హయ ఫెరం డస

http://www.teluguXXkathalu.blogspot.com రీడ రస కి కృతజఞ తలు , ఈ బూతు
కథ మన బాల గ లో పోసట చేయ బడిన ది . మన బాల గ కు వేర ే ఏ ఇతర వెబ సెైట స లేవు , కావున ఈ కథను వేర ే ఏదైైన
వెబ సెైట లో చూసిన టల యతే, మన బాల గ కి రండి. ఇకకడ బోల ెడనన బూతు కథలు , వరైైట ీ కథలు , ఫాయమల బూతు
కథలు , సరసమైైన కథలు , కామాకేల కథలు , మంచ మంచ దైం గుడు కథలు కలవు .
అకాక తముమడు దైం గుళాటలు , తండిర కూతులాల దైం గుళాటలు , తలల కొడుకుల దైం గుళాటలు , మామ కోడలల
దైం గుళాటలు , ఎనోన రకాల దైం గుళాతల కథలు మన బాల గ సెప షల .
ఇపపటిక ే చాలా మంది మన బాల గ కి అడికట అయాయరు . ఇక మరే ఆలసయం . ఒకకసారి వసిట చైయ యండి. ఇంకా మరు
రోజ వసిట చేస ాత రు .
ఆది మన బాల గ గొపపతనం . మ సజైష నస కూడా పంపొచ ుచ అంటే కాకుండా మ అనుభవాలను షేర చేస ుకోండి ,
మ అనుభవాలన పంపిత ే మన బాల గ లో పోసట కూడా చేస ాత ం . ఈ బాల గ న బాల గ కాదు మన బాల గ . మరు మ
అనుభవాలను ఈ ఐడీ teluguxxkathalublog@gmail.com కి పంపండి
దయచేస ి మన బాల గ న రోజకొకకసారైైన వసిట చేస ి ఎంజాయ చేయ ండి మ బాయచలర నెైట స న .
ఇటుల ,
మన బాల గ వయవసాథ పకుడు

kama.sastry@gmail.com
http://in.groups.yahU.com/group/hot-indian-telugu-stories-007/
http://teluguliterature.net/
http://pictures.teluguliterature.net/

ªË¨ü 2 ©Á ¤ÂÁÏ
€¡ÁåýÃÊ  ÍœÁŨŠúÉýÅÛ Ì¥Áé¨Å ¡ÁýÅۍÌþÃ
¨ÂÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ. þÊþÁÅ ©É®ÁòýÏ úÁƬà úÃþÁäÂ ¬ËÁ úʳ§ÁÅ
³ÎÏ™÷ úʦÁÁÅÏ™Á ©É®Áò¨Ã ¥Á§Ã. þÊþÁÅ Í™Á ¥ÄžÁŏ úÉýÅÛ
‡ÂÑþÁÅ. úʜÍà €ÏžÃþÁ Â¦Á¨þÄä Ì¬Ã ¥Á  ™Â£Â ¡ËÃ
©Ã¬ÁŧÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. úÉýÅÛ €ÏœÂ ‡ÁÅÑ©Á Á¨ Á¨ ¥ÁÏýÅÏžÃ.
‚ÏœÁ¨Í úÉýÅÛ ŠþÁ§÷ ©Â®Áò ™Â£Â ¡ËÃ ©ÁúÃÖÏžÃ. €ÏœÊ ˆ¥Ã
úɦÁ Âê¨Í œÍúÁÁ ÁϏ§ÁÅ ¡Á™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. ¡Ã¨ì¨ÏœÂ
Á¡ÁôÖ¡÷ Â œÁ¡ÁôåÁÅþÂä§ÁÅ. ƒ¨ÍÂ ‡©Á§Í þ úɦê
¡ÁýÅۍÁÅþà úÉýÅۥĞÁþÁÅϙà ÃÏžÁÁÅ þÂœÍ ±ÂýÅ žÁƍ§ÁÅ.
þÊþÁÅ ÁýÃۏ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþÊ ©ÁôþÂäþÁÅ. €ÏœÁ ‡œÁÅàþÁÅÏ™Ã
üÂ¥ÁúÉýÅÛ ‹þÁ§÷ ‚ÏýÍì ¡Á™ÂÝ¥ÁÅ. Âþà þÁÊ¥Ã žÉ£ç¨Å
œÁÁ¨¨ÊžÁÅ. þÊþÁÅ ‡©Á§Ã ¥ÄžÁþÍ ¡Á™ÂÝþÁÅ.
¡Á™Ä ¡ÁžÁý¥Ê þÁþÁÅä ¨É¡Ã þÁ úÉ¦ê ¨ÂÌÑþà ¥Éýì ÃÏžÁ
úÃþÁä Â®Ä ¬Áà¨Ï¨Í ŠÁ §ÁÆÏ ¨ ©ÁôÏýÊ €ÏžÁŨ͍Ã
¨ÂÌÑþà ©É®Âò§ÁÅ. účÁýà Â ©ÁôϞà €ÂÑ™Á ‚™ÁݧÍà ¬Áà¨Ï
¨ÊžÁÅ. þÁþÁÅä ÁýÃۏ úÁÅýÅۍÌþà ¡ÁýÅۍÁÅþÂä™ÁÅ. €žÃ ‚ύÁ
‡©Á§Í ÂžÁÅ §Á¥Ê«÷. €¡Áôå™Ê œÁþÁþà úÁƳÂþÁÅ. €ÏœÁ
žÁÁÓ§ÁÂ ‡¡Áôå™ÁÆ ‡©Á§Ãþà ¡ÁýÅۍͨʞÁÅ ‡žÍ ¨Â©ÁôÏžÃ.

€¨Â þ Á®Áò¨ÍìÃ úÁƬÁÆà þÁ©ÁôíœÁÅÏýÊ ¬ÃÁÅӏ €þáÃÏúÃ
Á®ÁÅò
žÃÏúÁōÁÅþÂäþÁÅ.
žÁƧÁÏ
ü§ÁÂ¨þÃ
ÃÏüōÁÅÏœÁÅþÂäþÁÅ. ¥Éýì¥ÄžÁ ‡©Á§Í žÃÁÅœÁÅþÁä ³ÎÏ™÷
€¦êÏžÃ. €ÏœÊ ¥Á®Äò ‚ύ ÁýÃۏ ÎÃ¨Ã¨Í
£ÏžÃÏúʳ™ÁÅ. œÁþÁ ©Ê™Ã …¡Ã§Ã þÁÅ ¥É™Á ¥ÄžÁ
œÁÁŨŜÁÆ ‡ÏœÍ öÁ¦ Â ©ÁôÏžÃ.
ˆÏœÍ €¨ü™Ã, þ ÁÅ쪃 ÌýÅۍͩÁýÏ þÁÅ ú¨ ÁýÃۏÂ
©ÃþáìÁÅàÏžÃ. ‚ÏœÁ ÁýÃۏ ÌýÅۍÁÅÏýÅϞʥÃýÃ, ƒ ³ÎÏ™÷
‚Ïýà ‹þÁ§÷ Ã ©ÃþáìÁÅàϞʥÉ €þà ¤Á¦ÁÏ ©Ê¬ÃÏžÃ. þÂ
±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡ÁôÃ §Á¥Ê«÷ ¡ÊÏýÍì þÁÅϙà ‡ÏýÍ ÁýÃÛ §Â™÷ ¨ÂÂ
œÁÁŨŜÁÅÏžÃ. ¡ÊÏýÍì ˆ¥Ã žÂú™Á£Âç? úɧÁōÁÅ
žÂúÁōÁÅþÂä™Â, £Êý÷ žÂú™ €þà €¨ÍúìÁÅàþÂä. ƒ¨ÍÂ
‚Ïýà ŠþÁ§÷ £¦Áý ©ÄžÃ œÁ¨Å¡Áô ¨Â÷ úʬÁōÌþà ‡ÂљÍÍ
©É®ÃòÏžÃ. €¡Áôå™ÁÅ ‚žÁâ§ÁÏ £¦ÁýÃ ©ÁúÂÖ¥ÁÅ. ¥ÉýÉìÃÑ ©Â®Áò
™Â£Â ¥ÄžÁ Í™Á ‡ÃÑ ¥Á  ™Â£Â ¥ÄžÁÃ ©ÁúÊֳ¥ÁÅ. þÁÅ
§Á¥Ê«÷ þà úÁƙ¨ÏýÊ ¬ÃÁÅӏ ©ÁôϞà ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅÏ™Â
ÃÏžÁÁÅ ©É®Ãò±Í¦Á ÂþÁÅ.
þÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ þ ÁŸÁ ¥ÄÁÅ £Í§÷ Ì™ÁÅœÁÅÏžÁþÃ. ‚žÃ ÁŸÁ
ÂžÁÅ þÃüÏ. Â£ýÃÛ Â¬Áà ‚£çϞÏÂþÊ ©ÁôÏýÅÏžÃ. ÂþÄ ŠÁ
ÁŸÁ¨Â ÂÁ ±ÍœÊ ¬Ä§Ã¦Á¨÷ Â ‰þ ¡ÁþÍà ©Á¬ÁÅàϞʥÉÂ.
þ¨Á ªÁÇϏ§ÁÏ ÂÁ ªÁÇϏ§ÁÏ, §Ì¥Á ÂϬÁÅ ‚«ÁÛ¡Á™Ê
©Â®ÁòÁÅ þ ÁŸÁ þÁúÁÅÖœÁÅÏžÁþÊ þÁ¥ÁéÁÏ œÍ §Á¬ÁÅàþÂäþÁÅ.

€ÏžÁ§Ã ¢Ä™÷ £Ê÷ œÄ¬ÁōͩÁ¨þÊ ©ÁôϞà Âþà þÁÅ ƒ ¬Ëý÷
ÌœÁà. ÁþÁōÁ ³Â¬Ãàë Â§Ã ¥Ë¨÷ žÂí§Â ‡¨Â ¬Á¨öÁ ‚¬Êà €¨Â
²Â¨Í €©ÁôœÂþÁÅ.
‚Á ÃÏžÁ Ã ©ÁúÂ֍ þÁ™Á©Á™ÂþÍà Â®ÁÅò ¬ÁÿÁÁ§ÃÏúÁýÏ
¨ÊžÁÅ. þÊþÁÅ PG ©Á§ÁÁÅ ‡¡Áôå™ÁÅ ¥Ã™ÄÝ ¨ÊžÁ ÎϬÁÅ
©Ê¬ÁōÁÅþÊ žÂþÃä. Â¬Áà ±ÌýÃÛ Â ©ÁôÏýÂþÁÅ €ÏžÁōÁþÃ
úÃþÁä¡Ã¨ì¨ÂþÊ ©ÁôÏýÂþÁÅ. úÉýÅÛ ‡ÂÑ™ÁÏ¨Í þ ¥Ã™ÄÝ
‡¡Áôå™ÁÅ úçÏÃÏžÍ úÁƬÁōͨʞÁÅ, ¡ËþÁ ý¡÷ ÁÅϙɨ
žÁÁÓ§Á úçÏÃÏžÃ. ¨Í¡Á¨ ¬Ã¥Äü÷ ©Ê¬ÁōͩÁý¥Ê €¨©ÂýÅ,
£Âë €¡ÁåýÍà €¨©ÂýÅ ¨ÊžÁÅ. ÁþÁōÁ þ «Ã¥Äé Áƙ úçÏÃ
ÁÅϙɨŠÌÏúÉÏ œÉ¨ìÂ ÁþáìÁÅàþÂä¦. ‚ϞÁ §Á¥Ê«÷
€¨Â ‡ÏžÁōÁÅ úÁÆ³Â™Í ‚¡ÁôåžÁÅ úÁƬà ¬ÃÁÅÓ €þáÃÏúÃÏžÃ.
‚Á ¬Á¥Á¬Áê ¨ÊžÁÅ œÁþÁ ‡žÁŧÁÅ ¡Á™Á¨ÊþÁÅ. ÂþÄ €þÃä ¥ÁþÁÏ
€þÁōÁÅþÁäýÊì €©ÁôœÂ¦Á? ¥Á  ‚žÁâ§Ã ¥ÁŸÁê ˆžÍ ¬Ã÷ðà ¬ÉϬÁÅ
¨ÊžÂ ‡©Í ©Ã£Êë«ÁϬÁÅ ¡Áþà úɬÁÅþ
à ÁäýÅì ‚žÁâ§ÁÏ ¥Á ÂýÃ¥Á ÂýÍÃ
‡žÁŧÁÅ
¡Á™ÁÅœÁÅþÂäÏ.
€þÃä
‚¨ÂÏýÃ
situations
ü§ÁŏÁÅœÁÅþÂä¦. þ §ÁÆÏ ŠÂÑžÂþÞà ™Â£Â ¡ËþÁ. ¥ÃÃ¨ÃþÁ
€ÏžÁ§ÃÃ ÃÏžÁ §ÁÆϬ÷ ©ÁôþÁä¦. ™Ê™÷ þ Í¬ÁÏ ¬Éå«Á¨÷ Â
¡ÉžÁâ §ÁÆÏ ÁýÃÛÏú§ÁÅ, With special interior.
¡Ã¨ì¨ÏœÂ þ §ÁÆÏ Â©Â¨þà Ì™Á©Á úʳÂà§ÁÅ. þÊþÁÅ
¨ÊþÁ¡Áôå™ÁÅ €¥Áé §ÁÆÏ Ã ¨Â÷ úʬÁÅàϞà ÂþÄ þÊþÁÅ
™ÁÅ¡ÃìÉý÷ Ä ¡Ã¨ì¨Ã ‚úÊ֬à ©É®ÂàþÁÅ. ©Â®ÁÅò þÊþÁÅ ©Ê§ÁÅ

ÂžÁÅ €þà þ €¤Ã±Âë¦ÁÏ. ©Â®ÁÅò Áƙ ™ÁōÌþà ¥Á®Äò þÄý÷
Â ¬Á§Ãâ ©É®Ãò±ÍœÂ§ÁÅ. þ §ÁÆÏ £¦Áý úÃþÁä Â§ÉÝþ÷ ¨Â
©ÁôÏýÅÏžÃ. €ÏžÁÅ¨Í ŠÁ ©Áô¦Á Âê¨ ©Ê¦Ïú§ÁÅ ™Ê™÷. þÁÅ
©ÉþÉä¨Íì  ©Áô¦Áê¨Íì ¡Á™ÁōÌþà ©ÁõÁÅœÁÆ ¡Ã¨ì¨ÁÅ ÁŸÁ¨Å
úÉ¡ÁåýÏ, €¥Áé ©Ì®Íò þÞÁë ±Í©ÁýÏ, úÁōÁѨÅ
¨ÉÁÑ¡É™ÁÅœÁÆ ¨ÉÁÑ ¥Á§ÃֱͩÁýÏ ú¨ ‚«ÁÛÏ. ƒ §ÍüÅ
€¨ÂÊ þÞÁë ±ÍœÁÅþÂä. ÂþÄ ˆžÍ €¨ÃÃ™Ã €¦œÊ ¨ÊúÃ
úÁƳÂþÁÅ.
€¡ÁåýÃÊ þËý÷ 12 €¦êÏžÃ. ¥Á ©à ¡ÁÂÑ ¡ÁÂÑþÊ 3 ‚®ÁÅò.
‡ÁÅÑ©Á ¥ÁϞà üþ¤ ÁžÂ ¥Á§Ã. ÂþÄ ŠÁýÊ ©ÁÏý. þÞÁë
±Ì¦Ê¡Áôå™ÁÅ ‡©Á§Ã ÁžÁŨŠ©Â®Áò©Ã. §Á¥Ê«÷ ¡ÁÁÑ ™Â£Â ¡ËþÁ
œÃ§ÁŏÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. þÊþÁÅ œÁþÁÃ ÁþáÃÏúÁþÁÅ Âþà þÁÅ
œÁþÁÅ ÁþáìÁÅàþÂä™ÁÅ. £¦Áý ³Í²Â ¡ËþÁ ¡Ã¨Íì
œÄ¬ÁōÁÅþÂä™ÁÅ.
ÁÅϙɨÁÅ ÿÁœÁÅàÌþà ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ. þÁÅ ¤Á¨Ê
‚ÏýÉë¬÷Û Á¨ÃÃÏžÃ. ÃýÃÄ žÁÁÓ§ÁÂ ©É®Ãò úÁƳÂþÁÅ. ¥Á  3
‚®Âò¨Íì þ ²Ìýͬ÷ ©É§ËýÄ styles ¨Í ¡ÉžÁâ©Ã ¡ÉýÃÛ ©ÁôÏú§ÁÅ
‡ÏžÁōÁÏýÊ ££Â¦¨ÁÆ €ÏžÁ§ÃÄ ¬ÉÏýÃ¥ÉÏý÷ £¦ÁýÁÅ
©É®Êòý¡Áôå™ÁÅ þ ¢Ê¬ÁÅ úÁƬà ©É®Âò¨þÃ. §Á¥Ê«÷ ³Í²Â ‡ÃÑ
þ ²ÌýÍ œÄ³Â™ÁÅ. þ ÁÅ쪃 ¬ÁÆѨÌì ™Ãë¨÷ ¡Ã§Ä¦Á™÷ Ã ÌýÊÛ
™ÁëϬÁÅ ¨ÂÂ ™Á£÷ ™Á£÷ ¥Áþà €žÃ§Ã±Í¦É¨Â ³ÎÏ™÷ úʬÁÅàÏžÃ.
²ÌýÍ¨Í þ ¨Ã¡Áôð ¡ËþÁ §Á¥Ê«÷ œÁþÁ úÁÆ¡Áô™ÁÅ ©Ê¨ÅœÍ

þÉ¥ÁéžÃÂ §Â¬ÁÅàþÂä™ÁÅ. ¡ÉžÁ©Áô¨¡Ë œÁþÁ þ¨ōÁ œÍ
þÉ¥ÁéžÃÂ §Â¬Ã ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÂä™ÁÅ. ‚Á þÊþÁÁÑ™Á
©ÁôÏ™Á¨ÊÁ ±Í¦Á ÂþÁÅ ‡ÏžÁōÁÏýÊ þ ÁÅ쪃 ³ÎÏ™÷ Í™Á
žÂýà œÁþÁÃ ©ÃþáìÁÅàϞʥÉ €þÁääÏœÁ ÁýÃۏ ©ÁôÏžÃ.
‡ÂÑ™Í ©ÁôþÁä ÍžÂ©Á§Ã ÁýÛ œÉÃþÁýÅì …ÿÁ Á¨ÃÃÏžÃ.
ÁžÃ¨ÌÃ ©É®Ãò þÞÁë±Í¦Á ÂþÁÅ (Á¨œÁ þÞÁë).
¥Á §ÃäϏ÷ ¨Êúà ¨Ê©ÁÂþÊ ¢Á¬÷Û §Á¥Ê«÷ ÁŧÌàúÂÖ™ÁÅ. Á£
Á£Â §É™Ä €¦±Í¦ ¥Á§Ä ÃÏžÁÁÅ ©É®ÂòþÁÅ. §Á¥Ê«÷ ÃÏžÁ
¥Á  úÃþÁä úɨÉì¨ÅœÍ ™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. €žÃ §Á¥Ê«÷ Ã €ÁÑ
ÁÆœÁŧÁÅ ÁþÁÁ ¥Á Â¥Á ¥Á Â¥Á €ÏýÆ ™ÁÅœÌÏžÃ.
þÊþÁÅ ©É®ÁòÂþÊ ÂϏ €¦±Í¦Á ™ÁÅ. þÁÅ úèáà …ÿÁ
©ÁúÃÖϞà ©É®Ãò §Á¥Ê«÷ úÊœÃþÁÅϙà ±Â¡Áþà œÄ¬ÁōÌþÊ þÉ¡ÁÏœÍ
œÁþÁ úÊœÁŨŠœÂÂ¨þÁōÁÅþÂä Âþà …ÿÃÏúÂ™Í ˆ¥ÉÂ
¥ÁÅÏžÁŏÂþÊ ±Â¡Áþà ÃÏžÁÁÅ žÃÏúʳ™ÁÅ. ±Í§Â €þÁōÁÅÏýÍ
 ±Â¡Áþà ‡œÁÅàÁÅþÂä. €žÃ þÁþÁÅä úÁƬà €ÂÑ €ÂÑ
€ÏýÅÏžÃ. ©ÉÏýþÊ §Á¥Ê«÷ þà úÁƬà €ÁÑ ÂžÁ¥Á Âé, €œÁà
€þ¨à €þÂäþÁÅ. €žÃ €¦ÉÂ¥Á¦ÁϏ úÁƬà €œÁà €œÁà €ÏýÅÏýÊ
§Á¥Ê«÷ ¢Ê³Ìì ªÁÖ§ÁêÏ úÁƬà þÁ©ÁôíÁÅÏý ©ÁúÊÖ³ÂþÁÅ.
Breakfast žÁÁÓ§Á ©ÁúÃÖ þ ‡žÁŧÁŏ œÁþÊ ÁƧÁÅÖþÂä™ÁÅ.
þÊþÁÅ ˆ¥Ã úÁÆ™ÁÁÅϙ œÃþʬà ©É®Ãò±Í¦Á  ÁÏ¢Áõêü÷
úÊžÂâ¥ÁþÃ. ™Ê™÷ ©ÁúÃÖ ££Äì §Á¥Ê«÷ ©ÁúÂÖ™ÁÅ ÁžÂ, ‚ÏýÍì ©ÁôþÁä

¨Æþ œÄ¬ÁōÌþà œÁþÁ žÁÁÓ§Á þʧÁÅ֍Í, þčÁÅ kinetic
ÌþóÂàþÁÅ €þÂä§ÁÅ. ™Ê™÷ ‡¡Áôå™ÁÆ þÁÆ ˆžÃ €©Á¬Á§Á¥ÉÂ
¥ÁÅÏžÁÅ œÁþÊ …ÿÃÏúà úʳÂà§ÁÅ. ‡ÏœÁ ¥ÁÏúà ™Ê™÷ ÁžÂ
€þÁōÁÅþÂä. ‚Á ‚žÃ 2 ©Áô¡Á¦É¨Å. ŠÁ©Ë¡Áô §Á¥Ê«÷ œÍ
Áƙ ™ÁōͩÁúÁÅÖ €þÁōÁÅþÂä. §Á¥Ê«÷ Áƙ ™Ê™÷
¥Á Âý¨Å ©ÃþÂä™ÁÅ ÁþÁōÁ ©ÉÏýþÊ ¨Æþ Ä¬÷ œÄ¬Ã §Á¥Ê«÷
‡žÁŧÁŏ ©ÁúÂÖþÁÅ. ¡ËÃ ÃÏžÁÃ úÁƬà ƒ ™Éë¬ÁÅð¨Í ‰œÊ
þÊþÁÅ þʧÃåÏúÁþÁÅ €þÂä™ÁÅ. €©ÁôþÁÅ þÃü¥Ê ¥Ã™ÄÝ ¨Í Â¨ÃÃ
þ ™Éë¬ÁÅ𠇏çñ͜ÁÅϞà €þÁōÁÅþÂä. œÁí§ÁÂ ¡ÊÏý÷ «Á§÷Û
¨ÌÃ ¥Á §ñͦÁ Â. Âþà §Á¥Ê«÷ ‡ÏœÁ £ÂÂ þÁŧÃÏúÃ
€¨ÍúÃÏú™ÁÅ €þà œÁ¨ÅúÁōÌþà œÁþÁÏýÊ ŠÁ©ÃŸÁ¥ËþÁ ¥ÁÏúÃ
€¤Ã±Âë¦ÁÏ Á¨ÃÃÏžÃ.
¨Æþ ¡ËþÁ œÁþÁ ©ÉþÁÁ ÁƧÁÅÖþà ©É¨ÅàþÂä. ¥Á ÁÅ …§Ã
£¦Áý 5 km žÁƧÁÏ ¨Ì 20 acres ¤Áƥà „ÏžÃ. €ÁÑ™Á
þʧÃåÏúÃœÊ ±Íë£ìÏ ©ÁôÏ™ÁžÁþà €ÂÑ™ÁÁÅ ©É¨ÅàþÂäÏ. ©É®ÂòÁ
þÁþÁÅä ¥ÁÅÏžÁÅ ÁƧÌÖþà ™Ëë©÷ úɦÁê¥ÁþÂä™ÁÅ.
‚ύ „ÏžÃ.......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful