You are on page 1of 32

bîŽîÜß@æŠuýÏ@åíäà×@

Þ@ ‰ìß@æa…@âýg@åÔí†í†äÏ@âìÛìØí‰ì×@´™bèi
Þ‰ìß@æa…@âýg@åÔí†í†äÏ@³ibu@
bîŽîÜß@æŠuýÏ@åíäà×@@
@ @åÜäÌÏ
@ @
@⊙ëŠÏ@ ïmìØîÌß@ ٢†í‰ìß@ éÜn@ ‫´ @ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻒ‬uëa@ å×bÏëŠß@ åía@ åíbÏb‚äÏ@ ´uëa
@ @@⊙ëŠÏ@Nðëbu@åèîÛìàÏ@Ü×@æa…@bbîi@ðëbu@Ü×@a…@æŠuýjàÏ@íûîn×a
@æçbà×@ ðõbaìÌß@a…@åíbÏb‚äÏ@æ‰ì×ìÌÏ@´ßëŽäía@å×bÏëŠß@ āìu@åía@ j-QAF
@ï™bi@åÛaõì@åÜiìšÌÏ@Nðëbu@åèîÛìàÏ@æŠuýÏ@pbß@æa…@ðëbu@æŠuýÏ@a…@÷ba
@ @NåØÐnm…@éÜm@Íí@æŠuýÏ@³×ì@å׊a…Ši@éÛa…a@åía@´uëa
@åÛìi@a@ï™bi@åíbÏb‚äÏ@´uëa@ oíõbí@´™bèi@aë…@†Ð×@ï™bèiŠm@åía@´uëa@ @
@ @Z@ïËë†ãbÌß@´uëa@åçë‰ì܎×@Naë†×@åÛìi@a@ï™bi@åíbÏb‚äÏ@´uëa@æa…@âbmŠÏ
@ @@ @
@ @1@æìçbm
@ @´™bèi@éÜßìu @ @êìÐàîm
@ @14 @ @âbmŠÏ@åÛìi@a
@ @10 @ @aë†×@åÛìi@a
@ @ @ @
@ @6@æìçbm@œÌîç 2@æìçbm
@ @´™bèi@éÜßìu @ @êìÐàîm
10 @ @âbmŠÏ@åÛìi@a
10 @ @aë†×@åÛìi@a
@ @
@ @
@ @
@ @@æõbãbŽÔÜÏ
@æa…@æŠubÌÏ@îëŠÏ@ïmìØîÌß@٢†í‰ìß@éÜn@å×bãbŽÔÛ…@éÜÓ†äç@åía@åíbÏb‚äÏ@´uëa
@ @N@j-QAF@⊙ëŠÏ@ðëbu@åèîÛìàÏ@Ü×@æa…@ðëbu@æŠuýjàÏ
@³×ì@æa…@æçbà×@pìØîÌß@ë†íûí†äía@a‰b‚@åØäÛbu…@ìÛŠÏ@åía@´uëa@ @
@aë…@éÛa…a@sãõbãbŽÔÜÏ@ï™bi@åØÐnm…@éÜm@Íí@÷bß@N٢†í‰ìß@†Ð×@Šuc…@éÜm@Íí@æŠuýÏ
@aë†×@åÛìi@a@æa…@H@æìu@åÛìi@œÌîç@ïß@åÛìi@I@âbmŠÏ@åÛìi@6@oíõbí@æìçbn@ïÛb×
@÷b@å×bãbŽÔÛ…@éîÛìi@´uëa@Nåì؍ŠÏ@æìçbm@Òbîn@ï™bi@H@àînÐî@åÛìi@I
@‫ @ﺩﻓﻴﻜﲑﻛﻦ‬Íí@ ìnÓë@ ٢æbß@ ëbma@ âýg@ åÔí†í†äÏ@ æŠuýjàÏ@ æa…@ æŠubÌÏ@ ïŽî
@ @Nða쎍
@´uëa@ …ìØí‰B@ Ήìi@ a…@ å×…ìØ퉅@ éÜÓ†äç@ †í‰ìß@ Òbîn@ åíbÏb‚äÏ@ @
@ @N´uëa@ìma쎍@‫™´@ﺍﺧﲑ‬bèi@†Ï@êìnãì@ïmŠÐ@Bðëbu@åíbÏb‚äÏ
@³×ì@ åË…@ ÷‰ý@ Læìçbm@ pìØîÌß@ åäíõüŠi@ bäîi…@ åía@ ´uëa@ oî@ @
@ @Nðëbu@åèîÛìàÏ@æŠuýÏ@pbß@a…@bäîi…@Íí@æçbà×@æa…@ðëbu@æŠuýÏ
@‰ì×ìÌß@ Öìnãëa@ å×bãì™…@ ða쎍@ āìu@ åía@ åíbÏb‚äÏ@ ´uëa@ ٢oî@ @
@ @N@6@œÌîç@2@æìçbm@†Ï@ðëbu@åèîÛìàÏ@Ü×@ïmìØîÌß@å×a@Íí@٢†í‰ìß@åíbÏb‚äÏ
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @‰ì؍@åÐnäÏ@bíníŠ×
@†íŠ™@ å׊a…Ši@ éÛa…a@ ðëbu@ åíbÏb‚äÏ@ ´uëa@ a…@ †í‰ìß@ åíbÏb‚äÏ@ åìmìÐ×
@ @Z@pìØíaŠi
@ @†íŠ™ @ @é׊ß
@ @A 80 – 100
@ @B @ @60 – 79
@ @C @ @40 – 59
@ @D @ @20 – 39
@ @E @ @0 –19
@ @@åÛìì@åÓ†äîm
@ @
@ÙíŠß@ åØÔíýß@ L40%@ M@ 100%@ ðbÏb‚äß@ Íí@ ðëbu@ åèîÛìàÏ@ Ü×@ †í‰ìß@ ï™bi
@ïmŠÐ@åìÛìÜ×@é׊ß@ðbÏb‚äß@Ö†îm@Íí@ ٢†í‰ìß@Nbbîi@ÜØ×@üì@åØîÛbjà×…
@Íí@bbîi@Ü×@a…@†í‰ìß@a‰bnä@Nðëbu@åèîÛìàÏ@Ü×@a…@åØÜØ×…@å×a@mc…
@ @Nðëbu@åèîÛìàÏ@ÜØ×@åØnз…@å×a@@@0%@@M@39%@ðbÏb‚äß
@åíbÏb‚äÏ@ïŽÐÜß@Ö†îm@Íí@H@6@æa…@5@L@4@æìçbm@I@aë…@Ñçbm@٢†í‰ìß@üb×bãbß@ @
@ @@aë†×@åÛìi@a@†Ï@åíbÏb‚äÏ@´uëa@Ûbväß@éÜn@LH@E@æa…@D@†íŠ™@I@39%
@@å×bÏëŠß@ åía@ Nðëbu@ åèîÛìàÏ@ ‫ @ﺧﺎﺹ‬Þë…ìß@ ⊙ëŠÏ@ ïmìØîÌß@ å×a@ L3@ æìçbm…
@ @Nê†ã‰@éÛì؍…@ðëbu@æ‚î‚×@éÜ÷Žß@ïŽmbÌß@Öìnãëa@åÛìì@åÓ†äîm
@ @

@ @
åíbÏb‚äÏ@´uëa@‫@ﺳﻔﻴﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻲ‬Þaë†u@
ðëbu@æŠuýÏ âbmŠÏ@åÛìi@a@áîÛ@æìçbm@
@

@ bj¾LÝäÌß
æ@ a…@ÝäÌß

@ îÛìäß@æa… @‫@ﺳﻔﻴﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻲ‬Þaë†u@
ð
@ b™bjÜÏ@„bj¾ åÌÜîi@ ´™bèi@

@ îäu@ðb™bjÜÏ åíbÏb‚äÏ@´uëa@
pbía@îäu @
pbía@
@ @ NÞìni@Íí@pbía@îäu@åØã…bÏ @ .1

@ @ NÞìni@Íí@pbía@îäu@å؎í‰b™@ .2 A
@ @ Nåçìj¹aŠi@æõbmb׊Ï@åØnÛìi@ .3

@Íí@æõbmb׊Ï@ï™bi@ïßë‰@æõb¯a@å×bã‰ë@æa…@éîÜîÏ
@ @ .4
@ @Ní‰b™Ši
B
@ @ @ @Nêëbi…@٢pbía@éÛb@ëbma@Þìni@îÛìm .5

@ @ @ @NðŠi…@Íí@åÏaìu@å×ë†äÏŠi@pbía@åØÐØÌÛ .6
@ @ @ @Nêëbi…@pbía@٢îäu@å؎îÛìm .7
@ð…bväß@bíbÏì@êëbi…@٢æõbmb׊Ï@üì@æìì
@ @ .8
@ @@NÞìni@Íí@pbía C

@ @ Ní‰b™Ši@Íí@pb×@ðbØˉ@åØíëbu@æa…@„bi@ .9

@ @ N@ðŠi…@Íí@ßb™@å×ë†äÏŠi@pbía@bäîi@ .10
@
@
@

5@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa@
@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H@1@åÛaõì@I@@A@Z@´™bèi
@ @NÞìni@Íí@ßb™@åË…@oía@îäu@åØã…bÏ
@ @
@ @@ @
@ @Aåía@éßë‰@tŠŽi@L@êaë @ @N1
@ @@@@
@ @
@ @@@@
@ @.Õînä@æa…@ë‰bi@ðb@éÛì؍ @ @@ @ @N2@
@ @
@ @
@ @_bÏbî@bníŠ×@åía @ @@N3@
@ @
@ @
@ @
@ @Nåía@ìnäîÏ@Òìmìm@ÎìÛìm @ @N4
@ @
@ @
@ @
@ @Nðb@ìubi@å×ìi@åía @ @@N5@
@ @
@ @5@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa @ @
é׊ß
10
@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H@2@åÛaõì@I@@A@Z@´™bèi @ @
@ @@NÞìni@Íí@pbía@îäu@å؎í‰b™
@ @
@ @H@@Ö†äè×@pbía@@/@tbm@pbía@I@@@@@@@@_Öëa@éßë‰@é×bãbß…@N1
@ @
@ @H‫ﰲ‬bã@pbía@/늍@pbía@I@@@@@Noía@Îaë@ÝîjàÌß@Íí@ðb@å×ìi@N2
@ @
@ @H@@pbrÏ@pbía@O늍@pbía@I@@@@@@AtbÏë‰@@Öëa@Lêëa@N3
@ @
@ @H@Ö†äè×@pbía@OpbrÏ@pbía@I@@@@@Nða†Ø×@Ï@ðb@ìjía@N4
@ @
@ @H@Ö†äè×@pbía@@/‫ﰲ‬bã@pbía@I@@@@@N÷ë‰ìÛ@åË…@í‰biŠi@ýî@N5
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
é×Šß @ @5@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
10
@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H@3@åÛaõì@I@@A@Z@´™bèi
@ @.åçìj¹aŠi@æõbmb׊Ï@åØnÛìi
@ @@ @
@ @NðbËì@ïÐm…@ðb@éßë‰@@@
@ @
@ @
@ @@@@N2
@ @NòÇbºŠi@ñý•@oî×@ð‰bß
@ @
@ @

@ @@ @A@ðb@æëýß@ìßb×@ïãaŠi@L@êaë
@ @@@@N3
@ @
@ @
@ @@@@@
@ @@@_à×@Ö†îm@ìßb×@åŽîÛìm@é×bÏbÌß @N4
@ @
@ @

@ @@@@@Noía@Ü×@åØè@Íí@ðb@å×ìi@ @@@@
@N5
@ @

@ @
@ @
@ @
é×Šß @ @5@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa @ @
10
@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H@4@åÛaõì@I@@BZ@´™bèi@ @

@ @Ní‰b™Ši@Íí@æõbmb׊Ï@ï™bi@ïßë‰@æõb¯a@å×bã‰ë@æa…@éîÜîÏ
@ @
karung kurung
kurang
@ @@ @@@
@ @NÎë‰ì×@ìubi@͍bЍ@ïÜj¾@éäîßa
@ @@N@@1
@ @
@ @
@ @
silu sula

@ @@@@N2
sila
@ @Nåía@³Ð·@åçaìiMêaìi@å×bß@ýî
@ @
@ @
@ @
negara niagara

@ @_a‰bšã@÷@åíõb@oìÏ@sÔnÛŠm@é×bãbß…
@ @@@@N3
negeri

@ @
@ @
@ @
merana
aaaru
menara
aurung
menari
@ @@@@@
@ @A‰ìÐßìÛ@üaì×@à׊i@a‰bäß@sîšÌîm@Lðìjßa @N4
@ @
@ @
@ @
mahal mahir mohor @ @@@@
@ @@@@@NÝçbß@Ö†îm@oía@ì×ìi@āŠç @N5
@ @
@ @@@@@
é×Šß @ @5@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
10
@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H@5@åÛaõì@I@@BZ@´™bèi
@ @Nêëbi…@٢pbía@éÛb@ëbma@Þìni@îÛìm
@ @
@@@@@@@ @ @

@ @H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I @ @NÕnÛŠm@oía@ÎìÐßb×@ÍèÏ@ðŠšã…
@ @@@N1
@@@@
@ @
@ @
@ @

@ @H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I@ @AŠ×biŠm@ðb@éßë‰@@LÎìÛìm@@LÎìÛìm
@ @@@N2
@@@@@
@ @

@@
@ @
@ @

@ @H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I @ @_ì×üŠi@oía@åí…bv×@æb¹b™bi
@ @@N3
@ @

@@@@@@@
@ @
@ @

@ @H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I @ @Noía@êaìi@Úì@ðb@Ö†îm
@ @@@N4
@ @@@@@@

@@ @ @
@ @

@ @H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I @ @NÜ×@a……@å×bß@åËbu
@ @@@@N5
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
é×Šß @ @5@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa @ @
10

@ @
@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H 6@åÛaõì@I@@BZ@´™bèi
@ @NðŠi…@Íí@åÏaìu@å×ë†äÏŠi@pbía@åØÐØÌÛ
@ @
bníŠ×@ïì‚äß@
@ @@ @@@
Aœîm@…a@ @ @

bjîm@å×a@
@ @

ðbuaŠmìÏ@†vŽß@

bîŽîÜß@oî×@
@ @
@ @

@ @ @@_____________________________________@ @ @@@N1
@oía@i@é×ýîi @@@@@@@@@

@ @
@ @

@ @ @_____________________________________@ @oía@Îë‰ìi@ï×b×@L@é
@ @íg@@N2 @@@@@@@@@

@ @
@ @

N
@ @ @@_____________________________________@@@@ @@@@@@@@@@@N
Ά@Íia 3 @@@@@@@@@@

@ @
@ @

N
@ @ @____________________________________________________________@ @a‰bšã@éÜíõbnäî
@@@@@N4 @@@@@@@@@

@ @
@ @

N
@ @ ___________________________________@ @@@@@@@@N
‫ﺑﻮﻛﻦ‬ ‫ ﺍﻳﻦ‬5 @@@@@@@@@@@@

@ @
é×Šß @ @5@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa @ @
10
@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H@7@åÛaõì@I@CZ@´™bèi
@ @Nêëbi…@pbía@٢îäu@å؎îÛìm
@ @
@ @
tbm@pbía @@Ö†äè×@pbía @@@늍@pbía@ @
@ @
@@@pbrÏ@pbía @@@‫ﰲ‬bã@pbía @ @
@@@@@@@
@ @
@ @

@ @ @ @_bîŽîÜß@@ðäß@æa…ŠÏ@é×bÏbî
@ @@@N1
@ @ @@@@ @ @

@ @

@ @ @ @Aðb@ïšî™@snî×b@Lêë…a
@ @@@N2
@@@@@
@ @

@@
@ @
@ @

@ @ @ @Nìia@æõbqìÐ×@å×ìi@oía@ì×ì
@ i@@N3
@ @

@@@@@@@ @ @
@ @

@ @ @ @@@N4
@ @NBì×a‰bšãB@ì™ü@éÜînߊy
@ @@@@@@

@@
@ @
@ @

@ @ @ @NŠ™‰ìi@å×bß@Úì@ïÜÇ @ @@@@N5
@ @
@ @
é׊ß
10 @ @5@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I5@æìçbm @ @H@ 8@åÛaõì@I @C Z@´™bèi
@ @@NÞìni@Íí@pbía@ð…bväß@bíbÏì@êëbi…@٢æõbmb׊Ï@üì@æìì
@ @
@ @

Öëa@@@@M@@@@AtbÏë‰@M@@@Lêëa @ @@@N1
@
@
@
@
@ @
@ @
@ @
@ @

@ @@@
å؍ë‰ìÛ@@@@M@@@@åŽí‰bi@M@@@Na†ãa @@ @@@@N2
@ @
@ @
_îËbäß@@@@M@@@@é×bÏbÌß@@M@@@ìßb× @@ @@@@N3
@ @
@ @
üìi@M@@NÎ…bÏ…@M@@åíõbߊi@@@M@ÙíŠßM@Ά @@ @@@@N4
@ @
@ @
@ @
ëb¹Šç@@M@@@NÕäîu@@@M@@@å×ìi@M@@@æaìîy @ @@@N5
@ @
@ @
@ @
é×Šß @ @5@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa @ @
10
@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I5@æìçbm @ @H@9@åÛaõì@I@@C@Z@´™bèi
@

@ @Ní‰b™Ši@Íí@pb×@ðbØˉ@åØíëbu@æa…@„bi
@ @
@@@ @
@@@@@@@@@@@@@________________@@@ @@@Nðb@ÙîÜîß@å×ìi@oía@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Tali pinggang N1

@@@ @
@@@@@@@@@@@@@_______________@ @@@@@Aåía@@@@@@@@@@@@@@
Roti bakar @@@sφ@Lêaë @N2

@@@ @
@@@@@@@@@@@@@________________@ @@@@@@@@@
N.Cermin mata ðb×b¾@ê†î‘‰@ê‡bna @N3
@@@ @
@@@@@@@@@@@@@________________ @@@@@_Õíì×@åía@@@@@@@@@@ @@@@é×bÏbÌß @N4
Baju kurung

@@@ @
@ @@@@@@@@@@@@@_______________@ @N@@@@@@@@@@@@@a†×
Tong Sampah @éÐ@Îaìi@ýî@@N5
@@@ @
@ @

@ @
@ @
é×Šß @ @
10 @ @5@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I5@æìçbm @ @H@10@åÛaõì@I@@C@Z@´™bèi
@ @@.ðŠi…@Íí@ßb™@å×ë†äÏŠi@pbía@bäîi
@ @
@ @@N1@
@@@pbrÏ@pbía
@ @@ @ @ @
@ @@@@
@ @
@@@Ö†äè×@pbía
@@ @@@@@
N2
@ @@ @ @ @
@ @
@ @@N3@
@ @tbm@pbía
@ @
@ @
@ @
@ @늍@pbía
@ @N4
@ @
@ @
@ @
@ @‫@ﻧﺎﰲ‬pbía
@ @@N5@
@ @
@ @
é×Šß @ @5@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
10
ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa@…ìØí‰@Ήìi@
âbmŠÏ@åÛìi@a@áîÛ@æìçbm@
___________________@Z@@@@@@@@@@@@âbã@@
@___________________@Z@æìçbm@/@Ü×@
N‰ì؍@Îaë‰@a…@Þìni@Íí@åÏaìu@éÜßìu@…ìØíŠß@ë‰ì™@Z@³mb@
ë‰ì™@åŽÛëa@ ‰ì؍@ ïuëc…@æçbà×@ða‰bä@ åÌÜîi@
A ´™bèi@@@@@@
@ /10@ pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@„bj¾@@æa…@ÝäÌß@ .1
@ /10 pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@„bj¾@@æa…@ÝäÌß .2
@ /10 pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@„bj¾@@æa…@ÝäÌß .3
@ /10@ pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@„bj¾@@æa…@ÝäÌß .4
@ /10 pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@ .5
/50@ @ @éÜßìu
B ´™bèi@@@@@
@ /10 pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß .6
@ /10 pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß .7
@ /10 pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß .8
@ /30 @ @éÜßìu
C ´™bèi@@@@@@
@ /10 pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß .9
@ /10 pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß .10
/20 éÜßìu@
@
5@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa@
@
@
_______________________________________@Z@@@ïuìÌÏ@³mb@
____________@Z@ābväÏ/Òbiìjía@åËbm@a†äm@___________@Z@ïuìÌÏ@åËbm@a†äm@
____________@Z@@@@@@@ābväÏ/Òbiìjía@âbã@____________@Z@@@@@@ïuìÌÏ@âbã@
____________@Z@@@@@@@@@@@@‫ﻳﺦ‬‰bm@
@
Z@@@éîÛëa@åØz•…@
@
______________________@
@@ŠŽi@ë‰ì™@@@@@@@@@@@@@@@
Z‰ì؍@åÐnäÏ@bíníŠ×@
A B C D E

80-100 60-79 40-59 20-39 0-19

bbîi@Ü×…@ðëbu@Ò&Ò@ å@ èîÛìàÏ@⊙ëŠÏ@Ûbväß@ìÛŠÏ
(P&P Jawi di kelas biasa)
ðëbu@
(Perlu menjalani program
Pemulihan Jawi)

@@@@@@@bbîi@ðëbu@ÜØ×@åØÓìbß…@@100%@M40%@åíbÏb‚äÏ@ @
@
@@@@@@@ðëbu@åèîÛìàÏ@ÜØ×@åØÓìbß…@@39%@M0@%@åíbÏb‚äÏ@

@
@ 5@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa@
åíbÏb‚äÏ@´uëa@‫@ﺳﻔﻴﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻲ‬Þaë†u@
ðëbu@æŠuýÏ @aë†×@åÛìi@a@áîÛ@æìçbm@
@

@æa…@„bj¾
@îÛìäß
æ@ a…@ÝäÌß ´™bèi@
@
îäu@ðb™bjÜÏ @‫@ﺳﻔﻴﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻲ‬Þaë†u@
ð
@ b™bjÜÏ@„bj¾ åÌÜîi@
÷
@ @Ùîm åíbÏb‚äÏ@´uëa@
pbía@îäu@
Í@ í@ðëbu
ê…ìß@
@ @ @ @Nêëbi…@÷@Ùîm@å׊a…Ši@„bi@a†äm@áîÛ@åØía‰bä .1

@ @ @ @Nmc…@È‘@å׊a…Ši@a†ä™@pb×@îÛìm@æa…@éîÜîÏ .2
A
†Ð×@å׊×ìm@æa…@í‰b™Ši@æõbmb׊Ï@üì@îÛìm
@ @ .3
@ @Nïßë‰@
@ @ @ @Nïm‰d@æõbmb׊Ï@æa…@@÷@Ùîm@„bi .4
@åŽîÛìm@a†×@ßb™@å×ë†äÏŠi@÷@Ùîm@åØÐØÌÛ
@ @ .5 B
@ @Nðëbu
@ @ @ @N‫@ﺍﺧﲑﻥ‬æa…@åÛëa@æõbmb׊Ï@å؎Ü×@æa…@Õub@„bi .6
@oз@ïŽîÌß@åË…@êëbi…@æìnäÏ@å×bã‰ìÐ
@ @ .7
@ @NÎìì×
@å×ë†äÏŠi@Îìì×@oз@ïŽía@æa…@÷@Ùîm@„bi
@ @ .8
Nßb™ C
@æõbmb׊Ï@üì@îÛìm@æa…@í‰b™@L@÷@Ùîm@„bi
@ @ .9
@ @@NíŠšÌía@÷bèi@åàväîÏ@pb×@ðõbqìо@Íí
@ @ @ @N÷@Ùîm@å×ë†äÏŠi@åÛaõì@laìu@æa…@„bi .10

5@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa@
@H@aë†×@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H@@1@åÛaõì@I @A Z@´™bèi
@ @Nêëbi…@÷@Ùîm@å׊a…Ši@„bi@a†äm@áîÛ@åØía‰bä
@ @
@ @NÞaìiMÞaìiŠi@ÙíŠß@æb…@bjîm@Nì×bi@a‰bšã ‫ﺧﻴﻤﻬﻦ ﺩﺗﺎﻣﻦ‬ŠÏ@ðõbmŠrß@ïÜÇ@æa…@†»a
@ @_Òa@åÛìÐßì×@a…@…aŠi@Öëa@LïÜÇ@Z@@@†»a
@ @@@@@@Ntaì@Ήëa@a@…a@ïßb×@åÛìÐßì×@NìmìÜÏ@åÛìÐßì×@a…@ðb@Z@ @ïÜÇ
@ @_é×b™ìu@Ήëa@a@…a@Öëa@åÛìÐßì×@ïÜça@@
@ @@@Ήëa@áîÛ@¿bnm@Ήëa@a@å×ìi@ðb@åÛìÐßì×@ïÜça@LÖ†îm@Z@ @†»a
@ @@Nxbè@@
@ @AtbÏë‰@ìnîši@Lêëa@Z@ @ïÜÇ
@ @@@@@÷b@âbßa@ð…bu@éÜËìÛìm@LŠèÃ@ìnÓë@éÜÓìbß@ï™ü@äj@Z@ @†»a
@ @Näã@ñý•@@@ @@
@@@@@òyaaŠi@oî×@éÜèîÛìi@oía@Ð܍@LòÇbºŠi@oî×@éÜí‰bß@La‫@ﺷﺎﺀ‬æg@Z@@@ïÜÇ
@ @NÞaìiŠi@Ýîj
@„bj¾@ÙíŠß@oía@Ð܍@òÇbºŠi@ñý•@æa…@†vŽà×@ìuìäß@âbMâbŠi@ÙíŠß
@ @N‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬
@ @„bi@٢a†äm
@ @
5 4 3 2
@ @ 1

@ @
é×Šß @ @5@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
10
@H@aë†×@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H@2@åÛaõì@I@@A@Z@´™bèi
LæaìÐßìm@ð…bu@a‰a†ä×Mð‰ë†ä×@ @ @
LåÜàÇ@ð…bu@Îìíë‰MÎìmì™
@ @@ @ @
@Låˆîç@Öìnãëa@٢ði@åØãbiŠÓ@
@ @
N³××@êìäÏ@îÜ©@paìi

LæbŽèšÌî@sç†äía@éØÌÛa@
Ls튍@éj·@͍bÏ…@oîËýÛ@
LaŠŽßMéßaŠi@âìrŠm@ðýо@
Najà™@pë‰ìm@ìßbnm@a‰bÏ

@ @Nmc…@È‘@å׊a…Ši@a†ä™@pb×@îÛìm@æa…@éîÜîÏ
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@
tetamu .1
=
@ @
= biri-biri .2
@ @
kenduri-kendara .3@ @
=
@ @
= lelangit .4
@ @

= gotong-royong .5@ @
@

@ @
é×Šß @ @5@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
@ @
10
@H@aë†×@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H3@åÛaõì@I@@A@Z@´™bèi
@Nïßë‰ †Ð×@å׊×ìm@æa…@í‰b™Ši@æõbmb׊Ï@üì@îÛìm @ @
@ @N@ïßë‰@
@ïÜä×…@æa…@a…ì×@ðõbÏëŠrß@Íí@åØía@îŽîЍ@oÏa…Šm@pëõü…
@æa…@åçüMåçüŠÏ@ÍãŠi@éîÛìi@tbç@pëõü@a…ì×@Npëõü@a…ì×@ðb™bj
@ @NsmëŠÏ@a……@a‰a…ëa@åËë†ãb×@éiìÌß@åË…@êëbj×@æa…@md×@ÖŠ™Ši
@ @
ïßë‰ ðëbu
@ @
@ @1
@ @
@ @2
@ @
@ @
3
@ @
@ @
4
@ @
@ @
@ @5
@ @
é×Šß @ @
10 @ @5@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
@ @
@H@aë†×@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H@4@åÛaõì@I@@B@Z@´™bèi
@ @Nïm‰d@æõbmb׊Ï@æa…@@÷@Ùîm@„bi
@ @
@ @@N´ua‰@Íí@†í‰ìß@Ήëd@•bã • @ @
@ @NÒë†îç@a…@ðbuŠi@´Ìía@ð… • @ @
@ @Nñý•@æa…@Šuýi@´ua‰@ð… •
N•bã@åË…@âì™b×@sãëb×Mæëb× •
NÍÛŠ¼@ꊙìãa@oÏa†äß@æa…@ðbuŠi@•bã@t‫ﺧﲑ‬a •

ïèîÛëaŠÐ¾ æìšÏŠm@ Ö†äç@


Íîèj@ æìØm@
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@
= ´ua‰ @.1@
@ @
´Ìía .2
= @ @
= ñý• @.3@
@ @
âì™b×
=
@.4@
@
@ oÏa†äß
@ = .5
@ @
é×Šß @ @5@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
10
@H@aë†×@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H@5@åÛaõì@I@@B@Z@´™bèi
@ @Nðëbu@åŽîÛìm@a†×@ßb™@å×ë†äÏŠi@÷@Ùîm@åØÐØÌÛ
@ @
@ @

ñý• ‫ﻋﺸﺎﺀ‬ âbßa @ @


@ @
@ @
@ @
@ @

òÇbºŠi ‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬ @ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @@@@@@@@@@

@ @@Nðbßa…@æa…@æbßa@sÓë…ë†äÏ@NðbߊÏ@@ÎìÐßb×@éÛbía@ðb@@ÎìÐßb×@âbã
@ @@N†vŽß…@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïßb×
@ @
@ @
@ @@Ð܍NïÛa‫@ﻏﺰ‬âbßa âbãŠi@ïßb×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ @
@ @NâbMâbŠi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@„bj¾@ïßb×@tbbîi
@ @@@@@@@@@@
@ @

@ @
@ @
é×Šß @ @5@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa @ @
10

@ @
@H@aë†×@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H@6@åÛaõì@I@@B@Z@´™bèi

@ @.³îÏa@æa…@åÛëa@åçìj¹a@æõbmb׊Ï@å؎Ü×@æa…@Õub@„bi
@ @
@ @
åía@ïßìi
@ @
@ @
@
@ @
LðŠí…Ši@ì×a@@
Lïmbu@Õãa@ð…bväß@sèšß@÷aŠß@
@ @
Nïèîb×…@Íí@bîŽîÜß@
@ @
@
@ @
LåÏë†îè×@sîãìߊç@
@ @
LåˆäàÏ@sç†äía@
@ @@
Lîši@åía@ïßìi@å׉bîi
NðŠ¼…@éëa@ïÜ•a@æa…@ÝØ× @ @@
@ @@
³îÏa åÛëa
@ @
______________.4 ______________ @ .@1
@ @
______________.5 ______________.2
@ @
______________ @ .@3
@ @
é׊ß
10
@ @5@æìçbm@@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
@ @
@H@aë†×@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H@7@åÛaõì@I@@C@Z@´™bèi
@ @NÎìì×@oз@ïŽîÌß@åË…@êëbi…@æìnäÏ@å×bã‰ìÐ
@ @

³ßýŽ× @xbi ÎìÛìäß @ @


@ @
Ò† ïÓ‹‰
@ @
@ @
@ @LpaìÓ@buŠØi@pì@͍
@ @L.__________@ð…bväß@æëõa…@paìj¾
@ @LoÛì×@åØçìjßìm@bãì™…@xbi
@ @Ntba‰@_______@å×bß…@oÛì×@ @
@ @
@ @Lïßb×@åØÓbîj¾@ìma‰@pì
.
@ @،_________@ābu@oí‰ìuaŠÏ@ï@ @
@ @L_________@ð‰b‚äß@buŠØi@pì
@ @NåØÜàÇ@oî×@_________@ÎìÛìm@ @

é×Šß @ @5@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
10
@
@ @
@H@aë†×@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H@8@åÛaõì@I@@C@Z@´™bèi
Nßb™@å×ë†äÏŠi@pb×@ðbØˉ@îÛìm@æa…@÷@Ùîm@„bi
@ @
@å×ì@ìubi@ðb×b¾@ðb@NìÛbibäî×@Îìãì™@ï×a†äß@ðb@ìÛü@ìšÌîß@ @
@Ùîn×@Náu@aë…@bßý@Îìãì™@ï×b×…@…aŠi@ðb@Nå×ì@pìb×@æa…
NbîŽîÜß@aŠí†äi@å×îÌß@ðb@Îìãì™@Õ®ìÏ…@ðbÐ
@ @
@ @@ @ @N1@
@ @@@@
@ @ N2@
@ @@@@
@ @@ @ @N3@
@ @
@ @
@ @@N4@
@ @
@ @@N5@
@ @
é×Šß @ @5@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa @ @
10

GAMBAR BEG
@ @
@ @ N5
@H@aë†×@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H@9@åÛaõì@I@@C@Z@´™bèi @ @

@pb×@ðõbqìо@Íí@æõbmb׊Ï@üì@îÛìm@æa…@í‰b™@L@÷@Ùîm@„bi
@ @
@ @@NíŠšÌía@÷bèi@åàväîÏ

å@ ×a…bÌß@ éib@ ´ãbmŠÏ@ ³ibu@ Låía@ æìçbm@ †Ï@@@@@@@@@@@@


ð@ aŠ™@ Õqbi@ oÏa…Šm@ NëbÌîä×@ êŠíõa…@ Î…ýÏ@ ð‰bç@ ÞûîãŠ×
p@ ìjŠm@Úë…ëŠÏ@a‰bnãaN´ãbmŠÏ@Úë…ëŠÏ@Þaìväß@Íí@æßbÏ
L@ÝãìîŽí…aŠm@ oiëa@ LåËbm@ ‫ @ﻛﺮﻑ‬L³zî–×@ Úë…ëŠÏ@ éÛbía
å@ ä×bß@ LðbŽãìi@ LåçaìiMêaìi@ LåÌí‰@ åä×bß@ Lïmbça‰†ä
Në…b×ëúa@÷ìu@ðaŠ™@āìu@oÏa…Šm@N³Ð·@biŠç@æa…

@ @
@ @ N2 @ @ N1

@ @ N4 @ @ N3

@ @ N5
é×Šß @ @5@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
10

@
@H@aë†×@åÛìi@6@I@5@æìçbm @ @H@10@åÛaõì@I@@C@Z@´™bèi
@ @
@ @@N÷@Ùîm@å×ë†äÏŠi@åÛaõì@laìu@æa…@„bi
@ @
b@iìm@ëüìÏ@Nbiìm@ëüìÏ@pëýß@ā‰aìÜ؍@†»a@ÐÛ@ìšÌîß@†Ï
Í@ í@smëõü@Šíõa@N€†Ó@@LðëbØÌÛ…@ŠŽiŠm@œîn×@Íí@@ëüìÏ@@å×bÏëŠß
@ @Íí@@åíýã@@åËìÐßb׊Ï@@æbaì@bmŠ@éi@Íí@síbnäÏ@Lëi
éîbß@
b@ßý@NÕí‰bäß@Íí@åËì‚äÜÏ@ïbäînŽí…@@säØí…bväß@@a‰bèîÜÏŠm@ÝØ×
Nå×ì×ü@ïßb×@éÜm@íûîn×a@ðb™biMðb™biŠi@æb…@…aŠi@ð‰bç@áîÛ

@ @_pëýß@s™‰aìÜ×@æa…@†»a@éØãbß… .1
________________________________________
@ @_@ðëbØÌÛ…@ŠŽiŠm@Òa×@ëüìÏ@@biìm@ëüìÏ .2
________________________________________
@ @_@biìm@ëüìÏ@sÔnÛŠm@é×bãbß@ðŠšã… .3
________________________________________
@ @_@biìm@ëüìÏ@…aŠi@s™‰aìÜ×@æa…@†»a@éØí‰bç@ÒaŠi@@.4
________________________________________
@ @@@@@@@@@@@@_@åËì‚äÜÏ@ïbäînŽí…@å×bÏëŠß@biìm@ëüìÏ@é×bÏbÌß@@@.5
________________________________________@@@@@@

@ @
é×Šß @ @5@æìçbm@aë†×@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa
10

@
ðëbu@æŠuýÏ@åíbÏb‚äÏ@@´uëa@…ìØí‰@Ήìi@
@aë†×@åÛìi@a@áîÛ@æìçbm@
___________________@Z@@@@@@@@@@@@âbã@@
@___________________@Z@æìçbm@/@Ü×@
N‰ì؍@Îaë‰@a…@Þìni@Íí@åÏaìu@éÜßìu@…ìØíŠß@ë‰ì™@Z@³mb@
ë‰ì™@åŽÛëa@ ‰ì؍@ ïuëc…@æçbà×@ða‰bä@ åÌÜîi@
A ´™bèi@@@@@@
@ /10@ ê…ìß@Íí@ðëbu@÷@Ùîm@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾@ .1
@ /10 ê…ìß@Íí@ðëbu@÷@Ùîm@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .2
@ /10 ê…ìß@Íí@ðëbu@÷@Ùîm@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .3
@ /10 pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾@ .4
@ /10 ê…ìß@Íí@ðëbu@÷@Ùîm@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾@ .5
/50@ @ @éÜßìu
B ´™bèi@@@@@
@ /10 @ @ê…ìß@Íí@ðëbu@÷@Ùîm@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .6
@ /10 ê…ìß@Íí@ðëbu@÷@Ùîm@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .7
@ /10 ê…ìß@Íí@ðëbu@÷@Ùîm@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .8
@ /30 @ @éÜßìu
C ´™bèi@@@@@@
@ /10 ê…ìß@Íí@ðëbu@÷@Ùîm@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .9
@ /10 ê…ìß@Íí@ðëbu@÷@Ùîm@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾ .10
/20 éÜßìu@
@
@
5@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa@
_______________________________________@Z@@@ïuìÌÏ@³mb@
____________@Z@ābväÏ/Òbiìjía@åËbm@a†äm@___________@Z@ïuìÌÏ@åËbm@a†äm@
____________@Z@@@@@@@ābväÏ/Òbiìjía@âbã@____________@Z@@@@@@ïuìÌÏ@âbã@
____________@Z@@@@@@@@@@@@‫ﻳﺦ‬‰bm@
@
Z@@@éîÛëa@åØz•…@
@
______________________@
@@ŠŽi@ë‰ì™@@@@@@@@@@@@@@@
Z‰ì؍@åÐnäÏ@bíníŠ×@
A B C D E

80-100 60-79 40-59 20-39 0-19

bbîi@Ü×…@ðëbu@Ò&Ò@ å@ èîÛìàÏ@⊙ëŠÏ@Ûbväß@ìÛŠÏ
(P&P Jawi di kelas biasa)
ðëbu@
(Perlu menjalani program
Pemulihan Jawi)

@@@@@@@bbîi@ðëbu@ÜØ×@åØÓìbß…@@100%@M40%@åíbÏb‚äÏ@@
@
@@@@@@@ðëbu@åèîÛìàÏ@ÜØ×@åØÓìbß…@@39%@M0@%@åíbÏb‚äÏ@

5@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa@