You are on page 1of 2

PENGURUSAN

PEMILIHAN TOKOH NILAM


NEGERI PERAK 2011

Proses Kerja Pemilihan Tokoh NILAM Peringkat PKG / PPD ( MS ISO 9001 -
2008 )
Tanggungj
Bi
Proses Kerja awab Rekod / Dokumen
l
/ Tindakan
1 Menerima arahan daripada BTPN KPP BTPN Surat Arahan KPP
Surat lantikan Jawatankuasa
Mesyuarat JK Pengelola
Menubuhkan Jawatankuasa
2 PPD & PKG Surat Panggilan Mesyuarat
Pengelola
Minit Mesyuarat
Kertas cadangan
a. Surat Siaran BTPN/PPD
Meminta pencalonan dari semua b Borang Pencalonan (BTP/PSP-
3 PKG & PPD
sekolah NILAM 01 )
c.Syarat Pencalonan
Menubuhkan Jawatankuasa
Penggubal Bahan / instrumen Surat Panggilan
4 PPD
Penilaian ( * Membina Bahan Bahan Penilaian
Penilaian.)
Menerima Pencalonan daripada Borang Pencalonan
5 PKG
sekolah Kebenaran Penjaga
Borang Pencalonan
6 Menjalankan proses saringan PKG
( menepati syarat )
Borang Pencalonan
7 Menerima Pencalonan daripada PKG PPD
Kebenaran Penjaga
Borang Pencalonan
8 Menjalankan proses saringan PPD
Kebenaran Penjaga
Menyediakan Jadual Penilaian, Bahan
a. Jadual Penilaian
9 Ujian, Skema dan instrumen PKG & PPD
b. Instrumen penilaian
pemilihan tokoh
Melantik Panel Hakim mengikut a. Surat Lantikan Hakim
1 kriteria yang diluluskan oleh b. Kriteria Pemilihan Hakim
PPD
0 Mesyuarat Jawatankuasa Pengelola c. Sijil Akademik
Pemilihan Tokoh NILAM d. Biodata Hakim
Laksanakan Penilaian ( 5 skop
penilaian )
LISAN
a. Pengesanan kemahiran membaca
(25%) a. Instrumen Penilaian
1 b. Pengesanan Pengetahuan (20%) b. Bahan Penilaian
Panel Hakim
1 c. Pengesanan Kebestarian (20%) c. Senarai pemenang
d. Pengesanan Penghayatan dan
Aprisiasi Pembacaan (25%)
BERTULIS
e. Pengesanan Kemahiran
Memberi Pendapat (10%)
a. Borang markah
1 Menyediakan markah keseluruhan
Panel Hakim b. Senarai Pemenang
2 dan ulasan Panel Hakim
c. Ulasan Hakim
1
Memilih Tokoh NILAM Panel Hakim Borang Pemenang
3
Mengumpul dan menganalisis a. Analisis laporan panel hakim
1
laporan panel hakim, maklum balas PKG / PPD b. Borang maklum balas guru
4
calon dan guru pengiring c. Borang maklum balas calon
1 Menyedia dan menghantar laporan PKG / PPD a. Laporan lengkap
5 kepada PPD, Pengarah Pelajaran, b. Kertas Cadangan
KPP BTPN Perak Penambahbaikan
a. Laporan Lengkap
1 b. Minit mesyuarat
Mesyuarat Post Mortem PKG / PPD
6 c. Kertas cadangan
penambahbaikan
1 Laporan lengkap pemilihan Tokoh a. Laporan lengkap semua aspek
7 NILAM Daerah b. Hantar ke JPN dan BTPN