You are on page 1of 160

Приручник за превођење

правних аката Европске уније


Приручник за превођење правних аката Европске уније

Издавач
Републикa Србијa
Влада
Канцеларија за европске интеграције

За издавача
др Милица Делевић

Приредио
Дарко Радојичић

Правнотехничка редактура
Канцеларија за европске интеграције и Републички секретаријат за законодавство

Друго, измењено и допуњено издање


Београд, 2009.

Прелом и штампа
ИГП Ексцелзиор, Нови Београд

ISBN
978-86-84979-35-5
САДРЖАЈ

УВОД...................................................................................................................................................................... 7
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ............................................................................. 9
ОПШТА УПУТСТВА.......................................................................................................................................... 10
ЗАДРЖАВАЊЕ ФОРМЕ ОРИГИНАЛА................................................................................................. 11
ТЕХНИЧКА УПУТСТВА ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА ПРЕВОДА............................................................... 12
ТРАЖЕЊЕ ИЗВОРНОГ ТЕКСТА............................................................................................................ 12
ПОСЕБНА УПУТСТВА...................................................................................................................................... 13
НАСЛОВ ДОКУМЕНТА . ........................................................................................................................ 13
I ВРСТА ДОКУМЕНТА..........................................................................................................................13
А. Уредбе.......................................................................................................................................13
Б. Директиве................................................................................................................................14
В. Одлуке.......................................................................................................................................14
Г. Препоруке.................................................................................................................................15
Д. Други акти...............................................................................................................................15
II ДАТУМ ДОКУМЕНТА ......................................................................................................................16
III ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТА . ...............................................................................................................17
A. Правни основ Заједничких ставова и Заједничких акција...................................................19
Б. Прописи који се односе на уговоре, споразуме и одлуке мешовитих органа.....................19
IV ИНФОРМАТИВНИ ДОДАТАК.........................................................................................................20
А. Информација о нотификацији адресата.............................................................................. 20
Б. Информација од значаја за Европски економски простор.................................................. 20
В. Информација о обавезном језику текста............................................................................. 20
Г. Број документа, уколико није наведен у делу I..................................................................... 20
Д. Подаци о поступку.................................................................................................................. 20
ПРЕАМБУЛА............................................................................................................................................. 21
I НАЗИВ ОРГАНА КОЈИ ИЗДАЈЕ АКТ................................................................................................21
II РЕЦИТАТИВ.........................................................................................................................................23
А. Могућа форма..........................................................................................................................23
Б. Упутство за примарно законодавство.................................................................................23
В. Упутство за секундарно законодавство..............................................................................23
Г. Упутство за припремни поступак........................................................................................24
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ.................................................................................................................................26
A. Стари систем за прописе издате до 1. јуна 1999. године..................................................26
Б. Нови систем (за прописе са важношћу од 1. јуна 1999. године)........................................26
В. Уобичајени облици образложења .........................................................................................27

3
САДРЖАЈ

IV УСВАЈАЊЕ.........................................................................................................................................29
ТЕКСТ ДОКУМЕНТА...................................................................................................................................... 29
I СТРУКТУРА ТЕКСТА..........................................................................................................................29
A. Основна структура.................................................................................................................29
Б. Посебни делови документа и њихова подела........................................................................30
В. Комбинована номенклатура, Тарик и хармонизовани систем............................................31
Г. Статистичка класификација ЕЗ..........................................................................................31
II НАСЛОВИ ОДРЕДАБА.......................................................................................................................32
III ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА КОМИСИЈУ.............................................................................33
IV НАЧИН ИЗМЕНЕ ПРАВНИХ АКАТА.............................................................................................42
А. Изрази којима се мења или престаје да важи правни пропис............................................42
Б. Измена и престанак важења правног прописа....................................................................43
В. Измене делова правних прописа.............................................................................................43
1. Измена у целини . ....................................................................................................................43
2. Престанак важења (брисање)...............................................................................................43
3. Делимична измена....................................................................................................................44
4. Додатак...................................................................................................................................45
а) Додавање нове одредбе.......................................................................................................45
б) Допуњавање одредаба исте врсте....................................................................................46
V УПУЋИВАЊЕ......................................................................................................................................48
А. Упућивање на акт Заједнице..................................................................................................48
Б. Упућивање на делове аката и појединих одредаба Заједнице............................................48
В. Упућивање на делове докумената.........................................................................................50
Г. Упућивање помоћу речи овај (члан, став …) и наведени.....................................................51
Д. Упућивање у фуснотама.........................................................................................................51
VI НАБРАЈАЊЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ.......................................................................................................52
A. Набрајање................................................................................................................................52
Б. Дефиниције...............................................................................................................................54
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.......................................................................................................................54
А. Одредбе за примену уредаба, одлука и оквирних одлука......................................................54
Б. Одредбе о извештајима и проверама....................................................................................58
В. Одредбе које се односе на акте заједничких органа у оквиру споразума са
трећим земљама.....................................................................................................................59
Г. Одредбе које се односе на уговоре и споразуме....................................................................60
Д. Одредбе које се односе на важење и ступање на снагу прописа.......................................61
Ђ. Одредбе које се односе на објављивање................................................................................63
Е. Објављивање.............................................................................................................................64
Ж. Завршне реченице директива и уредаба...............................................................................64
VIII ДАТИРАЊЕ И ПОТПИСИ..............................................................................................................64
А. Датирање.................................................................................................................................64
Б. Потписи...................................................................................................................................65
НЕКИ ОПШТИ ТЕРМИНИ............................................................................................................................. 66
I НАЗИВИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНАТА.......................................................................................66
II НАЗИВИ ПУБЛИКАЦИЈА.............................................................................................................68
III НАЗИВИ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕУ (И ЊИХОВ РЕДОСЛЕД)...................................................68
IV НАЗИВИ СЛУЖБЕНИХ ЈЕЗИКА ЕУ...........................................................................................70
V УПОТРЕБА СКРАЋЕНИЦА И СКРАЋЕНИХ ИЗРАЗА..............................................................71
VI ВАЛУТЕ............................................................................................................................................71
VII ЛАТИНСКИ ИЗРАЗИ У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ..........................................................................72
VIII РАЗНО...............................................................................................................................................72
4
САДРЖАЈ

II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА.....................................................................................................................73


I ACTS OF THE COUNCIL......................................74 I АКТИ САВЕТА ......................................................75
1. REGULATIONS....................................................74 1. УРЕДБЕ.................................................................75
1.1. Regulations (general)......................................74 1.1. Уредбе (опште)..............................................75
1.2. Regulations concerning the 1.2. Уредбе о закључивању
conclusions of international agreements.........78 међународних споразума..............................79
1.2.1. Two-stage procedure.............................78 1.2.1. Двостепени поступак..........................79
2. SUI GENERIS DECISIONS..................................82 2. ОДЛУКЕ SUI GENERIS........................................83
2.1. Decisions (general).........................................82 2.1. Одлуке (опште)..............................................83
2.2. Decisions concerning the signing and 2.2. Одлуке о потписивању и
provisional application of привременој примени
international agreements.................................86 међународних споразума .............................87
3. DIRECTIVES........................................................90 3. ДИРЕКТИВЕ.........................................................91
4. RECOMMENDATIONS.......................................96 4. ПРЕПОРУКЕ.........................................................97
4.1. Recommendations in simple form..................96 4.1. Препоруке у једноставном облику..............97
4.2. Recommendations in more elaborate form.......98 4.2. Препоруке у разрађеном облику..................99
5. RESOLUTIONS..................................................100 5. РЕЗОЛУЦИЈЕ.....................................................101
6. CONCLUSIONS .................................................102 6. ЗАКЉУЧЦИ........................................................103
7. STATEMENTS AND DECLARATIONS............104 7. ИЗЈАВЕ И ДЕКЛАРАЦИЈЕ...............................105
7.1. Statements.....................................................104 7.1. Изјаве............................................................105
7.2. Declarations..................................................106 7.2. Декларацијe.................................................107
II АCTS COMMON TO THE EUROPEAN II ЗАЈЕДНИЧКИ АКТИ ЕВРОПСКОГ
PARLIAMENT AND THE COUNCIL..............108 ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА............................109
1. REGULATIONS..................................................108 1. УРЕДБЕ...............................................................109
2. DECISIONS WITHIN THE MEANING OF 2. ОДЛУКЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА
ARTICLE 249 EC TREATY................................ 112 249. УГОВОРА О ЕЗ........................................... 113
3. SUI GENERIS DECISIONS................................ 114 ОДЛУКЕ SUI GENERIS......................................... 115
4. DIRECTIVES....................................................... 116 4. ДИРЕКТИВЕ....................................................... 117
III ACTS OF THE REPRESENTATIVES OF THE III АКТИ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДА
GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES....120 ДРЖАВА ЧЛАНИЦА.......................................121
1. INTERNAL AGREEMENTS...............................120 1. УНУТРАШЊИ СПОРАЗУМИ...........................121
IV INTERNATIONAL AGREEMENTS...............122 IV МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМИ ..................123
1. TEXTS OF INTERNATIONAL 1. ТЕКСТОВИ МЕЂУНАРОДНИХ
AGREEMENTS...................................................122 СПОРАЗУМА......................................................123
1.1. Treaties and Conventions..............................122 1.1. Међународни уговори и конвенције..........123
1.2. Final acts ......................................................126 1.2. Завршни акти ..............................................127
1.3. International Agreements..............................128 1.3. Међународни споразуми.............................129
2. PROCEDURAL ACTS LINKED WITH 2. АКТИ ЗА ПРИМЕНУ МЕЂУНАРОДНИХ
INTERNATIONAL AGREEMENTS...................132 СПОРАЗУМА......................................................133
2.1. Decision authorizing the Commission to 2.1. Одлука којом се Комисија овлашћује да
negotiate an international agreement............132 преговара о међународном споразуму......133
2.1.1. Usual form...........................................132 2.1.1. Уобичајени облик..............................133
2.1.2. Exceptional form.................................134 2.1.2. Посебан облик...................................135
2.2. Decision concerning negotiating directives... 136 2.2. Одлуке о упутствима за преговарање........137
2.2.1. Usual form...........................................136 2.2.1. Уобичајени облик..............................137
2.2.2. Exceptional form.................................136 2.2.2. Посебан облик...................................137

5
САДРЖАЈ

III АКРОНИМИ.............................................................................................................................................. 139


ЛИСТА АКРОНИМА...................................................................................................................................139

ПРИЛОГ I
Структура броја EУ акта према ЦEЛЕКС класификацији и према Службеном листу EУ ........................ 157

ПРИЛОГ II
Схематска структура акта..................................................................................................................................158

6
УВОД
У процесу приступања ЕУ један од кључних услова за чланство јесте превођење правних тековинa
ЕУ (acquis communautaire) на национални језик.
Правне тековине Европске уније обухватају корпус заједничких права и обавеза који важе за
све државе чланице у оквиру Европске уније и који се може поделити у три категорије, а то су:
1. примарно законодавство, које обухвата оснивачке уговоре које су склопиле државе чланице, а којима
су основане Европске заједнице и Европска унија, уговорe са трећим државама које су склопиле
Европске заједнице уз учешће држава чланица или без њих, и споразумe са трећим државама које
су склопиле државе чланице; 2. секундарно законодавство, које обухвата одлуке органа европских
заједница донете по процедурама које су прописане у оснивачким уговорима и на основу њиховог
овлашћења и 3. судска пракса Европског суда правде.
Због обима прописа који се објављују у Службеном листу Европске уније (у овом тренутку око 115.000
страница Службеног листа, што је 207.000 страница стандардног формата, уз просечан годишњи
пораст од 3.000 до 5.000 страница), припрема правних тековина ЕУ на службеном језику показала се
као највећи преводилачки подухват већине нових држава чланица Европске уније.
Искуства држава кандидата у процесу придруживања ЕУ указују на то да се на почетку процеса
превођења правних аката ЕУ јавља потреба за израдом приручника који би преводиоцима и
редакторима пружио основна, а у неким случајевима и детаљнија, упутства за рад.
Влaда је 16. априла 2009. године усвојила Информацију о припреми правних тековина ЕУ на српском
језику са предлогом закључка. Закључком 05 број 011-2214/2009 Влада је задужила Републички
секретаријат за законодавство да, у сарадњи с Канцеларијом за европске интеграције, припреми текст
Приручника за превођење правних аката ЕУ (у даљем тексту: „Приручник”).
Овај Приручник је друго, измењено и допуњено издање Приручника који је припремила Канцеларија
Србије и Црне Горе за придруживање ЕУ 2004. године. Приручник је подложан даљим изменама, које
ће се вршити на основу уочених неправилности, проблема и нових идеја које ће се јавити у пракси. То
ће допринети постепеном успостављању терминолошких стандарда у свим областима које покрива
законодавство Европске уније, као и достизању и одржавању високог квалитета преведених правних
аката. Временом ће настајати базе терминологије, преводилачке меморије и докумената, а рад уз
помоћ софтвера за превођење ће убрзати и олакшати рад на текстовима који имају прописану форму,
као и на текстовима који се понављају.
*
У првом делу Приручника садржана су општа упутства за превођење правних аката ЕУ. Ради
уједначавања превода, дати су стандардни називи и делови правних аката, објашњења у вези са
преамбулом, текстом, изменама и допунама, упућивањем, набрајањем, дефиницијама, завршним
одредбама, датирањем и потписом. Да би преводиоци и редактори дошли до најадекватнијих значења,
наведени делови аката, као и често употребљаване синтагме, фразе и колокације, дати су упоредо на
енглеском, француском и немачком језику. Поред тога, наведени су називи држава чланица, валута,
службених језика ЕУ, основних докумената, важнијих публикација, као и латински изрази. Имајући
у виду да се ради о превођењу прописа који ће бити део националног правног поретка Републике

7
Србије, као и праксу држава чланица ЕУ, извршено је прилагођавање номотехничким правилима
и терминологији који важе у српском законодавству. Taмо где то није било могуће, прихваћена су
номотехничка правила која важе у енглеском оригиналу правних прописа ЕУ, да би се сачувала
оригинална форма и структура правног текста.
У другом делу Приручника налазе се различите врсте образаца правних аката, штампаних упоредо
на енглеском и српском језику ради лакшег поређења и примене. Као извор коришћен је приручник
Manual of Precedents for Acts Established within the Council of the European Union, који су саставили
правни и језички стручњаци Савета ЕУ.
Трећи део Приручника чине најчешће коришћени акроними. С обзиром на то да ће у будућности
акроними који се срећу у европским правним актима ући у домаће законодавство и да би требало да
буду разумљиви широј јавности, постоји тенденција да се, супротно досадашњој пракси, акроними
преводе на српски језик. Преведени акроними, у мањем броју, већ се могу срести у домаћим
уџбеницима, нацртима закона и, делимично, у пракси органа управе. Упркос томе, још увек је у
употреби већи део непреведених скраћеница.
У прилогу је објашњена структура броја ЕУ акта, према Целекс класификацији и Службеном листу
ЕУ. Тиме смо желели да сарадницима олакшамо сналажење у обележавању докумената. Поред тога,
ту се налази и образац схематске структуре акта европског законодавства, намењен првенствено
разумевању суштине структуре самог акта, а ради лакшег разумевања упућивања на одређени акт.
У састављању овог Приручника корисне информације нашли смо у сличним приручницима земаља
у региону које су већ одмакле у процесу придруживања. Поред тога, коришћен је и EUROVOC,
појмовник европске терминологије. Иако је реч о пројекту који нема коначну верзију, EUROVOC
може послужити преводиоцима као корисно помоћно средство. Такође, корисне информације налазе
се у приручнику Tools and Workflow at the Translation Service of the European Commission службе
за превођење Европске комисије; као и у Institutional style guide Бироа за службене публикације
Европских заједница, што је доступно преко сајта наведених институција, уз објашњења на двадесет
три званична језика ЕУ.
У оквиру процеса превођења Канцеларији за европске интеграције додељена је улога централног
координативног механизма за све фазе процеса, креирање терминолошке базе и преводилачких
меморија, извештавање и одређивање приоритета за превођење у сарадњи са осталим државним
органима. Републички секретаријат за законодавство, ресорна министарства и остали органи државне
управе, у оквиру процеса превођења, обављаће послове правнoтехничке, односно стручне редактуре
превода. За коначну верификацију преведених текстова биће задужена посебна Радна група за
верификацију, сачињена од представника свих институција које учествују у процесу.
Израду првог издања Приручника из 2004. године, стручним саветима помогли су проф. др Обрад
Рачић у области правних питања, проф. др Рада Стијовић и проф. др Егон Фекете у језичкој редактури,
а за идејно решење, превођење и техничку израду била је задужена Канцеларија Србије и Црне Горе
за придруживање ЕУ, која је у том периоду била, између осталог, надлежна и за координацију послова
превођења правних тековина Европске уније.

8
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

ОПШТА УПУТСТВА
За разлику од других врста превода, који остављају већу слободу преводиоцима, превођење правних
прописа подлеже одређеним строжим правилима. Циљ општих упутстава је да се преводиоци упознају
са основним принципима превођења правних прописа ЕУ.
Правни прописи ЕУ састављају се и објављују на свим службеним језицима ЕУ. Текстови на свим
језицима имају исту правну снагу, са правног гледишта сви текстови су изворни. Према начелу
једнаке веродостојности, сваки текст је независан у тумачењу и ни једном тексту се не даје предност
у случају двосмислености или текстуалне различитости између појединих језичких верзија. Да би
се осигурао висок квалитет превода, а уједно и правна сигурност, преводиоци не би требало да се
ограниче на само један од службених језика ЕУ.
Енглески је одабран као основни изворни језик због распрострањене примене у Србији. Ипак,
треба имати у виду да енглески није био службени језик ЕУ све до 1973. године, а и након те године
наставио је да доминира француски. Тек крајем деведесетих година превладао је енглески. То значи
да су извори законодавства ЕУ састављени на француском и да је већина енглеских назива преведена
са француског. Зато је потребно консултовати и текстове на француском језику.
Дешава се да је изворни текст на енглеском двосмислен или недовољно јасан. У таквим ситуацијама
треба консултовати и текстове на другим језицима ЕУ (по могућности француски). Преводиоцима
се препоручује да забележе нејасноће и двосмислене речи и изразе у енглеском тексту и затраже
тумачење правних редактора, чак и ако су те недоумице разрешили консултовањем текстова на
другим језицима.
Дуго се веровало да се правна сигурност може постићи само дословним преводом изворног текста.
Таквим приступом добијени су делимично или потпуно неразумљиви текстови, што је захтевало
од читалаца да консултују изворни текст. Зато се у новије време, у превођењу правних прописа ЕУ,
нагласак ставља на језик на који се преводи. Дакле, превод на српски језик треба да поштује дух
српског језика.
Правна терминологија ЕУ је специфична и обилује интернационализмима, чије је значење
препознатљиво и лако преводиво на све језике. Неологизми настају на два начина: постојећи
називи добијају нова значења или се стварају нови називи који се различито преводе. Најчешће се
употребљавају ови преводни еквиваленти: 1. дословни преводи (common market = заједничко тржиште;
co-decision procedure = поступак саодлучивања); 2. преобликовани интернационализми (comitology =
комитологија); 3. изворни облици (ombudsman = омбудсман; euro = евро); 4. описни преводи (acquis
communautaire = правне тековине ЕУ).
Даље, у правним актима ЕУ често се употребљавају скраћенице. За сада постоји сразмерно мали
број оних насталих превођењем на српски језик (нпр., IMF = ММФ). Опредељење за даље превођење
скраћеница у почетку ће донети мноштво нових, које ће временом наћи своје место у нашем језику.
Када се једном постигне консензус стручне јавности о терминима, они ће постати службени
и обавезивати преводиоце на употребу истог термина када год се он појави у правном тексту.
Доследност у примени термина значи да се неће примењивати уобичајени принцип избегавања
понављања речи. Садржина и прецизност изражавања у правним текстовима имају предност у односу

10
Општа упутства

на конвенционални стил. Зато установљене термине не треба замењивати синонимима, ни онда када
се понављају у непосредној близини.
У идеалном случају требало би обезбедити доследну и јединствену употребу истих превода за исте
оригинале у целокупном правном корпусу примарног и секундарног законодавства ЕУ. То је могуће
доследно остварити употребом преводилачких софтвера, мада је преводилац који преводи прописе, у
принципу, обавезан да употреби иста решења за исте пасусе у различитим документима.
Истовремено са процесом превођења правних тековина ЕУ тећи ће и процес нормирања стручне
терминологије на српском језику. За то ће бити посебно корисне повратне информације од преводилаца
и редактора и стручних лица, који ће уводити нове речи и изразе. Редактура је могућа све док ЕУ не
прихвати преводе. Промена једног термина захтеваће његову измену у свим преводима.
Преводиоци би требало да познају не само језик, већ и технику израде правних прописа да би
препознали очекивана правна дејства. Међутим, од преводилаца се не очекује да тумаче изворни
текст у правном смислу, јер је то задатак судија и правника у фази примене права.
Одредбе правних прописа могу бити нормиране и ненормиране. При превођењу нормираних одредаба
(процесних одредаба, мера за примену, прелазних и завршних одредаба) преводиоци би требало да
користе нормиране формуле садржане у Приручнику. Ненормиране одредбе (одредбе које утврђују
предмет, поље примене акта, дефиниције и прописују права и обавезе странака) требало би преводити
у духу српског језика и, колико год је могуће, у складу са домаћом законодавном праксом.
При коначној провери, преводиоци би требало да имају на уму да стручни и правнотехнички редактори
неће изнова преводити текст. Зато би преводиоци требало да обрате пажњу на то да превод логично
одражава смисао изворног текста, проверавајући све детаље, да дословно цитирају текстове и да
ништа не мењају, чак ни грешке из изворних текстова. У овој фази ради се и терминолошка провера,
којом се утврђује доследна и тачна употреба правних назива у целом тексту. Када се преводилац
једном определи за превод одређене речи или израза, мора се тог превода придржавати до краја
текста. Последња провера служи и као тест квалитета превода, његове прецизности и јасноће. Све
евентуалне недоумице преводилац треба да разјасни у сарадњи са стручним и правнотехничким
редакторима и лекторима.
Током рада неопходно је водити детаљну евиденцију превода и створити базу података са појмовником
израза и наслова, као и базу термина. С тим у вези, од преводилаца се очекује да, по завршеном
преводу доставе следеће:
• неочишћени документ превода на ћирилици, који мора бити урађен помоћу компјутерских
софтвера за превођење;
• терминолошку табелу (тзв. глосар), која у себи садржи позицију наведеног термина, термин
на изворном језику, превод, извор превода и евентуалне напомене.
Стручни, правнотехнички и језички редактори раде на преводу уз опцију Track changes и уносе
измене и у терминолошку табелу, да би финална верзија превода била завршена тек после процеса
верификације.

ЗАДРЖАВАЊЕ ФОРМЕ ОРИГИНАЛА


С обзиром на то да правни акти ЕУ имају прописану форму, формална структура аката иста је у
сваком језику. То значи да се један правни акт, нпр. уредба, састоји из тачно одређених делова:
наслова, преамбуле (рецитатива, образложења, изјаве о доношењу), одредаба, адресата, места, датума
и потписа. Прописани облик одређује и изглед странице, распоред прореда, чланова, интерпункцију,
велика слова, изглед и дебљину слова, употребу наводника, набрајање, цитирање, упућивање и сл.
Преводилац не сме да мења основну структуру оригинала: распоред поглавља, чланова, ставова.
У изворним текстовима ЕУ повремено се појављују дуге, неразумљиве реченице, које настојимо
да избегнемо, на пример раздвајањем таквих сложених реченица на више реченичних целина. Код

11
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

превођења правних тековина ЕУ, међутим, није дозвољено делити реченице, нити их спајати. Не
препоручује се уметање нове реченице, иако би то било логично у конкретном случају, јер би се тиме
пореметио број реченица, на пример у неком члану, па би позивање на неку од њих у даљем тексту
било погрешно.
Код употребе интерпункције, преводилац треба да се управља према оригиналном тексту, уколико се
тиме не нарушавају правила правописа или правила обухваћена овим приручником (нпр., наводници
се пишу према правилима правописа српског језика, тј. први доле, уводнице („), и други горе,
изводнице (”) – није дозвољено копирати енглеску варијанту).

ТЕХНИЧКА УПУТСТВА ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА ПРЕВОДА


Текстове треба преводити помоћу преводилачких софтвера за стварање преводилачких меморија,
у програму MS Word, Windows (верзије 97, 2000, XP), писмо Times New Roman, величина слова 12
пункта, проред између редова (line spacing) 15 пункта.
Препоручује се коришћење стандардних програмских функција Worda, без ручног уношења додатака
текста. Фусноте се уносе помоћу функције InsertàReferenceàFootnote, страница се не прелама ручно,
остављањем празних редова помоћу тастера Enter, већ се прелама командом InsertàBreakàPage
break. Табеле се обликују командом TableàInsertàTable.
Између речи оставити размак од само једног словног места. Знаци интерпункције пишу се непосредно
уз претходну реч, док се иза знака оставља само једно празно словно место. Већи размаци између
речи уносе се табулатором (Tab), а не размаком (Spacebar).
Препоручује се коришћење електронског правописа за ћириличко писмо.
Посебну пажњу треба обратити на постојање две основне форме образаца правних прописа ЕУ:
образац Legis Write I и Legis Write II.
По обрасцу Legis Write I обликовани су старији документи секундарног законодавства. Код оваквих
докумената већина уводних пасуса почиње са Whereas и завршава се тачком и запетом (осим првих
неколико реченица, које почињу сa Having regard). Поред другачије употребе интерпункцијских
знакова, великог и малог слова, ова се верзија разликује и по другачијем навођењу службеног листа
у напоменама испод црте.
Образац Legis Write II употребљава се за новије документе секундарног законодавства, који су
другачије обликовани у уводном делу: након Whereas и две тачке, следе пасуси који почињу великим
словом и завршавају се тачком, а не тачком и запетом. За први ред документа употребљава се црта,
као и за последњи ред уводног дела.

ТРАЖЕЊЕ ИЗВОРНОГ ТЕКСТА


Уколико се текст за превођење или редактуру не добије у електронском облику или се примети да у
тексту недостаје неки део, преводиоци се упућују на збирку текстова CELEX или EUR-Lex, где се
могу пронаћи правни прописи ЕУ на свим службеним језицима:
http://eur-lex.europa.eu/
У горњем десном углу изабрати жељени језик, а претрагом Search пронаћи документ по броју или
наслову.

12
ПОСЕБНА УПУТСТВА
НАСЛОВ ДОКУМЕНТА
Састоји се из следећих делова:
I врстe документа
II датумa документа
III предметa документа
IV информативнoг додаткa.

I ВРСТА ДОКУМЕНТА

А. Уредбе
1. Council Regulation No
Règlement n° 29 du Verordnung Nr. 29 des Уредба Савета
29 Conseil Rates број 29
2. Commission Regulation
Règlement n° 64 de la Verordnung Nr. 64 der Уредба Комисије
No 64 Commission Kommission број 64
3. Council Regulation Règlement n° 219/66/ Verordnung Nr. 219/66/ Уредба Савета
No 219/66/EEC CEE du Conseil EWG des Rates број 219/66/ЕЕЗ
4. Commission Regulation
Règlement n° 131/64/ Verordnung Nr. 131/64/ Уредба Комисије
No l31/64/EEC CEE de la Commission EWG der Kommission број 131/64/ЕЕЗ
5. Council Regulation Règlement (CEE) Verordnung (EWG) Уредба Савета (ЕЕЗ)
(EEC) No 918/83 n° 918/83 du Conseil Nr. 918/83 des Rates број 918/83
6. Commission Regulation
Règlement (CEE) Verordnung (EWG) Уредба Комисије
(EEC) No 3020/77 n° 3020/77 de la Nr. 3020/77 der (ЕЕЗ) број 3020/77
Commission Kommission
7. Council Regulation Règlement (CE) Verordnung (EG) Уредба Савета (ЕЗ)
(EC) No 314/2000 n° 314/2000 du Conseil Nr. 314/2000 des Rates број 314/2000
8. Commission Regulation Règlement (CE) Verordnung (EG) Уредба Савета (ЕЗ)
(EC) No 1250/1999 n° 1250/1999 de la Nr. 1250/1999 der број 1250/1999
Commission Kommission
9. Council Regulation Règlement (CECA, CE, Verordnung (EGKS, Уредба Савета
(ECSC, EC, Euratom) Euratom) n° 3164/93 du EG, Euratom) (ЕЗУЧ, ЕЗ, Евроатом)
No 3163/94 Conseil Nr. 3164/93 des Rates број 3163/94
10. Commission Regulation Règlement (Euratom) Verordnung (Euratom) Уредба Комисије
(Euratom) No 3137/74 n° 3137/74 de la Nr. 3137/74 der (Евроатом)
Commission Kommission број 3137/74

13
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

11. Regulation (EC) Règlement (CE) Verordnung (EG) Уредба Европског


No 1783/1999 of the n° 1783/1999 du Nr. 1783/1999 парламента и Савета
European Parliament Parlement européen etdes Europäischen (ЕЗ) број 1783/1999
and of the Council du Conseil Parlaments und des
Rates
12. Regulation (EC) Règlement (CE) Verordnung (EG) Уредба Европске
No 2818/98 of the n° 2818/98 de la Banque Nr. 2818/98 der централне банке (ЕЗ)
European Central Bank centrale européenne Europäischen број 2818/98
Zentralbank
13. Financial regulation Règlement financier Finanzregelung Финансијска уредба

Б. Директиве
1. Council Directive Directive du Conseil Richtlinie des Rates Директива Савета
2. Commission Directive Directive de la Richtlinie der Директива Комисије
Commission Kommission
3. Second Commission Deuxième directive de Zweite Richtlinie der Друга директива
Directive la Commission Kommission Комисије
4. Council Directive Directive 92/12/CEE du Richtlinie 92/12/EWG Директива Савета
92/12/EEC Conseil des Rates 92/12/ЕЕЗ
5. Commission Directive Directive 1991/81/CE de Richtlinie 1991/8l/EG Директива Комисије
1991/81/EC la Commission der Kommission 1991/81/ЕЗ
6. Directive 98/34/ Directive 98/34/CE du Richtlinie 98/34/EG Директива Европског
EC of the European Parlement européen et des Europäischen парламента и Савета
Parliament and of the du Conseil Parlaments und des 98/34/ЕЗ
Council Rates
7. Council Directive 97/43/ Directive 97/43/Euratom Richtlinie 97/43/ Директива Савета
Euratom du Conseil Euratom des Rates 97/43/Евроатом

В. Одлуке
1. Decision No 22/66 Décision n° 22/66 Entscheidung Nr. 22/66 Одлука број 22/66
2. Commission decision Décision n° 2233/97/ Entscheidung Nr. Одлука Комисије број
No 2233/97/ECSC CECA de la 2233/97/EGKS der 2233/97/ЕЗУЧ
Commission Kommission
3. Decision No 818/95/ Décision n° 818/95/CE Entscheidung Nr. Одлука Европског
EC of the European du Parlement européen 818/95/EG des парламента и Савета
Parliament and of the et du Conseil Europäischen број 818/95/ЕЗ
Council Parlaments und des
Rates
4. Council Decision Décision 1999/198/JAI Beschluss 1999/198/JI Одлука Савета
1999/198/JHA du Conseil des Rates 1999/198/ПУП
5. Decision of the Décision des Entscheidung der Одлука представника
representatives of the représentants des im Rat vereinigten влада држава чланица,
Governments of the gouvernements des Vertreter der који заседају у Савету
Member States, meeting Etats membres, réunis Regierungen der (и представника
within the Council (and au sein du Conseil (et de Mitgliedstaaten (und Комисије)
of the Commission) la Commission) der Kommission)

14
Посебна упутства

6. Decision of the Décision du Conseil et Entscheidung des Одлука Савета и


Council and of the des représentants des Rates und der im Rat представника влада
representatives of the gouvernements des vereinigten Vertreter држава чланица, који
Governments of the Etats membres, réunis der Regierungen der заседају у Савету
Member States, meeting au sein du Conseil Mitgliedstaaten
within the Council
7. Decision of XXX Décision de XXX Entscheidung des XXX/ Одлука XXX*
Beschluss des XXX

Г. Препоруке
1. High Authority Recommandation Empfehlung Nr. 1/64 Препорука Високе
Recommendation n° 1/64 de la Haute der Hohe Behörde власти број 1/64
No 1/64/ Autorité
2. Commission Recommandation n° Empfehlung Nr. 245/78/ Препорука Комисије
Recommendation 245/78/CECA de la EGKS број 245/78/ЕЗУЧ
No 245/78/ECSC Commission
3. Recommendation of Recommandation de Empfehlung des XXX Препорука XXX
XXX XXX (назив органа)

Д. Други акти
1. (agreement in the form (accord sous forme d’) (Abkommen in Form споразум у облику
of an) exchange of échange des lettres eines) Briefwechsel(s) размене писама
letters
2. act acte Akte акт
3. action programme programme d’action Aktionsprogramm акциони програм
4. agreed minute procès-verbal agréé vereinbarte усаглашени записник
Niederschrift
5. agreement accord Vereinbarung / споразум
Abkommen
6 code of conduct code de conduit Verhaltenskodex / правила понашања
Wohlverhaltensregeln
7. Common Position Position commune Gemeinsamer Заједнички став
1999/302/JHA of the 1999/302/JAI du Standpunkt 1999/302/JI Савета 1999/302/ПУП
Council Conseil des Rates
8. Common Position Position commune Gemeinsamer Заједнички став
2000/45/CFSP of the 2000/45/PESC du Standpunkt 2000/45/ Савета 2000/45/ЗСБП
Council Conseil GASP des Rates
9. Common Strategy Stratégie commune Gemeinsame Strategie Заједничка стратегија
1999/66/CFSP of the 1999/66/PESC du 1999/66/GASP des Европског савета
European Council Conseil européen Europäischen Rates 1999/66/ЗСБП
10 communication/notice communication Mitteilung саопштење/
обавештење
11. conclusions conclusions Schlussfolgerungen закључци
12. convention convention Übereinkommen конвенција
13. cooperation agreement accord de coopération Kooperations­abkommen споразум о сарадњи

* (XXX замењује назив органа, документа, датуме и сл.)

15
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

14. corrigendum rectificatif Berichtigung исправка


15. declaration déclaration Erklärung декларација
16. Europe agreement Аccord européen Europa-Abkommen Европски споразум
17. final report rapport final Abschlussbericht завршни извештај
18. framework agreement ccord-cadre Rahmenvereinbarung оквирни споразум
19. Framework Decision Décision-cadre Rahmenbeschluss Оквирна одлука
2000/105/JHA of the 2000/105/JAI du Conseil 2000/105/JI des Rates Савета 2000/105/ПУП
Council
20. general programme programme général allgemeines Programm општи програм
21. Green Paper Livre vert Grünbuch Зелена књига
22. guideline(s) orientation(s) Leitlinie(n) смерница (-е)
23. initiative initiative Initiative иницијатива
24. interim agreement accord intérimaire Interimsabkommen привремени споразум
25. interinstitutional accord interinstitutionelle међуинституцио-
agreement interinstitutionnel Vereinbarung нални споразум
26. interpretative communication Mitteilung zu интерпретативно
communication interprétative Auslegungsfragen саопштење
27. Joint Action 2000/6/ Action commune Gemeinsame Aktion Заједничка акција
CFSP of the Council 2000/6/PESC du 2000/6/GASP des Rates Савета 2000/6/ЗСБП
Conseil
28. memorandum of mémorandum d’accord Memorandum über меморандум о
understanding nebo mémorandum Vereinbarung разумевању
d’entente
29. opinion avis Stellungnahme мишљење
30. pact pacte Pakt пакт
31. priority programme programme des priorités Prioritätenprogramm програм приоритета
32. protocol protocole Protokoll протокол
33. report rapport Bericht извештај
34. resolution résolution Entschließung резолуција
35. statement déclaration Erklärung изјава
36. treaty traité Vertrag уговор
37. White Paper Livre blanc Weißbuch Бела књига

II ДАТУМ ДОКУМЕНТА

of 24 May 1978 du 24 mai 1978 vom 24. Mai 1978 од 24. маја 1978.

Уколико иза датума следи зависна реченица [нпр., Уредба (ЕЕЗ) број 1266/98 Савета од 29. маја 1998.
године, којом се спроводи ... ], после датума ставља се запета.

16
Посебна упутства

III ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТА


Код превода наслова документа, енглески или француски герунд:
(Regulation) establishing the standard import values ...
(Règlement) établissant des valeurs forfaitaires à l΄importation ...
(Verordnung) zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte ...

преводи се на следећи начин, у зависности од конкретног случаја:

а) реченицом са односном заменицом (који) и рефлексивним пасивом:


Уредба којом се утврђују стандардне увозне вредности ...

б) формулацијом са предлогом (за) и глаголском именицом:


Уредба за утврђивање стандардних увозних вредности ...

в) формулацијом са предлогом (о), без односних израза:


Уредба о стандардним увозним вредностима ...

Формулација са предлогом (о) употребљава се нарочито уз речи concerning, regarding, relating to,
relative à, на пример:

Directive ... concerning urban waste water treatment...


Directive ... relative au traitement des eaux urbaines résiduaires...
Директива ... о преради комуналних отпадних вода...
(а не: Директива којa се односи ...)

Посебан случај представљају документи којима се мењају, на основу којих престају да важе и којима
се примењују други прописи:
1. Directive A amending directive A modifiant Richtlinie A zur Директива А којом
Directive B directive B Änderung der Richtlinie се мења и допуњава
B Директива Б
2. Directive A amending directive A modifiant et Richtlinie A zur Директива А којом
and consolidating codifiant directive B Änderung und се мења, допуњава
Directive B Kodifizierung der и пречишћава
Richtlinie B Директива Б
3. Directive A repealing directive A abrogeant Richtlinie A zur Директива А на
Directive B directive B Aufhebung der основу које престаје да
Richtlinie B важи Директива Б
4. Directive A amending directive A modifiant Richtlinie A zur Директива A којом
Directive B and directive B et abrogeant Änderung der Richtlinie се мења и допуњава
repealing Directive C directive C B und (zur) Aufhebung Директива Б, а на
der Richtlinie C основу које престаје да
важи Директива В
5. Directive A on ... and directive A visant ... et Richtlinie A zur ... Директива А о ...
amending / repealing modifiant / abrogeant und zur Änderung којом се мења и
Directive B directive B / Aufhebung der допуњава / на основу
Richtlinie B које престаје да важи
Директива Б

17
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

6. Directive A directive A portant Richtlinie A zur Директива А којом се


implementing modalités d’application Durchführung der спроводи Директива Б
Directive B de 1a directive B Richtlinie B
7. Directive A adapting directive A portant Richtlinie A zur Директива А о
to technical progress adaptations au progrès Anpassung der прилагођавању
Directive B technique de la directive Richtlinie B an den Директиве Б
B technischen Fortschritt техничком напретку
8. Directive A laying directive A arrêtant Richtlinie A zur Директива А којом
down provisions for des dispositions pour Festlegung von се утврђују одредбе
implementation of l’application de la Durchfuhrungs- за спровођење
Directive B directive B bestimmungen zur Директиве Б
Richtlinie B
9. Directive A laying directive A portant Richtlinie A mit Директива А
down detailed rules modalités d’application Durchführungs­ којом се утврђују
for the application / de la directive B bestimmungen zur детаљна правила
implementation of Richtlinie B за спровођење
Directive B Директиве Б
10. Directive A amending directive A modifiant et Richtlinie A zur Директива А којом
and consolidating codifiant la directive B Änderung und се мења, допуњава
Directive B Kodifizierung der и пречишћава
Richtlinie B Директива Б
11. Council Directive Directive XXX du Richtlinie XXX des Директива Савета XXX
XXX (amended and Conseil (modifiée et Rates (geändert und (измењена, допуњена и
consolidated) codifiée) kodifiziert) пречишћена)

1. Regulation A règlement A portant / Verordnung A Уредба А о одступању


concerning the relatif à la / aux… betreffend die (-има) од Уредбе Б
derogation(s) ... from dérogation(s) au Abweichung(en)… von
Regulation B règlement B der Verordnung B
2. Regulation A laying règlement A arrêtant les Verordnung A mit Уредба А којом се
down derogations / mesures dérogatoires den abweichenden утврђују мере које
measures derogating à ... Maßnahmen von одступају од ...
from
3. Regulation A règlement A dérogeant Verordnung A zur Уредба А о одступању
derogating / providing au règlement B Abweichung von der од Уредбе Б
for a derogation from Verordnung B
Regulation B
4. Regulation A granting règlement A dérogeant Veordnung A über die Уредба А којом се
Portugal a derogation pour le Portugal au Abweichung Portugals Португалу одобрава
from Regulation B règlement B von der Verordnung B одступање од Уредбе Б
5. Regulation A règlement A dérogeant Veordnung A zur Уредба А којом се
derogating from and au et modifiant Abweichung und одступа од Уредбе Б
amending Regulation B règlement B Änderung von der и мења и допуњава
Verordnung B Уредба Б

18
Посебна упутства

A. Правни основ Заједничких ставова и Заједничких акција


1. defined by the Council définie par le Conseil vom Rat aufgrund von који је дефинисао
on the basis of Article sur la base de l’article Artikel X des Vertrags Савет на основу члана
X of the Treaty on X du Traité sur l’Union über die Europäische X Уговора о Европској
European Union européenne Union festgelegt унији
2. adopted by the Council adoptée par le Conseil vom Rat aufgrund von који је усвојио Савет
on the basis of Article sur la base de l’article Artikel X des Vertrags на основу члана X
X of the Treaty on X du Traité sur l’Union über die Europäische Уговора о Европској
European Union européenne Union angenommen унији

Б. Прописи који се односе на уговоре, споразуме и одлуке мешовитих органа


1. on the conclusion concernant (relatif über den Abschluss о закључивању
(signature) of the à) la conclusion (la (Unterschreibung) des (потписивању)
agreement (between the signature) de l’accord Abkommens (zwischen споразума (између
European Community (entre la Communauté der Europäischen Европске заједнице и
and ...) européenne et ...) Gemeinschaft und ...) ...)
2. ... and laying down ... et arrêtant des ... und zur Festlegung ... и о утврђивању
provisions for its dispositions pour son von Durchführungs- одредаба за његову
implementation application bestimmungen zu примену
diesem Abkommen
3. approving the portant approbation zur Zustimmung an којим се Комисији
conclusion by the de la conclusion par la die Kommission für одобрава да закључи
Commission of the Commission de l’accord den Abschluss der споразум X
Agreement X X Vereinbarung X
4. based on (drawn up on) (établie) sur la base aufgrund von Artikel на основу члана
the basis of Article K.3 de l’article K.3 (34) K.3 (34) des Vertrags К.3 (34) Уговора о
(34) of the Treaty on du Traité sur l’Union über die Europäische Европској унији о
European Union, on européenne, relative à Union über
5. drawing up the établissant la convention über die Ausarbeitung израда Конвенције о
Convention on relative à des Übereinkommens
über
6. drawing up the portant établissement über die Fertigstellung израда Конвенције на
Convention based on de la convention sur la des Übereinkommens основу члана К.3 (34)
Article K.3 (34) of the base de l’article K.3 (34) aufgrund von Artikel Уговора о Европској
Treaty on European du Traité sur l’Union K.3 (34) des Vertrags унији, о
Union, on européenne, relative à über die Europäische
Union über
7. on the application concernant (relatif über die Durchführung о примени Одлуке /
of Decision / à) l’application des Beschlusses / der Препоруке
Recommendation de la décision / Empfehlung
recommandation

19
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

IV ИНФОРМАТИВНИ ДОДАТАК
Постоји пет типова информативних додатака:

А. Информација о нотификацији адресата


notified under document notifiée sous le numéro Bekanntgegeben unter нотификовано као
number C(1998) 3154 C(1998) 3154 Aktenzeichen документ под бројем
C(1998) 3154 С(1998) 3154

Б. Информација од значаја за Европски економски простор


Text with EEA relevance Texte présentant de Text von Bedeutung für Текст од значаја за ЕЕП
l’intérêt pour l’EEE den EWR

В. Информација о обавезном језику текста


Only the XXX text is Le texte en langue XXX Nur der XXX Text is Аутентичан је једино
authentic est le seul faisant foi verbindlich текст XXX

Г. Број документа, уколико није наведен у делу I

1. 97/83/EC 97/83/CE 97/83/EG 97/83/ЕЗ


2. 84/255/EEC 84/255/CEE 84/255/EWG 84/255/ЕЕЗ
3. 95/614/ECSC 95/614/CECA 95/614/EGKS 95/614/ЕЗУЧ
4. 92/547/Euratom 92/547/Euratom 92/547/Euratom 92/547/Евроатом
95/1/EC, Euratom, 95/1/CE, Euratom, 95/1/EG, Euratom,
5. 95/1/ЕЗ, Евроатом, ЕЗУЧ
ECSC CECA EKGS
6. 97/105/JHA 97/105/JAI 97/105/JI 97/105/ПУП
7. 99/12/CFSP 99/12/PESC 99/12/GASP 99/12/ЗСБП
8. ECB/1998/17 BCE/1998/17 EZB/1998/17 ЕЦБ 1998/17
9. 93/C 225/04 93/C 225/04 93/C 225/04 93/C 225/04
КОМ(93) 299 коначни
10. COM(93) 299 final COM(93) 299 final KOM(93) 299 endg.
(коначни предлог Комисије)
ЕП 220.895/коначни
11. EP 220.895/fin. PE 220.895/fin. EP 220.895/end. (коначни предлог Европског
парламента)
12. SEC (89) 2187 final SEC (89) 2187 final SEC (89) 2187 endg. СЕК (89) 2187 коначни
13. ESC 236/94 CES 236/94 WSA 236/94 ЕСК 236/94

Д. Подаци о поступку
adopted unanimously / adoptée à l`unanimité / In der 337. Vollsitzung усвојено једногласно / уз
with two abstentions / moins deux abstentions / am 10. Oktober 1997 / bei два уздржана гласа / на
during the 337th session lors de la 337e session du zwei Stimmenthaltungen / 337. седници 10. октобра
of 10 October 1997 10 octobre 1997 einstimmig angenomen 1997. године

20
Посебна упутства

ПРЕАМБУЛА

Преамбула је састављена од:


 назива органа који издаје акт
 рецитатива
 образложења
 усвајања.

I НАЗИВ ОРГАНА КОЈИ ИЗДАЈЕ АКТ

Најчешћи случајеви су:

1. The European Council Le Conseil européen Der Europäische Rat Европски савет
2. The Council of the Le Conseil de l’Union Der Rat der Савет Европске уније
European Union européenne Europäischen Unie
3. The Council of the Le Conseil des Der Rat der Савет Европских
European Communities Communautés Europäischen заједница
européennes Gemeinschaften
4. The Council of the Le Conseil de Der Rat der Савет Европске
European Economic la Communauté Europäischen економске заједнице
Community économique européenne Wirtschaftsgemeinschaft
5. The Council of the Le Conseil de Der Rat der Савет Европске
European Atomic la Communauté Europäischen заједнице за атомску
Energy Community européenne de l’énergie Atomgemeinschaft енергију
atomique
6. The European Le Parlement européen Der Europäische Европски парламент
Parliament Parlament
7. The European Le Parlement européen Der Europäische Европски парламент и
Parliament and the et le Conseil de l’Union Parlament und der Rat Савет Европске уније
Council of the European européenne der Europäischen Union
Union
8. The Commission of the La Commission Die Kommission Комисија Европских
European Communities des Communautés der Europäischen заједница
européennes Gemeinschaften
9. The Commission of the La Commission de Die Kommission Комисија Европске
European Economic la Communauté der Europäischen економске заједнице
Community économique européenne Wirtschaftsgemeinschaft
10. The Commission of La Commission de Die Kommission Комисија Европске
the European Atomic la Communauté der Europäischen заједнице за атомску
Energy Community européenne de l’énergie Atomgemeinschaft енергију
atomique

21
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

11. The Representatives of Les représentants des Die im Rat vereinigte Представници влада
the Governments of the gouvernements des Vertreter der држава чланица који
Member States, meeting Etats membres, réunis Regierungen der заседају у Савету
within the Council (and au sein du Conseil Mitgliedstaaten (und (и представници
the Commission of the (et la Commission die Kommission Комисије Европских
European Communities) des Communautés der Europäischen заједница)
européennes) Gemeinschaften)
12. The Governing Council Le Conseil des Der EZB-Rat Управни савет
of the European Central gouverneurs de la Европске централне
Bank Banque centrale банке
européenne
13. The General Council of Le Conseil général Der Erweiterte Rat der Генерални савет
the European Central de la Banque centrale EZB Европске централне
Bank européenne банке
14. The Board of Governors Le Conseil des Der Rat der Савет гувернера
(of the European gouverneurs (de la Gouverneure (der (Европске
Investment Bank) Banque européenne Europäischen инвестиционе банке)
d’investissement) Investitionsbank)
15. The Court La Cour Der Hof Суд
16. The Court of Justice La Cour de justice Der Gerichtshof Суд правде
17. The Court of First Le Tribunal de la Das Gericht erster Првостепени суд
Instance première instance Instanz
18. The Economic and Le Comité économique Der Wirtschafts- und Економски и
Social Committee* et social Sozialausschuss социјални комитет
19. The Committee of Le Comité des régions Der Ausschuss der Комитет региона
Regions Regionen
20. The Court of Auditors La Cour des comptes Der Rechnungshof Ревизорски суд
21. The Management Board Le Conseil Verwaltungsrat (des Управни одбор
(of Europol) d’administration Europols) (Европола)
(d’Europol)
22. The Supply Agency L’Agence d’ Die Versorgungsagentur Агенција за набавке
(of the European approvisionnement (der Europäischen (Европске заједнице за
Atomic Energy (de la Communauté Ätomgemeinschaft) атомску енергију)
Community) européenne de l’énergie
atomique)
23. The Consultative Le Comité consultatif Der Beratende Саветодавни одбор
Committee (of the (de la Communauté Ausschus (der (Европске заједнице за
European Coal and européenne du charbon Europäischen Kohle угаљ и челик)
Steel Community) et de l’acier) Stahlgemeinschaft)

* Committee се преводи као „комитет” само у случају Комитета региона и Економског и социјалног
комитета. У свим осталим случајевима преводи се као „одбор”

22
Посебна упутства

II РЕЦИТАТИВ

А. Могућа форма
Meeting in the Reunion au niveau In der Zusammensetzung Састанак на нивоу
composition of the heads des chefs d’Etat ou de der Staats- und шефова држава или
of State or Government gouvernement Regierungschefs влада

Б. Упутство за примарно законодавство


1. Having regard to the vu le traité XXX, et gestützt auf den Vertrag имајући у виду Уговор
Treaty XXX, and in notamment son article XXX, insbesondere auf XXX, посебно члан 28,
particular Article 28 28, Artikel 28,
thereof,
2. Having regard to the vu le traité XXX, et gestützt auf den Vertrag имајући у виду Уговор
Treaty XXX, and in notamment ses articles XXX, insbesondere XXX, посебно чланове
particular Articles 121 121 et 122 en liaison auf die Artikel 121 und 121. и 122, а у вези са
and 122 thereof, in avec l’article 300 122 in Verbindung mit чланом 300. став 1,
conjunction with Article paragraphe 1, Artikel 300 Absatz l,
300(1),
3. Having regard to the vu l’acte d’adhésion du gestützt auf die имајући у виду Акт о
1979 Act of accession, 1979, et notamment son Beitrittsakte von 1979, приступању из 1979.
and in particular Article article 26 paragraphe 1, insbesondere auf Artikel године, а посебно члан
26(1) thereof, 26 Absatz l, 26. став 1,
4. Having regard to Article vu l’article 29 des statuts gestützt auf Artikel имајући у виду члан
29 of the Statute of the du Système européen 29 der Satzung des 29. Статута Европског
European System of de banques centrales et Europäischen Systems система централних
Central Banks and of de la Banque centrale der Zentralbanken банака и Европске
the European Central européenne (ci-après und der Europäischen централне банке
Bank (hereinafter dénommés “statuts”), Zentralbank (у даљем тексту:
referred to as the (nachfolgend als „Статут”),
“Statute”), „Satzung” bezeichnet),

В. Упутство за секундарно законодавство


Having regard to vu le règlement (directive, gestützt auf die имајући у виду Уредбу
Regulation (Directive, décision…) XXX, et Verordnung (Richtlinie, (Директиву, Одлуку…)
Decision…) XXX, and notamment son article 9, Entscheidung…) XXX, XXX, а посебно члан 9.,
in particular Article 9 insbesondere auf
thereof, Artikel 9,
Recalling Council rappeleant la décision unter Bezugnahme auf Позивајући се на
Decision XXX … XXX du Conseil … den Beschluss XXX des Одлуку XXX Савета …
Rates …

23
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

Г. Упутство за припремни поступак


1. Having regard to the vu la proposition de la auf Vorschlag der имајући у виду
proposal from the Commission, Kommission, предлог Комисије,
Commission,
2. Having regard to the vu la proposition de la auf Vorschlag der имајући у виду
proposal submitted by Commission, soumise Kommission, vorgelegt предлог који је
the Commission after après consultation nach Anhörung des поднела Комисија
consultation with the du comité consultatif mit der genannten након консултација
Advisory Committee créé (prévu) par le dit Verordnung са Саветодавним
set up by (provided règlement, geschaffenen (in der одбором
for in) the above genannten Verordnung установљеним
Regulation, vorgesehenen) (предвиђеним)
Beratenden поменутом уредбом,
Ausschusses,
3. Having regard to the vu la proposition de la auf Vorschlag der имајући у виду
proposal from the Commission, présentée Kommission nach предлог који је
Commission submitted après consultations Konsultationen in dem Комисија поднела
after consultation au sein du comité Beratenden Ausschuss, након консултација у
within the Advisory consultatif créé / prévu Саветодавном одбору,
Committee, par le dit règlement,
4. Having regard to vu le projet de nach Kenntnisnahme имајући у виду Нацрт
the draft Regulation règlement (directive, des von der Kommission уредбе (директиве,
(Directive, Decision…) décision…) soumis par vorgelegten одлуке…) који је
submitted by the la Commission, Verordnungs- поднела Комисија,
Commission, (Richtlinien-,
Entscheidungs…)
entwurfs,
5. Having regard to the vu la recommandation auf Empfehlung der имајући у виду
Recommendation of the de la Commission, Kommission, препоруку Комисије,
Commission,
6. Having regard to the vu la recommandation gestützt auf die имајући у виду
Recommendation (of (du Conseil des Empfehlung (des EZB- препоруку (Управног
the Governing Council) gouverneurs) de la Rates) der Europäischen савета) Европске
of the European Central Banque centrale Zentralbank, централне банке,
Bank, européenne,
7. Having regard to the vu la demande gestützt auf den Antrag имајући у виду захтев
request made by XXX présentée par XXX XXX XXX
8. Having obtained the après avoir recueilli im Einvernehmen mit По добијању
agreement of the l’accord des Etats den Mitgliedstaaten, сагласности држава
Member States, membres, чланица,
9. In cooperation with the en coopération avec le in Zusammenarbeit У сарадњи са
European Parliament, Parlement européen, mit dem Europäischen Европским
Parlament, парламентом,
10. Having regard to the vu l’avis du Parlement nach Stellungnahme имајући у виду
opinion of the European européen, des Europäischen мишљење Европског
Parliament, Parlaments, парламента,
11. Having regard to the vu l’avis conforme du nach Zustimmung имајући у виду
assent of the European Parlement européen, des Europäischen сагласност Европског
Parliament, Parlaments, парламента,

24
Посебна упутства

12. Having regard to vu l’avis du Comité nach Stellungnahme имајући у виду


the opinion of the économique et social, des Wirtschafts- und мишљење Економског
Economic and Social Sozialausschusses, и социјалног
Committee, комитета,
13. Having regard to vu l’avis du Comité des nach Stellungnahme имајући у виду
the opinion of the régions, des Ausschusses der мишљење Комитета
Committee of the Regionen, региона,
Regions,
14. Having regard to the vu l’avis de la Cour de nach Stellungnahme des имајући у виду
opinion of the Court of justice, Gerichtshofes, мишљење Суда
Justice, правде,
15. Having regard to the vu l’avis de la Cour des nach Stellungnahme des имајући у виду
opinion of the Court of comptes, Rechnungshofes, мишљење Ревизорског
Auditors, суда,
16. Having regard to the vu l’avis du Comité nach Stellungnahme des имајући у виду
opinion of the Monetary monétaire, Währungsausschusses мишљење Монетарног
Committee, одбора,
17. Having regard to vu l’avis du Comité nach Stellungnahme имајући у виду
the opinion of the économique et des Wirtschafts- und мишљење Економског
Economic and Financial financier, Finanzausschusses, и финансијског
Committee, одбора,
18. Having regard to the vu l’avis du Comité du nach Stellungnahme des имајући у виду
opinion of the Staff statut, Statutsbeirats, мишљење Одбора
Regulations Committee, за прописе o
службеницима,
19. Acting in accordance statuant conformément gemäß dem Поступајући у
with the procedure laid à la procédure visée à Verfahrendes Artikels складу са поступком
down in Article 252 l’article 252 (189 C) du 252 (189c) des Vertrags, утврђеним у члану
(189c) of the Treaty, traité, 252. (189в) Уговора,
20. Acting in accordance statuant conformément gemäß dem Verfahren Поступајући у
with the procedure laid à la procédure visée à des Artikels 251 складу са поступком
down in Article 251 l’article 251 (189 B) du (189b) des Vertrags, утврђеним у члану
(189b) of the Treaty, traité, au vu du projet in Kenntnis des vom 251. (189б) Уговора,
in the light of the joint commun approuvé le Vermittlungsausschuss с обзиром на
text approved by the XXX par le Comité de am XXX gebilligten заједнички текст који
Conciliation Committee conciliation, gemeinsamen Entwurfs, је одобрио Одбор за
on XXX, усаглашавање XXX,
21. Acting in accordance statuant conformément gemäß den Поступајући према
with the voting rules aux régles de vote Abstimmungsregeln правилима гласања
laid down in … visées a … in … утврђеним у …
22. Having regard to the vu la contribution du unter Berücksichtigung имајући у виду
contribution of the Conseil général de der gemäß Artikel допринос Генералног
General Council of the la Banque centrale 47.2 der Satzung савета Европске
European Central Bank européenne, apportée eingeholten Ansichten централне банке, у
provided in accordance conformément à l’article des Erweiterten Rates складу са чланом 47.2
with Article 47.2 of the 47.2 des statuts, der Europäischen Статута,
Statute, Zentralbank,

25
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

23. Having consulted après avoir recueilli nach Anhörung Након консултација
(After consultation l’avis (après des Beratenden са Саветодавним
of) the Consultative consultation) du Comité Ausschusses, одбором,
Committee, consultatif,
24. … and with the … et sur avis conforme … und mit … и (једногласно)
(unanimous) assent of du Conseil (statuant à (einstimmiger) израженом
the Council, l’unanimité), Zustimmung des Rates, сагласношћу Савета,
25. In agreement with the en accord avec la im Einvernehmen mit У сагласности са
Commission, Commission, der Kommission, Комисијом,
26. Having taken into ayant pris acte de XXX, in Kenntnis XXX, Узимајући у обзир
account XXX, XXX,

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

A. Стари систем за прописе издате до 1. јуна 1999. године


а) уређује се према француској верзији, уз одређене измене према енглеској верзији, док се
немачка верзија разликује;
б) тачке образложења почињу малим словима, а завршавају се тачком и запетом, изузев
последње тачке образложења, која се завршава тачком;
в) поједине реченице у оквиру тачке образложења одвајају се тачком и запетом;
г) тачке образложења се нумеришу, ако су нумерисане у оригиналу.

Whereas AAA; whereas Considérant que AAA; In Erwägung С обзиром на то да ААА;


BBB and whereas CCC; que BBB et que CCC; nachstehender с обзиром на то да БББ и
whereas DDD; que DDD; Gründe; с обзиром на то да ВВВ; с
обзиром на то да ГГГ;

Б. Нови систем (за прописе са важношћу од 1. јуна 1999. године)

а) образложење почиње речима: „с обзиром на то да”, иза којих следе две тачке;
б) тачке образложења почињу малим словима, а завршавају се тачком и запетом, изузев последње
тачке образложења, која се завршава тачком;
в) поједине реченице у оквиру тачке образложења одвајају се тачком и почињу великим словима;
г) не употребљавају се уводни изрази;
д) тачке образложења су нумерисане.

Whereas: considerant ce qui suit: in Erwägung nachstehender Gründe: с обзиром на то да:

26
Посебна упутства

В. Уобичајени облици образложења:


1.
(Whereas) Adoption of this Directive constitutes the most appropriate means of attaining the desired
objectives; whereas this Directive is limited to the minimum necessary to attain these objectives and does
not go beyond what is needed for this purpose;
(considérant que) l’adoption de la présente directive constitue le moyen le plus approprie pour la realisation
des objectifs visés; (que) cette directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n’excède
pas ce qui est nécessaire à cette fin;
Der Erlass dieser Richtlinie ist das am besten geeignete Mittel zur Erreichung der angestrebten Ziele.
Diese Richtlinie beschränkt sich auf das Mindestmaß, das zur Erreichung dieser Ziele erforderlich ist, und
überschreitet nicht das zu diesem Zweck notwendige Maß.
С обзиром на то да се доношењем ове директиве стварају најповољнији услови за постизање
жељених циљева; (да) се ова директива ограничава на минималне услове за постизање ових циљева;

2.
(Whereas) This Directive concerns the European Economic Area (EEA) and whereas the procedure under
Article 99 of the Agreement on the European Economic Area has been complied with;
(considérant que) la présente directive concerne l’Espace économique européen (EEE) et (que) la procedure
de l’article 99 de l’accord sur l`Espace économique européen a été respectée;
Diese Richtlinie betrifft den Europaischen Wirtschaftsraum (EWR); das Verfahren des Artikels 99 des
Vertrags über den Europäischen Wirtschaftsraum wurde beachtet;
С обзиром на то да се ова директива односи на Европски економски простор (ЕЕА), и да је
спроведен поступак из члана 99. Споразума о Европском економском простору;

3.
(Whereas) The measures provided for in this Regulation (Directive) are in accordance with the opinion of
the XXX Committee;
(considérant que) les mesures prévuеs au présеnt règlement (à la présеnte directive) sont conformes à l’avis
du comité XXX;
Die in dieser Verordnung (Richtlinie) vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des
Ausschusses XXX;
С обзиром на то да су мере предвиђене овом уредбом (директивом) у складу са мишљењем XXX
одбора;

4.
(Whereas) The XXX Committee has not delivered an opinion within the time limit set by the chairman;
(considérant que) le comité XXX n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président;
Der Ausschuss XXX hat nicht die Benachrichtung genommen innerhalb seinem Vorsitzenden gesetzen
Frist Stellung;
С обзиром на то да XXX одбор није усвојио мишљење у року који је одредио председавајући;

27
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

5.
(Whereas) The measures necessary for the implementation of this directive should be adopted in accordance
with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of
implementing powers conferred on the Commision;
(considérant que) les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en
conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des
competences d’exécution conférées à la Commission;
Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/
EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission
übertragenen Durchführungsbefugnisse erlassen werden;
С обзиром на то да мере потребне за спровођење ове директиве треба да буду усвојене у складу
са Одлуком Савета 1999/468/ЕЗ од 28. јуна 1999. године, којом се утврђују поступци за примену
овлашћења пренетих на Комисију;

6.
(Whereas) In accordance with Article(s) 12.1 and (Article) 14.3 of the Statute (of the European System of
Central Banks and of the European Central Bank), ECB guidelines form an integral part of Community
law;
(considérant que) conformément aux articles 12.1 et 14.3 de statuts (du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne), les orientations de la BCE font partie intégrante du droit
communautaire;
Gemäß Artike1 12.1 und 14.3 der Satzung (des Europäischen Systems der Zentralbanken und der
Europäischen Zentralbank) sind die Leitlinien der EZB integraler Bestandteil des Gemeinschaftsrechts;
С обзиром на то да, у складу са члановима 12.1 и 14.3 Статута (Европског система централних
банака и Европске централне банке), смернице ЕЦБ представљају саставни део права Заједнице;

7.
in agreement with the Commission
en accord avec la Commission
im Einvernehmen mit der Kommission
у сагласности са Комисијом

8.
after Consulting the Commission
après consultation de la Commission
nach Anhörung der Kommission
након консултовања са Комисијом

28
Посебна упутства

IV УСВАЈАЊЕ

1. Has (have) adopted this a (ont) arrêté le présent hat (haben) folgende донео (-ли) ову уредбу
Regulation règlement Verordnung erlassen
2. Has adopted this a arrêté le présent hat folgende донео (-ли) ову
Financial Regulation règlement financier Finanzregelung erlassen финансијску уредбу
3. Has (have) adopted this a (ont) arrêté la présente hat (haben) folgende донео (-ли) ову
Directive directive Richtlinie erlassen директиву
4. Has (have) adopted this a (ont) arrêté la présente hat (haben) folgende донео (-ли) ову одлуку
Decision décision Entscheidung erlassen
5. Has (have) decided as décide (décident) beschliesst одлучио (-ли) следеће:
follows (beschliessen)
6. Has adopted this a arrêté la présente hat folgende gemeinsame усвојена је ова
Common Strategy stratégie commune Strategie (gemeinsame заједничка стратегија
(Joint Action, Common (action commune, Aktion, gemeinsamen (заједничка акција,
Position, Framework position commune, Standpunkt, заједнички став,
Decision) décision-cadre) Rahmenbeschluss) оквирна одлука)
7. Hereby recommends recommande (aux Etats empfiehlt (den препоручује (државама
(Member States) membres) Mitgliedstaaten) чланицама)
8. Hereby invites the invite la Commission à ersucht die Kommission позива Комисију да
Commission to
9. Hereby adopts this adopte la présente nimmt folgende усваја следећу
Resolution résolution Entschließung an Резолуцију
10. Has (have) agreed as Convient (conviennent) kommt (kommen) wie споразумео (-ли) су се о
follows de (ce qui suit) folgt überein следећем
11. Have decided to conclude ont décidé de conclure le haben beschlossen, одлучили су да
the following agreement présent accord dieses Abkommen zu закључе следећи
schliessen споразум
12. Have agreed on sont convenus des sind an folgenden усагласили су се о
following dispositions dispositions qui suivent Bestimmungen следећим одредбама
(suivantes) übereinkommen

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
I СТРУКТУРА ТЕКСТА

A. Основна структура

Текст документа рашчлањује се према оригиналу, при чему се за поједине делове употребљавају
следећи називи:

a) виша подела:
1. part partie Teil део
2. chapter chapitre Kapitel поглавље
3. section section Abschnitt одељак
4. subsection sous-section Unterabschnitt пододељак
5. title titre Titel наслов
6. subtitle sous-titre Untertitel поднаслов

29
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

б) основна подела:
7. article article Artikel члан
8. sole article article unique einzelne Artikel једини члан

в) нижа подела
9. paragraph paragraphe Absatz став
10. subparagraph alinéa Unterabsatz подстав
11. point point Nummer тачка
12. indent tiret Gedenkstrich алинеја
13. subindent sous-tiret Untergedenkstrich подалинеја
14. phrase phrase Satz реченица

г) остало
15. heading rubrique Überschrift рубрика
16. subheading sous-position Unterposition подрубрика

Понекад се различити изворни термини преводе истом речју, на пример: point, item = тачка.

Подстав може бити подела става, али и тачке, при чему се увек означава речима као први, други,
трећи подстав.

Целине, најчешће означене као point / point / Nummer, називамо:

а) делови, ако је реч о целини испод нивоа члана а изнад нивоа става (пишу се великим словом и
са тачком);
б) тачке, ако је реч о целини испод нивоа става. Тачка је најчешће: i) мали римски број са заградом,
одвојено; ii) арапски број са заградом, одвојено; iii) арапски број са тачком, одвојено.

Ако се појављује више ових подела узастопно, онда се неке од њих могу назвати „подтачкама” или
се, евентуално, може употребити друга одговарајућа реч.

Б. Посебни делови документа и њихова подела

Прописи често имају анексе:

1. Annex annexe Anhang Анекс


2. Annex I / Annex A annexe I / annexe A Anhang I / Anhang A Анекс I / Анекс A
3. Annex B to / of annexe B à / de la Anhang B zur / der Анекс Б Директиве X
Directive X directive X RichtlinieX

Форма анекса је слободнија од форме главног текста; употребљава се горе наведена подела, при
чему основ рашчлањивања није став, већ тачка.

30
Посебна упутства

Анекси садрже текстове различите природе, на пример:


1. Appendix supplément / appendice Anlage Додатак
2. Appendix B2 to Annex appendice B2 de l’annexe Anhang B Anlage B2 Додатак Б2 уз Анекс Б
B to Directive X B de la directive X der Richtlinie X Директиве X
3. List liste Liste Списак
4. Schedule échéancier Fälligkeitsplan Распоред
5. Timetable calendrier Zeitplan Временски распоред
6. Table tableau Tabelle Табела
7. Correlation table tableau de Entsprechungstabelle Упоредна табела
correspondance

В. Комбинована номенклатура, Тарик и хармонизовани систем

Комбинована номенклатура и Тарик деле се на:


1. section section Abschnitt oдељак
2. (tariff) heading position (tarifaire) (Tarif-)Position, тарифни број
Tarifnummer
3. subheading sous-position Unterposition подброј
4. (CN / Taric) subheading sous-position Unterposition (CN Тарик) подброј
(NC / Taric) (KN / Taric)

Г. Статистичка класификација ЕЗ

(на пример: NACE rev. 1, COICOP)

Статистичка класификација

Абецедни код
1. section section Abschnitt сектор
2. subsection sous-section Unterabschnitt подсектор

1. 2-digit level (division) le niveau à deux chiffres zweistellige Ebene област


(division) (Abteilung)
2. 3-digit level (group) le niveau à trois chiffres dreistellige Ebene грана
(groupe) (Gruppe)
3. 4-digit level (class) le niveau à quatre vierstellige Ebbene група
chiffres (classе) (Klasse)
4. 5-digit level (sub-class) le niveau à cinq chiffes Fünfstellige Ebene подгрупа
(sous-classe) (Unterklasse)

31
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

II НАСЛОВИ ОДРЕДАБА
1. Addressees Destinataires Adressaten Адресати
2. Advisory (Committee) Procédure (de comité) Verfahren des Саветодавни (одбор)
procedure consultative beratenden Ausschusses поступак
3. Advisory Committeе Comité consultatif Beratender Ausschuss Саветодавни одбор
4. Aim Objectif Zielsetzungen Циљ
5. Basic provisions Dispositions de base Grundbestimmungen Основне одредбе
6. Definitions Définitions Begriffsbestimmungen Дефиниције
7. Entry into force Entrée en vigueur Inkrafttreten Ступање на снагу
8. Final provisions Dispositions finales Schlussbestimmungen Завршне одредбе
9. General provisions Dispositions générales Allgemeine Bestimmungen Опште одредбе
10. Implementing Dispositions Durchführungs- Одредбе о спровођењу
provisions d’application bestimmungen
11. Liaison with the Liaison avec les Verbindung mit Веза са властима
authorities of the authorités compétentes den Behörden der држава чланица
Member States des Etats membres Mitgliedstaaten
12. Management Procédure (de comité) Verfahren des Поступак Управног
(Committee) procedure de gestion Verwaltungs- одбора
ausschusses
13. Management Committee Comité de gestion Verwaltungsausschuss Управни одбор
14. Miscellaneous Dispositions diverses Sonstige Bestimmungen Разне одредбе
provisions
15. Notification and Notification et rapports Mitteilung und Berichte Нотификација и
reporting извештавање
16. Other provisions Autres dispositions Andere Bestimmungen Остале одредбе
17. Publication Publication Veröffentlichung Објављивање
18. Regulatory Committee Procédure de comité de Verfahren des Поступак надзорног
procedure règlementation Regelungsausschusses одбора
19. Regulatory Committee Comité de Regelungsausschuss Надзорни одбор
règlementation
20. Review Réexamen Überprüfung Преглед
21. Safeguard procedure Procédure de Schutzverfahren Поступак заштитних
sauveguarde мера
22. Scope nebo Field of Étendue nebo Geltungsbereich nebo Област примене
application Portée nebo Champ Anwendungsbereich
d’application nebo
Domaine d’application
23. Subsidiary definitions Définitions subsidiaires Ergänzende Begriffs- Допунске дефиниције
bestimmungen
24. Technical adjustments Adaptations techniques Technische Техничка
Anpassungen прилагођавања
25. Transitional provisions Dispositions transitoires Übergangs- Прелазне одредбе
bestimmungen
26. Transposition Transposition Umsetzung Транспозиција

32
Посебна упутства

III ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА КОМИСИЈУ

1.
The Commission shall be assisted by a (advisory) (implementation) (management) (regulatory) committee
(of an advisory nature) composed of the representatives of the Member States and chaired by the
representative of the Commission.
La Commission est assistée par un comité (consultatif / de caractère consultatif) (d’application) (de gestion)
(de règlementation) composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la
Commission.
Die Kommission wird von einem Ausschuss mit beratender Funktion (beratenden Ausschuss)
(Verwaltungsausschuss) (Regelungsausschuss) unterstützt, der sich aus den Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz führt.
Комисији помаже (саветодавни) (за спровођење) (управни) (надзорни) одбор (који има саветодавну
улогу), који чине представници држава чланица и којим председава представник Комисије.

2.
The Commision shall be assisted by the XXX Comittee established by Decision YYY.
La Commission est assistée par le comité XXX institué par la décision YYY.
Die Kommission wird von dem Ausschuss XXX unterstützt, der durch den Beschluss YYY eingesetzt
wurde.
Комисији помаже XXX одбор, основан Одлуком YYY.

3.
A Committee XXX, hereinafter referred to as the “Committee”, shall be set up, consisting of
representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission.
II est institué un comité XXX, ci-après dénommé “comité” membres et présidé par un représentant de la
Commission.
Es wird ein Ausschuss XXX, nachstehend „Ausschuss” genannt, eingesetzt, der aus Vertretern der
Mitgliedstaaten besteht und in dem ein Vertreter der Kommission den Vorsitz führt.
XXX одбор (у даљем тексту: „Одбор”) биће основан, чиниће га представници држава чланица, а
председаваће му један од представника Комисије.

4.
The committee shall adopt its rules of procedure.
Le comité établit son règlement intérieur.
Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
Одбор усваја Пословник.

5.
Where the procedure laid down in this Article is to be followed, the chairman shall, (without delay), refer
the matter to the Committee XXX (hereinafter called the “Committee”), either on his own initiative or the
request of the representative of a Member State.
Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité XXX (ci-aprés
dénomé “comité“), est saisi par son président (sans délai), soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du
représentant d’un Etat membre.

33
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

Wird auf das Verfahren dieses Artikels Bezug genommen, so befasst der Ausschusses XXX (im
folgenden „Ausschuss” genannt) diesen (unverzieglich) von sich aus oder auf Antrag des Vertreters eines
Mitgliedstaats.
У случају примене поступка предвиђеног овим чланом, председавајући ће упутити предмет (без
одлагања) Одбору XXX (у даљем тексту: „Одбор”) на своју иницијативу или на захтев представника
државе чланице.

6.
The representative of the Commission shall submit (to the committee) a draft of measures to be adopted.
Le représentant de la Commission soumet (au comité) un projet des mesures à prendre.
Der Vertreter der Kommission unterbreitet (dem Ausschuss) einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen.
Представник Комисије доставља (Одбору) нацрт мера које треба усвојити.

7.
The Committee shall deliver its opinion on such measures (on the draft) within a time limit which the
chairman may lay down (within a time limit set by the Chairman) according to the urgency of the matter
(if necessary by taking a vote) (within a period of two months).
Le comité émet son avis sur ces mesures (ce projet), dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l’urgence de la question en cause (le cas échéant en procédant à un vote) (dans un délai de deux mois).
Der Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu (diesem Entwurf) innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende
unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der betreffenden Frage (erforderlichenfalls durch eine
Abstimmung) festsetzen kann (innerhalb einer Frist von zwei Monaten).
Одбор ће доставити своје мишљење о тим мерама (нацрту) у року који може одредити
председавајући (у року који одређује председавајући), у зависности од хитности предмета
(ако је потребно и путем гласања) (у року од два месеца).

8.
The Committee shall deliver its opinion on such measures (on the draft) within a period of two months.
Le comité émet son avis sur ces mesures (ce projet) dans un délai de deux mois.
Der Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu (diesem Entwurf) innerhalb einer Frist von zwei Monaten.
Одбор доставља своје мишљење о тим мерама (о нацрту) у року од два месеца.

9.
Opinions shall be adopted by a majority of XXX votes.
Le comité se prononce à la majorité de XXX voix.
Die Stellungnahme kommt mit einer Mehrheit von XXX Stimmen zustande.
Мишљења се усвајају XXX већином гласова.

10.
The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 148 (205) (2) of the Treaty in the case of
decisions which the Council is required to adopt on a proposal from the Commission.
L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 148 (205) paragraphe 2 du traité pour l’adoption des décisions
que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission.
Die Stellungnahme wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 148 (205) Absatz 2 des Vertrags für die
Annahme der vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlusse vorgesehen ist.

34
Посебна упутства

У случају када Савет доноси одлуку на предлог Комисије, мишљење се усваја већином гласова, као
што је утврђено чланом 148. (205) став 2. Уговора.

11.
Opinions shall be adopted by a majority of XXX votes, the votes of the Member States being weighted as
provided in Article 148 (2) of the Treaty
II se prononce à la majorité de XXX voix, les voix des Etats membres étant affectées de la pondération
prévue à l’article 148 paragraphe 2 du traité.
Die Stellungnahme kommt mit einer Mehrheit von XXX Stimmen zustande, wobei die Stimmen der
Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages gewogen werden.
Мишљења се усвајају XXX већином гласова, а гласови држава чланица одмеравају се у складу са
чланом 148. став 2. Уговора.

12.
(Within the Committee) The votes of (the representatives of) the Member States within the committee shall
be weighted in the manner set out in that Article (as provided in Article 148 (2) of the Treaty).
Lors des votes au sein du comité, les voix (des représentants des) Etats membres sont affectées de la
pondération définie à l’article précité. 
Bei der Abstimmung im Ausschuss werden die Stimmen (der Vertreter) der Mitgliedstaaten gemäß den
vorgenannten Artikel gewogen.
Приликом гласања у Одбору гласови (представника) држава чланица се одмеравају сходно
претходном члану (у складу са чланом 148. став 2. Уговора).

13.
The Chairman shall not vote.
Le président ne prend pas part au vote.
Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil.
Председавајући не учествује у гласању.

14.
The opinion shall be recorded in the minutes; each Member State shall have the right to ask to have its
position recorded in the minutes.
L’avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position
figure à ce procès-verbal.
Die Stellungnahme wird in das Protokoll aufgenommen; darüber hinaus hat jeder Mitgliedstaat das Recht
zu verlangen, dass sein Standpunkt im Protokoll festgehalten wird.
Мишљење се уноси у записник; свака држава чланица има право да затражи да се њен став
унесе у записник.

15.
The Commission shall take the utmost account of the opinion delivered by the committee.
La Commission tient le plus grand compte de l’avis émis par le comité.
Die Kommission berücksichtigt soweit wie möglich die Stellungnahme des Ausschusses.
Комисија у највећој могућој мери узима у обзир мишљење Oдбора.

35
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

16.
It shall inform the committee of the manner in which its opinion has been taken into account.
Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Sie unterrichtet den Ausschuss darüber, inwieweit sie seine Stellungnahme berücksichtigt hat.
Она информише Oдбор о томе до које мере је његово мишљење узето у обзир.

17.
The Commission shall adopt measures which shall apply immediately.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.
Die Kommission erläßt Maßnahmen, die unmittelbar gelten.
Комисија усваја мере које се примењују одмах.

18.
The Commission shall adopt the measures envisaged (and shall implement them immediately) if they are in
accordance with the opinion of the committee.
La Commission arrête les mesures envisagées (et les met immédiatement en application) lorsqu’elles sont
conformes à l’avis du comité.
Die Kommission erläßt die beabsichtigten Maßnahmen (und bringt sie sofort zur Anwendung), wenn sie mit
der Stellungnahme des Ausschusses übereinstimmen.
Комисија усваја предвиђене мере (и одмах их примењује) уколико су оне у складу са мишљењем
Одбора.

19.
However, if these measures are not in accordance with the opinion of the Committee, they shall forthwith
be communicated by the Commission to the Council.
Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l’avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt
communiquées par la Commission au Conseil.
Stimmen sie jedoch mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein, so werden diese Maßnahmen
sofort von der Kommission dem Rat mitgeteilt.
Међутим, ако ове мере нису у складу са мишљењем Одбора, Комисија их одмах доставља Савету.

20.
If measures envisaged are not in accordance with the opinion of the Committee, or if no opinion is delivered,
the Commission shall, without delay, submit to the Council a proposal relating to the measures to be taken.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la
Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre.
Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein oder liegt
keine Stellungnahme vor, so unterbreitet die Kommission dem Rat unverzüglich einen Vorschlag für die zu
treffenden Maßnahmen.
Ако предвиђене мере нису у складу са мишљењем Одбора или ако мишљење није усвојено,
Комисија, без одлагања, подноси предлог Савету у вези са мерама које треба предузети.

21.
In that event the Commission may defer application of the measures which it has adopted for not more than
one month from the date of such communication.
(Dans ce cas,) La Commission peut différer d’une période d’un mois au plus, à compte de la date de cette
communication, l’application des mesures décidées par.
36
Посебна упутства

Die Kommission kann die Durchführung der von ihr beschlossenen Maßnahmen um einen Zeitraum von
höchstens einem Monat von dieser Mitteilung an verschieben.
У том случају, Комисија може одложити примену мера које је усвојила, али не дуже од месец дана
од дана достављања саопштења.

22.
The Council, acting by a qualified majority, may take a different decision within the time limit (referred to
in the previous paragraph) (of one month).
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai (prévu à
l’alinéa précédent) (dans le délai d’un mois).
Der Rat kann innerhalb des in dem vorstehenden Absatz genannten Zeitraums mit qualifizierter Mehrheit
einen anderslautenden Beschluss fassen.
Савет може, квалификованом већином гласова, донети другачију одлуку у предвиђеном року
(поменутом у претходном ставу) (од једног месеца).

23.
The Commission shall (may) defer application of the measures which it has decided for a period to be laid
down in each act adopted by the Council (basic instrument), but which may in no case exceed three months
from the date of communication.
La Commission diffère l’application des mesures décidées par elle d’un délai qui sera fixé dans chaque
acte à adopter par le Conseil, mais qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois à compter de la date de la
communication.
Die Kommission verschiebt die Durchführung der von ihr beschlossenen Maßnahmen um einen Zeittraum,
der in jeder vom Rat zu genehmigenden Rechtsakt festzulegen ist, der jedoch in keinem Fall drei Monate,
vom Zeitpunkt der Mitteilung an gerechnet, übersteigen darf.
Комисија одлаже, односно може одложити, примену усвојених мера у року одређеном у сваком
акту Савета, а који ни у ком случају не може бити дужи од три месеца, почев од дана достављања
саопштења.

24.
The Council shall act by a qualified majority.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit.
Савет одлучује квалификованом већином гласова.

25.
If, on the expiry of a period to be laid down in each act to be adopted by the Council under this paragraph
but which may in no case exceed three months from the date of referral to the Council, the Council has not
acted, the proposed measures shall be adopted by the Commission, (save where the Council has decided
against the said measures by a simple majority).
Si, à l’expiration d’un délai qui sera fixé dans chaque acte à adopter par le Conseil en vertu du présent
paragraphe, mais qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci
n’a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, (sauf dans le cas où le Conseil s’est
prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures).
Hat der Rat nach Ablauf einer Frist, die in jedem vom Rat gemäß diesem Absatz zu erlassenden Rechtsakt
festgelegt wird, keinesfalls aber drei Monate von der Befassung des Rates an überschreiten darf, keinen
Beschluss gefasst, so werden die vorgeschlagenen Maßnahmen von der Kommission erlassen, (es sei denn,
der Rat hat sich mit einfacher Mehrheit gegen die genannten Maßnahmen ausgesprochen).

37
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

Ако Савет не поступи по истеку рока одређеног у сваком акту Савета – којим се сагласно овом
ставу одлаже примена усвојених мера, а који ни у ком случају не може бити дужи од три месеца од
дана достављања Савету – предложене мере усваја Комисија, (осим у случају када је Савет одлуку
против поменутих мера усвојио простом већином гласова).

26.
If the Council has not adopted any measures within XXX of the date on which the matter is referred to
it, the Commission shall adopt the proposed measures and shall implement them immediately unless the
Council has voted against the measures by a simple majority.
Si, dans un délai de XXX à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n’a pas arrêté de mesures,
la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le
Conseil s’est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von XXX nach Unterbreitung des Vorschlags keine Maßnahmen
beschlossen, so trifft die Kommission die vorgeschlagenen Maßnahmen und bringt sie sofort zur
Anwendung, es sei denn, der Rat hat sich mit einfacher Mehrheit gegen die genannten Maßnahmen
ausgesprochen.
Ако Савет не усвоји мере у року од XXX од дана кад му је предмет достављен, Комисија усваја
предложене мере и одмах их спроводи, осим ако Савет није гласао против тих мера простом
већином гласова.

27.
If the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the committee, or if no opinion is
delivered, the Commission shall, without delay, submit to the Council a proposal relating to the measures to
be taken and shall inform the European Parliament.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la
Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le
Parlement européen.
Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein oder liegt
keine Stellungnahme vor, so unterbreitet die Kommission dem Rat unverzüglich einen Vorschlag fur die zu
treffenden Maßnahmen und unterrichtet davon das Europäische Parlament.
Ако предвиђене мере нису у складу са мишљењем одбора или ако мишљење није усвојено,
Комисија, без одлагања, подноси предлог Савету у вези са мерама које треба предузети и о томе
обавештава Европски парламент.

28.
If the European Parliament considers that a proposal submitted by the Commission pursuant to a basic
instrument adopted in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty exceeds the
implementing powers provided for in that basic instrument, it shall inform the Council of its position.
Si le Parlement européen considère qu’une proposition présentée par la Commission en vertu d’un acte de
base adopté selon la procédure prévue à l’article 251 du traité excède les compétences d’exécution prévues
dans cet acte de base, il informe le Conseil de sa position.
Ist das Europäische Parlament der Auffassung, dass ein Vorschlag, den die Kommission auf der Grundlage
eines gemäß Artikel 251 des Vertrags erlassenen Basisrechtsakts unterbreitet hat, über die in diesem
Basisrechtsakt vorgesehenen Durchführungsbefugnisse hinausgeht, so unterrichtet es den Rat über seinen
Standpunkt.
Ако Европски парламент сматра да предлог који је поднела Комисија у складу са неким основним
актом, усвојеним сагласно поступку утврђеном у члану 251. Уговора, превазилази овлашћења
предвиђена у том основном акту, онда о свом ставу обавештава Савет.

38
Посебна упутства

29.
The Council may, where appropriate in view of any such position, act by qualified majority on the proposal,
within a period to be laid down in each basic instrument but which shall in no case exceed three months
from the date of referral to the Council.
Le Conseil peut, le cas échéant à la lumière de cette position éventuelle, statuer à la majorité qualifiée sur la
proposition, dans un délai qui sera fixé dans chaque acte de base, mais qui ne saurait en aucun cas dépasser
trois mois à compter de la saisie du Conseil.
Der Rat kann, gegebenenfalls in Anbetracht eines solchen etwaigen Standpunkts, innerhalb einer Frist, die
in jedem Basisrechtsakt festzulegen ist, die keinesfalls aber drei Monate von der Befassung des Rates an
überschreiten darf, mit qualifizierter Mehrheit über den Vorschlag befinden.
Савет може, ако то одговара конкретном случају, квалификованом већином гласова одлучити о
предлогу, у року утврђеном у сваком основном акту, а који ни у ком случају не може бити дужи од
три месеца од дана достављања Савету.

30.
If within that period the Council has indicated by qualified majority that it opposes the proposal, the
Commission shall re-examine it. It may submit an amended proposal to the Council, re-submit its proposal
or present a legislative proposal on the basis of the Treaty.
Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu’il s’oppose à la proposition, la Commission
réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa
proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité.
Hat sich der Rat innerhalb dieser Frist mit qualifizierter Mehrheit gegen den Vorschlag ausgesprochen, so
überprüft die Kommission den Vorschlag. Die Kommission kann dem Rat einen geänderten Vorschlag
vorlegen, ihren Vorschlag erneut vorlegen oder einen Vorschlag für einen Rechtsakt auf der Grundlage des
Vertrags vorlegen.
Ако се у оквиру тог временског периода Савет квалификованом већином гласова изјасни против
предлога, Комисија ће предлог преиспитати. Комисија може поднети Савету измењени и допуњени
предлог, доставити свој предлог поново или поднети нови предлог правног акта на основу Уговора.

31.
If on the expiry of that period the Council has neither adopted the proposed implementing act nor indicated
its opposition to the proposal for implementing measures, the proposed implementing act shall be adopted
by the Commission.
Si, à l’expiration de ce délai, le Conseil n’a pas adopté les mesures d’application proposées ou s’il n’a pas
indiqué qu’il s’opposait à la proposition de mesures d’application, les mesures d’application proposées sont
arrêtées par la Commission.
Hat der Rat nach Ablauf dieser Frist weder den vorgeschlagenen Durchführungsrechtsakt erlassen noch
sich gegen den Vorschlag für die Durchführungsmaßnahmen ausgesprochen, so wird der vorgeschlagene
Durchführungsrechtsakt von der Kommission erlassen.
Уколико по истеку тога периода Савет не усвоји предложени акт о спровођењу нити наговести
противљење предложеним мерама за спровођење, предложени акт о спровођењу усваја Комисија.

39
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

32.
The Commission shall notify the Council and the Member States of any decision regarding safeguard
measures.
La Commission communique au Conseil et aux Etats membres toute décision relative à des mesures de
sauvegarde.
Die Kommission teilt dem Rat und den Mitgliedstaaten jeden Beschluss über Schutzmaßnahmen mit.
Комисија обавештава Савет и државе чланице о свакој одлуци у вези са заштитним мерама.

33.
(It may be stipulated that) Before adopting this decision the Commission shall consult the Member States in
accordance with procedures to be determined in each case.
(II peut être prévu que) la Commission, avant d’arrêter sa décision, consulte les Etats membres selon des
modalités à définir dans chaque cas.
(Es kann vorgesehen werden, dass) die Kommission konsultiert die Mitgliedstaaten nach jeweils
festzulegenden Modalitäten (konsultiert), bevor sie ihren Beschluss fasst.
(Може бити предвиђено да се) Комисија пре доношења ове одлуке консултује са државама
чланицама, у складу са поступцима који се утврђују за сваки случај посебно.

34.
Any Member State may refer the Commission’s decision to the Council within a time limit to be
determined in the act (within the basic instrument) in question.
Tout Etat membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission, dans un délai à déterminer dans
l’acte (de base) en question.
Jeder Mitgliedstaat kann den Rat innerhalb einer Frist, die in dem betreffendem (Basis) Rechtsakt
festzulegen ist, mit dem Beschluss der Kommission befassen.
Свака држава чланица може одлуку Комисије доставити Савету у року одређеном у предметном
акту (у предметном основном акту).

35.
The Council, acting by a qualified majority, may take a different decision within a time limit to be
determined in the act (in the basic instrument) in question.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai à déterminer
dans l’acte (de base) en question.
Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit innerhalb einer Frist, die in dem betreffenden (Basis) rechtsakt
festzulegen ist, einen anderslautenden Beschluss fassen.
Савет, квалификованом већином гласова, може донети другачију одлуку у року утврђеном у
предметном акту (у предметном основном акту).

36.
The Council, acting by a qualified majority, may confirm, amend or revoke the decision adopted by the
Commission.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision arrêtée par la
Commission

40
Посебна упутства

Der Rat kann den Beschluss der Kommission mit qualifizierter Mehrheit bestätigen, ändern oder aufheben.
Савет, квалификованом већином гласова, може потврдити, изменити и допунити или поништити
одлуку коју је донела Комисија.

37.
If the Council has not taken a decision within a time limit to be determined in the act in question, the
decision of the Commission is deemed to be revoked.
Si le Conseil n’a pas statué dans le délai précité, la décision de la Commission est réputée révoquée.
Wenn der Rat innerhalb der vorgenannten Frist keinen Beschluss gefasst hat, gilt der Beschluss der
Kommission als aufgehoben.
Ако Савет не донесе одлуку у прописаном року, одлука Комисије се сматра поништеном.

38.
Alternatively, it may be stipulated in the basic instrument that the Council, acting by qualified majority,
may confirm, amend or revoke the decision adopted by the Commission and that, if the Council has not
taken a decision within the above mentioned time-limit, the decision of the Commission is deemed to be
revoked.
Il peut également être prévu dans l’acte de base que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
confirmer, modifier ou abroger la décision arrêtée par la Commission et que, si le Conseil n’a pas statué
dans le délai précité, la décision de la Commission est réputée révoquée.
Wahlweise kann in dem Basisrechtsakt vorgesehen werden, dass der Rat den Beschluss der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit bestätigen, ändern oder aufheben kann oder dass der Beschluss der
Kommission, wenn der Rat innerhalb der vorgenannten Frist keinen Beschluss gefasst hat, als aufgehoben
gilt.
Могуће је, такође, основним актом прописати да Савет може, квалификованом већином гласова,
потврдити, изменити и допунити или поништити одлуку коју је донела Комисија, а ако Савет не
донесе одлуку у горе наведеном року, одлука Комисије ће се сматрати поништеном.

39.
Where reference is made to this paragraph, Articles XXX and XXX of Decision 1999/468/EC shall apply,
having regard to the provisions of Article 8 thereof.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraph, les articles XXX et XXX de la décision
1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Bei einer Bezugnahme auf diesen Absatz finden die Artikel XXX und XXX des Beschlusses 1999/468/EG
Anwendung, wobei Artikel 8 desselben Beschlusses zu beachten ist.
Када се упућује на овај став, примењују се чланови XXX и XXX Одлуке 1999/468/ЕЗ, имајући у
виду одредбе члана 8. исте одлуке.

40.
The period laid down in Article XXX (XXX) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months.
La période prévue à l’article XXX, paragraphe XXX, de la Décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Der Zeitraum nach Artikel XXX Absatz des Beschlusses 1999/468/eg wird auf drei Monat festgesetzt.
Период утврђен у члану XXX став XXX Одлуке 1999/468/ЕЗ одређује се на три месеца.

41
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

IV НАЧИН ИЗМЕНЕ ПРАВНИХ АКАТА


Начини на које се формулишу измене правних аката често се разликују у појединим језицима и нису
уједначени, нарочито ако је реч о документима различите старости. Због тога, приликом њиховог
превођења, треба пре свега имати у виду смисао, а затим и правила формулације, али само као помоћ
при одређивању дословног значења оригиналне верзије.

А. Изрази којима се мења или престаје да важи правни пропис


1. Regulation (Directive, Le règlement (directive, Die Verordnung Уредба (Директива,
Decision …) XXX is décision …) XXX est (Richtlinie, Одлука …) XXX мења
hereby amended as modifié(e) comme suit Entscheidung …) wird се и допуњава и гласи:
follows: (ainsi qu’il suit): wie folgt geändert:
2. Regulation (Directive, Le règlement (directive, Die Verordnung Престаје да важи
Decision …) XXX is décision …) XXX est (Richtlinie, Уредба (Директива,
hereby repealed. abrogé(e). Entscheidung …) XXX Одлука …).
wird aufgehoben.
3. The following Les règlements et Folgende Verordnungen Следеће уредбе и
Regulations and directives ci-après sont und Richtlinien werden директиве престају да
Directives are hereby abrogés: aufgehoben: важе:
repealed:
4. Directive XXX shall La directive XXX Die Geltungsdauer der Директива XXX
cease to have effect / to cesse d’avoir effet / Richtilinie XXX endet престаје да важи / да
apply on 31 December de s’appliquer le 31 am 31. Dezember 1992. се примењује од 31.
1992. décembre 1992. децембра 1992.
5. Council La recommandation Die Empfehlung Препорука XXX
recommendation XXX XXX du Conseil ne XXX des Rates ist Савета престаје
shall cease to have effect produit plus d’effets à ab dem Zeitpunkt der да важи од дана
as from the date on partir de la date de mise Anwendung dieser почетка примене ове
which this Directive is en application de la Richtlinie durch die директиве у државама
applied by the Member présente directive par les Mitgliedstaaten nicht чланицама.
States. Etats membres. mehr anwendbar.
6. Regulation XXX Le règlement XXX est Mit Inkrafttreten dieser Уредба XXX престаје
shall be repealed with abrogé à compter de la Verordnung tritt außer да важи од дана
effect from the date of date d’entrée en vigueur Kraft die Verordnung ступања на снагу ове
entry into force of this du présent règlement. XXX. уредбе.
regulation.
7. Regulation XXX Le règlement XXX Die Verordnung XXX Уредба XXX престаје
shall be repealed with est abrogé avec effet wird rückwirkend да важи са повратним
retroactive effect from rétroactif au 1er janvier zum 1. Januar 1995 дејством од 1. јануара
1 January 1995. 1995. aufgehoben. 1995.

42
Посебна упутства

Б. Измена и престанак важења правног прописа


References made to the Les références à la Verweise auf die Упућивања на
repealed Directive shall directive abrogée sont aufgehobene Richtlinie директиву која је
be construed (shall read) entendues comme des gelten als Verweise auf престала да важи
(shall be understood) références à la présente diese Richtlinie (und тумаче се као
as (being made) to this directive (et sont à lire sind nach Maßgabe der упућивања на ову
Directive (and should be selon le tableau de Übereinstimmungs- директиву (и тумаче
read in accordance with correspodance figurant à tabelle im Anhang zu се у сагласности са
the correlation table set l’annexe). lesen). упоредном табелом
out in Annex). садржаном у анексу).

В. Измене делова правних прописа

1. Измена у целини
Као увод за измену у целини користи се општа формула:
(Назив одредбе која се мења) мења се и гласи:

1. Article 3 is amended L’article 3 est modifié Artikel 3 wird wie folgt Члан 3. се мења и
/ reworded as follows: comme suit (est ainsi geändert: Absatz 1 допуњава / мења и
paragraph 1 is replaced modifié): le paragraphe 1 erhält folgende Fassung гласи: став 1. замењује
by the following: est remplacé par le texte Absätze 2 und 3 werden се следећим текстом:
paragraphs 2 and 3 suivant: les paragraphes als Absätze 3 und 4 ставови 2. и 3. постају
become paragraphs 3 2 et 3 deviennent bezeichnet: ставови 3. и 4;
and 4; paragraphes 3 et 4;
2. Annex 1 to Directive L’annexe 1 de la Der Anhang 1 der Анекс 1 уз Директиву
XXX, is hereby directive XXX est Richtlinie XXX wird XXX мења се и
amended in accordance modifiée conformément gemäß dem Anhang допуњава у складу
with the Annex to this à l’annexe à la présente dieser Richtlinie са Анексом ове
Directive. directive. geändert. директиве.

2. Престанак важења (брисање)

Престанак важења (брисање) одредбе која се не замењује другом, изражава се формулацијом:


… (наслов одредбе која је предмет измене) престаје да важи / брише се.

Уколико је у питању само део одредбе, користи се формулација:


У … (наслов одредбе која је предмет измене) престаје да важи / брише се … (назив дела одредбе на
коју се измена односи).
За евентуалну ренумерацију у вези са престанком важења (брисањем) видети тачку 4. Додатак у
оквиру истог поглавља.
1. Articles 141, 142 and 143 Les articles 141, 142 et Die Artikel 141, 142 und Чланови 141, 142. и
(of Regulation XXX) are 143 (du règlement XXX) 143 (der Verordnung 143. (Уредбе XXX)
hereby repealed. sont abrogés. XXX) werden престају да важе.
aufgehoben.
2. Article 6 of Directive A compter du 1er janvier Artikel 6 der Richtlinie Члан 6. Директиве
XXX shall be repealed 1993, l’article 6 de la XXX wird zum 1. XXX престаје да важи
as from 1 January 1993. directive XXX est Januar 1993 aufgehoben. од 1. јануара 1993.
supprimé.

43
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

3. Articles 7 and 11 are les articles 7 et 11 sont die Artikel 7 und 11 Чланови 7. и 11. бришу
(hereby) deleted. supprimés. werden gestrichen. се.
4. in Article 13(2), point (c)à l’article 13 paragraphe in Artikel 13 Absatz 2 У члану 13. став 2.
shall be deleted. 2, le point c) est wird die Buchstabe c) тачка в) се брише.
supprimé. gestrichen.
5. in point (a) of Article à l’article 83 point a), les in Artikel 83 Buchstabe У члану 83. тачка а)
83, “in accordance with termes “conformément a) werden die Worte речи: „у складу са
Article 66” shall be à l’article 66” sont „gemäß Artikel 66” чланом 66.” се бришу.
deleted. supprimés. gestrichen.
6. Article 6 shall be deleted L’article 6 est supprimé Artikel 6 wird Члан 6. брише се, а
and Article 7 shall et l’article 7 devient gestrichen, und Artikel члан 7. постаје члан 6.
become Article 6. l’article 6. 7 wird Artikel 6.

3. Делимична измена

Делимична измена одредбе изражава се формулацијом:

„ … ” (одредба која је предмет замене) замењује се следећим текстом: „ … ” .

Изузетак су речи, бројеви и износи, када се употребљава формулација:


Реч (речи): „ … ” (речи које се мењају) замењујe (-у) се речју (речима): „ … ” (нове речи).
Број: „ … ” (број који се мења) замењује се бројем: „ … ” (нови број).
Износ: „ … ” (износ који се мења) замењује се износом: „ … ” (нови износ).

Бројеви и износи, исто као и други делови текста који се мењају, стављају се под наводнике.

Уколико је одредба која се мења део једног ширег прописа, користи се следећа формулација:
У … (назив прописа који се мења) „ … ” (делови који су предмет измене) мења се и гласи: „ … ” .

У … (назив прописа чији део се мења) „ … ” (делови који су предмет измена) мења се и гласи: „ … ” и
додаје се нови текст одредбе у којој је извршена измена.
1. Article 47 shall l’article 47 est remplacé Artikel 47 erhält Члан 47. замењује се
be replaced by the par le texte suivant: folgende Fassung: следећим текстом:
following:
2. Article 56(2) shall à l’article 56, le Artikel 56 Absatz 2 Члан 56. став 2.
be replaced by the paragraphe 2 est erhält folgende Fassung: замењује се следећим
following: remplacé par le texte текстом:
suivant:
3. in article 2(b) and (f) à l’article 2, les points b) in Artikel 2 Buchstaben У члану 2. тачке
are replaced by the et f) sont remplacé par b) und f) erhalten б) и д) замењују се
following: le texte suivant: folgende Fassung: следећим текстом:
4. the first subparagraph à l’article 118 A Artikel 118 a Absatz У члану 118а став 2.
of Article 118a(2) shall paragraphe 2, le premier 2 Unterabsatz 1 erhält први подстав замењује
be replaced by the alinéa est remplacé par folgende Fassung: се следећим текстом:
following: le texte suivant:
5. the final part of point 5 au point 5, le dernier unter Nummer 5 erhält Завршни део тачке 5)
shall be replaced by the membre de phrase est der letzte Teil des Satzes замењује се следећим
following: remplacé par le texte folgende Fassung: текстом:
suivant:

44
Посебна упутства

6. the first indent of point au point 7, le premier unter Nummer 7 erhält у тачки 7) прва
7 shall be replaced by tiret est remplacé par le der erste Gedankenstrich алинеја замењује се
the following: texte suivant: folgende Fassung: следећим текстом:
7. item 4.2.1.1, amend to le point 4.2.1.1 est Nummer 4.2.1.1 wird wie тачка 4.2.1.1. мења се,
read: modifié comme suit: folgt geändert: допуњује и гласи:
8. the title of Chapter 4 le titre du chapitre 4 die Überschrift des наслов поглавља 4.
shall be replaced by the est remplacé par le titre Kapitels 4 erhält folgende замењује се следећим:
following: suivant: Fassung:
9. in Article 55, “43” shall à l’article 55, le chiffre in Artikel 55 wird die у члану 55. број: „43”
be replaced by “42”. “43” est remplacé par le Zahl „43” durch die Zahl замењује се бројем:
chifre “42”. „42” ersetzt. „42”.
10. in paragraph 1, “ECU au paragraphe 1, le in Absatz 1 wird der у ставу 1: „еки 105”
105” is replaced by montant de 105 écus est Betrag von „105 ECU” замењује се са: „еки
“ECU 95“. remplacé par celui de 95 durch „95 ECU” ersetzt. 95”.
écus.
11. the following shall le texte sous c) de in Nummer 12 erhält у ставу 12. тачка в)
be substituted for numéro 12 est remplacé Buchstabe c) folgende замењује се следећим
paragraph 12(c): par le texte suivant: Fassung: текстом:
12. the introductory à l’article 10 paragraphe der Eingangssatz von у члану 10. став 1.
sentence in Article 10(1) 1, la phrase introductive Artikel 10 Absatz 1 уводна реченица мења
is hereby amended as est remplacée par le erhält folgende Fassung се и гласи:
follows: texte suivant:
13. The reference to Article La mention des Die Bezugnahme auf die Упућивање на чланове
129 and 130 shall be articles 129 et 130 est Artikel 129 und 130 wird 129. и 130. замењује
replaced by a reference remplacée par celle des durch die Bezugnahme се упућивањем на
to Articles 198d and articles 198 D et l98 E auf die Artikel 198d bzw. чланове 198г и 198д.
198e. respectivement. 198e ersetzt.

4. Додатак

а) Додавање нове одредбе

Уколико се додаје нова одредба испред или између одредаба исте врсте, тада се употребљава нека од
следећих формулација:
Додаје се се новa … (новa одредба, евентуално са бројeм) којa гласи: „ … ”.
Додају се нове … (нове одредбе, евентуално са бројевима) које гласе: „ … ”.

После … (претходне одредбе) додаје се нова … (нова одредба, евентуално са бројем) која гласи: „ … ”.
После … (претходне одредбе) додају се нове … (нове одредбе, евентуално са бројевима), које гласе: „ … ”.

У … (назив целе одредбе) додаје се нова … (нова одредба, евентуално са бројем) која гласи: „ … ”.
У … (назив целе одредбе) додају се нове … (нове одредбе, евентуално са бројевима) које гласе: „ … ”.
и наводи се текст додате одредбе / додатих одредаба.

Допуна је често праћена ренумерацијом:


Досадашње „ … ” (одредбе нумерисане старим бројевима) означавају се као „ … ” (одредбе ренумерисане
новим бројевима).

45
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

У реченицама, речима, бројевима и износима употребљавају се следеће формулације:


У … (назив одредбе) на почетку додаје се нова реченица која гласи: „ … ” .
У … (назив одредбе) на почетку додају се нове реченице које гласе: „ … ” .

У … (назив одредбе) после … (претходна реченица или речи) додаје се нова реченица која гласи: „ … ”.
У … (назив одредбе) после … (претходна реченица или речи) додају се нове реченице које гласе: „ … ”.

У … (назив одредбе) на почетку додаје се реч (речи, број, износ): „ … ” .


У … (назив одредбе) после … (рêчи или рéчū) додаје се реч (речи, број, износ): „ … ” .

б) Допуњавање одредаба исте врсте

Уколико се новом одредбом допуњава одредба исте врсте, употребљава се нека од следећих формулација:
… (назив одредбе) допуњава се … (нова одредба, евентуално са бројем) која гласи: „ … ”.
… (назив одредбе) допуњава се … (нове одредбе, евентуално са бројевима) које гласе: „ … ”.
… (назив одредбе) допуњава се речју (речима, бројем, износом): „ … ”.

Уколико се допуном уводи и нумерисање, употребљава се формулација:


У … (назив одредбе) досадашњи текст се означава као: „ … ” (ново означавање односне одредбе) и
допуњава … (нова одредба са бројем) која гласи: „ … ”.

Уводна реченица мора јасно упућивати на који део одредбе се односи (члан, став, речи…). Уколико у
оригиналној реченици не постоји одговарајући израз (нпр. у енглеском тексту стоји само the following
или the following text), потребно је тај израз у преводу допунити према стварном смислу и према
контексту, тј. према природи уметнуте одредбе.

The following се преводи са „следећи текст” (који гласи):

1. the following shall be le texte suivant est folgender Wortlaut додаје се


inserted: inséré: wird eingefügt: следећи текст:
2. the following Article l’article (87 bis) suivant der folgende Artikel 87 додаје се члан 87а:
(87a) shall be inserted: est inséré: bis wird eingefügt:
3. in Article 15(2), there is à l’article 15 paragraphe in Artikel 15 Absatz 2 у члану 15. став 2.
inserted the following 2, le (nouveau) point g) wird folgende (neue) додаје се (нова)
(new) point (g): suivant est inséré: Buchstabe g) eingefügt: тачка е):
4. after the words “XXX”, les mots “YYY” sont nach den Worten после речи: „XXX”
there are inserted the insérés après les mots „XXX” werden die додају се речи: „YYY”
words “YYY” “XXX” Worte „YYY” eingefügt
5. a new point 5 shall un nouveau point 5, avec der folgende neue Punkt додаје се нова тачка 5)
be added, worded as les textes suivants, est 5 wird eingefügt: која гласи:
follows: ajouté:
6. after point 4 a new point le point 4 est suivi par nach Punkt 4 wird der после тачке 4) додаје
shall be added, worded un nouveau point, avec folgende neue Punkt се нова тачка која
as follows: les textes suivants: eingefügt: гласи:

46
Посебна упутства

7. Articles 8, 8a, 8b Les articles 8, 8 A, 8 Die Artikel 8, 8 a, 8 b Чланови 8, 8а, 8б и 8в


and 8c shall become B et 8 C deviennent und 8 c werden Artikel постају чланови 7, 7а,
respectively Articles respectivement les 7, 7 a, 7 b und 7 c. 7б и 7в.
7, 7a, 7b and 7c. articles 7, 7 A, 7 B et 7 C.
8. In Article 92(3) the A l’article 92 paragraphe In Artikel 92 Absatz у члану 92.
present point (d) shall 3 le point d) devient le 3 wird der bisherige став 3 тачка г)
become (e). point e). Buchstabe d Buchstabe e. постаје тачка д)
9. items “2.1.2.2, 2.1.2.3, les points “2.1.2.2, die Nummern „2.1.2.2., тачке „2.1.2.2., 2.1.2.3.
and 2.1.2.4” are “2.1.2.1, 2.1.2.3 et 2.1.2.4” 2.1.2.3. und 2.1.2.4.” и 2.1.2.4.” добијају
2.1.2.2 and 2.1.2.3” deviennent respectivement werden jeweils in нове бројеве, односно
respectively. les points “2.1.2.1, „2.1.2.1., 2.1.2.2. und „2.1.2.1., 2.1.2.2. и
2.1.2.2 et 2.1.2.3”. 2.1.2.3.” umnumeriert. 2.1.2.3.”
10. the second subparagraph à l’article 144, le Artikel 144 Absatz 2 члан 144. други
of Article 144 shall be deuxième alinéa est wird durch folgenden подстав допуњава се
supplemented by the complété par la phrase Satz ergänzt: следећом реченицом:
following sentence: suivante:
11. the second subparagraph à l’article 144, le Artikel 144 Absatz 2 члан 144. други
of Article 144 shall be deuxième alinéa est wird durch folgende подстав допуњава се
supplemented by the complété par les phrases Sätze ergänzt: следећим реченицама:
following sentences: suivantes: 
12. paragraph 17 shall be le numéro 17 est aus Nummer 17 wird став 17. постаје став
renumbered 22, and the remplacé par le numéro Nummer 22, die wie 22. и додаје се следећи
following shall be added 22 et complété de la folgt zu ergänzen ist: текст:
thereto: façon suivante:
13. in the Article 31(1), “of à l’article 31 paragraphe in Artikel 31 Absatz у члану 31. став 1. на
1994” shall be added 1, les termes „de 1994“ 1 am ende des ersten крају прве алинеје
at the end of the first sont ajoutés à la fin du Gedankenstichs die додају се речи: „из
indent premier tiret Angabe „von 1994“ 1994”
angefügt
14. the following shall be au point r), les termes unter Buchstabe r) wird следећи текст додаје се
added to point (r): suivants sont ajoutés: folgender Satz hinzugefügt: у тачки о):
15. The Annex shall L’annexe devient Der Anhang wird Анекс постаје Анекс
become Annex I and the l’annexe I et, a son Anhang I und unter I, а следећа тачка се
following point shall be paragraphe 1, le point Nummer 1 wird додаје ставу 1:
added to paragraph 1: suivant est ajouté: folgende Ziffer
hinzugefügt:
16. Annexes II and III Les annexes II et III Die Anhänge II und Анекси II и III додају
attached hereto shall figurant l’annexe de la III im Anhang zur се Директиви 00/000/
be added to Directive présente directive sont vorliegenden Richtlinie ЕЕЗ.
00/000/EEC. ajoutées à la directive werden zu der
00/000/CEE. Richtlinie 00/000/EWG
hinzugefügt.

47
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

V УПУЋИВАЊЕ

При превођењу упућивања нарочиту пажњу треба посветити називима докумената и подели текста.

А. Упућивање на акт Заједнице

Пуни називи оснивачких уговора Заједнице и Уније пишу се великим почетним словом прве речи
у називу. Скраћени називи the Treaty / le traité / der Vertrag, који се појављују даље у тексту код
упућивања на одговарајући уговор, на српски језик се преводе као Уговор и пишу великим почетним
словом. Међутим, Правопис налаже да се скраћена вишечлана имена или називи пишу малим словом
кад су ближе одређени придевом или придевском заменицом (овај уговор, наведени уговор, поменути
уговор и слично).

1. Directive A as amended directive A modifiée Richtlinie A geändert директива А


by Directive B par la directive B durch die Richtlinie B измењена и допуњена
директивом Б
2. Directive A as last directive A modifiée Richtlinie A zuletzt директива А, као
amended by Directive B en dernier lieu par la geändert durch die што је последњи пут
directive B Richtlinie B измењена и допуњена
директивом Б
3. Directive X and directive X ainsi que Richtlinie X sowie директива X и (њене)
amendments (thereof / ses modifications spätere Änderungen измене и допуне
thereto / to it) Directive ultérieures / directive dieser Richtlinie директиве X и одредбе
X and subsequent X ainsi que les Richtlinie X sowie о накнадним изменама
provisions amending it dispositions ultérieures dessen spätere и допунама
la modifiant / directive Änderungen
X et des modifications Richtlinie X und
qui lui ont été apportées die anschließenden
ultérieurement Änderungen

Уколико је цитиран цео назив прописа, ради боље прегледности, добро је да се одвоји запетом од
израза „гласи” или „последњи пут измењен”.

Б. Упућивање на делове аката и појединих одредаба Заједнице


На назив и на преамбулу обично се упућује речима:
1. title titre Titel наслов
2. title of Directive XXX titre de la directive XXX Titel der Richtlinie XXX наслов директиве
XXX
3. citation visa Anführung цитат
4. first and second citations première et deuxième еrste und zweite први и други цитат
visa Anführungen
5. recital considérant Erwägungsgrund / рецитатив
Randnummer
6. twenty-fifth recital vingt-cinquième fünfundzwanzigster двадесет и пети
considérant Erwägungsgrund / рецитатив
Randnummer
7. recitals 11 and 12 considérants 11 et 12 Randnummern / рецитативи 11. и 12.
Erwägungsgründe
11 und 12

48
Посебна упутства

8. recitals 9 to 13 considérants 9 à 13 Randnummmern / рецитативи од 9. до 13.


Erwägungsgründe
9 bis 13
9. the recitals / the les considérants / la Die Erwägung / die рецитативи /
statement of the reasons motivation du règlement Erwägungsgründe der образложење уредбе
of the regulation XXX XXX Verordnung XXX XXX

У изворним текстовима, нарочито старијим, упућивања често почињу речју одредба (provisions –
dispositions – Bestimmungen). То је обично непотребно, па се препоручује да се изостави реч одредба,
уколико није ближе одређена, на пример:
Одредба Директиве X која се односи на …
Одговарајућа одредба члана X (тј. само тај део члана X, о коме је реч),
Одредба наведена у члану X (тј. одредба која није садржана у члану X, али на коју члан даље упућује),
Одредба према члану X (тј. одредба донета на основу члана X).

1. Article 2 article 2 Artikel 2 члан 2.


2. Article 2(1) article 2 paragraphe 1 Artikel 2 Absatz 1 члан 2. став 1.
3. Article 2(a) article 2 point a) Artike1 2 Buchstabe a) члан 2. тачка a)
(sous a))
4. Article 2(1)(a) article 2 paragraphe 1 Artikel 2 Absatz 1 члан 2. став 1. тачка a)
point a) (sous a)) Buchstabe a)
5. Article 2(1)(a)(i) article 2 paragraphe 1 Artikel 2 Absatz 1 члан 2. став 1.
point a) i) Buchstabe a) тачка a) (i)
6. Article 2a article 2 bis Artikel 2a члан 2a
7. Article 2(2) and (3) article 2 paragraphe 2 Artikel 2 Absatz 2 члан 2. ставови 2. и 3.
et 3 und 3
8. Articles 2(2) and 3 article 2 paragraphe 2 et Artikel 2 Absatz 2 члан 2. став 2. и
article 3 und Artikel 3 члан 3.
9. Articles 2 and 4 article 2 et 4 Artikel 2 und 4 чланови 2. и 4.
10. Articles 2 to 5 articles 2 à 5 Artikel 2 bis 5 чланови од 2. до 5.
11. paragraphs 1, 2, 3, 4 paragraphes 1, 2, 3, 4 Absätze 1, 2, 3, 4 und 6 ставови 1, 2, 3, 4. и 6.
and 6 et 6
12. in cases falling under dans les cas relevant des in der Fällen der у случајевима на које
subparagraphs (b), (c) points b), c) ou d) Buchstabe b), c) und d) се односе подставови
or (d) б), в) или г)
13. the first and second l’article 5 paragraphe 1 Artikel 5 Absatz 1 erster члан 5. став 1. први
indents of the first premier alinéa premier Unterabsatz, erster und подстав прва и друга
subparagraph of Article et deuxième tirets du zweiter Gedankenstrich алинеја Уредбе број
5(1) of Regulation règlement der Verordnung 1837/80/ЕЕЗ
(EEC) No 1837/80 (CEE) n 1837/80
o
(EWG) Nr. 1837/80
14. the second l’article 43 paragraphe 2 Artikel 45 Absatz 2 члан 43. став 2. тачка
subparagraph of article point f) deuxième alinéa Buchstabe f) zweiter ђ) други подстав
43(2)(f) of Directive de la directive Unterabsatz der Директиве 86/635/ЕЕЗ
86/635/EEC 86/635/CEE Richtlinie 86/635/EWG

49
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

15. in the third à l’article 2 paragraphe im Artikel 2 Absatz 1 у члану 2. став 1.


subparagraph of Article 1 troisième alinéa dritter Unterabsatz трећи подстав
2(1)
16. in the first and second à l’article 7 paragraphe 1 im Artikel 7 Absatz 1 у члану 7. став 1. први
sentences of the first premier alinéa première erster Unterabsatz Sätze подстав у првој и
subparagraph of Article et deuxième phrases 1 und 2 другој реченици
7(1)

Уколико се упућује на одредбе одређеног правног прописа или неког његовог самосталног дела
(анексa, протоколa), назив тог прописа или његовог дела додаје се после упућивања на конкретну
одредбу (независно од редоследа оригинала).

1. Article 189b of the article 189 B du Traité Artikel 189b des члан 189б Уговора
Treaty Vertrags
2. the second subparagraph l’article 43 paragraphe 2 Artikel 43 Absatz 2 члан 43. став 2. тачка
of article 43(2)(f) of point f) deuxième alinéa Buchstabe f) zweiter ђ) други подстав
Directive 86/635/EEC de la directive Unterabsatz der Директиве 86/635/ЕЕЗ
86/635/CEE Richtlinie 86/635/EWG
3. Annex I point 21.1 point 21.1 d’annexe I Anhang I Nummer 21.1 тачка 21.1 Анекса I
4. Chapter 1 of Directive X chapitre 1 de l’annexe B Kapitel 1 der Richtlinie Поглавље 1 Директиве
Annex B de la directive X X Anhang B X Анекс Б

Aли, ако се упућује на одређену одредбу из анекса прописа, упућивање може, из практичних разлога,
почети позивањем на анекс:

… as referred to in … conformément aux … nach Maßgabe des … у вези са Анексом I,


Annex I, Chapter V (4) to conditions fixés au Anhangs I Kapitel Поглавља V тачка 4)
this Regulation point 4 du chapitre V de V Nummer 4 dieser ове уредбе
l’annexe I de ce règlement Verordnung

В. Упућивање на делове докумената


Како је изворни језик превода енглески, приликом превођења неопходно је извршити измене и на
ознакама којима се најчешће означавају тачке (eng. articles). Следећа табела важи за слова енглеског
алфабета, којa се у српском наводе на доле наведени начин:

1. a а 14. n љ
2. b б 15. o м
3. c в 16. p н
4. d г 17. q њ
5. e д 18. r о
6. f ђ 19. s п
7. g е 20. t р
8. h ж 21. u с
9. i з 22. v т
10. j и 23. w ћ
11. k ј 24. x у
12. l к 25. y ф
13. m л 26. z х
50
Посебна упутства

Г. Упућивање помоћу речи овај (члан, став …) и наведени

Упућивање на текст или на део текста (члан, став, анекс, директиву, уредбу…) који се налази у истом
тексту у коме се врши упућивање, обично у облику:
this Directive, cette / la présente directive, diese / vorligende Richtlinie и сл.,
преводи се само онда кад би могло доћи до замене:
тада се употребљава заменица овај, ова, ово (ова директива и сл.).

Упућивање на текст или на део текста који се налази у другом тексту, а не у оном у коме се врши
упућивање, обично у облику:
that / the said / the above mentioned Directive, ladite directive, genannte / vorgenannte Richtlinie
преводи се помоћу речи:
наведени или споменути, евентуално дати, као: наведена директива, споменута директива и
слично.

Д. Упућивање у фуснотама
1. OJ No L 300, JO N° L 300 du ABl. L 300 vom Сл. лист број L 300,
19.11.1994, p. 86. 19.11.1994, p. 86. 19.11.1994, S. 86. 19.11.1994, стр. 86.
2. OJ No 35, 19.4.1964, JO N° 35 du 19.4.1964, ABl. 35 vom 19.4.1964, Сл. лист број 35,
p. 753/64. p. 753/64. S. 753/64. 19.4.1964, стр. 753/64.
3. OJ No C 139, 5.6.1989, JO n° C 139 du ABl. Nr. C 139 vom Сл. лист број C 139,
pp. 23 and 31. 5.6.1989, pp. 23 et 31. 5.6.1989, S. 23 und 31. 5.6.1989, стр. 23. и 31.
4. See page 23 in this Voir page 23 du présent Siehe Seite 23 dieses Види стр. 23. овог
Official Journal. Journal officiel. Amtblatts. Службеног листа.
5. OJ No C 84, 28.3.1991, JO N° C 84 du ABl. C 84 vom Сл. лист број C 84,
p. 9 and amendment 28.3.1991, p. 9 et 28.3.1991, S. 9, und 28.3.1991, стр. 9 и
forwarded on modification transmise Änderung übermittelt измене и допуне
13 December 1991. le 13 décembre 1991. am 13. Dezember 1991. достављене
13. децембра 1991.
6. OJ No C 284, JO N° C 284 du ABl. C 284 vom Сл. лист број C 284,
12.11.1990, p. 80, and 12.11.1990, p. 80 et 12.11.1990, S. 80, 12.11.1990, стр. 80 и
Decision of 12.2.1992 décision du 12.2.1992 und Entscheidung Одлука од 12.2.1992.
(not yet published in the (non encore parue au vom 12.2.1992 (noch (још није објављена у
Official Journal). Journal officiel). nicht im Amtsblatt Службеном листу).
veröffentlicht).
7. Opinion submitted/ Avis rendu le 12 Stellungnahme vom 12. Мишљење усвојено
delivered on 12 décembre 1975 Dezember 1975 (noch 12. децембра 1975.
December 1975 (non encore paru au nicht im Amtsblatt (још није објављено у
(not yet published in the Journal officiel). veröffentlicht). Службеном листу).
Official Journal).
8. Assent of 28/29.1.1998. Avis conforme des Zustimmung von den Сагласност од
28/29.1.1998. 28/29.1.1998. 28/29.1.1998.

51
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

9. Opinion of the Avis du Parlement Stellungnahme des Мишљење Европског


European Parliament of européen du 18 Europäischen Parlaments парламента од 18.
18 December 1997 (OJ décembre 1997 (JO C 14
vom 18. Dezember децембра 1997. (Сл.
C 14, 19.1.1998), Council du 19.1.1998), position
1997 (ABl. C 14 vom лист C 14, 19.1.1998),
Common Position of commune du Conseil 19.1.1998), Gemeinsamer Заједнички став
9 March 1998 (OJ C du 9 mars 1998 (JO CStandpunkt des Rates Савета од 9. марта
135, 30.4.1998, p. 7) 135 du 30.4.1998, p. 7)
vom 9. März 1998 (ABl. 1998. (Сл. лист C 135,
and Decision of the et décision du Parlement
C 135 vom 30.4.1998, 30.4.1998, стр. 7) и
European Parliament européen du 30 avrilS. 7) und Beschluss des Одлука Европског
of 30 April 1998 (OJ C 1998 (JO C 152 du Europäischen Parlaments парламента од 30.
152, 18.5.1998). Council 18.5.1998). Décision du
vom 30. April 1998 (ABl. априла 1998. (Сл.
Decision of 19 May Conseil du 19 mai 1998.
C 152 vom 18.5.1998). лист C 152, 18.5.1998).
1998. Beschluss des Rates vom Одлука Савета од 19.
19. Mai 1998. маја 1998.
10. OJ No L 281, 1.11.1975, JO N° L 281 du ABl.L 281 vom Сл. лист број L 281,
p. 1. Regulation last 1.11.1975, p. 1. 1.11.1975, S. 1. 1.11.1975, стр. 1.
amended by Regulation Règlement modifié Verordnung zuletzt Уредба, последњи пут
(EEC) No 3653/90 (OJ en dernier lieu par le geändert durch die измењена и допуњена
No L 362, 27.12.1990, règlement (CEE) n° Verordnung (EWG) Nr. Уредбом број 3653/90
p. 28). 3653/90 (JO N° L 362 3653/90 (ABl. L 362 (ЕЕЗ) (Сл. лист број L
du 27.12.1990, p. 28). vom 27.12.1990, S. 28). 362, 27.12.1990, стр. 28).
11. OJ No L 316, 31.10.1992, JO N° L 316 du ABl. L 316, 31.10.1992, Сл. лист број L 316,
p. 19. Directive as 31.10.1992, p. 19. S. 19. Richtlinie 31.10.1992, стр. 19.
amended by Directive Directive modifiée par geändert durch die Директива измењена и
94/74/EC (OJ No L 365, la directive Richtlinie допуњена Директивом
31.12.1994, p. 46). 94/74/CE (JO N° L 365 94/74/EG (ABI. L 365 94/74/ЕЗ (Сл. лист број
du 31.12.1994, p. 46). vom 31.12.1994, S. 46). L 365, 31.12.1994, стр.
46).
12. OJ No L 181, 4.7.1986, JO n° L 181 du 4.7.1986, AB1. Nr. L 181 Сл. лист број L 181,
p. 16, as subsequently p. 16 (telle que modifiée vom 4.7.1986, S. 16, 4.7.1986, стр. 16, са
amended. ultérieurement). in den folgenden накнадним изменама
Änderungsfassungen. и допунама.

VI НАБРАЈАЊЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ

A. Набрајање

Интерпункција у уводном тексту

а) Две тачке су обавезне ако је почетак низа формално обележен најавним речима (ови, следећи и
слично):
Од пореза се ослобађа следећа роба: …

б) Када нема формалног обележја почетка низа, две тачке не треба писати ако текст испред набрајања
не чини посебну синтаксичку целину, те се у говору наставља даљим казивањем. Низ се тада
уклапа у реченицу као њен нормални наставак, па је знак испред њега сувишан:
Орган одговоран за контролу
- има право да захтева приступ (…);
- може да захтева (…);
- може изабрати пробни узорак (…).
52
Посебна упутства

Интерпункција при набрајању

Прва јединица набрајања може почети великим словом:


- ако се уводна реченица завршава тачком,
- ако набрајање представља реченичну целину.

Делови набрајања завршавају се:


- запетом, ако набрајања нису у виду реченице,
- тачком и запетом или запетом, ако бар неки делови набрајања представљају целе реченице или
реченичне целине.

Ако се набрајање састоји од више реченица, при њиховом одвајању може се користити тачка и запета
или тачка.
Ако је набрајање на крају реченичне целине, на крају набрајања ставља се тачка.

Пример 1.
Норме квалитета се утврђују за:
- резано цвеће и пупољке за букете за декорацију, свеже, број 06.03 А заједничке царинске тарифе;
- лишће, листове, гране и друге делове биља, свеже, број 06.04 А II заједничке царинске тарифе.

Пример 2.
Ако правним прописима Заједнице није уређено другачије, на обалску пловидбу односе се правни и
административни прописи који важе у држави домаћину за:
а) тарифе и услове према којима су закључени уговори о транспорту;
б) масе и димензије друмских возила;
в) услове за транспорт одређених категорија робе, нарочито опасне робе,
кварљивих прехрамбених производа, живих животиња итд;
г) време вожње и одмора;
д) порез на додату вредност за транспортне услуге. На ову област услуга, наведених у
Прилогу 1 ове директиве, односи се члан 2. став 1. тачка а) Уредбе 77/388/ЕЕЗ Савета.

Набрајање на почетку пасуса


Ако после набрајања следи крај реченице, потребно је овај завршетак преместити у посебан пасус
после набрајања, на пример:
Where Où est Wenn У случају да
a) … a) … a) … а) …
b) … b) … b) … б) …
c) … c) … c) … в) …
the consumer shall le consommateur a le ist der Verbraucher потрошач има право
have the right to pursue droit d’exercer un recours berechtigt, Rechte gegen да тражи примену
remedies against the à l’encontre du prêteur den Kreditgeber geltend одговарајућег правног
grantor of credit. lorsque zu machen. лека против даваоца
кредита (кредитора).

53
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

Б. Дефиниције

Дефиниције се често пишу у облику набрајања и за њих важе горе наведена правила. Дефинисани
изрази увек се стављају под наводнике (доње, па горње) и не пишу се великим словом почетне речи.
То значи да се став, за разлику од смерница у претходном ставу, може писати и малим словом. Овај
начин писања је неопходан да би се могли разликовати они случајеви код којих дефинисани израз
треба да се пише великим словом, нпр., Ериксонова метода.
Стандардне уводне формулације су:
а) За сврхе ове директиве подразумева се да је:
- „возило” свако возило – са мотором са унутрашњим сагоревањем, намењено друмском саобраћају,
са каросеријом или без ње, са најмање четири точка и максималном брзином од 250 km/h;
- „тип мотора са унутрашњим сагоревањем” – мотор са унутрашњим сагоревањем коме може
бити додељена хомологизација самосталне техничке целине, према Уредби 70/156/ЕЕЗ члан 9а.
б) Према овој Уредби: под „финансијским средствима” подразумевају се средства наведена у
одељку Б Анекса уз Уредбу 93/22/ЕЗ; институција сачињава „трговински портфолио” од:
а) …
б) …

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

А. Одредбе за примену уредаба, одлука и оквирних одлука


1. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице
bring into force (adopt)mettent en vigueur setzen in Kraft (erlassen) доносе законе,
the laws, regulations (adoptent) les die Rechts- und уредбе и друге
and administrative dispositions législatives, Verwaltungsvor- schriften, прописе неопходне
provisions necessary règlementaires et um dieser Richtlinie… bis за спровођење
to comply with this administratives (spätestens) zum ове директиве …
Directive before nécessaires pour se 1. März 1997 … mit (најкасније) до
(not later than) conformer à la présente Wirkung von 1. марта 1997. … од
l March 1997 … as from directive… avant 1. März 1997 … binnen 1. марта 1997. … у
1 March 1997 … within (au plus tard) le 1er mars vierundzwanzig Monaten року од 24 месеца
24 months of its entry 1997 … avec effet au nach dem Zeitpunkt од дана ступања на
into force / adoption / 1er mars 1997 … dans ihres Inkrafttretens снагу / усвајања /
notification. un délai de vingt-quatre / ihrer Erlassung / нотификације.
mois à compter de la ihrer Bekanntgabe …
date de son entrée en nachzukommen.
vigueur /de son adoption
/ de sa notification.
2. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице
take measures necessary prennent les mesures treffen die erforderlichen предузимају
to comply … nécessaires pour se Maßnahmen, um … мере потребне за
conformer … nachzukommen … спровођење …
3. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице
amend their national modifient leurs ändern ihre мењају и допуњавају
provisions to comply … dispositions nationales einzelstaatlichen националне прописе
conformément à … Vorschriften gemäß … како би спровеле …

54
Посебна упутства

4. The Commission La Commission en Die Kommission setzt die Комисија о томе


shall inform the other informe les autres Etats anderen Mitgliedstaaten обавештава остале
Member States thereof. membres. davon in Kenntnis. државе чланице.
5. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице
(after consulting (après consultation (nach Anhörung der (након консултовања
the Commission), de la Commission), Kommission) erlassen und са Комисијом)
adopt and publish the adoptent et publient veröffentlichen vor dem доносе и објављују
(1aws, regulations avant le 1er mars 1. März 1997 die (Rechts- (законе, уредбе и
and administrative) 1997 les dispositions und Verwaltungs-) друге прописе)
provisions necessary (législatives, Vorschriften, die прописе неопходне
to comply with this règlementaires et erforderlich sind, за спровођење ове
Directive by 1 March administratives) um dieser Richtlinie директиве најкасније
1997 at the latest. nécessaires pour se nachzukommen. до 1. марта 1997.
conformer à la présente
directive.
6. Not later than 1st March Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Најкасније до
1996 member States adoptent et publient, erlassen und 1. марта 1996.
shall adopt and publish au plus tard le 1er mars veröffentlichen bis државе чланице
the provisions necessary 1996 les dispositions zum 1. März 1991 усвајају и објављују
to comply with this nécessaires pour se die erforderlichen одредбе потребне
Directive not later than conformer à la présente Bestimmungen, um dieser за спровођење ове
1st March 1997. directive avant le 1er Richtlinie bis zum 1. März директиве до 1.
mars 1997. 1997 nachzukommen. марта 1997.
7. They shall (forthwith) Ils en informent Sie setzen die Kommission Оне о томе (одмах)
inform the Commission (immédiatement) la (unverzüglich) davon in обавештавају
thereof. Commission. Kenntnis. Комисију.
8. They shall apply these Ils appliquent ces Sie wenden diese Оне примењују ове
measures from (not later dispositions à partir du Vorschriften (spätestens) мере од (најкасније
than) January 1st 1997. 1er janvier 1997 (au plus ab dem 1. Januar 1997 an. до) 1. јануара 1997.
tard).
9. They shall apply these Ils appliquent ces Sie wenden diese Оне примењују
measures 18 months dispositions dix-huit Vorschriften achtzehn ове мере по истеку
after the date of the mois après la date Monaten nach 18 месеци од дана
entry into force of this d’entrée en vigueur de la Inkrafttreten dieser ступања на снагу ове
Directive. présente directive. Richt1inie. директиве.
10. When Member Lorsque les Etats Wenn die Mitgliedstaaten Када државе
States adopt these membres adoptent Vorschriften nach Absatz чланице усвоје
provisions, they shall ces dispositions, 1 erlassen, nehmen sie ове одредбе, те
contain a reference celles-ci contiennent in den Vorschriften одредбе ће садржати
to this Directive or une référence à la selbst oder durch einen упућивање на ову
be accompanied by présente directive ou Hinweis bei der amtlichen директиву или ће
such reference on the sont accompagnées Veröffentlichung auf diese се то упућивање
occasion of their official d’une telle référence Richtlinie Bezug. извршити приликом
publication. lors de leur publication њиховог званичног
officielle. објављивања.
11. The methods of making Les modalités de cette Die Mitgliedstaaten regeln Начине таквог
such a reference shall référence sont arrétés die Einzelheiten der упућивања
be 1aid down by the par les Etats membres. Bezugnahme. предвидеће државе
Member States. чланице.

55
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

12. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten teilen Државе чланице
communicate to the communiquent à la der Kommission den достављају текст
Commission the text of Commission le texte Wortlaut der (wichtigsten) (главних) одредаба
the (main) provisions of des dispositions innerstaatlichen националног
national law, whether (essentielles) de Rechts- und законодавства,
laws, regulations droit interne, d’ordre Verwaltungsvorschriften законе, уредбе или
or administrative législatif, réglementaire mit, die sie auf dem von друге прописе које
provisions, which et administratif qu’ils dieser Richtlinie erfassten доносе у области на
they adopt in the adoptent dans le Gebiet erlassen. коју се односи ова
field covered by this domaine régi par la директива.
Directive. présente directive.
13. (As soon as this (Dès l’entrée en vigueur (Nach Inkrafttreten (Чим ова директива
Directive has entered / notification de la / Bekanntgabe ступи на снагу /
into force / been présente directive,) dieser Richtlinie) буде нотификована),
notified,) Member Les Etats membres Die Mitgliedstaaten државе чланице о
States shall also inform veillent à informer unterrichten ferner томе обавештавају
the Commission, in la Commission, en die Kommission so Комисију,
sufficient time for it to temps utile pour lui rechtzeitig von den остављајући јој
submit its comments permettre de présenter (wichtigsten) Rechts­und довољно времена
of any draft (major) ses observations, de tout Verwaltungsvor­schriften, да достави своје
laws, regulations projet de dispositions die sie auf dem unter diese примедбе на нацрте
or administrative (essentielles) de l’ordre Richtlinie fallenden Gebiet свих (значајних)
provisions which they législatif, réglementaire zu erlassen beabsichtigen, закона, уредаба или
intend to adopt in the ou administratif qu’ils dass die Kommission sich других прописа
field covered by this envisagent d’adopter hierzu äußern kann. које намеравају да
Directive. dans le domaine régi par донесу из области на
la présente directive. коју се односи ова
директива.
14. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице
immediately inform informent teilen der Kommission одмах обавештавају
the Commission of the immédiatement la unverzüglich die Комисију о мерама
measures taken pursuant Commission des Maßnahmen mit, die sie предузетим у складу
to this Directive. mesures prises en gemäß diese Richtlinie са овом директивом.
application de la erlassen.
présente directive.
15. The Member States Les Etats membres Die Mitgliedstaaten teilen Државе чланице
shall notify the notifient à la der Kommission und den обавештавају
Commission and the Commission et aux anderen Mitgliedstaaten Комисију и друге
other Member States autres Etats membres die Bestimmungen mit, државе чланице о
of the provisions under les conditions dans nach denen sie von der одредбама на основу
which they make use lesquelles ils peuvent Ermächtigung gemäß којих оне примењују
of the authorization faire usage de Artikel 1 Gebrauch овлашћења садржана
granted in Article 1. l’autorisation prévue à machen. у члану 1.
l’article 1er.
16. The Commission shall La Commission publie Die Kommission Комисија их
publish (in the Official (au Journal officiel veröffentlicht… објављује (у
Journal of the European des Communautés (im Amtsblatt der Службеном
Communities) and keep européennes) et tient à Europäischen листу Европских
up to date … jour … Gemeinschaften) und заједница) и ажурира
schreibt es fort … …

56
Посебна упутства

17. The Member States and Les Etats membres et laDie Mitgliedstaaten Државе чланице
the Commission shall Commission collaborent und die Kommission и Комисија тесно
cooperate closely to étroitement afin arbeiten im Hinblick сарађују како
ensure that this Decision d’assurer le respect de la
auf die Einhaltung би обезбедили
is complied with. présente décision. dieser Entscheidungen спровођење ове
zusammen. oдлуке.
18. The Member States Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице,
shall, in close prennent, en treffen in enger у тесној сарадњи
cooperation with the collaboration étroite Zusammenarbeit mit са Комисијом,
Commission, take all avec la Commission, der Kommission die предузимају све
necessary measures to toutes les mesures notwendigen Maßnahmen, мере потребне да се
ensure that this Decision utiles pour assurer um die Durchführung обезбеди примена
is applied. l’application de la dieses Beschlusses zu ове одлуке.
présente décision. gewahrleisten.
19. The Member States Les Etats membres (et la Die Mitgliedstaaten (und Државе чланице
(and the Commission) Commission) prennent die Kommission) treffen (и Комисија)
shall take all measures les mesures que die für die Durchfuhrung предузимају све
necessary for the comporte (nécessaires dieses Beschlusses мере потребне за
implementation of this à) l’exécution de la notwendigen Maßnahmen. примену ове одлуке.
Decision. présente décision.
20. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице
take the necessary prennent les mesures treffen die erforderlichen предузимају све
measures to comply nécessaires pour se Maßnahmen, um den потребне мере како
with the provisions conformer à la présente Bestimmungen dieses би се обезбедило
of this Framework décision-cadre avant le Rahmenbeschlusses спровођење ове
Decision by 1 April 1er avril 2001. bis zum 1. April 2001 оквирне одлуке до 1.
2001. nachzukommen. априла 2001.
21. Member States Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице
shall transmit to the communiquent au übermitteln dem достављају
General Secretariat Secrétariat général Generalsekretäriat des Генералном
of the Council, the du Conseil, à la Rates, der Kommission секретаријату
Commission of the Commission des der Europäischen Савета, Комисији
European Communities Communautés Gemeinschaften und Европских заједница
and … (the European européennes et à … … (der Europaischen и … (Европској
Central Bank) the (la Banque centrale Zentralbank) den централној банци)
text of the provisions européenne) le texte des Wortlaut der Vorschriften, текст одредаба
transposing into dispositions transposant mit denen ihre којима обавезе
their national law the dans leur droit national Verpflichtungen aus садржане у овој
obligations imposed les obligation découlant diesem Rahmenbeschluss оквирној одлуци
on them under this de la présente décision- in innerstaatliches Recht уносе у своје
Framework Decision. cadre. umgesetzt werden. национално
законодавство.
22. On the basis of this Sur la base de ces Der Rat prüft anhand На основу ове
information, the Council informations, le Conseil dieser Informationen информације, Савет
will, by 1 April 2003 vérifie d’ici le 1er avril bis spätestens 1. April ће, најкасније до 1.
at the latest, assess the 2003 au plus tard, 2003, inwieweit die априла 2003. године,
extent to which Member dans quelle mesure Mitgliedstaaten diesen проценити у којој
States have complied les Etats membres se Rahmenbeschluss erfüllt мери су државе
with this Framework sont conformés aux haben. чланице спровеле
Decision. dispositions de la ову оквирну одлуку.
présente décision-cadre.

57
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

23. An evaluation, notably Il est procédé à une Eine Begutachtung Оцена ове оквирне
also of the practical évaluation, notamment insbesondere auch der одлуке, посебно
application of the de l’application pratique, praktischen Anwendung практичне примене
provisions of this des dispositions de la der Bestimmungen dieses одредаба, спровешће
Framework decision, présente décision-cadre Rahmenbeschlusses ist bis се најкасније до 1.
shall be carried out by avant le 1er janvier spätestens 1. Januar 2002 јануара 2002.
January 1st 2002 at the 2002. durchzuführen.
latest.

Б. Одредбе о извештајима и проверама


1. The Commission shall La Commission Die Kommission Комисија у року од
submit to the Council, soumet au Conseil, unterbreitet dem шест година од дана
within six years from dans un délai de six Rat innerhalb von нотификације ове
the date of notification ans à compter de sechs Jahren nach директиве подноси
of this Directive, a la notification de la Bekanntgabe dieser Савету извештај о …
report on … directive, un rapport Richtlinie einen Bericht
sur … über …
2. The Commission shall La Commission Die Kommission legt Комисија једном
submit, on a yearly présente tous les ans au
dem Europäischen годишње доставља
basis, a progress report Parlement européen et Parlament und dem Rat Европском парламенту
on the implementation au Conseil un rapport jährlich einen Bericht и Савету извештај о
of … to the European sur l’état d’utilisation
über die Fortschritte bei напретку у
Parliament and the du … der Durchführung примени …
Council. des …
3. (Not less frequently (Au minimum) Tous (Mindestens) Alle (Најмање) Сваке
than) Every three years, les trois ans, et pour drei Jahre, erstmals три године, а први
and for the first time la première fois le 31 spätestens am 31. пут најкасније до
not later than December décembre 2000 au plus Dezember 2000, 31. децембра 2000,
31st 2000, the Council, tard, le Conseil procédé, prüft der Rat auf Савет, поступајући
acting on the basis of sur la base d’un rapport der Grundlage по извештају, а ако је
a report and, where et, le cas échéant, eines Berichts und потребно по предлогу
gegebenenfalls
appropriate, a proposal d’une proposition Комисије, разматра
eines Vorschlags
from the Commission, de la Commission à der Kommission XXX и једногласно,
shall examine XXX l’examen de XXX et, die XXX und након консултација
and, acting unanimously statuant à l’unanimité, beschließt einstimmig са Европским
after consulting the après consultation du nach Anhörung парламентом, усваја
European Parliament, Parlement européen des Europäischen неопходне мере.
shall adopt the adopte les mesures Parlaments die
necessary measures. nécessaires. erforderlichen
Maßnahmen.
4. The report by the Le rapport de la In dem Bericht der У извештају
Commission and the Commission et Kommission und bei der Комисије и приликом
examination by the l’examen du Conseil Prüfung durch den Rat разматрања у
Council shall take into tiennent compte du wird dem reibungslosen Савету узимаће се
account the proper bon fonctionnement du Funktionieren des у обзир неометано
functioning of the marché intérieur et des Binnenmarkts und функционисање
internal market and the objectifs du traité en allgemein den Zielen унутрашњег тржишта
wider objectives of the général. des Vertrages Rechnung и шири циљеви
Treaty. getragen. Уговора.

58
Посебна упутства

5. Not later than La Commission présente Die Kommission legt Најкасније до


December 31st 1993 au Conseil, dans un dem Rat bis zum 31. 31. децембра 1993,
the Commission shall délai allant jusqu’au Dezember 1993 einen Комисија доставља
present to the Council 31 décembre 1993, Bericht über den Савету извештај о
a progress report on un rapport sur l’état Stand der Anwendung напретку у примени
the implementation of d’application de la dieser Richtlinie ове директиве, а (по
this Directive and shall, présente directive et lui vor und unterbreitet потреби) подноси и
where appropriate, soumet, le cas échéant, ihm gegebenenfalls предлоге …
submit proposals … des propositions … Vorschläge …
6. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице сваке
communicate to the communiquent à la übermitteln der две године достављају
Commission, every two Commission, tous les Kommission alle zwei Комисији извештаје
years, a report on the deux ans, un rapport sur Jahre einen Bericht über о примени уведеног
application of the system l’application du système die Anwendung der система.
introduced. mis en place. Regelung.

В. Одредбе које се односе на акте заједничких органа у оквиру споразума са


трећим земљама
1. Decision No 2/88 La décision n° 2/88 du Der Beschluss Одлука број 2/88
of the EEC-XY Joint comité mixte CEE-XY Nr. 2/88 des Gemischten Заједничког одбора
Committee shall apply est applicable dans la Ausschusses ЕЕЗ-XY примењује се
in the Community. Communauté. EWG-XY findet in у Заједници.
der Gemeinschaft
Anwendung.
2. The measures provided Les mesures prévues Die Maßnahmen Мере утврђене
for in Recommendation par la recommandation vorgesehen in der Препоруком Савета
No …/… of the ACP-EC n° …/… du Conseil des Empfehlung Nr …/… министара
Council of Ministers ministres ACP-CE XXX der AKP-EG- АКП-ЕЗ XXX број
XXX shall apply in the sont applicables dans la Ministerrat XXX finden …/… примењују се у
Community. Communauté. in der Gemeinschaft Заједници.
Anwendung.
3. The text of the Le texte de la Der Wortlaut der Текст препоруке је
recommendation recommandation est Empfehlung ist diesem приложен уз ову
is attached to this joint à la présente Beschluss beigefügt. одлуку.
Decision. décision.
4. The ACP States, the Les Etats ACP, les Die AKP-Staaten, Земље АКП, државе
Member States and Etats membres et la die Mitgliedstaaten чланице и Заједница
the Community shall Communauté sont und die Gemeinschaft дужне су да, у мери
be bound, each to the tenus, pour ce qui les sind gehalten, у којој се то на њих
extent to which it is concerne, de prendre les die notwendigen односи, предузму
concerned, to take the mesures que comporte Maßnahmen zur мере неопходне
measures necessary to l’exécution de la Durchführung dieses за спровођење ове
implement this Decision. présente décision. Beschlusses zu treffen. одлуке.

59
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

Г. Одредбе које се односе на уговоре и споразуме


1. The Community shall La Commission Die Gemeinschaft Комисија ће
be represented in XXX assistée par leswird in dem in Artikel уз подршку
set up by Article 5 of représentants des Etats
15 des Abkommens представника држава
the Agreement by the membres représente la
vorgesehenen XXX чланица заступати
Commission assisted by Communauté au sein
durch die Kommission Заједницу у XXX,
representatives of the de XXX institué/e par
vertreten, die von како је утврђено
Member States. (prévu/e à) l’article 15
Vertretern der чланом 5. Споразума.
de l’accord. Mitgliedstaaten
unterstützt wird.
2. The Agreement L’accord (entre la Das Abkommen У име (Европске)
XXX (between the Communauté et …) XXX (zwischen die Заједнице одобрава
Community and …) XXX est approuvé au Gemeinschaft und …) се Споразум XXX
are hereby approved on nom de la Communauté wird im Namen (између Заједнице
behalf of the (European) (européenne). der (Europäischen) и …)
Community. Gemeinschaft genehmt.

3. … between the … entre la … zwischen die … између Заједнице,


Community, on the one Communauté, d’une Gemeinschaft einerseits с једне стране, и А, с
part, and A, on the other part, et A, d’autre und A andererseits … друге стране …
part … part …
4. … and (together with) … et (ainsi que) … und (sowie) die … заједно са
the protocols and les protocoles et Protokolle und приложеним
declarations annexed déclarations qui y sont Erklärungen dazu … протоколима и
thereto … annexés … декларацијама …
5. … and the declarations … ainsi que les … sowie die … и декларацијама
attached to the Final déclarations jointes à Erklärungen im Anhang приложеним уз
Act … l’acte final … zur Schlussakte … Завршни акт …
6. … and the exchange of … ainsi que l’échange … und dazugehörige … и размена писама у
letters relating hereto … de lettres y affèrent … Briefwechsel … вези са њом …
7. The text of the Le texte de l’accord Der Wortlaut des Текст Споразума
Agreement is attached est joint au présent Abkommens ist dieser приложен је уз ову
to this Regulation. règlement. Verordnung beigefügt. уредбу.
8. The text of the acts Les textes des actes Der Wortlaut der in Текст аката поменутих
referred to in the first vises au premier alinéa ersten Unterabsatz у првом ставу
paragraph are attached sont joints à la présente aufgeführten Akte приложен је уз ову
to this Decision. décision. ist diesem Beschluss одлуку.
beigefügt.
9. The President of Le président du Der Präsident des Овлашћује се
the Council is Conseil est autorisé Rates wird ermächtigt, председник Савета да
hereby authorized to à désigner la (les) die Person(en) zu одреди особу(-е) која
designate the person(s) personne(s) habilitée(s) bestellen, die befugt ist ће бити опуномоћена
empowered to sign the à signer l’accord à (sind), das Abkommen да потпише Споразум
Agreement in order to l’effet d’engager la rechtsverbindlich für у име (Европске)
bind the Community. Communauté. die Gemeinschaft zu Заједнице.
unterzeichnen.

60
Посебна упутства

10. The President of the Le président du Conseil Der Präsident des Rates Председник Савета
Council shall, on behalf procède, au nom de nimmt die in Artikel у име Заједнице
of the Community, give la Communauté, à la X des Abkommens упућује нотификацију
the notification provided notification prévue à vorgesehene Mitteilung предвиђену чланом А
for in Article A of the l’article X de l’accord. im Namen der Споразума.
Agreement. Gemeinschaft vor.
11. The President of the Le président du Conseil Der Präsident des Rates Председник Савета
Council shall deposit procède, au nom de hinterlegt die Urkunden допуњава акте онако
the acts as provided la Communauté, au gemäß Artikel X des како је предвиђено
for in Article X of the dépot des actes prévu à Abkommens. чланом X Споразума.
Agreement. l’article X de l’accord.
12. The President of the Le président du Conseil Der Präsident des Rates Председник Савета
Council shall take the prend les mesures trifft die erforderlichen предузима мере
measures necessary nécessaires pour Maßnahmen für неопходне за размену
for the exchange of 1’échange des actes den in Artikel X инструмената, онако
instruments provided prévu à l’article X de des Abkommens како је предвиђено
for in Article X of the l’accord. vorgesehenen Austausch чланом X Споразума.
Agreement. der Urkunden.

Д. Одредбе које се односе на важење и ступање на снагу прописа


1. This Regulation Le présent règlement Diese Verordnung Ова уредба
(Directive, Decision, (la présente directive, (diese Richtlinie, (директива, одлука,
Joint Action, la présente décision, diese Entscheidung, заједничка акција,
Framework Decision) la présente action dieser Beschluss, оквирна одлука) ступа
shall enter into force on commune, la présente diese Gemeinsame на снагу 9. јануара
January 9th 1998. décision-cadre) entre Aktion, dieser 1998.
en vigueur le 9 janvier Rahmenbeschluss) tritt
1998. am 9. Januar 1998 in
Kraft.
2. This Regulation shall Le présent règlement Diese Verordnung Ова уредба ступа
enter into force on the entre en vigueur le tritt am Tag ihrer на снагу даном
day of its publication jour de sa publication Veröffentlichung објављивања у
in the Official Journal au Journal officiel im Amtsblatt der Службеном листу
of the European des Communautés Europäischen Европских заједница.
Communities. européennes. Gemeinschaften in
Kraft.
3. This Regulation shall Le présent règlement Diese Verordnung Ова уредба ступа на
enter into force on the entre en vigueur le tritt am Tag nach снагу наредног дана
day following that of jour suivant celui ihrer Veröffentlichung од дана објављивања
its publication in the de sa publication im Amtsblatt der у Службеном листу
Official Journal of the au Journal officiel Europäischen Европских заједница.
European Communities. des Communautés Gemeinschaften in
européennes. Kraft.

61
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

4. This Regulation shall Le présent règlement Diese Verordnung tritt Ова уредба ступа на
enter into force on the entre en vigueur le am dritten Tag nach снагу трећег дана од
third day following troisième jour suivant ihrer Veröffentling дана објављивања у
its publication in the celui de sa publication im Amtsblatt der Службеном листу
Official Journal of the au Journal officiel Europäischen Европских заједница.
European Communities. des Communautés Gemeinschaften in
européennes. Kraft.
5. It shall apply as from Il (elle) est applicable Er (sie) gilt ab Примењује се од 1.
January 1st 1982 (until à partir du 1er janvier 1. Januar 1982 (bis zum јануара 1982. (до 1.
January 1st 1987). 1982 (jusqu’au 1er 1. Januar 1987). јануара 1987).
janvier 1987).
6. It shall apply from Il (elle) est applicable du Er (sie) gilt ab 1. Januar Примењује се од 1.
January 1st 1982 until 1er janvier 1982 au 1er 1982 bis zum 1. Januar јануара 1982. до 1.
January 1st 1987. janvier 1987. 1987. јануара 1987.
7. It shall expire on Sep- Il (elle) expire le 30 Er (sie) gilt his zum 30. Престаје да важи 31.
tember 31st 1995. septembre 1995. September 1995. септембра 1995.
8. It shall apply until De- Il (elle) s’applique Er (sie) gilt bis zum 31. Примењује се до 31.
cember 31st 1992. jusqu’au 31 décembre Dezember 1992. децембра 1992.
1992.
9. It shall apply from Le présent règlement Diese Verordnung gilt Примењује се од
July 1st 1989 with the est applicable à partir ab 1. Juli 1989, hier von 1. јула 1989, осим
exception of Articles du 1er juillet 1989, à ausgenommen sind die чланова 15. и 16, који
15 and 16 which shall l’exception des articles Artikel 15 und 16, die се примењују од дана
be applied as from the 15 et 16 qui sont vom Inkrafttreten dieser ступања на снагу ове
entry into force of this applicables dès l’entrée Verordnung an gelten. уредбе.
Regulation. en vigueur du présent
règlement.
10. It shall apply from Il est applicable a partir Sie gilt ab 1. Juli 1995, Примењује се од
July 1st 1995, with the du 1er juillet 1995, sauf außer den Artikeln 1, 2 1. јула 1995, осим
exception of Articles les articles 1er, 2 et 3 und 3, die unverzüglich чланова 1, 2. и 3., који
1, 2 and 3, which shall qui sont applicables gelten. се примењују одмах.
apply immediately. immédiatement.
11. It shall apply from the Il est applicable à partir Sie gilt ab dem ersten Примењује се од првог
first day of the month du premier jour du mois Tag des auf ihr дана следећег месеца
following its entry into suivant celui de son Inkrafttreten folgenden од ступања на снагу.
force. entrée en vigueur. Monats.
12. However, Member Toutefois, les Etats Die Mitgliedstaaten Међутим, државе
States may, after membres peuvent, können jedoch чланице могу, након
consulting the après consu1tation de la nach Anhörung консултовања са
Commission, postpone Commission, reporter der Kommission Комисијом, одложити
the application l’application de l’article die Anwendung примену члана 5. до
of Article 5 until 5 jusqu’au 31 décembre des Artikels 5 his 31. децембра 1986.
December 31st 1986. 1986. 31. Dezember 1986
aufschieben.
13. Regulation A shall Les dispositions du Die Verordnung A tritt Уредба А престаје да
cease to have effect règlement A cessent de zum Zeitpunkt des важи по ступању на
when this Regulation s’appliquer au moment lnkrafttretens dieser снагу ове уредбе.
enters into force. de l’entrée en vigueur Verordnung außer
du présent règlement. Kraft.

62
Посебна упутства

14. This decision shall La présente décision Dieser Beschluss tritt Ова одлука ступа на
enter into force on the entre en vigueur le am dritten Tag nach снагу трећег дана од
third day following troisième jour suivant ihrer Veröffentlichung дана објављивања у
its publication in the celui de sa publicationim Amtsblatt der Службеном листу
Official Journal of the au Journal officiel Europäischen Европских заједница.
European Communities. des Communautés Gemeinschaften in
européennes. Kraft.
15. This Decision shall take La présente décision Dieser Beschluss wird Ова одлука важи
effect (enters into force) prend effet (entre en am Tag nach seiner од (ступа на снагу)
on the day following its vigueur) le jour suivant
Erlassung wirksam наредног дана од дана
adoption. celui de son adoption. (tritt … in Kraft). усвајања.
16. This Decision shall La présente décision est
Dieser Beschluss is Ова одлука примењује
apply from October 15th applicable à partir du 15
anwendbar vom 15. се од 15. октобра 2000.
2000. octobre 2000. Oktober 2000.
17. This Common Strategy La présente stratégie Diese Gemeinsame Ова заједничка
shall apply from commune s’applique Strategie is(t) стратегија примењује
June 10th 2000. à compter du 10 juin anwendbar vom се од 10. јуна 2000.
2000. 10. Juni 2000.
18. It may be prolonged, Elle peut être prorogée,
Sie kann auf Европски савет, на
reviewed and, if réexaminée et, au Empfehlung des препоруку Савета,
necessary, adapted by besoin, adaptée par le Rates durch den може је продужити,
the European Council Conseil européen sur Europäischen Rat преиспитати и,
on the recommendation recommandation du verlängert, überprüft ако је то потребно,
of the Council. Conseil. und gegebenenfalls прилагодити.
angepasst werden.
19. This Common Position La présente position Dieser Gemeinsame Овај заједнички став
shall take effect on July commune prend effet le Standpunkt gilt mit важи од 1. јула 1998.
1st 1998. 1er juillet 1996. Wirkung vom 1. Juli
1998.

Ђ. Одредбе које се односе на објављивање

(види одредбе које се односе на важење и ступање на снагу)


This Decision (Common La présente décision Dieser Beschluss (diese Ова одлука (заједничка
Strategy, Joint Action, (stratégie commune, Gemeinsame Strategie, стратегија, заједничка
Common Position) shall action commune, position diese Gemeinsame акција, заједнички
be published in the commune) est publiée au Aktion, dieser став) објављује се у
Official Journal. Journal officiel. Gemeinsame Standpunkt) Службеном листу.
wird im Amtsblatt
veröffentlicht.

63
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

Е. Објављивање

Израз publish / publication, publir / publication, veröffentlichen / Veröffentlichung преводи се као:


објавити / објављивање, а не публиковати / публиковање.
Директиве, уредбе, одлуке, препоруке и остали акти се објављују.

Ж. Завршне реченице директива и уредаба


1. This (Decision) shall beLe présent règlement (la Diese Verordnung Ова уредба (одлука)
binding in its entirety présente décision) est (Entscheidung) ist је обавезујућа у
and directly applicable obligatoire dans tous ses in allen ihren Teilen целини и непосредно
in all Member States. éléments et directement verbindlich und gilt се примењује у свим
applicable dans tout Etat unmittelbar in jedem државама чланицама.
membre. Mitgliedstaat
2. This Directive Les Etats membres Diese Richtlinie Ова директива
(Decision) is addressed sont destinataires de (Entscheidung) ist an (одлука) односи се на
to the Member States. la présente directive die Mitgliedstaaten све државе чланице.
(décision). gerichtet.
3. This Directive Le Royaume-Uni Diese Richtlinie Ова директива
(Decision) is addressed est destinataire de (Entscheidung) ist (одлука) односи
to the United Kingdom. la présente directive an das Vereinigte се на Уједињено
(décision). Königreich gerichtet. Краљевство.

VIII ДАТИРАЊЕ И ПОТПИСИ

А. Датирање

1. Done at Brussels Fait à Bruxelles (Geschehen zu) Сачињено у Бриселу


(Luxembourg, Frankfurt (Luxembourg, Brüssel (Luxemburg,
(Луксембургу,
am Main), 12th October Francfort-sur-le-Main) le Frankfurt am Main),
Франкфурту на
1992. 12 octobre 1992. den 12. Oktober 1992.
Мајни), 12. октобра
1992.
2. This Decision was La présente décision a Die vorstehende Ову одлуку
considered and adopted été délibérée et adoptée Entscheidung wurde разматрала је и
by the High Authority at par la Haute Autorité au von der Hohen Behörde усвојила Висока власт,
its meeting on June 25th cours de sa séance du 25 in der Sitzung vom 25. на седници одржаној
1954. juin 1954. Juni 1954 beraten und 25. јуна 1954.
beschlossen.

64
Посебна упутства

Б. Потписи

1) Институција у чије име се потписује акт

1. For the Council Par le Conseil Im Namen des Rates / За Савет


Für den Rat
2. For the Commission Par la Commission Für die Kommission За Комисију
3. For the European Par le Parlement Für den Europäischen За Европски парламент
Parliament européen Parlament
4. For the High Authority Par l’Haute autorité Für die Hohe Behörde За Високу власт
5. On behalf of the Pour le Conseil des Im Namen des Rates У име Управног савета
Governing Council of gouverneurs de la BCEder Gouverneure der ЕЦБ
ECB EZB
6. For and on behalf of thePour le Conseil général Namens und За Генерални савет
General Council im Auftrag des и у име Генералног
Erweiterten Rates савета
7. For and on behalf of the Pour le Conseil des Namens und im За Управни савет
Governing Council gouverneurs Auftrag des и у име Управног
EZB-Rates савета
8. For the government Par le gouvernement Für die Regierung За Владу
9. For the ACP- E(E)C Par le Conseil des Für den AKP-E(W)G- За Савет министара
Council of Ministers ministres ACP-C(E)E Ministerrat АКП–Е(Е)З
10. By the ACP-E(E)C Par le Comité des Für den AKP-E(W)G- Од Комитета
Committee of ambassadeurs Botschafterausschuss амбасадора АКП–Е(Е)З
Ambassadors ACP-C(E)E
11. For the Association Par le Conseil Im Namen des За Савет за
Council d’association Assoziationsrates придруживање
12. For the Cooperation Par le Conseil de Im Namen des За Савет за сарадњу
Council coopération Kooperationsrates
13. For the (EEA) Joint Par le Comité mixte Für den Gemeinsamen За Заједнички комитет
Committee (de l’EEE) (EWR) Ausschuss (ЕЕА)

2) Име потписника (према оригиналу; женска презимена се не мењају)

3) Функција потписника
1. The President Président Der Präsident Председник
2. The Vice-President Vice-président Vizepräsident Потпредседник
3. Member of the Membre de la Mitglied der Члан Комисије
Commission Commission Kommission
4. The President of the ECB Le président de la BCE Der Präsident der EZB Председник ЕЦБ

65
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

НЕКИ ОПШТИ ТЕРМИНИ

I НАЗИВИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНАТА


1. Treaty establishing the Traité instituant la Vertrag zur Gründung Уговор о оснивању
European Community Communauté européenne der Europäischen Kohl- Европске заједнице за
of Coal and Steel du charbon et de l’acier
und Stahlgemeinschaft угаљ и челик (Уговор
(ECSC Treaty) (Traité CECA) (EGKS-Vertrag) ЕЗУЧ)
2. Treaty of Paris Тraité de Paris Vertrag von Paris Париски уговор
3. Treaty establishing the Traité instituant Vertrag zur Gründung Уговор о оснивању
European Community la Communauté der Europäischen Европске заједнице
(EC Treaty) européenne (Traité CE)Gemeinschaft (Уговор ЕЗ)
(EG-Vertrag)
4. Treaty establishing the Traité instituant Vertrag zur Gründung Уговор о оснивању
European Economic la Communauté der Europäischen Европске економске
Community (EEC économique européenne Wirtschaftsgemein­ заједнице
Treaty) (Traité CEE) schaft (EWG-Vertrag) (Уговор ЕЕЗ)
5. Treaty establishing Traité instituant Vertrag zur Gründung Уговор о оснивању
the European Atomic la Communauté der Europäischen Европске заједнице
Energy Community européenne de l’énergie Atomgemeinschaft за атомску енергију
(EAEC Treaty, atomique (Traité CEEA, (EAG-Vertrag, (Уговор ЕЗАЕ,
Euratom Treaty) Traité Euratom) Euratom-Vertrag) Евроатом уговор)
6. Treaties of Rome Тraités de Rome Verträge von Rom Римски уговори
7. Treaties establishing traités instituant Verträge zur Gründung уговори о оснивању
the European les Communautés der Europäischen Европских заједница
Communities européennes Gemeinschaften
8. Treaty on European Traité sur l’Union Vertrag über die Уговор о Европској
Union (EU Treaty) européenne (Traité UE) Europäische Union унији (Уговор ЕУ)
(EU-Vertrag)
9. Maastricht Treaty / Traité de Maastricht Vertrag von Maastricht Уговор из Мастрихта
Treaty of Maastricht
10. Amsterdam Treaty / Traité d’Amsterdam Vertrag von Amsterdam Амстердамски уговор
Treaty of Amsterdam
11. Treaty of Nice Traité de Nice Vertrag von Nice Уговор из Нице
12. Single European Act Acte unique européen Einheitliche europäische Јединствени европски
(SEA) (AUE) Akte (EEA) акт (ЈЕА)
13. Treaty between the Traité entre AAA Vertrag zwischen dem Уговор између ААА
AAA (Member States (Etats membres de AAA (Mitgliedstaaten (држава чланица
of the European 1’Union européenne) der Europäischen Union) Европске уније) и
Union) and the BBB et BBB, relatif à und dem BBB über den БББ о приступању
concerning the 1’adhésion de BBB à Beitritt des BBB zur БББ Европској унији
accession of the BBB 1’Union européenne Europäischen Union (Европској економској
to the European Union (à la Communauté (zur Europäischen заједници и Европској
(to the European économique européenne Wirtschaftsgemeinschaft заједници за атомску
Economic Community et à la Communauté und zur Europäischen енергију)
and the European européenne de l’énergie Atomgemeinschaft)
Atomic Energy atomique)
Community)

66
Неки општи термини

14. Treaty concerning the Traité relatif à l’adhésion Vertrag über den Уговор о приступању
accession of the BBB de BBB à l’Union Beitritt des BBB zur БББ Европској унији
to the European Union européenne Europäischen Union
15. Treaty of Accession Traité d’adhésion de 19.. Beitrittsvertrag von 19.. Уговор о приступању
from 19.. / 19.. из 19..
Accession Treaty
16. Treaty of Accession of Traité d’adhésion de Beitrittsvertrag BBBs Уговор о приступању
BBB BBB БББ
17. Act concerning the Acte relatif aux Akte über die Акт о условима
conditions of the conditions d’adhésion de Bedingungen des приступања БББ
accession of the BBB BBB et aux adaptations Beitritts des BBB und и прилагођавања
and the adjustment to des traités (sur lesquels die Anpassungen der Уговорима (којима је
the Treaties (on which est fondée l’Union (die Europäische Union основана Европска
the European Union is européenne) begründenden) Verträge унија)
founded)
18. Act concerning Actes relatifs aux Akte über die Акт о условима
the conditions of conditions d’adhésion Bedingungen des приступања и
accession and the et aux adaptations des Beitritts und die прилагођавања
adjustments to the traités Anpassungen der Уговорима
Treaties Verträge
19. Act of Accession from Acte d’adhésion de 19.. Beitrittsakte von 19.. Акт о приступању из
19.. / 19.. Accession Act 19..
20. Act of Accession of Acte d’adhésion de BBB Beitrittsakte BBBs Акт о приступању БББ
BBB
21. Protocol on the Statute Protocole sur les statuts
Protokoll über Протокол о Статуту
of the European du Système européen die Satzung des Европског система
System of Central de banques centrales et
Europäischen Systems централних банака и
Banks and of the de la Banque centrale der Zentralbanken Европске централне
European Central européenne und der Europäischen банке
Bank Zentralbank
22. Statute of the Statuts du Système Satzung des Статут Европског
European System of européen de banques Europäischen Systems система централних
Central Banks and of centrales et de la Banque der Zentralbanken банака и Европске
the European Central centrale européenne und der Europäischen централне банке
Bank Zentralbank
23. Protocol on the statuteProtocole sur le statut de Protokoll über Протокол о Статуту
of the Court of Justicela Cour de justice de la die Satzung des Суда правде …
of the … Community Communauté … Gerichtshofes der … Заједнице
Gemeinschaft
24. European agreement Accord européen Europa-Abkommen Европски споразум
establishing an établissant une zur Gründung einer о придруживању
association between association entre Assoziation zwischen XXX, с једне стране, и
the European les Communautés den Europäischen Европских заједница
Communities and their européennes et leurs Gemeinschaften und и њених држава
Member States, on Etats membres, d’une ihren Mitgliedstaaten чланица, с друге
the one part, and the part, et la XXX, d’autre einerseits und der XXX стране
XXX, on the other part part andererseits
25. Fourth ACP-CE Quatrième convention Vierte AKP-EG- Четврта АКП-ЕЗ Ломе
Convention of Lomé ACP-CE de Lomé Abkommen von Lomé конвенција
(convention de Lomé IV)
67
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

II НАЗИВИ ПУБЛИКАЦИЈА

1. Official Journal of the Journal officiel Amtsblatt der Службени лист


European Communities des Communautés Europäischen Европских заједница
(OJ; OJ EC) européennes Gemeinschaften (Сл. лист; Сл. лист ЕЗ)
(JO; JOCE) (Abl.; Abl. EG)
2. European Court Report Recueil de la Sammlung der Извештај Европског
(ECR) jurisprudence de la Rechtsprechung des суда (ИЕС)
Cour de justice (Rec.) Gerichtshofes (Slg.)

III НАЗИВИ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕУ (И ЊИХОВ РЕДОСЛЕД)


1. the Kingdom of le Royaume de Belgique das Königreich Belgien Краљевина Белгија
Belgium (Belgium) (la Belgique) (Belgien) (Белгија)
2. the Republic of Bulgaria
la République de die Republik Bulgarien Република Бугарска
(Bulgaria) Bulgarie (la Bulgarie) (Bulgarien) (Бугарска)
3. the Czech Republic la République tchèque die Tschechische Република Чешка
(la Tchéquie) Republik (Tschechien) (Чешка)
4. the Kingdom of le Royaume de das Königreich Краљевина Данска
Denmark (Denmark) Danemark (le Danemark) Dänemark (Dänemark) (Данска)
5. the Federal Republic of la République die Bundesrepublik Савезна Република
Germany (Germany) fédérale d’Allemagne Deutschland Немачка (Немачка)
(l’Allemagne) (Deutschland)
6. the Republic of Estonia la République d’Estonie die Republik Estland Република Естонија
(Estonia) (l’Estonie) (Estland) (Естонија)
7. Ireland l’Irlande Irland Ирска
8. the Hellenic Republic la République hellénique die Griechische Република Грчка
(Greece) (la Grèce) Republik (Griechenland) (Грчка)
9. the Kingdom of Spain le Royaume d’Espagne das Königreich Spanien Краљевина Шпанија
(Spain) (l’Espagne) (Spanien) (Шпанија)
10. the French Republic la République française die Französische Република Француска
(France) (la France) Republik (Frankreich) (Француска)
11. the Italian Republic la République italienne die Italienische Република Италија
(Italy) (l’Italie) Republik (Italien) (Италија)
12. the Republic of Cyprus la République de die Republik Zypern Република Кипар
(Cyprus) Chypre (le Chypre) (Zypern) (Кипар)
13. the Republic of Latvia la République de die Republik Lettland Република Летонија
(Latvia) Lettonnie (la Lettonnie) (Lettland) (Летонија)
14. the Republic of la République de die Republik Litauen Република Литванија
Lithuania (Lithuania) Lituanie (la Lituanie) (Litauen) (Литванија)
15. the Grand Duchy le Grand-duché de das Großherzogtum Велико Војводство
of Luxembourg Luxembourg (le Luxemburg Луксембург
(Luxembourg) Luxembourg) (Luxemburg) (Луксембург)
16. the Republic of Hungary la République de die Republik Ungarn Република Мађарска
(Hungary) Hongrie (l’Hongrie) (Ungarn) (Мађарска)
17. the Republic of Malta la République de Malte die Republik Malta Република Малта
(Malta) (la Malte) (Malta) (Малта)

68
Неки општи термини

18. the Kingdom of the le Royaume des das Königreich der Краљевина Холандија
Netherlands (the Pays-Bas (les Pays-Bas) Niederlande (die (Холандија)
Netherlands) Niederlande)
19. the Republic of Austria la République die Republik Österreich Република Аустрија
(Austria) d’Autriche (l’Autriche) (Österreich) (Аустрија)
20. the Republic of Poland la République de die Republik Polen Република Пољска
(Poland) Pologne (la Pologne) (Polen) (Пољска)
21. the Portuguese Republic la République die Portugiesische Република Португал
(Portugal) portugaise (le Portugal) Republik (Portugal) (Португал)
22. Romania la Roumanie Romänien Румунија
23. the Republic of la République de die Republik Slowenien Република Словенија
Slovenia (Slovenia) Slovénie (la Slovénie) (Slowenien) (Словенија)
24. the Slovak Republic la République slovaque die Slowakische Republik Република Словачка
(Slovakia) (la Slovaquie) (Slowakei) (Словачка)
25. the Republic of Finland la République de die Republik Finnland Република Финска
(Finland) Finlande (la Finlande) (Finnland) (Финска)
26. the Kingdom of Sweden le Royaume de Suède das Königreich Краљевина Шведска
(Sweden) (la Suède) Schweden (Schweden) (Шведска)
27. the United Kingdom le Royaume-Uni de das Vereinigte Уједињено
of Great Britain and Grande-Bretagne et Königreich Краљевство Велике
Northern Ireland (the d’Irlande du Nord (le Großbritannien und Британије и Северне
United Kingdom) Royaume-Uni) Nordirland (das Ирске (Уједињено
Vereinigte Königreich) Краљевство)

Редослед земаља Европске уније прави се по абецедном реду, али према називима земаља у
њиховим националним језицима.
Када су називи држава чланица или неки од њих наведени по већ одређеном редоследу, у српском
преводу задржава се исти редослед.
Ако су називи земаља поређани тако да сваком називу претходи број или слово, тада је ред већ
одређен и не може се мењати.

69
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

IV НАЗИВИ СЛУЖБЕНИХ ЈЕЗИКА ЕУ

Називи службених језика, као и називи земаља, ређају се по абецедном принципу, а на основу
самоназива сваког језика, тј. на основу назива који се користи у одговарајућем националном језику.

1 Bulgarian bulgare Bulgarisch бугарски језик

2. Czech tchèque Tschechisch чешки језик

3. Danish danois Dänisch дански језик

4. German allemand Deutsch немачки језик

5. Estonian estonien Estnisch естонски језик

6. Greek grec Griechisch грчки језик

7. English anglais Englisch енглески језик

8. Spanish espagnol Spanisch шпански језик

9. French français Französisch француски језик

10. Irish irlandais Irisch ирски језик

11. Italian italien Italienisch италијански језик

12 Lithuanian lituanien Litauisch литвански језик

13. Latvian letton Lettisch летонски језик

14. Hungarian hongrois Ungarisch мађарски језик

15. Maltese maltais Maltesisch малтешки језик

16. Dutch néerlandais Niederländisch холандски језик

17. Polish polonais Polnisch пољски језик

18. Portuguese portugais Portugiesisch португалски језик

19. Romanian roumain Rumänisch румунски језик

20. Slovak slovaque Slowakisch словачки језик

21. Slovene slovène Slowenisch словеначки језик

22. Finnish finnois Finnisch фински језик


23. Swedish suédois Schwedisch шведски језик

70
Неки општи термини

V УПОТРЕБА СКРАЋЕНИЦА И СКРАЋЕНИХ ИЗРАЗА

Једна од могућности jeсте да се акроними и стране скраћенице наводе прво у оригиналу (пун назив
и скраћеница/акроним), а затим на језику превода, при чему ће се у даљем тексту користити превод
скраћенице/акронима. Друга могућност је да се акроними и стране скраћенице транскрибују на српски
језик. Додавање падежних наставака на скраћенице/акрониме ће се избегавати, осим у случајевима
где њихово изостављање може створити забуну (видети стр. 143 Приручника).
1. SME (SMEs) PME KMU МСП (мала и средња предузећа)
2. MEP (MEPs) — — ПЕП (посланици Европског парламента)
3. NCB (NCBs) BCN NZB НЦБ (Национална централна банка)
4. CIS NEI NUS ЗНД (Заједница независних држава
бившег СССР-а)
5. EUA UCE ERE ЕУА (Европска обрачунска јединица)

Скраћени облик служи за замену вишечланих назива једном речју или неколиким речима, због
њиховог спомињања у даљем тексту. Скраћени облик треба формулисати онако како је наведено доле
(мала/велика слова, заграде, наводници):

1. signatories of the Treaty signataires du traité Unterzeichner des потписнице Уговора о


on the non-proliferation sur la non-prolifération Vertrages über die неширењу нуклеарног
of nuclear weapons, des armes nucléaires, Nichtverbreitung оружја, у даљем
hereinafter referred to as ci-après dénommé “le von Kernwaffen im тексту: „Уговор”
“the Treaty” traité” folgenden als „der
Vertrag” bezeichnet
2. public access to l’accès du public aux Zugang der приступ документима
documents of the documents du Comité Öffentlichkeit zu Комитета региона
Committee of the des régions (ci-après Dokumenten des (у даљем тексту:
Regions (hereinafter dénommé “le Comité”) Ausschusses der „Комитет”)
“the Committee”) Regionen (im folgenden
„der Ausschuss”
genannt

VI ВАЛУТЕ

1. unit of account unité de compte Rechnungseinheit обрачунска јединица


2. European unit of unité de compte Europäische Европска обрачунска
account (EUA) européenne (UCE) Rechnungseinheit (ERE) јединица (ЕУА)
3. European Currency Unité monétaire Europäische Европска новчана
Unit (ECU / ecu) européenne (écu) Rechnungseinheit јединица (еки)
(ECU / Ecu)
4. euro (EUR) euro (EUR) Euro (EUR) евро (EUR)

71
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ

VII ЛАТИНСКИ ИЗРАЗИ У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Латински изрази који се појављују у енглеским текстовима увек су писани курзивом. При преводу
се такви изрази обично замењују српским еквивалентима, без употребе курзива. Када се задржавају
у оригиналном облику, наглашавају се курзивом. Одомаћени латински изрази пишу се у складу с
правилима језика превода. Наводимо примере неких уобичајених латинских израза и могућих
еквивалената у нашем језику.

ex officio по службеној дужности


bona fide у доброј вери
a posteriori а posteriori
a priori априори
mutatis mutandis mutatis mutandis
de jure de jure
de facto de facto
ad hoc ad hoc
modus vivendi modus vivendi
pro rata pro rata
i.e. (id est) тј. (то јест) и (i.e. – id est)
e.g. (exempli gratia) нпр. (на пример)
i.a. (inter alia) између осталог

VIII РАЗНО

1. applicant country pays candidat Bewerberland држава која је поднела


захтев за чланство
2. by the way of en dérogation à abweichend von одступањем од
derogation from
3. derogation dérogation Abweichung одступање
4. laws, regulations dispositions législatives, Rechts- und закони, уредбе и други
and administrative règlementaires et Verwaltungsvor­schriften прописи
provisions administratives
5. Member State Etat membre Mitgliedstaat држава чланица
6. national law; national droit interne, innerstaatliche национално
provisions dispositions nationales (Rechts-) Vorschriften, законодавство,
innerstaatliche одредбе националног
Bestimmungen законодавства
7. non-member country; pays tiers Drittland држава нечланица,
third country трећа држава
8. notwithstanding nonobstant ungeachtet и поред тога; иако
9. texts of provisions of le texte des dispositions Wortlaut der текстови одредаба
national law de droit interne innerstaatlichen националног
Rechtsvorschriften законодавства
10. without prejudice to sans préjudice de unbeschadet не доводећи у питање

72
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

I ACTS OF THE COUNCIL

1. REGULATIONS
1.1. Regulations (general)

COUNCIL REGULATION ( ................ ) No… /…


of ................
..............................................

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


[Having regard to the Treaty ................. , [and in particular Article(s) ................ thereof,]
[Having regard to ................. ,]
[Having regard to the proposal from the Commission,] [presented following consultation with (following
consultations within) the Advisory Committee, set up (provided for) by ................. (the said Regulation),]
[Having regard to the draft Regulation submitted by the Commission,]1
[Having regard to the recommendation from the Commission,]
[Having regard to the initiative of ................ (Member State),]2
[Having regard to the recommendation from the European Central Bank,]
[After consulting the Commission,]
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,]
[Having regard to the assent of the European Parliament,]
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,]
[Having regard to the Opinion of the Committee of the Regions,]
[Having regard to the Opinion of the Court of Justice,]
[Having regard to the Opinion of the European Central Bank,]
[Having regard to the Opinion of the Economic and Financial Committee,]
[Having regard to the Opinion of the Staff Regulations Committee,]
[Acting in accordance with the procedure laid down in Article 252 of the Treaty,]3

1 This citation is used in place of the preceding one when, in the absence of any formal right of initiative to make a proposal or
recommendation, the Commission submits a draft text.
2 This citation is used when a Member State presents an initiative pursuant to Title IV of Part Three of the EC Treaty.
3 So called “cooperation” procedure introduced by the Single European Act and amended by the Treaty on European Union.

74
I Акти Савета

I АКТИ САВЕТА

1. УРЕДБЕ
1.1. Уредбе (опште)

УРЕДБА САВЕТА ( ................ ) број … /…


од ................
..........................................

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,


[имајући у виду Уговор ................. , [а посебно члан(ове) ................ ,]
[имајући у виду ................ ,]
[имајући у виду предлог Комисије,] [изнесен након консултација са Саветодавним одбором (након
консултација у Саветодавном одбору), основаним (предвиђеним) ................ (наведеном уредбом),]
[имајући у виду Нацрт уредбе који је поднела Комисија,]1
[имајући у виду препоруку Комисије,]
[имајући у виду иницијативу ................. (државе чланице),]2
[имајући у виду препоруку Европске централне банке,]
[након консултовања с Комисијом,]
[имајући у виду мишљење Европског парламента,]
[имајући у виду сагласност Европског парламента,]
[имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета,]
[имајући у виду мишљење Комитета региона,]
[имајући у виду мишљење Суда правде,]
[имајући у виду мишљење Европске централне банке,]
[имајући у виду мишљење Економског и финансијског одбора,]
[имајући у виду мишљење Одбора за прописе о службеницима,]
[поступајући у складу с поступком утврђеним у члану 252. Уговора,]3

1 Овај цитат се употребљава уместо претходног кад Комисија, у одсуству било ког формалног права на подношење предлога или
препорука, подноси нацрт текста.
2 Овај цитат се употребљава кад држава чланица износи иницијативу у складу са насловом IV трећег дела Уговора о ЕЗ.
3 Тзв. поступак “сарадње” уведен је Јединственим европским актом који је измењен Уговором о Европској унији.

75
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

Whereas:
(1) ................
(2) ................
(3) ................

HAS ADOPTED THIS REGULATION:


Article l
..........................................

Article …

This Regulation shall enter into force on ................ .


[This Regulation shall enter into force on the (................. ) day (following that) of its publication in the Official
Journal of the European Communities.]4
[It shall apply from ................. (to ................ ).]
[It shall expire on ................ ]
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.5
[This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance
with the Treaty establishing the European Community.]6

Done at Brussels,7

For the Council


The President

4 This wording in square brackets, followed by the wording “It shall apply from ......... (future date)”, is used when the Regulation requires
implementing texts which must be published and enter into force before its effective application. If such is not the case, only the wording
“This Regulation shall enter into force on the .........” is used, indicating the effective date of its application, since the very fact of the
adoption of the Regulation confers the necessary powers on the institutions for all preparatory measures other than the abovementioned
implementing texts.
Where the Regulation has retroactive effect, the wording “It shall apply from ......... (date in the past)” is used.
5 This sentence, which appears in every Regulation, does not form part of the last Article.
6 This wording is to be inserted instead of the usual wording when the Regulation is not applicable to, or in, all Member States (e.g.
Member States not taking part in the euro, Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union,
strengthened cooperation etc.).
In the statement concerning Annex II A to its Rules of Procedure, the Council pointed out that in these cases it is necessary to make clear
the territorial application in the reasons given for, and content of, the act concerned.
7 Usually Brussels, except for April, June and October, when Council meetings are held in Luxembourg.

76
I Акти Савета

c обзиром на то да:
(1) ................
(2) ................
(3) ................

ДОНЕО ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:


Члан 1.
..........................................

Члан …

Ова уредба ступа на снагу дана ................ .


[Ова уредба ступа на снагу (............... ) дана од дана објављивања у Службеном листу Европских
заједница.]4
[Примењује се од ................ (до ................ ).]
[Престаје да важи ................ ]
Ова Уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.5
[Ова Уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама у складу
с Уговором о оснивању Европске заједнице.]6

Сачињено у Бриселу,7

За Савет
Председник

4 Оваква формулација у угластим заградама, иза које следи „Примењује се од ......... (неки будући датум)”, употребљава се кад
се уредбом предвиђају акти о њеној примени који се морају објавити и ступити на снагу пре примене саме уредбе. Ако то није
случај, употребљава се само формулација „Ова уредба ступа на снагу .........”, чиме се означава стварни датум њене примене, с
обзиром на то да се самим доношењем уредбе институцијама преносе потребна овлашћења за све припремне мере различите
од поменутих аката о примени уредбе.
Кад уредба има ретроактивно дејство, употребљава се израз „Примењује се од .......... (прошли датум)”.
5 Ова реченица, која се појављује у свакој уредби, није део последњег члана.
6 Ова формулација се употребљава уместо уобичајене кад се уредба не примењује на све државе чланице или у свим државама
чланицама (нпр., државе чланице које немају евро, које не учествују у Протоколу о укључивању шенгенске правне тековине у
оквиру Европске уније, јачању сарадње итд.).
У изјави која се односи на Анекс II А Пословника Савета истиче се да је у тим случајевима потребно јасно одредити
територијалну примену у објашњењу и у садржају одговарајућег акта.
7 Обично у Бриселу, осим у априлу, јуну и октобру, кад се састанци Савета одржавају у Луксембургу.

77
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

1.2. Regulations concerning the conclusions of international agreements

1.2.1. Two-stage procedure8

COUNCIL REGULATION9 (EC) No … /…


of ................
concerning (relating to) the conclusion of the Agreement
[between the European Economic Community and ................ ] ................ 10
[and laying down provisions for its application]

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


Having regard to the Treaty establishing the European Community, [and in particular Articles (133), (181),
(308), (310) (…) thereof, in conjunction with of Article 300(2), (and the … subparagraph11 of Article 300(3)],
thereof,
[Having regard to the proposal from the Commission,]
[Having regard to the draft Regulation presented by the Commission,]12
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,]13
[Having regard to the assent of the European Parliament,]14
Whereas:
(1) ................
(2) ................
( ) ................

[( ) The Agreement ................ should be approved],15

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

8 The first stage being the decision for the signing of the agreement within the meaning of the first subparagraph of Article 300(2) of
the EC Treaty (see point 2.2 Decisions concerning the signing and provisional application of international agreements, p. 90 of the
Manual).
9 The fact that the instrument takes the form of a Regulation is exceptional; international agreements are normally concluded by a sui
generis Decision.
10 The whole title of the Agreement should appear here. Where appropriate, the expression “conclusion” is replaced by “acceptance” or
“accession”.
11 In addition to paragraph 2, reference should be made to:
- “the first subparagraph of paragraph 3” in the case of consultation of the European Parliament (including agreements based on Article
133, in the case of optional consultation) or
- “the second subparagraph of paragraph 3” in the case of assent by the European Parliament.
12 See remarks footnote 1.
13 Citation used for the conclusion of agreements referred to in the first subparagraph of Article 300(3).
14 Citation used for the conclusion of agreements referred to in the second subparagraph of Article 300(3).
15 Since the title of the Agreement in question appears in full in the title and Article 1 of the Regulation, it is advisable either to paraphrase
it in the recitals or, if there is no ambiguity, to use wording such as “the Agreement referred to in this Regulation”.

78
I Акти Савета

1.2. Уредбе о закључивању међународних споразума

1.2.1. Двостепени поступак8

УРЕДБА САВЕТА9 (ЕЗ) број … /…


од ................
о закључивању Споразума
[између Европске економске заједнице и ................ ] ................ 10
[и која утврђује одредбе за његову примену]

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,


имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице, [а посебно чланове 133, 181, 308, 310. (...), у
вези са чланом 300. став 2, (и чланом 300. став 3. подстав11...)]
[имајући у виду предлог Комисије,]
[имајући у виду Нацрт уредбе који је поднела Комисија,]12
[имајући у виду мишљење Европског парламента,]13
[имајући у виду сагласност Европског парламента,]14
c обзиром на то да:
(1) ................
(2) ................
( ) ................

[( ) Споразум ................ треба одобрити],15

ДОНЕО ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

8 Први степен je одлука о потписивању споразума у смислу члана 300. став 2. први подстав Уговора о ЕЗ (видети: 2.2 Одлуке о
потписивању и привременој примени међународних споразума, стр. 91 Приручника).
9 Чињеница да инструмент закључивавања међународних споразума има облик уредбе јесте изузетак; међународни споразуми
се уобичајено закључују одлуком sui generis.
10 Овде треба навести пун наслов споразума. Ако је потребно, израз „закључивање” замењује се изразима „прихватање” или
„приступање”.
11 Уз став 2. треба упутити на:
- „став 3. први подстав” у случају консултовања у Европском парламенту (укључујући споразуме донесене на основу члана
133. у случају факултативног саветовања) или
- „став 3. други подстав” у случају сагласности Европског парламента.
12 Видети фусноту 1.
13 Цитат који се употребљава при закључивању споразума у смислу члана 300. став 3. први подстав.
14 Цитат који се употребљава при закључивању споразума у смислу члана 300. став 3. други подстав.
15 C обзиром на то да се у наслову и у члану 1. Уредбе појављује пун наслов споразума о коме је реч, он се парафразира у
рецитативима или, ако је смисао јасан, употребљава се израз као што је „споразум о коме је реч у овој уредби”.

79
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

Article 1
The Agreement (between the European Community and ................ ) ................ 16 is hereby approved on
behalf of the (European) Community17.
The text of the Agreement is attached to this Regulation.
[Article …
The Agreement (between the European Community and ................ )…18 and the Protocols, declarations and
................ annexed thereto, (together with the declarations ( ................ ) attached to the Final Act,)19 are
hereby approved on behalf of the (European) Community20.
The texts of the acts referred to in the first subparagraph are attached to this Regulation.]
[Article …
The President of the Council shall, on behalf of the Community, give the notification provided for in Article …
of the Agreement.]21
[Article …
The President of the Council shall, on behalf of the Community, deposit the acts provided for in Article … of
the Agreement.]22
[Article …
The President of the Council shall take necessary measures for the exchange of the acts provided for in
Article of the Agreement.]23
[Article …
The Commission, assisted by the representatives of the Member States, shall represent the Community within
(the Joint Commission) (the Joint Committee) (the Committee) set up by Article … of the Agreement.
Article …
This Regulation shall enter into force on ................
[This Regulation shall enter into force on the (…) day (following that) of its publication in the Official Journal
of the European Communities.]
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at
For the Council
The President

16 The title of the Agreement should be quoted in full here.


17 If “European Community” already appears in the title, “Community” suffices here.
18 The title of the Agreement should be quoted in full here.
19 In addition to the Agreement, acts that do not form an integral part of the Agreement should be indicated.
20 If “European Community” already appears in the title, “Community” suffices here.
21 The following footnote shall appear in the Official Journal: “The date of entry into force of the Agreement will be published in the
Official Journal of the European Communities by the General Secretariat of the Council.”
22 Ibid.
23 Ibid.

80
I Акти Савета

Члан 1.
У име (Европске) Заједнице16, одобрава се Споразум (између Европске заједнице и ................ )
................ 17
Текст Споразума приложен је уз ову уредбу.
[Члан …
У име (Европске) Заједнице18 одобрава се Споразум (између Европске заједнице и ................ ) …19
као и протоколи, декларације и ................ додати овој уредби, (заједно с декларацијама ( ................ )
приложеним уз Завршни акт)20.
Текстови аката из првог подстава приложени су уз ову уредбу.]
[Члан …
Председник Савета, у име Заједнице, обавља нотификацију предвиђену чланом … Споразума.]21
[Члан …
Председник Савета, у име Заједнице, депонује акте предвиђене чланом … Споразума.]22
[Члан …
Председник Савета предузима мере потребне за размену аката предвиђене чланом … Споразума.]23
[Члан …
Комисија, уз помоћ представника држава чланица, представља Заједницу у (Заједничкој комисији)
(Заједничком одбору) (Одбору) основаном чланом … Споразума.]
Члан …
Уредба ступа на снагу дана ................
[Ова уредба ступа на снагу (даном) (… дана од дана) објављивања у Службеном листу Европских
заједница.]
Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

Сачињено у

За Савет
Председник

16 Ако се израз „Европска заједница” већ појављује у наслову, овде је довољно навести израз „Заједница”.
17 Овде се мора навести пун наслов споразума.
18 Ако се израз „Европска заједница” већ појављује у наслову, овде је довољно навести израз „Заједница”.
19 Овде се мора навести пун наслов споразума.
20 Као додатак споразума треба назначити акте који не чине саставни део споразума.
21 У Службеном листу појавиће се следећа фуснота: „Генерални секретаријат Савета објављује датум ступања на снагу споразума
у Службеном листу Европских заједница”.
22 Ibid.
23 Ibid.

81
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

2. SUI GENERIS DECISIONS24


2.1. Decisions (general)

COUNCIL DECISION
of ................

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


[Having regard to the Treaty ................ ,] [and in particular Article(s) ................ thereof,]
[Having regard to the Staff Regulations ................ ,]
[Having regard to ................ ,]
[Having regard to the proposal from the Commission,]
[Having regard to the draft Decision submitted by the Commission,]25
[Having regard to the Recommendation from the Commission,]
[Having regard to the recommendation from the European Central Bank,]
[Having regard to the report from the Commission,]
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,]
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,]
[Having regard to the Opinion of the Committee of the Regions,]
[Having regard to the Opinion of the European Central Bank,]
[Having regard to the Opinion of the Staff Regulations Committee,]
[After consulting the Staff Committee,]
[Acting in accordance with the procedure laid down in Article 252 of the Treaty,]26
Whereas:
(1) ................
(2) ................
(3) ................

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

24 Certain Decisions sui generis are entirely free as to form and are simply entered in the Council minutes. They are often termed
“Conclusions”. See p. 136 and 140 of the Manual.
25 See, mutatis mutandis, remarks in footnote 1.
26 So-called “cooperation procedure” introduced by the Single European Act and amended by the Treaty on European Union.

82
I Акти Савета

2. ОДЛУКЕ SUI GENERIS24

2.1. Одлуке (опште)


ОДЛУКА САВЕТА
од ................

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,

[имајући у виду Уговор ................ ,] [а посебно члан(ове) ................ ]


[имајући у виду Прописе о службеницима ................ ,]
[имајући у виду................. ,]
[имајући у виду предлог Комисије,]
[имајући у виду Нацрт одлуке који је поднела Комисија,]25
[имајући у виду препоруку Комисије,]
[имајући у виду препоруку Европске централне банке,]
[имајући у виду извештај Комисије,]
[имајући у виду мишљење Европског парламента,]
[имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета]
[имајући у виду мишљење Комитета региона,]
[имајући у виду мишљење Европске централне банке,]
[имајући у виду мишљење Одбора за прописе о службеницима,]
[након консултовања са Одбором за службенике]
[поступајући у складу са поступком утврђеним у члану 252. Уговора,]26
c обзиром на то да:
(1) ................
(2) ................
(3) ................

ОДЛУЧИО ЈЕ:

24 Неке одлуке sui generis потпуно су слободне у погледу облика и само се уносе у записник Савета. Често се називају „закључцима”.
Видети стр. 137. и 141. Приручника.
25 Видети mutatis mutandis напомене у фусноти 1.
26 Тзв. „поступак сарадње” уведен је Јединственим европским актом и измењен Уговором о Европској унији.

83
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

Article 1 (Sole Article)


................
[Article …
(This Decision shall take effect (come into force)27 on the day of its publication in the Official Journal of the
European Communities.)
It shall apply as from ................ (It shall apply until ................ ) (from ................ to ................ ].

Done at

For the Council


The President

27 The normal wording is “take effect”. “Come into force” is used, by way of exception, in Council decisions taken with regard to the
Member States concerned under the ACP-EC Convention.

84
I Акти Савета

Члан 1. (Једини члан)


................
[Члан …
(Ова одлука важи од дана (ступа на снагу27 даном) објављивања у Службеном листу Европских
заједница.)
Примењује се од ................ (Примењује се до ................ ) (од ................ до ................ ].

Сачињено у

За Савет
Председник

27 Уобичајена је формулација „важи”. „Ступа на снагу” употребљава се изузетно у одлукама Савета које се односе на државе
чланице у оквиру Конвенције АКП-ЕЗ.

85
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

2.2. Decisions concerning the signing and provisional application of international agreements28

COUNCIL DECISION
of ................
on the signing [, on behalf of the (European)29 Community,]
[and provisional application]30 of the Agreement [between (the European Communities)
and ................ ] …31

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


Having regard to the Treaty establishing the European Community, [and in particular Article … (Articles (95
and 133)) (170) (…) thereof, (in conjunction with Article 300(2) thereof)],
Having regard to the proposal from the Commission,
Whereas:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,
[( ) the Agreement ................ should be signed,]32 [and the attached declaration on ................ be approved],33
[(certain provisions of) the Agreement should be applied on a provisional basis, pending the completion of the
procedures for its formal conclusion,]

HAS DECIDED AS FOLLOWS:


Article 134
The signing of the Agreement (between the European Community (the European Communities) and ................ )35
is hereby approved on behalf of the (European) Community36, subject to the Council Decision concerning the
conclusion of the said Agreement.
[The text of the Agreement is attached to this Decision.]

28 In what follows, the usual form is reproduced.


29 Where the title of the agreement already comprises the expression “European Community”, “Community” suffices here. The full
name is, however, necessary if the European Communities or several of these Communities are mentioned as contracting parties to the
Agreement.
30 Provisional application may also be the subject of a Decision by itself.
31 The title of the Agreement should be quoted in full here.
32 On the question of the title of the Agreement in the recitals, see remarks in footnote 15.
33 In addition to the Agreement, acts that do not form an integral part of the Agreement should be indicated.
34 Ibid.
35 The title of the Agreement should be quoted in full here.
36 Where the title of the agreement already comprises the expression “European Community”, “Community” suffices here. The full
name is, however, necessary if the European Communities or several of these Communities are mentioned as contracting parties to the
Agreement.

86
I Акти Савета

2.2. Одлуке о потписивању и привременој примени међународних споразума28

ОДЛУКА САВЕТА
од ................
о потписивању [, у име (Европске)29 Заједнице,]
[и привременој примени]30 Споразума [између (Европске заједнице)
и ................ ] …31

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,


имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице, [а посебно члан … (чланове 95. и 133.) (170).
(…), (у вези с чланом 300. став 2.)],
имајући у виду предлог Комисије,
c обзиром на то да:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,
[( ) Споразум ................ је потребно потписати,]32 [а приложену Декларацију о ................ одобрити],33
[(одређене одредбе) Споразума ће се примењивати привремено до окончања поступака за његово
формално закључивање,]

ОДЛУЧИО ЈЕ:
Члан 1.34
У име (Европске) Заједнице35, одобрава се потписивање Споразума (између Европске заједнице
(Европских заједница) и ................ ),36 у складу са одлуком Савета поводом закључивања наведеног
Споразума.
[Текст Споразума приложен је уз ову одлуку.]

28 У наставку се наводи уобичајени облик.


29 Ако се израз „Европска заједница” већ налази у наслову, овде је довољно навести израз „Заједница”. Међутим, пун наслов је
потребан ако су Европске заједнице или неке од њих поменуте као уговорне стране.
30 Привремена примена може такође сама бити предмет одлуке.
31 Овде треба навести пун наслов споразума.
32 За питање о наслову споразума у рецитативима видети напомену у фусноти 15.
33 Као додатак споразума треба назначити акте који не чине саставни део споразума.
34 Ibid.
35 Ако се израз „Европска заједница” већ налази у наслову, овде је довољно навести израз „Заједница”. Међутим, пун наслов је
потребан ако су Европске заједнице или неке од њих поменуте као уговорне стране.
36 Овде треба навести пун наслов споразума.

87
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

[Article …
The Declaration attached to this Decision shall be approved on behalf of the (European) Community.37 ]
[Article …
The President of the Council is hereby authorised to designate the person(s) empowered to sign the Agreement
on behalf of the (European)38 Community subject to its conclusion.]
[Article …
Subject to reciprocity, the Agreement shall be applied on a provisional basis (as from ................ / signature
thereof),39 pending the completion of the procedures for its formal conclusion].
[Article …
The Community shall notify ................ (the United Nations Secretary-General) of its intention to apply the
agreement provisionally, in accordance with Article … thereof.
or
The President of the Council shall deposit a declaration of provisional application as provided for in Article
… of the Agreement with ................ (the Secretary-General of the United Nations) on behalf of the European
Community.]

Done at

For the Council


The President

37 Ibid.
38 Ibid.
39 If no date is given or if the Article refers to an event the date of which is as yet unknown, the following footnote will appear: “The date
from which the Agreement will be provisionally applied (or, e.g., “The date of signature of the Agreement”) will be published in the
Official Journal of the European Communities by the General Secretariat of the Council.”

88
I Акти Савета

[Члан …
У име (Европске) Заједнице37 одобрава се Декларација приложена уз ову одлуку.]
[Члан …
Овлашћује се председник Савета да одреди лице (-а) које ће бити опуномоћено да потпише Споразум у
име (Европске)38 Заједнице, а у складу са закључком Савета.]
[Члан …
Уз услов узајамности, Споразум се примењује привремено (од ................ / његовог потписивања)39 до
завршетка поступака за његово формално закључивање].
[Члан …
Заједница упућује нотификацију ................ (генералног секретара Уједињених нација) о својој намери
да привремено примењује Споразум у складу с чланом … .
или
У име Европске заједнице председник Савета депонује декларацију о привременој примени предвиђеној
чланом … Споразума код ................ (Генералног секретара Уједињених нација).]

Сачињено у

За Савет
Председник

37 Ако се израз „Европска заједница” већ налази у наслову, овде је довољно навести израз „Заједница”. Међутим, пун наслов је
потребан ако су Европске заједнице или неке од њих поменуте као уговорне стране.
38 Ibid.
39 Ако није назначен датум или се у члану упућује на догађај чији је датум још непознат, појавиће се следећа фуснота: “Генерални
секретаријат Савета објавиће датум од којег ће се споразум привремено примењивати (или нпр. „Датум потписивања споразума”)
у Службеном листу Европских заједница.”

89
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

3. DIRECTIVES
COUNCIL DIRECTIVE … /… /…40
of ................
................

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


[Having regard to the Treaty ................ , [and in particular Article(s) ................ thereof,]
[Having regard to ................ ,]
[Having regard to the proposal from the Commission,]
[Having regard to the draft Directives submitted by the Commission,]41
[Having regard to the initiative of the ................ (Member State)42,]
[After consulting the Commission,]
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,]
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,]
[Having regard to the Opinion of the Committee of the Regions,]
[Having regard to the Opinion of the European Central Bank,]
[Acting in accordance with the procedure laid down in Article 252 of the Treaty,]43
Whereas:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

40 The placing of an ordinal (“first”, “second”, etc.) before “Council Directive “ is not to be recommended. (Such numbering, which
may be of use to experts before the Directive is adopted, is superfluous since the Directive is given an official number when it is
adopted; moreover, numbering may give rise to confusion if the sequence originally envisaged is not respected chronologically when
the Directives are adopted.)
41 See remarks in footnote 1.
42 See footnote 2.
43 So-called “cooperation procedure” introduced by the Single European Act and amended by the Treaty on European Union.

90
I Акти Савета

3. ДИРЕКТИВЕ
ДИРЕКТИВА САВЕТА … /… /…40
од ................
................

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,


[имајући у виду Уговор ................ , [а посебно члан(ове) ................ ,]
[имајући у виду ................ ,]
[имајући у виду предлог Комисије,]
[имајући у виду нацрт Директиве који је поднела Комисија,]41
[имајући у виду иницијативу ................ (државе чланице),]42
[након консултовања с Комисијом,]
[имајући у виду мишљење Европског парламента,]
[имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета,]
[имајући у виду мишљење Комитета региона,]
[имајући у виду мишљење Европске централне банке,]
[поступајући у складу са поступком утврђеним у члану 252. Уговора,]43
c обзиром на то да:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,

ДОНЕО ЈЕ ОВУ ДИРЕКТИВУ:

40 Не препоручује се употреба редног броја („први”, „други” итд.) испред речи „Директива Савета”. (Такво нумерисање, које може
бити корисно стручњацима пре усвајања Директиве, сувишно је јер директива при усвајању добија службени број; штавише,
нумерисање може изазвати забуну ако се првобитни и хронолошки редослед не поштује приликом усвајања Директиве.)
41 Видети напомену у фусноти 1.
42 Видети фусноту 2.
43 Тзв. „поступак сарадње” уведен је Јединственим европским актом и измењен Уговором о Европској унији.

91
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

[Article 1
This Directive shall apply to (concern) (The purpose of this Directive is to ................ )
Article …
1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary (take the
necessary measures) to comply with this Directive before ................ (with effect from ................ 44) (within a
period of ................ from the date of its entry into force (adoption) (notification)). They shall forthwith inform
the Commission thereof.
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be
accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such
reference shall be laid down by Member States.
2. Member States shall communicate to the Commission the text of the (main) provisions of national law
which they adopt in the field covered by this Directive (together with a table showing how the provisions of
this Directive correspond to the national provisions adopted). (The Commission shall inform the other Member
States thereof.)
[Article …
1. Before ................ Member States shall (, after consulting the Commission,) adopt and publish the provisions
necessary to comply with this Directive. They shall forthwith inform the Commission thereof.
They shall apply these provisions from ................ 45 (at the latest).
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be
accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such
reference shall be laid down by Member States.
2. As soon as this Directive has entered into force, Member States shall ensure that the Commission is informed,
in sufficient time for it to submit its comments, of any draft laws, regulations or administrative provisions
which they intend to adopt in the field covered by this Directive.]
[Article …
Member States shall adopt and publish, not later than ................ , the laws, regulations and administrative
provisions necessary to comply with this Directive before ................ 46 They shall forthwith inform the
Commission thereof.
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be
accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such
reference shall be laid down by Member States.]
[Article …
Member States shall communicate to the Commission their laws, regulations and administrative provisions
with regard to the application of this Directive.]

44 The date to be indicated is that of the start of the new arrangements (i.e. “1 January 2002” and not “31 December 2001”).
45 Ibid.
46 Ibid.

92
I Акти Савета

[Члан 1.
Ова директива се примењује на (односи на) (Сврха ове директиве је ................ ]
Члан …
1. Државе чланице доносе законе, уредбе и друге прописе (предузимају неопходне мере) потребне за
спровођење ове директиве до ................ (са важењем од ................ 44) (у року од ................ дана од
дана ступања на снагу (усвајања) (нотификације)). Оне о томе одмах обавештавају Комисију.
Када државе чланице усвоје ове мере, оне ће садржати упућивање на ову директиву или ће се то
упућивање извршити приликом њиховог званичног објављивања. Начине таквог упућивања предвидеће
државе чланице.
2. Државе чланице Комисији достављају текст (главних) прописа националног законодавства које
усвајају у области на коју се односи ова директива, (заједно с табелом у којој је приказан однос одредаба
ове директиве према усвојеним националним прописима). (Комисија о томе обавештава друге државе
чланице.)
[Члан …
1. До ................ државе чланице (након консултовања са Комисијом,) усвајају и објављују потребне
прописе, како би спровеле ову директиву. Оне о томе одмах обавештавају Комисију.
Оне ове прописе примењују (најкасније) од ................ 45
Када државе чланице усвоје ове мере, оне ће садржати упућивање на ову директиву или ће се то
упућивање извршити приликом њиховог званичног објављивања. Начине таквог упућивања предвидеће
државе чланице.
2. Чим ова директива ступи на снагу, државе чланице обавештавају Комисију о нацртима свих закона,
уредаба или других прописа које намеравају да донесу у области на коју се односи ова директива,
остављајући Комисији довољно времена да достави своје примедбе.]
[Члан …
Државе чланице доносе и објављују законе, уредбе и друге прописе неопходне за спровођење ове
директиве до ................ 46 Оне о томе одмах обавештавају Комисију.
Када државе чланице усвоје ове мере, оне ће садржати упућивање на ову директиву или ће то упућивање
извршити приликом њиховог званичног објављивања. Начине таквог упућивања предвидеће државе
чланице.]
[Члан …
Државе чланице достављају Комисији законе, уредбе и друге прописе који се односе на примену ове
директиве.]

44 Датум који треба навести је датум ступања на снагу нових решења прописаних директивама (тј. „1. јануара 2002.”, а не „31.
децембра 2001.”).
45 Ibid.
46 Ibid.

93
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

[Article …
Member States shall immediately inform the Commission of measures taken pursuant to this Directive.]47
[Article …48

This Directive shall enter into force on ................]


[This Directive shall enter into force on the ( ................) day (following that) of its publication in the Official
Journal of the European Communities.]49
[It shall apply until ................]
[It shall expire on ................]
[Article …
This Directive shall apply from ................(until ................) (from ................to ................)]
Article …
This Directive is addressed to the Member States.
(This Directive is addressed to ................)
[This Directive is addressed to the Member States in accordance with the Treaty establishing the European
Community.]50

Done at

For the Council
The President

47 This wording is used when the Directive makes provision simply for the right to take measures.
48 This Article is used for Directives addressed to all Member States. Since the entry into force of the Treaty on European Union,
such Directive no longer have to be notified to the Member States, but have to be published in the Official Journal of the European
Communities. They enter into force in accordance with the same rules as Regulations (see Article 254(2) of the EC Treaty).
For Directives addressed to individual Member States or those falling within the Euratom Treaty, the notification procedure must always
be applied (see Article 254(3) of the EC Treaty and Article 163, second subparagraph, of the Euratom Treaty).
49 Since Directives are usually not of immediate effect, the date of entry into force serves in the first instance to calculate the periods of
time for implementation. It would seem reasonable therefore, with a view to facilitating this calculation, for the entry into force to be
the same date as that of publication (rather than a date subsequent thereto).
50 See mutatis mutandis footnote 6.

94
I Акти Савета

[Члан …
Државе чланице одмах обавештавају Комисију о мерама предузетим на основу ове директиве.]47
[Члан …48
Ова директива ступа на снагу ................ ]
[Ова директива ступа на снагу ................ (даном) ( ................ дана од дана) објављивања у Службеном
листу Европских заједница.]49
[Примењује се до ................ ]
[Престаје да важи ................ ]
[Члан …
Директива се примењује од ................ (до ................ ) (од ................ до ................ )]
Члан …
Ова директива је упућена државама чланицама.
(Ова директива је упућена ................ )
[Ова директива је упућена државама чланицама у складу с Уговором о оснивању Европске
заједнице.]50

Сачињено у

За Савет
Председник

47 Ова формулација се употребљава кад директива предвиђа само право на предузимање мера.
48 Овај се члан употребљава код директива упућених свим државама чланицама. Након ступања на снагу Уговора о Европској
унији, државе чланице се више не нотификују у вези са таквим директивама, али се оне морају објавити у Службеном листу
Европских заједница. Оне ступају на снагу према истим правилима која важе за уредбе (видети члан 254. став 2. Уговора о
ЕЗ).
За директиве упућене појединим државама чланицама или оним државама чланицама на које се примењује Уговор о
Евроатому, поступак нотификације мора се увек спровести (видети члан 254. став 3. Уговора о ЕЗ и члан 163. став 2. Уговора
о Евроатому).
49 Како се директиве не примењују непосредно, датум ступања на снагу означава период за спровођење. Било би стога важно да
датум ступања на снагу буде исти као и датум објављивања (а не неки каснији датум).
50 Видети mutatis mutandis фусноту 6.

95
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

4. RECOMMENDATIONS51
4.1. Recommendations in simple form

COUNCIL RECOMMENDATION
of ................
................................

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


[Approving ................ ,]
[Noting that ................ ,]
[Desirous of ................ ,]

HEREBY RECOMMENDS Member States:


[(l) to ................
(2) to ................ ]

[HEREBY RECOMMENDS:
(1) that Member States ................ ;
(2) that Member States ................ (;)]

[HEREBY INVITES the Commission to ................ ]

Done at

For the Council


The President

51 The form of recommendations is variable. However, recommendations always have the closing formula (“Done at …”) and the signature
of the President.

96
I Акти Савета

4. ПРЕПОРУКЕ51
4.1. Препоруке у једноставном облику

ПРЕПОРУКА САВЕТА
oд ................
................................

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,


[Одобравајући ................ ,]
[Примећујући да ................ ,]
[С намером ................ ,]

ПРЕПОРУЧУЈЕ државама чланицама:


[(1)да ................
(2) да ................ ]

[ПРЕПОРУЧУЈЕ:
(1) да државе чланице ................ ;
(2) да државе чланице ................ (;)]

[ПОЗИВА Комисију да ................ ]

Сачињено у

За Савет
Председник

51 Препоруке могу имати различите облике. Ипак, препоруке увек садрже завршну изјаву („Сачињено у …”) и потпис
председника.

97
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

4.2. Recommendations in more elaborate form

COUNCIL RECOMMENDATION
of ................
................................

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


Having regard to the Treaty establishing the European Community, [and in particular Article(ѕ) ................
thereof,]
[Having regard to the Treaties establishing the European Communities,]
[Having regard to the proposal from the Commission,]
[Having regard to the draft recommendation submitted by the Commission,]
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,]
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,]
[Approving ................ ,]
[Noting that ................ ,]
[Desirous of ................ ,]
[Whereas:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,]

HEREBY RECOMMENDS ................

Done at
For the Council
The President

98
I Акти Савета

4.2. Препоруке у разрађеном облику

ПРЕПОРУКА САВЕТА
од ................
................................

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,


имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице, [а посебно члан(ове) ................ ,]
[имајући у виду Уговоре о оснивању Европских заједница,]
[имајући у виду предлог Комисије,]
[имајући у виду нацрт препоруке који је поднела Комисија,]
[имајући у виду мишљење Европског парламента,]
[имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета,]
[одобравајући ................ ,]
[примећујући да ................ ,]
[с намером ................ ,]
[c обзиром на то да:
(1) ................
(2) ................
( )................. ,]

ПРЕПОРУЧУЈЕ ................

Сачињено у
За Савет
Председник

99
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

5. RESOLUTIONS52

COUNCIL RESOLUTION
of ................
................................

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


[Having regard to the Treaty ................ ,]
[Having regard to the draft Resolution submitted by the Commission,]
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,]
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,]
[Anxious to ................ ,]
[Noting that ................ ,]
[Aware ................ ,]
[Desirous of ................ ,]
[Having noted ................ ,]
[Convinced that ................ ,]
[Considering that ................ ,] [Whereas ................ ,]
[HEREBY ADOPTS THIS RESOLUTION:]
[HEREBY AGREES to ................ ]
[HAS AGREED AS FOLLOWS:]
[INVITES ................ ]
[NOTES ................ ]
[............... ]

52 The form of Resolution varies. Some Resolutions have a more formal structure than others, containing citations, recitals and enacting
terms introduced by the phrase “HEREBY ADOPTS THIS RESOLUTION” and sometimes being divided into points (I, II, etc. or A, B,
etc., – these numerals or letters usually appearing above the corresponding text – or 1, 2, etc., these figures appearing on the left of the
corresponding text, as for numbered paragraphs) or into Articles. Resolutions contain no closing formula and are not signed.
In Resolutions, “will” is used rather than “shall”.

100
I Акти Савета

5. РЕЗОЛУЦИЈЕ52

РЕЗОЛУЦИЈА САВЕТА
oд ................
................................

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,


[имајући у виду Уговор ................ ,]
[имајући у виду нацрт резолуције који је поднела Комисија,]
[имајући у виду мишљење Европског парламента,]
[имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета,]
[забринут за ................ ,]
[примећујући да ................ ,]
[свесно ................ ]
[с намером ................ ,]
[приметивши ................ ]
[уверен да ................ ,]
[сматрајући да ................ ,] [с обзиром на то да ................ ,]
[УСВАЈА ОВУ РЕЗОЛУЦИЈУ:]
[САГЛАСАН ЈЕ да ................ ]
[САГЛАСИО СЕ:]
[ПОЗИВА ................ ]
[ПРИМЕЋУЈЕ ................ ]
[............... ]

52 Резолуције се јављају у различитим облицима. За неке је прописана строжа форма, па садрже цитате, рецитативе и одредбе
којима претходи реченица: „УСВАЈА ОВУ РЕЗОЛУЦИЈУ”, а понекад су подељене на тачке (I, II итд. или А, Б итд. – с тим што
ови бројеви или слова обично стоје изнад одговарајућег текста – или 1), 2) итд., – с тим што ови бројеви стоје са леве стране
одговарајућег текста, као код нумерисаних ставова) или на чланове. Резолуције не садрже завршне изјаве и не потписују се.
У резолуцијама се у енглеском језику чешће користи облик will у футурском значењу него облик shall у заповедном значењу.

101
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

6. CONCLUSIONS53

COUNCIL CONCLUSIONS
of ................
................................

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


[Having regard to the Treaty establishing the European Community,]
[Whereas ................ ,]

[(1) APPROVES ................ ;


(2) CONSIDERS ................ ;
(3) EMPHASISES the interest in ................ ;
(4) RECORDS ................ ;
(5) NOTES ................ ;
INVITES ................ ]

53 The form of conclusions varies. Conclusions do not have a closing formula and are unsigned.

102
I Акти Савета

6. ЗАКЉУЧЦИ53

ЗАКЉУЧЦИ САВЕТА
oд ................
................................

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,


[имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице,]
[с обзиром на то да ................ ,]

[(1) ОДОБРАВА ................ ;


(2) СМАТРА ................ ;
(3) НАГЛАШАВА интерес за ................ ;
(4) БЕЛЕЖИ ................ ;
(5) ПРИМЕЋУЈЕ ................ ;
(6) ПОЗИВА ................ ]

53 Закључци могу имати различите облике. Закључци не садрже завршне изјаве и не потписују се.

103
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

7. STATEMENTS AND DECLARATIONS54


7.1. Statements

STATEMENTS

[to be recorded in the minutes of the Council meeting on ................ ]

1. Statement by the Council [the Commission] [the ................ delegation] [ ................ ] re Article …
“ ................................ ”

2. [Re Article …]
[The ................ delegations state ................ ]
[With reference to Regulation ................ , the ................ Governments state that ................ ]
[The Council invites the Commission to ................ ]
[The Commission states that it is prepared to ................ ]
[The Council and the Commission state that (the wording of Article … is to be understood as meaning that)
................ ]
[The Council considers that the main aims of this review should be ................ ]
[The Council requests the Commission to ................ ]
[The Council and the Commission recall the provisions applicable ................ ]

54 The word “Declaration” should be confined to Treaties and Agreements. Entries in the minutes of a meeting are “statements”.
The titles of declarations vary:
- Declaration
- Joint Declaration
- Declaration of Intent
- Declaration of Principle, etc.
The form of declarations also varies.

104
I Акти Савета

7. ИЗЈАВЕ И ДЕКЛАРАЦИЈЕ54
7.1. Изјаве

ИЗЈАВЕ

[које се уносе у записник са састанка Савета одржаног ................ ]

1. Изјава Савета [Комисије] [ ................ делегације] [ ................ ] видети Члан …


„ ................................ ”

2. [Видети Члан …]
[ ................ делегације изјављују ................ ]
[Позивајући се на уредбу ................ , ................ владе изјављују да ................ ]
[Савет позива Комисију да ................ ]
[Комисија изјављује да је спремна да ................ ]
[Савет и Комисија изјављују да (текст члана ................ треба разумети у смислу) ................ ]
[Савет сматра да главни циљеви овог разматрања треба да буду ................ ]
[Савет захтева од Комисије да ................ ]
[Савет и Комисија подсећају на одредбе које се примењују ................ ]

54 Реч „декларација” треба ограничити само на оснивачке уговоре и међународне споразуме. Уноси у записнике са састанака
називају се „изјаве”. Декларације могу имати различите наслове:
- Декларација
- Заједничка декларација
- Декларација намере
- Декларација начела итд.
Декларације такође могу имати различите облике.

105
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

7.2. Declarations

COUNCIL DECLARATION
of ................
................................

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


[Noting that ................ ,]
[Considering that ................ ,]
[Anxious to ................ ,]
[Having regard to the Resolution of the European Parliament on ................ ,]
[Having regard to the Judgment of the Court of Justice of ................ ,]
[NOTES THAT ................ ,]
[INVITES ................ ]

106
I Акти Савета

7.2. Декларацијe

ДЕКЛАРАЦИЈА САВЕТА
oд ................
................................

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,


[примећујући да ................ ,]
[сматрајући да ................ ,]
[забринут за ................ ,]
[имајући у виду Резолуцију Европског парламента о ................ ,]
[имајући у виду пресуду Суда правде од ................ ,]
[ПРИМЕЋУЈЕ ДА ................. ,]
[ПОЗИВА ................ ]

107
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

II ACTS COMMON TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL55

1. REGULATIONS

REGULATION (EC) No … /… OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL


of ................
................................

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


Having regard to the Treaty ................ , [and in particular Article(s) ................ thereof,]
[Having regard to ................ ,]
Having regard to the proposal from the Commission, [presented following consultation with (following
consultations within) the Advisory Committee, set up (provided for) by ................ (the said Regulation),]
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,]
[Having regard to the Opinion of the Committee of the Regions,]
[Having regard to the Opinion of the Court of Justice,]
[Having regard to the Opinion of the Staff Regulations Committee,]
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty [in the light of the joint text
approved by the Conciliation Committee on ................ ,]
Whereas:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,

HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

55 Acts adopted according to the so-called “codecision procedure” introduced by the Treaty on European Union.

108
II Заједнички акти Европског парламента и Савета

II ЗАЈЕДНИЧКИ АКТИ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА55

1. УРЕДБЕ

УРЕДБА (ЕЗ) број … /… ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА


oд ................
................................

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,


имајући у виду Уговор ................ , [а посебно члан(ове) ................ ,]
[имајући у виду ................ ,]
имајући у виду предлог Комисије, [изнесен након консултација са Саветодавним одбором (након
консултација у Саветодавном одбору), основаним (предвиђеним) ................ (наведеном уредбом),]
[имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета,]
[имајући у виду мишљење Комитета региона,]
[имајући у виду мишљење Суда правде,]
[имајући у виду мишљење Одбора за прописе о службеницима,]
поступајући у складу са поступком утврђеним у члану 251. Уговора [а имајући у виду заједнички текст
који је одобрио Одбор за усаглашавање ................ ,]
с обзиром на то да:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,

ДОНЕЛИ СУ ОВУ УРЕДБУ:

55 Акти усвојени у складу са тзв. „поступком саодлучивања” који је уведен Уговором о Европској унији.

109
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

Article l
................................

Article …
This Regulation shall enter into force on ................ .
[This Regulation shall enter into force on the ( ................ ) day (following that) of its publication in the Official
Journal of the European Communities.] 56
[It shall apply from ................ (until ................ ) (from ................ to ................ ).]
[It shall expire on ................ .]
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.57

Done at

For the European Parliament For the Council


The President The President

56 See footnote 4.
57 See footnote 5.

110
II Заједнички акти Европског парламента и Савета

Члан 1.
................................

Члан …
Ова уредба ступа на снагу ................ .
[Ова уредба ступа на снагу ................ (даном) ( ................ дана од дана) објављивања у Службеном
листу Европских заједница.] 56
[Уредба се примењује од ................ (до ................ ) (од ................ до ................ ).]
[Уредба престаје да важи ................ .]
Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.57

Сачињено у

За Европски парламент За Савет


Председник Председник

56 Видети фусноту 4.
57 Видети фусноту 5.

111
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

2. DECISIONS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 249 EC TREATY

DECISION No … /… / EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL


of ................
................................

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


Having regard to the Treaty establishing the European Community, [and in particular Article(s) ................
thereof,]
[Having regard to the ................ ,]
Having regard to the proposal from the Commission,
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,]
[Having regard to the Opinion of the Committee of the Regions,]
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty [in the light of the joint text
approved by the Conciliation Committee on ................ ,]
Whereas:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,
HAVE ADOPTED THIS DECISION:
Article 1
................................
[Article …
This Decision shall enter into force on ................ ]58 [This Decision shall enter into force on the ( ................ )
day (following that) of its publication in the Official Journal of the European Communities.]59
[It shall apply from ............... (until ...............) (from ................ to ................ ).] [It shall expire on ................ ]
Article …
This Decision is addressed to the Member States. [This Decision is addressed to ................ ].

Done at
For the European Parliament For the Council
The President The President

58 See Article 254(1) of the EC Treaty.


59 Ibid.

112
II Заједнички акти Европског парламента и Савета

2. ОДЛУКЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 249. УГОВОРА О ЕЗ

ОДЛУКА број … /… / ЕЗ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА


oд ................
................................

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,


имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице, [а посебно члан(ове) ................ ,]
[имајући у виду ................ ,]
имајући у виду предлог Комисије,
[имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета,]
[имајући у виду мишљење Комитета региона,]
поступајући у складу са поступком утврђеним у члану 251. Уговора, [а имајући у виду заједнички текст
који је одобрио Одбор за усаглашавање ................ ,]
с обзиром на то да:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,
ДОНЕЛИ СУ ОВУ ОДЛУКУ:
Члан 1.
................................
[Члан …
Ова одлука ступа на снагу ................ ]58 [Ова одлука ступа на снагу ................ (даном) ( ................ дана
од дана) објављивања у Службеном листу Европских заједница.]59
[Примењује се од ................ (до ................ ) (од ................ до ................ ).] [Престаје да важи ................ ]

Члан …

Ова одлука је упућена државама чланицама. [Ова одлука је упућена ................. ].

Сачињено у

За Европски парламент За Савет


Председник Председник

58 Видети члан 254. став 1. Уговора о ЕЗ.


59 Ibid.

113
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

3. SUI GENERIS DECISIONS

DECISION No … /… / EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL


of ................
................................

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


Having regard to the Treaty ................ , [and in particular Article(s) ................ thereof,]
[Having regard to ................ ,]
Having regard to the proposal from the Commission,
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,]
[Having regard to the Committee of the Regions,]
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty, [in the light of the joint text
approved by the Conciliation Committee on ................ ,]
Whereas:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,

HAVE DECIDED AS FOLLOWS:


Article 1
................................
[Article …
This Decision shall enter into force on ................ ]60
[This Decision shall enter into force on the ( ................ ) day (following that) of its publication in the Official
Journal of the European Communities.]61
[It shall apply from ................ (until ................ ) (from ................ to ................ ).]
[It shall expire on ................ ]

Done at

For the European Parliament For the Council


The President The President

60 See Article 254(1) of the EC Treaty.


61 Ibid.

114
II Заједнички акти Европског парламента и Савета

3. ОДЛУКЕ SUI GENERIS

ОДЛУКА број … /… / ЕЗ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА


oд ................
................................

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,


имајући у виду Уговор ................ , [а посебно члан(ове) ................ ,]
[имајући у виду ................ ,]
имајући у виду предлог Комисије,
[имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета,]
[имајући у виду мишљење Комитета региона,]
поступајући у складу са поступком утврђеним у члану 251. Уговора, [а имајући у виду заједнички текст
који је одобрио Одбор за усаглашавање ................ ,]
c обзиром на то да:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,

ОДЛУЧИЛИ СУ:
Члан 1.
................................
[Члан …
Ова одлука ступа на снагу ................ ]60
[Ова одлука ступа на снагу (даном) ( ................ дана од дана) објављивања у Службеном листу
Европских заједница.]61
[Одлука се примењује од ................ (до ................ )]
[Одлука престаје да важи ................ ]

Сачињено у

За Европски парламент За Савет


Председник Председник

60 Види члан 254. став 1. Уговора о ЕЗ.


61 Ibid.

115
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

4. DIRECTIVES

DIRECTIVE … /… / EC62 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL


of ................
................................

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


Having regard to the Treaty establishing the European Community, [and in particular Article(s) ................
thereof,]
[Having regard to ................ ,]
Having regard to the proposal from the Commission,
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,]
[Having regard to the Opinion of the Committee of the Regions,]
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty, [in the light of the joint text
approved by the Conciliation Committee on ................ ,]
Whereas:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:


[Article 1
The purpose of this Directive is to ................
This Directive shall apply to (concern) (The purpose of this Directive is to ................ )]
Article …
1. Member States shall bring into force the laws, regulations, and administrative provisions necessary (take the
necessary measures) to comply with this Directive before ................ (with effect from ................ )63 (within
a period of ................ as from the date of its entry into force (adoption) (notification)). They shall forthwith
inform the Commission thereof.
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be
accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such
reference shall be laid down by Member States.
2. Member States shall communicate to the Commission the text of the (main) provisions of national law
which they adopt in the field covered by this Directive, together with a table showing how the provisions of
this Directive correspond to the national provisions adopted. (The Commission shall inform the other Member
States thereof.)

62 The placing of an ordinal (“first”, “second”, etc.) before “Council Directive” is not to be recommended. Such numbering, which
may be of use to experts before the Directive is adopted, is superfluous, since the Directive is given an official number when it is
adopted; moreover, numbering may give rise to confusion if the sequence originally envisaged is not respected chronologically when
the Directives are adopted.
63 The date to be indicated is that of the start of the new arrangements (i.e. “1 January 2002” and not “31 December 2001”).

116
II Заједнички акти Европског парламента и Савета

4. ДИРЕКТИВЕ

ДИРЕКТИВА … /… / ЕЗ62 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА


oд ................
................................

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,


имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице, [а посебно члан(ове) ................ ,]
[имајући у виду ................ ,]
имајући у виду предлог Комисије,
[имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета,]
[имајући у виду мишљење Комитета региона,]
поступајући у складу са поступком утврђеним у члану 251. Уговора, [а имајући у виду заједнички текст
који је одобрио Одбор за усаглашавање ................ ,]
c обзиром на то да:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,

ДОНЕЛИ СУ ОВУ ДИРЕКТИВУ


[Члан 1.
Сврха ове директиве је ................
Ова директива се примењује на (односи на) (Сврха ове директиве је ................ )]
Члан …
1. Државе чланице су дужне да усвоје законе, уредбе и друге прописе (предузму неопходне мере)
неопходне за спровођење ове директиве до ................ (с применом од ................ ) 63 (у року од ................
дана од дана њеног ступања на снагу (усвајања) (нотификације)). Оне о томе одмах обавештавају
Комисију.
Када државе чланице усвоје ове мере, те мере ће садржати упућивање на ову директиву или ће се то
упућивање извршити приликом њиховог званичног објављивања. Начине таквог упућивања предвидеће
државе чланице.
2. Државе чланице достављају Комисији текст (главних) прописа националног законодавства које
усвајају у области на коју се односи ова директива, заједно с табелом у којој је приказан однос одредаба
ове директиве према усвојеним националним прописима. (Комисија о томе обавештава друге државе
чланице.)

62 Не препоручује се употреба редног броја („први”, „други” итд.) испред речи „Директива Савета”. Такво нумерисање, које може
бити корисно стручњацима пре доношења директиве, сувишно је јер директива при доношењу добија службени број; штавише,
нумерисање може изазвати забуну ако се првобитни и хронолошки редослед не поштује приликом доношења директиве.
63 Датум који се наводи је датум почетка нових решења прописаних директивамa (тј. „1. јануар 2002.”, а не „31. децембар
2001”).

117
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

[Article …
1. Before ................ Member States shall (after consulting the Commission,) adopt and publish the provisions
necessary to comply with this Directive. They shall forthwith inform the Commission thereof.
They shall apply these provisions from ................ (at the latest).
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be
accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such
reference shall be laid down by Member States.
2. As soon as this Directive has entered into force, Member States shall ensure that the Commission is informed,
in sufficient time for it to submit its comments, of any draft laws, regulations or administrative provisions
which they intend to adopt in the field covered by this Directive.]
[Article …
Member States shall adopt and publish, not later than ................ , the laws, regulations and administrative
provisions necessary to comply with this Directive before ................ . They shall forthwith inform the
Commission thereof.
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be
accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such
reference shall be laid down by Member States.]
[Article …
Member States shall communicate to the Commission their laws, regulations and administrative provisions
with regard to the application of this Directive.]
[Article …
Member States shall immediately inform the Commission of measures taken pursuant to this Directive.]64
[Article …
This Directive shall enter into force on ................ ].65
[This Directive shall enter into force on the ( ................ ) day (following that) of its publication in the Official
Journal of the European Communities.]66 67
[It shall apply until ................ ]
[It shall expire on ................ ]
[Article …
This Directive shall apply from ................ (until ................ ) (from ................ to ................ )]
Article …
This Directive is addressed to the Member States.
(This Directive is addressed to ................ ).
Done at

For the European Parliament For the Council


The President The President

64 This wording is used when the Directive makes provision simply for the right to take measures.
65 See Article 254(1) of the EC Treaty.
66 Ibid.
67 Since Directives are usually not of immediate effect, the date of entry into force serves in the first instance to calculate the periods of
time for implementation. It would seem reasonable therefore, with a view to facilitating this calculation, for the entry into force to be
the same date as that of publication (rather than a date subsequent thereto).

118
II Заједнички акти Европског парламента и Савета

[Члан …
1. До ................ државе чланице (након консултовања с Комисијом,) усвајају и објављују потребне
прописе, како би се ускладиле с овом директивом. Оне о томе одмах обавештавају Комисију.
Оне ове прописе примењују (најкасније) од ................
Када државе чланице усвоје ове мере, оне ће садржати упућивање на ову директиву или ће се то
упућивање извршити приликом њиховог званичног објављивања. Начине таквог упућивања предвидеће
државе чланице.
2. Чим ова директива ступи на снагу, државе чланице обавештавају Комисију о нацртима свих закона,
уредаба или других прописа које намеравају да усвоје из области на коју се односи ова директива,
остављајући Комисији довољно времена да достави своје примедбе.]
[Члан …
Државе чланице доносе и објављују, најкасније до ................ , законе, уредбе и друге прописе потребне за
усклађивање с овом директивом, не касније од ................ . Оне о томе одмах обавештавају Комисију.
Када државе чланице усвоје ове мере, оне ће садржати упућивање на ову директиву или ће се то
упућивање извршити приликом њиховог званичног објављивања. Начине таквог упућивања предвидеће
државе чланице].
[Члан …
Државе чланице достављају Комисији законе, уредбе и друге прописе који се односе на примену ове
директиве.]
[Члан …
Државе чланице одмах обавештавају Комисију о мерама предузетим на основу ове директиве.]64
[Члан …
Ова директива ступа на снагу ................ ] 65

[Ова директива ступа на снагу (даном) ( ................ дана од дана) објављивања у Службеном листу
Европских заједница.] 66 67
[Директива се примењује до ................ ]
[Директива престаје да важи ................ ]
[Члан …
Ова директива се примењује од ................ (до ................ ).]
Члан …
Ова директива је упућена државама чланицама.
(Ова директива је упућена ................ )

Сачињено у

За Европски парламент За Савет


Председник Председник

64 Ова формулација се употребљава кад директива предвиђа само право на предузимање мера.
65 Види члан 254. став 1. Уговора о ЕЗ.
66 Ibid.
67 Како се директиве обично не спроводе одмах, датум ступања на снагу означава период за спровођење. Било би стога важно да
датум ступања на снагу буде исти као и датум објављивања (а не неки каснији датум).

119
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

III ACTS OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS


OF THE MEMBER STATES

1. INTERNAL AGREEMENTS

INTERNAL AGREEMENT
[AGREEMENT BETWEEN THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE
MEMBER STATES (, MEETING WITHIN THE COUNCIL,)]
of ................
.......................................

THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN


COMMUNITIES [OF THE ................ COMMUNITY], [MEETING WITHIN THE COUNCIL,]
[Having regard to the Treaty ................ ,]
[Having regard to ................ ,]
Whereas:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,
[After consulting the Commission,]

HAVE AGREED AS FOLLOWS:


Article l
.......................................
Article 2
.......................................
Article …
.......................................

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned ................ have hereunto set their hands.

Done at (venue), (date)68

For the government ................


For the government ................
For the government ................

68 The date appears here written out in full.

120
III Акти представника влада држава чланица

III АКТИ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДА ДРЖАВА ЧЛАНИЦА

1. УНУТРАШЊИ СПОРАЗУМИ

УНУТРАШЊИ СПОРАЗУМ
[СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДА ДРЖАВА ЧЛАНИЦА
(КОЈИ СУ СЕ САСТАЛИ УНУТАР САВЕТА,)]
од ................
.......................................

ПРЕДСТАВНИЦИ ВЛАДА ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА [ ................ ЗАЈЕДНИЦЕ],


[КОЈИ СУ СЕ САСТАЛИ УНУТАР САВЕТА,]
[имајући у виду Уговор ................ ]
[имајући у виду ................ ,]
c обзиром на то да:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,
[након саветовања с Комисијом,]

СПОРАЗУМЕЛИ СУ СЕ:
Члан 1.
.......................................
Члан 2.
.......................................
Члан …
.......................................

КАО ПОТВРДУ ТОГА доле потписани ................ потписали су овај Споразум.

Сачињено у (место), (датум)68

За Владу ................
За Владу ................
За Владу ................

68 Датум се наводи у целини.

121
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

IV INTERNATIONAL AGREEMENTS

1. TEXTS OF INTERNATIONAL AGREEMENTS69


1.1. Treaties and Conventions

TREATY [CONVENTION]
.......................................

(Heads of State)70
[Community]
................
................
[DETERMINED TO ................ ;]
[DESIROUS OF ................ ;]
[RESOLVED TO ................ ;]
[CONSIDERING that ................ ;]
HAVE DECIDED to ................ and to this end have designated as their Plenipotentiaries:

(Heads of State) (Plenipotentiaries)


....................... ............................
....................... ............................
....................... ............................

WHO, having exchanged their Full Powers, found in good and due form,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:


[Article 1

.......................................

[Article …
This Treaty (Convention) shall apply, on the one hand, to the territories in which the Treaty establishing the
European Community is applied and under the conditions laid down in the Treaty and, on the other hand, to the
territory of the ................ .]

69 On the copies submitted for signature, the title of an Agreement is placed on a special cover page.
70 The order to be followed is the order of protocol.

122
IV Међународни споразуми

IV МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМИ

1. ТЕКСТОВИ МЕЂУНАРОДНИХ СПОРАЗУМА69


1.1. Међународни уговори и конвенције

УГОВОР [КОНВЕНЦИЈА]
.......................................

(Шефови држава)70
[Заједница]
................
................
[РЕШЕНИ ................ ;]
[С НАМЕРОМ ................ ;]
[ОДЛУЧНИ ................ ;]
[СМАТРАЈУЋИ да ................ ;]
ОДЛУЧИЛИ СУ ................ и у ту су сврху одредили као своје пуномоћнике:

(Шефови држава) (Пуномоћници)


............................ .........................
............................ .........................
............................ .........................

КОЈИ су се, разменивши своја пуномоћја, за која је утврђено да су у добром и ваљаном облику,

САГЛАСИЛИ:
[Члан 1.
.......................................

[Члан …
Овај уговор (конвенција) се примењује, с једне стране, на територијама на којима се примењује Уговор о
оснивању Европске заједнице, и под условима утврђеним тим уговором, а с друге стране, на територији
................ .]

69 У примерцима који се потписују наслов споразума налази се на посебној, насловној страни.


70 Поштује се протоколарни редослед.

123
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

[Article …
Either Contracting Party may denounce this Treaty (Convention) by notifying the other Contracting Party. This
Treaty (Convention) shall cease to be in force ................ months after the date of such notification.]
[Article …
The Annexes to this Treaty (Convention), together with the Declarations ................ (, the Exchange of Letters
................ ) (, the Protocols ................ ) ( ................ ) which are annexed to the (this) Treaty (Convention)
shall form an integral part thereof.]
[Article …
1. This Treaty (Convention) shall be subject to ratification, acceptance or approval in accordance with the
Contracting Parties’ own procedures and the Parties shall notify one another at ................ (venue) ................
of the completion of the procedures necessary for that purpose (shall carry out at ................ (venue) ................
the exchange of acts necessary for that purpose) (shall deposit with ................ the acts necessary for that
purpose.)
2. This Treaty (Convention) shall enter into force on the first day of the ( ................ ) month following that
during which the notifications [the exchange of acts] [the deposit of acts], provided for in paragraph 1 (has)
have been carried out.]
Article …
This Treaty (Convention), drawn up in a single original in the ................ languages, each text [all ................
texts] being equally authentic, shall be deposited in the archives of ................ , which shall transmit a certified
copy to ................ .

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.71

Done at ................ , this ................ day of ................ in the year ................ .72 73

For ................ 74
For ................
For ................

71 This part of the text is incorporated into a multilingual page which follows the alphabetical order.
72 Ibid.
73 The date appears here written out in full.
74 In the case of Member States, the alphabetical order is to be followed.
The names of the Contracting Parties should be entered here as they appear at the beginning of the preamble.

124
IV Међународни споразуми

[Члан …
Свака уговорна страна може отказати овај уговор (конвенцију) нотификацијом упућеном другој
уговорној страни.
Овај уговор (конвенција) престаје да важи по истеку ................ месеци од датума нотификације.]

[Члан …
Анекси овог уговора (конвенције) заједно са декларацијама ................ (, разменом нота ................
) (, протоколима ................ ) ( ................ ) приложеним уз (овај) уговор (конвенцију) чине његов/њен
саставни део.]
[Члан …
1. Овај уговор (конвенција) се потврђује, прихвата или одобрава у складу са поступцима уговорних
страна, а уговорне стране ће једна другу у ................ (место) ................ обавестити о окончању
поступака неопходних за ту сврху (обавиће у ................ (место) ................ размену аката неопходних за
ту сврху) (када ................ ће депоновати акте неопходне за ту сврху.)
2. Овај уговор (конвенција) ступа на снагу првог дана ( ................ ) месеца након месеца у коме су
објављене нотификације [размена аката] [депоновање аката], предвиђене ставом 1. овог члана.]
Члан …
Овај уговор (конвенција), сачињен у једном изворном примерку на ................ језику, с тим да је сваки
текст [да су сви текстови] подједнако аутентичан, депонује се у архиву ................ , која шаље оверени
примерак ................ .

КАО ПОТВРДУ ТОГА, доле потписани пуномоћници потписали су овај уговор (конвенцију).71

Сачињено у ................. , (датум написати словима).72 73

За ................ 74
За ................
За ................

71 Овај део текста је укључен у вишејезичну страну која треба да прати абецедни редослед.
72 Ibid.
73 Датум се овде наводи у целости.
74 Овде се мора поштовати абецедни редослед имена држава чланица.
Имена уговорних страна овде треба унети редом којим се појављују на почетку преамбуле.

125
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

1.2. Final acts75

FINAL ACT

The representatives [The Plenipotentiaries]76


of ................ ,77
[on the one part,]
and
of ................ ,
[on the other part,]

Meeting in (at) ................ on78 ................


in the year one thousand nine hundred and ................ for the signature of ................ ,
having at the time of signature of this ................ :
- adopted the [following texts] [following declarations (statements)] attached to this Final Act79
................. .
- taken note of the [exchange(s) of letters] [of the following declaration(s)] attached to this Final Act80
................. .
[- ................ ]
[In witness whereof, the undersigned representatives (Plenipotentiaries) have hereunto set their hands.]81
Done at ................ , this ................ day of ................ in the year ................ .82 83

For ................ 84
For ................
For ................

75 The text of Final Acts vary.


76 The term “Plenipotentiaries” is used if plenipotentiaries are in fact mentioned in the Preamble to the Agreement concerned.
77 For order of the Contracting Parties see footnote 74.
78 The date appears here written out in full.
79 For protocols and joint declarations (statements).
80 For agreements in the form of exchanges of letters and unilateral declarations (statements).
81 For multilingual page, see footnote 71.
82 The date appears here written out in full.
83 For multilingual page, see footnote 71.
84 For order of the Contracting Parties see footnote 74.

126
IV Међународни споразуми

1.2. Завршни акти75

ЗАВРШНИ АКТ

Представници [пуномоћници]76
................. ,77
[с једне стране,]
и
.................
[с друге стране,]

који су се састали у ................ , дана78 ................


године хиљаду деветсто ................ ради потписивања ................ ,
у тренутку потписивања овог ................ :
- донели су [следеће текстове] [следеће декларације (изјаве)] приложене уз овај завршни акт79
................. .
- примили су к знању [размену/размене нота] [следећу декларацију / следеће декларације] приложену/
приложене уз овај завршни акт80
................. .
[- ................ ]
[Као потврду тога доле потписани представници (пуномоћници) потписали су овај акт.]81
Сачињено у ................ , (датум написати словима)82 83
За ................ 84
За ................
За ................

75 Текстови завршних аката се разликују.


76 Израз „пуномоћници” употребљава се ако се пуномоћници спомињу у преамбули тог споразума.
77 За редослед навођења уговорних страна видети фусноту 74.
78 Датум се овде наводи у целости.
79 За протоколе и заједничке декларације (изјаве).
80 За споразуме у облику размене нота и једностраних декларација (изјава).
81 За вишејезичну страну видети фусноту 71.
82 Датум се овде наводи у целости.
83 За вишејезичну страну видети фусноту 71.
84 За редослед навођења уговорних страна видети фусноту 74.

127
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

1.3. International Agreements

AGREEMENT
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY (COMMUNITIES)85
[AND [ITS] (THEIR) MEMBER STATES, ON THE ONE PART,)]
AND ................ [ON THE OTHER PART]
[CONCERNING]

THE EUROPEAN COMMUNITY, [THE EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNTY] [THE
EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY]
[hereafter referred to as the “Community”]86
[AND [ITS] (THEIR) MEMBER STATES,]
[THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,]
[on the one part,]
THE ................ ,
[hereafter referred to as “ ................ ”]
[on the other part,]

[DESIROUS of ................ ,]
[RESOLVED to ................ ,]
[CONSIDERING THAT ................ ,]
[ ................ ,]
HAVE DECIDED TO CONCLUDE THIS AGREEMENT:
HAVE DECIDED to ................ and to this end have designated as their Plenipotentiaries:

85 The Community is cited first in the copy of the Agreement which is intended for it and last in the copy intended for the other party to
the Agreement (Alternance rule).
86 Ibid.

128
IV Међународни споразуми

1.3. Међународни споразуми

СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (ЗАЈЕДНИЦА)85
[И [ЊЕНИХ] (ЊИХОВИХ) ДРЖАВА ЧЛАНИЦА СА ЈЕДНЕ СТРАНЕ,)]
И ................ [С ДРУГЕ СТРАНЕ]
[О]

ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА, [ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УГАЉ И ЧЕЛИК] [ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА


ЗА АТОМСКУ ЕНЕРГИЈУ]
[у даљем тексту: „Заједница”]86
[И [ЊЕНЕ] (ЊИХОВЕ) ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ,]
[САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,]
[с једне стране,]
................,
[у даљем тексту: „ ................”]
[с друге стране,]

[С НАМЕРОМ................. ,]
[ОДЛУЧНИ................. ,]
[СМАТРАЈУЋИ да................. ,]
[................. ,]
ОДЛУЧИЛИ СУ ДА ЗАКЉУЧЕ ОВАЈ СПОРАЗУМ:
ОДЛУЧИЛИ СУ ................ и у ту сврху су одредили као своје пуномоћнике:

85 Заједница се наводи прва на примерку споразума који је намењен њој, а последња на примерку који је намењен уговорној
страни (правило алтернације).
86 Ibid.

129
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION:87


(name(s)) ................ ,
................ ,
THE ................ :
(name(s)) ................ ,
................ ,
WHO (, having exchanged their Full Powers, found in good and due form,)

HAVE AGREED AS FOLLOWS:


Article 1

................ 88

Article …
This Agreement shall be drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German,
Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish and ................ languages, each text [all texts] being equally
authentic.89

[IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, have hereunto set their hands (the undersigned
Plenipotentiaries, duly empowered to this effect, have signed this Agreement).90

Done at ................ , this ................ day of ................ in the year ................ 91 92

For ................ 93
For ................
For ................]

87 Ibid.
88 For examples of Articles containing the most common general and final provisions see pages 126 and 128.
89 The content of this final Article sometimes appears following the closing formula “Done at ..., this ...”. Sometimes also, when the joint
contracting party disputes the equal authenticity of all the Community languages, no mention is made of the languages.
90 This part of the text is incorporated into a multilingual page which follows the language order.
91 Ibid.
92 The date appears here written out in full.
93 The order to be followed is the order of protocol. The alternance rule applies. For the names of the Contracting Parties to be entered here,
see footnote 74.

130
IV Међународни споразуми

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ:87


(име/имена) ................ ,
................ ,
................ :
(име/имена) ................ ,
................ ,
КОЈИ СУ СЕ (, разменивши своја пуномоћја, за која је утврђено да су у добром и ваљаном облику,)

СПОРАЗУМЕЛИ:
Члан 1.

................ 88

Члан …
Овај споразум је састављен у два примерка на данском, холандском, енглеском, финском, француском,
немачком, грчком, италијанском, португалском, шпанском, шведском и ................ језику, с тим да је
сваки текст подједнако аутентичан [да су сви текстови подједнако аутентични].89

[КАО ПОТВРДУ ТОГА доле потписани пуномоћници потписали су овај споразум (доле потписани
овлашћени пуномоћници потписали су овај споразум).90

Сачињено у ................. , (датум написати словима)91 92

За ................ 93
За ................
За ................]

87 Ibid.
88 За примере чланова који садрже најуобичајеније опште и завршне одредбе видети стране 127. и 129.
89 Садржај овог последњег члана некада се појављује након завршне изјаве „Сачињено у ... дана ...”. Ако уговорене стране
заједничког споразума нису сагласне с тим да су сви језици заједнице једнако аутентични, онда се језици не спомињу.
90 Овај део текста је укључен у вишејезичну страну која треба да прати абецедни редослед језика.
91 Ibid.
92 Датум се наводи у целини.
93 Поштује се протоколарни редослед. Примењује се правило алтернације. У вези са именима уговорних страна која се уносе на
овом месту, видети фусноту 74.

131
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

2. PROCEDURAL ACTS LINKED WITH INTERNATIONAL AGREEMENTS

2.1. Decision authorizing the Commission to negotiate an international agreement

2.1.1. Usual form94

The Council, on the recommendation of the Commission, has authorized the Commission to negotiate an
Agreement between the European Community and ................ [to take part in the negotiation of an Agreement
................].

The Commission shall conduct the negotiations in consultation with the Special Committee provided for
in Article 133, of the Treaty [a special committee designated by the Council] [and in accordance with the
directives contained in ................] [, subject to any directives which the Council may issue to the Commission
subsequently].

94 Decisions in this form are recorded in the minutes of Council Meetings.

132
IV Међународни споразуми

2. АКТИ ЗА ПРИМЕНУ МЕЂУНАРОДНИХ СПОРАЗУМА


2.1. Одлука којом се Комисија овлашћује да преговара о међународном споразуму

2.1.1. Уобичајени облик94

На препоруку Комисије, Савет је овластио Комисију да преговара о Споразуму између Европске


заједнице и ................ [учествује у преговорима о Споразуму ................].

Комисија води преговоре уз консултације са Специјалним одбором као што се предвиђа чланом 133.
Уговора [Специјалним одбором који је одредио Савет] [и у складу са упутствима садржаним у ................]
[, у складу са свим упутствима која Савет може накнадно дати Комисији].

94 У овом облику одлуке се уносе у записнике са састанака Савета.

133
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

2.1.2. Exceptional form

COUNCIL DECISION
of ................
authorizing the Commission to negotiate [take part in the negotiation of]
an Agreement ................

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


Having regard to the Treaty establishing the European Community, [and in particular Article(s) 133 (308) (310)
(…) thereof,] in conjunction with Article 300(1) thereof,
Having regard to the recommendation of the Commission,
Whereas:
(1) ................
(2) ................
(3) ................ ,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:


Sole Article
The Commission is hereby authorised to negotiate an Agreement [between the European Community and
................] ................ .
[The Commission is hereby authorised to take part in the negotiation of an Agreement ............... .]
The Commission shall conduct the negotiations in consultation with the Special Committee provided for
in Article 133 of the Treaty [a special committee designated by the Council] [and in accordance with the
directives contained in the Annex] [, subject to any directives which the Council may issue to the Commission
subsequently].
[The Commission shall conduct the negotiations with the assistance of representatives of the Member States
and in accordance with the directives appearing in the Annex.]

Done at
For the Council
The President

134
IV Међународни споразуми

2.1.2. Посебан облик

ОДЛУКА САВЕТА
од ................
којом се Комисија овлашћује да преговара [учествује у преговорима]
о Споразуму.................

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,


Имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице, [а посебно члан(ове) 133, 308, 310, … ,] а у вези
са чланом 300. став 1,
имајући у виду препоруку Комисије,
c обзиром на то да:
(1) ................
(2) ................
(3) ................ ,

ОДЛУЧИО ЈЕ:
Једини члан
Овлашћује се Комисија да преговара о Споразуму [између Европске заједнице и ................] .............. .
[Овлашћује се Комисија да учествује у преговорима о Споразуму ................ .]
Комисија води преговоре консултујући се са Специјалним одбором као што је предвиђено чланом 133.
Уговора [Специјалним одбором који је одредио Савет] [и у складу са упутствима садржаним у Анексу]
[, у складу са свим упутствима која Савет може накнадно дати Комисији].
[Комисија води преговоре уз помоћ представника држава чланица и у складу са упутствима која се
налазе у Анексу.]

Сачињено у
За Савет
Председник

135
II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

2.2. Decision concerning negotiating directives

2.2.1. Usual form95

The Council, on the recommendation of the Commission, has adopted the negotiating directives contained in
................ .
[The Council, on the recommendation of the Commission, has amended (replaced) (supplemented) the
negotiating directives, adopted by the Council Decision of ................ in accordance with (by those contained
in) (by the addition of those contained in) the Annex [Annex ................ ] to the minutes of the Council
(or: in document ................).]

2.2.2. Exceptional form

COUNCIL DECSION
of ................
adopting [amending the] [replacing the] [supplementing the]
directives for the negotiation of an Agreement ................

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,


Having regard to the Treaty establishing the European Community, [and in particular Article(s) (133) (308)
(310) (….) thereof,] in conjunction with Article 300(1) thereof,
Having regard to the recommendation from the Commission,
Whereas:
By Decision of ................ , the Council authorised the Commission to negotiate [take part in the negotiation
of] an Agreement ................ . Directives should be adopted for that purpose [and the Council has adopted
directives for that purpose.] Those directives should be amended (replaced) (supplemented)],

HAS DECIDED AS FOLLOWS:


Sole Article
The Commission shall conduct the negotiations concerning an Agreement ................ in accordance with the
directives contained in the Annex.
[The negotiating directives adopted by the Decision of ................ shall be amended (replaced) (supplemented)
in accordance with (by the directives contained in) (by the addition of those contained in) the Annex.]
Done at
For the Council
The President

95 Decisions in this form are recorded in the minutes of Council meetings.

136
IV Међународни споразуми

2.2. Одлуке о упутствима за преговарање

2.2.1. Уобичајени облик95

На препоруку Комисије, Савет је усвојио упутства за преговарање садржана у ................ .


[На препоруку Комисије, Савет је изменио и допунио (заменио) (допунио) упутства за преговарање која
су усвојена одлуком Савета од ................ у складу са (оним садржаним у) (додавањем нових садржаних
у) Анексом [Анексу ................ ] записника Савета (или: у документу ................ ).]

2.2.2. Посебан облик

ОДЛУКА САВЕТА
од ................
којом се усвајају [мењају и допуњавају] [замењују] [допуњавају]
упутства за преговарање о Споразуму ................

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,


имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице, [а посебно члан(ове) 133, 308, 310, … ,] у вези
са чланом 300, став 1,
имајући у виду препоруку Комисије,
с обзиром на то да је:
одлуком од ................ , Савет овластио Комисију да преговара [учествује у преговорима] о Споразуму
................ . У ту сврху треба усвојити упутства [Савет је у ту сврху усвојио упутства.] Та упутства би
требало заменити и допунити (заменити) (допунити)],

ОДЛУЧИО ЈЕ:
Једини члан
Комисија води преговоре о Споразуму ................ у складу са упутствима садржаним у Анексу.
[Упутства за преговарање усвојена одлуком од ................ мењају се и допуњавају (замењују) (допуњавају)
у складу са Анексом ((упутствима садржаним у) (додавањем оних садржаних у) Анексу).]

Сачињено у
За Савет
Председник

95 У овом облику одлуке се уносе у записнике са састанака Савета.

137
III АКРОНИМИ

Приликом састављања листе акронима руководили смо се досадашњом праксом по којој се страни
акроними задржавају у изворном облику, а преводи се само пун назив. Имајући у виду то да ће
акроними који су садржани у европским актима у будућности ући у домаће законодавство, у стручној
јавности постоји мишљење да би требало преводити и акрониме, при чему би се задржале већ
уобичајене непреведене скраћенице (нпр. ЕФТА, Интерпол, ИСПА итд.).
При првом помињању, акрониме треба навести у оригиналу (пун назив и скраћеница/акроним),
преведеном облику (уколико је усвојен) и превести пун назив на српски језик. У даљем тексту
превода користи се само акроним. Треба избегавати падежне наставке, осим у случајевима где њихово
изостављање може створити забуну. Уколико је потребно, уз акроним се може употребити предлог.

ЛИСТА АКРОНИМА
Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
ABM АБМ
Antiballistic Missile Agreement Антибалистички споразум
Agreement споразум
European Automobile Manufacturer’s Европско удружење произвођача
ACEA АЦЕА
Association аутомобила
Advisory Committee on Саветодавни одбор за управљање
ACFM АКФМ
Fishery Management рибарством
African, Caribbean and
ACP АКП Државе Африке, Кариба и Пацифика
Pacific countries
ADB Asian Development Bank АБР Азијска банка за развој
ADC Asian Development Centre АЦР Азијски центар за развој
The International Transportation of Међународни споразум о речном
ADN АДН
dangerous goods by inland waterways транспорту опасне робе
European Аgreement relating to the
Европски споразум о међународном
ADR international transportation of dangerous АДР
друмском транспорту опасне робе
goods by road
European Association of Европско удружење ваздухопловних
AECMA ЕУВИ
Aerospace Industries индустрија
European Agreement concerning the
AETR АЕТР Европски споразум о раду особља у
work of crews of vehicles engaged in
Agreement споразум међународном друмском превозу
International Road Transport
Afro-Asian Organization for Афро-азијска организација за
Afrasec Афрасек
Economic Cooperation економску сарадњу
Синдром стеченог губитка имунитета
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome сида
(франц.)
American Chamber of Commerce
Amcham АТК Америчка трговинска комора
(Brussels)
ANC African National Congress AНK Афрички национални конгрес
Australia-New Zealand-USA Споразум о безбедности између
ANZUS АНЗУС
Security Treaty Аустралије, Новог Зеланда и САД
AP Accession Partnership ПП Партнерство за приступање
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation АПЕК Азијско-пацифичка економска сарадња

139
III АКРОНИМИ

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
APO Asian Productivity Organization AOП Азијска организација за продуктивност
Азијско-пацифичка унија
APPU Asian-Pacific Parliamentarians’ Union АПУП
парламентараца
ASPAC Asian and Pacific Council АСПАК Азијски и пацифички савет
ASEAN Association of South East Asian Nations АСЕАН Удружење држава Југоисточне Азије
Agreement on the international carriage Споразум о међународном превозу
ATP of perishable foodstuffs and on the special ATП кварљивих намирница и о посебној
equipment to be used for such carriage опреми која се користи за њихов превоз
Систем ваздушног упозорења и
AWACS Airborne warning and control system АВАКС
контроле
BAT Best available technology БАТ Најбоља расположива технологија
Најбоља расположива технологија уз
BATNEEC BAT without excessive economic cost БАТНЕЕК
разуман економски трошак
BBC British Broadcasting Corporation Би-Би-Си Британска радиодифузна корпорација
Комитет за биотехнолошку
BCC Biotechnology Coordinating Committee KБK
координацију
Benelux Belgium, Netherlands, and Luxembourg Бенелукс Белгија, Холандија и Луксембург
BEUC European Bureau of Consumers’ Unions ЕБУП Европски биро удружења потрошача
BIS Bank for International Settlements БМС Банка за међународна поравнања
Економска унија Белгије и
BLEU Belgo-Luxembourg Economic Union ЕУБЛ
Луксембурга
Biotechnology Regulations Inter-service Одбор за сервисирање регулативе у
BRIC БРИК
Committee биотехнологији
BSC Biotechnology Steering Committee БСК Управни одбор за биотехнологију
Говеђа спонгиформна ецефалопатија
BSE Bovine spongiform encephalopathy БСЕ
(„кравље лудило”)
Central American Bank for Economic Централноамеричка банка за
CABEI ЦАБЕИ
Integration економску интеграцију
East African Community
CAO ИАЗ Источноафричка заједница
(from French abbrev.)
Бенин, Буркина Фасо, Обала
Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Gabon,
CCAM Земље Слоноваче, Габон, Маурицијус,
Mauritius, Niger, Rwanda, Seychelles,
countries ЦЦАМ-a Нигер, Руанда, Сејшели, Сенегал,
Senegal, Central African Republic, Togo
Централноафричка Република, Того
Заједничко тржиште држава
CACM Central American Common Market ЗТДЦА
Централне Америке
Central African Customs and Economic Царинска и економска унија Централне
CACEU ЦЕУЦА
Union Африке
CAP Common Agricultural Policy ЗПП Заједничка пољопривредна политика
Caricom Caribbean Community Кариком Карипска заједница
Community Assistance for
Програм помоћи Заједнице за обнову,
CARDS Reconstruction, Development and КАРДС
развој и стабилизацију
Stabilisation Programme
CBI Confederation of British Industry КБИ Конфедерација британске индустрије
CCBG Committee of Central Bank Governors ОГЦБ Одбор гувернера централних банака
CCC Council of Cultural Cooperation СКС Савет за културну сарадњу

140
Листа акронима

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
CCC Customs Cooperation Council СЦС Савет за царинску сарадњу
CCC Coalfield Communities Campaign КЗБУ Кампања Заједнице за басене угља
Central Commission for the Navigation of Централна комисија за
CCNR ЦКПР
the Rhine пловидбу Рајном
CCP Common Commercial Policy ЗТП Заједничка трговинска политика
CCT Common Customs Tariff ЗЦТ Заједничка царинска тарифа
CDE Conference on Disarmament in Europe КДЕ Конференција о разоружању у Европи
CEAE East African Economic Community ИАЕЗ Источноафричка економска заједница
CEAO West African Economic Community ЗАЕЗ Западноафричка економска заједница
European Centre for the Development of Европски центар за унапређење
CEDEFOP ЦЕДЕФОП
Vocational Training професионалног образовања
Committee for European Economic Комитет за европску економску
CEEC КEEС
Cooperation сарадњу
Државе Централне и
CEECs Central and East European countries ДЦИЕ
Источне Европе
Европски центар за предузећа с јавним
CEEP European Center for Public Enterprise ЦЕЕП
учешћем
Савет европских енергетских
CEER Council of European Energy Regulators СЕЕР
регулатора
Centre for Environment, Fisheries, and Центар за животну средину, рибарство
CEFAS ЦЕФАС
Aquaculture science и аквакултуру
Споразум о слободној трговини држава
CEFTA Central European Free Trade Agreement  ЦЕФТА
Централне Европе
Coordinators’ Group on Drugs (from Европски одбор за борбу
CELAD ЦЕЛАД
French abbrev.) против дроге
Committee for European Norms
CEN ЦЕН Европски одбор за стандардизацију
(Standards)
Committee for European Electrical Norms Европски одбор за електротехничку
Cenelec Ценелек
(Standards) стандардизацију
Центар за проучавање политика
CEPS Centre for European Policy Studies ЦЕПС
Европске уније
European Conference of Postal and Европска конференција поштанских и
CEPT ЦЕПТ
Telecommunications Administrations телекомуникационих управа
CER Community of European Railways ЗЕЖ Заједница европских железница
European Organization for Nuclear Европска организација за нуклеарна
CERN ЦЕРН
Research (from the French abbrev.) истраживања
CET Common External Tariff ЗЦТ Заједничка спољна царинска тарифа
CFI Court of First Instance ПС Првостепени суд
CFP Common Fisheries Policy ЗПР Заједничка политика рибарства
Заједничка спољна и безбедоносна
CFSP Common Foreign and Security Policy ЗСБП
политика
CI Community Initiative ИЗ Иницијатива Заједнице
CID Center for Development of Industry ЦРИ Центар за развој индустрије
Price including carriage, insurance, and Цена са осигурањем и превозом (до
CIF CIF
freight уговорене одредишне луке)

141
III АКРОНИМИ

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
Centre for Information, Discussion,
Центар за информације, расправе и
CIREA and Exchange on Asylum (from French ЦИРЕА
размену података о азилу
abbrev.)
Centre for Information, Discussion, and Центар за информације, расправе и
CIREFI Exchange on Frontiers and Immigration ЦИРЕФИ размену података у вези са границама
(from French abbrev.) и имиграцијом
Commonwealth of Independent States
CIS ЗНД Заједница независних држава
(ex USSR)
International convention concerning the Конвенција о међународном превозу
CIV КИВ
carriage of passengers and luggage by rail путника и пртљага железницом
CJTF Combined Joint Task Forces КЗРГ Комбиноване заједничке радне групе
European Association of Automotive Европско удружење добављача
CLEPA ЕУДА
Suppliers аутомобила
Council for Mutual Economic Assistance
CMEA СУЕП Савет за узајамну економску помоћ
(Comecon)
Parliament’s Committee on Budgetary Парламентарни одбор за контролу
COCOBU ПОКБ
Control буџета
Coordinating Committee for Multilateral Координациони одбор за
COCOM КОМКИ
Export Controls мултилатералну контролу извоза
Committee of Professional Agricultural
Комитет струковних пољопривредних
COPA Organizations of the European КОПА
организација Европске заједнице
Community (from French abbrev.)
Committee of the Regions and Local
CoR КОР Комитет региона и локалних управа
Authorities
Coreper Committee of Permanent Representatives Корепер Комитет сталних представника
Coreu EPC communications network Кореу ЕПЦ комуникациона мрежа
Coordinated Information on the Усклађене информације о животној
CORINE КОРИНЕ
Environment средини
European Cooperation in the field of Европска сарадња у области научних и
COST КОСТ
Scientific and Technical Research техничких истраживања
CP Contracting Party УС Уговорна страна
CP Comparative Politics УП Упоредна политика
Координација европских
CPE European Farmers’ Coordination КЕП
пољопривредника
Scientific and Technical Research Одбор за научна и техничка
CREST КРЕСТ
Committee истраживања
Conference of the Community and
Конференција одбора за европске
COSAC European Affairs Committees of КОСАК
послове парламената чланица ЕУ
Parliaments of the EU
Conference on Security and Cooperation Конференција о безбедности и сарадњи
CSCE КЕБС
in Europe у Европи
CSF Community support framework ОПЗ Оквир подршке Заједнице
CSFR Czech and Slovak Federal Republic ЧССР Савезна Република Чехословачка
CSU Christian Socialist Union (Germany) ЦСУ Унија хришћанских социјалиста
Committee on Trade and the Environment Одбор за трговину и заштиту животне
CTE ОТЗЖС
(WTO) средине (СТО)
Консолидовани Уговор о Европској
CTEU Consolidated Treaty on European Union КУЕУ
унији

142
Листа акронима

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
Concentration Unit for Biotechnology in Концентрациони центар за
CUBE КЦБЕ
Europe биотехнологију у Европи
DAC Development Assistance Committee ДАК Одбор за помоћ у развоју
Directorate General (of the European Генерални директорат (Европске
DG ГД
Commission) комисије)
DSB Dispute Settlement Body ОРС Орган за решавање спорова
DSU Dispute Settlement Understanding ДСУ Договор о решавању спорова
Department of Trade and Industry Министарство за трговину и
DTI ДТИ
(Britain) индустрију (Велике Британије)
EA European Agreement EС Европски споразум
EAC European Association for Cooperation ЕАК Европско удружење за сарадњу
European Association for Development Европско удружење за развојна
EADI ЕУРИО
Research and Training Institutes истраживања и обуку
EAEC, ЕЗАЕ,
European Atomic Energy Community Европска заједница за атомску енергију
Euroatom Евроатом
EAES European Atomic Energy Society ЕДАЕ Европско друштво за атомску енергију
European Agricultural Guidance and Европски фонд за оријентацију и
EAGGF ЕФОГП
Guarantee Fund гаранције у пољопривреди
EAPC Euro-Atlantic Partnership Council СЕАП Савет за евроатлантско партнерство
ЕАR European Agency for Reconstruction ЕАР Европска агенција за реконструкцију
EBAA European Business Aviation Association ЕУАП Европско удружење авио-превозника
European Bank for Reconstruction and
EBRD ЕБРД Европска банка за обнову и развој
Development
EBU European Barge Union ЕУБ Европска унија за барже
EBU European Broadcasting Union ЕБУ Европска радиодифузна унија
EC European Community EЗ Европска заједница
EC European Council EС Европски савет
Европска конференција цивилног
ECAC European Civil Aviation Conference ЕКЦВ
ваздухопловства
ECB European Central Bank ЕЦБ Европска централна банка
Economic Community of Central African Економска заједница држава
ECCAS ЕЗДЦА
States Централне Африке
European Community Humanitarian
ECHO ЕКХО Канцеларија ЕЗ за хуманитарна питања
Office
ECHR European Court of Human Rights ЕСЉП Европски суд за људска права
Court of Justice of the European
ECJ ЕСП Суд правде ЕЗ
Communities
Economic Commission for Latin America Економска комисија УН за Латинску
ECLA УНЕКЛА
(of the UN) Америку
European Conference of Ministers of Европска конференција министара
ECMT ЕКМС
Transport саобраћаја
Европска канцеларија за борбу против
ECO European Cartel Office EКО
картела
Council of Economic and Finance Савет министара за економију и
ECOFIN ЕКОФИН
Ministers финансије
ECOSOC Economic and Social Council (of the UN) ЕССУН Економски и социјални савет УН

143
III АКРОНИМИ

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
Economic Community of West African Економска заједница држава Западне
ECOWAS ЕЗДЗА
States Африке
European Community Shipowners Удружење бродовласника Европске
ECSA УБЕЗ
Association заједнице
ECSC European Coal and Steel Community ЕЗУЧ Европска заједница за угаљ и челик
Европска истраживања у области угља
ECSR European Coal and Steel Research ЕИОУЧ
и челика
Ecu European currency unit еки Eвропска новчана јединица
EDC European Defence Community ЕОЗ Европска одбрамбена заједница
EDF European Development Fund ЕФР Европски фонд за развој
EDM Electronic Data Management ЕУП Eлектронско управљање подацима
Европска јединица за борбу против
EDU European Drugs Unit ЕДУ
дроге
EEA European Economic Area ЕЕП Европски економски простор
Европска агенција за заштиту животне
EEA European Environment Agency ЕАЗЖС
средине
EEB European Export Bank ЕИБ Европска извозна банка
EEB European Environmental Bureau EБЗЖС Европски биро за животну средину
EEC European Economic Community EEЗ Европска економска заједница
EECU European Economic Customs Union ЕЕЦУ Европска економска царинска унија
EES European Economic Space EEП Европски економски простор
EEZ Exclusive economic zone EEЗ Eксклузивна економска зона
EFB European Federation of Biotechnology ЕФБ Европска федерација за биотехнологију
European Forestry Information and Европски систем информисања и
EFICS ЕФИКС
Communication System комуникација у шумарству
EFIP European Federation of Inland Ports ЕФИП Европска федерација речних лука
Европско удружење за слободну
EFTA European Free Trade Association ЕФТА
трговину
Европско удружење за интермодални
EIA European Intermodal Association ЕИА
саобраћај
EIB European Investment Bank ЕИБ Европска инвестициона банка
EIS European Information System ЕИС Европски информациони систем
European Information and Observation Европска информациона и посматрачка
EIONET ЕИОНЕТ
Network мрежа
European League for Economic Европско друштво за економску
ELEC ЕЛЕК
Cooperation сарадњу
Европска организација за молекуларну
EMBO European Molecular Biology Organization ЕОМБ
биологију
EMCF European Monetary Cooperation Fund ЕМКФ Европски фонд за монетарну сарадњу
European Agency for the Evaluation of Европска агенција за оцену
EMEA ЕМЕА
Medicinal Products медицинских производа
EMF European Monetary Fund ЕМФ Европски монетарни фонд
EMI European Monetary Institute ЕМИ Европски монетарни институт
EMS European Monetary System ЕМС Европски монетарни систем
EMU Economic and Monetary Union ЕМУ Економска и монетарна унија

144
Листа акронима

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
Европска агенција за нуклеарну
ENEA European Agency for Nuclear Energy ЕНЕА
енергију
Европско друштво за нуклеарну
ENS European Nuclear Society ЕНС
енергију
EP European Parliament ЕП Европски парламент
EPA European Productivity Agency ЕАП Европска агенција за продуктивност
EPA European Parliamentary Assembly ЕПА Европска парламентарна скупштина
EPC European Political Cooperation ЕПК Европска политичка сарадња
EPO European Patent Office ЕЗП Европски завод за патенте
EPP European People’s Party ЕПП Европска народна партија
ERDF European Regional Development Fund ЕРДФ Европски фонд за регионални развој
Европска федерација синдиката
ERF European Union Road Federation ЕРФ
друмских превозника
ERM Exchange-rate mechanism ЕРМ Механизам девизног курса
European Recovery Programme Програм за обнову и реконструкцију у
ERP ЕРП
(‘Marshall Plan’) Европи („Маршалов план”)
ERT European Round Table of Industrialists ЕРТ Европски округли сто индустријалаца
European Rail Traffic Management Европски систем управљања
ERTMS ЕРТМС
System железничким саобраћајем
ESA European Space Agency ЕСА Европска космичка агенција
ESC European Shippers Council ЕСК Европски савет бродских превозника
ESC / EСK /
Economic and Social Committee Економски и социјални комитет
ECOSOC ЕКОСОК
ESCB European System of Central Banks ЕСЦБ Европски систем централних банака
Европски безбедносни и одбрамбени
ESDI European Security and Defence Identity ЕБОИ
идентитет
ESF European Social Fund ЕСФ Европски социјални фонд
European Secretariat of National Bio- Европски секретаријат националних
ESNBA ЕСНУБ
industry Associations удружења у биоиндустрији
ESPO European Sea Ports Organization ЕСПО Европска организација морских лука
European Strategic Programme for Европски стратешки програм за
ESPRIT Research and Development in Information ЕСПРИТ истраживање и развој информационих
Technology технологија
Европска организација за истраживање
ESRO European Space Research Organization ЕСРО
космоса
Европска федерација транспортних
ETF European Transport Workers Federation ЕФТР
радника
Европски савет за безбедност у
ETSC European Transport Safety Council ЕСБТ
транспорту
European Telecommunications Standards Европски институт за
ETSI ЕТСИ
Institute телекомуникационе стандарде
Европски оператори преносних
ETSO European Transmission System Operators EТСО
система
ETUC European Trade Union Confederation ЕКС Европска конфедерација синдиката
ETUI European Trade Union Institute ЕИС Европски институт синдиката

145
III АКРОНИМИ

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
EU European Union ЕУ Европска унија
EUA European Unit of Account ЕУА Европска обрачунска јединица
EUF European Union of Federalist ЕУФ Европска унија федералиста
European Forum for Renewable Energy Европски форум за обновљиве изворе
EUFORES ЕУФОРЕС
Sources енергије
EUMC European Union Military Committee ВКЕУ Војни комитет Европске уније
EUMS European Union Military Staff ВШЕУ Војни штаб Европске уније
Европска иницијатива за
EURACOM European Action for Mining Communities ЕУРАКОМ
рударске заједнице
Euratom European Atomic Energy Community Евроатом Европска заједница за атомску енергију
European Union Renewable Energy Агенција центара за обновљиву
EUREC ЕУРЕК
Centres Agency енергију Европске уније
Европска агенција за
EUREKA European Research Coordination Agency ЕУРЕКА
координацију истраживања
EURES European Employment Services ЕУРЕС Европска служба за запошљавање
Међубанкарске каматне стопе за евро
EURIBOR European Interbank Offered Rate ЕВРИБОР израчунате уз помоћ европског система
централних банака
European Organization for the Safety of Европска организација за безбедност
Eurocontrol Евроконтрол
Air Navigation ваздушне пловидбе
Eurocorps Multilateral European Force Еврокорпус Европске војне снаге
European Automated Fingerprint Европски систем за аутоматско
Eurodac Евродак
Recognition System (from French abbrev.) препознавање отисака прстију
European Organization for the Европска организација за коришћење
EUMETSAT ЕУМЕТСАТ
Exploitation of Meteorological Satellites метеоролошких сателита
European Union of the Natural Gas Европска унија индустрије природног
EUROGAS ЕВРОГАС
Industry гаса
Eurogroup European group within NATO from 1970 Еврогрупа Европска група у НАТО-у од 1970.
Орган ЕУ за сарадњу у истрази и
Body for investigation and prosecution of
Eurojust Евројуст кривичном гоњењу прекограничног
serious cross-border crime
криминала
EUR-OP Office of Official Publications of the Биро за службене публикације
БСПЕЗ
(OOPEC) European Communities Европских заједница
European organization of the oil refining Европска организација за прераду и
EUROPIA ЕВРОПИА
and marketing industry пласман нафте
Europol European Police Office Европол Биро европске полиције
Education information network in the Мрежа образовних информација
Eurydice Еуридика
European Community Европске заједнице
European Telecommunications Satellite Европска организација
EUTELSAT ЕУТЕЛСАТ
Organization телекомуникационих сателита
Европско удружење за
EWEA European Wind Energy Association ЕУЕВ
енергију ветра
Food and Agricultural Organization of Организација УН за храну и
FAO ФАО
UN пољопривреду
Министарство за спољне послове и
FCO Foreign and Commonwealth Office ФКО
Комонвелт
FDI Foreign direct investment ФДИ Директне стране инвестиције

146
Листа акронима

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
Партија слободних демократа
FDP Free Democratic Party (Germany) ФДП
(Немачка)
Европска федерација регионалних
European Federation of Regional Energy
FEDARENE ФЕДАРЕНЕ агенција за енергетику и заштиту
and Environment Agencies
животне средине
International Federation for Information Међународна федерација за
FID МФИД
and Documentation информације и документацију
Financial Instrument for Fisheries Инструмент финансирања развоја
FIFG ИФРР
Guidance рибарства
FN Front National (National Front, France) НФ Национални фронт (Француска)
Министарсво спољних послова Велике
FO Foreign Office (Britain) ФО
Британије
FOB Prices free-on-board ФОБ (Цена) франко брод
FOC Forum of Consultation (of WEU) КФ Консултативни форум (ЗЕУ)
FORATOM European Atomic Forum ФОРАТОМ Европски атомски форум
FRG Federal Republic of Germany СРН Савезна Република Немачка
FTA Free Trade Agreement ФТА Споразум о слободној трговини
Слободна трговинска зона Северне
FTAA Free Trade Area of Americas ФТАА
иЈужне Америке
Бивша Југословенска Република
FYROM Former Yugoslav Republic of Macedonia БЈРМ
Македонија
GAC General Affairs Council СОП Савет за опште послове
GATS General Agreement on Trade in Services ГАТС Општи споразум о трговини услугама
Општи споразум о царинама и
GATT General Agreement on Tariffs and Trade ГАТТ
трговини
GCC Gulf Cooperation Council ССДЗ Савет за сарадњу држава Залива
GDP Gross Domestic Product БДП Бруто друштвени производ
German Democratic Republic (East
GDR ДДР Демократска Република Немачка
Germany)
Саветодавна група за генетску
GMAG Genetic Manipulation Advisory Group СГГМ
манипулацију
GMO Genetically modified organism ГМО Генетски модификовани организми
Група националних експерата
Group of National Experts (on Safety and
GNE ГНЕ (за безбедност и регулативу у
Regulation in Biotechnology)
биотехнологији)
GNP Gross National Product БНП Бруто национални производ
GSP Generalized System of Preferences ОСП Општи систем преференцијала
Међународна агенција за атомску
IAEA International Atomic Energy Agency МААЕ
енергију
IAR International Authority for the Ruhr МВР Међународна власт за Рур
International Association of Social Међународно удружење социјалних
IASS МУСО
Security осигурања
Међународно удружење ваздушних
IATA International Air Transport Association МУВП
превозника
IBE International Bureau of Education МБО Међународни биро за образовање

147
III АКРОНИМИ

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
International Bank for Reconstruction and
IBRD МБОР Међународна банка за обнову и развој
Development
Међународна организација за цивилно
ICAO International Civil Aviation Organization МОЦВ
ваздухопловство
ICC International Chamber of Commerce МТК Међународна трговинска комора
International Council for the Exploration Међународни савет за истраживање
ICES МСИМ
of the Seas мора
International Confederation of Free Trade Међународна конфедерација уније
ICFTU МКУСС
Unions слободних синдиката
ICJ International Court of Justice МСП Међународни суд правде
ICRC International Committee of Red Cross МКЦК Међународни комитет Црвеног крста
International Centre for Settlement of Међународни центар за решавање
ICSID МЦРИС
Investment Disputes инвестиционих спорова
IDA International Development Association МУР Међународно удружење за развој
IDB Inter-American Development Bank МБР Међуамеричка банка за развој
IDP Integrated Development Programme ИРП Интегрисани развојни програм
IEA International Energy Agency МАЕ Међународна агенција за енергију
IEPG Independent European Programme Group НЕПГ Независна европска програмска група
International Fund for Agricultural Међународни фонд за пољопривредни
IFAD МФПР
Development развој
IFC International Finance Corporation МФК Међународна финансијска корпорација
International Federation of Library Међународна федерација библиотека и
IFLA МФББУ
Associations and Institutions библиотекарских удружења
(NATO-led) Implementation Force in Снаге за имплементацију у Босни
IFOR ИФОР
Bosnia (предвођене НАТО-ом)
IGC Intergovernmental conference МВК Међувладина конференција
IGO Intergovernmental organization МВО Међувладина организација
IIA Inter-Institutional Agreement МИУ Међуинституционални уговор
International Institute for Educational Међународни институт за планирање
IIEP МИПО
Planning образовања
ILO International Labour Organization МОР Међународна организација рада
IMF International Monetary Fund ММФ Међународни монетарни фонд
IMO International Maritime Organization МПО Међународна поморска организација
IMP Integrated Mediterranean Programmes ИМП Интегрисани медитерански програм
Европска мрежа за спровођење и
European Network for the Implementation
IMPEL ИМПЕЛ примену права из области животне
and Enforcement of Environmental Law
средине
International Mobile Satellite Међународна организација за мобилне
IMSO ИМСО
Organization комуникације преко сателита
Међународни одбор за контролу
INCB International Narcotics Control Board МОКН
наркотика
Incoterms International commerce terms ИНКОТЕРМС Међународни трговински термини
INE Inland Navigation Europe ЕУП Европска унутрашња пловидба
International non-governmental
INGO МНВО Међународна невладина организација
organization

148
Листа акронима

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
Институт за интеграције у Латинској
INTAL Institute for Latin American Integration ИИЛА
Америци
Међународно удружење
Interpol International Criminal Police Association Интерпол
криминалистичких полиција
Community initiative concerning border Иницијатива Заједнице за потпору
Interreg Интеррег
areas развоја пограничних подручја
International Telecommunications Међународна телекомуникациона
INTELSTAT ИТСО
Satellite Organization сателитска организација
Група корисника информационих
INTUG Information Technology User Group ИНТУГ
технологија
Светска организација за заштиту
IOE International Office of Epizootics ИОЕ
здравља животиња
Међународна организација за
IOM International Organization for Migration ИОМ
миграције
IPE International Political Economy МПЕ Међународна политичка економија
Integrated Pollution Prevention and Јединствена политика превенције и
IPPC ЈППКЗ
Control контроле загађења
IPR Intellectual property rights ИПР Права интелектуалне својине
IR International Relations МО Међународни односи
IRF International Road Federation МФП Међународна федерација за путеве
Унапређене комбиноване железничке
IRIS Innovative Rail Intermodal Services ИРИС
услуге
IRU International Road Union ИРУ Међународно удружење за путеве
Међународна стандардна
International Standard Industrial
ISIC ИСИК класификација индустријских
Classifiaction
делатности
International Organization for Међународна организација за
ISO ИСО
Standardization стандардизацију
Инструмент структурне политике у
ISPA Pre-accession structural instrument ИСПА процесу придруживања (за животну
средину и транспорт)
IT Information technology ИТ Информациона технологија
ITC International Trade Center МТЦ Међународни трговински центар
ITO International Trade Organization МТО Међународна трговинска организација
ITQ Individual transferable quota ППК Појединачна преносива квота
International Transportation Safety Међународно удружење за безбедност
ITSA МУБП
Association превоза
International Telecommunication Satellite Међународна организација за
ITSO ИТСО
Organization телекомуникационе сателите
Међународна унија за
ITU International Telecommunications Union ИТУ
телекомуникације
International Union for Conservation of Међународна унија за очување
IUCN МУОПР
Nature and Natural Resources природе и природних ресурса
IULA International Union of Local Authorities МУЛА Међународна унија локалних управа
Заједничка ваздухопловна власт
JAA Joint Aviation Authority JAA
европских земаља
Заједнички ваздухопловни стандарди
JAR Joint Aviation Requirements (of JAA) JAР
(од ЈАА)

149
III АКРОНИМИ

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
JHA Justice and Home Affairs ПУП Правосуђе и унутрашњи послови
LAES Latin American Economic System ЛАПС Латиноамерички привредни систем
Удружење за интеграцију држава
LAIA Latin American Integration Association УИДЛА
Латинске Америке
LCD Less developed country МРД Мање развијена држава
Мултилатерални споразум о
MAI Multilateral Agreement on Investment МСИ
инвестицијама
MCAs Monetary Compensation Amounts МКА Сума монетарне компензације
Multidisciplinary Group on Organized Мултидисциплинарна група за борбу
MDG МГБПОК
Crime против организованог криминала
MEP Member of the European Parliament ПЕП Посланик Европског парламента
Common Market of the Southern Cone Заједничко тржиште држава крајњег
Mercosur МЕРКОСУР
(Mercado Comun del Sur) југа Јужне Америке
MFN Most-favoured nation (GATT) СНН Статус најповлашћеније нације
Multilateral Investment Guarantee Агенција за мултилатералне
MIGA АМИГ
Agency инвестиционе гаранције
United Nations Mission for the Мисија УН за референдум у Западној
MINURSO МИНУРСО
Referendum in Western Sahara Сахари
Мултинационална корпорација
MNC Multinational corporation МНКОРП
(акционарско друштво)
MNE Multinational enterprise МНК Мултинационална компанија
Mouvement Republicain Populaire Национални републикански покрет
MRP НРП
(French abbrev.) (Француска)
Magreb Algeria, Morocco, and Tunisia Магреб Алжир, Мароко и Тунис
Mashreq Jordan, Egypt, Lebanon and Syria Машрек Јордан, Египат, Либан и Сирија
NACC North Atlantic Cooperation Council САСС Североатлантски савет за сарадњу
Организација за рибарство у
NAFO Northwest Atlantic Fisheries Organization НАФО
северозападном Атлантику
Северноамерички споразум о
NAFTA North American Free Trade Agreement НАФТА
слободној трговини
NATO North Atlantic Treaty Organization НАТО Североатлантски пакт
NCPI New Commercial Policy Instrument НИТП Нови инструмент трговинске политике
Национална демократска партија
NDP National Democratic Party (Germany) НДП
(Немачка)
NEA Nuclear Energy Agency АНЕ Агенција за нуклеарну енергију
Комисија за рибарство у
NEAFC North East Atlantic Fisheries Commission КРСИА
североисточном Атлантику
National Federation of Fishermen’s Национална федерација рибарских
NFFO НФРО
Organization организација
Национална унија пољопривредних
NFU National Farmers’ Union (UK) НУПП
произвођача (УК)
NGO Non-governmental organization НВО Невладина организација
NIEO New International Economic Order НМЕП Нови међународни економски поредак
Хармонизована номенклатура за
Harmonised nomenclature for the foreign
NIMEXE НИМЕКСЕ спољнотрговинску статистику земаља
trade statistics of the EEC countries
ЕЕЗ

150
Листа акронима

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
NT National Treatment НТ Национални третман
NTB Non-Tariff Barrier НЦБ Нецаринска баријера
Organization of Arab Petroleum Организација арапских држава
OAPEC ОАПЕК
Exporting Countries извозница нафте
OAS Organization of American States ОАД Организација америчких држава
OAU Organization of African Unity OAJ Организација афричког јединства
Организација централноамеричких
OCAS Organization of Central American States ОЦАД
држава
OCR Optical Character Recognition ОЧЗ Оптички читач знакова
OCT Overseas Countries and Territories ПЗТ Прекоморске земље и територије
Organization for Economic Cooperation Организација за економску сарадњу и
OECD ОЕСР
and Development развој
Organization for European Economic Организација за европску економску
OEEC ОЕЕС
Cooperation сарадњу
Official Journal of the European
OJL СЛЕЗ Службени лист Европских заједница
Communities, Law Series
Европски биро за борбу против
OLAF European Anti-fraud Office ОЛАФ
превара
ONP Open Network Provision ОНП Одредбе о отвореној мрежи
OOPEC Office for Official Publications of the Канцеларија за службене публикације
КСПЕЗ
(EUR-OP) European Communities Европских заједница
Organization for Prohibition of Chemical Организација за забрану ширења
OPCW ОЗШХН
Weapons хемијског наоружања
Organization of the Petroleum Exporting
OPEC ОПЕК Организација земаља извозница нафте
Countries
Organization for Security and Организација за безбедност и сарадњу
OSCE ОЕБС
Cooperation in Europe у Европи
Intergovernmental Organization for Међувладина организација за
OTIF ОТИФ
International Carriage by Rail међународни превоз робе железницом
PASOK Panhellenic Socialist Party (Greece) ПАСОК Свегрчка социјалистичка партија
PCIJ Permanent Court of International Justice СМС Стални суд међународнe правде
PCP Portuguese Communist Party ПКП Комунистичка партија Португалије
Програм помоћи за економско
Assistance for Economic Restructuring in
PHARE ФАРЕ реструктурирање држава Средње и
the countries of Central and East Europe
Источне Европе
PfP Partnership for Peace ПМ Партнерство за мир
International Navigation Association Међународно удружење за навигацију
PIANC МУН
(both land and maritime navigation) (речну и поморску)
Grouping of five successive Council Група од пет узастопних
Piatnica Пиатника
presidencies председавајућих Савета
Палестинска ослободилачка
PLO Palestine Liberation Organization ПЛО
организација
PR Proportional Representation ПРП Пропорционално представљање
PS Socialist Party (Parti Socialistе, France) ПС Социјалистичка партија Француске
PSC Political and Security Committee ПБО Политичко-безбедносни одбор
PSP Portuguese Socialist Party ПСП Социјалистичка партија Португалије

151
III АКРОНИМИ

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
PTT Post, Telegraph and Telephone ПТТ Пошта, телеграф и телефон
QMV Qualified Majority Voting ГКВ Гласање квалификованом већином
QR Quantitative restriction КО Квантитативна ограничења
RDF Regional Development Fund ФРР Фонд за регионални развој
RDP Regional development plan ПРР План за регионални развој
Community Initiative programme for the Програм Заједнице за реоријентацију
Rechar Речар
conversion of coal mining areas рударских подручја
Споразум о регионалном економском
REPA Regional economic partnership agreement РЕПА
партнерству
External Economic Relations (Committee) Међународни економски односи
REX РЕКС
(of the EP, from French abbrev.) (Одбор) (Европског парламента)
Споразум о стабилизацији и
SAA Stabilization and Association Agreement ССП
придруживању
South Asian Association for Regional Јужноазијско удружење за регионалну
SAARC СААРК
Cooperation сарадњу
SA Statement of Assurance ИО Изјава о осигурању
Виша саветодавна група за
SAGB Senior Advisory Group for Biotechnology САГБ
биотехнологију
Споразум о ограничавању
SALT Strategic Arms Limitation Treaty САЛТ
стратегијског наоружања
Special Accession Programme for Посебни приступни програм ЕУ за
Sapard Сапард
Agriculture and Rural Development пољопривреду и рурални развој
Standards and Recommended Practices Стандарди и препоручени поступци
SARP САРП
(of ICAO) (ИЦАО-а)
SCA Special Committee on Agriculture СОП Специјални одбор за пољопривреду
Социјалдемократска партија
SDP Social Democratic Party (Britain) СДП
(В. Британија)
SDP Social Democratic Party (Germany) СДП Социјалдемократска партија (Немачка)
SEA Single European Act ЈЕА Јединствени европски акт
SEATO South-East Asia Treaty Organization СЕАТО Пакт за безбедност Југоисточне Азије
Инцијатива за сарадњу у Југоисточној
SECI Southeast European Cooperative Initiative СЕКИ
Европи
SEM Single European market ЈЕТ Јединствено европско тржиште
SFC Sea Fisheries Committee КПР Комитет за поморско рибарење
SFOR Stabilization Force СФОР Снаге за стабилизацију
SG Steering Group УО Управни одбор
Конвенција о примени
SIC Schengen Implementing Convention КПШС
Шенгенског споразума
Supplementary Information System of Систем додатних информација
SIRENE СИРЕНЕ
Schengen Шенгенског споразума
SIS Schengen Information System ШИС Шенгенски информациони систем
Simpler Legislation for the Internal Поједностављено законодавство за
SLIM СЛИМ
Market унутрашње тржиште
SME Small and medium-sized enterprises МСП Мала и средња предузећа
European Community action programme Акциони програм Заједнице у области
SOCRATES СОКРАТЕС
in the field of education образовања

152
Листа акронима

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
SOEC / Statistical Office of the European
Евростат Статистички завод Европске заједнице
Eurostat Communities
SPD Single programming document ЈПД Јединствени програмски документ
System for the Stabilization of Export Систем за стабилизацију извозних
Stabex Стабекс
Earnings прихода
Преговори о смањењу стратегијског
START Strategic Arms Reduction Talks СТАРТ
наоружања
Scientific, Technical, and Economic Научни, технички и економски одбор
STECF НТЕКР
Committee for Fisheries за рибарство
TAB Technical Assistance Bureau БТП Биро за техничку помоћ
TABD Transatlantic Business Dialogue ТАДП Трансатлантски дијалог привреде
Technical Assistance for the
TACIS ТАЦИС Техничка помоћ за ЗНД
Commonwealth of Independent States
Technical Assistance Information Канцеларија за размену информација о
TAIEX ТАИЕКС
Exchange Office техничкој помоћи
Integrated tariff of the European Интегрисана царинска тарифа
Taric Тарик
Communities Европских заједница
Прописи у вези са трговинским
TBR Trade Barriers Regulation ТБР
баријерама
TBT Technical barrier to trade ТПТ Техничке препреке трговини
TCA Trade and cooperation agreements СТС Споразуми о трговини и сарадњи
Revised Treaty of Rome (Treaty of the Уговор о Европским заједницама
TEC УЕЗ
European Community) (Ревидирани Римски уговор)
Text transmission service enabling the Сервис за пренос текста којим се
Teletext various functions of text processing to be Телетекст омогућавају различите функције
carried out remotely обраде текста на даљину
Trans-European Mobility Programme for Трансевропски програм за сарадњу у
TEMPUS ТЕМПУС
University Studies области високог школства
TEN Trans-European Network ТЕМ Трансевропске мреже
TEP Transatlantic Economic Partnership ТЕП Трансатлантско економско партнерство
TEU Treaty on European Union УЕУ Уговор о Европској унији
TGO Transgovernmental organisation ТВО Трансвладина организација
TNC Transnational corporation ТНК Транснационална корпорација
TNO Transnational organisation ТНО Транснационална организација
ToA Treaty of Amsterdam АУ Амстердамски уговор
Terrorism, Radicalism, Extremism, Тероризам, радикализам, екстремизам,
Trevi Violence, Information (agreement on ТРЕВИ насиље, информација (споразум о
internal security cooperation) сарадњи у унутрашњим пословима)
Споразум о трговинским
TRIMS Trade related investment measures ТРИМС
инвестиционим мерама
Trade-related Aspects of Intellectual Трговински аспекти права
TRIPS ТРИПС
Property Rights интелектуалне својине
Grouping of three successive Council Група од три узастопна председника
Troika Тројка
presidencies Савета (садашњи, претходни и будући)
UAS Union of African States УАД Унија афричких држава
Union for French Democracy (from
UDF ДУФ Демократска унија Француске
French abbrev.)

153
III АКРОНИМИ

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
UIA Union of International Association УМУ Унија међународних удружења
UIC International Union of Railways МУЖ Међународна унија железница
International Union of Combined Road Међународна унија комбинованих
UIRR МУКДЖР
/ Rail Transport Companies друмско-железничких превозника
UK United Kingdom УК Уједињено Краљевство
UN United Nations УН Уједињене нације
UNAMIR UN Assistance Mission for Rwanda УНАМИР Мисија УН за помоћ Руанди
UN Conference on Environment and Конференција УН о животној средини
UNCED УНКЕД
Development и развоју
UN Conference on the Human
UNCHE УНКХЕ Конференција УН о животној средини
Environment
UN Commission on International Trade Комисија УН о међународном
Uncitral УНКИТРАЛ
Law трговинском праву
UNCLOS UN Conference on the Law of the Sea УНКЛОС Конференција УН о праву мора
UNCRD UN Centre for Regional Development УНЦРД Центар УН за регионални развој
UN Confidence Restoration Organisation Организација УН за обнављање
UNCRO УНКРО
in Croatia поверења у Хрватској
UN Conference on Trade and
Unctad УНКТАД Конференција УН о трговини и развоју
Development
UNDOF UN Disengagement Observer Force УНДОФ Снаге УН за посматрање и раздвајање
UNDP UN Development Programme УНДП Програм УН за развој
UNECE UN Economic Commission for Europe УНЕКЕ Економска комисија УН за Европу
UNEF UN Emergency Force УНЕФ Снаге УН за брза дејства
UNEP UN Environment Programme УНЕП Програм УН за животну средину
UN Educational, Scientific and Cultural Организација УН за просвету, науку и
Unesco Унеско
Organization културу
UN Framework on Convention on Оквир УН за конвенцију о климатским
UNFCCC УНОККП
Climate Change променама
UNFPA UN Fund for Population Activities УНФПА Фонд УН за становништво
UNHCR UN High Commissioner for Refugees УНХЦР Високи комесар УН за избеглице
Union of Industrial and Employers’ Унија савеза европских индустријалаца
UNICE УНИКЕ
Confederations of Europe и послодаваца
Unicef UN Children’s Fund Уницеф Фонд УН за децу
Организација УН за индустријски
Unido UN Industrial Development Organization УНИДО
развој
UNIFE Union of European Railway Industries УНИФЕ Унија европске железничке индустрије
Union for International Navigation of the
UNIR УНИР Унија за међународну пловидбу Рајном
Rhine
UN Research Institute for Social Институт УН за истраживање
UNIRISD УНИРИСД
Development друштвеног развоја
Inter-governmental programme for Међувладин програм за сарадњу у
UNISIST cooperation in the field of scientific and УНИСИСТ области научних и технолошких
technological information информација
UNITAR UN Institute for Training and Research УНИТАР Институт УН за обуку и истраживање
UNMIBH UN Mission in Bosnia and Herzegovina УНМИБХ Мисија УН за БиХ

154
Листа акронима

Акроним Акроним
Пун назив Пун назив
у на српском
на енглеском језику на српском језику
оригиналу језику
UNMIK UN Interim Administration in Kosovo УНМИК Привремена управа УН на Косову
UNMOP UN Mission of Observers in Prevlaka УНМОП Посматрачка мисија УН на Превлаци
UNO United Nations Organization ОУН Организација уједињених нација
UN Preventive Deployment Force Tрупе УН за превенцију
UNPREDEP УНПРЕДЕП
(in Macedonia) (у Македонији)
UNPROFOR UN Protection Force in Bosnia УНПРОФОР Заштитне снаге УН у Босни
UNSCOB UN Special Committee on the Balkans УНСКОБ Специјални комитет УН за Балкан
UN Transitional Administration for
Прелазна управа УН за Источну
UNTAES Eastern Slavonia, Baranja and Western УНТАЕС
Славонију, Барању и Западни Срем
Sirmium
Организација УН за надгледање
UNTSO UN Truce Supervisory Organization УНТСО
примирја
UPU Universal Postal Union СПС Светски поштански савез
UR Uruguay Round УР Уругвајска рунда
US, USA United States (of America) САД Сједињене Америчке Државе
United States International Trade Међународна трговинска комисија
USITC УСИТЦ
Commission Сједињених држава
Савез Совјетских Социјалистичких
USSR Union of Soviet Socialist Republics СССР
Република
USTR United States’ Trade Representative УСТР Трговински представник САД-а
VAT Value Added Tax ПДВ Порез на додату вредност
West African Economic and Monetary Западноафричка економска и
WAEMU ЗАЕМУ
Union монетарна унија
World Commission on Environment and Светска комисија за животну средину
WCED ВЦЕД
Development и развој
WCL World Confederation of Labour СКР Светска конфедерација рада
WEU Western European Union ЗЕУ Западноевропска унија
WEF World Economic Forum СЕФ Светски економски форум
WFP World Food Programme СПХ Светски програм хране
WG Working Group РГ Радна група
WHO World Health Organization СЗО Светска здравствена организација
Светска организација за интелектуалну
WIPO World Intellectual Property Organization СОИС
својину
WMO World Meteorological Organization СОМ Светска организација за метеорологију
World Summit on Sustainable
WSSD ССОР Светски самит о одрживом развоју
Development
WTO World Trade Organization СТО Светска трговинска организација
WTO World Tourism Organisation СТУРО Светска туристичка организација
Светски фонд за дивље животиње и
WWF World Wildlife Fund for Nature СФДЖП
природу

155
ПРИЛОГ I

Структура броја EУ акта према ЦEЛЕКС класификацији и према Службеном листу EУ


Пример:
(1) Број EУ акта према ЦEЛЕКС класификацији:
Бројеви EУ прописа су дати према следећој ЦEЛЕКС класификацији: XGGGGYnnnn.
Nа пример, број 31970L0156 је структурисан на следећи начин:
Тип
Сектор Година Број
документа

3 1970 L 0156

1, 2, 3, 4, 5
GGGG
(година – 4 места)
L – Директива
D – Oдлука
R – Уредба
A – Уговор
nnnn

Број у Сл. листу представљен је као: (OJ L 042 23.02.1970 R.0001 – 0015)
OJ Серија Број Датум Страна
(од – до)
OJ L 042 23.02.1970 P. 0001 – 0015

OJ

L,C

nnn

дд.мм.гггг

R.
xxxx-
зззз
Пажња: Aко у референци Сл. листа, P. xx
за број страна, стоји само просечан
P. xxx (дефинисана је само почетна број
страна), у извештају СписакEУ.pdf, страна: 10
дат је просечан број страна: 10.
Mолимо Вас да проверите тачан
број страна.
* Детаљно објашњење састављања акта EУ према Целекс класификацији може се наћи у документу
Celex reference manual – Appendices – Appendix B.

157
ПРИЛОГ II
Схематска структура акта

158
159

You might also like