You are on page 1of 924

ORIGENIS HEXAPLORUM

<)l/AE SUPERSUNT;
SIVK

VETERUM INTERPRETUM GRAECORUM


IN TOTUM VETUS TESTAMENTUM

FRAGMENTA.

POST FLAMINIUM NOBILIUM, DRUSIUM, ET MONTEFALCONIUM,

ADHIBITA ETIAM VERSIONE SYRO-HEXAPLARI,

CONCINNAVIT, EMENDAVIT, ET MULTIS PARTIBUS AUXIT

FRIDERICUS FIELD, AA.M.


COM.EGII 83. THIK. CANTAB. OLIM SOCIUS.

TOMUS I.

PROLEGOMENA.
GENESIS — ESTHER.

OXONII:
E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO.
M DCCC LXXV.
BS
'
763
07
1N MEMORIAM

FRANCISCI MARTIN AA.M.


COLLEGII S3. TRIN. APUD CANTAB. VICE-MAGISTRI

VIRI INTEGERRIMI SANCTISSIMI PIISSIMI

INGENII ERUDITIONISQUE DOTIBUS ORNATISSIMI

MIHI CONJUNCTISSIMI

INCEPTORUMQUE MEORUM FAUTORIS STUDIOSISSIMI

QUI OBITT DIE XX MAII A. D. MDCCCLXVIII

AETATIS SUAE LXVII

IN PACE.

MULTI8 ILLE BON18 FLEBILIS OCCIDIT


XM.I.I FLEBILIOR yVAM MIUI.

KKCXOX

TOM. I.
IN HONOBEM

ANTONII MARIAE CERIANI


COLLEGII BIBLIOTHECAE AMBROSIANAE DOCTOBIS

HEXABLOBUM MEOEUM

AB INCUNABULIS USQUE AD CONSUMMATIONEM EOBUM

ADJUTOEIS INDEFATIGABILIS

QUEM IN STUDIIS SYBIACIS EXCOLENDIS ET PEOMOVENDIS

PEIMABIUM LOCUM OBTINUISSE

DOCTI OMNES UNO OBE CONSENTIUNT

CUIQUE IN SPAETA QUAM SOETITUS SIT EXOENANDA

VITAE LONGITUDINEM HONOBIS AMPLITUDINEM

PEOSPEEA OMNIA

AUGUEOE ET DEPEECOE.

F. F.
PRAEFATIO.

(jBIGENIS HEXAPLOKUM deperditorum fragmentis disjectis conquirendis et edendis


primus operam navavit Petbus Morinus Parisinus in annotationibus ad Biblia Graeca ex
auctoritate Sixti V P. M. Bomae cusa anno 1587; qui in epistola ad Silvium Antonianum de
"
suis in editione paranda partibus haec scribit : Mihi uni data est provincia commentariorum
in V. T. Vaticanorum, quae Catenae dicuntur, evolvendorum ac perlegendorum, ut ex iis

varias lectiones variasque interpretationes Aquilae, Symmachi et Theodotionis, Quintae prae-


terea ac Sextae editionis, exciperem et in annotationes transferrem, quas itidem scribendas

susceperam." Cum vero anno sequenti ex eadem auctoritate Flamintus Nobilius Biblia

Graeca Sixtina cum Morini annotationibus Latine reddita Bomae ediderit, contigit ut com-
muni opinione Nobilio tribueretur quae proprie Morini commendatio sit ; qui error adeo inve-
1
teravit, ut nobis quoque in opere inscribendo ei non obsistendum esse videretur.

Post Morinum idem opus suscepit Joannes Dbusius in libro post obitum ejus edito, cui
titulus Veterum Interpretum Graecorum in totum V. T. Fragmenta, collecta, versa et
: notis

illustrata a Johanne Drusio, Linguae Sanctae in illustrium Frisiae Ordinum Academia, dum
viveret, Professore, Fragmentis praemissae sunt duae Auctoris epistolae,
Arnhem. 1622.

quarum prima de Aquila, Symmacho et Theodotione, altera de Quinta et Sexta editione agit.
Lectionibus trium interpretum a Morino collectis Drusius vix hilum addidit; sed eas

interpretatione Latina, aliorum locorum collatione, et doctis annotationibus non mediocriter


illustravit,

1
Montefalconius in Monito ad Proverbia notat, multo Cod. 248 (qui est Vat. 346) BodleianiB, perspectum est,

majorem in Proverbia lectionum silvam a Morino col- Morini lectionea in Proverbia omnes ex hoc uno codice
iectam esse quam in celeros libros, quia videlicetpraestan- (qui etiam in mendo /irrayunjo^r Cap. xxiii. 10 cum Ed.
tiores codices in hanc Scripturae partem, quam in ceteras, Eom. couclnit) derivatas fuisse.
Romae suppetebant. Nobis vero, evolutis collationibus
iv PBAEFATIO.
Vetus Testamentum ex versione LXX interpretum secundum exemplar Vaticanum Romae

editum, una cum Scholiis ejusdem editionis, variis MSS. codicum veterumque exemplarium

lectionibus, necnon Fragmentis versionum Aquilae, Symmachi et Theodotionis edidit Lam-


bertus Bos Franequerae, 1709. Praeter Morini collectionem Bosius alia trium interpretum

fragmenta ex Notis Patricii Junii in Polyglottis Waltoni, ex editione Francofurti 1597, ex


Drusio, et ex Cardinalis Barberini Codice in Prophetas, margini suo allevisse profitetur.

Quod vero ad lectiones Francofurtenses attinet, eas non genuinas esse, sed Hieronyrni Latinas
Graece redditas in Monito ad Jesaiam p. 430 probavimus.
Ne in accessionibus minoris momenti immoremur, aedificio, cujus fundamenta ab editore
Romano jacta sunt, fastigium imposuit D. Bernardus de Montfaucon, Monachus Bene-
dictinus e Congregatione S. Mauri, qui Origenis Hexaplorum quae supersunt, multis partibus
auctiora quam a Flaminio Nobilio et Joanne Drusio edita fuerint duobis tomis formae
maximae Primo volumini praemissa sunt Praeliminaria in Hexapla
edidit Parisiis, 17 13.

Origenis, Opuscula quaedam Origenis et Epiphanii inedita, et Testimonia Auctorum secun- ;

dum vero ad calcem habet Lexica ad Hexapla Hebraicum et Graecum, quorum posterius ab
Abr. Trommio in Concordantiis Graecis ad V. T. repetitum est. Codices et omnis generis

subsidia, quibus usus est Montefalconius, in Monitis ad singulos S. Scripturae libros recen-
suimus. Opus, etsi nequaquam omnibus numeris absolutum, laboriosissimum tamen et utilis-

simum, per saeculum et dimidium in hac eruditionis biblicae provincia sine rivali primatum
tenuit. Certe famam ejus non obscuravit repetitio ejus a Carolo Friderico Bahrdt, anno

1769 et sequenti Lipsiae et Lubeciae publici juris facta.

Bahrdtio, ut ipse profitetur, in primis propositum fuit, ut immortalis Montefalconii

operis editionem, quae nullum emptorem pretio suo deterreret, pararet. Hoc consilio textum
Hebraicum, quandocunque solito prolixior esset, decurtavit; verba Hebraica literis Graecis

adscripta plurima ejecit; versionem Latinam, cui antecessor ejus dimidium fere cujusque

paginae assignaverat, omisit; Montefalconii notas maximam partem neglexit, etiam eas quae
unde sumpta sit lectio
quaeque describunt; ceteras omnino suas fecit et cum suis permiscuit,

quia ejus rei nihil lectoris intererat. Vitia prioris editionis typographica innumera correxisse
vereor ne nimis temere professus sit; quod vero ad augenda Hexapla attinet, si excipias
lectiones Codicis Pentateuchi
Lipsiensis a Jo. Frid. Fischero anno 1767 editi, nihil omnino
effecit. Lexica nova ad usum operis sui necessaria, si viris doctis labores suos non displicuisse
intellexerit, paraturum se pollicitus est; quae tamen, viris doctis, ut videtur, non faventibus,
lucem non viderunt.
Annis recentibus novam Hexaplorum editionem vehementer
exoptaverunt VV.DD., e
quibus unius tantum et alterius verba proferemus. Sic igitur J. G. Eichhornius, de Monte-
falconii Hexaplis judiciuin ferens: "Dolendum est quod doctus Benedictinus eruditione
PEAEFATIO. v

Hebraea, acumine critico, interdum etiam communi diligentia et accuratione adeo destitutus
sit, ut ne Drusii quidem fragmenta satis exacte exscripserit. Ad summam, Hexaplaejus pro
bono collectaneorum thesauro habenda sunt. Ad haec elaboranda et augenda jampridem a

Semlero, Scharfenbergio, Doederleinio, Matthaeio, Schleusnero, Spohnio, singularibus opusculis

auspicatum est; quorum vestigiis si ab aliis insistetur, Hexaplorum editio fidelior et Criticis

utilior cito sperari potest. Equidem a codicibus LXX interpretum MSS. et versione Syro-
2
hexaplari plurimum adjumenti exspecto." In eandem sententiam breviter sed magno cum
"
pondere Constantinus Tischendorfius :
Magnopere optandum est ut, quibus antehac
Morinus, Drusius, Montefalconius, Bahrdtius, Schleusnerus aliique de sacris literis promeruere,
studia colligendorum omnium eorum, quae ex opere Origenis passim etiamnum supersunt,
3
repetantur promoveanturque."

Nunc quid in nostro opere, L. B., ut votis eruditorum hominum pro virili satisfaciamus,

praestiterimus, paucis accipe. E


duobus reliquiarum hexaplarium fontibus ab Eichhornio

sagaciter detectis, omnia fere nostra hausimus. Lectiones trium interpretum ab Holmesio et

Parsonsio ad calcem cujusque libri e codicibus suis excerptas sedulo exscripsimus ; primum,

scilicet a Jobo (a quo initium fecimus) ad Danielem, ex edito eorum magno opere; mox, cum
ad XII Prophetas ventum est, ex ipsis collationibus manuscriptis, quas domi habere per
favorem Curatorum Bibliothecae Bodleianae nobis contigit. Finito autem opere, ne pars prior
a Jobo ad Danielem eodem beneficio destitueretur, e schedis Bodleianis magnam bonarum
lectionum segetem, a duumviris illis immerito praeteritarum, in Auctarium ad id factum
recondidimus. Porro multas alias lectiones anonymas in apparatu eorum subtextuali latentes
in lucem protraximus; quarum aliae ad alias versiones pertinent, aliae ad eam recensionem

quam probabilibus argumentis Luciano Martyri vindicavimus. Transeamus ad alterum


fontem, versionem scilicet Pauli Telensis Syro-hexaplarem, partim ineditam, partim ex apo-

grapho parum fideli editam ;


in qua tractanda magnis difficultatibus pressi fuit-semus, ni Vir

egregius Antonius Maria Ceriani, Collegii Bibliothecae Ambrosianae Doctor, viam salutis

nobis aperuisset. Praeterea ad libros Levitici * et I et II Regum, deperdita versione Syro-

hexaplari, ex Bar Hebraei Horreo Mysteriorum hactenus inedito, opem nobis ferente Doctore

Gulielmo Wright, Linguae Arabicae apud Cantabrigienses Professore, paucas, sed bonae
frugis, trium interpretum lectiones lucrati sumus.
His summatim expositis, ne eadem bis
dicendo molesti simus, Lectorem ad Monita cuique Hbro praemissa ablegamus. Unum restat,

idque jucundissimum, ut nomina eorum, qui nobis in labore nostro decennali exantlando vocati

1
Eichhorn. G.) Einleitung in das A. T. T. I, p. 370 ed. 3
(J.
tiae s
Tischendorf. Prolegam. in V. T.juxta
. LXX
Interpretes, p. lv ed. 4^Lips. 1869.
*
Vid. Omissa nd calcem Auciarii.
vi PKAEFATIO.
et non vocati officia sua praestiterint, grate commemoremus. Hi autem sunt, praeter duos
modo memoratos, Robertus Lubbock Bensly, A.M., Academiae Cantabrigiensis Sub-biblio-
thecarius; Josephus Cozza, Monacbus Basilianus; Philippus Edvardus Pusey, A.M., ex
Aede Christi Oxonii; et Gulielmus Aldis Wright, A.M., e ColL SS. Trin. Cantabrigiae.

QUOD Germanis literatis moris est, ut ad summos in philosophia honores rite capessendos

vitae et studiorum rationes reddant, id mihi semper visum est senescenti quam adolescenti

aetati, et absoluto quam vixdum inchoato curriculo magis consentaneum esse. Cum igitur,
Deo favente, ad finem ultimi mei laboris literarii tanquam ex longa navigatione in portum
pervenerim, peto indulgentiam tuam, L. B., dum quid in vita ultra communem terminum
producta peregerim, et quibus studiorum inceptorumque meorum auctoribus et fautoribus,

breviter expono.

Natus sum Londini anno MDCCCI mensis Julii die XX in vico cui nomen a Nova Porta,
in quo pater meus Henricus Field, et ante eum pater ejus, et post eum frater meus natu
maximus per longam annorum seriem medicam artem exercuerunt. Avus meus Joannes
Field uxorem duxit Annam filiam Thomae Cromwell, negotiatoris Londinensis, viri humili

patrem habuerit Henricum Cromwell, Majorem


conditione, sed stirpe illustri, quippe qui

(qui dicitur) in exercitu Reginae Annae; avum autem Henricum Cromwell, Hiberniae
Dominum deputatum, filium natu minorem OLIVEPJI CROMWELL, Reipublicae Angliae,
Scotiae et Hiberniae Protectoris. Sed stemmatum
Redeo ad patrem meum, virum
satis.

strenuissimum, integerrimum, piissimum, cujus memoriam nunquam eo quo par est amore et
veneratione prosequi potero. Is, dum sextum annum agebam, cooptatus est in medicum

Orphanotrophei Christi a Rege Edvardo VI fundati, quo eventu patuit mihi aditus gratuitus
ad scholas dicti Orphanotrophei grammaticas, primum sub disciplina viri
optimi et amabi-
lissimi, Lancelotti Pepys Stephens, A.M., scholae inferioris magistri; donec, aetate paulo
provectior, transii in scholam superiorem ab Arthuro Gulielmo Trollope, S.T.P., tunc

temporis gubernatam, quo praeceptore, nulli coaetaneorum suorum secundo, a pueritia usque
ad annum aetatis
duodevigesimum literis Latinis, Graecis, Hebraeis sedulo imbutus sum.
E schola egressum anno MDCCCXIX excepit me Collegium SS. Trinitatis apud Canta-
brigienses, cujus post sex menses Discipulus factus sum. Tutores habui in disciplinis mathe-
maticis Joannem Brown, A.M., et Gulielmum Whewell, A.M.; in eruditione autem classica
(quae dicitur) JacobuM Henricum Monk, S.T.B., Graecarum literarum Professorem Regium;
PRAEFATIO. vii

quorum praelectiones diligenter attendens, privato tutore facile carere potui. FJlapso triennio

(cujus disciplinae quotidianae jucundissiraam memoriam recolo) anni MDCCCXXIII inense

Januario in gradum Baccalaurei Artium admissus sum, quo tempore in tripode (quem vocant)

mathematico primae classis decimum locum obtinui. Ejusdem anni mense Martio numisma
aureum a Cancellario Universitatis pro profectu in studiis classicis quotannis propositum

reportavi. Vix bimestri spatio elapso, tertium in arenam descendi, et exhibitione a Roberto

Tyrwhitt, A.M., ad eruditionem Hebraeam promovendam instituta dignatus sum. Proximo


anno, Octobris die primo, culmine votorum meorum potitus sum, in Sociorum celeberrimi
Collegii ordinem post examinationem habitam cooptatus. Collegas honoris babui tres :

Thomam Babington Macaulay, Poetam, Oratorem, Historicum; HeNricUM MaLden, in

Collegio Universitatis Londini Graecarum literarum Professorem ; et Georgium Biddell


Airy, Astronomum Regium. Anno MDCCCXXVIII a Joanne Kaye, S.T.P., Episcopo Lin-

colniensi, sacris ordinibus obligatus sum. Ex eo tempore S. Scripturae et Patrum Ecclesiae

studio me addixi, nullo tamen publice edito fructu, donec anno MDCCCXXXIX S. Joannis

Chrysostomi Homilias in Matthaeum ad fidem codicum MSS. et versionum emendatas et

annotationibus illustratas non modico sudore ac sumptu evulgavi. Non multo post almae
matri meae valedixi, et curam pastoralem Saxhamiae Magnae in agro Suflblciensi per tres
annos administravi. Anno MDCCCXLII beneficium ecclesiasticum Reephamiae cum Ker-
distone in agro Norfolciensi, cujus collatio ad Collegium SS. Trinitatis pertinet, jure successionis

mihi obtigit. In hoc viculo amoenissimo annos unum et viginti non inutiliter consumpsi,

partim in cura animarum non ita multarum mihi commissarum, partim in studiis eis sectandis,

quae gloriam Dei adjumento esse possent. Ne longior fiam, per


illustrare, et Ecclesiae ejus

id tempus Chrysostomi, deliciarum mearum, Homiliarum in Divi Pauli Epistolas novam

recensionem, septem voluminibus inclusam, in gratiam Bibliothecae Patrum Ecclesiae a pres-

quibusdam Oxoniensibus inceptae edidi. Praeterea, rogatu venerabilis Societatis de


byteris
Promovenda Doctrina Christiana, Veteris Testamenti juxta LXX interpretes recensionem
Grabianam denuo recognovi; cujus operis, quamvis ad aliorum modulum et praescriptum con-
formati, merita qualiacunque candide agnovit Tischendorfius in Prolegomenis ad V. T.juxta
LXX interpretes, Lipsiae, 1869, quartum editis. Vixdum hoc pensum finieram, cum in

mentem mihi venit cogitatio operis, quod ad priora illa quasi cumulus accederet, hoc est,

Orkjenis Hexaplorum novae et quae nostri saeculi quod tamen


votis satisfacef et editionis ;

ut ad felicem exitum perducerem, quantulum mihi restaret tam vitae quam vigoris in hunc
unum laborem impendendum esse sensi. Resignato igitur beneficio meo, e cujus amplis
reditibus jam omnibus bonis affluebam, anno MDCCCLXIII Norvicum me contuli, unde anno

sequenti, prolusionis gratia, Otium meum Norvicense, sive Tentamen de Reliquiis Aquilae,
Symmachi et Theodotionis e lingua Syriaca in Graecam convertendis, emisi. In animo
viii PKAEFATIO.
habebam librum per subscriptiones (quas vocant) publicare, sed in hac bonarum literarum
despicientia res tam male mihi successit, ut spem omnem operis edendi abjecissem,
nisi perop-

portune Delegati Preli Oxoniensis Academici, interveniente Roberto Scott, S. T.P., Collegii
Balliolensis Magistro, omnem novae editionis impensam in se suscepissent ; quibus pro sua
in me, exterae Academiae alumnum, benevolentia gratias quam maximas ago.

Quod superest quam brevissime potero conficiam. Fidem catholicam, ab Ecclesia Angli-
cana reformata expositam, firmiter teneo. Errores ac novitates, qui in tot annorum decursu

alter alteri supervenerint, sive Evangelicalium (qui nominantur), sive Rationalistarum, sive

(quod novissimum ulcus est) Bitualistarum et Papizantium, praeveniente Dei gratia fehciter
evasi. Jus fasque tum in privatis tum in publicis rebus impense amavi; injurias et aggres-

siones, sive regum delirantium, sive plebeculae tyrannidem affectantis, immitigabili odio ac
detestatione prosecutus sum. Vitam umbratilem et otiosam semper sectatus sum, non ut

desidiae indulgerem, sed ut iis negotiis, in quibus me aliquid proficere posse senserim,
vacarem. Per quadraginta annos in bonis hteris excolendis, praecipue eis quae ad
fere

Verbi Divini illustrationem pertinent, sine patrocinio, sine emolumento, sine honore desudavi.
Nunc senio confectus, et rude donatus, nihil antiquius habeo quam ut juniores competen-

tioresque in eodem campo decurrentes, dum vivo et valeo, consihis, adhortationibus,


facultatibus adjuvem.

Scribebam Norvici die XVI Septembris, A. D. MDCCCLXXIV.


PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.

CAPUT I.

De HeXAPLORTJM VARIIS NOMINIBU8.

Origenis opus elaboratissimum, quodque ad Sacri Codicis intelligentiam maximum


momentum babet, sub generali Hexaplorum nomine omnibus, qui vel primis scientiae
biblicae elementis imbuti sint, familiariter notum est. Nomen ipsum cum cognatis ejus,
Tetrapla, Octapla apud Origenem, Eusebium, Epipbanium et Hieronymum (e quorum
etc.,

scriptis ipsius operis descriptio in primis petenda est) plurali forma gaudet, Ta l£an\a, Ta
reTpanXa apud recentiores autem aeque communis est singularis numerus, Td i£aw\ovv, Tb
;

T€Tpan\o€v. Cum vero sextuplex vel quadruplex S. Scripturae textus qui in eo compre-
hendatur, per paginas sive columnas (o-eX^as) parallelas (quae dicuntur) legentium oculis
subjiciatur, inde factum est quod aliud nomen, Td i£ao-€\i8ov, T6 T€Tpao-i\iSov, operi Origeniano
1
inditum sit.

Fraeter Hexapla proprie sic dicta, Origenem aba volumina sub Tetraplorum appellatione
concinnasse inter veteres scriptores convenit. Haec autem quatuor versiones Graecas, Aquilae V
Symmachi, LXX interpretum et Theodotionis, ordine quo nominavimus dispositaa,
videlicet,

complexa esse certum indubitatumque est. De Hexaplorum vero compositione paulo obscu-
rior est quaestio. Generalior et (ut nostra fert sententia) longe probabilior opinio est, Hexapla
ita nuncupata esse, quia praeter quatuor dictas versiones, duas ahas columellas, quae texturn

Hebraeum literis Hebraicis et Graecis descriptum continerent, ceteris praepositas exhibebant.


Ad hanc conclusionem (quae Salmasii, 2 Fetavii, 8 Huetii, 4 Hodii, 5 Montefalconii, 8 aliorum assen-
sionem nacta est) extra omnem dubitationem ponendam sufficere posse videatur Epiphanii
* j
v
1 '
Hexaplarium codicum in contradistinctionem, exem- sionis Syro-hexaplaris inditum. De Hellenistica,
3 *
plaria quae unicam t£>v O' editionem continebant dirXS p. 159. Animade. ad Epiplum. p. 404. Ori-
6
nominabautur, ut videre est in Hexaplis nostris ad 3 Reg. genianorum Lib. III, Cap. II, § 4. De Bibliorum
*
vii. 13. xii. 22. Hinc quoque versioni Syriacae vulgari Textibus, p. 595. Praeliminaria in Uex. Oriij.
nomen PeschitO (l^. .
%°i, &n\ouc) npos aVTi5tao-ro\r)V ver- p. 8.
X TOM. I. C
x PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.
testimonium evidentissimum, dignum quod hic integrum exscribatur. 'EvrvyxdvovTes ydp toTs
/

e£an\oTs rj oKTan\oTs' Terpan\a ydp elat to. 'E\\r\viKd, orav ai tov AKv\a Kal Xvftftdxov Kal tcov o/3

Kal QeoSoTicovos epfirjveTat avvTeTayfiivat coat' tS>v Teaadpcov Se tovtcov creXiSwv TaTs Svo-l rats 'E(3patKaTs

Se Kal nefimrf Kal eKTri epftr\veia avvacpdcoatv, aKo\ovdcos tovtois


avva<p6eio-5>v egan\d Ka\eTrar edv r) r)

6KTarr\S. Ka\e?Tai.
7
Ex sua hausit Auctor Epistolae versioni
Epiphanio, ut conjicere licet,
"
Harethi Arabicae praepositae, qui de Origenis Octaplis haec habet Horum primus ordo :

continebat scripturam Hebraicam, sermone ac literis Hebraicis: secundus autem scripturam


Graecam, sermonem vero plane Hebraicum instar praecedentis, ut ita Graece ea legerent, qui
tertius versionem Aquilae, cui signum Alpha
scripturam Hebraicam nequaquam callerent :

Graecum, primum scilicet nominis ejus literam apposuit quartus versionem Symmachi, quam :

apposita prima nominis ejus litera


2 notavit quintus versionem LXXII, quam literis Ain
:

et Beih numerum LXXII exprimentibus notavit : sextus versionem Theodotionis, quam litera

O prima nominis ejus litera notavit septimus interpretationem Hierichunte inventam, cujus
:

auctoris nomen cum lateret, litera He, signo numeri quinarii eam notavit octavus versionem :

Nicopoli inventam, cujus itidem auctor cum nomine notus non esset, Sexti notam ei indidit,
8
quam litera Vaw ejus numeri indicio signavit." Sed contra assurgit Valesius, qui ex loco
Eusebii Hist. Eccles. VI, 16 aperte convinci affirmat, Hexapla dicta esse eo quod sex inter-

pretationes Graecae in iis continerentur praeter Hebraicum


textum Hebraicis et Graecis literis
descriptum. Nam ut Tetrapla dicta sunt, quod quatuor versiones Graecas haberent, sic etiam

Hexapla appellata esse, quod sex versiones, Aquilae videlicet, et Symmachi, et LXXII inter-

pretum, et Theodotionis,
Quintam Sextam editionem complecterentur Hebraicum
denique et ;

autem textum, cum ipsum authenticum esset exemplar, in versiones non esse numerandum.
Locus Eusebii sic sonat Tavras Se drrdo-as (versiones Graecas sex, in Psalmis autem septem)
:

errl TavTov crwayaycov, Sie\cov Te irpbs kco\ov (h. e. per cola, seu membra sensum integrum absol-

ventia),
koX dvTiirapaBels d\\rj\ais fieTa Kal airrjs Trjs'E/3paicov o-qfieicocrecos (textu) rd tcov Xeyofievcov
et-anXcov dvTiypacpa KaTaXeXomev. Ubi tamen si sumatur (id quod negari non potest) Hexa-
plorum nomen improprie de totius operis corpore poni, cujus partes secundum numerum
versionum ad quemque librum adhibitarum nunc Hexapla, nunc Octapla, in Psahnis vero, si
Eusebio fides habenda est, etiam Enneapla, proprie nominari possint, nihil est in his verbis

quod Majoris certe difficultatis est alter Epiphanii in


priori nostrae suppositioni repugnet.
Panario locus, ubi de Hexaplorum compositione haec habet "06ev to npcoTov atnov enifieXcos :

ecf\i\oTifir)o-aTO crvvayayeTv tcov e| epp.r]veicov, 'AKv\a, "Evfifidxov, tcov re ofi' Kal QeoSoTicovos, nefOTTrjS Te

Kal eKTrjs eKSoo-ecos, fieTa TrapaBecrecos eKdcrTrjs \e>\ecos 'EfipaiKfjs, Kal avTcov 6/iov tS>v crToixeicov, eK nap-

a\\rj\ov Se dvTiKpvs Sevrepa cre\iSi XP (*'flet' 0S KaT a crvvOeariv, 'E/3pa'tKfj ftev Trj \e(-et, 'EWrjvtKco Se tco

ypdpftari, erepav irdXtv ireiroirjKe crvvdecriv, cbs etvat ftev TavTa Kal Ka\eTcrOat e£an\d enl Tds'E\\rjvtKds

epfirjveias Svo oftov napaOeaets, 'EfipatKrjs cpvcret fieTa arotxeicov, Kal 'EPpatKfjs St 'E\\r]vtKcov arotxeicov,
9
&ctt€ elvat ttjv ndaav naXatdv StaOrJKrjv St e>-an\cov Ka\ovp.evcov, Kat Std tSiv Svo 'E(3pai'Ka>v prjfiaTCOV.

7
Epiphan. De Mens. et Pond. 19 (Opp. T. II, p. 175). don, Oxford, 1779, pp. 12, 13.
'
Epiphan. Haeres.
1

White (Kev. Joseph), Letier to the Lord Bishop of Lon- LXIV, 3 (Opp. T. I, p. 526).
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. xi

Locus obscurus, et fortasse corruptus, non modo priori ejus et clariori ejusdem rei expositioni
repugnare, sed ne inter se quidem cohaerere videtur, siquidem idem Hexaplorum nomen nunc
de sex tantum columnis Graecis, nunc de iisdem et duabus Hebraeis conjunctim ponitur.
Sed ut manifestior evadat res, varias operis Origeniani formas nunc recensebimus.
Tetraplorum tum in scholiis tum apud scriptores ecclesiasticos frequens est mentio qui
1. ;

omnes summo consensu testantur, compositionem fuisse ab Hexaplis prorsus discretam, qua-
tuor versiones Graecas ceteris notiores complectentem. Textus autem LXXviralis Jobi,
Danielis et XII Prophetarum, prout in Tetraplorum columna tertia olim exstabat, in ver-
sione Syro-hexaplari adhuc exstante repraesentatur.
2. Pentapla semel tantum quod sciamus nominantur, videlicet in Codice Marchaliano ad

Jesai. iii. 24, ubi scholium habetur O/ y arixoi ot inroKdfKvoi ovk (kuvto iv tZ ir(vTao-(\iSm, ovSt
:

'Qpiyivrjs (grjyovfKvos tovtcov Si vera est codicis scriptura, et non potius legendum iv
(fivrjo-Or).

to} T(Tpao-(\i8a> (ut ad v. 25 Syro-hex. in marg. Ovk (k(ito iv t£ T(Tpao-(\iSm) per quinque:

columnas indicari non potest juxta Valesii hypothesin series 'A. 2. O^. 0. E', nam Quintae
editionis in Jesaia nec vola nec vestigium ;
sed potius 'EjSp. 'A. 2. O'. 9, ubi prima coluinna,
ut videtur, textum Hebraeum Graecis characteribus descriptum continebat; cujus rei exem-

plum habemus in Cod. Barb. ad Hos. xi. 1, ubi tamen non ir(vTan\S, sed i£air\a memo-
rantur.
3. Hexaplorum passim mentio fit, non solum in illis Bibliorum libris, in quibus Quintae
10
et Sextae editionis nullum indicium est, verum etiam in illis, in quibus quinque
11
aut sex 12
versiones Graecas ab Origene adhibitas esse exploratum est. In posteriore casu Hexaplorum
titulum generaliori sensu usurpari sumendum est.
4.
Heptaplorum nomen, Montefalconio et antecessoribus ejus inauditum, non reperitur
nisi in versione Syro-hexaplari ad 4 Reg. xvi. 2, et in subscriptione in fine ejusdem libri, ubi

diserte legitur : Jla -»a».? ^.t ©jo» JLs)^-sjj Uls-o ^jo,


h. e. ex libro Heptaplorum sive Septem
columnarum. Haec autem septima columna qualis sit, ex ipsa versione libri 4 Regum Syro-
hexaplari ostenditur, ubi praeter tres interpretes notiores lectiones Quintae editionis passim
in margine allegantur. Quinetiam ad Cap. vi. 5 E'. oiai fioi Kvpu, appingitur scholium Tb : :

icvpie to ivTavda ovrm (piperai iv ttj o-(\iSi rfj 'EBAOMHI, Kal irapa, tois dWois (pfirfv^vrats' iv Si

t£ 'Efipaiw, dSavi. At enim si Valesio credendum, versio Sexta non septimam, sed quintam

Hexaplorum columnam occupasse manifestum est.


5. Operis quod
Octaplorum titulo insignitum est, mentio fit in libro Jobi juxta ver-
13 14
sionem Syro-hexaplarem, necnon in scholiis Graecis ad librum Psalmorum, quibus in
notandum est Tetrapla et Octapla tantum poni, Hexaplis ne memoratis quidem (e. g. ad
Psal. lxxxvii. 43 : 'Ev t£ T(Tpao-(\iS<o ovtw iv S( t£ 0KTao-(\iSa>, 6\i/36vto>v
avTcov) nimirum quia ;

in Psalmis Hexapla et Octapla unum idemque opus.

10
Vid. Hex. ad 2 Eeg. xxiv. 9, 25. " Vid. Hex. ad Hex. ad Job. v. 23. vi. 28.
" Vid. Hex. ad Psal. lxxv. 1.
12
4 Reg. viii. 15. xi. 6. Vid. Hex. ad Psal. cxliiL 1. lxxxvi. 5. lxxxviii. 43. cxxxi. 4. cxxxvi. 1.

cxlv. 1. Hos. i. 8. vi. 4. Joel. i.


17. Mich. v. 3.
* Vid.
c 2
xii PROLEGOMENA IN HEXAPLA OMGENIS.
6. Nomen Enneaplorum nusquam reperitur, ne in Psalmis quidem, ubi Septimae edi-

tionis vestigia rariora nec ea indubitata, apparent. Sed de bac quaestione alio loco.

Cum
vero compertum sit, Origenem duo tantum opera, Tetrapla videlicet et Hexapla,
contexisse, hic non abs re erit quaestionem, quae in hac parte disputationis nostrae moveatur,
in examen vocare videlicet utrum Tetrapla an Hexapla Auctor prius ediderit.
;

Eusebius in loco Hist. Eccles. supra laudato post verba, ra tS>v Xeyop.eva>v egairXSv f)p.Tv

kuI ^Zvfifid^ov
(seorsim) Tr)v 'AkvXov QeoSoTicovos (kSoctiv
ISiois ko.1
dvTiypacpa KaTaXeXonrev, subjungit :

dfta tjj tS>v O' kv tois TerpanXois 'EniKATA2KEYA2AZ. E


quibus verbis necessaria, ut vide-
tur, conclusio oritur, editionem tetraplarem post hexaplarem ab Auctore confectam esse ; hanc
enim vim habet vocabulum emKaTao-Kevd£eiv, insuper, vel postea concinnare, cui contrarium
est vpoKaTao-Kevd^eiv. Nemini vero incredibile aut absurdum videbitur, Origenem cum animad-
vertisset Hexaplorum volumina nimio sumptu ac labore quorum usus
indigere, Tetrapla,
facilior esset,
demptis duabus Hebraeis editionibus, et Graecis minoris momenti versionibus,
elaborasse qui et hodiernis scriptoribus mos est, lucubrationes suas primum uberiores et
;

completiores emittere, postea vero in compendium redigere. Haec Valesii est sententia, cui
aliquatenus favere videntur subscriptiones in fine singulorum hbrorum a librariis additae ;
in quibus significatur,
exemplare ex quo descriptus vel translatus est liber ex Hexaplis
desumptum esse, e Tetraplis vero correctum (Sia>p6d>drj) ,
vel cum iis collatum (avTefiXrjOrj)?''

In contrariam partem advocari potest schohum ad Psal. lxxxvi. 5, in quo lectionem deteriorem
lifjTrip 2to)i/ in Tetraplis reperiri asseritur, potiorem vero p-v tj? "Zimv in Octaphs unde non ;

in Hex-
absurde colligit Montefalconius, Tetraplorum lectionem mendosam Origenem postea

aplis emendasse. Sed hujusmodi probationes non tam certae et exploratae sunt, ut ad
disertissimam Eusebii declarationem evertendam valere possint. Proinde Montefalconius

aliique qui majore opere minorem tempore priorem fuisse opinantur, in Eusebii loco aut
deteriorem scripturam emo-Kevdo-as arripiunt, aut praepositionem in 'Eni KaTaa-Kevda-as non
adeo urgendam esse contendunt.
Montefalconius quidem ceteris audacior Tetrapla prius quam Hexapla edita fuisse exinde
evincere studet, quod in iUis textum LXXviralem communem non correctum posuerit Ori-

genes in his autem manum emendatricem primum ei adhibuerit ; ad quam propositionem


;

probandam praeter scholium ad Psal. lxxxvi. 5 modo allatum frequentissima (ut ait) Jobi loca
e Tetraplis
desumpta, quae vitiosas et praeposteras lectiones non emendatas continerent,
appellat. Scilicet per siglum A\ yp. (h. e. At7rX^ ypaqbr)), quod in libris Graecis saepe occurrit,
Tetrapla indicari sibi suasit Yir palaeographicus. Etiam Origenis scholium ad Gen. xlvii. 6
a Montefalconio ideo arcessitum, ut ostendat, restitutionem seriei Hebraeae a LXX inter-

pretibus male transpositae post edita Tetrapla factam fuisse, si recte intelhgatur, contrarium
probat, videlicet in Tetraplis pariter ac in Hexaplis Hebraei archetypi ordinem ab Origene
16
revocatum esse. Sed quid in tahbus moramur, cum in hbris Jobi, Daniehs et XII Pro-
.;.
— .;.

lo
Vid. Hex. ad Jos. xxiv. 33, et Monitum ad Ezech. n-Xoir npbs rbvelpnbv rbv iv Ta'Ej3pdiKa kcu rais SXXok (kS6o-€<ti.

16
(T. II, p. 765). Graeca sunt: 'En-eiSij iv Tois rcrpa- 8eiKvvrai KAI 17
twv O' «V ticr tottois p.iTaT(6eitra K.T.i. Quae
PROLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS. xiii

phetarum ipse textus tetraplariB, obelia et asteriscis distinctus, et quantura sciamus, ad liexa-

plarem prorsus conformatus, in versione Pauli Telensis Syriaca oculis nostris subjiciatur?

Sed priusquam disputationi de variis Hexaplorum nominibus finem imponamus, ad faci-


liorem rei intelligentiam, antecessorum nostrorum vestigiis insistentes, Tetraplorum, Hexa-

plorum, Heptaplorum et Octaplorum (nam cetera nihil moramur) specimina quaedam hk


exhibemus.

nic perverse interpretatus est Montef. Cum in Tetraplis


: twi/ O' aliquot in locis transposilum esse etc. ; quasi verbo
(h.e. in nota ad ma/rginem Tetrajplorum posita(!)) ex(! !) irpos tw fipiiuv ad dfurwrat, uon (quae muuifestisiiina loci

Hebraei et ceterarum editionum oslensum est, textum constructio est) ad pfrartdtiaa referenda sint.
XIV PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.

SPECIMINA TETRAPLORUM, HEXAPLORUM,

I. TETKAPLA
'AKYAA2. 2YMMAXOS.
Kal ft(Ta Tas (ttto. iiSSofidSas Kal igrJKOVTa 8vo Kal /j.(to. t<zs ipSopdSas tols eVra Kal i£rJKovTa 5*5-

(£o\odp(v6rjo~(Tai r)\(ip.p.(vos (KKOTrrjo-eTat. xpicrTos

Kai OVK (CTTIV avrco. Kat oi>\ virdpt-d avrco.

II. HEXAPLA
TO 'EBPAIKON. TO 'EBPAIKON 'EAAHNIK0I2
'A.
TPAMMA2I.
rc»yn rnw nxn ov£a>8 (rijvtd 8«rov Ka\ TOVTO hfVTfpOV fTTOlf'lTf

nirp natD-nt* nv»T niD3 X'o-o-ov8 tStpa (Spacr^rjr) IIIIII \fKoKvnTfTf iaKpvco
to dvo-iao-rrjpiov (nilll)

|3eX* ovavaica k\ov8u.co Ka\ olpinyjj

wjjwHn nus nw ptte p--]rjv a>8 <f>fvva>8 f\ afijxava atrb tov p.r) fivai ert vevrrai rrpos to hcopov

ddto pn nnph ovXaKfd pacrcov /*«iSi/^f^i. Ka\ Xafitiv fvhoKiav airb ^cipos vplov.

III. HEPTAPLA
TO 'EBP. TO 'EBP. 'EAAHN. TP. 'A. 2.

(3(cra8rip.co6 K(8pcov. iv dpovpais KiSpcov. iv Trj (pdpayyi KiSpcov.

IV. OCTAPLA..

TO 'EBP. TO 'EBP. 'EAAHN. TP. 'A. 2.

"iroa Drno p.rjpep p.(crcraap diro prjrpas (£copdpicrp.(vr]s cbs KaT 6p6pov
\axra\ k\(8(6()(. croi
Spocros iraiSioTrjTOS crov. aroi Spocros r) v(6ttjs crov.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. xv

[EPTAPLOItUM ET OCTAPLORUM.

Dan. ix. 26.

OI O'. 9EOAOTIQN.
Kai fieTa. lirra Kal ffiSoftrJKOVTa Kal t£rJKOVTa Svo Kal fteTa Tas IfiSoftdSas Tas e£rJKOvra Svo

diroo~Ta6r)creTai ^ptcrfta e£o\o6p(v6rjo~(Tai )(pio~fta


Kal ovk to~Tai. Kal Kpifta ovk ecmv ev avrco.

Hal. ii. 13.

O'.

ntu Tavra ieirepov eVottiTf ko\ Tavra A iuiaovv inotetre xat toCto btvrepov irrotr)oraTe

roir« iv haKpvai t6 6vo-tao-rriptov (nilll) €KaXv5TT€T* SaKpvat t6 oWtaarr/pto» Kvpiov iKaKvirreTe Sdxputri ri> Bvtrtaarrjpwv (111111 )

KkaiovTts Kai otua>o-o-ovres itai KXnvO/xu) Ka\ o-revayuia leXatotTfr «at o-rivovres

) tou uf) etvat Irt vevovra irpbc to Swpov fV KorrtoV (Tt al-tov «Vt/SXo^at ets Bvo-iav cijro toC ur) elvat eri rrpo&eyyi£ovra rb okoKavrapa

i^acrBat to (i8oK7)uivov arcb xetpos iuav. f) Xa/3«tv SeKTOf eK ratv -^etpav iuav. Kai Xa0«ti/ riXetov ('k
xetpiiv iuav.

Reg. xxiii. 4.

O'. e. E'.

iv aaSrjftccd >K.eSpcov. ev rg obdpayyi K.e8pcov. ev tco efnrvpiafico tov yeijidppov.

'SAL. CIX. 3.

O'. 0. E'. S'.

eK yaarpbs trpb
ecoacpopov (K ftrjTpas dirb Trpon eK ftrJTpas dirb 8p6pov eK yacrTpbs (rjTrjaovai

eyevvrjad <re. [aoi Spoaos) veoTrjTOS crov. aoi Spoaos r) veoTrjs aov. ae, Spoaos veaviKOTrjTos crov.
xvi PROLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS.

CAPUT II.

De Aquilae editione.

I.
Aquilae historia. II. Quonam tempore Aquila versionem euam ediderit. III. De Aquilae versionis scopo.

IV. De Aquilae interpretis stylo. V. De duplici Aquilae versione.

I.
Aquilae historia.

Aquila, natione Ponticus, religione gentilis, secundum Epiphanium Sinope oriundus, sub
Aelio Hadriano imperatore (A.D. 1 17-138) cujus, teste eodem, n^vOepiSrjs, sive soceri Jilius

fuit, Hierosolymorum sub novo Aeliae nomine reficiendae prae-


vixisse traditur, ab eoque urbi
fectus est. Idem narrat, Aquilam Hierosolymis commorantem, dum Apostolorum discipulos,
1

nuper Pella reversos, fide et miraculis ab iis editis florentes animadverteret, animo com-

punctum, Christianam religionem amplexum fuisse, et interjecto quodam tempore novae


professionis sigillum accepisse : mox autem propter astrologiae vanas artes, quas apprime
callebat, post baptismum non relictas, sed studiosius quam ante excultas, a magistris suis

primum objurgatum, deinde ab Ecclesia remotum fuisse ; qua ignominia vehementer per-
citum, sine mora ad Judaismum transiisse, et, circumcisione admissa,
proselytum (ut postea
2
nuncupabatur )
factum esse; indeque qua naturaliter praeditus erat ingenii contentione totum
se Hebraeis literis ediscendis tradidisse. quae cum summa haesitatione,
3 — Haec Epiphanius ;

quasi magna' ex parte sive Judaeorum sive Christianorum otiosorum commenta, admittenda
esse quivis videt. Et Judaeos quidem ea quae ad majorem Aquilae dignitatem spectant,
quaeque a nativis eorum scriptoribus confirmari mox videbimus, fabulatos.esse credibile est;
Christianis vero, quibusmagni intererat de fama interpretis sibi, ut putabant, infensissimi
detrahere, narrationem de accessione ejus ad Ecclesiam et subsequenti ex ea expulsione

imputandam esse, non longe a vero abhorrere videtur.


•: •:•

1
Epiphan. De Mens. et Pond. 14 (Opp. T. II, p. Ijo) : dvdovvras r§ rriortt Ka\ crrjpcla ptyd\a ipya£opevovs tdcriav xal

AtavotiTat ovv 6 'Abptavos tt)v ndKtv Kricrai, oi pr)v to iepov. Kai SWav 6avpdrav . . .
KaTawyttS tt)v fttdvotav T^> Xptortavtcrpd\ ttri-

\aftav tov 'Akv\ov tovtov tov rrpoctprjpfvov ippr/vfvrrjv, "EWrjva OTfvcrcv' atrrjcras 8« ptrd xpdvov tijv f'v
Xptcrrq crcppayicKt ixopi-
Svra Kai avrov nev6fpi8riv, dno Siix&jttjs 8e Tijs Ilovrov 6pp.ap.evov, craro. dno Se tt)s nparr/s airov cl-eas pr) peTa6epevos, ToO irtOTtvttv
Ka6io-Trjcrtv avrov iKficrt intoraTtiv tois fpyots Tav rr)s nd\tas BrjXovort Tr) paraia dorpovopia, r)v aKptfias incnai&evro . . .
cXcyp^d-

KTto-pdrav. In Synopsi S.S. (S.Athanas. Opp. T. II, p. 155) ptvds tc vrrb tu>v St&ao-KaXav Ka\ intripaptvos tvfKa tovtov, pr)

et Chron. Pasch. p. 255 ed. Paris. non ntvdfpiSrjs, sed ntv- Stop6ovptvos 8e, dWd Kat cpi\ovfiKas pdWov dvTiTi8tptvos . . .

2
Bepbs imperatoris fuisse dicitur. Iren. adv. HaereS. il;facr8r> nd\tv tt)s iKKKrjcrias i>s SxprjcrTos npos craTrjpiav. TttKpav-

III,24 Aquilas proselytus.


: Hieron. Opp. T. IV, p. 122 : 8t\s 8e rr)v Stdvoiav i>s r)ripapevos, tts (fi\ov paTatov aiptraf <eai

Akibas quem magistrv.ni Aquilae proselyti autumat. Eu- tov Xptoriavicrpov dpvrjo-dpcvos koi tt>v aiVoG £ar)v npocrn\vTtiti,
6eb. ln Deni. Evang. p. 316: tlpocrr)\vTOs 8« 6 'Akv\os r\v, oi Ka\ ncptTfpvtTat 'iouSuioj' icai inmdvas cptKortprjo-dpcvos i£fdaKCv
3
epvaet 'lovSatos. Epiphan. ibid. p. 1 7 1 : 'O roivvv 'Akv\os cavrov pa6eiv rr)v 'Ej3paiav dta\tKTOv Ka\ to airav CToi^eia.
'

itdyav iv tT/ ItpovcraXrjp^ Ka\ itpav tovs pa6nrds to>j/ d7rooToXiui'


PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. xvii

Hic discutienda venit quaestio, num Aquila noster cum Akila quodam (D^py, aliquaii<l"

D^pN) a scriptoribus Judaeorum antiquissimis memorato idem sit. De Akila haec potissi-
mum narrata sunt. Non natalibus Judaeus fuit, ut qui proselytus pjj^) nuncupatur. In
Ponto servos habuisse traditur. Legis, hoc est, ut videtur, totius Codicis Sacri, Graecam
versionem concinnavit, cujus specimina nonnulla, literis Hebraicis scripta, feruntur. Coram
R. Eliesero et R. Josua, hoc est, assistentibus illis et opem ferentibus, vel secundum alios

(quibuscum Hieronymus, de Aquila nostro scribens) coram R. Akiba vertisse per-


facit

hibetur. Floruit Hadriano imperante, quocum etiam collocutus fuisse, immo, si serioribus
fides habenda est, filius Quae omnia, praeter nominis conve-
sororis ejus fuisse narratur.

nientiam, si
quaecum
de eis
interprete nostro traduntur contuleris, per Akilam et Aquilam
unum eundemque intelligendum esse dubitari non potest. Si vero versionis Akilanae reli-
quiac a Judaeis scriptoribus conservatae cum Hexaplis Graecis conferantur, oonclusio de iden-
titate eorum non evertitur, sed paulo obscurior et incertior fit. Ut breviter dicamus, Akilae
lectiones quae supersunt duodecim sunt. Ex his quatuor, Gen. xvii.
i (in
Auctano), Esth. i. 6
(in Auctario), Ezech. xvi. 10, et Dan. v. 5, bonae frugis sunt, et Aquilae interpreti recte tri-
buuntur. Alia, Prov. xxv. 1 1 in Addendis ad Prov., vera esse potest, sed non est indubitatae
fidei. Duae, Jesai. iii. 20 (coll. Addendis ad Jesai.) et Ezech. xxiii. 43, a stylo Aquilae
abhorrere videntur. Alia, Psal. xlviii. 15, valde obscura est, et, nisi Aquilae lectio aeque
perplexa in margine versionis Syro-hex. exstitisset, plane rejectitia. Duabus, Lev. xix. 20 et
Dan. viii. 13, non multum tribuimus. Postremo duae, Lev. xxiii. 40 et Prov. xviii. 21 in
4
Addendis, omnino absurdae et ridiculae sunt.

II. Quonam tempore Aquila versionem suam ediderit.

Judaeorum campum transfuga factus, et linguae eorum accuratam


Interpres noster ad
intelligentiam adeptus, quo tandem anno Sacri Codicis versionem suam ediderit, pro certo
defiuiri nequit. Vixisse eum sub Adriano, consentiente veterum auctorum testimonio non
est cur dubitemus
sed in temporibus ejus intra arctiores limites circumscribendis in diffi-
;

cultate haud mediocri versamur. Quae autem aliquid momenti habere videantur chronolo-
gicae rationes, hae fere sunt.
1. Floruit juxta
Epiphanium anno Hadriani XII (a.d. 128 vel 129), annis post LXX
interpretes CCCCXXX ;
fortasse quia eo ipso anno Hadrianum urbem Hierosolymam instau-
rare coepisse historici tradunt. 5
Epiphanio, ut videtur, praeeunte, Auctor Epistolae versioni
Arabicae Harethi praemissae affirmat, Aquilae Sinopensis Pontici versionem interpretatione

4 5
Conclusio nostra de aestimatione lectionum Akilinarum Epiphan. De Mens. et Pond. 13 (Opp. T. II, p. 169):
nou est valde dissimilis ei quam promulgavit Rud. Anger 'ASpiavbs ?n; ko ,
ovtivos ra 8a>8fKaVa> er« A<cvXar iyvapi{tTo .. .

in libello cui titulus : De Onkelo Chaldaico, queni ferunt, &>s tivai aitb toC xpoVov rfjc ipiuivtias tSiv oj3' iputivtvTuv tas
Pentateicchi Paraphraste, et quid ei rationis iniercedat AmJXa roi ipur)vtvroi, fjyovv ias 8a>8«(arou irovs 'Adpiavoi, fnj
cum AMla, Graeco V. T. Inierprete, Partic. I, pp. 28-30. vX «al /ujvas 8'.

TOir. 1. d
xviii PEOLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS.
rS)v o/S
7
annis CCCCXXX posteriorem fuisse ;
illam autem ante adventum Christi plusquam C
6
[fort. CCC] annis concinnatam esse.
Alia temporis nota ex Rabbinorum traditione peti potest, eorum scilicet qui Aquilam
2.

R. Akibae, qui doctoris officium ab A.D. 95 ad A.D. 135 exercuisse traditur, discipulum fuisse
autumant.
3.
Aquilam versionem suam edidisse antequam Dialogum cum Tryphone Judaeo scrip-
sisset Justinus Martyr (qui mortuus est circa a.d. 165) Criticorum non paucorum opinio est. 7
Justini verba sunt : 'E7re2 Se ifiets Kai ol SiSdcrKaXoi vftcov roXftare Xeyeiv ftrjSe eipfjcrOai ev rf) irpo(p-q-

reia. rov
'
H craiov iSoii 17 irapdevos ev yacrrpi e£ei, Kal re^erai vibv, dXX', ISov r) vedvis ev yacrrpi Xrj^jrerai,

Kal refcerai viov. Rursus :


(Kai 6 Tpvcfxov direKpivaro-) r) ypacpr) ovk e%er ISoii r) wapOevos ev yacrrpi
Xrjyf/erai,
Kai re£erai viov dXX', ISov r) veavis ev yacrrpi Xr)tyerai, Kai refcerai vibv, Kai ra e£rj$ Xoiira cbs

e<prjs'
ecrri Se r)
nacra Trpoc\>r\reia XeXeyp.evr\ eis 'E£eKiav. Et mox :
Tlepi rrjs Xegecos rrjs, iSoii r) rrap-
8
Oevos ev yacrrpi Xrjyjrerai, dvreinare, Xeyovres eiprjcr6ac iSoii r) vedvis ev yacrrpi Xrjyfrerai. Allusio est
ad versionem quandam anonymam a Judaeis doctoribus prae LXXvirali commendatam ; quae
tamen non nisi in voce veavis
(quam pro irapOevos tres interpretes posuisse exploratum est)
cum ea quae Aquilae in Hexaplis tribuitur, iSov r) veavis ev yacrrpi crvXXapfidvei, Kai riKrei vibv,

consentit. discrepantiam nonnemo quasi rem conficientem praedicat, exinde


Quam quidem
9
certe colligens, citationem ex Aquilae versione fieri non potuisse. Sed Justinum, ut in talibus
fit, de sola voce vedvis sollicitum, reliquum Aquilae contextum, quasi ad disputationem suam

nihil conferentem, praeteriisse, non est quod miremur. Quid quod Irenaeus, ut mox vide-
bimus, in pari argumento, dum Symmachi et Theodotionis verba citare profitetur, excepta
voce qua summa disputationis versabatur, versionem LXXviralem sibi et lectoribus
vedvis, in

suis unice familiarem ponit 1 Sed ut ad Justinum redeamus eum hoc loco Aquilae versionem :

respicere potuisse, non quidem negamus, sed illud pro argumento ad aliam rem probandam
tuto usurpari posse non concedimus. Immo
longe verisimihus nobis videtur, Justinum non
Graecam Bibliorum versionem quamhbet in mente habuisse, sed tantummodo doctorum
Judaeorum in Christianorum invidiam scitum, videlicet tum hic tum aliis locis LXX inter-

pretes a vero Sacri Codicis sensu aberrasse. Eeapse non interpretes eorum qualescunque, sed
ipsos et doctores eorum (ifieis
Kai oi SiSdo-KaXoi vp:S>v) Noster in crimen vocat.
4. Ad Aquilae aetatem definiendam plus confert locus S. Irenaei adv. Haeres. III, 24 :

Oi^x cos evioi <f>acri rmv vvv p.e6ep//.r)veveiv roXficovrcov rrjv ypa<pr)v iSoii r) veavis ev yacrrpi e£ei, Kai re£erai

vlbv, cos QeoSoricov r)p/j.r)vevcrev 6 'E^eo-ior, Kai 'AKvXas 6 TIovtikos. Hinc concludi potest, non
quidem Aquilam et Theodotionem inter aequales Irenaei recensendos esse, quae nonnullorum
10
Criticorum, particulam vvv nimis urgentium, opinio fuit, sed tantummodo duos interpretes
ante libros ejus contra Haereses scriptos, hoc est, ut ipse testatur, ante pontificatum Eleutheri

(a.d. 177-192) floruisse.

•:• •:«

6 8
White (Rev. Joseph) Letter to the Lord Bishop of § 40. Justin. M. in Dial. c. Tryphone, pp. 139, 163,
9
London, p. 11.
7
E. g. Hodius De Bibliorum Textibus, 169, ed. Maran. Vid. C. A. Credner in Beitrcige zur
10
p. 576; Montefalconius ic Praeliminaribus, p. 47; e re- Einteitung in d. bibl. Scliriflen, T. II, p. 198. Vid.
centioribus autem De Wette in Einleitung in d. A. T. Rud. Anger De Onkelo etc. Partic. I, p. 9.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGEXIS. xix

III. De Aquilae versionis scojw.

Aquilam, propter illatam sibi ab Ecclesiae praefectis contumeliarn, in fidei Christianae


invidiam et Judaismi patrocinium versionem suam concinnasse, generalis est scriptorum eccle-
siiisticorum sententia, Epiphanius aflSrmat eum ad interpretandum se contulisse, ovk 6p6<2
Xoyio~p.S> xpr/adfievos, dXX' owa>s 8iao~Tpt\frT) Tiva. tcov prjTcov, ivcrKrj^as TJj tcov ofi ipfirfvtia, iva Ta irtpl

Xpio-Tov iv Tals ypa<f>ais fitfiapTvpr-fiiva dXXm cIkScoo-u.


11
Ab Hieronymo appellatur Judaeus:
1*

Eum Judaicam rnentem habuisse testatur Bar Hebraeus. 13


Theodoretus KaKovpyiav ejus in
vertendo "^33 'N per io~x v P°s Swarbs reprehendit. 14
Certum est quavis de causa versionem
ejus solam ex Graecis, ne LXXvirali quidem excepta, a scriptoribus Talmudicis laudari.
Sed fatendum est, probationes quae ad hanc malae fidei accusationem tuendam proferuntur,
et per se leviores esse, et contrariis argumentis validissimis impugnari posse. Origenes ver-
sionem ejus a Judaeis non Hebraizantibus ceteris praeponi affirmat, non- ut partibus eorum
18
faventem, sed ut diligentissime factam, et S. Scripturae sensum accuratissime exponentem.
Etiam Hieronymus, qui alicubi Aquilam quasi Christianae religioni infensum carpere videtur,
in Epistola XXXII ad Marcellam egregium de sinceritate ejus testimonium dedit. Sic enim
"
ille, quod paucis scripserat, se excusat :
Jampridem cum voluminibus Hebraeorum editionem
Aquilae confero, ne quid forsitan propter odium Christi synagoga mutaverit et, ut amicae ;

menti fatear, quae ad nostram fidem pertineant roborandam plura reperio." 16 Sed operae
pretium erit, loca quae Aquila ob Christianismi odium in alium sensum detorsisse putabatur,
singulatim expendere.
1. Gen. ii. 18. Aquilae versio est :
iroir)a<ofitv avT<2 fJor-dbv <hs KaTtvavri avrov; ubi illud
KaTivavTi avrov carpit Anastasius Sinaita,
quasi Deus homini mulierem non pro adjutore, sed
pro adversario et inimico dedisset. Sed locutio, cos KaTtvavn avrov, non est nisi versio literalis
Hebraei "^323 ; ne dicamus eam ab Anastasio reprehendi, non quasi Christianae doctrinae,
sed ipsi quoque Judaismo repugnantem, et meram 'EXXrjv6<ppovos Svo-o-tfiovs blasphemiam. 17
2. Psal. ii. 2. Pro KaTa tov \pio-Tov ainov
Aquila interpretatus est Kara tov r)Xtip.fiivov avrov,
18
propterea a Philastrio Brixiensi in crimen vocatus. Sed interpres noster non modo hic et
Dan. ix. 26, ubi de Christo sive Messia, sed aliis locis ubi de unctis personis in universum
sermo est, f)Xtififiivos pro T®?, ut et r)Xtiyjrt pro
n ^, et dXtififta pro nrr©P (Lev. xxi. 12) posuit.
18

Cum vero xP t0T0S et f)Xtip.fiivos idem prorsus significent, si quis putet eum a priore epi-
theto, quasi Christianae nomenclaturae proprio, dedita opera abstinuisse, non valde
20
repugnabimus.

11 "
Epiphan. De Mens. et Pond. 15 (Opp. T. II, p. 171).
16
Hieron. Opp. T. I, p. 252. Vid. Hex. ad
12
Praef. ad Dan. (Opp. T. V, p. 621). Cf. Hex. nostra ad Gen. ii. 18.
" De Haeresibus XC. 19
Vid. Hex.
13
Habac. iii.
13. Vid. Hex. ad Psal. xxvi. 6, not. 23. ad 1
Reg. 35. Psal. lxxxviii. 52 (ubi
ii. Montef. Aquilae
11 15
Theodoret. Opp. T. II, p. 235. Origen. Opp. T. I, paruui probabiliter tribuit toO xP i<rro ^> o-ov). Singulare
p, 14 :
{'AkvXos) (pAortpoTfpov TieiriaTfvpivos napa 'iovoWoir exeraplum, ut videtur, est Hab. iii.
13, ubi et Eusebius
" *°
ipprivtvKivai. Tr)v ypa<pr)V <o /idXiora tla>9ao-iv 01 ayvoovvrts ttjv et Hierouymus Aquilae vindicant o-iv xp i0 r <j>
°-ov. Cf.
Y.jhuwv SiaXtKTOV xprjoSat, i>s irdvraiv paWov emTfTtvypivo. P.Wesseling. Observ. Var. p. 74.
d.2
xx PROLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS.
3. Bar Hebraeus, ut supra, Aquilam et Symmachum carpit, quia pro Bvo-iav aivecrecos Kal

dXaXay/iov, quae Comp., Ald., et hbrorum plurimorum, vel Bvo-iav aivecrecos, ut Syro-
lectio est
hex. habet, Qvcrias tantum, non addito aivecrecos, transtulit. Sed in Hebraeo legitur nynn "TOt,
h.e. Ovo-ias dXaXayfiov, ut recte
interpretatus est Aquila.
4. Psal. xc. 9. Eusebius in Commentario Aquilam et Symmachum hunc locum 'lovSai-

Kwrepov cepisse affirmat ; dum ille vtyio-TOv eOrjKas oiKrjTrjpiov o~ov, hic autem vyfricrTrjv e6ov tt)v

oiKrjcriv crov vertit. Scilicet ipse Commentator Kvpie in priore clausula de Filio, v-^lo-tov autem
in posteriore de Deo Summo, quem pro refugio suo habuerit Filius, Arianismo favens prave
intelligebat.
5. Jesai. xlix. 5 : *1??N^ fcO bfcOferyi.
Aquila interpretatus est et Israel ei congregabitur. :

Hoc fortissimum contra Judaeorum perfidiam testimonium Hieronymus non miratur Aquilam
in plane contrarium sensum detorsisse, aut imperitiam simulantem, aut Pharisaeorum
per-
versa expositione deceptum. 21 Sed pro N7 in K'ri est v?, quam tritissimam lectionis varie-
tatem Aquilam secutum esse, non est quod imperitiae, nedum malae fidei ejus imputetur.
6. Jesai. ix. 5: "^33 vN. Theodoretus ad loc. : Efra t5>v dvofiaTcov to fieifrv, Oebs lo-xvpos-

tovto Se KaKovpyrjaavTes 01 irepl tov 'A^vXav,


lo-)(ypbs Svvarbs, T\pp.r\vevcrav. Hanc quidem culpam, si
culpa est, cum Aquila communem habent Symmachus et Theodotio versio autem LXXviralis ;

(non eam dico quam a Luciano interpolatam secutus est Theodoretus) prorsus absona est.
Sed revera Aquilae usus tam constans est, ut si hoc loco in translatione Hebraei v^ Oebs, non
iax vpos, posuisset, in suspicionem fraudis potius incidisset.
Pro i""??^ LXX interpretes irapOevos, Aquilam vero ad invidiam Chris-
7. Jesai. vii. 14.

tianae rehgioni conflandam vedvis posuisse, inde a Justino


Martyre et Irenaeo non absurda est
nostri interpretis criminatio; praesertim cum in loco Gen. xxiv. 43
virgo (•"TCJ???^) Eebecca
non r) vedvis, sed r) dnoKpvipos, h. e. puella quae a viris abscondita est, ab eo nuncupetur. Inde
suspicio oriatur, Aquilam in hoc insigni vaticinio juxta mentem Judaicam transferendo vocem
ambiguam vedvis consulto usurpasse: ambiguam dico, quia idem interpres in Deut. xxii. 28
vedvis pro nbina 22
posuit.
Conclusio disputationis haec est.
Aquilae Judaeo utriusque hnguae doctissimo nil pro-
positum fuisse videtur, nisi ut Codicem Sacrum, a prioribus interpretibus minus diligenter, ne
dicamus neghgentissime et ineptissime versum, summa fide et accuratione, verbum de verbo
exprimens, lectoribus traderet ;
in quo opere exsequendo quidem et pravae seduli-
KaKofrXias
tatis culpam non evasit ; KaKovpyias vero et perversionis consultae non satis certa adsunt
indicia.

21 22
Hieron. Opp. T. IV, p. 564. Etiam in praesen- nerus in Beitrage etc. T. II, p. 199. Nam et verba prae-
tibus ovKkaiiPdvei et riKTei pro futuris, neenon in verbo sentia Hebraeis rn^l mn
studiose accommodata sunt, et
composito 2YAXa/i(3ovety, quod notionem quandam naturalis locutio trvXXa u/3drai' iv yao-rpt ea ipsa est
J
quam de partu
(Twovo-iasin se continere videatur,
interpretationis anti- virgineo posuit Lucas Cap. i. v. 31.
cbristianae indicia parum probabiliter odoratus est Cred-
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. xxi

IV. De Aquilae interpretis stylo.

De stylo, sive proprio vertendi genere, quo usus sit Aquila, ad summam inter ornnea
convenit; nempe eum in primis literalem esse, et sermonem Hebraicum potius quam Graecurn

referre; utrum vero haec res laudi ejus an vituperationi imputanda sit, disputatur. Inter
3
veteres scriptores ab Origene commendatur, ut 6 Kvpiwrara ipixrjvevttv tpiXoriiiovfitvos 'AxvXas;*
ab Hieronymo autem, ut diligens et curiosus interpres ; ut eruditissimus linguae Graecae, et
verbum de verbo exprimens ; quique non contentiosius, ut quidam putant, sed studiosius,
verbum interpretatur ad verbum. 2* In contrariam partem ab Origene culpatur, quasi SovXtvwv
23
rjj 'EppaiKfj A«£et; Hieronymus autem, ubi de optimo genere interpretandi consulto agit,
Aquilam proselytum et contentiosum interpretem, qui non solum verba, sed etymologias quoque
verborum trans/erre conatus sit, jure projici a nobis affirmat. 26 Idem vero alio loco cum de
interpretando in genere verissime praecipit, non debere interpretem sic verbum de verbo expri-
mere, ut dum syllabas sequitur, perdat intelligentiam
27
quis non videt hanc insimulationem in
Aquilam nostrum in primis cadere, qui dum in singulis vocibus particulisque reddendis totus
occupatur, nullam neque orationis sensus, neque linguae Graecae proprietatis, rationem
habere videtur? His concessis, quid ad scientiam biblicam promovendam conferat Noster,
quid non, facile percipitur. Quod ad rem lexicographicam etymologicam attinet, testis
et

gravissimus est, et ceteris fere omnibus anteponendus. Praeterea ad quaestionem de Hebraei


textus hodierni integritate dirimendam, Aquilae versio quanto in syllabis apicibusque nume-
randis curiosior sit, tanto majorem auctoritatem habere manifestum est. Quod vero ad rem
hermeneuticam spectat, S. Scripturae loca obscuriora et perplexiora indagantibus Noster
vix
ullam utilitatem praestat. Haec de generali istius versionis indole quam si quis non ex ;

singulis verbis aut periodis, sed e longiore pericopa aestimare studuerit, eum
ad Hexapla
nostra in 3 Reg. xiv. 1-20 remittimus. Alia styli ejus specimina, sed breviora, sunt 3 Reg.
xxii. 47-50, et Jerem. x. 6-10 in Auctario. Nunc ad minutiores ejus proprietates atten-
damus.
Voces Hebraicas ut plurimum iisdem vocibus Graecis, nulla habita seriei ratione,
1.

exprimere studet. Cum igitur vox 2^j? proprie corporis partem interiorem, Graece eyKarov,
sonet, etiam in locutionibus 2^0$, in medio, intra, ^j?P, e medio, ex, eandem vocem Graecam
'
retinet. E. g. Gen. xviii. 1 2 Risit Sarai PCnpSl. O'. iv
:
iavrjj. A. iv iyKarcp ainfjs. Deut. iv. 3 :

Jova perdidit eos tI?"1J?P- O'. t£ vp.S>v. 'A. dnb iyKarwv aov.
2. Idiomata Hebraea, posthabitis Graecis, studiose sectatur. E. g. Gen. v. 5 : Et vixit

Adamus H3ttJ CCHCJ1 njttf


HiND JKW|», h. e. juxta LXX, rpiaKovra koX ivvaKwna hrj pro quibus
;

28
Aquila soloece posuit, iwaKoo-ia tros Kal rpidKovra tros, etiam ab Epiphanio hoc nomine merito

23 24
Hieron. Opp. T. VI, M De Mens. et Pond. 2 (Opp. T. II,
Origen. Opp. T. II, p. 23. Opp. T. I, p. 653.
"
p. 25. T. IV, p. 564. T. I, p. 167. Origen. Opp. T. I, p. 159).
p. 14.
20
Hieron. Opp. T. v Hieron.
I, p. 316.
xxii PROLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS.
instar Hebraei "lON;?.
reprehensus. Pro Xiywv in narrando Aquila frequentat t6) Xiyetv ad
Constructiones verborum Hebraeas (e.g. <pof3r]6fjvai. drro tivos, imTtfifjo-ai ev tlvi, dnopptyat kv naKw,

eK\(£ao-8ai dyaOw, etc.) fideliter servat.


iv Etiam syntaxin abnormem iT^Lf (i Reg. CS
xiii. 21)
pro ea quam unice probant grammaticorum filii, Q""?^ ^T??, superstitiose imitatus
est interpres noster, vertendo, non f) npoo-fSoXaxrts to>v <TTOfidTa>v, sed f) npoo~f36X<oo~ts o-To/xaTa (sic).

Huc denique pertinet usus ridiculus praepositionis


<rvv cum accusativo 29 pro Hebraeo J"W,

propter quem ab Hieronymo passim exagitatus est; e.


g.
in Epistola LVII ad Pamma-
"
chium, 1 1 : Aut quia Hebraei non solum habent dp6pa, sed et npoap6pa, ille KaKogfjXcos et

syllabas interpretatur, et literas ; dicitque o-i>v tov oipavbv <al o-vv Tf)v yfjv, quod Graeca et

Latina lingua non recipit."


3. Ad singulas voces Hebraicas curiosius et magis irvfioXoyiKws transferendas, formas

verborum novas et monstro similes e re nata effingit. Etiam in hoc genere pravam ejus
"
sedulitatem lepide tangit Hieronymus 1. c. :
Quis enim pro frumento et vino et oleo possit

vel legere vel intelligere x 6C/* a > on<opi<r/ibv, crrtXnvoTrjTa ; quod nos possumus dicere, fusionem,
2)omationemque et splendentiam?"
30
Ex innumeris talium formarum exemplis pauca suffi-
ciant. Psal. xxi. 13: Fortes Basan "'^nijlS, Graece nepteKVKXo-o-dv p.e; juxta Aquilam
vero

SieSrifiaTio-avTovocabulo Graecitati ignoto e nomine "V?|, StdSrffia, extuso.


p.e,
Ex oo-Tiov (D^) 31

Aquila excogitavit formas non Graecas 6o-Teovv (pro -^MV, ossa arrodere),
oo-tHvos s. 6o-t6'Cvos (pro

U^,fortis), oo-Tecoats (pro ^fc&V fortitudo). Ex emo-Trjfimv (TOED) duplicem barbarismum,


,

enio-Trfp.ovi{eiv et emaTrifiovoCv (pro ^Ston) effinxit. Ab e/cXe/crw


(quod ei sonat "I? , frumentum)

monstrum vocabuli eKXeKTcoOrjTe (pro l"^"?, purgate vos, Jesai. lii. 11) derivavit. Ejusdem
naXato-Tovv (pro HQzp,
generis sunt TevovTovv (pro ~T$?, cervices fregit) a revcbv (*fiP, cervix);
n
palmis gestavit) a naXato-Tfjs ( ?^ palmus) ; Ovpeovv (pro \*% protexit) a Bvpebv (JJtt, clypeus);
, ,

XepfiaSifav (pro &X), lapidavit) a XW* 9*


lapis ; d<pr\fievov (pro V^, leprosum) ab d<pfj (W3,
lepra) ; npao-id£eo-6ai et npao-tov<r6at (pro ^IV.) a npa<rtd (p3N~W, areola).
4. Nec voces tantum et idiotismos, verum etiam syllabas et literas in vertendo exprimere
sibi proposuit hic interpres. Huc referendus est usus enclitici
pro •% locali Hebraeorum, Se

cujus specimen alterum olimunum


edidimus; etnunc autem copiam exemplorum ex omni
33

versionis Aquilinae parte ad manum habemus. Talia sunt olKovSe (njTS) Gen. xii. 9. xliii. 24.
Exod. xxviii. 26. Psal. Lxvii. 7; voTovSe (nZL33n) Gen. xii. 9; 'Q<peipSe (rtVDiN) 3 Reg. xxii. 49;
~Kvpf\vrjvSe («TVjp) 4 Eeg. xvi. 9 ; XeconerpiavSe (niTnX) Psal. Ixvii. 7 etiam dpxfj6iv8e (!T3~TpJ ;

Ezech. viii.
Aquilae curiosae infelicitatis sunt locutiones dirb dpxfjOev ("3"$*?) Gen. iL8;
16.

els dirb fiaKp66ev (pifTlO?) et eis dirb r)fiepa>v (*£"*? v) 4 Peg. xix. 25; etiam dnivvota (TTft)t2)
Psal. cxxxviii. 20.
5. Hic non praetermittendus est Aquilae usus, quo voces Hebraicas quasi in duas partes
•:• :•

29
Pro accusativo hic illic sive ex scrupulo interpretis, ad Deut. vii. 13. Hos. ii. 22.
31
Formam verborum bar-
sive ex errore scribarum, dativus reperitur ;
e. g. Lev. viii. baram iu -uarifft» Nostro valde in deliciis fuisse constat
10. Jesai. xxxix. 2. xli. 7; sed Talia sunt
criiv crKa>\t]Kos
(Exod. viii. 25) dyeov/zarifeu', /3>;/iarif«>', /3/}a>/iarif«>', yfMvii/iari-

non concoquimus. Porro .buic interpreti tribuenda vide- £e-v, Sia/3i;uarifeii', dpauarifeo-tfat, «raiuarife tv, o-Tf/Koiuarifew'.
flS Jerem. xxxviii. 30 S2
tur o-uv oti pro "I2>K
9. Cf. Hex. Vide nos in Otio Norvic. p. 2.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. xxiii

dissecat, et in par vocum Graecarum transfert. Sic Hebraeum DWQ ei sonat Tairuvbt riXeios

(Psal. lvi. i), vel Taireivocppcov Kal awXovs (Psal. xv. i). Pro '???, stridor (Jesai. xviii. i) Aquila
inscite posuit o-Kid o-Kid;
pro JTjsnJF (Jerem. xlvi. 20) KaXr) Kal KeKaXXicoftivr) ; pro t-P.WS (i Reg.
vi. quasi ex 3"JN et *}; pro ]?totpN
8) (v vabu Kovpas, (Peal. Ixxii. 21) irvp Kairvitffievov, h. e. DN
|3iri; pro nSOUJb, in hulibrium (Exod. xxxii. 25) els Svo/ia (rvrrov, h. e. '"'N2 D©7; pro ^^riQ,
fascia pectoralis (Jesai. iii. 24) cingulum exsultationis ; pro DVinnn, terrores (Eccles. xii. 5)
Tpo/jto) Tpo/jLrjo-ovo-iv. Ut finem faciamus, vocem vexatissimam ^TNjy (Lev. xvi. 8) in duas resolve-
runt et Aquila et Symmachus; quorum ille dupliciter, rpdyos 0?>) diroXvofievos, et KeKparaimfiivos
(VP) Kal drrepxofievos; hic autem rpdyos acpiifievos interpretatus est.
6. Aliud et minus notum est Aquilae artificium, quo voces Hebraeas sub Graeco quodam
involucro in versionem suam inducit. Non hic dicimus usum LXX senioribus et reliquis
interpretibus familiarem, literas Hebraicas cum Graecis ejusdem soni simpliciter commutandi; 33
sed ita commutandi ut voci peregrinae quasi Graecam faciem induat. Exempla simplicissima
sunt XTs pro ®?? (Job. iv. 11); aiXwv pro p?H, quercus (Deut. xL 30); /iS>fios pro OV2 f quod tri-
tissimum est. Exquisitioris generis sunt Tpio-KeXls pro ]W?p &J7B? (1 Reg. xiii. 21); Kapxapov-
"
ftevov pro
,
?~]-'? (2 Reg. vi. 16); Bepaireia (si Theodoreto fides habenda est) pro D^S"»"! (1
Reg.
xv. 23); vScop (nisi merum Rabbinorum commentum sit) pro
"nn (Lev. xxiii. 40); ev fiaym^ois

pro ^}^ (Ezech. xxvii. 24). Sed Kaarv pro J"iD"J


(Ezech. ix. 2)» et KtKecov pro ]^P^\? (Jon. iv. 6)
forma tantum Graeca sensu destituta fruuntur.

Ne tamen putet aliquis, Aquilam dum barbara et exotica sectatur, a puriore Graecitate
omnino abhorrere, non desunt argumenta, quibus eum probae linguae et optimorum scriptorum
haud ignarum fuisse ostenditur.
1. Ad
elegantias Graeci sermonis pertinet forma nominis in ~ea>v, quam in suos usus
ingeniose convertit interpres noster ; e. g. irpivecov Gen xiv. 3 ; Trairvpecov Exod. ii. 3 ; fivpo-ivemv
Zach. i. 8. Sed wyvemv (pro "T?P) Gen. xxii. 13 nescio quid peregrini olet.
2. Nemo, ni fallimur, ante nos observavit, Aquilam Homeri imitatorem esse. Praeter
usum enclitici Se, quem modo
tetigimus, ad poetarum principis imitationem referendae esse
videntur voces et formae quas nunc recensebimus XTs (non sine respectu ad Hebraeum ^v2) :

Job. iv. 1 1 ; vrjes (pro vavs) Psal. xlvii. 8. 3 Reg. xxii. 49 ;


Xeiaivcov
(pro Xeaivmv) Prov. xxix. 5.

Jesai. xli. 7 ; kirio-Tpcocpcov (pro emo-Tpecpcov) Jesai. lviii. 1 2 (ubi nescio an formam Poel "^I&JD ex P r i~

mere studuerit Noster); dvTt) (si recte pinximus scripturam Cod. 88) Jerem. xlviii. 4; ydvcoais,
yeyavcofievos Amos vii. 7 ; XW" S s -
X^P^Siov J°b. xxxviii. 38 ; Sevapov (Homero Qivap) Prov.

*_ *
33
Hicusus LXX Senioribus
et Theodotioni potius quam Km\t8 (s. Kmt\t8)
Eccles. i. 1; \1X\8 Jesai. xxxiv. 14 ; pa{ovp

Aquilae proprius sed neque ab hoc omnino alienus.


est, Job. xxxvii. 9 ; papChp Deut. xxiii. 2 ; p.tu>t\ Jesai. lxv. 1 1 ;

E.g. dyovp Jesai. xxxviii. 14; dSapa Ezech. xx. 38; d\a>8 pto-o-ai 4 Reg. xi. 6; pacpatip.
Job. xxvi. 5; pipt\p Jesai.
Psal. xliv. 9; dppmvup. Ezech. xxxi. 8; da\p Jerem. v. 26; xxxiv. 7; o-ao-aip. ko\ o-t<pa>6 Jesai. xxii. 24; o-tppadix Jesai.
(itpaTup Cant. Cant. 5; vii. &a>p\8 Mal.
r)oao iii. 2 ;
Jerem. xlvii. 2 ; crtrrip. Deut. x. 3 ; o-u\p ptra Irip. Jerem. 1. 39 ;

XXV. 30; r/cpa Deut. XXV. 14; Satadp Ka\ 6aacrovp Jesai. cnva>x Jereni. xxix. 26 ; crapr]K Jerem. ii. 21; \iaikffp. Jesai.

xli. 19 ; 6aipav Exod. xxxvi. 23 ; 8av Ezech. ix. 4 (o-iiv rois) ; x iiL 10.

Ipiip. Gen. xxxvi. 24; «xxaP («prov) Jerem. xxxvii. 21;


xxiv PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.
xxx. 4; forma eKKarjoeTai (pro vulgari kKKavOrjoeTai) Jerem. xlvi. 19. Etiam Herodoti, historiae
patris, vestigia hic illic
apud Nostrum deprehendisse nobis videmur. Hujusmodi sunt rrepi-
q>\eva/ibs, febris ardens, Deut. xxviii. 22 Herod. V, 77), et KaTanr/KTri (vel, si mavis, KaTa-
(coll.

naKTT)), ostium depactum, Jerem. xxix. 26 (coll. Herod. V, 161).


3. Ad eruditionem Aquilae philologicam pertinere videtur mos ejus, in vocibus Hebraeis
minus ad cognatas dialectos, Chaldaeam nempe et Syriacam, confugiendi.
usitatis vertendis,

E.g. in Psal. xxi. 17 vocabulum Hebraeum vexatissimum "HN3 vel ^^? in f/axwav, ad normam
Syriaci »U>, pudefecit; transtulit. In Amos vii. 14 pro DTfci, vellicans, collato Chaldaeo ©??,
scrutatus Aquila kpewwv posuit. In Hab. i. 10 pro D7J31T, irridebit, ex Chaldaico et
est,

Syriaco celebrabitur habet. Pro 'D^, fastidivit, Zach. xi. 8 Noster kirepKaoev ex Chaldaico
ejusdem vocis usu mutuatus est. Locutio ejus, ant\a>/ia (Q<pe\p) Jesai. xiii. 12 pro Hebraeo
^O? revocat N. T. locos Jac. iii. 6. Jud. 23, ubi pro koTr(\a>ae uterque interpres Syrus ylio ex-
hibet. Alia hujus usus exempla dabunt Hexapla nostra ad Exod. xiii. 16. 1 Eeg. xxviii. 9.
2 Reg. i. 19. 3 Reg. vi. 17. Prov. vi. 13. Jesai. xix. 15. Jerem. xliv. 10.

4. Postremo Aquilae versionis non exigua laus est, quod Hieronymus in Divina Biblio-
theca (quae dicitur) haud infrequens ejus imitator, praesertim in Psalmis, deprehendatur ;

cujus rei pauculis exemplis hic propositis, lectorem ad Hexaplorum silvam remittemus.

Exod. ii.
5 :
FpDIl "H ii"Q. Aq. kv /ieoa> tov traTrvpecovos. Hieron. et Vulg. : in papyreone. Deut.
xxxiii. 12: *l?f- Aq. naoTcooei. Hieron. et Vulg. :
quasi in thalamo morabitur. Job. xiv. 12: "^?^""^
D"^?ti?. Aq. ecos av KaTaTpififj 6 ovpavos. Hieron. et Vulg. : donec atteratur caelum. Psal. i. 1 :
HffiOIl

E >,

^7. Aq. kv KaQkopq. y\evaoTa>v. Hieron. : in cathedra derisorum. Psal. xv. 1 : Efpp. Aq. tov
Taneivocbpovos Kal airXov. Hieron. : humilis et simplicis. Psal. xlvii. 3 :
tfQ HD\ Aq. Ka\S (3\aoTrj-
paTi. Hieron. :
specioso germine. Psal. xlviii. 14 : <i?P ^WJ. Aq. Spa/iovvTai dei. Hieron. : current.

Semper (et sic passim pro T\70). Psal. lxv. 11: Aq. eiar/yayes rj/ids kv 6yvpS/iaTi (iTTOQl)^ e6r/Kas
Tpiapbv (njPS^O) kv t£ vcotco r)/j.5>v. Hieron. : Induxisti nos in obsidionem ; posuisti stridorem in dorso
nostro. Psal. lxvii. 32 : TSQtpil ^V^-/ Aq. otaovaiv kaireva/ievais. Hieron.: offerant velociter. Psal.

lxviii. 16 : "lENJTTNV Aq. /ir/Se OTecpavcooaTco (T3Nfl). Hieron. :


negue coronet. Psal. lxxxviii. 48 :

"'70~'""9 "^""tot. Aq. /ivr/oOr/Ti iiov eK KaTaSvoeccs. Hieron. : memento mei de profundo. Psal. xc. 6 :

^ ."!"]? "^? ^lf?- Aq. dnb Sny/i-ov Sat/iovi£ovTos /leo-n/ifipias. Hieron. : a morsu insanientis meridie.
Psal. cxxxviii. 16: &<"t~i tnN &T\ 1"Vj£
3V2i\
Aq. rjpepai Kri£ovTat (^.iilSoo) Kal ov fiia kv avrais.
Hieron. : Dies formati sunt, et non est una in eis. Jerem. xlix. 19 {JTN iu /H. Aq. irpbs eimpeiretav
: 1

OTepedv. Hieron. et Vulg. : ad pulcritudinem robustam. Amos ii.


13 :
Aq. kya> Tpi£rjoa> (|T3flD) inroKaTco

ii/j.ci>v,
Ka6d Tpl(ei 77 a/ta£a. Hieron. et Vulg. :
Ego stridebo subter vos, sicut stridet plaustrum.

V. De duplici Aquilae editione.

Hieronymus aliquoties Aquilae secundam editionem, quam Hebraei KaT aKpifieiav nomi-
nant u diserte vindicat; Duas
cujus plurimas lectiones in Commentariis suis nobis tradidit.

34
Hieron. Opp. T. V, pp. 32, 624.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. XXV

autem totius S. Scripturae versiones eum edidisse, primam liberiorem, in qua sensum potiu^
quam singulas voces apte reddere studebat ; alteram vero quae Kar aKpifltiav nominabatur, ad

quam solam pertinebat culpa servilitatis et nimiae curiositatis quae nomini ejus inusta est ;

lianc autem posteriorem eam esse quam, spreta priore, Origenes in tertia Hexaplorum columna
35
posuerit haec, inquam, antecessoris nostri placita adeo incerta et lubrica, ne dicamus incre-
;

dibilia videntur, ut probabiliorem rationem inire coacti simus. Aquila igitur, ut nostra fert
opinio, unam Bibliorum versionem, eam
cujus indolem et proprietates in praecedentibus
scilicet

descripsimus, concinnavit; deinde, quo ei naturaliter insitum est accurationis studio, opun
suuin denuo retractavit et recognovit, correctionibus quae necessariae viderentur ad marginem

exemplaris, vel, mavis, editionis, prioris appictis.


si Utrum vero totum Sacrum Codicem, an
libros tantum ejus difficiliores secundis curis subjecerit, deficientibus probationibus pro certo

definiri nequit. Alterius quidem editionis notitias non pariter in omnibus libris, etiam iis
"
quos commentatus est Hieronymus, obvias esse, exploratum est. Duarum editionum," inquit
36 "
Hodius, nullam mentionem reperi in Commentariis in Jesaiam vel in Prophetas minores ;

quare suspicor in Prophetis saltem, utramque inter se verbatim convenisse."


aliis libris, Ad
probabilem hujus quaestionis solutionem operae pretium erit conspectum omnium locorum, in
quibus Aquilae primae aut secundae editionis ab Hieronymo (qui solus hic testis est) mentio
facta sit, subjicere.
XXVI PEOLEGOMENA IN HEXAPLA OEIGENIS
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENTS. XXVII

Jesai. xxix. i
Hjy nHp A. noXiyvr} f3toTevaea>s 'A. w^Xif iraptpfSXTJvfW.

xxxi. 7
pDMt^ 'A. diroppfyovo-t A. dpvrjo-ovrat.

xxxiii. 20 13"|yTO 'A. iopTwv r)fid>v A. 7W avcToy»!' r)fia>v.

lii.
5 ^xfH\ 'A. napavofiovatv 'A.flebunt (Hicron.).
lxii. 8 cri-^ri 'A. ofrfo 'A. 6na>pio~/i6v.

Jerem. iii.
19 "•S-? 'A. ovofiawffv A. ti6o(iat.

vi. 1
D-J3n n^"^ 'A. €tt2
Bat6xapnd 'A. ewl oTkov tov dfiire\5>vos.

xi. 9 *Vtf|3 'A. avvSeo-ftos 'A. dOto-ia.

xii.5 ?pM7^ 'A. /cat i£e\vo~dv ae A. (ca< i


jj.i'i\8aio-dv a-t.

n-innn 'A. £/>«« 'A. implicaberis.

xxv. 38 nj^n 'A. ireptarepas 'A. Te6o\a>fievT)s 'A. povaxrjt.

xxix. 1
7 O^Ttfitfn 'A. Ta irovrjpd A. ra afiparra.

xxxi. 7 13"*» 'A. ayaXXta<r#e A. alvtirt.

30 ''yp "1CH 'A. t)xr)crev r)


Koi\ia fiov A. io-tia-Bri ra tvrtpd aov.'

xxxiii. 6 n^ny 'A. eiaaKovetv A. "aa-iv.

xxxvi. 15 "21$ 'A. errio-Tpeyjrov


A. KaOto-ov.

xxxvii. 16 r^*2nrn7N 'A. e/y T<i epyao-Ttjpta 'A. eis ras rafSepvas.

21 Dnb-^Sp 'A. Kexx a P dpTOv A. rrtpiptrpov aprov.


'

xxxviii. 26 s
H3nn "
,
3S>«;-v*'!")D 'A. piirTco kyd> eiftt t6v e\eio~fi6v fiov A. /3<iXX<» ry« tt)v ««V»'»' M »»-

xliii. 10 'VJUw'1 W 'A. to cnreipmfta 'A. to aKa\io-Tpov.

12 HtpJV) 'A. /cat dva(3a\eiTai A. «tal cncaX<Wf< (?).

'* • '
xlviii. 1 n2toSn 'A. Mao-oya'/3 A. r) vtrtptiraipovo-a.

12 0n", 7"O3*j 'A. /cat Ta Kepara avrov 'A. Kal tcl ve/3e\ airrov.

37 njH3 'A. KaTaTeTftrjfievos (niH3) A. (vpriait.

xlix. 14 D^iQ "V21 'A. /cat


irepioxr) ev tois eOveatv A. Ka\ npto-fitvTt)t tlt ra i&vr).

'

*9 }n*'N rT*0"7N 'A. eirt to KaTotKT)Tr)ptov to dpyaiov A. irpbt tirrptiruav orepedv.

3° Tl} 'A. KtvrjOrjTe A. utravaaTfvoiitvoi.

1.8
BnVtJ^ 'A. &s eptrpot A. ir Ktpaarai (s. /Sao<X<o«ro<).

lii. 'A. Kai tovs pexovwe A. Kai ra vrroo-TTjpiypara.


17 rtebanrrM\
Ezech. i.
4 niyp lyn 'A. irvevfia Karatyis 'A. dveftos irpTjo-Tfjpos (1).

Jon. iv. 6 Tntn A. KtKemva 'A. Ktaaov (Hieron.).

Mich. iii. 12 n7™ Y8 A -


XtfloXoyr/^Tjo-fTat A. »f aiapot (s. X«9oXoy<a) ?<rra».

His positis, quod fit in rebus quae ultra opinationem procedere nequeunt, de secunda
Aquilae editione relinquenda unicuique libera opinandi facultas.

« 2
xxviii PKOLEGOMENA IN HEXAPLA OFJGENIS.

CAPUT III.

De Symmachi editione.

I.
Symmachi historia. II. Utrum Symmachus an Theodotio versionem suam prius ediderit. III. De Symmachi
versionis fide. IV. De Symmachi interpretis stylo. V. De duplici Symmachi editione.

I.
Symmachi historia.

Inter tres post LXX Bibliorum interpretes notiores Symmacho secundus locus assignatus

est, propter causam quam mox videbimus. Historiam ejus sic narrat, vel, si mavis, fabu-
latur, Epiphanius. Imperante Severo (a.d. 193-21 i) Symmachus quidam Samarita, ex eorum
numero qui apud spe honoris et principatus, quem
gentiles ejus sapientes habebantur, cum
inter contribules suos appetebat, nescioqua de causa destitutus esset, ira permotus ad Judaeos
transfuga factus est, reductoque arte chirurgica praeputio, secundam circumcisionem accepit :

quo facto mox ad novam Sacri Codicis interpretationem, in perversionem earum quae apud
1
Samaritas tunc temporis ferebantur, conficiendam se applicuit. Eusebius tradit, Symmachum
Ebionitam fuisse (quae haeresis fuit eorum qui Christum quasi merum hominem, Josephi et
Mariae filium, suspiciebant, et legem Judaicam a Christianis observandam esse contendebant) ;

in cujus rei probationem commentarios ejus adhuc exstantes appellat, in quibus Ebionitarum
haeresin argumentis e Matthaei Evangelio petitis adstruere videtur. Hos autem commen-
tarios, teste Eusebio, una cum aliis ejus in S. Scripturam expositionibus, Origenes se a Juliana
2
quadam, ad quam Symmachi chartae successionis jure pervenerant, accepisse affirmabat.
Hactenus Eusebius, ad cujus auctoritatem accedit Hieronymus, qui Judaeum Aquilam, Sym-
machum autem et Theodotionem Judaizantes haereticos, 3 vere pauperes et Ebionitas, et semi-
*
christianos vocat.

* .;.

1
Epiphan. De Mens. et Pond. 16 (Opp. T. II, p. 172): sehium secutus est Hieron. in Catalogo Scriptorum Eccles.
"
'Ev tois toO 2evr)pov xpovots Stiuuaxds tls Sauapetrijs tS>v wap Cap. LIV (Opp. T. II, p. 894): Aquilae scilicet Pontici
avrots a-ocpmv, p.}) TiprjBiis imb tov oUeiov edvovs, vocri)o-as qbiKap- proselyti, et Theodotionis Ebionaei, et Symmachi ejusdem

Xiai», «at dyavam-ijo-as rara ttjs tSias (pvKrjs, 'lov- dogmatis, qui in Evangelium quoque icaraMardaiov scripsit
rrpoo-epxeTai
Saiois Kai npocrrjkvTeiei, ko\ TrepirepveTai hevrepav nepiTourjv . . .
commentarios, de quo et suum dogma confirmare conatur."
3
Ovros roivvv 6 2vp.paxos npbs oWrpotpjjx tSiv napa Sapapeirais Hieron. Praef. in Job. (Opp. T. IX, p. 1082 ed. Migne).
4
epprjveiav eppr)veicras Tr)v Tpirrrv e£ec\a>Kev epprrveiav.
2
Euseb. Hieron. Opp. T. VI, p. 656. Huc non trahendus est (qui
Hist. Eccles. VI, 17 : Tav ye pi)v epprjvevTav abrav Si)
tovtcov error est Thiemii in libello mox allegando) alius Hiero-
lcrreov 'E^iavdiov rbv 2ippaxov yeyovevai . . . Kat iiropvrjpara nymi Comment. in Epist. ad Gal. (Opp. T. VII,
locus in
" Haec verba Ebion
Se tov 'S.vppaxov elo-en vvv cpeperai, ev ols fioitet, rrpbs ro koto p. 435): haeresiarches, semichris-
MarSaiov a7roT«i/oufi/os tianus et semijudaeus, ita interpretatus est : oti v/3pts 8eov
eiayyeKwv, Tr)v DeSrjkcopevrjv alpecriv Kpa-
rivciv. Taira Se 6 'Qpiyevrjs, pera Kai SKXcov els tols ypacpas
6 Kpepupevos." Nam nec Symmachus Ebionita Ebion hae-

ipprjveiav toC Svuud^ov, crrjpaivei Tcapa 'lov\iavr)s tivos elXrjcpevai, resiarches appellari potest, et ejus versio loci Deut. xxi. 23

r)v Kai (prjcri irap' airoi Svppdxov ras /3t'/3Xovs SialSegacrSai. Eu- prorsus alia est.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. xxix

Haec est summa eorum quae de nostro interprete a veteribus tradita sunt. Nuper
quidera D. Abraham Geiger, in commentatione de Symmacho Bibliorum interprete lingua
6
vernacula conscripta, conjecturam quandam in medio proposuit, videhcet Symmachum nostrum
Talmudistam fuisse, eundemque cum eo qui iu libris Talmudicis sub nomine D13T31D filii
Josephi celebratur, quique discipulus fuit Rabbi Meiri, saeculo II exeunte aut III ineunte.
Nostrum autem Symmachum scholae Meiri contra scholam Judae fautorem fuisse, argumen-
tatur V. D. e versione ejus loci Eccles. v. 3, kdv ttifa quasi per particulam dubitativam iav
;

interpres innuere voluisset, melius esse omnino non vovere, quod R. Meiri dogma fuit, repug-
nante altera schola. Porro ut probabile fiat, Symmachum Talmudistam Graecam linguam

probe calluisse, adducitur dictum ejus quoddam philologicum p:P7 U?7E? \\Sna VT1N p:HDD :

TIC?, h. e. Terpdymv [immo quatuor angulos habens, rptyav \rpiy<ovov~\ tres,


TiTpdya>vov~\ significat

Siywv [!] duo. Cum vero in iis


quae de Symmacho Talmudista narrantur, de Bibliis Hebraeis
ab eo in linguam Graecam conversis altum silentium sit, nolumus in talibus argutiis diutius

immorari.

II. Utrum Symmachus an Theodotio versionem suam prius ediderit.

Epiphanius, ut vidimus, Symmachum sub Severo imperatore versionem suam emisisse


tradit. Deinde pergit " Post hunc, tantillo elapso tempore (Kara noSas h t£ {£t}s xP° vtp)> noc
:

est, imperante secundo, qui post antedictum Commodum Lucium Aurehum XIII
Commodo
annis imperavit, Theodotio quidam Ponticus etc." " Sed hic immanis error est. Nam nullum
Commodum imperatorem exstitisse praeter L. Aurelium, qui ante Severum, interpositis pau-
corum mensium imperatoribus Pertinace et Didio Juliano, per XIII annos regnavit, omnibus
notum est. Quin et ipse Epiphanius non multo post imperatorum seriem repetens, haec
habet " Post Antoninum Pium regnavit M. Aurelius Antoninus, qui et Verus, annis XIX.
:

Post hunc Commodus tempore floruisse diximus Theodo-


alius imperat annis XIII, cujus

tionem, qui quartam interpretationem edidit. Commodum hunc excipit Pertinax alius, et
imperat menses sex. Huic succedit Severus alius cum Antonino filio, annis XVIII. Mortuo
Severo succedit Antoninus [Caracalla];" 7 de Symmacho prorsus silens. Epiphanii de duplici
Commodo hallucinationem haud improbabiliter inde repetit Montefalconius, quod ei penitus
insederat falsa opinio, Theodotionem, quem sub Commodo floruisse ex veterum, fortasse ipsius

Origenis, auctoritate noverat, Symmacho posteriorem fuisse. Utut sit, caecum ducem secutus
"
est Auctor Epistolae versioni Harethi praepositae, cujus expositio haec est: Interpretatio
tertia erat versioSymmachi, qui e Samaritanorum doctis erat, vixitque inter
fuitque Judaeos ;

hoc tempore Severi regis, post Aquilam annis circiter L. Interpretatio quarta, versio Theodo-
tionis Marcionistae, qui
Sinopensis etiam erat, floruitque tempore Commodi secundi regis,
8
idque post Symmachum annis prope X." Errorem correxit (qui tamen ab Epiphanio sua se

•: *
5 T
Vid. JiidiscJie Zeitschri/t fiir Wissenschaft und Leben, De Mens. et Pond. 17 (Opp. T. II, p. 172). Ibid. 18.
° 8
Erster Jahrgang, Breslau, 1862, pp. 62-64.
Epiphan. White (Rev. Joseph), Letter etc. p. II,
xxx PKOLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS.

accepisse testatur) Auctor Chronici Alexandrini sive Paschalis, qui postquam Theodotionis
editionem in annum Commodi sextum conjecerat, ordine temporis procedens, Symmachi ver-
sionem anno Severi nono concinnatam esse affirmat. Quae cum ita sint, in hac duorum inter-

pretum successione acquiescendum videtur ; non ut quo anno aut etiam quo regno versionem
suam uterque ediderit ullis certis rationibus definiri possit, sed simpliciter Theodotione Sym-
machum tempore nescimus quantulo posteriorem fuisse. Hieronymi quidem dicto fortuito in
Commentario ad Jesai. lviii. 6, Symmachum in
Theodotionis scita concedentem torquem

posuisse, non multum tribuimus. Sed gravissimam esse Irenaei (qui Marci Aurelii et Com-
modi tempore, ac Severi quoque regni initio floruit) auctoritatem, qui de voce veavts adversus
Judaeos disputans, Theodotionis et Aquilae, qui ita interpretati essent, non item Symmachi
meminerit, etiam D. Petavius, qui contrariae opinioni favet, scilicet Symmachum ante Theodo-
tionem vixisse, ingenue fatetur.

III. De Symmachi versionis Jide.

Praeter crimen Judaismi, quod una cum duobus sodalibus ejus nimis leviter impin-
ei

gitur, Symmachum
ab Epiphanio notatum vidimus, quasi in perversionem (Stao-rpocpfji>) ver-
sionum Sacri Codicis a Samaritanis tunc temporis receptarum suam confecisset. Sed haec
accusatio, quantum e reliquiis ejus adhuc exstantibus conjici possit, omni praetextu destituta
est. E contrario in Gen. v rationes ejus chronologicae cum textu et versione Samaritanorum,

quales nos manu terimus, contra supputationem LXXviralem concordant. Praeterea nostro

interpreti a nonnemine objicitur, tanti ei fuisse a LXX


discedere, ut etiam a S. Scripturae
consuetudine desciscere non dubitarit, ut illos imperitiae nomine insimularet. 9 Cui respon-
demus, neminem Hebraei archetypi sensum fideliter exprimere posse, nisi versioni LXX
Seniorum, vetustate quantumvis venerabili, innumeris locis valere jubeat id quod Hieronymi ;

exemplo demonstratur, qui tum in Commentariis suis interpretationem LXXviralem acerrimis


criminationibus insectatur, tum in versione Latina a se elaborata, ut mox declarabimus, prae
ceteris omnibus interpretibus Symmachum ducem ac magistrum sibi proposuit.

IV. De Symmachi interpretis stylo.

Hieronymus in prooemio ad Chronicon Eusebianum trium interpretum, quoad stylum


"
sive vertendimethodum, comparationem instituit his verbis Quamobrem Aquila et Sym- :

machus et Theodotion incitati, diversum paene opus in eodem opere prodiderunt alio nitente ;

verbum de verbo exprimere, alio sensum potius sequi, tertio non multum a veteribus discre-
10
pare." Idem passim in scriptis suis Symmachum laudat, quasi ceteris manifestius et aper-
tius vertentem; talemque interpretem qui non solet verborum KaKofrXlav, sed intelligentiae
ordinem n E eum
sequi. recentioribus Criticis instar omnium est Valckenaerii elogium, qui

•:
_ — •:.

9
Vid. Agellium ad Psal. lxv. 15. 10
Hieron. Opp. T. VIII, ed.
u Hieron.
p. 35 Migne. Opp. T.VI, p. 258.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORTGENIS. XXII

11
quasi Graecorum interpretum Antiqui Foederis ,castigalissimum praedicat. Nec longe &
"
scopo aberrat Montefalconius, cujus scrinia hic compilare non gravabimur Interpretatio :

Symmachi clarissima et elegantissima omnium est. Ees ille, ut plurimum, apte ac dilucide
exprimit, non verba singula scrupulose referre studet Hebraismos raro sectatur summo- . . .
;

pere curasse videtur, ne quidpiam in Graeca serie poneret, quod Graecum lectorem Hebraice
13
ignarum offendere posset."

Haec de Symmachi stylo in universum sufficiant: nunc de singulis ejus characteribus,


cum LXX et Aquila comparatione facta, paulo fusius agamus.
14

Constructiones Hebraeas, per copulas membratim concisas, Symmachus ad rotundiorem


1.

Graeci sermonis structuram participiorum ope accommodat. Exempla sint Exod. v. 7 O'. : :

iroptvia6<oaav Kai avvayaytTcoaav. 2. dirtpyofitvot Ka\afida6coaav. 4 Reg. L 2 : O'. Stvre Kal iirt-

(r)Tf)aaTt. 2. dirt\66vTts irv6ta6e. Psal. xxvi. 2 : O'. r)a6ivrjaav Kal tirtaav. 2. a<f>a\ivTts iirtaov.

Cant. v. 6 : 'A. tK\tvtv, irapr)\6tv. 2. dirovtvaas napr)\6tv. Participii absoluti (quod dicitur) in
tali accommodatione egregius est usus. Sic Job. xxxiv. 29 :
% 0. Kal avrbs r)av)(iav irapi£tt,
Kai tis KaTaSiKao-tTat ;
2. avTov St f)ptfttav SiSovtos tis KaTaKptvtt; Psal. xxvii. I : O. firyrroTt

Trapaaiamrjarjs dtr iftov, Kal 6fiotco6rjaofiai K. t. i. 2. fir) r)avydaavTOS aov dirodiv fiov 6p.oia>6a> k. t. t.

Item in constructione Hebraeis farniliari per praepositionem


3 cum infinitivo : ut Psal. ix. 4 :

O'. iv tS>
diroaTpa</>r)vai tov iy6pov ftov. 2. dvaaTpa<j>ivT<ov tcov i\6pcov fiov. Psal. xxix. IO: CY. iv
tS> KaTa(3fjvai ftt (2. KaTtvt^6ivTos ftov) tls Sta<f>6opdv. 1
Reg. xxii. 8 : O'. iv tS> Sia6i<r6ai tov viov

fiov Sia6f)Krjv. 2. avvTt6tftivov tov viov fiov. Ezech. L 19 : O'. iv tS> i£atpttv tcc, {5>a. 2. iiratpo-

fiivcov tS>v £to<i>v.

2. Pro duobus verbis Hebraeis constructionem elegantiorem per verbum et adverbium


frequentat Noster. E.g. Psal. xxxii. 3 'A.dya6vvaTt :
yfrd\aTt. 2. iirtfit\S>s -fd\aT€. Gen. iv. 2 :

O'. Kal irpocri6rjKt TtKtiv. 2. Kal ird\tv tTtKtv. Psal. xl. 9 : 'A. ov irpoa6rJ7tt tov dvaarrjvai. 2.
ovKiTt dvaaTrjatrai. Jon. ii. 5 : O'. dpa (^N) irpoa6rjaco tov iirtfi^ityai ftt ;
2. iacos ird\tv irpoa-

/3A€^<b. Psal. lv. 7 : Hebr. commorantur, delitescunt. 2. avvrjyovTo \d6pa. Vel per verbum
et adjectivum; ut 4 Reg. ii. 10: O'. io-K\rjpwas tov atTrjo-aa6at. Anon. (qui proculdubio Sym-
machus est) SvaKo\ov r>Tf)aa>. Hieron. rem difficilem postulasti.
: :

3. Pro duobus nominibus in regimine positis, quorum posterius juxta usum Hebraeum
prioris qualitatem exprimit, Symmachus Graeco more nomen et adjectivum adhibet. Sic
Psal. liv. 24 : O'. dvSpts aiftaTcov Kai So\ioTr]TOS. 2. (dvSpts) fttatqbovot
Kal S6\tot. Psal. cL I : O'.

iv artptcouaTt Svvdptcos avrov. 2. iv tS> aTtptcoftart tco aKa6aipiTcp avrov.


Notiones ab Hebraeis per complexionem verborum expositas Noster uno vocabulo, quae
4.

Graecae linguae felicitas est, sive adjectivo sive adverbio apte et eleganter reddit. E.g. Prov.
afrato. 2. Ta*itD
xv. 1
5 : 2. 6 ti6vpSv. Jesai. ix. 1 5 : D^D-NlteO. aiSiatfios. 1
Reg. xxv. 3 :

'2t\ O'. dyadr) avviatt. 2. tvStavortTos. Ibid. :


E^^IVS-JH. O. irovr/pbs iv iirtTriSfVfiaat. 2.

12 13
Vid. Hex. nostra ad 1
Reg. xxiii. 13. Montef. in nostrae elaboranda plurimum nobis contulit C. A. Tbiemii
H In bac Pro Puritate Symmachi Dissertatio, Lips. 1755.
Praeliminaribus, p. 54. parte lucubrationis libellus,
xxxii PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.

KaKoyvwftoDV. Job. xxxii. 1


9 :
Dr??'
1
.
^7 T-* 2. oivos vios dSidnvevcrTos. Psal. lxxvii. 53: O'.

(co8r)yr)<rev avToiis) iv i\niSi, Kal ovk iSei\iacrav. 2. d<p6f3ovs Kal dnTorJTOvs. Jud. xviii. 7 : O'. in'

i\ni8i. 2. dfiepifivcos. Job. xxxiv. 6 :


1^5" Y?> ^ 0. aVeu dSiKtas. 2. dvaiTim. Ezech.
xxii. 29: BBtfp N^n. 2. ^ W. pi Amosvi. 13: ~q"J «VS. 2. aA6>y. Jesai. lii. 8 :
P?
]????• O'. 6<p6a\/iol npbs 6<p6a\fiovs. 2. 6ip6a\fio<pava>s. 2 Reg. xii. 8 :
n^PJS- 2. 7roAXa-
'~'|'!!'?1

7rXao-«By.

5.
Praepositionem 2, quae apud Hebraeos latissimum usum habet, Symmachus non uno
modo transfert. E. g. Gen. xxvii. 35 'A. iv im6icrei. 2. 6V iviSpas. Psal. xvi. t
: O'. ovk iv :

X««Xeo-t SoXiois. 2. oi Scd x^\ecov SoXicov. Psal. cxviii. 9 : O'. b> t'ivi. 2. (juxta potiorem scrip-

turam) Sid rivos. Psal. cxviii. 109 : O'. iv TaTs yepcri fiov. 2. fieTa -^elpds fiov.

Lingua Graeca nulla in re ceteris magis antecellit quam in particularum ejus varietate
6.

ac elegantia quam rem in transferendis particulis Hebraeis non ita numerosis Noster in ver-
;

sionis suae exornationem et illustrationem convertere callebat. Exemplum primum sit


par-
ticula ^N, quae Aquilae et Theodotioni nil nisi n\r)v sonat; Symmacho autem dpa (1 Reg.
xvi. 6), ovtcos (Psal. lxxii. 18), 8io\ov (Prov. xxii. 16. Cf. Hex. ad Psal. xxii. 5), icrcos (Psal.
cxxxviii. 11), icrcos ovv (Psal. lxxii. 13), fiovov (Thren. iii. 3), ovtcos (i
Reg. xxv. 21. Jerem. xvi. 19),
d\\' Sfirn (Jerem. xii.
1). Particula D? praeter Kaiye vertitur d\\d Kaiye (Prov. xiv. 13), ert
(Psal. cxxxviii. jo), fri Kal (Psal. lxxxii. 9), Kal %tl (Prov. xxv.
insuper (Eccles. i. 17
1), npbs,
vii. 23. ix.
1), fievToiye (Job. xviii. 5 V). D?}, d\\d Kal (Hex. ad 4 Reg. xvi. 3), d\\d fir)v Kal
(Eccles. x. 3), Kal 8f) (Jerem. xxxvi. 25). *]&, noo-co fidWov (Job. iv. 19), d\\d irpbs tovtols (Psal
xliii. 10). ^3 *]N ? noo-m fidWov
(1 Reg. xiv. 30. 2 Reg. iv. 11. xvi. n. Job. xv. 16. xxv. 6).
^a
diiw (1 Reg. xv. 25. xxv. 25). naM, Seofiai (4 Reg. xx. 3). D^^Ij &«fr«y« (1 Reg. xxv. 34)
d\\d firjv (Mich. ^?^, «al fid\a (Hex. ad Gen. xlii. 21), ovtcos (Hex. ad 2 Reg. xiv. 5)
iii.
8).

nSl, d\\' Sficos (Jerem. vii. 8). sHO, i£fjs, s. Kard fiepos (Jerem. ix. 25). "^P, dcp' ov (Jerem. xx. 8
xlviii. 27). Postremo constructionem per ftev et 8e, quae ab Aquilae saltem editione prorsus
exsulat, Noster non invitus in rem suam convertit; e.g. Exod. xiv. 20: kol r)v -f) vecpi\r) o-kotos

fiev eKetdev, cpaivovcra 8e evTevOev. Hos. vii. I : Kal KXemrjS fiev elcrr)\6ev, eKSvov Se \r)crTf)piov e£a>.

7. Idiotismos Hebraeos qua ratione Symmachus Graecis auribus accommodare studuerit,


paucula ex innumeris specimina ad declarandum sufficiant. 1
Reg. iii. 4 (et passim) O'. lSoi> :

eyco. 2. ndpeLfiL. 2 Reg. xii. 5 : O'. vlbs 6avdrov. 2. d£ios OavaTov. Exod. V. 7 O'. KaOdnep :

X^es Kal Tphrjv r)fiepav. 2. KaOdnep kol npoTepov. 1


Reg. xix. 7 : O'. chs eyQes Kal TpiTr/v f)fiepav.

2. d>s npb fuas Kal npiv. 2 Reg. v. 2 : O'. Kai e%6es Kal TpiTrjv. 2. dWd Kai npiv. 1
Reg.
XX. 25 O'. cbs dna£ Kal ana\\. 2. &<rnep eiwdei. 1 ix. 20 O'. 6fjs tt)v KapSiav crov avrais.
:
Reg. :
fir)

(2.) fir) fieptfivrjcrTjs. I


Reg. XXV. 25 : O'. fir) 8r) 6eo~6co 6 Kvpios fiov KapSiav avTOV. 2. fir) npocryrfs,

af;La>. 1
Reg. XXX. 21: O'. Kal r)pcoTT)crav avTov ra els eiprjvrjv. 2. Kal r)crndaavTO avrovs. Reg. 2

11. 6 : O'. noirjo-co fied' v/icov to dya6bv tovto. 2. dfiefyofiai Vfias tt)v X°-P lv ra-VTr)v. His exemplis
non annumerabimus Gen. ii. 17: O'. 6avd\co dno6ave?a6e. 2. 6vt)tos eo-j) quia haec versio, ;
dum
Hebraismi peregrinitatem vitat, exphcatorem potius quam interpretem arguere videtur.
Locutiones figuratas vel duriusculas Noster aut plane eximit (ut Psal. xx. 13 O'. 6f)o~eis
8. :

avTovs vcotov. 2. rd£eis avTovs dnocrrpocpovs. Job. xxxi. 15: O'. yeyova/xev 8e iv 777 avTr) Koi\ia (2.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS. XXXIII

kv dfioicp rpcnroj)), aut per particulas comparationis emollire studet. Hujus generis sunt: i
Reg.
xiii. 1 :
^ vibs kvtavTov (2. vibs cbs kvtavcrtos) 2aot)X kv to) f3acri\tvttv airrSv. Psal. xiii. 4 : 'A. icpayov

dpTov (2. cbcrtt dpTOv). Psal. XXX. 2 2 : O'. kv no\tt ntptoyr/s. 2. cbs kv n6\tt ntptntcppayfiivjf.
Psal. xxxviii. 6 : O'. i8oi> rraXaio-ras t6ov (2. iSoi) <hs cmtOafids rds ripipas I's;il.
tScoKas) fiov.

xliv. 2 O'. yXwo-a-d fiov xdXapos (2. cbs Psal. lxii. 2 O'. kv 2. kv
: 17 ypacpttov). :
yfi kprj/if. cbs yg
SiyjrdSi. Prov. xv. 1 5 : Bonus corde est convivium perpetuum. 2. 6 tv6vp.5>v cbs kv nincp Sia-

n-avrSs. Dan. x. 5 (de angelo) : 6. dvfjp. 2. cbs dvfjp. Zach. v. 1 : Et vidi, et ecce ! volumen
volans. 2. Kat tlSov cbs ti\r}pta ntT6fitvov. Gen. XV. I :
v? p.ft. 2. vntpfid\ofiat KaBdntp onXov.
Hic non praetereunda est lex a Symmacho sibi imposita, ut effata Sacri Scriptoris, quae
notioni Dei dvOpcononaOovs favere, aut majestati divinae ullo modo repugnare videantur, in
versione sua variis artificiis
mitiget. Sic Psal. xliii. 24 : O'. ivari vnvois, Kvptt. 2. ivari cbs

vnvcbv d, SkcrnoTa. Exod. xxiv. IO: 2. Kal ttSov opdfjtaTt rbv Otbv 'Icrpafj\; ubi opd/iaTt de 8UO
intulit Noster. Jud. et homines (D^tNW 0YT7N).
ix. 1 3 (de vino) 2.
:
Quod exhilarat deos

t^v tvcppoo-vvrjv tcov dvOpconcov. 36 Et lactaverunt eum (Deum) ore eorum. Sic
Psal. lxxvii. :

in Hebraeo; cum vero Deus ab hominibus fraude circumveniri non possit, Symmachus durius

dictum pia circumlocutione emollit, vertens: Kal cbs napa\oyi£6fitvot ainbv vnt\dfifiavov kv rg
KapSia avTcov. Denique huc pertinere videtur locus insignis Gen. i. 27, de homine ad imaginem
Dei creato ubi dogmaticis suis praejudiciis nimium tribuens, Noster omnes sanae interpre-
;

16
tationis leges pro nihilo habuit.

Sed etiam ubi nulla intererat dogmatices quaestio, Symmachum in paraphrastae


9.

partes aliquando delapsum esse negari non potest. Nihil moramur verba ad sensum loci

pleniorem efficiendum de suo assumpta ;


ut Psal. xxx. 20 : O'. (8) tKpvtyas (2.' tKpvfas dnodtrov)
Tois abofSovfiivots cre. Psal. lvi. 5 : O'. kKOtfif\tir]v . 2. tvttapcrcbv tKOifif]&r)v. Jesai. xlvi. I : O'. kyi-
vtTo tls Brfpia. 2. tyivtTo (cbots tKSoTa; et similia. Non carpimus circumlocutiones quae ad

elegantiam Graeci sermonis pertinent; ut Psal. liv. 15: 'A. ky\vKdva/j.tv dnopprjTov (TID). 2.

tKOtvo\oyovp.t6a y\vKtiav 6fit\iav. Eccles. vii. 30 : O'. t(f)Tr]crav \oytcrfiovs noWovs. 2. ntptttpyd-
o-avTo no\vnpayfioo-vvrjv. Sed nullas hujusmodi excusationes admittere videntur loca quae nunc
indicabimus: Gen. xviii. 25: Nonne judex totius terrae faciet justum? 2. 6 ndvra dvOpamov
dnatTcbv StKatonpayttv, aKpircos fif] notfjar/S tovto. 4 Reg. xxi. 16: O'. (icos ov in\rjo-t Tf]v 'Itpov-

cra\fj/j.) o-TOfia tls o-Tofjta. 2. cbcrntp dyyttov &\pt crTofiaTos. Job. xxi. 1 3 : Et in momento ad
infemum descendunt. 2. Kat Tayicos dvoo-ot Kal dflacrdvicrTOi tis aSr/v KaTipxpvTai. Psal. xli. 4 :

O'. kytvfjdr/ tol SaKpvd ptov t/iot dpTOS (2. cbs dpTOS crvvTd£ecbs fiov). Jerem. xlL 5 : 0'. tis oikov Kvpiov.

2. tis oIkov Kvpiov ticrin ovTa Kal k\nt£6fitvov. Ezech. xvi. 31 : O'. crvvdyovaa fitcrBcbfjtaTa. 2. kv

dfctonio-Tia. (honeste) crvvdyovo-a fitcrOcbfiaTa. Videndum tamen ne forte in uno et altero horum
exemplorum verba scholiastae aut enarratoris versioni interpretis nostri male adhaeserint; id
quod in tribus aliis locis (Exod. xv. 1 1. Thren. iii. 46, 47. Ezech. xvi. 45) accidisse vix dubium
esse potest.

10. Vocabula Hebraea Graecis elementis scripta parcissime admittit Noster 16 ;


immo con-
.>- .;.

16
Cf. etc. p. M Jerem. xix. 2 fioparov Psal. ciii. 17. Cant. Cant.
Geiger Symmachus 40 sqq. Exempla apo-tiO ;
i.
17 ;

fere sola sunt: a/fyifo Gen. xli. 43; dpav Jesai. xxxiii. 3; yapSaprjvoi, 6aP8apr)vo\ etc.
Dan. iii. 32 ; >;&i8 Jerem. xlviii. 33;
tom. 1.
/
xxxiv PROLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS.
trariam culpam, modo sit culpa, in eum contulerit aliquis; videlicet quod propria nomina,
quae sine translatione relinquenda erant, in Graece efferendo se torserit. Sic pro Ava (Gen.
'

iiL 2l) Zcooyovos; pro 'leSSeSl (2 Reg. xii. 25) AyanrjTos Kvpiov; pro 'ESep nunc (napdSeicrov) dvdn-

pbv (Gen. ii.


8), nunc (napdSeto-ov) rrj? aKTfjs (Gen. ii. 15), nunc nayKapnia (Psal. xxxv. 9) prava
affectatione venditat. Ejusmodi sunt: Num. xxi. 1 1 : "^ysi. O'. ev 'AxaXyai. 2. ev tois fiowois;
Deut. xxxii. 49: Q" 1
O'. to opos to 'Afiapifi. 2. (rb opos) to>v StafHdo-ecov Jesai. xix. 18:
"!?^ "^D- ;

^").~""~ "py. 'A. 0. nSXts 'Apes. 2. noXts r)Xiov. In regionum nominibus ponendis tres inter-

pretes pro 'Apapar (Gen. sed solus Syinmachus pro 'EXXaadp, 'EAa/t
viii. 4) 'Appevia ediderunt;
et e$va>v (Gen. xiv. 1) TIovtov, ~Ekv6cov et TlapcpvXias vereor ne curiosius quam verius suffecerit.

Quinetiam si quando nomen Hebraeum ab eo retineatur, Graecam quandam speciem induere


COgitur; ut
ol 'Fov/3r)\aTot, ol TaSaTot, 01 MavaaaaTot (Deut. xxix. 8); oi XeprjOaTot Kal oi ^eXrjOaToi

(2 Eeg. viii. 18), et similia.

11. Cum inter omnes constet, Symmachum Hnguam Graecam


tunc temporis florentem

optime omnium interpretum nostrorum calluisse, plurimas voces et locutiones ad reconditiorem


Graecitatem pertinentes in opere ejus reperiri nemo mirabitur. Harum vel insigniores tautum
enumerare cum nimii laboris et taedii foret, fas sit nobis, speciminis gratia, lectorem remittere
ad Hexapla nostra in Lev. xxvi. 43. Jos. xviii. 1. 1 Eeg. xvi. 23. Neh. vi. 11. Ezech. xxiii. 5.
12. Aquilae in commendationis loco posuimus, Hieronymum in Hebraeis vertendis non

raro vestigiis ejus institisse.Sed quid de Symmacho dicamus, quem tam presse secutus est
magnus ille interpres Latinus, idemque literis Hebraeis et Graecis non mediocriter eruditus, ut
aliquando nobis successerit, ex Hieronymi Latinis Symmachi Graeca vel sine nomine exsis-
17
tentia, vel etiam*prorsus deperdita, satis probabiliter extricare? Hujus imitationis exempla
in decursu operis nostri occasione data notavimus, e quibus selectum numerum hic uno con-
spectu legentium oculis subjicere non gravabimur.

Exod. ix. 17 :
^V^ /W©0 Tpl>. Sym. (en av) Karex us (
T0V Xa °" l0V)>'
f Hieron. in Div. Bibl.
et Vulg. : Adhuc retines populum meum? Num. xxv. 8: •"~~'i?'~'~'N. Sym. els to nopveTov. H. V. in

lupanar. Deut. xxxiii. 8 : Thummim tui et Urim tui sint viro pio tuo, quem tentasti ad Massah, conten-
disti cum eo super aquas Meribah. Sym. TeXeioTrjs o-ov Kal StSaxrj crov tS> dvSpl tS> oaico, bv eneipaaas ev

SoKipacria, eSoKipaaas (leg. eSUaaas) avTov ent tov vSaTos Tr)s dvriXoyias. H. V. Perfectio tua et doc-

trina tua viro sancto tuo, quem probasti in tentatione, et judicasti ad aquas contradictionis. Jos. x. 42 :

nn^ DV2 ""?;• Sym. r)xp.aXd>Tevo-ev pta oppfj. H. V. uno cepit impetu. Jud. ix. 6 :
^?Q P'N~Oy
D3EQ ""l"JN.
Sym.napd tt)v Spvv tt)v eaTcoaav ev EtKipots. H.V.juxta quercum quae stabat in Sichem.
Jud. xv. 19 "2~}?'?'~'~"' N H.V. molarem dentem. iKeg. i. 18: Et vultus ejus
|

:
Sym. tt)v pvXr/v.
non erat ei amplius. Sym. (Kal rb npoaconov avrfjs) ov SteTpdnrj (ert). H. V. vultusque illius non sunt

•:• *
Dan. x. 6 bentem v
6apa\s ; papQp Zacli. ix. 6 ; o-(pa<pe\v Jesai. vi. 2 ;
revocat. Geiger Symmachus etc. p. 60 :

26 " Und noeh manches verborgene Gut dee


a-ovp Jesai. x. ; m(pa£ Prov. viii. 19; ci^ \p Jesai. xiii. 2 1 . so mag sich
Semel atque iterum, posito Hebraeo vocabulo, Graecum Symmachus in der Speichern c!es Hieronymus und der
idem sonans subjungit; ut Exod. xii. 1 1 cpao-ex xmtppaxnais ; :
Vulgata befinden." Vid. Hexapla nostra ad Lev. xiv. 36.
Eccles. vii. 8: parBava Twreari t)£>pov ;
qui usus Marcum Num. xxiii. 10. 1 Reg. ix. 20. xi. 5. xii. 3. xv. 48. xxi. 5.
evangelistam (Cap. vii. 7) Graecorum in commodum scri- 2 Keg. xxiii. 8. 4 Keg. v. 26. Jesai. lvi. 12. Hos. xi. 3.
PPOLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. mv
atnplius in diversa mutati. i
Reg. ix. 24: Sym. Srt iniTnSts PV1Q7) TtTrjpnTai 001. H. V. quia de
industria servatum est libi. 1
Reg. xxiii. 13 : O'. Kal inoptvovro 0* iav (~itTN2) inoptvovro. Eleganter
Sym. Kal ippipfSovro 6nov8r)noTt. H.V. huc atque illuc vagabantur incerli. 1
Rcg. xxv. 18 : Et centum
,
uvas passas (E i?'rrO. Sym. Kat iKarbv ivSiapovs (aTa<pi8os). H. V. et centum ligaturas uvae passae.
2 Reg. x. 6: ""']"'" 1tt?N23.
Sym. iKaKovpynaav npbs AaviS. H. V. injuriam /ecissent David. 2 Reg.
_,
xii. 14: ni£N2 YX2 3.
Sym. Sti fiXaacpnfir}aai inoinaas. H.V. quoniam blasphemare fecisti. 3 Reg.
x 1I:
. CanVN ^V.
Sym. £vAa %na %ina. 3 Reg. 3 6viva. H.V. xvi. :
W|Jya "njlM •VljnO.
Sym. Baaad.
rpvyrjaco tol oniaco H.V. demetam posteriora Baasa. 4 Reg. ii.
14: Sym. nov Kvptos 6
6tbs'HXtoi> Kat vvv (N^n~~N); H. V. Ubi est Dominus Deus Eliae etiam nunc? Psal. x. 2 Sym. Sti :

01 6tap,ot
(nlnUJn fundamenta) Ka6aipt6r)aovrai. H. quia leges dissipatae sunt.
;
Psal. xxxiv. 16 :

Cum profanis sannionibus placentae. Sym. iv inroKpiatt <p6iyfiaat ntnXaafiivots. H. in simulalione


verborum fictorum. Psal. xxxvi. 7 : Sym. a iv6vp.ttTat. H. quae cogitat. niETO.
Psal. lvii. 6 :

D3TT2 ffHST" ~Oin. Sym. inaarov incpSds ataocptafiivov. H. nec incantaloris incantationes callidas.
Psal. lix. 10 :
Super Edom projiciam calceum meum. Sym. int Tr)v'l8ovpaiav int/Srjaofxai t<2 vno8r\fiaTi

fiov. H. Super Idumaeam incedam calceamento meo. Psal. lxxii. 4 : Quia non sunt vincula (nu^nn) fa

morte eorum, et pingue est corpus eorum (^7^) -


Sym. Sti ovk ivt6v/iovvro ntpl 6avdrov avr<bv' artpta
yap rjv rd nponvXa avrtov. H. Quia non recogitaverint de morte sua, et firtna sunt vestibula eorum.
1
Psal. lxxvi: 12: Sym. dvtfjttpvnaKofjLnv rds neptvoias Kvpiov (n^~ 77l'0) dvanoXwv rd dp^ata Ttpdartd )

aov. H. Recordabor cogitationum Domini, reminiscens anliqua mirabilia tua. Psal. lxxxvi. 4 :
Sym.
dvafivrjcra) vntpn<paviav (~-i~n). H. commemorabo superbiae. Psal. cxviii. 112 : "-(""y u7'Vf. Sym.
tis ptadanoSoaiav atwvtov. H. propter aeternam retributionem. Jesai. liv. 8: *)?5 H^?"1, Sym. iv

aTOficp opyfjs. H. V. in momento indignationis. Jesai. lvi. 1 1 : ^nJJfpp. Sym. dn &Kpov tcos iaydrov.
H. V. a summo usque ad novissimum. Jerem. vi. 2 :
pulcra et delicata, exscindam (^n^KH) filiam

Sionis. Sym. rfj cbpaia Kat rjj H. V. Speciosae et delicatae assi-


Tpv<ptpa cbpoicoaa tt)v 6vyaripa ~2,td>v.

milavi filiam Sion. Jerem. xxxvi. 18 Ex ore ejus praelegit (fcOp^) mihi. 2. dnb aroparos avrov
:

tXtytv, <bs 6 dvaytvcbaKcov npbs fii, H. V. Ex ore suo loquebatur, quasi legens ad me. Jerem. xxxviii. 4 :

r
Sym. inirnSts yotp (]3~/J ''S)
ainbs napinatv rks \tipas. H.V. de induslria enim dissolvit manus.

Ezech. v. 3 : tPS3321.
Sym. iv aKpco tco ifiaricp aov. H. V. in summitate pallii. Ezech. viii. 10 :
3^99
"•"^D. Sym. kvkXco StoXov. H.V. in circuitu per totum. Ezech. viii. 1 1 E~P3~i,. Sym. npb tcBi' :

ypacpcbv. H. V. ante picturas. Ezech. xvii. 3 n"V32~nN. Sym. to iyKapStov. H. V. medullam. :

Hos. iii.
3 : y "^ltfn.
Sym. npoaSoKrjatts pt. H.V. exspectabis me. Hos. vii. 14 : VYYl2n\ Sym.
ifinpvKcovTO. H.V. ruminabant. Amos vi. 7 :
Sym. Kat ntpiaiptOrjatTai iratptia TpvabnTcbv. H. V. et
auferetur factio lascivientium.

Porro in Hieronymi versione hexaplari libri Jobi, in nonnullis locis rejecta Theodotionis
versione, quae textum LXXviralem, ut hodie legitur, invasit, Symmacho praerogativam dedit ;

ut videre est in Hexaplis nostris ad n, 12, 13-17. xxxiv. 23. xxxvii. 10.
Cap. xxi. 11. xxxii.


XXXVI PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.

V. De duplici Symmachi editione.

Quae de Aquilae duplici editione, vel potius secundis curis, disputavimus, ad alteram
Symmachi editionem eo magis accommodari possunt, quod vestigia hujus operis longe pauciora
et incertiora sunt. Et primum de locis sane paucissimis, in quibus Hieronjmus secundam
Symmachi editionem diserte appellat, videndum. Sic igitur ille in Commentariis ad Jerem.
"
xxxii. 30 Symmachi prima editio et Theodotio solos (fiovoi) interpretati sunt. Secunda
:

"
quippe Symmachi vertit StoXov." Item ad Nah. iii. 1 Symmachus autem dnoTopias nXrjprjs, :

quod possumus dicere crudelitate vel severitate plena. In altera ejus editione reperi fieXoKo-
nias TrXtjpris; id est, sectionibus carnium et frustis per membra conscissis." Postremo ad
"
Jerem. xx. 2, 3 : Pro nervo, quem nos diximus . . .
Symmachus /3ao-avio-Ttjpiov, sive o-Tpep\a>Tr)-
"
ptov, quod utrumque tormenta significat." Et mox
Pro pavore, quod in Hebraico scriptum :

magur Symmachus ablatum, sive congregatum et coactum, interpretatus est." In quibus


. . .

tamen duobus exemplis utrum de duplici Symmachi editione, an de diversis prophetae locis
Hieronymi verba intelligenda pro certo definiri nequit.
sint,

Haec sunt so]a S. Scripturae loca, ad quae secundae Symmachi editionis mentio fit.
Nunc recensenda sunt loca paulo numerosiora, in quibus duae interpretationes, a diversis
auctoribus Symmacho attributae, ex hypothesi duplicis editionis inter se conciliari solent.
Haec fere sunt :

Exod. xxviii. 14
xxx. 4

Num. xi. 8

Jud. i.
15
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. xxxvu

Jerem. vi. 1 1 ^, ? 7
!
^^ f? "Z./aliffatus sum tolerans (iKo- 2. laboravit tolerare.
viaaa dve)(6/ievos)

XV. l6 D*?jNi ^" TP°'P'I /"" 2. icai


Trpoo-«8«;(ouij» airrovt.

xli. 17 ^Pf^tt 2. Tots € X 6><K-a 2. TjJ KarivavTt.

Thren. i. 8 ITT^ 2. o-«xor 2. dvdaraTOv.

16 Dfn?^aJ 2. ?p»7^ot 2. arvyvoi (8. o-KvOptmoi).

iii. 20 D**?"" 1 2. «at/Tp irpoaXaXrjau 2. KaTUKainrrtTtu.

Ezech. i.
4 ^IV^ ^^ ^- 7ri '
^ KaTaiyi(oftevrj 2. tti/ot) 6W\Ar;y (?).

iii.
13 '* p*
l 1 2. /cat avyKpovaiv 2. /cat ^jroobov.

s
v. 3 ?y
CD32l 2. ep tois KpaaweSois aov 2. «f aVpqi) toO ifiariov aov.

xiii. 18 rfinDS 2. v7roarpa)ftaTa 2. vnayKcavia.

xix. 14 ^itUEn Dlltt* 2. a-KrJTTTpov eis to i£ovatd£eiv 2. «is o-xf/TrTpoi» /9ao-iA«6V

xx. 6 "O!* 2. reliffio (OprjaKeia) 2. ordais.

26 DQffiN |?^^7 2. wtf deleam eoS 2. ti>a rrXr/uu*Xr)o-oo-ti<.

HOS. Vi. 9 0*"Ti"*il $*&* 2. dvSpoS {riTOKpiTOV 2. dvopbs ivf&ptvroi.

vii. 14 DTrtaSttter^? W?** '•? 'A. 2. aXXa acreXy£s eXa^Arj- 2. aXX' f) iyjiefieTiaav kv KaTa-
aav .. K\iaeaiv avrStv.

ix. 7 yms 2. ivvths 2. KpamaXav (s. KtKpatiraXrjKais).

xii. 11 D 7J3 ,,
2. wy /3aTpaX ot 2. i>i
o-a>po\ Xidav.

xiii.
3 *"i*l
*}MO 2. aVd aKpiSouv 2. drro orrf/c.

14 *""}Dp 2. dndvTtffid aov 2. aKrfbia o~ov.

Amo8 i. 1 1
"^m ^. o-rrAay^ra tiSta 2. evrtpa avrov.

Habac. ii.
5 *"ii*i*' N7 2. ovk exmpayr)aei 2. ovk evwoprjaei.

Zach. v. 1 HOy *">7*,?2


2. KitpaXls ntTop.ivT) 2. fflt cfXr/ua Trrrduffov.

Habes segetem lectionum diversarum satis pusillam; e quarum numero si eximas eas
quae vel scribarum in nominibus ponendis oscitantiae, vel versioni Syro-hexaplari paulo libe-
riori imputandae sint,
Symmachi secunda editio veremur ne pro mera ignorantiae excusatione
habenda sit.
xxxviii PROLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS.

CAPUT IV.

De Theodotionis editione.

I. Theodotionis historia. II. De Theodotionis versionis scopo et indole. III. De Theodotionis interpretis stylo.

I. Theodotionis historia.

Auctore Epiphanio, Theodotio patria Ponticus fuit, religione autem Christianus de schola
Marcionis haeresiarchae Sinopitae ; qui cum haeresi suae nescimus qua de causa succenseret, ad
Judaismum circumcisionem accepit quo facto, ne quid historia ejus ab iis quae de
defecit, et :

Aquila et Symmacho traduntur declinaret, Hebraeas literas edidicit, et versionem ipse suam
Quod ad gentem ejus attinet, dissidet Irenaeus, qui Ephesium eum vocat, de
1
aggressus est.
conversione ejus ad Judaismum cum Epiphanio consentiens. 2 E contrario fuisse Theodo-
tionem pariter ac de secta Ebionitarum, pluribus in locis, ut vidimus, testatur
Symmachum
Hieronymus, quamvis in Prologo in Danielem rem in dubio relinquere videtur, cum ait :

"
Illud quoque lectorem admoneo, Danielem non juxta interpretes, sed juxta Theodo- LXX
tionem Ecclesias legere, qui utique post adventum Christi incredulus fuit, licet eum quidam
dicant Ebionitam, qui altero genere Judaeus est." 3 Ceterum de aetate ejus, dum in quae-
stionede Symmachi aetate versabamur, probabiliter pronuntiavimus videlicet eum Sym- ;

macho priorem fuisse, et, si quid veteribus tribuendum, imperante Commodo (a.d. 180-192)
versionem suam concinnasse.

II. De Theodotionis versionis scopo et indole.

Ut Aquilae in vertendo in primis propositum fuit verbum de verbo exprimere, Symmacho


autem sensum potius sequi, sic Theodotioni in suo opere ornando illud potissimum in votis
fuisse videtur, non wiultum a veteribus, hoc est, a LXX interpretibus, discrepare ;
4
ita tamen

* .>
1
Epiphan. De Mens.
3
et Pond. 17 (Opp. T. II, p. 172): Xas 6 noirotw, aptpoTcpoi 'iovSaToi jrpoo-rjXvroi. Hieron.
Mtra tovtov 4
8e Kara iroSas ev
Tcp t£rjs XP^ va • • • QcoSoriav tis Opp. T. V, p. 620. Epiphan. De Mens. et Pond. 17
IIoitocos anb 8ia8o^s MapKtavos tov aipecriap\ov toi) Siva- 1 Aio to TrXetora to7s ofS o-vvq86vras
rijs (T. II, p.
:
73) c'£c8cmec*

7riTov, ptjvtav Kai avTos tj avrov aipeo-ei, k<u eis 'lov$alo-pbv thro- rptfias yap ct%cv ovtos tos 7rXet'o-Tas arrb tijs o~vvr>8clas t£>v of¥.

Hieron. Opp. T. X, 120 " Juxta Theodotionis


ircpiTp,t]de\s, Ka\ 'Eflpaiav tpavr/v Ka\ ra avrav ed.
xkivas, (cat ttiv Ttov
p. Migne:
o-Toixeia irathev6e\s, ibias Ka\ ovtos e^ebaKt,
2
Iren. adv. dumtaxat editionem, qui simplicitate sermonis a LXX in-
Haeres. III, 24: i>s QeoSoTiav r)pp.r)vev<rev 6 'Eajeo-tos <a\ 'Akv- terpretibus non discordat." Idem Opp. T. IX, p. 1079 ed.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. XXXIX

ut quae ab vel absurde conversa, vel prorsus praeterita fuissent, ipse ad Hebraei
illis
arcbetypi
normam emendaret et suppleret. Prioris generis culpae insigne exemplum est Danielis liber,
cujus v.'isio LXXviralis tam putide et praepostere jacet, ut nulla manu medica ad Ecclesiae
usus accommodari possit; unde accidit, ut illa seposita et velut antiquata, Theodotionis editio
in locum ejus successerit. Quod vero ad defectus veteris versionis attinet, testis sit textus
Jobi LXXviralis (qui vocatur), ut in exemplari Romano hodie legitur, cujus fere sexta pars,
nulla adhibita discriminis nota, Theodotioni debetur; discriminis notam dico, quia discrimen

ipsum cuivis Graeca cum Hebraeis paulo attentius comparanti haudquaquam obscurum erit.
Etiam Jeremiae vaticiniorum haud exigua pars, quae apud LXX' defecerat, in libris hexa-
plaribus de Nostro suppleta est, cujus pericopae prolixiores sunt Cap. xxxiii. (Gr. xL) 14-26,
et Cap. xxxix (Gr. 4-13.
xlvi).
E Jeremiae Threnos Aquilam et Theodotionem in versionibus suis praeter-
libris canonicis
6
misisse, e male intellecto Origenis loco olim credebatur; quam opinionem quod ad Aquilam

attinet, aperte falsam, quod vero ad Theodotionem, parum verisimilem esse, in Monito ad
Threnos demonstravimus.
Libros V.T. apocryphos tres interpretes non vertisse res nota est; sed ex hac generali

propositione excipiendae sunt, praeter Jobi epimetrum in fine Cap. xlii, Danielis pericopae,
Susanna, Canticum Trium Puerorum, et Bel et Draco, quas in Theodotionis quoque editione
locum suum retinuisse constat. Estherae vero additamenta (quae vocantur) nec in Ilebraeo,
6
nec apud ullumferri interpretum diserte testatur Hieronymus.

III. De Theodotionis interpretis stylo.

Theodotionis stylus simplex et gravis ut jam observavimus, inter Aquilam et


est, et,

Symmachum medium locum occupat, quorum interpretationibus, desertis per occasionem


Seniorum vestigiis, non raro se adjungit. Interdum vero, relictis ceteris omnibus, novam
viam sibi secat; e. g. Gen. i. 28: ^"D VTO. O'. Kal dpytrt tcov i\6v<ov. 'A. Kai iiriKpaTtiTt iv
i\6v'C. 2. Kal \tipova6t tovs i\6vas. 0. (ex USU 'Syrorum) Kal iratStvtTt iv tois t\6vai. Rursus
Gen. iv. 4 pro Hebraeo J^IL et respexit, quod toTs O' intiStv, Aquilae intKXi6», Symmacho

tTipqbdri sonat, Theodotio paulo argutius ivtirvpio-tv posuit, modum approbationis, per ignem
scilicet, juxta traditionem Rabbinorum, innuens. Styh autem proprietas, qua Noster a ceteris
interpretibus maxime difFert, mos est ejus voces Hebraeas, etiam eas quarum translatio non
ita difficilis erat, dvtpp.t]vtvTovs
relinquendi, Graecis tantum characteribus pro Hcbraicis positis.
Hic usus, ab Aquila et Symmacho, ut supra declaravimus, parcius admissus, a Theodotione
adeo frequentatus est, ut propter hanc in primis causam indocti interpretis nota a Montefal-

" 6
Hodius De Bibliorum Textibus,
Migne: Quasi non et apud Graecos Aquila, Symmachus lationis expresserint."
6
et Theodotio, vel verbum e verbo, vel sensum e sensu, vel p. 584. Opp. T. IX, p. 1445 ed. Migne.
ex utroque commixtum et medie temperatum genus trans-
xl PKOLEGOMENA IN HEXAPLA OEIGENIS.

conio ei inusta sit. Sed prius quam ultra progredimur, operae pretium erit catalogum
verborum Hebraeo-Graecorum, quae in Theodotionis reliquiis obvia sunt, ordine alphabetico
exhibere, praesertim cum maxima eorum pars in Lexicis ad versiones V. T. Graecas concin-
natis desiderentur.

dyavcbd Jesai. xxii. 24. kXeiXelfj Anon. Lev. xix. 4. xxvi. 1 .

xxi. 2.
dyyal Anon. 2 Paral. xxvi. 9. kX/Jcovl 1 Reg.
Mich. Habac. iii.
dyfjbv Jesai. xix. 15. k\coel/j iii. 7. 3.

dyovylp Anon. 2 Paral. ix. 10. kXcoalx Mich. vi. 8.

'A. 2. O. Jesai. xvii. 9.


dyoiip Jesai. xxxviii. 14. k/jlp

dSa/jd Gen. ii.


7. iii. 18. Deut. xxi. 23. 'A. 0. Ezech. kv6m<p Anon. Jud. viii. 26.

xx. 38. kcpaSavco Dan. xi. 45.


dScovl Zach. i.
9. iv. 4. £k\j\ja Lev. xviii. 17. Ezech. xvi. 27.

d£agr)\ Anon. Lev. xvi. 10, 26. f)Sco Job. xxxvi. 30.

dgapa Ezech. xliii. 14. f)\ Mal. ii. 11.

dp.aSapa>6 Anon. Jud. v. 22. 6aacrovp 'A. 0. Jesai. xli. 19. lx. 13.

dva6co6 (potius dSavcod) Anon. 1 Reg. XV. 32. 6a/3k\ Lev. xviii. 23. xx. 12.

dpafid Job. xxxix. 6. Jesai. xli. 19. Jerem. xxxix. 4, 5. 6aSaap Jesai. xli. 19. Ix. 13.

dps Jesai. xvii. 9. 6apcreh, chrysolithus Ezech. x. 9.

dpcrel6 'A. 2. O. Jerem. xix. 2. 6eeftov\a6cb6 (kv) Job. xxxvii. 12.


dcriSd Job. xxxix. 13. O'. 0. Jerem. viii. 7. 6evvlv Jesai. xliii. 20.

d<f>eK (kv) Ezech. xxvii. 16. 6epa<plv 1


Reg. xix. 13.
«X' J°b. viii. 11. ia/jelv O'. 0. Gen. xxxvi. 24.

/3aKe\\r)6 4 Reg. iv. 42. ie{rj (kv) Ezech. xliv. 18.

fSapafielfi Ezech. xxvii. 24. ielv, ielfj 'A. 2. 0. Jesai. xiii. 22. xxxiv. 14.

f3eSeK Ezech. xxvii. 27. ico/3r)\ Exod. xix. 13. Lev. xxv. 10.

fitOOtu/j. 4 Reg. xxiii. 7. KaSijcrlfj (s. KaSr/fjlfj) Jud. V. 21.

jSeXtaX (vtol) Jud. xix. 22. KaiSSa, Ezech. xxvii. 19.

f3pa6v Jesai. xxxvii. 24. xli. 19. Kao-TV 'A. 0. Ezech. ix. 2

ya(3et/j 'A. 2. 0. Jerem. lii. 16. Kecpcpa Jesai. xix. 15.

yagaprjvol O'. 0. Dan. ii. 27. p.aya\ 1


Reg. xxvi. 7.

ya£epa (rb) Ezech. xli.


13. /ja\eelv Jerem. xxxviii. 12.

ya\ifjd Ezech. xxvii. 24. fjafj£rip 'A. 2. 0. Zach. ix. 6.

yapetft, yapep. O'. 0. 4 Reg. ix. 13. fjavad Jesai. lxvi. 3.

Sadp Jesai. xli. 19. fjaacpacC (s. fjacrcpad6) Lev. xiii. 6.

Safldp Psal. xxvii. 2. fiayaWfj Ezech. xxvii. 24.


Sapwp Anon. Lev. xxv. 10. fjaxPdp 4 Reg. viii.
15.

Sepcop Ezech. xlvi. 17. fjacogelfj Dan. xi. 38.


doc Jesai. xl. 15. fiacbv 1 Reg. ii.
32.
kyXaaS (s. iyXaaS) Anon. 4 Reg. iv. 34. fjeivl 'A. 0. Jesai. lxv. 11.
kSSev (s. kSSl/j, s. yeSSelp.) Jesai. lxiv. 6. Ezech. xvi. 10.
fieo-o-l
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. xli

fiex<ova>6 Jcrem. xxvii. 19. aipdivmv (tSiv) Jud. viii. 26.

Anon. Jud. v. i5. (Tjy Jesai. xxxviii. 14.


po(T<f>cu6afi

va(ep Lev. xxi. 1 2. fftwvup Anon. Jerem. xxxi. 21.

veyf3al Ezech. xx. 46. aovapetp. Jerem. xxix. 17.

veSSd Anon. Lev. xx. 21. owp 2. 0. Jesai. x. 26.

vefo O'. 9. E'. 4Reg. xi. 12. «ocen Jesai. xxii. 15.
'

votKeSelfi Amos L 1. <ra>pr)K O'. A. 9. Jesai. v. 2.

ovXa/jL Joel. ii.


17. t<-k\uh Anon. 2 Paral. ix. 21.

fha6afuv 'A. 9. Job. xxx. 4. 0aa0 Lev. xix. 9, 27.

pa<reifi. Vid. \oppi. <papcpapct>Q Jesai. ii. 20.

pa<pael(i Oi \. Jesai. xiv. 9. <peyya>\ (s. <peyyoi\) Lev. vii. 18. Ezech. iv. 14.

<ra(3aeiv (s. o-a@a) Dan. xi. 16. <f>diyl\ Jesai. iii.


24.

<raf3ax<o6 Anon. 2 Paral. iv. 12. <pop6ofifilv Dan. i.


3.

<rafi6r)x Jesai. xlvii. 2. qbovpd Jesai. lxiii.


3.

o-aravriC Lev. xix. 19. Deut. xxii. 11. Xapaae Jesai. xxiii. 8.

o-eeipel/j. Lev. xvii. 7. Xuri\eep. 'A. 0. Jesai. xiii. 10.

o-evvadp Dan. i. 2. X<>/3e/>


1
Reg. xix. 13.
o-^cj/j Jesai. xxiii. 13. X°ppi {6)
Ka i & fiao-ei/i O'. 0. 4 Reg. xi. 4.

o-fj6 Lev. xiii. 10. xiv. 56. Xa>fiapeifi Zeph. i.


4.

<rielfi 'A. 2. O. Jesai. xiii. 21. xxxiv. 14. <opee& Jesai. lvii.
3.

Horum vocabulorum alia sunt nomina animalium, ut do-iSd Kal veo-o-d (A. epa>Siov Kal tipa-

kos), te«V Acaj o-J€jV (O'. ovoKevTavpot Kal 6r>pia), Oevvlv (O'. 'A. 2. aeipfjves), <rls (O'. )(e\iSa>v), aeeipeifi

(9. alio loco 6p6oTpixovvTes), t€kx«jV (Heb. pavones); alia arborum et plantarum, ut ax< (O'.
fiovTOfiov), padapelv (Heb. genistarum), (3pa6i Kal 6a8adp Kal 6aaaoip (O'. confuse: KeSpov, Kal
rrv^ov, fivpo-ivrfv Kal Kvrrdpia<rov ;
altero autem loco :
Kvndpiaaos, Kal rrevKr], Kal KeSpos), K«p<pd Kal

dy/ibv (Heb. palmam et juncum), KaiSSd (Heb. cassia), dyovylp. (Heb. almugim); alia vestium et
pannorum, ut <f>6iyl\ (Heb. fascia pectoralis), aaravr)( (O'. Ki(3Sr>\ov), f3aSSi/t (O'. w-ocjijpt;), fiax(3dp

('A. o-Tpwfia), kv6a><f> (O'. o/d/jjV/coj), /«o-o-e (Heb. sericum) ;


alia ad cultum Dei vel idolorum perti-
nent, ut Sa(3elp ('A. 2. XPV^^^VP^ov), ov\dfi ('A.
irp6Softos), d(apd ('A. KprjniSeofia), ya(epd (Heb.
'
area separata), 6epa<plv (O'. Kevord<f>ux. A. /j.op<pd>fiaTa), xpftapelti (O'. iepeis). In hujusmodi
autem nominibus e propria lingua in alienam transferendis, interpreti etiam eruditissimo non-
nihil difficultatis occurrere solet, quam vel conjectura probabui resolvere, vel ipsam vocem
peregrinam ponendo quasi vi perrumpere cogitur. Si posterior via Theodotioni placuisse

videatur, non ideo ceteris indoctior vel indiligentior habendus est (nam eum antecessorum
euorum versionibus tantum scrupulosior quam operis sui instituto
uti nil prohibebat), sed
fortasse conveniret. Quando vero vocabuli transferendi significatio non ita obscura erat, qua
excusatione ab imperitiae culpa Noster liberandus sit non videmus. Exempli gratia Lev. :

vii. 18, ubi pro Hebraeo i"PiT TIHB LXX satis bene fiiaafid eariv, Aq. diro(3\r>Tov earai, alii dpybv
vocem quasi non clarae explicationis retinere.
io-rai satis
verterant, nil opus erat <peyyoii\
TOM. I.
g
xlii PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.
Rursus Lev. xiii. 6 vox T??PPj scabies, a ceteris vaxie vertitur or/fiaoia, egavdSoois, eKf3paop.a,

tKcpv/ia, quarum versionum quaelibet a Nostro arripienda erat, potius quam fiao<paad nullo
sensu ponendum. Postremo Lev.23 pro '?£> foedum scelus, ceteri omnes eodem sensu
xviii.

fivo-apbv, dwtiprjfievov, dpprfrov verterunt, Theodotio sine causa 6a(3e\ conservavit. In contrariam
tamen partem non dissimulandum est, aliquot in locis, praesertim in Regum libris, ubi LXX
vocabulum Hebraeum dvepfifjvevTov reliquerunt, Nostrum Graecum proprium posuisse; e.
g.
1
Reg. xxiv. 3
d V?? !l':
!

*3fcfc O'. oaSSaiep. (sic). 6. tS>v ireTpS>v t&v e\d<pwv. i


Reg. xxx. 8 :

O'. tov yeSSovp. 0. tov ovoTpefifiaTos. 2 Reg. ii. 12: O'. e* Mavaep. els TafSacov. 0. eK irapefi-

f3o\S>v fSovvov. 2 Reg. xvii. 19: O'. dpa<pd>6. 0. ira\d6as. 4 Reg. xvi. 17 : O'. al fie\a>vd>6.

O. t<\ imooTr\piyp.aTa.

Duplicis Theodotionis editionis, si excipias lectionem suspectam Ezech. i. 4, et Hieronymi


locum aperte vitiosum, quem in Hexaphs ad Jerem. xxix. 17 citavimus, nullum omnino
reperitur indicium.

CAPUT V.

De edhtonibus anonymis.

L De Quinta, Sexta et Septima. II. De Quinta editione. III. De Sexta editione. IV. De Septima editione.

I. De Quinta, Sexta et Septirna.

Quo tempore et quibus auctoribus versiones Quinta, Sexta et Septima adornatae fuerint,
nihil probabile ne conjectando quidem afferri potest. De his tribus editionibus Eusebius
auctor est, Origenem praeter tritas Aquilae, Symmachi et Theodotionis duas alias antea incog-
1
nitas e latebris eruisse; in Psalmis vero etiam
septimam simili casu inventam adhibuisse.
Epiphanius et qui eum secuti sunt (inter quos est Auctor Epistolae versioni Harethi prae-
2
missae) Quintam et Sextam tantum memorant, de Septima prorsus silentes. Eusebio accedit
* _. :
.

Euseb. Hist. Eccles. VI, 16 : Kai nvas ircpas jrapa rds cTco-r\p.r\vaTo, i>s apa rr)v pcv cvpoi iv rrj npos 'Aktico N«07rdX€t,

KaTTjfiat-evpevas cpprivcias ivaWaTTOvo-as, Tr)v 'AkvKov Kal Svp,- Tr)v 8c iv crcpco Tom» TOicooe.
2
Epiphan. De MenB. et

p.dxov Ka\ QeoSoTuovos, icpevpeiv, as o{ik o?8' odev ck nvav pv^av Pond. 19 (Opp. T. II, p. 175) :
Evpitv Se (Origenes) rrjs

tov TraKai \av8dvovaas XP° V0V *'* rreprsTr\s Ka\ ckttjs iKSoacms ras /Si/SXour Kaff ov cirropcv rpwrov,
<^>w avixytiaas nporryaycv' iq>'

&v 8ta Tr/v a&riXdrrjra rivos


ap' clcv ovk cl&a>s, avro tovto /ioVov Kai pr) yvoiis rivcs elcv 04 epprjveio-avres airds, Kaff otis r}ipi6r)crav
PROLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS. xliii

Hieronymus in Libro de Origine tradeDS " Praeterea Quintam et Sextam


de Viris Illustribus, :

et Septimam editionem, quas etiam nos de ejus bibliotheca habemus, miro labore reperit, et
cum ceteris editionibus comparavit;" necnon in Commentariis in Epistolam ad Titum: " Non-
nulli vero Ubri, et maxime hi qui apud Hebraeos versu compositi sunt, tres alias editione»

additas habent, Sextam et Septimam translationem vocant, auctoritatem


quam Quintam et
sine nominibus interpretum consecutas." 3 Haec de editionibus anonymis in universum nunc ;

de singulis agamus.

II. De Quinta editione.

1. Quinta editio ubi terrarum ab Origene reperta sit inter auctores ambigitur. Ex
Eusebii loco supra citato probabilis collectio est, Origenem Quintam quidem (ttjv fikv) Nicopoli

ad Actium, Sextam autem (ttjv Se) alio loco non nominato detexisse. Ita certe Eusebii verba
paulo obscuriora intellexisse videtur Hieronymus in Praefatione ad Origenis Homilias in
Canticum Canticorum, ubi ait, ipsum Origenem scribere se Quintam editionem in Actio litore
invenisse/* Epiphanius vero cum imitatoribus ejus Quintam Hierichunte in doliis abscon-
ditam, regnante Antonino Caracalla Severi filio, Nicopoli vero Sextam inventam fuisse tradit ;*
qui tamen tum loci tum imperatoris Eusebii loco, de quo mox videbimus,
nomen ex alio

mutuatus esse videtur. Rem levissimi momenti adhuc in dubio consistere facile patimur.
Versiones anonymas non totius V. T. voluminis, sed paucorum tantum quorundam
2.

librorum esse, certo certius est. De Quinta Hodius haec habet " Complexa est haec Quinta :

editio Prophetas minores, Psalterium, Canticum Canticorum, et, ut videtur, Jobum. In Pro-
phetis minoribus citatur haud raro ab Hieronymo, in majoribus nusquam, nec ab eo, nec ab
ullo alio ; in Psalmis a multis
passim in Proverbiis et Ecclesiaste nusquam. In Cantico
;

citaturab Origene in Homiliis. In Jobo citatum non invenio Olympiodorus tamen in Jobi ;

caput ultimum alium quendam interpretem adducit praeter Aquilam, Symmachum et Theo-
dotionem to Se TeTpdSpa^fiov tov ypvo-iov, owep eort vofiiafta ev ovtoo yap Kal erepos tS>v epfirfvevrmv
:

6
egeScoKev 'AKvXas Se Kal QeoSoTtcov, evcoTiov
yjjvcrovv emppivov Se llvfifiayos!' Sic ille, anno I7°5
opere Montefalconiano nondum edito. Nunc quid in quoque libro nostrae Hexaplorum edi-
tioni contulerit iste interpres recensendum. In Pentateucho igitur nullus commentator
Graecus aut Quintam aut Sextam nominavit ;
sed prioris editionis vestigia, tenuiora quidem
sed genuina, videas in
Hexaplis nostris ad Gen. vi. 3 (in Addendis ad Genesim). xxxiv. 15.
xxxv. Lev. xi. 31. In libro fuisse constat, lectiones E'
19. Eegum IV, quem Heptaplarem rf/y

Xpovovs rms npb avrav Ttaaapaui aKo\oi6as tj irapadcan avw- (Opp. T. II, p. 174): TcXcvrqo-avror 8c 'Stvripov Biaiixtrm t^»
6 Kal JYrar aXXor, o «cot
<f»]vas, ttjv piav nip.trap wvopao-tv, «riypd^ar 8ia tov jrcurrrou dp\r)v avrov 'Avravlvos 6 vibs avrou,
tok dptSpbv, ro Svopa' aaav- cViieXijtVir, Kai jroici ctij f .
*E» 8» toi i^dofia airov
orot^fiou ttjs rtep.rtTr\s icat 8r/Xd>o-as KapaKaWos
tcos 8e icai tt)vavTT)V ro irtio~r)pov iinypafyas to ttjs !ktt)s
ptT eret T)vpi6r)oav icai j9ij3Xot t^s jre/Mmjr eic8do"ea>r tv maois tv
3
ippr/vtias ovofia idrjkao-tv. Hieron. Opp. T. II, p. 894. 'ltpi\$ KtKpvup-ivai, ptra
aXXa)i> /9i/9Xia>ii 'EfJpaUar Kai 'EXXij-

T. VII, p. 735. 4
Hieron. Opp. T. III, pp. 499, 500, vikwv. Hodius De Bibliorum Textibus, p. 590.
6
ubi vid. llartian. Epiphan. De Mens. et Pond. 18
92
xliv PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.
innumeras prius incognitas e versione Syro-hexaplari in lucem protraximus. Quod ad Jobum
7
attinet, exemplum ab Hodio allatum nihili est sed Octapla Jobi a Syro nostro ad Cap. v. 2 3
;

memorantur, et unica Quinti interpretis lectio ab eodem ad Cap. xi. 4 affertur. In Psalmis
editiones Quinta et Sexta passim laudantur. In Proverbiis, ubi ante nos Quintus interpres

prorsus silebat, versio Syro-hexaplaris copiam lectionum ejus, tum solius (quarum insigniores
sunt Cap. xxiii. 24. xxv. 7. xxvi. 17. xxx. 31), tum cum ceteris concordantis, patefecit. In
Cant. Cant. Montefalconius e hbris Graecis haud paucas lectiones edidit, quas nos e Syro
nostro amplificavimus. In Ecclesiaste editio Quinta non citatur. ln Prophetis majoribus
8
Hodii affirmatio ab uno suspectae fidei exemplo non labefactatur ;
in minoribus, praesertim
in Hosea, hic interpres non mediocre momentum habet.

3. Quod reliquum est, Quinti interpretis, quisquis fuerit, stylus, ut cuique reliquias
versionisHoseae ab eo elaboratae inspicienti patebit, omnium elegantissimus est, et cum
optimis Graecis suae aetatis scriptoribus comparandus. Quod ad vertendi genus attinet,
usitate liberam nec literae adstrictam interpretationem sectatur, modo ut sententiam auctoris
sui paulo explicatius efferat, modo ut in paraphrastae potius quam interpretis partes desciscat.
Prioris generis exempla sunt Psal. cxl. 7 Sicut sulcans (O^) et findens in terra. E'. a>y
: :

KaWiepycov Kal crKdmcov kv rfj yfj. Hos. vi. 2 O'. iyidcrei fjfias (^HT). E'. ijyieTs dno8ei£ei fjfias.
:

Hos. vii. 1 : Et fur ingreditur (domos), diffundit se turma (praedonum) in agris. E'. ical

k\(ittt]s ftev to-Tiv evSov, XcoTroSvTrjs Se XycrTtvti to. e£a>. Hos. vii. 4 : Omnes illi moechantur, sicut
furnus accensus a pistore. E'. dnavTes eis to fioi%eveiv eKirvpovfievoi, cos oindviov inrb tov irecrcrovTos.

Hos. vii. 9 : O'. ovk eyvco' Kal iroXial egrjvOrjcrav avTco. E'. ovk ficrOeTO, Kal TavTa iroXibs rjSrj Tvyydvmv.
Ad a
posteriorem censum pertinent: Psal. Lxvh. 28 :
Principes Judae et caterva eorum ( ™?}"}).
E'. Kal dpyovTes 'lovSa KpaTovvres Ta 8ia8rj/iaTa rfjs ^acnXeias. Hos. vi. 8 Notata Vesiigiis san-
:

guinis (O^ ^?)?^)- E'. imocrKe\l{ovcra Kal SoXocpovovcra. Hos. vii. 14 :


Propter frumentum et

mustum congregantur (VVrtSnjV deficiunt a me. E'. birb Tpvcprjs Kal n\r]crjiovfjs o-itov Kal otvov

direcrTrjcrdv fiov.

III. De Sexta editione.

Epiphanii traditionem de loco ubi reperta fuerit Sexta editio jam protuhmus; nunc
1.

quid de eadem re testatus sit Eusebius disquirendum. Sic igitur ille post verba, Tr)v 8e ev

eTepcp Toircp ToiZSe, quae juxta grammaticorum scita ad Sextam referenda esse videntur, prose-
ov fiovov n-efnrTrjv,
quitur: "Kv ye fir)v tois e£air\ols twv •^ra^ficov, fieTa tols emcrfjfiovs Tecrcrapas eKSocreis,

d\\d Kal eKTrjv Kal efSSofirjv irapaOels epfirjveiav, eirl fiias avQis crecrrffieicoTai, cbs ev 'lepi^oT evpr/fievrjs ev

niBcpKaTa tovs ypovovs 'Avtcovivov tov viov "Zefifjpov. Ubi vim pronominis ToimSe, qualem nunc
dicturus sum, non animadvertens, Valesius emendationem inopportunam, oi> fiovov trefnrTrjv Kal
eKTi)v, d\\d Kal
e^86fir)v, quasi prorsus necessariam commendavit. Tacemus alios magni nominis
9
Criticos, qui locutionem enl fiids creo-rjfieicoTai, quae nihil indicare potest nisi Origenem super
•:• .>

r 8
Vid. Hex. ad Job. y.lii. 11. Vid. Hex. ad quorum sententias recensuit Hodius De Bibliorum Texti-
9
Ezech. x. 2. E. g. Vossium, Petavium, Huetium, bus, pp. 592, 593.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. xlv

unam harum notam apposuisse, variis sive correctionibus sive explicationibus tentaverunt.
Zonaras quidem Eusebii verba summatim afferens, ait iv Si rots yjraXftots koI tf386firis fiifivrfTat :

ipfiTjvuas, d>s iv 'leptxoT evptifiivrjs ; quod Eusebius aperte non dicit, sed utrum Sexta an Septima

fuerit in medio relinquit.


2. A Judaeis auctoribus confectas esse versiones tam Sextam quam Quintam affirmat
"
Hieronymus, dum Magnis, ut scio, sumptibus redemisti
bis verbis Ptufinum alloquitur :

10
Aquilae et Symmacbi et Theodotionis, Quintaeque et Sextae editionis Judaicos translatores;
quae tamen quasi rbetorice elocuta non nimis urgenda esse videntur. Sextum vero inter-
pretem Christianum fuisse constat ex ejus interpretatione vaticinii Habac. iii. 13: Egressus
es ad liberandum populum tuum, ad liberandum Unctum tuum ; ad quem locum commen-
"
tatus est Hieronymus : Sexta prodens manifestissime sacramentum, ita vertit ex
editio,
Hebraeo :
Egressus es, ut salvares populum tuum per Jesum Christum tuum ; quod Graece
11
dicitur: 'E^Afo? tov o-ao-at tov Xaov aov Nisi quis interpretem
Sta. 'Ir/o-ovv tov Xpto~r6v o-ov."

nostrum per 'Irjo-ovv Josuam, qui Unctus KaTayjyno-TtKm dici possit, voluisse, non sine quadam
veri specie contenderit.

3. Praeter libros Psalmorum et Cantici Canticorum, qui Sextae editionis lectionibus

abundant, etiam in aliis in indicia ejus quamvis obscuriora incidimus. Exempla indubitatae
fidei Reg. xiv. 23, utrumque e versione Syro-hexaplari nunc primum editum;
sunt Exod. vii. 9. 3
Job. v. 7. xxx. 16 in Auctario; Amos i. 11 in Syro-hex. Praeterea in Habacuci vaticinio

Hieronymus praeter locum supra allatum, ad quem Sextam nominatim laudat, duas alias
"
versiones anonymas in Commentariis ad Cap. i. 5. ii. 11 memorat, notans:
Reperi, exceptis
quinque editionibus, id est, Aquilae, Symmachi, Septuaginta, Theodotionis et Quinta, in XII
prophetis et duas alias editiones, in quarum una scriptum est Quia lapis etc, et in altera : :

12
Lapis enim etc." Has vero cum iis quae Sextae et Septimae nominibus designantur easdem
esse, haud improbabiliter conjici potest.
4. Sextum interpretem paraphrasi gaudere, quae Montefalconii opinio est, quantum ex
illius reliquiis conjicere licet, vix constare videtur. Singulares quidem ejus versiones, praeter
locum Habac. iii. 13, appellari possunt Psal. x. 2 : Ut jaculentur (nvv?) in caligine in rectos
corde. S'. (ts to im8et£at to o~kotos ;
et Psal. cxxvi. 4 : S'. vtol r)Kovrjfiivot ( ,
"> !
)37|n *j2). Singu-
larisquoque, sed optimae notae, est versio a nobis e vitiosa Syri nostri scriptura odorata
Cant. Cant. u. 1 7 S'. iirt to. opr) fiaXafidOpov
:
pf}?)- Sed in loco Psal. xxxvi. 35 Vidi impium :

praepotentem, et dilatantem se sicut arbor indigena viridis, Sextum in mira ejus ver-
sione, etSov do-efHr} Kat dvatSfj dvTinotovfievov iv aK\r)poTr)Tt, Kat Xiyovra' eifit ws avTO)(6<ov neptTraTwv iv

StKatoo-vvr/, omnes etiam paraphrastae sanioris bmites transcendisse, antecessori nostro facile
concedimus.
Obiter notandum vocabulum Nostro peculiare veavtKOTrjs Psal. ix. 1. cix. 3.

* — .;.

10
Hieron. Opp. T. II, n Hieron. 1S
Hieron. Opp. T. VI, p. 618.
p. 528. Opp. T. VI, p.,656.
xlvi PROLEGOMENA IN HEXAPLA OFJGENIS.

IV. De Septima editione.

De Septima, quae dicitur, versione fere omnia quae explorata sunt in praecedentibus

anticipavimus. Epiphanius et imitatores ejus Septimum interpretem ignorabant. Etiam


Enneaplorum nomen prorsus inauditum est. Eusebii testimonium jam a nobis examinatum

est, quem Hieronymus, ut videtur, in locis supra allatis auctorem habuit, praeterea notans,

Quintam et Septimam versionem maxime eorum librorum, qui apud Hebraeos


Sextam et
versu compositi sunt fuisse ; 13 quinam autem hi sint ipse docet in Praefatione in Jobum ex
Hebraeo conversum, nempe Jobus maxima ex parte, Psalterium, Threni, et Canticum; ad
quos tamen neque ab eo neque ab ullo alio commentatore citatur usquam Septima. Ad locum
Habacuci, ut jam vidimus, praeter quinque editiones duarum aliarum lectiones allegat, tacitis
tamen Sextae et Septimae titulis. Eestat Psalmorum liber, ad quem Montefalconius, non e
libris MSS., sed Nobilii, ut ait, auctoritate fretus, Septimi interpretis quatuor lectiones in

Hexaplis suis recondidit. Primus locus est Psal. xxi. 30, ubi antecessor noster, quem nos
quoque incaute imitati sumus, edidit : E'. S'. Z'. 17 y^vxv f*ov ;
sed Nobilius diserte ait :
"
V editio
"
et VI ut LXX." Ad Psal. xlix. 21 Nobilius ambigue notat Th. ut VII. 'A. {miXa^' siglo :

VII, quod non raro ei


14
accidit, pro LXX posito, ut cuique pleniorem ejus annotationem a
Waltono denuo editam inspicienti patebit; Montefalconius vero: 'A. 9. Z'. vireXafies k.t.I. Ad
Psal. 1. 1, ubi Nobilius notat: "
Symmachus ut VII [apud Walton. LXX]. Aq. Theod. Be0-
o-afied," Montefalconius simili errore edidit 'A. 2. O. Z'. HrjOoafiee (sic).
: Tandem in quarto
"
loco Psal. xlix. 3, ubi Nobilii annotatio est: O. et VII [Waltonus: Th. et Septima] icarai-
yto-Br)" Montefalconius pariter edidit: O. 71. KaraiyioQr). Unde notulam suam exscripserit
Nobilius, ignoramus si autem vera est, hic est unicus in libro Psalmorum, et, si Habacucum
;

ad quem Septimae lectio genuina superest eaque non pecu-


excipias, in Bibliis Graecis locus, ;

liaris, sed mera versionis Theodotionianae repetitio. Quae si recte a nobis disputata sint,
non absurda conclusio est, Septimam quae celebratur versionem aut nunquam exstitisse, aut
penitus intercidisse.

13 14
Hieron. Opp. T. VII, p. 735. Vid. Hex. nostra ad Psal. xxiv. 17. xxvi. 7, ubi in utroque loco Waltonus
LXX, non VII, habet.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. xlvii

CAPUT VI.

De Hexaplopojm compositcone.

I. De Origenis in Hexaplis adornandis scopo. II. Quo tempore et loco Origenes Hexapla composuerit. III. De
ordine versionum Graecarum in Hexaplis coactarum.

I. De Origenis in Hexaplis adornandis scopo.

Cum versio Veteris Testamenti LXXviralis Ecclesiae per orbem terrarum irapoiKovay
Hebraei archetypi vices sola sustinuerit, conditionem textus ejus, procedente tempore magis
magisque declinantis, Ecclesiae praefectis, saltem doctioribus, gravem sollicitudinem attulisse
non est quod miremur. Inter eos magnus Origenes, quanto eruditione instructior, et Sacrae
Scripturae studiosior fuerit, tanto vehementius de integritate istius versionis, fidei morumque
Christianis Graeca Hngua utentibus normae, angebatur. Cur autem Seniorum com- LXX
positio,prout tunc temporis ferebatur, votis doctorum et piorum hominum parum satisfecerit,
duplex causa exstitisse videtur: primum, quia ipsa versio Alexandrina, opus diversorum
interpretum, diversis, ut credibile est, temporibus pro sua cujusque indole et consilio partes
sibi assignatas peragentium, a vero oraculorum divinorum sensu, tum addendo, tum detra-

hendo, tum prava


interpretatione obscurando, quam longissime aberravit; deinde, quia
in

quingentorum fere annorum decursu per tot scribarum sive oscitantiam sive audaciam parem
cum omnibus libris fortunam experta fuerat. Quod ad posteriorem depravationis causam
attinet, ipse Origenes instar omnium testis adest. Sic igitur ille in Tomo XV Commen-
tariorum in S. Matthaeum de exemplaribus quatuor Evangeliorum tunc temporis exsisten-
tibus : Nwi 8e SrjXovoTt 7toAXt) yeyovev r)
tgov
dvTiypdcpcov Siacpopd, etre dirb fia.6vp.ias
tivcov ypacf>ecov,

ehe dirb To\prjs tlvcov po\6r>pas Trjs Siopdcocrecos tS>v


ypacpopevcov, efre dirb to>v to. iavrois
SoKovvra iv rj/

Stop6d>o-ei irpoo-Ti6ivTQ>v fj dcpaipovvTcov. Eandem autem confusionem ex iisdem causis profectam


etiam in Veteris Testamenti codicibus exstitisse testificans, illico ait : T^ pikv ovv iv Tois dvri-
1
ypdcpois rfjs TraXaids SiadrJKrjs Siacpcoviav, 6eov SiSovtos evpopev idcracrdai j
in Hexaplis videlicet, de

quibus nunc agitur. Aliam causam, curnam LXX


interpretes in versione sua concinnanda
interdum a proposito defecerint, memorat Hieronymus, scilicet quia Ptolemaeo regi, Platonis
sectatori et unius Dei cultori, mystica quaeque in suorum libris sacris, et maxime ea quae
2
Christi, Dei filii, adventum pollicerentur, prodere noluerint. Respicit in primis, ut videtur,
locum insignem Jesai. ix. 5, ubi pro nominibus honorificentissimis, Admirabilis, Consiliarius,

•: .;.

1 s
Origen. Opp. T. III, p. 671. Hieron. Opp. T. III, pp. 303, 304.
xlviii PEOLEGOMENA IN HEXAPLA OKIGENIS.

Deus, Fortis, Pater futuri saeculi, Princeps pacis, LXX humiliter verterunt: Magni consilii

angelus ; adducam enim pacem super principes, et sanitatem ei. Sed hic praetextus, etiam
si
probabilis ad perpaucas Seniorum mutationes et omissiones excusandas valere
sit, non nisi

possit. Restant in hoc uno Propheta loca innumera, in quibus, etiam absentibus rationibus

dogmaticis, versionem eorum, quasi plane absonam, et ab Hebraeo toto caelo discrepantem, in
3
Hexaplis nostris siluimus. Quid dicemus de libro Jobi, cujus sextam fere partem, quasi

obscuritate inexplicabili laborantem, LXX


Quid de tra-in vertendo prorsus praeterierunt 1

jectionibus et lacunis, quae Jeremiae vaticiniorum


textum LXXviralem deturpanf? Quid de
venerabili Seniorum
integro Danielis libro, quem inde ab antiquissimis temporibus, repudiata
editione, juxta Theodotionis versionem Ecclesia legit 1 His igitur tot et tantis ulceribus

Origenes medicam manum admovere in se suscepit, iis tamen conditionibus, ut neque Judaismi
propugnatoribus, cum adversariis suis ex hac versione disputare recusantibus, nimium con-
cederet neque Ecclesiae Christianae, eandem tanta observatione et reverentia prosequentis
;

praejixdiciis offenderet. Proinde, ut voti tam laudabilis compos fieret, non modo Judaeorum

linguam edidicit, eorumque volumina propria charactere exarata comparavit, verum etiam
Graecas recentiorum interpretum translationes undique corrasit, e quibus omnibus inter se
4
collatis de vera Sacri Codicis interpretatione judicium fieret. Praeterea ne rem tanti
momenti arbitrio suo permittere videretur, viam excogitavit, qua lectoribus quoque harum
rerum studiosioribus incepti sui ratio et methodus quasi in tabula patefieret; eam videlicet,

quae sub Hexaplorum titulo nomen ejus sempiternae gloriae commendavit.

II. Quo tempore et loco Origenes Hexapla composuerit

Origenem circa A. D. 185, imperante Commodo, Alexandriae natum esse; Gallo autem
imperante (h. e. A. D. 251-254) aetatis annum septuagesimum agentem Tyro mortem obiisse,
ex indubitatis Ecclesiae monumentis colligi potest. Vitam ejus literariam, de qua sola nobis
quaestio duas in partes dividit annus 232, imperatoris Alexandri Severi decimus, in quo
est,

Alexandria expulsus ad Caesaream Palaestinae migravit, ubi, exceptis itineribus et ad breve

tempus commorationibus, reliquum vitae curriculum exantlavit.


6
Dum Alexandriae degebat,
partim KaTtjxwem Christianae muneri, partim philosophiae exotericae institutioni vacabat;
donec post brevem in Caesarea peregrinationem Alexandriam reversus, anno circiter 216,
commentarios in S. Scripturae libros conscribendi initium fecit; ad quod inceptum tum
cohortationibus quotidianis incitando (unde eum in quadam epistola ipyoSiwKTfjv suum Origenes
•:• •:•

3 l
Vid. Hex. ad Jesai. lvii. 9. lviii. 13. Euseb. Hist. tantum in Scripturis divinis habuerit studii, ut etiam
Eccles. VI, 16: Toa-avTrj 8t elo-rryeTo
t<5
'Qpiyivei tcov Bcicov Hebraeam linguam contra aetatis gentisque suae naturam
\6y<ov a7rr)Kpil3<oiJ.evt] f'|eVacrtj, o)j xai tt)v 'EfipatSa y\coTrav eKpa- edisceret; et exceptis LXX interpretibus, alias quoque
5
dc-lv, t<Is tc irapa toXs 'lovbalois
eprpcpopivas npcoTOTVTrovs airols editiones in unum congregaret ?" Euseb. Hist. Ec-
'EPpalcov (TTOixfi-ois ypacpas KTrjpa idcov Troirjo-ao-dai, avixvfvaai Te cles. VI, 26 : "Etos 8' i)v tovto heKaTOV Trjs SrjXovpfVTjs fjyc-tu)-

Tas tcov erepcov napa tovs i^hopfjKovTa ras Upas ypacpas rjpprjvfv- vias, Kaff o ttjv arr 'A\f£avdpcias pcTavdcTTao-iv hc\ ttjv Kaitrdpftaw
kotcov ckSoo-c-is. Hieron. in Libro De Viris Illustribus, 6 'Qpiyevrjs iroirjo-du.cvos, 'UpaK\a t6 ttjS KaTr)xrjO-ecos
tuv aVTodi
LIV "
Cap. (Opp. T. II, p. S94) :
Quis ignorat et quod Stdao-KaKeiov KaraX€«r«.
PKOLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. xhx

6
vocat ),
tum
sumptus* necessarios subministrando, plurimum contulit unus e discipulis ejus,
vir amplissimarum facultatum, Ambrosius, quem a Valentini haeresiarchae erroribus ad fidem

orthodoxam revocaverat. 7 Inter opera ejus i^yrjTiKa Alexandriae conscripta Eusebius recenset
Commentariorum Evangelium S. Joannis tomos quinque priores,
in in Genesim tomos octo
priores, in Psalmos i

xxv, necnon in Threnos, praeter libros Utpi ap-^mv, De Resurrectione
duos, et eos qui ^Tpco/xarus inscribebantur. Posteaquam Caesaream concesserat, praeter
Commentarios Alexandriae inchoatos, scripsit librum De Martyrio, Ambrosio et Protocteto,

presbytero Ecclesiae Epistolam ad Africanum, Commentarios in


Caesariensis, dedicatum,
Jesaiam, Ezechielem, Canticum Canticorum; e quibus duos posteriores partim Athenis,
et
8
partim Caesareae elaboravit. Haec Eusebius in quibus tamen nihil est unde col- ;

ligi possit, utrum Alexandriae


an Caesareae tribuenda sit Hexaplorum compositio. Horum
quidem jam antea meminerat in Capp. 16, if,post mentionem Heraclae, quem Origenes, ut
incumberet, in societatem muneris catechetici cooptaverat,
S. Scripturae interpretationi enixius

et ante narrationem de Ambrosii conversione, quae in Cap. 18 continetur. His non obstan-
hanc Hexaplorum commemorationem per anticipationem et digres-
tibus, si quis opinetur,

sionem, non secundum rerum gestarum seriem, factam esse, nos quidem non acriter repug-
nantes habebit. Hoc autem posito, sive temporis sive ubi tam insigne assiduitatis
loci,

eruditionisque monumentum elaboratum fuerit, apud Eusebium quidem nullum indicium


apparet.
Epiphanii de Nostri vita et scriptis narratio tantummodo ponenda est, ut e vestigio

reprobetur ;
videlicet Origenem a tempore Decii usque ad GalK et Volusiani imperium et
ultra floruisse ;
in persecutione autem Deciana multa passum, neque tamen martyiio consum-
matum, Caesaream concessisse, inde Hierosolymam, postea Tyrum ibique tandem XXVIII ;

Quae omnia cum


9
annorum spatio commoratum Hexapla confecisse. rationibus chronologicia

prorsus pugnare nemo non videt. Cum enim Decius imperii potitus sit A.D. 249, Origenes,
quem circa A.D. 254 obiisse certum est, vix potuit post Decii persecutionem tribus annia
superstes fuisse.
Eusebius, ut vidimus,
10
Nostrum Symmachi Commentarios in Matthaeum, una cum
aliis
ejusdem S. Scripturae interpretationibus, a Juliana herede ejus accepisse tradit, ipsum
* —>
8 8
Hieron. De Viris Illustribus LXI (Opp. T. II, p. 902). plorum compositionem transtulisse videtur. Euseb.
7
Euseb. ibid. 23: 'E£ «Wkou 8« xa) 'Qptyivtt rav tls ras ibid. 24, 28, 31, 32.
*
Epiphau. De Mens. et Pond. 18
ra pa- 'Ev ii rotr XpoVoir A««'ow 'Qpiyivtjs
6eias ypatpas VTropvnpuTtov eyivero dp\r), 'Apfipoaiov e's
(Opp. T. II, p. 174) :

Xiora irapoppiovTos avrbv pvptats otrats ovv npoTponats, ov Tais iyvtopi£tTO, uirb %p6vtov AeKtov etKftdaas ttos Va\tr)vov (sic) «M
Sttt
\6ytov Kai TrapaKkrjaeatv uuto pavov, d\\a kul a<p6ova>TaTats OiiciXovatavov, Kai irriKftva. «Vi 8« tov yeyovorus iiayitav roC

rtov imTnScicov xopr/yiats.


Taxyypdtpnt ydp avTto TtXeinvs rj
eirrd Aexiov .... 7roXXa irerrov6tos, fir riXos toC paprvpiov oiK Ztp6aaev.
roi/ dpi6pbv mtprjaav VTrayopevovrt, ^poVoir Teraypevots aXXijXour e\6tov 8« els Katadpetav Ti)v ^.Tpdrtovos, Kat 8taTpi\j/ar tts Itpotro*

dfifijiovTts' fttfiktoypdcpot t« oi^ ij-rrovs, dpa Ka\ KOpats «Vi to Xvpa \povov oXiyov, ttra i\6iov tis Tvpov «iri «tij ktj ,
as 6 Xoyos

KaXXtypatpeiv rjaicnpivats' av dndvrav Tr)v Siovaav Tav tmrq&eitor «x«i, fr)v piv noXtTfiav ivrjaKftTO, Tar 8« ypacpds rjpprjvtvatv, ort
atpdovov mptovo-iav 6 'Ap/3p6atos mipto-rr)aaro. Eusebii descrip- Kai ra e£air\d, Ka\ rar tvo t£>v 'HjipaiKav atXioas SvrtKpv «k

tionem, quae ad Origenis Commentariorum apparatum jrapaXXijXou /iiar ipprivtias irpbs rr)v iripav avvi&nKtv, «'{atrXa
tantummodo Epiphanius Haeres. LXIV (Opp.
spectat, Tar $i(S\ovs ovoudaas, Ka6dntp poi dvto oiu irXdrour «Jpijrai.
l0
T. II, p. 588), quem secuti sunt recentiores, ad Hexa- Supra p. xxviii.
tom. 1. h
1 PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.

Origenem testem Hunc Eusebii locum Huetius cum Palladii narratione quadam
citans.

nectit, scilicet Origenem, cum gentilium vexationem fugeret, Caesareae apud Julianam virginem
totum biennium delituisse, et in literis animum habuisse ex comparatione locorum colligens, ;

Julianam Caesareae Cappadociae (?) commorantem, et opibus abundantem, flagrante Maxi-


mini (?) persecutione (A.D. 235-238), non hospitio solum, sed bibliotheca (?) quam instructis-
simam a Symmacho hereditario jure obtinuerat, Origenem excepisse; ibique eum, maximam
nactum librorum supellectilem, opus hexaplare inchoasse. 11 Sed haec Viri ingeniosi hypo-
thesis quam levibus incertisque conjectationibus tota pendeat, non est quod moneamus.
Unum constat, Origenem Hexapla sive Tetrapla sua tunc edidisse, cum Epistolam ad Afri-
canum et Commentarios in S. Matthaeum conscribebat ;
in quorum scriptorum utroque
editionis V. T. a se elaboratae, obelis et asteriscis distinctae, disertam mentionem facit.

III. De ordine versionum Graecarum in Hexaplis coactarum.

Post duas columnas Hebraicas ceteris praeivisse Aquilae editionem, proxime autem
secutam esse Symmachi, deinde LXX
interpretum, postremo Theodotionis versionem, con-
sensu veterum auctorum extra omnem
controversiam positum est. Epiphanius non solum
quatuor editiones hoc ordine nominat, sed philologorum quorundam in causis istius colloca-
tionis explicandis errorem corrigit. Hieronymus autem Hexaplorum compositionem sic clare
"
et sine ambage describit Unde et nobis curae fuit omnes veteris Legis libros, quos vir
:

doctus Adamantius in Hexapla digesserat, de Caesariensi bibliotheca descriptos, ex ipsis


authenticis emendare : in quibus et ipsa Hebraea propriis sunt characteribus verba descripta,
et Graecis tramite expressa vicino; Aquila etiam et Symmachus, Septuaginta quoque
literis

et Theodotio suum ordinem tenent." 12 Accedit Auctor Epistolae versioni Harethi praepositae;
necnon Pentaplorum specimen in Codice Barberino ad Hos. xi. 1 reconditum, ubi columnarum
series clare exhibetur. Sequestrata Seniorum editione, ordo trium interpretum in scholiis et
annotationibus marginalibus usu receptus est 'A. 2. 0., unde Theodotioni r) rph-q e/cSoo-ty tri-

buitur in scholio ad Ezech. xxv. 4 appicto. Nec tamen dissimulandum est, tum in libris
Graecis tum Theodotionem Symmacho aliquando praeponi, utrum
in versione Syro-hexaplari
casu an propter rationes chronologicas incertum. 13 In tali autem qualem descripsimus qua-
tuor versionum syntaxi, non temporis quo quaeque edita fuerit rationem haberi quivis videt ;

nam editionem tS>v O' omnium longe antiquissimam esse manifestum est ;
Theodotioni autem
Symmachum priorem fuisse argumentis refutare conati sumus. Epiphanius quidem censuit,
Origenem versioni LXXvirali quasi omnium accuratissimae medium locum assignasse, ut
ceteras utrinque positas manifestius erroris convinceret u quod futilissimum
; est, et Origeniani

11 12
Huetius in Origenianis, III, 2, 3. Hieron. Opp. Philoponi in Hexaemero usus, qui versiones Graecas no-
13 14
T. VII, p. 734. Ordo *A. e. 2. reperitur apud Hieron. tiores hoc ordine, O'. 'A. e. 2., allegat. Epiphan. De
Praef. in Daniel. (Opp. T. V, pp. 621, 622), et Suidam Mens. et Pond. 19 (Opp. T. II, p. 175): TWs roivvv, i>s

8. V. Kvifav (vid. Hex. ad.Amos vii. 14). Peculiaris est t$r\v, Tavrats rais f}tj3\ots ivTvyxavovrts, Kal evpioKovrts ras Sio
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. li

operis scopo quarn


maxime repugnans ; e recentioribus autem alii alias rationes excogitave-
runt. Aquilam primum inter tres interpretes locum obtinuisse, tum propter aetatis privi-
legium, tum quia proxime omnium ad Hebraicam veritatem accedebat, nemini fortasse

absurdum Porro Theodotionem Senioribus, quos in primis imitandos sibi propo-


videbitur.

suerat, arctissime adhaerere, pariter cum recta ratione congruit. Sed qua de causa LXX et
Theodotionem Aquilae et Symmacho Origenes posthabuerit, ipse viderit. Nobis quidem, si
integrum Hexaplorum corpus, non disjecta ejus membra, edendum fuisset, ab Auctoris methodo
vel hilum discedere religioni fuisset. In praesenti vero operis conditione, lectorum utilitati

magis consulturos nos esse credidimus, si venerabili LXX interpretum versioni praerogativa
reservata, ceteras ordine usu sancito postponamus; ei ut illa ad Hebraeum archetypum

proxime praecedens prius exacta, erroribus et defectibus ejus e reliquorum interpretum


promptuario commodius subveniatur.

C A P U T VII.

De LXX interpretum versione, ut in Hexaplis erat.

I. De editione tuv O' hexaplari in universum. II. De Asteriscorum, Obelorum etc. forma et valore. De m.
Lemnisco et Hypolemnisco. IV. De regulis, quas in textu LXXvirali reformando Origenes sibi praescripserit.
Appendix I. De obeli pictura (
co )
versionis Syro-hexaplaris peculiari. Appendix II. Versionis Syro-hexa-
plaris Notitia generalis.

I. De editione tS>v O' hexaplari in universum.

undique quotquot ferebantur versionibus V. T. Graecis, et una cum vulgari


Collectis

LXX interpretum editione per columnas parallelas (quae dicuntur) quo facilius inter se com-
parentur dispositis, praemissis quoque, in Hexaplis saltem, duabus paginis Hebraicis, ex
hoc
tam operoso incepto exoriebatur opus, quod ad rectam oraculorum divinorum intelligentiam
maximum momentum haberet, et vere Hexaplorum titulo ornaretur. Sed hoc Adamantio
"
nostro non satisfecit. Ut Hieronymi Origenes non solum exemplaria
verba nostra faciamus,
statim
composuit quatuor editionum, e regione singula verba describens, ut unus dissentiens
ceteris inter se consentientibus arguatur; sed, quod majoris audaciae est, in editione LXX

'EfipaiKas rrpwras Kttuivas, uera ravras fic


tt)v tov 'AkuXo t«to- Kara ti)v rd£tv tt)s diatas, ontp ovk fo-riv aXX Qpiytvrjt, irv$6-

yuf'vt]v, ptff f/v Ka\ ttjv tov 2vuudxov, tTTtvra rr)v twv oft, ptff As pfvos tt)v tvv o& tKOoaiv dxpifir) tivat, pio-nv Tavrrjv o-vvidrjKfv,

r)
toC OtoSoriavos awTfTaKTat, Kai if-rjs r)
iriuirrn Tt Ka\ fKTtj, orras Tas ivriifffv Kai ivrtvBtv ippr/vtias ottktyxn.

SoKoiai irparovs ippnvticrat tov 'AkvKov Kat toi/ 2vpua\ov t£>v ojS'

l*
Hi PKOLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS.
Theodotionis editionem miscuit, asteriscis designans quae minus ante
fuerant, et virgulis quae
ex superfluo videbantur apposita." l
Ad hujusmodi autem propositum assequendum duae
viae ei se obtulerunt; una, ut
Hexaplis quales modo descripsimus confectis, aliud opus aggre-
deretur, quod quintam tantum columellam, LXXviralem scilicet, e Theodotione ceterisque
emendatam, contineret; altera, ut praetermissa vulgari tS>v O' editione, textum a se refictum,
asteriscis
obelisque distinctum, in quintam Hexaplorum paginam reponeret. Non desunt
quidem qui existiment Origenem priorem viam iniisse videlicet ut distinctiones praedictas;

non in editionem
hexaplarem introduceret, sed in aliam seorsim adornatam,
qualem hodieque
exhibent codex Graecus Sarravianus, et versio Pauli Telensis Syro-hexaplaris. 2 Sed ut
Hieronymi declarationem taceamus, in scholiis Graecis innumera exstant loca, quae contrarium
aperte probent; nempe editionem tS>v O' hexaplarem non diversam fuisse ab ea quam in
exemplaribus modo memoratis hodie manu terimus. Praeterea cum certis locis (e.g. Exod.
— —
xxxvi xxxix, Jerem. xxv li) ordo capitum et commatum,
qualis in LXX reperitur, ab eo
qui in Hebraea veritate ceterisque versionibus Graecis exstat mirum quantum dissideat, non
videmus qua ratione editio LXXviralis ceteris interponi posset, nisi juxta illarum seriem
denuo reformaretur id quod in editione ejus hexaplari factum esse gxploratum est. De hac
;

igitur editione nunc nobis agendum quod tamen commode fieri vix potest, nisi de valore et
;

usu variorum signorum, quae operi Origeniano incumbentibus in oculos incurrunt, prius
disseramus.

II. De Asteriscorum, Obelorum, etc.


forma et valore.

1. usum Origenem non ipsum invenisse, sed a grammaticis,


Asteriscorum et obelorum

qui in auctorum profanorum, in primis Homeri, scriptis artem criticam exercebant, mutuum
sumpsisse, omnibus notum est. Apud hos obelum (—) universalem dBeTrjo-ecas sive voOetas
notam esse constat; asterisci vero ceterarumque notarum significatio non omnibus eadem
fuisse videtur, sed alia in
Homero, alia in lyricis et tragicis, alia in Platone et Demosthene
deprehenditur. Quod ad Homeri annotatores attinet, obelus quidem locis sive arixots non
tam e criticis (quae nunc dicuntur) rationibus, quam ex ipsorum censorum sensu ac judicio
vevoOeviievots appingitur. Sic ad II. A, 29-31 :

— Trjv S eycb \vo~co, trptv fitv Kat yfjpas eiretatv


oit

— evt otKa>, kv "Apye'i, tt]\66i irdTprjs,


r)fj.(T€pa>

— Io-tov eirotyofievr)v Kat efibv \e%os dvTtocovav,


,

'

AOeTovvTat, inquit Scholiasta, oti dva\vovo~t tt)v entTaatv tov vov Kat tt)v d-Ket\r)v dirpenes Se Kat . . .

'
to Aya(jti/j.vova Totavra \eyetv. Asteriscum autem locis poetae insignioribus praemitti solitum
esse, ut obelus reprobatis, vulgaris quidem, sed parum accurata est virorum eruditorum sen-
3
tentia. Scilicet ex Eustathii
aliorumque praescripto asterisci nullus usus est, nisi in versi-

1 3
Hieron. Praef. in Paralip. (Opp. T. IX, p. 1325 ed. H. Stephani Thes. Graec. Ling. s. v. 'AoTfpiWot "Solebat
:

2
Vid. Hodius I}e Bibliorum Textibus, addi locis insignibus, quemaduiodum contra obelus xoit
Migne). p. 608.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. liu

culis qui bis totidem verbis leguntur; quara rem gramraaticorum


aegre ferentes, ex altero filii

loco in alterum eos male translatos esse statuebant: quo sumpto, locum ubi belle habere

videbantur, asterisco (£(•) singulis versiculis praeposito illustrabant eura autem ubi minus ;

apte legebantur, obelo et asterisco (— %• vel £(•


— ) praenotahant. E g. ad II. A, 177 pingitur:
— ^ AUt ydp tol tpts Tt <pi\r) } n6\tpoi Tt pd%at Tt.

E contrario ad II. £,891:


^ Aitt ydp toi ipts Tt <pi\r), no\tptoi Tt pd^at rt,

ad quera posteriorem locum Eustathius notat 'Ev 8i t<S, aUl yap tpts rt <pi\r) Kal i£rjs, doripa : . . .

'

napaTtOiaotv ol na\atot, d>s S>8t KaWtora Ktt/iivov tov \6yov tirl tov
A\t\\ia>s iv Tjj a fiayjra^Sia, r)

Rursus ad Od. 11,281-298: — %"A\\o 8i toi ipia>


— prjTtira Zti>s, idem commentatus est:

'loriov 8t Kal oti t) irtpl to>v on\a>v ivTavda napayyt\ia rrj tt)s t pd\tora payfrtoSta.
a>Ktia>Tat Karct tovs

na\atovs' a>8t yap 6$t\i{ovTat, ipaot, Ta rotavTa tnr) ptTa Kat doTtpioKmv tKti 8\ KatptirraTa KttvTat,

orrov Kal tlStv 'OSvootvs rd 6n\a- vvv yap, <pr)otv, iv dypots d>v nios olStv oti npoyttpa Kttvrat 6n\a iv

t5 otKo> ;

2. Notarum criticarum usum, a profanorum scriptorum censoribus inventum, quibus


conditionibus Origenes ad opus suum accommodaverit nunc videndum. Montefalconius rem
sic breviter conficit: videlicet quod textui LXXvirali adjiciendum esset, Origenem asterisco

praenotasse quod vero expungendum, obelo. Cautius et rectius Auctor Scholiorum in Pro-
;

verhia a Tischendorfio editorum : "Ooots oi 6/3t\ol npooKttvrat prjTois, ovtoi ovk tKttvTo oirrt napd
Tois \otnois ipp.T)vtvTais, ovTt iv t<o 'E^patKa, dWa napa povots rois o
m
Kat ooots oi dortpioKot npixr-

KttvTat prjTois, ovtoi iv ptv t<2 'E/Jpaueai Kat rois \otnois ipprjvtvTais itpipovro, iv 8i Tois ovKirt.*

Epiphanius quidem, vir nequaquam limati judicii, quidhbet in versione Seniorum sive adji-
ciendum sive demendum esse negat, temere affirmans, verba quae ab iis praetermissa sint,

recte, quasi in Hebraeo 8tooo\oyovptva et superflue posita, praetermissa fuisse (e. g. Gen. v. 5 :

Kat ifaotv 'ASctp TptdKOvra Kat ivaKoota trr) pro Hebraeis ivaKOOta tTi) Kai rptaKOOta tTrj); quae
autem ab iis in textum Hebraeum invecta
otiose, sed optimo consilio esse videantur, non
5
addita fuisse, ut sensum obscurum et manciim illustrent ac suppleant. Sed talem defen-
sionem ipsum facti auctorem Origenem probaturum fuisse vix crediderimus. Audiamus eum
de suo instituto clare et ingenue exponentem Tr)v piv ovv iv rois dvTtypdtpots ri)s na\aids Sta- :

OtJktjs 6tov SiSSvtos, tvpopttv idoaoOat, KptTrjpicp ^p-qodptvot Tais \otnais tKSoototv . . . Kal
8ia<pa>viav,

Ttvd ptv d>(3t\ioaftfv iv t<o 'E/3pai'/c<2 ptr) Ktiptva, oi To\pr)oavTts avT<i ndvTT) ntptt\tiv Ttvd 8i ptT

•:• •:•

6
aBcTovixivois." Smith (Dr. W.) Dictionary of Greek and tant. Epiphan. De Mens. et Pond. 2, 3 (Opp. T. II,

Roman Biography, Vol. I, p. 291: "He (Aristarchus) pp. 159-161). Idem ibid. 17 to« o/? non solum inter-

marked those verses which he thought spurious with an pretum, verum etiam dVo pJpovt rrpocpjrrav personam vin-
obelos, and those which he considered as particularly dicat; S>v yap ovk %v xP tla f f fpM v, rrapijKav, Sriva tli
' ' m
4 alruv toVo«
beautiful with an asterisk." Tischendorf. Notit. Cod. vartpov lv toXs o-(pa>v /wtA aartpiaKwv 'Qptyivtjt
Sin. p. 76. Ad ovtol utrobique ot toVoi subintelligit Tisch- o-vvi6t)K(v' mravrws bi «u ra irpoo-rfSfvra ovk il<fifi\uTo, «Aow
endorfius, quod ferri nequit. Immo ovroi sunt oJ o/3eXoi et 6Vt avri>v paKKov «'o-rt
xP fi(L> °^ a UTa "^ f
i
^ v '"6a tKamov tS>v

ot
aoTfpio-Kot, quae voces non modo ipsas notas criticas, sed, dptjptvav rjvpfv ttao-f, pdvov o-r)ptiao-dptvos 8*a tov o,3«Xou t^v
ut mox videbimus, locos obelis et asteriscis insignitos deno- jr«pt i-ijr
toC tohov avayvi>o-tas tiirjo-w.
liv PEOLEGOMENA IN HEXAPLA OKIGENIS.

aaTepiaKcov Trpoae6rJKa/iev, Tva SrjXov f/


otl /ir) Kei/xeva wapd toTs O' £k t5>v \olttcov eKSoaecov avpcjbcovcos tS>
m

'E/8pauc<3 Trpoae6rJKa/iev Kal 6 pev f3ov\6/j.evos npoarjTai ai>Ta co Se npoaKomeL to tolovtov, 8 (3ov\eTaL

Quibus verbis dum Senioribus debitum honorem et


6
irepl rrjs napaSoxys avTcov rj /xfj noirjcrr).

reverentiam reservat, non obscure innuit, se non esse e numero eorum quibus emendationes
versionis eorum certissimas juxta Hebraeum factas admittendi aut rejiciendi liberum arbitrium

permiserit. Certe omissiones et additiones eorum


si non damnat, non tamen excusat, multo

minus defendit. Teneamus igitur ex Origenis usu obeli notam vim suam d6eTi]TLKr)v eatenus

conservare, ut verba ei subjecta non tam spuria quam superflua esse indicet; asteriscum vero
non meram additionem, sed additionem rite et probabiliter, interdum necessario factam
denotare.
Quod reliquum est, ab Homeri criticorum usu vix hilum discedit alia Origenis nota,

quae ex juxtapositione obeli et asterisci constat. Hujus usus, antecessoribus nostris plane

prima notitia debetur editioni Codicis Ambrosiani a Middeldorpfio concinnatae, in


incogniti,
qua pluribus libri Proverbiorum locis a LXX transpositis appingitur nota (— £&) vel (>£ —)•
Exempli gratia; in Cap. xx statim post v. 9 exemplaris Hebraei, interpres Graecus inter-
polavit pericopam, quae in Hebraeo est vv. 20-22; Origenes autem, aliter ac in ceteris libris
facere solet, ordinem tS>v C praeposterum servavit, praemissa tantum nota praedicta, hoc
modo :

% — KaKoXoyovvTOS narepa rj /xryrepa af3ea6r)aeTai \a/imr)p }


£j£
— al Se Kopai tS>v 6cf>6a\p.S>v avrov 6\frovTai aKOTOS.
•%•
— /xepls enianovSa(o/xevr) ev npdorois
•>£
— ev rois TeXevTatois ovk ev\oyr)6rjaeTai.
^ — einrjs' Tiao/xaL tov ey6pov,
/xr)

•fc
— aXX' vno/xeivov tov Kvpiov Tva aoi (3or)6rjar) <i.

Hucusque Origenis usus cum Homerico accurate ubi juxta poste- concinit; sed post v. 19,

riorem iidem versiculi quasi in propria sede simplici asterisco repetendi erant, Noster cum
hoc non fecit, sed semel positos secunda vice omittere maluit. 7 Versionis Syro-hexaplaris
auctoritatem egregie confirmat Auctor Scholiorum in Proverbia e Codice Patmio recenter

descriptorum, qui post verba a nobis modo excitata haec habet : tc\ Se r)aTepia/xeva kv TavTco Kal

cof3e\ia/xeva prjTa, cpepovTai /xev napd toTs 0, cf>epovTat Se Kal ev t<3 'E/3pai'/c<2 Kal napd toTs \oinoTs ep/xr)-

vevTaTs, Tr)v 8eaiv Se /xovrjv napaWdaaovaiv ol \01nol Kai to Ef3pal'Kov trapa tovs o- 66ev d>f3e\iaTai ev
9
TavTco Kal rjaTeptaTai, cbs napd naai /xev cpepu/xeva, ovk ev toTs avToTs Se tottols.

•:• *

Origen. Opp. T. III, pp. 671, 672. Versus finem npoa-- I I I I
.1, II .3, et I I I I I
cn, cum scholio, ut ante.
8
Tischendorf. in Mon. Sacr. Ined. T. III, p. xvii " In
j)tm pro vporyrai ex emendatione Grabii (De Vitiis etc. :

p. 50) recepimus.
7
Praeterea in Codice Ambrosiano iis
quae supra ex Cod. Patmio exscripsimus, dicuntur ab
scriba ad vv. 20, 10 et 23 appinxit notas transpositionis, Origene nonnulla simul et asterisco et obelo notata esse. . .

II a, I r^, et III scholio ad singulas apposito: 'Qr


-^^, Quod si recte assertum est, quamvis alibi nihil ejusmodi
6 'E/3paTos icai oi Xo(7ro/. Similiter post Cap. xxiv. 22 sequ- traditum sit quaeritur an eodem sensu accipiendum
untur Cap. xxix. 27 — xxx. 14 (sub -r -X) ; Cap. xxiv. 23-34 ; sit signum 5S,
[?],

quod p. 93, 2, 8 [Num. vi. 2 1 irep\ rrjs i/mxijs :

Cap. xxx. 15— xxxi. 9 (sub


— -X-) ; Cap. xxv. f
— xxix. 27; •XairoO:] edidimus, atque ita explicuimus, ut -7- prima
Cap. xxxi. 10 ad finem; app.ictis numeris, I 1 1
«^^, I
r^", manu datum, X altera substitutum diceremus, quamvis
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. lv

3. Quod ad formam notarum Origenianarum attinet, in asterisco quidem pingcndo vix


ulla varietas observanda est. Eustathii descriptio haec est 'Eort Se rb a-rffitiov toD avTtpi-TKov : . .

Sta. tov X o~TOiytlov TtTpayrj aTt(op.ivov Kara tt)v tS>v ypay.pa.Taiv iiri{tv£iv, otrrco (^).
9
Eandem fere
figuram exhihet Epiphanii textus editus, in quo tamen extremitates linearum crucis leviter
inflexae sunt, ut in altera linea litera x forma cursiva (quae dicitur) exaratae. 10 In versione

Syro-hexaplari asteriscus (.a ftflm .^/) sive stellula (L»o-ajaj) usitatam formam habet, aed
semel atque iterum non propensus (££•), sed erectus (•$) reperitur. 11 In libris Graecis utraque

pictura aeque usu recepta est. Apud Hieronymum editum semper •£• pingitur. De obeli
autem forma quaestio satis perplexa est. Eustathio auctore, obelus est linea recta, et pin-
12
gitur sic (— ). Epiphanius ait :
'OfttXbs ovtos iartv 6 irapaKtiptvos (^*,), irapair\rto-i<os ypdtptrat
TJj Ka\ovp,ivT) ypafififj- ofitXbs Se KtKXrjTat Karct 'Attiktjv xpfjatv, dXXots St KaXehat S6pv, 6 iort X6y\r) ;

sed figura in textu edito depicta pugioni similior est, cuspide sursum recUvi, altera autem
extremitate orbiculo et capula munita. 13 In versione Syro-hexaplari multiplex est obeli
figura, sed ceteris usitatior

deinde -f, rarius oo, perraro -r. 14 Etiam nomen in dicto opere
,

cum figura variat; siquidem


— et -f diserte obeli et obelisci ()»l^ et U»o»)^) nominantur,
1 *

posterior autem etiam lemniscus (jcn MumA) appellatur, 16


quo titulo ab Epiphanio quoque
et aliis, qui usum ei ab obelo diversum assignant, insignita est. In versione Harethi
(Arab. i, 2) pro -r et -«-, ut Holmesius pingit, in codicibus
— et -r exstare non dubitamus. 17
Transeamus ad Graecos hexaplares, inter quos eminet Codex Sarravianus, cujus in
libros

obelis pingendis usus valde notabilis est. Scilicet ubicunque obelus in media linea occurrerit,
18
pingitur -r (non -r, ut Holmesius edidit, quem nos in Genesi incaute imitati sumus); in
initio autem lineae virgula recta, cujus extremitates levissimam incurvationem sursum et
deorsum habent, ut e sequenti specimine (Gen. xxxiv. 14) clarius apparebit:

Kai etirav avrois -rav


— yeo-v Kat Xevet 01 a
— »
StXtpot Setvas iiiot

— Xeias : ov SvvTjo~op.e

6a.

lineola non sit extincta." fortuitum esse nulli -»- et -f-, perperam oubstituit, in codlce
invenit, videlicet
Signum 5K

dubitamus ;
vcrum utut sit, exempla e Codice Sarraviano estmerus index, cujus superscriptione lectiones marginales
allata cum commune habent ; quippe
scholio nostro nihil cum textualibus connectuntur. Loca paucissima, in quibus
Gen. xxxix. 17.3 Reg. xxi. 20,
obeli vice fungi videtur, sunt
quae neque ullam transpositionem continent, et ad Penta-
28 (non Jud. vi. 32, ubi index est). Praeterea in Codice
teuchum, non ad Proverbia, cui libro peculiaris est hic
9
Eustath. ad Od. Chisiano ad Dan. i. 20. iv. 8, et sufe initium Susannae,
ums, pertinent. I, 252 (p. 1627, 60).
10
De Mens. et Pond. 2 (Opp. T. U, p. sed differentiae rationem
Epiphan. 159). pro -=- pingitur ->, notante,
11
Num. xviii. 4 (male pro -=-). Jos. xiii. 8. Jud. xv. 5 aliis discutiendam relinquente, Bugato in Annotationibus,
E.g.
12
Eustath. ad
u Vid. Hex. ad Exod. xxii. 5. 4 Reg. xv. 5.
(fortasse pro -=-). 3 Eeg. xxii. 15. p. 131.
16
Ezech. xxi. 4. Vid. Hex. ad Jerem. xxvii. 18, ubi
II. A, 463 (p. 136, 13): An-o 8« tov 'OhwikoZ 6&<\ov rnu ro
ypanWov <rr)fie~iov neTfaKrai 6 o/3fXor, 01 i<m ypapuf) t« (vdda, formam signi a Norbergio vel typotheta ejus immutatam

ophlvav tfa.
13
Epiphan. De esse temere suspicatur Skat Rordam in Praef. ad Librot
n-por.DV/ieVij arixov tjtoi

Mens. Pond. 3 (Opp. T.


w Judicum iv.
" Vid. White (Rev. Joseph)
et II, p. 160). Forma-r, Ruth, p.
et

Letter etc pp. 26-28.


" Sic in codice typis descripto
quam Middeldorpf. pro iis quae in apographo Norbergiano
lvi PROLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS.
Praeterea in libro Judicum pro -r sufficitur -f vel -J- —> autem -f-. Etiam Codicem Mar-
pro ;

chalianum duas obeli formas in eadem lectione agnoscere, inferimus ex nota marginali ad
Tbren. v. 4 :

— Tjfimv.

Denique in Hieronymi scriptis, quantum e libris editis colligere licet, obelus sive veru est
19
linea recta inter duo puncta jacens, hoc modo : -f- vel r-.

4. Ex iis quae disputavimus necessario concluditur, Origenem duas tantum notas,


pri-
marias saltem, asteriscum et obelum, Hexaplorum suorum in gratiam invenisse; obeli autem,

quotquot sunt, formas, -f-, t-, -r,


— — , ,
— ,
unam eandemque significationem prae se ferre, vide-
licet verba quae iis subjecta sint, ut cum Hieronymo loquamur, in LXX interpretibus plus
hdberi ; vel, ut idem alio loco reverentius ait, ab iis addita fuisse, vel ob decoris gratiam, vel
ob Spiritus Sancti auctoritatem, licet in Hebraeis voluminibus non legantur. 20 Quaestionem
de significatione lemnisci et hypolemnisci inde ab Epiphanio agitatam, ut et aliam de usu
notae co in exemplari Syro-hexaplari frequentatae, mox tractabimus; nunc conclusionem
nostram, ab antecessorum nostrorum placitis cummaxime desciscentem, opinionibus duum-
virorum in re diplomatica peritissimorum, Constantini Tischendorf et Antonii Ceriani,
confirmabimus. Sic igitur ille in Monumentorum Sacr. Ined. Collectione Nova, T. III,
"
p. xvi : Ad duo autem signa illa, asteriscum et obelum, accedunt alia duo, lemniscus et

hypolemniscus, qui quamvis jam Epiphanium et Hesychium exercuerint, nec quam formam
habuerint, nec quam significationem, satis constat. Ex iis vero quos vidimus veterum locis,
ipsiuspotissimum Origenis atque Hieronymi, clarissimum fit, multo plus ponderis asteriscos
et obelos quam reliqua signa habuisse, quum totam Hexaplorum rationem describentes in
illis solis
acquieverint." Hic autem in Praefatione ad Monumenta Sacra et Profana, T. I,
"
F. I, p. x non obscure innuit, ex usu veterum ante Origenem, ex hujus et S. Hieronymi
testimonio, et ex critica in locos notis insignitos inquisitione statuendum esse, Origenem
praeter asteriscum solum obelum usurpasse, cujus formae multiplices in codicibus vetustissimis
S. Epiphanio fraudi fuerunt."
5. Cum loca asteriscis et obelis praenotanda interdum per duos vel plures a-Tiyovs se

extenderent, in evidentiorem rei declarationem Hexaplorum sive conditori sive descriptoribus


usu venit, ut notam distinctionis non solum initio pericopae, verum etiam singulis o-tixois
praeponerent ; quem usum innumeris erroribus occasionem dedisse exploratum est.
Exempli

Tischendorfius;
sed in facsimili (quod dicitur) tum ab eo, lineam, vel signa radiantia ;
id est, vel obelos (-=-) vel aste-
tum a Montefalconio in Palaeogr. Gr. p. 188 edito, duo riscos(•)&).
Et ubicunque viderit virgulam praecedentem,
puncta non sub media linea, sed versus sinistram ejus ab ea usque ad duo puncta (:), quae impressimus sciat in
extremitatem posita sunt, hoc modo vel etiam t-. — ,
LXX translatoribus plus haberi ubi autem stellae (X) simi-
:

Porro forma obeli usurpatur in Cod. 88 —


per librum litudinem perspexerit, de Hebraeis voluminibus additum
10 20
Jesaiae. Hieron. Praef. in Psalmos (Opp. T. X, noverit, aeque usque ad duo puncta." Hieron. Opp.
"
p. 119 ed. Migne) : Notet sibi unusquisque vel jacentem T. X, p. 404 ed. Migne.
FROLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS. lvii

scriba indoctus, qui in archetypo euo, arctioribus columnis


gratia descripto, locum Dan. 2
:
iii.

versionis LXXviralis sic forte pictum invenerit:

.... Kal Na/3ouxo-


Sovovop /3ao-i\ev? -j- (3aat\ev<ov

f- Kal Kvpievoov rfji oiKovfievr)!


•—
SXijs • dneo~Tei\ev emavvaya-
•— ndvra ra. Kal
yeiv tBvrj <f>v-

-J- Aay Kai y\d><r<ras


4 aarpdnas

arpaTijyovs k. t. 4.

eundem cum in latiori pagina describeret, obelorum significationem ignorans, sic fortasse

repraesentavit :

Kal Nafiov)(o86voo-op /3ao-i\evs


•— {Jacri\eva>v — Kal Kvpievmv Trjs oikov-

/J.(vt)S
— oAr/y 4 dneo~Tei\ev entovv-

ayayeiv -f- ndvTa to. eOvri Kal qbv-±-\as

Kal y\co<T<Tas 4 aarpdnas arpaTrjyovs K. T. i.

quam confusionem quantas sequenti transcriptori turbas dedisse opus sit quivis videt.
21
Nemo
igitur, ut speramus, temeritatis nos insimulabit, quod in nostra Hexaplorum editione usum
inveteratum, sed minus probum, infringere ausi simus, obelo vel asterisco non nisi in initio

pericopae posito, ita ut vis sive ditio ejus usque ad sequens metobeli signum pateat. Hic
autem metobelus (ita dictus sive obelus praecedat, sive asteriscus) in exemplaribus Syriacis
22
et Arabicis cuneoli (*<)
formam induit; in Graecis autem et Latinis e duobus punctis, altero
alterisuperimposito (:), rarius (ut in Chisiano Danielis a De Regibus edito, et semel atque
iterum in Sarraviano) e linea sinistrorsum inclinata duobus punctis appositis cum uno vel

(/. •/>»7.) cc-nstat. In hoc quoque usu nos tantulum innovavimus (vel potius ante nos
Masius in textu Josuae Graeco-hexaplari edendo), ut cuneoli notam, quasi manifestiorem et
confusioni minus obnoxiam, etiam in Graecis nostris adoptaremus. 23

III. De Lemnisco et
Uypolemniseo.
In Hexaplis pingendis obeli (— ), lemnisci (-f-)
et hypolemnisci (-r) significationem unam
*
21
Bugati in Praef. ad Daniel. pp. v, vi. Cf. Hex. quo novara Hexaplorum editionem inchoavi-
libro Jobi, a
nostra ad Exod. xxxv. 12. xxxviii. 31. n Aliam cuneoli metobelum in fine pericopae, tum cum in lectione
mus,
picturam exhibet Auctor Epistolae Harethi versioni prae- nostra nil ultra subsequeretur, consulto omisimus; quod
" Porro unam
missae, p. 20: notam communem omnibus, nunc factum nollemus. E-g. Cap. i. 16: 5S'A. «Vrdr (po-
in quibus aliqua fuit discrepantia, sive obelo, id est, sim- tius •)£ 'A. iicro- <). Cap. ii. 1 : O'. 5S 'A. 6. jropaorjjo-ai ivav-

plici linea, sive hypolemnisco, id est, linea puiicto sitp- rlov tov mpiov (iwplov-i). Cap. ii.
13: O'. •X-*al rn-ra vvin-as

posita, sive lemnisco, id est, linea duobus punctis insignita, (yvKras 4). Sic Cap. xv. 26, 27: 5S 6. tv ird^n r7n t£>v —
notanda, qua clauderetur adscripta differentia sive nomi- prjpiav (potius prjpiavi; sed recte ad v. 26: 5SO. «V »rdx«

nis, sive verbi, sive sententiae, adhibuit, quam completo- virrov dorrlios avrov (non atroC ^), quia Theodotionis lectio
riam nominavit, hujusmodi figura descriptam "3." M In ulterius procedit.
TOM. I. t
lviii PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.

eandemque fuisse, eam scilicet quae obelo soli vulgo tribuitur, ex usu tum librorum Graecorum
hexaplarium tum versionis Syro-hexaplaris in praecedenti argumentatione demonstravimus.
Sed hic contra assurgit Epiphanius, qui de ab Origene, Hieronymo et ceteris non obeli vi

discedens, lemnisco et hypolemnisco significationem prorsus aliam vindicat, quae, quantum


ex verbis ejus satis perplexis colligi possit, nunc declaranda est. Scilicet hujus rei expositionem
Epiphanius inde repetit, quod LXX interpretes, secundum historiam a se comprobatam, non
sed in paria triginta sex, totidem cellulis inclusa, distributi versionem suam
collatis studiis,

concinnaverint. Ubicunque igitur (quod rarius accidere affirmat) in opere eorum lectionem
discrepantem (non quidem Hebraeo plus habentem, neque lectionibus sui similibus appositam)
lemnisco vel hypolemnisco praenotatam inveneris, noveris a duobus interpretum paribus in

priore casu, in posteriore autem ab uno tantum pari, juxta punctorum numerum, lectionem
istam profectam esse. 24 Exempli causa: quando legeris in Psal. lxx. 15 : rb a-TOfia fiov dvayye\el

Tr)v SiKaioavvrjv aov, dvayye\ei Tas SiKaioavvas aov ;


vel in Psal. lxxi. 14: Kal evTifiov to ovofia avTov

evwmov avTov, praemissa lectione idem sonante, Kal evTifiov to ovofia avrov kv 6<p8a\fiols ai/Tov,
lemnisco vel hypolemnisco alterutri appicto monearis, versionem istam non nisi in duobus vel
uno parium XXXVI reperiri. Alio loco, de eadem re disserens, Epiphanius iterum affirmat,

versiones de quibus hic agitur non dissimiles esse, sed similes et idem sonantes, <*>? dv einoi tls
2B
dvTt tov e\d\rjaev, e<p8ey£aTO, r) dvrl tov r)\6ev, e\rj\v8e. In eandem sententiam Auctor Epistolae
"
versioni Harethi praepositae, quem ab Epiphanio sua hausisse vix dubium esse potest, Quod
"
si quid," ait, apud duo interpretum paria reperiatur, in quo a ceteris eorum paribus diversi

abeant, ita ut ceteris aliquid addidisse videantur ipsi, hoc etiam libri textui insertum linea
duobus punctis infra scilicet et supra insignita notavit, ad banc formam -r, quod signum
Graeco nomine \r)fiviaKov appellavit. Atque ubicunque reperitur hujusmodi lemniscus hterae
aut verbo aut nomini aut sententiae appositus, hinc voluit indicium sumeres reperiri illud

apud duo interpretum paria, non autem occurrere vel in textu Hebraico, vel in ceteris inter-
pretibus Neque tamen putet aliquis, cum audierit mentionem factam verbi, vel quod ab
. . .

* :•

24
Epiphan. De Mens. et Pond. 8 (Opp. T. II, p. 165): ripas «oWowTai j Syrus vero locutionis sensum ex oppo-
At6 kcu tovto to tov o^)uciov o"xriim rois 6eiois "Koyois Trapidero sitione alterius clausulae, ovbi npoo-TfSeiiiivTjv k. t. i.,
conje-

[corrige e Syro Trapidfvro], tv otc oiravims irov cvpois iv' ttj cisse videtur, libere vertens, sed non quae diminuta (s.

Tutv o0' ippr/vela dtatpavovaav \i£iv, ov ur)v napa ovcrav, olhi detracta) sit, consentiente Lagardio (in Epiphanii Opp.

irpoo-T(8npivriv rais o/iotats avTrj \i£(cn, yvoir/s oVt imb pias £u yf}r T. IV, P. I, p. vii ed. Dindorf ), qui in Graecis participium

r)
bvo avrrj r)pur)vev8r) r) \i£is, bia Ta TrapaKciueva dvo KcvrrjpaTa. aliquod cum ovrrav conjunctum,oppositumque proximo irpacr-
In loco obscuro Epiphanii versionem Syram in Museo Tedauivriv requirit. Sed locutio n-apa clvai, bis in eodem
Britannico (Addit. MSS. 17,148, fol. 51 r.) exstautem adii- contextu obvia, explicanda potius quam sollicitanda vide-

mus, quae sic habet: J^»oojw» Jy.nrmf JjoiXo J»ot^>^-so tur. Vide igitur num praepositio irapa hic adverbialiter
fc>_»JLX»» vls--5|» ^^->» .o_so_oo Jl>_o»X<' JLao "^-S». |jot posita sit (qui usus in praepositione Trpor notissimus est)
Jl» J-s\:o ^->»Lo mA» >>--^-ot; J.aj>,cl-_l=> : ...a-vL
? -=> P ro eo quod praeter Hebraeum sit, juxta dictum Origenis
.ODM J1<«S, |a»«wi JJo ofc»_N-( I»r*? tr"! °-^> • Jv^* (Opp- T. I, p. 13): iv bi toIs r)ueripois avnypdcpois irepicrcrcv-

J-S-.00 )»ot l^p! t-*'^ ** °< 1^?' f t^°' "•rf* •?*-'•


0VTa HAPA to, iv rois 'Efipaiais enr) oiiK 6\iya ; et paulo post :

..»otCi\,S. ..yi.ao» ]j-0OJ •_.?!


^-^lo Es__<__.9L('. Pro napa rrKeiova be iv toi? rjueripois nAPA Ta 'E/3paV/ca. Hoc concesso,

(s. itapd) ouo-ay,


ut in libris manu scriptis pingitur, Petavius \i£is rrapa oSa-a est ea quae apud LXX plus habetur (ut
quidem rrapovaav edidit, quod temere factum esse evincitur Hieronymus ait), quaeque obelo, non lemnisco, jugulanda
25
ex iis quae mox leguntur: i>s elvai ov napa, aKXa o-wapcpo- erat. Idem ibid. 17 (Opp. T. II, p. 173).
PROLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS. lix

uno pari vel duobus interpretum paribus adhibitum, aliquam bic subesse contrarietatem . . .

quia quod ad sensum et veram intentionem conveniunt eorum serinones, licet accidorit ali-
*
quando discrepantia in verbis, et repetitio et contractio."
Nunc quid de hac Epiphanii expositione statuendum sit non dimcile est decernere.

Primum cum e penitus exploso de origine versionis LXXviralis commento tota pendeat, ob
hanc solam causam in gravissimam falsi suspicionem venit. Deinde prorsus incredibile est,
vel unum interpretem, ne dicamus duos aut plures, versioni competenti, rb arbfia pov dvayytXu

r^v SiKaioa-wrjv aov, aliam idem sonantem subjecisse, dvayytXu tcls SiKaioavvas aov ;
quamvis eoa
tumm harum versionum pro altera sufficere potuisse non infitias ibimus. Praeterea, ut Masius

argumentatur, quis credat talium minutiamm memoriam a Seniorum tempore ad Origenem


usque mansisse vel, ut manserit memoria, illud sciri potuisse, uniusne solius interpretum, vel
;

i7
paris unius, an vero plurium ea verba fuerint \ Postremo tahs lemnisci et bypolemnisci
librorum hexaplarium universali repugnat, in quibus utramque figuram -r
significatio usui
et — quocunque nomine gaudeat, obeli vicem gerere certo certius est. Cum vero exempla ab
,

Epiphanio citata ejusmodi sint, quae variarum lectionum nomine vulgo appellantur, quidni
statuamus Epiphanii opinionem inde derivatam esse, quod iu quodam Psalmorum exemplari
margine autem
in textu scriptum invenerit rb aro/ia fiov dvayytXtl -~ SiKaioavvnv aov in
: rfjv ; :

-r ras SiKaioavvas aov ; hanc autem notationem, quae in libris existentibus, sive scriptis sive

fabulam de paribus interpretum ex ingenio accommodaverit 1


impressis, tralatitia est, ad
Cum Epiphanio partim consentit, partim ab eo recedit, Isidorus Hispalensis, cujus mens
est, lemniscum apponi iis locis, quae S. Scripturae interpretes eodem sensu, sed diversis
sermonibus transtulerint ; hypolemniscum vero (quem tamen antigraphum vocat, et prorsus
28
alia figura )/^ delineat), ubi in translationibus diversus sensus habeatur.
Sed haec hypc-
thesis,ut quae neque scriptorum vetustiorum auctoritate, neque Ubrorum hexaplarium usu,

neque sua ipsius probabilitate commendatur, secure praeteriri posse videtur.


E recentioribus Criticis Masius Epiphanii sententiam non plane rejicit, sed cum quadam
modificatione admittendam esse censet; scilicet ut lemniscus diversam scripturam plurium,
29
hvpolemniscus vero pauciorum codicum testimonio confirmatam significet. Nuperrime vero
cel. T. Skat Rordam non modo ex traditionibus veterum indubitate colligit, sub utroque signo
variam lectionem, vel versionem variorum codicum, ab Origene insertam, vel in rnargine saltem
positam fuisse, sed ipse in editione libri Judicum Syro-Graeco-hexaplari concinnanda praeter
notas Origenianas (£&, — et co ) in codice obvias, lemniscum (quem vocat) sub nova forma(-r),
nunc obelo, nunc asterisco extruso, introduxit ;
videlicet in locis ubi aut duplex versio est, aut
lectio neque in Hebraeo neque in Graeco (nisi in quibusdam codicibus, quorum unus aut

16 27
White (Rev. Joseph), Letter etc. pp. 1 8, 19. Masii assecutus, possum et hoc asserere Ubi lemniscum repe-
28
Josuae Imp. Ilistoria, p. 124. Isidori Orig. I, 20 rias, notari varias aliorum interpretationea, verbis quidem
(apud Hodium De Bibliorwm, Textibw, p. 605). In ean- ipsis discrepantes, sed reipsa similes;
ubi denique hypo-
dem sententiam Curterius in Praefatione ad Procopium in w Masii
lemniscum, et verbis et sensu inter se differentes."
"
Jesaiam: Si quid ego sum post longam meditationem Josuae Hist. p. 123.
lx PROLEGOMENA IN HEXAPLA OKIGENIS.

plures Syro nostro ad manum fuerit) comparens. In quo tentamine praeter alias difficultates
haec in primis observanda est, quod ad libros Graecos hodie exstantes, non ad eos quibus usus
sit
Origenes, notatio per lemniscum facta exigatur. Certe ad Psal. lxx. 15. lxxi. 14 lectiones
t&s SiKaioo-wa? avrov et ev 6<f>da\/j.oi$ aiiTov, ab Epipbanio in specimina usus lemnisci allegatae,
ne in uno quidem librorum nostrorum reperiuntur. 30

Subductis igitur iterum iterumque rationibus, cum lemnisci hypolemniscive in scriptis


suis neque Origenes neque Hieronymus ullam mentionem fecerit cum in libris Graecis hexa- ;

plaribus praeter asteriscum et varias obeli picturas nulla ejusdem generis distinctio appareat ;

cum denique harum notarum probabilem usum nemo adhuc designaverit restat conclusio ;

inevitabilis, sub his nominibus non nisi usitatas quasdam obeli formas indicari, eas videlicet

quae per figuras -r et


— sine ullo discrimine in versione Syro-hexaplari repraesentantur.

IV. De regulis, quas in textu LXXvirali reformando Origenes sibi praescripserit.

1. In exemplaribus versionis LXXviralis, quae ante Origenem in usu fuerunt, magnam


31
exstitisse conditoris declaratione
scripturae Sia<f>coviav, ipsius Hexaplorum probari potest.
Ex his autem quaedam ceteris correctiora fuisse, tum ad rerum naturam pertinet, tum diserto
Adamantii nostri testimonio evincitur. Sic enim ille in Homiliis in librum Regnorum
"
(1 Reg. i.
1): Non me latet primo loco quod in aliquibus exemplaribus habetur: Erat vir
quidam ; sed in his exemplaribus quae emendatiora probavimus ita habetur : Erat vir unus." 32
In hujusmodi varietatibus proculdubio potiorem lectionem, ut ipse ait, editionibus
e reliquis,

aestimatione facta, magnus Criticus sine ulla notatione in Hexapla sua recondidit, cujus

generis unum exemplum sufficiat. In loco Jerem. xv. 10: Non feneravi, neque feneraverunt
mihi, in LXX olim legebatur (ut hodie in libris omnibus tum scriptis tum editis) : otire <l><f>e-

\t)o-a, ovt€ d><pe\rj<rev fie oiSeis ; pro quo Origenes in Commentariis ad locum legit enarratque :

ovTe a><pei\T)<ra, oijTe d><pei\rj<rev fj.e ovSeis ;


lectorem COmmonefaciens : Et Kal dveyvwjiev ovTa>s, d\\ct
Kal Se? elSevai, 6Vt t<z ir\eiova tS>v dvTiypd<p<t>v Trjs eKSoaecos t<ov O' ovk e^ei ovtcos' vo-repov Se emcrKe^rd-
33
fievoi Kal ra? \011ras eKS6<reis, eyvco/iev ypa<piKov elvai a/idpTruxa. Etiam in propriis nominibus,
quae in textu vulgari graves corruptelas passa sunt, scripturam Hebraeo congruentem Ori-
genem non monito lectore restituisse verisimile est. Exempli causa vitiosam scripturam :

TeS<ra>v
pro Tr]p<ra>v (Exod. vi. 16. Num. iii. 17) non modo carpsit Noster in Commentariis in

30
Middeldorpfii in obelis pingendis perversitatem (de Manoscritti delle Versioni SiriacJie del V. T. p. 21.
31 S2
qua nos in Monito ad Proverbia, p. 310) merito con-
cf. Vid. supra p. xlvii. Origen. Opp. T. II, p. 483.
33
questus est Ebrdam. Quod vero affirmat (ex auctoritate Origen. Opp. T. III, p. 225. Etiam Syrus noster a><f>(-
J.D. MichaeKs in Neue Orient. Bibl. VI, p. 192) etiam Xijo-a, non i><ptCKr)<ra, vertit, unde haud improbabiliter con-
Bugatum in Daniele edendo signa critica negligentius jecerit aliquis, Origenem falsam scripturam in Hexaplis

tractasse, id diserte negat A. Ceriani in Le Edizioni e i reliquisse, postea vero, fortasse in Tetraplis, correxisse.
PROLECOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. Lxi

34
Joannem, sed in editione sua hexaplari, conteetificantibus Codice Sarraviano et vernione

Syro-hexaplari, oorrexit.
2. Ab archetypi sui ordine LXX interpretes non raro deflexisse, tum in singulis oatboj
aine causa transponendis, tum in integris pericopis cum magno narrationis detrimento de locu
suo movendis, res nota est ; quibus corruptionibus remedium afferre operis Origeniani innti-
tutum omnino postulavit. Quod ad trajectiones verbales attinet, Hebraeorum ordinem teoita
revocare nil prohibebat. Sic Num. x. 28: O'. Kat i^fjpav ai>v Swd/jtet avrS>v; Hexapla autetn :

ai/v Svvdpet avTcov, Kal ii-fjpav. Deut. xxviii. 64 : O'. (ixal


Sov\evaets tKti 6eots iripots) £v\ots Kat

\idots, ovs ovk t]itio-t(o ai> koX ol naTipts o~ov ; Origenes vero juxta Hebraeum : ot>s ovk r)iriarco av
Kal ol TraTtpts aov, £v\ots Kal Xidots. Haec levia ; majoris momenti est locus Gen. xxxv. 16, 21,
22, ubi LXX confuse ediderunt: (16) dndpas Se 'laKco/3 «k Bat6f)\, (21) tn^t tt)v o-kt)vt)v avrov
intKtiva tov irvpyov TaSep. (16) iyivtTO Se f\v'tKa f)yytaev eis Xaf2pa6a tov i\6etv tis tt)v 'K<ppa6a,
ereKe 'Paxy\ Kat iSvaTOKrjaev iv tS> TOKerS, (deinde VV. 17-20, ut in Hebraeo). (22) iyivtTO Si
r)vi<a KaTwKTjo-ev k. t. i. ; Hexapla autem, ad Hebraeam veritatem conformata, sic habent :

(16) drrfjpev Se e/c


Hat6f)\, Kat iyeveTO f)viKa fjyytaev
— iv tS> TOKtTcp
(deinde VV. 17— 20). (21) Kat
dnfjpev 'I<rpaf)\, Kal eirrji-e
— TaSep. Alio loco Jerem. xxiii. 7, 8, hi duo versus a Senioribus in
finem capitis post v. 40 Hexaplis autem propriam sedem, praemisso tantum
rejiciuntur, in
asterisco, occupant. Quod vero ad prolixiores pericopas attinet (quales sunt Exod. xxxvi —
xxxix, 3 Eeg. xiv. 1-20, xvi (pericopa a LXX
inter vv. 28 et 29 interpolata), xx, xxi (in LXX
xxi, xx), Jerem. xxv. 15 li.
64) in his et —
aliis ejusmodi trajectionibus perquam molestis, Ori-
genes, suadente atque adeo flagitante instituto suo, Hebraeorum ordinem, qui et trium inter-

pretum est, plaudentibus quotquot sint Bibliorum studentibus reposuit. Restat Proverbiomm
liber, qui in posteriore ejus parte ordinem valde perturbatum prae se fert, quique manum
restauratricem in quod miretur aliquis, Origenes a
primis postulare videtur. Hic vero,
methodo quam in ceteris Bibliis prosecutus est recessit, et Seniorum vestigiis insistere maluit,
notis tantum, quales supra declaravimus, 35 discessionem ab Hebraea veritate indicans. Causa
hujus exceptionis nobis non est in promptu, nisi forte in opere ethico, in quo singulis fore
versiculis singulae yvSftai concludantur, seriem sententiarum curiose servare non tanti momenti
esse videretur.

In mutationibus quas recensuimus notarum Origenianarum vix ullus locus e?se potest.
3.

Nunc quibus legibus obelum et asteriscum ad usus editionis suae accommodaverit Noster,
breviter Itaque voculas in quaque clausula supervacaneas, inque Hebraeo defi-
exponendum.
cientes, obelus reprobat, vel (ut Critici aiunt) jugulat. ExempH gratia: Deut. ix. 26 in
Hebraeo est tantum nj?jn "P2 quod LXX, genio nimis indulgentes, in hunc modum ampli-
,

ficaverunt: «V Trj iaxyi crov ttj p.eyd\r), Kat iv Trj \etpi crov tt) KpaTata, Kat iv tS>
iSpa-^iovi crov tco

vyjfr]\c2. Haec obelorum opportunitas, quorum ope locus sic pingitur —ivTfj ia-xyi aov ttj
est :

p.eydXrj, koX 4 iv X 6 31 T °~ ov T ^ KpaTata, — Kat iv tZ f3pa\iovi aov tS> v^rr]\cZ


'
'/ f)
4 quo artificio sine ;

detrimento versionis ab Ecclesia universa receptae integritas S. Scriptuiae asseritur. An

*
34 * Vid. supra p.
Origen. Opp. T. IV, p. 141. liv.
lxii PEOLEGOMENA IN HEXAPLA OEIGENIS.
vero Origeni in tali recensione omnes vel minimi momenti voculas in Hebraeo non exstantes
obelo confodere propositum fuerit, ambigi potest. Hieronymus quidem in versione Psalmorum

hexaplari hac lege se obstrinxit ; utrum vero proprio instinctu, an ex antecessoris sui prava
imitatione ex uno atque altero exemplo clarius apparebit. Itaque Psal. i.
4 vix crediderimus
Origenem pinxisse xal eorai cbs -f- rb 4 gv\ov rd «< etiamsi ediderit
: -f- TrecpvTevfikvov, Hieronymus :

Et erit sicut lignum «f quod plantatum


: -r-est:; aut Psal. ii. 4 :
— 64 KaroiKwv kv ovpavois -f- «« 4-

ye\daeraL -r-avrovs, Kal4 6 Kvpios kKfivKTrjpLei avTOvs. Ne longiores fiamus, Psal. cxvii. 27 Hiero-
nymus pingit : Constituite -f- diem : solennem, scilicet quia in Hebraeo est tantummodo 3n
sed quid tunc fiet de Graeco ovoTfjoaode eoprfjv \ Tale est, in re bona nimius esse. 38 Etiam

Masius, ut in Monito ad Josuam observavimus, arbitrio suo potius quam Syri interpretis
auctoritate fretus, tot copulis, perspicuitatis causa a Senioribus assumptis, notam reproba-
tionis inussit. Transeamus ad majoris offensionis interpolationes, eas scdicet in quibus
interpres male sedulus in annotatoris, est ubi in auctoris principalis partes delapsus est.

Non moramur supplementum valde notabile Gen. iv. 8 : koX eiire Kdiv wpbs "A(3e\ tov d8e\<pbv
ai/Tov-
-f- 8ie\6<op:ev els
quia, quamvis to neSiov 4 ;
in Hebraeo et tribus interpretibus desideratur,

ad sensum paene necessarium videtur. Sed in loco Jos. vi. 26 post devotionem hominis qui
Jerichunta reaedificaturus sit, kv tS> ttpcototokco avrov 6efie\icooeL avrf)v, Kal kv tS>
eAay/o-ra) avrov

kTTio-TrjcreL rds irv\as avrfjs, LXX de suo interseruerunt : -f-/cat ovtcos kiroirjaev '0(dv 6 kK Bai6fj\-
— kv tS> Afiipcbv tS> TTpaiTOTOKCp k6efie\icoaev avrfjv, Kal kv rS>
k\ayioTcp 8iaaco6evTL krreoTTjae ras irv\as
-ravTTjs^. Aeque, immo magis culpandus est insulsus Jobi ii.
9 interpolator, qui pro amaro
uxoris ejus dicterio: Adhuc tu retines integritatem tuam? Exsecrare Deum et morere, pro-
lixam querimoniam, et Graeculum otiosum magis quam scriptorem 6e6irvevoTov referentem, ori
eri
ejus immiserit: rivos KaprepfjoeLs, -f-Aeycw lSoi>
Mexpi dvafievco \p6vov ftiKpbv vpoaSe^oftevos
-f- ttjv k\triSa rfjs ocoTrjpias fiov ;
ISoii ydp frrpdvLOTai
crov rb fivrjfioavvov drrb rfjs yfjs, vlol Kal 6vyarepes,

-f- kfifjs Koi\ias cbSives Kal ttovol, ovs eis rb Kevbv kKoiriaaa fxerd fioyficov ov Te avrbs kv aanpia oKco\fj-

— kcov Kadrjcrai SiavvKTepevcov atdpios, Kayco rr\avcofievr] Kal \drpLS tottov kK tottov Kal oUiav e^ oiKias,
— 7TpooSexop.evr) rbv t)\lov nore Svoerai, iva dvaTravocofiai tcov fio^dcov fiov Kal tcov oSvvcbv a'i fie vvv

-f- avvk-^ovoLv
4- d\\d eiirov tl prjfia eis KvpLov,Kal Te\evTa. Ejusdem farraginis, et fortasse non ahus
auctoris est pannus de ape,
quem 6-8 quasi in aemulationem Salomonis, pigrum
post Prov. vi.

ad formicam abire jubentis, interpres ejus Graecus oraculis divinis assuere non dubitavit :

Kal fid6e cbs kpydris kori, re kpyacriav cbs oefivf)v rroLeiTai, r)s tovs
-f- f) TTopev6r}TL rrpbs rf)v fie\iaaav, T-fjv

-r-rrovovs (3acri\eis Kai iSLcbrai rrpbs vyieiav rrpoocpepovTaL- rro6eLvf)


Se kari rraoL Kal krriSoi^os, Kairrep ovaa

-f- ttj pcofirj do6evf)s, rf)v aoobiav Tififjoaoa irpor)y6r} 4.

Eestat asteriscus, cujus ope praetermissiones tS>v O' etiam minutissimas (quales sunt
4.

Kard yevos -^- avrov 4, >j< rraaav 4 rf)v yfjv, •% rf)v 4 rraaav rf)v yfjv, oiiv 4 tov \abv,
-^ vibs 4 ^
...
__ .;.

36
E contrario exemplar Psalmorum Syro-hexaplare par- 1
Myratt r<a icupia, vloi BeoZ ^, iveyKmt to Kvpiw vlois Kpi5>v.

cius quam par erat obelizari certissimum est. E.g. obelus Etiam Psal. xiii. 3 insignis interpolatio e Roni. iii. 13-18,
desideratur in sequentibus Psal. i. 4 ol>x ovtvs 6 ao-efir)s,
: :
rdcpos avtaypivos
— twv ocpduXpav avriov, in hoc exemplari
-r-oix ovrms 4. Psal. ii. II: i£ oSou -i-SiKaias 4. (
Psal. sine nota adtTrjo-eas legitur.

xxi. 2 : -7- irp6cr\es /xoi "^, ivari iyKarekmis lit ; Psal. XXVlli. I :
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. Ixiii

oySoTJKoura «7w, etc.) e reliquis interpretibus (praecipue Aquila, qui in tulibus ceteris curioxior
est)Origenes reparandas suscepit. Deinde lacunas ita dictas, quae passim in hac versione
quavis de causa legentes remorari solent, sive paucormn arix<ov (ut passim in libro Jobi tMHtf,
duo, tres, usque ad tredecim Theodotione assumpti asteriscis notantur),
arixovs, quasi e

integrarum pericoparum (e.g. i Reg. xvii. 12-31, xvii. 55 xviii. 5, Jerem. x. 6-13, xvii. 1-4, —
xxix. 14, 16-20, xxxiii. 14-26, xxxix. 4-13, lii. 27-30) non raro ex Aquila (ut 3 Reg. ix. 15-25,
xxii. 47-50) sed longe frequentius ex Theodotione, cujus stylus ad LXXviralem proximc
accedit, non sine magno lectoris studiosi commodo Hexapla sartas tectas praestiterunt.
5. Sed praeter excessus et defectus, qui promptiorem sanationem admittunt, supersunt
pravae interpretationes, quae non minorem, immo fortasse majorem moram et impedimentum
legentibus afferunt. Etiam huic incommodo per obeli et asterisci conjunctum usum Origenes
aliquatenus remedium adhibere conatus est. Simplicissimi generis exempla sunt Jerem. :

xxxviii. 6 : Et demittunt eum funibus, ubi pro funibus


perperam ediderunt tis rbv LXX
Xcckkov
Hexapla vero ex Aquila et Symmacho Kal ixdXaaav avrbv •% iv ayoiviois 4 -f tis rbv
;
:

XdKKov < Exod. xxxiii. 4: Et luxerunt, et non induerunt unusquisque ornamenta sua nbi.
LXX ad sensum non sed paulo concisius (6 Xabs) KarenkvBr^atv iv ntvOiKols quae sic ex
uiale, :
;

alio interprete in Hexaplis extensa sunt: KaTtnivOriatv +iv rrtvdiKois 4, Kal ovk i0T)Ktv dvi)p %
Koo-ftov avTov iir' a&Tov 4. Jos. ii. 19, 20: si manus fuerit in eum. Et si nuncies (verbum hoc
n06trum). LXX contra sensum : iav Si tis r),uas dSiKrjar), rj
Kal diroKaXvtyr) (rois Xoyovs r)fid>v

tovtovs) ; pro quibus in Hexaplis habetur :


% idv xtlp atyrjTai avrov 4. idv Si -r tis r)fias dSiKrjarf,

r)
Kal 4 dnoKaXv-tyr) k. t. i. ;
unde x P d\jrT)Tai avrov. idv
extricari potest versio satis fidelis : idv ei

St dwoKaXv-fr) k.t.L Alia ejusdem generis exempla sunt Gen. xlvii 5,6. Exod. xi. 3. xl. 7, 8.
Num. xxx. 9. Jos. v. 4, 5. 3 Reg. xvii. 22, 23. Jerem. xv. 1. Non tamen dissimulandum est,
hanc restitutionis methodum per se impeditam esse, tum paucis tantum ex innumeris
tum
locis ab Auctore adhibitam fuisse. Sic in illustri Jesaiae vaticinio, ubi pro Hebraeis, Admi-

rabilis, ^consiliarius etc. LXX


prorsus absona dederunt: fitydXrjs (JovXfjs dyytXos- ££<* ydp
tlpr)vr)v inl tovs dpxovras, Kal vyiaav avT<p, Origenes nihil tentasse videtur, nisi ut vocem dyytXos,

cujus in Hebraeo nec vola nec vestigium, obelo reprobaret. hoc libro, quo Et sic centies in
37
nullus in Bibliis Graecis interpretem minus habilem nactus est. Sed in talibus tricis lucu-
lentissime apparet totius operis hexaplaris utilitas, per quod consultum fuit, ut versio Graeca

vulgaris tum ad Hebraeam veritatem, tum ad ceterorum interpretum editiones nullo negotio

exigeretur. Speciminis loco, hunc ipsum locum, prout in opere Origeniano exstabat, omissa
tantum pagina Hebraeo-Graeca, hic subjicimus.

'EBH. 'A. 2. 0'. e.

ide> Kai ckuXcctcv ovopa airov Kai KkrjdqcrcTat rb ovoua avroii Kat (taX«iTai t6 ovofia avrov
ihpn |

QavuaaTws
jw vbs> 6avpacrrbs crvpj3ov\os napaSo^ao-ubs f}ov\cvTiKos ucydXtjs ffovXrjs |9ot'Xfva»>

^ '

tcr\vpbs dvvarbs
-r- ityycXos
lcrxvpbs hvvarbs a£a> yap tcr^vpbs ovvdcrTT)s
cnt Tovs tkpxovras
narrjp crt irarrjp atoivos clprjvrjv tTOTTlp

K<u vylctav airar. up\a>v


ap^tav ctprjvrfs. apxarv ctprjvrjs. ctpr)vr]s.

17
Obiter notandum est, in Hexaplis nostris ad Jesai. fortasse Luciani, non ad eam quae Hesaplorum est. per-
ix. 5, verba -X- Bavpatjrbs
— alavos ^ ad aliam recensionem, tinere.
lxiv PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.

APPENDIX I AD CAP VII.

De obeli pictura (co )


versionis Syro-hexaplaris peculiari.

Duas obeli sive lemnisci formas, -r et — ,


a Paulo Telensi sine ullo discrimine adhiberi exploratis-

simum est. Sed in hac versione propius inspicienda, scrupulum movet usus tertiae obeli picturae, in

quo nescio quid peculiaris inesse videtur. Est linea paulo fortius inflexa, punctis destituta, sic : co .

In ea operis parte quae ad hunc diem superstes est, septuagies et nonies, si recte computavimus ;
in uno
autem Proverbiorum libro tricies et quinquies reperitur. Illud cum obelo commune habet, quod lectio,

cui praeponatur, ab Hebraeo semper absit. Quae autem de usu ejus peculiari observavimus, haec
fere sunt.

Praemittitur verbis e versione Syra simplici in hexaplarem assumptis. E.g. Jud. 22 ^ao co
1. v. :

V Jfcooc*-». Locus est valde intricatus, sed verba d>[$e\tcrfieva de Peschito huc accessisse non est quod

dubitemus. Prov. xxvii. 14 :


KaTapcoftevov.
fieydXrj rfj Verba trpbs \dptv
cpcovfj
to npcot co -rpos \apiv
4

(JlojtSa*^) Graeco
in nullo inventa sed
libro
sunt, a Syro nostro de Syro seniore assumpta sunt.
Num. xxvi. 4: in Hebraeo et LXX tacetur aliquid, quod in Peschito sic suppletur L»ooo v cui' Luoo, :

et numeravit eos Moyses ; quo, ut videtur, auctore, repugnantibus libris Graecis, Syrus noster infert :

Co dptOfirjcraTe avTovs 4.
2. Introducit pericopam ex alio S. Scripturae libro derivatum. Sic Hos. xiv. 3 post verba, Kal
dvTanoScoaofiev Kapnbv ^etXecov f]ficov, Syrus noster apponit : co k al evTpvcpr\o~ei ev dya6oTs rj KapSia
vficov 4. Haec, quae ad Jesai. lv. 2 pertinent, non leguntur in Ed. Rom., sed habentur cum quadam
varietate in Codd. 49, 62, 86, aliis. Prov. xxvii. 16 :
fiopeas crKXrjpbs dvefios, ovofiaTi 8e eniSegws KaXeiTat.

tr> fiopeas dvefios eKKaBaipei vecprf 4. Posterior clausula non legitur nisi in Codd. 23, 254, et e Cap.
xxv. 23 huc migravit. Prov. xvi. 1 : co ocrco fieyas crv, Taneivov creavTov, KCU evavTi 6eov evprjcrets xdpiv 4.
Lecus est Sirac. iii. 18, et legitur in Codd. 23, 103, 106, aliis, non in Ed. Rom. (Diversa est ratio
locorum Jos. vi. 26 : -i-Kal ovtcos enoiifo-ev K.T.e., et Prov. xxvi. 1 1 : —eo-nv alo-xvvr)
— xdpis4; ubi

verba insititia e 3 Reg. xvi. 34 et Sirac. iv. 21 desumpta sunt, sed leguntur in Ed. Rom. et libris

omnibus.)
3. Praeponitur alteri ex duabus ejusdem Hebraei versionibus. Sic Prov. ix. 7 in Hebraeo est : Et
qui arguit impium, macula ejus (maculam sibi parat) ;
in Syro-hex. autem :
e\ey\oov Se tov do-e(3rj ficofirf-

aeTai eavTov. co 01
ydp eXey^oi rsS daefSei ficoXcones avTco 4. Posterior clausula non est in Ed. Rom.,
sed exstat in Ald., Codd. 23, 68, aliis, cum scholio : Ovtos 6 crTiyos ov KeiTai ovre ev tois XoinoTs ovTe

irapa toTs O'. Prov. xi. 26 (pro Hebraeo : Qui prohibet /rumentum, maledicit ei
populus) : co 6 ovvdycev
o-Ttov, inoXeiiroiTO ai/Tov toTs e6veo-i 4. 6 o-vvi)(cov ctTtov SrjfxoKaTdpaTos. Sic Syro-hex., et sine obelo

Codd. 23, 161, 252; in Ed. Rom. prior tantum clausula, 6 crvve)(cov (sic) edvecri, legitur. Prov. xxx. 15 —
(pro Hebraeo Tria sunt quae non satiantur)
: Kal ai TpeTs avrai ovk dvenifnrXao-av avrffv. co Tpia Si.
:

eo-rtv d oi n\no~6rj<reTat 4. Prior clausula est versio tcov O' •

posterior trium interpretum, quam pro


PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. lxv

priore in textu habet Cod. 23. Prov. xxxi. 29 : noXXai Ovydrtpts inoirjcrav Svvaptv ( /^H MZ?y ), vj iroXAeu
Sk tKTTJo-avTo nXovrov ^, ubi duplex versio, sed inversa, ctiam in Ed. Rom. habctur. In Jud. i. 20
versio to>v O' est : Kal iKXripovffirtatv tKtWtv Tas rptis n6Xus tS>v viai>v 'Kvdx (pW*? M? "^^T^nM),
quam imitatus cst Syrus noster, subjungens tamen : c/3 Kal i{;fjpav tKtWtv tovs Tptis vlovs 'EvdK^, ut

sine obelo Ald., Codd. III, XI, 15, 16, 18, alii, et Vet. Lat. In Jud. iii.
24 post lcctionem Ed. Rom.,
Kal airbs i£r)X0e Kal oi naiSts ai/Tov infjXOov Kal ttSov, Kat iSoii al Ovpat tov
iatpr\va>fi.ivai, quae imtpcpov
Hebraeum accurate Syrus noster (ut sine obelo Codd. 54, 59, 75) aliam versioncm paraphrasi
reddit,

similem addit : co koX dnoTivagdfitvos AcoS i£f}X0tv Kal inoptvtTO- Kal oi naiSts 'KyXcop. tianoptvOivTts

npoafjXOov, Kal ai Ovpai tov oikov KtKXtiafiivai 4.


4. Praeponitur verbis quae neque in Hebraeo neque in Ed. Rom. (h. e. in Codice Vaticano, qui in

textu tcov O' primigenio constituendo praerogativam consecutus est) leguntur, sed tantum in paucioribus

libris, plerumque iis qui ejusdem recensionis sive familiae sunt. Exempli causa : in libro Judicum
novem lectiones obelo inflexo insignitas notavimus, quae omnes a textu recepto (qui dicitur) exulant, et

ad eandem recensionem pertinent, eam videlicet quae continetur in Codd. 44, 54, 59, 75, cet.
1
In poste-

riore libri parte haec obeli figura otiatur, ut tamen pro ea in locis similibus scriba nescio qua inconstantia
2
asteriscum pinxerit. Porro in hoc libro feliciter contigit, ut in septem horum locorum textus Syro-
hexap!aris cum exemplari Sarraviano conferri possit; in quibus omnibus verba a S.yro nostro sive obelo
inflexo sive asterisco praenotata in libro Graeco vere hexaplari non leguntur. 3 Transeamus ad Proverbia,
in quo libro, utjam monuimus, octoginta plus minus hujus notationis exemplorum paene dimidia pars
includitur. Ex his triginta quinque circa viginti in Ed. Rom. non habentur, e quibus quatuor majoris
momenti nunc proferemus. Prov. xix. 9 : co iKKaiti Si KaKiav noXirris 4. Praeter Syrum nostrum
clausula non nisi in Codd. 23, 106 legitur. Prov. xx. 11 : co Kal oi notovvrts airra iv airrois avfino-

StaOrjaovTai 4. Sic Cod. 23 solus ;


in Cod. 106 lacuna est. Prov. xxiv. 12: cr>Kal avrSs fit ov yivco-

vKti -l. Sic (cum oCroy pro airrbs) idem par librorum. Postremo in fine Cap. xxxi post verba, Kal
aivtiaOco iv nvXats 6 dvf)p aiiTfjs, haec, mantissae loco, leguntur in Syro-hex., et sine obelo in Codd. 23,

106, 253, 254 : co 8ti 6S01 dvSpbs npb npocrd>nov aiiTov noptvaovrat, Kal KaTopOcoaovatv aiiTcp
rbv aicova

T$>v aicovcov 4.

5. Formis obeli — vel -f-, et co ,


non eandem prorsus significationem inesse, constat e loco uno et

altero, ubi alteram harum notarum altera nullo intervallo excipiat. Sic in Gen. xxxix. 17 Syrus legit et

pingit : -j- xal ttni ftoc Koijj.rjOrjcrop.ai fitTa aov •i- -Jr (sic) Kal iftorjcra cpcovfj fitydXr) 4. Hic utraque
clausula in Hebraeo vacat, sed prior in Ed. Rom. et libris Graecis omnibus legitu^ ; posterior non nisi

apud Syrum nostrum et imitatorem ejus Arabicum reperitur, ideoque obelo non vulgari, sed (ut ita

dicamus) truculentiori jugulatur. Alio loco Jud. xvi. 14 idem pingit Kal iStdaaro Toiis ima fSoarpv- :

%ovs Trjs KtcpaXfjs airrov ptTct tt)s iKTacrecos, Kal KaTtKpovatv iv Tots nacrcrdXois tis rbv Toi^ov 4, co Kal

1
Vid. Hex. ad Jud. i. 20. iii. 24. v. 6. vi. 2, 11. xi. 17, tua 17 btvripa {vyH tSiv O' Ktip.tra, oi /u)r «V t» 'EftpaUu.
quae in He-
2
24. xiv. 1. xvi. 14. Vid. Hex. ad Jud. xv. 18. xvi. 21. Etiam in lectionibus interpretis Samaritani,

xx. 21. xxi. n.


xviii. 2, 12, 30. Usus improprius aste- braeo non feruntur, margini suo illinendis, Noster inter

riscipro obelo vel lenmisco probari potest e scholio in asteriscum et fonnam obeli peculiarem (-4-c) fluctuat.
3
Hex. ad 1 Reg. xv. 42 TuCra piX pt roO, ko\ KaTaKXripovrat, iv
: Loca sunt Cap. xv. 18. xvi. 14, 21. xviii. 2, 12. xx. 21.

liovji
Ktirat rfi iKhoati OfodoTtaivus, 816 r)aTipto~rat avra, u>s iv XXI. II.

TOM. I. A
lxvi PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.

vcpaved. Haec omnia desiderantur in Hebraeo; sed priora, Kai eSidcraTO — eis tov toT\ov, praeter

Codd. 54, 59, 75, cet. leguntur etiam in Comp., Codd. III, 15, 18, 19, aliis; posteriora autem, Kal vcpavev,
in Codd. 54, 59, 75, cet. solis. Supersunt duo Proverbiorum loca, quae novi aliquid prae se ferunt.
Prov. xvii. 21 pro Hebraeo, et non laetabitur pater Syrus noster venditat oiiK evcppaiveTai iraTrjp
stulti, :

vlco
* vibs Se (ppovLjxos evcfSpaivei prjTepa avTov <4, ut sine notis Ed. Rom. et libri omnes.
ecf> dnaiSevTcp-

Hic, si
conjecturae locus sit, obelus fortasse innuit, verba ex alio S. Scripturae loco assumpta esse (ut

revera similis sententia legitur Prov. x. 1. xv. 21) ; asteriscus autem, rectius illic quam hic legi. Alter

locus est Prov. xxii. 14, qui in codice sic habet : ^eicriv 6S0I 6p6al \ ^-iropevecrOaL dvSpl, \
%6 Se dcref3r)s

oSovs davaTOV I co (sic) Kal dirco\eias cf>i\eT


^-
|
— eicriv 6S0I KaKal evcoiriov dvSpbs |
— Kal ovk dyaira tov

dnocTTpeyjraL dir avTmv, |


— dirocrTpecpeLv Se SeT dirb 6S0C crKoXias 4. Utraque clausula abest ab Hebraeo ;

sed posterior sub — habetur in Ed. Rom. et libris omnibus ; prior autem sub % non nisi in pari codicum

23, 254. Hoc discrimen per diversitatem obelorum indicari vix dubium esse potest ;
sed quanam de
causa scriba notam duplicem % pro simplici co pinxerit, non facile est divinare.

Haec ad quaestionem obscuram vel tantulum illustrandam donec verisimiliora afferantur sufficiant.

Res ad liquidum perduci vix potest, partim propter scribarum


in signis Origenianis ponendis negligen-

tiam, partim quia usus hujus obeli formae Syro-hexaplaris ex usu librorum Graecorum hexaplarium non
4
nisi in paucis libri Judicum locis, quos supra indicavimus, sive confirmari sive labefactari potest. In his
autem omnibus, ut jam monuimus, Codex Sarravianus verba a Syro nostro signo co praenotata non

cujusvis formae obelo confodit, sed prorsus omittit. Idem dictum sit de loco Jos. xii. i,ubi Syrus pingit :

co Mcovcrrjs Kai •< ol vlol 'lapafjX, ut sine obelo legunt Ald., Codd. III, VII, XI, alii, repugnantibus
Codd. II, IV, aliis, in quibus juxta Hebraeum verba Mwvcrfjs Kal non habentur. Quae cum ita sint,
" Hic
nescimus an huc pertineat scholium quod in margine exemplaris Syro-hexaplaris passim legitur :

5
obelus (|jm(^ s- joo non positus
nmAi/) erat in Hexaplis." Ubi per obelum non meram obeli

figuram, quasi in Hexaplis eadem verba sine obelo posita essent, sed ipsam lectionem obelo praenotatam
significari quovis pignore contendemus. Probationes sunt : 1. Ad Mich. v. 4 : Kal crTrjcreTaL,
— Kai
otyeTai •l, Kal iroifiaveT — to noifiviov avTov «4, ubi Syrus monet :
"
Hi obeli non positi erant in Hexaplis,"
Cod. Jes. scholium affert : Ta co/3e\icrp.eva els tovs Svo tottovs ov KeTvrai ev tco e^acrehiScp. 2. Ad Joel. i.
14 :

trpbs KvpLov
— eKTevcos 4, Syro-hex. in marg. notat : 0. opoicos tov 6fie\icrKov eiirev cos ol O', ubi 6 6/3e\i-

vocem eKTevcos. 3. Ad Jesai. xlvi. 10 —irplv yeveaBai 4, Middeldorpfius


o-Kos nihil significare potest nisi :

" Hic obelus non


frustra se torsit in notatione positus est neque apud Hebraeos neque apud LXX,"
:

"
interrogans Sed quinam sunt illi Hebraei ?
:
Nequis nos ableget ad textum Hebraeum et Hebraeo-
graecum operis Origeniani nam quis in iis obelum quaerat % Sagacioribus committo hanc notam, mihi
;

plane obscuram." Immo sole ipso clariorem, modo per obelum verba obelo confossa intelligas. 4. Locutio

Xcopts dcrTepio-Kcov pro sine versiculis qui asterisco notantur reperitur in scholio quod est in Cod. 161 ad

(1600) x wP^
finem libri Jobi perd Se tcov
:
'Icofi, crTiypL jcv^ dcrTepicrKcov dcnepicrKcov fia (2200).
5. Auctor Scholiorum in Proverbia a Tischendorfio editorum ait : "Ocrois 01 6/3e\ol irpocrKeLVTai prjToTs,

* •*.

4
Vid. notam praecedentem. 6 " Ta
Vid. Hex. ad Joel. tantum (Amos vi. 10) reperitur altera formula: a>£«-

ii. 12, 27. iii. 16. Jon. i.


5. iii. 10. Mich. ii. 3. iv. 8, 10. v. 7. Xurpiva (joq^a/ (_.oC\ fc^jj **ikcx) non posita erant in
vii. 2, 12. Nah. ii.
5. iii. 5. Hab. i.
5. Hag. i. 12. Semel Hexaplis."
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. lxvii

ovtoi (sc. oi <5/3eAo<) ovk (Kfii/TO k. t. i. Kal oo-ois ol dortpio-Koi wpoaKtlVTdl /Jj/TOtf, o&to» (sc. o/ dortptVKOl)

tZ cum quo "


iv piv 'E/3patK<p K.r.i.f loco comparari potcst Hieron. in Praef. ad Jobum: r Omnia
Veteris Instrumenti volumina Origenes obelis asteriscisque distinxit, quos vel addito* [sc. a LXX, idWMHM
obelis insignitos] vel de Tfteodotione sumptos translationi antiquae inseruit." Haec, ni fallimur, ad signiti-

cationem dicti scholii declarandam satis superque suppetunt ; quod tamen ne ad praesentcm disputationem
indubitanter trahamus obstat, quod in locis, ad quae scholium pertinet, obelus vulgaris formae, — vel -r,

non cn , pingi solet.

APPENDIX II AD CAP. VII.

Versionis Syro-hexaplaris Notitia genera/i*.

Versionis Syro-hexaplaris (quae est versio Syriaca quintae columnae Hexaplorum, qualis in Codice

Sarraviano et aliis repraesentatur) prima notitia Masio debetur, cujus codex (qui post obitum ejus casu

deplorabili e conspectu hominum penitus evanuit) continebat Josuam, Judices, Regum quatuor hbros,
Paralipomena, Esdram, Estheram, Judith, Tobiam, et Deuteronomii bonam partem. 1 Ineuntc saeculo
XVII venit in Bibliothecam Ambrosianam e monasterio S. Mariae Deiparae in deserto Sketi celeberrimus

Codex Ambrosianus Syro-hexaplaris (signatus C. 313 Inf.), qui tamen in capsula sua delituisse videtur,
donec inde ab anno 1767 a Jo. Bapt. Branca, Collegii Ambrosiani Bibliothecario, Jac. Jon. Bjornstahlio,
et Jo. Bern. de Rossio tum per descriptionem tum per specimina operis paulatim notior factus, tandem
a Matthia Norbergio Sueco maximam partem exscriptus, in perfectiorem eruditorum hominum cogni-
tionem venit primum per Jeremiae et Ezechielis editionem ab ipso Norbergio emissam Londini
;

Gothorum exeunte anno 1787 deinde per Henrici Middeldorpfii laudabilem diligentiam, qui ceteros
;

libros canonicos in codice inclusos (exceptis Psalmis et Danielis vaticinio) ex apographo Norbergiano
edidit Berolini anno 1835. Jampridem vero cel. Cajetanus Bugati, Collegii Ambrosiani Doctor, librum
Danielis ex ipso codice ediderat Mediolani anno 1788; Psalmorum quoque editicnem impresserat, sed
certis de causis apud se servaverat, donec post obitum ejus anno 1820 publici juris facta est. Ut codicis

nostri historiam absolvamus, libros apocryphos Baruch et Epistolam Jeremiae, una cum Threnis post

Middeldorpfii curas in specimen accuratioris totius operis editionis propositis, edidit A. M. Ceriani, Col-

legii Ambrosiani Doctor, in Monumentorum Sac et Prof. T. I, Fasc. I, Mediolani anno 1861. Idem

•: •:•

6
Vid. supra p. liii. not. 4. 7
Opp. T. IX, p. 1079 ed. idemque totius versionis exeniplare olim pertinuisse non

Migne. improbabiliter suspicati sunt Vv« DD. de Eossio, Nor-


1
Masii (A.) Josuae Historia, Antv. 1574, in Epist. bergius, Ceriani (iu libello, Le Edizioni etc. p. 23).
Dedie. p. 6. Masii codicem et Mediolanensem ad unum
lxviii PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.
V.D. paucos post annos mutato consilio editionem codicis pretiosissimi arte nova photolithographica
elaborandam suscepit, quae hoc ipso anno 1874, favente Deo, lucem videbit. 8
1. Redeamus ad versionem nostram,
cujus aliam particulam, librum Regum quartum complectentem,
e Codice Regio Parisiensi
283 (hodie Cod. Syr. V) Middeldorpfius in volumine supra memorato inclusit.
Hucusque progressum opus ad aliquod tempus stetit, donec anno 1841 et sequentibus in Museum Bri-

tannicum e dicto monasterio Sketensi invecta est codicum Syrorum collectio mirifica, quae versioni
nostrae praeter alias minoris momenti particulas contribuit librum Geneseos valde imperfectum, Exodi

integrum, Numerorum fere dimidium, Josuae imperfectum, Judicum Ruth paene integrum, sed notis
et

marginalibus destitutum, Regum III paene integrum. Ex his Judices et Ruth edidit Doctor T. Skat
Rordam Havniae, 1861; Genesim autem et Exodum usque ad Cap. xxxiii. 2 A. M. Ceriani in Mon. Sac.
et Prof. T. II, pp. 1-344; reliqua volumina eundem editorem expectant, exceptis trium interpretum

lectionibus, quas in usum nostri operis ex apographo ejus excerpsimus. Plenior cujusque codicis
descriptio e Monitis ad singulos libros concinnatis petenda est ;
interea ut hujus insignis monumenti
quantum supersit, quantum adhuc desideretur, uno conspectu appareat, tabulam subjungimus ita con-

structam, ut numerus singularis (1.000) librum quemque integrum repraesentet.

LlBKI CANONICI. 3
Genesis . . . .
0.313 Regum II . . . 0.000 Proverbia 1.000

Exodus . . . . 1.000 Regum III . . .


0.874 Ecclesiastes 1.000
Leviticus . . . 0.000 Regum IV . . .
0.985 Cant. Cant. 1.000

Numeri .... 0.464 Paralipomena . . 0.000 Jesaias . 1.000

Deuteronomium 4 .
0.436 Esdras .... 0.000 Jeremias 1.000
Josua .... 0.885 Nehemias . . . 0.000 Threni . 1.000

Judices .... 0.981 Esther .... 0.000 Ezechiel 1.000

Ruth .... 1.000 Jobus .... 1.000 Daniel . 1.000

Regum I . . . 0.000 Psalmi .... 1.000 Prophetae XII 1 .000

2. De auctore et aetate versionis Syro-hexaplaris omnia jam comperta et explorata sunt. Scilicet
" Et ex editione
Gregorius Bar Hebraeus in Prooemio ad Horreum Mysteriorum haec habet :
()k nftv)
Graecorum, id est to>v LXXII, plura in hujus (Peschito) confirmationem attuli autem Aquilae, et
;
illis

Symmachi, et Theodotionis, et Quinta, et Sexta, etsi non ad confirmationem, ad illustrationem tamen


usus sum Testamentum autem Vetus LXXvirale Paulus episcopus Telae Mauzlat (UX)cuoj Jb»l?)
. . .

e Graeco in
Syriacum transtulit." Hanc autem Pauli Telensis versionem eandem esse cum nostra Syro-
hexaplari evincit (praeter loca ex ea a Bar Hebraeo sub titulo tov "EWtjvos (L*j<x-) allata) subscriptio

2
Ordo librorum in Codice Ambrosiano est Psalmi, Jobus, primum in exemplari photolithographico tum Bibliorum
Proverbia, Ecclesiastes, Canticum, Sapientia Salomonis, tum linguae Syriacae studiosis accessus patet. Praeterea
Ecclesiasticus, XII Prophetae, Jeremias, Baruch, Threni, ad hanc versionem, quantum ex titulis eorum et styli

Epistola Jeremiae, Daniel, Susanna, Bel et Draco, Eze- charactere conjici possit, accensendi sunt libri in Peschito
chiel, Jesaias.
3
E libris apocryphis praeter libellos ad hodie inclusi, Esdras a LXX
primus numeratus, et Tobias
Jeremiam Danielem pertinentes, Codex Ambrosianus
et usque ad Cap. vii. 11,
quorum posteriorem in Masii codice
4
continet Sapientiam Salomonis integram, et Ecclesiasti- deperdito exstitisse probabile est. Vid. Monitum ad
cum cum defectu Cap. li; ad quorum utrumque nunc Deuteron. p. 272.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. Ixix

ad verbum sonat "


Codicis 4 Regum Parisiensis, quae sic : Vertit hunc librum e lingua Gracca in

Syriacam ex editione (|l


o iv>\ » ^o
)
rw LXXII vencrandus patcr (.«-»/ J. m ..)
Mar Paulus cpiscopua
fidelium (h.e. Monophysitarum) in urbe magna Alexandriae jussu et hortatione sancti et bcati Mar
Athanasii patriarchae fidclium in coenobio Mar Zacchaei Calliniccnsis, cum dcgebant Alexandriae diebus
<pi\o6iov Mar Theodori archimandritae ejusdem coenobii, anno 928 indictione quinta. Quicunque legerit,

oret pro <pt\o6ia> Mar Thoma ministro et syncello sancti ct bcati Mar Athanasii patriarchae, qui labo-

ravit et curam habuit, et pro ceteris eorum qui operam dederunt et laboraverunt cum eo, etc." In

aliorum librorum subscriptionibus nomen auctoris siletur, sed eadem urbs Alexandriae, et idem annus
Graecorum 928, qui nobis est A.D. 618, memoratur, exccpto Masii codice, qui annum praecedentera 927

priori, ut videtur, operis parti assignat.

3. Quod ad Pauli stylum attinet, versionem ejus Graeco archetypo adeo serviliter accommodatam
esse, ut sermonis Syriaci proprietas aliquando perierit, negari non potest. E. g/ Dan. iii. 15 Graecum
idiotismum «'
«X €re £toi/j.<os Noster nimis scrupulose reddidit ^.»-».^-0 ^i\ bw/ y/, pro co quod
6
linguae suae usus postulabat, v ok_><'
^.-». ft
v> ./. Voces Graecas communiores per easdem Syriacas
constanter transfert ; e.g. 6v/xbs per Jfc^-a-., nunquam per Jj^o*, opyr) per Jj^^*, nunquam per Jboo—,
Xeyet et ««re per j_o/ et _©/, i\d\ri<Tt per "^&jc, r)\6t et naptyivtTO per )L/, iiroptvdr} et dnf)\0t per

"Vffi V" P er l 0o> »»«t©<V~»/, tyivtro per Joo», etc. In vocabuhs tamen rarioribus vertendis nonnunquam
varietati studuisse videtur; e. ei est »~»« Prov. vii. . 00 > .«. Prov. vi. 5, JiV—^o-i-jo Prov.
g. ^po\os »
21, Jfe>

xxii. 25 ;
KaTaSvais sonat Jj_i Psal. xvi. 14, J_>__-^ Psal. xxxviii. 6, La_oa__ Psal. xlviii. 2, J i Nn .. Psal.

lxxxviii. 48 ; aKv<pos redditur per -»0 nvn Gen. xliv. 2, per )->«--. Exod. xxv. 32, per Jjq^ Jerem. xxxv. 5.

E contrario propter majorem Graecae linguae affluentiam non potuit quin una eademque vox Syriaca
fieri

pluribus Graecis satisfaceret. Itaque Jy> nunc KaKos nunc irovrjpbs sonat; ^a« ponitur pro dvi-

cnpt-tyi, dnio-Tpt\frt t eVeo-rpei/ce, KaTiarpt-^t, {nrio-Tpt-^i etc. ; \\l pro fj\6t et iraptyivtTo ; ^>/ pro
dnfj\6t et iiroptvOt}

»_>o/ pro ivtnvpicrt et ivinpnat ; .ek_>/ >>> a pro (rjTtiTt et 6i\tTt (Mal. iii.
1);
j_aj pro 8it£dytTai et e£eXewrerai ut taceamus coo pro e/c et dirb, crvv et /*era, L__v
(Hab. i.
4) ; y-v. pro
" "
summa
pro irpbs et Trapa, etc. Quod vero," ut Ceriani nostri verba nostra faciamus, interpretis laus

est, Paulus, praeter suam, linguam quoque archetypi optime callebat, atque vel in difficillimis locis et
8
rarissimis vocibus summa proprietate, vim vocis quod attinet, reddit ;
immo ipsas ejusdem vocis Graecae
.;. .>

5
Vid. T. Skat Rcirdam Dissertatio de regulis gram- textu Syro-hex. est )-——J-0—0, quasi a <rvvi<rrdtm. Psal.

maticis, quas secutus est Paulus Tellensis in V. T. ex lxi. 11 vox intnoSttTt male vertitur .oSolil, quod mnn-
°
Graeco Si/riace vertendo, In longo opcre p. 3. 6tWt vel rrtTtot6r)atTt potius sonat. Postiemo Job. xxxi. 6
exceptiones hujus laudationis rarissimas observavimus, pro iarapat s. tarauat,
appensus sum (sc. iv tvya iueaitf)
quales sunt: Jerem. xxxix. 10, ubi pro apatbs, tenuis, Noster imperite vertit sto (L/ p)-b). Paulo numcrosiores
Noster vertit L^-__,, h. e. dpa~tos, diris devotus; sed alio sunt errores, qui non tam interpreti Syro quam codicibus
loco (Prov. x. 15) recte Jl.N,?. sine acceutibus et spiritibus,
Psal. xx. 13, ubi pro iv ejus Graecis, unciali charaetere
roit tciiXoit
(Junilus) in Syro-hex. est iv toIs koKoU ()1 -,•»-->) ut videtur, descriptis, imputandi sunt ; cujus generis sunt
In locis Jerem. xxiii. 32. Zach. ix. 1 etc. interpres noster «jprros pro Kapcpos (Gen. viii. 11), €n«iooiva»x pro CUaipovo-tv

miscuit appa, onus, et apua, currus, quae confusio frequens (Job. xxvi. 1
1), SuotmaTia-aTo pro SttdrjuaTiaaro (Psal. xxi. 1
2),

est. In Jesai. xiv. 23. Zeph. ii. 14 pro c\ivos (quod tamen fj awriBrjKas pro ^avi<#c'o;«:ar (FnL lxxii. 15), mitatm pro
. aliis locis recte vertit) iX tova transtulit. Ad Job. iv. 2 irroijo-fa* (Psal. xc. 5),
HPOC-OKAN pro nP0e_O)K.\N
Aquilae inapoiiptv iirdptoptv sensu exsecrandi cepit, invita
s.
(Jerem. xii.
6),
tls aiitXos pro tts o-ur^or (Ezech. viL 19),
lingua. Job. xvi. 19 pro awiorwp, conscius, a awttbivat, in nco-o»' pro niaaav (Hos. vii.
6), etc.
]xx PROLEGOMENA IN HEXAPLA OFJGENIS.

7
varias licet leves significationes bene distinguit, ut non semel vidi. Si vero aliquid deesse putaret in

vocis Syriacae vi, quominus plene vocem Graecam referret, non raro vocem vel locum ipsum Graece

adscripsit.
8
Nam Graecas voces ipsas rarissime civitate donavit, easque jam ab aliis ante eum omnes,
9
vel fere usurpatas putarem."

4. De notarum Origenianarum usu Syro-hexaplari in praecedentibus omnia fere occupavimus.


Unum hic restat declarandum, hoc est, obeli in lectiones Symmachi et Theodotionis inductio, quae huic

exemplari, ni fallimur, peculiaris est. Exempla hujus usus prius ponenda sunt. Itaque 4 Reg. ii. 4 in

Hebraeo et LXX est : Kal Karrjpdaaro airois ev ovo/iari Kvpiov ; sed Syro-hex. in marg. addit Kal eitrev :

TiKva rrapafidcrecos Kal dpyias, cum scholio " Haec apud Theodotionem solum posita sunt cum obelis."
Sic tamen in textu sine obelo Cod. III, Arm. 1. Mox 4 Reg. ix. 11 LXX et Hebr. habent: Kal eiirav

airco- eipr\vi) ;
sine responsione, quam in textu supplet Syro-hex. sic : t ©• * oX eirrev eiprjvrj 4. Rursus

4 Reg. xv. 5 post verba, Kal rj-^aro Kvpios rbv fiaariXea, Syro-hex. in marg. habet : — 0. ori rjOeXev airbs

rrpoo-eveyKeiv Ovcriav eirl rov Qvo-iaar-qpiov Kal irpoo-<f>epovTos airov eyevero o~eicrp.bs fieyas errl rrjs yfjs,
"
Kal cpcovr) irpbs airov oi crol, '0£ia' oi crol, '0(ia, dXXd rco crirepftarL 'Aapcov ; praemisso scholio : Haec

apud Theodotionem solum posita sunt sic, quum sint iis obeli, uti nunc est hic." Postremo Jerem.
xxi. 11 pro Hebraeis iTTirP "H7Q n 2Y
, !

Syrus noster
l
in marg. affert: 'A. 2. Kal tS> oikco tSacrtXecos

'lovSa -—epeis^, ubi vox epeis ad solius Symmachi lectionem pertinere videtur. Praeterea vid. Hex. ad

4 Reg. x. 7. xiii. 6. Ezech. xl. 10. E quibus exemplis conclusio maxime probabilis est, obelos non ab

ipso Origene positos esse, ad cujus inceptum non pertinebat excessus aut defectus aliorum praeter LXX

interpretum indicare, sed a nescio quibus Bibliorum annotatoribus una cum scholiis appictos, indeque in
versionem Syro-hexaplarem assumptos esse. Quod si revera Theodotionis sunt lectiones ei attributae,

ipsum aliquando in annotatoris partes delapsum esse fatendum est. Majoris, ut videtur, difficultatis est

quaestio de usu notarum hexaplarium in libris apocryphis, in primis Baruch ; quae post observationes
10
Ceriani ad versionem dicti libri Syro-hexaplarem pp. 2, 15 adhuc in summa obscuritate versatur.

5. Quod reliquum est, Pauli Telensis versionem, quantum ad Pentateuchum et Salomonis Sapien-
tiam attinet, ex Syriaco in Arabicum transtulit Hareth Ben Senan Ben Sabat, quem exeunte saeculo XV
11
claruisse affirmat Assemani. Pentateuchi (qui praemissam Commentationem qua Origenis in habet

Hexaplis concinnandis modus et consilium exponitur a Whitio editam) duo exemplaria in Bibliotheca
Bodleiana asservantur, sub titulo et numero Laud. A. 146 et 147, quae ad defectus versionis Syro-hexa-

>: *
7
E. g. Psa). lxxvii. 2 1 pro d«/3aXero Noster in textu posuit -nj ioprfi (3) Tkafiov ol XaXSaioi . . . ubi in Hebraeo nescimus
«oilLf, distulit; in marg. autem: a > &J /, amictus est, an lectum fuerit "IV103. Cap. i. 8: O'. vl6s'lao-ia j3acn\('iis
8
utrumque linguae usui convenienter. Vid. Hex. nostra (6. /Sao-iAfW) 'loida. Cap. ii.
29: O'. ij |3d/jj3?;o-ir (L^oi=
ad Gen. viii. II. Prov. XXX. 31. Eccles. xii. 5. Cant. Cant. ?X 0£ ) M f ydXij q noWfi aimj aTroarptyet
'l tlt piicpav {paKpav
9
ii. 17. Jerem. xliii. 10. lii. 22, et passim. Vid. A. M. Codd. III, 26, 33, alii, Syro-hex.) iv toU Z6v(o-iv. e. (mul-
Ceriani Prolegom. in Edit. Vers. Syr. etc. p. viii magna nimis haec convertetur ut deficiat (JUOQ ^»)
(Mon. Sac. titudd)
10
et
Prof. T. I, F. I). Inter libros V. T. apocryphos a in pojnclis; ubi vocem Hebraeam pcn utrique interpreti
Theodotione editos (vid. supra p. xxxix) obliti sumus obversatam esse vix dubium esse potest. Cap. iv. 13: O'.
u eum
monere, etiam hunc libellum quasi curas ejus expertum ovde rpifiovs rraiSdas (e. dX>;6'efnr). Vid. in Catal.
recensendum esse, ut e versione ejus Syro-hexaplari con- BibL Med. Codd. MSS. Orient. p. 61. Harethum longe
stat, cujus lectiones hic exscribere non gravabimur. Hae antea floruisse asseverat Ceriani in Mon. Sac. et Prof.
sunt Baruch i. 1 : O'. 'Ao-a.8i'ou. e. 'Ao-ao-iou. Cap. i. 2 : T. I, F. I, p. xii.
O . ev T&> Kaipa a fXa/3oi/ 01 XaXSaioi riji' 'UpovaaXrjp. O. iv
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. lxxi

plaris in hac parte Biblioram sarciendos non leve momentum habent, majus fortasse etiam post Grabii et
Holmesii curas habitura, si
typis imprimi aliquando eis contigerit. Ne tamen nimis auxilii ex hac ver-

sione speremus, obstat spccimen ejus e Cod. 147 ab Holmesio in Praefatione ad Pentateuchum omni,

gua fieri potest, cura et fide dcscriptum. Continet Numerorum Cap. xxiv, in quo textus Arabicus ad
Syriacum (Mus. Brit. Addit. MSS. 14,437) exigi potest. Ex hac collatione apparet, Harethum, praeter
varietatis in vocabulis Syriacis transferendis studium importunum, in tam brevi specimine plus semel
a sensu archetypi sui non leviter aberrasse. Exempli causa Vers. 6 pro verbis cocrtl vdirai <ncid(ovo-ai
:

Syrus noster habet ^.Nfr-ao» |>-»\1 ^*}, Arabs vero IjjJI wJ-c *j} jJ J.:~ H Ji», h. e. inttar tpicarum
r
(JLajk) guurn cecidit super eas ros (quasi vox ^.NfriiS ad Jl^, ros, non ad obumbravit, referenda ^^ ,

esset). V. 8: cbs S6£a [iovoKtpcoTos ainco, h. e. Syro vertente, .0^ Ui-.»? fk »»" i»i }-»/, quod Haretho
sonat: ut gloria celsitudinis ejus (»jJlc).
Nihil moramur v. 24: xal i£t\tvcrtTai tie
ytipcov Ktriaicov,

.Lk-b» \~~t ^» ^&ajs, pro quo Holmesius exscripsit ^J^SJ\ ^si\ ^ ^olir^j, vertens : et salvi erunt

gui redemerunt Ketiaeos, quia textus Arabicus facilem medicinam admittit :


i;r
~i£JI <^jol ^. Ut finem
faciamus, quinquies in hoc specimine Syriace ponitur ^a-»v pro Graeco dvi\afSt (rfjv irapafSo\r)v), cujus
loco interpres Arabs tentat 1*1 (v. 3), U&4I (vv. 15, ao), -iiil (v. 21), et J--J (v. 23) ; quam varietatem

jnani elegantiae ostentationi potius quam criticis usibus inservire quivis videt.

C A P U T VIII.

De interpretibus Hebraeo, Syro, Samaritano, quorum lectiones in Hexaplis


allegantur.

I. Quid significet to 'EfSpaiicov sive 6 'EPpalos. II. Quis sit 6 Sipoi. III. Quid sibi velit to 2ap.apnTtKi',v.

significet Tb 'EfSpaiKw, sive


I. Quid 6 'EfSpaios.

Sub titulo tov 'EPpaiicov sive tov 'EfSpaiov tres diversi generis sive compositiones sive
auctores in Hexaplis et scholiis ad ea pertinentibus innui videntur.
1. Primum,
Hexaplorum columella sive pagina secunda rb 'EfSpatKov (plenius To'EfSpa'iKbv
'EWriviKoii ypdp,p.a(n) appellatur, cujus lectiones nos sub compendio scripturae 'EfSp. designavi-
mus. Sic Gen. i. 1 'EfSp. fSpncriO.
: Gen. ii. 8 'Efip. yav fStSip.. Gen. xxviii. 19 'EfSp. ovaXap.
: :

\oi>{ crtp dtip. Psal. viii. i: 'EfSp. \apavacrcrr) d\ dyt$6i$. Jesai. xxvi. 2-4: 'EfSp. cpdoov craaptiji,

oviafSco ycot craSiK, crcoprjp ifipovvtip. Ucrpb crpocox, Otcrdp cra\cop cra\cop, XtfSd\ (SaToov. fStToi> fJaScovat
lxxii PEOLEGOMENA IN HEXAPLA OEIGENIS.

dSSa>S, x'/3aia <ra>p <&kt/u(fi. Ex his et aliis speciininibus per Hexapla dispersis, non difficile

est regulas quasdam generales, quas in hac operis sui parte concinnanda secutus sit Origenes,
1
indagare.
Quod ad literas consonantes (quas vocant) attinet :

N (dX<p) silet, ut nonnisi vocalis hanc literam excipiens exprimatur, ut dp(3ael/j. pro O^snN
(i Eeg. iv. 18), ts
pro
tfW (Psal. i.
i),
ko-o-d
pro
n©N (Gen. ii.
23).
H (f3fj6) omnino respondet Graeco /3.

j (yifiX) exprimitur semper per y Graecorum, ut yav pro |3 (Gen. ii.


8), kyyaiov pro ]^«|n
2
(Psal. ix. 17).
*T (SeX6) legitur per Graecum 8 ubique.
n (fj) silet, vel per spiritum lenem effertur, in initio vocis, ut ap pro "*>'!"'
(Psal. xlvii. 3),
rjSaSpro TT^? (Jerem. xlviii. 33); in medio, ut 'Af3padfi pro OCH-?*^> D^torrQ
(3epaTelfi pro (Aq.
"
Cant. Cant. vii. 5); etiam in fine, ut <reX
7£ «^ pro pro
! ,
)

,
nan (Psal. ix. 7).
1 (ovav) in initio vocis exprimitur per ut o?i£a>0 pro riWi (Mal. ii. 13), oiieydp pro ^O^
oi,

(4 Eeg. iv. 35), rarius cum additione vocafis huic literae subjectae, ut oiader pro -3i?l (Psal.
xliii. 19) ;
in medio per /3, ut 'A(3d pro i~W (LXX 4 Eeg. xviii. 34), Ka(3p<o6a(3a (potius Ka(3p<o6-

n*lbW"n nil"".";
(Num. xi. 34); in fine per v consonantem, ut i<r\av pro -l?-*r (Gen.
adafSd) pro
xxxiv. 2).
natn
t (jfaf) per Graecum C ubique redditur. Sola exceptio est fiao-(3t)fj pro (Mal. ii.
13).
n $0) duplicis pronuntiationis est, cujus exemplum est vox P~)""' (Jerem. xix. 2) quae
J"V
,

Senioribus xapireld sonat, Aquilae autem et ceteris dpo-eid. Exprimitur per x ®X € 'V- P ro m
CHN (Sym. Jesai. xiii. 21), necnon in propriis nominibus Xi/i, Xappdv (Josepho Aipa-
Xe(3p<bv,

vitis), 'Iepix<i>, 'Oxofas pro *"'*!*'"*N (Aquilae 'Aa(ia) ; saepius vero per spiritum tantum, ut dy
pro -H (Psal. cxvii. 27), 0X8 pro T"
n (Psal. xlviii. )

6>p pro "^Oh (Hos. iii. <6a0« '"T".*' r^


2), 2), pro
, "
(Exod. xxviii. 15); in media autem voce 'Pad/3 pro ^ "*"*, $/- p r °
r
(Psal. xlviii. 5),
1
ko-<rf)v pro *£
5
""n"*
(Psal. cix. 3), «/3aX pro 72*1'" (Psal. vii. 15), oifiaXafid pro "TOnyO (Psal. lxxv.
)
4), iieo-o-adp

pro "inw? (Psal. cix. 3), Aa*e0 pro nnj5**i (Mal. ii.
13), oidaaprjoi pro VTjSnTn (Psal. viii. 6).

Denique in fine vocis in fj aut € silet; ut /J-ao-fSrjij pro D?|P (Mal. ii.
13), <pao-e pro ""IpD (Aq.
3
Deut. xvi. 1 ).

*3®
B ut rdX pro 7*3
pro 0*
,

(rfjd) exprimitur per f, (Ps. cix. 3), o-eTTifi (Aq. Deut. x. 3).
*
("00) in initio vocis per 7 redditur, ut "70-77/? pro 2$*; (Psal. ix. 8), laovcod pro rnj^TT'" (Psal.

cxv. 4).

semper aspiratur, ut Pr0 ^* (Psal. cxv. 4), (3apot>x pro


3
x<° s (Psal. cxvii. 26).*
*"**•"*"".
-5 (x<*0)
*-<
(Xd/38), (/"?/'), 3 (^oCj/), et D (o-dftx) cum Graecis, A, £, v (nisi excipienda sit scriptura
ii. o-
(3e8efi pro *"*#*? (Gen. 8)), regulariter permutantur.
y> (atv) in initio vocis exprimitur per spiritum lenem, ut dX pro 'J*
(Psal. viii. 1), dXf) pro

•:• :•

1 4
Cf. Montef. Origenis Hexaplorum quae supersunt, xxii. 24). Exceptiones sunt iv era/3eie pro "I??? (LXX
2
T. II, pp. 394-399. Scriptura cia<ii/
pro Ii'*i"l (Psal. Gen. xxii. 13), necnon Graeca derivativa kucW a **?, «vv/xj
3
xci. 4 in Auctario) vix san,a esse videtur. Sin^u- a ">i2"p.

laria sunt gWtx (2 Paral. xxx. 1) et TaiSfV pro n*lD


(Gen.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. Lxxiii

^ (Psal. xlviii. 12), oia\ia pro rn^yi (Psal. vii. 8), dtlp
pro Tpn (Gen. xxviii. 19), i\ia>v pro $"*?$
(Psal. xc. 9), ifi^K pro p^ (LXX Jos. vii. 24) ;
rarius per y, ut (3tya(3pa>6 pro HYIZJD (P«il. vii. 7),
et in propriisnominibus Td£a (Aq. 'A^d) pro i"W (LXX Deut. ii. 23), Tal pro "V (LXX Jos. vii. 2),
Taif3a\ (Aq. 'II/3dX) pro ?5PS (LXX Deut. xi. 29), Tava pro (Aq. Jesai. xxxvii. 13), Zoyopa et W
Zrjyap pro "W^, T6/ioppa pro ""H^ etc. In medio vocis silet, ut /*dr pro toyp (PeaL viii. 6), vip pro
"W5 (Hos. xi. 1), BdX (LXX BaaX) pro ;¥* (4 Reg. i. 2), o-aaptlfi pro D^y^j (J esa i. xxvi. 2),
pro nym (Mal.
,,

o-ecoplp. pro "!i?to (Hos. iii. 2), &/*d ii.


13), 6to-ov pro "toj^ (Mal. ii. 13). In fine
vocis redditur per a aut e, ut 'I^o-ove (Aq. 'Irjo-ova.) pro S^T (LXX 1 Paral. vii. 27), '£017«
pro
ytpin, /a<5a<)
pro rjl (Psal. xcl 7),
'Ari (LXX 'Ara'y?) pro »3? (Aq. Jesai. xxxviL 13), Oto-aprjHd

pro
™?D JTCJfl
(Gen. v. 5).

5 (^17) per <j>


Comment. in Dan. (Opp. T. V, p. 724) " Notan-
semper efFertur. Sic Hieron. :

dum autem quod P literam Hebraeus sermo non habeat, sed pro ipsa utatur phe, cujus vim
Graecum <p sonat."
v:
¥ (o-aSrj) per <x
exprimitur, ut craSiK
pro p !? (Jesai. xxvi. 2), dpy pro Yl*? (PsaL xi. 7.

lxxv. 10), et propria nomina ~ZafJaa>6, "Ziiov, 2dp, "2,t8a>v, "ZtStKtas etc.

p (k<o<P), et ~\
(prjs) accurate respondent.
Graecis ic et p~

(o-Ij/) nullo discrimine per exprimuntur, ut


et D^SttJto
xo to <r
o-mo-avtp. pro (Psal. xliv. 1),

oaow pro pbto (Psal. xliv. 9).


D (6av), etiam dagessatum, semper per 6, non f, effertur, ut p.a\6an pro DfDO (Psal. xv. 1),
ovaOtr pro DW (Psal. xliii. 19).

Transeamus ad literis appicta notantur.


vocales, quae per punctaEx his Kamets,
"
Pathach et Chateph Pathach regulariter per a efferuntur, ut dtlp pro >,
y<7 (Gen. xxviii. 19),
KapaOl pro T^i? (Hos. xi. 1), yav pro ]? (Gen. ii.
8), fiaa\l\ pro ^?^? (Psal. xi. 7),
aVa«d pro

•"^t* (Mal. ii. 13); rarius per e, ut aXt/itlp. pro O^pbty (Jesai. xxvi. 4), ltp\6r) pro V?3T (PsaL
xlvii. 3), io-pi) pro "^toN (Psal. i.
1), vip pro "W3 (Hos. xi. 1).

cum
Tsere commutatur, ut irio-r)fi pro 3tt£ (Psal. ix. 8), /»7»)»' pro V^ ? (Mal.
r)
1
iL 13); ali-

quando cum ut o-ip. pro


Oto (Gen. xxviii.
<T, 19), ip-iK pro P^?? (LXX Jos. vii. 24).

Segol per i efferri solet, ut o-eX


pro 'T??, ZcoeXefl
pro JTj^T (Hex. ad 3 Reg. i.
9), vel,

quiescente e duobus altero, vifi\ pro (Psal. xci. 4), pip.


'21
(Psal. cix. 3), \i&\ pro ^O/ pro
Drn
(Hos. iii. 2); est ubi per a et 0, ut 6af3i\ pro 72fl Lev. xviii. 23), Kapv pro VJj? (Hex.
(Theod.
ad Job. xlii. 14), x«0dp0 pro JHnS (Hex. ad 4 Reg. xxv. 17), 3X5 pro T^n (Psal. xlviii. 2).
in pluralibus, do-tp.iv\6 pro rv ?^^!!
1

Chirik utrumque per Tt vel 7


exprimitur, ut -ttp. vel -«/*

(Psal. xi. 1), pro D^OJPI TJ??, yi/S/Scop pro T2il (Jesai. ix. 5) pai^vum autem (quod
Sifipr) diafilfi ;

DJ
vocatur) non raro per a et «, ut fiavaa pro """7?*?, A* a X^/* Pro ??^ (Psal. xv. 1), p.a\a(ia pro
HDrOD (Psal. lxxv. 4), ao-poi) pro
11DN (Psal. cxvii. 27), €<rod pro
H©N (Gen. ii. 23), dyt66l6 pro
IWfiPJ (Psal. viii. 1), <f>tyyov\
pro
WB (Theod. Lev. viL 18).
Cholem per a>
effertur, ut x™ P ro D<|3
(Psal. cxv. 4),
<fc»<Sco
pro Y/H (Lev. xx. 20) ; aliquando
per ov, ut <ra<povv pro ^22 (Psal. xlvii. 3), //afoi><S pro
T2D (Psal. xliii. 15); rarius per 0, ut fyp

pro T~n (Hos. iii.


2), xe(
P°P P ro
"^13
? (Psal. cxlvii. 5).
Schurek cum ov commutari solet, ut Aoi>( pro W (Gen. xxviii. 19), fleo-oi)
pro W)?n (Mal.
ii.
13),
i<Tova>6
pro riiV^ttJ') (Psal. cxv. 4) ;
rarius per a>, ut <ra>p pro
^S (Jesai. xxvi. 4).
TOM. I. I
lxxiv PKOLEGOMENA IN HEXAPLA OKIGENIS.
Postremo Kibbuts per o effertur, ut £>XAa>0 pro tV\ v\ (Psal. xi. 9).
Scheva in initio vocis aliquando silet, ut (3pr,<rl6 pro rVttJfcOS, Pxw&P V r0 "^ 2 ?? (Psal.
riMto
xci. 4), /So-ayx pro 0$3, (Psal. cxvii. 26), <rr)8 pro (Hex. ad Lev. xiii. 10, 19) aliquando ;

effertur per ut fieyaPpcod pro ftf"^J$ (Psal.


e, vii.
7) ;
libentius vero pro e vocalem assumit

quae in sequenti syllaba habetur, ut <f>add pro


1"INE
(Theod. Lev. xix. 27), XapacraX pro 7UJD7

(Psal. xlviii. 5), <f>a\ayav pro l^?? (Psal. xlv. 5), ficoKwp pro ^PO (Psal. xxxv. 10), pafaelfi,

<ra(3a<o6, "S,o\o/j.cov, etc.

Praeterea observandum est, in affixis secundae personae singularis masculini generis pro

*t vel ^].. Origenem sonuisse a\, rarius «x,ut (3dx pro 33 (Jesai. xxvi. 3), eXo>ax pro TH7N (Psal.
xliv. 9), dp&x pro 3n"iN (Psal. xliii.
19), vX aX "X P r0 ^y^n (Psal. xlvii. io), U\eSe6ex pro 3*71.7?
(Psal. cix. 3).
Nescimus utrum Origeni an amanuensibus imputandae sint confusiones duorum vocabu-
lorum Hebraeorum, quales sunt 8eo-afir,cb8 pro fliNft (Gen. v. 5), I3ar)\al pro \?N
N2 (Gen. ^^
xliii. pro r\in-JN
23), d\r,aSa/ico6
aav\aaav 127 12, Kav\a<av
^ (Psal. xlvhi. 12), 4*t0y&, ao-Xtawa pro M| H^tpiH,
M2 i
M„l 'V*'
(Jesai. xxviii. 13),
"V3tt
(Psal. cxvii. 25), pro pro ij?? i|7_, gir/pcrafi pro G&?
«XX^Xoi^Ja pro rr i^Sn (LXX Psal. civ. 1).
Obiter notandus usus tov dScovat pro iTirP in columna Hexaplorum secunda ad Psal.
cxvii. 25. Prov. viii. 22. Jesai. xxvi. 4.

2. Per appellationem Hebraei in Hexaplorum reliquiis etiam Hebraeum archetypum


sive primam operis Origeniani columnam aliquando significari non est quod miremur. Extra
omnem ambiguitatem sunt locutiones Eusebianae f,'E(3patKr, Xe£<y, r, 'E(3patKr, dvdyvcocris, quarum
prior legitur ad Psal. lxxv. 3, ubi pro ev eipf)vr,, quae versio est t5>v O', 17 'E/Spaikj? Xe£ty koX ol

\otirol, iv Ha\rjfi, recte prae se ferunt; posterior autem ad Psal. xl. 10, ubi dvri tov, rrTepvto-fibv,

irapd toTs O' etprjftevov, r, 'E(3patKr, dvdyvcocris, inipvav, ireptixei? Idem in scholiis Graecis SOnat
to 'E(3patKov, ut Schol. ad Job. 4: 'Avti tov Kvpiov, craSSat Ketrat ev t<o
vi. 'E(3pa'iKc2, 8 epfirfveverat

iKavov; Origen. in Hex. ad Gen. iv. 8: 'Ev t<o 'EfipatKco to \ex8ev vnb tov K.di'v irpbs tov "A(3e\ 011

yeypawTai; Euseb. in Onomastico, p. 126: ~Bv(3\os . . . dv8' ov to 'E(3pai'Kov e^et Tofii\ ('33);
S. Basil. in Hex. ad Jesai. ii. 21: 'Ev toTs dvTiypdcf>ots rfjs Koivfjs eKSoaecos oi Ketrat tovto, d\\' ev

tS>
'E(3patKcp Keifievov, e/c tcov \oirrcov fieTeKOfiio-Sr/.
6
Etiam tov 'Efipaiov nomen in Hexaplis, etsi

ambiguum, aliquando pro textu Hebraeo poni certo certius est. Sic in titulis Psalmorum lxix,

lxx, cxliii, cxlv: ovre irapd tS> 'E(3paia>


(s. irap' 'E(3paiots),
ovre irapa tois ctWots evpicTKeTat. Sed ad
hunc usum probandum testis instar omnium est S. Chrysost. ad Jerem. xxxi. 2 : *0 ydp depfibv
r)pp.r)vevcrev 6 "E\\r,v, tovto, X a P lv > *X fl ° 'Efipatos . . .to ydp a>fi (^^) KaTa ttjv 'E(3paicov <f>covrjv Sacrv-

vofievov, 6epfi6v eo-Tt- to Se r)v ()n) KaWos KexapiTco/iivov ;


ad quem locum valde notabile est,
Hebraeum interpretem (qui et 6
'E/3paZb?) non x aP lv sed otKTtpfibv posuisse.
>
Transeamus ad
interpretem Syro-hexaplarem, qui centies in margine textum Hebraeum affert sub siglis .*»

et .<».*., interdum cum plena


scriptura U>->^>, )-^»-^ (Hex. ad Jesai. xlii. 1. lii. 7. Jerem. xi. 5.

... .;.

6 °
Vid. etiam Hex. ad Psal. xxxv. 3. Jesai. v. 1. Cf. Hex. ad Gen. v. 25. Exod. iv. 25. Jesai. xlii. 4. Jerem. i. 1.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. Ixxr

xxxix. i3)rarius in plurali (Hex. ad Gen. iv. 8. Prov. ix. 12. Jesai. xlvi. 10) ; in quibus omnibus
locis manifeato indicatur Hebraeum archetypum, non interpres quidam 6 'EfipaTos dictus,
qui
nostro fuisse videtur. Postremo 6 'EfipaTos >v h. e. textus He- '-

Syro prorsus incognitus (f


\
)

braious, allegatur et cum


versione Syra vulgari comparatur ab Ephraemo Syro in
quindecim
locis quos collegit Jos. Perles in Melet. Peschit. pp. 51-53, e quibus unum et alterum in

schedas nostras condere non gravabimur. Gen. xxv. 25 (Opp. T. I, p. 173) " Pro cincinnis :

(Jlsiii.) pilorum, stolam (JH^W) pilorum dicit Hebraeus f ubi revera in Hebraeo est J"**yiN.
"
Deut. ix. 15 (Opp. T. 1, p. 273): Ubi dixit (Peschito) oravi, in Hebraeo scriptum est jeju-
navi." Scilicet vox Hebraea est 'j^HNT, et prostravi me, sed Ephraemo obversabatur locus
Deut. ubi jejunium tantum memoratur.
ix. 9, Sam. xxiv. 4 (Opp. T. I, p. 380) " Hebraeus, 1 :

ut tegat pedes ejus, quod editio nostra dicit, et dormivit ibi." 2 Sam. xix. 35 (Opp. T. I,
"
p. 423): Non possum percipere vocem nobilium virorum et nobilium mulierum (O^fc?
(ni-ittri amy'
rvnuri); sed Hebraeus dixit, )U~io J^i ^J> gemel quidem (Opp. T. I, p. 173)
pro «c/" vel c^^j Ephraem usus est locutione Uj-a-S. («^e&B/cey)
pS, *}' t quam tamen de textu
Hebraeo (qui S. Cyrillo in Hex. ad Zach. vi. 3. viii. 10. xiv. 8 est r) tS>v 'EfipaTav e*oWjr, et
S. Severo in Hex. ad 4 Reg. viii. 15 Jk-j^x )l m v>\ > \r>
)
recte positam esse probavimus in Hex.
ad Quod vero ad scriptores Latinos attinet, locutiones in Hebraeo,juxta Hebraeos,
Jesai. v. 1.

in S. Hieronymi Commentariis semper de Hebraica veritate intelligendas esse vix est quod
moneamus.

Restat interpres quidam cognomine 6'EfipaTos, de quo quis non sit, confidenter affir-
3.

mare; quis vero sit, non nisi hariolando conjicere possumus. Lectiones ejus, ex Eusebio
Emiseno, Diodoro, Acacio, Didymo, Polychronio, Olympiodoro, Chrysostomo, Theodoreto, aliis,
semel ex Origene 7 excerptae, ad certos tantum S. Scripturae libros, videlicet ad Genesim

quatuordecim, ad Exodum duae, ad Jobum undequadraginta, ad Jesaiam una, ad Jeremiam


septem, ad Ezechielem viginti quinque, ad Danielem una, in Hexaplis allegantur. Saepe
copulatur cum alio interprete anonymo, qui et ipse in summa obscuritate versatur, 6 "Zvpos*
Quod ad versionem ejus attinet, cum exemplari Hebraeo hic illic accurate concinit ;
e.
g. Gen.
viii. E"!^? ^r. "^* '0'Ej3paTos- to n\d<rpa tt)s KapSTas dvOpairov.
21 : Job. ii. 3 y^V^O Ijljn :

insriS. 'O 'EfipaTor Kal ert ex e Tr7 y tavTOV TeAeiorj/Toy. ™


Job. xl. 22 (Heb. 27) 'O 'EfipaTos' :

apa Tr\r)6w(T npbs <re


Setjo-us; dpa \a\rjo-ei rrpbs <re pa\aKa; quae Hebraeam veritatem apte et
eleganter exprimunt. Sed longe frequentius ab ea plus minus recedit hic interpres. Sic
Gen. xxii. 13 pro tnN3, detentus, Syrus et Hebraeus Kpepdpevos vertunt, quod Hebraice sonat
^bn. 9 Job. ii. 5: ^H?!- 'O 'EflpaTos- fi\ao-<pr,pf)o-ei <re. Job. vii. 12 : "V2W?- O'. <pv\aKt)v.
'O 'EftpaTos- ttovovs. Job. vii. 20 :
^S^» *""?' ^ 'EfipaTos
1
ti ae tjSXat/ra; Jesai. vii. 18 :


rnin^S. O'. tj) pe\T<r<rr,. 'O 'EfipaTos Kal 6 ^vpor (Hebraice ny~tt).
aqbrjKi Ezech. xvi. 6:
O'. kv tG> aipaTi 'O ev Ezech. xxxii. 23: Vll^n^Vil.
"n^"^1 vypaaTa <tov.

"
<rov. 'EfipaTos- tjj

•:• •:•

7 8
Vid. Hex. ad Ezech. xxxii. 23. Sic 6 'EPpaios nai viii. 7. xxii. 13. xxxvii. 2. Exod. i. 12. Jerem. i. 11. xxxi. 2.
6 Svpot Gen. iv. 1. xi. 3. xxiv. 1. Job. iii. 3. Jesai. vii. 18.
8
Sic 2 Reg. (Sam.) xviii. 10: ! "W3 ^/H. 0'. Kptpdpcrov iv
Ezech. xliii. 2, 3. xliv. 20 ; 6 Svpos ko\ 6 'Efipaios Gen. rjj Spvt.
I 2
Ixxvi PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.
O'. kv firjpois Xczkkov. *0 'EfipaTos
1
kv firJKei XcLkkov. Interdum paraphrastam potius quam inter-

pretem agit Noster. E. g. Job. i. 22: Nec dedit insulsum Deo. "Zacpto-Tepov (inquit Olympio-
dorus) 6 'E/3paTos, ovk kfieptyaTo, cpr-o-l, tw 6eS>. Job. ix. 9 Et Pleiadas ( ""~' ?) et penetralia
1
!
:

austri. 'O 'EfipaTos koI trdvTa to. do-Tpa rd KVKXovvTa votov.


1
Job. xiii. 11 Nonne majestas ejus :

(1.TINK?) terrebit VOS ? 'O 'EfipaTos' kdv d-TOo-Tpeyfrr)


to irpocramov avTov, Tapa^rjcreaOe. Ezech.
xiii. 18: Vae iis quae consuunt pulvillos ad omnes cubitos manuum, et
faciunt culcitas ad
caput (hominum) cujusvis staturae. Quae sic enarravit Hebraeus noster : Oval TaTs noiovaais

<pv\aKTf)pia, Kal Kpefia£ovaats kirl toTs /3pa)(ioaiv avTcov, Kal kmTiOefievais avrd ktrdvco Ke<pa\fjs eKaaTrjs

r)\iKias.

Ex pluribus paucis, exemplis satis superque, ni fallimur, confutatur triplex de


his, e

Hebraeo interprete hypothesis. Prima (quae Drusii quoque esse videtur 10) eorum est qui
opinantur Olympiodorum et ceteros ipsius exemplaris Hebraei versionem Graecam a se con-
fectam sub hoc nomine allegasse, ut reapse 6 'EfipaTos idem sonet ac to 'EfipaiKov. Nam si
concedamus (id Hebraea eruditione competenter imbutos esse,
quod vix credibile est) eos

quomodo accidere potuit, ut versio eorum ab Hebraea veritate tantum, quantum a nobis jam
declaratum sit, discederet? Altera est Criticorum, 11 qui arbitrati sunt Tbv'Ef3pawv non alium
essequam Aquilam nostrum, cui propter scrupulosam ejus archetypi sui imitationem honori-
ficum hoc cognomen inditum sit. At quid tum fiet de tot Hebraei nostri lectionibus, quae
ab Hebraea veritate tum in singulis vocibus tum in tota verborum complexione immane
quantum abhorrent % Hoc unum argumentum omnibus quibus primo statim intuitu per-
spicua sit Aquilae manus, ad rem conficiendam suflScit ut vix opus sit loca innumera proferre, ;

in quibus post allatam tov 'Efipaiov versionem, statim subjungatur Aquilae lectio ab ea longe
12 13
diversa. Tertia sententia est Eichhornii, qui sibi suasit sub hoc nomine afferri criticas
Hebraei exemplaris cum versione LXXvirali comparationes, e Patrum Graecorum et Latinorum,
" "
in primis S. Hieronymi, Commentariis excerptas. Hieronymo," inquit, qui in Commen-
tariis suis versionem tS>v O' cum archetypo toties comparavit, multae occasiones fuerunt eam
juxta Hebraeum corrigendi; ejusque correctiones semper in Hexapla sub nomine rov'EPpaiov
introductae sunt." Deinde exempli causa affert Gen. ii. 2, ad quem locum Montef. edidit : :

"
'Ej8p. [rfj f/fiepa rjj kf3S6fir)~j. O'. kv tjj i)fiepa rfj eKTr; ;" ubi 'E/?p. non est Hebraeus noster, sed

textus Hebraeus ;
et Graeca uncis inclusa sunt Montefalconii versio Latinorum Hieronymi in
"
Quaest. in Gen. : Pro die sexto in Hebraeo habet diem septimum." Gen. iv. 1 2 "W1 V2, :

ubi Montef. "'O 'EftpaTos Kal 6 ^lvpos' o~a\ev6fievos Kal aKaTao-TaTa>v. O'. o-Tevcov Kal Tpeficov;"
:

Procopius vero pro 'O 'EfipaTos Kal 6 "Zvpos, Tb'Ef}pa'iKbv Kal oi \01nol habet. Utut sit, Hiero-
nymi annotatio, unde Graecam lectionem derivatam esse temere affirmat Criticus noster, vide-
"
licet :
Quod LXX Naid transtulerunt, in Hebraeo nod dicitur, et interpretatur o-a\ev6fievos,
id est, instabilis etfluctuans ac sedis incertae," non huc pertinet, sed ad v. 16; lacuna autem,
quam apud Hieronymum post <ra\ev6fievos statuit Eichhornius, quasi excidisset Kal aKaTao-Tarcov,
•: *
10
Vid. Montefalconii Hexapla, T. I, p. 417. u 26. Job. Ezech.
E. g. iv. ii. 5. xiv. 8. xv. 14. xx. 5. ix. 4. xvi. 8.
13
J. S. Semleri in Vorbereitung zur theologischen Hermeneu- xxi. 21. xxii. 28. xxiii. 20. Eichhorn. (J. G.) Ein-
12 tia ".
tik, P. I, p. 327. Vid. Hex. ad Gen. xxxviii. 29. Exod. leitung in das A. T. T. I, p. 410 sqq. ed. 3
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. Ixxvii

est mera hallucinatio Viri ingeniosi, ne dicamus dolosi, qui ut hypothesi Buae fidem adstruat,
pro tribus epithetis, quae vocem a-aXtvo/Kvot per paraphrasin exprimunt, duo tantura, invereo
instabilis (h. *al
ordine,Jluctuans et e. o~a\tv6p.tvos
aKaTao-rarStv) in allegando posuerit. Ceteraa
ejus ejusdem farraginis probationes exscribere nolumus: hoc unum affirmamus, et quemlibet
talium quaestiuncularum studiosum ad negandum provocamus, e lectionibus plus quara octo-

ginta,quae Hebraeo interpreti in Hexaplis tribuuntur, ne unam quidem in Hieronymi


Commentariis inveniri posse.

Restat antecessoris nostri opinatio, ea qua par est haesitatione proposita per hoc
;
scilicet

nomen intelligi posse Hebraeosquibus in S.


illos doctores,
Scripturis explicandis utebantur
Patres Graeci veteres, maximeque Origenes, de quo ait Hieronymus: " Ipse Origenes et
Clemens et Eusebius, atque alii complures, quando de Scripturis aliqua disputant, et volunt
approbare quod dicunt, sic solent scribere :
Referebat mihi Hebraeus; et, Audivi ab Hebraeo;
Hebraeorum ista sententia u
Tali in Hebraea eruditione magistro ipsum Hieronymum
est."
et,

usum esse notissimum est, qui ei Hebraeus qui me in S. Scripturis erudivit™ semel fortasse
simpliciter Hebraeus audit.
16
Cum vero in Hexaplis citetur, non indefinite 'Efipalos n$ vel o/
'EPpahi, magistri videlicet qui institutiones suas ore tradebant, sed certus quidam auctor,
6 'EfipaTos,
quem opus suum scripto mandasse probabile est, verisimilius est, nostro quidem
judicio, hoc titulo insignitum esse Hebraeum quendam, cujus nomen deperditum est, sive

Judaeum sive Christianum, utriusque Hnguae doctum, qui certos Veteris Testamenti libros (in

primis Genesim, Jobum sermone nativo in Graecum transtulerit, idque, quod


et Ezechielem) e
ad stylum attinet, non verbum de verbo Aquilae more exprimens, sed ad Symmacbi liberiorem
et elegantiorem sermonem magis accedens.

II. Quis sit 6 Hvpos.

Inter reliquias Hexaplorum inde a Flaminii Nobilii collectione inventae sunt lectiones

cujusdam interpretis, qui simpliciter tov "Zvpov appellatione distinguitur, quique cum Hebraeo
modo memorato non Auctores qui Syri lectiones allegant, sunt Mehto (semel
raro copulatur.
tantum ad Gen. xxii. 13), Didymus, Diodorus, Eusebius Emisenus, Polychrouius et Apoli-
narius (ad Danielem), Chrysostomus, 17 Theodoretus (ad Jeremiam et Ezechielem), Procopius,
alii ad Genesim quidem tricies, ad Jeremiam sexies et vicies, ad Ezechielem duodecies, ad
;

Psalmos septies,ad Threnos quinquies, bis terve ad Exodum, Danielem et Hoseam, ad


3 Regum et ad Jesaiam non nisi semel. In ceteris autem libris in nullam tov Ivpov
mentionem incidimus.
.; -.>
11
Hieron. Opp. T. II, p. 469. u Vid. Hex. ad Amos 'O 2ipot (lapsu graphico, ut videtur, pro 6 'E/Spaiot)* pa ;

postremo (quod serius vidimus) ad Gen. xxii. ia: nny


16
iii. 11. Nah. iii. 8. Vid. Hex. ad Nah. iii. 1.
17
Chrysostomus tres
tantum, ni fallimur, toO 'S.vpou lec- ^JH'. O'. viv iyvav. 'O 2ipor vi» tyvwpuras. Vid. S. Chry-
tiones memorat, videlicet ad Gen. iv. 4 sost. Opp. T. X, p. 450 B.
(ubi ei Symmachi
versionem cvuripto-iv per incuriam tribuit) ad Psal. xlviii. 6
;
:
lxxviii PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.
hoc Syro anonymo inde a Montefalconio maxima est virorum eruditorum dissensio.
De
Interpres Syrus, qui primum in mentem nobis veniat, est auctor venerandae versionis quae
Peschito nomine gaudet, quippe qui pariter anonymus sit, et, saltem quod ad versiones V. T.

Syriacas attinet, ut hoc titulo kut e^ox^ decoraretur meruerit. De Syro versionis vulgaris
concinnatore digna sunt quae exscribantur verba Theodori Mopsuesteni in Prophetas minores :

Tives Se ecpaaav tw "Evpov ndaaaXov \iyeiv (videlicet ad Habac. ii. ii, ubi reapse in Peschito est

)V a m, ndaaa\os)' dX\' dvorjTOV e'ir>


av, dcpivTas Tfjs 'EfipatSos ttjv <pcovf)v Kaff r)v 6 npo<prJTrjS ecpOiygaTO,

fjvnep ovv r)fiiv Sid Tfjs oUeias epfirjveias aacpfj Kariarrjaav dvSpes efiSofifJKOvTa Sokljiol re Kal aKpificos

rfjs yXcoTTrjS eniaTtjfioves eKeivrjs, Zvpcp npoaiyeiv fieTafiefi^rjKOTi Tr)v 'Efipaicov els Tr)v Zvpcov, efra no\-
XaKis to maiafia to oiKeiov vbfuov fiov\r)6ivTi deivai cpcovfjs. Idem ad Zeph. i. 6 ait : Ovs e^pfjv npb
irdvTCov eKeivo crvviSelv, oti KaTc\ fiev Tr)v 'Efipaicov yXcoTTav etprjrai ra Tfjs Oeias ypacpfjs, r)pfifjvevTai Se
18
Tavra els Tr)v Zvpcov nap' otov SfynoTe' ovSe yctp eyvcoaTai ftixP 1 T ^ s Trjfiepov oaTts nore ovtos eaTiv.
E nostri autem Syri quae in Hexaplis asservantur, non paucas cum versione
lectionibus,
Peschito optime convenire non negamus. Hujusmodi sunt Gen. iv. 4: Et respexit. 'O Zvpos-
Kal eiSoKTjo-ev. Pesch. >. r^ h\o. Gen. xxii. 12 (auctore Chrysostomo) 'O Zvpos- vvv eyvdpiaas. :

Pesch. k^?o/ U-o». Gen. xxvii. 40 : 'O Zvpos- si resipueris. Pescb. ooU ^. Gen. xxxviii. 29:
'O "Zvpos Kal 6 'Efipaios' t'i SieKonrt en\ ae SiaKonf) ;
Pesch. Jk«SK»o!. »A^\ -b> fc»^>U/ Joo. Gen.
xxxix. 'O Zvpos' <al f)v dvf)p KaTevoSovfievos (Pesch. wiL_»). Gen. xlix. 4 Exundatio (exun-
2 : :

dans) sicut aquae, ne excellas. 'O "Evpos' en\avt)6r)s cos vScop, fif) napap.eivr)s. Pesch. ^-/ fc-j^}
jwa^l .U^o.
JJ Exod. hi. 22: Et spoliabitis. 'O ~Zvpos, eKTivdgare, Kevcoaare, cprjaiv. Pesch. oAj
(
= e/cTii/a|aT€ Exod. xiv. 27. Jud. 19 in Syro-hex.). Jerem. i. 11
vii. : 'O Zvpos ical 6 'Efipalos-

dfivy8a\ivriv. Pesch. J/o^.?. Jerem. viii. 6 Unusquisque aversus


: est in cursibus suis. 'O
Zvpos' ndvTes Trj yvcofir) avTcov nopevovrai. Pesch. .001 ^
i\ oVaa yOo»Xo~9. Jerem. XlVl. 17 1 . -»-a . :

'O Zvpos' rapaTTCov /cat Kaipovs napaabipcov. Pesch. U^>) jjOooo J—aX>. Ezech. xliv. 20 Et :

'

comam non promittant. 'O 'Efipaios Kal 6 Zvpos' ov Opiyjrovai. Pesch. yCLsL» U. Ezech. xlv. 24 :

Hin. 'O Zvpos- r)fiivav. Pesch. J-loooi. Sed in his et aliis locis tov Zvpov, quisquis fuerit, ex

eodem Hebraeo vertentem in eandem cum altero Syro interpretationem sive casu sive ex
tantum ad identitatem duorum interpretum probandam
proposito incidisse nil adeo mirum, nec
valet, quantum ad eam confutandam dissensio eorum in aliis locis, quae nunc expendenda
sunt. Itaque Gen. viii. 7 pro
— ovk 4 dviaTpe^ev Syrus et Hebraeus vnearpe-^ev habent, aliter ac
Pesch. quae ^a.oi Uo prae se fert. Gen. xi. 3: O'. da<pa\Tos. 'O Zvpos Kal o^Eflpalos- dafieaTos,
calx viva (quick lime). Pesch. J~j», calx intrita (slaked lime). Gen. xxii. 13 (quem locum in
contrariam partem male appellat Perles): 'O Zvpos- Kpe/xdfievos ev aafieK- tovto Se to ovofia tov
cpvTov eivai vop.i(co. Pesch. J^-an m r. »**»(', implicitum ramo. Gen. xxiv. 2 'O "EWrjv aefivoTepov :

ipjirjvevei (ynb tov /xrjpov fiovy 6 yap 'Efipaios Kal 6 Zvpos avTo \iyei tov dvSpbs to TeKvonoibv opyavov.
At in Pesch. habetur «>- fc— t, Graece vnb tov vwtov fiov. Gen. xxvi. 35 : Et fuerunt maeror
SpiritUS. O'. Kal rjaav epi(ovaai. 'O Zvpos' ovk eiapeaTovaai. Pesch. omO^, ^pa-so «oeio, et
~'
exacerbabaM spiritum. Gen. xlv. 22: 'O Zvpos' nivTe gvyds aTo\S>v, koI SiaKoaiovs xp vo lvovs -

* — :•

18
Vid. Mai N. PP. Bibl. T. VII, P. I, pp. 241, 252.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA OEIGENIS. lxxix

Pesch.juxta Hebraeum: trecentos argenti,ical irevre {vyas l/tartaif ()UJi t*V")- Ad Psal. lix. 10

duplex tov Zvpov versio affertur, KdSos tt)s n\vo-(cos p.ov et XeKdvr) Trjs KaranaTrjaetos fiov; ubi il)

Pesch. est lotura (Ife.. ^.^.) peclum meorum.


19
Psal. lxiv. 1 1 : 'O ZiJpor tois SpSaots. Pesch.

quod Graece sonat S/iflpois s. n^eTor?.


),,m,. nn t-a, Jesai. vii. 18: 'O 'Ef3patos xal 6 'Evpor o^kI.
Pesch. Jlicts^., apibus. Jerem. xxxi. 38: 'O Ztfpor dwb nvpyov Tfjs ywvtas 'Avavtrjx. Verba Tfjt
ycovias absunt ab Hebraeo et Pesch. Jerem. xxxviii. 14 Ad introitum tertium. 'O Zt/por taa>
:

rptoSoov. Pesch. ^.,i\,\» Jl^.L ^so cx^i»., intra tres introitus. 31: Et propter
Jerem. xlviii.

viros Kirheres gemet. 'O Zvpos ovtcos fjpftrjvevae' KeQaXal avrcov KeKapfievat, Kat ol ndoycoves avruv
e£vpr)fi£voc atxfiaXojTcov Se tovtcov 70 axvp-a ;
ubi Syri lectio non tam versio ex Hebraeo facta esse
videtur, explicatio versionis inscitae tS>v O', eV dvSpas KetpdSas ai>xf*ov.
quam Utut sit, in
prorsus diversa abit Pesch. vertens et adversus homines qui commorantur in domo ejus mala
:

meditabuntur. Jerem. lii. 1 8 : Toi>s Se noSto-Tf)pas 6 'Zvpos vtnrfjpas noSS>v f)p/jtr)vevaev. In Pesch.
est tantum UdJ>, lebetes. Thren. iii. 29 : In pulvere. 'O Hvpos- ev yjj. Pesch. |it\>, Ezech.
xlvi. 5 'O 'Zvpos' fiavad.
: Pesch. ]». v»nn , similam. Ezech. xlvii. 19 : 'O "Zvpos- eoos vSdrcov dvrt-

Xoytas. Pesch. usque ad aquas Meribath Cades. Dan. ii. 2 : 'O ~Xvpos avvrSfioos Aey«« (dvrl

roC, tovs eiraotSovs Kat tovs fidyovs Kal Toi>s <f>apfiaKovs) tovs aoqbovs rfjs ]la(3v\covos. Pesch. vero

juxta Hebraeum: incantatores et hariolos et magos. Ex his exemplis, ni fallimur, certissime


evincitur, Syrum nostrum anonymum cum versione Peschito (quae dicitur) nihil commune
habere. Nec magis, nostro quidem judicio, cum hac tam gravi dissensione concilianda est
V. D. Josephi Perles 20 sententia, videlicet tov ~Zvpov denominatione eas lectiones quae a Peschito

profectae viva voce circumferebantur indicari. Equidem Syrum cum Peschito multis locis
congruere facile concedimus; ubi vero differt, ex ipsius Peschito corruptione, aut eorum qui
auribus percipiebant errore quocumque differentiam illam nasci potuisse, nobis quidem

prorsus incredibile est.


Transeamus ad aliam hujus nodi solutionem, quae a Semlero 21 primum adumbrata, deinde
a Doderleinio 22 retractata et novis probationibus confirmata, adeo Criticorum recentiorum 23

suflTagiis commendata est, ut paene irrefragabilis videri possit. Ut tamen nostram senten-
tiam libere proferamus, nulla unquam suppositio aut primo aspectu probabilitate magis desti-
tuta fuit, aut levioribus, ne dicamus falsioribus argumentis comprobata est. Hypothesis autem
haec Sophronius quidam nonnullas particulas Hieronymi versionis V. T. de Hebraeo
est.

factae Graece transtulit. 21 Responsio. Esto; sed in his non includitur Geneseos liber, ad

18 tla6 a Eich-
Syri nostri lectiones ad Psalmos recensuit et a ver- Einleitung in das A. T. pp. 412-415 ed. 3 .

sione Syrorum simplici abjudicavit Dathius in Praef. ad " Ausser allem Zweifel hat sie Doder-
horn ibid. p. 413:
Psalt. Syr. pp. xvi —
xxi, qui tamen nostra exempla silentio lcin gesetzt."
u Hieron. de Viris lllustribus CXXXIV
20 "
practeriit. Vid. Perles Meletemata Peschiltoniana, (Opp. T. II, p. 95 1) So])hronius vir apprime eruditus . . .
:

Vratisl. 1859, p. 51. 21


J. S. Semler Vorbereitung etc. de Virginitate quoque ad Eustochium, et vitam Hilarionis
P. I, pp. 382-394, laudante sed reclamante Dathio in Praef. monachi, opuscula mea, in Graecum eleganti sennone trans-
ad Psalt. Syr. pp. xx, xxi. 22
Dbderlein Quis sit 6 Sipos tulit; Psalterium quoque ct Prophetas, quos
nos de He-
T. Graecus
I".
interpres, Altdorf. 1772. Libellum, quem braeo in Latinum vertiinus."
nobis inspicere non fueius descripsit Eichhorn in
contigit,
Ixxx PBOLEGOMENA IN HEXAPLA OEIGENIS.

quem lectiones Syri nostri in primis notantur. versionis fragmenta sub nomine tov —Hujus
Hvpov a Scriptoribus ecclesiasticis Didymo, Diodoro, ceteris allegantur, quos omnes aut Hiero-
nymi aequales fuisse, aut post eum vixisse constat. Resp. Negamus, quod ad Melitonem
attinet, qui saeculo secundo non recentior fuit. —Syri nomen huic versioni ideo impositum est,

quia Hieronymus auctor ejus diu in solitudine, quae in Syriae finibus est, vixit; vel quia
versio Bibliorum Hieronymiana apud Syros magna existimatione fruebatur. Resp. At enim-
vero quid est cur auctorem versionis cum plausu acceptae proprio nomine inter omnes celebri

appellare noluerintaut cur Syri nominis, ex loco commorationis ejus Hieronymo impositi,
1

neque apud ipsum neque apud alios scriptores mentio fiaf? Utut sit, negari non potest, —
aequalem ejus Theodorum Mopsuestenum in scripto quodam a Photio servato Hieronymum
25
sub titulo 'Apa/i, hoc Resp. In loco Photii non alium haereseos
est, tov "Lvpov, designasse.
antesignanum quam Hieronymum, neque aliam Bibliorum versionem quam illius Latinam
28
intelligi posse, viris eruditis Allixio, Caveo, Hodio (qui tamen in hoc loco nullum tov "Zvpov
indicium odorati sunt) libenter concedimus. Ex his Caveus 27 opinatur ideo Hieronymum
Aram ficto nomine appellari, quia in Syria majorem vitae
partem transegit, ibique et libros,
quos impugnat Mopsuestenus, scripsit, et Scripturas ex Hebraeo convertit. Cui opinioni objici
potest, primum, nomen 'Apa.fi non Syrum sed Syriam denotare; deinde hoc ipsum Syriae
nomen apud recentiores Syros ita inusitatum ut adeo de fuisse, dubitarent M significatione ejus ;

postremo ecquis putet Theodorum Syrum adversario suo tale cognomen quasi infamiae notam
inusturum esse 1 Potius crediderimus eum in hoc nomine etymologicas rationes respexisse,
juxta quas 'Apct/i Superbus ille
(^IC) sonat.Praeiverat Basilius in expositione allegorica loci
Jesai. vii. 2, de consensu Aram et Ephraim: 'HyoOfiat. toiwv tov fiev enaipofievov tjj o-otpia toD
'

aldovos tovtov KaTa, rrjs yvcocrecos toD 6eo0 \6yov SrjXoOaOai Sicc tov Apdff epfirjveveTat yap 6 'Apdfi,

kol to a\a£oviKbv avToii eirap/ia; 29


fieTecopos fieTewpos
. . .
tt)v oitjo-iv 8e, /cat Sia,
quae epitheta ad reli-
quam Theodori vituperationem apprime quadrant.
Sed prolusionis satis. Veniamus ad illud in quo summa disputationis versatur, num
lectiones tov Zvpov Hieronymi versionem Latinam Graecitate donatam referant, necne. Eich-
hornius ad hanc conspirationem probandam octodecim exempla appellat; e quibus decem
nullius vel levissimi momenti sunt verbi causa, Psal. lxvii. 3 01 dXXoi irdvTes epfirjvevTal, Kal 6
;
:

'Efipahs, Kal 6 Hvpor do-efieis. Hieron. Psal. cxii. 1 'A. 2. 0. Kal 6 Svpor SoOXoi.
:
impii. :

.> ...
.
25
PhothlS in Biblioth. Cod. 177 (227 ed. Hoeschelii) : naXnio-TiVov fitfiKtoSrjKais vrrorrKaTTopcvov evpeiv' Ka\ drraaaa£at

AtarrepaiveTat pev avTCp (Theodoro) 6 rrp6s avrovs (tovs Keyovras piv rr)s dcias Ka\ rraKatas ypacprjs, oi i^ioprjKovra avvcKrjKvSorcs
r)v

cpvaet Ka\ oi yvapr/ Trraiciv rois dvdparrovs) dyav e'v


\6yois rrevre. cKheftaKaat perdcppaatv, Ka\ dr) Ka\ ti\v Ivpadxov Ka\ AkuXo ko\

irpos Se tous arro rr)s bvaeas tovto t6 voarjfia vevoar/Koras ypdcpet tuiv SXKwV ifiiW ie nva xa\ Katvr)v errap8r)vai avvTa£at' pr)re Tr)v

t6 PtfiKiov. av Ka\ rr)s alpiaeas dpxqyov Keyet yeveadat, CKeidev 'Epipaiav, aarrep CKeivot, ck rraiSos daKr)8ivra, prp-e tov Tijr deias

fiev dppapevov, rois 8e Tr)s dvaroKfis CTrtxaptd£ovra tottois, Ka\ ypacprjs vovv eK8tSa\devTa, 'Effpalav of nat Tav xapxLtneTav
avvraTTOVTa Xdyovs vrrcp Ti)s Katvorrotri8eio~r)s avra aipiaeas, ftta- iavrbv ffcSfSwKdra, CKeidev idiav CKboaiv
8appr)aat dvaypdcpctv.
28
Tripnetv Tois to narpqov eSacpos otKovatv, irp' av Ka\ 7roXXovs Hodius De Bibliorum Textibus, p. 630.
2'
Vid.
cKeicre rrpbs T& otKciov Cppovrjpa cKKva-at, as Kat CKKKrjaias cTKas tov 28
ejus Hist. Lit. Script. Eccles. p. 759- Vid. Gesen.
dro7T^aTos 7rKrjpa8r)vat. *APAM 8f to» dpxrryuv avrav' oi ydp Thes. Ling. llebr. p. 152. 29
S. Basil. M. Opp. T. I,

f^to aacpas eiireiv, etre oi/oiidffi, firf e'nnvopd£ct' tovtov 8e rre^i- p. 5 2I D.


tttov cvayyeKiov TrpoaavarrKdaat e'v Tais toO Evacfiiov toO
Xeyfi,
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENI& Ixxxi

Hieron. : servi. Ezech. xliii. 2: 'O 'EfSpaios Kal 6 Zvpos- cbs cfxovfi vSdrcov woXX&v. Hieron.: r/uasi
vox aquarum multarum. Tria falsa sunt; videlicet Jerem. viiL 6 :
Unusquisque aver$u$ tst
in cursibw suis. 'O Zvpos- wdvrts rfj yvcopn avrcov woptvovrat. Hieron. : Omnes conversi tunt
ad cursum suum. Jerem. xxxi. 2 : 'A. 2. 6. \dptv. 'O Zvpos xal 6'Ef3paios- oUrtppSv. Hieron.:
gratiam. Jerem. lii. 18:
'

O Zvpos- vtwrfjpas woScov. Hieron. : lebetes. Restant bonae frugis


quinque, quae sunt : Psal. xviii. 5 : 'A. tco fiXico tOtro aKrjvcopa iv avrois. 'O "Ldpor iv avrots tdtro
tov fiXiov to o~Kr\va>\ia. Hieron. : Soli posuit tabernaculum in eis. Hic Hieronymum Graecs
Aquilae vertisse certissimum est; Syrum autem Latina Hieronymi non ita. Idera dictum eit de
secundo loco Psal. lix. 10, ubi 'A. XitSrjs Xovrpov fiov. 'O Zvpos- KdSos rfjs wXvatcos pov. Hieron. :

olla lavacri mei. Tertius locus est Jerem. viii. 6 : 'O Zvpos- <2>y iwwos 6ppS>v tis woXtpov. Hieron. :

qaasi equus impetu vadens in praelio ; ex imitatione Symmachi, ut videtur, qui vertit •* :

iwwos dpfieov iv woXepm. Quartum exemplum est Jerem. xii. 12: 'O Zvpos- iwl wdaav drpawSv.
Hieron. :
stiper omnes vias. Quintum Ezech. xliv. 20: 'O Zvpos- {Ka\ rds xSpas airr&v) oi> Opi-

tyovo-t. Hieron. :
neque comam nutrient (Hebr. promittent). His exemplis nos pro nostra
liberalitate astruimus Gen. viii. 7. xxxi. 7. xxxvii. 2. xxxviii. 29. xxxix. 2. Exod. iv. 10.

3 Reg. xii. 10. Jerem. xxx. 20. xlviii. 33. Ezech. xlvii. 9; quorum in uno et altero (e.g. Jerem.
xlviii. 33: O Zvpos' ovKtTt ol XyvofiaTovvTts KtXevaovat Xiyovrts, Id, Id. Hieron. :
Nequaquam
calcator uvae solitum celeuma cantabit) facilius crediderimus Hieronymum rbv Zvpov, quam
hunc illum ante oculos habuisse.
Sed alteram partem audiamus, exempla scilicet, in quibus inter Syrum nostrum et Hiero-
nymum dissensio manifesta deprehendatur. Talia sunt: Gen. xvii. 14: 'O Zfyor wds 8? oi>
wfpLTt(ivtt (tjjv adpKa tt\s dKpo/3vo~Tt'as airrov). Hieron. cujus praeputii caro circumcisa non
:

fuerit. Gen. xxii. 13: 'O Zvpos- Kpep.dp.tvov iv o-atStK. Hieron. : inter vepres haerentem. Gen.
xxvii. 40: 'O "Zvpos- Gen. xli. 45: 'O Zvpos- tiScbs ra
si resipueris. Hieron. : cum excutias.

Kpvwrd. Hieron. Salvatorem mundi. Gen. xlv. 32:


: 'O Zvpos wevrt £vyas aroXcov koX StaKoaiovs
1

Xpvaivovs. Hieron.: trecentos argenteos cum quinque stolis optimis. Gen. xlix. 3: 'O Zvpor
iwXavqdr-s d>s v8a>p t prj
Effusus es sicut aqua, non crescas.
wapapeivris. Jesai. vii. 18
Hieron. : :

'O Hvpos' a<pt]Ki. Hieron. api. Jerem. i. 11: 'O Zvpos- dpvySaXivi-v. Hieron. vigilantem.
: :

Jerem. xii. 5 'O Zvpos' wa>s wepdaets tov 'lopSdvrtv wXr-ppvpovvra; Hieron.
:
Quid facies in :

superbia Jordanis? (Etiam h. 1. Hieronymus versionis tov Zvpov notitiam liabuisse vide-
tur; nam in Commentario enarrat: Quid actura es, si Jordanem transieris, et gurgxte*

ejus sustinueris f') Jerem. xvii. 6: 'O Zvpos- iv cfxoXtois. Hieron.: in siccitate. Jerem.
xxiii. 6: 'O Zvpos- Kvptt, StKaiwaov fipds. Hieron. : Dominus justus noster. Jerem. xlvi. 1 7 :

'() 'Zvpos- TapdTTcov Kal Katpods wapatpipcov. Hieron. : tumultum adduxit tempus. Jerem.
xlviii. 31: 'OZvpos- KtcpaXal avTcov KeKappivat K.r.i. Hieron. : ad viros muri Jictilis. Thren.
i. 12, 22: 'O Zvpos- eOXtijse . . .
6Xi*]rov avTovs cbs eOXrtyds pt. Hieron. : vindemiavit . . . vin-

dcmia eos sicut vindemiasti me. Thren. iii. 16 : 'O Zvpos' iv wtTpa. Hieron. : ad numerum.
Ezech. xlv. 24: 'O Zvpos- fjpivav. Hieron. : hin. Dan. ii. 2: 'O Zvpos avvrSpcos Xiytr roi/s

aofovs Tfjs HafivXcovos. Hieron. :


harioli, magi et malefici. Ex his exemplis, selectis tantum
(nam universa afferre infinitum foret) judicent lectores, quam temere statuerint VV. DD.,
toji. 1. m
Ixxxii PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.

Syrum nostrum et Hieronymum ut plurimum ad amussim inter se consentire; ubi autem


dissentiunt, si non re ipsa ostendi, certe probabiliter conjici potest, in talibus locis genuinum
30
versionis Hieronymianae textum periisse.
Refutatis, nisi nos omnia fallunt, aliorum opinionibus, jam ipsi de quaestione, quis sit

o
quid sentiamus paucis liceat exponere. Natione Syrus fuit nomen ejus ignoratur.
"Zvpos, ;

Quaeritur utrum versionem suam nativo sermone concinnaverit, unde Patres Graeci lectiones
sub Syri nomine allegatas pro se quisque Graecas facerent; an ipse (quod Syris patrium fuit)
utriusque linguae doctus, novam versionem Graecam, adbibita etiam versione Syriaca sim-
plici, instituerit. Ad posteriorem sententiam (quae et nostra est) defendendam Montefalconius
testem citat Ezech. viii. 16, ubi Hebraeum DTIN Syrus KiyKXiSa (
= KdyKeXXov) vertit, quam
vocem nonnisi ex versione Graeca sumi potuisse opinatur. Sed quidni ut Mn i o pro KayKeXXov,
etiam ) r m
pro KiyKXh Syris in usu fuisse crediderimus ? Majoris, immo maximi momenti
-^ -
e

est locus Gen. xxxix. 2, ad quam Diodorus notat tjv yap, <pi}o~h, dvfjp eiriTvyxdvwv (Syro-hex.
:

«J5k_ao». Cf. Prov. xii. 27 in LXX et Syro-hex.) fj


Kara. rbv "Evpov, KarevoSovfj.evos (-«X-» Psal.
xxxvi. 7 in Syro-hex.). Quod si Diodorus ex Syriaco fonte hausisset,
lectionem rov Zvpov

Graecamque de suo fecisset, quomodo affirmare potuisset, Syrum KarevoSovfievos vertisse, non
iniTvyydva>v, cum utraque vox Graeca uno eodemque vocabulo Syriaco exprimatur ? Etiam
stylus Syri nostri anonymi Graecam potius quam Syriacam originem arguit; e. g. Jerem.
xlviii. 33 : ovKeri ol XnvofiarovvTe? KEAEY20Y2I Xeyovres, la, id; ubi vox KeXeveiv, celeusma
31
canere, ad exquisitissimam Graecitatem pertinet»

III. Quid sibi velit to IZapapeiTiKov.

Samaritanorum Biblia duplicem Hexaplis nostris amplificationem contulerunt: primum


ex parte textus Hebraeo-Samaritani, quatenus Hebraeo plenior est deinde per versionem ;

quandam Samaritanam, cujus lectiones Graecae cum titulo tov "ZaftapetTiKoD in scholiis hexa-
plaribus afferuntur. Utriusque autem generis accessiones ad solum Pentateuchum pertinere
per se intelligitur.
1. Quod ad textum Hebraeo-Samaritanum attinet, qui Paulo Telensi U>-o «.; «'«, editio
Auctor Epistolae versioni Harethi praemissae "
Samaritanorum, audit, haec habet Collatus :

est etiam liber Legis, qui in manibus Judaeorum reperitur, cum eo qui apud Samaritanos
habetur. Reperitur autem in codicibus Samaritanis redundantia quaedam et repetitio ultra
illud quod recipiunt Judaei ; quae vel in unaquaque pagina infra textum, vel ad calcem libri

notata, uti lecturus et percepturus es Ex his repetitionibus, quae libris Exodi,


o-iiv dew."
32

Numerorum et Deuteronomii peculiares sunt, nonnullae prostant in Codd. 85, 130, in margine,
33
sine asteriscis aut obelis; plenior vero et perfectior earum notitia debetur versioni Syro-
•:•

30 5l 3i
Verba sunt Eichhornii in Einleitung in das A. T. xxxiv. 7. Cf. Hex. ad Exod. xxxii. 18. White
33
p. 413. Obiter monemus, Hieronymi versionis lectiones (Eev. Joseph) Letler etc. p. 24. Vid. Hex. ad Num.
Qraece redditas hic illic in scholiis praemisso
reperiri, xiv. 45. xxi. 11, 13. xxviii. 1. xxxi. ao.
indice, 'o AariKos. Vid. Hex. ad Gen, xlix. 9. Deut.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA OMGENIS. lxxxiii

hexaplari, in qua juxta Harethi relationem infra textum, semel tantum (Deut. v. 31 ) ad calcem
"
libri leguntur, cum scholio hujusmodi Haec in editione Samaritana tantum posita sunt,"
:

praemissa quoque nota Origeniana, quae non ubique eadem est. Scilicet in Exodo asteruoo
vel asteriscis notantur, cum vel sine metobelo in fine (exceptis Cap. xi. 7. xxvi. 38, ubi locis

casu, ut videtur, abest asteriscus) ; in Numeris vero pro asterisco obelus formae peculiaris (-k)

praeponitur, Bemel tantum (Cap. x. 10) cum metobelo in fine; in tribus autem locis (Cap.
xiv. 40, 45. xxi. 20) obelus casu omittitur. Cum vero neque obelus neque asteriscus cum
Origenis instituto conveniat, uterque fortasse excusari potest; asteriscus, quia verba sic notata
non leguntur in LXX
obelus, quia non exstant in Hebraeo.
;
Syrum autem interpretem has
lectiones non e textu Hebraeo-Samaritano, sed e lectionibus Graecis in margine librorum hexa-

plarium adhuc exstantibus sumpsisse, diserte testatur subscriptio Exodi in versione Syro-
34
he.\aj>lari, ipsa, ut fieri solet, ex Graeco libro desumpta; ex qua probabiliter coujiciat aliquis,
Origenem ipsum lectiones Hebraeo- Samaritanas in usum operis sui Graecas fecisse, eique
auctori vindicandum esse scholium in margine Codd. 85, 130 ad Num. xiii. 1 appictum: Kal
tovtcov p.vr//xovtvtt hv tois irpa>Toi$ tov AevTepovo/xwv, a Kal avTa, tK tov tS>v ^Lafiapmmv 'K/3paiVcoC fitrt-

fldXoLtev KaTaWrjXcos rjj t$>v O' kpttr\vtia Trj tv t£> AtVTtpovotita> (ptpo/xtvy.

2. Transeamus ad lectiones quibus praeponitur titulus, Td 'Zatt.aptiTiKbv, quaeque ejusdem


generis sunt cum
quae iis Harum summa
tov 'Eppatov et rbv "Zvpov auctores sibi vindicant.

si recte eas numeravimus, est


totalis, quadraginta tres, praeter quatuor anonymas (Lev. iv. 15.
vii. 35. Num. v. 18. xxi. 11) quae ad eundem interpretem probabiliter pertinent. Earum
recensio, paullo correctior ea quam in Appendice ad Pentateuchum (T. I, pp. 329, 330) exhi-
buimus, haec est: Gen. iv. 8. v. 25. xliv. 5. xlix. 15, 23, 24. 1.
19. Exod. viii. 21. x. 7 (bis).

xii. 42. xiii. 13. xiv. 15, 20. xvi. 31. xxiii. 16. xxvi. 5. xxviii. 4. xxxii. 18. xxxvii. 2. Lev.
i. 15. viii. 15. xiii. 8, 51. xv. 3. xx. 20. xxv. 5, 25. xxvi 24, 41, 43. xxvii. 14. Num. iv. 25.

vii. 3. xiii. 33. xviii. 7. xxix. 1, 35. xxxi. 16, 18, 26. xxxii. 12. Deut. xxxii. 8. Originera
harum lectionum partim in praedicta appendice, partim in annotatione ad singulos locos inda-
gavimus, facta earum cum versione Chaldaeo-Samaritana (quae dicitur) a Briano Waltono
edita comparatione. Summa quadraginta tribus lectionibus tri-
investigationis haec est.
E
ginta sex cum dicta versione aut accurate consentiunt, aut sine magna difficultate conciliari
possunt. Pestant septem tantum loca, videlicet Gen. v. 25. xlix. 15. 1. 19. Exod. xiii. 13.
xvi. 31. Lev. xv. 3. xxv. 5, 35 in quibus lectio tov ~Za/xaptiTtKov a versione Chaldaeo-Samaritana,
36
saltem qualis ad nostra tempora devenerit, plus minus recedit. Hanc autem qualemcunque

M M Ex
Vid. Ceriani Mon. Sac.
Prof. T. II, p. 153.
et puto,quod quura ibi [apud Nobil.] iu Oencsi quater fiat
his locis fortasse eximendus est Gen. xlix. 15, ubi Sama- mentio tov SanapdTtKov, bis a nostris discordaut exem-
ritana D31D Dnst» aliter verti posse, ad minigtrandum plaria in Exodo undeties, ubi quiuquiea diversa sunt
;
in ;

Edmundus Castellus in Anintadversionibus


paslor, observat Levitico etiam undecies, et discordant quater ; in Numeris

novies, et semcl tantum dissentiunt iu Deuteronomio


SamariticisinPentateuchum,r),6(Woltoiii£ibl.Polygl.T. ;

VI, Sect. V).


se
A nostra
paulum ditcrepat computatio nientio nulla. Per autem scmper intelli-
t6 ^upipfiTnov

Castelli 1. c p. 11: "Atque hic minime pruetereundum gitur versio Chaldaeo-Samarituua, n<»n textus Hebraeo-
m 2
Ixxxiv PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.

discrepantiam non sufficere ad diluendam conclusionem quae ex generali duarum versionum


37
consensu inferatur, candidus lector, ni fallimur, nobiscum agnoscet.

CAPUT IX.

De Luciani editione.

I. Quomodo Luciani editio ad Hexapla pertineat. II. Quid de Luciano et ejus editione a veteribus traditum sit.
III. Quinam Bibliorum Graecorum codices Luciani editionem prae se ferant. IV. De Luciani editionis scopo
et indole. V. De Lucianeae recensionis versione Syriaca. VI. De versione Joannis Josephi.

I. Quomodo Luciani editio ad ffexapla pertineat.

Quaestio de Luciani versionis LXXviralis editione sive recensione usque adhuc in Pro-
legomenis ad istam versionem potius quam ad Origenis Hexapla tractari solita est. Itaque
antecessor noster in Praeliminaribus suis Luciani nullam omnino mentionem fecit, ne quidem
ubi de notis ad Hexapla spectantibus (inter quas est X, Nostri nominis abbreviatio) ex pro-

posito disserit. Primum igitur, qualis sit inter Luciani opus et nostrum institutum affinitas
non abs re erit declarare.
Luciani editio ad Hexapla nostra non alio modo pertinet, quam Hebraei, Svri et Sama-
ritani selectae lectiones; quas omnes non in opere Origenis archetypo per sex columnas
descripto, sed in margine exemplarium versionis tG>v O'
hexaplaris inclusas fuisse credibile est.
Hujusmodi sunt exemplaria quae interpreti Syro-hexaplari ad manum fuerunt, de cujus insti-
tuto Auctor Epistolae versioni ejus Arabicae praemissae haec inter alia praefatus est " Con- :

tulit insuper inter se


exemplaria ista Hebraica summa cura Lucianus, et siquid vel deficiens

•:•- —
vel redundans deprehenderet, illud in

Samaritanus." sr
Eichhornium (Einleitung in das
locum suum restituit, particulae quam emendavit

chronii, a Montefalconio et Eichhornio male mulcata,


initiali

•:•

sic
A.T. p. 418) els dpjixaviav egit alius interpres anonymus, legenda et distinguenda sunt : d ixev 'EXXijwicdr, irotr)o-ei
6 'eWtjvikos dictus, bis, ut ait, a Polychronio memoratus, 6epto-p.bv, dnb tov t«Xovs etpijKev 6 &t 'E/3/nuos dnb tou irpdy-
videlicet ad Job. xiv. 8 : 6 p.ev 'EWrjvtKos, dirb toC TcXour, paros, 7rot^o-« Kapnov ; in utroque, ut et in Hex. ad Gen.
eiprjKeV 6 8« djrd toO xlix. 5, 6, d 'EWijvikos est versio Graeca to>v O', etiam d
'Efipolos, npdyparos ttoi^o-« Kapndv ;

et ad Ezech. xlvii. 8: 8« 'Efipaios, «rl Svo-uds, <pr]o-lv . . .


"eWtjv (Hex. ad Num. x. 29. Jerem. xxxi. a) et 17 'EXXijwk^
Zoikcv 8e to aiird tras rai d 'EXKr/viKos
crr)p,aLvetv, npoo-dels t6, (Hex. ad Gen. viii.
7) dicta.
rjpxero c<of ori rr)v Oakao-o-av. In priore loco verba Poly-
PROLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS. lxxxv

nominis praefati litera apposita, scilicet litera Lam." Et paulo post "
:
Quodcunque nota
libros Hebraicos denotante est signatum, Ain,scilicet Be et
Ra, illud scias in textu Ilebraico
reperiri; sin vero
litera Elifin textu vel ad marginem, illud apud Aquilam lectum; si litera
Sin, a Symmacbo sumptum; litera 0, a Theodotione; si E, He, e versione Quinta; ei litera
t Vaw, e Sexta. Quod si adscribantur literae Elif, Vaw et Ra, ipsa esse Origenis si demum ;

litera Lam, A, Luciani esse."


1
Juxta hunc auctorem una cum ceteris notis, ux, l, u», L, «, ©,

»0/, quae margine versionis Syro-hexaplaris occurrunt, etiam in literam ^. quibusdam


in

lectionibus praemissam incidere expectaremus. Quod tamen, saltem quod ad Codicem Am-
brosianum et Britannicos attinet, secus est; in quibus praeter Aquilae et ceterorum lectiones
aliae anonymae passim obviae sunt, Luciani vero nomine praenotata ne una quidem. Sed
feliciter eveuit, ut in libro IV Regum Codex Parisiensis 6igli deperditi ^, certissima indicia

prae se Loca sunt Cap. ix. 9, 28.


ferret. x. 24, 25. xi. 1. xxiii. 33, 35, ad quae Critici in

diversas de hac novitate sententias abierunt. Brunsius quidem opinabatur se in describendo


codice errasse, et ^. pro *., h. e. 'E/9p., pinxisse. Bugatus in Monito ad Dauielem, p. 166, e
ne inspecto quidem, temere statuit literam esse Gomal ( = ol rptTs)
codicis sui analogia, altero

quae in scriptura Estranghelo ab altera haud ita multum abest. Sed ex testiraonio-Ceriani
nostri, qui codicem denuo retractavit, litera est evidentissime Lomad, eaque initialis non
Graeci vocabuli Aomol (quae Hassii conjectura fuit, repugnante Syri nostri usu) sed Syri
nominis ^joljL^oq^., AovKiavbs, quem per hanc literam designari solitum esse diserte testatur
Arabs noster.
E Graecis auctoribus cum Arabe consentit Theodoretus in Dissertatione MS. in Prophetas
et
2
Editiones, quae ad summam non multum distare videtur ab opusculo ejusdem argumenti
3
in Auctario ad Tom. I Operum Theodoreti, sed notulam habet minime contemnendam, quam
in edito frustra quaesieris: 'lo-riov St ori oirov to o ptra kyicapo-iov SiaoToXrjs tvptOfj, to>v O' imdp\ti
tKSoo-ir oirov St rb a, 'AkvXo- iv <£ Si T&rroi rb ar, 2v/i/fax ou Kal *" °'* X^P' ' 5 T0 &, QeoSoriavor Kal
"

av ndXiv oirov rb e, wifamr Kal els a rb dirSo-qnov ?, eKrrj- kv ofc Se rb ^,, ptaov t\ov rb o, AovKiavoxr

ottov St to i ptra tov 3>, 'lccdvvov 'lao-fjiTOV 01 St


^^ J§J rr)v <rvfi<pa>viav
tS>v iKSorwv naptfupaivovo-i.*

De Joanne Josepho alio loco videbimus ; quod vero ad siglum \ attinet, quod in marginibus
librorum hexaplarium frequens est, nota ambiguae significationis est, ut utrum Lucianm an

Reliqui interpretes (Aoiirol) per eam indicetur incertum sit. Exempli gratia: Hodius affirmat,
ad oram Codicis Barberini juxta Waltoni collationem Luciani editionem per notulam \ octits
citari, videlicet Amos iii. 12. Mich. vii. 2. Joel. ii. 3. Jon. i. 6. Zeph. i. 12. Hag. i. 10.
Mal. i. 6.

10; in quibus tamen omnibus locis Montefalconius non Luciano, quem in toto opere suo
iii.

5
ne nominat quidem, sed toT? XoittoTs lectionem hac notula insignitam vindicat. Ambiguitas eo

1
White (Rev. Joseph) Letter etc. p. 25. '
Apud Jo. Codicis MS. quam optimi et amtiquissimi, in quo Pro-

Phelippaeum Praef. in Oseam. Lihri titulus est: Oseas phetae omnes continentur, quem, Eminentissimus
Card - :

primvs inter Prophetas Commentariis illustratm, auctore nalis Rupefucaldius « Bibliotheca sua nobis utendum et
'
Joanne Phelippaeo Societatis Jesu, Lutet. Paris. 1636; excudendum dedit. Theodoret. Opp. T. V, pp. 71-82.
4 s
autem in Oseam, §. 20. Etiara nos,
praefationis :
Praefatio de Jnterpretationibus Bibli- Jo. Phelippaei Praef.
orum Graecis, earumque variis correctionibus, occasione ut in re nondum satis comperta, in majore Hexaplorum
lxxxvi PBOLEGOMENA IN HEXAPLA OEIGENIS.

major fit, quia in talibus locis ex compositione operis Lucianei necessario consequitur, ut lectio
ejus et reliquorum interpretum una eademque sit.

II. Quid de Luciano et ejus editione a veteribus traditum sit.

Exeunte saeculo III Lucianus, Ecclesiae Antiochenae presbyter, ex aliis Graecis transla-
tionibus inter se collatis, et ex ipso textu Hebraico, versionem tcov O' recognovit et emendavit
in tantum ut pro nova editione habeatur illius recensio. Sic Suidas s. v. AovKiavbs 6 /xdpTvs :

Ovtos ras iepds fiifiXovs Beaad/ievos noXv to vodov ela8e£apivas, tov ye \povov Xv/ir/va/iivov noXXd tcov

(v aiiTais, Kal tt)s avve^ovs &$ eripcov eis erepa fieTa&iaecos, Kal /tivroi Kai tivcov dvBpconcov novrjpoTaTcov,
ot rov 'EXXrjvia/iov npoeiaTt/Keaav, irapaTpetyai tov ev avrais OeXrjadvTcov vovv, Kal noXv to KifiSr/Xov

evaKevaaa/iivcov, avTos dndaas dvaXaficov eK Trjs'Ef3pat8os enavevecoaaTO yXcoTTrjs, r)v Kal ai>Tr)v es Ta

/idXiaTa r)v r/KpificoKcos, nbvov Trj enavopOcoaei nXeiarov eiaeveyKd/ievos. Septimam ejus editionem
6 7
appellant Theodoretus et alii, nescientes nimirum, ait Hodius, exstitisse Septimam quandam
in Hexaplis Origenianis ; quae eorum ignoratio (obiter dictum sit) contra existentiam Sep-
timae editionis hexaplaris non leve est argumentum. Iidem tradunt, Luciani opus, ipsius
manu exaratum, post mortem ejus Nicomediae (ubi martyrium passus est postridie festi Epi-
phaniae A.D. 312) imperante Constantino Magno, in pariete turriculae calce circumlito
inventam esse. Utut hoc sit, IV editionem Lucianeam ab Ecclesiis
paulo post initium saeculi
Constantinopolita et Antiochena approbatam usuque communi receptam esse, testis locuple-
"
tissimus est Hieronymus, qui in Apologia adversus Rufinum distincte tradit Alexandria et :

Aegyptus in Septuaginta suis Hesychium laudat auctorem; Constantinopolis usque ad Anti-


ochiam Luciani Martyris exemplaria probat mediae inter has provinciae Palaestinos codices
;

legunt, quos ab Origene elaboratos Eusebius et Pamphilus vulgaverunt ; totusque orbis hac
inter se trifaria varietate compugnat."
8
Idem in Epistola ad Sunniam et Fretelam " Sciatis :

aliam esse editionem, quam Origenes et Caesariensis Eusebius, omnesque Graeciae tractatores
Koivf/v, id est, communem appellant, atque Vulgatam, et a plerisque nunc AovKiavbs dicitur;
aliam LXX interpretum, quae in e£anXoTs codicibus reperitur, et a nobis in Latinum sermonem
fideliter versa est, et Jerosolymae atque in Orientis ecclesiis decantatur."
quibus testi-
9
E
moniis indubitate colligi potest, Luciani editionem non novam ex Hebraeo versionem fuisse,
sed venerandae Seniorum versionis recensionem, sive inavbpdcoaiv, Hebraeo convenientiorem
factam; ejusque reliquias inter varias quae feruntur textus LXXviralis recensiones adhuc
investigari posse.

•: :•

nostrorum parte Luciani nomen tacuimus, donec post Pro- npoycypap.p.cvais ckSoo-co-iv cvtvx<»v, cyKvtyas ftc koX roir 'E|8pu7-

phetas a nobis editos ad 4 Reg. ix. 9 provecti, de vera Kois pcrd aKpificias, Ta Xciirovra f)
Ka\ ncpiTTCvavra Ka\ tou Kara-
e
significatione notae ^. certiores facti sumus. Opp. Aoyov Tr)s d\r)8cias noppa Tvyx&nm Stopdao-dpcvos c'v rots

T. V, p. 81. Edito paulo plenius Theodoretus MS. apud oIkcIok ttjs ypa<prjs xc»/>iois, «|«8oro tois Xpio-riavois dt)c\cpois.

Phelippaeum in Praef. p. xiv: 'E^Sout; tc ck&oo-Is co-tw fj tov


7
De Bibliorum Textibus, p. 627.
8
Hierou. Opp. T. II,
hovKiavov toC 9
dyiov pcyaKov a<rioiTOv Ka\ pdprvpos, oo-tis rais p. 522. Hieron. Opp. T. I, p. 642.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS Uxxvii

III. Quinam Bibliorum Graecorum codices Luciani editionem prae *«


frrnnt.

In hac inquisitione instituenda a IV Regum in


libro, quo manifestissima recensioniH
Lucianeae insunt vestigia, initium faciamus.

Cap. ix. 9: ^nri. O'. K al S6<r<o.


Sic Ed. Rom., sed, teste Syro-hex., haec est Luciani
lectio, et genuina rmv O' versio est imSovvai, quae in Codd. III, XI, 44, 52, 74, aliis, hodie

legitur. Codices qui cum Luciano faciunt, sunt 19, 82, 93, 108, et (quantum ex silentio Par-
sonsii colligatur) alii. ix. 28: ^"IN tt3">*! t O'. Kal inefiifiao-av avr6v. A. xal
septem Cap.
dvrjveyKav avrbv («oto-aj»lo .^.). Sic Comp. (proculdubio e Cod. 108, quem Bibliotheca Vati-
cana mutuum 10
acceperat illustrissimus Cardinalis Ximenes ), Codd. 19 (cum dvrjfiao-av), 93, 108.
^®03. O'. r) V^x^ avrov (avrwv
Cap. x. 24 :
Syro-hex.). A. avrov. Etiam haec lectio est in
Codd. 19, 82, 93, 108, sed praeterea in aliis omnibus, excepto Cod. 55. Cap. x. 25: ^JTWS.
O'. o>? o-vveTiXeae. A. (o>?) ovveTeXeaav. Sic (cum notovvTts pro rrotmv) Comp., Codd. 19, 82, 93,
i^El IV2 ^S, O'. oti dnedavev 6 vlb?
108. Cap. xi. i: (Syro-hex. dniQavov ol vlol) avrijs. A. Sri
dweBavev 6 vlbs aiiTfj?. Hic quoque Luciani correctio in Ed. Rom. repugnantibus A1<L
irrepsit,
Cod. III, et septemdecim aliis, qui cum Syro-hex. faciunt. Cum Luciano autem consentiunt
Codd. 19, 82, 93, 108, cum paucis aliis. Cap. xxiii. 33: SIYf 133% O'. ko.1 iKarbv rdXavra.
A. Kal SeKa rdXavra. Luciani lectio est in Comp., Codd. 19, 56, 82, 93, 108, 246. Cap.
O'. Kara tt)v avvri/irjaiv avrov. A. /cara - -_^
xxiii. 35 Svva/iiv airov (V^ Sic
-

i3"^!W.:
.^,).

Comp., Codd. 19, 82, 93, 108.


Ex hac omnium locorum, in quibus Lucianus nominatim appellatur, recensione certissime
concluditur arcta propinquitas, ne dicamus identitas, inter Luciani editionem et Codd. 19, 82,

93, 108. Hi autem quatuor codices cum Complutensi et per occasionem uno et altero alio,
necnon lectionibus quibusdam, quae in margine versionis Syro-hexaplaris, tacito Luciani
11
nomine, hic illic afferuntur, per libros Regum, Paralipomenam, Esdrae et Nehemiae (ut cuique
Hexapla nostra vel raptim inspicienti patebit
12
)
tam mirum in modum in certis lectionibus

ab editione vulgata quasi conjuratione facta desciscunt, ut eos ad specialem quandam versionis
LXXviralis recensionem pertinere negari non possit. Hanc autem nullam aliain esse quam
Lucianeam, praeter probationem ex usu Syro-hexaplari literae Lomad ductam, alio firmissimo
argumento demonstrari potest, videlicet quod Chrysostomus et Theodoretus, quos Luciani
editionem, ab Ecclesia Antiochena usu receptam, legisse consentaneum est, in hac Bibliorum
parte citanda, spreto textu vulgari, cum eo qui in quatuor libris nostris continetur, accurute

. .
: _..-.
10 " Alia sumus (ut de hac ips» recen-
Vid. Vercellone Praefat. in Cod. Val. a Maio edilum, raliori, exempl." usi
u Vid. Hex. ad sione Euseb. in Dem. Evang. p. 336 D: <Sr nnn t»» arrt-
p. v. 3 Reg. i. 8. iii. 22. v. 6. 4 Reg.
12
ix. 5. xv. 11. xviii. 20. Vid. Hex. ad 1 Reg. i.
i(bis), ypd<pav <x">' necnon Schol. ad 4 Reg. xii. 10: <» rurt* ,•

3. 5> 6, 7, 9, 12, 16, 23, 28. ii. 14, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, quibus exemplaribus opponuntur ri aicptfi*o-r<pa tup am-
35, 36 (bis), praeter alia minoris momenti exempla ex ypd<pav (Schol. ad 2 Reg. xxiv. 25), et to dpxala dvriypa<pa

apparatu Parsonsiano petenda. In talibus varietatibus (Schol. ad 3 Reg. xv. 23)), cujus loco hodie praetulcrimus,
" Alia
afferendis, quasi in re ulterius examiuanda, formula gene- editio," ut Syrus noeter in scholio ad Jesai. ix. 6.
lxxxviii PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.
concinere solent. Etiam in divisione Jibrorum Eegum cum Diodoro et Theodoreto, qui librum
tertium a Cap. 12 incipiunt, faciunt Codd. 19, 82, 93, 108, 245.
ii.

Transeamus ad Prophetas, in quibus Luciani recensio, nisi nos omnia fallunt, ea est quae
in undecim Holmesio-Parsonsianis 22, 36, 48, 51, 62, 90, 93, 144, 147, 233, 308, necnon
libris

apud Chrysostomum et Theodoretum, et in lectionibus anonymis in margine Codicis Am-


brosiani Syro-hexaplaris charactere medio pictis, consona voce continetur. Hic primum
expendenda sunt loca XII Prophetarum, in quibus sub siglo ambiguo X
margine Codicis in
Barberini Luciani nomen latere credibile est. In Jesaia et Jeremia vix reperitur haec notatio.
In Ezech. iii. (non Xonrol, ut De Reg. exscripsit), ubi X nil nisi
26 Cod. 86 pingit: Ot V. ko\ X

Lucianus indicare potest, concinentibus Codd. 22, 36, 48, aliis. In Ezech. v. 2 (in Auctario)
pro oiriaco avrcov solus Cod. 86 in textu ev fieo-co avTcov in marg. autem 'A. 2. X [Aovmwof]
:
;
:

6ttio-co avTa>v. In Ezech. vi. 12 pro 01 Xonrol in codice, ni fallimur, est X pro AovKiavos; certe
lectio Trepi\(icf>6els est in Codd. 22, 36, 48, Postremo in Ezech. xxxiv. 15 Cod. 86 (teste
aliis.

Stephanopoli) pingit: Oi T'. X


[AovKiavbs] Troiftavoo, et
sic Codd. 22, 36, 48, alii. Restant loca
Ezech. i. 9, 24. x. 5. xxvi. 3, in quibus siglum X ceteros interpretes denotare suadet tum aliorum
testium assensus, tum codicum Lucianeorum lectionis, de qua agitur, repudiatio. Ex XII
Prophetis in Mich. i. 15 ad 'Io-par)\, quod in Hebraeo et textu LXXvirali recepto legitur,
Cod. 86 in marg. notat: £.
"Zidv. Ceteros interpretes sic vertisse prorsus incredibile eBt,

itaque in Hexaplis ad loc. de aliis ex&mplaribus cogitavimus nunc autem ; cum haec ipsa
lectio in Codd. 22, 36, 51, aliis, reperiatur, de Luciano intelligere mahmus. Ne longiores
fiamus, editioni Lucianeae tribuimus lectiones, quae hoc siglo praenotantur, Joel. i. 12. ii. 3.

Amos iii. 12. Obad. 3. Jon. i. 6. Habac. i.


5. Zeph. i. 5. Mal. i. 6; ceteris autem interpretibus
Hos. ii. 5. Amos v. 12. Obad. 1. Mich. vii. 2. Zeph. i.
9, 10. Zach. i. 8. iii. 1. ix. 10. Argu-
mentis quibus probavimus, recensionem quam referunt Codd. 22, 36, cet. vere Lucianeam esse,

aliud, idque gravissimum, quasi cumulum addimus.


Scilicet apud Ezechielem sexcenties
obvia est formula nVP "'2'TN, pro qua in Ed. Rom. est Kvptos tantum in Comp., Ald., Codd. III, ;

13
XII, 26, 42, 49, aliis, Kvpios Kvpios; in Codd. 22, 36, 48, aliis, dScova"i Kvptos. His autem diebus
literas
accepimus a Ceriani nostro, in quibus locum aureum de Luciano, e codice quodam
Syriaco a se olim exscriptum, nobis transmisit. Hic autem Graece versus (e qua lingua trans-
latus efse videtur) sic fere sonat: 'EvTev6ev AovKiavbs 6 <f>t\6irovos 6 dyios Kal fidpTvs, Kal avrbs

arrovSrjV iroir)crdfievos wept tcov iepdov ypacfmv, Kal Stop6cocrd/ievos ev6a KCU ev6a, rj
Kal eva\\d£as evtas tcov

\e£ea>v as edevro oi trpb avTOV epfirfvevTai, ISoov to ovofia 'AAQNAI ecra> Keifievov, koX to ovofia KYPI02
e£o> Keifievov, dfupOTepa crvvdylras Kal crvv6els airbs ovtcos e£e8a>Kev ev tj) Sta6iJKr/ fjv KaTeXnrev, oocrTe eiipe-

6rjvat ev avTrj iro\\a X ov yeypapftevov TAAE AETEI 'AAQNAl KYPIOZ. 14

Quod ad Octateuchum attinet, quaestio de Luciani recensione paulo obscurior est; nam
* *
13
Vid. Hex. nostra ad Ezech. 14
Mus. -\
ii. 4. Brit. Joot p-^-ao»
-_>o»l» o'oi )*« Jj__, «_o ._.o,__o_o ^»
Add. MSS. 12,159, fol. 502 r.: _x>ojJ__ eol »3 J_a»o»
^_o
. ; -i\
»^_o
Joot P-?-a>» J-»»_*>» o'oi \>n -X^ : o_0_ »_*>

llvl^.^ OO) &( , -i V : )»OhOSO J---»a-0 OO) JlwV. JVj_»


OOI
jpA »7 J_L_>0)
.jp__>
J.___>{o OO) lo__\ .0o»-»is-X j-S
aJV-. &( o( ^_bw wjIuu| "-•-« "
^o» •j.o..-. .*Io : !____.__> J__>k__> ot-s» \ 1
>>,,./ .oi»ls=> *-*> Jot \ -IJ , . »
^-JOt J.I Cl- g| V> O_£__o» ^___oi
,
JJ-_>
^_0 Jfc-_J ._»«___. .(_.-» -JO»/ __/ JkJ-OO)
.Rls^» JkJL.©t-_. ___&>_>•.
PPOLEGOMENA IN HEXAPLA ORIOEXIS lxxxix

et codices qui eam referunt (qui sunt, ut videtur, 10, 108, r 18) non tam evidenter e ceteri»
emicant quam in libris historicia et propheticis, et loca a Chrysostomo et Tlieodowto ex eo

excitnta p;iuciora sunt quam ut rem controversam decidere possint. Etiam de Jobo, PBalmiH
et Salornonis scriptisad diligentiorem quam nunc instituere vacat investigationem sententiam
imstiam reservamus; praesertim cum ex iis S. Scripturae libris, qui nullam dubitationem
admittutit, quid sibi Lucianus in editione sua concinnanda propoeuerit, et quam viam inierit,
non difficile est intelligere.

IV. De Luciani editionis scopo et indole.

Luciano, ut vidimus, quamvis utriusque linguae scientiam habenti, non propositum fuit
imvam versionem Graecam de Hebraeo conficere, sed versionem existentem ab Ecclesia uni-
versa probatam recognoscere, et archetypo congruentiorem reddere. In quo incepto cum
magnus Origenes praecessisset, recensionem ejus cum textu t5>v O'
hexaplari aliquatenus ad
verbum consentire non est quod miremur. Ne tamen Lucianum Origenis merum exscriptorem
fuisseopinemur, obstant innumera loca in quibus lectionem hexaplarem aut prorsus rejicit,
aut ad usum operis sui aptiorem facit. 16 In quo exsequendo viam quae nunc exponenda est
iniisse videtur.

1. Omissiones versionis LXXviralis ex aliis editionibus non sine quadam variatione sartas
tectas facit. E. g. Jesai. xl. 7, 8 : O'. Vacat. Lucianus : 6Vt irvtv/ia Kvptov iwvtvotv tis aiab-

d\r]6a)s ojxoios x°P T<? 6 Xa6y. i£r}pdvdr) 6 yopTos, Kal to dvOos i^iirtot ; ex Symmacho et Theodotione
cum mutationibus o/mows x°P t<? P ro X°PT0S e^ *a < T0 &• *i-
pro e£. rd d. Jerem. xliv. 18 : Hex-
apla :
^ Kat oirivSttv avrfj oirovSds 4 ;
ex Aquila, ut videtur. Lucianus : Kal oirivSovTts avrjj
anovSds ; scificet quia praecesserat 8tt\mo/itv 6vp.tcovTts (non dv/itdv). Alia specimina sunt Jerem.
x. 8-io. xvii. 1-4. Ezech. x. 14. xxxiii. 25, 26.
2. Ut Hebraeae veritatis assertionem cum debita Seniorum veneratione conciliet, Noster
ad duplices versiones confugere solet; cujus artificii exempla sunt: iE.eg.xii. 2: Senex et
canus factus sum^tt&\), O'. ytyrjpaKa Kat Ka6f)oo/iai (VUttfl). Lucianus: ytyt)paKa Kat irtiro-
\iwfiat (fortasse ex Aquila) Kal Kadrjoo/jtat t/c tov vvv (ex hoc tempore vitam otiosam degam, ad
sensum apte, sed silente Hebraeo). 2 Paral. xiv. 11 :
n^ T^r ( 8^ ve P er invalidos). O'. Kal iv

6\tyots. Lucianus : f)
iv 6\iyois ots ovk iortv icrxvs. Jesai. ix. 6, ubi non sollicitata Seniorum
humili versione, fityd\rjs (3ov\rjs dyyt\os~ d£<o ydp tlp-qvrjv Lucianus post dyyt\os infert k. t. i.,

lectionem e ceteris interpretibus arcessitam, Oav/iao-Tos, ovft^ov\os k. t. i. Jesai. xxiv. 23 Et :

erubescet luna, pudore afficietur sol. O'. Kal TaKrjotrat i)


et n\iv6os, koI irtouTat to Ttlxos; quibus
retentis Lucianus e Symmacho addit: Kal ivTpairfjotrat r) ot\rjvr), Kal aioxvv6t]otTai °'
r)\tos.

Jerem. v. 7 :
EtjurarefeciiV^^I). O'. Kal ixbpraoa (JUttW). Lucianus: Kal &pKt(ov avTovs,

16
In Hex. ad Jerem. xxix. n, 12 codices ad Lucianeam recensionem pertinentes male a nobis libri hexaplam
nnncupati sunt.
toji. 1. n
xc PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.
Kal exopraa-a avrovs. Ezech. xxxi. io: Et elatum est cor ejus in dltitucline ejus. O'. Kal etSov kv

tco v-^codfjvai avTOV. Lucianus: Kai kirfipdr) r) KapSia avTov kirl x<3 v\jrei avTOV, Kal eiSov kv tS> v\frco-

dfjvai avrov. Ezech. xxxiv. 4 : O'. Kal to KaKms e'x


o,/ 0VK kacop.aTOTTOLrjaaTe. 0. Kal to dppcocrTOv
ovk idaaade. Lucianus : Kal to dppcoarov ovk idaaade, Kal to KaKcos eyov ovk kacopaTOTTOLfjaaTe.
Ezech. xlvii. 12: Non marcescet folium ejus (VTJ^). O'. ov pf) TraXaia>6fj kn avTov. Lucianus:
o ovk drroppvrjO-eTaL to cpvXXov avrov, Kal ov pf) TraXaico6fj kir' avTov. Et sic centies.

3. A Luciani stylo non abhorrent aliae interpolationes, quae non nisi ad explicationem
aut connexionem pertinent. Sic 2 Reg. xii. 1 in Hebraeo et LXX est tantum : Kal eiirev avrS>-

Svo r)crav dvSpes K.T.e.; in Luciani autem recensione: Kal etrrev ai/Tco- dvdyyeiXov Sr) poi tt)v Kpiaiv

TavTrjv. Svo f)aav dvSpes K.T.e. 3 Reg. XV. 23: O'. nXr)v kv tS> Kaipco tov yr)pcos avTov kiroveae

(Lucianus : kiroirjaev 'Acrd to TTOvrjpbv, Kal kiroveae) tovs iroSas avTov. Jerem. xxxiv. II: O'. k al

drreo-Tpdcprjaav fieTa
Tavra (Lucianus addit :
fieTa to dtroaTeTXai). Jerem. xliv. 19: Hebr. et O'.
Kal otl fjpeis k6vp.Lcop.ev K. t. e. Lucianus (propter sequentia, pr) dvev tcov dvSpcov fjfiwv) : Kal al

yvvaiKes elirov Kal otl fjp.els k.t. e. Jerem. 1. 3 1 Hebr. et O'. 17 rjfiepa aov.
: Lucianus : 17 fjpepa

Tfjs nTcoaecos aov. Thren. ii. 7: Hebr. et O'. cbs kv r)pepa iopTfjs. Lucianus 7rapacppd£ei ; cbs

yjraX/jLbv AevLT&v kv 777 fjpepa eoprfjs.


4. Quod ad singulas voces attinet, in libris Judicum, Regum, Paralipomencon et Nehemiae
pro iis
quae Senioribus arriserant, alias synonymas Noster affectare videtur. Hujusmodi sunt:
kyevero pro f)v, yevr)6r)TL pro ear), irapeyeveTO pro r)X6ev, Sie^r) pro irapf}X6ev, rjyaye et k^-qyaye pro
fjveyKe et kgfjveyKe, krroXeprjae pro irapeTa^aTO (OPIyi^ ktreXdfieTo tlvos pro kKpaTi)ae Tiva, kgfjpe pro
irepieTXe, eKpive pro kSiKaae, kgeiXaTo pro kppvaaro,
Karev6vveLv pro evoSovv, kvereiXaTO pro crvveTagev,

o-ncop.evos et kairacrpevos pro eXKCov (po/j.cf>aiav) , dXX6cf>vXoi pro ^vXiaTielp, avyyeveia pro Sfjftos, iraLSd-

piov pro veaviaKOS et veavias, viro£vyiov pro ovos, cf>vXf) pro aKrjwTpov, iravTOKpaTCop pro aaf3aa>6,

cppovrjais et cppovLpos pro aocf>ia et aocf>bs, Svvapis pro TrapaTagts (&^X), SovXol pro iraiSes, dppcoaria

pro fiaXaKia et voaos ?£!), aKevr) iroXefiLKa pro aKevr) irapaTagecos (TTOtr? *?)> dpeorw pro dyadbv,
eKovaios et eKOvaid£ea6ai pro trp66vpos et irpo6vp.eia6aL, k6vpcb6r) opyfj pro cbpyia6rj 6vpS> (^S^ "^TP)?

vyiaiveL pro ei eipfjvr) (D^iyn), fir) jjlol yevoiro pro tXecos fioi (*y n^^C). Ex hujusmodi muta-
tionibus paene infinitis, quae in apparatu Parsonsiano reposita sunt, selectas tantum in opus
16
nostrum condidimus.
5. Sed ut Lucianeae editionis indoles evidentior fiat, comparationem ejus cum textu
LXXvirali ad pericopam paulo longiorem 2 Reg. xxii.ipsa 2-12 instituamus. Haec autem ea
17
est, quam Eichhornius e Cod. Coislin. III (Holmesio 82) in specimen versionis cujusdam
Graecae deperditae edidit.

LXX. LUCIANUS.
'

(2) K.vpie, irerpa fiov, Kal 6yvpcop.d p.ov, Kai k£ai- (2) Ayairfjaco ae, Kvpie, ia\vs pov. Kvpios crre-

pofjpevos pe kfioi. (3) 6e6s fiov cfyvXat; pov earai pecov pe kK 6Xfyecos pov, Kal Siaaco£cov fie. (3)
d

fioi, Trenoi6cos eaopai kir' avTco- vTTepaairLaTrjs fiov, 6eos fiov irXdaTrjs fiov, aKeiraa6fjaopaL kir avTco-

Kal Kepas acoTrjpias pov, dvTiXfJTTTCop fiov, Kal Kara- qttXov pov, Kepas acoTrjpias pov, povcinaTOS kpol,

.;. .;.

16 1T
Vid. Hex. ad 2 Reg. xiv. 2. 3 Reg. i. 41. Einleitung in das A.T. p. 430.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENI8. xci

cbvyr) owrrjpias ptov (£ dSiKOV owoets fte. Karacpvyr) fiov, Kai owrrjp fiov i£ dot(3wv owotts
[/^on]

(4)
aiverbv iniKa\ioofiat Kvptov, Kal (K twv e\$pwv (s. owoet) fit. (4) aivtrbv intKa\ioopat Kvptov,

fiov ow6r)oofiat. (5)


oti neptio%ov fie ovvTpififiol Kat dnb roii'
i\6pwv fiov ow6r)oopat. (s) ntpti-

6avdrov, \eifiappot dvofiias i6dfif3i)odv fie. (6) wStves o\ov fie ovvTptfi/jtoi vSdrwv, \tipappot {Jiatoi ntpti-
6avdrov iKVKXwadv fie, npoe<p6acrdv fte oK\r)p6rr)res nvt£dv pe. (6) o\otvia aSov invKXwodv fit, Kai

davdrov. (7)
iv tw 6\it3eo6ai fie iniKa\ioop.ai Tbv npoi<p6aodv fie nayiSes 6avdrov. (7) iv dXtytt
Kvptov, Kat npbs tov 6eov pov fiorjoouaf Kal ina- fiov ineKaXeadfir-v rbv Kvptov, koX npbs rbv 6tov
Kovotrat e* vaov avrov -pwvfjs fiov, Kai r) Kpavyrj fiov fiov i/36r)oa' Kai iJKovoev tK vaov iyiov airrov tpw-

iv tois cootv avTOV. (&)


Kai irapd\6r) Kai iotio6r) vrjs fiov, Kai r) Kpavyrj fiov iv tois wotv airrov.

r) yrj, Kat ra 6efie\ta tov ovpavov ovverapd\6r)- {%)


Kat inif3\e^e, Kat ioeio6i) Kai iTapd\6r) r) yfj,

oav Kat ionapdy6r)oav, oti i6vy.w6r\ Kvptos avrots. Kai ra 6efii\ta tov ovpavov ovverapd\6r) Kai irpwvr--

(0) dve(3rj Kanvbs ev rfi opyfj avrov, Kai nvp iK ot6- oev, Sti idvfiwdrj atrrois Kvpios. (9) dvif3r\ Kanvbt iv

fiaros avrov KariSeraf dv6paKes i£eKav&r)oav dn' Apyfi airrov, Kai nvp dnb npoodmov airrov Kari<paytv

aiirov. (10) Kai tK\tvev oipavoiis,


Kai Karef3r), Kai yrjv dvdpaKes dvrj<p6r)oav i£ airrov. (10) Kai ex\t-

yvo<pos vnoKarw rwv noSwv airrov.


(11) Kai eneKa- vev ovpavovs, Kai Karifir), Kai yvo\pos imb roiis noSas

6toev eni
[t<S] \epov(3ifi,
Kai inerdo6r), Kai w<p6rj airrov. (11) Kai inef3rj ini \epovf3eifi, Kai in*rdo6r),
ini mepvywv dvifiov. (12) Kai edero okotos dno- Kai w<p6r) ini mepvywv dvifiwv. (12) Kai e6ero ok6-

Kpv<pr)v avrov' kvk\w avrov r) oKr)vr) avrov okotos tos dnoKpv<pf)v avTov' kvk\w avrov r) oKt)vr) airrov,

vSdrwv, indyyvev ev ve<pi\ats depos. Kai i<peioaro vSdrwv aiirov, ve<pi\at depos.

6.
18
Quaeritur inde ab Huetio et Hodio,
19
num Lucianus editionem suam in imitationem

Origenis asteriscis et obelis instruxerit. Criticus Francogallus, ut talem notationem proba-


"
bilem faciat, Hieronymum appellat, qui in Prologo Commentariorum in Danielem, Sed et
"
Origenes," inquit, de Theodotionis opere in editione vulgata asteriscos posuit et rureus . . .

quosdam versus obelis praenotavit Cumque omnes Christi Ecclesiae,


. .tam.Graecorum
quam Latinorum Syrorumque Aegyptiorum hanc sub asteriscis et obelis editionem legant,
et

ignoscant invidi labori meo, qui volui habere nostros, quod Graeci in Aquilae et Theodotionis
"
ac Symmachi editionibus lectitant."
30
Rursus in Epistola CXII ad Augustinum Vis :

amator esse verus LXX


interpretum \ Non legas ea quae sub asteriscis sunt, immo rade de
voluminibus, ut veterum te fautorem probes quod si feceris, omnes Ecclesiarum bibliothecas :

damnare cogeris; vix enim unus aut alter invenitur liber, qui ista non habeat."" Sed ad
Hieronymi mentem explicandam, praesertim in oratione declamatoria, sufficere videtur, si
tunc
ponamus, non ipsos asteriscos, sed lectiones iis praenotatas, in fere omnibus exemplaribus
temporisinventas esse, id quod de Luciani editione dici potuisse nemo jam nescit. Nec tamen
dissimulandum in libris quos Lucianeam referre recensionem affirmavimus, in primis
est,

Codd. 22, 36, 48 (quibus accenseri potest Cod. Ambros. signatus D. 96 Sup. et E. 3 Inf.)
asteriscos passim appictos inveniri, pro quibus hic illic obelos formae *<-, cum eadem tamen
22

18
Hex. Jesai. ix. 6. Jerem. xxviii. xxix. 14. Ezech.
Origenianorum Lib. II, Cap. II, Seet. IV, § 10. acl 3.
l*
De Bibliorum Texlibus, 628.
M Hieron. xxxiv. 14.
p. Opp.
T. V, p. 161. M Hieron. T.
n Vid.
Opp. I, p. 752.
xcii PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.
23
significatione, observavimus. Etiam Lucianeae recensionis versionem Syriacam hac notatione
non prorsus destitutam esse mox videbimus. E contrario nequis buc trahat Eusebii de peri-

COpa Jerem. xvii. 1—4 testimonium: E/ Kal fifj -jrapd tois O', d\\' ovv ye ev tco 'Ef3pal'Kco ravra

evpovres, Kal kv rals tcov \olitcov epfir/vevTcov eKSoaeaiv, e.Ti firjv fieTc\ irapadeaecos darepiaKcov Kal ev tois
21
'

aKpifieai tcov irapa. tois O' dvTiypdcpoi.s, dvayKaicos avTa


meminerit, Eusebii accurata irapeOe/x.eOa,

exemplaria ad Palaestinensem sive Origenianam, non ad Lucianeam recensionem juxta trifa-


riam Hieronymi partitionem pertinere. Ad summam, Lucianum pericopas, saltem majoris
momenti, de Hebraeo vel ceteris interpretibus in recensionem suam assumptas, asteriscis vel
alia quadam notatione distinxisse, etsi res ad liquidum perduci nequit, ion inviti credi-

derimus. 25

V. De Lucianeae recensionis versione Syriaca.

"
In Codice Ambrosiano Syro-hexaplari ad Jesai. ix. 6 scholium in margine sic habet Ex :

editione alia, quae versa est Syriace cura sancti Philoxeni episcopi Mabugens's Kal Ka\enai :

rb ovojia a-tiTov- Meyd\rjs fiov\fjs dyye\os, admiratio ()**»o» h. e. Bavfia Job. xvii. 8 in Syro-hex., vel
tov fieWovTOS
TrapaSo^aafibs Sym. ad h. 1.), avfifiov\os, Oebs laxvpbs, efcovaiaaTr)s, apyaiv elpr)vr]S, TraTr)p

alcovos' &£co yap eipr\vr\v hn tovs apyovTas, elprjvrfv Kal hyieiav avTco. fieyd\rj r) e£ovaia (Ui_^.^.cl«.)

avTov, Kal Tjj elpfjvr) avTov ovk eaTiv opiov." Graeca nostra cum recensione Lucianea, sicut in
Codd. 22, 36, 48, cet. jacet, in omnims
consentiunt praeter haec tria, admiratio pro davfiaarbs,
egovaia pro dpxn, et rfj eipfjvrj pro rfjs elprjvrjs, quae ex imitatione Syri vulgaris mutata esse
videntur. Versio, quae cognomine fautoris ejus Philoxeniana appellari potest, aliunde igno-
rabatur, donec anno 1868 Ceriani in Mon. Sacr. Prof. T. V, pp. 1-40 partem Jesaiae ver-
et

sionis Syriacae, ex Graeca quadam editione concinnatae, e codice Musei Britannici signato
"
Addit. MSS. 17,106" Codex continet Cap. xxviii. 3-17 (mutilum), xlii.
in lucem p otraxit.

17
— xlix. 18, lxvi. 1 1-23 (mutilum). Auctoris nomen periit, ultimo folio, quod subscriptionem
habuisse probabile est, deperdito. Polycarpum autem chorepiscopum hunc fuisse, eundem
scilicet qui in gratiam Philoxeni Novum Testamentum et Psalmos vertisse traditur, proba-
bilibus argumentis evincere conatus est Editor. Cum vero Philoxenus episcopus fuerit Mabugi,
urbis ad patriarchatum Antiochenum pertinentis, eum Lucianeae, sive Antiochenae, Bibliorum
Graecorum recensionis versionem vernaculam faciendam procuravisse non est quod miremur.
Comparationem inter Philoxeni (si recte ei tribuitur) versionis Syriaca et Luciani Graeca post
In pluribus duo exemplaria amice conspirant ubi vero
Ceriani curas instituere nil attinet. ;

dissentiunt, animadvertendum est primum, Syrum nostrum liberius vertere, et hnguae nativae

proprietati magis studere, quam in Pauli Telensis opere tractando assuefacti sumus
deinde ;

(id quod etiam in Philoxenianae versionis ad Jesai. ix. 6 specimine observavimus) eum tum iu

singulis vocibus tum in sententiis transferendis non raro ad versionis Peschito aemulationem

23 24
Vid. Hex. ad Ezech. xxxii. 25, 27. Euseb. in Demonst. Evang. p. 484, necnon iu Eclog. Prophet. p. 137.
25
In eadem sententia est Cerjani in Mon. Sacr. et Prof. T. V, p. 2.
PKOLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. xciii

confugere, adeo ut editio ejus mixtae cujusdam et ex pluribus conflatoe versionis speciem ni< j

se ferat. is tamen deductionibus factis, plurima, fatemur, restant loca, in quibus


1
sciupulus
ex discrepantia duarum editionum tain gravis est, ut paene insuperabilis esse videatur."
In fragmentis hujus versionis quae supersunt, asteriscus quinque locis nppingitur, vide-
licet ris cby 6
dirto-xn^t (ubi Syrus inta^iKOiS legisse videtur, vertens:
Cap. xlii. 19: •% rvfXbs
aj^jBf 00); Cap. xlv. 9: oiial 6 Kptvofievos fitra rov nXdo-avros avr6v ;
Cap. xlvii. 1 K&6taov tlt :
%
rr)v yrjv, ovk tart 6p6vos ; Cap. xlix. I : Jg£ in yatrrpbs
iKaXecri fie ;
Cap. xlix. 8 :
££•
Ka\ iirXaad ae ;

in quibus omnibus metobelus non pingitur. Etiam obeli vestigium dubium cernitur ad
Cap. xxviii. 13.

VI. De versione Joannis Josephi.

Tbeodoretus in Dissertatione MS. cujus notitia Phelippaeo debetur, 87 post Luciani edi-
tionem mentionem facit cujusdam Joannis Josephi, his verbis: Sirov Se rb i pera rov S>, 'Imdwov
Excepto Theodoreti testimonio, haec editio et auctor ejus prorsus ignorabantur,
'Iwo-rjrrov.

donec his diebus contigit nobis, B. Stephanopoli collationes Codd. 86, 88 in Jeremiam evolven-
copiam lectionum hoc ipso siglo 'IQ. praenotatarum, quas omnes, a Parsonaio
tibus, incidere in
ne memoratas quidem, in Auctarium nostrum ad Jeremiam condidimus. Praeter notam sin-
gulis lectionibus praemissam, Josejohi nomen semel ponitur, videlicet ad locum insignem Cap.
xxxi (Gr. xxxviii). 22: Nam creavit Jova novum quid in terra: femina circumdahit virum ;
ubi ad versionem rov 'IQ. valde notabilem Sri rjSr/ elpydaaro Kvpios irapdSo^ov iiri rfjs yfjr nap-
:

6evos Kvocpoprjaei yap dv6pomov, exscriptor notat : 'Qs iirl d\r>6eias ovrcos evpov airrb Keiftevov iv rfj

'lcoatirrrov iKSoaet.

De
auctore versionis nihil notum, nisi eum, ut vel ex hoc specimine apparet, Christianum
fuisse; unde fortasse aliquantulum probabilitatis accedat Hodii^conjecturae, videlicet Joannem

Josephum eundem esse cum Josepho veteri Christiano scriptore, cujus Hypomnesticon edidit
29
J. A. Fabricius, nisi hunc libellum, quantum ex stylo ejus et aliis indiciis conjicere liceat,
Theodoreto nrnltis saeculis juniorem esse oporteat. 30 De versione ipsa, saltem quod ad Jere-
miae vaticinia attinet, e reliquiis ejus nunc primum editis judicium satis accuratUm fieri
31
potest. Itaque non est, quod quibusdam Criticis placuit, mera versionis LXXviralis recensio,

M r
Vid. supra p. lxxxv. Bibliorum *Di
Exempli causa: Cap. xlvi. 1, 2 juxta reeensioneni aird.
**
Luciaueam sic habet "Entot BijX, awtTpi$r> Aayav, iyivtro
:
Textibus, p. 629. In Codice Pseudepigrapho V. T.
W
ra ykvnTa airav tis drtpia Ka\ KTrpirf atptrt avra KaraStStpiva T. II, P. II. Specimen opusculi Plt Cap. XLVT, cui
i>s cpopriov KontavTt Kat ovk laf\vovrt, irttvavrt mii iK\t\vpiva titulus Tivts rrpotr\r]paTi xprprroTrfTOf ij tiotfitiai Bdvarov
:

apa, 01 oi hvvr)oovTai oaoqvat airb rro\ipov, airot 8<r


ai^u.iiX<oToi KaTttpydaavro ; . . .
Kdiv, rbv dot\<f>bv <pt\txj>pdvas i>s fis iaprjow

rjxb\aav. Quae sic habentur apud Syrum nostrum : "Eirtat irporptrrdptvos, 8ti\6aptv
tls rb irt&iov, cpdptvos, ovras dvaipiv.

B^X, koa (sic Pescli.) avvtTpiffr) Naj3w (sic Pesch.), »cat rrdvra Ubi ad vocem 8equioris Graecitatis iapriots
s. iuptats, obam-
Ta opoidpara Ta>v yXvnTtov airav 6npla>v ku\ Krrjvdv, a diptTf bulatio, COnferendus est Joannes Malala p. 36 :
'Eapt(6ptvos
aird KaraStotpiva if tpopria' Ka\ Kontdat, Ka\ oiK toxtiovat, Kat ydp irri TO rtapd\tov ptpos rfjs Tvpov irdKtas, tttt irotptvutd*
" Joannem
rrttvaot, Ka\ iK\t\vpivoi tta\v apa, o{ oi bvvijaovrat tfivytiv oioi Kvva k. t. t. Josephum edilionie novae COT-
dnb no\ipov, ko\
(sic Pesch.) atxpa\aTot r}x®1o~ av °* dipovrts rectorem ambigue vocat Hodius 1. c. Minus caute Smith
xciv PEOLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.

sed versio Graeca ex Hebraeo, ut videtur, de integro confecta, quaeque cum Alexandrina
nullam omnino affinitatem habeat. Utrum vero Josephus noster universos V. T. libros, an
Jeremiam solum ediderit, nemo Sermo Graecus non inelegans est; vertendi
facile dixerit.

stylus paulo liberior, quique interdum paraphrastam commentatoremque potius quam inter-
pretem sapit, ut praeter locum Cap. xxxi. 22 sup.ra allatum ad Cap. xvii. 17. xxxix. 5. xlviii.
27. li. 11, 17 conspici potest. Quod reliquum est, in nonnullis locis inter Nostri Graecam
versionem et Hieronymi Latinam mirum consensum observavimus (e. g. Cap. xxxvii. 21 He-
braea O^QNH Y*inft Hieron. singulariter vertit excepto pulmento, Noster Iktos ctyw; Cap. li. 59
denominatio admodum obscura nrMQ-^to Hieronymo sonat princeps prophetiae, Nostro 77750-
«TTm ttjs unde haud improbabiliter conjiciat aliquis, Sophronium versionis Pro-
irpocf>T)Tcias) ;

phetarum Hieronymianae interpretem Graecum Joanni Josepho non plane ignotum fuisse.

CAPUT X.

De siglis et notis compendiaeiis ad Hexapla spectantibits.

Montefalconius in hoc capite tractando inter notas cognitas et incognitas discrimen facit ;

quam distinctionem, nec ab ipso curiose observatam, nobis praeterire visum, etsi harum
notarum alias extra omnem dubitationem positas esse, alias ambiguitatem Svo-SiaKpiTov prae se
ferre, per se intelligitur.
Itaque, ut a titulis nostri operis initium faciamus, vox 'EianXa, sine compendio semper
scribitur, nisi forte 'E£a7rA. (sic) pro ra i£air\dper omnes casus aliquando ponatur.
y
rois i£an\ois

Tetrapla per compendium A* significari, praesertim in Cod. Colb. ad librum Jobi, temere
sibi suasit Montefalconius, cujus errorem mox sub compendio A" yp. convincemus. Etiam per
literam A Tetrapla aliquando denotari opinatur idem in Hex. ad Ezech. xvi. 4, a nobis ibidem
confutatus. Majorem difficultatem habet Scholium ad Psal. xxxvii. 2 1 :
'Qpiytvijs koX O'. 6.
E'. S'. dyaQoo-vvrjv. Eyo-€/3ios Kal A. SiKaioo-vvr]v ;
in quo tamen loco, ut et in praecedenti, A nil

esse nisi pravam scripturam sigfi


A (A.ovKiavbs) facile crediderimus.

(Dr. W.) Dictionary of Greek and Roman Biography, the LXX." Sed neque Theodoretus in Dissert. MS. hoc
Vol. II, p. 598 " Theodoret (Dissert. MS. in Proph. et
: Theodoreti editi loca ad Flavium Josephum, non
ait, et

Edd., and Quaest. XXIV in Exod. and Quaest. X [et XI] ad nostrum pertinere recte perspexit Hodius.
in Jos.) mentions a Joannes
Josephus as having revised
PROLEGOMENA IN IIEXAPLA OMGENIS xcv

Nomina interpretum sive cditionum per initialem cujusque literam vel literas
designari,
res nota est. Haec autem sunt :

O'. h. e. Ol i^Sofir,KovTa; interdum o/9, ol ipSofiiJKovTa Svo; Paulo Telensi t-..s,a>, Bar
Hebraeo 5J (pro U»o-, 6
tf

ExXj/i/), Latine LXX (male pictum VII in Notis Ed. Rom.


ad Psalmos vide supra; p. xlvi).

(non AC, qui Thiemii &3A


1
'A., d, a.K., olkv. est error ), 'A*i/Xay; Syris ?,

2., c, cv., Hvftfiaxos; Syris a>, 53, ^aS.


©., 6, 6e., OeooVtW; Syris L, o|Z.

E', 6, wf/inTr, (k8oo~is; Syris «.

S', (ktti (kSoo-is; o.


S", Syris
\71 , i(3S6ftr) (kSoo-is, vix, et ne vix quidem, reperitur. Vide supra p. xlvi.]

'Ef3p., 'O 'EfSpaios s. Ta 'EppatKov; Syris »., ax, L-jjlA*.

De compositionibus duorum aut plurium siglorum, 'A. 2., 2. 0., 'A. 2. 0., etc. observandum
est, lectiones ita praenotatas, praesertim longiores, saepenumero ad unum tantummodo inter-

pretum pertinere, quocum ceteri sensu quidem consentiunt, ut tamen stylum orationis quisque
sibi peculiarem sectetur. Exempli gratia : ad PsaL lxx. 24 Syro-hex. affert : 'A. 2. 6Yt Karjjaxvv-

6-qo-av, Sti KaTwpvyrjo-av oi grjrovvTes Tr)v KaKcoaiv /xov. Versio est Symmachi, ut ex Eusebio con-
stat; Aquilae autem, partim ex eodem, partim ex conjectura: Sti KaTflo-xvvOijo-av, &n «Wpdmja-a*
01 grjTOVVTtS KaKiav fiOV. Ad Job. Xxi. 24 SyrO-heX. affert: 'A. 2. Kat /ivfX<5 ocrra airrov jroWo-fi (t « -
)
Graeca, ni fallor, Aquilae sunt; certe Cod. 252 (in Auctario) affert: 'A. noTto-et. 2. dpSSfxevos;
Cod. 255 autem: 2. Kal t& fiveXw tS>v oo-Tecov ainov dpSevofievos (Nicet. dpSSfievos). Ezech.
xxiii. 34 : 'A. 2. 0. Kat rd ScrTpaKa avTOV KaraTpojgeis d>s Sarea (^P^JJT}, rodes) Kat tovs fiaorods o-ov

KaTaTtXus. Versio, ut ex stylo conjicere hcet, Symmachi est, cui


tribuit Syro-hex.
soli eam
Etiam ad Jesai. viii. 9, 10, ubi Theodoretus: "ZacpiaTepov Se
ol Tpets r)pfirjvevo-av to x a>P^°>' tovto-

o-wadpoio-drfTe, Xaol,
— fieO' r)fi<ov yap 6 debs, sensum trium interpretum esse, verba autem unius

Symmachi, exinde apparet, quod, teste Curterio, Aquila et Theodotio postrema more suo sic

verteiint : ort fie& r)p.a>v 6 icrxvpos.

O/ T', vel oi Tpeis


(Theodoret. passim), vel ol Xotirot rpets
(Cod. 264 ad Psal. xlix. t), Syriace
«%». vel ns^ \oj'«, vel JfcOskl
v cu'oi
(Num. xxi. 25), sine ulla dubitatione sunt tres intopretes, Aquila,
v
Symmachus et Theodotio. E. g. ad Jesai. i. 10 Curter. affert: O/ I .
voftov 6eov r)fiwv; Syro-

hex. autem : 'A. 2. 0. voftov 6eov v/twv (male pro r)/twv). Ad Jesai. xxxiv. 4 Curter. in marg.
•% Oi V. Kat TaKr/o-ovrai iraaat ai Svvdftets twv ovpavwv; Syro-hex. in marg. 2Sc'A. 2. O. Kal TaKrj-
o-ovTai k.tA. Jud. xv. 9 Cod. Ad X
affert: 01 V. ev o-iay6vi; Euseb. autem in Onomastico,
"
p. 264: 'A.2.
ev aiayovt, ubi
Hieronymi Latina sunt: Aq. et Theod. interpretantur maxillam."
Et sic centies. Absurdissime igitur Curterhis in Praef. ad Jesaiam per tovs non Aquilam, V
Symmachum et Theodotionem, sed tres nomine carentes interpretationes intelligendas esse con-
tendit, ut vel e titulo Psalmorum xciii, xciv patet :
'

Aveniypaabos irapa. tols V Kal E' Kat S'; ne


dicamus neque ad Judices neque ad Jesaiam vel minimum trium versionum anonymarum
•:• •:•

1
In Dissert. pro Puritate Si/mmachi, p. 17. Vid. Eichhorn. Einleitung in das A. T.T. I, p. 397.
xcvi PEOLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS.

vestigium reperiri posse. Nec magis audiendus illustrissimus B. Waltonus, qui in lectionibus
quibusdam Codicis Marcbaliani a Curterio mendose descriptis haerens, conjecturam periclitatur,
forte jper oi V tres editiones, Origenis vel Eusebii, Luciani, et
2
Hesychii denotari, vel e textu
Syro-hexaplari, cui lectiones sub % F" non raro inseruntur, abunde confutatus. 3

01 Per hanc notam quatuor interpretes, 'A. 2. O'. O., significari jposse, Montefalconio
A'.

facile concedimus, sive O' textum LXXviralem communem denotet (ut ad Jud. i. 9 Cod. 85 in
marg. OvSels tS>v Te<r<rdpa>v, t<\ irapaTeivovTa <al Ta rrpbs dirr)\i<oTr]v), sive hexaplarem (ut Curter.
:

ad Jesai. ix. 15 Ol A. avTos Ke<f>a\r), ubi in Ed. Rom. est avrr) 17 dpxfi). Sed cum ad Jesaiam,
:

tum hic xxvi. 14, pro Oi A Parsonsius ex eodem codice edidit Oi Xonrol (O/ A),
tum Cap.
absentibus indubitatae fidei exemplis, hanc notam qualemcunque inter hexaplares recensendam
esse non ausimus arfirmare.
O/ A, Oi \onroi; etiam A, X, in versione Syro-hex. U<-».?
(s. ^*^.«) yO-/e» (addito
\oiiroi;

h fl.jjgiio Jos. Ceteri


xiii.
12); Hieronymo, interjpretes ; sive omnes praeter tovs O', in quo casu
non differt ab 01 V, sive omnes praeter eos qui modo nominati sunt, ut 'A. O/ \onroi. Vid.
Hex. nostra ad Gen. viii. 4. Lev. xiv. 34. Pro O/ A aliquando perperam pingitur O/ 0, ut in
Hex. ad Num. xxxii. 12. Deut. iv. 11. Jesai. vi. 5. ix. 3.

A, \, Syriace i»., h. e. AovKiavos. Vide supra p. lxxxv.


n. significat Ildvres, Syro-hex. ^ooC^cls (Hos. xiii. 15), h.e. Omnes interpretes. Curterius
de Pamphilo cogitabat; sed ubi Cod. Basil. habet, teste Montefalconio, Coislin. passim H
Hdvres expresse refert. Differt a praecedentibus, O/ et O/ \onrol, in quantum versionem V
t5>v O' non excludit.
A", A* yp., A. yp. (Hex. ad Job. iii. 6), AC yP (Job.
. v. 25 in Cod. 138), AH VP (Job. xii. 11
in Cod. 252), cum
multis aliis scripturis, h.e. Anr\rj ypaQrj. Tetraplorum lectionem per hanc
notam indicari, Montefalconius pro re explorata habuit, tantum de sola litera A cum hac

significatione subdubitans. Sed omnem dubitationem eximit locus Job. viii. 21, ubi Montef. e
Colb. excitavit : A" yp. dya\\ido-ea>s ; Parsons. vero e Cod. 250: Anr\r) ypacprj- dya\\ido-ia>s.

Quod vero ad notam A. attinet, ad Job. xlii. 8


pro A. vnep vpa>v, ut in Colb. pingitur, nos in
Codd. 138, 255 reperimus AT TP". vnep vp<2v.

AY (potius AY), 8" (Lev. xxv. 6) A Amos iv. 10), A* (Jon. 3. Zach. ix. 5) valet
(Joel. ii. 1. i.

Svvarai, et in scholiis praeponitur propriorum nominum Hebraicorum interpretationibus verbi ;

causa: Qapo-els. A* KaTao-Korrf) yapds. 'AKKapd>v. A s


egavappi£a><ns avTrjs. Vide nos in Auctario
ad Joel. ii. 1.

X~a>, etiam x, sequente lectione quae redundat, est proculdubio x^P' 5 sine; ut Jos. » iii. 15.
vi. 13 : riajrey x<o Tfjs 8ia6r)Ki)s. Jos. vii.
25 : ird (sic) x T f "Axa-p. Jos. vi. 25 (pingente Masio) :

Kal — ndvTa 4 tov oTkov, ad quem locum Cod. X in marg. O/ O' x» irdvTa. Interdum lectio
:

superflua siletur, ut tamen e contextu facile divinari possit; e.g. ad Jud. ii. 1: tois iraTpdaiv

* .;.

2
Bibl. Polygl. T. VI, Sect. XI, p. 123. Cf. Montef. in modo interpretati essent, illi literas 'A. S. e., Elif, Sin, et
3
Praeliminaribus, pp. 69-73. ^ic Auctor Epistolae TJie,noininum ijjsorum initiales adscripsit, cujus rei in
versioni Haretbi praepositae (White (Rev. Joseph) Letter signum literam r, _., numeri ternarii notam adhibuit,
"
etc. p. 21): Quod si tres 111*1 illud textui insertum eodem unaque asteriscum apposuit."
PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS. xcvii

vpS>v —tov Sovvat vptv 4, Cod. 85 in textu rots narpdatv v/x&v; in marg. autem rov Sovvat i/itv.
: :

nav x<"- Jud. iv. 8 : "'EV- O'. Vacat. Cod. 85 per' ipov, cum nota O'. \S>. 0. ov (oCrotf).
: :

1
Reg. xx. 8 :
pV ^- O'. dStKta ev r& 8ov\<» aov. 2. xS>; ubi Sym., ut videtur,
interpretatus
est: (v iftot dStKia, sine i» ra> 8ov\a> o-ov. Sed innumeris
appingitur notula lldvres yu>, ubi locis

in contextu nihil est quod ullo modo ab uno


interprete, nedum ab omnibus, abesse possit.
Hac difficultate prcssus, Montefalconius in omni casu ad adverbium x^P'*» separatim, confugere
coactus est, in quo tamen expediendo parum feliciter ei successit. Vocem xcopls, opinatur,
Scholiastae ideo apposuisse videntur, ut editiones trium interpretum separatim in columnis
suis spectatas distinguerent a lectionibus eorum quae in editione rS>v O' hexaplari cum aste-

riscis insertae fuerant; quae lectiones non jam separatim, sed conjunctim cum illa LXX
interpretum editione spectabantur. Sed secundum hanc explicationem formula Jldvres xS>
absolute posita non differt a simplici Udvres; cum casu autem, ut Ildvrts x» T vs 8ta6f)KT)s, signi-
ficat omnes interpretes, unumquemque in columna sua,
habuisse; quod manifestorfjs 8ia6rJKT)s

falsum est. Quae cum ita sint, donec quid clarius emergat, hujus notae veri usus ignorantia

fatenda est.

De usu compendii ov
pro oCras in Palaeographia Graeca non ambigitur. Sic in Cod. 85 :

Tlav ov; 2. ov; O'. 0. Kal ol \otnol ov (Hex. ad Jud. ii. 9, 12. iii. 15). Huc pertinet siglum 8ta>pd
ov vel 8ta>p ov,
pro Stwptimcra oiha>$, quod lectionibus vel codicibus emendatis a correctore inscribi
solitum est. Plene scriptum reperitur in Cod. Jes. ad Ezech. xlv. 12, teste Montefalconio :

IlevreKaiSeKa ets roi/s V iyiypanro, koX Stdopdaxra nivre Kal etKoo-t. In Ubro Judicum frequens est
notatio rrav xa> 8ta>p6 ov, vel inverse 8ta>p6 ov nav xS>, quae quid sibi velit propter causas prae-
dicbas in summa obscuritate versatur.
Inter notas incognitas Montefalconius collocat siglum fi rfi, quod in libro Jobi ad versi-

culos in textum LXXviralem ex Theodotione assumptos centies appingitur. E. g. ad Cap.


xvii. 3—5 : rts iartv ovWos ; rfj X € 'P*
P ov o~vv8e6rjra>. j
ort KapSiav avrS>v tKpvtyas dnb <ppovrjaea>s, |
8t6S

rovro ov fir) i^do-ns avrovs. |


rfj ftepiSt dvayyiWet KaKtas, Cod. Colb. in marg. notat £& 'Ek 0. ol :

1
8 (o-rixpt); deinde subjicitur fi° rft d, :
quod Montefalconio significare videtur, pSvos irpbs npSnov,
id est, primum versiculum ex Theodotione solo desumptum esse. Sed singula ordine inquira-
mus. Itaque fi° povos esse non est quod dubitemus. Sic ad Jesai. xvi. 8 Cod. XII notat: 'A.
fi° dn' avrfjs. Ad Jes. V. 1 1 :
^S^D, O'. ol iyetp6fievot, Curterius affert: 0. fi6vos 6poia>s, scil.

iyetpofievot, cujus loco ceteros 6p6pi£ovrts vertisse credibile est. Deinde compendia scripturae
rfi
pro pro npoai6r)Ke, thayopevofievov pro npoaayopevofievov, vel e profanis scriptoribus
rrpbs, rhi6r)Ke

cognita sunt, ut nullo modo audiendus sit P. L. B. Drach in Hexaplis ad loc, qui siglum
rft

non npbs, sed QeoSorimv (!) significare affirmat; nec magis Semlerus in Epist. ad J.J. Griesbach,
p. 59,qui annotationem p." rft /c apud Cod. Colb. ad Job. xxxi. 35 explicat fiov yp. (it) Kvpiov.
Nobis vero collationem Cod. 252 Bodleianam evolventibus, contigit incidere in innumeros locos,
in quibus in eadem nota pro rarius npoak, semel (ad Cap. xx. 25 £s< 0.
in
rft
pingitur npos
:
k,
avrS> <p6f3ofi) M npoo-Ketrat e/c rov 'EfSpatKov; quae scriptura si cum alia,
rft e*c rov EfJpatKov,M '

quam ad Cap. xxi. 21 venditant Codd. Colb. et 255, conferatur, evidentissime apparebit, sigla

rfi,
rfi
k, npoo-k, et np6aKetrat unum idemque significare.
Idem codex ad Cap. xii. 21: 2& 0.
tom. 1. .
o
xcviii PROLEGOMENA IN HEXAPLA ORIGENIS.

eKxeon' dTifiiav kw dpxovras 4 notat : M irpoareTeOri, quod tantundem est. Siglo rfi vel irpoo-k

aliquando postponitur numerus stichorum e Theodotione assumptorum ;


e. g. ad Cap. xvi. 2 1

Cod. 252 notat: n" npos k d; ad Cap. xxi. 28-33 Codd. Colb., 255: M rfi t« iy; Cod. 252
autem: M npos k y (mendose pro iy'); ad Cap. xxiv. 14-18 Cod. 252 : M npoo-k S. Haec ad
usum harum notarum, quae antecessoribus nostris tantum negotii facesserunt, declarandum
4
sufficiant.
5
tp, 'Qpiyivt)s. Vid. Hex. ad Jesai. xiv. 11. xxi. 13.
dv
f1T
, dv&riypacpos, Anonymus. Vid. Hex. ad Num. xxxi. 16.

CH, ~Lfj, a-rjfi., o-if, h.e. o-r)ntiG>o-ai, Nota bene. Vid. Hex. ad Gen. xix. 24. Num. iv. 47.

xiv. 16. Jos. v. 11.


Postremo to eo-m lectionem textualem significare, to ega> autem marginalem saepius observa-
vimus. Vid. Hex. ad 1
Eeg. i. 23 (not. 51). xv. 11. xxv. 1, 31. 2 Reg. i.
25. 3 Reg. vi. 21.

Psal. cxxxvi. 1 .

CAPUT XI.

Db fatis Hexaploeum post Obigenis obitum.

Anno 1
232, ut vidimus, Origenes, Alexandria expulsus, Caesaream Palaestinae concessit,
ibique, exceptis ad breve tempus peregrinationibus, usque ad finem vitae ejus commoratus est.
Hexaplorum ejus et Tetraplorum exemplaria autographa, immensae molis opus, ubinam tunc
temporis reposita sint, ignoramus; sed post quinquaginta annos in celebri illa bibliotheca
Caesariensi a Pamphilo Martyre confecta 2 reperta sunt; sive Caesareae inde ab Origenis obitu
delituissent, sive aliunde, fortasse a Tyro, ubi decesserat, arcessita fuissent. In hoc repositorio

Hexapla Origenis primogenia ab Hieronymo visitata sunt, ut ipse in Commentariis in Epist.

.
.> :

4
Montefalconium (quem vid. in Praelim. p. 69 et in de cujus scriptura Bupra p. xi eubdubitavimus 01 f CTIX :

Monito ad Threnos) ad incitas redegit nota supposititia OI irno|KEIMENOl 0YK E|KEINT0 EN TO| nENTACEAlAfi|
0i r. £oJ, de qua vid. nos in Auctario ad Thren. i. 8. OYAE <p eshtoy|menoc T0Yt5| EMNHC6H.
Aliud siglum apud Curterium passim obvium, OMQ2TE O', x a
Supra Hieron. Opp. T. II, p. 833
p. xlviii.
:

cum "
ipse Montef. recte descripserit, "O/iotW roTr O', cur Porro ipsum Hebraicum (S. Matthaei Evangelium) habe-
inter notas incognitas recensuerit nescimus. 6
Occa- tur usque hodie in Caesariensi bibliotheca, quam Pam-
sione data, apponimus notam
marginalem Codicis Mar- philus Martyr studiosissime confecit,"
chaliani ad Jesai. iii. 24, a Cozza nostro
rogatu exscriptam,
PROLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENIS. xcix

"
ad Titum narrat : Unde et nobis curae fuit omnes veteris Legis libros, quos vir doctus Ada-
mantius in Hexapla digesserat, de Caesariensi bibliotheca descriptos, ex ipsis authcnticis
emendare; in quibus et ipsa Hebraea propriis sunt characteribus descripta, et Graecis literis
tramite expressa vicino; Aquila etiam et Symmachus, LXX quoque et Theodotio suum
ordinem tenent." 8 Porro Caesariensem bibliothecam usque ad VI saeculum incolumem reman-
sisse, constat e subscriptione Cod. Coislin. 202, qui est S. Pauli Epistolarum uncialis saeculo
'

praedicto non recentior: Kvref3\r]6rf 8e r) (3Cf3\os npbs rb ev Kaurapeia dvriypatpov rfjs f3if3\io&rJKrif

tov aywv Tlan<f>C\ov x«'P' yeypafi/xevov avrov* Non diu post, sed quo anno et cujusmodi infor-
tunio incertum est, insigne hoc monumentum, dignumque quod regum reditibus redimeretur,
una cum bibliotheca in qua conservatum erat, periisse credibile est. 5
Quod ad Hexaplorum multiplicationem aut perpauca, aut ne unum quidem
attinet,

integri operis Origeniani apographum descriptum fuisse, haud absurda est virorum doctorum
"
opinio. Sane quivis conjicere valet," ut antecessoris nostri verba mutuemur, " quanti laboris
fuitGraecis calligraphis, Biblia Sacra primum Hebraica lingua, quam ut plurimum ignorabant,

depingere; Hebraica deinde Graecis literis e regione perscribere; postea vero quatuor, ut
minimum, aliquando sex vel septem interpretum editiones, uno conspectu et e regione ponere,
ea scilicet accuratione, ut una aliam non excederet. Id sane praestare pauci ex calligraphis
poterant. Ad haec, cum illo aevo, in libris saltem hujusmodi, nonnisi uncialis character usur-

paretur, qui longe majus spatium occupabat, ac praeter illas Hebraici textus interpretumque
columnas multa in marginibus Origenes apposuerit, monita scilicet, nominum propriorum
aliorumque interpretationes, quae latos margines desiderabant ; perquam minimam sane textus
biblici partem singulis in paginis haberi necesse fuit: quibus perpensis, vix quinquaginta
8
amplae molis voluminibus comprehendi Hexapla omnia potuisse putaverim." In hoc rerum
statu, Pamphilo et Eusebio feliciter in mentem venit, columnam rS>v O' hexaplarem, asteriscis

obelisque distinctam, seorsim vulgare quorum editio tanto favore recepta fuit, ut exemplaris
;

communis usus, saltem intra Palaestinae fines, prorsus antiquaretur. 7 Inde evenit, ut ad tot
ecclesiarum necessitates sublevandas, bibliotheca Caesariensis quasi in oflicinam librariorum

3 6
Hieron. Opp. T. VII, p. 734. Vid. supra p. xliii. esse videtur. Montef. in Praeliminaribus, p. 73.
4 7 "
Montef. in Praeliminaribus, p. 76, coll. Tischendorf. Hieron. Opp. T. II, p. 522: MedLie iuter has pro-
6
Nov. Test. p. clxxxix ed. 1859. Montefalconius vinciae Palaestinos codices legunt, qnos ab Origene elabo-
hoc accidisse arbitratur, aut cum Caesarea a Persis sub ratos Eusebius et Pamphilus vulgaverunt." Exemplar
Chosroe II capta fuerit, aut non diu postea cum iu Eusebianum, to Eio-tfiiov, to /3i#Xioi> Eio-tjitov roi Uafi<j>CKov,
Arabum potestatem post diuturnam obsidiouem delapsa, passim in scholiis memoratur; e.g. ad Job. xxxii. 13-17
"
hisce aliisque omnibus ornamentis spoliata fuerit. Sed Syro-hex. notat In Tetraplis quidem legebatur ut in
:

haec admodum incerta esse videntur. Nam primum Cae- margine ;


in exemplari vero Eusebii et Pamphili, ut in
sarea a Chosroe anno 603 capta, non fuit Palaestinae sed textu." Praeterea vid. Hex. ad Psal. xii. 6. lxxv. 1. cxvii.

Cappadociae; deinde Caesarea Palaestina anno 638 in 28. cxxxvi. 1. Joel. ii. 8. Obad. 20. Mich. vii. 19. Ab
Saracenorum potestatem venit, non victa armis, sed a Eusebiano non distare videtur Origenes, sive exemplar
civibus suis dedita, et pretio 200,000 aureorum redempta. Origenis in Hex. ad Job. ii. 13. vi. 14. xxxix. 23. Jesai.

Altera historia, eam
post septem annorum obsidionem xxvi. 18. Semel incidimus in mentionem roC UaXaumraiov
anno 653 ab Arabibus expugnatam fuisse, quae Hof- apud Procop. in Cat. Niceph. p. 406 : To n. oi«e f^« vlor

manno in Lexico Universali, 1677, debetur, commentitia 'Epfiap (Gen. xxxiv. 2), dXX' 'Eppap /ioW.
2
c PEOLEGOMENA IN HEXAPLA OKIGENIS.
conversa qua exemplaria novae editionis calligraphorum sive voluntariorum sive mer-
sit, in
cede conductorum assiduo labore multiplicarentur, praesidentibus et ipsis operam dantibus

Pamphilo et Eusebio quibus eam operis partem, quae ad collationem et correctionem per-
;

tineret, reservatam fuisse, non conjectura, sed ipsorum qui in manibus sunt codicum attesta-
tione ediscimus. Exempli causa: subscriptio libri III Regum in versione Syro-hexaplari sic
"
sonat :
Sumptus p:eTe\rjcp6r)) liber iste, ex quo translatus est hic qui in manibus
est (ojajL/,
est ex Graeco in Syriacum, ex Hexaplis bibliothecae Caesareae Palaestinae, et collatus est
cum (loX <fL~s>l}, dvTe(3\r)6r] wpbs) exemplari, cui subscriptum erat sic : Evo-efiios Sicop6cocrdp.r]v chs

dKpi(3a>? f)Swd/xr]v." E Graecis autem libris Scholia in Proverbia a Tischendorfio edita in fine
habent :
MeTe\f]cp6rjcrav d(j>'
a>v evpojiev e£an\cov Kal irdXiv avTa X €lP'' (corrige avToyeipi)' T\d/icpi\os
8
Kal EiW/3toy SicopOSo-avTo." Postremo in Cod. Frid. Augustano ad finem libri Esdrae secundi
'

tertia manus barbare adscripsit : AvTefi\rj6ri irpbs ira\aicoTaTov \iav dvTiypacpov Se8top6cop.evov x €L P l

tov dyiov /xdpTvpos TIa/icf>i\ov oirep dvriypacpov wpbs tco TeXei vwoo-rjLieicoais tis ISioyeipos avrov iiweKetTO

eyovcra ovtcos' MeTe\rj/icp6ri Kal $iopdco6r] wpbs rd e£aw\d 'Qpiyevovs. 'AvtcovTvos dvTej3a\ev Jld/icpi\os
9
Si6p6coo~a.

Codex editionis Eusebianae omnium antiquissimus est Sarravianus Octateuchi, saecuH IV


exeuntis vel V textum quidem asteriscis et obelis insignitum prae se fert, sed
ineuntis, qui
lectionibus marginalibus omnino destitutus est; nec ullam subscriptionem habet, nisi quod ad
finem Numerorum pingitur nota compendiaria, quae in Aicop, h. e. Aid>p6cocra, probabiliter resolvi
potest. Etiam Prophetarum Codex Chisianus vetustissimus (R. VII, 45) de numero eorum
est,qui textum Origenianum sine apparatu marginali exhibent. Sed major pars codicum
Graecorum hexaplarium (e quibus sunt Marchalianus et Barberinus in Prophetas, necnon, qui
omnes aetate anteivit, ille ex quo Paulus Telensis versionem suam Syriacam concinnavit)
praeter textum notis Origenianis instructum silvam lectionum trium interpretum aliarumque
anonymarum in margine habet, ne commemoremus scholia Origenis aliorumque, quorum alia
ad explanationem nominum propriorum Hebraeorum, aha ad textus enarrationem pertinent;
cujus apparatus magnam partem a Pamphilo et Eusebio ad Hexaplorum damnum compen-
sandum elaboratam fuisse probabiliter conjici potest; immo in subscriptionibus nonnullorum
"
librorum hoc diserte affirmatur. Sic scriba versionis Jesaiae Syro-hexaplaris :
Sumptus et
10
lectionibus marginalibus instructus est ex exemplari Eusebii et Pamphili, quod et ipsi cor-
rexerunt ex bibliotheca Origenis."
:•
Quod vero ad scholia attinet, testis instar omnium est
: ;
—*
8
Tischendorf. Nolit. Cod. Sin. p. 122. Cum hac sub- et Threnorum in versione Syro-hex. :
'Eypdcprj « tS>v i£a-

scriptione conferenda est alia versionis libri Proverbiorum tr\S>v, c'| S>v «al ttapeTi6r\ ; ubi in priore est o^ooll/. in

Syro-hexaplaris :
MtTe\r)<t>8rio-av dcp' Z>v evpopev i£air\£>v 'Qpi- posteriore autem "^^J.f, quod Graecum -naptridr) pariter
yivovc (^«Not .m . i
^»o|» )_3 -£n_.^_. »_o . . im"il/ sonat, sed cum significatione commendandi vel deponendi,

^i
.. n« {?).
<cai rra\i.v
(« oolo). airoxfipl (.o»__j );»t~>) quae ab hoc loco aliena est. Sensus praegnans, quem
9
ndpqbiKos kc\ Eio-«'/3ioy t)iapda>o-avro. Tischendorf. Pro- Graeco verbo vindicavimus, confirmatur a subscriptione
ad dae 10 "
leg. V. T. juxta LXX, p. lxxix ed. 2 . Sic libri IV Regum in eadem versione: Sumpta est haec

intelligimus vocem Syriacam tt*_>lL/, proculdubio ver- quoque Bao-ikti&v TtTdprr) . . . e libro Heptaplorum biblio-
sionem Graecae naptriQq, quae legitur in subscriptione thecae Caesareae Palaestinae, ex quo rai ai «ooWs vaperi-
Cod. Chisiani Dauielis juxta LXX 'Eypdtpr/ « tS>v rerpa- :
6r/oav (. in . mll(); necnon a subscriptione Ezechielis in

ir\£>v, ig l>v Ka\


Traperidr) ; necnon in subscriptionibus Josuae Cod. Murchal. : odtv Eioiflios iyi> ra cxoXta irapi6r)Ka.
PROLEGOMENA IN HEXAPLA OPJGENI8. ci

exeraplar Apolinarii toC Kotvofiidpxov, ex quo sumptus est Codex Marchalianus Ezechielis:
MtTtXrjcpOr) drrb to>v Kara Ta? €K86aeis i£air\cov, Kal 8tcop6co$T} drrb tcov 'Qptyivovs avroD TtTpair\av t

Srtva Kai airrov \*'P' 8tcop6coro Kat icryp\toypdcpi)To, 66tv Kicrif}ios iyco Ta cr\6\ta irapi6rjKa. lldpcf>t\ot
Kat Evcrif3tos 8tcop6d><ravTO. xl

Quod reliquum quod selectio lectionum marginibus codicum hexaplarium Graecorum


est,

et Syrorum appictarum non in omnibus una eademque sit, ex eo accidisse videtur, quod

quisque scribarum eas quae majoris momenti sibi viderentur excerpserit; quas tamen omnes
ad communem originem, Pamphili scilicet et Eusebii operam studiumque, referendas esse vix
dubium esse potest. His igitur duumviris, praeter cetera eorum egregia in se merita, pro
reliquiis Hexaplorum, quas undique corrasas in hanc nostram apothecam condidimus, Ecclesia
gratias immortales debet.

" Vid. Monitum ad Ezech. p. 765.


PROLEGOMENORUM INDEX.

Cap. I. De Hexap loeum vabiis nominibus. Pag. ix


—xv.
Cap. II. De Aquilae editione. Pag. xvi
— xxvii.

I. Aquilae historia. II. Quonam tempore Aquila versionem suam ediderit. III. De Aquilae versionis scopo.
IV. De Aquilae interpretis stylo. V. De duplici Aquilae versione.

Cap. III. De Symmachi editione. Pag. xxviii — xxxvii.

I. Symmachi historia. Utrum Symmachus an Theodotio versionem suam prius


II. ediderit. III. De Symmachi
versionis fide. IV. De Symmachi interpretis stylo. V. De duplici Symmachi editione.

Cap. IV. De Theodotionis editione. Pag. xxxviii — xlii.

I. Theodotionis historia. II. De Theodotionis versionis scopo et indole. III. De Theodotionis interpretis stylo.

Cap. V. De editionibus anonymis. Pag. xlii —xlvi.

I. De Quinta, Sexta et Septima. II. De Quinta editione. III. De Sexta editione. IV. De Septima editione.

Cap. VI. De Hexaploeum compositione. Pag. xlvii


— li.

L De Origenis in Hexaplis adornandis scopo. LI. Quo tempore et loco Origenes Hexapla composuerit. TTT .
De
ordine versionum Graecarum in Hexaplis coactarum.

Gap. VII. De LXX inteepeetum veesione, ut in Hexaplis eeat. Pag. li — Ixxi.

I. De editione t£>v O' hexaplari in universum. TJ. De Asteriscorum, Obelorum etc. forma et valore. III. De
Lemnisco et Hypolemnisco. IV. De regulis, quas in textu LXXvirali reformando Origenes sibi praescripserit.
Appendix I. De obeli pictura (</>) versionis Syro-hexaplaris peculiari. Appendix U. Versionis Syro-hexaplaris
Notitia generalis.

Cap. VIII. De inteepbetibus Hebraeo, Syko, Samaeitano, quoeum lectiones in Hexaplis


allegantue. Pag. lxxi lxxxiv. —
I. Quid significet to 'E^paUbv sive 6 'Efipaios. II. Quis sit 6 Svpor. III. Quid sibi velit ro SapafxtrucoV

Cap. IX. De Luciani editione. Pag. lxxxiv


— xciv.

I.Quomodo Luciani editio ad Hexapla pertineat. II. Quid de Luciano et ejus editione a veteribus traditum nt
III. Quinam Bibliorum Oraecorum codices Luciani editionem prae se ferant. IV. De Luciani editionis scopo et
indole. V. De Lucianeae recensionis versione Syriaca. VI. De versione Joannis Josephi.

Cap. X. De siglis et notis compendiaeiis ad Hexapla spectanttbus. Pag. xciv


— xcviii.

Cap. XI. De fatis Hexaploeum post Okigenis obitum. Pag. xcviii—oi.


GENE S I S.

TOM. I.
IN LIBRUM GENESEOS

MONITUM.

XAMETSI inultam dediinus operam, ut veterum interpretum lectiones in Genesim unde-

quaque colligeremus, eximii tamen Codicis Coisliniani, qui omnibus praeit vetustate, et
margmaliiun notarum praestantia, usum assequi statim non potuimus. Unde accidit ut
Genesim, qualem aliorum ope MSS. adornaveramus, illo destituti edere coacti simus. Sub
haec autem cum in ejus bibliothecae possessionem venisset illustrissimus Episcopus Metensis,
Coislinianae familiae decus, nobisque omnium pro Voto MSS. copiam fecisset, Heptateuchi
nondum editas, quas ex
totius lectiones illo
praestantissimo codice mutuati sumus, appendicis
more ad calcem primi Tomi locavimus. Quia porro illae bene multae sunt, et non raro sin-
ceriores iis, quas principio posueramus, auctores sumus studioso Lectori, ut cum Heptateuchi
interpretationes consulere voluerit, illas in appendice positas nunquam negligat. Primo autem
Genesim edidimus, usi codicibus manuscriptis et libris, quorum catalogus sequitur.
"
Codex RR. PP. Sancti Basilii Romae [Holmesii 85] pro ultimis tantum Geneseos
capitibus [a Cap. xlviii. 5].
"
Codex Eegius 1825, membranaceus, XI vel XII saeculi, in quo est Heptateuchus et
liberRuth [cum Catena Patrum. Vid. Montef. ad Cap. 1, 2]. i.

"
Codex Regius 187 1, membranaceus, egregiae notae, X saeculi [Hohnesii 64. Montef.
"
ad Cap. viii. 1 1 notat "A\\. BdXkov, ramum.
: Haec lectio prodit ex memorato Cod.
Reg. 1871, qui Francisci I tempore in Bibliothecam Regiam advectus, et pulcre compactus
est. Cum autem pro more extrema foliorum exciderent operae, ut auro linirent, nomen
aut notam interpretis absciderunt, factum infra dicemus." Cf. nos ad
quod saepissime
Cap. vi. 16].
"
Codex Regius 1888, bombycinus, XII saecuh.
"
Codex Regius ahus, cujus numerus excidit.

B 2
4 IN LIBKUM GENESEOS MONITUM.
"
Codex Regius 291 1, XII circiter saeculi.
"
Codex Colbertinus, quem unum in Genesim reperi in illa bibliotheca [fortasse
Holmesii 71].
"
Schedae clarissimi viri Francisci Combefisii ex Ordine Praedicatorum, quas mutuo
accepi a Eeverendo et doctissimo Patre Michaele Lequien.
"
Schedae et quae misit vir clarissimus Ernestus Grabe.
folia aliquot edita,
"
Basilius in Hexaemeron [Opp. Tom. I, pp. 1-88 juxta edit. Bened.].
"
Ambrosius in Hexaemeron.
"
Hieronymi Quaestiones in Genesim [Opp. Tom. III, pp. 301-380 juxta edit. Vallarsii.
Libellum ad lectiones trium interpretum in Genesim conquirendas perutilem denuo edidit
P. A. de Lagarde, Lipsiae, 1868, cui in textu recognoscendo ad manus fuerunt tres codices,

Berolinensis, Scaphusanus, et Frisingensis (nunc Monacensis)], et alia quaedam ejus opera.


" Theodoreti
Quaestiones in Genesim [Opp. Tom. I, pp. 1-1 19 juxta edit. J. L. Schulzii].
"
Anastasii [Sinaitae] Quaestiones [Sermones in Hexaemeron, e quibus duodecimus
tantum Graece, undecim priores Latine editi sunt.
ad Cap. ii. 21].Cf.
"
Joannes Philoponus in Hexaemeron [In Cap. I Geneseos De Mundi Creatione Libri VII],
editus a Balthasare Corderio, Viennae, 1630, in 4to unde pene totum primum Geneseos
,
caput
secundum Aquilae, Symmachi et Theodotionis interpretationes
excerpsimus.
"
Procopius in Heptateuchum [Latine editus apud Gesneros fratres, anno tacito, Claudio
Thrasybulo interprete.

Geneseos Capita i xviii e duobus codd. Vaticanis et uno Alba-
nensi Graece edidit A. Maius in Classicorum Auctorum Tomo VI, pp. 1-347. Praeterea in
locis dubiis (e. g. Cap. iv. 4. xv. 9) inspeximus codicem Bibliothecae Cantab., olim Boberti

Moore, signatum Ff. IV. 2, qui tamen a textu Maiano ne latum unguem discedit. A Capite
autem xix ad finem libri, ubi occasio dederit, praeter Catenam Nicephori mox memo-
randam, opem ferente Ceriani nostro, in subsidium vocavimus Codicem Ambrosianum Q. 96
Sup.].
"
Aliquot etiam in locis sequentes auctores nobis subsidio fuerunt.
"
Justini Dialogus cum Tryphone.
"
Origenes illustrissimi et doctissimi Huetii, et ejusdem Philocalia a Spencero edita

[Cantab. 1658].
"
Cyprianus libro primo Testimoniorum ad Quirinum [ad Cap. xlix. 12].
"
Eusebii Caesariensis Demonstratio Evangelica [Parisiis, 1628].
"
Joannis Chrysostomi Homiliae [Opp. Tom. IV, pp. 1-697 juxta edit. Bened.].
"
Augustini opera aliquoties [ad Cap. vii. 1
5, 20].
"
Chalcidius rn Timaeum Platonis [ad Cap. i. 2, ubi ex edit. Meurs. p. 372 citatur:
Terra porro erat inanis et nihil~\.
"
EditioComplutensis [quam cum nobis manu versare non licuerit, in collatione
Holmesio-Parsonsiana tum Complutensis tum Venetae editionis per totum opus nostrum
acquiescere coacti sumus, adhibito tamen in libro Geneseos Lagardii apparatu critico].
"
Saepe vero Editionis Romanae et Drusii lectiones." —Montef.
IN LIBRUM GENESEOS MONITUM. 5

Codices quibus nos in lectionibus trium interpretum emendandis et augendis usi sumus,

qucmadmodum in Catalogo Holmesiano numerantur, nunc recensebimus.


IV. Sarravianus, nunc Lugdunensis Batavorum, saeculi V, editus a Const. Tischendorfio in Monumen-
torum Sacr. Ined. Collectione Nova, Tom. III, pp. 1-262. De hoc codice videndi sunt Monte-
falconius in Palaeogr. Graeca, p. 187; Grabius in Prolegom. ad Octateuchum, Cap. III, § 4 ; et
instar omnium Tischendorfius 1. c. E libro Geneseos supersunt tantum Cap. xxxi. 54 — xxxvi. 18,

asteriscis, obelis (-7-, -r, -»~) et metobelis (:) signata.


VII. Ambrosianus, signatus A. 147 Inf., saeculi V. Insignis codicis quae ex prima scriptura supersunt,
edidit et praefatus est A. M. Ceriani in Monum. Sacr. el Prof. Tom. III, pp. i — xxiii, 1-20 ;

quae continent Gen. xxxi. 15-37, xlii. 14-21, xlii. 28 — xlvi. 6, xlvii. 16 — xlviii.
3, xlviii. 21 —
1.
14.Curas autem seriores nondum editas, quae inter plura nullius pretii interpretum anonymas
lectiones offerunt, nostri operis in gratiam humanissime descripsit Vir officiosissimus.

X. Coislinianus supradictus, saeeuli VI aut VII, cujus notitiam cum specimine dedit Montefalconius
in Bibliotk. Coislin. pp. 1-32. Deficit a Gen. xxxiv. 2 ad xxxviii. 24. Praeter lectiones a Mon-
tefalconio excerptas usi sumus scbedis quibusdam Holmesio-Parsonsianis, quae foliis duodecim,
charta et scriptura vetustiore, continent lectiones aliorum interpretum ex hoc codice descriptas ;

quas ipsissimas schedas, ni plane fallimur, ante nos Montefalconius in appendice sua condenda
manu terebat. Majoris momenti sunt Jo. Jac. Griesbachii Excerpta ex eodem codice in Eich-
hornii Repertorio etc. Tom. I, pp. 83-141, et Tom. II, pp. 194-240; qui utinam integrum
codicem, non specimina tantum, eadem diligentia et accuratione contulisset ! Ad Genesim
excerpsit V. D. lectiones ad Cap. i xxvi, xlix, 1.

57. Codex Vaticanus, signatus num. 747. Est membranaceus in folio magno, eleganter et emendate

scriptus circa XII saeculum. Continet Octateuchum cum Catena Patrum ;


et in margine
exstant nonnulla scholia, Genesi paucissimae) lectiones Aquilae et Symmachi.
et paucae (in
Collationes Holmesianas hujus et sequentium codd., per favorem Curatorum Bibliothecae Bod-

leianae, domi habuimus.


64. Codex Parisiensis Regius 1871, hodie Graecus II, a Montefalconio descriptus. Incipit a Cap. iii.
15.
Deficit a Cap. x. 9 ad Cap. xxxiv. 10.

108. Codex Vaticanus, signatus num. 330, bombycinus, saeculi XIV, ut videtur. Perierant Geneseos

Capita xxix priora, quae suppleta sunt manu recentiori saeculi XV. Continet pauculas Aquilae
et Symmachi lectiones.

127. Codex SS. Synodi Mosquensis, num. xxxi a signatus, membranaceus, saeculi IX, ut videtur, constans
foliis 440, quorum tamen
quinquaginta (non triginta, ut Matthaeii notitiam oscitanter exscripsit
Holmesius) octo priora cbartacea sunt, saeculi XV; quousque etiam, scilicet ad Exod. v. 4, in
marginibus notantur lectiones Aquilae, Symmachi, Theodotionis, ac ceterorum. Codicem descnpeit
C. F. Matthaei in Accurata Codd. Gr. MSS. Bibl. Mosq. SS. Si/nodi Notitia, pp. 45, 46. Idem
V. D. lectiones trium interpretum ex hoc codice excerptas in Eichhornii Repertorio etc. Tom. IV,
pp. 257-278 recondidit; unde suas hausit Holmesius.
130. Codex Caesareus Vindobonensis apud Lambecium num. I, apud Nesselium XXIII, membranaceus,
saeculi XI, aut forte X. Incipit a Cap. ii. 21. Post Deut. v. 28 reliqua Pentateuchi alter

librarius, sed primo coaevus, descripsit. In Pentateucho conspiciuntur etiam lectiones Aquilae,
Symmachi, Theodotionis, a manu prima in margine laterali et inferiori minio exaratae, sed
Hic codex in enumeratione Holmesiana perverse designatur 131, et vice versa,
paene evanidae.
ut e collatione utriusque codicis, a Franeisco Carolo Altero in gratiam operis Holmesiani condita,
statim primo intuitu didicimus.
6 IN LIBRUM GENESEOS MONITUM.

131. Codex Caesareus Vindobonensis, num. III apud Lambecium, LVII apud Nesselium signatus,
membranaceus, saeculi, Altero judice, X, Lagardio autem, XII, scriptis ad marginem scholiis,
sed evanidis jam lectuque difficillimis. Nullas omnino habet trium interpretum lectiones.

135. Codex Basiliensis, signatus B. VI. 18, membranaceus, saeculi, ut videtur, XIII, Genesim et partem
Exodi ad Cap. xiii. 4 cum Catena Patrum continens. Contulit P. de Lagarde usque ad Cap.
xxiv. 1, cujus curis debemus lectiones trium interpretum non paucas, quibus collatio Holmesiana
omnino destituta est.
Arab. 1, 2 sunt duo exemplaria Arabicae Pentateuchi versionis, notis hexaplaribus (^ et ~r) insignita ;

alterum dictum Laud. A. 146, alterum Laud. A. 147. Prius deficit post Deut. xxxii. 45 ; pos-
terius post Deut. ix. 1 1. Nomen interpretis est Al-Hareth Ben Senan, qui versionem LXXviralem,

non Graecam, sed Syro-hexaplarem Arabicam fecit. Vid. Holmes. in Praefatione ad Penta-

teuchum, fol. *1 sqq.


Arm. 1 est e codicibus recentioribus Bibliothecae Palatinae Vindobonensis, num. 3270, saeculi XVI,
quem in usum Holmesii dihgenter contulit F. C. Alter. Codex habet signum Origenianum %.
Subinde additamenti notatur duobus punctis ita
finis
(:), sed non semper; facile tamen agnosci

potest, quousque additamentum extendatur. Hoc signum praefigitur additamentis in textu, et fere
semper etiam in margine idem appingitur. Obelus (-7-)
non nisi semel (Exod. xxix. 29) reperitur.

SS. Patrum operibus a Montefalconio annumeranda est Catena Nicephori,


adhibitis hodie

Lipsiae, anno 1772, duobus voluminibus formae maximae edita, sub titulo: 2«pa evbs Kal
iriVTrjKovTa {nrofJ.vr)/jiaTio-Ta)V els ttjv oKT&Ttvyov Kal Ta toiv BacnAeiaJj/ rjSrj irpaiTov tvttois eKSoOelara,

a£tco<m fiev tov evo-efieo-TaTov Kal yaXrjvoTaTOv r)yefiovos ndo-rjS OvyKpofiXaKtas Kvpwv, Kvpiov Ypr)yop(ov
'

A\e£dv8pov Tkiku, eniixeXeia. Se NiKrjtpopov iepop.ovd)(ov tov QeoTOKov. Hunc quantivis pretii
thesaurum ante nos ad opus Montefalconii locupletandum adhibuit Jo. Gottfr.
excussit, et

Scharfenberg in libello, qui inscribitur: Anitnadversiones quibus Fragmenta Versionum


Graecarum V.T. a Bem. Montefalconio collecta illustrantur, emendantur. Spec. I, Lips. 1 776.
Spec. II, Lips. 1781.

Versionis libri Geneseos Syro-hexaplaris quantulum quidem superest, e Codice Musei


"
Britannici signato Addit. MSS. 14,442," edidit et notis Ulustravit A. M. Ceriani in Monu-
mentis Sacris Profanis Tom. II, pp. 1-112. Supersunt autem, praeter Capitula sive
et

Synopsin mutilam, Cap. iv. 8ix. 24, xvi. 2-12, xx. 1-12, xxxi. 53 xxxii. 11, xxxvi. 2 — —
xl. 17, xliii. 1 —
xlvii. 16, 1. 17-24. Quod ad lectiones marginales attinet, viam nobis com-
modiorem Editor doctissimus, Graecis,
fecit si quando ea extrinsecus pro certo colhgere
liceret; sin minus, Latinis de suo appositis. Nobis autem, per usum duplicis literarum
Graecarum formae, incerta, sed probabilia, a certis distinguere satius visum est; quam rationem
in progressu operis sui etiam Ceriani nostro probatam esse videmus.

Gregorii Bar Hebraei Commentarii in Genesim specimen edidit F. F. Larsow, Lipsiae,


1850, unde unam atque alteram lectionem ad Cap. i. 2 decerpsimus.
Postremo ex Nova Versione Graeca Pentateuchi, e Cod. Veneto a C. F. Ammon Erlangae
anno 1
790 edita, hic illic pauca dehbavimus.
GENE SIS.

Caput I.

i. y-iNr»
It T •••
nw ••
:
a^ttfn
•- t - n« dvtVn vra
•• tt *• v :
rftitro.
• ••
:
dSiaKpirov? 0. r)
Se yfj r)v Kevbv (s. ovOev)
In principio creavit Deus caelum et terram. Kal ovBev?

O'. ev dpxj} (2. G. kv dp-^f) •) kiroir)o-ev 6 debs 2. ~hv nsrnp u-\~hvt a\nn
rrnf) 'ysr-hy "nfm
rbv ovpavbv Kal tt)v yfjv. 'E/3p. f3pr)o~id . . ? "
1
D"]Qn 3B. Et tenebrae erant super faciem
A. kv Kf(pa\aio> eKTio-ev 6 6ebs cruv tov oi/pavbv
abyssi; et spiritus Dei incubans erat super
3
(koi) crvv tt)v yr)v. O'. Kal o-kotos k-rdvco
faciem aquarum. ttjs

2. inn^ -Wlh nn^n ^MTf). Terra autem erat dfivcrcrov Kal irvevpa Beov knecpepeTO kirdvo)

vastum et vacuum. O'. r)


Se yfj r)v doparos tov vSaros. 'A. Kal ctkotos k-rl npoaoyrrov
Kal aKaTaa-KevacrTos. 'A. r)
Se yfj rjv Kevcopa dfivo-o-ov, Kal rrvevpa deov kirt-bepopevov kni

Kal ovBev.- 2. r)
Se yfj kyevero dpybv Kal Trpbcromov vSdTOiv. 2. . . Kal irvevpa Beov

x
Cap. I. Hieron. Quaest. in Gen. (Opp. T. III, p. 305): dixerunt iv Kt<pdJ\ala, quasi in capite, quo significatur in
"
Nam et LXX inteqiretes, et Sym. et Theod. in principio brevi et in exiguo momento summa operationis implcta.''
transtulerunt ; et in Hebraeo scriptum est bresith, quod Sed revera huic interpreti fere superstitio erat pro JVEfrT!
2
Aq. interpretatur, in capitulo." Origen. Comment. in Kttpakaiov ponere, nulla omnino sensus loci ratione habita.
Psalmos (Opp. T. II, p. 529) :
r) rrap' r)iuv Tivtcris imytypap- Cf. Hex. ad Gen. xlix. 3. 1 Reg. xv. 21. Jerem. xlix. 35.
4
pivr}, napa bi 'Efipaiots, dnb tt)s dpxr)s rijr /3i/3Xou, Bpr)o\6, o-r-p Dan. xi. 42.
Philop. ibid. p. 52, concinente Cod. 127.
" " In
iariv, (v apxfi- Hieron. ibid. p. 306 : Sed et boc scien- Bar Hebraeus aifert: «,-ao Do &} !la .1 . s> m ,(.

dum, quod apud Hebraeos liber hic Bresith vocatur, Cod. Reg. 1825 haec leguntur ex Greg Nyss., quae inter
hanc habeutes consuetudinem, ut voluminibus ex princi- edita ejusdem opera [T. I, p. 7] habentur ^avtpdrrtpov & :

piis eorum nomina imponant." In initio Cod. Reg. 1825 8ta tt)s 2vppaxov xa\ OfotWiWof «u A«cuXa ypaxprjs r)
TOiavrri
-
sic ad marg. legitur: Papr)or)8. Jo. Philoponus in Btdvota tou pAv ftiTOVTOS, 6f r)v apybv <cai
<ra<prjvi(fTat' r) yr)

Hexaem. p. 10, qui bis sine copula citat, invito Hieron. in dStaKpiTOV tou 8e tTtpov, Ktvapa ko\ nvBiv' rov bt aXXov, ob8iv
Epist. LVII ad Pammach. 11:" Aut quia Hebraei non ku\ obBiv." —Montef. Minus recte Procop. in Gen. p. 19 6 :

solum habent Spdpa, sed et -rp6ap8pa, ille KOKo^fjKas et syl- yap 'Ak. dvrl tov doparos fl-rt Ktvr). Cf. Hex. ad Deut. xxxii.
6
labas interpretatur, et literas; dicitque obv rbv obpavbv ku\ 10. Jesai. xxxiv. 11. Jerem. iv. 23. Philop. ibid.
"
o-iv Tr)v yr)v,
quod Graeca et Latina lingua omnino non In schedis Combefisianis lectio Symmachi sic habet, apyor

recipit," (Minus probabiliter Corder. in Cat. ad Psalmos, Ka\ dhtaipfTov; sed praestat lectio Philoponi [Cod. 135], et
p. 40 : 6 8i 'AkvXos' (v Kt<p. i-roir)<rtv 6 8. <rbv
r<p obpavcp Ka\ aliorum." —Montef. Pro doWprroi» stat Bar Hebraeus, ver-
*
tt)v yijv.) S. Basil. M. Opp. T. I, p. 7 B :
orrfp tTtpoi ri)V tens : \ » i 9i v» Uo fl.
^^-r». Philop. ibid., Nobil.
ipurjvfVTuiv, aaqjiorfpov tov vovv «fiiSdires, flpi]KacnV iv Kt<pa- Lectionem, obSiv ko\ ob6iv, testantur Cod. Reg. supra alle-
Xaio) f'-Toit]o-fv 6 6., TOVTto-Tiv, d8poa>s Ka\ f'v
oXiytp. Basilium gatus, Cod. 135, et Bar Hebr., qui affert: Jlo «»jo JJ .1.
"
compilavit S. Ambros. in Hexaem. 1, 16: Denique alii
GENESIS. [Cap. I. 3-

emcpepopevov enl irpbaconov vSdrcov. 0. Kal to cpcos rjpepav Kal rb aKoros eKaXeae vvKTa.
o-kotos enl irpoacorrov d,3vaaov, Kai irvevpa 6eov A. Kal eKaXeaev 6 6ebs tco
cpcoTi, f)pepa' kol
7
kiricpepbpevov enl Trpoaconov rov vSaros. 'O to aKOTOS eKaXeae vvKTa. 2. Kal eKaXeaev 6

2upoy to eTrecpepeTO, cpvalv, e£r)yovvTai dvTi 6ebs tco cpcoTL r)/xepav Kal tt)v aKOTiav eKaXeae
tov avveOaXne Kal e£cooybveL Tr)v tcov vSdrcov vvKTa. 0. Kai eKaXeaev 6 6ebs tco
cpcoTi rjpe-

cpvaiv, Kard tt)v ecKova rfjs eTrcoa£ovans opviOos, pav Kai to aKOTOS eKaXeae vvKra. 13

Kal (coTiKrjv TLva Svvap.Lv evieians tols vrrodaX-


8
6. vm cyan
t-
• • -
A
irtra yp-\
- t ;
i.
vr dtiVm

Vi :

iq^*i
iropevois.

"rtHTm
DW OTj pa 7TO. Et dixit Deus: Fiat
3. "rtM TP, Fiat lux : et faeta est lux.
expansum solidum in medio aquarum, et dis-
O'. 0. yevr/OrJTO) Kal eyevero cpcos.
A.
cpcos' cernat aquas ab aquis. O'. Kal etirev 6 6ebs'
yeveaOco cpcos'
Kal eyeveTO cpcos.
2. earoo cpcos'
9
yevr\6r\Tco arepecopa ev peacp tov vSaros, Kal
Kal eyeveTO cpcos. earco Sia)(copi£ov dvapeaov vSaTos Kal vSaTOS'
4. -liNrrnN. O'. rd cpS>s. 'A. avv rd 0<2y.
10
— Kal eyevero ovrcos 4.
u 'A. Kal elirev 6 6ebs"

-iisn Et yevr\6r\Tco aTepecopa ev peaco tcov vSdrcov, Kal


^ttjnrr fljjR pa dyd^ '^qq, dis-

Deus earco 8La)(copi£ov pera^v i>SaTcov eis vSara.


crevit inter lucem et tenebras. O'. Kal
11 2. Kal elirev 6 6eos' yevrjOfJTco aTepecopa ev
SLe^copiaev (2. SieaTeiXev )
6 Oebs dvapeaov
tov Kal dvafieaov tov aKOTOvs. 'A. Kal peaco vSaTcov, Kal eaTco SLa\copL(ov ev peacp
cpcoTos,
vSaros Kai eis vScop. 0. kol elnev 6 6eos'
Sie)(a>piaev 6 6ebs peTa£i> tov cpmTos, Kal peTa£i>
12 yevrjOfJTCo arepecopa ev peaco tov vSaTos, Kal
Tov aKOTovs.
earai SLa^copif^ov dvap.eaov vSaTOS eis vSaTa} 5
5. rhh
t :— tIt yvrh)
*op v — qV ii«Vt ovfcN
'
v:
tns*..—
Et
:

Deus lucem Diem; tenebras autem


t':
7. |5^nn. O'. Vacat. ^ Kal kyeveTo ovrcos < 16

appellavit

appellavit Noctem. O'. Kal eKaXeaev 6 6ebs 8. OrCtf


— t •
VV-h
— tt
QTiV«
v;
!•
trW.
— *
t':*
O'. m! UdXeaev

7 8
Philop. ibid. S. Basil. M. ibid. p. 18 C: II£s oZv Ubi innuitur, ni fallor, usus Aquilae notissimus particulam
firefopiro rovro iiravio tov vSaros ; 'Ep£> o~oi oi< epavrov Xdyoc, nx in praepositionem aiv vertendi ; neque enim credibile
aX\a 2vpov av&pos aocpias KoapiKTjS Toaovrov dcpfo-rrjKoros, oo-ov est tam scrupulosum interpretum pro simplici H80, vidit,
cyyvs %v rr/s tuv akriBivaiv iino-Tr)ur)s. *EX«yc rolvvv rr)v riov
compositum o-wtiSev, intellexit, posuisse. Praeterea ad
Ivpav <pavr)v £p.cpariKGiT€pav Te eivai, Ka\ 8ia Tr)v npos rr)v v. 3 1 diserte testatur Philoponus, Aquilam vertisse : Ka\

6f6s <rvpirav oaa


u
E/$pai8a yttrvlao-iv, paXKov rrcos rij ivvola tS>v ypa<pa>v irpoo~- f?8e>' d iiroirjo-f. Philop. ibid. p. 73.
Eivai odv Siavoiav tov pr)Tov Toiavrrpi. To errf- 12
Idem " Sic tres 13
tyyifciv. rr)v ibid. interpretes, Aq., Sym., et
" Pro eo
<pipfTo k. t. i. Hieron. ibid. p. 306 :
quod in Theod., nimio scrupulo Hebraico idiomati haerentes . . .

nostris codicibus scriptum est, /erebatur, in Hebraeo habet Aq. habet r)pipa; alii r)fupav. Sic autem infra v. 8 tres

meeefeth, quod nos appellare possumus, incubabat, sive interpretes, Ka\ e/cdXeo-ev d 6. t<6 arfpfapari oipavov ; ubi Aq.
confovebat, in similitudiuem volucris ova calore animantis." oipavos
—Montef.
Lectiones, quarum auctorem
vertit."
3 10
Philop. ibid. p. 65. Montef. affert : 'A. ko\ erwflSfi/ non nominat Montef., suspicione non vacant, praesertim
"
d 6fbs avv to cpws, notans : Hic et passim in sequentibus quoad posteriorem singularum clausulam, quae cum priore
Aquila, Ka\ o-vvabtv 6 6cos. Ubi Procopius Aquila in :
'
vix consistere potest. Certe Aquilam vertisse, ko\ t6 o-xdVos
sua translatione adjecit verbo vidit praepositionem o-iv, «. vvkto, non autem, ral tco ovcdret eV, vi%, nemo sanus cre-
quae in compositione cuni significat, ac si diceret contuitus diderit. Fortasse Montef. in archetypo suo invenit : 'A.

est, conspeodt.'" In Graecis Procopii p. 27 nihil tale habe- 2. e. t<5 <pa>Tt. 2. T17V aKoriav; cetera ex ingenio promens.
14 15
tur, sed tantum : Kai flbfv 6 6f6s t6 <pi6s 6Vt /caXoV. Td koKov Sic sub -r Arab. 1.
Philop. ibid. p. 98. Idem
tm rrjs KTio-fWS ovk al<r6rjrfi 6ia XrjirrfoV 6f6s yap oi^ ovras p. I41: 810 'Ak. Ka\ 2u/x. if\r)6vvriKa>s ftiroV yfvrj6r)ra> ar. iv
le
"Pf yaxru hf oiKfia ko6' fjv fKatrrov i&spa, oi npos 6iav navru>s piaa> rav v8dra)v. Cod. 127 in textu; in marg. autem :

ko\6v, rtpos df rr)v xpfiav rr)v iavrov, Ka\ rr)v irp6s Ta \oiira o~vp- "Ev6a Kfirai darfplaKos, Kfirat piv iv tco 'E/3pai'/«3, oi <pipfrai 8e

cpaviav avakoyov, bC r)v Ka\ 'AKvXas to avv <f>iKfi irpoo-n6ivai. Trapd ToTy O'. Sic sine aster. Codd. X, 14, 31, alii.
-Cai\ I. 10.] GENESIS.
d 6ebs rb
v 11. 3toy NOT. Gramen tenerum, herbam. C.9.
<rrepeo>fia ovpavov ('E/9p. o~ovp.rjv ),

A. (3\do~Tr)fia \6pTOV.u
'

'A. Kal eKa\e<rev 6 6ebs t<o <rTepe<opaTt, ovpa- ftoTdvrjv \6prov.

v6s. 2. 0. Kal eKa\eo-ev 6 6ebs t£> <nepe<op.aTi v


30J 3? ^?« Pro/erentem lemen. O'. oiretpov
2
ovpavov. ('A. 2. orrepfiaTigovTa ") o-rreppa.

8. O'. - koX elSev 6 8ebs Sti ko\6v < 19


Fructificantem secundum tpe-
"'"IQ !"TO?5*.
i^Dy
9. *fljP?. Congregentur. O'. <rvvay6r)T<o. 'A. 2. ciem ejus.
27
O'. irotovv Kaprrbv ^ eis rb yevos
20 avrS>v -i.
O-l/OTJJTO).

- 12. inrpS SHJ yntD. Kara


"in^ tflpE 7N . /n locum unum. O'. e/? ovva- O'. <nrefpo,/ oTr^a
O/ T'. eis tottov eva.
21 yevos Kal Ka6' dfjtoioTr/Ta. 'A. 2. errreppaTt-
y<oyf)v fitav.
28
(ovra . . , Aliter : 'A. vrrepfiaTt(ov eis rb
O'. -r- Kal ovvr}-(6r) to vS<op to viroKaTa> tov oi-
yeyo? atvTcoj'.
pavov els ras <rvvay<oyds avrSv, Kal &<f>6r)

r, £r)pd<
22 14. Cfm pa ^nn 1
? a^frr jfljna nhtoe vr

io. o^rr rnj?97 !


i
HS "W-^ d^^ Mr^s
nT^n pl\ O'. yevr,6f)T<ocrav ('A. y^t-
30
o-^coo-a»'
) <fxo<rrfjpes
ev tS> orepecofiaTi tov ov-
D^S^ N^j?. ift appellavit Deus aridam Ter- — eis
pavov <f>av<rtv
en\ rfjs yfjs 4, rov Sta\o>-
ram ; congregationem autem aquarum appellavit 30
pi(etv dvafieaov ('A. pera^v ) rfjs ffpepas, Kal
Mare. O'. Kal eKa\e<rev 6 6ebs rffv iypdv 30
dvapeaov ('A. pera^v ) rfjs vvkt6s.
yfjv Kal rd ovaTrjpaTa t<ov vSdr<ov e.Ka\e<re
' 15. r\ 1WQ7. O'. eis
'
A. eis <fxoo~Tfjpas.
m
6a\da<ras. A. Kal eKd\e<rev 6 6ebs tj) ^rjpa,
<f>av<rtv.

yfj' Kal tois <TV<TTr)pa<ri tSv vSdrmv (eKa\e<re), 15, 17. "VWrVp. O'. axrre <f>aiveiv. 'A. t<2
<f>ai-

6d\a<r<rat. 2. 0. Kal eKa\e<rev 6 6ebs rfjv vetv,


n

£wpav yfjv T<t Se ovo~Tr}p.aTa tcov vSdrav 16. -nw tslfn nVcJpnV \hssi -
rtnyri TiH
23
eKa\e<re 6a\d<r<ras.
^^l' n^$9'?V I^lT^ "^NEri. Lumen
11. WBhfl. Germinet. 0'.'A. /3Xaorr/o-a'T<». 2. majus in doniinium diei, et lumen minus in

et^ayayeT<o. Q. e£eveyKaT<o.2i dominium noctis. O'. rbv obcocrTfjpa tov peyav

17 *- 24
Procop. in Gen. p. 46 : odtv Ka\ XiytaBat aovi>.rj>> 'Efipaiav o-vpfio\ov. Philop. ibid. p. 162. Sic Montef.,
1S w Sic non memorato auctore.
^5
Idem. **
Cod. 127.
Cpannj, vda>p b~i]\oiiv iriw-iyos. Philop. ibid.
sub -<r Arab. 1.
Origen. in Epist. ad Africanum (Opp. Collatis Hex. ad v. 29, crediderim Aquilam vertisse :
(x*°V)
T. I, p. 15) : xat (v rfj Teveo-ei, 8« ro, clSev 6 8(6s ort xa\6v, im o-r-eppariCovo-av o-rreppa ; Symmachum autein :
(xdprov) ortep-
ra yevtvBat o-Tcpea>p.a, irap 'Efipaiots ov^ cvpio-KCTat. Hieron. parifyvra o-rrippa. Montef. sine auctore affert : *A. o-rrtipd-

in Comment. in T. VI, p. 737)


" lectio nihili esse videtur.
^7
Sic
Aggaeum (Opp. :
Denique pevov crmp-ia, quae
in Genesi cum in primo die dictum sit, et in tertio, et in Cod. 127, et sine aster. Cod. 17. Ad a-rrtipov a-nippa Nobil.

quarto, et in quinto, et in sexto, post consummationem affert : 'A. o-rrtpp.aTi£ov tis rb yivos avra>v, quod ad v. 12 recte

operum singulorum, et vidit Beus quia bonum est, in applicat Montef., qui tamen in v. 1 1 pro Hebraeis, nfe^
,-
secundo juxta Hebraicum, et Aquilam, et Symmachum, et i3"ijnt "lEW io'»? !?, Aquilae perperam tribuit: irotovv
20 Cod. 12 7-
Theodotionem non habetur." Nobil., Cod. 127. Kap-rbv o-rrfppari(ov tis to yivos avrav.
21
Philop. ibid. p. I44: oi 8e aKKoi rpe'ts dvri tov einelv, tls
29
Nobil. ut supra. Mox post «•oioC»' Kapirbv Cod. 127 in
eis tottov
M Sic sub obelo textum infert: Xtis rb yivos airwv, reclamante Hebraeo.
ovvayayriv p-iav, eva, Cpacri.

Cod. 127; in marg. autem: "Ei<0a «irai <5/3fXos, ov Keirai h 30


Sic Montef, tacito auctore; fortasse ex sola collatione
Tto
'E;8pa'(Vw, 7rapa povois Sf (j>e'peTai roit O'. S. Basil. M. Hexaplorum ad w. 3, 4. In textu LXXvirali obelus (-»-)

Opp. T. I, p. 37 C :
npwricfjTat Se ev rroXXots to>v dvrtypdcpiuv, est in Arab. 1. Deinde ad
Cod. 127 in marg, tis (pavo-tv

Kat avvTjx&T] — fj £r)pd' drrep ovtc Ttvis Ttov Xotrrwc cKbedoiKaaiv pingit tis (patrurpbv, ex interpretatione, ut videtur.
:
" Sic
M Idem.
cpp,r)vea>v, ovrc r) xpfjats twv 'Efipaiav exovcra (paiverat .... Ta Montef., non memorato auctore.
roivvv aKptfir) tS>v dvrtypd(pa>v a>fii\to~raf 6 8f 6(Se\bs d0tTXio-(a>s

TOM. I.
10 GENE S I S. [Cap. i. is-

ets dp^ds Trjs fjfjepas, Kal tov (jxoaTfjpa tov 26. tirwri «5^33 Q1« rrtoy: t«^?M "ie^i.
eXdaaoo eis dp^ds Tfjs vvktos. A. avv tov O'. Kal eiirev 6 6eos %

notijaoofjev dv6pamov Kar'


abooarfjpa tov fieyav eis kgovatav Tfjs rjftepas, etKova fjfjeTepav, Kal Kad oftoiooatv. A. Kal
Kal avv tov (poicrTTJpa (rbv) iiiKpbv eis kgovaiav eiirev 6 6eos' noifjaoofiev dv6pamov kv etKovt

rfjs vvktos. ©. tov qbmaTrjpa tov fieyav eis f)fiS>v, [/cat]


Ka6' 6/Jotooaiv 2. Kal ehrev
f)fiS>v.

e£ovaiav rfjs f)p.epas, Kal tov (poaaTrjpa tov 6 6eos' notfjaoofjev dvdpoonov, dos etKova fffjobv,

[UKpov eis egovatav Trjs vvktos. 2j. tov Ka6 ofjoiooatv f)fjoov. Q. Kat ehrev 6 6eos'

(pcoaTrjpa tov fiet£oo eis to f)ye1a6ai Trjs f)/je- TTotrjaoofjev dv6pomov kv etKovi f)fja>v, d>s kv
38
pas, tov Se (pooarfjpa tov kXdaaoo els r)ye/io- ofjotooaet fi/jaiv.

viav TTfS VVKTOS. TTvnm Q^«n wjni a*n nani wi


18. Vfeto^" O'. Kal dp X eiv (A. k£ovatd(etv™).

20. Tm ©32 fttj D^n «"«£ "^N -IEN*! Et dominentur piscibus maris, et alitibus caeli,
et bestiis, et universae terrae, et omnibus rep-

Et tilibus quae reptant super terra. O'. Kat dp-^e-


dixit Deus : Scateant aquae bestiis aqua-
animis vivis; alites autem volent super
Tooaav toov iyjdvoov Tfjs 6aXdaarjS, Kat twv
tilibus,
ireTetvoov tov ovpavov, Kat toov ktvvSv, Kal
terram, super faciem expansi caelorum. O'.
ndarjs rfjs yfjs, Kat irdvToov tS>v epireTwv tSv
Kal ehrev 6 6eos' k£ayayeToo ra £i6ara e'p7rera
eptrovToov knl rfjs yfjs. A. Kat kntKpaTei-
•tyvywv £a>awv, Kal ireTeivd neTOfjeva krrt rfjs
Tooaav kv iy6vi Trjs 6aXdaavs, Kat kv ireTeivS>
yfjs Kard to arepeoofja tov ovpavov. 'A. e|ep-
tov ovpavov, Kat kv KTrjveat, Kai kv irdarf Trj
ijraroo
Ta vSaTa ep-rreTov tyv)(fjs (ooavs, Kai
yfj, Kai (kv 7ravTt) (dxo Ktvovfievop kiri Trjs
neTeivbv inTdfjevov kni Tfjs yfjs, kni npoaamov 39
tov aTeped>fiaTos tov ovpavov. 2. yfjs.
(Kai) ehrev
6 6eos' e^ep^ara) Ta vSaTa epneTov, -tyvyjiv 27. aSsav
\cbsa.
v — :
D-rNn-nM
t t t :
ovi ;» n-^i
: t - •.*
1
v i ;
!,,

i

£5>aav, Kal ireTeivbv nerofjevov kni Tfjs yfjs, cn« Nia naai iat ins t^ia dt^m.
T TT T TT A TT '*. V;
*
*.

/cara npoaamov aTepewtiaTOS ovpavov. 0. Kal O'. Kat krroivaev 6 6ebs tov dv6pomov, KaT
ehrev 6 deos' k^ep^raTCoaav Ta vSaTa epnerd,
e'tKova 6eov knoinaev avTov dpaev Kai 6fjXv
tyvyas £d>aas, Kal neretvbv neTOfjevov knt rfjs
kiroivaev ai/Tovs. 'A. Kat eKTtaev 6 6ebs avv
39
yfjs, /cara npoaoonov aTepeoofjaTos ovpavov. tov dvdpamov kv 6eov
e'tKovt avTov, kv etKovt

2i. ttbtt oy^nrrnN. o'. Td Kfj T v r d fieydxa. eKTtaev avrovs ... Z,. Kat eKTtaev o 6eos
37
Ol dXXof Toiis SpaKovTas tovs fieydXovs. tov dv6pamov kv etKovt Staqbopop, 6p6tov 6 6ebs

33 M Idem ibid. Tourois koL 6 vevTal Xeyovoiv' eiroirfoev 6 8ebs Toiis Sp. roiis
M
Philop. ibid. p. 175. :
p.. Philop.
Sififiaxos oviJL(f>a>vel' tov (paxrrfjpa — rfjs vvktos. To yap, fryet- ibid. p. 209. Idem p. 217 Symmacho tribuit rai Ka8' d/t.
a-8ai, o-a(p7)vi£a>v els to, r)yep.oviav, p.(Te\a^(V (leg. fierefiaXev), fipa>v ; Theodotioni autem pro obr e'v 6p.ota>oei, ev 6p.oia>p.aaw.
^5 39
onep ravrov ea-n rjj e^ovala, Kal tw apxetv. Origen. Sic Montef., tacito auctore. Equidem nullus dubito,

Opp. T. II, p, 22 : «u 6 'AkvKos yap to dvdXoyov c'Trip7]oe, antecessorem meum totam hane lectionem ad normam
noit)oas dvri p.ev toC, els dp\as, els e'>-ovoiav' dvrl Se tov, ap^etv, v. 28 excogitasse, oblitum in Hebraeo ibi legi, non W®~).,
M ter pro sed H>n, In nostro loco nescio an Aquila verterit: «u h
e£ovo-id£eiv. Philop. ibid. p. 198 (cum irerrivbv

ireTetvov). Idem p. 199: 'S.vp.tpavovoi 8e rfj eTTavdXrjyjfei (sc.


TravTi Kivovpeva (cf.
Hex. ad Psal. Cxlviii. io) Kivovpeva errl


V. 21, Ka\ ndoav \rr vxr)v £a>aiv epTrerav) 0fo8. Kal Svp. 'O pev yr)s. Philop. ibid. p. 244. In textu LXXvirali pro

ydp . . .
eprreTa ^u^aj £d>oas, kot evdeXav dprpdrepa, iva y aomp kot' ehova 8eo0 in Arab. 1, 2 legitur, ad imaginem suam;
eiret^yqois toC, eprreTa, to, ifn>xds faicas" 2u/i. 8e, eprreTov \jrv)(r]V
unde conjecerit aliquis, in LXX antiquitus juxta He-
£a>oav' Tovreoriv, orrep eori •fax'1 f^°" a .
37
Severianus braeum exstitisse, kot elKova avrov, kot eUova 6eoi. Certe

apud S. Chrysost. Opp. T. VI, p. 467 D : ol ydp oXXoi ipw editionis hexaplaris ratio tantum non postulare videtur:
-Cap. I. 29.] GENESIS. 11

eKTtoev avr6v' dpaev Kal 6fj\v eKTtaev av- 6a\dtrcrr]s, Kat tc\ neretva toC ovpavov, Kal ra
1
tovs.* 0. Kal eKTtotv 6 6tbs Tbv dv8pomov {wa Tct tpnovra inl rfjs yfjs, 0. Kal tii\6-

iv tiKovL avrov, iv tUovt 6tov eKTtoev airrovs' yrjcrtv (airrovs 6 6tbs, Kal tlwtv avrdis) 6 0e6f

dpaev Kal 6fj\v inoirjaev avTovs.® aii(-dveo6e Kal n\r)6vveode, Kat n\r)pd>aaTe t^v
Kal vnord£aTe airrrjv Kal natSevere ev
28. VIE :
QTi^M
v.
Zirh
v t
"IQN"!
v - Urhtt
v:
QMM
t
"T"'^
vt :- '
yfjv,

TOts i\6vat rfjs 6a\dcrcrr)s, Kai ev tois neTetvois


nna
- :

i-ni rroayi
:»111*1
vnMn-nM
I"

Wtoi ••• :

«orw
:
tov oiipavov, Kal iv navri (dcp epnovri inl tt)s
-by
— ntetnn
VVT i wT _
i TXfl
f
o^ten
— T — tfjni oti
| T _ .
4*
yfjs.

V"}Nn. Et benedixit eis Deus, et dixit eis


tnh mn wrfcn
29. ntov-^s-nN
V" T V VT
"<nn3
•— 'T "• '"t -iqn*!~
Deus : Fecundi estote, et multiplicamini, et re-

dominamini
-^3-nNi
t v •
rw-r
Iv t t
^t 1
** — "iwm
^b-^j* t —
snt
-v snt
- :
••

plete terram, et subigite eam; et :

piscibus maris, et alitibus caeli, et omnibus 05S jnt jn> Y3P"!? ta-wJ» YVC
rrirr]

animalibus quae reptant super terra. O'. Kal n73N7. Et dixit Deus: Ecce! dedi vobis
tv\6yr)atv aiiToiis 6 6tbs, \iycov av<\dvta8t omnes herbas proferentes semen, quae sunt
Kal n\r]6vvto6t, Kai n\rjpcoaaTt Tt)v yfjv, Kal super faciem totius terrae, et omnes arbores
KaraKvpitvaaTt avrfjs' Kal dp\tT€ tcov i\6vcov in quibus est fructus arboris proferens semen :

rfjs 6a\dcrcrr]s, Kal tcov neretvtov tov ovpavov, vobis erunt in cibum. O'. KaX einev 6 6e6s~
Kal ndvrcov tcov kttjvcov, Kal ndarjs rfjs yfjs, iSoi) SiScoKa vp.iv ndvra \6prov awoptpov tmei-
Kat TrdvTcov tcov ipntrcov tS>v ipnovrcov ini rfjs pov crnippa, 8 iartv indvco ndarjs rfjs yfjr
yfjs. 'A. Kal tv\6yt]otv airovs 6 6tbs, Kal Kal nctv f-v\ov, S e^et iv iavTco Kapnbv aneppa-
elnev aiiTois 6 6tos' ai>£dveode Kai n\r)6v- ros anopipov vpiv earai eis fipaiaiv. 'A. Kai

veode, Kal n\r)pd>oare Tr)v yfjv, Kal vnoTd^art einev 6 6e6s' iSoii SiScoKa vpiv avpnaaav \\6r]v
aiiTrjv Kal intKpareire iv i\8vi rfjs 6a\doar]s, aneppaivovoav anippa ini npoaconov ndorjs
Kal iv ntTtivco tov oiipavov, Kal iv navri £d>cp rfjs yfjs .** 2. Kai tinev 6 6t6s' SiScoKa
. .

Ktvovpivcp inl yfjs. 2. Kal tii\6yr]o-tv avroiis vpiv ndvra yoprov tov antppari(ovTa anippa
6 6tbs, etne Si aiiTois 6 8t6s' avf^dveode Kal rbv ini npoadmov ndons Tfjs yfjs' Kai ndv

n\r]6vveo8e, Kal n\r)pd>craT€ rfjv yfjv, Kai vno- f-v\ov iv cp


iort Kapnbs £v\ov ontppaTi£ovros
Kai \etpovo6e tovs i\6vas rfjs ttvat
6 0. Kai einev
Ta£are aiiTrjv onippa, vpiv eis fipcooiv.*

•X-eV (Ikovi avToH, Kaf tlKova 8(ov. Et sic reapse sine aster. tionis versionem iraibdm, qui Syrorum usus est, ait:

Cod. 135, Arm. Arm. u Idem Cod. 127


1, 2, ed. ibid. (ijXoyov b( fjyovpat ttjv irai trvWat3r)v Sia t<k ( ypatfxtrdai, (l Kai
affert : 2. lv hWi 8ia(f>6pa> Spdptov (sic). Philop. ibid. p. 245: ao-ivT]8ts "EXX^o"»'" oi jrapa n)v rraiotiav, <i\\a ras rrtSas' aWl
o 8f 2u/i., iv eiKovi hiacpopa, (prjo-lv rjrot t<$ i^aipira Ka\ Kptir- Toi, tmb rrtSas avrovs ayere Kai tttrpovs. Absurde ! Cf. Hex.
**
tovi irapa ra \oirra, r)
ra napa to. \oma iravra Si(vr)vo\6ri Kal ad Psal. cix. 2. Ezech. xxxiv. 4. Philop. ibid. p. 265,
it-T]/Wayp.(V<p, <m(p i>T(£t)yovp,(vos (Trryyaytv' op6tov 6 6(6s (KTta(V qui Aquilae continuat : <» iv avr<o ^vxr) k. t. i.
(v. 30).
avr6v . . . ra yap \oina navra Kara vda t( Kat icc/cXirai eV» yfiv. Reliquam partem v. 29 sic de suo, ut videtur, supplet
Versio plane singularis, et ne versionis quidem nomine Montef. : Kai avv rrav f}v\ov, iv c£ Kaprrbs f vKov io-rrapuivov

digna. Sed hunc interpretem, nimio perspicuitatis studio, arreppa, vpiiv tivat (potius earat) eis fHpSxriv. Idem in Notis
vel etiam dogmaticis in " In editis
rationibus obsecutum, hic illic
p. 1 5 : 'Ak. iarrapuevov arrepua. [Ex Drusio.]
paraphrastao partes delapsum esse, videbimus in Hex. ad Theodoreti Quaest. LI in Gen. airepuaivov arripua . . . Utra
Gen. xviii. 25. Exod. xv. 11. Job. xxi. 13. Psal. lvi. 5. autem vera lectio sit, incertum." Immo iarrapuivov non
Jerem. xli. 5. Cf. D. Abr. Geiger in libello cui titulus: est nisi falsa emendatio Pici pro vitiosa Cod. August.
Symmachus der Uebersetzer der Bibel (Judische Zeitschrift scriptura arrappevov, quae, Philopono auctore, in arrtppmvov
fiir Wissenschaft und Leben, i er Jahrgang, pp. 40, 41). vertenda erat. Porro Aquilae lectio, arrtpjiaivov arrippa non
42 M Idem est pro arrkpuaros arropiuov, sed pro arreipov arripua. Vid.
Philop. ibid. pp. 244, 245. ibid. pp. 258,
**
259 (cum scriptura nmjvos). Idem p. 264 ad Theodo- Theodoreti Opp. T. I, p. 65. Philop. ibid. Cod. 127
c 2
12 GENE S I S. [Cap. I. 30-

6 6e6s
m
iSoii SeScoKa v/jlTv tov ndvra yoprov 31. nitt-nsni nfow -<ffi«-V3-n« B*!h* htw
o-nepjiaivovra 0-nepp.a tov enl npoo-d>nov ndo-rjs "1ND. O'. Kal elSev 6 debs rd ndvTa ocra

Tfjs yfjs' Kal to ndv £v\ov, 8 e\ei kv avTW enoirjcre, Kal iSoi) Ka\d \iav. 'A. Kal eiSev

Kapnbv £v\ov, o-nep\iaTa>v (fort. cmepixaTvov) 6 debs o-vfinav oaa (fort. o) enoirjo-e, Kal iSov

CTTfpfia' vjjLiv earai eis ppa>criv. dyaObv acpoSpa. 2. Kal eTSev 6 6ebs ndvTa
51
6'o-a enoir/ae, Kal r)v Ka\d o-<p68pa.
30. bbb* ayatin tftsrhJn yujn; rvn-bsb^
Cap. I. ii. Kard yevos — Kal Kad' o/JoiorrjTa ^,
52

20. •— Kal eyeveTO ovtcos 4 53

MTiND Htoy p"Y|. .Ef omnibus animalibus

terrae, et omnibus alitibus caeli, et omni quod

reptat super terra, in quo est anima viva, (dedi) Cap. II.
omnem virorem herbae in cibum. O'. Kal nao-i
tois Orjpiois ('A. 2. cfcooiy
47
) ttjs yfjs, Kal ttSo-l
1. 0^1. O'. d oipav6s. 'A. 2. oi oipavoi}

tois nereivoTs tov oipavov, Kal navTi epnerSi 2.


WyfQ B*t« O'. ev
2
Tfj f^iepa Tfj 'eKTT, (O/
\0L7T0C
epnovri eni Tfjs yfjs, o eyei ev eavTco \lrvyjjv TTJ efiSoij.T) '),

£a>fjs, Kal ndvra yopTov y\a>pbv els (3pS>criv. nnipiT. Et cessavit. 0'. Kal KaTenavcre ('A.
'
A. . . <& ev aira> ^rvyjf) (S>o~a, crvv navTi \aydva> 8ie\LTrev').
eis
m 2. irao-i re toTs ^cooiy
\\6r)s {3pS>o-Lv.
4. nilyin n?^. Mae sunt origenes. O'. avrr}
ttjs yfjs,[*«»] iracrl re toTs nereivoTs tov oi-
r) /3i(3\os yevecrecos. 'A. 2. avrai ai yeve-
pavov, Kal navrl KLvovfLevcp enl Tfjs yfjs, ev a>
treis.-
eo~TL
ylrvyjj £S>cra, irdv y\a>pbv yopTov els /3pco-
9
triv.- 0. Kal Tracri toTs drjpioLS ttjs yfjs, Kal

nacri toTs nereivoTs tov oipavov, Kal navTi nDnMrr se d


vapor ascendebat de terra, et
.

epneTa> epnovn eiri rfjs yfjs, to>


eyovTL ev avTW irrigabat universam faciem humi. O'. nrjyf)

-frvyrjv £a>fjs, tov rrdvTa y\copbv yopTOv eis Se dvef3aivev eK Trjs yfjs, Kal enori^e 7ra«/ to
so
/fy coo-iv. npoo-amov Tfjs yfjs. 'A. Kal eni(3\vo-/j,bs dve/3r)

46
Pro abest. M Sic sub + Eadem
affert : 2. OT-eppaTilfivra.
Philop. ibid. ar-tp-LaTav, Montef, tacito auctore.
quod manifeste vitiosum est, Montef. tacite correxit art-p- verba in v. 11 obelo jugulant Arab. 1, 2, reclamante He-
laivopTos, spreta leniori medieina, oirepuaivov, vel etiam braeo.
ir 4S 2
oTTfppaTovv. Cod. 127. Philop. ibid. p. 265. Cap. II. J Codd. X, 127, 135. Iidem. Hieron. :

Idem " Pro die sexto in Hebraeo habet diem


p. 267: to 8e, Ka\ itav xka>pbv x°P TOV e '^ ftpaoiv, rols se^Jtimum. Artabi-
rpiolv (ipripivov, X/c. oaCpeoTcpov rippr)vevoev, einaV Kai (oiiv) mus igitur Judaeos, qui de otio sabbati gloriantur, quod
iravri \axava x A ™? £ ( '* Montef. vero pro trvv Travri
Ppaoiv. jam tunc in principio sabbatum dissolutum sit, dum Deus
\axav<o xAotjj oscitanter dedit criiv nav \dxavov (om. x^°1 s )- operatur in sabbato, complens opera sua in eo, et benedicens
49
Philop. ibid.
(Quae autem in fine lectionis
p. 265. quia in illo universa compleverit."
ipsi diei,
3
Codd. X
Symmacho adstruit Montef, tov na.vra xoprov owopipov (adde (cum t)ic\ci7Tcv), Codd. 127, 135. Cod. X
127, 135.
4

ex Philopono onfpua), o iorw iirava naorts tt)s yr)s, ad enar- affert *A. avra- al y.
: Sic (cum 'A. 2.) Catenae MSS. et
rationem versionis LXXviralis pertinent. Error est Cor- schedae Combefis. apud Montef, qui ex iisdem scholium
derii, qui Philoponum edidit.) Procop. in Gen. p. 118: affert :
To, fHfSKos, iv ra to™ tovtm Ka66\ov ov Kcirai rrap'

7TCpiTT0t OVV 6, Kai, (V TO), KOl TTaVTa ^OpTOV ^X<i)p0V fis ftpulOlV 'Efipaiois, d\\' M 7-\dvri (corrige ex Niceph. a\\' coti
7r\dvri)
ovtco 50
yap cKdcSaKcvat Ka\ 'S.vpuaxov,
xapis toC, Kai. Phi- 'E/Bpaiov ypa<pcas, Tr\avr)6cvTos iv ttj 7r\dvri cKcivov, iv a> Kcirai

lop. ibid. (Montef. perperam exscripsit kcu pro rw (cxovn), Trapa pcv A.Kv\<f tovto (3i(3\iov ycvvrjuaTav 'A&du' wapa t)c tois
61 62
omisso in fine x 6 pr°"-) Idem ibid. p. 271. Sic O '
j3i(3\os ycvcocas dvopairaV Kai iv Toira
avTrj f/ ar)6ri ydp
sub -r- vel ->• Arab. 1,2. In Hebraeo etiam Kara ycvos T07Tti> (SiySXiof
7Tapa\c\ci<p6ai, Kai ovras avro
t<£ 7rpooc6rjKc.
-Cap. II. 11.] GENESIS. 13

(K tt)s yf)s, Kal eiroTicre irav rh irpocrconrov rfjs tirXacre Kvpios 6 6ebs rbv 'ASapt dnb
^/ovv rr)t
6
\6ov6s. [yijy] dSapa, Kal eirvevcrev eis roiis pvKrfjpas
'

7. -io noy QiNrrnN errtVn r-Tirr isw. avTOV dvairvof)v (cor)s' Kal eyevtro ASa/i
I

T T T T T *
V : T ; V - * [aV-
tl

vrn
.- .
o^n- A .
netra
- :

vbm3
t - :
nB*.
- — pTo*wn
t t-: t
^pcoiros^
eis
yjrvyfjv {a>aav.

rm OJW? D^^ri. Et formavit Jova Deus


8. B$fi \-W2-]Z CTtf^ T1S?V J^Q, :
Et plan-
tavit Jova Deus hortum in Eden ab oriente.
hominem ex pulvere humi, et inflavit in nares

ejus spiritum vitae; et factus est homo anima


O'. Kal ecpvrevcrev ^ Kvpios 4 "'
6 6ebs rrapd-

Seicrov ev 'ESep. yav PeSep") Kara


vivens. O'. Kal enXacrev % Kvpios «(
8
6 6ebs
dvaroXds. 'A. Kal
('Ej8p.

icpvTtvcre Kvptos 6 6ebs


rbv dv6pcoirov -^ovv (alia exempl. add. \aj3cov-)
li
Kfjnov ev 'ESep. dirb dpxf)6ev. 2. . .
irapd-
dirb rfjs yfjs, Kal evecpvcrncrev eis to irpoo~omov
,s
SetCTOV dvdrjpAv . .
H
(Ot Xoinor eis tovs pvKrf)pas )
airrov irvof)v

Kal eyevero 6 dv6pcoiros els ^ll^? • 'A. dirb dp)(fj6ev. 2. €K irpcorns. O.


£cot)s' yjrv-^fjv (cocrav.
'
iv npcoTOis. 1 *
A. Kal eirXacre Kvptos 6 6ebs criiv tov dv6pco-
irov y^ovv dirb Tfjs \6ovbs, Kal 10. rPrn. O'. Vacat. Alia exempl. koi yiverai}-
evecpvcrrjcrev ev

pvKTrjpcrlv avrov dvairvof)v {cofjs" Kal eyevero 11. p6m, O'. <Ptcrcov
(s. Qeicrcov). 'O 'Eppahr
6 dv6pconos els i ,
r vx V
T
£S>crav. 2. 0. Kal <&eicrcov.
x-

6
Theodoret. Quaest. XXII in Gen., unde sumpserunt cumulavimus propter Lagardium, qui in Genes. p. 24
Nobil., Niceph. Cf. Hex. ad Job. xxx. 12. Prov. i. 26. temere affirmat, in nostro loco Aquilam non D^i?P, sed
Jerem. xlvi. 21. (Scriptura imfiXvypbs est in Nobil.; cVc- nmpD legisse.) I3
Hieron. " Porro edejj deliciae in-:

(fAvyuos autem in Cod. Aug. Theodoreti.) Euseb. Emisenus terpretantur, pro quo Sym. transtulit, paradisum Jloren-
in Cat. Niceph. p. 60 'Efipaios 8« rts <pi?criv, 8n oj Xiytt,
: tem." -*
Idem " Necnon quod sequitur contra orientem,
:

ir~]yr)
Se dvtfiatvtv cV.
Trjs yfjs,
dXKd n «oos rpr/rrtv a^Xuos r) in Hebraeo mecedem [Lagarde e Codd. Berol. Scaph.
aldepos avvemtoTos Tra^vrdTov, ov tt)v dvddoatv drro rrjs yr)s mimizra edidit. Fortasse plenius legendum: mecedem,
°
ytverrBat erprj, Kat KaKvTTTftv to Trp6o-<OTTOV. Sic Cod. 127, non mimizra] scribitur, quod Aq. posuit aWo ipxrjt [' Anti-
et sine aster. Codd. 14, 25, 31, r
alii. Sic Comp., Ald., quior Reginae liber [et Frising.] ATIO APXH6CN; altcr
8
Codd. 15, 16, 18, alii, Philop. Cod. 127. Nobil. corrupte Ano APXNHHN denique Palat. ADO APXNeeN.'
affert : 'A. 2. pvKTrjpa.
9
Philop. ibid. p. 2 50. Ad — Vcdlars.] et nos ab exordio
;

possumus dicere ; Sym. vero,


10
duplicem lectionem yr)s dSapa cf. ad Cap. iii. 18. Sic tK 7rpo>riis, et Theod. cV jrpciTois, quod et ipsum non orientem,
sine aster. Comp., Codd. III, 16, 19, 20, alii, Arab. 1, 2. sed prindpium Ex quo manifestissime com-
significat.
Grabe Epist. ad Mill. p. 68 " Asteriscum iterum praefixi :
probatur, quod priusquam caelum et terram Deus faceret,
auctoritate Anastasii c, ra l£aT-\a rmxSevra allegantis."
1.
paradisum ante condiderat, sicut et legitur in Hebraeo:
Graeca Anastasii in Cod. Cantab. sic jacent Kada els ra : Plantaverat autem Dominus Deus paradisum in Eden a
aKpifirj Ka\ dvoBevra Kal dpxtiia Tiov dvriypd(pa>v Praeterea Montef. Syri intcrpretis lectionem
e'pfvvr)o-avrcs p.fra principio"
Tijs dKptfjflas fvpr)Kap.fV, fls ra \mb Kkr)p.tvTos, Kai Etpij- e Cod. Reg. 1888
iroWrjs
[et Cat. Niceph. p. 66] exscripsit: '0
vaiov, Kai ^iXwvos toO (pt\oo-6(pov, Ka\ tov ra (j*a7rXus (fort. piv oiv Svpos ovras c^ci ytypap.ptvov xdi irpvrrvo-tv 6 8. irapd-
t'|a7rXa) rrv(mj(rapevov aTixdevTa. Ubi VOCem rrrixdevra, sensu Stirrov t'v
'EocjV e'£ dpxr)s &e (prjm (<pao-i Niceph.) pr) KtioBm
1S
generaliori pro distincta, descripta, non pro asterisco notata iv (iyKtio-dai
idem) Ttf 'E/3pa«cp. Sic Codd. 25, 130,
positam, a Grabio male cum rd e^anKa compositam esse teste Lagarde, Cat. Niceph., et Cod. 127 in marg. Lec-
u Sic Montef., tacito auctore. n " Ver- tionem non memorat Holmes. -*
quivis videt. Acacius in Catenis
sionem Aquilae habemus ex Basilio [?] et ex schedis MSS. Ta
Reg. [et Cat. Niceph. p. 72] : Ttov Tfarrdptov TTorapuv

Combefis." Montef.

Pro aVo dpxr)s ex Hieronymo re- dvopara Kard pev 'Efipaiovs ovrro koXcitcu' 6 pev TrpSrros Qfirrwv,
scripsimus dVo dpxndtv. Scilicet Aquila pro YauoV 6 -
n*7p regu- 6 b~e
bevrepos rpiros, <topdO' 6 Tcrapros 'Efi8c<cc'X napa
lariter ponit dpxrjdtv
(vid. Hex. ad Deut. xxxiii. 15. 4 Keg. df "EXXricri, rcry7i;s, NctXos, Eicppanjs, Tiyprjs. Hieron.: " No-
xix. 25. Psal. xliii. 2. lxvii. 34. Ixxvii. 2. cxviii. 152); men uni Phison. Hunc esse Indiae fluvium Gangen
pro ffljSO igitur dn6 dpxr)8tv ponendum erat. (Exempla putant." Aliter Severianus in Cat. Niceph. p. 70 :
cio-o»,
14 GENESIS. [Cap. II. 12-

12. nVlSrr. Bdellium. O'. o &v6pa£. 01 Xoi- cf>dyecr6e dir avrov' fj


S' dv f\\i-ipa cfidyrjTe drr
17
noc /3SiXXiov. aiiTOv, 6avdrco diTo6aveicr6e. 'A. . . oti kv f)[iepa
21
fipcocrecos crov 2. ov dir avrov'
DTWtl JlNl. Et gemma onyx (s. sardonyx).
. . .
p.f) cpayfj

ls p 8' &v (s. 27 yap dv) f)\).epa cpayfj dirb tov


O'. kcu 6 Xi6os 6 Trpdcnvos (01 Xoirroi' ow£ ).
22
£vXov, 6vtjtos ecrrj
14. "Yl©N -"l?2"7j?. Ab oriente Assyriae. 0'.Kari-
'
18. i^r* Solum. O'. ftovov. 2. /iova^ov. 23
19
vavri ('A. k/- dvaroXfjs ) Acrcrvpicov.
^J? y$ 'i'"^^» Faciam ei adjutorem
15. n^"]-"?* O'. kv tco irapaSeicrco rfjs rpvcfifjs. sicut e regione ejus (sibi similem). O'. 77-0177-
20
2. kv tco irapaSeicrco rfjs aKrfjs.
acofiev avrco (3or)6bv Kar avrov ('A. cbs Kare-

17. rfio wqv ^hsx oVa "tti wab ^atin nV vavri avTOV. 2. dvTiKpiis avTOV 2i ).

fVlQn. JVbw comedes de ea; nam in quo die 19, 20. riTT (bis). O'. rd 6npia . . . tois Oripiois.

comederis de ea, moriendo morieris. O'. ov 'A. 2. (rd) (coa . . .


(tois) (cools.™

ov vvv \eyovcri Aavov^iv. lr


Cod. X, teste Griesb. Cod. bant. Hoc nos docuit Schol. Venet. ad II. B, 395 : "Eotl

135 in marg. : 'A. ^BeWiov, Kat dvrl Trpaaivov ovvg. Cf. Hex. 8e aKrr) 6 irapa8a\do-o-Los Kal rreTpaSrjs rorros . . . Olbe fie Kai
18
ad Num. xi. 7. Cod. 127. Cf. Hex. ad Exod. a\\o Ti 17 o~vvf)8eLa (stylus familiaris) Ka\ovuevov aKTrjV, drrb
xxv. 7. xxxix. 6. Job. xxviii. 16. Hieron. : "Pro car- tou ovufiaivovTos, otpat, tois 7r\o'i£ouevots \a(3ovo-a. 'EKetvol re

bunculo et lapide prasino, /HbeWiov et Svvxa alii transtule- yap els roiis toiovtovs twv tottwv anofiavTcs tariavrai, avrr) re

runt." Montef. affert: 'A. o-apbowg. 2. e. ovv$, ex alio tovs en evay^ais dcpoipLo-pevovs tottovs aKTas Ka\el, Kav rvxtoo-t

Hieronymi loco, de quo ad Exod. xxxix. 6 videbimus. uf) rrapada\do-o-Loi Svres. Eodem pertinent Glossae : Amoe-
19 20
Cod. X. Cod. 127: -2i. i£ dvaTo\r)s. Hieron. : nia (sic), necnon locutiones, aKrd£eiv, genio indul-
al aKrai;
" Pro voluptate in Hebraeo habet eden :
ipsi igitur nunc gere (Plutarchi Opp. T. II, p. 668 rl 8' ol noWol (SovKovrai :

LXX eden interpretati sunt voluptatem. Sym. vero, qui Trpos 8ea>v, orav f)8ea>s yeveoSaL irapaKakovvres d\\f)\ois, \eya>o-L'

florentem paulo ante paradisum transtulerat, hic posuit h o-f)p.epov aKTao-couev), et aKTaiveiv (=dKo\aoraivetv, Suida auc-
t<5 ir. rrjs SKo-rjs, quod et ipsum amoenitatem et delicias tore), propter opportunitates quas praebebant ad helluan-
sonat." Pro voce Graecis scriptoribus ignota SKo-rjs Val- dum etlibidinandum tales secessus. Cum hoc convenit
larsius e quatuor MSS. (quibus accedunt Lagardii tres) usus Latinae vocis acta in malam partem, non quidem
d/crjjs recepit, cum significatione amoeni secessus, maxime Virgilianus, sed Ciceronianus, cujus optimum exemplum
ad maris littus seu propter fluvios, pro quo, praeter Graeca est Orat. pro Cael. 15 Accusatores quidem libidines, :

exempla (ut ait) innumera, e Latinis appellat Cic. in Ver- amores, adulteria, Bajas, actas, convivia, comissationes . . .

21
rem VII, 25: In acta cum mulierculis jacebat ebrius; et jactant. Cf. ad Cap. xiv. Codd. X, 127, 135 (cum
3.
22 " Versio
Virgil.Aen. V, 6 1 3 At procid in sola secretae Troades
: edvpro «V). Symmachi Graeca in omnibus
acta Amissum Anchisen flebant. Drusius pro aKo-rjs infe- Catenis Eegiis habetur." —Montef. Theodoret. Quaest.
liciter tentat SiKoo-vvr/s e glossa Hesychii: AXoo-iW f)hovf); XXXVIII in Gen. : S. 38' av f)uepq Cp.
dnb toO >-.
6vt)tos eai).

AA02YNA " Morte


ubi est falsa scriptura pro AA02YNA. Mitto Cod. 127 affert: 2. g ydp &v f)uepa. Hieron. :

conjecturam Jo. Alberti ad locum Hesychii, AACHC nil morieris. Melius interpretatus est Sym. dicens, mortalis
esse nisi AACHC pro AAOCYNHC, aut, si mavis, HACHC eris." Minus probabiliter Codd. X, 127, 135: Oi \omai'
pro HAOCYNHC; nam hujusmodi compendia in libris manu 6vt)t6s eo-r) ; immo in priore statim subjungitur : e. 6avdra

scriptisnon reperiuntur. Denique Holmesius " In re : arrodaveia6e.


23
Cod. 127. Eandem lectionem tols Xot-
24
dubia, videndum an veri speciem habeat i-ijs aKufjs. Ori- no'ts vindicat Cod. X, Aquilae autem Cod. 135. Codd.

gen. in Lexico ap. Hieron. Opp. T. III, p. 626 'E&ep,- :


X, 127, 135. S. Anastas. in Hexaem. Lib. IX: 'Ouoias ko\
rpvcpf) f) aKuf). Est rpvrpr) forte ra>v O', et aKuf) Symmachi. 'A/c. o 8vo-o-efif)s
'E\\r)v6cppa>v, Ka6dyjfao-6at tov
8eov f3ov\6uevos,

Porro Gen. xviii. 12: "A. Tpvcpepla, 2. aKuf)" Equidem, re dvrt tov etrreiv' Trotfjo-uiuev tco dv6pa>ira> (jorjdov kot avrbv, Troif)-

perpensa, ad Vallarsii sententiam accedo, non tamen ut o-a>pev avra> /3. KaTevavrL airov, eme, TOVTearLV, dvribtKov Kat
25
cum Scharfenbergio in Animadv. p. 2 concedam, vocem iro\eutov. Ubi particula cos male abest. Cod. 127.
aKTr) a bonis scriptoribus de amoeno secessu usurpari. Sci- Cod. 135 affert: 'A. tois £d>ots. Montef. e Cod. X ex-
licet ad sermonem hic vocabuli usus, in 2. f£a. 'A. 2. fcootj.
vulgarem pertinet scripsit :

quo loca conviviis et epulationibus commoda dxTcu audie-


-Cap. III. 2(i).] GENESIS. 15

33
2. dvriKpvs airrov™ exempl. add. 2. avrn K\n6t)<TtTai
20.^23. O'. Spotos aiiTcp.
aflrr/ ).
3*
dvSpls, 8ti dirb dvSpbs i\rjcf>6ri avrrj. 0.
21. •"TOTjfl. Soporem gravem. 0'.tKo-Tao-iv. 'A.
27 28 o.Ztij K\rj6r)atTat Xrjyfris,
or» «« roO avipbs i\r)<p8rj
Karacpopdv. 2. Kapov. "Erepoy vnvov. 86
(aiJr,).
lip^. Et clausit. O'. Kal dveir\r)pa>o-t ('A.

dirtKkeio-e. 2. o-weKAeto-e
29
).
Cap.
37
II. 4. ^ «5/Mor<< 6 tfeoy.
36
5. J£ jrfpioi-4

6 0e6y.
23. ^VE D?V D ^^ *" 1 ^* #aec '«""fe"» afi "

quando est o* rfe ossibus meis. O'. toCto »w


Cap. III.
oorow eK tcov 6o~Tia>v pov. 2. 0. tovto aVa£
«
rnten rwnr ^4? m-w rrrr fiJnjpn
» > ** > ' 30
oo-tovv tK TCOV 00~TtO>V jXOV. 2 (Hebr. 1).

t Prrt * •• • t • ••« •
:
DVT7N
v
rrtT
*
t: Htoy
tt "TO?N.
: v**j Serpens autem -»tr

31
ZZaec vocabitur vira, quia ex viro sumpta era£ callidior omnibus bestiis agri, quas fece-

est haec. O'. avrrj KXrjOrjaeTai yvvr) ('E/3p. rat Jova Deus. O'. 6 Sh 6<f>is t)v cf>povipd>-
32
ecro-a
)
Sri e/c tov dvSpbs avrfjs (\rj<f>drt (alia Taros ('A. 0. iravovpyos. 2. iravovpy&rtpos^)

26
Cod. 127, qui Aquilae lectionem tribuit. " Codd. servatur. Vir quippe vocatur is, et mulier issa. Recte
X, 127, 135 (cum KaTa<f>opd). Cf. Hex. ad Gen. xv. 12. igitur ab is appellata est mulier issa. Unde et Sym.
1 Keg. xxvi. 12. Prov. xix. 15. Hieron. " Pro :
ecstasi, id pulcre etymologiam etiam in Graeco voluit custodire,
est, mentis excessu, in Hebraeo habetur thahdema, quod dicens: Ilaec vocabitur dv&pis, oti drrb aV8oor c\fj<f>0rj; quod

Aq. Karacpopav, Sym. Kapov, id est, gravem et profundwm nos Latine possumus dicere Haec vocabitur virago, quia :

soporem, interpretati sunt."


28 " Hanc lectionem Viri ex viro sumpta est." M Hieron. : " Porro Theodotio
doctissimi Jo. Ernesti Grabe [quem cf. in Epist. ad Mitl. aliam etymologiam suspicatus est, dicens Haec vocabitur :

p. 79] beneficio habemus. Ipse vero mutuatus est ex assumptio, quia ex viro sumpta esl. Potest quippe issa
Anastasio Lib. IX in Hexaem., cujus duo MSS. codices secundum varietatem accentus et assumptio intelligi."

habentur; alter in Bibliotheca [Joannis Moore] Episc. Cod. X in marg. :


'Eo-o-a, 'EjSpaVori, \r)^rts, r) dvdpis. Cod.
Norvic. [nunc in Bibliotheca Academiae Cantab., signatus 1 2 7 in marg. :
'E/3p. 6€. to-aa, 8\v\rts avbpos. 2u. avrrj «Xr/-

Ff. IV. 2], alter in [Novo] Collegio Oxoniensi. Alius Brjacrat eaaa avopts, ort arro avSpos t\rjcp8rj ovtt/ co-rt yvvrj.

autem habetur in Bibliotheca Colbertina. Locus sic jacet :


" Haec forsan in marg. codicis sic se habuerunt :

'Airl Tijr iKardatas 6 pev tS>v epprjvevrav Karacpopav etirtv, aXXor Ej3p. Ot.
M Codd. 127, 135. Cod. X: taaa.
Kapov, tTtpos imvov." "A. 8\t\jrts avSpos. 2v. avrrj K\rj8rjacrat
30
irreK\etaev. 2. avveK\etaev. Nobil. (cum ootSi' pro caaa avSpts, ort airo avSpos c\rjcf>8q avrrj.

oortav), Cod. 135. Procop. in Gen. p. 158: 2vu. 8e rai tart yvvrj.
31
6eo8. dvrl tov, vvv, to, aira£, rjpprjvcvaav. Festus S. V. Verba ad sinistram erant more Sinico (quod saepe fit in
" Feminas
Querquetulanus : quas nunc dicimus, antiqui marginibus codicum) deorsum legenda; sed ea librarius
appellabant viras, unde adhuc permanent virgines et vira- transverso sub ordine legit, atque ita cum vicinis, quae
32
gines." Origen. Opp. T. I, p. 25 <baa\ 8« oj 'Eppalot : erant separatim legenda, commiscuit. Lego igitur : 'E/3p.
iaaa piv Ka\eia8at Trjv yvvatKa' Srj\ova8at 8e diro ttjs \et;eas t6, iaad. iaad iart yvvr). Q. XiJ^iff. 2. avdpis. 2. avnj k\.

t\aj3ov, i>s 8rj\ov tK rov, \as laova8 iaaa, orrep cpprjvcvcTat, dvopis, 6V1 dno dvb~p6s i\r)cp8rj avTrj."
—HolmeS. X Sic 8ub

TTOTtjptov aarrjpiov \rj\i/opat' is 8c tov dvbpa, u>s Cpavtpov ck tov, aster. Cod. 127 in marg., Arab. 1. Kvptos om. Codd. X,
M Sic Comp., Codd. alii.
37
Sic Codd. X, 127, Arab. 1, et sine
iapr) dts, orrep cctti, paKaptos avrjp. 14, 15, 16,
34
III, X, 14, 15, 16, alii. Nobil. affert: 2. av-nj K\rj8ij- aster. Comp., Codd. 19, 25, alii.
* " Pro
o-crat dvHpls. Cod. 127 in marg. : 2. avrrj K\rj8r)o-CTat
[fWa] Cap. III. Cod. 127. Hieron. :
sapiente in He-
dvipls, oTt drro dvSpos c\rjcpdrj avrrj [eori yvvrj\. Vid. not. seq. braeo habetur arom, quod Aq. et Theod. »raKoCpyo» inter-
Cod. 1 35 ex Apolinario : ko\u>s w rai iiri rr)s 'EXXdSor (yX<BT- pretati sunt; hoc est, nequam et versipeUem. Magis itaque
Trjs) 6vopaTcmoirjo-as rrapwvvpov ti irtiroirjKtV avrrj k\. dvSpis, ori ex hoc verbo calliditas et versutia, quam sapientia demon-
" Non X
«V tov dvbpos c\r]cp9rj avTtj. Hieron. : videtur in stratur." S. Anastas. (MS.) in Hexaem. Lib. : 6 Sc 2vp.

Graeco et in Latino sonare, cur mulier appelletur, quia Kiii 6 'Ax. dvrt ToC, cppovtpMTtpos, navovpyorepos ttprjKaat.

ex viro sumpta sit; sed etymologia in Hebraeo sermone


16 GENESIS. [Cap. III. 2 (i)-

2 11
Ttavrwv to>v 6t]pla>v ('A. £d>a>v )
tS>v errl rfjs 15 (14). fWrt, O'. twv 6r)pia>v. 'A. 2. tS>v (dmv.

yfjs, d>v eTroLrjo-e Kvpios 6 6eos. 'A. Kal 6 6<pLS


_
TJ2n3 7y. Super ventrem tuum. O'. €7n t<3
rjv iravovpyos dnb iravTos (d>ov rfjs \d>pas, o5 aov Kal 12
o-Ti]6ei rfj KOiXia..
3
erroirjcre Kvpios 6 6eos.
IQy. O'. yfjv. 'A. xo^- 13

16 (15). TJEW]. Conteret te. O'. Trjpfjcrei. 'A.


Siccine dixit Deus : Non comedetis de omni
14
4 irpoo-Tpfyei. 2. GXfyei.
arbore horti f O'. tl otl (2. 7rpdy tl ') elnev

6 6eos~ ov fir) cpdyrjTe dirb navrbs £vXov tov 17 (16). "=T?1"!7% -Etf
graviditatem tuam. O'. <cat
5 'A. Tay o-iAXr/^eiy 0-01/.
irapaSeio-ov (0. Krjirov ); 'A. pf) otl ehrev 6 toc o-Tevayfiov crov.
16
6eos' pf) <f>dyr]Te
dirb navTos {-vXov tov Krj-
2. O. Tay Kivr/creiy o-ow.

TTOVl O'.
"^fl^tUri . Appetentia (s. conversio) tua. r)

16
6 (5). ^njpplfi.
Tunc aperientur. O'. Siavoi\6r]- drxoo-Tpocpr) ('A. crvvdcpeia. 2. oppf] )
aov.
7
aovrai. 2. o-vveTio-6rjcrovTai. 18 Maledicta est
(17). ^lttga rTO^Nn nrjnM.
9 (8).
Di"n nVO. Jw aMra diei (vespera). O'. humus tui causa. O'. emKaTapaTOS f) yfj ev

to SeiXivov. 'A. ev Tcp dvepcp rfjs fjfiepas. TOIS epyOLS 0~0V. A. imKardpaTos r) xdav eveKev
17
2. &a TTJ/ev/taro? f)pepas. 0. ev T<2 irvevpaTi aov. 2. errLKaTapaTos f) yf) ev tj) epyaaia
8 18 ev
wpbs KaTatyvfciv rfjs fjpepas. o~ov. 0. eirLKaTapaTOS f) [yi?] dSapd Trj
19
13 TE^ ™V)2 1^« Q««™ rfedwrt mihi irapafSdcrei crov.
(ia).
sociam. O'. t)i/ eoWay per epov. 2. t)»/ fu5J5721. In labore gravi. O'. ev Xvrrais. 2. ev
o-vva>KLcrds flOl? KaKoira6eia. O. /tera po^ov.20

14 (13). "W^n. Seduxit me. O'. f)irdTr)cre fie, 20 (19). ^pittt


"T^. Donec revertaris. O'. «oy tov
' 21
10
K. eirrjydyeTO pe. dTTOo-Tpe-^rai ('A. eTrto-T/je^ai )
o^e.

2 3
Theodoret. Quaest. XXXI n Cod.
Codd. X, 1 27. in Gen., tasse Symmachum magis quam Aquilam sapit.
4 6 12
et Cod. Eeg. 1888. Codd. X, 135. Cod. X. X, teste Griesb. Cod. 127: 'A. tS>v f<W. Hieron. :

6
Cod. 135. 7
S. Anastas. (MS.) in Hexaera. Lib. XI: "
Super pectus tuum et ventrem tuum. Ventrem LXX
6 2vfi. ch to hiavoi-)(6f)o-ovTai t o-vveria6f\aovTai Ttdcucev. Idem addiderunt; ceterum in Hebraeo pectus tantum habet."
"
ad V. 8 :
o-vveTio-drjo-av eipt)Kev (6 Su/x.Y TovreaTiv, co-ocpiodrjo-av,
13
Codd. X, 127. Hieron. Pro terra aphar scriptum
:

Kal tls iirlyvao-LV f/KBov ttjs olKtlas yvp.voTt]Tos ra rrjs ijrvxrjs est, quod nos favillam et pulverem possumus dicere."
aiirav oppara. Minus probabiliter bas lectiones Theodo- 14
Codd. 127, 135. " Coislin. pro voce rr]pf]o-ei in marg.
tioni, non Symmacbo, vindicant Codd. X, 127. 8
Hie- habet Tpfyci., eraso interpretis nomine." Montef, Hie-

" In "
ron. :
plerisque codd. Latinorum, pro eo quod hic ron. :
Ipse servabit caput tuum, et tu servabis ejus cal-
posuimus, ad vesperam, post meridiem habet ; quia to caneum. Melius habet in Hebraeo: Ipse conteret caput
15
8(i\tvov Graecum sermonem ad verbum transferre non pos- tuum, et tu conteres ejus calcaneum." Cod. X. In
16
sumus; pro quo in Hebraeo scriptum est, lartje aiom, Cod. 127 prior lectio anonyma est. Cod. 127.
quod Aq. interpretatus est, «V \iv
deest in tribus codd. Cod. X
'A. 2. o-wdcpeia, 6ppr).
: Hieron. " Pro conversione :

apud Lagarde] ra avepa tt)s r)p., id est, in vento diei; Sym. Aq. societatem [quod Grabio fraipia, Martianaeo o-vppax' a
vero, 8ia nv. r)p.., id est, per spiritum diei. Porro Theod. sonabat], Sym. appetitum vel impetum transtulerunt."
manifestius, iv t£> nv. npos KaTatyvl-iv -rfjs r)p., ut meridiano Cf. ad Cap. iv. 7.
17
Hieron.: " Et Aquila non dis-
calore transacto, refrigerium aurae spirantis ostenderet." cordat, dicens: Maledicta humus propter
te." Cod. 127
9 18 19
Codd. X, 127, uterque cum scriptura o-vvmKrjo-as. Cod. 135 affert: 'A. hmth ran. Codd. X, 135. Cod. X.
10
affert: 'A. jj Codd. 127, 135. Montef.,
o-vvaKr/o-as /ie. Sic, cum r) dBdp (sic) pro r) yr) dhapa Cod. 135. Cf. ad

qui post Drusium edidit: "AXXoc irrrrydyeTo p.f, legendum Cap. i. 7. Hieron. " Et Theodotion: Maledicta adama
:

suspicatur anrrydyeTo p.e. Immo optime Graecum est irra- in transgressione tua.
^
Codd. X (cum KaKorrdSei (sic)),
2l
yayeo-Bai, allicere (cf. Hemsterh. ad Plut. p. 59), sed for- 127 (cum KaKorradeiais), I35. Cod, X.
-Cap. IV. 4.] G E N E S I S. 17

'

20 (19).
astfn. O'. dneXftvt). A. hnorptyg.* 6 'Efipaior
X epoovi.
2i

21 Eva. 'A. ASa. III. 23. Kal eintv K


(20). r^n. O'. Zmrj. 2. Cap. >>£ Kvpiot-i 6 6eot.
23
ZcooyoVoy.

23 (22).
\ t
Ito TMrh
- -t 12SE) "H1M3
v- - *
:
HTt
tt
DINn
t t t
Vn I ••
Cap. IV.

*TV
XV^r^ n$n ^cce/ homofactusjni. 1. nVp-nN CTN VT:j?. Nacta sum virum, ju-
est sicut unvs nostrum, ad sciendum bonum et vante Jova. ()'. eKrrjadprjv dv6pomov Sia tov
malum. Nunc autem ne extendat manum suam. 6eov. 'O 'Efipaios Kal 6 2upoy eKTnadpnv
1
O'. iSoii 'ASa.fi ykyovev <&y ets «£ r i
)f ^ t/
, TOO dv6pamov kv 6«2. 2. eKTrjadprjv dv6pomov avv

yivebaKetv Ka\bv Kal irovnpov Kal vvv prjnore Kvpi<o. "Erepor (KTrfo-dfirfv dvdpomov Kvpiov?
'

x ( 'P a avToxi. 2. 6 ASdu


eKTeivj) rr)v XSe, 2. ^77 *l?n\ O'. Kal npoat6r)Kt TtKetv. 2.
ykyovev ofiov a<p' kavrov yivd>aKetv Ka\bv Kal ndXiv ereKev?
(Kal)
novnpov' vvv ovv firjSapaii eKTeivas tt)v \eipa '
4. Sttft. Et respexit. O'. Kal kneiSev. A. Kai
2i
avrov.
kirtK\l6r). 2. Kal tTtp<p6r). Q. Kal kvenv-
25 (24). Q^SrrnM. O'.T<\ X ^P vf3ift. 'A.Kal piaev. 'O 2t>poy Kal evSoKrjaev.*

22 ^3 3
Cod. 127. Cod. X. Minus probabiliter Cod. 127 /iou, Ka\ 6 8tds pov. Codd. X, 127. Sic sine nom.
ad rrdvra>v ra>v £. m 'Ak.
u Mon- Cod. 1
*
Nobil. affert " Theod.
niarg. pingit :
faoydvos. 30. :
ivtrrvpto-tv. Aq.
tef. e Cod. X edidit : 2. tr)ts 'Abap. ylyovtv 6uoi> d<p' (rjua>v) iv drrfKriKf)8ri, Sym. irip<p6r). Ed. Syra,
vel dirfKK^dtj. tvoo-
"
t$ yiva>o-Kfiv ko\6v r)
rr. Mihi quidem in hunc fere modum Krjo-tv." Sic post Drusium Montef. in Hexaplis ad loc.,
"
legendae videntur literae dubiae ac detritae yiyovtv 6uov : notans : A«c. xal drrtKKr)8r), vel melius drrtKrjKridTi, delinitus

d<j>'
iavrov ytva>o-Kftv k. m\ ir.; Ut alibi ^BO vertitur drr' e8t. Interpres Procopii Latine solationem accepil." Pro- :

airov." — Griesbach. " 2. "8t 6 'AlSau, cetera ut Griesb. copii Graeca a Maio edita in Class. Auct. T. VI, p. 218 sic
Ita,inspecto codice, et ipsi legimus." Holmes. Etiam — SOnant : 'AXX' 6 piv irpo<r<f>ipti ra rrpovxovra, 6 &t Klav r)utKr)-

Cod. 127 ad tov yivwo-Keiv in marg. affert 2. d<j>' iavrov, :


piva' rotyapovv 6 8<6s oi>pav68tv rrvp Ka8tt\s, ra rov *A@fK udvov
Accedit Photius in Amphilochiis apud Mai. S. V. N. C, dvr)Ka>atv. Ovrar yovv Ka\ ©fo8. i£i8a>Ktv ttrrav, ivfrrvpttrtv' 6
-
T. IX, p. 25, qui locus integer exscribendus Ka\ Stvrtpov, : dt 'Ak., drrtK\r)8r] (sic) 2u/i. Bi, irip<pdri' 6 bi ^vpos, tvidKTjtrt.

iva rols rfjs vrrtpopias KoKrrots (fort. kottois) ivraKairrarpovptvos, Ka\ 6 uiv \iytt rr)s a7ro8o^^s toi' rporrov, ort dui rrvpos, ws iirt

dir' avrwv ra>v tpya>v Ka\ rrjs tq>v rra8a>v rrftpas ud8ot rrjs Tt Ma>v<ria>s Kat 'HXiou" 6 8i, 6rt rrjs itr\ tov 'Aia/i opyijs rrapaKKr)-
oiKtlas to pirpov bvvdptais, Ka\ i>s noXii aiira \v<rtTfKiarfpov fjv, 6t\s 6 6t6s iSifcaro' 6 8i, oti friptpdr) a>s irrt fwvrt t«3 ia>pa>'

Ttjs r)ua>v rrpovoias i^drrrftv rd tt)s diavoias Kat rrjs iro\tTfias rpaivtrat yap 6 8f6s Ka\ iv aiTG) T<5 Krifrtv rois Ktvovuivots rfoo^

Ktvrjpara' oaov Tf KadfOTnKfV f'v8tr)s tov ytvaio-Kftv d<p' iavrov rt ptvos, Ka\ ra ip. Trvxa rtva>v (leg. Ttua>v), & br) Ka\ udva tvKdyrjat'

to (fort. t6 tc) koKov Ka\ to rrovrjpov. Tavrris 8e T^r Stavotas to 8i, tvSoKTirrtv, ip<paivtt wt rrpovKptvt toO"A/3«X to 6a>pa. 'O
otuat Kat "2,vuua-)(ov iyyvs ytyovora ttjv rrtpto^v tov prjrov «$f- 8« 'Ej3paior, (paat, ko.\ 6 Svpos apxpa> 8a>pa xaXft. Tandem
bmKtvai' l&ov 'Abap yiyovtv wf fTf i£ r)ua>v tov ytvato-Kttv d<p' veram Aquilae manum ipse Montef. e Coisliniano (quocum
Sic Cod. X
26 !6
iavrov Kakov Kai
irovrrpov. Cod. 127. consentit Cod. 127) feliciter eruit: 'A. fVfcXct^. 2. friptpdT).

in marg., et sine aster. Codd. III, 14, 16, alii, Arab. G. irrvpto-tv. (Cf. nos in Auctario ad Jesai. xli. 10, ubi pro

1, 2. Hebraeo VriBTOX Aquila interpretatus est ur) tiruCKivov.)


Cap. IV. s
Codex quidam Monspeliensis, teste Combe- Ad Theodotionem autem potior videtur lectio ivtrripto-tv,

cum " Unde


fisio, scholio : i>s dvartdivros (sic) tok rrpatTOTOKov 8eu>. partim ex Hieron^rmo, qui ait : scire poterat Cain,
2
Sic (cum rtf dta) Cod. 135. S. Anastas. in Hexaem. quod fratris munerasuscepisset Deus, et sua repudiasset ?
Lib. XII : "08tv ot aXXoi to>v tpprivtvrav oi rrtp\ 2vuuax"v nisi illa interpretatio vera est, quam Theod. posuit: Et
8avpao-iais eKoVStoKaffi tt)v rotavnjv <f><ovr)v. 'Avt\ yap tov ftrrttv' inflammavit Dominus super Abel et super sacrificium ejus;
iKT. av. hta toC Kvpiov, 6 uiv fiwfV «T. av. trvv Kvpira, Tovriartv, super Cain vero et super sacrificium ejus non infiammavil ;"
avdpamov r)va>uivov t<$ Kvpi<f, 8tov ovra ouov Tt airrov Ka\ av8pa>- partim ex Chrysostomo, qui tamen lectionem Syro inter-
rrov. 'O fi<
trtpos rraKtv tu>v ipuT)vtvra>v, iier. Sv. Kvptov,
iypatytv, preti oscitanter tribuit. Locus est Opp. T. XII, p. 203 D :

"tva ftrrrrs iivdpamov 8f6v, Ka8a Ka\ <3a>pds firrt


rrpos airrov' 6 Kvptos Afyrrat rrvp KarfK8ov dvaKatSftv ras Ovaias' dvrt ydp tov, fVJ
TOM. I.
18 GENESIS. [Cap. IV. 5-

5. n5W N7. O'. oii


irpoaea^e. 0. ovk kveirv- diroarpocpfj avrov, Kal aij &p£eis avrov. A.
6 n 2. dXX' kdv
pLaev. (ovk) kav dya6vvns, dpeaeis . . .

kdv Se
*hf* *1NB \^h "W. Et exarsit
V3B dya6vvns, dtpfjaw pfj dya6vvns, irapd
(ira)

Camo vaMe, et cecidit (demissa est) facies 6vpav dpapria kyKadvTar Kal rrpbs ae r) oppfj
ejus. 12
avrfjs, dXX' k£ovaidaeis ai/rfjs. 0. ovk dv
O'. Kal kXvTrrj6n Kdiv (alia exempl. kXvirnae
rbv KaiV 6 dya6S>s iroifjs, SeKrov; Kal dv pfi dya6S>s, «r2
) Xiav, Kal avveireae to> irpoaamm
Kdiv 6vpa dpapria kyKadvTar Kal rrpbs ae r)
drro-
avrov. 'A. Kal opyiXov tS> a<p6Spa, Kal 13
7 8 arpo<f)f) aiiTov, Kal aij dpgets aiiTov.
erreae to rrpoaanrov aiirov. 2. Kal d>pylcr6ri . . ,

6. tfc mn nsT 7? IST^MV


1
rrtiT to^. - O'. ™l
8. Vm ^Dn-^W Jg "lE^i. O'. koI etrre Kdiv
T TT 1'JlT T t V
rrpbs *A/3eA tov d8eX<pbv aiirov-
— SieX6a>pev
eiire Kvpios 6 6ebs tS> Kdiv' Ivari TrepiXvrros
u Schol. II
' eis to ireSiov 4. ap' ovSevl rdtv
kyevov; A. Kal eiire Kvpios 7rpbs Kdiv els
9 10
XoiwSv Keirai rd pfjpara rov Kdiv rd irpbs
tl
[t31 opyiXov aoi;
2. . . eis t'l
d>pyia6rjs ;

"AfieX, dXX' oiiSe rrap 'E/3paiois, dXX' kv diro-


7. nns*? ytov} «V dw rusto rr^n-DN «iSn Kpv<pa> <paaiv irapa Se tois O' Keirar e)(ei
8e

isr^ttfan
t :

nn«i
t - inpiton yht*)
: '•.•••:
It
vah
A"
nNtsn.
i -
: 1
airrd Kai rb HapapeLTLKOv. 15
Schol. ex Ori-
Nonne si recte attuleris, (bene est) ? e£ si non gene : 'Ev tS> 'E/3pauca> to Xeyfev inrb tov

recte, antefores peccatum recubat. Adte autem Kdiv irpbs tov "AfieX oii
yeypaiTTai, Kai ol

erit appetitus (s. conversio) ejus, et tu domina- irepl AKvXav eSei£av otl kv to> drroKpv(pa>
beris ei. O'. ovk kav 6p6d>s rrpoaeveyKns, 6p6d>s (paalv ol 'Efipaioi Keia6ai tovto kvTav6a KaTa
Se pff SieXrjS, fjpapres; r)avya.aov rrpbs ae fj Tfjv to>v O' eKSoyjqv}*

"A/3f\ eVe'/3X€i//f, icai iir\ ras Bvaias ovtov, 6 Svpos, Ka\ ivcwv- liotumtuum 1 sive, ut Theod. ait, acceptabile erit; id est,
6 l4
pio-ep, tlirev. Hieron., ut supra. Cosmas Indico- munus tuum suscipiam, ut suscepi fratris tui." Arab.
pleusta apud Montef. Coll. Nov. PP. T. I, p. 136 (indicante 1, 2 pingunt: -r~
(sive ->-) nai ewre K.r.e'., absente meto-
Schleusner. in Opusc. Crit. p. 82) pla tS>v iicSoo-fuv X«- : belo.
16
Montef. ex schedis Combefisii, qui ait " Ex :

yovaa' in\ 8i Kaiv xa\ im ras 6vmas (sic) avTov ovk iveirv- Kegiis Codd. et Cod. Mazarini. Sixtina [Nobil.] habet
6
pio-tv. Sic Comp., Ald., Codd. III, X, 15, 16, alii. Cyrillinomine [omissa clausula, <iXX' iv atroKpi<p<a c/).], cum
7
Theodoret. Cod. 127 affert: 'A. kol opyCKov ra. 8
Cod. Cyrillusnon habeat." Hieron.: " Et dixit Cain ad Abel
9
127. Theodoret. Cod. 127: *A. eij ri opytXov o-v
(sic) ; fratrem suum. Subauditur, ea quae locutus est Dominus.
10 " Idem. a2
dXV
Cod. 127. Idem. Cod. 135 : 2. Superfluum ergo est, quod in Samaritanorum et nostro
iav — iyKa&rjTai. Montef. ex schedis Combefis. edidit: 2. volumine [LXX] reperitur Transeamus in campum."
:

dXX" iav — &paprla


fftftm (sic). Posteriora e Cod. 127 sic
18
MSS. Combefis. Vid. Origen. Opp. T. II, p. 30. Ex
exscripsit Matthaei «u npos o-i 17 opp.b, avrtj. 2u. aXX' ii-ov-
: hoc scholio male intellecto Montef. in Hexaplis posuit :

o-iaar/s airrjs, quae leviter corrupta esse videntur. Hieron. : 'A. O'. hit\6ti>pev eis t6 ireblov. Scilicet verba, Ka\ 01 ntp\
" Multo alius in Hebraeo LXX
quam in translatoribus 'Aiaikav i8eii;av, perperam vertit :
Aquila tamen exhibet;
sensus est . . . Nonne si bene egeris, dirnittetur tibi; et si cum potius sonent id quod etiam docet Aquilae versio.
:

non bene egeris, antefores peccatum tuum sedebit, et ad te Verum vidit Scharfenb. in Animadv. pp. 4, 5, qui insuper
societas [cf. ad Cap. iii. 17] ejus; sed tu magis dominare pro eV8o^r)i/ probabiliter conjicit exeWti'. Quod vero affirmat
ejus . . .
Quod autem in LXX interpretibus fecit errorem, doctissimus Animadversor, reliqua verba hujus scholii, Sn
illud est, quia est, attath, in Hebraeo generis
peccatum, id iv tw airoKpvqbw K.T.i., vix integra esse posse, quia Sn non
masculini est, in Graeco feminini-; et qui interpretati sunt, aptum videtur seriei orationis, errorem ejus notavit Vil-
masculino illud, ut erat in Hebraeo, genere transtulerunt." loison. in Praef. ad Nov. Vers. Gr. etc. p. xix, ad usum
13
Codd. 127 (cum scripturis h-omIs et a/>fos), 135 (cum k&v scholiastarum a solenni voce Stl ordiendi provocans, scilicet
pro Ka\ hv, et om. ui rrpbs o-e »7 a. avrov). Montef. ex iisdem ut subaudiatur o-nuelao-aL vel oTjpeuoTeov. Quod reliquum
schedis eruit : O. ovk av ay. iroiijs, SfKTov ; xa\ av prj ay. noifjs, est, Aquilam clausulam superfluam non legisse luculenter
eVi Wvpat au. iyKaBryrar demonstrat aliud scholium in marg. Cod. 127: TavTa eV
irpos o-e
oppr) airov, Kal ap£as airov.
"
Hieron. : Nonne si bene feceris, dimittetur tibi omne de- tov aTroKpvfpov SoKel vrrd Tav O' eT/\r)q)Bai' e\eiv (sic) 8e avra kol
-Cap. IV. 23.] GENESIS. 19

12. nri r)prrtO. O'. Kai ov irpoa6ri<T(i . . Sovvat. eKStKovfifva wapa\v<r(t. 'A. iirTair\acriu>s Ik-
8wru. M
17
2. r) 8( OVKiTl (8d>0-(ij. 8tKrf6ri<T(TatP 2. l,386pa>s (KStKncriv
"i31 3^3. 0'. ortvoiv Kai V7. 6V ifiioudios
Vagus et profuffus. (Voucijo-fi.

Tpipmv. 2. dvdaTaTOS Kal aKaTaorTaTOS. 19 15. niSn. 0'.a»>«XeiV. 'A.?rXi;£a.. 2. TraTa^ai*


Td 'KPpaiKov Kal ol \onroi <ra\(v6p(vos Kal
16. Ti3. O'. NafcS. 2. dvdo-raTos. O. tra\(v6-
19
aKaTao-TaT<ov. 27
fU(VOS.
13. "^ly. Belictum meum. 0'. r) afaia /jlov. 'A.
20
18. TVJ>. O'. rai8d8. 'A. '\ P d8?»
dvopnpd pov.
18
14. *f$t fittna Ecce! d ^«^na. C.MaXeXe^X. Aliaexempl.MaiVpv.
]tl. expulisti me. O'.

(KpdWas p(. 'A. ISov t£epa\es ftt.


21
7NttflriO. O'. Ma6Wa'Xa. Alia exempl. Ma-
a
6ovcrari\?
15. )??• Propterea. 0'. 2. 0. o>3x owrcoy. 'A.
8id toCto. 23. "JT!* Et adolescentem. O'. Kai v(avi<rKov.
31
^J2^. D?OV^* Septuplum punietur. O'. errTa 'A.' (Kai) iratSiov.

to SauapftrtKov' «V ydp T<j> 'Efipaixa ov yiypairrai, oiSt iv Tois KTjo-tv tao-tt" quod ad Symmachi lectionem potius j>ertinere
u 18
Idem. w " Theod.
trtp\ rbv 'AKvkav. Cod. 127. Pro- videtur. Hieron. :
per hebdomadem." Cf. ad
28 ,7
COp. in Gen. p. 224 : rd 8«, orivav Kat Tp. fo-ij irrl rr)s
yr)s, t6 v. 24. Codd. 127, 130, 135. Syro-hex. .jx>.

'EfipaiKov ?>;«, *>* " ai °' Xomtoi r)pur)vtvoav, craA. Kai dxar., \ I -v ilLjoP» .L );_•_»». Ad artvatv Ka\ Tpipav (v. 13)

TOvrioTi, ur) pivtav iv iv\ T&rra, akk' dkaptvos. Montef. e Cod. 1 30 in marg. pingit : aVaaraTO»' o-akov. o-aktvoutvos.

Catenis Regiis [et Nobil.] edidit : 'O 'E/3p. Ka\ 6 2vpos' o-ak. Cod. 127 ad aKT)a-tv(y. 16) : 2. avdararos. cdkov r)
o-aktv6utvos.
" Graecas
ko\ aKaTao-Tarwv, ex Procopio Cat. Niceph. p. 112.
et sic Denique ad Nat8 Cod. 135 in marg. : crdkos.
20 21
Cod. 127, et praem. articulo Cod. 130. Codd. 127 interpretum lectiones
[2.
dvdo-raTos. 0. o-aXtvduo-os] sumpsi
22
i
(cum !«';3aXX.:f), 1 30, 1 35 (sine nom.). Hieron. in Epist. ex Appendice Holmesii, in quo tamen quoad textum et
XXXVI ad Damasum " Vaiomer lo adonai lochen : nomiha interpretum exhibentur; ego vero
satis confuse

chol obeg cain sobathaim joccamo. Aq. Et dixit ei : auctoritate Syri dispescui. Versio quidem Syriaca Sym-
Dominus Propterea [cf. ad Cap. xxx. 1 5] omnis qui occi-
: machi esset ad literam rebellis, sed redditum puto servi-
deril Cain, septempliciter ulcisceretur. Sym. Et dixit liter dvdoTaros, ex vi radicis, licet non
— Ceriani.sumpta
:
significatione
ei Dominus: Non sic, sed omnis qui occiderit Cain, heb- recte." Ad O^Tti Hos.
Syro-hex. ix. 1 7 affert :

domadas [sic in MSS., non liebdomas, ut in editis] sive ]f**Jo .L .(, quod nos indubitanter draaTaroi Graecum
septimus, vindicabitur. LXX et Theod. Et dixit ei : fecimus. Forma autem •-»( regulariter ponitur pro dvt-

Dominus: Non sic, sed omnis qui occiderit Cain, septem oraTuxjt ; e.
g.
Dan. vii. 23 in Syro-hex., et Act. Apost.
23
vindictas exsolvet." Procop. in Gen. p. 229: TWr 8« xvii. 6. xxi. 38 in Philox. Cf. Hex. ad Thren. i. 8. Hie-
"
i&iKartpov, oti 8fi tov Kdiv cTrraTrXao-iova Sovvat rr)v rtpapiaV ron. :
Quod LXX Naid transtulerunt, in Hebraeo NOD
Ka\ 'AkvXos yap ovruts i£i8a>Ktv' eWaTrXao-icos iKhiKT]6r)otTai. dicitur, et interpretatur o-aXevdu«vos, id est, instabilis et
Concinit Syro-hex. -^>L&o \-^ m - » .— .}. Cf. Psal. fluctuans, ac sedis incertae. Non est igitur terra Naid,
xi. 7 in LXX et Syro-hex. Hieron. ad loc.
" Pro ut vulgus nostrorum putat; sed expletur sententia Dei,
:
septem
vindictisAq. septempliciter interpretatus est; Syni. septi- quod huc atque illuc vagus et profugus oberravit."
mum; Theod. per hebdomadem." 24 28 " Sic
Procop. in con- Codd. 127, 130 (cum apa8). Comp., Codd. III,
tmuatione Hipuaxos &i' f'/38ducor «Sikijo-ic bao-tc orrtp nvis
:
14, 19, alii. Cod. 127 in textu: MnjX,- in marg. autem:
«rrd ytvtais 30
it-ikafiov, tv btKrjv 8d>cr«. Syro-hex. affert : ,jx>. MaouiaijX. Sic Codd. 1 6 (cum -i/Xa), 71,127 (ut 1 6),
^.fco Ik-^-sl k-4\. -> » ;
ubiSyrum interpretem if3S6- alii. Cod. 127 in marg. affert: 'Qptyiv. llapa rois O' M«-
pa>s ante oculos habuisse vix dubium esse potest; etsi ex 6ovoaka tKttTO, otttp Stapdaoaptv ypa<pucr)v tvpovrts Trkdvrfv
versione Hierouymi (qui tamen Symmachi lectionem am- yap MaBovadika
(ovoav add. Cod. 130).
'O vios fori toC

bigue tradidit) et explicatione a Procopio memorata, paene 'Evg>x, tK Trjs o-vvtoTwoTjs (odhuc superstttis ?) ytvtds t£>v diro
crediderim Symmachum non inusitatum ifit)6ua>s, sed e/38o- *A8du" d 8e Maflovo-aijX, aTrdyoyor i>v tov KdiV, ifcupurrai dno
25
ptos s. ifi&ouaios posuisse. Cf. ad v. 24. Syro-hex. .1. t£>v koi7ra>v T»»» ovrutv dtto tKttxov Tr)s irpoKttpivrfs ytvtas.
Lvo " 31
.••»..=> fc-o
|Mk, arcte appicto scholio:
-> ». Ille quem Cod. 127, qui ad 5i-8pa lectionem perperam refert. Cf.

genuit generatio septima ([ , \ . -> » )>» ~ \ -(« 0«) rkU- ;


Hex. ad Jesai. ix. 6.
D 2
20 GENESIS. [Cap. IV. 24-

tov
24. siyiitfi D^ritt ^Vi fSjnag* &&Ff$ ^. «ref eiriKa\eia6ai tco ovoparL Kvpiov
3S
^/izm septuplum punietur Cainus, et Lamech 6eov.

septuagies et septies. O'. 6Yt eVra/ay e^SeSi-

KTjTCLl. (K KdlV €K Sk Ad/A()( eLSSopiJKOVTaKLS

€7TTa. 'A. Sti eirTaifXaaicos e.KSLKn6f)aeTaL


Cap. V.
KatV' kol AdpeX efiSop-nKovTaKLS emd? 2 2.
otl eftSopaios eKSiKrjaiv ScoaeL . . ,
33
G. (6Vt)
CnM n'"77in "IDD
PIJ, ffic est /toer genera-
3i tionum (genealogia) Adami. O'.
Sl' efiSopdSos e^eSiKvae . . ai>T»7 r) (3if3Xos
'

yeveaecos dv6pcoircov. A. toCto fSifSXiov yev»'?;-


25. ?nt ffri^N ,|

V"^ "9 ™? iDtp-nN vnppn


nomen nam fiaTcov ASdp}
^TJH. 2?; appellavit ejus Seth: '

constituit mihi Beus prolem aliam. niO"D. O'. /caT' eiKova. A. ev 6p.oicopaTi.
(aiebat)
O'. Kal errcovopaae to ovopa avrov \2,r)6,
— Xe- . ei/
0/i.oicoaei.

yovo-a ^'
4
e^avearnae ydp pot 6 6ebs arrepp.a 2. DOty~nN. O'. t6 woyaa avroO (alia exempl.
erepov. A. kol eKaKecre to ovopa airov ~lr)8, [\e- a^TaJp 3
).
"a a i " 35
]iOTL l i t
eorjKe pot o oeos OTTfpfta CTtpov.
n2UJ riSDI 0^7©. Triginta et centum annos.
1
26. rrtPP Dtt» fcOj? ? TTTin tSt. Tunc caeptum O'. TpiaKovra Kal SiaKoaia (01 Xoiiroi' cKardv

est invocare nomen Jovae. O'. oStos tfXirio-ev tcat


rptaKovra ) eTrj,
eiriKa\eio-6ai ovopa Kvpiov tov deov ('0
to

nini 36 ). 'A. TOTe r)pX 6n tov


nW nfoO H2fa©. O'. err, hrroK&ria (Ot'
'EppaTos- 5
Xoirroi" oKTaKoaia ).
KaXeTv ev 6v6p.aTi (jcvpiov). 2. rore dpX r)
rwg ni«D inrn.
37 ira&ato o'.TP LdKovTa
eyeveTO . . , 'O 'EjSpatoy oSroy tjXttl- 5. P72tf

32
Cod. 130 (cum siglis o