You are on page 1of 11

PRAKATA

Assamualaikum w. b.t

Syukur alhamdullilah kepada Allah yang maha besar lagi maha pemurah.Selawat
dan salam ke atas Rassul pilihan Allah,keluarga dan para sahabatnya.Semoga
Allah s.w.t. Mencucuri rahmatnya ke atas roh mereka sekeliannya.

Alhamdullilah , dengan berkat rahmat dari Allah s.w.t. Serta bimbingan dan
tunjuk ajar daripada tutor yang saya hormati akhirnya saya dapat menyiapkan
tugasan yang diamanahkan kepada saya.Impian dan harapan saya semoga apa
yang saya buat ini menepati kehendak soalan dan tutor saya.Sebarang
kelemahan dan kekurangan yang ada semasa saya menyiapkan tugasan ini
adalah kelemahan saya sendiri samada secara sedar atau tidak ,tugasan ini
telah memberikan saya satu pengalaman yang bermakna untuk saya aplikasikan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

Sekian , wassalamualaikum w.b.t

Dari :
Azhar Bin Nor ( 660227115077 )

2
1. PENGENALAN
Sebelum seseorang guru memulakan proses pengajaran dan
pembelajaran,mereka perlu menyiap dan melengkapkan satu set rancangan
pengajaran.ini adalah untuk membantu seseorang guru mencapai objektif
yang dipilih semasa peroses pengajaran dan pembelajaran berlaku.
Menurut Dick dan Reiser ( 1989 ) ,reka bentuk pengajaran ialah satu
proses yang sistematik untuk mereka bentuk,membangun,melaksana dan
menilai pengajaran.Mengikut pendapat Richey (1986 ) ,mendefinasikan reka
bentuk pengajaran sebagai satu sains untuk mencipta spesikasi pengajaran
dengan lebih terperinci untuk pengembangan, penilaian, dan penyelengaraan
sesuatu unit pelejaran tidak kira kecil atau besar dalam sesuatu mata
pelajaran.Sesuatu reka bentuk pengajaran itu perlu mencakupi keseluruhan
proses penjgajaran.Iaitu mereka bentuk, membina, meliputi dan mengurus
pembelajaran.

Enam perkara asas utama perlu diambil kira oleh seseorang guru
dalam menentukan kejayaan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran
ialah:

1. Menentukan keperluan pelajar.


2. Menentukan matlamat dan objektif
3. Membina orosedur penilaian
4. Mereka bentuk dan memilih strategi pengajaran
5. Mencuba system pengajaran
6. Menilai keseluruhan system.
2
2. Model Assure

Model Assure merupakan satu kaedah atau satu teknik yang boleh
digunapakai oleh seseorang guru untuk menghasilkan proses pengajaran
yang berkesan.Dengan penggunaan kaedah inidiharapkan pelajar mendapat
kemahiran, pengetahuan, dan perubahan sikap dan tingkah laku yang positif
di samping dapat membantu mewujudkan keyakinan,kepercayaan dan dapat
melahirkan perasaan hormat dan kerjasama antara pelajar sesama pelajar
dan pelajar dengan guru.Dengan ini sekaligus dapat mewujudkan suasana
pengajaran dan pembelajaran yang lancar dan bekesan

Model Assure digubal oleh Heinich dan rakan- rakannya ( 1982 ) . Bertujuan
menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang
memerlukan pengguanaan media.Ia memfokuskan kepada perancangan
pengajaran dalam situasi bilik darjah dan bukan merangkumi satu skop
pengajaran yang luas.Model ini telah mengalami perubahan pada tahun
2002.

Model Assure mengandungi enam langkah:

A- Analyse learner ( Analisis pelajar )


S- State objective ( Nyatakan objektif )
S- Select method , media and material ( Pilih kaedah, media dan bahan )
U_ Utilise media and material ( Gunakan media dan bahan )
R- Require learner participation ( Dorongan penglibatan pelajar )
E- Evalute and revise ( Nilai dan semak )
3
3. Anda telah mempelajari Model ASSURE dalam reka bentuk
pengajaran.Sediakan SATU rancangan pengajaran harian berdasarkan
model ASSURE bagi satu topic kecil yang anda pilih.Perkara yang perlu
anda sediakan adalah seperti berikut.
3.1 Rancangan pengajaran harian bagi satu topic kecil(berdasarkan model
ASSURE)

REKA BENTUK PENGAJARAN BERASASKAN MODEL ASSURE

Tarikh : 9 hb. Okt. 2008

Masa : 8.00pagi __ 9.00 pagi ( 1 jam )

Tahun : 3 Abu Bakar

Bilangan Pelajar : 30 ORANG

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tajuk Pengajaran : Buah- buahan tempatan

Pengetahuan sedia ada : a) Murid pernah melihat pelbagai jenis


Buah-buahan tempatan di persekitaran
Tempat tinggal mereka.
b) Murid pernah makan buah-buahan
tempatan.
4

Objektif pengajaran : Pada akhir pengajaran murid dapat:


a) Melabelkan nama buah-buahan
Tempatan

b) Mengelaskan kumpulan buah-


buahan tempatan.
c) 90 % murid dapat menyusun perkataan
menjadi ayat yang betul

Isi pengajaran : i) Melabelkan nama gambar buah-buahan


Tempatan dan mengeja perkataan.
ii) Mengelaskan buah-buahan mengikut
kumpulan iaitu berbau,tidak berbau,
berduri,bertandan,bertangkai.
iii) Menyusun perkataan dan membina
ayat yang betul berdasarkan kad
perkataan yang diberi.

Nilai murni : Bersyukur, berani mencuba, tolong


menolong
dan berkerjasama.

Alat Bantu mengajar : Laptop, LCD, slaid ( power point ), carta


Pengelasan, lembaran kerja, kad-kad
per-
Kataan,
Bahan rujukan : Carta gambar buah-buahan,
5
Langkah keselamatan : a) Edaran media pengajaran mencukupi
Bagi mengelak murid daripada berebut-
rebut,
b) Memastikan semua peralatan yang di
gunakan dalam keadaan selamat
dan berfungsi dengan baik.

LANGKAH ISI PENGAJARAN AKTIVITI MURID BAHAN CATATAN


BANTU
MENGAJAR
Set Menyebut nama jenis- a) Murid Laptop, LCD Murid dapat
induksi jenis buah-buahan melihat gambar (perisian menyebut
( 5 minit ) tempatan buah-buahan mikrosoft nama buah-
tempatan power point ) buahan
yang tempatan.
ditayangkan

menggunakan
slaid
power
point.

b) Murid
menyebut nama
buah-
buahan tempatan
secara
bergilir-gilir
mengikut
kumpulan,
Langkah 1 Melabelkan nama Carta jenis Murid
( 10 minit ) buah-buahan tempatana) Murid buah-buahan dapat
. keluar dari tempatan. melabelkan
setiap nama buah-
kumpulan buahan
secara tempatan
sukarela dengan betul.
untuk
melabelkan
nama
buah-buahan
tempatan
yang di
tayangkan.
.b) Murid lain
dalam
Kumpulan
di minta
Menilai /
meng-
Hakimkan
jawapan
Yang
dilebalkan
rakan
mereka
dengan
bimbingan
guru.

Langkah mengeja dan a) Murid Carta Murid dapat


2 membatang perkataan keluar buah-buahan bercerita
( 15 berpandukan gambar . secara tempatan, tentang buah-
minit ) sukarela kad-kad buahan
dari setiap perkataan( na tempatan
kum- ma buah- yang menjadi
pulan buahan kegemaran
untuk ber- tempatan ) mereka dan
cerita mengeja
tentang serta
buah- membatang
buahan perkataan
tempatan dengan betul.
yang men-
jadi
kegemaran
mereka
berpandukan
carta
buah-buahan
tempatan.

b) Murid lain
dalam
kumpulan
mengeja
dan
membatang
perkataan
berdasar-
kan gambar
buah-
buahan
tempatan
secara
latih tubi,
Langkah 3 Mengkelaskan jenis a) Murid Kad
( 15 minit ) kumpulan buah- diberikan perkataan
buahan tempatan pelbagai ( nama
seperti berduri. berbau,kad per- buah-
tidak berbau kataan buahan
,bertangkai,berambut ( nama buah- tempatan ),
buahan carta
tempatan ) pengkelasa
mengikut n seperti
kumpulan lampiran .
masing-
masing.

b) Semua
murid dalam
kumpulan
diminta

mengkelaskan
jenis
kumpulan
buah-
buahan
tempatan
dan
menulisnya
pada carta
peng-
kelasan
yang di
berikan.

c) Seorang
murid
dari setiap
Langkah 4 kumpulan
( 15 minit ) akan
menjadi
wakil bagi

membentangkan
hasil kerja
kum-
pulan
mereka di
hadapan
kelas.

d) Murid-
murid dari
kumpulan
lain
akan
menilai dan

menghakimkan
jawapan
yang dipa-
merkan
dengan
panduan
guru.