You are on page 1of 1

Monitor Polski Nr 5 — 200 — Poz.

122 i 123

122
KOMUNIKAT PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO

z dnia 9 lutego 2000 r.

w sprawie wskaênika realnej przeci´tnej emerytury i renty brutto w 1999 r.


Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia ci´tnej emerytury i renty brutto w 1999 r. w stosunku
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu do 1998 r. wyniós∏ 103,4%.
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801
i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26 Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego:
i Nr 9, poz. 118) og∏asza si´, i˝ wskaênik realnej prze- w z. J. Witkowski

123
KOMUNIKAT PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO

z dnia 9 lutego 2000 r.

w sprawie wskaênika wzrostu nominalnego przeci´tnej emerytury i renty brutto w 1999 r.


Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia nalnego przeci´tnej emerytury i renty brutto w 1999 r.
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu w stosunku do 1998 r. wyniós∏ 111,0%.
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801
i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26 Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego:
i Nr 9, poz. 118) og∏asza si´, i˝ wskaênik wzrostu nomi- w z. J. Witkowski

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 694-62-30, 694-61-39
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; fax: 694-64-77, 694-62-06

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 8/W/C/2000 ISSN 0209-214X Cena 7 z∏ 4 gr