ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.

HCM TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA ---------------------Soá: /DT-BKĐT

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc -----------------------TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 29 thaùng 03 naêm 2011

THÔNG BÁO
V/v thanh toán học phí lớp dự thính Học kỳ 2/2010-2011 (DT, D2, DZ) qua tài khoản ATM thẻ Sinh viên – Liên kết Ngân hàng Đông Á
1. Ngày 11/03/2011, PĐT đã công bố trên trang web “Hướng dẫn cho đóng HP qua tài khoản thẻ DAB”. Sinh viên chú ý kiểm tra danh sách tài khoản và hiện trạng đăng ký dịch vụ thu HP tự động trên trang web dự thính. 2. Ngày 30-31/03/2010 phòng Đào tạo phối hợp với phòng KH-TC để chuyển danh sách và thông tin học phí của các SV liên quan qua Ngân hàng Đông Á chuẩn bị quét chuyển tiền. Thông tin công bố trên web “dự thính” gồm: + Danh sách SV có đký dự thính kèm theo thông tin học phí – tài khoản và dịch vụ; + Học phí tính chung cho các lớp “DT”, “D2” và “DZ”;  SV nạp trước số tiền HP phải đóng vào tài khoản cá nhân (tài khoản thẻ ATM). Theo dõi (đăng ký dịch vụ SMS !) để chắc chắn tiền đã được chuyển (cắt từ tài khoản). 3. Đợt 1: Trong các ngày 04-05/04/2011 Ngân hàng Đông Á (DAB) sẽ tiến hành các đợt quét tài khoản và chuyển – thu tiền học phí Dự thính HK102. DAB sẽ tự động trích tiền từ tài khoản thẻ liên kết của sinh viên để thanh toán học phí cho nhà trường. Hạt chót kiểm tra quét thu học phí là 08g30 ngày 06/03/2011. + Các SV chưa đăng ký dịch vụ quét HP phải tự chuyển khoản số tiền HP từ tài khoản thẻ vào tài khoản tại DAB của trường ĐHBK (xem thêm hướng dẫn trong sổ tay SV). 4. Ngày 06/04/2011 PĐT cập nhật thông tin chốt danh sách đã đóng học phí – công bố trên web của PĐT và phòng KH-TC + thông báo qua email cho SV liên quan.  Chuyển dữ liệu cho DAB để thu HP đợt 2 + giải quyết các vấn đề sai sót (nếu có). 5. Đợt 2: Ngày 08-09/04/2011 DAB tiếp tục quét tài khoản – thu tiền học phí DT102. Đây là đợt thu HP đại trà cuối – từ ngày 11/04 PĐT chỉ giải quyết đơn khiếu nại sai sót (trong quá trình chuyển tiền) và các trường hợp có lý do khách quan đã xin phép trước – các đơn đã nộp trước 08/04/2011. 6. Ngày 11/04/2011 cập nhật thông tin từ DAB và P.KH-TC chốt danh sách đã đóng học phí và danh sách bị hủy TKB do chưa đóng HP – công bố trên các trang web và gửi thông báo qua email cho các SV liên quan. Xử lý các sai sót cho tới 15/04/2011 - trả tiền biên nhận tạm từ 18/04/2011 ! 7. Phòng KH-TC tiến hành in biên lai học phí và chuyển PĐT để phát cho SV cùng TKB dự kiến sẽ có từ 13g00 Chiều thứ Ba 12/11/2010. SV thu xếp thời gian thuận tiện để nhận. Trân trọng thông báo./. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful