HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

Daftar Isi kandungan BIL ISI KANDUNGAN 1. Daftar Isi Kandungan 2. Sekapur Sirih 3. Soalan Tugasan 4. 1.1 Definisi Konsep 1.1.1 Kesusasteraan 1.1.2 Kesusasteraan Melayu 5. 1.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1.2.1 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional 1.2.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden 6. 1.3 Bentuk-Bentuk Kesusasteraan Melayu Moden 1.3.1 Novel 1.3.2 Cerpen 1.3.3 Drama 1.3.4 Sajak 7. 1.4 Aliran dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1.4.1 Klasikisme 1.4.2 Romantisisme 1.4.3 Realisme 1.4.4 Naturalisme 1.4.5 Absurdisme 1.4.6 Surealisme 1.4.7 Islaminisme 9. 1.5 Kritikan Sastera 1.5.1 Pengenalan Kritikan Sastera 1.5.2 Sinopsis Kasut Kelopak Jantung 1.5.3 Tema & Persoalan 1.5.4 Plot 1.5.5 Watak dan Perwatakan 1.5.6 Latar 1.5.7 Sudut Pandangan 1.5.8 Gaya Bahasa 10. 11. 12. Penutup Rujukan Lampiran Power Point

MUKA SURAT 0 1 2 3–4 4–5 5 5–8 9 – 11 11 – 12 12 13 – 14 14 – 16 16 16 – 17 17 17 – 18 18 18 19 19 20 21 22 – 24 24 – 25 25 – 26 26 – 28 29 – 30 30 31

1 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SEKAPUR SIRIH

Bersyukur ke hadrat ALLAH S.W.T kerana dengan limpah izinNYA maka saya dapat menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan.Dengan kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih saya kepada Pensyarah Kursus iaitu ENCIK HASNAN LEE BIN TUBAH yang banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Setinggi-tinggi rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan yang mengikuti kursus ini yang banyak membantu memberi idea semasa dalam perbincangan sepanjang tempoh saya untuk menyiapkan tugasan ini. Kepada keluarga yang tersayang terima kasih jua saya titipkan kerana memahami tugas saya sebagai seorang pendidik dan pelajar.Semoga usaha murni kita untuk mencapai kejayaan akan kita kecapi bersama nanti.

Sekian.

2 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SOALAN TUGASAN

Anda telah dipilih oleh pihak sekolah anda untuk membentangkan kertas kerja dalam Seminar Kesusasteraan Melayu anjuran Jabatan Pelajaran Daerah di tempat anda.Sediakan kertas kerja tersebut dengan selengkapnya yang mengandungi bahan-bahan berikut:-

(a)Pengenalan kesusasteraan, sejarah dan perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan moden, termasuk bentuk-bentuk serta aliran-aliran dalam penulisan sastera.

(b)Kritikan sastera berdasarkan teori-teori kesusasteraan,unsur-unsur intrinsik dalam karya sastera , selain kefahaman, pemahaman serta penghayatan sesuatu teks sastera sekolah menengah

( C ) Persembahan pembentangan kertas kerja dalam bentuk ‘Power Point’ yang meliputi keseluruhan kandungan utama kertas kerja

3 |BADIAH BOLHARI 660907135258

Susastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa.1. Di samping itu. Kesimpulannya kesusasteraan merupakan sebahagian daripada budaya manusia ia merupakan ekspresi diri manusia dan juga menifestasi manusia terhadap bahasa yang dipertuturkan oleh mereka sendiri.1 Definisi Konsep 1. 4 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Khalayak bermaksud pembaca bagi karya yang bertulis atau penonton drama. Manakalan Kamus Dewan menyimpulkan bahawa kesusasteraan merupakan kesemua hasil seni yang disampaikan melalui bahasa dan ditujukan kepada khalayak. Kesusasteraan dapat mengisi banyak keperluan dan menyebarkan berbagai-bagai nilai yang mungkin tidak dapat ditanggap dengan serta merta. Kesusteraan boleh dimaksudkan segala pengucapan yang indah samada dalam bentuk lisan atau tulisan. Jika kita berpegang kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Ali Ahmad ‘satu perkara asas bagi ilmu kesusasteraan’ tentulah apapun yang ingin dikaji. Muhammad Hj Salleh (1995) berpendapat. yang disebut SYSTRA yang bererti kitab suci. Faham makna kesusasteraan bererti menguasai asas kepada pengkajian kesusasteraan. Kesusasteraan mungkin tidak sama menarik dengan suatu permainan computer atau program televisyen. Kesusasteraan merupakan ciptaan seni yang dinyatakan dengan bahasa yang indah dan mengandungi isi yang baik lagi berfaedah. Hashim Awang ( 1987 ) mengatakan kesusasteraan itu adalah “Ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. kesusteraan merujuk kepada karyakarya lisan serta juga lisan yang membawa unsur-unsur cereka dan disampaikan melalui bahasa dan berbagai-bagai perkataan. dan secara menyeluruhnya dimaksudkan persuratan yang bersifat halus dan indah. sastera pula memiliki keindahan dalam aspek-aspek isi atau daya pengucapannya. Ia mungkin dituturkan iaitu disebut sastera lisan dan yang ditulis disebut sastera tulisan. Ramai sarjana telah memberikan pendapat yang tidak kurang pentingnya kepada pengkaji dan pelajar kesusasteraan. Sastera berasal daripada bahasa Sanskrit CASTRA. ” Ali Ahmad (1994) berpendapat. tetapi ia memberikan sesuatu yang berbeza.1 Kesusasteraan Kesusasteraan merupakan sebuah hasil seni yang disampaikan melalui bahasa.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1. dinilai dan dianalisis dalam bidang kesusasteraan itu dahulu. perkataan kesusteraan bermaksud ‘ kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya. Dari segi hurufiahnya.

Bagi pembaca pula.Menurutnya ‘sastera berasal daripada bahasa Sanskrit castra.dengan membaca karya yang mempamerkan keindahan akan merasa satu kepuasan yang tidak dapat digambarkan dalam dirinya.Hashim Awang mendefinisikan estetik dalam Glosari Mini Kesusasteraan sebagai’Kajian atau sains tentang keindahan dalam sastera atau seni lainnya.Pendidikan/Pengajaran/Didaktik .Memang tidak dapat dinafikan bahawa karya-karya kesusasteraan sebenarnya sarat dengan unsur pendidikan/pengajaran/didaktik. estetik adalah satu bentuk perasaan indah yang muncul sama ada dalam diri penulis ataupun pembaca.2 Kesusasteraan Melayu Kesusteraan Melayu adalah hasil ciptaan yang ditulis melalui perantaraan Bahasa Melayu dan lahir sebagai hasil daripada keistimewaan sifat masyarakat melayu. dan secara umumnya dimaksudkan persuratan.1. Kandungannya haruslah mencerminkan persoalan tentang masyarakat bangsa Melayu sama ada pada zaman silam zaman moden hari ini. 1. Sastera ditulis dengan tujuan tertentu seperti soal-soal 5 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Sastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa. Sarjana kesusasteraan menyimpulkan bahawa sekurang-kurangnya kesusasteraan mempunyai dua fungsi yang jelas iaitu:1. Dengan maksud yang lain. Pengarangpengarang yang menghasilkan sesuatu karya sastera merupakan sekumpulan manusia yang telah menimba banyak pengalaman. Unsur Intelek : Karya sastera haruslah menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang bernilai dan menarik. Kesusteraan Melayu mengandungi 4 unsur utama :i.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Ali Ahmad(1994) menyusur lebih jauh ke dalam makna kesusasteraan dengan mengupas asal-usul kata sastera. moral atau ilmu pengetahuan yang tinggi nilainya.Kesusasteraan berfungsi memberi kepuasan estetik . yang disebut syastra. Pengalaman-pengalaman ini diterjemahkan melalui kisah-kisah yang ditulis oleh mereka yang terangkum di dalamnya pelbagai bidang. Penulis cerita akan merasa tenteram dan damai apabila mampu menghasilkan sesuatu cerita yang dapat menyentuh perasaannya dan juga pembaca dari segi isi ceritanya mahupun aspek-aspek lain penulisannya. Pengalaman mereka ini dijadikan prosa atau puisi dan diadun dengan unsur-unsur pengajaran. yang bererti kitab suci. 2.

Ia merupakan satu cabang kegiatan seni masyarakat Melayu yang terawal dan terpenting. ii. Unsur teknik : Soal bagaimana pengarang menyusun peristiwa dalam cerita. gembira dan sebagainya. moral. Kesusteraan lahir bersama kelahiran masyarakat sebagai alat untuk menyatakan perasaan. ekonomi. Oleh itu Kesusteraan Melayu boleh disimpulkan sebagai ciptaan seni yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penyampaian. Dua faktor luar yang mempengaruhi penghasilan karya dalam bahasa Melayu iaitu pengaruh animisme yang terlihat dalam mitos dan legenda. Kesusteraan Melayu tercipta sepanjang masa. keazaman.1 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional. memilih kata-kata. menyusun adegan dan sebagainya. Kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu bidang kajian yang sangat luas dan sentiasa berkembang dan melahirkan penemuan-penemuan baru yang pelbagai sifatnya. Berkait dengan perasaan manusia iaitu perasaan pengarang dan pembaca seperti perasaan sedih. pengalaman dan pengetahuan masyarakat.Menurut Profesor Ismail Hussein. Satu lagi ialah pengaruh Arab-Parsi. Unsur Emosi : Membezakan karya sastera dengan bukan sastera.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1. Kesusasteraan Melayu tradisional adalah semua gejala kesusasteraan yang berbentuk lisan atau bertulis tetapi tidak bercetak 6 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Kesusteraan Melayu terbahagi kepada d ua iaitu Kesusteraan Melayu Tradisional dan Kesusteraan Melayu Moden. Kesusasteraan Melayu merupakan kesusteraan yang berfungsi untuk mengajar dan menghibur. 1. mengalami proses perkembangan dan perubahan. politik dan sebagainya. iii.2. Kesusasteraan Melayu dapat berkembang pesat kerana adanya kecenderungan dan usaha-usaha pembembangan agama Islam menggunakan sastera sebagai alat penyebarannya. Karya sastera sebagai bahan untuk pembaca mendapat panduan dan pengetahuan. keinginan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU masyarakat. Unsur Imaginasi : Ketajaman daya penglihatan dan gaya pengamatan (daya khayalan) pengarang terhadap sesuatu benda atau peristiwa yang dilukisnya melalui perantaraan bahasa. iv.

Atas sebab itulah hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta oleh kelompok ini disebut sebagai kesusasteraan lisan kerana penyampaian cerita secara lisan.Pada waktu tersebut sistem tulisan belum lagi muncul dan masyarakat lazimnya buta huruf.Pengkaji kesusasteraan Melayu membahagikan kesusasteraan Melayu Tradisional kepada dua golongan yang utama iaitu Kesusasteraan Lisan dan Kesusasteraan Tulisan Kesusasteraan lisan(tradisi lisan) lahir di kalangan masyarakat Melayu yang lazimnya terdiri daripada kaum tani dan nelayan.Sebaliknya ia dikembangkan melalui pertuturan atau penceritaan secara lisan.Perwatakan tokohtokoh dalam legenda sengaja dilebih-lebihkan untuk melihat keistimewaan pada legenda yang diceritakan.Mitos tidak berdasarkan logik tetapi ia amat dipercayai oleh golongan rakyat Melayu satu ketika dahulu. legenda dan cerita rakyat yang masing-masingnya mempunyai keistimewaan yang tersendiri.Kesusasteraan lisan dikenali juga sebagai kesusasteraan rakyat.Mereka ini tinggal di kawasan yang jauh di pedalaman.Cerita rakyat ini dianggap milik bersama dan dijadikan alat komunikasi kerana tidak adanya kemudahan bekalan elektrik seperti zaman moden.Cerita jenaka berlatarkan rakyat biasa dan watak-watak utamanya ialah manusia biasa dan bukan golongan bangsawan atau raja-raja. Sastera Melayu tradisional juga menonjolkan legenda yang merupakan watak manusia yang pernah hidup atau dipercayai mempunyai hubungan dengan sejarah. Cerita rakyat seperti cerita jenaka.Walaupun tidak menguasai sistem tulisan.Sebagai contoh mitos merupakan cerita yang banyak berkaitan dengan unsur-unsur ajaib dan supernatural. amat jelas kepada kita bahawa kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu wahana yang luas dan terdiri daripada berbagai-bagai bentuk dan sifat.Haiwan yang diberi sifat sebagai manusia menjadi watak utama yang memberi 7 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .Genre ini mengandungi cerita tentang unsur-unsur keagamaan dan dianggap benar oleh masyarakat dan menceritakan juga tentang kewujudan dewa-dewi. desa-desa dan pinggir pantai. Cerita binatang pula ialah cerita teladan yang secara tersirat mengandungi pengajaran.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Berdasarkan pernyataan di atas. daya kreativiti mereka dalam bidang kesusasteraan tidak pula mati begitu sahaja. cerita binatang dan cerita dongeng pula diceritakan adalah sebagai penghibur pada zaman dahulu . Kesusasteraan lisan ini pula terbahagi kepada mitos.

Melalui kemasukan pengaruh India.Cerita dongeng pula ialah cerita yang direka untuk dijadikan teladan semata-mata dan ia merupakan warisan nenek moyang orang Melayu. Tradisi tulisan lebih condong kepada istana menjadikan istana sebagai pusat penyebaran ilmu pada masa itu. sistem tulisan ini tidak meluas dan akhirnya pupus.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU pengajaran kepada pembaca.Semua hasil karya ini sama ada lisan atau bertulis merupakan satu dokumen penting yang merakamkan segala perihal kehidupan masyarakat Melayu Tradisional.Orang Melayu kini mempunyai sistem tulisan yang dinamakan tulisan Jawi.Walau bagaimanapun. akal budi. jati diri dan kebijaksanaan masyarakat Melayu (Mutiara Sastera Melayu Tradisional 2003:xiv) Sebagai kesimpulannya. Kesusasteraan tulisan(tradisi tulisan) muncul apabila orang Melayu mula menerima pengaruh luar.sentuhan jiwa. orang Melayu diperkenalkan dengan sistem tulisan.Pengaruh luar yang awal menyerap ke dalam kebudayaan Melayu adalah pengaruh India.Di istana lahirlah tokoh-tokoh sasterawan Melayu Tradisional yang menghasilkan karya sama ada yang asli ataupun salinan semula kerana pada masa itu mesin cetak belum wujud. cita rasa.Kedatangan agama Islam ke alam Melayu membuka satu lembaran baru dalam kamus kesusasteraan Melayu.Ia adalah himpunan daya kreativiti masyarakat Melayu tradisional yang menyerlahkan daya fikir.Biasanya tema utama yang disampaikan dalam cerita dongeng ialah pengembaraan.Sistem tulisan Arab Islam ini kemudiannya disesuaikan dengan sebutan dalam bahasa Melayu. sebagaimana yang dinyatakan oleh Harun Mat Piah kesusasteraan Melayu Tradisional merujuk kepada karya yang mempunyai ciri-ciri seperti di bawah:• bersifat kolektif dan dianggap sebagai milik bersama masyarakat hasil karya bersifat feudal karya yang terbatas pencipta dan khalayak dihasilkan sebelum 1800 • • • 8 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .Agama Islam muncul bersama-sama dengan sistem tulisan yang lengkap bersumberkan Al-Quran sebagai kitab suci ornag Islam.

Puisi tradisional juga boleh dipecahkan kepada puisi yang berbentuk naratif dan bukan naratif. Prosa tradisional bukan naratif pula terdiri daripada sastera undang-undang.tarikh dan waktu • • • gaya bahasa yang berbeza daripada gaya bahasa kini hasil karya yang bersifat statis kerana tidak memperlihatkan keragaman tema dalam sesuatu genre Kesusasteraan Tradisional merupakan himpunan karya-karya kesusasteraan dalam semua bentuk yang terhasil sejak manusia wujud tetapi tidak melepasi zaman selepas wujudnya mesin cetak. Sheikh Daud al-Fatani. 9 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Nuruddin al-Raniri.legenda. kepahlawanan.pelbagai genre perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional tidak dibatasi oleh zaman. berzanji.Manakala naratif tulisan terdiri daripada sastera sejarah.Tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman ini ialah seperti Tun Seri Lanang. peribahasa dan mantera. sastera panji dan sastera epik. dan cerita rakyat. seloka. Syed Muhammad bin Zainal Abidin dan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani.Puisi tradisional yang digolongkan berbentuk naratif ialah syair. Bukhari al-Jauhari. Raja Ali Haji.Jenis Kesusasteraan Melayu Tradisional membawa pembaca menerokai dua cabang kesusasteraan Melayu Tradisional iaitu Prosa Tradisional yang dipecahkan kepada naratif dan bukan naratif.Persoalan dan latar masyarakat dalam kesusasteraan Melayu tradisional berkisar pada keagungan raja dan Negara.sastera hikayat. Sejarah kesusasteraan Melayu Tradisional menyorot tentang tahap.gurindam. tokoh dan persoalan dan latar masyarakat.Naratif lisan terdiri daripada mitos. ghazal.Naratif pula dipecahkan lagi kepada naratif lisan dan naratif tulisan. Hamzah Fansuri. sastera agama sastera kitab. dan yang bukan naratif ialah pantun.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • bersifat fungsional . sastera ketatanegaraan. kesetiaan rakyat dan gambaran masyarakat.

Karya-karya telah ditulis dengan mengemukan idea-idea yang berpijak di bumi nyata. beliau berpegang teguh kepada kecemerlangan Islam telah mengubah setiap aspek kehidupan umat Melayu.Sajak mempunyai pelbagai jenis dan bentuk seperti sajak kabur yang mana gambaran yang diberikan tidak jelas.Sehubungan dengan itu.Salah satu daripada perubahan tersebut ialah di dalam bidang persuratan. Perkara lain yang dijadikan asas kepada kemodenan itu ialah perubahan yang berlaku di dalam isi kandungan karya yang dicipta. Bentuk kesusasteraan Melayu moden ialah seperti penghasilan karya novel.Agama Islam telah memberi sumbangan terpenting ke arah tamadun bangsa Melayu melalui penyebaran ilmu.Maka .2.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1.Genre novel di dalam kesusasteraan Melayu moden merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara di dalam prosa Melayu tradisional. novel banyak berkisarkan persoalan moral dan agama yang dinamakan sebagai novel berunsur Islam. Cerpen juga adalah salah satu genre kesusasteraan Melayu moden. meninggalkan segala bentuk amalan menulis sastera tradisional.Terdapat tiga jenis cerpen iaitu cerpen panjang.Pada tahun 1970-an dan 1980-an. memanipulasikan kata.latar dan tempatnya tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian.Puisi moden telah dihasilkan oleh Omar Mustafa pada tahun 1913. Hamzah Fansuri telah dianggap sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden berdasarkan ketinggian mutu karya-karya yang telah beliau hasilkan. cerpen berunsur Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional.Kemudian novel Melayu asli dihasilkan yang berlatarkan Tanah Melayu dan mengemukakan watak bangsa Melayu. Sajak ialah satu-satunya genre puisi di dalam kategori Puisi Melayu moden.Ciri-ciri cerpen adalah cerpen tidak mementingkan watak utama. 10 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Sajak protes yang menggambarkan unsur-unsur protes di dalamnya dan sajak-sajak eksperimen yang mengkonkritkan idea dan kata.2 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden Syed Muhammad Naquib Al-Attas di dalam bukunya mengatakan bahawa Islam telah membawa kepada kemodenan ke alam Melayu.Bentuk seterusnya ialah novel remaja dan satu lagi bentuk novel yang dikhaskan untuk bacaan kanak-kanak dipanggil novel kanak-kanak. suku kata dan tanda baca dan ada yang menggunakan rajah-rajah tertentu.

Karya-karya yang dimaksudkab itu tersiar dalam akhbar dan majalah yang tumbuh akibat kemasukan teknologi percetakan.Mereka mempunyai latar belakang.Oleh kerana itu ia dihasilkan menggunakan bahan. Zaman Asas 50 merupakan sebuah persatuan penulis yang bertujuan untuk mempertingkatkan martabat sastera dan budaya melalui penciptaan karya-karya yang mengandungi pemikiran kea rah kemajuah. yang banyak dihasilkan ialah drama ssejarah bersesuaian dengan semangat kebangsaan yang meluap-luap di kalangan rakyat pada masa itu. mereka mengajak golongan belia keluar daripada kebudayaan kuning melalui penerbitan majalah agama.Zaman Asas 50 telah berjaya membawa aliran baru dalam perkembangan bahasa dan sastera. Asas kesusasteraan Melayu Moden yang dikarang oleh Abdullah Munsyi menjadi pegangan para pengarang selepas beliau pada tahun-tahun 1860-an dan seterusnya. lahir akhbar. Dalam memperkatakan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden .pendidikan dan penulisan yang berunsur Islam.Drama konvensional ialah drama sandiwara dan drama realism. drama puruba dan drama pra-realisme. pilu dan sedih.Aliran yang dimaksudkan ialah aliran romantisisme iaitu aliran sastera yang memberi penekanan kepada perasaan romantik. setting. sajak dan novel.cerpen.Pelopor puisi Melayu moden atau sajak ialah Muhammad Yassin Maamor atau Punggok. dialong dan cara pementasan yang realistik.Pengaruh luar dan teknologi moden telah menyebabkan terhasil dan tersebar karya sastera dalam bahasa Melayu. genregenre sastera seperti novel dicetak dalam bentuk buku.Apabila syarikat-syarikat percetakan didirikan.Drama realism pula terhasil menggunakan cerita yang diambil daripada masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan seharian. majalan. menyatukan seluruh kaum penulis serta menjaga kebajikan dan memberi perlindungan kepada para penulis.Di antara tiga jenis drama ini.Sehubungan dengan itu. 11 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Pada era sebelum Perang Dunia Kedua.Satu lagi jenis drama ialah drama absurd yang mempersoalkan hal-hal yang berhubung dengan kejiwaan dan konflik batin manusia. peranan golongan intelek agama iaitu mereka yang cerdik dan pandai dalam hal agama Islam tidak dapat dipertikaikan.Drama sandiwara pula dipecahkan lagi kepada drama sejarah.Aliran realisme ialah aliran yang menggembleng isu masyarakat yang memperjuangkan keadilan sosial.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Seterusnya ialah genre drama moden dibahagikan kepada dua kategori iaitu drama konvensional.

1. iii. ii.3. Novel adalah salah satu karya fiksyen berbentuk prosa.Zaman Mutakhir adalah zaman dalam tahun-tahun 1980-an. cerpen dan drama.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Selepas perang sehingga tahun 1970-an penulisan novel tidak begitu menggalakkan namun kemunculan penulis skrip dan drama telah mengambil tempat. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. Ia lebih panjang. kerana ia merupakan tanggapan pengarang terhadap situasi persekitarannya. 1. biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. 12 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . yang kadang-kadang digabungkan dengan maklumt untuk menggambarkan suasana. Sebuah novel mempunyai ciri-ciri seperti: i. ditulis dengan gaya narasi.Cerpen-cerpen berkembang pesat dalam dekad ini kerana majalah.German ( novelle). biasanya lebih dari 10. bersifat realistik. dan Yunani (novellus) yang membawa maksud sebuah karya prosa fiksyen yang panjang.Pengarang veteran terus berkarya sekalipun penulis baru muncul dari semasa ke semasa. Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1995 : 694) Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.000 patah perkataan dan Jalan ceritanya lebih kompleks. akhbar .1 Novel Novel berasal dari bahasa Italia (novella).Dalam dekad 50-an dunia persajakan Melayu telah terhasil sejajar dengan faktor kepesatan penghasilan novel. iv. sayembara dan kumpulan cerpen memberi sumbangan yang amat bermakna.3 Bentuk-bentuk Kesusasteraan Melayu Moden. Novel merupakan karya fiksyen yang mengungkap aspek-aspek yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus.

Berikut merupakan bentuk-bentuk novel yang ada dalam Kesusasteraan Melayu moden seperti. novel berunsur Islam. banyak novel bermutu dihasilkan. dengan selaras dengan cerita lisan. Usman Awang dan Awa nil-Sarkam yang melahirkan cerpen seperti Patah Tumbuh. novel saduran. novel remaja. Kemudian terdapat persoalan baru iaitu gesaan mencapai kemajuan dalam bidang pelajaran dan penguasaan ilmu melalui’ Berusaha Itu Perbendaharaan yang Kekal’ dan beberapa cerpen lain seperti ‘Si Buta Menyesal Menjadi Celik.2 Cerpen Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif. Pada tahun 1960-an dan 1970-an. Asas 50 melahirkan tiga cerpenis iaitu Keris Mas. novel sejarah. Cerpen mula muncul awal tahun 1920 yang bertajuk Kecelakaan Pemalas karya Nor bin Ibrahim yang lebih berlatarbelakangkan negara-negara Barat dan Timur Tengah. novel kanak-kanak. Cerpen cenderung untuk menghasilkan cerita kurang kompleks berbanding novel. Dari Perangkap Ke Penjara dan Kejadian Dalam Estet. latar tempat dan masa yang tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian.3. novel konvensional. Ia biasanya memusatkan perhatian pada satu kejadian. Ini adalah disebabkan kesedaran mendalam para pengarang untuk mengajak khalayak mempraktikkan ajaran Islam. novel popular. Kesemua cerpen ini merupakan cerpen konvensional kerana ia tidak mementingkan watak utama. Cerpen absurd seperti Gap-gup-gup memanfaatkan aliran absurdisme. Cerita pendek berasal dari latar sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya. Syed Syeikh AlHadi dianggap sebagai Bapa Pernovelan berdasarkan kajian yang menunjukkan bahawa Hikayat Setia Asyik Kepasa Maksyuknya atau Hikayat Faridah Hanum merupakan novel pertama yang dihasilkannya. Degup Jantung dan Putih Mata. Selain Syed Syeikh al-Hadi. Abdul Rashid Talu merupakan novelis pertama yang menghasilkan novel Melayu asli seperti Kawan Benar (1927). Cerita pendek cenderung padat dan menjurus kepada tujuannya berbanding kepada karya fiksyen yang lebih panjang seperti novel. mempunyai satu plot. novel Melayu asli. 13 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . 1. jumlah watak yang terbatas dan mencakupi waktu yang singkat. Manakala pada tahun 1970-an dan 1980-an.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Novel merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara. Di samping itu terdapat cerpen panjang. persoalan moral dan agama kembali mendominasi Kesusasteraan Melayu Moden. Iakah Salmah? dan 12 Kali Sengsara. novel absurd dan novel tak konvensional.

• Menora .3. wayang topeng dan wayang beber. Konflik dari sifat manusia merupakan sumber pokok drama. Bentuk-bentuk drama dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah Drama Tradisional. putera. Watak-wataknya terdiri daripada pahlawan. Tok Puteri memainkan peranan sebagai pawang atau bomoh untuk mengawal penyakit yang dibawa oleh roh-roh atau semangat jahat.sejenis drama tradisional Melayu yang terbahagi kepada beberapa jenis seperti wayang golek. Drama bangsawan dan drama sandiwara. Drama ini berasal daripada ritual memuja roh datuk nenek. Drama ini digunakan untuk mengubati orang sakit. Menora telah menjadi popular dinegeri Perlis.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU cerpen berunsurkan Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional. berlaku. hamba. cerpen abdurd. puteri yang kacak dan cantik.drama tradisional yang popular di Kelantan. Antara seni drama tradisional yang popular dalam masyarakat melayu adalah seperti berikut : • Main Puteri .3 Drama Drama bermaksud perbuatan atau tindakan. Permianan makyung ini dikatakan berasal dari negeri Patani. • Wayang Kulit . Penggiatnya menghafal dialog-dialog penting sebagai jalan cerita diikuti dengan dialog-dialog lain secara spontan semasa beraksi di pentas. Drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerakan. cerpen panjan 1. Kedah dan Kelantan.Drama tradisional ini berkembang dengan popular sekali di kampungkampung di Kelantan. Drama tradisional mengikut pendapat Amin Sweeney ialah karya drama yang dianggap oleh masyarakat yang mewarisinya sebagi hasil yang diwarisi secara turun temurun dari generasi yang lampau. Bentuk-bentuk cerpen dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah cerpen konvensional. • Makyung . wayang wang. Drama bangsawan merupakan perintis kepada persembahan drama moden. Namun. ia tidak melibatkan penggunaan skrip berbanding drama moden.sejenis drama tradisioanal Melayu yang dikatakan dipengaruhi oleh seni darama Siam. bertindak dan sebagainya. Ia berasal dari bahasa Yunani “draomai” yang bermaksud berbuat. Cerita Bangsawan berkisar kepada kisah raja-raja yang melibatkan alam kayangan dan nyata. 14 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Kini hanya wayang kulit yang masih kekal.

Pengorangan contohnya sepi menggigit . yaitu sandiwara. Tema merupakan persoalan pokok atau persoalan utama yang dikemukakan dalam sesebuah puisi. Antaranya tirai istana. rima dan sebagainya. suasana dan benda bersifat manusia. Seni persembahan bangsawan juga dicirikan melalui teknik extra turn yang berfungsi sebagai penukar babak supaya pelakon boleh bersedia. rangkap. padat.4 Sajak Sajak satu-satunya genre puisi dalam kategori Puisi Melayu Moden yang berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris. awan kampung. Drama Sandiwara merupakan jenis drama pada umumnya yang menggunakan percakapan (dialog). Kata teater tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris. gua dan kosong. Satu perkataan lagi bersifat abstrak (mujarad).HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU jin dan raksasa.3. tersusun rapi dan biasanya terdiri daripada dua perkataan. Terdapat juga set-set kadbod yang dilukis mengikut jalan cerita yang boleh disorongtarik. iaitu tidak nyata. Tema boleh juga diertikan sebagai idea pusat atau idea dasar. hutan. Oleh kerana bangsawan memberi pengajaran. maupun yang dipentaskan langsung di panggung. baik yang hanya dinikmati dari suaranya. Persembahan bangsawan melibatkan penggunaan panggung. yang menjadi pembanding • Personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan keadaan. tirai dan kadbodnya berfungsi sebagai penarik emosi kepada penonton. 1. Biasanya tirai-tirainya mengandungi tiga hingga tujuh set yang berbeza. 15 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . suku kata sebaris. teknik lampu mengikut cara barat dan menggunakan set saiklorama. Walaupun drama jenis ini memiliki nama khusus. Sajak dihasilkan berdasarkan keindahan bahasa dari segi :• Metafora iaitu gaya bahasa kiasan atau perbandingan. iaitu nyata (maujud) dan menjadi objek untuk difikirkan. biasanya disebut juga dengan drama teater atau teater saja. yaitu theater yang bermakna tempat pertunjukan atau panggung. laut. Satu daripada perkataan itu bersifat konkrit. kebanyakan orang menyebutnya dengan “drama” saja. Drama sandiwara inilah yang masih tergolong karya sastra karena masih memiliki unsur bahasa di dalamnya. Untuk drama yang dipentaskan langsung di panggung. namun pada kenyataannya. Lazimnya dipenuhi dengan segmen nyanyian. drama teater sebenarnya memiliki maksud drama panggung atau drama yang dipentaskan di panggung. Sifat gaya bahasa ini ringkas. Sehingga. hatinya menangis. perkataan sebaris.

Ayat songsang. keadaan atau suasana dengan jelas. iaitu bagai. Pengulangan ini menimbulkan kesan keindahan bunyi dan bertujuan untuk menguatkan pernyataan maksud. hiba dan sayu Jeda . o. Sinkop . Beban yang berat dapat dijulang. • Simili . dan umpama. biasanya pada awal perkataan yang berturutan. sama ada songsang sebahagian atau songsang penuh. dan u) yang sama pada perkataan yang berturutan dalam baris-baris puisi. Lazimnya jeda bermaksud pemberhentian seketika arus penuturan atau pendeklamasian sesuatu baris puisi untuk menandakan batas hubungan antara bahagian perkataan. kelembutan. ungkapan. Responsi – contohnya : Tenaga yang sedang gilang-gemilang.Pemendekan atau penyingkatan sesuatu kata. frasa atau kalimat yang terdapat dalam sesuatu baris itu. kemerduan atau keindahan bunyi.Gaya bahasa yang mengulang satu perkataan atau lebih pada awal baris puisi. Ini kerana perbandingan itu menggunakan kata-kata tertentu.Nada atau suasana yang terpancar daripada sesebuh puisi seperti nada murung. • Hiperbola . • • • Inversi . baris dan juga rangkap.Pengulangan bunyi vokal (a. seperti. • Epifora . Pengulangan begini menimbulkan kesan kehalusan. laksana.Gaya bahasa yang mengulang perkataan pada akhir baris puisi yang bertujuan untuk menegaskan maksud dan menimbulkan keseragaman rima (skema atau susunan bunyi dalam baris-baris puisi).Gaya bahasa puisi yang pemilihan perkataannya membawakan pernyataan marah kian menyemarak 16 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Pengulangan menimbulkan kesan keindahan bunyi • • Asonansi . • • Melankoli . Anafora .HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • • Perulangan merupakan gaya bahasa dalam puisi yang terdapat pengulangan perkataan. i. Jeda juga memberikan ruang kepada seseorang pendeklamasi mengambil nafas terutama apabila mendeklamasikan sesuatu kalimat yang panjang. e. Aliterasi . bak.Gaya bahasa yang membandingkan sesuatu benda.Pengulangan huruf/bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris sajak.Proses pembacaan sama ada senyap mahupun kuat terutama sewaktu mendeklamasikan puisi.

isi dan penuh dengan emosi. perkataan yang menggunakan imbuhan dan sebagainya. bahasa kiasan (bahasa figuratif. 1. klasik berupa karya yang tinggi nilainya dan sering menjadi kayu pengukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal.Sumber lain menyatakan bahawa klasik bererti karya yang tinggi nilainya dan sering dijadikan took ukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal. tekanan dan keistimewaan puisi.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Diksi . 1. Klasikisme merupakan satu aliran yang berpegang kepada pemikiran bahawa karya sastera mestilah mengutamakan bentuk. isinya telah dikenalpasti dan matlamatnya juga telah ditentukan. Ia merujuk kepada karya sastera yang agung terutamanya karya zaman Greek dan Latin.4. Pengarang aliran klasikisme ini patuh kepada konvensi sastera yang sedia ada. konotatif (berkaitan dengan hal-hal peribadi seseorang sama ada yang riang. Perasaan merupakan ungkatapan romantic. iaitu bahasa penyair untuk mengemukakan sesuatu perasaan dan pemikiran secara bandingan atau secara tidak langsung – ombak kehidupan). Klasik berasal dari perkataan classic yang bermaksud yang bermutu tinggi nilainya. sedih dan pilu terhadap orang yang dikasihi Romantisisme adalah sebuah karya sastera yang berasal dari Eropah Barat pada abad ke-18 pada masa Revolusi Industri.yang bermaksud sesuatu yang bermutu dan tinggi nilainya. Klasik juga boleh ditakrifkan sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan yang diakui dan tidak diragui. Aliran in merupakan revolusi yang melawan norma-norma kebangsawanan. Aliran ini juga sangat mementingkan nilai yang terkandung dalam sesebuah karya. misalnya.2 Romantisisme Romantisisme merupakan aliran yang memfokuskan kepada perasaan.Pemilihan serta penyusunan perkataan yang mengutamakan ketepatan. Dalam kesusasteraan. gembira. manis mahupun pahit – bunga bermaksud gadis atau kupu-kupu malam membawa konotasi perempuan yang rendah akhlak). Ini termasuklah sifat perkataan tersebut seperti denotatif (perkataan yang bermakna selapis atau tersurat). konvensi pantun mestilah dipatuhi. sosial dan politik 17 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .1 Klasikisme Klasikisme.4.4 Aliran Dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1.

kemakmuran dan kemajuan masyarakatnya yang dalam belenggu penjajahan itu. Menurut konsep realisme ASAS '50. Perasaan itu merupakan ungkapan Realisme adalah aliran yang memperjuangkan keadilan sosial dalam kehidupan yang melibatkan isu-isu kemasyarakatan Realiti boleh didefinasikan secara longgar sebagai sesuatu yang benar dan bukan khayalan atau rekaan. Naturalisme 18 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Sehingga ke hari ini. konsep realisme mula bertapak dalam tahun 50-an dengan diasaskan oleh ASAS '50 (Angkatan Sasterawan '50). Dalam kesusasteraan Melayu. Naturalisme lahir pada abad ke 17 dan mengalami perkembangan pada abad ke 18. Dalam bidang penulisan sastera. muncul satu cabang baru dalam realisme iaitu realisme sosialis. aliran yang mengemukakan gambaran masyarakat berdasar kejadian yang sebenar dikenali sebagai realisme.4.4 Naturalisme Naturalisme merupakan aliran yang menggambarkan sesuatu objek di dalam bentuk sebenarnya Aliran naturalisme lahir sebagai reaksi terhadap aliran pendidikan Aristotalian-Thomistik. Ia juga mengesahkan imaginasi individu sebagai otoriti kritis yang memungkinkan kebebasan dari pemahaman klasik tentang bentuk dalam seni.4.3 Realisme Tafsiran ini berkaitan dengan karya yang bergelumang dengan perasaan. Kerana itulah mereka melaungkan slogan 'Seni Untuk Masyarakat'. 1. Aliran ini beranggapan bahawa fikiran manusia adalah terbatas. realisme telah menjadi begitu ampuh dalam penulisan sastera Melayu sehingga seolah-olah itulah satu-satunya aliran sastera yang dikenali oleh sasterawan-sasterawan kita. Akibat daripada kecenderungan untuk memihak kepada politik dan idea-idea sosialis. Sasterawan-sasterawan ASAS '50 'terpaksa' memilih aliran realisme ketika itu untuk melaksanakan cita-cita mereka memperjuangkan keadilah. karya sastera harus mendorong masyarakat/pembaca ke arah mengubah dan memperbaiki nasib manusia. romantik yang bukan saja. Aliran realisme ini telah mula tumbuh dalam abad 19 di Eropah sebagai suatu penolakan terhadap aliran romantisme yang berlalu berisi angan-angan kosong dan perasaan cinta-kasih yang berlebihlebihan. Konsep ini muncul di Eropah sebagai reaksi kepada rasionalisme. Gerakan ini menekankan emosi yang kuat sebagi sumber dari pengalaman.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dan reaksi terhadap rasionalisme dalam sastera. Aliran karya sastera ini memfokuskan kepada perasaan. 1.

Istilah “nature” mempunyai berbagai-bagai maksud. barang tak terduga yang ditempatkan berdekatan satu sama lain tanpa alasan yang jelas.5 Absurdisme Absurdisme adalah suatu fahaman atau aliran yang didasarkan pada kepercayaa bahawa manusia secara umum tidak bererti dan tidak masuk akal. Ia berpandangan bahawa "Learned heavily on the knowledge reported by man's sense".” . Karya ini memiliki unsur kejutan. empirisme dan rasionalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima “nature” (alam) sebagai keseluruhan realiti. Naturalisme berasal dari perkataan “nature. absurdismekarya-karya yang dihasilkan adalah yang bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal. Pada peringkat ini. dan Andre Breton 19 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Surealisme merupakan seni dan penulisan yang paling banyak dikenal. Manusia seolah-olah kehilangan segala-galanya selepas Perang Dunia Kedua.6 Surealisme Surealisme adalah sebuah aliran kesusastreraan yang menjelajahi dan merayakan alam mimpi dan fikiran bawah sedar melalui penciptaan sebuah karya. Karya-karya yang dihasilkan bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal dan mustahil. Banyak seniman dan penulis surealis yang memandang karya mereka sebagai ungkapan gerakan ahli falsafah yang pertama dan paling maju.4. para penulis yang mendukungnya dan mengemukakan karya yang isi dan persoalannya benar wujud di dalam masyarakat. Karya tersebut merupakan artifak.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU berkembang dengan cepat dalam bidang sains. Aliran absurdisme berkaitan dengan eksistensialisme dan nihilisme. Istilah naturalisme adalah berlawanan dengan istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada (wujud) di atas atau di luar ala. Kesedaran para pengikut aliran ini terhadap tata tertib sering bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum. 1. Para surealisme dipengaruhi oleh Sigmund Freud iaitu seorang psikonalisis dari Austria.4. 1. terutama kepincangan yang berlaku di dalam masyarakat. Surealisme ialah gerakan budaya yang bermula pada pertengahan tahun 1920-an. Keadaan ini telah membentuk kekosongan dalam jiwa manusia kecuali jiwa para pengarang. Aliran naturalisme didukung oleh tiga aliran besar yaitu realisme.

Abdul Aziz merumuskan bahawa teori pada dasarnya ialah satu set dakwaan atau prinsip tentang sesuatu fenomena. definisi dan saranan yang berkaitan antara satu sama lain. Teori ini memberi penekanan kepada aspek kesan yang timbul akibat pembacaan karya kreatif. Menurut aliran ini. 1. 20 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Keislamanmelukiskan kernihan hidup orang yang berhati mulia dan bertawakal. penulis akan mengkaji karya prosa moden iaitu cerpen Kasut Kelopak Jantung (Ghazali Lateh) menggunakan Teori Klasik Kesusasteraan iaitu menggunakan Teori Moral.Hashim Awang menyimpulkan erti kesusasteraan sebagai ciptaan seni yang berfaedah kepada khalayak dan disampaikan melalui bahasa. teori ialah suatu himpunan konsep. karya sastera yang terhasil perlu mengikut lunas Islam. Dalam menjelaskan kritikan menggunakan teori kesusasteraan.5 Kritikan Sastera Berdasarkan Teori Kesusasteraan. 1. dapatlah disimpulkan bahawa ‘teori kesusasteraan’ bermaksud prinsip asas yang mendasari pengetahuan dan perkembangan sesuatu fenomena(ciptaan seni). Aliran ini muncul di Malaysia akibat tercetusnya polemic sastera Islam.1 Pengenalan Menurut takrif Kerlinger. Ia memberi gambaran teratur berkaitan sesuatu fenomena dengan menyatakan hubungan antara angkubah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut. Karya harus perlu melukiskan kejernihan hidup orang bertakwa dan menggambarkan ketidaktenteraman orang yang menjauhi Islam. Unsur-Unsur Intrinsik Dalam Karya Kasut Kelopak Jantung 1. Daripada huraian di atas. Fenomena yang dimaksudkan di dalam kes ini ialah kesusasteraan.4. menonton atau mendengar puisi.7 Islaminisme Islaminisme adalah sebuah fahaman yang pertama kali dicetuskan oleh Jamal-al Din sebagai tokoh fahaman politik alternative dalam menyatukan Negara-negara di Daerah Palastin.5.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU mengatakan bahwa surealisme berada di atas segala gerakan revolusi. Surrealisme-karya yang tidak rasional dalam kehidupan manusia iaitu aspek bawah sedar.

2 SINOPSIS ANTOLOGI KASUT KELOPAK JANTUNG Cerpen ini mengisahkan Cikgu Harun yang menerima bungkusan hadiah setiap tahun. Aspek psikologi seperti emosi . Ahmad menghadiahkan kasut kepada Cikgu Harun sebagai membalas jasa gurunya. Cikgu Harun sememangnya seorang guru yang tegas dalam soal keceriaan pelajar dan kelas. Sejak itu. Cikgu Harun hairan akan perkara tersebut dan mengetahui bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. Dia berasa malu atas denda yang dikenakan oleh Cikgu Harun yang sebenarnya mahu Ahmad membeli kasut sekolah demi keselamatan kakinya. Ahmad sekali lagi dimarahi Cikgu Harun kerana tidak membawa pakaian sukan. dia mengetahui bahawa Ahmad tinggal bersama ibunya yang uzur dan tua tidak mampu membeli kasut sekolah dan terpaksa mengambil upah memetik cili di kebun orang lain. pendengar atau pembaca. Akhirnya. 21 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Selepas hari persekolahan tamat. Ahmad merupakan murid yang patuh akan arahan gurunya terus mengikat kelopak jantung pisang. 1. Cikgu Harun mendenda Ahmad dengan menyuruhnya mancari tali rafia untuk mengikat kelopak jantung pisang pada bahagian kakinya untuk dijadikan “kasut”. terutamanya pada Hari Guru teringat semula peristiwa yang berlaku tiga puluh tahun dahulu sewakta beliau bertugas sebagai guru di kawasan pedalaman. Ahmad tidak hadir ke sekolah. perasaan dan sikap menjadi indikator dalam kritikan ini. Beliau memarahi Ahmad yang tidak memakai kasut sekolah walaupun sudah tiga minggu sesi pesekolahan bermula.5. Di padang sekolah. terkemuka. pembacaan teks dan berpuisi dianggap dapat memberi kesan langsung kepada penonton. Ahmad yang berterima kasih atas pemberian Cikgu Harun telah belajar dengan gigih dan menjadi seorang pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut. Ahmad berlari ke rumah supaya kasut kelopak jantungnya tidak dikesan oleh kawan-kawan. Sejak hari itu. Cikgu Harun yang tersentuh akan kedaifan Ahmad telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah. Oleh sebab itu.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Kegiatan sastera baik lakonan. Cikgu Harun. Cikgu Harun yang berasa kesal atas dendanya terhadap Ahmad pula mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui perkara yang sebenar.

Cikgu Harun yang tegas menyebabkan Ahmad takut untuk merenung wajahnya. namun dia tetapi mengingati jasa Cikgu Harun dengan menghadiahinya sepasang kasut pada setiap Hari Guru. Ahmad seorang murid yang memegang watak utama dalam cerpen ini mempunyai nilai moral yang amat tinggi apabila amat mengingati jasa gurunya satu waktu dahulu. Persoalan yang diutarakan dalam Kasut Kelopak Jantung ialah tentang ketegasan guru di sekolah demi mendisiplinkan murid. Keikhlasan murid membalas jasa guru turut ditimbulkan dalam persoalan cerpen ini. Ini dapat dilihat daripada sikap Cikgu Harun yang prihatin akan kemiskinan keluarga Ahmad dan telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah. Walaupun Ahmad sudah besar dan berjawatan tinggi. Setiap Hari Guru. 22 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Selain itu. Ahmad dimarahi Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakaian sukan Persoalan kedua ialah keperihatinan guru terhadap masalah murid. Cikgu Harun akan menerima hadiah berupa kasut berjenama mahal daripada anak muridnya yang mengingati jasa gurunya itu walaupun sudah 30 tahun berlalu.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1. Ingatannya terhadap gurunya iaitu Cikgu Harun telah dikenangnya sehingga beliau bekerja dengan menghadiahkan sepasang kasut pada setiap tahun apabila menjelangnya Hari Guru. Dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung kita dapat melihat dengan jelas tema yang hendak disampaikan oleh penulis iaitu berkenaan dengan mengenang jasa guru.5. Buktinya.3 Tema dan persoalan Penghargaan seorang murid terhadap jasa guru yang ikhlas membantunya sewaktu murid itu miskin dengan menekankannya kepentingan memakai kasut. Ini dapat dilihat daripada sikap Ahmad.

Plot mengatur bagaimana tindakantindakan harus berkaitan satu sama lain. Jika tidak ada murid.  Kejutan – peristiwa yang tidak disangka-sangka oleh pembaca. 1. Kini. Buktinya.” bisik hati kecil Cikgu Harun. Mana ada guru yang mahu murid-murid berhenti sekolah. Murid dan guru itu saling melengkapi. Jika itu terjadi. bagaimana suatu peristiwa mempunyai hubungan dengan peristiwa lain. Bukti: Mana ada guru yang mahu muridnya gagal dalam pelajaran. Antaranya ialah :  Dialog – pertuturan antara watak yang dapat menghidupkan cerita. dari mana datangnya kerjaya seorang guru. serta bagaimana watak digambarkan dan berperanan dalam peristiwa itu. plot merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga menjadi kerangka utama cerita.  Monolog dalaman – kata-kata seseorang watak di dalam hati yang tidak diketahui oleh sesiapa. negara akan kehilangan seorang warga yang berpendidikan. “Ahmad. 23 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .  Saspens – peristiwa yang menimbulkan tanda tanya dalam kalangan pembaca. Terdapat beberapa perkara yang harus ditekankan untuk menghasilkan plot.4 PLOT Plot atau alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bahagian-bahagian dalam keseluruhan fiksyen atau cerpen. Bukti: Ahmad terkejut dengan kehadiran Cikgu Harun di rumahnya dan Cikgu Harun terkejut melihat Ahmad masih memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang yang didenda oleh Cikgu Harun.5.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Persoalan kepentingan memakai kasut di sekolah dapat dilihat dengan ketegasan Cikgu Harun memastikan murid memakai kasut supaya muridnya tidak mengalami kecederaan kaki semasa mereka di sekolah. Cikgu Harun mula disapa penyesalan yang bukan sedikit ketika itu. Dengan demikian. seorang murid hendak berhenti sekolah.  Monolog – watak bercakap sendiri tanpa didengar atau disedari oleh sesiapa. mana kasut?” tanya Cikgu Harun dengan suara yang keras. Plot merupakan kerangka dasar yang amat penting. Bukti: “Jauh juga rumah Ahmad.

Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah. Plot ini dimulakan pada 16 Mei. puncak dan peleraian. plot terbentuk daripada permulaan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Bukti: Besok. kejadian beliau mendenda anak muridnya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang Selain perkara yang perlu untuk membentuk plot sesebuah cerita. Hari berikutnya juga Ahmad tidak datang. iv. Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang.  Imbas kembali – teknik watak mengingati peristiwa yang sudah berlaku. ii. Dia cuba mendapatkan maklumat daripada murid-murid yang lain.  Pemerian – gambaran suasana atau keadaan oleh penulis. Dia pasti itulah rumah Ahmad seperti yang diberitahu oleh anakanak muridnya yang lain. Selama ini. Cikgu Harun menerima sebungkus hadiah yang tidak dipos. Keadaan ini dapat dilihat dari bahagian :i. Cikgu Harun berasa ada sesuatu yang tidak kena. tidak ada penghuni dilihat oleh Cikgu Harun dalam rumah yang layak disebut pondok itu. 24 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Perkembangan plot pula dapat dilihat daripada urutan cerita seperti di bawah:i. Cikgu Harus tahu benar pengirim hadiah itu dan bertanya kepada diri sendiri sama akan hadiah itu dihantar dengan ikhlas atau sindir atau kedua-duanya. Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mentertawakannya. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah. Kini. tempat duduk Ahmad kosong. Hari selepasnya pun begitu. Suasana sepi sekali. iii. seminggu sudah Ahmad tidak hadir. Cikgu Harun sedar bahawa Ahmad tidak datang. Dia rajin ke sekolah walaupun terpaksa berjalan tanpa kasut. perumitan. Bukti: Sebaik sahaja sampai si sebuah rumah. Ahmad berasa malu dan sedih. Cikgu Harun mengingati peristiwa yang telah berlaku 30 tahun yang lalu apabila menerima bungkusan hadiah daripada salah seorang anak muridnya. Bukti: Cikgu Harun mengingati peristiwa yang sudah berlaku lebih 30 tahun. perkembangan. Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu. Hari Guru. Cikgu Harun memandang sekeliling. Dalam sebuah plot cerita terdapat pertentangan atau kerumitan yang berlaku.

ii. Puncak merupakan klimaks sesebuah plot cerita. Amad sudah berjaya menjawat jawatan tinggi. Ini dapat dilihat daripada bahagian:i. Cikgu Harun tersentuh dan berasa menyesal atas tindakannya mendenda Ahmad. 25 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Beliau pernah mengajar di kawasan pedalaman 30 tahun yang lalu. Kawan Ahmad menyampaikan khabar bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. ii. iv. Beliau yang pernah bertegas dengan anak muridnya itu mendapat balasan baik daripada anak muridnya yang menghadiahinya sepasang kasut berjenama mahal pada setiap sambutan Hari Guru. Ahmad memberitahu punca sebenar dia tidak ke sekolah. Dia yang prihatin akan kebajikan murid telah menghadiahkan sepasang pakaian sekolah dan sepasang kasut kepada Ahmad.5 WATAK DAN PERWATAKAN i. Contohnya. Ahmad menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut berjenama pada setiap Hari Guru.Cikgu Harun sudah bersara daripada pekerjaan guru.5. Ahmad hanya mampu mengucapkan terima kasih atas bantuan Cikgu Harun. 1. CIKGU HARUN . Pada ketika inilah kita boleh membuat tanggapan apakah yang akan berlaku selepas itu.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. Peleraian boleh menjadi penghujung cerita. menggembirakan atau memerlukan penonton atau pembaca membuat tanggapan sendiri. iii. Cikgu Harun mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad dan mendapati ibunya sudah uzur dan Ahmad bekerja sebagai pemetik cili untuk menampung kehidupan keluarga. iii. dalam cerpen Kasut Kelopak Pisang :i. Cikgu Harun sedar bahawa hadiah itu diberikan oleh Ahmad dengan hati yang ikhlas sebagaimana ditulis dalam surat yang disertai bersama bungkusan kasut itu. Cikgu Harun membuat keputusan untuk membelikannya sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang pakaian sekolah baharu serta mengarahkan Ahmad supaya kembali ke sekolah. Peleraian merupakan penamat sesebuah plot cerita. samada peleraian yang menyedihkan. Cikgu Harun sudah bersara tetapi jasanya tetap dikenang oleh Ahmad. yakni tidak mampu membeli kasut sekolah sebagaimana yang diarahkan oleh Cikgu Harun. iii.

murid-murid melakukan aktiviti sukan dan bersenam kecuali Ahmad. Padang sekolah . Kawasan pedalaman . Ibu Ahmad tidak bekerja lagi kerana sudah uzur. Dia terpaksa mengambil upah memetik cili hanya untuk mengumpulkan wang demi membeli kasut sekolah lantaran ibunya yang tua dan uzur. 26 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. ibu Ahmad amat menghormati tetamu kerana menjemput Cikgu Harun masuk ke rumah sementara menunggu Ahmad pulang ke rumah. Ahmad akhirnya menjadi seorang yang berjawatan tinggi di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka di bandar masih mengingati jasa gurunya dengan menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut pada Hari Guru. Selain itu. kawasan pedalaman. Latar Tempat ii. Cikgu Harun juga bertanya kepada pelajar-pelajarnya tentang sebab Ahmad tidak hadir ke sekolah.Cikgu Harun menerima bungkusan kasut baharu di rumahnya. 1. Di situlah juga Ahmad didenda memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. AHMAD Ahmad merupakan seorang murid miskin yang tinggal di hujung kampung. Cikgu Harun.6 i. 1. iii. Oleh sebab itu.Di kawasan padang. iii. LATAR Rumah Cikgu Harun di bandar . Ahmad tidak pernah ponteng sekolah malah sentiasa mengikut arahan gurunya. iv. Walaupun miskin harta. Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili demi menampung perbelanjaan keluarga di samping membeli kasut sekolah. dia tetap menurut perintah tersebut.Cikgu Harun pernah bekerja sebagai guru di kawasan pedalaman lebih tiga puluh tahun yang lalu. Dia tinggal bersama anaknya.Cikgu Harun pernah menegur Ahmad kerana tidak berkasut ke sekolah.5. IBU AHMAD Ibu Ahmad seorang wanita separuh umur yang sudah uzur. Walaupun Cikgu Harun mengarahkannya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Ahmad di sebuah pondok usang di hujung kampung. Bilik darjah .

Cikgu Harun sudah bersara dan tinggal di bandar pada zaman moden ini. . Pekan . Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Selepas sekolah tamat / tengah hari . Tempoh seminggu .Ahmad dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut sekolah dan tidak membawa pakaian sukan untuk aktiviti pendidikan jasmani di padang. 27 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Selain itu. 2. Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu dan kawannya memberitahu Cikgu Harun bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. Latar Masa i. vii.Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah. vii.Cikgu Harun mendapat hadiah berjenama mahal daripada muridnya setiap sambutan Hari Guru. Rumah Ahmad .Ahmad bekerja sebagai pemetik cili di kebun sayur untuk menampung perbelanjaan keluarga. 30 tahun yang lalu . Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mengetawakannya.Ahmad yang malu selepas didenda memakai kasut kelopak jantung telah lari ke rumah.Selepas didenda oleh Cikgu Harun. Zaman moden . ii. iv. Kebun sayur .Cikgu harun pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui sebab dia mahu berhenti sekolah.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU v. Suatu petang selepas seminggu Ahmad tidak hadir ke sekolah.Cikgu Harun pergi ke pekan untuk membeli sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang uniform sekolah baharu kepada Ahmad supaya dia dapat ke sekolah semula. vi. Ahmad berasa malu dan sedih. iii. 16 Mei . Waktu pagi tiga minggu selepas sekolah dibuka .Cikgu Harun pergi ke rumah Ahmad untuk menjenguknya dan mengenal pasti sebab dia tidak hadir ke sekolah. vi. v. Ahmad sudah menjadi pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka.

Masyarakat pelajar Bukti: Ahmad merupakan pelajar sekolah yang belajar dalam tahun tiga di kawasan pedalaman. antalogi Kasut Kelopak Jantung ini sarat dengan nilai murni yang boleh dipraktikkan di kalangan masyarakat hari ini yang semakin tandus dengan nilai-nilai baik terutama nilai hormat menghormati dan nilai mengenang jasa baik orang lain.7 Sudut Pandangan Pada pandangan saya. Antara nilai murni yang dapat kita lihat dalam antologi Kasut Kelopak Jantung ini ialah nilai :i. Setiap kali sambutan Hari Guru. c. Masyarakat miskin Bukti: Ahmad dan ibunya tinggal di sebuah pondok kecil kerana hidup dalam kesederhaan. d. Menghormati orang yang lebih tua Pengajaran : Kita mestilah menghormati orang yang lebih tua dan yang lebih berpengalaman daripada kita. Dia dan ibunya tinggal di sebuah pondok di hujung kampung 1.5. Bukti: Ahmad amat menghormati Cikgu Harun dan tidak pernah mengingkari arahannya. Dia pernah dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut ke sekolah dan tidak membawa pakaian sukan. b. Lagipun. dia akan menghantar bungkusan berisi kasut berjenama mahal untuk dihadiahkan kepada Cikgu Harun.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Latar Masyarakat a. 28 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili dalam usia yang muda. Masyarakat guru Bukti: Cikgu Harun yang sudah bersara mengingati peritiwa yang berlaku lebih 30 tahun yang lalu. Masyarakat yang tabah menghadapi kemiskinan Bukti: keluarga Ahmad tabah menghadapi kemiskinan hidup. Masyarakat yang mengenang jasa guru Bukti: Ahmad seorang murid yang amat mengenang jasa Cikgu Harun. e. Hal ini membuktikan bahawa dia amat menghargai jasa gurunya walaupun sudah berjaya dalam kehidupan.

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. Ketabahan Pengajaran :Kita mestilah tabah menghadapi cabaran dalam kehidupan demi mematangkan diri. Ahmad ikhlas memberikannya hadiah berupa sepasang kasut berjenama demi menghargai jasa gurunya. Bukti: Cikgu Harun tahu bahawa anak muridnya. Bertanggungjawab Pengajaran :Kita mestilah memikul tugasan yang diberikan dengan penuh bertanggungjawab. 29 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Kesabaran Pengajaran : Kita mestilah sabar menghadapi segala masalah dalam kehidupan. Ahmad yang tidak membawa kasut dan pakaian sukan. v. Bukti: Cikgu Harun seorang guru yang bertanggungjawab kerana dia memastikan semua anak muridnya memakai pakaian sekolah yang sesuai untuk menjalankan aktiviti bersenam di padang. Kegigihan Pengajaran : Kita mestilah gigih belajar supaya menjadi manusia yang berjaya. Bukti: Ahmad dan ibunya tabah menghadapi kemiskinan dan dia sanggup mengambil keputusan untuk berhenti sekolah demi bekerja memetik cili untuk menampung perbelanjaan keluarga. Bukti: Cikgu Harun sedar bahawa dendanya agak keterlaluan dan dia tersentuh dengan keputusan Ahmad yang mahu berhenti sekolah kerana tidak mampu membeli kasut sekolah. Keikhlasan Pengajaran : Kita mestilah ikhlas semasa memberikan hadiah kepada seseorang. Bukti: Cikgu Harun sabar menghadapi masalah anak muridnya. Keinsafan Pengajaran : Kita mestilah sedar akan kesilapan yang kita lakukan supaya tidak mengulanginya. vii. iii. iv. Bukti: Ahmad gigih belajar tidak pernah ponteng sekolah walaupun miskin sehingga berjaya menjadi seorang pengurus besar syarikat kasut berjenama. vi.

Bukti: Ahmad belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya menjawat jawatan tinggi dalam sebuah syarikat kasut berjenama.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU viii.Aspek yang menjadi focus stail dan gaya bahasa merupakan satu keistimewaan dalam cerpen ini. Baik hati Pengajaran : Kita mestilah menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang memerlukannya mengikut kemampuan kita demi mengurangkan beban mereka. penyusunan ayat. Kesungguhan Pengajaran : Kita mestilah belajar bersungguh-sungguh demi mengubah kehidupan keluarga yang miskin. yang pernah didendanya satu ketika dahulu tersebut. ix. Bukti: Cikgu Harun membelikan Ahmad sepasang kasut sekolah dan sepasang uniform sekolah 1.Kehidupan orang Melayu yang dipenuhi dengan penggunaan bahasa yang puitis .Unsur 30 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 telah mengingatkan Cikgu Harun siapakah pemberi hadiah .Latar ialah segala unsur atau aspek yang mengiringi dan mendampingi perkembangan sesebuah tema dan persoalan yang menjadi pokok pemikiran pengarang. Untuk memperindahkan sesuatu teks sastera. teks tersebut juga hendaklah disertai dengan latar atau setting.Ingatan Cikgu Harun terhadap seorang muridnya yang miskin . dan sebagainya.5.8 Gaya Bahasa Penyusunan cerpen ini telah disusun dengan begitu indah dengan permulaan cerita dengan dimulakan oleh Cikgu Harun yang menerima hadiah dari seseorang tanpa diketahuinya siapakah orang itu. Gaya bahasa dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung dapat kita lihat dari segi pemilihan kata. Di sini jelas kepada kita bahawa nilai dan sikap tegas Cikgu Harun satu ketika dahulu telah membuahkan kejayaan kepada anak muridnya. Kesungguhan Cikgu Harun untuk membantu anak murid tersebut telah menjadi semangat kepada anak murid untuk meraih kejayaan di masa hadapan. indah dan menarik menguatkan lagi unsur-unsur intrinsik dalam cerpen ini.(hal 82)Penggunaan peribahasa lurus bendul menunjukkan sifat moral atau sifat yang baik seorang murid terhadap gurunya yang bersifat jujur dalam semua keadaan. Dalam pernyataan Kadang-kadang Ahmad dilihatnya seperti lurus bendul.

Perjalanan untuk mencapai kemajuan sehingga kini bukanlah berlangsung secara licin. penghasilan teori moral yang digunakan dalam mengkritik cerpen ini yang mana jelas keprihatinan Cikgu Harun untuk membantu anak muridnya Ahmad setelah melihat kemiskinan hidup Ahmad . tetapi penuh ranjau dan onak yang mencabar kegigihan tokoh-tokoh penjuang bahasa dan sastera Negara kita. di padang sekolah Ahmad dan di rumah Ahmad sendiri.Watak utama yang hidup di kampung hidup dalam kesusahan namun mempunyai keperibadian moral yang amat tinggi.Latar masyarakat terdiri daripada mereka yang hidup di kampung. ideology dan agama menjadi perkara utama dalam kritikan moral dalam sesebuah teks sastera. budaya dan masa. Hasilnya kini. 31 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . para pelajar kita dapat melihat khazanah sastera yang begitu indah sehingga dapat dijadikan teks untuk mereka belajar. bertanggungjawab dan seorang yang gigih berusaha.Bantuan yang dihulurkan oleh Cikgu Harun kepada Ahmad dapat menyedarkan kepada kita sebagai pembaca teori moral juga dapat disalurkan dengan baik dalam karya sastera. cara hidup watak . Latar tempat dalam cerpen yang dikaji ialah di dalam kelas darjah tiga iaitu kelas Ahmad .Unsur humanisme. Refleksi psikologi yang menyentuh dan meninggalkan kesan kepada pembaca atau penonton yang mengamati sesebuah karya menunjukkan ukuran dan kesan pengaruh sesebuah karya itu terhadap khalayak.Latar masa pula ialah peristiwa 30 puluh tahun yang lalu.Watak diceritakan dengan nilai moral yang baik seperti patuh.Begitulah . Penutup Demikianlah gambaran tentang bagaimana sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan kesusasteraan moden Negara kita.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dalam latar ialah tempat. mengkaji dan mendalami keindahan sastera yang kita warisi dari generasi ke generasi.

Dewan Bahasa dan Pustaka.Antologi Kasut Kelopak Jantung & Novel Istana Menanti.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU RUJUKAN A.Shah Alam:Malindo Printers Sdn Bhd 32 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Othman Kelantan. Kementerian Pendidikan Malaysia.1995.1988.1999.100 tahun Pergerakan Bahasa dan Sastera Melayu 1888-1988.Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih.Membesar Bersama Kesusasteraan. Selangor Darul Ehsan Hashim Awang.HBML 4203 Kesusasteraan Melayu .Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Masri Karjah. Kuala Lumpur Dr Harun Jaafat.Open University Malaysia.Kritikan Estetik Sastera.2009.1995.Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd Shamsuddin Jaafar.2010. 1986.Dewan Bahasa dan Pustaka Teuku Iskandar.Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd Sahlan Mohd Saman.Kritikan Kesusasteraan – Teori dan Penulisan. Kuala Lumpur. S.2000.Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad. Mustafa Mohd Isa.Dewan Bahasa dan Pustaka.Sastera Bandingan Konsep Teori dan Amalan.Oxford Fajar Sdn Bhd.Wahab Ali.

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 33 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful