You are on page 1of 160

Приручник за превођење

правних аката Европске уније

Приручник за превођење правних аката Европске уније

Издавач
Републикa Србијa
Влада
Канцеларија за европске интеграције

За издавача
др Милица Делевић

Приредио
Дарко Радојичић

Правнотехничка редактура
Канцеларија за европске интеграције и Републички секретаријат за законодавство

Друго, измењено и допуњено издање
Београд, 2009.

Прелом и штампа
ИГП Ексцелзиор, Нови Београд

ISBN
978-86-84979-35-5

САДРЖАЈ

УВОД...................................................................................................................................................................... 7
I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ............................................................................. 9
ОПШТА УПУТСТВА.......................................................................................................................................... 10
ЗАДРЖАВАЊЕ ФОРМЕ ОРИГИНАЛА................................................................................................. 11
ТЕХНИЧКА УПУТСТВА ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА ПРЕВОДА............................................................... 12
ТРАЖЕЊЕ ИЗВОРНОГ ТЕКСТА............................................................................................................ 12
ПОСЕБНА УПУТСТВА...................................................................................................................................... 13
НАСЛОВ ДОКУМЕНТА . ........................................................................................................................ 13
I ВРСТА ДОКУМЕНТА..........................................................................................................................13
А. Уредбе.......................................................................................................................................13
Б. Директиве................................................................................................................................14
В. Одлуке.......................................................................................................................................14
Г. Препоруке.................................................................................................................................15
Д. Други акти...............................................................................................................................15
II ДАТУМ ДОКУМЕНТА ......................................................................................................................16
III ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТА . ...............................................................................................................17
A. Правни основ Заједничких ставова и Заједничких акција...................................................19
Б. Прописи који се односе на уговоре, споразуме и одлуке мешовитих органа.....................19
IV ИНФОРМАТИВНИ ДОДАТАК.........................................................................................................20
А. Информација о нотификацији адресата.............................................................................. 20
Б. Информација од значаја за Европски економски простор.................................................. 20
В. Информација о обавезном језику текста............................................................................. 20
Г. Број документа, уколико није наведен у делу I..................................................................... 20
Д. Подаци о поступку.................................................................................................................. 20
ПРЕАМБУЛА............................................................................................................................................. 21
I НАЗИВ ОРГАНА КОЈИ ИЗДАЈЕ АКТ................................................................................................21
II РЕЦИТАТИВ.........................................................................................................................................23
А. Могућа форма..........................................................................................................................23
Б. Упутство за примарно законодавство.................................................................................23
В. Упутство за секундарно законодавство..............................................................................23
Г. Упутство за припремни поступак........................................................................................24
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ.................................................................................................................................26
A. Стари систем за прописе издате до 1. јуна 1999. године..................................................26
Б. Нови систем (за прописе са важношћу од 1. јуна 1999. године)........................................26
В. Уобичајени облици образложења .........................................................................................27

3

................................46 V УПУЋИВАЊЕ........................................................................60 Д........................................................................................66 II НАЗИВИ ПУБЛИКАЦИЈА....64 А................. Основна структура.......................... 66 I НАЗИВИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНАТА............................................................................................................................................... Одредбе које се односе на важење и ступање на снагу прописа...............31 II НАСЛОВИ ОДРЕДАБА.. Дефиниције................................................................................48 В......................................................32 III ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА КОМИСИЈУ....................... Упућивање у фуснотама.......................................................................... .......................................................................................................................72 4 .............................64 Ж........................................................................... одлука и оквирних одлука.43 В..................................................................................... Статистичка класификација ЕЗ................................................................................................................................................................................................................. Датирање................................ Изрази којима се мења или престаје да важи правни пропис................33 IV НАЧИН ИЗМЕНЕ ПРАВНИХ АКАТА...........................................................................................................................72 VIII РАЗНО................................................................................................................... Завршне реченице директива и уредаба............................................................................................................................64 VIII ДАТИРАЊЕ И ПОТПИСИ......................................................................48 А................................................................54 А........................................................................................................45 б) Допуњавање одредаба исте врсте................................................................63 Е.29 ТЕКСТ ДОКУМЕНТА................................... Измене делова правних прописа.......................................................................................................................................................... Набрајање...................................................................................................... Измена и престанак важења правног прописа......50 Г................48 Б............................43 2............................................................ Делимична измена........................ Престанак важења (брисање).................................................................... Одредбе за примену уредаба..............................58 В............................................................................................ Одредбе које се односе на акте заједничких органа у оквиру споразума са трећим земљама...........................................43 1.. 29 I СТРУКТУРА ТЕКСТА...............................................45 а) Додавање нове одредбе.................................................71 VI ВАЛУТЕ..........................................61 Ђ.................43 3...............54 VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ...................64 Б... Измена у целини .....................................................................................44 4........................................................................................................... Комбинована номенклатура............................................................ став …) и наведени............................................................................................................................... Упућивање на делове аката и појединих одредаба Заједнице.......................................................................................................................30 В. Потписи........................................................................................................................................................................ Тарик и хармонизовани систем...........................................................51 VI НАБРАЈАЊЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ..............................................................................29 A..54 Б...................... Одредбе о извештајима и проверама............................................................... Објављивање..........................................................................САДРЖАЈ IV УСВАЈАЊЕ.......................... Упућивање на делове докумената....52 Б................................................................42 Б...........................................................31 Г...........................................................................................................................................................51 Д....................................................42 А.................68 IV НАЗИВИ СЛУЖБЕНИХ ЈЕЗИКА ЕУ................................................................................................................................................... Посебни делови документа и њихова подела... Одредбе које се односе на објављивање......... Упућивање помоћу речи овај (члан.. Упућивање на акт Заједнице.....................29 Б...................................................................................................................................................52 A.......70 V УПОТРЕБА СКРАЋЕНИЦА И СКРАЋЕНИХ ИЗРАЗА.........................68 III НАЗИВИ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕУ (И ЊИХОВ РЕДОСЛЕД).........................65 НЕКИ ОПШТИ ТЕРМИНИ............................................................................. Додатак...............................................................................................71 VII ЛАТИНСКИ ИЗРАЗИ У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ................................................................................................59 Г.............. Одредбе које се односе на уговоре и споразуме...........................................................

.............91 4...........104 7....................................2...................... Decision concerning negotiating directives.......121 1........................ Посебан облик..............2... Final acts . Regulations (general)......1. Regulations concerning the 1..83 2... ОДЛУКЕ SUI GENERIS.......................1............. Exceptional form.............123 1.. 114 ОДЛУКЕ SUI GENERIS....... Међународни споразуми...................... DIRECTIVES.................................108 ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА.... Usual form...... SUI GENERIS DECISIONS..... Одлуке о упутствима за преговарање... 116 4............................105 7...........................................................................2....120 ДРЖАВА ЧЛАНИЦА................. Изјаве................................... Декларацијe.....108 1...129 2.............2............126 1........2.....................133 2....................105 7..............................1.......... Посебан облик...............101 6.................................................................................. АКТИ ЗА ПРИМЕНУ МЕЂУНАРОДНИХ INTERNATIONAL AGREEMENTS........... 113 3..........................2...............................133 2.79 1...1................. Одлуке о потписивању и provisional application of привременој примени international agreements.......................... Decision authorizing the Commission to 2......2..........................104 7..... РЕЗОЛУЦИЈЕ............1.........1.....122 СПОРАЗУМА..................74 1..133 2.... УРЕДБЕ....................102 6.................................. ИЗЈАВЕ И ДЕКЛАРАЦИЈЕ............73 I ACTS OF THE COUNCIL........ Уредбе (опште)............. PROCEDURAL ACTS LINKED WITH 2........78 1....1........137 2.............. REGULATIONS.............................................................1. Declarations....... ТЕКСТОВИ МЕЂУНАРОДНИХ AGREEMENTS........................ ОДЛУКЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА ARTICLE 249 EC TREATY..123 1..........78 међународних споразума........................................... ЗАКЉУЧЦИ.........75 1.... Recommendations in simple form.... Уобичајени облик.90 3...... 117 III ACTS OF THE REPRESENTATIVES OF THE III АКТИ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДА GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES.........................1............2...2.. Одлуке (опште)......1..........1..........1....75 1................................................................... International Agreements.............1.....75 1......................... УРЕДБЕ......... Treaties and Conventions... ПРЕПОРУКЕ........128 1............................... Завршни акти ........1.......... Уредбе о закључивању conclusions of international agreements......122 IV МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМИ ...... REGULATIONS... Exceptional form................................100 5............................97 4.................................... RESOLUTIONS..136 2....2..............137 2...2..........................................................................120 1.......... Препоруке у разрађеном облику......98 4.......1.............................................. Међународни уговори и конвенције................ Two-stage procedure..87 3............. Уобичајени облик..86 међународних споразума ...................... DIRECTIVES....... CONCLUSIONS ...........109 1.............1...........2........2.2......................................97 4.........107 II АCTS COMMON TO THE EUROPEAN II ЗАЈЕДНИЧКИ АКТИ ЕВРОПСКОГ PARLIAMENT AND THE COUNCIL....106 7... ДИРЕКТИВЕ........3. INTERNAL AGREEMENTS.....132 2..................................................121 IV INTERNATIONAL AGREEMENTS................................... УНУТРАШЊИ СПОРАЗУМИ...........................................2....................................132 преговара о међународном споразуму........... Одлука којом се Комисија овлашћује да negotiate an international agreement..................................................74 1.....................96 4. DECISIONS WITHIN THE MEANING OF 2.... 136 2......... RECOMMENDATIONS..................................2. STATEMENTS AND DECLARATIONS......... TEXTS OF INTERNATIONAL 1........136 2............1..................3..1.................2...........1.......... САДРЖАЈ II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА........ 112 249.....................103 7.........1.... ДИРЕКТИВЕ..........................83 2. Decisions concerning the signing and 2......2...2..........137 5 ..............99 5.....1..................2.......134 2.........1.......... Usual form..........2......................................74 I АКТИ САВЕТА .................96 4............................135 2.........................127 1..................................79 2..............................................................82 2...............................109 2.............................82 2................. Двостепени поступак.........2....................... SUI GENERIS DECISIONS.......... Препоруке у једноставном облику..............123 1...........132 СПОРАЗУМА..... Decisions (general)..... УГОВОРА О ЕЗ................... Statements...............122 1.......... Recommendations in more elaborate form..... 115 4...

.....................................158 6 ........................................................................................ 157 ПРИЛОГ II Схематска структура акта...................................................................................................................................139 ПРИЛОГ I Структура броја EУ акта према ЦEЛЕКС класификацији и према Службеном листу EУ ................................ 139 ЛИСТА АКРОНИМА...........................................................................................................САДРЖАЈ III АКРОНИМИ.................................

наведени су називи држава чланица. а у неким случајевима и детаљнија. припрема правних тековина ЕУ на службеном језику показала се као највећи преводилачки подухват већине нових држава чланица Европске уније. судска пракса Европског суда правде. у сарадњи с Канцеларијом за европске интеграције. Закључком 05 број 011-2214/2009 Влада је задужила Републички секретаријат за законодавство да.000 страница Службеног листа. текстом. објашњења у вези са преамбулом. и споразумe са трећим државама које су склопиле државе чланице. Правне тековине Европске уније обухватају корпус заједничких права и обавеза који важе за све државе чланице у оквиру Европске уније и који се може поделити у три категорије. изменама и допунама.000 до 5. проблема и нових идеја које ће се јавити у пракси. године. Ради уједначавања превода. упућивањем. Да би преводиоци и редактори дошли до најадекватнијих значења. преводилачке меморије и докумената. француском и немачком језику. Због обима прописа који се објављују у Службеном листу Европске уније (у овом тренутку око 115. као и често употребљаване синтагме. године усвојила Информацију о припреми правних тековина ЕУ на српском језику са предлогом закључка. фразе и колокације. 2. припреми текст Приручника за превођење правних аката ЕУ (у даљем тексту: „Приручник”). као и латински изрази. упутства за рад. које обухвата одлуке органа европских заједница донете по процедурама које су прописане у оснивачким уговорима и на основу њиховог овлашћења и 3. а којима су основане Европске заједнице и Европска унија. секундарно законодавство. Временом ће настајати базе терминологије. * У првом делу Приручника садржана су општа упутства за превођење правних аката ЕУ. Имајући у виду да се ради о превођењу прописа који ће бити део националног правног поретка Републике 7 . дати су упоредо на енглеском. УВОД У процесу приступања ЕУ један од кључних услова за чланство јесте превођење правних тековинa ЕУ (acquis communautaire) на национални језик. датирањем и потписом. априла 2009. дефиницијама. Влaда је 16. уз просечан годишњи пораст од 3. основних докумената. а рад уз помоћ софтвера за превођење ће убрзати и олакшати рад на текстовима који имају прописану форму.000 страница). измењено и допуњено издање Приручника који је припремила Канцеларија Србије и Црне Горе за придруживање ЕУ 2004. службених језика ЕУ. Овај Приручник је друго. као и на текстовима који се понављају. То ће допринети постепеном успостављању терминолошких стандарда у свим областима које покрива законодавство Европске уније. важнијих публикација. уговорe са трећим државама које су склопиле Европске заједнице уз учешће држава чланица или без њих. набрајањем. завршним одредбама. које ће се вршити на основу уочених неправилности. примарно законодавство. дати су стандардни називи и делови правних аката. а то су: 1. што је 207. као и достизању и одржавању високог квалитета преведених правних аката.000 страница стандардног формата. валута. Поред тога. наведени делови аката. Искуства држава кандидата у процесу придруживања ЕУ указују на то да се на почетку процеса превођења правних аката ЕУ јавља потреба за израдом приручника који би преводиоцима и редакторима пружио основна. Приручник је подложан даљим изменама. које обухвата оснивачке уговоре које су склопиле државе чланице.

надлежна и за координацију послова превођења правних тековина Европске уније. превођење и техничку израду била је задужена Канцеларија Србије и Црне Горе за придруживање ЕУ. у мањем броју. између осталог. У оквиру процеса превођења Канцеларији за европске интеграције додељена је улога централног координативног механизма за све фазе процеса. а ради лакшег разумевања упућивања на одређени акт. креирање терминолошке базе и преводилачких меморија. коришћен је и EUROVOC. а за идејно решење. односно стручне редактуре превода. постоји тенденција да се. који су саставили правни и језички стручњаци Савета ЕУ. извештавање и одређивање приоритета за превођење у сарадњи са осталим државним органима. сачињена од представника свих институција које учествују у процесу. У другом делу Приручника налазе се различите врсте образаца правних аката. ту се налази и образац схематске структуре акта европског законодавства. појмовник европске терминологије. Израду првог издања Приручника из 2004. Taмо где то није било могуће. као и у Institutional style guide Бироа за службене публикације Европских заједница. Републички секретаријат за законодавство. према Целекс класификацији и Службеном листу ЕУ. уз објашњења на двадесет три званична језика ЕУ. С обзиром на то да ће у будућности акроними који се срећу у европским правним актима ући у домаће законодавство и да би требало да буду разумљиви широј јавности. Као извор коришћен је приручник Manual of Precedents for Acts Established within the Council of the European Union. у пракси органа управе. као и праксу држава чланица ЕУ. намењен првенствено разумевању суштине структуре самог акта. Трећи део Приручника чине најчешће коришћени акроними. године. Такође. прихваћена су номотехничка правила која важе у енглеском оригиналу правних прописа ЕУ. штампаних упоредо на енглеском и српском језику ради лакшег поређења и примене. 8 . супротно досадашњој пракси. стручним саветима помогли су проф. У прилогу је објашњена структура броја ЕУ акта. др Обрад Рачић у области правних питања. што је доступно преко сајта наведених институција. у оквиру процеса превођења. Поред тога. акроними преводе на српски језик. већ се могу срести у домаћим уџбеницима. Преведени акроними. ресорна министарства и остали органи државне управе. Упркос томе. Поред тога.Србије. корисне информације налазе се у приручнику Tools and Workflow at the Translation Service of the European Commission службе за превођење Европске комисије. која је у том периоду била. др Егон Фекете у језичкој редактури. др Рада Стијовић и проф. проф. обављаће послове правнoтехничке. За коначну верификацију преведених текстова биће задужена посебна Радна група за верификацију. да би се сачувала оригинална форма и структура правног текста. нацртима закона и. У састављању овог Приручника корисне информације нашли смо у сличним приручницима земаља у региону које су већ одмакле у процесу придруживања. Тиме смо желели да сарадницима олакшамо сналажење у обележавању докумената. Иако је реч о пројекту који нема коначну верзију. још увек је у употреби већи део непреведених скраћеница. EUROVOC може послужити преводиоцима као корисно помоћно средство. делимично. извршено је прилагођавање номотехничким правилима и терминологији који важе у српском законодавству.

I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ .

у правним актима ЕУ често се употребљавају скраћенице. Дешава се да је изворни текст на енглеском двосмислен или недовољно јасан. IMF = ММФ). изворни облици (ombudsman = омбудсман. Неологизми настају на два начина: постојећи називи добијају нова значења или се стварају нови називи који се различито преводе. описни преводи (acquis communautaire = правне тековине ЕУ). сваки текст је независан у тумачењу и ни једном тексту се не даје предност у случају двосмислености или текстуалне различитости између појединих језичких верзија. co-decision procedure = поступак саодлучивања). Енглески је одабран као основни изворни језик због распрострањене примене у Србији. преводиоци не би требало да се ограниче на само један од службених језика ЕУ. 2. 4. Најчешће се употребљавају ови преводни еквиваленти: 1. 3. што је захтевало од читалаца да консултују изворни текст. године. Када се једном постигне консензус стручне јавности о терминима. Таквим приступом добијени су делимично или потпуно неразумљиви текстови. Доследност у примени термина значи да се неће примењивати уобичајени принцип избегавања понављања речи. преобликовани интернационализми (comitology = комитологија).I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ ОПШТА УПУТСТВА За разлику од других врста превода. они ће постати службени и обавезивати преводиоце на употребу истог термина када год се он појави у правном тексту. који остављају већу слободу преводиоцима. Зато се у новије време. Текстови на свим језицима имају исту правну снагу. Да би се осигурао висок квалитет превода. које ће временом наћи своје место у нашем језику. Садржина и прецизност изражавања у правним текстовима имају предност у односу 10 . а и након те године наставио је да доминира француски. Према начелу једнаке веродостојности. Дуго се веровало да се правна сигурност може постићи само дословним преводом изворног текста. То значи да су извори законодавства ЕУ састављени на француском и да је већина енглеских назива преведена са француског. Правни прописи ЕУ састављају се и објављују на свим службеним језицима ЕУ. нагласак ставља на језик на који се преводи. треба имати у виду да енглески није био службени језик ЕУ све до 1973. Ипак. Опредељење за даље превођење скраћеница у почетку ће донети мноштво нових. Правна терминологија ЕУ је специфична и обилује интернационализмима. euro = евро). За сада постоји сразмерно мали број оних насталих превођењем на српски језик (нпр.. а уједно и правна сигурност. чије је значење препознатљиво и лако преводиво на све језике. Циљ општих упутстава је да се преводиоци упознају са основним принципима превођења правних прописа ЕУ. чак и ако су те недоумице разрешили консултовањем текстова на другим језицима. Преводиоцима се препоручује да забележе нејасноће и двосмислене речи и изразе у енглеском тексту и затраже тумачење правних редактора. превод на српски језик треба да поштује дух српског језика. са правног гледишта сви текстови су изворни. Тек крајем деведесетих година превладао је енглески. У таквим ситуацијама треба консултовати и текстове на другим језицима ЕУ (по могућности француски). у превођењу правних прописа ЕУ. Даље. Зато је потребно консултовати и текстове на француском језику. превођење правних прописа подлеже одређеним строжим правилима. Дакле. дословни преводи (common market = заједничко тржиште.

Промена једног термина захтеваће његову измену у свим преводима. изјаве о доношењу). јер је то задатак судија и правника у фази примене права. нпр. у складу са домаћом законодавном праксом. неразумљиве реченице. да дословно цитирају текстове и да ништа не мењају. ЗАДРЖАВАЊЕ ФОРМЕ ОРИГИНАЛА С обзиром на то да правни акти ЕУ имају прописану форму. по завршеном преводу доставе следеће: • неочишћени документ превода на ћирилици. Зато би преводиоци требало да обрате пажњу на то да превод логично одражава смисао изворног текста. састоји из тачно одређених делова: наслова. преводиоци би требало да имају на уму да стручни и правнотехнички редактори неће изнова преводити текст. уредба. ставова. извор превода и евентуалне напомене. То значи да се један правни акт. Међутим. обавезан да употреби иста решења за исте пасусе у различитим документима. прелазних и завршних одредаба) преводиоци би требало да користе нормиране формуле садржане у Приручнику. правнотехнички и језички редактори раде на преводу уз опцију Track changes и уносе измене и у терминолошку табелу. поље примене акта. дефиниције и прописују права и обавезе странака) требало би преводити у духу српског језика и. У изворним текстовима ЕУ повремено се појављују дуге. превод. датума и потписа. преамбуле (рецитатива. набрајање. чланова. С тим у вези. као и базу термина. Одредбе правних прописа могу бити нормиране и ненормиране. Код 11 . мада је преводилац који преводи прописе. велика слова. термин на изворном језику. При превођењу нормираних одредаба (процесних одредаба. на пример раздвајањем таквих сложених реченица на више реченичних целина. у принципу. Прописани облик одређује и изглед странице. чак ни грешке из изворних текстова. У овој фази ради се и терминолошка провера. да би финална верзија превода била завршена тек после процеса верификације. мора се тог превода придржавати до краја текста. које настојимо да избегнемо. формална структура аката иста је у сваком језику. Стручни. Све евентуалне недоумице преводилац треба да разјасни у сарадњи са стручним и правнотехничким редакторима и лекторима. Преводилац не сме да мења основну структуру оригинала: распоред поглавља. Зато установљене термине не треба замењивати синонимима. која у себи садржи позицију наведеног термина. При коначној провери. Истовремено са процесом превођења правних тековина ЕУ тећи ће и процес нормирања стручне терминологије на српском језику. који ће уводити нове речи и изразе. За то ће бити посебно корисне повратне информације од преводилаца и редактора и стручних лица. употребу наводника. глосар). Редактура је могућа све док ЕУ не прихвати преводе. мера за примену. проверавајући све детаље. места. Када се преводилац једном определи за превод одређене речи или израза. Током рада неопходно је водити детаљну евиденцију превода и створити базу података са појмовником израза и наслова. чланова. изглед и дебљину слова. Општа упутства на конвенционални стил. Последња провера служи и као тест квалитета превода. одредаба. од преводилаца се не очекује да тумаче изворни текст у правном смислу. колико год је могуће. интерпункцију. ни онда када се понављају у непосредној близини. већ и технику израде правних прописа да би препознали очекивана правна дејства. образложења. То је могуће доследно остварити употребом преводилачких софтвера. У идеалном случају требало би обезбедити доследну и јединствену употребу истих превода за исте оригинале у целокупном правном корпусу примарног и секундарног законодавства ЕУ. • терминолошку табелу (тзв. Преводиоци би требало да познају не само језик. његове прецизности и јасноће. Ненормиране одредбе (одредбе које утврђују предмет. адресата. распоред прореда. од преводилаца се очекује да. цитирање. којом се утврђује доследна и тачна употреба правних назива у целом тексту. који мора бити урађен помоћу компјутерских софтвера за превођење. упућивање и сл.

где се могу пронаћи правни прописи ЕУ на свим службеним језицима: http://eur-lex. За први ред документа употребљава се црта. Не препоручује се уметање нове реченице. XP). 2000. наводници се пишу према правилима правописа српског језика. нити их спајати. По обрасцу Legis Write I обликовани су старији документи секундарног законодавства. јер би се тиме пореметио број реченица. уводнице („). изводнице (”) – није дозвољено копирати енглеску варијанту). уколико се тиме не нарушавају правила правописа или правила обухваћена овим приручником (нпр. преводилац треба да се управља према оригиналном тексту. Windows (верзије 97.europa. па би позивање на неку од њих у даљем тексту било погрешно. ова се верзија разликује и по другачијем навођењу службеног листа у напоменама испод црте. а претрагом Search пронаћи документ по броју или наслову. ТРАЖЕЊЕ ИЗВОРНОГ ТЕКСТА Уколико се текст за превођење или редактуру не добије у електронском облику или се примети да у тексту недостаје неки део. Препоручује се коришћење електронског правописа за ћириличко писмо. међутим. већ се прелама командом InsertàBreakàPage break. на пример у неком члану. проред између редова (line spacing) 15 пункта.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ превођења правних тековина ЕУ. 12 . без ручног уношења додатака текста.. ТЕХНИЧКА УПУТСТВА ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА ПРЕВОДА Текстове треба преводити помоћу преводилачких софтвера за стварање преводилачких меморија. док се иза знака оставља само једно празно словно место. великог и малог слова. први доле. као и за последњи ред уводног дела. а не тачком и запетом. писмо Times New Roman. Већи размаци између речи уносе се табулатором (Tab). остављањем празних редова помоћу тастера Enter. Код оваквих докумената већина уводних пасуса почиње са Whereas и завршава се тачком и запетом (осим првих неколико реченица. Посебну пажњу треба обратити на постојање две основне форме образаца правних прописа ЕУ: образац Legis Write I и Legis Write II. које почињу сa Having regard). страница се не прелама ручно. Знаци интерпункције пишу се непосредно уз претходну реч. Између речи оставити размак од само једног словног места. тј. Фусноте се уносе помоћу функције InsertàReferenceàFootnote. иако би то било логично у конкретном случају. није дозвољено делити реченице. Код употребе интерпункције. а не размаком (Spacebar). и други горе.eu/ У горњем десном углу изабрати жељени језик. Табеле се обликују командом TableàInsertàTable. Образац Legis Write II употребљава се за новије документе секундарног законодавства. Поред другачије употребе интерпункцијских знакова. следе пасуси који почињу великим словом и завршавају се тачком. који су другачије обликовани у уводном делу: након Whereas и две тачке. у програму MS Word. Препоручује се коришћење стандардних програмских функција Worda. величина слова 12 пункта. преводиоци се упућују на збирку текстова CELEX или EUR-Lex.

Council Regulation Règlement n° 219/66/ Verordnung Nr. EC. 3137/74 der (Евроатом) Commission Kommission број 3137/74 13 . Council Regulation Règlement (CE) Verordnung (EG) Уредба Савета (ЕЗ) (EC) No 314/2000 n° 314/2000 du Conseil Nr. I ВРСТА ДОКУМЕНТА А. 1250/1999 der број 1250/1999 Commission Kommission 9. 314/2000 des Rates број 314/2000 8. Commission Regulation Règlement n° 131/64/ Verordnung Nr. ПОСЕБНА УПУТСТВА НАСЛОВ ДОКУМЕНТА Састоји се из следећих делова: I врстe документа II датумa документа III предметa документа IV информативнoг додаткa. Commission Regulation Règlement n° 64 de la Verordnung Nr. Council Regulation Règlement (CEE) Verordnung (EWG) Уредба Савета (ЕЕЗ) (EEC) No 918/83 n° 918/83 du Conseil Nr. Verordnung (EGKS. Уредбе 1. CE. Council Regulation No Règlement n° 29 du Verordnung Nr. Commission Regulation Règlement (CE) Verordnung (EG) Уредба Савета (ЕЗ) (EC) No 1250/1999 n° 1250/1999 de la Nr. Commission Regulation Règlement (CEE) Verordnung (EWG) Уредба Комисије (EEC) No 3020/77 n° 3020/77 de la Nr. Commission Regulation Règlement (Euratom) Verordnung (Euratom) Уредба Комисије (Euratom) No 3137/74 n° 3137/74 de la Nr. 219/66/ Уредба Савета No 219/66/EEC CEE du Conseil EWG des Rates број 219/66/ЕЕЗ 4. Уредба Савета (ECSC. 64 der Уредба Комисије No 64 Commission Kommission број 64 3. Euratom) Euratom) n° 3164/93 du EG. Euratom) (ЕЗУЧ. 3164/93 des Rates број 3163/94 10. ЕЗ. 29 des Уредба Савета 29 Conseil Rates број 29 2. Евроатом) No 3163/94 Conseil Nr. 918/83 des Rates број 918/83 6. 131/64/ Уредба Комисије No l31/64/EEC CEE de la Commission EWG der Kommission број 131/64/ЕЕЗ 5. Council Regulation Règlement (CECA. 3020/77 der (ЕЕЗ) број 3020/77 Commission Kommission 7.

meeting Etats membres. réunis Regierungen der (и представника within the Council (and au sein du Conseil (et de Mitgliedstaaten (und Комисије) of the Commission) la Commission) der Kommission) 14 . Commission Directive Directive 1991/81/CE de Richtlinie 1991/8l/EG Директива Комисије 1991/81/EC la Commission der Kommission 1991/81/ЕЗ 6. Directive 98/34/ Directive 98/34/CE du Richtlinie 98/34/EG Директива Европског EC of the European Parlement européen et des Europäischen парламента и Савета Parliament and of the du Conseil Parlaments und des 98/34/ЕЗ Council Rates 7. Regulation (EC) Règlement (CE) Verordnung (EG) Уредба Европског No 1783/1999 of the n° 1783/1999 du Nr. Governments of the gouvernements des Vertreter der који заседају у Савету Member States. Decision No 818/95/ Décision n° 818/95/CE Entscheidung Nr. Council Directive Directive 92/12/CEE du Richtlinie 92/12/EWG Директива Савета 92/12/EEC Conseil des Rates 92/12/ЕЕЗ 5. Decision of the Décision des Entscheidung der Одлука представника representatives of the représentants des im Rat vereinigten влада држава чланица. 2818/98 der централне банке (ЕЗ) European Central Bank centrale européenne Europäischen број 2818/98 Zentralbank 13. 1783/1999 парламента и Савета European Parliament Parlement européen etdes Europäischen (ЕЗ) број 1783/1999 and of the Council du Conseil Parlaments und des Rates 12.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ 11. Одлука Европског EC of the European du Parlement européen 818/95/EG des парламента и Савета Parliament and of the et du Conseil Europäischen број 818/95/ЕЗ Council Parlaments und des Rates 4. 22/66 Одлука број 22/66 2. Regulation (EC) Règlement (CE) Verordnung (EG) Уредба Европске No 2818/98 of the n° 2818/98 de la Banque Nr. Decision No 22/66 Décision n° 22/66 Entscheidung Nr. Commission Directive Directive de la Richtlinie der Директива Комисије Commission Kommission 3. Одлуке 1. Commission decision Décision n° 2233/97/ Entscheidung Nr. Одлука Комисије број No 2233/97/ECSC CECA de la 2233/97/EGKS der 2233/97/ЕЗУЧ Commission Kommission 3. Council Directive Directive du Conseil Richtlinie des Rates Директива Савета 2. Council Decision Décision 1999/198/JAI Beschluss 1999/198/JI Одлука Савета 1999/198/JHA du Conseil des Rates 1999/198/ПУП 5. Financial regulation Règlement financier Finanzregelung Финансијска уредба Б. Council Directive 97/43/ Directive 97/43/Euratom Richtlinie 97/43/ Директива Савета Euratom du Conseil Euratom des Rates 97/43/Евроатом В. Директиве 1. Second Commission Deuxième directive de Zweite Richtlinie der Друга директива Directive la Commission Kommission Комисије 4.

Common Position Position commune Gemeinsamer Заједнички став 2000/45/CFSP of the 2000/45/PESC du Standpunkt 2000/45/ Савета 2000/45/ЗСБП Council Conseil GASP des Rates 9. conclusions conclusions Schlussfolgerungen закључци 12. agreement accord Vereinbarung / споразум Abkommen 6 code of conduct code de conduit Verhaltenskodex / правила понашања Wohlverhaltensregeln 7. 1/64 Препорука Високе Recommendation n° 1/64 de la Haute der Hohe Behörde власти број 1/64 No 1/64/ Autorité 2. act acte Akte акт 3. convention convention Übereinkommen конвенција 13.) 15 . agreed minute procès-verbal agréé vereinbarte усаглашени записник Niederschrift 5. Commission Recommandation n° Empfehlung Nr. 245/78/ Препорука Комисије Recommendation 245/78/CECA de la EGKS број 245/78/ЕЗУЧ No 245/78/ECSC Commission 3. Recommendation of Recommandation de Empfehlung des XXX Препорука XXX XXX XXX (назив органа) Д. (agreement in the form (accord sous forme d’) (Abkommen in Form споразум у облику of an) exchange of échange des lettres eines) Briefwechsel(s) размене писама letters 2. Други акти 1. Посебна упутства 6. cooperation agreement accord de coopération Kooperations­abkommen споразум о сарадњи * (XXX замењује назив органа. Препоруке 1. Decision of XXX Décision de XXX Entscheidung des XXX/ Одлука XXX* Beschluss des XXX Г. документа. Common Position Position commune Gemeinsamer Заједнички став 1999/302/JHA of the 1999/302/JAI du Standpunkt 1999/302/JI Савета 1999/302/ПУП Council Conseil des Rates 8. који Governments of the Etats membres. Common Strategy Stratégie commune Gemeinsame Strategie Заједничка стратегија 1999/66/CFSP of the 1999/66/PESC du 1999/66/GASP des Европског савета European Council Conseil européen Europäischen Rates 1999/66/ЗСБП 10 communication/notice communication Mitteilung саопштење/ обавештење 11. Decision of the Décision du Conseil et Entscheidung des Одлука Савета и Council and of the des représentants des Rates und der im Rat представника влада representatives of the gouvernements des vereinigten Vertreter држава чланица. High Authority Recommandation Empfehlung Nr. réunis der Regierungen der заседају у Савету Member States. датуме и сл. action programme programme d’action Aktionsprogramm акциони програм 4. meeting au sein du Conseil Mitgliedstaaten within the Council 7.

Green Paper Livre vert Grünbuch Зелена књига 22. Уколико иза датума следи зависна реченица [нпр. corrigendum rectificatif Berichtigung исправка 15. Уредба (ЕЕЗ) број 1266/98 Савета од 29. Joint Action 2000/6/ Action commune Gemeinsame Aktion Заједничка акција CFSP of the Council 2000/6/PESC du 2000/6/GASP des Rates Савета 2000/6/ЗСБП Conseil 28. memorandum of mémorandum d’accord Memorandum über меморандум о understanding nebo mémorandum Vereinbarung разумевању d’entente 29.. interinstitutional accord interinstitutionelle међуинституцио- agreement interinstitutionnel Vereinbarung нални споразум 26. guideline(s) orientation(s) Leitlinie(n) смерница (-е) 23. initiative initiative Initiative иницијатива 24. treaty traité Vertrag уговор 37. opinion avis Stellungnahme мишљење 30. Mai 1978 од 24. године. framework agreement ccord-cadre Rahmenvereinbarung оквирни споразум 19.. final report rapport final Abschlussbericht завршни извештај 18. resolution résolution Entschließung резолуција 35. Framework Decision Décision-cadre Rahmenbeschluss Оквирна одлука 2000/105/JHA of the 2000/105/JAI du Conseil 2000/105/JI des Rates Савета 2000/105/ПУП Council 20.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ 14. protocol protocole Protokoll протокол 33. Europe agreement Аccord européen Europa-Abkommen Европски споразум 17. statement déclaration Erklärung изјава 36. маја 1998. маја 1978. pact pacte Pakt пакт 31. White Paper Livre blanc Weißbuch Бела књига II ДАТУМ ДОКУМЕНТА of 24 May 1978 du 24 mai 1978 vom 24. interpretative communication Mitteilung zu интерпретативно communication interprétative Auslegungsfragen саопштење 27. declaration déclaration Erklärung декларација 16. којом се спроводи . priority programme programme des priorités Prioritätenprogramm програм приоритета 32. interim agreement accord intérimaire Interimsabkommen привремени споразум 25. ]. general programme programme général allgemeines Programm општи програм 21.. report rapport Bericht извештај 34. 16 . после датума ставља се запета.

. concerning urban waste water treatment.. енглески или француски герунд: (Regulation) establishing the standard import values . relative à... relating to. and directive A visant . в) формулацијом са предлогом (о). (Verordnung) zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte . на основу којих престају да важе и којима се примењују други прописи: 1.. (Règlement) établissant des valeurs forfaitaires à l΄importation ....... Директива ... Директива А о .....) Посебан случај представљају документи којима се мењају. а на der Richtlinie C основу које престаје да важи Директива В 5. б) формулацијом са предлогом (за) и глаголском именицом: Уредба за утврђивање стандардних увозних вредности . преводи се на следећи начин. о преради комуналних отпадних вода.. relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Directive A on .. et Richtlinie A zur .... у зависности од конкретног случаја: а) реченицом са односном заменицом (који) и рефлексивним пасивом: Уредба којом се утврђују стандардне увозне вредности .. Directive A repealing directive A abrogeant Richtlinie A zur Директива А на Directive B directive B Aufhebung der основу које престаје да Richtlinie B важи Директива Б 4..... на пример: Directive . без односних израза: Уредба о стандардним увозним вредностима ... допуњава Directive B Kodifizierung der и пречишћава Richtlinie B Директива Б 3. Directive A amending directive A modifiant Richtlinie A zur Директива A којом Directive B and directive B et abrogeant Änderung der Richtlinie се мења и допуњава repealing Directive C directive C B und (zur) Aufhebung Директива Б.... amending / repealing modifiant / abrogeant und zur Änderung којом се мења и Directive B directive B / Aufhebung der допуњава / на основу Richtlinie B које престаје да важи Директива Б 17 . (а не: Директива којa се односи . Формулација са предлогом (о) употребљава се нарочито уз речи concerning. regarding.. Directive A amending directive A modifiant et Richtlinie A zur Директива А којом and consolidating codifiant directive B Änderung und се мења. Directive . Directive A amending directive A modifiant Richtlinie A zur Директива А којом Directive B directive B Änderung der Richtlinie се мења и допуњава B Директива Б 2.. Посебна упутства III ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТА Код превода наслова документа.

. Directive A laying directive A arrêtant Richtlinie A zur Директива А којом down provisions for des dispositions pour Festlegung von се утврђују одредбе implementation of l’application de la Durchfuhrungs. Directive A amending directive A modifiant et Richtlinie A zur Директива А којом and consolidating codifiant la directive B Änderung und се мења. Maßnahmen von одступају од . Directive A directive A portant Richtlinie A zur Директива А којом се implementing modalités d’application Durchführung der спроводи Директива Б Directive B de 1a directive B Richtlinie B 7.. Regulation A laying règlement A arrêtant les Verordnung A mit Уредба А којом се down derogations / mesures dérogatoires den abweichenden утврђују мере које measures derogating à .I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ 6... допуњена и consolidated) codifiée) kodifiziert) пречишћена) 1. Regulation A règlement A dérogeant Veordnung A zur Уредба А којом се derogating from and au et modifiant Abweichung und одступа од Уредбе Б amending Regulation B règlement B Änderung von der и мења и допуњава Verordnung B Уредба Б 18 . from 3. from dérogation(s) au Abweichung(en)… von Regulation B règlement B der Verordnung B 2. Directive A adapting directive A portant Richtlinie A zur Директива А о to technical progress adaptations au progrès Anpassung der прилагођавању Directive B technique de la directive Richtlinie B an den Директиве Б B technischen Fortschritt техничком напретку 8. за спровођење Directive B directive B bestimmungen zur Директиве Б Richtlinie B 9. Regulation A règlement A portant / Verordnung A Уредба А о одступању concerning the relatif à la / aux… betreffend die (-има) од Уредбе Б derogation(s) . Regulation A granting règlement A dérogeant Veordnung A über die Уредба А којом се Portugal a derogation pour le Portugal au Abweichung Portugals Португалу одобрава from Regulation B règlement B von der Verordnung B одступање од Уредбе Б 5.. допуњава Directive B Kodifizierung der и пречишћава Richtlinie B Директива Б 11. Council Directive Directive XXX du Richtlinie XXX des Директива Савета XXX XXX (amended and Conseil (modifiée et Rates (geändert und (измењена.. Regulation A règlement A dérogeant Verordnung A zur Уредба А о одступању derogating / providing au règlement B Abweichung von der од Уредбе Б for a derogation from Verordnung B Regulation B 4. Directive A laying directive A portant Richtlinie A mit Директива А down detailed rules modalités d’application Durchführungs­ којом се утврђују for the application / de la directive B bestimmungen zur детаљна правила implementation of Richtlinie B за спровођење Directive B Директиве Б 10.

drawing up the portant établissement über die Fertigstellung израда Конвенције на Convention based on de la convention sur la des Übereinkommens основу члана К..) 2. based on (drawn up on) (établie) sur la base aufgrund von Artikel на основу члана the basis of Article K. on the conclusion concernant (relatif über den Abschluss о закључивању (signature) of the à) la conclusion (la (Unterschreibung) des (потписивању) agreement (between the signature) de l’accord Abkommens (zwischen споразума (између European Community (entre la Communauté der Europäischen Европске заједнице и and ..3 (34) Уговора о (34) of the Treaty on du Traité sur l’Union über die Europäische Европској унији о European Union.3 (34) des Vertrags унији. Правни основ Заједничких ставова и Заједничких акција 1. . Посебна упутства A.) européenne et ...3 (34) aufgrund von Artikel Уговора о Европској Treaty on European du Traité sur l’Union K. on européenne.. on européenne.. relative à Union über 5. relative à über die Europäische Union über 7. und zur Festlegung . and laying down .3 (34) Article K.. одредаба за његову implementation application bestimmungen zu примену diesem Abkommen 3.3 (34) K. on the application concernant (relatif über die Durchführung о примени Одлуке / of Decision / à) l’application des Beschlusses / der Препоруке Recommendation de la décision / Empfehlung recommandation 19 . о Union. et arrêtant des . defined by the Council définie par le Conseil vom Rat aufgrund von који је дефинисао on the basis of Article sur la base de l’article Artikel X des Vertrags Савет на основу члана X of the Treaty on X du Traité sur l’Union über die Europäische X Уговора о Европској European Union européenne Union festgelegt унији 2.) . drawing up the établissant la convention über die Ausarbeitung израда Конвенције о Convention on relative à des Übereinkommens über 6. approving the portant approbation zur Zustimmung an којим се Комисији conclusion by the de la conclusion par la die Kommission für одобрава да закључи Commission of the Commission de l’accord den Abschluss der споразум X Agreement X X Vereinbarung X 4.3 de l’article K...3 (34) of the base de l’article K. споразуме и одлуке мешовитих органа 1... Прописи који се односе на уговоре. adopted by the Council adoptée par le Conseil vom Rat aufgrund von који је усвојио Савет on the basis of Article sur la base de l’article Artikel X des Vertrags на основу члана X X of the Treaty on X du Traité sur l’Union über die Europäische Уговора о Европској European Union européenne Union angenommen унији Б.) Gemeinschaft und .3 (34) des Vertrags К... и о утврђивању provisions for its dispositions pour son von Durchführungs....

Vollsitzung усвојено једногласно / уз with two abstentions / moins deux abstentions / am 10. Информација од значаја за Европски економски простор Text with EEA relevance Texte présentant de Text von Bedeutung für Текст од значаја за ЕЕП l’intérêt pour l’EEE den EWR В. Евроатом. Euratom. COM(93) 299 final COM(93) 299 final KOM(93) 299 endg. (коначни предлог Комисије) ЕП 220. седници 10. 95/1/ЕЗ. уколико није наведен у делу I 1. 84/255/EEC 84/255/CEE 84/255/EWG 84/255/ЕЕЗ 3. 95/614/ECSC 95/614/CECA 95/614/EGKS 95/614/ЕЗУЧ 4. 97/105/JHA 97/105/JAI 97/105/JI 97/105/ПУП 7.895/end. ESC 236/94 CES 236/94 WSA 236/94 ЕСК 236/94 Д. ECB/1998/17 BCE/1998/17 EZB/1998/17 ЕЦБ 1998/17 9. Број документа. године 20 . EP 220. СЕК (89) 2187 коначни 13. 95/1/EG. 97/83/EC 97/83/CE 97/83/EG 97/83/ЕЗ 2. EP 220. SEC (89) 2187 final SEC (89) 2187 final SEC (89) 2187 endg.895/коначни 11. ЕЗУЧ ECSC CECA EKGS 6. Oktober 1997 / bei два уздржана гласа / на during the 337th session lors de la 337e session du zwei Stimmenthaltungen / 337. Подаци о поступку adopted unanimously / adoptée à l`unanimité / In der 337. Euratom. 95/1/CE.895/fin.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ IV ИНФОРМАТИВНИ ДОДАТАК Постоји пет типова информативних додатака: А. Информација о нотификацији адресата notified under document notifiée sous le numéro Bekanntgegeben unter нотификовано као number C(1998) 3154 C(1998) 3154 Aktenzeichen документ под бројем C(1998) 3154 С(1998) 3154 Б. 93/C 225/04 93/C 225/04 93/C 225/04 93/C 225/04 КОМ(93) 299 коначни 10. PE 220. 99/12/CFSP 99/12/PESC 99/12/GASP 99/12/ЗСБП 8. 92/547/Euratom 92/547/Euratom 92/547/Euratom 92/547/Евроатом 95/1/EC. октобра of 10 October 1997 10 octobre 1997 einstimmig angenomen 1997. Euratom. Информација о обавезном језику текста Only the XXX text is Le texte en langue XXX Nur der XXX Text is Аутентичан је једино authentic est le seul faisant foi verbindlich текст XXX Г. (коначни предлог Европског парламента) 12. 5.895/fin.

The Council of the Le Conseil de l’Union Der Rat der Савет Европске уније European Union européenne Europäischen Unie 3. The Commission of the La Commission de Die Kommission Комисија Европске European Economic la Communauté der Europäischen економске заједнице Community économique européenne Wirtschaftsgemeinschaft 10. The Commission of La Commission de Die Kommission Комисија Европске the European Atomic la Communauté der Europäischen заједнице за атомску Energy Community européenne de l’énergie Atomgemeinschaft енергију atomique 21 . The Council of the Le Conseil des Der Rat der Савет Европских European Communities Communautés Europäischen заједница européennes Gemeinschaften 4. The Council of the Le Conseil de Der Rat der Савет Европске European Economic la Communauté Europäischen економске заједнице Community économique européenne Wirtschaftsgemeinschaft 5. The Council of the Le Conseil de Der Rat der Савет Европске European Atomic la Communauté Europäischen заједнице за атомску Energy Community européenne de l’énergie Atomgemeinschaft енергију atomique 6. The European Le Parlement européen Der Europäische Европски парламент и Parliament and the et le Conseil de l’Union Parlament und der Rat Савет Европске уније Council of the European européenne der Europäischen Union Union 8. The Commission of the La Commission Die Kommission Комисија Европских European Communities des Communautés der Europäischen заједница européennes Gemeinschaften 9. I НАЗИВ ОРГАНА КОЈИ ИЗДАЈЕ АКТ Најчешћи случајеви су: 1. Посебна упутства ПРЕАМБУЛА Преамбула је састављена од:  назива органа који издаје акт  рецитатива  образложења  усвајања. The European Le Parlement européen Der Europäische Европски парламент Parliament Parlament 7. The European Council Le Conseil européen Der Europäische Rat Европски савет 2.

The Representatives of Les représentants des Die im Rat vereinigte Представници влада the Governments of the gouvernements des Vertreter der држава чланица који Member States. У свим осталим случајевима преводи се као „одбор” 22 .und Економски и Social Committee* et social Sozialausschuss социјални комитет 19. The General Council of Le Conseil général Der Erweiterte Rat der Генерални савет the European Central de la Banque centrale EZB Европске централне Bank européenne банке 14. meeting Etats membres. The Economic and Le Comité économique Der Wirtschafts. The Court of First Le Tribunal de la Das Gericht erster Првостепени суд Instance première instance Instanz 18. réunis Regierungen der заседају у Савету within the Council (and au sein du Conseil Mitgliedstaaten (und (и представници the Commission of the (et la Commission die Kommission Комисије Европских European Communities) des Communautés der Europäischen заједница) européennes) Gemeinschaften) 12. The Committee of Le Comité des régions Der Ausschuss der Комитет региона Regions Regionen 20. The Management Board Le Conseil Verwaltungsrat (des Управни одбор (of Europol) d’administration Europols) (Европола) (d’Europol) 22. The Court of Justice La Cour de justice Der Gerichtshof Суд правде 17. The Consultative Le Comité consultatif Der Beratende Саветодавни одбор Committee (of the (de la Communauté Ausschus (der (Европске заједнице за European Coal and européenne du charbon Europäischen Kohle угаљ и челик) Steel Community) et de l’acier) Stahlgemeinschaft) * Committee се преводи као „комитет” само у случају Комитета региона и Економског и социјалног комитета. The Governing Council Le Conseil des Der EZB-Rat Управни савет of the European Central gouverneurs de la Европске централне Bank Banque centrale банке européenne 13. The Court La Cour Der Hof Суд 16. The Board of Governors Le Conseil des Der Rat der Савет гувернера (of the European gouverneurs (de la Gouverneure (der (Европске Investment Bank) Banque européenne Europäischen инвестиционе банке) d’investissement) Investitionsbank) 15.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ 11. The Court of Auditors La Cour des comptes Der Rechnungshof Ревизорски суд 21. The Supply Agency L’Agence d’ Die Versorgungsagentur Агенција за набавке (of the European approvisionnement (der Europäischen (Европске заједнице за Atomic Energy (de la Communauté Ätomgemeinschaft) атомску енергију) Community) européenne de l’énergie atomique) 23.

et gestützt auf den Vertrag имајући у виду Уговор Treaty XXX. “Statute”). 300(1). 26 Absatz l. а у вези са and 122 thereof. Упутство за примарно законодавство 1. Recalling Council rappeleant la décision unter Bezugnahme auf Позивајући се на Decision XXX … XXX du Conseil … den Beschluss XXX des Одлуку XXX Савета … Rates … 23 . Having regard to the vu le traité XXX.. 2. gestützt auf die имајући у виду Уредбу Regulation (Directive. Упутство за секундарно законодавство Having regard to vu le règlement (directive. Посебна упутства II РЕЦИТАТИВ А. and in particular Article article 26 paragraphe 1. Artikel 28. and in notamment son article XXX. Artikel 9. insbesondere auf XXX. and notamment son article 9. and in notamment ses articles XXX. Одлуку…) Decision…) XXX. particular Article 28 28. Entscheidung…) XXX. thereof. приступању из 1979. Могућа форма Meeting in the Reunion au niveau In der Zusammensetzung Састанак на нивоу composition of the heads des chefs d’Etat ou de der Staats. посебно чланове particular Articles 121 121 et 122 en liaison auf die Artikel 121 und 121. et notamment son Beitrittsakte von 1979.und шефова држава или of State or Government gouvernement Regierungschefs влада Б. „Satzung” bezeichnet). 4. 1979. а посебно члан 26(1) thereof. 3. XXX. посебно члан 28. а посебно члан 9. Having regard to Article vu l’article 29 des statuts gestützt auf Artikel имајући у виду члан 29 of the Statute of the du Système européen 29 der Satzung des 29. et Verordnung (Richtlinie. 26. (Директиву. став 1. Having regard to the vu l’acte d’adhésion du gestützt auf die имајући у виду Акт о 1979 Act of accession. Artikel 300 Absatz l. in avec l’article 300 122 in Verbindung mit чланом 300. insbesondere auf Artikel године. став 1. В. et gestützt auf den Vertrag имајући у виду Уговор Treaty XXX. Having regard to the vu le traité XXX. Статута Европског European System of de banques centrales et Europäischen Systems система централних Central Banks and of de la Banque centrale der Zentralbanken банака и Европске the European Central européenne (ci-après und der Europäischen централне банке Bank (hereinafter dénommés “statuts”). conjunction with Article paragraphe 1. insbesondere XXX. in particular Article 9 insbesondere auf thereof. Zentralbank (у даљем тексту: referred to as the (nachfolgend als „Статут”). и 122. décision…) XXX.

Having regard to the vu la proposition de la auf Vorschlag der имајући у виду proposal from the Commission. Having obtained the après avoir recueilli im Einvernehmen mit По добијању agreement of the l’accord des Etats den Mitgliedstaaten. сагласности држава Member States. парламентом. 6. препоруку (Управног the Governing Council) gouverneurs) de la Rates) der Europäischen савета) Европске of the European Central Banque centrale Zentralbank. Having regard to the vu l’avis du Parlement nach Stellungnahme имајући у виду opinion of the European européen. чланица. препоруку Комисије. 11. парламента. Having regard to the vu la proposition de la auf Vorschlag der имајући у виду proposal submitted by Commission. des Europäischen сагласност Европског Parliament. Parlaments. vorgesehenen) (предвиђеним) Beratenden поменутом уредбом. 5. Parlaments. 7. soumise Kommission. Having regard to the vu la demande gestützt auf den Antrag имајући у виду захтев request made by XXX présentée par XXX XXX XXX 8. предлог Комисије.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ Г. након консултација у within the Advisory consultatif créé / prévu Саветодавном одбору. Commission. централне банке. поднела Комисија. Parlement européen. 10. membres. Commission. par le dit règlement. des Europäischen мишљење Европског Parliament. Kommission. présentée Kommission nach предлог који је Commission submitted après consultations Konsultationen in dem Комисија поднела after consultation au sein du comité Beratenden Ausschuss. Having regard to the vu la proposition de la auf Vorschlag der имајући у виду proposal from the Commission. Упутство за припремни поступак 1. (Directive. Having regard to vu le projet de nach Kenntnisnahme имајући у виду Нацрт the draft Regulation règlement (directive. Having regard to the vu la recommandation gestützt auf die имајући у виду Recommendation (of (du Conseil des Empfehlung (des EZB. Decision…) décision…) soumis par vorgelegten одлуке…) који је submitted by the la Commission. (Richtlinien-. européenne. 9. Committee. Kommission. Commission. Having regard to the vu l’avis conforme du nach Zustimmung имајући у виду assent of the European Parlement européen. Entscheidungs…) entwurfs. Verordnungs. geschaffenen (in der одбором for in) the above genannten Verordnung установљеним Regulation. des von der Kommission уредбе (директиве. vorgelegt предлог који је the Commission after après consultation nach Anhörung des поднела Комисија consultation with the du comité consultatif mit der genannten након консултација Advisory Committee créé (prévu) par le dit Verordnung са Саветодавним set up by (provided règlement. 2. 24 . парламента. Having regard to the vu la recommandation auf Empfehlung der имајући у виду Recommendation of the de la Commission. 3. mit dem Europäischen Европским Parlament. Bank. In cooperation with the en coopération avec le in Zusammenarbeit У сарадњи са European Parliament. Ausschusses. 4.

у provided in accordance conformément à l’article des Erweiterten Rates складу са чланом 47. traité. Посебна упутства 12.und мишљење Економског Economic and Social Sozialausschusses. утврђеним у члану (189b) of the Treaty. Having regard to the vu l’avis de la Cour des nach Stellungnahme des имајући у виду opinion of the Court of comptes. Gerichtshofes. и социјалног Committee. одбора. Having regard to the vu l’avis du Comité nach Stellungnahme des имајући у виду opinion of the Monetary monétaire. Statutsbeirats. региона. Acting in accordance statuant conformément gemäß den Поступајући према with the voting rules aux régles de vote Abstimmungsregeln правилима гласања laid down in … visées a … in … утврђеним у … 22. мишљење Суда Justice. Rechnungshofes. 19. (189б) Уговора.2 of the 47. комитета. и финансијског Committee. је одобрио Одбор за on XXX. Acting in accordance statuant conformément gemäß dem Verfahren Поступајући у with the procedure laid à la procédure visée à des Artikels 251 складу са поступком down in Article 251 l’article 251 (189 B) du (189b) des Vertrags.2 des statuts. одбора. суда. Having regard to vu l’avis du Comité nach Stellungnahme имајући у виду the opinion of the économique et des Wirtschafts. 18. 16. des Ausschusses der мишљење Комитета Committee of the Regionen. Having regard to the vu l’avis de la Cour de nach Stellungnahme des имајући у виду opinion of the Court of justice. Having regard to the vu l’avis du Comité du nach Stellungnahme des имајући у виду opinion of the Staff statut. 15. правде. Währungsausschusses мишљење Монетарног Committee. мишљење Одбора Regulations Committee. Having regard to vu l’avis du Comité des nach Stellungnahme имајући у виду the opinion of the régions. Finanzausschusses. 252.2 der Satzung савета Европске European Central Bank européenne.2 with Article 47. Zentralbank. Statute. 25 . 20. Having regard to the vu la contribution du unter Berücksichtigung имајући у виду contribution of the Conseil général de der gemäß Artikel допринос Генералног General Council of the la Banque centrale 47. 17. au vu du projet in Kenntnis des vom 251. traité. утврђеним у члану (189c) of the Treaty. apportée eingeholten Ansichten централне банке. 14.und мишљење Економског Economic and Financial financier. gemeinsamen Entwurfs. Having regard to vu l’avis du Comité nach Stellungnahme имајући у виду the opinion of the économique et social. 13. der Europäischen Статута. мишљење Ревизорског Auditors. Acting in accordance statuant conformément gemäß dem Поступајући у with the procedure laid à la procédure visée à Verfahrendes Artikels складу са поступком down in Article 252 l’article 252 (189 C) du 252 (189c) des Vertrags. (189в) Уговора. in the light of the joint commun approuvé le Vermittlungsausschuss с обзиром на text approved by the XXX par le Comité de am XXX gebilligten заједнички текст који Conciliation Committee conciliation. Regions. за прописе o службеницима. усаглашавање XXX. des Wirtschafts. 21.

јуна 1999. BBB and whereas CCC. г) тачке образложења се нумеришу. In Erwägung С обзиром на то да ААА. Having consulted après avoir recueilli nach Anhörung Након консултација (After consultation l’avis (après des Beratenden са Саветодавним of) the Consultative consultation) du Comité Ausschusses. III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ A. одбором. године) а) образложење почиње речима: „с обзиром на то да”. In agreement with the en accord avec la im Einvernehmen mit У сагласности са Commission. Gründe. б) тачке образложења почињу малим словима. која се завршава тачком. nachstehender с обзиром на то да БББ и whereas DDD. изузев последње тачке образложења. Commission. l’unanimité).I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ 23. јуна 1999. que DDD. que BBB et que CCC. с обзиром на то да ГГГ. 25. der Kommission. Having taken into ayant pris acte de XXX. г) не употребљавају се уводни изрази. Committee. in Kenntnis XXX. а завршавају се тачком и запетом. Zustimmung des Rates. Whereas AAA. док се немачка верзија разликује. уз одређене измене према енглеској верзији. иза којих следе две тачке. 26. Whereas: considerant ce qui suit: in Erwägung nachstehender Gründe: с обзиром на то да: 26 . Нови систем (за прописе са важношћу од 1. Узимајући у обзир account XXX. в) поједине реченице у оквиру тачке образложења одвајају се тачком и запетом. сагласношћу Савета. в) поједине реченице у оквиру тачке образложења одвајају се тачком и почињу великим словима. XXX. а завршавају се тачком и запетом. изузев последње тачке образложења. која се завршава тачком. б) тачке образложења почињу малим словима. с обзиром на то да ВВВ. д) тачке образложења су нумерисане. consultatif. 24. Б. Стари систем за прописе издате до 1. … and with the … et sur avis conforme … und mit … и (једногласно) (unanimous) assent of du Conseil (statuant à (einstimmiger) израженом the Council. године а) уређује се према француској верзији. ако су нумерисане у оригиналу. whereas Considérant que AAA. Комисијом.

Уобичајени облици образложења: 1. das zur Erreichung dieser Ziele erforderlich ist. Споразума о Европском економском простору. и да је спроведен поступак из члана 99. 2. (Whereas) The measures provided for in this Regulation (Directive) are in accordance with the opinion of the XXX Committee. (que) cette directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. und überschreitet nicht das zu diesem Zweck notwendige Maß. Diese Richtlinie betrifft den Europaischen Wirtschaftsraum (EWR). 27 . (considérant que) l’adoption de la présente directive constitue le moyen le plus approprie pour la realisation des objectifs visés. Diese Richtlinie beschränkt sich auf das Mindestmaß. 4. С обзиром на то да XXX одбор није усвојио мишљење у року који је одредио председавајући. С обзиром на то да су мере предвиђене овом уредбом (директивом) у складу са мишљењем XXX одбора. (да) се ова директива ограничава на минималне услове за постизање ових циљева. (considérant que) les mesures prévuеs au présеnt règlement (à la présеnte directive) sont conformes à l’avis du comité XXX. das Verfahren des Artikels 99 des Vertrags über den Europäischen Wirtschaftsraum wurde beachtet. С обзиром на то да се ова директива односи на Европски економски простор (ЕЕА). (Whereas) Adoption of this Directive constitutes the most appropriate means of attaining the desired objectives. Der Erlass dieser Richtlinie ist das am besten geeignete Mittel zur Erreichung der angestrebten Ziele. (considérant que) le comité XXX n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président. С обзиром на то да се доношењем ове директиве стварају најповољнији услови за постизање жељених циљева. (Whereas) The XXX Committee has not delivered an opinion within the time limit set by the chairman. Die in dieser Verordnung (Richtlinie) vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses XXX. 3. Der Ausschuss XXX hat nicht die Benachrichtung genommen innerhalb seinem Vorsitzenden gesetzen Frist Stellung. (considérant que) la présente directive concerne l’Espace économique européen (EEE) et (que) la procedure de l’article 99 de l’accord sur l`Espace économique européen a été respectée. whereas this Directive is limited to the minimum necessary to attain these objectives and does not go beyond what is needed for this purpose. Посебна упутства В. (Whereas) This Directive concerns the European Economic Area (EEA) and whereas the procedure under Article 99 of the Agreement on the European Economic Area has been complied with.

1 and (Article) 14. in agreement with the Commission en accord avec la Commission im Einvernehmen mit der Kommission у сагласности са Комисијом 8.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ 5.3 Статута (Европског система централних банака и Европске централне банке). С обзиром на то да мере потребне за спровођење ове директиве треба да буду усвојене у складу са Одлуком Савета 1999/468/ЕЗ од 28.1 et 14. јуна 1999. године. (considérant que) les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des competences d’exécution conférées à la Commission. којом се утврђују поступци за примену овлашћења пренетих на Комисију.3 de statuts (du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne). (considérant que) conformément aux articles 12.1 и 14.1 und 14. смернице ЕЦБ представљају саставни део права Заједнице. 7.3 of the Statute (of the European System of Central Banks and of the European Central Bank). Gemäß Artike1 12. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse erlassen werden. after Consulting the Commission après consultation de la Commission nach Anhörung der Kommission након консултовања са Комисијом 28 . (Whereas) The measures necessary for the implementation of this directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commision. 6. Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/ EG des Rates vom 28.3 der Satzung (des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank) sind die Leitlinien der EZB integraler Bestandteil des Gemeinschaftsrechts. у складу са члановима 12. С обзиром на то да. (Whereas) In accordance with Article(s) 12. les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire. ECB guidelines form an integral part of Community law.

Aktion. Has (have) adopted this a (ont) arrêté le présent hat (haben) folgende донео (-ли) ову уредбу Regulation règlement Verordnung erlassen 2. Has (have) agreed as Convient (conviennent) kommt (kommen) wie споразумео (-ли) су се о follows de (ce qui suit) folgt überein следећем 11. Have decided to conclude ont décidé de conclure le haben beschlossen. gemeinsamen (заједничка акција. одлучили су да the following agreement présent accord dieses Abkommen zu закључе следећи schliessen споразум 12. Has (have) adopted this a (ont) arrêté la présente hat (haben) folgende донео (-ли) ову одлуку Decision décision Entscheidung erlassen 5. Common (action commune. Основна структура Текст документа рашчлањује се према оригиналу. section section Abschnitt одељак 4. Has (have) adopted this a (ont) arrêté la présente hat (haben) folgende донео (-ли) ову Directive directive Richtlinie erlassen директиву 4. Decision) décision-cadre) Rahmenbeschluss) оквирна одлука) 7. при чему се за поједине делове употребљавају следећи називи: a) виша подела: 1. Hereby adopts this adopte la présente nimmt folgende усваја следећу Resolution résolution Entschließung an Резолуцију 10. Has (have) decided as décide (décident) beschliesst одлучио (-ли) следеће: follows (beschliessen) 6. Have agreed on sont convenus des sind an folgenden усагласили су се о following dispositions dispositions qui suivent Bestimmungen следећим одредбама (suivantes) übereinkommen ТЕКСТ ДОКУМЕНТА I СТРУКТУРА ТЕКСТА A. Has adopted this a arrêté le présent hat folgende донео (-ли) ову Financial Regulation règlement financier Finanzregelung erlassen финансијску уредбу 3. Has adopted this a arrêté la présente hat folgende gemeinsame усвојена је ова Common Strategy stratégie commune Strategie (gemeinsame заједничка стратегија (Joint Action. Hereby recommends recommande (aux Etats empfiehlt (den препоручује (државама (Member States) membres) Mitgliedstaaten) чланицама) 8. subtitle sous-titre Untertitel поднаслов 29 . Framework position commune. Standpunkt. part partie Teil део 2. Посебна упутства IV УСВАЈАЊЕ 1. title titre Titel наслов 6. subsection sous-section Unterabschnitt пододељак 5. chapter chapitre Kapitel поглавље 3. Hereby invites the invite la Commission à ersucht die Kommission позива Комисију да Commission to 9. Position. заједнички став.

на пример: point. употребљава се горе наведена подела. онда се неке од њих могу назвати „подтачкама” или се. subheading sous-position Unterposition подрубрика Понекад се различити изворни термини преводе истом речју. одвојено. Посебни делови документа и њихова подела Прописи често имају анексе: 1. Б. називамо: а) делови.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ б) основна подела: 7. subparagraph alinéa Unterabsatz подстав 11. Annex I / Annex A annexe I / annexe A Anhang I / Anhang A Анекс I / Анекс A 3. ако је реч о целини испод нивоа става. већ тачка. при чему се увек означава речима као први. paragraph paragraphe Absatz став 10. б) тачке. Подстав може бити подела става. item = тачка. iii) арапски број са тачком. други. ако је реч о целини испод нивоа члана а изнад нивоа става (пишу се великим словом и са тачком). одвојено. article article Artikel члан 8. трећи подстав. Целине. евентуално. најчешће означене као point / point / Nummer. phrase phrase Satz реченица г) остало 15. одвојено. али и тачке. subindent sous-tiret Untergedenkstrich подалинеја 14. може употребити друга одговарајућа реч. 30 . sole article article unique einzelne Artikel једини члан в) нижа подела 9. point point Nummer тачка 12. indent tiret Gedenkstrich алинеја 13. Тачка је најчешће: i) мали римски број са заградом. Ако се појављује више ових подела узастопно. heading rubrique Überschrift рубрика 16. ii) арапски број са заградом. при чему основ рашчлањивања није став. Annex B to / of annexe B à / de la Anhang B zur / der Анекс Б Директиве X Directive X directive X RichtlinieX Форма анекса је слободнија од форме главног текста. Annex annexe Anhang Анекс 2.

COICOP) Статистичка класификација Абецедни код 1. Комбинована номенклатура. List liste Liste Списак 4. Тарик и хармонизовани систем Комбинована номенклатура и Тарик деле се на: 1. 3-digit level (group) le niveau à trois chiffres dreistellige Ebene грана (groupe) (Gruppe) 3. Schedule échéancier Fälligkeitsplan Распоред 5. Статистичка класификација ЕЗ (на пример: NACE rev. section section Abschnitt сектор 2. 1. Appendix supplément / appendice Anlage Додатак 2. subheading sous-position Unterposition подброј 4. на пример: 1. 5-digit level (sub-class) le niveau à cinq chiffes Fünfstellige Ebene подгрупа (sous-classe) (Unterklasse) 31 . (CN / Taric) subheading sous-position Unterposition (CN Тарик) подброј (NC / Taric) (KN / Taric) Г. 2-digit level (division) le niveau à deux chiffres zweistellige Ebene област (division) (Abteilung) 2. Table tableau Tabelle Табела 7. (tariff) heading position (tarifaire) (Tarif-)Position. 4-digit level (class) le niveau à quatre vierstellige Ebbene група chiffres (classе) (Klasse) 4. section section Abschnitt oдељак 2. Посебна упутства Анекси садрже текстове различите природе. Correlation table tableau de Entsprechungstabelle Упоредна табела correspondance В. Timetable calendrier Zeitplan Временски распоред 6. Appendix B2 to Annex appendice B2 de l’annexe Anhang B Anlage B2 Додатак Б2 уз Анекс Б B to Directive X B de la directive X der Richtlinie X Директиве X 3. subsection sous-section Unterabschnitt подсектор 1. тарифни број Tarifnummer 3.

Implementing Dispositions Durchführungs. Miscellaneous Dispositions diverses Sonstige Bestimmungen Разне одредбе provisions 15. Transposition Transposition Umsetzung Транспозиција 32 . Other provisions Autres dispositions Andere Bestimmungen Остале одредбе 17. Notification and Notification et rapports Mitteilung und Berichte Нотификација и reporting извештавање 16. Допунске дефиниције bestimmungen 24. Safeguard procedure Procédure de Schutzverfahren Поступак заштитних sauveguarde мера 22. Advisory Committeе Comité consultatif Beratender Ausschuss Саветодавни одбор 4. Regulatory Committee Procédure de comité de Verfahren des Поступак надзорног procedure règlementation Regelungsausschusses одбора 19. Прелазне одредбе bestimmungen 26. Management Procédure (de comité) Verfahren des Поступак Управног (Committee) procedure de gestion Verwaltungs. Definitions Définitions Begriffsbestimmungen Дефиниције 7. Entry into force Entrée en vigueur Inkrafttreten Ступање на снагу 8. Technical adjustments Adaptations techniques Technische Техничка Anpassungen прилагођавања 25. Final provisions Dispositions finales Schlussbestimmungen Завршне одредбе 9. Одредбе о спровођењу provisions d’application bestimmungen 11. Regulatory Committee Comité de Regelungsausschuss Надзорни одбор règlementation 20. Management Committee Comité de gestion Verwaltungsausschuss Управни одбор 14.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ II НАСЛОВИ ОДРЕДАБА 1. одбора ausschusses 13. Transitional provisions Dispositions transitoires Übergangs. Review Réexamen Überprüfung Преглед 21. Scope nebo Field of Étendue nebo Geltungsbereich nebo Област примене application Portée nebo Champ Anwendungsbereich d’application nebo Domaine d’application 23. General provisions Dispositions générales Allgemeine Bestimmungen Опште одредбе 10. Aim Objectif Zielsetzungen Циљ 5. Subsidiary definitions Définitions subsidiaires Ergänzende Begriffs. Advisory (Committee) Procédure (de comité) Verfahren des Саветодавни (одбор) procedure consultative beratenden Ausschusses поступак 3. Publication Publication Veröffentlichung Објављивање 18. Liaison with the Liaison avec les Verbindung mit Веза са властима authorities of the authorités compétentes den Behörden der држава чланица Member States des Etats membres Mitgliedstaaten 12. Basic provisions Dispositions de base Grundbestimmungen Основне одредбе 6. Addressees Destinataires Adressaten Адресати 2.

soit à la demande du représentant d’un Etat membre. Die Kommission wird von dem Ausschuss XXX unterstützt. Посебна упутства III ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА КОМИСИЈУ 1. der durch den Beschluss YYY eingesetzt wurde. The Commission shall be assisted by a (advisory) (implementation) (management) (regulatory) committee (of an advisory nature) composed of the representatives of the Member States and chaired by the representative of the Commission. 3. II est institué un comité XXX. Комисији помаже (саветодавни) (за спровођење) (управни) (надзорни) одбор (који има саветодавну улогу). 5. nachstehend „Ausschuss” genannt. le comité XXX (ci-aprés dénomé “comité“). La Commission est assistée par le comité XXX institué par la décision YYY. који чине представници држава чланица и којим председава представник Комисије. основан Одлуком YYY. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article. ci-après dénommé “comité” membres et présidé par un représentant de la Commission. the chairman shall. 4. (without delay). der aus Vertretern der Mitgliedstaaten besteht und in dem ein Vertreter der Kommission den Vorsitz führt. refer the matter to the Committee XXX (hereinafter called the “Committee”). soit à l’initiative de celui-ci. Комисији помаже XXX одбор. Es wird ein Ausschuss XXX. чиниће га представници држава чланица. est saisi par son président (sans délai). Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. Where the procedure laid down in this Article is to be followed. La Commission est assistée par un comité (consultatif / de caractère consultatif) (d’application) (de gestion) (de règlementation) composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. XXX одбор (у даљем тексту: „Одбор”) биће основан. eingesetzt. The committee shall adopt its rules of procedure. а председаваће му један од представника Комисије. shall be set up. A Committee XXX. Одбор усваја Пословник. Die Kommission wird von einem Ausschuss mit beratender Funktion (beratenden Ausschuss) (Verwaltungsausschuss) (Regelungsausschuss) unterstützt. Le comité établit son règlement intérieur. 33 . either on his own initiative or the request of the representative of a Member State. The Commision shall be assisted by the XXX Comittee established by Decision YYY. hereinafter referred to as the “Committee”. der sich aus den Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz führt. consisting of representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission.

Мишљења се усвајају XXX већином гласова. The Committee shall deliver its opinion on such measures (on the draft) within a period of two months. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 148 (205) paragraphe 2 du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Der Vertreter der Kommission unterbreitet (dem Ausschuss) einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. 10. die in Artikel 148 (205) Absatz 2 des Vertrags für die Annahme der vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlusse vorgesehen ist. The Committee shall deliver its opinion on such measures (on the draft) within a time limit which the chairman may lay down (within a time limit set by the Chairman) according to the urgency of the matter (if necessary by taking a vote) (within a period of two months). Le comité émet son avis sur ces mesures (ce projet) dans un délai de deux mois.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ Wird auf das Verfahren dieses Artikels Bezug genommen. 6. председавајући ће упутити предмет (без одлагања) Одбору XXX (у даљем тексту: „Одбор”) на своју иницијативу или на захтев представника државе чланице. 9. Le représentant de la Commission soumet (au comité) un projet des mesures à prendre. Die Stellungnahme kommt mit einer Mehrheit von XXX Stimmen zustande. Die Stellungnahme wird mit der Mehrheit abgegeben. 7. Одбор ће доставити своје мишљење о тим мерама (нацрту) у року који може одредити председавајући (у року који одређује председавајући). Le comité se prononce à la majorité de XXX voix. dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause (le cas échéant en procédant à un vote) (dans un délai de deux mois). The representative of the Commission shall submit (to the committee) a draft of measures to be adopted. Представник Комисије доставља (Одбору) нацрт мера које треба усвојити. Opinions shall be adopted by a majority of XXX votes. У случају примене поступка предвиђеног овим чланом. 34 . Der Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu (diesem Entwurf) innerhalb einer Frist von zwei Monaten. die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der betreffenden Frage (erforderlichenfalls durch eine Abstimmung) festsetzen kann (innerhalb einer Frist von zwei Monaten). Der Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu (diesem Entwurf) innerhalb einer Frist ab. у зависности од хитности предмета (ако је потребно и путем гласања) (у року од два месеца). Одбор доставља своје мишљење о тим мерама (о нацрту) у року од два месеца. The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 148 (205) (2) of the Treaty in the case of decisions which the Council is required to adopt on a proposal from the Commission. so befasst der Ausschusses XXX (im folgenden „Ausschuss” genannt) diesen (unverzieglich) von sich aus oder auf Antrag des Vertreters eines Mitgliedstaats. Le comité émet son avis sur ces mesures (ce projet). 8.

The opinion shall be recorded in the minutes. Мишљења се усвајају XXX већином гласова. 13. Opinions shall be adopted by a majority of XXX votes. La Commission tient le plus grand compte de l’avis émis par le comité. 35 . а гласови држава чланица одмеравају се у складу са чланом 148. Приликом гласања у Одбору гласови (представника) држава чланица се одмеравају сходно претходном члану (у складу са чланом 148. Le président ne prend pas part au vote. les voix (des représentants des) Etats membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Мишљење се уноси у записник. chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. Уговора). darüber hinaus hat jeder Mitgliedstaat das Recht zu verlangen. Уговора. свака држава чланица има право да затражи да се њен став унесе у записник. L’avis est inscrit au procès-verbal. Die Kommission berücksichtigt soweit wie möglich die Stellungnahme des Ausschusses. en outre. (205) став 2. each Member State shall have the right to ask to have its position recorded in the minutes. став 2. Lors des votes au sein du comité. wobei die Stimmen der Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages gewogen werden. Председавајући не учествује у гласању. The Chairman shall not vote. 15. 12. Уговора. као што је утврђено чланом 148. (Within the Committee) The votes of (the representatives of) the Member States within the committee shall be weighted in the manner set out in that Article (as provided in Article 148 (2) of the Treaty). Die Stellungnahme wird in das Protokoll aufgenommen. 11. 14. Комисија у највећој могућој мери узима у обзир мишљење Oдбора. the votes of the Member States being weighted as provided in Article 148 (2) of the Treaty II se prononce à la majorité de XXX voix. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil. dass sein Standpunkt im Protokoll festgehalten wird. мишљење се усваја већином гласова. Die Stellungnahme kommt mit einer Mehrheit von XXX Stimmen zustande. став 2. The Commission shall take the utmost account of the opinion delivered by the committee. Посебна упутства У случају када Савет доноси одлуку на предлог Комисије.  Bei der Abstimmung im Ausschuss werden die Stimmen (der Vertreter) der Mitgliedstaaten gemäß den vorgenannten Artikel gewogen. les voix des Etats membres étant affectées de la pondération prévue à l’article 148 paragraphe 2 du traité.

so unterbreitet die Kommission dem Rat unverzüglich einen Vorschlag für die zu treffenden Maßnahmen. die unmittelbar gelten. If measures envisaged are not in accordance with the opinion of the Committee. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité. or if no opinion is delivered.) La Commission peut différer d’une période d’un mois au plus. Она информише Oдбор о томе до које мере је његово мишљење узето у обзир. The Commission shall adopt measures which shall apply immediately. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. si elles ne sont pas conformes à l’avis émis par le comité. inwieweit sie seine Stellungnahme berücksichtigt hat. Toutefois. 36 . Комисија усваја мере које се примењују одмах. 19. Комисија. so werden diese Maßnahmen sofort von der Kommission dem Rat mitgeteilt. In that event the Commission may defer application of the measures which it has adopted for not more than one month from the date of such communication. à compte de la date de cette communication. ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. they shall forthwith be communicated by the Commission to the Council. However. La Commission arrête les mesures envisagées (et les met immédiatement en application) lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité. Ако предвиђене мере нису у складу са мишљењем Одбора или ако мишљење није усвојено. Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein oder liegt keine Stellungnahme vor. ако ове мере нису у складу са мишљењем Одбора. l’application des mesures décidées par. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Die Kommission erläßt Maßnahmen. 18. Die Kommission erläßt die beabsichtigten Maßnahmen (und bringt sie sofort zur Anwendung). Stimmen sie jedoch mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein. wenn sie mit der Stellungnahme des Ausschusses übereinstimmen. подноси предлог Савету у вези са мерама које треба предузети. Sie unterrichtet den Ausschuss darüber. if these measures are not in accordance with the opinion of the Committee. 21. It shall inform the committee of the manner in which its opinion has been taken into account. Комисија усваја предвиђене мере (и одмах их примењује) уколико су оне у складу са мишљењем Одбора.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ 16. submit to the Council a proposal relating to the measures to be taken. Међутим. ou en l’absence d’avis. Комисија их одмах доставља Савету. without delay. без одлагања. the Commission shall. The Commission shall adopt the measures envisaged (and shall implement them immediately) if they are in accordance with the opinion of the committee. 20. 17. (Dans ce cas.

der Rat hat sich mit einfacher Mehrheit gegen die genannten Maßnahmen ausgesprochen). донети другачију одлуку у предвиђеном року (поменутом у претходном ставу) (од једног месеца). Le Conseil. (sauf dans le cas où le Conseil s’est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures). les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Der Rat kann innerhalb des in dem vorstehenden Absatz genannten Zeitraums mit qualifizierter Mehrheit einen anderslautenden Beschluss fassen. 22. У том случају. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. mais qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil. Савет може. али не дуже од месец дана од дана достављања саопштења. The Council shall act by a qualified majority. а који ни у ком случају не може бити дужи од три месеца. Hat der Rat nach Ablauf einer Frist. Комисија одлаже. Si. acting by a qualified majority. примену усвојених мера у року одређеном у сваком акту Савета. 37 . mais qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois à compter de la date de la communication. the Council has not acted. statuant à la majorité qualifiée. Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit. celui-ci n’a pas statué. La Commission diffère l’application des mesures décidées par elle d’un délai qui sera fixé dans chaque acte à adopter par le Conseil. so werden die vorgeschlagenen Maßnahmen von der Kommission erlassen. 23. keinesfalls aber drei Monate von der Befassung des Rates an überschreiten darf. If. die in jedem vom Rat gemäß diesem Absatz zu erlassenden Rechtsakt festgelegt wird. on the expiry of a period to be laid down in each act to be adopted by the Council under this paragraph but which may in no case exceed three months from the date of referral to the Council. Die Kommission verschiebt die Durchführung der von ihr beschlossenen Maßnahmen um einen Zeittraum. почев од дана достављања саопштења. 24. vom Zeitpunkt der Mitteilung an gerechnet. The Council. may take a different decision within the time limit (referred to in the previous paragraph) (of one month). The Commission shall (may) defer application of the measures which it has decided for a period to be laid down in each act adopted by the Council (basic instrument). keinen Beschluss gefasst. односно може одложити. the proposed measures shall be adopted by the Commission. peut prendre une décision différente dans le délai (prévu à l’alinéa précédent) (dans le délai d’un mois). à l’expiration d’un délai qui sera fixé dans chaque acte à adopter par le Conseil en vertu du présent paragraphe. квалификованом већином гласова. (save where the Council has decided against the said measures by a simple majority). übersteigen darf. 25. Комисија може одложити примену мера које је усвојила. Посебна упутства Die Kommission kann die Durchführung der von ihr beschlossenen Maßnahmen um einen Zeitraum von höchstens einem Monat von dieser Mitteilung an verschieben. der in jeder vom Rat zu genehmigenden Rechtsakt festzulegen ist. but which may in no case exceed three months from the date of communication. Савет одлучује квалификованом већином гласова. der jedoch in keinem Fall drei Monate. (es sei denn.

28. without delay. Ако Савет не усвоји мере у року од XXX од дана кад му је предмет достављен. the Commission shall adopt the proposed measures and shall implement them immediately unless the Council has voted against the measures by a simple majority. Si le Parlement européen considère qu’une proposition présentée par la Commission en vertu d’un acte de base adopté selon la procédure prévue à l’article 251 du traité excède les compétences d’exécution prévues dans cet acte de base. If the European Parliament considers that a proposal submitted by the Commission pursuant to a basic instrument adopted in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty exceeds the implementing powers provided for in that basic instrument. Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von XXX nach Unterbreitung des Vorschlags keine Maßnahmen beschlossen. submit to the Council a proposal relating to the measures to be taken and shall inform the European Parliament. ou en l’absence d’avis. dass ein Vorschlag. der Rat hat sich mit einfacher Mehrheit gegen die genannten Maßnahmen ausgesprochen. dans un délai de XXX à compter de la date à laquelle il a été saisi. il informe le Conseil de sa position. or if no opinion is delivered. Si. 38 . la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application. усвојеним сагласно поступку утврђеном у члану 251. подноси предлог Савету у вези са мерама које треба предузети и о томе обавештава Европски парламент. 27. den die Kommission auf der Grundlage eines gemäß Artikel 251 des Vertrags erlassenen Basisrechtsakts unterbreitet hat. превазилази овлашћења предвиђена у том основном акту. If the Council has not adopted any measures within XXX of the date on which the matter is referred to it. а који ни у ком случају не може бити дужи од три месеца од дана достављања Савету – предложене мере усваја Комисија. 26. so trifft die Kommission die vorgeschlagenen Maßnahmen und bringt sie sofort zur Anwendung. Ако предвиђене мере нису у складу са мишљењем одбора или ако мишљење није усвојено. Ist das Europäische Parlament der Auffassung. Комисија. über die in diesem Basisrechtsakt vorgesehenen Durchführungsbefugnisse hinausgeht. онда о свом ставу обавештава Савет. la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen. the Commission shall. без одлагања. so unterbreitet die Kommission dem Rat unverzüglich einen Vorschlag fur die zu treffenden Maßnahmen und unterrichtet davon das Europäische Parlament. If the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the committee. it shall inform the Council of its position. sauf dans le cas où le Conseil s’est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. es sei denn. Уговора. осим ако Савет није гласао против тих мера простом већином гласова. (осим у случају када је Савет одлуку против поменутих мера усвојио простом већином гласова). so unterrichtet es den Rat über seinen Standpunkt. Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein oder liegt keine Stellungnahme vor. Комисија усваја предложене мере и одмах их спроводи. Ако Европски парламент сматра да предлог који је поднела Комисија у складу са неким основним актом. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ Ако Савет не поступи по истеку рока одређеног у сваком акту Савета – којим се сагласно овом ставу одлаже примена усвојених мера. le Conseil n’a pas arrêté de mesures.

à l’expiration de ce délai. ако то одговара конкретном случају. Савет може. Комисија ће предлог преиспитати. Die Kommission kann dem Rat einen geänderten Vorschlag vorlegen. à la majorité qualifiée. so wird der vorgeschlagene Durchführungsrechtsakt von der Kommission erlassen. le Conseil n’a pas adopté les mesures d’application proposées ou s’il n’a pas indiqué qu’il s’opposait à la proposition de mesures d’application. ihren Vorschlag erneut vorlegen oder einen Vorschlag für einen Rechtsakt auf der Grundlage des Vertrags vorlegen. la Commission réexamine celle-ci. предложени акт о спровођењу усваја Комисија. innerhalb einer Frist. mit qualifizierter Mehrheit über den Vorschlag befinden. Посебна упутства 29. soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité. Si. statuer à la majorité qualifiée sur la proposition. квалификованом већином гласова одлучити о предлогу. mais qui ne saurait en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisie du Conseil. 31. Der Rat kann. Hat sich der Rat innerhalb dieser Frist mit qualifizierter Mehrheit gegen den Vorschlag ausgesprochen. the proposed implementing act shall be adopted by the Commission. 30. les mesures d’application proposées sont arrêtées par la Commission. Комисија може поднети Савету измењени и допуњени предлог. dans ce délai. доставити свој предлог поново или поднети нови предлог правног акта на основу Уговора. It may submit an amended proposal to the Council. If on the expiry of that period the Council has neither adopted the proposed implementing act nor indicated its opposition to the proposal for implementing measures. within a period to be laid down in each basic instrument but which shall in no case exceed three months from the date of referral to the Council. le Conseil a indiqué. die in jedem Basisrechtsakt festzulegen ist. so überprüft die Kommission den Vorschlag. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée. re-submit its proposal or present a legislative proposal on the basis of the Treaty. dans un délai qui sera fixé dans chaque acte de base. die keinesfalls aber drei Monate von der Befassung des Rates an überschreiten darf. Ако се у оквиру тог временског периода Савет квалификованом већином гласова изјасни против предлога. where appropriate in view of any such position. gegebenenfalls in Anbetracht eines solchen etwaigen Standpunkts. Le Conseil peut. qu’il s’oppose à la proposition. Hat der Rat nach Ablauf dieser Frist weder den vorgeschlagenen Durchführungsrechtsakt erlassen noch sich gegen den Vorschlag für die Durchführungsmaßnahmen ausgesprochen. the Commission shall re-examine it. If within that period the Council has indicated by qualified majority that it opposes the proposal. act by qualified majority on the proposal. le cas échéant à la lumière de cette position éventuelle. у року утврђеном у сваком основном акту. а који ни у ком случају не може бити дужи од три месеца од дана достављања Савету. Si. The Council may. Уколико по истеку тога периода Савет не усвоји предложени акт о спровођењу нити наговести противљење предложеним мерама за спровођење. 39 .

mit dem Beschluss der Kommission befassen. квалификованом већином гласова. (Може бити предвиђено да се) Комисија пре доношења ове одлуке консултује са државама чланицама. Jeder Mitgliedstaat kann den Rat innerhalb einer Frist. Tout Etat membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission. einen anderslautenden Beschluss fassen. acting by a qualified majority. may confirm. у складу са поступцима који се утврђују за сваки случај посебно. dans un délai à déterminer dans l’acte (de base) en question. may take a different decision within a time limit to be determined in the act (in the basic instrument) in question. bevor sie ihren Beschluss fasst. Le Conseil. consulte les Etats membres selon des modalités à définir dans chaque cas. die in dem betreffenden (Basis) rechtsakt festzulegen ist. statuant à la majorité qualifiée. може донети другачију одлуку у року утврђеном у предметном акту (у предметном основном акту). statuant à la majorité qualifiée. (It may be stipulated that) Before adopting this decision the Commission shall consult the Member States in accordance with procedures to be determined in each case. Any Member State may refer the Commission’s decision to the Council within a time limit to be determined in the act (within the basic instrument) in question. Die Kommission teilt dem Rat und den Mitgliedstaaten jeden Beschluss über Schutzmaßnahmen mit. The Commission shall notify the Council and the Member States of any decision regarding safeguard measures. acting by a qualified majority. 33. dass) die Kommission konsultiert die Mitgliedstaaten nach jeweils festzulegenden Modalitäten (konsultiert). Le Conseil. (Es kann vorgesehen werden. (II peut être prévu que) la Commission. 34.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ 32. die in dem betreffendem (Basis) Rechtsakt festzulegen ist. La Commission communique au Conseil et aux Etats membres toute décision relative à des mesures de sauvegarde. avant d’arrêter sa décision. modifier ou abroger la décision arrêtée par la Commission 40 . Комисија обавештава Савет и државе чланице о свакој одлуци у вези са заштитним мерама. peut prendre une décision différente dans un délai à déterminer dans l’acte (de base) en question. 35. Савет. peut confirmer. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit innerhalb einer Frist. 36. Свака држава чланица може одлуку Комисије доставити Савету у року одређеном у предметном акту (у предметном основном акту). The Council. The Council. amend or revoke the decision adopted by the Commission.

the decision of the Commission is deemed to be revoked. Wahlweise kann in dem Basisrechtsakt vorgesehen werden. modifier ou abroger la décision arrêtée par la Commission et que. такође. The period laid down in Article XXX (XXX) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months. Si le Conseil n’a pas statué dans le délai précité. the decision of the Commission is deemed to be revoked. имајући у виду одредбе члана 8. Могуће је. statuant à la majorité qualifiée. ändern oder aufheben kann oder dass der Beschluss der Kommission. а ако Савет не донесе одлуку у горе наведеном року. исте одлуке. одлука Комисије се сматра поништеном. If the Council has not taken a decision within a time limit to be determined in the act in question. if the Council has not taken a decision within the above mentioned time-limit. ändern oder aufheben. dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. примењују се чланови XXX и XXX Одлуке 1999/468/ЕЗ. Wenn der Rat innerhalb der vorgenannten Frist keinen Beschluss gefasst hat. Посебна упутства Der Rat kann den Beschluss der Kommission mit qualifizierter Mehrheit bestätigen. квалификованом већином гласова. изменити и допунити или поништити одлуку коју је донела Комисија. одлука Комисије ће се сматрати поништеном. gilt der Beschluss der Kommission als aufgehoben. wobei Artikel 8 desselben Beschlusses zu beachten ist. основним актом прописати да Савет може. la décision de la Commission est réputée révoquée. peut confirmer. изменити и допунити или поништити одлуку коју је донела Комисија. de la Décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. having regard to the provisions of Article 8 thereof. La période prévue à l’article XXX. la décision de la Commission est réputée révoquée. may confirm. als aufgehoben gilt. потврдити. Период утврђен у члану XXX став XXX Одлуке 1999/468/ЕЗ одређује се на три месеца. it may be stipulated in the basic instrument that the Council. dass der Rat den Beschluss der Kommission mit qualifizierter Mehrheit bestätigen. 38. Articles XXX and XXX of Decision 1999/468/EC shall apply. Савет. amend or revoke the decision adopted by the Commission and that. Where reference is made to this paragraph. 40. може потврдити. 39. acting by qualified majority. Il peut également être prévu dans l’acte de base que le Conseil. квалификованом већином гласова. wenn der Rat innerhalb der vorgenannten Frist keinen Beschluss gefasst hat. 41 . 37. les articles XXX et XXX de la décision 1999/468/CE s’appliquent. paragraphe XXX. Када се упућује на овај став. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraph. Der Zeitraum nach Artikel XXX Absatz des Beschlusses 1999/468/eg wird auf drei Monat festgesetzt. Ако Савет не донесе одлуку у прописаном року. si le Conseil n’a pas statué dans le délai précité. Bei einer Bezugnahme auf diesen Absatz finden die Artikel XXX und XXX des Beschlusses 1999/468/EG Anwendung. Alternatively.

приликом њиховог превођења. нарочито ако је реч о документима различите старости. 1995. Изрази којима се мења или престаје да важи правни пропис 1. Regulation XXX Le règlement XXX est Mit Inkrafttreten dieser Уредба XXX престаје shall be repealed with abrogé à compter de la Verordnung tritt außer да важи од дана effect from the date of date d’entrée en vigueur Kraft die Verordnung ступања на снагу ове entry into force of this du présent règlement. се примењује од 31. regulation. Decision …) XXX is décision …) XXX est (Richtlinie. Regulation (Directive. 1992. Dezember 1992. 6. décembre 1992. XXX. Directive XXX shall La directive XXX Die Geltungsdauer der Директива XXX cease to have effect / to cesse d’avoir effet / Richtilinie XXX endet престаје да важи / да apply on 31 December de s’appliquer le 31 am 31. Уредба (Директива. 1995. 7.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ IV НАЧИН ИЗМЕНЕ ПРАВНИХ АКАТА Начини на које се формулишу измене правних аката често се разликују у појединим језицима и нису уједначени. Etats membres. А. Die Verordnung Престаје да важи Decision …) XXX is décision …) XXX est (Richtlinie. Одлука …) XXX мења hereby amended as modifié(e) comme suit Entscheidung …) wird се и допуњава и гласи: follows: (ainsi qu’il suit): wie folgt geändert: 2. The following Les règlements et Folgende Verordnungen Следеће уредбе и Regulations and directives ci-après sont und Richtlinien werden директиве престају да Directives are hereby abrogés: aufgehoben: важе: repealed: 4. Januar 1995 дејством од 1. Le règlement (directive. Entscheidung …) XXX Одлука …). Regulation XXX Le règlement XXX Die Verordnung XXX Уредба XXX престаје shall be repealed with est abrogé avec effet wird rückwirkend да важи са повратним retroactive effect from rétroactif au 1er janvier zum 1. треба пре свега имати у виду смисао. wird aufgehoben. Die Verordnung Уредба (Директива. 3. али само као помоћ при одређивању дословног значења оригиналне верзије. уредбе. Council La recommandation Die Empfehlung Препорука XXX recommendation XXX XXX du Conseil ne XXX des Rates ist Савета престаје shall cease to have effect produit plus d’effets à ab dem Zeitpunkt der да важи од дана as from the date on partir de la date de mise Anwendung dieser почетка примене ове which this Directive is en application de la Richtlinie durch die директиве у државама applied by the Member présente directive par les Mitgliedstaaten nicht чланицама. abrogé(e). 5. aufgehoben. јануара 1 January 1995. States. Regulation (Directive. Због тога. mehr anwendbar. 42 . Le règlement (directive. децембра 1992. hereby repealed. а затим и правила формулације.

aufgehoben. paragraphes 3 et 4. замењује by the following: est remplacé par le texte Absätze 2 und 3 werden се следећим текстом: paragraphs 2 and 3 suivant: les paragraphes als Absätze 3 und 4 ставови 2. l’article 6 de la XXX wird zum 1. 142 et Die Artikel 141. Articles 141. Посебна упутства Б. изражава се формулацијом: … (наслов одредбе која је предмет измене) престаје да важи / брише се. и (of Regulation XXX) are 143 (du règlement XXX) 143 (der Verordnung 143. В. directive. Уколико је у питању само део одредбе. упоредном табелом out in Annex). Додатак у оквиру истог поглавља. (Уредбе XXX) hereby repealed. се мења и / reworded as follows: comme suit (est ainsi geändert: Absatz 1 допуњава / мења и paragraph 1 is replaced modifié): le paragraphe 1 erhält folgende Fassung гласи: став 1. is hereby directive XXX est Richtlinie XXX wird XXX мења се и amended in accordance modifiée conformément gemäß dem Anhang допуњава у складу with the Annex to this à l’annexe à la présente dieser Richtlinie са Анексом ове Directive. директиву (и тумаче read in accordance with correspodance figurant à tabelle im Anhang zu се у сагласности са the correlation table set l’annexe). XXX престаје да важи as from 1 January 1993. directive XXX est Januar 1993 aufgehoben. и 4. 142 und Чланови 141. 142 and 143 Les articles 141. користи се формулација: У … (наслов одредбе која је предмет измене) престаје да важи / брише се … (назив дела одредбе на коју се измена односи). sont abrogés. Измене делова правних прописа 1. јануара 1993. 142. директиве. 2. supprimé. lesen). Article 6 of Directive A compter du 1er janvier Artikel 6 der Richtlinie Члан 6. Article 3 is amended L’article 3 est modifié Artikel 3 wird wie folgt Члан 3. Престанак важења (брисање) Престанак важења (брисање) одредбе која се не замењује другом. и 3. and 4. Annex 1 to Directive L’annexe 1 de la Der Anhang 1 der Анекс 1 уз Директиву XXX. 1. geändert. 43 . садржаном у анексу). 2. постају become paragraphs 3 2 et 3 deviennent bezeichnet: ставови 3. XXX) werden престају да важе. Измена у целини Као увод за измену у целини користи се општа формула: (Назив одредбе која се мења) мења се и гласи: 1. од 1. Измена и престанак важења правног прописа References made to the Les références à la Verweise auf die Упућивања на repealed Directive shall directive abrogée sont aufgehobene Richtlinie директиву која је be construed (shall read) entendues comme des gelten als Verweise auf престала да важи (shall be understood) références à la présente diese Richtlinie (und тумаче се као as (being made) to this directive (et sont à lire sind nach Maßgabe der упућивања на ову Directive (and should be selon le tableau de Übereinstimmungs. За евентуалну ренумерацију у вези са престанком важења (брисањем) видети тачку 4. 2. Директиве XXX shall be repealed 1993.

Изузетак су речи. тачке are replaced by the et f) sont remplacé par b) und f) erhalten б) и д) замењују се following: le texte suivant: folgende Fassung: следећим текстом: 4. gestrichen. le point c) est wird die Buchstabe c) тачка в) се брише. брише се. постаје члан 6. und Artikel члан 7. бришу (hereby) deleted. deleted. замењује се be replaced by the par le texte suivant: folgende Fassung: следећим текстом: following: 2. werden gestrichen. the final part of point 5 au point 5. shall be deleted. 3. les in Artikel 83 Buchstabe У члану 83. а and Article 7 shall et l’article 7 devient gestrichen. користи се следећа формулација: У … (назив прописа који се мења) „ … ” (делови који су предмет измене) мења се и гласи: „ … ” . тачка а) 83. point (c)à l’article 13 paragraphe in Artikel 13 Absatz 2 У члану 13. be replaced by the paragraphe 2 est erhält folgende Fassung: замењује се следећим following: remplacé par le texte текстом: suivant: 3. се. 2. le premier 2 Unterabsatz 1 erhält први подстав замењује be replaced by the alinéa est remplacé par folgende Fassung: се следећим текстом: following: le texte suivant: 5. supprimés. become Article 6. supprimés. le Artikel 56 Absatz 2 Члан 56.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ 3. 6. Article 47 shall l’article 47 est remplacé Artikel 47 erhält Члан 47. бројеви и износи. Article 56(2) shall à l’article 56. Articles 7 and 11 are les articles 7 et 11 sont die Artikel 7 und 11 Чланови 7.” се бришу. “in accordance with termes “conformément a) werden die Worte речи: „у складу са Article 66” shall be à l’article 66” sont „gemäß Artikel 66” чланом 66. Број: „ … ” (број који се мења) замењује се бројем: „ … ” (нови број). supprimé. in point (a) of Article à l’article 83 point a). Article 6 shall be deleted L’article 6 est supprimé Artikel 6 wird Члан 6. и 11. Делимична измена Делимична измена одредбе изражава се формулацијом: „ … ” (одредба која је предмет замене) замењује се следећим текстом: „ … ” . Уколико је одредба која се мења део једног ширег прописа. када се употребљава формулација: Реч (речи): „ … ” (речи које се мењају) замењујe (-у) се речју (речима): „ … ” (нове речи). gestrichen. Бројеви и износи. in Article 13(2). the first subparagraph à l’article 118 A Artikel 118 a Absatz У члану 118а став 2. l’article 6. 4. of Article 118a(2) shall paragraphe 2. У … (назив прописа чији део се мења) „ … ” (делови који су предмет измена) мења се и гласи: „ … ” и додаје се нови текст одредбе у којој је извршена измена. исто као и други делови текста који се мењају. став 2. 5. 7 wird Artikel 6. les points b) in Artikel 2 Buchstaben У члану 2. Износ: „ … ” (износ који се мења) замењује се износом: „ … ” (нови износ). in article 2(b) and (f) à l’article 2. став 2. стављају се под наводнике. le dernier unter Nummer 5 erhält Завршни део тачке 5) shall be replaced by the membre de phrase est der letzte Teil des Satzes замењује се следећим following: remplacé par le texte folgende Fassung: текстом: suivant: 44 . 1.

Додају се нове … (нове одредбе. in paragraph 1. После … (претходне одредбе) додају се нове … (нове одредбе.1.1. le chiffre in Artikel 55 wird die у члану 55. The reference to Article La mention des Die Bezugnahme auf die Упућивање на чланове 129 and 130 shall be articles 129 et 130 est Artikel 129 und 130 wird 129. 198e.1 est Nummer 4.2. евентуално са бројем) која гласи: „ … ”. 10. тада се употребљава нека од следећих формулација: Додаје се се новa … (новa одредба. respectivement.2. la phrase introductive Artikel 10 Absatz 1 уводна реченица мења is hereby amended as est remplacée par le erhält folgende Fassung се и гласи: follows: texte suivant: 13. „42”.1 wird wie тачка 4. écus. и наводи се текст додате одредбе / додатих одредаба. У … (назив целе одредбе) додају се нове … (нове одредбе. shall be replaced by the est remplacé par le titre Kapitels 4 erhält folgende замењује се следећим: following: suivant: Fassung: 9. 45 . 4. read: modifié comme suit: folgt geändert: допуњује и гласи: 8.1.1. евентуално са бројевима) које гласе: „ … ”. “43” est remplacé par le Zahl „43” durch die Zahl замењује се бројем: chifre “42”. Додатак а) Додавање нове одредбе Уколико се додаје нова одредба испред или између одредаба исте врсте. the following shall le texte sous c) de in Nummer 12 erhält у ставу 12. евентуално са бројем) која гласи: „ … ”. У … (назив целе одредбе) додаје се нова … (нова одредба. и 130. тачка в) be substituted for numéro 12 est remplacé Buchstabe c) folgende замењује се следећим paragraph 12(c): par le texte suivant: Fassung: текстом: 12.2. the introductory à l’article 10 paragraphe der Eingangssatz von у члану 10. „42” ersetzt. 11. in Article 55. amend to le point 4. 198e ersetzt. 95”. Посебна упутства 6. замењује replaced by a reference remplacée par celle des durch die Bezugnahme се упућивањем на to Articles 198d and articles 198 D et l98 E auf die Artikel 198d bzw. број: „43” be replaced by “42”. мења се. евентуално са бројевима) које гласе: „ … ”. item 4. the first indent of point au point 7.1. “ECU au paragraphe 1. Допуна је често праћена ренумерацијом: Досадашње „ … ” (одредбе нумерисане старим бројевима) означавају се као „ … ” (одредбе ренумерисане новим бројевима). remplacé par celui de 95 durch „95 ECU” ersetzt. the title of Chapter 4 le titre du chapitre 4 die Überschrift des наслов поглавља 4. le premier unter Nummer 7 erhält у тачки 7) прва 7 shall be replaced by tiret est remplacé par le der erste Gedankenstrich алинеја замењује се the following: texte suivant: folgende Fassung: следећим текстом: 7. le in Absatz 1 wird der у ставу 1: „еки 105” 105” is replaced by montant de 105 écus est Betrag von „105 ECU” замењује се са: „еки “ECU 95“.1. евентуално са бројeм) којa гласи: „ … ”.2. став 1. чланове 198г и 198д. које гласе: „ … ”. евентуално са бројевима). После … (претходне одредбе) додаје се нова … (нова одредба. “43” shall à l’article 55. sentence in Article 10(1) 1.

Уколико се допуном уводи и нумерисање. avec folgende neue Punkt се нова тачка која as follows: les textes suivants: eingefügt: гласи: 46 . тј. У … (назив одредбе) на почетку додају се нове реченице које гласе: „ … ” . евентуално са бројем) која гласи: „ … ”. … (назив одредбе) допуњава се … (нове одредбе. there is à l’article 15 paragraphe in Artikel 15 Absatz 2 у члану 15. евентуално са бројевима) које гласе: „ … ”. број. У … (назив одредбе) после … (претходна реченица или речи) додају се нове реченице које гласе: „ … ”. износ): „ … ” . inserted the following 2. avec der folgende neue Punkt додаје се нова тачка 5) be added. став. Уводна реченица мора јасно упућивати на који део одредбе се односи (члан. према природи уметнуте одредбе. речима. a new point 5 shall un nouveau point 5. у енглеском тексту стоји само the following или the following text). употребљава се нека од следећих формулација: … (назив одредбе) допуњава се … (нова одредба. est 5 wird eingefügt: која гласи: follows: ajouté: 6. б) Допуњавање одредаба исте врсте Уколико се новом одредбом допуњава одредба исте врсте.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ У реченицама. in Article 15(2). износом): „ … ”. бројевима и износима употребљавају се следеће формулације: У … (назив одредбе) на почетку додаје се нова реченица која гласи: „ … ” . У … (назив одредбе) после … (рêчи или рéчū) додаје се реч (речи. бројем. став 2. употребљава се формулација: У … (назив одредбе) досадашњи текст се означава као: „ … ” (ново означавање односне одредбе) и допуњава … (нова одредба са бројем) која гласи: „ … ”. У … (назив одредбе) после … (претходна реченица или речи) додаје се нова реченица која гласи: „ … ”. worded as les textes suivants. У … (назив одредбе) на почетку додаје се реч (речи. after the words “XXX”. … (назив одредбе) допуњава се речју (речима. потребно је тај израз у преводу допунити према стварном смислу и према контексту. The following се преводи са „следећи текст” (који гласи): 1. les mots “YYY” sont nach den Worten после речи: „XXX” there are inserted the insérés après les mots „XXX” werden die додају се речи: „YYY” words “YYY” “XXX” Worte „YYY” eingefügt 5. речи…). worded un nouveau point. le (nouveau) point g) wird folgende (neue) додаје се (нова) (new) point (g): suivant est inséré: Buchstabe g) eingefügt: тачка е): 4. the following shall be le texte suivant est folgender Wortlaut додаје се inserted: inséré: wird eingefügt: следећи текст: 2. износ): „ … ” . број. the following Article l’article (87 bis) suivant der folgende Artikel 87 додаје се члан 87а: (87a) shall be inserted: est inséré: bis wird eingefügt: 3. after point 4 a new point le point 4 est suivi par nach Punkt 4 wird der после тачке 4) додаје shall be added. Уколико у оригиналној реченици не постоји одговарајући израз (нпр.

8 b Чланови 8. 7б и 7в.1.2.1. и додаје се следећи following shall be added 22 et complété de la folgt zu ergänzen ist: текст: thereto: façon suivante: 13.2.2.1.1.2. 2.2 and 2.1. und 2. and 2. 2.2. 00/000/EEC.2.3. In Article 92(3) the A l’article 92 paragraphe In Artikel 92 Absatz у члану 92. les points “2. тачке „2. 7 b und 7 c.1. le Artikel 144 Absatz 2 члан 144. and the remplacé par le numéro Nummer 22. 8б и 8в and 8c shall become B et 8 C deviennent und 8 c werden Artikel постају чланови 7. les termes „de 1994“ 1 am ende des ersten крају прве алинеје at the end of the first sont ajoutés à la fin du Gedankenstichs die додају се речи: „из indent premier tiret Angabe „von 1994“ 1994” angefügt 14. paragraph 17 shall be le numéro 17 est aus Nummer 17 wird став 17. 8a. 7a. le point Nummer 1 wird додаје ставу 1: added to paragraph 1: suivant est ajouté: folgende Ziffer hinzugefügt: 16.” и 2.2.1.2. a son Anhang I und unter I.4” 2.” добијају 2.2.3. став 1.2.2. le Artikel 144 Absatz 2 члан 144. point e). “of à l’article 31 paragraphe in Artikel 31 Absatz у члану 31.4.1. на 1994” shall be added 1. „2.1. present point (d) shall 3 le point d) devient le 3 wird der bisherige став 3 тачка г) become (e). 8 A.1.1.2. 7. 47 . und „2.3. 7b and 7c. 2.” umnumeriert.1. Richtlinie 00/000/EWG hinzugefügt..2. the following shall be au point r). The Annex shall L’annexe devient Der Anhang wird Анекс постаје Анекс become Annex I and the l’annexe I et.2.1. die wie 22.1. Annexes II and III Les annexes II et III Die Anhänge II und Анекси II и III додају attached hereto shall figurant l’annexe de la III im Anhang zur се Директиви 00/000/ be added to Directive présente directive sont vorliegenden Richtlinie ЕЕЗ. 8а.2. ajoutées à la directive werden zu der 00/000/CEE. Buchstabe d Buchstabe e.1..3”. 2.3.3 et 2. the second subparagraph à l’article 144.2 et 2.2. 8 Die Artikel 8.2.4” are “2.2. односно respectively. 8b Les articles 8. respectively Articles respectivement les 7.2. 8 a. 7 B et 7 C. 7а. articles 7. 7 A. и 2. а следећа тачка се following point shall be paragraphe 1.1. други of Article 144 shall be deuxième alinéa est wird durch folgenden подстав допуњава се supplemented by the complété par la phrase Satz ergänzt: следећом реченицом: following sentence: suivante: 11.1.” 10. les points “2.2.1. постаје став renumbered 22.1. постаје тачка д) 9.2.2.1.2. die Nummern „2. items “2.1. les termes unter Buchstabe r) wird следећи текст додаје се added to point (r): suivants sont ajoutés: folgender Satz hinzugefügt: у тачки о): 15. 2.2.1. 2.. the second subparagraph à l’article 144.2.2. Articles 8. други of Article 144 shall be deuxième alinéa est wird durch folgende подстав допуњава се supplemented by the complété par les phrases Sätze ergänzt: следећим реченицама: following sentences: suivantes:  12.1.2.2..2.1.3” deviennent respectivement werden jeweils in нове бројеве.1.3. 7 a.1. 2.1. Посебна упутства 7. 8.1.2. in the Article 31(1).4.

I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ V УПУЋИВАЊЕ При превођењу упућивања нарочиту пажњу треба посветити називима докумената и подели текста. Б. Упућивање на акт Заједнице Пуни називи оснивачких уговора Заједнице и Уније пишу се великим почетним словом прве речи у називу. Directive A as amended directive A modifiée Richtlinie A geändert директива А by Directive B par la directive B durch die Richtlinie B измењена и допуњена директивом Б 2. Упућивање на делове аката и појединих одредаба Заједнице На назив и на преамбулу обично се упућује речима: 1. 1. и 12. на српски језик се преводе као Уговор и пишу великим почетним словом. recitals 11 and 12 considérants 11 et 12 Randnummern / рецитативи 11. који се појављују даље у тексту код упућивања на одговарајући уговор. ради боље прегледности. као amended by Directive B en dernier lieu par la geändert durch die што је последњи пут directive B Richtlinie B измењена и допуњена директивом Б 3. наведени уговор. Directive X and directive X ainsi que Richtlinie X sowie директива X и (њене) amendments (thereof / ses modifications spätere Änderungen измене и допуне thereto / to it) Directive ultérieures / directive dieser Richtlinie директиве X и одредбе X and subsequent X ainsi que les Richtlinie X sowie о накнадним изменама provisions amending it dispositions ultérieures dessen spätere и допунама la modifiant / directive Änderungen X et des modifications Richtlinie X und qui lui ont été apportées die anschließenden ultérieurement Änderungen Уколико је цитиран цео назив прописа. поменути уговор и слично). title of Directive XXX titre de la directive XXX Titel der Richtlinie XXX наслов директиве XXX 3. Directive A as last directive A modifiée Richtlinie A zuletzt директива А. А. citation visa Anführung цитат 4. Скраћени називи the Treaty / le traité / der Vertrag. Erwägungsgründe 11 und 12 48 . twenty-fifth recital vingt-cinquième fünfundzwanzigster двадесет и пети considérant Erwägungsgrund / рецитатив Randnummer 7. first and second citations première et deuxième еrste und zweite први и други цитат visa Anführungen 5. добро је да се одвоји запетом од израза „гласи” или „последњи пут измењен”. title titre Titel наслов 2. recital considérant Erwägungsgrund / рецитатив Randnummer 6. Међутим. Правопис налаже да се скраћена вишечлана имена или називи пишу малим словом кад су ближе одређени придевом или придевском заменицом (овај уговор.

3. и 4. c) und d) се односе подставови or (d) б). 4. Article 2(1)(a) article 2 paragraphe 1 Artikel 2 Absatz 1 члан 2. Одредба наведена у члану X (тј. само тај део члана X. 1837/80 14. То је обично непотребно. (c) points b). па се препоручује да се изостави реч одредба. тачка a) (sous a)) 4. recitals 9 to 13 considérants 9 à 13 Randnummmern / рецитативи од 9. на пример: Одредба Директиве X која се односи на … Одговарајућа одредба члана X (тј. in cases falling under dans les cas relevant des in der Fällen der у случајевима на које subparagraphs (b). Article 2a article 2 bis Artikel 2a члан 2a 7. и article 3 und Artikel 3 члан 3. став 1. the second l’article 43 paragraphe 2 Artikel 45 Absatz 2 члан 43. and 6 et 6 12. erster und подстав прва и друга subparagraph of Article et deuxième tirets du zweiter Gedankenstrich алинеја Уредбе број 5(1) of Regulation règlement der Verordnung 1837/80/ЕЕЗ (EEC) No 1837/80 (CEE) n 1837/80 o (EWG) Nr. 2. c) ou d) Buchstabe b). став 2. став 1. али на коју члан даље упућује). о коме је реч). the first and second l’article 5 paragraphe 1 Artikel 5 Absatz 1 erster члан 5. 9. ставови 2. Одредба према члану X (тј. и 3. нарочито старијим. Article 2(a) article 2 point a) Artike1 2 Buchstabe a) члан 2. први indents of the first premier alinéa premier Unterabsatz. Erwägungsgründe 9 bis 13 9. одредба која није садржана у члану X. paragraphs 1. 4 Absätze 1. 3. уколико није ближе одређена. до 13. 2. 3. став 1. одредба донета на основу члана X). Article 2(1)(a)(i) article 2 paragraphe 1 Artikel 2 Absatz 1 члан 2. в) или г) 13. 3. став 1. упућивања често почињу речју одредба (provisions – dispositions – Bestimmungen). the recitals / the les considérants / la Die Erwägung / die рецитативи / statement of the reasons motivation du règlement Erwägungsgründe der образложење уредбе of the regulation XXX XXX Verordnung XXX XXX У изворним текстовима. 4 paragraphes 1. став 2. 2. тачка a) point a) (sous a)) Buchstabe a) 5. Посебна упутства 8. 3. Article 2(2) and (3) article 2 paragraphe 2 Artikel 2 Absatz 2 члан 2. 2. тачка subparagraph of article point f) deuxième alinéa Buchstabe f) zweiter ђ) други подстав 43(2)(f) of Directive de la directive Unterabsatz der Директиве 86/635/ЕЕЗ 86/635/EEC 86/635/CEE Richtlinie 86/635/EWG 49 . 1. 4 und 6 ставови 1. до 5. и 6. Articles 2 to 5 articles 2 à 5 Artikel 2 bis 5 чланови од 2. Article 2 article 2 Artikel 2 члан 2. et 3 und 3 8. point a) i) Buchstabe a) тачка a) (i) 6. 11. Articles 2(2) and 3 article 2 paragraphe 2 et Artikel 2 Absatz 2 члан 2. 2. Articles 2 and 4 article 2 et 4 Artikel 2 und 4 чланови 2. 10. Article 2(1) article 2 paragraphe 1 Artikel 2 Absatz 1 члан 2.

1 d’annexe I Anhang I Nummer 21. почети позивањем на анекс: … as referred to in … conformément aux … nach Maßgabe des … у вези са Анексом I. став 1. d г 17. n љ 2. z х 50 . k ј 24. r о 6. in the first and second à l’article 7 paragraphe 1 im Artikel 7 Absatz 1 у члану 7. протоколa). став 1. приликом превођења неопходно је извршити измене и на ознакама којима се најчешће означавају тачке (eng.1 point 21. Annex I point 21. x у 12. Chapter 1 of Directive X chapitre 1 de l’annexe B Kapitel 1 der Richtlinie Поглавље 1 Директиве Annex B de la directive X X Anhang B X Анекс Б Aли. j и 23. Следећа табела важи за слова енглеског алфабета. the second subparagraph l’article 43 paragraphe 2 Artikel 43 Absatz 2 члан 43.1 тачка 21. тачка of article 43(2)(f) of point f) deuxième alinéa Buchstabe f) zweiter ђ) други подстав Directive 86/635/EEC de la directive Unterabsatz der Директиве 86/635/ЕЕЗ 86/635/CEE Richtlinie 86/635/EWG 3. l к 25.1 Анекса I 4. t р 8. a а 14. Annex I. c в 16. o м 3. articles). g е 20. Chapter V (4) to conditions fixés au Anhangs I Kapitel Поглавља V тачка 4) this Regulation point 4 du chapitre V de V Nummer 4 dieser ове уредбе l’annexe I de ce règlement Verordnung В. w ћ 11. in the third à l’article 2 paragraphe im Artikel 2 Absatz 1 у члану 2. упућивање може. p н 4. q њ 5. b б 15. m л 26. y ф 13. u с 9. h ж 21. subparagraph of Article 1 troisième alinéa dritter Unterabsatz трећи подстав 2(1) 16. Article 189b of the article 189 B du Traité Artikel 189b des члан 189б Уговора Treaty Vertrags 2. Упућивање на делове докумената Како је изворни језик превода енглески. став 2. из практичних разлога. 1. први sentences of the first premier alinéa première erster Unterabsatz Sätze подстав у првој и subparagraph of Article et deuxième phrases 1 und 2 другој реченици 7(1) Уколико се упућује на одредбе одређеног правног прописа или неког његовог самосталног дела (анексa. f ђ 19. i з 22. e д 18. v т 10.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ 15. којa се у српском наводе на доле наведени начин: 1. ако се упућује на одређену одредбу из анекса прописа. s п 7. назив тог прописа или његовог дела додаје се после упућивања на конкретну одредбу (независно од редоследа оригинала).

1. 9 et 28. 80.2. Мишљење усвојено delivered on 12 décembre 1975 Dezember 1975 (noch 12. L 300 vom Сл. Упућивање на текст или на део текста који се налази у другом тексту. p.1991.1992 (noch (још није објављена у Official Journal). 9 и forwarded on modification transmise Änderung übermittelt измене и допуне 13 December 1991. veröffentlicht).1991.6. став …) и наведени Упућивање на текст или на део текста (члан. Journal officiel.1.2.3. S.1990. 19. OJ No 35. обично у облику: that / the said / the above mentioned Directive. genannte / vorgenannte Richtlinie преводи се помоћу речи: наведени или споменути. 12. споменута директива и слично. уредбу…) који се налази у истом тексту у коме се врши упућивање.1991. JO N° C 84 du ABl. као: наведена директива. p. Посебна упутства Г. 35 vom 19. ABl. Д.11. 5.1994. Amtblatts. 19.1. S.1964. 80. лист број C 139.2. JO N° L 300 du ABl. (not yet published in the (non encore parue au vom 12. стр. 753/64.1992 décision du 12. p.11. JO N° 35 du 19. 23.1998. стр.11. Official Journal). ladite directive.).1964. OJ No L 300. 6.11. 86. овог Official Journal. 28. 86. лист број C 84. преводи се само онда кад би могло доћи до замене: тада се употребљава заменица овај.1989. pp. 23 and 31. diese / vorligende Richtlinie и сл. Упућивање помоћу речи овај (члан.1998. JO n° C 139 du ABl. обично у облику: this Directive. лист број L 300. p.1992.6. 86. децембра 1975.6. лист број 35. 5. cette / la présente directive. p. nicht im Amtsblatt Службеном листу).1964. и 31.2. 753/64. S. 7. S. 28/29.11. Сл. p.4. OJ No C 139. 5.1. 3. Opinion submitted/ Avis rendu le 12 Stellungnahme vom 12. 9 and amendment 28.1998.1989. und 28. Упућивање у фуснотама 1. C 84 vom Сл. стр.11.1989. лист број C 284. 2. am 13. C 139 vom Сл. стр. 28/29. ова. 753/64.1989. pp.3. and 12. JO N° C 284 du ABl.6.11. p.3. 5. 19. S. децембра 1991. 12. Службеног листа. C 284 vom Сл.1992 und Entscheidung Одлука од 12. OJ No C 84. Assent of 28/29. 8. 753/64.1990.3.1998.4.1991. le 13 décembre 1991. 23 und 31. стр. ово (ова директива и сл.1994. 19. 4. veröffentlicht). а не у оном у коме се врши упућивање. p. Nr. 9. директиву.11.1994. достављене 13.1990. 5. 19. 80 et 12.. December 1975 (non encore paru au nicht im Amtsblatt (још није објављено у (not yet published in the Journal officiel). анекс. 19.4.1994. Avis conforme des Zustimmung von den Сагласност од 28/29. See page 23 in this Voir page 23 du présent Siehe Seite 23 dieses Види стр. 86. 80 и Decision of 12. Dezember 1991. евентуално дати. Службеном листу).1990.4. 51 .1964. OJ No C 284. став. 23. Journal officiel). 23 et 31.

следећи и слично): Од пореза се ослобађа следећа роба: … б) Када нема формалног обележја почетка низа.1992.1998). 7) und Beschluss des Одлука Европског of 30 April 1998 (OJ C 1998 (JO C 152 du Europäischen Parlaments парламента од 30. 19. Common Position of commune du Conseil 19. 16 (telle que modifiée vom 4. 1. 7) и European Parliament européen du 30 avrilS.5. p. Набрајање Интерпункција у уводном тексту а) Две тачке су обавезне ако је почетак низа формално обележен најавним речима (ови. Nr. L 362 (ЕЕЗ) (Сл.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ 9.1998. vom 27. Directive as 31. 19. стр. две тачке не треба писати ако текст испред набрајања не чини посебну синтаксичку целину. стр.1998). 12. лист број du 31. стр. amended by Directive Directive modifiée par geändert durch die Директива измењена и 94/74/EC (OJ No L 365.10.10. C 14 vom лист C 14.10. Gemeinsamer Заједнички став 9 March 1998 (OJ C du 9 mars 1998 (JO CStandpunkt des Rates Савета од 9. L 365.1992.L 281 vom Сл. (Сл.1998. la directive Richtlinie допуњена Директивом 31. марта 135. position 1997 (ABl. 52 . (Сл. S.1998). 31.12. и допунама.11. те се у говору наставља даљим казивањем. p. ultérieurement). 19. 1998. 152. 28). Council 18. Council du 19. 94/74/CE (JO N° L 365 94/74/EG (ABI.12. 19. 1. 1. März 1998 (ABl. 28). 10.11. 4.1986. 1. 19. 19.1998). 18 December 1997 (OJ décembre 1997 (JO C 14 vom 18. vom 31.12.1998.1994. 27.1975. 18. p. S. последњи пут (EEC) No 3653/90 (OJ en dernier lieu par le geändert durch die измењена и допуњена No L 362.12. April 1998 (ABl. VI НАБРАЈАЊЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ A. C 152 vom 18. па је знак испред њега сувишан: Орган одговоран за контролу - има право да захтева приступ (…).4. Beschluss des Rates vom Одлука Савета од 19.1998).4. L 365 94/74/ЕЗ (Сл.1994. p. - може да захтева (…).7. Низ се тада уклапа у реченицу као њен нормални наставак.1990. 28). Décision du vom 30.5. 46). 31. Regulation last 1.1. 1.11. Сл. стр. L 316.1. маја 1998. 3653/90 (JO N° L 362 3653/90 (ABl.1986.1975. 16.1990.7. amended by Regulation Règlement modifié Verordnung zuletzt Уредба. JO N° L 281 du ABl.1986. in den folgenden накнадним изменама Änderungsfassungen. p. L 181 Сл. 4.1998). Richtlinie 31. 1998. 30.12. 1.1998). 27. априла 1998.12. лист C 152. p. Opinion of the Avis du Parlement Stellungnahme des Мишљење Европског European Parliament of européen du 18 Europäischen Parlaments парламента од 18. са amended.5. - може изабрати пробни узорак (…). 11.1994.7. 19. p.1990.1975.12. 46). 7) vom 9. 28).5. OJ No L 281. лист број L 316. S.1994. OJ No L 181.7.1998. OJ No L 316. 18. лист број L 281. Mai 1998. and Decision of the et décision du Parlement C 135 vom 30.4.1. стр. 362.11. 1. стр.1992. (Сл.1992. p. лист C 135. Уредбом број 3653/90 p. AB1. S.1. Dezember децембра 1997. 7) 135 du 30. лист број L 181. 16. 46).12. JO n° L 181 du 4. S. Decision of 19 May Conseil du 19 mai 1998. 46). règlement (CEE) n° Verordnung (EWG) Nr. JO N° L 316 du ABl.1986. лист број L du 27. C 14. as subsequently p. p.4. 31.10. p. 16.1990. 30.1975.1998).

- ако набрајање представља реченичну целину. потребно је овај завршетак преместити у посебан пасус после набрајања. - лишће.04 А II заједничке царинске тарифе. Пример 1. тачка а) Уредбе 77/388/ЕЕЗ Савета. Делови набрајања завршавају се: - запетом. став 1. 53 . б) масе и димензије друмских возила. Ако је набрајање на крају реченичне целине. кварљивих прехрамбених производа. на пример: Where Où est Wenn У случају да a) … a) … a) … а) … b) … b) … b) … б) … c) … c) … c) … в) … the consumer shall le consommateur a le ist der Verbraucher потрошач има право have the right to pursue droit d’exercer un recours berechtigt. свеже. Rechte gegen да тражи примену remedies against the à l’encontre du prêteur den Kreditgeber geltend одговарајућег правног grantor of credit. д) порез на додату вредност за транспортне услуге. Пример 2. број 06. при њиховом одвајању може се користити тачка и запета или тачка. на обалску пловидбу односе се правни и административни прописи који важе у држави домаћину за: а) тарифе и услове према којима су закључени уговори о транспорту. в) услове за транспорт одређених категорија робе. г) време вожње и одмора. на крају набрајања ставља се тачка. Ако правним прописима Заједнице није уређено другачије. ако набрајања нису у виду реченице.03 А заједничке царинске тарифе. - тачком и запетом или запетом. живих животиња итд. На ову област услуга. гране и друге делове биља. Набрајање на почетку пасуса Ако после набрајања следи крај реченице. наведених у Прилогу 1 ове директиве. број 06. Норме квалитета се утврђују за: - резано цвеће и пупољке за букете за декорацију. лека против даваоца кредита (кредитора). листове. Посебна упутства Интерпункција при набрајању Прва јединица набрајања може почети великим словом: - ако се уводна реченица завршава тачком. Ако се набрајање састоји од више реченица. односи се члан 2. нарочито опасне робе. свеже. lorsque zu machen. ако бар неки делови набрајања представљају целе реченице или реченичне целине.

Verwaltungsvor. марта 1997. институција сачињава „трговински портфолио” од: а) … б) … VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ А. према Уредби 70/156/ЕЕЗ члан 9а. März 1997 … binnen 1. März 1997 … mit (најкасније) до (not later than) conformer à la présente Wirkung von 1. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице bring into force (adopt)mettent en vigueur setzen in Kraft (erlassen) доносе законе.„тип мотора са унутрашњим сагоревањем” – мотор са унутрашњим сагоревањем коме може бити додељена хомологизација самосталне техничке целине. um … мере потребне за conformer … nachzukommen … спровођење … 3. the laws. са најмање четири точка и максималном брзином од 250 km/h. Одредбе за примену уредаба. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице amend their national modifient leurs ändern ihre мењају и допуњавају provisions to comply … dispositions nationales einzelstaatlichen националне прописе conformément à … Vorschriften gemäß … како би спровеле … 54 . vigueur /de son adoption / de sa notification.„возило” свако возило – са мотором са унутрашњим сагоревањем. одлука и оквирних одлука 1. прописе неопходне provisions necessary règlementaires et um dieser Richtlinie… bis за спровођење to comply with this administratives (spätestens) zum ове директиве … Directive before nécessaires pour se 1. I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ Б. regulations (adoptent) les die Rechts. б) Према овој Уредби: под „финансијским средствима” подразумевају се средства наведена у одељку Б Анекса уз Уредбу 93/22/ЕЗ.schriften. un délai de vingt-quatre / ihrer Erlassung / нотификације.und уредбе и друге and administrative dispositions législatives. mois à compter de la ihrer Bekanntgabe … date de son entrée en nachzukommen. марта 1997. … у 1 March 1997 … within (au plus tard) le 1er mars vierundzwanzig Monaten року од 24 месеца 24 months of its entry 1997 … avec effet au nach dem Zeitpunkt од дана ступања на into force / adoption / 1er mars 1997 … dans ihres Inkrafttretens снагу / усвајања / notification. То значи да се став. за разлику од смерница у претходном ставу. Овај начин писања је неопходан да би се могли разликовати они случајеви код којих дефинисани израз треба да се пише великим словом. може писати и малим словом. Ериксонова метода. … од l March 1997 … as from directive… avant 1. 2. Дефинисани изрази увек се стављају под наводнике (доње. са каросеријом или без ње. Дефиниције Дефиниције се често пишу у облику набрајања и за њих важе горе наведена правила. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице take measures necessary prennent les mesures treffen die erforderlichen предузимају to comply … nécessaires pour se Maßnahmen. намењено друмском саобраћају. .. Стандардне уводне формулације су: а) За сврхе ове директиве подразумева се да је: . нпр. па горње) и не пишу се великим словом почетне речи.

Not later than 1st March Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Најкасније до 1996 member States adoptent et publient. The Commission La Commission en Die Kommission setzt die Комисија о томе shall inform the other informe les autres Etats anderen Mitgliedstaaten обавештава остале Member States thereof. до) 1. Bezugnahme. 11. Richt1inie. Januar 1997 an. de la Commission). When Member Lorsque les Etats Wenn die Mitgliedstaaten Када државе States adopt these membres adoptent Vorschriften nach Absatz чланице усвоје provisions. 10. директиве. 1er janvier 1997 (au plus ab dem 1. марта 1996. Kommission) erlassen und са Комисијом) adopt and publish the adoptent et publient veröffentlichen vor dem доносе и објављују (1aws. 5. 1997 nachzukommen. Комисију. извршити приликом publication. They shall (forthwith) Ils en informent Sie setzen die Kommission Оне о томе (одмах) inform the Commission (immédiatement) la (unverzüglich) davon in обавештавају thereof. They shall apply these Ils appliquent ces Sie wenden diese Оне примењују ове measures from (not later dispositions à partir du Vorschriften (spätestens) мере од (најкасније than) January 1st 1997. März 1991 усвајају и објављују to comply with this nécessaires pour se die erforderlichen одредбе потребне Directive not later than conformer à la présente Bestimmungen. shall adopt and publish au plus tard le 1er mars veröffentlichen bis државе чланице the provisions necessary 1996 les dispositions zum 1. до 1. јануара 1997. (законе. erlassen und 1. directive avant le 1er Richtlinie bis zum 1. mars 1997. Commission. чланице. Посебна упутства 4. présente directive. The methods of making Les modalités de cette Die Mitgliedstaaten regeln Начине таквог such a reference shall référence sont arrétés die Einzelheiten der упућивања be 1aid down by the par les Etats membres. те contain a reference celles-ci contiennent in den Vorschriften одредбе ће садржати to this Directive or une référence à la selbst oder durch einen упућивање на ову be accompanied by présente directive ou Hinweis bei der amtlichen директиву или ће such reference on the sont accompagnées Veröffentlichung auf diese се то упућивање occasion of their official d’une telle référence Richtlinie Bezug. марта 1997. за спровођење ове Directive by 1 March administratives) um dieser Richtlinie директиве најкасније 1997 at the latest. уредбе и and administrative) 1997 les dispositions und Verwaltungs-) друге прописе) provisions necessary (législatives. 6. марта 1997. 8. die прописе неопходне to comply with this règlementaires et erforderlich sind. März 1997 die (Rechts. März директиве до 1. davon in Kenntnis. nehmen sie ове одредбе. 55 . 1 erlassen. They shall apply these Ils appliquent ces Sie wenden diese Оне примењују measures 18 months dispositions dix-huit Vorschriften achtzehn ове мере по истеку after the date of the mois après la date Monaten nach 18 месеци од дана entry into force of this d’entrée en vigueur de la Inkrafttreten dieser ступања на снагу ове Directive. 7. um dieser за спровођење ове 1st March 1997. Kenntnis. објављивања. lors de leur publication њиховог званичног officielle. 9. предвидеће државе Member States. државе чланице. nécessaires pour se nachzukommen. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице (after consulting (après consultation (nach Anhörung der (након консултовања the Commission). tard). membres. they shall ces dispositions. regulations avant le 1er mars 1. conformer à la présente directive. Vorschriften.

dans le domaine régi par донесу из области на la présente directive. de tout Verwaltungsvor­schriften. application de la erlassen. уредаба или intend to adopt in the ou administratif qu’ils dass die Kommission sich других прописа field covered by this envisagent d’adopter hierzu äußern kann. whether (essentielles) de Rechts. d’ordre Verwaltungsvorschriften законе. l’autorisation prévue à machen. које намеравају да Directive.und законодавства. закона. The Commission shall La Commission publie Die Kommission Комисија их publish (in the Official (au Journal officiel veröffentlicht… објављује (у Journal of the European des Communautés (im Amtsblatt der Службеном Communities) and keep européennes) et tient à Europäischen листу Европских up to date … jour … Gemeinschaften) und заједница) и ажурира schreibt es fort … … 56 . die sie предузетим у складу to this Directive. mesures prises en gemäß diese Richtlinie са овом директивом. die sie auf dem von друге прописе које provisions. présente directive. државе чланице о of the provisions under les conditions dans nach denen sie von der одредбама на основу which they make use lesquelles ils peuvent Ermächtigung gemäß којих оне примењују of the authorization faire usage de Artikel 1 Gebrauch овлашћења садржана granted in Article 1. 14. in la Commission. laws.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ 12. Directive.) dieser Richtlinie) буде нотификована). коју се односи ова директива. notified. présente directive. да достави своје laws. 15. (As soon as this (Dès l’entrée en vigueur (Nach Inkrafttreten (Чим ова директива Directive has entered / notification de la / Bekanntgabe ступи на снагу / into force / been présente directive. коју се односи ова field covered by this domaine régi par la директива. réglementaire mit. уредбе или or administrative législatif. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten teilen Државе чланице communicate to the communiquent à la der Kommission den достављају текст Commission the text of Commission le texte Wortlaut der (wichtigsten) (главних) одредаба the (main) provisions of des dispositions innerstaatlichen националног national law. l’article 1er. 16.) Member Les Etats membres Die Mitgliedstaaten државе чланице о States shall also inform veillent à informer unterrichten ferner томе обавештавају the Commission. which et administratif qu’ils dieser Richtlinie erfassten доносе у области на they adopt in the adoptent dans le Gebiet erlassen. en die Kommission so Комисију. regulations droit interne. regulations projet de dispositions die sie auf dem unter diese примедбе на нацрте or administrative (essentielles) de l’ordre Richtlinie fallenden Gebiet свих (значајних) provisions which they législatif. sufficient time for it to temps utile pour lui rechtzeitig von den остављајући јој submit its comments permettre de présenter (wichtigsten) Rechts­und довољно времена of any draft (major) ses observations. 13. у члану 1. réglementaire zu erlassen beabsichtigen. The Member States Les Etats membres Die Mitgliedstaaten teilen Државе чланице shall notify the notifient à la der Kommission und den обавештавају Commission and the Commission et aux anderen Mitgliedstaaten Комисију и друге other Member States autres Etats membres die Bestimmungen mit. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице immediately inform informent teilen der Kommission одмах обавештавају the Commission of the immédiatement la unverzüglich die Комисију о мерама measures taken pursuant Commission des Maßnahmen mit.

примену ове одлуке. at the latest. April ће. 18. the du Conseil. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице take the necessary prennent les mesures treffen die erforderlichen предузимају све measures to comply nécessaires pour se Maßnahmen. Decision. Комисији European Communities Communautés Gemeinschaften und Европских заједница and … (the European européennes et à … … (der Europaischen и … (Европској Central Bank) the (la Banque centrale Zentralbank) den централној банци) text of the provisions européenne) le texte des Wortlaut der Vorschriften. gewahrleisten. Посебна упутства 17. dieser Entscheidungen спровођење ове zusammen. présente décision. présente décision-cadre. 2003. 21. the Council informations. der Kommission die предузимају све necessary measures to toutes les mesures notwendigen Maßnahmen. најкасније до 1. 20. cadre. in close prennent. национално законодавство. године. The Member States Les Etats membres (et la Die Mitgliedstaaten (und Државе чланице (and the Commission) Commission) prennent die Kommission) treffen (и Комисија) shall take all measures les mesures que die für die Durchfuhrung предузимају све necessary for the comporte (nécessaires dieses Beschlusses мере потребне за implementation of this à) l’exécution de la notwendigen Maßnahmen. Commission. inwieweit die априла 2003. présente décision. by 1 April 2003 vérifie d’ici le 1er avril bis spätestens 1. présente décision. le Conseil dieser Informationen информације. мере потребне да се ensure that this Decision utiles pour assurer um die Durchführung обезбеди примена is applied. 2001. extent to which Member dans quelle mesure Mitgliedstaaten diesen проценити у којој States have complied les Etats membres se Rahmenbeschluss erfüllt мери су државе with this Framework sont conformés aux haben. l’application de la dieses Beschlusses zu ове одлуке. umgesetzt werden. Савет will. April 2001 оквирне одлуке до 1. текст одредаба transposing into dispositions transposant mit denen ihre којима обавезе their national law the dans leur droit national Verpflichtungen aus садржане у овој obligations imposed les obligation découlant diesem Rahmenbeschluss оквирној одлуци on them under this de la présente décision. The Member States Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице. assess the 2003 au plus tard. 57 . априла 2001. der Kommission секретаријату Commission of the Commission des der Europäischen Савета. Member States Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице shall transmit to the communiquent au übermitteln dem достављају General Secretariat Secrétariat général Generalsekretäriat des Генералном of the Council. 22. oдлуке. чланице спровеле Decision. shall.in innerstaatliches Recht уносе у своје Framework Decision. um den потребне мере како with the provisions conformer à la présente Bestimmungen dieses би се обезбедило of this Framework décision-cadre avant le Rahmenbeschlusses спровођење ове Decision by 1 April 1er avril 2001. bis zum 1. à la Rates. The Member States and Les Etats membres et laDie Mitgliedstaaten Државе чланице the Commission shall Commission collaborent und die Kommission и Комисија тесно cooperate closely to étroitement afin arbeiten im Hinblick сарађују како ensure that this Decision d’assurer le respect de la auf die Einhaltung би обезбедили is complied with. dispositions de la ову оквирну одлуку. On the basis of this Sur la base de ces Der Rat prüft anhand На основу ове information. en treffen in enger у тесној сарадњи cooperation with the collaboration étroite Zusammenarbeit mit са Комисијом. 19. nachzukommen. take all avec la Commission.

durchzuführen. (Not less frequently (Au minimum) Tous (Mindestens) Alle (Најмање) Сваке than) Every three years. The report by the Le rapport de la In dem Bericht der У извештају Commission and the Commission et Kommission und bei der Комисије и приликом examination by the l’examen du Conseil Prüfung durch den Rat разматрања у Council shall take into tiennent compte du wird dem reibungslosen Савету узимаће се account the proper bon fonctionnement du Funktionieren des у обзир неометано functioning of the marché intérieur et des Binnenmarkts und функционисање internal market and the objectifs du traité en allgemein den Zielen унутрашњег тржишта wider objectives of the général. acting unanimously statuant à l’unanimité. des … 3. а ако је a report and. the Council. пут најкасније до not later than December décembre 2000 au plus Dezember 2000. а први and for the first time la première fois le 31 spätestens am 31. Parlement européen des Europäischen неопходне мере. prüft der Rat auf Савет. erstmals три године. разматра eines Vorschlags from the Commission. поступајући acting on the basis of sur la base d’un rapport der Grundlage по извештају. le Conseil procédé. eines Berichts und потребно по предлогу gegebenenfalls appropriate. усваја European Parliament. 31. a proposal d’une proposition Комисије. die XXX und након консултација and. les trois ans. soumet au Conseil. 58 . shall examine XXX l’examen de XXX et. Januar 2002 јануара 2002. January 1st 2002 at the 2002. nécessaires. des Vertrages Rechnung и шири циљеви Treaty. 31st 2000. latest. Одредбе о извештајима и проверама 1. un rapport Richtlinie einen Bericht sur … über … 2. getragen. shall adopt the adopte les mesures Parlaments die necessary measures. erforderlichen Maßnahmen. The Commission shall La Commission Die Kommission Комисија у року од submit to the Council. notamment insbesondere auch der одлуке. a progress report Parlement européen et Parlament und dem Rat Европском парламенту on the implementation au Conseil un rapport jährlich einen Bericht и Савету извештај о of … to the European sur l’état d’utilisation über die Fortschritte bei напретку у Parliament and the du … der Durchführung примени … Council. a la notification de la Bekanntgabe dieser Савету извештај о … report on … directive. praktischen Anwendung практичне примене provisions of this des dispositions de la der Bestimmungen dieses одредаба.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ 23. спровешће Framework decision. shall be carried out by avant le 1er janvier spätestens 1. de la Commission à der Kommission XXX и једногласно. le cas échéant. présente décision-cadre Rahmenbeschlusses ist bis се најкасније до 1. посебно application of the de l’application pratique. The Commission shall La Commission Die Kommission legt Комисија једном submit. tard. An evaluation. Б. et pour drei Jahre. 4. децембра 2000. on a yearly présente tous les ans au dem Europäischen годишње доставља basis. notably Il est procédé à une Eine Begutachtung Оцена ове оквирне also of the practical évaluation. where et. unterbreitet dem шест година од дана within six years from dans un délai de six Rat innerhalb von нотификације ове the date of notification ans à compter de sechs Jahren nach директиве подноси of this Directive. beschließt einstimmig са Европским after consulting the après consultation du nach Anhörung парламентом. Уговора.

Communauté. The ACP States. Посебна упутства 5. le cas échéant. Member States shall Les Etats membres Die Mitgliedstaaten Државе чланице сваке communicate to the communiquent à la übermitteln der две године достављају Commission. soumet. EWG-XY findet in у Заједници. 31. Communauté. in der Gemeinschaft Заједници. одлуку. 3. every two Commission. de prendre les die notwendigen односи. Земље АКП. Decision. introduced. В. der Gemeinschaft Anwendung. pour ce qui les sind gehalten. the Commission shall délai allant jusqu’au Dezember 1993 einen Комисија доставља present to the Council 31 décembre 1993. présente décision. Not later than La Commission présente Die Kommission legt Најкасније до December 31st 1993 au Conseil. tous les Kommission alle zwei Комисији извештаје years. décision. АКП-ЕЗ XXX број XXX shall apply in the sont applicables dans la Ministerrat XXX finden …/… примењују се у Community. Bericht über den Савету извештај о a progress report on un rapport sur l’état Stand der Anwendung напретку у примени the implementation of d’application de la dieser Richtlinie ове директиве. un rapport sur Jahre einen Bericht über о примени уведеног application of the system l’application du système die Anwendung der система. The measures provided Les mesures prévues Die Maßnahmen Мере утврђене for in Recommendation par la recommandation vorgesehen in der Препоруком Савета No …/… of the ACP-EC n° …/… du Conseil des Empfehlung Nr …/… министара Council of Ministers ministres ACP-CE XXX der AKP-EG. mis en place. Decision No 2/88 La décision n° 2/88 du Der Beschluss Одлука број 2/88 of the EEC-XY Joint comité mixte CEE-XY Nr. 59 . présente directive et lui vor und unterbreitet потреби) подноси и where appropriate. The text of the Le texte de la Der Wortlaut der Текст препоруке је recommendation recommandation est Empfehlung ist diesem приложен уз ову is attached to this joint à la présente Beschluss beigefügt. 4. 2/88 des Gemischten Заједничког одбора Committee shall apply est applicable dans la Ausschusses ЕЕЗ-XY примењује се in the Community. les Die AKP-Staaten. Beschlusses zu treffen. to take the mesures que comporte Maßnahmen zur мере неопходне measures necessary to l’exécution de la Durchführung dieses за спровођење ове implement this Decision. а (по this Directive and shall. the Les Etats ACP. ihm gegebenenfalls предлоге … submit proposals … des propositions … Vorschläge … 6. државе Member States and Etats membres et la die Mitgliedstaaten чланице и Заједница the Community shall Communauté sont und die Gemeinschaft дужне су да. each to the tenus. у којој се то на њих extent to which it is concerne. децембра 1993. 2. a report on the deux ans. Anwendung. Одредбе које се односе на акте заједничких органа у оквиру споразума са трећим земљама 1. у мери be bound. предузму concerned. одлуке. dans un dem Rat bis zum 31. Regelung.

… and (together with) … et (ainsi que) … und (sowie) die … заједно са the protocols and les protocoles et Protokolle und приложеним declarations annexed déclarations qui y sont Erklärungen dazu … протоколима и thereto … annexés … декларацијама … 5. The text of the Le texte de l’accord Der Wortlaut des Текст Споразума Agreement is attached est joint au présent Abkommens ist dieser приложен је уз ову to this Regulation. и А. der (Europäischen) и …) Community. die von како је утврђено Member States. and A. Verordnung beigefügt. d’autre und A andererseits … друге стране … part … part … 4.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ Г. … between the … entre la … zwischen die … између Заједнице. Communauté. Mitgliedstaaten unterstützt wird. 8. d’une Gemeinschaft einerseits с једне стране. The text of the acts Les textes des actes Der Wortlaut der in Текст аката поменутих referred to in the first vises au premier alinéa ersten Unterabsatz у првом ставу paragraph are attached sont joints à la présente aufgeführten Akte приложен је уз ову to this Decision. 60 . с part. уредбу. règlement. on the other part. décision. on the one Communauté. … and the declarations … ainsi que les … sowie die … и декларацијама attached to the Final déclarations jointes à Erklärungen im Anhang приложеним уз Act … l’acte final … zur Schlussakte … Завршни акт … 6. Споразума. Gemeinschaft genehmt. Community. et A. 9. die Gemeinschaft zu Заједнице. 3. das Abkommen да потпише Споразум Agreement in order to l’effet d’engager la rechtsverbindlich für у име (Европске) bind the Community. de l’accord. председник Савета да hereby authorized to à désigner la (les) die Person(en) zu одреди особу(-е) која designate the person(s) personne(s) habilitée(s) bestellen. (prévu/e à) l’article 15 Vertretern der чланом 5. Одредбе које се односе на уговоре и споразуме 1. The Agreement L’accord (entre la Das Abkommen У име (Европске) XXX (between the Communauté et …) XXX (zwischen die Заједнице одобрава Community and …) XXX est approuvé au Gemeinschaft und …) се Споразум XXX are hereby approved on nom de la Communauté wird im Namen (између Заједнице behalf of the (European) (européenne). The President of Le président du Der Präsident des Овлашћује се the Council is Conseil est autorisé Rates wird ermächtigt. … and the exchange of … ainsi que l’échange … und dazugehörige … и размена писама у letters relating hereto … de lettres y affèrent … Briefwechsel … вези са њом … 7. die befugt ist ће бити опуномоћена empowered to sign the à signer l’accord à (sind). beigefügt. 2. unterzeichnen. representatives of the de XXX institué/e par vertreten. ist diesem Beschluss одлуку. The Community shall La Commission Die Gemeinschaft Комисија ће be represented in XXX assistée par leswird in dem in Artikel уз подршку set up by Article 5 of représentants des Etats 15 des Abkommens представника држава the Agreement by the membres représente la vorgesehenen XXX чланица заступати Commission assisted by Communauté au sein durch die Kommission Заједницу у XXX.

vorgesehenen Austausch чланом X Споразума. онако instruments provided prévu à l’article X de des Abkommens како је предвиђено for in Article X of the l’accord. The President of the Le président du Conseil Der Präsident des Rates Председник Савета Council shall take the prend les mesures trifft die erforderlichen предузима мере measures necessary nécessaires pour Maßnahmen für неопходне за размену for the exchange of 1’échange des actes den in Artikel X инструмената. Januar 1998 in Kraft. la présente décision. одлука. au nom de hinterlegt die Urkunden допуњава акте онако the acts as provided la Communauté. give la Communauté. Agreement. Посебна упутства 10. јануара January 9th 1998. 61 . This Regulation shall Le présent règlement Diese Verordnung Ова уредба ступа enter into force on the entre en vigueur le tritt am Tag ihrer на снагу даном day of its publication jour de sa publication Veröffentlichung објављивања у in the Official Journal au Journal officiel im Amtsblatt der Службеном листу of the European des Communautés Europäischen Европских заједница. This Regulation Le présent règlement Diese Verordnung Ова уредба (Directive. European Communities. la présente diese Gemeinsame на снагу 9. This Regulation shall Le présent règlement Diese Verordnung Ова уредба ступа на enter into force on the entre en vigueur le tritt am Tag nach снагу наредног дана day following that of jour suivant celui ihrer Veröffentlichung од дана објављивања its publication in the de sa publication im Amtsblatt der у Службеном листу Official Journal of the au Journal officiel Europäischen Европских заједница. оквирна одлука) ступа shall enter into force on commune. (diese Richtlinie. l’article X de l’accord. Decision. 12. on behalf procède. Joint Action. en vigueur le 9 janvier Rahmenbeschluss) tritt 1998. Одредбе које се односе на важење и ступање на снагу прописа 1. européennes. Agreement. заједничка акција. Communities. au nom de nimmt die in Artikel у име Заједнице of the Community. am 9. au gemäß Artikel X des како је предвиђено for in Article X of the dépot des actes prévu à Abkommens. (la présente directive. The President of the Le président du Conseil Der Präsident des Rates Председник Савета Council shall deposit procède. Д. чланом X Споразума. im Namen der Споразума. der Urkunden. 11. Framework Decision) la présente action dieser Beschluss. The President of the Le président du Conseil Der Präsident des Rates Председник Савета Council shall. 3. décision-cadre) entre Aktion. Kraft. à la X des Abkommens упућује нотификацију the notification provided notification prévue à vorgesehene Mitteilung предвиђену чланом А for in Article A of the l’article X de l’accord. Gemeinschaften in Kraft. Agreement. Gemeinschaft vor. dieser 1998. (директива. 2. des Communautés Gemeinschaften in européennes. diese Entscheidung.

European Communities. Il (elle) s’applique Er (sie) gilt bis zum 31.. децембра 1986. It shall apply from the Il est applicable à partir Sie gilt ab dem ersten Примењује се од првог first day of the month du premier jour du mois Tag des auf ihr дана следећег месеца following its entry into suivant celui de son Inkrafttreten folgenden од ступања на снагу. à ausgenommen sind die чланова 15. However. force. јула 1989.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ 4. immédiatement. This Regulation shall Le présent règlement Diese Verordnung tritt Ова уредба ступа на enter into force on the entre en vigueur le am dritten Tag nach снагу трећег дана од third day following troisième jour suivant ihrer Veröffentling дана објављивања у its publication in the celui de sa publication im Amtsblatt der Службеном листу Official Journal of the au Journal officiel Europäischen Европских заједница. janvier 1987. Примењује се до 31. Примењује се од July 1st 1995. 31. 5. уредбе. January 1st 1982 (until à partir du 1er janvier 1. January 1st 1982 until 1er janvier 1982 au 1er 1982 bis zum 1. 7. 2 and 3. 10. 11. 1986. до 1. Juli 1989. reporter der Kommission Комисијом. Regulation A shall Les dispositions du Die Verordnung A tritt Уредба А престаје да cease to have effect règlement A cessent de zum Zeitpunkt des важи по ступању на when this Regulation s’appliquer au moment lnkrafttretens dieser снагу ове уредбе. sauf außer den Artikeln 1. können jedoch чланице могу. des Communautés Gemeinschaften in européennes. septembre 1995. December 31st 1986. 2. и 3. Regulation. Januar Примењује се од 1. Престаје да важи 31. January 1st 1987). jusqu’au 31 décembre Dezember 1992. September 1995. јануара 1987. Kraft. Member Toutefois. се примењују одмах. Dezember 1986 aufschieben. Kraft. die се примењују од дана be applied as from the 15 et 16 qui sont vom Inkrafttreten dieser ступања на снагу ове entry into force of this applicables dès l’entrée Verordnung an gelten. Januar 1987). de l’entrée en vigueur Verordnung außer du présent règlement. It shall apply from Il (elle) est applicable du Er (sie) gilt ab 1. die unverzüglich чланова 1. 13. (до 1. Juli 1995. јула 1995. Januar јануара 1982. до of Article 5 until 5 jusqu’au 31 décembre des Artikels 5 his 31. који 1. Januar 1982 (bis zum јануара 1982. одложити the application l’application de l’article die Anwendung примену члана 5. apply immediately. 12. tember 31st 1995. 8. It shall expire on Sep. Il (elle) expire le 30 Er (sie) gilt his zum 30. which shall qui sont applicables gelten. postpone Commission. cember 31st 1992. јануара 1987). janvier 1987). Monats. септембра 1995. with the du 1er juillet 1995. државе States may. enters into force. који 15 and 16 which shall l’exception des articles Artikel 15 und 16. након consulting the après consu1tation de la nach Anhörung консултовања са Commission. 9. 1987. 6. It shall apply until De. January 1st 1987. entrée en vigueur. 2 1. after membres peuvent. en vigueur du présent règlement. It shall apply from Le présent règlement Diese Verordnung gilt Примењује се од July 1st 1989 with the est applicable à partir ab 1. hier von 1. 1982 (jusqu’au 1er 1. It shall apply from Il est applicable a partir Sie gilt ab 1. осим exception of Articles du 1er juillet 1989. 2 et 3 und 3. 1992. It shall apply as from Il (elle) est applicable Er (sie) gilt ab Примењује се од 1. 62 . децембра 1992. и 16. les Etats Die Mitgliedstaaten Међутим. осим exception of Articles les articles 1er.

This decision shall La présente décision Dieser Beschluss tritt Ова одлука ступа на enter into force on the entre en vigueur le am dritten Tag nach снагу трећег дана од third day following troisième jour suivant ihrer Veröffentlichung дана објављивања у its publication in the celui de sa publicationim Amtsblatt der Службеном листу Official Journal of the au Journal officiel Europäischen Европских заједница. necessary. јула 1998. of the Council. on the recommendation recommandation du verlängert. 16. Kraft. заједничка Common Position) shall action commune. adaptée par le Rates durch den може је продужити. des Communautés Gemeinschaften in européennes. октобра 2000. Elle peut être prorogée. Gemeinsame Strategie. the European Council Conseil européen sur Europäischen Rat преиспитати и. Gemeinsame Standpunkt) Службеном листу. се од 15. 19. Посебна упутства 14. 1er juillet 1996. (stratégie commune. angepasst werden. adapted by besoin. Juli 1998. It may be prolonged. јуна 2000. und gegebenenfalls прилагодити. 1st 1998. Wirkung vom 1. octobre 2000. 2000. überprüft ако је то потребно. 2000. 63 . au Empfehlung des препоруку Савета. wird im Amtsblatt veröffentlicht. Joint Action. dieser став) објављује се у Official Journal. This Decision shall La présente décision est Dieser Beschluss is Ова одлука примењује apply from October 15th applicable à partir du 15 anwendbar vom 15. 10. Одредбе које се односе на објављивање (види одредбе које се односе на важење и ступање на снагу) This Decision (Common La présente décision Dieser Beschluss (diese Ова одлука (заједничка Strategy. if réexaminée et. заједнички be published in the commune) est publiée au Aktion. This Common Position La présente position Dieser Gemeinsame Овај заједнички став shall take effect on July commune prend effet le Standpunkt gilt mit важи од 1. celui de son adoption. Ђ. Conseil. (tritt … in Kraft). 18. European Communities. à compter du 10 juin anwendbar vom се од 10. This Decision shall take La présente décision Dieser Beschluss wird Ова одлука важи effect (enters into force) prend effet (entre en am Tag nach seiner од (ступа на снагу) on the day following its vigueur) le jour suivant Erlassung wirksam наредног дана од дана adoption. Sie kann auf Европски савет. position diese Gemeinsame акција. Juni 2000. усвајања. Journal officiel. на reviewed and. Oktober 2000. 17. стратегија. 15. This Common Strategy La présente stratégie Diese Gemeinsame Ова заједничка shall apply from commune s’applique Strategie is(t) стратегија примењује June 10th 2000.

а не публиковати / публиковање. Завршне реченице директива и уредаба 1. 12 octobre 1992. на седници одржаној 1954. membre. одлуке. veröffentlichen / Veröffentlichung преводи се као: објавити / објављивање. éléments et directement verbindlich und gilt се примењује у свим applicable dans tout Etat unmittelbar in jedem државама чланицама. am Main). (décision). Објављивање Израз publish / publication. This (Decision) shall beLe présent règlement (la Diese Verordnung Ова уредба (одлука) binding in its entirety présente décision) est (Entscheidung) ist је обавезујућа у and directly applicable obligatoire dans tous ses in allen ihren Teilen целини и непосредно in all Member States. 12th October Francfort-sur-le-Main) le Frankfurt am Main). Done at Brussels Fait à Bruxelles (Geschehen zu) Сачињено у Бриселу (Luxembourg. beschlossen. Краљевство. la présente directive an das Vereinigte се на Уједињено (décision). препоруке и остали акти се објављују. VIII ДАТИРАЊЕ И ПОТПИСИ А. Мајни). 2. den 12. Frankfurt (Luxembourg. 12. Oktober 1992. This Directive Le Royaume-Uni Diese Richtlinie Ова директива (Decision) is addressed est destinataire de (Entscheidung) ist (одлука) односи to the United Kingdom. Директиве. Königreich gerichtet. (Луксембургу. This Decision was La présente décision a Die vorstehende Ову одлуку considered and adopted été délibérée et adoptée Entscheidung wurde разматрала је и by the High Authority at par la Haute Autorité au von der Hohen Behörde усвојила Висока власт. Juni 1954 beraten und 25. publir / publication. its meeting on June 25th cours de sa séance du 25 in der Sitzung vom 25.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ Е. уредбе. јуна 1954. 3. la présente directive die Mitgliedstaaten све државе чланице. октобра 1992. juin 1954. Датирање 1. This Directive Les Etats membres Diese Richtlinie Ова директива (Decision) is addressed sont destinataires de (Entscheidung) ist an (одлука) односи се на to the Member States. Mitgliedstaat 2. Ж. Франкфурту на 1992. gerichtet. Brüssel (Luxemburg. 64 .

The President Président Der Präsident Председник 2. For the European Par le Parlement Für den Europäischen За Европски парламент Parliament européen Parlament 4. Member of the Membre de la Mitglied der Члан Комисије Commission Commission Kommission 4. For the Association Par le Conseil Im Namen des За Савет за Council d’association Assoziationsrates придруживање 12. For and on behalf of the Pour le Conseil des Namens und im За Управни савет Governing Council gouverneurs Auftrag des и у име Управног EZB-Rates савета 8. By the ACP-E(E)C Par le Comité des Für den AKP-E(W)G. For the (EEA) Joint Par le Comité mixte Für den Gemeinsamen За Заједнички комитет Committee (de l’EEE) (EWR) Ausschuss (ЕЕА) 2) Име потписника (према оригиналу. For the ACP. The Vice-President Vice-président Vizepräsident Потпредседник 3. For the Council Par le Conseil Im Namen des Rates / За Савет Für den Rat 2. The President of the ECB Le président de la BCE Der Präsident der EZB Председник ЕЦБ 65 . Потписи 1) Институција у чије име се потписује акт 1.E(E)C Par le Conseil des Für den AKP-E(W)G. For and on behalf of thePour le Conseil général Namens und За Генерални савет General Council im Auftrag des и у име Генералног Erweiterten Rates савета 7. For the High Authority Par l’Haute autorité Für die Hohe Behörde За Високу власт 5. За Савет министара Council of Ministers ministres ACP-C(E)E Ministerrat АКП–Е(Е)З 10. For the government Par le gouvernement Für die Regierung За Владу 9. женска презимена се не мењају) 3) Функција потписника 1. Посебна упутства Б. Од Комитета Committee of ambassadeurs Botschafterausschuss амбасадора АКП–Е(Е)З Ambassadors ACP-C(E)E 11. On behalf of the Pour le Conseil des Im Namen des Rates У име Управног савета Governing Council of gouverneurs de la BCEder Gouverneure der ЕЦБ ECB EZB 6. For the Commission Par la Commission Für die Kommission За Комисију 3. For the Cooperation Par le Conseil de Im Namen des За Савет за сарадњу Council coopération Kooperationsrates 13.

Treaty establishing Traité instituant Vertrag zur Gründung Уговор о оснивању the European Atomic la Communauté der Europäischen Европске заједнице Energy Community européenne de l’énergie Atomgemeinschaft за атомску енергију (EAEC Treaty. Treaty establishing the Traité instituant Vertrag zur Gründung Уговор о оснивању European Community la Communauté der Europäischen Европске заједнице (EC Treaty) européenne (Traité CE)Gemeinschaft (Уговор ЕЗ) (EG-Vertrag) 4. Treaty on European Traité sur l’Union Vertrag über die Уговор о Европској Union (EU Treaty) européenne (Traité UE) Europäische Union унији (Уговор ЕУ) (EU-Vertrag) 9. (Уговор ЕЗАЕ. Amsterdam Treaty / Traité d’Amsterdam Vertrag von Amsterdam Амстердамски уговор Treaty of Amsterdam 11. relatif à und dem BBB über den БББ о приступању concerning the 1’adhésion de BBB à Beitritt des BBB zur БББ Европској унији accession of the BBB 1’Union européenne Europäischen Union (Европској економској to the European Union (à la Communauté (zur Europäischen заједници и Европској (to the European économique européenne Wirtschaftsgemeinschaft заједници за атомску Economic Community et à la Communauté und zur Europäischen енергију) and the European européenne de l’énergie Atomgemeinschaft) Atomic Energy atomique) Community) 66 . Treaties establishing traités instituant Verträge zur Gründung уговори о оснивању the European les Communautés der Europäischen Европских заједница Communities européennes Gemeinschaften 8. Treaties of Rome Тraités de Rome Verträge von Rom Римски уговори 7. (EAG-Vertrag. Treaty establishing the Traité instituant la Vertrag zur Gründung Уговор о оснивању European Community Communauté européenne der Europäischen Kohl. Treaty establishing the Traité instituant Vertrag zur Gründung Уговор о оснивању European Economic la Communauté der Europäischen Европске економске Community (EEC économique européenne Wirtschaftsgemein­ заједнице Treaty) (Traité CEE) schaft (EWG-Vertrag) (Уговор ЕЕЗ) 5. Treaty between the Traité entre AAA Vertrag zwischen dem Уговор између ААА AAA (Member States (Etats membres de AAA (Mitgliedstaaten (држава чланица of the European 1’Union européenne) der Europäischen Union) Европске уније) и Union) and the BBB et BBB. Treaty of Paris Тraité de Paris Vertrag von Paris Париски уговор 3. Европске заједнице за of Coal and Steel du charbon et de l’acier und Stahlgemeinschaft угаљ и челик (Уговор (ECSC Treaty) (Traité CECA) (EGKS-Vertrag) ЕЗУЧ) 2. Euratom Treaty) Traité Euratom) Euratom-Vertrag) Евроатом уговор) 6. Maastricht Treaty / Traité de Maastricht Vertrag von Maastricht Уговор из Мастрихта Treaty of Maastricht 10. atomique (Traité CEEA. I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ НЕКИ ОПШТИ ТЕРМИНИ I НАЗИВИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНАТА 1. Treaty of Nice Traité de Nice Vertrag von Nice Уговор из Нице 12. Single European Act Acte unique européen Einheitliche europäische Јединствени европски (SEA) (AUE) Akte (EEA) акт (ЈЕА) 13.

20. Act of Accession of Acte d’adhésion de BBB Beitrittsakte BBBs Акт о приступању БББ BBB 21... Неки општи термини 14. Treaty of Accession Traité d’adhésion de 19. and the part... Четврта АКП-ЕЗ Ломе Convention of Lomé ACP-CE de Lomé Abkommen von Lomé конвенција (convention de Lomé IV) 67 .. Statute of the Statuts du Système Satzung des Статут Европског European System of européen de banques Europäischen Systems система централних Central Banks and of centrales et de la Banque der Zentralbanken банака и Европске the European Central centrale européenne und der Europäischen централне банке Bank Zentralbank 23. European agreement Accord européen Europa-Abkommen Европски споразум establishing an établissant une zur Gründung einer о придруживању association between association entre Assoziation zwischen XXX. Protocol on the Statute Protocole sur les statuts Protokoll über Протокол о Статуту of the European du Système européen die Satzung des Европског система System of Central de banques centrales et Europäischen Systems централних банака и Banks and of the de la Banque centrale der Zentralbanken Европске централне European Central européenne und der Europäischen банке Bank Zentralbank 22. d’une ihren Mitgliedstaaten чланица.. Уговор о приступању from 19. Beitrittsakte von 19. Protocol on the statuteProtocole sur le statut de Protokoll über Протокол о Статуту of the Court of Justicela Cour de justice de la die Satzung des Суда правде … of the … Community Communauté … Gerichtshofes der … Заједнице Gemeinschaft 24. Act of Accession from Acte d’adhésion de 19. on the other part part andererseits 25. Act concerning the Acte relatif aux Akte über die Акт о условима conditions of the conditions d’adhésion de Bedingungen des приступања БББ accession of the BBB BBB et aux adaptations Beitritts des BBB und и прилагођавања and the adjustment to des traités (sur lesquels die Anpassungen der Уговорима (којима је the Treaties (on which est fondée l’Union (die Europäische Union основана Европска the European Union is européenne) begründenden) Verträge унија) founded) 18. on Etats membres.. Fourth ACP-CE Quatrième convention Vierte AKP-EG. / 19. Treaty concerning the Traité relatif à l’adhésion Vertrag über den Уговор о приступању accession of the BBB de BBB à l’Union Beitritt des BBB zur БББ Европској унији to the European Union européenne Europäischen Union 15. Accession Treaty 16. Treaty of Accession of Traité d’adhésion de Beitrittsvertrag BBBs Уговор о приступању BBB BBB БББ 17. Accession Act 19. с једне стране... и the European les Communautés den Europäischen Европских заједница Communities and their européennes et leurs Gemeinschaften und и њених држава Member States. Act concerning Actes relatifs aux Akte über die Акт о условима the conditions of conditions d’adhésion Bedingungen des приступања и accession and the et aux adaptations des Beitritts und die прилагођавања adjustments to the traités Anpassungen der Уговорима Treaties Verträge 19. et la XXX.. с друге the one part. Акт о приступању из 19. Beitrittsvertrag von 19. / 19. из 19. d’autre einerseits und der XXX стране XXX.

the Republic of la République de die Republik Litauen Република Литванија Lithuania (Lithuania) Lituanie (la Lituanie) (Litauen) (Литванија) 15. the Grand Duchy le Grand-duché de das Großherzogtum Велико Војводство of Luxembourg Luxembourg (le Luxemburg Луксембург (Luxembourg) Luxembourg) (Luxemburg) (Луксембург) 16. лист. EG) 2. the Kingdom of le Royaume de das Königreich Краљевина Данска Denmark (Denmark) Danemark (le Danemark) Dänemark (Dänemark) (Данска) 5. the French Republic la République française die Französische Република Француска (France) (la France) Republik (Frankreich) (Француска) 11. the Italian Republic la République italienne die Italienische Република Италија (Italy) (l’Italie) Republik (Italien) (Италија) 12. the Republic of Latvia la République de die Republik Lettland Република Летонија (Latvia) Lettonnie (la Lettonnie) (Lettland) (Летонија) 14.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ II НАЗИВИ ПУБЛИКАЦИЈА 1. Official Journal of the Journal officiel Amtsblatt der Службени лист European Communities des Communautés Europäischen Европских заједница (OJ. the Hellenic Republic la République hellénique die Griechische Република Грчка (Greece) (la Grèce) Republik (Griechenland) (Грчка) 9.) Gerichtshofes (Slg. the Kingdom of Spain le Royaume d’Espagne das Königreich Spanien Краљевина Шпанија (Spain) (l’Espagne) (Spanien) (Шпанија) 10.) III НАЗИВИ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕУ (И ЊИХОВ РЕДОСЛЕД) 1. European Court Report Recueil de la Sammlung der Извештај Европског (ECR) jurisprudence de la Rechtsprechung des суда (ИЕС) Cour de justice (Rec. the Republic of Hungary la République de die Republik Ungarn Република Мађарска (Hungary) Hongrie (l’Hongrie) (Ungarn) (Мађарска) 17. Ireland l’Irlande Irland Ирска 8. JOCE) (Abl. лист ЕЗ) (JO. Сл. the Republic of Malta la République de Malte die Republik Malta Република Малта (Malta) (la Malte) (Malta) (Малта) 68 . the Republic of Bulgaria la République de die Republik Bulgarien Република Бугарска (Bulgaria) Bulgarie (la Bulgarie) (Bulgarien) (Бугарска) 3.. the Republic of Cyprus la République de die Republik Zypern Република Кипар (Cyprus) Chypre (le Chypre) (Zypern) (Кипар) 13. the Kingdom of le Royaume de Belgique das Königreich Belgien Краљевина Белгија Belgium (Belgium) (la Belgique) (Belgien) (Белгија) 2. the Federal Republic of la République die Bundesrepublik Савезна Република Germany (Germany) fédérale d’Allemagne Deutschland Немачка (Немачка) (l’Allemagne) (Deutschland) 6. the Republic of Estonia la République d’Estonie die Republik Estland Република Естонија (Estonia) (l’Estonie) (Estland) (Естонија) 7. OJ EC) européennes Gemeinschaften (Сл. Abl. the Czech Republic la République tchèque die Tschechische Република Чешка (la Tchéquie) Republik (Tschechien) (Чешка) 4.

the United Kingdom le Royaume-Uni de das Vereinigte Уједињено of Great Britain and Grande-Bretagne et Königreich Краљевство Велике Northern Ireland (the d’Irlande du Nord (le Großbritannien und Британије и Северне United Kingdom) Royaume-Uni) Nordirland (das Ирске (Уједињено Vereinigte Königreich) Краљевство) Редослед земаља Европске уније прави се по абецедном реду. тада је ред већ одређен и не може се мењати. the Portuguese Republic la République die Portugiesische Република Португал (Portugal) portugaise (le Portugal) Republik (Portugal) (Португал) 22. the Slovak Republic la République slovaque die Slowakische Republik Република Словачка (Slovakia) (la Slovaquie) (Slowakei) (Словачка) 25. Када су називи држава чланица или неки од њих наведени по већ одређеном редоследу. the Republic of Poland la République de die Republik Polen Република Пољска (Poland) Pologne (la Pologne) (Polen) (Пољска) 21. the Republic of la République de die Republik Slowenien Република Словенија Slovenia (Slovenia) Slovénie (la Slovénie) (Slowenien) (Словенија) 24. the Republic of Austria la République die Republik Österreich Република Аустрија (Austria) d’Autriche (l’Autriche) (Österreich) (Аустрија) 20. the Kingdom of the le Royaume des das Königreich der Краљевина Холандија Netherlands (the Pays-Bas (les Pays-Bas) Niederlande (die (Холандија) Netherlands) Niederlande) 19. 69 . Romania la Roumanie Romänien Румунија 23. али према називима земаља у њиховим националним језицима. Ако су називи земаља поређани тако да сваком називу претходи број или слово. у српском преводу задржава се исти редослед. the Republic of Finland la République de die Republik Finnland Република Финска (Finland) Finlande (la Finlande) (Finnland) (Финска) 26. the Kingdom of Sweden le Royaume de Suède das Königreich Краљевина Шведска (Sweden) (la Suède) Schweden (Schweden) (Шведска) 27. Неки општи термини 18.

тј. Finnish finnois Finnisch фински језик 23. Czech tchèque Tschechisch чешки језик 3. Danish danois Dänisch дански језик 4. German allemand Deutsch немачки језик 5. Latvian letton Lettisch летонски језик 14. као и називи земаља. Swedish suédois Schwedisch шведски језик 70 . Hungarian hongrois Ungarisch мађарски језик 15. Maltese maltais Maltesisch малтешки језик 16. ређају се по абецедном принципу. Dutch néerlandais Niederländisch холандски језик 17. на основу назива који се користи у одговарајућем националном језику. Polish polonais Polnisch пољски језик 18. Romanian roumain Rumänisch румунски језик 20. 1 Bulgarian bulgare Bulgarisch бугарски језик 2. Italian italien Italienisch италијански језик 12 Lithuanian lituanien Litauisch литвански језик 13. Estonian estonien Estnisch естонски језик 6. Slovak slovaque Slowakisch словачки језик 21.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ IV НАЗИВИ СЛУЖБЕНИХ ЈЕЗИКА ЕУ Називи службених језика. Irish irlandais Irisch ирски језик 11. Spanish espagnol Spanisch шпански језик 9. а на основу самоназива сваког језика. Greek grec Griechisch грчки језик 7. Portuguese portugais Portugiesisch португалски језик 19. French français Französisch француски језик 10. English anglais Englisch енглески језик 8. Slovene slovène Slowenisch словеначки језик 22.

Неки општи термини V УПОТРЕБА СКРАЋЕНИЦА И СКРАЋЕНИХ ИЗРАЗА Једна од могућности jeсте да се акроними и стране скраћенице наводе прво у оригиналу (пун назив и скраћеница/акроним). SME (SMEs) PME KMU МСП (мала и средња предузећа) 2. EUA UCE ERE ЕУА (Европска обрачунска јединица) Скраћени облик служи за замену вишечланих назива једном речју или неколиким речима. Друга могућност је да се акроними и стране скраћенице транскрибују на српски језик. euro (EUR) euro (EUR) Euro (EUR) евро (EUR) 71 . unit of account unité de compte Rechnungseinheit обрачунска јединица 2. у даљем hereinafter referred to as ci-après dénommé “le von Kernwaffen im тексту: „Уговор” “the Treaty” traité” folgenden als „der Vertrag” bezeichnet 2. signatories of the Treaty signataires du traité Unterzeichner des потписнице Уговора о on the non-proliferation sur la non-prolifération Vertrages über die неширењу нуклеарног of nuclear weapons. des armes nucléaires. NCB (NCBs) BCN NZB НЦБ (Национална централна банка) 4. CIS NEI NUS ЗНД (Заједница независних држава бившег СССР-а) 5. при чему ће се у даљем тексту користити превод скраћенице/акронима. а затим на језику превода. заграде. public access to l’accès du public aux Zugang der приступ документима documents of the documents du Comité Öffentlichkeit zu Комитета региона Committee of the des régions (ci-après Dokumenten des (у даљем тексту: Regions (hereinafter dénommé “le Comité”) Ausschusses der „Комитет”) “the Committee”) Regionen (im folgenden „der Ausschuss” genannt VI ВАЛУТЕ 1. због њиховог спомињања у даљем тексту. European unit of unité de compte Europäische Европска обрачунска account (EUA) européenne (UCE) Rechnungseinheit (ERE) јединица (ЕУА) 3. Додавање падежних наставака на скраћенице/акрониме ће се избегавати. European Currency Unité monétaire Europäische Европска новчана Unit (ECU / ecu) européenne (écu) Rechnungseinheit јединица (еки) (ECU / Ecu) 4. Nichtverbreitung оружја. MEP (MEPs) — — ПЕП (посланици Европског парламента) 3. 1. осим у случајевима где њихово изостављање може створити забуну (видети стр. Скраћени облик треба формулисати онако како је наведено доле (мала/велика слова. наводници): 1. 143 Приручника).

(inter alia) између осталог VIII РАЗНО 1. by the way of en dérogation à abweichend von одступањем од derogation from 3. Одомаћени латински изрази пишу се у складу с правилима језика превода. pays tiers Drittland држава нечланица.g. notwithstanding nonobstant ungeachtet и поред тога. ex officio по службеној дужности bona fide у доброј вери a posteriori а posteriori a priori априори mutatis mutandis mutatis mutandis de jure de jure de facto de facto ad hoc ad hoc modus vivendi modus vivendi pro rata pro rata i. regulations dispositions législatives. наглашавају се курзивом. При преводу се такви изрази обично замењују српским еквивалентима. (на пример) i. non-member country.und закони. texts of provisions of le texte des dispositions Wortlaut der текстови одредаба national law de droit interne innerstaatlichen националног Rechtsvorschriften законодавства 10. national droit interne. иако 9. Rechts.I УПУТСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ АКАТА ЕУ VII ЛАТИНСКИ ИЗРАЗИ У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ Латински изрази који се појављују у енглеским текстовима увек су писани курзивом. laws. third country трећа држава 8. (id est) тј. Када се задржавају у оригиналном облику. Member State Etat membre Mitgliedstaat држава чланица 6. – id est) e.a.e. законодавство. уредбе и други and administrative règlementaires et Verwaltungsvor­schriften прописи provisions administratives 5. innerstaatliche национално provisions dispositions nationales (Rechts-) Vorschriften. без употребе курзива. derogation dérogation Abweichung одступање 4.e. (то јест) и (i. (exempli gratia) нпр. applicant country pays candidat Bewerberland држава која је поднела захтев за чланство 2. without prejudice to sans préjudice de unbeschadet не доводећи у питање 72 . Наводимо примере неких уобичајених латинских израза и могућих еквивалената у нашем језику. national law. innerstaatliche одредбе националног Bestimmungen законодавства 7.

II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА .

.. 3 So called “cooperation” procedure introduced by the Single European Act and amended by the Treaty on European Union.......... ) No… /… of ... [Having regard to the Treaty ....] [Acting in accordance with the procedure laid down in Article 252 of the Treaty....... ...1. .... (the said Regulation)....] [Having regard to the draft Regulation submitted by the Commission.] [presented following consultation with (following consultations within) the Advisory Committee........ in the absence of any formal right of initiative to make a proposal or recommendation... set up (provided for) by ... ..] [Having regard to the Opinion of the Staff Regulations Committee................] [Having regard to the Opinion of the European Parliament.] [Having regard to .]3 1 This citation is used in place of the preceding one when...........] [Having regard to the assent of the European Parliament........] [Having regard to the Opinion of the Court of Justice..]1 [Having regard to the recommendation from the Commission.] [Having regard to the Opinion of the Economic and Financial Committee........] [After consulting the Commission....]2 [Having regard to the recommendation from the European Central Bank.......] [Having regard to the initiative of .... 74 ................ Regulations (general) COUNCIL REGULATION ( ...] [Having regard to the proposal from the Commission..] [Having regard to the Opinion of the Committee of the Regions...... the Commission submits a draft text..... 2 This citation is used when a Member State presents an initiative pursuant to Title IV of Part Three of the EC Treaty........] [Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee.. II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА I ACTS OF THE COUNCIL 1.. REGULATIONS 1......... [and in particular Article(s) ..... THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION.. (Member State)........] [Having regard to the Opinion of the European Central Bank... thereof..

..] [изнесен након консултација са Саветодавним одбором (након консултација у Саветодавном одбору)....... (државе чланице).. 75 .1....... подноси нацрт текста...... .......] [имајући у виду мишљење Европског парламента....]3 1 Овај цитат се употребљава уместо претходног кад Комисија.....]2 [имајући у виду препоруку Европске централне банке.. [а посебно члан(ове) .... Уговора...............] [имајући у виду мишљење Економског и финансијског одбора.. . (наведеном уредбом).... [имајући у виду Уговор ..] [имајући у виду мишљење Суда правде.] [имајући у виду ... ...........] [имајући у виду предлог Комисије.... УРЕДБЕ 1..] [имајући у виду мишљење Комитета региона.... Уредбе (опште) УРЕДБА САВЕТА ( ..] [поступајући у складу с поступком утврђеним у члану 252..... 3 Тзв....] [имајући у виду Нацрт уредбе који је поднела Комисија...] [након консултовања с Комисијом.....] [имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета............. основаним (предвиђеним) .........] [имајући у виду мишљење Одбора за прописе о службеницима...]1 [имајући у виду препоруку Комисије. I Акти Савета I АКТИ САВЕТА 1. у одсуству било ког формалног права на подношење предлога или препорука............] [имајући у виду мишљење Европске централне банке..... поступак “сарадње” уведен је Јединственим европским актом који је измењен Уговором о Европској унији.......... ) број … /… од ....... САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ..] [имајући у виду сагласност Европског парламента. 2 Овај цитат се употребљава кад држава чланица износи иницијативу у складу са насловом IV трећег дела Уговора о ЕЗ.. ....] [имајући у виду иницијативу ...

II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

Whereas:
(1) ................
(2) ................
(3) ................

HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article l
..........................................

Article …

This Regulation shall enter into force on ................ .
[This Regulation shall enter into force on the (................. ) day (following that) of its publication in the Official
Journal of the European Communities.]4
[It shall apply from ................. (to ................ ).]
[It shall expire on ................ ]
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.5
[This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance
with the Treaty establishing the European Community.]6

Done at Brussels,7

For the Council
The President

4 This wording in square brackets, followed by the wording “It shall apply from ......... (future date)”, is used when the Regulation requires
implementing texts which must be published and enter into force before its effective application. If such is not the case, only the wording
“This Regulation shall enter into force on the .........” is used, indicating the effective date of its application, since the very fact of the
adoption of the Regulation confers the necessary powers on the institutions for all preparatory measures other than the abovementioned
implementing texts.
Where the Regulation has retroactive effect, the wording “It shall apply from ......... (date in the past)” is used.
5 This sentence, which appears in every Regulation, does not form part of the last Article.
6 This wording is to be inserted instead of the usual wording when the Regulation is not applicable to, or in, all Member States (e.g.
Member States not taking part in the euro, Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union,
strengthened cooperation etc.).
In the statement concerning Annex II A to its Rules of Procedure, the Council pointed out that in these cases it is necessary to make clear
the territorial application in the reasons given for, and content of, the act concerned.
7 Usually Brussels, except for April, June and October, when Council meetings are held in Luxembourg.

76

I Акти Савета

c обзиром на то да:
(1) ................
(2) ................
(3) ................

ДОНЕО ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:
Члан 1.
..........................................

Члан …

Ова уредба ступа на снагу дана ................ .
[Ова уредба ступа на снагу (............... ) дана од дана објављивања у Службеном листу Европских
заједница.]4
[Примењује се од ................ (до ................ ).]
[Престаје да важи ................ ]
Ова Уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.5
[Ова Уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама у складу
с Уговором о оснивању Европске заједнице.]6

Сачињено у Бриселу,7

За Савет
Председник

4 Оваква формулација у угластим заградама, иза које следи „Примењује се од ......... (неки будући датум)”, употребљава се кад
се уредбом предвиђају акти о њеној примени који се морају објавити и ступити на снагу пре примене саме уредбе. Ако то није
случај, употребљава се само формулација „Ова уредба ступа на снагу .........”, чиме се означава стварни датум њене примене, с
обзиром на то да се самим доношењем уредбе институцијама преносе потребна овлашћења за све припремне мере различите
од поменутих аката о примени уредбе.
Кад уредба има ретроактивно дејство, употребљава се израз „Примењује се од .......... (прошли датум)”.
5 Ова реченица, која се појављује у свакој уредби, није део последњег члана.
6 Ова формулација се употребљава уместо уобичајене кад се уредба не примењује на све државе чланице или у свим државама
чланицама (нпр., државе чланице које немају евро, које не учествују у Протоколу о укључивању шенгенске правне тековине у
оквиру Европске уније, јачању сарадње итд.).
У изјави која се односи на Анекс II А Пословника Савета истиче се да је у тим случајевима потребно јасно одредити
територијалну примену у објашњењу и у садржају одговарајућег акта.
7 Обично у Бриселу, осим у априлу, јуну и октобру, кад се састанци Савета одржавају у Луксембургу.

77

II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

1.2. Regulations concerning the conclusions of international agreements

1.2.1. Two-stage procedure8

COUNCIL REGULATION9 (EC) No … /…
of ................
concerning (relating to) the conclusion of the Agreement
[between the European Economic Community and ................ ] ................ 10
[and laying down provisions for its application]

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, [and in particular Articles (133), (181),
(308), (310) (…) thereof, in conjunction with of Article 300(2), (and the … subparagraph11 of Article 300(3)],
thereof,
[Having regard to the proposal from the Commission,]
[Having regard to the draft Regulation presented by the Commission,]12
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,]13
[Having regard to the assent of the European Parliament,]14
Whereas:
(1) ................
(2) ................
( ) ................

[( ) The Agreement ................ should be approved],15

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

8 The first stage being the decision for the signing of the agreement within the meaning of the first subparagraph of Article 300(2) of
the EC Treaty (see point 2.2 Decisions concerning the signing and provisional application of international agreements, p. 90 of the
Manual).
9 The fact that the instrument takes the form of a Regulation is exceptional; international agreements are normally concluded by a sui
generis Decision.
10 The whole title of the Agreement should appear here. Where appropriate, the expression “conclusion” is replaced by “acceptance” or
“accession”.
11 In addition to paragraph 2, reference should be made to:
- “the first subparagraph of paragraph 3” in the case of consultation of the European Parliament (including agreements based on Article
133, in the case of optional consultation) or
- “the second subparagraph of paragraph 3” in the case of assent by the European Parliament.
12 See remarks footnote 1.
13 Citation used for the conclusion of agreements referred to in the first subparagraph of Article 300(3).
14 Citation used for the conclusion of agreements referred to in the second subparagraph of Article 300(3).
15 Since the title of the Agreement in question appears in full in the title and Article 1 of the Regulation, it is advisable either to paraphrase
it in the recitals or, if there is no ambiguity, to use wording such as “the Agreement referred to in this Regulation”.

78

. други подстав.......1. став 3. 310......2.. Двостепени поступак8 УРЕДБА САВЕТА9 (ЕЗ) број … /… од . 91 Приручника).... Уредбе о закључивању међународних споразума 1. став 2. он се парафразира у рецитативима или..... [( ) Споразум . став 3.....]13 [имајући у виду сагласност Европског парламента.. Ако је потребно...... Уредбе појављује пун наслов споразума о коме је реч.. употребљава се израз као што је „споразум о коме је реч у овој уредби”... (и чланом 300. став 3.. о закључивању Споразума [између Европске економске заједнице и ....... први подстав Уговора о ЕЗ (видети: 2....). 10 Овде треба навести пун наслов споразума. 10 [и која утврђује одредбе за његову примену] САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ...... треба упутити на: .. 11 Уз став 2.. (. 181...]12 [имајући у виду мишљење Европског парламента..]14 c обзиром на то да: (1) .. 79 .2 Одлуке о потписивању и привременој примени међународних споразума...... 14 Цитат који се употребљава при закључивању споразума у смислу члана 300. 9 Чињеница да инструмент закључивавања међународних споразума има облик уредбе јесте изузетак...... први подстав. 308. израз „закључивање” замењује се изразима „прихватање” или „приступање”.....)] [имајући у виду предлог Комисије.. „став 3. у случају факултативног саветовања) или . ( ) ..15 ДОНЕО ЈЕ ОВУ УРЕДБУ: 8 Први степен je одлука о потписивању споразума у смислу члана 300... ] .... подстав11..... (2) .... у вези са чланом 300...... 15 C обзиром на то да се у наслову и у члану 1.....2. [а посебно чланове 133...] [имајући у виду Нацрт уредбе који је поднела Комисија. други подстав” у случају сагласности Европског парламента.... први подстав” у случају консултовања у Европском парламенту (укључујући споразуме донесене на основу члана 133. стр. 12 Видети фусноту 1. став 2. треба одобрити]... имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице. I Акти Савета 1... 13 Цитат који се употребљава при закључивању споразума у смислу члана 300.. међународни споразуми се уобичајено закључују одлуком sui generis.. ако је смисао јасан...... „став 3...

shall represent the Community within (the Joint Commission) (the Joint Committee) (the Committee) set up by Article … of the Agreement...... “Community” suffices here........ 16 is hereby approved on behalf of the (European) Community17.....” 22 Ibid... 20 If “European Community” already appears in the title... [Article … The Agreement (between the European Community and ... on behalf of the Community........ 18 The title of the Agreement should be quoted in full here. )…18 and the Protocols. assisted by the representatives of the Member States.. II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА Article 1 The Agreement (between the European Community and .. The text of the Agreement is attached to this Regulation....... Article … This Regulation shall enter into force on . 19 In addition to the Agreement... declarations and .. give the notification provided for in Article … of the Agreement......]22 [Article … The President of the Council shall take necessary measures for the exchange of the acts provided for in Article of the Agreement.. 21 The following footnote shall appear in the Official Journal: “The date of entry into force of the Agreement will be published in the Official Journal of the European Communities by the General Secretariat of the Council....... “Community” suffices here.... 17 If “European Community” already appears in the title..)19 are hereby approved on behalf of the (European) Community20........... deposit the acts provided for in Article … of the Agreement.. Done at For the Council The President 16 The title of the Agreement should be quoted in full here...] [Article … The President of the Council shall.. ) attached to the Final Act. ) . on behalf of the Community.. (together with the declarations ( . 23 Ibid. acts that do not form an integral part of the Agreement should be indicated..]21 [Article … The President of the Council shall... 80 . [This Regulation shall enter into force on the (…) day (following that) of its publication in the Official Journal of the European Communities.............. The texts of the acts referred to in the first subparagraph are attached to this Regulation..]23 [Article … The Commission.] This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States... annexed thereto.

депонује акте предвиђене чланом … Споразума...... ) …19 као и протоколи......... одобрава се Споразум (између Европске заједнице и . 23 Ibid. овде је довољно навести израз „Заједница”.... ) приложеним уз Завршни акт)20... у име Заједнице....... Текстови аката из првог подстава приложени су уз ову уредбу... I Акти Савета Члан 1.] [Члан … Председник Савета.... (заједно с декларацијама ( ..... [Ова уредба ступа на снагу (даном) (… дана од дана) објављивања у Службеном листу Европских заједница. 20 Као додатак споразума треба назначити акте који не чине саставни део споразума...] Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама................. 22 Ibid.] Члан … Уредба ступа на снагу дана ..]23 [Члан … Комисија....... у име Заједнице. додати овој уредби.. 17 Текст Споразума приложен је уз ову уредбу.... 18 Ако се израз „Европска заједница” већ појављује у наслову... У име (Европске) Заједнице16.. ) ...]22 [Члан … Председник Савета предузима мере потребне за размену аката предвиђене чланом … Споразума... Сачињено у За Савет Председник 16 Ако се израз „Европска заједница” већ појављује у наслову.]21 [Члан … Председник Савета. 17 Овде се мора навести пун наслов споразума... обавља нотификацију предвиђену чланом … Споразума. 19 Овде се мора навести пун наслов споразума. овде је довољно навести израз „Заједница”.... 81 .... [Члан … У име (Европске) Заједнице18 одобрава се Споразум (између Европске заједнице и ..... декларације и . уз помоћ представника држава чланица. представља Заједницу у (Заједничкој комисији) (Заједничком одбору) (Одбору) основаном чланом … Споразума..... 21 У Службеном листу појавиће се следећа фуснота: „Генерални секретаријат Савета објављује датум ступања на снагу споразума у Службеном листу Европских заједница”......

26 So-called “cooperation procedure” introduced by the Single European Act and amended by the Treaty on European Union... See p. (3) . remarks in footnote 1... ..... .......] [Acting in accordance with the procedure laid down in Article 252 of the Treaty. (2) .................. 136 and 140 of the Manual.. Decisions (general) COUNCIL DECISION of ... THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION...] [Having regard to the Opinion of the Staff Regulations Committee.. II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА 2..... thereof.....] [Having regard to ...] [Having regard to the Opinion of the Committee of the Regions.]25 [Having regard to the Recommendation from the Commission..] [Having regard to the Opinion of the European Central Bank. [Having regard to the Treaty ...... .... mutatis mutandis.] [Having regard to the recommendation from the European Central Bank. They are often termed “Conclusions”......] [Having regard to the report from the Commission...] [Having regard to the proposal from the Commission... 25 See.] [Having regard to the Opinion of the European Parliament.....] [and in particular Article(s) ........ SUI GENERIS DECISIONS24 2..] [Having regard to the Staff Regulations ............] [Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee.......] [After consulting the Staff Committee.... 82 .......] [Having regard to the draft Decision submitted by the Commission....1.....]26 Whereas: (1) ... HAS DECIDED AS FOLLOWS: 24 Certain Decisions sui generis are entirely free as to form and are simply entered in the Council minutes.........

....] [имајући у виду Нацрт одлуке који је поднела Комисија......... ОДЛУКЕ SUI GENERIS24 2.] [имајући у виду препоруку Европске централне банке.. ... 137... .... Уговора...... ..... САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ.] [имајући у виду мишљење Европске централне банке... I Акти Савета 2......... 25 Видети mutatis mutandis напомене у фусноти 1.... Приручника..] [имајући у виду.......................]26 c обзиром на то да: (1) ..1. Видети стр..] [имајући у виду извештај Комисије.... „поступак сарадње” уведен је Јединственим европским актом и измењен Уговором о Европској унији.. ОДЛУЧИО ЈЕ: 24 Неке одлуке sui generis потпуно су слободне у погледу облика и само се уносе у записник Савета..... [имајући у виду Уговор .. 83 ....] [имајући у виду мишљење Одбора за прописе о службеницима. и 141...... Често се називају „закључцима”... Одлуке (опште) ОДЛУКА САВЕТА од ....] [имајући у виду предлог Комисије.] [а посебно члан(ове) ... ] [имајући у виду Прописе о службеницима .....] [имајући у виду мишљење Европског парламента......... (3) ....... (2) ..] [имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета] [имајући у виду мишљење Комитета региона... 26 Тзв.] [након консултовања са Одбором за службенике] [поступајући у складу са поступком утврђеним у члану 252........]25 [имајући у виду препоруку Комисије...

...... to .. ]. “Come into force” is used.... II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА Article 1 (Sole Article) .. Done at For the Council The President 27 The normal wording is “take effect”. (It shall apply until .................... ) (from .......... [Article … (This Decision shall take effect (come into force)27 on the day of its publication in the Official Journal of the European Communities.................... by way of exception... in Council decisions taken with regard to the Member States concerned under the ACP-EC Convention........ 84 ........) It shall apply as from ..

....... „Ступа на снагу” употребљава се изузетно у одлукама Савета које се односе на државе чланице у оквиру Конвенције АКП-ЕЗ.. 85 ...... [Члан … (Ова одлука важи од дана (ступа на снагу27 даном) објављивања у Службеном листу Европских заједница...... до .... ]............................. (Примењује се до . Сачињено у За Савет Председник 27 Уобичајена је формулација „важи”..........) Примењује се од .............. I Акти Савета Члан 1.. (Једини члан) .... ) (од .

........... “Community” suffices here. 29 Where the title of the agreement already comprises the expression “European Community”. (2) ....... however. subject to the Council Decision concerning the conclusion of the said Agreement..] HAS DECIDED AS FOLLOWS: Article 134 The signing of the Agreement (between the European Community (the European Communities) and ....] [and provisional application]30 of the Agreement [between (the European Communities) and ... [( ) the Agreement .... (in conjunction with Article 300(2) thereof)]..] 28 In what follows. ... 34 Ibid... 32 On the question of the title of the Agreement in the recitals... 86 ..... 30 Provisional application may also be the subject of a Decision by itself....... 35 The title of the Agreement should be quoted in full here.. on the signing [..... ( ) ...... however...... on behalf of the (European)29 Community... II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА 2. 36 Where the title of the agreement already comprises the expression “European Community”. [The text of the Agreement is attached to this Decision.....33 [(certain provisions of) the Agreement should be applied on a provisional basis. necessary if the European Communities or several of these Communities are mentioned as contracting parties to the Agreement.. 31 The title of the Agreement should be quoted in full here.. “Community” suffices here... be approved]... Whereas: (1) . acts that do not form an integral part of the Agreement should be indicated....]32 [and the attached declaration on .... ] …31 THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION.. pending the completion of the procedures for its formal conclusion... [and in particular Article … (Articles (95 and 133)) (170) (…) thereof.....2... )35 is hereby approved on behalf of the (European) Community36.......... necessary if the European Communities or several of these Communities are mentioned as contracting parties to the Agreement.. 33 In addition to the Agreement... see remarks in footnote 15...... Having regard to the proposal from the Commission... Having regard to the Treaty establishing the European Community....... should be signed.. the usual form is reproduced.. The full name is..... Decisions concerning the signing and provisional application of international agreements28 COUNCIL DECISION of ..... The full name is.

..... имајући у виду предлог Комисије........) (170)..] ОДЛУЧИО ЈЕ: Члан 1.. имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице......... (у вези с чланом 300.. је потребно потписати.. у име (Европске)29 Заједнице.... Међутим.. .....] 28 У наставку се наводи уобичајени облик..... 29 Ако се израз „Европска заједница” већ налази у наслову.... пун наслов је потребан ако су Европске заједнице или неке од њих поменуте као уговорне стране..33 [(одређене одредбе) Споразума ће се примењивати привремено до окончања поступака за његово формално закључивање.. став 2.....36 у складу са одлуком Савета поводом закључивања наведеног Споразума....... и 133. (2) .. ).. [( ) Споразум .... [Текст Споразума приложен је уз ову одлуку.. ] …31 САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ..... овде је довољно навести израз „Заједница”....)]..... ( ) .. 33 Као додатак споразума треба назначити акте који не чине саставни део споразума.... о потписивању [...... c обзиром на то да: (1) .. одобрава се потписивање Споразума (између Европске заједнице (Европских заједница) и ... пун наслов је потребан ако су Европске заједнице или неке од њих поменуте као уговорне стране. одобрити]......... (…)...34 У име (Европске) Заједнице35..... Међутим.... I Акти Савета 2..... [а посебно члан … (чланове 95..]32 [а приложену Декларацију о .. 34 Ibid.... 30 Привремена примена може такође сама бити предмет одлуке.2.] [и привременој примени]30 Споразума [између (Европске заједнице) и . 35 Ако се израз „Европска заједница” већ налази у наслову... 36 Овде треба навести пун наслов споразума..... 31 Овде треба навести пун наслов споразума. овде је довољно навести израз „Заједница”.... 32 За питање о наслову споразума у рецитативима видети напомену у фусноти 15...... 87 . Одлуке о потписивању и привременој примени међународних споразума28 ОДЛУКА САВЕТА од .

....................39 pending the completion of the procedures for its formal conclusion].] Done at For the Council The President 37 Ibid.. II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА [Article … The Declaration attached to this Decision shall be approved on behalf of the (European) Community....37 ] [Article … The President of the Council is hereby authorised to designate the person(s) empowered to sign the Agreement on behalf of the (European)38 Community subject to its conclusion. “The date of signature of the Agreement”) will be published in the Official Journal of the European Communities by the General Secretariat of the Council...] [Article … Subject to reciprocity... [Article … The Community shall notify . or The President of the Council shall deposit a declaration of provisional application as provided for in Article … of the Agreement with ... e. the following footnote will appear: “The date from which the Agreement will be provisionally applied (or..... (the Secretary-General of the United Nations) on behalf of the European Community.. / signature thereof).” 88 ..... the Agreement shall be applied on a provisional basis (as from ..g.. in accordance with Article … thereof.. (the United Nations Secretary-General) of its intention to apply the agreement provisionally.... 38 Ibid.. 39 If no date is given or if the Article refers to an event the date of which is as yet unknown.

.. „Датум потписивања споразума”) у Службеном листу Европских заједница.. [Члан … Заједница упућује нотификацију . а у складу са закључком Савета...... / његовог потписивања)39 до завршетка поступака за његово формално закључивање].......] [Члан … Уз услов узајамности....... Међутим.. пун наслов је потребан ако су Европске заједнице или неке од њих поменуте као уговорне стране... Споразум се примењује привремено (од . појавиће се следећа фуснота: “Генерални секретаријат Савета објавиће датум од којег ће се споразум привремено примењивати (или нпр...] Сачињено у За Савет Председник 37 Ако се израз „Европска заједница” већ налази у наслову.......... овде је довољно навести израз „Заједница”.] [Члан … Овлашћује се председник Савета да одреди лице (-а) које ће бити опуномоћено да потпише Споразум у име (Европске)38 Заједнице. (генералног секретара Уједињених нација) о својој намери да привремено примењује Споразум у складу с чланом … . 38 Ibid.. 39 Ако није назначен датум или се у члану упућује на догађај чији је датум још непознат...” 89 . или У име Европске заједнице председник Савета депонује декларацију о привременој примени предвиђеној чланом … Споразума код . I Акти Савета [Члан … У име (Европске) Заједнице37 одобрава се Декларација приложена уз ову одлуку...... (Генералног секретара Уједињених нација)....

.......] [Having regard to the proposal from the Commission.. HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 40 The placing of an ordinal (“first”. ...............] [Having regard to ....) 41 See remarks in footnote 1.. 90 ...... II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА 3. . ( ) . DIRECTIVES COUNCIL DIRECTIVE … /… /…40 of .......]43 Whereas: (1) ... (2) ................] [After consulting the Commission.. [Having regard to the Treaty . 43 So-called “cooperation procedure” introduced by the Single European Act and amended by the Treaty on European Union......) before “Council Directive “ is not to be recommended...... .....] [Having regard to the Opinion of the European Central Bank...... moreover.......]41 [Having regard to the initiative of the ..... [and in particular Article(s) .......... . etc... thereof..] [Having regard to the Opinion of the European Parliament. (Member State)42.... THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION....... 42 See footnote 2.......... (Such numbering.... which may be of use to experts before the Directive is adopted.] [Having regard to the Opinion of the Committee of the Regions....] [Acting in accordance with the procedure laid down in Article 252 of the Treaty... is superfluous since the Directive is given an official number when it is adopted.] [Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee....] [Having regard to the draft Directives submitted by the Commission... “second”......... numbering may give rise to confusion if the sequence originally envisaged is not respected chronologically when the Directives are adopted.

91 ........ „други” итд.] [имајући у виду предлог Комисије.... „поступак сарадње” уведен је Јединственим европским актом и измењен Уговором о Европској унији... .. штавише. ДОНЕО ЈЕ ОВУ ДИРЕКТИВУ: 40 Не препоручује се употреба редног броја („први”....] [имајући у виду .................. (државе чланице)... [имајући у виду Уговор ..........] [имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета.. ( ) . нумерисање може изазвати забуну ако се првобитни и хронолошки редослед не поштује приликом усвајања Директиве...]42 [након консултовања с Комисијом..) 41 Видети напомену у фусноти 1...... (2) .. 43 Тзв.) испред речи „Директива Савета”.. Уговора....] [имајући у виду нацрт Директиве који је поднела Комисија. [а посебно члан(ове) ..... које може бити корисно стручњацима пре усвајања Директиве..] [имајући у виду мишљење Комитета региона.... сувишно је јер директива при усвајању добија службени број.... .... (Такво нумерисање........ 42 Видети фусноту 2. ........ ..] [поступајући у складу са поступком утврђеним у члану 252............ САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ.] [имајући у виду мишљење Европског парламента....... I Акти Савета 3..... ДИРЕКТИВЕ ДИРЕКТИВА САВЕТА … /… /…40 од ...]41 [имајући у виду иницијативу ...] [имајући у виду мишљење Европске централне банке........ ........]43 c обзиром на то да: (1) ..........

Before . 45 (at the latest).. 45 Ibid..... ) Article … 1. When Member States adopt these measures.... When Member States adopt these measures. 46 They shall forthwith inform the Commission thereof.. they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication.... 92 .. 46 Ibid. 44) (within a period of .... in sufficient time for it to submit its comments.. from the date of its entry into force (adoption) (notification))............ They shall forthwith inform the Commission thereof.) [Article … 1.e...) adopt and publish the provisions necessary to comply with this Directive. ..... They shall forthwith inform the Commission thereof.. (with effect from ...] [Article … Member States shall communicate to the Commission their laws.. When Member States adopt these measures....... As soon as this Directive has entered into force..] [Article … Member States shall adopt and publish......... after consulting the Commission. they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication.. 2... “1 January 2002” and not “31 December 2001”)...... not later than ... The methods of making such reference shall be laid down by Member States.........] 44 The date to be indicated is that of the start of the new arrangements (i........... They shall apply these provisions from . of any draft laws. The methods of making such reference shall be laid down by Member States..... regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive before ............ Member States shall communicate to the Commission the text of the (main) provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive (together with a table showing how the provisions of this Directive correspond to the national provisions adopted).... (The Commission shall inform the other Member States thereof...... regulations and administrative provisions with regard to the application of this Directive.. regulations and administrative provisions necessary (take the necessary measures) to comply with this Directive before . regulations or administrative provisions which they intend to adopt in the field covered by this Directive... Member States shall ensure that the Commission is informed... Member States shall bring into force the laws.. Member States shall (.. The methods of making such reference shall be laid down by Member States........ the laws.. 2. they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА [Article 1 This Directive shall apply to (concern) (The purpose of this Directive is to ..

. оне ће садржати упућивање на ову директиву или ће се то упућивање извршити приликом њиховог званичног објављивања...... Начине таквог упућивања предвидеће државе чланице..] 44 Датум који треба навести је датум ступања на снагу нових решења прописаних директивама (тј.. Чим ова директива ступи на снагу. уредбе и друге прописе (предузимају неопходне мере) потребне за спровођење ове директиве до . Ова директива се примењује на (односи на) (Сврха ове директиве је .) [Члан … 1. Државе чланице доносе законе. државе чланице обавештавају Комисију о нацртима свих закона....... 2....”)..... Оне о томе одмах обавештавају Комисију. 45 Ibid. јануара 2002..... оне ће садржати упућивање на ову директиву или ће се то упућивање извршити приликом њиховог званичног објављивања... а не „31..... 93 .... Начине таквог упућивања предвидеће државе чланице. Када државе чланице усвоје ове мере... (заједно с табелом у којој је приказан однос одредаба ове директиве према усвојеним националним прописима).. ] Члан … 1.. децембра 2001......... како би спровеле ову директиву........ остављајући Комисији довољно времена да достави своје примедбе... Начине таквог упућивања предвидеће државе чланице. „1.. уредбе и друге прописе неопходне за спровођење ове директиве до ... 46 Оне о томе одмах обавештавају Комисију... уредаба или других прописа које намеравају да донесу у области на коју се односи ова директива........ До ......”. државе чланице (након консултовања са Комисијом. Када државе чланице усвоје ове мере.. 2... (Комисија о томе обавештава друге државе чланице....] [Члан … Државе чланице достављају Комисији законе........) усвајају и објављују потребне прописе. дана од дана ступања на снагу (усвајања) (нотификације))..... (са важењем од . Оне о томе одмах обавештавају Комисију... 45 Када државе чланице усвоје ове мере. 44) (у року од ... Државе чланице Комисији достављају текст (главних) прописа националног законодавства које усвајају у области на коју се односи ова директива.. 46 Ibid.. уредбе и друге прописе који се односе на примену ове директиве. оне ће садржати упућивање на ову директиву или ће то упућивање извршити приликом њиховог званичног објављивања.] [Члан … Државе чланице доносе и објављују законе... I Акти Савета [Члан 1........ Оне ове прописе примењују (најкасније) од ..

. but have to be published in the Official Journal of the European Communities...] [This Directive shall enter into force on the ( . for the entry into force to be the same date as that of publication (rather than a date subsequent thereto)........ 49 Since Directives are usually not of immediate effect............]49 [It shall apply until .] [Article … This Directive shall apply from ........ 94 ........] [It shall expire on .................) day (following that) of its publication in the Official Journal of the European Communities. It would seem reasonable therefore....... the notification procedure must always be applied (see Article 254(3) of the EC Treaty and Article 163....................]47 [Article …48 This Directive shall enter into force on .. 50 See mutatis mutandis footnote 6...... the date of entry into force serves in the first instance to calculate the periods of time for implementation..... They enter into force in accordance with the same rules as Regulations (see Article 254(2) of the EC Treaty). with a view to facilitating this calculation...... For Directives addressed to individual Member States or those falling within the Euratom Treaty....]50 Done at For the Council The President 47 This wording is used when the Directive makes provision simply for the right to take measures.. second subparagraph......... such Directive no longer have to be notified to the Member States............ 48 This Article is used for Directives addressed to all Member States. (This Directive is addressed to ..to .) [This Directive is addressed to the Member States in accordance with the Treaty establishing the European Community..... Since the entry into force of the Treaty on European Union.. II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА [Article … Member States shall immediately inform the Commission of measures taken pursuant to this Directive... of the Euratom Treaty)....) (from ......(until ...)] Article … This Directive is addressed to the Member States....

.... )] Члан … Ова директива је упућена државама чланицама... став 3... Било би стога важно да датум ступања на снагу буде исти као и датум објављивања (а не неки каснији датум)......... дана од дана) објављивања у Службеном листу Европских заједница..... Након ступања на снагу Уговора о Европској унији.. За директиве упућене појединим државама чланицама или оним државама чланицама на које се примењује Уговор о Евроатому.......]49 [Примењује се до ....... Уговора о Евроатому). ] [Престаје да важи ... 95 .......... Уговора о ЕЗ и члан 163... 48 Овај се члан употребљава код директива упућених свим државама чланицама.......... али се оне морају објавити у Службеном листу Европских заједница... до .. став 2...... 50 Видети mutatis mutandis фусноту 6...... ) [Ова директива је упућена државама чланицама у складу с Уговором о оснивању Европске заједнице.. Уговора о ЕЗ).... ] [Ова директива ступа на снагу ...... ) (од ... Оне ступају на снагу према истим правилима која важе за уредбе (видети члан 254........ I Акти Савета [Члан … Државе чланице одмах обавештавају Комисију о мерама предузетим на основу ове директиве....... 49 Како се директиве не примењују непосредно. датум ступања на снагу означава период за спровођење........... државе чланице се више не нотификују у вези са таквим директивама. ] [Члан … Директива се примењује од .... (до ...... став 2....... (даном) ( . поступак нотификације мора се увек спровести (видети члан 254...............]47 [Члан …48 Ова директива ступа на снагу ............. (Ова директива је упућена .......]50 Сачињено у За Савет Председник 47 Ова формулација се употребљава кад директива предвиђа само право на предузимање мера...

II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

4. RECOMMENDATIONS51
4.1. Recommendations in simple form

COUNCIL RECOMMENDATION
of ................
................................

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
[Approving ................ ,]
[Noting that ................ ,]
[Desirous of ................ ,]

HEREBY RECOMMENDS Member States:
[(l) to ................
(2) to ................ ]

[HEREBY RECOMMENDS:
(1) that Member States ................ ;
(2) that Member States ................ (;)]

[HEREBY INVITES the Commission to ................ ]

Done at

For the Council
The President

51 The form of recommendations is variable. However, recommendations always have the closing formula (“Done at …”) and the signature
of the President.

96

I Акти Савета

4. ПРЕПОРУКЕ51
4.1. Препоруке у једноставном облику

ПРЕПОРУКА САВЕТА
oд ................
................................

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,
[Одобравајући ................ ,]
[Примећујући да ................ ,]
[С намером ................ ,]

ПРЕПОРУЧУЈЕ државама чланицама:
[(1)да ................
(2) да ................ ]

[ПРЕПОРУЧУЈЕ:
(1) да државе чланице ................ ;
(2) да државе чланице ................ (;)]

[ПОЗИВА Комисију да ................ ]

Сачињено у

За Савет
Председник

51 Препоруке могу имати различите облике. Ипак, препоруке увек садрже завршну изјаву („Сачињено у …”) и потпис
председника.

97

II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

4.2. Recommendations in more elaborate form

COUNCIL RECOMMENDATION
of ................
................................

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, [and in particular Article(ѕ) ................
thereof,]
[Having regard to the Treaties establishing the European Communities,]
[Having regard to the proposal from the Commission,]
[Having regard to the draft recommendation submitted by the Commission,]
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,]
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,]
[Approving ................ ,]
[Noting that ................ ,]
[Desirous of ................ ,]
[Whereas:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,]

HEREBY RECOMMENDS ................

Done at
For the Council
The President

98

... .......... Препоруке у разрађеном облику ПРЕПОРУКА САВЕТА од ... .] [примећујући да ............... САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ...................] [имајући у виду нацрт препоруке који је поднела Комисија.......... ...] [c обзиром на то да: (1) ................... (2) ..... ......] [с намером .] [имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета...] [имајући у виду Уговоре о оснивању Европских заједница.......2... I Акти Савета 4. Сачињено у За Савет Председник 99 ............] [имајући у виду мишљење Европског парламента.. ....... [а посебно члан(ове) ..... ( )............. ............. имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице...............] ПРЕПОРУЧУЈЕ ...........] [одобравајући ...] [имајући у виду предлог Комисије..

.......... .. ..........] [Considering that ..... Some Resolutions have a more formal structure than others.. or A................. 2... etc.. II......] [Having noted .......] [Noting that ..... – these numerals or letters usually appearing above the corresponding text – or 1.... “will” is used rather than “shall”...........] [Convinced that ....... .....] [Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee......... ...... 100 ............ In Resolutions... as for numbered paragraphs) or into Articles... ] 52 The form of Resolution varies.... etc... containing citations... ..... recitals and enacting terms introduced by the phrase “HEREBY ADOPTS THIS RESOLUTION” and sometimes being divided into points (I......] [Having regard to the Opinion of the European Parliament.....] [Having regard to the draft Resolution submitted by the Commission.... [Having regard to the Treaty ............ RESOLUTIONS52 COUNCIL RESOLUTION of .........] [Whereas .. ] [NOTES ........ ] [....... etc.... . these figures appearing on the left of the corresponding text.................. . ........] [Desirous of ........... ] [HAS AGREED AS FOLLOWS:] [INVITES .] [HEREBY ADOPTS THIS RESOLUTION:] [HEREBY AGREES to ...... THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION........ Resolutions contain no closing formula and are not signed.... II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА 5..] [Aware . ......] [Anxious to ............... B......

...... . САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ....... као код нумерисаних ставова) или на чланове..] [приметивши ..... У резолуцијама се у енглеском језику чешће користи облик will у футурском значењу него облик shall у заповедном значењу.] [свесно ................... .... 101 . ] 52 Резолуције се јављају у различитим облицима.....] [примећујући да ... ... – с тим што ови бројеви или слова обично стоје изнад одговарајућег текста – или 1)........ ..................... па садрже цитате... или А.] [имајући у виду нацрт резолуције који је поднела Комисија............ [имајући у виду Уговор .] [имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета. Резолуције не садрже завршне изјаве и не потписују се. ...... ] [ПРИМЕЋУЈЕ .] [УСВАЈА ОВУ РЕЗОЛУЦИЈУ:] [САГЛАСАН ЈЕ да ............. а понекад су подељене на тачке (I.. ....... ] [САГЛАСИО СЕ:] [ПОЗИВА . – с тим што ови бројеви стоје са леве стране одговарајућег текста........ рецитативе и одредбе којима претходи реченица: „УСВАЈА ОВУ РЕЗОЛУЦИЈУ”. За неке је прописана строжа форма......... ] [с намером ...] [забринут за ..] [сматрајући да . .. ] [уверен да .. .............................. II итд......] [имајући у виду мишљење Европског парламента.. Б итд.] [с обзиром на то да ...... РЕЗОЛУЦИЈЕ52 РЕЗОЛУЦИЈА САВЕТА oд ............... 2) итд........................... I Акти Савета 5........................... ] [......

....... II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА 6................ Conclusions do not have a closing formula and are unsigned................ [Having regard to the Treaty establishing the European Community.......... . (2) CONSIDERS .] [Whereas .. THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION................... ] 53 The form of conclusions varies....... 102 ...... .. CONCLUSIONS53 COUNCIL CONCLUSIONS of .. (5) NOTES ............... ........ INVITES ................. . ........ (3) EMPHASISES the interest in ........ (4) RECORDS . ........ ...........] [(1) APPROVES ......

..... . (3) НАГЛАШАВА интерес за ....................... 103 ........... ........ I Акти Савета 6.... (5) ПРИМЕЋУЈЕ .... Закључци не садрже завршне изјаве и не потписују се.....] [с обзиром на то да ........... [имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице.. ] 53 Закључци могу имати различите облике................ .................. ............ .. ............. САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. (4) БЕЛЕЖИ . ЗАКЉУЧЦИ53 ЗАКЉУЧЦИ САВЕТА oд .............] [(1) ОДОБРАВА ..... (2) СМАТРА ....... (6) ПОЗИВА ...... ....

............... ] re Article … “ ....... 104 ........... Statements STATEMENTS [to be recorded in the minutes of the Council meeting on ...... STATEMENTS AND DECLARATIONS54 7........... ] [The Council requests the Commission to ..... Statement by the Council [the Commission] [the ....................Declaration of Intent .. ] [The Council invites the Commission to ... ” 2................1...... ] [The Council considers that the main aims of this review should be ....... ] [The Commission states that it is prepared to ........... ] 54 The word “Declaration” should be confined to Treaties and Agreements... II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА 7....... ] 1. ........... Entries in the minutes of a meeting are “statements”. ] [With reference to Regulation . delegation] [ ................. etc.............. [Re Article …] [The .................. ] [The Council and the Commission state that (the wording of Article … is to be understood as meaning that) ................... ] [The Council and the Commission recall the provisions applicable .... the . The titles of declarations vary: .... delegations state ........ Governments state that .....Declaration of Principle............Joint Declaration ............... The form of declarations also varies..........Declaration .

.................. ] [Комисија изјављује да је спремна да .............. Декларације такође могу имати различите облике.... ] видети Члан … „ ............Декларација ......... Изјава Савета [Комисије] [ .... ........1.. ] 1......... Изјаве ИЗЈАВЕ [које се уносе у записник са састанка Савета одржаног ........... треба разумети у смислу) ...............................................Декларација намере . ] [Позивајући се на уредбу . владе изјављују да ........... ......... 105 ....... ] [Савет и Комисија подсећају на одредбе које се примењују ............... ] 54 Реч „декларација” треба ограничити само на оснивачке уговоре и међународне споразуме.... ” 2.. Декларације могу имати различите наслове: . ] [Савет захтева од Комисије да ..... [Видети Члан …] [ ................ I Акти Савета 7........ делегације] [ ..Декларација начела итд................ ИЗЈАВЕ И ДЕКЛАРАЦИЈЕ54 7..... делегације изјављују ................ ] [Савет позива Комисију да ............. ] [Савет сматра да главни циљеви овог разматрања треба да буду . ] [Савет и Комисија изјављују да (текст члана ....Заједничка декларација . Уноси у записнике са састанака називају се „изјаве”...........

................] [INVITES ..2.... ..................... . Declarations COUNCIL DECLARATION of ............. ......] [Anxious to ....] [NOTES THAT ............... .....] [Considering that ...] [Having regard to the Resolution of the European Parliament on ........................ . ................... ] 106 .......... II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА 7........ ......] [Having regard to the Judgment of the Court of Justice of ....... THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION.... [Noting that .

..............] [ПРИМЕЋУЈЕ ДА ...................... I Акти Савета 7..] [имајући у виду пресуду Суда правде од ......... ..... .] [сматрајући да ..... ..... ..... [примећујући да .... ............] [ПОЗИВА ...] [забринут за ......... ] 107 .........] [имајући у виду Резолуцију Европског парламента о .................................................. .......2.. Декларацијe ДЕКЛАРАЦИЈА САВЕТА oд ... САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ.. ..

II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

II ACTS COMMON TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL55

1. REGULATIONS

REGULATION (EC) No … /… OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of ................
................................

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty ................ , [and in particular Article(s) ................ thereof,]
[Having regard to ................ ,]
Having regard to the proposal from the Commission, [presented following consultation with (following
consultations within) the Advisory Committee, set up (provided for) by ................ (the said Regulation),]
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,]
[Having regard to the Opinion of the Committee of the Regions,]
[Having regard to the Opinion of the Court of Justice,]
[Having regard to the Opinion of the Staff Regulations Committee,]
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty [in the light of the joint text
approved by the Conciliation Committee on ................ ,]
Whereas:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,

HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

55 Acts adopted according to the so-called “codecision procedure” introduced by the Treaty on European Union.

108

II Заједнички акти Европског парламента и Савета

II ЗАЈЕДНИЧКИ АКТИ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА55

1. УРЕДБЕ

УРЕДБА (ЕЗ) број … /… ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА
oд ................
................................

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,
имајући у виду Уговор ................ , [а посебно члан(ове) ................ ,]
[имајући у виду ................ ,]
имајући у виду предлог Комисије, [изнесен након консултација са Саветодавним одбором (након
консултација у Саветодавном одбору), основаним (предвиђеним) ................ (наведеном уредбом),]
[имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета,]
[имајући у виду мишљење Комитета региона,]
[имајући у виду мишљење Суда правде,]
[имајући у виду мишљење Одбора за прописе о службеницима,]
поступајући у складу са поступком утврђеним у члану 251. Уговора [а имајући у виду заједнички текст
који је одобрио Одбор за усаглашавање ................ ,]
с обзиром на то да:
(1) ................
(2) ................
( ) ................ ,

ДОНЕЛИ СУ ОВУ УРЕДБУ:

55 Акти усвојени у складу са тзв. „поступком саодлучивања” који је уведен Уговором о Европској унији.

109

II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

Article l
................................

Article …
This Regulation shall enter into force on ................ .
[This Regulation shall enter into force on the ( ................ ) day (following that) of its publication in the Official
Journal of the European Communities.] 56
[It shall apply from ................ (until ................ ) (from ................ to ................ ).]
[It shall expire on ................ .]
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.57

Done at

For the European Parliament For the Council
The President The President

56 See footnote 4.
57 See footnote 5.

110

...... (до ...... ).] [Уредба престаје да важи ......... ) (од ............................. до .. . 111 ................57 Сачињено у За Европски парламент За Савет Председник Председник 56 Видети фусноту 4..................................] Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама... II Заједнички акти Европског парламента и Савета Члан 1.. ...] 56 [Уредба се примењује од ...... [Ова уредба ступа на снагу ................. Члан … Ова уредба ступа на снагу ........................ (даном) ( ... дана од дана) објављивања у Службеном листу Европских заједница. ... 57 Видети фусноту 5...

.......... to .. DECISIONS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 249 EC TREATY DECISION No … /… / EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of ......... [Article … This Decision shall enter into force on ... (until .................... Done at For the European Parliament For the Council The President The President 58 See Article 254(1) of the EC Treaty............... THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION.... (2) . )............. [and in particular Article(s) ..... .... II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА 2..... ..] Having regard to the proposal from the Commission....... ]............ [Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee.... Having regard to the Treaty establishing the European Community............. ( ) . ]58 [This Decision shall enter into force on the ( ..] [Having regard to the .] [It shall expire on ....] Whereas: (1) ........... 112 .......................... thereof.................. ......................) (from ...............................]59 [It shall apply from .... ) day (following that) of its publication in the Official Journal of the European Communities............. HAVE ADOPTED THIS DECISION: Article 1 ......... . ] Article … This Decision is addressed to the Member States....... [This Decision is addressed to ........................] Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty [in the light of the joint text approved by the Conciliation Committee on ............] [Having regard to the Opinion of the Committee of the Regions.. 59 Ibid..

...................... до . [а посебно члан(ове) . ............] [имајући у виду ... ( ) ... ) (од ... ]58 [Ова одлука ступа на снагу ..... (даном) ( ......................... 59 Ibid.......................... Сачињено у За Европски парламент За Савет Председник Председник 58 Видети члан 254.. ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ.... [Ова одлука је упућена .. [а имајући у виду заједнички текст који је одобрио Одбор за усаглашавање ...] [имајући у виду мишљење Комитета региона......... ДОНЕЛИ СУ ОВУ ОДЛУКУ: Члан 1........................ II Заједнички акти Европског парламента и Савета 2..... ........ ... ).. 113 ... Уговора о ЕЗ......... [имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета...................... ].. имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице.... .. ОДЛУКЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 249..................... став 1..........] [Престаје да важи .............]59 [Примењује се од ......... Уговора.. [Члан … Ова одлука ступа на снагу ... УГОВОРА О ЕЗ ОДЛУКА број … /… / ЕЗ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА oд .] с обзиром на то да: (1) .....] имајући у виду предлог Комисије.......... (2) ......] поступајући у складу са поступком утврђеним у члану 251........ ...................... ] Члан … Ова одлука је упућена државама чланицама............... (до ...... .... дана од дана) објављивања у Службеном листу Европских заједница....

..........]61 [It shall apply from ............................. ( ) .... II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА 3................ (until . ..... thereof............. ] Done at For the European Parliament For the Council The President The President 60 See Article 254(1) of the EC Treaty.................. ) day (following that) of its publication in the Official Journal of the European Communities..........] [Having regard to the Committee of the Regions...... ............... [Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee..] [It shall expire on ............. ..... ]60 [This Decision shall enter into force on the ( ........] [Having regard to .....] Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty........] Having regard to the proposal from the Commission...... (2) ..... [and in particular Article(s) . HAVE DECIDED AS FOLLOWS: Article 1 ......... THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION..... 114 ............................. )... Having regard to the Treaty ........................ SUI GENERIS DECISIONS DECISION No … /… / EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of ....... ) (from ........ [Article … This Decision shall enter into force on .. 61 Ibid................ ................] Whereas: (1) ... [in the light of the joint text approved by the Conciliation Committee on ....... ....... to ....

........... )] [Одлука престаје да важи .......................... (до .. 115 ............... . 61 Ibid............ дана од дана) објављивања у Службеном листу Европских заједница....... Уговора.... ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ.... [а имајући у виду заједнички текст који је одобрио Одбор за усаглашавање ....... ОДЛУКЕ SUI GENERIS ОДЛУКА број … /… / ЕЗ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА oд ..]61 [Одлука се примењује од . [имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета....] [имајући у виду ................ ( ) . ......... ОДЛУЧИЛИ СУ: Члан 1. II Заједнички акти Европског парламента и Савета 3................... [а посебно члан(ове) ................. ... Уговора о ЕЗ. [Члан … Ова одлука ступа на снагу .............. ]60 [Ова одлука ступа на снагу (даном) ( ......] c обзиром на то да: (1) ......] имајући у виду предлог Комисије.. имајући у виду Уговор ... (2) ............................. ....... став 1................ ..... .............. .] поступајући у складу са поступком утврђеним у члану 251.......... ] Сачињено у За Европски парламент За Савет Председник Председник 60 Види члан 254..] [имајући у виду мишљење Комитета региона.............

.. 63 The date to be indicated is that of the start of the new arrangements (i... THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION.......) 62 The placing of an ordinal (“first”. moreover..... )63 (within a period of . 2.............. II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА 4....] [Having regard to ... Member States shall communicate to the Commission the text of the (main) provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.. They shall forthwith inform the Commission thereof. ......] Whereas: (1) ......... ....... thereof.. (The Commission shall inform the other Member States thereof...... Having regard to the Treaty establishing the European Community.... is superfluous. . Such numbering.. “1 January 2002” and not “31 December 2001”).... ( ) ... since the Directive is given an official number when it is adopted........] [Having regard to the Opinion of the Committee of the Regions................ HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE: [Article 1 The purpose of this Directive is to .... as from the date of its entry into force (adoption) (notification))..e........... “second”. 116 ..... [and in particular Article(s) ..................... numbering may give rise to confusion if the sequence originally envisaged is not respected chronologically when the Directives are adopted... [in the light of the joint text approved by the Conciliation Committee on . DIRECTIVES DIRECTIVE … /… / EC62 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of ... together with a table showing how the provisions of this Directive correspond to the national provisions adopted.... regulations................. which may be of use to experts before the Directive is adopted... etc...... (2) .......... This Directive shall apply to (concern) (The purpose of this Directive is to .. The methods of making such reference shall be laid down by Member States....... and administrative provisions necessary (take the necessary measures) to comply with this Directive before ...) before “Council Directive” is not to be recommended...] Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty.... )] Article … 1.... ........... they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication.... [Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee.] Having regard to the proposal from the Commission. When Member States adopt these measures.... Member States shall bring into force the laws.. (with effect from ............

...] имајући у виду предлог Комисије... [имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета....... јануар 2002............. „1......... те мере ће садржати упућивање на ову директиву или ће се то упућивање извршити приликом њиховог званичног објављивања.. које може бити корисно стручњацима пре доношења директиве......... [а посебно члан(ове) ...................”. ) 63 (у року од .... ...] поступајући у складу са поступком утврђеним у члану 251.....) 62 Не препоручује се употреба редног броја („први”. нумерисање може изазвати забуну ако се првобитни и хронолошки редослед не поштује приликом доношења директиве... 2....... Државе чланице достављају Комисији текст (главних) прописа националног законодавства које усвајају у области на коју се односи ова директива.... заједно с табелом у којој је приказан однос одредаба ове директиве према усвојеним националним прописима... Уговора. II Заједнички акти Европског парламента и Савета 4.. децембар 2001”)........ ( ) ... Начине таквог упућивања предвидеће државе чланице......... Оне о томе одмах обавештавају Комисију.... (с применом од .......... 63 Датум који се наводи је датум почетка нових решења прописаних директивамa (тј.. .. штавише. имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице......... . Државе чланице су дужне да усвоје законе......... ...... Ова директива се примењује на (односи на) (Сврха ове директиве је .. 117 . сувишно је јер директива при доношењу добија службени број...] [имајући у виду мишљење Комитета региона. Сврха ове директиве је ..... (Комисија о томе обавештава друге државе чланице......) испред речи „Директива Савета”...... Када државе чланице усвоје ове мере...................] [имајући у виду ..... Такво нумерисање..... ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ..... а не „31. дана од дана њеног ступања на снагу (усвајања) (нотификације))... ДИРЕКТИВЕ ДИРЕКТИВА … /… / ЕЗ62 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА oд . )] Члан … 1....... уредбе и друге прописе (предузму неопходне мере) неопходне за спровођење ове директиве до ......... „други” итд. ..... [а имајући у виду заједнички текст који је одобрио Одбор за усаглашавање .........] c обзиром на то да: (1) ... ДОНЕЛИ СУ ОВУ ДИРЕКТИВУ [Члан 1. (2) ..

...........]64 [Article … This Directive shall enter into force on .. When Member States adopt these measures.......... 67 Since Directives are usually not of immediate effect....] [Article … Member States shall immediately inform the Commission of measures taken pursuant to this Directive......... 2... .... ) (from .... ] [Article … This Directive shall apply from ........... the date of entry into force serves in the first instance to calculate the periods of time for implementation.... It would seem reasonable therefore....... for the entry into force to be the same date as that of publication (rather than a date subsequent thereto)... 118 .. ........ ] [It shall expire on ..] [Article … Member States shall communicate to the Commission their laws....... Done at For the European Parliament For the Council The President The President 64 This wording is used when the Directive makes provision simply for the right to take measures.. The methods of making such reference shall be laid down by Member States........ of any draft laws. in sufficient time for it to submit its comments... with a view to facilitating this calculation.. (at the latest)... they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication..... When Member States adopt these measures... (This Directive is addressed to ..... 66 Ibid.... regulations or administrative provisions which they intend to adopt in the field covered by this Directive.... The methods of making such reference shall be laid down by Member States. ]... Member States shall (after consulting the Commission. they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication..... (until ...... They shall forthwith inform the Commission thereof............... They shall apply these provisions from . regulations and administrative provisions with regard to the application of this Directive................ ) day (following that) of its publication in the Official Journal of the European Communities.... to .. the laws. As soon as this Directive has entered into force... )] Article … This Directive is addressed to the Member States............... ).....65 [This Directive shall enter into force on the ( ... They shall forthwith inform the Commission thereof. not later than ..... II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА [Article … 1...) adopt and publish the provisions necessary to comply with this Directive...... 65 See Article 254(1) of the EC Treaty.... Member States shall ensure that the Commission is informed.. Before .]66 67 [It shall apply until ....] [Article … Member States shall adopt and publish.. regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive before ......

] [Члан … Државе чланице одмах обавештавају Комисију о мерама предузетим на основу ове директиве... 2. 65 Види члан 254... .......... државе чланице обавештавају Комисију о нацртима свих закона.. Када државе чланице усвоје ове мере.... уредбе и друге прописе потребне за усклађивање с овом директивом... оне ће садржати упућивање на ову директиву или ће се то упућивање извршити приликом њиховог званичног објављивања...] Члан … Ова директива је упућена државама чланицама. Оне ове прописе примењују (најкасније) од .. (Ова директива је упућена ....] [Члан … Државе чланице доносе и објављују..... Када државе чланице усвоје ове мере..................]64 [Члан … Ова директива ступа на снагу . (до .... [Члан … Државе чланице достављају Комисији законе..... ) Сачињено у За Европски парламент За Савет Председник Председник 64 Ова формулација се употребљава кад директива предвиђа само право на предузимање мера.......... Чим ова директива ступи на снагу... остављајући Комисији довољно времена да достави своје примедбе........ дана од дана) објављивања у Службеном листу Европских заједница.. 66 Ibid. најкасније до .... Било би стога важно да датум ступања на снагу буде исти као и датум објављивања (а не неки каснији датум)....... не касније од ....) усвајају и објављују потребне прописе..... државе чланице (након консултовања с Комисијом........ ] [Директива престаје да важи ....... Начине таквог упућивања предвидеће државе чланице...... 119 .. ] [Члан … Ова директива се примењује од . оне ће садржати упућивање на ову директиву или ће се то упућивање извршити приликом њиховог званичног објављивања..... уредаба или других прописа које намеравају да усвоје из области на коју се односи ова директива......... )..] 66 67 [Директива се примењује до ... .............. Оне о томе одмах обавештавају Комисију. 67 Како се директиве обично не спроводе одмах.. Оне о томе одмах обавештавају Комисију....... ] 65 [Ова директива ступа на снагу (даном) ( .... законе. датум ступања на снагу означава период за спровођење... Уговора о ЕЗ. Начине таквог упућивања предвидеће државе чланице]...... уредбе и друге прописе који се односе на примену ове директиве... како би се ускладиле с овом директивом.... став 1....... II Заједнички акти Европског парламента и Савета [Члан … 1... До .

...] HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article l .. 68 The date appears here written out in full... ( ) ........ COMMUNITY]...........] Whereas: (1) ................................. II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА III ACTS OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES 1.......... INTERNAL AGREEMENTS INTERNAL AGREEMENT [AGREEMENT BETWEEN THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES (.. Article … ...................................... have hereunto set their hands............. Article 2 .............................)] of ............. ... For the government ..... ................................. 120 . ........ [After consulting the Commission............. Done at (venue)............ MEETING WITHIN THE COUNCIL.......... IN WITNESS WHEREOF........... (2) .......... For the government .. (date)68 For the government ..... the undersigned ..................... [MEETING WITHIN THE COUNCIL... THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES [OF THE ....................... ..] [Having regard to the Treaty ..................] [Having regard to .

....... потписали су овај Споразум......)] од ................... Члан 2................ . ] [имајући у виду ......... .................. [КОЈИ СУ СЕ САСТАЛИ УНУТАР САВЕТА................................. КАО ПОТВРДУ ТОГА доле потписани ........................... За Владу .] c обзиром на то да: (1) ..... ........................................... .................. ЗАЈЕДНИЦЕ]........... ( ) . Члан … . [након саветовања с Комисијом. ПРЕДСТАВНИЦИ ВЛАДА ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА [ .... 68 Датум се наводи у целини...... За Владу ............. ..........] [имајући у виду Уговор ......... УНУТРАШЊИ СПОРАЗУМИ УНУТРАШЊИ СПОРАЗУМ [СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДА ДРЖАВА ЧЛАНИЦА (КОЈИ СУ СЕ САСТАЛИ УНУТАР САВЕТА........] СПОРАЗУМЕЛИ СУ СЕ: Члан 1.............. (датум)68 За Владу ... 121 ................ III Акти представника влада држава чланица III АКТИ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДА ДРЖАВА ЧЛАНИЦА 1........................ (2) ................ Сачињено у (место).....

........... II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА IV INTERNATIONAL AGREEMENTS 1............ HAVE AGREED AS FOLLOWS: [Article 1 ... found in good and due form... [DETERMINED TO .......... the title of an Agreement is placed on a special cover page..........1. on the one hand........ on the other hand...... WHO........ ........................... [Article … This Treaty (Convention) shall apply............. ........... .................] HAVE DECIDED to ........... Treaties and Conventions TREATY [CONVENTION] ......... 122 ................. ...................... .. to the territories in which the Treaty establishing the European Community is applied and under the conditions laid down in the Treaty and...... (Heads of State)70 [Community] ........................................................... ................. ........] [DESIROUS OF ..... to the territory of the ... ..............] 69 On the copies submitted for signature....... . 70 The order to be followed is the order of protocol..............] [CONSIDERING that .......] [RESOLVED TO .... having exchanged their Full Powers.... TEXTS OF INTERNATIONAL AGREEMENTS69 1.... ..... ............ and to this end have designated as their Plenipotentiaries: (Heads of State) (Plenipotentiaries) .......

... а с друге стране. ... [Члан … Овај уговор (конвенција) се примењује................................ . ..................1............................ с једне стране....... ТЕКСТОВИ МЕЂУНАРОДНИХ СПОРАЗУМА69 1...... САГЛАСИЛИ: [Члан 1...... 123 ............ и под условима утврђеним тим уговором.......... IV Међународни споразуми IV МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМИ 1........... ... 70 Поштује се протоколарни редослед....... Међународни уговори и конвенције УГОВОР [КОНВЕНЦИЈА] ..... ............ . КОЈИ су се...... .......................] ОДЛУЧИЛИ СУ ......... разменивши своја пуномоћја.... на територијама на којима се примењује Уговор о оснивању Европске заједнице............] 69 У примерцима који се потписују наслов споразума налази се на посебној... [РЕШЕНИ ... за која је утврђено да су у добром и ваљаном облику.. (Шефови држава)70 [Заједница] .... .............. .......................................] [С НАМЕРОМ ....... ..........] [ОДЛУЧНИ ........................ ......... и у ту су сврху одредили као своје пуномоћнике: (Шефови држава) (Пуномоћници) .. ....... на територији ..........................] [СМАТРАЈУЋИ да .... насловној страни............

........ For ...... texts] being equally authentic..............] [Article … The Annexes to this Treaty (Convention)......... ) (............. (venue) ...............72 73 For ............ 74 In the case of Member States................ the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands... each text [all .......... which shall transmit a certified copy to ........... This Treaty (Convention) shall cease to be in force ........... ) which are annexed to the (this) Treaty (Convention) shall form an integral part thereof... ............... day of ... the acts necessary for that purpose...................... 71 This part of the text is incorporated into a multilingual page which follows the alphabetical order.. of the completion of the procedures necessary for that purpose (shall carry out at .... IN WITNESS WHEREOF...... (venue) .... provided for in paragraph 1 (has) have been carried out.........) 2.. 73 The date appears here written out in full.. drawn up in a single original in the ........................ the Protocols ............... in the year . 124 . ) month following that during which the notifications [the exchange of acts] [the deposit of acts]. The names of the Contracting Parties should be entered here as they appear at the beginning of the preamble.....71 Done at . the alphabetical order is to be followed.... .. languages.... acceptance or approval in accordance with the Contracting Parties’ own procedures and the Parties shall notify one another at ..... ........ (... months after the date of such notification. ..... this . 72 Ibid..............] Article … This Treaty (Convention)... ) ( . the Exchange of Letters ...] [Article … 1............ This Treaty (Convention) shall enter into force on the first day of the ( ........ the exchange of acts necessary for that purpose) (shall deposit with ....... shall be deposited in the archives of ............... This Treaty (Convention) shall be subject to ratification...... II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА [Article … Either Contracting Party may denounce this Treaty (Convention) by notifying the other Contracting Party....... 74 For .. together with the Declarations .....................

..... ...... Овај уговор (конвенција) престаје да важи по истеку . За ...... овог члана.. Имена уговорних страна овде треба унети редом којим се појављују на почетку преамбуле. ) месеца након месеца у коме су објављене нотификације [размена аката] [депоновање аката]....................... ) (..................... која шаље оверени примерак . 72 Ibid. IV Међународни споразуми [Члан … Свака уговорна страна може отказати овај уговор (конвенцију) нотификацијом упућеном другој уговорној страни..... (..... (место) .... 74 За . 71 Овај део текста је укључен у вишејезичну страну која треба да прати абецедни редослед......................] [Члан … 1.........] [Члан … Анекси овог уговора (конвенције) заједно са декларацијама ..] Члан … Овај уговор (конвенција).. ће депоновати акте неопходне за ту сврху................71 Сачињено у .) 2....... Овај уговор (конвенција) се потврђује..... месеци од датума нотификације.... прихвата или одобрава у складу са поступцима уговорних страна...... разменом нота .... а уговорне стране ће једна другу у ....... КАО ПОТВРДУ ТОГА.. (место) .......... предвиђене ставом 1.72 73 За .............................. 74 Овде се мора поштовати абецедни редослед имена држава чланица.. ) ( .. протоколима ... 73 Датум се овде наводи у целости... ) приложеним уз (овај) уговор (конвенцију) чине његов/њен саставни део.. .... сачињен у једном изворном примерку на .... Овај уговор (конвенција) ступа на снагу првог дана ( ..... (датум написати словима)....................... .......... обавестити о окончању поступака неопходних за ту сврху (обавиће у ............. с тим да је сваки текст [да су сви текстови] подједнако аутентичан......... доле потписани пуномоћници потписали су овај уговор (конвенцију).......... језику. 125 ...... депонује се у архиву ...... размену аката неопходних за ту сврху) (када ....

77 [on the one part... 84 For .......... 82 The date appears here written out in full. ........ in the year one thousand nine hundred and ...... the undersigned representatives (Plenipotentiaries) have hereunto set their hands.... 83 For multilingual page.... Final acts75 FINAL ACT The representatives [The Plenipotentiaries]76 of ......] Meeting in (at) .. 126 .... For ............. ... .............. on78 ............ for the signature of .... ] [In witness whereof....................... 75 The text of Final Acts vary........... : - adopted the [following texts] [following declarations (statements)] attached to this Final Act79 .............. in the year .... see footnote 71.... ........ 80 For agreements in the form of exchanges of letters and unilateral declarations (statements)..] and of ........ see footnote 71............ 81 For multilingual page.......... having at the time of signature of this .... 77 For order of the Contracting Parties see footnote 74........... [............ [on the other part............. day of .... 78 The date appears here written out in full.............. - taken note of the [exchange(s) of letters] [of the following declaration(s)] attached to this Final Act80 ...........]81 Done at ... 76 The term “Plenipotentiaries” is used if plenipotentiaries are in fact mentioned in the Preamble to the Agreement concerned.... . this .2. 79 For protocols and joint declarations (statements).. 84 For order of the Contracting Parties see footnote 74............. II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА 1...82 83 For . ........... ..

.............]81 Сачињено у ....... 127 . дана78 . IV Међународни споразуми 1.... 81 За вишејезичну страну видети фусноту 71......... ....... 75 Текстови завршних аката се разликују...........] и .. (датум написати словима)82 83 За ...] који су се састали у ..... За ..... 78 Датум се овде наводи у целости.... .. године хиљаду деветсто ........ 84 За . ради потписивања ............ : - донели су [следеће текстове] [следеће декларације (изјаве)] приложене уз овај завршни акт79 ............... 77 За редослед навођења уговорних страна видети фусноту 74....2. ] [Као потврду тога доле потписани представници (пуномоћници) потписали су овај акт. 80 За споразуме у облику размене нота и једностраних декларација (изјава).................. - примили су к знању [размену/размене нота] [следећу декларацију / следеће декларације] приложену/ приложене уз овај завршни акт80 ............. 84 За редослед навођења уговорних страна видети фусноту 74.. 83 За вишејезичну страну видети фусноту 71............ . 76 Израз „пуномоћници” употребљава се ако се пуномоћници спомињу у преамбули тог споразума... Завршни акти75 ЗАВРШНИ АКТ Представници [пуномоћници]76 . ........... [.................. ........ ........ у тренутку потписивања овог ....... 82 Датум се овде наводи у целости..... 79 За протоколе и заједничке декларације (изјаве)...77 [с једне стране..................... [с друге стране....

......... International Agreements AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY (COMMUNITIES)85 [AND [ITS] (THEIR) MEMBER STATES...... ..... [THE EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNTY] [THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY] [hereafter referred to as the “Community”]86 [AND [ITS] (THEIR) MEMBER STATES. .. 128 .... [ON THE OTHER PART] [CONCERNING] THE EUROPEAN COMMUNITY...............] [RESOLVED to .... ..... [hereafter referred to as “ .......] [CONSIDERING THAT ..............] [THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. ”] [on the other part..] [DESIROUS of .......... and to this end have designated as their Plenipotentiaries: 85 The Community is cited first in the copy of the Agreement which is intended for it and last in the copy intended for the other party to the Agreement (Alternance rule)..3...........] HAVE DECIDED TO CONCLUDE THIS AGREEMENT: HAVE DECIDED to ..............] [on the one part.........)] AND ... II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА 1... ON THE ONE PART.. .....] [ ......] THE . 86 Ibid. ...

..] [с једне стране...........] [СМАТРАЈУЋИ да......... 86 Ibid... .. а последња на примерку који је намењен уговорној страни (правило алтернације).. [ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УГАЉ И ЧЕЛИК] [ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА ЗА АТОМСКУ ЕНЕРГИЈУ] [у даљем тексту: „Заједница”]86 [И [ЊЕНЕ] (ЊИХОВЕ) ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ...............”] [с друге стране.. ........] [ОДЛУЧНИ..] [. IV Међународни споразуми 1............. ..........] [С НАМЕРОМ.. [у даљем тексту: „ ..3. [С ДРУГЕ СТРАНЕ] [О] ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА.)] И ...................... и у ту сврху су одредили као своје пуномоћнике: 85 Заједница се наводи прва на примерку споразума који је намењен њој..... 129 . .......... Међународни споразуми СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (ЗАЈЕДНИЦА)85 [И [ЊЕНИХ] (ЊИХОВИХ) ДРЖАВА ЧЛАНИЦА СА ЈЕДНЕ СТРАНЕ.....] ОДЛУЧИЛИ СУ ДА ЗАКЉУЧЕ ОВАЈ СПОРАЗУМ: ОДЛУЧИЛИ СУ ....] [САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ...........] .....

............ day of . English. Finnish.......90 Done at ... 91 92 For . having exchanged their Full Powers. The alternance rule applies....... this ........... each text [all texts] being equally authentic...... Spanish..... see footnote 74... have hereunto set their hands (the undersigned Plenipotentiaries...... ... 91 Ibid.. 89 The content of this final Article sometimes appears following the closing formula “Done at ............... German.... Sometimes also.... French...... found in good and due form........ THE .. . 92 The date appears here written out in full.... no mention is made of the languages... 93 For ..... 93 The order to be followed is the order of protocol.....] 87 Ibid............... ...89 [IN WITNESS WHEREOF.... WHO (....... have signed this Agreement)... For the names of the Contracting Parties to be entered here. 130 ....... Italian. ..”... ... Portuguese...) HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 ..... languages. when the joint contracting party disputes the equal authenticity of all the Community languages.. Swedish and ........ Dutch.......... For .... 88 For examples of Articles containing the most common general and final provisions see pages 126 and 128........... duly empowered to this effect... : (name(s)) ... 90 This part of the text is incorporated into a multilingual page which follows the language order................. . 88 Article … This Agreement shall be drawn up in duplicate in the Danish... this . the undersigned Plenipotentiaries....... Greek. in the year ........ . II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION:87 (name(s)) ......

.... холандском... ......90 Сачињено у ......... и 129....... 91 Ibid........ шведском и ... ...... дана .. 93 Поштује се протоколарни редослед... 93 За . У вези са именима уговорних страна која се уносе на овом месту. 90 Овај део текста је укључен у вишејезичну страну која треба да прати абецедни редослед језика.... за која је утврђено да су у добром и ваљаном облику. 131 . ..... немачком... . онда се језици не спомињу...... италијанском................. језику..... шпанском... КОЈИ СУ СЕ (....... 92 Датум се наводи у целини..... француском... 88 Члан … Овај споразум је састављен у два примерка на данском.”... : (име/имена) ........ с тим да је сваки текст подједнако аутентичан [да су сви текстови подједнако аутентични]. португалском.89 [КАО ПОТВРДУ ТОГА доле потписани пуномоћници потписали су овај споразум (доле потписани овлашћени пуномоћници потписали су овај споразум).................. видети фусноту 74. (датум написати словима)91 92 За . Примењује се правило алтернације...... За ..] 87 Ibid.. енглеском. . разменивши своја пуномоћја... .............. грчком.. Ако уговорене стране заједничког споразума нису сагласне с тим да су сви језици заједнице једнако аутентични.. .. 89 Садржај овог последњег члана некада се појављује након завршне изјаве „Сачињено у ...) СПОРАЗУМЕЛИ: Члан 1.... ............. финском.. IV Међународни споразуми САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ:87 (име/имена) ... 88 За примере чланова који садрже најуобичајеније опште и завршне одредбе видети стране 127.......... .

.. on the recommendation of the Commission...] [.....1..... The Commission shall conduct the negotiations in consultation with the Special Committee provided for in Article 133..... II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА 2... Usual form94 The Council. 132 . subject to any directives which the Council may issue to the Commission subsequently]. 94 Decisions in this form are recorded in the minutes of Council Meetings... has authorized the Commission to negotiate an Agreement between the European Community and ..1.. of the Treaty [a special committee designated by the Council] [and in accordance with the directives contained in ....... PROCEDURAL ACTS LINKED WITH INTERNATIONAL AGREEMENTS 2... [to take part in the negotiation of an Agreement .. Decision authorizing the Commission to negotiate an international agreement 2....1..........]...

IV Међународни споразуми

2. АКТИ ЗА ПРИМЕНУ МЕЂУНАРОДНИХ СПОРАЗУМА
2.1. Одлука којом се Комисија овлашћује да преговара о међународном споразуму

2.1.1. Уобичајени облик94

На препоруку Комисије, Савет је овластио Комисију да преговара о Споразуму између Европске
заједнице и ................ [учествује у преговорима о Споразуму ................].

Комисија води преговоре уз консултације са Специјалним одбором као што се предвиђа чланом 133.
Уговора [Специјалним одбором који је одредио Савет] [и у складу са упутствима садржаним у ................]
[, у складу са свим упутствима која Савет може накнадно дати Комисији].

94 У овом облику одлуке се уносе у записнике са састанака Савета.

133

II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА

2.1.2. Exceptional form

COUNCIL DECISION
of ................
authorizing the Commission to negotiate [take part in the negotiation of]
an Agreement ................

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, [and in particular Article(s) 133 (308) (310)
(…) thereof,] in conjunction with Article 300(1) thereof,
Having regard to the recommendation of the Commission,
Whereas:
(1) ................
(2) ................
(3) ................ ,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:
Sole Article
The Commission is hereby authorised to negotiate an Agreement [between the European Community and
................] ................ .
[The Commission is hereby authorised to take part in the negotiation of an Agreement ............... .]
The Commission shall conduct the negotiations in consultation with the Special Committee provided for
in Article 133 of the Treaty [a special committee designated by the Council] [and in accordance with the
directives contained in the Annex] [, subject to any directives which the Council may issue to the Commission
subsequently].
[The Commission shall conduct the negotiations with the assistance of representatives of the Member States
and in accordance with the directives appearing in the Annex.]

Done at
For the Council
The President

134

IV Међународни споразуми

2.1.2. Посебан облик

ОДЛУКА САВЕТА
од ................
којом се Комисија овлашћује да преговара [учествује у преговорима]
о Споразуму.................

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,
Имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице, [а посебно члан(ове) 133, 308, 310, … ,] а у вези
са чланом 300. став 1,
имајући у виду препоруку Комисије,
c обзиром на то да:
(1) ................
(2) ................
(3) ................ ,

ОДЛУЧИО ЈЕ:
Једини члан
Овлашћује се Комисија да преговара о Споразуму [између Европске заједнице и ................] .............. .
[Овлашћује се Комисија да учествује у преговорима о Споразуму ................ .]
Комисија води преговоре консултујући се са Специјалним одбором као што је предвиђено чланом 133.
Уговора [Специјалним одбором који је одредио Савет] [и у складу са упутствима садржаним у Анексу]
[, у складу са свим упутствима која Савет може накнадно дати Комисији].
[Комисија води преговоре уз помоћ представника држава чланица и у складу са упутствима која се
налазе у Анексу.]

Сачињено у
За Савет
Председник

135

..] in conjunction with Article 300(1) thereof............ II ОБРАСЦИ ПРАВНИХ АКАТА 2...... has adopted the negotiating directives contained in .... adopted by the Council Decision of ...... on the recommendation of the Commission..... THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Exceptional form COUNCIL DECSION of ... [The negotiating directives adopted by the Decision of ..... [The Council...2........] Done at For the Council The President 95 Decisions in this form are recorded in the minutes of Council meetings........ 136 .....2. HAS DECIDED AS FOLLOWS: Sole Article The Commission shall conduct the negotiations concerning an Agreement . Having regard to the recommendation from the Commission..)... Whereas: By Decision of .. the Council authorised the Commission to negotiate [take part in the negotiation of] an Agreement ..........] 2. Directives should be adopted for that purpose [and the Council has adopted directives for that purpose..] Those directives should be amended (replaced) (supplemented)]. . ] to the minutes of the Council (or: in document .... on the recommendation of the Commission... Decision concerning negotiating directives 2.. . in accordance with the directives contained in the Annex... Having regard to the Treaty establishing the European Community.. .......2... has amended (replaced) (supplemented) the negotiating directives......................... shall be amended (replaced) (supplemented) in accordance with (by the directives contained in) (by the addition of those contained in) the Annex... [and in particular Article(s) (133) (308) (310) (….... Usual form95 The Council.............) thereof..2. in accordance with (by those contained in) (by the addition of those contained in) the Annex [Annex .......... adopting [amending the] [replacing the] [supplementing the] directives for the negotiation of an Agreement ......1........

.......................... .... [На препоруку Комисије. Уобичајени облик95 На препоруку Комисије. САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ..] у вези са чланом 300.......2............ Савет је изменио и допунио (заменио) (допунио) упутства за преговарање која су усвојена одлуком Савета од ..... мењају се и допуњавају (замењују) (допуњавају) у складу са Анексом ((упутствима садржаним у) (додавањем оних садржаних у) Анексу).2.. У ту сврху треба усвојити упутства [Савет је у ту сврху усвојио упутства... 308.....2... . ] записника Савета (или: у документу . 310. Посебан облик ОДЛУКА САВЕТА од ...........] 2..... ОДЛУЧИО ЈЕ: Једини члан Комисија води преговоре о Споразуму ..2.1...... .... имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице. имајући у виду препоруку Комисије. у складу са упутствима садржаним у Анексу.. 137 ... )....... с обзиром на то да је: одлуком од ... … ... Савет је усвојио упутства за преговарање садржана у ............... [а посебно члан(ове) 133..... у складу са (оним садржаним у) (додавањем нових садржаних у) Анексом [Анексу . Савет овластио Комисију да преговара [учествује у преговорима] о Споразуму ... IV Међународни споразуми 2.......... [Упутства за преговарање усвојена одлуком од ..... став 1..... којом се усвајају [мењају и допуњавају] [замењују] [допуњавају] упутства за преговарање о Споразуму .......... Одлуке о упутствима за преговарање 2...] Сачињено у За Савет Председник 95 У овом облику одлуке се уносе у записнике са састанака Савета..] Та упутства би требало заменити и допунити (заменити) (допунити)]......

.

Треба избегавати падежне наставке. III АКРОНИМИ Приликом састављања листе акронима руководили смо се досадашњом праксом по којој се страни акроними задржавају у изворном облику. Уколико је потребно. преведеном облику (уколико је усвојен) и превести пун назив на српски језик. Caribbean and ACP АКП Државе Африке.) American Chamber of Commerce Amcham АТК Америчка трговинска комора (Brussels) ANC African National Congress AНK Афрички национални конгрес Australia-New Zealand-USA Споразум о безбедности између ANZUS АНЗУС Security Treaty Аустралије. а преводи се само пун назив. При првом помињању. Имајући у виду то да ће акроними који су садржани у европским актима у будућности ући у домаће законодавство. у стручној јавности постоји мишљење да би требало преводити и акрониме. Интерпол. ЛИСТА АКРОНИМА Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику ABM АБМ Antiballistic Missile Agreement Антибалистички споразум Agreement споразум European Automobile Manufacturer’s Европско удружење произвођача ACEA АЦЕА Association аутомобила Advisory Committee on Саветодавни одбор за управљање ACFM АКФМ Fishery Management рибарством African. ЕФТА.). Новог Зеланда и САД AP Accession Partnership ПП Партнерство за приступање APEC Asia-Pacific Economic Cooperation АПЕК Азијско-пацифичка економска сарадња 139 . ИСПА итд. уз акроним се може употребити предлог. осим у случајевима где њихово изостављање може створити забуну. при чему би се задржале већ уобичајене непреведене скраћенице (нпр. Кариба и Пацифика Pacific countries ADB Asian Development Bank АБР Азијска банка за развој ADC Asian Development Centre АЦР Азијски центар за развој The International Transportation of Међународни споразум о речном ADN АДН dangerous goods by inland waterways транспорту опасне робе European Аgreement relating to the Европски споразум о међународном ADR international transportation of dangerous АДР друмском транспорту опасне робе goods by road European Association of Европско удружење ваздухопловних AECMA ЕУВИ Aerospace Industries индустрија European Agreement concerning the AETR АЕТР Европски споразум о раду особља у work of crews of vehicles engaged in Agreement споразум међународном друмском превозу International Road Transport Afro-Asian Organization for Афро-азијска организација за Afrasec Афрасек Economic Cooperation економску сарадњу Синдром стеченог губитка имунитета AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome сида (франц. акрониме треба навести у оригиналу (пун назив и скраћеница/акроним). У даљем тексту превода користи се само акроним.

) Бенин. CCAM Земље Слоноваче. CARDS Reconstruction. Габон. Seychelles.III АКРОНИМИ Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику APO Asian Productivity Organization AOП Азијска организација за продуктивност Азијско-пацифичка унија APPU Asian-Pacific Parliamentarians’ Union АПУП парламентараца ASPAC Asian and Pacific Council АСПАК Азијски и пацифички савет ASEAN Association of South East Asian Nations АСЕАН Удружење држава Југоисточне Азије Agreement on the international carriage Споразум о међународном превозу ATP of perishable foodstuffs and on the special ATП кварљивих намирница и о посебној equipment to be used for such carriage опреми која се користи за њихов превоз Систем ваздушног упозорења и AWACS Airborne warning and control system АВАКС контроле BAT Best available technology БАТ Најбоља расположива технологија Најбоља расположива технологија уз BATNEEC BAT without excessive economic cost БАТНЕЕК разуман економски трошак BBC British Broadcasting Corporation Би-Би-Си Британска радиодифузна корпорација Комитет за биотехнолошку BCC Biotechnology Coordinating Committee KБK координацију Benelux Belgium. Сејшели. Маурицијус. Togo Централноафричка Република. Сенегал. Netherlands. Development and КАРДС развој и стабилизацију Stabilisation Programme CBI Confederation of British Industry КБИ Конфедерација британске индустрије CCBG Committee of Central Bank Governors ОГЦБ Одбор гувернера централних банака CCC Council of Cultural Cooperation СКС Савет за културну сарадњу 140 . Того Заједничко тржиште држава CACM Central American Common Market ЗТДЦА Централне Америке Central African Customs and Economic Царинска и економска унија Централне CACEU ЦЕУЦА Union Африке CAP Common Agricultural Policy ЗПП Заједничка пољопривредна политика Caricom Caribbean Community Кариком Карипска заједница Community Assistance for Програм помоћи Заједнице за обнову. Mauritius. Руанда. Senegal. Rwanda. Ivory Coast. Gabon. countries ЦЦАМ-a Нигер. Niger. Буркина Фасо. Холандија и Луксембург BEUC European Bureau of Consumers’ Unions ЕБУП Европски биро удружења потрошача BIS Bank for International Settlements БМС Банка за међународна поравнања Економска унија Белгије и BLEU Belgo-Luxembourg Economic Union ЕУБЛ Луксембурга Biotechnology Regulations Inter-service Одбор за сервисирање регулативе у BRIC БРИК Committee биотехнологији BSC Biotechnology Steering Committee БСК Управни одбор за биотехнологију Говеђа спонгиформна ецефалопатија BSE Bovine spongiform encephalopathy БСЕ („кравље лудило”) Central American Bank for Economic Централноамеричка банка за CABEI ЦАБЕИ Integration економску интеграцију East African Community CAO ИАЗ Источноафричка заједница (from French abbrev. Burkina Faso. Обала Benin. Central African Republic. and Luxembourg Бенелукс Белгија.

) истраживања CET Common External Tariff ЗЦТ Заједничка спољна царинска тарифа CFI Court of First Instance ПС Првостепени суд CFP Common Fisheries Policy ЗПР Заједничка политика рибарства Заједничка спољна и безбедоносна CFSP Common Foreign and Security Policy ЗСБП политика CI Community Initiative ИЗ Иницијатива Заједнице CID Center for Development of Industry ЦРИ Центар за развој индустрије Price including carriage. and Центар за животну средину. and Цена са осигурањем и превозом (до CIF CIF freight уговорене одредишне луке) 141 . рибарство CEFAS ЦЕФАС Aquaculture science и аквакултуру Споразум о слободној трговини држава CEFTA Central European Free Trade Agreement  ЦЕФТА Централне Европе Coordinators’ Group on Drugs (from Европски одбор за борбу CELAD ЦЕЛАД French abbrev. Листа акронима Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику CCC Customs Cooperation Council СЦС Савет за царинску сарадњу CCC Coalfield Communities Campaign КЗБУ Кампања Заједнице за басене угља Central Commission for the Navigation of Централна комисија за CCNR ЦКПР the Rhine пловидбу Рајном CCP Common Commercial Policy ЗТП Заједничка трговинска политика CCT Common Customs Tariff ЗЦТ Заједничка царинска тарифа CDE Conference on Disarmament in Europe КДЕ Конференција о разоружању у Европи CEAE East African Economic Community ИАЕЗ Источноафричка економска заједница CEAO West African Economic Community ЗАЕЗ Западноафричка економска заједница European Centre for the Development of Европски центар за унапређење CEDEFOP ЦЕДЕФОП Vocational Training професионалног образовања Committee for European Economic Комитет за европску економску CEEC КEEС Cooperation сарадњу Државе Централне и CEECs Central and East European countries ДЦИЕ Источне Европе Европски центар за предузећа с јавним CEEP European Center for Public Enterprise ЦЕЕП учешћем Савет европских енергетских CEER Council of European Energy Regulators СЕЕР регулатора Centre for Environment. Fisheries.) против дроге Committee for European Norms CEN ЦЕН Европски одбор за стандардизацију (Standards) Committee for European Electrical Norms Европски одбор за електротехничку Cenelec Ценелек (Standards) стандардизацију Центар за проучавање политика CEPS Centre for European Policy Studies ЦЕПС Европске уније European Conference of Postal and Европска конференција поштанских и CEPT ЦЕПТ Telecommunications Administrations телекомуникационих управа CER Community of European Railways ЗЕЖ Заједница европских железница European Organization for Nuclear Европска организација за нуклеарна CERN ЦЕРН Research (from the French abbrev. insurance.

) Committee of the Regions and Local CoR КОР Комитет региона и локалних управа Authorities Coreper Committee of Permanent Representatives Корепер Комитет сталних представника Coreu EPC communications network Кореу ЕПЦ комуникациона мрежа Coordinated Information on the Усклађене информације о животној CORINE КОРИНЕ Environment средини European Cooperation in the field of Европска сарадња у области научних и COST КОСТ Scientific and Technical Research техничких истраживања CP Contracting Party УС Уговорна страна CP Comparative Politics УП Упоредна политика Координација европских CPE European Farmers’ Coordination КЕП пољопривредника Scientific and Technical Research Одбор за научна и техничка CREST КРЕСТ Committee истраживања Conference of the Community and Конференција одбора за европске COSAC European Affairs Committees of КОСАК послове парламената чланица ЕУ Parliaments of the EU Conference on Security and Cooperation Конференција о безбедности и сарадњи CSCE КЕБС in Europe у Европи CSF Community support framework ОПЗ Оквир подршке Заједнице CSFR Czech and Slovak Federal Republic ЧССР Савезна Република Чехословачка CSU Christian Socialist Union (Germany) ЦСУ Унија хришћанских социјалиста Committee on Trade and the Environment Одбор за трговину и заштиту животне CTE ОТЗЖС (WTO) средине (СТО) Консолидовани Уговор о Европској CTEU Consolidated Treaty on European Union КУЕУ унији 142 . Центар за информације. расправе и CIREFI Exchange on Frontiers and Immigration ЦИРЕФИ размену података у вези са границама (from French abbrev. расправе и CIREA and Exchange on Asylum (from French ЦИРЕА размену података о азилу abbrev. and Центар за информације.III АКРОНИМИ Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику Centre for Information. Discussion.) и имиграцијом Commonwealth of Independent States CIS ЗНД Заједница независних држава (ex USSR) International convention concerning the Конвенција о међународном превозу CIV КИВ carriage of passengers and luggage by rail путника и пртљага железницом CJTF Combined Joint Task Forces КЗРГ Комбиноване заједничке радне групе European Association of Automotive Европско удружење добављача CLEPA ЕУДА Suppliers аутомобила Council for Mutual Economic Assistance CMEA СУЕП Савет за узајамну економску помоћ (Comecon) Parliament’s Committee on Budgetary Парламентарни одбор за контролу COCOBU ПОКБ Control буџета Coordinating Committee for Multilateral Координациони одбор за COCOM КОМКИ Export Controls мултилатералну контролу извоза Committee of Professional Agricultural Комитет струковних пољопривредних COPA Organizations of the European КОПА организација Европске заједнице Community (from French abbrev. Discussion.) Centre for Information.

ЕЗАЕ. Листа акронима Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику Concentration Unit for Biotechnology in Концентрациони центар за CUBE КЦБЕ Europe биотехнологију у Европи DAC Development Assistance Committee ДАК Одбор за помоћ у развоју Directorate General (of the European Генерални директорат (Европске DG ГД Commission) комисије) DSB Dispute Settlement Body ОРС Орган за решавање спорова DSU Dispute Settlement Understanding ДСУ Договор о решавању спорова Department of Trade and Industry Министарство за трговину и DTI ДТИ (Britain) индустрију (Велике Британије) EA European Agreement EС Европски споразум EAC European Association for Cooperation ЕАК Европско удружење за сарадњу European Association for Development Европско удружење за развојна EADI ЕУРИО Research and Training Institutes истраживања и обуку EAEC. European Atomic Energy Community Европска заједница за атомску енергију Euroatom Евроатом EAES European Atomic Energy Society ЕДАЕ Европско друштво за атомску енергију European Agricultural Guidance and Европски фонд за оријентацију и EAGGF ЕФОГП Guarantee Fund гаранције у пољопривреди EAPC Euro-Atlantic Partnership Council СЕАП Савет за евроатлантско партнерство ЕАR European Agency for Reconstruction ЕАР Европска агенција за реконструкцију EBAA European Business Aviation Association ЕУАП Европско удружење авио-превозника European Bank for Reconstruction and EBRD ЕБРД Европска банка за обнову и развој Development EBU European Barge Union ЕУБ Европска унија за барже EBU European Broadcasting Union ЕБУ Европска радиодифузна унија EC European Community EЗ Европска заједница EC European Council EС Европски савет Европска конференција цивилног ECAC European Civil Aviation Conference ЕКЦВ ваздухопловства ECB European Central Bank ЕЦБ Европска централна банка Economic Community of Central African Економска заједница држава ECCAS ЕЗДЦА States Централне Африке European Community Humanitarian ECHO ЕКХО Канцеларија ЕЗ за хуманитарна питања Office ECHR European Court of Human Rights ЕСЉП Европски суд за људска права Court of Justice of the European ECJ ЕСП Суд правде ЕЗ Communities Economic Commission for Latin America Економска комисија УН за Латинску ECLA УНЕКЛА (of the UN) Америку European Conference of Ministers of Европска конференција министара ECMT ЕКМС Transport саобраћаја Европска канцеларија за борбу против ECO European Cartel Office EКО картела Council of Economic and Finance Савет министара за економију и ECOFIN ЕКОФИН Ministers финансије ECOSOC Economic and Social Council (of the UN) ЕССУН Економски и социјални савет УН 143 .

III АКРОНИМИ Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику Economic Community of West African Економска заједница држава Западне ECOWAS ЕЗДЗА States Африке European Community Shipowners Удружење бродовласника Европске ECSA УБЕЗ Association заједнице ECSC European Coal and Steel Community ЕЗУЧ Европска заједница за угаљ и челик Европска истраживања у области угља ECSR European Coal and Steel Research ЕИОУЧ и челика Ecu European currency unit еки Eвропска новчана јединица EDC European Defence Community ЕОЗ Европска одбрамбена заједница EDF European Development Fund ЕФР Европски фонд за развој EDM Electronic Data Management ЕУП Eлектронско управљање подацима Европска јединица за борбу против EDU European Drugs Unit ЕДУ дроге EEA European Economic Area ЕЕП Европски економски простор Европска агенција за заштиту животне EEA European Environment Agency ЕАЗЖС средине EEB European Export Bank ЕИБ Европска извозна банка EEB European Environmental Bureau EБЗЖС Европски биро за животну средину EEC European Economic Community EEЗ Европска економска заједница EECU European Economic Customs Union ЕЕЦУ Европска економска царинска унија EES European Economic Space EEП Европски економски простор EEZ Exclusive economic zone EEЗ Eксклузивна економска зона EFB European Federation of Biotechnology ЕФБ Европска федерација за биотехнологију European Forestry Information and Европски систем информисања и EFICS ЕФИКС Communication System комуникација у шумарству EFIP European Federation of Inland Ports ЕФИП Европска федерација речних лука Европско удружење за слободну EFTA European Free Trade Association ЕФТА трговину Европско удружење за интермодални EIA European Intermodal Association ЕИА саобраћај EIB European Investment Bank ЕИБ Европска инвестициона банка EIS European Information System ЕИС Европски информациони систем European Information and Observation Европска информациона и посматрачка EIONET ЕИОНЕТ Network мрежа European League for Economic Европско друштво за економску ELEC ЕЛЕК Cooperation сарадњу Европска организација за молекуларну EMBO European Molecular Biology Organization ЕОМБ биологију EMCF European Monetary Cooperation Fund ЕМКФ Европски фонд за монетарну сарадњу European Agency for the Evaluation of Европска агенција за оцену EMEA ЕМЕА Medicinal Products медицинских производа EMF European Monetary Fund ЕМФ Европски монетарни фонд EMI European Monetary Institute ЕМИ Европски монетарни институт EMS European Monetary System ЕМС Европски монетарни систем EMU Economic and Monetary Union ЕМУ Економска и монетарна унија 144 .

Европски секретаријат националних ESNBA ЕСНУБ industry Associations удружења у биоиндустрији ESPO European Sea Ports Organization ЕСПО Европска организација морских лука European Strategic Programme for Европски стратешки програм за ESPRIT Research and Development in Information ЕСПРИТ истраживање и развој информационих Technology технологија Европска организација за истраживање ESRO European Space Research Organization ЕСРО космоса Европска федерација транспортних ETF European Transport Workers Federation ЕФТР радника Европски савет за безбедност у ETSC European Transport Safety Council ЕСБТ транспорту European Telecommunications Standards Европски институт за ETSI ЕТСИ Institute телекомуникационе стандарде Европски оператори преносних ETSO European Transmission System Operators EТСО система ETUC European Trade Union Confederation ЕКС Европска конфедерација синдиката ETUI European Trade Union Institute ЕИС Европски институт синдиката 145 . Листа акронима Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику Европска агенција за нуклеарну ENEA European Agency for Nuclear Energy ЕНЕА енергију Европско друштво за нуклеарну ENS European Nuclear Society ЕНС енергију EP European Parliament ЕП Европски парламент EPA European Productivity Agency ЕАП Европска агенција за продуктивност EPA European Parliamentary Assembly ЕПА Европска парламентарна скупштина EPC European Political Cooperation ЕПК Европска политичка сарадња EPO European Patent Office ЕЗП Европски завод за патенте EPP European People’s Party ЕПП Европска народна партија ERDF European Regional Development Fund ЕРДФ Европски фонд за регионални развој Европска федерација синдиката ERF European Union Road Federation ЕРФ друмских превозника ERM Exchange-rate mechanism ЕРМ Механизам девизног курса European Recovery Programme Програм за обнову и реконструкцију у ERP ЕРП (‘Marshall Plan’) Европи („Маршалов план”) ERT European Round Table of Industrialists ЕРТ Европски округли сто индустријалаца European Rail Traffic Management Европски систем управљања ERTMS ЕРТМС System железничким саобраћајем ESA European Space Agency ЕСА Европска космичка агенција ESC European Shippers Council ЕСК Европски савет бродских превозника ESC / EСK / Economic and Social Committee Економски и социјални комитет ECOSOC ЕКОСОК ESCB European System of Central Banks ЕСЦБ Европски систем централних банака Европски безбедносни и одбрамбени ESDI European Security and Defence Identity ЕБОИ идентитет ESF European Social Fund ЕСФ Европски социјални фонд European Secretariat of National Bio.

) препознавање отисака прстију European Organization for the Европска организација за коришћење EUMETSAT ЕУМЕТСАТ Exploitation of Meteorological Satellites метеоролошких сателита European Union of the Natural Gas Европска унија индустрије природног EUROGAS ЕВРОГАС Industry гаса Eurogroup European group within NATO from 1970 Еврогрупа Европска група у НАТО-у од 1970.III АКРОНИМИ Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику EU European Union ЕУ Европска унија EUA European Unit of Account ЕУА Европска обрачунска јединица EUF European Union of Federalist ЕУФ Европска унија федералиста European Forum for Renewable Energy Европски форум за обновљиве изворе EUFORES ЕУФОРЕС Sources енергије EUMC European Union Military Committee ВКЕУ Војни комитет Европске уније EUMS European Union Military Staff ВШЕУ Војни штаб Европске уније Европска иницијатива за EURACOM European Action for Mining Communities ЕУРАКОМ рударске заједнице Euratom European Atomic Energy Community Евроатом Европска заједница за атомску енергију European Union Renewable Energy Агенција центара за обновљиву EUREC ЕУРЕК Centres Agency енергију Европске уније Европска агенција за EUREKA European Research Coordination Agency ЕУРЕКА координацију истраживања EURES European Employment Services ЕУРЕС Европска служба за запошљавање Међубанкарске каматне стопе за евро EURIBOR European Interbank Offered Rate ЕВРИБОР израчунате уз помоћ европског система централних банака European Organization for the Safety of Европска организација за безбедност Eurocontrol Евроконтрол Air Navigation ваздушне пловидбе Eurocorps Multilateral European Force Еврокорпус Европске војне снаге European Automated Fingerprint Европски систем за аутоматско Eurodac Евродак Recognition System (from French abbrev. Орган ЕУ за сарадњу у истрази и Body for investigation and prosecution of Eurojust Евројуст кривичном гоњењу прекограничног serious cross-border crime криминала EUR-OP Office of Official Publications of the Биро за службене публикације БСПЕЗ (OOPEC) European Communities Европских заједница European organization of the oil refining Европска организација за прераду и EUROPIA ЕВРОПИА and marketing industry пласман нафте Europol European Police Office Европол Биро европске полиције Education information network in the Мрежа образовних информација Eurydice Еуридика European Community Европске заједнице European Telecommunications Satellite Европска организација EUTELSAT ЕУТЕЛСАТ Organization телекомуникационих сателита Европско удружење за EWEA European Wind Energy Association ЕУЕВ енергију ветра Food and Agricultural Organization of Организација УН за храну и FAO ФАО UN пољопривреду Министарство за спољне послове и FCO Foreign and Commonwealth Office ФКО Комонвелт FDI Foreign direct investment ФДИ Директне стране инвестиције 146 .

France) НФ Национални фронт (Француска) Министарсво спољних послова Велике FO Foreign Office (Britain) ФО Британије FOB Prices free-on-board ФОБ (Цена) франко брод FOC Forum of Consultation (of WEU) КФ Консултативни форум (ЗЕУ) FORATOM European Atomic Forum ФОРАТОМ Европски атомски форум FRG Federal Republic of Germany СРН Савезна Република Немачка FTA Free Trade Agreement ФТА Споразум о слободној трговини Слободна трговинска зона Северне FTAA Free Trade Area of Americas ФТАА иЈужне Америке Бивша Југословенска Република FYROM Former Yugoslav Republic of Macedonia БЈРМ Македонија GAC General Affairs Council СОП Савет за опште послове GATS General Agreement on Trade in Services ГАТС Општи споразум о трговини услугама Општи споразум о царинама и GATT General Agreement on Tariffs and Trade ГАТТ трговини GCC Gulf Cooperation Council ССДЗ Савет за сарадњу држава Залива GDP Gross Domestic Product БДП Бруто друштвени производ German Democratic Republic (East GDR ДДР Демократска Република Немачка Germany) Саветодавна група за генетску GMAG Genetic Manipulation Advisory Group СГГМ манипулацију GMO Genetically modified organism ГМО Генетски модификовани организми Група националних експерата Group of National Experts (on Safety and GNE ГНЕ (за безбедност и регулативу у Regulation in Biotechnology) биотехнологији) GNP Gross National Product БНП Бруто национални производ GSP Generalized System of Preferences ОСП Општи систем преференцијала Међународна агенција за атомску IAEA International Atomic Energy Agency МААЕ енергију IAR International Authority for the Ruhr МВР Међународна власт за Рур International Association of Social Међународно удружење социјалних IASS МУСО Security осигурања Међународно удружење ваздушних IATA International Air Transport Association МУВП превозника IBE International Bureau of Education МБО Међународни биро за образовање 147 . Листа акронима Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику Партија слободних демократа FDP Free Democratic Party (Germany) ФДП (Немачка) Европска федерација регионалних European Federation of Regional Energy FEDARENE ФЕДАРЕНЕ агенција за енергетику и заштиту and Environment Agencies животне средине International Federation for Information Међународна федерација за FID МФИД and Documentation информације и документацију Financial Instrument for Fisheries Инструмент финансирања развоја FIFG ИФРР Guidance рибарства FN Front National (National Front.

III АКРОНИМИ Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику International Bank for Reconstruction and IBRD МБОР Међународна банка за обнову и развој Development Међународна организација за цивилно ICAO International Civil Aviation Organization МОЦВ ваздухопловство ICC International Chamber of Commerce МТК Међународна трговинска комора International Council for the Exploration Међународни савет за истраживање ICES МСИМ of the Seas мора International Confederation of Free Trade Међународна конфедерација уније ICFTU МКУСС Unions слободних синдиката ICJ International Court of Justice МСП Међународни суд правде ICRC International Committee of Red Cross МКЦК Међународни комитет Црвеног крста International Centre for Settlement of Међународни центар за решавање ICSID МЦРИС Investment Disputes инвестиционих спорова IDA International Development Association МУР Међународно удружење за развој IDB Inter-American Development Bank МБР Међуамеричка банка за развој IDP Integrated Development Programme ИРП Интегрисани развојни програм IEA International Energy Agency МАЕ Међународна агенција за енергију IEPG Independent European Programme Group НЕПГ Независна европска програмска група International Fund for Agricultural Међународни фонд за пољопривредни IFAD МФПР Development развој IFC International Finance Corporation МФК Међународна финансијска корпорација International Federation of Library Међународна федерација библиотека и IFLA МФББУ Associations and Institutions библиотекарских удружења (NATO-led) Implementation Force in Снаге за имплементацију у Босни IFOR ИФОР Bosnia (предвођене НАТО-ом) IGC Intergovernmental conference МВК Међувладина конференција IGO Intergovernmental organization МВО Међувладина организација IIA Inter-Institutional Agreement МИУ Међуинституционални уговор International Institute for Educational Међународни институт за планирање IIEP МИПО Planning образовања ILO International Labour Organization МОР Међународна организација рада IMF International Monetary Fund ММФ Међународни монетарни фонд IMO International Maritime Organization МПО Међународна поморска организација IMP Integrated Mediterranean Programmes ИМП Интегрисани медитерански програм Европска мрежа за спровођење и European Network for the Implementation IMPEL ИМПЕЛ примену права из области животне and Enforcement of Environmental Law средине International Mobile Satellite Међународна организација за мобилне IMSO ИМСО Organization комуникације преко сателита Међународни одбор за контролу INCB International Narcotics Control Board МОКН наркотика Incoterms International commerce terms ИНКОТЕРМС Међународни трговински термини INE Inland Navigation Europe ЕУП Европска унутрашња пловидба International non-governmental INGO МНВО Међународна невладина организација organization 148 .

Листа акронима Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику Институт за интеграције у Латинској INTAL Institute for Latin American Integration ИИЛА Америци Међународно удружење Interpol International Criminal Police Association Интерпол криминалистичких полиција Community initiative concerning border Иницијатива Заједнице за потпору Interreg Интеррег areas развоја пограничних подручја International Telecommunications Међународна телекомуникациона INTELSTAT ИТСО Satellite Organization сателитска организација Група корисника информационих INTUG Information Technology User Group ИНТУГ технологија Светска организација за заштиту IOE International Office of Epizootics ИОЕ здравља животиња Међународна организација за IOM International Organization for Migration ИОМ миграције IPE International Political Economy МПЕ Међународна политичка економија Integrated Pollution Prevention and Јединствена политика превенције и IPPC ЈППКЗ Control контроле загађења IPR Intellectual property rights ИПР Права интелектуалне својине IR International Relations МО Међународни односи IRF International Road Federation МФП Међународна федерација за путеве Унапређене комбиноване железничке IRIS Innovative Rail Intermodal Services ИРИС услуге IRU International Road Union ИРУ Међународно удружење за путеве Међународна стандардна International Standard Industrial ISIC ИСИК класификација индустријских Classifiaction делатности International Organization for Међународна организација за ISO ИСО Standardization стандардизацију Инструмент структурне политике у ISPA Pre-accession structural instrument ИСПА процесу придруживања (за животну средину и транспорт) IT Information technology ИТ Информациона технологија ITC International Trade Center МТЦ Међународни трговински центар ITO International Trade Organization МТО Међународна трговинска организација ITQ Individual transferable quota ППК Појединачна преносива квота International Transportation Safety Међународно удружење за безбедност ITSA МУБП Association превоза International Telecommunication Satellite Међународна организација за ITSO ИТСО Organization телекомуникационе сателите Међународна унија за ITU International Telecommunications Union ИТУ телекомуникације International Union for Conservation of Међународна унија за очување IUCN МУОПР Nature and Natural Resources природе и природних ресурса IULA International Union of Local Authorities МУЛА Међународна унија локалних управа Заједничка ваздухопловна власт JAA Joint Aviation Authority JAA европских земаља Заједнички ваздухопловни стандарди JAR Joint Aviation Requirements (of JAA) JAР (од ЈАА) 149 .

Morocco.) (Француска) Magreb Algeria. Египат. Egypt. Либан и Сирија NACC North Atlantic Cooperation Council САСС Североатлантски савет за сарадњу Организација за рибарство у NAFO Northwest Atlantic Fisheries Organization НАФО северозападном Атлантику Северноамерички споразум о NAFTA North American Free Trade Agreement НАФТА слободној трговини NATO North Atlantic Treaty Organization НАТО Североатлантски пакт NCPI New Commercial Policy Instrument НИТП Нови инструмент трговинске политике Национална демократска партија NDP National Democratic Party (Germany) НДП (Немачка) NEA Nuclear Energy Agency АНЕ Агенција за нуклеарну енергију Комисија за рибарство у NEAFC North East Atlantic Fisheries Commission КРСИА североисточном Атлантику National Federation of Fishermen’s Национална федерација рибарских NFFO НФРО Organization организација Национална унија пољопривредних NFU National Farmers’ Union (UK) НУПП произвођача (УК) NGO Non-governmental organization НВО Невладина организација NIEO New International Economic Order НМЕП Нови међународни економски поредак Хармонизована номенклатура за Harmonised nomenclature for the foreign NIMEXE НИМЕКСЕ спољнотрговинску статистику земаља trade statistics of the EEC countries ЕЕЗ 150 . and Tunisia Магреб Алжир.III АКРОНИМИ Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику JHA Justice and Home Affairs ПУП Правосуђе и унутрашњи послови LAES Latin American Economic System ЛАПС Латиноамерички привредни систем Удружење за интеграцију држава LAIA Latin American Integration Association УИДЛА Латинске Америке LCD Less developed country МРД Мање развијена држава Мултилатерални споразум о MAI Multilateral Agreement on Investment МСИ инвестицијама MCAs Monetary Compensation Amounts МКА Сума монетарне компензације Multidisciplinary Group on Organized Мултидисциплинарна група за борбу MDG МГБПОК Crime против организованог криминала MEP Member of the European Parliament ПЕП Посланик Европског парламента Common Market of the Southern Cone Заједничко тржиште држава крајњег Mercosur МЕРКОСУР (Mercado Comun del Sur) југа Јужне Америке MFN Most-favoured nation (GATT) СНН Статус најповлашћеније нације Multilateral Investment Guarantee Агенција за мултилатералне MIGA АМИГ Agency инвестиционе гаранције United Nations Mission for the Мисија УН за референдум у Западној MINURSO МИНУРСО Referendum in Western Sahara Сахари Мултинационална корпорација MNC Multinational corporation МНКОРП (акционарско друштво) MNE Multinational enterprise МНК Мултинационална компанија Mouvement Republicain Populaire Национални републикански покрет MRP НРП (French abbrev. Lebanon and Syria Машрек Јордан. Мароко и Тунис Mashreq Jordan.

Листа акронима Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику NT National Treatment НТ Национални третман NTB Non-Tariff Barrier НЦБ Нецаринска баријера Organization of Arab Petroleum Организација арапских држава OAPEC ОАПЕК Exporting Countries извозница нафте OAS Organization of American States ОАД Организација америчких држава OAU Organization of African Unity OAJ Организација афричког јединства Организација централноамеричких OCAS Organization of Central American States ОЦАД држава OCR Optical Character Recognition ОЧЗ Оптички читач знакова OCT Overseas Countries and Territories ПЗТ Прекоморске земље и територије Organization for Economic Cooperation Организација за економску сарадњу и OECD ОЕСР and Development развој Organization for European Economic Организација за европску економску OEEC ОЕЕС Cooperation сарадњу Official Journal of the European OJL СЛЕЗ Службени лист Европских заједница Communities. Law Series Европски биро за борбу против OLAF European Anti-fraud Office ОЛАФ превара ONP Open Network Provision ОНП Одредбе о отвореној мрежи OOPEC Office for Official Publications of the Канцеларија за службене публикације КСПЕЗ (EUR-OP) European Communities Европских заједница Organization for Prohibition of Chemical Организација за забрану ширења OPCW ОЗШХН Weapons хемијског наоружања Organization of the Petroleum Exporting OPEC ОПЕК Организација земаља извозница нафте Countries Organization for Security and Организација за безбедност и сарадњу OSCE ОЕБС Cooperation in Europe у Европи Intergovernmental Organization for Међувладина организација за OTIF ОТИФ International Carriage by Rail међународни превоз робе железницом PASOK Panhellenic Socialist Party (Greece) ПАСОК Свегрчка социјалистичка партија PCIJ Permanent Court of International Justice СМС Стални суд међународнe правде PCP Portuguese Communist Party ПКП Комунистичка партија Португалије Програм помоћи за економско Assistance for Economic Restructuring in PHARE ФАРЕ реструктурирање држава Средње и the countries of Central and East Europe Источне Европе PfP Partnership for Peace ПМ Партнерство за мир International Navigation Association Међународно удружење за навигацију PIANC МУН (both land and maritime navigation) (речну и поморску) Grouping of five successive Council Група од пет узастопних Piatnica Пиатника presidencies председавајућих Савета Палестинска ослободилачка PLO Palestine Liberation Organization ПЛО организација PR Proportional Representation ПРП Пропорционално представљање PS Socialist Party (Parti Socialistе. France) ПС Социјалистичка партија Француске PSC Political and Security Committee ПБО Политичко-безбедносни одбор PSP Portuguese Socialist Party ПСП Социјалистичка партија Португалије 151 .

Telegraph and Telephone ПТТ Пошта.III АКРОНИМИ Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику PTT Post. телеграф и телефон QMV Qualified Majority Voting ГКВ Гласање квалификованом већином QR Quantitative restriction КО Квантитативна ограничења RDF Regional Development Fund ФРР Фонд за регионални развој RDP Regional development plan ПРР План за регионални развој Community Initiative programme for the Програм Заједнице за реоријентацију Rechar Речар conversion of coal mining areas рударских подручја Споразум о регионалном економском REPA Regional economic partnership agreement РЕПА партнерству External Economic Relations (Committee) Међународни економски односи REX РЕКС (of the EP.) (Одбор) (Европског парламента) Споразум о стабилизацији и SAA Stabilization and Association Agreement ССП придруживању South Asian Association for Regional Јужноазијско удружење за регионалну SAARC СААРК Cooperation сарадњу SA Statement of Assurance ИО Изјава о осигурању Виша саветодавна група за SAGB Senior Advisory Group for Biotechnology САГБ биотехнологију Споразум о ограничавању SALT Strategic Arms Limitation Treaty САЛТ стратегијског наоружања Special Accession Programme for Посебни приступни програм ЕУ за Sapard Сапард Agriculture and Rural Development пољопривреду и рурални развој Standards and Recommended Practices Стандарди и препоручени поступци SARP САРП (of ICAO) (ИЦАО-а) SCA Special Committee on Agriculture СОП Специјални одбор за пољопривреду Социјалдемократска партија SDP Social Democratic Party (Britain) СДП (В. from French abbrev. Британија) SDP Social Democratic Party (Germany) СДП Социјалдемократска партија (Немачка) SEA Single European Act ЈЕА Јединствени европски акт SEATO South-East Asia Treaty Organization СЕАТО Пакт за безбедност Југоисточне Азије Инцијатива за сарадњу у Југоисточној SECI Southeast European Cooperative Initiative СЕКИ Европи SEM Single European market ЈЕТ Јединствено европско тржиште SFC Sea Fisheries Committee КПР Комитет за поморско рибарење SFOR Stabilization Force СФОР Снаге за стабилизацију SG Steering Group УО Управни одбор Конвенција о примени SIC Schengen Implementing Convention КПШС Шенгенског споразума Supplementary Information System of Систем додатних информација SIRENE СИРЕНЕ Schengen Шенгенског споразума SIS Schengen Information System ШИС Шенгенски информациони систем Simpler Legislation for the Internal Поједностављено законодавство за SLIM СЛИМ Market унутрашње тржиште SME Small and medium-sized enterprises МСП Мала и средња предузећа European Community action programme Акциони програм Заједнице у области SOCRATES СОКРАТЕС in the field of education образовања 152 .

) 153 . технички и економски одбор STECF НТЕКР Committee for Fisheries за рибарство TAB Technical Assistance Bureau БТП Биро за техничку помоћ TABD Transatlantic Business Dialogue ТАДП Трансатлантски дијалог привреде Technical Assistance for the TACIS ТАЦИС Техничка помоћ за ЗНД Commonwealth of Independent States Technical Assistance Information Канцеларија за размену информација о TAIEX ТАИЕКС Exchange Office техничкој помоћи Integrated tariff of the European Интегрисана царинска тарифа Taric Тарик Communities Европских заједница Прописи у вези са трговинским TBR Trade Barriers Regulation ТБР баријерама TBT Technical barrier to trade ТПТ Техничке препреке трговини TCA Trade and cooperation agreements СТС Споразуми о трговини и сарадњи Revised Treaty of Rome (Treaty of the Уговор о Европским заједницама TEC УЕЗ European Community) (Ревидирани Римски уговор) Text transmission service enabling the Сервис за пренос текста којим се Teletext various functions of text processing to be Телетекст омогућавају различите функције carried out remotely обраде текста на даљину Trans-European Mobility Programme for Трансевропски програм за сарадњу у TEMPUS ТЕМПУС University Studies области високог школства TEN Trans-European Network ТЕМ Трансевропске мреже TEP Transatlantic Economic Partnership ТЕП Трансатлантско економско партнерство TEU Treaty on European Union УЕУ Уговор о Европској унији TGO Transgovernmental organisation ТВО Трансвладина организација TNC Transnational corporation ТНК Транснационална корпорација TNO Transnational organisation ТНО Транснационална организација ToA Treaty of Amsterdam АУ Амстердамски уговор Terrorism. Extremism. Листа акронима Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику SOEC / Statistical Office of the European Евростат Статистички завод Европске заједнице Eurostat Communities SPD Single programming document ЈПД Јединствени програмски документ System for the Stabilization of Export Систем за стабилизацију извозних Stabex Стабекс Earnings прихода Преговори о смањењу стратегијског START Strategic Arms Reduction Talks СТАРТ наоружања Scientific. Information (agreement on ТРЕВИ насиље. and Economic Научни. Trevi Violence. радикализам. Technical. информација (споразум о internal security cooperation) сарадњи у унутрашњим пословима) Споразум о трговинским TRIMS Trade related investment measures ТРИМС инвестиционим мерама Trade-related Aspects of Intellectual Трговински аспекти права TRIPS ТРИПС Property Rights интелектуалне својине Grouping of three successive Council Група од три узастопна председника Troika Тројка presidencies Савета (садашњи. Radicalism. екстремизам. Тероризам. претходни и будући) UAS Union of African States УАД Унија афричких држава Union for French Democracy (from UDF ДУФ Демократска унија Француске French abbrev.

III АКРОНИМИ Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику UIA Union of International Association УМУ Унија међународних удружења UIC International Union of Railways МУЖ Међународна унија железница International Union of Combined Road Међународна унија комбинованих UIRR МУКДЖР / Rail Transport Companies друмско-железничких превозника UK United Kingdom УК Уједињено Краљевство UN United Nations УН Уједињене нације UNAMIR UN Assistance Mission for Rwanda УНАМИР Мисија УН за помоћ Руанди UN Conference on Environment and Конференција УН о животној средини UNCED УНКЕД Development и развоју UN Conference on the Human UNCHE УНКХЕ Конференција УН о животној средини Environment UN Commission on International Trade Комисија УН о међународном Uncitral УНКИТРАЛ Law трговинском праву UNCLOS UN Conference on the Law of the Sea УНКЛОС Конференција УН о праву мора UNCRD UN Centre for Regional Development УНЦРД Центар УН за регионални развој UN Confidence Restoration Organisation Организација УН за обнављање UNCRO УНКРО in Croatia поверења у Хрватској UN Conference on Trade and Unctad УНКТАД Конференција УН о трговини и развоју Development UNDOF UN Disengagement Observer Force УНДОФ Снаге УН за посматрање и раздвајање UNDP UN Development Programme УНДП Програм УН за развој UNECE UN Economic Commission for Europe УНЕКЕ Економска комисија УН за Европу UNEF UN Emergency Force УНЕФ Снаге УН за брза дејства UNEP UN Environment Programme УНЕП Програм УН за животну средину UN Educational. науку и Unesco Унеско Organization културу UN Framework on Convention on Оквир УН за конвенцију о климатским UNFCCC УНОККП Climate Change променама UNFPA UN Fund for Population Activities УНФПА Фонд УН за становништво UNHCR UN High Commissioner for Refugees УНХЦР Високи комесар УН за избеглице Union of Industrial and Employers’ Унија савеза европских индустријалаца UNICE УНИКЕ Confederations of Europe и послодаваца Unicef UN Children’s Fund Уницеф Фонд УН за децу Организација УН за индустријски Unido UN Industrial Development Organization УНИДО развој UNIFE Union of European Railway Industries УНИФЕ Унија европске железничке индустрије Union for International Navigation of the UNIR УНИР Унија за међународну пловидбу Рајном Rhine UN Research Institute for Social Институт УН за истраживање UNIRISD УНИРИСД Development друштвеног развоја Inter-governmental programme for Међувладин програм за сарадњу у UNISIST cooperation in the field of scientific and УНИСИСТ области научних и технолошких technological information информација UNITAR UN Institute for Training and Research УНИТАР Институт УН за обуку и истраживање UNMIBH UN Mission in Bosnia and Herzegovina УНМИБХ Мисија УН за БиХ 154 . Scientific and Cultural Организација УН за просвету.

Листа акронима Акроним Акроним Пун назив Пун назив у на српском на енглеском језику на српском језику оригиналу језику UNMIK UN Interim Administration in Kosovo УНМИК Привремена управа УН на Косову UNMOP UN Mission of Observers in Prevlaka УНМОП Посматрачка мисија УН на Превлаци UNO United Nations Organization ОУН Организација уједињених нација UN Preventive Deployment Force Tрупе УН за превенцију UNPREDEP УНПРЕДЕП (in Macedonia) (у Македонији) UNPROFOR UN Protection Force in Bosnia УНПРОФОР Заштитне снаге УН у Босни UNSCOB UN Special Committee on the Balkans УНСКОБ Специјални комитет УН за Балкан UN Transitional Administration for Прелазна управа УН за Источну UNTAES Eastern Slavonia. Baranja and Western УНТАЕС Славонију. Барању и Западни Срем Sirmium Организација УН за надгледање UNTSO UN Truce Supervisory Organization УНТСО примирја UPU Universal Postal Union СПС Светски поштански савез UR Uruguay Round УР Уругвајска рунда US. USA United States (of America) САД Сједињене Америчке Државе United States International Trade Међународна трговинска комисија USITC УСИТЦ Commission Сједињених држава Савез Совјетских Социјалистичких USSR Union of Soviet Socialist Republics СССР Република USTR United States’ Trade Representative УСТР Трговински представник САД-а VAT Value Added Tax ПДВ Порез на додату вредност West African Economic and Monetary Западноафричка економска и WAEMU ЗАЕМУ Union монетарна унија World Commission on Environment and Светска комисија за животну средину WCED ВЦЕД Development и развој WCL World Confederation of Labour СКР Светска конфедерација рада WEU Western European Union ЗЕУ Западноевропска унија WEF World Economic Forum СЕФ Светски економски форум WFP World Food Programme СПХ Светски програм хране WG Working Group РГ Радна група WHO World Health Organization СЗО Светска здравствена организација Светска организација за интелектуалну WIPO World Intellectual Property Organization СОИС својину WMO World Meteorological Organization СОМ Светска организација за метеорологију World Summit on Sustainable WSSD ССОР Светски самит о одрживом развоју Development WTO World Trade Organization СТО Светска трговинска организација WTO World Tourism Organisation СТУРО Светска туристичка организација Светски фонд за дивље животиње и WWF World Wildlife Fund for Nature СФДЖП природу 155 .

.

P.гггг R. ПРИЛОГ I Структура броја EУ акта према ЦEЛЕКС класификацији и према Службеном листу EУ Пример: (1) Број EУ акта према ЦEЛЕКС класификацији: Бројеви EУ прописа су дати према следећој ЦEЛЕКС класификацији: XGGGGYnnnn. број 31970L0156 је структурисан на следећи начин: Тип Сектор Година Број документа 3 1970 L 0156 1. у извештају СписакEУ. * Детаљно објашњење састављања акта EУ према Целекс класификацији може се наћи у документу Celex reference manual – Appendices – Appendix B. страна: 10 дат је просечан број страна: 10.1970 P. листу представљен је као: (OJ L 042 23.pdf. листа. 4.C nnn дд. стоји само просечан P.0001 – 0015) OJ Серија Број Датум Страна (од – до) OJ L 042 23. 3.1970 R. xxx (дефинисана је само почетна број страна). Mолимо Вас да проверите тачан број страна. 5 GGGG (година – 4 места) L – Директива D – Oдлука R – Уредба A – Уговор nnnn Број у Сл. 2.02. xxxx- зззз Пажња: Aко у референци Сл.мм. 0001 – 0015 OJ L.02. xx за број страна. 157 . Nа пример.

ПРИЛОГ II Схематска структура акта 158 .

159 .