل!ا 'ل.ق 1لا نيلسرملا
"ا 6ابع لا 2.ف: امع "ا 2احبس 'ل.ق 1لا " ن:#لا DلEا! #ي%.تلا 1ف Iايب,لا
ن:Cلا لا اري, $3ل#Pت نل! (ا+لا ن* 8فسلا X(#لا 1ف نيقفا+ملا 2ا 1لاعت لاق! نيلAملا
"ا 1تY: K.س! ني+*Yملا H* ?<ل!Nف " $3ي,6 ا.لEا! "اب ا.متعا! ا.حل>ا! ا.بات
اميWع ارJا ني+*Yملا
$&i ل=! (.+لا! Kارعلا! ماع,لا ة(.س 1ف 8>لا اC3ف ةلمPلا 1ف!
ةي,#ملا (.&لا ن* H]ا.*! ةيLملا (.&لا ن* ?ل- ريh! 8فملا (.س! رملا ل=! $% ل=!
2!رفاLلا ا3:ا ا: 8ق DلEلا 1ت(.س 1ف 1ت% ن:#لا ة#عاق! ل.>لا 8>ا .3ف ر7اV ريFB
f.Zتلا ةل> 1ف ام3ب Tرق: $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا 2اB 2ات(.&لا 2اتا7! #%T "ا.7 8ق!
#ي%.تلل 2ات+م9ت* ام7! رPفلا ة+س! Kا.Zلا 1تعBرB
#قلاب " ن:#لا DلEا.7! `6ا(لا 1لمعلا #ي%.تلل ة+م9تم`3ف 2!رفاLلا ا3:ا ا: 8ق ا*اف
ة+م9تمف #%ا "ا .7 8ق ة(.س ا*ا! ابلاh K.تلا خSا4* 'ب $لLت: `Cلا .7! ة6ا(لا!
#%ا "ا .7 8ق Tرق: 2اB لJ( 2ا ة4Sاع نع نيحيحلا 1ف ^بR امB 1لمعلا 1ل.قلا #ي%.تلل
M%ا ا,اف نم%رلاةف> ا3,ل لاقف ?ل- 8عف: $ل /.لس $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا لاقف 'تل> 1ف
'بح: 'لا 2ا /!ربEا لاقف ا3ب Tرقا 2ا
ل.ق! 8يZعتلا 87ا ل.ق 1ف+: `Cلا 1لاعت! ة,احبس "ا e>! ن* ة(.&لا /C7 ^+م9ت اC3ل!
اC7 ريh 1ف ?ل- ا+Z&ب #ق امB ;اCلا 8Sاس 1ف #متعملا 8>لا 17 'ب ;(ا> ا* 8يFمتلا 87ا
/ري&فت IاJ امB #ملا #%لا ري&فت ن* 'ت+م9ت ا* H* ا3يلع ةمSلا 6امتعا ا,رB-! H].ملا
8Sل#لا ن* ?ل- 1لع ل6 ا*! نيعباتلا! ةباحلا! $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع
اZبتر* نيع.+لا #%ا 2اB 2ا! " ن:#لا DلEا .7! 1لمعلا #ي%.تلا .7 ا+7 6.قملا نLل
Xر4لا ن* f., 'يف! لا ة3ب4ملا 8يFمتلا 87ا!ةيم3Pلا 8يZعتلا 87ا ن* #%T #J.: لف رEلاب
امB ;ا*!#عملا نيب! '+يب !ا 'قلE نيب! "ا نيب ة:.&ت! Xرش 'يف $3ل.ق 8>ا -ا 1لمعلا
لامB ;.بR ل! ا%#* م[لت&ت ل 1تلا ةيبل&لا ;افلا 1ف ;ا*!#عملا نيب! '+يب ةلZعملا `.&:
$7 ا.تبRا ا-ا `!.&: امB! cق+لا ;اف> 1ف ;ا6.J.ملا ن* cقا+لا نيب! '+يب 2!.&:!ا
ا3,!#عيف ا3,!#بع: #ق 1ت% ا3قSاق% 1ف ;اق.لAملا نيب! '+يب ةلFمملا ن* $7 ا7ا] ن*!
نيلملاعلا @رب ;اق.لAملا 2!.&:! ا6ا#,ا 'ل 2.لعP:! $3برب 2.ل#عيف
8Aبلا! رقفلا! [Pعلاب "ا ا.ف: 1ت% 'ب ',.لFم:! U.لAملاب OلاAلا 2.ل#ع: ا* اريFB 6.3يلا!
ا* اريFB `(ا+لا! 'قلE ;اف> ن* 17! ا3+ع '3:[+ت MP: 1تلا cSاق+لا ن* ?ل- .ح,!
ةي3للا ;اف>! ةيب.برلا ;.ع, ن* ;اق.لAملا 1ف ا.لعP: 1ت% OلاAلاب U.لAملا 2.ل#ع:
اريبB ا.لع 2.ملاWلا ل.ق: امع 1لاعت! ',احبس OلاAلل لا mل: لا* 'ل 2!_.P:!
$3يلع $ع,ا ن:Cلا oار> $يقت&ملا oارلا ا+:#3: 2ا 'لN&, 2ا ا,ر*ا #ق 1لاعت! ',احبس "ا!
1ب+لا لاق #ق! نيلا9لا ل! $3يلع @.90ملا ريh نيحلالا! Iا#34لا! نيق:#لا! نييب+لا ن*
'بش 'يف ن* ة*لا /C7 1ف! 2.لا] `(ا+لا! $3يلع @.90* 6.3يلا $لس! 'يلع "ا 1ل>
ةCقلا !C% $Lلبق 2اB ن* ن+س نعبتتل $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا لاق امB IلY7! IلY7 ن*
نمف لاق `(ا+لا! 6.3يلا "ا ل.س( ا: ا.لاق /.متلE#ل M] رP% ا.لE6 .ل 1ت% ةCقلاب
نيحيحلا 1ف \:#حلا!
.7 '&ف+ل 6ارملا |4لاف /#%! "ا ة6ا(ا .7! " ن:#لا DلEا .7 1+:#لا 8معلا 8>ا 2اB ا-اف
ا*! 'ل.قB ة6ابعلا $ساب 1م&* @.لZملا IاJ ا* رFBا نLل ةبحملا لامB اC7! 'تاCل @.بحملا
$Lلبق ن* ن:Cلا! $LقلE `Cلا $Lب( ا!#بعا )ا+لا ا3:ا ا: 'ل.ق! 2!#بعيل لا b,لا! نPلا ^قلE
$Wع: ل `Cلا @.بحملاف 'ت:ا3,! لCلا لامB! 'ت:ا3,! Mحلا لامB نم9تت ة6ابعلا! اC7 لاF*ا!
)ا+لا ن*! 1لاعت لاق اC3ل! ا6.بع* 2.L: ل Mح: ل `Cلا $Wعملا! ا6.بع* 2.L: ل 'ل لC: ل!
2ا ',احبس نيبف " اب% #شا ا.+*= ن:Cلا! "ا MحB $3,.بح: ا6ا#,ا "ا 2!6 ن* CAت: ن*
ن:Cلاف "ا 2.بح: امB $3,.بح: ا.,اB 2ا! ا6ا#,ا "ا 2!6 ن* 2!CAت: ن:Cلا $3برب نيBر4ملا
ني+*Yملا 2T! $لعلا Hبت: Mحلا! "اب $+لعا ني+*Yملا 2ل $3,اR!ل! " $3+* " اب% #شا ا.+*=
" $3ب% HيمJ ا.لعJ ني+*Yملا 2ل! $لعلا Hبت: Mحلا! "اب $لعا /#%! " $3ب% HيمJ ا.لعJ
?ل- 2T م.لع*! Mحلا يف 6ا#,لا نيب! '+يب ا.Bرشا! /ري0ل $3ب% Gعب ا.لعJ ?<ل!ا! /#%!
2ا:.ت&: 87 8Jرل املس لJ(! 2.&B ا4ت* IاBرش 'يف لJ( لF* "ا @ر] 1لاعت 8ق 8مBا
2.ملع: ل $7رFBا 8ب " #محلا لF*
ني+*Yملا /6ابع! /Iايب,ا! 'لس( MP:! "ا Mح: ن*Yملا 2اف م.مع! Uل>ا 'يف ةبحملا $سا!
" 1تلا ةبحملا ^,اB 2ا! "ا ةبح* ن* ?ل- 2اB 2ا!
ن* ',احبس 'ب cتA: امب ة(.BC* 1لاعت! ',احبس 'لا ةبح* ;IاJ اC3ل! /ريh ا3قحت&: ل
1لاعت! ',احبس "ا ةبح* نم9تت Iامسلا /C7 8Lف ?ل- .ح,! 'ل 8تبتلا! 'يلg ةبا,لا! ة6ابعلا
1ب+لا 2اف ا3ق+ب 'ق,! ا3لامLب ن:#لا لامB 2ا نيب #قف ن:#لا 8>ا 'تبح* 2ا نيب امB ',ا $R
8يبس 1ف 6ا3Pلا '*ا+س ة!(-! ةللا /6.مع! ملسلا ر*لا )T( لاق $لس! 'يلع "ا`ل>
dاحلا ة:اقس $تلعJا 1لاعت لاق #ق! 'فرشا! /لعا .7! 8معلا ما+س ة!(- 6ا3Pلا 2ا ربEاف "ا
'ل.ق 1لا "ا #+ع 2!.ت&: ل "ا 8يبس 1ف #7اJ! رEnا "اب ن*= نمB مارحلا #P&ملا ة(امع!
/ريFB 'ل7ا! 6ا3Pلا 8Sا9ف 1ف D.+لا! $يWع رJا
$Blاب= 2اB 2ا 8ق 1لاعت لاق ةل*اLلا ةبحملا 8يل6 6ا3Pلا! #بعلا 'ب f.Zت ا* 89فا ',ا ^بR #ق!
ا3:T ا: نيب.بحملا نيبحملا ةف> 1ف لاعت لاق! ة:nا $Lتر4ع! $LJا!_ا! $L,ا.Eا! $Blا+با!
ني+*Yملا 1لع ةل-T ',.بح:! $3بح: م.قب "ا 1تN: K.&ف '+:6 نع $L+* #:رت ن* ا.+*T ن:Cلا
نيبحملا نيب.بحملا e>.ف $Sل ة*.ل 2.فاA: ل! "ا 8يبس 1ف 2!#7اP: ن:رفاLلا 1لع ة[عا
ة*.ل 2.فاA: ل! "ا 8يبس 1ف 2!#7اP: $3,ا! ن:رفاLلا 1لع ة[عا ني+*Yملا 1لع ةل-ا $3,Nب
'ب.بح* G0ب: ا* G0ب:! 'ب.بح* Mح: ا* Mحملا 2ل 6ا3Pلل ة*[لت&* ةبحملا 2wف $Sل
1+:! 'ب ر*N: امب ر*N:! 'ب90ل M90:! /ا]رل 1]ر:! ':6اع: ن* 56اع:! 'يلا.: ن* 1لا.:!
$7 -g $3ب90ل M90:! $7ا]رل @رلا 1]ر: ن:Cلا $7 IلY7! ?ل- 1ف 'ل Oفا.* .3ف '+ع
1ف رLب 1بل $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا لاق امB 'ل M90: امل 2.ب90:! /ا]رل 2.]ر: ام,ا
ا: $3ل لاقف ?ب( ^ب9hT #قل $3تب9hT ^+B 2ل $3تب9hT ?لعل للب! Mي3> $3يف ةفSاi
ا.لاقف @ر% نب 2ايفس .با $3بر* #ق 2اB! رLب ابT ا: ?ل "ا رف0: ل ا.لاق $Lتب9hT 87 1ت.Eg
.با رB-! a:رق #ي&ل اC7 2.ل.قتا رLب .بT $3ل لاقف ا7CEN* "ا !#ع ن* K.ي&لا ;CEا ا*
لامLل " اب9h ?ل- ا.لاق ام,g ?<ل!ا 2ل م#قت ا* 'ل لاقف $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لل ?ل- رLب
'ل.س(! "ا Iا#عل ةا6اعملا! 'ل.س(! " ةلا.ملا ن* $7#+ع ا*
`#بع لا[: ل 'ب( نع `!ر: اميف mيحلا \:#حلا 1ف $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا لاق اC3ل!
'ب رب: `Cلا /رب! 'ب Hم&: `Cلا 'عمس ^+B 'تبب%ا ا-wف 'ب%ا 1ت% 8فا.+لاب 1لا @رقت:
14م: 1ب! aZب: 1ب! رب: 1ب! Hم&: يف ا3ب 14م: 1تلا 'ل%(! ا3ب aZب: 1تلا /#:!
Gبق نع `66رت 'لعاف ا,ا |ش نع ;66رت ا*! ',Cيعل 1,-اعتسا ن<ل! '+يZعل 1+لNس ن<ل!
2ل 66رت: ',ا ',احبس نيبف '+* 'ل #: ل! 'تIا&* /رBا ا,ا! ;.ملا /رL: ن*Yملا `#بع bف,
;.ملا /رL: .7! '7رL: ا* /رL:! /#بع Mح: ا* Mح: ',احبس .7! نيت6ا(g k(اعت 66رتلا
;.م: 2ا #:ر: .3ف ;.ملاب 19ق #ق ',احبس .7! 'تIا&* /رBا ا,ا! لاق امB '7رL: .3ف
?ل- f.ق! ن* #بل ',ا نيب $R ا66رت ?ل- 1م&ف
لاق: #ق! '+ع 13+ملا /!رLملا G0بملا! 'ب (.*Nملا 1]رملا @.بحملا 1ف 6احتا! Uافتا اC7!
.7! رفاB 'ب 8Sاقلا! H+تم* لاح* ?ل- 2اف نيتاCلا 6احتا ?ل- bيل! 1ف>! 1ع., 6احتا 'ل
|ش 1ف #يقملا 6احتلا .7! $7.ح,! ةيJلحلاB Xا&+لا! ة9فارلا ن* ةيلا0لا! `(ا+لا ل.ق
'+يعب
U.لAملا 6.J! 2ا 2.مع[: ن:Cلا ن:Cلا 6.J.لا ة#%! 87ا ل.ق .7 `Cلا OلZملا 6احتلا ا*ا!
6احتلا 2ا امLف Xرش 8Lل H*اJ .7! 'ل 6.حJ! H,الل 8يZعت اC3ف OلاAلا 6.J! نيع .7
2.ل.ق: م.ق! DاAشلا Gعب 1ف #يقملا ل.لحلاب 2.ل.ق: م.ق 2اع., ل.لحلا ?لCLف 2اع.,
2اL* 8B 1ف "ا ;ا- 2ا 2.ل.ق: ن:Cلا ةيم3Pلا $7! |ش 8B 1ف 'ل.لحب
'ب%! '&ف, نع ',.بحمب Mي0: 2ا ةبحملا 1ف Iا+فلا 87ا ن* نيملZملا Gعبل Hق: #ق!
لا #34: ل 1ت% /6.J! نع /6.J.مب! 'تفرع* نع ةف!رعب! /رB- نع /(.B#مب Mي0:!
Hق! اب.بح* 2ا 8يق امB 'ب.بح* .7 ',ا /رLس! 'لقع cق,! /[ييمت لا!_ 1ف نWيف 'ب.بح*
1+ع ?ب ^بh لاقف ?عق!ا `Cلا ا* ^,Nف ^عق! ا,ا لاقف 'فلE '&ف, Mحملا 1قلNف $يلا 1ف
لل]! NZE اC7 2ا M:( لف 1,ا ?,ا ^++Wف
2اB 'لقع 'ب لا_ (.Wح* Mبس نع 8ح: 2ا ريh ن* رBCلا! ةبحملا ة.قل اC7 2اB 2ا نLل
ا3يف لا_ 1تلا لاحلا /C7 1ف ملLلا ن* '+* (#: امب اCEاY* 2.L: لف 'لقع لا!_ 1ف ا(!Cع*
Mل&ف لا.%ا! ل.قع "ا $7ات= م.ق $3,g ني,اPملا Iلقع 1ف 8يق امB (.Wح* Mبس ري0ب 'لقع
Mلس امب kرف ا* qقسT! $3لا.%ا 1قبا! $3ل.قع
$L: ل 2اB 2ا! ا(!Cع* 2ارL&لا نL: $ل ا(.ZA* 8قعلا لا!_ 'ب `Cلا Mب&لا 2اB ا-ا ا*ا!
ا(.34* $Lحلا 1ف fا[+لا 2اB 2ا! نيل.قلا m>ا 1ف ةقلi Hق: ل امB نيل.قلا m>ا 1ف /رفLب
?ل- ة#عاق 1ف $ل&: ل ن*! 'لا% 'ل $ل&: نميف! اC7 1ف ملLلا ا+Z&ب #ق!
eلL* ريh 'ب%ا> 2اB 2g! cقا, لا% اC7 8F* 1لا 'ب%اب 19ف: `Cلا Iا+فلاف لا% 8Lب!
"ا 1ل> #مح* ا+يب, نع ل! ة*لا /C7 89فا $7 ن:Cلا ةباحلا نع اC7 8F* 6ر: $ل اC3ل!
لا!_ Q#% ام,g! Oلعت f., 1س.* Oع> 1ف IلY3ل 2اB 2g! 8سرلا 89فا .7! $لس! 'يلع
ة*[لت&* ة*اتلا ةبحملا ^,اB 2T! $7#عب ن*! نيعباتلا Gعب 1لع ةي3للا ;ا6(ا.لا #+ع 8قعلا
ةبحملا "ا M%ا ن* 2ا م.لعملا نمف 'ت!ا#ع! 'ت:ل!! '7!رL*! 'ب.بح* 1ف @.بحملا ةقفا.مل
"ا 2g 1لاعت لاق امB $76ا3J ن* 'بح: ا* Mح: 2ا #ب ل! /Iا#عا G0ب: 2ا #ب لف ةبJا.لا
D.>ر* 2اي+ب $3,NB اف> 'ليبس 1ف 2.لتاق: ن:Cلا Mح:
لاق #ق امB ةبحملا ة*_لمب ':ر0: ?ل- 8ب ل-اعلا لCع! $S~لا م.ل 'يف رRY: ل ماتلا Mحملا!
1لع $3*.ل: ن* 2.فاA: ل ن:Cلا $7! 6.محملا ململا 87ا $7 IلY7! ?ل- 1ف Iارع4لا رFBا
'7رL: ا* 8عف 1لع ململا ا*ا! ريFB ?ل- 1لع ململا 2اف 'Sا#عا 6ا3J ن* /ا]ر:! "ا Mح: ا*
1لا f.Jرلا 8ب ململا اC7 1لع ربلا 6.محملا ن* bيل! Oحب م.ل .3ف 'ب%ا ا* Xرت !ا "ا
"ا 'بح: ا* 2.لعف: ن:Cلا ةي*لملا يب Uرفلا 8ح: اC3ب! 8iابلا 1ف `6امتلا ن* ريE Oحلا
'ل.س(! "ا '90ب: ا* 2.لعف: ن:Cلا ةي*لملا نيب! ?ل- 1ف $Sل ة*.ل 2.فاA: ل! 'ل.س(!
?ل- 1ف ململا 1لع 2!رب:!
HJر:! ةبحملا م[لت&: ام7ريh! IاJرلا! K.Aلاف 1+:6 8مع 8B 8>ا ةبحملا ^,اB ا-g! 8ف
HمZ: ام,g H*اZلا 1Jارلا 2اف ا3يلا
ن:Cلا ?<ل!ا 1لاعت لاق @.بحملا لا+يل K.Aلا ن* رف: eSاAلا! '90ب: اميف ل 'بح: اميف
2g لاق! ة:nا 'باCع 2.فاA:! 'تم%( 2.Jر:! @رقا $3:ا ةليس.لا $3ب( 1لg 2.0تب: 2.ع#:
"ا ةم%( 2.Jر: ?<ل!ا "ا 8يبس 1ف ا!#7اJ! ا!رJا7 ن:Cلا! ا.+*= ن:Cلا
(ا6! ة+Pلا 17 ةلاAلا ةم%رلا (ا6! رش 8Lل H*اJ $سا 'باCع! ريE 8Lل H*اJ $سا 'تم%( !
$ساة+Pلاف ة+Pلا ل.E#ب Oلعت 2g! IاJرلاف dا[ت*ا (ا#ف اي,#لا ا*ا! (ا+لا 17 cلاAلا @اCعلا
1ليل 1با نب نم%رلا #بع نع $ل&* mيح> 1ف امB "ا 'J! 1لا رW+لا /لعا! $يع, 8Lل H*اJ
87ا ا: 6ا+* `6ا, ة+Pلا ة+Pلا 87ا 8E6 ا-ا لاق $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع Mي3> نع
8قF: $لا ا+7.J! Gيب: $لا .7 ا* 2.ل.قيف /.مB[P+: 2ا #:ر: ا#ع.* "ا #+ع $Lل 2ا ة+Pلا
ا<يش $7اZعا امف 'يلا 2!رW+يف @اPحلا e4Lيف لاق (ا+لا ن* ا+يح+:! ة+Pلا ا+لE#:! ا++:_ا.*
ة6ا:[لا .7! 'يلا رW+لا ن* $3يلا M%ا
X(ا, ن* اف.E ل! ?ت+J 1لا اق.ش ?ت#بع ا* لاق ن* ل.ق 1ف /ابتشلا لا!_ نيبت: ا+7 ن*!
ا7ام&* 1ف 8E#: ل ة+Pلا 2ا 'عبات ن*! .7 نV 8Sاقلا اC7 2اف ?ت:l( 1لا اق.ش ?ت#بع ام,ا!
'قفا.: امB ;اق.لAملاب Hتمتلا 'يف ام* ?ل- .ح,! jام&لا! jاL+لا! )ابللا! @ر4لا! 8Bلا لا
امB "ا ة:l( bف+ب Hتمتل ',ا $ع[:! ا3برق: ن* !ا ةيم3Pلا ن* "ا ة:l( رL+: ن* ?ل- 1لع
Hتمتلا لا 'يف 8E#: ل ةرEnا! ة+Pلا 1م&* 2ا 1لع 2.قفت* IلY3ف ة3قفتملا ن* ةفSاi 'ل.ق:
$L+*! ا+:#لا #:ر: ن* $L+* 'ل.ق Hمس امل خSا4ملا ن* qلh ن* Gعب لاق اC3ل! ;اق.لAملاب
ني+*Yملا ن* `رتشا "ا 2ا 1لاعت 'ل.ق 1ف رE= لاق! "ا #:ر: ن* ن:Nف لاق ةرEnا #:ر: ن*
8B! 'يلا رW+لا ن:Nف ة+Pلاب لا.*لا! ).ف+لا ^,اB ا-ا لاق ة+Pلا $3ل 2Nب $3لا.*ا! $3&ف,ا
رW+لا ا3يف 8E#: ل ة+Pلا 2ا $3+Wل اC7
ن* .7! "ا 'J! 1لا رW+لا ا3يف ا* 1لعا! $يع, 8Lل ةع*اPلا (ا#لا ي7 ة+Pلا 2ا Oيقحتلا !
نع 2.ب.Pح* $3,اف (ا+لا 87ا ?لCB! D.+لا 'ب ;ربEا امB ة+Pلا 1ف ',.لا+: `Cلا $يع+لا
OلAت $ل .ل ?,ا /#ق ام,اف ل.ق: امب اف(اع 2اB ا-ا ل.قلا اC7 8Sاق 2ا H* (ا+لا 2.لE#: $3ب(
ة+Pلاب /6.ق*! ?يلا رW+لا! ?يلا @رقتلا MP:! #بعت 2ا MP: 2اLل ة+J OلAت $ل .ل !ا ا(ا,
U.لAملا 'يف Hتمت: ا* ا+7
Xا&+لا ن* نيZلا0لا Gعب 'ليAت 2ا! H+تم* اC3ف ل>ا ة6ا(ا ل! M%ري0ب 1حلا 8مع ا*ا!
80ت4: `Cلا 1,افلا! Iا+فلا لا% 1ف $لLت ',ل XاCف ل>ا ة6ا(ا 'ل 1قبتل 2ا #بعلا لامB 2ا نV!
ا3ب (.ع4لا! |ش ة6ا(لا! I1ش ةبحملا 6.J.ف ا3ب رع4: ل نLل! ةبح*! ة6ا(ا 'ل 'ب.بPمب
M% نعلا qق Xرحت: 2ا (.ت:ل #بعلاف qلh .7! ا7Iافت,ا ا.+V ا3ب ا!رع4: $ل املف رE= |ش
2ا&,ا 8Lف مام7! Q(ا% Iامسلا U#>ا $لس! 'يلع "ا`ل> 1ب+لا لاق اC3ل! ة6ا(ا! G0ب!
/.ع#: ا* "ا ةبح* ن* Mلقلاب م.ق: ة(ات نLل! ة6ا(لا 8>ا .7! $7 'ل! 8معلا .7! Qر% 'ل
$ع, '+ع "ا 1]( رمع لاق امB 'تيع* نع /ا3+:ا* '+* Iايحلا! 'للJا ن*! 'تعاi 1لا
'للJا 2اف 'فاE ا-ا eيLف 'فA: $ل .ل! 'ع: $ل .7 `ا 'ع: $ل "ا eA: $ل .ل Mي3> #بعلا
'تيع* ن* 'ع+م: " '*ارBا!
م.لعمف 'ل 'يلPتب $ع+تلا! '+ع @رلا @اPت%اب @Cعتلاب /lاJ(! 'ف.E Oلعت ا-ا eSاAلا 1Jارلاف
2ا! @اPت%لا ن* K.Aلا! 1لPتلا ةبح* ^بJ!ا 1تلا 17 ةبحملاف 'ل 'تبح* Hبا.ت ن* اC7 2ا
ة*[لت&ملا "ا ة6ابعب ?ل- MلZ: ام,ا اC3ف 'ب $ع+تلا! U.لAمب @Cعتلاب /lاJ(! 'ف.E Oلعت
ة+Pلا 87ا لا0تشا 2.L: اC3ل! ةبح* 8B ن* 1ل%ا ا7#J! "ا ةبح* ة!ل% #J! ا-ا $R 'تبح*
.7! bف+لا 2.م3ل: امB mيب&تلا 2.م3ل: ة+Pلا 87ا 2g \:#حلا 1ف امB |ش 8B ن* $Wعا ?لCب
ةبح* 1لا 'ق.&: 'ل IاJرلا! U.لAمب @Cعتلا ن* K.Aلاف 'تبح*! "ا رBCب $3مع+ت ة:اh نيب:
ةبح* رBCب ة+&لا! @اتLلا OZ, #ق لاقيف ةبحملا 8>ا 1لع 1+ب+: 'لB اC7! 8>لا 17 1تلا "ا
'ل.ق! ',.بح:! $3بح: 1لاعت 'ل.ق! 'ل اب% #شا ا.+*= ن:Cلا! 'ل.ق 1ف امB ني+*Yملا 6ابعلا
'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع نيحيحلا 1ف! 'ليبس 1ف 6ا3J! 'ل.س(! "ا ن* $Lيلا M%ا 1لاعت
ام* 'يلا M%ا 'ل.س(! "ا 2.L: 2ا 2ام:لا ة!ل% #J! 'يف نB ن* QلR لاق ',ا $لس!
امB '+* "ا /Cق,ا -ا #عب رفLلا 1ف HJر: 2T /رL: 2ا! "ا لا 'بح: ل Iرملا MP: 2T! ام7ا.س
1ف امB "ا ةبحمل ^بJ! $لس! 'يلع "ا 1ل> "ا 'ل.س( ةبح* 8ب (ا+لا 1ف 1قل: 2ا /رL:
',ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع نيحيحلا 1ف امB! 'ل.س(! "ا ن* $Lيلا M%T 1لاعت 'ل.ق
نيعمJا )ا+لا! /#لا!! /#ل! ن* 'يلا M%ا 2.Bا 1ت% $B#%ا ن*Y: ل /#يب 1&ف, `Cلا! لاق
8B ن* 1لا M%ا ^,ل "ا ل.س(ا: "ا! لاق ',ا @اZAلا نب رمع نع `(اAبلا mيح> 1ف!
ن* 1لا M%ا ^,ل "ا! لاقف ?&ف, ن* ?يلا M%ا 2.Bا 1ت% رمعا: ل لاقف 1&ف, ن* لا |ش
رمعا: 2nا لاق 1&ف,
ة:= لاق ',ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع mيحلا 1ف امB 'تبارق! 'تباح> ةبح* ?لCB!
م.يلا! "اب ن*Y: 8J( (ا,لا G0ب: ل لاق! (ا,لا G0ب Uاف+لا ة:=! (ا,لا M% 2ام:لا
لا 1+90ب: ل! ن*Y* لا 1+بح: ل ',ا 1* لا 1ب+لا #3عل ',ا '+ع "ا 1]( 1لع لاق! رEnا
" $B.بح: 1ت% ة+Pلا 2.لE#: ل /#يب 1&ف, `Cلا! )ابعلل لاق ',ا ن+&لا 1ف! Oفا+*
امل "ا ا.ب%ا لاق ',ا اع.فر* )ابع نبا نع \:#% `!( #ق! $شا7 1+ب 1+ع: 1تبارقل!
1لJل 1تيب 87ا ا.ب%ا! "ا Mح: 1,.ب%ا! 'مع, ن* 'ب $B!C0:
',.بح:! $3بح: 1لاعت لاق! ليلE $ي7اربا "ا CAتا! 1لاعت لاقف /#بعل ',احبس @رلا ةبح* ا*ا!
$3يلا ا.متاف نيZ&قملا Mح: "ا 2ا ا.Z&قا! ني+&حملا Mح: "ا 2ا ا.+&%ا! 1لاعت لاق!
نيقتملا Mح: "ا 2ا $3ل ا.ميقتساف $Lل ا.*اقتسا امف نيقتملا Mح: "ا 2ا $3ت#* 1لا $7#3ع
1قتا! /#3عب 1ف!ا ن* 1لب D.>ر* 2اي+ب $3,NB اف> 'ليبس 1ف 2.لتاق: ن:Cلا Mح: "ا 2g
نيقتملا Mح: "ا 2اف
ةف!رع* ةريFLف ة+iابلا! ةر7اWلا ;ابحت&ملا! ;ابJا.لا ن* "ا ا3بح: 1تلا لامعلا ا*ا!
2.قتملا "ا Iايل!T 2.+*Yملا $7!ا3ل7ل 'ب% ?لCB!
ة+&لا 87ا! ا3تمST! ة*لا eلس 'يلع `Cلا! ة+&لا! @اتLلا ا3ب OZ, امB O% ةبحملا /C7!
ةبح* 'تا-ا @.بح* ',احبس "ا 2ا K.تلا ةمSا! 2.عبتملا ن:#لا خSا4* HيمJ! \:#حلا!
',احبس .7 ?لCB! " اب% #شT ا.+*= ن:Cلا! 1لاعت لاق امB ا3,اف ةبح* 8مBا 17 8ب ةقيق%
ةقيق% ةبح* ني+*رملا /6ابع Mح:
نيب ةبسا+مل لا 2.Lتل ةبحملا 2ا $3+* امع_ نيفرZلا ن* ةبحملا ةقيق% ةيم3Pلا ;رL,ا!
اC7 f#تبا ن* ل!ا 2اB! ةبحملا MJ.ت Q#حملا! $:#قلا نيب ةبسا+*ل ',ا! @.بحملا! Mحملا
`ر&قلا "ا #بع نب ن:#لاE 'ب 1ح9ف ةي,اFلا ةSاملا 8Sا!ا 1ف $7(6 نب #عPلا .7 $سلا 1ف
"ا 8بقت ا.ح] )ا+لا ا3:ا لاقف 1A]لا م.: )ا+لا MZE qسا.ب Uر4ملا! Uارعلا ري*ا
1س.* $لL: $ل! ليلE $ي7اربا CAت: $ل "ا 2ا $ع_ ',ا $76( نب #عPلاب m9* 1,اف $Bا:اح]
'يلع رVا,! /ر3iNف 2ا.ف> نب $3Pلا '+ع M7Cملا اC7 CEا #ق 2اB! 'حبCف ل[, $R اميلLت
ةل[تعملا 1لا ?ل- 8قت,ا $R ا3ب 2اسارE ري*ا _.%ا نب $لس 'لتقف ةيم3Pلا ل.ق eي]ا 'يلا!
1لا ا.ع6! ملسلا ةمSا نحت*ا 1ت% 2.*Nملا ةفلE Iا+Rا $3ل.ق ر3V! #يبع نب !رمع fابتا
?ل- 1لع $3ل ةقفا.ملا
87ا ةع#تب*! ةف&لفتملا! ةم7اربلا ن* ة<بالا! نيBر4ملا نع -.EN* اC7 $3ل.ق 8>ا!
8يلAلا $ي7اربا Iا#عا $7 IلY7! ل>ا ةيت.بR ةف> 'ل bيل @رلا 2ا 2.مع[: ن:Cلا @اتLلا
1ف 2!رL+: $7! ا7ريh! م.P+لا! ل.قعلل 8Bاي3لا 2.+ب:! MBا.Lلا 2!#بع: $7! مل&لا 'يلع
8يق امB Mحملل ةقر0ت&ملا ةبحملا 17 ةلAلا 2ل اميلB 1س.*! ليلE $ي7اربا 2.L: 2ا ةقيقحلا
نع mيحلا 1ف ^بR ا* اC3ل #34:! ليلE 8يلAلا 1مس اCب! • 1+* j!رلا ?ل&* ^للAت #ق
;CAتل ليلE k(لا 87ا ن* اCAت* ^+B.ل لاق ',ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع #يعس 1با
'تلE ن* 8يلE 8B 1لا TربT 1,ا ة:ا!( 1ف! '&ف, 1+ع: "ا 8يلE $Lب%ا> نLل! ليلE رLب ابT
ليلE 1,CAتا "ا 2ا ة:ا!( 1ف! ليلE رLب ابT ;CAت ل ليلE k(لا 87ا ن* اCAت* ^+B .ل!
ليلE نيق.لAملا ن* CAت: 2ا 'ل mل:ل ',ا $لس! 'يلع "ا 1ل> نيبف ليلE $ي7اربا CAتا امB
'+ع "ا 1]( O:#لا رLب .با ا3ب )ا+لا O%ا 2اLل ?ل- نL*ا .ل ',ا!
?ب%ل 1,ا "ا! -اعمل لاق امB ا>اAشا Mح: ',اب '&ف, e>! #ق $لس! 'يلع "ا 1ل> ',ا H*
'ب% ة*اسا '+با ?لCB! $لس! 'يلع "ا ل.س( M% ةR(ا% نب #:_ 2اB! (ا,لل 'ل.ق ?لCB!
لاق لاJرلا نمف لاق ة4Sاع لاق ?يلا M%ا )ا+لا `T Dاعلا نب !رمع 'ل لاق! ?ل- لاF*ا!
لاق! ة4Sاع 1ب%Nف لاق 1لب ^لاق M%ا ا* نيبحت لT ا3+ع "ا 1]( 'ت+با ةمiافل لاق! ا7.با
ريFB اC7 لاF*ا! 'بح: ن* M%T! 'ب%Nف 'ب%ا 1,ا $3للا ن&حلل
87ا ن* اCAت* ^+B .ل! 'تلE ن* 8يلE 8B 1لا Tربا 1,ا لاق! DاAشا ةبحمب '&ف, e>.ف
ن* 17 \يحب ةبحملا OلZ* ن* cEا ةلAلا 2T $لعف ليلE رLب ابا ;CAتل ليلE k(لا
|4ل @.بحملا -g رE= |4لل 'تاCل اب.بح* ا3ب @.بحملا 2.L: 1ت% Mحملا ا3للAت! ا3لامB
Mحملا ا3للAتل ةم%ا[ملا! ةBر4لا 8بقتل ا3لامB ن*! ري0لا ?ل- نع Mحلا 1ف رEY* .7 /ريh
@.بحملا 2.L: \يحب ري0لا م#قت! ةم%ا[ملا 1قا+ت ةلAلاف Mحلا لامB! #ي%.تلا لامB ا3يفف
/ريh 'Bر4: 2ا _.P: لف " لا mلتل 'بح* /C7! /ريh ا3يف 'م%ا[: ل ةبح* 'تاCل اب.بح*
Mح: ام,اف Oحب اب.بح* 2اB ا-g /ريh Mح: ا* 8B! 'تاCل @.بح* .7! ةبحملا ن* 'قحت&: اميف
ا-ا! 1لاعت " 2اB ا* لا ا3يف ا* 2.عل* ة,.عل* اي,#لاف ةلiاب 'تبحمف /ري0ل M%ا ا* 8B! 'لJل
ا9:ا ?لCB! 'تللاA* رL+: 'تاCل اب.بح* "ا 2.L: 2ا رL,ا ن* 2ا م.لعملا نمف ?لCB ةلAلا ^,اB
1لع #بعلا 'بح:! @رلا Mح: \يحب ليلE /CAت: 2ا رL+: .3ف /6ابع ن* #%ل 'تبح* رL,ا 2ا
6ابعلل mل: ا* 8مBا
امLف لاعفلا ن* 8عف !ا ;افلا ن* ةف> 'ب م.قت 2ا $7(اL,ل /!رL,ا 1س.مل 'ميلLت ?لCB!
!ا $لLت: 2ا 2!رL+: ?لCLف |P: 2ا!ا `.ت&: 2ا !ا $لعا !ا ة(#ق !ا ةايحب eت: 2ا 2!رL+:
$3ب.لق ^3با4ت $3ل.ق 8F* $3لبق ن* ن:Cلا لاق ?لCB $3ل.ق ةقيق% اC3ف $لL:
1ف 2!#حل: ا!CEا ملسلا ر3Vا نمل /#حJ نLم: ل ا.لت* 2=رقلا! ار7اV ملسلا 2اB امل نLل
!ا 'تعاZل $3تبح* 6رPمب 'ل 6ابعلا ةبح* ا.ل!Nتف 'ع]ا.* نع $لLلا 2.فرح:! "ا Iامسا
'يلع fرف! 'تبحمل Hبات 'يلا @رقتملا 1لا @رقتملا ةبح* 2اف $يWع 83J اC7! 'يلا @رقتلا
6.قملا ةبحمل Hبت ةليس.لا ةبح*! ةليس! @رقتلا -g 'يلg @رقتلا Mح: ل Iي4لا Mح: ل نمف
ة6ابعلا ?لCB! ةليس.لاب 6.قملا |4لا 2!6 @.بحملا |4لا 1لا ةليس.لا 2.Lت 2ا H+تميف
'تبحمل Hبت ?ل- 'تبح* 2اف 'ت6ابع! 'تعاi MP: اC7 2ا 6.بعملا fاZملا يف 8يق ا-ا ةعاZلا!
Hف#ل !ا '+* 'لا+: k.عل لا /ري0ل 8مع:ل 2اB ن*! 'ت6ابع! 'تعاi Mح: ل MP: ل نمف لا!
?ل- ر&ف:! 'بح: اC7 2ا لاق: ل! 'ل ابح* 2.L: ل '+* ا:#تف* !ا 'ل ا]!اع* 2.L: ',اف ةب.قع
'ت6ابع! 'تعاi ةبحمب ?ل- ر&ف:! 'بح: اC7 2ا! 6.قملا ةبح* 2اف 'ت6ابع! 'تعاi ةبحمب
2ا 19تق: ?ل- 2اف ةليس.لا ةبح* ريh !ا ةليس.لا ةبح* ^*[لتسا 2ا! 6.قملا ةبح* 2اف
ةبح* 6رPمب ا3ل Oلعت لف "ا ةبح* ا*T 8معلا ةبح* نع ة*ل&لا! k.علا ةبح* نيWفلب ربع:
رJNت&: #ق 8ب ?ل- 6رPمب 'بح: ريJلا 2ا لاق:ل k.عب اريJا رJNتسا ن* 2ا `رتلا k.علا
لاق: ل @Cع* @اCع ن* 8معب '&ف, `#تفا ن* ?لCB! '90ب: ن* 8ب لاحب 'بح:ل ن* 8Jرلا
H+تم: ',.بح: $3,ا ن* ني+*Yملا /6ابع 'ب "ا e>! ا* 2ا $لعف 'ل ا90ب* 2.L: 8ب 'بح: ',ا
2ا ريh ن* ةق.لAملا GSارفلا Gعب 'ب 2.لا+: `Cلا 8معلا ةبح* 6رP* لا /ا+ع* 2.L: ل 2ا
ل>ا اب.بح* $3ب( 2.L:
1لع ر4بلل Mلقلا ةبح* ^,اB اC3ل! م#قت امB لCلا H* ةبحملل نم9ت* ة6ابعلا tفلف ا9:ا!
;اقبi
!.7! مار0لا $R 'يلg Mلقلا @اب,ا .7! ةبابلا $R @.بحملاب Mلقلا Oلعت .7! ةقلعلا ا7#%ا
"ا $يت! 6.بعملا $يتملا! @.بحملل #بعتلا .7! $يتتلا .7 Mتارملا رE=! O4علا $R م_للا Mحلا
'ب.بحمل للC* ا#بع* ارBاC`قب: Mحملا 2اف "ا #بع
م#قت امB Iامسلا ن* ?ل- 'بشا ا*! ا9:ا ةبحملا 19تق: 'يلا ةبا,لا $ساف ا9:ا !
_اPلاف (ام]لا! KCحلا ن* 'يف امل ا_اP* ?ل- 2.B ن* اق% /.لاق `Cلا اC7 2اB .لف ا9:ا !
2.L: 2ا 1ف+: ا* 'ل.س( ة+س! "ا @اتB 1ف bيل 2ا م.لع*! 6ارملا نيبت '+:رقب لg OلZ: ل
1ف ل! 8ب ةلف+ملا ل! ةلتملا ةلل#لا 1ف ل لامعلا لg @.بحملا 2.L:ل 2ا! اب.بح* "ا
"ا 2اب ل.قلا Uلiا m: 2ا MPيف 'يف, Uلiاةح> _اPملا ;ا*لع نمف ا9:ا ! ا9:ا 8قعلا
1س.* $لL: $ل! ليلE $ي7اربا CAت: $ل "ا 2ا $76( نب #عPلا $3*ا*ا Oلiا امB Mح: ل! Mح:ل
8ب ا_اP* bيل اC7 2T 1لع fامJلا ةلل6 $لعف نيمل&ملا fامJاب H+تم* اC7 2ا م.لع*! املLت
ةقيق% 17
6ا3J! 'ل.س(! "ا ن* $Lيلا M%ا 1لاعت 'ل.ق 1ف 'ل 8معلا ةبح*! 'تبح* نيب رف #قف ا9:ا !
.لف 'ل.س(! "ا ن* $Lيلا M%ا 1لاعت 'ل.ق 1ف 'ل.س( ةبح*! 'تبح* نيب Uرف امB 'ليبس 1ف
ماعلا 1لع DاAلا eZع @اب ن* !ا ار:رLت اC7 2اLل 8معلا ةبح* لا bيل 'تبحمب 6ارملا 2اB
2ا امB! 6ارملا نيبت ةلل#ب لا 'يلا ريملا _.P: ل `Cلا ملLلا ر7اV KلE 1لع ام7لB!
'ل 8معلا ةبح* 6رPمب ا7ري&فت _.P: ل ?لCLف 'ل.س( ةبح* 6رPمب ر&فت 2ا _.P:ل 'تبح*
'ل 8معلا ةبح*! 'ل.س( ةبح* م[لت&ت 'تبح* ^,اB 2ا!
1ف Kرع: ل ر*ا '&ف, ةبح* نع ل 'تعاi 'تبح* 6رP* نع |4لا ةبحمب ريبعتلاف ا9:ا !
ن* H]ا.* 1ف ا,(رق #ق! ا9:ا Gح* e:رحت 'يلع ملLلا 8محف ا_اP* ل! ةقيق% ل ة0للا
"ا ريh 2.L: 2ا _.P: ل امB 'تاCل ا6ار* اب.بح* "ا ريh 2.L: 2ا _.P:ل ',ا (ابLلا #عا.قلا
'تاCل $Wعب! 'تاCل Mح: 2ا Oحت&: `Cلا 6.بعملا .7 لا 'لا ل! "ا لا @(ل 8ب 'تاCب ا6.J.*
$يWعتلا! ةبحملا لامB
ا3تا6ار*! ا3تاب.بح* 1ف bيل ',ا 1لع @.لقلا رZف ',احبس ',اف ةرZفلا 1لع #ل.: 6.ل.* 8B!
).بل*! م.عZ* ن* @.بحملا 'ب%ا ا* 8B 2ا! /#%! "ا لا 'يلا 13ت+ت! 'يلا ن<مZت ا*
'3لNت: /ريh ار*ا Mح:! /ا.س ا<يش MلZ: 'بلق 2ا '&ف, ن* #P: ).مل*! f.م&*! (.W+*!
لا 'باتB 1ف 1لاعت "ا لاق اC3ل! )ا+Jلا /C7 ن* '3ب4: ا* `ر:! 'يلg ن<مZ:! 'يلا #م:!
'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع (ام% نب kايع نع mيحلا \:#حلا 1ف! @.لقلا ن<مZت "ا رBCب
ا* $3يلع ^*ر%! نيiاي4لا $3تلاتJاف Iاف+% `6ابع ^قلE 1,ا لاق ',ا 1لاعت "ا نع $لس!
نع ةر:ر7 1با نع نيحيحلا 1ف امB ا,اZلس 'ب ل[,ا $لا* 1ب ا.Bر4: 2ا $3تر*ا! $3ل ^لل%ا
',ار+:! ',ا6.3: /ا.بNف ةرZفلا 1لع #ل.: 6.ل.* 8B لاق ',ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا
ةر:ر7 .با ل.ق: $R Iاع#J ن* ا3يف 2.&حت 87 IاعمJ ةمي3ب ةمي3بلا mت+ت امB ',ا&Pم:!
$يقلا ن:#لا ?ل- "ا OلAل 8:#بت ل ا3يلع )ا+لا رZف 1تلا "ا ةرZف ما<ش 2ا ا!lرقا
لامLلا 1لع 'ل Oحت&ملا .7 "اف لامLلا ;.ع, ن* 'تبح* 1لع @.لقلا ;رZف ا* 8Lف ا9:T !
ةقيقحلا 1لع Mح: 2ل Oحت&ملا.3ف 1لاعت! ',احبس '+* .3ف @.بح* ن* /ريh 1ف ا* 8B!
'تبح* (اL,ا 2ا امB ا6.بع* ا3لg ',.Lل (اL,ا ةقيقحلا 1ف .7 'برل #بعلا ةبح* (اL,ا! لامLلا!
(اL,ل ا*[لت&* ا7(اL,ا (اف اقلاE اب( ',.B (اL,ا م[لت&: .7! 'ت<ي4* (اL,ا م[لت&: /#بعل
6.حPلا! 8يZعتلا 87ا ل.ق .7 اC7! نيملاعلا 'لg ',.Lل! نيملاعلا @( ',.B
"ا ;ا.ل> 1&ييع! 1س.* نع $L%! (.RN* ن* $7#+ع ا* 1لع ا+لبق 2ات*لا ^قفتا اC3ل!
ةقيق% .7 اC7! X#ق! ?لقع! ?بلق 8Lب "ا Mحت 2ا ا:ا>.لا $WعT 2ا '*لس! ام3يلع
-.%N* .7 ?ل- (اL,ا! 2=رقلا! 8يP,لا! ةا(.تلا 'ع:رش 8>ا 17 1تلا $ي7اربا ةل* ةيفي+حلا
$لLت*! e&لفت* ن* ?ل- 1لع $3قفا! ن*! 8يلAلا $ي7اربا Iا#عT ني<بالا! نيBر4ملا نع
لاق اC3ل! ةيليعامسلا ن* ةي+iابلا ةZ*ارقلا 1ف ?ل- ر3V! IلY7 نع vCET f#تب*! 'قفت*!
2.*#قلا $Blاب=! $ت,ا 2!#بعت $ت+Bا* $ت:Tرفا 'يلع '*لس! "ا ;ا.ل> Iاف+حلا ما*ا 8يلAلا
2.+ب ل! لا* Hف+: ل م.: 1لاعت لاق! نيلفnا M%ال ا9:ا لاق! نيملاعلا @(لا 1ل !#ع $3,اف
Xر4لا ن* $يل&لا .7! $يلس Mلقب "ا 1تا ن* لg
ملLلا اC3ف 'يلا رW+لاب 'عتمت! 'ل 'تبح* MJ.ت $:#قلا! Q#حملا نيب ةبسا+*ل ',ا $3ل.ق ا*T!
ن* ام3+يب bيل ',ا ا!6ا(ا 2ا! O% اC3ف #لا.ت ام3+يب bيل ',ا ةبسا+ملاب ا!6ا(T 2اف 8مP*
',T ا!6ا(T 2g! O% ا9:ا اC3ف ?ل- .ح, !T ل.BNملا! 8Bnا! j.L+ملا! mBا+لا نيب ا* ةبسا+ملا
)T( .7 اC3ف اب.بح* ا6.بع* رEnا! ا#باع ابح* ام7#%ا 2.L: 2T MJ.ت ام3+يب ةبسا+* ل
H+ملا ?ل- 1ف 1فL:! @.لZملا 1لع ة(6ا* 'ب dاPت%لاف 'لN&ملا
ل `Cلا OلاAلا! U.لAملا نيب 1تلا ةبسا+ملا لg ةل*اLلا ةبحملا 19تقت ةبسا+* ل 8ب لاق: $R
k(لا! ;ا.م&لا 1ف 1لعلا 8Fملا 'ل! 'لg k(nا 1ف! Iام&لا 1ف .7 `Cلا /ريh 'لg
eSا.i 'لN&ملا /C7 1لع Oفا! اC3ل! ةقيقحلا 1ف ا6.بع* "ا 2.B #حJ IلY7 ل.ق ةقيق%!
اب.بح* ',.Lب ا!رقNف ةقيقحلا 1ف ابح* "ا 2.L: 2ا 2!رL+: ن:Cلا نيملLتملاةيف.لا ن*
نع ا!CENف ةملLتملا ?<ل!ا ل.ق ن* 'يلع ا.,اB ا* H* ا.ف.ت $3,ل ابح* ',.B ا.ع+*!
ةل[تعملا ل.ق .7 ام,g ا7(اL,ا 8>ا! 'يف 2.ZلA: #ق ا.,اB 2g! ةبحملا 1ف $3ب7C* ةيف.لا
$&ق 2ام&ق ا7!رL+*! ا(اL,ا #شا ا3ل $3ف /#بع @رلا ةبح* ا*Nف ةيم3Pلا ن* $7.ح,!
'قلE e, 'تبح* 2.لعPيف #بعلا ا3يمح: 1تلا ;ل.عفملا bف+ب ا3,.ل!Nت:
;افلا #عا.ق 1ف ?ل- 1ف ملLلا ا+Z&ب #ق! ;ل.عفملا ?لتل 'ت6ا(g bف, ا3,.لعP: $&ق !
2ا 1لع ة*لا eلس Uافتا! ة+&لا! @اتLلا ل6 #ق ',ا م.لعملا ن*! ا3ع].* اC7 bيل! (#قلا!
#ق ',ا 1لع! ا6.J.* ?ل- نL: $ل 2g! Mحت&*! MJ!ا ن* 'لعفب ر*ا ا* 1]ر:! Mح: "ا
ل "ا! 1لاعت "ا لاق #ق! رفLلا! O&فلاB لاعفلا! 2ايعلا ن* ا3ZA&:! ا390ب: (.*ا #:ر:
رفLلا ة6ابعل 1]ر: ل! 1لاعت لاق! 6ا&فلا Mح:
$3ت3لل 6ابعلا ةبح* رB- .7 ام,ا ا+7 6.قملا!
ةباحلا ن* ة*لا eلس ن* #%ا نيب نيبت: $ل! 2ام:لا لامعا 8>ا .7 ?ل- 2ا نيبت #ق!
ن* 'ب Xرحت 2ا "ا fرش امب ةبحملا /C7 2.Bرح: ا.,اB! ?ل- 1ف fا[, 2ا&%اب $3ل نيعباتلا!
ا+ي%!ا ?لCB! 1لاعت لاق 1,اقرفلا fام&لا! 1,ام:لا 2ام:لا 2افرعلاB ةيعر4لا ;ا6ابعلا fا.,ا
#ملا لاi امل ',ا $R ة(.&لا رE= ا`لg 2ام:لا ل! @اتLلا ا* `(#ت ^+B ا* ا,ر*ا ن* اJ!_ ?يلg
ةبحملا /C7 رL+: ن* $7ريh! ةل[تعملا ن* ةملLتملا eSا.i 1ف (ا>
fامس! ريي0تلاB \:#حلا fامس ن* fا.,Nب ا3L:رحت MلZ: ن* ةف.تملا Gعب 1ف (ا>!
8B ن* Xرح: `Cلا Mحلا b+J ?:رحت 'يف ا* (اعشلا! لا.قلا ن* 2.عم&يف ة:#تلا! IاLملا
2ا6رملا! 2اi!لا! 2ا.Eلا! 2ابللا! 2اR!لا Mحمل mل: \يحب Mحلا ن* 'يف ا* Mلق
'ل 2.iرت4: v.ي4لا ن* ',!ر9ح: ن:Cلا 2اB نLل! نم%رلا Mحمل mل: امB 2ا.&+لا!
1ف Hس.ت $R 2اZي4لا ن* )رح: `Cلا خي4لا 'ل ا.iرتشا امب(! 2لAلا! 2اL*لا! 2اLملا
'يف dرE 8ب U.&فلا ن* fا.,T 1لg 8ب 1>اعملا ن* ا.,T 1لا 'يف ا.JرE 1ت% $7ريh ?ل-
6احللا! رفLلا ا3يف يتلا (اعشلا ن* fا.,T 1لع 2!#Jا.ت: \يحب m:رلا رفLلا 1لا eSا.i
نيBر4ملا 6ابعل xت+ت امB 'ب&حب لا.%لا ن* $3ل ?ل- xت+ت! 6ا&فلا fا.,T $WعT ن* .7 ام*
ا3ب&حب $3تا6ابع @اتLلا 87ا!
ن*! 'ب نتف fام&لا eلLت ن* "ا 'م%( #ي+Pلا لاق امB ',ا خSا4ملا ا.ققح* 'يلع `Cلا!
ر*Y: ل! Q#حملا fام&لا اC3ل fامتJلا fر4: ل ',ا ?ل- 1+ع*! 'ب jارتسا fام&لا 'ف6ا>
'*لس! "ا ;ل> 8سرلا نع CEYت ام,ا ;ا6ابعلا! @رقلا 2اف ةبرق! ا+:6 ?ل- CAت: ل! 'ب
IاBرش $3ل ما 1لاعت "ا لاق "ا 'عرش ا* لg ن:6 ل! "ا '*ر% ا* لا مار% ل ',ا امLف $3يلع
1,.عبتاف "ا 2.بحت $ت+B 2ا 8ق 1لاعت لاق اC3ل! "ا 'ب 2-N: $لا* ن:#لا ن* $3ل ا.عرش
'ل.س( ةعبات* 8عJ! 'ل.س( ةعباتمل ةبJ.* " $3تبح* 8عPف $Lب.,- $Lل رف0:! "ا $Lببح:
#بع ن* ا* ',اف ة+&لا! 8يب&لاب $Lيلع '+ع "ا 1]( MعB نبا 1بT لاق $3ل "ا ةبحمل ةبJ.*
;احت: امB /ا:اZE '+ع ^تاحت لا "ا ةفاA* ن* /#لJ رع4قاف "ا رB- ة+&لا! 8يب&لا 1لع
ن* /ا+يع ^]افف ايلاE "ا رB- ة+&لا! 8يب&لا 1لع #بع ن* ا*! ةرP4لا نع bبايلا U(.لا
8يبس KلE 1ف 6ا3تJا ن* ريE ة+س! 8يبس 1ف ا6اتقا 2ا! ا#با (ا+لا '&مت $ل لg "ا ةي4E
o.&ب* اC7! $3ت+س! Iايب,لا dا3+* 1لع ا6ا3تJا! ا6اتقا $Lلامعا 2.Lت 2ا ا.>ر%اف ة+س!
H].ملا اC7 ريh 1ف
^ل6 ام* ?ل- 2اLل @.بحملا 6.بعملل @.لقلا 'ب mلت! Mحت&:! 'ب ر*Y: ام* اC7 2اB.لف
1ب+لا ا3يف لاق 1تلا ةل9فملا ةRلFلا 2!رقلا 1ف نL: $ل ',ا م.لعملا ن*! 'يلع ةيعر4لا ةل6لا
1ف ل $3,.ل: ن:Cلا $R $3,.لب ن:Cلا $R 'يف ^Fعب `Cلا`,رق 2!رقلا ريE $لس! 'يلع "ا 1ل>
87ا ن* #%ا 2اسارE 1ف ل! ر* 1ف ل! Uارعلا 1ف ل! نميلا 1ف ل! ما4لا 1ف ل! _اPحلا
#م%ا ما*لاB ةمSلا '7رB اC3ل! @.لقلا jلل f#تبملا fامس 1لع HمتP: ن:#لا! ريAلا
ةق6ا,[لا 'R#%T ا<يش 6ا#0بب ^قلE لاق ني% ةق6ا,[لا Qا#%ا ن* 1عفا4لا /#ع 1ت% /ريh!
2=رقلا نع )ا+لا 'ب 2!#: ريب0تلا ',.م&:
ام,g اC3ل! ةمSلا Uافتاب م- ل! 13, ل 'يلع Mترت: لف fامتسلا ن* 2ا&,لا /#ق: $لا* ا*ا!
ن* 'ل H*ا&لا! 'يلع @اF: 2=رقلل Hمت&ملاف fام&لا 1لع ل fامتسلا`لع j#ملا! مCلا Mترت:
ن* 'عامتسا نع 13+: ا* ?لCB! ;اي+لاب لامعلا -ا ?ل- 1لع @اF: ل ة6ا(g! #ق ريh
'لا% Gعب Mسا+: اتيب H*ا&لا Hمس .لف ?ل- /ر9: $ل /#ق 2!#ب H*ا&لا 'عمس .ل 17لملا
13+: ام* اC7 نL: $ل ?ل- .ح,! ?لCب 8Fمت !ا @.بحملا '+iاق xع_ا! 6.محملا '+Bاس Xرحف
ا* 8عف نم9تت 1تلا 'تبح* 1لا 'ل.س(! "ا ا3بح: 1تلا 'بلق ةBر% ن&حلا 6.محملا 2اB! '+ع
?ب اC7 ريh • 2.لتت م.: 8B ل.ق: لSاق Hم&ف اتيب _اتJا `CلاB "ا '7رL: ا* Xرت! "ا 'بح:
لاF*لا @ر]! (ابتعلا! )ايقلا @اب ن* ;ا(اشلا 2wف 'لا% Mسا+ت ة(اشا '+* CEاف 8مJا
#>اقلا 2ا ا+7 6.قملا! H].ملا اC7 ريh 1ف ا3يلع ا+ملLت #ق ةر4ت+* ةريبB fام&لا 'لN&*!
fامس .7 `Cلا 1عر4لا 1+:#لا `.ب+لا 1,Tرقلا 1,ام:لا fام&لاب 8حت ن:#:رملل ةب.لZملا
"ا $ع,ا ن:Cلا ?<لا! 1لاعت "ا لاق ني+*Yملا fامس! نيف(اعلا fامس! نيملاعلا fامس! نييب+لا
لاق! ايLب! ا#Pس ا!رE نم%رلا ;ا:= $3يلع 1لتت ا-ا 'ل.ق 1لا م6= ة:(- ن* نييب+لا ن* $3يلع
$7#:[:! 'ل.ق 1لا ا#Pس 2اق-لل 2!رA: $3يلع 1لت: ا-ا 'لبق ن* $لعلا ا.ت!T ن:Cلا 2ا 1لاعت
ا.فرع ام* H*#لا ن* Gيفت $3+يعا `رت ل.سرلا 1لا ل[,ا ا* ا.عمس ا-ا! 1لاعت لاق! اع.4E
'تا:= $3يلع ^يلت ا-ا! $3ب.لق ^لJ! "ا رB- ا-ا ن:Cلا 2.+*Yملا ام,g 1لاعت لاق! Oحلا ن*
1,اF* ا3با4ت* اباتB \:#حلا ن&%ا ل[,ا "ا 1لاعت لاق! 2.لB.ت: $3ب( 1لع! ا,ام:ا $3ت6ا_
ة:nا $3ب( 2.4A: ن:Cلا 6.لJ '+* رع4قت
ن* )ا+لا ن*! 'ل.ق 8F* 1ف '+ع ني]رعملا م- #قف fام&لا اC7 1لع نيلبقملا j#* امB!
'يلع 1لتت ا-ا! 'ل.ق 1لا ا![7 ا7CAت:! $لعري0ب "ا 8يبس نع 89يل \:#حلا .3ل `رت4:
ا-ا ن:Cلا! 1لاعت لاق! $يلا @اCعب /ر4بف ارق! 'ي,-ا 1ف 2NB ا3عم&: $ل 2NB اربLت&* 1ل! ا+تا:=
ني]رع* ةرBCتلا نع $3ل امف 1لاعت لاق! ا,ايمع! ام> ا3يلع ا!رA: $ل $3ب( ;ا:Nب ا!رB-
ة(.&ق ن* ;رف ةرف+ت&* رم% $3,NB
$3عمسل اريE $يف "ا $لع .ل! 2.لقع:ل ن:Cلا $Lبلا $لا "ا #+ع @ا!#لا رش 2ا 1لاعت لاق!
1لاعت لاق! 2.بل0ت $Lلعل 'يف ا.0لا! 2Tرقلا اC3ل ا.عم&ت ل ا!رفB ن:Cلا لاق! 1لاعت لاق! ة:لا
2=رقلا 1ف ريFB اC7 8F*! ة(.&ق ن* ;رف رف+ت&* رم% $3,NB ني]رع* ةرBCتلا نع $3ل امف
ن* $7#عب ن*! نيعباتلا! ةباحلاB ا3تمSا! ا3ASا4* رباBا! ة*لا eلس fامس 2اB اC7!
1EرLلا K!رع*! 1,ا(ا#لا 2اميلس 1با! kايع نب 8ي9فلا! $76ا نب $ي7ارباB خSا4ملا
'+ع "ا 1]( @اZAلا نب رمع 2اB! IلY7 لاF*ا! 14عرملا ةف:C%! oابسا نب eس.:!
@اح>ا 2اB! 2.Lب:! 2.عم&: $7!Tرقيف ا+ب( ا,رB- 1س.* ابا ا: `رعشلا 1س.* 1بل ل.ق:
2.عمت&: 1قابلا! 2=رقلا Tرق: 2ا $3+* ا#%ا! ا!ر*ا ا.عمتJا ا-ا $لس! 'يلع "ا 1ل> #مح*
8عPف Tرق: .7! `رعشلا 1س.* 1بNب ر* $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا 2ا mيحلا`ف ^بR #ق!
^,ا! ة%(ابلا ?ب ;(ر* لاق! 6!ا6 ل= ري*ا[* ن* ا(ا*[* اC7 1ت!ا#قل لاق! 'تIارقل Hمت&:
اي+&حت ?ل 'ت+&حل `ا اربحت ?ل 'تربحل Hم&ت ?,ا ^ملع .ل لاقف ?تIارقل Hمتسا ^لعPف Tرقت
8Jرلا 1لا ا,-ا #شا "ا لاق! $Lتا.>اب M%ا> ن* 2=رقلا ا.+:_ $لس! 'يلع "ا 1ل> لاق!
^ق%! ا3برل ^,-ا! 'ل.قB اعامتسا `ا ا,-ا 'ت+يق 1لاة+يقلا M%ا> ن* 2=رقلاب ;.لا ن&حلا
1+0ت: ;.لا ن&% 1ب+ل 2-ا ا* |4ل "ا 2-ا ا* $لس! 'يلع "ا 1ل> لاق! ^عمتسا `ا
ةميWعلا #يJا.ملا ن* fام&لا اC3ل! 2=رقلاب ن0ت: $ل ن* ا+* bيل لاق! 'ب ر3P: 2=رقلاب
امB @اتB ':.ح:ل! @اZE 'ل H&ت: لا* ةمي&Pلا لا.%لا! K(اعملا #:[*! ةم:رLلا Uا!-لا!
2ايب 'ب qيح: لا* 2ام:لا! $لعلا #:[* ن* 'م3فت! 2=رقلا رب#ت 1ف 2ا
"ا $Lببح: 1,.عبتاف "ا 2.بحت $ت+B 2ا 8ق 'باتB 1ف لاق ',احبس "ا 2ا 'ل نZفتلا 10ب+: ام*!
ل[,اف "ا 2.بح: $3,ا $لس! 'يلع 'لا 1ل> 1ب+لا #3ع 1لع م.ق 1ع6ا eل&لا ن* ةفSاi لاق
MJ.ت 'تبح* 2ا 'باحبس نيبف ة:nا "ا $Lببح: 1,.عبتاف "ا 2.بحت $ت+B 2ا 8ق ة:nا /C7 "ا
`.ع6 87ا ا3ب "ا نحت*ا ةبح* /C7! #بعلل "ا ةبح* MJ.: ل.سرلا fابتا 2ا! ل.سرلا fابتا
$3,ا `رملا 2.+لا `- نع `!ر: اC3ل! /ابتشلا! `!اع#لا 'يف رFLت @ابلا اC7 2اف "اةبح*
ا3يع#تف ).ف+لا ا3عم&ت ل<ل ةلا&ملا /C7 نع ا.تLسا لاقف /#+ع ةبحملا ةلN&* 1ف ا.ملLت
`(!ر% .3ف /#%! K.Aلاب "ا #بع ن*! O:#,_ .3ف /#%! Mحلاب "ا #بع ن* $39عب لاق!
#%.* ن*Y* .3ف IاJرلا! K.Aلا! Mحلاب /#بع ن*! |Jر* .3ف /#%! IاJرلاب /#بع ن*!
ةي&Aلا f_ا! ا3ع[: $ل ا-ا ا3Sا.7ا`ف Hس.تت 1ت% 'يف ).ف+لا q&ب+ت 6رPملا Mحلا 2ل ?ل-!
ةفلاA* ن* ةبحملا 1ع#* 1ف #J.:! /lاب%ا! "ا Iا+با نح, `(ا+لا! 6.3يلا ^لاق 1ت% "
@ا!ا 8Lل 2!#ع.ت ا* اC7 'ل.ق 1ف ا3ب ةي4Aلا 2رق اC3ل! ةي4Aلا 87T 1ف #J.: لا* ةع:ر4لا
6.لAلا م.: ?ل- مل&ب ا7.لE6ا Mي+* Mلقب IاJ! Mي0لاب نم%رلا 14E ن* tيف%
ةبحملا `.ع6 رFL: ن* ةب,اP* $7#Sاقع 1ف 2!رBC: ة+&لا 1ف 2.ف+ملا خSا4ملا 2اB!
ا*! ةف.تملا ن* eSا.i 'يف Hق! `Cلا 6ا&فلا ن* ?ل- 1ف امل ةي4E ريh ن* ا3يف k.Aلا!
ةف.تملا ةق:رi 8>ل eSا.Zلا (اL,ا MJ!T لامعلا! 6اقتعلا 6ا&ف ن* IلY7 1ف Hق!
نيف+> 2.فرح+ملا (ا> 1ت% ةيلLلاب
'قفلا! ملLلا 87T ن* eSا.i 'يلع امB ا3لiاب! ا3ق% رL+: e+>! ا3iاب! ا3قحب رق: e+>
ا3يف امل (اL,لا! ة+&لا! @اتLلا ةقفا.* ن* ا7ريh 1ف! ا3يف امب (ارقلا .7 ام,g @ا.لا!
ة+&لا! @اتLلا ةفلاA* ن* ا7ريh 1ف!
'ل.س( ة+س fابتاف $Lب.,- $Lل رف0:! "ا $Lببح: 1,.عبتاف "ا 2.بحت $ت+B 2ا 8ق 1لاعت لاق!
'ليبس 1ف 6ا3Pلا 2ا امB "ا ةبح* MJ.* 17 ار7اV! ا+iاب 'تع:رش! $لس! 'يلع "ا 1ل>
"ا 1ف Mحلا 2ام:لا `رع OR!ا \:#حلا 1ف امB ا3تقيق% .7 'Sا#عا ةا6اع*! 'Sايل!ا ةلا.*!
2ام:لا 8مLتسا #قف " H+*! " 1ZعT! " G0بT! " M%ا ن* 5#حلا 1ف! "ا`ف G0بلا!
نع 13+لا! K!رعملاب ر*لا نع! ة+&لا fابتا نع /ريh ن* #عبT .7 ةبحملا 1ع#: ريFB!
2ا 'مع[ل /ريh ن* ةبحملا O:رZل 8مBا ?ل- 2ا 2اC7 H* 1ع#:! "ا 8يبس 1ف 6ا3Pلا! رL+ملا
1ف اC3ل! ة+&لا! @اتLلا 'يلع ل6ا* KلE اC7! " M9h ل! /ريh 'يف bيل " ةبحملا O:رi
ل م.: 1لV 1ف $3لVا م.يلا 1للPب 2.باحتملا ن:ا ة*ايقلا م.: 1لاعت "ا ل.ق: (.RNملا \:#حلا
'ميWعت! "ا للJا ن* $3ب.لق 1فا* 1لع 'يب+ت "ا للPب 2.باحتملا ن:ا 'ل.قف 1لV لg 8V
2ام:لا eع9ل /6!#% 2.Wفح: ل ن:Cلا 2!6 /!6#حل نيWفا% 2.,.L: ?لCب! 'يف @احتلا H*
1تبح* ^ق%! 1ف نيباحتملل 1تبح* ^ق% \:#حلا $3يف IاJ ن:Cلا IلY7! $3ب.لق 1ف
1ف \:6ا%لا! 1ف نيل-ابتملل 1تبح* ^قق%! 1ف ن:(!ا[تملل 1تبح* ^ق%! 1ف ني&لاPتملل
ةريFB "ا 1ف نيباحتملا
ةعبس '+ع "ا 1]( ةر:ر7 1با \:#% ن* $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع نيحيحلا 1ف!
Oلع* 'بلق 8J(! "ا ة6ابع يف N4, @اش! ل6اع ما*g 'لV لg 8V ل م.: 'لV يف "ا $3ل9:
U#ت 8J(! 'يلع اقرفت! اعمتJا "ا 1ف اباحت 2لJ(! 'يلا HJر: 1ت% '+* dرE ا-ا #P&ملاب
8J(! /ا+يع ^]افف ايلاE "ا رB- 8J(! '+يم: Oف+ت ا* 'لامش $لعتل 1ت% ا7افEاف ةق#ب
نيملاعلا @( "ا KاEا 1,ا لاقف لامJ! M+* ;ا- ةTر*ا 'تع6
2ل>ا ا3ل! 1لاعت! ',احبس "ا ةفرع* .7 ةبحملا 8>ا!
8>لا اC7 1لع ةبحملا /C7! /6ابع 1لا ',ا&%ا 8Jل ة*اعلا ةبح* 'ل لاق: `Cلا .7! ام7#%ا
"ا! ا3يلا Iامسا ن* G0ب! ا3يلا ن&%ا ن* M% 1لع ةل.بP* @.لقلا 2اف #%ا ا7رL+:ل
ةZسا.ب ;رJ 2ا! $ع+لا HيمPب 89فتملا ',اف ةقيقحلاب /#بع 1لا ن&حملا $ع+ملا .7 ',احبس
1لا Mلقلا @CPت $ل ا-ا ةقيقحلا 1ف ةبحملا /C7 نLل! @ابسلا Mب&*! qSاس.لا ر&ي* .7 -g
'يلا ',ا&%ا 8Jل ا<يش M%ا ن* 8B ?لCB! '&ف, لا ةقيقحلا`ف #بعلا M%T امف '&ف, "ا ةبح*
6.مح* 8ب م.*Cمب bيل اC7! '&ف, لا ةقيقحلا 1ف M%T امف
'مع, ن* 'ب $B!C0: امل "ا ا.ب%ا $لس! 'يلع "ا 1ل> 'ل.قب ا3يلا (ا4ملا ي7 ةبحملا /C7!
"ا ة3J ن* Kرع: $ل .7 ةبحملا /C7 1لع رتقملا! 1بحب 1ل7ا ا.ب%ا! "ا Mحل 1,.ب%T!
نيع.,! 1لع " #محلا 2ا ا.لاق امB اC7! 'يلا ',ا&%ا لا 'بح: ',ا MJ.ت&: ا*
'تمع, 1لع لg 2.L: ل ?ل-! رLش .7 #م%
8>لا 2wف Mحلا ?لCLف ',احبس '&ف+ل 'قحت&: امب .7! 'ل ةبح*! 'يلع Iا+R! j#* .7 #م% !
ا*! 'لJل Mح: 2ا Oحت&: ا* "ا ن* Kرع ن* M% اC7! 87ا 'ل .7 امل 'تبح* .7 'يف 1,اFلا
Oحت&: .7! لا 'تاف>! /lامسا 'يلع ^ل6 ام* ا3ب "ا Kرع: 1تلا /.J.لا ن* 'J! ن*
ل#ع '+* ةمق, 8B! 89ف '+* ةمع, 8B -ا 'تل.عف* HيمJ 1ت% 'J.لا ?ل- ن* ةل*اLلا ةبحملا
اC7! Iار9لا! Iار&لا 1لع #مح: 2ا Oحت&:! لا% 8B 1لع ا6.مح* 2.L: 2ا Oحتسا اC3ل!
ة>اAلا M% اC7! 8مBT! 1لعا
$3ل 2.L:! 'تاJا+*! /رBCب 2!-Cلت:! $:رLلا '3J! 1لا رW+لا ةCل 2.بلZ: ن:Cلا $7 IلY7!
2.قبا&لا $7! 2.قيZ: لا* $للا ن* ا!#J.ل ?ل- نع ا.عZق,ا .ل 1ت% ?م&لل Iاملا ن* $WعT
8بPب $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا ر* لاق '+ع "ا 1]( ةر:ر7 1بT نع $ل&* mيح> 1ف امB
لاق 2!6رفملا ن* "ا ل.س(ا: ا.لاق 2!6رفملا Oبس 2ا#مJ اC7 ا!ريس لاقف 2ا#مJ 'ل لاق:
$3+ع رBCلاا H9: "ا رBCب! 2!رت3ت&ملا لاق `رEا ة:ا!( 1ف! ;ارBاCلا! اريFB "ا 2!رBاCلا
'+* رتف: ل eلB 'ب $ع+: 'ب Hل.ت: "ا رBCب رت3ت&ملا! افافE ة*ايقلا م.: "ا 2.تNيف $3لاقRT
@(ا: 1س.* لاق لاق ام3+ع "ا ي]( )ابع نبا نع 'يبT نع ةرت+ع نب 2!(ا7 \:#% 1ف!
$لع MلZ: `Cلا لاق $لعT X6ابع `T لاق 1,ا&+: ل! 1,رBC: `Cلا لاق ?يلا M%T X6ابع `ا
`Cلا لاق $L%ا X6ابع `T لاق `6( نع /6رت !ا `#7 1لع 'ل#ت ةملB #Pيل 'ملع 1لا )ا+لا
Mحلا \:#حلا اC7 1ف رBCف '&ف+ل $Lح: امB /ري0ل $Lح:! /ريh 1لع $Lح: امB '&ف, 1لع $Lح:
ريAلا fامJ ?ل-! ل#علا! $لعلا!
ام* /ريh ةبح* 1ف نW: ا* 1لاعت "ا ةبح* @اب 1ف نW: 2ا _.P:ل ',T 'ل نZفتلا 10ب+: ام*!
ن* eSا.i 'يف qل0: #ق ام* ?ل- .ح,! Mبس ري0ل ةعيZقلا! رP3لا! 1+Pتلا b+J ن* .7
M,- ري0ب HZق:! #: ن* #: ن* M% 1ف 'ب 2.لFمت: ا* b+Pب 'ب% 1ف 2.لFمت: 1ت% )ا+لا
2.م9* 2.L: 1ت% $3لSاس( 1ف نيف+ملا ن* ?ل- 1ف qلh 2ا! 'يلا @رقت: ن* #عب: !ا
ة0لابلا ةPحلا " 8ب "ا 1لع ةPحلا ة*اقا $3*لB
1لاعت "ا ل.ق: لاق ',T $لس! 'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نعةر:ر7 1بT نع يحيحلا 1ف ^بR #ق!
@رقت ن*! '+* ريE ~* 1ف 'ترB- ~* 1ف 1,رB- ن*! 1&ف, 1ف 'ترB- '&ف, 1ف 1,رB- ن*
'تيتT 14م: 1,اتT ن*! اعاب 'يلا M:رقت اعا(- 1لا @رقت ن*! اعا(- 'يلg ^برقت اربش 1لا
1ت(ا:_ 87T `رLش 87T! 1ت&لاP* 87T `رB- 87T 1لاعت "ا ل.ق: (اRnا Gعب 1ف! ةل!ر7
"ا 2ل $3بيب% ا,اف ا.بات 2ا! 1تم%( ن* $3&:lT ل 1تيع* 87T! 1ت*ارB 87T 1تعاi 87T!
لاق #ق! MSاعملا ن* $7ر3iا 1ت% MSاملاب $3يلتبا $3بيبi ا,اف ا.ب.ت: $ل 2ا! نيبا.تلا Mح:
8مح: 2T $لWلا ا.لاق ام97 ل! املV KاA: لف ن*Y* .7! ;احلالا ن* 8مع: ن*! 1لاعت
ا.,اB نLل! $7ا+ملV ا*! 1لاعت لاق! '&ف, ;ا+&% ن* Gق+: 2T $93لا! /ريh ;ا<يس 'يلع
'يلع "ا 1ل> 1ب+لا نع '+ع "ا 1]( (- 1بT نع mيحلا \:#حلا 1ف! 2.ملW: $3&ف,T
لف ا*رح* $L+يب 'تلعJ! 1&ف, 1لع $لWلا ^*ر% 1,ا `6ابعا: 1لاعت "ا ل.ق: لاق $لس!
'تمعiا ن* 1لا HSاJ $LلB `6ابع $B#7ا 1,!#3تساف 'ت:#7 ن* لا لا] $LلB `6ابعا: ا.ملاWت
$L,ا `6ابعا: $L&Bا 1,.&Lتساف 'ت.&B ن* لا (اع $LلB `6ابعا: $Lمعiا 1,.معZتساف
$Lل!ا 2ا .ل `6ابعا: $Lل رفhا 1,!رف0تساف 1لابا ل! @.,Cلا رفhا ا,ا!(ا3+لا! 8يللاب 2.ب,Cت
`6ابعا: ا<يش 1Lل* 1ف ?ل- 6ا_ا* $L+* #%ا! 8J( Mلق 1قتا 1لع ا.,اB $L+J! $L&,ا! $BرET!
ن* ?ل- cق, ا* $L+* #%ا! 8J( Mلق رPفا 1لع ا.,اB $L+J! $L&,ا! $BرET! $Lل!ا 2ا .ل
1,.لN&ف #%ا! #يع>! 1ف ا.عمتJا $L+J! $L&,ا! $BرE=! $Lل!ا 2ا .ل `6ابعا: ا<يش 1Lل*
1ف bمh ا-ا لا qيAملا cق+: امB لا 1Lل* ن* ?ل- cق, ا* 'تلN&* $3+* #%ا! 8B ^يZعNف
ن*! "ا #محيلف اريE #J! نمف ا7ا:ا $Lيف!ا $R $Lل ا3ي%ا $Lلامعا ي7 ام,ا `6ابع ا: رحبلا
'&ف, لا ن*.ل: لف ?ل- ريh #J!
'يلع "ا 1ل> "ا ل.س( لاق لاق )!ا نب 6ا#ش نع ةحيح> 1ف `(اAبلا /ا!( ?ل- ن*!
ا,ا! X#بع ا,T! 1+تقلE ^,T "ا لا 'لال 1ب( ^,ا $3للا #بعلا ل.ق: 2ا (اف0تسلا #يس $لس!
1ب,Cب I.بT! 1لع ?تمع+ب ?ل I.با ^ع] ا* رش ن* ?ب-.عا ^عZتسا ا* X#ع!! X#3ع 1لع
ة+Pلا 8E6 '*.: 1ف ;امف ا3ب ا+ق.* mب>ا ا-ا ا3لاق ن* ^,ا لا @.,Cلا رف0:ل ',اف 1ل رفhاف
ة+Pلا 8E6 'تليل ن* ;امف ا3ب ا+ق.* 1&*T ا-ا ا3لاق ن*!
8B! (اف0تسلا 1لا 'يف dاتح: '+* M,-! رLش 1لا ا3يف dاتح: "ا ن* ةمع, نيب امSا6 #بعلاف
اJاتح* لا[: ل! 'Sل=! "ا $ع, 1ف Mلقت: لا[:ل ',اف امSا6 #بعلل ة*_للا (.*لا ن* ن:C7 ن*
(اف0تسلا! ةب.تلا 1لا
لاق! لا.%لا HيمJ 1ف رف0ت&: $لس! 'يلع "ا 1ل> #مح* نيقتملا ما*ا! م6= #يس 2اB اC3ل!
1,اف $Lب( 1لا ا.ب.ت )ا+لا ا3:ا `(اAبلا /ا!( `Cلا mيحلا \:#حلا 1ف $لس! 'يلع "ا 1ل>
2ا0يل ',ا لاق ',ا $ل&* mيح> 1ف! ةر* نيعبس ن* رFBا م.يلا 1ف 'يلا @.تا! "ا رف0تسل
"ا ل.سرل #ع, ا+B رمع نب "ا #بع لاق! ةر* ةSا* م.يلا 1ف "ا رف0تسل 1,ا! 1بلق 1لع
(.ف0لا @ا.تلا ^,ا ?,ا 1لع Mت! 1ل رفhا @( ل.ق: #%ا.لا bلPملا`ف $لس! 'يلع "ا 1ل>
لاق! (احسلاب ن:رف0ت&ملا! 1لاعت لاق لامعلا $يتا.E 1ف (اف0تسلا fرش اC3ل! ةر* ةSا*
1ب+لا 2ا mيحلا 1ف! (اف0تسلاب ا!ر*ا رح&لا ^ق! 2اB املف ةللاب 8يللا ا.ي%ا $39عب
?+*! مل&لا ^,ا $3للا لاق! اRلR رف0تسا 'تل> ن* Kر,ا ا-ا 2اB $لس! 'يلع "ا 1ل>
رع4ملا #+ع "ا ا!رB-اف ;افرع ن* $ت9فا ا-اف 1لاعت لاق! مارBلا! للPلا ا-اب ^B(ابت مل&لا
ةلاسرلا sلب 2ا #عب 'يب, "ا ر*ا #ق! $ي%( (.فh "ا 2g "ا ا!ارف0تسا! 'ل.ق 1لا مارحلا
IاJ ا-ا 1لاعت لاقف /ريh #%ا 'يلا 8: $ل ام* 'ب "ا ر*ا امب 1تا! /6ا3J O% "ا 1ف #7اJ!
2اB ',ا /اف0تسا! ?ب( #محب mب&ف اJا.فا "ا ن:6 1ف 2.لE#: )ا+لا ^:T(! mتفلا! "ا ر,
$R 'تا:= ^مL%ا @اتB رلا 1لاعت "ا لاق امB (اف0تسلا! #ي%.تلاب ن:#لا ما.ق 2اB اC3ل! ابا.ت
$R $Lب( ا!رف0تسا 2ا! ري4ب! ر:C, '+* $Lل 1+,ا "ا لا ا!#بعت لا ريب% $يL% 2#ل ن* ^لف
$لعاف 1لاعت لاق! /!رف0تسا! 'يلا ا.ميقتساف 1لاعت لاق! ة:nا ا+&% اعات* $Lعتم: 'يلا ا.ب.ت
;ا+*Yملا ني+*Yملل! ?ب,Cل رف0تسا! "ا لg 'لg ل ',ا
"ا لg 'لg لب 1,.Lل7ا! @.,Cلا: )ا+لا ^Lل7ا 2اZي4لا ل.ق: \:#حلا 1ف IاJ اC3ل!
?,احبس ^,T لg 'لg ل b,.: لاق #ق! (اف0تسلا!